wniosek o założenie konta

Transkrypt

wniosek o założenie konta
WNIOSEK O ZAŁOŻENIE
KONTA
Drogi kliencie,
Decydując się na Avis, jednego ze światowych liderów na rynku
wynajmu samochodów, dokonałeś świetnego wyboru.
Za pomocą niniejszego formularza będziesz mógł szybko i łatwo otworzyć
konto agencyjne lub voucherowe. Prosimy wypełnić formularz bezpośrednio
na komputerze lub wydrukować go i wypełnić ręcznie (drukowanymi
literami). Następnie prawidłowo uzupełniony i podpisany formularz prosimy
odesłać do Avis.
Avis Jupol-Car sp. z o.o
ul. Łopuszańska 12a
02-220 Warszawa
Aby przyspieszyć cały proces można również przesłać uzupełniony
formularz faksem pod numer +48 (22) 572 65 00.
Nasze międzynarodowe biuro rezerwacji jest dostępne od poniedziałku
do piątku w godzinach 8-18 pod numerem +48 (22) 572 65 65.
www.avis.pl | www.touristikpartner.avis.de
Życzymy Wam i Waszym klientom bezpiecznej podróży!
Dane biura podróży
Numer IATA /numer TIDS /numer biura podróży Avis (jeśli już istnieje)
Biuro podróży (maks. 23 znaki)
Ulica /numer (maks. 23 znaki)
Kod pocztowy, miasto
Faks
Data
założenia
Miejsce
rejestracji
Numer w rejestrze
Numer VAT
(MM.RR
)
dn
ia
(miasto)
(data, DD/MM/RRRR)
Sieć biur podróży/współpraca
Księgowość
Numer
telefonu
(imię i nazwisko osoby kontaktowej)
Email*
*obowiązko
we
Dane bankowe do wypłaty prowizji/polecenia zapłaty
Numer konta
Kod banku
Nazwa banku
BIC
IBAN
Wyrażamy zgodę na warunki ogólne wymienione na kolejnych stronach niniejszego formularza. Avis JupolCar sp z o.o. oraz inne spółki Avis są uprawnione do przechowywania i przekazywania naszych danych w
zakresie niezbędnym do przetwarzania transakcji biznesowych. Niniejszym upoważniam Avis Jupol-Car sp.
.z o.o. do gromadzenia informacji kredytowych z banków lub agencji kredytowych (jeśli jest to niezbędne do
otwarcia konta voucherowego).
Stanowisko osoby składającej podpis (dyrektor/uprawniony przedstawiciel)
Osoba składająca podpis (imię i nazwisko drukowanymi literami)
Pieczęć firmowa i wiążący prawnie podpis zgodnie z rejestrem
handlowym
Chcielibyśmy
(Upoważnienie do obciążania rachunku przez polecenie zapłaty jest obowiązkowe
dla konta voucherowego.)
voucherów
ręcznych
Numer agencji i oddziału
Strona
1
numer
Warunki ogólne umowy agencyjnej
dla partnerów dystrybucyjnych
(np. biur podróży, touroperatorów itp.)
2. Partner dystrybucyjny generuje wynajem samochodów tworząc
ostateczne rezerwacje przez kanały rezerwacji Avis (np. stronę
www.touristikpartner.avis.de, biuro rezerwacji, TOMA, Amadeus,
Worldspan, Sabre Galileo) oraz wskazując numer biura podróży,
numer IATA lub numer TIDS w momencie rezerwacji lub
wystawiając voucher Avis wskazujący numer biura podróży, IATA
lub TIDS zgodnie z określonymi niżej zasadami.
Prowizja
3. Partner dystrybucyjny otrzymuje prowizję za wygenerowane umowy
najmu. Prowizja naliczana jest na podstawie podstawowej ceny
najmu, którą obciążany jest wynajmujący (tzn. obniżek związanych
z czasem, kilometrażem i ubezpieczeniem/odpowiedzialnością
uwzględnionych w odpowiedniej stawce Avis netto). Prowizja nie
jest wypłacana od:
dodatkowych ubezpieczeń/zniesienia
odpowiedzialności, dodatków (np. opony zimowe, bagażniki na
narty, łańcuchy na koła, bagażniki dachowe, foteliki dla dzieci,
nawigacja, wifi itp.), opłat za usługi lub innych dodatkowych usług
(np. dopłaty lotniskowe, opłaty manipulacyjne, opłaty za młodego
kierowcę, opłaty za dodatkowego kierowcę, nawet jeśli są zawarte
w danej stawce Avis) i opłat za tankowanie. Ponadto prowizja nie
będzie wypłacana od stawek korporacyjnych i stawek PEP.
4. Prowizja jest naliczana po zakończeniu najmu i dopisywana do
wewnętrznego rachunku partnera dystrybucyjnego Avis. Prowizja
podlega wypłacie tylko jeśli odpowiedni formularz rezerwacji lub
wystawiony voucher Avis obejmuje numer biura podróży, numer
IATA lub numer TIDS.
5. Partner dystrybucyjny otrzymuje następujące prowizje: Program
Holiday Special Europa i USA/Kanada: 15%
Program Business Europa: 15% Porsche i
stawki prestiżowe 10% stawki
standardowe: 10%
Stawki promocyjne: do 10%
Specjalne oferty internetowe: do 10%
Stawki za vany: 10%
Firma Avis jest upoważniona do zmiany stawek prowizji oraz
podlegających prowizji najmów w każdym czasie. Dalsze
rezerwacje zawarte przez partnera dystrybucyjnego po takiej
zmianie zostaną uznane za akceptację takich zmian.
6. Biuro podróży nie otrzyma prowizji, jeśli rezerwacja zostanie
anulowana lub z innego powodu nie doszło do zawarcia umowy
najmu, np. ze względu na brak stawiennictwa klienta (no show),
brak możliwości potwierdzenia tożsamości klienta lub niespełnienie
przez klienta wymogów Avis (np. jeśli chodzi o minimalny wiek lub
prawo jazdy).
Warunki rozliczeń
7. Prowizje wypłacane są w okresach miesięcznych. Partner
dystrybucyjny
otrzymuje
od
Avis
szczegółowe
wyciągi
wygenerowanych przez siebie umów najmu i uzyskanych z nich
prowizji. W przypadku zagranicznych umów najmu (w krajach
spoza strefy Euro) kwota ostateczna jest przeliczana na Euro po
kursie z dnia odbioru wynajętego samochodu. Prowizje wypłacane
są przelewem bankowym w ciągu miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym miał miejsce wynajem.
8. Skargi i wnioski dotyczące umów najmu i wyciągów prowizji należy
składać w ciągu 60 dni od daty wystawienia danego wyciągu. Po
upływie tego terminu wyciągi uznaje się za zaakceptowane. Kopie
wyciągów, o które wniosek wpłynie po więcej niż 60 dniach od daty
wystawienia danego wyciągu, Avis wystawia za opłatą
manipulacyjną w wysokości 2,50 CHF za kopię.
Wystawianie i wykorzystywanie voucherów
9. Avis dostarcza partnerowi dystrybucyjnemu zamówioną liczbę
kolejno ponumerowanych voucherów Avis jak również zapewnia
możliwość wystawiania voucherów elektronicznych. Partner
dystrybucyjny nie jest uprawniony do wykorzystywania innych
voucherów niż wyżej wymienione. Avis ma prawo w każdym czasie
odebrać vouchery przekazane partnerowi dystrybucyjnemu.
10. Wykorzystanie voucherów podlega warunkom ogólnym obsługi
voucherów zgodnie z załącznikiem 1. Partner dystrybucyjny jest
zobowiązany we właściwy sposób poinformować swoich klientów o
podleganiu voucherów warunkom ogólnym obsługi voucherów.
Firma Avis jest uprawniona do zmiany warunków ogólnych obsługi
voucherów w każdym czasie. Avis niezwłocznie poinformuje
partnerów dystrybucyjnych o wszelkich zmianach warunków
ogólnych obsługi voucherów i udostępni zmienione warunki ogólne
obsługi voucherów partnerom dystrybucyjnym. Dalsze korzystanie z
nieważnych warunków obsługi voucherów nie jest możliwe.
11. Firma Avis będzie przyjmowała ważne vouchery jako metodę
płatności na kwotę wartości nominalnej określonej na voucherze,
przeliczaną po aktualnym kursie wymiany w razie płatności w
walutach obcych, a w razie voucherów kredytowych na
maksymalną kwotę 2000 USD lub jej równowartość w walucie
lokalnej. Niezależnie od kwoty określonej na voucherze, voucherów
nie można wykorzystać przy wynajmie przekraczającym 30 dni.
Vouchery i stosowane stawki nie podlegają rabatom. Jeśli faktyczna
cena wynajmu przekracza wartość nominalną lub maksymalną
vouchera, klient jest zobowiązany uregulować różnicę bezpośrednio
na rzecz Avis. Jeśli faktyczna cena wynajmu jest niższa niż wartość
nominalna vouchera, partner dystrybucyjny jest zobowiązany
zwrócić różnicę klientowi. Zwrotów można dokonywać wyłącznie po
uzgodnieniu z Avis. Partner dystrybucyjny odpowiada przed Avis
za płatności za wynajem samochodów do wysokości wartości
nominalnej vouchera lub w przypadku voucherów kredytowych do
ich
określonej
wartości maksymalnej.
Ponadto
partner
dystrybucyjny odpowiada za wszelkie szkody wynikające z
nieuprawnionego wykorzystania przekazanych mu voucherów. W
razie kradzieży lub utraty vouchera partner dystrybucyjny jest
zobowiązany niezwłocznie poinformować Avis.
Postanowienia końcowe
12. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może zostać
rozwiązana na piśmie przez którąkolwiek ze stron na koniec
każdego miesiąca z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia. Powyższa klauzula nie narusza prawa do
rozwiązania umowy w szczególnych okolicznościach. W razie
rozwiązania umowy niezależnie od podstawy prawnej prawo do
wystawiania voucherów wygasa, a wszelkie vouchery należy
niezwłocznie zwrócić do Avis.
13. Nie zawarto żadnych umów pobocznych. Niniejsza umowa
zastępuje
stronami.
wszystkie
ewentualnie
istniejące
umowy
między
14. Wszelkie zmiany lub poprawki do niniejszej umowy wymagają
formy pisemnej. Powyższe odnosi się również do zmiany lub
uchylenia wymogu formy pisemnej. Firma Avis jest uprawniona do
zmiany lub wprowadzenia poprawek do niniejszych warunków
ogólnych
w
razie
wystąpienia
istotnych
okoliczności
uzasadniających taką zmianę.
15. Sądem
właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów
wynikających z lub powstałych w powiązaniu z niniejszą umową jest
sąd właściwy dla Avis.
Strona
2
Działalność agenta
1. Partner
dystrybucyjny
wykonuje
działalność
agencyjną
pośrednicząc między swoimi klientami a firmą Avis i przekazując
wnioski o wynajem pojazdów firmie Avis. Umowa najmu zostaje
zawarta w momencie odbioru wynajmowanego pojazdu
bezpośrednio pomiędzy klientem a lokalną spółką Avis bądź
lokalnym licencjobiorcą Avis dostarczającym wynajmowany pojazd
(dostawca wynajmu) na podstawie warunków ogólnych najmu
obowiązujących u dostawcy wynajmu w momencie zawarcia takiej
umowy.
Załącznik 1
Warunki ogólne obsługi voucherów
1. Voucher jest niezbywalny i nie podlega wymianie na gotówkę. Z
vouchera może skorzystać wyłącznie osoba, na której nazwisko
został on wystawiony i wyłącznie na wynajem określony na
voucherze (data, miejsce, okres wynajmu itp.). Vouchera nie można
wykorzystać przy jakichkolwiek innych wynajmach.
2. Usługi wynajmu określone na voucherze będzie świadczyć firma
AVIS zgodnie z umową najmu AVIS, która zostanie zawarta w
momencie odbioru wynajętego pojazdu pomiędzy firmą AVIS
(dostawcą wynajmu) a osobą określoną na voucherze
(wynajmującym). Niezależnie od wystawienia vouchera, firma AVIS
zastrzega sobie prawo odmowy wynajęcia pojazdu osobom, które
(a) nie osiągnęły minimalnego wieku obowiązującego w kraju
wynajmu, (b) nie posiadają ważnego prawa jazdy, (c) nie spełniają
wymogów w zakresie płatności kartą kredytową lub gotówką, lub (d)
wynajem którym stanowi zdaniem AVIS nieuzasadnione ryzyko.
5. AVIS nie ponosi odpowiedzialności wobec posiadacza vouchera za
straty lub szkody spowodowane działaniem wystawcy, jeśli
działanie takie wykracza poza zakres jego upoważnienia. Zakres
upoważnienia ograniczony jest do przyjmowania i przekazywania
rezerwacji oraz kwot określonych na voucherze do firmy AVIS. W
związku z powyższym wystawca vouchera działa jako niezależny
wykonawca, a nie jako przedstawiciel ani pracownik AVIS.
6. AVIS i wystawca vouchera nie ponoszą odpowiedzialności wobec
nabywcy lub klienta w razie utraty lub kradzieży vouchera, nawet
jeśli voucher przedstawi do realizacji osoba inna niż ta na nim
wymieniona.
7. Przyjęcie vouchera przez osobę, której nazwisko jest na nim
umieszczone, uważa się za przyjęcie niniejszych warunków
ogólnych obsługi voucherów.
3. Voucher służy do zapłaty wynajmującego za usługę wynajmu
samochodu w kwocie określonej na voucherze. Jeśli faktyczna
cena wynajmu przekroczy kwotę określoną na voucherze (np. ze
względu na dodane przez wynajmującego usługi dodatkowe lub
przedłużenie
wynajmu),
wynajmujący
ureguluje
różnicę
bezpośrednio na rzecz dostawcy wynajmu.
4. Voucher stanowi dowód zapłaty kwoty na nim określonej na rzecz
Strona
3
wystawcy vouchera. Firma “Avis rent a Car Inc.”, jej spółki zależne i
licencjobiorcy (dalej łącznie określane jako „AVIS”) ani też
wystawca vouchera nie przyjmują żadnych innych zobowiązań ani
gwarancji żadnego rodzaju, wyrażonych wprost ani dorozumianych.
Wystawienie vouchera nie stanowi zobowiązania do wyświadczenia
usługi ani potwierdzenia rezerwacji. AVIS ani wystawca vouchera
nie ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie, straty,
uszkodzenia ani opóźnienia wynikające z braku realizacji
rezerwacji, nieprzyjęcia vouchera ani z innych powodów. Zwrotu
wartości vouchera może dokonać wyłącznie jego wystawca.

Podobne dokumenty