pobierz_pdf - Państwowa Szkoła Muzyczna I

Transkrypt

pobierz_pdf - Państwowa Szkoła Muzyczna I
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia
w Szprotawie
REGULMIN
I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO
Organizator Konkursu:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szprotawie
Rada Rodziców Pomocy PSM I stopnia w Szprotawie
§1
Celem imprezy jest wymiana kulturalna i integracja muzycznie uzdolnionej młodzieży,
stworzenie możliwości scenicznej prezentacji swoich umiejętności w grze na fortepianie dla
pianistów zaprzyjaźnionych szkół, wymiana doświadczeń pedagogów oraz popularyzacja
muzyki fortepianowej.
§2
Konkurs odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. w siedzibie PSM I stopnia w Szprotawie.
§3
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I stopnia
ze Szprotawy, Żagania i Żar. Każda szkoła może wytypować w każdej grupie nie więcej niż 5
uczniów.
§4
Przesłuchania uczestników odbędą się w trzech kategoriach wiekowych:
Grupa I: klasa I i II/6 oraz I/4
Grupa II: klasa III i IV/6 oraz II/4
Grupa III: klasa V i VI/6 oraz III i IV/4
§5
Dla laureatów w każdej grupie przewiduje się nagrody i wyróżnienia. Lista nagród zostanie
ogłoszona w trakcie konkursu.
§6
Uczestnicy w I grupie przygotowują 1 utwór dowolny, uczestnicy grupy II i III po 2 utwory z
dowolnych działów. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. Program musi być
wykonany z pamięci.
§7
Jeżeli sytuacja nie będzie tego wymagała, utwory należy wykonywać bez powtórek.
§8
Występy uczestników Konkursu oceniać będzie Jury, powołane przez organizatorów.
§9
Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
§10
Laureaci Konkursu, wytypowani przez Jury, zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w
Koncercie Laureatów, który odbędzie się w Sali Kameralnej PSM I stopnia w Szprotawie.
§11
Zgłoszenia tylko na specjalnym formularzu Organizatora, należy przesłać w terminie
do dnia 30 kwietnia 2016 r.
- pocztą pod adresem: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia w Szprotawie
ul. Konopnickiej 4, 67-300 Szprotawa z dopiskiem: „I Międzyszkolny Konkurs
Pianistyczny”.
- lub elektronicznie w pliku PDF na adres mailowy szkoły: [email protected] z dopiskiem:
„I Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny”.
Do formularza należy dołączyć:
- kopię dowodu wpłaty - wpisowe 20,00 zł.
Wpisowe należy wpłacić na nr konta Rady Rodziców PSM I st. w Szprotawie:
BS 87 9657 0007 0011 0152 5269 0001, z dopiskiem „ I Międzyszkolny Konkurs
Pianistyczny”
§12
1. Na karcie zgłoszenia uczestnika obowiązkowo należy wypełnić wszystkie rubryki, podać
czas trwania każdego utworu.
2. Organizator przyjmuje karty zgłoszenia wypełnione wyłącznie komputerowo.
3. Karta zgłoszenia musi być podpisana przez:
- Dyrektora Szkoły
- nauczyciela
- rodzica ze zgodą zawartą na karcie zgłoszenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb organizacji Konkursu, na umieszczenie na stronie
internetowej szkoły zdjęć z udziałem wizerunku mojego dziecka na potrzeby udokumentowania
Konkursu oraz na rejestracje wykonywanego programu”.
§13
Wpisowe nie podlega zwrotowi .
§14
Konkurs jest jednodniowy. Koszty podróży i wyżywienia uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie.
§15
Karta zgłoszenia oraz regulamin Konkursu dostępne są na stronie internetowej Organizatora w
zakładce poświęconej I Międzyszkolnemu Konkursowi Pianistycznemu w Szprotawie.

Podobne dokumenty