Zdrowie w Krakowie

Komentarze

Transkrypt

Zdrowie w Krakowie
Nr 2
Luty 2009
ISSN 1899-2161
gazeta
bezp³atna
Nak³ad 20.000 egz.
Zdrowie
w Krakowie
miesiêcznik
informacyjny
ZDROWIE
W KRAKOWIE
B e z p ³ a t n y
i n f o r m a t o r
m e d y c z n y
www.zdrowiewkrakowie.info
gazetana
t
bezp³a
Niepe³nosprawni cierpi¹
przez pomy³kê w obliczeniach!
Od d³u¿szego czasu mieszkañcy Domu Opieki Spo³ecznej im. Œw. Brata Alberta
w Krakowie walcz¹ o tramwaje niskopod³ogowe na trasie Kapelanka – Centrum.
Niestety taki tabor tamtêdy nie szybko pojedzie. Przystanki, chocia¿ zosta³y
przebudowane, by spe³nia³y oczekiwania osób maj¹cych problemy z poruszaniem
siê, nie s¹ dostosowane do parametrów nowych tramwajów.
M
ieszkañcy Domu Opieki Spo³ecznej przy ul. Nowaczyñskiego 1 sami niejednokrotnie
zg³aszali w Miejskim Przedsiêbiorstwie
Komunikacyjnym, by na trasie Kapelanka – Centrum wprowadzono tramwaje niskopod³ogowe. W tej sprawie w
sierpniu 2007 skierowali tak¿e pismo
do Pe³nomocnika Prezydenta Miasta
Praktyka Stomatologiczna
Lek. stom. Ewa Milc- Paciorek
31-625 Kraków, os. Piastów 41
tel. 012 648 11 96
PE£NY ZAKRES US£UG
PROTETYKA
CHIRURGIA
IMPLANTY
ODBUDOWY
ESTETYCZNE ZÊBÓW
RTG NA MIEJSCU
ds. Osób Niepe³nosprawnych, Bogdana
D¹sala pismo, w którym zwrócili siê z
proœb¹ o interwencjê w tej sprawie.
W piœmie tym krótko nakreœlili
sytuacjê: „Po remontach przystanki
zosta³y dostosowane dla pojazdów niskopod³ogowych, ale niestety na tej trasie
nie przewidziano takiego taboru. […]
Taka sytuacja powoduje wiêksz¹ nasz¹
Pawe³ Bergel
Gabinet
Masa¿u Leczniczego
MASA¯ RELAKSACYJNY:
- gor¹cymi kamieniami wulkanicznymi!!!
- aromaterapeutyczny
- stóp
MASA¯ LECZNICZY:
- klasyczny
- segmentarny
rwa kulszowa, lumbago (postrza³)
zespó³ bolesnego barku, bóle krzy¿a
- bañk¹ chiñsk¹
US£UGI SPECJALISTYCZNE:
- masa¿ wspomagaj¹cy
odchudzanie
- woskowanie uszu
ul. Krowoderskich Zuchów 4/34
31-272 Kraków (Krowodrza)
(róg ul. Wybickiego i Krowoderskich Zuchów
przy Urzêdzie Skarbowym)
tel. 510-654-476
www.masaz-kamieniami.com.pl
izolacjê spo³eczn¹, gdy¿ wydostanie siê
do centrum œrodkami komunikacji
miejskiej jest ponad si³y wspomagaj¹cych nas wolontariuszy.”
– Po tym jak pismo do mnie dotar³o
– informuje Bogdan D¹sal, – na jego
podstawie, zwróci³em siê do prezesa
zarz¹du MPK, Juliana Pilszczka, z
proœb¹, by tabor niskopod³ogowy na tej
trasie kursowa³. Dosta³em odpowiedŸ,
z której wynika³o, ¿e wiêkszoœæ
autobusów, które tam kursuj¹ jest
niskopod³ogowych. MPK jednoczeœnie
poinformowa³o o braku taboru niskopod³ogowego tramwajowego, jednak,
jak wynika z odpowiedzi, od 2008 roku
mia³o go byæ zdecydowanie wiêcej.
Minê³o pó³tora roku, a sytuacja siê
nie zmieni³a. Niepe³nosprawni z Domu
Opieki Spo³ecznej im. Œw. Brata Alberta
nadal maj¹ problemy z dostaniem siê
do centrum Krakowa. Sporo mieszkaj¹cych tam osób jeŸdzi na wózkach
inwalidzkich. Potrzebuj¹ pomocy
opiekunów, by dostaæ siê na przystanek,
Pracownia Pe³nia
Renata Mazur-Ponikiewicz
- psychoterapia,
Gestalt
- warsztaty,
szkolenia
- grupy kobiece
- akademia terapii
tel. 695 866 374
www.prapelnia.pl
Zdrowie, równowaga,
radoœæ ¿ycia
Ayurveda jest holistycznym systemem
ochrony zdrowia obszaru Indii Sri
Lanki. D¹¿y zarówno do zachowania
zdrowia jak i wyleczenia cz³owieka.
Jest doskona³ym uzupe³nieniem
medycyny zachodniej. Pomaga w
leczeniu wielu chorób. Pomaga
zachowaæ piêkno i radoœc ¿ycia.
dokoñczenie str. 6 »
Zielarnia w CENTRUM miasta
SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY
GABINET MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ
IRYDOLOGIA
Kraków, ul.Garbarska 5
tel. fax: 012 429 10 16
e-mail: [email protected]
Czynne: od 10.00 do 18.00
www.alster.zaprasza.net
czytaj str. 2 »
NZOZ
„SPÓ£KA LEKARSKA
NA KOZ£ÓWCE”
W RAMACH „NFZ”:
- poradnia okulistyczna
- poradnia diabetologiczna
- poradnia psychologiczna
- poradnia logopedyczna
US£UGI MEDYCZNE ODP£ATNE:
kardiolog, psychiatra
REJESTRACJA PN-PT. 8.00-18.00
TEL.O12 658 16 11
012 658 89 01
APARATY S£UCHOWE
Pomagamy s³yszeæ od 1992
Bezp³atne badanie s³uchu
Refundacja NFZ i PFRON
@ Bardzo bogata asortyment
leków bez recepty
@ Pe³na dostêpnoœæ leków
na receptê
@ Dermokosmetyki
z konsultacjami
@ Rewolucyjne ceny perfum
Kraków, Galeria Kazimierz
ul. Podgórska 34 tel. (012) 619 22 82
Pon. - Sob.: 10.00 - 22.00;
Niedz: 10.00 - 20.00
Kraków, ul. Batorego 4
tel. 012 357 73 03
ZDROWIE
%
ATY 0
R
W KRAKOWIE
dzia³
reklamy
zadzwoñ:
664 504 827
504 146 788
www.dobrzeslyszec.pl
PRYWATNY GABINET
OKULISTYCZNY
Dr n. med. Ewa Wójcik
specjalista chorób oczu
LECZENIE ZEZA, OCZOPL¥SU
U DZIECI I DOROS£YCH
- OPERACYJNIE I ZACHOWAWCZO
Przyjmuje:
poniedzia³ek, wtorek, czwartek
15.00 - 19.00
Kraków ul. Lea 19 m.1
tel. 012 633 00 41 gabinet
tel. kom. 0 601 40 92 34
e-mail: [email protected]
www.gabinetzeza.pl
GABINET TRYCHOLOGICZNY
PRZYCHODNIA LEKARSKA HORMON – MED
30-019 Kraków
ul. Mazowiecka 25
tel.: 012 6330915
www.trichocenter.com
analiza, diagnoza, leczenie chorób
skóry g³owy i w³osów, ³ysienia, ³upie¿e,
³ojotok, ciemieniucha dzieciêca-starcza,
zabiegi, eksfoliacja skóry, mezoterapia,
profilaktyka ogólna w okresie dojrzewania,
menopauzy, przed i po porodzie
tkankowa analiza w³osów,
KONSULTACJE MEDYCZNE
BADANIA LABORATORYJNE
– PE£NY ZAKRES!
2
Zdrowie w Krakowie
Nr 2
www.zdrowiewkrakowie.info
WARTO WIEDZIEÆ
Ayurveda - zdrowie,
równowaga, radoœæ ¿ycia
Ayurveda jest holistycznym systemem ochrony zdrowia obszaru Indii i Sri Lanki. D¹¿y zarówno do zachowania zdrowia
jak i wyleczenia cz³owieka. Jest doskona³ym uzupe³nieniem medycyny zachodniej. Pomaga w leczeniu wielu chorób. Pomaga
zachowaæ piêkno i radoœc ¿ycia.
P
Osoby Pitta, pewne siebie, przedsiêbiorcze, o ¿ywej inteligencji przy
braku równowagi wpadaj¹ w gniew,
irytacjê, s¹ niecierpliwe, k³ótliwe,
w³adcze. Miewaj¹ uderzenia gor¹ca,
pieczenie odbytu, wrzody trawienne,
nadkwasotê, wypryski.
Osoby Kapha s¹ spokojne, odwa¿ne, wytrzyma³e, konsekwentne, kochaj¹ce. Przy braku równowagi pojawia siê
ospa³oœæ, apatia, zach³annoœæ, ociê¿a³oœæ
koñczyn, czêste zaziêbienia, sk³onnoœæ
do tycia, alergie, zatrzymanie wody.
Pocz¹tkowe objawy braku równowagi s¹ trudne do uchwycenia. Czêsto jest
to zwyk³y spadek energii utrudniaj¹cy
nasz¹ pracê. Czêste przeziêbienia
sygnalizuj¹ nam brak odpornoœci. Gdy
we w³aœciwym momencie uchwycimy
nierównowagê i pozbêdziemy siê toksyn
z organizmu, mo¿emy w przysz³oœci
unikn¹æ wielu powa¿nych schorzeñ.
Zgodnie z Ayurved¹ zdrowie powinniœmy zachowaæ do koñca naszych dni.
Sk³onnoœæ do chorób okreœla nasza
indywidualna konstytucja. Proces
chorobowy mo¿e zacz¹æ siê w ¿o³¹dku
lub w jelitach a przejawiaæ siê w p³ucach,
w chorobach kr¹¿enia. Objawy choroby
mog¹ wystêpowaæ w innym miejscu ni¿
miejsce ich powstawania.
Ayurveda œwietnie radzi sobie z
nadwag¹. Po masa¿ach zwiêksza siê
przemiana materii. Tracimy na wadze.
Pocz¹tkowo usuwamy nadmiar wody
zgromadzonej w tkankach. Nastêpnie
organizm w³¹cza mechanizmy
samoreguluj¹ce i „chudniemy”. Nasze
cia³o staje siê jêdrne. Poprawia siê owal
twarzy, skóra jest g³adka i elastyczna.
¯ycie w harmonii sprawia, ¿e
wszystkie procesy psychofizjologiczne
przebiegaj¹ poprawnie. W organizmie
nie odk³adaj¹ siê toksyny, mamy du¿o
energii, jesteœmy kreatywni, pozytywnie
nastawieni do ¿ycia. Ayurveda to
równie¿ radoœæ ¿ycia.
Dylematy w leczeniu najm³odszych pacjentów
mo¿liwoœæ niepo¿¹danych objawów
poszczepieniowych”. – Chcemy pokazaæ
wyniki badañ i uœwiadomiæ rodzicom,
co ma z³y wp³yw, a co nie ma, na zdrowie
ich dziecka – powiedzia³ prof. Jacek
Wysocki, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodnicz¹cy
Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.
Istotna kwestia poruszona w tym bloku
tematycznym to zwi¹zek szczepieñ z
autyzmem. Lekarze stwierdzaj¹, ¿e brak
jest dowodów na to, ¿e szczepienia
przeciw odrze i ró¿yczce zwiêkszaj¹
rozwój autyzmu.
W drugim dniu konferencji dyskutowano natomiast miêdzy innymi o
oty³oœci u dzieci. Jest to rzeczywiœcie
temat kontrowersyjny, zw³aszcza, ¿e
powszechnie o oty³oœci jako o chorobie
cywilizacyjnej mówi siê g³ównie w
odniesieniu do osób doros³ych. Dr hab.
Jerzy Starzyk, przewodnicz¹cy Zarz¹du
Oddzia³u Krakowskiego Polskiego
Towarzystwa Endokrynologicznego
podkreœla jednak, ¿e ten problem coraz
czêœciej dotyka te¿ dzieci. – Mia¿d¿yca
jest ju¿ nie tylko domen¹ starszych –
mówi. – Okazuje siê, ¿e zmiany
mia¿d¿ycowe coraz czêœciej wystêpuj¹
te¿ u dzieci. Profilaktykê nale¿y wiêc
zacz¹æ ju¿ w wieku dzieciêcym,
zmieniaj¹c wzorce zachowania. Nale¿y
po³o¿yæ nacisk na odpowiednie od¿ywianie i ruch u dzieci. Czasem u dziecka
wystarczy minimum 60 minut ruchu
dziennie, by zapobiec oty³oœci.
Konferencja ta by³a, mo¿na powiedzieæ, wymian¹ doœwiadczeñ miêdzy
lekarzami i wspólnym rozwi¹-zywaniem
problemów diagnostycznych i terapeutycznych. Dziêki niej przynajmniej czêœæ
w¹tpliwoœci, z jakimi na co dzieñ siê
stykaj¹, zosta³a rozwiana.
rzyczyn¹ chorób s¹ toksyny
nagromadzone w organizmie.
Niezdrowy tryb ¿ycia, stres, z³e
od¿ywianie, t³umienie emocji powoduj¹
odk³adanie siê toksyn, które zaburzaj¹
naturalne funkcjonowanie narz¹dów i
tkanek co przyczynia siê do rozwoju
chorób.
Podstawow¹ terapi¹ Ayurvedy
pozwalaj¹c¹ usun¹æ toksyny jest Pancha
Karma wykorzystuj¹ca masa¿ ciep³ym
olejem.
Na ciele cz³owieka zgromadzonych
jest 108 punktów specjalnych. Odpowiedni ucisk takich punktów stymuluje
pracê organów wewnêtrznych, uk³adu
krwionoœnego i limfatycznego.
Masa¿ aktywizuje system immunologiczny, poprawia kr¹¿enie krwi,
wzmacnia system naczyñ krwionoœnych, dzia³a koj¹co na system nerwowy
i wydzielania wewnêtrznego, zwiêksza
sprawnoœæ psychofizyczn¹, poprawia
pamiêæ, g³êboko relaksuje. Œwietnie
radzi sobie z nadwag¹, zapobiega
powstawaniu zmarszczek, opóŸnia
procesy starzenia, dzia³a odm³adzaj¹co.
Masa¿ poprzez usuniêcie toksyn
przywraca naturaln¹ równowagê w
organizmie, równowagê trzech dosha
Vata, Pitta, Kapha. Zanim terapeuta
Przez dwa dni Kraków goœci³
wybitnych lekarzy specjalistów z
ca³ej Polski, którzy wspólnie podjêli
próbê omówienia i przedyskutowania kwestii, które w pediatrii
budz¹ najwiêksze kontrowersje.
Konferencja naukowa „Kontrowersje w Pediatrii” odby³a siê w
Auditorium Maximum UJ przy ul.
Krupniczej w dniach 30-31 stycznia 2009
roku. Spotka³a siê z ogromnym
zainteresowaniem œrodowiska
medycznego. Zjawili siê na niej
pediatrzy, neonatolodzy i lekarze
rodzinni. Organizatorem konferencji
rozpocznie masa¿, musi ustaliæ nasz
typ psychofizyczny, nasze dosha na
podstawie badania pulsu. Jest to
konieczne by dowiedzieæ siê jak du¿a
jest dysharmonia pomiêdzy doshami i
jaki olej zastosowaæ do zabiegu by
przywróciæ równowagê.
Osoby typu Vata s¹ z regu³y
wra¿liwe, radosne, optymistyczne, z
by³a Klinika Chorób Dzieci Katedry
Pediatrii UJ Collegium Medicum i
Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy. Nad
ca³oœci¹ czuwa³ prof. Jacek Pietrzyk.
Poruszano tematy, które nie s¹ zbyt
dobrze jak do tej pory opisane, a z
którymi lekarze stykaj¹ siê na co dzieñ
w swojej praktyce. Wspólnie szukano
odpowiedzi na kontrowersyjne pytania,
prezentowano swoje tezy i
dyskutowano. – Chcieliœmy podzieliæ
siê wnioskami i doœwiadczeniami –
powiedzia³ prof. Jacek Pietrzyk,
Kierownik Kliniki Chorób Dzieci
Katedry Pediatrii UJ Collegium
Medium.
entuzjazmem podchodz¹ do ¿ycia. Brak
równowagi powoduje, ¿e staj¹ siê nerwowe, maj¹ tendencje do zamartwiania siê,
cierpi¹ na bezsennoœæ, bóle g³owy, brak
koncentracji, bóle stawowe, lêdŸwiowe,
zmêczenie. To pierwsze objawy rozwoju
powa¿nych chorób. Po przywróceniu
równowagi, organizm „reguluje” siê
sam. Wraca radoœæ ¿ycia.
Konferencja podzielona zosta³a na
bloki tematyczne. Na poszczególnych
sesjach omawiano: aspekty diagnostyki
genetycznej, zagadnienia zwi¹zane z
dysplazj¹ oskrzelowo-p³ucn¹ u
noworodków, czy z dylematami pediatry
wobec bólów stawów u dzieci.
Dyskutowano tak¿e o szczepieniach
ochronnych dzieci i o problemie oty³oœci
wœród najm³odszych pacjentów.
Pierwsza sesja naukowa dotyczy³a
zagadnieñ genetyki – „Czy i po co
wykonywaæ testy genetyczne?” – Testy
genetyczne powinny byæ przede
wszystkim przeprowadzane tam, gdzie
istniej¹ zalecenia – powiedzia³ dzienni-
karzom na konferencji prasowej prof.
Tadeusz Mazurczak, przewodnicz¹cy
Polskiego Towarzystwa Genetyki
Cz³owieka. - Powinny byæ wykonywane
tylko ze wzglêdów zdrowotnych,
poprzedzone poradnictwem medycznym i œwiadom¹ zgod¹ osób poddawanych testom – podkreœli³.
Nastêpny temat podczas konferencji
brzmia³ „Noworodek z przewlek³¹
chorob¹ p³ucn¹ po wypisaniu z oddzia³u”. Rozwój p³uc u dzieci z dysplazj¹
oskrzelowo-p³ucn¹, które urodzi³y siê
przedwczeœnie, mia³y problem z
oddychanie i wymaga³y wsparcia
medycznego, przebiega bowiem
zupe³nie inaczej ni¿ u zdrowych dzieci.
– Wymagaj¹ one specjalnego ¿ywienia
i opieki – mówi³a prof. Ewa Helwich,
krajowy konsultant ds. neonatologii. Inny jest te¿ dla nich kalendarz
szczepieñ. Zadaniem rodziców i s³u¿by
zdrowia jest specjalna opieka nad nimi.
Istotne znaczenie ma te¿ dobre
porozumienie miêdzy lekarzami, którzy
opiekowali siê noworodkiem a pediatrami.
Wa¿nym punktem konferencji by³o
równie¿ „Bezpieczeñstwo szczepieñ
ochronnych”. Kontrowersje w ich
zakresie z kolei dotycz¹ z jednej strony
w¹tpliwoœci samych lekarzy, jakie
szczepionki wybraæ, maj¹c ograniczone
mo¿liwoœci finansowe, zaœ z drugiej s¹
to kontrowersje wœród laików. Przeciwnicy szczepieñ czêsto wysuwaj¹ miêdzy
innymi takie argumenty: „My (rodzice/dziadkowie) nie byliœmy szczepieni,
a mamy siê dobrze”, „W¹tpiê w skutecznoœæ szczepieñ”, a nawet „Istnieje
Body Time.
Ayurveda
w Krakowie
ul. Konfederacka 23
30-306 Kraków
tel. 012 269 19 22
tel. kom. 698 852 034
www.bodytime.pl
www.ayurvedakrakow.pl
(AP)
www.zdrowiewkrakowie.info
Zdrowie w Krakowie
Nr 2
3
URODA
Jak osi¹gn¹æ
harmoniê
Z
aczyna boleæ krêgos³up, barki,
lêdŸwie, nasza odpornoœæ spada.
Ogólnie czujemy siê Ÿle. Siêgamy
po œrodki przeciwbólowe, coraz to mocniejsze, a¿ w koñcu musimy siê wybraæ
do lekarza. I wtedy zaczyna siê d³ugie
leczenie.
Tymczasem tego mogliœmy unikn¹æ, odpowiednio wczeœniej zaczynaj¹c
dbaæ o siebie. Ró¿nego rodzaju profilaktyka sprawia, ¿e cz³owiek jest bardziej
odporny.Nikt te¿ nie myœli o tym, ¿e
przyczyn¹ bólu czêsto jest stres, mo¿e
on wynikaæ z napiêcia psychicznego.
Te negatywne emocje trzeba wiêc
roz³adowaæ. Pomocny jest masa¿.
Niektórzy przypominaj¹ sobie jednak o
nim dopiero wtedy, gdy coœ ich zaczyna
boleæ.
Z pomoc¹ przychodz¹ jednak miejsca takie jak kameralne SPA ród³o
Harmonii. To dobre miejsce na w³aœciwy relaks - decyduj¹ o tym nie tylko
same masa¿e, ale tak¿e atmosfera. Ju¿
samo przebywanie tam sprawia, ¿e
czujemy siê spokojniej, przy relaksacyjnej muzyce, zapachach olejków, czy
przy ³yku herbaty.
Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e jest to
miejsce zupe³nie inne od wielkich SPA,
które wrêcz w maszynowy sposób obs³uguj¹ klientów. Tutaj ka¿dy traktowany
jest indywidualnie, ka¿dy masa¿
dopasowany jest do konkretnej sytuacji
i mo¿na powiedzieæ, ¿e nie ma dwóch
takich samych zabiegów. Podczas nawet
zwyk³ego masa¿u grzbietu i barków (30
min - koszt 35 z³) wykorzystywane s¹
takie techniki, które bêd¹ najskuteczniejsze do rozluŸnienia i uspokojenia
psychicznego.
Oprócz manualnego masa¿u ca³oœciowego (80min - cena 90 z³) ciekawe i
warte polecenia s¹ masa¿e dŸwiêkiem
i zabiegi z wykorzystaniem kamieni
bazaltowych.
Masa¿ ciep³ymi kamieniami –
polega na masowaniu ca³ego cia³a,
najpierw manualnie, a nastêpnie przy
u¿yciu ciep³ych kamieni, które na
koniec pozostawiane s¹ jeszcze przez
pewien czas na ciele. S¹ to ska³y
bazaltowe, przetrzymuj¹ce ciep³o nawet
kilkanaœcie minut, dziêki czemu
powoduj¹ rozszerzanie siê naczyñ
krwionoœnych, przyspieszaj¹ dostarczenie substancji od¿ywczych i usprawniaj¹ wydalanie toksyn. Poza tym
przemieszczaj¹ce siê podczas masa¿u
kamieniem ciep³o jest bardzo przyjemne, doskonale relaksuje, poprawia
wygl¹d skóry i funkcjonowanie ca³ego
organizmu. Masa¿ ten jest delikatniejszy, nieco l¿ejszy w odczuciu,
poniewa¿ pewne techniki rêczne
zastêpuje tu ciep³o kamieni. Ca³oœæ trwa
oko³o 75 minut i kosztuje 100 z³.
Doskona³ym sposobem na roz³adowanie napiêcia jest te¿ masa¿
dŸwiêkiem, z u¿yciem mis i gongów.
Misy rozstawiane s¹ na ciele klienta,
zaœ gongi obok. Powoli uderzane,
wywo³uj¹ dŸwiêk i drgania. Wibracje te
dzia³aj¹ na poszczególne zmys³y.
Subtelne drgania mis i g³êboki dŸwiêk
gongów, mocno oddzia³ywaj¹ zw³aszcza
na nasz¹ psychikê - odprê¿amy siê i
uspokajamy. Ludzie, pocz¹tkowo nastawieni bardzo sceptycznie do tego
zabiegu, s¹ zaskoczeni efektem (60 min
- 60 z³).
Klienci mog¹ równie¿ skorzystaæ z
dwóch rodzajów sauny: tradycyjnej
fiñskiej, gdzie temperatura waha siê
od 80-100°C i sauny Infra-red,
ogrzewanej promieniami podczerwonymi, w której temperatura wynosi
oko³o 50°C. Regularne korzystanie z
sauny fiñskiej ma przede wszystkim
ogromny wp³yw na nasz uk³ad kr¹¿enia.
Z kolei pobyt w saunie Infra-red,
przeznaczony dla tych, którzy nie lubi¹
wysokich temperatur, umo¿liwia
szybsze usuniêcie toksyn i poprawia
ogólny wygl¹d skóry. Sauna mo¿e
spokojnie pomieœciæ trzy osoby i jest
zawsze wynajmowana na wy³¹cznoœæ (1
godzina - 30 z³ za dwie osoby).
W tym kameralnym SPA mo¿na
tak¿e skorzystaæ z masa¿u we dwoje,
który jest wykonywany w jednym
pomieszczeniu dla dwóch osób naraz.
To dobre rozwi¹zanie dla tych, którzy
chc¹ przyjœæ razem na masa¿ i razem
spêdziæ ten czas. Lokal mo¿na tak¿e
wynaj¹æ jako ca³oœæ, na wy³¹cznoœæ. Jest
to ciekawa odmiana dla tych, którzy
chcieliby zrobiæ coœ ciekawego w
kilkuosobowym gronie. P³ac¹c okreœlon¹ stawkê maj¹ mo¿liwoœæ korzystania
z dowolnych zabiegów, sauny i wszystkich pomieszczeñ.
Osoby korzystaj¹ce regularnie ze
ród³a Harmonii mog¹ dziêki wykupieniu karnetów korzystaæ z atrakcyjnych
zni¿ek. Pomyœlano równie¿ o tych,
którzy chcieliby sprawiæ komuœ dobry
i zdrowy prezent. Istnieje bowiem
mo¿liwoœæ wykupienia specjalnego
zaproszenia na dowolny zabieg lub
zabiegi z ca³ej oferty. Bez ¿adnych op³at
drukowane jest wtedy specjalne
zaproszenie, które mo¿na wrêczyæ,
maj¹c pewnoœæ trafionego prezentu.
W ródle Harmonii mo¿na nabyæ
równie¿ naturalne kosmetyki Queen
Helene, sole oraz olejki zapachowe. W
ofercie znajduj¹ siê równie¿ poduszki z
³uski gryki, zapewniaj¹ce zdrowy i
spokojny sen.
ród³o Harmonii dzia³a ju¿ od
dwóch lat. Lokal znajduje siê na granicy
Krakowa (w rejonie ul. £okietka), a
dojazd z centrum zajmuje do 15 minut.
Warto odwiedzaæ stronê
www.zrodloharmonii.pl poniewa¿ w tym
roku pojawi siê wiele ciekawych zmian
w ofercie.
Wszyscy klienci, którzy do 15
marca 2009 roku odwiedz¹ ród³o
Harmonii z tym numerem miesiêcznika „Zdrowie w Krakowie”,
otrzymaj¹ 15 % zni¿ki na dowolny
zabieg.
ród³o Harmonii
www.zrodloharmonii.pl
12 635 22 87, 606 630 631
[email protected]
Zielonki, ul Wiarusa 11/1
30-087 Zielonki
IPL
/fotoodm³adzanie, usuwanie ow³osienia,
leczenie tr¹dziku,
zamykanie naczyñ, leczenie przebarwieñ
MASA¯E
Lomi Lomi Nui, Mau-ri, refleksologia twarzy wg.
fot. tomaszpolgrabia.com, make-up: langmann visage
Wielu z nas o siebie nie dba. Ci¹gle zagonieni, zapracowani, nie mamy czasu
pomyœleæ o sobie. A tymczasem ka¿dy stres trzeba roz³adowaæ od razu, nie
wolno pozwoliæ, by problemy siê nawarstwia³y. Jeœli duch cierpi, to równie¿
zaczyna to odczuwaæ nasze cia³o.
Metody Lone Sorensen, PeLoHa, gor¹cymi kamieniami
KONIEC ERY BOTOXU!
JAPOÑSKI COSMOLIFTING PO RAZ PIERWSZY
W KRAKOWIE TYLKO W LANGMANN VISAGE!
CELLULOGIA
masa¿ pró¿niowy nr 1 na Œwiecie w redukcji cellulitu
W
OFERCIE RÓWNIE¯:
- makija¿ permanentny - trwa³y makija¿,
niezale¿nie od pory roku
- makija¿ na ka¿d¹ okazjê
- nauka makija¿u - indywidualne lekcje
- stylizacja œlubna pary m³odej, pakiety œlubne
- organizacja i aran¿acja sesji zdjêciowych
/portfolio dla aktorów i modeli/
- organizacja pokazów mody
- dobór i sprzeda¿ kosmetyków marki STAGECOLOR
- profesjonalna kosmetyka twarzy, cia³a, d³oni i stóp
SPÊD WYJ¥TKOWY DZIEÑ
14 LUTEGO W LANGMANN VISAGE!
„LANGMANN” - VISAGE
oferta specjalna:
Gabinet Makija¿u i Kosmetyki Profesjonalnej
ul. Œw.Jana 13/2, 31-017 Kraków
tel . /12/ 357 58 05, www.langmann.pl
PRACA
Przedstawiciel korporacji w³osko-niemieckiej
Z POWODU OTWARCIA NOWYCH ODDZIA£ÓW
zatrudni osoby
z rejonu ma³opolskiego
na stanowiska
KIEROWCÓW
Z OBS£UG¥ KLIENTA
Praca tylko w godz. 16.00-22.00
Wynagrodzenie œrednie od
3.100 do 6.150 z³/mc
WYMAGANIA
rzetelnoϾ, operatywnoϾ, prawo jazdy kat. B
sam. osobowy w okresie próbnym – zwracamy koszty
paliwa, telefon komórkowy
Dzia³ zatrudnienia (10.00-17.00)
KRAKÓW: 012/2890096, 0/515064322
4
Zdrowie w Krakowie
Nr 2
www.zdrowiewkrakowie.info
URODA
Odkryj lecznicz¹ moc œwiat³a
Terapia œwiat³em spolaryzowanym BIOPTRON to rewolucyjny prze³om
w medycynie, to forma kuracji w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji.
Z
astosowanie œwiat³a w medycynie
ma d³ug¹ historiê. Pierwszym
Ÿród³em œwiat³a wykorzystanym
w medycynie by³o naturalne œwiat³o
s³oneczne. Wykorzystywano je ju¿ w
staro¿ytnym Egipcie do kuracji
medycznych.
W póŸniejszych czasach Hipokrates
opisa³ wykorzystanie œwiat³a s³onecznego do leczenia wielu schorzeñ. Pomi-
mo, i¿ terapia œwiat³em nie mia³a w
tamtych czasach wyjaœnienia naukowego, to jej moc uzdrawiania by³a na
tyle oczywista, ¿e lekarze staro¿ytni
wprowadzili œwiat³oterapiê do ogólnego
stosowania.
Na pocz¹tkach lat 80-tych , zespó³
naukowców stworzy³ Ÿród³o œwiat³a
oparte na laserze ale pracuj¹ce w niemal
ca³ym spektrum œwiat³a widzialnego i
po czêœci podczerwieni. Badania ujawni³y w³aœciwoœci fizyczne maj¹ce podstawowe znaczenie dla skutecznoœci
leczenia œwiat³em
W oparciu o t¹ technologiê powsta³
system leczenia œwiat³em BIOPTRON.
Baz¹ by³ oryginalny wynalazek prof.dr
n.med. Mestersa chirurga, specjalisty
laseroterapii 30 lat temu na Uniwersytecie Semmelweis
Œwiat³o spolaryzowane aparatów
Bioptron dzia³a biostymulacyjnie na
komórki ludzkiego organizmu i w
efekcie wzmacnia system odpornoœciowy, pobudza przemianê materii,
aktywizuje komórkowy metabolizm,
poprawia ukrwienie, wzmacnia œciany
naczyñ krwionoœnych , poprawia
parametry krwi, dzia³a przeciwbólowo
i przeciwzapalnie.
Bioptron skutecznie wspomaga
leczenie urazów tkanki miêkkiej i jest
stosowany w fizjoterapii i medycynie
sportowej.
sportowa ( Bioptron wydatnie przyspiesza
leczenie kontuzji sportowych, naci¹gniêcia
œciêgien, st³uczenia, skrêcenia, z³amania,
st³uczenia. Likwiduje obrzêki, uœnierza
ból)
Leczenie stanów zapalnych (dzia³a
przeciwzapalnie, zmniejsza ból)
Laryngologia (zapalenie zatok, gard³a,
ucha, oskrzeli, leczenie kataru,anginy,
grypy)
Neurologia (zapalenie nerwu trójdzielnego, pora¿enie nerwu twarzy, urazy pni
nerwowych)
Reumatologia, Urologia (zapalenie pêcherza moczowego i gruczo³u krokowego)
Okulistyka (zapalenie spojówek, gradówka, zaæma)
Leczenie problemów skórnych:
Tr¹dzik m³odzieñczy, tradzik ró¿owaty,
³uszcyca, alergie, atopowe zapalenie skóry,
blizny
Leczenie chorób uk³adu kr¹¿enia
Wytwarzany pod wp³ywem zabiegów
aparatem Bioptron tlenek azotu rozszerza naczynia krwionoœne( dzia³anie
rozkurczowe podobne do aspiryny),
poprawia parametry krwi, zapobiega
zatorom, zakrzepom.
spolaryzowanym Bioptron:
Szeroki wachlarz zastosowañ, dobre
wyniki terapeutyczne, krótki czas leczenia, brak skutków ubocznych, mo¿liwoœæ stosowania terapii w domu bez
przygotowania medycznego.
Firma Zepter oferuje szeroki wybór
aparatów medycznych do Terapii
Œwiat³em: BIOPTRON COMPACT III,
BIOPTRON PRO1, BIOPTRON 2,
przeznaczonych do u¿ytku domowego
i profesjonalnego w placówkach
specjalistycznych.
System Terapii Œwiat³em Bioptron
zosta³ zatwierdzony jako urz¹dzenie
medyczne wg.norm Unii Europejskiej
193/43 EEC. Posiada certyfikaty
DEKERTA oraz SQS i IQNET
potwierdzaj¹ce najwy¿sze standarty
jakoœci.
Terapia œwiat³em Bioptron jest ju¿
dzisiaj standartem w instytucjach
dbaj¹cych o zdrowie i urodê, lecz d³ugi
czas oczekiwania na zabiegi i wysoki
ich koszt w gabinetach prywatnych
utrudnia ich dostepnoϾ.
Wiecej informacji: www.bioptron.info.pl
Zalety stosowania terapii œwiat³em
G³ówne wskazania lecznicze dla
terapii œwiat³em Bioptron:
Leczenie ran - przyspiesza regeneracjê
tkanek, ogranicza ból, likwiduje blizny)
Owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa,
odle¿yny, oparzenia, leczenie ran pooperacyjnych, leczenie ran pourazowych
Leczenie bólu (uœmierza ból, zwieksza
aktywnoœæ ruchow¹ stawów)
Reumatologia, fizjoterapia,medycyna
Nowy oddzia³
w szpitalu w Prokocimiu
W Uniwersyteckim Szpitalu Dzieciêcym 19 stycznia
otwarto Oddzia³ Leczenia ¯ywieniowego. Jest to ratunek
dla wszystkich chorych dzieci, które z rozmaitych
powodów nie mog¹ byæ karmione w sposób naturalny.
Jednoczeœnie zmodernizowana te¿ zosta³a Pracownia
Scyntygrafii.
Pacjenci nowego Oddzia³u to chorzy, u
których stwierdzono niewydolnoœæ przewodu pokarmowego – zespó³ jelita krótkiego,
wady wrodzone, ciê¿kie zaburzenia
wch³aniania i trawienia.
Stworzenie Oddzia³u Leczenia ¯ywieniowego pozwala na przygotowanie zarówno
pacjenta, jak i jego opiekunów do
rozpoczêcia ¿ywienia w warunkach
domowych. Wa¿ne jest jak najszybsze
okreœlenie potrzeb ¿ywieniowych pacjenta,
wybranie najlepszej drogi podawania mu
substancji od¿ywczych i wybór optymalnego sk³adu roztworu do ¿ywienia
do¿ylnego. Jednoczeœnie jego opiekunów
nale¿y uczyæ, jak takie roztwory sporz¹dzaæ
i jak pielêgnowaæ dziecko ze sta³ym
dostêpem do ¿y³y.
Stworzenie oddzia³u w Krakowie ma
same pozytywne strony. Dzieci z po³udnia
Polski nie bêd¹ ju¿ musia³y jeŸdziæ na
podobne leczenie a¿ do Warszawy.
Oddzia³ zosta³ sfinansowany dziêki akcji
sms–owej Fundacji TVN „Nie jesteœ sam”.
– Z pieniêdzy zebranych przez Fundacjê
uda³o nam siê równie¿ zmodernizowaæ
pracowniê Scyntygrafii – dodaje Magdalena
Oberc, rzecznik prasowy szpitala.
Scyntygrafia to metoda diagnostyczna,
która pozwala na ocenê struktury i funkcji
niemal ka¿dego narz¹du oraz na wykrycie
struktur patologicznych, jak np. zaburzenia
czynnoœci w¹troby, p³uc, nerek, tarczycy,
mózgu czy uk³adu pokarmowego, a tak¿e
zmiany nowotworowe i przerzuty. –
Posiadane przez nas urz¹dzenie jest jednym
z najnowoczeœniejszych na œwiecie – podaje
rzecznik prasowy Magdalena Oberc. – Jest
to gamma kamera po³¹czona z tomografem
komputerowym, co pozwala nie tylko na
zbadanie struktury i funkcji interesuj¹cego
nas narz¹du, ale równie¿ – dziêki badaniu
tomografii komputerowej – na dok³adne
zlokalizowanie stwierdzanych zmian w
stosunku do otaczaj¹cych tkanek.
Przygotowanie odpowiedniej pracowni
by³o bardzo kosztown¹ inwestycj¹.
– Nasz Szpital otrzyma³ dotacjê z
Ministerstwa Zdrowia na zakup gamma
kamery w wysokoœci 1,5 mln z³ – podaje
Magdalena Oberc, – natomiast bez pomocy
Fundacji TVN nie bylibyœmy w stanie
urz¹dzenia zainstalowaæ, poniewa¿ koszty
przygotowania pracowni wynios³y ponad
700 tys. z³.
Firma Zepter Medical specjalizuj¹ca siê w sprzeda¿y szwajcarskich Lamp
do œwiat³oterapii, œwiat³em spolaryzowanym BIOPTRON posiada swoje Biuro
Regionalne w Krakowie.
ZAPRASZA Na BEZP£ATNE cykle zabiegów leczniczych aparatami Bioptron
konsultacje medyczne, prezentacje domowe i multimedialne, sprzeda¿
promocyjn¹ Lamp Bioptron (gotówka,kredyt)
Sprzeda¿, konsultacje i zapisy na zabiegi:
Gra¿yna Macio³ Tel. 0601 958 614, e-mail: [email protected]
www.zdrowiewkrakowie.info
Zdrowie w Krakowie
Nr 2
5
ZDROWIE
Zdrowy ruch dla kobiet w ci¹¿y
W czasie ci¹¿y wiêkszoœæ kobiet odczuwa du¿¹ potrzebê ruchu i jeœli ci¹¿a przebiega prawid³owo wcale nie nale¿y rezygnowaæ
ze wszystkiego, co siê do tej pory robi³o. Ruch poprawia kondycjê przysz³ej mamy, wzmacnia si³ê miêœni i wiêzade³, uelastycznia
cia³o i jego ukrwienie, usuwa wiele przykrych dolegliwoœci ci¹¿owych, jak np. bóle pleców, g³owy, zaparcia, ¿ylaki, bezsennoœæ
czy zaburzenia oddychania.
O
prócz tego, ruch wyraŸnie poprawia
samopoczucie i nastrój przysz³ej mamy,
a to ma kolosalny wp³yw na zdrowy rozwój
fizyczny i emocjonalny dziecka w jej ³onie. Zw³aszcza, kiedy „brzuszek” zaczyna rosn¹æ i uciskaæ
organy wewnêtrzne oraz przeponê, wykonywanie
odpowiednich dla tego okresu æwiczeñ staje siê
zbawienne. Mamy czêsto zastanawiaj¹ siê, jaki
rodzaj ruchu wybraæ, a z czego jednak zrezygnowaæ. Na pewno unikaæ nale¿y wszystkiego, co
niesie zagro¿enie upadku, nag³ych szarpniêæ,
nadwyrê¿eñ i nadmiernego obci¹¿enia organizmu.
Ci¹¿a sama w sobie jest ogromnym wydatkiem
energetycznym, wiêc dobrze jest znaleŸæ æwiczenia,
które tej energii dodadz¹ i pomog¹ lepiej znieœæ
czas ci¹¿y nie tylko fizycznie, ale równie¿
emocjonalnie.
W Joga Centrum przy ul. Biskupiej 18 w
Krakowie od prawie 10 lat pracujemy z kobietami
w ci¹¿y przygotowuj¹c je miêdzy innymi do
aktywnego, œwiadomego porodu. Na zajêciach
ruchowych panie poprawiaj¹ swoj¹
kondycjê psychofizyczn¹,
ucz¹ siê efektywnego
oddechu i radzenia
sobie z dolegliwoœciami ci¹¿owymi, a
tak¿e poznaj¹ techniki relaksacyjne i
anty-stresowe, które
pomagaj¹ odnaleŸæ
spokój i równowagê poœród tej burzy
hormonalnej, jaka
towarzyszy okresowi
ci¹¿y, porodu i po³ogu. Zajêcia ruchowe
uzupe³niamy wyk³adami i spotkaniami ze
specjalistami z dziedziny po³o¿nictwa, psychologii i medycyny
naturalnej na kursach
Instytutu Œwiado-
mego Rodzicielstwa, na których przyszli rodzice
przygotowuj¹ siê do radosnego i odpowiedzialnego
przyjêcia swojego potomka na œwiat, a potem
bezstresowego z nim obcowania. Staramy siê
równie¿ wzmocniæ motywacjê rodziców do
prowadzenia zdrowego trybu ¿ycia, a ci¹¿a jest ku
temu doskona³¹ okazj¹.
W dalszych planach Instytutu mamy kursy dla
pañ z niemowlêtami do 6 miesi¹ca ¿ycia (obejmuj¹ce æwiczenia z niemowlêciem, masa¿ i zabawy
rozwojowe) oraz kursy dla par, które maj¹ problemy z poczêciem dziecka.
Za³o¿ycielami Instytutu s¹ Agnieszka GrinWalaszek (dyplomowana nauczycielka jogi z
wieloletnim doœwiadczeniem w praktyce i
nauczaniu, mama czworga dzieci z pi¹tym „w
drodze”) i Janusz Walaszek (obecny przy porodach
tata, naturoterapeuta, dietetyk), którzy dziel¹ siê
swoimi doœwiadczeniami zarówno zawodowymi
jak i jako rodzice.
Jak wygl¹daj¹ zajêcia dla pañ w ci¹¿y w Joga
Centrum?
W zajêciach organizowanych przez Joga
Centrum mog¹ uczestniczyæ panie, które ukoñczy³y 14 tydzieñ ci¹¿y i nie maj¹ powa¿niejszych
przeciwwskazañ do wykonywania æwiczeñ
ruchowych. Uczêszczaæ na zajêcia mo¿na do
samego porodu, a niektóre pozycje i techniki
oddechowe wykorzystaæ w poszczególnych jego
fazach, co pomaga z³agodziæ bóle porodowe i
efektywnie pracowaæ ze skurczami zapewniaj¹c
dobre dotlenienie dziecka w tym wa¿nym i
trudnym dla niego momencie.
Ka¿de zajêcia rozpoczynaj¹ siê relaksem, w
czasie którego zrzucamy ciê¿ar ca³ego dnia,
zarówno zmêczenie fizyczne, jak i napiêcie psychiczne. Wprowadzane proste æwiczenia oddechowe uspokajaj¹ system nerwowy i pomagaj¹ kobietom nawi¹zaæ kontakt z w³asnym cia³em, poczuæ
swój oddech i odpowiednio nim pokierowaæ.
Kolejnym etapem jest rozci¹gniêcie i wzmocnienie miêœni ca³ego cia³a w ró¿nych sekwencjach,
zale¿nych od dotykanego problemu czy dolegli-
woœci ci¹¿owej (np. praca z dolnym odcinkiem
krêgos³upa, barkami i szyj¹, czy koñczynami
dolnymi i miednic¹). Panie dowiaduj¹ siê miêdzy
innymi jak radziæ sobie z problemem kr¹¿enia w
nogach (opuchniêcia, ¿ylaki, skurcze ³ydek),
zamkniêcia w klatce piersiowej i sztywnoœci w
barkach i szyi (trudnoœci z oddychaniem, zaburzenia ciœnienia krwi, zawroty g³owy, omdlenia), jak
równie¿ poznaj¹ sposoby na poprawê funkcjonowania uk³adu trawiennego (nudnoœci, zgaga,
zaparcia, hemoroidy). Ka¿de z æwiczeñ mo¿na
wykonywaæ póŸniej samodzielnie w domu w
oparciu o wskazówki nauczyciela. Panie, które w
czasie ci¹¿y cierpi¹ na zaburzenia snu wywo³ane
silnie prze¿ywanymi emocjami i lêkami, jak
równie¿ z powodu dyskomfortu spowodowanego
rosn¹cym brzuszkiem i trudnoœci¹ ze znalezieniem
wygodnej pozycji do spania, ceni¹ sobie
szczególnie poznane na zajêciach ró¿ne u³o¿enia
i sposoby na spokojny i regeneruj¹cy sen.
Panie, które praktykowa³y jogê jeszcze przed
ci¹¿¹ wykonuj¹ równie¿ pozycje odwrócone, takie
jak œwieca czy stanie na g³owie, które wp³ywaj¹
bardzo korzystnie na uregulowanie gospodarki
hormonalnej i poprawê kr¹¿enia w ca³ym ciele.
Pozycje te wykonuje siê jednak tylko z asekuracj¹
nauczyciela.
Na zajêciach du¿¹ uwagê skupiamy równie¿
na odpowiednim wzmocnieniu miêœni dna miednicy i miêœni krocza, aby uchroniæ siê przed przedwczesnym porodem, a po porodzie zachowaæ zdrowie narz¹dów rodnych i satysfakcjê z ¿ycia seksualnego. Æwiczenia te chroni¹ równie¿ kobietê na
przysz³oœæ przed dolegliwoœciami takimi jak opadanie narz¹dów rodnych, czy nietrzymanie moczu.
Ka¿de zajêcia koñcz¹ siê relaksem, w czasie
którego energia zgromadzona w czasie praktyki
zostaje rozprowadzona po ca³ym organizmie,
od¿ywiaj¹c i regeneruj¹c komórki. Umys³
ponownie siê wycisza i jest to dobry moment na
to, aby wejœæ w g³êbszy kontakt ze swoim
maleñstwem.
Zajêcia dla pañ w ci¹¿y odbywaj¹ siê dwa razy
w tygodniu we wtorki i czwartki w godz. 16.15 –
17.15.
Zajêcia w ramach Instytutu Œwiadomego
Rodzicielstwa og³aszane s¹ na bie¿¹co na stronie
www.jogacentrum.pl
Serdecznie zapraszam,
Agnieszka Grin-Walaszek
dyplomowany nauczyciel jogi Iyengara
Joga Centrum
ul. Biskupia 18
www.jogacentrum.pl
Zapisy tel. (012) 6339667
lub kom. 0609 108 108
Akceptujemy karty Multisport.
Oprócz grup ci¹¿owych prowadzimy:
- zajêcia dla osób o ró¿nym stopniu
zaawansowania,
- grupy specjalistyczne dla kobiet i dla
starszych,
- zajêcia dla dzieci i osób z nadwag¹,
- grupy terapeutyczne i warsztaty
wyjazdowe
Zadbaj o prawid³ow¹
postawê Twojego dziecka
Zdrowie
rehabilitacja
Wada postawy to w ostatnich latach najczêœciej brzmi¹ca diagnoza lekarska dotycz¹ca dzieci i m³odzie¿y.
P
Przez termin ten rozumiemy
wszelkie asymetrie i dysproporcje w budowie cia³a, których
zaniedbanie mo¿e byæ w przysz³oœci
przyczyn¹ powa¿nych dysfunkcji
narz¹du kostno – stawowego. W
ZDROWIE
W KRAKOWIE
dzia³
reklamy
zadzwoñ:
664 504 827
504 146 788
badaniu ogl¹dowym najczêœciej
stwierdzamy : skrzywienia krêgos³upa,
okr¹g³e plecy, odstaj¹ce ³opatki, wady
koñczyn dolnych.
Najbardziej zagro¿one s¹ dzieci w
wieku wczesnoszkolnym 6 – 8 lat oraz
w okresie dojrzewania 12-14 lat.
Przyczyn¹ wad postawy jest g³ównie
ma³a aktywnoœæ ruchowa, przeci¹¿enia
pleców ciê¿kimi tornistrami szkolnymi,
z³e nawyki higieniczne i ¿ywieniowe .
O prawid³owej sylwetce decyduje:
budowa koœci i stawów, si³a i wytrzyma³oœæ miêœni i wiêzade³ oraz nawyk
przyjmowania prawid³owej postawy.
Podstaw¹ do podjêcia w³aœciwej
terapii jest przede wszystkim wczesna
i trafna diagnoza lekarska. Leczenie
polega na doborze w³aœciwej metody
æwiczeñ oraz zajêciach ruchowych na
p³ywalni.
Systematyczne i konsekwentne
postêpowanie rehabilitacyjne procentuje
zatrzymaniem lub ca³kowitym
skorygowaniem wady. Leczenie trwa
praktycznie a¿ do zakoñczenia okresu
wzrostu tj. u dziewcz¹t do 16 a u
ch³opców do 18 roku ¿ycia.
Zbagatelizowanie na pozór b³ahych
objawów wady postawy, mo¿e doprowadziæ do pog³êbienia i utrwalenia
zniekszta³ceñ i w efekcie do rozwoju
jednostki chorobowej zwanej skolioz¹.
Leczenie tego trójp³aszczyznowego
skrzywienia krêgos³upa czêsto wymaga
dodatkowo gorsetownia ortope-
dycznego lub interwencji chirurgicznej.
Zaniedbania z okresu dzieciñstwa
czêsto daj¹ siê we znaki w ¿yciu
doros³ym w postaci bolesnej rwy
kulszowej, zmian dyskopatycznych i
zwyrodnieniowych. Równie¿ wtedy
ruch recept¹ jest na zdrowie. Warto
wiêc zainwestowaæ ju¿ dziœ w zdrowie
m³odych organizmów by potwierdziæ
znane powiedzenie „ lepiej zapobiegaæ
ni¿ leczyæ.”
KSOS to Oœrodek który od ponad
40 lat zajmuje siê profilaktyk¹ i
leczeniem wad postawy u dzieci i
m³odzie¿y. Uczestnicy zajêæ æwicz¹ pod
okiem wysoko wykwalifikowanej kadry
fizjoterapeutów oraz instruktorów
sportowych. Ka¿de dziecko objête jest
Kierownik Dzia³u
Gimnastyki Korekcyjnej
mgr Ilona Barañska
fachow¹ opiek¹ lekarzy rehabilitantów.
Dysponujemy nowoczeœnie wyposa¿ona
baz¹ sportow¹ : sale gimnastyczne,
p³ywalnia, si³ownia. Od wrzeœnia 2008r.
dzia³amy równie¿ w nowo otwartym
obiekcie rekreacyjno – sportowym
Kurdwanów Nowy.
Kierownik Dzia³u
Gimnastyki Korekcyjnej:
mgr Ilona Barañska
6
Zdrowie w Krakowie
Nr 2
www.zdrowiewkrakowie.info
ZDROWIE
» dokoñczenie ze str. 1
a tym bardziej, by wejϾ do autobusu,
nie mówi¹c ju¿ o tramwajach. Na tej
trasie kursuj¹ wy³¹cznie tramwaje z
wysok¹ pod³og¹. Z kolei, jeœli chodzi o
autobusy, to s¹ one zwykle prze³adowane – w kierunku Kampusu UJ je¿d¿¹
przecie¿ t³umy studentów.
– Wychodzimy na przystanek i to
jest wielka niewiadoma, czy wsi¹dziemy,
czy nie – opowiada El¿bieta Boduch,
mieszkanka Domu Opieki Spo³ecznej.
– Albo przyjedzie autobus ze schodami,
albo niskopod³ogowy, który jest tak
napchany, ¿e nikt ju¿ nie da rady siê
przesun¹æ. Musimy wiêc czekaæ na
kolejny i te¿ nie wiadomo, jaka bêdzie
sytuacja. Nie jest wiêc ³atwo wsi¹œæ, by
dostaæ siê do Centrum – dodaje.
Tymczasem na stronie internetowej
MPK czytamy, ¿e Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne w Krakowie to
przedsiêbiorstwo przyjazne niepe³nosprawnym. Od wielu lat prowadzone s¹
te¿ inwestycje, które maj¹ u³atwiæ
poruszanie siê tramwajami i autobusami
osobom niepe³nosprawnym. I rzeczywiœcie, po Krakowie jeŸdzi ju¿ oko³o 94
% nowych autobusów. A jak jest z
tramwajami?
Owszem, przystanki tramwajowe na
trasie Kapelanka – Centrum zosta³y
przebudowane, jednak ¿aden nowy
pojazd tamtêdy nie kursuje. Dlaczego?
– Na tej trasie, ze swojej strony, jak
najbardziej moglibyœmy tramwaje
niskopod³ogowe wprowadziæ – mówi
Marek Gancarczyk, rzecznik MPK, –
jednak jest to niemo¿liwe z przyczyn
technologicznych. Perony s¹ za wysoko,
a drzwi, które w taborze niskopod³ogowym otwieraj¹ siê na zewn¹trz, w
takim przypadku, nie mog¹ siê
otworzyæ.
Kto zatem odpowiada za zaistnia³y
Niepe³nosprawni
cierpi¹
stan rzeczy? Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne twierdzi, ¿e
to organizator
transportu, dawny
ZDiK, by³ za to
odpowiedzialny. –
Ta modernizacja
zosta³a przeprowadzona przez organizatora transportu – informuje Marek
Gancarczyk, rzecznik MPK. – Nie
przeprowadzono jej jednak tak, by w
pe³ni odpowiada³a parametrom tramwajów niskopod³ogowych. Na pewno MPK
bra³o udzia³ przy opracowywaniu parametrów tych peronów. Ostateczna
decyzja zapada jednak u organizatora
transportu. Zarz¹d MPK oficjalnie nie
podpisywa³ ¿adnych dokumentów.
uwzglêdnienie w
projekcie takich rozwi¹zañ technicznych,
które u³atwi³yby
osobom niepe³nosprawnym, o ograniczonej zdolnoœci poruszania siê, korzystanie
z komunikacji zbiorowej. W dokumencie tym znajduje siê
zapis: „W ci¹gu ul. Kapelanka i ul.
Bro¿ka proponujemy zachowanie
wydzielonego torowiska tramwajowego
i wyposa¿enie wszystkich przystanków
w wysokie perony, umo¿liwiaj¹ce
samodzielny wjazd osobom na wózkach
inwalidzkich do tramwaju niskopod³ogowego. Poniewa¿ wysokoœæ pod³ogi
przy wejœciu do tramwaju typu NGT6
wynosi 29 cm, proponujemy przyjêcie
przez pomy³kê w obliczeniach!
Jacek Bartlewicz, rzecznik prasowy
Zak³adu Infrastruktury Komunalnej i
Transportu z kolei podaje: – Perony na
tak¹ wysokoœæ zosta³y jednak
wybudowane na ¿yczenie MPK. My
byliœmy jedynie wykonawc¹ tej
inwestycji.
Na dowód przedstawia pismo z 4
paŸdziernika 2002 roku, w którym MPK
zwraca siê z proœb¹ do ówczesnego
Zarz¹du Dróg i Komunikacji o
Anna Maria Pi¹tkowska
Oaza zdrowego oddechu
w zanieczyszczonym mieœcie
Sól od wieków by³a symbolem niezniszczalnoœci, a to dlatego, ¿e sama siê nie psuje i w dodatku
chroni od zepsucia. Doskonale wyg³adza skórê, redukuje tkankê t³uszczow¹. Regularne k¹piele w soli
wzmacniaj¹ te¿ naczynia krwionoœne i poprawiaj¹ kr¹¿enie krwi.
G
rota solna wytwarza swoisty
mikroklimat, wzbogaca powietrze w mikroelementy i jony
ujemne, a niszczy szkodliwe dla zdrowia
jony dodatnie i drobnoustroje
chorobotwórcze. Wskazane jest odbycie dziesiêciu seansów 45-minutowych.
Uodporni siê wtedy i dziecko, i rodzic.
Ju¿ po tygodniu regularnego pobytu w
grocie solnej mo¿na dostrzec wyraŸn¹
poprawê samopoczucia. Powietrze
oczyszczone z py³ów i alergenów,
przechodz¹c przez œciany solne, uwalnia
cenne mikroelementy.
Grota solna w Oœrodku SportowoRekreacyjnym Kurdwanów Nowy na ul.
wysokoœci peronu 27–28 cm ponad
g³ówk¹ szyny.”
Niestety nie pomyœlano, ¿e drzwi w
nowych niskopod³ogowych tramwajach
otwieraj¹ siê wysuwaj¹c nieco na
zewn¹trz i obni¿aj¹c. W zwi¹zku z tym
zabrak³o 2–3 cm, by mog³y siê otworzyæ
na przystankach na wspomnianej trasie.
B³¹d by³ ju¿ zatem w fazie projektowej.
Nie da siê tego poprawiæ. Jak twierdz¹
specjaliœci z ZIKiT, trzeba przebudowaæ
ca³oœæ. Przez tak¹ pomy³kê niepe³nosprawni nie mog¹ jeŸdziæ tramwajami
na Kapelankê.
Teraz na przebudowê nie ma pieniêdzy. – W tym momencie nie mo¿emy
nic zrobiæ, nie dysponujemy ¿adnymi
œrodkami, ¿eby to naprawiæ – mówi
Jacek Bartlewicz, rzecznik prasowy
ZIKiD. – S¹ przecie¿ obostrzenia zwi¹zane z rozdysponowaniem œrodków
unijnych na tê inwestycjê.
Niepe³nosprawni, jak czekali na
Kapelance na niskopod³ogowy tramwaj,
tak czekaj¹ nadal. A co najgorsze, nic
nie wskazuje na to, by sytuacja w
najbli¿szych miesi¹cach uleg³a zmianie.
Niepe³nosprawni nie maj¹ siê ju¿ do
kogo zwróciæ, gdy¿ i tak nic nie da siê
w tym momencie zrobiæ. Bogdan D¹sal,
Pe³nomocnik Prezydenta Miasta ds.
Osób Niepe³nosprawnych proponuje
im z³o¿enie kolejnego pisma do MPK.
– Ja ze swojej strony podobne pismo
tak¿e skierujê – mówi. – Jeœli trzeba
bêdzie, zorganizujê te¿ spotkanie w
MPK, w którym mieszkañcy Domu
Opieki bêd¹ mogli uczestniczyæ.
Ale co to w³aœciwie da? ¯adne pismo
poziomu peronów nie obni¿y. Przez
takie niedopatrzenie niepe³nosprawni
jeszcze d³ugo w niskopod³ogowy tramwaj na Kapelance nie wsi¹d¹.
Wys³ouchów 34a, zbudowana jest z
naturalnych bry³ solnych. Na œcianach
znajduj¹ siê kryszta³y soli z Morza
Martwego, a na pod³odze sól z Wieliczki.
Temperatura wynosi oko³o 20-23 ° C,
poniewa¿ wtedy najlepiej wydobywa siê
jod. Nie mo¿e byæ ani za zimno, ani za
gor¹co.
Mog¹ z niej korzystaæ wszyscy - i
dzieci, i osoby doros³e. - 45 minut
spêdzone w grocie – mówi Anna Mitka,
kierownik oœrodka - równa siê trzem
dniom pobytu nad morzem, jeœli chodzi
o ch³oniêcie jodu oraz makro- i mikroelementów. Chcielibyœmy zachêciæ do
przychodzenia zw³aszcza rodziców,
którzy maj¹ dzieci w wieku przedszkolnym. Pobyt w grocie solnej to
doskona³y sposób spêdzania wolnego
czasu ca³¹ rodzin¹. Rodzice mog¹ siê
relaksowaæ, siedz¹c na wygodnych
fotelach, czytaj¹c ksi¹¿kê lub ws³uchuj¹c
siê w szum morza czy œpiew ptaków.
Ich pociechy zaœ w tym czasie bêd¹ siê
bawiæ w solnej „piaskownicy”.
Grota solna jest doskona³ym
miejscem na odpoczynek, na przyk³ad
po ciê¿kim dniu. W baœniowym wnêtrzu
mo¿na usi¹œæ na fotelu i odpocz¹æ,
dotleniaj¹c siê jednoczeœnie i ch³on¹c
cenne mikroelementy.
Grota solna w Oœrodku SportowoRekreacyjnym Kurdwanów Nowy ma
kszta³t litery „L”. Jest w niej du¿o
zakamarków, wiêc dzieci mog¹ siê tu
wspaniale bawiæ w „chowanego”.
Oprócz tego jest solna „piaskownica” z
zabawkami, gdzie maluchy mog¹
budowaæ domki z soli. Dodatkow¹
atrakcj¹ jest ma³e, œlicznie oœwietlone
Ÿróde³ko umieszczone w jednym z
zakamarków. Szum p³yn¹cej wody
dzia³a koj¹co i odprê¿a. Z kolei delikatne
oœwietlenie w kolorze jasnopomarañczowym pozwala nieco pobudziæ
nasz organizm i nabraæ energii.
– Grota œwietnie nadaje siê tak¿e do
przeprowadzania zajêæ dydaktycznych,
na przyk³ad lekcji œpiewu, czy g³oœnego
czytania – dodaje Anna Mitka. - Mówi¹c
i œpiewaj¹c pobieramy wiêcej powietrza,
a tym samym ch³oniemy wiêcej jodu i
tlenu. Do szkó³ i przedszkoli kierowana
jest te¿ specjalna oferta – mo¿liwoœæ
dwóch seansów po 20 minut.
Seanse w grocie solnej to równie¿
doskona³y pomys³ dla zak³adów pracy.
Jeœli zak³ad stawia na wydajnoœæ
pracowników, musi zadbaæ, by byli
zdrowi i wypoczêci.
Pobyt w grocie zaleca siê zw³aszcza
osobom z chorobami górnych dróg
oddechowych, astm¹ oskrzelow¹,
alergi¹, zapaleniem zatok, dolegliwoœciami tarczycy. Pomaga te¿ w
leczeniu ³uszczycy, tr¹dziku, a nawet
redukuje tkankê t³uszczow¹. Podczas
pobytu w grocie oddychamy g³êboko i
dotleniamy ca³y organizm.
Z groty solnej mo¿na korzystaæ
codziennie. Przeciwwskazaniem jest
jednak nadciœnienie, nadczynnoœæ
tarczycy i choroby nowotworowe. W
tych przypadkach konieczna jest zgoda
lekarza.
Anna Maria Pi¹tkowska
Leki z kuchni – parê s³ów o czosnku
Czosnek wykorzystujemy w kuchni
jako przyprawê do wielu potraw.
Dodajemy go zw³aszcza do miês.
Od dawna jest on jednak nie tylko przypraw¹, ale te¿ i œrodkiem leczniczym.
Jego zalety docenili ju¿ staro¿ytni.
Rzymianie na przyk³ad wierzyli, ¿e
zwiêksza on si³ê fizyczn¹ potrzebn¹
¿o³nierzom w walce. Potem jego w³aœciwoœci lecznicze odkry³a równie¿ medycyna ludowa.
Wspó³czeœnie stwierdzono, ¿e czosnek zawiera allicynê i trójsiarczek
dwuallilu, które dzia³aj¹ bakteriobójczo,
a tak¿e siarkowe zwi¹zki lotne, skuteczne przy leczeniu przeziêbieñ i infekcji
dróg oddechowych. Œwie¿y czosnek
zawiera witaminê C, witaminy z grupy
B, a tak¿e potas, ¿elazo, magnez i fosfor.
Okazuje siê równie¿, ¿e jeœli jemy go
codziennie, mo¿e on byæ pomocny w
leczeniu chorób serca – obni¿a cholesterol i ciœnienie krwi.
W aptekach dostêpne s¹ specjalne
preparaty, zawieraj¹ce czosnek suszony,
polecane zw³aszcza w okresie zwiêkszonej zachorowalnoœci na grypê i przeziêbienie. Niejednokrotnie stosuje siê je
te¿ przy leczeniu schorzeñ bakteryjnych
w obrêbie uk³adu oddechowego, przewodu pokarmowego, dróg moczowych
oraz przy mia¿d¿ycy i nadciœnieniu.
W³aœciwie jedyn¹ wad¹ czosnku jest
doϾ intensywny i nieprzyjemny zapach
z ust, tu¿ po jego spo¿yciu. Tymczasem
œwie¿y czosnek ma najwiêcej w³aœciwoœci leczniczych. Aby pozbyæ siê tego
zapachu, nale¿y popijaæ go mlekiem.
Pomocne jest tak¿e ¿ucie zielonej natki
pietruszki.
www.zdrowiewkrakowie.info
Zdrowie w Krakowie
Nr 2
7
PEDIATRIA
Szczekaj¹cy kaszel w œrodku nocy
czyli s³ów kilka o zapaleniu krtani
Wraz z nastaniem jesieni nieuchronnie rozpoczyna
siê okres czêstych infekcji uk³adu oddechowego
u dzieci. Dominuj¹ zwykle tzw. nie¿yty górnych
dróg oddechowych przebiegaj¹ce z katarem
i kaszlem, czasem z gor¹czk¹.
N
ajczêœciej udaje siê je opanowaæ
w warunkach domowych.
Istnieje jednak¿e kilka sytuacji,
które wymagaj¹ pilnej interwencji
lekarskiej – o takich momentach
mówimy „stany nag³e”. Warto poœwiêciæ
kilka chwil na omówienie jednego z
najczêœciej wystêpuj¹cych – zapalenia
krtani.
Trafiaj¹cy na ostry dy¿ur, mocno
przestraszeni rodzice zwykle opowiadaj¹ nastêpuj¹c¹ historiê: „Moje dziecko
po³o¿y³o siê spaæ zdrowe, wczeœniej nic
nie zapowiada³o choroby, mia³o tylko
niewielki katar od wczoraj. Nagle, w
œrodku nocy obudzi³o siê, zaczê³o dziwnie
g³oœno, z trudem oddychaæ i kaszleæ tak
jak nigdy w ¿yciu – przypomina³o to szczekanie ma³ego psa. Czym prêdzej wezwaliœmy pogotowie (albo przyjechaliœmy)
na ostry dy¿ur”.
Rzeczywiœcie zapalenie krtani mo¿e
wystraszyæ kogoœ, kto widzi tê chorobê
u dziecka po raz pierwszy. Dzieje siê
tak dlatego, ¿e krtañ jest najwê¿szym
odcinkiem górnych dróg oddechowych
i stan zapalny tego miejsca mo¿e w
bardzo krótkim czasie zmniejszyæ
œwiat³o (wewnêtrzn¹ œrednicê) krtani o
po³owê, a nawet wiêcej. Obrzêk b³ony
œluzowej zwi¹zany z infekcj¹ szerzy siê
do œrodka krtani zmniejszaj¹c koncentrycznie w szybkim tempie jej œwiat³o.
Przyjrzyjmy siê zatem objawom –
na co nale¿y zwróciæ uwagê? „G³oœne”
oddychanie z wysi³kiem to typowe
cechy zapalenia krtani. Jest to dusznoϾ
wdechowa, wiêc dziecko ma trudnoœci
z nabraniem powietrza. Czêsto temu
forsownemu nabieraniu towarzyszy
charakterystyczny dŸwiêk – œwist
krtaniowy, który nazywa siê stridorem.
Rodzice czasem obrazowo opisuj¹ ten
dŸwiêk porównuj¹c do piania. No i ów
kaszel – g³oœny, suchy, „szczekaj¹cy”.
Komplet typowych objawów zamyka
chrypka, a czasem wrêcz bezg³os gdy
dziecko próbuje nam coœ powiedzieæ
albo zap³akaæ. Zapalenie krtani dotyczy
dzieci w ka¿dym wieku, ale najbardziej
niebezpieczne jest dla ma³ych
pacjentów, zw³aszcza niemowl¹t i dzieci
do lat 3.
Co trzeba zrobiæ? Nale¿y jak najszybciej dostaæ siê do punktu pomocy
doraŸnej, gdy¿ jest to stan nag³ego
zagro¿enia zdrowia, a czasem ¿ycia
dziecka. Obowi¹zuje zasada, ¿e im
m³odsze dziecko tym wiêksze ryzyko
zdarzeñ niepo¿¹danych. Jedyne
dzia³anie doraŸne jakie mo¿na
przedsiêwzi¹æ w domu to ekspozycja
(oczywiœcie ostro¿na) dziecka na
ch³odne powietrze – nale¿y pociechê
otuliæ czymœ ciep³ym i zbli¿yæ do
otwartego okna – czêsto na zasadzie
miejscowego och³odzenia nastêpuje
niewielkie zmniejszenie obrzêku i
z³agodzenie objawów. Niektórzy
zwracaj¹ uwagê na dobroczynne
dzia³anie nawil¿ania powietrza – ale przy
braku odpowiedniego sprzêtu jest to
trudne do uzyskania (czasem pomagaj¹
mokre rêczniki, pieluchy rozwieszone
przy ³ó¿ku dziecka, zaprowadzenie
dziecka do ³azienki i puszczenie wody
do wanny – wdychanie wilgotnego
powietrza). Jest to jednak¿e tylko
dzia³anie doraŸne, skuteczne w
niewielkim stopniu, dlatego ka¿de
dziecko z nasilonymi objawami choroby
powinno jak najszybciej znaleŸæ siê w
placówce medycznej, aby otrzymaæ
leczenie zmniejszaj¹ce obrzêk – najczêœciej do¿ylne i wziewne (inhalacyjne).
Powy¿sze opisy i dane dotycz¹
najczêstszej postaci zapalenia krtani
jakim jest podg³oœniowe zapalenie
krtani. Zapalenie krtani oraz pokrewne
okreœlenie „zespó³ krupu”, opisuj¹ce
podobne objawy – to znacznie
pojemniejsza jednostka chorobowa.
Warto wspomnieæ, ¿e zapalenie górnej
czêœci krtani – nag³oœni stanowi zawsze
zagro¿enie ¿ycia dziecka i nale¿y je
ró¿nicowaæ z typowym podg³oœniowym
typem zapalenia. Wyró¿nia je du¿o
wiêksza dusznoœæ dziecka, wysoka
gor¹czka, brak chrypki oraz trudnoœci
z po³ykaniem, krztuszenie siê pacjenta.
Z takim dzieckiem nale¿y postêpowaæ
wyj¹tkowo ostro¿nie i czym prêdzej
odtransportowaæ do oddzia³u intensywnej opieki medycznej.
Zazwyczaj w leczeniu typowego
podg³oœniowego zapalenia krtani
nastêpuje szybka i zdecydowana
poprawa, a pobyt w szpitalu – jeœli
konieczny – jest krótki. Wyleczenie
zapalenia krtani nie zabezpiecza przed
kolejnymi zachorowaniami. W sytuacji
czêstego wystêpowania objawów
zapalenia krtani nale¿y siê zastanowiæ
nad inn¹ ni¿ infekcyjna przyczyn¹
schorzenia – najczêœciej „komponent¹
alergiczn¹”. Mo¿e dochodziæ równie¿
Nie pijê za jego zdrowie!
Zdrowie
pediatra
lekarz medycyny
Andrzej Grudzieñ
do wspó³wystêpowania obu sk³adowych
jako mechanizmu wyzwalaj¹cego
pocz¹tek choroby. Nale¿y równie¿
zaznaczyæ, ¿e pogoda mglista oraz
nagromadzenie, zagêszczenie
alergenów w powietrzu – np. zapylenie,
smog, tak czêste w naszym mieœcie,
sprzyjaj¹ manifestacji objawów zapalenia
krtani.
lek. Andrzej Grudzieñ
Wypatruj¹c
bociana
W Pa³acu Wielopolskich przy pl. Wszystkich Œwiêtych 27 stycznia 2009 odby³a siê konferencja naukowa pt. „Nie pijê za jego
zdrowie, czyli czym jest FAS”. Zorganizowa³ j¹ Wydzia³ Nauk Spo³ecznych Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Wydzia³ Sportu
i Inicjatyw Spo³ecznych Urzêdu Miasta Krakowa.
N
a Sali Obrad Magistratu zebrali
siê nie tylko wybitni lekarze,
naukowcy, studenci, g³ównie z
Uniwersytetu Pedagogicznego i Collegium Medium UJ. Ponadto uczestniczyli
wyk³adowcy akademiccy, nauczyciele
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych,
pedagodzy, psychologowie, terapeuci
uzale¿nieñ i Warsztatów Terapii
Zajêciowej, pracownicy Powiatowych
Centrów Pomocy Rodzinie, przedstawiciele rodzin adopcyjnych i zastêpczych, pielêgniarki, pracownicy socjalni,
specjaliœci ds. pracy z rodzin¹ oraz inni.
- Odzew by³ ogromny – powiedzia³a
Katarzyna £ukaszek, koordynator
konferencji. - Sala by³a pe³na, chocia¿
chêtnych by³o znacznie wiêcej. Nie
wszyscy jednak mogli przyjϾ z powodu
braku miejsc.
Konferencja adresowana by³a
g³ównie do studentów, pedagogów,
psychologów, nauczycieli, rodziców,
rodziców zastêpczych, adopcyjnych oraz
do osób zawodowo zajmuj¹cych siê
problemami rodziny. - Chcieliœmy
pokazaæ, jak szkodliwy dla dziecka jest
alkohol pity przez matkê podczas ci¹¿y
– poinformowa³a Katarzyna £ukaszek.
- Dziêki tej konferencji m³odzie¿ mia³a
okazjê spotkaæ siê z ludŸmi, którzy na
co dzieñ z tym problemem siê stykaj¹.
Chcemy apelowaæ zw³aszcza do
m³odych kobiet, by podczas ci¹¿y nie
pi³y alkoholu. Zdrowie dziecka jest
najwa¿niejsze.
- Jak do tej pory w Krakowie odby³y
siê dwie takie konferencje, jednak by³y
one zamkniête, przeznaczone dla
w¹skiego krêgu odbiorców – doda³a
Katarzyna £ukaszek, studentka Nauk
o Rodzinie z Wydzia³u Nauk Spo³ecznych Papieskiej Akademii Teologicznej.
– Kiedy wiêc organizowa³am tê
konferencjê, wysz³am z za³o¿enia, ¿e
musi byæ ona byæ otwarta, by studenci
tak¿e mogli na ni¹ przyjœæ.
Poruszanymi zagadnieniami by³y
miêdzy innymi: promocja zdrowia w
kreowaniu rodziny, trudnoœci funkcjonalne dzieci z FAS, problematyka FAS
w kontekœcie adopcji. Na zakoñczenie
odby³a siê tak¿e projekcja filmu
„Wieczne dziecko”, przedstawiaj¹cego
osoby dotkniête syndromem FAS.
Na konferencji specjaliœci podkreœ-
lali, ¿e nie ma takiego alkoholu, który
wypity przez matkê w czasie ci¹¿y jest
bezpieczny dla rozwijaj¹cego siê dziecka. - Przez lata kobiety by³y namawiane
do picia podczas ci¹¿y czerwonego wina,
by przeciwdzia³aæ anemii – powiedzia³
prof. Andrzej Urbanik. - Tymczasem
okazuje siê, ¿e nawet najmniejsza dawka
alkoholu mo¿e wywo³aæ spustoszenie
w organizmie rozwijaj¹cego siê dziecka.
U dzieci, których matki pi³y alkohol w
czasie ci¹¿y, mo¿e dojœæ do powstania
zespo³u charakterystycznych objawów.
Jest to w³aœnie FAS, czyli P³odowy
Zespó³ Alkoholowy. G³ówne objawy to:
zaburzenia wzrostu, trwa³e uszkodzenia
mózgu, charakterystyczne zniekszta³cenia twarzy (ma³e oczodo³y, krótki nos,
p³aska œrodkowa czêœæ twarzy, w¹ska
górna warga, ma³a ¿uchwa). W wyniku
uszkodzenia mózgu dziecko ma
problemy z pamiêci¹, trudnoœci w uczeniu siê, problemy z koordynacj¹ ruchów,
a nawet zaburzenia emocjonalne. Nie
potrafi zrozumieæ norm spo³ecznych,
ani utrzymaæ d³u¿ej uwagi. Mo¿na tak¿e
u niego zaobserwowaæ zaburzenia na
p³aszczyŸnie sensoryki – nieprawid³owe
odczuwanie koñczyn, nieprawid³owe
odczucia s³uchowe, wzrokowe, wêchowe, np. mo¿e mu siê wydawaæ, ¿e coœ
brzydko pachnie, a tak w rzeczywistoœci
nie jest, albo mo¿e ono samo siê
okaleczyæ i nie bêdzie czu³o bólu.
Trudno jest te¿ na pocz¹tku zdiagnozowaæ P³odowy Zespó³ Alkoholowy. 3letnie dziecko z FAS-em jest rozhamowane, bardziej œmia³e, w przeciwieñ-
stwie do dziecka zdrowego, lubi kontakt
z doros³ymi. Jeœli jednak takie same
badania przeprowadzilibyœmy po
okresie dojrzewania, to oka¿e siê, ¿e
dziecko z FAS-em bêdzie mia³o powa¿ne
zaburzenia emocjonalne, zaburzenia w
odruchowoœci (zachowanie odruchów
dzieciêcych nawet w wieku doros³ym),
a tak¿e ogromne braki w rozwoju
spo³ecznym i trudnoœci w rozumieniu
jêzyka, norm, metafor, dowcipu,
metakontekstu wypowiedzi – tzw.
„p³askie rozumienie jêzyka”
Alkohol mo¿e zatem doprowadziæ
do wielu nieodwracalnych zmian w
mózgu i w oœrodkowym uk³adzie
nerwowym p³odu.
Nie tylko jednak picie alkoholu
przez kobietê podczas ci¹¿y ma
negatywny wp³yw na rozwój dziecka.
Dotyczy to tak¿e spo¿ycia alkoholu
przez mê¿czyznê. Naukowcy twierdz¹,
¿e jeœli zale¿y nam na zdrowym
potomstwie, najlepiej powstrzymaæ siê
od alkoholu na trzy miesi¹ce przed
poczêciem dziecka. Alkohol mo¿e
bowiem niekorzystnie wp³yn¹æ na
jakoœæ materia³u genetycznego przekazywanego potomstwu przez oboje
rodziców. Plemniki dojrzewaj¹ bowiem
oko³o dwóch miesiêcy, natomiast jajo
dojrzewaj¹ce na powierzchni jajnika
matki jest ju¿ przed zap³odnieniem
nara¿one na dzia³anie alkoholu.
Alkohol mo¿e zatem wywo³aæ
mnóstwo chorób. Jedn¹ z nich jest
w³aœnie FAS.
Badania nad P³odowym Zespo³em
Alkoholowym prowadzone s¹ ju¿ od 40
lat. Pe³ny FAS, ze wszystkich upoœledzeñ wywo³anych alkoholem, wystêpuje
najrzadziej. Inne jednak (np. czêœciowy
FAS; ARND - zaburzenia neurologiczne
zwi¹zane z alkoholem; ARBN - wady
wrodzone zwi¹zane z alkoholem, tj.
deformacja niektórych czêœci cia³a,
uszkodzenia narz¹dów wewnêtrznych,
zaburzenia s³yszenia i widzenia)
pojawiaj¹ siê nawet dziesiêæ razy
czêœciej. Badania wykaza³y te¿, ¿e
kobiety innych ras ni¿ bia³a znacznie
czêœciej rodz¹ dzieci z pe³nym
syndromem FAS.
Jak przekonali siê organizatorzy,
zapotrzebowanie wœród spo³eczeñstwa,
zw³aszcza wœród studentów, na tego
typu konferencje jest ogromne. - Jest to
temat, o którym siê g³oœno nie mówi Katarzyna Jarzmik, studentka
Uniwersytetu Jagielloñskiego. - Owszem
wspomina siê, ¿e nadu¿ywanie alkoholu
w czasie ci¹¿y szkodzi dziecku, jednak
nie mówi siê, ¿e jakiekolwiek u¿ywanie
alkoholu w ci¹¿y jest z³e i ma
niekorzystny wp³yw na dziecko. Takie
spotkania, konferencje s¹ bardzo
potrzebne. Œwiadomoœæ spo³eczeñstwa
jest bowiem znikoma. Nawet w szkole
taki przedmiot jak „Przygotowanie do
¿ycia w rodzinie” traktowany jest po
macoszemu. Jestem w takim wieku, ¿e
pewnie nied³ugo pomyœlê o za³o¿eniu
rodziny - doda³a. - Chcê wiêc wszystko
robiæ œwiadomie i odpowiedzialnie.
(AP)
8
Zdrowie w Krakowie
Nr 2
www.zdrowiewkrakowie.info
GALERIA OSOBOWOŒCI
Liczy siê szybkie
i rozs¹dne
podejmowanie decyzji
Zdrowo
zakrêceni
Rozmowa z Andrzejem
Œwigostem, nieustraszonym
kierowc¹ rally trackera
Przed domem stoj¹ samochody ciê¿arowe, wœród nich s³ynna rajdówka i holowniki. Miêdzy nimi „Czarny Koñ”.
D
zieñ zaczyna siê intensywnie –
wyjazd do sklepu po czêœci
potrzebne do naprawy ciê¿arówek, w miêdzyczasie trzeba te¿
odwieŸæ córki do szko³y. Co chwilê ktoœ
dzwoni lub przychodzi za³atwiæ jak¹œ
sprawê. A jeœli w pobli¿u zdarzy siê
jakaœ awaria, albo wypadek z udzia³em
ciê¿arówki? Na pewno Andrzej Œwigost
zaraz zostanie wezwany na miejsce, by
pomóc.
Dojechaæ tam, gdzie inni nie dadz¹
rady
Firmê prowadzimy z ¿on¹ Bernadk¹. Zajmujemy siê serwisem
samochodowym, ratownictwem drogowym i usuwaniem skutków wypadków
z udzia³em ró¿nych pojazdów, a
szczególnie samochodów ciê¿arowych.
Od czego to siê zaczê³o? Na pocz¹tku by³ transport i serwis samochodów
ciê¿arowych. Okaza³o siê jednak, ¿e
nieraz uszkodzonej ciê¿arówki nie da³o
siê naprawiæ na miejscu i trzeba by³o j¹
przetransportowaæ. By³y nam wiêc
potrzebne specjalne ciê¿kie holowniki
i platformy za³adowcze. Wypadki na
drogach z udzia³em TIR-ów sk³oni³y nas
do zajêcia siê pomoc¹ drogow¹.
Nasza firma jako jedyna w Ma³opolsce mog³a sprostaæ takim zadaniom
jak: prze³adunek uszkodzonego towaru,
postawienie TIR-a, czy wyci¹gniêcie go
z rowu, a na koniec odholowanie na
parking strze¿ony i póŸniej naprawa
powypadkowa. Samochód osobowy
mo¿na zepchn¹æ z drogi, jeœli popsu³
siê lub zosta³ uszkodzony, natomiast w
przypadku ciê¿arówek, ju¿ nie jest tak
³atwo.
Jako jedyni w Polsce mo¿emy
dotrzeæ w trudne i czasem niedostêpne
dla innych tereny, by usun¹æ skutki
katastrof, typu rozbity samolot lub
powódŸ. Samochód RALLY TRACK
przez to, ¿e ma wysokie zawieszenie,
dociera na miejsce przez bagniste i
podmokle tereny, i mo¿e zabraæ jeszcze
ekipê ratowników.
Emocje, adrenalina i b³yskawiczne
decyzje
Przy usuwaniu katastrof drogowych
bardzo potrzebne jest doœwiadczenie
zdobyte w rajdach samochodów
ciê¿arowych, w których uczestniczê ju¿
od 12 lat. Tam zdarzaj¹ siê bardzo
ciê¿kie sytuacje, gdy na przyk³ad trzeba
szybko postawiæ przewrócon¹ ciê¿arówkê i oczyœciæ teren, by nie stwarzaæ trudnoœci innym. By pozosta³e samochody
mog³y jechaæ dalej po tym odcinku. Dla
przeciêtnego cz³owieka st³uczka lub
przewrócenie siê samochodu to wielki
szok. U nas tego nie ma. Jest adrenalina,
jest power, trzeba myœleæ trzeŸwo,
szybko i rozs¹dnie podejmowaæ decyzje.
Podczas XXII MERCEDES TRUCK
RALLY kolega jad¹cy przed nami
po³o¿y³ ciê¿arówkê na boku Nie by³o
czasu na zastanawianie siê. Szybko
postawiliœmy jego samochód, tak ¿e
móg³ jechaæ dalej. To trwa³o kilka minut,
a Miros³aw Wróbel, organizator Mercedes Truck Rally, podziêkowa³ za to, ¿e
to tak szybko nam posz³o.
Ostatnio by³a te¿ Pyromachina w
Krakowie na B³oniach. Organizatorom
potrzebny by³ samochód terenowy do
wo¿enia komandosów, którzy podczas
szybkiej jazdy mieli ostrzeliwaæ teren,
Zamontowaliœmy ³awki boczne dla
komandosów i na nastêpny dzieñ
mogliœmy ju¿ uczestniczyæ w pokazie.
To by³o niesamowite prze¿ycie. Zewsz¹d wyskakiwa³y beczki z prochem,
komandosi strzelali, a ja nie widzia³em
praktyczni nic, ale musia³em jechaæ
szybko, by nic na nas nie spad³o. Nie
mog³em siê wtedy baæ.
Strach jest z³ym doradc¹. W naszym
przypadku nie mo¿e go byæ. Za³oga
rajdówki, czyli pilot – Krzysztof Dziedzic
i ja, musimy podejmowaæ decyzje
szybkie, ale jednoczeœnie bardzo
odpowiedzialne. Wchodz¹c w jakiœ
odcinek trasy, czasem nie widzimy nic.
Ktoœ inny w podobnej sytuacji by zahamowa³. Ryzykujemy swoim zdrowiem,
a czasem nawet ¿yciem. Na rajdzie
zdarzy³o nam siê ju¿ dwa razy wywróciæ
ciê¿arówk¹. Ale co nas nie dobije, to
nas wzmocni.
W 2003 roku mieliœmy wywrotkê
podczas Rajdu Mercedes Truck Rally
we Wroc³awiu. Startowaliœmy nowym
samochodem, jeszcze farba na nim by³a
œwie¿a. Gdy wjechaliœmy na odcinek w
lesie, podczas pokonywania wzniesienia,
samochód, przy doœæ sporej prêdkoœci
obsun¹³ siê w prawo. Przewracaj¹c siê,
wpadliœmy na drzewa. By³a to nasza
pierwsza taka wywrotka. Szybko zgasiliœmy silnik, by samochód siê nie zapali³
i wyszliœmy z auta. PóŸniej, dziêki pomocy kolegów z innych ciê¿arówek, postawiliœmy nasz pojazd na cztery ko³a i
dalej uczestniczyliœmy w rajdzie.
Dakar – uczyæ siê od najlepszych
Ka¿dy ma jakieœ marzenia. Wiem,
¿e z powodu braku sponsorów, nie
mogê startowaæ w najwiêkszym rajdzie
œwiata, jakim jest Dakar. Ale mogê
jeŸdziæ jako obserwator. Od paru lat
jeŸdzimy zorganizowan¹ grup¹, razem
z ¿onami i jesteœmy zawsze na
rozpoczêciu i podczas pierwszych dni
rajdu. W tym roku nie pojecha³em,
poniewa¿ czekamy z ¿on¹ na narodziny
dziecka.
Podczas jednego z rajdów naszym
zawodnikom, bardzo mi³o zrobi³o siê,
gdy machaliœmy polsk¹ flag¹ olbrzymich rozmiarów, wykonan¹ z kartonów.
ZnaleŸliœmy je w hipermarkecie,
porozrywaliœmy i z³o¿yliœmy z nich flagê
bia³o-czerwon¹. Pamiêtam, ¿e podeszli
do nas wtedy Francuzi i poprosili,
¿ebyœmy te¿ machali ich zawodnikowi,
bo tak piêknie ta flaga wygl¹da. W
zamian oni wstawali, gdy jechali nasi.
Wyjazdy na Rajd Dakar to tak¿e
zdobywanie ogromnego doœwiadczenia
i wiedzy od najlepszych. Potem mogê
j¹ przekazaæ innym. Kiedyœ poproszono
mnie, ¿ebym w radio opowiedzia³, co
widzia³em. Ludzie, którzy nie mieli
mo¿liwoœci obejrzenia rajdu, cieszyli
siê, ¿e przynajmniej mog¹ pos³uchaæ.
„Czarny Koñ” w drodze do Czêstochowy
Mój holownik przydaje siê nie tylko
przy ratowaniu ciê¿arówek z wypadków.
Co roku wybieram siê na Pielgrzymkê
Krakowsk¹ na Jasn¹ Górê. „Czarny
Koñ” jedzie ze mn¹. Codziennie rano
musi byæ wtedy dok³adnie wyczyszczony i wypolerowany, po prostu musi
siê b³yszczeæ. Nie wyjedzie na trasê,
zanim nie bêdzie siê œwieci³.
Holownik podczas pielgrzymki
jedzie z naczep¹, na której przewo¿one
s¹ baga¿e pielgrzymów. Wiozê te¿ butle
z gazem i wodê, wiêc ludzie maj¹
mo¿liwoœæ umyæ siê po ca³ym dniu, a
nawet ogoliæ.
Na postojach rozk³adam tuby i
w³¹czam muzykê. Od razu robi siê
radoœniej, ludzie nie myœl¹ ju¿ o zmêczeniu i zaczynamy wtedy na przyk³ad
graæ w pi³kê.
Dzieliæ siê doœwiadczeniem
Dlaczego to robiê? Dlaczego biorê
udzia³ w rajdach? Te wyjazdy wymagaj¹
wielu przygotowañ i czasu. Robiê to
jednak po to, by podzieliæ siê z ludŸmi
swoj¹ pasj¹. Zdobywam wiedzê i
doœwiadczenie, które potem przekazuje
innym. Chcê, by ludzie wiedzieli, ¿e
istniej¹ takie samochody, które potrafi¹
dojechaæ w niedostêpne dla innych
miejsca, i ¿e jest cz³owiek, który podejmie siê tych ryzykownych i odpowiedzialnych zadañ. Rajdy to nie s¹ imprezy
dochodowe, starty w nich ¿adnych
dochodów mi nie przynosz¹. Dziêki nim
jednak mogê hartowaæ i szlifowaæ swój
charakter, i organizm. Na przyk³ad gdy
jesteœmy na pustyni. Jest godzina 3:00
rano, jest bardzo zimno. Niespodziewanie psuje nam siê samochód.
Wiemy, ¿e go musimy naprawiæ, ¿eby
dotrzeæ do celu. Tym doœwiadczeniem
dzielê siê potem z innymi.
Kiedy widzê, jak pod nasz dom
podje¿d¿a samochód i wychodzi ojciec
z dzieckiem, któremu oczy siê œwiec¹
na widok rally trucka, wiem, ¿e muszê
znaleŸæ czas, ¿eby o swojej pasji
opowiedzieæ. Ojciec nie mo¿e odmówiæ
synkowi, który koniecznie chce zobaczyæ na ¿ywo znan¹ z rajdów ciê¿arówkê, wiêc ja te¿ nie mogê odmówiæ.
Rozmawia³a:
Anna Maria Pi¹tkowska
www.zdrowiewkrakowie.info
Zdrowie w Krakowie
Nr 2
9
AUTORYTETY
Ka¿dy przypadek
PROFILAKTYKA
Miejskie programy profilaktyczne
jest najwa¿niejszy
Rozmowa z dr hab. med. Jackiem Pucha³¹
D
r hab. med. Jacek Pucha³a jest
kierownikiem Dzieciêcego Centrum Oparzeniowego i Ordynatorem Oddzia³u Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Oparzeñ Uniwersyteckiego
Szpitala Dzieciêcego w Krakowie. Jako
pierwszy w Polsce rozpocz¹³ leczenie
pacjentów za pomoc¹ Integry, która
pozwala na zminimalizowanie szpec¹cych blizn i przyspiesza gojenie siê ran.
W Dzieciêcym Centrum Oparzeniowym
w Uniwersyteckim Szpitalu Dzieciêcym
w Krakowie Integrê wszczepiono ju¿ 32
pacjentom.
Zdrowie w Krakowie: W paŸdzierniku 2008 roku otrzyma³ Pan presti¿ow¹ nagrodê, Z³ot¹ Brzytw¹ im.
Zory Janžekoviè, przyznawan¹ przez
Europejski Klub Oparzeñ Dzieciêcych. Jednoczeœnie, poza sam¹ Zor¹
Janžekoviè, jest Pan jej pierwszym
laureatem. Czym jest dla Pana ta
nagroda?
Jacek Pucha³a: – To dla mnie wielki
honor, dowód uznania ze strony œrodowiska medycznego za to, co robiê przez
ca³e ¿ycie. Jest to nagroda tym bardziej
wartoœciowa, poniewa¿ po raz pierwszy
dosta³a j¹ osoba, która nie jest dawc¹
tytu³u/nazwiska. Trzy lata temu pierwsz¹ Z³ot¹ Brzytwê wrêczono bowiem
samej Zorze Janžekoviè, która w latach
60-tych XX wieku, w dawnej Jugos³awii,
obecnie S³owenii, rozpoczê³a samodzielnie leczenie g³êbokich oparzeñ metod¹
radykalnych i g³êbokich wyciêæ oparzonych obszarów skóry. Powiêkszy³o to
szanse prze¿ycia pacjentów. Teraz
pierwsz¹, mo¿na powiedzieæ ju¿
regularn¹ Z³ot¹ Brzytw¹ obdarowano
mnie. Jest to wiêc szczególne wyró¿nienie.
Ale czy to jest dla Pana najwiêksza
nagroda za pracê?
– Oczywiœcie, ¿e nie. Najwiêksz¹
nagrod¹ jest ¿ycie tych dzieci, które
pozostaj¹ pod moj¹ opiek¹. T¹ nagrod¹
jest w³aœnie ich zdrowie i uœmiech, gdy
Zdrowie
w pewnym momencie wydajê im ju¿
kartê wypisow¹ ze szpitala i mog¹ pójœæ
do domu.
Jaki by³ najtrudniejszy przypadek,
któremu musia³ Pan stawiæ czo³o?
– Ka¿dy przypadek jest najwa¿niejszy i najtrudniejszy. Przy ka¿dym mo¿e
zdarzyæ siê coœ nieoczekiwanego. Ka¿dy
mo¿e przynieœæ szczególne trudnoœci i
komplikacje. W przypadku oparzeñ
nawet te pozornie niewielkie mog¹
prowadziæ do œmierci, gdy uszkodzone
zostan¹ tzw. okolice wstrz¹sorodne.
Mo¿e siê wydawaæ, ¿e oparzenie jest
ma³e i nie niebezpieczne, g³êbokie, tymczasem z powodu du¿ego unerwienia
tych miejsc, mo¿e dojœæ do reakcji
wstrz¹sowej, która niejednokrotnie
mo¿e prowadziæ nawet do œmierci.
Ka¿dy pacjent inaczej reaguje na ró¿ne
urazy. Tak wiêc ka¿dy przypadek jest
najwa¿niejszy, gdy¿ za ka¿dym razem
w moje rêce oddawany jest los danego
dziecka.
Co jest najczêstsz¹ przyczyn¹
oparzeñ u dzieci? Na co nale¿a³oby
zwróciæ uwagê rodziców?
– Przede wszystkim trzeba obudziæ
w sobie wyobraŸniê. Ludziom jej niestety brakuje. Trzeba te¿ znaleŸæ trochê
wiêcej czasu dla dzieci. W dzisiejszym,
pseudo-cywilizacyjnym, g³ównie biznesowym pêdzie, zapomina siê o tym, co
najwa¿niejsze, a póŸniej ktoœ siê dziwi
i mówi „…o !!!, coœ siê sta³o!” A tu nie
sta³o siê samo. Ktoœ zawini³ i to na
pewno nie dziecko. Trudno przecie¿
oczekiwaæ od dwu- lub trzylatka, ¿e
bêdzie uwa¿a³ i nie ulegnie wypadkowi.
Dzieci s¹ ciekawe œwiata i zawsze chc¹
siê czegoœ dowiedzieæ i czegoœ doœwiadczyæ. Ich wyobraŸnia nie wie jeszcze,
¿e coœ im siê mo¿e z³ego wydarzyæ.
Obowi¹zek chronienia dzieci spada
zatem g³ównie na doros³ych.
Jestem przekonany, ¿e 90% oparzeñ
mo¿na by unikn¹æ. Ich przyczyn¹ s¹
bowiem niedopatrzenia opiekunów.
Wiadomo, ¿e nie wszystkich wypadków
autorytety
da siê unikn¹æ, ale wiêkszoœci na pewno.
W grê wchodzi kwestia odpowiedniego
umeblowania, zabezpieczenia kontaktów, nie stawienia gor¹cych rzeczy w
pobli¿u miejsc, gdzie przebywaj¹ dzieci,
a tak¿e nauczenie ich, ¿e nie nale¿y
podchodziæ na przyk³ad do kuchenki.
W wyniku ewentualnego wypadku
dziecko mo¿e zostaæ okaleczone nie
tylko fizycznie, ale i psychicznie. Urazy
mog¹ pozostaæ nawet do koñca ¿ycia,
nie wszystko bowiem da siê do koñca
wyleczyæ.
Jeœli nowoczesna szko³a bezstresowego wychowania bêdzie nadal dominowaæ, to bêd¹ tego niestety zgubne efekty. Dziecko musi s³uchaæ doros³ych i
nauczyæ siê, ¿e nie mo¿e na przyk³ad
dotykaæ gor¹cych rzeczy.
Czego najbardziej boi siê Pan
podczas operacji?
– Zawsze przyjmujê takie za³o¿enie:
mój pacjent po operacji musi wygl¹daæ
lepiej ni¿ przed ni¹. Nie mogê jednak
jej siê baæ. Strach podczas operacji
parali¿owa³by mnie tylko. Mogê siê
obawiaæ, ale nie baæ. Mimo ¿e mam 30
lat praktyki, zawsze siê czegoœ obawiam.
Nigdy do koñca nie wiadomo, co mo¿e
siê staæ, nie wszystko da siê przewidzieæ.
Do krakowskiego Dzieciêcego
Centrum Oparzeñ ustawiaj¹ siê d³ugie kolejki oczekuj¹cych na operacjê.
Z jakimi problemami prowadzony
przez Pana Oddzia³ Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Oparzeñ oraz Dzieciêce
Centrum Oparzeñ na co dzieñ siê
borykaj¹? Czy s¹ wystarczaj¹co
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
– W tej chwili s¹ nadal prowadzone
rozmowy z NFZ-em. Jak na razie na
Oddziale Chirurgii Rekonstrukcyjnej i
Oparzeñ oraz w Dzieciêcym Centrum
Oparzeñ, które prowadzê, nie ma
zasadniczych problemów. Owszem,
liczymy wydatki i staramy siê je
dokoñczenie str. 10 »
1. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy populacja badana to kobiety w wieku od 18 do 25 i powy¿ej 59 roku
Lp Nazwa Realizatora programu
1. ZOZ "Centrum MedyczneNowa Huta"
2. Krakowski Szpital
Specjalistyczny im. Jana Paw³a
II
3. NZOZ "CORVITA" S.C.
4. NZOZ "Centrum Medyczne
Prokocim Nowy"
5. NZOZ "Lekarska Poradnia
Specjalistyczna Towarzystwa
Rozwoju Rodziny"
6. NZOZ "Œródmieœcie"
7. NZOZ "GRO-MEDICUS" Sp. z
o.o.
8. S.C.D.Z. "MEDICINA" Sp. z o.o.
9. Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. Ludwika
Rydygiera
10. NZOZ "KOV-MED."
11. NZOZ "Ginekologii i
Po³o¿nictwa GEMELLI" Sp. z
o.o.
12. NZOZ "POLIKMED"
Specjalistyczne Gabinety
Lekarskie
13. NZOZ Szpital na
Siemiradzkiegoim. R.
Czerniakowskiego
Telefon do rejestracji
(012) 683-38-75
Adres
ul. Ujastek 3
(012) 614-33-33
ul. Pr¹dnicka 80
(012) 429-36-63
(012) 429-35-35
(012) 658-88-90
ul. Koœciuszki 35
ul. Teligi 8
(012) 638-34-34
(012) 623-04-10
ul. Bronowicka 73
(012) 632-54-88
(012) 266-20-84
(012) 266-46-79
(012) 417-33-77
(012) 646-83-29
ul. D³uga 38
ul. Szwedzka 27
(012) 415-58-00
(012) 415-60-31
(012) 420-23-20
(012) 681-31-30
ul. Pleszowska 23
(012) 422-68-24
(012) 422-41-59
(012) 421-79-97
(012) 634-26-00
ul. Rogoziñskiego 12
os. Z³ota Jesieñ 1
os. Jagielloñskie 1
ul. Garncarska 3/1
ul. Siemiradzkiego1
2. Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych m³odzie¿y szkolnej
Cele szczegó³owe Programu s¹ nastêpuj¹ce:
1) wczesne rozpoznawanie choroby alergicznej u wszystkich uczniów
Miasta Krakowa w wieku 7, 8 i 16, 17 lat, kierowanych przez pielêgniarki
(higienistki) szkolne do konsultacji alergologicznej z podejrzeniem alergii,
na podstawie ankiety, a nastêpnie kierowanie uczniów z rozpoznaniem
chorób alergicznych do leczenia przez lekarza rodzinnego zgodnie z
zaleceniami alergologa;
2) edukacja zdrowotna w zakresie podstaw wiedzy dotycz¹cej zjawisk
alergii we wspó³czesnym œwiecie i w ska¿onym przemys³em œrodowisku;
3) doradztwo zawodowe w grupie starszych uczniów (16, 17 lat) ze
sk³onnoœci¹ do chorób alergicznych.
Lp Nazwa Realizatora programu Telefon do rejestracji
Adres
1. "Specjalistyczne Centrum
Leczenia Dzieci i M³odzie¿y"
Spó³ka z o.o.
Al. Pokoju 2A
(012) 294-18-24
2. Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy (012) 658-20-11 wew. 1321 ul. Wielicka 265
w Krakowie
3. Centrum Medyczne "MEDALL" s.c.
(012) 261-07-90
ul. Budziszyñska 1
4. Szpital Specjalistyczny im. S. (012) 644-01-44 wew. 276 os. Na Skarpie 66
¯eromskiego SPZOZ
5. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki (012) 424-88-91
ul. Kopernika 36
6
Ul. Strzelecka 2
Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital Dzieciêcy
(012) 430-34 72
3. Program profilaktyki mia¿d¿ycy, cukrzycy typu 2 i nadciœnienia
Program adresowany jest do osób, które s¹ mieszkañcami Miasta Krakowa,
ukoñczy³y 25 rok ¿ycia i które nie przeby³y zawa³u miêœnia sercowego
lub udaru mózgu i nie s¹ w momencie badania leczone z powodu cukrzycy
typu 2
Lp Nazwa Realizatora programu Telefon do rejestracji
Adres
1. Laboratorium Analityczne
DAN-MED.
(012) 685-50-59
os. Urocze 2
2. ZOZ "Centrum MedyczneNowa Huta" Sp. z o.o.
(012) 683-39-43
ul. Ujastek 3
3. NZOZ Praktyka Grupowa
Lekarzy Rodzinnych Spó³ka
z o.o.
(012) 428-37-00
ul. Estery 6
4. Firma Marketingowo(0-12) 644-24-74
Medyczna Sp. z o.o. „MARKMED"
os. Urocze 2
5. Firma Marketingowo(0-12) 644-08-35
Medyczna Sp. z o.o. „MARKMED"
os. Centrum B
6. Firma Marketingowo(0-12) 645-03-12
Medyczna Sp. z o.o. „MARKMED"
ul. Branicka 29
7. Firma Marketingowo(0-12) 645-38-07
Medyczna Sp. z o.o. „MARKMED"
ul. Lubocka 53
8. NZOZ "Centrum Medycyny
Profilaktycznej" Sp. z o.o.
(012) 421-58-12
ul. Komorowskiego
12
9. NZOZ "Centrum Medycyny
Profilaktycznej" Sp. z o.o.
(012) 412-05-44 wew. 313 ul. Olszañska 5
10. NZOZ "Praktyka Lekarza
(012) 422-31-13,
Rodzinnego Wojciech Borak"
ul. Estery 6/204
11. MDK Spó³ka z o.o. NZOZ
(012) 429-76-01
"Gabinet Lekarza Rodzinnego"
ul. Kamedulska 70
12. NZOZ "Przychodnia Na
Wzgórzach" Sp. z o.o.
Informacja: (012) 645-61-02 os. Na Wzgórzach1
Rejestracja:
(012) 645-27-77
10
Zdrowie w Krakowie
Nr 2
www.zdrowiewkrakowie.info
CIEKAWOSTKI
4. Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego
Program adresowany jest do osób (kobiet i mê¿czyzn) w wieku pomiêdzy
50 a 65 rokiem ¿ycia nie zg³aszaj¹cych (nie podaj¹cych w wywiadzie
lekarskim) ¿adnych dolegliwoœci ze strony przewodu pokarmowego.
Ponadto, osoby z grupy podwy¿szonego ryzyka raka jelita grubego, w
tym z chorob¹ nowotworow¹ w najbli¿szej rodzinie, z udokumentowan¹
tzw. polipowoœci¹ rodzinn¹, podejrzeniem dziedzicznego niepolipowatego
raka jelita grubego, przewlek³ych stanów zapalnych jelita grubego oraz
jawnego lub utajnionego krwawienia z przewodu pokarmowego. Dla
osób z grupy podwy¿szonego ryzyka, kryterium wiekowe nie jest
obowi¹zuj¹ce.
Lp
1.
2.
3.
4.
Nazwa Realizatora programu
"RAC£AWICKA" Sp. z o.o.
SP ZOZ Szpital Uniwersytecki
S.C.D.Z. "MEDICINA" Sp. z o.o.
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. G. Narutowicza
Telefon do rejestracji
(012) 412-88-62
(012) 424-80-51
(012) 267-01-55
(012) 257-84-18
(012)257-84-84
Adres
ul. Rac³awicka 48
ul. Kopernika 40
ul. Barska 12
ul. Pr¹dnicka 35-37
5. Program profilaktyki chorób tarczycy u kobiet po 40 roku ¿ycia
Populacjê badan¹ bêd¹ stanowi³y mieszkanki Krakowa po 40 roku ¿ycia
z podejrzeniem schorzenia gruczo³u tarczowego.
Lp Nazwa Realizatora programu
1. S.C.D.Z. "MEDICINA"
2 "Oœrodek Leczenia Schorzeñ
Cywilizacyjnych Zespó³ Poradni
Specjalistycznych"
3. NZOZ "KOV-MED."
4
Centrum Medyczne "MED.ALL" S.C.
5 Szpital Miejski Specjalistyczny
im. G. Narutowicza
6 NZOZ "Centrum Medyczne
Prokocim Nowy"
7. Firma marketingowo Medyczna Sp. z o.o. NZOZ
„MARK-MED."
8 ZOZ "Centrum Medyczne Nowa Huta"
Telefon do rejestracji
(012) 266-50-62
(012) 412-01-89
Adres
ul. Barska 12
al. Pokoju 4
(012) 420-23-20
(012) 415-58-00
(012) 415-60-31
(012) 641-07-90
ul. Pleszowska 23
ul. Budziszyñska 1
(012) 257-84-18
ul. Pr¹dnicka 35-37
(012) 658-35-40
ul. Teligi 8
(012) 644-24-74
os. Urocze 2
(012) 683-38-44/46
ul. Ujastek 3
6. Program profilaktyki próchnicy u dzieci
Programem objête zostan¹ dzieci z wybranych placówek powiatowych
w wieku od 6 do 14 lat, bêd¹ce mieszkañcami Miasta Krakowa.
Lp Nazwa Realizatora programu
1. Miejskie Centrum Stomatologii
"Œródmieœcie" Sp. Z o. o.
2. "Miejskie Centrum Stomatologii
Nowa Huta" NZOZ
3. N.S.Z.O.Z. Miejskie Centrum
Stomatologii KROWODRZA
Sp. z o.o.
4. Miejskie Centrum Stomatologii
PODGÓRZE Sp. z o.o.
Telefon do rejestracji
(012) 422-35-29
Adres
Pl. Dw. Ducha 3
(012) 649-68-00
os. 2 Pu³ku
Lotniczego 22
ul. Tetmajera 2
(012) 415-80-91
(012) 657-23-00
ul. Na Koz³ówce 29
7. Program profilaktyki wad postawy
Badaniami objête zostan¹ dzieci w wybranych szko³ach, w wieku od 11
do 12 roku ¿ycia, bêd¹ce mieszkañcami Miasta Krakowa.
Lp Nazwa Realizatora programu
1 N.Z.O.Z. "Krakowski Oœrodek
Diagnostyki Krêgos³upa"
2 NZOZ "Œródmieœcie"
3 "Krakowskie Centrum
Rehabilitacji"
Telefon do rejestracji
(012) 433-87-05
Adres
ul. Krakowska 39
(012) 423-02-89
(012) 428-73-03
ul. D³uga 38
al. Modrzewiowa 22
8. Program edukacyjno-profilaktyczny wczesnego wykrywania
raka piersi
Program adresowany jest do wszystkich kobiet, mieszkanek Miasta
Krakowa rozpoczynaj¹cych 40 rok ¿ycia w danym roku kalendarzowym
tj.: w 2009- rocznik 1969,
W przypadku niezrealizowania zaplanowanych œrodków finansowych w
danym roku od 30 czerwca istnieje mo¿liwoœæ w³¹czenia do Programu
kobiet w wieku od 40 do 50 roku ¿ycia i powy¿ej 69 roku ¿ycia w
miarê ich zg³oszeñ oraz wolnych miejsc.
Lp Nazwa Realizatora programu
1. NZOZ "POLIKMED"
Specjalistyczne Gabinety
Lekarskie
2. S.C.D.Z. "MEDICINA"
3. "Zak³ad Rentgena i USG"
4. "Zak³ad Rentgena i USG"
5. NZOZ "Centrum Medycyny
Profilaktycznej" Sp. z o.o.
6. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki
7. ZOZ "Centrum Medyczne
Nowa-Huta" Sp. z o.o.
8. NZOZ Kraków Po³udnie
Telefon do rejestracji
(012) 422-68-24
(012) 422-41-59
(012) 421-79-97
(012) 412-22-19
(012) 657-48-72
(012) 422-00-63
(012) 683-05-57
(012) 424-77-65
(012) 683-38-92
ul. Rogoziñskiego 12
ul. Teligi 8
ul. Smoleñsk 25 A/2
ul. Komorowskiego
12
ul. Kopernika 19
ul. Ujastek 3
(0-12) 267-05-68
ul. Szwedzka 27
ZDROWIE
W KRAKOWIE
ZDROWIE W KRAKOWIE
i
niedroga
zadzwoñ
664 504 827
reklama w miesiêczniku
jest skuteczna
Adres
ul. Garncarska 1
504 146 788
[email protected]
www.zdrowiewkrakowie.info
Zdrowie
ciekawostki
Przez
¿o³¹dek do serca
Porady na Dzieñ Zakochanych
Znane jest nam przys³owie: „Przez
¿o³¹dek do serca”. To w³aœnie t¹
drog¹ najszybciej mo¿na pobudziæ
ka¿dego, przywracaj¹c mu si³y
witalne. Smaczny posi³ek we dwoje
mo¿e byæ wiêc idealnym wstêpem
przed noc¹ mi³osnych igraszek.
Przygotowuj¹c kolacjê, nie zapominajmy jednak o dodaniu sk³adników,
które podobno maj¹ dzia³anie pobudzaj¹ce. Do najstarszych afrodyzjaków
nale¿y ¿eñ-szeñ, który bardzo czêsto
goœci³ na sto³ach staro¿ytnych cesarzy
Chin.
Afrodyzjakami s¹ przede wszystkim
przyprawy, które poprawiaj¹ kr¹¿enie
krwi i wspomagaj¹ trawienie, dziêki
czemu czujemy siê l¿ejsi i pe³ni energii.
W naszej kuchni nigdy nie powinno
wiêc zabrakn¹æ bazylii, chili, cynamonu,
curry, kolendry, ga³ki muszkato³owej,
papryki, pieprzu, korzenia ¿eñ-szenia i
lubczyku. Ten ostatni dawniej stosowano nie tylko do wzmacniania
„mêskich mo¿liwoœci”, ale i w celu rozkochania w sobie drugiej osoby.
W krajach azjatyckich zawsze wysoko ceniono imbir, który
poprawia kr¹¿enie krwi
i tym samym wzmaga
erekcjê. Doskonale na potencjê
wp³ywaj¹ te¿ orzechy. W staro¿ytnoœci uznawane by³y nawet za
symbol p³odnoœci.
Powszechnie znanym afrodyzjakiem jest seler - wzmaga dzia³anie
naturalnych feromonów w organizmie, poprawia nastrój i
wyostrza zmys³y. Mê¿czyznom
szczególnie poleca siê surówkê
z surowego warzywa, które
podobno wp³ywa na wzmocnienie i d³ugoœæ dzia³ania
mêskich organów.
Afrodyzjakiem z powodzeniem
mo¿e te¿ byæ chrzan, który zawiera du¿o
witaminy C i wp³ywa w znacznym
stopniu na ukrwienie. Staro¿ytni Grecy,
by poprawiæ jakoœæ mi³osnych zabaw,
dodawali równie¿ do potraw cebulê i
pili sok z marchwi. Oni te¿ jako pierwsi
za afrodyzjak uznali ryby i owoce morze.
W miarê up³ywu czasu do tej grupy
zaczêto zaliczaæ pory, fasolê szparagow¹, pietruszkê, bak³a¿any, broku³y,
kie³ki i grzyby, zw³aszcza prawdziwki,
smardze i trufle.
Przygotowuj¹c romantyczn¹ kolacjê
we dwoje nie zapominajmy te¿ o
miodzie, który podobno mi³oœci daje
s³odycz, i o czosnku, nios¹cym ogieñ.
Wa¿ne jest jednak, by czosnek kochankowie jedli wspólnie… wtedy mniej
bêd¹ czuæ jego intensywny zapach.
Wœród owoców z kolei najlepszymi
afrodyzjakami s¹ ananasy, brzoskwinie
i banany. Od dawna twierdzono, ¿e
pobudzaj¹cy wyobraŸniê kszta³t i
zmys³owy smak banana mog¹ wiele
zdzia³aæ w ka¿dej sypialni.
Z miês zaœ za afrodyzjaki
uchodz¹ g³ównie podroby:
w¹troba, ¿o³¹dki, nerki, mó¿d¿ek. Jako ciekawostkê mo¿na
podaæ, ¿e w Hiszpanii szczególnie cenione s¹ j¹dra byków, na
Ba³kanach - oczy jagni¹t, a na
Wêgrzech - grzebienie kogutów.
Nie mo¿na jednak
polegaæ jedynie na afrodyzjakach. Podczas romantycznego wieczoru nie tylko one s¹
istotne. Niejednokrotnie wa¿niejszy
jest nastrój i czu³oœæ
kochanków, która
najlepiej rozpali zmys³y.
Ka¿dy przypadek
jest najwa¿niejszy
operacjê. Spowodowane to jest m.in.
ograniczonym dostêpem do bloku
operacyjnego, gdzie na operacje musz¹
tak¿e czekaæ pacjenci innych
podspecjalnoœci, a dzieciêca chirurgia
plastyczna, jako nie decyduj¹ca
bezpoœrednio o ¿yciu pacjenta, ma swoje
odpowiednio dalekie miejsce, w tej
nieszczêsnej „kolejce”.
Na koniec Pana opinia na temat
polskiej s³u¿by zdrowia. Co nale¿a³oby poprawiæ?
– Tak na dobr¹ sprawê to nigdzie
na œwiecie nie istnieje idealna s³u¿ba
zdrowia. Nasz system na obecnym
etapie jest dalece niezadowalaj¹cy.
Zmienia siê czêœciowo w dobrym
kierunku, ale daleko mu jeszcze do
doskona³oœci. Do prac przy opracowywaniu ustaw i przy przygotowywaniu
reform my, którzy na co dzieñ
pracujemy z pacjentem, jesteœmy
niestety namiernie rzadko, dalece
niedostatecznie - w³¹czani. Mimo, ¿e
urzêdnicy mog¹ mieæ nawet najlepsze
chêci, to jednak nie znaj¹ oni
prawdziwych realiów codziennej pracy
w tzw „terenie”. Nasz kraj poza tym jest
ci¹gle zbyt biedny, ¿eby znaleŸæ
rzeczywiste rozwi¹zania kompleksowe,
z najlepszym efektem jednoczeœnie dla
pacjentów i pracowników s³u¿by
zdrowia.
» dokoñczenie ze str. 9
ograniczaæ, ale nigdy nie by³o takiego
przypadku, ¿eby zabrak³o jakiegoœ leku
lub nie odby³ siê zabieg, który móg³by
uratowaæ ¿ycie dziecka. Nigdy siê tak
nie zdarzy³o.
Szpital ma problemy finansowe,
takie - jakie ma, i przek³ada siê to
niestety na dzia³alnoœæ mojego Oddzia³u. Sprawy „ostre”, nag³e s¹ jednak
za³atwiane na bie¿¹co. Ka¿da pomoc
jest udzielana bez ograniczeñ i bêdzie
udzielana nadal.
Inaczej jest w przypadku operacji
planowanych. Tu czas czekania siê
ci¹gle wyd³u¿a. Nadal przybywa nam
pacjentów i to z ró¿nych stron Polski,
ale ka¿dy z nas ma tylko dwie rêce.
Przyda³oby siê wiêc, ¿eby zespó³ by³
dwu-, a nawet trzykrotnie wiêkszy.
Wtedy pacjenci mo¿e czekaliby krócej.
A tak sprawa siê niestety komplikuje.
Przyje¿d¿aj¹ do nas pacjenci z ró¿nych
miast ca³ej Polski, w poradni przyjmujemy nawet po trzydziestu dziennie.
Jeœli siê okazuje, ¿e ka¿dy musi przejœæ
zabieg, czasem nawet kilkakrotnie
(leczenie wieloetapowe, typowe dla
chirurgii korekcyjno-rekonstrukcyjnej),
to kolejka siê niestety wyd³u¿a. Czasem
pacjenci czekaj¹ nawet dwa lata na
Rozmawia³a:
Anna Maria Pi¹tkowska
Baran
Opuszcza Ciê dobry nastrój,
tracisz motywacjê, nic Ciê nie
cieszy… uwa¿aj to mo¿e byæ
symptom zimowej depresji. Na przekór
wszyst-kiemu zrób sobie bilans i znajdŸ
kilka powodów, które uœwiadomi¹ Ci,
¿e masz powody do zadowolenia.
Spróbuj wykrzesaæ z siebie wiêcej
¿yczliwoœci.
Byk
Odczuwaszzmêczenieiprzygnêbienie,
aura za oknem wp³ywa na Twoje
samopoczucie. Nie wierz w to,
¿e s³oñce nie istnieje, po prostu go nie
widaæ zza grubej warstwy chmur.
Zrelaksuj siê, mo¿e k¹piel w pachn¹cej
pianie poprawi Ci humor.
BliŸniêta
Wiesz, ¿e zbli¿a siê dla Ciebie
dobry czas, mo¿esz rozpocz¹æ
t¹ passê sam. Zrób mi³¹
niespodziankê najbli¿szym. Ich
zadowolenie bêdzie dla Ciebie du¿ym
zastrzykiem pozytywnej energii.
Przecie¿ nie ka¿dy dzieñ musi byæ
nudny i schematyczny, weŸ inicja-tywê
w swoje rêce.
Rak
Wiesz, ¿e s¹ tacy, którzy maj¹
wiêksze powody do zmartwienia
ni¿ Ty, nie rozczulaj siê i nie
u¿alaj nad sob¹. Najlepsz¹ form¹ terapii
jest praca. Chyba masz jeszcze zaleg³e
sprz¹tanie w szafach…
No to do
roboty!
dokoñczenie str. 12 »
ZDROWIE
W KRAKOWIE
ZDROWIE W KRAKOWIE
Bezp³atny informator
zdrowie – uroda
ul. Przewóz 2a
30-716 Kraków
Redakcja:
tel. 012 269 90 30
tel./fax: 012 262 95 56
e-mail:
[email protected]
Dzia³ reklamy - zg³oszenia:
tel. 608 449 418
504 146 788
tel./fax: 012 262 95 56
e-mail:
[email protected]
[email protected]
Druk:
Drukarnia Kraków
www.drukarniakrakow.pl
Zdrowie w Krakowie. Bezp³atny informator
zdrowie – uroda.
Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz
2, 30-716 Kraków.
Redaktor naczelny: Beata Mazurek.
Druk: Drukarnia Kraków.
Adres redakcji: Zdrowie w Krakowie,
ul. Przewóz 2a, 30-716 Kraków.
Redakcja: tel./fax: 012 262 95 56, e-mail:
[email protected]
Dzia³ reklamy: Ma³gorzata Guzik, S³awek
Cisowski
Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych, oraz zastrzega
prawo do ich przeredagowania
i skracania.
Redakcja nie odpowiada za treϾ
zamieszczanych og³oszeñ.
Rozpowszechnianie materia³ów
redakcyjnych bez zgody wydawcy
jest zabronione.
www.zdrowiewkrakowie.info
Zdrowie w Krakowie
Nr 2
11
ROZRYWKA
Czy jesteœ pracoholikiem?
Jeœli temat Ciê zainteresowa³ i jesteœ kobiet¹, zapraszamy do spêdzenia kilku chwil sam na
sam z psychozabaw¹.
Psycho
1. Jest weekend, a Ty…
5. Wyje¿d¿aj¹c na urlop
6. Pracujesz, bo…
a. w sobotê nadrabiasz zaleg³oœci z zesz³ego tygodnia, a w
niedzielê przygotowujesz siê do pracy na kolejny tydzieñ
a. zabierasz ze sob¹ laptopa i dokumenty, na wszelki
wypadek…
a. lubisz, panuj¹c¹ tam mi³¹ atmosferê
b. bierzesz do domu dokumenty postanawiaj¹c sobie, ¿e
trochê popracujesz, ale ostatecznie nawet do nich nie
zagl¹dasz
b. oddajesz siê b³ogiemu lenistwu
c. czujesz, ¿e siê realizujesz
c. po przyjeŸdzie na miejsce odruchowo dzwonisz do biura,
¿eby zapytaæ o sprawy bie¿¹ce
c. spêdzasz ten czas z bliskimi wy³¹czaj¹c s³u¿bowy telefon
b. musisz, ¿eby mieæ z czego ¿yæ
7. Czasami wydaje ci siê, ¿e
a. lepiej rozumiej¹ ciê koledzy w pracy, ni¿ w³asna rodzina
b. praca to dla ciebie relaks, a w domu siê mêczysz
2. Przyszli do Ciebie w odwiedziny znajomi
c. musisz wiêcej pracowaæ, ¿eby mieæ wiêcej pieniêdzy
a. odczuwasz stan niepokoju, maj¹c poczucie ¿e marnujesz
czas, w którym mo¿esz popracowaæ
b. cieszysz siê, ¿e przyszli mo¿esz siê zrelaksowaæ
Wynik. 17 pkt - 21 pkt
Masz swobodne podejœcie do pracy, traktujesz j¹ jako Ÿród³o
¿yciowej stabilizacji, a rodzina i przyjaciele s¹ dla ciebie
najwa¿niejsi. Czas po pracy potrafisz spêdziæ na odpoczywaj¹c.
c. wychodzisz do s¹siedniego pokoju wykonuj¹c kilka
szybkich telefonów s³u¿bowych
3. W dniu kiedy w szkole u twojego dziecka jest bal
karnawa³owy, twój klient proponuje termin spotkania
wynik 11 pkt - 16 pkt
a. sprawdzasz w kalendarzu i prosisz klienta o zmianê
terminu spotkania
niepokój, czasami wybór miêdzy prac¹, a rodzin¹ wiele ciê
b. 3
4. a. 3
b. 2
b. 2
3. a. 3
b. 3
2. a. 2
b. 2
1. a. 1
c. 1
c. 1
c. 1
c. 1
c. 3
kosztuje. Nie potrafisz siê relaksowaæ i psychicznie oderwaæ od
swoich obowi¹zków zawodowych. Uwa¿aj, to mo¿e byæ pierwszy
etap uzale¿nienia od pracy.
Wynik 7 pkt – 10 pkt
Punktacja
c. oj dawno, nie pamiêtam kiedy
5. a. 2
c. 1
b. czasami zmieniam terminy planowanych urlopów ze
wzglêdu na natê¿enie obowi¹zków w pracy
b. 2
a. korzystam z urlopu regularnie
6. a. 3
c. 3
4. Kiedy ostatni raz by³eœ na urlopie
b. 2
c. t³umaczysz dziecku, ¿e masz wa¿ne spotkanie w pracy
i nie mo¿esz zawieŸæ go do szko³y, bêdziesz próbowaæ
jakoœ to wynagrodziæ
Masz silne poczucie obowi¹zku, jednak¿e praca wyzwala w tobie
7. a. 1
b. dzwonisz do babci, cioci, wujków i kuzynów szukaj¹c
opiekuna dla dziecka, bo wiesz, ¿e marzy³o o tym balu
zabawa
W ¿yciu s¹ rzeczy wa¿ne i wa¿niejsze, dla ciebie wa¿na jest
jedynie praca. Taka postawa tylko przysporzy Ci k³opotów w
relacji z bliskimi, którzy czuj¹ siê odsuniêci na drugi plan. Nie
potrafisz odpoczywaæ, na d³u¿sz¹ metê mo¿e to okazaæ siê zgubne
dla twojego zdrowia i psychiki.
Domowy anio³ stró¿
W zimie ogrzewamy mieszkania przewa¿nie piecami gazowymi lub wêglowymi. Czasem jednak nie zdajemy sobie sprawy, ¿e
mo¿emy byæ nara¿eni na niebezpieczeñstwo. Co jeœli zacznie ulatniaæ siê tlenek wêgla (czad)? Wzrost jego stê¿enia w powietrzu,
którym oddychamy, trudno wykryæ. Nie czuæ go bowiem, ani nie widaæ.
T
lenek wêgla (CO) – najczêœciej
powstaje na skutek niepe³nego
spalenia ró¿nych paliw (z ograniczonym dostêpem powietrza). Jest gazem bezbarwnym i bezwonnym (przez
to niewykrywalny zmys³ami cz³owieka),
trochê tylko l¿ejszy od powietrza
(poddaje siê ruchom konwekcyjnym i
³atwo miesza siê z powietrzem). Przez
to stanowi bardzo niebezpieczny
czynnik zagra¿aj¹cy naszemu
zdrowiu, a nawet ¿yciu.
Tlenek wêgla jest gazem ³atwo
wch³anianym przez nasz organizm.
Dostaje siê przez p³uca do krwioobiegu,
gdzie wi¹¿e siê trwale z hemoglobin¹.
Powoduje niedotlenienie mózgu (nieodwracalne uszkodzenia) i niedotlenienie
ca³ego organizmu, a w konsekwencji
(przy du¿ym stê¿eniu) prowadzi do
utraty œwiadomoœci i ostatecznie do
zgonu.
Im d³u¿szy czas wch³aniania czadu
przez organizm cz³owieka lub im wy¿sze
stê¿enie go w powietrzu, tym niebezpieczeñstwo zatrucia wzrasta.
Jak zatem mamy siê chroniæ przed
niepo¿¹dana emisj¹ CO w naszym
mieszkaniu? Jak mo¿emy zapowiedz
nieszczêœciu?
Domowy detektor tlenku wêgla
jest to urz¹dzenie przeznaczone do
sta³ego monitorowania obecnoœci tlenku
wêgla (czadu) w mieszkaniu. Nieustannie sprawdza on stê¿enie CO w otaczaj¹cym nas powietrzu i gdy przekroczy
ono 300ppm (0.03 % obj. powietrzu),
detektor alarmuje o tym domowników
(optyczna i akustyczna sygnalizacja).
Gdzie powinniœmy stosowaæ
detektory?
– w ³azienkach i kuchniach wyposa¿onych w gazowe podgrzewacze wody
przep³ywowej
– w pokojach z kominkiem
– w pomieszczeniach ogrzewanych przenoœnymi piecykami na propan-butan
– w pomieszczeniach domowych z pie-
cami opalanymi wêglem lub drewnem
– w kot³owniach opalanych paliwem sta³ym
– w kot³owniach olejowych lub gazowych (z kot³ami bez czytnika wyp³ywu
spalin)
– w przydomowych gara¿ach.
Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e detektor
reaguje tylko na stê¿enie tlenku wêgla.
Nie wykrywa on niebezpiecznego
stê¿enia gazów wybuchowych (np. gazu
ziemnego), ani nie mo¿e byæ wykorzystywany jako czujnik dymu.
Nasza reakcja na sygnalizowany
przez detektor alarm powinna byæ
natychmiastowa. Powinniœmy:
1. Usun¹æ tlenek wêgla z mieszkania –
otworzyæ okna i drzwi, w³¹czyæ wentylatory.
2. Powstrzymaæ lub ograniczyæ emisjê
CO – wy³¹czyæ gazowy podgrzewacz
wody, kuchenkê gazow¹ itd.
3. Wyprowadziæ osoby, które przebywa³y w pomieszczeniu gdzie stê¿enie
CO wzros³o, na zewn¹trz – powinny
chocia¿ przez 15 minut lub do czasu
ust¹pienia ewentualnych objawów
zatrucia pooddychaæ œwie¿ym powietrzem.
4. Zleciæ naprawê lub regulacjê urz¹dzeñ
gazowych i pieca upowa¿nionemu
specjaliœcie.
5) Zleciæ kontrolê kominiarsk¹ dro¿noœæ
przewodów kominowych.
12
Zdrowie w Krakowie
Nr 2
www.zdrowiewkrakowie.info
REKLAMA
ZDROWIE
W KRAKOWIE
dzia³
reklamy
zadzwoñ:
664 504 827
504 146 788
GARNITURY, MARYNARKI, SPODNIE
Szycie na miarê
produkcja, us³ugi
szwalnia
Zapraszamy
klientów
indywidualnych
na zakupy do naszego
zak³adu. Oferujemy pe³ny
zakres rozmiarów, garnitur
dopasujemy dla ka¿dej
sylwetki.
KRAKOWSKIE ZAK£ADY MEBLARSKIE
„MEBLOSTYL”
NASZE ZDROWE MA£E CENY
GDÓW
ul. M³yñska 1
tel. 012 251 47 48
czynne:
pn. - pt. 7.00 - 20.00
sobota 7.00 - 14.00
KRAKÓW
Kraków, ul. Tatarska 5
od 8.00 do 16.00
tel. 012 422 70 00, 421 71 88
fax: 012 422 84 78
Krzeszowice, ul. Krakowska 53
ul. Niepodleg³oœci 8
tel. 012 271 01 77
czynne:
pn. - pt. 8.00 - 20.00
sobota 8.00 - 15.00
czynne:
pn. - pt. 8.00 - 20.00
sobota 8.00 - 15.00
www.rumianki.com.pl
KARTA STA£EGO PACJENTA !
www.parmax.pl
Lew
Trudno okazaæ bliskim uczucia,
gdy czas przyprószy³ emocje,
gdy zmêczenie codziennymi obowi¹zkami t³umi radoœæ. Wyjmij stare
zdjêcia, zaparz kubki gor¹cej herbatki
i wróæcie wspomnieniami do tego co
by³o najpiêkniejsze.
Czas, czas, czas… t³umaczysz
siê, ¿e ci¹gle go brakuje. Up³yw
czasu niszczy niepielêgnowan¹ przyjaŸñ.
Zarezerwuj w tym tygodniu chwilê dla
przyjació³, których dawno ju¿ nie
widzia³eœ.
Waga
Nie interpretuj wszystkiego co
siê dzieje, przez pryzmat w³asnej
osoby. To wprawia Ciê w nerwowoœæ i
dopatrujesz siê nies³usznie z³ych intencji
ze strony innych. Spróbuj siê zaanga¿owaæ w bezinteresown¹ pomoc innym,
to pomaga patrzeæ na siebie z wiêkszym
dystansem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
JURAJSKIE
CENTRUM MEDYCZNE
30-198 Kraków, Wierzyñskiego 9 (Mydlniki)
012-622-88-80
Konsultacje lekarzy specjalistów, badania analityczne
USG – biopsje tarczycy, piersi, ECHO serca doroœli i dzieci
EKG wysi³kowe, Holter EKG i RR - doroœli i dzieci
Medycyna pracy – badania wstêpne, okresowe, abonamenty dla firm
Chirurgia naczyniowa – ostrzykiwanie ¿ylaków, USG têtnic i ¿y³
Ortopedia i reumatologia – punkcje, blokady stawów
Ginekologia i po³o¿nictwo – USG ci¹¿y i endowaginalne
Proktologia - rektoskopia sprzêtem jednorazowego u¿ytku
Nefrologia - leczenie schorzeñ nerek
UCENT
A
OFERUJE MEBLE:
- tapicerowane - wersalki, komplety wypoczynkowe
- pokojowe
- szafki kuchenne stoj¹ce i wisz¹ce, sto³y kuchenne, blaty
- meble biurowe, zabudowy wnêk
- us³ugi meblarskie (przecinanie p³yt meblowych,
okleinowanie krawêdzi)
Panna
£ê¿kowice 111, 32-015 K³aj
tel. 012 284 63 70, 601 858 582
PROD
MYŒLENICE
ul. Wys³ouchów 30a
tel. 012 654 09 86
SPRZEDA¯ - MONTA¯
CENY
Skorpion
Nie czekaj a¿ gwiazdy bêd¹ Ci
sprzyjaæ, nie wyrêczaj siê magicznym myœleniem, weŸ sprawy w swoje
rêce. Wiele zale¿y od Ciebie, Twoja
postawa wobec innych sprawia, ¿e
postrzegaj¹ Ciê tak, a nie inaczej.
Przemyœl jakie b³êdy pope³niasz w
relacjach z innymi, zacznij „reformê”
zwi¹zku od siebie.
Strzelec
Masz du¿o pomys³ów, ale z ich
realizacj¹ ju¿ jest gorzej. Pracuj
nad wiêksz¹ samodyscyplin¹ i konsekwencj¹, zacznij od tego co najtrudniejsze
– ogranicz niezdrowe jedzenie. Wiêcej
ruchu dobrze Ci zrobi i poprawi Twoje
psychiczne samopoczucie.
Kozioro¿ec
Nie krytykuj innych za ich
plecami, bo sam zostaniesz
skrytykowany, a mo¿e nawet nies³usznie oceniony na podstawie wyrywkowych opinii na Twój temat. Nie anga¿uj
siê w spory i sytuacje konfliktowe, a
ludzie doceni¹ Twoj¹ m¹droœæ. Dostrzegaj dobre strony, one s¹ w ka¿dym,
choæ mo¿e trudno Ci w to uwierzyæ.
Dostrzegaj je, a uwolnisz siê od p³ytkich
szufladek.
Wodnik
Odpoczynek dobrze Ci zrobi,
Twoje zmêczenie powoduje
rozdra¿nienie, które odbija siê na innych
Twoj¹ opryskiwoœci¹ i rozdra¿nieniem.
Wracaj¹c do domu odwiedŸ cukierniê
i os³odziæ atmosferê w domu.
Ryby
Zadbaj o zdrowie, brak s³oñca
zrekompensuj sobie z³ocistym
miodem. Spadek odpornoœci mo¿e
zaowocowaæ infekcj¹, a to w
konsekwencji spowoduje zaleg³oœci w
pracy. Absolutnie nie mo¿esz sobie na
to pozwoliæ.

Podobne dokumenty