Numer 6/2011 - Nowa Gazeta Łukowska

Komentarze

Transkrypt

Numer 6/2011 - Nowa Gazeta Łukowska
Nowa Gazeta Łukowska jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Mediów
NR 6 (215) 12 CZERWCA 2011
Cena 3 zł
(w tym 5% VAT)
Powiatowe Zawody Strażackie; Konferencja Naukowa WSBiA; Autyzm; Matka i Córka cz. 1; Kalendarium życia kard. Wyszyńskiego cz. 1; Królowa herbat; Wykwintne szparagi; Kult Serca Pana Jezusa; Recital
organowy; Pielgrzymkowy alfabet papieski; Koncert - Music of Lukow, ponadto aktualności.
Następny numer NGŁ 10 lipca 2011 r.
Redaktor wydania - Marek Okoń
Dni Łukowa 2011
Podczas Dni Łukowa zaprezentowały się różne zespoły,
szkoły, instytucje, a także indywidualni artyści.
tekst na str. 6
Papież w Chorwacji
tekst na str. 9
Zróbcie Mu Miejsce
Pan Idzie z Nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.
(Franciszek Karpiński)
Do wprowadzenia święta Bożego Ciała uroczystości
Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa przyczyniła się głównie bł.
Julianna (zm. 1258), augustianka z klasztoru Mont
Comillon Liege w dzisiejszej Belgii, która miała widzenia.
Na jasnej tarczy księżyca widziała ona ciemną plamę
oznaczająca brak w roku liturgicznym święta ku czci Najśw.
Sakramentu. Ustanowienie święta poprzedziły długie
dyskusje teologiczne nt. widzeń bł. Julianny. W 1264 r.
papież Urban IV w tym celu przygotował specjalną bullę
„Transiturus de hoc mundo” (Przechodząc z tego świata),
gdzie uzasadniał potrzebę ogłoszenia takiego święta m.in.
zadośćuczynienie za znieważanie Jezusa w Przenajśw.
Sakramencie, ożywienie wiary w Przenajśw. Eucharystię,
uczczenie wielkiej tajemnicy wiary w Wielki Czwartek.
Papież ten na obchód święta Bożego Ciała wyznaczył
czwartek po uroczystości Trójcy Św. Jednak rychła śmierć
papieża Urbana w 1264 r. przeszkodziła w ogłoszeniu bulli.
Dopiero w 1317 r. bullę ogłosił papież Jan XXII. Tę datę
uważa się oficjalnie za początek obchodów świąt Bożego
Ciała w Kościele powszechnym.
Procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy, jako forma
uczczenia Chrystusa Eucharystycznego powstała nieco
później. W różnych krajach Europy rozpowszechniła się w
XIV stuleciu. I tak od lat, na ulice miast i wsi wychodzą
procesje z Jezusem Eucharystycznym. Są to zbiorowe
manifestacje wiary w Boga ukrytego w białej Hostii. Ulice i
domy są przystrojone. Wierni niosą sztandary i feretrony.
Dzieci pierwszokomunijne sypią kwiatki, śpiewają chóry.
Za Jezusem, niesionym przez kapłana w złocistej monstrancji pod baldachimem, idzie wielka rzesza wiernych
śpiewając pieśni eucharystyczne. Procesja Bożego Ciała
jest niezwykle uroczysta, nikogo nie wyklucza, błogosławi
nawet tym, co stoją z boku i tylko patrzą, niczego nie
pojmując. Jet to procesja, która niesie ze sobą to, co święte i
wieczne, a najpiękniejszą i najgodniejszą monstrancją dla
Jezusa jest żywe serce człowieka, który idzie na spotkanie z
Nim w Komunii Św.
oprac. T. Sytykiewicz
6/2011
Benedykt XVI błogosławi Ewangeliarzem podczas Mszy św.
na hipodromie w Zagrzebiu
Tradycja Bożego Ciała
Aktualności
2
Dni Łukowa 2011
fotoreportaż Marka Okonia
Występują „Kropelki Rosy”
Gra lubelski zespół „Shantymen”
Różnorodne stoiska wokół skweru przy fontannie
Laureaci statuetki Złotego Niedźwiedzia Łukowskiego
nowa
6/2011
Biesiadowanie przy fontannie
Prezentacja „Misek” w strojach kąpielowych
Łukowska maskotka
Najładniejsze Łukowianki
Szczudlarz zabawia dzieci
Aktualnoœci
WIADOMOŒCI
Wiadomoœci z kraju
W Polsce roœnie produkcja obornika, który trafia do Morza Ba³tyckiego z pominiêciem oczyszczalni œcieków, powoduj¹c tworzenie siê glonów i sinic w wodzie
morskiej - twierdz¹ autorzy reporta¿u ze
szwedzkiej telewizji publicznej SVT.
19 maja br., w Chislehurst, zmar³a W³ada
Majewska - aktorka i pieœniarka, legenda
przedwojennej „Weso³ej Lwowskiej Fali”,
dzia³aczka emigracyjna i wieloletnia pracowniczka Rozg³oœni Polskiej Radia Wolna Europa. 19 marca obchodzi³a setn¹
rocznicê urodzin.
Przeciêtny miesiêczny dochód rodzin z
dzieæmi to 2 876 z³; zaœ miesiêcznie rodzina z dzieæmi wydaje œrednio 2422 z³ wynika z badañ przeprowadzonych na
zlecenie Rzecznika Praw Dziecka.
Wed³ug statystyk prowadzonych przez
policjê, polscy studenci najczêœciej pope³niaj¹ przestêpstwa zwi¹zane z narkotykami, fa³szerstwem i przestêpstwa drogowe - pisze „Rzeczpospolita”.
27 maja br. amerykañski prezydent Barack Obama przebywa³ z wizyt¹ w Polsce. Obama postuluje z³agodzenie re¿imu wizowego dla Polaków.
Potwierdzi³ to Bronis³aw Komorowski po
serii rozmów z amerykañskim prezydentem. System wizowy ma byæ zmieniony
tak, ¿e Polakom bêdzie ³atwiej uzyskaæ
wizê do USA.
30 maja br. Minister Obrony Narodowej
Bogdan Klich i ambasador Indii Deepak
Vohra podpisali w Warszawie porozumienie o dwustronnej wspó³pracy wojskowej.
WIADOMOŒCI
Wiadomoœci ze œwiata
Pakistan spiera siê z USA o fundusze na
wojnê z terroryzmem - poda³ dziennik
„Wall Street Journal”. Domaga siê zap³acenia pieniêdzy nale¿nych mu - zdaniem
rz¹du w Islamabadzie - w ramach pomocy amerykañskiej na walkê z talibami i AlKaid¹. Rz¹d USA, który ma w¹tpliwoœci
co do pe³nego zaanga¿owania Pakistanu
w walce z terrorystami, odrzuci³ oko³o
40% roszczeñ finansowych tego kraju
dotycz¹cych pokrycia kosztów tej walki.
19 maja br., tysi¹ce ludzi, g³ównie m³odych, od wielu dni manifestowa³o dzieñ
i noc na placu Puerta del Sol w centrum
Madrytu przed wyborami regionalnymi
i lokalnymi w Hiszpanii. Protestowali przeciwko brakowi pracy i domagali siê zmiany prawa wyborczego.
Wyciek z uszkodzonej przez tsunami elektrowni atomowej Fukushima I, wykryty
11 maja, spowodowa³ przedostanie siê do
morza substancji radioaktywnych w iloœci stukrotnie przewy¿szaj¹cej normê poinformowa³ operator elektrowni Tokyo
Electric Power Co (TEPCO).
21 maja br. Alassane Ouattara zosta³ zaprzysiê¿ony na prezydenta Wybrze¿a
Koœci S³oniowej, po wielu miesi¹cach
walk o w³adzê, której mimo przegranych
wyborów nie chcia³ oddaæ jego poprzednik, by³y prezydent Laurent Gbagbo.
Roœnie liczba krajów, w których rozpoznano zaka¿enia bakteri¹ Escherichia coli.
W Niemczech z powodu zatrucia zmar³o
ju¿ ponad 20 osób. Unijny system œledzenia ¿ywnoœci zdradza, ¿e ska¿one warzywa nie dotar³y do Polski.
Kartka z kalendarza
4.15
20.57
12 czerwca 2011 r.
Œw. Onufrego, pustelnika IV w.
Œw. Leona III, papie¿a (zm. 816)
Leon by³ Rzymianinem. Pochodzi³ ze
skromnej rodziny. Od najm³odszych lat poœwiêci³ siê s³u¿bie Bo¿ej. Zosta³ wybrany
papie¿em i panowa³ 21 lat. Okaza³ siê nie
tylko wytrawnym politykiem, ale i gorliwym
pasterzem powierzonej mu owczarni. Zaj¹³
siê ze szczególnie ludŸmi ubogimi. Broni³
czystoœci nauki katolickiej. Wyró¿ni³ siê jako
doskona³y administrator. Odbudowa³ wiele
koœcio³ów w Rzymie. Zmar³ 12 VI 816 r.
W roku 1673 dekretem œw. Kongregacji Obrzêdów, zosta³ w³¹czony do „Martyrologium Rzymskiego”.
TS
3
Wybór myœli Jana Paw³a II
z pielgrzymek do Ojczyzny.
Od dwóch tysiêcy lat M¹droœæ Boga
zastawia przed nami stó³, obfity stó³: stó³
s³owa Bo¿ego i stó³ Eucharystii.
***
Eucharystia jest organicznie zwi¹zana z prac¹ r¹k ludzkich, jak o tym œwiadcz¹
s³owa ofiarowania. Przynosimy do o³tarza
chleb, a ten chleb – owoc ziemi – jest równoczeœnie owocem pracy ludzkich r¹k.
£ódŸ, 13.VI.1987 r.
Eucharystia jest sakramentem naszego zbawienia. Tylko mi³oœæ zbawia.
Warszawa, 14.VI.1987 r.
Jednak¿e „ska³a” – to nie tylko s³owo
Bo¿e, nie tylko Dekalog czy Kazanie na Górze, przykazania czy b³ogos³awieñstwa, „Ska³a” – to nade wszystko Chrystus sam.
Rzeszów, 2.VI.1991 r.
Mi³oœæ jest tym, co stanowi o doskona³oœci moralnej cz³owieka, o jego podobieñstwie do Boga.
Elbl¹g, 6.VI.1999 r.
Kalendarium
1909 r. – W Krakowie odby³ siê wiec akademicki z ¿¹daniami z³o¿enia prochów
S³owackiego na Wawelu.
1924 r. – Urodzi³ siê George Bush, polityk
amerykañski.
1932 r. – Zmar³ Tomasz Bata, czeski „król
obuwia” (ur. 3.04.1876 r.).
1948 r. – Genewa zosta³a wyznaczona na
siedzibê Miêdzynarodowego
Biura Pracy.
1967 r. – Polska zerwa³a stosunki dyplomatyczne z Izraelem.
1984 r. – Do Zurychu – Szwajcarii z wizyt¹
duszpastersk¹ przyby³ papie¿ Jan
Pawe³ II.
1986 r. – Po 36 latach Polska ponownie
zosta³a cz³onkiem Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego.
1992 r. – Rozpocz¹³ siê II Kongres Porozumienia Centrum.
1993 r. – W Warszawie zmar³a w wieku 76
lat Antonina Gordon-Górecka, aktorka teatralna i filmowa.
oprac. T. Sytykiewicz
6/2011
Œw. Onufry jest przedstawicielem wielkich pustelników pierwszych wieków. Odkry³ go œw. Pafnucy szukaj¹c dla siebie spokojnego miejsca. Œwiêty powiedzia³, ¿e nazywa siê siê Onufry i ¿yje samotnie ponad
60 lat. Wed³ug legendy Pafnucego, œw. Onufrego ¿ywi³ codziennie anio³, w ka¿da niedzielê przynosi³ mu Komuniê Œw. Œwiêty
zmar³ na rêkach œw. Pafnucego 12 czerwca,
roku nieznanego.
Kult œw. Onufrego bardzo rozpowszechni³ siê na wschodzie. W Konstantynopolu Œwiêty mia³ dwie kaplice, a tak¿e w
Rzymie koœció³. Obecnie jego relikwie spoczywaj¹ w Sutera na Sycylii.
W Polsce œw. Onufry doznaje wielkiej
czci u prawos³awnych. Ma nawet swoje
sanktuarium w Jab³ecznej. W £askarzewie
w koœciele cmentarnym jest obraz œw. Onufrego otoczony wotami, kiedyœ czczony jako
³askami s³yn¹cy. Ikonografia przedstawia go
z brod¹ do kolan, która okrywa jego cia³o.
31 maja br., po dwóch latach od katastrofy samolotu Airbus linii Air France,
wydobyto z dna Atlantyku 127 cia³. Francuska komisja zajmuj¹ca siê tym wypadkiem poda³a, ¿e na g³êbokoœci 3900 metrów, gdzie znajduje siê kad³ub samolotu, znaleziono 75 cia³ ofiar.
4 czerwca br. Papie¿ uda³ siê w dwudniow¹ podró¿ do Chorwacji. Has³em
pierwszej w tym roku i 19. od pocz¹tku
pontyfikatu zagranicznej pielgrzymki Benedykta XVI s¹ s³owa: „Razem w Chrystusie”. Odbywa siê ona z okazji Krajowego Dnia Rodzin Katolickich.
oprac. J. Lecyk
4
Aktualnoœci
Recital organowy
W niedzielê 22 maja w koœciele pw.
NMP Matki Koœcio³a odby³ siê recital dyplomowy Mateusza Rzewuskiego, absolwenta Zespo³u Szkó³ Muzycznych w Siedlcach i studenta Uniwersytetu Muzycznego
im. F. Chopina w Bia³ymstoku, w klasie organów.
6/2011
fot. M. Okoñ
By³ to piêkny koncert organowy, oceniany przez komisjê egzaminacyjn¹ Zespo³u Szkó³ Muzycznych w Siedlcach, w sk³adzie: Micha³ Ho³ownia – dyr. ZSM, Miros³aw Barchwic – wicedyr. ZSM, Ewa Hawryluk-Kamola – kier. Sekcji Fortepianu i
Organów w ZSM, Tomasz Wojtuœ – nauczyciel w klasie organów ZSM. Koncert prowadzi³a Dominika Rzewuska, przybli¿aj¹c
nie tylko sylwetkê Mateusza, ale umiejêtnie
wprowadzaj¹c w epokê, ¿ycie i twórczoœæ
kompozytorów, których utwory by³y przez
niego grane.
Prawie godzinny koncert sk³ada³ siê z
nastêpuj¹cych utworów: Nicolaus Bruhn
(XVII w.) – Preludium i Fuga e-moll, Johan
Sebastian Bach (XVIII w.) – Preludium i
Fuga h-moll (BWV544), Chora³ (BWV622),
Sonata triowa – d-moll (BWV527), Feliks
Menndellsohn (XIX w.) – Sonata VI d-moll.
M³ody mistrz organów zosta³ oceniony celuj¹co, zaœ licznie zgromadzeni s³uchacze nagrodzili go gromkimi brawami. Na koniec ojciec Mateusza, Jan Rzewuski, organista z parafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.,
podziêkowa³ komisji, ksiê¿om i wszystkim
przyby³ym na koncert.
Warto podkreœliæ, ¿e w przeddzieñ
koncertu dyplomowego Mateusz wyst¹pi³
z recitalem w warszawskiej Katedrze WP
przy ul. D³ugiej.
om
Kult Serca Jezusowego
Miesi¹c czerwiec jest poœwiêcony w
szczególny sposób czci Serca Jezusowego.
Kult ten ma swoje korzenie w Piœmie Œw. i
najstarszej tradycji Koœcio³a Œwiêto to znali
pierwsi chrzeœcijanie. Jednak dopiero w póŸniejszych wiekach w ró¿nych formach pe³niej siê rozwinê³o. Wœród promotorów szerz¹cych kult Serca PJ wa¿ne miejsce zajmuje
œw. Ma³gorzata Maria Alacoque (¿y³a w
XVII stuleciu), zakonnica z Paray-le-Monial
we Francji, która przyczyni³a siê do wprowadzenia œwiêta ku czci Serca Jezusowego.
Dozna³a ona miêdzy latami 1673 a 1675 kilka
mistycznych objawieñ. W 1675 r. prze¿y³a
czwarte, niezwykle wa¿ne objawienie. W
czasie oktawy Bo¿ego Cia³a, klêcz¹c przed
Najœw. Sakramentem, zobaczy³a Chrystusa,
który wskazuj¹c na swoje Serce, wypowiedzia³ m.in. nastêpuj¹ce s³owa: „Oto Serce,
które tak bardzo umi³owa³o ludzi, ¿e niczego
nie szczêdzi³o, a¿ do wyczerpania i wyniszczenia siê, by im daæ dowody mi³oœci. W
zamian od wiêkszoœci ludzi doznaje tylko
niewdziêcznoœci przez ich nieuszanowania i
œwiêtokradztwa, przez ich oziêb³oœæ i pogardê z jak¹ odnosz¹ siê do Mnie w tym Sakramencie Mi³oœci. Dlatego ¿¹dam od ciebie,
¿eby pierwszy pi¹tek po oktawie Bo¿ego
Cia³a by³ poœwiecony na szczególn¹ uroczystoœæ ku uczczeniu Mojego Serca. W tym
dniu wierni bêd¹ sk³adaæ uroczyste wynagrodzenia przez publiczne wyznanie win,
aby naprawiæ zniewagi, jakich to Serce dozna³o podczas wystawienia na o³tarzach.
Obiecujê ci równie¿, ¿e Moje Serce rozszerzy siê, by roztaczaæ obficie wp³ywy swej
Boskiej Mi³oœci na tych, którzy bêd¹ mu
oddawaæ czeœæ” (z „Pamiêtnika duchowego” œw. Ma³gorzaty).
Pocz¹tkowo kult Serca PJ napotyka³
wiele trudnoœci. Dopiero proœba biskupów
polskich, skierowana do papie¿a Klemensa
XIII w 1765 r odnios³a sukces. Jeszcze w
tym samym roku Stolica Apostolska postanowi³a obchodziæ œwiêto Serca Jezusowego we wszystkich klasztorach SS. Wizytek.
Potem rozszerzono je na ca³¹ Polskê. W 1856
r. papie¿ Pius IX, na proœbê biskupów francuskich, rozszerzy³ je na ca³y Koœció³. Papie¿ Leon XIII w 1899 r. podniós³ je do rangi
uroczystoœci. Ten¿e papie¿ w encyklice „O
poœwieceniu siê ludzi Najœw. Sercu Jezusowemu” wspomina o zatwierdzeniu Litanii do
Najœw. Serca PJ oraz akt poœwiêcenia rodzaju ludzkiego Najœw. Sercu. Akt ten odmawiany jest do dziœ w koœcio³ach w pierwsze
pi¹tki miesi¹ca.
Papie¿ Pius XII z okazji 100 rocznicy
zatwierdzenia œwiêta Najœw. Serca PJ wyda³
w 1956 r. encyklikê „Haurietis aquas”, uwa¿an¹ za wielk¹ kartê kultu Serca Zbawiciela.
W 1965 r. papie¿ Pawe³ VI og³osi³ dwa listy
apostolskie, w których gor¹co zachêca³ do
praktykowania i szerzenia kultu Najœw. Serca PJ Wyrazi³ proœbê, by czeœæ Sercu Jezusowemu oddawano przez uczestnictwo w
Eucharystii, która jest najwspanialszym darem tego Serca.
Dzisiaj nabo¿eñstwo do Serca PJ sta³o siê w³asnoœci¹ ca³ego Koœcio³a, we
wszystkich formach, które Pan Jezus poleci³ œw. Ma³gorzacie Alacoque.
Najœwiêtsza Boska Obietnica dana œw.
Ma³gorzacie dotyczy³a praktyki dziewiêciu
pierwszych pi¹tków miesi¹ca. Oprócz powy¿szych form odprawiane s¹ nabo¿eñstwa
przez ca³y miesi¹c czerwiec, odmawiana Litania do Serca PJ i Akt poœwiêcenia rodzaju
ludzkiego.
B¹dŸmy aposto³ami i zachêcajmy innych do tej praktyki religijnej. Szczególnie
przekazujmy m³odemu pokoleniu te cenne
nabo¿eñstwa czerwcowe.
oprac. T. Sytykiewicz
Prof. Lena Kolarska-Bobiñska u seniorów w WSBiA
20 maja br. europose³ do Parlamentu
Europejskiego, prof. Lena Kolarska-Bobiñska spotka³a siê z rektorem Wy¿szej Szko³y
Biznesu i Administracji w £ukowie, prof. dr
Jaros³awem Bêdkowskim oraz wyg³osi³a
wyk³ad dla s³uchaczy dzia³aj¹cego w tej
uczelni Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wyk³ad dotyczy³ Parlamentu Europejskiego. S³uchacze dowiedzieli siê w jaki sposób
funkcjonuje ta unijna instytucja i poznali
najwa¿niejsze problemy, z którymi boryka
siê zjednoczona Europa.
Seniorzy skorzystali z mo¿liwoœci zadawania pytañ. Interesowali siê nie tylko
Parlamentem Europejskim, ale tak¿e sprawami krajowymi i lokalnymi. S³uchacze UTW
pytali m.in. o kryzys na starym kontynencie
a tak¿e uskar¿ali siê na wysokie bezrobocie
w rejonie £ukowa.
Prof. Kolarska-Bobiñska wyrazi³a opiniê, ¿e ³ukowscy seniorzy stanowi¹ si³ê,
któr¹ powinni wykorzystaæ w dzia³alnoœci
na rzecz lokalnego œrodowiska.
Marek Czyrka
Kurier Samorz¹dowy
Lokalowa sesja
Og³oszenie Burmistrza Miasta £uków
13 maja 2011 r. odby³a siê VIII Sesja
Rady Miasta £ukowa. W jej programie przewidziano a¿ 45 punktów. Po wstêpnych
czynnoœciach organizacyjnych radni zapoznali siê z informacj¹ o dzia³alnoœci £OK oraz
sprawozdaniem z dzia³alnoœci Miejskiej Biblioteki Publicznej. W dalszej czêœci obrad
podjêto uchwa³y w sprawach uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta £uków dla terenów po³o¿onych w £ukowie od strony po³udniowo-wschodniej, ul. Œwidersk¹, ul. 700-lecia,
Partyzantów i Cieszkowizna oraz od strony
pó³nocno-wschodniej a terenem PKP. Dyskutowano tak¿e nt. wysokoœci op³at za
¿³obek i przedszkola oraz ustalono kwoty
stypendiów za osi¹gniête wyniki sportowe.
Radni zgodzili siê na sprzeda¿ kilkudziesiêciu mieszkañ komunalnych z 70% bonifikat¹. Burmistrz nie ukrywa³, ¿e czeka na
kolejne wnioski od najemców, bo planuje
sprzedaæ jak najwiêcej mieszkañ, by mieæ
pieni¹dze na budowê mieszkañ socjalnych.
Nie po raz pierwszy radni wyra¿ali zgodê na sprzeda¿ mieszkañ komunalnych.
Sprzedaje siê je zawsze z bonifikat¹. Kupuj¹
je osoby, które wynajmuj¹ mieszkania od
miasta przez wiele lat. Pieni¹dze ze sprzeda¿y trafiaj¹ do bud¿etu. W tym roku zaplanowano, ¿e dochód ze sprzeda¿y nieruchomoœci ma wynieœæ pó³ miliona z³otych. „Finanse miasta s¹ w stanie katastrofalnym – podkreœli³ Dariusz Szustek – a z tytu³u sprzeda¿y atrakcyjnej dzia³ki mog¹ do bud¿etu wp³yn¹æ znaczne zyski”.
Podczas interpelacji i zapytañ poruszono wiele kwestii: radna Izabela Bielecka i
radny Andrzej Skwarek dopytywali o modernizacjê ulic na osiedlu kpt. Ostoi i fatalny stan ul. Stodolnej, Krzysztof Okliñski mia³
9 zapytañ m.in.: jakie jest przeznaczenie placu przy s¹dzie i szkole muzycznej?, jakie
wnioski do programów unijnych z³o¿y³
Urz¹d Miasta i na jakie kwoty opiewaj¹?,
kiedy powstan¹ „hot-spoty” punkty darmowego dostêpu do internetu s³u¿¹ce promocji miasta?; Zbigniew Zem³o zwróci³ uwagê,
¿e od ponad pó³ roku zepsuty jest zegar na
Placu Wolnoœci i Solidarnoœci i nikt nic z
tym nie robi. Urszula Bancerz chcia³a wiedzieæ, czy mo¿liwe jest, by kryta p³ywalnia
„Delfinek” funkcjonowa³a przez ca³y rok, a
Robert Do³êga poprosi³, by burmistrz w telegraficznym skrócie powiedzia³, co uda³o
mu siê zrealizowaæ z zapowiadanych planów.
Na zakoñczenie Przewodnicz¹ca Rady
Miasta poinformowa³a, ¿e Zwi¹zek Miast
Polskich przys³a³ zaproszenie, aby wystawiaæ swoich przedstawicieli do Komisji
Zwi¹zku. Natomiast Rada Jêzyka Polskiego,
do której zwrócono siê z zapytaniem wyrazi³a opiniê, ¿e poprawn¹ form¹ - nazw¹ jest
Rada Miasta £ukowa, a nie Rada Miasta
£uków.
Ala
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomoœciami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./ Burmistrz Miasta £uków informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta £uków
przy ul. Pi³sudskiego 17 oraz na stronach internetowych zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci gruntowych przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowi¹cych w³asnoœæ Miasta £uków, po³o¿onych
w £ukowie przy ul. Barbary £ukasiewicz oraz u zbiegu ul. Ryszarda Stankiewicza z ul. Barbary £ukasiewicz.
Wymienione wykazy podlegaj¹ wywieszeniu na okres 21 dni licz¹c od dnia
13 czerwca 2011 roku.
W zwi¹zku z powy¿szym osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w
nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami mog¹ sk³adaæ wnioski o ich nabycie w terminie szeœciu
tygodni od dnia wywieszenia wykazu za cenê ustalon¹ w wykazie.
Burmistrz Miasta £uków
(-) mgr Dariusz Szustek
5
Przejê³a w³adzê
W dniu 1 czerwca br. Burmistrz Miasta £uków przekaza³ w³adzê oraz symboliczne klucze do miasta Mai Machnikowskiej,
uczennicy Gimnazjum Nr 2 w £ukowie, która podczas Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy wygra³a licytacjê, dotycz¹c¹ objêcia Honorowego Urzêdu Burmistrza Miasta
£uków na jeden dzieñ.
Nowa Pani Burmistrz na pocz¹tku dnia
zapozna³a siê z naczelnikami pracuj¹cymi w
Urzêdzie Miasta. Nastêpnie zwiedzi³a ³ukowskie przytulisko dla zwierz¹t, oczyszczalniê
œcieków oraz inne podleg³e burmistrzowi
jednostki administracyjne.
Potem Pani Burmistrz uczestniczy³a w
konferencji prasowej w Urzêdzie Miasta,
a o godzinie 15.00 w Festynie Rodzinnym w
Przedszkolu Miejskim Nr 3.
Promocja Miasta
Stypendium marsza³ka dla ucznia „Dwójki”
ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki, którego celem jest wyrównywanie
szans edukacyjnych dla uczniów z wybitnymi osi¹gniêciami w nauce.
W tym roku jedynym stypendyst¹ z
£ukowa jest Rados³aw Józwik, uczeñ Gimnazjum nr 2w £ukowie. Radek ma wybitne
osi¹gniêcia w konkursach przedmiotowych
oraz wysok¹ œredni¹ ocen semestralnych.
Promocja Miasta
6/2011
„Wykszta³cenie jest przepustk¹ do
lepszego ¿ycia”- tymi s³owami Marsza³ek
Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman otworzy³ konferencjê, na której og³oszono listê stypendystów województwa lubelskiego.
Stypendia dla szczególnie uzdolnionej m³odzie¿y przyznano 326 osobom. Pomoc stypendialna dla m³odzie¿y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej jest realizowana w
6/2011
6
Tegoroczne Dni £ukowa odbywa³y siê
a¿ dwa tygodnie, tj. od 22 maja do 5 czerwca, a wiec zorganizowano je w zupe³nie innej formule ni¿ poprzednie. Dawniej organizowano je albo w dwa, albo w nieco wiêcej
dni i nie mia³y tak wielkiego zasiêgu, ani nie
by³y tak ró¿norodne. Mieszkañcy £ukowa i
okolicy mieli podzielone pogl¹dy nt. zmienionej formu³y. Jednym bardziej do gustu
przypad³a poprzednia koncepcja, inni zaœ
chwalili tegoroczne rozwi¹zanie. Najczêœciej
jednak wyra¿ano zdanie, i¿ nie nale¿y przeci¹gaæ imprezy i jeden tydzieñ na Dni £ukowa w zupe³noœci wystarczy³by, aby pochwaliæ siê tym, co najlepsze w mieœcie i daæ godziw¹ rozrywkê mieszkañcom.
Sam program imprez Dni £ukowa by³
tak bogaty, ¿e ich wykaz ledwie zmieœci³ siê
na dwóch obszernych stronach. Zapocz¹tkowa³a je Msza œw. w intencji mieszkañców
£ukowa, celebrowana w niedzielê 22 V w
£ukowskiej Kolegiacie. W tym samym dniu
odby³ siê te¿ Poland Bike Marathon na Zimnej Wodzie. Natomiast 23 V Szko³a Podstawowa Nr 1 zaprezentowa³a siê w parku miejskim, zaœ uczniowie Gimnazjum Nr 1 wykonali aran¿acjê teatraln¹ „W stronê œwiat³a”
w sali £OK. Odby³o siê te¿ spotkanie z ksiêdzem egzorcyst¹. Z kolei 24 V w parku zaprezentowa³y siê zespo³y przedszkolne „Tanecznym krokiem”, a w Gimnazjum Nr 1 dosz³o do spotkania z wiêŸniami z Zamoœcia.
Bogaty by³ program 25 V, a sk³ada³
siê m.in. z: ca³odziennego Miasteczka Radiowego Radia Lublin na Pl. Solidarnoœci i
Wolnoœci, Festynu Rodzinnego w Przedszkolu Nr 2, imprezy „B¹dŸ bezpieczny –
bezpieczne wakacje” zorganizowanej na
obiektach OSiR-u, turnieju w warcabach klasycznych dla szkó³ podstawowych i gimnazjów, spotkania z Dobromirem Makowskim
z telewizyjnego programu „Raj”, pokazu tañca Breakdance oraz prezentacji Szko³y Podstawowej Nr 5 w parku.
Jeszcze bardziej urozmaicony by³ program 26 V, czyli w tradycyjnym Dniu Matki,
z³o¿ony z: XV Fina³u Wojewódzkiego M³odzie¿owego Turnieju Motoryzacyjnego w
I LO im. T. Koœciuszki, kolejnej ods³ony Miasteczka Radiowego na placu, Festynu Rodzinnego w Przedszkolu Nr 1, prezentacji
Gimnazjum Nr 1, Zespo³u Placówek w £ukowie i Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Baczkowie, które odby³y sie w
amfiteatrze parku miejskiego. Tam¿e przedstawi³y swoje oferty szko³y ponadgimnazjalne w specjalnie przygotowanych stoiskach.
Na koniec wyst¹pi³a z koncertem „Dla Ciebie Mamo Kochana” Patrycja Kazadi, wywodz¹ca siê z £ukowa.
27 V imprezy zorganizowano póŸnym
popo³udniem. W parku prezentowa³o siê
Gimnazjum Nr 2, zaœ szko³y ponadgimnazjalne przedstawia³y swoj¹ ofertê edukacyjn¹.
W £OK-u teatr „OKO” z Rudy wystawi³ dwa
spektakle pt. „Z³odziejka” i „Zadra” zaœ w
Aktualnoœci
Dni £ukowa
Gimnazjum Nr 1 odby³a siê prelekcja nt.
motywu Chrystusa frasobliwego w sztuce,
a wieczorem mia³ miejsce Maraton Filmów
Chrzeœcijañskich.
W sobotê 28 V sporo imprez zaczêto
ju¿ przed po³udniem, jak np.: Przedszkoliadê w parku, turniej koszykówki ulicznej na
skwerku przy fontannie, turniej miêdzyosiedlowy w ramach projektu „Trener osiedlowy” na obiektach OSiR-u, mecz dru¿ynowy
tenisa ziemnego w ramach II Ligi ATP Polska (mecz ELBUD £uków – NET Che³m). Po
po³udniu w Sali Konferencyjnej im. Jana
Paw³a II odby³o siê sympozjum antymagiczne z udzia³em siostry dominikanki Michaeli
Pawlik, znawczyni¹ hinduizmu (psychologiem i filozofem), Ma³gorzat¹ Nawrock¹ –
pisark¹, autork¹ ponad 40 ksi¹¿ek dla dzieci
i m³odzie¿y i by³ym bioenergoterapeut¹
Krzysztofem Zielskim. W nocy w parku wyœwietlano kilka filmów oskardowych.
Niedziela 29 V nie by³a bogata w imprezy. Najpierw mo¿na by³o zapoznaæ siê z
folklorem w parku miejskim, gdzie na scenie
pojawi³y siê ró¿ne zespo³y. Przy okazji odbywa³a siê degustacja potraw lokalnych. Po
s¹siedzku toczy³ siê mecz pi³ki no¿nej „Orlêta” – „Janowianka”. Po tych imprezach w
pobliskiej Hali Sportowej przy SP Nr 1 wyst¹pi³ znany kabaret Chatelet. Sporo Lukowian dobrze bawi³o, a artyœci chêtnie wykonywali skecze na bis.
Poniedzia³ek 30 V rozpocz¹³ siê debat¹ nt. „Czy £uków jest miastem ekologicznym?”, zorganizowan¹ w Sali Konferencyjnej im. Jana Paw³a II, a uczestniczyli w niej
uczniowie ³ukowskich gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. W parku natomiast najpierw by³o przedszkolne show, czyli parodia znanych zespo³ów, zaœ potem zaprezentowa³o siê Gimnazjum Nr 3 z bardzo ciekawym programem. 31 V odby³ siê tylko festyn rodzinny w Przedszkolu Nr 4. Nieco
bogatszy by³ 1 czerwca, czyli tradycyjny
Dzieñ Dziecka. Oprócz festynu rodzinnego
w Przedszkolu Nr 3 zorganizowano wiele
ró¿norodnych imprez w przedszkolach, szko³ach podstawowych i gimnazjach. 2 VI kolejny festyn rodzinny mia³ miejsce w Przedszkolu Nr 7, a popo³udniu w parku zorganizowano Licealiadê, czyli przegl¹d artystyczny szkó³ ponadgimnazjalnych. W pi¹tek 3
VI w po³udnie w parku zorganizowano przegl¹d s³owno-muzyczny dla mamy i taty, zaœ
popo³udniu na skwerku przy fontannie wyst¹pi³y orkiestry dête, wieczorem natomiast
odby³ siê IV £ukowski Bieg z Pochodniami.
Najbogatszy program Dni £ukowa
2011 przypad³ na dwa ostatnie dni. W sobotê 4 VI ,odby³y siê: turniej siatkówki pla¿owej na OSiR-e, interesuj¹cy skate turniej
w parku oraz wielogodzinna biesiada na
skwerku przy fontannie. W niedzielê 5 VI
imprezy zorganizowano na Pl. Wolnoœci i
Solidarnoœci oraz na skwerku przy ul. Zdanowskiego. Po turnieju szachowyn i warcabowym, a tak¿e prezentacji motorów, rozpoczê³a siê „Gala przy fontannie”. Trwa³a ona
do pó³nocy. Wyst¹pi³o wielu artystów i zespo³ów, m.in. – Caro Dance, Kropelki Rosy,
Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi £ukowskiej,
Shantymen, Marta Ró¿alska, Magdalena
Smoliñska oraz gwiazda wieczoru – zespó³
VARIUS Manx.
Podczas niedzielnej gali kilkakrotnie
prezentowa³o siê 12 kandydatek na Miss
Ziemi £ukowskiej. Ostatecznie 7-osobowe
jury, pod przewodnictwem burmistrza Dariusza Szustka, wytypowa³o 6 najpiêkniejszych dziewcz¹t w nastêpuj¹cych kategoriach: Miss Uœmiechu - Kinga Osiak, Miss
Gracji i Elegancji - Ilona Podstawka, Miss
Foto – Patrycja Wielgórska, 2-ga Vice Miss
- Anita Cieœlak, 1-wsza Vice Miss - Ewelina
Adrian, Miss Ziemi £ukowskiej - Marta Kazana. Wszystkie uczestniczki otrzyma³y wiele cennych nagród.
Przed wystêpem gwiazdy wieczoru
burmistrz wrêczy³ 5 statuetek Z³otych
£ukowskich NiedŸwiedzi nastêpuj¹cym
osobom: poetce Bo¿enie Chich³owskiej,
znanemu grafikowi i uczestnikowi Powstania Warszawskiego Henrykowi Chmielewskiemu (ze wzglêdu na stan zdrowia laureat
nie móg³ przybyæ do £ukowa, ale w³adze
miasta wrêcz¹ statuetkê w Warszawie), malarzowi i organizatorowi wielu imprez kulturalnych Miros³awowi Grelukowi, za³o¿ycielowi i dyr. Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi
£ukowskiej „£ukowiacy” Grzegorzowi
Rzymowskiemu oraz pracownikom OSiR w
£ukowie za wzorow¹ organizacje wielu imprez. Wicewojewoda lubelski Henryka
Stroynowska udekorowa³a Zofiê ¯uk i Urszulê Bancerz za ogromny wk³ad w organizacji Kongresu Kobiet Lubelszczyzny i wiele innych przedsiêwziêæ.
Dniom £ukowa towarzyszy³y: wystawa malarska Falkiewicza w Muzeum Regionalnym, wystawa prac konkursowych „ Ziemia £ukowska w oczach m³odego pokolenia” w Urzêdzie Miejskim oraz Turniej Dru¿yn Podwórkowych w Pi³ce No¿nej Pamiêci
Grzegorza Kowalewskiego na OSiR-e. (om)
Apteka „S³oneczna”
£uków, ul. dr Dmocha 2
Tel. 25 798 9985
Czynna:
pn. - pt. - 8.00 - 19.00
sobota - 8.00 - 15.00
Oferuje:
leki krajowe i zagraniczne,
gotowe i recepturowe,
leki na zamówienie,
parafarmaceutyki, zio³a.
Wieœci z Powiatu
II Europejska Noc Muzeów w £ukowie
W Muzeum Regionalnym w sobotê 14 maja odby³a siê II Europejska Noc Muzeów, tym razem mottem
przewodnim „£ukowskiej Nocy” by³o
otwarcie wystawy „Stra¿ Po¿arna historia, tradycja, wspó³czesnoœæ”
zwi¹zanej z dzia³aniem Stra¿y w
Powiecie £ukowskim - w ten wieczór
i noc Muzeum odwiedzi³o szacunkowo 900 osób - ostatni zwiedzaj¹cy
wyszli po godz. 24.00.
Na wystawie zosta³y wyeksponowane unikatowe zdjêcia, dokumenty, odznaczenia resortowe, sztandary, elementy wyposa¿enia i umundurowania stra¿y po¿arnej
stanowi¹ce przekrój trzech wieków dzia³alnoœci.
Do najciekawszych eksponatów zaliczyæ z pewnoœci¹ mo¿na: sztandar OSP
Okrzeja z 1934, he³my stra¿ackie z pocz¹tku
XX w., radio, które zakupi³o OSP Szczyg³y
w 1935 r. prezentowane wraz z rachunkiem
sklepu H. Bermana w £ukowie i instrukcj¹
obs³ugi, rêczne syreny alarmowe oraz ubranie bojowe specjalne PSP £uków, przedwojenna sikawka rêczna z Fabryki Wyrobów
¯elaznych Braci Mencel z Warszawy.
Otwarciu wystawy dodatkowo towarzyszy³ szereg dodatkowych atrakcji, które
by³y dostêpne dla zwiedzaj¹cych na dziedziñcu Muzeum.
PSP zaprezentowa³a wóz bojowy, który cieszy³ siê du¿ym zainteresowanie, szczególnie najm³odszych, prezentowany by³
165 rocznica urodzin
Henryka Sienkiewicza
Wojewódzki Fina³ XV
M³odzie¿owego Turnieju
Motoryzacyjnego
W I LO im. T. Koœciuszki w £ukowie
odby³ siê wojew. fina³ XV M³odzie¿. Turnieju Motoryzacyjnego dla szkó³ ponadgimnazjalnych. W konkursie wyst¹pi³o 14 dru¿yn
wy³onionych w eliminacjach powiatowych.
£uków reprezentowa³o I LO w £ukowie, broni¹ce tytu³u mistrza województwa.
Turniej sk³ada³ siê z testu wiedzy ogólnej z zakresu ruchu drogowego i historii motoryzacji, jazdy samochodem z talerzem Stewarda, jazdy motorowerem po torze przeszkód oraz sprawdzenia umiejêtnoœci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pierwsze miejsce zajê³a ekipa z ZS Ogólnokszta³c¹cych w Bia³ej Podl. Dru¿yna I LO w
£ukowie w sk³adzie £. Borysiuk, M. Suchodolski i K. Wiœniewski, pod opiek¹ Cezarego Soszki, zajê³a drugie miejsce.
Najlepszym uczestnikiem turnieju, wyró¿nionym za indywidualne osi¹gniêcia, zosta³ Jacek Kiry³owicz, uczeñ ZSO w Bia³ej
Podlaskiej. By³ on te¿ najlepszy w jeŸdzie
motorowerem. W jeŸdzie samochodem bezkonkurencyjny by³ Maciej Suchodolski z
I LO w £ukowie. Test wiedzy z Prawa o Ruchu Drogowym najlepiej napisa³ Pawe³ Nitka z Bia³ej Podl., a Krzysztof Porêbski z Lublina wykaza³ siê najlepsz¹ wiedz¹ z historii
motoryzacji. Zwyciêzcy otrzymali puchary i
nagrody, ufundowane przez: Marsza³ka
Woj. Lubelskiego, Lubelskiego Komendanta
Woj. Policji, Przew. Rady Powiatu w £ukowie W³adys³awa Karasia, Starostê Janusza
Kozio³a, Burmistrza Dariusza Szustka,
WORD w Bia³ej Podlaskiej oraz Zarz¹d Okrêgowy PZMot. w Lublinie.
7
Mieszkañcy gminy Krzywda i innych
gmin powiatu ³ukowskiego na sportowo
uczcili pamiêæ Henryka Sienkiewicza. W
czwartek 5 maja, dok³adnie w 165 rocznicê
urodzin polskiego noblisty, w jego rodzinnej miejscowoœci Woli Okrzejskiej odby³y
siê 7 „Biegi Sienkiewiczowskie”. Uczestniczy³o w nich ponad 200 zawodników, którzy
rywalizowali w 9 kategoriach.
Najm³odsi, uczniowie klas II szkó³ podstawowych i m³odsi, mieli do pokonania 200
metrów. Zwyciêzcami „Biegu Krasnala” zostali: Kamila Strzelecka z SP w Woli Okrzejskiej i Szymon Prz¹dka z Grabowa Szlach.
Biegi 3- i 4-klasistów na 400 m wygrali: Marzena Bia³ach z Huty D¹browy i Jakub Tomasik z Radory¿a Smolanego.
Uczniowie klas 5 i 6-tych rywalizowali
na 800 m. Najszybciej dystans ten pokonali:
Marta Strzy¿ewska i Pawe³ Bia³ach z Huty
D¹browy.
Wœród gimnazjalistek z klas 1-szych
wygra³a Dominika Ca³ka z Adamowa, a
wœród gimnazjalistów Mateusz Toporowicz.
W starszej grupie gimnazjalistów zwyciê¿yli: Patrycja Mrozowska z Adamowa i Jakub
Dadasiewicz z Radory¿a Koœc. Dziewczêta
z gimnazjów mia³y do pokonania 800 m, natomiast ch³opcy o 400 m wiêcej.
Zawodnicy, którzy wystartowali w biegu „otwartym” rywalizowali na dystansie
7 km. Wœród mê¿czyzn najszybszy by³ Wies³aw Wysiñski z £KS-u Orlêta £uków, drugi Sebastian Ochalski z ZS w Adamowie, a
trzeci Dawid M³odzikowski z KBV MAX
Adamów. Najlepszymi biegaczkami okaza³y
siê: Anna W³och z £ukowa, Kamila Celej
ze Starego Zadybia i Miros³awa Belniak z
ULKS-u DRAGON Wojcieszków.
Organizatorami biegów i fundatorami
medali, dyplomów oraz nagród rzeczowych
dla zwyciêzców byli: Starosta £ukowski Janusz Kozio³, Wójt Gminy Krzywda Jerzy
Kêdra i Dyrektor Muzeum H. Sienkiewicza
w Woli Okrzejskiej Antoni Cybulski.
Robert Do³êga promuje
Powiat £ukowski
20 kwietnia br. zosta³a podpisana umowa partnerska pomiêdzy Powiatem £ukowskim, reprezentowanym przez Starostê
£ukowskiego Janusza Kozio³a oraz Wicestarostê £ukowskiego Krzysztofa Tymoszuka, a Robertem Do³êg¹, Mistrzem Polski w
podnoszeniu ciê¿arów.
Umowa dotyczy promowania Powiatu £ukowskiego na zawodach sportowych
w podnoszeniu ciê¿arów, odbywaj¹cych siê
na terenie Polski i poza jej granicami. Zobowi¹zuje Roberta Do³êgê do umieszczenia na
stroju sportowym, w którym bêdzie wystêpowaæ na zawodach, herbu Powiatu.
6/2011
W maju minê³a 165 rocznica urodzin
Syna Ziemi £ukowskiej, laureata Nagrody
Nobla - Henryka Sienkiewicza. Przez ca³y
miesi¹c odbywa³y siê liczne imprezy w miejscu urodzenia pisarza i w szko³ach sienkiewiczowskich na terenie kraju. Podsumowaniem obchodów by³a Msza Œw. w. odprawiona 22 maja w koœciele w Okrzei, w
którym zosta³ ochrzczony. przysz³y autor
Trylogii.
Sylwetkê pisarza przybli¿yli ks. proboszcz Czes³aw Cio³ek oraz dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Po Mszy Œw. przedstawiony zosta³
monta¿ s³owno – muzyczny wg scenariusza Anny Cybulskiej. z Woli Okrzejskiej
„Elementy religijne w twórczoœci Henryka
Sienkiewicza” w wykonaniu uczniów z
Zespo³u Szkó³ w Okrzei.
W dalszej czêœci uroczystoœci nast¹pi³o poœwiecenie nowego pomnika b³.
Jana Paw³a II.. Podkreœlono, ¿e H. Sienkiewicz i Jan Pawe³ II byli wielkimi Polakami
rozs³awiali i nadal rozs³awiaj¹ nasz¹ Ojczyznê, chocia¿ nie ma ich wœród nas.
A. Cybulski
równie¿ przedwojenny konny wóz stra¿acki
z OSP Krynka, szczególnym powodzeniem
ciszy³y siê przeja¿d¿ki konnym wozem stra¿ackim OSP Sarnów ulicami £ukowa, przy
dŸwiêku rêcznej syreny alarmowej, wszyscy
zwiedzaj¹cy mogli równie¿ spróbowaæ
smacznego smalczyku i innych specja³ów
serwowanych przez Muzeum.
Muzeum Regionalne przez dwa miesi¹ce dokona³o kwerendy praktycznie
wszystkich Stra¿nic na terenie Powiatu
£ukowskiego, nieodzowna okaza³a siê pomoc przy przygotowaniach druhów stra¿aków z OSP i PSP na czele z Prezesem Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP
w £ukowie Starost¹ £ukowskim Januszem
Kozio³em, cz³onkiem Zarz¹du Powiatu Januszem Pawlakiem, Komendantem Powiatowej
Stra¿y Powiatowej w £ukowie Andrzejem
Rusinkiem wraz z Szczepanem Go³awskim i
Tomaszem Majewskim
Wystawa eksponowana bêdzie do
koñca wakacji.
7 Biegi
Sienkiewiczowskie
8
Aktualnoœci
Spotkanie bibliotekarzy powiatu ³ukowskiego
Odby³o siê ono w dniu 25 maja br. w
czytelni biblioteki szkolnej MSZ i ZS Nr 4 w
£ukowie. Tematem przewodnim by³y sposoby realizacji godziny dodatkowej zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela
przez nauczycieli bibliotekarzy. Wziê³o w nim
udzia³ 40 zaproszonych goœci.
W czêœci pierwszej spotkania Sylwia
Gajda omówi³a sposoby realizacji „godziny
karcianej” z m³odzie¿¹ Zespo³u Szkó³ Nr 4,
w ramach Klubu Przyjació³ Biblioteki.
Drug¹ czêœæ spotkania poprowadzi³a
Anna Wi¹ckiewicz, która przedstawi³a program autorski: „Rozwiñ umiejêtnoœæ uczenia siê i szybkiego czytania” realizowany
ze s³uchaczami Medycznego Studium Zawodowego, a nastêpnie
zaprezentowa³a zajêcia
otwarte na temat metod
sporz¹dzania notatek, w
tym map myœli.
Na zakoñczenie
Kierownik Biblioteki
Pedagogicznej Joanna
Kapitaniuk przedstawi³a najnowsz¹ ofertê
zbiorów oraz przekaza³a
okolicznoœciowe biuletyny do szkó³ powiatu
³ukowskiego.
oprac. AW i SG
Spotkanie bibliotekarzy
Tradycyjnie ju¿ maj jest miesi¹cem
spotkañ bibliotekarzy powiatu ³ukowskiego. Dla nauczycieli bibliotekarzy s¹ one
wa¿ne z tego wzglêdu, ¿e daj¹ mo¿liwoœæ
wymiany doœwiadczeñ, dzielenia siê wspólnie pomys³ami na twórcz¹ realizacjê zadañ,
jakie ma do spe³nienia biblioteka szkolna, a
tak¿e wspólnego rozwi¹zywania problemów
zwi¹zanych z prac¹ bibliotekarza szkolnego. W tym roku, po raz trzeci, Biblioteka
Medycznego Studium Zawodowego i Zespo³u Szkó³ Nr 4 we wspó³pracy z Bibliotek¹ Pedagogiczn¹ filia w £ukowie zorganizowa³y spotkanie o charakterze szkoleniowym dla nauczycieli bibliotekarzy z ró¿nych
typów szkó³ powiatu ³ukowskiego.
Nocny maraton czytelniczy w Gimnazjum Nr 3
6/2011
W nocy z 20 na 21 maja br. w Gimnazjum Nr 3 odby³y siê niekonwencjonalne
zajêcia. Nauczyciele bibliotekarze Edyta
Paszkowska i Joanna P³udowska zaproponowa³y chêtnym uczniom nocne spotkanie
z ksi¹¿k¹. Do inicjatorek projektu do³¹czy³y
opiekunki Dyskusyjnego Ko³a Filmowego
Anna Karolkiewicz i Katarzyna Dadasiewicz. Tak powsta³ pomys³ zorganizowania
nocnego maratonu filmowo-czytelniczego.
Impreza cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem wœród uczniów. Program maratonu by³
bardzo urozmaicony. Gimnazjaliœci, maj¹c w
pamiêci s³owa Umberto Eco Kto czyta ksi¹¿ki, ten ¿yje podwójnie, chêtnie prezentowali fragmenty polecanych przez siebie ksi¹¿ek. Warto dodaæ, ¿e znalaz³y siê wœród nich
m.in.: Zmierzch S. Meyer, Harry Potter J. K.
Rowling, Wywiad z wampirem A. Rice, Chudy S. Kinga, Lesio J. Chmielewskiej, Podró¿
za jeden uœmiech A. Bahdaja, Szalone ¿ycie
Rudolfa J. Fabickiej. Co ciekawe, kilkoro
uczniów przywo³a³o te¿ ksi¹¿kê E. E. Schmidta pt.: Oskar i pani Ró¿a, która jest przecie¿
pozycj¹ z kanonu lektur szkolnych.
Uczestnicy imprezy z zainteresowaniem obejrzeli filmy Siedem Davida Finchera oraz Zmierzch w re¿. Billa Condona. Wiele frajdy mia³a m³odzie¿ przy rywalizacji podczas gry w kalambury oraz przy wzajemnym
upodabnianiu siê do wampirów. Przerwa na
pizzê czy wspólne przygotowywanie œniadania równie¿ pozostan¹ w pamiêci gimnazjalistów na d³ugo. W sobotni poranek
uczniowie wychodzili ze szko³y z uœmiechem
na ustach i ju¿ dziœ pytaj¹ organizatorów o
termin kolejnej nocy w bibliotece.
Organizatorzy: Edyta Paszkowska, Joanna P³udowska, Anna Karolkiewicz, Katarzyna Dadasiewicz.
Konkursy na dyrektorów
szkó³ w Gminie £uków
Konkursy na dyrektorów czterech placówek oœwiatowych w gminie £uków rozstrzygniête. W dwóch przypadkach, w zespo³ach szkó³ w D¹biu i Grêzówce, na stanowiskach pozostali dotychczasowi dyrektorzy. Jacek Kuciñski i Leokadia Kozio³
nie mieli kontrkandydatów.
Zmieni¹ siê natomiast dyrektorzy
Szko³y Podstawowej w Œwidrach i Zespo³u
Szkó³ w Go³aszynie. Nowym dyrektorem placówki w Go³aszynie bêdzie nauczyciel ze
szko³y w Go³¹bkach Jaros³aw Skrzyszewski. Zast¹pi on na tym stanowisku Mariusza Chudka, który pozostanie pracownikiem
szko³y.
Konkurs na dyrektora szko³y w Œwidrach wygra³a nauczycielka Agnieszka
ŒledŸ. Dotychczasowa dyrektor El¿bieta
Domañska bêdzie nadal pracowaæ w szkole.
Dyrektorów wybiera³y komisje z³o¿one z przedstawicieli gminy, kuratorium oœwiaty, a tak¿e rad rodziców, nauczycieli i organizacji zwi¹zkowych, dzia³aj¹cych na terenie danej szko³y.
Og³oszenie konkursów by³o niezbêdne, poniewa¿ dyrektorom placówek w D¹biu, Grêzówce i Go³aszynie koñczy siê w³aœnie kadencja. Ponadto szko³y w D¹biu i
Go³aszynie zmieniaj¹ status – od nowego
roku szkolnego bêd¹ funkcjonowaæ jako
zespo³y szkó³, bowiem oprócz „podstawówek” bêd¹ w nich dzia³aæ te¿ przedszkola.
Nowi dyrektorzy zostali wybrani na
5-letni¹ kadencjê. Swoje funkcje obejm¹ oficjalnie 1 wrzeœnia.
Fina³y Powiatowej Ligi
Siatkówki Dziewcz¹t
28 maja 2011 r. na obiektach sportowych I LO im. T. Koœciuszki w £ukowie odby³y siê fina³y Powiatowej Ligi Siatkówki
Dziewcz¹t pod patronatem Starosty
£ukowskiego sezon 2010/2011. Jak co roku
g³ównym organizatorem rozgrywek by³
Wydzia³ Oœwiatowo - Spo³eczny Starostwa.
Rozgrywki toczy³y siê od paŸdziernika 2010 r. do kwietnia 2011 r.
Mecz o 1 miejsce: Victoria £uków - Zespó³ Szkó³ Nr 3 w £ukowie 3:0; mecz o
3 miejsce: I LO w £ukowie - GKS Armaty
Stoczek £ukowski 3:2; mecz o 5 miejsce:
NiedŸwiadki £uków - ZS Radory¿ Smolany
3:0; mecz o 7 miejsce: Gimnazjum Trzebieszów - ZS Stoczek £uk. 3:0 (wo)
Po meczu fina³owym Naczelnik Wydzia³u Oœwiatowo - Spo³ecznego Krzysztof
Konstanty, Inspektor tego¿ Wydzia³u
Mariusz Burdach oraz Dyrektor I LO w
£ukowie Grzegorz Rzymowski wrêczyli
wszystkim uczestnicz¹cym w zmaganiach
dru¿ynom dyplomy, statuetki oraz nagrody
rzeczowe.
Aktualnoœci
IV Konferencja Naukowa WSBiA w £ukowie
31 maja br. w ZajeŸdzie Zimna Woda
k/£ukowa odby³a siê IV Konferencja Naukowa, przygotowana przez Wy¿sz¹ Szko³ê Biznesu i Administracji, na temat: „Rozwój Regionu Wschodniego – szanse i zagro¿enia”.
Konferencje otworzy³ prof. Jaros³aw
Bêdkowski – rektor WSBiA, który na wstêpie poinformowa³, ¿e w dniu konferencji mija
10 lat istnienia i dzia³alnoœci uczelni, a tak¿e
przywita³ przyby³ych goœci i uczestników,
m.in.: z w³adz samorz¹dowych starostê pow.
³ukowskiego Janusza Kozio³a, burmistrza
£ukowa Dariusza Szustka, z przedsiêbiorców Zofiê ¯uk - kanclerza Lo¿y Siedleckiej
BCC i prezesa Spó³dzielni „£uksja”, Bogdana Kucharskiego – wiceprezesa Stow.
Przedsiêbiorców Ziemi Lukowskiej i prezesa Spó³ki „Drogbud”, Zbigniewa Zem³o –
zastêpcê dyr. Zarz¹du Dróg Powiatowych,
przedstawicieli nauki i edukacji dr in¿. Leszka Gadomskiego – rektora Collegium Mazovia – Innowacyjnej Szk. Wy¿. w Siedlcach,
dr in¿. Miros³awa Matuska – z Wy¿. Szk.
Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k/
Warszawy, Grzegorza Rzymowskiego –
dyr. LO Nr 1 w £ukowie, Annê Pietrzak –
dyr. ZS Nr 3 w £ukowie, w³adze WSBiA,
referentów, obs³ugê techniczn¹, przedstawicieli mediów i pozosta³ych uczestników.
Rektor powiedzia³, ¿e celem konferencji jest diagnozowanie kierunków zmian i
analiza zachodz¹cych procesów spo³ecznogospodarczych w œrodkowo-wsch. Polsce.
Nadmieni³, ze wspó³czesne czasy stawiaj¹
nowe wyzwania administracji samorz¹dowej i przedsiêbiorcom oraz uczelniom funkcjonuj¹cym w tym samym regionie. System
kszta³cenia umo¿liwia budowê „spo³eczeñstwa wiedzy”. Wiedza to postêp techniczny, innowacje, technologie oraz spo³eczny
rozwój cywilizacyjny. Szko³y wykorzystuj¹
nowe techniki edukacyjne, maja wysoko
wykwalifikowan¹ kadrê, atrakcyjne progra-
Foto-Video "AS"
Andrzej Szczygielski
ul. Stawki 2/3, 21-400 £uków
tel. (025) 798-97-39
tel. kom. 0 603 93 26 25
9
Dzieñ Dobrych Uczynków jest œwiêtem spo³ecznych, bezinteresownych dzia³añ dla ludzi, zwierz¹t i œrodowiska, organizowanym przez Fundacjê Ekologiczn¹
ARKA, wraz z partnerami. W Szkole Podstawowej w Aleksandrowie akcja zosta³a
podjêta z inicjatywy Samorz¹du Uczniowskiego.
Odby³y siê rozmowy z dzieæmi o potrzebie czynienia dobra, bezinteresownej
pomocy innym ludziom, szanowania przyrody, pomaganiu zwierzêtom. Zrealizowano
„Klasowy Tydzieñ ¯yczliwoœci”. Dzieci podjê³y indywidualne zobowi¹zania pomagania
innym. Nastêpnie zilustrowa³y swoje pomys³y dobrych uczynków, przedstawiaj¹c na
plakatach to, co dobrego mo¿na zrobiæ dla
drugiej osoby. Odby³a siê zbiórka zabawek,
gier, ksi¹¿eczek dla potrzebuj¹cych dzieci z
Domu Dziecka.
W kszta³ceniu zintegrowanym zrealizowano cykl zajêæ „Chroñmy nasz¹ Ziemiê”
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska i ekologi¹. Na podsumowanie zajêæ, nasi najm³odsi posprz¹tali plac przy szkole oraz przystanek PKS w Aleksandrowie. Wœród m³odzie¿y z klas IV–VI du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê turniej ekologiczny „W zgodzie z
natur¹”, propaguj¹cy w³aœciwe postawy
proekologiczne. Ucz¹c siê i jednoczeœnie
bawi¹c uczniowie zrozumieli jak wa¿nym
zadaniem jest troska o czystoϾ Ziemi.
Inicjatyw¹, która najbardziej spodoba³a siê uczniom, rodzicom i nauczycielom by³o
posadzenie „Drzewek Dobroci”. Uczniowie
klas starszych zorganizowali zbiórkê pieniêdzy na zakup ozdobnych krzewów i drzewek. Z wielkim zaanga¿owaniem posadziliœmy je na placu szkolnym. Uczniowie posadzili, tak¿e kwiaty doniczkowe, które zdobi¹
klasowe okna. Dziêki temu, zarówno sale
lekcyjne jak i otoczenie szko³y bêd¹ jeszcze
piêkniejsze. A wszystko to bêdzie przypominaæ dzieñ o czynieniu dobrych uczynków.
6/2011
• zdjêcia plenerowe
• œluby i inne uroczystoœci
• zdjêcia legitymacyjne
• us³ugi xero
• sprzeda¿ art. foto-video
• karta sta³ego klienta
• jako nieliczni w regionie
stosujemy w pe³ni cyfrowy
zapis i monta¿ filmów video
my, stosuj¹ praktyczne zajêcia maj¹c na
wzglêdzie potrzeby regionalnych i lokalnych rynków pracy. Regiony, powiaty i
gminy szukaj¹ dróg rozwoju spo³eczno-gospodarczego i wzrostu konkurencyjnoœci, a
mo¿liwoœci takie daj¹ uczelnie dzia³aj¹ce w
terenie. Wiedza jest najlepsz¹ inwestycj¹
przynosz¹c¹ rozwój osób, przedsiêbiorstw
i spo³ecznoœci lokalnych.
WSBiA, obok dydaktyki, organizuje
konferencje naukowe z cyklu dotycz¹cego
„Rozwoju Œrodkowo-Wschodniego Regionu Polski”, gromadz¹c przedstawicieli nauki, w³adz samorz¹dowych i biznesu, a wiêc
teoretyków i praktyków ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. W tym roku wydano 7-rocznik, który trafia do ró¿nych w³adz, bibliotek,
szkó³ i osób prywatnych. Nastêpnie rektor
udzieli³ g³osu zaproszonym goœciom, którzy z³o¿yli serdeczne gratulacje z okazji 10lecia uczelni. Mówcy dziêkowali te¿, ¿e
WSBiA da³a szanse wykszta³cenia wielu
osobom na miejscu. Podkreœlali rolê uczelni
w likwidacji zapóŸnienia cywilizacyjnego
oraz dziêkowali za organizowanie po¿ytecznych konferencji naukowych.
W sesji przedpo³udniowej wyg³oszono szeœæ referatów, zaœ w popo³udniowej
dalszych piêæ. Omówimy te wyst¹pienia
skrótowo, gdy¿ w ca³oœci zosta³y zamieszczone w kolejnym roczniku WSBiA. Tematyka wyst¹pieñ by³a ró¿norodna i ciekawa:
o pomocy publicznej dla przedsiêbiorców,
specyfika dystrybucji produktów na rynku
przedsiêbiorstw, o dzia³alnoœci innowacyjnej w przedsiêbiorstwach Regionu Wsch.
Polski, o ochronie przed propagand¹ rasistowsk¹ i ksenofobiczn¹ w Internecie, o etyce w zarz¹dzaniu, o wyzwaniach modernizacyjnych Polski i Rosji oraz mo¿liwych zakresach wzajemnej wspó³pracy, o dzia³alnoœci samorz¹du województwa w zakresie promocji turystyki Lubelszczyzny, o aspektach
polsko-bia³oruskiej turystyki przygranicznej
i aspektach ekonomicznych, o rolniczym
ubezpieczeniu spo³ecznym w Polsce i krajach UE, o korupcji w Polsce – mit czy rzeczywistoœæ (wyniki ankiet studenckich).
By³a te¿ tematyka ³ukowska, otó¿ dr Marek
Czyrka wyg³osi³ referat nt. „Funkcjonowanie Policji Pañstwowej w II Rzeczypospolitej w pow. £ukowskim”.
Po przedpo³udniowym i popo³udniowym bloku referatowym odby³y siê ciekawe i o¿ywione dyskusje. Poruszano i wyjaœniano ca³y szereg zagadnieñ m.in. o pomocy dla du¿ych, œrednich i ma³ych przedsiêbiorstw, zaœ w propagandzie rasistowskiej
Internecie zauwa¿ono, i¿ podano tylko jednostronne przyk³ady, zapominaj¹c o antypolonizmie. Na koniec rektor J. Bêdkowski
podziêkowa³ referentom i wszystkim przyby³ym i zaprosi³ na kolejn¹ konferencjê
WSBiA.
oprac. R. Grafik
"Dzieñ Dobrych
Uczynków"
10
Aktualnoœci
„Music of Lukow” to koncert jaki
ufundowali pedagodzy Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I Stopnia im. M. Kar³owicza w
£ukowie Mieszkañcom Miasta. Odby³ siê
18 maja 2011 r. w sali koncertowej szko³y.
Przy fortepianie Tomasz Wojtaœ
MUSIC OF LUKOW
strzem £ukowa Dariuszem Szustkiem i zastêpc¹ burmistrza Marcinem Mateñko.
Koncert otworzy³ i prowadzi³ Tomasz
Wojtaœ – Dyrektor PSM w £ukowie, a wykonawcami byli aktualni pedagodzy, absolwenci i inni artyœci: Anna Baj i Tomasz Wojtaœ – fortepian, Ma³gorzata Hawryluk i Joanna Szczepañska – flet, Eliza Kamola-Gajek – œpiew, Waldemar Kamola – saksofon, Natalia Pomi³ujko i Maciej Szuksztul
– skrzypce, Pawe³ Sulej – akordeon, Piotr
Tarnowski – klarnet oraz rodzinne trio:
Agnieszka, Monika i Micha³ Skup – gitary
z perkusj¹. Artyœci prezentowali przewa¿nie
muzykê klasyczn¹, umiarkowan¹ i „mocn¹”,
o standardzie œwiatowym, kompozytorów zagranicznych, ale i Chopina, którego walc cismoll w wykonaniu Tomasza Wojtasia zachwyci³ s³uchaczy. Porywczo gra³ Pawe³
Sulej na akordeonie. Piêknie te¿ „œpiewa³y”
flety i skrzypce, zachwycaj¹co gra³ klarnet i
saksofon, zaœ gitary zagra³y koj¹co, a tango
„Por una cabeza” duchowo uko³ysa³o s³uchaczy.
Chór „Lutnia” z I LO
na Dniach Europy
7 maja br. w Warszawie obchodzony
by³ Dzieñ Europy. W samo po³udnie spod
Koœcio³a œw. Anny wyruszy³a XII Parada
Schumana (Robert Schuman uznawany jest
za jednego z twórców zjednoczonej Europy). Mottem tegorocznych obchodów Dnia
Europy by³ Europejski Dzieñ Wolontariatu.
Przemawia Prezydent RP Bronis³aw
Komorowski. W tle Chór „Lutnia”.
Na Nowym Œwiecie na uczestników
Parady czeka³o Miasteczko Europejskie.
Tutaj z uczestnikami spotka³ siê prezydent
RP Bronis³aw Komorowski.
Swoje wyst¹pienia mieli te¿ prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz
by³y premier Tadeusz Mazowiecki. Po ich
wyst¹pieniach chór „Lutnia” z I LO im.
T. Koœciuszki w £ukowie wraz z uczestnikami parady i zaproszonymi goœæmi odœpiewa³ „Odê do radoœci”.
GR
Na kartach Pisma Œw.
Z listu œw. Jakuba Aposto³a:
- Cz³owiek religijny, pobo¿ny, powœci¹ga
swój jêzyk (I,26);
- Jêzyk jest ogniem, sfer¹ nieprawoœci (III,6);
- ... to z³o niestateczne, pe³ne zabójczego
jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca
i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na
podobieñstwo Bo¿e. z tych samych ust
wychodzi b³ogos³awieñstwo i przekleñstwo.
Tak byæ nie mo¿e, bracia moi ...(III,8-10).
Apteka NOWA
6/2011
Wykonawcy koncertu
Sala wprawdzie niewielka, ale wype³ni³a siê s³uchaczami po brzegi. W pierwszym
rzêdzie zasiedli zaproszeni goœcie z Burmi-
Uczestnicy koncertu
Ca³y koncert prezentowa³ muzyczny
kunszt artystyczny, sprawi³ przyby³ym wiele radoœci i duchowych wra¿eñ. By³ pierwszym tego typu koncertem i ma wejœæ w harmonogram imprez artystycznych w £ukowie.
Wszyscy wykonawcy otrzymali gromkie brawa oraz podziêkowanie ze strony Burmistrza Dariusza Szustka, który zaprosi³ muzyków do uczestnictwa w
zbli¿aj¹cych siê Dniach
£ukowa.
zdj. i oprac. Z. Pasik
ul. Wyszyñskiego 11
tel. 798-02-22, 798-56-04
Czynna 8.00 - 19.00
sobota 8.00 - 15.00
Oferuje:
leki gotowe i recepturowe
oraz preparaty firm
VICHY, La Roche-Posay, ROC,
L`OREAL, DERMEDIC
Wynajmê lokal
w centrum £ukowa
o powierzchni 150 m kw
na handel, us³ugi i gabinety.
tel. 25 798 4864, po godz. 20.00
Rozmaitoœci
Autyzm, to jedna z postaci niepe³nosprawnoœci cz³owieka i dotyczy sfery psychicznej. Jest to zaburzenie neurorozwojowe, które ujawnia siê najczêœciej w ci¹gu
pierwszych trzech lat ¿ycia, jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddzia³uje
na funkcje pracy mózgu, ale towarzysz¹ce
przez ca³e ¿ycie.
Autyzm dzieciêcy, to jedno z najg³êbszych zaburzeñ rozwoju. Dotyka wszystkich
obszarów funkcjonowania dziecka i mo¿e
byæ przyczyn¹ bardzo ciê¿kiej niepe³nosprawnoœci o pod³o¿u neurobiologicznym.
Rozpoznaje siê go na podstawie wystêpowania równoczeœnie kilku objawów,
jak np. nieprawid³owoœci w rozwoju spo³ecznym, trudnoœci w komunikowaniu siê s³ownym i niewerbalnym. Dziecko nie nawi¹zuje
kontaktu wzrokowego z innymi osobami lub
jest to kontakt krótkotrwa³y i ulotny. Czasami mówi siê, ¿e dziecko „patrzy na mnie,jakby mnie nie widzia³o, jakby na osobê przezroczyst¹”.
Wiêkszoœæ dzieci autystycznych jest
niemówi¹ca, nie komunikuje siê gestem, ma
trudnoœci ze wskazywaniem, naœladowaniem, spe³nianiem poleceñ, brak gaworzenia. Nieco starsze nie potrafi¹ tworzyæ d³u¿szych rozbudowanych wypowiedzi, maj¹
trudnoœci z inicjowaniem i podtrzymywaniem wymiany konwersacyjnej. U dzieci tych
obserwuje siê zaburzenia zachowania, koncentrowanie siê na niefunkcjonalnych w³aœciwoœciach przedmiotów, pojawiaj¹ siê za-
Turniej Szkó³ w HDK
W czasie od 1.09.2010 r. do
30.04.2011 r. trwa³a ogólnopolska VIII Edycja Turnieju Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Honorowym Krwiodawstwie ph. „M³oda
Krew Ratuje ¯ycie”, który og³osi³ Zarz¹d
G³ówny Polskiego Czerwonego Krzy¿a w
Warszawie. W turnieju tym udzia³ wziê³y
i nasze szko³y:
Zespó³ Szkó³ Nr 1, Nr 3 i Nr 4 w £ukowie, Medyczne Studium Zawodowe w £ukowie, Zespó³ Szkó³ w Adamowie i I LO im.
T. Koœciuszki w £ukowie. Spoœród tych
szkó³ najwiêksza iloœæ uczniów – krwiodawców by³a w Zespole Szkó³ Nr 3 (55), którzy
oddali 35 l. krwi (opiekunka Renata Wawryniuk). Natomiast najwiêksz¹ iloœæ krwi (40,5
l) odda³o 30 HDK z Zespo³u Szkó³ Nr 1 w
£ukowie (opiekunka Ma³gorzata Drozd).
£¹cznie w turnieju wziê³o udzia³ 224
uczniów – krwiodawców, którzy oddali
141,8 l krwi. Chwa³a im za to.
Szko³y zosta³y w³¹czone do rywalizacji wojewódzkiej.
zPa
Nag³aœniam
Autyzm
chowania agresywne i autoagresywne. Objawy te mog¹ byæ skrajnie silne lub bardzo
dyskretne i ledwo zauwa¿alne. U niektórych
dzieci pojawiaj¹ siê tak¿e zaburzenia dodatkowe, jak upoœledzenie umys³owe, mózgowe pora¿enie dzieciêce, wady wzroku, s³uchu itp.
Autyzm u dzieci mo¿e rozwijaæ siê w
kilku sferach: mowa rozwija siê s³abo lub
wcale, u¿ywane s¹ s³owa bez znaczenia, porozumiewanie siê gestami zamiast s³ów, s³aba mo¿liwoœæ skupienia uwagi; dziecko woli
spêdzaæ czas samo ni¿ z innymi, nie interesuje siê zawieraniem przyjaŸni, ma³o siê
uœmiecha, s³aby kontakt wzrokowy, nadwra¿liwoœæ lub brak reakcji na ból, s³uch,
wzrok, dotyk, wêch, smak, zmys³y mog¹ byæ
upoœledzone; brak spontanicznoœci lub pomys³owoœci w zabawach.
Dzieci i doroœli z autyzmem najczêœciej
maj¹ k³opoty z komunikacj¹ w grupie i wspólnych czynnoœciach, trudnoœci z porozumiewaniem siê z innymi i œwiatem zewnêtrznym.
Chorzy mog¹ wykonywaæ bez potrzeby te
same ruchy cia³a - ko³ysanie siê, machanie
rêk¹ oraz nietypowe reakcje wobec ludzi.
Okreœlenie autyzmu datuje siê od
1943 r., kiedy to po raz pierwszy opisano
charakterystyczne objawy u grupy dzieci z
zaburzeniami neurorozwojowymi.
Jednak dot¹d nie ma ustalonych jednoznacznie przyczyn autyzmu, bierze siê
jednak pod uwagê konstelacjê czynników
uszkadzaj¹cych centralny uk³ad nerwowy
w ¿yciu p³odowym, jak: infekcje, zaburzenia
przemiany materii, powik³ania okresu p³odowego i oko³oporodowego np. poprzez
niedotlenienie p³odu podczas „trudnego”
porodu, a tak¿e czynniki genetyczne.
Z tego te¿ powodu nie ma ustalonych
schematów leczenia, które zale¿y od stopnia zaburzeñ oraz od tego, jak wczeœnie i na
jakim etapie zosta³o ustalone rozpoznanie.
Dlatego to wskazana jest wnikliwa obserwacja dziecka ju¿ w pierwszym pó³roczu jego
¿ycia, od strony funkcjonalnej. Z chwil¹ zauwa¿enia jakiejœ nieprawid³owoœci nale¿y
wprowadziæ dzia³ania stymuluj¹ce lub koryguj¹ce, bo tylko wczesna terapia osi¹ga
trwa³¹ poprawê stanu dziecka. Jednak u
wiêkszoœci osób niepe³nosprawnoœæ pozostaje do koñca ¿ycia.
St¹d te¿ wynika koniecznoœæ ¿yciowa
monitorowania rozwoju psychosomatycznego ka¿dego dziecka ju¿ od chwili jego urodzenia siê, bo potem pozostaje tylko lament
i trudna opieka.
Wnikliwa obserwacja dziecka przez
matkê i prowadz¹cego lekarza pediatrê pozwoli unikn¹æ wielu niepowodzeñ rozwojowych dzieci, co zapewni¹ okreœlone badania pediatryczne.
Jednak najlepiej by³oby unikn¹æ czynników szkodliwych, wspomnianych wy¿ej.
11
oprac. Z. Pasik
Samarytanin zaprasza
Katolicki Punkt Pomocy „Samarytanin” przy parafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a œw.
w £ukowie, który funkcjonuje juz kilkanaœcie lat, zaprasza ofiarodawców ze zbêdn¹ w
domu odzie¿¹, obuwiem lub innymi rzeczami, by mogli je otrzymaæ potrzebuj¹cy.
„Samarytanin” jest czynny we wtorki i czwartki w godz. 16.00 do 18.00. Us³uguj¹ w
nim: Irena Milaniuk i Miros³awa Szlaska.
Zapraszamy ofiarodawców i potrzebuj¹cych.
fot. Z. Pasik
i okolicznoœciowe
tel. 600 812 760
W imieniu tych, którym udzielana jest pomoc, wszystkim ofiarodawcom sk³adamy
serdeczne podziêkowania i zapraszamy do dalszego utrzymywania „Samarytanina”.
Szczêœæ Bo¿e!
zPa
6/2011
uroczystoœci rodzinne
Miros³awa Szlaska, Marzena Ko³odziejczyk i Irena Milaniuk
prezentuj¹ odzie¿
6/2011
12
Wspomnienia
Jest to opowiadanie o dwóch
kobietach – matce i córce, którym los
nie oszczêdzi³ wielu dramatycznych
i tragicznych prze¿yæ i wydarzeñ.
Mo¿e zrodziæ siê pytanie, dlaczego
podj¹³em siê opisania dziejów matki i córki.
OdpowiedŸ jest w zasadzie prosta.
Pewnej ch³odnej i deszczowej niedzieli
do naszego mieszkania przysz³a nieznana
nam starsza pani. By³ to rok 1996 lub 1997.
Pani ta przedstawi³a siê jako Janina Kulesza, dawna mieszkanka £ukowa. Skierowa³a j¹ do nas p. W. Markowska z d. Kruszel, z
któr¹ jej córka chodzi³a w czasie okupacji
niemieckiej do szko³y. Przebywa³a u nas ca³¹
niedzielê. Opowiedzia³a nam swoje losy
wojenne i powojenne. Dowiedzieliœmy siê,
¿e jest mieszkank¹ Kocka, ale jest osob¹
bezdomn¹ – o czym œwiadczy³ jej wygl¹d.
Przekaza³a mi teczkê ze skopiowanymi dokumentami (w odpisach) o jej dzia³alnoœci
okupacyjnej oraz ksero skazuj¹cego j¹ wyroku s¹dowego z okresu PRL za dzia³alnoœæ
polityczn¹. Oœwiadczy³a przy tym, ¿e zostawia tê teczkê w depozyt do ewentualnego
wykorzystania w przysz³oœci. Teczka bêdzie
u nas bezpieczna. W jakiœ czas po tej wizycie zmar³a p. J. Kuleszowa. Czêsto myœla³em, jak wykorzystaæ pozostawione dokumenty. Dopiero nawi¹zany kontakt z p. Józefem Mitur¹ by³ym wieloletnim dyrektorem
Banku Spó³dzielczego w Kocku, a póŸniej z
córk¹ p. Kuleszowej pozwoli³ na zgromadzenie dalszych materia³ów. Opowiadanie o losach dwóch kobiet stanowi jakby dokument
minionych i obecnych czasów co cz³owiek
mo¿e uczyniæ drugiemu cz³owiekowi.
Janina Machczyñska z mê¿a Kuleszowa urodzi³a siê 15 czerwca 1905 r. w Kocku
jako córka Miko³aja i Marii z d. Czajkowskiej
z Ortela Królewskiego. Rodzice byli ziemianami, z maj¹tkami w Kocku i Plebance.
Janina by³a prawnuczk¹ z rodzin powstañców z 1831 r. i 1863 r. i zubo¿a³ych ziemian z Machczyñskich i Czajkowskich herbu „Jastrzêbiec”. Machczyñscy za udzia³ w
Powstaniu Styczniowym w 1863 r. zostali
pozbawieni maj¹tku. Z ca³ej rodziny prze¿y³
powstanie tylko Jan Machczyñski wówczas
maj¹cy 16 lat. Jan odby³ karn¹ s³u¿bê w
wojsku carskim, gdzie zaprzyjaŸni³ siê z towarzyszem niedoli Józefem Kulbickim, którego zachêci³ do osiedlenia siê w jego rodzinnych stronach.
J. Kulbicki osiad³ w £ukowie i o¿eni³
siê z Waleri¹ z BliŸniaków, a Jan Machczyñski z Mari¹ z Górczyñskich. Józefowi urodzi³
siê syn Walerian, a Janowi córka Apolonia.
Walerian Kulbicki i Apolonia Machczyñska
pobrali siê i za³o¿yli w³asn¹ rodzinê. Tak
przez dziadka Jana i ojca Miko³aja oraz ciociê Apoloniê Janina sta³a siê krewn¹ znanej
³ukowskiej rodziny Kulbickich.
Przez powi¹zania rodzinne przodków
Machczyñscy byli spokrewnieni z rodzin¹
Czajkowskich, w tym ze s³ynnym Sadyk
MATKA I CÓRKA (cz. 1)
Janina Kulesza z d. Machczyñska (1905-1998)
i Halina Janina Izabella Kulesza (ur. 1926)
Pasz¹ – Micha³em Czajkowskim oraz rodzin¹
Sienkiewiczów. Janina Machczyñska posiada³a liczne rodzeñstwo. Mia³a piêæ sióstr i
czterech braci. Janina i rodzeñstwo by³o wychowywane w duchu patriotycznym, mi³oœci do Ojczyzny. W domu przekazywano
tradycje rodzinne, walk o niepodleg³oœæ.
Wiedzê zdobywa³a na Prywatnej Pensji dla Dziewcz¹t u pani Zofii Karyszkowskiej w £ukowie. Mieszka³a wówczas przy
ul. Staroœciñskiej 2 (obecnie ul. Partyzantów) u swojej rodziny Niewêg³owskich. Hipolit Niewêg³owski by³ rodzonym bratem
Marii Czajkowskiej z d. Niewêg³owskiej, a
babci Janiny. H. Niewêg³owski kupi³ tê posesjê w 1902 r. By³a to du¿a dzia³ka granicz¹ca z rzek¹ Krzn¹, z ogrodem, domem drewnianym 12-pokojowym o 2 kuchniach i
przedpokojach oraz murowanej oficyny o 3
pokojach, kuchni i przedpokoju. Kiedy zmar³
„Dziadek” Hipolit jego dzieci opuœci³y
£uków. Gdy syn Stanis³aw skoñczy³ farmacjê i za³o¿y³ aptekê w Warszawie, œci¹gn¹³
tam swoj¹ mamê i siostry, które zdoby³y tam
wykszta³cenie. Natalia zosta³a dyrektorem
banku, a Marianna za³o¿y³a Sk³ad Apteczny
w Skolimowie k. Warszawy. Domy wynajêto lokatorom.
Dwa lata póŸniej urodzi³ siê syn Jerzy,
który zmar³ w wieku 9 lat i zosta³ pochowany w Kocku.
W Pu³awach Janina pracowa³a w Instytucje Serologii, jako laborantka. W drugiej po³owie lat trzydziestych dokszta³ca³a
siê na KUL w Lublinie.
W 1938 r. gdy m¹¿ Janiny zosta³ powo³any do s³u¿by wojskowej ju¿ w stopniu
kapitana do Twierdzy w Brzeœciu n/Bugiem,
Janina z córk¹ przenios³a siê z Pu³aw do
Kocka. Córka Hania naukê w Szkole Powszechnej rozpoczê³a w Pu³awach, a ukoñczy³a w Kocku w 1939 r. i zda³a egzamin do
Szko³y Handlowej w Lublinie. Wybuch II
wojny œwiatowej 1 wrzeœnia 1939 r. uniemo¿liwi³ rozpoczêcie nauki. Nale¿y nadmieniæ,
¿e Janina w 1939 r. pracowa³a jako telefonistka na poczcie w £ukowie, zosta³a zaprzysiê¿ona przez sztab wojskowy i obs³ugiwa³a linie wojskowe.
Gdy usta³y dzia³ania wojenne, jeszcze
w 1939 r. wróci³a z £ukowa do Kocka. Od
pocz¹tku okupacji w³¹czy³a siê w nurt pracy konspiracyjnej. Przesz³a wszystkie przekszta³cenia organizacyjne, od S³u¿by Zwyciêstwa Polsce (SZP) i Zwi¹zek Walki Zbrojnej (ZWZ), po Armiê Krajow¹ (AK). By³a
Prywatna Pensja dla Dziewcz¹t Zofii Karyszkowskiej w £ukowie.
Zdjêcie z 1918 r.; druga od lewej siedzi Janina Machczyñska
Janina, maj¹c 20 lat zawar³a zwi¹zek ³¹czniczk¹. Przyjê³a pseudonim „Puszczyk”.
ma³¿eñski w maju 1925 r. w Warszawie z por. Wielokrotnie wykaza³a siê wielk¹ odwag¹ i
rez. legionów Józefem Jerzym Kulesz¹. Po poœwiêceniem. Od 1940 r. sprowadzi³a siê z
œlubie zamieszkali w Bychawie, nastêpnie w córk¹ z Kocka do £ukowa. Mieszka³y przy
Lublinie i Pu³awach. W Lublinie m¹¿ praco- ul. Nowopijarskiej i ul. Ch¹ciñskiego. Utrzywa³ jako sekretarz s¹du. Tu urodzi³a siê 24 mywa³y siê z handlu. Pocz¹tkowo Janina
listopada 1926 r. córka, której nadano imio- prowadzi³a „Herbaciarniê i Owocarniê”, a
na Halina Janina Izabella. Poniewa¿ w domu póŸniej „Owocarniê i Kwiaciarniê”. Bêd¹c
nazywano j¹ Hanka, Hania tak samo w szko- ³¹czniczk¹ przewozi³a meldunki, tajn¹ prasê
le, dlatego w opracowaniu bêdzie córka i broñ. Ratowa³a ludzi przed wywózk¹ na
przymusowe roboty do Niemiec drog¹ wywystêpowaæ pod tym imieniem.
kupu, wykradania z wagonów kolejowych
Wspomnienia
w czasie transportu, z obozu przy ul. Krochmalnej w Lublinie. Takich osób uratowa³a
48. By³y to osoby wziête z ³apanek. Ponadto uratowa³a ok. 40 osób z list o pogl¹dach
lewicowych. Ostrzega³a przed ob³awami i
aresztowaniami przez gestapo. Tak zawdziêcza jej ¿ycie Tadeusz Matacz. W porê ostrze¿ony unikn¹³ aresztowania. Janina wybawia³a ludzi z k³opotów w ró¿ny sposób.
Janina Kuleszowa
z domu Machczyñska
Zdzis³aw Oczkowicz zamieszka³y w
okupacji niemieckiej w Przytocznie pow.
£uków, we wrzeœniu 1942 r. w czasie ³apanki
urz¹dzonej na targu w Adamowie zosta³
zatrzymany i przewieziony do Lublina na
ul. Krochmaln¹ do obozu przejœciowego,
gdzie przetrzymywano ludzi przed wysy³k¹
do Niemiec. Z obozu tego zosta³ wyprowadzony przez J. Kuleszow¹ i na jego proœbê
przewieziony przez ni¹ nocnym poci¹giem
do stacji Kownatki. J. Kuleszowa przekupi³a stra¿ obozow¹. Wyprowadzenie Z. Oczkowicza z obozu by³o trudne i nerwowe, gdy¿
w ka¿dej chwili nieumiejêtne zachowanie
nara¿a³o szczególnie Kuleszow¹ „na kulkê
lub obóz koncentracyjny”.
Jadwiga Filonik z Perczaków z £ukowa zosta³a „wykradziona” Niemcom w biegu poci¹gu, którym wieŸli transport ludzi do
obozu w Lublinie na wywózkê, na przymusowe roboty do Niemiec. Kuleszowa przebra³a J. Filonik w swój p³aszcz i kapelusz,
zaopiekowa³a siê ni¹, choæ jej nie zna³a.
Niemcy, gdy zorientowali siê, ¿e brak jednej
osoby, zatrzymali poci¹g za Parczewem. We
wszystkich wagonach robili œcis³e rewizje,
a J. Filonik przebrana przez Kuleszow¹ udawa³a damê „œpi¹c¹” na ramieniu nieznajomego kolejarza. Gdyby Niemcy rozpoznali
J. Filonik w przebraniu Kuleszowej na pewno zosta³aby Kuleszowa rozstrzelana na
miejscu. Niemcy szaleli, a szczególnie jeden
¿andarm, który chwali³ siê, ¿e masê ludzi wywióz³ do obozów i do Niemiec, ale nikt mu
nie uciek³. A tymczasem J. Kuleszowa gdy
doje¿d¿ali do Lublina, wykrad³a Niemcom
drug¹ osobê. W Lublinie stacja by³a obstawiona przez Niemców, wszystkie wejœcia i
wyjœcia. Poci¹g zosta³ otoczony dooko³a
Niemcami. Ludzie patrz¹c na to byli przera¿eni, bali siê o swój los, nazywaj¹c Kuleszow¹ szalonym cz³owiekiem, pytali siê czy
nie ¿al jej m³odego ¿ycia, w wagonie mog¹
jechaæ ludzie pracuj¹cy dla Niemców. Kuleszowa odpowiedzia³a, ¿e œmieræ bohaterska
jest s³odka, a to co robi jest œwiêtym obowi¹zkiem dobrej Polki, która kocha Polaków
i ukochan¹ Polskê. Ostatecznie przewioz³a
obie osoby poza dworzec kolejowy i poza
Lublin. Zakpi³a sobie z Niemców.
Zofia Ostrowska z £ukowa (ul. Kiliñskiego) by³a prowadzona wraz z innymi do
obozu w Lublinie przy ul. Krochmalnej.
J. Kuleszowa ca³y czas bieg³a za nimi, pêdzonymi przez Niemców, by³a przy tym bita.
W koñcu Niemcy w³¹czyli Kuleszow¹ do
szeregów pêdzonych do obozu. W obozie
pociesza³a wszystkich, aby nie rozpaczaæ,
bo ona bêdzie próbowaæ ratowaæ przed wywózk¹ kogo siê da. W obozie by³a nara¿ona
na g³odówkê, brak snu, wszy i brud obozowy. Mimo tak trudnej sytuacji wyprowadzi³a siebie z obozu i Z. Ostrowsk¹, daj¹c jej
swój p³aszcz i okrycie g³owy, a nastêpnie
przewioz³a z Lublina do £ukowa swoim kosztem oraz ukrywa³a przez dwa tygodnie u siebie w domu. Nale¿y nadmieniæ, ¿e J. Kuleszowa dwukrotnie „wyrwa³a” z r¹k niemieckich Z. Ostrowsk¹.
Wy¿ej wymienione w artykule osoby
i inne niewymienione uratowane przez
J. Kuleszow¹ po wojnie z³o¿y³y stosowne
oœwiadczenia na piœmie. W³asnorêcznoœæ
podpisów i treœæ oœwiadczeñ zosta³a potwierdzona przez upowa¿nione osoby z
PMRN w £ukowie pod okr¹g³¹ pieczêci¹ lub
notarialnie. Zaznaczam, ¿e przy opisach zdarzeñ stosowa³em tak¿e oryginaln¹ pisowniê
oœwiadczaj¹cych.
J. Kuleszowa ratowa³a ludzi i udziela³a
pomocy bez wzglêdu na orientacjê polityczn¹. Aresztowana przez Niemców, by³a
wiêŸniem Majdanka. Po szeœciu miesi¹cach
wysz³a na wolnoœæ. W dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ w³¹czona by³a córka Hania, pe³ni¹c
tak¿e funkcjê ³¹czniczki. cdn.
oprac. Ryszard Grafik
13
SPÓ£DZIELNIA SOCJALNA
„B£YSK”
£uków, ul. Staropijarska 3
Oferuje us³ugi w zakresie
sprz¹tania:
biur, domów i mieszkañ.
Masz biuro w mieszkaniu
lub w domu,
mo¿emy go posprz¹taæ
i wystawiæ Fakturê VAT.
6/2011
Józef Jerzy Kulesza
A oto kilka przyk³adów. Gdy w listopadzie 1943 r. mieszkaniec £ukowa Marian
Wajszczuk wychodzi³ z restauracji Wójcickiego bêd¹c podchmielony, powiedzia³ kilka s³ów obraŸliwych pod adresem Hitlera.
S³ysz¹c to znajduj¹cy siê w restauracji agenci gestapo chcieli go aresztowaæ. Widzia³a
to zajœcie J. Kuleszowa. Natychmiast dopad³a do Wajszczuka i udaj¹c ¿onê, wymys³ami, popychaniem i biciem po twarzy odci¹gnê³a go od miejsca zdarzenia i udaremni³a
aresztowanie.
W czasie okupacji J. Kuleszowa, jak
wiemy, prowadzi³a dzia³alnoœæ handlow¹.
Sprzeda¿ owoców i kwiatów. Do przewo¿enia ze stacji kolejowej do miasta owoców,
kwiatów i innych paczek najmowa³a doro¿kê Piotra Rychty, który wiedzia³ o tym, co
przewozi, gdy¿ by³ wtajemniczony.
Pewnej niedzieli przysz³a do niego
J. Kuleszowa prosz¹c, aby zaprz¹g³ konia i
przewióz³ du¿y kosz kwiatów, pod którymi
znajdowa³a siê broñ i gazetki. Prosi o to dlatego, ¿e w niedzielê w porze obiadowej w
po³udnie jest mniej Niemców na ulicach.
Zgodzi³ siê i po za³adowaniu kwiatów, gdy
przeje¿d¿ali Alejami Koœciuszki ko³o m³yna
parowego, doro¿kê zatrzyma³ burmistrz – Kazimierz Pietroñ, Ukrainiec. By³ z nim Landrat
Emil Füssel. Zapytali, co wioz¹. Kuleszowa,
wiedz¹c co siê mo¿e staæ, rozerwa³a opakowanie papierowe kosza i Niemcy zobaczyli
piêkne kwiaty. Landrat powiedzia³, ¿e nastêpnego dnia przyjdzie do jej sklepu po kwiaty,
na co Kuleszowa odpowiedzia³a, ¿e jeœli tak
kocha kwiaty, to ona sama mu przyniesie do
Starostwa. Wiedzia³a, ¿e nie ma patentu na
sprzeda¿ kwiatów i trzeba to za³atwiæ. Kiedy
Niemcy kazali mu jechaæ, Kuleszowa œciskaj¹c za ramiê Rychtê powiedzia³a „dziêki Bogu
uratowani jesteœmy, jedŸ Pan powoli, aby
nie rzucaæ podejrzenia”. Wykaza³a siê tutaj
odwag¹, spokojem i sprytem.
14
Edukacja
Krajobraz s³owem malowany
6/2011
18 maja 2011 r. w Zespole Placówek w £ukowie odby³ siê
VII Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Krajobraz s³owem malowany”. Wziêli w nim udzia³ uczniowie z oœmiu placówek z terenu
województwa lubelskiego: SOSW w Miêdzyrzecu Podlaskim, SOSW
w Baczkowie, SOSW w Dêblinie, SOSW w Lublinie, SOSW w Radzyniu Podlaskim, SP Nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w £ukowie,
Gimnazjum Nr 1 z Oddz. Integr. w £ukowie, Zespo³u Placówek w
£ukowie. W zwi¹zku z tym, i¿ konkurs odbywa³ siê w dniu urodzin
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II organizatorzy przygotowali prezentacjê multimedialn¹ przypominaj¹c¹ najwa¿niejsze fakty z Jego ¿ycia.
Wprowadzi³o to wszystkich w nastrój refleksji, który sprzyja³ wys³uchaniu recytacji. Ka¿dy uczestnik konkursu przygotowa³ dwa
utwory polskich poetów.
Targi Edukacyjne
12 kwietnia w Medycznym Studium Zawodowym w £ukowie mia³y miejsce Targi Wiedzy i Umiejêtnoœci, zorganizowane w
ramach projektu systemowego Marsza³ka Województwa Lubelskiego „Zawodowa Przysz³oœæ Lubelszczyzny”. Uczestnicy Targów
wys³uchali wyk³adu wyg³oszonego przez mgr Katarzynê Do³êgê
pt. „Równoœæ szans drog¹ do sukcesu zawodowego m³odego po-
Pokaz masa¿u kosmetycznego
kolenia Lubelszczyzny”, uczestniczyli w sejmiku popularno-naukowym „Narkotyki - nie przegraæ ¿ycia” przygotowanym przez wydzia³ technika farmaceutycznego pod kierunkiem mgr Ma³gorzaty
Zielonki i mgr Ma³gorzaty PrzeŸdziak, zostali zapoznani z prawn¹
ochron¹ pracy przez dr Krzysztofa Lipiñskiego. Wydzia³ ratownika
Laureaci konkursu recytatorskiego
medycznego zaprezentowa³ zgromadzonym pokazy walki i samoJury w sk³adzie: Zofia Skrzymowska – dyr. Poradni Psych.- obrony. Ponadto na Targach odby³y siê zajêcia warsztatowe:
Pedagog. w £ukowie, Miros³awa Król – nauczyciel ZS w Go³¹bkach oraz Ewelina Federowicz – psycholog Zespo³u Placówek w
£ukowie, wy³oni³o laureatów w poszczególnych kategoriach:
szko³a podstawowa klasy I – III
I miejsce zajê³a Ewelina Osiñska ze SP nr 4 z Oddzia³ami Integr.,
II miejsce – Weronika Golik i III miejsce – Gabriela Jeleszuk reprezentuj¹ce SOSW w Miêdzyrzecu Podlaskim.
szko³a podstawowa kl. IV-VI
I miejsce – Przemys³aw Kucia ze SP nr 4 z Oddzia³ami Integr.,
II miejsce – Bart³omiej Siwiak z Zespo³u Placówek w £ukowie,
III miejsce – Kamil Kozak ze SOSW w Dêblinie.
gimnazjum
I miejsce – Karol Sworczuk ze SOSW w Miêdzyrzecu Podlaskim,
II miejsce – Tomasz Gajowniczek z Zespo³u Placówek w £ukowie,
III miejsce – Patryk Wiraszka ze SOSW w Dêblinie.
szko³a zawodowa
Pierwsza pomoc medyczna
I miejsce – Adam Saran z SOSW w Lublinie, II miejsce – Ma³gorzata
• Pierwsza pomoc medyczna i podstawy resuscytacji;
Szkodziñska ze SOSW w Radzyniu Podlaskim.
• Masa¿ kosmetyczny i sportowy,
Przyznano dwa wyró¿nienia: Jakubowi Adamowiczowi z Gim• Arteterapia - motyw œwi¹t wielkanocnych w sztuce.
nazjum Nr 1 z Oddz. Integr. oraz £ukaszowi Leszko ze SOSW w
Zaproszeni goœcie mieli mo¿liwoœæ zwiedzenia szko³y i praBaczkowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzecowni
przedmiotowych, (m.in. techniki dentystycznej, farmaceuczowe, wœród nich piêkne ksi¹¿ki. Organizatorami konkursu by³y:
tycznej,
arteterapii, masa¿u, ratownictwa medycznego, kosmetyczM. Wielgosz, A. Dybciak, R. Bednarczyk, E. Bajora, E. Abramek.
nej)
i
zapoznania
siê z ofert¹ edukacyjn¹ szko³y.
Kasia
Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom nagród. oprac. EA, RB, MW
Rozmaitoœci
Laureatki Konkursu
Papieskiego
Paulina i Aneta z ks. Piotrem
W kolejnej edycji „Konkursu Papieskiego”, organizowanego przez Instytut
Tertio Millenio du¿y sukces odnios³y uczennice IV LO im. Jana Paw³a II w £ukowie.
Aneta Pulik zdoby³a drugie miejsce,
a Paulina Marcula trzecie. Konkurs organizowany jest w dziesiêciu regionach Polski,
bez fina³u krajowego. Nasze laureatki zosta³y wysoko ocenione przez lubelskie jury pod
przewodnictwem ks. prof. Andrzeja Szostka, by³ego rektora KUL i ucznia Papie¿a.
Dziewczêta do konkursu przygotowywa³ ks.
prefekt Piotr Sawiuk. W lubelskiej edycji
zwyciê¿y³a Monika Garbacz z Zamoœcia.
£ukowskie liceum wygra³o w rywalizacji
dru¿ynowej szkó³. W roku bie¿¹cym w konkursie uczestniczy³o ponad 500 uczniów.
Wystawa Macieja Falkiewicza
21 maja br., w ³ukowskim Muzeum Regionalnym , nast¹pi³o uroczyste otwarcie
wystawy, na której zaprezentowano obrazy
Macieja Falkiewicza. Patronat honorowy
obj¹³ burmistrz £ukowa Dariusz Szustek.
Wystawa zainaugurowa³a tegoroczne 2 tygodniowe obchody Dni £ukowa. Na otwarcie przyby³a spora grupa sympatyków sztuk
plastycznych, a zw³aszcza malarstwa.
Twórczoœæ M. Falkiewicza osadzona
jest w tradycji polskiego malarstwa pejza¿owego i rodzajowego. £¹czy ona w sobie
emocjonaln¹ wra¿liwoœæ kolorysty i wnikliw¹ obserwacjê natury. Na wystawie zaprezentowano liczne pejza¿e z Podlasia, okolic Kazimierza Dolnego, wyjazdów plenerowych, a nawet zagranicznych podró¿y, ponadto sceny rodzajowe o tematyce „koñskiej” i myœliwskiej, portrety znajomych,
wizerunki zwierz¹t. Obrazy te tworz¹ swoisty i sugestywny pamiêtnik ¿ycia artysty.
Prace malarza znajduj¹ siê w muzeach: Po³udniowego Podlasia w Bia³ej Podl., Józefa
Ignacego Kraszewskiego w Romanowie,
Muzeum Regionalnym w Siedlcach, Muzeum Lubelskim oraz w wielu kolekcjach krajowych i zagranicznych. Artysta uczestniczy³ w oko³o 80 wystawach œrodowiskowych, ogólnopolskich i miêdzynarodowych.
Warto podkreœliæ, i¿ M. Falkiewicz,
dziœ blisko 70-letni artysta, to nie tylko malarz, ale wielki pasjonat, zw³aszcza koni, myœliwy i kolekcjoner. Dlatego na otwarciu wystawy pojawi³ siê w stroju jeŸdzieckim.
Wprawdzie urodzi³ siê w Lublinie, a studiowa³ w Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Micha³a Byliny i
prof. Ludwika Maci¹ga, to po uzyskaniu
dyplomu w 1974 roku postanowi³ osiedliæ
siê na Podlasiu. Inspiracj¹ do tego by³ udzia³
15
Jeden z obrazów M. Falkiewicza
w I Ogólnopolskim Plenerze Malarskim w
Janowie Podlaskim, gdzie zakocha³ siê w
koniach. Przez lata propagowa³ jeŸdziectwo
w filii Akademii Wychowania Fizycznego w
Bia³ej Podl. i w Bialskim Klubie JeŸdzieckim.
W 1990 r. przeniós³ siê z Bia³ej i osiedli³ siê w
Janowie Podl. w zabytkowym Domu Ryttów,
w którym stworzy³ autorsk¹ galeriê malarska i zgromadzi³ wiele pami¹tek i zabytkowych przedmiotów. Nadal z wielk¹ pasj¹
utrwala zwyczaje polskiego jeŸdziectwa i
sam hoduje konie.
Ta ciekawa wystawa w ³ukowskim
Muzeum Regionalnym bêdzie czynna do
koñca czerwca. Serdecznie zapraszamy, bo
warto ja zobaczyæ. Dziœ z trudem mo¿na znaleŸæ malarzy, którzy tak dobrze maluj¹ konie,
zaœ podlaskie pejza¿e zosta³y przestawione
w sposób szczególnie ujmuj¹cy.
(om)
Poznaj swojego patrona
- Realizuj¹c projekt POZNAJ
SWEGO PATRONA - POZNAJ
£UKOWIAN i opracowuj¹c Biuletyn
£ukowski, nie mia³em na myœli aby
edukowaæ ³ukowian. Chcemy przypomnieæ o postaciach powi¹zanych z
£ukowem oraz dla niego zas³u¿onych.
Celem równie¿ by³o zainteresowanie
m³odszych pokoleñ histori¹ lokaln¹, a co
za tym idzie zwiêkszenia œwiadomoœci
lokalnej i poczucia zwi¹zania ze swoim
miejscem urodzenia, zamieszkania, nauki i pracy, to jest naszym wspólnym
dobrem jakim jest £uków - mówi autor.
M³odzi Demokraci zapowiadaj¹, i¿
jeœli tylko ³ukowianie przyjm¹ z aprobat¹
ich inicjatywie do³o¿¹ wszelkich starañ
aby kolejny numer Biuletynu £ukowskiego by³ ciekawszy i ukaza³ siê jeszcze w tym roku.
6/2011
W dniu 22 maja cz³onkowie Stowarzyszenia M³odzi Demokraci z
£ukowa rozdawali Biuletyn £ukowski
w ramach akcji POZNAJ SWOJEGO
PATRONA.
W Biuletynie mieszkañcy £ukowa zawarto informacje na temat patronów ulic i osiedli w mieœcie. W numerze znalaz³y siê noty biograficzne poni¿szych postaci:
1) Bronis³aw Ch¹ciñski
2) Leon Klimecki
3) Leon i Maria Kierniccy
4) Adam Antoni Kryñski
5) Rodzina Madejów - Maksymilian,
Maria, Stanis³aw
6) Jan Stanis³aw Majewski
Autorem publikacji jest Arkadiusz
Pogonowski, sekretarz Stowarzyszenia M³odzi Demokraci Ko³o £uków.
6/2011
16
Rocznice
Kalendarium ¿ycia kard. Stefana Wyszyñskiego
Prymasa Polski - cz. 1 (lata 1901-1948)
Bie¿¹cy rok 2011 z uwagi na 110
rocznicê urodzin Prymasa Tysi¹clecia i 30 rocznicê Jego œmierci zosta³
uznany jako Rok Kard. Stefana Wyszyñskiego. Dlatego publikujemy kalendarium ¿ycia tego Wielkiego Polaka. W obecnym numerze zajmiemy siê okresem od urodzenia do powierzenia S. Wyszyñskiemu godnoœci Prymasa Polski.
1901 3 VIII w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Mazowsza i Podlasia, urodzi³ siê Stefan, w rodzinie Julianny z Karpiów i Stanis³awa; 5 VIII otrzymuje chrzest w miejscowym koœciele parafialnym.
1910 Przeprowadzenie siê rodziców Stefana do Andrzejewa (pow. Ostrów Maz.);
31 X umiera matka Stefana, pochowana w
Andrzejewie.
1912-14 Lata nauki w Gimnazjum im.
W. Górskiego w Warszawie.
1913 Latem w koœciele paraf. W Andrzejewie otrzymuje sakrament bierzmowania z r¹k
bpa Juliana Nowowiejskiego.
1914-17 Z powodu I wojny uczêszcza do
Gimnazjum im. ks. P. Skargi w £om¿y.
1917-1920 Uczêszcza do Gimnazjum im. Œw.
Piusa X we W³oc³awku.
1920 20-25 V zdaje egzaminy maturalne;
25 IX wstêpuje do Wy¿szego Seminarium
Duchownego we W³oc³awku.
1924 3 VIII otrzymuje œwiêcenia kap³añskie
w kaplicy Matki Bo¿ej w katedrze w³oc³awskiej z r¹k bpa W. Owczarka, sufragana w³oc³awskiego; 5 VIII Msza œw. prymicyjna w
kaplicy Matki Bo¿ej na Jasnej Górze; 1 X
rozpoczyna pos³ugê jako wikariusz parafii
katedralnej we W³oc³awku.
1925 9 X rozpoczyna studia licencjackie na
KUL na Wydz. Prawa Kanonicznego i sekcji spo³eczno-ekonomicznej tego wydzia³u.
1927 10 XII w auli uniwersyteckiej sk³ada
egzamin licencjacki z prawa kanonicznego.
Protokó³ podpisali: o. Józef Gommar Michiels – dziekan Wydz. Prawa Kanonicznego i ks. J. Kruszyñski – prorektor KUL.
1929 22 VI uzyskuje doktorat z prawa kanonicznego na podstawie rozprawy: „Prawa
rodziny, Koœcio³a i pañstwa do szko³y”.
1930 We wrzeœniu obejmuje obowi¹zki wikariusza w Przedczu Kujawskim.
1931 Od 15 IX jest wikariuszem w bazylice
katedralnej we W³oc³awku i równoczeœnie
zostaje mianowany profesorem w miejscowym Wy¿szym Seminarium Duchownym.
1932 W styczniu obejmuje obowi¹zki redaktora miesiêcznika „Ateneum Kaplañskie”; zostaje mianowany promotorem sprawiedliwoœci i obroñca wêz³a ma³¿eñskiego
przy Nadie biskupim..
1933-39 Prowadzi pracê spo³eczno-oœwiatow¹ w Chrzeœcijañskich Zwi¹zkach Zawo-
dowych we W³oc³awku, prowadzi Chrzeœcijañski Uniwersytet robotniczy, kieruje Sodalicja Mariañsk¹ Ziemian.
1937 4 XI mianowany cz³onkiem Rady Spo³ecznej przy Prymasie Polski kard. Auguœcie
Hlondzie.
1939 14 IX po wkroczeniu wojsk niemieckich do W³oc³awka, z upowa¿nienia rektora
pertraktuje z Niemcami w sprawie dalszego
funkcjonowania seminarium;16 IX na polecenie bpa K. Radoñskiego wyrusza z klerykami ostatniego roku do Lublina, z proœb¹ o
udzielenie przyby³ym œwiêceñ kap³añskich,
jednak¿e dzia³ania wojenne zmuszaj¹ ich do
powrotu; 19-30 IX w seminarium w³oc³awskim, wbrew zakazowi Niemców, prowadzi
wyk³ady dla kleryków wszystkich kursów;
5 X na polecenie bpa M. Kozala opuszcza
W³oc³awek, wobec niebezpieczeñstwa
aresztowania przez Gestapo. W kilka godzin
póŸniej pozostaj¹cy w mieœcie ksiê¿a zostali aresztowani i wywiezieni do obozu koncentracyjnego do Dachau; 16 XI przybywa
do domu rodzinnego we Wrociszewie, gdzie
siê ukrywa do 1940.
1940 Ukrywa siê w Koz³ówce, maj¹tku Zamoyskich na LubelszczyŸnie i w ¯u³owie.
1941 W sierpniu, wobec znacznego nawrotu gruŸlicy, postanawia wyjechaæ na d³u¿sze leczenie do Zakopanego; 21 X zostaje
zatrzymany przez Gestapo i przes³uchiwany; tego¿ samego dnia wyje¿d¿a do ¯u³owa
k/Zamoœcia i tam zostaje kapelanem sióstr
franciszkanek..
1942 W listopadzie obejmuje obowi¹zki kapelana Zak³adu dla Niewidomych w Laskach
pod Warszaw¹.
1944 W okresie Powstania Warszawskiego
pe³ni obowi¹zki jednego z kapelanów Grupy „Kampinos” AK dzia³aj¹cego w Laskach
i okolicy oraz szpitala powstañczego.
1945 Wraca do W³oc³awka i zak³ada tygodnik „£ad Bo¿y”; mianowany zostaje rektorem Wy¿sz. Seminarium Duchownego we
W³oc³awku, maj¹cego czasow¹ siedzibê na
plebanii w Lubrañcu; pe³ni te¿ obowi¹zki
proboszcza w dwóch s¹siednich parafiach;
15 VIII mianowany kanonikiem gremialnym
Kapitu³y W³oc³awskiej; pod pseudonimem
dr Stefan Zuzelski wydaje pracê „Stolica
Apostolska a œwiat powojenny”.
1946 25 III Prymas Polski kard. A. Hlond
mianuje go biskupem w Lublinie; 4-11 V
odprawia rekolekcje na Jasnej Górze przed
otrzymaniem sakry biskupiej; 12 V konsekrowany na biskupa przez kard. A. Hlonda,
wspó³konsekratorami s¹ bp w³oc³awski
K. Radoñski i bp czêstochowski S. Czajka;
25 V ingres do katedry lubelskiej; 28 IX wyg³asza przemówienie na trumna ks. pra³ W³adys³awa Korni³owicza, swego profesora i
kierownika duchowego.
1947 3 VIII konsekruje bpa Z. Golinskiego
(jest to pierwsza sakra biskupia, której udzieli³ bp S. Wyszyñski); 4-10 IX uczestniczy w
obradach Episkopatu na Jasnej Górze i wyg³asza kazanie podczas uroczystoœci przed
jasnogórskim sanktuarium.
1948 26 X uczestniczy w pogrzebie Prymasa Polski kard. A. Hlonda; 12 XI mianowany
przez papie¿a Piusa XII abpem gnieŸnieñskim i warszawskim; odt¹d a¿ do œmierci
bêdzie Prymasem Polski.
oprac. M. Okoñ
Z klimatologii
Przybywa ba³wanów po kolejnych zimach,
A¿ trudno uwierzyæ, ¿e z³agodnia³ klimat.
Myœlistwo
Strasz¹ w szmateksach portki i kiecki.
Tak siê wyzwala instynkt ³owiecki.
Nagrobek z³odzieja
Proboszcz i grabarz poœwiadczyæ mog¹:
To miejsce naby³ legaln¹ drog¹.
Uroki demokracji
W³adz umys³owych siê nie wybiera,
Ale dymisja grozi im nieraz.
Relikt
Po socjalizmie zero zosta³o
Ale pojemnoœæ ma niebywa³¹.
Janusz Sipkowski
BANK Pekao S.A.
Pn. - Pt. - 8.00-17.30, Sobota - nieczynne
w czerwcu: wt., œr, czw. - 17.30-19.30
PKO B.P.
Pn. - Pt. - 8.00-17.00, Sobota - nieczynne
KREDYT BANK S.A.
Pn. - Pt. - 8.30-17.30, Sobota - nieczynne
PZU
Pn. - Pt. - 8.00-16.00
Urz¹d Skarbowy
Pn. - 8.00-16.00, Wt.-Pt. - 7.30-15.30
Obs³uga interesantów: Pn. - 8.00-18.00
Wtorek-Pi¹tek - 8.00-15.00
BS Adamów w US
Pn. 8.00-15.00, Wt. - Pt. 7.30-14.30
Sobota - nieczynne
BS Trzebieszów, Oddz. £uków
siedziba w Urzêdzie Miasta
czynny: Pn. - Pt. 7.30-15.00
Apteka „Przyjazna”
ul. Struga 11
zaprasza w godz. 8.00-19.00
oferuje:
leki krajowe, zagraniczne,
recepturowe i na zamówienie
Rozmaitoœci
Nie jest z tym dobrze...
Warunki wspó³czesnego ¿ycia sprawiaj¹, ¿e wiêzi miêdzyludzkie ulegaj¹ os³abianiu, a nawet w ogóle zerwaniu. Migracja
ludzi odrzuca ich czêsto bardzo daleko od
stron rodzinnych, do których wielu po latach nie powraca, choæby na krótko. Pamiêtam, jak w latach szkolnych planowa³o siê
zdobycie odpowiedniego wykszta³cenia,
pracy, by w sumie coœ zrobiæ równie¿ dla
swojej „Ma³ej Ojczyzny”. Niewiele, w³aœciwie nic z tego wysz³o. „Or³y” rozlecia³y siê
po œwiecie, niektóre z nich dotar³y w nieoczekiwane dziedziny, ale w sumie to nie
spe³ni³y siê snute kiedyœ plany pracy dla
rodzinnego œrodowiska. Gdy s³yszê czasem
przy okazji ró¿nych spotkañ, lub otrzymuj¹c jak¹œ korespondencjê, ¿e w tym £ukowie nic siê nie dzieje, ¿e miasto wymiera,
starzeje siê itd., to z¿ymam siê na to, chc¹c
po prostu zapytaæ: a co ty zrobi³eœ dla tego
œrodowiska, dlaczego nie interesujesz siê
tym, co siê tu dzieje, dlaczego np. nie prenumerujesz prasy lokalnej, by coœkolwiek
wiedzieæ?
Owszem, komuœ mog¹ byæ nieprzydatne z
ró¿nych wzglêdów, ale, jeœli nie dotycz¹
spraw bardzo prywatnych, to zawsze s³u¿¹
udokumentowaniu istnienia danej osoby,
sytuacji, obiektu itp. Wielu nawet nie przypuszcza, jak wiele dobrego mog¹ sprawiæ
zdjêcia zachowane. Ka¿de zdjêcie ma swoj¹
wartoœæ. Jednak by by³a ona pe³na, winno
zawieraæ okreœlenie uwiecznionej osoby, rzeczy, obiektu, wydarzenia, czasu i miejsca
wykonania zdjêcia. Dobrze czasem uwidoczniæ wykonawcê zdjêcia.
Chc¹c pozbyæ siê jakichœ zdjêæ pomyœlmy, czy nie lepiej by³oby przekazaæ np.
do muzeum, redakcji (chêtnie przyjmiemy!).
Mog¹ byæ pomocne przy opracowywaniu
dziejów rodzin, instytucji, obiektów, wydarzeñ.
Ubolewamy np., ¿e nikt nie zadba³ o
wykonanie zdjêæ w £ukowie z okazji wykopów kanalizacyjnych w ul. Wyszyñskiego
w 1984 roku, kiedy by³y wtedy odkryte
szcz¹tki ludzkie i pozosta³oœci budowlane z
dawnych czasów.
Sukcesy Agnieszki Osial
17
Agnieszka Osial zosta³a podwójn¹ Mistrzyni¹ Polski Juniorów
w kickboxingu.
W dniach 20-22 maja 2011 roku w
Lesznie odbywa³y siê Mistrzostwa Polski
Kickboxing Juniorów, na których du¿y sukces odnios³a reprezentantka naszego powiatu Agnieszka Osial, startuj¹ca w kategorii
plus 70 kg.
W pierwszym dniu zawodów Agnieszka zdoby³a z³oty medal w rywalizacji semi
contact, a nastêpnego dnia powtórzy³a swój
wynik w light contact, w fina³owym pojedynku pokona³a zawodniczkê z Zielonej
Góry.
W sumie Agnieszka posiada ju¿ trzy
tytu³y Mistrza Polski - w 2009 roku zdoby³a z³oty medal w kategorii kadetów, aktualnie znajduje siê w kadrze narodowej
i wszystko wskazuje na to, ¿e zostanie zakwalifikowana te¿ do reprezentacji na 2012
rok. Dobry wystêp ³ukowskiej zawodniczki
sprawi³, ¿e jej udzia³ w Mistrzostwach Europy Juniorów, które odbêd¹ siê na pocz¹tku
wrzeœnia br. w Lignano Sabbiadoro we W³oszech, staje siê coraz bardziej realny.
11 czerwca 1921 r.; IV klasa Gimnazjum ¯eñskiego; ostatni rz¹d, druga od
lewej Michalina £aska, drugi od lewej siedzi ks. prefekt Aleksander
Ejme, poœrodku kierowniczka Gimnazjum Zofia Karyszkowska
Odtwarzaj¹c dzieje z dawnych lat,
mamy braki w dok³adniejszej dokumentacji
zdjêciowo-opisowej wielu momentów. Dla
przyk³adu prezentujemy Pañstwu zdjêcie z
okresu dwudziestolecia miêdzywojennego,
które przedstawia uczennice klasy II Gimnazjum ¯eñskiego. Niestety, brak opisu pe³niejszego owego zdjêcia uniemo¿liwia
identyfikacjê pozosta³ych osób.
Tak wiêc, podkreœlamy, gdy chodzi o
pozbywanie siê zdjêæ, zachowajmy rozwagê i umiar, zadbajmy o ich opisy, zastanówmy siê, gdzie i komu je przekazaæ. A my w
Redakcji bêdziemy naprawdê serdecznie i
gor¹co wdziêczni, obiecuj¹c dyskrecjê, pe³ne poszanowanie we w³aœciwym ich wykorzystaniu.
T.Milewski
APTEKA
(naprzeciw bramy szpitalnej)
£uków, ul. Rogaliñskiego 14
tel. 025 798 9923
zaprasza i oferuje:
szeroki asortyment leków,
leki recepturowe,
leki na zamówienie,
leki homeopatyczne,
parafarmaceutyki,
apteczki.
6/2011
£atwo jest krytykowaæ narzekaæ porównywaæ, ale... no, dajmy ju¿ spokój tego
typu dywagacjom, gdy¿ w gruncie rzeczy
nie o to mi chodzi. Chcê, zmieniæ tok moich
wywodów i po prostu zaapelowaæ do ka¿dego, kto nas czytuje, komu ostatecznie s¹
obojêtne sprawy ogólne, by pomóc nam w
dokumentowaniu dziejów naszego miasta i
regionu. W³aœnie z powodu wyjazdów, likwidacji mieszkania itp. spraw, wiele osób
niestety lekkomyœlnie pozbywa siê np. zdjêæ,
decyduj¹c siê na „³askawe” pozostawienie
niektórych, to wiêkszoœæ ich ³aduje siê do
pieca, niszcz¹c bezpowrotnie, lub wyrzuca
na œmietnik, gdzie poniewieraj¹ siê do czasu. Dla mnie osobiœcie spalenie zdjêcia jest
równoznaczne ze zniszczeniem cz³owieka, na
którym on jest przedstawiony, nierzadko na
tle cennych obiektów, ju¿ nieistniej¹cych.
6/2011
18
Podró¿e Papieskie
W zwi¹zku z beatyfikacj¹ Jana Paw³a II zosta³ sporz¹dzony specyficzny „alfabet” przypominaj¹cy postaæ i nauczanie
Wielkiego Papie¿a. Pielgrzymki stanowi³y specyficzn¹ formê dzia³alnoœci apostolskiej Jana Paw³a. II. W sumie odby³ 104
pielgrzymki zagraniczne, odwiedzaj¹c a¿
130 krajów, i ok. 900 miejscowoœci. £¹czna
d³ugoœæ przemierzonych przez niego kilometrów pielgrzymkowych wynios³a a¿ 1
mln 700 tys., czyli trzykrotnie przekroczy³a dystans miedzy Ziemia a Ksiê¿ycem,
co odpowiada prawie 30 krotnemu okr¹¿eniu kuli ziemskiej na równiku.
Afryka to du¿y kontynent. Wprawdzie ju¿ na samym pocz¹tku swego ziemskiego ¿ycia dotar³ tu maleñki Chrystus wraz
z Maryj¹ i Józefem (Egipt), a potem dzia³ali
Aposto³owie i ich uczniowie, g³ownie na
pó³nocy Afryki, ale faktycznie dopiero od
koñca XIX w. przeprowadzono na tym kontynencie systematyczn¹ dzia³alnoœæ misyjn¹, która trwa do dziœ. Jan Pawe³ II wykazywa³ ogromne zainteresowanie Afryk¹ i
chrystianizacj¹ tego kontynentu. Odby³ w
sumie a¿ 13 podró¿y afrykañskich i odwiedzi³ 41 pañstw. Ponadto w ramach podró¿y
do Australii i na Daleki Wschód nawiedzi³
jeszcze Seszele i Mauritius, zaœ w Roku Jubileuszowym 2000 Œw. Górê Synaj.
Ameryka Po³udniowa ma w zasadzie
jednolit¹ strukturê wyznaniow¹, czyli katolick¹. Chrzeœcijañstwo dotar³o tu dopiero w
XVI w., g³ównie za poœrednictwem Hiszpanów i Portugalczyków (Brazylia). W sumie
Jan Pawe³ II odwiedzi³ prawie wszystkie kraje latynoskie podczas 9 podró¿y. Wœród niezwykle ró¿norodnej tematyki poczesne miejsce zajmowa³y sprawy pojednania i solidarnoœci spo³ecznej, rodziny, a tak¿e ewangelizacji, co jest szczególnie istotne, gdy¿ w
tych pañstwach brakuje kap³anów. Jan
Pawe³ II od pierwszych dni pontyfikatu
sprzeciwi³ siê latynoskiej teologii wyzwolenia, odrzucaj¹c w swej pierwszej encyklice
Redemptor hominis koncepcjê Chrystusapolityka i wizjê Koœcio³a uwik³anego bezpoœrednio w politykê.
Ameryka Pó³nocna jest kontynentem
wielokulturowym, aczkolwiek dominuj¹ tu
chrzeœcijanie. St¹d istotnym problemem sta³
siê ekumenizm. Chrystianizacja kontynentu
przebiega³a wolno, poczynaj¹c od wypraw
Kolumba w 1492. Papie¿ odby³ 17 podró¿y
do Ameryki Pó³nocnej i Œrodkowej, a najwiêcej do USA, gdzie by³ siedmiokrotnie.
Jan Pawe³ II dwukrotnie przemawia³ na forum ONZ poddaj¹c krytycznej analizie
wspó³czesn¹ cywilizacjê, która przyczynia
siê do rozwoju dóbr materialnych i zaniku
wra¿liwoœci na duchowy wymiar ludzkiej
egzystencji
Australia dopiero 200 lat temu zosta³a schrystianizowana, g³ównie przez protestantów. Papie¿ dwukrotnie nawiedzi³ ten
kontynent. Szczególne miejsce w papieskim
Pielgrzymkowy alfabet papieski - cz. 1
nauczaniu mia³y problemy zwi¹zane z rozwojem wspó³czesnej cywilizacji i jej wp³ywu na cz³owieka.
Azja to najwiêkszy i najludniejszy kontynent. Wprawdzie dzia³alnoœæ apostolska
zaczê³a siê tu od samego pocz¹tku Koœcio³a, to nadal chrzeœcijanie stanowi¹ w Azji
niewielki odsetek ludnoœci. Pawe³ II odwiedza³ kontynent 16 razy i by³ w 23 krajach.
Azja jest trudna do dzia³alnoœci misyjnej, a
spowodowane jest to przez czynniki polityczne, religijne oraz ró¿nice kulturowe. Dlatego Papie¿ chcia³ ukazaæ chrzeœcijañstwo
– poprzez osobisty przyk³ad – jako religiê,
która w³¹cza siê w konkretne sprawy cz³owieka, ingeruje tam, gdzie dzieje siê mu
krzywda oraz domaga siê konkretnych posuniêæ politycznych i rozwi¹zania istniej¹cych problemów.
Armenia to niewielkie pañstwo na Zakaukaziu o prastarej tradycji chrzeœcijañskiej.
Podró¿ z 2001 by³a najbardziej ekumeniczn¹
ze wszystkich pielgrzymek Jana Paw³a II. Od
pierwszych chwil Papie¿ by³ serdecznie podejmowany przez g³owê Koœcio³a ormiañskiego katolikosa Karekina II. Na czas pobytu Ojciec Œw. zamieszka³ w Pa³acu Apostolskim katolikosa w Eczmiadzynie, jak to
okreœli³ w „domu swego Brata”.
Brazylia to kraj o najwiêkszej liczbie
katolików na kuli ziemskiej, który odwiedzi³
Papie¿ a¿ cztery razy. Nawiedzi³ tam wiele
miejsc, a nawet dotar³ do Indian w odleg³ych
rejonach Amazonii w Manaus i Marituba.
Belgia to cel podró¿y apostolskiej w
latach 1985 i 1995. Podczas pierwszej z nich
spotka³ siê z m³odzie¿¹ w Namur i d³ugo odpowiada³ na stawiane przez m³odych ludzi
pytania. W Belgii Papie¿ podkreœli³ potrójna misje biskupi¹, gdy¿ dzia³a jako ten, który naucza, ten, który uœwiêca oraz ten, który prowadzi lud do Boga.
Czechy to jeden z najbardziej zlaicyzowanych krajów Europy. Centralnym wydarzeniem by³a Msza œw. w sanktuarium
cyrylo-metodiañskim w Velehradzie na Morawach, gdzie Jan Pawe³ II nawi¹za³ do siêgaj¹cej IX w. tradycji chrzeœcijañstwa wœród
S³owian, nazywaj¹c to miejsce „kamieniem
wêgielnym europejskiej jednoœci”.
Chorwacja zosta³a trzykrotnie nawiedzona przez Papie¿a. Celem pielgrzymki z
1994 by³o 900-lecie archidiecezji w Zagrzebiu. W 1998 pobyt Jana Paw³a II wi¹za³ siê z
1700-leciem miasta i diecezji w Splicie, a ponadto Ojciec Œw. nawiedzi³ sanktuarium w
Maria Bistrica. Pielgrzymka w 2003 mia³a na
celu wezwanie do pojednania pomiêdzy wyznaniami, zw³aszcza chodzi³o o zabliŸnienie
ran z okresu wojny na Ba³kanach.
Dominikana by³a pierwszym krajem,
który odwiedzi³ Papie¿ podczas swego pontyfikatu w styczniu 1979. Nawiedzaj¹c najubo¿sz¹ dzielnicê w stolicy tego pañstwa w
Santo Domingo skierowa³ s³owa otuchy do
najbardziej potrzebuj¹cych.
Europa to niewielki kontynent, ale
Koœció³ istnieje tu od samego pocz¹tku. Jan
Pawe³ II odwiedzi³ a¿ 36 krajów europejskich.
Podczas 71 pielgrzymek spêdzi³ w tych krajach prawie rok, bo 268 dni. Trzy grupy krajów by³y szczególnym obiektem zainteresowania Papie¿a, a wiêc typowo katolickie o
du¿ym stopniu religijnoœci, jak Polska, Hiszpania i Portugalia; faktycznie misyjne, wymagaj¹ce rechrystianizacji - Francja, Austria
i Wêgry oraz mieszane religijnie, gdzie wa¿nym problemem jest ekumenizm - Niemcy,
Wielka Brytania, Szwajcaria i Ukraina.
Egipt to jedno z najstarszych pañstw
chrzeœcijañskich (Koœció³ koptyjski). W
Roku Jubileuszowym 2000 Jan Pawe³ nawiedzi³ w Kairze miejsca zwi¹zane z pobytem
Œw. Rodziny, a na Œw. Górze Synaj nawiedzi³
klasztor œw. Katarzyny i dokona³ refleksji nt.
Dekalogu.
Ekwador nale¿y do tych krajów Ameryki Po³udniowej, w którym ¿yje spora grupa ludnoœci autochtonicznej. Kraj ten nawiedzi³ Papie¿ w 1985. W mieœcie Latacunga spotka³ siê z Indianami, którzy mówili
Ojcu Œw. o swoich cierpieniach, o poni¿eniu, dyskryminacji rasowej, zepchniêciu na
margines ¿ycia spo³ecznego.
Francja przez ca³e stulecia by³a
„pierwsz¹ cór¹” Koœcio³a, wydaj¹c licznych
œwiêtych. Siedmiokrotnie pielgrzymowa³ Jan
Pawe³ II do tego kraju. Tutaj w sierpniu 2004
odby³ swoj¹ ostatnia podró¿ apostolsk¹,
modl¹c siê z chorymi w sanktuarium maryjnym w Lourdes. Podczas pierwszej wizyty
w 1980 zapyta³: „Francjo, córko najstarsza
Koœcio³a, czy jesteœ wierna przyrzeczeniom
twojego Chrztu?”
Filipiny to jedyny katolicki kraj w Azji.
W sto³ecznej Manili, w nabo¿eñstwie na zakoñczenie X Œwiatowego Dnia M³odzie¿y
w1995 wziê³o udzia³ ok. 4-5 mln osób. By³o
to najwiêksze zgromadzenie w dziejach, a
uczestniczy³a w nim m³odzie¿ a¿ ze 105 krajów. Papie¿ zachêca³ m³odzie¿, aby szanowa³a rodziców, tradycyjne wartoœci moralne, a nie poddawa³a siê modom i tendencjom nag³aœnianym przez œrodki masowego
przekazu.
Grecja to centrum siostrzanego Koœcio³a prawos³awnego. Przyby³ tu Jan Pawe³
II w 2001 pielgrzymuj¹c szlakami œw. Paw³a.
Jednym z najwa¿niejszych punktów programu by³a ateñska wizyta w siedzibie abpa
Christodoulosa, w czasie której Papie¿ prosi³ o przebaczenie: „za wszystkie dawne i
obecne sytuacje, w których synowie i córki
Koœcio³a katolickiego zgrzeszyli czynem i zaniedbaniem przeciwko swoim braciom i siostrom prawos³awnym”.
oprac. M. Okoñ
Publicystyka
Droga
- Na pocz¹tku bêdzie zaskoczenie i byæ
mo¿e chêæ powrotu, ale z czasem znajdzie tu
ksi¹dz to, czego szuka³... – odpowiedzia³.
Jan pocz¹tkowo zdenerwowa³ siê, s³ysz¹c te s³owa. „Na pocz¹tku..., Potem... –
sk¹d on wie, jak bêdzie?” Po chwili jednak
pomyœla³, ¿e mo¿e brodaty zna siê na rzeczy. Pewnie odwozi³ ju¿ niejednego nowicjusza. Resztê drogi spêdzili na gawêdzeniu
na bardziej lub mniej wa¿ne tematy. Dochodzi³a dziewiêtnasta, gdy zatrzymali siê przed
buszem.
- Wysiadka. Koniec drogi. Dalej nie pojedziemy, jest pora deszczowa – wyjaœni³ towarzysz brodatego.
- Za oko³o godzinê powinien tu byæ ksi¹dz
Piotr. Na pewno o nim s³ysza³eœ – doda³.
- Tak, wiem. Mam z nim pracowaæ – odpowiedzia³ Jan.
- On zabierze ciê do plemienia i wszystko
poka¿e.
- Kwaheri rafiki! Mafanikio! – krzykn¹³ brodaty, zapalaj¹c stacyjkê.
Jan zastanowi³ siê i szybko przet³umaczy³ jego s³owa: „¯egnaj przyjacielu! Powodzenia!” W koñcu dwa lata nauki suahilli
nie posz³o na marne. Spojrza³ jeszcze raz na
oddalaj¹cy siê samochód i zacz¹³ ogl¹daæ
okolicê. Wszystko by³o magiczne. To nic,
¿e biedne, z pozoru bez ¿ycia i perspektyw.
W³aœnie tê zaletê ludzie cenili u Jana najbardziej. Potrafi³ w tym, co powierzchowne, nieinteresuj¹ce, odkryæ ponadnaturalne piêkno. Mija³y kolejne kwadranse, ale w pobli¿u
nie by³o widaæ ksiêdza Piotra. Nie by³o widaæ nikogo. By³ to obszar kompletnie niezamieszka³y. Siedz¹c na swym plecaku, znów
nerwowo spojrza³ na zegarek. PóŸno. Za
póŸno. Nagle, gdzieœ z pó³nocy us³ysza³
dziwny szmer. Czyjeœ kroki przeplata³y siê z
prêdkim ³apaniem oddechu. Za chwilê,
gdzieœ z g³êbi buszu dobieg³ g³uchy krzyk,
chyba kobiety. Coœ siê musia³o staæ. Na
pewno! Jan nerwowo wsta³ i zacz¹³ rozgl¹daæ siê woko³o.
- Jezu, pomó¿! – powiedzia³ na g³os. Nie przychodzi³a mu do g³owy bardziej skomplikowana modlitwa. Kroki by³o s³ychaæ coraz
bli¿ej, a sapanie - coraz g³êbsze i czêstsze.
W jednej chwili ujrza³ przed sob¹ dziesiêcio-, mo¿e dwunastoletniego ch³opca. Nie
móg³ mówiæ. Co drugie s³owo ucieka³o mu
do gard³a wraz z oddechem. Jan próbowa³
wychwyciæ pojedyncze s³owa. Pyta³, co siê
sta³o. Ch³opiec krzykn¹³: - ChodŸ ze mn¹,
proszê. Przynajmniej tak Jan zrozumia³ i ruszy³ za m³odym, czarnoskórym mê¿czyzn¹.
Przebiegli oko³o kilometra, gdy Jan ujrza³
krajobraz, który zna³ ze zdjêæ z broszurek
misjonarskich. Osada plemienia. Ale nie by³o
czasu na ogl¹danie. Ma³y szturchn¹³ go za
rêkaw i poci¹gn¹³ znów w stronê buszu. Jan
znów us³ysza³ krzyk. Ten sam, kobiecy. Jednak tym razem znacznie donoœniejszy.
Zobaczy³ wreszcie, ¿e cierpi¹ca kobieta le¿y
trzy metry od jego stóp. Rodzi³a. Czarnoskóry ch³opiec, który oddycha³ ju¿ znacznie wolniej, wyt³umaczy³ Janowi, ¿e to jego
mama, a Jan musi jej pomóc, gdy¿ lekarz
wyjecha³ z wioski dwa dni temu. Jan pocz¹tkowo zdezorientowany odszuka³ w pamiêci
definicjê, któr¹ czyta³ tyle razy, ¿e zna³ ju¿
na pamiêæ: G³ównym zadaniem Stowarzyszenia Misji Afrykañskich jest Pierwsza Ewangelizacja, to znaczy g³oszenie Dobrej Nowiny tym, którzy o niej jeszcze nie s³yszeli:
Nowiny o Bogu Ojcu, który pos³a³ nam Jezusa Chrystusa i Ducha Œwiêtego, aby obj¹æ wszystkich ludzi swoj¹ wieczn¹ mi³oœci¹.” Mi³oœæ, Bóg, Dobra Nowina.... W
porz¹dku. Ale poród?!
Spojrza³ na wymowny wzrok cierpi¹cej kobiety, a nastêpnie na jej syna. Wiedzia³, ¿e nie ma za wiele czasu. Przecie¿ nie
móg³ jej tak zostawiæ. Przypomnia³ sobie
drogê do tego miejsca. Przypomnia³ sobie
wiersz:
„Zaufa³em drodze
W¹skiej
takiej na ³eb na szyjê
z dziurami po kolana...”
Dzia³a³ jak w amoku, przed ka¿dym ruchem szepta³ w myœlach: „Bo¿e, spraw, bym
nie zrobi³ jej krzywdy”. Uda³o siê. Urodzi³a
syna. Nigdy nie widzia³ noworodka. Przede
wszystkim, nigdy nie trzyma³ go w swych
ramionach. S¹dzi³, ¿e kiedy zdecyduje siê
na kap³añstwo, nie bêdzie mu dane tego
doœwiadczyæ. Spojrza³ na ma³¹ istotê po raz
kolejny, ale nie móg³ ogarn¹æ swym umys³em pojêcia „¿ycie”, które natrêtnie domaga³o siê wyjaœnienia w³aœnie teraz.
Po godzinie pojawi³ siê ksi¹dz Piotr.
By³o ju¿ póŸno, lecz droga do ich noclegu
nie by³a d³uga. Jan nie pamiêta³ wiele z tego
dnia. Jedynie urywki. Szli wolno, w ciemnoœciach. W swej wyobraŸni wyci¹gn¹³ ze starej szuflady po¿ó³k³¹ kartkê i skreœli³ punkt
nr 17: „Doœwiadczyæ cudu”. Gdy ju¿ chcia³
j¹ w³o¿yæ z powrotem, zastanowi³ siê i otworzy³ ponownie. Zosta³ ju¿ tylko punkt nr 18:
„ZnaleŸæ swoje miejsce na Ziemi”. Skreœli³.
Zamkn¹³ szufladê. Uœmiechn¹³ siê.
Monika Œwiderska
19
***
Opowiadanie Moniki Œwiderskiej,
uczennicy I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Tadeusza Koœciuszki w £ukowie zdoby³o drug¹ nagrodê w ogólnopolskim konkursie literackim „Solidarnoœæ Narodów”.
Zosta³ on zorganizowany z okazji trzydziestej rocznicy powstania NSZZ „Solidarnoœæ”. Uczennica uzyska³a tak¿e w 2010 r.
drugie miejsce w wojewódzkim konkursie historycznym „Katyñ – zbrodnia bez kary”.
INTROLIGATOR
tel. (025) 798 4574
6/2011
„Ech, jeszcze czapka” – przemknê³o mu
przez myœl i szybko wróci³ do du¿ego pokoju, by w³o¿yæ naszykowan¹ dzieñ wczeœniej
czapkê z malutkim znakiem ryby. Chcia³ zrobiæ krok w stronê wyjœcia, jednak jakaœ dziwna si³a kaza³a mu spojrzeæ na szufladê wys³u¿onego, pamiêtaj¹cego jeszcze czasy
wojny biurka. Zdecydowanym ruchem poci¹gn¹³ za uchwyt i wydoby³ z wnêtrza po¿ó³k³¹ kartkê. Z kieszeni wyj¹³ d³ugopis i
skreœli³ zdanie nr 16: „Zrobiæ to, czego bardzo siê bojê”. Popatrzy³ jeszcze chwilê na
kawa³ek papieru i mimo ¿e pocz¹tkowo chcia³
wzi¹æ go ze sob¹, to ostatecznie wsadzi³
gdzieœ g³êboko pomiêdzy inne skarby. Choæ
zosta³y na kartce jeszcze dwa punkty do realizacji, to bardzo w¹tpi³, ¿e uda mu siê coœ
zrobiæ tam, gdzie siê wybiera³. Nagle us³ysza³ dŸwiêk klaksonu, szybko zamkn¹³ mieszkanie i zbieg³ na dó³, gdzie ju¿ czeka³a na
niego taksówka.
Droga na lotnisko nie nale¿a³a do najprzyjemniejszych. Kierowca nie odnosi³ siê
z szacunkiem do katolickich ksiê¿y. Ateista,
wiêc wola³ zachowaæ ciszê... Jan tak¿e nie
czu³ potrzeby konwersacji. Zreszt¹, rzadko
kiedy j¹ czu³. Uwielbia³ rozmyœlaæ. Jad¹c ulicami Pragi, spostrzeg³ grupkê m³odych, œmiej¹cych siê g³oœno ch³opców. Przypomnia³
sobie, jak to by³o, gdy on mia³ osiemnaœcie
lat. Przypomnia³ sobie ten dzieñ. Tak, to by³
maj, dok³adnie – dwudziesty czwarty. By³
na spotkaniu ewangelizacyjnym dla m³odzie¿y, zabra³a go tam kole¿anka z klasy.
Pamiêta³ ka¿de s³owo ojca Mariana, ka¿dy
jego gest. Ale przede wszystkim pamiêta³
s³owa, które tkwi³y w nim a¿ do ostatecznego potwierdzenia wyjazdu. To ojciec Marian sprawi³, ¿e Jan ka¿dego dnia rozk³ada³
s³owo „MISJA” na czynniki pierwsze. I tak
przez szeϾ lat seminarium i dwa lata pracy
w ma³ej warszawskiej parafii.
Dojechali na Okêcie. Trzy godziny na
lotnisku i piêæ godzin lotu i by³ tam. Co z
tego, ¿e nie móg³ w to uwierzyæ. By³ tam.
Powtarza³ w myœlach ten wyraz: „Tanzania”.
Mo¿e sto razy, mo¿e wiêcej. Z ka¿dym kolejnym – brzmia³o jeszcze bardziej intryguj¹co. Z lotniska odebra³o go dwóch pracowników misji. Mieli go zawieŸæ do tego miejsca, czyli plemienia Sukuma, gdzie w³aœnie
mia³ pracowaæ. Droga by³a nierówna, wyboista, trzês³o. Przez chwilê przemkn¹³ mu
przez g³owê wiersz ksiêdza Twardowskiego
„Zaufa³em drodze”, jednak nie mia³ czasu
siê zastanawiaæ, gdy¿ towarzysze okazali siê
bardziej sk³onni do rozmowy ni¿ kierowca
taksówki.
- Ma ksi¹dz pietra, co? – zapyta³ brodaty brunet, uœmiechaj¹c siê.
- Ka¿dy ma. To jest inny œwiat – odpowiedzia³ bezp³ciowo Jan, chc¹c ukryæ to,
co siê wtedy dzia³o w jego wnêtrzu. To coœ
by³o tak przeogromnie niesamowitym chaosem, ¿e s³owa, jakie zna cz³owiek, nie potrafi³yby tego opisaæ.
20
Rozmaitoœci
Pasja, serdecznoœæ, jêzyki...
W dobie globalizacji i postêpuj¹cych
procesów integracyjnych niewielu zaprzeczy, ¿e warto poznawaæ inne kultury, warto
podró¿owaæ, warto utrzymywaæ kontakt z
obcokrajowcami. Szczególnie m³odzie¿ powinna czêsto wyje¿d¿aæ zagranicê, aby z jednej strony – poznawaæ to, co odmienne, a z
drugiej strony – doceniaæ rodzim¹, polsk¹
kulturê. Takie za³o¿enia przyœwiecaj¹ o¿ywionej wspó³pracy I LO im. T. Koœciuszki
z partnerami ze wschodu i z zachodu.
M³odzi i ich nauczyciele nawi¹zali kontakty z Hiberniaschule w Herne w Niemczech.
Od ponad dekady chóry z obydwu stron
Odry przyje¿d¿aj¹ do siebie, aby wykonaæ
arcydzie³a muzyki powa¿nej, choæby Requiem d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta,
„Carmina burana” Carla Orffa, „Stworzenie
œwiata” Josepha Haydna, a w kwietniu 2011
r. wyœpiewali Mszê Koronacyjn¹ C-dur
Mozarta. Od kilku lat trwa tak¿e wspó³praca
z Polsk¹ Szko³¹ Œredni¹ im. Ity Kozakiewicz
w Rydze na £otwie. Pozwala ona na poznanie nie tylko realiów ¿ycia nadba³tyckiego
pañstwa, jego historii, ale równie¿ problemów Polonii. Trzeci¹ zaprzyjaŸniona placówka to Szko³a Œrednia nr 18 w Brzeœciu na
Bia³orusi.
Wymianie m³odzie¿y towarzysz¹
przedsiêwziêcia sportowe i kulturalne.
To w³aœnie tu¿ za Bugiem goœci³a ostatnio reprezentacja „Koœciuszki” pod przewodnictwem dyrektora Grzegorza Rzymowskiego. Koordynatorzy wyprawy, która odby³a siê w dniach 22–24 maja 2011 r. to na-
uczyciele – rusycyœci: Anna Sójka, Czes³awa Szymoñska oraz Ewa Wierzchowska.
Program obfitowa³ w ciekawe przedsiêwziêcia. Rozegrano mecze pi³ki siatkowej, w których udzia³ wziêli ch³opcy i dziewczêta. M³odzi ³ukowianie zwiedzili tak¿e Brzeœæ, zw³aszcza s³ynn¹ twierdzê. Mieli okazjê skorzystaæ
z nowoczesnego kompleksu sportowego –
basenów i toru gokartowego. Uczestniczyli
tak¿e w lekcjach w bia³oruskiej szkole. Najwa¿niejsze jak zwykle okaza³y siê spotkania
nieoficjalne, po godzinach. Wtedy przychodzi³ czas na rozmowy, wieczorne wêdrówki
po mieœcie, rozrywkê. Aby by³o z kim wymieniæ siê adresami, telefonami oraz e-mailami. A potem korespondowaæ ze sob¹ w
mniej lub bardziej nowoczesny sposób.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e zim¹ Bia³orusini przyjechali do £ukowa. W dniu 10 lutego 2011 r. odby³ siê miêdzynarodowy turniej siatkówki z udzia³em reprezentacji I LO
im. T. Koœciuszki w £ukowie, II LO im.
gen. Orlicz-Dreszera w Che³mie, LO im.
A. Mickiewicza w Opolu Lub. oraz Szko³y
Œredniej nr 18 w Brzeœciu. Zarówno w kategorii dziewcz¹t, jak i ch³opców wygrali
wówczas zawodnicy z s¹siedniego kraju.
Czy na pewno warto podejmowaæ
wspó³pracê zagraniczn¹? Niech wypowiedz¹ siê zainteresowani, czyli uczniowie i
absolwenci „Koœciuszki”. Subtelna i wra¿liwa chórzystka, a jednoczeœnie utalentowana skrzypaczka, Sylwia Jagielska tak mówi
o projektach polsko - niemieckich: „Muzyka ³¹czy narody. Moment, kiedy stajemy
6/2011
Bia³a – „królowa herbat”
Nazywana jest „eliksirem m³odoœci”.
Lekarze polecaj¹ j¹ jako doskona³y sposób
uzupe³niania p³ynów w organizmie. Jest Ÿród³em licznych witamin i pierwiastków œladowych oraz antyutleniaczy neutralizuj¹cych wolne rodniki, odgrywaj¹ce strategiczn¹ rolê w profilaktyce nowotworowej.
To najdro¿sza odmiana herbaty na
œwiecie. Uprawiana jest tylko w Chinach i
na Sri Lance, jest wyj¹tkowo wymagaj¹c¹
roœlin¹. Ale trud siê op³aca. Po zaparzeniu
bia³ej herbaty otrzymamy delikatny napar –
jego s¹czenie przynosi ukojenie i harmoniê,
a miêkki, lekko cierpki smak i subtelny aromat dzia³a wyj¹tkowo na nasze zmys³y. Kiedy krzew herbaciany otula siê wczesn¹
wiosn¹ bia³ymi nitkami, to znak, ¿e czas ju¿
zbieraæ pierwsze liœcie i p¹czki odmiany Silver Needles.
Z ka¿dej ga³¹zki zdejmuje siê bardzo
delikatnie tylko dwa listki i p¹czek, by nie
uszkodziæ pêdów m³odych, niedojrza³ych
liœci. Plantatorzy bia³ej herbaty podchodz¹
do jej krzewów z czu³oœci¹ – czasem dodatkowo chroni¹ je przed s³oñcem, aby zapobiec rozwiniêciu siê cz¹steczek chlorofilu.
Ma odcieñ lekko srebrny, po zaparzeniu
przybiera jasno s³omkowej barwy. Jej p¹czki i m³ode pêdy poddaje siê tylko procesowi
wiêdniêcia i suszenia w s³abym s³oñcu –
wówczas powstaje jej odmiana „s³oneczna”
lub w pó³cieniu „cienista”. W³aœciwie zaparzona – czyli jedna ³y¿eczka na fili¿ankê
wody w temperaturze 85oC przez ok. 5-7 minut – jest cudownym lekiem. Wykazuje dzia³anie anty-munogenne, czyli przeciwdzia³a
powstawaniu zmian nowotworowych w komórkach. Ponadto orzeŸwia, pobudza koncentracjê i opóŸnia efekty starzenia siê organizmu. Zdrowsza od kawy, ³agodzi napiêcia i stresy. Kto du¿o pracuje, powinien popijaæ w³aœnie bia³¹ herbatê. Jej koj¹ce w³aœciwoœci wykorzystuje przemys³ kosmetyczny. Tak jak i pozosta³e rodzaje herbaty, bia³a
zawiera m.in. minera³y i witaminy. Chroni
przed chorobami serca, nowotworami i
próchnic¹ zêbów.
W Europie bia³e herbaty s¹ prawie
nieznane. Przez d³ugi czas ich wywóz z Chin
by³ surowo zabroniony. Tam te¿ przez wieki
by³a rytualnym napojem na cesarskim dworze i podczas uroczystoœci religijnych.
Do parzenia jej niezbêdna jest dobra
woda i dlatego jeszcze dziœ Chiñczycy na
wspólnie jako jeden chór, który ma ten
sam cel – œpiewaæ – zbli¿a nas do siebie.
Mamy œwiadomoœæ, ¿e jesteœmy tu razem
ze wzglêdu na wspóln¹ pasjê, któr¹ chcemy realizowaæ”. Konrad £ukasiewicz,
obecnie zaanga¿owany student Uniwersytetu Warszawskiego wspomina pobyt
na £otwie: „Utkwi³a mi w pamiêci otwartoœæ i serdecznoœæ, z jak¹ wita³a nas Polonia w Rydze. Przyjêcie przez pani¹ dyrektor szko³y oraz jej wychowanków
sprawi³o, ¿e poczuliœmy siê niemal jak w
domu. Ponadto piêkne zabytkowe stare
miasto oraz ba³tycki kurort Jurma³a zrobi³y na nas niema³e wra¿enie. Szko³a
polska w Rydze to doskona³e miejsce
wspó³pracy dla I LO”. Aktywna harcerka, rozwa¿na i odpowiedzialna Katarzyna
Cabaj ocenia relacje z Bia³orusinami:
„Moim zdaniem warto pojechaæ do Brzeœcia, poniewa¿ jest to bardzo interesuj¹ce miasto. Kole¿anki i koledzy byli bardzo uprzejmi. Bardzo zajmuj¹co opowiadali o mieœcie i pokazali nam ciekawe
miejsca. Wyjazd to równie¿ œwietna okazja, aby sprawdziæ swoj¹ znajomoœæ jêzyka rosyjskiego”. Sylwia mówi o pasji œpiewania, Konrad docenia serdecznoœæ i
otwartoœæ ³otewskiej Polonii, Kasia zauwa¿a praktyczny aspekt wzbogacania
umiejêtnoœci lingwistycznych... Te oraz
wiele innych argumentów zaœwiadczaj¹,
¿e trud w³o¿ony przez kadrê „Koœciuszki”
w przygotowanie zagranicznych wyjazdów nie idzie na marne.
Bo¿ydar
wyj¹tkowe okazje przywo¿¹ wodê z gór. Ta
woda musi mieæ odpowiedni¹ temperaturê.
£atwo to poznaæ, trzeba tylko pos³uchaæ
odg³osów czajnika. Przy pierwszym stopniu
wrzenia wody odrywaj¹ siê pêcherzyki powietrza od dna czajnika, w drugim – gwa³townie siê podrywaj¹ i jest to tzw. bia³e wrzenie, w trzecim natomiast nastêpuje burzliwe
wrzenie i powstaj¹ du¿e, pêkaj¹ce pêcherze
– woda traci du¿o tlenu. Kiedy woda jest w
stanie „bia³ego wrzenia” – to dla nas znak,
¿e nale¿y zaparzyæ herbatê.
W Polsce bia³a herbata jest droga,
kosztuje przeciêtnie od 30-100 z³ za 100 g.
Bardziej dostêpna jest wersja w torebkach,
a koszt jej jest ju¿ bardziej na nasz¹ kieszeñ.
Eleganckie piramidki serii Lipton mo¿na nabyæ za ok. 8-10 z³. Tañsze s¹ saszetki polecane przez firmê Teekanne.
Ka¿da pora roku to dobry czas na odnowê i oczyszczenie organizmu. Naj³atwiejszy i najprostszy sposób to ruch i picie
du¿ej iloœci p³ynów, szczególnie naturalnych
herbat. Pamiêtajmy jednak, ¿e picie herbaty
jest czymœ wiêcej ni¿ ugaszeniem pragnienia. Jak twierdz¹ Japoñczycy otwiera okno
na ukryty œwiat wy¿szej kultury.
oprac. J. Buczyñska
Rozmaitoœci
Wykwintne szparagi
wego i niacyny sprawia, ¿e wzmacniaj¹ uk³ad
nerwowy i maj¹ dzia³anie odm³adzaj¹ce. Spoœród sk³adników mineralnych w szparagach
na uwagê zas³uguj¹: sód, potas, magnez,
wapñ, mangan, ¿elazo, miedŸ, fosfor, fluor,
chlor oraz jod. Pêdy zawieraj¹ asparaginê,
substancje siarkowe i azotowe, które dzia³aj¹ silnie pobudzaj¹co na nerki i uk³ad moczowy. Natomiast ze wzglêdu na spor¹ zawartoœæ b³onnika pokarmowego, szparagi
przyspieszaj¹ trawienie i dzia³aj¹ lekko przeczyszczaj¹co i pobudzaj¹ perystaltykê jelit.
Badania dowiod³y, ¿e regularne spo¿ywanie szparagów znacznie obni¿a ryzyko wyst¹pienia nowotworów i chorób serca.
Niegdyœ nazywane warzywem królewskim, dziœ powszechnie dostêpne, sprawia
jednak, ¿e jego przyrz¹dzanie i podanie jest
nie lada sztuk¹. Szparagi najlepiej gotowaæ
w lekko osolonej wodzie, tak by osi¹gnê³y
stan al. dente – tylko wtedy zachowuj¹ swój
specyficzny smak, aromat oraz delikatn¹
konsystencjê. Wybornie smakuj¹ polane
roztopionym mas³em i posypane pra¿on¹
bu³k¹ tart¹. Znakomite s¹ te¿ ³odygi z dodatkiem holenderskiego sosu, sporz¹dzonego na bazie ¿ó³tek i mas³a oraz zawiniête w
naleœnik i zapieczone pod ¿ó³tym serem albo
beszamelem. Szparagi œwietnie nadaj¹ siê do
zapiekanek warzywnych, sa³atek, miês i ryb.
Bardzo dobrze prezentuj¹ siê w galaretach i
cieœcie francuskim, podaje siê je z szynk¹,
grzybami oraz jako dodatek do tart i omletów. Doskona³e s¹ tak¿e na zimno z majonezem, œmietan¹ i sosem winegret. Na aromatycznym wywarze pozosta³ym po ugotowaniu szparagów, mo¿na przyrz¹dzaæ znakomite sosy i zupy.
Sposób przygotowania szparagów:
- umyæ szparagi,
- bia³e szparagi obraæ ze skórki (zielone jemy
ze skórk¹),
- zawi¹zaæ w pêczek bawe³nian¹ nitk¹,
- w pozycji pionowej wstawiæ do wysokiego garnka o ma³ej œrednicy,
- gotowaæ w lekko osolonej i pos³odzonej
wodzie (do bia³ych mo¿na dodaæ trochê mas³a lub kilka kropli soku z cytryny), tak by
g³ówki wystawa³y ponad powierzchniê,
- gotowaæ nie krócej ni¿ 20 minut,
- zahartowaæ w zimnej wodzie.
oprac. J. Buczyñska
Apteka Prywatna
mgr Genowefa Ko³odziejczyk
£uków, ul. Nowowiejskiego 2
tel. 798 5407
Czynna: pon. - pt. - 8.00 - 19.00
sobota - 8.00 - 15.00
Oferuje:
leki krajowe i zagraniczne
homeopatyczne, przeciwcukrzycowe
leki na zamówienie.
Realizuje zamówienia na apteczki.
Koñczy siê kolejny sezon, w którym
na terenie Gminyprowadzone by³o wspó³zawodnictwo sportowe szkó³. Nad prawid³owym przebiegiem rywalizacji czuwali gminni koordynatorzy sportu: Jaros³aw Michalak i S³awomir Pa³ucki. Bardzo cieszy fakt,
i¿ do rywalizacji w³¹czy³y siê wszystkie szko³y z terenu gminy. Wyniki wspó³zawodnictwa: szko³y podstawowe I m. – SP Stanin 229 pkt. II m. - SP Sarnów - 135,5 pkt. III m. SP Tuchowicz - 106 pkt. IV m. - SP ZagoŸdzie - 95 pkt. V m. - SP Wnêtrzne - 93 pkt.
VI m. - SP Jeleniec - 84 pkt. VII m. - SP Zastawie - 75 pkt. VIII m - SP Jonnik - 46,5 pkt.;
gimnazja: I m. – Publiczne Gimnazjum w Staninie - 132 pkt. II m. - Publ. Gimnazjum w
ZagoŸdziu - 88 pkt. III m. - Publi. Gimnazjum
w Jeleñcu - 78 pkt. IV m. - Publi. Gimnazjum
w Tuchowiczu - 61 pkt. Zwyciêzcy zawodów szczebla lokalnego reprezentowali gminê na zawodach powiatowych i wy¿ej. Wyniki jakie osi¹gnêli s¹ bardzo zadawalaj¹ce
i pozwalaj¹ optymistycznie patrzeæ w sportow¹ przysz³oœæ Gminy Stanin.
Oto najwiêksze sukcesy sezonu 2010/
2011 m³odych sportowców Gminy Stanin:
I m. w Powiat. Gimnazjadzie w Dru¿ynowych
Biegach Prze³ajowych Ch³opców - PG ZagoŸdzie; II m. w Powiat. Igrzyskach w Dru¿ynowym Tenisie Sto³owym Dziewcz¹t rocznik 2000 i m³odsze – SP Jeleniec; II m. w
Rejonowych Igrzyskach w Dru¿ynowym
Tenisie Sto³owym Dziewcz¹t rocznik 2000
i m³odsze – SP Jeleniec; V m. w Wojew. Igrzyskach w Dru¿ynowym Tenisie Sto³owym
Dziewcz¹t rocznik 2000 i m³odsze – SP Jeleniec; I m w Powiat. Igrzyskach SZS w Mini
Pi³ce no¿nej ch³opców – SP Stanin; III m w
Rejon. Igrzyskach SZS w Mini Pi³ce no¿nej
ch³opców – SP Stanin; I m w Powiat. Igrzyskach SZS w Pi³ce siatkowej „4” ch³opców
– SP Stanin; III m w Rejon. Igrzyskach SZS
w Pi³ce siatkowej „4”ch³opców – SP Stanin;
I m w Powiat. Igrzyskach SZS w Pi³ce koszykowej ch³opców – SP Stanin; III m w
Rejon. Igrzyskach SZS w Pi³ce koszykowej
ch³opców – SP Stanin; III m w Powiat. Igrzyskach SZS w Pi³ce Rêcznej ch³opców – SP
Stanin; I m w Powiat. Gimnazjadzie SZS w
halowej PN ch³opców; I m w Rejon. Gimnazjadzie SZS w halowej PN ch³opców; V m w
Wojew. Gimnazjadzie SZS w halowej PN
ch³opców; II m w Powiat. Gimnazjadzie SZS
w PK ch³opców; II m w Powiat. Gimnazjadzie SZS w PK dziewcz¹t; I m w Mistrzostwach powiatu LZS w halowej pi³ce no¿nej
ch³opców. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ trzy
kluby reprezentuj¹ce Gminê Stanin w rozgrywkach pi³karskich OZPN Bia³a Podlaska
maj¹ szansê na zwyciêstwo w swoich ligach.
Kluby rozwijaj¹ siê nieustannie, o czym
œwiadczy powstanie nowych grup w Bizonie Jeleniec i Starcie Gózd.
21
6/2011
Ze wzglêdu na wykwintny smak i bardzo wysok¹ cenê d³ugo by³y nazywane warzywem królewskim.
Ju¿ ponad 4,5 tys. lat temu szparagami zajadali siê Grecy. Oni go odkryli i pewnie st¹d pochodzi jego nazwa „asparagos”
czyli „niesiany’ (pocz¹tkowo go nie uprawiali). Szparagi najpopularniejsze by³y w
krajach rejonu M. Œródziemnego. To z
W³och szparagi ruszy³y na podbój Europy.
W 1469 r. trafi³y do Francji, nastêpnie do
Anglii, Niemiec, Hiszpanii i Belgii. Do Polski dotar³y dopiero po 200 latach. Do dziœ
potentatami w produkcji szparagów s¹ W³ochy, Peru, Holandia, Japonia, Tajwan, Nowa
Zelandia, a tak¿e USA. Natomiast w Azji
Mniejszej, na zach. Syberii i w Afryce P³n.
warzywo roœnie do dziœ w stanie dzikim. W
Polsce na szerok¹ skalê uprawia siê szparagi bia³e, a rejonem, który z tego s³ynie jest
Wielkopolska. W innych krajach Europy, np.
we Francji i W³oszech, preferowane s¹ odmiany zielone, o intensywniejszym smaku.
Ju¿ w miesi¹cu marcu zaczynaj¹ siê ich
zbiory. W³aœnie wiosn¹ pêdy szparaga lekarskiego zaczynaj¹ rosn¹æ i wy³aniaj¹ siê
spod ziemi. Sposób uprawy determinuje
kolor, jaki bêdzie mieæ warzywo. Szparagi
wystawione na dzia³anie œwiat³a s³onecznego wytwarzaj¹ chlorofil, który powoduje, ¿e
roœlina zabarwia siê na zielono. Natomiast
szparagi, które rosn¹ na kopczykach i poddawane s¹ tylko krótkiemu nas³onecznieniu,
maj¹ g³ówkê o odcieniu fioletowym lub fioletowo-zielonym.
Za najsmaczniejsze uwa¿a siê górne
czêœci pêdu. Œcina siê je ka¿dego dnia, rano
i wieczorem (zawsze rêcznie), a potem szybko umieszcza w ch³odnym i wilgotnym pomieszczeniu. Zbiory szparagów zaczynaj¹
siê w marcu i trwaj¹ 2-3 miesi¹ce. W sklepach mo¿na znaleŸæ m³ode i miêsiste pêdy o
d³ugoœci 22-27 cm, zazwyczaj powi¹zane w
pêczki. Szkoda, ¿e w naszych – ³ukowskich
sklepach s¹ one rzadkoœci¹.
Szparagi od dawna traktowano jako
roœliny lecznicze. Chiñczycy uwa¿ali, ¿e preparaty z tego warzywa s¹ pomocne w leczeniu kaszlu, a Egipcjanie byli przekonani, ¿e
³agodz¹ one dolegliwoœci w¹trobowe. Natomiast staro¿ytni Grecy leczyli nimi choroby nerek. Charakterystyczny kszta³t m³odych pêdów sprawi³, ¿e szparagi zaczêto
uwa¿aæ za afrodyzjak. Ju¿ Indianie przygotowywali z nich mikstury na potencjê.
Szparagi z wody to warzywa bardzo
niskokaloryczne i lekkostrawne, dlatego
poleca siê je w dietach odchudzaj¹cych. S¹
zasobne w witaminy o silnym charakterze
przeciwutleniaj¹cym: A, C i E, które spowalniaj¹ procesy starzenia siê organizmu. Posiadaj¹ pokaŸny zestaw witamin z grupy B
oraz kwas foliowy, nikotynowy, pantotenowy i szczawiowy. Mieszanka kwasu folio-
Wspó³zawodnictwo
szkó³ w Gminie Stanin
Informator Miejski
22
Wa¿niejsze telefony:
Powiatowe Centrum
Powiadamiania Ratunkowego - 112
Policja 797-2210 997
Stra¿ po¿arna 798-2088 998
Pogotowie ratunkowe 798-2999 999
Pogotowie energetyczne - 640-4000 991
Pogotowie gazowe 798-2449 992
Pogotowe ciep³ownicze - 798-3769 993
Pogotowie wodne 798-25-97
Pogotowie kanalizacyjne 798-23-71
Policyjny Telefon Zaufania
798-67-33
Informacja PKP 798-94-36
Informacja PKS 798-22-40
Postój Taxi 798-22-22
B³êkitna Linia tp
193-93
Biuro numerów tp
118-913
6/2011
Kalendarz
12.06. Nd Zes³anie Ducha Œwiêtego
Onufrego, Janiny
13.06. Po NMP Matki Koœcio³a
Antoniego, Gerarda, Lucjana
14.06. Wt Micha³a, Walerego, Elizy
15.06. Œr Jolanty, Wita, Bernarda
16.06. Cz Benona, Julity, Aliny
17.06. Pt Brata Alberta, Laury
18.06. S o Najœw. Serca Pana Jezusa
El¿biety, Grzegorza
19.06. Nd Najœwiêtszej Trójcy
Romualda, Gerwazego
20.06. Po Bogny, Benigny
21.06. Wt Alicji, Alojzego
22.06. Œr Jana, Pauliny
23.06. Cz Bo¿e Cia³o, Wandy, Zenona
24.06. Pt Œw. Jana Chrzciciela, Danuty
25.06. So Doroty, Wilhelma, Maksyma
26.06. Nd Paw³a, Jana
27.06. Po Cyryla, W³adys³awa
28.06. Wt Ireneusza, Leona
29.06. Œr Œw. Aposto³ów Piotra,
Paw³a, Piotra
30.06. Cz Emilii, Lucyny
01.07. Pt Najœw. Serca Pana Jezusa
Haliny, Ottona
02.07. S o Niepokalanego Serca NMP
Juliana, Urbana
03.07. Nd Tomasza, Anatola, Jacka
04.07. Po El¿biety, Teodora, Malwiny
05.07. Wt Dzieñ Chorych, Marii, Antoniego
06.07. Œr Teresy, Dominiki
07.07. Cz Ernesty, Ewalda
08.07. Pt Eugeniusza, Jana
09.07. So Weroniki, Zenona
10.07. Nd Antoniego, Witalisa, Filipa
Czasopismo Towarzystwa Regionalnego im. J.S. Majewskiego w £ukowie
ISSN 1234-7558
Msze Œwiête w koœcio³ach
i kaplicach £ukowa
NIEDZIELE I ŒWIÊTA
Koœció³ parafialny
pw. Przemienienia Pañskiego:
7,00 - 9,00 - 10,30 - 12,00 - 16,00 - 18,00
Koœció³ parafialny
pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.:
7,00 - 9,00 - 10,15 - 11,30 - 12,40 - 18,00
Koœció³ parafialny
pw. NMP Matki Koœcio³a:
7,00 - 9,00 - 10,30 - 12,00 - 16,00 - 18,00
Oferty pracy w PUP
1. Brukarz
2. Blacharz samochodowy
3. Ekspozytor towaru
4. Elektromechanik samochodowy
5. G³ówny ksiêgowy
6. Handlowiec
7. Kasjer handlowy
8. Kelnerka - barmanka
9. Kierowca autobusu
10. Kierowca samochodu ciê¿arowego
11. Kier. samoch. ciê¿ar. w transp. miêdzyn.
12. Kierowca operator wózków jezdniowych
13. Kierownik budowy
14. Kierownik restauracji - menad¿er
15. Kucharz - pomoc kuchenna
16. Konserwator budynków
17. Lakiernik samochodowy
18. Magazynier
19. Mechanik pojazdów i maszyn
20. Mechanik pojazdów samochodowych
21. Monter instalacji sanitarnych, spawacz
22. Monter izolacji budowlanych
23. Murarz - pracownik dociepleñ
24. Obuwnik szwacz
25. Operator maszyn do gwintowania
26. Operator maszyn do produkcji okien
27. Operator spycharki g¹sienicowej
28. Pomocnik murarza - tynkarza
29. Pracownik biurowy
30. Rozbieracz - wykrawacz
31. Stolarz meblowy
32. Œlusarz spawacz
33. Technik budownictwa
34. Tokarz
oprac. Agnieszka Rola - poœredik pracy,
tel. 798 85 52, wew. 109, 107, 104, 111
Adres Redakcji:
21-400 £uków, ul. Czerwonego Krzy¿a 4/9, I piêtro,
tel./fax 025 798 66 96, tel. kom. 0 607 785 489.
E-mail: [email protected]
ADAMÓW * KRZYWDA * £UKÓW * SEROKOMLA * STANIN
STOCZEK £UKOWSKI * TRZEBIESZÓW * WOJCIESZKÓW * WOLA MYS£OWSKA
„Nowa Gazeta £ukowska”
miesiêcznik spo³eczno - kulturalny
(Ns Rej. Pr 63/01).
Wydawca:
£ukowskie Towarzystwo Regionalne
im. J.S. Majewskiego
Prezes Towarzystwa:
Zbigniew Pasik
Zespó³ redakcyjny NG£: Jadwiga Buczyñska
(sekretarz), Ryszard Grafik, Justyna Kucharzak,
Justyna Lecyk, Tadeusz Milewski, Marek
Okoñ (red. naczelny), Zbigniew Pasik, Teresa
Sytykiewicz, Ryszard Szczygie³ (red. techniczny)
Alicja Wiœniewska.
Wspó³pracownicy: Maria Milaniuk, S³awomir
ŒledŸ, Andrzej Wiœniewski.
Fotoreporterzy: Krzysztof Jode³ko, Andrzej
Szczygielski, Grzegorz Zarzycki.
Koœció³ parafialny pw. œw. Brata Alberta
7,00 - 9,00 - 10,30 - 12,00 - 16,30 - 18,00
Kaplica Sióstr Nazaretanek: 8,00
DNI POWSZEDNIE
Koœcio³y:
pw. Przem. Pañskiego: 6,30 -7,00 -18,00
NMP Matki Koœcio³a: 6,30 - 7,00 - 18,00
Podw. Krzy¿a Œw.: 6,30 -7,00 -7,30 -18,00
16,00 (pierwszy pi¹tek miesi¹ca dla dzieci)
œw. Brata Alberta: 7,00 - 18,00
Odeszli do wiecznoœci
15.05. Czerniewicz Janina ........................ l. 87
17.05. Ostrysz Jan .................................... l. 85
19.05. Osik Agnieszka .............................. l. 36
24.05. Sergiel Dariusz ............................... l. 50
25.05. Kêpka Jerzy .................................... l. 58
26.05. Radomyska Barbara ...................... l. 70
28.05. Dudzik Janina ................................ l. 86
02.06. Arciszewska Irena ......................... l. 88
03.06. Zawiœlañski Tadeusz .................... l. 89
04.06. Chruœciel Kazimierz ....................... l. 83
04.06. Radomyski Andrzej ....................... l. 52
05.06. Gajowy Tomasz ............................. l. 55
USC informuje - maj
Urodzenia
Zgony
Ma³¿eñstwa
89
46
25
Kursy walut w NBP (sprzeda¿)
16 V 2011
23 V 2011
30 V 2011
6 VI 2011
$
euro
2,78
2,85
2,85
2,78
3,93
3,95
4,07
4,05
Dy¿ury aptek
12 VI 13-16 VI 17-19 VI 20-23 VI 24-26 VI 27-30 VI 1-3 VII 4-7 VII 8-10 VII -
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
Kwiatkowskiego 3
Brzóski 2
Rogaliñskiego 14
Nowowiejskiego 2
Rogaliñskiego 10
Pi³sudskiego 7
Koœciuszki 2a
Wilczyñskiego 10b
Wyszyñkiego 11
Druk:
Drukarnia „Nowator” w Siedlcach.
Siedlce, ul. Warszawska 1
tel. 025 632 4094
Redaktor wydania - Marek Okoñ
Numer zamkniêto 8 czerwca 2011.
Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ Redakcja nie
ponosi odpowiedzialnoœci. Materia³ów nie zamówionych Redakcja nie zwraca, a w przypadku
zakwalifikowania ich do druku zastrzega sobie
prawo zmiany tytu³ów i dokonywania skrótów.
Aktualności
VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP
29 maja br. na stadionie Zespołu Oświatowego w Kobiałkach Starych rozegrano VI Powiatowe Zawody SportowoPożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu
Powiatu Łukowskiego. Zawody rozegrano zgodnie obowiązującym od 10 lutego 2011 r. „Regulaminem zawodów sportowopożarniczych OSP". Organizatorem zawodów był Zarząd Oddz.
Powiatowego ZOSP RP i Komenda Powiatowa PSP w Łukowie
przy współ-udziale Starostwa Powiatowego w Łukowie oraz
samorządów miejskich i gminnych z terenu powiatu.
Otwarcie zawodów strażackich
Zawody przebiegały zgodnie z ustalonym harmonogramem:
o godz. 10.00 odbyło się uroczyste otwarcie VI Powiatowych
Zawodów Sportowo-Pożarniczych, którego dokonał Starosta
Łukowski jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Łukowie druh Janusz Kozioł oraz Komendant
Powiatowy PSP w Łukowie bryg Andrzej Rusinek. W otwarciu
udział wzięły wszystkie drużyny startujące w zawodach,
zaproszeni goście oraz przybyli na zawody mieszkańcy powiatu.
Strażacka sztafeta
Po uroczystym otwarciu zawodów przystąpiono do rozgrywania poszczególnych konkurencji. Pierwszą była sztafeta
pożarnicza z przeszkodami. Polegała ona na pokonaniu w jak
najkrótszym czasie 7 odcinków 350 metrowego toru przeszkód.
Każdy 50 metrowy odcinek sztafety zawierał przeszkodę lub
zadanie do wykonania przez pokonującego go zawodnika. Rolę
pałeczki sztafetowej spełniała strażacka prądownica.
Drugą rozgrywaną konkurencją zawodów było ćwiczenie
bojowe polegające na rozwinięciu wcześniej przygotowanego
23
sprzętu pożarniczego. Drużyna startująca w tej konkurencji miała
za zadanie w sposób ściśle określony regulaminem sprawić sprzęt
pożarniczy celem podania dwóch prądów wody z zadaniem
obrócenia tarczy oraz przewrócenia pachołków. Końcową
klasyfikację drużyn w zawodach ustalono na podstawie sumy
punktów uzyskanych przez drużynę w ćwiczeniu bojowym i
sztafecie pożarniczej plus ewentualne punkty karne. Zwyciężyła
drużyna, która uzyskała najmniejszą łączną sumę punktów.
Po zakończeniu zawodów komisja sędziowska dokonała
klasyfikacji miejsc zajętych przez startujące drużyny. Sędzia
główny zawodów odczytał protokół przedstawiając generalną
klasyfikację. W zawodach wystartowało 28 drużyn męskich oraz
3 drużyny żeńskie. Zaprezentowały się również Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze z jednostek OSP Podosie i OSP Dwornia.
Ćwiczenie bojowe strażaków
Kolejność czołowych miejsc zawodów przedstawiała się
następująco: „męskie drużyny pożar-nicze” - 1. OSP Biardy,
2. OSP Wierzejki, 3. OSP Ksawerynów, 4. OSP Świderki, 5. OSP
Rosy, 6. OSP Wola Gułowska; „kobiece drużyny pożarnicze” 1. OSP Rosy, 2. OSP Gręzówka, 3. OSP Stara Huta.
Po odczytaniu protokołu przez sędziego głównego nastąpiła
dekoracja zwycięzców oraz wręczenie nagród i dyplomów
uczestnikom zawodów. Organizatorzy zawodów zapewnili
nagrody w postaci medali, dyplomów, sprzętu pożarniczego dla
jednostek oraz nagrody indywidualne.
Dekoracji zwycięzców oraz wręczenia nagród dokonali:
Poseł i jednocześnie Prezes Zarządu Oddz. Wojewódzkiego ZOSP
RP w Lublinie dh Marian Starownik, Starosta dh Janusz Kozioł,
Wicestarosta Krzysztof Tymoszuk, Komendant Powiatowy PSP
bryg. Andrzej Rusinek. Nagrody dla swoich jednostek wręczyli
obecni na zawodach burmistrz Stoczka Łukowskiego Ireneusz
Szczepanik oraz wójtowie gmin Marek Czub, Władysław Mika
oraz Jerzy Kędra. Atrakcją zawodów był start w drużynie OSP
Adamów Wójta Gminy Adamów Sławomira Skwarka.
Obsługę medialną zawodów zapewnili: Telewizja
„MASTER” z Łukowa, Katolickie Radio Podlasie, Wspólnota
Powiatowa, Nowa Gazeta Łukowska, Tygodnik Siedlecki, Słowo
Podlasia, Łukowska Gazeta Lokalna.
Informację sporządził Rzecznik Prasowy KP PSP w Łukowie
mł. bryg. Szczepan Goławski
Kontrowersyjne wjazdy na ul. Pana Tadeusza
„Slalomowy wjazd” z ul. Hrabiego Horeszki
6/2011
Sens czy bezsens budowy takiego wjazdu z ul. Nowogródek
24
Przyroda
Przyroda Powiatu Łukowskiego - Łukowskie królestwo płazów
6/2011
Środowiska wodne i podmokłe są najbardziej wrażliwe na
nawet najdrobniejszą ingerencje człowieka. To również bezcenne
mateczniki zwierząt. Jednak przyroda jest wciąż mało poznana i
nadal nas czymś zaskakuje. Jak potwierdziły wieloletnie
obserwacje płazów i penetracje w
terenie, nawet w granicach administracyjnych miasta Łukowa istnieje
prawdziwe królestwo płazów. To
terem obok ul. Strzelnicza. Według
Przemysława Laskowskiego z
Łukowa żyje tam łącznie 12 gatunków płazów. Wszystkie znajdują się
pod ochroną. Obecność traszki
grzebieniastej i kumaka nizinnego
nakazuje Dyrektywa Siedliskowa UE
jako miejsca do natychmiastowej
ochrony. Kumak nizinny jest także
wymieniony w Polskiej Czerwonej
Księdze zwierząt. Dla porównania w
Polsce na terenach nizinnych
występuje 15 gatunków płazów. Na
obszarze byłego woj. Siedleckiego
odnotowano 13 gatunków.
Dzięki aktywnej ochronie
płazów P. Laskowskiego na łukowskim uroczysku istnieje dziś tak
bogate zestawienie żab, ropuch i traszek. Przyrodnik nie skąpił sił i trudu
i przenosił zagrożone kijanki i skrzek
płazów. W takich akcjach ratunkowych (30 wiader) udało się jemu
ocalić tysiące płazów. Tylko w 2011
roku łukowski miłośnik natury
uratował około 100 litrów skrzeku
żab trawnych i moczarowych.
Niestety, działania Przemka mogą zostać pokrzyżowane,
gdyż w pobliżu łukowskiej unikalnej ostoi płazów planuje się
budowę strzelnicy sportowej. Aby zachować prawdziwe królestwo płazów w Łukowie dla przyszłych i obecnych mieszkańców
Łukowa, Przemek plany budowy strzelnicy zaskarżył do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Do
połowy maja 2011 r. na terenie rozrodu chronionych płazów
odbyły się 4 wizje w terenie z udziałem P. Laskowskiego, RDOŚ,
urzędników Magistratu i lokalnych mediów. Należy przyznać, że
pracownicy RDOŚ z Lublina bardzo
dokładnie analizowali mapy i
prowadzili wnikliwe obserwacje.
Potwierdzili oni zastrzeżenia łukowskiego przyrodnika. Prace ziemne
przy budowie strzelnicy sportowej
zostały wstrzymane. Działania
ochroniarskie P. Laskowskiego
wspierają Towarzystwo Ochrony
Herpetofauny „Tryton” z Warszawy i
lokalne media. Według Zakładu
Badań Ekologicznych EKOS i
przyrodników skupionych w Towarzystwie Przyrodniczym „Bocian” w
Siedlcach wszystkie gatunki płazów
w Polsce uznaje się za zagrożone
wyginięciem. Potwierdzają to także
przedstawiciele RDOŚ z Lublina.
Nawet ochrona pojedynczych
okazów rzadkich płazów jest kluczowa dla zachowania miejscowej
populacji gatunków.
Optymalnym rozwiązaniem
jest pogodzenie interesów egzystencji płazów i ludzi budujących
strzelnicę. Warto również dodać, że
przy ul. Strzelniczej oprócz wymienionych płazów występują także inne
gatunki zwierząt. Bezpośrednie
Rzekotka drzewna
obserwacje potwierdziły obecność
jaszczurek żyworodnej i zwinki,
tygrzyka paskowanego, myszołowa zwyczajnego, dzierzby
gąsiorka, perkozka, łyski, kropiatki, zająca, a nawet borsuka.
Słowem jest to bardzo cenny teren przyrodniczy godny ochrony.
tekst i zdj. Sławomir Śledź

Podobne dokumenty