JOS DENO LUB DENO-HERBOTS JOS DENO LUB

Komentarze

Transkrypt

JOS DENO LUB DENO-HERBOTS JOS DENO LUB
JOS DENO
LUB
DENO-HERBOTS
1. NARODOWY AS NA ŒREDNIM DYSTANSIE - 4 MISTRZ KBDB 2008
Biuletyn Hodowców
Go³êbi Pocztowych
„Dobry Lot”
Go³êbie dalekodystansowe
Go³êbie, które lotujê na d³ugim dystansie s¹ koszowane co trzy tygodnie. W
okresie przygotowawczym do lotu jest
czas, aby je dobrze przygotowaæ. Jeœli
by im coœ dolega³o, mogê wyleczyæ, jeœli s¹ bez formy, mogê przygotowaæ. W
tym okresie nasze lotniki trenuj¹ i w ci¹gu tych prawie trzech tygodni odbywaj¹
4 prywatne loty z odleg³oœci 100km. To
zapobiega ot³uszczeniu, go³êbie nie trac¹
formy i nie wyrzucaj¹ lotek. Gdy go³êbie wracaj¹ z lotu, partner zawsze czeka
w celi. W innym przypadku jest po motywacji. Przez ostatnie trzy dni przed koszowaniem na lot d³ugodystansowy, go³êbie dostaj¹ rano i wieczorem mieszankê lotow¹ przez godzinê. Tyle czasu stoi
karmik w go³êbniku i go³êbie mog¹ wybieraæ to, co im smakuje i czego potrzebuj¹. Tak wiêc ostatnie 6 czy 7 posi³ków
przed wk³adaniem podajemy kompletn¹
karmê. Tu, w Belgii, na lot dalekodystansowy go³êbie s¹ w transporcie kilka dni 3,4 i wiêcej. Na lot z Barcelony koszujemy w poniedzia³ek, a start jest
w pi¹tek czy sobotê. W dniu
koszowania na lot dalekodystansowy rano nie podajemy
¿adnej karmy. Karmimy dopiero o godzinie trzeciej
popo³udniu, aby go³êbie g³odne mog³y
zjeœæ mo¿li-
„Alonso”
2147629-05
wie du¿o. Go³¹b do kosza powinien iœæ najedzony i
napojony.
Mistrzostwo
na œrednim dystansie
W sumie, to Jos specjalizuje siê w lotach
na œrednim dystansie, pó³ d³ugim dystansie (nazywanym te¿ œrednim dystansem
ciê¿kim) oraz d³ugim dystansie. Aby
wygraæ mistrzostwo krajowe trzeba w
okresie od 13 maja do 19 sierpnia uzyskaæ najlepsze wyniki z piêciu lotów na
dystansie od 350km do 600km. Go³êbie
s¹ typowane 1 i 2 (jeden lot w weekend),
suma kilometrów z tych lotów wynosi
minimum 2000km. Jos zapytany o to,
jaka metoda najlepiej mu odpowiada, bez
zastanowienia mówi, ¿e lotowanie samicami (wdowieñstwo samic) i dodaje, ¿e
lubi, aby w hodowli coœ siê dzia³o, dlatego gra równie¿ klasycznym wdowieñstwem, totalem, rocznymi i m³odymi.
Du¿o go³êbi, du¿o pracy, œwietne wyniki. Jego samice „Kim” B-04-2211502 i
„Vuilde” B-04-2211945 by³y nie do pokonania w 2006r., a lata³y tak:
- Montauban - 2088 go³.,
„Kim” - 3, „Vuilde” - 27
- Bourges - 2733 go³.,
„Kim” - 32, „Vuilde” - 27
- Toury - 1144 go³.,
„Kim” - 27, „Vuilde” - 12
- Argenton - 1678 go³.,
„Kim” - 19, „Vuilde” - 46
- Toury - 998 go³.,
„Kim” 49, „Vuilde” - 28
Mistrzowie Belgii
Deno-Herbots
W 2006 roku Jos Deno by³ najlepszy w
Belgii na œrednim dystansie. Jego „Kim”
pojecha³a na Olimpiadê do Oostendy,
gdzie by³a 3 w kategorii B. „Kim” i „Vuilde” oprócz wymienionych zdobywa³y
równie¿ inne konkursy przy udziale od
1000 do 12000 go³êbi. Po sezonie lotów,
który koñczy siê w po³owie sierpnia, Jos
pozwala swym lotnikom zagniazdowaæ.
Potem go³êbie s¹ rozdzielane, pierz¹ siê,
by 5 grudnia znowu byæ zaparowane. Jos
lubi zimowe m³ode i jak mówi: „... zimowe m³ode s¹ zdrowe i nic ich nie trapi.” Go³êbie m³ode lotowane s¹ do drugiego weekendu wrzeœnia. Tak d³ugi sezon lotów m³odymi z odleg³oœci 400km,
500km i 600km pozwala ju¿ w roku urodzenia wiedzieæ wiele o nowych m³odych, poza tym to, co pozostaje, to dobre
i dobrze wyselekcjonowane go³êbie. W
takim programie m³ody s³aby, o kiepskim
zdrowiu nie ma szans.
Zaciemnianie
Zimowe m³ode zaciemniamy od pocz¹tku marca do po³owy czerwca. Zaciemnianie m³odych powoduje to, ¿e m³ode
maj¹ skrócony dzieñ i przez to nie zrzucaj¹ lotek, tylko pióra okrywowe i drobne piórka. Skracamy im dzieñ wieczorem
i rano, w wyniku czego w sezonie lotów
od maja do po³owy wrzeœnia nie wyrzucaj¹ lotek. Takie m³ode w po³owie wrzeœnia maj¹ wyrzucon¹ jedn¹ lotkê. Maj¹
praktycznie ca³y sezon pe³ne
skrzyd³o. Bez obaw po sezonie dostaj¹ pokarm z dodatkami na pierzenie „Sedochol” i „Methio Forte” i na
koniec roku wyrzucaj¹
ostatni¹ lotkê. Te
go³êbie
nie
³¹czymy
„De Chateauroux”
2147606-05
W tym numerze:
- Jos Deno lub Deno-Herbots
1 narodowy As na œrednim dystansie
4 Mistrz KBDB 2008 ...................s. 1
- Mówiê Wam:
80% z tego, co dzisiaj siedzi
na dachach nie jest nic wart! ........s. 4
- Leszek Kowalski
II Wicemistrz kategoria A
Mistrzostwo Polski
„Dobry Lot” 2008 ........................s. 5
- Barcelona 2009 .............................s. 7
- Barcelona 2009 w Polsce .............s. 8
- Jerzy Dolata
zwyciêzca z Barcelony 2009 .......s. 8
- Mieczys³aw G³owacki
2 miejsce z Barcelony
3 razy konkurs z Barcelony .........s. 9
- Eugeniusz Siemiom
3 go³¹b w Polsce
Barcelona 2009 ...........................s.10
- Krzysztof Golec
5 i 9 miejsce z Barcelony 2009 ....s.11
- Barcelona 2009
Loty Miêdzynarodowe .................s.12
- Narodowi zwyciêzcy lotu
Barcelona 2009:
Belgia, Holandia, Francja .........s.12
Niemcy .......................................s.13
- Barcelona 2009 - fotoreporta¿ ......s.13
- Ksi¹¿ka w odcinkach
„Konie wyœcigowe przestworzy”
Piet De Weerd ..............................s.14
- Zmiany w sporcie go³êbiarskim ...s.16
- Soki uzdrawiaj¹ce .........................s.17
- Mistrzostwo Polski
„Dobry Lot” 2009 ........................s.18
- Ospa ..............................................s.21
- Wykorzystaæ szansê! ....................s.22
- Woliera a lotowanie m³odych .......s.24
HODOWCO !
W ka¿dej chwili mo¿esz
zaprenumerowaæ
Biuletyn Hodowców
Go³êbi Pocztowych
„Dobry Lot”
Kontakt
tel (032) 623 10 17
0 501 76 71 45
0 501 46 45 92
fax (032) 623 54 67
Adres
Danuta Baliœ
skrytka poczt. 140
32-500 Chrzanów
e-mail:[email protected]
http://dobrylot.home.pl
„Dobry Lot” - sierpieñ 2009
str. 1
JOS DENO
LUB
DENO-HERBOTS
1. NARODOWY AS NA ŒREDNIM DYSTANSIE - 4 MISTRZ KBDB 2008
na zimowy lêg, tylko ³¹czymy je
jako roczne na wczesny wiosenny lêg 23 lutego tak, ¿e m³ode
maj¹ czas na wypierzenie siê w
spokoju oraz wyprowadzenie
lêgu przed sezonem.
2006 rok
Ten rok by³ udanym dla
spó³ki go³êbnikowej Deno-Herbots.
„Geschelpte Al Gore”
2252480-02
Co nieco ju¿ wspomnia³em o wynikach lotowych
z tego roku - 12 miejsce Rocznymi, 4 As
narodowy na dystansie pó³d³ugim, 1 krajowy konkurs strefa B - Argenton, 6 zwyciêstw prowincjopnalnych, 70 x pierwszy konkurs. Konkursy na dystansie od
100 do 1000km. W 2006r. zespó³ lotowy
to 150 samców i samic. Do dyspozycji
by³o 300 m³odych. Zespó³ dalekodystansowy to 16 samic wdów. Z Barcelony
zdobyli 127 i 151 pozycjê w kraju, 1 w
prowincji z Saint Vincent
(12.VIII.2006r.). Zespó³ DenoHerbots, jak to jest w zwyczaju w Belgii, lotuje w ró¿nych
klubach, m.in. w „Petit Club
Fleums”, gdzie koszowanych jest du¿o go³êbi i jest
du¿a konkurencja.
Drugi zespó³
„Nico” 2147675-05
lotowy by³ w „Lokale
Unikale” w Wamer, gdzie
jest mocna konkurencja:
Rene i Patrick Draye (Mistrzowie Belgii), Daniel Parijs, Frans Strobant, Roger Pierre i wielu innych. Samiczki, aby
nie parowa³y siê, siedz¹ osobno w celach
wdowich, gdzie siê nie widz¹. Jest ograniczona przestrzeñ i zaciemnienie, które
powoduje, ¿e nie maj¹ ochoty na parowanie siê miêdzy sob¹. Ponadto obloty,
loty treningowe i cotygodniowe
loty konkursowe powoduj¹, ¿e
nie ma mo¿liwoœci, aby samice parowa³y siê miêdzy sob¹.
Opieka medyczna
w sezonie
lotowym
Co trzy tygodnie
jest wi-
„De Le Mans”
2211636-04
zyta u weterynarza (Raf
Herbots) z go³êbiami
Rodzina Deno i Jean
próbkami odchodów. Przeprowadzane s¹
kompletne badania wymazu z wola, kloaki, badanie ka³u. Co trzy tygodnie przeprowadzamy kuracjê przeciw trichomonadozie 1/4 „Flagyl” (tabletki) na go³êbia
i po sprawie. Jeœli weterynarz odkryje „De Prins” 2211620-04
jakieœ problemy i zleci terapiê, oczywiœcie siê j¹ przeprowadza. W przeciwnym temu by³em w Chinach
razie nie robimy zbêdnych kuracji. „Fla- razem z Marcelem Sangyl” jest bardzo dobrym lekiem i po nim gersem, wiele rozmawialiœmy i on przego³êbie nie s¹ tak podatne na atak tricho- kona³ siê do mojej metody - wiêcej tremonad. Jeœli go³¹b wróci póŸno z lotu, ningów w sezonie lotowym. Jeœli go³êbie ciê¿ko pracuj¹, oczywiœcie, ¿e potrzeJos
buj¹ du¿o energii, a to mo¿e oznaczaæ
po
tylko jedno - wiêcej t³uszczu w diecie.
zwyciêstwie
W sezonie lotowym wdowce i wdowy zaliczaj¹ we wtorek i czwartek lot treningowy z 80km. Jeœli zu¿ywaj¹ du¿o energii, to ja im muszê jej dostarczyæ. Robiê
im ciê¿k¹ mieszankê. Mieszam w mikserze t³uszcz owczy, ser (¿ó³ty)
z zawartoœci¹ 40%-50% t³uszczu i orzeszki ziemne. Podajê
to 4 dni w tygodniu w iloœci
bez konsultacji ordynujemy kuracjê prze- 1 ³y¿eczka do kawy na gociw trichomonadom „Flagyl” lub „Spar- ³êbia. Mix wygl¹da tak:
trix” (tabletki), przez co najmniej tydzieñ 60% orzeszków
jest w izolatce i otrzymuje lekk¹ karmê ziemnych, 30%
dietetyczn¹. Wa¿ne jest to, aby by³ od- sera szwajcardzielony, poniewa¿ mo¿e zaraziæ inne
go³êbie jeœli wróci chory. W listopadzie
przeprowadzamy szczepienie przeciwko
„Gina”
paratyfusowi, w styczniu szczepimy
2103094-2007
przeciwko paramyksowirozie. Przed sezonem podajemy preparat przeciwko skiego (¿ó³tego), 10%
schorzeniom dróg oddechowych na ba- t³uszczu owczego. Mogê
zie doxycykliny. M³ode szczepimy w Was zapewniæ - go³êbie za tym szalej¹.
Moje go³êbie
Moje go³êbie lataj¹ w bardzo wielu krajach: w Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Skandynawii, du¿o w
Kanadzie, USA, Chinach, Tajwanie, Polsce, Japonii, Arabii Saudyjskiej
i innych.
Co nieco
o treningach
Go³êbie trenuj¹ dwa razy
Miet, Jo, Jos i Jean
dziennie (rano i wieczorem) i nie wiem, jak
wieku 8 tygodni (2 miesi¹ce) przeciwko Jean to robi doparamyksowirozie i paratyfusowi. Po se- k ³ a d n i e ,
zonie przez osiem dni podajemy preparat przeciwko trichomonadozie. Jak
wspomnia³em, przed sezonem robimy
kuracjê przeciwko ornitozie preparatem
„Soludox” (na bazie doxycykliny). W
„Blauwe Bliksem”
trakcie sezonu nie mamy problemów z
3003886-2002
ornitoz¹. Jedynie co trzy tygodnie podajemy preparat przeciwko trichomonado- ale muszê powiedzieæ,
zie. Chêtnie stosujê witaminy rozp³odo- ¿e trenuj¹ œwietnie. Samice w totalnym
„Dobry Lot” - sierpieñ 2009
str.2
we „Provit Forte” z firmy „Herbots”, one
s¹ super.
Jos jest otwarty na nowoœci i
chêtnie je stosuje w swoim go³êbniku. Podoba³o mi siê to,
co po powrocie do Belgii
zrobi³ Michael Vanlint,
jego metoda by³a w
tym czasie nowa.
Kilka lat
JOS DENO
LUB
DENO-HERBOTS
1. NARODOWY AS NA ŒREDNIM DYSTANSIE - 4 MISTRZ KBDB 2008
wdowieñstwie potrafi¹ trenowaæ nawet dwie godziny. Wydaje mi siê, ¿e go³êbie mo¿na wiele nauczyæ. Je¿eli
wdowcy nie potrafi¹ wysoko lataæ i nie przyk³adaj¹
siê do treningu, nale¿y ich do niego
przyzwyczaiæ
- wy-
„Beckham”
2251134-2003
wieŸæ trzy lub cztery
razy na lot treningowy
i przyzwyczaj¹ siê. Go³êbie do ciê¿kiego i intensywnego treningu trzeba odpowiednio przygotowaæ, trzeba je odpowiednio zaopatrzyæ, musz¹ dostaæ odpowiednie produkty. Karma jest niezwykle
wa¿na. Go³¹b otrzymuje wieczorem ciê¿kostrawn¹ karmê, to rano idzie do kosza
bez jedzenia. Jeœli go³¹b ma pe³ny brzuch,
nie trenuje tak chêtnie. Gdy brzuch jest
pusty, idzie mu znacznie ³atwiej. W go³êbiu trzeba wzbudziæ zaufanie do
siebie i do go³êbnika. Mo¿na to
robiæ w³aœnie poprzez wywo¿enie ich na treningi. M³ode nie
trenuj¹ dwa razy dziennie,
lecz tylko raz od 12 do 14.
Na wszystko trzeba
czasu, a jest jeszcze inna praca. Oczy-
„Playboy”
6276544-2004
wiœcie doœwiadczenie i
specjalizacja pomagaj¹ usprawniæ pracê
w go³êbniku. Co jest bardzo wa¿ne w
systemie Josa to to, ¿e minimalnie stosuje leki. To siê u niego nie zmieni³o od
wielu lat. Jos ma wyczucie, on czuje go³êbie. Tu nale¿y przyznaæ racjê przyjacielowi Josa, ¿e hodowc¹ go³êbi trzeba
siê urodziæ. Niektórych rzeczy nie mo¿na nauczyæ siê, trzeba je po prostu czuæ.
Oczywiœcie swoj¹ wiedzê na temat go³êbi mo¿na poszerzaæ i
uzupe³niaæ, ale go³êbie trzeba
przede wszystkim po prostu
czuæ. Jean i Jos w³aœciwie
ca³y dzieñ s¹ zajêci hodowl¹.
Zapyta³em Josa z jakimi go³êbiami
osi¹ga³ naj-
„Nadia”
2147652-2005
wiêksze sukcesy. Twierdzi, ¿e obecnie najlepsze s¹ z linii Van-
denabeele. Naby³ je, poniewa¿ odnosz¹
znakomite sukcesy, ale tylko na œrednim
dystansie do 700km. (Mia³em najlepsze
rozp³odowce w rêkach z linii „Bliksen” i
mogê powiedzieæ, ¿e robi¹ wra¿enie. To
s¹ super go³êbie.) Liniê „Bliksena” zakupiono do Kanady od Josa. W³aœciwie
dzieci „Bliksena” to najwa¿niejsza linia
w naszym go³êbniku.
Zima
Zim¹ robimy inaczej ni¿ wiêkszoœæ ho-
dowców - u nas go³êbie lataj¹, nie siedz¹
zamkniête w go³êbniku. Dziêki temu, ¿e
lataj¹, nie boli nas g³owa, ¿e stan¹ siê zbyt
ciê¿kie. Zreszt¹ nie mamy ¿adnych problemów z takim lataniem zim¹. Tu
wszystko przebiega bezproblemowo i z
dobrze wytrenowanymi go³êbiami o
optymalnej wadze wchodzimy w sezon
lotów.
Wyniki lotowe 2007
- 4 Narodowy Mistrz roczne KBDB 2007
- 4 Narodowy As KBDB œredni dystans
2007
- 1 i 2 As œredni dystans LCB 2007
Wybrane loty 2007r.
- 28.07.07 - Narodowy Narbonne, 5051
go³. starych, poz.: 7, 14, 45, 88, 129, 427,
542, 546...
- 28.07.07 - Narodowy Narbonne (samice), 1125 go³., poz.: 2, 4, 9, 17, 47, 56,
178, 207...
- 04.08.07 - Interprowincjonalny Toury,
1154 go³. stare, poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
11, 12, 15, 16, 19, 22, 26, 30, 36, 37, 41,
57, 66, 89, 94, 113...
11.08.07 - Interprowincjonalny Argenton,
3101 go³. m³ode, poz.: 1, 2, 7, 9,
14, 15, 16, 18, 21, 30, 31, 37,
41, 49, 51, 62, 66, 70, 77, 78,
100, 101...
2008 rok
- 1 Narodowy As - œredni
dystans KBDB
- 6 Narodowy As œredni dystans
KBDB
Mother of „Nadia”
2294977-2004
- 9 Narodowy As - œredni dystans KBDB
- 4 Narodowy Mistrz KBDB -œredni dyst.
Wybrane loty 2008
- 10.05 - Toury, 1889 go³. roczne, poz.:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 25,
28, 29, 38, 39, 43, 46... - 40/49
- 24.05 - Bourges, 1975 go³. rocznych,
poz.: 4, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 29, 32,
34, 37, 40, 57, 59, 65, 82... - 34/43
- 21.06 - Montlucon, 8619 go³. starych,
poz.: 8, 9, 10, 24, 25, 42, 46, 48, 53, 79,
134, 204, 205, 211, 221... - 35/43
- 05.07 - Argenton, 2288 go³. rocznych,
poz.: 2, 7, 8, 9, 10, 14, 28, 42, 54, 64, 65,
72, 89, 120, 124, 129... - 33/44
- 09.08 - Argenton, 3134 go³.
m³ode, poz.: 2, 3, 12, 13, 14,
16, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 37,
39, 40, 41, 42... - 64/102
- 09.08 - Argenton, 1318
go³. roczne, poz.: 2, 3, 4,
8, 9, 14, 17, 18, 21, 22,
24, 26, 28, 35, 37, 39,
50, 51... - 35/37
08.09 - Gueret,
1907 go³.
m³o„Clyde”
2102040-2000
de, poz.: 1, 3, 4, 9, 11, 18, 22, 24, 26, 32,
35, 43, 46, 47, 51, 52, 54, 61... - 54/89
Oprócz wymienionych spó³ka Deno-Herbots zdoby³a:
- 2 Narodowy Mistrz KBDB - go³êbie
roczne 2007
- 4 Narodowy As KBDB œredni dystans 2007
- 1 i 2 As LCB - œredni dystans 2007
- 1 Narodowy Mistrz
KBDB - œredni dystans
2006
- 4 Narodowy As
KBDB - œredni
dystans
2006
„Blauwe Mustang”
„Dobry Lot” - sierpieñ 2009
str. 3
JOS DENO
LUB
DENO-HERBOTS
1. NARODOWY AS NA ŒREDNIM DYSTANSIE - 4 MISTRZ KBDB 2008
- 12 Narodowy Mistrz KBDB - go³êbie
roczne 2006
- 1 Narodowy, Strefa La Souterraine
- 2-5 Narodowy As KBDB - d³ugi
dystans
- 3 Narodowy Mistrz KBDB d³ugi dystans
- 17 i 111 Narodowy Barcelona (12998 go³.)
- 1 Interprowincjonalny Limoges
(1295 go³êbi)
„Christiane”
2076731-2005
- 1 Interprowincjonalny Bourges
- 1 Interprowincjonalny La Souterraine
- 74 x 1 w prowincji
- 1 Narodowy Cahors 2001
- 1 Narodowy Limoges - go³êbie roczne
(17456 go³.)
- 2 Narodowy Mistrz KBDB 2005 - go³êbie roczne.
Z ostatniej chwili:
Lot narodowy Argenton (524km). Start
27.06.2009r. W tym Narodowym locie
udzia³ wziê³o: go³êbie stare - 9912szt.,
go³êbie roczne - 21065szt., Ogólnie:
30977szt.
Spó³ka lotowa Deno-Herbots wygrywa
kategoriê go³êbi rocznych samiczk¹
„Hertogin” lotowan¹ totalnym wdowieñstwem. W kategorii go³êbie stare DenoHerbots s¹ na miejscach: 4, 10, 29, 41...
Samiczka do lotów z Argenton by³a pos³ana: w kwietniu 3 razy i w maju, na lot
z Toury, Vierzon, Bourges, Issoudun i w
czerwcu 1 raz Chateauroux, Montlucan i
oczywiœcie Argenton. Samica „Hertogin”
pochodzi po superparze: ojciec „Clyde”
- œwietny rozp³odowiec i lotnik (ojciec:
„Gomin” I Interprowincjonalny Argenton 5825 go³., 2008, „Gemin” 2 As Pucharu Zachodniej Europy). Matka: „Christine” od Kristiana Hennes (matka „Gemin” i „Gomin”).
MÓWIÊ WAM: 80%
Powrót go³êbi z lotu
Nigdy nie zachowywa³em siê jak dzikus,
gdy go³êbie powraca³y z lotu. Pozwalam
im zrobiæ rundê honorow¹ wokó³ go³êbnika. Nawet jeœli siedzi jeden czy dwa
go³êbie na dachu nie krzyczê, ani nie
przyœpieszam kroku. To, ¿e stracê kilka
sekund, to nic, bo przy innym zachowaniu za tydzieñ strac¹ cenne minuty i to
jeszcze ile!
Wiele hodowców ma problem z wchodzeniem starych i m³odych go³êbi do
go³êbnika. Hodowcy, gdy widz¹ powracaj¹ce go³êbie, to wzrasta u nich adrenalina, zaczynaj¹ krzyczeæ, wymachuj¹ rêkami, ha³asuj¹ ziarnem w metalowej
puszce - zachowuj¹ siê jak szaleni. Do
go³êbi albo mówimy, albo gwizdamy, bo
jeœli robimy wszystko, to go³êbie nas nie
rozumi¹. Jeœli zachowujemy siê nieracjonalnie, to biedny go³¹b œmiertelnie boi
siê, on nie zna takiego zachowania. Przy
powrocie zachowujemy siê tak, jak w
normalny dzieñ i wszystko bêdzie w porz¹dku.
Z³y na go³êbie?
Jeszcze nigdy nie by³em, nawet jeœli by³y
bardzo leniwe i g³upie. By³em z³y na siebie samego. Wiele razy zarzuca³em sobie, dlaczego da³em danemu go³êbiowi
jeszcze jedn¹ szansê, chocia¿ wczeœniej
wiedzia³em, ¿e jest do niczego. Dobry
hodowca wie co siedzi w jego go³êbniku, gdy zaczyna siê sezon. Zbêdny balast w tym czasie powinien byæ ju¿ za
burt¹.
Podam przyk³ad: lêg wczesnych m³odych
„Ronkertje”
2211998-2004
nerom i wspó³pracownikom.
Deno - Herbots
Dorpstraat537
3061 Leefdaal
tel.: 0032-27674892
fax: 0032-27674163
e-mail:[email protected]
Z TEGO, CO DZISIAJ SIEDZI NA DACHACH
R.M.
NIE JEST NIC WARTE!
u mnie liczy oko³o 40 sztuk i teraz, przed
sezonem m³odych, musz¹ ju¿ dobrze trenowaæ i zaliczaæ loty treningowe. Praktycznie co tydzieñ coœ odpadnie z powodów, ¿e pozostawa³y w tyle, ¿e s¹ leniwe, a najwa¿niejszym powodem aby je
usun¹æ jest to, ¿e nie potrafi¹ tego co inni
ju¿ umiej¹.
Oblatywanie m³odych
M³ode odstawiam z wczesnego lêgu oraz
z nastêpnego, a póŸniej pojedyncze sztuki po go³êbiach rozp³odowych. M³ode
mam przeroœniête i oblatujê je, gdy wyrzuc¹ 2-3 lotkê. Gdy jest ³adna pogoda,
póŸnym popo³udniem otwieram im sputnik i okno (wczeœniej wylatywa³y do
woliery, wiêc wszystko znaj¹) i nie martwiê siê o nie. Teraz same musz¹ o siebie
zadbaæ i sobie poradziæ. To, ¿e spadaj¹
na trawnik, to nic siê nie dzieje, Ÿle oceni³y dystans. Do tego dojd¹ metod¹ prób
i b³êdów. Chyba nie myœlicie, ¿e to ja
bêdê ich uczy³ i wk³ada³ je do sputnika.
M³ode go³êbie musz¹ uczyæ siê same jak
poradziæ sobie w ¿yciu. Jeœli oka¿e siê,
¿e s¹ za g³upie aby samodzielnie znaleŸæ
dach i sputnik, nigdy nie przystosuj¹ siê
do ¿ycia. Takich go³êbi nie chcê widzieæ
u siebie.
Przed sezonem
Zanim przyjdzie sezon lotów m³odymi,
one musz¹ dobrze trenowaæ. Musz¹ zaliczyæ kilka lotów æwiczebnych (im wiêcej tym lepiej). Po prostu go³êbie musz¹
wiedzieæ co od nich chcemy. Po treningu
lub po locie posi³ek. Te, które oci¹gaj¹
siê zwo³ujemy, te, które nie chc¹ wejœæ ,
„Dobry Lot” - sierpieñ 2009
str.4
W maju Jos Deno mia³ jubileusz 50-lecia (z³ote gody), w
czerwcu zwyciêstwo Narodowe z Argenton.
Serdecznie gratulujemy Josowi Deno
oraz jego part-
nie wpuszczamy do go³êbnika i o g³odzie
czekaj¹ na nastêpne karmienie. Potem
procedura powtarza siê, a¿ do skutku.
Zazwyczaj taki delikwent w nastêpnym
dniu jest pierwszy przy karmiku, a jeœli
jest inaczej, usuwam takiego ptaka.
Przed lotami m³ode odrobaczam oraz
przeprowadzam im porz¹dn¹ kuracjê
³¹czon¹ przez 5-7 dni „Ronidazolem” +
„Para-coli” lub „Altabactine” (kuracja
przeciwko trichomonadozie, hexamitozie
oraz potencjalnym zapaleniom jelita).
Potem, w tygodniu przez co najmniej 3
dni podajê im pokarm z siar¹ lub doskona³ym preparatem na odpornoœæ „Protector 4” od dr Wolz. Tak samo traktujê swoje wdowce. Go³êbie musz¹ tryskaæ zdrowiem, musz¹ byæ pe³ne wigoru, byæ weso³e. Takie go³êbie ³atwo rozpoznaæ.
Maj¹ one jedwabiœcie miêkkie b³yszcz¹ce upierzenie. Puch i pióra regularnie
wypadaj¹. Lataj¹ z wielkim zapa³em,
widaæ po nich radoœæ z lotu. Oczy go³êbi
promieniej¹, a wpatruj¹c siê w nie zauwa¿ymy, ¿e oczy s¹ wilgotne, a Ÿrenice
ma³e. Takie ptaki próbuj¹ ca³y czas utrzymaæ równowagê. Mo¿na to stwierdziæ
bior¹c go³êbie do rêki. Jeœli spróbujecie
np. wypuœciæ go³êbia do przodu, od razu
jego noga wysuwa siê w tê stronê, jakby ptak próbowa³ zapobiec upadkowi.
Kto ma du¿o takich go³êbi, mo¿e
tylko zwyciê¿aæ.
Ci¹g dalszy na stronie 6
BARCELONA 2009
Po raz pi¹ty z rzêdu polskie go³êbie 3 lipca o godzinie 945 wystartowa³y w miê-
wszystkich miêdzynarodowych uczestników. My jedziemy w sk³adzie Dariusz
Wójcik, Henryk Paszta i Ireneusz £epuch.
Po 11 godzinach jazdy docieramy na miejsce. Tam wita nas sekretarz Luc De Geest. Zanim oddamy go³êbie, karmimy je i
poimy. Po tych czynnoœciach Luc daje polecenie zabrania naszej kabiny i zakoszowanie go³êbi. Tu naszym go³êbiom komisja wk³adaniowa organizatora nabija tajne has³a na lotki i przegl¹da dokumenty.
Jako jedyni dostajemy pochwa³ê, ¿e nasze dokumenty i go³êbie s¹ w porz¹dku.
Uwa¿am to za du¿e osi¹gniêcie. Chcê podkreœliæ, ¿e nasze go³êbie wzbudzaj¹ du¿e
zainteresowanie mediów. Fotografuj¹ nasze go³êbie, inni nagrywaj¹ kamer¹. Cieszy nas takie zainteresowaPrzyjazd do Brukseli
nie. Nasze go³êbie budz¹
du¿e zainteresowanie, poniewa¿ maj¹ do pokonania
najd³u¿sz¹ odleg³oœæ.
wióz³ go³êbie Zygmunt Baliœ, a z Bia³ej
Podlaskiej S³awomir Rogala. Wk³adanie w £êknicy zaczê³o siê
o godzinie 10 w mi³ej i
spokojnej atmosferze.
By³ piknik, ro¿no, napoje, itd. Zjechali siê hodowcy z ró¿nych stron
kraju, którzy po w³o¿eniu
go³êbi wykorzystywali
czas na rozmowy i wymianê pogl¹dów. Dzia³a³y dwie komisje wk³adaniowa i jedna zegarowa.
Praca sz³a szybko i sprawnie uwinêli siê z 523 go³êbiami od 191 hodow-
Koszowanie go³êbi
dzynarodowym gronie z najs³ynniejszego lotu dalekodystansowego
na œwiecie - Barcelony.
W tym roku, aby usprawniæ zbieranie go³êbi na lot, zorganizowano
zbiórki w ró¿nych miejscach. Polska Pó³nocna wk³ada³a go³êbie w
miejscowoœci Prusinowo. Organizatorem tego by³ Jacek Pertek. Go³êbie z Okrêgu Gdañsk, Toruñ, Pomorze Œrodkowe, Bydgoszcz przywióz³ m¹¿ Wies³awy Wróblewskiej z koleg¹. Wies³awa Wróblewska z du¿ym zaanga¿owaniem i entuzjazmem zorganizowa³a zbiórkê go³êbi z Pó³nocnej Polski. Chcê nadmieniæ, ¿e Wies³awa Wróblewska z katastrofy katowickiej wysz³a
poszkodowana i jest niepe³nosprawna,
obecnie jest przykuta do wózka inwalidzkiego, co nie przeszkadza jej dzia³aæ energicznie. Ireneusz £epuch do swojej kabiny zabiera go³êbie z Prusinowa i Polski Pó³nocnej, i wyrusza w drogê powrotn¹ do £êknicy, gdzie jest centralny
punkt wk³adañ. Z po³udnia Polski przy-
I. £epuch
ców z kraju. Ta iloœæ, to
nasz rekord. Polskie go³êbie jako jedyne z krajów
Œrodkowej Europy id¹ po
raz pi¹ty z rzêdu.
W sumie, to mia³o byæ inaczej, bo nasza kabina przesta³a ju¿ wystarczaæ i na
ten lot wynajêliœmy ³adn¹
kabinê o pojemnoœci
1500szt z Oddzia³u ¯agañ.
Pakujemy go³êbie i jedziemy do Barcelony, gdzie odbywa siê koszowanie
Praca komisji wk³adaniowej
Tabela przedstawiaj.¹ca ostatnie piêæ lat uczestnictwa polskich go³êbi
bior¹cych udzia³ w Miêdzynarodowym locie z Barcelony
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Belgia
Holandia
Niemcy
Francja
Wêgry
Wielka Brytania
Polska
Luksemburg
Rumunia
Malta
S³owacja
Czeska Republika
Bu³garia
13620
8002
2003
2516
868
532
95
-
11484
7043
2386
2138
323
229
82
17
6
12655
7521
2449
2127
95
218
436
111
41
37
26
-
11864
6777
2133
1732
328
53
-
13046
7489
2723
1897
278
153
131
98
-
12245
7875
2604
1970
118
101
-
Ogó³em:
27627
23708
25716
22887
25815
24913
„Dobry Lot” - sierpieñ 2009
str. 7

Podobne dokumenty