(Gal Piceno - artyku_263).

Transkrypt

(Gal Piceno - artyku_263).
Lokalne Grupy Działań we Włoszech – przykład GAL Piceno
Włochy są jednym z państw Unii Europejskiej, w których polityka rolna, a co za tym idzie
sieć struktur zajmujących się tym obszarem działalności, jest bardzo rozbudowana.
Odpowiednikiem tzw. LAGów są w Italii GALe czyli Gruppi di Azione Locale. Zrzeszają one
zwykle stosunkowo dużą liczbą członków. Jedną z takich grup jest Gal Piceno, działający na
obszarze regionu Marche, na północnym wschodzie Włoch. Liczy ponad 80 podmiotów. Gal
Piceno powstał w 1996 roku jako konsorcjum spółka z o.o. z zadaniem wdrożenia Planu
Rozwoju Lokalnego „Piceno” inicjatywy Leader oraz działań z tym związanych. W planie
budżetu na lata 2000-2006 na 3 827 461 euro, 1 467 033 stanowią środki unijne. Do zadań
grupy należy m.in.:
-
redagowanie obwieszczeń i projektów
-
działalność informacyjna i publikacyjna
-
organizowanie spotkań
-
przekazywanie środków finansowych beneficjentom
-
prowadzenie rachunkowości i sprawozdań finansowych z zakresu działalności
-
działalność w celu zapewnienia spójności inwestycji
-
monitoring
-
przedstawianie semestralnych sprawozdań z działalności
-
sprawozdawczość finansowa
Poza programem Leader II i obecnie wdrażanym Leader+, grupa podjęła liczne inicjatywy
lokalne, wśród których Leonardo da Vinci II, Life – Turystyka w współpracy z Regionem
Marche, Współpraca Lokalnych Sieci Wspólnotowych i inne.
Obecnie trzy najważniejsze projekty to: PSL (Plan Rozwoju Lokalnego) Piceno Leader, tzw.
Compostaggio (działania związane z utylizacją odpadów organicznych z gospodarstwach
domowych) oraz GAL Agencja rozwoju.
Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa związana z utylizacją odpadów, na którą uzyskano
środki
finansowe
z
Unii
Europejskiej.
Projekt
zakłada
nieodpłatne
dostarczenie
gospodarstwom domowym, które wyrażą chęć uczestniczenia, sprzętu do przetwarzania
odpadów organicznych w nawozy, instrukcji, potrzebnych gadżetów oraz zapewnienie
specjalistycznego
serwisu
technicznego.
Obliczono,
że
z
odpadów
organicznych
trzyosobowej rodziny w ciągu roku można wyprodukować 150 kg nawozu, co wystarcza na
200 m2. Na podstawie liczby uczestników projektu władze lokalne będą mogły odpowiednio
obniżyć podatek od nieczystości.
Warto zajrzeć na stronę internetową Gal Piceno www.galpiceno.it. Jest ona ciekawa ze
względu na bogactwo informacji, szeroką tematykę oraz przyjemną szatę graficzną. Poza
informacjami dotyczącymi samej grupy i jej działalności, znajdziemy tu także wiadomości na
temat regionu, jego historii, ciekawych miejsc, tradycji , także kulinarnych, oraz bieżących
imprez i wydarzeń. Interaktywna mapa Marche pozwala na uzyskanie szczegółowych
informacji na temat poszczególnych części regionu. Na stronie jest także zakładka typowo
turystyczna z kompletną informacją na temat możliwości zakwaterowania, rozmaitych
restauracji i typowych produktów regionalnych – w tym doskonałych win i serów. Informacje
uzupełniają oryginalne włoskie przepisy kulinarne
Jest to doskonała promocja regionu,
ciekawa i warta uwagi. Strona redagowana jest w języku włoskim, angielskim, niemieckim i
francuskim. Trzeba dodać, że informacje są uaktualniane na bieżąco.
Promowanie działalności Gal Piceno obejmuje także media, np. programy nadawane za
pośrednictwem kanału RAI1.
Aby dodatkowego wyodrębnić produkty regionalne i podkreślić ich jakość, grupa
wprowadziła znak
. Jest to jednocześnie doskonała reklama regionu
Marche.
opracowanie: Małgorzata Nowak
na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej grupy Piceno: www.galpiceno.it

Podobne dokumenty