Projekt z dnia 12 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez

Komentarze

Transkrypt

Projekt z dnia 12 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez
Projekt
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY LUBIN
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin
na lata 2012-2032
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,
poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005
r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr
117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz
"Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (M.P. z 2009 r. Nr 50, poz. 735; M.P. z 2010 r.
Nr 33, poz. 481) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin na lata
2012-2032" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 1 z 161
Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Lubin
PROGRAM
USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY
LUBIN NA LATA 2012-2032
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lubin
ul. Władysława Łokietka 6
59-300 Lubin
WYKONAWCA
Biuro Studiów i Programów SKRYBA
Wiesław Mazurkiewicz
ul. Kalinowa 10
26-630 Wrzosów
Lubin, październik 2012r
1
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 2 z 161
1. Wstęp - 3
1.1. Cel programu - 4
1.2. Charakterystyka Gminy Lubin - 5
2. Krajowe akty prawne regulujące tematykę związaną z azbestem - 7
3. Koncepcja programu usuwania wyrobów zawierających azbest i podstawowe
przesłanki realizacyjne - 16
4. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest - 25
4.1. Występowanie i zastosowanie azbestu - 25
4.2. Wpływ azbestu na zdrowie człowieka - 27
4.3. Bezpieczne postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest - 29
4.3.1. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest - 29
4.3.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest - 30
4.3.3. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 31
4.3.4. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi
azbest - 32
5. Obowiązki samorządu gminnego w zakresie usuwania azbestu 6. Stan gospodarki odpadami w gminie Lubin, w tym gospodarki wyrobami
zawierającymi azbest - 51
7. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest - 53
7.1. Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji - 53
7.2. Analiza i synteza wyników inwentaryzacji - 55
7.3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest - 60
7.4. Podstawowe założenia Programu - 62
8. Analiza lokalnego rynku demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest - 64
9. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest - 65
9.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Programu - 67
9.2. Organizacja i zarządzanie realizacją Programu - 67
9.3. Monitoring realizacji Programu - 69
10. Zasady finansowania realizacji Programu - 70
11. Edukowanie i informowanie mieszkańców w zakresie problematyki
azbestowej - 73
12. Streszczenie - 76
13. Załączniki - 80
2
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 3 z 161
1. Wstęp
Wiele osób nie wierzy w szkodliwość azbestu, inni bagatelizują problem, a jeszcze
inni wykazują swoisty oportunizm, mający być formą sprzeciwu dla ponoszenia
kosztów na jego likwidację.
To błąd. Rakotwórczość azbestu została uznana i udokumentowana. Współcześnie
azbest uznany jest za jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników
rakotwórczych w środowisku. Szacuje się, że na świecie w ostatnich latach azbest
był przyczyną ponad 100 tys. zgonów rocznie.
W Polsce azbest jest substancją prawnie zaliczoną do pierwszej kategorii substancji
rakotwórczych dla człowieka.
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski” ustanowiony przez Radę Ministrów w maju 2002 roku jest wyrazem
uznania przez nasz kraj standardów europejskich w zakresie ochrony zdrowia
mieszkańców i zanieczyszczania środowiska. Głównym powodem opracowania i
wdrożenia programu jest minimalizacja ryzyka zapadalności na nowotwory
azbestozależne.
Pozostały problemy obecności w środowisku ogromnych ilości wyrobów
azbestowych, które ulegając degradacji stanowią źródło ciągłej emisji włókien
azbestu do powietrza atmosferycznego. Włókna azbestu są praktycznie
niezniszczalne, a ich gromadzenie się w płucach może spowodować pojawianie się
nowotworów złośliwych.
Dachy z materiałów azbestowo-cementowych popularnie nazywanych eternitem, w
przytłaczającej większości powstały w latach 60 i 70. Najczęściej stosowano płyty
faliste, rzadziej płaskie. Azbest był używany nie tylko do produkcji płyt dachowych,
lecz także okładzin elewacyjnych, rur kanalizacyjnych i wodociągowych, łączników,
elementów ciernych itp. Wyroby z azbestu stosowano powszechnie bo były tanie,
trwałe, odporne na mróz i wysoką temperaturę, a przede wszystkim na ogień i
korozję.
W rezultacie w Polsce zostały nagromadzone ogromne ilości tych wyrobów. Szacuje
się, że samych pokryć dachowych jest około 1,5 mld m².
W Polsce zabroniono stosowania wyrobów zawierających azbest ustawą z 19
czerwca 1997r. Celem przytoczonego wyżej programu usuwania azbestu jest:
1. Spowodowanie oczyszczenia terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie
stosowanych od wielu lat, wyrobów zawierających azbest.
2. Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski
spowodowanych azbestem
3. Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i
doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów
ochrony środowiska
3
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 4 z 161
4. Stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz
norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, stosowanych w Unii
Europejskiej.
Wdrożone akty wykonawcze spowodowały, że każda gmina, starostwo i powiat
zostały zobowiązane do sporządzenia inwentaryzacji budynków zawierających
materiały azbestowe wraz z oceną ich stanu technicznego, a tym samym oceną
szacunkową czasu, w którym muszą zostać usunięte. W przypadku ujawnienia
widocznych uszkodzeń powierzchni wyrobów, powinny być one usunięte w pierwszej
kolejności. Pozostałe mogą być warunkowo użytkowane, jednak nie dłużej niż do 31
grudnia 2032r.
Program usuwania azbestu z terytorium Polski jest wspomagane finansowo, co
umożliwia otrzymanie dofinansowania na likwidację azbestowych dachów i elewacji.
1.1.
Cel programu
Celem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin
jest wyeliminowanie negatywnego oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców
gminy oraz likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko poprzez bezpieczne
usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Cele szczegółowe programu są następujące:
1. Zorganizowanie, wdrożenie i sukcesywne udoskonalanie lokalnego
systemu usuwania wyrobów zawierających azbest.
2. Bezpieczne oczyszczenie terenu gminy ze stosowanych od wielu lat
wyrobów zawierających azbest,
3. Wyeliminowanie oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie
do spełnienia nakazów ochrony środowiska,
Zadaniem Programu jest określenie warunków sukcesywnego, bezpiecznego
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego usuwania wyrobów zawierających
azbest.
W programie przeprowadzono:
- oszacowanie ilości wyrobów oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy w
poszczególnych miejscowościach,( inwentaryzacja)
- ocenę stanu i możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania wyrobów z
azbestem,
- opracowanie procedur usuwania wyrobów zawierających azbest,
- określenie celów o różnych terminach realizacji,
- opracowanie harmonogramu realizacji usuwania wyrobów z azbestem
- oszacowanie kosztów związane z unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych,
- wskazanie źródeł finansowania procesu usuwania azbestu z terenu gminy
- określenie sposobów monitorowania i oceny wdrażania planu,
4
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 5 z 161
W wyniku realizacji programu będą osiągnięte następujące efekty:
- poprawa jakości środowiska,
- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych,
- poprawa bezpieczeństwa ekologicznego,
- wzrost wrażliwości i wiedzy ekologicznej mieszkańców,
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców,
- wyeliminowanie niekontrolowanego składowania odpadów azbestowych,
- bezpieczne unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,
- ustanowienie systemu skutecznie wspierającego działania mieszkańców
prowadzące do usunięcia wyrobów zawierających azbest
- wprowadzenie odpowiedniego w stosunku do potrzeb systemu monitorowania
realizacji Programu.
1.2.
Charakterystyka Gminy Lubin
Gmina Lubin jest gminą wiejską położoną w województwie dolnośląskim w powiecie
lubińskim. Liczba mieszkańców wynosi 13 654 osób, a zajmowana powierzchnia
29 015 ha. Na sieć osadniczą gminy Lubin składa się 31 sołectw. Sieć osadnicza jest
równomiernie rozmieszczona na całym obszarze gminy, nie wykazuje wyraźnych
tendencji koncentracji wzdłuż szlaków komunikacyjnych, bądź dolin rzecznych.
Wiązało się to w przeszłości w dużym stopniu z rolniczym charakterem gminy, gdzie
zdecydowana większość miejscowości pełniła wiodącą funkcję rolniczą.
Użytki rolne stanowią 53% areału, niemal 40% to grunty leśne i zadrzewione a około
6% - tereny zabudowane.
Gmina położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego. Graniczy z
gminami Polkowice, Rudna, Ścinawa, Prochowice, Miłkowice, Kunice, Chojnów i
Chocianów. Obszar gminy stanowi jeden z najcieplejszych regionów klimatycznych
Polski pozostając pod wpływem Oceanu Atlantyckiego, co sprawia, że okres
wegetacyjny trwa około 31 tygodni, stwarzając doskonałe warunki dla rolnictwa. Z
tego powodu gmina Lubin posiada charakter rolniczo przemysłowy. Podstawową
funkcją rozwoju gminy jest rolnictwo oraz działalność produkcyjno usługowa, a w tym
eksploatacja surowców naturalnych.
W północnej części gminy znajdują się złoża rudy miedzi, a w południowo- wschodniej węgla brunatnego. Zagłębie miedziowe, w obrębie którego położona jest gmina
Lubin, jest znaczącym w skali kraju regionem gospodarczym. Działają tutaj kopalnie
rud miedzi oraz zakłady wzbogacania i przetwórstwa zgrupowane w KGHM
„POLSKA MIEDŹ” S.A.
5
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 6 z 161
Gminę cechują następujące wartości:
− korzystne położenie niemal w centrum Dolnego Śląska, w bliskości dużych
ośrodków kulturowych i gospodarczych Wrocławia, Zielonej Góry, Wałbrzycha i
Jeleniej Góry,
− zasoby i walory naturalne: rudy miedzi, węgiel brunatny, inne surowce mineralne,
gleby o wysokiej klasie bonitacyjnej, tereny rekreacyjne, lasy, bogactwo flory i
fauny,
− zasobność w urządzenia infrastruktury technicznej, komunalnej.
Gmina Lubin wyróżnia się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi. Znajduje się tu 18
podworskich parków naturalistycznych wpisanych do rejestru zabytków, rezerwat
przyrody, obszar chronionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody” oraz obszar mający
znaczenie dla wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
Źródliska koło Zimnej Wody PLH020092. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
obejmuje teren rezerwatu „Zimna Woda”, a także jego otoczenie. Ochroną objęte są
tu zbiorowiska grądowe z licznymi drzewami o znacznych rozmiarach oraz liczna
populacja pachnicy dębowej. W południowo zachodniej części gminy został
wydzielony obszar chronionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody” o powierzchni
103,3 km2.
6
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 7 z 161
2. Krajowe akty prawne regulujące tematykę związaną z azbestem
Regulacje prawne dotyczące azbestu są rozproszone (około 10 ustaw i 40
rozporządzeń). Biorąc pod uwagę zakres niniejszego opracowania poniżej
wymieniono, i krótko scharakteryzowano, najważniejsze ustawy i rozporządzenia w
podziale na grupy:
1. Zakaz stosowania azbestu
2. Zasady bezpiecznego użytkowania i usuwania azbestu
3. Ochrona zdrowia i opieka medyczna
4. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem azbestem
5. Transport
6. Gospodarka odpadami
1. Zakaz stosowania azbestu
Ustawy
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)
Przedmiot regulacji: ustawa zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu,
wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten
surowiec.
Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we
wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił
zakaz obrotu tymi płytami. Wyjątek stanowi tylko azbest i wyroby zawierające azbest
dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród
wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa
corocznie minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia.
Wymieniona ustawa praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających
azbest w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych
wyrobów w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu środowiska.
Ustawa porządkuje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników,
którzy mieli kontakt z azbestem.
2. Zasady bezpiecznego użytkowania i usuwania azbestu, BHP
Ustawy
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z
późn. zm.)
7
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 8 z 161
Przedmiot regulacji: ustawa wdraża dyrektywę 83/477/EWG z dnia 19 września1983
r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na
działanie azbestu w miejscu pracy.
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm.)
Przedmiot regulacji: rozporządzenie określa najwyższe dopuszczalne stężenia w
środowisku pracy pyłów zawierających azbest:
a) pyły zawierające azbest chryzotyl - 1,0 mg/m3,
- włókna respirabilne - 0,2 włókien w cm3,
b) pyły zawierające azbest krokidolit - 0,5 mg/m3 ,
- włókna respirabilne - 0,2 włókien w cm3.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089)
Przedmiot regulacji: rozporządzenia określają obowiązki wykonawcy prac
polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów azbestowych;
- Sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów
azbestowych;
- Warunki przygotowania do transportu wyrobów i odpadów azbestowych do
miejsca ich składowania;
- Wymagania, jakimi powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów
zawierających azbest;
- Obowiązek opracowania szczegółowego planu prac usuwania wyrobów
zawierających azbest.
- Określa wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)
Przedmiot
regulacji:
rozporządzenie
określa
obowiązek
pracodawców
zatrudniających pracowników przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów, ochrony
przed szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu zawierającego azbest; szkolenia
pracowników oraz plany pracy.
8
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 9 z 161
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
Przedmiot regulacji: rozporządzenie określa wymagania w zakresie wykorzystywania
wyrobów zawierających azbest, wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest,
wymagania w zakresie przemieszczania odpadów zawierających azbest, sposób
oznaczania miejsc, pomieszczeń, instalacji lub urządzeń zawierających azbest.
Określa terminy przedkładania odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach
występowania wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest, o instalacjach lub
urządzeniach zawierających azbest, o przewidywanym terminie usunięcia wyrobów
zawierających azbest. Przedstawia wzór informacji o wyrobach zawierających
azbest.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji,
preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771, z późn. zm.)
Przedmiot regulacji: rozporządzenie zawiera wykaz substancji, preparatów,
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym i sposób ich rejestrowania;
Sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność
pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami
technologicznymi działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
Sposób prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach;
Wzory dokumentów dotyczących narażenia pracowników na substancje, preparaty i
czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz
sposób przechowywania i przekazywania tych dokumentów do podmiotów
właściwych do rozpoznawania lub stwierdzenia chorób zawodowych;
Szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez substancje, preparaty lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym;
Warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na
działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o
działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz.
166)
Przedmiot regulacji: rozporządzenie określa częstotliwość badań, obowiązki
pracodawcy w zakresie pomiarów i badań, rejestr czynników szkodliwych, obowiązek
udostępniania wyników pracownikom.
9
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 10 z 161
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953, z późn. zm.)
Przedmiot regulacji: określa sposób prowadzenia dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów, dane, jakie zawiera
tablica informacyjna, oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Przedmiot regulacji: określa Obowiązki kierownika budowy w zakresie robót
budowlanych, polegających na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych
zawierających azbest.
3. Ochrona zdrowia i opieka medyczna
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych
badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w
produkcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896)
Przedmiot regulacji: tryb i zakres okresowych badań lekarskich warunki, które muszą
spełniać podmioty uprawnione do przeprowadzenia okresowych badań lekarskich
częstotliwość wykonywania okresowych badań lekarskich oraz sposób ich
dokumentowania sposób sprawowania nadzoru nad przeprowadzeniem okresowych
badań lekarskich.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków
związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. nr 189, poz.1603)
Przedmiot regulacji: rozporządzenie określa wykaz bezpłatnych leków związanych z
chorobami wywołanymi pracą przy azbeście, sposób realizacji recept oraz tryb
rozliczania przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z budżetem
państwa kosztów tych leków.
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19, poz. 231)
Przedmiot regulacji: azbest jako niedopuszczalny dodatek w materiałach
budowlanych.
10
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 11 z 161
4. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem azbestem
Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
Przedmiot regulacji: obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
W art. 30 ust. 3 zapisy dotyczące azbestu stanowią, że : właściwy organ może
nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie
określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o
którym mowa w ust. 1 tego artykułu, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150, z późn. zm.)
Przedmiot regulacji: ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki
korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju.
Ustawa zawiera szereg istotnych i ważnych postanowień dotyczących m.in.:
- państwowego monitoringu środowiska, jako systemu pomiarów, ocen i prognoz
stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania
informacji o środowisku,
- opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki odpadami,
a także programów wojewódzkich, zmierzających do przestrzegania standardów
jakości środowiska,
- ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postępowania z
substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska,
- kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących
ochrony środowiska,
- konieczności oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje.
Rozporządzenia
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za
korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217) oraz Obwieszczenie Ministra
Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za
korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P. Nr 94, poz. 958)
Przedmiot regulacji: opłaty za składowanie odpadów zawierających azbest.
11
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 12 z 161
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055)
Przedmiot regulacji: rozporządzenie określa rodzaje instalacji mogących powodować
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo
środowiska jako całości: do przetwarzania azbestu lub do wytwarzania lub
przetwarzania produktów zawierających azbest.
W załączniku do rozporządzenia ujęta jest instalacja do przetwarzania azbestu lub do
wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbest.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 206,poz.1291)
Przedmiot regulacji: rozporządzenie określa okresowość pomiarów emisji do
powietrza dla instalacji do produkcji lub obróbki wyrobów zawierających azbest,
dopuszczonych do produkcji, obrotu i importuje jeżeli ilość surowego azbestu
zużywana w tych procesach przekracza 100 kg/rok.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie sposób
przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 124, poz. 1033)
Przedmiot regulacji: rozporządzenie określa sposób przedkładania marszałkowi
województwa przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta informacji o rodzaju,
ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla
środowiska, a także terminy ich przedkładania, formę, układ oraz wymagane techniki
przedkładania.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87)
Przedmiot regulacji: ustalono wartość odniesienia dla azbestu (włókna na m 3) wynosi
po uśrednieniu 2350 μg/m3 w ciągu godziny i 250 μg/m3 dla roku kalendarzowego.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie
standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558)
Przedmiot regulacji: ustalono standardy emisyjne będą obowiązywać dla instalacji do
przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest, jeżeli ilość surowego
azbestu zużywana w tych procesach przekracza 100 kg na rok.
5. Transport
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i
sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do
transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986)
12
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 13 z 161
Przedmiot regulacji: ustalono, że przepisy o przewozie drogowym materiałów
niebezpiecznych stosuje się odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych
spełniających określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich
do jednej z klas towarów niebezpiecznych.
Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte
w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) - (Jednolity tekst Umowy ADR
Dz. U. 2005 r. Nr 178, poz. 1481). Odpady zawierające azbest pochodzące z
budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne
zawierające azbest zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 – różne materiały i
przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy ich
transporcie. Posiadacz odpadów
zawierających azbest, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu
odpadów, obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności.
Zgodnie z ustawą o odpadach zezwolenie wydaje, w drodze decyzji starosta,
właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów.
Transportujący odpady niebezpieczne obowiązany jest do posiadania karty ewidencji
odpadu, dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi i
dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych według wymagań ADR.
Klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.
6. Gospodarka Odpadami
Ustawy
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z
późn. zm.)
Przedmiot regulacji: ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób
zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z
zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania
powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego
oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
W ustawie określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym
odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje całokształt spraw administracyjnych,
związanych z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a także wymagań technicznych i organizacyjnych
dotyczących składowisk odpadów. Dla osiągnięcia celów założonych w polityce
ekologicznej państwa i wdrażania hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady
bliskości, a także utworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania
odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska, opracowuje się krajowy
plan gospodarki odpadami oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Plany
gospodarki odpadami dotyczą odpadów wytworzonych na obszarze, dla którego jest
sporządzany plan, oraz przywożonych na ten obszar, w tym odpadów komunalnych,
13
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 14 z 161
odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych. Ustawa określa także zakres planów gospodarki odpadami, sposób ich
opiniowania.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz.1495 z późn. zm.)
Przedmiot regulacji: ustawa określa wymagania jakim powinien odpowiadać sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób
zapewniający ochronę zdrowia i i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z
zasadą zrównoważonego rozwoju w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze
sprzętu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu
zużytego sprzętu. W załączniku nr 2 zostały określone składniki niebezpieczne,
materiały lub części składowe, które powinny być usunięte ze zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. W pierwszej kolejności należy usunąć m.in. azbest
oraz części składowe zawierające azbest.
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
Przedmiot regulacji: rozporządzenie określa zharmonizowany z wymogami UE
katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych oraz sposób klasyfikowania
odpadów.
Odpady zawierające azbest:
06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,
06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,
10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),
10 13 09*- odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowoazbestowych,
15 01 11*- opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,
16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest,
17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,
17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest,
* - odpady niebezpieczne
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.
U. Nr 220, poz. 1858)
Przedmiot regulacji: zakres, czas, sposoby oraz warunki prowadzenia monitoringu
składowisk odpadów;
14
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 15 z 161
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim
powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz.
549, i z 2009 r. Nr 39, poz. 320)
Przedmiot regulacji: rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące
lokalizacji, budowy i eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać
poszczególne typy składowisk odpadów.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów
odpadów, których przewóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony (Dz. U. Nr 119
poz. 769)
Przedmiot regulacji: rozporządzenie określa rodzaje odpadów, których przewóz na
terytorium Polski w celu unieszkodliwienia jest zabroniony.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz.
1673)
Przedmiot regulacji: rozporządzenie określa wzory dokumentów stosowanych do
prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli
ich przemieszczania.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 249, poz. 1674)
Przedmiot regulacji: rozporządzenie określa wzór formularza do sporządzania i
przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o
sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. Nr 298, poz. 1771)
Przedmiot regulacji: rozporządzenie określa wymagania na temat składowania
odpadów zawierających azbest, wymienionych w katalogu odpadów oznaczonych
kodami: 17 06 01* i 17 06 05*.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku
odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.)
Przedmiot regulacji: rozporządzenie określa procedury dopuszczania odpadów do
składowania na składowisku danego typu, kryteria dopuszczenia odpadów do
składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych, obojętnych, innych niż
niebezpieczne i obojętne, kryteria i procedury dopuszczenia odpadów (w tym
azbestu) na składowiska podziemne.
15
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 16 z 161
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny(Dz. U. Nr
191, poz. 1595)
Przedmiot regulacji: rozporządzenie określa, że
nieselektywnie mogą być
składowane odpady o kodach:
- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,
- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
Oznacza to, że odpady te mogą być składowane wspólnie, na tym samym
składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Natomiast nie wolno
tych odpadów mieszać i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.
3. Koncepcja programu usuwania wyrobów zawierających
azbest i podstawowe przesłanki realizacyjne
Program usuwania azbestu w Gminie Lubin musi wynikać i być spójny z
odpowiednimi dokumentami, poczynając od dokumentów strategicznych
określających kierunki działań w skali kraju poprzez dokumenty o zasięgu
wojewódzkim, a kończąc na dokumentach lokalnych.
Uwzględniając postępujący stopień szczegółowości są to:
1. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012
2. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014
3. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
4. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20082011 z uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2015
5. Program Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego, 2012r.
6. Program Ochrony Środowiska Powiatu Lubińskiego na lata 2005-2012
7. Program Gospodarki Odpadami Powiatu Lubińskiego na lata 2005 – 2012.
8. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubin na lata 2010 – 2013 z
uwzględnieniem lat 2014 - 2017
9. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubin na lata 2009 – 2012 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2016
Ad.1. Polityka ekologiczna, to świadoma i celowa działalność państwa polegająca na
racjonalnym korzystaniu z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, jego
właściwej ochronie i umiejętnym kształtowaniu, na podstawie zdobytej przez
ludzkość wiedzy teoretycznej i praktycznej. Państwo czyni to poprzez wprowadzanie
praw i regulacji w ww. dziedzinach.
Najważniejszym z problemów jest właściwe rozpoznanie stanu rzeczywistego
środowiska naturalnego oraz mechanizmów, które powodują jego zanieczyszczenie.
Dodatkowo poznanie tych aspektów powinno przebiegać szybko. Ostatnim i
16
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 17 z 161
najistotniejszym problemem jest precyzja i spójność celów, które powinna osiągnąć
polityka ochrony środowiska.
Podstawowym rozwiązaniem służącym ochronie środowiska jest wykorzystanie
mechanizmów rynku. Negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko
naturalne uzasadnia interwencję władzy państwowej. Polityka ekologiczna oznacza
włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, czyli uwzględnianie ich
na równi z celami gospodarczymi i społecznymi. Przykładem celu z zakresu polityki
ekologicznej jest zachowanie i tworzenie miejsc pracy w dziedzinach mniej
obciążających środowisko (tzw. “zielone miejsca pracy”).
W Polsce przyjęto Politykę Ekologiczną Państwa uchwałą sejmu RP podjętą dnia 8
maja 2003 r. (M.P. z 2003 r. Nr 33, poz. 433). Polska polityka ekologiczna państwa
jest realizowana zgodnie z zasadami: praworządności, likwidacji zanieczyszczeń u
źródła,
uspołecznienia,
wykorzystanie
mechanizmu
rynkowego,
zasadą
„zanieczyszczający płaci” i regionalizacją.
Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
została przyjęta przez Sejm RP w dniu 22 maja 2009r. Dokument ten ma na celu
stworzenie warunków niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony
środowiska.
Ustanowioną w dokumencie zasadą
jest zrównoważony rozwój kraju, czyli
równoważenie rozwoju kraju przy uwzględnieniu celów ochrony środowiska w takiej
samej mierze jak celów gospodarczych i społecznych. Zwraca się uwagę w pierwszej
kolejności
na
zmiany modelu
produkcji
i
konsumpcji,
zmniejszenie
materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki a także
stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania
(zapobieganie), a dopiero w następnej kolejności na działania typowo ochronne
(przeciwdziałanie). Priorytety tej Polityki sformułowane zostały w 3 działach:
1. Kierunki działań systemowych:
• uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,
• aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska,
• zarządzanie środowiskowe,
• udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,
• rozwój badań i postęp techniczny,
• odpowiedzialność za szkody w środowisku,
• aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym.
2. Ochrona zasobów naturalnych:
• ochrona przyrody,
• ochrona i zrównoważony rozwój lasów,
• racjonalne gospodarowanie zasobami wody,
• ochrona powierzchni ziemi,
• gospodarowanie zasobami geologicznymi.
17
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 18 z 161
3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:
• środowisko a zdrowie,
• jakość powietrza,
• ochrona wód,
• gospodarka odpadami,
• oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych,
• substancje chemiczne w środowisku.
Przytoczone zapisy, a w szczególności dwa pierwsze priorytety sformułowane w
dziale Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego wskazują na
obszary spójności opracowywanego Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Lubin, aby jego realizacja przyczyniła się do poprawy jakości
powietrza. Tym samym czyste środowisko będzie miało pozytywny wpływ na
zdrowie
mieszkańców Gminy
i
atrakcyjność
wypoczynkowo-turystyczną
miejscowości.
Ad.2. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 został uchwalony przez Radę
Ministrów 24 grudnia 2010 r.
Obowiązek sporządzania i aktualizacji planów gospodarki odpadami na poziomie
województw oraz na poziomie krajowym wprowadziły zapisy ustawy o odpadach.
Zgodnie z tą ustawą Krajowy Plan Gospodarki Odpadami ma charakter dokumentu
nadrzędnego, w stosunku do wojewódzkich PGO.
Celem dalekosiężnym tworzenia KPGO jest dojście do systemu gospodarki
odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni
realizowane są zasady modelowej gospodarki odpadami.
W KPGO 2014 sformułowano m.in. następujące cele główne:
- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od
wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,
- zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do
szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku
energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska,
- zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów,
- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
- utworzenie i uruchomienie bazy danych o produktach, opakowaniach i
gospodarce odpadami.
Przyjęto również następujące cele w zakresie odpadów komunalnych, z
uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji:
- objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich
mieszkańców najpóźniej do 2015 r.,
18
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 19 z 161
- objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów
najpóźniej do 2015 r.,
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:
- w 2013 r. więcej niż 50%
- w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.
W zakresie wyrobów zawierających azbest postanowiono, że w okresie od 2011 r.
do 2022 r. będą sukcesywnie osiągane cele określone w przyjętym w dniu 15 marca
2010 r. przez Radę Ministrów "Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009
- 2032".
Należy zatem stosować zasady, aby Plan usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Lubin wynikał z POKzA.
Ad.3. Celem Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 jest:
1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością
azbestu na terytorium kraju;
3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Aby zwiększyć tempo usuwania wyrobów zawierających azbest, szczególnie z
terenów wiejskich, Program wprowadza nowy instrument umożliwiający usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu własnej nieruchomości bez korzystania z
usług wyspecjalizowanych firm, o ile osoby usuwające wyroby azbestowe zostaną
odpowiednio przeszkolone i będą dysponować środkami technicznymi eliminującymi
narażenie na kontakt z włóknami azbestu, a prace te będą wykonywać incydentalnie. W ramach prac przygotowawczych do uruchomienia tego instrumentu
przygotowano wykaz niezbędnych zadań legislacyjnych oraz zaplanowano
finansowanie odpowiednich szkoleń lokalnych.
Realizacja Programu, tj. usunięcie wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści
społeczne, ekonomiczne i ekologiczne polegające na:
- zmniejszeniu emisji włókien azbestu,
- uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców,
- poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu
technicznego.
W kontekście cytowanych zasad Program usuwania azbestu z ternu gminy Lubin
powinien umożliwiać stosowanie instrumentów oraz procedur wskazanych w POKA.
Ad.4. W Programie Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata
2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2015 stwierdza się, że zasady
usuwania wyrobów zawierających azbest zawarte są w opracowanym przez
Ministerstwo Gospodarki Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających
19
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 20 z 161
azbest stosowanych na terytorium Polski, zatwierdzonym przez Radę Ministrów w
2002 roku. Zatem Program usuwania wyrobów zawierających azbest ma wynikać z
zasad określonych w POKA.
W rozdziale 4.9 Programu stwierdza się, że dokumentem programowym w
problematyce postępowania z odpadami jest wojewódzki plan gospodarki odpadami,
który zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach stanowi
integralną część wojewódzkiego programu ochrony środowiska.
Ad.5. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Dolnośląskiego (czerwiec 2012r) w problematyce postępowania z odpadami
zawierającymi azbest wyznaczono następujące cele:
Cel długoterminowy do roku 2032
Cel 1. Wyeliminowanie wyrobów zawierających azbest ze środowiska
Cele krótkoterminowe do roku 2017
Cel 1. Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji rodzaju, ilości oraz miejsc
występowania wyrobów zawierających azbest oraz jej coroczna aktualizacja
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Cel 2. Zwiększenie świadomości społeczeństwa województwa na temat szkodliwości
azbestu i konieczności jego eliminowania ze środowiska
Cel 3. Sukcesywne i bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia mieszkańców
usuwanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa
Cel 4. Zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
Cel 5. Zapewnienie na terenie województwa wystarczającej pojemności składowisk
do składowania odpadów zawierających azbest
W WPGO 2012 określono zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest,
m.in.:
- z uwagi na szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wyroby
zawierające azbest powinny podlegać sukcesywnej eliminacji przy zachowaniu
specjalistycznych procedur prowadzenia prac. Demontażu elementów
izolacyjnych i budowlanych zawierających azbest mogą dokonywać tylko osoby i
firmy posiadające stosowne zezwolenia.
- przy wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest należy uwzględniać wyniki
przeprowadzonych kontroli oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest
- instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się przez usunięcie
wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę na bezazbestowe w sposób nie
stwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi
- rury azbestowo-cementowe i elementy wyłączonych z użytkowania instalacji
ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych
podziemnych zawierających rury azbestowo-cementowe, zainstalowane przed
wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest, pozostawia się w ziemi bez ograniczeń
20
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 21 z 161
czsowych z zastrzeżeniem przypadku, gdy ich usytuowanie nie naraża na
kontakt z azbestem przy czynnościach obsługowych.
Ad.6. W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubińskiego na lata 2009 –
2017 z perspektywą do roku 2016 nie wyodrębnia się problematyki dotyczącej
postępowania z materiałami zawierającymi azbest, wskazując, że szczegółowe w
tym względzie postanowienia będą rozwinięte w powiatowym planie gospodarki
odpadami. Natomiast w POŚ wyeksponowano podstawową zasadę gospodarowania
odpadami według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr
39, poz. 251, z późn. zm.) którą jest zasada zapobiegania powstawaniu odpadów lub
ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a jeśli
nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów zapewnienie zgodnego z zasadami
ochrony środowiska odzysku lub jeśli nie udało się ich poddać odzyskowi
zapewnienie ich unieszkodliwiania.
W odniesieniu do niniejszego programu należy stwierdzić, że odpady azbestu nie
podlegają odzyskowi. Jedyny, zgodny z zasadami sposób postępowania z tego
rodzaju odpadami jest ich gromadzenie i unieszkodliwianie przez składowanie lub
termiczne przekształcanie.
Ad.7. W Programie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lubińskiego stwierdza się, że
w związku z realizacją krajowego programu usuwania wyrobów zawierających
azbest, niezbędne jest sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji tego typu
materiałów na terenie gmin Powiatu Lubińskiego. Inwentaryzacja jest nie tylko
źródłem informacji, gdzie i w jakiej ilości występują wyroby zawierające azbest, ale
pozwala także na monitorowanie sposobu demontażu i usuwania tych wyrobów, a
następnie unieszkodliwianie, powstałych w ten sposób odpadów azbestowych.
Przewiduje się wzrost ilości odpadów zawierających azbest w związku z realizacją
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski" przyjętego przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 r., według
którego wyroby zawierające azbest powinny być usunięte do końca 2032 r. Natomiast
do 2018 r. powinno być usunięte około 60% ilości odpadów zawierających azbest.
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi
azbest wymaga realizacji następujących działań:
- stworzenie pełnej inwentaryzacji budynków, budowli i innych urządzeń i
wyposażenia zawierającego azbest,
- zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków
krajowych i europejskich,
- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
21
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 22 z 161
Ad.8. W programie Ochrony Środowiska dla Gminy Lubin na lata 2010 – 2013 z
perspektywą do roku 2017 nie wyodrębnia się problematyki dotyczącej postępowania
z materiałami zawierającymi azbest, wskazując, że szczegółowe w tym względzie
postanowienia będą rozwinięte w gminnym planie gospodarki odpadami.
Ad.9. W aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Lubin na lata 2010 –
2912 postanowiono, że w celu uszczegółowienia zadań związanych z usuwaniem
azbestu, zaistniała
potrzeba
opracowania osobnego dokumentu pt. „Planu
gospodarki odpadami zawierającymi azbest na terenie gminy Lubin”. Przedmiotowy
plan powinien zawierać:
- analizę występowania wyrobów zawierających azbest (stanowiącą podsumowanie dotychczasowych inwentaryzacji);
- przeprowadzenie badań ankietowych właścicieli pod kątem ich gotowości
przeprowadzenia prac związanych z usunięciem azbestu;
- analizę możliwości bezpośredniego zaangażowania się gminy Lubin w demontaż
i utylizację azbestu;
- szczegółowe zasady dofinansowania usuwania azbestu z PFOŚiGW (formularz
wniosku, procedurę oceny wniosków, projekt umowy, zasady rozliczania
zadania)
- planowane działania w tym informacyjno - edukacyjne;
- harmonogram rzeczowy.
Powyższe przesłanki, zaktualizowane z konieczności
zmian zachodzących w
przepisach prawa określają konstrukcję merytoryczną opracowywanego Programu.
Zasadniczym źródłem wiedzy i informacji dla Gminy realizującej zadanie usuwania
azbestu jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu.
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 jest załącznikiem do
uchwały Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010r., modyfikującej
dotychczasowy
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski z 14 maja 2002r.
Uchwalony
dokument zakłada przyspieszenie tempa usuwania wyrobów
azbestowych, oraz zminimalizowanie negatywnego oddziaływania azbestu na
zdrowie ludzi i środowisko naturalne.
Program określa zadania niezbędne do zakończenia procesu oczyszczenia kraju z
azbestu, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie wystąpiły m.in. w
związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zadania te, przewidziane do
realizacji na poziomie centralnym, wojewódzkim i lokalnym, ujęto w pięciu blokach
tematycznych. Są to działania legislacyjne, edukacyjno-informacyjne oraz
monitorujące realizację Programu przy pomocy elektronicznego systemu informacji
przestrzennej. Dokument opisuje również szczegółowe czynności związane z
usuwaniem azbestu oraz ochroną zdrowia, w tym działalność Ośrodka
Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem.
22
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 23 z 161
Główne cele Programu to:
1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
2. Minimalizacja
negatywnych
skutków
zdrowotnych
spowodowanych
obecnością azbestu na terytorium kraju;
3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane
jest oczyszczenie kraju z azbestu.
Program tworzy nowe możliwości, m.in.:
1. Składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,
2. Wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien
azbestu,
3. Pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów
azbestowych wycofanych z użytkowania.
Ponadto Program przewiduje:
 do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie
rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,
 utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej
do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,
 podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków
nałożonych na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi
elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu,
 zwiększenie zaangażowania administracji samorządowej, szczególnie gmin.
Obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska o zasięgu wojewódzkim
nakłada na samorząd województwa ustawa Prawo ochrony środowiska.
POŚ jest podstawą działania samorządu województwa
w zakresie polityki
ekologicznej. Program powinien być zgodny z Polityką Ekologiczną Państwa i
przenosić jej cele na poziom województwa. Jednocześnie powinien uwzględniać
specyficzne problemy ekologiczne występujące na obszarze którego dotyczy.
Dokumenty te określają zadania gmin w zakresie dotyczącym problematyki
azbestowej. Zadania te, to w szczególności:
1. Program ma się przyczynić do poprawy jakości powietrza i wywrzeć pozytywny
wpływ na zdrowie mieszkańców i atrakcyjność turystyczno-wypoczynkową
regionu.
2. Realizacja programu powinna być poprzedzona działaniami prowadzącymi do
wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym szkodliwego działania
azbestu
3. Gmina powinna być organizatorem lokalnych szkoleń w zakresie usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług
wyspecjalizowanych firm.
23
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 24 z 161
4. Aktualizacja gminnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest.
5. Wskazane jest ujmowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest w programach wykorzystujących środki unijne.
6. Gmina powinna zapewnić wywóz odpadów zawierających azbest na
składowisko odpadów lub zapewnić ich dostarczenie do przewoźnego
urządzenia do przetwarzania odpadów zawierających azbest. Koszt transportu
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien zostać pokryty ze
środków własnych gminy, przy udziale środków właścicieli nieruchomości,
dotacji i pożyczek funduszy ochrony środowiska lub innych źródeł dostępnych
dla gminy. Udział środków właścicieli nieruchomości powinien być niewielki, ze
względu na fakt, iż koszt nowego pokrycia dachowego czy elewacyjnego nie
może być pokryty w ramach wsparcia finansowego z krajowych lub unijnych
funduszy ochrony środowiska.
7. Za zorganizowanie akcji demontażu, oczyszczenia nieruchomości i wywozu
odpadów zawierających azbest z terenu gminy na składowisko odpadów lub
ich przetworzenia w urządzeniu przewoźnym jest odpowiedzialna gmina,
zarówno w przypadku usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków
jednorodzinnych i gospodarskich, jak i z dużych obiektów budowlanych.
Jednocześnie, ww. dokumenty jednoznacznie określiły zakres obowiązków
pozostałych uczestników procesu usuwania azbestu. Należą do nich:
1. Za usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i
gospodarczych
oraz oczyszczenie terenu nieruchomości z odpadów
zawierających azbest są odpowiedzialni właściciele obiektów budowlanych
2. Za usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i
gospodarskich oraz oczyszczenie terenu nieruchomości z odpadów
zawierających azbest odpowiedzialni są właściciele nieruchomości.
3. Za usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności
publicznej , terenów publicznych, terenów byłych zakładów produkcyjnych są
odpowiedzialni właściciele obiektów budowlanych
4. Za finansowe wsparcie gmin w zakresie organizowania akcji wywozu odpadów
zawierających azbest z terenu gminy na składowisko odpadów lub ich
przetwarzania w urządzeniu przewoźnym demontowanych z budynków
jednorodzinnych, gospodarskich, dużych obiektów budowlanych i obiektów
użyteczności publicznej jest odpowiedzialny NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.
5. Za uruchomienie preferencyjnych kredytów w zakresie oczyszczania z
azbestu obiektów użyteczności publicznej, terenów publicznych i terenów
byłych zakładów produkujących azbest jest odpowiedzialny BOŚ S.A. oraz
WFOŚiGW.
24
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 25 z 161
4. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest
W Polsce od wielu lat stosowano azbest w różnych dziedzinach gospodarki. Do dziś
te wyroby są użytkowane. Płyty azbestowo- cementowe stosowane jako pokrycia
dachowe, niepalne i nie korodujące jawiły się jako idealny wyrób do tego celu.
Jednak w latach 1980-1985 w trakcie badań stwierdzono groźne dla zdrowia
człowieka oddziaływanie azbestu. Pojawiły się choroby, szczególnie nowotwory płuc
wywołane przez drobne pyłki azbestu. Włókienka azbestu umiejscowione w płucach
człowieka drażnią ścianki powodując trwały stan zapalny prowadzący w końcu do
stanu nowotworowego pęcherzyków płucnych. Wprowadzono zakaz jego stosowania
i potrzebę usunięcia już wyprodukowanych wyrobów zawierających azbest.
Niniejszy „Program” organizuje bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
azbestowych.
4.1.
Występowanie i zastosowanie azbestu
Wyroby zawierające azbest znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie
mieszkaniowym do pokrycia dachów, w przemyśle, do wykonywania rur
wodociągowych, i w innych dziedzinach.
Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem
chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu.
Wzory chemiczne głównych rodzajów azbestu przedstawiają się następująco:
• chryzotyl Mg6[(OH)8Si4O10]
• krokidolit Na7 Fe3 Fe7[(OH)Si4O11]2
• amozyt
(Fe,Mg)7[(OH)Si4O11]2
• antofyllit
(Mg, Fe)7[(OH)Si4O11]2
• tremolit
Ca2Mg5[(OH)2Si4O11]2
• aktynolit
Ca2/Mg[(OH)Si4O11]2
Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów:
1. Serpentyny:
- chryzotyl (azbest biały)- włóknista odmiana serpentynu tj. uwodnionego
krzemianu magnezu), występuje najczęściej w wyrobach azbestowocementowych,
2. Amfibole:
- amozyt (azbest brązowy) - krzemian żelazowo – magnezowy, stosowany w
krajach Europy Zachodniej, należy do grupy amfiboli, o szkodliwości
pośredniej między krokidolitem i chryzotylem
- krokidolit (azbest niebieski) - krzemian sodowo-żelazowy należący do grupy
amfiboli, najbardziej szkodliwy, rakotwórczy i mutagenny, najwcześniej
wycofany z użytkowania
- antofilit - krzemian magnezowy zawierający żelazo.
25
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 26 z 161
- tremolit,
- aktynolit.
Azbest jest minerałem posiadającym strukturę włóknistą. Cechą charakterystyczną
włókien azbestowych jest możliwość rozszczepiania się włókien na coraz mniejsze,
oraz to, że jest niepalny. Właściwości te wykorzystywano m. in. do wyrobu knotów
świec, niepalnego papieru czy też wyrobów tekstylnych. Prawdziwy przełom w
stosowaniu azbestu nastąpił w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku.
Wtedy to odkryto we Włoszech nowe złoża chryzotylu i tremolitu. Początkowo
zastosowanie azbestu ograniczało się do wyrobów niepalnej papy, zwłaszcza, gdy
plagą były pożary budynków. Prawdziwym przebojem azbest stał się za sprawą
silników parowych. Zaczęto go stosować jako różnego rodzaju izolacje kotłów, jak
również odprowadzających parę rur, tutaj spore znaczenie miał przemysł stoczniowy.
Duże znaczenie miało również stosowanie go jako surowca do produkcji wyrobów
włókienniczych, przędzy, sznurów, szczeliw oraz w motoryzacji w postaci klocków
hamulcowych, tarcz sprzęgłowych itp. Szacuje się, że wyprodukowano w sumie
około 5 tysięcy rodzajów produktów zawierających w swoim składzie azbest.
Wszystkie w/w wyroby zawierające azbest można podzielić na dwie klasy. Podział
ten uwzględnia zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową
wyrobu:
I Klasa - wyroby azbestowe „miękkie"
Wyroby te zawierają powyżej 20% azbestu i małą ilość lepiszcza. Charakteryzują się
gęstością objętościową mniejszą niż 1000 kg/m 3. Odznaczają się dużą łamliwością i
kruchością. Łatwo ulęgają uszkodzeniom, powodując duże emisje pyłu azbestu.
Najczęściej spotykane są w obiektach przemysłowych (elektrociepłownie, huty).
Narażeni na oddziaływanie ich pyłów są pracownicy wykonujący remonty izolacji lub
uszczelnień urządzeń z udziałem azbestu.
Wyroby miękkie to m. in.:
- sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego
azbestu),
- płyty i uszczelki kinkieryt, stosowane w ciepłownictwie na złączach rur,
zaworów z gorącą wodą lub parą,płaszcze azbestowo-gipsowe stosowane
w izolacji rur w ciepłownictwie,
- płyty i tektury miękkie, stosowane w izolacjach ognioochronnych.
II Klasa - wyroby azbestowe „twarde":
Ta grupa wyrobów azbestowych była najbardziej powszechna w budownictwie.
Wyroby te charakteryzują się gęstością objętościową wynoszącą powyżej 1000
kg/m3. Wyroby „twarde" są sztywne i odznaczają się dużym stopniem zwięzłości.
Procentowa zawartość azbestu jest niska i wynosi około 5% w płytach płaskich
modyfikowanych celulozą, 12 -13% w płytach azbestowo-cementowych płaskich i
falistych, około 20% w rurach azbestowo - cementowych.
26
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 27 z 161
Do wyrobów tych zaliczamy przede wszystkim:
- płyty azbestowo - cementowe faliste,
- płyty azbestowo - cementowe płaskie prasowane,
- płyty azbestowo - cementowe typu „karo”,
- rury azbestowo – cementowe oraz złącza do nich,
- płaszcze azbestowo - cementowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie.
Wyroby azbestowe znajdujące się na terenie gminy Bolesławiec to głównie płyty
azbestowo-cementowe faliste oraz, bardzo rzadko, płyty azbestowo-cementowe
płaskie
4.2.
Wpływ azbestu na zdrowie człowieka
W latach 80-tych XX-go wieku stwierdzono, że oprócz niezaprzeczalnych
pozytywnych właściwości azbestu istnieją również jego negatywne strony. Wiąże się
to przede wszystkim z włóknistą strukturą tego minerału. Potwierdzone zostało
rakotwórcze działanie włókien azbestu na organizmy żywe. Chorobotwórcze
działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu.
Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby
z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na występowanie i typ
patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz
czas trwania narażenia. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od
stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy zatrzymaniu w płucach, jak również od
fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Istotne znaczenie ma tu ich średnica.
Wykazano, że włókna cienkie – o średnicy poniżej 3 μm przenoszone są łatwiej i to
one odkładają się w końcowych odcinkach dróg oddechowych podczas gdy włókna
grube – o średnicy powyżej 5 μm zatrzymują się w górnej części układu
oddechowego. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy, mają tendencję do
zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów
amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc.
Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to
znaczy takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać
się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5
mikrometrów, mają grubość mniejszą od 3 mikrometrów, a stosunek długości włókna
do jego grubości nie jest mniejszy niż 3:1. Ze względu na to, że włókna azbestu
chryzotylowego są łatwiej zatrzymywane w górnych partiach układu oddechowego
oraz że są także skuteczniej usuwane z płuc, niosą ze sobą mniejsze ryzyko
zdrowotne w porównaniu z włóknami azbestów amfibolowych, groźniejszymi dla
człowieka w kontakcie z azbestem.
Narażenie zawodowe na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób
układu oddechowego:
27
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 28 z 161
– pylica azbestowa (azbestoza),
– łagodne zmiany opłucnowe,
– rak płuc (najpowszechniejszy nowotwór złośliwy, powodowany przez azbest),
– międzybłoniak opłucnej i otrzewnej, nowotwory o wysokiej złośliwości.
Przy narażeniu na pył azbestowy powstały z pokryć dachowych, głównym skutkiem
zdrowotnym, który należy brać pod uwagę jest międzybłoniak opłucnej i otrzewnej.
Przy zwiększonym poziomie ekspozycji na azbest, może być obserwowany wzrost
ryzyka zachorowalności na raka płuc. Zakrojone na szeroką skalę badania
przypadków międzybłoniaka oraz trendów zapadalności, wykazały zwiększoną ich
częstość w rejonach kopalń i zakładów przetwórstwa azbestu oraz w miastach.
Nowotwory te wykazują stopniowy przyrost, rocznie około 10%. Oficjalna statystyka
w Polsce wykazuje około 120 przypadków zgonów rocznie, z powodu
międzybłoniaka opłucnej.
W latach 1976-96 rozpoznano w Polsce 1314 przypadków azbestozy płuc. Jest to
pylica płuc powstała wskutek wdychania kurzu zawierającego drobiny azbestu.
Biorąc pod uwagę fakt, że okres rozwoju nowotworów związanych z działaniem
azbestu może trwać ponad 30 lat oraz niedostateczną wykrywalność chorób
związanych z narażeniem na azbest, można przypuszczać, że częstość rozpoznań
będzie w przyszłości wzrastać. Na przykład we Francji, gdzie badania prowadzi się
na większą skalę, stwierdzono, że nowotwór opłucnej atakuje od 400 do 600 osób
rocznie.
Dopuszczalne stężenie pyłu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi
1000 włókien/m3 powietrza w pomiarach 24-godzinnych.
Przeprowadzone badania kontrolne środowiskowych stężeń włókien azbestu w
aglomeracjach wielkomiejskich wykazały najwyższe, ponadnormatywne stężenia
przy węzłach komunikacyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach i w Łodzi.
Efektem narażenia na azbest jest wzrost występowania zmian opłucnowych,
szczególnie uwapnionych zmian opłucnej oraz zwiększone ryzyko międzybłoniaka
opłucnej. Nie ma w Polsce dokładnych danych dotyczących liczby osób, w
przeszłości narażonych zawodowo, oraz w przeszłości i obecnie narażonych
środowiskowo. Nadal ma miejsce pylenie – w coraz większym stopniu – z
uszkodzonych powierzchni płyt na dachach i elewacjach budynków. Nadal istnieje
skażenie środowiska pyłem azbestu, pochodzącym z tak zwanych „dzikich wysypisk
odpadów” – szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach.
Reasumując należy stwierdzić, że azbest o najdrobniejszych włóknach szkodzi
człowiekowi i ma wpływ na układ oddechowy wywołując choroby płuc. Natomiast nie
ma dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla
zdrowia. Jest to stanowisko Państwowego Zakładu Higieny z dnia 30.06.20007.
28
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 29 z 161
4.3.
Bezpieczne postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest
Metody bezpiecznego postępowania z azbestem i z wyrobami zawierającymi azbest,
począwszy od eksploatacji tych wyrobów poprzez usuwanie, transport i składowanie,
określone są poprzez obowiązujące w Polsce przepisy prawne m. in.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społ. z dnia 2 kwietnia 2004 r w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71, poz. 649 z późna. zm.) oraz
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) – określa ono obowiązki
wykonawcy prac z azbestem, warunki bezpiecznego użytkowania, warunki
przygotowania, znakowania i transportu odpadu na składowisko.
Poważny niepokój musi budzić fakt, że nieodpowiednie usuwanie z dachów,
wyrobów zawierających azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy, zwiększa
tylko zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców gminy.
Usunięcie tych zagrożeń będzie wymagało rzetelnej informacji o sposobie
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Głównym celem informowania o
ryzyku jest dostarczenie informacji o zagrożeniu osobom i społecznościom
narażonym na szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe zgodnie z zasadami
wynikającymi z odpowiednich przepisów prawnych. Uzyskane informacje stanowią
podstawę do opracowywania różnych wariantów strategii zmniejszania ryzyka, które
będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich wdrażania.
4.3.1.
Użytkowanie wyrobów zawierających azbest
Bezpieczne użytkowanie płyt azbestowo-cementowych (eternitu) uwarunkowane jest,
oprócz czynnika czasu użytkowania, także właściwym ich zabezpieczeniem. Znane
są dwie metody zabezpieczania wyrobów z azbestem:
- obudowanie innym bezpiecznym materiałem
- pokrycie powłoką farby olejnej lub żywicznej,
Pierwsza metoda polega na odizolowaniu wyrobów zawierających azbest od
otoczenia poprzez obudowanie ich pyłoszczelną przegrodą wykonaną np. ze sklejki
lub płyt gipsowych. Natomiast w drugiej metodzie stosuje się pokrycie powierzchni
tych wyrobów specjalnymi substancjami impregnującymi uniemożliwiającymi
kruszenie się azbestu lub błonotwórczymi, które tworzą na powierzchni materiału
warstwę uniemożliwiającą odłamywanie się zewnętrznych cząstek wyrobu.
Należy nadmienić, że czynnikiem negatywnie wpływającym na obecny stan wyrobów
azbestowych (pokryć dachowych i elewacji) był ich nieprawidłowy montaż (dotyczy to
głównie terenów wiejskich), powodujący pękanie płyt oraz ich odkształcanie.
29
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 30 z 161
Dodatkowym czynnikiem jest nieprzestrzeganie terminów konserwacji, a nawet
całkowity jej brak.
Czas użytkowania płyt azbestowo-cementowych (prawidłowo założonych i
zamontowanych, pomalowanych farbą akrylową i konserwowanych co 5-7 lat)
określony został na 30 lat. W Polsce wiele wyrobów jest użytkowanych średnio od 20
do 50 lat.
4.3.2.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Największe zagrożenie emisją szkodliwych dla zdrowia człowieka włókien azbestowych stwarza proces usuwania wyrobów zawierających azbest. Prace związane z
usuwaniem azbestu muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować lub
zminimalizować uwalnianie się azbestu do środowiska, tak aby nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń włókien azbestowych w powietrzu. Prace przy
usuwaniu azbestu mogą przeprowadzać przedsiębiorcy posiadający decyzję Marszałka województwa na prowadzenie tego typu prac. Wymagania w zakresie usuwania tych wyrobów określone zostały szczegółowo w odpowiednich rozporządzeniach
(Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społ. z dnia 2 kwietnia 2004 r
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.). Prace przy
usuwaniu azbestu mogą prowadzić jedynie wykonawcy posiadający niezbędne
wyposażenie techniczne i odpowiednio przeszkolonych pracowników. Podczas prac
mających na celu naprawę lub usunięcie wyrobów zawierających azbest wykonawca
zobowiązany jest do umieszczenia tablic ostrzegawczych o rodzaju prowadzonych
prac, odgrodzenia terenu prac oraz zastosowania odpowiednich środków technicznych w celu zmniejszenia emisji włókien azbestu. Istotne jest także takie prowadzenie prac, aby wyroby azbestowe usuwane były w całości, unikając ich połamania.
Przy wykonywaniu takich prac konieczne jest także stosowanie przez pracowników
odpowiedniej odzieży ochronnej i sprzętu zabezpieczającego układ oddechowy.
Ponadto w nowym rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
wprowadzono zapis umożliwiający pod pewnymi warunkami pozostawienie rur
azbestowo-cementowych wyłączonych z użytkowania pod ziemią oraz
wykorzystywanie dróg utwardzonych azbestem po zabezpieczeniu przed emisją
azbestu.
30
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 31 z 161
W Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przewidziano, że
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości może nastąpić bez
korzystania z usług wyspecjalizowanych firm. Warunkiem jest prowadzenie przez
gminę lokalnych szkoleń informujących o metodach bezpiecznego dla zdrowia ludzi
wykonywania prac demontażowych i przygotowania zdemontowanego azbestu do
transportu.
4.3.3.
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
Odpady zawierające azbest, z uwagi na zakaz stosowania azbestu nie mogą być
poddawane odzyskowi czy innemu wykorzystaniu i muszą być w sposób bezpieczny
dla zdrowia ludzi oraz środowiska unieszkodliwiane. Odpady azbestowe mogą być
deponowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych
częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na
podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych. Zasady składowania tych
odpadów regulowane są ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia,
jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61,
poz.549 oraz z 2009r. Nr 110, poz.641) , odpady pochodzące z budowy, remontu i
demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej o kodach: 17 06 01*
(materiały izolacyjne zawierające azbest) i 17 06 05* (materiały konstrukcyjne
zawierające azbest) mogą być deponowane na składowiskach lub wydzielonych
kwaterach na terenie innych składowisk, przeznaczonych do wyłącznego
składowania tych odpadów, urządzonych w specjalnie wykonanych zagłębieniach
terenu, ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem. Składowanie
odpadów zawierających azbest powinno być zakończone na poziomie 2 m poniżej
poziomu terenu otoczenia, następnie należy składowisko wypełnić ziemią do
poziomu terenu.
Nową metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest termiczne przekształcanie. Zgodnie z art. 38 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j. t. Dz. U. z
2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) istnieje możliwość unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych zapewniających takie przekształcenie włókien azbestu, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska.
31
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 32 z 161
4.3.4.
Procedury dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi
azbest
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71poz. 649) oraz
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089), właściciel,
użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia
budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest,
zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w terminach
wynikających z oceny tych wyrobów - „OCENA stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Rozporządzenie zmieniające
uwzględnia m.in.:
- sporządzenie z przeprowadzonej kontroli okresowej w jednym egzemplarzu oceny
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
- nowy wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest,
- obowiązek przechowania oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego
azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla
budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest
prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do
książki obiektu budowlanego,
- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie
udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na
podstawie badań przeprowadzonych przez laboratorium wyposażone w sprzęt
umożliwiający ich prawidłową analizę i zdolne do stosowania odpowiedniej
techniki identyfikacyjnej,
- obowiązek zgłaszania przez Wykonawcę prac polegających na zabezpieczeniu
lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia
budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac zamiaru
przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego,
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu
inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
„Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych” opracowany przez Ministerstwo
Gospodarki w 2008 roku proponuje następujące procedury dotyczące postępowania
z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest:
Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami,
instalacjami · lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające
azbest.
Procedura 1. Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy
użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.
32
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 33 z 161
Procedura 2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu
wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.
Grupa II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na
usuwaniu wyrobów
zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.
Procedura 3. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów
zawierających azbest.
Procedura 4. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz oczyszczeniem obiekty, terenu,
instalacji
Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie
transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest.
Grupa IV. Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest.
Procedura 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach
przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.
Procedura 1
Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców przy użytkowaniu obiektów
i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.
Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest”
Przeprowadzenie inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest
Opracowanie corocznego planu kontroli
jakości powietrza dla pomieszczeń
zawierających azbest
Sporządzenie informacji dla
wójta/burmistrza/prezydenta
(corocznie)
Opracowanie instrukcji bezpiecznego
postępowania i użytkowania pomieszczenia
z wyrobami zawierającymi azbest
Oznakowanie pomieszczeń, gdzie
znajdują się urządzenia lub instalacje
z wyrobami zawierającymi azbest
Zaznaczenie na planach
sytuacyjnych terenu miejsc z
wyrobami zawierającymi azbest
33
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 34 z 161
Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania
właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów,
gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy
bezpiecznego ich użytkowania.
Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje cały okres, w którym budynek, budowla, instalacja lub
urządzenie przemysłowe oraz teren, niezależnie od ich wielkości lub stanu,
charakteryzuje się tym, że znajdują się tam wyroby zawierające azbest.
Opis szczegółowy
Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego
oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek
sporządzenia - w 1 egzemplarzu „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Właściciele lub zarządcy, którzy
spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne oceny w terminach
wynikających z warunków poprzedniej oceny, tzn.:
- po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym
i nieuszkodzone,
- po roku jeśli z oceny wynika II stopień pilności
Wyroby, które uzyskały I stopień pilności powinny zostać wymienione na wyrób
bezazbestowy lub zabezpieczone.
Egzemplarz oceny właściciel lub zarządca zachowuje przy dokumentacji budynku,
budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu
sporządzenia następnej oceny. Właściciel lub zarządca obowiązany jest do
przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest, wyroby, instalacje lub urządzenia zawierające azbest
inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.
Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „informacji
o wyrobach zawierających azbest” i przedkłada ją corocznie w terminie do 31
stycznia marszałkowi województwa. Informację tą sporządza się w dwóch
egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu
organowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu
sporządzenia następnej informacji.
Osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą przedkłada ww. informację wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości
posiadanych wyrobów zawierających azbest, co pozwoli na ocenę zagrożenia dla
ludzi i środowiska w danym rejonie.
Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu,
gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:
- oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z
wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla
azbestu
- opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego
34
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 35 z 161
postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,
- zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi
azbest.
PROCEDURA 2
Dotycząca obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców
przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.
Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest
Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez
uprawnione laboratorium (alternatywnie)
Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu na 30
dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających
azbest – celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz z określonymi
warunkami.
Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie
obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją
azbestu.
Poinformowanie mieszkańców/użytkowników obiektu o usuwaniu
niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia.
Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po
wykonaniu robót oraz jego przechowywanie, przez co najmniej 5 lat
Opis procedury
Procedura dotyczy obowiązków i sposobów postępowania właścicieli lub zarządzających obiektami z zabudowanymi wyrobami z azbestem w toku czynności zmierzających do usuwania wyrobów azbestowych.
35
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 36 z 161
Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i postępowania właścicieli
i zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami
zawierającymi azbest – przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub
zabezpieczania takich wyrobów.
Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu
lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót
i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy prac.
Szczegółowy opis:
Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu,
gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest – powinien dokonać
identyfikacji rodzaju i ilości azbestu w wyrobach, przez laboratorium wyposażone w
sprzęt umożliwiający prawidłową analizę i zdolne do stosowania odpowiedniej
techniki identyfikacyjnej.
Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie
użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania prac
zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów – o ile informacja ta, nie jest podana w
innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.
Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z
tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich
od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu
stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane
przy:
1. Sporządzaniu Oceny
2. Sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta
3. Zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów
zawierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady
niebezpieczne.
Właściciel lub zarządca może zlecić innym – fachowo przygotowanym osobom lub
podmiotom prawnym – przeprowadzenia czynności wykonania identyfikacji azbestu
w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem
prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest. Właściciel lub
zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami
zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia – na 30 dni przed rozpoczęciem
prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami.
Wniosek powinien sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających art. 31
ust. 3, pkt.2 oraz Art. 36 ust. 1 pkt.1 i 4 ustawy – Prawo budowlane.
36
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 37 z 161
Procedura 3.
Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów
zawierających azbest
Opracowanie programu gospodarki odpadami i uzyskanie jego
zatwierdzenia przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony
środowiska lub marszałka województwa
Opracowanie i przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami właściwemu
organowi w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności
powodującej powstawanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności
Przyjęcie zlecenia – zawarcie
umowy na wykonanie prac
usuwania wyrobów zawierających
azbest wraz z oczyszczeniem
miejsca prac z azbestem
Opracowanie planu prac
Przygotowanie miejsca i wskazanie
tymczasowego sposobu
magazynowania odpadów
Zawarcie porozumienia z
zarządzającym składowiskiem
odpowiednim dla odpadów
zawierających azbest
Określenie stanu środowiska
przed przystąpieniem do prac,
w tym sfery przyszłych prac
Przygotowanie dokumentów
ewidencji odpadów
Opracowanie planu
bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (bioz)
Przeszkolenie pracowników
Skompletowanie środków
ochrony pracowników
Przygotowanie rejestru pracowników
narażonych na działanie azbestu
Skompletowanie wyposażenia
technicznego
Organizacja zaplecza, w tym
socjalnego i BHP
Zawarcie umowy z laboratorium
o prowadzenie monitoringu
powietrza
37
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 38 z 161
Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zasad postępowania podczas prac
przygotowawczych do zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego
przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
Opis szczegółowy
W rozumieniu przepisów ustawy o odpadach art.17 ust.1a. Wytwórca odpadów, który
prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki,
remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji
i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach
przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program
gospodarki odpadami. Wytwórcę odpadów obowiązuje postępowanie określone
przepisami ustawy o odpadach.
Podstawową czynnością dla przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w
zakresie wytwarzania odpadów zawierających azbest jest opracowanie programu
gospodarki odpadami.
Wytwórca odpadów, który jednocześnie prowadzi działalność w zakresie rozbiórki i
remontów obiektów, w wyniku, której powstają odpady zawierające azbest i który
przetwarza te odpady w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania
jednej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, obejmującej odpady
powstające w wyniku rozbiórki i remontów oraz odpady powstałe w wyniku
eksploatacji urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających
azbest.(art.17 ust.3a).
Program gospodarki odpadami dołączony do wniosku o wydanie decyzji
zatwierdzającej program, powinien zawierać:
- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z
uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
- wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania
ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
- opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
Informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami przedkłada się właściwemu organowi w terminie 30 dni
przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów lub dniem
zmiany tej działalności wpływającej na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub
sposobów gospodarowania nimi.
Informację przedkłada się w czterech egzemplarzach. Właściwym organem jest:
1) regionalny dyrektor ochrony środowiska - dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach
zamkniętych
2) marszałek województwa - dla przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378
ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
3) starosta - dla pozostałych przedsięwzięć.
Właściwość miejscową organów określonych w ust. 2 ustala się według miejsca
wytwarzania odpadów. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
38
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 39 z 161
- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w
przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia
zagrożeń,
jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę
do
podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do
wytwarzania w ciągu roku;
- informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub
ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
- opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić,
jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 30
dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania
wykonawca prac uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na
wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z
oczyszczaniem miejsca prac z azbestem.
Dla prawidłowego zawarcia umowy koniecznym jest określenie stanu środowiska
przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac. Pozwoli to na określenie
stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu
prac.
Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierać:
- określenie miejsca wykonywania prac oraz charakteru prac i przewidywanego
czasu ich trwania,
- określenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia,
- aktualną „Ocenę stanu...”,
- przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów do usunięcia,
- ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest,
- określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględnieniem technicznych środków,
- określenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu
do powietrza,
- zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,
- charakterystykę środków ochronnych użytych do ochrony pracowników i innych
osób znajdujących się w miejscu pracy.
Następnie powinien zostać opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
"plan bioz”, obejmujący m.in.:
- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i
czas ich wystąpienia,
- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrożenia,
- informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: określenie zasad
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania
przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zasady bezpośredniego
nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, przez wyznaczone w tym
celu osoby,
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,
39
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 40 z 161
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.
Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników lub ich przedstawicieli z planem
prac, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca prac jest obowiązany przeszkolić wszystkie osoby pozostające w
kontakcie z azbestem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i
nadzorujących prace w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy
postępowaniu z wyrobami zawierającymi azbest i ich odpadami. Szkolenie powinno
być przeprowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz.
1824), oraz przez upoważnione instytucje i potwierdzone odpowiednim świadectwem
lub zaświadczeniem.
Pracodawca jest obowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiednich ubrań
roboczych zabezpieczających pracowników w czasie trwania robót i oczyszczania
terenu.
Pracodawca będący wytwórcą odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest
obowiązany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru
pracowników narażonych na działanie azbestu.
Ważną sprawą jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania
odpadów niebezpiecznych na placu budowy, po ich demontażu, a jeszcze przed
transportem na składowisko. Miejsce takie powinno być wydzielone i zabezpieczone
przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o
treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp
wzbroniony”.
Na potrzeby ewidencji odpadów niebezpiecznych, wytwórca odpadów przygotowuje
dokumenty, którymi są:
- karta ewidencji odpadu,
- karta przekazania odpadu.
Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usuwaniu
wyrobów zawierających azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót, zawrzeć porozumienie z zarządzającym składowiskiem odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest. Ważne znaczenie dla prawidłowego
przygotowania robót ma skompletowanie wyposażenia technicznego, w tym narzędzi
ręcznych i wolnoobrotowych, narzędzi mechanicznych, urządzeń wentylacyjnych
oraz podstawowego sprzętu przeciwpożarowego.
Na tym etapie należy też zabezpieczyć techniczne środki zapobiegające emisji
azbestu w miejscu pracy oraz środowisku, w zależności od określenia stanu
środowiska, przed przystąpieniem do wykonywania prac.
Jeżeli usuwane są wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3, lub
inne, mocno uszkodzone, a także zawierające krokidolit oraz wyroby znajdujące się
w pomieszczeniach zamkniętych, to niezbędne jest zawarcie umowy z laboratorium
upoważnionym do prowadzenia monitoringu powietrza. Duże znaczenie ma również
przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym części socjalnej.
W planie prac – w zależności od wielkości lub specyfiki budynku, budowli, instalacji
lub urządzenia, a również terenu, gdzie prowadzone będą prace zabezpieczenia lub
40
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 41 z 161
usuwania wyrobów zawierających azbest, także występującego stopnia narażenia na
azbest – mogą zostać określone również inne niezbędne wymagania.
Procedura 4.
Dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu, terenu
lub instalacji.
Zabezpieczenie
obiektu i terenu wokół
obiektu
Izolowanie miejsc
Izolowanie
miejsc pracy
pracy
Wytwarzanie odpadów zawierających azbest
Pakowanie odpadów
Oznakowanie odpadów
Wystawienie dokumentów ewidencyjnych odpadów
Karta ewidencji
odpadu
Karta przekazania
odpadów
Przygotowanie odpadów do odbioru
Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu robót
z pozostałości azbestu
Przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność
wykonania prac i oczyszczenia
z azbestu
Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania
wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów
41
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 42 z 161
zawierających azbest – będących, w zrozumieniu ustawy o odpadach – wytwórcami
odpadów niebezpiecznych,
Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje okres od rozpoczęcia do zakończenia prac polegających
na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu
odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub
urządzenia i terenu z pozostałości azbestu.
Opis szczegółowy
Na początku należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego
przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją
pyłu azbestu, która może nastąpić w wyniku prowadzenia prac.
Ogrodzenie terenu powinno nastąpić z zachowaniem bezpiecznej odległości od
traktów komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon.
Teren prac należy ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w
kolorze biało-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga!
Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub
„Zagrożenie azbestem krokidolitem”.
Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny
zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być
wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.
Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest
określają następujące wymagania techniczne:

Nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem
i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

Demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek
uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe,

Odspajania wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu
wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi
mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające
powietrze,

Prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku
występowania stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne
wartości dla miejsca pracy,

Składowanie na tej samej zmianie roboczej, usuniętych odpadów
zawierających azbest, po ich szczelnym opakowaniu – na miejscu
tymczasowego magazynowania odpadów,

Codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg
wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń – z wykorzystaniem
podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry
o dużej skuteczności ciągu (99,99%) lub na mokro. Niedopuszczalne
jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń
i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.
W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, których
gęstość
objętościowa
wynosi
mniej
niż
1000kg/m 3
(tzw.
miękkie),
a także z innymi wyrobami, których powierzchnia jest, w widoczny sposób
uszkodzona lub zniszczona lub, jeżeli prace prowadzone są na obiektach,
z wyrobami zawierającymi azbest krokidolit, lub też w pomieszczeniach zamkniętych
to powinny być zastosowane szczególne zabezpieczenia strefy prac i ochrony
42
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 43 z 161
pracowników oraz środowiska, niezależnie od ogólnych zasad postępowania. Należą
do nich:

Komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych pomieszczeń
lub stanowiące łącznik izolacyjny między pomieszczeniem stanowiącym
strefę prac, a innymi pomieszczeniami lub na zewnątrz obiektu,

Zaostrzone rygory przestrzegania stosowania środków ochrony
osobistej,

Inne metody, określone na etapie prac przygotowawczych.
W obiekcie przylegającym do strefy prac, należy zastosować odpowiednie
zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych,
a także inne, właściwe dla stopnia narażenia, środki zabezpieczające.
Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie
opakowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2
mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem
ciągłym lub taśmą klejącą). Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych.
Odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej większej niż 1000kg/m 3 a więc
płyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich części powinny być szczelnie opakowane
w folie. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej
mniejszej niż 1000kg/m3 powinny być zestalone przy użyciu cementu lub żywic
syntetycznych i po związaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folię. Pakowanie
usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie do
opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w
sposób określony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być
trwałe, nieulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i
czynników mechanicznych. Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest oraz ich transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, właściwe dla
azbestu stosuje się:


Kartę ewidencji odpadu,
Kartę przekazania odpadów.
Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest –
wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania
prawidłowego
oczyszczenia
strefy
prac
i
otoczenia
z pozostałości azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie
urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-skutecznym filtrem (99,99%)
lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub
zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac – oświadczenia stwierdzającego
rzetelność
wykonania
prac
i
oczyszczenia
z
azbestu.
W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej
mniejszej niż 1000kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone
lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w
pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia
wyników badania powietrza – przeprowadzonego przez uprawnione do tego
laboratorium lub instytucję. W przypadkach wykonywania prac na zewnątrz nie ma
obowiązku wykonywania pomiarów czystości powietrza chyba, że inwestor tego
zażąda od wykonawcy. Koszt wykonania takich badań spoczywa na inwestorze a
obowiązek ich wykonania lub zlecenia na wykonawcy prac.
43
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 44 z 161
Procedura 5
Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
Uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest
azbest
Odbiór odpadów zawierających
azbest od poprzedniego
posiadacza
Karta przekazania odpadu
azbest
Sprawdzenie prawidłowości i
szczelności opakowania
Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych
Czyszczenie skrzyni pojazdu, wyłożenie odpowiednią folią
Przygotowanie dokumentów
Dowód rejestracyjny pojazdu
Świadectwo dopuszczenia
pojazdu do przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych
Dokument przewozowy z
opisem przewożonych
towarów niebezpiecznych
Karta przekazania odpadu
Zaświadczenie ADR z przeszkolenia
kierowców pojazdów przewożących
towary niebezpieczne
Załadunek odpadów w pakietach
foliowych
Zabezpieczenie ładunku przed
przesuwaniem
Oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR
Transport odpadów na składowisko
przeznaczone do składowania
odpadów zawierających azbest
Przekazanie odpadów na
składowisko odpadów – Karta
przekazania odpadu
44
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 45 z 161
Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania
dotyczących przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest.
Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje działania począwszy od uzyskania zezwolenia na
transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, poprzez pozostałe
czynności i obowiązki transportującego takie odpady – aż do ich przekazania na
składowisko odpadów, przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów
zawierających azbest.
Opis szczegółowy
Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu
odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje
starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza
odpadów – po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta.
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub
transportu odpadów powinien zawierać:
1.
Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania lub
transportu,
w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia
zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ
może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego
i właściwości odpadów.
2.
Oznaczenie obszaru prowadzenia działalności.
3.
Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.
4.
Wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.
5.
Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających
należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu
odpadów.
6.
Przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub
transportu odpadów.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu
odpadów jest wydawane w drodze decyzji przez właściwy organ na czas oznaczony
nie dłuższy niż 10 lat.
Transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest może zajmować się
wytwórca odpadów lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. W każdym
przypadku konieczne jest uzyskanie od właściwego starosty zezwolenia na
transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Przekazanie partii odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów innemu
posiadaczowi odpadów niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa
się z zastosowaniem karty przekazania odpadu – sporządzonej przez wytwórcę
odpadów.
Do obowiązków posiadacza odpadów niebezpiecznych prowadzącego działalność
wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy:
 posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu,
45
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 46 z 161
 posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów)
niebezpiecznych,
 posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów
niebezpiecznych,
 posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu
dokształcającego dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,
 oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,
 utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,
 sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”,
 sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.
Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, należy prowadzić z
zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych
spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.
Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów
budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest, zgodnie z ADR zaliczone
zostały do klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają
określone wymagania przy transporcie.
Posiadacz odpadów, dokonujący ich transportu, obowiązany jest do posiadania
dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych, który według ADR
powinien zawierać:

numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pełną nazwę,

klasę, do której należy odpad nadawany do przewozu,

liczbę sztuk przesyłki,

całkowitą ilość przewożonych odpadów,

nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewożonych odpadów (składowiska).
Do przewożenia odpadów zawierających azbest mogą b yć używane samochody
ciężarowe z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedną przyczepą.
Pojazdy przewożące odpady niebezpieczne powinny być zaopatrzone w
świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych.
Świadectwo to wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru
Technicznego na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez
okręgową stację kontroli pojazdów oraz sprawdzenia dokonanego przez
Transportowy Dozór Techniczny. Kierowca wyznaczony do przewozu odpadów
zawierających azbest, obowiązany jest posiadać – poza prawem jazdy –
zaświadczenie ADR ukończenia kursu dokształcającego kierowców pojazdów
przewożących towary niebezpieczne, wydane przez podmiot posiadający
zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie takiej działalności.
Każdy pojazd przewożący odpady zawierające azbest powinien być oznakowany
dwiema odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numerów rozpoznawczych.
Tablice te powinny być prostokątne, o wymiarach 30x40 cm, barwy pomarańczowej
odblaskowej, dookoła otoczone czarnym nieodblaskowym paskiem o szerokości
nieprzekraczającej 15mm. Po wyładowaniu odpadów tablice te nie mogą być
widoczne na pojeździe stojącym lub poruszającym się po drodze.
Przed każdym załadunkiem odpadów, skrzynia ładunkowa pojazdu powinna być
dokładnie oczyszczona, w szczególności z ostrych i twardych przedmiotów (np.
gwoździ, śrub) nie stanowiących integralnej części nadwozia pojazdu. Wskazane
46
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 47 z 161
jest wyłożenie podłogi skrzyni ładunkowej folią, w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniom opakowań.
Załadunek i rozładunek odpadów (palet, pojemników typu big-bag) powinny
odbywać się przy wykorzystaniu dźwigu lub podnośnika. Transportujący odpady
powinien odmówić przyjęcia przesyłki odpadów, która nie posiada oznakowania
wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz w przypadku, gdy opakowanie
zostało uszkodzone przy załadunku.
Sztuki przesyłki z opadami zawierającymi azbest powinny być ułożone i
umocowane na pojeździe tak, aby w czasie ich przewozu nie przesuwały się oraz
nie były narażone na tarcie, wstrząsy, przewracanie się i wypadnięcie z pojazdu. W
trakcie przewozu ładunek powinien być dokładnie zabezpieczony folią lub plandeką
przed uszkodzeniem.
Po każdym wyładunku odpadów z pojazdu, należy dokładnie sprawdzić, czy na
powierzchni skrzyni ładunkowej nie znajdują się pozostałości po przewożonych
odpadach. W razie stwierdzenia takiej pozostałości należy niezwłocznie ją usunąć
oraz dokładnie oczyścić pojazd i jego wyposażenie z zachowaniem zasad
przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.
Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko
przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest. Tam
następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu
składowiskiem i potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania odpadu.
Procedura 6
Składowanie odpadów na składowiskach lub w wydzielonych kwaterach
przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest
Przyjęcie partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na
składowisko
Potwierdzenie odbioru na „Karcie
przekazania odpadu”
Składowanie odpadów zgodnie z
przepisami dotyczącymi odpadów
niebezpiecznych zawierających
azbest oraz zatwierdzoną
instrukcją eksploatacji składowiska
Pobranie opłaty za korzystanie ze
środowiska – odprowadzenie
opłaty na rachunek właściwego
urzędu marszałkowskiego
Przeszkolenie pracowników w
zakresie bezpiecznych metod
postępowania z odpadami
zawierającymi azbest
Sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów
47
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 48 z 161
Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postępowania dotyczących
składowania na składowiskach odpadów lub w wydzielonych kwaterach na terenie
innych składowisk odpadów, przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest.
Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje działania począwszy od przyjęcia partii odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko, poprzez dalsze czynności, aż
do sporządzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości
przyjętych odpadów.
Opis procedury
Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych
zwierających azbest należy:
 przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z
odpadami zawierającymi azbest,
 potwierdzenie w karcie przekazania odpadów przyjęcia partii odpadów na
składowisko,
 sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów
przyjętych na składowisko,
 składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją
eksploatacji składowiska,
 zapewnić deponowanie odpadów w sposób nie powodujący uszkodzenia
opakowań odpadów,
 wykorzystać racjonalnie pojemność eksploatacyjną składowiska.
Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadów kodami
17 06 01* i 17 06 05* mogą być unieszkodliwiane przez składowanie na
składowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk,
przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów.
Składowiska lub kwatery buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu
ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się.
Zarządzający składowiskiem powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie
składowiska po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu
kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Instrukcję eksploatacji
składowiska odpadów niebezpiecznych zatwierdza, w drodze decyzji wojewoda.
Kierownik składowiska powinien posiadać świadectwo stwierdzające kwalifikacje w
zakresie gospodarowania odpadami i m.in. obowiązany jest do prowadzenia
ewidencji ilości odpadów przyjmowanych na składowisko.
Zarządzający składowiskiem pobiera od posiadacza odpadów zawierających azbest,
opłatę za korzystanie ze środowiska, którą odprowadza na rachunek urzędu
marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.
48
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 49 z 161
Zarządzający składowiskiem posiadającym wydzielone kwatery powinien zapewnić
selektywne składowanie odpadów zawierających azbest, w izolacji od innych
odpadów, a miejsce składowania powinno być oznakowane i zaznaczone na planie
sytuacyjnym składowiska. Odpady powinny być deponowane na składowiskach
zlokalizowanych na terenach oddalonych od budynków mieszkalnych i izolowanych
pasem zieleni.
Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić
w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a
podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań
odpadów. Opakowania z odpadami należy zdejmować z pojazdu przy użyciu
urządzeń dźwigowych i ostrożnie układać w kwaterze składowiska. Niedopuszczalne
jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samochodów. Warstwa zdeponowanych
odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez
przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości około 5cm.
Opakowania z odpadami powinny być układane zgodnie z technologią składowania
zatwierdzoną w instrukcji eksploatacji składowiska, uwzględniającą racjonalne
wykorzystanie pojemności obiektu.
Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest, ani
poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.
Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m
poniżej terenu otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu, zarządzający
składowiskiem powinien złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania
zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części.
Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów niebezpiecznych wydaje w drodze
decyzji wojewoda po przeprowadzeniu kontroli składowiska przez wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska.
5. Obowiązki samorządu gminnego w zakresie usuwania azbestu
Zgodnie z zapisami krajowego i wojewódzkiego programu usuwania azbestu zadania
samorządów lokalnych są następujące:
- przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest
(inwentaryzacja), oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję
azbestu na podstawie arkuszy ocen wypełnionych przez właścicieli
obiektów(stopień pilności);
- przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań
„Programu..” - opracowanie gminnych programów usuwania azbestu z terenu gminy, i ich
aktualizacja,
- współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem;
- mobilizowanie właścicieli nieruchomości do wypełniania obowiązków
związanych z bezpiecznym usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
49
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 50 z 161
- organizacja usuwania azbestu z terenu gminy,
- współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy,
inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska)
Zdecydowanie bardziej precyzyjnie określono rolę gmin w Programie Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opublikowanym przez Ministerstwo Gospodarki
w roku 2010.
Stwierdzono w rozdziale 3.3.1., że gmina powinna zapewnić wywóz odpadów
zawierających azbest na składowisko odpadów lub zapewnić ich dostarczenie do
przewoźnego urządzenia do przetwarzania odpadów zawierających azbest. Koszt
transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien zostać
pokryty ze środków własnych gminy, przy udziale środków właścicieli nieruchomości,
dotacji i pożyczek funduszy ochrony środowiska lub innych źródeł dostępnych dla
gminy. Udział środków właścicieli nieruchomości powinien być niewielki, ze
względu na fakt, iż koszt nowego pokrycia dachowego czy elewacyjnego nie
może być pokryty w ramach wsparcia finansowego z krajowych lub unijnych
funduszy ochrony środowiska.
Zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz wskazanie
odpowiedzialnych przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela nr 1. Podział zadań i odpowiedzialności związany z usuwaniem odpadów
zawierających azbest
Lp
1
2
3
4
ZADANIE
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarskich oraz oczyszczenie terenu nieruchomości z odpadów zawieraących azbest
Przeprowadzenie szkoleń lokalnych
Zorganizowanie akcji wywozu odpadów
zawierających azbest z terenu gminy na
składowisko odpadów lub ich przetwarzania w
urządzeniu przewoźnym
Finansowe wsparcie gmin w zakresie organizowania
akcji wywozu odpadów zawierających azbest z
terenu gminy na składowisko odpadów lub ich
przetwarzania w urządzeniu przewoźnym w ramach
środków krajowych.
Odpowiedzialny
Termin
Właściciel
nieruchomości
2010-2032
Jednostka
samorządu
terytorialnego
2010-2032
Jednostka
samorządu
terytorialnego
2010-2032
NFOŚiGW
WFOŚiGW
2010-2032
50
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 51 z 161
6. Stan gospodarki odpadami w gminie Lubin, w tym gospodarki
wyrobami zawierającymi azbest
Zasady postępowania z odpadami w gminie Lubin oraz stan gospodarki
odpadowej został rozpoznany w oparciu o dostarczone dokumenty programowe
oraz w drodze obserwacji i wywiadów prowadzonych podczas czynności
inwentaryzacyjnych. Udostępnione dokumenty to w szczególności sprawozdania z
realizacji gminnych programów gospodarki odpadami za lata 2005 – 2010.
Podstawowe problemy które gmina rozwiązuje w ramach racjonalizacji gospodarki
odpadami, to:
1. Obejmowanie wszystkich mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów
w komunalnych.
2. Dalszy rozwój i upowszechnianie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.
3. Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Obecnie
wszyscy mieszkańcy gminy mają możliwość selektywnej zbiorki odpadów
opakowaniowych. W dokumentach sprawozdawczych oceniono, że
selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie gminy prowadzona
jest w sposób prawidłowy i rozwija się w dobrym kierunku.
4. Konieczny jest intensywny rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów
niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (np.
przeterminowane leki, farby i lakiery, zużyte baterie, świetlówki itd.).
Znaczącym niedostatkiem obecnego systemu jest niewystarczający poziom
odzysku odpadów zielonych. Niektóre gospodarstwa rolne prowadzą zbiórkę
odpadów ulegających biodegradacji i zagospodarowują je w indywidualnych
przydomowych kompostowniach.
5. Gmina Lubin podjęła szereg działań w zakresie edukacji ekologicznej
mieszkańców. Edukacja ekologiczna prowadzona była przede wszystkim w
jednostkach oświatowych na terenie całej gminy. Dzieci i młodzież
uczestniczyły w akcjach Sprzątanie Świata , Dzień Ziemi itp.
6. Gmina Lubin podjęła szereg działań w zakresie edukacji ekologicznej
mieszkańców. Edukacja ekologiczna prowadzona była przede wszystkim w
jednostkach oświatowych na terenie całej gminy. Dzieci i młodzież
uczestniczyły w akcjach Sprzątanie Świata , Dzień Ziemi itp.
Organizowane były także konkursy, wycieczki ekologiczne
7. Gmina prowadzi coroczne przeglądy stanu i miejsc występowania wyrobów
zawierających azbest.
Aktualne, najważniejsze problemy w gospodarce odpadami to w szczególności:
1. Trudności z pełnym wdrożeniem zasad zagospodarowania odpadami
niebezpiecznymi, w szczególności PCB, azbestem, odpadami pozyskanymi z
51
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 52 z 161
pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadowymi środkami ochrony roślin;
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
2. Niewystarczające postępy w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych
Wyraziste miejsce w praktycznie realizowanej gospodarce odpadami zajmuje
problematyka azbestowa. Gmina posiada dane, dotyczące występowania na jej
obszarze wyrobów zawierających azbest uzyskane ze zgłoszeń ludności, co
przedstawiono w tabeli nr 2. Oszacowana ilość wyrobów azbestowych
zastosowanych w 358 obiektach wynosiła 69 460m2.
Tabela nr 2. Spis wyrobów zawierających azbest przeprowadzona przez sołectwa.
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Miejscowość
Buczynka
Bukowna
Chróstnik
Czerniec
Dąbrowa Górna
Gogołowice
Gola
Gorzelin
Gorzyca
Karczowiska
Kłopotów
Krzeczyn Mały
Krzeczyn Wielki
Księgnice
Lisiec
Miłoradzice
Miłosna
Miroszowice
Niemstów
Obora
Osiek
Pieszków
Raszowa
Raszowa Mała
Raszówka
Siedlce
Składowice
Szklary Górne
Ustronie
Wiercień
Zimna Woda
Rodzaj
własności
Rodzaj
wyrobu
Ilość
[m2]
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
osoba fizyczna
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
płyty a-c faliste
320
454
4510
2270
760
2660
100
2027
4742
0,0
430
838
627
5781
4364
1962
1882
225
10099
990
320
1305
1095
327
5225
3207
6716
RAZEM
1200
162
2904
1958
69460
52
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 53 z 161
7. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest z terenu wszystkich obiektów
występujących na terenie gminy Lubin została przeprowadzona jako spis „z natury”
na podstawie wizji w terenie oraz informacji uzyskanych od właścicieli lub zarządców
nieruchomości.
7.1.
Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest polegała na oszacowaniu ilości [m2],
masy [Mg] oraz ocenie stopnia pilności usunięcia (zużycia) pokryć i elewacji
wszystkich obiektów na terenie gminy do których wybudowania zastosowano
materiały zawierające azbest.
Podstawowymi dokumentami inwentaryzacyjnymi były mapy satelitarne terenu,
odpowiednio w skali 1:20 000, 1:10 000 i 1:2500
Podstawowy podział terenu Gminy do celów organizacji inwentaryzacji
przeprowadzono według 31 obrębów ewidencyjnych.
Poszczególne pola inwentaryzacyjne, którymi były wycinki map satelitarnych
odwzorowujące najmniejszy, wzięty do inwentaryzacji obszar terenu wyrażony w
skali 1:2500.
Każdy zinwentaryzowany obiekt został zarejestrowany w arkuszu inwentaryzacyjnym
o poniższym wzorze.
Arkusz inwentaryzacyjny
Obszar ewidencyjny, pole ewidencyjne
Lp
Miejsce
występowania
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr
fotografii
Materiał
Powierzchnia
[m²]
Masa
[kG]
Stopień
pilności
usunięcia
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
W kolumnie nr 2 wskazuje się miejsce występowania azbestu, czyli adres obiektu.
W kolumnie nr 3 określono rodzaj zabudowy, np. budynek mieszkalny.
W kolumnie nr 4 wskazywano numer zinwentaryzowanego obiektu wg mapy
katastralnej.
W kolumnie nr 5 umieszczano numer fotografii zinwentaryzowanego obiektu.
Fotografie są załącznikami do arkuszy inwentaryzacyjnych.
W kolumnie nr 6 określano rodzaj użytego materiału zawierającego azbest.
W kolumnie nr 7 i 8 wpisywano, odpowiednio, ilość i masę zinwentaryzowanego
wyrobu zawierającego azbest.
W kolumnie 9 umieszczano informacje o stopniu pilności usunięcia wyrobu.
53
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 54 z 161
Oszacowanie powierzchni wyrobów zawierających azbest przeprowadzono poprzez
zliczanie ilości płyt azbestowo-cementowych, i w zależności od ich rodzaju (płaskie,
mała „fala”, duża „fala”, płyty „karo”), w oparciu o normy branżowe określono ich
powierzchnię. Alternatywnym sposobem był bezpośredni pomiar powierzchni i
szacunkowe uwzględnianie naddatków konstrukcyjnych i montażowych istniejącego
pokrycia. W przypadku braku dostępu do obiektu wykonywano pomiar pośredni z
zastosowaniem
map
ortofotograficznych
z
uwzględnieniem
naddatków
konstrukcyjnych.
Najdokładniejszą, lecz najbardziej pracochłonną metodą określania ilości wyrobów
zawierających azbest jest pierwsza z wymienionych, tj. zliczanie ilości płyt, i na tej
podstawie szacowanie ich powierzchni i masy (tabela nr 3)
Tabela nr 3. Przykładowe wymiary płyt azbestowo-cementowych
Wymiary [mm]
Typ
Długość
Szerokość
Grubość
NF-9
WF-6
1250
1875
2500
1250
1875
2500
1120
1120
1120
1097
1097
1097
6
6
6
6
6
6
Powierzchnia
[m2]
1,4
2,0
2,8
1,4
2,0
2,75
Dokładność metody wynika z jej bezpośredniości, zaś pracochłonność – z
konieczności dostępu do konstrukcji obiektu budowlanego.
Szacowanie powierzchni azbestu na podstawie powierzchni obiektu, np. dachu, jest
obarczone znacznym błędem, gdyż w budownictwie stosuje się różnej wielkości
zakładek montażowych; tak poprzecznych jak wzdłużnych. W praktyce zależność
pomiędzy powierzchnią dachu a powierzchnią płyt azbestowych wynosi
jak 1 : 1,2÷1,45.
Masę wyrobów zawierających azbest określono arytmetycznie, uwzględniając za
Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032, że masa 1m2 wyrobów
stosowanych na pokrycia dachowe wynosi 11kG.
54
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 55 z 161
7.2.
Analiza i synteza wyników inwentaryzacji
Ilość i masę zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest w obiektach
będących własnością osób fizycznych przedstawiono w tabeli nr 4.
Odwzorowanie graficzne ilości wyrobów zawierających azbest w poszczególnych
miejscowościach gminy pokazano na rys. nr 1 a rozmieszczenie azbestu w
obrębach ewidencyjnych, na rys. nr 2.
Niemstów
Raszówka
Składowice
Księgnice
Chróstnik
Siedlce
Wiercień
Czerniec
Gorzyca
Lisiec
Pieszków
Zimna Woda
Gogołowice
Miłoradzice
Szklary Górne
Miroszowice
Obora
Gorzelin
Raszowa
Miłosna
Osiek
Gola
Dąbrowa Górna
Krzeczyn Mały
Krzeczyn Wielki
Bukowna
Kłopotów
Buczynka
Ustronie
Raszowa Mała
Karczowiska
Serie2
Serie1
0
20
40
60
80
100
120
140
Mg
Rys. nr 1. Graficzne odwzorowanie ilości wyrobów azbestowych w
miejscowościach Gminy Lubin
55
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 56 z 161
Tabela nr 4. Wynik inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających
azbest
TabelaZESTAWIENIE
nr
ZBIORCZE
Nr.
Nr.
arkusza
obrębu
inwentary- ewidencyjzacyjnego
nego
Nazwa miejscowości
Ilość
zinwentar.
azbestu
[m²]
Masa
zinwentar.
Azbestu
[Mg]
liczba
zinwentar
obiektów
[szt]
Liczba
Masa azbestu Masa azbestu
obiektów
w 1 kolejn.
w 2 kolejn.
mieszkaln. [szt]
usuwania
usuwania
Masa azbestu
w 3 kolejn.
usuwania
1
0001
Buczynka
524
5,76
5
0
2,09
3,67
0,0
2
0002
Bukowna
727
7,99
15
0
0,0
7,99
0,0
3
0003
Chróstnik
5475
60,23
38
5
12,01
41,94
6,28
4
0004
Czerniec
4064
44,71
26
3
15,39
19,75
9,57
5
0005
Dąbrowa Górna
1297
14,27
6
0
3,69
5,92
4,66
6
0006
Gogołowice
2914
32,05
35
1
13,03
19,0
0,0
7
0007
Gola
1548
17,03
5
0
1,1
15,93
0,0
8
0008
Gorzelin
2347
25,82
15
3
3,18
18,66
3,88
9
0009
Gorzyca
3791
41,70
22
1
6,62
35,08
0,0
10
0010
Karczowiska
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
11
0011
Kłopotów
690
7,59
7
1
1,43
4,39
1,77
12
0012
Krzeczyn Mały
1272
13,99
14
3
0,43
8,21
5,35
13
0013
Krzeczyn Wielki
913
10,04
15
0
3,88
6,16
0
14
0014
Księgnice
5620
61,82
35
2
51,34
7,66
2,82
15
0015
Lisiec
3347
36,82
42
6
13,04
15,23
8,10
16
0016
Miłoradzice
2911
32,03
27
2
7,17
23,89
0,97
17
0017
Miłosna
1914
21,05
17
0
7,91
12,37
0,77
18
0018
Miroszowice
2617
28,78
10
0
18,06
10,72
0,0
19
0019
Niemstów
10750
118,25
66
6
35,10
73,18
9,97
20
0020
Obora
2550
28,05
15
2
1,1
26,95
0,0
21
0021
Osiek
1788
19,66
6
1
14,6
1,47
3,59
22
0022
Pieszków
2937
32,3
18
0
7,13
21,18
3,99
56
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 57 z 161
23
24
0023
0024
Raszowa
Raszowa Mała
2301
291
25,31
3,2
24
8
0
0
8,63
0,33
13,03
2,78
3,65
0,0
25
0025
Raszówka
7657
84,22
13
3
9,86
74,36
0,0
26
0026
Siedlce
4186
46,05
37
2
7,56
30,15
8,34
27
0027
Składowice
7416
81,58
13
0
9,11
72,47
0,0
28
0028
Szklary Górne
2633
28,96
12
1
10,17
18,79
0,0
29
0029
Ustronie
514
5,65
13
0
1,68
3,65
0,32
30
31
0030
0031
Wiercień
Zimna Woda
4102
2926
45,12
32,19
44
22
4
3
7,71
7,70
35,18
18,79
2,23
5,70
92022
1012,22
625
49
281,05
648,55
82,62
RAZEM
57
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 58 z 161
Szklary Górne
Azbest
28,96
1 kol. usuw 10,17
2 kol. usuw 18,79
3 kol. usuw 0,00
Krzeczyn Wielki
Azbest
10,04
1 kol. usuw 3,88
2 kol. usuw 6,16
3 kol. usuw 0,00
Obora
Azbest
1 kol. usuw
2 kol. usuw
3 kol. usuw
28,05
1,1
26,95
0,00
Gola
Azbest
17,03
1 kol. usuw 1,1
2 kol. usuw 15,93
3 kol. usuw
0,00
Składowice
Azbest
81,58
1 kol. usuw 9,11
2 kol. usuw 72,47
3 kol. usuw 0,00
Krzeczyn Mały
Azbest
13,99
1 kol. usuw 0,43
2 kol. usuw 8,21
3 kol. usuw
5,35
Ustronie
Azbest
1 kol. usuw
2 kol. usuw
3 kol. usuw
Chróstnik
Azbest
60,23
1 kol. usuw 12,01
2 kol. usuw 41,94
3 kol. usuw 6,28
Księgnice
Azbest
61,82
1 kol. usuw 51,34
2 kol. usuw
7,66
3 kol. usuw 2,82
Gorzyca
Azbest
41,70
1 kol. usuw 6,62
2 kol. usuw 35,08
3 kol. usuw 0,00
5,65
1,68
3,65
0,32
Dąbrowa Górna
Azbest
14,27
1 kol. usuw 3,69
2 kol. usuw 5,92
3 kol. usuw 4,66
Zimna Woda
Azbest
32,19
1 kol. usuw 7,70
2 kol. usuw 18,79
3 kol. usuw 5,70
Miroszowice
Azbest
28,78
1 kol. usuw 18,06
2 kol. usuw 10,72
3 kol. usuw 0,00
Lisiec
Azbest
1 kol. usuw
2 kol. usuw
3 kol. usuw
Siedlce
Azbest
1 kol. usuw
2 kol. usuw
3 kol. usuw
36,82
13,04
15,23
8,10
Bukowna
Azbest
7,99
1 kol. usuw 0,00
2 kol. usuw 7,99
3 kol. usuw 0,00
46,05
7,56
30,15
8,34
Czerniec
Azbest
44,71
1 kol. usuw 15,39
2 kol. usuw 19,75
3 kol. usuw 9,57
Wiercień
Azbest
45,12
1 kol. usuw 7,71
2 kol. usuw 35,18
3 kol. usuw 2,23
Niemstów
Azbest
118,25
1kol.usuw
35,10
2 kol.usuw 78,18
3 kolusuw
9,97
Gorzelin
Azbest
25,82
1 kol. usuw
3,18
2 kol. usuw 18,66
3 kol. usuw 3,88
Gogołowice
Azbest
32,05
1 kol. usuw 13,03
2 kol. usuw
19,0
3 kol. usuw 0,00
Pieszków
Azbest
32,3
1 kol. usuw 7,13
2 kol. usuw 21,18
3 kol. usuw 3,99
Miłosna
Azbest
21,05
1 kol. usuw 7,91
2 kol. usuw 12,37
3 kol. usuw 0,77
Raszówka
Azbest
84,22
1 kol. usuw 9,86
2 kol. usuw 74,36
3 kol. usuw 0,00
Kłopotów
Azbest
7,59
1 kol. usuw
1,43
2 kol. usuw
4,39
3 kol. usuw
1,77
Raszowa
Azbest
25,31
1 kol. usuw 8,63
2 kol. usuw 13,03
3 kol. usuw 3,65
Raszowa Mała
Azbest
3,2
1 kol. usuw 0,33
2 kol. usuw 2,78
3 kol. usuw 0,00
MIłoradzice
Azbest
32,03
1 kol. usuw 7,17
2 kol. usuw 23,89
3 kol. usuw 0,97
Buczynka
Azbest
5,76
1 kol. usuw 2,09
2 kol. usuw
3,67
3 kol. usuw
0,00
Osiek
Azbest
1 kol. usuw
2 kol. usuw
3 kol. usuw
19,66
14,6
1,47
3,59
58
Rys. nr 2. Rozmieszczenie azbestu w obrębach ewidencyjnych [Mg]
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 59 z 161
Łączna, zinwentaryzowana ilość azbestu wynosi 92 022m2 (1012,22Mg) i jest
wyższa od deklarowanej przez mieszkańców (tabela nr 2) o około 33%. Liczba
zinwentaryzowanych obiektów wykonanych z zastosowaniem materiałów
zawierających azbest wynosi 625, w stosunku do 358 zgłoszonych przez
mieszkańców, tj. więcej o około 75%.
Największą ilość materiałów zawierających azbest zinwentaryzowano w obrębach
ewidencyjnych Niemstów, Raszówka i Składowice.
Parametrem wskazującym na lokalną wielkość „obciążenia” środowiskowego
włóknami azbestu jest ilość wyrobów przypadających na jednego mieszańca.
Rozkład tego parametru w poszczególnych miejscowościach został przedstawiony
w tabeli nr 5.
Tabela nr 5. Liczba obiektów oraz masa wyrobów przypadających na jednego
mieszkańca obrębu ewidencyjnego
Liczba
obiektów z
azbestem
5
15
38
26
6
35
5
15
22
0
7
14
15
35
42
27
17
10
66
15
6
18
24
8
13
37
13
12
13
44
22
Masa
wyrobów
[Mg]
5,76
7,99
60,23
44,71
14,27
32,05
17,03
25,82
41,70
0
7,59
13,99
10,04
61,82
36,82
32,03
21,05
28,78
118,25
28,05
19,66
32,3
25,31
3,2
84,22
46,05
81,58
28,96
5,65
45,12
32,19
Liczba
mieszkańców
50
136
956
352
82
288
205
167
459
356
111
233
783
686
273
406
213
358
902
1118
1334
445
206
78
990
498
340
1005
85
226
313
Ilość
azbestu na
osobę
[Mg/os]
0,115
0,059
0,063
0,127
0,174
0,111
0,083
0,155
0,091
0,068
0,060
0,013
0,090
0,135
0,079
0,099
0,080
0,131
0,025
0,015
0,071
0,123
0,041
0,085
0,092
0,239
0,029
0,066
0,200
0,103
625
1012,22
13 654
0,074
L
Nazwa obrębu ewidencyjnego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Buczynka
Bukowna
Chróstnik
Czerniec
Dąbrowa Górna
Gogołowice
Gola
Gorzelin
Gorzyca
Karczowiska
Kłopotów
Krzeczyn Mały
Krzeczyn Wielki
Księgnice
Lisiec
Miłoradzice
Miłosna
Miroszowice
Niemstów
Obora
Osiek
Pieszków
Raszowa
Raszowa Mała
Raszówka
Siedlce
Składowice
Szklary Górne
Ustronie
Wiercień
Zimna Woda
59
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 60 z 161
Z przedstawionego zestawienia wynika, że w dziewiętnastu
przypadkach
„obciążenie” azbestowe przekracza wartość średnią liczoną dla gminy wynoszącą
0,074Mg/osobę. Wśród nich w 2 przypadkach odchylenie jest znaczne, a w jednym
przypadku, w Składowicach, ponad trzykrotnie przekracza wartość średnią.
Struktura obciążenia azbestowego będzie miała znaczenie przy konstruowaniu
planu realizacyjnego Programu.
7.3.
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest została przeprowadzona wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z 5 sierpnia 2010r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010r. Nr 162,
poz. 1089).
Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest w praktyce sprowadza się
do określenia okresu, przez jaki mogą być, warunkowo, użytkowane. Warunek o
którym mowa świadczy o tym, że dla bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi nie istnieje
alternatywa dla usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych. Kwestią
otwartą jest tylko stopień pilności ich usunięcia.
Określenie stopnia pilności usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających
azbest jest czynnością kluczową dla ustalenia zasad realizacji niniejszego
Programu.
Organizacyjnie ocena stopnia pilności usunięcia wyrobów azbestowych była
przeprowadzana podczas wizytowania posesji i obiektów w celu przeprowadzenia
inwentaryzacji.
Stopień pilności jest uzależniony od rodzaju azbestu (chryzotylowy, inny),
zastosowania materiału (połacie dachowe, elewacje), struktury powierzchni (stopień
rozluźnienia włókien, stan powłoki zabezpieczającej), stanu zewnętrznego (wielkość
uszkodzeń lub ich brak) oraz możliwości powstania uszkodzeń (trwają jakieś prace,
bezpośredni dostęp, czy obiekt jest (lub nie) narażony na uszkodzenia
mechaniczne, drgania, silne ruchy powietrza itd.
W oparciu o przedstawione kryteria oceniono pilność usunięcia i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających w trzech stopniach:
Stopień pilności 1 - wymaga bezzwłocznego demontażu i usunięcia wyrobów
zawierających azbest
Stopień pilności 2 - wymaga przeprowadzenia w okresie do 1 roku ponownej
oceny
Stopień pilności 3 - wymaga przeprowadzenia ponownej oceny przed
upływem 5 lat
60
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 61 z 161
Syntetyczny wynik oceny bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest przedstawiono w tabeli nr 6, natomiast analityczny – w arkuszach
inwentaryzacyjnych, oddzielnie dla każdego obiektu.
Tabela nr 6. Syntetyczna ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania
wyrobów zawierających azbest
Stwierdzony stopień pilności usunięcia wyrobów
zawierających azbest
Lp Obręb ewidencyjny
Stopień pilności 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Buczynka
Bukowna
Chróstnik
Czerniec
Dąbrowa Górna
Gogołowice
Gola
Gorzelin
Gorzyca
Karczowiska
Kłopotów
Krzeczyn Mały
Krzeczyn Wielki
Księgnice
Lisiec
Miłoradzice
Miłosna
Miroszowice
Niemstów
Obora
Osiek
Pieszków
Raszowa
Raszowa Mała
Raszówka
Siedlce
Składowice
Szklary Górne
Ustronie
Wiercień
Zimna Woda
RAZEM
Stopień pilności 2
Stopień pilności 3
Masa
[Mg]
Udział
[%]
Masa
[Mg]
Udział
[%]
Masa
[Mg]
Udział
[%]
2,09
0,0
12,01
15,39
3,69
13,03
1,1
3,18
6,62
0,0
1,43
0,43
3,88
51,34
13,04
7,17
7,91
18,06
35,10
1,1
14,6
7,13
8,63
0,33
9,86
7,56
9,11
10,17
1,68
7,71
7,70
36,28
0
19,94
35,62
25,85
40,65
6,45
12,32
15,88
0
18,84
3,07
38,66
83,04
35,42
22,38
37,58
62,75
29,68
3,92
74,26
22,07
34,10
10,32
11,71
16,42
11,70
35,12
29,73
17,09
23,92
3,67
7,99
41,94
19,75
5,92
19,0
15,93
18,66
35,08
0,0
4,39
8,21
6,16
7,66
15,23
23,89
12,37
10,72
73,18
26,95
1,47
21,18
13,03
2,78
74,36
30,15
72,47
18,79
3,65
35,18
18,79
63,72
100
69,63
44,17
41,48
59,35
93,55
72,27
84,12
0
57,84
58,68
61,34
12,39
41,36
74,59
58,76
37,25
61,89
96,08
7,47
65,57
51,48
86,88
88,29
65,47
88,84
64,88
64,60
77,97
58,37
0,0
0,0
6,28
9,57
4,66
0,0
0,0
3,88
0,0
0,0
1,77
5,35
0
2,82
8,10
0,97
0,77
0,0
9,97
0,0
3,59
3,99
3,65
0,0
0,0
8,34
0,0
0,0
0,32
2,23
5,70
0
0
10,34
20,21
32,67
0
0
15,41
0
0
23,32
38,25
0
4,57
23,22
3,03
3,66
0
8,43
0
18,27
12,36
14,42
0
0
18,11
0
0
5,67
4,94
17,71
281,05
27,76
648,55
64,07
82,62
8,17
Zestawienie przedstawione w tabeli nr 6 obejmuje wyroby azbestowe
zinwentaryzowane w obiektach stanowiących własność osób fizycznych.
Stwierdzony stopień pilności odniesiony do masy odpadów będzie podstawą do
61
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 62 z 161
określenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia usuwania azbestu realizowanego
w ramach programu gminnego.
Z przedstawionego zestawienia wynika, że 27,76% ogólnej ilości wyrobów
zawierających azbest wymaga bezzwłocznego usunięcia, 64,07% wyrobów
przeprowadzenia ponownej oceny przed upływem jednego roku i podjęcia
stosownych działań, zaś 8,17% wyrobów powinno być ponownie ocenionych przed
upływem 5 lat.
W trakcie czynności inwentaryzacyjnych pozyskiwano od właścicieli i zarządców
posesji informacje o planowanych terminach usuwania pokryć dachowych.
Na podstawie uzyskanych informacji należy sądzić, że w zasadzie mieszkańcy
dostrzegają potrzebę usuwania wyrobów zawierających azbest, lecz z uwagi
na znaczny koszt wymiany pokryć dachowych planują to wykonać w stosunkowo
długim okresie czasu, lub oczekują pomocy finansowej. Uwzględniając
dotychczasowe doświadczenie zawodowe wykonawcy trzeba mieć na
uwadze, że dla skutecznej realizacji programu, wykorzystując względnie
przychylny stosunek mieszkańców do problemu, Gmina powinna wziąć na
siebie zasadniczy ciężar sfinansowania demontażu, transportu i
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
7.4.
Podstawowe założenia Programu
Najważniejsze założenia
realizacyjne
zostały określone w takcie analizy
dokumentów wyższego rzędu; krajowych, wojewódzkich i powiatowych, z których,
poprzez spójność z wytyczonymi kierunkami działań i przyjętych rozwiązań wynika
niezbędna konstrukcja niniejszego Programu.
Najważniejsze założenia, to:
1. Materiały zawierające azbest mają być usunięte do roku 2032.
2. Unieszkodliwianie odpadów azbestu ma się odbywać poprzez ich składowanie
na wydzielonych kwaterach składowisk innych niż składowiska odpadów
obojętnych lub na składowiskach odpadów azbestu.
3. Demontaż materiałów azbestowych może być wykonywany jedynie przez
firmy posiadające zatwierdzony przez marszałka województw plan gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, w tym odpadami azbestu. Pomimo, że w POKzA
przewidziano możliwość incydentalnego wykonywania tych robót przez
właścicieli
obiektów, lecz będzie to możliwe dopiero po wdrożeniu
odpowiednich rozwiązań legislacyjnych.
4. Nową metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich termiczne
przekształcanie. Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r O
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)
istnieje możliwość unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w
urządzeniach przewoźnych zapewniających takie przekształcanie włókien
azbestu, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska.
62
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 63 z 161
5. W montażu finansowym programu należy uwzględnić, że z uwagi na znaczny
koszt modernizacji pokryć dachowych ponoszony przez prywatnych właścicieli
budynków, zasadniczy ciężar sfinansowania demontażu i unieszkodliwiania
odpadów azbestowych powinna ponieść gmina.
W oparciu o wymienione założenia, na podstawie analizy i syntezy informacji
uzyskanych w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji materiałów zawierających
azbest, po rozpoznania opinii i preferencji mieszkańców oraz na podstawie
znajomości rynku, ustala się następujące założenia realizacyjne niniejszego
programu.
Demontaż i usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Bolesławiec
należy zrealizować do roku 2032 w czterech, pięcioletnich okresach
realizacyjno-sprawozdawczych.:
Okres 2013 – 2017. Należy zdemontować i unieszkodliwić około 250Mg
materiałów zawierających azbest, w tym bez zbędnej zwłoki, w miarę
możliwości organizacyjnych, zdemontować i unieszkodliwić większość
materiałów zakwalifikowanych do 1 grupy pilności ich usunięcia.
Okres 2018 – 2022. Należy zdemontować i unieszkodliwić około 250Mg
materiałów zawierających azbest, w tym, bez zbędnej zwłoki, w miarę
możliwości organizacyjnych, pozostałą ilość materiałów zakwalifikowanych
pierwotnie do 1 grupy pilności ich usunięcia. Niezbędne jest
przeprowadzanie ponownej oceny przydatności do użytkowania materiałów
pierwotnie zakwalifikowanych do 2 grupy ich usuwania i w przypadku
konieczności przekwalifikowania, umieszczanie ich w planie bieżącego
okresu realizacyjnego.
Okres 2023 – 2027. Należy zdemontować i unieszkodliwić około 250Mg
materiałów zawierających azbest, w tym, bez zbędnej zwłoki, w miarę
możliwości organizacyjnych, pozostałą ilość materiałów zakwalifikowanych
pierwotnie do 1 grupy pilności ich usunięcia. Niezbędne jest
przeprowadzanie ponownej oceny przydatności do użytkowania materiałów
pierwotnie zakwalifikowanych do 2 i 3 grupy ich usuwania i w przypadku
konieczności przekwalifikowania, umieszczanie ich w planie bieżącego
okresu realizacyjnego.
Okres 2028 – 2032. Należy zdemontować i unieszkodliwić pozostałych,
około 250Mg wyrobów zawierających azbest i z końcem roku 2032
zakończyć realizację Programu.
63
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 64 z 161
8. Analiza lokalnego rynku demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
W celu oszacowania kosztów realizacji programu polegającego na demontażu,
transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych dokonano przeglądu
odpowiedniego segmentu lokalnego rynku.
Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje kilkadziesiąt podmiotów
gospodarczych posiadających zatwierdzone programy gospodarki odpadami
niebezpiecznymi (zał. nr 3) , co uprawnia je do odbierania odpadów azbestowych.
Ze względów praktycznych Wykonawca zbadał oferty przedsiębiorstw budowlanych
położonych w promieniu nie przekraczającym 50km od gminy Lubin, tj.:
1. INTERMAX TRADE S.C. Lubin
2. PPHU “ARBUD” Legnica
3. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy
4. Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SITA, Głogów
5. RALOS Sp. z o.o. Polkowice
6. Ecoren DKE Sp. z o.o. Lubin
7. PPHU EKOPROD S.C, Legnickie Pole
Ze zbadanych ofert wynika, że ceny za usługowy demontaż, pakowanie, transport i
składowanie, a więc kompleksową usługę usuwania i unieszkodliwiania odpadów
azbestowych, wynoszą od 16,00zł + 23% vat do 28,00zł + 23%vat.
1. Średnie ceny za demontaż pokryć dachowych wynoszą 10zł + 23% vat za 1m2
2. Średnie ceny za usługowe pakowanie odpadów zgodnie z wymaganiami
składowisk wynoszą średnio 50zł/Mg +23% vat
3. Średnie ceny za transport wyrobów zaw. azbest (odpad niebezpieczny)
3,50zł/km + 23%vat (samochody o ładowności 24Mg, odległość liczona w
obydwie strony).
4. Cena za składowanie 1Mg odpowiednio opakowanych odpadów wynosi od
270zł/Mg + 8%vat do 495zł +8%vat.
Istotne znaczenie dla kształtowania kosztów usuwania azbestu ma odległość do
miejsca składowania.
W przypadku gminy Lubin można uwzględniać 3 podmioty (tabela nr 7)
Tabela nr 7. Odległości od składowisk i ceny za składowanie odpadów azbestu
Lp
1
2
3
Podmiot
(właściciel składowiska)
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej
Polkowice
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Trzebnicy
Mo-BRUK S.A.
Wałbrzych
Odległość
[km]
Cena za składowanie
[zł/Mg]
16
495zł + 8%vat
69
270zł +8%vat
400zł +8%vat
64
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 65 z 161
Licząc dla partii transportowej odpadów wynoszącej 24Mg, odpowiednie ceny
wyniosą (tabela nr 8):
Tabela nr 8. Rozkład cen za usuwanie i składowanie odpadów azbestu
Koszt
Koszt
Koszt
Koszt
Lp
Podmiot
1
2
3
PGM Polkowice
ZGK Trzebnica
Mo-BRUK
Wałbrzych
demontażu
(brutto)
pakowania
(brutto)
transportu
(brutto)
składowania
(brutto)
26 863,20
26 863,20
26 863,20
1 476,0
1 476,0
1 476,0
137,00
594,00
732,00
12 830,40
6 998,40
10 368,00
Cena za
usuwanie
2
zł/m
(brutto)
18,76
16,33
18,02
Ze zbadanych ofert przedsiębiorstw specjalistycznych zajmujących się
świadczeniem kompleksowych usług demontażu, pakowania, transportu i
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest wynika, że ceny za kompleksową
usługę kształtują się w zakresie od 16,00zł + 23% VAT do 28,00zł + 23% VAT,
licząc za 1m2.
Gmina, planując przedsięwzięcie polegające na pozyskiwaniu przedsiębiorstw
oddzielnie realizujących poszczególne elementy: demontaż, transport, pakowanie i
składowanie musi zapewnić wykwalifikowaną obsługę do koordynacji
poszczególnych działań, nadzoru, kontroli itp., co wywoła wzrost kosztów i
zasadniczo skomplikuje realizację programu. Z tego powodu oferta kompleksowej
realizacji przedsięwzięcia przez jednego wykonawcę, pomimo nieco wyższych cen
jednostkowych jest zdecydowanie bardziej korzystna.
9. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest
Przesłankami ustalania kolejności realizacji poszczególnych zadań są:
1 – demontaż i usuwanie pokryć i elewacji najbardziej zniszczonych i skorodowanych, będących szczególnym źródłem zanieczyszczenia powietrza
włóknami azbestu
2 – demontaż i usuwanie pokryć i elewacji w miejscowościach o zinwentaryzowanej, największej ilości azbestu na osobę
Określanie zakresu rzeczowego ze wskazaniem miejsc występowania azbestu
zakwalifikowanego do usunięcia według powyższych przesłanek
dotyczy
okresów 5-letnich (tabela nr 9)
65
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 66 z 161
Tabela nr 9. Zakres rzeczowy poszczególnych faz realizacji Programu
Lp
Nazwa obrębu
ewidencyjnego
Lata
realizacji
2013-2017
[Mg]
1,50
2,00
15,23
11,00
3,50
8,00
4,50
7,50
10,00
0,00
1,59
3,50
2,50
15,50
9,82
8,00
5,00
6,00
30,00
7,00
5,00
8,00
6,50
1,00
22,00
11,00
21,00
7,00
1,50
Lata
realizacji
2018-2022
[Mg]
1,50
2,00
15,0
12,00
3,50
8,05
4,00
3,32
11,70
0,00
2,00
3,50
2,54
15,50
9,00
8,00
6,05
6,00
30,00
7,00
4,66
8,00
6,50
0,50
18,22
13,05
20,00
7,50
2,00
Lata
realizacji
2023-2027
[Mg]
1,00
2,00
15,0
11,00
3,50
8,00
4,50
7,50
10,00
0,00
2,00
3,50
2,50
16,00
9,00
8,00
5,00
6,00
28,25
7,00
5,00
8,00
6,50
0,50
22,00
11,00
21,00
6,96
1,00
Lata
realizacji
2028-2032
[Mg]
1,26
1,96
15,0
10,71
3,77
8,00
4,03
7,50
10,00
0,00
2,00
3,49
2,50
14,82
9,00
8,03
5,00
10,79
30,00
7,05
5,00
8,30
5,81
1,20
22,00
11,00
19,58
7,50
1,15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Buczynka
Bukowna
Chróstnik
Czerniec
Dąbrowa Górna
Gogołowice
Gola
Gorzelin
Gorzyca
Karczowiska
Kłopotów
Krzeczyn Mały
Krzeczyn Wielki
Księgnice
Lisiec
Miłoradzice
Miłosna
Miroszowice
Niemstów
Obora
Osiek
Pieszków
Raszowa
Raszowa Mała
Raszówka
Siedlce
Składowice
Szklary Górne
Ustronie
Wiercień
11,00
12,00
12,00
10,12
31
Zimna Woda
8,00
254,14
8,00
251,61
8,00
251,71
8,19
254,76
Razem
Przesłankę nr 1 spełniają wszystkie obręby ewidencyjne w których stwierdzono
występowanie wyrobów zakwalifikowanych do pierwszej kolejności usuwania.
Przesłankę nr 2 spełniają w szczególności obręby: Składowice, Wiercień i
Niemstów.
W tabeli nr 9 przedstawiono zakres rzeczowy planu usuwania azbestu w
poszczególnych fazach realizacji.
66
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 67 z 161
Należy uwzględniać, że powyższy zakres rzeczowy ze wskazaniem miejsc
występowania azbestu zakwalifikowanego do usunięcia nie jest ustaleniem
dyrektywnym, lecz wskazaniem kierunku w organizowaniu wykonania programu.
Działania informacyjne, szkoleniowe i propagandowe gminy powinny zachęcać
właścicieli obiektów wybudowanych z zastosowaniem azbestu do jego usuwania w
pierwszej kolejności tam, gdzie stopień „zestarzenia” eternitu jest największy.
Jednak trzeba pamiętać, że podstawowym celem programu jest usunięcie azbestu,
zaś celem ważnym, lecz w istocie podrzędnym, jest zachowanie odpowiedniej
kolejności.
9.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Programu przedstawiono w tabeli nr
10.
Harmonogram został sporządzony zgodnie z założeniami realizacyjnymi, tj. w
podziale na cztery pięcioletnie okresy realizacyjno-sprawozdawcze.
Cenę za usługowe usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
ustalono wg oceny sporządzonej w rozdziale 8. Uśrednioną cenę dla warunków
roku 2012 powiększono o stopę inflacji, którą przyjęto w wysokości 5% rocznie, a
następnie uśredniono w okresach pięcioletnich.
Z tak przeprowadzonego rachunku wynika, że koszt realizacji programu
usuwania azbestu z terenu gminy Lubin realizowanego przez 20 lat wyniesie
4 329 367,33zł.
Tabela nr 10. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Programu
Lp
9.2.
Lata realizacji
Cena
[zł]
Ilość
[Mg]
Wartość
[zł]
2013 - 2017
2018 - 2022
2023 - 2027
2028 - 2032
Razem
2858,00
3647,40
4655,06
5941,23
--
254,14
251,61
251,71
254,76
1 012,22
726 332,12
917 722,31
1 171 725,15
1 513 587,75
4 329 367,33
Organizacja i zarządzanie realizacją Programu
Organizacja i zarządzanie realizacją Programu wynikają z odpowiedniego zakresu
obowiązków ciążących na samorządzie gminnym.
67
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 68 z 161
Według Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032 są one następujące:
1. Gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilości,
rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz
przekazywanie jej do marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego
narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl;
2. Przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami;
3. Organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów
zawierających azbest
z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm;
4. Organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu
pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem
zasad zawartych w Programie;
5. Inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;
6. Współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów
zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk
odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania
odpadów zawierających azbest;
7. Współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych ora rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych
przez azbest;
8. Współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu;
9. Współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy,
inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).
Niniejszy Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin
powinien być przyjęty przez Radę Gminy w formie uchwały. Do Rady Gminy należy
również przyjmowanie sprawozdań po zakończeniu każdego z pięcioletnich
okresów realizacyjno-sprawozdzwczych.
Wykonanie programu Rada Gminy powinna powierzyć Wójtowi Gminy.
Działalność merytoryczną związaną z realizacją programu powinien wykonywać
dział w Urzędzie Gminy odpowiedzialny za ochronę środowiska. Tutaj skupią się
informacje niezbędne do podejmowania prawidłowych i ekonomicznie
uzasadnionych decyzji.
Wdrożenie programu powinno przebiegać zgodnie z zasadami:
• zasada odpowiedzialności za wdrożenie planu – tj. wybór osoby lub jednostki
odpowiedzialnej za realizację planu;
• zasada spójności z gminnym programem ochrony środowiska i planem
gospodarki odpadami oraz wojewódzkim programem usuwania azbestu
• zasada uaktualniania planu,
68
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 69 z 161
• zasada współpracy w realizacji planu z organami wyższego szczebla
• zasada ciągłej edukacji ekologicznej i dostępu do informacji bezpośrednich
uczestników realizacji planu.
9.3.
Monitoring i ocena realizacji Programu
Monitoring na szczeblu krajowym stanowi:
- Krajowa Baza Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest. Tutaj gmina ma swoje
miejsce w komputerowej bazie danych, które na bieżąco powinno być uzupełniane
i aktualizowane. Wykonana inwentaryzacja wyrobów z azbestem powinna być tu
wpisana. Następnie po utylizacji odpadów z azbestem posesje oczyszczone z
azbestu należy z bazy wykreślić. W ten sposób koordynator krajowy posiada dane
o postępie prac związanych z usunięciem z terenu gminy wyrobów z azbestem.
Monitoring na szczeblu wojewódzkim stanowi:
- Coroczna informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania odpadów zawierających azbest przedkładana marszałkowi województwa do dnia 31 marca za
poprzedni rok kalendarzowy. Informacja sporządzana jest przez Gminę zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009r r. w sprawie sposobu
przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach
występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
(Dz. U. z 2009r. nr 124, poz.11033).
- Rozliczanie się z otrzymanych dotacji na utylizację wyrobów zawierających
azbest. Przedkładanie faktur określających rzeczywiste koszty usuwania azbestu
z terenu gminy w celu otrzymania refundacji poniesionych kosztów.
- Współpraca z Urzędem Marszałkowskim zgodnie z wytycznymi, w celu prawidłowej
organizacji i realizacji usuwania wyrobów z azbestem
- Działalność kontrolna WIOŚ w sprawach dotyczących azbestu
Monitoring na szczeblu gminnym stanowi:
- przyjmowanie przez Radę Gminy corocznych sprawozdań z wykonania programu
- kontrola efektów wydatkowania gminnych funduszy na wywóz azbestu z terenu
gminy
Sprawozdanie z wykonania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy …………..” powinno opierać się na analizie wskaźników
określających zmiany ilości wyrobów zawierających azbest, oraz kwoty
wydatkowanych funduszy na realizację programu (tabela nr 10).
69
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 70 z 161
Tabela nr 10. Wskaźniki monitorowania realizacji Programu.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
Wskaźnik
Ilość wyrobów z azbestem –
inwentaryzacja na początek roku
Ilość wyrobów z azbestem –
inwentaryzacja na koniec roku
Ilość zdemontowanych pokryć i
elewacji
Ilość usuniętych materia-łów
zawierających azbest
Koszt utylizacji azbestu –
fundusze własne gminy
Koszt utylizacji azbestu – wydatki
poniesione przez właścicieli
Koszt utylizacji azbestu –
pozyskane dotacje
Jednostka
Za lata
2013 2017
Za lata
2018 2022
Za lata
2023 2027
Za lata
2028 2032
Mg
Mg
Mg
Mg
zł
zł
zł
10. Zasady finansowania realizacji Programu
Od 1 stycznia 2011 roku gminy i powiaty mogą udzielać dotacji i finansować
zadania ekologiczne realizowane przez osoby fizyczne.
Zasada finansowania polega na udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy lub
budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji
ekologicznych, np. kolektorów słonecznych, przydomowych oczyszczalni ścieków
czy usuwanie pokryć dachowych lub elewacji wykonanych z materiałów
zawierających azbest. Podmiotami które mogą się ubiegać o przyznanie dotacji są
osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy.
Od 21 grudnia 2010 roku gminy i powiaty mogą podejmować uchwały określające
zasady udzielania dotacji celowej, a w szczególności kryteria wyboru inwestycji do
finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania. Stronami umowy są: jednostka samorządu terytorialnego oraz podmiot
któremu dotacja ma być udzielona. Jeżeli dotacja stanowi pomoc publiczną lub
pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków
dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.
Odrębnym, nie mniej istotnym sposobem pozyskiwania przez Jednostki Samorządu
Terytorialnego środków finansowych z funduszy ochrony środowiska na działania
związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. W tym
przypadku warunkiem niezbędnym do uzyskania środków finansowych jest
posiadanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz uchwalonego
Programu ich usuwania z terenu gminy.
70
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 71 z 161
Usuwanie azbestu
uzależnione jest głównie od dostępności środków
finansowych.
Do podstawowych źródeł finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
na zalicza się:
• Środki własne właścicieli obiektów budowlanych, inwestorów prywatnych i
jednostek samorządu terytorialnego,
• Środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki,
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu,
• Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ),
• Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego,
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki
Co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań
wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
Większość działań ukierunkowanych jest na wsparcie jednostek samorządu
terytorialnego. Bezpośrednio wspierane są działania polegające m. in. na
opracowaniu programów usuwania wyrobów zawierających azbest lub też
pośrednio w formie materiałów informacyjno-edukacyjnych tj. ulotki, plakaty,
poradniki.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW przekazuje środki do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na realizację programu priorytetowego Gospodarowanie
odpadami innymi niż komunalne – usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Program wdrażany jest w latach 2010 – 2016.
Dotacja udzielana jest przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i
gospodarki wodnej z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu
WFOŚiGW we Wrocławiu udziela dofinansowania na realizację działań z zakresu
usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa dolnośląskiego.
Warunkiem do uzyskania dofinansowania przez jednostki samorządu
terytorialnego jest przedłożenie „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest”. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są według
kolejności zgłoszeń do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w
danym roku.
Pomoc finansowa udzielana jest w formie dotacji w wysokości do 100% kosztów
kwalifikowanych. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
• koszt demontażu wyrobów azbestowych,
• koszt transportu odpadów zawierających azbest z miejsca demontażu do
miejsca unieszkodliwienia,
• koszt unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,
71
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 72 z 161
• koszt zbiórki odpadów zawierających azbest.
Środki pochodzące z WFOŚiGW nie mogą być przeznaczone na wykonywanie
nowych pokryć dachowych. Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla
których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył marszałkowi lub
odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta „Informację o
wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” - zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).
Beneficjentami mogą być osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki
organizacyjne administracji publicznej nie posiadające osobowości prawnej, a
także związki celowe tych osób.
Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają
wnioski indywidualnie, natomiast osoby fizyczne nie prowadzące działalności
gospodarczej składają wnioski za pośrednictwem gmin. Gmina może złożyć jeden
wniosek obejmujący jednocześnie obiekty stanowiące własność osób fizycznych
jak i obiekty będące własnością gmin.
Aby ubiegać się o dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać decyzje
administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac od właściwych
organów administracji architektoniczno-budowlanej. Prace związane z usuwaniem
i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonane przez firmy posiadające
stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest.
Po zakończeniu prac beneficjent przedkłada rozliczenie końcowe. Jako
potwierdzenie wykonania zadania oraz osiągnięcia zakładanych efektów
ekologicznych i rzeczowych beneficjent przedkłada kserokopię kart przekazania
odpadów na odpowiednie składowisko odpadów azbestowych oraz pozostałe
rachunki/faktury wraz z kopiami przelewów, jeżeli nie były dołączone do
rozliczenia transz dofinansowania.
Dofinansowanie udzielane jest także w trybie nadzwyczajnym. Tryb ten jest
stosowany dla zadań z zakresu unieszkodliwiania azbestu związanych z
usuwaniem skutków działania żywiołów. Pomoc udzielana jest w formie dotacji na
pokrycie 100% kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawca ubiegający się o
dofinansowanie w ramach trybu nadzwyczajnego zobowiązany jest do
przedstawienia protokołu poświadczającego poniesienie szkód wywołanych
działaniem żywiołu potwierdzonego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub
starostę właściwego dla obszaru, na którym realizowane jest przedmiotowe
zadanie. O dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym można ubiegać się w okresie
6 miesięcy od daty wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia spowodowanego
działaniem żywiołu.
72
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 73 z 161
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym
specjalizującym
się
w finansowaniu
przedsięwzięć
proekologicznych.
Współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym
funduszami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska. Dzięki temu
oferuje szeroką gamę kredytów.
Bank Ochrony Środowiska udziela kredytów we współpracy z WFOŚiGW na
realizację zadania – Usuwanie i unieszkodliwianie substancji niebezpiecznych w
tym zgromadzonych w mogilnikach oraz wyrobów zawierających azbest. Kredyty
przeznaczone są dla osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą), osób prowadzących gospodarstwa rolne, przedsiębiorców i jednostek
samorządu terytorialnego. Kredyt udzielany jest do 80% kosztów zadania, na
okres 10 lat z możliwością karencji w spłacie do 12 miesięcy. Oprocentowanie
wynosi WIBOR 3M pomniejszony o 1,5 punktu procentowego. BOŚ udziela dotacji
na częściową dopłatę do bieżących odsetek od kredytu otrzymanego przez
kredytobiorcę w banku i na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego –
wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i dla
jednostek samorządu terytorialnego do 30 % kwoty kredytu.
11. Edukowanie i informowanie mieszkańców w zakresie problematyki
azbestowej
Z dotychczasowych doświadczeń autora niniejszego opracowania wynika, że idea
oczyszczenia kraju z wyrobów zawierających przebija się do świadomości ludzi z
wielkim trudem. Szczególnie opornie konieczność usuwania eternitowych pokryć
dachowych dociera do środowisk wiejskich, w tym do ludzi starszych. Najczęściej
słychać argumenty: „….. a wcześniej namawiali….”, „…..my żyjemy tu tyle lat i
jeszcze nam nie zaszkodziło…..”, „…. nie mamy pieniędzy…..”, „…..niech gmina
sobie weźmie…..” itp. Młodsi ludzie są bardziej podatni na racjonalne argumenty,
ale podstawową przeszkodą jest konieczność poniesienia często znacznych
nakładów finansowych na nowe pokrycia i – bardzo często – wymianę lub remont
więźby dachowej.
Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem złożonym i
długotrwałym, w szczególności ze względu na dużą ilość i różnorodność
stosowanych wyrobów, a także wysokość niezbędnych nakładów finansowych na
ich usuwanie. Duże znaczenie dla skutecznej realizacji programu usuwania
azbestu ma stosunek mieszkańców do problemu, niestety bardzo często
niechętny lub wręcz negatywny. Wypływa on nie tylko z wyżej wspomnianych
przyczyn, ale również ze znacznego poziomu niewiedzy: jak sobie poradzić z
problemem.
73
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 74 z 161
Niezbędne jest więc systematyczne rozpowszechnianie wśród mieszkańców
informacji nie tylko o negatywnych skutkach zdrowotnych, ale również o
praktycznych możliwościach pomocowych leżących po stronie gminy.
Program edukacyjno-informacyjny powinien obejmować następujące zagadnienia:
1. Edukacja proekologiczna mieszkańców
2. Informacja o negatywnych skutkach zdrowotnych zanieczyszczenia
środowiska odpadami azbestowymi
3. Informacja o możliwościach skutecznego pozyskiwania środków na
usuwanie azbestu
4. Pomoc w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych dla skutecznego
pozyskiwania środków na usuwanie azbestu
5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ad.1. Najskuteczniejsza metodą docierania ze świadomością ekologiczna do
dorosłych; rodziców i dziadków, jest edukowanie najmłodszych: dzieci i wnuków.
Gmina Lubin ma w tej dziedzinie znaczące osiągnięcia prowadząc:
- akcję „Sprzątanie Świata”
- obchody „Dnia Ziemi”
- konkurs „Czysty Las”
- konkurs pt. „Zbieramy surowce wtórne”
- zajęcia dydaktyczne pt. „Segregacja odpadów”
Zatem gmina Lubin dysponuje wystarczającymi instrumentami docierania do
szerokiej społeczności z informacjami kształtującymi świadomość ekologiczną,
natomiast powinny być one rozwinięte o tematyką azbestową.
Pomocne w tym mogą być materiały edukacyjne dostępne pod adresem
http://bip.mg.gov.pl w postaci gotowych scenariuszy w następujących układach
tematycznych:
1. Scenariusze lekcji o azbeście
1. scenariusz lekcji dla klas I-III szkoły podstawowej
2. scenariusz lekcji dla klas IV-VI szkoły podstawowej
3. scenariusz lekcji dla gimnazjum
4. scenariusz lekcji dla szkół średnich
2. Prezentacje o azbeście
1. prezentacja do scenariusza lekcji dla klas IV-VI szkoły podstawowej
2. prezentacja do scenariusza lekcji dla gimnazjum
3. prezentacja do scenariusza lekcji dla szkół średnich.
Ad.2. Środowisko wiejskie, zdominowane przez ludzi starszych, ma swoistą,
ugruntowaną
opinię
o
szkodliwości
azbestu.
Podczas
czynności
inwentaryzacyjnych Wykonawca często spotykał się z wypowiadanymi przez
mieszkańców wątpliwościami, popieranymi argumentami o długowieczności
mieszkańców wsi - pomimo wielkiej ilości azbestu na dachach - i zdecydowanie
74
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 75 z 161
większej szkodliwości dla zdrowia innych czynników, np. środków ochrony roślin
czy nawozów sztucznych.
Z tego powodu zbytnia intensywność w docieraniu do tego segmentu
mieszkańców z informacjami o szkodliwości azbestu może wywołać skutek
odwrotny od zamierzonego. Zdaniem Wykonawcy, zakres informacji o
szkodliwości azbestu zawarty w rozdziale nr 4.2. niniejszego Programu jest
wystarczający dla wzbogacenia świadomości mieszkańców o zagrożeniach
włókien azbestu dla zdrowia. Najcenniejszym sposobem docierania z tą wiedza do
mieszkańców jest przekazywanie informacji przez sołtysów i pracowników Urzędu
Gminy, gdyż następuje wówczas swoista „autoryzacja” poglądów przekazywanych
przez miejscowy autorytet.
Ad.3. Najpoważniejszą przeszkodą w przeświadczaniu mieszkańców o potrzebie
wymiany pokryć azbestowych jest ich obawa przed koniecznością ponoszenia
znacznych wydatków na nowe pokrycia, remont więźby dachowej, a również
przekonanie o przymusowym trybie usuwania azbestu wynikającym z przesłanek
ekonomicznych a nie ekologicznych.
Zmianę takiego stanowiska można uzyskać przez intensywne informowanie
mieszkańców o przejmowaniu zasadniczego ciężaru finansowego przez gminę i
ułatwianie pozyskiwania pomocy finansowej.
Proponuje się, żeby w tym celu Gmina zorganizowała w swojej siedzibie punkt
informacyjny, o możliwych do uzyskania dofinansowaniach lub kredytach
związanych z usuwaniem azbestu i montażem nowych pokryć dachowych
Ad.4. Kolejną przeszkodą w skutecznym przekonywaniu mieszkańców do
likwidacji azbestu obawa, szczególnie ludzi starszych, przed koniecznością
przygotowania odpowiedniego wniosku, pozyskania niezbędnych dokumentów itd.
Często potrzeba uzyskania pozwolenia na budowę lub złożenia zawiadomienia o
rozpoczęciu prac rozbiórkowych zniechęca właściciela nieruchomości do
podejmowania działań i hamuje realizację programu.
Tak pojmowaną przez mieszkańców uciążliwość można istotnie zmniejszyć
wyposażając wyżej omówiony punkt informacyjny w niezbędne formularze, a w
szczególności zatrudniając w nim pracownika o odpowiednich predyspozycjach.
Ad.5. Program usuwania azbestu jest działaniem trudnym i długotrwałym. Dla jego
skutecznej realizacji jest niezbędne zwiększenie indywidualnego zaangażowania
instytucji i obywateli w rozwiązywanie problemu usuwania azbestu, promowanie
„dobrych praktyk” związanych z usuwaniem azbestu ze środowiska, promowanie i
wspieranie wdrażania krajowego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032”, wsparcie administracji państwowej (samorządy gminne) w zakresie
realizacji zadań publicznych związanych z ograniczaniem azbestu w środowisku
oraz jego negatywnego oddziaływania na zdrowie oraz monitorowanie procesu
realizacji „Programu” poprzez monitoring gminnych programów usuwania azbestu.
75
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 76 z 161
Jednym z przejawów obywatelskiego zaangażowania jest powstawanie organizacji
pozarządowych wspierających działania proekologiczne państwa.
Jedną z nich jest Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA powstałe w 1993 r.
Jest ono niezależną, apolityczną, pozarządową organizacją pożytku publicznego,
działającą na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego. Aktualnie stowarzyszenie realizuje projekt pt. "Monitoring i
wsparcie wdrażania krajowego Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski".
W ramach swojej działalności stowarzyszenie organizuje na terenie całej Polski
seminaria tematyczne związane z problematyką azbestową, publikuje materiały
szkoleniowe i informacyjne oraz udziela tematycznego doradztwa internetowego.
Jest jednym z licznych przykładów organizacji pozarządowych, z którą kontakt
może wzbogacić i ułatwić realizację niniejszego Programu.
12.Streszczenie
Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów, które występują naturalnie w
środowisku. Można je podzielić na dwie grupy: serpentynity i amfibole. Ze względu
na zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu,
azbest dzielimy na dwie klasy:
• I klasa – wyroby miękkie – zawierają od 20% do 100% azbestu, są podatne na
uszkodzenia mechaniczne, przez co uwalniają duże ilości włókien
azbestowych do otoczenia,
• II klasa – wyroby twarde – zawierają poniżej 20% azbestu. Włókna są ze sobą
mocno związane, więc w przypadku mechanicznego uszkodzenia do
otoczenia przedostaje się niewielka ilość włókien. Zagrożenie dla
środowiska i zdrowia ludzi stwarza obróbka tych wyrobów (cięcie,
wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości
w trakcie prac remontowych.
Azbest wykorzystywany był do produkcji około 3 000 wyrobów przemysłowych w
różnych dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w budownictwie, w energetyce,
transporcie i przemyśle chemicznym. Swoje szerokie zastosowanie azbest
zawdzięcza następującym właściwościom:
• niepalność – temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500 – 1550°C, natomiast
amfiboli 930 – 1150°C,
• niskie przewodnictwo cieplne i energetyczne,
• wysoka wytrzymałość mechaniczna,
• odporność na czynniki chemiczne (kwasy i zasady) – szczególnie w przypadku
amfiboli,
76
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 77 z 161
• łatwość łączenia się z innymi materiałami np. z tworzywami sztucznymi i
cementem,
• możliwość przędzenia włókien, dobre właściwości sorpcyjne.
Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu pochodzą z początku XX wieku.
Azbest szkodliwy jest dla układu oddechowego w wyniku wdychania włókien
azbestu, natomiast brak jest wiarygodnych danych dotyczących szkodliwości
azbestu wchłanianego drogą pokarmową i przez skórę.
W narażeniu na pył azbestu wyróżnia się ekspozycję zawodową, parazawodową i
środowiskową.
Różnią się one wielkością stężeń włókien, ich rozmiarami, długością trwania
narażenia oraz skutkami dla zdrowia i wielkością ryzyka wystąpienia określonych
nowotworów złośliwych. Długotrwała ekspozycja na włókna azbestu może
prowadzić do wystąpienia następujących chorób: pylicy azbestowej, zmian
opłucnowych, raka płuc i międzybłoniaka opłucnej.
Jako cel programu uznano wyeliminowanie negatywnego oddziaływania azbestu na
zdrowie mieszkańców gminy oraz likwidację oddziaływania azbestu na środowisko
poprzez bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Regulacje prawne dotyczące azbestu są rozproszone (około 10 ustaw i 40
rozporządzeń).
Biorąc
pod
uwagę
zakres
niniejszego
opracowania
scharakteryzowano najważniejsze ustawy i rozporządzenia, m.in. dotyczące zasad
bezpiecznego użytkowania i usuwania azbestu.
Wykazując związek opracowanego programu z dokumentami szczebla wyższego a
także lokalnego wskazano na spójność niniejszego opracowania z:
- Polityką Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012
- Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
- Programem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012.
Bezpieczne postępowanie z azbestem polega na uwzględnianiu czynnika czasu,
właściwego zabezpieczania podczas użytkowania i odpowiedniego postępowania w
trakcie usuwania wyrobów go zawierających.
Tematyka ta została sprecyzowana w zbiorze omówionych w Programie procedur:
Procedura 1.
Procedura 2.
Procedura 3
Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy
użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi
azbest.
Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy
usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub
terenów.
Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania
wyrobów zawierających azbest.
77
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 78 z 161
Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych wraz oczyszczeniem
obiektu, terenu, instalacji.
Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest.
Procedura 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych
kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania
odpadów zawierających azbest.
Procedura 4.
Opracowany program swoim zasięgiem obejmuje gminę wiejską Lubin. Jej
powierzchnia wynosi 29 015ha. W skład gminy wchodzi 31 sołectw a liczba
ludności wynosi 13 654 osoby.
Gmina położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego. Graniczy z
gminami Polkowice, Rudna, Ścinawa, Prochowice, Miłkowice, Kunice, Chojnów i
Chocianów. Obszar gminy stanowi jeden z najcieplejszych regionów klimatycznych
Polski pozostając pod wpływem Oceanu Atlantyckiego, co sprawia, że okres
wegetacyjny trwa około 31 tygodni, stwarzając doskonałe warunki dla rolnictwa. Z
tego powodu gmina Lubin posiada charakter rolniczo przemysłowy.
Dane dotyczące wyrobów zawierających azbest wykorzystywanych w latach
poprzednich pochodzą z rejestru prowadzonego na podstawie zgłoszeń ludności.
Z zawartych tam informacji, udzielanych przez mieszkańców wynika, że na terenie
gminy wykorzystywanych było 69 460m2 wyrobów zawierających azbest. Wyroby
były wykorzystywane jako pokrycia dachów budynków gospodarskich i
mieszkalnych, łącznie w 358 obiektach. Najczęściej stosowanymi wyrobami (ponad
95%) były płyty azbestowo-cementowe faliste. Pozostałe materiały to płyty płaskie
oraz rury wodociągowe i kanalizacyjne. Największą ilość wyrobów zawierających
azbest wykazano w miejscowościach Niemstów (około 14%) i Składowice (około
10% łącznej ilości).
Łączna, zinwentaryzowana w ramach niniejszego programu ilość azbestu wynosi
92 022m2 (1012,22Mg) i jest wyższa od deklarowanej przez mieszkańców o około
33%. Liczba zinwentaryzowanych obiektów wykonanych z zastosowaniem
materiałów zawierających azbest wynosi 625, w stosunku do 358 zgłoszonych
przez mieszkańców, tj. więcej o około 75%.
Największą ilość materiałów zawierających azbest zinwentaryzowano w obrębach
ewidencyjnych Niemstów, Raszówka i Składowice.
Przeprowadzając ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania azbestu
stwierdzono, że 27,76% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest wymaga
bezzwłocznego usunięcia, 64,07% wyrobów przeprowadzenia ponownej oceny
przed upływem jednego roku i podjęcia stosownych działań, zaś 8,17% wyrobów
powinno być ponownie ocenionych przed upływem 5 lat.
78
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 79 z 161
Usuwanie odpadów zawierających azbest zaplanowano zrealizować w czterech
pięcioletnich okresach realizacyjno-sprawozdawczych:
w okresie 2013 – 2017 należy zdemontować i unieszkodliwić około 250Mg
materiałów zawierających azbest, w tym bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości
organizacyjnych,
zdemontować i unieszkodliwić większość materiałów
zakwalifikowanych do 1 grupy pilności ich usunięcia.
w okresie 2018 – 2022 należy zdemontować i unieszkodliwić około 250Mg
materiałów zawierających azbest, w tym
pozostałą ilość materiałów
zakwalifikowanych pierwotnie do 1 grupy pilności ich usunięcia. Niezbędne jest
przeprowadzanie ponownej
oceny przydatności do użytkowania materiałów
pierwotnie zakwalifikowanych do 2 grupy ich usuwania i w przypadku konieczności
przekwalifikowania, umieszczanie ich w planie bieżącego okresu realizacyjnego.
- w okresie 2023 – 2027 należy zdemontować i unieszkodliwić około 250Mg
materiałów zawierających azbest, w tym,
pozostałą ilość materiałów
zakwalifikowanych pierwotnie do 1 grupy pilności ich usunięcia. Niezbędne jest
przeprowadzanie ponownej
oceny przydatności do użytkowania materiałów
pierwotnie zakwalifikowanych do 2 i 3 grupy ich usuwania i w przypadku
konieczności przekwalifikowania, umieszczanie ich w planie bieżącego okresu
realizacyjnego.
- w okresie 2028 – 2032 należy zdemontować i unieszkodliwić pozostałych, około
250Mg wyrobów zawierających azbest i z upływem roku 2032 zakończyć realizację
Programu.
Przegląd lokalnego rynku wykazał, że w promieniu do 50km funkcjonuje nie mniej
niż 7 przedsiębiorstw posiadających uprawnienia do wykonywania usług demontażu
i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, a średnia cena za usługowe
usunięcie 1m2 wyrobów (demontaż, pakowanie, transport i unieszkodliwianie przez
składowanie) wynosi 22zł +23%vat.
Oszacowany koszt usuwania wyrobów w okresie 20 lat realizacji Programu
wyniesie około 4 330 000zł.
W programie zaplanowano rozwiązania dotyczące zarządzania i realizacji
Programu oraz monitoringu realizacji przewidując składanie sprawozdań Radzie
Gminy po każdym z pięcioletnich okresów wykonawczych.
Jako źródła finansowania Programu wskazano dotacje celowe z budżetu gminy i z
funduszy ochrony środowiska.
Jako istotny warunek skutecznej realizacji Programu uznano edukację ekologiczną
miejscowej społeczności. Uznano, że niezbędne jest systematyczne
rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji nie tylko o negatywnych
skutkach zdrowotnych azbestu, ale również o praktycznych możliwościach
pomocowych leżących po stronie gminy.
79
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 80 z 161
13. Załączniki
załącznik nr 1 - Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest w
obrębach ewidencyjnych Gminy Lubin
załącznik nr 2 - wykaz przedsiębiorców posiadających zatwierdzony
plan gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym
odpadami zawierającymi azbest (na nośniku
cyfrowym)
80
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 81 z 161
ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Nr.
Nr.
arkusza
obrębu
inwentary- ewidencyjzacyjnego
nego
Nazwa miejscowości
Ilość
zinwentar.
azbestu
[m²]
Masa
zinwentar.
Azbestu
[Mg]
liczba
zinwentar
obiektów
[szt]
Liczba
Masa azbestu Masa azbestu
obiektów
w 1 kolejn.
w 2 kolejn.
mieszkaln. [szt]
usuwania
usuwania
Masa azbestu
w 3 kolejn.
usuwania
1
0001
Buczynka
524
5,76
5
0
2,09
3,67
0,0
2
0002
Bukowna
727
7,99
15
0
0,0
7,99
0,0
3
0003
Chróstnik
5475
60,23
38
5
12,01
41,94
6,28
4
0004
Czerniec
4064
44,71
26
3
15,39
19,75
9,57
5
0005
Dąbrowa Górna
1297
14,27
6
0
3,69
5,92
4,66
6
0006
Gogołowice
2914
32,05
35
1
13,03
19,0
0,0
7
0007
Gola
1548
17,03
5
0
1,1
15,93
0,0
8
0008
Gorzelin
2347
25,82
15
3
3,18
18,66
3,88
9
0009
Gorzyca
3791
41,70
22
1
6,62
35,08
0,0
10
0010
Karczowiska
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
11
0011
Kłopotów
690
7,59
7
1
1,43
4,39
1,77
12
0012
Krzeczyn Mały
1272
13,99
14
3
0,43
8,21
5,35
13
0013
Krzeczyn Wielki
913
10,04
15
0
3,88
6,16
0
14
0014
Księgnice
5620
61,82
35
2
51,34
7,66
2,82
15
0015
Lisiec
3347
36,82
42
6
13,04
15,23
8,10
16
0016
Miłoradzice
2911
32,03
27
2
7,17
23,89
0,97
17
0017
Miłosna
1914
21,05
17
0
7,91
12,37
0,77
18
0018
Miroszowice
2617
28,78
10
0
18,06
10,72
0,0
19
0019
Niemstów
10750
118,25
66
6
35,10
73,18
9,97
20
0020
Obora
2550
28,05
15
2
1,1
26,95
0,0
21
0021
Osiek
1788
19,66
6
1
14,6
1,47
3,59
22
0022
Pieszków
2937
32,3
18
0
7,13
21,18
3,99
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 82 z 161
23
24
0023
0024
Raszowa
Raszowa Mała
2301
291
25,31
3,2
24
8
0
0
8,63
0,33
13,03
2,78
3,65
0,0
25
0025
Raszówka
7657
84,22
13
3
9,86
74,36
0,0
26
0026
Siedlce
4186
46,05
37
2
7,56
30,15
8,34
27
0027
Składowice
7416
81,58
13
0
9,11
72,47
0,0
28
0028
Szklary Górne
2633
28,96
12
1
10,17
18,79
0,0
29
0029
Ustronie
514
5,65
13
0
1,68
3,65
0,32
30
31
0030
0031
Wiercień
Zimna Woda
4102
2926
45,12
32,19
44
22
4
3
7,71
7,70
35,18
18,79
2,23
5,70
92022
1012,22
625
49
281,05
648,55
82,62
RAZEM
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 83 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 1
Obręb ewidencyjny nr 0001
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość, ulica,
numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa
[Mg]
Stopień pilności
usunięcia
1
Buczynka 5
b. gospodarczy
88
373
płyty a-c faliste
112
1,23
2
2
Buczynka 5
b. gospodarczy
88
374
płyty a-c faliste
22
0,24
1
3
Buczynka 6
b. gospodarczy
91
375
płyty a-c faliste
45
0,5
1
4
Buczynka 10
b. gospodarczy
69
376
płyty a-c faliste
123
1,35
1
5
Buczynka 14
b. gospodarczy
109
377
płyty a-c faliste
222
2,44
2
524
5,76
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 84 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 2
Obręb ewidencyjny nr 002
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość, ulica,
numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
1
Bukowna 28
b. gospodarczy
38/1
720
2
Bukowna 25
b. gospodarczy
198
721
3
Bukowna 12
b. gospodarczy
194/4
722
4
Bukowna 12
b. gospodarczy
194/4
723
5
Bukowna 10
b. gospodarczy
61/3
724
6
Bukowna 9
b. gospodarczy
61/1
525
7
Bukowna 3
b. gospodarczy
185
726
8
Bukowna 4
b. gospodarczy
186
727
9
Bukowna 4
b. gospodarczy
186
728
10
Bukowna 35a
b. gospodarczy
8./2
729
11
Bukowna 29
b. gospodarczy
202/1
730
12
Bukowna 16
b. gospodarczy
195
brak
13
Bukowna 18
b. gospodarczy
208/1
brak
14
Bukowna 21
b. gospodarczy
42/1
brak
Rodzaj
materiału
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień pilności
usunięcia
30
0,33
2
105
1,16
2
39
0,43
2
22
0,24
2
30
0,33
2
34
0,37
2
24
0,26
2
67
0,74
2
108
1,19
2
98
1,08
2
28
0,31
2
24
0,26
2
20
0,22
2
50
0,55
2
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 85 z 161
15
Bukowna 27
b. gospodarczy
201/1
brak
płyty a-c
faliste
50
0,55
727
7,99
2
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 86 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 3
Obręb ewidencyjny nr 0003
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość,
ulica, numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
1
Chróstnik 16
b. gospodarczy
315
457
2
Chróstnik 16
b. gospodarczy
315
458
3
Chróstnik 24
b. gospodarczy
221/1
459
4
Chróstnik 24
b. gospodarczy
221/1
460
5
Chróstnik 28
b. gospodarczy
227/1
461
6
Chróstnik 80 B
b. mieszkalny
248
462
7
Chróstnik 80 A
b. mieszkalny
248
463
8
Chróstnik 30
b. mieszkalny
231
464
9
Chróstnik 30
b. gospodarczy
231
465
10 Chróstnik 33
b. mieszkalny
234/1
466
11 Chróstnik 40
b. gospodarczy
63
467
12 Chróstnik 40
b. gospodarczy
63
468
13 Chróstnik 40
b. gospodarczy
63
469
Rodzaj
materiału
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
145
1,6
1
148
1,63
1
538
5,92
2
196
2,16
2
101
1,11
2
140
1,54
2
140
1,54
2
246
2,71
2
34
0,37
2
143
1,57
1
161
1,77
2
29
0,32
2
372
4,09
2
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 87 z 161
14 Chróstnik 40
b. gospodarczy
63
470
15 Chróstnik 39
b. gospodarczy
66
471
16 Chróstnik 41
b. gospodarczy
62
472
17 Chróstnik 41
b. gospodarczy
62
473
18 Chróstnik 42
b. gospodarczy
61
474
19 Chróstnik 43a
b. mieszkalny
60/6
475
20 Chróstnik 44
b. gospodarczy
59
476
21 Chróstnik 44
b. gospodarczy
59
477
22 Chróstnik 48
b. gospodarczy
49
478
23 Chróstnik 49
b. gospodarczy
48
479
24 Chróstnik 51
b. gospodarczy
76
480
25 Chróstnik 51
b. gospodarczy
76
481
26 Chróstnik 51
b. gospodarczy
76
482
27 Chróstnik 51
b. gospodarczy
76
483
28 Chróstnik 61
b. gospodarczy
270/19
484,485
29 Chróstnik 1
b. gospodarczy
307/1
486
30 Chróstnik 1
b. gospodarczy
307/1
487
31 Chróstnik 1
b. gospodarczy
307/1
488
32 Chróstnik 1
b. gospodarczy
307/1
489
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
123
1,35
2
108
1,19
2
179
1,97
2
352
3,87
2
22
0,24
2
123
1,35
3
252
2,77
2
134
1,47
1
158
1,74
2
84
0,92
1
168
1,85
3
123
1,35
3
186
2,05
2
118
1,3
2
235
2,58
1
157
1,73
3
88
0,97
2
67
0,73
2
62
0,46
1
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 88 z 161
33 Chróstnik 2b
b. gospodarczy
306/4
489
34 Chróstnik 2b
b. gospodarczy
306/4
490
35 Chróstnik 2b
złom
306/4
491
36 Chróstnik 2b
b. gospodarczy
306/4
492
37 Chróstnik 71d
b. gospodarczy
270/42
brak
38 Chróstnik 87b
b. gospodarczy
304/51
brak
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
56
0,62
1
34
0,37
2
56
0,61
1
50
0,55
1
57
0,63
2
90
0,99
2
5475
60,23
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 89 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 4
Obręb ewidencyjny nr 0004
Województwo dolnośląskie, powiat Lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość, ulica,
numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
1
Czerniec 19
b. gospodarczy
394/1
201
2
Czerniec 48
b. gospodarczy
396/2
202
3
Czerniec 47
b. gospodarczy
394/4
203
4
Czerniec 44
b. mieszkalny
193/1
204
5
Czerniec 46
b. gospodarczy
234/3
205
6
Czerniec 46
b. gospodarczy
234/3
206
7
Czerniec 40
b. gospodarczy
196
207
8
Czerniec 40
b. gospodarczy
196
208
9
Czerniec 38
b. gospodarczy
198
209
10
Czerniec 35
b. mieszkalny
200
211
11
Czerniec 35
b. gospodarczy
200
212
12
Czerniec 27
b. gospodarczy
182/1
213
13 Czerniec 26
b. gospodarczy
174/1
214,215
Rodzaj
materiału
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
934
10,27
1
24
0,26
1
58
0,64
1
320
3,52
3
140
1,54
2
168
1,85
2
294
3,23
2
190
2,09
1
130
1,43
2
147
1,62
3
25
0,28
1
56
0,62
1
38
0,42
1
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 90 z 161
14 Czerniec 45
b. gospodarczy
179/2
216, 218
15 Czerniec 45a
b. gospodarczy
179/1
217
16 Czerniec 19
b. gospodarczy
394/1
219
17 Czerniec 7
b. gospodarczy
99/1
221
18 Czerniec 7
b. gospodarczy
99/1
222
19 Czerniec 8
b. mieszkalny
139/13
223
20 Czerniec 3
b. gospodarczy
95/1
224
21 Czerniec
b. gospodarczy
103
225
22 Czerniec 10
b. gospodarczy
111
226
23 Czerniec 10
b. gospodarczy
111
227
24 Czerniec 10
b. gospodarczy
111
228
25 Czerniec 1d
b. gospodarczy
56/1
brak
25 Czerniec 6
b. gospodarczy
96/7
brak
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
53
0,58
1
21
0,23
1
109
1,2
2
403
4,43
3
54
0,59
2
98
1,08
2
60
0,66
2
182
2
2
95
1,05
2
92
1,01
2
13
0,14
2
300
3,3
2
60
0,66
2
4064
44,71
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 91 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 5
Obręb ewidencyjny nr 0005
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość, ulica,
numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
1
Dąbrowa Górna 18
b. gospodarczy
50
795
płyty a-c faliste
196
2,16
1
2
Dąbrowa Górna 11
b. gospodarczy
39
796
płyty a-c faliste
139
1,53
1
3
Dąbrowa Górna 8b
b. gospodarczy
58
797
płyty a-c faliste
406
4,66
3
4
Dąbrowa Górna 8b
złom
58
798
płyty a-c faliste
112
1,23
2
5
Dąbrowa Górna 6
b. gospodarczy
1./10
799
płyty a-c faliste
84
0,92
2
6
Dąbrowa Górna 7
b. gospodarczy
180/16
800
płyty a-c faliste
360
3,96
2
1297
14,27
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 92 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 6
Obręb ewidencyjny nr 6
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość,
ulica, numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
1
Gogołowice 34
b. mieszkalny
128, 129
336
płyty a-c faliste
34
0,57
2
2
Gogołowice 52
b. gospodarczy
128
337
płyty a-c faliste
90
0,99
1
3
Gogołowice 40
b. gospodarczy
125
338
płyty a-c faliste
144
1,58
1
4
Gogołowice 40
b. gospodarczy
125
339
płyty a-c faliste
45
0,5
1
5
Gogołowice 40
b. gospodarczy
125
340
płyty a-c faliste
28
0,31
1
6
Gogołowice 40
b. gospodarczy
125
341
płyty a-c faliste
67
0,74
2
7
Gogołowice 40
b. gospodarczy
125
342
płyty a-c faliste
45
0.5
2
8
Gogołowice 30
b. gospodarczy
67, 68
343, 344
płyty a-c faliste
175
1,93
2
9
Gogołowice 30
b. gospodarczy
67, 68
345
płyty a-c faliste
134
1,47
1
10
Gogołowice 13
b. gospodarczy
111/1
346
płyty a-c faliste
56
0,62
2
11
Gogołowice 15
b. gospodarczy
140/1
347
płyty a-c faliste
45
0,5
1
12
Gogołowice 15
b. gospodarczy
140/1
348
płyty a-c faliste
25
0,28
1
13
Gogołowice 15
b. gospodarczy
140/1
349
płyty a-c faliste
14
0,15
1
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 93 z 161
14
Gogołowice 8
b. gospodarczy
145
350
płyty a-c faliste
67
0,74
1
15
Gogołowice 8
b. gospodarczy
145
351
płyty a-c faliste
77
0,85
1
16
Gogołowice 6a
b. gospodarczy
106/3
352
płyty a-c faliste
16
0,18
1
17
Gogołowice 6a
b. gospodarczy
106/3
353
płyty a-c faliste
246
2,71
1
18
Gogołowice 6a
b. gospodarczy
106/3
354
płyty a-c faliste
78
0,86
2
19
Gogołowice 6a
b. gospodarczy
106/3
355
płyty a-c faliste
34
0,37
1
20
Gogołowice 9
b. gospodarczy
143/1
356
płyty a-c faliste
56
0,62
2
21
Gogołowice 54
b. gospodarczy
214/6
357
płyty a-c faliste
63
0,69
2
22
Gogołowice 54
b. gospodarczy
214/6
364
płyty a-c faliste
67
0,74
2
23
Gogołowice 62
b. gospodarczy
206/1
358
płyty a-c faliste
176
1,94
2
24
Gogołowice 60a
b. gospodarczy
226
359
płyty a-c faliste
34
0,37
2
25
Gogołowice 60a
b. gospodarczy
226
360
płyty a-c faliste
45
0,46
2
26
Gogołowice 60a
b. gospodarczy
226
361
płyty a-c faliste
78
0,86
2
27
Gogołowice 60
b. gospodarczy
230
362
płyty a-c faliste
271
2,98
2
28
Gogołowice 60
b. gospodarczy
230
363
płyty a-c faliste
48
0,53
2
29
Gogołowice 36
b. gospodarczy
131
365
płyty a-c faliste
182
2,02
2
30
Gogołowice 36
b. gospodarczy
131
366
płyty a-c faliste
42
0,46
2
31
Gogołowice 36
złom
131
367
płyty a-c faliste
120
1,85
1
32
Gogołowice 38
b. gospodarczy
123/4
370
płyty a-c faliste
42
0,46
2
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 94 z 161
33
Gogołowice 38
b. gospodarczy
34
Gogołowice 48
b. gospodarczy
35
Gogołowice 48
złom
123/4
346/1,
346/2
346/1,
346/2
369
płyty a-c faliste
30
0,33
2
371
płyty a-c faliste
190
2,09
2
372
płyty a-c faliste
50
0,55
1
2914
32,05
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 95 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 7
Obręb ewidencyjny nr 0007
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość,
ulica, numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
1
Gola 7
złom
41
801
płyty a-c faliste
100
1,1
1
2
Gola 13
b. gospodarczy
245/3
802
płyty a-c faliste
362
3,98
2
3
Gola 13
b. gospodarczy
245/3
803
płyty a-c faliste
362
3,98
2
4
Gola 14
b. gospodarczy
244/223
804
płyty a-c faliste
362
3,98
2
5
Gola 14
b. gospodarczy
244/223
805
płyty a-c faliste
362
3,98
2
1548
17,03
Uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 96 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 8
Obręb ewidencyjny nr 0008
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość,
ulica, numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
1
Gorzelin 8
b. mieszkalny
42
569
płyty a-c faliste
194
2,13
3
2
Gorzelin 8
b. gospodarczy
42
570
płyty a-c faliste
62
0,68
2
3
Gorzelin 8
b. gospodarczy
42
571
płyty a-c faliste
59
0,5
1
4
Gorzelin 8
b. gospodarczy
42
572
płyty a-c faliste
42
0,46
1
5
Gorzelin 6
b. mieszkalny
45
573
płyty a-c faliste
168
1,85
3
6
Gorzelin 5
b. gospodarczy
40/15
574
płyty a-c faliste
470
5,17
2
7
Gorzelin 5
b. gospodarczy
40/15
575
płyty a-c faliste
34
0,37
2
8
Gorzelin 3
b. gospodarczy
66
brak
płyty a-c faliste
140
1,54
2
9
Gorzelin 22
b. gospodarczy
37/1
576
płyty a-c faliste
286
3,15
2
10
Gorzelin 27
b. mieszkalny
29./1
577
płyty a-c faliste
145
1,6
2
11
Gorzelin 23
b. gospodarczy
55
578
płyty a-c faliste
202
2,22
1
12
Gorzelin 32
b. gospodarczy
20./1
579
płyty a-c faliste
127
1,4
2
13
Gorzelin 14
b. gospodarczy
40/26,
40/27
580, 581
płyty a-c faliste
250
2,75
2
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 97 z 161
14
Gorzelin 19
b. gospodarczy
52
582
płyty a-c faliste
20
0,22
2
15
Gorzelin 16
b. gospodarczy
39/9
583
płyty a-c faliste
148
1,63
2
2347
25,82
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 98 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 9
Obręb ewidencyjny nr 0009
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość,
ulica, numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
1
Gorzyca 4
b. gospodarczy
144/3
407
płyty a-c faliste
60
0,66
2
2
Gorzyca 4
b. gospodarczy
144/3
408
płyty a-c faliste
49
0,54
2
3
Gorzyca 4
b. gospodarczy
144/3
409
płyty a-c faliste
36
0,4
1
4
Gorzyca 4
b. gospodarczy
144/3
410
płyty a-c faliste
25
0,28
1
5
Gorzyca 4
b. gospodarczy
144/3
411
płyty a-c faliste
49
0,54
1
6
Gorzyca 8
b. gospodarczy
17./5
412
płyty a-c faliste
810
8,91
2
7
Gorzyca 8
b. gospodarczy
17./5
413
płyty a-c faliste
104
1,14
2
8
Gorzyca 8
b. gospodarczy
17./5
414
płyty a-c faliste
655
7,21
2
9
Gorzyca 8
b. gospodarczy
17./5
415
płyty a-c faliste
570
6,27
2
10
Gorzyca 9
b. gospodarczy
72/4
416
płyty a-c faliste
252
2,77
2
11
Gorzyca 9
b. gospodarczy
72/4
417
płyty a-c faliste
50
0,55
1
12
Gorzyca 16
b. mieszkalny
136
418
płyty a-c faliste
222
2,44
1
13
Gorzyca 15
b. gospodarczy
77/1
419
płyty a-c faliste
20
0,22
1
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 99 z 161
14
Gorzyca 14/1
b. gospodarczy
76/2
420
płyty a-c faliste
70
0,77
1
15
Gorzyca 18b
b. gospodarczy
135/3
421
płyty a-c faliste
70
0,77
2
16
Gorzyca 18b
b. gospodarczy
135/3
422
płyty a-c faliste
67
0,74
1
17
Gorzyca 22a
złom
80/1
423
płyty a-c faliste
40
0,44
1
18
Gorzyca 32
b. gospodarczy
121
424
płyty a-c faliste
67
0,74
2
19
Gorzyca 35
b. gospodarczy
126/2
425
płyty a-c faliste
168
1,85
2
20
Gorzyca 35
b. gospodarczy
126/2
426
płyty a-c faliste
189
2,08
2
21
Gorzyca 35
b. gospodarczy
126/2
427
płyty a-c faliste
196
2,16
2
22
Gorzyca 51
b. gospodarczy
228
428
płyty a-c faliste
22
0,24
1
3791
41,7
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 100 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 10
Obręb ewidencyjny nr 0010
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość, ulica,
numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
uwagi
Karczowiska, nie
stwierdzono
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 101 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 11
Obręb ewidencyjny nr 0011
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość,
ulica, numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
1
Kłopotów 1
b. gospodarczy
141
500
płyty a-c faliste
28
0,31
2
2
Kłopotów 7
b. mieszkalny
130
501
płyty a-c faliste
161
1,77
3
3
Kłopotów 11
b. gospodarczy
161
502
płyty a-c faliste
56
0,62
2
4
Kłopotów 12
b. gospodarczy
161
503, 504
płyty a-c faliste
130
1,43
1
5
Kłopotów 12
b. gospodarczy
161
505
płyty a-c faliste
84
0,92
2
6
Kłopotów 23
b. gospodarczy
104/5
507
płyty a-c faliste
168
1,85
2
7
Kłopotów 23
b. gospodarczy
104/5
506
płyty a-c faliste
63
0,69
2
690
7,59
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 102 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 12
Obręb ewidencyjny nr 0012
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość, ulica,
numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
1
Krzeczyn Mały 1A
b. mieszkalny
248
429
płyty a-c faliste
275
3,03
3
2
Krzeczyn Mały 1A
b. gospodarczy
248
430
płyty a-c faliste
78
0,86
3
3
Krzeczyn Mały 2
b. gospodarczy
247/6
431
płyty a-c faliste
63
0,69
2
4
Krzeczyn Mały 24a
b. gospodarczy
142
432
płyty a-c faliste
39
0,43
2
5
Krzeczyn Mały 24a
b. mieszkalny
142
433
płyty a-c faliste
133
1,46
3
6
Krzeczyn Mały 15a
b. mieszkalny
142
434
płyty a-c faliste
84
0,92
2
7
Krzeczyn Mały 17
b. gospodarczy
190
435
płyty a-c faliste
39
0,43
1
8
Krzeczyn Mały 16
b. gospodarczy
142
436
płyty a-c faliste
73
0,8
2
9
Krzeczyn Mały 16
b. gospodarczy
142
437
płyty a-c faliste
39
0,43
2
10
Krzeczyn Mały 27
b. gospodarczy
438
płyty a-c faliste
224
2,68
2
11
Krzeczyn Mały 27
b. gospodarczy
439
płyty a-c faliste
91
1
2
12
Krzeczyn Mały 27
b. gospodarczy
440
płyty a-c faliste
67
0,74
2
13
Krzeczyn Mały 30
b. gospodarczy
82
441
płyty a-c faliste
25
0,28
2
14
Krzeczyn Mały 26
b. gospodarczy
78
442
płyty a-c faliste
42
0,46
2
1272
13,99
136/10,
136/11
136/10,
136/11
136/10,
136/11
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 103 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 13
Obręb ewidencyjny nr 0013
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość, ulica,
numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
1
Krzeczyn Wielki
b. gospodarczy
152
393
płyty a-c faliste
96
1,06
1
2
Krzeczyn Wielki 17a
b. gospodarczy
103
394
płyty a-c faliste
25
0,28
1
3
Krzeczyn Wielki 17
b. gospodarczy
103
395
płyty a-c faliste
67
0,74
1
4
Krzeczyn Wielki 21b
b. gospodarczy
106/10
396
płyty a-c faliste
67
0,74
2
5
Krzeczyn Wielki 21b
b. gospodarczy
106/10
397
płyty a-c faliste
57
0,63
1
6
Krzeczyn Wielki 22
b. gospodarczy
151/26
398
płyty a-c faliste
50
0,55
1
7
Krzeczyn Wielki 22
b. gospodarczy
151/26
399
płyty a-c faliste
56
0,62
1
8
Krzeczyn Wielki 45
b. gospodarczy
25./9
400
płyty a-c faliste
56
0,62
2
9
Krzeczyn Wielki 45
b. gospodarczy
25./9
401
płyty a-c faliste
36
0,4
2
10
Krzeczyn Wielki 1a
b. gospodarczy
69
405
płyty a-c faliste
134
1,47
2
11
Krzeczyn Wielki 29
b. gospodarczy
146/1
402
płyty a-c faliste
76
0,84
2
12
Krzeczyn Wielki 29
b. gospodarczy
146/1
403
płyty a-c faliste
17
0,19
2
13
Krzeczyn Wielki 29
b. gospodarczy
146/1
404
płyty a-c faliste
92
1,01
2
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 104 z 161
14
Krzeczyn Wielki 29
b. gospodarczy
146/1
404
płyty a-c faliste
34
0,37
2
15
Krzeczyn Wielki 32/2
b. gospodarczy
143/2
brak
płyty a-c faliste
50
0,55
2
913
10,04
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 105 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 14
Obręb ewidencyjny nr 0014
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
1
2
3
4
5
6
Miejscowość, ulica,
numer
Trochanowski Piotr,
Księgnice, obiekt 1
Trochanowski Piotr,
Księgnice, obiekt 2
Trochanowski Piotr,
Księgnice, obiekt 3
Trochanowski Piotr,
Księgnice, obiekt 4
Trochanowski Piotr,
Księgnice, obiekt 5
Trochanowski Piotr,
Księgnice, obiekt 6
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
b. gospodarczy
265/38
995, 996
złom
265/38
998, 999
b. gospodarczy
265/38
997
b. gospodarczy
269/18
2
b. gospodarczy
269/18
3
b. gospodarczy
269/18
004, 005
b. mieszkalny
265/8
brak
7
Księgnice 7a
8
Księgnice 1C/16
b. gospodarczy
259/14
980,981
9
Księgnice 1B/8
b. gospodarczy
259/14
980,981
10
Księgnice 2B/10
b. gospodarczy
259/13
982, 983, 984
11
Księgnice 2C/13
b. gospodarczy
259/13
982, 983, 984
12
Księgnice 2C/14
b. gospodarczy
259/13
982, 983, 984
13
Księgnice 2C/15
b. gospodarczy
259/13
982, 983, 984
Rodzaj
materiału
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
Powierzchnia
[m²]
Masa
[Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
1204
13,24
1
540
5,94
1
22
0,24
1
1944
21,38
1;
56
0,62
2
518
5,7
1
120
1,32
2
16
0,18
1
16
0,18
1
16
0,18
1
20
0,22
1
20
0,22
1
18
0,2
1
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 106 z 161
14
Księgnice 2C/16
b. gospodarczy
259/13
982, 983, 984
15
Księgnice 3A/3
b. gospodarczy
259/12
985-990
16
Księgnice 3A/6
b. gospodarczy
259/12
985-990
17
Księgnice 3C/15
b. gospodarczy
259/12
985-990
18
Księgnice 3C/17
b. gospodarczy
259/12
985-990
19
Księgnice 4A/3
b. gospodarczy
259/11
991, 992
20
Księgnice 4C/16
b. gospodarczy
259/11
991, 992
21
Księgnice 5C/14
b. gospodarczy
259/10
993, 994
22
Księgnice 13C/2
b. mieszkalny
265/18
967
23
Księgnice 13C/3
b. gospodarczy
265/18
968, 969
24
Księgnice 25
b. gospodarczy
150/1
970, 971
25
Księgnice 25
b. gospodarczy
150/1
972
26
Księgnice 25
b. gospodarczy
150/1
973
27
Księgnice 27/6
b. gospodarczy
139
brak
28
Księgnice 35
b. gospodarczy
163
974
29
Księgnice 35
b. gospodarczy
163
975
30
Księgnice 35
b. gospodarczy
163
976
31
Księgnice 46
b. gospodarczy
176/5
731
32
Księgnice 38
b. gospodarczy
166/1
732
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
20
0,22
1
20
0,22
1
12
0,13
1
16
0,18
1
12
0,13
1
20
0,22
1
18
0,2
1
20
0,22
1
60
0,66
3
20
0,22
1
56
0,62
2
31
0,34
2
56
0,62
1
12
0,13
2
164
1,8
2
45
0,5
1
36
0,4
2
196
2,16
3
50
0,55
2
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 107 z 161
33
Księgnice 38
b. gospodarczy
166/1
733
34
Księgnice 38
b. gospodarczy
166/1
734
35
Księgnice 28
b. gospodarczy
148/2
735
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
73
0,8
1
50
0,55
2
123
1,35
2
5620
61,82
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 108 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 15
Obręb ewidencyjny nr 0015
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość, ulica,
Rodzaj zabudowy Nr działki
numer
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
1
Lisiec 16F
b. gospodarczy
249/49
677
płyty a-c faliste
46
0,51
2
2
Lisiec 13
b. gospodarczy
208
678
płyty a-c faliste
38
0,42
2
3
Lisiec 14
b. gospodarczy
242/1
679
płyty a-c faliste
70
0,77
1
4
Lisiec 8
b. gospodarczy
227
680
płyty a-c faliste
90
0,99
1
5
Lisiec 6A, Lisiec 6
b. gospodarczy
230/2
682
płyty a-c faliste
59
0,65
1
6
Lisiec 6A, Lisiec 6
b. gospodarczy
230/2
683
płyty a-c faliste
34
0,37
1
7
Lisiec 6A, Lisiec 6
b. gospodarczy
230/2
684
płyty a-c faliste
112
1,23
1
8
Lisiec 6A, Lisiec 6
b. gospodarczy
230/2
685
płyty a-c faliste
56
0,62
1
9
Lisiec 6A, Lisiec 6
b. gospodarczy
230/2
686
płyty a-c faliste
92
1,01
2
10
Lisiec 2
złom
243/1
687
płyty a-c faliste
28
0,31
1
11
Lisiec 1
b. gospodarczy
235
688
płyty a-c faliste
50
0,55
2
12
Lisiec 1
b. gospodarczy
235
689
płyty a-c faliste
35
0,39
3
13
Lisiec 36
b. gospodarczy
181, 182
690
płyty a-c faliste
70
0,77
2
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 109 z 161
14
Lisiec 37
b. gospodarczy
613
691
płyty a-c faliste
18
0,2
2
15
Lisiec 39
b. gospodarczy
186
692
płyty a-c faliste
25
0,28
2
16
Lisiec 39
b. gospodarczy
186
693
płyty a-c faliste
28
0,31
2
17
Lisiec 39
b. gospodarczy
186
694
płyty a-c faliste
98
1,08
2
18
Lisiec 39
b. gospodarczy
186
695
płyty a-c faliste
67
0,74
3
19
Lisiec 22
b. gospodarczy
13./3
696
płyty a-c faliste
224
2,46
3
20
Lisiec 22
b. gospodarczy
13./3
697
płyty a-c faliste
205
2,26
1
21
Lisiec 20
b. gospodarczy
10./7
0
płyty a-c faliste
0
0
0
22
Lisiec 23A
b. mieszkalny
123/1
698
płyty a-c faliste
98
1,08
3
23
Lisiec 27
b. mieszkalny
103
699
płyty a-c faliste
145
1,6
3
24
Lisiec 27
b. mieszkalny
103
700
płyty a-c faliste
28
0,31
1
25
Lisiec 27
b. mieszkalny
103
701
płyty a-c faliste
35
0,39
2
26
Lisiec 27
b. mieszkalny
103
702
płyty a-c faliste
46
0,51
1
27
Lisiec 25
b. gospodarczy
21
703
płyty a-c faliste
91
1
2
28
Lisiec 25
b. gospodarczy
21
704
płyty a-c faliste
78
0,86
1
29
Lisiec 25
b. gospodarczy
21
705
płyty a-c faliste
112
1,23
1
30
Lisiec 25
b. gospodarczy
21
706
płyty a-c faliste
35
0,39
1
31
Lisiec 29
b. gospodarczy
78/2
707
płyty a-c faliste
50
0,55
2
32
Lisiec 29
b. gospodarczy
78/2
709
płyty a-c faliste
87
0,96
1
niedostępny
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 110 z 161
33
Lisiec 29
b. gospodarczy
78/2
710
płyty a-c faliste
49
0,54
2
34
Lisiec 33
b. mieszkalny
53/2
714
płyty a-c faliste
212
2,33
3
35
Lisiec 32
b. gospodarczy
55/1
715
płyty a-c faliste
240
2,64
2
36
Lisiec 30
b. gospodarczy
78/1
719
płyty a-c faliste
134
1,47
2
37
Lisiec 31
b. gospodarczy
66
716
płyty a-c faliste
45
0,5
1
38
Lisiec 31
b. gospodarczy
66
717
płyty a-c faliste
39
0,43
2
39
Lisiec 31
złom
66
718
płyty a-c faliste
98
1,08
1
40
Lisiec 35
b. gospodarczy
167
brak
płyty a-c faliste
70
0,77
2
41
Lisiec 38
b. gospodarczy
612/220
brak
płyty a-c faliste
202
2,22
2
42
Lisiec 41
b. gospodarczy
258/2
brak
płyty a-c faliste
8
0,09
2
3347
36,82
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 111 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 16
Obręb ewidencyjny nr 0016
Województwo dolnośląskie, powiat lubiski, gmina Lubin
Lp
Miejscowość,
ulica, numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
1
Miłoradzice 93
złom
135/1
295
2
Miłoradzice 91
b. gospodarczy
137, 138
296
3
Miłoradzice 22
b. gospodarczy
113
297
4
Miłoradzice 22
b. gospodarczy
113
298
5
Miłoradzice 22
b. gospodarczy
113
299
6
Miłoradzice 26
b. gospodarczy
380/2
300
7
Miłoradzice 26
b. gospodarczy
380/2
301
8
Miłoradzice 13
b. gospodarczy
377/4
302
9
Miłoradzice 15
b. mieszkalny
349/2
303
10
Miłoradzice 12
b. gospodarczy
117
304
11
Miłoradzice 10
b. gospodarczy
119
305
12
Miłoradzice 8
b. gospodarczy
121
306
13
Miłoradzice 8
złom
121
307
Rodzaj
materiału
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
50
0,55
1
126
1,39
1
132
1,45
2
34
0,37
2
42
0,46
1
123
1,35
1
216
2,38
2
76
0,84
2
88
0,97
3
50
0,55
2
73
0,8
2
19
0,21
1
84
0,92
1
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 112 z 161
14
Miłoradzice 75
b. gospodarczy
76
308
15
Miłoradzice 75
b. gospodarczy
76
309
16
Miłoradzice 74
b. gospodarczy 78/1, 78/2
310
17
Miłoradzice 32
b. gospodarczy
370/1
311
18
Miłoradzice 31
b. gospodarczy
374
312
19
Miłoradzice 84
b. gospodarczy
104/2
313
20
Miłoradzice 97
b. gospodarczy
212
314
21
Miłoradzice 25
b. gospodarczy
brak
22
Miłoradzice 55
b. gospodarczy
brak
23
Miłoradzice 55A
b. gospodarczy
24
Miłoradzice 59
b. gospodarczy
brak
25
Miłoradzice 60
b. gospodarczy
brak
26
Miłoradzice 67
b. mieszkalny
27
Miłoradzice 82
b. gospodarczy
460/2
452, 453/3
brak
brak
brak
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
70
0,77
2
28
0,31
1
91
1
2
180
1,98
1
140
1,54
2
274
3,01
2
80
0,88
2
100
1,1
2
200
2,2
2
25
0,28
2
220
2,42
2
110
1,21
2
190
2,09
2
90
0,66
2
2911
32,03
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 113 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 17
Obręb ewidencyjny nr 0017
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość
, ulica,
numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
1
Miłosna
b. gospodarczy
88/3
315
płyty a-c faliste
84
0,92
2
2
Miłosna 5b
b. gospodarczy
106/2
316
płyty a-c faliste
46
0,51
2
3
Miłosna 5a
b. gospodarczy
106/1
317
płyty a-c faliste
88
0,97
2
4
Miłosna 6a
b. gospodarczy
121/2
318
płyty a-c faliste
34
0,37
2
5
Miłosna 6b
b. gospodarczy
121/5
319
płyty a-c faliste
39
0,43
3
6
Miłosna 9a
b. gospodarczy
83
320
płyty a-c faliste
39
0,43
1
7
Miłosna 10
b. gospodarczy
60
321
płyty a-c faliste
178
1,96
1
8
Miłosna 10
złom
60
322
płyty a-c faliste
110
1,21
1
9
Miłosna 6
b. gospodarczy
85/3
323
płyty a-c faliste
84
0,92
2
10
Miłosna 6d
b. gospodarczy
120/20
324
płyty a-c faliste
34
0,34
3
11
Miłosna 5c
złom
85/4
325
płyty a-c faliste
140
1,54
1
12
Miłosna 9a
b. gospodarczy
121/30
326
płyty a-c faliste
252
2,77
1
13
Miłosna 9a
b. gospodarczy
121/30
327
płyty a-c faliste
596
6,56
2
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 114 z 161
14
Miłosna 9a
b. gospodarczy
121/30
328
płyty a-c faliste
49
0,54
2
15
Miłosna 9a
b. gospodarczy
121/30
329
płyty a-c faliste
63
0,69
2
16
Miłosna 3
b. gospodarczy
87/1
330
płyty a-c faliste
36
0,4
2
17
Miłosna 1
b. gospodarczy
104/1
331
płyty a-c faliste
34
0,37
2
17
Miłosna 1
b. gospodarczy
104/1
332
płyty a-c faliste
8
0,09
2
1914
21,05
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 115 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 18
Obręb ewidencyjny nr 0018
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość, ulica,
numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
1
Miroszowice 20
b. gospodarczy
54
508
2
Miroszowice 20
b. gospodarczy
54
509
3
RSP Miroszowice
b. gospodarczy
29./1
510
4
RSP Miroszowice
b. gospodarczy
29./1
511
5
RSP Miroszowice
b. gospodarczy
29./1
513
6
RSP Miroszowice
b. gospodarczy
29./1
514
7
RSP Miroszowice
b. gospodarczy
29./1
515
8
RSP Miroszowice
b. gospodarczy
29./1
516
9
Miroszowice 16A
b. gospodarczy
109/13
517
10
Miroszowice 16B
b. gospodarczy
109/7
518
Rodzaj
materiału
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
232
2,55
2
91
1
2
134
1,47
2
274
3,01
1
274
3,01
1
398
4,38
2
986
10,78
1
113
1,24
2
14
0,15
1
101
1,11
1
2617
28,78
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 116 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 19
Obręb ewidencyjny nr 0019
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość, ulica,
numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
1
Niemstów 11
b. mieszkalny
63
229
płyty a-c faliste
45
0,5
2
2
Niemstów 16
b. gospodarczy
197
230
płyty a-c faliste
63
0,69
2
3
Niemstów 26
b. gospodarczy
76/3
231
płyty a-c faliste
180
1,98
2
4
Niemstów 36
b. gospodarczy
183/2
232, 233
płyty a-c faliste
114
1,54
2
5
Niemstów 31
b. gospodarczy
180/4
234
płyty a-c faliste
67
0,74
2
6
Niemstów 31
b. gospodarczy
180/4
235
płyty a-c faliste
101
1,11
1
7
Niemstów 31
b. gospodarczy
180/4
236
płyty a-c faliste
50
0,55
2
8
Niemstów 40
b. gospodarczy
237/2
237
płyty a-c faliste
165
1,82
2
9
Niemstów 41
b. gospodarczy
242/2
238
płyty a-c faliste
84
0,92
1
10
Niemstów 41
b. gospodarczy
242/2
239
płyty a-c faliste
154
1,69
2
11
Niemstów 41
b. gospodarczy
242/2
240
płyty a-c faliste
92
1,01
2
12
Niemstów 41
b. gospodarczy
242/2
241
płyty a-c faliste
134
1,47
2
13
Niemstów 41
b. gospodarczy
242/2
242
płyty a-c faliste
67
0,74
2
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 117 z 161
14
Niemstów 44
b. mieszkalny
503/2
243
płyty a-c faliste
196
2,16
2
15
Niemstów 47
b. gospodarczy
172
244
płyty a-c faliste
126
1,39
2
16
Niemstów 47
b. gospodarczy
172
245
płyty a-c faliste
42
0,46
1
17
Niemstów 47
złom
172
246
płyty a-c faliste
150
1,65
1
18
Niemstów 46
b. gospodarczy
174/2
247
płyty a-c faliste
140
1,54
1
19
Niemstów 46
b. gospodarczy
174/2
248
płyty a-c faliste
44
0,48
1
20
Niemstów 50
b. mieszkalny
168/3
249
płyty a-c faliste
206
2,27
2
21
Niemstów 51
b. gospodarczy
167/1
250
płyty a-c faliste
34
0,37
1
22
Niemstów 52
b. gospodarczy
92/2
251
płyty a-c faliste
46
0,51
1
23
Niemstów 53
b. gospodarczy
166/4
252
płyty a-c faliste
54
0,59
1
24
Niemstów 56
b. gospodarczy
96
253
płyty a-c faliste
49
0,54
1
25
Niemstów 58
b. gospodarczy
120/7
254
płyty a-c faliste
161
1,77
2
26
Niemstów 57
b. gospodarczy
161
255
płyty a-c faliste
34
0,37
1
27
Niemstów 59
b. gospodarczy
249
256
płyty a-c faliste
95
1,05
3
28
Niemstów 59
b. gospodarczy
249
257
płyty a-c faliste
67
0,74
3
29
Niemstów 59
b. gospodarczy
249
258
płyty a-c faliste
68
0,75
3
30
Niemstów 59
b. gospodarczy
249
259
płyty a-c faliste
50
0,55
3
31
Niemstów 59
b. gospodarczy
249
260
płyty a-c faliste
33
0,36
1
32
Niemstów 64
b. gospodarczy
259
262
płyty a-c faliste
56
0,62
2
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 118 z 161
33
Niemstów 64
b. gospodarczy
259
261
płyty a-c faliste
22
0,24
1
34
Niemstów
b. mieszkalny
587
263
płyty a-c faliste
168
1,85
3
35
Niemstów 65
b. gospodarczy
257, 258
264
płyty a-c faliste
336
3,7
2
36
Niemstów 117
b. gospodarczy
669/7
267
płyty a-c faliste
1123
12,35
1
37
Niemstów 117
b. gospodarczy
669/7
266
płyty a-c faliste
691
7,6
1
38
Niemstów 124
b. gospodarczy
330
268
płyty a-c faliste
154
1,6
1
39
Niemstów 115
b. gospodarczy
376/1
269
płyty a-c faliste
36
0,4
2
40
Niemstów 114
b. mieszkalny
377
270
płyty a-c faliste
314
3,45
2
41
Niemstów 114
b. gospodarczy
377
271
płyty a-c faliste
91
1
1
42
Niemstów 114
b. gospodarczy
377
272
płyty a-c faliste
39
0,43
1
43
Niemstów 113a
b. gospodarczy
320/2
273
płyty a-c faliste
145
1,6
2
44
Niemstów 113
b. gospodarczy
379
274
płyty a-c faliste
151
1,66
2
45
Niemstów 110
b. gospodarczy
382
275
płyty a-c faliste
196
2,16
2
46
Niemstów 108
b. gospodarczy
383
276
płyty a-c faliste
294
3,23
2
47
Niemstów 109
b. gospodarczy
452
277
płyty a-c faliste
320
3,52
2
48
Niemstów 109
złom
452
278
płyty a-c faliste
60
0,66
1
49
Niemstów 109
b. gospodarczy
452
279
płyty a-c faliste
20
0,22
1
50
Niemstów 105
b. gospodarczy
389/1
280
płyty a-c faliste
30
0,33
1
51
Niemstów 105
b. gospodarczy
389/1
281
płyty a-c faliste
50
0,55
1
brak numeracji na budynkach
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 119 z 161
52
Niemstów 102
b. gospodarczy
392
282, 283
płyty a-c faliste
60
0,66
3
53
Niemstów 101
b. gospodarczy
397/1
284
płyty a-c faliste
316
3,42
2
54
Niemstów 85a
b. gospodarczy
419/2
285
płyty a-c faliste
201
2,21
2
55
Niemstów 99
b. mieszkalny
303/6,
303/7
286
płyty a-c faliste
179
1,97
3
56
Niemstów 97
b. gospodarczy
398
287
płyty a-c faliste
219
2,4
3
57
Niemstów 96a
b. gospodarczy
300/2
288
płyty a-c faliste
69
0,76
2
58
Niemstów 96a
b. gospodarczy
300/2
289
płyty a-c faliste
56
0,62
2
59
Niemstów 96a
b. gospodarczy
300/2
290
płyty a-c faliste
42
0,46
1
60
Niemstów 92
b. gospodarczy
401/2
291
płyty a-c faliste
69
0,76
1
61
Niemstów 79
b. gospodarczy
122
292
płyty a-c faliste
153
1,68
2
62
Niemstów 69
b. gospodarczy
121/5
293
płyty a-c faliste
269
2,96
2
Niemstów 98
b. gospodarczy
brak
płyty a-c faliste
381
4,19
2
Niemstów 69
b. gospodarczy
121/5
294
płyty a-c faliste
147
1,62
2
b. gospodarczy
699
333
płyty a-c faliste
627
6,9
2
b. gospodarczy
699
334
płyty a-c faliste
218
2,4
2
b. gospodarczy
699
335
płyty a-c faliste
537
5,91
2
10750
118,25
63
64
65
66
Niemstów - Podgórze
Niemstów - Podgórze
Niemstów - Podgórze
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 120 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 20
Obręb ewidencyjny nr 0020
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
b. mieszkalny
184
378
płyty a-c faliste
203
2,23
2
Obora, ul. Lubińska 34 ab b. gospodarczy
449/17
379
płyty a-c faliste
38
0,42
2
3
Obora, ul. Lubińska 46
b. gospodarczy
106/9
380
płyty a-c faliste
34
0,37
1
4
Obora, ul. Lubińska 46
b. gospodarczy
106/9
381
płyty a-c faliste
21
0,23
1
5
Obora, ul. Lubińska 46
b. gospodarczy
106/9
382
płyty a-c faliste
17
0,19
2
6
Obora, ul. Lubińska 67
b. gospodarczy
143/1
383
płyty a-c faliste
45
0,5
1
7
Obora, ul. Lubińska 52
b. mieszkalny
102/2
384
płyty a-c faliste
168
1,85
2
8
Obora, ul. Leśna 8
b. gospodarczy
593/180
385
płyty a-c faliste
28
0,31
2
9
Obora, ul. Lubińska 13
b. gospodarczy
128
386
płyty a-c faliste
252
2,77
2
10
Obora, ul. Różana 13
b. gospodarczy
387
płyty a-c faliste
570
6,27
2
11
Obora, ul. Różana 13
b. gospodarczy
388
płyty a-c faliste
586
6,45
2
12
Obora, ul. Szafirowa 12
b. gospodarczy
389
płyty a-c faliste
147
1,62
2
Lp
Miejscowość, ulica, numer
1
Obora, ul. Malinowa 2
2
162/42162/57
162/58 162/65
841/182
uwagi
oceniono szacunkowo,
zarządca nie wyraził zgody
na inwentaryzację
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 121 z 161
13
Obora, ul. Szafirowa 12
b. gospodarczy
841/182
390
płyty a-c faliste
147
1,62
2
14
Obora, ul. Szafirowa 14
b. gospodarczy
840/182
391
płyty a-c faliste
147
1,62
2
15
Obora, ul. Szafirowa 14
b. gospodarczy
840/182
392
płyty a-c faliste
147
1,62
2
2550
28.05
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 122 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 21
Obręb ewidencyjny nr 0021
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
1
2
3
4
5
6
Miejscowość, ulica,
numer
Osiek, ul Św. Katarzyny
15
Osiek, ul Św. Katarzyny
16
Osiek, ul Św. Katarzyny
28
Osiek, ul Św. Katarzyny
30
Osiek, ul Św. Katarzyny
82/1
Osiek, ul Pieszkowska
31
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
b. mieszkalny
205/3
494
b. gospodarczy
70
495
b. gospodarczy
64/6
496
b. gospodarczy
64/50
497
b. gospodarczy
45/2
499
b. gospodarczy
118/3
498
Rodzaj
materiału
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień pilności
usunięcia
208
2,29
3
118
1,3
3
101
1,11
1
1164
12,8
1
63
0,69
1
134
1,47
2
1788
19,66
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 123 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 22
Obręb ewidencyjny nr 0022
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
Pieszków 1
b. gospodarczy
284/1
519
płyty a-c faliste
157
1,73
3
2
Pieszków 1
b. gospodarczy
284/1
520
płyty a-c faliste
157
1,73
3
3
Pieszków 9
b. gospodarczy
218/9
521
płyty a-c faliste
86
0,95
2
4
Pieszków 19B (1,2) b. gospodarczy
538/20
522, 523
płyty a-c faliste
717
7,85
2
b. gospodarczy
238/9
524, 525
płyty a-c faliste
101
1,11
1
b. gospodarczy
238/9
524, 526
płyty a-c faliste
101
1,11
1
b. gospodarczy
238/9
524, 527
płyty a-c faliste
101
1,11
1
Lp
Miejscowość, ulica,
numer
1
5
6
7
Pieszków 19C
(1,2,3,4,5,6)
Pieszków 19C
(1,2,3,4,5,6)
Pieszków 19C
(1,2,3,4,5,6)
8
Pieszków 19C/2
b. gospodarczy
238/2
528
płyty a-c faliste
329
3,62
2
9
Pieszków 29
b. gospodarczy
119/6
529
płyty a-c faliste
302
3,32
2
10
Pieszków 34
b. gospodarczy 116, 115/4
530
płyty a-c faliste
182
2,09
2
11
Pieszków 34
b. gospodarczy 116, 115/4
531
płyty a-c faliste
179
1,97
2
12
Pieszków 33
b. gospodarczy
158/4
532
płyty a-c faliste
25
0,28
2
13
Pieszków 36
b. gospodarczy
154/1,
154/4
533
płyty a-c faliste
24
0,26
1
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 124 z 161
14
Pieszków 41
b. gospodarczy
137/2,
137/3
534
płyty a-c faliste
64
0,7
2
15
Pieszków 43
b. gospodarczy
107
535
płyty a-c faliste
21
0,23
2
16
Pieszków 46
b. gospodarczy
7./1
536
płyty a-c faliste
21
0,23
2
17
Pieszków 20
b. gospodarczy
200/1
537
płyty a-c faliste
48
0,53
3
18
Pieszków
b. gospodarczy
200/2
538
płyty a-c faliste
322
3,54
1
2937
32,3
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 125 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 24
Obręb ewidencyjny nr 0024
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
Raszowa Mała 4
b. gospodarczy
17./3
561
płyty a-c faliste
35
0,39
2
2
Raszowa Mała 5
b. gospodarczy
17./2
562
płyty a-c faliste
35
0,39
2
3
Raszowa Mała 9./1 b. gospodarczy
20./5
563
płyty a-c faliste
15
0,17
2
4
Raszowa Mała 13a b. gospodarczy
34/4
564
płyty a-c faliste
30
0,33
1
5
Raszowa Mała 13
b. gospodarczy
34/5
565
płyty a-c faliste
30
0,33
2
6
Raszowa Mała 14
b. gospodarczy
34/6
566
płyty a-c faliste
80
0,88
2
7
Raszowa Mała 11
b. gospodarczy
20./9
567
płyty a-c faliste
56
0,62
2
8
Raszowa Mała 7
b. gospodarczy 20./2, 20./3
568
płyty a-c faliste
10
0,11
2
291
3,2
Lp
Miejscowość, ulica,
numer
1
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 126 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 23
Obręb ewidencyjny nr 0023
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość,
Rodzaj zabudowy Nr działki
ulica, numer
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
1
Raszowa 4
b. gospodarczy
129
539
płyty a-c faliste
180
1,98
2
2
Raszowa 6
b. gospodarczy
128
540
płyty a-c faliste
39
0,43
1
3
Raszowa 6
b. gospodarczy
128
541
płyty a-c faliste
112
1,23
2
4
Raszowa 6
b. gospodarczy
128
543
płyty a-c faliste
113
1,24
2
5
Raszowa 6
b. gospodarczy
128
544
płyty a-c faliste
39
0,43
2
6
Raszowa 9
b. gospodarczy
193/1
542
płyty a-c faliste
100
1,1
2
7
Raszowa 8
b. gospodarczy
126/1
545
płyty a-c faliste
50
0,55
2
8
Raszowa 10
b. gospodarczy
127
546
płyty a-c faliste
91
1
3
9
Raszowa 18
b. gospodarczy
203/5
547
płyty a-c faliste
34
0,37
2
10
Raszowa 23
b. gospodarczy
206
548
płyty a-c faliste
34
0,37
2
11
Raszowa 23
b. gospodarczy
206
549
płyty a-c faliste
45
0,5
2
12
Raszowa 16
b. gospodarczy
122
550
płyty a-c faliste
67
0,74
1
13
Raszowa 25
b. gospodarczy
121
551
płyty a-c faliste
50
0,55
2
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 127 z 161
14
Raszowa 30
b. gospodarczy
117/1
552
płyty a-c faliste
138
1,52
1
15
Raszowa 52
b. gospodarczy
240/4
553
płyty a-c faliste
168
1,85
2
16
Raszowa 52
b. gospodarczy
240/4
554
płyty a-c faliste
59
0,65
3
17
Raszowa 52
b. gospodarczy
240/4
557
płyty a-c faliste
84
0,92
2
18
Raszowa 52
b. gospodarczy
240/4
558
płyty a-c faliste
182
2
3
19
Raszowa 52
b. gospodarczy
240/4
559
płyty a-c faliste
23
0,25
1
20
Raszowa 44
b. gospodarczy
222
555
płyty a-c faliste
176
1,94
2
21
Raszowa 48
b. gospodarczy
248/2
556
płyty a-c faliste
17
0,19
1
22
Raszowa 4
b. gospodarczy
129
560
płyty a-c faliste
500
5,5
1
2301
25,31
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 128 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 25
Obręb ewidencyjny nr 0025
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość, ulica, numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
1
Raszówka, ul. 1 Maja 7
b. gospodarczy
263/1
597
płyty a-c faliste
88
0,97
2
2
Raszówka, ul. Witosa 2
b. gospodarczy
143/5
591
płyty a-c faliste
176
1,94
2
3
Raszówka, ul. Świerczewskiego
14
b. mieszkalny
241/4
595
płyty a-c faliste
204
2,24
2
4
Raszówka, ul. Odzyskana 34
b. gospodarczy
403
601
płyty a-c faliste
35
0,39
1
5
Raszówka, ul. Polna 6
b. mieszkalny
593, 594
płyty a-c faliste
63
0,69
2
6
Raszówka, ul. Polna 6
b. gospodarczy
593, 594
płyty a-c faliste
111
1,22
2
7
Raszówka, ul. Bema 29
8
130/1,
130/1
130/1,
130/1
b. mieszkalny
469
602, 603
płyty a-c faliste
42
0,46
2
Raszówka, ul. Witosa 10/1
b. gospodarczy
188/1
590
płyty a-c faliste
80
0,88
1
9
Raszówka, ul. Odzyskana 42
b. gospodarczy
397
600
płyty a-c faliste
101
1,11
2
10
Raszówka, ul. Witosa 16d
b. gospodarczy
10./2
584
płyty a-c faliste
1366
15
2
11
Raszówka, ul. Witosa 16d
b. gospodarczy
10./2
585
płyty a-c faliste
1366
15
2
12
Raszówka, ul. Witosa 16d
b. gospodarczy
10./2
586
płyty a-c faliste
1366
15
2
13
Raszówka, ul. Witosa 16d
b. gospodarczy
10./2
587, 588
płyty a-c faliste
1366
15
2
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 129 z 161
14
Raszówka, ul. Witosa 3
b. gospodarczy
203/9
592
płyty a-c faliste
308
3,39
2
15
Raszówka, ul. H. Sawickiej 5
złom
279/1
598
płyty a-c faliste
112
1,23
1
16
Raszówka, ul. Marchlewskiego
12
b. gospodarczy
329/2
604
płyty a-c faliste
101
1,11
2
17
Raszówka, ul. Kolejowa 6
b. gospodarczy
399
599
płyty a-c faliste
0
0
0
18
Raszówka, ul. Witosa 16
b. gospodarczy
20/15
589
płyty a-c faliste
669
7,36
1
19
Raszówka, ul. Świerczewskiego
b. gospodarczy
13
256/2
596
płyty a-c faliste
103
1,13
2
7657
84,22
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 130 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 26
Obręb ewidencyjny nr 0026
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość,
ulica, numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
1
Siedlce 59
b. gospodarczy
75/1
737
2
Siedlce 58
b. gospodarczy
73
738
3
Siedlce 49
b. gospodarczy
104
740
4
Siedlce 49
b. gospodarczy
104
741
5
Siedlce 45
b. gospodarczy
80/4
742
6
Siedlce 45
b. gospodarczy
80/4
743
7
Siedlce 45
b. gospodarczy
80/4
744
8
Siedlce 45
b. gospodarczy
80/4
745
9
Siedlce 45
b. gospodarczy
80/4
746
10
Siedlce 45
b. gospodarczy
80/4
747
11
Siedlce 38
b. gospodarczy
168
748
12
Siedlce 38
b. gospodarczy
168
749
13
Siedlce 41
b. gospodarczy
162
750
Rodzaj
materiału
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
80
0,88
1
102
1,12
2
105
1,16
2
118
1,3
2
101
1,11
2
45
0,5
2
76
0,84
2
274
3,01
2
357
3,93
2
229
2,52
2
98
1,08
1
25
0,28
1
45
0,5
1
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 131 z 161
14
Siedlce 41
b. gospodarczy
162
751
15
Siedlce 28 J/2
b. mieszkalny
229/31,
229/32
752
16
Siedlce 28
b. gospodarczy
205/38
753
17
Siedlce 28/4
b. gospodarczy
18
Siedlce 26
b. gospodarczy
226/5
754
19
Siedlce 20
b. gospodarczy
211
755
20
Siedlce 20
b. gospodarczy
211
756, 757
21
Siedlce 15
b. gospodarczy
311/2
758
22
Siedlce 15
b. gospodarczy
311/2
759
23
Siedlce 17
b. gospodarczy
216
760
24
Siedlce 17
b. gospodarczy
216
761
25
Siedlce 16
b. gospodarczy
217/1
762
26
Siedlce 16
b. gospodarczy
217/1
763
27
Siedlce 16
b. gospodarczy
217/1
764
28
Siedlce 14
b. mieszkalny
314
765
29
Siedlce 9
b. gospodarczy
242/4
766
30
Siedlce 9
złom
242/4
767
31
Siedlce 11
b. gospodarczy
239
768
32
Siedlce 6
b. gospodarczy
233/1
769
brak
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
227
2,5
2
138
1,52
2
357
3,93
2
28
0,31
2
56
0,62
2
420
4,26
3
371
4,08
3
35
0,39
2
35
0,39
2
36
0,39
2
67
0,74
2
25
0,28
2
73
0,81
1
46
0,51
1
126
1,39
2
63
0,69
2
84
0,92
1
150
1,65
1
56
0,62
1
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 132 z 161
33
Siedlce 6
b. gospodarczy
233/1
770
34
Siedlce 64
b. gospodarczy
74/2
771
35
Siedlce 64
b. gospodarczy
74/2
772
36
Siedlce 63
b. gospodarczy
184/3
773
37
Siedlce 42
b. gospodarczy
110/5
774
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
28
0,31
1
20
0,22
2
40
0,44
2
30
0,33
2
20
0,22
2
4186
46,05
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 133 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 27
Obręb ewidencyjny nr 0027
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość, ulica,
numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
178
1,96
2
79
0,87
1
105
1,16
1
65
0,72
2
476
5,23
1
168
1,85
1
uwagi
1
Składowice 22
b. gospodarczy
38/4
775
2
Składowice 11
b. gospodarczy
232/258
776
3
Składowice 14
b. gospodarczy
232/258
777
4
Składowice 18
b. gospodarczy
236/258
778
5
Składowice RSP
b. gospodarczy
122
779
6
Składowice 5
złom
95/4
780
7
Składowice, obiekt 1
b. gospodarczy
80/4
brak
płyty a-c
faliste
1795
19,75
2
właściciel nie wyraził zgody na
inwentaryzację, oszacowano na
podstawie foto. satelitarnych
8
Składowice, obiekt 2
b. gospodarczy
80/4
brak
płyty a-c
faliste
1394
15,33
2
właściciel nie wyraził zgody na
inwentaryzację, oszacowano na
podstawie foto. satelitarnych
9
Składowice, obiekt 3
b. gospodarczy
80/3
brak
płyty a-c
faliste
1394
15,33
2
właściciel nie wyraził zgody na
inwentaryzację, oszacowano na
podstawie foto. satelitarnych
10
Składowice, obiekt 4
b. gospodarczy
80/2
brak
płyty a-c
faliste
1394
15,33
2
właściciel nie wyraził zgody na
inwentaryzację, oszacowano na
podstawie foto. satelitarnych
11
Składowice 50 (Zalesie)
b. gospodarczy
27
brak
181
1,99
2
12
Składowice 50 (Zalesie)
b. gospodarczy
27
brak
155
1,71
2
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 134 z 161
13
Składowice 50 (Zalesie)
b. gospodarczy
27
brak
płyty a-c
faliste
32
0,35
7416
81,58
2
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 135 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 28
Obręb ewidencyjny nr 0028
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość, ulica,
numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
1
Szklary Górne 6a
b. gospodarczy
167/2
443
płyty a-c faliste
22
0,24
2
2
Szklary Górne
b. gospodarczy
162/1
444
płyty a-c faliste
245
2,7
2
3
Szklary Górne 73
b. gospodarczy
74/2
445
płyty a-c faliste
126
1,35
2
4
Szklary Górne 76B
b. gospodarczy
382/37
448
płyty a-c faliste
176
1,94
1
5
Szklary Górne 76B
b. gospodarczy
382/37
447
płyty a-c faliste
460
5,06
2
6
Szklary Górne 76B
b. gospodarczy
382/37
449
płyty a-c faliste
166
1,83
1
7
Szklary Górne 76C
złom
382/38
446
płyty a-c faliste
420
4,62
1
8
Szklary Górne 57
b. gospodarczy
228
450
płyty a-c faliste
69
0,76
2
9
Szklary Górne 79A
b. gospodarczy
brak
płyty a-c faliste
720
7,92
2
10
Szklary Górne 50f/8
b. gospodarczy
44/7
451
płyty a-c faliste
50
0,55
1
11
Szklary Górne 42
złom
157
452
płyty a-c faliste
112
1,23
1
12
Szklary Górne 46d/2
b. mieszkalny
153/2
brak
płyty a-c faliste
67
0,74
2
2633
28,96
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 136 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 29
Obręb ewidencyjny nr 0029
Województwo dolnośląski, powiat lubiński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość,
ulica, numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
1
Ustronie 2
b. gospodarczy
103/1
781
2
Ustronie 2
b. gospodarczy
103/1
782
3
Ustronie 3
b. gospodarczy
102
785
4
Ustronie 3
b. gospodarczy
102
786
5
Ustronie 3
b. gospodarczy
102
787
6
Ustronie 5
b. gospodarczy
42/1
788
7
Ustronie 5
b. gospodarczy
42/1
789
8
Ustronie 7
b. gospodarczy
96/259
782
9
Ustronie 14
b. gospodarczy
10
Ustronie 15
b. gospodarczy
54
783
11
Ustronie 15
b. gospodarczy
54
792
12
Ustronie 18
b. gospodarczy
48/1
793
13
Ustronie 19
b. gospodarczy 35/4, 35/5
brak
794
Rodzaj
materiału
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
płyty a-c
faliste
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
60
0,66
2
84
0,92
1
77
0,85
2
32
0,35
2
28
0,31
1
29
0,32
3
29
0,31
1
13
0,14
1
19
0,21
2
56
0,62
2
77
0,85
2
5
0,06
2
5
0,06
2
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 137 z 161
514
5,65
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 138 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 30
Obręb ewidencyjny nr 0031
Województwo dolnośląskie, powiat lubński, gmina Lubin
Lp
Miejscowość,
ulica, numer
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
1
Wiercień 19a
b. gospodarczy
328
605
płyty a-c faliste
721
7,93
2
2
Wiercień 21
b. gospodarczy
303
608
płyty a-c faliste
182
2
2
3
Wiercień 21
b. gospodarczy
303
609
płyty a-c faliste
59
0,65
2
4
Wiercień 24
b. gospodarczy
579/2
610
płyty a-c faliste
98
1,08
2
5
Wiercień 24
b. gospodarczy
579/2
611
płyty a-c faliste
39
0,43
2
6
Wiercień 24
złom
579/2
612
płyty a-c faliste
220
2,42
1
7
Wiercień 24
b. gospodarczy
579/2
613
płyty a-c faliste
59
0,65
1
8
Wiercień 31
b. gospodarczy
296/2
614
płyty a-c faliste
98
1,08
2
9
Wiercień 36
b. gospodarczy
315
615
płyty a-c faliste
155
1,71
1
10
Wiercień 42
b. gospodarczy
525
616
płyty a-c faliste
77
0,85
2
11
Wiercień 42
b. gospodarczy
525
617
płyty a-c faliste
35
0,39
2
12
Wiercień 42
b. gospodarczy
525
618
płyty a-c faliste
46
0,51
2
13
Wiercień 42
b. gospodarczy
525
619
płyty a-c faliste
206
2,27
2
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 139 z 161
14
Wiercień 43
b. gospodarczy
523/1
620
płyty a-c faliste
294
3,23
2
15
Wiercień 43
b. gospodarczy
523/1
621
płyty a-c faliste
45
0,5
1
16
Wiercień 45
b. gospodarczy
527/1
622
płyty a-c faliste
297
3,27
2
17
Wiercień 46
b. mieszkalny
528
623
płyty a-c faliste
157
1,69
3
18
Wiercień 47
b. gospodarczy
529
624
płyty a-c faliste
70
0,77
2
19
Wiercień 50
b. mieszkalny
48/1
625
płyty a-c faliste
157
1,73
2
20
Wiercień 50
b. gospodarczy
48/1
626
płyty a-c faliste
42
0,46
1
21
Wiercień 50
b. gospodarczy
48/1
627
płyty a-c faliste
67
0,74
1
22
Wiercień 51
b. gospodarczy
52
628
płyty a-c faliste
49
0,54
3
23
Wiercień 51
b. gospodarczy
52
629
płyty a-c faliste
28
0,31
2
24
Wiercień 51
b. gospodarczy
52
630
płyty a-c faliste
29
0,32
2
25
Wiercień 52
b. gospodarczy
46/1
631
płyty a-c faliste
56
0,62
2
26
Wiercień 57
b. mieszkalny
57
632
płyty a-c faliste
92
1,01
2
27
Wiercień 59
b. gospodarczy
44/1
633
płyty a-c faliste
50
0,55
2
28
Wiercień 59
b. gospodarczy
44/1
634
płyty a-c faliste
22
0,24
1
29
Wiercień 58
b. gospodarczy
58/1
635
płyty a-c faliste
13
0,14
1
30
Wiercień 58
b. gospodarczy
58/1
636
płyty a-c faliste
17
0,19
2
31
Wiercień 58
b. gospodarczy
58/1
637
płyty a-c faliste
22
0,24
1
32
Wiercień 17
b. gospodarczy
284
638
płyty a-c faliste
59
0,65
2
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 140 z 161
33
Wiercień 11
b. gospodarczy
277/4
639
płyty a-c faliste
68
0,75
2
34
Wiercień 9
b. gospodarczy
273/1
640
płyty a-c faliste
21
0,23
2
35
Wiercień 8
b. gospodarczy
272/4
641
płyty a-c faliste
91
1
2
36
Wiercień 8
b. gospodarczy
272/4
642
płyty a-c faliste
36
0,39
2
37
Wiercień 6
b. gospodarczy
408
643
płyty a-c faliste
76
0,84
2
38
Wiercień 6
b. gospodarczy
408
644
płyty a-c faliste
36
0,4
2
39
Wiercień 19B
b. gospodarczy
330
645
płyty a-c faliste
46
0,51
2
40
Wiercień 19
b. gospodarczy
327/1
646
płyty a-c faliste
34
0,38
2
41
Wiercień 19
b. gospodarczy
327/1
647
płyty a-c faliste
15
0,17
2
42
Wiercień 15
b. gospodarczy
281
648
płyty a-c faliste
51
0,56
1
43
Wiercień 15
b. gospodarczy
281
649
płyty a-c faliste
17
0,19
1
44
Wiercień 37
b. mieszkalny
517/5
brak
płyty a-c faliste
50
0,55
4102
45,12
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 141 z 161
Karta inwentaryzacyjna nr 31
Obręb ewidencyjny nr 0031
Województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin
Rodzaj
zabudowy
Nr działki
Nr fotografii
obiektu
Rodzaj
materiału
Powierzchnia
[m²]
Masa [Mg]
Stopień
pilności
usunięcia
Zimna Woda 60
b. gospodarczy
150/4
651
płyty a-c faliste
224
2,46
2
2
Zimna Woda 62
b. mieszkalny
128
652
płyty a-c faliste
143
1,57
2
3
Zimna Woda 62A
b. gospodarczy
147
653
płyty a-c faliste
15
0,17
2
4
Zimna Woda 62A
b. gospodarczy
147
654
płyty a-c faliste
34
0,37
1
5
Zimna Woda 50
b. gospodarczy
207/1
655
płyty a-c faliste
246
2,71
2
6
Zimna Woda 50
b. gospodarczy
207/1
656
płyty a-c faliste
117
1,29
1
7
Zimna Woda 50
b. gospodarczy
207/1
657
płyty a-c faliste
67
0,74
1
8
Zimna Woda 47
b. gospodarczy
49
658
płyty a-c faliste
50
0,55
2
9
Zimna Woda 37
b. gospodarczy
54/3
659
płyty a-c faliste
50
0,55
1
10
Zimna Woda 40
b. gospodarczy
219/1
660
płyty a-c faliste
63
0,69
2
11
Zimna Woda 28
b. mieszkalny
61
661
płyty a-c faliste
381
4,19
3
12
Zimna Woda 26
b. gospodarczy
66
662
płyty a-c faliste
56
0,62
2
13
Zimna Woda 24
b. gospodarczy
228
663
płyty a-c faliste
28
0,31
1
Lp
Miejscowość,
ulica, numer
1
uwagi
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 142 z 161
14
Zimna Woda 20
b. mieszkalny
230/1
664
płyty a-c faliste
200
2,2
2
15
Zimna Woda 20
b. gospodarczy
230/1
665
płyty a-c faliste
109
1,2
2
16
Zimna Woda
b. gospodarczy
69
666
płyty a-c faliste
384
4
1
17
Zimna Woda 18
b. gospodarczy
70
667
płyty a-c faliste
49
0,56
2
18
Zimna Woda 19
b. gospodarczy
232/1
668
płyty a-c faliste
137
1,51
3
19
Zimna Woda 8
b. gospodarczy
257
669
płyty a-c faliste
40
0,44
1
20
Zimna Woda 10
b. gospodarczy
258
670
płyty a-c faliste
208
2,29
2
21
Zimna Woda 10
b. mieszkalny
258
671
płyty a-c faliste
202
2,22
2
22
Zimna Woda 2
b. gospodarczy
96/1
672
płyty a-c faliste
123
1,35
2
2926
32,19
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 143 z 161
Załącznik: Spis przedsiębiorców posiadających decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami w zakresie usuwania azbestu,
z wyłączeniem terenów zamkniętych, których siedziba zlokalizowana jest na terenie województwa dolnośląskiego.
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
1.
"TADEX" Tadeusz Wasilewski
ul. Polna 39,
59-630 Mirsk
22.04.2010 r.
23/2010
cały kraj
20.04.2020 r.
2.
Przedsiębiorstwo Budowlane
"KOBUD" s.c.
ul. Legnicka 6,
55-300 Środa Śląska
07.06.2010 r.
30/2010
cały kraj
06.06.2020 r.
3.
Firma Remontowo-Budowlana
Roman Gałafin
ul. Łużycka 23,
58-100 Świdnica
07.06.2010 r.
34/2010
cały kraj
06.06.2020 r.
4.
Usługi Remontowo-Budowlane
"Kapuła Mateusz"
Jaczków 30,
58-379 Czarny Bór
23.06.2010 r.
36/2010
województwo
dolnośląskie
22.06.2020 r.
5.
Spe-Bau Sp. z o.o.
ul. Mielecka 21/1,
53-401 Wrocław
25.06.2010 r.
37/2010
cały kraj
24.06.2020 r.
6.
Zakład Budowlano - Handlowy
"ARBUD" Ryszard Kopeć, Pan Ryszard
Kopeć
ul. Piasta 7/1,
58-304 Wałbrzych
27.07.2010 r.
40/2010
województwo
dolnośląskie
11.07.2020 r.
7.
"METAL-TRANS" Piotr Maraj
ul. Wrzosowa 5,
55-200 Oława
02.07.2010 r.
41/2010
cały kraj
01.07.2020 r.
8.
Przedsiębiorstwo Usługowe
"Z-NOVA" Zbigniew Szarek
ul. Łęczycka 5/15,
53-632 Wrocław
12.07.2010 r.
43/2010
cały kraj
11.07.2020 r.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 144 z 161
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
9.
GEOTRADE Sp. z o.o.
ul. Trzebnicka 88/1A,
50-231 Wrocław
06.07.2010 r.
45/2010
cały kraj
05.07.2020 r.
10.
Firma Handlowa "ITOS"
Wyburzenia Obiektów
Przemysłowych Christos Stoicis Psary
ul. Parkowa 36,
51-180 Wrocław
09.07.2010 r.
46/2010
cały kraj
08.07.2020 r.
11.
Gazel s.c. Włodzimierz Krawczyk &
Roman Krawczyk,
ul. Mickiewicza 36,
58-300 Wałbrzych
16.07.2010 r.
48/2010
województwo
dolnośląskie
15.07.2020 r.
12.
Zakład Budowlany "ANBUD" Andrzej
Pyka
ul. Kraszewicka 70,
58-100 Świdnica
14.07.2010 r.
51/2010
województwo
dolnośląskie
13.07.2020 r.
13.
Firma Ogólno-Budowlana Marcin
Skoczeń
ul. Kamienna 29/31,
53-307 Wrocław
03.08.2010 r.
53/2010
cały kraj
02.08.2020 r.
14.
P.U.H.WALKOP
Złotniki Luańskie 64,
59-820 Leśna
30.07.2010 r.
57/2010
cały kraj
29.07.2020 r.
15.
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Handlu i Usług "ROBKON"
ul. Młynarska 21,
57-200 Ząbkowice Śląskie
27.07.2010 r.
58/2010
cały kraj
26.07.2020 r.
16.
EnergoRecykling Jan Mech
ul. Neptuna 7/22,
59-220 Legnica
02.08.2010 r.
59/2010
cały kraj
01.08.2020 r.
17.
Kruszer-Rozbiórki, Wyburzenia
Agnieszka Majda,
ul. Cieplicka 164,
58-570 Jelenia Góra
02.08.2010 r.
60/2010
cały kraj
01.08.2020 r.
18.
Przedsiębiorstwo DoradczoTechniczne "EKOROTECH"
ul. Kościuszki 27E/3,
56-100 Wołów
3.08.2010 r.
62/2010
cały kraj
02.08.2020 r.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 145 z 161
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
19.
BACTRANS Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 117/7,
51-315 Wrocław
16.08.2010 r.
63/2010
cały kraj
15.08.2010 r.
20.
"STAL-MET" - Grzegorz Nieczaj sp.k.
ul. Wrocławska 10,
55-220 Jelcz Laskowice
05.08.2010 r.
65/2010
cały kraj
04.08.2020 r.
21.
"DOMEX" Przedsiębiorstwo
Remontowo Budowlane Sp. z o.o.
Al.. Wojska Polskiego 79,
58-150 Strzegom
09.08.2010 r.
67/2010
cały kraj
08.08.2020 r.
22.
Jerzy Stasiak "DORBUD" Usługi
Ogólnobudowlane
al.. Jana Matejki 13/19,
50-333 Wrocław
11.08.2010 r.
68/2010
cały kraj
10.08.2020 r.
23.
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych
i Inżynierskich S.A.
ul. Kniaziewicza 19,
50-950 Wrocław
17.08.2010 r.
69/2010
cały kraj
16.08.2020 r.
24.
Murarstwo-Malarstwo Dekarstwo Betoniarstwo Eugeniusz Szuba
ul. Słoneczna 14,
57-420 Radków
16.08.2010 r.
73/2010
województwo
dolnośląskie
15.08.2020 r.
25.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe STALMONT
Sp. z o.o.
ul. Traktatowa 1,
54-425 Wrocław
26.08.2010 r.
78/2010
województwo
dolnośląskie
25.08.2020 r.
26.
ENVICARE
ul. Chopina 23/1,
55-050 Sobótka
23.08.2010 r.
80/2010
cały kraj
22.08.2020 r.
27.
"FORTIS" Przedsiębiorstwo
Budowlano -WyburzeniowePaweł Igieliński
ul. Jemiołowa 68/7,
53-426 Wrocław
23.08.2010 r.
82/2010
cały kraj
22.08.2020 r.
28.
Andrzej Krupiński ZIEMIX
Zmechanizowane Roboty Ziemne
ul. Studzienna 11/22,
53-304 Wrocław
27.08.2010 r.
85/2010
cały kraj
26.08.2015 r.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 146 z 161
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
29.
Wrocławskie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego Nr 2
"WROBIS" S.A.
ul. Szewska 3,
50-053 Wrocław
31.08.2010 r.
87/2010
cały kraj
30.08.2020 r.
30.
Imoport-Export Zakład Usługowo
Handlowy
Samborz 29,
55-311 Kostomłoty
30.08.2010 r.
89/2010
cały kraj
29.08.2020 r.
31.
Przedsięborstwo Budowlane AlfaDach Sp. z o.o.
ul. Tarnogajska 14,
50-512 Wrocław
06.09.2010 r.
90/2010
cały kraj
05.09.2020 r.
32.
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo
Budowlane "SAVEX" Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 9,
59-900 Zgorzelec
07.07.2010 r.
93/2010
cały kraj
06.07.2020 r.
33.
Przedsiębiorstwo Produkcjji Handlu
i Usług "WUJEK" L. Gregorek, J.
Gajek, W. Gajek Sp. J
ul. Robotnicza 16,
53-608 Wrocław
01.09.2010 r.
96/2010
cały kraj
31.08.2020 r.
34.
"Piec-Bud-Rem Wrocław" Sp. z o.o.
Pl. Kościuszki 18/3,
50-027 Wrocław
17.09.2010 r.
106/2010
cały kraj
16.09.2020 r.
35.
"HEILIT+WOERNER" BUDOWLANA
Sp. z o.o.
Wysoka, ul. Lipowa 5a,
52-200 Wrocław
15.09.2010 r.
112/2010
cały kraj
31.12.2012 r.
36.
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo
"Filar" Adam Bieńkowski
Postolin 28,
53-300 Milicz
23.09.2010 r.
115/2010
cały kraj
22.09.2020 r.
37.
MAXIMUS
Al. Wyzwolenia 15 A,
58-300 Wałbrzych
24.09.2010 r.
119/2010
cały kraj
23.09.2010 r.
38.
"ZłOMSTAL" Firma Handlowo Usługowa Stanisław Podczaszy,
Imbramowice
ul. Dworcowa 4,
58-130 Żarów
04.10.2010 r.
123/2010
cały kraj
03.10.2020 r.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 147 z 161
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
39.
Wrocławski Przedsiębiorstwo
Oczyszczania ALBA S.A.
ul. A. Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław
4.10.2010 r.
129/2010
cały kraj
03.11.2020 r.
40.
"TECH-DOM" J.Bruszka, D. Dargacz
ul. Topolowa 23A,
58-309 Wałbrzych
25.10.2010 r.
129/2010
cały kraj
24.10.2020 r.
41.
TWS Grupa Budowlana Sp. z o.o.
ul. Równoległa 1,
58-310 Szczawno Zdrój
06.10.2010 r.
133/2010
cały kraj
05.10.2020 r.
42.
Zakład Robót Elektrycznych
"EL-MONT"
u. Świdnicka 38,
58-200 Dzierżoniów
05.10.2010 r.
134/2010
cały kraj
04.10.2020 r.
43.
"Spółdzielnia Rzemieślnicza"
w Ząbkowicach Śląskich
ul. Cukrownicza 6,
57-200 Ząbkowice Śląskie
20.10.2010 r.
135/2010
cały kraj
19.10.2010 r.
44.
"SAD" A.K.S., Pan Stanisław
Sadkowski
ul. Koszarowa 46/3,
51-149 Wrocław
20.10.2010 r.
139/2010
cały kraj
19.10.2010 r.
45.
P.H.U. DOMINO Piotr Jóżwin, Lutynia
ul. Partyzantów 3,
55-330 Miękinia
21.10.2010 r.
148/2010
cały kraj
20.10.2020 r.
ul. Młodych Energetyków 12,
59-916 Bogatynia
21.9.2011 r.
452/2011
cały kraj
20.9.2021 r.
ul. Meissnera 4,
54-622 Wrocław
27.10.2010 r.
157/2010
województwo
dolnośląskie
26.10.2020 r.
ul. Działowa 6,
55-002 Kamieniec Wrocławski
04.11.2010 r.
159/2010
cały kraj
03.11.2020 r.
46.
47.
48.
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "ELTUR-SERWIS"
Spółka z o.o.
"CEL-AL. Zakład Instalacyjno
Budowlany s.c.", Pan Kazimierz
Celmer, Pani Alina Celmer, Pani
Paulina Celmer
KORONA s.c
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 148 z 161
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
49.
Bogatyńskie Wodociągi i
Oczyszczania S.A.
ul. II Armii Wojska Polskiego
20, 59-920 Bogatynia
25.11.2010 r.
162/2010
województwo
dolnośląskie
24.11.2020 r.
50.
DEKARSTWO - USŁUGOWO
BUDOWLANE, Pan Krzysztof
Piotrowski
Radogoszcz 15,
59-800 Lubań
05.11.2010 r.
165/2010
cały kraj
04.11.2020 r.
51.
CENTRAOZŁOM WROCŁAW S.A.
ul. Robotnicza 16,
53-608 Wrocław
30.11.2010 r.
166/2010
cały kraj
29.11.2020 r.
52.
"Remonty i Montaż Kotłów
Małachowski Andrzej"
ul. Końcowa 26,
54-117 Wrocław
09.11.2010 r.
167/2010
województwo
dolnośląskie
08.11.2020 r.
53.
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "EKOMONT BIS" Sp.z o.o.
ul. Paczkowska 26,
50-503 Wroclaw
12.11.2010 r.
168/2010
województwo
dolnośląskie
11.11.2020 r.
54.
P.W. "RADPOL", Pan Marian
Radaszewski
ul. Wojrowicka 34/19,
54-436 Wrocław
09.11.2010 r.
169/2010
cały kraj
08.11.2010 r.
55.
"Fitex" Wiktor Fisz
ul. Radzionkowska 12,
51-506 Wrocław
22.11.2010 r.
170/2010
województwo
dolnośląskie
21.11.2020 r.
56.
INWEST-TERMA Janusz Ośmiałowski,
Maciej Ośmiałowski Sp. j.
ul. Jerzmanowska 126,
54-530 Wrocław
22.11.2020 r.
171/2010
województwo
dolnośląskie
21.11.2020 r.
57.
"TERMO" PPUH Maciej Kowalczyk,
Pan Maciek Kowalczyk
ul. Rogowska 117,
54-440 Wrocław
30.11.2010 r.
174/2010
cały kraj
29.11.2020 r.
58.
"Fitting" Przedsiębiorstwo Inżynierii
Sanitarnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 2-4,
53-609 Wrocław
24.11.2010 r.
175/2010
cały kraj
23.11.2020 r.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 149 z 161
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
59.
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Górniczego i Energetycznego
"EGBUD" Sp. z o.o.
ul. Młodych Energetyków 3,
59-916 Bogatynia
09.12.2010 r.
176/2010
cały kraj
08.12.2020 r.
60.
"Zakład Ślusarsko-Budowlany
Rodziewicz"
ul. Młoda 11,
67-222 Jerzmanowa
16.11.2010 r.
180/2010
województwo
dolnośląskie
15.11.2020 r.
61.
Wrocławskie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego Nr 2
"WROBIS" S.A.
ul. Szewska 3,
50-053 Wrocław
16.11.2010 r.
181/2010
cały kraj
15.11.2010 r.
62.
MPEC Serwis Północ Sp. z o.o.
ul. Chorwacka 47,
51-107 Wrocław
17.11.2010 r.
184/2010
cały kraj
16.11.2010 r.
63.
"ĆWIK" Andrzej Ćwik, Pan Andrzej
Ćwik
ul. Słowicza 19,
58-100 Świdnica
30.11.2010 r.
187/2010
cały kraj
29.11.2020 r.
64.
"INSTREM" INSTALACJE SANITARNE
I OGRZEWNICTWO
ul. Robotnicza 72b,
53-608 Wrocław
26.11.2010 r.
191/2010
cały kraj
25.11.2020 r.
65.
TAKEN Sp. z o.o.
ul. Techników 33,
55-200 Oława
30.11.2010 r.
192/2010
cały kraj
29.11.2020 r.
66.
"TOMBUD" Przedsiębiorstwo
Ogólnobudowlane Dubryk Tomasz,
Pan Dubryk Tomasz
ul. Ząbkowicka 18/2,
57-100 Strzelin
30.11.2010 r.
194/2010
cały kraj
29.11.2010 r.
67.
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
"DOMBUD” Sp. z.o o.
ul. 3 Maja 26,
55-200 Oława
13.11.2010 r.
196/2010
cały kraj
12.12.2020 r.
68.
"DABRO-BAU" Firma HandlowoUsługowa Paweł Dąbrowski
Opoczka 10A,
58-100 Świdnica
30.11.2010 r.
197/2010
cały kraj
29.11.2020 r.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 150 z 161
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
69.
MPEC Serwis Południe Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119,
50-428 Wrocław
08.12.2010 r.
201/2010
cały kraj
07.12.2020 r.
70.
Głogowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o
ul. Przemysłowa 7A,
67-200 Głogów
13.12.2010 r.
203/2010
cały kraj
12.12.2020 r.
71.
Jacek Piotrowski "INSTERM" Zakład
Instalacyjno - Budowlany
ul. Sanocka 5/6,
53-304 Wrocław
13.12.2010 r.
204/2010
województwo
dolnośląskie
13.12.2020 r.
72.
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowe "LEVEL" Karol Wiącek
ul. Kazimierza Wielkiego 2,
59-800 Lubań
20.12.2010 r.
208/2010
cały kraj
19.12.2020 r.
73.
"Janusz Opaliński"
Sobocisko 32,
55-200 Oława 1
20.12.2010 r.
209/2010
cały kraj
19.12.2020 r.
74.
Przedsiębiorstwo UslugowoHandlowo-Produkcyjne
ul. Ziemowita 5/6,
58-500 Jelenia Góra
17.12.2010 r.
211/2010
cały kraj
16.12.2020 r.
75.
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
"MIAZGA" Sp. z o.o.
os. Tęczowe 21A/11,
58-200 Dzierżoniów
20.12.2010 r.
212/2010
cały kraj
19.12.2020 r.
76.
Zakłady Usługowe Zachód Głogów
Sp. z o.o.
ul. Sikorskeigo 48,
67-200 Głogów
22.12.2010 r.
213/2010
cały kraj
21.12.2020 r.
77.
"VERTEX" Sp.z o.o.
ul. Opolska 4,
55-011 Siechnice
21.12.2010 r.
214/2010
cały kraj
20.12.2020 r.
78.
DEV POL Sp. z o.o.
ul. Paprotna 8,
51-117 Wrocław
05.01.2011 r.
226/2011
cały kraj
17.01.2021 r.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 151 z 161
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
79.
P.B. "MODERNPOL" K. Cz.
Chmielewscy Sp. j.
ul. Parafialna 11,
67-200 Głogów
05.01.2011 r.
228/2011
cały kraj
04.01.2021 r.
80.
Konstanty Słupek „EKO-MIX”
ul. Grabiszyńska 163, 50-950
Wrocław
13.01.2011 r.
236/2011
cały kraj
12.01.2021 r.
81.
MIXBUD Bernatt Tarczykowski Sp. j.
Pl. Skarżyńskiego 1, 58-301
Wałbrzych
13.01.2011 r.
233/2011
cały kraj
12.01.2021 r.
82.
Dolnośląska Fabryka Maszyn
ZANAM-LEGMET Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 7, 59-101
Polkowice
21.01.2011 r.
242/2011
cały kraj
20.01.2021 r.
83.
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH
I BUDOWNICTWA DROGOWEGO
ul. Sulmierzycka 1-3,
51-127 Wrocław
21.01.2011 r.
244/2011
cały kraj
20.01.2021 r.
84.
Przedsiębiorstwo Robót Wodnych
i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o.
ul. Towarowa 12-14, 58-100
Świednica
21.01.2011 r.
239/2011
cały kraj
20.01.2021 r.
85.
MOL-GRYF Janusz Molenda
ul. Saturna 24/4, 67-200
Głogów
21.01.2011 r.
245/2011
cały kraj
20.01.2021 r.
86.
Zakład Wykonawstwa Sieci
Elektrycznych „MIGACZ”
ul. Sportowa 1,
58-405 Krzeszów
09.02.2011 r.
250/2011
cały kraj
08.02.2021 r.
87.
Energobest, sieci i instalacje
elektryczne
Miłków 205, 58-535 Miłków
09.02.2011 r.
249/2011
cały kraj
08.02.2021 r.
88.
Z.E. MIGACZ
Opawa 56, 58-420 Lubawka
09.02.2011 r.
248/2011
cały kraj
08.02.2021 r.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 152 z 161
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
89.
Wrześniewski Bogdan BOB-BUD
USŁUGI BUDOWLANE
ul. Kolejowa 6/2,
57-230 Kamienie Ząbkowicki
10.02.2011 r.
255/2011
cały kraj
09.02.2021 r.
90.
STAL-MET Jadwiga Nieczaj
ul. Inżynierska 3,
55-221 Jelcz-Laskowice
14.02.2011 r.
256/2011
cały kraj
13.02.2011 r.
91.
FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWA „RICARDO”
ul. Górnicza 35,
59-900 Zgorzelec
15.02.2011 r.
245/2011
cały kraj
14.02.2011 r.
92.
FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWA „ROBERTO”
ul. Prusa 30-32,
59-900 Zgorzelec
15.02.2011 r.
260/2011
cały kraj
14.02.2011 r.
93.
Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe-Inwestycyjno-Budowlane
Mikołaj Zychowicz
Ul. Ks. F. Kutrowskiego 13,
55-200 Oława
15.02.2011 r.
259/2011
cały kraj
14.02.2011 r.
Obora ul. Różana 11,
59-335 Lubin 7
24.02.2011 r.
262/2011
cały kraj
23.01.2021 r.
Kosinowo 1 / 2, 55-110 Prusice
24.02.2011 r.
264/2011
cały kraj
23.01.2021 r.
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
ul. Lwowska 11, 55-200 Oława
Stanisław Lorenz
24.02.2011 r
265/2011
cały kraj
23.01.2021 r.
94.
95.
96.
„7A”PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
WŁADYSŁAW BAKINOWSKI
Marek Fałendysz REGIONALNE
PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO
I OCHRONY ŚRODOWISKA „ERBUD”
97.
INVEST-INPRO Sp. z o.o.
ul. Obornicka 129-131, 51-114
Wrocław
2.03.2011
267/2011
cały kraj
1.03.2021 r.
98.
„Zbigniew Stępień Usługi
Transportowe Wywóz nieczystości
płynnych”
Ul. Baciarellego 10F/3, 51-649
Wrocław
7.03.2011
246/2011
cały kraj
6.03.2021 r.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 153 z 161
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
Tomasz Wojewódka phu MAT,
ul. Kasięcia Witolda 45/10,
50-202 Wrocław
29.03.2011
294/2011
cały kraj
28.03.2021
100.
Instalatorstwo Elektryczne Nowak
Marcin
ul. Nad potokiem 2A,
57-350 Kudowa Zdrój
22.03.2011 r.
287/2011
cały kraj
21.03.2021
101.
Spółdzielnia Pracy Budownictwa
ELEKTROBUD
ul. Kasprowicza 52,
58-500 Jelenia Góra
30.03.2011
299/2011
cały kraj
29.03.2021
102.
Transkop s.c.
ul. Wielka 20/9,
53-341 Wrocław
29.03.2011 r.
293/2011
cały kraj
28.03.2021
ul. Bohaterów Salingradu 12,
58-420 Lubawka
28.03.2011.
290/2011
cały kraj
27.03.2021
Lp.
99.
103. Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki
104.
Enbud
Al. Aleja wojska polskiego 12/1,
58-420 Lubawka
7.04.2011 r.
306/2011
cały kraj
6.04.2021
105.
Budobratex Sp.zo.o.
ul. Kościuszki 39,
59-220 Legnica
16.05.2011 r.
332/2011
cały kraj
15.05.2021
106.
GL. „INWEST-POL”
Zm.
ul. Duracza 16/12, 58-309
Wałbrzych
25.05
349/2011
województwo
dolnośląskie
24.05.2021
107.
Przedsiębiorstwo budownictwa
specjalistycznego „DEKAR” Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 37A, 58-303
Wałbrzych
20.05
343/2011
cały kraj
19.05.2021
108.
Luxdoor Sp. z o.o.
Zachowice, ul. Gliniana 1,
55-080 Kąty wrocławskie
19.04.2011
311/2011
cały kraj
18.04.2021
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 154 z 161
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
109.
Przedsiębiorstwo Budowlano
Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Szybka 1F,
50-421 Wrocław
19.04.2011
289/2011
cały kraj
18.04.2021
110.
Przedsiębiorstwo wielobranżowych
usług budowlanych „DEK-DEM”
ul. Batorego 35,
55-200 Oława
7.04.2011
302/2011
cały kraj
18.04.2021
111.
PW SERWICE zakład usług
specjalistycznych
ul. Kard. Stefana wyszyńskiego
121/1, 50-307 Wrocław
5.05.2011
325/2011
cały kraj
4.05.2021 r.
112.
Alumex Mirosław Urbaniak
i Grzegorz Janasik Sp. j.
ul. Gen. Iwana Połbina 3/14,
54-151 Wrocław
28.04.2011
319/2011
cały kraj
27.04.2021 r.
113.
DEK-POL przedsiębiorstwo handlowo
usługowe d. Bienias, j. stypiński Sp. j.
ul. Kolejowa 3-4,
58-570 jelenia Góra
12.05.2011
331/2011
województwo
dolnośląskie
11.05.2021 r.
ul. Jerzmanowska 4-6,
54-519 Wrocław
12.05.2011
329/2011
cały kraj
11.05.2021 r.
Lp.
Chemeko - System Sp. z o.o. Zakład
Utylizacji, Recyklingu, Przerobu
114.
i Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych i Przemysłowych
115.
Piotr Sawicki Magnum Opus
ul. Zaporoska 29/5
53-519 Wrocław
12.05.2011
309/2011
cały kraj
11.05.2021 r.
116.
AL-MIR Przedsiębiorstwo usługowo
handlowe
Opawa 62, 58-420 Lubawka
12.05.2011
330/2011
cały kraj
11.05.2021 r.
117.
ELFACH Ewa Zołotogorow-Kozań
ul. Słowackiego 16/4, 58-371
Boguszów Gorce
21.04.2011
313/2011
cały kraj
20.04.2021 r.
ul. Dawida 30/1A, 50-527
Wrocław
30.05.2011
351/2011
Cały kraj
29.05.2021 r.
„PELESCRIME”
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO118.
HANDLOWO-PRODUKCYJNE
Sp. z o.o.,
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 155 z 161
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
119.
Przedsiębiorstwo LEKOP –
Krzysztof Leszek
ul. Wolności 82, 58-500
Jelenia Góra
8.06.2011
369/2011
Cały kraj
7.06.2021
120.
Marek Łukowski LEVIATAN
ul. Kwidzyńska 23/25, 51415 Wrocław
8.06.2011
362/2011
Cały kraj
7.06.2021
121.
GL. Inwest-pol
ul. Duracza 16/12,
Wałbrzych
25.05.2011
349/2011
Cały kraj
24.05.2021
ul. Kolejowa 3-4, 58-570
jelenia góra
12.05.2011
331/2011
województwo
dolnośląskie
11.05.2021
ul. Niepodległości 37A,
58-303 Wałbrzych
20.05.2011
343/2011
Cały kraj
19.05.2021
Lp.
122.
123.
Dek-pol Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe D. Bienias,
J. stypiński Sp.j.
Przedsiębiorstwo budownictwa
specjalistycznego „dekar”
Sp.zo.o.,
124.
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe KARODO
ul. Z. Nałkowskiej 40/17,
58-303 Wałbrzych
8.06.2011
368/2011
województwo
dolnośląskie
7.06.2021
125.
Jędrzejczak Sp.zo.o.
Ruszowice, ul. Tęczowa 39,
67-200 Głogów
3.06.2011
358/2011
Cały kraj
2.06.2021
126.
Firma Ogólnobudowlana
„MATRIS”
ul. Wolności 150,
58-500 Jelenia góra
17.06.2011
380/2011
Cały kraj
16.06.2021
ul. Ogrodowa 1/3,
58-400 kamienna góra
17.06.2011
376/2011
Cały kraj
16.06.2021
ul. Towarowa 12-14, 58-100
Świdnica
17.06.2011
377/2011
Cały kraj
16.06.2021
Blacharstwo i Dekarstwo Roboty
127.
Ogólnobudowlane Systemy
Elewacyjne
128.
Zakład Usługowo Produkcyjno
Handlowy „MEL-KAN-BUD”
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 156 z 161
Lp.
129.
130.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
Dev-pol Sp.zo.o. invest sp.ko
ul. Paprotna 8, 51-117
Wrocław
3.06.2011
355/2011
Cały kraj
2.06.2021
17.06.2011
379/2011
województwo
dolnośląskie
16.06.2021
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ul. Wrocławska 109, 58-306
Max-Dumicz Leszek Sp.j.
Wrocław
131.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe Eltex
Krzysztof Grudziński,
ul. Marii SkłodowskiejCurie 8, 58-105 Świdnica
7.06.2011
360/2011
Cały kraj
6.06.2021
132.
ZBYCHPOL Sp. z.o.o.,
Ul. Kobierzycka 20,
52-315 Wrocław
7.06.2011
363/2011
Cały kraj
6.06.2021
133.
Zbychpol
Strzegomiany,
ul. Wrocławska 1,
55-050 Słobódka
7.06.2011
361/2011
Cały kraj
6.06.2021
134.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe Borkowski
Waldemar
ul. Rybna 46,
58-150 Strzegom
9.06.2011
366/2011
Cały kraj
8.06.2021
Pl. Wolności 13/2,
57-530 Międzylesie
24.06.2011
384/2011
Cały kraj
23.06.2021
136.
Przedsiębiorstwo Wodociągów
I Kanalizacji
w Przemkowie Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 7,
59-170 Przemków
13.06.2011
371/2011
Cały kraj
12.06.2021
137.
Intakus s.a.
ul. Obornicka 131, 51-114
Wrocław
27.06.2011
385/2011
Cały kraj
26.06.2021
138.
Paweł pilawski- firma handlowo
usługowo- transportowa
„PAWEŁ”
ul. Oficerska 1,
58-580 Szklarska Poręba
30.06.2011
386/2011
Cały kraj
29.06.2021
135. F.H.U. „AWAP” Wojciech Stopyra,
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 157 z 161
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
139.
TERMIC
ul. Kolista 4,
54-152 Wrocław
1.07.2011
389/2011
Cały kraj
30.06.2011
140.
Czerniak Andrzej Anpol,
ul. Spółdzielców 2/7,
57-320 Polanica Zdrój
14.07.2011
403/2011
Cały kraj
13.07.2021
141.
Zakład Usług RemontowoBudowlanych Ryszard Niedzielski
Wojcieszyce 6A,
58-560 Jelenia Góra
29.07.2011
424/2011
Cały kraj
28.07.2021
142.
Auto hobby
ul. Polna 2c,
57-320 Polanica Zdrój
27.07.2011
419/2011
Cały kraj
26.07.2021
143.
Energomontaż zachód Wrocław
Sp. z o.o.
Ul. Racławicka 15/19,
53-149 Wrocław
30.08.2011
442/2011
Cały kraj
29.08.2021
144.
Rejonowy Związek Spółek
Wodnych W Wałbrzychu
ul. Orkana 84a
58-307 Wałbrzych
8.08.2011
429/2011
Cały kraj
7.08.2021
145.
Andrzej Chrąchol Ach-Dach
Skokowa, ul. Kwiatowa 7,
55-110 Prusice
15.07.2011
404/2011
Cały kraj
14.07.2021
ul. Piastów 10, 59-230
Prochowice
5.09.2011
446/2011
Cały kraj
4.09.2021
147.
Stanisław Wilimowski „Wipol”
Budownictwo Ogólne I
Specjalistyczne
ul. Zatorska 7, 51-215
Wrocław
22. 08. 2011
438/2011
Cały kraj
21.08.2021
148.
Grzegorz Ostapiuk Zakład Usług
Inwestycyjnych Bud-Invest
ul. Okrężna 15,
57-200 Ząbkowice Śląskie
19.09.2011
451/2011
Cały kraj
18.09.2021
Lp.
146. Przem-Kop Przemysław Chruszcz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 158 z 161
Lp.
Nazwa podmiotu
Zakład Ogólnobudowlany
149. REMECO r. Waszczuk, t. Waszczuk
Sp. j.
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
150.
USŁUGOWE JAN-MAT, Janusz
filipek
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
Wilków 4,
58-125 Pszenno
1.08.2011
427/2011
Cały kraj
31.07.2021
ul. Wolności 47, 58-160
Świebodzice
8.11.2011
472/2011
Cały kraj
7.11.2021
151.
Tytan Gruszka, Kowalski Sp. j.
ul. Chrobrego 11, 57-220
Ziębice
14.11.2011
457/2011
Cały kraj
13.11.2021
152.
Uspołecznione Przedsiębiorstwo
produkcyjno usługowe „MUR –
BUD” Sp. z o.o.
ul. Wańkowicza 31/7,
59-220 Legnica
12.10.2011
463/2011
Cały kraj
11.10.2021
153.
Fitex Sp. z o.o
ul. Zagrodnicza 6/7,
51-506 Wrocław
20.10.2011
468/2011
dolnośląskie
19.10.2021
154.
Karol i Tomasz Janicki Sp. j.
ul. Armii krajowej 14A/5,
50-541 Wrocław
26.01.2012
500/2012
Cały kraj
25.01.2022
155.
Patryk Janicki usługi budowlane
ul. Obrońców poczty
Gdańskiej 11a/9,
52-204 Wrocław
23.01.2012
498/2012
Cały kraj
22.01.2021
156.
ENERGOMASTER
Anna Migacz
Miłków 205,
58-535 Miłków
16.02.2012
512/2012
Cały kraj
15.02.2012
157.
Brzozowy Roman
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
Import-Eksport
ul. Ziemska 3,
58-400 Kamienna Góra
9.02.2012
507/2012
Cały kraj
8.02.2012
158.
Ryszard Miszczak Zakład
Ogólnobudowlany
ul. Na polance 12a/10
51-109 Wrocław
6.02.2012
502/2012
Cały kraj
5.02.2012
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 159 z 161
Lp.
159.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Data wydania decyzji
Numer decyzji
PGO
Obszar prowadzonej
działalności
Termin obowiązywania
decyzji
Zakład Instalacyjno-Budowlany
„ELTOR” FIGURSKI Eugeniusz,
ul. Torowa 19,
59-800 Lubań
14.03.2012
526/2012
Cały kraj
13.03.2012
Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z wydzieloną kwaterą dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zlokalizowane na
terenie województwa dolnośląskiego:
•
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z wydzieloną kwaterą dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zlokalizowane
na północ od m. Marcinowo, gm. Trzebnica – będące własnością Gminy Trzebnica,
•
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z wydzielonym sektorem na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Trzebczu –
zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice,
•
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
w Wałbrzychu – zarządzane przez Mo-BRUK S.A., Niecew 68, 33-322 Korzenna.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 160 z 161
Uzasadnienie
Obowiązek opracowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na poziomie
gminnym wynika z zapisów "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" przyjętego
uchwałą nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. przez Radę Ministrów (zmienioną uchwałą nr 39/2010 z dnia
15.03.2010 r.). Program Krajowy zakłada usunięcie do roku 2032 z terenu Polski wszystkich materiałów
zawierających azbest.
Opracowany Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin określa
min. obowiązki właścicieli, zarządców nieruchomości i wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Program przedstawia również aktualny stan w zakresie ilości
wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Lubin, oraz określa harmonogram
realizacji Programu . Ponadto w Programie wyliczono koszty związane z usunięciem wyrobów
zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Lubin oraz wskazano źródła
finansowania Programu .
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) projekt opracowanego Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Lubin wraz z sporządzoną do niego Prognozą oddziaływania na
środowisko został poddany ocenie i weryfikacji przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
we
Wrocławiu
oraz
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska
we
Wrocławiu.
Opracowany Program został pozytywnie zaopiniowany przez w/w organy. Jednocześnie Obwieszczeniem
Wójta Gminy Lubin z dnia 30.10.2012 r. poinformowano społeczeństwo o możliwości zapoznania się
z treścią projektu Programu i jego Prognozą a także możliwością wniesienia swoich uwag i wniosków. Tym
samym zapewniono obowiązek udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
nałożony na opracowującego projekt Programu (zgodnie z art. 30, art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy jak
wyżej).
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin jest podstawowym
dokumentem, na podstawie którego Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego będzie się ubiegać
o środki finansowe na działania służące realizacji zapisów niniejszego Programu.
Podjęcie uchwały o przyjęciu Programu jest zatem uzasadnione i celowe.
————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 250FFE2F-6B38-4B2A-BDB4-F1142279EE9C. Projekt
Strona 1 z 161

Podobne dokumenty