Ziemia Cz-wska XXXV - Częstochowskie Towarzystwo Naukowe

Komentarze

Transkrypt

Ziemia Cz-wska XXXV - Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
Wydawnictwo ciągłe Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego
ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA
Rok założenia 1934
Redaktor naukowy tomu
Marian GŁOWACKI
Redaktor
Przemysław LASOTA
Recenzenci
Prof. dr hab. Teresa SMOLIŃSKA
Prof. dr hab. Wiesław GWORYS
Prof. dr hab. Bartłomiej SZYNDLER
Projekt okładki
Ryszard BARANOWSKI
Na okładce
Widok wsi i Zamku Olsztyn na pocztówce PTK z 1907 roku.
Fotografia M. Wisznickiego. Ze zbiorów Zbigniewa Biernackiego
Odznaka Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zaczerpnięta
z „Przewodnika po Częstochowie i okolicy” z 1909 roku
Wnętrze Biblioteki Jasnogórskiej z II poł. XVIII wieku.
Foto: Ryszard Baranowski
Redakcja techniczna
Piotr GOSPODAREK
© Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Częstochowa 2008
Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu przez
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy
ISBN 978 - 83 - 7455 - 077 - 2
Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
42–200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8
Tel. (0 34) 378 43 29; fax (0 34) 378 43 19
e-mail: [email protected]
Spis treści
Ks. Jan Związek
Członkowie Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego – laureatami
Nagrody im. Karol Miarki............................................................................. 7
Barbara Pabian
Sacrum w sztuce, czyli o częstochowskich imprezach artystycznych
inspirowanych religią chrześcijańską .......................................................... 45
Marian Głowacki
Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
w Częstochowie, w latach 1908 –1950 ....................................................... 59
Katarzyna Urbaniec
Rola bibliografii regionalnej w systemach informacyjnych XXI wieku ..... 73
Zbigniew Stańczyk
Materiały do bibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007 .... 83
Marian Głowacki
Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego ............................. 431
CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
ZIEMIA
CZĘSTOCHOWSKA
XXXV
Częstochowa 2008
ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA
T. XXXV
KS. JAN ZWIĄZEK
Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie
Członkowie Częstochowskiego Towarzystwa
Naukowego - laureatami Nagrody im. Karola Miarki
1.
Wprowadzenie
W 1983 r. władze województw bielskiego, częstochowskiego, katowickiego
i opolskiego postanowiły przyznawać każdym roku Nagrodę im. Karola Miarki
przedstawicielom poszczególnych województw za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju wartości kulturalnych w regionie i na terenie całego kraju. Odtąd
taka nagroda była przyznawana dla jednej osoby z każdego z wymienionych województw. Po przeprowadzonych zmianach administracyjno-terytorialnych
w Polsce w 1999 r. i powołaniu nowego województwa śląskiego w granicach
znacznie przekraczających granice dawnego województwa katowickiego Nagrodę im. Karola Miarki przyznawano trzem osobom ze świata nauki, mieszkającym na terenie województwa śląskiego, ale były zawsze respektowane wcześniej
istniejące granice dawnych województw: regiony Częstochowa i Bielsko-Biała
oraz województwo opolskie. Miejscem wręczania Nagrody w latach przed powołaniem województwa śląskiego były stolice istniejących wówczas województw – Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice i Opole, w których według
określonej kolejności takie uroczystości były organizowane. Od chwili zorganizowania województwa śląskiego Nagroda im. Karola Miarki była wręczana najpierw w Katowicach (za lata 1999–2000), a następnie w rodzinnej miejscowości
Karola Miarki w Pielgrzymowicach za lata 2001–2005. Od 2006 r. Nagroda
wręczana była na przemian w Katowicach i Opolu (województwo bielskie i częstochowskie zostały zlikwidowane). Sama uroczystość prestiżowej Nagrody im.
Karola Miarki zawsze posiadała bardzo uroczysty charakter. Uczestniczyli
8
KS. JAN ZWIĄZEK
w niej przedstawiciele najwyższych władz wojewódzkich i samorządowych,
a w Pielgrzymowicach, gdzie szkoła, w której uczył Karol Miarka, istniała obok
kościoła parafialnego te uroczystości rozpoczynały się nabożeństwem
w kościele parafialnym z udziałem arcybiskupa metropolity katowickiego
dra Damiana Zimonia. W uroczystości zwykle brały udział liczne delegacje wojewódzkich (regionalnych) Wydziałów Kultury. Wręczając Nagrodę organizatorzy tej uroczystości zawsze podkreślali jej kulturalne i patriotyczne walory, które
były kontynuacją tych wartości, które propagował i głosił jej Patron Karol Miarka, nauczyciel i organista w rodzinnych Pielgrzymowicach. W tej miejscowości
szczególnie odczuwano bliskość tych ideałów, dla których Karol Miarka poświęcił swoje siły i życie, a z powodu których niejednokrotnie był więziony
przez władze pruskie.
Z okazji jubileuszu 25 lat przyznania Nagrody Karola Miarki pierwszemu
członkowi Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego doktorowi Franciszkowi Sobalskiemu, dyrektorowi Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Częstochowie oraz wieloletniemu członkowi Zarządu tegoż Towarzystwa aktualny
Zarząd Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego postanowił uhonorować
wszystkich dotychczasowych członków swego Towarzystwa – laureatów tej
Nagrody, przypomnieniem tego ważnego wydarzenia na łamach swego wydawnictwa „Ziemia Częstochowska” w formie specjalnej publikacji. W ciągu 25 lat
Nagrodę im. Karola Miarki częstochowskie władze wojewódzkie i miejskie
(Regionalny Ośrodek Kultury) wyznaczyły dziewięciu członków Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, którym kapituła Nagrody w Katowicach przyznała Nagrodę im. Karola Miarki. Byli to: dr Franciszek Sobalski (1984),
dr Mieczysław Stańczyk (1986), dr Aleksander Jaśkiewicz (1990), dr Marceli
Antoniewicz (1999), prof. dr hab. Andrzej J. Zakrzewski (2001), ks. prof. dr
hab. Jan Związek (2002), prof. dr hab. Marian Głowacki (2005), prof. dr hab.
Janusz Hereźniak (2006) i dr Juliusz Sętowski (2007). Niniejszy artykuł jest realizacją decyzji Zarządu CzTN.
Dokumentacja źródłowa do opracowania tego tematu znajduje się w Regionalnym Ośrodku Kulturalnym w Częstochowie, za życzliwe udostępnienie której
Zarządowi w tym miejscu składam wyrazy prawdziwej wdzięczności. Nie znaleziono wszakże w tych zbiorach wiadomości dotyczących nadania Nagrody kilku laureatom. Brakujące wiadomości starano się uzupełnić relacjami samych
laureatów, zwłaszcza w zakresie szczegółów biograficznych i dorobku pisarskiego, które autorowi dostarczyli poszczególni laureaci (z zachowaniem nawet
sposobu ich zapisu bibliograficznego). W tym miejscu należy zaznaczyć, że artykuł obejmuje jedynie te dane biograficzne i dorobek naukowy (drukowany)
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
9
laureatów do czasu przyznania Nagrody, który zresztą stanowił podstawę jej
przyznania. Od tej zasady odstąpiono jedynie w wypadkach, kiedy laureat w następnych latach dokonał znacznych osiągnięć naukowych lub uzyskał wysokie
stopnie akademickie lub stanowiska uczelniane.
Przyznanie Nagrody im. Karola Miarki członkom Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, podobnie jak wszystkim laureatom z tego województwa
i regionu było wyrazem uznania władz kulturalnych i oświatowych na Górnym
Śląsku dla dokonań naukowych w Częstochowie i jej okolicach, a posiadających
trwałe wartości dla regionu i całego kraju.
Prezentacja laureatów Nagrody im. Karola Miarki – członków Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, będzie podana według porządku chronologicznego ich przyznawania.
2.
Zasady przyznawania Nagrody im. Karola Miarki
Patronem Nagrody jest Karol Miarka, nauczyciel, działacz społeczny i patriotyczny oraz publicysta. Urodził się 22 listopada 1825 r. w Pielgrzymowiscach w powiecie pszczyńskim na Śląsku. Do szkoły początkowej uczęszczał
w Pszczynie. W 1846 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Głogówku. Po
kilku latach pracy nauczycielskiej w różnych miejscowościach podjął pracę
w rodzinnej miejscowości. Stale dokształcał się i doskonalił język polski. Jednocześnie pisał niewielkie artykuły do prasy lokalnej w języku polskim. W 1868 r.
zrezygnował z pracy nauczycielskiej i rozpoczął pracę w redakcji „Zwiastuna
Górnośląskiego”. Po upływie jednego roku przejął redakcje „Katolika”
w Chełmnie na Pomorzu, którą wkrótce przeniósł do Królewskiej Huty (Chorzowa). Na Górnym Śląsku „Katolik” stał się najbardziej wpływową i najpopularniejszą gazetą. W swoich artykułach popierał Kościół katolicki, a jednocześnie
opowiadał się za polskością Śląska i przywróceniem Polski na mapie Europy.
Władze pruskie wytoczyły mu procesy, w wyniku których został skazany na więzienie i wysokie grzywny. W trudnych warunkach życiowych sprzedał redakcję
„Katolika”, a sam przeniósł się do Cieszyna, gdzie w biedzie zmarł 15 sierpnia
1882 r. Wszystko czego dokonał w swoim życiu było „ad maioram Poloniae gloriam”. Taka działalność stała się podstawą uznania go jako Patrona nagrody za
wybitne osiągnięcia dla rozwoju kultury w regionie śląskim i w kraju.
W zakresie przyznawania Nagrody obowiązywał zawsze regulamin, który
wraz ze zmieniającymi się okolicznościami był aktualizowany. Przyjęty w dniu
23 września 2004 r. regulamin ustalił następujące przepisy w tym względzie:
10
KS. JAN ZWIĄZEK
1.
Nagrodą honoruje się osoby upowszechniające kulturę i naukę, które
w swej dziedzinie zmierzają do idei realizowanych przez Karola Miarkę
oraz wnoszą trwałe humanistyczne wartości do kultury narodowej,
2. Nagrodę można przydzielić tylko raz za całokształt dorobku lub za konkretną indywidualna pracę (dzieło),
3. Wnioski składają w Bibliotece Śląskiej Regionalny Ośrodek Kultury
w Bielsku-Białej oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
(odpowiednie normy obowiązują także w województwie opolskim),
4. Nagrodę przyznaje Marszałek Województwa Śląskiego w oparciu
o propozycje Komisji powołanej przez Zarząd Województwa Śląskiego,
5. Skład Komisji może być aktualizowany,
6. Liczbę Nagród oraz wysokość nagród rzeczowych ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego,
7. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się corocznie w dniu 23 października,
8. Organizatorem uroczystości jest Biblioteka Śląska.
Jednocześnie dokładnie został określony scenariusz wręczania Nagrody.
Uroczystość prowadził wyznaczony przez urząd wojewódzki w Katowicach redaktor. Uroczystość rozpoczynał występ muzyczny zespołu artystycznego, który
wykonywał jeden lub dwa utwory muzyczne. Po tej wstępnej części rozpoczynało się powitanie gości. Przedstawiciel wojewody śląskiego ogłaszał werdykt kapituły, przyznającej Nagrodę im. Karola Miarki poszczególnym kandydatom.
Następnie przedstawiciele poszczególnych województw, a później regionów
prezentowali swoich kandydatów. Z ramienia częstochowskich władz wojewódzkich i miejskich to zadanie realizowała dyrektor Regionalnego Ośrodka
Kultury w Częstochowie Pani Anna Operacz. Po każdej prezentacji Marszałek
Województwa Śląskiego wręczał laureatom dyplom i medal pamiątkowy Karola
Miarki. Gratulacje uczestników kończyły tę część uroczystości. Wręczenie Nagrody zwykle wzbudzało duże zainteresowanie prasy, której przedstawiciele
przeprowadzali wywiady z laureatami, które zwykle ogłaszali w swoich czasopismach. Uroczystości kończyły się wspólnym posiłkiem.
3.
Laureaci Nagrody im. Karola Miarki z Częstochowy
W Częstochowie najpierw władze wojewódzkie, a po zlikwidowaniu województwa częstochowskiego władze miejskie – Regionalny Ośrodek Kultury wyznaczały kandydatów do Nagrody im. Karola Miarki. W urzędzie Regionalnego
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
11
Ośrodka Kultury odbywało się posiedzenie do spraw nagród i odznaczeń nagrodą im. Karola Miarki. Uczestnicy tego zebrania wypowiadali się na temat dorobku kulturalnego i naukowego proponowanych kandydatów. Zwykle każdego
roku było kilku kandydatów z różnych środowisk. Po tajnym głosowaniu dokonywano wyboru jednego kandydata i dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie zgłaszała tę kandydaturę do Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Władze województwa katowickiego akceptowały
dokonany wybór w Częstochowie i kierowały wniosek do realizacji w następnych etapach.
Pierwszym laureatem Nagrody im. Karola Miarki ze środowiska Częstochowskiego był znany historyk Sławomir Folfasiński, który opracował dzieje
prasy częstochowskiej. Podstawowe jego dzieło w tym zakresie Zarys dziejów
prasy wydawanej w Częstochowie ukazało się w obszernej monografii tego miasta pt. Dzieje Częstochowy od zarania do czasów współczesnych pod redakcją
wybitnego historyka Stefana Krakowskiego, a zostało wydane w Katowicach
w 1964 r. (s. 328–351). Dzięki jego badaniom i publikacji wiele czasopism częstochowskich zostało uratowanych od zapomnienia. Częstochowa była bowiem
miejscem wydawania wielu czasopism, spośród których niektóre miały bardzo
krótki żywot, zwłaszcza w XIX i pierwszej połowie XX stulecia. Autor wskazał
na antypolska i szkodliwą działalność gadzinowskiego dziennika w okresie okupacji hitlerowskiej „Kurier Częstochowski”, gloryfikującego rządy nazistowskie
w Polsce, a potępiającego wszelkie polskie działania. Podkreślić należy, że mimo istniejącej wszechwładnej cenzury autor podał wiadomości o prasie kościelnej w Częstochowie w okresie II Rzeczypospolitej. Dla dziejów przeto miasta
publikacja Sławomira Folfasińskiego posiadało ważne znaczenie.
W następnych latach Nagrodę im. Karola Miarki w środowisku częstochowskim otrzymywali ludzie nauki, w znacznej mierze historycy tego miasta i regionu. Na wyróżnienie zasługuje Nagroda przyznana historykowi Janowi Pietrzykowskiemu za jego działalność pisarską, ukazującą dzieje miasta i okolicy
w okresie okupacji hitlerowskiej. Autor ukazał zarówno represje władz okupacyjnych wobec polskiej ludności, jak i działania polskich organizacji podziemnych, walczących o niepodległość Ojczyzny. Nadto mecenas Pietrzykowski
ukazał wielką ofiarność społeczeństwa częstochowskiego w niesieniu pomocy
materialnej dla ludności najbiedniejszej oraz przybyłych do miasta pod Jasną
Górą, wypędzonych przez hitlerowców Polaków z Pomorza i Wielkopolski
w początkach okupacji hitlerowskiej jak i mieszkańców stolicy po Powstaniu
Warszawskim.
12
KS. JAN ZWIĄZEK
Po dokonanej transformacji społeczno-politycznej w Polsce po 1989 r. tak
w województwie częstochowskim jak i w innych województwach Nagroda im.
Karola Miarki została przyznana także działaczom kulturalnym, należącym do
stanu duchownego. Pierwszym z duchownych diecezjalnych, któremu ta Nagroda została przyznana, był ks. dr Marian Duda w 1992 r. Otrzymał ją
w Opolu. Podstawą przyznania tego wyróżnienia była działalność społeczna
i patriotyczna w okresie stanu wojennego i najbliższych latach. W dwa lata później Nagroda została przyznana paulinowi z Jasnej Góry o. drowi Janowi Golonce za wybitny wkład w ratowaniu zabytków kulturalnych na Jasnej Górze. Spośród laureatów-duchownych z innych województw Nagroda została przyznana
arcybiskupowi metropolicie katowickiemu drowi Damianowi Zimoniowi z Katowic i arcybiskupowi prof. drowi hab. Alfonsowi Nosolowi, ordynariuszowi
opolskiemu. Wszyscy laureaci wnieśli znaczący wkład w rozwój kulturalny regionu śląskiego i całego kraju.
Wręczenie Nagrody częstochowskim laureatom odbywało się według przyjętego ceremoniału. Prasa częstochowska informowała społeczeństwo o przyznanych nagrodach, a władze wojewódzkie lub miejskie honorowały je specjalnymi
laudacjami na piśmie, kierowanymi do wyróżnionych osób.
4.
Laureaci – członkowie Częstochowskiego Towarzystwa
Naukowego
DR FRANCISZEK SOBALSKI — 1984
Pierwszym spośród dziewięciu członków Częstochowskiego Towarzystwa
Naukowego, uhonorowanym Nagrodą im. Karola Miarki, był dr Franciszek Sobalski, dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Częstochowie, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, a jednocześnie autor wielu doskonale udokumentowanych opracowań poświęconych przeszłości
Częstochowy i okolicy, przede wszystkim w zakresie gospodarczym. Ta działalność stała się podstawą przyznania dr. Sobalskiemu Nagrody im. Karola Miarki
w 1984 r. czyli 25 lat temu.
Franciszek Sobalski urodził się 27 września 1928 r. we wsi Krasice w powiecie częstochowskim w województwie kieleckim. Rodzicami jego byli Franciszek i Władysława z Konderów. Do szkoły powszechnej uczęszczał w rodzinnej miejscowości, a później w Mokrzeszy. Po jej ukończeniu kontynuował
naukę w stojącym na wysokim poziomie naukowym Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Częstochowie. Świadectwo dojrzałości otrzymał
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
13
w dniu 25 czerwca 1949 r. Studia wyższe podjął na Uniwersytecie Jagiellońskim
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym w Krakowie, specjalizując się w zakresie archiwistyki pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Friedberga. Praktykę archiwalną odbył w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Studia zakończył
uzyskaniem stopnia naukowego magistra nauk humanistycznych. Promotorem
rozprawy magisterskiej był wybitny historyk prof. dr hab. Roman Grodecki. Dyplom magisterski otrzymał 7 marca 1955 r. Studia doktoranckie podjął na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Rozprawę
doktorską na temat „Rozwój przemysłu w Częstochowie w latach 1882–1900”
napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Gryzeldy Missalowej. Stopień naukowy
doktora nauk humanistycznych uzyskał 24 maja 1968 r. Pracę zawodową rozpoczął 1 marca 1955 r. w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Krakowie,
skąd w dniu 1 marca 1956 r. został przeniesiony do Powiatowego Archiwum
Państwowego w Częstochowie, a jednocześnie był kierownikiem Powiatowego
Archiwum Państwowego w Zawierciu. Od lutego 1958 r. do stycznia 1976 r. był
dyrektorem Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach – Oddział
w Częstochowie. Po utworzeniu w 1975 r. województwa częstochowskiego został dyrektorem Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Częstochowie.
Stanowisko to pełnił w okresie od 1 lutego 1976 r. do 31 lipca 1989 r. Z dniem
1 kwietnia 1994 r. został przeniesiony na emeryturę. w drugim semestrze roku
akademickiego 1996/1997 i w roku akademickim 1997/1998 prowadził zajęcia
dydaktyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na Wydziale Filologiczno-Historycznym z zakresu archiwistyki na studiach dziennych i zaocznych.
Podczas studium akademickich w Krakowie należał do Zrzeszenia Studentów Polskich. Po rozpoczęciu pracy zawodowej należał do Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – Oddział w Katowicach, a od 2005 r. do Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich – Oddział w Częstochowie. Nadto od 1956 r. należał do
Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Częstochowie. Był jednocześnie członkiem Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego (początkowo
Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej). Był także członkiem Polskiego
Towarzystwa Archeologicznego – Oddział w Częstochowie. Należąc do częstochowskiego Towarzystwa Naukowego był w okresie wielu lat członkiem jego
Zarządu. z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Historycznego (1886–1986) Zarząd Główny przyznał mu „Dyplom jubileuszowy za
długoletnią, ofiarną pracę na rzecz Towarzystwa i dobra polskiej nauki historycznej”. W częstochowskim oddziale PTH i w CzTN kilkakrotnie pełnił stanowisko wiceprezesa.
14
KS. JAN ZWIĄZEK
Dr Sobalski czynnie uczestniczył w konferencjach i sesjach naukowych
w dziedzinie archiwistyki i historii. Były to zazwyczaj konferencje ogólnopolskie. Uczestniczył także w sympozjach naukowych poświęconych przeszłości
Częstochowy. Był ekspertem w zakresie dziejów gospodarki i przemysłu częstochowskiego. Kilka takich sympozjów naukowych organizowała Wyższa Szkoła
Pedagogiczna w Częstochowie.
Podstawę przyznania drowi Sobalskiemu Nagrody im. Karola Miarki był całokształt jego dorobku naukowego tak w zakresie przeszłości Częstochowy i regionu oraz popularyzacja tej wiedzy. W dziedzinie działalności naukowo-pisarskiej można wyodrębnić trzy zasadnicze kierunki: 1) archiwalny,
2) historii regionalnej oraz 3) historii ustroju i prawa polskiego w XV wieku.
W zakresie archiwistyki publikował rozprawy dotyczące zawartości zbiorów
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Częstochowie. Opublikowane
przez niego, zredagowane według norm archiwalnych inwentarze i informatory
o zbiorze archiwum częstochowskiego stanowia bezcenną wartość w zakresie
prowadzenia kwerend naukowych. Tu podał także wykazy źródeł odnoszących
się do dziejów Częstochowy, a przechowywanych w innych archiwach państwowych w Polsce. Najważniejsze rozprawy z tej dziedziny to: Archiwum Państwowe w Częstochowie. Materiały do przewodnika o zasobie archiwalnym
(„Ziemia Częstochowska”, t. 14, 1987, s. 245–346), Dzieje Częstochowy i województwa częstochowskiego. Informator o materiałach w archiwach państwowych („Ziemia Częstochowska”, t. 20, 1992, ss. 208), Z dziejów częstochowskiego archiwum (1924–1984) („Archeion”, t. 84, 1988, s. 97–110), Dawne
Archiwum Miejskie Częstochowy, Częstochowa 2005, ss. 107.
W zakresie działalności archiwalnej dra Sobalskiego istotnym dla badań
przeszłości Częstochowy i regionu było zorganizowanie i zinwentaryzowanie
zbiorów Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Częstochowie oraz kierowanie zespołem pracowników w tej instytucji. Była to tym większa zasługa dyrektora Archiwum przy ul. Warszawskiej, że warunki pracy były trudne. Pomieszczenia archiwalne były niewielkie, a stan materialny budynku wymagał
natychmiastowych remontów i modernizacji. Przybywający badacz naukowy do
tego archiwum spotykał się jednak z bardzo fachową i życzliwą obsługą archiwalną, a dyrektor swoim doświadczeniem i wiedzą służył przybywającym badaczom. Kwerendzista nadto otrzymywał doskonale przygotowane inwentarze archiwalne zarówno kartkowe jak i książkowe. Wreszcie każda jednostka
archiwalna była dobrze przygotowana do prowadzenia badań naukowych. Atmosfera panująca w tej instytucji nie tylko sprzyjała pracy badawczej, ale dla
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
15
badacza naukowego, zwłaszcza młodego była zachętą do dalszego wysiłku badawczego.
Drugi kierunek pracy badawczej laureata stanowiła przeszłość Częstochowy
i okolicy, zwłaszcza w zakresie gospodarczym Znaczące publikacje w tej dziedzinie rozpoczęły się od Dziejów Częstochowy od zarania aż do czasów współczesnych, pod redakcja Stefana Krakowskiego (Katowice 1964) poprzez liczne
publikacje w „Ziemi Częstochowskiej”, dotyczące dziejów województwa i powiatu częstochowskiego do publikacji w czterotomowej monografii Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego pod red. R. Kołodziejczyka
i R. Szweda, a nadto monografii Kłobuck. Dzieje miasta i gminy (do roku 1939),
pod red. F. Kiryka, Kraków 1998.
Natomiast w zakresie badań nad ustrojem i prawem polskim w XV wieku
prowadził badania nad położeniem ludności chłopskiej w okresie feudalnym. Jego teza, iż kmiecie w tym okresie mogli się swobodnie przenosić na nowe tereny, byleby tylko pozostawili w dobrym stanie swoje zabudowania w miejscu dotychczasowego pobytu, znalazły uznanie w polskiej nauce historycznej i prawnej.
Wykaz publikacji naukowych i popularnonaukowych dra Franciszka Sobalskiego wynosi ok. 200 pozycji, w tym w okresie przed przyznaniem mu Nagrody im. Karola Miarki należy wymienić przynajmniej 40 publikacji naukowych.
W tym miejscu zostaną wymienione jedynie niektóre (ze względu na ograniczenie miejsca):
1. Constitutiones Lancicienses i uchwały łąkoszyńskie o zbiegostwie i prawie wychodu chłopów, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 9, 1957,
z. 2, s. 59–76.
2. Dziesięć lat istnienia Archiwum Państwowego w Częstochowie, „Archeion”, t. 34, 1961, s. 25–29.
3. Szkice i materiały z dziejów Częstochowy, „Ziemia Częstochowska”,
t. 4, 1961, s. 108–136.
4. Materiały do stosunków gospodarczo-społecznych powiatu częstochowskiego w XIX i XX w, „ Ziemia Częstochowska”, t. 5, 1965, s. 147–188.
5. Dzieje Fabryki Igieł w Częstochowie do 1918 r., [w:] Stulecie Częstochowskiej Fabryki Igieł, pod red. R. Piersiska, Częstochowa 1966, s. 5–26.
6. Rzemiosło w Częstochowie do 1918 r., [w:] Z dziejów rzemiosła Częstochowy, Częstochowa 1966, s. 5–26.
7. Z badań nad dziejami rzemiosła w Częstochowie, „Ziemia Częstochowska”, t. 6–7, 1967, s. 27–82.
8. Materiały dotyczące Częstochowskiej Rady Delegatow Robotniczych
w r. 1918–1919, „Teki Archiwalne”, t. 11, 1968, s. 119–134.
16
KS. JAN ZWIĄZEK
9.
Epidemie w Częstochowie w latach 1846–1849 w świetle szpitalnych
raportów lekarskich, „Archiwum Historii Medycyny”, R. 24, 1962, z. 4,
s. 455–464.
10. Częstochowa w latach 1826–1905, [w:] Dzieje Częstochowy od zarania
do czasów współczesnych, pod red. S. Krakowskiego, Katowice 1964,
s. 81–109; Gospodarka miasta Częstochowy w świetle protokołu pokontrolnego z 1937 r., „Ziemia Częstochowska”, t. 8, 1970, s. 139–189.
11. Przemysł Częstochowy w latach 1882–1900, „Studia i Materiały z Dziejów Śląska”, t. 11, 1971, s. 7–84.
12. Zarys historii gospodarczej powiatu częstochowskiego do 1939 r.,
„Ziemia Częstochowska”, t. 10, 1974, s. 143–163.
13. Stosunki ludnościowe Częstochowy w ostatniej ćwierci XIX w., „Przeszłość
Demograficzna Polski. Materiały i Studia”, t. 7, 1975, s. 119–142.
14. Miasta i gminy powiatu częstochowskiego w świetle kwestionariusz
z 1931 r., „Ziemia Częstochowska”, t. 11, 1976, s. 285–329.
15. Materiały dotyczące „exodusu” ludności Warszawy w czasie i po Powstaniu Warszawskim znajdujące się w zespole akt Polskiego Komitetu
Opiekuńczego w Częstochowie (1940–1945), „Rocznik Warszawski”,
t. 16, 1981, s. 401–409.
16. Płace robotników przemysłowych w Częstochowie na przełomie XIX
i XX w., „Polska Klasa Robotnicza. Studia Historyczne”, t. 10, 1983,
s. 157–185.
17. Archiwum Państwowe w Częstochowie. Materiały do przewodnika po
zasobie archiwalnym, „Ziemia Częstochowska”, t. 14, 1984, s. 246–346.
Na podstawie całokształtu dorobku naukowego i działalności naukowej
dr Franciszek Sobalski w 1984 r. w Opolu otrzymał Nagrodę im. Karola Miarki.
DR MIECZYSŁAW STAŃCZYK — 1986
W 1986 r. Nagroda im. Karola Miarki została przyznana dr. Mieczysławowi
Stańczykowi (1921–2005), nauczycielowi akademickiemu w Politechnice Częstochowskiej, redaktorowi „Ziemi Częstochowskiej”, działaczowi społecznemu
w Częstochowie.
Urodził się 19 grudnia 1921 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Był synem Jana
i Apolonii z Gozdków. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnym mieście
uczęszczał do Liceum im. Bolesława Chrobrego także w rodzinnym mieście,
które ukończył przed wybuchem II wojny światowej. Już w październiku 1939 r.
został wywieziony do Rzeszy Niemieckiej na roboty przymusowe. Po zakończeniu działań wojennych w maju 1945 r. powrócił do Polski. W roku 1946 r. pod-
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
17
jął studia wyższe w Szkole Administracyjno-Handlowej w Częstochowie. Te
studia ukończył w 1950 r. Rozpoczął jednak dalsze studia w Szkole Głównej
Planowania i Statystyki w Warszawie, ale studiował tylko w jednym roku., bowiem nie pozwoliły mu na to pełnione obowiązki zawodowe. W 1946 r. przeżył
śmierć swego młodszego brata Kazimierza, który w okresie okupacji hitlerowskiej był członkiem Armii Krajowej walcząc z okupantem hitlerowskim, a po
zakończeniu działań wojennych należał do podziemia antykomunistycznego.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W tym
czasie pracował jako główny księgowy w dużym zakładzie przemysłowym
w Hucie „Blachownia” k. Częstochowy, a po jej zakończeniu pracował w Miejskiej Komisji Planowania w Częstochowie. Od 1947 r. był także pracownikiem
naukowym w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Częstochowie. Jednocześnie
podjął studia doktoranckie w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. Po
uzyskaniu stopnia naukowego doktora rozpoczął pracę dydaktyczną w Politechnice Częstochowskiej na stanowisku docenta, a także był dyrektorem Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych. W latach 1950–1954 pełnił
funkcje wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie.
Należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 1954 r. był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prowadząc w niej bardzo czynną działalność. Był wykładowcą i lektorem Komitetu Miejskiego PZPR, a od 1975 r. Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Częstochowie. Wchodził w skład Rady
Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”. Pełnił od 1959 r.
odpowiedzialne stanowisko dyrektora Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich, a później kierownikiem oddziału częstochowskiego Instytutu Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach.
Należał do Towarzystwa Popierania Wiedzy Regionalnej w Częstochowie,
które w latach osiemdziesiątych przyjęło nazwę Częstochowskie Towarzystwo
Naukowe. Jednocześnie należał do Zarządu tej instytucji, wydającej „Ziemię
Częstochowską”. W okresie od 1974 r. do 1988 r. był redaktorem tego czasopisma. Wielką jego zasługą było wydanie dwóch tomów poświęconych przeszłości powiatu i województwa częstochowskiego. Kierunek jego działań redakcyjnych określa jednoznacznie fragment wyjęty ze wstępu do tomu X (Powiat
częstochowski. Szkice monograficzne, Częstochowa 1974, s. 5): „Celem zasadniczym opracowania, podjętego z inicjatywy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i przy pełnym poparciu Komitetu Miasta i Powiatu PZPR, przez Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie, jest przedstawienie
olbrzymiego dorobku osiągniętego w ciągu 25 lat dzięki wytężonej, zespolonej
pracy robotników, chłopów i inteligencji twórczej. Chodzi również o ukazanie
18
KS. JAN ZWIĄZEK
tych wszystkich problemów, które towarzyszyły budowniczym socjalistycznej
Ojczyzny, a których przezwyciężenie pozwoliło stworzyć nowy kształt społeczny i gospodarczy tego zaniedbanego niegdyś powiatu”. W takim duchu nadawano ton temu zasłużonemu czasopismu częstochowskiemu dla dziejów miasta
i okolicy. Wiele jednakże artykułów mimo istniejącej cenzury podawało bardzo
cenne i oparte na materiałach źródłowych wiadomości, dotyczące zwłaszcza
dziejów gospodarczych i społecznych oraz przyrodniczych miasta. Redaktor
„Ziemi Częstochowskiej” będąc pracownikiem naukowym (docentem) w Politechnice Częstochowskiej wiele artykułów gromadził z zakresu naukowych badań pracowników tej uczelni.
Jednocześnie na łamach „Ziemi Częstochowskiej” doc. dr Mieczysław Stańczyk publikował własne artykuły:
1. Budownictwo i warunki mieszkaniowe w powiecie częstochowskim w latach 1945–1970, „Ziemia Częstochowska”, t. 10, 1974, s. 387–407.
2. Na mocnych zasadach marksizmu i leninizmu działa Polska Partia Robotnicza, [w:] Działalność PPR w Rejonie Częstochowskim, Częstochowa 1977, s. 347–348.
3. Udział młodych w budownictwie socjalizmu w Polsce, [w:] Idee wielkiego października we współczesnym świecie, Częstochowa 1978, s. 75–77.
4. 10 listopada 1918 r. niepodległość dotarła do Częstochowy, [w:]: Częstochowa, jej rola i rozwój społeczno-gospodarczy w latach 1918–1978,
Częstochowa 1979, s. 15–18.
5. Budownictwo i warunki mieszkaniowe w województwie częstochowskim,
„Ziemia Częstochowska”, t. 12, 1978, s. 343–363.
6. Słowo wstępne, „Ziemia Częstochowska”, t. 13, 1980, s. 5–8.
7. Słowo wstępne, „Ziemia Częstochowska”, t. 14, 1984 (druk 1985) s. 3–5.
8. Zmiany społeczne wsi w województwie częstochowskim, „Ziemia Częstochowska”, t. 14, 1984 (druk 1985), s. 229–234.
9. Kazimierz Kuhn (1875–1957) organizator i pierwszy prezes Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej, „Ziemia Częstochowska”, t. 15,
1984, s. 23–26.
10. (Współautor z W. Mielczarek), Pamięci członków Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, „Ziemia Częstochowska”, t. 15, 1984, s. 107–126.
W nowej rzeczywistości polityczno-społecznej po transformacji ustrojowej
w 1989 r. nie pełnił już stanowiska redaktora, ani nie publikował na łamach
„Ziemi Częstochowskiej”.
Za całokształt dorobku naukowego i kulturalnego otrzymał Nagrodę im. Karola Miarki w 1986 r., wręczoną mu w Częstochowie.
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
19
Posiadał także odznaczenia państwowe m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty
Krzyż Zasługi i Medal XXX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Pod koniec życia przeniósł się do Bielska-Białej, gdzie przebywał w Ewangelickim Domu Opieki „Soar”, gdzie zmarł 20 lipca 2005 r. Został pochowany
na Cmentarzu Ewangelickim w Częstochowie.
DR ALEKSANDER JAŚKIEWICZ — 1990
Po upływie kilku lat w 1990 r. Nagroda im. Karola Miarki została przyznana
dr. Aleksandrowi Jaśkiewiczowi, historykowi sztuki, muzealnikowi, pedagogowi i współpracownikowi „Desy” w zakresie oceny dzieł sztuki.
Urodził się 28 kwietnia 1933 r. w Częstochowie w rodzinie rzemieślniczej
Henryka i Heleny z Frymusów. W 1939 r. rozpoczął naukę w Prywatnej Szkole
Powszechnej Braci Szkolnych w Częstochowie. W okresie okupacji hitlerowskiej uczył się w publicznej szkole powszechnej oraz w tajnym nauczaniu
w szkole Braci Szkolnych. W 1945 r. rozpoczął naukę w zakresie szkoły średniej w Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, w którym
uzyskał świadectwo dojrzałości w 1951 r.
Ze względu na pochodzenie społeczne i odmowę zapisania się do Związku
Młodzieży Polskiej nie został przyjęty na wyższe studia. Podjął więc pracę zarobkową w kolejnictwie. W 1953 r. rozpoczął studia wyższe z zakresu historii
sztuki na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w Lublinie. W 1958 r. uzyskał stopień dyplom magistra na podstawie pracy pt.
„Kościół pokartuski w Gidlach. Monografia architektoniczna”. Kontynuował
studia z zakresu historii sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, które zakończył uzyskaniem stopnia naukowego doktora
w 1978 r. na podstawie rozprawy pt. „Złotnictwo wotywne regionu częstochowsko-wieluńskiego. Studium z zakresu sztuki prowincjonalnej i ludowej XVII–
XIX w.”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Mieczysława Gładysza.
Od 1958 r. w listopadzie rozpoczął pracę zawodową w Muzeum Państwowym w Częstochowie. Przechodząc kolejne awanse doszedł do stanowiska dyrektora tej instytucji. Za jego kadencji zostały zorganizowane: „Stała wystawa
etnograficzna regionu częstochowskiego z przełomu XIX i XX w.”, „Warownie
i zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej” oraz „Władysław Biegański
i jego księgozbiór”. W latach 1961–1964 był nauczycielem wiedzy o sztuce
w państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, a w latach 1982–
1992 jako starszy wykładowca historii sztuki w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Częstochowie na Wydziale Wychowania Artystycznego, a następnie prowadził zajęcia zlecone z zabytkoznawstwa w Instytucie Filozoficzno-Historycznym
20
KS. JAN ZWIĄZEK
WSP w Częstochowie. Jest twórcą muzealnej „Galerii malarstwa i grafiki polskiej XX wieku” i kolekcji sztuki artystów Częstochowy. Zorganizował trzy
ogólnopolskie wystawy malarskie i grafiki (1959, 1961/1962, 1971) oraz kilka
wystaw stałych i czasowych sztuki miejscowego środowiska m.in. „Artyści Częstochowy 1850–1960” oraz indywidualne m.in. Maksymiliana Brożka
i Jerzego Kędziory. Artystom miejscowym i życiu artystycznemu miasta poświęcił wiele artykułów i katalogów wystaw.
W regionalnych badaniach naukowych zajmował się zabytkami architektury
i sztuki regionu częstochowskiego, oraz terenów okolicznych (Zagłębia Dąbrowskiego, ziemi wieluńskiej i radomszczańskiej). Efektem tych badań było
m.in. odnalezienie siedemnastowiecznych i osiemnastowiecznych portretów
trumiennych w kościele Ojców Dominikanów w Gidlach oraz zgromadzenie dokumentacji fotograficznej i wykonanie pomiarów wielu kościołów drewnianych
i kaplic przydrożnych ziemi częstochowsko-wieluńskiej. Od wielu lat prowadzi
również poszukiwania archiwalne. Ich wynikiem są m.in. opracowane biogramy
miejscowych artystów, opublikowane w Słowniku artystów polskich i obcych
w Polsce działających i w Polskim Słowniku Biograficznym. Specyficznym polem pracy badawczej dra Jaśkiewicza było zainteresowanie się dziejami cechowego rzemiosła artystycznego, reprezentowanego przez malarzy, złotników,
snycerzy i introligatorów działających na użytek klasztoru jasnogórskiego i pątników od XVII do XIX w. Owocem tej działalności były publikacje oraz udział
w dwóch dużych wystawach. Na podkreślenie zasługuje szczególnie duża publikacja pt. Z dawna Polski Tyś Królowa. Pamiątka z pielgrzymki do Jasnej Góry
(Częstochowa 2002), która została wyróżniona III Nagrodą w Konkursie na
Wydarzenia Muzealne Roku „Sybilla 2002” (współautor mgr Regina Rok).
Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki – Oddział w Krakowie,
Częstochowskiej Sekcji Stowarzyszenia Historyków – Oddział Warszawski oraz
Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego (wieloletni członek Zarządu).
Za swoją działalność został nagrodzony: odznaką Zasłużony działacz kultury
(1981), Złotym Krzyżem Zasługi (1984), Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy w Dziedzinie Kultury (1991).
Całość bibliografii dra Aleksandra Jaśkiewicza obejmuje ok. 300 publikacji,
spośród których w okresie przed przyznaniem Nagrody im. Karola Miarki ukazało się ponad 200. Niżej zostaną wymienione jedynie niektóre:
1. Wystawa polskiego malarstwa współczesnego. Katalog, Częstochowa
1950.
2. Zbiory sztuki, [w:] Zbiory i działalność w roku jubileuszowym, Częstochowa 1961, s. 36–43.
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
21
3.
II Wystawa polskiego malarstwa i grafiki współczesnej w Częstochowie.
Katalog, Częstochowa 1961.
4. Materiały do historii cechowego rzemiosła artystycznego XVIII i pierwszej połowy XIX w. w Nowej Częstochowie, „Archiwa, Bibliotek i Muzea Kościelne”, t. 6, 1963, s. 239–263.
5. Portrety trumienne w klasztorze OO. Dominikanów w Gidlach, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. 28, 1965, nr 3–4, s. 350–354.
6. Kościół pokartuski w Gidlach, powiat radomszczański, „Rocznik Muzeum w Częstochowie”, t. 2, s. 231–251.
7. Zarys działalności artystycznej o. Konstantego Moszyńskiego, prowincjała paulinów, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. 30, 1968, nr 3, s. 411–414.
8. Rysunki i artykuły malarza Adriana Głębockiego źródłem do poznania
dewocyjnej sztuki częstochowskiej, „Polska Sztuka Ludowa”, R. 23,
1962, nr 3–4, s. 228–233.
9. Artyści i rzemieślnicy działający w Częstochowie w XVII–XVIII w.,
„Ziemia Częstochowska”, t. 11, 1976, s. 205–220.
10. Złotnictwo wotywne regionu częstochowsko-wieluńskiego. Studium z zakresu sztuki prowincjonalnej i ludowej XVII i XIX w., „Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie”, t. 4, 1983, ss. 164.
11. Z dziejów mecenatu artystycznego i kulturalnego o. Konstantego Moszyńskiego, „Studia Claromontana”, t. 4, 1983, s. 338–394.
12. Jasna Góra. Przewodnik, Warszawa 1986, ss. 56.
13. Zabytki sztuki w zespole jasnogórskim, „Kultura, Oświata, Nauka”,
t. 11–12, 1987, nr 11–12, s. 46–59.
14. Związki artystyczne Częstochowy ze Śląskiem, [w:] Częstochowa i jej
miejsce w kulturze polskiej, pod red. A.J. Zakrzewskiego, Częstochowa
1990, s. 91–102.
15. Sztuka dewocyjna Częstochowy. Katalog wystawy, Częstochowa 1991,
ss. 42 + 90 ilustracji (współautor mgr Regina Rak).
Wielopłaszczyznowa działalność naukowa dra Aleksandra Jaśkiewicza stała
się podstawą przyznania mu w 1990 r. Nagrody im. Karola Miarki za wybitny
dorobek kulturotwórczy i działalność społeczną wzbogacającą wartości kultury
regionu i kraju.
DR MARCELI ANTONIEWICZ — 1999
Wraz z rozwojem działalności Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, a zwłaszcza badań historycznych w tej uczelni we współpracy z Częstochowskim Towarzystwem Naukowym akademiccy nauczyciele tej Uczelni
22
KS. JAN ZWIĄZEK
otrzymywali nagrody naukowe, w tym także prestiżową Nagrodę im. Karola
Miarki. Pierwszym z historyków – członków CzTN laureatem Nagrody został
dr Marceli Antoniewicz w 1999 r. – zasłużony historyk regionu częstochowskiego, współorganizator studiów historycznych w WSP, aktywny działacz w organizowaniu działalności uczelnianej i autor licznych i cennych opracowań naukowych z historii i heraldyki.
Urodził się 29 czerwca 1952 r. w Częstochowie. Do szkoły podstawowej
uczęszczał w rodzinnym mieście. Po jej ukończeniu podjął naukę w Technicznych Zakładach Naukowych Górnictwa Rud także w Częstochowie, uzyskując
świadectwo dojrzałości. W 1973 roku podjął studia wyższe na Uniwersytecie
Śląskim na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie nauk historycznych. Pracę
magisterską napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Szymańskiego, dzięki
czemu uzyskał stopień naukowy magistra. Studia doktoranckie podjął w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem prof. dra hab.
Józefa Szymańskiego. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 1990 r.
Pracę naukową rozpoczął w 1977 r. w Muzeum Okręgowym w Częstochowie na stanowisku kierownika Działu Historii Techniki. Był autorem scenariuszy wystaw muzealnych o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim, a także stałej wystawy w częstochowskim ratuszu miejskim. W tym czasie był redaktorem
pierwszego zeszytu „Rocznika Muzeum Okręgowego w Częstochowie”, poświęconego historii w piśmiennictwie częstochowskim. Jednocześnie został wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki w konkursie „Najciekawsze wydarzenie muzealne roku 1984”.
Od nowego roku akademickiego 1984/1985 został zatrudniony w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na stanowisku starszego asystenta, a od
1990 r. na stanowisku adiunkta. Najpierw prowadził zajęcia naukowe w Instytucie Filologii Polskiej w Zakładzie Historii i Kultury Polskiej, a od września
1990 r. w Instytucie Filozoficzno-Historycznym w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej. W Instytucie Filozoficzno-Historycznym w okresie od
1 października 1990 r. do 15 stycznia 1991 r. był wicedyrektorem, a następnie
w latach 1991–1994 i 1999–2002 dyrektorem tegoż Instytutu. Był to początkowy okres działalności Instytutu, w którym bardzo ważnym problemem było dostosowanie studiów do ogólnopolskich programów nauczania w szkolnictwie
wyższym, tym bardziej, iż należało zorganizować na tym kierunku trzyletnie
studia licencjackie i dwuletnie studia magisterskie. W tej sytuacji był współautorem, a właściwie odpowiedzialnym za przygotowanie programów i zorganizowanie tak studiów licencjackich jak i magisterskich. Wobec dużej liczby studen-
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
23
tów na kierunku historii zorganizował także obok studiów dziennych także studia zaoczne wraz z kilkoma seminariami naukowymi. Oddzielne zagadnienie
stanowiło stałe poszukiwanie i angażowanie kadry profesorskiej, aby studia częstochowskie odpowiadały normom szkolnictwa wyższego.
Obok pracy organizacyjnej i dydaktycznej był aktywnym członkiem w wielu
towarzystwach naukowych i gremiach uczelnianych. Należał juz w 1990 r. do
Senackiej Komisji do spraw Wydawnictw WSP, był jednocześnie członkiem
Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a w nim Przewodniczącym Senackiej
Komisji do spraw Dydaktyki, a jednocześnie był członkiem Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego w swojej uczelni. W tymże czasie był członkiem Rady
Biblioteki Głównej WSP, która znajdowała się w stadium organizacyjnym
i przygotowawczym do działalności na poziomie akademickim. Założył i był pierwszym kierownikiem „Studium Wiedzy o Regionie Częstochowskim” na Uczelni, które podjęło studia naukowe nad przeszłością miasta i szeroko pojętego regionu częstochowskiego. Zdając sobie sprawę z wartości słowa drukowanego przyczynił się do
powstania i rozwoju wydawnictwa wydziałowego „Zeszyty Historyczne” w ramach
„Prac Naukowych WSP w Częstochowie”. W wydawnictwie tym umieszczał swoje
artykuły, a niektórych zeszytów był redaktorem.
Jergo działalność naukowo-organizacyjna znana była nie tylko w środowisku
częstochowskim, ale także w ogólnopolskich gremiach naukowych. Należał do
Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz do Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. W obu Towarzystwach uczestniczył aktywnie, a w zakresie heraldyki
jego działalność zaowocowała nie tylko artykułami w tej dziedzinie, ale znacznym udziałem przy ustalaniu herbów wielu miejscowości głównie w zakresie ich
treści. Od 2000 r. został mianowany członkiem Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Analogiczny charakter posiadało
jego członkostwo w Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk – Oddział
w Katowicach, w której w latach 1995–2001 był wiceprzewodniczącym. Wreszcie należał do Komisji Lituanistycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN
i Komisji Wielkiego Księstwa Litewskiego przy Instytucie Historii Litwy
w Wilnie. Jego uczestnictwo w tej Komisji i wyjazdy z tej okazji na Litwę przyczyniły się do opracowania kilku ważnych zagadnień m.in. działalności Kościoła
katolickiego na Litwie.
Oddzielne miejsce w działalności naukowo-wydawniczej dra Marcelego Antoniewicza zajmuje działalność w Częstochowskim Towarzystwie Naukowym,
do którego należał od 1978 r., a od 1984 r. należał do jego Zarządu. W latach
1989–1993 był prezesem tego Towarzystwa, a od 1997 r. sekretarzem naukowym wydawnictwa CzTN, jakim jest „Ziemia Częstochowska”. Dzięki jego za-
24
KS. JAN ZWIĄZEK
pobiegliwości czasopismo ukazuje się systematycznie, jednocześnie coraz bardziej podnosi się jego poziom naukowy.
W latach dziewięćdziesiątych historycy częstochowscy przy współudziale historyków z innych środowisk naukowych podjęli wielkie dzieło opracowania w formie
monografii dziejów miasta Częstochowy pt. Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru
jasnogórskiego w czterech tomach. Sekretarzem Naukowym Rady Programowo-Organizacyjnej do spraw realizacji Monografii Historycznej Częstochowy, powołanej przez prezydenta miasta Częstochowy został dr Marceli Antoniewicz, prowadząc dzieło koordynowania tego wydawnictwa w okresie kilku lat.
Taka działalność nie mogła być niezauważona przez władze uczelniane, administracyjne i ogólnopolskie. Ze strony macierzystej Uczelni kilkakrotnie został wyróżniony Nagrodami Rektora WSP w Częstochowie pierwszego i drugiego stopnia. Nadto został odznaczony „Zasłużony dla Województwa
Częstochowskiego” oraz Złotym Krzyżem Zasługi. W 1998 r. została mu przyznana Nagroda Wojewody Częstochowskiego w dziedzinie kultury i sztuki oraz
ochrony dóbr kultury.
Do 1999 r. dr Marceli Antoniewicz opublikował około czterdziestu pozycji,
w tym kilka książek, oraz był redaktorem naukowym kilku wydawnictw zbiorowych. W układzie chronologicznym niżej zostaną podane niektóre z nich:
1. Przeszłość Żarek. Powstanie i rozwój miasta na przestrzeni sześciu wieków, Częstochowa 1982, ss. 112.
2. Herby miast województwa częstochowskiego, Częstochowa 1984, ss. 15
(wyróżniona przez Ministra Kultury i Sztuki).
3. Mikołaj Kornicz Siestrzeniec. Sławny burgrabia będziński, Katowice
1987, ss. 132.
4. Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Geneza – Funkcje –
Konteksty, Katowice 1998.
5. Dwie pieczęcie Częstochowy. Przyczynek do praktyki sfragistycznej
władz miejskich, „Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie. Historia”, z. 2, 1989, s. 5–11.
6. Subregion częstochowski w średniowieczu, [w:] Częstochowa i jej miejsce w kulturze polskiej, Częstochowa 1999, s. 9–21.
7. Terytorium siewierskie w XIV i pierwszej połowie XV wieku, [w:] Siewierz – Czeladź – Koziegłowy. Studia z dziejów Siewierza i Księstwa
Siewierskiego, pod red. F. Kiryka, Katowice 1994, s. 147–169
8. O pochodzeniu i rodzinie biskupa wileńskiego Mikołaja zwanego Gorzkowskim, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, t. 2, 1994, s. 137–153.
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
25
9.
Struktury administracyjne na ziemiach zespolonych w województwie
częstochowskim. (Od X wieku do 1975 r.), [w:] 20 lat województwa częstochowskiego, pod red. J. Mielczarka, Częstochowa 1995, s. 5–23.
10. Manifestacja genealogiczna w herbie złożonym biskupa Pawła Olgimunta księcia Holszańskiego, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie.
Zeszyty Historyczne”, t. 4, 1997, s. 387–433.
11. Herb miasta Kłobucka. Geneza, rozwój, symbolika, [w:] Kłobuck. Dzieje miasta i gminy (do roku 1939), pod red. F. Kiryka, Kraków 1998,
s. 407–430.
12. Koleją z Radomska przez Częstochowę do Zawiercia. Uwagi na temat
osad związanych linią kolejową w regionie częstochowskim, [w:] Droga
żelazna warszawsko-wiedeńska. 150 lat tradycji kolejnictwa w regionie
częstochowskim, pod red. M. Antoniewicza, Częstochowa–Katowice
1998, s. 79–91.
13. Uwagi o stanie i perspektywach badań nad Częstochową średniowieczną, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”,
t. 5, 1998, s. 121–128.
14. Metryki miast i miejscowości gminnych powiatu częstochowskiego,
„Ziemia Częstochowska”, t. 27, 2000, s. 31–66.
15. Profesor Stefan Krakowski (1912–1999), „Ziemia Częstochowska”,
t. 26, 1999, s. 317–322.
W 1999 r. władze Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie przyznały
drowi Marcelemu Antoniewiczowi Nagrodę im. Karola Miarki za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju. W uzasadnieniu wniosku
o przyznanie Nagrody dyrekcja Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
podkreśliła, iż podstawą było pełnienie przez laureata licznych funkcji społecznych i naukowych, m.in. wiceprzewodniczącego Komisji Historycznej Polskiej
Akademii Nauk – Oddział w Katowicach, sekretarza naukowego w Częstochowskim Towarzystwie Naukowym oraz członka Okręgowej Komisji Badań Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Częstochowie, a także autorstwo licznych
publikacji naukowych i działalność popularyzatorsko-naukowa w środowiskach
młodzieżowych w Częstochowie i regionie częstochowskim. Nagroda została
wręczona w Katowicach.
PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJ J. ZAKRZEWSKI — 2001
Po przeprowadzeniu reorganizacji administracyjno-terytorialnej w Polsce
w 2000 r. zostało zlikwidowane województwo częstochowskie, a te tereny
w większości wraz z Częstochową zostały włączone do województwa śląskiego.
26
KS. JAN ZWIĄZEK
Odtąd uroczystości wręczenia Nagrody im. Karola Miarki odbywały się rodzinnej miejscowości Patrona w Pielgrzymowicach. Pierwszym spośród członków
Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, który został nią uhonorowany
w Pielgrzmowicach był prof. dr hab. Andrzej J. Zakrzewski, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej, prorektor i dziekan w tej Uczelni, autor licznych publikacji i działacz społeczny.
Urodził się 8 lutego 1942 r. we wsi Maluszyn w powiecie radomszczańskim.
Rodzice jego Stefan i Józefa z Kosteckich byli zatrudnieni w administracji dóbr
Stanisława Potockiego w Maluszynie, a po zakończeniu II wojny światowej
prowadzili własne gospodarstwo rolne. Do szkoły podstawowej uczęszczał
w rodzinnej miejscowości, a po jej ukończeniu do Liceum Pedagogicznego
w Radomsku, w którym otrzymał świadectwo dojrzałości w 1961 r. Podjął pracę
jako nauczyciel w szkołach podstawowych i średnich na terenie powiatu radomszczańskiego. W 1966 r. rozpoczął studia wyższe w trybie zaocznym na
Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, które ukończył w 1971 r., uzyskując stopień naukowy magistra historii. Kontynuował studia na seminarium doktoranckim pod kierunkiem prof. dra hab. Bohdana Baranowskiego i prof. dra hab. Zbigniewa Kuchowicza. Napisał rozprawę doktorską
na temat Rola literatury dewocyjnej w kulturze polskiej II połowy XVIII w. Promotorem był prof. dr hab. Zbigniew Kuchowicz.
Od 1 września 1976 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Częstochowie na stanowisku nauczyciela akademickiego najpierw na stanowisku adiunkta w Zakładzie Kultury Współczesnej i w Zakładzie Socjologii
i Kultury Współczesnej. W latach 1980–1983 kierował pracami zespołu mającego za zadanie przekształcenie dotychczasowej struktury Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego, dzięki czemu powstał Instytut Filologii Polskiej,
a w nim Zakład Historii Kultury Polskiej Odtąd pracował w tym Zakładzie prowadząc zajęcia z historii kultury polskiej oraz historii literatury Oświecenia.
Dwukrotnie pełnił funkcje prodziekana Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego wyniku przeprowadzonej reformy struktury Uczelni został utworzony Wydział Filologiczno-Historyczny oraz Instytut Filozoficzno-Historyczny.
Organizował w tym czasie Instytut Filozoficzno-Historyczny oraz nowopowstały Wydział Pedagogiczny. Był wówczas dyrektorem Instytutu Filozoficzno-Historycznego oraz dziekanem Wydziału Pedagogicznego. w wyniku wyborów w listopadzie 1990 r. został prorektorem Uczelni ds. Nauki. Zrezygnował
wówczas z zajmowanych dotychczas stanowisk. Jednocześnie kierował Zakładem Historii Nowożytnej.
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
27
Mimo licznych obowiązków w Wyższej szkole Pedagogicznej nadal uczestniczył w seminariach naukowych, prowadzonych przez prof. Zbigniewa Kuchowicza w Uniwersytecie Łódzkim. Prowadził badania w zakresie historii kultury staropolskiej, szczególnie kulturą religijną w okresie baroku. Opublikował
w 1988 r. rozprawę pt. Częstochowa w kulturze religijnej polskiego baroku, która stała się podstawą przewodu habilitacyjnego, przeprowadzonego w Uniwersytecie Łódzkim w 1988 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskał w 1989 r. Został wówczas zatrudniony w macierzystej
Uczelni na stanowisku docenta, a w 1990 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadził wówczas seminarium naukowe zarówno na poziomie magisterskim jak i doktoranckim. Znając natomiast zasoby częstochowskich archiwów publikował opracowania z pokrewnych dziedzin wiedzy, w tym
szczególnie w zakresie zdrowotności społeczeństwa częstochowskiego. Wynikiem tych badań była rozprawa (wraz z dr. M. Wyględowskim) pt. „Ochrona
zdrowia w Częstochowie w XIX–XX wieku. Szkice z dziejów medycyny” (Częstochowa 1995). Jednocześnie prowadził badania w zakresie dziejów regionalnych tak Częstochowy jak i okolicy. Zorganizował cztery sesje naukowe na temat przeszłości miejscowości gminnych na tym terenie, które zostały
opublikowane na łamach „Biuletynu Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP
w Częstochowie”.
Zainteresowania naukowe w zakresie kultury religijnej, szczególnie dziejów
kultu maryjnego w ośrodku częstochowskim poszerzył na pogranicze dawnej
Rzeczypospolitej, gdzie podobny kult istniał zarówno wśród katolików jak i wyznawców prawosławia. Współpracował wówczas z lwowskim Instytutem Religioznawstwa, Archeografii i Źródłoznawstwa oraz Instytutem Ukraińskiej Akademii Nauk. Wynikiem tej współpracy były jego referaty na konferencjach
naukowych we Lwowie i Kijowie oraz publikacja rękopisu „Królowa polska na
Jasnogorze”, „Studia Claromontana”, t. 14, 1994, ss. 496 (przy współpracy prof.
Feliksa Pluty z Uniwersytetu Opolskiego). w dalszym ciągu prowadził badania
nad przeszłością kresów wschodnich. Przedmiotem zainteresowania stała się rusyfikacja szlachty polskiej w guberni smoleńskiej w XVIII w. oraz przenikania
kultury na tym terenie w XVIII i XIX w.
Inny kierunek jego badań naukowych stanowiło kontynuowanie wcześniejszych zainteresowań nad problemem dziejów kultury polskiej w epoce Oświecenia. Przedmiotem badań była nadal literatura kaznodziejska. Wynikiem stała się
rozprawa pt. Idee Oświecenia w kazaniach polskich (Częstochowa 1986). Podstawową tezą tej rozprawy, było stwierdzenie, że teksty literackie w tym kaznodziejskie można traktować jako źródła historyczne. Wreszcie oddzielny kierunek
28
KS. JAN ZWIĄZEK
badawczy w pracach prof. Zakrzewskiego stanowią dzieje dworu króla Stanisława Leszczyńskiego w Luneville i jego udział w powstaniu polskiego Oświecenia. Król Stanisław Leszczyński i jego dwór stał się natchnieniem dla ludzi
polskiego Oświecenia.
Prof. Andrzej J. Zakrzewski jest członkiem towarzystw naukowych:
1. Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Częstochowie – prezes
w latach 1983–1987.
2. Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Katowicach
(od 1990 r.)
3. Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym – członek –
założyciel.
4. Częstochowskie Towarzystwo Naukowe – sekretarz naukowy w latach
1989–1995.
5. Komitet Redakcyjny Wydawnictw Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Częstochowie w latach 1990–1996.
6. Międzynarodowa Organizacja Fondation Voltaire w Londynie od 1997
r. oraz Societe Voltaire z siedzibą w Ferney-Voltaire we Francji.
Jego działalność naukowa, zwłaszcza w zakresie badań nad przeszłością
Częstochowy i okolicy znalazła uznania u władz miejskich w Częstochowie.
Wyrazem tego było przyznanie mu Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy
w dziedzinie kultury za rok 1996.
Opublikowany dorobek naukowy prof. Zakrzewskiego liczy dziesięć pozycji
książkowych oraz ponad sto pięćdziesiąt artykułów naukowych. Większość tych
publikacji ukazała się przed uhonorowaniem Profesora Nagrodą im. Karola
Miarki w 2001 r. Niżej zostanie podanych zaledwie kilka:
1. Idee Oświecenia w kazaniach polskich, Częstochowa 1986.
2. Częstochowa w kulturze religijnej polskiego baroku, Częstochowa 1988.
3. Jasnogórski ośrodek kultowy w przestrzennym i społecznym układzie
kultury w Koronie do końca 1. poł. XVIII w., [w] Częstochowa i jej
miejsce w kulturze polskiej, pod red. A.J. Zakrzewskiego, Częstochowa
1990, s. 74–90.
4. Udział kultu jasnogórskiego w kształtowaniu sfery prywatnej kultury narodowej w XIX wieku, „Ziemia Częstochowska”, t. 18, 1991, s. 68–78.
5. W kręgu kultury religijnej na Kielecczyźnie (XV–XVIII wiek), [w:] Pamiętnik Świętokrzyski. Studia z dziejów kultury chrześcijańskiej, Kielce
1991, s. 139–146.
6. Reforma Rzeczypospolitej w kaznodziejstwie oświeceniowym, „Acta
Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie”, t. 31, 1991, s. 145–154.
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
7.
29
Choroby i uzdrowienia w świetle jasnogórskiej księgi cudów, [w:] Żivot na
slechtickem sidle w XVI–XVIII stoletni, Usti n. Labem 1992, s. 141–160.
8. Stanowisko duchowieństwa wobec aktu Konstytucji 3 Maja, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, t. 2, 1993, s. 279–290.
9. Pojęcie prowincji i prowincjonalizmu w dziejach kultury, [w:] Prowincja – prowincjonalizm, pod red. Z. Jakubowskiego, Częstochowa 1994,
s. 5–16.
10. Wizerunek Żyda w propagandzie antysemickiej do końca XVIII w, „Tolerancja. Szkice socjologiczne”, t. 2, 1995, s. 191–218.
11. W kręgu kultu maryjnego. Jasna Góra w kulturze staropolskiej, Częstochowa 1995.
12. Średniowieczne próby unii Kościoła Wschodniego i Zachodniego, [w:]
400-lecie Unii Brzeskiej. Tło polityczne, skutki społeczne i kulturalne,
pod red. A.J. Zakrzewskiego, Częstochowa 1995, s. 3–12.
13. Jasna Góra wobec ruchów protestanckich na pograniczu śląsko-wielkopolskim w XVI–XVIII w., [w:] Społeczność protestancka w
Ziemi Lipskiej XVIII–XIX w., pod red. Z. Jakubowskiego, Częstochowa
1996, s. 107–132.
14. Osiem wieków Żytna. Materiały z sesji popularnonaukowej inaugurującej obchody 800-lecia Żytna, Żytno 1997.
15. Społeczność pracowników ochrony zdrowia w Częstochowie na przełomie XIX/XX wieku, [w:] Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918–
1939, pod red. R. Szweda i W. Palusa, Częstochowa 1997, s. 393–407.
Przedstawiona wyżej działalność naukowa i społeczna Profesora Andrzeja
J. Zakrzewskiego stała się podstawą uhonorowania go na wniosek Regionalnego
Ośrodka Kulturalnego w Częstochowie przez władze województwa śląskiego
Nagrodą im. Karola Miarki. W uzasadnieniu wniosku przyznanie tej Nagrody
dyrekcja Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie podkreślała zainteresowania kulturotwórczą funkcją Częstochowy w badaniach profesora Zakrzewskiego. Profesor nadto prezentował w swoich publikacjach analogiczne role innych ośrodków kultu maryjnego, zwłaszcza na wschodnich rubieżach
Rzeczypospolitej. Trwałą wartością dla nauki historycznej stanowi jego teza
o znaczeniu literatury kaznodziejskiej jako źródle historycznym w badaniach
naukowych. Znaczącym kierunkiem badań Profesora stanowią badania nad
wpływami oświeceniowymi dworu króla Stanisława Leszczyńskiego na społeczeństwo polskie.
Wręczenie Nagrody im. Karola Miarki laureatowi profesorowi dr. hab. Andrzejowi J. Zakrzewskiemu odbyło się w Pielgrzymowicach.
30
KS. JAN ZWIĄZEK
KS. PROF. ZW. DR HAB. JAN ZWIĄZEK — 2002
W latach siedemdziesiątych w zebraniach członków Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego uczestniczył ks. dr Walenty Patykiewicz, historyk i archiwista w diecezji częstochowskiej, ale nie był członkiem tego Towarzystwa
(ze względów ideologicznych). Pierwszym członkiem CzTN, a także członkiem
jego Zarządu oraz wiceprezesem był ks. Jan Związek. Główną przyczyną przyznania mu Nagrody im. Karola Miarki była jego praca dydaktyczna i pisarska
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na stanowisku nauczyciela
akademickiego. Uroczystość wręczenia Nagrody w Pielgrzymowicach w dniu 23
października 2002 r. zaszczycił swoja obecnością metropolita – arcybiskup katowicki dr Damian Zimoń, który w miejscowym kościele parafialnym przewodniczył uroczystości religijnej. Obecni byli także przedstawiciele władz wojewódzkich w Katowicach z Marszałkiem Województwa Śląskiego dr. Janem
Olbrychtem i Jerzym Gułą, b. wojewodą częstochowskim na czele oraz liczni
przedstawiciele regionalnego Ośrodka Kultury i Wydziału Kultury w Częstochowie.
Urodził się 6 grudnia 1937 r. we wsi Młynki w powiecie wieluńskim. Jego
rodzice – Szczepan i Anastazja z Kiedosów posiadali własne gospodarstwo rolne. Podczas okupacji hitlerowskiej był wychowywany przez dziadków, bowiem
Niemcy wywieźli jego rodziców na roboty przymusowe do Rzeszy. Po zakończeniu działań wojennych uczęszczał do szkoły podstawowej w Kabałach, a do
siódmej klasy do Załęcza Małego. Po rocznej przerwie w 1952 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, w którym ukończył naukę
w zakresie szkoły średniej. Po czterech latach uzyskał świadectwo dojrzałości
w Niższym Seminarium oraz jako ekstern w Liceum Ogólnokształcącym im.
Romualda Traugutta w Częstochowie. W latach 1956–1961 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Częstochowskiej w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 29 czerwca 1961 r.
w katedrze częstochowskiej z rąk biskupa Zdzisława Golińskiego.
Bezpośrednio po ukończeniu studiów seminaryjnych został skierowany
przez władzę diecezjalną na studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na
Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie,
a po utworzeniu Instytutu Historii Kościoła studiował w tym Instytucie. Stopień
naukowy magistra teologii w zakresie historii Kościoła na podstawie rozprawy
„Kazania niedzielne Mikołaja z Wilkowiecka” napisanej pod kierunkiem ks.
prof. dra hab Mieczysława Żywczyńskiego uzyskał w 1964 r. W następnym roku akademickim rozpoczął studia doktoranckie pod kierunkiem promotora ks.
prof. Żywczyńskiego. W 1965 r. został odwołany ze studiów stacjonarnych na
stanowisko nauczyciela i wychowawcy w Niższym Seminarium Duchownym
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
31
w Częstochowie. Był jednocześnie zastępcą redaktora „Częstochowskich Wiadomości Diecezjalnych”, którego zadaniem były rozmowy z urzędnikami cenzury w Katowicach w sprawach wydawniczych. Jednocześnie przygotowywał rozprawę doktorską na temat „Katolickie poglądy polityczno-społeczne w Polsce na
przełomie XVI i XVII wieku w świetle kazań” pod kierunkiem ks. prof.
M. Żywczyńskiego. Stopień naukowy doktora historii Kościoła uzyskał w dniu
18 czerwca 1969 r.
W 1969 r. rozpoczął pracę w Archiwum Diecezjalnym w Częstochowie jako
archiwariusz. Wraz z dyrektorem Archiwum ks. dr. W. Patykiewiczem gromadził akta kościelne oraz przygotowywał katalog starodruków, przechowywanych
w zbiorach diecezjalnych. Biskup Stefan Bareła powierzył mu wykłady z metodologii nauk i patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.
W następnym roku akademickim prowadził także wykłady z historii Kościoła
w Seminarium Duchownym i Studium Dokumentów Soborowych w Częstochowie. Wykłady z patrologii i historii Kościoła prowadził także w Zakonnych
Seminariach Duchownych Franciszkanów, Bernardynów i Paulinów. Po śmierci
dyrektora Archiwum został mianowany w dniu 17 listopada 1983 r. dyrektorem
Archiwum Diecezjalnego, chociaż od kilku lat podczas choroby ks. Patykiewicza te obowiązki już pełnił. Przede wszystkim inwentaryzował zbiory archiwalne. Opublikował dwa inwentarze archiwalne – łacińskich ksiąg metrykalnych
oraz ksiąg dziekańskich i konsystorskich.
W tym czasie przygotował rozprawę habilitacyjną na temat „Dzieje diecezji
częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej (1925–1939)”, na podstawie której został przeprowadzony przewód habilitacyjny na Wydziale Teologicznym
KUL w dniu 7 czerwca 1984 r. Biskup częstochowski dr Stanisław Nowak
w dniu 6 lutego 1985 r. mianował go rektorem Wyższego Seminarium Duchownego diecezji częstochowskiej w Krakowie. Od 1969 r. prowadził zajęcia naukowe na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a następnie w Papieskiej Akademii Teologicznej, gdzie od 1986 r. był docentem, a następnie
profesorem nadzwyczajnym i profesorem zwyczajnym (11 I 2000 r.). Pełnił także funkcje prodziekana na Wydziale Historii Kościoła podczas 2 kadencji. Od
początku roku akademickiego 1990/1991 został zatrudniony w Wyższej Szkole
Pedagogicznej na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
W 1992 r. zakończył działalność rektorską w Seminarium Duchownym,
a jedynie prowadził działalność naukową w Papieskiej Akademii Teologicznej
i Wyższej Szkole Pedagogicznej. Od 17 czerwca 2004 r. pełnił funkcję prezesa
Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce. W dniu 1 maja 2005 r. przez
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu został mianowany profesorem zwyczajnym.
32
KS. JAN ZWIĄZEK
W czasie swojej działalności akademickiej wypromował dwunastu doktorów
i ok. pięciuset licencjatów i magistrów. Jest autorem dwunastu książek i ok. pięciuset artykułów naukowych i popularnonaukowych. Należy do towarzystw naukowych: Towarzystwa Naukowego KUL, Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Teologicznego,
Polskiego Towarzystwa Historycznego, Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego i Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Otrzymał nagrody przyznane przez KUL, Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwa Polonijnego Nagroda im. Franciszka Skowyty, Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie
kultury za rok 2000, w dziedzinie literatury i historii za całokształt pracy twórczej. Otrzymał odznaczenia – Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji
Edukacji Narodowej. Z racji jubileuszów jego pracy naukowej zostały opublikowane ku jego czci dwie księgi przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną i Papieską
Akademię Teologiczną.
Spośród jego publikacji przed przyznaniem Nagrody im. Karola Miarki
można wymienić:
1. Mikołaj z Wilkowiecka i jego działalność kaznodziejsko-literacka, [w:]
Studia Historyczne, pod red. M. Żywczyńskiego i Z. Zielińskiego, Lublin 1968, t. 1, s. 9–106.
2. Powstanie prepozytury w Żarkach, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, R. 45, 1971, s. 115–133.
3. Rozwój sieci dekanalnej w diecezji częstochowskiej w latach 1925–
1970, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, R. 46, 1972, s. 125–
205; R. 47, 1973, s. 133–192, 255–263.
4. Straty diecezji częstochowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej 1939–
1945, „Częstochowskie Studia Teologiczne”, t. 2, 1974, s. 315–366.
5. Działalność oświatowa ks. Michała Zagalskiego w dekanacie częstochowskim w latach 1810–1825, „Summarum. Sprawozdania Towarzystwa naukowego KUL”, R. 4, 1978, s. 177–189.
6. Martyrologium kapłanów diecezji częstochowskiej czasie II wojny światowej, „Częstochowskie Studia Teologiczne”, t. 4, 1976, s. 185–300.
7. Katolickie poglądy polityczno-społeczne w Polsce na przełomie XVI
i XVII wieku w świetle kazań, [w:] Studia Kościelno-Historyczne, pod
red. Z. Zielińskiego, Lublin 1977, t. 2, s. 5–126.
8. Inwentarz łacińskich ksiąg metrykalnych Archiwum Diecezjalnego
w Częstochowie, Lublin 1978.
9. Szkoły elementarne w parafii częstochowskiej (1812–1830), „Studia
Claromontana”, t. 1, 1981, s. 272–299.
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
33
10.
Ks. Prałat dr Walenty Patykiewicz (1903–1980), „Archiwa, Biblioteki
i Muzea Kościelne”, t. 43, 1981, s. 260–269.
11. Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, Częstochowa 1990.
12. Katolickie stowarzyszenia społeczne w diecezji częstochowskiej (1925–
1939), Częstochowa 1994.
13. Akta biskupa Karola Skórkowskiego w Archiwum Kurii Metropolitalnej
w Krakowie, „Seculum Christianum”, R. 1, 1994, nr 2, s. 199–218.
14. Przynależność kościelna pogranicza Wielko- i Małopolski ze Śląskiem,
„Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, t. 2,
1994, s. 53–98.
15. Per aspera ad astra. Życie i działalność ks. Bonawentury Metlera,
„Ziemia Częstochowska”, t. 23, 1996, s. 11–30.
W uzasadnieniu wniosku o przyznanie Nagrody dyrekcja Regionalnego
Ośrodka Kultury w Częstochowie podkreśliła, że kandydat jest znany w środowisku częstochowskim i krakowskim ze swej działalności naukowej, a ponadto
cieszy się dużym autorytetem wśród młodzieży akademickiej. Wskazano także
na liczący się dorobek naukowy w postaci licznych publikacji. Jak podano wyżej
uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w Pielgrzymowicach w dniu 23 października 2002 r.
Z okazji przyznania tej Nagrody Prezydent Miasta Częstochowy Wiesław
Maras w piśmie gratulacyjnym pisał: „Z prawdziwą przyjemnością w imieniu
władz Miasta Częstochowy i swoim własnym, gratuluję przyznania Księdzu
Profesorowi Nagrody Imienia Karola Miarki za rok 2002. Wyrażając głęboki
podziw dla wybitnych osiągnięć i zasług Księdza Profesora dla kultury polskiej,
a także wdzięczność za bogaty wkład pracy w badanie dziejów naszego miasta
i regionu częstochowskiego, życzę wielu dalszych sukcesów, satysfakcji z realizowanych zamierzeń oraz dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym”.
PROF. DR HAB. MARIAN GŁOWACKI — 2005
Nagroda im. Karola Miarki była przyznawana nie tylko przedstawicielom
nauk humanistycznych. Profesor Marian Głowacki jest przedstawicielem nauk
matematyczno-fizycznych. Nadto od wielu lat prowadził działalność jako przewodnik na szlakach turystycznych. Nadto nader aktywnie i systematycznie przez
wiele lat jako prezes kierował Częstochowskim Towarzystwem Naukowym.
Nagrodę otrzymał w Pielgrzmowicach.
Urodził się 2 sierpnia 1942 r. w Częstochowie. Jego ojciec Marian był pracownikiem, a później kierownikiem w zakładach gastronomicznych, a matka
34
KS. JAN ZWIĄZEK
Halina z Muskałów była z zawodu krawcową. Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej rodzice oddali go do przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne
„Nauka i Praca”. W siódmym roku życia (1948 r.) rozpoczął naukę w Szkole
Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego im. H. Sienkiewicza w Częstochowie,
a w 1955 r. do Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Jego wychowawcą był znany i ceniony pedagog Kazimierz Polus. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w dniu 30 maja 1959 r. rozpoczął pracę jako
praktykant w Powiatowej Radzie Narodowej w Częstochowie, a od nowego roku
akademickiego 1960/1961 podjął studia w Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Te studia jednakże przerwał i od stycznia do września 1962 r. pracował jako ślusarz w Zakładach Przemysłu Wapienniczego w Rudnikach k. Częstochowy. Od
października 1962 r. podjął studia wyższe w Studium Nauczycielskim w Częstochowie w zakresie fizyki, które ukończył w 1964 r. W tymże roku w czerwcu
zawarł związek małżeński.
Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego podjął pracę w Młodzieżowym
Domu Kultury w Częstochowie jako instruktor w pracowni fizycznej i fotograficznej. Od 1 września 1967 r. był nauczycielem matematyki i zajęć praktycznych w Szkole Podstawowej nr 29 w Częstochowie, w której pracował trzy lata.
Następnie od 1 września 1970 r. był nauczycielem fizyki w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. W dniu 1 września 1973
r. został zatrudniony jako pracownik naukowy w Wyższej Szkole Nauczycielskiej. Odtąd pracował jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a następnie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Najpierw w latach 1973–1981 pracował na stanowisku starszego asystenta, a w okresie
następnych dziesięciu lat na stanowisku adiunkta. Natomiast w latach 1991–2007
jako profesor nadzwyczajny kierował Zakładem Dydaktyki Fizyki i Astronomii.
Od 1968 r. studiował jednocześnie z wykonywaniem innych zajęć w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach i Uniwersytecie Śląskim. W 1970 r.
uzyskał stopień naukowy magistra fizyki. W 1981 r. uzyskał stopień naukowy
doktora nauk fizycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie dysertacji naukowej na temat „Badania procesu
jonizacji polowej nad pojedynczymi atomami powierzchni wolframu”, napisanej
pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Męclewskiego. W 1990 r. na podstawie
rozprawy pt. „Matematiczeskij jazyk w obuczenii fizyki” przedstawionej
w Akademii Nauk Pedagogicznych w Moskwie uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Dzięki temu został
mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, a po 2004 r. w Akademii im. Jana Długosza. W la-
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
35
tach 1993–1996 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Fizyki w WSP. Jednocześnie
pracował w Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Częstochowie,
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach oraz w Politechnice Radomskiej.
Od 1 marca 2002 r. pracował również jako profesor nadzwyczajny w Wyższej
Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. 1 października 2007 r. odszedł
na emeryturę z Akademii im. J. Długosza. Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
Ożywioną działalność prowadził także w Częstochowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Fizycznego, w którym od 1982 r. należał do Zarządu, będąc odpowiedzialnym za popularyzacje fizyki i współpracę ze szkołami. Był
jednocześnie członkiem Komitetu Okręgowej Olimpiady Fizycznej. W latach
1997–1998 pełnił obowiązki prezesa Polskiego Oddziału Towarzystwa Fizycznego w Częstochowie. W latach 1992–2007 należał do Międzynarodowej Grupy
Badawczej Dydaktyki Fizyki GIREP, a od 2004 r. był członkiem Rady Naukowej Pedagogicznych Studiów Doktoranckich na Wydziale Przyrodoznawstwa
Uniwersytetu w Ostrawie. Jego dziełem we współpracy z dr. Bogdanem Wszołkiem było uruchomienie w Częstochowie najnowszego w Polsce planetarium cyfrowego, działającego od 2007 r.
W 1968 r. został członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a w 1982 r. uzyskał uprawnienia przewodnika terenowego
oraz w 1984 r. przewodnika turystyki górskiej. Od 1987 r. jest członkiem Oddziału Przewodników Terenowych i Beskidzkich im. Jana Długosza w Częstochowie, uzyskując w 1995 r. uprawnienia instruktora przewodnika. Był współorganizatorem pierwszych pielgrzymek przewodników turystycznych na Jasną
Górę. W 2006 r. został odznaczony Odznaką Zasłużonego Przewodnika PTTK.
Od 1993 r. pełni obowiązki prezesa Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Pod jego kierownictwem ukazało się siedemnaście tomów czasopisma
„Ziemia Częstochowska”, wydawanego przez to Towarzystwo. Dzięki jego wysiłkom, mimo wielkich trudności szczególnie finansowych, czasopismo CzTN
ukazuje się, popularyzując wiedzę o Częstochowie i regionie częstochowskim.
Za swoją działalność naukową i społeczną został odznaczony Brązowym
i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Profesor Marian Głowacki jest autorem czternastu książek i ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych, w tym wielu w obcych językach. Do
chwili przyznania mu Nagrody im. Karola Miarki ukazało się około dziewięćdziesięciu pięciu jego publikacji (osiemdziesiąt trzy artykuły i dwanaście książek). Spośród nich zostana podane niżej jedynie niektóre:
36
KS. JAN ZWIĄZEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Investigation of field ionization of helium above single atom sof a tungsten emiter, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 607, 1981, s. 46–
51 (współautor W. Lenkow).
Polowy mikroskop jonowy z sondą atomową o magnetycznym odchyleniu wiązki jonów. Konstrukcja i technologia, „Prace Naukowe ITE Politechniki Wrocławskiej” 18, 381 (1979) (współautor W. Lenkow).
Magnetic sedctoral atom probe for studying field ionization process,
„Journal of Technical Phiysics”, t 23, Wrocław 1982, s. 203–212
(współautor W. Lenkow).
Polowa jonizacja gazu przy powierzchni metalu, „Postępy Fizyki”, t. 35,
1984, s. 127–141.
Praca wyjścia elektronu na granicy metal-próżnia, „Fizyka w Szkole”,
No 1, 1985, s. 33–35.
Wykorzystanie mikrokomputera w szkole średniej, [w:] Materiały II Sesji Dydaktyki Fizyki, Biecz 1985, s. 329–334.
Wykorzystanie mikrokomputera w Pracowni Dydaktyki Fizyki do symulacji procesów fizycznych, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Fizyka–Chemia”, z. 3, 1991, s. 87–91.
Zadania fizyczne w nauczaniu i uczeniu się matematyki, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Fizyka–Chemia”, z. 4, 1992, s. 34–46
(współautor J. Miniszewski).
Optymalizacja praktycznego przygotowania nauczycieli w wyższych
szkołach pedagogicznych, [w:] Materiały z ogólnopolskiej konferencji
naukowej Kraków 4–6 czerwca 1990, s. 97–104.
Teoria informacji a pomiar fizyczny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Opolskiego – Fizyka”, 1997, s. 27–36.
65 lat Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, dawniej Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej. Materiały sesji zorganizowanej
17 października 1997, Częstochowa 1997, s. 9–20.
Walory turystyczne powiatu częstochowskiego, „Ziemia Częstochowska”, t. 27, 2000, s. 309–316.
Podstawy teorii informacji jako temat kształcenia nauczycieli, [w:]
Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej,
pod red. E. Sałaty, Radom 2001, s. 169–175.
Preparing of physics teachers in domain of information and communication technology, [in:] Proceedings of International Conference „Information and Communication Technology in Education”, Roznoś pod
Radhostem, Czech Republic 31.08–06.09.2004, s. 169–172.
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
37
15.
Wybrane walory turystyczne Złotego Potoku, [w:] Zróżnicowanie
i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, t. 2, Kultura, s. 287–293.
Laureatem Nagrody im. Karola Miarki został w 2005 r. Wręczenie Nagrody
odbyło się w Pielgrzymowicach 23 października 2005 r. w uzasadnieniu wniosku dyrekcja Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie stwierdziła, iż badania naukowe kandydata wykraczają poza dziedzinę fizyki i dotyczą m.in. wykorzystania teorii informacji w różnych dziedzinach życia. Profesor
M. Głowacki posiada duże zasługi w rozwoju turystyki w regionie częstochowskim. Wiele czasu poświęca na wykłady z zakresu krajoznawstwa i topografii.
Jego zasługi w zakresie pracy nad rozwojem nauki i utrzymaniem życia naukowego w regionie częstochowskim są nieocenione.
Obok wyżej wymienionych należy szczególnie podkreślić jeszcze zasługi
położone przez Profesora-Laureata dla Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, jego rozwoju i wielopłaszczyznowej działalności naukowej.
PROF. ZW. DR HAB. JANUSZ HEREŹNIAK — 2006
Działalność naukowa Profesora była związana przede wszystkim z Uniwersytetem Łódzkim, w którym zdobywał stopnie akademickie, a następnie był wieloletnim i cenionym pracownikiem naukowym na różnych stanowiskach uczelnianych. W swoich zainteresowaniach znajdował wszakże miejsce i czas dla
badań naukowych, poświęconych rodzinnym stronom, bowiem pochodzi z terenów ziemi częstochowskiej. Badania jego koncentrowały się przede wszystkim
na poznawaniu bogactw flory i fauny na tym terenie, a wyrazem jego nieprzeciętnej dociekliwości naukowej stały się liczne publikacje.
Urodził się 24 stycznia 1935 r. w Wancerzowie w powiecie częstochowskim.
Ojciec jego Stefan był mistrzem krawieckim, a matka Waleria z Kowalczyków
prowadziła gospodarstwo domowe. Od 1936 r. cała rodzina zamieszkała w Częstochowie w dzielnicy Zacisze. Tu w 1941 r. zaczął uczęszczać do szkoły, którą
ukończył w 1948 r. w Szkole Podstawowej nr 21 w dzielnicy Stradom. W latach
1948–1952 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza
w Częstochowie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął starania o przyjęcie na studia wyższe, ale ze względu na pochodzenie społeczne nie mógł zrealizować swoich zamiarów. W latach 1953–1956 pracował jako przyuczony laborant rentgenowski w Szpitalu Miejskim im. Władysława Biegańskiego
w Częstochowie.
Dopiero od 1 października 1956 r. mógł rozpocząć studia w zakresie biologii
na Uniwersytecie Łódzkim. Należał do stowarzyszeń studenckich: Zrzeszenia
38
KS. JAN ZWIĄZEK
Studentów Polskich i Koła Naukowego Biologów UŁ. Studia ukończył 19 maja
1961 r. uzyskując dyplom magistra biologii na podstawie pracy pt. „Rezerwat
modrzewiowy – Trębaczów” napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jakuba
Mowszowicza w Katedrze Systematyki i Geografii Roślin UŁ. W tejże katedrze
został zatrudniony najpierw jako technik, a następnie jako asystent naukowo-dydaktyczny oraz starszy asystent. W listopadzie 1969 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych na podstawie rozprawy pt. „Zbiorowiska
roślinne doliny Widawki”, napisanej także pod kierunkiem prof. dra hab. Jakuba
Mowszowicza. Odtąd prowadził badania naukowe na pograniczu geobotaniki
i ekologii roślin. Były one związane ze zróżnicowaniem i dynamiką przemian
roślinności naturalnej i półnaturalnej pod wpływem naturalnych oraz antropogenicznie zmieniających się warunków środowiskowych na ziemi częstochowskiej. Z tej dziedziny przygotował rozprawę habilitacyjną na temat „Stosunki
geobotaniczno-leśne północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na tle zróżnicowania i przemian środowiska”. Przewód habilitacyjny został przeprowadzony w Uniwersytecie Łódzkim. W dniu 22 listopada 1994 r. Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego
nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia. Obok działalności dydaktycznej
nadal prowadził badania w zakresie: florystyki, biologii i chorologii roślin naczyniowych oraz dendrologii.
W dniu 1 lipca 1996 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin oraz kierownikiem Katedry Botaniki UŁ. Po reorganizacji Katedry w 2000 r. został kierownikiem Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin w Instytucie Ekologii Ochrony Środowiska
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Na tym stanowisku pracował do
przejścia na emeryturę 1 października 2005 r. W tym czasie 22 stycznia 2003 r.
uzyskał tytuł naukowy profesora, wręczony mu przez Prezydenta RP. Dnia 1 lutego 2003 r. otrzymał nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego na
stałe w Uniwersytecie Łódzkim. Profesorem zwyczajnym został mianowany
1 marca 2005 r.
Inną dziedziną działalności Profesora jest fotografia przyrodnicza. Od 1965
r. należy do Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie, jako członek rzeczywisty. Ta działalność ma charakter zarówno naukowy jak i artystyczny, gdyż służy popularyzacji wiedzy przyrodniczej i dokumentacji badań naukowych. Na przełomie lat 1974/1975 brał udział w wyprawie naukowej do
Afryki Równikowej, z której przywiózł bogaty zielnik roślin (1100 arkuszy)
i zestaw zdjęć obiektów przyrodniczych (ok. 7500). Dorobek fotograficzny Janusza Hereźniaka był prezentowany na trzydziestu indywidualnych i czterdzie-
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
39
stu ośmiu zbiorowych wystawach fotograficznych, m.in. „Świat roślin na różnych poziomach organizacji życia, widziany oczyma botaników”, eksponowanych w Warszawie i Łodzi. Jest również autorem trzynastu publikacji z zakresu
fotografii naukowej i artystycznej oraz dwóch albumów, np. Zielone grądy
i czarne bory Białowieży z tekstem J.B. Falińskiego i trzydziestu ilustrowanych
zwartych publikacji książkowych. Jego prace fotograficzne znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi i Wrocławiu.
W macierzystej Uczelni prowadził systematycznie zajęcia dydaktyczne. Ich
owocem było wypromowanie trzech doktorów, dwudziestu trzech magistrów
i sześciu licencjuszy. Także poza łódzkim środowiskiem uniwersyteckim popularyzował wiedzę przyrodniczą. Jego dorobek naukowy w formie drukowanej
wynosi dwieście dwadzieścia pozycji – monografii, artykułów i opracowań kartograficznych.
Profesor Hereźniak jest członkiem wielu towarzystw naukowych, artystycznych i społecznych: członkiem Komitetu Botaniki PAN, Komitetu Ochrony
Przyrody PAN, Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego (od 1995 r.),
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Przyrodników
im. Kopernika, Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Związku Polskich Artystów Fotografików. Nadto prowadzi działalność w wielu radach i gremiach opiniotwórczo-doradczych, m.in. „ Natura Silesiae Superioris w Katowicach”, Rada
Społeczno-Naukowa ds. Zespołów Jurajskich Parków Krajoznawczych w Województwie Częstochowskim, Rada Zespołów Parków Krajoznawczych Województwa Śląskiego, Rada Muzeum Częstochowskiego oraz biegłego w zakresie
organizacji funkcjonowania i ochrony przyrody.
Za swoją wieloraką działalność został odznaczony: Srebrnym i Złotym
Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Złotą Odznaką za
Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużonemu dla rozwoju Województwa Częstochowskiego, Medalem im. prof. Hryniewieckiego PTB za upowszechnianie wiedzy botanicznej, Złotą Honorową Odznaką Polskiego Towarzystwa Chirurgów
Drzew, Złotą Odznaką Fotografa Krajoznawcy, Złotym Medalem Łódzkiego
Towarzystwa Fotograficznego i Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego.
W okresie przed przyznaniem Profesorowi Hereźniakowi Nagrody im. Karola Miarki ukazało się ok. stu pięćdziesięciu jego publikacji. Spośród tego dorobku zostana niżej wymienione jedynie niektóre:
1. Zbiorowisko roślinne doliny Widawki, „Monographiae Botanicae”, 35;
1–160 (1972).
40
KS. JAN ZWIĄZEK
2.
Nowe stanowiska Melica uniflora Retz. w zbiorowiskach leśnych północnej częśći Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, „Fragmenta Flororistica
Geobotanica”, 21, 1, 17–20 (1975).
3. Wymieranie flory okolic Częstochowy pod wpływem stu lat urbanizacji,
„Phytocoenosis”, 5, 3–4; 339–351 (1976).
4. Zielone grądy i czarne bory Białowieży, Warszawa 1977 (współautor
J.B. Faliński).
5. Nowe stanowiska roślin rzadkich i interesujących gatunków roślin naczyniowych w północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, „Fragmenta
Floronistica Geobotanica”, 29, 2–4, 361–384.
6. Tworzymy Jurajski Park Narodowy, Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie, Częstochowa 1996.
7. Wśród róż pustyni baobabów i drzew podróżnika, [w:] Wyprawy po złote runo. Wspomnienia, listy i dzienniki polskich geobotaników poza granicami kraju, pod red. J.B. Falińskiego, PHYTOCOENOSIS, vol. 11.
(N.S.), „Seminarium Geobotanicum”, 7, 101–111, Warszawa–
Białowieża 1999.
8. Regionalna lista wymarłych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, „Acta Universitatis
Lodzensis. Folia Biologia et Oecologia”, t. 1, 2002, s. 39–63.
9. Z Jurajskim Parkiem Narodowym do Unii Europejskiej, Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Częstochowa 2004.
10. Świat roślin w istniejących i projektowanych obiektach przyrody Parku
Krajobrazowego „Lasy nad Górna Liswartą”, „Ziemia Częstochowska”, t. 32, 2005, s. 263–304.
11. Przewodnik przyrodniczy po ziemi kłobuckiej – Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „ Zielony Wierzchołek Śląska”, Kłobuck 2008,
ss. 184 + 183 fot., 16 ryc. i 14 tab. (współautor Jarosław Sieradzki).
Wyżej przedstawiony dorobek naukowy i działalność Prof. Janusza Hereźniaka stały się podstawą przyznania mu Nagrody im. Karola Miarki za wybitny
dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju, wręczoną mu w Opolu
w dniu 23 października 2006 r. Z tej okazji „Raptularz Silesianki. Jednodniówka
wydana z okazji XXIV edycji Nagrody im. Karola Miarki” informował: „Profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin. Pedagog popularyzujący wiedzę przyrodniczą i orędownik idei powstania
Jurajskiego Parku Narodowego – współautor jego utworzenia. Jest też członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego w Katowicach, Rady Zespołu Parków Krajoznawczych Województwa Śląskiego.
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
41
Szczególnie silnie związany jest z rodzinną ziemią – regionem częstochowskim.
Jego prace, zarówno naukowo-botaniczne, jak i fotograficzne, są poświęcone
północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Jest jednym z botaników, dzięki
którym możliwy był intensywny rozwój badań florystycznych i fitosocjologicznych na tym terenie”.
DR JULIUSZ SĘTOWSKI — 2007
W dwudziestą piątą rocznicę ustanowienia Nagrody im. Karola Miarki uhonorowany został tym zaszczytnym wyróżnieniem dr Juliusz Sętowski. Po kilku
latach Nagroda została wręczona także dla laureatów z województwa opolskiego, reprezentowanego przez marszałka tego województwa. Jednocześnie powrócono do wręczania Nagrody w Katowicach. W tym roku miejscem wręczania
Nagrody była Biblioteka Śląska. Laureatów prezentował prof. zw. dr hab. Jan
Malicki, dyrektor Silesianki.
Juliusz Sętowski urodził się 14 września 1959 r. w Częstochowie w rodzinie
inteligenckiej Wojciecha i Joanny z Sękowskich. Do szkoły podstawowej
uczęszczał w rodzinnym mieście. Następnie kształcił się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1978 r. Studia wyższe podjął w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Częstochowie na Wydziale Pedagogicznym. Stopień naukowy magistra pedagogiki otrzymał w dniu 31 sierpnia 1984 r. na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Stefana Folarona pt. „Powstanie Styczniowe 1963 w kontekście wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży”.
Kontynuował studia uczestnicząc w seminarium doktoranckim z zakresu historii
najnowszej. Rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Szweda na temat „Organizacje bojowe Polskiej Partii Socjalistycznej w Częstochowskiem 1904–1910”. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych
w zakresie historii uzyskał w 2001 r.
Pracę zawodową jako nauczyciel rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 42
w Częstochowie. Pracował na tym stanowisku w latach 1985–2003. Od 2003 r.
prowadził zajęcia akademickie w zakresie pedagogiki na Wydziale Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej. Był jednocześnie opiekunem Koła Naukowego
Historyków Kultury Fizycznej. Od 2006 r. jest kierownikiem Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.
Obok pracy dydaktycznej uczestniczy jednocześnie w życiu społecznym
i kulturalnym miasta. Należy do Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego,
Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, był współzałożycielem Klubu Miłośników Historii Częstochowy im. Jana Pietrzykowskiego oraz Towarzystwa Gene-
42
KS. JAN ZWIĄZEK
alogicznego Ziemi Częstochowskiej. Od 2003 r. bierze udział w pracach Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Cmentarzy Częstochowskich.
Za całą swoją działalność naukową i społeczną otrzymał odznaczenia i nagrody – Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1995), Brązowy Krzyż Zasługi
(1996) i Srebrny Krzyż Zasługi (2002). Jest także laureatem Nagrody Prezydenta
Miasta Częstochowy w dziedzinie literatury i historii (2006).
Przedmiotem jego badań historycznych są dzieje walk o niepodległość Polski w okresie 1863–1918, a także dzieje Częstochowy i okolicy regionu częstochowskiego w II połowie XIX wieku i w XX wieku. W tej dziedzinie opublikował wiele artykułów naukowych i popularnonaukowych. Przed przyznaniem dr.
Sętowskiemu Nagrody im. Karola Miarki ukazały się jego publikacje:
1. „Krwawa środa” i inne akcje zbrojne częstochowskiej organizacji bojowej PPS w lipcu i sierpniu 1905, [w:] Z dziejów najnowszych Częstochowy, pod red. R. Szweda i W. Palusa, Częstochowa 1995, s. 247–262.
2. Częstochowa synom swoim. Pomnik poległym w walce o niepodległość
w latach 1914–1918, [w:] Wielkie i małe problemy Częstochowy w Polsce Odrodzonej 1918–1939, pod red. R. Szweda i W. Palusa, Częstochowa 1996, s. 257–266.
3. Maurycy Neufeldt (1861–1942). Portret częstochowskiego samorządowca, działacza gospodarczego i społecznego, [w:] Księga Jubileuszowa in
honorem prof. Joannie Walczak, pod red. J. Przewłockiego, Częstochowa 2003, s. 147–156.
4. Julian Kalinka (1821–1864). Sylwetka lekarza, członka Rady Miejskiej,
naczelnika cywilnego Częstochowy w powstaniu styczniowym 1863–
1864, [w:] Z dziejów Polski XIX i XX wieku, pod red. T. Dubickiego
i T. Paneckiego, Częstochowa 2004, s. 243–250.
5. Czyn zbrojny organizacji bojowych PPS w Częstochowskiem 1904–
1910, Częstochowa 2003.
6. Działalność sportowa doktora Alfreda Frankego i jego rodziny. Przyczynek do udziału ewangelików w kulturze fizycznej Częstochowy
(1892–1939), [w:] „Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF w Katowicach”, t. 18, pod red. M. Pączka, 2005.
7. Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005.
8. Cmentarz ewangelicko-augsburski w Częstochowie, Częstochowa 2006.
9. Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza (1945–2007), [w:] IV Liceum
Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie 1862–
2007. Szkoła, nauczyciele, wychowankowie, pod red. J. Sętowskiego,
Częstochowa 2007, s. 103–148.
Członkowie CzTN – laureatami Nagrody im. Karola Miarki
43
Uczestniczy także w pracach naukowych Polskiego Słownika Biograficznego
i Słownika biograficznego działaczy polskiego ruchu robotniczego.
W „Raptularzu Silesianki” z okazji wręczenia mu Nagrody im. Karola Miarki podano o laureacie: „Niezwykle aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym miasta współpracując z różnymi stowarzyszeniami. Jest także
kierownikiem Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy. Kieruje redakcją
prowadzącą prace nad wydaniem Encyklopedii Częstochowy. Został kuratorem
pierwszej prezentacji w ramach cyklu «Gabinety Wybitnych Częstochowian»,
eksponowanych w Muzeum Częstochowskim. Od lat zajmuje się dziejami częstochowskich nekropolii i ludzi tam pochowanych. (…) Jest także jednym z organizatorów niecodziennych lekcji historii – gry terenowej zrealizowanej jesienią tego roku w miejscach pamięci związanych z częstochowska społecznością
żydowską”.
5.
Zakończenie
Celem niniejszego artykułu było przypomnienie roli i znaczenia Nagrody im.
Karola Miarki w województwach bielskim, częstochowskim, katowickim i opolskim, a po przeprowadzonej administracyjnej reformie w Polsce w województwie śląskim, a po kilku latach tak w województwie śląskim jak i w województwie opolskim. Przy tej okazji przypomniano także postać Patrona tej
prestiżowej Nagrody – wielkiego patrioty polskiego, nauczyciela i katolickiego
działacza na Śląsku w okresie bardzo ciężkiej okupacji pruskiej. Służył najwyższym wartościom narodowym, społecznym i religijnym, tak ściśle związanym ze
sprawami ojczystymi. Laureatami tej Nagrody w okresie już ponad dwudziestu
pięciu lat zostali ludzie, służący tym samym ideałom, którym służył, i za które
cierpiał nauczyciel i organista z Pielgrzymowic. Po upływie stu dwudziestu pięciu lat od jego śmierci ideały te nadal są żywe w społeczeństwie, a jednocześnie
są ludzie, którzy swoim życiem i działalnością pragną służyć społeczeństwu na
drodze rozwoju wartości kulturalnych tak w regionie śląskim, jak i w całym kraju. Ci ludzie podejmują dzisiaj te niełatwe działania w imię służby społeczeństwu, ale żywią jednocześnie ludzkie uczucia wdzięczności względem tych, którzy w dzisiejszych czasach potrafili zauważyć ich działalność.
44
KS. JAN ZWIĄZEK
Z prawdziwą satysfakcją należy stwierdzić, że tacy ludzie, kroczący drogą
wskazaną przez wielkiego patriotę polskiego Karola Miarkę znaleźli się i znajdują się w województwie częstochowskim i w regionie częstochowskim. Niewątpliwą zasługą w tej dziedzinie jest dostrzeżenie tych ludzi w środowisku częstochowskim przez dyrekcję Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, co
zawsze znajdowało akceptację ze strony władz wojewódzkich i miejskich w
Częstochowie. Stąd ten artykuł jest nie tylko przypomnieniem laureatów tej wysoko cenionej Nagrody, ale także wyrazem wdzięczności dla władz miejskich,
które w swoim regionie wskazały ludzi prawdziwie służących i wzbogacających
wartości kultury regionu i kraju.
ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA
T. XXXV
BARBARA PABIAN
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
W „twórczości artystycznej” człowiek bardziej niż
w jakikolwiek inny sposób objawia się jako „obraz
Boży” i wypełnia to zadanie przede wszystkim
kształtując wspaniałą „materię” własnego człowieczeństwa, a z kolei także sprawując twórczą władzę
nad otaczającym go światem1.
Sacrum w sztuce, czyli o częstochowskich imprezach
artystycznych inspirowanych religią chrześcijańską
Wprowadzenie
Częstochowa zaliczana jest obecnie obok Lourdes i Fatimy do największych
ośrodków pielgrzymowania w skali świata, przybywa tu bowiem ponad cztery
miliony pielgrzymów rocznie2. Istnienie sanktuarium jasnogórskiego wywiera
od lat znaczący wpływ na rozwój kulturowy miasta i subregionu, także na
kształtowanie się poczucia tożsamości regionalnej i kreatywności mieszkań-
1
Jan Paweł II, List do artystów: Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych „epifanii” piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan jan_pawel_ii/listy/do_artystow_04041999.html
(odczyt. 7 VI 2008 r.)
2
Badacze z Instytutu Geografii UJ wyróżniają trzy grupy ośrodków maryjnych: wielkie (Lourdes,
Jasna Góra, Fatima); duże, np. Montserrat w Hiszpanii i Paryż – Rue du Bac) i średnie (m.in.
Kalwaria Zebrzydowska). W ciągu roku ośrodki „wielkie” przyjmują około czterech mln pielgrzymów, „duże” – około dwóch mln, natomiast średnie ponad jeden milion. Zob. szerzej:
D. Ptaszycka-Jackowska, A. Jackowski, Jasnogórskie pielgrzymki w przestrzeni miasta i regionu
Częstochowy, Kraków 1998, s. 24.
46
BARBARA PABIAN
ców3. Ambicją włodarzy „duchowej stolicy Polski” jest uczynienie z niej prężnie
działającego ośrodka turystyki religijnej porównywalnego z Lourdes lub z Rzymem. Wspierane są więc działania mające na celu ochronę dóbr dziedzictwa narodowego, jakim jest klasztor jasnogórski, zmierza do kreacji wizerunku Częstochowy jako miasta religii i kultury. Wiele wydarzeń kulturalnych oraz cyklicznych
imprez kulturalnych inspirowanych jest tradycją religijną. Szczególne znaczenie
kulturotwórcze i prestiżowe mają, jak wykazały badania, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Triennale Sztuki Sacrum oraz Dni Kultury
Chrześcijańskiej, podczas których prezentowane są dzieła muzyczne, plastyczne,
filmowe oraz teatralne, tematycznie nawiązujące do sfery sacrum, wskazujące na
rolę doświadczenia religijnego w życiu człowieka.
Geneza częstochowskich cyklicznych spotkań i prezentacji artystycznych
wypływa z niezależnego ruchu środowisk twórczych lat 80. XX w. W okresie
stanu wojennego wielu spośród przedstawicieli elit kulturalnych podjęło „duchową emigrację”, wiążąc swe działania twórcze z azylem przestrzeni Kościoła
katolickiego. Nastąpiło wówczas odnowienie i pogłębienie łączności między
sztuką a Kościołem. Po przełomie politycznym lat 90. XX w. obecność w Częstochowie sanktuarium jasnogórskiego stało się inspiracją i kanwą dla organizowania w mieście różnorodnych wystaw, sympozjów oraz imprez artystycznych o tematyce religijnej. Zamiarem lokalnych władz stało się nadanie miastu
rangi głównego ośrodka sztuki sakralnej4. Projekty muzycznego festiwalu i plastycznego triennale spotkały się z przychylnym nastawieniem i akceptacją ze
strony nowych demokratycznych władz rządzących. Patronat nad projektami
roztoczyły wówczas i sprawują do dziś Episkopat Polski, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta Częstochowy.
Projekt powstania festiwalu muzyki sakralnej tu w tym miejscu w Częstochowie,
a więc w miejscu jakby szczególnie predysponowanym do takiej imprezy został złożony
w Ministerstwie Kultury. Okazało się wtedy, że jesteśmy trzecim miastem, które zabiega
w Ministerstwie o patronat i o pieniądze na taki projekt, bo również taki festiwal chciała
robić Warszawa i Kraków, ale wtedy Ministerstwo postanowiło, że Częstochowa jest tym
miejscem wyjątkowym i na pewno lepszego miejsca, myślę przede wszystkim o Jasnej
3
4
Wśród mieszkańców Częstochowy zauważalna staje się potrzeba identyfikacji z regionem jako
konkretnym punktem odniesienia, kultywowania wzorów tradycji i podkreślenia własnej odrębności kulturowej. Zob. szerzej: B. Pabian, W poszukiwaniu tożsamości tożsamości regionalnej
(przykład Częstochowskiego), [w:] Rodzina, tradycja, regionalizm. Oświata i kultura na Podbeskidziu, pod red. D. Czubali i M. Miczki-Pajestki, t. 4, Bielsko-Biała 2007, s. 292–305.
W dniach 14–15 sierpnia 1991 r. odbył się w Częstochowie VI Światowy Dzień Młodzieży
z udziałem papieża Jana Pawła II. „Bezpośrednią odpowiedzialność za jego przygotowanie, we
współpracy z Papieską Radą Świeckich wziął na siebie Kościół częstochowski wraz z sanktuarium jasnogórskim i władzami świeckimi”.
Zob.: http://www.pokolenie-jp2.pl/info.php?dzial=2006/P/11/14_03 (odczyt. 10 VI 2008 r.)
Sacrum w sztuce, czyli o częstochowskich imprezach artystycznych...
47
Górze, o bazylice jasnogórskiej na pewno ani w Krakowie, ani w Warszawie nie będzie
i podjęto decyzję o współfinansowaniu tego projektu (inf. M.Z. Nowak, dyrektor Ośrodka Promocji Kultury w Częstochowie oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Częstochowa, zapis w 2008 r.)
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”
Festiwal „Gaude Mater” odbywa się w Częstochowie corocznie od 1991 r.
w terminie od 1 do 6 maja. Jego początki wiążą się z wykonawstwem muzyki
właściwej dla chrześcijańskiego kręgu kulturowego. Wspólną myślą przewodnią
kolejnych, cyklicznych edycji stał się szeroko pojęty ekumenizm, zgodny z nauką papieża Jana Pawła II. Podjęto próbę dialogu międzykulturowego, realizowanego na gruncie artystycznym poprzez interesujące prezentacje muzyki różnych wyznań monoteistycznych od koncertów muzyki chóralnej aż do dużych
form kantatowo-oratoryjnych. Program festiwalu wzbogacano o sesje naukowe i
konferencje. Stałą wartością dodaną w trakcie programowania całości imprezy
stał się Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski „Musica Sacra”, przez dziesięć lat odbywający się w formule ogólnopolskiej, a od czterech – w międzynarodowej. Dzięki temu podczas trwania festiwalu usłyszeć można utwory nie tylko sławnych i uznanych już twórców, ale i tych, którzy dopiero rozpoczynają
swoją karierę.
Młody człowiek musi mieć możliwość zaistnienia, ale nie tylko w postaci wzięcia
udziału w konkursie, otrzymania wysokiej nagrody. On musi mieć możliwość wykonania
utworu przez bardzo dobry zespół i my mu to umożliwiamy na festiwalu. Musi mieć
możliwość również zaistnienia gdzieś szerzej, a więc polskie radio, nagrania, i później
wielokrotna emisja na tejże antenie. Po trzecie nagranie i wydanie płytowe. I to jest taka
kompleksowa promocja. Okazuje się, że skuteczna, ponieważ ci młodzi ludzie później po
iluś tam latach w programach koncertowych ich widać, a debiutowali na festiwalu „Gaude Mater” (inf. M.Z. Nowak).
Od lat czynione są starania o współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy
artystami, krytykami sztuki, antropologami kultury oraz ze względu na specyfikę
imprez z przedstawicielami duchowieństwa. Swój akces zgłaszają wybitni twórcy i wykonawcy. Niektórzy z nich tworzą dzieła na specjalne, festiwalowe zamówienia.
W zeszłym roku takim wielkim wydarzeniem kompozytorskim był koncert Henryka
Mikołaja Góreckiego. Wiadomo, że on już nie pisze, ale dla tego festiwalu napisał, ale
warunek był taki – wykonanie w bazylice jasnogórskiej. No, i było wykonanie w bazylice
jasnogórskiej (inf. M.Z. Nowak).
48
BARBARA PABIAN
Pokłosiem towarzyszących festiwalowi seminariów naukowych, sympozjów
i sesji muzykologicznych są katalogi oraz prace zbiorowe, zawierające teksty referatów i wystąpień osób w nich uczestniczących. Szczególną wartość naukową
mają badania zbiorów jasnogórskich. W ich wyniku wydobyto z Archiwum oo.
Paulinów zapomniane w ogóle nieznane utwory wybitnych kompozytorów np.
W.A. Mozarta, a także o. Armando Ivancica OSPPE, kompozytora przełomu
epok baroku i klasycyzmu.
Po tegorocznym festiwalu, na którym wykonaliśmy arię sygnowaną nazwiskiem
Wolfganga Amadeusza Mozarta, to się telefony urywają od różnych mediów ogólnopolskich i nie tylko, bo to jest wydarzenie na skalę światową. Czy to jest utwór oryginalny,
czy nie, pokażą badania muzykologiczne, ale że jest wydobyty ze zbiorów jasnogórskich
i podpisany nazwiskiem Mozarta, a nie umieszczony w katalogu Kehla, więc nie jest
utworem katalogowanym, to jest wielkie wydarzenie (inf. M.Z. Nowak).
Przygotowania do festiwalu trwają około dwa lata. Okres między festiwalami wypełniony jest pracą, kiedy to organizatorzy uzgadniają szczegóły, aplikują
ośrodki finansowe, szukają sponsorów, podpisują kontrakty, zamawiają hotele
i bilety lotnicze. Cztery razy do roku odbywa się w Ośrodku „Gaude Mater”
w Częstochowie posiedzenie Rady Programowej. Dokonuje się wówczas przesłuchań i analizy materiałów nagraniowych nadesłanych z różnych krajów świata, starając się jednocześnie zharmonizować je z linią tematyczną danego festiwalu. Pomimo bowiem tego, że kolejne edycje mają formułę podobną, tzn.
prezentację muzyki innych religii i kultur, to jednak w każdym roku wprowadzany jest dodatkowy kierunek.
W tym roku mamy rok dialogu międzykulturowego, w związku z tym jesteśmy największym projektem muzycznym w Polsce. Przyszły rok będzie już zupełnie inny. Przyszły rok będzie rokiem rocznic wielkich kompozytorów (inf. M.Z. Nowak).
Muzyka i sztuka „łagodzą obyczaje”, kształtują gusta odbiorców, pełnią
funkcję wychowawczo-integrującą lokalną społeczność. Organizatorzy artystycznych przedsięwzięć mają aspiracje, by koncerty były prawdziwym wydarzeniem artystycznym, nawiązują więc np. kontakty z zagranicznymi stowarzyszeniami muzycznymi5. Zabiegają także o prestiżowy patronat.
[W 2008 r. – B.P.] koncert muzyki polsko-szwedzkiej był pod patronatem ambasadora Szwecji. Nad koncertem inauguracyjnym objął patronat ambasador Niemiec, bo
jednak to był projekt polsko-niemiecki, współfinansowany przez Fundację Współpracy
Polsko-Niemieckiej, która zapłaciła za wszystko, co niemieckie, czyli za cały wkład niemiecki – fundacja, no, a wkład polski to już wiadomo – nasza strona (inf. M.Z. Nowak).
5
W związku z planowanymi na 2009 r. koncertami z okazji roku muzyki Franza Josepha Haydna
już teraz nawiązano współpracę z austriackim Stowarzyszeniem Muzycznym w Wiedniu.
Sacrum w sztuce, czyli o częstochowskich imprezach artystycznych...
49
Dbałość o przygotowanie ambitnego i jednocześnie atrakcyjnego programu
przekłada się na wzrost zainteresowania nie tylko melomanów, ale i ludzi młodych. Możliwość wyboru spośród bogatej i urozmaiconej oferty programowej
sprawia, że w ostatnich latach obserwuje się zwiększone zainteresowanie koncertami. Festiwal ma już swoich stałych fanów, którzy przyjeżdżają z całej Polski, aby słuchać muzyki i uczestniczyć w wykładach.
Bardzo dużo młodzieży jest właśnie na takich koncertach typu chorał gregoriański,
a więc jest to ten nurt, który w tej chwili bardzo się podoba, na muzyce gospel, na muzyce też innych kultur typu muzyka muzułmańska czy muzyka żydowska. Chyba mniej
młodzieży jest, tak mi się wydaje, na tych koncertach takich typowo muzyki klasycznej
wielkich kompozytorów, jak: Bach, Mozart, chociaż, uważam, że przez te lata, jak ten festiwal jest organizowany, młodzieży na pewno jest więcej (inf. M.Z. Nowak).
Jak można oceniać, festiwal „Gaude Mater” w dobie współczesnej mcdonaldyzacji i technicyzacji stanowić może określoną przeciwwagę dla dominującej
kultury masowej. Nie tylko zaspakaja potrzebę przeżyć estetycznych, ale pełni
też funkcję poznawczą, gdyż „to właśnie treści zawierające w sobie idiom klasyczności dostarczają – jak się wydaje - najlepszego materiału do przekazu międzypokoleniowego realizowanego w toku szkolnej edukacji. Bo zwykle jako
szereg arcydzieł powołanych do istnienia przez wieki minione stanowią dowartościowanie rysów trwałych i powszechnych, obecnych w muzyce”6.
Triennale Sztuki Sacrum
Triennale Sztuki Sacrum organizowane jest w Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie cyklicznie co trzy lata. Inicjatorem i pomysłodawcą pierwszej
edycji, która odbyła się podobnie, jak Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w 1991 r., był Wojciech Skrodzki, krytyk sztuki, ówczesny dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Częstochowie. Ta znacząca obecnie dla kultury miasta akcja plastyczna nie jest, jak twierdzą organizatorzy,
„prezentacją sztuki stricte religijnej, raczej poszukiwaniem, poprzez dzieła różnych dziedzin sztuki, odpowiedzi na pytania o doświadczenia człowieka współczesnego”7. Tematy oscylowały zawsze jednak wokół zagadnień związanych
z przeżywaniem tajemnicy sacrum oraz odniesieniem się człowieka do tej sfery.
6
B. Mika, „Klasyczność” jako kategoria porządkująca udział tradycji w wychowaniu muzycznym,
[w:] Folklor i folkloryzm w edukacji i wychowaniu, red. nauk. H. Danel-Bobrzyk, J. Uchyła-Zroski, Katowice 2003, s. 33.
7
http://www.galeria.czest.pl/wystawa-2004-64.html (odczyt. 15 V 2008 r.)
50
BARBARA PABIAN
Dotychczas podejmowano m.in. problemy wymiaru etycznego sztuki, jej posłannictwa, związków artysty z religią i Kościołem. Przedmiotem oceny konkursowej były różne formy plastyczne, a więc malarstwo, grafika, rzeźby, rysunki,
litografia, książka artystyczna, linoryt, drzeworyt, instalacje, fotografie. Swoje
prace wystawiali m.in.: Tadeusz Brzozowski, Jerzy Nowosielski i Władysław
Hasior. Licznym prezentacjom towarzyszyły wystawy pokonkursowe i problemowe.
W tej chwili, to jest od dwóch edycji, pokazujemy w jednej sali około siedemdziesięciu prac, czyli musimy wybrać z tysiąca czy ośmiuset prac około siedemdziesięciu. To
jest bardzo trudno (inf. B. Major, komisarz i koordynator działań Triennale Sztuki Sacrum, Częstochowa, zapis w 2008 r.)
Kolejne edycje Triennale odbywały się pod następującymi hasłami programowymi: „Człowiek – wiara” (1991 r.), „Wiara – sztuka” (1994 r.), „Człowiek –
wiara – sztuka” (1997 r.), „Muzeum wyobraźni” (2000 r.), „Ku cywilizacji życia” (2003 r.), „Sztuka wobec zła” (2006 r.) Trzy pierwsze z nich objęte były
wspólną nazwą „Triennale Plastyki Sacrum”. Dopiero w 2000 r. ówczesna Rada
Programowa podjęła decyzję o zmianie nazwy na „Triennale Sztuki Sacrum”.
Od tego też czasu impreza przybrała charakter festiwalu, któremu towarzyszą
przeglądy filmowe, happeningi, sesje związane z przewodnim tematem, spektakle teatralne, programy muzyczne, konkursy plastyczne.
Istotny walor stanowi działalność publikacyjna na temat m.in. istoty i funkcji
sztuki współczesnej, jej związków z religią i kościołem, zjawiska kiczu religijnego, przekraczania granic twórczej wolności. Pod auspicjami Galerii Miejskiej
wydawane są książki, zawierające opinie i referaty teoretyków, artystów i krytyków sztuki oraz katalogi z reprodukcjami prac laureatów konkursów plastycznych8. Funkcja edukacyjno-wychowawcza realizowana jest poprzez specjalną
ofertę przygotowaną z myślą o młodzieży szkół średnich.
Mamy ścieżki edukacyjne m.in. dla uczniów przede wszystkim liceum, bo to już
wymaga dojrzałości i umiejętności pisania. Ogłaszamy konkurs na esej na temat wybranej pracy z Triennale. Przychodzi młodzież z liceum, wybiera sobie pracę i to są naprawdę bardzo dobre eseje (inf. B. Major).
8
Zob. np. Sacrum i sztuka. Życie i sztuka, pod red. B. Major, J. Matyi, Częstochowa 2004; Sacrum
w sztuce współczesnej, pod red. B. Major, Częstochowa 2003; Sztuka wobec zła. Materiały z sesji VI Triennale Sztuki Sacrum, pod red. B. Major, J. Matyi przy współpracy E. Sadowskiej,
Częstochowa 2006.
Sacrum w sztuce, czyli o częstochowskich imprezach artystycznych...
51
Dni kultury chrześcijańskiej
Pomysłodawcą zorganizowania w październiku 2003 r. w Częstochowie
dwutygodniowej, wielowątkowej imprezy kulturalnej o wymiarze artystycznym,
duchowym i intelektualnym był ks. Grzegorz Ułamek9, ówczesny duszpasterz
środowisk twórczych. Projekt od początku realizowano przy współpracy koordynatorów Ośrodka Promocji Kultury w Częstochowie. Msze święte, koncerty
muzyki chrześcijańskiej, konkursy recytatorskie, wernisaże wystaw, spotkania
muzealne, spektakle teatralne, przeglądy piosenki religijnej, przeglądy filmów
dokumentalnych, promocje książek oraz spotkania z interesującymi ludźmi odbywały się w tym czasie nie tylko w Częstochowie, ale również w Radomsku,
Myszkowie i Wieluniu10.
W następnych latach inaugurowano cyklicznie w październiku każdego roku
kolejne edycje imprezy, z których trzecią (22 X–5 XI 2005 r.) w całości dedykowano pamięci ks. Grzegorza Ułamka, natomiast czwartą (20–29 X 2006 r.)
poświęcono ks. Janowi Twardowskiemu. Do przedsięwzięć wspólnych dla
wszystkich emisji zaliczyć należy uroczyste msze inauguracyjne11, odprawiane
przeważnie w bazylice jasnogórskiej pod przewodnictwem dostojników kościelnych, często z oprawą muzyczną chóru Politechniki Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, poza tym wernisaże wystaw o tematyce sakralnej, promocje
9
Ks. Grzegorz Ułamek zginął tragicznie 07 VII 2005 r. w wieku 32 lat. Był dziennikarzem, publicystą, autorem następujących prac: Z tej strony słońca (1993 r.), Pięć okien, czyli próby złapania
świeżego oddechu (2002 r.); Stojąc na palcach. Refleksje ewangeliczne na rok B (2002 r.); Suplement wielkopostny. Codzienne rozważania i niedzielne rozmowy Robertem Makłowiczem, Janiną Ochojską, s. Mariolą Kłos FMA, Bp. Antonim Długoszem, Markiem Nowickim, Andrzejem
Bujnowskim OP (2003 r.); Dla nas i całego świata (2003 r.); Różaniec nasz współczesny. Nowe
rozważania różańcowe (2003 r.) oraz zbioru poezji pt. Odchodzimy (2003 r.)
10
W Radomsku w ramach przeglądu filmów dokumentalnych można było spotkać się z reżyserem
Pawłem Woldanem, uczestniczyć w IX Konkursie Recytatorskim im. ks. J. Popiełuszki albo
w VI Konkursie Ortograficznym pt. „Miłość pisze się Jezus”, obejrzeć spektakl muzyczny teatru
„Bez Reszty” pt. Kohelet czyli świt doczekany. Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Wieluniu zaproponowało m.in. spektakl teatru „Maska” pt. Wyjątki z życia św. Franciszka, koncert
Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta Senj i Żeńskiego Zespołu Wokalnego „Senjkinje”
z Chorwacji, Festiwal Piosenki dla Przedszkolaków, Przegląd Piosenki Religijnej „Dawid 2003”,
spotkanie z Janem Pospieszalskim, zatytułowane „Chrześcijanin w świecie mediów” oraz spotkanie muzealne z młodzieżą na temat „Wieluńskie Krzyże Przydrożne”, prowadzone przez mgr.
Tomasza Spychałę z Muzeum Ziemi Wieluńskiej. W Myszkowie posłuchać można było koncertu 25 lat nadziei – Myszków dla Papieża oraz śpiewu Magdy Anioł (koncert Zaufaj Panu już
dziś), także uczestniczyć w tzw. Wieczorze Chwały – „Chwalę Ciebie Panie”.
11
Podczas pierwszej edycji Dni Kultury Chrześcijańskiej msza święta odprawiona została w intencji papieża Jana Pawła II z okazji dwudziestopięciolecia Pontyfikatu.
52
BARBARA PABIAN
książek12, przeglądy filmowe13, koncerty Kapeli Jasnogórskiej, koncerty oratoryjne, symfoniczne, jazzowe, spektakle teatralne14, sympozja interdyscyplinarne,
różnorodne wystawy i spotkania z wybitnymi postaciami, wykłady i prezentacje
ikonograficzne15. „Chcemy przez Dni Kultury Chrześcijańskiej pokazać tę kulturę, która na co dzień nie znajduje miejsca w mediach czy w miejskim obiegu
kultury. – zapraszał ks. Piotr Zaborski, duszpasterz częstochowskich środowisk
twórczych. – Chcemy wyciągnąć z polskiej kultury wartości chrześcijańskie.
Robiliśmy wszystko, by Dni były dostępne dla całych rodzin, by ludzie przychodzili do nas razem, całymi rodzinami – dlatego ceny biletów są niskie”16.
Zdaniem Marioli Florek, osoby odpowiedzialnej za przygotowanie całości
imprezy, nigdy nie uzgadniano działań, ani nie wzorowano się na doświadczeniach poprzedników – kierownictwa Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” i Triennale Sztuki Sacrum.
My mieliśmy swoje propozycje. Nigdy nie było takiej myśli, że musimy nawiązywać
(inf. M. Florek, koordynator Dni Kultury Chrześcijańskiej, Częstochowa, zapis w 2008 r.)
Można jednak oceniać, iż program imprezy, obejmującej wszak szerokie
spectrum przedstawień muzycznych, plastycznych, literackich, filmowych i teatralnych, inspirowanych religią chrześcijańską, stanowi kontynuację wcześniejszych projektów. Pomimo bowiem dokonujących się na przestrzeni lat zmian
personalnych i organizacyjnych utrzymany został charakter religijno-wyznaniowy proponowanych prezentacji oraz główny kierunek działań zmierzający do podkreślenia szczególnego i niepowtarzalnego ich charakteru. Niezmienny, prestiżowy patronat gwarantuje wysoki poziom i głębię przeżyć17.
12
Podczas V Dni Kultury Chrześcijańskiej (2007 r.) miała miejsce promocja książki pt. Przypadek
nie przypadek – rozmowa między wierszami księdza Twardowskiego z udziałem znanego aktora
Krzysztofa Kolbergera.
13
Podczas kolejnych edycji wyemitowano wiele filmów nawiązujących do sfery sacrum, np. Europa, Brat naszego Boga, Nigdy już tu nie powrócę.
14
Widzowie obejrzeli m.in. następujące spektakle: Mały książę, Antygona, Żale Matki Bożej Bolesnej.
15
Z wszystkich tych propozycji skorzystać można w różnych częściach Częstochowy, zaznajamiając się wcześniej z programem ramowym. Występy i prezentacje odbywają się w różnych ośrodkach, m.in. obiektach sakralnych, w Regionalnym Ośrodku Kultury, w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”, w Filharmonii Częstochowskiej, w Teatrze im. A. Mickiewicza, w Muzeum
Częstochowskim, w Ośrodku Kultury Filmowej, w audytorium fizyki Politechniki Częstochowskiej, w Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.
16
http://miasta.gazeta.pl/czestochowa/1,35270,4592059.html (odczyt. 11 VI 2008 r.)
17
Koncerty odbywają się zawsze pod patronatem ks. Arcybiskupa Metropolity dr. Stanisława Nowaka, Generała zakonu Paulinów Izydora Matuszewskiego i Prezydenta Miasta Częstochowy dr.
inż. Tadeusza Wrony.
Sacrum w sztuce, czyli o częstochowskich imprezach artystycznych...
53
Religia a sztuka
Należy zgodzić się z opinią badaczy, iż nie do końca uzasadniona jest delimitacja sztuki na religijną i niereligijną. Dla osób niewierzących sacrum bowiem
nie istnieje, dla wierzących zaś cały kosmos, życie ludzkie, każda czynność życiowa i wszelkie przejawy twórczości mają charakter sakralny. Sztuka, materializująca energię twórczą, będąca aktem tworzenia, ekspresji oraz poszukiwania
triady Prawdy – Piękna – Dobra nacechowana jest religijnie. „Patrząc z pozycji
człowieka wierzącego profanum jako opozycja sacrum nie istnieje. Można jedynie rozróżnić Sanctissimus jako miejsce szczególnej obecności Boga. Konsekwencją twierdzenia, że dla człowieka wierzącego cała rzeczywistość jego życia
ma wymiar religijny jest uznanie, że każde dzieło artysty wierzącego jest religijne niezależnie od tego, co przedstawia”18.
Zgodnie z teorią sztuki sakralnej, zawartej w VII rozdziale Konstytucji O liturgii Soboru Watykańskiego II, istnieje różnica pomiędzy „sztuką sakralną,
włączaną w obręb publicznego, kościelnego kultu, a sztuką religijną, której źródłem jest doświadczenie prywatne, osobista inspiracja, znajdująca indywidualny
wyraz w wyborze motywu, czy, mówiąc szerzej, znaczeniowej, treściowej zawartości dzieła sztuki”19. Sztuka ambitna przez duże S – twierdzą znawcy – cofa
się do pierwotnego prabytu, aby z niego czerpać. Wtedy to „byt ludzki w laickiej
pespektywie zawsze ułomny i ostatecznie napawający trwogą tutaj ukazuje się w
blasku świętości tego, co dokonane, w pełnym umiłowania otwarciu się na nadchodzące, w zachwyceniu tym, co teraźniejsze. Przemijanie i śmierć przestaje
być odmową, negacją istnienia i z nim związanych wartości i nie jest zanikiem
mocy ani ogołoceniem”20.
Jednym z wyróżników kultury typu ludowego21 jest dosłowno-sensualne
pojmowanie świata, co sprawia, że nie może się ona obyć bez kodu wizualnego.
18
T. Boruta, Malując Boga – nie Boga malujemy, [w:] Człowiek – dzieło – sacrum, red. nauk.
S. Gajda i H. Sobeczko, Opole 1998, s. 529.
19
M. Kitowska-Łysiak, Czy wierni potrzebują sztuki?, [w:] Sacrum w sztuce współczesnej, pod
red. Z. Benedyktowicza, P. Głowackiego, R. Rogozińskiej, C. Tarczyńskiego, Częstochowa
2003, s. 73.
20
Z. Benedyktowicz, Sacrum i sztuka. Życie i sztuka, [w:] Sacrum w sztuce współczesnej…, s. 41.
21
Badania prowadzone przez autorkę na obszarze Częstochowskiego zdają się potwierdzać tezę, iż
dawna kultura ludowa zastąpiona została przez kulturę typu ludowego o charakterze stechnicyzowanym, powszechnym, zmiennym i wielowariantowym, obejmującą elementy różnych systemów kulturowych. Zob. szerzej: B. Pabian, Tradycja ziela w Ślęzanach (Częstochowskie), „Lud”
2007, t. 91, s. 281-294.
54
BARBARA PABIAN
„Cześć dla świętych wizerunków należy do istoty katolickiej pobożności”22.
Nieprzezwyciężoną staje się „potrzeba posiadania widzialnego wyobrażenia tego, co niewidzialne”23. Obecność tekstów plastycznych determinowana jest jednak przy tym istnieniem kulturowych reguł takich, jak: projekcja „orbis interior”, tendencja do mimesis, realizm, „jest tak, jak wiem, że jest”, wyrazistość
struktury – kontrast i uporządkowanie, selekcja treści codzienności przez czas
dokonany”24. Ozdobą ścian wnętrz mieszkalnych stają się obrazy religijne, unaoczniające pierwszoplanowe znaczenie Chrystusa i Matki Bożej25 oraz reprodukcje przedstawiające głównie pejzaże i martwe natury26. Malowidła te potęgują u ludzi zdolność otwarcia się na rzeczywistość nadnaturalną, pozwalają
w sposób namacalny „dotknąć” tego, co transcendentne.
Co sądzić jednak o wzbudzającej kontrowersje współczesnej twórczości abstrakcyjnej, która minimalizując i dekonstruując rzeczywistość pozornie uwłacza
świętości? Jaka może być dopuszczalna granica artystycznego nadużycia? Abstrahując od skrajnych wypaczeń, graniczących z bluźnierstwem, należy, podejmując próbę odpowiedzi na te pytania, sięgnąć do przeszłości kulturowej. Deformacja w sztuce miała zawsze charakter symboliczny, objawiający
i jednocześnie ukrywający zakodowane znaczenia27. Podobnie w kulturze tradycyjnej wszelkie zniekształcenia, nieludzkie postacie i maszkary były wyobrażeniem istot z zaświatów, ułatwiających mediację między światem doczesnym
a nadprzyrodzonym. Do dziś pojawiają się one w okresie świątecznym
w osobach kolędujących grup przebierańców. W takim niezwykłym czasie – piszą badacze – „zatrzymany zostaje dotychczasowy ład, znikają wszystkie przeszkody, rodzi się imaginacyjna rzeczywistość bez norm, a chaos pozwala wrócić
na ziemię umarłym. Kreacja «świata na opak», satyra władzy, komizm, parodie
liturgicznych śpiewów stwarzają iluzję powrotu właśnie do pierwotnego chaosu”28.
22
P.P. Maniurka, Religijne inspiracje w sztuce ludowej na przykładzie polichromii drewnianego
kościoła w Bierdzanach, [w:] Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze, pod
red. R. Pierskały, T. Smolińskiej, Opole 2004, s. 251.
23
R. Rogozińska, op.cit., s. 64.
24
K. Piątkowska, Kultura a ikonosfera. Etnologiczne studium wybranych przykładów ze wsi
współczesnej, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 33, 1994, s. 143.
25
Zob. szerzej: ibidem, s. 83.
26
Por. ibidem, s. 116.
27
Zob. szerzej: R. Rogozińska, Monstrualność sztuki czyli numinotyczna moc deformacji. Kilka
refleksji o źródłach i roli deformacji w sztuce religijnej – dawnej i współczesnej, [w:] Sacrum
w sztuce współczesnej…, s. 69.
28
T. Smolińska, Symbolika kolędowania. Tradycja i współczesność, [w:] Duktem czasów. Księga
pamiątkowa ku czci Profesora Mariana Kaczmarka (1934-1994), red. nauk. M. Bratuń, S. Gajda, J. Neuberg, Opole 1996, s. 317–318.
Sacrum w sztuce, czyli o częstochowskich imprezach artystycznych...
55
W szeroko pojętej przestrzeni sakralnej wskazać można jednak na wiele
przykładów kiczu, który nie jest zjawiskiem nowym, choć ewoluującym na
przestrzeni lat. Istota kiczu pozostaje niezmienna, lecz jego różne popularne
w przeszłości rodzaje, zastępowane są dziś innymi zgodnie z panującą modą.
W latach 40. XX w. oprócz różnorodnych przedmiotów kultu religijnego na podjasnogórskich straganach można było kupić m.in.: wypiekane ciasta, różańce
z krzyżykiem, pasyjki w butelkach, fujarki leżajskie, kolorowe, pierzaste ptaszki
na gumce, czerwone gwizdki w postaci kurek i kogutów i inne29. Obecnie wykorzystuje się często symbole religijne na przedmiotach użytkowych o świeckim
przeznaczeniu. W sprzedaży znajdują się naczynia stołowe z masy ceramicznej
takie, jak: kufle, talerze, kubki, poza tym długopisy, breloczki oraz różne
w kształcie, wielkości i kolorystyce zegary ścienne, a wszystkie z motywem
zdobniczym Jasnej Góry. Ewidentnym przykładem kiczu religijnego są koszulki
bawełniane z różnorodnymi „żartobliwymi” nadrukami, stanowiącymi punkt
odniesienia do sfery religijnej30.
Kicz w sztuce jest zjawiskiem powszechnym, cała współczesna rzeczywistość społeczna zdominowana jest bowiem funkcjonowaniem przekazów kultury
masowej, a także ekspansją globalnych wzorów kultury zachodniej. Coraz częściej dają o sobie znać też względy utylitarne, materialne i konsumpcyjne. W sytuacji upowszechniania się kultury potocznego obiegu oraz dominacji symultanicznych przekazów obrazowych dochodzi do uniformizacji zachowań ludzkich,
naznaczonych w dużej mierze panującą modą31. Zdaniem Abrahama Molesa
kicz uzewnętrznia się najpełniej poprzez niedostosowanie, wypaczenie funkcji
i przesyt dekoracyjności. Łączy też w sobie cechy nowości i oryginalności
z tym, co wynika z tradycji32. Będąc zjawiskiem o skali masowej wkracza też
niekiedy, na co zwracają uwagę przedstawiciele duchowieństwa, do samych
świątyń. Ks. Ryszard Knapiński konstatuje: „z przykrością trzeba stwierdzić, że
Kościół zasklepił się w konserwatyzmie estetycznym. Duchowieństwo preferuje
amatorszczyznę, a w wystroju wnętrz dominują rozwiązania prowizoryczne.
Niejednokrotnie wprowadza się do wnętrz kościołów produkt zastępczy – namiastkę prawdziwej sztuki. Coś trzeba z tym problemem zrobić! Mówiąc meta29
J. Orynżyna, Dewocjonalia częstochowskie, „Polska Sztuka Ludowa” 1976, nr 2, s. 115.
Zob. szerzej: B. Pabian, Miastotwórcza rola Jasnej Góry, [w:] Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 8: Miasto – przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego, pod red. I. Bukowskiej-Floreńskiej. Katowice 2004, s. 132.
31
Zob. szerzej, B. Pabian, Relatywizacja postaw w doświadczaniu sacrum. Sprzeczności i niekonsekwencje [w druku].
32
A. Moles, Kicz, czyli sztuka szczęścia. Studium o psychologii kiczu, tłum. A. Szczepańska,
E. Wende, Warszawa 1978, s. 54.
30
56
BARBARA PABIAN
forycznie, trzeba oczyścić «stajnię Augiasza», wymieść nagromadzony brud
i wiekowy kurz, poddać odkażeniu wnętrza, dodać im światła i blasku oraz przewietrzyć”33. „Gdy jestem gdzieś w Polsce lub też na świecie, często w niedzielnej liturgii uczestniczę jak zwykły wierny, przeżywając w ławce to, co zazwyczaj księża widzą od ołtarza. Obie te optyki dają specyficzny ogląd problemu.
Z perspektywy przeciętnej polskiej ławki parafialnej stwierdzam, że poziom kultury liturgicznej w osiemdziesięciu procentach odwiedzonych przeze mnie świątyń kazałby mi szukać duchowej ojczyzny w innych kościołach. W dużych miastach nie stanowi to problemu. Ale co mają zrobić mieszkańcy małych
miejscowości, w których budynek kościoła przypomina elewator, z chóru pobrzmiewa sacro polo, a przy ołtarzu kwitną styropianowe kwiaty i słuszne hasła? Do tego dochodzi czasem monotonne i niestaranne czytanie kolejnych tekstów, komunikatów lub ożywiona polityczna połajanka. Dobra Nowina podana
w takiej szacie kulturowej może naprawdę skutecznie zniechęcić do Kościoła”34
– dopowiada ks. Krzysztof Niedałtowski.
O tym, że dla liturgii ważne są odpowiednie zasoby repertuarowe oraz sposób wykonawstwa pisze ks. Grzegorz Poźniak – „aby uniknąć krytycznego
oskarżenia o amatorszczyznę i liturgiczne dyletanctwo przez pozostałe dni roku
liturgicznego trzeba nieustannie poszukiwać dla liturgicznych celebracji z udziałem posoborowych zespołów śpiewaczych – głównie zaś schol liturgicznych –
repertuaru właściwego”35.
Takich wypowiedzi, wskazujących na konieczność „uzdrowienia” sytuacji poprzez eliminację z przestrzeni sakralnej kiczu, wskazać można więcej. Aby tak się
stało, potrzebna jest pogłębiona wymiana doświadczeń oraz estetyczne współdziałanie i dialog między artystami, duchowieństwem, a przeciętnymi uczestnikami
sztuki. Jak pokazuje życie, jest to możliwe. Częstochowskie imprezy artystyczne
inspirowane religią chrześcijańską są tego najlepszym przykładem.
Zakończenie
Działania w sferze przygotowania, przebiegu i promocji częstochowskich
imprez artystycznych inspirowanych religijnie są, jak można oceniać, odzwierciedleniem dokonującej się w mieście szczególnej interferencji kulturowej. Sta33
R. Knapiński, Kicz w kościele, [w:] Sacrum i sztuka. Życie i sztuka, pod red. B. Major i J. Matyi,
Częstochowa 2004, s. 111.
34
K. Niedałtowski, Odnaleźć własny język, [w:] ibidem, s. 103–104.
35
G. Poźniak, Ludowa pieśń religijna i jej zastosowanie w repertuarze schyl liturgicznych na przykładzie wybranych czasopism, [w:] Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym…, s. 245.
Sacrum w sztuce, czyli o częstochowskich imprezach artystycznych...
57
tus duchowej stolicy Polski oraz szczególna aura miejsca świętego dają ich organizatorom możliwość pozyskania znakomitych dzieł wybitnych twórców i zaprezentowania ich w tutejszym środowisku. Z drugiej strony, coraz wyższy poziom licznych prezentacji korzystnie wpływa na lokalną kulturę, kształtuje gusta
odbiorców, sprzyja integracji. Rośnie też zainteresowanie wśród krajowych i zagranicznych wykonawców oraz widzów36. Patronat medialny sprawują obecnie
już nie tylko krajowe, ale również zagraniczne media37, co przekłada się również
na promocję samego miasta.
Tworzenie wspólnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych projektów
artystycznych w ramach trzech największych religii monoteistycznych (chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie) ułatwia przełamywanie barier mentalnych, pozwala
na podejmowanie dialogu międzykulturowego. Sztuka szeroko rozumiana poprzez pełnioną funkcję rozrywkowo-ludyczną uczy tolerancji i otwartości, stwarza pomost porozumienia między narodami. Organizatorzy, odpowiedzialni za
przygotowanie częstochowskich prezentacji, traktują swoją pracę jako swoistą
misję krzewienia kultury wysokiej w opozycji do dominującej kultury masowej.
Dążą jednocześnie do pokazania dzieł artystycznych w sposób przystępny i bardziej zrozumiały dla słabiej przygotowanego, także młodego odbiorcy. Poza
funkcją poznawczą, dokonującą się m.in. poprzez prezentację nowych utworów,
istotna jest więc także funkcja wychowawcza.
My tu wychowaliśmy publiczność. To trzeba powiedzieć, że jeździ się na różne festiwale
i widzi się dużo ludzi na koncertach, ale którzy nie bardzo potrafią reagować na tę muzykę. Tu
[w Częstochowie – B.P.] się nie zdarzają oklaski pomiędzy częściami utworu. Tu się nie zdarzają owacje na stojąco na koncertach kiepskiej jakości. Natomiast na koncertach kiepskiej jakości nie ma bisów. Potrafią odbiorcy ocenić poziom (inf. M.Z. Nowak).
Ważną jest także funkcja promocji muzyki młodych kompozytorów, a także
polskiej muzyki sakralnej w świecie. Wartość naukową mają prowadzone prace
badawcze, sesje, seminaria i konferencje naukowe oraz, będące ich pokłosiem,
wydawnictwa zbiorowe, książki i katalogi wystaw.
Częstochowskie imprezy, będące niewątpliwie jedną z form życia towarzyskiego miejscowej społeczności, są też świadectwem lokalnego patriotyzmu.
Choć zinstytucjonalizowane i celowo aranżowane, to jednak dowodzą przywiązania do chrześcijańskiego modelu świata, nie są bowiem pozbawione semantyki metafizycznej. W założeniu nie są one przedsięwzięciami komercyjnymi, stają się jednak ważnym produktem turystycznym. Stanowią doskonałą propozycję
36
Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” od 2007 r. należy do światowej sieci festiwali muzyki sakralnej.
37
Są to np. francuska stacja: MEZZO CLASSIC JAZZ TV, austriacka: ORF 1 Radio Österreich.
58
BARBARA PABIAN
zagospodarowania czasu wolnego. Ich charakter instytucjonalny wymusza opracowanie szczegółowych scenariuszy, akceptowanych przez sponsorów generalnych i wspierających. Patronat mecenasów oraz mediów jest w obecnej rzeczywistości niezbędny nie tylko z powodów finansowych, ale również ze względu
na charakter i społeczne znaczenie proponowanych prezentacji. Urozmaicony
program, możliwość wyboru spośród szerokiej oferty artystycznej sprawia, że
rośnie, jak oceniają organizatorzy, zainteresowanie nimi wśród ludzi młodych,
zwiększają się wpływy z biletów.
Warto w tym miejscu przytoczyć słowa badaczy, którzy konstatują, iż „dzięki zaangażowaniu jednostkowemu i zbiorowemu rozwija się potrzeba bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, która przejawia się m.in. depersonalizacją
sytuacji komunikowania się, dzięki możliwości grupowego wyboru, przeżywania i oceniania odbieranych treści”38. Trzeba podkreślić, że nieprzerwana ciągłość w czasie oraz dynamiczny rozwój omawianych imprez nie byłby możliwy,
gdyby nie zgodne współdziałanie w tym zakresie odpowiedzialnych za program
przedstawicieli laikatu oraz duchowieństwa. Od lat utrzymuje się zdaniem organizatorów znakomita współpraca z Kurią Metropolitalną.
Kościoły są do naszej dyspozycji, oczywiście my się tu staramy nie kolidować
z normalnym porządkiem kościelnym, czyli z mszami, nabożeństwami, ale jednak ta
wielka życzliwość i gospodarzy świątyń i ks. Arcybiskupa jest widoczna, wielka otwartość, bo chyba nie w każdym mieście można by pokazywać muzykę innych kultur w
chrześcijańskich świątyniach, a tu tak się dzieje (inf. M.Z. Nowak).
38
D. Świtała-Trybek, Święto kartofla, żymloka i pstrąga czyli o kulinarnych imprezach plenerowych, [w:] Stromata Anthropologica, t. 2: Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol,
pod red. K. Łeńskiej-Bąk, Opole 2007, s. 350.
ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA
T. XXXV
MARIAN GŁOWACKI
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego w Częstochowie w latach 1908–1950
Prekursorem ruchu krajoznawczego w zaborze rosyjskim był Aleksander Janowski. Ukoronowaniem jego idei było powołanie w 1906 Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
W 1905 roku, jak wspomina znany krajoznawca Witold Zembrzuski1, Emil
Schönenfeld wraz z wybitnym prawnikiem Stanisławem Patkiem, złożyli władzom statut PTK, lecz nie uzyskał on zatwierdzenia. Powtarzało się to jeszcze
dwa razy. Statut został zatwierdzony dopiero w dniu 27 października 1906.
Obok Janowskiego twórcami statutu byli: Karol Hoffman – dziennikarz, Kazimierz Kulwieć – pedagog i przyrodnik, Kazimierz Czerwieński – nauczyciel,
przyrodnik.
3 grudnia 2006, w Sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa na Krakowskim
Przedmieściu odbyło się oficjalne zebranie organizacyjne, na którym wybrano
Zarząd Towarzystwa. Pierwszym prezesem PTK został Zygmunt Gloger, etnograf, historyk, literat, działacz społeczny i badacz kultury narodowej. Wiceprezesami zostali wybrani: Kazimierz Kulwieć i Karol Hoffman. Aleksander Janowski został sekretarzem.
Naczelną dewizą Towarzystwa było hasło: „Przez poznanie kraju do jego
umiłowania, przez umiłowanie do czynów ofiarnych”, która znalazła potwierdzenie w zatwierdzonej przez władze carskie Ustawie Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego (pełniącej rolę Statutu). Podstawowymi celami nowopowstałej
organizacji spośród dwunastu celów statutowych było: organizować wycieczki
1
W. Zembrzuski, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, [w:] Materiały na 60-lecie Oddziału PTK
i PTTK w Częstochowie, s. 37–38.
60
MARIAN GŁOWACKI
po kraju, prowadzone przez specjalistów poszczególnych gałęzi krajoznawstwa,
gromadzić wszelkie zbiory, dotyczące fizjografii, folkloru, archeologii, etnografii, przemysłu, sztuki, itp., zakładać i utrzymywać bibliotekę, poświęconą krajoznawstwu i gałęziom wiedzy związanym z krajoznawstwem, urządzać odczyty
i konferencje z dziedziny krajoznawstwa, urządzać wystawy krajoznawczo-naukowe2.
Roli przewodników, a równocześnie nauczycieli wiedzy o kraju, podjęło się
społecznie liczne grono działaczy PTK, współdziałających od roku 1909 z powstałą Komisją Wycieczkową. Spośród nich wymienić z pewnością należy
wspomnianego wyżej Aleksandra Janowskiego oraz Mieczysława Orłowicza –
orędownika krajoznawstwa górskiego i nizinnego. Pierwsze schronisko, PTK
otworzyło w Św. Katarzynie, w Górach Świętokrzyskich.
Po odzyskaniu niepodległości, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze łączy się
z podobnymi Towarzystwami działającymi w Poznaniu i we Lwowie w jeden
wspólny organizm.
Sto lat temu, w dniu 12 grudnia 1908 roku, w lokalu Towarzystwa Lekarskiego, Aleja NMP 31 odbyło się z inicjatywy dr. Władysława Biegańskiego,
zebranie założycielskie Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego. Działalność oddziału oparła się na celach statutu Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego z 1906 roku.
Pierwszym prezesem został wybrany Władysław Biegański, sekretarzem
Adam Świętochowski, skarbnikiem Karol Rozenfield-Rożkowski. Komisję Rewizyjną stanowili: Wiesław Gąssowski i Leopold Kohn3.
Działalność Oddziału była bardzo intensywna. Już w 1909, z okazji Ogólnopolskiej Wystawy Przemysłowo-Rolniczej, wydany został Przewodnik po Częstochowie i okolicy uzupełniony mapkami miasta i powiatu częstochowskiego4.
Przewodnik wydany w języku polskim zawierał ukryte w tekście silne akcenty
patriotyczne. W pracy nad Przewodnikiem brało udział dwadzieścia osób pod
kierunkiem redaktora naczelnego, dr. Władysława Biegańskiego. Nad układem
całości opracowania czuwała Komisja, którą stanowił Zarząd Częstochowskiego
Oddziału PTK5. Wydanie sfinansował Zarząd Główny PTK, jako własne wy-
2
Ustawa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego §2 1906.
W. Zembrzuski, Oddział Częstochowski PTK, [w:] Materiały na 60-lecie Oddziału PTK i PTTK
w Częstochowie, s. 38.
4
Przewodnik po Częstochowie i okolicy z czterdziestoma ilustracjami, planem miasta Częstochowy i mapą okolic, pod red. W. Biegańskiego, Nakładem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1909.
5
A. Szczepański, 75 lat PTK-PTTK w Częstochowie, OM PTTK, Częstochowa 1983, s. 16–17.
3
Działalność Oddziału PTK w Częstochowie w latach 1908–1950
61
dawnictwo. Przewodnik był jednym z pierwszych przewodników po kraju wydanych w tym czasie.
Na Wystawie, Oddział PTK zorganizował pawilon leśno-krajoznawczy. Poza innymi wystawami, były tam ekspozycje: Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Rady Zjazdów Górnictwa w Dąbrowie Górniczej, Towarzystwa Miłośników Przyrody w Warszawie oraz prywatnych zbieraczy, inż.
Pochwalskiego z Zagłębia, dr. Lewönsteina z Warszawy i dr. Piwowara z Ząbkowic, którzy wystawili bardzo bogate i doskonale opracowane naukowo zbiory
fizjograficzne. Towarzystwo Miłośników Przyrody
Pokazano eksponaty przyrodnicze, naukowe, pomoce szkolne oraz eksponaty z zakresu ochrony przyrody. Zarząd Główny PTK wystąpił z bogatym działem wydawnictw własnych tj. czasopism, książek, map i pocztówek6. Zarząd
Oddziału PTK, członkowie i młodzież szkolna, otaczali stoiska opieką, udzielając objaśnień i sprzedając wydawnictwa krajoznawcze. Dyżury trwały przez cały
czas wystawy tj. przez trzy miesiące.
Zarząd Główny zorganizował dwie wycieczki na wystawę. 19 września
przyjechało osobnym pociągiem dwieście jedenaście osób zaś 3 października
pięćdziesiąt osób. Komitet organizacyjny Wystawy, po jej zakończeniu przekazał Oddziałowi część ekspozycji, która stanowiła podstawę do zorganizowania
Muzeum w Gimnazjum Polskim Kośmińskiego przy ulicy Teatralnej 7 (obecnie
ulica Kościuszki 7).
W tymże roku wygłoszono jedenaście odczytów w siedzibie Towarzystwa
Lekarskiego oraz zorganizowano dwie wycieczki. Jedną, wspólnie z Oddziałem
Piotrkowskim „Brzegiem Warty do Mirowa i Mstowa” i drugą do Kruszyny
i Widzowa, celem zwiedzenia rezydencji i zbiorów książąt Lubomirskich oraz
stadniny koni wyścigowych. Wszechstronna działalność Towarzystwa spowodowała, że liczba członków wzrosła do sześćdziesięciu trzech7.
W roku 1910 nastąpił dalszy rozwój Towarzystwa. Odbyło się siedem odczytów, między innymi dr Władysław Biegański przedstawił „Opis terenów
drogi żelaznej pod względem historyczno-krajoznawczym”. Towarzystwo zorganizowało również dwie wycieczki: do Złotego Potoku, oraz Ogrodzieńca.
W czasie wycieczek zawsze były wygłaszane pogadanki o zwiedzanych miejscowościach. W lipcu i sierpniu zorganizowano dwutygodniowe kursy
z botaniki, pierwszy dla nauczycieli, drugi dla młodzieży. W tym celu zaproszo6
7
W. Zembrzuski, Wystawa Przemysłowo-Rolnicza, [w:] Materiały na 60-lecie Oddziału PTK
i PTTK w Częstochowie, s.39–41.
W. Zembrzuski, Dalsza działalność Oddziału PTK, [w:] Materiały na 60-lecie Oddziału PTK
i PTTK w Częstochowie, s.42–43.
62
MARIAN GŁOWACKI
no profesora Lisowskiego z Krakowa. Codziennie przed południem uczestnicy
odbywali wycieczki w okolice Częstochowy, a po południu brali udział w zajęciach teoretycznych i laboratoryjnych.
Zebrania odbywały się w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego, Al. NMP 33.
W roku 1911 odczyty i wycieczki były podstawową formą działania Towarzystwa.Wygłoszono trzy odczyty, między innymi Aleksander Janowski przedstawił referat „O Łysogórach”. Ponadto inżynier Leon Mońkowski wygłosił cykl
odczytów „O budownictwie w Polsce”, jako przygotowanie naukowe do wycieczek. Stało się potem regułą, że przed wycieczkami odbywały się odczyty przygotowujące do tych wycieczek.
Zorganizowano wycieczki do Sulejowa, rewizytując Oddział Piotrkowski,
z którego członkami tam się spotkano oraz do Kielc, Łysogór i Ojcowa. Organizatorem i przewodnikiem wycieczek był niezmordowany w popularyzacji krajoznawstwa, Jan Wróblewski.
Powiększała się stale biblioteka, prawie wyłącznie z darów oraz zbiory muzeum, które uzyskało piętnaście gablot z okazami mineralogicznymi oraz cztery
gabloty z trzema tysiącami motyli.
W 1912, wzrastający ruch wycieczkowy i konieczność obsługi licznych wycieczek spowodowało konieczność stworzenia osobnej Komisji Wycieczkowej
pod przewodnictwem Jana Wróblewskiego. Komisja spełniała rolę dzisiejszego
Oddziału Przewodnickiego, z tym, że wszyscy pracowali w niej bezinteresownie. Pierwszym przewodnikiem w Częstochowie był właśnie Jan Wróblewski.
Komisja udzielała również pomocy dla przybywających wycieczek, szczególnie
szkolnych wyszukując noclegi tanie wyżywienie. Powołano również Komisję
Propagandy Krajoznawczej. Jej działalność w szkołach była tajna, ponieważ
miała za zadanie krzewić patriotyzm wśród młodzieży. Utworzono również
Komisję Fotograficzną. Jej przewodnictwo objął Kazimierz Lechowski. W tym
roku wygłoszono pięć odczytów, między innymi Władysław Płodowski mówił
„O pierwotnych sposobach liczenia”.
W 1913 ilość członków wzrosła do osiemdziesięciu czterech. Wygłoszono trzy
odczyty, zorganizowano wycieczki krajoznawcze do Olsztyna, Mirowa, Ojcowa
oraz miejscowe do Fabryki Igieł i do Huty na Rakowie. Muzeum uzyskało dodatkowych pięćset siedemdziesiąt siedem okazów, biblioteka kilkadziesiąt dzieł.
W roku 1914, ze względu na stan zdrowia zrezygnował z funkcji prezesa
dr Władysław Biegański. Na jego miejsce wybrano inż. Leona Mońkowskiego,
który przeniósł lokal Towarzystwa do swego domu przy ul. Jasnogórskiej 26.
Wygłoszono dwa odczyty oraz zorganizowano dwie wycieczki dla członków
oraz kilkanaście prowadzonych przez Jana Wróblewskiego. Specjalną uwagę
Działalność Oddziału PTK w Częstochowie w latach 1908–1950
63
poświęcono Muzeum, które znacznie powiększyło swoje zbiory. Przybyło trzysta okazów minerałów przekazanych przez dyrektorkę gimnazjum, Wacławę
Chrzanowską oraz zbiory ornitologiczne, etnologiczne i przyrządy fizyczne
przekazanych przez dyrektora gimnazjum Czesława Bagińskiego. Grono inżynierów-górników z Zagłębia Dąbrowskiego zebrało bogatą kolekcję geologiczną, która dzięki inicjatywie jednego z nich, Piotra Przesmyckiego, autora
Przewodnika po Krakowsko-Wieluńskim paśmie górskim zostało przekazane do
Muzeum Częstochowskiego Oddziału PTK. Ciągle powiększał się księgozbiór
biblioteki.
Oddział organizował wycieczki do Olsztyna, Mirowa, Mstowa, Kruszyny,
Widzowa, w Beskid Śląski oraz do fabryk m.in. do huty i iglarni. W chwili wybuchu I wojny światowej Oddział Częstochowski PTK był jednym z dwudziestu
sześciu w Polsce i liczył osiemdziesięciu członków8.
Po wybuchu I Wojny Światowej działalność Towarzystwa została przerwana.
W końcu 1915 Towarzystwo wznawia działalność w formie konspiracyjnej.
Prezesem został wybrany znów inż. Leon Mońkowski. Oficjalne wznowienie
działalności nastąpiło w początkach kwietnia 1916. Towarzystwo od razu włączyło się nie tylko w akcje krajoznawcze, ale również w akcje ogólnonarodowe.
Główna Rada Opiekuńcza zorganizowała ogólnokrajową kwestę „Ratujmy
dzieci” połączoną z różnymi imprezami dobroczynnymi. Zarząd Częstochowskiego Oddziału PTK włączył się w tę akcję, organizując Wystawę Pamiątek
Polskich, dochód z której przeznaczono na kwestę. Zebrano przeszło czterysta
eksponatów o tematyce patriotycznej. Były to obrazy, portrety, szkice, rysunki,
litografie, starodruki, eksponaty zbroi, ryngrafy, medale, szpinety, zegary, meble, wyroby z porcelany i szereg drobnych pamiątek, między innymi ołtarzyk
polowy gen. Prądzyńskiego z 1830 roku.
Bardzo intensywnie ruszyła akcja odczytowa i wycieczkowa. Wycieczki były najczęściej poprzedzane odczytem. Wygłoszono osiem prelekcji otwartych
oraz rozwinięto szeroką akcję odczytową, połączona z wyświetlaniem przeźroczy, prowadząc ja w salach fabrycznych w Częstochowie, Kamienicy Polskiej,
Blachowni, Wrzosowej i Radomsku. Odczyty wygłaszali prof. Jan Prüffer
wspólne z prof. Edmundem Sojeckim. Prof. Prüffer założył również pierwsze
Szkolne Koło Krajoznawcze w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Referaty
członków Towarzystwa ukazywały się również w „Gońcu Częstochowskim”.
Liczba członków wzrosła do stu osiemnastu. Na walnym zebraniu w dniu 14
października 1916, prezesem został znów wybrany inż. Leon Mońkowski.
8
Ibidem, s. 43–50.
64
MARIAN GŁOWACKI
W 1917 roku zmarł pierwszy prezes i jeden z współzałożyciel Częstochowskiego Oddziału PTK, dr Władysław Biegański. Pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową. Pomnikiem ku czci zmarłego było utworzenie Biblioteki jego
imienia, do której zbiorów włączono księgozbiór zgromadzony przez PTK.
Działalność w 1917 rozpoczęto zebraniem 27 stycznia, na którym wygłosili
odczyty: Edmund Sojecki „O lodowcach” i Jan Prüffer „O rozsiedleniu cisów na
ziemiach polskich”. Na odczyty przybyło około dwustu osób. W tym roku wygłoszono sześć odczytów, w tym 1 kwietnia Częstochowa gościła Aleksandra
Janowskiego, jednego z twórców krajoznawstwa polskiego, który w przepełnionej Sali Straży Ogniowej mówił na temat „Ziemia rodzinna”, uzupełniając
go wspomnieniami z podróży do Stanów Zjednoczonych, gdzie był gościem
tamtejszej Polonii.
Ciekawy był również odczyt mec. Stanisława Rumszewicza w dniu 5 maja
o „Epizodzie z 1864” roku, poświęcony straceniu na łące koło Rynku Wieluńskiego, w kwietniu 1864, trzech powstańców. Ukazał się na ten temat również
artykuł w „Gońcu Częstochowskim”.
W czerwcu Towarzystwo ogłasza konkurs dla młodzieży szkolnej na gromadzenie okazów przyrodniczych. Podsumowanie konkursu, który wzbudził duże
zainteresowanie wśród młodzieży, odbyło się we wrześniu.
Na walnym zebraniu w dniu 18 stycznia 1918 roku, wybrano nowy Zarząd,
którego prezesem został Edmund Sojecki.
26 stycznia, PTK wspólnie ze Stowarzyszeniem Kupców zorganizowało
akademię dla uczczenia Powstania Styczniowego oraz przedstawienia działalności malarz Powstania, Artura Grottgera. Była to wielka manifestacja narodowa.
Sala Straży Ogniowej została szczelne wypełniona przybyłą publicznością.
Dzięki pomocy społeczeństwa Muzeum i siedzibę przeniesiono do gmachu
przy ulicy Staszica 3. Uporządkowano i poszerzono zbiory, z których szeroko
korzystały częstochowskie szkoły, ponieważ nie było takiej innej placówki w
Częstochowie.
W „Gońcu Częstochowskim” i w osobnej odbitce Towarzystwo wydało apel
do społeczeństwa Polaku, poznaj Polskę9.
Po uzyskaniu niepodległości, w czasie tworzenia państwowości polskiej praca w Towarzystwie zamiera. W wielu szkołach powstają jednak Kółka Krajoznawcze. W liceum im. R. Traugutta rozwijają działalność krajoznawczą profesorowie: Jan Sołdrowski i Kazimierz Kusiba. Działał na tym polu prof. Edward
Mąkosza. W Gimnazjum Związku Nauczycielstwa Polskiego prowadził Kółko
prof. Władysław Hyla, a prof. Bolesław Stala skupił harcerzy w Harcerskim Ko9
Ibidem, s. 50–59.
Działalność Oddziału PTK w Częstochowie w latach 1908–1950
65
le Krajoznawczym. Maksymilian Kanus działał w Kółku Krajoznawczym
w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza i w Drużynie Harcerskiej im. W. Łukasińskiego, w tej szkole. W szkolnictwie powszechnym działała na niwie krzewienia krajoznawstwa Bronisława Dąbrowska.
Częstochowski Oddział PTK odrodził się dopiero w roku 1932. W związku
z organizacją dwudziestopięciolenia powstania PTK, Rada Krajoznawcza zwróciła się do wybitnego działacza społecznego, ówczesnego Starosty, inż. Kazimierza Kühna z prośbą o zajęcie się wznowieniem działalności Oddziału Częstochowskiego PTK10.
Gdy 25 lutego 1932 powstało Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej,
jego Zarząd postanowił reaktywować oficjalną działalność Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w ramach TPKR. Część członków TPKR należało również do PTK. Prezesem TPKR po wyjeździe Kazimierza Kühna, założyciela
i pierwszego prezesa został wybrany Wacław Płodowski, członek Zarządu PTK.
Funkcję tę pełnił do swojej śmierci11.
Aktywnymi członkami PTK byli również członkowie Zarządu TPKR: Władysław Hyla i Bolesław Stala.
26 kwietnia, w gmachu i Gimnazjum Państwowego odbyło się pod przewodnictwem Wojciecha Felisiaka zebranie dawnych i nowo zapisanych członków,
na którym postanowiono rozpocząć od nowa działalność Towarzystwa, łącząc je
z powstałym w tymże roku Towarzystwem Kultury Regionalnej, o pokrewnym
zakresie działania. Został wybrany Zarząd, na którego czele stanął Prezes Ludomir Nieprzecki.
12 grudnia w Sali Rady Miejskiej odbyło się walne zebranie Oddziału, na którym rozdzielono obie organizacje. Oddział PTK stał się samodzielną organizacją.
Prezesem komisarycznym został powołany Józef Mazur. Utworzono Sekcję Przyjaciół Częstochowy zajmującą się opieką nad przyjeżdżającymi do Częstochowy oraz
przygotowaniem nowych kwater noclegowych. Biuro Oddziału znalazło pomieszczenie w budynku Sejmiku Powiatowego na ulicy Racławickiej 2.
Towarzystwo z inicjatywy Wojciecha Felisiaka,a przy współpracy inż. Stanisława Kontkiewicza zajęło się zorganizowaniem rezerwatu geologicznego za
Jasną Górą, gdzie przy wydobywaniu kamienia odsłonięto fenomen geologiczny
glinki giserskiej „terra rosa”. Pokłady glinki były badane przez wielu geologów
polskich i zagranicznych i opisywane w pracach naukowych.
10
W. Zembrzuski, PTK w wolnej Polsce, [w:] Materiały na 60-lecie Oddziału PTK i PTTK w Częstochowie, s. 62–63
11
M. Głowacki, 65 lat Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego dawniej Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej, [w:] Materiały z Sesji Popularnonaukowej zorganizowanej 17 października 1997 roku, pod red. M. Antoniewicza i M. Głowackiego, s. 9.
66
MARIAN GŁOWACKI
12 czerwca zorganizowano wycieczkę na Zieloną Górę, a w lipcu jedną
z pierwszych wycieczek z Polski do Gdańska, Gdyni, Pucka, Oksywii i na wybrzeże Bałtyku. Wygłoszony został również jeden odczyt inż. Franciszka Piaścika Najcenniejsze zabytki budownictwa ludowego w Polsce.
Na walnym zebraniu w dniu 5 lipca 1933 roku, wybrano nowy Zarząd Oddziału.
Prezesem został poprzedni prezes komisaryczny, Józef Mazur. Doprowadzono z inicjatywy członka zarządu Tadeusza Łazarskiego do zorganizowania w
Częstochowie Polskiego Biura Podróży „Orbis”. Oddział nastawił się na opracowanie projektu pasów turystycznych naokoło Częstochowy, kartoteki lokali
noclegowych z podziałem ich na kategorie, zaś samo zakwaterowanie i wyżywienie zlecił Sekcji kwaterunkowej Przyjaciół Częstochowy12.
Jak już wspomniano wcześniej, w tym czasie istniał również w Częstochowie Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, w którym bardzo aktywnie
działał właściciel dóbr złotopotockich, hrabia Karol Raczyński, który wybudował schronisko turystyczne w Potoku Złotym. Była tam świetlica, kuchnia i dwie
sypialnie.
W latach 1934–1939, Towarzystwo rozwijało szeroką pracę, szczególnie
współpracując ze szkołami. Szczególną aktywność przejawiało Kółko Krajoznawcze przy Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Opiekunką Kółka była prof. Jurczyńska. Z inicjatywy krajoznawców i przyrodników przy Gimnazjum powstał
bogaty zwierzyniec obsługiwany przez młodzież szkolną. Do budynku Gimnazjum przeniesiono również Muzeum PTK.
Dyrektorem Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, był członek Zarządu Oddziału
PTK, Wacław Płodowski. W Gimnazjum i Liceum pracowali też od 1915 roku
inni aktywni członkowie PTK. Byli to: Władysław Biegański, Edward Mąkosza,
Władysław Hyla, Jan Prüffer, Henryk Roszkowski13. Towarzystwo rozwijało
szeroką propagandę wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i zamków na niej się znajdujących na szlaku dziś nazywanym Szlakiem Orlich Gniazd.
Bliższych danych dotyczących tego okresu brak. Dokumenty w Częstochowie jak i w Warszawie uległy zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Podobny
los spotkał Muzeum Oddziału. Prawie wszystkie eksponaty zostały zrabowane
lub zniszczone. Niewiele pozostałych wzbogaciły Pracownie Gimnazjum im.
H. Sienkiewicza. Wojna zniszczyła trwały dorobek Oddziału PTK i przerwała
jego pracę aż do 1946 roku.
12
13
W. Zembrzuski, op.cit., s. 62–67.
Informator o Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, Częstochowa
1995, s.31–37.
Działalność Oddziału PTK w Częstochowie w latach 1908–1950
67
7 czerwca 1946 roku, z inicjatywy Juliusza Brauna odbyło się zebranie organizacyjne Oddziału PTK, na które przybyło trzydzieści sześć osób, w tym szereg
znanych już sprzed wojny działaczy krajoznawczych, między innymi: Stanisław
Kontkiewicz, Edward Mąkosza, Bolesław Stala, Jan Sołdrowski, Władysław
Hyla, Witold Zembrzuski, Władysław Pol. Wybrano Zarząd Oddziału pod przewodnictwem Prezesa, Juliusza Brauna. Powołano Sekcje: Turystyki Czynnej,
Turystyki Biernej – Obsługi Ruchu Turystycznego i Sekcję Ochrony Przyrody.
Wznowiony Oddział miał swoją siedzibę w pomieszczeniu Izby PrzemysłowoHandlowej na ulicy Racławickiej 214.
Przystąpiono do organizowania wycieczek. Rozpoczęto od Wystawy i jarmarków częstochowskich. Potem odbyły się wycieczki do fortecy jasnogórskiej,
do Huty Częstochowa, na morenę w Grabówce. Liczba członków na koniec
1947 roku podwoiła się i wyniosła siedemdziesiąt dwie osoby.
Już w kilka miesięcy po reaktywowaniu Oddziału PTK w Częstochowie, zostało zorganizowane pierwsze na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, schronisko
turystyczne u stóp góry Zborów. Schronisko to znalazło siedzibę w samotnie
stojącym budynku należącym do folwarczku „Kajetanówka”. Posiadało czterdzieści miejsc noclegowych. Uroczyste otwarcie schroniska nastąpiło 5 maja
1947 roku. 9 czerwca tego roku, odwiedził schronisko z grupą przyjaciół Mieczysław Orłowicz, podróżujący po Jurze z Przyjaciółmi.
Dokładna data zamknięcia schroniska nie jest znana. Brak o nim wzmianki
w sprawozdaniu w 1950, możliwe więc, że już wtedy nie działało.
W tym samym mniej więcej czasie, Oddział zorganizował również schronisko turystyczne w budynku dawnych koszar „Zawady”. Odbiór wyremontowanych pomieszczeń nastąpił 28 sierpnia 1948 roku. Schronisko było wyposażone
w pięćdziesiąt łóżek w dwu pokojach zbiorowych. Z inicjatywy znanego krajoznawcy Witolda Zembrzuskiego, Izba Przemysłowo-Handlowa urządziła w
tychże koszarach przy ul. Dąbrowskiego 79, schronisko na dwa tysiące osób.
Było ono przeznaczone specjalnie dla gości, odwiedzających istniejącą w tym
czasie Wystawę Przemysłowo-Rolniczą. w drugiej połowie 1947 roku, w ramach wspomnianej wyżej Wystawy, Zarząd zorganizował ekspozycję „Piękno
Ziem Odzyskanych”.
Obydwa schroniska turystyczne zostały zlikwidowane w 1949 roku.
Dobrze układała się współpraca z „Orbisem”, wykorzystującym przewodników PTK do obsługi grup wycieczkowych przyjeżdżających do Częstochowy.
14
J. Braun, Własny lokal Oddziału Częstochowskiego, [w:] Materiały na 60-lecie Oddziału PTK i
PTTK w Częstochowie, s. 122.
68
MARIAN GŁOWACKI
Współpracowano również ze wspomnianym już Towarzystwem Popierania
Kultury Regionalnej. Prezes Towarzystwa inż. Kazimierz Kühn został dokooptowany do Zarządu, gdzie powierzono mu kierownictwo Sekcji Naukowo-Badawczej. Nawiązano również współpracę z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
3 kwietnia 1947 roku ponownie wybrano Juliusza Brauna na Prezesa Oddziału PTK w Częstochowie. Funkcję tę pełnił do 6 grudnia 1948. Po jego rezygnacji, Oddziałem kierował wiceprezes Władysław Pol aż do Walnego zebrania,
które odbyło się 19 stycznia 1949 roku. Na zebraniu tym wybrano nowego Prezesa, Bolesława Stalę. Liczba członków wynosiła dziewięćdziesiąt osób.
W 1948 Oddział wydał pozycję Stara Częstochowa – studia nad genezą,
ustrojem i strukturą ludnościową i gospodarczą (1220–1655) autorstwa Stefana
Krakowskiego15.
W tymże roku w periodyku „Ziemia” Kazimierz Sosnowski przedstawił projekt szlaku „Orlich Gniazd” między Krakowem i Częstochową, nawiązując do
idei Stanisława Leszczyńskiego z 1927. Szlak został wytyczony w 1950.
Oddział prowadził szeroką akcję odczytową, dużym zainteresowaniem cieszył
się między innymi odczyt dr. Stefana Krakowskiego, autora wspomnianej wyżej
monografii Stara Częstochowa. Ostatnie Walne zebranie Oddziału PTK odbyło się
26 marca 1950 roku16. Ostatnim Prezesem został wybrany Bolesław Jung17.
Zjazd zjednoczeniowy PTK i PTT odbył się w dniu 17 grudnia 1950. Powstało nowa struktura, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W
zjeździe brał udział Witold Zembrzuski18.
Przedstawiona historia Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego pokazuje jak wielką rolę odegrali członkowie tej organizacji w
rozwoju krajoznawstwa w Częstochowie oraz uczuć patriotycznych mieszkańców, a głównie młodzieży. Nie sposób przecenić też działalności wychowawczej
Towarzystwa.
W kolejnych latach czynnego istnienia Towarzystwa, działały Zarządy
w składach19:
15
S. Krakowski, Stara Częstochowa. Studia nad genezą, ustrojem, strukturą ludnościową i gospodarczą Częstochowy 1220–1655, Częstochowa 1948.
16
J. Braun, PTK, PTTK w Częstochowie w okresie 1946–1958,[w:] Materiały na 60-lecie Oddziału PTK i PTTK w Częstochowie, s.70–83.
17
J. Brandys, Zarządy Oddziału PTK i PTTK w Częstochowie w latach 1908–1967, [w:] Materiały
na 60-lecie Oddziału PTK i PTTK w Częstochowie, s. 9.
18
J. Braun, op.cit. s. 85.
19
J. Brandys, op.cit. s. 7–9.
Działalność Oddziału PTK w Częstochowie w latach 1908–1950
Rok 1908
Prezes
Sekretarz
Skarbnik
Władysław Biegański
Adam Świętochowski
Karol Rozenfeld
Rok 1909
Prezes
Sekretarz
Skarbnik
Bibliotekarz
Członkowie
Władysław Biegański
Adam Świętochowski
Karol Rozenfeld
Halina Biegańska
Jan Wróblewski, Władysław Kozłowski
Rok 1910
Prezes
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie
Rok 1911
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie
Rok 1912
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie
Rok 1913
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Kustosz
69
Władysław Biegański
Adam Świętochowski
Bolesław Płodowski
Halina Biegańska, Wacław Braun, Leon Monikowski,
Tadeusz Soczyński, Jan Wróblewski
Władysław Biegański
Adam Świętochowski
Władysław Gay
Bolesław Płodowski
Jan Dreszer, Wacław Płodowski, Leon Monikowski,
Jan Wróblewski
Władysław Biegański
Adam Świętochowski
Władysław Gay
Bolesław Płodowski
Leon Butrymowicz, Jan Dreszer, Leon Monikowski,
Jan Wróblewski
Władysław Biegański
Adam Świętochowski
Władysław Gay
Bolesław Płodowski
Wacław Płudowski
70
Członkowie
MARIAN GŁOWACKI
Leon Butrymowicz, Jan Dreszer, Leon Mońkowski, Jan
Wróblewski, Kazimierz Lechowski
Rok 1914
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Kustosz
Członkowie
Leon Mońkowski
Henryk Wyrzykowski
Edmund Sojecki
Justyn Zieliński
Wacław Płodowski
Kazimierz Lechowski, Jan Wróblewski
Rok 1915
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Kustosze
Członkowie
Leon Mońkowski
Jan Prüffer
Edmund Sojecki
Justyn Zieliński
Eugeniusz Zagrodzki, J. Nowakówna
Jan Wróblewski, Aniela Nowakówna, Wacław Naziębło
Rok 1918
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Bibliotekarz
Kustosze
Członkowie
Edmund Sojecki
Stanisław Kontkiewicz
Wacław Naziębło
Irena Schönborn
Maria Starzyńska
Zygmunt Bogusławski, Stanisław Mercik
Maria Bogusławska, Walerian Kuropatwiński, Leon
Mońkowski
Rok 1932
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Ludomir Nieprzecki
Stefan Słobodzian
Purzycki
Stanisław Bień
Rok 1933
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Józef Mazur
Ludomir Nieprzecki
Tadeusz Śmieciński
Kazimierz Kramer
Działalność Oddziału PTK w Częstochowie w latach 1908–1950
Członkowie
Rok 1934
Prezes
Członkowie
Lata 1935–1939
Rok 1947
Prezes
Wiceprezes
Skarbnik
Zastępca skarbnika
Członkowie
Rok 1949
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie
Rok 1950
Prezes
Członkowie
71
Wojciech Felisiak, Zygmunt Nowak, Purzycki, Jan Sołdrowski, Stefan Słobodzian, Bolesław Stala
Józef Mazur
Wojciech Felisiak, Niemiec, Stefan Słobodzian, Jan
Sołdrowski, Bolesław Stala
brak dokumentacji
Juliusz Braun
Władysław Pol
Maciej Zawadzki
Mieczysław Hrehorow
Władysław Hyla, Cieśla, Stanisław Kontkiewicz, Kazimierz Kühn, Andrzej Łęcki, Jan Sołdrowski, Bolesław
Stala, Witold Zembrzuski, Marian Zieliński
Bolesław Stala
Władysław Pol
Bolesław Hoffman
Jan Gospodarek
Stanisław Jung, Witold Zembrzuski, Ryszard Halkiewicz, Władysław Hyla, Juliusz Piekarski
Bolesław Jung
Władysław Hyla, Jan Sołdrowski
ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA
T. XXXV
ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA
T. XXXV
KATARZYNA URBANIEC
Biblioteka Kolegium Nauczycielskiego
w Bielsku-Białej
Rola bibliografii regionalnej w systemach
informacyjnych XXI wieku
Teksty pisane ludzką ręką, różnorodne owoce myśli człowieka, od zarania
dziejów dają świadectwo o czasach, w których powstają. Prócz oczywistego
przekazu zamysłu ich autora, podają informacje pośrednie w prezentującym go
wydawnictwie. Zestawienia tychże informacji w spisach bibliograficznych służą
pomocą odbiorcy tekstu w dotarciu do poszukiwanych danych. W zmieniającym
się świecie postępująca digitalizacja dokumentów wymaga także nowego na nie
spojrzenia pod względem możliwości docierania do samych treści i zawartych
w nich informacji. Świat stoi u progu czasów, gdzie dostępność materiałów mierzy się coraz częściej powszechną dostępnością w sieci. Coraz częściej można
usłyszeć zdanie: „Dokument dostępny to taki, który «jest w Internecie»”. Nie
trzeba po niego wychodzić z domu czy z pracy. Jeśli nawet nie znajdzie się tam
jego treści, to powinno przynajmniej dowiedzieć się o jego istnieniu
i możliwościach przejrzenia. Potrzebne informacje można znaleźć w globalnych
profesjonalnych wyszukiwarkach. Pojawia się więc pytanie o miejsce i kształt
współczesnej bibliografii w obecnej przestrzeni informacyjnej, a zwłaszcza bibliografii zdawałoby się całkowicie peryferyjnej – lokalnej, regionalnej.
Samo słowo „bibliografia” wywodzi się z języka greckiego i oznaczało „spisuję książkę” (biblion – książka, grapho – piszę). Starożytny grecki bibliograf
(bibliographos) był więc kopistą – odwzorowywał, powielał wszystkie informacje z dokumentu pierwotnego. Podobnym mianem od XV wieku określano drukarzy, którzy zajmowali się tym samym co ich starożytni poprzednicy, stosując
jedynie nową technikę powielania tekstu. Musiało upłynąć jeszcze około dwustu
lat wzrostu ilościowego i jakościowego produkcji wydawniczej, by wspomniany
74
KATARZYNA URBANIEC
termin zaczął funkcjonować w znaczeniu nie przepisywania, a spisywania i opisywania ksiąg.
Jako pierwszy w tej formie użył go francuski autor, bibliotekarz kardynała
Juliusza Mazariniego, Gabriel Naudé w 1633 roku w tytule swego dzieła Bibliographia politica. W miarę upływu czasu, gdy coraz trudniej było ogarnąć całość
piśmiennictwa, cenniejsze stawały się zbiory informacji o powstałych dokumentach. Tak narodziło się rozumienie „bibliografii” jako spisu dokumentów, uporządkowanego w określony sposób, dobranych według ustalonych kryteriów i spełniających zamierzone zadania informacyjne. Wykształciła się i udoskonaliła
„bibliografia” jako umiejętność sporządzania wspomnianych spisów, wymagająca biegłości w doborze, opisywaniu i systematyzowaniu dokumentów, nazywana
metodyką bibliograficzną. Rozwój i systematyczne wzbogacanie tej ostatniej
sprawił, iż „bibliografia” dziś to także jedna z dziedzin ogólnej wiedzy o książce, rejestrująca, opisująca i klasyfikująca piśmiennictwo, badająca jej historię,
teorię i praktyczne stosowanie.
Funkcję podobną do bibliograficznej, mającą na celu informowanie o dokumentach, spełniają katalogi biblioteczne. Opis bibliograficzny jak i katalogowy
zawiera zasadniczo te same elementy. Różnica między nimi polega jednak na
tym, iż katalog rejestruje jedynie dokumenty zgromadzone w danej bibliotece,
bibliografia zaś odnotowuje je niezależnie od tego, gdzie się znajdują1.
Istnienie i funkcjonowanie bibliografii zawsze było, jest i będzie ściśle powiązane z rozwojem piśmiennictwa, które opracowuje. Jej rola i zadania zmieniały się na przestrzeni wieków tak, jak zmieniały się opisywane przez nią dokumenty. Książka, podstawowy podmiot i zarazem przedmiot bibliografii, jako
produkt i narzędzie kultury podlegała cywilizacyjnym przemianom, wpływając
na społeczną funkcję powstających na jej podstawie opracowań informacyjnych2. W starożytności i średniowieczu skierowana była do wąskiego, elitarnego
grona odbiorców. Wraz z upowszechnianiem dokumentów drukowanych, zrodziła się potrzeba dokonywania ich spisów dla celów handlowych. Na wiek
XVI, w związku z gwałtownym rozwojem nauki, datuje się wzrost liczby spisów
powstających na potrzeby bibliofilskie, co dało początek tworzenia bibliografii
uniwersalnej, specjalnej i narodowej. Kolejne wieki przyniosły potrzebę opracowywania ich dla celów naukowych, praktycznych, edytorskich, a później także oświatowych, kulturalnych i ideologicznych.
1
J. Korpała, Bibliografia i biblioteczna służba informacyjna, Centrum Ustawicznego Kształcenia
Bibliotekarzy. Warszawa1979, s. 50–51.
2
A. Mendykowa, Podstawy bibliografii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981, s. 33.
Rola bibliografii regionalnej w systemach informacyjnych XXI w.
75
Wraz ze zmieniającymi się funkcjami bibliografii i poszerzaniem się kręgu
jej odbiorców, powstawały nowe jej rodzaje dostosowane do kształtujących się
potrzeb. Podstawowym zadaniem narodowych ogólnych spisów rejestracyjnych
jest utrwalanie informacji o powstających dokumentach, pozwalające na ich jednoznaczną identyfikację w obrębie całego piśmiennictwa danego kraju. Tworzenie bieżących i retrospektywnych bibliografii obrazujących narodowy dorobek
wydawniczy ma wartość naukową, dydaktyczną, historyczną i kulturotwórczą.
Bibliografie specjalne poświęcone wyodrębnionym zagadnieniom czy dziedzinom wiedzy, spełniając funkcję informującą o stanie piśmiennictwa w danym
zakresie, służą wielorakim potrzebom naukowym i praktycznym. Spisy bibliograficzne spełniają również ważną rolę wobec bibliotek. Stając się elementem
ich aparatu informacyjnego, stanowią pomoc dla czytelnika poszukującego informacji i bibliotekarza gromadzącego zasoby księgozbioru3. Definicje terminu
„bibliografia regionalna” skupiają się na wyodrębnieniu jej aspektu przestrzennego, czyli obszaru, którego dany rodzaj bibliografii dotyczy. Pierwsza próba
określenia go miała miejsce w naszym kraju w 1919 roku, a dokonał jej Jan
Muszkowski używając terminu „bibliografia dzielnicowa”. W 1927 roku Adam
Łysakowski nazwał ten rodzaj spisu „bibliografią regionalną”. Później w literaturze fachowej znalazło się określenie „bibliografia lokalna”. Wreszcie od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku używany jest termin upowszechniony przez Cecylię Gałczyńską „bibliografia terytorialna”. Ten ostatni
zatwierdzono normą w 1989 roku, jednak nie trafił on do powszechnego użycia4.
Najczęściej stosowanym jest termin „bibliografia regionalna”5.
Pierwsze spisy bibliograficzne o charakterze regionalnym pojawiły się już w
XVI wieku. Cechy bibliografii regionalnej pojawiły się najwcześniej w dziele
Bernarda Scardeoni De antiquitate urbis Patavii et claris civibus patavinis, wydanym w Wenecji w 1558 r. Wkrótce potem pojawiły się prace na temat Florencji, Piemontu, Rzymu, Bolonii i Umbrii. Były to zestawienia poświęcone twórczości autorów związanych z regionem, bądź dokumentom wydanym w danej
miejscowości.
Tworzeniu bibliografii regionalnej sprzyjał rozwijający się od drugiej połowy XIX wieku regionalizm, ruch społeczno-kulturalny, którego założenia doskonale wpisywały się w obręb idei przyświecających lokalnej działalności in3
Ibidem, s. 34–35.
Norma PN-89/N-01225, Rodzaje i części składowe bibliografii. Terminologia, Warszawa 1989.
5
A. Żbikowska-Migoń, Bibliografia regionalna – tradycje i perspektywy, [w:] Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne: materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. Automatyzacja serwisów bibliograficznych, bibliografie regionalne, bibliografia narodowa – stan prac i zamierzenia,
Warszawa 1999, s. 8–9.
4
76
KATARZYNA URBANIEC
formacyjnej. Miał on na celu dostrzeganie, docenianie i zachowywanie odrębności kulturalnych poszczególnych prowincji, ziem i regionów6.
Bibliografia regionalna ma i w naszym kraju bogatą tradycję. W Polsce za
jedną z najstarszych bibliografii tego typu uznaje się Athenae Gedanenses Efraima Pretoriusa z 1713 r. Na szerszą skalę rozpoczęto ich tworzenie w XIX wieku. Ważną w tym względzie datą jest rok 1842, w którym to Józef Ignacy Kraszewski wydał Bibliografię druków wileńskich...
Najwięcej tego typu opracowań pojawiało się na terenach pogranicznych,
kresowych, gdzie służyły między innymi podkreślaniu tożsamości i odrębności
narodowej wobec silnej dominacji sąsiadów. Najliczniejsze bibliografie regionalne terenów wielokulturowych poświęcono Kresom Wschodnim, Warmii
i Mazurom, Pomorzu i Śląskowi7.
Po II wojnie światowej polityczne uwarunkowania sprawiły, iż szczególna
uwaga bibliografów została skierowana ku terytoriom Ziem Odzyskanych, na
zdecydowaną niekorzyść Kresów Wschodnich8. Z czasem te różnice poczęły zanikać, a białe plamy na mapie zapełniały się lokalnymi spisami bibliograficznymi przygotowywanymi w profesjonalnych ośrodkach informacyjnych w bibliotekach wojewódzkich i miejskich9.
Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku przyniosły polskiej bibliografii regionalnej koncepcję kompleksowego jej opracowania w ramach centralnie sterowanego systemu. Jej społeczna funkcja mająca na celu wzmacnianie lokalnego patriotyzmu poprzez budowanie o nim wiedzy, miała zostać zmieniona na rzecz
gromadzenia analitycznych, syntetycznych, faktograficznych i przekrojowych
danych dla celów planowania i zarządzania gospodarką regionalną, a także do
6
Ibidem. str. 12–13.
Na przykład: Jakub Hoffman, Bibliografia Wołynia, [w:]„Rocznik Wołyński” 1931, 1934–1939;
Bibljografia polskich druków lwowskich XVI–XVIII wieku ze wstępem Rudolfa Kotuli, Lwów
1928; Jan Karol Zembrzyck, Krótki przegląd literatury ewangelicko-polskiéj Mazurów i Szlązaków od r. 1670, Nawsi 1888; Józef Londzin, Bibliografia druków polskich w Księstwie Cieszyńskim od r. 1716 do roku 1904, Cieszyn 1904; czy Jan Obłąk, Wykaz polskich druków na Warmii
za lata 1800–1939, [w:] „Komunikat Mazursko-Warmiński” 1957, nr 1 i 2; zob. też Michał Eustachy Brensztejn, Tradycje bibliografii dzielnicowej czyli regionalnej wileńskiej [w:]„Przegląd
Biblioteczny” 1929, nr 1, s. 113–116.
8
Na przykład: Feliks Czarnecki, Bibliografia Ziem Zachodnich 1945–1958, Poznań 1962; czy
opracowana pod red. Wiesławy Baszyńskiej Bibliografia Lubelszczyzny 1944–1964 cz. 1 i 2,
Lublin 1967, 1974; zob. też: Barbara Eichler, Problematyka bibliografii regionalnej Ziem Zachodnich, [w:] „Biuletyn Instytutu Bibliograficznego” Warszawa 1960, nr 5, s. 211–251.
9
Na przykład: Bibliografia historii Śląska, Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego, Bibliografia Krakowa czy Bibliografia Bielska-Białej i powiatu bielskiego; zob. też: Maria Bieńkowa i Barbara Eychler, Bibliografia bibliografii polskich Warszawa 1992; czy Wykaz
adresów internetowych polskich bibliografii regionalnych
http://www.bn.org.pl/doc/bibliografie_regionalne1.rtf.
7
Rola bibliografii regionalnej w systemach informacyjnych XXI w.
77
wykorzystywania ich przez użytkownika, w większości instytucjonalnego, dla
celów nauki i techniki10. Zadanie to postawiono przed wojewódzkimi i miejskimi bibliotekami publicznymi, które i tak zajmowały się gromadzeniem i opracowywaniem regionaliów. Model centralnie sterowanej sieci bibliografii terytorialnych nie sprawdził się jednak, zarówno z powodu zmian politycznych, jak
i niedostatku delegowanych ku temu środków11.
Niezależnie od koncepcji sporządzania informacyjnych spisów bibliografii
lokalnej, były one tworzone i ciągle powstają, gdyż ich przydatność i funkcjonalność sprawdziła się przez wieki jako element regionalnego i przyczynek narodowego aparatu informacyjnego. W metodyce jej tworzenia na pierwsze miejsce wysuwa się współpraca i wymiana informacji między poszczególnymi
bibliograficznymi ośrodkami regionalnymi12.
Dziś regionalne zasoby informacyjne nie zawsze otrzymują drukowaną formę. Czasem opracowywane jako kartoteki tworzą fragment aparatu informacyjnego biblioteki dzielnicowej, terytorialnej, bądź w elektronicznej formie są częścią składową bazy danych takiej placówki. Przykładem mogą być gromadzone
obowiązkowo zbiory regionalne miejskich bibliotek publicznych w Holandii.
Rejestrowane są w komputerowych katalogach, które można przeglądać między
innymi w tak zwanych kącikach informacji regionalnej. Tam też można zapoznać się z multimedialną bazą prezentującą dany region. Biblioteki te, dzięki
gromadzonej bibliograficznej bazie danych, tworzą centrale informacyjne
świadczące usługi serwisowe innym bibliotekom. Dane dostępne są drogą internetową, a usługa płatna jest abonamentem. Także biblioteki austriackie tworzą
bibliografię terytorialną przede wszystkim w formie kartoteki. Na przykład w
regionie Styrii wydano ją drukiem jedynie dwukrotnie w 1971 i 1985 roku. Od
1992 całkowicie zrezygnowano z druku i została w pełni skomputeryzowana.
W Czechach informacyjne spisy bibliograficzne są systematycznie gromadzone i opracowywane przez biblioteki miejskie, które udostępniają je innym
ośrodkom. Drukiem wydawano je corocznie aż do 1990 roku. W roku 1993 rozpoczęto ich opracowywanie i rozpowszechnianie metodą elektroniczną, komputerową. Poszczególne biblioteki otrzymują także elektronicznie opracowywane
dane bibliograficzne na temat swego regionu z Państwowej Biblioteki Narodowej, a ze swej strony współuczestniczą w tworzeniu przez tę bibliotekę centralnego katalogu piśmiennictwa regionalnego.
10
H. Hleb-Koszańska, Aktualny stan bibliografii w Polsce oraz postulaty na przyszłość, [w:]
II Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 1967, s. 24–25.
11
J. Wołosz, Dlaczego bibliografia regionalna?, [w:] Bibliografie regionalne: dokonania, dylematy, wnioski: materiały z konferencji, Warszawa 1995, s. 15–17.
12
Ibidem. s.19.
78
KATARZYNA URBANIEC
Piśmiennictwo regionalne – podmiotowe i przedmiotowe – gromadzone jest
we Francji przez biblioteki miejskie oraz ministerialne. Dane są tam opracowywane pod kątem tworzenia jak najszerszej wiedzy o regionie. Powstałe opisy bibliograficzne wymieniające prace historyczne, geograficzne, turystyczne i etnograficzne rejestrowane są na dyskach optycznych w formie katalogu
najcenniejszych zbiorów regionalnych poszczególnych departamentów.
Również w Niemczech można znaleźć bogato udokumentowane zbiory regionalne. Każda biblioteka stanowi informacyjne centrum o swoim regionie. Biblioteki poszczególnych landów mają obowiązek tworzenia regionalnych katalogów bieżącej informacji lokalnej. W wyodrębnionych miejscach prezentują
także wydzielone kolekcje piśmiennictwa regionalnego: książek, prasy, wydawnictw informacyjnych i spisów adresowych placówek społeczno-kulturalnych
i usługowych oraz przygotowują serwisy informacji lokalnej13.
Tworzone w każdym kraju regionalne zasoby bibliograficzne są niezwykle
istotnym uzupełnieniem bibliografii narodowych. Ich zadaniem jest rejestracja
piśmiennictwa wydanego w danym regionie, dotyczącego go lub stworzonego
przez autorów z niego pochodzących. Najczęściej opracowywane spisy lokalne
przedmiotowe rejestrują wydawnictwa rodzime i nie tylko, omawiające region,
niezależnie od miejsca druku. Zazwyczaj są ogólne pod względem zakresu, który jest ograniczony do tematyki regionalnej. Autorzy tych opracowań zwykle
staranie dobierają materiał informacyjny wszechstronnie oświetlający region14.
Bibliografia regionalna obejmując piśmiennictwo z niewielkiego obszaru, zapewnia większy stopień jej kompletności. Im bibliografia mniejsza terytorialnie,
tym jest pełniejsza i mniej selekcyjna. Opracowana profesjonalnie staje się bibliografią prymarną15.
W naszym kraju Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej w Warszawie opracowując bibliografię narodową rejestruje także piśmiennictwo dotyczące poszczególnych regionów. Gromadzone w ten sposób materiały podlegają
jednak selekcji. Autorzy regionalnych spisów bibliograficznych gromadząc materiały informacyjne powinni wyodrębniać dokumenty, które pominęła Bibliote13
J. Słowik, Tworzenie zbiorów regionalnych i baz danych na przykładzie bibliotek Austrii, Czech,
Francji, Holandii i Niemiec, [w:] Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne: materiały
z ogólnopolskiej konferencji nt. Automatyzacja serwisów bibliograficznych, bibliografie regionalne, bibliografia narodowa – stan prac i zamierzenia, Warszawa 1999, s. 29–34.
14
Korpała, op.cit., s. 56–67.
15
L. Biliński, Stan i perspektywy bibliografii regionalnej w Polsce, [w:] Narodowe i regionalne
serwisy bibliograficzne: materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. Automatyzacja serwisów bibliograficznych, bibliografie regionalne, bibliografia narodowa – stan prac i zamierzenia, Warszawa 1999, s 36.
Rola bibliografii regionalnej w systemach informacyjnych XXI w.
79
ka Narodowa. Dublowanie tego typu informacji nie jest wskazane ze względu na
czasochłonność opracowywania i przygotowywania opisów. Powielenie fragmentów zawartości obu spisów jest dopuszczalne jedynie dla bibliografii w formie tradycyjnej, papierowej. Na pewno nie ma uzasadnienia dla opracowań publikowanych w formie elektronicznej, w sieci16.
Śledząc zmieniające się oblicze piśmiennictwa oraz koncepcje jego opracowywania, idące z jednej strony w kierunku powszechności, masowości i uniwersalizmu, z drugiej zaś silnej indywidualizacji potrzeb informacyjnych, upewniamy się, iż bibliografia jest ciągle potrzebna. O jej ponadczasowości stanowi
porządkujący i systematyzujący charakter opracowywanych spisów danych. To
dzięki takim zabiegom systemy informacyjne są czytelniejsze, a gromadzone
dane przejrzyste. Rosnąca globalizacja rodzi silną potrzebę szukania własnej odrębności i tożsamości. Nowe warunki kierują zainteresowania ku najbliższemu
otoczeniu, miejscowości, regionowi. Szukamy swego miejsca w społeczności
lokalnej. Te potrzeby wpływają na liczniejsze, nawet i bardziej szczegółowe niż
kiedyś opracowania piśmiennictwa o nas i dla nas17.
Rozwój komunikacji sprzyja ludzkiej mobilności. Podróżując, chętnie gromadzimy wrażenia i doświadczenia. Planując wyjazd lubimy wiedzieć, dokąd
się wybieramy, sprawdzić warunki, lokalizację, zapoznać się z miejscowymi
atrakcjami, zwyczajami i przygotować na ewentualną odmienność. Tym samym
rośnie zapotrzebowanie na informacje regionalne powszechnie dostępne i stale
uaktualniane.
Ciągle aktualne są pytania o samą kwestię pojęcia regionu jako terytorium,
które często nie mieści się wyznaczonych granicach administracyjnych, a czasem nawet państwowych. Płynność ta pogłębiła się zwłaszcza na skutek zmian
politycznych i otwarcia granic w ramach Unii Europejskiej. Taka sytuacja pozornie sprzyja dublowaniu opracowywanych spisów bibliograficznych przez poszczególne nacje. Naprawdę jednak doskonali je pod względem kompletności
zbieranych materiałów i całościowego oglądu problematyki przez pryzmat odrębności i odmienności punktów widzenia.
Podsumowując wcześniejsze rozważania, można się pokusić o stwierdzenie,
iż współczesna bibliografia regionalna nic nie straciła ze swej istoty. W dalszym
ciągu swą skrupulatnością i dbałością o szczegóły może być wzorem dla opracowań ogólniejszych i ich uzupełnieniem. Ciągle będąc czytelnym i profesjonal16
J. Słowik, A. Sokołowska-Szczepaniec, Dokonania oraz problemy bibliografii terytorialnej
i perspektywy jej Kontynuowania, [w:] Bibliografie regionalne: dokonania, dylematy, wnioski:
materiały z konferencji, Warszawa 1995, s. 75–76.
17
Wołosz, op.cit., s. 19.
80
KATARZYNA URBANIEC
nym przewodnikiem po piśmiennictwie terytorialnym, sprzyja umacnianiu poczucia solidarności narodowej i budzeniu lokalnego patriotyzmu przez upowszechnianie wiedzy o regionie i jego twórcach. Tworzona w większości przypadków przez bibliotekarzy, specjalistów w tej dziedzinie, jest bezcennym
elementem aparatu informacyjnego miejskich bibliotek. Opracowywana komputerowo i prezentowana w sieci, spełniając wysokie wymagania aktualności i powszechnej dostępności, stanowi bazę informacyjną nie tylko dla użytkownika
indywidualnego i instytucjonalnego, ale i materiał porównawczy dla innych bibliografów. Czy równolegle wydawać ją drukiem? Myślę, że mimo wszystko
ciągle jeszcze tak. Wprawdzie cykl wydawniczy wydłuża czas oczekiwania na
dane informacyjne, jednak uwiecznia je na trwałe. Można do nich dotrzeć bez
konieczności czerpania zasilania z sieci elektrycznej i potrzeby korzystania
z monitora. Ta „namacalność” czasem bardziej przemawia do zmysłów i wyobraźni oraz sprzyja percepcji informacji przez użytkownika. Mając przed sobą
tradycyjne wydawnictwo wypełnione opisami lokalnych dokonań, można je
wszak lepiej ocenić i docenić.
Materiały do bibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007 opracowane przez Zbigniewa Stańczyka, przedstawione w obecnym XXXIV tomie
„Ziemi Częstochowskiej” są kontynuacją wcześniejszych bibliografii dotyczących Częstochowy i regionu. Początek bibliografii częstochowskiej dało opracowanie Marii Józefowicz pt. Bibliografia Częstochowy, zamieszczone w II tomie Ziemi Częstochowskiej z 1938 roku18. W okresie powojennym pracę nad
bibliografią regionalną kontynuował prof. Zbigniew Żmigrodzki. W 1964 r. ukazało się jego opracowanie Materiały do bibliografii Częstochowy, zawarte w
zbiorowym opracowaniu Dzieje Częstochowy, obejmujące druki wydane do roku
196019. Pracę nad bibliografią regionalną prof. Żmigrodzki kontynuował w latach następnych. Następne opracowania tego autora publikował w II20 i III21
Roczniku Muzeum w Częstochowie i Ziemia Częstochowska. Prof. Żmigrodzki
zapoczątkował także prace nad bibliografią wydawniczą Częstochowy, której
18
M. Józefowicz, Bibliografia Częstochowy, „Ziemia Częstochowska”, t. 2, Częstochowa 1938,
s. 225–257.
19
Z. Żmigrodzki, Materiały do bibliografii Częstochowy (1945–1960), [w:] Dzieje Częstochowy od
zarania do czasów współczesnych, praca zbiorowa pod redakcją komitetu w składzie: Krakowski
S.(red), Sobalski F. (sekretarz), Czarnota A., Puczyński B., Rotaub A., Wyd. „Śląsk”, Katowice
1964, s. 371–395.
20
Z. Żmigrodzki, Materiały do bibliografii Częstochowy 1966, [w:] „Rocznik Muzeum w Częstochowie”, t. II, Częstochowa 1966, s. 311–315.
21
Z. Żmigrodzki, Materiały do bibliografii Częstochowy za rok 1961, [w:] „Rocznik Muzeum
w Częstochowie”, t. III, Częstochowa 1973, s. 335–368.
Rola bibliografii regionalnej w systemach informacyjnych XXI w.
81
fragmenty były drukowane w tomach: VI/VII22, X23, XI24 i XII25, periodyku
„Ziemia Częstochowska”. Zwieńczeniem pracy tego zasłużonego bibliologa
i bibliografa stanowi, opracowana wspólnie z Katarzyną Nabiałek, bibliografia
częstochowskiego czasopiśmiennictwa26.
Biblioteka im. Dra Władysława Biegańskiego pracę nad bibliografię regionalną podjęła w 1975 roku, z chwilą uzyskania statusu biblioteki wojewódzkiej.
Cztery pierwsze tomy Bibliografii Województwa Częstochowskiego, obejmujące
lata 1975–1986 (przyjęto wówczas zasadę, że każdy kolejny tom obejmuje trzy
lata), opracowane zostały pod redakcją Waldemara Tyrasa27. Tom za lata 1987–
1989 opracowała Aleksandra Kamińska-Mróz28, tomy za lata 1990–1992 Jolanta
Bera29, tomy za lata 1993–1998 Zbigniew Stańczyk30.
Likwidacja województwa częstochowskiego wymusiła na Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Biblioteki Publicznej zmianę koncepcji opracowania
bibliografii bieżącej. Zmienił się przede wszystkim zasięg terytorialny bibliografii, natomiast utrzymano bez większych zmian cechy formalne wydawnictwa.
Po wielu latach przerwy redakcja „Ziemi Częstochowskiej” wróciła do
przedstawiania spisu piśmiennictwa regionu częstochowskiego w XXIX tomie
Materiały do bibliografii regionu za 2001 rok31, w roku 2002. W kolejnych to22
Z. Żmigrodzki, Materiały do bibliografii Częstochowy (1961–1965), „Ziemia Częstochowska”,
t. 6/7, 1967, s. 313–363.
23
Z. Żmigrodzki, Materiały do bibliografii powiatu częstochowskiego, „Ziemia Częstochowska”,
t. 10, 1974, s. 549–570.
24
Z. Żmigrodzki, E. Jastrzębska, Materiały do bibliografii częstochowskiej produkcji wydawniczej
(1945–1965), „Ziemia Częstochowska”, t. 11, 1976, s. 347–360.
25
Z. Żmigrodzki, Materiały do bibliografii województwa częstochowskiego, „Ziemia Częstochowska”, t. 12, 1978, s. 313–363.
26
K. Nabiałek, Z. Żmigrodzki, Czasopisma wydawane w Częstochowie. Materiały do bibliografii,
Częstochowa 1991.
27
W. Tyras (red), Bibliografia województwa częstochowskiego (1975–1977), Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Częstochowa 1979; W. Tyras (red), Bibliografia województwa częstochowskiego (1978–1980), Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Częstochowa 1983;
W. Tyras (red), Bibliografia województwa częstochowskiego (1981–1983), Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna, Częstochowa 1986; W. Tyras (red), Bibliografia województwa
częstochowskiego (1984–1986), Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Częstochowa
1988.
28
A. Kamińska-Mróz, Bibliografia województwa częstochowskiego (1987–1989), Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna, Częstochowa 1993.
29
J. Bera, Bibliografia województwa częstochowskiego (1990–1992), Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Częstochowa 2000.
30
Z. Stańczyk, Bibliografia województwa częstochowskiego (1987–1989), Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna, Częstochowa 2004.
31
Z. Stańczyk, Materiały do bibliografii regionu częstochowskiego za 2001 rok, „Ziemia Częstochowska”, t. 29, 2002, s. 149–174.
82
KATARZYNA URBANIEC
mach od XXX do XXXII, ukazały się Materiały do bibliografii regionu za lata
200232, 200333, 200434. w obecnym tomie XXXIV są zamieszczone Materiały do
bibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007 opracowane przez
Zbigniewa Stańczyka.
Systematyczne opracowania bibliografii regionu prowadzi w dalszym ciągu
Biblioteka Publiczna im W. Biegańskiego w Częstochowie. w 2004 roku została
wydana Bibliografia regionu częstochowskiego 1999–2001, opracowana przez
Zbigniewa Stańczyka35, a w 2007 ukazała się, opracowana przez tego samego
autora, Bibliografia regionu częstochowskiego za lata 2002–2004”36, wykorzystująca Materiały do bibliografii regionu częstochowskiego ukazujące się cyklicznie w kolejnych tomach „Ziemi Częstochowskiej”.
32
Z. Stańczyk, Materiały do bibliografii regionu częstochowskiego za rok 2002, „Ziemia Częstochowska”, t. 30, 2003,. s. 211–277.
33
Z. Stańczyk, Materiały do bibliografii regionu częstochowskiego za rok 2003, „Ziemia Częstochowska”, t. 31, 2004, s. 239–300.
34
Z. Stańczyk, Materiały do bibliografii regionu częstochowskiego za rok 2004, „Ziemia Częstochowska”, t. 32, 2005, s. 317–417.
35
Z. Stańczyk, Bibliografia regionu częstochowskiego 1999–2001, Biblioteka Publiczna im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, Częstochowa 2004.
36
Z. Stańczyk, Bibliografia regionu częstochowskiego za lata 2002–2004, Biblioteka Publiczna
im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd
Oddziału w Częstochowie, Częstochowa 2007.
ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA
T. XXXV
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Biblioteka Publiczna im. W. Biegańskiego
W Częstochowie
Materiały do bibliografii regionu częstochowskiego za
lata 2005–2007
Kolejne opracowanie Materiałów do bibliografii regionu częstochowskiego
prezentuje piśmiennictwo za lata 2005–2007. Rejestruje wydawnictwa zwarte
i ciągłe, fragmenty prac zbiorowych oraz artykuły z czasopism. Materiały opracowano z autopsji bądź też pozyskano z innych źródeł bibliograficznych. Opisy
zostały stworzone w oparciu o normę PN-82/N-01152.01, Opis bibliograficzny
książki oraz publikację Marii Janowskiej Opis bibliograficzny artykułu. Interpretacja postanowień. Całość opracowano na podstawie bazy danych zawartej
w systemie komputerowym SOWA 2.
Niniejsze opracowanie, tak jak i poprzednie Materiały publikowane w „Ziemi Częstochowskiej” stanowi podstawę dla samoistnego opracowania bibliografii regionalnej przygotowywanej przez Bibliotekę Publiczną w Częstochowie.
Prezentowane opracowanie jest dla autora okazją dla przedstawienia zebranego
materiału i przedstawienia go środowisku naukowemu Częstochowy. Za wszelkie uwagi autor z góry dziękuje.
Prezentowana bibliografia ujęta jest w osiemnaście działów rzeczowych, zaopatrzona jest przy tym w indeksy autorski i przedmiotowy. Wykaz działów bibliografii:
I. Dział ogólny
II. Środowisko geograficzne. Przyroda
III. Statystyka. Demografia. Socjologia
IV. Archeologia
V. Historia
VI. Etnografia
VII. Zagadnienia gospodarcze
84
ZBIGNIEW STAŃCZYK
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
1.
Zagadnienia polityczne i społeczne
Zagadnienia administracyjno-prawne
Wojsko. Obrona cywilna
Ochrona zdrowia
Nauka i szkolnictwo Wyższe. Oświata Kultura
Sztuka
Sport. Kultura fizyczna
Językoznawstwo
Życie literackie
Zagadnienia wyznaniowe
Książka. Prasa. Biblioteki. Archiwa.
Dział ogólny
1.1.
Bibliografie
1. Bibliografia Powiatu Myszkowskiego: wybór piśmiennictwa za lata 1999–
2000 / Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myszkowie; red. Anna
Ćwiękowska. – Myszków: MiPBP, 2006. – 188 s.; 24 cm
2. Bibliografia regionu częstochowskiego za lata 2002–2004 / oprac. Zbigniew Stańczyk. – Częstochowa: Biblioteka Publiczna im. dra Władysława Biegańskiego; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Częstochowie,
2007. – 308 s.; 24 cm
3. Druki Jasnogórskiej Oficyny w latach 1693–1863 = Erzeugnisse der Druckerei Jasna Góra in Częstochowa in den jahren 1693–1863 / Henryk Czerwień. – Coesfeld: Verlag Barmherziger Bund, 2006. – XX, 314 s.: faks., mapa, portr.; 24 cm
4. Materiały do bibliografii regionu częstochowskiego za rok 2004 / Zbigniew Stańczyk // Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32, s. 317–417
Zob. też poz. 2583
Bibliografie osobowe
5. Władysław Biegański: bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / Zbigniew
Stańczyk // W: Władysław Biegański (1857–1917): częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik / pod red. Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa, 2007. –
s. 181–206
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
85
I.2. Czasopisma i wydawnictwa ciągłe
6. 42-200: częstochowska Gazeta Klubowa / red. zespół. – R. 2 (2005). –
Częstochowa: 42-200 EMedia. 2005. – Mies.
7. Aleje 3: dwumiesięcznik kulturalny Częstochowy / red. nacz. Marian Piotr
Rawinis. – R. 11 (2205)–R. 13 (2007). – Częstochowa: Biblioteka Publiczna im.
dra Władysława Biegańskiego, 2005–2007
8. Almanach Częstochowy / red. Maciej Batorek, Augustyn Chojnowski,
Stanisław Gmitruk, Juliusz Sętowski. – R. 14 (2005)–R. 16 (2007). – Częstochowa: Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, 2005–2007
9. Almanach Ziemi Kozieglowskiej / red. Józefa Wiśniewska. – Z. 1 (2005)–
Z. 2 (2006). – Katowice: Śląska Agencja Prasowa, 2005–2006
10. Biuletyn Informacyjny Częstochowskiej Organizacji Pracodawców. – Nr
1–12 (2005). – Częstochowa: Cz.O.P., 2005. – Mies.
11. Biuletyn Informacyjny Gminy Kamienica Polska. – nr 1 (2005). – Kamienica Polska: Urząd Gminy, 2005
12. Biuletyn Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie / red.
Andrzej J. Zakrzewski, Wiesław Gworys. – Nr 9/10 (2005)-Nr 13/14 (2007). –
Częstochowa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, 2005–2007
Od 2007 r. Zeszyty Naukowe WSHiT
13. Bulion: magazyn literacki / red. nacz. Szymon Grzegorzewski. – Z. 3
(2005). – Częstochowa: Wydawnictwo „Bulion”, 2005
14. Co, Gdzie, Kiedy w Częstochowie / red. nacz. Teresa Kaczor. – R. 2
(2005)–R. 4 (2007). – Częstochowa: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu
Miasta, 2005–2007
15. Częstochowski Biuletyn Oświatowy / red. Rada Programowa. – R. 14
(2005)–R. 16 (2007). – Częstochowa: Regionalny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli WOM, 2005–2007
16. Częstochowskie Studia Teologiczne / red. Teofil Siudy. – T. 33 (2005). –
Częstochowa: „Regina Poloniae”, 2005
17. Czkafka: komiks magazine / red. Michał Wojciechowski [i in.]. – Z. 1–4
(2005). – Częstochowa: [b.w., 2005]
18. Echo Janowa: czasopismo mieszkańców gminy Janów / red. zespół. – R.
12 (2005)–R. 14 (2007). – Janów: Urząd Gminy, 2005–2007. – Mies.
86
ZBIGNIEW STAŃCZYK
19. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli /
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Instytut Edukacji Przedszkolnej
i Szkolnej; Regionalny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli WOM. – Z. 1–2
(2006)–Z. 3–6 (2007). – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2006–2007
20. Galeria: częstochowski magazyn literacki Literackiego Towarzystwa
Wzajemnej Adoracji „Litwa” / red. zespół. – R. 1 nr 3–7 (2007). – Częstochowa:
Dom Książki, 2007
21. Gazeta Częstochowska: tygodnik regionalny / red. nacz. Urszula Giżyńska. – R. 15 (2005)–R. 17 (2007). – Częstochowa: „Gazeta Częstochowska”
sp. z o.o., 2005–2007
22. Gazeta Kłomnicka / red. nacz. Leszek Janik. – R. 15 (2005)–R. 17
(2007). – Kłomnice: Urząd Gminy, 2005–2007. – mies.
23. Gazeta Koniecpolska: biuletyn samorządowy miasta i gminy Koniecpol /
red. nacz. Iwona Zatońska. – R 16 (2005)–R. 18 (2007). – Koniecpol: Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji, 2005–2007
24. Gazeta Solidarna: pismo NSZZ „Solidarność” Czestochowa / red. zespół.
– R. 1 (2005)–R. 13 (2007). – Częstochowa: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”, 2005–2007
25. Gazeta Wyborcza Częstochowa: lokalny dodatek „Gazety Wyborczej”. –
R. 15 (2005)–R. 17 (2007). – Częstochowa: Agora–Gazeta, sp. z o.o., 2005–2007
26. Głos Gminy: biuletyn informacyjno-społeczny gminy Kruszyna / red.
Paweł Klekot. – nr 1–2 (2005). – Kruszyna: Urząd Gminy, 2005
27. Głos Hutnika: tygodnik Huty „Częstochowa” / red. nacz. Iwa Mandrysz. –
R. 53 (2005)–R. 55 (2007). – Częstochowa: Huta „Częstochowa” S.A., 2005–2007
28. Gubernaculum et Administratio: Historia – Prawo – Administracja / red.
nauk. Stanisław Sagan. – z. 4 (2006). – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii
im. Jana Długosza, 2006. – Niereg.
29. Infoekspres hutniczej „Solidarności” / red. zespół. – R. 3 (2005). – Częstochowa: MK NSZZ „Solidarność” Huty Częstochowa, 2005
30. Informator Gospodarczy: Polska Południowo-Środkowa. – Nr 1/2
(2005). – Częstochowa; Katowice: Big-Duo, 2005
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
87
31. Informator powiatowy: biuletyn Starostwa Powiatowego w Częstochowie / red. zespół. – R. 3 (2005). – Częstochowa: Starostwo Powiatowe. Wydział
Organizacji, Strategii i Informacji Publicznej, 2005. – dwumies.
32. Informator Urzędu Miasta Częstochowy / Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta. – R. 3 (2005)–R. 5 (2007). – Częstochowa: Urząd Miasta
Częstochowy, 2005–2007
33. Jasna Góra: dwumiesięcznik Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej /
red. nacz. Kazimierz Maniecki. – R. 23 (2005)–R. 25 (2007). – Częstochowa:
Kuria Generalna Zakonu Paulinów i Klasztor Jasnogórski, 2005–2007
34. Katalog motoryzacyjny woj, śląskiego / red. Wojciech Srokosz. – R. 1
(2006). – Katowice; Częstochowa: Big-Duo, 2006
35. Kwartalnik Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. – R. 5 (2005). – Częstochowa: COTNBSP, 2005
36. LiTWA: częstochowski magazyn literacki Literackiego Towarzystwa
Wzajemnej Adoracji / red zespół. – R. 1 nr 1–2 (2007). – Częstochowa: Dom
Książki, 2007
Od numeru 3 „Galeria”
37. Magazyn Numizmatyczny / red. zespół. – Nr 33 (2005). – Częstochowa:
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, 2005
38. Moje Pismo Tęcza: aby przeżywać modlitwę razem z dzieckiem / red.
nacz. Ireneusz Skubiś. – R. 13 (2005)–R. 15 (2007). – Częstochowa: Kuria Metropolitalna, 2005–2007. – Mies.
39. Mstowskie Forum / red. zespół. – R. 12 (2005)–R. 14 (2007). – Mstów:
Urząd Gminy, 2005–2007. – Mies.
40. Niedziela: tygodnik katolicki / red. nacz. Ireneusz Skubiś. – R. 48
(2005)–R. 50 (2007). – Częstochowa: Kuria Metropolitalna, 2005–2007
41. Palium: biuletyn Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej / red. zespół. – nr 1 (2007). – Częstochowa: SOHZCz, 2007. – Niereg.
42. Politechnika Częstochowska: pismo środowiska akademickiego / red.
nacz. Danuta Kulesza. – R. 9 (2005)–R. 11 (2007). – Czestochowa: Politechnika
Częstochowska, 2005–2007
43. Pośrednik: częstochowska gazeta ogłoszeniowa. – R. 11 (2005)–R. 12
(2007). – Częstochowa, „Impress”, 2005–2007
88
ZBIGNIEW STAŃCZYK
44. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja
Muzyczna. – Z. 1 (2005). – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana
Długosza, 2005
45. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja
Plastyczna. Fotografia / red. Aleksander Żakowicz. – Z. 3 (2005). – Czestochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2005
46. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia
Polska. Historia i Teoria Literatury / red. komitet. – T. 10 (2006). – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2006
47. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Fizyka. –
T. 6/7 (2005). – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2005
48. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura
Fizyczna / pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn i Eligiusza. – Z. 6 (2006). – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2006
49. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Matematyka / red. komitet. – T. 10 (2005), – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im.
Jana Długosza, 2005
50. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. –
T. 14 (2005). – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2005
51. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia / red. Romuald Derbis. – T. 12 (2005). – Częstochowa: Wydawnictwo
Akademii im. Jana Długosza, 2005
52. Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Z. 1 (2005). – Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2005
53. Puls Regionu: bezpłatny miesięcznik częstochowskiego Stowarzyszenia
REGION / red. nacz. Joanna Bar. – R 1 (2005)–R. 4 (2007). – Czestochowa:
CzS REGION, 2005–2007
54. Res Academicae: biuletyn informacyjny Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie / red. Anna Pietrzyk. – R. 9 (2005)–R. 11 (2007). – Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza, 2005–2007
55. Rocznik Muzeum Częstochowskiego / red. Komitet. – T. 7: Vademecum
zbiorów (2005). – Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, 2005
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
89
56. Siedem Dni: częstochowski tygodnik regionalny. red. Sylwia Bielecka. –
R. 2 (2005)–R. 4 (2007). – Częstochowa, Regionalne Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne „Czenstochovia”, 2005–2007
57. Silva Rerum: kwartalnik szkolny / red. zespół. – R. 2 (2005). – Częstochowa: II Liceum im. Romualda Traugutta, 2005
58. Spoiwo / red. nacz. Stefania Barczyk. – R. 11 (2005)–R. 13 (2007). – Poczesna: Urząd Gminy, 2005–2007. – Mies.
59. Studia Claromontana / red. Zespół. – T. 23 (2005)– T. 25 (2007). – Warszawa: Wydawnictwo OO. Paulinów, 2005–2007
60. Tolerancja: studia i szkice / red. Adam Rosół, Marek S. Szczepański. –
Z. 11 (2005). – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza,
2005. – (Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie)
61. Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej: pismo urzędowe Kurii Metropolitanej w Częstochowie / red. Józef Mielczarek. – R. 76 (2005)–R. 78
(2007). – Częstochowa: „Regina Poloniae”, 2005–2007
62. Wieści Powiatowe: bezpłatny biuletyn informacyjny Starostwa Powiatowego w Częstochowie. – R. 1 nr 1–4 (2005). – Częstochowa: [Starostwo Powiatowe], 2005. – Dwumies.
63. Zeszyt Studenckiego Koła Językoznawców / red. Grzegorz Majkowski. –
Z. 2 (2006). – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2006
64. Zeszyty Długoszowskie / red. Komitet; Zarząd Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa”. – Z. 5 (2006)–Z. 6 (2007). – Częstochowa: „Dom Książki”, 2006–2007
65. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Elektrotechnika / red.
komitet. – Z. 19 (2005). – Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2005
66. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie / red. nauk. Marek Szajt. – Z. 1 (2007). – Częstochowa: WSHiT, 2007
67. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarzadzania w Częstochowie / red.
zespół. – Z. 1 (2005). – Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005
68. Ziemia Częstochowska / red. Marceli Antoniewicz. – T. 32 (2005)–T. 34 (2007).
– Częstochowa: Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, 2005–2007. – Rocznik
90
ZBIGNIEW STAŃCZYK
69. Życie Częstochowskie. – R. 3 (2005)–R. 5 (2007). – Częstochowa: „Beta-Press” s.c., 2005–2007
70. Żyć Ewangelią: czasopismo duchowości Krwi Chrystusa / red. Franciszek Grzywa. – R. 1 1 (2005)–R. 13 (2007). – Częstochowa: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, 2005–2007. – Dwumies.
I.3. Prace ogólne dotyczące całego regionu
71. Kronika – najważniejsze wydarzenia 2005 roku // Życie Częstochowskie.
– 2005 nr 253, s. 9–10; 2006, nr 1, s. 10–11
72. Powiat częstochowski / oprac. Agata Tyl. – Bydgoszcz: „Unitex”, 2007.
– 24 s.: il.; 30 cm
73. Powiat częstochowski: prezentacje / Starostwo Powiatowe w Częstochowie. – Bydgoszcz: „Unitex”, [2005]. – 16 s.: il.; 30 cm. – (Polskie powiaty w
Europie)
74. Powiat Kłobuck i przyjaciele // 7 Dni. – 2005, nr 3, s. 16–17
75. Przewodnik gminny: powiat kłobucki // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 207, wkładka
76. Region częstochowski / Politechnika Częstochowska; red. nauk. Konrad
Głębocki. – Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2006. –
205 s.: tab., wykr.; 25 cm
77. Region częstochowski twoją szansą. – Częstochowa: [Starostwo Powiatowe], [2005]. – 36 s.: fot.kolor.; 29 cm
78. Wydarzenia 2005 roku / R // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 1, s. 1,2
I.4. Poszczególne okręgi i miejscowości
Blachownia
79. Blachownia – 40 lat praw miejskich / Michał Flak // Życie Częstochowskie.
– 2007, nr 121 s, 6
Częstochowa
80. Częstochowa mnie wkurza / Ewa Kulisz // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 42 s. 1
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
91
81. Częstochowa to dobre miasto = Częstochowa is a good city / red. Teresa
Kaczor. – Częstochowa: Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Komunikacji
Społecznej, 2006. – 162 s.: fot.; 30 cm
82. Kronika częstochowska: najważniejsze wydarzenia w roku 2006 / AS,
AK, bea, tdc // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 1 s. 6–7; nr 2 s. 6–7
83. Nasze częstochowskie grzechy / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2007 nr 70 s. 4
84. Sławni na cały świat: jaki był rok 2006 / GC // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 1 s. 2; nr 12 s. 2
85. Upadek Starego Rakowa / Roman Sitkowski; rozm. przepr. Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 214, s. 1,5
86. Współczesna Częstochowa / Jarosław Kapsa // Alma Mater. – 2007, nr
94 s. 9–13
87. Złe miasto Częstochowa / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 48 s. 1
Wyniki sondażu „Gazety”
Kamienica Polska
88. Gmina Kamienica Polska / red. Iwona Lisek, Marlena Sitek, Sabina Sitek. –
Kamienica Polska: Urząd Gminy, [2006]. – 118 s.: il.; 21 cm
Koniecpol
89. Koniecpol: [folder] / Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu. – Włoszczowa:
Unimar, 2007. – 13, [3] s. il., mapa; 21 cm
Koziegłowy
90. Gmina z certyfiaktem / Iwana Musialik // Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2006, s. 31–42
91. Kto jest Kim w Gminie i Mieście Koziegłowy // Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2006 s. 133–169
92. Nasze miasto Koziegłowy / Barbara Sapota, Ewa Jędruch // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 2, s. 10–11
92
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Kruszyna
93. Metryka historyczno–kulturowa miejscowości Kruszyna / Paweł Klekot //
Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 2 s. 36–41
Myszków
94. Myszkowskie „Naj” / Marian Kotarski // 7 Dni. – 2006, nr 49 s. 11
95. Vademecum krajoznawcze ziemi myszkowskiej / Marian Kotarski. –
Myszków: Oddział Regionalny PTTK; Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 2007. – 112 s.: il. 21 cm
Olsztyn
96. Olsztyn: historia i legendy / tekst W. Weżgowska. – Olsztyn: Ol-Tur 2,
2007. – 34 s.: il. mapy; 15 cm
Panki
97. Prawie miasteczko, prawie wielki świat / Irena Bazan // Dziennik Zachodni.
– 2007, nr 56 s. 14
Wąsosz
98. Wąsosz / Bogdan Snoch // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 29, s. 6
Widzów
99. Widzów / Bogdan Snoch // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 31, s. 6
Zrębice
100. Zrębice / Bogdan Snoch // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 41 s. 4
II. Środowisko geograficzne. Przyroda
II.1. Zagadnienia ogólne. Historia badań przyrodniczych w regionie
101. Konferencja „Ogólnopolskie znaczenie dla nauki polskiej i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej” (Złoty Potok – Ojców 16–
19 czerwca 2004) / Anna Medwecka-Kornaś // Wiadomości Botaniczne. – 2006 vol.
50 nr 1/2 s. 63–67
102. Mirowski Przełom Warty: przewodnik przyrodniczy / Stanisław Cabała.
Cezary Gębicki, Krzysztof Pierzgalski, Jerzy Zygmunt. – Kamienica Polska: Ruch
Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Przytulia”, 2007. – 88 s.: il.; mapy; 25 cm
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
93
103. Okolice Koziegłów: geograficzna ścieżka przyrodnicza / Stefania Lech
// Geografia w Szkole. – 2006, nr 5 s. 51–55
104. Położenie i zróżnicowanie przestrzenne elementów środowiska geograficznego gminy Koziegłowy / Aleksandra Niedziocha, Hubert Niedziocha //
Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 3 s. 30–34
105. Przykład zastosowania technik komputerowych do waloryzacji i ochrony krajobrazów Wyżyny Częstochowskiej / Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek //
Przegląd Geograficzny. – 2005, z. 3 s. 325–341
106. Stan środowiska w województwie śląskim w 2004 roku / Wojewoda
Śląski; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach; red. Lilia
Szymańska-Kubicka, Anna Pillich. – Katowice: Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2005. – 166 s.: il., mapy, tab., wykr.; 30 cm
107. Stan środowiska w województwie śląskim w 2005 roku / red. Lilia
Szymańska-Kubicka, Anna Pillich; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. – Katowice: Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2006. –
177 s.: il., mapy, tab.; 30 cm
108. Stan środowiska w województwie śląskim w 2006 roku / red. Andrzej
Szczygieł, Krzysztof Straszak, Anna Pillich, Lesław Paszek; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. – Katowice: Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2007. – 174 s.: il., mapy, tab.; 30 cm
109. Zbiory Przyrody / Ewa Kaczmarzyk // Rocznik Muzeum w Częstochowie. – 2005, T. 7 s. 157–165
Zob. też poz. 1274
II.2. Kartografia
110. Częstochowa / oprac. Anna Kawecka. – Skala 1: 20 000. – Częstochowa:
Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, 2005. – 1 mapa kolor.; 30x41 cm
111. Częstochowa: plan miasta / red. Beata Konopska, Cezary Mazur, Michał Starzewski. – Skala 1: 20000. – Warszawa: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 2005. – mapa kolor.,
64x46 cm; złoż 23x13 cm
94
ZBIGNIEW STAŃCZYK
112. Jura Krakowsko-Częstochowska: część północna / red. Anna Rupniewska. – 1:52000. – Warszawa: Express Map, 2005. – 1 mapa kolor.; 47x66
cm; złoż. 23x13 cm
Zob. też poz. 993
II.3. Geologia
113. Gniazdowe akumulacje szczątków fauny w środkowojurajskich iłach rudonośnych Wyżyny Częstochowskiej: wnioski paleobotaniczne / Michał Zatoń, Mariusz
Salamon. Leszek Marynowski // Przegląd Geologiczny. – 2007, z. 5 s. 424–428
114. Konkrecje hiatusowe z iłów rudonośnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej / Michał Zatoń, Leszek Marynowski, Grażyna Bzowska //
Przegląd Geologiczny. – 2006, nr 2 s. 131–138
115. Osady Jaskini Borsuczej w Srocku (Wyżyna Czestochowska) / Albert
Ślęzak, Artur Padewski // Kras i Speleologia. – 2005, T. 11 s. 229–237
116. Związek rozwoju form krasowych Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego
z tektoniczną aktywnością Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej / Marian Pulina, Jerzy
Żaba, Adam Polonius // Kras i Speleologia. – 2005, T. 11 s. 39–85
II.4. Hydrologia. Meteorologia
117. Human impact on physical and chemical properties of springs from Cracow-Częstochowa Upland (Suthern Poland) / Jolanta Galas // Polish Journal of
Ecology. – 2005, Vol. 53 nr 3 s. 329–341
118. Weryfikacja modeli hydrodynamiki i migracji związków azotu w rejonie
ujęć wód podziemnych Łobodno i Wierzchowisko (GZWP326N) / Zbigniew Kaczorowski [i in.] // Geologos. – 2006, T. 10 s. 121–130
II.5. Fauna. Flora
119. Aleja Brzozowa: przewodnik po przyrodniczej ścieżce dydaktycznej dla
średniozaawansowanych i zaawansowanych / opraz. zespół prow. Sławomir Jończyk. – Częstochowa: Urząd Miasta; Wydział Ochrony Śrdodowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, 2007. – 48 s.: il.; 21 cm
120. Changes in the coprofagous beetle fauna of the Scarabaeoidea (Coleoptera) superfamily on the Krakow-Częstochowa Uppland / Andrzej Gorz // Polskie Pismo Entomologiczne. – 2007 vol. 76 nr 3 s. 199–206
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
95
121. Charakterystyka miejsc rozrodu traszki grzebieniastej Tritirus cristatus
w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd i jego otulinie / Przemysław Kurek //
Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 2006, z. 4, s. 47–55
122. Composition and abundance of oligochaetes (Annelida Oligochaeta) in
springs of Kraków-Częstochowa Uppland (Southern Poland) / Elżbieta Dumnicka // Polish Journal of Ecology. – 2006 vol. 54 nr 2 s. 231–242
123. Diatoms of the Wyżyna Krakowsko–Częstochowska Uppland (S. Poland) – coscinodiscophycaene (Thalassiosirophycidae) / Agata Zofia Wojtal,
Janina Kwandrans // Polish Botanical Journal. – 2006, nr 2 s. 177–207
124. Early Jurassic chinoflagellate cysts from the Kraków-Silesia Monocline, Southern Poland: a record from the Blanowice Formation at Mrzygłód /
Przemysław Gedl // Annales Societatis Geologorum Poloniae. – 2007, vol. 77 nr
2 s. 147–159
125. Goodyera repens (Orchidiceae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej / Barbara Fojcik // Fragmenta Floristica et Geobotanica. Seria Polska. – 2005 A. 12 p. 2 s. 402–404
126. Kruszczyk błotny Epiptacus palustris (L.) CRANTZ na terenie wyrobiska „Cegielni Gnaszyn” w Częstochowie / Krzysztof Nowak, Ewa Witkowska //
Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 2006, nr 9/10 s. 36–38
127. Materiały do występowania orzechówki Nucifaga caryoatactes na Wyżynie Częstochowskiej / Bartosz Skowron // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. –
2005, nr 3, s. 60–68
128. Mikroskopijne grzyby pasożytnicze w zbiorowiskach roślinnych Wyżyny Częstochowskiej / Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska // Monographiae
Botanicae. – 2006 vol. 96 s. 1–140
129. Nowe stanowisko Orobanche bartlingi (Orobanchaceae) w Polsce / Ewa
Nowak-Dańda, Piotr Dańda // Fragmenta Floristica et Geobotanica. Seria Polska. – 2006 A. 13 p. 2 s. 409–411
130. Nowe taksony krytycznych rodzajów Crataegus i Rubus (Rosaceae) we
florze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej / Anna Sołtys // Fragmenta Floristica et Geobotanica. Seria Polska. – 2005 A. 12 p. 2 s. 409–412
131. Ochrona prawna wybranych stanowisk kserotermicznych na Górnym Śląsku i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i jej wpływ na zmiany w koleopterofaunie /
Antoni Kuśka // Wiadomości Entomologiczne. – 2006, T. 25 supl. 2 s. 121–129
96
ZBIGNIEW STAŃCZYK
132. Przegląd badań nad fauną kleszczy (Acari: Ixodida) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej / Magdalena Nowak, Krzysztof Siuda // Prądnik. – 2006,
T. 15 s. 173–178
133. Rosa woodsi (Rosaceae) – nowy gatunek we florze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej / Anna Sołtys, Ryszard Popek // Fragmenta Floristica et
Geobotanica. Seria Polska. – 2007, A. 14 p. 1 s. 202–206
134. Rosiczkowo-przygiełkowe torfowisko wysokie w Poraju / Stanisław Jagła, Ryszard Kostuch, Andrzej Misztal // Aura. – 2007, nr 5 s. 22–25
135. Rośliny naczyniowe Gór Sokolich / Paweł Kwiatkowski // Annales Silesiae. – 2005 vol. 34 s. 71–87
136. Rozmieszczenie, biometria i ekologia żmii zygazkowatej Vipera berus
L. na Górnym Śląsku i Wyżynie Częstochowskiej / Leon Kowalewski, Piotr Profus // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 2007, z. 3 s. 58–90
137. Rozmieszczenie, warunki występowaia i ocena liczebności populacji
Phyllis scolopendrium (Aspleniaceae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
/ Jan Bodziarczyk, Ryszard Malik // Fragmenta Floristica et Geobotanica. Seria
Polska. – 2006 A. 13 p. 1 s. 155–170
138. Sówki (lepidoptera: Noctuoidea, Erebidae, Nactuidae) środowisk naskalnych w okolicy Mirowa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej / Janusz Nowacki, Roman Wąsal // Wiadomości Entomologiczne. – 2006, nr 2 s. 105–124
139. Stanowiska chomika europejskiego Cricetus criceticus w rejonie Wyżyny Częstochowskiej / Bartosz Skowron, Tomasz Labocha, Tomasz Święciak //
Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 2006, z. 4, s. 94–98
140. Stanowiska jaworzyny górskiej Phyllitido-Aceretum Moor na obszarze
środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej: dynamika przemian i stan
ich zagrożenia / Stanisław Wika, Tadeusz Szczypek, Alicja Barć // Natura Silesiae Superiors. – 2004, T. 8 s. 55–69
141. Stanowiska popielicy glis glis (L.1766) koło Olsztyna i Złotego Potoku
na Wyżynie Częstochowskiej / Przemysław Kurek, Bartosz Skowron, Tomasz
Święciak // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 2007, z. 3 s. 91–96
142. Stanowisko ropuchy paskówki Bufo Calamita w Parku Krajobrazowym
Orlich Gniazd i jego otulinie / Przemysław Kurek, Tomasz Święciak // Kulon. –
2005 T. 10 z. 1/2 s. 87–89
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
97
143. Świat roślin w istniejących i projektowanych obiektach ochrony przyrody Parku Krajobrazowego „Lasy nad Góną Liswartą” / Janusz Hereźniak //
Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 263–305
144. The occurence of invase alien plant species in selected forest nature reserves in southern Poland as a conservation problem / Damian Chmura, Edyta
Sierka // Nature Conservation. – 2007, vol. 62 s. 3–11
145. Walory florystyczne kompleksów i pasm skalnych okolic Podlesic
(Wyżyna Częstochowska) a oddziaływanie człowieka / Barbara Majchrzak, Ewa
Witkowska // Środowisko i Rozwój. – 2006, nr 1 s. 178–187
146. Weichselian and Holocene bird remains from Komarowa Cave, Central
Poland / Teresa Tomek, Zygmunt Bocheński // Acta Zoologica Cracoviensia.
Seria A Vertebrata. – 2005 Vol. 48A nr 1/2 s. 43–65
147. Ząb morskiego krokodylomorfa z jury Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej / Michał Zatoń // Przegląd Geologiczny. – 2007, T. 55 nr 11 s. 961–964
148. Znaczenie orzechówki Nucifraga caryocatactes L. dla rozprzestrzeniania
leszczyny Corylus avellana L. na Wyżynie Częstochowskiej / Przemysław Kurek //
Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 2007 nr 1/2 s. 65–71
II.6. Ochrona przyrody i środowiska
149. Aktualne problemy gospodarki środowiskowej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej / Stefan Kozłowski // Problemy Ekologii. – 2005, nr 3, s. 127–129
150. Jurajski Park Narodowy nadzieją ochrony przyrody w Polsce / Cezary
Gębicki // Res Academicae. – 2007, nr 1 s. 47–49
151. Kto pozwolił Cegielni Wienerberger na trucie mazutem tysięcy częstochowian / r // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 28 s. 1
152. Likwidacja zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych / Grzegorz Malina. – Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki
Częstochowskiej, 2007. – 242 s.: il.; 24 cm
153. Nie budźcie nietoperzy: na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej żyje coraz mniej tych chronionych zwierząt / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 58, s. 10–11
154. Ocena jakości powietrza w województwie śląskim w latach 2002–2006
/ red. Andrzej Szczygieł, Anna Pillich, Krzysztof Straszak; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. – Katowice: WIOŚ, 2007. – 123 s.: rys., tab.; 30 cm
98
ZBIGNIEW STAŃCZYK
155. Ocena stanu sanitarnego wody górnej Warty / Aleksandra Smyłła, Beata Bobek // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Chemia i Ochrona Środowiska. – 2005, z. 9 s. 201–210
156. Ogród botaniczny zamiast aquaparku?: Nasza dolina Rospudy / as //
Życie Częstochowskie. – 2007, nr 58 s. 5
157. Poszukiwanie możliwości zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych w celu zachowania ich walorów ekologicznych i krajobrazowych / Jerzy Nita,
Urszula Myga-Piątek // Technika Poszukiwań Geologicznych. – 2005 z. 3 s. 53–70
158. Program ekologiczny ścieżki dydaktycznej „Bądź przyjazny środowisku” w szkole podstawowej w Rększowicach / Lidia Kamińska // Częstochowski
Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 2 s. 42–44
159. Regionalne Centrum Ekologiczne / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 13 s. 11
160. Relacje między człowiekiem a przyrodą: gospodarka zrównoważona
i konflikty: wybrane przykłady z Wyżyny Częstochowskiej i jej obrzeża / Maria
Fajer, Jan Maciej Waga // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej, –
2006, z. 1/2 s. 81–92
161. Sytuacja aerosanitarna w województwie śląskim w roku 2004 / Jerzy
Radomski // Problemy Ekologii. – 2005, nr 5 s. 265–268
162. Środowisko a zdrowie": VII Ogólnopolska Sesja Popularnonaukowa:
2–3 czerwca 2005 r. Częstochowa–Jasna Góra. – Częstochowa: [Zarząd Okręgu
Ligi Ochrony Przyrody], 2005. – 229 s.; 21 cm
163. Variability airborne fine dust concentrations and contents of pahs in
PM2.5 – measurements in Częstochowa, Poland / Halina Pyda, Andrzej Krasa,
Wioletta Rogula // Archives of Environmental Protection. – 2006, nr 4 s. 3–13
164. Warta tego warta / JK // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 17 s. 8
165. Wykorzystanie 210Pb i metali ciężkich do oceny tempa współczesnej
sedymentacji zanieczyszczonych osadów fluwialnych w dolinie górnej Warty /
Edyta łokas, Dariusz Ciszewski, Przemysław Wachniew, Piotr Owczarek //
Przegląd Geologiczny. – 2006, T. 54 nr 10 s. 888–894
166. Zanieczyszczenia metalami ciężkimi Parku Krajobrazowego Stawki koło Częstochowy / Agnieszka Bąbelewska // Środowisko i Rozwój. – 2006, nr 1 s. 165–177
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
99
Rezerwaty przyrody. Parki. Ogrody.
167. Aleja pomnikiem przyrody / as // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 209 s. 1,3
Ulica Bialska
168. Aleje lipowe w Częstochowie / Irena Jarzyńska // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 139 s. 5
169. Gąszczyk: rezerwaty przyrody województwa śląskiego / RB // 7 Dni. –
2005, nr 9, s. 12
170. Jedne się usunie, drugie się posadzi: drzewa i krzewy w podjasnogórskich parkach w nowej formie / AS // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 88 s. 3
171. Jurajski Park Narodowy: czy się doczekamy? / RB // 7 Dni. – 2005, nr 7
s. 12; nr 8 s. 12
172. Lipa na ból zęba / tdc // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 223 s. 5
Zabytkowa lipa z Cielętnik
173. Najciekawsze drzewa pomnikowe powiatu zawierciańskiego / Anna
Śliwińska-Wyrzychowska, Emilia Czechowska // Środowisko i Rozwój. – 2006,
nr 1 s. 188–198
174. Niezwykłe drzewa / Irena Jarzyńska // Życie Częstochowskie. – 2007, nr
178 s. 5
175. Oryginalne drzewa w Częstochowie / Irena Jarzyńska // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 183 s. 4
176. Ostoja dębów / AK // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 172, s. 5
Dotyczy rezerwatu Stawiska
177. Park klasztorny oo. paulinów na Jasnej Górze / Barbara Furs // Studia
Claromontana. – 2006, T. 24 s. 379–403
178. Park Krajobrazowy Lasy Nad Górną Liswartą / Powiat Częstochowski.
– Częstochowa: Starostwo Powiatowe w Częstochowie; Urząd Miasta i Gminy
Blachownia; Urząd Gminy Konopiska; Urząd Gminy Starcza, [2005]. – 20 s.:
fot. kolor.; 21 cm
179. Park narodowy to promocja regionu / Janusz Hereźniak; rozm. przepr.
Ewa Siwczak // Śląsk. – 2005, nr 8, s. 22–23
180. Parki i ogrody województwa śląskiego / red. Gosia Świderek. – Łódź:
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródło”, 2007. – 295 s.: il.; 24 cm
100
ZBIGNIEW STAŃCZYK
181. Parkowe – rezerwat nad Wiercicą / RB // 7 Dni. – 2005, nr 3 s. 12; nr 4
s. 12; nr 5 s. 12
182. Sławne drzewa województwa śląskiego / Aleksander Żukowski. –
Czerwiona-Leszczyny: „Vectra”, 2006. – 301 s.: fot., mapy; 29 cm
183. Tam gdzie rośnie warzucha...: w gminie Irządze powstał rezerwat przyrody – „Kępina” to rarytas w skali kraju / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 178, s. 1,3
184. Z życia najsławniejszych drzew / na podstawie książki „Sławne drzewa
województwa śląskiego” autorstwa Aleksandra Żukowskiego // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 150, s. 5
185. Zielone zakatki w Częstochowie / Irena Jarzyńska // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 134 s. 4–5
Zob. też poz. 121, 142, 143, 166, 654
II.7. Krajoznawstwo. Turystyka
186. Agroturystyka szansą rozwoju terenów wiejskich województwa śląskiego /
Lidia Flak // Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. – 2006
z. 29 s. 109–129
187. Analiza zagrożeń środowiskowych i wypadkowości w turystyce na przykładzie Jury Krakowsko-Częstochowskiej / Wioletta Bajdur // Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. – 2007, Z. 1 s. 54–60
188. Atrakcyjność turystyczna szlaków wokół Góry Zborów / Ryszard Pluta,
Wiesław Pilis, Karol Pilis, Tomasz Gabryś, Tomasz Pilis, Anna Michalik, Katarzyna Pilis // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. – 2005, z. 6 s. 233–245
189. Biegański jako inicjator i propagator krajoznawstwa w Częstochowie /
Ewa Kaczmarzyk // W: Władysław Biegański (1857–1917): częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik / pod red. Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa,
2007. – s. 97–110
190. Charakterystyka walorów i atrakcji turystycznych Mstowa / Stanisław
Hulbój, Katarzyna Certowicz // Biuletyn Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie. – 2005 z. 9/10 s. 109–130
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
101
191. Doliną Liswarty i Białej Okszy: z doświadczeń i wspomnień międzyszkolnych rajdów ekologicznych / Urszula Mazurek-Deska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 4 s. 30–38
192. Feliksa Romanowskiego „Przewodnik po Częstochowie...” / Robert Sikorski // Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 190–191
193. Jura inspiruje zapaleńców / Marian Głowacki; rozm. przepr. Tadeusz
Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 134, s. 4
194. Maroko 2004 / Tomasz Chrapek // Politechnika Częstochowska. – 2005,
nr 26/27, s. 54–60
195. Najlepszy szlak / UG // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 41, s. 14
Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych w gminie Żarki.
196. O pożytkach z krajoznawstwa / Jarosław Kapsa // Puls Regionu. – 2006,
nr 27 s. 17
197. Obciążenia wysiłkowe u turystów na szlakach Sokolich Gór / Wiesław
Pilis, Stanisław Czaja, Ryszard Pluta, Tomasz Pilis, Adam Zając // Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. – 2006, z. 29 s. 80–95
198. Ogień i lód – Islandia 2006 / Tomasz Chrapek // Politechnika Częstochowska. – 2007, nr 33 s. 32–35
Wyprawa klubu „Per Pedes & Yeti”
199. Powojenne początki: z dziejów „Orbisu” / Andrzej Grądman // Życie
Częstochowskie. – 2006, nr 102 s. 7
200. Produkt gospodarstw agroturystycznych w gminie Janów / Jan Randak
// Biuletyn Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. – 2006, nr
11/12 s. 53–58
201. Przybywa kolejna atrakcja: kajaki na Warcie / Adam Świerczyński //
Życie Częstochowskie. – 2005, nr 162, s. 1,3
202. Raki szlachetne mają wrócić / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 133 s. 4
203. Rowerem dookoła Polski / Tomasz Chrapek // Politechnika Częstochowska. – 2006, nr 30, s. 32–33
204. Rowerem po Europie / Michał Zmysłowski // Gazeta Częstochowska. –
2005, nr 33, s. 11
102
ZBIGNIEW STAŃCZYK
205. Samorząd lokalny a rozwój turystyki: na przykładzie gmin Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej / Robert Pawlusiński. – Kraków: Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. – 217 s.; 24 cm
206. Starszy pan na rowerze / Andrzej Siwiński; rozm. przepr. Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 156 s. 4
207. Test na gościnność Polaków / OT // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 27, s. 2
Zimowa wyprawa rowerowa dookoła Polski
208. W 100-lecie turystyki i krajoznawstwa w Częstochowie / Marian Głowacki // Ziemia Częstochowska. – 2007, T. 34 s. 287–298
209. W górach Kaukazu / Przemysław Blukacz // Politechnika Częstochowska. – 2006, nr 31/32 s. 32–34
210. Walory turystyczne i marketing Wyżyny Częstochowskiej jako czynniki rozwoju turystyki / Jan Randak // Biuletyn Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. – 2005, z. 9/10 s. 37–40
211. Wizja zagospodarowania turystycznego istniejących obiektów w gminie
Janów / Stanisław Hulbój, Adam Markowski // Biuletyn Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. – 2005, z. 9/10 s. 93–108
212. Wyprawa na Kamczatkę / Sebastian Dudek // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 28, s. 45–47
Atrakcje turystyczne regionu. Informatory, przewodniki
213. Atrakcje Gór Towarnych / Filip Koprowski // Życie Częstochowskie. –
2005, nr 150, s. 14
214. Atrakcje i produkty turystyczne regionu częstochowskiego / red. Elżbieta Trzeciak. – Częstochowa: Częstochowska Organizacja Turystyczna, [2005]. –
[18] s.: il.; 29 cm
215. Jura / Cyprian Skała, Marcin Hetnał. – Bielsko-Biała: „Pascal”, 2007. –
392 s.; 20 cm
216. Jura Krakowsko-Częstochowska / tekst Krzysztof Pucek; red. Elżbieta
Ranuszkiewicz. – Bydgoszcz: „Camvid”, 2004. – 49, [37] s.: il.; 30 cm
217. Jura Krakowsko-Częstochowska: z legendą wśród Orlich Gniazd / Monika i Artur Kowalczyk. – Kraków: Bezdroża, 2005. – 206 s. [16] s.il.; 18 cm
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
103
218. Jura Krakowsko-Częstochowska: przewodnik kieszonkowy / oprac.
Ludmiła Sojka. – Bielsko–Biała: „Pascal”, 2006. – 144 s.: fot., mapy; 19 cm
219. Jura Krakowsko-Częstochowska: z legendą wśród Orlich Gniazd / Monika i Artur Kowlaczykowie. – Wyd. 2. – Kraków: „Amistad”, 2007. – 238 s..
[16] s.tabl.: il; 20 cm
220. Jura Krakowsko-Częstochowska na rowerze / Mateusz Nowak. – Bielsko-Biała: Pascal, 2006. – 216 s., 24 s.tabl.: il. mapy; 20 cm. – (Dla Aktywnych).
221. Jura na weekend / Marcin Hetnał, Barbara Zygmańska. – Bielsko-Biała:
„Pascal”, 2007. – 264 s., 12 s.tabl.: il.; 23 cm
222. Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w okolicach Sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie. / Ludwik Kaszowski // Jasna Góra. – 2007,. n
r 4 s. 18–19
223. Kraków i Jura Krakowsko-Częstochowska / oprac. red. Ludmiła Sojka.
– Bielsko-Biała; Warszawa: „Pascal”, „Polskapress”, 2006. – 87, 8 s.: il.; 19 cm
224. Miejsce historycznych bitew pod Żarkami / Andrzej Siwiński // Gazeta
Częstochowska. – 2005, nr 44 s. 6
225. Nadleśnictwo Herby zaprasza: Na Brzozę: ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” /
KB // Puls Regionu. – 2006, nr 28/29, s. 22
226. Ogrodzieniec – echa dawnej potęgi / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 163, s. 6
227. Potrawka z niedźwiedzia jaskiniowego / Tomasz Chojnacki // Niedziela.
– 2006, nr 34, dod. Częst., s. VIII
228. Rezerwat ptaków i młyny wodne nad Jeżówką / Andrzej Siwiński //
Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 8, s. 13
229. Szczególne ślady przeszłości Żarek / Andrzej Siwiński // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 47 s. 4
230. Szlak Orlich Gniazd / oprac. red. Ewa Ressel. – Bielsko-Biała: „Pascal”, 2006. – 144 s.; 19 cm
231. Szlakami Krainy Orlich Gniazd: przewodnik turystyczny / Ryszard Jakubowski. – Warszawa: „Sport i Turystyka”; Muza SA, 2006. – 287 s.: fot., mapy; 17 cm
104
ZBIGNIEW STAŃCZYK
232. Szlaki rowerowe regionu częstochowskiego: Szlak „Siedmiu Szkół” //
Życie Częstochowskie. – 2007, nr 125 wkładka
233. Ścieźka dydaktyczna „Moja mała Ojczyzna” / Olga Jędrysiak-Urbańska, Agnieszka Kuźniak // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 1, s. 10–19
234. Ścieżka dydaktyczna przyrodniczo-kulturowa „Brzeziny Kolonia” / Dorota Biczak-Lipiec. Monika Lipartowska, Agnieszka Suska // Częstochowski
Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 1, s. 23–29
235. Tajemnice parafii w Nakle / Andrzej Siwiński // Gazeta Częstochowska.
– 2005, nr 31, s. 6
236. Turystyka industrialna / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 246, s. 2
237. Walory turystyczne ścieśki dydaktycznej w Sokolich Górach / Marian
Głowacki // Biuletyn Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. –
2007, nr 13/14 s. 37–52
238. Wybrane walory i atrakcje turystyczne Jury Krakowsko-Częstochowskiej / Marian Głowacki // Biuletyn Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. – 2006, Nr 11/12 s. 15–25
III. Demografia. Statystyka. Socjologia
239. Brak nadziei w dzieciach / Jarosław Kapsa // Puls Regionu. – 2006,
nr 24, s. 10–12
240. Częstochowian ubywa / Dorota Setinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 62, s. 1
241. Empiryczna charakterystyka ludności wsi zurbanizowanej województwa śląskiego w 2000 roku / Jan Tkocz. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. – 80, [4] s.; 25 cm
242. Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2005 = Statistacal yearbook of the śląskie vivodship 2005 // przew. kom. red. Wiesława Nowak. – Katowice: Urząd Statystyczny, 2005. – 368 s.; 24 cm
243. Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2006 = Statistical Yearbook of the śląskie vovivodship / przew. kom. red. Jolanta Sota. – Katowice:
Urząd Statystyczny, 2006. – 373 s.: tab. wykr.; 25 cm
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
105
244. Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2007 = Statistical yearbook of the śląskie voivodship / przew. kom red. Edmund Czarski. – Katowice:
Urząd Statystyczny, 2007. – 375 s, [16] s.tabl.: mapy, tab., wykr.; 24 cm
245. Rozwój społeczno–gospodarczy a procesy migracji: analiza taksonomiczna powiatów woj. śląskiego / Elżbieta Sojka // Śląski Przegląd Statystyczny.
– 2005, nr 4, s. 25–49
246. Ważniejsze dane o województwach / Agnieszka Tarnowska // Śląski
Przegląd Statystyczny. – 2005, nr 4 s. 149–153
247. Województwo śląskie 2006: podregiony, powiaty, gminy = Śląskie
voivodship: subregions, powiats, gminas / przew. kom. red. Jolanta Sota. – Katowice: Urząd Statystyczny, 2006. – 407 s.: tab. wykr.; 25 cm
248. Województwo śląskie: podregiony, powiaty, gminy: Śląskie voivodship: subregions, powiats, gminas / przew. kom. red. Wiesława Nowak. – Katowice: Urząd Statystyczny, 2005. – 401 s.; 24 cm
249. Województwo śląskie: podregiony, powiaty, gminy 2007 = Śląskie
voivodship: subregions, poviats, gminas 2007 / przew. kom red. Edmund Czarski. – Katowice: Urząd Statystyczny, 2007. – 407 s., [16] s.tabl.: mapy, tab.,
wykr.; 24 cm
250. Wybrane zagadnienia dotyczące ludności miast pełniących funkcje wojewódzkie w latach 1975–2006 oraz regionu częstochowskiego / Cezary Stępniak // W: Region częstochowski / red. Konrad Głębocki. – Częstochowa, 2006.
– S. 165–180
Zob. też poz. 373.
IV. Archeologia
IV.1. Zagadnienia ogólne
251. Zbiory Archeologii / Maciej Kosiński, Magdalena Wieczorek-Szmal //
Rocznik Muzeum w Częstochowie. – 2005, T. 7, s. 35–51
IV.2. Epoka Kamienia
252. Szczątki dużych ssaków z górno-, późno- i schyłkowopaleolitycznych
stanowisk jaskiniowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej / Sylwia Szulc // Studia i Materiały Archeologiczne. – 2005, T. 12 s. 169–195
106
ZBIGNIEW STAŃCZYK
IV.3. Epoka brązu. Kultura Łużycka
253. Dawno temu na Rakowie / Joanna Skiba // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 298 s. 6
254. Grody kultury łużyckiej w miedzyrzeczu górnej Warty i Prosny / Radosław Janiak. – Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2003. – 151 s.: il.; 30 cm
255. Zbrojewsko, pow. kłobucki / Marek Gedl // Silesia Antiqua. – 2006, T.
43 s. 213–218
IV.4. Okres wpływów rzymskich
256. Zagadnienia znalezisk prowincjonalnorzymskiej terra sigilata w nadwarciańskiej strefie osadniczej / Lubomira Tyszler // Rocznik Wieluński. – 2005,
T. 5, s. 141–155
IV.5. Średnowiecze
257. Grodziska częstochowskie – najnowsze ustalenia / Zbigniew Bereszyński // Ziemia Częstochowska. – 2007, T. 34 s. 9–14
258. Obiekt obronny w Łutowcu, powiat myszkowski, w świetle dotychczasowych badań archeologicznych / Czesław Hadamik // Ziemia Częstochowska. –
2007, T. 34 s. 15–30
259. Pograniczne zespoły osadniczo-obronne w Dankowie i Bolesławcu
a walka o polityczną przynależność ziemi rudzkiej w XIII wieku / Zbigniew Bereszyński // Ziemia Częstochowska. – 2007, T. 34 s. 31–42
V. Historia
V.1. Zagadnienia ogólne historii
260. 650 rocznica lokacji Częstochowy: w cieniu i blasku Jasnej Góry / Robert Majzner // Palestra. – 2007, nr 3/4 s. 158–163
261. Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego / przew. kom. red.
Ryszard Kołodziejczyk. T. 4: Dzieje miasta i klasztoru po 1945 roku / pod red. Krystyny Kersten. – Częstochowa: Urząd Miasta, 2007. – 627 s.: il. mapy; 30 cm
262. Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego / przew. kom.
red. Ryszard Kołodziejczyk. T. 2. W okresie niewoli 1793–1918 / pod red. Ryszarda Kołodziejczyka. – Częstochowa: Urząd Miasta, 2005. – 539 s.: fot., mapy, rys.; 29 cm
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
107
263. Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego / przew. kom.
red. Ryszard Kołodziejczyk. T. 3. w czasach Polski odrodzonej i drugiej wojny
światowej: 1918–1945 / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa: Urząd Miasta, 2006. – 591 s.: il., mapy; 31 cm
264. Dzieje częstochowskiego Stradomia / Jan Łączewski // Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 26–54
265. Dzieje Lgoty / Karolina Chachulska // Almanach Ziemi Koziegłowskiej.
– 2006, s. 42–66
266. Dzieje wsi Siedlec Duży / Eugeniusz Kluza // Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2005 s. 127–148
267. Dziewięćsetlecie Koziegłówek / Józefa Wiśniewska // Almanach Ziemi
Koziegłowskiej. – 2006, s. 9–30
268. Dźbów: kroniki dzielnic Częstochowy / Elżbieta Gumuła, Barbara Rusinek-Nowak. – Częstochowa: Tech-Mar, 2005. – 48 s.: il., mapy; 30 cm
269. Historia i teraźniejszość Pińczyc / Krzysztof Machura // Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2005 s. 109–118
270. Historia Koniecpola / Tadeusz Nowak. – Koniecpol: Urząd Miasta
i Gminy, 2006. – 121 s., [26] s. tabl.: fot.; 24 cm
271. Historia w Mokrej wyznacznikiem misji szkoły / Agnieszka Nina Ciesielska // Wiadomości Historyczne. – 2006, nr 2 wkładka s. 1–5
272. Jak Częstochowa rzemiosłem stała / Stanisław Całus // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 189–208
273. Jasna Góra w literaturze krytycznej do 1964 roku / Robert Mirosław
Łukaszuk // Studia Claromontana. – 2006, T. 24 s. 63–90
274. Kraków i Częstochowa: 630 lat sąsiedztwa / Andrzej Chwalba // Alma
Mater. – 2007, nr 94 s. 6–9
275. Monografia Pławna: z dziejów zapomnianych miast / Bolesław Bartnik.
– Wrocław; Gidle: Dolnośląskie Wydawnictwa Inforrmacyjne na zlecenie Urzędu Gminy, 2006. – 81 s.; 24 cm
276. Myszków: historia powstania i rozwoju / Małgorzata Musiałek // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2005, nr 4, s. 15–19
108
ZBIGNIEW STAŃCZYK
277. W poszukiwaniu serca Częstochowy / Marceli Antoniewicz // 7 Dni. –
2005, nr 17, s. 6; nr 21, s. 7; nr 29/30, s. 22
278. Wąsosz: jego dzieje i mieszkańcy na przestrzeni wieków / Anna Kijak.
– [Wąsosz: b.w, 2006].– 125 s.: il.; 23 cm
279. Wrzosowa: szkice monograficzne z dziejów miejscowości / Lilia Brodowicz, Magdalena Hadaś. – Wrzosowa: „Abrys", 2007”. – 104 s.: il; 30 cm
280. Zarys historii Gniazdowa / Teresa Pakuła-Sosnowska // Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2006 s. 67–78
281. Zbiory Historii / Andrzej Kuźma // Rocznik Muzeum w Częstochowie. –
2005, T. 7 s. 85–105
282. Żydzi częstochowianie / Jerzy Mizgalski // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 239, s. 4–5
283. Żydzi w Koziegłowach / Jarosław Durka // Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2006, s. 79–90
Nauki historyczne. Konferencje
284. Argumenty za: dlaczego IPN powinien być w Częstochowie / Sławomir
Maślikowski // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 50 s. 11
285. Instytut Pamięci Narodowej // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 31 s. 8
286. Jubileusz zwycięskiej obrony 1655–2005 / Stanisław Tomoń // Jasna
Góra. – 2005, nr 2, s. 7
287. Konferencja Instytutu Historii „Księstwo Warszawskie w historii i tradycji napoleońskiej” / Katarzyna Bucholc-Srogosz // Res Academicae. – 2007,
nr 2 s. 31
288. Książę Władysław Opolczyk: fundator klasztoru na Jasnej Górze
w Częstochowie / red. Marceli Antoniewicz, Janusz Zbudniewek. – Warszawa:
Wydawnictwo DiG, 2007. – 382 s.: il.; 22 cm
289. Materiały z sesji „Przemiany religijno-społeczne w dobie kontrreformacji do połowy XVII wieku” // Studia Claromontana. – 2005, T. 23, s. 9–164
290. Ocalić cząstkę historii: książka na rocznicę mordu katyńskiego / Lech
Mastalski // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 17, s. 3
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
109
291. Ósme Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych: Częstochowa 14–16
września 2005 r. / Mirosław Skowroński // Res Academicae. – 2005 nr 6, s. 26–28
292. Polska historiografia wojskowa wobec wyzwań badawczych i politycznych XXI wieku: VIII Forum Historyków Wojskowych / pod red. Tadeusza Dubickiego i Tadeusza Paneckiego. – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im.
Jana Długosza, 2006. – 338 s., 8 s.tabl.; 24 cm
293. Powiązanie programów nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie
w szkole podstawowej z walorami Jasnej Góry / Jerzy Górecki // Częstochowski
Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 4 s. 14–15
294. Przesłanie jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry (1655):
ogólnopolskie sympozjum / red. Zachariasz Szczepan Jabłoński. – Częstochowa:
„Paulinianum”, 2005. – 266 s.; 24 cm
295. Przy źródle Jasnogórskiej Pani: materiały sympozjum na temat powrotu
paulinów do klasztoru i kościoła św. Barbary, które odbyło się 30 czerwca 2007
roku / red. Jan Mazur. – Kraków: 2007 „Salwator”. – 105 s.; 21 cm
296. Referaty z sesji naukowej z okazji 600-lecia fundacji Paulinów w Wieruszowie / aut. Marceli Antoniewicz [i in.] // Studia Claromontana. – 2006, t. 24
s. 407–547
297. Trzysta pięćdziesiąt lat po potopie szwedzkim: Międzynarodowa Konferencja Naukowa / Jolanta Wyleżyńska // Niedziela. – 2005, nr 49, s. 8–9
298. Wielka wojna na Jurze: materiały sesji popularnonaukowej zorganizowanej w dniach 7–8 października 2006 r. poświęconej dziełaniom i sladom
i wojny światowej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej / tred. Edward Kaniewski. – Żarki; Katowice: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, 2006.
– 68 s.: il.; 21 cm
299. Władysław Biegański (1857–1917): częstochowski lekarz, naukowiec
i społecznik: materiały z sesji naukowej zorganizowanej 27 kwietnia 2007 roku
w Muzeum Częstochowskim / pod red. Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa:
Muzeum Częstochowskie, 2007. – 220 s.: il.; 25 cm
300. Żydzi lelowscy: obecność i ślady: [materiały z sesji popularnonaukowej
„Obecność i ślady Żydów w Lelowie” zorganizowanej przez Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego oraz Katedrę
Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 17 września 2006 r. w Lelowie]
110
ZBIGNIEW STAŃCZYK
/ pod red. Michała Galasa i Mirsoława Skrzypczyka. – Kraków „Austeria”,
2006. – 129 s.; 24 cm
Zob. też poz. 1439
V.2. Nauki pomocnicze historii
Heraldyka, sfragistyka
301. O herbie Pobóg w XV wieku: na marginesie badań nad dziejami Koniecpolskich w późnym średniowieczu / Wioletta Zawitkowska // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. – 2005, T. 7 s. 15–30
302. Dzieje herbu Częstochowy w okresie międzywojennym i w latach okupacji hitlerowskiej / Marceli Antoniewicz // W: Częstochowa: dzieje miasta
i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach Polski odrodzonej i drugiej wojny
światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa, 2006. – S. 535–566
303. Edycje pieczęci kościołów parafialnych dekanatu radomszczańskiego
z i polowy XIX stulecia / Paweł Wolnicki // Ziemia Częstochowska. – 2007,
T. 34 s. 107–124
304. Herb Częstochowy w okresie rozbiorów / Marceli Antoniewicz // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 2. w okresie niewoli 1793–1918
/ pod red. Ryszarda Kołodziejczyka. Częstochowa, 2005. – S. 495–518
305. Herby biskupów częstochowskich / Paweł Wolnicki // Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 428–441
Genealogia
306. Progi rodzinne / Barabra Popiołek z d. Pabin. – Częstochowa: [nakł. autora], 2003. – 103 s.: fot.; 30 cm
Geografia Historyczna
307. Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Cz. 4 z. 1: Machnówka–Mazurowska Wola / pod red. Waldemara
Bukowskiego. – Kraków: Societas Vistulana, 2006. – XV, 208 s.: 30 cm + uzup.
do cz. 3 (8 s.). – (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu; t. 5)
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
111
Ikonografia
308. Częstochowa na dawnej pocztówce / Zbigniew Biernacki; tł. ang. Izabela Oleszkiewicz, tł. nm. Marta Sekuła. – Częstochowa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, 2006. – 111 s.: il.; 30 cm
309. Leśniów / zdj. Mariusz Knieja; tekst Violetta Nowakowska. – Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2006. – 95 s.: il.; 30 cm
310. Oblężenie Jasnej Góry w ikonografii polskiej / Jan Stanisław Rudziński
// W: Przesłanie jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry (1655) /
red. Zachariasz S. Jabłoński. – Częstochowa, 2005. – s. 211–219
311. Obrona Jasnej Góry / Anna Król // W: Polaków dzieje malowane / red.
Elżbieta Oczak. – Warszawa, 2007. – S. 120–123
Dotyczy obrazu Januarego Suchodolskiego
312. „Potop szwedzki” i Ojciec Kordecki w ikonografii: w 350 rocznicę bohaterskiej obrony Jasnej Góry / oprac. Józef Kuffel. – Częstochowa: „Paulinianum”, 2005. – 48 s.: il.; 24 cm
313. Zbiory fotografii / Małgorzata Szczęsna // Rocznik Muzeum w Częstochowie. – 2005, t. 7, s. 107–113
314. Ziemia częstochowska na dawnej pocztówce = The Częstochowa land’s
old postcards / Zbigniew S. Biernacki. – Opole: Wydawnictwo MS, 2007. – 157,
[3] s.: il.; 29 cm
315. Zwycięska obrona Jasnej Góry w ikonografii polskiej / Stanisław Rudziński // Jasna Góra. – 2005, nr 2, s. 10–12
Zob. też poz. 552
V.3. Dzieje regionu do roku 1793
316. Fortalitium Marianum (1620–1813) / Bogdan Snoch // Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14] s. 59–65
317. Jatki, a może więzienie / Marceli Antoniewicz. Jadwiga Antoniewicz;
rozm. przepr. Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 300
s. 6–7
318. Powiat lelowski w latach 1392–1792 / zebrali i opracowali Antoni Białowąs,
Marian Nowak, Mirosław Skrzypczyk. – Lelów: Lelowskie Towarzystwo HistorycznoKulturalne im. Walentego Zwierkowskiego, 2005. – 83 s.: fot., mapy; 24 cm
112
ZBIGNIEW STAŃCZYK
319. W staropolskiej karczmie / Bogdan Snoch // Almanach Częstochowy. –
2007, [T. 16] s. 123–129
320. Żydzi lelowscy w dobie staropolskiej / Przemysław Zarubin // W: Żydzi
lelowscy: obecność i ślady / pod red. Michała Galasa i Mirosława Skrzypczyka.
– Kraków: „Austeria”, 2006. – s.11–26
Okres do 1655 r.
321. Artyleria Władysława Jagiełły w wojnie z Władysławem Opolczykiem
/ Piotr Strzyż // Acta Militaria Mediaevalia. – 2007, T. 3 s. 85–97
322. Częstochowa i jej okolice w średniowieczu / Jacek Laberschek; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. – Kraków: „Societas Vistulana”, 2006. – 233 s.; 22 cm
323. Geneza powstania miasta Koziegłowy / Józefa Wiśniewska // Almanach
Ziemi Koziegłowskiej. – 2005, s. 9–20
324. Pod opieką Jagiellonów i Wazów / Bogdan Snoch // Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14], s. 36–45
325. Prawie wszystko o Częstochu / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 125 s. 5
326. Załoga zamku Olsztyn w późnym średniowieczu / Karol Nabiałek //
Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14], s. 46–58
Zob. też poz. 605
Wydarzenia 1655 roku
327. Alegoryczny sens zwycięskiej obrony Jasnej Góry / Henryk Nowik //
W: Przesłanie jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry (1655) / red.
Zachariasz S. Jabłoński. – Częstochowa, 2005. – S. 183–193
328. Atak na polskiego ducha: 350 rocznica obrony Jasnej Góry / Jana Golonka // Nasza Służba. – 2005, nr 9 s. 8
329. Ciemne chmury nad Jasną Górą; Mgły i upór przeora; Cud Jasnej Góry
/ Dariusz Milewski // Rzeczpospolita. – 2006, nr 105 dod. Zwycięstwa Oręża
Polskiego nr 10 s. 6–9
330. Cud jasnogórski / Paweł Wroński // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 293 s. 24–25
331. „Cud Jasnogórski” w wydaniu „Gazety Wyborczej” / Henryk Czerwień
// Niedziela. – 2006, nr 3, s. 8
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
113
332. Częstochowa i jej okolice w listach sekretarza Marii Ludwiki, Piotra
des Noyers / Barbara Kubicka-Czekaj // Almanach Częstochowy. – 2005, [T.
14], s. 80–91
333. Górnicy pod Jasną Górą / Tadeusz Loster // Spotkania z Zabytkami. –
2007, nr 3 s. 37–38
334. Mit jasnogórski / Józef Nitecki // Dziś. – 2006, nr 2 s. 114–119
335. Oblężenie Jasnej Góry / Marcin Gawęda // Inne Oblicza Historii. –
2006, nr 3 s. 32–38
336. Obsidio Clari Montis = Oblężenie Jasnej Góry / Stanisław Kobierzycki;
z jęz. łac. przeł. Katarzyna Chmielewska, Ewelina Rygał; wydał, wstępem
i przypisami opatrzył Andrzej J. Zakrzewski. – Kraków: „Collegium Columbinum”, 2007. – 258 s.; 21 cm. – (Biblioteka Tradycji; 64)
337. Opis obrony Jasnej Góry w 1655 roku – epopeą religjną w ujęciu Stanisława Kobierzyckiego / Tadeusz Dionizy Łukaszuk // W: Przesłanie jubileuszu
350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry (1655) / red. Zachariasz S. Jabłoński.
– Częstochowa, 2005. – S. 54–63
338. Potop / Dariusz Milewski // Polska Zbrojna. – 2006 wyd. spec. s. 35–37
339. Przebieg obrony twierdzy Jasna Góra w czasie potopu szwedzkiego /
Jan Golonka // Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14] s. 22–31
340. W cieniu jasnogórskiej twierdzy / Adam Stasiński // Wiedza Obronna. –
2006, nr 3 s. 148–155
341. Wielka legenda małej fortecy / Janusz Tazbir; rozm. przepr. Tomasz
Stańczyk // Rzeczpospolita. – 2006, nr 12 dod. Plus Minus s. 10–11
342. Wokół „Potopu” i Jasnej Góry / Marcin Gugulski // Głos. – 2005, nr
51/52 s. 15–17
343. Zwycięska czy cudowna obrona Jasnej Góry?: przesłanie moralne (wokół myśli Jana Pawła II, Episkopatu Polski, kard. S. Wyszyńskiego, kard..
J. Glempa) / Andrzej Franciszek Dziuba // W: Przesłanie jubileuszu 350-lecia
zwycięskiej obrony Jasnej Góry (1655) / red. Zachariasz S. Jabłoński. – Częstochowa, 2005. – S. 64–90
Zob. też poz. 3182, 3183, 3220, 3234
114
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Okres 1660–1793 r.
344. Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789 / wyd. Ryszard Kabaciński, Krzysztof Mikulski, Jan Pakulski. T. 2 Województwo sieradzkie. Cz. 2 Powiaty piotrkowski, radomszczański, wieluński i ostrzeszowski. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. – 326 s.; 25 cm
345. Lustracja województwa krakowskiego 1659–1664 / wyd. Alicja Falniowska–Gradowska, Franciszek Leśniak. – Warszawa: Wydawn. Neriton, Instytut Historii PAN, 2005. – Cz. 1–3 (314; 315–760; 761–1014 s.); 24 cm
346. Prawa, przywileje oraz obowiązki mieszczan koziegłowskich potwierdzone przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 27 IV 1792 w Warszawie
// Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2005 s. 21–34
347. Ślub królewski na Jasnej Górze: Michał Korybut Wiśniowiecki i Eleonora Habsburg – 1670 / Maria Hennel-Bernasikowa. – Częstochowa: „Paulinianum”, 2005. – 247, [1] s.: il. kolor.; 25 cm
Zob. też poz. 3235
V.4. Dzieje regionu w latach rozbiorów
348. Lelowscy Żydzi w XIX i XX wieku / Edyta Gawron // W: Żydzi lelowscy: obecność i ślady / pod red. Michała Galasa i Mirosława Skrzypczyka. –
Kraków: „Austeria”, 2006. – s. 27–46
349. Ludność parafii Borzykowa w latach 1818–1918 w świetle metryk parafialnych / Lech Frączek. – Kraków: nakładem autora, 2005. – 32 s.; 24 cm
350. Pod panowaniem Rosji / Ryszard Kołodziejczyk // W: Dzieje miasta
i klasztoru jasnogórskiego. T. 2. w kresie niewoli 1793–1918 / pod red. Ryszarda Kołodziejczyka. – Częstochowa, 2005. – S. 41–46
351. Problemy społeczno-religijne Zagłębia Dąbrowskiego i okręgu częstochowskiego / Daniel Olszewski // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 2. W okresie niewoli 1793–1918 / pod red. Ryszarda Kołodziejczyka. – Częstochowa, 2005. – S. 155–164
352. Rozwój urbanistyczny i przynależność administracyjna Częstochowy od
schyłku XVIII wieku do końca i wojny światowej / Dariusz Złotkowski // W: Region częstochowski / red. Konrad Głębocki. – Częstochowa, 2006. – S. 117–127
353. W dobie powstań narodowych / Ryszard Kołodziejczyk // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 2. W okresie niewoli 1793–
1918 / pod red. Ryszarda Kołodziejczyka. Częstochowa, 2005. – S. 263–296
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
115
354. „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, że kto się rodzi,
umierać musi...”: testamenty z pierwszej połowy XIX wieku w świetle akt Notariuszy częstochowskich. Cz. 1–2 / Dariusz Złotkowski. – Częstochowa Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2005–2006. – 2 cz. (347, [1]; 369 s.); 25 cm
Zob. też poz. 316
Okres 1793–1806 r. Powstanie kościuszkowskie. Prusy Południowe
355. Częstochowa – miasto w Królestwie Pruskim / Bogdan Snoch // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 43–51
356. Pod pruskim zaborem 1793–1806 / Dariusz Złotkowski // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 2. W okresie niewoli 1793 /
pod red. Ryszarda Kołodziejczyka. – Częstochowa, 2005. – S. 13–24
357. Wieluńskie w dobie Prus Południowych: 1793–1806 / Zdzisław Włodarczyk. – Wieluń: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, 2005. – 264 s.: il.; 24
cm. – (Biblioteka Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego; T. 6)
Okres 1806–1815 r.
358. Nieznany opis podróży z Warszawy do Krakowa przez Częstochowę
odbytej w 1813 r. / Wojciech W. Wiśniewski // Ziemia Częstochowska, – 2005,
t. 32 s. 21–36
359. W Księstwie Warszawskim 1806–1815 / Dariusz Złotkowski // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 2. W okresie niewoli
1793–1918 / pod red. Ryszarda Kołodziejczyka. Częstochowa, 2005. – S. 25–40
Okres 1815–1862 r.
360. Kształtowanie się cen artykułów rolnych w Królestwie Kongresowym
w latach 1815–1833 (na przykładzie Częstochowy i okolic) / Dariusz Złotkowski // Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 37–49
361. Na drodze do połączenia Starej i Nowej Częstochowy / Ryszard Kołodziejczyk // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 2. W
okresie niewoli / pod red, Ryszarda Kołodziejczyka. – Częstochowa, 2005. –
S. 223–262
362. Obraz dziewiętnastowiecznej Częstochowy w dziele M. Balińskiego /
Robert Sikorski // Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 51–78
116
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Powstanie styczniowe w regionie częstochowskim
363. Kampania powstańcza św. Brata Alberta / Andrzej Siwiński // Gazeta
Częstochowska. – 2006, nr 2 s. 6
364. W pocztowej symbiozie./ Jerzy Błażej Mazik // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 209–213
Okres 1864–1918 r.
365. Enterpreizerzy / Jarosław Kapsa // Puls Regionu. – 2007, nr 38 s. 20–21
366. Komunia czynu / Adam Uziembło // Karta. – 2005, nr 47, s. 5–39
367. Licytacja dóbr ziemskich Działoszyn w 1870 roku / Jan Książek //
Rocznik Wieluński. – 2005, T. 5, s. 243–247
368. Na przełomie stuleci / Franciszek Sobalski // W: Częstochowa: dzieje
miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 2. W okresie niewoli 1793–1918 / pod red.
Ryszarda Kołodziejczyka. – Częstochowa, 2005. – S. 343–393
369. Przewodnik po Częstochowie dla pątników i turystów z dodaniem wiadomości o przemysle i handlu / Feliks Romanowski // Almanach Częstochowy. –
2007, [T. 16] s. 192–197
370. Rozwój miasta po upadku Powstania Styczniowego / Franciszek Sobalski // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 2. W okresie
niewoli 1793–1918 / pod red. Ryszarda Kołodziejczyka. – Częstochowa, 2005. –
S. 109–134
371. U progu niepodległości / Ryszard Szwed // W: Częstochowa: dzieje
miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach Polski odrodzonej i drugiej
wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa, 2006. – S. 11–20
372. Wycieczka szlakiem Józefa Piłsudskiego / Juliusz Sętowski // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 216, s. 6
373. Wzrost demograficzny i przemiany struktury społecznej / Franciszek
Sobalski // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 2. W
okresie niewoli 1793–1918 / pod red. Ryszarda Kołodziejczyka. Częstochowa,
2005. – S. 327–342
374. Zmierzch niewoli. U zarania niepodległości / Ryszard Kołodziejczyk //
W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 2. W okresie niewoli 1793–1918 / pod red. Ryszarda Kołodziejczyka. – Częstochowa, 2005. –
S. 297–326
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
117
375. Życie kulturalne w Częstochowie do 1918 r. / Waldemar Tyras // Ziemia Częstochowska. – 2007, T. 34 s. 63–72
V.5. Historia regionu w latach 1918–1939
376. Banderą polską ją zwano / Jerzy Błażej Mazik // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 219–228
377. Częstochowa i jej mieszkańcy 1918–1939 / Henryk Dominiczak // W:
Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach Polski
odrodzonej i drugiej wojny światowej. – Częstochowa, 2006. – S. 21–54
378. Częstochowa w przededniu II wojny światowej / Tadeusz Dubicki, Robert Majzner // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3.
W czasach Polski odrodzonej i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda
Szweda. – Częstochowa, 2006. – S. 399–408
379. Częstochowa wobec Górnego Śląska 1918–1926: na pomoc braciom
Górnoślązakom / Jan Łączewski // LiTWA. – 2007, nr 2 s. 3–10
380. Jasnogórski bohater / Eustachy Rakoczy // Jasna Góra. – 2006, nr 1, s. 40
381. Kampania wyborcza centroprawicy do Sejmu Ustawodawczego 1919
roku w powiecie częstochowskim / Izabela Szumlas–Majzner // Ziemia Częstochowska. – 2007, T. 34 s. 107–124
382. Listopad 1918 r. w Częstochowie / Sławomir Błaut // Niedziela. – 2006,
nr 46 dod. Częst., s. V
383. Miejsce i rola Częstochowy w II Rzeczypospolitej / Ryszard Szwed //
W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach Polski odrodzonej i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa, 2006. – S. 409–418
384. Piłsudski – jasnogórski pielgrzym / Eustachy Rakoczy // Jasna Góra. –
2007, nr 1 s. 36–38
385. Postawy społeczno-polityczne społeczeństwa częstochowskiego
w przededniu II wojny światowej / Jerzy Zdański // Częstochowski Biuletyn
Oświatowy. – 2006, nr 1, s. 3–5
386. Rozwój gospodarczy Częstochowy / Franciszek Sobalski // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach Polski odrodzonej i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa,
2006. – S. 55–100
118
ZBIGNIEW STAŃCZYK
387. Samorząd miasta Częstochowy / Ryszard Szwed // W: Częstochowa:
dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach Polski odrodzonej
i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa, 2006. –
S. 249–284
388. Struktura i funkcje chrześcijańskich organizacji cechowych w Częstochowie w latach 1919–1939 / Beata Urbanowicz // Ziemia Częstochowska. –
2007, t. 34 s. 141–148
389. Szli do boju na Ojczyzny zew: harcerstwo częstochowskie w walce
o niepodległość i utrwalenie granic Rzeczypospolitej / Edward Szostak // Życie
Częstochowskie. – 2007, nr 217 s. 9
390. W hołdzie zmarłemu Napoleonowi / Zbigniew Grządzielski // Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 150–154
391. W obronie Lwowa / Juliusz Sętowski // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2006, nr 135, s. 5
392. Zwycięski wódz na Jasnej Górze / Eustachy Rakoczy // Nasz Dziennik.
– 2007, nr 189 s. 11
393. Życie codzienne w Częstochowie w latach 1918–1939 / Waldemar Palus // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach
Polski odrodzonej i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa, 2006. – S. 353–398
394. Życie społeczno-polityczne Częstochowy w okresie II Rzeczypospolitej
/ Jan Walczak // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3.
W czasach Polski odrodzonej i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda
Szweda. – Częstochowa, 2006. – S. 101–158
V.6. Okres II Wojny Światowej (1939–1945 r.)
395. Bilans okupacji / Tadeusz Dubicki, Robert Majzner // W: Częstochowa:
dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach Polski odrodzonej
i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa, 2006. –
S. 527–534
396. Rachunek krzywd / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 134, s. 1
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
119
Kampania wrześniowa
397. Gorycz wrześniowa: 4 dni od Kalet do Janowa / Leonard Jagoda. – Koziegłowy: Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy, 2005. – 31 s.: fot.,
mapy, portr.; 24 cm
398. Harcerstwo częstochowskie w obliczu „wojennej próby” w 1939 roku /
Ryszard Stefaniak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 6, s. 10–11
399. Kampania wrześniowa / Tadeusz Dubicki, Robert Majzner // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach Polski odrodzonej i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa,
2006. – S. 419–428
401. Mokra Działoszyn 1939 / oprac. Adam Jońca [i in.]. – Warszawa: „Polonia Militaris”, 2005. – 383, [1] s., [12] s.tabl.: faks., mapy, portr., rys.; 28 cm
402. Pod wrześniowym niebem / Andrzej Siwiński // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 203, s. 4
403. Polana śmierci; Rusza stalowy walec / Piotr M. Majewski // Rzeczpospolita. – 2006, nr 158 dod. Zwycięstwa Oręża Polskiego nr 19 s. 10–12, 17
404. Szable w dłoń / Kazimierz Skrzesiński // Polska Zbrojna. – 2006, nr 24, s. 34–35
405. Umocnienia stałe Armii „Kraków” w rejonie Częstochowy w 1939 roku
/ Adrian Kowalczyk // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 2 s. 34
406. Wrzesień 1939 r. na ziemi częstochowskiej / Sławomir Błaut // Niedziela. – 2006, nr 36, dod. Częst., s. VIII
407. Zapomniany generał / Kazimierz Skrzesiński // Polska Zbrojna. – 2006,
nr 14, s. 34–35
Julian Filipowicz
Okupacja hitlerowska. Zbrodnie wojenne
408. Częstochowska lista katyńska // W: Mężom i Ojcom Naszym / pod
red.Tomasza Mysłka i Zbigniewa Ziętala. – Częstochowa, 2006. – S. 193–256
409. Gdzie leży bohater? / Henryk Sobierajski; rozm. przepr. Jarosław Sobkowski // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 270 s. 4
Dotyczy domniemanego pochówku „Hubala” w Wąsoszy
410. Łapanka / Alicja Nałęcz-Idzikowska // Almanach Częstochowy. – 2006,
[t. 15] s. 235–237
120
ZBIGNIEW STAŃCZYK
411. Masowe wysiedlenia ludności polskiej w rejonie Krzepic (1939–1945) /
Henryk Wydmuch // Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 243–245
412. Pamiętna jesień / Stanisław Kusiba // Almanach Częstochowy. – 2005,
[T. 14], s. 213–218
413. Pamiętnik z okresu II wojny światowej pisany w Częstochowie przez /
Franciszka Czekajewskiego; posłowie Jan Czekajewski. – Warszawa: Wydawnictwo „Kobieta”, 2006. – 183 s.; 21 cm
414. Pierwsze dni okupacji / Tadeusz Dubicki. Robert Majzner // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach Polski odrodzonej i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa,
2006. – S. 429–436
415. Pokój Żymierskiego / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 87, s. 4
416. Świadek czasu wojny / Beata Cichoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2006, nr 105 s. 3
Film zrealizowany przez niemiecką stację ZDF o zbrodniach Wehrmachtu w Częstochowie
417. Znaleziona mogiła / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 175, s. 1
Dotyczy masowej egzekucji Romów w okolicach Bystrzanowic
418. Życie miasta pod okupacją niemiecką / Zbigniew Grządzielski // W:
Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach Polski
odrodzonej i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa, 2006. – S. 437–460
Zob. też poz. 3106, 3250
Zagłada Żydów
419. Ja, Jakub, syn Samuela / Jakub Wodzisławski. – Wrocław: „Atla 2”,
2007. – 139 s.; 5 s. tabl.; il.; 25 cm
420. Wiem że Bóg mnie uratował: z Arturo Dreifingerem – Żydem ocalonym w Polsce w czasie okupacji / rozm. Ireneusz Skubiś // Niedziela. – 2006, nr
46 s. 18–19
421. Wywózka po Yom Kippur / Wiesław Paszkowski; rozm. przepr. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 214 s. 2
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
121
422. Za honor i odwagę: medal Yad Vashem dla rodziny z Mirowa / Adam
Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 184, s. 1,3
Zob. też poz. 348
Ruch oporu
423. Akcje zbrojne i wywiadowcze, o których świat dowiedział się z komunikatów wojennych BBC / Zbigniew Zieliński // Niepodległość i Pamięć. –
2006, nr 1 s. 73–82
424. Bataliony Chłopskie w powiecie częstochowskim w latach 1940–1945 /
Henryk Dąbrowski // Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14] s. 219–225
425. Brytyjska misja wojskowa SOE Freston / Zbigniew Zieliński // Niepodległość i Pamięć. – 2007, nr 1 s. 157–166
426. Byliśmy zwyczajną młodzieżą / Lucjan Kępiński-Brust, Maryla Kępińska // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 148 s. 5
427. Freston – brytyjska misja wojskowa SOE w Polsce: przygotowania – przebieg – fiasko / Jarosław Durka // Zeszyty Historyczne. – 2007, z. 161 s. 91–121
428. Jedni z najdzielniejszych: żołnierze 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
WP 1918–1939 74 Pułku Armii Krajowej 1944–1945 / Zbigniew Zieliński. –
Warszawa: „Rytm”, 2006. – 280 s,: il.; 23 cm
429. Najmłodsi żołnierze 7 Dywizji Armii Krajowej / Zbigniew Zieliński //
Niepodległość i Pamięć. – 2007, nr 1 s. 175–184
430. Pamięć o krewnych przywrócona: losy rodziny Chorobów to piękna
karta dziejów Polski i naszej lokalej historii / Aleksander Cieślak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 34 s. 10
431. Ruch oporu / Tadeusz Dubicki, Robert Majzner // W: Częstochowa:
dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach Polski odrodzonej
i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa, 2006. –
S. 509–526
432. Strzały na Starym Rynku / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 213 s. 7
433. Tajne nauczanie w powiecie częstochowskim i radomszczańskim w latach 1939–1945 / Zbigniew Zieliński // Niepodległość i Pamięć. – 2006, nr 1
s. 215–221
122
ZBIGNIEW STAŃCZYK
434. W walce o polską szkołę: tajne nauczanie w okresie okupacji niemieckiej na obszarze Obwodu Włoszczowskiego AK / Józef Krasuski, Bolesław Król
// Niepodległość i Pamięć. – 2006, nr 2 s. 65–90
435. Walczyliśmy o wolność: Bogumiła Rankowska-Kulik, ps. „Wiśka”,
wspomina Powstanie Warszawskie / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie.
– 2005, nr 192, s. 5
436. Wspomnienia Antoniego Pospieszalskiego, uczestnika operacji „Freston” // Przegląd Zachodni. – 2005, nr 2 s. 189–198
437. Wspomnienia wojenne Franciszka Machury / Kamil Machura // Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2006 s. 97–104
Zob. też poz. 460, 461
Wyzwolenie
438. Armia Czerwona na Jasnej Górze / Eugeniusz Guz // Przegląd. – 2005,
nr 7, s. 52–53
439. Groźna wyprawa do kina: 16 stycznia 1945 r. we wspomnieniach / dick
// Życie Częstochowskie. – 2007, nr 14 s. 7
440. Sześćdziesiąta pierwsza rocznica wyzwolenia Częstochowy przez 54
Brygadę Pancerną Gwardii / Adrian Kowalczyk // Częstochowski Biuletyn
Oświatowy. – 2006, nr 1, s. 6–8
V.7. Dzieje najnowsze
441. Częstochowa lat osiemdziesiątych / Zygmunt Woźniczka // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 4: Dzieje miasta i klasztoru
po 1945 roku / pod red. Krystyny Kersten. – Częstochowa, 2007. – S. 347–396
442. Częstochowa w 1956 roku / Dariusz Jarosz // W: Częstochowa: dzieje
miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 4: Dzieje miasta i klasztoru po 1945 roku /
pod red. Krystyny Kersten. – Częstochowa, 2007. – S. 113–134
443. Częstochowa w latach 1945–1947 / Dariusz Jarosz // W: Częstochowa:
dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 4: Dzieje miasta i klasztoru po 1945
roku / pod red. Krystyny Kersten. – Częstochowa, 2007. – S. 11–44
444. Częstochowa w latach 1957–1970 / Tadeusz Wolsza // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 4: Dzieje miasta i klasztoru po
1945 roku / pod red. Krystyny Kersten. – Częstochowa, 2007. – S. 159–222
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
123
445. Częstochowa w latach siedemdziesiątych / Zygmunt Woźniczka // W:
Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 4: Dzieje miasta
i klasztoru po 1945 roku / pod red. Krystyny Kersten. – Częstochowa, 2007. –
S. 223–274
446. Częstochowa w okresie stalinizmu 1948–1955 / Dariusz Jarosz // W:
Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 4: Dzieje miasta
i klasztoru po 1945 roku / pod red. Krystyny Kersten. – Częstochowa, 2007. –
S. 57–112
447. Częstochowskie ślady wielkiej historii: wspomnienie o Janie Nowaku–
Jeziorańskim / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 19 s. 3
448. Gdzie Aleje z tamtych lat / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 249 s. 4–5; nr 250 s. 4; nr 251 s. 6
449. Kierunki działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa wobec inteligencji technicznej na przykładzie kadry naukowej Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej / Mirosław Sikora // Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989. – 2007, T. 5 s. 152–196
450. Miejsce Jasnej Góry w zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej
(1978–1995) / Zachariasz S. Jabłoński // Studia Claromontana. – 2006, T. 24
s. 299–345
451. Na plac po suwerenność / Ryszard Baranowski // 7 Dni. – 2006, nr 40 s. 18
Wydarzenia października 1956 r.
452. Odrzuceni / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 9 s. 6
Działacze opozycji demokratycznej w obecnej rzeczywistości
453. Pamięć i upamiętnienie Żydów w Lelowie / Anna Walczyk // W: Żydzi
lelowscy: obecność i ślady / pod red. Michała Galasa i Mirosława Skrzypczyka.
– Kraków: „Austeria”, 2006. – S. 75–104
454. Pochód / Zbisław Janikowski // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 84 s. 7
455. Postscriptum / Jarosław Kapsa // W: Częstochowa: dzieje miasta
i klasztoru jasnogórskiego. T. 4: Dzieje miasta i klasztoru po 1945 roku / pod
red. Krystyny Kersten. – Częstochowa, 2007. – S. 561–596
Częstochowa po 1989 roku
124
ZBIGNIEW STAŃCZYK
456. Walka ideologiczna zjednoczonej partii robotniczej z Jasną Górą w czasach apogeum stalinizmu / Damien Thiriet // Studia Claromontana. – 2006,
T. 24 s. 17–50
457. Życie społeczno-polityczne Częstochowy w 1945 roku / Jerzy Zdański
// Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2005, nr 4, s. 3–7
458. Życie społeczno-polityczne w Częstochowie w 1945 roku / Jerzy Zdański // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae. – T. 1, 2006 s. 19–25
Zob. też poz. 3262, 3277
Podziemie antykomunistyczne
459. Inwigilacja byłych żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego na terenie Czestochowy i okolic / Andrzej Krzystyniak // Gazeta Częstochowska. –
2006, nr 28 s. 6
460. Oddział „Bolesława” w latach 1939–1947 / Jarosław Durka // Almanach
Ziemi Koziegłowskiej. – 2005 s. 83–96
461. Oddział Władysława Musialika „Bolesława” w latach 1939–1947 / Jarosław Durka // Zeszyty Historyczne WiN-u. – 2005, nr 24 s. 87–102
462. Podziemie i konspiracja w latach 1945–1949 / Ryszard Śmietanka–
Kruszelnicki // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 4:
Dzieje miasta i klasztoru po 1945 roku / pod red. Krystyny Kersten. – Częstochowa, 2007. – S. 45–56
463. Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie / Tomasz Toborek. – Łódź: Instytut Pamięci Narodowej, 2007. – 273 s.; 28 s. tabl.: faks, fot.
portr.; 21 cm
464. Trzecia Komenda Konspiracyjnego Wojska Polskiego / Andrzej
Krzystyniak // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 16, s. 4
465. W kręgu Konspiracyjnego Wojska Polskiego: oddział ppor. Alfonsa
Olejnika „Babinicza” i jego likwidacja przez aparat bezpieczeństwa / Jerzy Bednarek // Zeszyty Historyczne WiN-u. – 2005, nr 24 s. 5–25
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
125
„Solidarność”. Działalność opozycyjna w latach 1980–1989
466. Dramat miłości, cierpienia i nadziei / Piotr Proszowski // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 40, s. 6
Sprawa Ireny Urbańskiej, aresztowanej 26.02.1982 r. i zaginionej w tajemniczych okolicznościach
467. Dwa początki: Niezależne Zrzeszenie Studentów w Częstochowie,
1980–1990 / Wojciech Rotarski // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 7 s. 11; nr
8 s. 11
468. Historia najnowsza: [fragment książki przygotowywanej do druku] /
Maria Nowakowska-Majcher // Aleje 3. – 2007, nr 59 s. 42
469. Sami zbudowaliśmy nasz związek: narodziny „Solidarności” wspomina
Aleksander Przygodziński / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 202, s. 4–5
470. „Solidarność” częstochowska / Kazmierz Miroszewski // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 4: Dzieje miasta i klasztoru
po 1945 roku / pod red. Krystyny Kersten. – Częstochowa, 2007. – S. 319–346
471. Stan wojenny – stan brzemienny / Urszula Grohman; rozm. przepr.
Piotr Proszowski // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 49 s. 6
472. Stan wojenny we wspomnieniach częstochowian // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 290 s. 4–5
473. Strajki w Częstochowie, tworzenie „Solidarności”: pamiętny sierpień
'80 w relacjach uczestników historycznych wydarzeń / oprac. Wojciech Rotarski
// Życie Częstochowskie. – 2005, nr 171, s. 6–7
474. Święta stanu wojennego / oprac. Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 298 s. 12
475. Trzynasty grudnia 1981 w Częstochowie / Elżbieta Nowak // Gazeta
Częstochowska. – 2007, nr 50 s. 1,4
476. Wielekroć lustrowany Jarosław Kapsa / Dorota Stenhagen // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 72 s, 2V.8.
126
ZBIGNIEW STAŃCZYK
V.8. Historia. Sylwetki
Biografie zbiorowe
477. Biografie częstochowian / Zbigniew Grządzielski // Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14], s. 189–199
479. Biogramy częstochowian / Waldemar Andre, Zbigniew Grządzielski //
Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 239–248; 2007 [t. 15] s. 212–214
480. Biogramy pomordowanych // W: Mężom i Ojcom Naszym / pod
red.Tomasza Mysłka i Zbigniewa Ziętala. – Częstochowa:, 2006. – S. 73–192
481. Cmentarz ewangelicko-augsburski w Częstochowie: przewodnik biograficzny / Juliusz Sętowski; Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy. – Czestochowa: Muzeum Częstochowskie, 2006. – 240 s.: il., mapa; 25 cm
482. Cmentarz Kule w Częstochowie: przewodnik biograficzny / Juliusz Sętowski. – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2005. –
396, [3] s.: il.; 25 cm
483. Odeszli, zostaną w naszej pamięci // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2005, nr 254, s. 5; nr 255, s. 4
484. Oficerowie częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty zamordowani na
wschodzie w 1940 roku: noty biograficzne / Lech Mastalski. – Kraków–
Częstochowa: Fundacja Cemtrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego,
2005. – 181 s.: portr.; 25 cm
485. Pamięć czasu / Barbara Szymańska // Almanach Częstochowy. – 2005,
[T. 14], s. 183–188
486. Postacie z historii ziemi lelowskiej / pod red. Marianna Nowaka i Mirosława Skrzypczaka. – Lelów: Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne
im. Walentego Zwierkowskiego, 2005. – 38, [1] s.: fot., mapa, portr.; 22 cm
487. Relacje tych, którzy przeżyli // W: Mężom i Ojcom Naszym / pod
red.Tomasza Mysłka i Zbigniewa Ziętala. – Częstochowa, 2006. – S.31–72
488. Słownik biograficzny regionu częstochowskiego / Ewa Florek, Mirosław Zwoliński. – Częstochowa: Komisja Historyczna i Koło PTTK „Projektant” przy Oddziale PTTK Huty „Częstochowa”, 2005. – 328 s.: portr.; 21 cm
489. Średniowieczny leksykon biograficzny Częstochowy / Bogdan Snoch //
Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14], s. 66–70
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
127
490. Umarłych wieczność dotąd trwa, póki pamięcia im się płaci / Łukasz
Sośniak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 43, s. 11
Badora Jerzy
491. Jerzy Badora / Augustyn Chojnowski; Maciej Batorek // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 23
492. Jerzy Badora (1920–2006): wspomnienie / Janusz Pawlikowski // Życie
Częstochowskie. – 2006, nr 10 s. 7
493. Jerzy Badora: pożegnanie / Juliusz Sętowski // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 20 s. 11
Banaś Antoni
494. Życie i działalność Antoniego Banasia / Stanisław Gmitruk // Almanach
Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 210–211
Bardecki Mieczysław
495. Wrzesień: Pamięć nieprzemijająca / Ryszard Baranowski // 7 Dni. –
2006, nr 38, s. 22–23
Bardziński Adam
496. Adam Bardziński – parlamentarzysta, działacz ludowy, społecznik /
Izabela Szumlas // Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 147–162
Bączyński Stanisław „Bas”
497. Stanisław Bączyński / Edward Szostak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 23, s. 4
Biegańska–Płodowska Halina
498. Córka Biegańskiego / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 156, s. 7
Biegański Władysław
499. Biegański a higiena i sport podczas Wystawy Przemysłu i Rolnictwa
w Częstochowie w 1909 r. / Teresa Drozdek-Małolepsza // W: Władysław Biegański (1857–1917): częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik / pod red.
Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa, 2007. – S. 123–130
500. Działalność pedagogiczna i oświatowa doktora Władysława Biegańskiego / Małgorzata Piasecka // W: Władysław Biegański (1857–1917): często-
128
ZBIGNIEW STAŃCZYK
chowski lekarz, naukowiec i społecznik / pod red. Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa, 2007. – S. 79–96
501. Kalendarium życia doktora Władysława Biegańskiego / Janusz Pawlikowski // W: Władysław Biegański (1857–1917): częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik / pod red. Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa, 2007. –
S. 157–180
502. Krąg rodzinny doktora Biegańskiego / Andrzej Kuśnierczyk // W: Władysław Biegański (1857–1917): częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik /
pod red. Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa, 2007. – S. 25–36
503. Lata szkolne Władysława Biegańskiego w Piotrkowie / Zenon Bartczak
// W: Władysław Biegański (1857–1917): częstochowski lekarz, naukowiec
i społecznik / pod red. Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa, 2007. – S. 19–24
504. Logika medycyny / Jarosław Sak // Zagadnienia Naukoznawstwa. –
2005, T. 41 s. 25–36
505. Szczęście i cierpienie: wybór myśli z dzieł Władysława Biegańskiego /
wyboru dokonał Gerwazy Świderski // W: Władysław Biegański (1857–1917):
częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik / pod red. Juliusza Sętowskiego. –
Częstochowa, 2007. – S. 207–216
506. Tradycje filozoficzne w polskiej medycynie / Jacek Gawrychowski,
Stanisław Gawrychowski, Janusz Skalski // Kardiochirurgia i Torakochirurgia
Polska. – 2006 z. 3 s. 236–241
507. Władysław Biegański – zarys biografii / Stanisław Gawrychowski // W:
Władysław Biegański (1857–1917): częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik / pod red. Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa, 2007. – S. 9–18
508. Zawodowa aktywność Władysława Biegańskiego / Juliusz Sętowski //
W: Władysław Biegański (1857–1917): częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik / pod red. Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa, 2007. – S. 57–70
Zob. też poz. 5, 189
Bielecki Walerian
509. O „Kubusiu” i jego twórcy / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 166, s. 7; nr 171, s. 8
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
129
Bielobradek Władysław
510. Z dziejów rodziny Bielobradków / Aleksander Cieślak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 223 s. 8–9
Bińkowski Józef
511. Józef Bińkowski: pożegnanie / Edward Szostak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 111, s. 4
Cuglewski Ireneusz
512. Nieśli ludziom radość i zadumę: wspomnienia z lat 1945–1980 / Ireneusz Cuglewski. – Kamienica Polska – Nowa Wieś – Wrzosowa: [b.w.], 2007. –
154 s.: il; 24 cm
513. Z ciemności śmierci do blasku życia: wspomnienia z lat 1939–1945 /
Ireneusz Cuglewski. – [b.m.: b.w., 2006]. – 232 s.: fot., 21 cm
Długosz Jan
514. Dokument w Rocznikach Jana Długosza / Agnieszka Nalewajek. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006. –
249 s.; 25 cm
515. Droga Jana Długosza do historiografii / Jerzy Wyrozumski // Zeszyty
Długoszowskie. – 2007, nr 6 s. 33–38
516. Europa czasów Jana Długosza / Henryk Samsonowicz // Zeszyty Długoszowskie. – 2007, nr 6 s. 61–66
517. Gniewosz – Jadwiga – Wilhelm: Krytyka przekazu „Annales” Jana
Długosza / Jarosław Nikodem // Przegląd Historyczny. – 2007, T. 48 z. 2 s. 175–
195
518. Góry w dziele Jana Długosza „Chorographia Regni Poloniae” / Jerzy
Wyrozumski // Zeszyty Długoszowskie. – 2006 s. 19–24
519. Jan Długosz (1415–1480) / Jan Łączewski // Galeria / LiTWA. – 2007,
nr 6 s. 22–26
520. Jan Długosz jako administrator dóbr w służbie biskupa Zbigniewa Oleśnickiego / Zbyszko Górczak // Zeszyty Długoszowskie. – 2006 s. 45–50
521. Jana Długosza mądrość praktyczna / Jan Kowalski // Zeszyty Długoszowskie. – 2007, nr 6 s. 57–60
130
ZBIGNIEW STAŃCZYK
522. Ks. Jan Długosz o swej ziemi rodzinnej / Jan Związek // Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 99–117
523. „O Państwie Bożym” św. Augustyna a „Roczniki” Jana Długosza / Jarosław Małecki // Studia Gnesniensia. – 2004, T. 18 s. 237–247
524. Okres Wielkiej Schizmy (1378–1417) i Sobory Powszechne XV wieku
w kronikarskim ujęcia Jana Długosza / Jarosław Krutak // Zeszyty Długoszowskie. – 2006 s. 53–76
525. Pięćdziesiąt pięć lat nad krytyczną reedycją dziejów Polski Jana Długosza / Jerzy Wyrozumski // Nauka. – 2006 nr 2 s. 153–166
526. Postać i obraz Jana Długosza w wybranych polskich podręcznikach historii
(1918–1997) / Beata Urbanowicz // Zeszyty Długoszowskie. – 2007, nr 6 s. 49–56
527. Powoływanie władcy w Rocznikach Jana Długosza / Roman Sobotka. –
Warszawa: „Liber”, 2005. – 213 s.; 24 cm
528. Znani ludzie epoki w oczach Jana Długosza / Lidia Korczak // Zeszyty
Długoszowskie. – 2006 s. 39–44
Dobiech Ireneusz
529. Moje wojenne przeżycia / Ireneusz Dobiech // Życie Częstochowskie,. –
2007, nr 242 s. 6; nr 251 s. 7
530. Pierwsze powojenne miesiące / wspomina Irenusz Dobiech // Życie
Częstochowskie. – 2007, nr 180 s. 6
Dominikowski Jan
531. Jan Dominikowski (1921–2006): wspomnienie / Edward Szostak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 106 s. 16
Drzewieniecki Włodzimierz
532. Prof. płk dypl. rez. Włodzimierz Marian Drzewieniecki – częstochowianin z Buffalo / Robert Majzner, Alicja Popczyk // Ziemia Częstochowska. –
2005, t. 32 s. 169–189
Dudwał Franciszek
533. Hieronim Franciszek Dudwał (1913–1940) / Witold Hupka // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 220, s. 5
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
131
534. Podporucznik pilot Hieronim Franciszek Dudwał / Witold Hupka //
Niedziela. – 2007, nr 35–38 dod Częst. s. VI
Dzienniak Leon
535. Leon Dzienniak / Aleksander Cieślak // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2006, nr 51 s. 6
Furmańczyk Henryk
536. Henryk Furmańczyk (1916–1992): wspomnienie / Witold Hupka // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 190, s. 4
Furs Jerzy
537. Jerzy Apoloniusz Furs (1927–1944) / Edward Szostak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 171, s. 8
Gracki Gustaw
538. Dziś spotkanie z autorem: „Wspomnienia z powstania warszawskiego”
/ Aleksander Cieślak, Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2007, nr
27 s. 5
539. Lawina musiała zejść / Gustaw Gracki; rozm. przepr. Marian Panek //
Aleje 3. – 2005, nr 51, s. 31–33
540. Nam nie śniły się dziewczyny, tylko karabiny. Myśmy chcieli się bić / Gustaw Gracki; rozm. Violetta Gradek // Dziennik Zachodni. – 2007, nr 178 s. 17
Hrehorów Zygmunt
541. Najkrótszą drogą do kraju / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska.
– 2006, nr 51/52 s. 12
Kardas Jan
542. Pułkownik Jan Kardas: wspomnienie / Adam Szulc // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 137 s. 4
Klajn Krystyna
543. Krystyna Klajn (1914–2004): portrety harcerskie / Edward Szostak //
Życie Częstochowskie. – 2005, nr 176, s. 8
Komorowscy herbu Ostoja
132
ZBIGNIEW STAŃCZYK
544. Ród Komorowskich z Siedlisk pod Szczekocinami / Andrzej Siwiński //
Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 32, s. 6
Koniecpolscy herbu Pobóg
545. Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632–1646 / oprac. Agnieszka Biedrzycka. – Kraków: „Societas Vistulana”, 2005. – 774 s.; 24 cm
546. Udział kanclerza Jana Taszki z Koniecpola w zabiegach o osadzenie na
tronie polskim wielkiego księcia litewskiego Kazimierza Jagiellończyka / Wioletta Zawitkowska // Kresy Południowo-Wschodnie. – 2005, R. 3/4 z. 1 s. 15–31
Zob. też poz. 301
Koral Mieczysław
547. „Ciekawych zadań nie brakowało” Mieczysław Koral – częstochowianin o niezwykłym życiorysie / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 224 s. 7; nr 229 s. 7; nr 244 s. 7
548. Marumbele: z Szarych Szeregów na Czarny Ląd / Mieczysław Koral. –
Toruń: Adam Marszałek, 2005. – 405 s.: il.; 21 cm
Stefan Korboński
549. Stefan Korboński (1901–1989) pisarz i polityk / Edward Szostak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 112, s. 7
550. W imieniu Rzeczypospolitej / Stefan Korboński; przypisy Andrzej
Krzysztof Kunert. – Warszawa; Waszyngton: Fundacja im. Stefana Korbońskiego, 2005. – 347 s.; 24 cm
Kordecki Klemens Augustyn
551. Ojciec Augustyn Kordecki – nauczyciel modlitwy / Tomasz Ciołek //
Jasna Góra. – 2006, nr 1, s. 9–11
552. Przeor Augustyn Kordecki w sztukach plastycznych: zarys problematyki / Eustachy Rakoczy // Studia Claromontana. – 2005, T. 23, s. 143–158
Zob. też poz. 3324
Kostrzewska Maria
553. Maria Kostrzewska / Edward Szostak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 7, s. 5
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
133
Kotecki Józef
554. Na straży Cudownego Obrazu: wspomnienie o płk. Józefie Koteckim /
Eustachy Rakoczy // Jasna Góra. – 2005, nr 4, s. 32–33
555. Odeszli z naszych szeregów / Jerzy Łazarczyk // Zeszyty Kombatanckie.
– 2004, nr 37 s. 96
Kowalik Mieczysław
556. Mieczysław Kowalik: pożegnanie / Janusz Miller // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 286 s. 15
Kozielewski Ignacy
557. Ignacy Kozielewski – artysta / Stanisław Stanik // Galeria / LiTWA. –
2007, nr 7 s. 35–36
Krakowian Henryk
558. Życie godne książki // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 224, s. 7
Krok Julian
559. Niezwykłe losy pilota myśliwców / Stanisław Kusiba // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 152 s. 4
Kurpiński Jerzy
560. Kpt. Jerzy Kurpiński „Ponury” (1918–1955) / Edward Szostak // Życie
Częstochowskie. – 2007, nr 106 s. 6
Kurzak Helena
561. Byłam najmlodszym żołnierzem II Korpusu / Anna Wyszyńska // Niedziela. – 2006, nr 25 dod. Częst. s. VIII
Lemański Jerzy
562. Jerzy Lemański (1924–2006) / Edward Szostak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 25, s. 5
563. Jerzy Lemański: wspomnienie / Mieczysław Hrehorów // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 38, s. 12
Łęski Zygmunt
564. Druh Zygmunt Łęski „Młody” (1923–2004) / Edward Szostak // Życie
Częstochowskie. – 2005, nr 159, s. 5
134
ZBIGNIEW STAŃCZYK
565. Pamięci druha Zygmunta Łęskiego / Wojciech Łęski, współpr. Zbigniew Łęski. – Częstochowa: nakładem autorów; druk. E-Media, 2006. – 120 s.:
il.; 24 cm
Mlek Jan
566. Wojciech Mlek: życiorysy „sienkiewiczaków” / Aleksander Cieślak //
Życie Częstochowskie. – 2007, nr 24 s. 7
Nocoń Zdzisław
567. Zdzisław Teodor Nocoń: bohaterski podchorąży / Aleksander Cieślak //
Życie Częstochowskie. – 2006, nr 151, s. 6
Olejnik Alfons
568. Porucznik Alfons Olejnik „Babinicz” – komendant Oddziału Partyzanckiego SOS "Oświęcim" Konspiracyjnego Wojska Polskiego / Ksawery Jasiak // Rocznik Wieluński. – 2005, T. 5, s. 123–139
Zob. też poz. 465
Omyła Wojciech
569. Wojciech Omyła (1924–1944) / Edward Szostak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 152, s. 7
570. Wojciech Omyła (1924–1944) / Edward Szostak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 148, s. 5
Opałko Włodzimierz
571. Harcmistrz Włodzimierz Opałko / Edward Szostak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 147 s. 7
Ostrowscy herbu Korab
572. Rodowód dziedziców Maluszyna / Andrzej Siwiński // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 3, s. 11
Paszczuk Kazimierz
573. Historia pewnego żołnierza / Andrzej Siwiński // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 235 s. 5
574. Kim byli żołnierze polegli w Niegowej / Andrzej Siwiński // Gazeta
Częstochowska. – 2006, nr 35 s. 6
Raczyńscy herbu Nałęcz
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
135
575. Dzieje siedliska magnackiego w Złotym Potoku / Andrzej Siwiński //
Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 50, s. 4
Rolat Zygmunt
576. Ambasador miasta / Zygmunt Rolat; rozm. przepr. Tadeusz Piersiak //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 201, s. 4
577. Trzy dusze Rolata / Szewach Weiss // Wprost. – 2006, nr 49 s. 76–77
Sojczyński Stanisław „Warszyc”
578. Generał Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc” / Ksawery Jasiak // Przegląd Historyczno-Wojskowy. – 2006, nr 1 s. 217–227
579. Stanisław Sojczyński: zapomniani bohaterowie / Stefan Melak // Gazeta
Polska. – 2005, nr 43, s. 24
580. Tajemnicza mogiła kłuje w oczy: gdzie pochowano „Warszyca” / Mieczysław Gumola // Kronika Miasta Łodzi. – 2005, z. 1/2 s. 195–202
Zob. też poz. 463
Staniewicz Jan
581. Śmierć na ochotnika / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 233 s. 4
Stalens Henryk
582. Gwiazda prawie nasza: częstochowskie korzenie Juliette Binoche /
Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 186 s. 7
583. Losy Henryka Stalensa: kim był pradziadek Juliette Binoche / Juliusz
Sętowski // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 259, s. 5
Stasiecki Eugeniusz
584. Eugeniusz Stasiecki ps. „Piotr”, „Pomian” (1913–1944) / Edward Szostak // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 145 s. 6
585. Opowieść o druhu Eugeniuszu / Edward Szostak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 148, s. 18–19
Steinhagenowie
586. Steinhagenowie: historia ze smakiem / Maria Eliza Steinhagen. – Warszawa: „Świat Książki”, 2005. – 168 s.: il.; 24 cm
136
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Sypek Henryk
587. Henryk Sypek (1931–1956) / Edward Szostak // Życie Częstochowskie.
– 2005, nr 234, s. 7
Szperling Seweryn
588. Życie po wyjściu z dziury / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 234, s. 5
Tarchalski Mieczysław „Marcin”
589. Komendant „Marcin” / Waldemar Gałuszko. – Szczecin: Gmina Miasto
Szczecin. Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, 2006. – 104 s.: il.; 25 cm
590. Mieczysław Tarchalski: przyczynek do represji komunistycznych /
Zbyszko Szymczyk // Niepodległość i Pamięć. – 2006, nr 1 s. 83–99
591. w sprawie Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”: list matki aresztowanego oficera AK do generała Stanisława Popławskiego / Aleksandra Tarchalska; oprac. Jarosław Durka // Niepodległość i Pamięć. – 2007, nr 1 s. 185–188
Tokarz Wacław
592. Wacław Tokarz – Janusz Jędrzejewicz – Marian Kukiel: między oświatą a
polityką / Roman Tomaszewski // Kultura i Edukacja. – 2007, nr 1 s. 106–115
593. Związki Wacława Tokarza z Częstochową / Sylwia Bęben // Ziemia
Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 163–167
Trawiński Florian
594. Florian Trawiński (1850–1906) – częstochowianin, obrońca Luwru
w 1871 r. / Barbara Kubicka–Czekaj // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15]
s. 123–127
Warszycki Stanisław
595. Kasztelan Stanisław Warszycki w legendach i opowieściach / Bogdan
Snoch // Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 237–242
596. Warszycki, chłopi i diabeł / Jerzy Górecki // Almanach Częstochowy. –
2005, [T. 14], s. 75–79
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
137
Wereszczyński Jerzy
597. Nasz człowiek w Londynie / Aleksander Cieślak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 70, s. 7
Wielgut Franciszek
598. Franciszek Wielgut – żołnierz, nauczyciel i wychowawca / Sławomir
Błaut // Przegląd Historyczno-Wojskowy. – 2005, nr 1, s. 204–211
Więckowski Tadeusz
599. Żył dla drugich: Tadeusz Więckowski – twórca lotniczego transportu
medycznego / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 210 s. 7
Władysław Opolczyk
600. Dokumenty księcia Władysława Opolczyka zachowane w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu / Roman Stelmach // Sobótka. – 2005, nr
3, s. 393–397
601. Fundacje kościelne Władysława Opolczyka / Leszek Wojciechowski //
W: Książę Władysław Opolczyk: fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze
w Częstochowie / red. Marceli Antoniewicz, Janusz Zbudniewek. – Warszawa,
2007. – S. 31–96
602. Jan Długosz o sprawcy fundacji jasnogórskiej / Piotr Bilnik // Almanach
Częstochowy. – 2005, [T. 14], s. 32–35
603. Książę Władysław Opolczyk w otoczeniu Karola IV / Idzi Panic // W:
Książę Władysław Opolczyk: fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze
w Częstochowie / red. Marceli Antoniewicz, Janusz Zbudniewek. – Warszawa,
2007. – S. 309–324
604. Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370–1401: studium o elicie władzy w relacjach z monarchą / Jerzy Sperka. – Katowice: Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, 2006. – 477 s., 8 s.tabl.; 24 cm
605. Podstawy i zakres władzy księcia Władysława II opolskiego w ziemi
wieluńskiej oraz północno-zachodniej Małopolsce / Marceli Antoniewicz // W:
Książę Władysław Opolczyk: fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze
w Częstochowie / red. Marceli Antoniewicz, Janusz Zbudniewek. – Warszawa,
2007. – S. 195–244
606. Regencja Władysława Opolczyka na Rusi Czerwonej / Aleksander
Świeżawski // W: Książę Władysław Opolczyk: fundator klasztoru Paulinów na
138
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Jasnej Górze w Częstochowie / red. Marceli Antoniewicz, Janusz Zbudniewek. –
Warszawa, 2007. – S. 247–290
607. Wieluń pod panowaniem Władysława Opolczyka / Tadeusz Olejnik //
Rocznik Wieluński. – 2006, T. 6 s. 7–16
608. Władysław Jagiełło i Jadwiga oraz ich zaplecze polityczne wobec Władysława Opolczyka i jego zwolenników / Janusz Sperka // W: Książę Władysław
Opolczyk: fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie / red.
Marceli Antoniewicz, Janusz Zbudniewek. – Warszawa, 2007. – S. 325–370
609. Władysław Opolczyk – przyczynek do tematu Częstochowa / Herman
Weidhaas // W: Książę Władysław Opolczyk: fundator klasztoru Paulinów na
Jasnej Górze w Częstochowie / red. Marceli Antoniewicz, Janusz Zbudniewek. –
Warszawa, 2007. – S. 371–382
610. Władysław Opolczyk fundator Jasnej Góry / Norbert Honka // Zeszyty
Eichendorffa. – 2005, z. 12 s. 6–19
611. Władysław Opolczyk jakiego nie znamy / pod red. Anny Pobóg-Lenartowicz; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologii. – Opole: Redakcja Wydawnictw WT UO, 2001. – 177, [3] s.; 21 cm
Rec. Marek Cetwiński // Ziemia Częstochowska, – 2007, T. 34 s. 223–230
612. Władysław Opolczyk jako książę opolski / Kazmierz Dola // W: Książę
Władysław Opolczyk: fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie / red. Marceli Antoniewicz, Janusz Zbudniewek. – Warszawa, 2007. –
S. 17–30
613. Władztwo księcia Władysława Opolczyka w ziemi dobrzyńskiej i na
Kujawach / Jan Tęgowski // W: Książę Władysław Opolczyk: fundator klasztoru
Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie / red. Marceli Antoniewicz, Janusz
Zbudniewek. – Warszawa, 2007. – S. 291–308
Zob. też poz. 321
Wojcieszek Wiktor
614. Wiktor Wojcieszek: pożegnanie / Stanisław Kusiba // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 207 s. 4
Woźnicka Aurelia
615. Aurelia Woźnicka: wspomnienie / Alina Kabus // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 10, s. 6
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
139
VI. Etnografia
VI.1. Zagadnienia ogólne etnografii
616. Dziedzictwo kulturowe częstochowskiego: wierzenia, obyczaje i obrzędy rodzinne / Barbara Pabian. – Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
2005. – 280 s.: il., mapy; 21 cm
Rec.: Izabela Jasińska // Literatura Ludowa, – 2006, nr 2 s. 52–54
617. Zbiory Etnografii i / Andżelika Bilska, Elżbieta Miszczyńska, Katarzyna Jezierska // Rocznik Muzeum w Częstochowie. – 2005, T. 7, s. 53–61
618. Zbiory etnografii II / Regina Rok // Rocznik Muzeum w Częstochowie. –
2005, T. 7, s. 63–83
VI.2. Kultura Duchowa. Sztuka Ludowa. Podania i legendy
619. Baśnie i legendy północnej Jury / pod red. Justyny Siemion. – Janów:
Partnerstwo Północnej Jury, 2007. – 49 s.: il.; 21 cm
620. Diable sprawy w regionie częstochowskim / Bogdan Snoch // Almanach
Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 232–236
621. Józef Kaczmarek: wspomnienie / Anna Purska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 1, s. 7
622. Podczęstochowskim szlakiem podań i legend / Bogdan Snoch // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 77–88
623. Renesansowy artysta / Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. –
2005, nr 36, s. 7
Zdzisław Purchała
624. Taniec z aniołami / Ewa Trepka // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 298 s. 11
Elżbieta Siemion z Janowa
625. Wiara w zabobony w regionie częstochowskim / Jerzy Górecki // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 67–75
626. Wrzosowianie / Agnieszka Porębińska // Częstochowski Biuletyn
Oświatowy. – 2006, nr 3 s. 17–18
627. Wyjątkowe świątki przydrożne / Andrzej Siwiński // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 4, s. 11
Borzykowa
140
ZBIGNIEW STAŃCZYK
VI.3. Kultura życia społecznego. Obrzędy. Obyczaje
628. Wielkanoc wiejska, miejska, ziemiańska i książęca / Dorota Steinhagen
// Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 89, s. 10
629. Wigilia na Jasnej Górze / Jerzy Tomziński // Niedziela. – 2006, nr 52 s. 50
VI.4. Kultura materialna
630. Ciulim z Lelowa / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 56, s. 5
VII. Zagadnienia gospodarcze
VII.1. Zagadnienia ogólne
631. Dziesięć największych inwestycji: miasto ma plan na lata 2007–2013 /
Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 190, s. 1,3
632. Efekty ekonomiczne reformy administracyjnej kraju w Częstochowie
i podregionie częstochowskim / Stanisław Podczarski // W: Region częstochowski / red. Konrad Głębocki. – Częstochowa, 2006. – S. 106–114
633. Ekonomiczne i środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu
w województwie śląskim / Agnieszka Lorek, Arkadiusz Przybyłka // Polityka
Gospodarcza. – 2005, nr 11, s. 195–206
634. Jasna Góra i co jeszcze: debata o przyszłości Częstochowy / Tadeusz
Wrona, Karol Plutecki, Jan Korsak, Felicjan Bylok, Artur Warzocha // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 54 s. 2
635. Nagrody dla najlepszych wyrobów naszego regionu / Agnieszka Kolbe
// Życie Częstochowskie. – 2006, nr 241 s. 5
636. Oferty biznesowe częstochowskich firm = Businnes offers of Częstochowa firms. – Częstochowa: Urząd Miasta Częstochowy, 2005. – 224 s.; 24 cm
637. Pierwszy okres wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Gospodarczego w województwie śląskim / Elżbieta Bieńkowska //
Wspólnoty Europejskie. – 2005, nr 7/8 s. 25–32
638. Powiat częstochowski: od rzemiosła do przemysłu = Częstochowa County: from handicraft to industry / Marek Żelkowski. – Bydgoszcz: Promocja
Polska, 2007. – 112 s.: il.; 31 cm
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
141
639. Procesy prywatyzacyjne w byłym województwie częstochowskim oraz
regionie / Ewa Bitner // W: Region częstochowski / red. Konrad Głębocki. –
Częstochowa, 2006. – S. 136–145
640. Rozmowa z Adolfem Czerwińskim Prezesem Częstochowskiej Organizacji
Pracodawców / rozm. Joanna Bar // Puls Regionu. – 2005, nr 15/16, s. 18–19
641. Rozwój społeczny i gospodarczy województwa śląskiego na przełomie
XX i XXI wieku: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja S. Barczaka. – Katowice:
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.– 113 s.; 24 cm
642. Społeczno-ekonomiczne determinanty funkcjonowania rynku. – Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2005. – 200 s.; mapy, wykr.; 24 cm
643. Zrównoważony rozwój w gminach województwa śląskiego / Paweł
Szewczyk, Katarzyna Midor. – Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,
2007. – 129 s.: il.; 24 cm
VII.2. Urbanistyka. Planowanie przestrzenne
644. Aleje N.M.P. – arteria dla pieszych: konkurs na Aleje // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 13 s. 3
645. Bez rynku nie ma miasta / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 60, s. 2
Projekt przebudowy rynku w Kłobucku
646. Cięcie przez miasto: inwestycje: ulicą Sobieskiego na wschód / Tomasz
Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 71, s 4
647. Częstochowska śródmiejska: enklawa spacerowo-wypoczynkowa / Andrzej Stoszek // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 273–277
648. Czwarta aleja na Złotej Górze / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 94 s. 2
649. Czy można naprawić miasto? / Ryszard Baranowski // 7 Dni. – 2005 nr
18 s. 5; nr 19 s. 5
650. Diody i wielkie parasole / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 176 s. 2
Projekt przebudowy placu Biegańskiego
142
ZBIGNIEW STAŃCZYK
651. Europejskie i globalne wyzwania w polityce przestrzennej województwa śląskiego / Zbigniew Kamiński // Czasopismo Techniczne. – 2005, nr 2,
s. 58–71
652. Jest zagajnik, będzie rynek: Przyrów szykuje się do dużej inwestycji /
Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 209 s. 5
653. Krzepice jak Wrocław / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 62, s. 1
Projekt przebudowy rynku
654. Kształtowanie przestrzeni gmin w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych / Zofia Musielewicz // Aura. – 2006, nr 11 s. 30–32
655. Na nowe życie centrum / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 98, s. 1
656. Nowy rynek w Janowie / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 159 s. 1
657. Obrońmy II Aleję / Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2006, nr 58 s. 11
658. Ożywić miasto / Dorota Chudowska // 7 Dni. – 2005, nr 19 s. 7
659. Rozwój urbanistyczny Częstochowy po 1945 roku / Wojciech Zaleski //
W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 4: Dzieje miasta
i klasztoru po 1945 roku / pod red. Krystyny Kersten. – Częstochowa, 2007. –
S. 503–553
660. Rusza przebudowa III Alei / Ryszard Baranowski // 7 Dni. – 2006,
nr 25 s. 10
661. W barwach Jury: nowy rynek w Janowie / Agnieszka Kolbe // Życie
Częstochowskie. – 2006, nr 149, s. 4, fot.
662. Złoty Potok będzie miał rynek / AS // Życie Częstochowskie. – 2005,
nr 200 s. 1,3
Zob. też poz. 1152
VII.3. Budownictwo. Materiały budowlane
663. Deptak budowany nieudolnie / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 144 s. 4
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
143
664. Reputacja w gruzach / Marek Mamoń, Marek Wielgo // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 300, s. 1
Przemysłówka SA
665. Szybko i solidnie / Jacek Słomian; rozm. przepr. Renata Ryłko // 7 Dni.
– 2006, nr 26 s. 8
Częstochowski „Drewkop”
666. Temida w nowym domu / Wioleta Bąk // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 259, s. 1
Projekt przebudowy Sądu Okręgowego
VII.4. Przemysł
a) Zagadnienia ogólne. Ekonomika i organizacja przemysłu
667. Pięćdziesiąt pięć aktywnych lat / Henryk Piekut // Przegląd Techniczny.
– 2005, nr 3, s. 29
Częstochowski NOT
668. Rozwój przemysłu w Częstochowie w ostatnim dwudziestoleciu XIX
wieku – od Juty po Zapałki / Franciszek Sobalski // Almanach Częstochowy. –
2007, [T. 16] s. 199–201
b) Przemysł ciężki
669. Co z tą Hutą? / Barbara Muchalska, Mieczysław Gil, Janusz Kula; rozm. przepr. Ireneusz Skubiś // Niedziela. – 2005, nr 26 dod. Częst. s. IV–V
670. Dobry rok w Hucie / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. –
2006, nr 49 s. 1
671. Donbas w hucie Częstochowa: pomarańczowa transakcja / Irena Dryll //
Nowe Życie Gospodarcze. – 2005, nr 15, s. 26–27
672. Gorąco pod Częstochową: Donbas liczy na spóźnienie konkurenta /
Adam Woźniak // Gazeta Prawna. – 2005, nr 68 s. 9
673. Łup za Częstochowę: walka o zyski z transakcji / Adam Woźniak // Gazeta Prawna. – 2005, nr 185 s. 11
674. Między Mittal Steel a Donbasem? / Tomasz Sypniewski // Tygodnik Solidarność. – 2005, nr 24–25
675. Mittal kontra Donbas / Andrzej Dryszel // Przegląd. – 2005, nr 19 s. 52–53
144
ZBIGNIEW STAŃCZYK
676. Oferta ostatniej szansy? / Eliza Kwiatkowska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 93 s. 4
677. Polska stal pancerna dla polskich wozów bojowych / JB // Nowa Technika Wojskowa. – 2006, nr 1, s. 4
Oferta Huty „Częstochowa” dla przemysłu zbrojeniowego
678. Potrzeba woli polityków: sprzedaż aktywów Huty „Częstochowa” / Katarzyna Jaźwińska // Puls Biznesu. – 2005 nr 58 s. 7
679. Powody do dumy / Renata Kluczna // 7 Dni. – 2006, nr 39, s. 23
680. Ukraińcy na gigancie / Tomasz Haładyj, Eliza Kwiatkowska // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 250, dod. Gazeta o Stali, s. 2
c) Przemysł włókienniczy
681. Manufaktury włókiennicze w Częstochowie i okolicy w XIX wieku /
Franciszek Sobalski // Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 79–88
682. Nowe życie Wełnopolu / Jarosław Sobkowski // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 232, s. 3
683. Ostatni Mohikanin – liderem eksportu / Urszula Giżyńska // Gazeta
Częstochowska. – 2006, nr 26/26 s. 3
Stradom S.A.
684. W rytmie „Wełnopolu”: wspomnienia z dawnych lat / Zbisław Janikowski // Życie Częstochowskie. – 2006 nr 55 s. 7; nr 60 s. 7; nr 61 s. 10–11
685. Zaczęło się od szpagatu: historia „Stradomia” / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 132 s. 2
d) Energetyka
686. Inżynier z duszą rockmana / Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006 nr 89 s. 5
Zbigniew Piętka, prezes firmy „Pozyton”
687. Pięćdziesiąt pięć lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Częstochowie / R na podstawie informacji prezesa Zenona Panicza // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 51/52 s. 13
688. Zaprzęgli wiatr do pracy / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie.
– 2006, nr 145, s. 1,3
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
145
e) Górnictwo Rud Żelaza
689. Historia górnictwa rud żelaza i muzealnictwa górniczego w regionie
częstochowskim / Jerzy Gładysz // Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14],
s. 135–141
690. Szlakiem górnictwa rud żelaza w okręgu częstochowskim po roku
1945: od kopalni „Rudniki” do kopalni „Złochowice”. – Częstochowa: Międzyzakładowe Koło Seniorów SITG, 2005. – 194 k.: fot., mapy; 31 cm
691. Szlakiem górnictwa rud żelaza w okręgu częstochowskim po roku
1945: od kopalni „Rudniki” do kopalni „Złochowice”: suplement / oprac. Maciej
Laurman. – Częstochowa: Międzyzakładowe Koło Seniorów SITG, 2006. – 201
s: il.; 31 cm
692. Wspomnienia o przedsiębiorstwie związanym z kopalnictwem rud
w Częstochowie / Elżbieta Kowalczyk, Jerzy Gajecki // Almanach Częstochowy.
– 2007, [T. 16] s. 246–250
f) Przemysł papierniczy
693. Dzieje częstochowskiej papierni (do roku 1914) / Franciszek Sobalski //
W: Historia papiernictwa w Przeglądzie Papierniczym w latach 1950–2000. –
Łódź, 2006. – S. 199–201
694. Inwestujemy i podnosimy jakość / z Eugeniuszem Sperą, prezesem i
właścicielem Fabryki Papieru Myszków Sp. z o.o. rozm. JW // Przegląd Papierniczy. – 2007, nr 3 s. 148–150
g) Przemysł drzewny. Meblarstwo. Zapałki
695. Czarny kot z Ogrodowej / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 169 s. 4–5
696. Częstochowska Fabryka Zapałek w latach 1882–1945 / Franciszek Sobalski // Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 202–209
697. Pięć dni z życia zapałczarni / tekst i zdjęcia Zbigniew Burda // Aleje 3.
– 2006, nr 56, s. 8–11
698. Spod znaku czarnego kota: najstarsza przemysłowa „aktorka” – częstochowska
zapałczarnia ma 125 lat / Anna Cichobłazińska // Niedziela. – 2006 nr 29 s. 24
146
ZBIGNIEW STAŃCZYK
h) Inne gałęzie przemysłu
699. Postawiłem na Myszków: z właścicielem Emalii Olkusz Oddział Myszków / rozm. Renata Ryłko // 7 Dni. – 2007, nr 1 s. 13
700. Boom TRWa / Eliza Kwiatkowska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2007, nr 238 s.1
701. Co trzy dni inżynier: 15 lat TRW w Częstochowie / UG // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 2 s. 11
702. Droga do sukcesu / Karolina Jadczyk // Niedziela. – 2007, nr 26 s. 30
Włodzimierz Chwalba i „Metal Union” nagrodzony w konkursie „Teraz Polska”
703. Dzieje Spółki Akcyjnej Browaru w Częstochowie (dawniej K. Szwede)
/ Dariusz Złotkowski. – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza; Muzeum Częstochowskie, 2006. – 130 s., [28] s.tabl.; il,; 21 cm
704. Fabrykant piękna: Fabryka Rzeczy Ładnych Neo-Spiro z Częstochowy
/ Jarosław Sobkowski // Puls Biznesu. – 2006, nr 38, s. 28
705. Hałas zostawiają za zieloną ścianą / Jarosław Sobkowski // Puls Biznesu. – 2006, nr 14 s. 23
Invest Remex – producent ekranów akustycznych
706. Hełm bojowy wz 2005 / oprac. przez MASKPOL S.A. // Nowa Technika Wojskowa. – 2006, nr 12 s. 26–27
707. Kto nie idzie naprzód, ten się cofa: podsumowanie wizyty NTW
w Przedsiębiorstwie Sprzętu Ochronnego MASKPOL SA / Mateusz Kurmanow
// Nowa Technika Wojskowa. – 2007, nr 9 s. 65–68
708. Limuzyny dla maluchów / Jarosław Sobkowski // Puls Biznesu. – 2006,
nr 13, s. 22
Firma „Deltim” – producent wózków dziecięcych
709. No i po browarze / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 66, s. 1
710. TRW daje szansę inżynierom / Wioleta Bąk // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 141, s. 4–5
711. Za a nawet przeciw: TRW chce inwestować, ale natrafia na przeszkody
/ Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 239, s. 5
712. Zamaskowali całe wojsko / Jarosław Sobkowski // Puls Biznesu. –
2006, nr 36 s. 27
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
147
VII.5. Rzemiosło. Drobna przedsięborczość
713. Bezpieczne piękno: ranking salonów kosmetycznych // 7 Dni. – 2005,
nr 2 s. 6–7; nr 3 s. 6–7
714. Choinek tu hojnie: Koziegłowy – nadleśnictwo sztucznych drzewek /
Jarosław Sobkowski // Puls Biznesu. – 2005, nr 244, s. 28
715. Dobrze sobie doradziłem / Jarosław Sobkowski // Puls Biznesu. – 2005,
nr 241 s. 30
Dotyczy „Luxpolu”
716. Historia z chlebem / Jarosław Sobkowski // Puls Biznesu. – 2006, nr 53, s. 32
717. Papier – wyrób luksusowy / Jarosław Sobkowski // Puls Biznesu. –
2006, nr 58, s. 26
Hurtownia „Radomix”
718. Rośli na proszku: firma Bartex z Częstochowy / Jarosław Sobkowski //
Puls Biznesu. – 2005, nr 239 s. 30
719. Rzemieślnik do lamusa / Paweł Boroś // Życie Częstochowskie. – 2005,
nr 144 s. 5
720. Srebrny zegarmistrz / P // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 15, s. 10
Stefan Rybicki
721. Tragarz – zapomniane rzemiosło / Sylwester Rakowski // Almanach
Częstochowy. – 2005, [t. 14] s. 229–230
722. Wspomnienie o zmarłym dr. Mieczysławie Liwochu / Józef L. Liwoch
// Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 45, s. 11
723. Zawłaszczone miliony; Popis hipokryzji; Rozpaczliwy krzyk Izby / Renata Kluczna // 7 Dni. – 2005, nr 5, s. 3; nr 6 s. 3; nr 7 s. 3
Izba Rzemiosła
724. Zawody które znikają / Aneta Nawrot // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 105, s. 4–5
Zob. też poz. 272, 388
VII.6. Gospodarka żywnościowa
725. Będziemy mieć wyszkolonych doradców / Jacek Lupa; rozm. przepr.
Artur Bratek // 7 Dni. – 2005, nr 24, s. 12
148
ZBIGNIEW STAŃCZYK
726. Działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Województwie Śląskim / Stanisław Gmitruk // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 35 s. 9
727. Przyjmujemy wnioski na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt: rozmowa ze Stanisławem Gmitrukiem,
Dyrektorem Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa / rozm. R. // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 49 s. 4
728. Sześćdziesiąt lat „Samopocy Chłopskiej” / Józefa Wiśniewska // Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2006, s. 109–112
Przetwórstwo rolnospożywcze
729. BJ Products: tradycja i nowoczesność / Józefa Wiśniewska // Almanach
Ziemi Koziegłowskiej. – 2006 s. 113–114
730. Eeee, nie takie straszne to E / Jarosław Sobkowski // Puls Biznesu. –
2006, nr 24 s. 24
Zakład masarski BJ Products z Koziegłów
731. Jawo – smakosze górą / rr // 7 Dni. – 2006, nr 40 s. 7
Sukces częstochowskiej firmy na targach Polagra
732. Kluski do rosołu: Goliard / Jarosław Sobkowski // Puls Biznesu. – 2006,
nr 68 s. 28
733. Mleczne problemy / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. –
2005, nr 1 s. 4
734. Piwo jak babciny placek / Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 34 s. 4
Bractwo Piwne i rodzinny browar „Grab”
Ogrodnictwo
735. Dni Działkowca: Częstochowa 2007 / Sławomir Milewski // Działkowiec. – 2007, nr 10 s. 54–56
736. Kartka z dziejów częstochowskiego ogrodnictwa – rodzina Zawadów /
Jerzy Górecki // Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 137–142
Leśnictwo. Łowiectwo
737. Las nie żyje w rytm wyborów / Kazmierz Szabla; rozm. przepr. Joanna
Bar // Puls Regionu. – 2005, nr 15/16, s. 14–15
Zob. też poz. 2522
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
149
VII.7. Handel. Gastronomia. Hotele
738. Baza hotelowa województwa śląskiego na tle Polski / Marek Szajt //
Biuletyn Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. – 2006, nr
11/12 s. 35–38
739. Chleb i wino : z Mariuszem Sochą / rozm. Marian Panek // Aleje 3. 2006, nr 54, s. 22-23
Piwnice Margaux
740. Ciągle uczę się czegoś nowego, na to nigdy nie jest za późno / Wacław
Woszczyk; rozm. przepr. Janusz Miller // Politechnika Częstochowska. - 2007,
nr 33 s. 23-26
741. Czterdzieści rozbójnic / Rafał Kerger // Puls Biznesu. - 2007, nr 166 s. 11
„Babie lato”
742. Dumny „Jagiellończyk”: 10 lat Stowarzyszenia „Jagiellończycy” / Jerzy
Zakrzewski; rozm. przepr. Ewa Morzyk // Gazeta Częstochowska. - 2006, nr 40, s. 8
743. Dziś rusza Leroy Merlin / BEA // Życie Częstochowskie. - 2007, nr 217 s. 1,4
744. Hotele i restauracje w Częstochowie od końca XIX wieku do 1945 roku
/ Tadeusz Stępniak // Ziemia Częstochowska. - 2005, t. 32 s. 89-100
745. Japonia na talerzu / Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2006, nr
121 s. 10–11
746. Knajpki (nie tylko) dla studentów / Olga Trojak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 234 dod. Co Jest Grane s. 5–8
747. Na zakupy: ranking częstochowskich supermarketów // 7 Dni. – 2005,
nr 11, s. 6
748. O gustach pielgrzymów się nie dyskutuje / Dorota Steinhagen // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 214, s. 4
749. Płeć biznesu / Marek Rabij // Newsweek. – 2006, nr 7, s. 60
Kawiarnia „Babie Lato”
750. Podwójny sukces / Zdzisław Bartelak; rozm. przepr. Anna Wojtysiak //
Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 1, s. 4
Nagroda „Promotor Częstochowskiej Gospodarki” dla firmy „Consoni”
751. Subiektywny przewodnik po knajpach // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005 nr 257 dod. Co Jest Grane s. 5–12
150
ZBIGNIEW STAŃCZYK
752. Taka będzie galeria / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 299 s. 1
753. Tylko dla orlic: u nas się można grzecznie pobawić / Małgorzata Szamocka // Poradnik Domowy. – 2006, nr 7, s. 20–22
754. Wycieczki rozrywkowe od stolika do stolika: gdzie się bawić / Olga
Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 234, dod. Co Jest Grane, s.
10–11
755. Zapraszamy do pałacu: Pałac Nieznanice // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 70, s. 11–14
VII.8. Finanse. Bankowość
756. Finansowe aspekty rozwoju lokalnego na podstawie badań: praca zbiorowa / pod red. Teresy Famulskiej. – Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. – 218 s.: il.; 25 cm
757. Leokadia Mizerska: pomaga lokalnym środowiskom / Józefa Wiśniewska // Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2005 s. 81–82
Prezes Banku Spółdzielczego w Myszkowie
758. Podmioty systemu ubezpieczeń społecznych w podregionie częstochowskim / Radosław Pacud // W: Region częstochowski / red. Konrad Głębocki. – Częstochowa, 2006. – S. 63–74
759. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego w regionie częstochowskim / Renata
Biadacz, Konrad Głębocki // W: Region częstochowski / red. Konrad Głębocki.
– Częstochowa, 2006. – S. 85–97
Finanse Publiczne
760. 631 mln do wydania: projekt budżetu Częstochowy na przyszły rok już
gotowy / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 237, s. 1,3
761. Budżet Częstochowy 2007 // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 7 s. 3
762. Budżet gwiazd / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2005, nr 303, s. 1
763. Budżet miasta 2005 // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 3, s. 3
764. Częstochowa, Kielce, Radom, Sosnowiec – porównanie dochodów budżetowych / Łukasz Zaborowski // Samorząd Terytorialny. – 2006, nr 5, s. 20–35
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
151
765. Doświadczenie zaprocentuje: fundusze unijne: strategia wpojewództwa
śląskiego / Jerzy Gontarz // Gazeta Prawna. – 2006, nr 149, s. A12
766. Euro płynie do Częstochowy / Przemysław Jedlecki // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 238 s. 4
767. Jak był wykonywany budżet? / as // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 59, s. 3
768. Jak Katowice dzielą unijne pieniądze: subregion częstochowski traci 48
milionów euro / R // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 39, s. 1
769. Jasna Góra weszła do gry o unijne pieniądze / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 220, s. 1
770. Marszałek złamał procedurę: jak dzielą unijne pieniądze / Julka Kowalska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 10 s. 1
771. Mniej pieniędzy na inwestycje: Częstochowa nie dostanie z Unii tyle,
ile chciałaby / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 194 s. 6
772. Problematyka funkcjonowania „dużych” urzędów skarbowych w świetle zmian administracyjnych związanych z likwidacją województwa częstochowskiego / Marcin Stępień // W: Region częstochowski / red. Konrad Głębocki. – Częstochowa, 2006. – S. 55–62
773. Regiony ZPORRo zyskały / Przemysław Rot // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 74, s. 8–9
Częstochowa w Zintegrowanym Programie Operacyjnego Rowoju Regionalnego
774. Wydatki inwestycyjne z budżetów województw śląskiego i łódzkiego
w regionie częstochowskim w latach 2002–2004 / Olga Ławińska, Konrad Głębocki // W: Region częstochowski / red. Konrad Głębocki. – Częstochowa,
2006. – S. 98–105
775. Wykonanie budżetu w 2006 roku // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2007, nr 106 s. 3
VII.9. Komunikacja. Transport. Łączność
776. Bilans samorządowej gospodarki: Częstochowa / Tadeusz Wrona //
Polskie Drogi, – 2006, nr 10, s. 38–39
777. Busem przez miasto: przybywa prywatnych firm komunikacyjnych /
Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 84, s. 54
152
ZBIGNIEW STAŃCZYK
778. Czarny obraz na mapie / Wioleta Bąk // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 296 s. 4–5
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
779. „Dobre Miasto” w chaosie / Oskar Piotr Wachowski // Najwyższy Czas.
– 2006, nr 39 s. X
780. Kiedy pojedziemy autostradą? / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 107, s. 1,4
781. Lew stawia na Onet / Marcin Złoch // Puls Biznesu. – 2006, nr 203 s. 23
782. Lotnisko w Rudnikach wreszcie legalne / AS // Życie Częstochowskie. –
2007, nr 33 s. 4
783. Nasze ścieżki nieudane: rajd po częstochowskich ścieżkach rowerowych / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 115, s. 4
784. Nowe linie tramwajowe na Błesznie i Północy / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 117, s. 1
785. Ostatnia podróż Magistralą Węglową / Zbigniew Chromik // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 288 s. 6
786. Pięćdziesiąt lat elektryfikacji linii warszawsko-wiedeńskiej, węzeł częstochowski / Ryszard Michalak // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 4 s. 4; nr
5/6 s. 6; nr 7 s. 4; nr 8 s. 11; nr 10 s. 6; nr 12 s. 4; nr 20 s. 4
787. Pociąg pod specjalnym nadzorem: 75 lat magistrali weglowej / Tomasz
Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 263, s. 4
788. Poczt Amt Polski Granicy Częstochowski / Jerzy Błażej Mazik // Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14] s. 143–150
789. Program rozwoju systemu ścieżek rowerowych w latach 2007–2013 //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 210 s. 20, mapy
790. Taki urok: riksze w mieście / SG, UG // Gazeta Częstochowska. – 2007,
nr 38 s. 4
791. Tanie latanie, czyli skąd i za ile: lotniska pasażerskie w pobliżu Częstochowy / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 270, s. 4
792. Telegram na ozdobnym blankiecie / Józef Błaszczeć; rozm. przepr. JB
// Puls Regionu. – 2005, nr 21/22, s. 21–22
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
153
793. TP SA Punktuje w Częstochowie / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 5 s. 1
Krytycznie o poczynaniach Telekomunikacji Polskiej
794. Tramwaj pojedzie Jagiellońską / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 182, s. 1,4
795. Transport autobusowy w Częstochowie / na podstawie relacji Stanisława Kusiby // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 43/44 s. 4
796. Trzy poczty w jednym mieście / Jerzy Błażej Mazik // Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 160–166
797. Zapomniana rocznica: 160-lecie Kolei Wiedeńskiej / Tomasz Haładyj //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 286 s. 5
VII.10. Gospodarka komunalna
798. Bez wody nie ma życia: częstochowska woda pitna jest jedną z najlepszych wód w Polsce / Łukasz Sośniak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr
51/52, s. 14
799. Bieżąca działalność eksploatacyjna Centralnej Oczyszczalni Ścieków
w Częstochowie / JK // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 26/27 s. 8
800. Cmentarz w Częstochowie // Architektura Murator. – 2005, nr 3, s. 70–75
801. Częstochowska ISPA // 7 Dni. – 2005, nr 13, s. 12
802. Dzięki Unii Europejskiej: 3 lata zamiast 15 // Ekopartner. – 2007, nr
8/9 s. 14–15
Modernizacja ujęcia wody w Wierzchowisku
803. Ekologiczny Kłobuck / Zbigniew Krystek; rozm. przepr. Renata Kluczna // 7 Dni. – 2006, nr 36, s. 13
804. Godnie i z szacunkiem: ranking zakładów pogrzebowych z terenu miasta Częstochowy // 7 Dni. – 2005, nr 6, s. 6–7
805. Gospodarka osadowa w Częstochowskiej Oczyszczalni Ścieków Warta
/ MP // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 41 s. 8
806. Kolektorem do Warty / jb // Puls Regionu. – 2005, nr 17/18, s. 10
807. Miejskie ujęcia wody w San Antonio i Częstochowa / Grzegorz Skrzypek, Paweł Ruksza // Wspólnota. – 2007, nr 23 s. 22–25
154
ZBIGNIEW STAŃCZYK
808. Najstarsze ujęcia wody w Częstochowie / Elżbieta Kowalczyk // Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14], s. 71–74
809. Nauczyć się wyrzucać śmieci: miasto chce rozwinąć segregację odpadów / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 21, s. 5
810. Nie ma to jak cięcie!: wycinanie drzew zabiegiem pielęgnacyjnym /
UM // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 18 s. 5
811. Nowoczesny cmentarz – krematorium jako atut nekropolii / Jarosław
Wydmuch // 7 Dni. – 2006, nr 41, s. 32
812. Nowocześnie i proekologicznie / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 9, s. 11
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Sobuczynie
813. Oczyszczalnia ochroni wodę pitną / Adma Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 4 s. 1,3
Otwarcie oczyszczalni ścieków w Rybnej
814. Od ULEM-u do ISPA / jk // 7 Dni. – 2005, nr 2 s. 12; nr 10 s. 12
815. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie
modernizacji sektora biologicznego Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 43 s. 9
816. Pierwsi w Polsce: 120 lat AT elektrycznego oświetlenia ulicznego
w Polsce / Zenon Panicz // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 34 s. 6
817. Płynie czysta woda / Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2006, nr 81 s. 1
Stacja uzdatniania wody w Wierzchowisku
818. Ruszy budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 17, s. 4
819. Śmieci – temat trudny i kosztowny: wywiad z Janem Szymą, prezesem
Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego / rozm. Ryszard Baranowski
// 7 Dni. – 2005, nr 1, s. 12
820. Technologiczny układ oczyszczalni / JK // Gazeta Częstochowska. –
2006, nr 30, s. 3
821. To miało sens / JK // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 21 s. 8
Oczyszczalnia ścieków „Warta” SA
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
155
822. Wizja lokalna, czyli cała prawda o składowisku odpadów w Młynku–
Sobuczynie / Stanisław Ziębacz // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 48, s. 11
823. z Wierzchowiska na Ostatni Grosz: 80 lat działalności Wodociągów
Częstochowskich SA / Karlina Kowalska // Puls Regionu. – 2007, nr 44 s. 5
824. „Zatrute wodociągi” / Renata Kluczna // 7 Dni. – 2005, nr 1, s. 3
VII.11. Gospodarka mieszkaniowa
825. Nabór na mieszkania / Ludwik Madej; rozm. przepr. Monika Kożuch //
7 Dni. – 2007, nr 51/52 s. 15
826. Węzeł gordyjski, który trzeba przeciąć: Dom Księcia czasy świetności
ma za sobą / Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 26, s. 10–11
VII.12. Pożarnictwo. Klęski Żywiołowe
827. 4687 członków, 174 wozów gaśniczych ratowniczo-gaśniczych: II
Zjazd ZOSP RP w Częstochowie / J. Ostrowski // Gazeta Częstochowska. –
2006, nr 51/52 s. 6
828. Dziewięćdziesiąt lat OSP w Miedznie / Jerzy Ostrowski // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 33 s. 4
829. Dziewięćdziesiąt pięć lat OSP w Węglowicach / Jerzy Ostrowski // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 41, s. 4
830. Kapuśniak w Garażu / Violetta Gradek // Dziennik Zachodni. – 2007, nr
262 dod. Magazyn s. 8–9
831. Kostucha nigdy z nim nie wygrała / Jerzy Ostrowski // Puls Regionu. –
2005, nr 13, s. 14
Starszy ogniomistrz Czesław Mila
832. Koziegłowska OSP do 1945 r. / Mieczysław Krzyżanowski // Almanach
Ziemi Koziegłowskiej. – 2005 s. 51–58
833. Księga strat wsi Huby / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza. – 2007,
nr 173 s. 7
834. Lepiej zapobiegać, niż gasić i ratować: rozmowa z nowym komendantem miejskim Straży Pożarnej w Częstochowie bryg. Zbigniewem Hibnerem /
rozm. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 25 s. 6
156
ZBIGNIEW STAŃCZYK
835. Obraz po tornado / Monika Jaremko-Siarska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 170 s. 1
836. Ochotnicy z Kłobucka: jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej / Andrzej
Brzózka // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 138, s. 5
837. Osiemdziesiąt osiem lat OSP na Błesznie / J. Ostrowski // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 22 s. 6
838. Po przejściu tornada / Jerzy Ostrowski // Gazeta Częstochowska. –
2007, nr 31 s. 4
839. Sto lat OSP w Krzepicach / J. Ostrowski // Gazeta Częstochowska. –
2006, nr 25 s. 4
840. Tu kiedyś był Wygwizdów / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 228 s. 5
Wspomnienie trąby powietrznej z 1967 roku
841. W Libidzy już 80 lat / Jerzy Ostrowski // Gazeta Częstochowska. –
2007, nr 36 s. 14
VIII. Zagadnienia społeczne i polityczne
VIII.1. Partie polityczne
842. Mutanci.com: partia pod lupą: demokraci.pl / Renata Ryłko // 7 Dni. –
2005, nr 29/30, s. 3–4
843. Partyjne puzzle / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 61, s. 1
844. Pierwsi będą ostatnimi / Renata Kluczna // 7 Dni. – 2005, nr 23 s. 3
Sprawa Artura Warzochy
845. Quo vadis Dawidzie? / Renata Kluczna // 7 Dni. – 2005, nr 10 s. 3
Konflikt wewnątrz częstochowskiego PiS-u
846. Unia Polityki Realnej: Wolność – Własność – Sprawiedliwość czyli recepta na realną politykę / HWB // Puls Regionu. – 2005, nr 1, s. 9
847. Władysław Serafin: czy zbawi PSL? / Renata Kluczna // 7 Dni. – 2005,
nr 26, s. 3–4
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
157
VIII.2. Organizacje społeczne
848. Częstochowa pozarządowa: poradnik częstochowskich organizacji pozarządowych. – Częstochowa: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape,
2007. – 80 s.: il.; 21 cm
849. Częstochowianie w Katyniu i Miednoje / R // Gazeta Częstochowska. –
2006, nr 36 s. 5
850. Kobiety z pasją / Beata Świtaj-Piesik; rozm. przepr. Anna Wojtysiak //
Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 37, s. 11
Stowarzyszenie „Kreatywne Kobiety”
851. Mezuza przybita / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2007, nr 150 s. 2
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów
852. Mężom i ojcom naszym / pod red. Tomasza Mysłka i Zbigniewa Ziętala. – Częstochowa: Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, 2006. – 263 s., 15 s.
tabl.: il.; 25 cm
853. Odkryć potencjał Częstochowy / Bartłomiej Osyra; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 45 s. 11
Stowarzyszenie „Progresja”
854. Organizacje pozarządowe są dobre na wszystko? / HP // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 15, s. 5
855. Poświęcenie sztandaru / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. –
2007, nr 49 s. 4
Stowarzyszenie Internowanych, Więzionych i Represjonowanych
856. Regionalna lista organizacji pożytku publicznego // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 51, s. 4–5
857. Renciści zorganizowani / HWB // Puls Regionu. – 2005, nr 14, s. 16
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
858. „Rodzina Katyńska” w Częstochowie / Mira Bodak // Niedziela. –
2005, nr 15, dod. częst., s. VIII
859. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-wschodnich /
Wacław Baczyński // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 277–282
158
ZBIGNIEW STAŃCZYK
860. Związek Inwalidów Wojennych RP: 90 lat Zarządu Okręgu w Częstochowie / Jacek Folaron. – Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, 2007. – 93
s.: il.; 24 cm
861. Żydzi częstochowianie wszystkich krajów / TP // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 52, s. 2
Światowy Związek Żydów Częstochowian
VIII.3. Organizacje młodzieżowe. Harcerstwo
862. Diewięćdziesięciopięciolecie harcerstwa / Adrian Staroniek; rozm.
przepr. Sylwia Góra // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 47 s. 4
863. Dziewięćdziesiąt pięć lat wytrwałości i odwagi / Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 43, s. 4
864. Wierny ideałom harcerskim: pamięci śp. Stanisława Kusińskiego / Ewa
Oset // Niedziela. – 2007, nr 9 dod. Czest. s. VI
865. Zbigniew Korba (1953–1990): wspomnienie / Edward Szostak // Życie
Częstochowy. – 2007, nr 120 s. 5
Zob. też poz. 398
VIII.4. Uroczystości i obchody. Nagrody. Wizyty. Imprezy plenerowe
866. Częstochowa – w hołdzie bohaterom – ku pamięci potomnym / Edward
Szostak // Biuletyn Informacyjny / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
– 2006, nr 11 s. 42–43
Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego
867. Częstochowa solidarna z poszkodowanymi // Życie Częstochowskie. –
2007, nr 149 s. 1,3
868. Częstochowska wiktoria / Magdalena Otrębska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2005, nr 4 s. 19
869. Dni Długoszowskie w Kłobucku / Agnieszka Mrozek // Niedziela. –
2005, nr 48, dod. Częst., s. VII
870. Dni pamięci, przyjaźni i pojednania: Międzynarodowy Kongres Żydów
Częstochowian / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 196 s. 8
871. Drugi Światowy Kongres Częstochowian // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 6, s. 9
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
159
872. Drugi Światowy Kongres Częstochowian // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 221 wkładka
873. Jan Paweł II w sercach i pamięci / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 66 s. 1
874. Kolory Częstochowy / Jarosław Sobkowski // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 224, s. 1
875. Kongres Częstochowian / fot. Zbigniew Burda // Aleje 3. – 2006, nr 58 s. 4–5
876. Miasto świętuje: XV Dni Częstochowy // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 191 s. 5
877. Muzyka, teatr, obrazy, kuchnia i historia w jednym / Tadeusz Piersiak //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 234, dod. Co Jest Grane, s. 3
Światowy Zjazd Żydów Częstochowian
878. „Na krakowskim Rynku grają na bębenku...”: 650 rocznica lokacji Częstochowy / Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2006, nr 57, s. 4–5
879. Nagrody dla twórców kultury i mecenasów sztuki / Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 165, s. 3
880. Nagrody Prezydenta Częstochowy dla artystów i twórców // Aleje 3. –
2006, nr 57 s. 48
881. Nasz herb w Krakowie / Aneta Nawrot // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 185, s. 2
882. Nominowani do Statuetek Starosty Częstochowskiego – głównych nagród w konkursie „Za wybitne zasługi dla powiatu częstochowskiego” // Gazeta
Częstochowska. – 2005, nr 6, s. 8–9
883. Nominowani do statuetek Starosty Częstochowskiego // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 5/6, s. 8–9
884. Nominowani do Statuetek Starosty Częstochowskiego // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 7 s. 8–9
885. O szacunek dla ziemi / Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 206 s. 1,2
Dożynki Jasnogórskie
160
ZBIGNIEW STAŃCZYK
886. Pamięć pozostała / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 199, s. 1,5
Zjazd Żydów Częstochowian
887. Pod znakiem Wieniawy / Mira Bodak // Niedziela. – 2006, nr 43, dod.
Częst., s. V
888. Potop ludzkich serc: widowisko na Jasnej Górze / Urszula Miszczak //
Życie Częstochowskie. – 2005, nr 177, s. 1,3
889. Powrót do rodzinnego miasta: II Światowy Kongres Częstochowian /
BEA // Życie Częstochowy. – 2006, nr 186, s. 1,3
890. Prof. Janusz Hereźniak laureatem Nagrody im. Karola Miarki / TP //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 249 s. 1
891. Solidarni z Białorusią / Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 55, s. 1, 4
892. Starosta rozdał nagrody: statuetki za wybitne osiągnięcia dla powiatu częstochowskiego / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 31, s. 4
893. Szlakiem Jana Długosza: VI Dni Długoszowskie w Kłobucku / Rita Pagacz-Moczarska // Alma Mater. – 2007, nr 96 s. 35–37
894. Szóste Dożynki Województwa Śląskiego Mykanów 27 sierpnia 2006 /
Joanna Bar // Puls Regionu. – 2006, nr 30 s. 12
895. Święto miasta / Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 35, s. 5
Dni Częstochowy
896. Święty zamęt / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2005, nr 212, s. 1,4
897. Twórcy roku 2007 // Aleje 3. – 2007, nr 63 s. 22–24
898. Tym co służą Miastu i Ojczyźnie / Margita Kotas // Niedziela. – 2006,
nr 49 dod. Częst. s. IV
899. Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie / KW // Niedziela. – 2007, nr 47 dod.
Częst. s. VIII
900. Ważni dla częstochowskiej kultury / Katarzyna Woynarowska // Niedziela. – 2007, nr 36 dod. Częst. s. IV–V
Nagrody Prezydenta Miasta
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
161
901. XIV Dni Częstochowy // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr
198 wkładka
902. Za służbę na rzecz miasta i Ojczyzny / R // Gazeta Częstochowska. –
2005, nr 48 s. 5
Nagrody Prezydenta Miasta dla A. Przygodzińskiego i „Solidarności”
903. Zasłużeni dla powiatu: przedstawiamy laureatów Statuetek Starosty
Częstochowskiego // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 32, s. 5
904. Zjazd budowania więzi / Zygmunt Rolat; rozm.. przepr. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 233 s. 4
Światowy Zjazd Żydów Częstochowian
905. Znów najwięcej za całokształt: nagrody prezydenta w w dziedzinie kultury / AK // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 167, s. 5
906. Żydzi Częstochowianie // Res Academicae. – 2006, nr 2 s. 33–35
VIII.4.1. Współpraca regionalna
907. Częstochowa – narodowe i światowe sanktuarium / Mikołaj Browarski
// Niedziela. – 2005, nr 17, dod. Częst. s. VIII
Seminarium Uczestników Coesimy
908. Częstochowa z Betlejem i Nazaret / KW // Niedziela. – 2005, nr 1 dod.
Częst. s. V
909. Kurtuazyjna rewizyta / Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. –
2005, nr 47 s. 3
Wizyta delegacji z Graz
910. Nasz człowiek w Europie / Paweł Klimek; rozm. przepr. Marta Górska
// Życie Częstochowskie. – 2005, nr 59, s. 4
VIII.5. Zagadnienia społeczne
911. Częstochowa – społeczność lokalna w procesie zmian / Krzysztof Czekaj, Monika Zawartka. – Katowice: Górnośląska Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2005. – 240 s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
912. Dwudziestopięciolecie Częstochowskiego Telefonu Zaufania / UG //
Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 37, s. 4
162
ZBIGNIEW STAŃCZYK
913. Stałość czy zmienność autorytetów: pedagogiczno-społeczne studium
funkcjonowania i degradacji auturytetu w zmieniającym się społeczeństwie /
Iwona Wagner. – Kraków: Impuls, 2005. – 154, [6] s.; 24 cm
914. Strategia polityki społecznej województwa śląskiego na lata 2006–2020
/ red. Helena Misiewicz. – Katowice: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego, 2006. – 144 s.: il.; 30 cm
915. Życie codzienne w dzielnicy Raków w Częstochowie / Sylwia Domagalska. – Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania
i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka, 2007. – 130 s.: 24 cm
VIII.5.1. Praca. Polityka socjalna. Związki Zawodowe
916. Bezrobocie zmniejszone / Andrzej Perliński; rozm. przepr. Joanna Bar
// Puls Regionu. – 2005, nr 17/18, s. 17
917. By dawać ludziom nadzieję / Agnieszka Chadzińska // Niedziela. –
2007, nr 26 dod Częst. s. V
Centrum Integracji Społecznej
918. Czy potrafimy ograniczyć bezrobocie? / Andrzej Perliński; rozm.
przepr. Wojciech Mścichowski // Niedziela. – 2007, nr 48 dod. Częst. s. VIII
919. Między misją a miską: alternatywy bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni / Iwona Wagner // Pedagogika Społeczna. – 2005, nr 3, s. 91–94
920. Młodzi pracownicy o wiedzy i kształceniu / Janusz Kołodziejski // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. – 2005, z. 2/3 s. 271–280
921. Nie chcę być malowanym przewodniczącym / Mirosław Kowalik; rozm. przepr. Ewa Morzyk // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 38, s. 5
922. Nowi związkowcy: XIX Walne Zebranie Delegatów Regionu Częstochowskiego NSZZ „S” / Grzegorz Eberhardt // Tygodnik Solidarność. – 2007, nr 41 s. 18
923. Skok na nowy rok: statystyki Urzędu Pracy / Eliza Kwiatkowska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 20, s. 3
924. Staż – sposobem na dobrą pracę / Andrzej Perliński; rozm. przepr. Renata Kluczna // 7 Dni. – 2006, nr 48 s. 7
925. Tajne interesy szefów „S” / Monika Jaremko-Siarska, Marek Mamoń //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 234 s. 1
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
163
926. Z b(ATEM) na pracowników: firma ATEM z Myszkowa karze zwolnieniem za założenie związków zawodowych / UG // Gazeta Częstochowska. –
2006, nr 10, s. 1
927. Związek musi znaleźć tożsamość / Mirosław Kowalik; rozm. przepr.
Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 26, s. 4
928. Zwycięstwo po burzy: XVIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Częstochowskiego NSZZ „S” / Andrzej Jakubik // Tygodnik Solidarność. – 2006, nr 24, s. 21
VIII.5.2. Pomoc Społeczna
929. Budzić wyobraźnię miłosierdzia / Stanisław Iłczyk; rozm. przepr. Beata
Pieczykura // Niedziela. – 2006, nr 40 dod. Częst. s. VII
930. Chcę pod krzyżem stać przy Tobie / Andrzej Kalinowski; rozm. przepr.
Łukasz Sośniak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 37, s. 4
931. Czy starość się Panu Bogu nie udała? / Katarzyna Woynarowska // Niedziela. – 2006, nr 10, dod. częst. s. IV
932. Dobry czas dla pomocy społecznej w Częstochowie // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 9 s. 3
933. Dom w którym ratuje się życie / Beata Pieczykura // Niedziela. – 2005,
nr 50 dod. Częst. s. V
Dom Samotnej Matki w Żarkach
934. Miał serce na dłoni / Anna Przewoźnik // Niedziela. – 2007, nr 7 dod.
Częst., s. VII
Franciszek Kasprzak
935. „Moc w słabości się doskonali” / Andrzej Kalinowski; rozm. przepr.
Łukasz Sośniak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 22, s. 5
936. Nowy dom Adullam / Wioleta Bąk // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 117, s. 3
937. Ogrzać serca / Mira Bodak // Niedziela. – 2005, nr 50 dod. Częst. s. VIII
Ogrzewalnia dla bezdomnych
938. Potrzeba miłosierdzia: rozmowa z Krzysztofem Marchewką, kierownikiem przytuliska im. św. brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn / rozm. Piotr
Proszowski // Gazeta Częstochowska. – 2005 nr 46, s. 4
164
ZBIGNIEW STAŃCZYK
939. Punkt charytatywny pod Jasną Górą / Szymon Botul // Jasna Góra. –
2006, nr 2, s. 13
940. Społecznicy z dzielnicy cudów / Beata Cichoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 298 s. 13
941. Wyjść na prostą: Arcybiskupi Komitet Wsparcia Bezrobotnych Archidiecezji Częstochowskiej / Anna Wyszyńska // Niedziela. – 2006 nr 8 dod.
Częst. s. VII
VIII.5.3. Patologie społeczne
942. Akty samobójcze w powiecie częstochowskim – analiza statystyk policyjnych / Ewa Droździkowska // Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 239–254
943. Analiza przestępczości i cech demograficzno-społecznych sprawców
przestępstw w Częstochowie / Justyna Śliwińska // Ziemia Częstochowska. –
2005, t. 32 s. 219–238
944. Dramat za zamkniętymi drzwiami: przemoc w rodzinie / Agnieszka
Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 169, s. 9
945. Legalna śmierć / Łukasz Sośniak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 7, s. 1,5
946. Mamo, nie porzucaj mnie: w ostatnich latach zmalała liczba porzuconych
noworodków / Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 200, s. 5
947. Młodzi, gniewni, źli / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. –
2005, nr 52, s. 5
948. Na początek modlitwa / BM // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 182, s. 6
Dzienny Ośrodek Terapii Uzależnień
949. Narkotyki w szkołach / Anna Stępień // Gazeta Częstochowska. – 2006,
nr 2, s. 1
950. Niech Mikołaj baterie przyniesie / Jarosław Sobkowski // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 298 s. 9
Osada bezdomnych na Mirowie
951. Odnależć siebie / Ewa Nocoń // Niedziela. – 2005 nr 15 dod. Częst. s. VIII
952. Pomagają wyjść z nałogu: Częstochowska Grupa Anonimowych Alkoholików / BEA // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 225 s. 5
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
165
953. Tajemnice Etohs / Sylwia Góra // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 34, s. 4
Zlot Rodzin Abstynenckich w Poraju
954. Uzależnienia / Barbara Rosiek; rozm. przepr. Joanna Bar // Puls Regionu. – 2005, nr 21/22, s. 14–15
955. „Wynalazki” w płynie / MG // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 110 s. 4
956. Zabójstwa kuchenne: rodzinne procesy z alkoholem w tle / Wioleta Bąk
// Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 10 s. 5
957. Zadziałać systemowo / Małgorzata Długosz, Joanna Lazar; rozm.
przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 18, s. 4
Przestępczość nieletnich
IX. Zagadnienia prawno–administracyjne
IX.1. Administracja. Samorząd
958. Absolutorium 2004 // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 73, s. 3
959. Aktualne oświadczenia majątkowe // Życie Częstochowy. – 2007 nr 90 s. 4–5
Rada Miasta Częstochowy
960. Artur Warzocha wicewojewodą / b // Życie Częstochowskie. – 2006 nr
11, s. 3
961. Bardziej polityk niż gospodarz: Tadeusz Wrona – prezydent Częstochowy / Sławomir Starzyński // Dziennik Zachodni. – 2006, nr 67, s. 8
962. Częstochowa – od stolicy województwa do powiatu grodzkiego / Halina
Rozpondek // W: Region częstochowski / red. Konrad Głębocki. – Częstochowa,
2006. – S. 128–135
963. Częstochowskie inwestycje w 2005 roku / oprac. AS // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 3, s. 6–7
964. Cztery lata prezydenta / Monika Jaremko-Siarska // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 252, s. 4–5
965. Dlaczego pan o to zabiegał? / Tadeusz Wrona; rozm. przepr. Bogdan
Mościcki // Wspólnota. – 2007, nr 3 s. 12–13
166
ZBIGNIEW STAŃCZYK
966. Dobry sołtys, choć baba / Eliza Kwiatkowska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 300 s. 13
Stanisława Sioła ze Skrzydlowa
967. Drogowy rok: rozmowa z Mieczysławem Chudzikiem, starosta powiatu
częstochowskiego / rozm. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2006,
nr 5/6, s. 8
968. Ekipa Tadeusza Wrony // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr
230, s. 4–5
969. Gmina inicjatyw: rozmowa z wójtem Mykanowa Krzysztofem Smelą /
rozm. Dariusz Smela // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 1, s. 9
970. Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z i roku kadencji 2006–
2010: listopad 2006 – listopad 2007. – Częstochowa: Urząd Miasta, 2007. – 47
s.; 21 cm
971. Jak powstawała gmina Irządze / Andrzej Siwiński // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 29 s. 5
972. Jako lider zwycięskiego ugrupowania byłem naturalnym kandytatem do
objęcia funkcji starosty / Andrzej Kwapisz; rozm. przepr. Urszula Giżyńska //
Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 2 s. 4
973. Kształtowanie tożsamości lokalnej szansą na zrównoważony rozwój
Częstochowy / Tadeusz Wrona // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 28, s.
36–37
974. Kto smaruje, ten...: korupcja w województwie śląskim / Marcin Pietraszewski // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 230 s. 4
975. Moje priorytety: rozmowa z Andrzejem Kwapiszem – Starostą Powiaty
Częstochowskiego / rozm. Joanna Bar // Puls Regionu. – 2007, nr 33/34 s. 13
976. Na drodze do bankructwa: Częstochowa po 16 latach gminnego socjalizmu / Tomasz Mysłek // Najwyższy Czas. – 2006, nr 45 s. XIII–XIV
977. Najważniejsze inwestycje w Częstochowie w roku 2007 / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 42 s. 8–9
978. Niezapomniany dzień // Wspólnota. – 2005, nr 10, s. 22
Tadeusz Wrona
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
167
979. Nowe pomysły wójta Lelowa / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 40 s. 2
980. Nowi radni rozpoczynaja pracę // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 230 s. 6
981. Od Zawiercia po Wieruszów: powrót idei województwa częstochowskiego / Konrad Głębocki; rozm. przepr. Łukasz Giżyński // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 12 s. 4
982. Opinie częstochowian na temat potrzeby utworzenia województwa częstochowskiego / Ewa Gorczycka, Leszek Cichobłaziński // W: Region częstochowski / red. Konrad Głębocki. – Czestochowa, 2006. – S. 183–205
983. Pełnię rolę doradcy: rozmowa z Wiesławem Bąkiem, przewodniczącym
Rady Powiatu Częstochowskiego / Wiesław Bąk; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 7 s. 4
984. Piąta w Polsce // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 31, s. 3
Częstochowa w rankingu „Rzeczypospolitej”
985. Piętnaście lat temu: powrót samorządności / Jarosław Kapsa // Puls Regionu. – 2005, nr 14, s. 11
986. Piętnaście lat w życiu Częstochowy / JK // Wspólnota. – 2005, nr 10, s. 39
987. Plan dla Częstochowy // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 210 s. 3
988. Plusy i minusy prezydenta / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 224, s. 5
989. Polityk społeczny / Jacek Kasprzyk; rozm. przepr. Urszula Giżyńska //
Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 36 s. 4
990. Poprawić jakość życia mieszkańców / Tadeusz Wrona; rozm. przepr.
Joanna Bar // Puls Regionu. – 2007, nr 33/34 s. 2
991. Powalczymy o województwo? / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 52, s. 1,4
992. Prawie wszystko jasne: Samorząd 2006 / Ryszard Baranowski // 7 Dni.
– 2006, nr 46 s. 1,3
993. Problematyka kartograficznej inwentaryzacji zasobów dla potrzeb budowy strategii gmin w świelte idei utworzenia województwa częstochowskiego /
Cezary Stępniak // W: Region częstochowski / red. Konrad Głebocki. – Częstochowa, 2006. – S. 19–34
168
ZBIGNIEW STAŃCZYK
994. Rada Miasta na finiszu. Oto jej dokonania // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 236, s. 4–5
995. Radni ujawniają swoje majątki / oprac. Dorota Steinhagen // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 111, s. 1, 4–5
996. Rodowity lwowianin, częstochowianin z przypadku: radni w zbliżeniu /
Wacław Baczyński; rozm. przepr. Łukasz Giżyński // Gazeta Częstochowska. –
2007, nr 19 s. 4
997. Rok inwestycji / Tadeusz Wrona // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr
51/52 s. 3
998. Rok inwestycji / Tadeusz Wrona // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 229 s. 3
999. Samorząd województwa – zakres działalności w regionie: wnioski dla
regionu częstochowskiego / Beata Kociołek // W: Region częstochowski / red.
Konrad Głębocki. – Częstochowa, 2006. – S. 7–18
1000. Samorządność jest dziedzictwem Solidarności / Tadeusz Wrona; rozm.
przepr. Ewa Zarzycka // Tygodnik Solidarność. – 2007, nr 46 s. 18–19
1001. Samorządowa lista płac / Cezary Wachelka // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 284 s. 4–5
1002. Samorządowa lista płac / Cezary Wachelka // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 254 s. 4–5
1003. SEKAP ułatwi życie / as // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 242 s. 1,3
1004. Sprawdź, kto rządzi w gminie: poczet włodarzy / BAW // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 49 s. 11–12
1005. Starosta pod lupą / Renata Ryłko // 7 Dni. – 2006, nr 39, s. 1, 6–7
Krytycznie o działalności starostw powiatowych w regionie
1006. Superwójt z Lelowa? / DS // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 48, s. 2
1007. Trzeci rok kadencji / Tadeusz Wrona // Dziennik Zachodni. – 2005, nr
273 dod. Częst. s. 3
1008. Tu zaszła zmiana / oprac. Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 53, s. 6–8
Inwestycyjne dokonania samorządów regionu częstochowskiego
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
169
1009. Udany rok: rozmowa ze starostą powiatu częstochowskiego Mieczysławem Chudzikiem / rozm. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2005,
nr 6, s. 8
1010. Ulisses, [email protected] z internetu / Jacek Krawczyk; rozm. przepr. Tomasz
Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 298 s. 7
1011. Władze samorządowe gminy i miasta / Józefa Wiśniewska // Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2005 s. 77–78
1012. WOJEnka o wojeWÓDZTWO / Jarosław Kapsa // Puls Regionu. –
2005, nr 12, s. 13
1013. Województwo częstochowskie – lepsza przyszłość regionu / Konrad
Głębocki // Niedziela. – 2006, nr 42–44 dod. Częst., s. VIII
1014. Wójt potęgą jest i basta / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 82 s. 12–13
Henryk Krawczyk z Wręczycy
1015. Z wizją czy bez wizji / Tadeusz Wrona; rozm. przepr. Anna Cichobłazińska // Niedziela. – 2006, nr 41 dod. Częst. s. V, VIII
IX.2. Posłowie. Senatorowie. Wybory. Referenda
1016. Planują zdobyć władzę // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr
248 s. 4–5
Kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów w okręgu częstochowskim
1017. Biura częstochowskich posłów i senatorów // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 37 s. 7
1018. Bój o powiatowe mandaty / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 256 s. 4–5
1019. Dla kogo to miasto? / Tadeusz Wrona; rozm. przepr. Dorota Steinhagen, Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 274 s. 5
1020. Drodzy posłowie / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 95 s. 1
1021. Działania na rzecz Częstochowy i regionu posłów V kadencji Sejmu i senatorów VI kadencji Senatu RP 2005–2007 // Puls Regionu. – 2007, nr 43 s. 12–14
1022. Ile głosów zebrali kandydaci na posłów w okręgu częstochowskim //
Życie Częstochowskie. – 2005, nr 190 s. 5
170
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1023. Kamienica Polska na żądanie / Włodzimierz Nowak // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 230 dod. Duży Format nr 37 s, 2–4
1024. Kandydaci na urząd prezydenta Częstochowy – wybory samorządowe
2006 // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 216 s. 10–11
1025. Kandydatów mamy moc // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006,
nr 242, s. 4–5
1026. Kto się wybiera do Sejmu i Senatu // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 193, s. 4
1027. Mandaty rozdzielone // Życie Częstochowy. – 2007, nr 205 s. 1,3–4
1028. Nasi ludzie w Sejmiku Śląskim w Katowicach: [lista kandytatów] //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 259 s. 5
1029. Nasze głosy w gminach / oprac. Cezary Wachelka // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 253 s. 4
1030. Platforma pierwsza w radzie miasta; Wyniki woborów w gminach //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 265 s. 1, 4–5
Wyniki wyborów samorządowych
1031. Pomysły na Częstochowę / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 246, s. 1
1032. Powyborcze układanki // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 266 s. 4
Rady powiatów i sejmik województwa śląskiego
1033. Przedstawiamy parlamentarzystów z regionu częstochowskiego // Życie Częstochowskie. – 2005 nr 202 s. 10–11; nr 203 s. 7
1034. Robimy, ale nie wszystko / Tadeusz Wrona; rozm. przepr. Dorota Steinhagen, Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 274 s. 4
1035. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: wykaz kandydatów w okręgu wyborczym nr 28 // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 203 s. 6
1036. Senatorzy do dwóch razy sztuka / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 20, s. 2
1037. Sondaż częstochowski / Dorota Steinhagen, Marek Mamoń, Tomasz
Haładyj // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 17, s. 4
1038. To ich wybraliśmy / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 225, s. 1
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
171
1039. Tusk – 35, Kaczyński – 31 procent: jak głosowaliśmy w okręgu częstochowskim / Marta Górska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 198, s. 1–3
1040. Władza i kasa / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 270 s. 1
Oświadczenia majątkowe parlamentarzystów
1041. Wpływ metody przeliczania głosów na liczbę przyznanych mandatów
na przykładzie wyborów do Sejmu 2005 w województwie śląskim / Jarosław
Rybczyński, Joachim Foltys // Przegląd Organizacji. – 2006, nr 4 s. 30–33
1042. Wrona wygrał / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2006, nr 276 s. 1
1043. Wybory uczą pokory / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. –
2005, nr 245 s. 3
Dotyczy decyzji Sądu Najwyższego w sprawie powtórzenia wyborów do Senatu
1044. Wyniki wyborów samorządowych do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2002 roku / Sylwester Wróbel // Studia Politicae Universitatis Silesiensis.
– 2005, T. 1 s. 105–129
Giżyński Szymon
1045. Szare eminencje Kaczyńskich / Dorota Steinhagen [i in.] // Gazeta
Wyborcza. – 2007, nr 223 dod. Duży Format nr 36 s. 2–7
Lasecki Jarosław
1046. Kim jest senator / Dorota Steinhagen; Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 226, s. 1
1047. Nadal jestem niezależny: rozmowa z senatorem Jarosławem W. Laseckim / rozm. Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 37, s. 7
Ryszka Czesław
1048. Polityka jest także powołaniem / Czesław Ryszka; rozm. przepr. Paweł
Maciaszek // Niedziela. – 2005, nr 52 dod. Częst. s. III
1049. Porozmawiajmy o polityce / Czesław Ryszka; rozm. przepr. Lidia
Dudkiewicz // Niedziela. – 2007, nr 40 s. 32
1050. Wybierać zawsze dobro / Czesław Ryszka; rozm. przepr. Paweł Maciaszek // Niedziela. – 2006, nr 29 dod. Częst. s. VII
172
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Wiśniewska Jadwiga
1051. Jadwiga Wiśniewska: pierwsza poseł RP z Ziemi Koziegłowskiej / Józefa Wiśniewska // Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2005 s. 79–80
IX.3. Wymiar sprawiedliwości
1052. Adwokat Jasnej Góry donosił esbekom / Monika Jaremko-Siarska,
Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 63, s. 1
Mecenas Maksymilian Domagała kłamcą lustracyjnym
1053. Alfreda Egemana wojna z IV Rzeczpospolitą / Dorota Steinhagen //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 258 s. 4
1054. Córka generała rezygnuje / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 96, s. 1,3
1055. Częstochowianin Rzecznikiem Praw Obywatelskich / MG // Życie
Częstochowskie. – 2006, nr 21, s. 4
1056. Doktor praw obywatelskich / Małgorzata Subotic // Rzeczpospolita. –
2007, nr 125 s. A5
Janusz Kochanowski
1057. Konflikty do rozwiązania / Małgorzata Winiarek-Karpowicz; rozm.
MG // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 145, s. 4
Polskie Centrum Mediacji
1058. Łowca mieszkań dostał 25 lat / Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 82, s. 1
1059. Nikt nie reagował na molestowanie / Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 63 s. 1,3
Wyrok w tzw. aferze rozporkowej
1060. Pętla się zaciska: mafia paliwowa na widelcu prokuratury / Monika Jaremko, Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 269, s. 3
1061. Podział terytorialny kraju a organizacja sądownictwa: kierunek regulacji na przykładzie regionu częstochowskiego / Magdalena Piekarska-Iskra // W:
Region częstochowski / red. Konrad Głębocki. – Czestochowa, 2006. – S. 48–54
1062. Proces o odszkodowanie od szpitala: po śmierci Marcina Rumińskiego
/ Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 194
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
173
1063. Przestępcy wśród częstochowskich prokuratorów / Monika Jaremko–
Siarska, Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 231, s. 1
1064. Ryzyko zawodowe? / Wioleta Bąk // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 229, s. 1
Patologie w środowisku częstochowskich komorników
1065. Sądna likwidacja / Wioleta Bąk // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2005, nr 58, s. 1
Likwidacja wydziału grodzkiego Sądu Rejonowego w Kłobucku
1066. Twórcza rola afery / Janusz Kochanowski; roizm. przepr. Piotr Najsztub // Przekrój. – 2006, nr 50 s. 22–25
1067. z pogardy dla człowieka: zapadł wyrok w sprawie bestialskiego mordu
/ Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 88, s. 3
IX.4. Bezpieczeństwo publiczne
1068. Alibi generała Kluka / Marcin Pietraszewski // Gazeta Wyborcza. –
2005, nr 113, s. 4
1069. Biją się, by czuć bezpiecznie: zajęcia z samoobrony dla kobiet / MG //
Życie Częstochowskie. – 2005, nr 56, s. 10–11
1070. CBŚ zadało kolejny cios: zatrzymano posądzanego o współpracę
z „Młodym Wańką” / AS // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 220, s. 5
1071. Gdzie jest generał? / Marek Mamoń, Monika Jaremko–Siarska, Marcin Pietraszewski // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 134 s. 16–17
1072. Jest szósty komisariat / as // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 48 s. 1,2
1073. Komendant wraca / AS // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 23 s. 3
Antoni Smolarek komendantem częstochowskiej policji
1074. Lista podejrzanych / Monika Jaremko-Siarska // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 9, s. 1
Korupcja w częstochowskiej policji
1075. Małe i duże sukcesy / Joanna Bar // Puls Regionu. – 2006, nr 24, s. 5
1076. Naczelnik zatrzymany / Monika Jaremko-Siarska // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 295 s. 1
Korupcja w i Urzędzie Skarbowym
174
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1077. Nasz policjant w TV / Monika Jaremko-Siarska // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 264, s. 1
Jakub Gęsiarz
1078. Nie zamierzam siedzieć za biurkiem: rozmowa z nowym komendantem częstochowskiej policji / Antoni Smolarek; rozm. Monika Jaremko-Siarska.
Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 30, s. 4
1079. Odcisk palca to podpis ciała / Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 298 s. 10
Podinspektor Ewa Trepka, ekspert daktyloskopii
1080. Piegrzymki to moja praca / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 122 s. 4
Płk Stanisław Słyż, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego
1081. Poczuć się bezpiecznie: Częstochowa znajduje sie wśród 40 miast
w Polsce najbardziej zagrożonych przestępczością / Urszula Giżyńska // Gazeta
Częstochowska. – 2005, nr 2, s. 4
1082. Policjanci na widoku / Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 207 s. 4
1083. Policjanta nic nie zdziwi: pitawal częstochowski // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 1, s. 1,2,3
1084. Pranie brudów / Monika Jaremko-Siarska, Marek Mamoń // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 51 s. 1
Aresztowanie naczelnik sekcji kryminalnej częstochowskiej komendy policji
1085. Przestępcy – coraz młodsi / Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 254 s. 1
1086. Przez chciwość i zazdrość: morderstwo dla przejęcia mieszkania oraz
prawdziwy arsenał w bloku / as // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 70, s. 4
1087. Przybywa nam zadań i uprawnień / Artur Hołubiczko; rozm. przepr.
Anna Stępień // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 38, s. 3
1088. Rysuje bandytów z czyjejś pamięci / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 148, s. 1,3
1089. Statystycznie jest coraz lepiej: mniej przestępstw, większa wykrywalność / Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 28, s. 4
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
175
1090. Szef zomowców ochroni papieża / Monika Jaremko-Siarska, Marek
Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 95 s. 1
1091. Szybcy, cisi, bez skrupułów / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 123 s. 4
Kradzieże kieszonkowe
1092. Tylko dla najlepszych: pies ratownik to ważny pomocnik policjanta /
Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 235, s. 5
1093. W cieniu terrorystów / Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 188, s. 1
1094. Wojna trzech żon / Katarzyna Klukowska // Gazeta Wyborcza. – 2005,
nr 177 dod. Duży Format nr 29, s. 5–6
1095. Z archiwum X: odkurzanie zapomnianych śledztw / Marek Mamoń //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 19, s. 4
1096. Zakochany wielbiciel uwięził aktorkę: Adrianna Biedrzyńska zwabiona do domku letniskowego w Złotym Potoku / BEA // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 208 s. 1,3
X. Wojsko. Obrona cywilna
1097. Fortalitium Marianum: o jasnogórskiej twierdzy prof. Ryszard Henryk
Bochenek // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 207, dod. 350-lecie Jasnej Góry, s. 2
1098. Jasna Góra – militarna twierdza narodu / Andrzej Sochacki // Almanach Częstochowy. – 2005, [t. 14] s. 231–238
1099. Rola twierdzy jasnogórskiej u jej genezy i w rzeczywistości połowy
XVII wieku / Ryszard Henryk Bochenek // Studia Claromontana. – 2005, T. 23,
s. 159–164
1100. Stan badań nad fortyfikacjami Jasnej Góry / Adrian Kowalczyk // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 4 s. 15–16
1101. Tradycja militarna twierdzy Jasna Góra / Jan Golonka // Almanach
Częstochowy. – 2005, [T. 14], s. 12–21
Zob. też poz. 3102
176
ZBIGNIEW STAŃCZYK
7 Dywizja Piechoty
1102. [Budynek Dowództwa VII–mej Dywizji Piechoty: do 1-go września
1939 roku w Częstochowie] / Jan Dobrowolski. – Częstochowa: [b.w.], 2005. –
53 s.: faks., fot. portr.; 21 cm
1103. Bunkry z roku 1939 w Częstochowie / Józef Andrzej Bossowski. –
Lwówek Śląski: Bud-Stal-Test II, 2006. – 48 s.: fot.; 21 cm
1104. Generalski konterfekt: biografia zbiorowa dowódców częstochowskiej
7 Dywizji Piechoty / Włodzimierz Kozłowski. – Łódź; Kurowice k. Łodzi: „Ibidem”, 2007. – 564 s., 10 s.tabl.; 24 cm
1105. Lekkie schrony bojowe w pasach działania Armii „Kraków” i „Karpaty” / Szymon Kucharski, Piotr Kurzawa, Waldemar Nadolny // Forteca. – 2006
nr 22/23 s. 52–69
1106. Niezwykły rajd na Kowel / Norbert Bączyk // Polska Zbrojna. – 2006,
nr 42, s. 34–35
Zagon 26 pułku 7 Dywizji (11 września 1920 r.)
1107. Polskie fortyfikacje lekkie w pasie działania 7 Dywizji Piechoty
w 1939 roku / Szymon Kucharski // Taktyka i Strategia. – 2006, nr 17, s. 27–31
1108. Ratujmy zabytki sztuki fortyfikacyjnej w Częstochowie / Zbigniew
Stańczyk // Aleje 3. – 2007, nr 64 s. 41
1109. Zapomniany pułk / Sławomir Błaut // Niedziela. – 2005, nr 24 dod.
Częst. s. IV
Zwycięska bitwa 27 pułku piechoty pod Torczynem (15.06.1920)
Zob. też poz. 405, 428, 484
XI. Ochrona zdrowia
1110. Anastezjologia i anastezjolodzy Częstochowy / Mieczysław Wygledowski; przedm. Anna Dyaczyńska-Herman. – Częstochowa: Okręgowa Izba
Lekarska, 2006. – 261 s.: il.; 22 cm
1111. Belgijski farmer pomaga częstochowskim dzieciom / Monika Jaremko-Siarska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 160 s. 1
Inkubator – dar p. Jozefa Moonsa
1112. Bezinwazyjne leczenie i profilaktyka: częstochowskie centrum chelatacji / AK // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 253, s. 3
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
177
1113. Bezpłatne badania / oprac. Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie.
– 2006, nr 46, s. 4–5
Dotyczy programów profilaktycznych
1114. Będziemy protestować do skutku / Andrzej Jarota // Tygodnik Solidarność. – 2007, nr 47 s. 12
Konflikt między pracownikami Szitala Miejskiego a Urzędem Miasta
1115. Biegański i inni naczelni lekarze Szpitala Najświętszej Marii Panny
w Częstochowie / Mieczysław Wyględowski // W: Władysław Biegański (1857–
1917): częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik / pod red. Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa, 2007. – S. 71–78
1116. Bronią swojej lekarki: pacjenci w obronie dr Beaty Zawadowicz / AK
// Życie Częstochowskie. – 2007, nr 219 s. 1,3
1117. By służba ocalała ludzkie życie / Agnieszka Raczyńska-Lorek // Niedziela. – 2006, nr 42, dod. Częst. s. V
Jurajska Grupa GOPR
1118. Częstochowskie Centrum Onkologii: uroczyste otwarcie placówki /
AK // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 248, s. 1,3
1119. Czy prywatyzacja zawsze wychodzi na zdrowie? / Krystyna Starszak;
rozm. przepr. Katarzyna Woynarowska // Niedziela. – 2005, nr 19, dod. s. IV
1120. Dopingują do walki / Monika Jaremko–Siarska // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 132 s. 3
Akademia Walki z Rakiem
1121. Dwanaście lat hospicjum / Anna Kaptacz; rozm.przepr. Łukasz Drywa
/// Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 8, s. 5
1122. Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych / JB // Puls Regionu. – 2006, nr 31, s. 5
1123. Dziesięciolecie Amazonek / Anna Stępień // Gazeta Częstochowska. –
2006, nr 42 s. 5
1124. Ewakuowano pacjentów ze szpitala na Parkitce / Agnieszka Kolbe //
Życie Częstochowskie. – 2007, nr 190 s. 1,3
1125. Głodnemu choroba na myśli: jak żywią w naszych szpitalach / Łukasz
Stacherczak // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 44 s. 5
178
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1126. Gra o przychodnię / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. –
2005, nr 20/21 s. 6
1127. Indianin krzyczy w Alejach / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza. –
2007, nr 302 s. 7
Terapia dla jąkających się
1128. Jaki będzie?: system lecznictwa zamkniętego / Jarosław Kapsa // Puls
Regionu. – 2005, nr 2, s. 14
1129. Lekarz potrzebny od zaraz: kontrakty z Narodowym Funduszem
Zdrowia: poradnie specjalistyczne / oprac. Monika Jaremko-Siarska // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 50, s. 4–9
1130. Maluchy mają coraz większe szanse na przeżycie / Monika Jaremko-Siarska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 250 s. 1
Oddział patologii i intensywnej terapii noworodka w szpitalu na Parkitce
1131. Medycyna bez granic / Anna Wyszyńska, Katarzyna Woynarowska //
Niedziela. – 2006, nr 28 s. 15
1132. Medycyna nie zna granic / Beata Zawadowicz; rozm. przepr. Anna
Wyszyńska // Niedziela. – 2006, nr 25 s. 13
VI Kongres Polonii Medycznej
1133. Miejski Przytułek Położniczy w Częstochowie (1899–1912): przyczynek do dziejów instytucji ochrony zdrowia w mieście / Juliusz Sętowski // Almanach Częstochowy. – 2005, [t. 14] s. 174–178
1134. Miejski szpital będzie spółką z o.o. / Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 242 s. 1,3
1135. Nowatorska operacja na Parkitce / Aneta Nawrot // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 213, s. 1
1136. Odczuwamy przedsionek Nieba / Anna Kaptacz; rozm. przepr. Anna
Dąbrowska // Niedziela. – 2006, nr 50 dod. Częst. s. VII
Częstochowskie hospicjum
1137. Ostateczna decyzja: restrukturyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego
/ Jacek Betnarski; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. –
2007, nr 50 s. 1,7
1138. Parkitka zaczęła strajk / Aneta Nawrot // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 125 s. 1
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
179
1139. Piętnaście lat Samorządu Pielęgniarek i Położnych / Maria Szymanek
// Puls Regionu. – 2006, nr 30, s. 10
1140. Podziękowanie za serce: nagrody miesięcznika „Zdrowie” dla częstochowskich lekarzy / Monika Jaremko-Siarska // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2006, nr 40, s. 4
1141. Pomagać, wspierać, dawać nadzieję... / Anna Kaptacz; rozm. przepr.
Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 45 s. 4
1142. Pomagajmy sobie / Regina Kosek; rozm. przepr. Urszula Giżyńska //
Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 17, s. 6
Stowarzyszenie Pomocy Pacjentom ze Schorzeniami Wątroby
1143. Poprawiają serca / Monika Jaremko-Siarska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 286 s. 1
Zabiegi ablacji w Częst. Centrum Chorób Serca
1144. Praca, służba czy misja?: z s. Jolantą Chojnowską, adoratorką Krwi
Chrystusa, lekarzem w zakonnym habicie / rozm. Wojciech Mścichowski // Niedziela. – 2007, nr 6 dod. Częst. s. VI
1145. Prywatna służba zdrowia rozwija się / Urszula Giżyńska // Gazeta
Częstochowska. – 2006, nr 30, s. 6
1146. Quo vadis polska medycyno? / Mieczysław Wyględowski // Almanach
Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 301–308
1147. Recepta na życie / Renata Kluczna // 7 Dni. – 2005, nr 16, s. 3
1148. Refleksje po Kongresie Medycznym / Dorota Ortenburger // Puls Regionu. – 2006, nr 28/29 s. 6–7
1149. Rehabilitant na linii / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. –
2006, nr 35, s. 5
1150. Robić coś dla siebie: grupowa terapia dla chorych na depresję / Angelika Swoboda // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 70, s. 6
1151. Rodzić w domu w Częstochowie / Paweł Bartnik // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 35, s. 4
1152. Sanepid XXI wieku / AS // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 29, s. 5
1153. Siedem nieszczęść szpitala na Parkitce / Monika Jaremko-Siarska, Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 244 s. 4
180
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1154. Specjaliści w jednym miejscu: prezentujemy niepubliczny ZOZ „Olmed” / AK // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 191, s. 9
1155. Struktura organizacyjna śląskiego oddziału NFZ i jego delegatury
w Częstochowie w aspekcie zakresu działania funduszu / Agnieszka Strzelecka
// w: Region częstochowski / red. Konrad Głębocki. – Częstochowa, 2006. –
S. 75–82
1156. System ratownictwa medycznego w Częstochowie // Puls Regionu. –
2006, nr 30, s. 6
1157. Szóste Sympozjum Anestezjologów Ziemi Częstochowskiej / Dorota
Ortenburger // Puls Regionu. – 2006, nr 31 s. 10–11
1158. Szpital bez lekarzy i pacjentów / Dorota Steinhagen. Olga Trojak //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 229 s. 1
1159. Szpital bez miłosierdzia / Sławomir Cichy // Dziennik. – 2007, nr 229 s. 1
1160. Terapia na koniu / BEA // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 250 s. 5
1161. Trzeba mieć zdrowie: Narodowy Fundusz Zdrowia monitoruje kolejki /
Monika Jaremko-Siarska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 92 s. 4–5
1162. W walce z rakiem / Henryk Kromołowski, Kazimierz Pankiewicz;
rozm. przepr. Anna Wyszyńska // Niedziela. – 2006, nr 2 dod. Częst. s. VIII
Centrum Onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
1163. Walka o udziały: prywatyzacja przychodni skłóciła pracowników /
Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 48, s. 1,3
1164. Wiara zdrowie przynosi / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska.
– 2005, nr 26, s. 10
1165. Widzę tutaj tylko pięknych ludzi / Agata Kańtoch // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007 nr 218 s. 4
Dzienny oddział opieki paliatywnej
1166. Wskrzesić nową nadzieję / Anna Wyszyńska // Niedziela. – 2007, nr 6
s. 10
Ogólnopolska konferencja paliatywna w Częstochowie
1167. Wszystko o restrukturyzacji / Joanna Bar // Puls Regionu. – 2005, nr 12, s. 5
1168. Z dziejów szpitalnictwa w Archidiakonacie Wieluńskim: w świetle
wizytacji z lat 1668–1669 / Sławomir Zabraniak // Roczniki Nauk Prawnych. –
2005, T. 15 nr 2 s. 209–222
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
181
1169. Z lekarzem pod rękę: kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia:
podstawowa opieka medyczna / oprac. Monika Jaremko-Siarska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 49, s. 4
1170. Za miłość bliźniego: medal kawalerów maltańskich / Agnieszka Kolbe
// Życie Częstochowskie. – 2006, nr 232 s. 4
Anna Kaptacz
1171. Zawał serca – mapa szans // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 16 s. 4
Sylwetki
Adamkiewicz Feliks
1172. Feliks Adamkiewicz: wspomnienie / Beata Zawadowicz // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 235 s. 5
Krzysztofowicz Eustachy
1173. Bene Meritus – dobrze zasłużony / JB // Puls Regionu. – 2005,
nr 21/22, s. 8
1174. Jubileusz zasłużonego pediatry / Anna Wyszyńska // Niedziela. –
2005, nr 42 dod. Częst. s. III
Sowier Janusz
1175. Prof. dr hab. med. Janusz Sowier – ręce które niosły dar życia / Maciej
Batorek // Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14], s. 93
Stoszek Andrzej
1176. Andrzej Stoszek – lekarz i społecznik / Aleksander Cieślak // Życie
Częstochowskie. – 2006, nr 188, s. 6
Zejler Paweł
1177. Marzenia w zasięgu ręki / Monika Jaremko–Siarska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 300 s. 14
1178. Uratował rękę / Sylwia Bielecka // 7 Dni. – 2006, nr 38, s. 7
182
ZBIGNIEW STAŃCZYK
XII. Nauka. Oświata. Kultura
XII.1. Nauka
XII.1.1. Szkolnictwo wyższe. Dzieje nauki w regionie
1179. Częstochowskie obserwacje w ramach „Jupiter Project 2006” / Marek
Nowak // Ziemia Częstochowska. – 2006, T. 33 s. 65–68
1180. Częstochowskie obserwacje Wenus / Kamil Wszołek // Ziemia Częstochowska. – 2006, T. 33 s. 123–125
1181. Gdzie po maturze / Eliza Kwiatkowska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 124, s. 5–10
1182. O planach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy / Juliusz Sętowski; rozm. przepr. Sławomir Błaut // Niedziela. – 2006, nr 47 dod. Częst. s. VIII
1183. Obserwacje częściowego zaćmienia Księżyca w Częstochowie 7 września 2006 / Marek Nowak // Ziemia Częstochowska. – 2006, T. 33 s. 69–72
1184. Obserwacje Słońca w Częstochowie / Szymon Pośpiech // Ziemia Częstochowska. – 2006, T. 33 s. 117–122
1185. Oświata i badania naukowe z zakresu astronomii w Częstochowie /
Bogdan Wszołek // Ziemia Częstochowska. – 2006, T. 33 s. 59–64
1186. Przybliżyć niebo Częstochowie / Bogdan Wszołek // Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 305–307
1187. Rozwój innowacyjności w regionie częstochowskim / Żaneta Pacud //
W: Region częstochowski / red. Konrad Głębocki. – Czestochowa, 2006. –
S. 35–47
1188. Uniwersytet jasnogórski / Eustachy Rakoczy // Jasna Góra. – 2006, nr
4, s. 40–41
1189. Wczoraj i dziś astronomii w Częstochowie / Artur Leśniczek // Ziemia
Częstochowska. – 2006, T. 33 s. 35–43
1190. Wizja zamiejskiego obserwatorium astronomicznego / Bogdan Wszołek // Ziemia Częstochowska. – 2006, T. 33 s. 55–58
1191. Zaproszenie w międzygwiezdną podróż: nowe częstochowskie planetarium / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 193, s. 1
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
183
1192. Zarządzanie kapitałem intelektualnym słuchaczy zaocznych studiów
magisterskich / Ewa Gorczycka // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. –
2007, nr 4 s. 175–185
Politechnika Częstochowska
1193. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna / Mariusz Zadworny // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 29 s. 4–5
1194. Budownictwo pomostem do Unii Europejskiej / Roman Gąćkowski,
Elżbieta Bociąga // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 26/27 s. 38–39
Konferencja na Wydziale Budownictwa
1195. Czapka i toga jako tradycyjne elementy stroju akademickiego: historia
i współczesność / Aleksander Gąsiorski // Politechnika Częstochowska. – 2006,
nr 30, s. 19–24
1196. Doktorat Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej dla profesora
Olgierda C. Zienkiewicza / Bohdan Mochnacki // Politechnika Częstochowska. –
2005, nr 29, s. 10–11
1197. Europejskie dziedzictwo przemysłowe: ogólnopolska konferencja naukowa / M. Kieloch, S. Kruszyński // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr
26/27, s. 44–46
1198. Insygnia pełne tajemnic / Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 230, s. 2
Insygnia rektorskie Politechniki Częstochowskiej
1199. Jak nie powstał kierunek lotniczy na naszej uczelni / Januariusz Hynek
// Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 29, s. 32–33
1200. Konferencja Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce / Izabela Majchrzak–Kucęba // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 26/27, s. 32–33
1201. Kto kim w SWPCz / Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki
Częstochowskiej. – Częstochowa: SWPCz, 2004. – 150 s.; 21 cm
1202. Mamy nowe władze rektorskie na kadencję 2005–2008 // Politechnika
Częstochowska. – 2005, nr 28, s. 2–4
1203. Multimedia w Biznesie / Rafał Niedbał // Politechnika Częstochowska.
– 2007, nr 33 s. 19–22
184
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1204. Multimedia w biznesie i edukacji: V Międzynarodowa Konferencja /
Rafał Niedbał // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 28, s. 25–28
1205. Nie eksperymentujmy / January Bień; rozm. przepr. Henryk Wydmuch
// Przegląd Techniczny. – 2005, nr 25, s. 14
1206. Nie tylko o magnetyzmie: międzypokoleniowa rozmowa / Bolesław
Wysłocki; rozm. przepr. Jerzy J. Wysłocki // Politechnika Częstochowska. –
2006, nr 30, s. 27–30
1207. Nowe technologie i osiagnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa / Przemysław Francik // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 29, s. 11–12
1208. Nowoczesne obrabiarki: współpraca Instytutu Technologii Maszyn
i Atomatyzacji Produkcji z firmą Mazak / Tadeusz Nieszporek; Tadeusz Szczepanik // Politechnika Częstochowska. – 2007, nr 33 s. 2–5
1209. Nowy rektor Politechniki / AK // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 75, s. 1, 4
1210. O jakości powietrza w budynkach: seminarium na Wydziale Budownictwa / Adam Ujma, Anna Lis // Politechnika Częstochowska. – 2006, nr 30, s.
13–15
1211. Politechnika Częstochowska: rok akademicki 2006/2007: informator
dla kandydatów na studia. – Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2006. – 67 s.; 20 cm
1212. Politechnika Częstochowska w partnerskiej sieci współpracy regionów
europejskich finansowanej z unijnych funduszy strukturalnych / Alicja Jarża //
Politechnika Częstochowska. – 2006, nr 30, s. 2–3
1213. Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania // Atest. – 2006, nr
12 s. 48–49
1214. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie: XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna / Edyta Konstanciak // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 29, s. 15–16
1215. Seminarium Podsekcji Przepływów Wielofazowych Komitetu Mechaniki PAN / Paweł Mirek // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 26/27, s. 35
1216. Silniki gazowe 2006: VII Międzynarodowa konferencja naukowa /
Adam Dużyński // Politechnika Częstochowska. – 2007, nr 33 s. 15–17
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
185
1217. Siódmy rok realizacji wyjazdów studenckich w ramach programu Socrates Erasmus w Politechnice Częstochowskiej / Olga Stawska // Politechnika
Częstochowska. – 2005, nr 29, s. 22–24
1218. Udział Instututu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej w
międzynarodowej sieci w ramach akcji COST P20-Les-Aid Large Eddy Simulation for Advanced Industrial Design (metoda symulacji wielkich wirów w rozwoju zaawansowanych metod projektowania procesów przemysłowych / Andrzej Bogusławski // Politechnika Częstochowska. – 2006, nr 31–32 s. 5–7
1219. Uroczystość nadania godności doktora Honoris Causa Politechniki
Częstochowskiej profesorowi Edwardowi Stanisławowi Kempie / Bogumiła
Szyc // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 28, s. 5
1220. Uroczystość nadania godności doktora Honoris Causa Politechniki
Częstochowskiej profesorowi Janowi Węglarzowi / Roman Wyrzykowski // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 28, s. 10–11
1221. Uroczystość nadania godności doktora Honoris Causa Politechniki
Częstochowskiej profesorowi Valentinovi Nikolaevichovi Danchenko / Marlena
Krakowiak // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 29, s. 8–9
1222. VI MSKAE 2005: Środkowoeuropejska VI Konferencja Naukowo-Techniczna Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice /
Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny. – Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2005. – (Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Elektrotechnika; 19)
1223. Workshop Sekcji Spalania Fluidalnego / Wojciech Nowak, Rafał Kobyłecki // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 26/27, s. 36–37
1224. Wydobyć z mroków niepamięci... / Janusz Miller. Cz. 2 // Politechnika
Częstochowska. – 2005, nr 26/27, s. 20–24
1225. Wyprawa naukowa Spitsbergen 2005 / Jarosław Rajczyk // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 29, s. 5–7
Wyprawa w ramach współpracy Wydziału Budownictwa z Instytutem Geofizyki PAN
1226. Wystawa Techniki Teleinformatyczne TTI 2004 / Aleksander Gąsiorski // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 26/27, s. 33–35
1227. z rektorem Politechniki Częstochowskiej prof. dr. hab. inż. Januarym Bieniem / rozm. Danuta Kulesza // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 29, s. 2–3
186
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1228. Zjazd absolwentów Politechniki Częstochowskiej: 1 i 2 października
2004 roku / Janusz Miller // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 26/27, s. 2–4
Akademia im. Jana Długosza
1229. Częstochowa ma planetarium / Bogdan Wszołek // Urania. – 2006, nr
6 s. 265–266
1230. Częstochowa rozmiłowana w mądrości / Ireneusz K. Korpyś // Aleje 3.
– 2007, nr 63 s. 39–40
Powstanie kierunku filozofia na AJD
1231. Do Akademii via internet / Marek Makowski // Res Academicae. –
2007, nr 1 s. 9–10
1232. Drugi rok AJD / Janusz Berdowski; rozm. przepr. Joanna Bar // Puls
Regionu. – 2005, nr 17/18 s. 4
1233. Działalność artystyczna pedagogów Instytutu Muzyki / Agata Hołdyk
// Res Academicae. – 2007, nr 1 s. 40–41
1234. Fizyka półprzewodników – historia i perspektywy: seminarium Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego / Wojciech Gruhn // Res Academicae. –
2007, nr 2 s. 29–31
1235. Komunikat wyborczy // Res Academicae. – 2005, nr 5, s. 26–33
Władze Akademii
1236. Konferencja o edukacji wielkulturowej // Res Academicae. – 2006,
nr 2 s. 26–27
1237. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość życia – od wykluczonych po elity” / Elżbieta Napora. Elżbieta Kornacka-Skwara, Izabela Gomółka-Walaszek // Res Academicae. – 2007, nr 1 s. 24–26
1238. Najlepszy na świecie: supernowoczesny sprzęt dla częstochowskiego
planetarium / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 33, s. 6
1239. Nasza akademia ma planetarium / Bogdan Wszołek // Res Academicae. – 2006, nr 2 s. 12–15
1240. Naukowe spotkanie studentów / Kamila Karpińska // Res Academicae.
– 2007, nr 1 s. 35–36
Konferencja „Język – Teatr – Literatura”
1241. Otworzyły się dla nas drzwi w Polsce i za granicą / Janusz Berdowski;
rozm. przepr. Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 41 s. 4
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
187
1242. Pierwsza habilitacja dla historyków / Janusz Berdowski; rozm. przepr.
Marek Makowski // Res Academicae. – 2007, nr 1 s. 3–4
1243. Planetarium w Częstochowie / Bogdan Wszołek // Ziemia Częstochowska. – 2006, T. 33 s. 45–53
1244. Rozmowa o współpracy zagranicznej / JK; rozm. przepr. AP // Res
Academicae. – 2005, nr 2 s. 15–18
1245. Seminaria Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego / Wojciech Gruhn
// Res Academicae. – 2007, nr 1 s. 18–20
1246. Seminaria Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego / Wojciech Gruhn
// Res Academicae. – 2006, nr 1 s. 40–43
1247. Seminarium naukowe w Instytucie Administracji „Polska w Unii Europejskiej” / Artur Bolesławski // Res Academicae. – 2007, nr 1 s. 22–23
1248. Sesja jubileuszowa z okazji 15-lecia Filologii Germańskiej w Akademii im. Jana Długosza / Janina Ławnikowska-Koper, Hanna Kaczmarek // Res
Academicae. – 2006, nr 1 s. 17–19
1249. Studencki ruch naukowy w Częstochowie – działalność Studenckiego
Koła Naukowego Językoznawców przy Instytucie Filologii Polskiej Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie w latach 2001–2006 / Grzegorz Majkowski
// Ziemia Częstochowska. – 2007, T. 34 s. 305–312
1250. Trzeba zacisnąć pasa – czyli o finansach uczelni słów kilka // Res Academicae. – 2005, nr 2, s. 12–14
1251. Uprawnienia habilitacyjne w Akademii im. Jana Długosza / Jan Związek // Niedziela. – 2007, nr 24 dod. Częst. s. VII
1252. Wymiar współczesnego doradztwa zawodowego w Polsce i na świecie: międzynarodowa konferencja naukowa / Łukasz Bednarczyk // Res Academicae. – 2007, nr 2 s. 27–28
1253. Zaczynaliśmy od zera: czyli droga Akademii im. Jana Długosza do
uniwersytetu / Tadeusz Panecki; rozm. przepr. Marek Makowski // Res Academicae. – 2007, nr 2 s. 19–20
1254. Zawiłości algorytmu: rozmowa z prof. Zbigniewem Bąkiem, Prorektorem-elektem ds. rozwoju i finansów // Res Academicae. – 2005, nr 4, s. 44–46
188
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1255. Zawód pracownika socjalnego biletem na przyszłość / Mariola Mirowska // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 39, s. 14
Akademia Polonijna
1256. Aktorzy własnego chowu: Studium Teatralne otwiera podwoje / Barbara Błaszczyk // Dziennik Zachodni. – 2006, nr 232 dod. Częst., s. 10
1257. Eklezyjna fobia edukacyjna / Marian Błażejczyk // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 126 s. 3
1258. Odchodzę przez zadrość: Ludgarda Buzek zastąpiła Andrzeja Kryńskiego na stanowisku rektora / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 170, s. 11
1259. Szef nadepnął na odcisk: Akademia Polonijna zastąpiła listę obecności
skanerem linii papilarnych / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. –
2005, nr 25, s. 4
Wyższa Szkoła Zarządzania
1260. Dbamy o dobro studentów / Andrzej Dziewiątkowski; rozm. przepr.
Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 44, s. 4
1261. Idą z duchem czasu / Julka Kowalska // Gazeta Częstochowska. –
2006, nr 43 s. 2
1262. Szkoła z wizją / Andrzej Dziewiątkowski; rozm. przepr. Anna Knapik-Beśka // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 8, s. 4
Wyższa Szkoła Lingwistyczna
1263. Zaproszono nas: wywiad z rektorem uczelni prof. zw. Piotrem Fastem
/ rozm. Elżbieta Marek // Życie Szkoły. – 2007, nr 8 s. 62–63
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
1264. Potrzeby i nadzieje wokół jakości kształcenia kadr dla usług turystycznych / Wiesław Gworys // Biuletyn Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie. – 2005, z 9–10, s. 9–13
XII.1.2. Towarzystwa, instytuty, organizacje naukowe
1265. O działalności Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego (dawniej
Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej) w zakresie popularyzowania kultury regionalnej / Marian Głowacki // Biuletyn Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. – 2005, z. 9/10 s. 77–91
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
189
1266. Przybliżyć niebo Częstochowie / Bogdan Wszołek // Puls Regionu. –
2006 nr 23 s, 4–5
1267. Strona internetowa CzTN – SACTN / Marcel Łapaj // Ziemia Częstochowska. – 2006, T. 33 s. 73–75
1268. Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego / Marian Głowacki // Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 443–447
1269. Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego / Marian Głowacki // Ziemia Częstochowska. – 2006, T. 33 s. 77–81
1270. Z życia Sekcji Astronomicznej Czestochowskiego Towarzystwa Naukowego w trzecim roku jej istnienia / Karina Bączek // Ziemia Częstochowska.
– 2006, t. 33 s. 83–96
1271. Z życie Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego / Marian Głowacki // Ziemia Częstochowska. – 2007, T. 34 s. 313–318
XII.2. Oświata i wychowanie
XII.2.1. Zagadnienia ogólne
1272. Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie – istniejemy już 10
lat / Aneta Słowińska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 3, s.
106–108
1273. Edukacja europejska w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rększowicach / Edyta Pawlak-Stanik, Marzena Zasuń // Częstochowski Biuletyn Oświatowy – 2007, nr 3 s. 49–50
1274. Ekologiczne miejsca w Częstochowie / Janina Strzyżewska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 4 s. 25–29
1275. Mają odwagę żyć odważnie: tegoroczna ósemka „Wspaniałych” / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 52 s. 4
1276. Mali artyści – nieograniczone możliwości: V jubileuszowa Scena Prezentacji Nauczycieli i Uczniów / oprac. Grażyna Bochenkiewicz // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 3 s. 14–21
1277. Opinie uczniów na temat zajęć edukacyjnych prowadzonych w ramach
projektu „Społeczeństwo informacyjne w Częstochowie” / Bożena Harasimowicz // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 2 s. 61
190
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1278. Pokazać, jak żyć w XXI wieku: Fundacja „Pomóżmy dzieciom poznać
świat” / Lidia Burzyńska; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 21 s. 3
1279. Polska oświata w Unii: debata w Lipiu / Joanna Bar // Puls Regionu. –
2005, nr 14, s. 12–13
1280. Pomysł na oświatę / Jarosław Kapsa // Najwyższy Czas. – 2005, nr 5, s.
X–XI
Projekt prywatyzacji szkół w gminie Herby
1281. Preferencje edukacyjne mlodzieży a oferta edukacyjna szkół / Maria
Lupa, Waldemar Lupa // Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. – 2005, z. 1 s. 101–109
1282. Radość i sens odrywania talentów / Elżbieta Jatulewicz; rozm. przepr.
Grażyna Bochenkiewicz // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 3, s.
14–116
1283. Relacja z bajecznie kolorowej, poetyckiej, roztańczonej i rozśpiewanej IV
Wojewódzkiej Sceny Prezentacji Nauczycieli i Uczniów w Częstochowie / Grażyna
Bochenkiewicz // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 3, s. 8–14
1284. Rozwiązanie siłowe / Witold Salański // Głos Nauczycielski. – 2005,
nr 39, s. 4
Konflikt w Herbach
1285. Trudny uczeń czy trudności ucznia: Sympozjum Katechetyczne
w Częstochowie / Paweł Maciaszek // Niedziela. – 2006, nr 5, s. 22
1286. Trzecie Myszkowskie Dni Rodziny / Grażyna Bochenkiewicz // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 3 s. 57–59
1287. Twórczy nauczyciel szansą rozwoju młodych talentów: ekspozycje
plastyczne jubileuszowej Sceny Prezentacji / Grażyna Bochenkiewicz // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 4 s. 19–21
1288. Wyniki konkursów przedmiotowych zorganizowanych dla uczniów
gimnazjów i szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 / Władysława
Tkaczyk // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 2 s. 89–94
Zob. też poz. 191
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
191
XII.2.2. Historia oświaty i wychowania
1289. Czterdzieści lat później / Aneta Nawrot // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 229 s. 2
Liceum im. C.K. Norwida
1290. Czwarte Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie 1862–2007: szkoła, nauczyciele, wychowankowie: praca zbiorowa /
pod red. Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, 2007.
– 599 s.: il.; 25 cm
1291. Dwa budynki, jedno serce: wspomnienia „trauguciaka” Juliusza Jana
Brauna / Aleksander Cieślak // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 55 s. 5
1292. Działalność oświatowa ks. Ludwika Zaborskiego w powiecie pileckim
(1817–1821) / Władysław Wlaźlak // Nasza Przeszłość. – 2006 t. 105 s. 141–162
1293. Działalność Sekcji Wsparć Niezamożnej Młodzieży Szkolnej przy
Towarzystwie Krzewienia Oświaty Wśród Żydów w Częstochowie / Daria
Adamczyk // Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 117––131
1294. Dziewięćdzisiąt lat szkoły w Zdrowej / Katarzyna Szyda // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 4 8587
1295. Historia kiedrzyńskiej szkoły / Barbara Chrząstek // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 181–188
1296. Ku pamięci potomnym: przeszłość i teraźniejszość Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie: 1926–
2006 / red. nauk. Zbigniew Grządzielski, Kazimierz Marczyk. – Częstochowa:
[ZSSE], 2006. – 508 s., 136 s.tabl.: il.; 25 cm
1297. Moje szkolne lata / Jan Pytel; oprac. Aleksander Cieślak // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 135 s. 5
1298. Na Dzień Nauczyciela / Małgorzata Zajda // Niedziela. – 2006, nr 42
dod. Częst. s. VI
Gimnazjum Sióstr Nazaretanek
1299. Na początku była pensja / Jarosław Sobkowski // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 239 s. 4
Liceum im. Juliusza Słowackiego
1300. Na tajnych kompletach i w prawdziwej szkole / Stanisław Huras // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 184 s. 4–5
192
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1301. Osiemdziesiąt pięć lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie: 1920–2005 / Janusz Kołodziejski. – Częstochowa: „Udziałowiec”,
2005. – 237 s.: fot.; 25 cm
1302. Oświata w Częstochowie w latach 1919–1939 / Zbigniew Grządzielski
// W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach
Polski odrodzonej i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa, 2006. – S. 285–302
1303. Schronienie św. Antoniego dla Paralityków i Sierot w Częstochowie /
Jan Związek // W: Teoretyczne i praktyczne zagadnienia pedagogiki specjalnej /
pod red. Aleksandry Siedlaczek-Szwed. – Częstochowa, Wydawnictwo WSP,
2005. – S. 57–74
1304. Społeczny awans młodzieży z Rzeniszowa / Halina Rychlik // Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2005 s. 119–126
1305. Stan badań nad szkolnictwem średnim w Częstochowie w okresie
Drugiej Rzeczypospolitej / Anna Kowalińska // Ziemia Częstochowska. – 2007,
T. 34 s. 125–140
1306. Sześćdziesiąt lat LO w Koziegłowach / Józefa Wiśniewska // Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2006 s. 115–132
1307. Szkolne figle: wspomnienia „sienkiewiczaków” / oprac. Aleksander
Cieślak // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 15 s. 8
1308. Szkolne wspomnienia Andrzeja Mąkoszy / Aleksander Cieślak // Życie
Częstochowskie. – 2006, nr 141 s. 6; nr 146, s. 7
1309. Szkolnictwo i oświata w okresie rozbiorów / Mirosława Szczygieł //
W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 2. W okresie niewoli 1793–1918 / pod red. Ryszarda Kołodziejczyka. – Częstochowa, 2005. –
S. 197–222
1310. Szkoła i jej patron – o Liceum im. J. Słowackiego / Maria Nasińska //
Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14], s. 200–207
1311. Szkoła mojej młodości: wspomnienia „sienkiewiczaka” / Jerzy Wereszczyński // Życie Częstochowskie. – 2007 nr 44 s. 7; nr 49 s. 7; nr 54 s. 7
1312. Szkoły średnie w Częstochowie na przełomie XIX i XX wieku /
Agnieszka Kaczyńska // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – 2005, T. 14 s. 173–187
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
193
1313. Taki był mój „Traugutt” – wspomnienia / Zbisław Janikowski // Życie
Częstochowskie. – 2005, nr 176 s. 6–7
1314. Tamto gimnazjum, tamten czas...: spotkanie z „sienkiewiczakiem”
Andrzejem Mąkoszą / Aleksander Cieślak // Życie Częstochowskie. – 2006,
nr 124 s. 4–5
1315. Traugutt z moich szkolnych lat: wspomina bp. Antoni Długosz / oprac.
Aleksander Cieślak // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 155 s. 5
1316. Wspomnienia z lat, które już dawno minęły / Teresa Zymek-Giermańska // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 229–237
Gimnazjum i Liceum SS. Nazaretanek
1317. Wychowawcze i edukacyjne funkcje placówek wychowania przedszkolnego w Częstochowie w latach 1918–1939 / Mirosława Szczygieł // Prace
Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – 2005,
T. 14 s. 163–171
1318. Z tradycją w XXI wiek: monografia Gimnazjum i Liceum im. Juliusza
Słowackiego w Częstochowie / Iwona Kociołek, Urszula Zaleska. – Częstochowa: ZW „Kemot”, 2007. – 255 s.: fot.; 21 cm
Zob. też poz. 433, 434, 500
XII.2.3. Szkolnictwo podstawowe i średnie
1319. „Artystyczna” szkoła / Anna Cymer // Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2005 s. 149–154
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym
1320. Całe życie dla szkoły: Ryszard Waryś – dyrektor z najdłuższym stażem / Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 40, s. 5
1321. Do trzech razy sztuka: ranking szkół ponadpodstawowych / Eliza
Kwiatkowska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 138 s. 4
1322. Dzień chleba w Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie / Lidia
Niezgoda, Marzena Rychter // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 3
s. 55–56
1323. Generał Patriota – patronem gimnazjum / Tadeusz Gałecki // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 4 s. 23
1324. Gimnazjum z przyszłością / Agata Wojewódzka // Almanach Ziemi
Koziegłowskiej. – 2005 s. 35–42
194
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1325. Harmonogram działań podjętych w Gimnazjum w Żarkach w związku
z nadaniem szkole imienia Jana Pawła II / Krystyna Jasińska // Częstochowski
Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 3, s. 58–59
1326. „KAMIONKI” czyli Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach na tle najbliższej okolicy / Jacek Rusinek // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2005,
nr 3, s. 16–29
1327. Liceum przyjazne młodzieży / Jolanta Wyleciał // Almanach Ziemi
Koziegłowskiej. – 2005 s. 43–50
1328. Osiemdziesięciolecie Szkoły Podstawowej nr 51 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie / Halina Kublicka, Mariusz Miarka // Częstochowski
Biuletyn Oświatowy. – 2005, nr 3, s. 29–32
1329. Podstawa to podstawówka: informator o szkołach / Eliza Kwiatkowska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005 nr 74 s. 4–5
1330. Przewodnik po gimnazjach / oprac. Cezary Wachelka // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 57 s. 4–9
1331. Przewodnik po gimnazjach / oprac. Cezary Wachelka // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 63 s. 4–8; nr 64 s. 5–6
1332. Przewodnik po liceach / zebrał Cezary Wachelka // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 69 s. 4–8; nr 70 s. 4–5; nr 75 s. 5
1333. Przewodnik po liceach / oprac. Cezary Wachelka // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 68 s. 4–8
1334. Przewodnik po liceach / zebrał Cezary Wachelka // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 272 s. 4–8
1335. Przewodnik po podstawówkach / oprac. Cezary Wachelka // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 63 s. 4–6
1336. Przewodnik po podstawówkach / oprac. Cezary Wachelka // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 57, s. 4–5
1337. Seria poważnych pytań: przewodnik po liceach / Eliza Kwiatkowska //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 68, s. 6–10
1338. Siedemdziesięciopięciolecie istnienia szkoły podstawowej w Konopiskach / Maria Szymanek, Renata Gęsiarz // Częstochowski Biuletyn Oświatowy.
– 2006, nr 4 s. 86–87
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
195
1339. Spacerkiem po gimnazjach / oprac. Eliza Kwiatkowska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 63, s. 4–8
1340. Szkoła z poetą w tle / Katarzyna Woynarowska // Niedziela. – 2006,
nr 8 dod. Częst. s. IV
Szkoła Podstwowa im. Jana Twardowskiego w Częstochowie
1341. Szkoła, która lubi swoich uczniów / Elżbieta Godala; rozm. przepr.
Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 40 s. 4
Liceum im. C. K. Norwida
1342. „Sztuka nia zna granic” i inne projekty szkolne – Socrates w Szkole
Podstawowej nr 22 w Częstochowie / Iwona Bieniewska, Maria Dalecka, Ewa
Szkamruk // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 4 s. 24–226
1343. Talent pedagogiczny Założycielki Zmartwychwstanek / Ewa Oset //
Niedziela. – 2007, nr 38 s. 16–17
Działalność szkół zgromadzenia Zmartwychwstanek
1344. To już 80 lat... / Jerzy Śpiewak; rozm. przepr. Anna Bindek // Gazeta
Częstochowska. – 2005, nr 48 s. 4
Szkoła Podstawowa nr 17
1345. Tydzień kultury w Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie pod hasłem ”Dobre maniery drogą do kariery” / Iwona Walczak, Jolanta Albrycht //
Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 4 s. 4448
1346. Uroczystość w Kruszynie – nadania Gimnazjum imienia Bohaterów
Września / Justyna Milejska-Cień // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006,
nr 3, s. 102–104
1347. w trosce o wysoką jakość: wszystko wokół Kopernika / Lilia Brodowicz // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 1 s. 50–51
Szkoła Podstawowa we Wrzosowej
1348. Ważne są „korzenie” i „skrzydła”: z Elżbietą Godalą, dyrektorką Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie / rozm. Anna Wyszyńska
// Niedziela. – 2005, nr 47 dod. Częst, s. VII
1349. Wychowanie patriotyczne w gimnazjum we Mstowie / Robert Knysak
// Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 3 s. 41–42
1350. Zaproszenie do Kawodrzy Dolnej / Janusz Sikorski // Częstochowski
Biuletyn Oświatowy. – 2005, nr 3, s. 24–29
Szkoła Podstawowa nr 46
196
ZBIGNIEW STAŃCZYK
XII.2.4. Szkolnictwo zawodowe
1351. Moja szkoła / Witold Iwańczak // Niedziela. – 2006, nr 42, dod.
Częst., s. IV
Techniczne Zakłady Naukowe
1352. Niby nic, a tak to się zaczęło...: relacja z obchodów 60 rocznicy powstania Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie / Anna Śpiewakowska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 4 s. 83–85
1353. Szkoła z widokiem na zawód / Margita Kotas // Niedziela. – 2006,
nr 32 dod. Częst. s. VIII
Techniczne Zakłady Naukowe
1354. W rytmie Awangardy / Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 74, s. 6–7
Pokaz mody w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta
1355. Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie wczoraj i dziś /
Anna Włodek // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 2 s. 82–83
XII.2.5. Szkolnictwo specjalne
1356. Dom w którym rodzi się Chrystus / Ewa Nocoń // Niedziela. – 2005,
nr 48 dod. Częst., s. III
Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Jana de la Salle
1357. Integracja małych dzieci z autyzmem z ich zdrowymi rówieśnikami /
Hanna Beata Iwańczak, Jolanta Miękina, Marzanna Tybel–Ostrowska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 3 s. 51–54
1358. Jak pokonać Herkulesa: Salezjański Ośrodek Wychowania i Animacji
„Sowa” / bs // 7 Dni. – 2006, nr 49 s. 7
1359. Mam autyzm, dajcie mi szansę / Renata Zaraś // Niedziela. – 2007,
nr 46 dod. Częst. s. VIII
Sesja zorg. przez RODN WOM
XII.2.6. Szkolnictwo artystyczne
1360. Autorskie Liceum Artystyczne ALA / HB // Puls Regionu. – 2005, nr 13, s. 4
1361. Częstochowskie szkolnictwo muzyczne po II wojnie światowej (1945–
1947) / Wanda Malko // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna. – 2005, z. 1 s. 163–170
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
197
1362. Działalność Zespołu Szkól Muzycznych w Częstochowie w latach
1945–1985 / Marcin Łukaszewski // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna. – 2005, z. 1 s. 125–159
1363. Życie dla muzyki / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2005,
nr 211, s. 6
XII.2.7. Opieka nad dziećmi. Wychowanie przedszkolne
1364. Adopcja – głos serca / Beata Pieczykura // Niedziela. – 2006, nr 10,
dod. częst., s. I, VII
Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Częstochowie
1365. Co robić po lekcjach / oprac. Cezary Wachelka // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 226, s. 4–6
1366. Dają dom i miłość: rodziny zastępcze / Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 249 s. 12
1367. Dom otwartych serc / Wioleta Bąk // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 297, s. 7
Rodzinny Dom Dziecka Danieli i Stanisława Domańskich
1368. Dramat chłopców z domu dziecka w Kłobucku / Eliza Kwiatkowska,
Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006 nr 256, s. 1
1369. Dzieci czekają na prawdziwy dom / Anna Stępień // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 8, s. 3
Rodziny zastępcze
1370. Fundacja Centrum Kulturalne – nadzieja na przyszłość / Beata Pieczykura // Niedziela. – 2006, nr 33, dod. Częst. s. VII
Celem fundacji jest wspieranie młodzieży opuszczającej ośrodki wychowawcze i domy dziecka
1371. Lokalne instytucje i placówki, wspomagające uczniów i nauczycieli
w trudnych sytuacjach wychowawczych / Grażyna Bochenkiewicz // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 3 s. 113–118
1372. Losy wychowanków Domu Dziecka we Wrzosowej / Monika Stępak //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 6 s. 36–37
1373. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie / Izabela Paryż, Agnieszka Leszczyńska, Wioletta Socha, Barbara Polak // Edukacja Elemetarna w Teorii i Praktyce. – 2007, nr 5 s. 77–82
198
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1374. Miejskie Przedszkole nr 14 w Częstochowie / Ewa Grzegorczyk //
Edukacja Elemetarna w Teorii i Praktyce. – 2007, nr 6 s. 82–86
1375. Niech będzie jak w domu / Irena Bazan // Dziennik Zachodni. – 2005,
nr 65, dod. Częst. s. 1
1376. Pomóżmy dzieciakom odzyskać radość: wizyta w świetlicy socjoterapeutycznej „Dziupla” / Sandra Szwedzińska // Gazeta Częstochowska. – 2007,
nr 51/52 s. 5
1377. Przedszkole w Koziegłowach / Ewa Zemła // Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2006, s. 91–96
1378. Przewodnik po przedszkolach / oprac. Cezary Wachelka // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 53 s. 4–7
1379. Przytulić do serca / Violetta Gradek // Dziennik Zachodni – 2005,
nr 29, dod. Częst., s. 4
Ośrodek Preadopcyjny
1380. Radosny dom / Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005,
nr 29, s. 11
Świetlica Środowiskowa „Radosny Dom”
1381. Smacznego przedszkola / Łukasz Stacherczak // Gazeta Częstochowska,. – 2006, nr 46 s. 1,5
1382. Świetlice pełne nadzei / Sylwia Góra // Gazeta Częstochowska. –
2006, nr 42, s. 4
Świetlica środowiskowa przy ul. Sportowej w Częstochowie
1383. Taka ciocia-mama: pogotowie rodzinne / Agnieszka Kolbe // Życie
Częstochowskie. – 2005, nr 101, s. 3
Pogotowie rodzinne p. Barbary Wawrzyńczyk
1384. To nasz drugi dom: świetlica socjoterapeutyczna „Skrawek Nieba” /
Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 150, s. 4
1385. Tu się uczą akceptacji siebie: świetlica socjoterapeutyczna „Ludki
z blaszanej budki” / Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 46, s. 10–11
1386. Uczyć czytać inaczej: zastosowanie metody Ireny Majchrzak w przeszkolu w Dąbrowie Zielonej / Maria Włodarczyk, Urszula Kowalczyk, Bożena
Miedzińska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 2 s. 27–29
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
199
XII.2.8. Oświata dorosłych
1387. Na językach: przewodnik po częstochowskich szkołach językowych /
oprac. Cezary Wachelka // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 20, s. 7–10
1388. Na językach: przewodnik po częstochowskich szkołach językowych /
oprac. Cezary Wachelka // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 32, s. 7–9
1389. Pokonują granicę wieku / Ewa Nocoń // Niedziela. – 2005, nr 8 dod.
Częst. s. VIII
XII.3. Kultura
XII.3.1. Zagadnienia ogólne
1390. Cóż to był za rok!: plebiscyt „Gazety” „Najlepsi w kulturze” / Tadeusz
Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 29, s. 4–5
1391. Plebiscyt rozstrzygnięty / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 48, s. 1
Plebiscyt „Najlepsi w Kulturze 2005”
1392. Przez kulturę Naród jest sobą / Ireneusz Kozera; rozm. przepr. Wojciech Mścichowski // Niedziela. – 2006, nr 4 dod. Częst. s. IV
1393. Rozwój życia kulturalnego w Myszkowie w ostatnin dwudziestoleciu
XX wieku / Jarosław Durka // W: Tożsamość społeczno-kulturowa miasta postindustrialnego w Europie Środkowej / red. Bogdan Kloch, Andrzej Stawarz. –
Rybnik, 2005. – S. 129–145
1394. Tożsamość i promocja: o zadaniach, planach i wyzwaniach mówi prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona // Aleje 3. – 2005, nr 50, s. 11–13
1395. Współczesne ślady wielokulturowości Lelowa / Zbigniew Bryła // W:
Żydzi lelowscy: obecność i ślady / pod red. Michała Galasa i Mirosława Skrzypczyka. – Kraków: „Austeria”, 2006. – S. 105–118
1396. Z kulturą – nie żartuj! / Dawid Okularczyk // Aleje 3. – 2006, nr 53, s. 44
XII.3.2. Praca kulturalno-oświatowa. Domy kultury
1397. Artystyczne popisy w Mykanowie / r. // Puls Regionu. – 2005, nr 2, s. 9
1398. Bezsenność w Częstochowie: IV Noc Kulturalna // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 138 wkładka
200
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1399. Bożonarodzeniowy song: Konkurs Kolęd i Pastorałek w Mykanowie /
Izabela Stryczak // 7 Dni. – 2006, nr 48 s. 12–13
1400. „Chcę rzucić swe życie na dar Ducha Świętego” / Renata Zaraś // Niedziela. – 2006, nr 25 s. 22
Przegląd Piosenki Religijnej „Duchowa Rewolucja”
1401. Co zrobić z wolnym czasem: przewodnik dla uczniów i rodziców //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 227, s. 4–5
1402. Garść sukcesów: Młodzieżowa Estrada Wokalna „Debiuty” / Janusz
Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 209 s. 7
1403. Jubileusz Gaude Mater / JB // Puls Regionu. – 2007, nr 33/34 s. 14–16
1404. Kulturalnie po raz trzeci / Julia Dziewiątkowska; rozm. przepr. Łukasz
Giżyński // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 28 s. 3
1405. Marka, z której się nie rezygnuje / Małgorzata Nowak // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 51/52 s. 4
OPK „Gaude Mater”
1406. MDK ma już 55 lat / Elżbieta Drabik; rozm. przepr. Halina Piwowarska // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 4, s. 11
1407. Moc kultury w jedną noc / Artur Bratek // 7 Dni. – 2005, nr 26, s. 3–4
1408. Mroki Nocy Kulturalnej / sb // Aleje 3. – 2005, nr 49, s. 9–10
1409. Niech przychodzą całe rodziny: V Dni Kultury Chrześcijańskiej // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 245 s. 5
1410. Niech w stajence radość trwa / Agnieszka Chadzińska // Niedziela. –
2007, nr 5 dod. Częst. s. VIII
1411. Nieszablonowe działania / Mariola Matysek; rozm. przepr. Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 31, s. 7
Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie
1412. Noc kulturalna druga / Sławomir Burszewski // Aleje 3. – 2005, nr 51, s. 9
1413. Piękno w glinie zaklęte / Wojciech Mścichowski // Niedziela. – 2006,
nr 44 dod. Częst. s. IV
Pracownia garncarska w Garnku
1414. Po Nocy Kulturalnej / Julia Dziewiątkowska; rozm. przepr. Anna
Knapik-Beśka // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 29, s. 4
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
201
1415. Praca u podstaw / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007,
nr 35 s. 5
Pracownia Ceramiczna Stodoła w Garnku
1416. Promować Ośrodek, reprezentować gminę / Anna Tarczyńska; rozm.
przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 39, s. 5
Gminny Ośrodek Kultury w Janowie
1417. Sen nocy miejskiej: 3 Noc Kulturalna / mp // 7 Dni. – 2006, nr 23/24 s. 16–17
1418. Skromna grupa o dużej aktywności: Ośrodek „Gaude Mater” ma 15 lat
/ tdc // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 238 s. 4
1419. Trzecia Noc Kulturalna / sb // Aleje 3. – 2006, nr 56, s. 4
1420. Trzecia Noc Kulturalna // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006,
nr 128, dod. Co Jest Grane, s. 2–8
1421. „Z daleka i bliska” / Kamila Kufel // Gazeta Częstochowska. – 2005,
nr 29, s. 4
1422. Znajdź sobie hobby: Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie zaprasza na zajęcia / oprac. AK // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 188, s. 8
Zob. też poz. 2179
XII.3.3. Muzealnictwo. Wystawy
Zbiory klasztoru Paulinów na Jasnej Górze
1423. „Berło jagiellońskie” w zbiorach jasnogórskich / Jan Samek // Alma
Mater. – 2005, nr 74 s. 83–85
1424. Bogurodzica – splendor Rzeczypospolitej / Jan Golonka // Jasna Góra. – 2006, nr 4, s. 42–43
1425. Buława kozacka z Jasnej Góry / Jacek Gutowski // Jasna Góra. –
2007, nr 4 s. 13–14
1426. Jasna Góra w dobie potopu: Sanktuarium Matki Bożej za Wazów
(1587–1668): księga jubileuszu 350-lecia obrony Jasnej Góry 1655–2005 / pod
red. Jana Golonki i Jerzego Żmudzińskiego. – Jasna Góra w Częstochowie: Muzeum Częstochowskie, BDW Margrafsen, 2005. – 216 s.: il.; 29 cm. – (Zbiory
sztuki wotywnej na Jasnej Górze w Częstochowie: ksiega jubileuszowa towarzysząca wystawie „Jasna Góra w dobie potopu”)
202
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1427. Jasna Góra w dobie Potopu: sanktuarium Matki Bożej za Wazów
(1587–1668): wystawa. Częstochowa Klasztor OO Paulinów / Juliusz Chróścicki // Barok. – 2006, nr 1 s. 245–247
1428. Jasnogórski skarbiec pamięci Narodu / Bożena Weber // Źródło. –
2006, nr 35, s. 8–9
Wystawa „Bogurodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów”
1429. Królowa w Zamku Królewskim / Artur Stelmasiak // Niedziela. –
2007, nr 1 s. 34
1430. Militaria jasnogórskie: opracowanie bronioznawcze, konserwacja i
ekspozycja zbiorów / Aleksander Czerwiński // Muzealnictwo Wojskowe. –
2005, T. 6, s. 69–109
1431. Nasze skarby / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 103, s. 3
Otwarcie wystawy „Bogurodzica – splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów”
1432. U tronu Królowej Polski. Jasna Góra w dziejach kultury i duchowości
polskiej: wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie / Jan Golonka // Jasna
Góra. – 2007, nr 2 s. 19–20
1433. U tronu Królowej Polski: Jasna Góra w dziejach kultury i duchowości
polskiej: Zamek Królewski w Warszawie 15 grudnia 2006 – 11 marca 2007: katalog wystawy / pod kier. Jana Golonki, Przemysława Mrozowskiego, Jerzego
Żmudzińskiego. – Warszawa: Arx Regia, 2006. – 334 s.: il.; 30 cm
Zob. też poz. 1771
Muzeum Częstochowskie
1434. Biegański, jakiego nie zmamy / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 155 s. 4–5
1435. Dom Poezji – Muzeum Haliny Poswiatowskiej / Elżbieta Hurnikowa //
Aleje 3. – 2007, nr 63 s. 36–37
1436. Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej. – Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, 2007. – [12 s.: il; 20 cm
1437. Druga młodość kozy magistrackiej: odwach wyremontowany / RB // 7
Dni. – 2005, nr 6, s. 5
1438. Dziedzictwo przemysłowe miasta Częstochowy i regionu / Jerzy Gładysz // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 25–31
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
203
1439. Eksponaty opowiadają historię: muzealny program edukacyjny lekcji
historii / Andrzej Kuźma, Karol Nabiałek. – Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, [2003]. – 59 s.: faks., fot., rys.; 22 cm
Rec.: Maciej Janik // Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 419
1440. Gabinet doktora Władysława Biegańskiego: wystawa w Muzeum Częstochowskim (lipiec 2006 – styczeń 2007) / Janusz Jadczyk // W: Władysław
Biegański (1857–1917): częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik / pod red.
Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa, 2007. – S. 153–156
1441. Gala stulecia: jubileusz Muzeum Częstochowskiego / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2005 nr 230 s. 1,5
1442. Galeria Malarstwa i Rzeźby / JB // Puls Regionu. – 2007, nr 38 s. 14
1443. Gdy słowo stało się obrazem: graficzne komentarze do Biblii / Tadeusz
Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 240 dod. Co Jest Grae s. 7
1444. Historia muzealnictwa górniczego w regionie częstochowskim / Jerzy
Gładysz // Acta Scansenologica. – 2005, T. 9, s. 205–217
1445. Katalog: Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Jubileusz 350-lecia Obrony Jasnej Góry” Częstochowa 2005 [katalog]. – Częstochowa: Komitet Organizacyjny KWF, 2005. – 38 s.: il.; 24 cm
1446. Kolory Filipin w Ratuszu Miejskim / Wojciech Mścichowski // Niedziela. – 2007, nr 34 dod. Częst. s. III
1447. Malarstwo na szkle / Mira Bodak // Niedziela. – 2006, nr 34, dod.
Częst., s. V
1448. Matejko także częstochowski / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 89 dod. Co Jest Grane s. 6
1449. Matka Boża wróci z odnowionym obliczem / Alicja Przepiórkiewicz //
Niedziela. – 2006, nr 49 dod. Częst. s. V
1450. Mistrz z Krynicy: wystawa obrazów Nikifora / Marta Górska // Życie
Częstochowskie. – 2005, nr 140, s. 1,4
1451. Muzeum Częstochowskie: zbiory sztuki w stulecie Muzeum Częstochowskiego / Anna Dylewska // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 129–156
1452. Muzeum na pielgrzymim szlaku / Wojciech Mścichowski // Niedziela.
– 2007, nr 28 dod. Częst. s. VI
Muzeum Pielgrzymowania
204
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1453. Muzeum w Częstochowie ma już 100 lat / Janusz Jadczyk, Katarzyna
Jezierska // Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14], s. 208–212
1454. Na ratunek zabytkom techniki / Antoni Sawicki // Politechnika Częstochowska. – 2006, nr 31/32 s. 36–37
Muzeum Techniki, Przemysłu i Rzemiosła
1455. O papieżu i o człowieku: niezwykła wystawa w Popówce / Janusz
Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 126 s. 5
1456. Obraz Madonny do odnowienia / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 261 s. 3
1457. Obraz polskiej awangardy: wystawa w Muzeum Częstochowskim /
UG // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 39 s. 7
1458. „Od poznania Ojczyzny do Jej umiłowania”: nowa wystawa w Muzeum Częstochowskim / jk, rb // 7 Dni. – 2006, nr 25, s. 5
1459. Odkrywca skarbu poszukiwany / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007 nr 64 s. 4
Zbiór odznak masońskich
1460. Po pierwsze: wystawa historyczna: rozmowa z Januszem Jadczykiem,
dyrektorem Muzeum Częstoochowskiego / rozm. Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 111, s. 7
1461. Project or... sztuki użytkowej / MP // Aleje 3. – 2006, nr 54, s. 20
1462. Projekty kościołów wiszą w odwachu / TH // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 33, s. 3
1463. Ratusz, Zamek Królewski i edukacja: rok 2006 w Muzeum Częstochowskim / Janusz Jadczyk; rozm. przepr. MG // Życie Częstochowskie. – 2006,
nr 7, s. 5
1464. Rusza Galeria Sztuki: w odrestaurowanej kamienicy przy ulicy Katedralnej 8 / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 72 s. 1,3
1465. Serce miasta znowu bije: wczoraj uroczyście otwarto wyremontowany
ratusz miejski / Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 95, s. 10–11
1466. Stan obecny i koncepcja rozwoju Muzeum Częstochowskiego / Janusz
Jadczyk // Rocznik Muzeum w Częstochowie. – 2005, T. 7, s. 27–32
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
205
1467. Sztuka tkana, skomplikowana: wystawa z Centralnego Muzeum Włókiennictwa / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 87 s. 8
1468. Taką drogę pokonali naukowcy: interaktywna wystawa w Muzeum /
MG // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 48, s. 7
1469. Trzystapięćdziesięciolecie obrony Jasnej Góry / Jerzy Maciej Nowak
// Filatelista. – 2005, nr 8, s. 426
1470. Wstąpił do nas Bacciarelli / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 116, dod. Co Jest Grane s. 7
1471. Wykorzystanie wystaw i zbiorów w działalności edukacyjnej prowadzonej w Muzeum Częstochowskim / Monika Świerczewska // Rocznik Muzeum
w Częstochowie. – 2005, T. 7 s. 177–190
1472. Wystawa o Milenium 1966 / R // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 22, s. 6
Wystawa „1966 – Millenium kontra 1000-lecie” ze zbiorów IPN
1473. Z dziejów Muzeum w Częstochowie / Aleksander Jaśkiewicz // Rocznik Muzeum w Częstochowie. – 2005, T. 7, s. 15–25
1474. Zbiory górnictwa i hutnictwa / Elżbieta Miszczyńska // Rocznik Muzeum w Częstochowie. – 2005, T. 7, s. 115–125
1475. Znalezione w naszych stronach: wystawa archeologiczna w Pałacu
Ślubów / MG // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 23, s. 4
Zob. też poz. 251, 617, 618, 689, 1426, 1427, 1829, 1982
Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej
1476. Święte Oblicze czyli skąd się wzięła Chusta św. Weroniki / Bogdan
Blajer // Niedziela. – 2006, nr 10, dod. Częst. s. I, VIII; nr 11 s. VIII
Dotyczy Obrazu „Święte Oblicze” z 1877 r. będącego w zbiorach Muzeum Archidiecezji
Częstochowskiej
Muzeum Produkcji Zapałek
1477. Atuty Zapałczarni / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. –
2007, nr 1 s. 1
1478. W świetle zapałek: częstochowskie muzeum, fabryka i galeria sztuki /
Ewa Dereń // National Geographic Polska. – 2005, nr 4 s. nlb
Zob. też poz. 1438
206
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Miejska Galeria Sztuki
1479. Bexapolis, czyli wizje Beksińskiego: muzeum słynnego malarza w Częstochowie / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 43, s. 4
1480. Człowiek i przestrzeń mistyczna / Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 32 s. 7
Wystawa Joanny Stasiak
1481. Dla kogo ta galeria?: muzeum Beksińskiego – za i przeciw / Marta
Górska // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 40, s. 4
1482. Drugie takie miejsce w Polsce: otwarcie Muzeum Zdzisława Beksińskiego / Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 38, s. 1,3
1483. Golizny tu nie będzie / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 26 s. 1
Konflikt wokół odwołanej wystawy Łukasza Kasperczyka
1484. Kanikuła / Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2006, nr 56, s. 22–23
1485. Miliony w to wierzyły / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 76 s. 5
Wystawa „Socrealizm – sztuka manipulacji”
1486. Mistrz metafory i symbolu: wystawa rzeźb Gustawa Zemły / Olga
Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 245 s. 9
1487. Najlepsi w pejzażu / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 29 dod. Co Jest Grane s. 2
Obrazy z Lwowskiej Galerii Sztuki
1488. Nie jestem cudotwórcą / Tadeusz Wrona; rozm. przepr. Sylwia Bielecka // 7 Dni. – 2005, nr 11 s. 12
Dotyczy projektu utworzenia Muzeum Z. Beksińskiego
1489. Od Biura Wystaw Artystycznych do Miejskiej Galerii Sztuki: Częstochowa 1977–2007: kalendarium siedmiuset wystaw / red. Barbara Szyc, Katarzyna Morejska. – Częstochowa: Miejska Galeria Sztuki, 2007. – [130] s.: il.; 25 cm
1490. Opowieści nie tylko biblijne: Grzegorz Stachańczyk / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 94, dod. Co Jest Grane s. 6
1491. Perła w ruinie / Halina Piwowarska // Gazeta Częstochowska. – 2005,
nr 9, s. 1,11
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
207
1492. Poza życiem i śmiercią / Wojciech Skrodzki // Więź. – 2006, nr 7/8,
s. 181–183
Muzeum Z. Beksińskiego
1493. Rewolucja czy zamach?: miasto dało milion na Muzeum Beksińskiego
/ Sylwia Bielecka // 7 Dni. – 2005, nr 9, s. 3
1494. Rzeźba kontra malarstwo / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 286 dod. Co Jest Grane s. 6
1495. Upiory w Miejskiej Galerii / Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2006,
nr 57, s. 15
1496. Wielkie rzeźby małego formatu / TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 87 dod. Co Jest Grane s. 7
Wystawa prof. Haliny Stawowy-Dombrowskiej
1497. Życie jest drogą / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007,
nr 33 s. 4
Wystawa „Wędrowcy”
Zob. też poz. 1894, 1938, 1947, 1949, 1952, 1988, 1989, 1994
Galeria Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater"
1498. Na powierzchni sztuki / DeKa // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 34 s. 7
Artperiscope – wystawa pokonkursowa
1499. Odzierciedlenie ulotności: II wystawa Sekcji Pastelistów ZPAP Okreg
Częstochowa / DeKa // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 35 s. 7
1500. Papież na fotografiach częstochowian: wystawa w Ośrodku Promocji
Kultury „Gaude Mater” / MG // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 215, s. 5
Zob. też poz. 1861, 1916, 1941, 1975, 2408
Galeria „Wejściówka”
1501. Pięć tkaczek z Veną / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 24, s. 2
1502. Wejściówka bez granic / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 228 dod. Co Jest Grane s. 7
Zob. też poz. 1884, 1903, 1921, 1923, 1965, 1990, 1995
208
ZBIGNIEW STAŃCZYK
„Konduktorownia”
1503. Konduktorownia jako Centrum Pompidou / Piotr Głowacki; rozm.
przepr. Anna Witek // Aleje 3. – 2006, nr 58 s. 14–17
1504. Odkrywanie Schultza / UG // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 45 s. 6
Mira Żelechower-Aleksiun w Konduktorowni
Zob. też poz. 1886
Inne wystawy
1505. Częstochowska wystawa za oceanem // Res Academicae. – 2005, nr 7, s. 25–28
Wystawa „Żydzi Częstochowianie”
1506. Ćwierć wieku historii: wystawa „Solidarności” / Paweł Boroś // Życie
Częstochowskie. – 2005, nr 118, s. 4
1507. Dobre malarstwo w Piwnicach Margaux / Marian Panek // Aleje 3. –
2006, nr 54, s. 21
1508. Feliks Topolski – reporter rysunku: katalog wystawy / oprac. Jacek
Łydżba; tekst Elżbieta Wróbel. – Częstochowa: Biblioteka Główna Akademii
im. Jana Długosza, 2007. – 31 s.: il; 24 cm
1509. Herbert w podróży służbowej / Joanna Grochowska // Aleje 3. – 2007,
nr 62 s. 23
1510. Kobiety w obiektywie / Janusz Pawlikowski // 42–200: Częst. Gazeta
Klubowa. – 2005, nr 4, s. 28
Wystawa w Piwnicach Margaux
1511. Magia książki / Janusz Mielczarek // Aleje 3. – 2005, nr 50, s. 25–25
1512. Materia ksiązki: katalog wystawy 2005 / Biblioteka Główna Akademii im.
Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa: BAJD, 2005. – 32 s.: il.; 21 cm
1513. Odmieniło się oblicze ziemi / AW // Gazeta Częstochowska. – 2005,
nr 34 s. 4
Wystawa z okazji 25-lecia „Solidarności”
1514. Ojcowie i córki / Marian Panek // Aleje 3. – 2005, nr 50, s. 21
1515. Ojcowie i córki: fotografia i malarstwo / Piotr Dłubak, Szymon Parafiniak. – Częstochowa: Piotr Dłubak, Szymon Parafiniak, 2005. – [42] s.: il.;
24x30 cm
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
209
1516. Pamięć o mieście / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 261, s. 4
Wystawa „Żydzi Częstochowianie” w Nowym Yorku
1517. Piękno drzeworytu / Anna Pietrzyk // Res Academicae. – 2005, nr 6, s. 29–30
1518. Podziemna Częstochowa: wystawa w Bibliotece Głównej Akademii im.
Jana Długosza / Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 237, s. 4
1519. Prawda o zagładzie polskich elit / Sławomir Błaut // Niedziela. – 2007,
nr 34 dod. Częst. s. IV
Wystawa w Bibliotece Publiczej im. W. Biegańskiego
1520. Rozmowy pod gruszą / Piotr Dłubak, Szymon Parafiniak // 42-200:
Częst. Gazeta Klubowa. – 2005, nr 2, s. 10–14
Dotyczy wystawy „Ojcowie i córki”
1521. Są już pierwsze eksponaty: Muzeum Techniki, Przemysłu i Rzemiosła
/ Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 86, s. 4
1522. Szopka niejedno ma imię / AK // Życie Częstochowskie. – 2005,
nr 243, s. 5
1523. Tata jest wszystkim, córka drugim światem: wystawa „Słynni częstochowianie na fotografiach” / Eliza Kwiatkowska // Gazeta Wyborcza Częstochowa – 2005, nr 35, s. 5
1524. Więcej – szybciej – lepiej: wystawa IPN // Gazeta Częstochowska. –
2007, nr 50 s. 4
Wystawa w Galerii NSSZ „Solidarność”
1525. Wolne słowo: katalog wystawy grudzień 2005 / Biblioteka Główna
Akademii im. Jana Długosza. – Częstochowa: „Graffiti”, [2005]. – 24 s.: il.; 22 cm
1526. Wystawa fotografii na znak solidarności: częstochowianie dla wolnej
Białorusi / TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 64, s. 1
1527. Zderzenie dwóch osobowści / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 45 s. 7
Danuta Króliszewska i Elżbieta Chodorowska w „Babim Lecie”
XII.3.4. Towarzystwa regionalne
1528. Działalność Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” / Andrzej Sękiewicz // Alma Mater. – 2007, nr 96 s. 38–40
210
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1529. Troska o dziedzictwo narodowe / Andrzej Sochacki // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 26/27 s. 4
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
XII.3.5. Kolekcjonerstwo. Hobby
1530. Byle bez krasnoludków / Jerzy Kocyga; rozm. przepr. Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 133 s. 4
Kolekcja aparatów fotograficznych
1531. Ceramiczna kumpelka / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 116, s. 6
Halina Bartelak i jej ceramiczne lalki
1532. Częstochowskie początki zbierania marek pocztowych / Jerzy Błażej
Mazik // Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 218–231
1533. Człowiek z kopertami / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 93 s. 4
Jerzy Maciej Nowak
1534. Dyskretny urok stulatki / Leszek Hadrian // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 234 s. 5
1535. Inteligentna odmiana złomiarza / Wiesław Wiatrak; rozm. przepr. Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 110, s. 4
Kolekcja medali Wiesława Wiatraka
1536. Jedna trzecia życia / Roman Mucha; rozm. przepr. Dorota Steinhagen
// Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 198, s. 4
1537. Kolekcja na medal / Violetta Gradek // Dziennik Zachodni. – 2006, nr
302 dod. Częst. s. 4
Jerzy Maciej Nowak
1538. Kolekcjoner do pozłoty / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 214 s. 2
Jerzy Maciej Nowak
1539. Nasz prezes pozłacany / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 298 s. 2
Jerzy Maciej Nowak
1540. Pasjonat „Rakowa” / Łukasz Kulig // Życie Częstochowskie. – 2006,
nr 4, s. 16
Michał Cybulski
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
211
1541. Pierwsza została znaleziona: w kolekcji zapalniczek Andrzeja Łozowskiego jest 1037 zapalniczek / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. –
2005, nr 2, s. 4
1542. Polska potęgą motoryzacyjną / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 208 s. 2
Kolekcja motocykli Jana Ferenca
1543. Potop na znaczku pocztowym // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2005, nr 27, s. 2
1544. Słońce w ósmym domu / Halina Rozpondek; rozm. przepr. Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 151, s. 6
1545. Wspomnienia o ludziach i znaczkach: 25 lat Polskiego Związku Filatelistów w Częstochowie / Zbisław Janikowski // Życie Częstochowskie. – 2006, nr
31, s. 6–7
1546. Ze sztuką za pan brat / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 62, s. 4
Zdzisław Kuter, kolekcjoner antyków
1547. Zwierzenia ptakoluba / Stanisław Czyż; rozm. przepr. Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 175, s. 1
XII.3.6. Radio i telewizja
1548. Bojkot? Nie! trzeba rozmawiać / Andrzej Kwiatkowski // Przegląd. –
2005, nr 5 s. 36–37
1549. Czy z Pospieszalskim warto rozmawiać?: na marginesie programu publicystycznego „Warto rozmawiać” / Agnieszka Maria Wasieczko // Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. – 2006, nr 2 s. 144–157
1550. „Marconiowcy”, odezwijcie się / Marek Wagner; rozm. przepr.
Krzysztof Kot // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 147 s. 5
1551. Pospieszalski nie rozmawia: telewizja i wolność słowa / Kinga Dunin
// Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 206 s. 18
1552. Pół wieku minęło... / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 97 s. 6
Wojciech Tobolewski
1553. Promuję miasto, gdzie się da / Irek Bieleninik; rozm. przepr. Beata Cichoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 292 s. 4
212
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1554. Radio Fon będzie Max: zmiany w częstochowskiej stacji / Adam
Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 18, s. 4
1555. Rozmowy na trudne tematy / Jan Pospieszalski; rozm. przepr. Grzegorz Ułamek // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 12, s. 13
1556. Trzeba rozmawiać / Maciej Łuczak // Wprost. – 2005, nr 5, s. 32–34
1557. Z tym konserwatystą warto rozmawiać / Igor Janke // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 207 s. 19
1558. Żołnierz jedynie słusznej sprawy / Paweł Wieczorek // Przekrój. –
2005, nr 9, s. 44–47
II.1.4 Sylwetki
Adamski Andrzej
1559. Mgr inż. Andrzej Adamski: pożegnanie / seniorzy SITG // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 273 s. 4
Berdowski Janusz
1560. Rektor doktorem honoris causa // Res Academicae. – 2006, nr 1 s. 7
Borys Maria
1561. Maria Borys / Aleksander Cieślak // Życie Częstochowskie. – 2005,
nr 224, s. 7
1562. Wspomnienia Marii Borys / Maria Borys. Cz. 1: Cząstka serca jest
z wami. Cz. 2: Nauczyciele z tamtych lat // Życie Częstochowskie. – 2006 nr 239
s. 7; nr 245 s. 5
Chłap Andrzej
1563. Andrzej Chłap: wspomnienie / Aleksander Cieślak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 215, s. 5
1564. Stanowczy, konsekwentny, wyrozumiały: wspomnienie o Andrzeju
Chłapie / Aleksander Cieślak // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 7 s. 6
Chwalba Andrzej
1565. Nie ufam własnej pamięci: rozmowy z Andrzejem Chwalbą. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2006. – 144 s.: il.; 21 cm
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
213
1566. Spokojnie, jak najbliżej prawdy / Andrzej Chwalba; rozm. przepr. Marek Karpiński // Nowe Książki. – 2005, nr 1, s. 4–6
Czarniawski Henryk
1567. Wieczór wspomnień / Henryk Czarniawski; rozm. przepr. Barbara
Szymańska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 37, s. 7
Daniel Tadeusz
1568. Tadeusz Daniel: wspomnienie / Przyjaciele // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 251 s. 11
Datta-Jakubowska Alicja
1569. z żałobnej karty / Kazimierz Rędziński // Res Academicae. – 2005,
nr 5, s. 40–41
Drzazga Antoni
1570. Antoni Drzazga / Aleksander Cieślak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 251 s. 6
Dubicki Tadeusz
1571. Otwarte archiwa, wiecej prawdy: z prof. Tadeuszem Dubickim / rozm.
Marian Miszalski // Niedziela. – 2006, nr 8, s. 20
Dyja Henryk
1572. Doktorat Honoris Causa dla rektora Politechniki Częstochowskiej
prof. dra hab. inż Henryka Dyi / red // Politechnika Częstochowska. – 2005,
nr 26/27, s. 4–5
Doktorat Moskiewskiego Instytutu Stali i Stopów
Folaron Stefan
1573. Stefan Folaron / Juliusz Sętowski // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 81, s. 4
Frączyk Mikołaj
1574. Mikołaj Frączyk / Aleksander Cieślak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 261 s. 5
Fuks Karol
1575. Została po Nim dobra pamięć / Barbara Łągiewka // Niedziela. – 2007,
nr 5 dod. Częst. s. VII
214
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Gierowski Józef Andrzej
1576. Dążyć do prawdy / Teresa Bętkowska // Alma Mater. – 2005, nr 71, s. 75–83
1577. Józef Andrzej Gierowski (19 III 1922 – 17 II 2006) / Mariusz Markiewicz // Kwartalnik Historyczny. – 2006, nr 1 s. 193–196
1578. Józef Gierowski (19 III 1922 – 17 II 2006) / Andrzej Link-Lenczowski
// Studia Historyczne. – 2006 z. 2 s. 249–252
1579. Profesor Józef Gierowski: wspomnienie / tdc // Życie Częstochowskie.
– 2006, nr 37, s. 6
1580. Rector Magnificus: prof. Józef Andrzej Gierowski / Krzysztof Zamorski // Tygodnik Powszechny. – 2006, nr 10, s. 15
1581. Wspomnienie o profesorze Józefie Andrzeju Gierowskim / Andrzej
Link-Lenczowski // Alma Mater. – 2006, nr 79 s. 54–56
1582. Zmarł profesor Józef Andrzej Gierowski / Jacek Staszewski // Zapiski
Historyczne. – 2006, z. 1 s. 213–215
Głowacki Marian
1583. Fizyk i przewodnik / DS // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 243 s. 2
1584. Nasz laureat // Res Academicae. – 2005, nr 7, s. 23–25
Nagroda im. Karola Miarki dla prof. M. Głowackiego
Hozakowski Teofil
1585. Teofil Hozakowski: wspomnienie / Aleksander Cieślak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 238, s. 4
Jackowski Antoni
1586. Blisko sacrum / Antoni Jackowski; rozm. przepr. Rita Pagacz-Moczarska // Alma Mater. – 2006, nr 85 s. 40–49
1587. Charakterystyka dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego prof. Antoniego Jackowskiego / Izabela Soljan, Elżbieta Bilska-Wadecka //
Turyzm. – 2005, T. 15 z. 1/2 s. 7–28
1588. Człowiek-instytucja / Rita Pagacz-Moczarska // Alma Mater. – 2007,
nr 94 s. 85–86
1589. Nauka z dodatkiem profesorskiego serca / Elżbieta Krawczyk // Niedziela. – 2005, nr 26, s. 17
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
215
1590. Od Wincentego Pola do prof. Antoniego Jackowskiego: nadanie tytułu
profesora honorowego UJ / Lidia Dudkiewicz // Niedziela. – 2007, nr 25 s. 20
1591. Pozostawiam po sobie uczniów / Antoni Jackowski // Alma Mater. –
2005, nr 73 s. 27–28
1592. Profesor Antoni Jackowski jako twórca geografii religii w Polsce / Elzbieta
Bilska-Wadecka, Izabela Soljan // Peregrinus Cracoviensis. – 2005, z. 16 s. 15–29
Janiczek Stefan
1593. Pożegnanie: Stefan Ludwik Florian Janiczek / Aleksander Gąsiorski //
Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 26/27, s. 19–20
Janowski Tomasz
1594. Tomasz Marek Janowski: wspomnienie / Henryk Wydmuch // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 267 s. 5
Jarża Alicja
1595. Pożegnania: dr. hab. inż. prof. PCz Alicja Jarża / Dyrekcja i pracownicy Instytutu Maszyn Cieplnych // Politechnika Częstochowska. – 2007, nr 33 s. 11–13
Królica Jerzy
1596. Jerzy Królica / Aleksander Cieślak // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 275, s. 5
Kwieciński Antoni
1597. Antoni Kwieciński (1922–2007): wspomnienie / Aleksander Cieślak //
Życie Częstochowskie. – 2007, nr 194 s. 9
1598. Antoni Stefan Kwieciński: wspomnienie / Aleksander Cieślak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 272 s. 8
Lachowicz Henryk
1599. Prof. dr hab. inż. Henryk Lachowicz 1933–2006 / przyjaciele z Politechniki Częstochowskiej // Politechnika Częstochowska. – 2006, nr 31–32 s. 18
Ledwoń Józef Adam
1600. W 20 rocznicę śmierci / red. // Politechnika Częstochowska. – 2006,
nr 31/32 s. 18
216
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Łągiewka Edmund
1601. Edmund Łągiewka / Jerzy Starnawski // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. – 2005, R. 40 s. 239–241
1602. Nauczyciel wartości bezcennych / Jolanta Marszałek // Niedziela. –
2006, nr 19 dod. Częst. s. V
1603. Z żałobnej karty / Elżbieta Hurnikowa // Res Academicae. – 2005,
nr 3, s. 39–40
Majzner-Osuchowska Irmina
1604. Nie tylko artystka / Irmina Majzner–Osuchowska; rozm. przepr. Jakub
Dudek // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 184 s. 16
Melechow Rościsław
1605. Prof. dr hab. inż. Rościsław Kuźmicz Melechow / Pracownicy Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji // Politechnika Częstochowska. – 2006, nr 30, s. 12
Morel Stefan
1606. Pożegnania: dr. hab. inż. prof. PCz Stefan Morel / zespół pracowników Katedry Pieców Przemysłowych i Ochrony środowiska // Politechnika Częstochowska. – 2007, nr 33 s. 13
Musialik Jan
1607. Prof. PCz. dr hab. inż. Jan Musialik // Politechnika Częstochowska.–
2006, nr 31–32 s. 17
Nowak Stefan
1608. Życie wierne powołaniu / Margita Kotas // Niedziela. – 2007, nr 1 dod.
Częst. s. VII
Nowak Wojciech
1609. Laur Białego Tygrysa – Energia 2006 / Dorota Bielecka // Politechnika Częstochowska. – 2007, nr 33 s. 9–10
Panecki Tadeusz
1610. Wywiad miesiąca: rozmowa z Prorektorem ds. Nauki prof. dr. hab. Tadeuszem Paneckim / rozm. Anna Pietrzyk // Res Academicae. – 2005, nr 4, s. 31–37
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
217
Pietraniec Antoni
1611. Antoni Pietraniec: naukowiec, pedagog, wychowawca młodzieży, dobry człowiek / Romualda Pfrangier, Barbara Szafrańska–Miller // Politechnika
Częstochowska. – 2005, nr 28, s. 17–18
Polanowski Edward
1612. Pamiętamy o rektorze / Marek Makowski // Res Academicae. – 2007,
nr 2 s. 25–26
1613. Profesor Edward Polanowski (1936–1992): szkic do portretu / Kazimiera Zdzisława Szymańska // Ziemia Częstochowska. – 2007, T. 34 s. 253–260
Pruffer Jan
1614. Jan Pruffer: wspomnienie / Aleksander Cieślak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 95 s. 5
Przesłański Zygmunt
1615. Zygmunt Przesłański: wspomnienie / Aleksander Cieślak // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 135 s. 5
Przybylik Marek
1616. Naczelny wykształciuch Częstochowy / Marek Przybylik; rozm. przepr.
Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 300 s. 11
Puczyńska Janina
1617. Janina Helena Puczyńska / Aleksander Cieślak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 284, s. 6
Puczyński Bohdan
1618. Bohdan Jerzy Puczyński / Aleksander Cieślak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 295, s. 7
Rosikoń Antoni
1619. Szkoła mojej młodości / Aleksander Cieślak // Życie Częstochowskie.
– 2007, nr 112 s. 5
Sabok Kazimierz
1620. Kazimierz Ludwik Sabok / Aleksander Cieślak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 140, s. 5
218
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Sączek Tadeusz
1621. Tadeusz Sączek / Maciej Batorek // Almanach Częstochowy. – 2005,
[t. 14], s. 92
1622. Tadeusz Sączek (1932–2005) / Urszula Miszczak, Janusz Pawlikowski
// Życie Częstochowskie. – 2005, nr 97, s. 2
Sętowski Juliusz
1623. Nagroda im. K. Miarki dla Juliusza Sętowskiego / tdc // Życie Częstochowy. – 2007, nr 205 s. 2
1624. O częstochowskich nekropoliach / Juliusz Sętowski; rozm. przepr.
Sławomir Błaut // Niedziela. – 2006, nr 28 dod. Częst. s. VIII
1625. O monografii IV LO, „Encyklopedii Częstochowy” i Roku dr. Biegańskiego / Juliusz Sętowski; rozm. przepr. Sławomir Błaut // Niedziela. – 2007, nr
46 dod. Częst. s. V
1626. Siedmiuset trzynastu bohaterów: powstał przewodnik biograficzny po
cmentarzu Kule / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 211 s. 5
1627. Z historią za pan brat / Juliusz Sętowski; rozm. przepr. Sylwia Góra //
Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 8/9 s. 4
Słupek Stanisław
1628. Prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek / Irena Krężołek // Politechnika
Częstochowska. – 2006, nr 30, s. 13
1629. Stanisław Słupek: wspomnienie / Pracownicy Katedry Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Politechniki Czestochowskiej // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 106, s. 5
Socha-Kołodziej Krystyna
1630. Z żałobnej karty // Res Academicae. – 2005 nr 6 s. 23–24
Szczepański Marek S.
1631. Fortuny rodzą się w umysłach ludzi / Marek S. Szczepański; rozm.
przepr. Beata Cichoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 303 s. 4–5
Szlufik Władysław
1632. Władysław Szlufik / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005 nr 274, s. 8
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
219
1633. Z żałobnej karty // Res Academicae. – 2005, nr 7, s. 16–120
Szopa Janusz
1634. Giętki profesor / Janusz Szopa; rozm. przepr. Dorota Steinhagen //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 127, s. 4
Świtała Ireneusz
1635. Wywiad miesiąca: rozmowa z dr. Ireneuszem Świtałą z Instytutu Filologii Obcych / rozm. Anna Pietrzyk // Res Academicae. – 2005, nr 3, s. 10–12
Wielgut Krzysztof
1636. Krzysztof Wielgut: wspomnienie / Edward Szostak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 56, s. 9
Wieruszewski Stanisław
1637. Stanisław Edward Wieruszewski / Aleksander Cieślak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 140, s. 5
Woźna Bożena
1638. Napisał o niej „Time” / Beata Cichoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 68 s. 2
Wszołek Bogdan
1639. Zauroczyłem się niebem / Bogdan Wszołek; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 25 s. 4; nr 26/27 s. 14; nr 29/30 s. 11
Zyguła Hieronim
1640. Hieronim Zyguła / Aleksander Cieślak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 207 s. 9
1641. Hieronim Zyguła / Edyta Skoczylas-Krotla, Jadwiga Wrzaszczyk //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 214 s. 4
XIII. Sztuka
XIII.1. Zagadnienia ogólne. Historia sztuki. Konserwacja zabytków
1642. Judaika Jurajskie: pierwszy przewdnik po pamiątkach kultury żydowskiej w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej / tekst Maria Poniewierska, Jerzy
220
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Szałygin; tekst dot. Częstochowy Jarosław Kapsa. – Katowice: „Kaga-Druk”,
2005. – 52 s.: il., mapy; 21 cm
1643. Kultura i sztuka / Aleksander Jaśkiewicz // W: Częstochowa: dzieje
miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 2. w okresie niewoli 1793–1918 / pod red.
Ryszarda Kołodziejczyka. – Częstochowa, 2005. – S. 292–493
1644. Sztuka w okresie międzywojennym / Aleksander Jaśkiewicz // W:
Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. w czasach Polski
odrodzonej i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa, 2006. – S. 323–352
1645. Życie kulturalne w Częstochowie w latach 1918–1939 / Waldemar Tyras // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach
Polski odrodzonej i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. –
Częstochowa, 2006. – S. 303–318
XIII.2. Architektura. Zabytki
1646. Częstochowskie zegary słoneczne / Agnieszka Kania // Ziemia Częstochowska. – 2005 t. 32 s. 309–316
1647. Na marginesie wystawy młodej architektury / Władysław Ratusiński //
Aleje 3. – 2007, nr 64 s. 46
1648. Powinien decydować pomysł, nie nazwisko / Maciej Piwowarczyk;
rozm. przepr. UG // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 47 s. 11
Wystawa „Młodzi w Architekturze”
1649. Primulus / red. Elżbieta Bańkowska, Karolina Domańska, Jacek Jędras, Maciej Piwowarczyk. – Częstochowa: Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział w Częstochowie, 2007. – [52] s.: fot.; 21 cm
a) Architektura miejska
1650. Agentura, cykliści i kino: portrety ulic: Al. Kościuszki / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 68, s. 4–5
1651. Aleje Najświętszej Maryi Panny i ulica św. Barbary: uwagi o rewaloryzacji / Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2005, nr 52, s. 16–17
1652. Aleje NMP / Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2006, nr 54, s. 16–17
1653. Brama do uliczki Ptasiej: wędrówki staromiejskie / Ryszard Baranowski // 7 Dni. – 2005, nr 7, s. 5
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
221
1654. Cenny zabytek mało znany / Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2007,
nr 61 s. 13
Dworek przy ulicy św. Kazimierza
1655. Częstochowska MDM: portrety ulic. Aleja Pokoju / Tomasz Haładyj //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 119, s. 4–5
1656. Częstochowska sjesta / Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2006, nr 56 s. 18
1657. Do fabryk i w stronę Krakowa: portrety ulic. Krakowska / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 20, s. 4–6
1658. Dom doktora Władysława Biegańskiego w Częstochowie: budynek,
miejsce życia rodzinnego i pracy / Katarzyna Sucharkiewicz // W: Władysław
Biegański (1857–1917): częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik / pod red.
Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa, 2007. – S. 37–56
1659. Dom Frankego: ludzie i zabytki / Ryszard Baranowski // 7 Dni. –
2005, nr 119, s. 5
1660. Dom generała / Ryszard Baranowski // 7 Dni. – 2006, nr 28/29 s. 5
1661. Dom wielgachny / Ryszard Baranowski // 7 Dni. – 2005, nr 9, s. 5
Kamienica nr 14 przy Starym Rynku
1662. Domy z okrągłymi oknami / Ryszard Barnowski // 7 Dni. – 2006, nr
32/33 s. 5
1663. Dwa Bory – na Ostatnim Groszu i na Wypalankach: portrety ulic /
Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 3 s. 4–5
1664. Dwieście dziewięćdziesiąt lat Częstochówki / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 251 s. 4–5
1665. Edward Usakiewicz (1905–1977): wspomnienie / oprac. Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 73 s. 8
1666. Feliks Dzierżyński z ulicy Sezamkowej: portrety ulic. Złota i Srebrna /
Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 295, s. 4–5
1667. Gdzie drwa rąbali, tam mąkę mielą: portrety ulic / Tomasz Haładyj //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 98 s. 4–5
Ulica Tartakowa
1668. „Gierkówka” – najdłuższa ulica Częstochowy: portrety ulic / Tomasz
Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 114 s. 4–6
222
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1669. Gmach najdostojniejszy: ludzie i zabytki / Ryszard Baranowski // 7
Dni. – 2005, nr 29/30, s. 5
Kamienica przy ul. Piłsudskiego 5 – ob. Kredyt-Bank
1670. Gotyckie marzenia Grossmanów / Ryszard Baranowski // 7 Dni. –
2006, nr 36, s. 7
Kamienica Grossmanów przy ul. Piotrkowskiej
1671. Hełm z galeryjką / Ryszard Baranowski // 7 Dni. – 2006, nr 34/35 s. 5
Kamienice przy ulicy Piłsudskiego
1672. Historyczne odkrycie w starej kamienicy / Ewa Fiszer // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 39, s. 4
Neobarokowa kamienica przy ul. Katedralnej
1673. Jesteśmy prawie jak Wrocław, czyli opowieść o częstochowskich mostach / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 89, s. 8–9
1674. Kamienica Landaua: ludzie i zabytki / Ryszard Baranowski // 7 Dni. –
2005, nr 22, s. 5
1675. Konie oporządzić i na (wieczny) spoczynek / Ryszard Baranowski // 7
Dni. – 2005, nr 10, s. 5
Zabytkowe zajazdy przy ul. Mirowskiej 4 i Krakowskiej 16
1676. Krakowska na Ostatnim Groszu: portrety ulic. Bardowskiego / Tomasz
Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 142, s. 4–5
1677. Miasto z (coraz mniejszym) charakterem / Władysław Ratusiński //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 76 s. 4
1678. Miejskie dworki, miejskie lwy / Władysław Ratusiński // Aleje 3. –
2006, nr 55, s. 16–17
1679. Między Trzecią Aleją a ulicą Jasnogórską: portrety ulic / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 113, s. 4–6
1680. Miniony smutek III Alei / Ryszard Baranowski // 7 Dni. – 2006, nr 45 s. 7
Kamienica nr 71
1681. Na kirkut, lotnisko i do Olsztyna: Portrety ulic: Olsztyńska / Tomasz
Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 249 s. 4–5
1682. Na prawo i lewo od III Alei: portrety ulic. Popiełuszki i Pułaskiego /
Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 271, s. 4–5
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
223
1683. Najpiękniejsza w mieście: odnowiono kamienicę przy ul. Katedralnej
6 / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 210 s. 1,4
1684. Niedocenione pamiątki / Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2006, nr
56, s. 16–7, rys.
1685. Niezwykłe klimaty małych Alei: portrety ulic. Św. Barbary / Tomasz
Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 130, s. 4–5
1686. Od kaplicy do zakrętu przy Sztajnerze: portrety ulic. Sabinowska /
Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 20, s. 4–5
1687. Od MDM-u do kuźni częstochowskiego kupiectwa: portrety ulic. Ulice Nowowiejskiego i Korczaka / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza. – 2006,
nr 68, s. 4–5
1688. Od placu Trzech Krzyży do Kiedrzyna: portrety ulic / Tomasz Haładyj
// Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 291 s. 4–5
1689. Ozdobna „dziesiątka” / Ryszard Baranowski // 7 Dni. – 2006, nr 38 s. 5
1690. Po ciemnej stronie Alei: portrety ulic: al. Jana Pawła II / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 32, s. 4–5
1691. Pod Jasną Górą / Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2005, nr 51, s. 19–21
1692. Pod kasztanami: ludzie i zabytki / Ryszard Baranowski // 7 Dni. –
2005, nr 24, s. 5
Kamienica Aleja 29
1693. Pójdę na Stare Miasto... / Ryszard Baranowski // 7 Dni. – 2006, nr 39
s. 5; nr 40 s. 5; nr 41 s. 5
1694. Prezydent w łaźni tureckiej: portrety ulic. Katedralna i Strażacka /
Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 44, s. 4–5
1695. Przez dzielnicę umarłych ulic: portrety ulic. Aleja Niepodległości //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 260, s. 4–5
1696. Przygoda inwestycyjna / Ryszard Baranowski // 7 Dni. – 2006, nr 44 s. 16–17
Kamienica przy ul. Katedralnej 8
1697. Rondo Trzech Krzyży i ładnej kamienicy / Tomasz Haładyj // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 229, s. 3
1698. Skromny spadek po Spadkowej: portrety ulic: Garibaldiego i Spadek /
Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 237, s. 4
224
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1699. Spacerownik po Alejach / red. Joanna Skiba // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 297 wkładka
1700. Stara drukarnia / Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2005, nr 50, s. 16–17
Budynek drukarni Oderfelda i Kohna w Częstochowie
1701. Stary Rynek; Częstochowskie podwórka / Władysław Ratusiński //
Aleje 3. – 2006, nr 53, s. 14–15
1702. Sześciu do nagrody / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 106 s. 2
Primulus 2007
1703. Taki był kiedyś Rynek Wieluński / DICK // Życie Częstochowskie. –
2007, nr 69 s. 7
1704. Tam, gdzie kiedyś palono kawę i moczono jajka: portrety ulic / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 56, s. 4–5
1705. Tam, gdzie Soczek: ludzie i zabytki / Ryszard Baranowski // 7 Dni. –
2005, nr 23 s. 5
Kamienica Aleja 16
1706. To Primulus a to Piękna / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 129 s. 1
1707. Ulica z pierwszą windą w mieście: portrety ulic / Tomasz Haładyj //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 20 s. 4–5
Ulica POW
1708. Ulica, która nie dała się Trzeciej Płaszczyźnie: portrety ulic / Tomasz
Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 131 s. 405
Kucelin
1709. Uliczkę znam na Rakowie: portrety ulic: Łukasińskiego / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 8, s. 4–5
1710. W sercu żydowskiej dzielnicy: portrety ulic. Nadrzeczna / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 44, s. 4–5
1711. w trójkącie bermudzkim: portrety ulic. Mała, Mokra, Stawowa / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 283,s. 4–5
1712. Wały lewe czyli Dwernickiego: portrety ulic / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 97 s. 4–5
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
225
1713. Wały prezydenta Wilsona: portrety ulic: Wilsona / Tomasz Haładyj //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 84, s. 4–5
1714. Warszawska po trzykroć wydłużana: portrety ulic / Tomasz Haładyj //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 107, s. 4–5
1715. Wesoła rakowska ulica: portrety ulic. Bolesława Limanowskiego /
Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 8 s. 4–5
1716. „Wielki porządek”: ludzie i zabytki / Ryszard Baranowski // 7 Dni. –
2005, nr 26, s. 5
Kamienica Aleja NMP 35
1717. Wiktor Józef Strokołowski / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 34 s. 7
Budowniczy szpitala im. W. Biegańskiego
1718. Z wylęgarni nad Bałtyk i Adriatyk: portrety ulic. Kordeckiego / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 32, s. 4–5
1719. Zawadzkiego nie powstała, wojna nie wybuchła: portrety ulic. Aleja
Armii Krajowej / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa – 2005, nr
96, s. 4–5
1720. Zielona kiedyś, marszałkowska teraz: portrety ulic / Tomasz Haładyj //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 273 s. 4–5
Ulica Focha
b) Zamki, pałace, dwory
1721. Druga młodość pałacu: zabytkowe rezydencje w okolicach Częstochowy / Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 194, s. 5
1722. Dwory i młyny rodziny Szyców z Białej Wielkiej / Andrzej Siwiński //
Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 33, s. 6
1723. Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku / Anna Knapik-Beśka // Gazeta
Częstochowska. – 2005, nr 4 s. 11
1724. Pałac w Kruszynie i inne fundacje wojewody sieradzkiego Kaspra
Denhoffa (1588–1645) / Anna Dylewska // Almanach Częstochowy. – 2005, [T.
14], s. 116–134
1725. Puenta bobolickiej zemsty / Michał Wójcik // Mówią Wieki. – 2006, nr 10, s. 9
1726. Rokoko gdańskie w Chrząstowie i Koniecpolu / Jerzy Żmudziński //
Teka Komisji Historii Sztuki. – 2005, T. 10 s. 275–285
226
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1727. Zamek w Mirowie: drogi sukcesu, ścieżki klęski / Krzysztof Zygalski.
– Katowice: „Terminal”, 2005. – 88 s.: il.; 24 cm
c) Architektura i sztuka sakralna
1728. Architektura zespołu sakralnego św. Barbary i Andrzeja Apostoła /
Andrzej Białkiewicz // W: Przy źródle Jasnogórskiej Pani: materiały sympozjum
na temat powrotu paulinów do klasztoru i kościoła św. Barbary / red. Jan Mazur.
– Kraków, 2007. – S. 73–84
1729. Arcydzieła w oknach / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 122, s. 4
Witraże w kościele św. Antoniego
1730. Barokowy wystrój Kościoła Paulinów w Wieruszowie i jego miejsce
w rozwoju snycerstwa częstochowskiego w XVII wieku / Michał Wardzyński //
Studia Claromontana. – 2006, t. 24 s. 515–547
1731. Budowniczowie kościoła w Złotym Potoku / Andrzej Siwiński // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 51/52, s. 6
1732. Dolina Miłosierdzia Bożego: świątynie Częstochowy / Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2007, nr 59 s. 24–30
1733. Dwa światy – dwa czasy w malowanych obrazach wotywnych z Gidel
/ Jowita Jagla // W: Religia wobec historii, historia wobec religii / red. Elżbieta
Przybył. – Kraków, 2006. – S. 448–457
1734. Fundacja paulińskiego klasztoru i kościoła św. Barbary i Andrzeja ap.
w Częstochowie w pierwszej połowie XVII wieku / Stanisław Tomoń // Studia
Claromontana. – 2005, T. 23, s. 183–272
1735. Gotyk na Krakowskiej / Ryszard Baranowski // 7 Dni. – 2006, nr 19
s. 5; nr 21 s. 5; nr 22 s. 5
1736. Jak powstawał kościół w Staromieściu / Andrzej Siwiński // Gazeta
Częstochowska. – 2005, nr 23, s. 6
1737. Kaplica jak strażnica / Piotr Proszowski // Gazeta Częstochowska. –
2005, nr 36 s. 6
Kaplica pw. Pana Jezusa Konającego przy Wieluńskim Rynku
1738. Katedralne witraże / Anna Wyszyńska // Niedziela. – 2006, nr 5 dod.
Częst. s. V
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
227
1739. Kopuły nad Wisłą: prawosławne cerkwie w centralnej Polsce w latach
1815–1915 / Kirył Sokoł, Aleksander Sosna. – Moskwa: „Synergia”, 2003. –
S. 31–32: Częstochowa
1740. Kościół pod wezwaniem Pana Jezusa Konającego w latach 1906–2006
/ Stanisław Leśniak // Almanach Częstochowy. – 2005, [t. 14] s. 226–228
1741. Kościół ś.ś. Andrzeja i Barbary / Aleksander Jaśkiewicz, Władysław
Ratusiński // Aleje 3. – 2006, nr 58 s. 23–29
1742. Kościół śś. Rocha i Sebastiana / Aleksander Jaśkiewicz // Aleje 3. –
2007, nr 63 s. 25–28
1743. Kościół św. Barbary: u cudownego źródełka Jasnogórskiej Pani / tekst
Agnieszka Spiechowicz-Jędrys. – Kraków: „Ścieżki Wiary”, 2007. – 36 s.; 17 cm
1744. Kościół św. Idziego Opata w Zrębicach / Margita Kotas // Niedziela. –
2005, nr 31 dod. Częst. s. IV
1745. Kościół św. Jakuba / Aleksander Jaśkiewicz, Władysław Ratusiński //
Aleje 3. – 2007, nr 62 s. 25–30
1746. Kościółek na Rynku / Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2007, nr 61 s. 25,28
1747. „Kościółek” w III Alei – pw. Najświętszego Imienia Maryi / Aleksander Jaśkiewicz, Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2006, nr 56, s. 24–29
1749. Sfera ziemska i duchowa w obrazach wotywnych / Jowita Jagla // Spotkania z Zabytkami. – 2006, nr 5 s. 14–15
Obrazy wotywne z Gidel
1750. Starsi panowie / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 47, s. 1
XV-wieczne dzwony kościelne ze Złotego Potoku
1751. Św. Zygmunt / Aleksander Jaśkiewicz; Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2006, nr 57 s. 22–29
1752. Świątynia ariańska w Silniczce / Andrzej Siwiński // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 2, s. 12
1753. Święte męczennice: wyłoniły się spod grubej warstwy tynku / BEA //
Życie Częstochowskie. – 2007, nr 221 s. 1,3
1754. Święty Wojciech / Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2007, nr 64 s. 25–29
228
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1755. Zmartwychwstanie w sztuce naszych kościołów / Margita Kotas //
Niedziela. – 2005, nr 13, dod. Częst., s. VIII
d) Klasztor jasnogórski
1756. Bursztynowe zawierzenie / Mariusz Drapikowski; rozm. przepr. Robert Jasiulewicz // Jasna Góra. – 2005, nr 6, s. 7–11
1757. Cykl eucharystyczny w malowidłach jasnogórskiego refektarza / Dominik Krzysztof Łuszczek // Jasna Góra. – 2005, nr 1 s. 23–24; nr 2 s. 22
1758. Działalność rzeźbiarska Jana Solskiego z Bytomia na służbie polskiej
prowincji paulinów w pierwszej tercji XVIII wieku: Leśniów–Żarki – Częstochowa–Jasna Góra – Wielgomłyny / Michał Wardzyński // Studia Claromontana. – 2007, T. 25 s. 683–720
1759. Kaplica Relikwii / Stanisław Rudziński; rozm. przepr. Łukasz Drywa
// Jasna Góra. – 2005, nr 6 s. 16–17
1760. Kilka uwag do „Programu ikonograficznego dekoracji malarskich
w sali Biblioteki Klasztoru Jasnogórskiego” / Tadeusz Leander Pietras // Studia
Claromontana. – 2005, T. 23 s. 641–648
1761. Korony i sukienki Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej jako przejaw kultu Królowej Korony Polskiej / Ewa Smulikowska // Studia Claromontana. – 2005, T. 23, s. 55–88
1762. Krzywa wieża nad Jasną Górą: charakterystyczna budowla górująca
nad Jasną Górą jest wychylyna o 78 cm / Sławomir Cichy, Marek Kułakowski //
Dziennik. – 2006, nr 79 s. 12
1763. Matce Bożej w darze / Mariusz Drapikowski; rozm. przepr. Robert Jasiulewicz // Jasna Góra. – 2007, nr 3 s. 9–13
1764. Nieznany plan Wieczernika – Spowiednicy na Jasnej Górze (1911 r.)
architekta Stefana Szyllera / Leon Chałupka, Zbigniew Białkiewicz // Studia
Claromontana. – 2007, T. 25 s. 721–728
1765. Nowe spojrzenie na fresk Biblioteki Jasnogórskiej i jego autora Giuseppe Visconti / Mariusz Karpowicz // Studia Claromontana. – 2007, T. 25
s. 667–682
1766. Ołtarz Ojczyzny odzyskuje blask / Mariusz Drapikowski; rozm.
przepr. Maciej Goniszewski // Niedziela. – 2007, nr 34 s. 36–37
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
229
1767. Papieskie korony i bursztynowa sukienka dla Jasnogórskiej Bogarodzicy / Jan Pach // Niedziela. – 2005, nr 34 s. 8
1768. Prace architektoniczne i kamieniarskie Błażeja Gocmana na Jasnej
Górze w latach 1626–1631 / Michał Wardzyński // Studia Claromontana. –
2005, t. 23, s. 621–640
1769. Refektarz jasnogórski / Stanisław Rudziński // Jasna Góra. – 2005,
nr 1, s. 21–22
1770. Rodzina Grottów na służbie Jasnej Góry na przełomie XIX i XX wieku / Barbara Furs // Studia Claromontana. – 2007, T. 25 s. 729–737
1771. Skarby i klejnoty Jasnej Góry / Jan Golonka, Jerzy Żmudziński. –
Częstochowa: „Paulinianum”, 2005. – 303 s.: il. kolor.; 33 cm
1772. Skarby Jasnej Góry / Jan Golonka // Alma Mater. – 2007, nr 94 s. 15–20
1773. Sukienki Cudownego Obrazu / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 196, s. 7; nr 201, s. 7
e) Pomniki. Sztuka funebralna
1774. Anioł Stróż Olsztyn / R // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 40 s. 6
1775. Cmentarz ewangelicko-augsburski w Czestochowie: przewodnik biograficzny / Juliusz Sętowski. – Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, 2006. –
S. 65–78: Dzieje cmentarza ewngelicko-augsburskiego w Czestochowie
1776. Częstoch odsłonięty nocą / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 146 s. 1
1777. Częstochowa od lat związana jest z etosem Polskiego Państwa Podziemnego / kjw // Biuletyn Informacyjny / Światowy Związek Żołnierzy Armii
Krajowej. – 2006, nr 1, s. 8–9
Tablica pamiątkowa w kamienicy przy Siedmiu Kamienic 21
1778. Częstochowskie pomniki / Władysław Ratusiński // Aleje 3. – 2006,
nr 54 s. 6–11; nr 57 s. 11–12; nr 58 s. 12–13
1779. Częstochowskie pomniki / dick // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 219 s. 7
1780. Czy tu leży „Hubal”? / Jarosław Sobkowski // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 251 s. 3
1781. Hołd złożony włókniarkom / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 134, s. 5
230
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1782. Koniecpolskie ślady po świętym Albercie / Andrzej Siwiński // Gazeta
Częstochowska. – 2005, nr 17, s. 4
1783. Kto wiesz, czym byli – schyl skroń przed tym głazem: spacerownik po
częstochowskich cmentarzach // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 252
s. 9–12
1784. Lwowiacy z Rakowa / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 135, s. 1
Pomnik Orląt Lwowskich
1785. Mała rzecz, a cieszy / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 233, s. 1
Grupa rzeźbiarska „Przyjaciółki” Szymona Wypycha
1786. Ojciec Święty na cokole cara / Szymon Wypych; rozm. przepr. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 80, s. 2
1787. Papież mało dynamiczny: na konkurs na pomnik Ojca Świętego wpłynęło 31 prac, ale jury nie ma faworyta / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 231, s. 1,4
1788. Papież też był pątnikiem / Tomasz Haładyj // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 275 s. 2
Konkurs na pomnik Ojca Świętego
1789. Popówka z celą / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 181, s. 1
1790. Powstańcza kapliczka / Robert Kępa // Niedziela. – 2006, nr 36 dod.
Częst. s. IV
1791. Prawosławni na częstochowskich cmentarzach / Tadeusz Starczewski
// Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14] s. 151–163
1792. Przechodniu, powiedz matkom, gdzie leżą ich syny / Andrzej Siwiński
// Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 254 s. 6–7
1793. Przewodnik po cmentarzach // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2005, nr 253 wkładka
1794. Przydrożne mogiły bohaterskich Polaków / Andrzej Siwiński // Gazeta
Częstochowska. – 2005, nr 18 s. 6
1795. Przysiądź na ławeczce przy Poświatowskiej / AK // Życie Częstochowy. – 2007, nr 198, s. 1,2
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
231
1796. Stulecie w kamieniu i metalu: rozyjskie pomniki w Polsce w latach
1815–1915 / Kirył Sokoł, Aleksander Sosna. – Moskwa: „Synergia”, 2005. –
S. 39–40: Częstochowa
1797. Tak będzie wyglądał pomnik papieża / Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 194, s. 1
1798. Wańka wstańka / Dariusz Fiuty, Marcin Paruzel // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 1, s. 6
1799. Wojenny cmentarz pod Kotowicami / Andrzej Siwiński // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 12, s. 4
1800. Wyjątkowa historia cmentarza w Lelowie / Andrzej Siwiński // Gazeta
Częstochowska. – 2005, nr 20/21, s. 4
1801. Wyjątkowe mogiły na złotopotockim cmentarzu / Andrzej Siwiński //
Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 1, s. 6
1802. Złoty Potok czeka na swoją legendę / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 275 s. 1
Rzeźba J. Kędziory „Dziewczyna niosąca wodę ze studni”
XIII.3. Plastyka. Malarstwo, grafika, rzeźba
1803. Bóle i skandale sprzed lat / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 36, s. 4
Związek Polskich Artystów Plastyków
1804. Cztery w jednym / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2006, nr 65, dod. Co Jest Grane s. 2
Wystawa Środowiskowa ZPAP
1805. Druga odsłona Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej / Marian
Panek // Aleje 3. – 2007, nr 59 s. 8–9
1806. Genesis Zachęty: wystawa i koncert / MG // Życie Częstochowskie. –
2005, nr 79 s. 4
1807. Idziemy ku lepszemu, pokonujemy problemy / Piotr Głowacki; rozm.
przepr. Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 50, s. 5
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1808. Liczy się miłość do sztuki: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
im. Wandy Wereszczyńskiej / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. –
2005, nr 108, s. 10
232
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1809. Mój tron dla papieża / Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 82 s. 5
1810. Nadzieje plastyczne Częstochowy 2006: [katalog]. – Częstochowa:
Miejska Galeria Sztuki, 2006. – [20] s.: il.; 24 cm
1811. Najważniejsze jest trwanie / Czesław Tarczyński; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 17 s. 5
Jubileusz 60-lecia oddziału ZPAP
1812. Nareszcie u siebie / DR // Aleje 3. – 2007, nr 63 s. 3–5
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1813. Obraz Juliette Binoche dla Częstochowy / Janusz Pawlikowski // Życie
Częstochowskie. – 2007, nr 184 s. 1,16
1814. Poczesna Galeria Rzeźby w Poczesnej / red. // Puls Regionu. – 2007,
nr 38 s. 15
1815. Ruszyła Zachęta / Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005,
nr 41, s. 6
1816. Samoobrona / Iwona Kręciwilk; rozm. przepr. Sławomir Burszewski //
Aleje 3. – 2006, nr 54, s. 25
1817. Secesyjne malowidła odkryte przy Katedralnej / Tadeusz Piersiak //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 168, s. 1
1818. Słabe nadzieje i gwiazdki z nieba / Władysław Ratusiński // Aleje 3. –
2006, nr 57, s. 14
1819. Sześć wielkich nazwisk: wystawa „Potęga wyobraźni” / Jakub Malke;
rozm. Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 153 s. 10
1820. Sześćdziesiąt lat Związku Polskich Artystów Plastyków w Częstochowie: V wystawa środowiskowa okręgu ZPAP w Częstochowie. – Częstochowa: ZPAP, 2006. – 80 s.: il.; 29 cm
1821. Sztuka to tajemnica, która nas wzbogaca / Piotr Głowacki; rozm.
przepr. Sylwia Góra // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 31/32 s. 5
1822. Truchcikiem po galeriach / Marian Panek // Aleje 3. – 2007, nr 60 s. 8–
9; nr 61 s. 21–23; nr 62 s. 22–23; nr 63 s. 11–13; nr 64 s. 13–15
1823. Trzy wystawy / Marian Panek // Aleje 3. – 2006, nr 53, s. 18–19
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
233
1824. W poszukiwaniu motywów / Cecylia Szerszeń; rozm. przepr. Sylwia
Bielecka // 7 Dni. – 2006, nr 20 s. 19
Plener malarski im. Jerzego Pogorzelskiego w Blachowni
1825. Władysław Biegański w sztuce / Aleksander Jaśkiewicz // W: Władysław Biegański (1857–1917): częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik /
pod red. Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa, 2007. – S. 141
1826. Wystawa po drodze: Towarzystwo Zachęta już działa / Piotr Głowacki; rozm. przepr. Sylwia Bielecka // 7 Dni. – 2005, nr 17 s. 5
1827. Zachęta w Częstochowie: pierwsza wystawa regionalnej kolekcji sztuki współczesnej // 7 Dni. – 2006, nr 23/24 s. 5
1828. Zasada przeciwieństwa: plakaty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2006,
nr 85, s. 5
1829. Zbiory malarstwa / Anna Dylewska // Rocznik Muzeum w Częstochowie. – 2005, T. 7 s. 127–143
1830. Zbiory rzeźby / Katarzyna Sucharkiewicz // Rocznik Muzeum w Częstochowie. – 2005, T. 7 s. 151
1831. Zbiór grafik i rysunków / Aleksander Jaśkiewicz // Rocznik Muzeum
w Częstochowie. – 2005, T. 7, s. 145–149
Plener Jurajski
1832. Plenery / Piotr Głowacki // Aleje 3. – 2005, nr 50, s. 18
1833. Plenery, plenery / Piotr Głowacki // Aleje 3. – 2005, nr 49, s. 13–14
1834. Trzydzieści lat minęło / Aneta Nawrot // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 23, dod. Co Jest Grane, s. 2
1835. Czas spędzony na Jurze / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 17, dod. Co Jest Grane, s. 2
1836. Uchwycić piękno Jury / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. –
2007, nr 4/5 s. 7
Plener Miejski
1837. Góra Świątyni Pana: XVIII Plener Miejski / Władysław Ratusiński //
Aleje 3. – 2006, nr 54, s. 24
234
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1838. Z pędzlem przez miasto / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 40 s. 5
Triennale Plastyki „Sacrum”
1839. Dotknąć ideału / Czesław Tarczyński; rozm. przepr. Tadeusz Piersiak
// Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 224, s. 6
1840. Sztuka poza dobrem i złem / Piotr Głowacki // Aleje 3. – 2006, nr 57, s. 16
1841. Sztuka wobec zła / Małgorzata Kasprzycka // Format. – 2006, nr 4 s. 75–78
1842. Sztuka wobec zła: materiały z esesji VI Triennale Sztuki Sacrum / pod
red. Barbary Major i Joanny Matyi. – Częstochowa: Miejska Galeria Sztuki,
2006. – 186 s.; 22 cm
1844. Sztuka wobec zła / Wojciech Skrodzki // Niedziela. – 2006, nr 40, s. 21
1845. VI Triennale Sztuki Sacrum: Sztuka wobec zła: wystawa pokonkursowa. – Częstochowa: Miejska Galeria Sztuki, 2006. – [42] k.tabl.: il; 30 cm
1846. VI Triennale Sztuki Sacrum: Wobec zła: wystawa problemowa. –
Częstochowa: Miejska Galeria Sztuki, 2006. – [50] s: il.; 30 cm
1847. Zło przedstawione / Ryszard Baranowski // 7 Dni. – 2006, nr 39, s. 18
Międzynarodowe Biennale Miniatury
1848. Czar miniatury / Anna Beata Symolon // Aleje 3. – 2007, nr 62 s. 21
1849. Mała wielka sztuka / Beata Cichoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2006, nr 200, s. 1
1850. Małe jest piękne / Małgorzata Kasprzycka // Format. – 2006, nr 4 s.. 27
1851. Wielkość miniatury / Mira Bodak // Niedziela. – 2006, nr 38, dod.
Częst., s. VIII
Konkurs im. Mariana Michalika
1852. Najlepsze obrazy młodych plastyków / ML // Życie Częstochowskie. –
2007, nr 229 s. 1,4
1853. Obraz młodych – stagnacja czy kreacja / Małgosia Wróblewska //
Format. – 2007, nr 3 s. 51,54
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
235
Konkurs im. Juliana Fałata
1854. W stronę światła: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wariacje na temat twórczości Juliana Fałata” Częstochowa I–II 2005 / Adam Markowski //
Puls Regionu. – 2005, nr 12, s. 15
Plener Artystyczny Huty Częstochowa
1855. Gorąca stal w sztuce: III Plener Artystyczny ISD Huty Częstochowa /
Sandra Szwedzińska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 24 s. 5
1856. Huta malowana: II Plener Artystyczny w Hucie Stali „Częstochowa” /
Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 19 s. 7
1857. Plener z Donbasem / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 150 s. 4
Biennale Malarstwa Ściennego i Rzeźby Plenerowej w Mykanowie
1858. Postawili na metal / Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2005,
nr 196, s. 5
XIII.3.1. Sylwetki
Bebel-Karankiewicz Beata
1859. Malarstwo jest kolorem / Beata Bebel-Karankiewicz; rozm. przepr.
Halina Piwowarska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 10 s. 6
1860. Zwykłość malarstwa / Piotr Głowacki // Aleje 3. – 2005, nr 50 s. 19–20
1861. „Zwykłość malarstwa”: wystawa w „Gaude Mater” / UM // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 36, s. 4
Chmura Marek
1862. Częstochowski projekt zbyt awangardowy dla Sosnowca? / Tomasz Haładyj; Magdalena Warchala // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 123 s. 1
Chrząstek Mariusz
1863. Gniazdo „Ikara” / Mariusz Chrząstek; rozm. przepr. Magdalena Lisiecka // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 252 s. 9
1864. Mariusz Chrząstek: artyści regionu częstochowskiego / Sylwia Bielecka // 7 Dni. – 2005, nr 2, s. 5
236
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Chudalewski Mirosław
1865. Jaszczur i żółta łódź podwodna / Aneta Nawrot // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 265 s. 2
1866. Wielki dzień Jacka / Janusz Palikowski // Życie Częstochowskie. –
2005, nr 166, s. 8
Duda-Gracz Jerzy
1867. Był moim uczniem – wspomnienia o Jerzym Dudzie-Graczu / Barbara
Kubicka-Czekaj // Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14], s. 94–96
1868. Dwieście dziewięćdziesiąt pięć razy Chopin według Dudy-Gracza / Krystyna Bochenek // Gazeta Wyborcza. – 2005, dod. Duży Format nr 36, s. 8–11
1869. Gracz Chopinoholik / Jacek Szerszenowicz // Tygiel Kultury. – 2006,
nr 1/3 s. 135–139
1870. In memoriam... / Joanna Grochowska // Aleje 3. – 2005, nr 50 s. 26–27
1871. Jerzy Duda-Gracz: 1941–2004 / Jan Gondowicz. – Warszawa: „Edipress
Polska”, 2006. – 95 s.: il.; 23 cm. – (Malarze polscy – kolekcja „Przekroju”)
1872. Jerzy Duda-Gracz: życie i twórczość / Iwona Gosławska, Janusz Bednarek // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 249–256
1873. Jerzy, Ty zawsze będziesz tutaj... / Stanisław Tomoń // Jasna Góra. –
2005, nr 1 s. 43
1875. Malarz polskich kompleksów / Henryka Wach-Malicka // Dziennik
Zachodni. – 2007, nr 220 s. 16–17
1876. Obrazy czasu teraźniejszego / Anna Matuchniak-Krasuska // Przegląd
Socjologiczny. – 2005, z. 1/2 s. 83–105
1877. Portrety (i autoportrety) Jerzego Dudy-Gracza / Andrzej Matynia // Art
& Bussiness. – 2007, nr 10 s. 36–39
1878. Pozostały obrazy i pamięć / oprac. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 2 s. 7
1879. Sabina i Roman Lonty o Jerzym Dudzie Graczu / rozm. Halina Piwowarska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 4, s. 4
1880. Sztuką grał z życiem: z Romanem Lontym, przyjacielem Jerzego Dudy Gracza / rozm. Janusz Mielczarek // Aleje 3. – 2005, nr 49, s. 5–8
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
237
1881. W obrazach Jerzego Dudy-Gracza brzmi muzyka Chopina / Renata
Gozdecka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005,nr 5, s. 67–69
1882. W smrodzie pomyj i zapachu bzów: częstochowska młodość Jerzego
Dudy-Gracza / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr
41, s. 4–5
1883. Wierny samemu sobie: z Jerzym Dudą-Graczem / rozm. Ewelina Puczek // Śląsk. – 2005, nr 10, s. 47–49
Dukat Czesław
1884. Przyleciały anioły / TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 1 s. 3
Gierowski Stefan
1885. Stefan Gierowski: na marginesie rozważań o wzorcach postawy / Janusz Zagrodzki // Tygiel Kultury. – 2006, nr 1/3 s. 9–13
Głowacki Janusz Rafał
1886. Poszukując pierwowzoru / Janusz Rafał Głowacki; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 47 s. 7
Gołdyn Katarzyna
1887. Pędzlem, ale także dłutem / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 238, s. 2
Jakubowski Kuba
1888. Małżeński pamiętnik na płótnie / Łukasz Sośniak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 45, s. 7
Jarosz Paweł
1889. Odszedł Paweł Jarosz / Jacek Sztuka // Aleje 3. – 2007, nr 64 s. 24
Jarzemska Bogna
1890. Pod książęcym patronatem: para malarzy w Arabii Saudyjskiej / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 128 s. 4
Jarzemski Marian
1891. Wywiad miesiąca: rozmowa z profesorem Marianem Jarzemskim
z Instytutu Plastyki / rozm. Anna Pietrzyk // Res Academicae. – 2005, nr 5. s. 50–56
238
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Jastrząb Jolanta
1892. Twarz nie na pokaz / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 207, s. 3
Kanigowska Alfonsa
1893. Zapomniana – przypomniana / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 151 dod. Co Jest Grane, s. 6
Karankiewicz Włodzimierz
1894. Nokturny i afirmacje / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 116, dod. Co Jest Grane s. 7
1895. Okno na mistrza / Marian Panek // Aleje 3. – 2006 nr 55 s. 18
Kędziora Jerzy
1896. Balansowanie docenione / Tadeusz Piersiak // Gazeta Częstochowska.
– 2005, nr 150, s. 2
Nagoda ministra kultury dla Jerzego Kędziory
1897. Jubileuszowa wystawa Jęrzego Kędziory / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 65 s. 4
1898. Rzeźbiarz: z Jerzym Kędziorą / rozm. Marian Panek // Aleje 3. – 2007,
nr 63 s. 6–11
1899. Rzeźby Jerzego Kędziory w polu: sławny artysta otworzył w Poczesnej swoją nową galerię / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 218, s. 3
1900. Twardowskiego przypadki według Kędziory / Jerzy Kędziora // Akant.
– 2007, nr 2 s. 26–27
1901. „Wciąż drzemie we mnie coś młodzieńczego...” / Jerzy Kędziora;
rozm. przepr. Sylwia Góra // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 29/30 s. 5
Zob. też poz. 1802
Kita Izabela
1902. Oczarowana ptakami / TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005,
nr 176 s. 2
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
239
Kmieć Henryk
1903. Światło, cień, mgiełka... i drzewa, drzewa, drzewa / Tadeusz Piersiak
// Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 302 dod. Co Jest Grane s. 6
1904. Weteran opowiada o plastyce / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 82, s. 4
Króliszewska Danuta
1905. Esencja kobiecości w życiu i sztuce / Danuta Króliszewska; rozm.
przepr. Halina Piwowarska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 12, s. 7
Króliszewski Marcin
1906. Nie tworzę na „chłodno” / Marcin Króliszewski; rozm. przepr. Artur
Bratek // 7 Dni. – 2005, nr 11, s. 5
Kulej Włodzimierz
1907. Rzeźbione obrazy / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 150 s. 8
1908. Sztuka powinna być moralna... / Włodzimierz Kulej; rozm. przepr.
Sylwia Góra // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 36 s. 5
1909. Włodzimierz Kulej // Aleje 3. – 2006, nr 57, okładka
Kweclich Jarosław
1910. Nie maluję dla pieniędzy / Jarosław Kweclich; rozm. przepr. Halina
Piwowarska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 12, s. 7
1911. Patrząc przez Biblię / Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2006,
nr 12 s. 7
1912. Trzeba, żeby sztuka dojrzewała / Jarosław Kweclich; rozm. przepr.
Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 52, s. 4
Leszczyńska Altea
1913. Kolejna odsłona Altei Leszczyńskiej / Urszula Giżyńska // Gazeta
Częstochowska. – 2007, nr 4/5 s. 7
1914. Malarstwo grozy / Sylwia Góra // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 39 s. 5
1915. Malarstwo pełne treści / Marian Panek // Aleje 3. – 2006, nr 57, s. 13
240
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Lubos Werner
1916. Werner Lubos w OPK „Gaude Mater” / Marian Panek // Aleje 3. –
2005, nr 51, s. 21–22
1917. Wywiad miesiąca: rozmowa z prof. Wernerem Lubosem z Instytutu
Plastyki / rozm. Anna Pietrzyk // Res Academicae. – 2005, nr 7 s. 30–37
Łydżba Jacek
1918. Jacek Łydżba – Dwie siostry / Piotr Głowacki // Aleje 3. – 2007, nr 61 s. 24
1919. Jesteśmy podróżnikami, którzy wciąż coś odkrywają / Jacek Łydżba;
rozm. przepr. Sylwia Góra // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 34 s. 5
Łydżba Władysław
1920. Wśród małych form / UM // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 134 s. 5
Łyszczarz Stanisław
1921. Nasz własny kolorysta / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 274 dod. Co Jest Grane s. 6
Maciej Leon
1922. Pokolenia / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 35 dod. Co Jest Grane, s. 7
1923. Wielkie, kolorowe, ekspresyjne: malarstwo Leona Macieja / Tadeusz
Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 174 s. 7
Maliszewski Szymon
1924. „Saper” i jego świat / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 176, s. 8
Markowski Aleksander
1925. Malarz niepokorny / Wojciech Skrodzki // Niedziela. – 2007, nr 28 s. 26
1926. Rodzinne artystyczne trio / Tadeusz Szyma // Niedziela. – 2005, nr 21 s. 29
Mesjasz Edward
1927. Edward Mesjasz: wspomnienie / Jan Łączewski // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 127 s. 18
1928. Spadkobierca ułańskiej legendy / Edward Mesjasz; rozm. przepr. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 71, s. 8–9
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
241
Mrożewski Stefan
1929. w dżungli faktur / Maciej Pieczyński // Art & Bussiness. – 2006, nr 11
s. 18–20
Musiał Tomasz
1930. Biczowany orzeł na wystawie / TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 228 s. 2
1931. Fundacja Onassisa nagradza Musiała / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 255 s. 2
Nadolska Alicja
1932. Alicja Nadolska: artyści regionu częstochowskiego / Sylwia Bielecka
// 7 Dni. – 2005, nr 3, s. 5
Ogłaza Maria
1933. Tym razem inne grafiki / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie.
– 2006, nr 59 s. 6
Pałucha Jacek
1934. Częstochowa i nie tylko: z Jackiem Pałuchą / rozm. Marian Panek //
Aleje 3. – 2005, nr 51, s. 4–8
1935. Malarz, muzyk, aktor / TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005,
nr 85, s. 4
1936. Nie stał się Połomskim / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 89, s. 2
Panek Marian
1937. Bez twórczości nie ma życia / Marian Panek; rozm. przepr. Anna
Knapik–Beśka // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 2, s. 7
1938. Czwarty wymiar w malarstwie / Marian Panek // Aleje 3. – 2005,
nr 49, s. 12
1939. Erotyki Mariana Panka / MG // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 33, s. 4
1940. Radość sztuki: z artystą malarzem Marianem Pankiem / rozm. Piotr
Głowacki // Aleje 3. – 2007, nr 60 s. 4–7
1941. Trzydzieści obrazów i rysunków / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 70 s. 8
242
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1942. Zapisy strumienia świadomości: malarstwo Mariana Panka w Galerii
„Tabor” / MG // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 54, s. 6
1943. Zawsze lubiłem rywalizację / Marian Panek // Gazeta Częstochowska.
– 2007, nr 28 s. 5
Parafiniak Szymon
1944. Grafik i jego najnowsza „Muza...” / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, 271 s. 2
1945. Sztuka to niezła zabawa / Szymon Parafiniak; rozm. Marian Panek //
Aleje 3. – 2007, nr 61 s. 4–9
Pogorzelski Jerzy
1946. Jerzy Pogorzelski: poszukiwanie kamienia filozoficznego / Marian
Panek // Aleje 3. – 2007, nr 59 s. 10–11
1947. Pamięć i obraz: Jerzy Pogorzelski – malarstwo i rysunek / red. Barbara
Szyc. – Częstochowa: Miejska Galeria Sztuki, 2007. – 107 s.: il.; 28x22 cm
1948. Realizm sentymentalny / Sylwia Góra // Gazeta Częstochowska. –
2007, nr 4/5 s. 7
Półrola-Koćwin Agnieszka
1949. Zagrożony świat / r. // Puls Regionu. – 2007, nr 40/41 s. 25
Puszczyński Michał
1950. w przymierzu z ogniem / Michał Puszczyński; rozm. przepr. Dominika
Radkowska // Aleje 3. – 2007, nr 60 s. 10–13
Rabenda Klaudia
1951. Częstochowa mi sprzyja / Klaudia Rabenda; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 42 s. 7
Ratusiński Władysław
1952. Obrazy nowe: malarstwo Władysława Ratusińskiego / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 115 s. 10
Sętowski Tomasz
1953. Dzielę się swoją wyobraźnią / Tomasz Sętowski; rozm. przepr. Sylwia
Góra // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 9 s. 5
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
243
1954. „Gdy rozum śpi...” / Wiesława Konopelska // Śląsk. – 2007, nr 11 s. 65
1955. Honorowy biznesmen / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 85, s. 3
T. Sętowski członkiem Bussiness Centre Club
1956. Niedokończony obraz / Tomasz Sętowski // Aleje 3. – 2006, nr 55, s. 20–21
1957. Trzy pytania do... / Tomasz Sętowski; rozm. przepr. Olga Wójcicka //
Życie Częstochowskie. – 2006, nr 91, s. 8
1958. Wyznania hazardzisty / Tomasz Sętowski // Aleje 3. – 2006, nr 56, s. 36–39
Snarska Magdalena
1959. Wywiad miesiąca / Magdalena Snarska; rozm. przepr. Anna Pietrzak //
Res Academicae. – 2006, nr 1, s. 26–29
1960. Zawsze kierowałam się miłością / Magdalena Snarska; rozm. przepr.
Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 51/52 s. 7
Staszczyk Piotr
1961. Realność niecodzienna / Piotr Staszczyk; rozm. przepr. Marian Panek
// Aleje 3. – 2007, nr 64 s. 4–5
Stawiarska–Kula Katarzyna
1962. Pomost między człowiekiem a Bogiem: ikony – pasja Katarzyny Stawiarskiej-Kuli / MG // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 77, s. 6
Stępień Joanna
1963. Kolor kobiety / Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 48 s. 7
Stępniak Małgorzata
1964. Less is more / Piotr Głowacki // Aleje 3. – 2005, nr 52, s. 18–19
Stępniak Rafał
1965. Nowe obrazy Rafała Stępniaka / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 229, s. 2
Strzyżewski Edward
1966. Edward Strzyżewski: wspomnienie / Przyjaciele // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 103, s. 5
244
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Sztuka Jacek
1967. Barokowe myślenie źródłem inspiracji / Jacek Sztuka; rozm. przepr.
Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 43/44 s. 6
1968. Grand Prix Salonu: Jacek Sztuka laureatem / Janusz Pawlikowski //
Życie Częstochowskie. – 2006, nr 209 s. 4
1969. Malarstwo / Jacek Sztuka. – Kraków: cop. Sekcja Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej & Jacek Sztuka, 2007. – [71] s.: il; 23x25 cm
1970. Prawdziwa sztuka jest szczera / Jacek Sztuka; rozm. przepr. Urszula
Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 8/9 s. 5–6
1971. Szczęśliwy czas doktora laureata: Jacek Sztuka nagrodzony na prestiżowym Triennale Autoportretu / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 297 s. 2
Zob. też poz. 1494
Szwajkowska Krystyna
1972. Grafika Krystyny Szwajkowskiej w „Babim Lecie” / Marian Panek //
Aleje 3. – 2005, nr 50, s. 21–22
1973. Krystyna Szwajkowska: artyści regionu częstochowskiego // 7 Dni. –
2005, nr 8, s. 5
1974. Opowiadam historię naturalną / Krystyna Szwajkowska; rozm. przepr.
Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 51/52 s. 13
Ściegienny Karolina
1975. Ars longa – vita brevis / Karolina i Włodzimierz Ściegienny. – Częstochowa: Kralina Ściegienny i Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Mater”,
2005. – 185 s.: il. kolor.; 30 cm
1976. Sztuka łączy ludzi / Tadeusz Szyma // Niedziela. – 2005, nr 50, s. 20
1977. Włodkizm i karolinizm / Karolina Ściegienny; rozm. przepr. Tadeusz
Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 227, s. 2
1978. Zasłużeni wespół w zespół / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 17 dod. Co Jest Grane, s. 7
1979. Zwyczajna opowieść o dwojgu ludziach / Marek Czarnołęski // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 157–179
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
245
Świłło Katarzyna
1980. Taneczna idea obrazu – od niepokoju do spokoju / Marian Panek //
Aleje 3. – 2006, nr 58 s. 7
Wawrykowicz-Żakowicz Anna
1981. Anna Wawrykowicz-Żakowicz: artyści regionu częstochowskiego /
Sylwia Bielecka // 7 Dni. – 2005, nr 4, s. 5
Wereszczyńska Wanda
1982. Wernisaż z oknem w tle / Zbigniew Burda // Gazeta Częstochowska. –
2005, nr 34, s. 4
Wieluński Leszek
1983. Dr Leszek Wieluński / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 134 s. 5
1984. Leszek Sylwester Wieluński / Jerzy Piwowarski // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 296 s. 4
1985. Leszek Wieluński: artysta pedagog / Biblioteka Główna Akademii im.
Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa: BAJD, 2007. – [16] s.: il.; 21 cm
1986. Z żałobnej karty // Res Academicae. – 2006, nr 1 s. 14–16
1987. Żegnamy Leszka / Ryszard Baranowski // 7 Dni. – 2006, nr 29/29 s. 3
Winczek Katarzyna
1988. Wymiary podróży // Res Academicae. – 2005, nr 2, s. 26–27
1989. Wymiary podróży / Piotr Głowacki // Aleje 3. – 2005, nr 50, s. 22–23
Wiśniewska Adela
1990. Ciepłe obrazy / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2007, nr 251 s. 8
Wolski Tomasz
1991. Co nowego u Wolskiego / Tomasz Wolski; rozm. przepr. Anna Knapik-Beśka // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 22, s. 7
1992. Od razu dajemy sobie po gębie / Tomasz Wolski; rozm. przepr. Janusz
Pawlikowski // 42-200: Częst. Gazeta Klubowa. – 2005, nr 4, s. 15
246
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Zacharewicz Marzena
1993. Mieszkać w cudownym świecie baśni / Margita Kotas // Niedziela. –
2006, nr 20, dod. Częst. s. V
Zając Arkadiusz
1994. Malarstwo i rysunek jak malarstwo / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 122 dod. Co Jest Grane s. 8
1995. Od rysunku do malarstwa / TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2005, nr 100 s. 3
1996. Ważka świetnie się sprawdziła / Arkadiusz Zając; rozm. przepr. Janusz
Pawlikowski // 42-200: Częst. Gazeta Klubowa. – 2005, nr 3, s. 13
1997. Zając w Antresoli / sb // Aleje 3. – 2006, nr 56, s. 49
Żyngiel Krzysztof
1998. Czeluście metropolii // Aleje 3. – 2006, nr 53, s. 21
1999. Częstochowski artysta w Krakowie / Anna Jasińska // Dziennik Zachodni. – 2006, nr 218 s. 10
2000. To miasto upaja moją duszę wiarą i nadzieją / Krzysztof Żyngiel; rozm.
przepr. Sylwia Góra // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 38, s. 6
XIII.4. Muzyka
2001. Przez muzykę i sport / TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006,
nr 25, s. 4
Chór Pueri Claromontani
2002. Bezcenna trąbka w klasztorze / BEA // Życie Częstochowskie. – 2007,
nr 196 s. 4
2003. Chcemy zarazić Częstochowę tangiem / Beata Młynarczyk // Gazeta
Częstochowska. – 2007, nr 39 s. 6
2004. Co pozostawimy odchodząc / Marcin Pospieszalski, Janusz Iwański;
rozm. przepr. Anna Przewoźnik // Życie Częstochowy. – 2006, nr 47 s. 33
2005. Collegium Cantorum w Ameryce Południowej / Małgorzata Siadlak //
Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 26/27, s. 62
2006. Częstochowski „Maraton” / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 12, s. 5
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
247
2007. Grają archiwalne nuty / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 18 s. 2
Capella Czestochovensis
2008. Gust dyrygenta nie przynosi wstydu // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2007, nr 138 s. 6
2009. IX Święto Muzyki / Adam Czopek // Nasz Dziennik. – 2007, nr 270 s. 8
2010. Jasnogórska muzyka dawna / Nikodem Klinar; rozm. przepr. Arkadiusz Jędrasik // Muzyka. – 2006, nr 6 s. 22–23
2011. Jubileusz filharmoników / Andrzej Grądman // Aleje 3. – 2005, nr 49,
s. 17–19
2012. Kapela Jasnogórska znowu nagrywa / Violetta Gradek // Dziennik Zachodni. – 2007, nr 51 s. 18
2013. Koncert w Klasztorze: jubileusz Jasnogórskiego Kwartetu Wokalnego
„Cantus” / Elżbieta Nowak // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 45 s. 6
2014. Musi zagrać jak w harmonii / Beata Młynarczyk; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 2, s. 8
2015. Musica Claromontana / Karolina Kycia // Ruch Muzyczny. – 2007, nr 2 s. 42–43
2016. Musimy dotrzeć do publiczności / Beata Młynarczyk, Jerzy Salwarowski; rozm. przepr. Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 4, s. 5
2017. Muzyka Kapeli Jasnogórskiej / Nikodem Kilnar // Jasna Góra. – 2005,
nr 2, s. 42
2018. Muzyka z Jasnej Góry / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 41, s. 11
2019. Muzyka z klimatem: zespół Sumaluche zdobywa popularność / BEA //
Życie Częstochowskie. – 2007, nr 238 s. 5
2020. Muzykowanie w klasztorze: kultura muzyczna na Jasnej Górze w i połowie XVIII wieku / Aleksandra Patalas // Kamerton. – 2006, nr 1 s. 190–197
2021. Najważniejsi są muzycy / Leszek Hadrian; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 11, s. 9
2022. Nie ma sytuacji bez wyjścia / Leszek Hadrian; rozm. przepr. Marta
Górska // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 50 s. 4
248
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2023. O Tomku lutniku / Tomasz Knot; rozm. przepr. Kaja Wierzchowska //
42-200: Częst. Gazeta Klubowa. – 2005, nr 12, s. 4–6
2024. Ojcze Święty, będziemy pamiętać / Renata Zaraś // Niedziela. – 2007,
nr 19 dod. Częst. s. IV–V
2025. Oni kochają śpiewać: 55 lat Jasnogórskiego Chóru Mieszanego / Marcin
Lauzer; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 48 s. 4
2026. Orkiestra dęta OSP Konopiska. – Konopiska: Ochotnicza Straż Pożarna, [2005]. – [8] s.: fot.; 30 cm
2027. Pamięci największych polskich śpiewaków / Elżbieta Nowak // Gazeta
Częstochowska. – 2007, nr 51/52 s. 12
IX Święto Muzyki
2028. Płyta z Jasnej Góry: nominacja do „Fryderyka” // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 35, s. 6
2029. „Pochodnia” śpiewa od 75 lat / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 275 s. 2
2030. Poszukując duszy skrzypiec...: rozmowa z Tadeuszem Knotem, dyplomowanym lutnikiem / rozm. Andrzej Grądman // Aleje 3. – 2006, nr 53, s. 16–17
2031. Przyczynek do działalności Państwowej Orkiestry Symfonicznej
w Częstochowie w aspekcie turystyki kwalifikowanej / Jan Wieczorek // Biuletyn
Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. – 2005, z. 9/10 s. 63–68
2032. Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych / J. Ostrowski // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 29 s. 4
2033. Rzecz o fortepianie / Andrzej Grądman // Aleje 3. – 2006, nr 54, s. 26–27
2034. Siedem pieśni Marii: Oratorium Leśniowskie / Stefan Munch // Niedziela. – 2007, nr 51/52 s. 24–25
2035. Sławni artyści drugiego planu / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 214 s. 6
2036. Szanty z Częstochowy / AK // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 38, s. 6
Zespół „Drake”
2037. Śpiewacy z Częstochowy okazali się najlepsi / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 113, s. 3
Sukces „Collegium Cantorum” na Festiwalu w Hajnówce
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
249
2038. U nasz w Częstochowie: czyli Kapela Piosenki Wszelakiej zaprasza na
małą przechadzkę po miejscach znanych i lubianych w naszym mieście / Zdzisław Sierpiński. – Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, 2006. – 53 s.: fot.,
nuty; 30 cm
2039. Uroki muzyki dawnej / Jan Tomasz Adamus; rozm. Anna Wojtysiak //
Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 32, s. 7
2040. W Częstochowie mamy dużą grupę melomanów / Leszek Hadrian;
rozm. przepr. Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 37, s. 6
2041. W tym roku wspominamy Reszków: święto muzyki / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 227 s. 4
2042. „Wiarusy” / Waldemar M. Gaiński // Aleje 3. – 2005, nr 51, s. 47
2043. Wieczorna Pochodnia płomiennej pieśni / Piotr Proszowski // Gazeta
Częstochowska. – 2005, nr 5 s. 11
2044. Wielka gra: jubileusz Filharmonii Częstochowskiej / Tadeusz Piersiak
// Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 58, s. 4–5
2045. Zadowoleni i twórczo zmęczeni / Beata Młynarczyk, Jerzy Salwarowski; rozm. przepr Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 26/27 s. 5
Jazz, rock, reggae
2046. Blues jest uzdrowicielem / Kinga Mieruszyńska // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 8 s. 5
2047. Czarny krążek „Habakuka” / Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 179, s. 2
2048. Dobry riddim / Piotr Kowalczyk // Przekrój. – 2006, nr 3 s. 7
2049. Dziewczyny lubią gitarzystów / Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 221, s. 2
Formacja reggae „Natanael”
2050. Dziker prezentuje // 42–200: Częst. Gazeta Klubowa. – 2005, nr 1, s. 13
Hip hop w Częstochowie
2051. Garaż 2006 / Rafał Salamucha // Aleje 3. – 2006, nr 59 s. 13
2052. Graliśmy... w budce na hot-dogi: rozmowa z zespołem Elephant Stone
/ roz. Rafał Salamucha // Aleje 3. – 2006, nr 56 s. 6–7
250
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2053. Habakuk w morzu błota / Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 150 s. 4
Występ na festiwalu w Glastonbury
2054. Jesteśmy z jednego ciasta: piosenka Habakuka i Muńka Staszczyka
hymnem stadionów / Marta Górska // Życie Częstochowskie.– 2006, nr 112 s. 5
2055. Kaczmarski w wersji reggae / Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 256 s. 2
Habakuk
2056. Kaczmarskiemu by się podobało / Wojciech Turbiarz; rozm. przepr.
Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 58 s. 4
2057. Mamy lekkie obrzydzenie do siedzenia w knajpach / Wojtek Turbiarz;
rozm. przepr. Wojciech Kowalski // 42–200: Częst. Gazeta Klubowa. – 2005, nr
1 s. 14–15
Habakuk
2058. Miasto kipi kulturą...: rozmowa z organizatorami Festiwalu „Garaż”
Antonim Gralakiem i Dorotą Jabłońską / rozm. Rafał Salamucha // Aleje 3. –
2007, nr 59 s. 14–16
2059. Mury runą w rytmie reggae / Izabela Stryczak // 7 Dni. – 2006, nr 48 s. 19
Songi Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu „Habakuka”
2060. Muzyka serca: nowa płyta zespołu Habakuk / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 237 s. 6
2061. Pomysłów nam nie brakuje / z Wojciechem „Brodim” Turbiarzem, liderem zespołu Habakuk rozm. Weronika Jakubowska // Aleje 3. – 2007, nr 62 s. 17
2062. Porażeni rock n’rollem / Marcin Króliszewski, Wojciech Król; rozm.
przepr. Rafał Salamucha // Aleje 3. – 2005, nr 51 s. 15–18
2063. Różnorodnie i pokojowo czyli (możliwa) Utopia / Mariusz Borowik;
rozm. przepr. Dominika Radkowska // Aleje 3. – 2007, nr 62 s. 11–16
2064. Słuchajcie a znajdziecie / Michał Flak // Życie Częstochowskie. –
2007, nr 133 s. 5
Częstochowska scena muzyczna
2065. Wydaliśmy płytę i dalej nas to bawi czyli spotkanie z zespołem muzyki irlandzkiej Drake / Rafał Salamucha // Aleje 3. – 2007, nr 63 s. 19–20
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
251
XIII.4.1. Festiwale muzyczne
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”
XV
2066. Czas odkrywania Boga i dialogu między kulturami / Margita Kotas //
Niedziela. – 2005, nr 21 s. 27
2067. Dziś i jutro muzyki sakralnej / Julita Kosińska // Ruch Muzyczny. –
2005, nr 12, s. 8–11
2068. Gdzie się warto wybrać, czego nie można opuścić / zebrał Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 99, dod. Co Jest Grane, s. 4–5
2069. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater (1–6 maja
2005 r. Częstochowa) / Przemysław Piekutowski, Michał Szulakowski // Seminare. – 2006, T. 23 s. 469–474
2070. Muzyka sakralna znów zabrzmi w Częstochowie / Małgorzata Nowak;
rozm. przepr. Margita Kotas // Niedziela. – 2005, nr 17, s. 31
2071. Piętnasty Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater:
w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II: Częstochowa 1–6 maja 2005 / red.
Marcin Tadeusz Łukaszewski. – Częstochowa: Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, 2005. – 221 s.; 30 cm
2072. Śpiew i muzyka Bogu ojców naszych / Klaudiusz Lisoń // Twoja Muza. – 2005, nr 3
XVI
2073. Festiwal „Gaude Mater” / Andrzej Grądman // Aleje 3. – 2006, nr 55, s. 12–13
2074. Gaude Mater: 16 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej: Czestochowa 1–6 maja 2006 / Red. Marcin Tadeusz Łukaszewski. – Częstochowa:
Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, 2006. – 216 s.: il; 30 cm
2075. Gaude Mater trzyma kurs / Łukasz Sośniak // Gazeta Częstochowska.
– 2006, nr 22, s. 7
2076. Odkrywanie wspólnych korzeni: XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej / Margita Kotas // Niedziela. – 2006, nr 21, s. 27
2077. Szesnasty Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej w Częstochowie / Klaudiusz Lisoń // Twoja Muza. – 2006, nr 3
252
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2078. To był udany festiwal / Małgorzata Nowak; rozm. przepr. Urszula
Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 93 s. 5
2079. Wrócimy do trzech religii / Małgorzata Nowak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 107 s. 4
XVII
2080. Festiwal dialogu / Agnieszka Chadzińska, Karolina Jadczyk // Niedziela. – 2007, nr 20 s. 32–33
2081. Gaude Mater: 17 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej: Częstochowa 1–6 maja 2007 / red. Marcin Łukaszewski. – Częstochowa: Ośrodek
Promocji Kultury Gaude Mater, 2007. – 204 s.; 30 cm
2082. Zbliżanie kultur i religii // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007,
nr 99 s. 5–8
Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława Hubermana
V
2083. I skrzypce zaczęły grać / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 222, dod. Co Jest Grane, s. 2
2084. Wielka muzyka i wspaniali artyści / Zbigniew Burda // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 40, s. 7
2085. Zapiski na marginesie programu: V Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława Hubermana / Andrzej Grądman // Aleje 3. – 2005, nr 52, s. 19–21
VI
2086. VI Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława Hubermana / Zbigniew
Burda // Puls Regionu. – 2007, nr 44 s 17
2087. Ze struny na strunę / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 233 s. 5
Częstochowskie Dni Muzyki Organowej
2088. Częstochowskie Dni Muzyki Organowej / Renata Zaraś // Niedziela. –
2007, nr 44 dod. Częst. s. VIII
2089. Częstochowskie Dni Muzyki Organowej / Agnieszka Chadzińska //
Niedziela. – 2005, nr 44 dod. Częst. s. III
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
253
2090. Nowy festiwal: rozmawiamy z Janem Mroczkiem – kierownikiem artystycznym Częstochowskich Dni Muzyki Organowej / rozm. Anna Wojtysiak //
Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 40, s. 7
2091. Organowy performance / Adam Mroczek // Gazeta Częstochowska. –
2006, nr 39, s. 3
2092. Przy organowych dźwiękach / Zbigniew Burda // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 42, s. 7
Festiwal „Hot Jazz Springs”
IV
2093. Jazzowe refleksje / Łukasz Sośniak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 19, s. 7
V
2094. Nasze miasto jazzem stoi / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 94 dod. Co Jest Grane s. II
2095. Trwaj jazzie / tekst i zdjęcia Zbigniew Burda // Aleje 3. – 2006, nr 55, s. 14–15
2096. Z jazzem w herbie / Zbigniew Burda // Jazz Forum. – 2006, nr 6, s. 15
VI
2097. Wiosenne swingowanie / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 93 s. 5
Festiwal „Blues nad Okszą”
2098. Każdy ma jedną szansę / TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 216, dod. Co Jest Grane s. 6
2099. Różne odcienie bluesa / Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 210, dod. Co Jest Grane, s. 6
2100. Wieczór z bluesem / ESz // 7 Dni. – 2006, nr 38, s. 11
Festiwal Muzyki Akordeonowej „Konfrontacje”
2101. Akordeon wraca do łask / Anna Pietrzyk // Res Academicae. – 2005,
nr 1, s. 24–25
2102. Festiwal z akordeonem / UG // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 9, s. 7
2103. Święto akordeonu: II Międzynarodowy Festiwal Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 35, s. 5
254
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Akademickie Spotkania Muzyczne
2104. Klasycznie i musicalowo: X Akademickie Spotkania Muzyczne / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 48 s. 7
2105. Mocne uderzenie: IX Akademickie Spotkania Muzyczne / Małgorzata
Siadlak // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 29, s. 36
2106. Mocne uderzenie / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 268, dod. Co Jest Grane, s. 6
Festiwal Bluesowy
2107. Bluesowa Częstochowa / Łukasz Giżyński // Gazeta Częstochowska. –
2007, nr 38 s. 7
2108. Częstochowa Blue Blues / Izabela Stryczak // 7 Dni. – 2006, nr 38, s. 4
2109. Sensacyjne brzmienie: pierwszy częstochowski festiwal bluesowy /
Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 216, dod. Co Jest
Grane s. 5
XIII.4.2 Sylwetki
Birkner Eryk
2110. O. Eryk Birkner (1705–1760) / Dariusz Cichor // Jasna Góra. – 2006,
nr 1, s. 38–39
Bogusławski Edward
2111. Emocje utkane z dźwięku: Edward Bogusławski: życie – dzieło / Iwona
Bias, Monika Bieda, Anna Stachura. – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im.
Jana Długosza, 2005.– 288 s., [41] s.tabl.: il.; 24 xm + dysk optyczny (CD)
2112. Profesor Edward Bogusławski (1940–2003) / Marta Popowska // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna.
– 2005, z. 1 s. 7–10
2113. Requiem Edwarda Bogusławskiego: tradycja i nowoczesność / Anna
Stachura // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna. – 2005, z.1 s. 13–33
Czekaj Teresa
2114. z Paryża widać lepiej / Teresa Czekaj; rozm. przepr. Tadeusz Piersiak
// Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 250, s. 2
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
255
Desperak Mirosław
2115. Ta muzyka to sens mojego życia / Łukasz Sośniak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 3, s. 7
Durr-Zakrzewska Lidia
2116. Wiązanka pięciu bajgli / Lidia Zakrzewska // Aleje 3. – 2005, nr 52, s. 8–10
Gieczyński Cyryl Florian
2117. Cyryl Florian Gieczyński (1793–1866): paulin, kompozytor, kapłan Archidiecezji Warszawskiej / Dariusz Cichor // Jasna Góra. – 2006, nr 5, s. 36–37
Gniatkowski Janusz
2118. Znów zaśpiewa „Appasionatę” / Violetta Gradek // Dziennik Zachodni. – 2007, nr 209 s. 22
Iwański Janusz
2119. Nie ma w życiu ani jednego dnia, który nie byłby ważny... / Janusz
„Yanina” Iwański; rozm. przepr. Sylwia Góra // Gazeta Częstochowska. – 2006,
nr 36 s. 7
2120. O zmysłach i sukcesach: rozmowa z Januszem „Yaniną” Iwańskim /
rozm. M. P. Rawinis // Aleje 3. – 2007, nr 62 s. 18–19
2121. Przestrzeń dźwięku: z Januszem „Yaniną” Iwańskim / rozm. Dominika
Radkowska // Aleje 3. – 2005, nr 51, s. 24–25
Jasiński Andrzej
2122. Andrzej Jasiński doktorem honoris causa / MW // Ruch Muzyczny. –
2007, nr 2 s. 5
2123. Postawą wszelkiego muzykowania jest śpiew / Andrzej Jasiński //
Ruch Muzyczny. – 2006, nr 19 s. 16
2124. Profesor Andrzej Jasiński: mistrz nad mistrze / Marek Skocza // Śląsk.
– 2007, nr 1 s. 26–27
Leszczyński Aleksander Władysław
2126. Ojciec Władysław Leszczyński – pauliński muzyk i kompozytor XVII
stulkecia / Grzegorz Prus // Jasna Góra. – 2007, nr 3 s. 39
256
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Lisowski Kazimierz
2127. w blaskach Jasnej Góry / Eustachy Rakoczy // Jasna Góra. – 2006, nr 5, s. 40
Łuciuk Juliusz
2128. Dziękując za miłość, którą Jan Paweł II nas obdarzał / Juliusz Łuciuk;
rozm. przepr. Anna Wyszyńska // Niedziela. – 2006, nr 14 s. 11
2129. Kompozytor liryczny / Anna Woźniakowska // Ruch Muzyczny. –
2005, nr 2, s. 20–21
2130. Poszukując sztuki autentycznej: na osiemdziesięciolecie Juliusza Łuciuka / Grzegorz Majka // Ruch Muzyczny. – 2006, nr 26 s. 8–11
2131. Powołaniem twórcy jest tworzenie piękna / Juliusz Łuciuk; rozm.
przepr. Agata Majka // Muzyka 21. – 2007, nr 7/8 s. 51–54
2132. Świetny powrót „Medei” Łuciuka / Grzegorz Majka // Ruch Muzyczny.
– 2005, nr 25, s. 23
2133. Wielka rocznica wielkiego częstochowianina // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 14 s. 7
Łukaszewski Marcin
2134. Dyrygent i pianista wzięli Fryderyka / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 77, s. 1
2135. Płyta z klimatami Częstochowy / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 117, s. 2
Majchrzak Krzysztof
2136. Teraz Ameryka / Wiesław Leszczyński // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 76, s. 4
Marchwiński Jerzy
2137. Partner mistrzów śpiewu / Ewa Skardowska–Kiljan // Twoja Muza. –
2006, nr 1, s. 15–17
2138. Uwagi o roli pianisty w kształceniu śpiewków i instrumentalistów / Jerzy Marchwiński // Ruch Muzyczny. – 2006, nr 6, s. 10–12
Mąkosza Edward
2139. Człowiek-legenda / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 53, s. 2
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
257
2140. Edward Mąkosza (1886–1974): legenda częstochowskiego życia muzycznego / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 227 s. 6
2141. Konfrater, strażak, kompozytor / Anna Wyszyńska // Niedziela. –
2007, nr 19 s. 26
2142. Niepotrzebna pamięć / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 149 s. 1
2143. Wspomnienie o profesorze: Edward Mąkosza / Mieczysław Bartecki //
Życie Częstochowskie. – 2005, nr 74, s. 7
2144. Wzór człowieka i nauczyciela / Aleksander Cieślak // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 1 s. 6
Młodkowski Andrzej
2145. Niezwyczajny pianista / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 213 s. 2
Pomorski Daniel
2146. Swingującym Krukiem wreszcie częstochowianin / Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 95 s. 2
Pospieszalscy (rodzina)
2147. Chłopak spod Jasnej Góry / Irena Świerdzewska // Niedziela. – 2005,
nr 13 s. 10–11
2148. Fotografia z historyjką / Janusz Mielczarek // Aleje 3. – 2007, nr 59 s. 17
2149. Nagroda dla młodego kompozytora / TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 260 s. 2
Nikodem Pospieszalski
2150. Najpierw dzieci, potem płyta / Lidia Pospieszalska; rozm. przepr. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 70 s. 4
2151. Polak, katolik, kontrabasista / Rafał Kalukin // Gazeta Wyborcza. –
2006 dod. Duży Format nr 44 s, 6–9
2152. Przewodnik po Pospieszalskich / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 5, s. 5
258
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Pośpiech Krzysztof
2153. Krzysztof Pośpiech – z muzyką przez życie / Andrzej Grądman // Aleje 3. – 2006, nr 58 s. 19–22
Richter Locko
2154. Alfabet Locko Richtera / TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 94 s. 6–7
Salwarowski Jerzy
2155. Wśród przyjaciół: rozmowa z Jerzym Salwarowskim / rozm. Tadeusz
Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 207 s. 3
2156. Z narzeczeństwa w małżeństwo / Jerzy Salwarowski; rozm. przepr.
Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 172 s. 10
Skolik Arek
2157. Podwójny mistrz bębnów / Tadeusz Piersiak //Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 164, s. 3
Staszczyk Zygmunt „Muniek”
2158. Częstochowa Muńka Staszczyka / Zygmunt Staszczyk; rozm. przepr.
Maria Trelos // Zwierciadło. – 2007, nr 2 s. 44–49
2159. Kim jest red. Staszczyk? / Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 212 s. 2
2160. T.Love: I hate rock’n’roll: live / Magdalena Patryas, Paweł Dunin–
Wąsowicz. – Warszawa: „Agora”, 2006. – 46 s.: il.; 20 cm
2161. Uniósł nas balonik sławy / Zygmunt „Muniek” Staszczyk; rozm.
przepr. Jacek Cieślak // Rzeczpospolita. – 2007, nr 263 s. A.26–27
2162. Uwielbiam grać dla ludzi z tego miasta / Muniek Staszczyk; rozm.
przepr. Łukasz Sośniak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 36 s. 7
2163. Wywaliłem Mundka z Kapeli, bo nie umiał śpiewać // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 257, s. 6
2164. Znam Polskę na wylot / Muniek Staszczyk; rozm. przepr. Przemysław
Szubartowicz // Przegląd. – 2006, nr 15 s. 37–39
Swoboda Jerzy
2165. Siedem dostatnich lat / Andrzej Grądman // Aleje 3. – 2005, nr 52 s. 21–22
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
259
Szuniewicz Antoni
2166. „W drugim życiu też byłbym organistą...”: wspomnienie o Antonim
Szuniewiczu / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 50 s. 5
2167. Żywi i zmarli myśli polskiej strzegą / Barbara Szymańska // Gazeta
Częstochowska. – 2006, nr 44 s. 6
Ślazyk Agata
2168. O sobie / Agata Ślazyk; rozm. przepr. Dominika Radkowska // Aleje 3.
– 2007, nr 63 s, 16–18
Wabnic Tomasz
2169. Dorósł do instrumentu / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 4 s. 2
Wojnicki Mieczysław
2170. Zmarł Wojnicki / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2007, nr 13 s. 2
Wojnowska Elżbieta
2171. Mój sen o muzyce / Elżbieta Wojnowska; rozm. przepr. Łukasz Sośniak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 7, s. 7
2172. Życie moje, życie moje...: z Elżbietą Wojnowską / rozm. Janusz Mielczarek // Aleje 3. – 2005, nr 51 s. 10–13
Wrześniewska-Hołdyk Agata
2173. Wygrała na fortepianie / TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006,
nr 17 s. 2
2174. Wywiad miesiąca: rozmowa z Agatą Wrzęsniewską-Hołdyk z Instytutu Muzyki / rozm. Anna Pietrzyk // Res Academicae. – 2006, nr 2 s. 36–39
Zagórski Maciej
2175. Pianistyczne inspiracje / Maciej Zagórski; rozm. przepr. Sandra Szwedzińska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 43/44 s. 7
Zygmuntowski Michał
2176. Paulin i kompozytor z Jasnej Góry o. Michał Zygmuntowski (1732–
1802) / Dariusz Cichor // Jasna Góra. – 2006, nr 2 s. 40–42
260
ZBIGNIEW STAŃCZYK
XIII.5. Opera. Operetka. Balet
2177. Dajcie mi kopa, jak mi sodówa uderzy do głowy / Iwona Sobczyk, Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 280 s. 4
Tancerz Rafał Kryla
2178. Finał jak maraton: sukces częstochowskich tancerzy / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 74 s. 6
Mistrzostwo Polski w Tańcach Latynoamerykańskich dla Aleksandry Jurgi i Roberta Magiery
2179. Jak w Kłobucku operę zrobili / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 298 s. 5
Przedstawienie „Krakowiaków i Górali” w kłobuckim MDK
2180. Nowy spektakl Akademickiego Teatru Tańca / Michał Jakubowski //
Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 26/27 s. 61
2181. Ponad 300 par tańczyło w Kłomnicach / ASK // Życie Częstochowskie.
– 2005, nr 59, s. 5
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
2182. Premierowa „Apokalipsa” / Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 85, s. 4
Teatr Tańca Politechniki Częstochowskiej
2183. Ten wampir już nie wróci / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 288 s. 2
Spektakl „Dracula” Akademickiego Teatru Tańca
2184. Uzależnieni od tańca: Studio Tańca i Ruchu Impact / Agnieszka Kolbe
// Życie Częstochowskie. – 2007, nr 69 s. 5
2185. Walcem przez życie / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 232 s. 2
2186. Zmartwienie pana Kaczyńskiego / Jerzy Salwarowski; rozm. przepr.
Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 257, dod. Co Jest
Grane, s. 2
Reszke (rodzina)
2187. Jan – sława, konie i pieniądze: (Saga rodu Reszków) / Adama Czopek
// Muzyka 21. – 2007, nr 1 s. 26
2188. Jan – trudna droga do sławy: (Saga rody Reszków Cz. 2) / Adam Czopek // Muzyka 21. – 2007, nr 2 s. 18–20
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
261
2189. Józefina: (Saga rodu Reszków. Cz. 1) / Adam Czopek // Muzyka 21. –
2006, nr 10 s. 25–27
2190. Polscy śpiewacy na scenie La Scali / Adam Czopek // Nasz Dziennik. –
2006, nr 140, s. 11
2191. Reszkowie – artyści i właściciele ziemscy w powiecie radomszczańskim / Agata Małolepsza // Ziemia Częstochowska. – 2008, T. 34 s. 165–178
2192. Reszkowie bardziej sławni niż Caruso i Kiepura / Tadeusz Piersiak //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 127 s. 4–5
2193. Śladami Reszków / Krzysztof Wójcik. – Garnek: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Odddział Parafialny w Garnku, 2005. – 52 s.: fot., portr.; 24 cm
2194. Władcy amerykańskiej sceny operowej – Jan i Edward Reszke: (złoty
okres lat 1891–1903) / Wojciech Matuszewski. – Częstochowa: Stowarzyszenie
Przyjaciół „Gaude Mater”, 2007. – 229 s., [15] s.tabl.: il.; 25 cm
XIII.6. Teatr
2195. Najdelikatniejsze struny duszy / Jan Bez Ziemi // 42–200: Częst. Gazeta Klubowa. – 2005, nr 1, s. 26–27
Teatr „Trójkąt” Adama Łoniewskiego
2196. Ostatnie trzydzieści lat: teatr w Częstochowie / Wiesław Paszkowski //
Aleje 3. – 2006, nr 58 s. 30–31
2197. S jak serial: częstochowscy aktorzy w telewizji / Marta Górska // Życie
Częstochowskie. – 2005, nr 253 s. 6
2198. Teatr częstochowski w latach 1927–1939 / Waldemar Tyras // Aleje 3.
– 2006, nr 56, s. 20–21
2199. Teatr Miejscowy w Częstochowie w latach 1870–1908 / Waldemar
Tyras // Aleje 3. – 2006, nr 54, s. 28–29
2200. Teatr w latach 1945–1970 / Waldemar Tyras // Aleje 3. – 2006, nr 57,
s. 20–21
2201. Tego widz nie widzi: zaglądamy na zaplecze teatralnej sceny /
Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 60, s. 8–9
2202. To nie jest czeskie kino / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 304 s. 4–5
262
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2203. Występy zespołów aktorskich w Częstochowie w latach 1908–1926 /
Waldemar Tyras // Aleje 3. – 2006, nr 55, s. 31–32
XIII.6.1 Poszczególne sezony teatralne
Sezon 2004/2005
2204. Historia dla ducha i serca / AK // Życie Częstochowskie. – 2005,
nr 112, s. 6
2205. Kawał literatury: o przedstawieniu / Katarzyna Deszcz // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 93, dod. Co Jest Grane, s. 2
Opowieści gargantuiczne wg Franciszka Rabelais
2206. Małżeństwo teatralne: z twórcami spektaklu „Opowieści Gargantuiczne” Katarzyną Deszcz i Andrzejem Sadowskim / rozm. Dominika Radkowska //
Aleje 3. – 2005, nr 50, s. 6–8
2207. Marzą o aktorstwie: warsztaty teatralne / MG // Życie Częstochowskie.
– 2005, nr 61 s. 5
2208. Prawda w oczy... piecze / Tomasz Man, Adam Hutyra; rozm.przepr.
Marta Wojtasik, Łukasz Sośniak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 24, s. 7
„Czytanie dramatu” w „Utopii”
2209. Wokół francuskiej piosenki: rozmawiamy z Dorotą Furman, reżyserem spektaklu „Pod niebem Paryża” / rozm. Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 6, s. 4
Recenzje
2210. Kordian / Juliusz Słowacki; reż. Bożena Suchocka; Teatr A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec. Marian P. Rawinis // Aleje 3. – 2005, nr 49 s. 25
2211. Lęki poranne / Stanisław Grochowiak; reż. Bogdan Michalik; Teatr
A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec. Łukasz Sośniak // Gazeta Częstochowska.
– 2005, nr 7 s. 7. – Rec. Marian Panek // Aleje 3. – 2005, nr 50 s. 9–20. – Rec.
Rafał Jasiński // 42–200: Częst. Gazeta Klubowa. – 2005, nr 3 s. 14–15
2214. Opowieści gargantuiczne / według Franciszka Rabelais; reż. Andrzej
Sadowski; Teatr A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec. Tadeusz Piersiak // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 95 s. 3. – Rec. Marian P. Rawinis // Aleje 3. –
2005, nr 51 s. 28–30. – Rec. UG // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 17 s. 5
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
263
2217. Pod niebem Paryża / reż. Dorota Furman; Teatr A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 7, s. 4
Sezon 2005/2006
2218. Coś nie gra: teatr ma problemy / TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 292 s. 4
2219. Częstochowski festiwal dziesięciu przykazań / Katarzyna Deszcz;
rozm. przepr. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005,
nr 267, s. 2
2220. Czy Pan Bóg powinien chodzić do teatru? / Monique Stalens; tłum.
Marzena Pieńkowska // Puls Regionu. – 2005, nr 51/52, s. 24–25
Wystąpienie w czasie Międzynarodowych Spotkań Teatralnych
2221. Festiwal z panelem / Katarzyna Deszcz; rozm. przepr. Anna Wojtysiak
// Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 49 s. 7
2222. Jak się kochają w niższych sferach / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 303 dod. Co Jest Grane, s. 2
2223. Mamy teatr czy nie? / Andrzej Kalinin // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 13 s. 4
2224. Międzynarodowe Spotkania Teatralne / Pamar // Aleje 3. – 2006, nr 53 s. 22–23
2225. Perep wrócił na scenę / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 49, s. 1
„Koncert dla Przyjaciela”
2226. Podróż w samego siebie / Andrzej Sadowski; rozm. przepr. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 252, dod. Co Jest Grane, s. 2
Dotyczy premiery „Odysei 2”
2227. Referendum i co dalej? / Katarzyna Deszcz; rozm. przepr. Tadeusz
Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 21 s. 4
2228. Sadowski – laureat: Złota Maska trafiła do Częstochowy / AK // Życie
Częstochowskie. – 2006, nr 62, s. 5
2229. Uniwersalne, więc czytelne: program Międzynarodowych Spotkań Teatralnych / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005 nr 274
dod. Co Jest Grane s. 2
2230. Walentynki: o spektaklu Szczepan Szczykno / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 71, dod. Co Jest Grane, s. 2
264
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2231. Weekend z kulturą żydowską / Tadeusz Piersiak, Joanna Skiba // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 116, dod. Co Jest Grane s. 2
Recenzje
2232. Bajka o szczęściu / Izabela Degórska; reż. Julia Wernio; Teatr A.
Mic iewicza, Częstochowa. – Rec. JK // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 49 s. 1
2233. Jak się kochają w niższych sferach / Alan Ayckburn; reż. Artur Barciś;
Teatr A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 7 s. 4. – Rec. M. P. Rawinis // Aleje 3. – 2006,
nr 53 s. 24–25
2235. Odyseja 2 na motywach Homera / reż. Andrzej Sadowski; Teatr
A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 254 s. 4
2236. Polityka / Włodzimierz Perzyński; Teatr A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 25 s. 5
2237. Walentynki / Iwan Wyrypajew; reż. Szczepan Szczykno; Teatr
A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 73 s. 4. – Rec.: Jakub M. Rawinis // Aleje 3. – 2006,
nr 55 s. 22–24
Sezon 2006/2007
2239. Chcemy dostarczać emocji / Robert Dorosławski; rozm. przepr. Elżbieta Wróbel // Śląsk. – 2007, nr 8 s. 56–57
2241. Nowe i stare nadzieje: z Robertem Dorosławskim / rozm. Marian
P. Rawinis // Aleje 3. – 2006, nr 57 s. 6–10
2242. Piękna opowieść / Tomasz Dutkiewicz; rozm. przepr. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 209 s. 4
2243. To będzie teatr Machalicy / Robert Dorosławski; rozm. przepr. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 131 s. 2
2244. Zawsze chcemy grać przy zapełnionej sali / Robert Dorosławski; rozm.
przepr. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 232, s. 2
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
265
Recenzje
2245. Alibi / Łukasz Wylężałek; Teatr A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec.
Jakub M. Rawinis // Aleje 3. – 2007, nr 60 s. 14–16. – Rec. Tadeusz Piersiak //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 36 s. 3
2248. Ciemno / Marek Rębacz; Teatr A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec.
Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 12 s. 4
2249. Jabłko / Vern Thiessen; reż. Tomasz Dutkiewicz; Teatr A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 212 s. 4. – Rec. Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2006,
nr 176 s. 4
2251. Kram z piosenkami / Teatr A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 72 s. 3
2252. Ożenek / Mikołaj Gogol; reż. Gabriel Gietzky; Teatr A. Mickiewicza,
Częstochowa. – Rec. Jakub M. Rawinis // Aleje 3. – 2006, nr 58 s. 8. – Rec. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. 2006, nr 261 s. 4
2254. Tajemniczy ogród / Frances Hodgson Burnett; reż. Cezary Domagała;
Teatr A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 123 s. 5
2255. Tajemniczy ogród / Frances Hodgson Burnett; reż. Cezary Domagała;
Teatr A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec. Łukasz Giżyński // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 24 s. 5
2256. Wariacje bernhardowskie / Przemysław Fiugajski; reż. Gabriel
Gietzky; Teatr A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec. Jakub M. Rawinis // Aleje
3. – 2007, nr 62 s. 47. – Rec. TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007,
nr 146 s. 4
Sezon 2007/2008
2258. Mali Kretyni: w hołdzie Dostojewskiemu / AK // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 184 s. 4
2259. Przedstawienia, których łatwo się nie zapomina: Międzynarodowy
Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez Dotyk” / Robert Dorosławski; rozm.
przepr. Łukasz Giżyński // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 48 s. 5
2260. Sztuki, które bolą i bawią: Międzynarodowy Przegląd Przedstawień
Istotnych „Przez dotyk” // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 268 s. 11
266
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2261. Teatr musi żyć / Robert Dorosławski; rozm. przepr. Sylwia Góra //
Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 39 s. 7
Recenzje
2262. Jaś i Małgosia / tekst i reż. Robert Dorosławski; Teatr A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2007, nr 285 s. 5
2263. List do ojca / Franz Kafka; reż. Gabriel Gietzky; Teatr A. Mickiewicza, Częstochowa // Aleje 3. – 2007, nr 64 s. 18
2264. Nowonarodzony / Łukasz Wylężałek; Teatr A. Mickiewicza, Częstochowa. – Rec. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007,
nr 267 s. 4. – Rec. Marian Panek // Aleje 3. – 2007, nr 64 s. 16–17
XIII.2 Teatr amatorski. Teatr alternatywny. Kabaret
2266. „Dominik” w hołdzie Janowi Pawłowi II / Mira Bodak // Niedziela. –
2006, nr 15 dod. Częst. s. V
2267. Dorożki i sputniki / Janusz Mielczarek // Aleje 3. – 2007, nr 60 s. 41
Wspomnienie o Studenckim Teatrze Satyry Bambino
2268. Kabaretowe życie miasta: Chochlik – przegląd młodych grup artystycznych / Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 43 s. 5
2269. Kicia na obcasach / Anna Stępień // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 15, s. 7
Grupa teatralana „Paradoks” z MDK
2270. Nieopodal rynku w Olsztynie mieści się Teatr „Stodoła” / HWB //
Puls Regionu. – 2005, nr 17/18 s. 26
2271. Performerzy w masie / Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2006, nr 122 dod. Co Jest Grane, s. 2
2272. Pożegnanie ze starym miejscem: Teatr From Poland zmienia siedzibę /
Anita Grobelak // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 17/18 s. 4
2273. Shakespeare po angielsku: wygrana Grupy Teatralnej pod Wiszącym
Kotem / AK // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 44, s. 1,3
2274. Śmiech całkiem spontaniczny / Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 249 s. 18
Kabaret The Bills
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
267
2275. Teatr w Zaułku / Wojtek Kowalski; rozm. przepr. Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 127, dod. Co Jest Grane, s. 9
2276. Życie jest balangą / Zbigniew Burda // Aleje 3. – 2006, nr 56, s. 19
Festiwal Teatrów Ogródkowych
XIII.6.3. Sylwetki
Agopsowicz-Kula Ewa
2277. Ewa Agopsowicz-Kula: komu Złote Koturny? / Tadeusz Piersiak //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 250 s. 2
2278. Święta zawsze spędzamy razem / Ewa Agopsowicz-Kula, Michał Kula; rozm. Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 51/52 s. 7
Banaszczyk Sebastian
2279. Sebastian Banaszczyk: komu Złote Koturny / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 245 s. 2
Barciś Artur
2280. Mam sentyment do tej sceny / Artur Barciś; rozm. przepr. Tadeusz
Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 302 s. 2
2281. Na Zawodziu jak w teatrze / Artur Barciś; rozm. przepr. Beata Cichoń
// Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 286 s. 4
Bebak Zbigniew
2282. Wybitny obywatel / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 28 s. 4
Biernacka Anna
2283. Kobiece wołanie / Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 89 dod. Co Jest Grane, s. 6
2284. Mój sposób na katharsis: rozmowa z Anną Biernacką, nadzieją polskiego performance / rozm. Artur Bratek, Mateusz Szkop // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 14, s. 7
Borowik Arkadiusz
2285. Borowik – inżynier od seriali / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 11 s. 4
268
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2286. Samo życie / Arkadiusz Borowik; rozm. przepr. Sławomir Burszewski
// Aleje 3. – 2005, nr 49, s. 35–36
Chołuj Iwona
2287. Harówka na scenie / Iwona Chołuj; rozm. przepr. Tadeusz Piersiak //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 31, s. 4
2288. Iwona Chołuj: komu Złote Koturny / Tadeusz Piersiak // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 245, s. 2
Cielecka Magdalena
2289. Bardzo skromna gwiazda / BEA // Życie Częstochowskie. – 2006,
nr 215 s. 1,3
2290. Znalazłam właściwy adres / Magdalena Cielecka; rozm. przepr. Magda Jaros // Twój Styl. – 2006 nr 2, s. 34–37
Ciepielewska Anna
2291. Anna Ciepielewska: wspomnienie / Witold Sadowy // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 123 s. 6
2292. Wspomnienie o Annie Ciepielewskiej (1936–2006) / Barbara Szymańska // Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 55–57
Cudzik Waldemar
2293. Waldemar Cudzik: komu Złote Koturny / Tadeusz Piesiak // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 246, s. 2
Czaplanka Adela
2294. Adela Czaplanka: wspomnienie / Barbara Spodarzewska // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 27, s. 4
Deszcz Katarzyna
2295. Maska z deszczu nominacji / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 113, s. 3
„Złota Maska” dla Katarzyny Deszcz
2296. Mocna instytucja kulturalna / Katarzyna Deszcz; rozm. przepr. Anna
Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 38, s. 7
2297. Nie ma we mnie złości, niechęci czy żalu / Katarzyna Deszcz; rozm.
przepr. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 149 s. 4
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
269
Dorosławski Robert
2298. Chcę teatru rzetelnego i różnorodnego / Robert Dorosławski; rozm.
przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 28 s. 7
2299. Marzę o teatrze, który będzie trącał struny naszej wrażliwości / Robert
Dorosławski; rozm. prepr. Sylwia Góra // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 2 s. 7
2300. Nowy dyrektor teatru / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 101, s. 1
Dzielska Teresa
2301. Moje miejsce / Teresa Dzielska; rozm. Łukasz Giżyński // Gazeta
Częstochowska. – 2007, nr 20 s. 5
2302. Niemiecki debiut częstochowianki / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 98, s. 4
2303. Teatr jest najważniejszy / Teresa Dzielska; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 3, s. 11
2304. Teresa Dzielska: komu Złote Koturny? / Tadeusz Piersiak // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 246, s. 2
Gall Iwo
2305. Iwo Gall w Częstochowie (1932–1935): spis przedstawień / Zbyszek
Jędrzejewski // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Filologia Polski. Historia i Teoria Literatury. – 2006 z. 10 s. 68
Hutyra Adam
2306. Adam Hutyra: komu Złote Koturny? / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 247 s. 2
2307. Adam Hutyra laureatem Złotych Koturnów / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 259 s. 2
Iwiński Andrzej
2308. Andrzej Iwiński: komu Złote Koturny? / Tadeusz Piersiak // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 248 s. 2
2309. Jędruś, powiedz jakiś monolog / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 36, s. 4
270
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2310. Nie grać, a być postacią / Andrzej Iwiński; rozm. przepr. Halina Piwowarska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 23, s. 7
Jędrusik Kalina
2311. Uwielbiana, przeklęta, święta... / Liliana Śnieg-Czaplewska // Viva! –
2006, nr 5 s. 94–101
Kasprowicz Nikodem
2312. Nikodem Kasprowicz: komu Złote Koturny? / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 248 s. 2
Kopciński Wojciech
2313. Pasja z udziałem częstochowian w niemieckich kościołach / Anna Łazuka-Witek // Aleje 3. – 2006, nr 54, s. 34–35
Kopeć Bartosz
2314. Bartosz Kopeć: komu Złote Koturny? / Tadeusz Piersiak // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 249 s. 2
Kowalski Wojtek
2315. Teatr to priorytet! / Wojtek Kowalski; rozm. red. // 42-200: Częst. Gazeta Klubowa. – 2005, nr 11
Kozyrski Stanisław
2316. Stanisław Kozyrski / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 107 s. 6
Kula Michał
2317. Michał Kula: komu Złote Koturny? / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 250 s. 2
2318. Multiinstrumentalista / Michał Kula, rozm. Marian Piotr Rawinis //
Aleje 3. – 2006, nr 54, s. 30–33
2319. Musiałem zostać aktorem / Michał Kula; rozm. przepr. Urszula Giżńska // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 51/52 s. 8
Kwietniewska Paula
2320. Chcę grać u dobrych reżyserów / Paula Kwietniewska; rozm. przepr.
Sylwia Góra // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 51/52 s. 9
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
271
2321. I zachwyt dla wszystkich: z aktorką Paulą Kwietniewską / rozm. Marian P. Rawinis // Aleje 3. – 2006, nr 53, s. 30–32
2322. Paula Kwietniewska: komu Złote Koturny? / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 249 s. 2
Łoniewski Adam
2323. Adam Łoniewski: komu Złote Koturny? / Tadeusz Piersiak // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 255 s. 2
2324. Wszystko w naszych rękach / Adam Łoniewski; rozm. przepr. Anna
Knapik-Beśka // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 12 s. 7
2325. Z Adamem Łoniewskim, twórcą Młodzieżowego Teatru „Trójkąt”,
rozmawiamy po wieczorze poetyckim w MDK / rozm. Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 48, s. 7
Łopacka Agnieszka
2326. Agnieszka Łopacka: komu Złote Koturny? / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 251 s, 2
Machalica Piotr
2327. Aktor uniwersalny / Piotr Machalica; rozm. Marian Piotr Rawinis //
Aleje 3. – 2007, nr 59 s. 18–23
2328. Chcę, abyśmy unieśli się na skrzydłach / Piotr Machalica; rozm.
przepr. Sylwia Góra // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 38, s. 7
2329. Machalica na dyrektora / Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 95 s. 4
Marciniak Małgorzata
2330. Chyba najczęściej gram po prostu siebie / Małgorzata Marciniak //
Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 4/5 s. 6
2331. Małgorzata Marciniak: komu Złote Koturny? / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 251 s. 2
2332. Staram się nie grymasić / Małgorzata Marciniak; rozm. przepr. Marian
P. Rawinis // Aleje 3. – 2007, nr 60 s. 17–21
272
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Monczka Czesława
2333. Czesław Monczka: komu Złote Koturny? / Tadeusz Piersiak // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 252 s. 2
2334. Trzydzieści lat na teatralnych deskach / Czesława Mączka; rozm.
przepr. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 66, s. 4
2335. Tu stwarzam swój świat: z aktorką Czesławą Monczką / rozm. Marian
P. Rawinis // Aleje 3. – 2006, nr 55, s. 25–30
Obertyn Marek
2336. Artysta wyrósł na Stradomiu / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 60 s. 4
2337. In memoriam Marek Obertyn / Joanna Dąbrowska-Grochowska // Aleje 3. – 2007, nr 60 s. 22
Ochota-Hutyra Agata
2338. Agata Ochota-Hutyra: komu Złote Koturny? / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 247 s. 2
Perepeczko Marek
2339. Jubileusz Marka Perepeczki / AK // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 220, s. 2
2340. Marek Perepeczko – człowiek który bywał aktorem / Robert Dorosławski // Aleje 3. – 2006, nr 53, s. 10–13
2341. Marek Perepeczko, częstochowianin z wyboru / Andrzej Kalinin //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 270, s. 5
2342. Nazywano go „Człowiek-Dusza” / Katarzyna Woynarowska // Niedziela. – 2005, nr 48, s. 25
2343. Odszedł przyjaciel: częstochowscy aktorzy wspominją Marka Perepeczkę / Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 225, s. 4
2344. Opowieść o człowieku jakim był Marek / Aneta Nawrot // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 269 s. 2
2345. Perepeczko nie żyje / Monika Jaremko-Siarska,Tadeusz Piersiak //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 268, s. 1
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
273
Rot Antoni
2346. Antoni Rot: komu Złote Koturny? / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 252, s. 2
Rutkowski Robert
2347. Robert Rutkowski: komu Złote Koturny? / Tadeusz Piersiak // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 254 s. 2
2348. Teatr to jest miejsce, w którym jestem szczęśliwy / Robert Rutkowski;
rozm. przepr. Sylwia Góra // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 40, s. 7
Salaburski Zdzisław
2349. Zdzisław Salaburski: wspomnienie / Witold Sadowy // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 225, s. 5
Stalens Monique
2350. Matka swojej córki / Tadeusz Piersiak, Joanna Skiba // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 300 s. 16–18
2351. Stalens – pedagog na medal / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 222 s. 4
2352. W Polsce lepiej się oddycha / Monique Stalens; rozm. przepr. Tadeusz
Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005 nr 274, s. 6
2353. Wariacje z Gombrowiczem: Monique Stalens przygotowuje spektakl
w Częstochowie / Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 180, s. 4
Ślosarski Marek
2354. Kompletny zawodnik / Marek Ślosarski; rozm. przepr. Marian P. Rawinis // Aleje 3. – 2007, nr 61 s. 15
2355. Marek Ślosarski: komu Złote Koturny? / Tadeusz Piersiak // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 254 s. 2
2356. Zawsze z pełną uczciwością / Marek Ślosarski; rozm. przepr. Łukasz
Giżyński // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 25 s. 7
XIII.7. Kinematografia
2357. A filmowcom ulegli: „Potop”. Jak to było z jego kręceniem / JS, AS //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 207, dod. 350–lecie obrony Jasnej
Góry, s. 5
274
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2358. Festiwal „Prawa Człowieka w Filmie” // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 94, s. 5
2359. Klub Studentów i Inteligencji Pracującej / Tadeusz Piersiak // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 286, s. 5
DKF „Rumcajs”
2360. Mniej lub bardziej z Częstochową w kadrze / Janusz Mielczarek // Aleje 3. – 2006, nr 58 s. 18
2361. Na tropie filmowej Częstochowy / Krzysztof Kasprzak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 194, s. 5
Filmografia Częstochowy
2362. O dwóch takich co przywieźli kino / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 194, s. 4
2363. Pamiętam stare kino / Zbisław Janikowski // Aleje 3. – 2005, nr 49, s. 15–16
2364. Pielgrzymi statystami: zdjęcia do filmu o księdzu Popiełuszce / AK //
Życie Częstochowskie. – 2007, nr 180 s. 1,4
2365. Plastical fiction na Jurze / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 232 s. 2
Film Jacka Sztuki zrealizowany podczas pleneru w Hucisku
2366. Sentymentlana podróż po częstochowskich kinach / Muniek Staszczyk; rozm. przepr. Aneta Nawrot // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr
214, s. 4
2367. Western jurajski / Aneta Nawrot // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2005, nr 239 s. 1
Zdjęcia do filmu „Summer love” w reżyserii Piotra Uklańskiego
Gajewski Dariusz
2368. Częstochowianin napisał o Warszawie / Tadeusz Piersiak // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 270 s. 2
2369. Dla powstańców liczyło się tu i teraz / Dariusz Gajewski, Przemysław
Nowakowski; rozm. Piotr Śmiałowski // Kino. – 2007, nr 2 s. 18–20
Projekt „Ostatnia Niedziela” w konkursie na scenariusz o Powstaniu Warszawskim
2370. Sztuka życia i przeżywania: z reżyserem Dariuszem Gajewskim / rozm. Dominika Radkowska // Aleje 3. – 2006, nr 54 s. 12–14
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
275
Kik Agnieszka
2371. Pracując dla Greenwaya / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 301 s. 2
Kluba Henryk
2372. Nasz człowiek w alei sławy / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 16 s. 2
2373. Teczka kartonowa z klapkami albo Skurczybyk i inni / Bogumiła Michalska // Kwartalnik Filmowy. – 2005, nr 49/50 s. 130–146
2374. Zmarł Henryk Kluba / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 135 s. 4
Wylężałek Łukasz
2375. Credo sztuki / Łukasz Wylężałek; rozm. przepr. Sylwia Góra // Gazeta
Częstochowska. – 2007, nr 15 s. 7
2376. Im dalej w las... / Dominika Radkowska // Aleje 3. – 2006, nr 55 s. 32–34
„Zorka” Łukasza Wylężałka
2377. Umilkłem: podglądam i podsłuchuję: z Łukaszem Wylężałkiem. rozm.
Dominika Radkowska // Aleje 3. – 2006, nr 57, s. 30–36
2378. Znany reżyser otwiera teatr / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 83 s. 1
Teatr Łukasza Wylężałka
2379. „Zorka” z gwiazdami: w Częstochowie Łukasz Wylężałek przygotowuje spektakl dla Teatru Telewizji / Marta Górska // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 39, s. 1,5
XIII.8. Fotografia
2380. Cyberfoto 2005: VIII Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej.
– Częstochowa: Galeria Art-Foto, 2005. – [12] s.: fot.; 30 cm
2381. Cyberfoto 2006: IX Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej. –
Częstochowa: Galeria Art-Foto, 2006. – [16] s.: fot.; 30 cm
2382. Cyberfoto 2007: X Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej – wystawa pokonkursowa. – Częstochowa: Galeria Art-Foto, 2007. – [16] s.: fot.; 30 cm
2383. Częstochowski salon / Elżbieta Kot // Śląsk. – 2006, nr 3, s. 80
2384. Foto w Caffe / Janusz Mielczarek // Aleje 3. – 2006, nr 57, s. 17–18
276
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2385. Fotografia inscenizowana / Muza // 7 Dni. – 2006, nr 23/24 s. 10
Fotografie Szymona Świętochowskiego
2386. Fotoklub Jurajski / Janusz Mielczarek // Aleje 3. – 2005 nr 50 s. 24–25
2387. Gorąca wyspa, gorące zdjęcia / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 7 s. 7
Wystawa poplenerowa „Sycylia 2006”
2388. Jedyny taki salon na świecie: III Częstochowskie Spotkania z Fotografią / Janusz Mielczarek; rozm. przepr. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 215 s. 5
2389. Klimaty Częstochowy: IV Konkurs Fotograficzny rozstrzygnięty / GS
// Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 127 s. 6
2390. Moja Częstochowa / Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2007, nr 290 s. 4
Konkurs „Moja osobista Częstochowa”
2391. Na pożegnanie wystaw / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie.
– 2007, nr 195 s. 7
2392. Pięć lat z fotografią: 2002–2007 / Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej.
– Częstochowa: [FRzO, 2007]. – 29 s.: fot.; 21 cm
2393. Pokoleniowy duet / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 11 dod. Co Jest Grane, s. 7
Wystawa fotografii Krzysztofa i Moniki Polaków
2394. Prawdziwy i nieprawdziwy świat: Cyberfoto 2005 / sb // 7 Dni. –
2005, nr 16 s. 7
2395. U stóp Matki / Krzysztof Świertok. – Jasna Góra: Paulinianum, 2008.
– 327 s.: fot.; 33 cm
2396. Wstęp na salony / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2006, nr 263 dod. Co Jest Grane s. 7
Jurajski Salon Fotografii
2397. Zafascynowany Indiami: Galeria Art Foto: wystawa zdjęć Andrzeja Sobolewskiego / Aleksandra Szumlińska // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 45, s. 2
2398. Życie martwych natur / Janusz Mielczarek // Aleje 3. – 2005, nr 52 s. 23–27
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
277
Burda Zbigniew
2399. Lubię opkazywać piękno, harmonię, romantyczne klimaty / Zbigniew
Burda; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 19 s. 7
2400. Zbigniew Burda – fotograf i fotografik / rozm. przepr. Marian P. Rawinis // Aleje 3. – 2007, nr 62 s. 6–8
Cierpiał Dariusz
2401. Fotograf prowokujący / Dariusz Cierpiał; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 49 s. 5
2402. Wyimki rzeczywistości: Street – wystawa fotografii Dariusza Cierpiała / B. A. Symolon // Aleje 3. – 2006, nr 58 s. 32–33
Dędek Jacenty
2403. Szczerość fotografii / Jacenty Dędek; rozm. przepr. Janusz Mielczarek
// Aleje 3. – 2007, nr 59 s. 4–7
Dłubak Piotr
2404. Najciekawszy jest człowiek / Piotr Dłubak; rozm. przepr. Łukasz Giżyński // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 51/52 s. 9
Zob. też poz. 1515
Grzebielucha Eugeniusz
2405. A teraz proszę o uśmiech / HP // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 31 s. 7
Jodłowski Sławomir
2406. Krymskie fascynacje / Sławomir Jodłowski; rozm. przepr. Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 170 s. 5
2407. Wielka manipulacja / Sławomir Jodłowski; rozm. przepr. Sylwia Bielecka // 7 Dni. – 2005, nr 15 s. 16
Kołek Grażyna
2408. Światłolubni / Anna Wyszyńska // Niedziela. – 2006, nr 6 dod. Częst. s. VI
Wystawa w Galerii OPK „Gaude Mater”
Kopcińska Eliza
2409. Niemiecka gmina w obiektywie częstochowianki / Anna Łazuka–
Witek // Aleje 3. – 2006, nr 56 s. 5
278
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Kucharski Konrad
2410. Najpierw Niemcy: Konrad Kucharski – fotografik z Częstochowy /
Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 221, s. 6
Kukliński Jan
2411. Jan Kukliński / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2006,
nr 138 s. 3
2412. Jana „Maćka” Kuklińskiego wspomina / Janusz Mielczarek // Aleje 3.
– 2007, nr 62 s. 24
2413. Maćku, pamiętamy o Tobie // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 110 s. 4–5
Markowski Stanisław
2414. w rytmie „Warszawianki” / Piotr Szubarczyk // Nasz Dziennik. – 2005,
nr 202 s. 12
Zob. też poz. 1926
Maruszczyk Adam
2415. Chwile złapane na fotografii / Adam Maruszczyk; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 17/18 s. 5
Muskalski Krzysztof
2416. Pragnij tego, by długie było wędrowanie / Beata Anna Symolon // Aleje 3. – 2006, nr 55 s. 41–43
Nabrdalik Maciej
2417. Częstochowianin najlepszy w Polsce / Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 117 s. 5
Grand Press Photo dla Macieja Nabrdalika
Pilichowski Leszek
2418. Belgijska prezentacja // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 88, s. 8
2419. Nadzy mężczyźni i ubrani chasydzi / Edyta Pilichowska, Leszek Pilichowski; rozm. przepr. Sylwia Bielecka // 7 Dni. – 2006, nr 20, s. 16,17
Piwowarski Jerzy
2420. Notacje // Res Academicae. – 2005, nr 7 s. 49
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
279
Prażmowski Wojciech
2421. Miejsca i duch miejsc: podróż po Polsce śladami „Pornografii” Witolda Gombrowicza // Konteksty. – 2005, nr 1, s. 122–129
XIV. Kultura fizyczna i sport
Ogólne zagadnienia sportu
2422. Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie w latach 1945–2000:
stulecie sportu akademickiego w Polsce / Wiesław Pięta. – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza. 2007. – 441 s.: il.; 23 cm
2423. Aktywność sportowa mieszkańców Częstochowy w czasach Biegańskiego / Eligiusz Małolepszy // W: Władysław Biegański (1857–1917): częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik / pod red. Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa, 2007. – S. 131–140
2424. Działalność Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie w latach
1953–2003 / Eligiusz Małolepszy, Juliusz Sętowski. – Częstochowa: Polskie
Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej; Muzeum Częstochowskie, 2006. –
233 s.; 24 cm
2425. Dziesięciolecie jogi w Politechnice Częstochowskiej / Janusz Szopa //
Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 28, s. 49–50
2426. Fair Play jest OK: VII Dni olimpijczyka 2005 / Kazimierz Albrycht //
Wychowanie Fizyczne. – 2005, nr 5, s. 40–43
2427. Jedziemy z górki i biegniemy do lasu / Tadeusz Wrona; rozm. przepr.
Marek Magiera // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 252, s. 14–15
Działania samorządu na rzecz kultury fizycznej
2428. Jubileusz klubu z najstarszej dzielnicy Częstochowy: 80 lat KS Częstochówka / Paweł Mielczarek // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 3 s. 11
2429. Kronika sportowa: najważniejsze wydarzenia w roku 2006 / Monika
Bednarczyk, Łukasz Kulig // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 3 s. 14–15
2430. Kronika sportowa: najważniejsze wydarzenia w roku 2007 // Życie
Częstochowskie. – 2007, nr 251 s. 18–19
2431. Po raz czwarty w Częstochowie: Międzynarodowe Mistrzostwa Klubów Olimpijczyka / MOB // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 192 s. 14–15
280
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2432. Prezes niemalowany / Krzysztof Wachowiak; rozm. przepr. Tadeusz
Iwanicki // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 283, s. 12
Konflikt we władzach Sportowej Spółki Akcyjnej AZS
2433. Rada Sportu // Puls Regionu. – 2006,nr 31, s. 16
2434. Stadion na pokaz / Piotr Toborek // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2005, nr 70 s. 1
Projekty przebudowy Stadionu Miejskiego
2435. Sześćdziesiąt lat Akademickiego Związku Sportowego / Michał Jakubowski // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 28, s. 47–48
2436. Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” / Andrzej Merta // Lider. –
2006, nr 11, s. 44
2437. W zdrowym ciele – zdrowy duch: częstochowskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” / UM // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 61, s. 6–7
Alpinizm. Speleologia
2438. Konopiska mają jaskinię w Hiszpanii / AS // Życie Częstochowskie. –
2005, nr 213, s. 5
2439. Na granicy śmierci i życia / Jarosław Sobkowski // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 300 s. 8
Jacek Teler
2440. Nasz taternik: był absolwentem „Sienkiewicza” / tdc // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 176 s. 8
Zdzisław Dąbrowski
2441. Wspomnienie o Andrzeju Wosińskim / Jarosław Kapsa // Puls Regionu. – 2007, nr 42 s. 15
Automobolizm
2442. Kubica zaczynał u nas / as // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 153, s. 1,3
2443. Liczy na podium: rozmawiamy z Marcinem Liskiem / rozm. Monika
Bednarczyk // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 62 s. 23
2444. Mam jeszcze sporo do zrobienia / Łukasz Zieliński // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 183 s. 15
2445. Ocalić tor w Wyrazowie / MOB // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 192, s. 13
Klub Road Warriors
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
281
2446. Pracowite wakacje kierowców / mag // Życie Częstochowskie. – 2006,
nr 144 s. 15
Kijas Motorsport
2447. Wyścigi sposobem na życie / Krzysztof Kijas, Krzysztof Kijas jr; rozm. przepr. Monika Bednarczyk // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 139 s. 15
2448. Wyścigówki na placu Stalina: pół wieku wyścigów samochodowych
w Częstochowie / Cezary Wachelka // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005,
nr 180, s. 4
2449. Zabawa na czterech kołach: jazda na quadach staje się coraz popularniejsza / Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 218, s. 6
Boks
2450. I nie ma mocnych / Marcin Najman; rozm. przepr. Paweł Mielczarek //
Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 9, s. 14
2451. Każdy musi to wywalczyć / Jerzy Kulej; rozm. przepr. Maciej Kułak //
Głos Nauczycielski. – 2005, nr 2, s. 6
2452. Moja prawdziwa historia / Jerzy Kulej; spisał Ryszard Opiatowski. –
Warszawa: Axel Springer Polska, [2004]. – 56, 34 s.; 14 cm. – współwydane
z Moja prawdziwa historia / Leszek Balcerowicz
2453. Najman to nie tylko siła / Marcin Najman; rozm. przepr. Paweł Mielczarek // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 49 s. 10
2454. Wszystko wróci do normy: rozmowa z Marcinem Najmanem / rozm.
Paweł Mielczarek // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 15, s. 10
Hokej na trawie
2455. Gdy panowie grali na trawie / Cezary Wachelka // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 302 s. 4
Jeździectwo
2456. Daliśmy im w kość! / UM // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 117 s. 7
Sukces Grzegorza Wypchlaka na zawodach policyjnych w Brnie
2457. Szabla od komendanta: Międzynarodowy Turniej Policji Konnej / Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 141, s. 4
282
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2458. W Przymiłowicach dzieci kręcą młynki na końskim grzbiecie / Wioleta Bąk // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 89, s. 6–7
Stadnina „Koniczyny”
Karate. Taekwondo. Judo
2459. Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin w Częstochowie // Życie
Częstochowskie. – 2007, nr 110 s. 15–18
2460. Synoradzki w Ameryce: częstochowski karateka wygrał prestiżowe
zawody / MAG // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 192, s. 18
2461. W kontynentalnej czołówce: Piotr Szczerba dziesiąty w Mistrzostwach
Europy / Krzysztof Suliga // Dziennik Zachodni. – 2006, nr 179 dod. Częst., s. 5
Armwrestling
Kolarstwo
2462. Czy to już agonia częstochowskiego kolarstwa? / Cezary Wachelka //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007. nr 2 s. 12
2463. Rower na receptę / Katarzyna Klimala; rozm. przepr. Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 262 s. 4
2464. Tam, gdzie stanąłem na podium / Cezary Wachelka // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 209 s. 5
Zygmunt Różański
Koszykówka
2465. Kolejne sukcesy naszych koszykarzy / Piotr Bonach // Politechnika
Częstochowska. – 2005, nr 29, s. 37
Lekkoatletyka
2466. Artur Bogumił Ociepa: wspomnienie / Aleksander Cieślak // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 67 s. 5
2467. Chłopak daje radę: kolejny sukces Rafała Nowaka / Marek Magiera //
Życie Częstochowskie. – 2005, nr 9 s. 18
2468. Nasz olimpijski bohater: złoty Rafał Nowak / az // 7 Dni. – 2005, nr 4 s. 30
2469. Stefan Liczberski: wspomnienie / syn Wojtek z rodziną // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 34 s. 6
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
283
Lotnictwo sportowe. Szybownictwo. Spadochroniarstwo
2470. Ewa Szybun: wspomnienie / Częstochowski Klub Seniorów Lotnictwa
// Życie Częstochowy. – 2007, nr 175 s. 6
2471. Leopold Przypkowski: wspomnienie / Witold Hupka // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 260 s. 6
2472. Na skrzydłach w przyszłość: jubileusz Aerokloubu Częstochowskiego
/ Cezary Wachelka // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 259, s. 4
2473. Sześćdziesiąt lat Aeroklubu // Puls Regionu. – 2006 nr 23, s. 14–16
2474. Sześćdziesiąt lat podniebnych lotów: jubileusz Aeroklubu Częstochowskiego / MG // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 219, s. 10–11
2475. Trzynastokrotny mistrz Świata i Europy / J. Ostrowski // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 23/24 s. 11
Janusz Darocha
2476. W poszukiwaniu własnej tożsamości zawodowej / Witold Hupka //
Politechnika Częstochowska. – 2007, nr 33 s. 26–29
2477. Zygmunt Królica: wspomnienie / Witold Hupka // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 165 s. 5
Nurkowanie, pływanie
2478. Bezkonkurencyjna Ania: cztery złote medale częstochowskiej pływaczki z UKS „Trójka” / MAG // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 145, s. 19
Piłka nożna
2479. Bez gwałtownych ruchów / Andrzej Samodurow; rozm. przepr. Filip
Adamus // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 87, s. 18
2480. Dwadzieścia lat minęło...: latem 1985 roku młodzi gracze „Rakowa”
wywalczyli tytuł Mistrzów Polski / Filip Adamus // Życie Częstochowskie. –
2005, nr 148, s. 18–19
2481. Gol w natarciu: kobieca piłka nożna / Paweł Mielczarek // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 15 s. 11
2482. Historia lubi się powtarzać / Zbigniew Dobosz; rozm. przepr. Filip
Adamus // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 139, s. 15
2483. Jutro rusza trzecia liga: rozmowa z Robertem Olbińskim / rozm. Artut
Kucharski // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 71, s. 20
284
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2484. Lubią wygrywać: piłka nożna kobiet / TI // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 272, s. 12
2485. Magister piłkarz / Jacek Magiera; rozm. przepr. Robert Błoński // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 60 s. 12
2486. Mistrz futbolu powrócił do domu / Jacek Magiera; rozm. przepr. Artur
Kucharski // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 89, s. 26
2487. Mistrzostwo Polski – największy sukces w historii klubu / Paweł
Mielczarek // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 51/52 s. 17
UKS „Gol”
2488. Nasza drużyna: osiemdziesiąt lat Skry / Mirosław Popczyk // Życie
Częstochowskie. – 2007, nr 223 s. 6
2489. Niczego nie wykluczam: Jerzy Brzęczek w rozmowie z „Życiem Częstochowskim” // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 113 s. 18–19
2490. Nie potrafię oszukiwać: Jacek Magiera po 10 latach gry w „Legii” wraca do „Rakowa” / Marek Magiera // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 43, s. 19
2491. Nie zapomnę, nigdy... / Zbigniew Dobosz; rozm. przepr. Filip Adamus
// Życie Częstochowskie. – 2005, nr 138, s. 19
2492. O krok od europejskich pucharów i pierwszy awans do II ligi: z dziejów KS Raków – lata 1955–1967 / Łukasz Kulig // Życie Częstochowskie. –
2007, nr 33 s. 8–9
2493. Osiemdziesiąt pięć lat minęło – historia klubu piłkarskiego Raków
Częstochowa (lata 1921–1939) / Łukasz Kulig // Życie Częstochowskie. – 2006,
nr 222 s. 8–9
2494. Piłkarki Gola powalczą o medal / Tadeusz Iwanicki // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 187, s. 19
2495. Sklejam drużynę: rozmowa z nowym trenerem Włodara Jackiem Macińskim / rozm. Łukasz Kulig // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 141 s. 15
2496. Świat moich marzeń: Jerzy Orłowski, chłopak z Ostatniego Grosza /
Mirosław Popczyk // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 233 s. 12
2497. z Truskolasów w wielki świat / Piotr Toborek, Tadeusz Iwanicki //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 300 s. 10
Jakub Błaszczykowski
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
285
2498. Zmiany na Stradomiu: Włodar Częstochowa po zakończeniu sezonu /
Filip Adamus // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 130, s. 18
Siatkówka
2499. Bosek z akademikami / MOB // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 129 s. 14
2500. Częstochowa – miasto siatkarzy / Tadeusz Iwanicki // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 298 s. 26
2501. Częstochowa jak Pireus: rozmowa z Riley Salmonem / rozm. Tadeusz
Iwanicki // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 229, s. 12
2502. Dyrektor Szewiński: Wkręt-Met AZS dokonuje zmian w strukturach
klubu / Marek Magiera // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 135, s. 19
2503. Dziewięć do gry / Andrzej Solski; rozm. przepr. Cezary Wachelka //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 234, s. 20
Siatkarki SPS Politechnika
2504. Gorące krzesło: rozmowa z prezesem AZS Andrzejem Szewińskim /
rozm. Marek Magiera // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 238, s. 20
2505. Jesteśmy z siebie dumni / Piotr Gacek; rozm. przepr. Monika Bednarczyk // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 241 s. 19
2506. Kibice nie zawiedli / Tadeusz Iwanicki // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 288 s. 16
Memoriał im. Arkadiusza Gołasia
2507. Nasz bohater „Gato” / Jacek Tolewski // 7 Dni. – 2006, nr 49 s. 28–29
2508. Naszym celem jest ekstraklasa / Janusz Majkusiak; rozm. przepr. Michał Jakubowski // Politechnika Częstochowska. – 2006, nr 30 s. 34–36
Siatkarki SPS-u Politechnika Częstochowska
2509. Nic nie cieszy bardziej niż wygrana: rozmowa z kapitan drużyny SPS
Politechnika Częstochowska / Dorota Malinowska; rozm. przepr. Paweł Mielczarek // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 49 s. 10
2510. Nie zapominam, jaki jest nasz cel...: rozmowa z trenerem Wkręt-Metu
Domex AZS Arie Brokkingiem / rozm. Monika Bednarczyk // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 61 s. 14
2511. Same niespodzianki: rozmowa z Philipem Eathertonem / rozm. Marek
Magiera // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 236 s. 16
286
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2512. Skazani na „Małego”: rozmowa z Pawłem Woickim / rozm. Tadeusz
Iwanicki // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 10 s. 12
2513. Sława Gościniaka: drugi Polak trafił do Siatkarskiej Galerii Sławy
w Holyoke / Marek Magiera // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 150, s. 14
2514. Zmęczone i szczęśliwe: Częstochowianka wygrała turniej w Pile i nareszcie wróciła do drugiej ligi / Marek Magiera // Życie Częstochowskie. – 2005,
nr 81, s. 16
Strzelectwo
2515. Czasami decyduje jedna dziesiąta punktu / Paulina Wardęga; rozm.
przepr. Cezary Wachelka Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 45 s. 12
2516. Teraz już wakacje / Alicja Ziaja; rozm. przepr. Cezary Wachelka //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 141 s. 12
Mistrzostwo Polski w konkurencji ks 60 strzałów leżąc
Szermierka
2517. Celne flesze Winiarskiego / Monika Bednarczyk // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 64, s. 17
Tenis stołowy
2518. Pingpongowa uczta: XI Festiwal Tenisa Stołowego / AS // Gazeta
Częstochowska. – 2005, nr 20/21, s. 14
2519. Wolę jak mówią do mnie Lala / Cezary Wachelka // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 87 s. 4
Yang Xin
Tenis ziemny
2520. Złoto i brąż Dominiki / MOB // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 140, s. 19
Sukces Dominiki Koćwin na mistrzostwach Polski
Wędkarstwo
2521. Mistrzowie sztucznej muchy / TI // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2005, nr 206 s. 2
2522. Sandaczowy Poraj; Najlepsze łowiska zbiornika zaporowego Poraj /
Tomasz Kryszczyk // Wiadomości Wędkarskie. – 2006, nr 6, s. 6–11
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
287
Żeglarstwo
2523. Wachta 2007 dobiega końca / JBM // Życie Częstochowskie. – 2007,
nr 195 s. 6
Żużel
2524. Burzliwe pożegnanie / PT, TI // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 2, s. 12
Sprawa Rune Holty
2525. Chcę się sprawdzić / Jan Krzystyniak, rozm. przepr. Andrzej Zaguła //
7 Dni. – 2005, nr 1 s. 31
2526. Człowiek od twardej roboty / Monika Bednarczyk // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 41, s. 19
Robert Jabłoński – nowy menedżer „Włókniarza”
2527. Czy to już koniec?: działacze Włókniarza odpierali wczoraj zarzuty
Rune Holty / Monika Bednarczyk // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 9 s. 16
2528. Dla mnie najważniejszy jest mój syn / Ryan Sullivan; rozm. przepr.
Monika Bednarczyk // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 63, s. 18–19
2529. Drużyna na medal: rozmawiamy z Janem Krzystyniakiem, nowym
trenerem Włókniarza / rozm. Monika Bednarczyk // Życie Częstochowskie. –
2005, nr 9, s. 20
2530. Gdzie jeździ Nicki, tam są wyniki / Paweł Rojek. Paweł Mielczarek //
Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 47 s. 11
2531. Jestem szczęściarzem: rozmowa z zawodnikiem Włókniarza Lee Richardsonem / rozm. Monika Bednarczyk // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 47,
s. 15; nr 48, s. 15
2532. Mistrz Greg w nowych barwach / Grzegorz Walasek; rozm. przepr.
Tadeusz Iwanicki // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 77 s. 9
2533. Młodość i talent: Matej Zagar ma już na swoim koncie wiele sukcesów
/ MOB // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 23, s. 14
2534. Nerwów nie brakowało / Piotr Żyto; rozm. przepr. Tadeusz Iwanicki //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 250 s. 12
2535. Nestor częstochowskiego żużla / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 51/52, s. 13
Marian Kaznowski
288
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2536. Nie za wszelką cenę / Marian Maślanka; rozm. przepr. Piotr Toborek //
Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 77 s. 8
2537. Nigdy nie można się poddawać / Sławomir Drabik; rozm. przepr. Monika
Bednarczyk // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 94 dod. Życie i Speedway, s. V, X
2538. Podsumowanie sezonu 2006 – Sebastian Ułamek / Jędrzej Żurkowski
// 7 Dni. – 2006, nr 49 s. 30
2539. Powalczę o tytuł mistrza świata / Greg Hancock; rozm. przepr. Cezary
Wachelka // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 89, s. 27
2540. Spełniłem swoje marzenie: Sebastian Ułamek po raz drugi w karierze
stanął na podium IMP / Monika Bednarczyk // Życie Częstochowskie. – 2006, nr
160 dod. s. I
2541. Szczęśliwy facet z Kalifornii / Greg Hancock; rozm. przepr. Tadeusz
Iwanicki // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 83 s. 10
2542. Taką mam robotę / Sławomir Drabik; rozm. przepr. Tadeusz Iwanicki
// Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 71 s. 22
2543. Ten, ktory wygrał pierwszy wyścig / Waldemar Miechowski; rozm.
przepr. Tadeusz Iwanicki // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 205 dod.
Gazeta Żużlowa s. IV
2544. Złam nogę, to pogadamy / Marek Cieślak, rozm. przepr. Tadeusz Iwanicki // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 134, s. 12
2545. Żużel to nie tylko miłe chwile / Sebastian Ułamek; rozm. przepr. Monika Bednarczyk // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 81, s. 8–9
Zob. też poz. 2546
XV. Językoznawstwo
2546. Językowy kod „czarnego sportu” / Piotr Skoczylas // Zeszyt Studenckiego Koła Językoznawców. – 2006, z. 2 s. 67–74
2547. Lingwista w aglomeracji miejskiej: z okazji Roku Języka Polskiego słów
kilka / Grzegorz Majkowski // Ziemia Częstochowska. – 2007, T. 34 s. 215–221
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
289
2548. Małgorzata słówkiem rozżarzona / Wojciech Surmacz // Puls Biznesu.
– 2006, nr 205 s. 25
Małgorzata Denys Mistrzyni Polskiej Ortografii
2550. Nazwy ulic Częstochowy / Aneta Majkowska, Grzegorz Majkowski //
Ziemia Częstochowska. – 2008, T. 34 s. 201–214
2551. Nazwy zwierząt domowych w Widzowie / Kamila Jedrzejkiewicz //
W: Język Teatr Literatura III: materiały z Międzyuczelnianej Studenskiej Konferencji Naukowej. – Częstochowa, 2006. S. 93–99
2552. O formach zwracania się do odbiorcy w języku współczesnych kazań
(na podstawie kazań wygłoszonych w częstochowskich parafiach rzymskokatolickich w olatach 2002–2004) / Aneta Majkowska, Grzegorz Majkowski // Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 255–262
2553. O nazwie miejscowej Kruszyna słów kilka / Marzena Żemejda-Przerada // Zeszyt Studenckiego Koła Językoznawców. – 2006, z. 2 s. 59–66
2554. O nazwie miejscowej Kruszyna słów kilka / Marzena Żemejda-Przerada // W: Język Teatr Literatura III: materiały z Międzyuczelnianej Studenskiej Konferencji Naukowej. – Częstochowa, 2006. – S. 71–80
2555. Obraz miasta zamknięty w języku / Aneta Majkowska // Ziemia Częstochowska. – 2007, t. 34 s. 189–200
2556. Przestrzeń językowa okolic miejscowości Łęg / Marzena Żemejda–
Przerada // Zeszyt Studenckiego Koła Językoznawców. – 2006, z. 2 s. 51–57
2557. Socjolingwistyczne aspekty nadawania imion w Częstochowie w latach 1980–1983 / Ksenia Potasińska // W: Język Teatr Literatura III: materiały
z Międzyuczelnianej Studenskiej Konferencji Naukowej. – Częstochowa, 2006.
– S. 81–92
2558. Więzy rodzinne: refleksje o zaniku dawnego słownictwa rodzinnego /
Bogdan Snoch // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 59–65
Zob. też poz. 1249
290
ZBIGNIEW STAŃCZYK
XVI. Życie literackie
XVI.1. Zagadnienia ogólne. Historia literatury
2559. Alchemik dobrych emocji / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 129, s. 3
Paulo Coelho w Częstochowie
2560. Co zaciekawiło Arthura Conan Doyle’a / Janusz Pawlikowski // Życie
Częstochowskie. – 2005, nr 152, s. 7
2561. Częstochowskie antologie poetyckie / Arkadiusz Frania // Akant. –
2005, nr 2 s. 36
2562. Dla tych, którzy jeszcze czytają / Anna Stępień // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 41, s. 2
2563. Jasna Góra – sakralny epizod „Potopu” Henryka Sienkiewicza / Lech
Ludorowski // W: Przesłanie jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry (1655) / red. Zachariasz S. Jabłoński. – Częstochowa, 2005. – S. 194–201
2564. Język Teatr Literatura III: materiały z Międzyuczelnianej Studenskiej
Konferencji Naukowej / Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie; red. Elżbieta Hurnikowa, Anna Wypych-Gawrońska, Grzegorz
Majkowski. – Częstochowa: cop. Biblioteka Publiczna im. dra Władysława Biegańskiego, 2006. – 273 s.; 24 cm
2565. Książka z nazwiskami / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 83 s. 4
2566. Literatura w internecie / Aleksander Wierny // Aleje 3. – 2006, nr 54, s. 43–44
2567. „Matka Boska Częstochowska”: analiza i interpretacja wiersza Jana Lechonia / Paulina Górecka // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 4 s. 57
2568. Między Samborem a Częstochową: oratorskie peregrynacje XVI-wiecznego akademika krakowskiego / Krzysztof Stopka // Alma Mater. – 2007,
nr 94 s. 24–29
2569. Miscellanea literackie / Tadeusz Gierymski. – Częstochowa: Biblioteka Publiczna im. dra Władysława Biegańskiego, 2005. – 249 s.; 24 cm
2570. Motyw zwycięskiej obrony Jasnej Góry w siedemnastowiecznej literaturze polskiej / Renarda Ocieczek // W: Przesłanie jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry (1655) / red. Zachariasz S. Jabłoński. – Częstochowa,
2005. – S. 202–210
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
291
2571. Obraz Bogarodzicy w twórczości kapłana – poety: ks. Jan Twardowski
(1915–2006) / Eustachy Rakoczy // Jasna Góra. – 2006, nr 6 s. 40–42
2572. Od Faetonów do Profilowców / wep // LiTWA. – 2007, nr 1 s. 40–43
2573. Ojczyzno moja...: relacja z pobytu / Bogdan Knop // LiTWA. – 2007,
nr 2 s. 51–59
Pisarze ukraińscy w Częstochowie
2574. Pamięci poetki / Monika Łukasiewicz, Izabela Sitek, Renata Sowada,
Mirosława Wtorkowska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 4 s. 22
Międzyszkolny Konkurs „Pamięci Haliny Poświatowskiej”
2575. Pamięć uczczona konkursami / ML // Życie Częstochowskie. – 2007,
nr 210 s. 3
Międzyszkolny konkurs poetycki pośw. Halinie Poświatowskiej
2576. Paulo Coelho w Alejach / sb // Aleje 3. – 2005, nr 51, s. 35–36
2577. Październikowe „Profile” / Tadeusz Luterek // Almanach Częstochowy. – 2007, [t. 16] s. 155–157
2578. Po raz siódmy: Konkurs Literacki im. Zofii Martusewicz / mp // 7 Dni.
– 2006, nr 49 s. 14
2579. Poeci z Częstochowy / Wojciech Śmieja // Opcje. – 2005, nr 3 s. 83–84
2580. Poświatowska, Marjańska, Cichla-Czarniawska: trzy szkice typu ziemia–
ziemia–ziemia / Arkadiusz Frania. – Częstochowa: E-Media, 2007. – 87 s.; 17 cm
2581. Powiatowy Konkurs Literacki i Recytatorski im. Ludmiły Marjańskiej
/ Urszula Zaleska, Elżbieta Szajbel // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. –
2007, nr 3 s. 108–110
2582. Powietrze aniołów pełne / Agnieszka Chadzińska // Niedziela. – 2007,
nr 24 dod. Częst. s. V
„Sacrum w Literaturze”
2583. Słownik biobibliograficzny twórców literatury związanych z ziemią
częstochowską (wraz z okolicą) / Władysław Edward Piekarski, Zbigniew Stańczyk. – Częstochowa: „Wikstan”, 2006. – 467 s.; 25 cm
2584. Słownik biobliograficzny / Piotr Piesik // Dziennik Zachodni. – 2006,
nr 230 dod. s. 3
2585. Sto lat i jeden dzień // Głos Nauczycielski. – 2005, nr 48 s. 4
Klub Literacki „Metafora”
292
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2586. Stowarzyszenie szczęśliwych poetów / Tadeusz Piersiak // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 222, s. 2
2587. Strażnicy i najeźdźcy: zjawiska we współczesnej poezji regionu częstochowskiego / Arkadiusz Frania. – Częstochowa: „E-Media”, 2005. – 120, [1]
s.; 21 cm
2588. Strofa Miejska / sb // Aleje 3. – 2006, nr 53 s. 29
2589. Tajemnica Sienkiewicza / Zbigniew Miszczak // Niedziela. – 2005, nr
46 dod. Częst. s. IV
2590. Tropem Sienkiewicza: próba wyjaśnienia zagadki pobytów pisarza
w Częstochowie / Zbigniew Miszczak // Ziemia Częstochowska. – 2007, T. 34
s. 155–164
2591. Tu nie mam miejsca na sentymenty / Wodnik Szuwarek // 42–200:
Częst. Gazeta Klubowa. – 2005, nr 2, s. 17
2592. Warszaty z Grzegorzewską / Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 10, s. 4
2593. Widziane z Częstochowy / Władysław E. Piekarski // LiTWA. – 2007,
nr 2 s. 2, 60–65
Konfrontacje Poetyckie im. Haliny Poświatowskiej
2594. Bilans konkursu: Konfrontacje Poetyckie / wmg // Aleje 3. – 2005, nr
49, s. 24
2595. XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej:
utwory nagrodzone i wyróżnione / red. Anna Woźniak, Dorota Musiał. – Częstochowa: Regionalny Ośrodek Kultury, 2005. – 72 s.; 20 cm
2596. Konkurs Poświatowskiej trzyma się mocno / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 276 s. 2
2597. Mity i... przeinaczenia: suplement w sprawie historii literatury regionalnej / Władysław E. Piekarski // Aleje 3. – 2006, nr 55, s. 46–47
2598. Poeci nagrodzeni / Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2005, nr 270, s. 3
2599. Poetyckie nagrody rozdane / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 276 s, 2
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
293
2600. Poświatowska jubileuszowa / Wiesław Wyszyński // Aleje 3. – 2007,
nr 59 s. 40–41
2601. XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej:
utwory wyróżnione i nagrodzone / red. Anna Woźniak. – Częstochowa: Regionalny Ośrodek Kultury, 2006. – [56] s.; 21 cm
XVI.2 Częstochowa w literaturze polskiej
2602. Fortalitium Marianum / Bohdan Królikowski. – Wyd. 3. – Lublin:
Wydawnictwo KUL, 2005. – 282 s.; 20 cm
2603. Matka Boska Częstochowska: w. / Jan Lechoń // Niedziela. – 2006, nr
35, s. 21
2604. Na tęczy Jej uśmiechu / fot. Krzysztof Świertok; wiersze Ernest Bryll.
– Częstochowa: Paulinianum, 2007. – 125 s.: il.; 30 cm
2605. Pielgrzymka / Andrzej Waligórski // Najwyższy Czas. – 2007 nr 20 s. LVI
2606. Pieśń o Najświętszej Pannie Częstochowskiej / Franciszek Karpiński //
Niedziela. – 2006, nr 18, s. 11
2607. Spotkanie z Czarną Madonną: w. / Stanisław Marian Hermaszewski //
Jasna Góra. – 2005, nr 3, s. 28
2608. Sześć wieków jednego panowania / Maria Starzyńska. Cz. 34–39 //
Jasna Góra. – 2005, nr 1–6
XVI.3. Twórcy
Antologie literackie
2609. Rymowane to i owo / Klub Poetycki Złota Jesień przy Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie. – Częstochowa: Regina Poloniae,
2005. – 132 s., [11] k. il. kolor.; 21 cm
2610. W drodze do źródła: książka zawiera prace uczniów częstochowskich
liceów i gimnazjów nagrodzone w 6 konkursach Literackich im. Zofii Martusewicz / Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater. – Częstochowa: „Garmond”,
2006. – 203 s.: il.; 24 cm
2611. Wiersze / Szkoła Podstawowa nr 39 w Częstochowie; wiersze wybrała Ewa
Brewczyńska. – Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2005
294
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2612. Wiersze / Klub Literacki „Metafora”. – Częstochowa: Związek Nauczycielstwa Polskiego, 2005. – 115 s.; 21 cm
2613. Witraże poetyckie / Klub Literacki „Fraszka”; oprac. Olga Bąkowska.
– Częstochowa: „Regina Poloniae”, 2006. – 144 s.: il.; 21 cm
2614. Z częstochowskiej ziemi „na literacki Parnas”: antologia wierszy Władysława Sebyły, Jerzego Lieberta, Haliny poświatowskiej, Ludmiły Marjańskiej
/ wstęp i wybór wierszy Elżbieta Hurnikowa. – Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, 2006. – 136 s.: il.; 24 cm
2615. Za niejednym progiem / Klub Literacki „Metafora”. – Częstochowa:
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Oddziału; „Regina Poloniae”,
[2007]. – 96 s.; 21 cm
Amiel Irit
2616. Opowiadania: Kol nidrei; Zemsta niedokonana; Chana; Przodkowie /
Irit Amiel // Zeszyty Literackie. – 2007, nr 97 s. 72–79
2617. Pierwsze kroki w kraju / Irit Amiel // Odra. – 2007, nr 11 s. 101–105
2618. Rodzinne esy-floresy; Przodkowie; Nici-igły-szwarc mydły-powidły
i inne kolonialne towary; Do mojego ojca; Migawkowe zdjęcia / Irit Amiel //
Kontury [Tel Awiw]. – 2005, T. 15 s. 13–18
2619. Scena na pożegnanie tysiąclecia; Planetka; Zemsta niedokonana; Kol
Nidrei / Irit Amiel // Kontury [Tel Awiw]. – 2006, T. 16 s. 35–40
2620. Wiersze z Ramat Ganu: Ballada o Stoczęwacho; Obmapywanie dzieciństwa / Irit Amiel // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 3 s. 7–9
2621. Z cyklu „Częstochowskie echa”; Tikwa i Salim – Nadzieja i Pokój /
Irit Amiel // Teka. – 2005/2006 nr 5/6 s. 21–24
Opracowania
2622. Zbeszczeszczeni, osmaleni, ocaleni: lęk w twórczości Józefa Baua, Irit
Amiel i Jadwigi Maurer // Kontury [Tel Awiw]. – 2005, T. 15 s. 122–133
Bardijewski Henryk
2623. Baśń o latającym dywanie / Henryk Bardijewski; oprac. graf. Bohdan
Butenko. – Warszawa: „Ezop”, 2006. – [76] s.: il.; 20 cm
2624. Dzikie anioły i inne opowiadania / Henryk Bardijewski. – Warszawa:
Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006. – 232 s.; 20 cm
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
295
2625. Smutek organizmu: fragment książki „Dzikie anioły i inne opowiadania” / Henryk Bardijewski // Topos. – 2005, nr 1/2 s. 109–115
2626. Złoty potok / Henryk Bardijewski; il. Agnieszka Cieślikowska. – Warszawa: „Arkady”, 2006. – 32, [2] s.: il.; 25 cm
Opracowania
2627. Czas sobowtórów / Tomasz Mizerkiewicz // Nowe Książki. – 2006,
nr 9 s. 68–69
2628. Oswajanie aniołów / Stefan Jurkowski // Twórczość. – 2007, nr 9
s. 127–129
2629. Poczciwego ironisty zabawy pożyteczne / Łukasz Marcińczak // Akcent. – 2006, nr 4 s. 158–161
2630. Teatr czy muzeum / Katarzyna Bober // Nowe Książki. – 2005, nr 6, s. 16
2631. Wierzę w talent czytelnika / Henryk Bardijewski; rozm. przepr. Janusz
Kowalczyk // Rzeczpospolita. – 2007, nr 230 s. A9
Bartos Piotr
2632. Marcowe opowiadanie / Piotr Bartos // Aleje 3. – 2005, nr 50, s. 49–50
2633. Opowiadanie majowe; Opowiadanie lipcowe czyli ostatnie / Piotr Bartos // Aleje 3. – 2005, nr 51, s. 42–43
Basińska Katarzyna
2634. [Staruszka z siwymi włosami]; [miękkim włosem futra: wiersze / Katarzyna Basińska // Aleje 3. – 2006, nr 53, s. 29
Bąkowska Olga
2635. Babuleńka: wiersze / Olga Bąkowska // W: Rymowane to i owo / Klub
Poetycki Złota Jesień przy OPK Gaude Mater w Częstochowie. – Częstochowa,
2005. – S. 7–27
2636. Odpowiedź: wiersze / Olga Bąkowska // W: Wiersze / Klub Literacki
„Metafora”. – Częstochowa, 2005. – S. 11–19
2637. Samotna brzoza / Olga Maria Bąkowska; il. Roman Pluta. – Częstochowa: Regina Poloniae, 2007. – 65 s.: il; 21 cm
296
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Biskup Krystyna
2638. Bez pożegnania: wiersze / Krystyna Biskup // W: Wiersze / Klub Literacki „Metafora”. – Częstochowa, 2005. – S. 47–54
Biskup Tadeusz
2639. Wiersze – przypomnienia / Tadeusz Biskup // LiTWA. – 2007, nr 2 s. 41–42
Opracowania
2640. Sylwetka literacka poety Tadeusza Biskupa / red // LiTWA. – 2007,
nr 2 s. 39–40
Brodowicz-Szymanek Beata
2641. [Spacer po Częstochowie]; [Szukało szczęście]; Epitafium dla Ludmiły Marjańskiej: wiersze / Beata Brodowicz–Szymanek // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 19–21
Burszewski Sławomir
2642. Sumo: opowieści z upiorkiem / Sławomir Almanzor Burszewski. –
Warszawa: „Lampa i Iskra Boża”, 2005. – 97 s.: rys.; 21 cm
Opracowania
2643. Almanzor pisze i rysuje w internecie / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 204, s. 4
Chabrowski Tadeusz
2644. Brat Honorat (malarz); Wszystko jest Bogiem; Ręka Teologa: wierze /
Tadeusz Chabrowski // Przegląd Powszechny. – 2007, nr 11 s. 74–76
2645. Diabeł się powiesił; Desant Aniołów w Garwolinie; Biskup i diabeł;
Dla diabła stodoła; Anioł z Roztocza: wiersze / Tadeusz Chabrowski // Akcent. –
2007, nr 2 s. 35–38
2646. Diabeł woli ocet alchemii; Krzesło; Dusza; Chciałbym się pozbyć
cnót; Dzika gęś; Żyć madrze; Moje rymy: wiersze / Tadeusz Chabrowski //
Twórczość. – 2007, nr 6 s. 3–6
2647. Dusza do ciała; Dialog ciała z duszą; Dialog ciała z duszą II; Bose stopy prawdy; Hełm poezji z sitowia: wiersze / Tadeusz Chabrowski // Tygiel Kultury. – 2006, nr 1/3 s. 63–69
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
297
2648. Dusza w klatce; Polskie diabły; Kot w worku; Spowiedź duszy; Cerowanie prozy; Majowe nabożeństwo: wiersze / Tadeusz Chabrowski // Akcent. –
2006, nr 1 s. 20–23
2649. Fioletowa remiza albo hymn miłosny erotomana; Bóg zmyślił słonia;
Pytam kciuka?; Akt pomarańczowy / Tadeusz Chabrowski // LiTWA. – 2007,
nr 1 s. 7–8
2650. Kot w worku / Tadeusz Chabrowski // Topos. – 2006 nr 5 s. 81–82
2651. Między Bogiem a Kościołem / Tadeusz Chabrowski [i in.]; rozm.
przepr. Jan Pniewski // Przegląd Powszechny. – 2007, nr 11 s. 22
Dotyczy apostazji od stanu duchownego
2652. Muzy z mojej ulicy / Tadeusz Chabrowski; il. Maria Dziopak. – New
York; Lublin: „Norbertinum”, 2006. – 59 s., 8 k.tabl.; 22 cm
2653. Nasza wieś – Oborczyki; Wniebowzęcie; Nic w słowach; Wieczór autorski Witalisa w parku: wiersze / Tadeusz Chabrowski // Twórczość. – 2005, nr
10, s. 25–27
2654. Są takie chwile; Panna młoda rozebrana przez swych kawalerów; Poranny spacer Witalisa; Kulejący anioł: wiersze / Tadeusz Chabrowski // Fraza. –
2005, nr 3 s. 92–95
2655. Wilcze łyko; Dynia; Chrzan: wiersze / Tadeusz Chabrowski // Fronda.
– 2005, nr 37 s. 103
2656. Wniebowzięcie; Eremita Makary; Diabeł; Mateusz z brudnymi stopami; Ezechiel; Staruszek ze skrzydłami: wiersze / Tadeusz Chabrowski // Przegląd Powszechny. – 2005, nr 7/8 s. 95–98
2657. Wniebowzięcie; Trzej muzykanci; Tylko wiatr gwiżdże; Diabeł na
smyczy; Kodycyl według Villona; Staruszek ze skrzydłami: wiersze / Tadeusz
Chabrowski // Temat. – 2006, vol. 6/7 s. 58–59
2658. Zielnik Sokratesa: poezje / Tadeusz Chabrowski. – Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2005. – 76 s.; 21 cm
Opracowania
2659. Cudnów na Chabrowskiego / Leszek Żuliński // Twórczość. – 2007,
nr 1 s. 101–103
2660. Kot w worku Anioła w Kretonie / Wiesław Wyszyński // Aleje 3. –
2006, nr 58 s. 36–37
298
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2661. Poetycki zielnik Tadeusza Chabrowskiego / Józef F. Fert // Akcent. –
2005, nr 4 s. 116–120
2662. Żelazna Muza pana Tadeusza / Zofia Chabrowska; rozm. przepr. Joanna Mazur // LiTWA. – 2007, nr 1 s. 3–6
Cichla-Czarniawska Elżbieta
2663. Był sad / Elżbieta Cichla-Czarniawska // Almanach Częstochowy. –
2005, [T. 14], s. 97–101
2664. [kiedy trzeba stanąć na głowie]; Przestrzeń otwarta na nieznane; [Wypatrywanie]: wiersze / Elżbieta Cichla-Czarniawska // Almanach Częstochowy. –
2005, [T. 14] s. 101–104
2665. Moja sowa śnieżna / Elżbieta Cichla-Czarniawska; posł. Piotr Sanetra.
– Lublin: „Norbertinum”, 2006. – 89, [1] s.; 22 cm
2666. Odsłonić siebie / Barbara Szymańska // Gazeta Częstochowska. –
2006, nr 43 s.5
2667. Ogrody i złomowiska: opowiadania / Elżbieta Cichla-Czarniawska. –
Lublin: „Norbertinum”, 2005. – 111 s.; 20 cm
2668. Sumowanie znaków: (wspomnienia, małe prozy, szkice) / Elżbieta Cichla-Czarniawska. – Lublin: „Polihymnia”, 2006. – 355 s.: fot.; 24 cm
2669. Tajemnice baśni; To pani stąd; Zemsta / Elżbieta Cichla-Czarniawska
// Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 94–98, 143–145
2670. Tyle ile cię jest: wybór poezji / Elżbieta Cichla-Czarniawska. – Lublin: „Norbertinum”, 2005. – 343 s.; 22 cm
2671. Wiersze / Elżbieta Cichla-Czarniawska // Almanach Częstochowy. –
2007, [T. 16] s. 147–149
2672. Zatrzymane w pamięci / Elżbieta Cichla-Czarniawska // Almanach
Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 53–58
Opracowania
2673. Człowiek na miarę / Piotr Sanetra // Akcent. – 2005, nr 4 s. 136–138
2674. Mówić światłem / Elżbieta Hurnikowa // Aleje 3. – 2006, nr 58 s. 34–35
2675. Nieskończoność skończoności / Arkadiusz Frania // Akant. – 2006, nr
13 s. 34–39
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
299
2676. Od ogólności do konkretu / Stanisław Stanik // Myśl Polska. – 2005, nr
27/28, s. 15
2677. Uwrażliwianie codzienności / Artur Ziontek // Nowe Książki. – 2005,
nr 7, s. 59
Zob. też poz. 2668
Czekaj Teresa
2678. Paris XVII; [i tak przerwał się zaklęty krąg]; Powroty; Uważni razem;
[Pięknem tego miejsca]: wiersze / Teresa Janina Czekaj // Galeria / LiTWA. –
2007, nr 4 s. 4–5
Dudek Olgierd
2679. Króliczek / Olgierd Dudek. – Poznań: Zysk i S–ka, 2006. – 247 s.; 20 cm
Opracowania
2680. Dudek i króliczek / Sławomir Burszewski // Aleje 3. – 2007, nr 63 s. 35
2681. Króliczek na naszych ulicach / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 300 s. 2
Dusik Laura
2682. Kawiarnia / Laura Dusik // Aleje 3. – 2007, nr 61 s. 31–34
Dymarczyk Bonifacy
2683. Opowieść wielkanocna III / Bonifacy Dymarczyk // Bulion. – 2005,
nr 3, s. 52–53
Falkowska Marianna
2684. W moim świecie: wiersze / Marianna Falkowska. Cz. II. – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2006. – 165 s.; 22 cm
Opracowania
2685. Pisanie przyniosło mi ukojenie / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 24 s. 5
Florek Marian
2686. Życie swoje gram / Marian Florek. – Częstochowa: cop. Marian
Florek, 2006. – 49 s.; 21 cm
300
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Opracowania
2687. Aktor i poeta / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2007,
nr 111 s. 4
Franc Małgorzata
2688. Barwy uczuć / Małgorzata Franc; oprac. red. Władysław Edward Piekarski. – Częstochowa: „Wikstan”, 2006. – 47 s.; 21 cm
2689. Ikony: w. / Małgorzata Franc // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 121 s. 6
2690. Ja, Margot / Małgorzata Franc. – Częstochowa: Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji LiTWA, 2007. – 30 s.; 21 cm
2691. Krok za krokiem: wiersze / Małgorzata Franc // w: Rymowane to
i owo / Klub Poetycki Złota Jesień przy OPK Gaude Mater w Częstochowie. –
Częstochowa, 2005. – S. 47–54
2692. Lubię wracać / Małgorzata Franc // LiTWA. – 2007, nr 1 okładka
2693. W drodze do...; Nie dziś / Małgorzata Franc // Galeria / LiTWA. –
2007, nr 3 s. 31
2694. Z wigilią w tle / Małgorzata Franc // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 5 s. 5
Opracowania
2695. Małgorzata Franc: poezja to część życia / AK // Życie Częstochowskie.
– 2006, nr 121 s. 6
Frania Arkadiusz
2696. amadeo modigliani „wielki akt”: w. / Arkadiusz Frania // Radostowa.
– 2005, nr 3, s. 19
2697. Coraz więcej słów; Piszę wiersze / Arkadiusz Frania // Akant. – 2006, nr 5 s. 11
2698. Jeszcze tylko trzeba: w. / Arkadiusz Frania // Akant. – 2006, nr 2 s. 22
Opracowania
2699. Chrystus, galerie i sny / Ludwik Filip Czech // Akant. – 2005, nr 4, s. 36
2700. Melodia wiatru / Maria Duszka // Tygiel Kultury. – 2005, nr 10/12 s. 192–194
2701. Strażnicy i najeźdźcy czyli zjawiska we współczesnej poezji regionu
częstochowskiego w książce Arkadiusza Frani / Władysław E. Piekarski // LiTWA. – 2007, nr 2 s. 44
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
301
2702. Zapisuję sen ale się nie budzę / Maria Makowska // Akcent. – 2005,
nr 4, s. 132–136
Gaiński Waldemar
2703. Motyw powielany; Szóste piwo u Mariusza: wiersze / Waldemar
M. Gaiński // Aleje 3. – 2006, nr 54, s. 45
2704. Nowe plany miasta; Wojtek Brudny Kocur z kryminału: wiersze /
Waldemar M. Gaiński // Aleje 3. – 2005, nr 52, s. 30
Opracowania
2705. Chciałem być perkusistą: 30 lat pracy twórczej / Waldemar M. Gaiński; rozm. przepr. M.P. Rawinis // Aleje 3.– 2005, nr 49, s. 20–21
Gierymski Tadeusz
2706. Bocian: w. / Tadeusz Gierymski // Częstochowski Biuletyn Oświatowy.
– 2005, nr 3, s. 2
2707. Krótka oda do lampy; Na powrót Miłosza: wiersze / Tadeusz Gierymski // W: Wiersze / Klub Literacki „Metafora”. – Częstochowa, 2005. – S. 41–46
Opracowania
2708. Benefis nestora pięknej sztuki / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 296, s. 2
2709. Będziemy ciągle rozmawiać / Tadeusz Gierymski; rozm. przepr. Marian Panek // Aleje 3. – 2006, nr 53, s. 4–9
2710. Poezja nie potrzebuje wielu słów / Tadeusz Gierymski; rozm. przepr.
Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 12, s. 4
2711. „Przeżywszy całe życie, wreszcie stać mnie na spisanie autobiografii...”: fragmenty książki „Rocznik 1928: Tadeusz Gierymski – twórcze życie
poety w środowisku artystycznym i kulturalnym Częstochowy” / Marek Czarnołęski // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 3 s. 22–29; nr 4 s. 10–19
2712. Rocznik 1928 – Tadeusz Gierymski: biografia – wspomnienia – refleksje / Marek Czarnołęski // Almanach Częstochowy. – 2007, [T/. 16] s. 58–93
Gorczycka Ewa
2713. Fryderyk i róże / Ewa Gorczycka // Almanach Częstochowy. – 2007,
[T. 16] s. 167–174
302
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Górecka Paulina
2714. Fraszki / Paulina Górecka // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 215–217
2715. Fraszki / Paulina Górecka // Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14] s. 179–182
2716. Fraszki / Paulina Górecka // Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 198
Grochowska Joanna
2717. List / Anna Chowska // Aleje 3. – 2006, nr 54, s. 46
2718. List do / Anna Chowska // Aleje 3. – 2007, nr 59 s. 35
2719. Listy do / Anna Chowska // Aleje 3. – 2007, nr 61 s. 34
2720. Lubię... / Anna Chowska // Aleje 3. – 2006, nr 57, s. 42–43
2721. Nie mogę... / Anna Chowska // Aleje 3. – 2006, nr 56, s. 30
2722. Rocznica / Anna Chowska // Aleje 3. – 2006, nr 53, s. 33
2723. Skomplikowane relacje: (fragmenty większej całości) / Anna Chowska
// Aleje 3. – 2007, nr 62 s. 32–33
2724. Spotkanie / Anna Chowska // Aleje 3. – 2005, nr 52, s. 32–33
Grządzielski Zbigniew
2725. Fraszki / Zbigniew Grządzielski // Almanach Częstochowy. – 2007, [T.
16] s. 215–217
2726. Służbowe wożenie; Oszczędniej; Nowobogacki; Pretorianin; Między
lizusami: fraszki / Zbigniew Grządzielski // Res Academicae. – 2006, nr 2 s. 31
2727. Twórca; Fanfaron; Kandydat; Skutek głupoty: fraszki / Zbigniew
Grządzielski // Res Academicae. – 2006, nr 1 s. 29
Grzegorzewska Wioletta
2728. Bajka o śmierci; Wszystkie okna wychodzą na Jasnogórską: wiersze /
Wioletta Grzegorzewska // Studium. – 2007, nr 2 s. 53–54
2729. Bajka o życiu; Czas sierpniowych mew; Wszystko o moim ojcu; Bajka
o śmierci: w. / Wioletta Grzegorzewska // Fraza. – 2006, nr 4 s. 179–182
2730. Bezsenność w Ryde; Mapa emigrantki; Forget-me-not; Kołysanka dla
emigranta; Pastelowe dokazywanie / Wioletta Grzegorzewska // LiTWA. – 2007,
nr 2 s. 11–12
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
303
2731. Klatki przy ulicy Braci Śniadeckich; Duszne rondo; Stancja amazonek
wieczorem; Stancja u sióstr bezhabitowych: wiersze / Violetta Grzegorzewska //
Pogranicza. – 2006, nr 1, s. 56–57
2732. Kołysz że się kołysz...; Diabeł Milocardin; Autostop; Postanowił jechać na skróty; Wyższe spotkania; Poranne rondo: wiersze / Wioletta Grzegorzewska // Kresy. – 2005, nr 1/2, s. 116–118
2733. Odcienie; Kołysz się kołysz; Autostop; Nawroty: wiersze / Wioletta
Grzegorzewska // Migotania, Przejaśnienia. – 2005, nr 2 s. 9
2734. Wszystkie wieczory świata: w. / Wioletta Grzegorzewska // Aleje 3. –
2006, nr 56, s. 49
Opracowania
2735. Poeci emigrują // Aleje 3. – 2006, nr 56 s. 49
Hajduga Jerzy
2736. Gdy umiera prawdziwy poeta: w. / Jerzy Hajduga // Niedziela. – 2006,
nr 8, s. 11
2737. Klatki i kliki / Jerzy Hajduga. – Gorzów Wlkp.: Wydawnictwo „In
Plus”, 2005. – 74 s/; 17 cm
2738. Ksiądz od zmarłego; Pod śniegiem razami zimy; W splocie gestów;
Łóżko przy fotelu: wiersze / Jerzy Hajduga // Więź. – 2006, nr 10, s. 61–62
2739. Nie do popełnienia; O coś prosimy; Żywiej; Niedługo przyjdzie;
W dzień zapalam nocną lampkę: wiersze / Jerzy Hajduga // Przegląd Powszechny. – 2007, nr 9 s. 92–93
2740. Rozerwanie nieba: wiersze stare i nowe / Jerzy Hajduga; posłowie
Piotr Urbański. – Kraków: „Miniatura”, 2006. – 106 s.; 15 cm
2741. Wiersze z szuflady szpitalnego kapelana / Jerzy Hajduga // Galeria /
LiTWA. – 2007, nr 3 odładka
2742. Zamilczenia / Jerzy Hajduga. – Gorzów: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. 2006. – 44 s.; 15 cm
2743. Zmartwychwstanie; Ty mój cyganie miłości; Brzydką bywam; Reszta
zdrady: wiersze / Jerzy Hajduga // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 75, s. 5
304
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Opracowania
2744. O poezji Jerzego Hajdugi / Piotr Urbański // Przegląd Powszechny. –
2006, nr 1 s. 108–117
2745. Radość nie służy poezji: ks. Jerzy Hajduga wydał nowy tomik poezji /
Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 75, s. 5
2746. Unia i schizma albo poetyckie „dry wine” / Arkadiusz Frania // Akant.
– 2006, nr 8 s. 56–57
2747. Wiersze wolne od obciążeń / TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 120, s. 2
Iżyńska Małgorzata
2748. grzesznicy; w studni; Poranne marzenie: wiersze / Małgorzata Iżyńska
// Aleje 3. – 2007, nr 61 s. 38
Jamroziński Tomasz
2749. Dobra nasza; 007 sjesta; Rasowy razowiec; Pytanie na śniadanie /
Tomasz Jamroziński // Pro Arte. – 2006, nr 22, s. 54–55
2750. Dzień wydalania toksyn; Dzień żywienia obaw; przylądek; tak zwane
sekrety życia: wiersze / Tomasz Jamroziński // Studium. – 2006, nr 5 s. 99–101
2751. Dzień zaklinania obecności; Parzysty; Nowi lunatycy; Inny grudzień;
Zwiady; Mała poranna mitologia: wiersze / Tomasz Jamroziński // Kresy. –
2007, nr 3 s. 91–93
2752. Integra; Zaburzenia (retro); Odczyny: wiersze / Tomasz Jamroziński //
Migotania, Przejaśnienia. – 2005, nr 3 s. 20
2753. Notatka z bezsenności / Tomasz Jamroziński // Opcje. – 2007, nr 2 s. 3–9
2754. południk zero; Zawsze mamy najlepsze miejscówki; nasłuch; exodus;
Po tamtej stronie; astygmatyk: wiersze / Tomasz Jamroziński // Czas Kultury. –
2005, nr 3/4, s. 98–100
2755. Przylądek do skrócenia / Tomasz Jamroziński. – Olsztyn: Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret”, 2007. – 43, [8] s.; 20 cm
Opracowania
2756. Gzygzaki wielkomiejskiej fabuły / Arkadiusz Frania // Akant. – 2005,
nr 5, s. 36
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
305
2757. Liryki o sezonowych zaburzeniach nastroju / Arkadiusz Frania //
Opcje. – 2007, nr 4 s, 92
2758. Przyszli nowi / sb // Aleje 3. – 2005, nr 51, s. 37–38
Janikowski Zbisław
2759. A święta tuż tuż.. / Zbisław Janikowski // Aleje 3. – 2006, nr 58 s. 44–47
2760. Aleje... / Zbisław Janikowski // Aleje 3. – 2005, nr 51, s. 44–46
2761. Cyrk / Zbisław Janikowski // Aleje 3. – 2005, nr 50, s. 50–51
2762. Do szkoły / Zbisław Janikowski // Aleje 3. – 2005, nr 52, s. 36–38
2763. Dziorga / Zbisław Janikowski // Aleje 3. – 2007, nr 62 s. 40
2764. Fachowcy / Zbisław Janikowski // Aleje 3. – 2006, nr 57, s. 44–47
2765. Kioski, witryny, gazety... / Zbisław Janikowski // Aleje 3. – 2007, nr
64 s. 42–44
2766. Latawce i cierniki / Zbisław Janikowski // Aleje 3. – 2007, nr 60 s. 42–45
2767. Lektury, czytadła / Zbisław Janikowski // Aleje 3. – 2006, nr 55, s. 8–11
2768. Moje dni Częstochowy czyli Bedeker po Częstochowie moich wspomnień od roku 1939 począwszy / Zbisław Janikowski. – Częstochowa: Muzeum
Częstochowskie, 2007. – 142 s.: il.; 24 cm
2769. Podwórkowe zabawy / Zbisław Janikowski // Aleje 3. – 2007, nr 63 s. 44–46
2770. Restauracje, bary, knajpy / Zbisław Janikowski // Aleje 3. – 2006,
nr 54 s. 40–42
2771. Tu się sprzedaje, tu się handluje... / Zbisław Janikowski // Aleje 3. –
2006, nr 56, s. 44–47
2772. Wielkanoc, Wielkanoc! / Zbisław Janikowski // Życie Częstochowskie.
– 2006, nr 75 s. 9
2773. Wyprawy / Zbisław Janikowski // Aleje 3. – 2007, nr 59 s. 43–46
2774. Wyścig Pokoju / Zbisław Janikowski // Aleje 3. – 2007, nr 61 s. 44–46
2775. Wyścigi i kawiarnie / Zbisław Janikowski // Aleje 3. – 2006, nr 53, s. 38–41
306
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Jeziorowska-Wróbel Elżbieta
2776. Ewa od poczęcia / Elżbieta Jeziorowska-Wróbel. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2006. – 81, [3]s.: il.; 21 cm
Kalinin Andrzej
2777. Letni festyn nad jeziorem / Andrzej Kalinin // Aleje 3. – 2005, nr 49, s. 29–34
2778. Wspomnienie o Czesławie Miłoszu / Andrzej Kalinin // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 3 s. 2–4
Opracowania
2779. Andrzej Kalinin – portret pisarza / Augustyn Chojnowski // Almanach
Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 5–24
Kasperkiewicz Jakub
2780. Listopadowa melancholia / Jakub Kasperkiewicz // Aleje 3. – 2007, nr
64 s. 30–31
Kasprzak Rafał
2781. Destrukcja / Rafał Kasprzyk // Aleje 3. – 2006, nr 53, s. 34
2782. Raport / Rafał „Jeżyk” Kasprzak. – Częstochowa: Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne SA, 2007. – 61 s.; 21 cm
2783. Raport / Rafał „Jeżyk” Kasprzak // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 3 s. 33
2784. Zaraza / Rafał „Jeżyk” Kasprzak // Aleje 3. – 2005, nr 52, s. 35
Opracowania
2785. O dotykaniu białego jelenia / Arkadiusz Frania // Akant. – 2007, nr 8 s. 63
2786. Poezja jako kawa, kawa jako poezja / Arkadiusz Frania // LiTWA. –
2007, nr 2 s. 48–50
Klabisz Tamara
2787. [email protected] / Tamara Klabisz // Aleje 3. – 2005, nr 49, s 41–44
Knop Bogdan
2788. Gość z bródką / Bogdan Knop // LiTWA. – 2007, nr 1 s. 50–52
2789. Moje miasto / Bogdan Knop // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 3 s. 1,6
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
307
2790. Relacje / Bogdan Knop. – Częstochowa: Literackie Towarzystwo
Wzajemnej Adoracji LiTWA, 2007. – 33 s.; 20 cm
2791. Trzy podróże, cztery sny i jeden dzień / Bogdan Knop. – Częstochowa; Brzeg: Media Art, 2006. – 58 s,; 21 cm
Opracowania
2792. Sylwetka literacka – Bogdan Knop // LiTWA. – 2007, nr 1 s. 48–49
Kochowski Wespazjan
Opracowania
2793. Idea władzy w „Niepróżnującym próżnowaniu” Wespazjana Kochowskiego / Elżbieta Kauer // Pamiętnik Literacki. – 2005, z, 2, s. 123–142
2794. Poeta, kufel i tajemnicza księga radziecka: przyczynek do biografii
Wespzjana Kochowskiego / Krzysztof Gajdka // Wschodni Rocznik Humanistyczny. – 2005, T. 2 s. 61–67
2795. Sarmacka historiozofia w „Psalmodii polskiej” Wespazjana Kochowskiego / Elżbieta Kauer // W: Staropolski dyskurs: studia i szkice. Warszawa,
2005. – S. 153–178
Kolińska Krystyna
2796. Córka smutnego szatana / Krystyna Kolińska. – Wyd. 2. – Warszawa:
Veda, 2006. – 282 s.; 21 cm
2797. Z fotografiami w ręku – wspomnienia osobiste / Krystyna Kolińska //
Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14] s. 105–115
Opracowania
2798. Byli i dlaczego? / Krystyna Kolińska; rozm. przepr. Stanisław Stanik
// Myśl Polska. – 2005, nr 5, s. 14–15
2799. Tożsamość także pośmiertna / Jarosław Jakubowski // Topos. – 2007,
nr 1/2 s. 218–220
Kolompar Krystyna
2800. Czasem mówię ci...: w. / Krystyna Kolompar // Aleje 3. – 2005, nr 50, s. 36
Korpyś Ireneusz
2801. Antyerotyki / Ireneusz Korpyś // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 4 s. 8–10
308
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2802. Łańcuch pokarmowy: w. / Ireneusz Korpyś // Aleje 3. – 2005, nr 49 s. 22
2803. Pocztówki z Częstochowy / Ireneusz Korpyś; przedm. Ryszard Sidorkiewicz. – Czestochowa: „Harit”, [2007]. – 79 s.; 21 c,
2804. Przydrożne samice; Miłość biurowa z tajemnicą w tle: wiersze / Ireneusz Korpyś // Aleje 3. – 2005, nr 50, s. 36–37
2805. Reinterpretacja mitologicznego paradygmatu / Ireneusz Korpyś // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 6 s. 7–9
2806. Wiersze dla Karoliny M. / Ireneusz Korpyś // Galeria / LiTWA. –
2007, nr 7 s. 12
Opracowania
2807. Odmitologizowany erotyzm s Sanbenito / Wiesław Wyszyński // Aleje 3. – 2007, nr 61 s. 40–42
Kubicka-Czekaj Barbara
2808. Mickiewicz i Maryla, czyli Peri / Barbara Kubicka-Czekaj // Almanach Częstochowy. – 2006. [t. 15] s. 107–114
2809. Pierwsza ofiara Murawiewa / Barbara Czekaj-Kubicka // Almanach
Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 89–95
2810. Przyczynek do fragmentu pamiętnika C.K. Norwida pt. Menego;
S. Żeromski o J. I. Kraszewskim w „Dziennikach” / Barbara Kubicka-Czekaj //
Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 134–136, 175–189
Opracowania
2811. Dr Barbara Kubicka-Czekaj / Elżbieta Kowalczyk // Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 130–133
Kurpios Robert
2812. Cyrograf / Robert Kurpios // Aleje 3. – 2007, nr 63 s. 34
2813. „Klasa” / Robert Kurpios // Aleje 3,. – 2007, nr 34 s. 35
2814. Wartość dobrego trunku / Robert Kurpios // Aleje 3. – 2005, nr 52, s. 34
Kuźnicka Joanna
2815. Cztery wiersze z trzema gwiazdkami / Joanna Lena Kuźnicka // LiTWA. – 2007, nr 2 s. 18
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
309
Leszczyna Izabela
2816. Introspekcja / Izabella Leszczyna // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 4 s. 13
2817. W burgundzkiej piwnicy / Izabela Leszczyna // LiTWA. – 2007, nr 1 s. 43
Leszczyńska Altea
2818. Samochód: opowiadanie grozy / Altea Leszczyńska // Aleje 3. – 2006,
nr 56, s. 34–35
Liebert Jerzy
2819. Teksty poetyckie / Jerzy Liebert // W: Z częstochowskiej ziemi na „literacki Parnas” / oprac. Elżbieta Hurnikowa. – Częstochowa, 2006. – S. 81–93
Opracowania
2820. Ślub Jerzego Lieberta / Marcin Całbecki // Teksty Drugie. – 2005, nr 4
s. 100–107
2821. Transcedencja Lieberta / Adrian Gleń // Topos. – 2005, nr 3/4 s. 149–152
2822. Znaki duchowości franciszkańskiej w „Ptaszkach św. Franciszka” Jerzego Lieberta / Joanna Ślósarska // Lignum Vitae. – 2005, T. 6 s. 389–395
Ludwicki Konrad
2823. Kino Hłaski jako imitacja / Konrad Ludwicki // Studia Słowianoznawcze. – 2005, T. 5 s. 123–144
2824. Lakrimma / Konrad Ludwicki // Studium. – 2005, nr 3, s. 86–96
2825. Lakrimma: (fragment) / Konrad Ludwicki // LiTWA. – 2007, nr 2 s. 28–36
2826. Minatury prozatorskie: Kobieta, którą kochałem; Tego dnia; z mojego
okna / Konrad Ludwicki // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 17–18
Luterek Tadeusz
2827. O sercu; światłocienie; Przystań; Ostańce; Wspomnienie: wiersze /
Tadeusz Luterek // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 257–261
2828. Wiersze / Tadeusz Luterek // Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16]
s. 158–159
2829. Wiersze sprzed prawie pół wieku / Tadeusz Stanisław Luterek // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 3 s. 25–28
310
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Łączewski Jan
2830. Egzotyka; Anaforepifora byle jaka / Jan Łączewski // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 4 okładka
2831. Godność; Dzisiejszość; Późna miłość / Jan Łączewski // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 3 s. 32
2832. Limeryki / Jan Łączewski // LiTWA. – 2007, nr 2 s. 8
2833. Nieciekawa historia nieciekawego życia / Jan Łączewski. – Częstochowa: „Leliwa”, 2006. – 243 s.; 21 cm
2834. Trzecie otwarcie / Jan Łączewski. – Częstochowa: Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji LiTWA, 2007. – 110, 2 s.; 21 cm
Opracowania
2835. Moda na retro: rzecz o tomiku Jana Łączewskiego „Trzecie otwarcie”
/ Ireneusz Korpyś // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 7 s. 10–12
Łągiewka Barbara
Opracowania
2836. Barbary Łągiewki fraszkowe polifonie / Waldemar Skrzypczyk // Aleje 3. – 2007, nr 62 s. 36–39
Małczyński Bartosz
2837. Fusy / Bartosz Małczyński // Odra. – 2004, nr 10 s. 81–87
2838. „Rozwiązywanie przestrzeni” Tymoteusza Karpowicza wobec fabuł
biblijnych / Bartosz Małczyński // Acta Universitatis Wratislavienses. Prace Literackie. – 2005, nr 45 s. 157–169
2839. Sztuczne oczy: Tymoteusz Karpowicz i George Berkeley / Bartosz
Małczyński // Topos. – 2006, nr 4 s. 57–64
2840. Tymoteusz Karpowicz – próby poetyckiej trygonometrii / Bartosz
Małczyński // Pomosty. – 2005, T. 10 s. 23–31
Marjańska Ludmiła
2841. [Cóż ja wiem]; [Ciągłe zdziwienie]; [Jeszcze żyję jeszcze istnieję];
Spokojnie czekaj; [Dla tego blasku za oknem]: wiersze / Ludmiła Marjańska //
Kwartalnik Artystyczny. – 2005, nr 1, s. 89–91
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
311
2842. „Pan Tadeusz” po latach czytany / Ludmiła Marjańska // Almanach
Częstochowy. – 2005, [T. 14], s. 167–169
2843. Pokolenia; [Cóż ja wiem?]; [Ciągłe zdziwienie]; Listy do siostry /
Ludmiła Marjańska // Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14], s. 170–173
2844. Teksty poetyckie / Ludmiła Marjańska // W: Z częstochowskiej ziemi na
„literacki Parnas” / oprac. Elżbieta Hurnikowa. – Częstochowa, 2006. – S. 107–121
Opracowania
2845. Była wśród nas: wspomnienie o Ludmile Marjańskiej / Maria Nasińska // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 13–18
2846. Ciąg dalszy rekolecji z przemijania / Adrianna Szymańska // Przegląd
Powszechny. – 2005, nr 1, s. 162–166
2847. Jak poznałem panią Ludmiłę / Tadeusz Gierymski // Aleje 3. – 2005,
nr 52 s. 7
2848. Ludmiła Marjańska (1923–2007) / Elżbieta Hurnikowa // Aleje 3. –
2007, nr 64 s. 37–38
2849. Ludmiła Marjańska (1923–2005) / Wojciech Podgórski // Dziennik
Polski [Londyn]. – 2005, nr 222 s. 7
2850. Ludmiła Marjańska (26 grudnia 1923 – 17 października 2005) / Piotr
Michałowski // Pogranicza. – 2005, nr 5 s. 5–6
2851. Ludmiła Marjańska (26.12.1923 – 17.10.2005) – „Te wiersze – całe
moje życie” / Barbara Tylicka // Guliwer. – 2006, nr 1, s. 120–122
2852. Motyle Ludmiły Marjańskiej / Arkadiusz Frania // Akant. – 2006,
nr 10 s. 10–13
2853. Nad poezją wielką i czystą / Eryk Ostrowski // Pogranicza. – 2005,
nr 6, s. 45–53
2854. O wierszach Ludmiły Marjańskiej / Elżbieta Hurnikowa // Ziemia Częstochowska. – 2007, T. 34 s. 179–187
2855. Poezja pożegnań i trzy cykle epicedialne z Kochanowskim w tle / Anna Spólna // Kresy. – 2007, nr 1/2 s. 36–47
2856. Żal po Ludmile / Krystyna Kolińska // Almanach Częstochowy. –
2006, [t. 15] s. 7–11
312
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2857. „Życie zawsze było ważniejsze od wierszy”: wspomnienie o Ludmile
Marjańskiej / Kazimierz Maciąg // Fraza. – 2005, nr 4 s. 311–313
Matera Małgorzata
2858. Christina: w. / Małgorzata Matera // Puls Regionu. – 2005, nr 1, s. 15
Opracowania
2859. Małgorzata Matera powiedziała „ciało” / Arkadiusz Frania // Akant. –
2005, nr 4, s. 35
2860. Tera (z) Matera / wep // Puls Regionu. – 2005, nr 2, s. 20
Mazur Bartosz
2861. Do Mojej Matki; Łzy Matki: wiersze / Bartosz Mazur // Niedziela. –
2006, nr 21 dod. Częst., s. VII
2862. Sprawiedliwy byłeś Hiobie / Bartosz Mazur // Aleje 3. – 2005, nr 52, s. 35
Opracowania
2863. Dla Ciebie Mamo / Jolanta Marszałek // Niedziela. – 2006, nr 21 dod.
Częst. s. I, VII
Mielczarek Janusz
2864. Trąbka / Janusz Mielczarek // Aleje 3. – 2005, nr 50, s. 38–41
Mikołaj z Wilkowiecka
2865. Historyja o chwalebnem Zmartwychwstaniu Pańskim z czterech świętych Ewangelistów zebrana a wirszykami spisana / przez księdza Mikołaja
z Wilkowiecka zakonnika częstochowskiego; oprac. Jan Okoń // W: Misteria
polskie: antologia misteriów pasyjnych i rezurekcyjnych. – Ząbki, 2006
2866. Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim / Mikołaj z Wilkowiecka; oprac. Jan Okoń. – Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; De Agostini Polska, 2004. – CXVI, 315 s.; 20 cm. – (Skarby Biblioteki
Narodowej)
Opracowania
2867. „Historyja o chwalebnem Zmartwychwstaniu Pańskim” i Stary Testament / Patryk Kencki // Pamiętnik Teatralny. – 2007, z. 1/2 s. 5–20
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
313
2868. Nieznana realizacja „Historyi o chwalebnem Zmartwychwstaniu Pańskim” / Zbigniew Władysław Solski // Konteksty. – 2007, nr 2 s. 178–188
2869. O języku „Historyi o chwalebnem Zmartwychwstaniu Pańskim” Mikołaja z Wilkowiecka / Violetta Jaros // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Filologia Polska. Językoznawstwo. – 2004, z. 5, s. 35–85
Monikowski Marek
2870. Domena; Eureka; Cnota; Miłość bliźniego; Przemian; Dodatek;
Szczegół: fraszki / Marek Monikowski // Puls Regionu. – 2005, nr 2, s. 20
2871. Wyznania fraszkopisa / Marek Monikowski // LiTWA. – 2007, nr 2 s. 27, 47
Mucha Grażyna
2872. Dłonie; Ja płaczę!; Poczekaj chwilkę; Nie budź mnie; Miłość nieporoszona; Moje miasto: wiersze / Grażyna Mucha // Puls Regionu. – 2005, nr 14, s. 14
2873. Kartka z wierszem / Grażyna Mucha // LiTWA. – 2007, nr 2 s. 17
2874. Pracownik ze skarbówki: wiersze / Grażyna Mucha // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 4 s. 25
2875. w twoich dłoniach został tylko... zapach perfum / Grażyna Mucha. –
Częstochowa: Wikstan, 2005–2006. – 76, [2] s.; 21 cm. – (Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików)
Opracowania
2876. Grażyna Mucha o sobie // Puls Regionu. – 2005, nr 14, s. 14
Niewinny-Dobrowolski Andrzej
2877. Aforyzmy / Andrzej Niewinny-Dobrowolski // LiTWA. – 2007, nr 2 s. 37–38
2878. Aforyzmy / Andrzej Niewinny-Dobrowolski // LiTWA. – 2007, nr 1 s. 36
2879. I bądź tu mądry / Andrzej Niewinny-Dobrowolski // Galeria / LiTWA.
– 2007, nr 7 s. 6
Opracowania
2880. Jestem jak na delegacji / Andrzej Niewinny-Dobrowolski; rozm.
przepr. Beata Cichoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 280 s. 4
2881. Rymarz słowa rymuje / Andrzej Niewinny-Dobrowolski; rozm. przepr.
Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 210 s. 5
314
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2882. Sylwetka Andrzeja Niewinnego Dobrowolskiego / red. // LiTWA. –
2007, nr 1 s. 52–53
Nowakowska-Karczewska Małgorzata
2883. Bliżej drugiego nieba / Małgorzata Nowakowska-Karczewska // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 6 s. 13–14
2884. Złote cyferblaty / Małgorzata Nowakowska-Karczewska // Aleje 3. –
2006, nr 56, s. 40–41
Operacz Robert
Opracowania
2885. Absolutna nieskończoność wieczności / Arkadiusz Frania // Akant. –
2005, nr 2 s. 40
Orlikowski Janusz
2886. Dotyk piękna: w. / Janusz Orlikowski // Akant. – 2006, nr 5 s. 11
2887. Jaka jesteś współczesna poezjo? / Janusz Orlikowski // Akant. – 2005,
nr 7, s. 16
2888. Kondycja literatury polskiej / Janusz Orlikowski // Akant. – 2005,
nr 10, s. 16
2889. Kulturowy świat: w. / Janusz Orlikowski // Akant. – 2006, nr 6 s. 41
2890. Ona: w. / Janusz Orlikowski // Akant. – 2007, nr 6 s. 9
2891. W ogrodzie mojego miasta / Janusz Orlikowski // Akant. – 2007, nr 8 s. 62
Opracowania
2892. Człowiek – pasterz Bytu / Tadeusz Lira–Śliwa // Akant. – 2007, nr 5 s. 6
2893. Pięć tez o Orlikowskim / Wojciech Kajtoch // LiTWA. – 2007, nr 1 s. 44–46
2894. Świat odmieniony / Arkadiusz Frania // Akant. – 2005, nr 7, s. 32
Ostrowski Andrzej
2895. Dotyk i gwiazda / Andrzej Ostrowski. – Częstochowa: Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji LiTWA, 2007. – 47 s.; 21 cm
2896. Puste zwierciadła / Andrzej Ostrowski // Galeria / LiTWA. – 2007,
nr 4 s. 18–20
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
315
Panek Marian
2897. Pan Pantofelek / Marian Panek // LiTWA. – 2007, nr 2 s. 13–17
Piekarski Władysław Edward
2898.... i imię jej Margott / Władysław E. Piekarski // LiTWA. – 2007, nr 2 s. 65
2899. Krynickie zapiski / Władysław Edward Piekarski. – Częstochowa:
Dom Książki, 2007. – (Biblioteczka Jednego Arkusza)
2900. Monolog do Tadeusza / Władysław E. Piekarski // Galeria / LiTWA. –
2007, nr 6 s. 12
2901. Niezbyt krótki wiersz o moim częstochowskim garbie / Władysław
E. Piekarski // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 3 s. 32
2902. Okruchy / Władysław Edward Piekarski. – Częstochowa: „Dom
Książki”, 2007. – 20 s.; 21 cm
2903. Przeznaczenie / Władysław E. Piekarski // LiTWA. – 2007, nr 1 s. 49
2904. Spacer / Władysław E. Piekarski // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 7 s. 18–19
2905. Wariacje na temat jednego wiersza Ireneusza Korpysia / Władysław E.
Piekarski // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 4 s. 27
2906. Wiersz o zdobywaniu / Władysław E. Piekarski // Galeria / LiTWA. –
2007, nr 3 s. 23
Pieńkowska Marzena
2907. Oszronione / Marzena Pieńkowska. – Częstochowa: Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji LiTWA, 2007. – 72 s.; 21 cm
2908. W obronie samobójców; Jestem człowiekiem; Czternaście tygodni;
Kobieta Camille Claudel; Kiełkowanie; Na schodach; Na ulicach metropolii;
Upał w wielkim mieście; w dobrej dzielnicy Paryża; Spiralne schody; Cluny;
Smutek; Halabarda; Spod skrzydła / Marzena Pieńkowska // Galeria / LiTWA. –
2007, nr 3 s. 19–22
Opracowania
2909. Oszroniona / Wojciech Kajtoch // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 7 s. 44
2910. Tchnienie intelektu między konającym ciałem, zachwytem o poranku,
a upadłym uczuciem: rzecz o tomiku Oszronienie Marzeny Pieńkowskiej / Ireneusz Korpyś // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 6 s. 19–21
316
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Piernikarski Janusz
2911. Batalion leśny / Janusz Piernikarski // Aleje 3. – 2006, nr 55, s. 38–40
2912. Bawoły / Janusz Piernikarski // Aleje 3. – 2006, nr 53, s. 36–37
2913. Człowiek z groźną miną / Janusz Piernikarski // Aleje 3. – 2006, nr 56, s. 32–33
2914. Janek Durny: baśń osedlowa / Janusz Piernikarski // Aleje 3. – 2007,
nr 59 s. 37–39
2915. Kot nowej generacji / Janusz Piernikarski // Aleje 3. – 2007, nr 63 s. 32–33
2916. Niebieska Czapeczka: baśń pograniczna / Janusz Piernikarski // Aleje 3. – 2006, nr 58 s. 40–41
2917. Nieznana fauna Częstochowy / Janusz Piernikarski // Aleje 3. – 2006,
nr 54 s. 50
2918. Rzecz o naukowcu / Janusz Piernikarski // Aleje 3. – 2005, nr 50 s. 43–47
2919. Słownik Wielkiego Żranga: wyonacona heroic fantasy / Janusz Piernikarski // Aleje 3. – 2007, nr 64 s. 34–36
2920. Starszy referent Śnieżka i siedmiu Eskimosów / Janusz Piernikarski //
Aleje 3. – 2006, nr 57, s. 39–41
2921. Survival studencki / Janusz Piernikarski // Aleje 3. – 2005, nr 52, s. 39–40
Piśniak Agnieszka
2922. Po prostu Simplemente / Agnieszka Piśniak; posł. Joanna Kuźnicka. –
Częstochowa: „Unternet”, 2005. – 59 s.; 16 cm
Polak Agata
2923. Gałczyńskiemu i...; Penelopa; Pozostaną po nas; Jaka jestem: wiersze /
Agata Polak // Puls Regionu. – 2005, nr 17/18, s. 12
2924. Kiedyś; Najtrudniej; Mimo wszystko; A może; Kawałek nieba: wiersze / Agata Polak // Res Academicae. – 2005, nr 6, s. 38
2925. Zdyszany motyl / Agata Polak. – Częstochowa: Wydawnictwo „Bulion”, 2005. – 55 s.; 21 cm
Opracowania
2926. Kobieta renesansu / Agata Polak; rozm. przepr. Urszula Giżyńska //
Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 46 s, 7
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
317
2927. Od robaka do motyla / wep // Puls Regionu. – 2005, nr 17/18, s. 12
2928. Od robaka do motyla / Agata Polak; rozm. przepr. Halina Piwowarska
// Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 22, s. 7
2929. Psyche / Arkadiusz Frania // Akant. – 2005, nr 11, s. 35
Poświatowska Halina
2930. Indeed i love... / Halina Poświatowska; selected and transl. by Maya
Peretz; afterwood by Anna Nasiłowska. – Kraków: Wydawnictwo Literackie,
2005. – 233 s.; 22 cm
2931. Teksty poetyckie / Halina Poświatowska // W: Z częstochowskiej ziemi na „literacki Parnas” / oprac. Elżbieta Hurnikowa. – Częstochowa, 2006. –
S. 95–105
2932. Wszystkie wiersze / Halina Poświatowska; red. Maria Rola. – Kraków:
Wydawnictwo Literackie, 2005. – 651, [1] s.; 24 cm
Opracowania
2933. Ars epistolandi / Aleksandra Cach // Akant. – 2007, nr 6 s. 35–36; nr 7
s. 18–21
2934. Drobina białka: motywy roślinne i zwierzęce w liryce Haliny Poświatowskiej / Anna Siemińska. – Toruń: Adam Marszałek, 2005. – 196 s.; 21 cm
2935. Ja już nie wrócę / Anna Grużewska // Pani. – 2005, nr 5, s. 78–82
2936. „Liście podzwaniające śmiercią...”: sposoby konstruowania obrazów
śmierci w poezji Haliny Poświatowskiej / Justyna Winiarska // LingVaria. –
2007, nr 1 s. 67–75
2937. O Halinie Poświatowskiej / Elżbieta Hurnikowa // Aleje 3. – 2005,
nr 50, s. 28–35
2938. O wołaniu o życie i śmierć / Seda Koycu Arslantekin // Zeszyty Naukowe WSHE Łódź. – 2006, T. 21 s. 207–211
2939. Od urodzenia w pożegnalnych ciałach: śmierć w poezji Lipskiej, Poświatowskiej i Szymborskiej / Agnieszka Wiśniak. – Katowice: Wyższa Szkoła
Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych; Agencja Artystyczna „Para”,
2006. – 184 s.; 20 cm
2940. Pamięć chwil ważnych / Barbara Szymańska // Aleje 3. – 2007, nr 61 s. 36–37
318
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2941. Postrzeganie czasu i przemijania w polskiej poezji współczesnej: na
przykładzie liryki Ewy Lipskiej, Haliny Poświatowskiej i Wisławy Szymborskiej / Agnieszka Wiśniak // Studia i Szkice Slawistyczne. – 2006 nr 7 s. 163–169
2942. Śmierć i cielesność / Damian Łączkowski // Akant. – 2006, nr 5 s. 2
2943. Wilczyca, kocica, kwoka – kobieta w jednym wierszu Haliny Poświatowskiej / Bernadetta Żynis // Ruch Literacki. – 2007, nr 6 s. 605–612
2944. Wokół czasu i przestrzeni u Poświatowskiej / Danuta Lebioda // Temat. – 2005, nr 3.4 s. 146–149
2945. Zachłanna na życie / Violetta Gradek // Dziennik Zachodni. – 2007, nr 87 s. 21
Prokop Jan
2946. Krytyk na nieprzetartych szlakach / Jan Prokop // Arcana. – 2005, nr 6
s. 209–219
2947. Socrealizm / Jan Prokop // Teksty Drugie. – 2006, nr 1/2 s. 338–341
2948. Spory o nowoczesność: miscellanea z pogranicza historii idei i literatury /
Jan Prokop. – Kraków; Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności, 2005. – 178 s.; 21 cm
2949. Victor Hugo między laicyzmem a religijnością / Jan Prokop // Prace
Komisji Neofilologicznej PAU. – 2005, T. 5 s. 61–70
Psiuk Monika
2950. [sen nie przychodzi]; [Dokąd odchodzą myśli]; [Wyobraźni] / Monika
Psiuk // LiTWA. – 2007, nr 1 s. 15–16
Opracowania
2951. Zza uchylonego okna / Władysław E. Piekarski // LiTWA. – 2007, nr 1 s. 13–14
Purska Anna
2952. Jadąc z Fogii do Rzymu: wiersze / Anna Purska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 32, s. 7
2953. Ludzie z probówek / Anna Purska // Aleje 3. – 2005, nr 52, s. 41–42
2954. [Nie znam go i nie kocham]: w. / Anna Purska // Aleje 3. – 2006, nr 53, s. 28
2955. Nowy wspaniały świat? / Anna Purska // Aleje 3. – 2005, nr 50, s. 47–48
2956. O miasta, molochy nieczułe: w. / Anna Purska // Aleje 3. – 2006, nr 58 s. 5
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
319
2957. [Są jak nawoływanie w lesie]; [Schodzą powoli zboczem występek i
cnota]; [Przysiadłam na ławce sąsiada]; [Już nie płaczą]; [Kolekce zmarłych dawno ludzi]: wiersze / Anna Purska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 45, s. 11
2958. [Ten kapłan powiedział: Nie powracać]; [Runąłeś na mnie nawałnicą
cierpienia; [Jestem śmiertelna]: wiersze / Anna Purska // Gazeta Częstochowska.
– 2005. nr 46, s. 11
2959. [Upał. w słojach drzew mieszka spokój]; [W kępach drzew stary dom
tchnie lirycznym spokojem]; [Znów stać na tamtym moście pośród pięknego lata]: wiersze / Anna Purska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 30, s. 5
2960. Zmierzch: w. / Anna Purska // Aleje 3. – 2005, nr 52, s. 4
Purski Radosław
2961. Drobny poślizg językowy / Radosław Purski // Aleje 3. – 2005, nr 49, s. 39–40
2962. Rzeczy, które przychodzą za późno / Radosław Purski // Aleje 3. –
2005, nr 51, s. 39–42
Raszewska Małgorzata
2963. W moim mieście; Kolacja; Mycie rąk ma zawsze jakieś konsekwencje; Judasz: wiersze / Małgorzata Raszewska // Aleje 3. – 2007, nr 62
2964. Wiersze nie śpiącej królewny / Małgorzata Raszewska // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 4 s. 11–13
Rawinis Marian Piotr
2965. Martwa natura z księżycem / M.P. Rawinis. – Warszawa: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA, 2006. – 244 s.; 21 cm
Opracowania
2966. Martwa natura z Częstochową w tle / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 187, s. 4–5
2967. Martwa natura z księżycem / Krzysztof Suliga // Dziennik Zachodni. –
2005, nr 298 dod. częst. s. 3
2968. „Podchody” z autorem: Marian Rawinis o swych powieściach i nie
tylko / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 176, s. 5
320
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Rosiek Barbara
2969. Być poetą / Barbara Rosiek; rys. Edyta Bystroń. – Kraków: „Miniatura”, 2005. – 75 s.; 14 cm
2970. Modlitwa pożegnalna; Marzenie spełnione w stu procentach: wiersze /
Brabara Rosiek // Akant. – 2006, nr 8 s. 30
2971. Pożegnanie; [Żyję]; Biała kartka / Barbara Rosiek // Akant. – 2006, nr 11 s. 7
2972. Za morzem / Barbara Rosiek; grafiki Ewelina Młodawska. – Kraków:
„Miniatura”, 2006. – 62 s.: il.; 16 cm
Opracowania
2973. „Ja” za zasłoną narkotyku / Agnieszka Nęcka // Śląsk. – 2005, nr 7 s. 46–48
2974. Świat według Barbary Rosiek / Rafał „Jeżyk” Kasprzak // Aleje 3. –
2005, nr 52, s. 43–44
Rumiński Marcin
2975. Mój mat z podróży / Marcin Rumiński // 42–200: Częst. Gazeta Klubowa. – 2005, nr 3, s. 29
2976. Sto dolarów / Marcin Rumiński // Bulion. – 2005, nr 3, s. 22–29
Sadowska Edyta
2977. Nazwał mnie Eddą / Edyta Sadowska // LiTWA. – 2007, nr 1 s. 9–13
Salamucha Rafał
2978. Wizyta w ZK. Wiosna 2001: w. / Rafał Salamucha // Aleje 3. – 2005,
nr 49, s. 23
Sebyła Władysław
2979. Teksty poetyckie / Władysław Sebyła // W: Z częstochowskiej ziemi na „literacki Parnas” / oprac. Elżbieta Hurnikowa. – Częstochowa, 2006. – S. 68–79
Opracowania
2980. Władysław Sebyła i „Kwadryga” / Stanisław Dłuski // Nowa Okolica
Poetów. – 2006, nr 20 s. 168–174
Sidorkiewicz Ryszard
2981. Pożegnanie z miastem / Ryszard Sidorkiewicz // Galeria / LiTWA. –
2007, nr 4 s. 28
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
321
2982. Traktat o pamięci / Ryszard Sidorkiewicz // Galeria / LiTWA. – 2007,
nr 6 s. 10–11
Sierpiński Zdzisław
2983. Aniele Boży Stróżu Mój / Zdzisław Sierpiński // Almanach Częstochowy. – 2007, [T. 16] s. 265–269
2984. Wiersze / Zdzisław Sierpiński // Almanach Częstochowy. – 2007, [T.
16] s. 270–271
Smoleń Marta
2985. Bóg umarł: w. / Marta Smoleń // Aleje 3. – 2005, nr 49, s. 22
Socha Rafał
2986. Dawno temu na składzie opałowym / Rafał Socha // Galeria / LiTWA.
– 2007, nr 3 s. 14–17
2987. Kapitan Wójcik / Rafał Socha // LiTWA. – 2007, nr 2 s. 19–27
2988. Prezent od apteki / Rafał Socha // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 6 s. 1–5
2989. Urywki rzeczywistości / Rafał Socha. – Żarki Letnisko: Rafał Socha,
2006. – 120 s.: il.; 21 cm
2990. Uwaga! Po sygnale wydanie broni / Rafał Socha. – Częstochowa:
„Unternet”, 2005. – 117 s.; 13 cm
Opracowania
2991. Rafał (Socha) Zawodowiec / wep // Puls Regionu. – 2005, nr 1, s. 15
Sokalówna Barbara
2992. Komunikaty o śmierci motyla: wiersze dla przyjaciół / Barbara Sokalówna. – Warszawa: cop. Barbara Sokalówna, 2005. – 166 s.; 18 cm
Sowier-Jankowska Agnieszka
2993. Bitwa: z cyklu: straszne opowoeści dla dzieci (raczej nie na dobranoc)
/ Agnieszka Sowier-Jankowska // Aleje 3. – 2007, nr 59 s. 36
2994. Oddech mordercy; Kto mnie przygarnie / Agnieszka Sowier-Jankowska
// Aleje 3. – 2006, nr 58 s. 42
322
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Stanik Stanisław
2995. A jednak Norwid był Wikingiem / Stanisław Stanik // Przegląd Humanistyczny. – 2005, nr 6, s. 107–111
2996. Cofnięcie czasu / Stanisław Stanik. – Łomianki: Spółka Wydawnicza
„Heliodor”, 2007. – 92 s.; 20 cm
2997. Dyktatura: w. / Stanisław Stanik // Akant. – 2006, nr 8 s. 33
2998. Historia jednej bliskości; Urządzenie: wiersze / Stanisław Stanik //
Więź. – 2005, nr 1, s. 75
2999. Historia z gruszą w tle / Stanisław Stanik // Poezja Dzisiaj. – 2005,
nr 44/45 s. 91–92
3000. Lublin marzec ‘68; Wyznanie drzewa: wiersze / Stanisław Stanik //
Więź. – 2007, nr 4 s.90–91
3001. Norwida i Lemańskiej miłość druga / Stanisław Stanik // Przegląd
Humanistyczny. – 2007, nr 6 s. 103–107
3002. Oczy; Zapędzona sarna: wiersze / Stanisław Stanik // Więź. – 2005,
nr 12, s. 66–67
3003. Pocztówki wiarygodne / Stanisław Stanik. – Ciechanów: Związek Literatów Polskich, 2005. – 39 s.: fot., 21 cm
3004. Przyjazd do Warszawy: w. / Stanisław Stanik // Poezja Dzisiaj. –
2006, nr 48/49 s. 188
3005. Rozmyślania w Abderze: w. / Stanisław Stanik // Akant. – 2005, nr 13 s. 29
Opracowania
3006. Moja Częstochowa / Stanisław Stanik // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 3 s. 29–30
3007. Świadomość sarny / Andrzej Zaniewski // Myśl Polska. – 2007, nr 8 s. 10
3008. Świat siedmiokroć obejmowany / Leszek Szymański // Akant. – 2006,
nr 7 s. 26
3009. Wpisany w polskość / Zbigniew Irzyk // Poezja Dzisiaj. – 2007,
nr 60/61 s. 183–188
3010. Wpisany w polskość: portret Stanisława Stanika / Zbigniew Irzyk //
Myśl Polska. – 2006, nr 41 s. 14–15
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
323
Stańczyk Zbigniew
3011. Złote wrota; Sen Siódmego księcia La Rochefocauld / Zbigniew Stańczyk // LiTWA. – 2007, nr 2 s. 36, okładka
Strojec Janusz
3012. Wigilie / Janusz Strojec // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 7 s 3–4
Sypek Stanisław
3013. Jak słońce w deszczu... / Stanisław A. Sypek. – Warszawa: Cinderella
Books, 2005. – 76, [10] s.; 21 cm
3014. Łzy; Wiara; z oddali/ Stanisław A. Sypek // Galeria / LiTWA. – 2007,
nr 3 s. 24, 33
3015. Przy żłóbku: w. / Stanisław Sypek // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 7 s. 2
3016. Słowem i dźwiękiem / Stanisław Sypek. – Warszawa: „Cinderella Books”, 2007. – 156 s.; 20 cm
Szaraniec Lech
3017. Powroty: wiersze z lat 1956–1964 / Lech Szaraniec. – Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna, 2006. – 152 s.: il; 21 cm
Opracowania
3018. Sylwetka literacka Lecha Szarańca / Zbigniew Stańczyk // LiTWA. –
2007, nr 2 s. 43
Szewczyk Tomasz
3019. Części zamienne / Tomasz Szewczyk // Odra. – 2006, nr 12 s. 102–104
3020. Half-life / Tomasz Szewczyk // Studium. – 2006, nr 2, s. 112–123
3021. Pidżama Story: fragmenty / Tomasz Szewczyk // Aleje 3. – 2006, nr
57, s. 37–38
3022. piotrek domański / Tomasz Szewczyk // Pro Arte. – 2006, nr 22, s. 46–48
3023. Spacja: fragmenty / Tomasz Szewczyk // Fraza. – 2006, nr 3 s. 187–192
3024. Umówieni; Out of Memory / Tomasz Szewczyk // Pogranicza. – 2006,
nr 6 s. 73–82
3025. W godzinę albo dwie; Powtarzam; Zasadzka; 220 / Tomasz Szewczyk
// Twórczość. – 2006, nr 4 s. 21–34
324
ZBIGNIEW STAŃCZYK
3026. Wieńcowiny / Tomasz Szewczyk // Twórczość. – 2007, nr 9 s. 78–83
3027. Wskazówki dla tonącego / Tomasz Szewczyk // Opcje. – 2005, nr 2, s. 3–6
3028. Z pełnymi ustami; The Legendary Blue Screen; Bez śladu; Errata /
Tomasz Szewczyk // Kresy. – 2005, nr 4 s. 160–162
Szymański Wiesław Paweł
3029. Alfabet z dedykacji / Wiesław Paweł Szymański. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007. – 166 s.; 21 cm
3030. Między ciemnością a świtem: wybor artykułów i recenzji z lat 1953–
1969 / Wiesław Paweł Szymański. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2005. –
389 s.; 21 cm
3031. Uroki dworu / Wiesław Paweł Szymański. – Wyd. 4. – Kraków:
„Księgarnia Akademicka”, 2007. – 163 s.: 22 cm
3032. Z mroku korzeni: o poezji Karola Wojtyły / Wiesław Paweł Szymański. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2005. – 96 s.; 21 cm
Ściebior Grzegorz
3033. Martwy świat / Grzegorz Ściebior. – Częstochowa: „Dom Książki”,
2007. – 83 s.; 21 cm
3034. Telefon do Boga; Grace; Kosmiczny ruch drogowy; Odrodzenie;
Ostrzeżenie; Mit o złym zakończeniu; Obłęd; Cyber-poeci; Ślady; Dzieci Corteza; Martwy świat; Wcielenie: wiersze / Grzegorz Ściebior // Galeria / LiTWA. –
2007, nr 3 s. 10–13
Żródła
3035. Poeta młody / Grzegorz Ściebior; rozm. przepr. Urszula Giżyńska //
Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 43/44 s. 6
3036. Rzecz o tomiku „Martwy świat” Grzegorza Ściebiora / Ireneusz Korpyś // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 6 s. 16–18
Ściebior Patrycja
3037. Oni / Partycja Ściebior // Aleje 3. – 2006, nr 55, s. 37
Świtaj Beata
3038. Obok / Beata Świtaj // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 6 s. 11
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
325
Terlecki Władysław Lech
3039. Władysław Lech Terlecki do Włodzimierza Odojewskiego / oprac.
Włodzimierz Odojewski // Rzeczpospolita;. – 2007, nr 157 s. A18
Opracowania
3040. A tam jest noc, przyjacielu: problem zdrady w wybranych powieściach Władysława Terleckiego / Paulina Małochleb // Dekada Literacka. –
2006, nr 5 s. 29–35
3041. Historia i współczesność w powieściach Władysława Lecha Terleckiego / Stanisław Burkot // Zdanie. – 2007, nr 1/2 s. 76–86
3042. Przyczynek do spiskowej teorii dziejów / Włodzimierz Maciąg // Dekada Literacka. – 2006, nr 5 s. 20–25
3043. Testament na nowe czasy: Władysław Terlecki i jego dzieło w pamięci
krytyków / Bogdan Rogatko // Dekada Literacka. – 2006, nr 5 s. 5–9
3044. Wygrywają pracowici / Jacek Łukasiewicz // Dekada Literacka. –
2006, nr 5 s. 10–19
Wierny Aleksander
3045. Barbara / Aleksander Wierny // Aleje 3. – 2006, nr 56 s. 31
3046. i stanie się spokój: fragment większej całości / Aleksander Wierny //
Aleje 3. – 2005, nr 50, s. 42–43
3047. Mecz / Aleksander Wierny // Aleje 3. – 2007, nr 61 s. 35
3048. NN (fragment) / Aleksander Wierny // Aleje 3. – 2007, nr 63 s. 31
3049. Ogród za murem / Aleksander Wierny // Aleje 3. – 2007, nr 59 s. 33
3050. Słowa w ciemności / Aleksander Wierny // Aleje 3. – 2007, nr 60 s. 32–33
3051. Styczeń / Aleksander Wierny // Aleje 3. – 2007, nr 64 s. 32–33
3052. Zrywki / Aleksander Wierny // Aleje 3. – 2005, nr 52 s. 31; 2006, nr 53
s. 35; nr 54 s. 47
Włodarczyk Rafał
3053. O postmoderniźmie, błaznach i kapłanach / Rafał Włodarczyk // Odra.
– 2005, nr 1 s. 50–55
326
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Wołczyński Zbigniew
3054. Refleksja albo Zagłada Metropolis; Hamletowskie pytania; Droga /
Zbigniew Wołczyński // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 3 s. 33
3055. Wspomnienie Galernika; X / Zbigniew Wołczyński // Galeria / LiTWA. – 2007, nr 4 s. 20
Wrońska Agata
3056. Doczekiwanie / Agata Wrońska. – Częstochowa: "Regina Poloniae",
2004. – 57 s.; 21 cm
Opracowania
3057. Pierwszy lot pisklęcia / Arkadiusz Frania // Akant. – 2005, nr 3, s. 33
3058. Poeci są intuicyjnymi psychologami / Agata Wrońska; rozm. przepr.
Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 39, s. 6
Wroński Krzysztof Seweryn
3059. Cisza: w. / Krzystof Seweryn Wroński // Niedziela. – 2005, nr 11 s. 17
3060. Dar: w. / Krzysztof Seweryn Wroński // Niedziela. – 2006, nr 23 s. 24
3061. Jedno słowo; Sześć glos; Temida; Niezdobyta; Taniec na linie: wiersze
/ Krzysztof Seweryn Wroński // Aleje 3. – 2007, nr 63 s. 38
3062. [już nie czytam twoich listów]; Kościół Najświętszego Imienia Maryi;
[patrzę na ciebie]; Pocztówka z podróży; Pożegnanie; Poszukiwany; Przestroga;
Sen nie mijający: wiersze / Krzysztof Seweryn Wroński // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 295–299
3063. Od myśli do mysli: w. / Krzysztof Seweryn Wroński // Niedziela. –
2006, nr 23 s. 24
3064. Ojcze Święty: w. / Krzysztof Seweryn Wroński // Niedziela. – 2005, nr 17 s. 10
Wyszyński Wiesław
3065. Arytmetyka schodzi na psy; Nad pożółą fotografią Zenobii Karpińskiej; Seife: wiersze / Wiesław Wyszyński // Aleje 3. – 2006, nr 38–39
3066. Niebieska cyrkulacja: wybór wierszy / Wiesław Wyszyński; il. Maciej
Kędziora. – Częstochowa: Biblioteka Publiczna im. dra Władysława Biegańskiego; Wydawnictwo „Bulion”, 2005. – 96 s.: il.; 21 cm
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
327
3067. Siedem grzechów głównych; Superbia. w Wielki Piątek: wiersze /
Wiesław Wyszyński // Aleje 3. – 2005, nr 52, s. 12
3068. Sirat (w kwestii tzw. tolerancji) / Wiesław Wyszyński // LiTWA. –
2007, nr 1 s. 47
Opracowania
3069. Miłość jest najważniejsza / Wiesław Wyszyński; rozm. przepr. Marian
Panek // Aleje 3. – 2005, nr 52, s. 11–15
3070. Niebieski dotyk tragizmu / Arkadiusz Frania // Akant. – 2006, nr 2 s. 41
3071. Po prostu będę żył / Maria Biesiada // 7 Dni. – 2005, nr 22, s. 3
3072. Zaruka i „miejsce stałego niebytu” / Arkadiusz Frania // Akant. – 2005,
nr 3, s. 40
Zegadło Marcin
3073. Nawyki ciał śpiących / Marcin Zegadło. – Kraków: „Zielona Sowa”,
2006.– 40 s.; 21 cm
3074. No code; Przekrój poprzeczny; Stany zapalne: wiersze / Marcin Zegadło // Odra. – 2005, nr 9, s. 142–143
3075. Popielec; Żywica; Ultra; Archipelag: wiersze / Marcin Zegadło // Pro
Arte. – 2006, nr 22, s. 50–51
3076. Próba luster (zapowiedź); Sztuczny miód; Sprzężenie zwrotne; Próba
uzdrowienia: wiersze / Marcin Zegadło // Pogranicza. – 2007, nr 1 s. 59–61
3077. Próba luster (zapowiedź); Sztuczny miód; Sprzężenie zwrotne; Próba publiczności; Inne piaski: wiersze / Marcin Zegadło // Kresy. – 2007, nr 1/2 s. 48–50
3078. Próba równowagi; Roślina ozdobna; Dzieci na polnych dróżkach; Próba
publiczności; Obraz kontrolny: wiersze / Marcin Zegadło // Red. – 2006, nr 1 s. 78–79
3079. Próba uzdrawiania; Sprzężenie zwrotne: wiersze / Marcin Zegadło //
Czas Kultury. – 2006, nr 4 s. 96–97
3080. Próba zaciemnienia; Próba równowagi; Próba wyjścia: wiersze / Marcin Zegadło // Tygiel Kultury. – 2006, nr 1/3 s. 81–83
3081. Ultra; Wschód – zachód; deadlines; peleton: wiersze / Marcin Zegadło
// Studium. – 2005, nr 4/5 s. 73–74
328
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Opracowania
3082. Banalizm kontratakuje, czyli nic się nie dzieje / Arkadiusz Frania //
Akant. – 2005, nr 10 s. 51
3083. Parę szybkich do: Marcin Zegadło // Studium. – 2005, nr 4/5 s. 75
3084. Senne wizje / Sławomir Burszewski // Aleje 3. – 2006, nr 55, s. 36
Zob. też poz. 2758
XVII. Zagadnienia wyznaniowe
XVII.1. Kościół Rzymskokatolicki w Archidiecezji Częstochowskiej
3085. Dzieje kościoła i parafii w Janowie / Andrzej Siwiński // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 3, s. 4
3086. Dzieje parafii Borowno / Władysław Wlaźlak. – Częstochowa: „Educator”, 2006. – 199 s.; 24 cm
3087. Dzieje Parafii św. Józefa Częstochowa – Raków / Tadeusz Malarski,
Kazimierz Franusiak, Iwo Mandrysz. – Częstochowa: „Regina Poloniae”, 2007.
– 146 s.: il.; 24 cm
3088. Koronowane wizerunki Najświętszej Maryi Panny w archidiecezji częstochowskiej / Władysław Wlaźlak // Ziemia Częstochowska. – 2007, T. 34 s. 43
3089. Kościół częstochowski – od parafii do metropolii / Jan Związek //
W: Region częstochowski / red. Konrad Głębocki. – Częstochowa, 2006. –
S. 146–164
3090. Niezwykła parafia w centrum Myszkowa / Andrzej Siwiński // Gazeta
Częstochowska. – 2006, nr 25, s. 4
3091. Opowieść o Świętym Krzyżu / Władysław Ratusiński // Aleje 3. –
2007, nr 60 s. 23–29
3092. Pierwsza świątynia parafialna w Myszkowie / Andrzej Siwiński // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 22, s. 6
3093. Sankturium Matki Bożej Mrzygłodzkiej / Andrzej Siwiński // Gazeta
Częstochowska. – 2006, nr 21 s. 4
3094. Wiara jak kropla wina / Jarosław Borowiec // w Drodze. – 2007, nr 6 s. 55–68
Cudowne uzdrowienia w Gidlach
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
329
3095. Wyjątkowe dzieje parafii w Lelowie / Andrzej Siwiński // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 22, s. 6
3096. z przeszłości parafii św. Barbary w Częstochowie / Jan Związek // W: Przy
źródle Jasnogórskiej Pani: materiały sympozjum na temat powrotu paulinów do klasztoru i kościoła św. Barbary / red. Jan Mazur. – Kraków, 2007. – S. 15–55
a) Historia Kościoła do 1925 roku
3097. Gdzie była położona pierwsza parafia żarecka / Andrzej Siwiński //
Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 43, s. 4
3098. Instytucje kościelne przed powstaniem styczniowym / Jan Związek //
W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 2: W okresie niewoli 1793–1918 / pod red. Ryszarda Kołodziejczyka. – Częstochowa, 2005. –
S. 83–108
3099. Kościół częstochowski na przełomie wieków / Jan Związek // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 2. W okresie niewoli 1793–
1918 / pod red. Ryszarda Kołodziejczyka. – Czestochowa, 2005. – S. 135–154
b) Diecezja Częstochowska (1925–1992)
3100. Czas świadków: z historii zmagań o powstanie parafii i kościoła
św. Wojciecha w Częstochowie / Józef Słomian. – Częstochowa: „Regina Poloniae”, 2005. – 188, [5] s., 28 s.tabl.: faks., fot., portr.; 21 cm
3101. Częstochowa – stolica diecezji / Jan Związek // W: Częstochowa:
dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach Polski odrodzonej
i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa, 2006. –
S. 211–248
3102. Duszpasterstwo wojskowe w diecezji częstochowskiej / Władysław
Wlaźlak // Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 101–115
3103. Jak powstała parafia św. Andrzeja Boboli w Światowicie / Andrzej
Siwiński // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 23/24, s. 6
3104. Jubileusz 80-lecia działalności katechetycznej w Kościele częstochowskim (1925–2005) / red. Norbert Pikuła; Wydział Katechizacji Dzieci
i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. – Kraków; Częstochowa:
Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005. – 154 s.; 21
cm
330
ZBIGNIEW STAŃCZYK
3105. Kościół częstochowski w czasach PRL / Jan Związek // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 4: Dzieje miasta i klasztoru
po 1945 roku / pod red. Krystyny Kersten. – Częstochowa, 2007. – S. 467–502
3106. Kościół częstochowski w okresie okupacji hitlerowskiej / Jan Związek
// W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach
Polski odrodzonej i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa, 2006. – S. 491–508
3107. Kwestia robotnicza w diecezji częstochowskiej w przeddzień wprowadzenia encykliki „Quadrogesimo Anno” / Jan Związek // Studia Gnesniensia. –
2005 T. 198 s. 185–208
3108. Męczennicy częstochowscy wzorem nauczyciela i wychowawcy / Jan
Związek // Częstochowskie Studia Teologiczne. – 2005, T. 33 s. 227–241
3109. Nie niszczcie przeszłości ołtarzy / Kazimierz Bednarski // Niedziela. –
2007, nr 17 s. 34
3110. Wielka Nowenna Tysiąclecia w świetle dokumentów Komisji Maryjnej Episkopatu / Katarzyna Ciemiega // Studia Claromontana. – 2006, T 24
s. 165–236
3111. Wspomnienia z pracy duszpasterskiej w parafii św. Barbary w Częstochowie / Rajmund Frydrych // W: Przy źródle Jasnogórskiej Pani: materiały
sympozjum na temat powrotu paulinów do klasztoru i kościoła św. Barbary /
red. Jan Mazur. – Kraków, 2007. – S. 95–103
Zob. też poz. 3522
c) Archidiecezja Częstochowska
3112. Cisi mocarze ducha / Jan Rykała; rozm. przepr. Piotr Proszowski //
Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 12 s. 4
3113. Cuda u św. Ireneusza czyli krótka historia parafii akademickiej w Częstochowie / Andrzej Stankiewicz // Niedziela. – 2006, nr 39 s. 22
3114. Dekanat koziegłowski / Józef Wachowski // Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2005 s. 59–76
3115. Dom formacyjny pomnikiem ku czci Jana Pawła II / Andrzej Przybylski // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 28, s. 52–53
3116. Dom Słowa – Dom Chleba – Dom Służby / Ewa Nocoń // Niedziela. –
2005, nr 52 dod. Częst. s. VII
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
331
3117. Dotknięci cudem / Katarzyna Woynarowska // Niedziela. – 2007, nr 6 s. 22–23
Sanktuarium w Gidlach
3118. Duszpasterstwo otwarte dla wszystkich: rozmawiamy z księdzem Piotrem Zaborskim, nowym duszpasterzem środowisk twórczych / rozm. Łukasz
Sośniak // Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 4, s. 5
3119. Dziewiąte Forum ruchów kościelnych / Paweł Maciaszek // Niedziela.
– 2005, nr 52, dod. Częst. s. I
3120. Kawałek nieba na ziemi / Katarzyna Woynarowska // Niedziela. –
2006, nr 31 dod. Częst. s. IV
Parafia Jana Chrzciciela w Poczesnej
3121. Konsekracja kościoła św. Jadwigi Śląskiej / Mira Bodak // Niedziela. –
2005, nr 25 dod. Częst. s. V
3122. Kościół pod lupą badaczy: jak wierzą mieszkańcy archidiecezji częstochowskiej / oprac. Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 3, s. 4–5
3123. Królewskie diademy dla Pajęczańskiej Matki Kościoła / Paweł Maciaszek // Niedziela. – 2005, nr 23, dod. Częst., s. I, III
3124. Kto chce, niech przychodzi: duszpasterstwo akademickie w Częstochowie / Beata Cichoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 233, s. 4
3125. Miejsce spotkań ludzi kultury: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
/ Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 4, s. 4
3126. Miłością uzdrawiać i dla niej umierać: parafia św. Walentego w Konopiskach / Paweł Maciaszek // Niedziela. – 2005, nr 7, dod. Częst., s. VIII
3127. Misją Kościoła nie jest przeglądanie teczek / Jan Wątroba; rozm.
przepr. Margita Kotas // Niedziela. – 2007, nr 9 s. dod. Częst. IV–V
Kościelna Komisja Historyczna Archidiecezji Częstochowskiej
3128. Niepokalana Ucieczka Grzeszników z Kłobucka / Kazimierz Troczyński; rozm. przepr. Robert Jasiulewicz // Jasna Góra. – 2007, nr 5 s. 29–32
3129. Nowa Akcja Katolicka / Jarosław Sroka; rozm. przepr. Anna Stępień //
Gazeta Częstochowska. – 2006, nr 36 s. 3
3130. Pamięci Ojca Świętego / Olga Trojak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 240, dod. Co Jest Grane, s. 2
Dzień Papieski
332
ZBIGNIEW STAŃCZYK
3131. Parafia jest darem / Margita Kotas // Niedziela. – 2005, nr 10 dod.
Częst. s. VIII
Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
3132. Parafia studentów / Katarzyna Woynarowska // Niedziela. – 2007, nr 43 s. 26
3133. Pierwsza Wielkanoc w Personalnej Parafii Akademickiej / Andrzej
Przybylski; rozm. przepr. Anna Pietrzyk // Res Academicae. – 2005, nr 2, s. 23–25
3134. Pięćdziesiąt lat parafii św. Stanisława Kostki / Wojciech Mścichowski
// Niedziela. – 2007 nr 37 dod. Częst. s. IV–V
3135. Podwyższajcie Krzyż, byście doszli do świętości / Mira Bodak // Niedziela. – 2005, nr 38 dod. Częst. s. V
3136. Postawy społeczno-religijne archidiecezjan częstochowskich: praca
zbiorowa / pod red. Witolda Zdaniewicza i Sławomira H. Zaręby. – Częstochowa: Kuria Metropolitalna; Tygodnik Katolicki „Niedziela”, 2005. – 215 s.; 24
cm. – (Biblioteka „Niedzieli”; 179)
3137. Przez patrona Miłość przypomina o miłości: wprowadzenie relikwii
św. Walentego do kościoła pw. św. Walentego w Konopiskach / Maria Galińska
// Niedziela. – 2006, nr 10, dod. częst. s. III
3138. Relikwie Apostoła w Osinach / Beata Pieczykura // Niedziela. – 2006,
nr 23, dod. Częst. s. VIII
3139. Relikwie św. Tomasza Apostoła dla parafii w Osinach / Paweł Maciaszek // Niedziela. – 2005 nr 48 dod. Częst., s. VIII
3140. Rodzina, by przetrwać... / Dariusz Nowak; rozm. przepr. Katarzyna
Woynarowska // Niedziela. – 2005, nr 1 dod. Częst. s. IV
3141. Sesja naukowa o Pajęcznie i jego maryjnym sankturium / Paweł Maciaszek // Niedziela. – 2005, nr 17, dod Częst. s. IV–V
3142. Siódmy Dzień Papieski w Częstochowie / Elżbieta Nowak // Gazeta
Częstochowska. – 2007, nr 45 s. 3
3143. Świątynia wśród kiedrzyńskich pól / Edyta Hartman // Niedziela. –
2006, nr 25 dod. Częst., s. IV
3144. Tutaj kiedyś obradowali biskupi / Wojciech Mścichowski // Niedziela.
– 2006, nr 37 dod. Częst. s. IV
Kościół św. Piotra i Pawła w Borzykowej
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
333
3145. U Gidelskiej Pani uzdrowienia / Beata Pieczykura // Niedziela. – 2006,
nr 34, dod. Częst., s. IV
3146. U Pajęczańskiej Matki Kościoła / Jan Zdulski; rozm. przepr. Anna
Wyszyńska // Niedziela. – 2005, nr 24 dod. Częst. s. V
3147. U św. Faustyny / Mira Bodak // Niedziela. – 2006, nr 40, dod. Częst., s. IV
3148. w blasku Skarżyckiej Pani / Agnieszka Lorek // Niedziela. – 2007, nr
34 dod. Częst. s. V
Zob. też poz. 3104
d) Zgromadzenia zakonne
3149. Bądźcie dobre jak chleb... / Ewa Nocoń // Niedziela. – 2005, nr 5 dod.
Częst. s. IV
Albertynki
3150. Centrum duchowości św. Ignacego Loyoli w Częstochowie / Józef
Antos. – Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006. – 79 s.: il.; 21 cm
3151. Karmel przy Jasnej Górze / Katarzyna Woynarowska // Niedziela. –
2007, nr 15 s. 18–19
3152. Na pustyni ciszy i modlitwy / Margita Kotas // Niedziela. – 2006, nr 29
dod. Częst. s. VIII
Częstochowskie karmelitanki
3153. Powołanie i służba brata szkolnego / Paweł Maciaszek // Niedziela. –
2005, nr 5 dod. Częst., s. V
3154. Salezjanie w Częstochowie / Jan Łączewski // Ziemia Częstochowska.
– 2007, T. 34 s. 149–154
3155. Służąc chorym służyć Bogu / Beata Pieczykura // Niedziela. – 2006, nr
37 dod. Częst., s. VII
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy sióstr Honoratek w Częstochowie
3156. Stulecie domu Sióstr Nazaretanek w Częstochowie / Mariusz Frukacz
// Niedziela. – 2007, nr 40 s. 20
3157. Zmartwychwstanki w Częstochowie / Urszula Jabłońska // Jasna Góra. – 2007, nr 4 s. 31–32
334
ZBIGNIEW STAŃCZYK
3158. Żyjąc przed Bogiem i dla Boga: z s. Magdaleną Cwudzińską – dominikanką z klasztoru w Świętej Annie / rozm. Anna Wyszyńska // Niedziela. –
2005, nr 5, s. 13
Zob. też poz. 1144
XVII.2. Zakon Paulinów w regionie częstochowskim
a) Zagadnienia ogólne
3159. Blizny: w 350 rocznicę zwycięskiej obrony / Czesław Ryszka. – Częstochowa: „Paulinianum”, 2005. – 328 s., [16] s.tabl.: il.; 23 cm
3160. Dwie rocznice / Ryszard Brykowski // Spotkania z Zabytkami. – 2006,
nr 8, s. 3–5
3161. Dzieje Jasnej Góry i Cudownego Obrazu: przewodnik po Sanktuarium
/ Jerzy Tomziński, konstancjusz Kunz. – Jasna Góra–Częstochowa: „Paulinianum”, 2007. – 212 s.: il.; 22 cm
3162. Jasna Góra: sanktuaria // Fakt. – 2005, nr 129, wkładka
3163. Jasna Góra w przestrzeni miasta Częstochowy / Izabela Soljan // Alma
Mater. – 2007, nr 94 s. 55–57
3164. Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic / Antoni Jackowski. – Częstochowa: Kuria Metropolitalna; Tygodnik Katolicki „Niedziela”, 2005. – 175
s., [22] s. tabl.: fot., mapy; 24 cm. – (Biblioteka „Niedzieli”; 169)
3165. Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 1656, 1956, 1966 / Peter Raina.
– Warszawa: Pax, 2006. – 153 s., [36] s. tabl.: il.; 19x21 cm
3166. Królowa Korony Polskiej: żywot Najświętszej Maryi Panny Matki
Chrystusa Pana / treściwie opisał Władysław Bełza. – Kraków: Wydawnictwo
SPES, [2007]. – 87 s.: 19 cm
3167. Królowa Korony Polskiej / red. Iwona Zając. – Warszawa: Dom Wydawniczy Edukacja, 2006. – 96 s.: il; 30 cm
3168. Leśniowska Pani o pięknym uśmiechu / Dorota Steinhagen // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 151 s. 6–7
3169. Leśniów: Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw / zdjęcia Mariusz
Knieja; tekst i modlitwy Kamnila Jędrusińska. – Kielce: „Jedność”, 207. – 93 s.:
fot.; 30 cm. – (Biblioteczka Leśniowska)
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
335
3170. Nie punkt na mapie, ale żywy organizm / Antoni Jackowski; rozm.
przepr. Ireneusz Skubiś // Niedziela. – 2005, nr 8, s. 8
3171. Nowicjat pauliński w klasztorze przy kościele św. Barbary w Częstochowie / Józef Stanisław Płatek // W: Przy źródle Jasnogórskiej Pani: materiały
sympozjum na temat powrotu paulinów do klasztoru i kościoła św. Barbary /
red. Jan Mazur. – Kraków, 2007. – S. 85–95
3172. Od obrony Jasnej Góry do Ślubów Narodu / Józef Michalik // Jasna
Góra. – 2006, nr 1, s. 4–6
3173. Paulini wczoraj i dziś / Janusz Zbudniewek // Studia Claromontana. –
2007, T. 25 s. 5–274
3174. Pielgrzym jako incydentalny użytkownik przestrzeni sakralnej Częstochowy / Sebastian Skolik // Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 197–217
3175. Pod opieką uśmiechniętej Madonny: sanktuarium w Leśniowie /
Agnieszka Kolbe // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 178, s. 8–9
3176. Przewodnik dokładny dla odwiedzających Święte od wieków cudami
słynące miejsce w obrazie Najświętszej Panny Maryi na Jasnej Górze w Częstochowie / zebrane przez Józefa Lompę. – Katowice: Bractwo Myśli Bratniej
Związku Górnośląskiego, 2003. – [16], XII, 99 s.: il.; 21 cm
Reprint wydania z 1860 r.
3177. Rozmowy o Jasnej Górze / Zachariasz S. Jabłoński. – Jasna Góra–
Częstochowa: „Paulinianum”, 2007. – 93 s.: il.; 24 cm
3178. Tradycje kaznodziejskie w Zakonie Paulinów / Marek Kowalski // Jasna Góra. – 2005, nr 1, s. 14–15; nr 2, s. 15; nr 4, s. 40–41
3179. Uśmiech Najpiękniejszej z Matek / Czesław Ryszka. – Jasna Góra–
Leśniów: „Paulinianum”, 2006. – 194 s.; 21 cm
3180. Uświęcona forma turystyki / Milena Rachid Chebab // Przekrój. –
2007, nr 32 s. 32–37
3181. Uwarunkowania Jasnej Góry jako światowego centrum pielgrzymkowego / Antoni Jackowski // Alma Mater. – 2007, nr 94 s. 35–41
3182. Zwycięska obrona Jasnej Góry w polskim kaznodziejstwie patriotycznym / Wojciech Pazera // Jasna Góra. – 2005, nr 3, s. 25–27
3183. Zwycięska obrona Jasnej Góry w polskim kaznodziejstwie patriotycznym / Wojciech Pazera // w: Przesłanie jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony
336
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Jasnej Góry (1655) / red. Zachariasz S. Jabłoński. – Częstochowa, 2005. –
S. 169–176
3184. Zwyciężałaś, zwyciężaj: Matka Boża w dziejach narodu polskiego /
Czesław Ryszka. – Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2003. – 155 s.; 17 cm
Zob. też poz. 629, 3096
b) Kult Matki Bożej Częstochowskiej. Duchowość Paulinów
3185. Na „pustyni” w Leśniowie / Maksymilian Stępień // Jasna Góra. –
2007, nr 1 s. 26–30
3186. A ja mówię do Niej: Mamo / Józef Zawitkowski; rozm. przepr. Robert
Jasiulewicz // Jasna Góra. – 2006, nr 2, s. 40–42
3187. A Ona była, jest i będzie Matką / Dariusz Cichor // Jasna Góra. –
2006, nr 1, s. 4–6
3188. Aniołowie w paulińskiej tradycji i pobożności: praca zbiorowa / pod
red. Arnolda Chrapkowskiego. – Kraków: „Unum”, 2006. – 76 s.; 21 cm
3189. Apel jasnogórski w służbie edukacji / Marian Włosiński. – Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2006. – 302 s.; 24 cm
3190. Błogosławiony sierpień ‘91: w 15-lecie Światowego Dnia Młodzieży /
Marian Duda // Niedziela. – 2006, nr 33, s. 15
3191. Boża moc Cudownego Obrazu: Polska Kana – Czy na Jasnej Górze
dzieją się cuda? // Jasna Góra. – 2005, nr 4, s. 25–27
3192. Cuda i łaski zdziałane za przyczyną Jasnogorskiej Matki Bożej: dawniej i dziś / red. Konstancjusz Kunz. – Wyd. 2 popr. – Częstochowa: Bydgoszcz:
„Paulinianum”, „Margrafsen”, 2006. – 351 s., [24] s.tabl.; 21 cm
3193. Czy nasze życie jest pielgrzymowaniem? / Anna Wilk // Jasna Góra. –
2006, nr 4, s. 32–33
3194. Duszpasterstwo / Stanisław Rudziński; rozm. przepr. Łukasz Drywa //
Jasna Góra. – 2005, nr 3 s. 37
3195. Ewolucja ideowa lwowskich ślubów królewskich ku Jasnogórskim
Ślubom Narodu odczytana na przełomie tysiącleci / Zachariasz Szczepan Jabłoński // W: Przesłanie jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry
(1655) / red. Zachariasz S. Jabłoński. – Częstochowa, 2005. – S. 138–168
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
337
3196. Jak wspaniale być katolikiem / Joseph Ratzinger; rozm. przepr. Robert
Mirosław Łukaszuk, tłum. Jarosław Łuniewski // Jasna Góra. – 2005, nr 4, s. 9–10
3197. Jasna Góra jest zbudowana na fundamencie wiary czynnej / Józef Michalik // W: Przesłanie jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry
(1655) / red. Zachariasz S. Jabłoński. – Częstochowa, 2005. – S. 221–227
3198. Jasna Góra w życiu i myśi prymasa Stefana Wyszyńskiego / Jan Pach
// Alma Mater. – 2007, nr 94 s 51–55
3199. Jasna Góra wzmacnia miłość Ojczyzny i broni jedności Polaków /
Mieczysław Łacek // Almanach Częstochowy. – 2005, [T. 14], s. 5–11
3200. Jasna Góra znaczona tajemnicą zwycięstwa i przemiany / Stanisław
Nowak // W: Przesłanie jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry
(1655) / red. Zachariasz S. Jabłoński. – Częstochowa, 2005. – S. 228–232
3201. Jasnogórska Bogurodzica w życiu Kościoła i Narodów / red. Zachariasz Szczepan Jabłoński. – Jasna Góra–Częstochowa: „Paulinianum”, 2006. –
266 s.; 24 cm
3202. Jasnogórska Rodzina Różańcowa – wczoraj i dziś / Bogumił Schab //
Jasna Góra. – 2006, nr 5, s. 19–21
3203. Jasnogórski Obraz Nawiedzenia: historia i znaczenie / Albert Warso //
Zeszyty Formacji Katechetów. – 2006, nr 1 s. 15–24
3204. Kopie Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej / oprac. red. // Jasna
Góra. – 2005 nr 1 s. 40–41; nr 2 s. 16–17; nr 3 s. 15–16; nr 4 s. 34–35; nr 5 s. 36
3205. Kult maryjny w polskiej religijności potrydenckiej / Aleksandra Witkowska // Studia Claromontana. – 2005, T. 23, s. 9–16
3206. Kult maryjny w polskiej tradycji żołnierskiej / Jacek Macyszyn //
W: Jasna Góra w dobie potopu / pod red. Jana Golonki i Jerzego Żmudzińskiego. – Jasna Góra w Częstochowie, 2005. – S. 9–13
3207. Maryja w koronach od Jana Pawła II / Piotr Proszowski // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 35 s. 1
3208. „Matka Boża robi wam reklamę” / Izydor Matuszewski; rozm. przepr.
Lidia Dudkiewicz // Niedziela. – 2006, nr 19, s. 11
3209. Najstarsze źródła do historii Jasnogórskiej Hodegetrii / Wojciech Kurpik // W: Książę Władysław Opolczyk: fundator klasztoru Paulinów na Jasnej
338
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Górze w Częstochowie / red. Marceli Antoniewicz, Janusz Zbudniewek. – Warszawa, 2007. – S. 97–118
3210. Naszym sztandarem Jasnogórska Królowa / Eustachy Rakoczy // Jasna Góra. – 2006, nr 3, s. 34–35
3211. Nie bójcie się / Izydor Matuszewski // Niedziela. – 2005, nr 2 s. 8
3212. O pielgrzymowaniu w Polsce / Antoni Jackowski, Izabela Sołjan //
Niedziela. – 2006, nr 32, s. 14; nr 33 s. 14
3213. O ustrojowo-politycznych aspektach orderu Niepokalanego Poczęcia
i uznaniu Najświętszej Maryi Panny Królową Korony Polskiej / Jan Dzięgielewski // Studia Claromontana. – 2005, T. 23, s. 17–28
3214. Obraz i postać: znaczenia wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej /
Anna Niedźwiedź. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2005. – 310 s.: il.; 15 cm
3215. Paulini wśród kangurów: Sankturaium w Penrose Park / Robert Jasiulewicz // Jasna Góra. – 2007, nr 5 s. 15–19
3216. Peregrynacja Obrazu Jasnogórskiego w diecezji przemyskiej w kontekście
relacji państwo – Kościół // Studia Claromontana. – 2006, t. 24 s. 347–354
3217. Peregrynacja wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w duchowym krajobrazie Polski ku przyszłości (1957–2007): Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne Jasna Góra 4–5 maja 2007 / red. Zachariasz S. Jabłoński. – Jasna Góra–Częstochowa: „Paulinianum”, 2007. – 383 s.; 24 cm
3218. Pięćdziesiąt lat obecności Matki Jasnogórskiej na wzgórzach Pensylwanii / Marian Załęcki // Niedziela. – 2005, nr 26, s. 8–9
3219. Postać św. Barbary a nowicjacka duchowość paulińska / Bazyli Degórski // W: Przy źródle Jasnogórskiej Pani: materiały sympozjum na temat powrotu paulinów do klasztoru i kościoła św. Barbary / red. Jan Mazur. – Kraków,
2007. – S. 55–72
3220. Profetyczny wymiar obrony Jasnej Góry w nauczaniu kard. Stefana
Wyszyńskiego / Jerzy Lewandowski // W: Przesłanie jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry (1655) / red. Zachariasz S. Jabłoński. – Częstochowa, 2005. – S. 177–182
3221. Przyjechałem podziękować Matce Bożej / Rafał Blechacz; rozm.
przepr. Magda Nowak // Jasna Góra. – 2006, nr 1, s. 33–35
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
339
3222. Rola Jasnej Góry w pastoralno-psychologicznym doświadczaniu konwersji / Marek Tomczyk // Studia Claromontana. – 2005, T. 23, s. 165–182
3223. Śluby Królewskie / Jan Pach // Niedziela. – 2006, nr 9, s. 8
3224. Taborem do nieba / Marcin Choduń // Tygodnik Powszechny. – 2007,
nr 39 s. 11
Pielgrzymka Romów
3225. Tajemnicza obecność Matki Bożej w jasnogórskiej kaplicy / Marian
Załęcki // Niedziela. – 2005, nr 34 s. 9
3226. Teologia uprawiana przez mnie: metodologiczna i merytoryczna jej
specyfika / Tadeusz Dionizy Łukaszuk // Studia Claromontana. – 2007, T. 25
s. 647–667
3227. Trzeba uczynić wszystko, żeby tutaj była sprawowana modlitwa / Bogdan Waliczek; rozm. przepr. Izabela Tyras // Jasna Góra. – 2005, nr 4, s. 5–6
3228. w setną rocznicę ogłoszenia liturgicznego święta Matki Bożej Częstochowskiej / Gabriel Bartoszewski // Niedziela. – 2006, nr 34, s. 8
3229. W służbie ojczyźnie i Pani z Jasnej Góry: o życiu i pracach o. Wacława, kapucyna / Franciszek Ziejka // Alma Mater. – 2007, nr 94 s. 29–34
3230. Wizerunek wsławiony czcią / Jan Uryga // Źródło. – 2006, nr 35, s. 16
3231. Wokół kultu Matki Bożej Częstochowskiej na ziemi opolskiej / Jan
Kopiec // W: Książę Władysław Opolczyk: fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie / red. Marceli Antoniewicz, Janusz Zbudniewek. –
Warszawa, 2007. – S. 179–194
3232. Z Maryją „w sali na górze” / Benedykt XVI // Jasna Góra. – 2006, nr
4, s. 4–5
3233. Zakonnik na szerokich stepach / Marek Smeja; rozm. przepr. Robert
Jasiulewicz // Jasna Góra. – 2006, nr 1, s. 28–31
c) Dzieje do 1793 roku
3234. Jasna Góra w dobie potopu: Sanktuarium Matki Bożej za Wazów / Jan
Golonka, Jerzy Żmudziński // W: Jasna Góra w dobie potopu / pod red. Jana Golonki i Jerzego Żmudzińskiego. – Jasna Góra w Częstochowie, 2005. – S. 15–32
3235. Między Jasną Górą a Leśniowem; analiza stosunków finansowych
między władzami polskiej prowincji paulinów na Jasnej Górze a konwentem
340
ZBIGNIEW STAŃCZYK
w Leśniowie w XVIII wieku / Jacek Szpak // Magazyn Numizmatyczny. – 2006,
nr 34 s. 75–82
3236. O cudownych początkach Sanktuarium Jasnogórskiego / Jarosław
Kapsa // Puls Regionu. – 2007, nr 44 s. 12–13
3237. Paradoksy litewskiej fundacji dla klasztoru częstochowskiego / Andrzej Rachuba // Kwartalnik Historyczny. – 2007, nr 4 s. 35–41
Donacja zbiorowa z 1664 r.
3238. Paulini na przełomie XIV i XV wieku / Janusz Zbudniewek //
W: Książę Władysław Opolczyk: fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze
w Częstochowie / red. Marceli Antoniewicz, Janusz Zbudniewek. – Warszawa,
2007. – S. 119–178
3239. Paulini XVI i XVII wieku w dziele szerzenia kultu maryjnego / Janusz
Zbudniewek // Studia Claromontana. – 2005, T. 23, s. 103–132
3240. Pierwsza koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
w 1717 r. / Bruno Kubica // Studia Claromontana. – 2007, T. 25 s. 429–458
3241. Pilgrimage to images in the fifteenth century: the origins of the cult of
Our Lady of Częstochowa / Robert Maniura. – Woodbridge, Suffolk, UK; Rochester, NY: The Boydell Press, 2004. – VIII, 238 s.: il.; 24 cm
3242. Zagadnienia religijno-patriotyczne w literaturze jasnogórskiej do końca XVII wieku / Bożena Zakrzewska // Studia Claromontana. – 2007, T. 25
s. 459–624
Zob. też poz. 286
d) Dzieje w latach zaborów
3243. Jasna Góra na przełomie XIX i XX wieku / Janusz Zbudniewek // Kościół w Polsce. – 2003, T. 2 s. 111–127
3244. Jasna Góra w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku / Zachariasz S. Jabłoński // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego.
T. 2. W okresie niewoli 1793–1918 / pod red. Ryszarda Kołodziejczyka. – Częstochowa, 2005. – S. 165–196
3245. Jasna Góra w okresie niewoli narodowej / Janusz Zbudniewek //
W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 2. W okresie niewoli
1793–1918 / pod red. Ryszarda Kołodziejczyka. – Częstochowa, 2005. – S. 47–82
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
341
3246. Kasata klasztorów paulińskich na terenie Królestwa Polskiego w 1819
roku / Remigiusz Żmuda // Studia Claromontana. – 2007, T. 25 s. 353–428
3247. Śluby w okresie niewoli i u początku wolności / Jan Pach // Niedziela.
– 2006, nr 13 s. 10
e) Dzieje w latach 1918–1939
3248. Jasna Góra w II Rzeczypospolitej / Zachariasz S. Jabłoński // W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach Polski odrodzonej i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa,
2006. – S. 159–210
3249. Śluby Akademickie / Jan Pach // Niedziela. – 2006, nr 18, s. 10
f) Lata II wojny światowej
3250. Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej / Janusz Zbudniewek //
W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 3. W czasach Polski odrodzonej i drugiej wojny światowej / pod red. Ryszarda Szweda. – Częstochowa, 2006. – S. 461–490
3251. Tajne pielgrzymki jasnogórskie młodzieży akademickiej w latach
1940–1944 / Tadeusz Ulewicz // Alma Mater. – 2007, nr 94 s. 42–47
g) Paulini w latach 1945–1989
3252. A jednak idą... / Wojciech Bonowicz // Tygodnik Powszechny. – 2007,
nr 33 s. 1
3253. Akt poświęcenia sie Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi /
tekst zredagowany przez kard. Augusta Hlonda // Jasna Góra. – 2006, nr 5, s. 26–27
3254. Cud pod Jasną Górą: 50–lecie Ślubów Narodu / Bartłomiej Noszczak
// Tygodnik Powszechny. – 2006, nr 35 s. 11
3255. Diamentowy jubileusz Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej Górze 8 września 1946 r. / Zachariasz S. Jabłoński // Jasna Góra. –
2006, nr 5, s. 23–25
3256. Droga do Jasnogórskich Ślubów Narodu / Jan Pach // Niedziela. –
2006, nr 28, s. 12
3257. Eklezjalny i społeczny wymiar polskich Aktów Zawierzenia Maryi
w XX wieku / Bernadetta Miś // Studia Claromontana. – 2006, T. 24 s. 91–164
342
ZBIGNIEW STAŃCZYK
3258. Historia Nawiedzenia / Melchior Królik // Jasna Góra. – 2007, nr 4
s. 25–30; nr 5 s. 8–10
3259. Jak powstały Jasnogórskie Śluby Narodu / Maria Okońska // Niedziela. – 2006, nr 19 s. 10
3260. Jak powstawały Jasnogórskie Śluby Narodu / Maria Okońska // Niedziela. – 2006, nr 19 s. 10
3261. Jasna Góra na przełomie epok 1975–1989 / Zachariasz S. Jabłoński //
W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 4: Dzieje miasta
i klasztoru po 1945 roku / pod red. Krystyny Kersten. – Częstochowa, 2007. –
S. 397–466
3262. Jasna Góra w latach osiemdziesiątych – w okresie schyłku totalitaryzmu komunistycznego / Jozafat Mozga // Studia Claromontana. – 2006, T. 24
s. 237–298
3263. Jasnogórskie Śluby Narodu / Stefan Kardynał Wyszyński // Niedziela.
– 2006, nr 35, s. 8–9
3264. Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego / Stefan Wyszyński // Jasna Góra. – 2005, nr 4, s. 26–27
3265. Koronacja: Leśniów – 1967 / Instytut Pamięci Narodowej; Sankturaium Marki Bożej Leśniowskiej. – Bydgoszcz: „Koronis”, 2007. – 125 s.. [56]
s.tabl.: fot.; 21x23 cm
3266. Królowo Polski, przyrzekamy!: 50 lat Jasnogórskich Ślubów Narodu
Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego / Krzysztof Ptak // Jasna Góra. –
2006, nr 4, s. 24–25
3267. Królowo Polski, przyrzekamy!: Jasnogórskie Śluby Narody Polskiego
/ Jarosław Szarek, Joanna Szarkowa. – Kraków: Dom Wydawniczy „Rafael”,
2006. – 103 s.: il.; 30 cm
3268. Krótka historia nawiedzenia / Czesław Ryszka // Niedziela. – 2007 nr
17 s. 14–15
3269. Matka Boska Niechciana: o zatrzymaniu kopii Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej w 1966 roku / Adam Dziurok, Łucja Marek // Śląsk. – 2006,
nr 11 s. 13–17
3270. Myślał sobie Wyszyński... / Robert Jasiulewicz // Jasna Góra. – 2006,
nr 4 s. 28–29
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
343
3271. Pięćdziesiąta rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu / Jan Pach //
Niedziela. – 2006, nr 34, s. 10
3272. Pusty tron / Jerzy Eisler // Polityka. – 2006, nr 34, s. 60–61
Jasnogórskie Śluby Narodu
3273. Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 1956–1978? / Jan Żaryn //
W: Częstochowa: dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 4: Dzieje miasta
i klasztoru po 1945 roku / pod red. Krystyny Kersten. – Częstochowa, 2007. –
S. 275–318
3274. Sześćdziesiąta rocznica Poświecenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi / Jan Pach // Niedziela. – 2006, nr 22, s. 22
3275. Śluby czyli początek końca / Ewa Czaczkowska // Rzeczpospolita. –
2006, nr 198 s. A13
3276. U jej stóp: 25 lat Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej / Grzegorz Brożek.
– Tarnów: „Biblos”, 2007. – 163 s.: il.; 30 cm
3277. w sprawie podstępnego uwolnienia Obrazu Nawiedzenia Matki Bożej
Częstochowskiej w dniu 13 czerwca 1972 w świetle akt Służby Bezpieczeństwa
/ JZ // Studia Claromontana. – 2007, T. 25 s. 625–646
3278. Wielkie Śluby Narodowe / Jan Pach // Niedziela. – 2006, nr 5, s. 8
3279. Wypełniamy Jasnogórskie Śluby Narodu: na podstawie tekstu ks.
kard. Stefana Wyszyńskiego // Nasz Dziennik. – 2006, nr 101–126
3280. XXV lat Peszej Pielgrzymki kaszubskiej na Jasną Górę / Jan Perszon //
Zapiski Puckie. – 2006 nr 5 s. 177–188
3281. Zabezpieczenie operacyjne peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie dekanatów Suwałki Północ i Południe oraz Sejny (15.08–
9.09.1986) w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa / Waldemar Wilczewski // Rocznik Augustowsko-Suwalski. – 2006, T. 6 s. 39–45
3282. Złoty Jubileusz Jasnogórskich Ślubów Narodu / Robert Łukaszuk //
Niedziela. – 2006, nr 36, s. 8
3283. Złoty rozdział dziejów: nawiedzenia Jasnogórskiej Bogarodzicy / Zachariasz Jabłoński // Niedziela. – 2007, nr 34 s. 10–11
344
ZBIGNIEW STAŃCZYK
h) Paulini po 1989 roku
3284. Benedykt już tu był / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 121, dod. s. 1
3285. Benedykt XVI w Domu Matki na Jasnej Górze / Katarzyna Woynarowska, Robert Łukaszuk // Niedziela. – 2006, nr 23 s. 14
3286. Cały dzień z papieżem / Wioleta Bąk, Aneta Nawrot, Olga Trojak, Dorota Steinhagen, Tomasz Haładyj, Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 123, s. 3–5
3287. Czas pielgrzymowania / Aleksander Wierny // Aleje 3. – 2007, nr 62 s. 9–10
3288. Czy Pan Jezus się pomylił / Stanisław Jarosz; rozm. przepr. Dorota
Skibińska // Niedziela. – 2007, nr 34 s. 10–11
Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia
3289. Demonologia ducha: konferencja egzorcystów na Jasnej Górze // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 31 s. 4
3290. Giganci wiary przeciw imperium zła: sympozjum europejskie na Jasnej Górze / Leszek Cichobłaziński // Niedziela. – 2006, nr 22, s. 25
3291. Gospodarka musi być moralna: XXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy / Jerzy Pawlas // Tygodnik Solidarność. – 2006, nr 39 s. 14–18
3292. Inwestycja w Pana Boga: idzie pielgrzymka / Martyna Burda // Polityka. – 2005, nr 32, s. 20–22
3293. Kadeci II RP w Częstochowie / Sławomir Błaut // Niedziela. – 2007,
nr 26 dod. Częst. s. VII
3294. Kalendarium jasnogórskie roku 2005 / Ignacy Rękawek // Niedziela. –
2005, nr 8 s. 9
3295. Kalendarium jasnogórskie w 2006 r. / Ignacy Rękawek // Niedziela. –
2006, nr 8, s. 10
3296. Kresowiacy u stóp Madonny / Marcin Hałaś // Gazeta Polska. – 2007,
nr 30 s. 22
3297. Matka Boża czuwa, a ludzie ze swej strony starają się niczego nie zaniedbać / Jan Wątroba; rozm. przepr. Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 118, s. 4
Przygotowania do wizyty Benedykta XVI
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
345
3298. Ojciec Święty Benedykt XVI w obiektywie częstochowskich fotoreporterów: Czestochowa 26 maja 2006 / oprac. Zbigniew Burda. – Częstochowa:
Muzeum Częstochowskie, 2006. – [72] s.: fot.; 24x25 cm
3299. Opleść różańcem cały świat / Małgorzata Bochenek, Łukasz Korzeniowski // Nasz Dziennik. – 2006, nr 135, s. 16–17
Pielgrzymka Podwórkowych Kół Różańcowych
3300. Ot, rozmowa / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2005, nr 94, s. 1
Joseph Ratzinger na Jasnej Górze w maju 2002 r.
3301. Pątnicy ruszyli na Jasna Górę / Artur Grabarczyk // Dziennik. – 2006,
nr 82, s. 16
3302. Pielgrzymka przewodników turystycznych / Jan Wacław Derejczyk //
Niedziela. – 2006, nr 9 s. 26
3303. Pierwsza Studencka Pielgrzymka Konna Rzeszów–Częstochowa Wydziału Wychowania Fizycznego UR / Jarosław Hubert // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. – 2005, T. 8 z. 3/4 s. 198–200
3304. Policjanci na Jasnej Górze / Marian Duś // Niedziela. – 2005, nr 42 s. 26
3305. Przesłanie jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry / Anna
Wyszyńska // Niedziela. – 2005, nr 6, s. 8–9
3306. Przyjęci do paulińskiej konfraterii // Jasna Góra. – 2006, nr 3, s. 38–40
3307. Rok Rodziny u Leśniowskiej Matki / Anna Wyszyńska // Niedziela. –
2006, nr 29, dod. Częst., s. IV
3308. Siedem krzyży przeszłości i teraźniejszości: świat pracy na Jasnej Górze / Stanisław Tomoń // Niedziela. – 2006, nr 40, s. 8
3309. Solidarni po 25 latach / Stanisław Tomoń // Niedziela. – 2005, nr 40 s. 10
3310. Spotkaliśmy Piotra // Jasna Góra. – 2006, nr 4, s. 5–6
3311. Spotkania AA na Jasnej Górze / Sylwia Bielecka // 7 Dni. – 2005, nr 22, s. 7
3312. Szpakowisko leci na Jasną Górę: pielgrzymka w rytmie bębnów / Weronika Milczewska // Tygodnik Powszechny. – 2007, nr 33 s. 8
3313. Świat pracy na Jasnej Górze // Gazeta Solidarna. – 2006, nr 207, s. 1,7
346
ZBIGNIEW STAŃCZYK
3314. U Leśniowskiej Patronki Rodzin / Anna Wyszyńska // Niedziela. –
2006, nr 15 s. 14–15
3315. Wizyty na Jasnej Górze / Łukasz Sośniak // Gazeta Częstochowska. –
2005, nr 18, s. 6
Papież Benedykt XVI
3316. Z Warszawy na Jasną Górę / Remigiusz Malinowski // Niedziela. –
2006, nr 32, s. 8–9
3317. Zaproszenie na pątnicze drogi 2005: słowo przeora Jasnej Góry / Bogdan Waliczek // Niedziela. – 2005, nr 27, s. 9
3318. Został w naszych sercach: papież Benedykt XVI na Jasnej Górze / Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 103 s. 10–11
Zob. też poz. 2395
XVII.3 Związki Ojca Świętego Jana Pawła II z Jasną Górą i Częstochową
3319. Był tu sześciokrotnie: częstochowskie etapy pielgrzymek papieskich /
oprac. Ryszard Baranowski // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 14, s. 16–17
3320. Częstochowa płacze // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 78, s. 2–3
3321. Jan Paweł II przez młodzież pisze nowy rozdział swojej historii: Jubileusz VI Światowego Dnia Młodzieży / Robert Łukaszuk, Elżbieta Krawczyk //
Niedziela. – 2006, nr 35, s. 3
3322. „Niech nasza droga będzie wspólna” / Paweł Maciaszek // Niedziela. –
2005, nr 16, dod. s. III
3323. Niezwykłe audiencje / Marian Lubelski, Częsław Ryszka; przedm. Stanisław Dziwisz. – Jasna Góra – Kraków: „Paulinianum”, 2007. – 135 s.: il.; 29 cm
3324. Od maryjności rycerskiej przeora Augustyna Kordeckiego do odpowiedzialnej maryjności Jana Pawła II / Zygmunt Zimowski // W: Przesłanie jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry (1655) / red. Zachariasz S. Jabłoński. – Częstochowa, 2005. – S. 99–137
3325. Ojciec Święty w Częstochowie / oprac. tdc // Życie Częstochowskie. –
2005, nr 65, s. 4–5
3326. On tu był w swoim domu / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2005, nr 82, s. 16
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
347
3327. Ostatnie wotum / Aneta Nawrot // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2005, nr 89, s. 1
Korony Obrazu Matki Bożej, dar Jana Pawła II
3328. Papież dla Częstochowy, Częstochowa dla Papieża / AS // Gazeta
Częstochowska. – 2005, nr 15, s. 2
3329. Przesłanie Jana Pawła II na Jubileusz 350-lecia Cudownej Obrony Jasnej Góry // Jasna Góra. – 2005, nr 3, s. 5
3330. Spotkania, które pozostawiły ślad dobra / Tadeusz Wrona; rozm.
przepr. Paweł Maciaszek // Niedziela. – 2005, nr 18 dod. Częst. s. IV
3331. Tak wiele mówiły mi słowa...: papieskie wystąpienia podczas pielgrzymek do Częstochowy // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 83, s. 16
3332. Udział Jana Pawła II w tworzeniu teologii „nowego rozdziału w dziejach Pani Jasnogórskiej na ziemi polskiej” / Wacław Depo // Jasna Góra. –
2007, nr 4 s. 22–25
3333. Wielka modlitwa przy sercu Matki // Jasna Góra. – 2005, nr 3, s. 6–7
3334. Więź Jana Pawła II z Częstochową i Diecezją Częstochowska / Jan
Związek // Res Academicae. – 2005, nr 4, s. 20–26
3335. Więź Jana Pawła II z Częstochową i diecezją częstochowską / Jan
Związek // Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 7–20
3336. Wpisany w Jasną Górę / Szczepan Z. Jabłoński // Alma Mater. – 2007,
nr 94 s. 47–51
3337. Zostanie z nami: wspomnienia ze spotkań z Ojcem Świętym / Urszula
Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 65, s. 6
XVII.3. Duchowieństwo
Abramek Rufin
3338. Człowiek jasnogórski: Ojciec Rufin Abramek / red. Zachariasz S. Jabłoński, Krystyna Tymińska. – Jasna Góra–Częstochowa: „Paulinianum”, 2005.
– 4245 s., [8] s.tabl.: il.; 25 cm
Banasiuk Stanisław
3339. Pejzaż z zakonnikiem w tle / Stanisław Banasiuk; rozm. przepr. Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 187, s. 4
348
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Bareła Stefan
3340. Trzeci Ordynariusz Częstochowski bp Stefan Bareła / Paweł Maciaszek // Niedziela. – 2005, nr 42, dod. Częst., s. II
Boniewicz Edmund
3341. Miłosierdzie Boże będę wyznawał przez całą wieczność: pożegnanie
ks. Edmunda Boniewicza SAC / Elżbieta Krawczyk, Katarzyna Woynarowska //
Niedziela. – 2006, nr 21 s. 14
3342. Sługa użyteczny / Maria Żmigrodzka // Niedziela. – 2006, nr 47 s. 30
3343. W służbie Bożego Miłosierdzia: w 60 rocznicę święceń kapłańskich /
przyjaciele // Niedziela. – 2005, nr 23, s. 17
Chwał Czesław
3344. Adwent jego życia zakończył się / Jadwiga Pietrzak // Niedziela. –
2005, nr 51 dod. Częst. s. VI
3345. Ks. Czesław Chwał / Jadwiga Pietrzak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 258, s. 4
Długosz Antoni
3346. Biskup co tańczy i śpiewa / Antoni Długosz; rozm. przepr. Tadeusz
Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 41, s. 5
3347. Biskup od dzieci Kawalerem Orderu Uśmiechu / Mira Bodak // Niedziela. – 2007, nr 5 s. 12
3348. Biskup serca i uśmiechu / Antoni Długosz; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 4/5 s. 4
3349. Biskup z marginesu / Barbara Gruszka-Zych // Żyć Ewangelią. – 2007,
nr 9/10 s. 17
3350. Biskup z telewizji: o udziale w programie „Ziarno” rozmawiamy z ks.
bp. Antonim Długoszem / rozm. Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2006,
nr 40 s. 5
3351. Chrześcijanin tańczy, biskup Długosz śpiewa / Stanisław Jasionek //
Niedziela. – 2007, nr 6 s. 26
3352. Dzieci mówią do mnie: Dziadku / Antoni Długosz; rozm. przepr. Violetta Gradek // Dziennik Zachodni. – 2007, nr 22 s. 18
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
349
3353. Narzędzie Pana Boga / Antoni Długosz; rozm. przepr. Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 240 s. 5
3354. Nie dręczmy dzieci pacierzem / Antoni Długosz; rozm. przepr. Aleksandra Klich, Jacek Noszczyk // Wysokie Obcasy. Dodatek „Gazety Wyborcze”". – 2006, nr 21 s. 35–41
3355. Order Uśmiechu dla biskupa Antoniego Długosza / Agnieszka Kolbe //
Życie Częstochowskie. – 2007, nr 6 s. 1,3
3356. Służyć z radością / z księdzem biskupem Antpnim Długoszem rozm.
ksiądz Stanisław Jasionek. – Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2006. – 147
s., 16 s. tabl.: il; 21 cm
3357. Taniec z biskupem / Antoni Długosz; rozm. przepr. Aleksandra Klich
// Tygodnik Powszechny. – 2007, nr 41 s. 6
3358. Telewizyjna przygoda „Biskupa od dzieci” / Antoni Długosz; rozm.
przepr. Piotr Zaborski // Niedziela. – 2006, nr 10, s. 17
3359. Z uśmiechem na co dzień: z JE księdzem biskupem Antonim Długoszem / rozm. Magdalena Stawarska // Nasz Dziennik. – 2007, nr 18 s. 5
Dumała Marian
3360. Mundur zamienił na sutannę / Wojciech Mścichowski // Niedziela. –
2006, nr 52 dod. Częst. s. VII
Gąsiorowski Marian
3361. Kapłański jubileusz w Krzepicach / Paweł Maciaszek // Niedziela. –
2006, nr 2 dod. Częst. s. V
3362. Wierny Ewangelii, Kościołowi i Ojczyźnie / Bogdan Napieraj // Niedziela. – 2007, nr 40 dod. Częst. s. VII
Goliński Zdzisław
3363. Wspominamy biskupa Zdzisława Golińskiego / Ireneusz Skubiś //
Niedziela. – 2005, nr 30 dod. Częst. s. I
Gołdonowski Andrzej
3364. Piśmiennictwo o. Andrzeja Gołdonowskiego w dziedzinie propagowania kultu maryjnego / Grzegorz Prus // Studia Claromontana. – 2005, T. 23,
s. 133–142
350
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Guzik Stanisław
3365. Jego dzieło nie umarło / Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. –
2006, nr 44 s. 6
Kosiak Paweł
3366. Nie zapomnijmy...: O. Paweł Kosiak (1916–1997) / Grzegorz Prus //
Jasna Góra. – 2007, nr 3 s. 45
Kubina Teodor
3367. Czytelnia Jasnogórska 1941 r. / August Bojakowski // Jasna Góra. –
2007, nr 5 s. 37
3368. Dobre dzieło, które Bóg rozpoczął / Paweł Maciaszek // Niedziela. –
2005, nr 40 dod. Częst. s. IV
Łodziński Roman
3369. Srogi ksiądz, dobry ksiądz / Aneta Nawrot // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 297, s. 7
Malczewska Wanda
3370. Świątobliwa Wanda Malczewska na Jasnej Górze / Bogumił Schab //
Jasna Góra. – 2007, nr 1 s. 38–41
Mańkowski Benwenuto
3371. Zapomniany ksiądz powstaniec / Tadeusz Loster // Almanach Częstochowy. – 2006, [t. 15] s. 97–105
Marchewka Antoni
3372. Wspomnienia o Częstochowie / Władysław Bartoszewski // Niedziela.
– 2006, nr 53 s. 16
Matras Tadeusz
3373. Śp. ks. prałat dr Tadeusz Matras / Stanisław Włodarczyk // Częstochowskie Studia Teologiczne. – 2006 T. 34 s. 241–242
Metler Bonawentura
3374. Bonawentura Metler – pionier częstochowskiej astronomii / Marian
Głowacki // Ziemia Częstochowska. – 2006, T. 33 s. 25–33
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
351
3375. Ks. Bonawentura Metler jako duszpasterz (1866–1939) / Jan Związek
// Ziemia Częstochowska. – 2006, T. 33 s. 13–23
Mężnicki Józef
3376. Ksiądz Józef Mężnicki (1876–1940) / oprac. na podstawie tekstu Jerzego Muchy // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 46, s. 11
Mizera Stefan
3377. Ks. dr Stefan Mizera (1924–2002): wspomnienie / Edward Szostak //
Życie Częstochowskie. – 2005, nr 64, s. 7
Mondry Wojciech
3378. Ks. Wojciech Mondry (1887–1969) pierwszy redaktor „Niedzieli” /
Mariusz Frukacz // Niedziela. – 2007, nr 47 dod. Częst. s. V
Mońka Zenon
3379. Serdeczny kapłan / Marian Duda // Niedziela. – 2007, nr 2 dod. Częst. s. IV–V
Musiel Franciszek
3380. Moje spotkania z ks. Franciszkiem Musielem / Witold Hupka // Niedziela. – 2006, nr 48–50 dod. Częst. s. VI
Ojrzyński Tadeusz
3381. Dobry kapłan / Mariusz Frukacz // Niedziela.. – 2007, nr 6 dod. częst. s. VI
Pazera Wojciech
3382. Ks. Wojciech Jan Pazera (1945–2007) / Jan Związek // Res Academicae. – 2007, nr 1 s. 15–17
3383. Ks. Wojciech Pazera (1945–2007): Częstochowianin – duchowny i
pracownik naukowy / Jan Związek // Ziemia Częstochowska. – 2007, T. 34
s. 261–285
Raczyński Kajetan
3384. Odważny obrońca Jasnej Góry o. Kajetan Raczyński / Janusz Zbudniewek // Nasz Dziennik. – 2007, nr 29 s. 23–24
Raczyński Zenon
3385. Kapłan trudnych czasów / Dorota Steinhagen // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 16 s. 4
352
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Rybicki Stanisław Romuald
3386. Przykład pięknego życia / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 205, s. 7
3387. Dobrzy, mądrzy ludzie żyją wiecznie / Lidia Dudkiewicz // Niedziela.
– 2006, nr 44, s. 31
3388. Śp. Brat Stanisław Romuald Maria Rybicki / Zdzisław Wójcik // Częstochowskie Studia Teologiczne. – 2006, T. 34 s. 247–248
Skubiś Ireneusz
3389. Statuetka św. Maksymiliana dla redaktora naczelnego „Niedzieli” /
Anna Cichobłazińska // Niedziela. – 2005, nr 24, s. 13
Stanisław z Oporowa
3390. Per crucifixum dico vobis...: rzecz o Stanisławie z Oporowa (1501–
1552) / Mariusz Matuszewski // Christianitas. – 2006, nr 29/30 s. 185–195
Szulc Zofia
3391. Matka Zofia Szulc CR: świadek Zmartwychwstania / Mariusz Frukacz
// Niedziela. – 2005, nr 14, dod. s. V
Szwagrzyk Tadeusz
3392. Tadeusz Szwagrzyk: wspomnienie / Henryk Wydmuch // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 4 s. 6
Troczyński Kazimierz
3393. Niech te ręce dalej błogosławią / Wojciech Mścichowski // Niedziela.
– 2007, nr 5 dod. Częst. s. V
Ułamek Grzegorz
3394. Kapłan i człowiek kultury / Andrzej Przybylski // Niedziela. – 2005,
nr 30, dod. Częst., s. III
3395. Ks. Grzegorz Ułamek (1973–2005) / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2007, 130 s. 6
3396. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci / Łukasz Sośniak // Gazeta
Częstochowska. – 2005, nr 27, s. 7
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
353
Waliczek Bogdan
3397. Ojciec wspólnoty: o. Bogdan Waliczek nowym przeorem Jasnej Góry
/ Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 88, s. 4
Wilk Jan
3398. Wspomnienie o śp. ks. Janie Wilku / Stanisław Gasiński // Częstochowskie Studia Teologiczne. – 2006, T. 34 s. 243–246
Zaborski Piotr
3399. Chcę być tam, gdzie są „moi” ludzie / Piotr Zaborski // Niedziela. –
2006, nr 5 dod. Częst. s. VIII
3400. Duszpasterz od kultury / TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005,
nr 280 s. 2
Związek Jan
3401. Ks. Prof. dr hab. Jan Związek – honorowy członek WTN / Jan Książek
// Rocznik Wieluński. – 2006, T. 6 s. 157–161
XVII.5. Inne wyznania
Kościół Ewangelicko-Augsburski
3402. Cmentarz ewangelicko-augsburski w Czestochowie: przewodnik biograficzny / Juliusz Sętowski. – Czestochowa: Muzeum Częstochowskie, 2006. – S. 13–
64: Udział częstochowskich ewangelików w życiu miasta w XIX i XX wieku
3403. Ewangelicy Częstochowianie / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2007, nr 115 s. 4
Mariawici
3404. O parafii mariawickiej w Gniazdowie / Andrzej Siwiński // Gazeta
Częstochowska. – 2006, nr 37, s. 4
3405. Parafia Mariawicka w Gniazdowie / Tadeusz Władysław Ratajczyk //
Almanach Ziemi Koziegłowskiej. – 2005 s. 97–108
Judaizm
3406. Blisko, coraz bliżej / Marek Mamoń // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 13, s. 1
Chasydzi w Lelowie
354
ZBIGNIEW STAŃCZYK
3407. Chasydyzm czy chasydyzmy?: główne aspekty dziejów mistyki żydowskiej na ziemiach polskich / Michał Galas // W: Żydzi lelowscy: obecność
i ślady / pod red. Michała Galasa i Mirosława Skrzypczyka. – Kraków: „Austeria”, 2006. – S. 47–64
3408. Chasydzi tańczą / Janusz Strzelczyk // Dziennik Zachodni. – 2007 nr 22 s. 4
3409. Chasydzi w Częstochowie: źródła do dziejów chasydyzmu w centralnej
Polsce / oprac. Marcin Wodziński // Studia Judaica. – 2005, T. 15, s. 279–301
3410. Goście cadyka Lelowera / fot. Grzegorz Misiak // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 34, s. 5
3411. Modlitwa za cadyka / fot. Adam Tuchliński // Newsweek. – 2006, nr 7, s. 4–5
3412. Rabin Nachum Asz / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 196, s. 8
3413. „Razem” z Dawidem Lelowerem / Mirosław Skrzypczyk // W: Żydzi
lelowscy: obecność i ślady / pod red. Michała Galasa i Mirosława Skrzypczyka.
– Kraków: „Austeria”, 2006. – S. 65–74
3414. Widzenie świata według chasydów / tekst i zdjęcia Zbigniew Burda //
Aleje 3. – 2006, nr 54 s. 36–39
3415. Zyski z tradycji / Wioleta Bąk // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 31 s. 1
Sekty i ruchy religijne
3416. Bombardowanie miłością: Częstochowa zagrożona przez sekty? / Łukasz Sośniak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 31 s. 11
XVIII. Książka i czytelnictwo. Biblioteki. Archiwa
XVIII.1. Ruch wydawniczy
3417. Biblia dla każdego: Pismo Święte przetłumaczone na nowo w Częstochowie / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 229, s. 4–5
Edycja Towarzystwa św. Pawła
3418. Drukarnia Szyszkowskich w Częstochowie w latach 1827–1847 / Henryk Czerwień // Studia Claromontana. – 2005, T. 23, s. 589–620
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
355
3419. Spotkanie autorów serii „Nowy Komentarz Biblijny” do ksiąg Nowego Testamentu / Mariusz Rosik // Collectanea Theologica. – 2006, nr 1 s. 195
Edycja św. Pawła
3420. System RICOH w Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne SA /
Andrzej Olesiak // Poligrafika. – 2005, s. 54–55
3421. Testament Pawła Szyszkowskiego / Elżbieta Surma-Jończyk // Ziemia
Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 191–196
XVIII.2. Księgarstwo
3422. Antykwariaty – czy zmierzch książki? / Waldemar Gaiński // Aleje 3.
– 2005, nr 50, s. 52–53
3423. Książka – wspólna pasja Władysława i Mieczysławy Biegańskich /
Elżbieta Surma-Jończyk // W: Władysław Biegański (1857–1917): częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik / pod red. Juliusza Sętowskiego. – Częstochowa, 2007. – s. 111–122
3424. Nieznane kolektarze kartuzów / Szymon Fedorowicz // Ruch Biblijny
i Liturgiczny. – 2005, nr 1 s. 57–82
XVIII-wieczne modlitewniki z Gidel
3425. Papiernia w Kopcu koło Białej / Jadwiga Siniarska–Czaplicka //
W: Historia papiernictwa w Przeglądzie Papierniczym w latach 1950–2000. –
Łódź, 2006. – S. 120
3426. Promocje nowych wydawnictw // Res Academicae. – 2005, nr 1, s. 8–14
3427. Swoboda połączona z kulturą: Empik – miejsce z klimatem / Urszula
Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 153, s. 3
Dni Książki
3428. Dni Książki w Częstochowie // Aleje 3. – 2006, nr 55, s. 6–7
3429. Książki w natarciu: IV Regionalne Dni Książki / Anna Ściebior // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 88, s. 9
3430. Kup pan książkę / Halina Piwowarska // Gazeta Częstochowska. –
2005, nr 20/21, s. 5
3431. Literatura i sztuka: IV Regionalne dni Książki // Gazeta Wyborcza
Częstochowa. – 2006, nr 104 dod. Co Jest Grane s. 2
3432. Piąte Dni Książki / Aleksander Wierny // Aleje 3. – 2007, nr 61 s. 10–12
356
ZBIGNIEW STAŃCZYK
3433. Słowo i obraz: V Dni Książki // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2007, nr 103 s. 5
3434. Święto książki / Łukasz Stacherczak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 20, s. 5
XVIII.3. Czasopiśmiennictwo
3435. A nam ciągle nie jest wszystko jedno / Ireneusz Skubiś; rozm. przepr.
Anna Przewoźnik, Marcin Maranda // Niedziela. – 2006, nr 16 s. 18–19
3436. Cele Akcji Katolickiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego
na łamach „Młodzieży Katolickiej” / Agnieszka Bajor // Studia Bibliologiczne. –
2005, T. 15, s. 66–81
3437. Elementy jasnogórskie w radykalnej prasie ludowej na przałomie XIX
i XX wieku / Tadeusz Krawczak // Studia Claromontana. – 2006, T. 24 s. 51–62
3438. Exkluziv / Sławomir Burszewski // Aleje 3. – 2005, nr 50, s. 55
3439. Fenactil Nootropil Exkluziv 1991–1994: [reprint z odbitek kserograficznych pism Fenactil Nootropil ze zbiorów Pawła Dunin-Wąsowicza] / wstęp
Sławomir Burszewski. – Warszawa: „Lampa i Iskra Boża”, 2005. – 296 s.; 22 cm
3440. Gazeta jest potrzebna: jubileusz „Głosu Hutnika” / Iwo Mandrysz;
rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 3 s. 4
3441. Misja Polski / Czesław Ryszka; rozm. przepr. Urszula Giżyńska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 32, s. 4
3442. Młodzi zdolni dziennikarze: przegląd gazet szkolnych / UM // Życie
Częstochowskie. – 2006, nr 91 s. 4
3443. Na 80-lecie „Niedzieli” / Ireneusz Skubiś // Niedziela. – 2006, nr 34, s. 11
3444. Nasz dziennikarz premierem // Niedziela. – 2005, nr 50, s. 15
Kazimierz Marcinkiewicz
3445. Nasze miasto nasza „Gazeta” // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2006, nr 106 wkładka s. 1–4
3446. Niech „Niedziela” zdobywa świat dla Boga / Stanisław Nowak // Niedziela. – 2006, nr 39 s. 8
3447. Niedziela: prezent od Pana Boga / Ireneusz Skubiś; rozm. przepr. Milena Kindziuk // Niedziela. – 2006, nr 38, s. 8–11
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
357
3448. Sześćdziesiąt lat temu / Wep // Puls Regionu. – 2005, nr 13, s. 12
„Przemiany” – dodatek literacki „Głosu Narodu”
Zob. też poz. 3378
XVIII.4. Biblioteki. Czytelnictwo
3449. Bibliotekarze / Anna Wojtysiak // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 44, s. 3
3450. Biblioteki kościelne w archidiakonacie wieluńskim w świetle wizytacji
XVI–XVII w. / Sławomir Zabraniak // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. –
2005, s. 361–372
3451. By biblioteka nie stała pusta: bibliotekarze rozmawiali o swoich problemach / Agnieszka Ślęzak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 209, s. 2
3452. Działalność Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich: III Forum Bibliotekarzy / Renata Sowada // Opolski Przegląd Edukacyjny. – 2006, nr 2, s. 108–110
3453. Działalność Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich / Małgorzata Antosiewicz [i in.] // Biuletyn Edukacyjny. – 2006, nr 9 s. 66–67
3454. Działalność częstochowskiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w roku szkolnym 2004/2005 / Renata Sowada // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2005, nr 4 s. 13
3455. Dziesięć lat Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Polskich w Częstochowie / Renata Sowada // Almanach Częstochowy. – 2007,
[T. 16] s. 274–282
3456. Informacja biblioteczna o regionie / Agata Arkabus // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 4, s. 3–6
3457. Jurajski oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie / Renata Sowada // Ziemia Częstochowska. – 2007, T. 34
s. 299–304
3458. Komputer zamiast bajki: dzieci czytają coraz mniej książek / Urszula
Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 104 s. 5
3459. Nie ma pieniędzy na książki: powiat częstochowski pod względem
czytelnictwa zajmuje ostatnie miejsce w województwie śląskim / Anna Knapik–
Beśka // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 5 s. 4
358
ZBIGNIEW STAŃCZYK
3460. Regionalne źródła wiedzy dla nauczycieli w częstochowskich bibliotekach / Agata Arkabus // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 1
s. 19–21
3461. Regulamin aktywu bibliotecznego w szkole podstawowej nr 2 w Kłobucku / Joanna Sosnowska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 3
s. 90–92
3462. Sekcja bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie / Renata
Sowada // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 2 s. 78–79
3463. Spotkanie bibliotekarzy / AK // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 208 s. 4
3464. Spór w bibliotece / Jarosław Kapsa // Puls Regionu. – 2007, nr 45–46 s. 10–11
Biblioteka Towarzystwa Szerzenia Wiedzy
3465. Spragnieni nowoczesnej biblioteki / ASK // Życie Częstochowskie. –
2005, nr 54, s. 5
Forum „Bibliotekarze wobec wyzwań współczesności”
3466. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich z wizytą
w Szwajcarii / Wanda Bajor // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 4 s. 69–73
3467. Trzecie Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie / Renata
Sowada // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 4 s. 78–79
3468. Tydzień bibliotek szkolnych / Renata Sowada // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 4 s. 75–76
3469. Więcej czytać: forum bibliotekarzy / Renata Sowada; rozm. przepr.
Elżbieta Nowak // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 49 s. 7
3470. Zbiory biblioteki / Maria Dyła // Rocznik Muzeum w Częstochowie. –
2005, T. 7 s. 167–175
3471. Zbiory częstochowskich bibliotek częstochowskich szkół wyższych
wspólnym zasobem regionu / Alicja Paruzel, Małgorzata Jaglarz, Olga Sztajner
// Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Elektrotechnika. – 2005, z. 19,
s. 101–104
3472. Źródła informacji o czasopismach naukowych w bibliotekach regionu
i ich wykorzystanie / Barbara Barańska-Malinowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Elektrotechnika. – 2005, z. 19, s. 105–109
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
359
Biblioteka Publiczna im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie
3474. Biblioteka we wspomnieniach / oprac. Barbara Szymańska // Gazeta
Częstochowska. – 2007, nr 48 s. 3
3475. Bibliotekarstwo kiedyś, dziś, w przyszłości: jubileusz 90-lecia Biblioteki
Publicznej w Częstochowie / ŁuGi // Gazeta Częstochowska. – 2007, nr 50 s. 5
3476. Biblioterapia – sposób na duże problemy małego człowieka / Ilona
Kowalska; rozm. Kamila Kufel // Gazeta Częstochowska. – 2005 nr 46 s. 5
3477. Cięcie po książkach: biblioteka hutnicza walczy o przyszłość / Monika
Jaremko-Siarska // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 258 s. 3
3478. Dzieje Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego: samorządowa instytucja kultury 1999–2007 / Bogdan Hennig // Aleje 3. – 2007, nr 64
s. 22–23
3479. Dzieje Biblioteki Publicznej im. dra Władysława Biegańskiego. Cz. 1:
Pierwsze lata działalności; Cz. 2: Lata intensywnego rozwoju / Waldemar Tyras
// Aleje 3. – 2007, nr 59 s. 31–33; nr 60 s. 30–32
3480. Dzieje Biblioteki Publicznej im. dra Władysława Biegańskiego: Biblioteka wojewódzka / Bogdan Hennig // Aleje 3. – 2007, nr 63 s. 29–39
3481. Dziewięćdziesiąt lat Biblioteki Publicznej / fot. Zbigniew Burda // Aleje 3. – 2007, nr 64 s. 20–21
3482. Einstein w książkach i na obrazach / MG // Życie Częstochowskie. –
2005, nr 224, s. 4
3483. Jubileusz mały przed wielkim / TP // Gazeta Wyborcza Częstochowa.
– 2005, nr 64 s. 2
3484. Kto dziś czyta? / Ewa Derda; rozm. Halina Piwowarska // Gazeta Częstochowska. – 2005, nr 19 s. 7
3485. Leczenie książkami: biblioterapia jest już stosowana w Częstochowie /
Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. 2006, nr 8, s. 7
3486. Nowa biblioteka // Aleje 3. – 2006, nr 56 s. 48
Filia nr 14
3487. Początki bez pieczątki / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2007, nr 286 s. 4
360
ZBIGNIEW STAŃCZYK
3488. Potrzebny komornik?: jak biblioteki radzą sobie z niesumiennymi czytelnikami / Marta Górska // Życie Częstochowskie. – 2005, nr 19, s. 4
3489. Powstanie i zarys rozwoju Biblioteki im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie w latach 1917–1998 / Agata Arkabus // Ziemia Częstochowska. – 2005, t. 32 s. 133–145
3490. Radni nie chcą książek / Adam Świerczyński // Życie Częstochowskie.
– 2007, nr 10 s. 1,3
3491. Skarby z biblioteki / Tadeusz Piersiak // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2006, nr 107, s. 3
3492. Święto bibliotekarzy // Życie Częstochowskie. – 2007, nr 229 s. 4
Zob. też poz. 1513, 1519, 1526
Biblioteki Publiczne w regionie częstochowskim
3493. Kłobuck ponad prawem / Renata Kluczna // 7 Dni. – 2006, nr 22, s. 3
Problem powołania biblioteki powiatowej w Kłobucku
Biblioteka Jasnogórska
3494. Arcydzieła sztuki drukarskiej w kolekcji Biblioteki Jasnogórskiej / Leonard Ogierman // Jasna Góra. – 2007, nr 1 s. 31–32; nr 2 s. 24–25; nr 3 s. 37–38
3495. Drukarze i nakładcy częstochowskich inkunabułów / Leonard Ogierman. – Katowice: Koło Naukowe Sodalitas Bibliologica Silesiana, 2005. – 143
s.: il.; 24 cm
3496. Historia drukarstwa: z jasnogórskich inkunabułów / Leonard Ogierman // Jasna Góra. – 2006, nr 3 s. 32–33; nr 4 s. 38; nr 5 s. 38–39
3497. Konserwacja księgozbioru jasnogórskiego: problemy fizykochemiczne
i mikrobiologiczne / Leonard Ogierman, Tamara Domanic // Książnica Śląska. –
1998/1999 [druk. 2004] s. 41–57
3498. Libri medici Biblioteki Jasnogórskiej / Małgorzata Korzekwa //
W: Medycyna i farmacja XIX i XX wieku / red. Roman Meissner. – Poznań,
2007. – S. 202–204
3499. Najstarsze druki biblijne w kolekcji Biblioteki Jasnogórskiej / Leonard
Ogierman // Jasna Góra. – 2007, nr 4 s. 34–35
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
361
3500. Paulińskie biblioteki barokowe / Leonard Ogierman // Jasna Góra. –
2006, nr 2, s. 20–21
Zob. też poz. 1760
Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
3501. Biblioteczne wsparcie młodych przedsiębiorców regionu / Agnieszka
Majewska, Mariola Szyda // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej.
Elektrotechnika. – 2005, z. 19, s. 113–115
3502. Czasopisma – co Biblioteka oferuje, a czego student poszukuje? (wyniki badań) / Barbara Barańska-Malinowska, Urszula Knop // Politechnika Częstochowska. – 2006, nr 30, s. 15–17
3503. Modernizacja czytelni Wydziału Zarządzania / Agnieszka Majewska,
Mariola Szyda // Politechnika Częstochowska. – 2005, nr 26/27, s. 52–53
3504. Oczekiwania studentów w zmieniających się bibliotekach na przykładzie trzech bibliotek wydziałowych Politechniki Częstochowskiej / Agnieszka
Majewska, Mariola Szyda // W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji.
T. 1 pod red. Haliny Gaińskiej. – Poznań, 2005. – S. 153–161
3505. Wykorzystanie założeń Strategii Lizbońskiej przez Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Częstochowskiej jako instrumentu ochrony własności intelektualnej / Henryk Płaska // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Elektrotechnika. – 2005, z. 19, s. 116–117
Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie
3506. Biblioteka im. Stefana Folarona / MG // Życie Częstochowskie. –
2006, nr 65, s. 3
3507. O działalności Biblioteki Głównej AJD słów kilka // Res Academicae.
– 2006, nr 1 s. 36–37
3508. Uważnie przeczytać książkę / Joanna Warońska // Res Academicae. –
2005, nr 2, s. 30–31
Wystawa „Materia książki”
Zob. też poz. 1508, 1511, 1512, 1517, 1518, 1525
Biblioteka Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki
3509. Biblioteka Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie –
jej zbiory i usługi dlka miasta i regionu / Izabela Krauze-Nogawka, Barbara An-
362
ZBIGNIEW STAŃCZYK
drzejewska // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Elektrotechnika. –
2005, z. 19, s. 110–112
3510. Biblioteka Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
edukacyjnym zapleczem studiów przygotowujących kadry dla turystyki / Barbara Andrzejewska // Biuletyn Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. – 2007, nr 13/14 s. 29–36
3511. Współpraca z czytelnikiem w tworzeniu kolekcji przewodników turystycznych w Bibliotece Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie / Barbara Andrzejewska // W: Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy / pod red. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz. – Dąbrowa Górnicza,
2005. – S. 147–154
Biblioteka Pedagogiczna
3512. Czasopisma bibliotekarskie w zbiorach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” źródłem wiedzy i informacji dla bibliotekarzy / Agata
Arkabus // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2005, nr 3 s. 73–74
3513. Informacja o pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM”
w Częstochowie // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 4 s. 62–63
3514. Informacja o pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM
w Częstochowie / Renata Lipniewska, Ewa Otrąbek, Bernarda Śmigielska //
Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 3, s. 8––81
3515. Internet i jego wykorzystanie w pracy nauczyciela bibliotekarza Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie / Anna Płusa
// Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2005, nr 2, s. 5–9
3516. Multimedia w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Myszkowie /
Beata Loch // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 3 s. 86–89
3517. Zbiory multimedialne jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli we
współpracy z rodzicami w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym / Izabela
Bajor // Edukacja Elemetarna w Teorii i Praktyce. – 2006, nr 2 s, 95–99
XVIII.5. Archiwa
3518. Akta konsystorskie w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej /
Władysław Wlaźlak // Gubernaculum et Administratio. – 2006, z. 4 s. 153–166
3519. Dawne Archiwum Miejskie Częstochowy / Franciszek Sobalski. –
Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza, 2005. – 107 s.; 20 cm
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
363
3520. Dokumentacja archiwalna biskupstwa częstochowskiego (1925–2000)
/ Paweł Wolnicki. – Piotrków Trybumalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2005. – 161 s.: faks., rys., tab.; 25 cm
3521. Kancelarie kościelne struktur ponadparafialnych (archi) diecezji częstochowskiej (1925–2000) / Paweł Wolnicki // Archeion. – 2005, T. 108 s. 303–320
3522. Materiały archiwalne dotyczące kościoła rzymskokatolickiego w okresie II Rzeczypospolitej w zespole: Akta Miasta Częstochowy 1759–1945 / Robert Sikorski // Szkice Archiwalno – Historyczne. – 2007, nr 3 s. 113–122
3523. Procesy archiwotwórcze w strukturach administracyjnych Archidiecezji
Częstochowskiej / Paweł Wolnicki. – Częstochowa: Educator, 2006. – 312 s.; 24 cm
3524. Zasoby akt konsystorskich w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej / Władysław Wlaźlak // Częstochowskie Studia Teologiczne. – 2005, T. 33
s. 193–209
XVIII.6. Sylwetki
Biernacki Zbigniew
3525. Antykwariusz – pasjonat / Zbigniew Biernacki; rozm. red. // Puls Regionu. – 2006, nr 28/29 s. 5
Buksiński Stefan
3526. Stefan Jerzy Buksiński / Jerzy Starnawski // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. – 2005 R. 40 s. 249–252
Derda Ewa
3527. Trzeba lubić ludzi: rozmowa z Ewą Derdą, dyrektorem Biblioteki Publicznej / rozm. Marian P. Rawinis // Aleje 3. – 2007, nr 64 s. 6–12
Hennig Bogdan
3528. Pięćdziesiąt lat wśród książek / Bogdan Hennig; rozm. przepr. Marian
P. Rawinis // Aleje 3. – 2006, nr 56, s 12–15
Nawrot Aneta
3529. Sikorowski recytuje Anetę / red // Gazeta Wyborcza Częstochowa. –
2005, nr 240 s. 2
364
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Pawlica Józef
3530. Senior drukarskiego rodu: 92 urodziny Józefa Pawlicy / Andrzej Pawlica, Urszula Miszczak // Życie Częstochowskie. – 2006, nr 45, s. 7
Wilkoszewski Franciszek Dionizy
3531. Wilkoszewski i jego drukarnia: tradycja drukarni Częstochowskich
Zakładów Graficznych / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie. – 2006,
nr 107, s. 7
Wypych Józef
3532. Pracowite pielgrzymowanie przez życie: Józef Wypych (1931–2006) /
Mieczysław Malik // Niedziela. – 2006, nr 20, s. 4
Zakrzewska Anna
3533. Anna Zakrzewska: wspomnienie / Halina Banaszkiewicz // Gazeta
Wyborcza Częstochowa. – 2005, nr 87, s. 6
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
365
INDEKS AUTORSKI
Adamczyk Daria 1293
Adamus Filip 2480, 2498; rozm.
2479, 2482, 2491
Adamus Jan Tomasz 2039
Agopsowicz-Kula Ewa 2278
Albrycht Jolanta 1345
Albrycht Kazimierz 2426
Amiel Irit 2616-2621
Andre Waldemar 479
Andrzejewska Barbara 3509,
3510, 3511
Antoniewicz Marceli 277, 288,
302, 304, 317, 605; red. 68
Antos Józef 3150
Antosiewicz Małgorzata 3453
Arkabus Agata 3456, 3460, 3489,
3512
Ayckburn Alan 2233, 2234
Baczyński Wacław 859, 996
Bajdur Wioletta 187
Bajor Agnieszka 3436
Bajor Izabela 3517
Bajor Wanda 3466
Banasiuk Mirosław 3339
Banaszkiewicz Halina 3533
Bar Joanna 53, 792, 894, 1075,
1122, 1167, 1173, 1279, 1403,
1442; rozm. 640, 737, 916, 954,
975, 990, 1232
Baranowski Ryszard 169, 171,
181, 451, 649, 660, 819, 992,
1437, 1653, 1659-1662, 16691671, 1674, 1675, 1680, 1689,
1692, 1693, 1696, 1705, 1716,
1847, 1987, 3319
Barańska-Malinowska Barbara
3472, 3502
Barciś Artur 2233, 2234, 2280,
2281
Barczak Andrzej 641
Barczyk Stefania 58
Barć Alicja 140
Bardijewski Henryk 2623-2626,
2631
Bartczak Zenon 503
Bartecki Mieczysław 2143
Bartelak Zdzisław 750
Bartnik Bolesław 275
Bartnik Paweł 1151
Bartos Piotr 2632, 2633
Bartoszewski Gabriel 3228
Bartoszewski Władysław 3372
Basińska Katarzyna 2634
Batorek Maciej 8, 491, 1175, 1621
Bazan-Zaborowicz Irena 97, 1375
Bąbelewska Agnieszka 166
Bączek Karina 1270
Bączyk Norbert 1106
Bąk Wiesław 983
Bąk Wioleta 666, 710, 778, 936,
956, 1064, 1065, 1367, 2458,
3286, 3415
Bąk Zbigniew 1254
Bąkowska Olga 2613, 2635, 2636,
2637
Bebel-Karankiewicz Beata 1859
Bednarczyk Łukasz 1252
Bednarczyk Monika 2429, 2431,
2447, 2499, 2505, 2510, 2517,
2526-2531, 2533, 2537, 2540,
2545
Bednarek Janusz 1872
Bednarek Jerzy 465
Bednarski Kazimierz 3109
Bełza Władysław 3166
366
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Benedykt XVI 3232
Berdowski Janusz 1232, 1241, 1242
Bereszyński Zbigniew 257, 259
Betnarski Jacek 1137
Bęben Sylwia 593
Bętkowska Teresa 1576
Biadacz Renata 759
Białkiewicz Andrzej 1728
Białkiewicz Zbigniew 1764
Białowąs Antoni 318
Bias Iwona 2111
Biczak-Lipiec Dorota 234
Bieda Monika 2111
Biedrzycka Agnieszka 545
Biegański Władysław 505
Bielecka Dorota 1609
Bielecka Sylwia 1178, 1493, 1864,
1932, 1981, 2394, 3311; red.
56; rozm. 1488, 1824, 1826,
2419
Bieleninik Ireneusz 1553
Bieniewska Iwona 1342
Bień January 1205, 1227
Bieńkowska Elżbieta 637
Biernacka Anna 2284
Biernacki Zbigniew 308, 314, 3525
Biesiada Maria 3071
Bilnik Piotr 602
Bilska Andżelika 617
Bilska-Wadecka Elżbieta 1587, 1592
Bindek Anna 1344
Biskup Krystyna 2638
Biskup Tadeusz 2639
Bitner Ewa 639
Blajer Bogdan 1476
Blechacz Rafał 3221
Blukacz Przemysław 209
Błaszczeć Józef 792
Błaszczyk Barbara 1256
Błaut Jerzy 1182
Błaut Sławomir 382, 406, 598,
1109, 1519, 1624, 1625, 3293
Błażejczyk Marian 1257
Bobek Beata 155
Bober Katarzyna 2630
Bober Sabina 3216
Bochenek Krystyna 1868
Bochenek Małgorzata 3299
Bochenek Ryszard Henryk 1097,
1099
Bochenkiewicz Grażyna 1276,
1283, 1286, 1287, 1371; rozm. 1282
Bocheński Zygmunt 146
Bociąga Elżbieta 1194
Bodak Mira 858, 887, 937, 1447,
1851, 2266, 3121, 3135, 3147,
3347
Bodziarczyk Jan 137
Bogusławski Andrzej 1218
Bojakowski August 3367
Bolesławski Artur 1247
Bonach Piotr 2465
Bonowicz Wojciech 3252
Boroś Paweł 719, 1506
Borowiec Jarosław 3094
Borowik Arkadiusz 2286
Borowik Mariusz 2063
Borowska-Antoniewicz Jadwiga 317
Borys Maria 1562
Bossowski Józef Andrzej 1103
Botul Szymon 939
Bratek Artur 1407; rozm. 725,
1906, 2284
Brewczyńska Ewa 2611
Brodowicz Lilia 279, 1347
Brodowicz-Szymanek Beata 2641
Brokking Arie 2510
Browarski Mikołaj 907
Brożek Grzegorz 3276
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Brykowski Ryszard 3160
Bryll Ernest 2604
Bryła Zbigniew 1395
Brzęczęk Jerzy 2489
Brzózka Andrzej 836
Bucholc-Srogosz Katarzyna 287
Bukowski Waldemar 307
Burda Martyna 3292
Burda Zbigniew 697, 1982, 2084,
2086, 2092, 2095, 2096, 2276,
2399, 2400, 3298, 3414, 3481
Burkot Stanisław 3041
Burnett Frances 2254, 2255
Burszewski Sławomir 1408, 1412,
1419, 2286, 2576, 2588, 2642,
2680, 2758, 3084, 3438, 3439;
rozm. 1816
Burzyńska Lidia 1278
Bylok Felicjan 634
Bzowska Grażyna 114
Cabała Stanisław 102
Cach Aleksandra 2933
Całbecki Marcin 2820
Całus Stanisław 272
Certowicz Katarzyna 190
Cetwiński Marek 288, 611
Chabrowska Zofia 2662
Chabrowski Tadeusz 2644-2658
Chachulska Karolina 265
Chadzińska Agnieszka 917, 1410,
2080, 2089, 2582
Chałupka Leon 1764
Chmielewska Katarzyna 336
Chmura Damian 144
Choduń Marcin 3224
Chojnacki Tomasz 227
Chojnowska Jolanta 1144
Chojnowski Augustyn 8, 491,
2779
Chołuj Iwona 2287
367
Chrapek Tomasz 194, 198, 203
Chrapkowski Arnold 3188
Chromik Zbigniew 785
Chróścicki Juliusz 1427
Chrząstek Barbara 1295
Chrząstek Mariusz 1863
Chudowska Dorota 658
Chudzik Mieczysław 967, 1009
Chwalba Andrzej 274, 1565, 1566
Cichla-Czarniawska
Elżbieta
2663-2672
Cichobłazińska Anna 698, 3389;
rozm. 1015
Cichobłaziński Leszek 982, 3290
Cichoń Beata 416, 940, 1638,
1849, 2880, 3124; rozm. 1631,
2281
Cichor Dariusz 2110, 2117, 2176,
3187
Cichy Sławomir 1159, 1762
Cielecka Magdalena 2290
Ciemiega Katarzyna 3110
Cierpiał Dariusz 2401
Ciesielska Agnieszka Nina 271
Cieślak Aleksander 430, 510, 535,
538, 566, 567, 597, 1176, 1291,
1308, 1314, 1315, 1561, 1563,
1564, 1570, 1574, 1585, 1596,
1597, 1598, 1614, 1615, 16171620, 1637, 1640, 2144, 2466
Cieślak Marek 2544
Ciołek Tomasz 551
Ciszewski Dariusz 165
Cuglewski Ireneusz 512, 513
Cwudzińska Magdalena 3158
Cymer Anna 1319
Czaczkowska Ewa 3275
Czaja Stanisław 197
Czarniawski Henryk 1567
368
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Czarnołęski Marek 1979, 2711,
2712
Czarski Edmund 249; red. 244
Czech Ludwik Filip 2699
Czechowska Emilia 173
Czekaj Krzysztof 911
Czekaj Teresa 2114, 2678
Czekajewski Franciszek 413
Czekajewski Jan 413
Czerwień Henryk 3, 331, 3418
Czerwiński Adolf 640
Czerwiński Aleksander 1430
Czopek Adam 2009, 2187, 2188,
2189, 2190
Czyż Stanisław 1547
Ćwiękowska Anna 1
Dalecka Maria 1342
Dańda Piotr 129
Dąbrowska Anna 1136
Dąbrowski Henryk 424
Degórska Izabela 2232
Degórski Bazyli 3219
Depo Wacław 3332
Derbis Romuald 51
Derda Ewa 3484, 3527
Derejczyk Wacław 3302
Dereń Ewa 1478
Deszcz Katarzyna 2205, 2206,
2219, 2221, 2296, 2297
Dędek Jacenty 2403
DICK 1703
Dłubak Piotr 1515, 1520, 2404
Długosz Antoni 1315, 3346, 3348,
3352-3354, 3356, 3358, 3359
Długosz Małgorzata 957
Dłuski Stanisław 2980
Dobiech Ireneusz 529, 530
Dobosz Zbigniew 2482, 2491
Dobrowolski Jan 1102
Dola Kazimierz 612
Domagalska Sylwia 915
Domagała Cezary 2254, 2255
Dominiczak Henryk 377
Dorosławski Robert 2239, 2241,
2243, 2244, 2259, 2261, 2262,
2298, 2299, 2340
Drabik Elżbieta 1406
Drabik Sławomir 2537, 2542
Drapikowski Mariusz 1756, 1763,
1766
Dreifinger Arturo 420
Drozdek-Małolepsza Teresa 499
Droździkowska Ewa 942
Dryll Irena 671
Dryszel Andrzej 675
Drywa Łukasz 1121, 1759, 1769,
3194
Dubicki Tadeusz 292, 378, 395,
399, 414, 431, 1571
Duda Marian 3190, 3379
Duda-Gracz Jerzy 1883
Dudek Jakub 1604
Dudek Olgierd 2679
Dudek Sebastian 212
Dudkiewicz Lidia 1590, 3387;
rozm. 1049, 3208
Dumnicka Elżbieta 122
Dunin Kinga 1551
Dunin-Wąsowicz Paweł 2160
Durka Jarosław 283, 427, 460,
461, 591, 1393
Dusik Laura 2682
Duszka Maria 2700
Duś Marian 3304
Dutkiewicz Tomasz 2242, 2249,
2250
Dużyński Adam 1216
Dylewska Anna 1451, 1724, 1829
Dyła Maria 3470
Dymarczyk Bonifacy 2683
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Dzielska Teresa 2301, 2303
Dziewiątkowska Julia 1404, 1414
Dziewiątkowski Andrzej 1260,
1262
Dzięgielewski Jan 3213
Dziuba Andrzej Franciszek 343
Dziurok Adam 3269
Eatherton Philip 2511
Eberhardt Grzegorz 922
Eisler Jerzy 3272
Fajer Maria 160
Falkowska Marianna 2684
Falniowska-Gradowska Alicja 345
Famulska Teresa 756
Fast Piotr 1263
Fedorowicz Szymon 3424
Fert Józef F. 2661
Fiszer Ewa 1672
Fiugajski Przemysław 2256, 2257
Fiuty Dariusz 1798; rozm. 969
Flak Lidia 186
Flak Michał 79, 2064
Florek Ewa 488
Florek Marian 2686
Fojcik Barbara 125
Folaron Jacek 860
Foltys Joachim 1041
Franc Małgorzata 2688-2694
Francik Przemysław 1207
Frania Arkadiusz 2561, 2580,
2587, 2675, 2696-2698, 2746,
2756, 2757, 2785, 2786, 2852,
2859, 2885, 2894, 2929, 3057,
3070, 3072, 3082
Franusiak Kazimierz 3087
Frączek Lech 349
Frukacz Mariusz 3156, 3378,
3381, 3391
Frydrych Rajmund 3111
Furman Dorota 2217
369
Furs Barbara 177, 1770
Gacek Piotr 2505
Gaiński Waldemar 2042, 2594,
2703-2705, 3422
Gajdka Krzysztof 2794
Gajewski Dariusz 2369, 2370
Galas Jolanta 117
Galas Michał 3407; red. 300
Galińska Maria 3137
Gałecki Tadeusz 1323
Gałuszko Waldemar 589
Gasiński Stanisław 3398
Gawęda Marcin 335
Gawron Edyta 348
Gawrychowski Jacek 506
Gawrychowski Stanisław 506, 507
Gąćkowski Roman 1194
Gąsiorski Aleksander 1195, 1226,
1593
Gedl Marek 255
Gedl Przemysław 124
Gębicki Cezary 102, 150
Gęsiarz Renata 1338
Gierymski Tadeusz 2569, 27062710, 2847
Gietzky Gabriel 2252, 2253, 2256,
2257, 2263
Gil Mieczysław 669
Giżyńska Urszula 159, 195, 452,
541, 670, 683, 701, 733, 790,
793, 812, 855, 912, 926, 989,
1081, 1126, 1137, 1145, 1149,
1164, 1415, 1457, 1477, 1497,
1504, 1527, 1811, 1836, 1843,
1856, 1878, 1913, 2003, 2006,
2102, 2104, 2216, 2236, 2387,
2535, 2685, 3035, 3365; red.
21; rozm. 290, 834, 957, 967,
983, 1009, 1141, 1278, 1416,
1639, 1886, 1951, 1960, 1967,
370
ZBIGNIEW STAŃCZYK
1970, 1974, 2014, 2021, 2091,
2298, 2319, 2399, 2401, 2415,
2926, 3058, 3348, 3440, 3441
Giżyński Łukasz 2107, 2245,
3475; rec. 2255; rozm. 981,
996, 2259, 2301, 2356, 2404
Gleń Adrian 2821
Gładysz Jerzy 689, 1438, 1444
Głębocki Konrad 76, 759, 774,
981, 1013
Głowacki Janusz Rafał 1886
Głowacki Marian 193, 208, 237,
238, 1265, 1268, 1269, 1271,
3374
Głowacki Piotr 1503, 1807, 1821,
1826, 1832, 1833, 1840, 1860,
1918, 1964, 1989; rozm. 1940
Gmitruk Stanisław 8, 494, 726, 727
Godala Elżbieta 1341, 1348
Gogol Mikołaj 2252, 2253
Golonka Jan 328, 339, 1101, 1424,
1432, 1433, 1771, 1772, 3234;
red. 1426
Gondowicz Jan 1871
Goniszewski Maciej 1766
Gontarz Jerzy 765
Gorczycka Ewa 982, 1192, 2713
Gorz Andrzej 120
Gosławska Iwona 1872
Goślińska Małgorzata 2549
Gowarzewska-Griessgraber Regina 2125
Gozdecka Renata 1881
Góra Sylwia 790, 953, 1382, 1843,
1914, 1948, 2240; rozm. 1627,
1821, 1901, 1908, 1919, 1953,
2000, 2119, 2261, 2299, 2320,
2328, 2330, 2348, 2375
Górczak Zbyszko 520
Górecka Paulina 2567, 2714,
2715, 2716
Górecki Jerzy 293, 596, 625, 736
Górska Marta 582, 745, 826, 879,
955, 1039, 1055, 1069, 1450,
1465, 1468, 1475, 1481, 1482,
1500, 1721, 1806, 1858, 1911,
1939, 1942, 1962, 2054, 2197,
2207, 2379, 2410, 2449, 2474,
2745, 3125, 3350, 3397, 3482,
3488, 3506; rozm. 910, 1460,
1463, 2016, 2022, 2156, 2406
Grabarczyk Artur 3301
Gracki Gustaw 539, 540
Gradek Violetta 830, 1379, 1537,
2012, 2118, 2945; rozm. 540
Gralak Antoni 2058
Grądman Andrzej 199, 2011,
2030, 2033, 2073, 2085, 2153,
2165
Grobelak Anita 2272
Grochowiak Stanisław 2211,
2212, 2213
Grochowska Joanna 1509, 1870,
2337, 2717-2724
Grohman Urszula 471
Gruhn Wojciech 1234, 1245, 1246
Gruszka-Zych Barbara 3349
Grużewska Anna 2935
Grządzielski Zbigniew 390, 418,
477, 478, 479, 1302, 2725,
2726, 2727; red. 1296
Grzegorczyk Ewa 1374
Grzegorzewska Wioletta 2728-2734
Grzegorzewski Szymon 13
Gugulski Marcin 342
Gumola Mieczysław 580
Gumuła Elżbieta 268
Gutowski Jacek 1425
Guz Eugeniusz 438
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Gworys Wiesław 12, 1264
Hadamik Czesław 258
Hadaś Magdalena 279
Hadrian Leszek 1534, 2021, 2022,
2040
Hajduga Jerzy 2736-2743
Haładyj Tomasz 87, 236, 415, 645,
646, 648, 650, 653, 655, 663,
680, 709, 752, 769, 784, 787,
791, 797, 1037, 1462, 1650,
1655, 1657, 1663, 1664, 1666668, 1673, 1676, 1679, 1681,
1682, 1685-1688, 1690, 1694,
1695, 1697, 1698, 1702, 1704,
1706-1715, 1718-1720, 1748,
1784, 1788, 1862, 3286; rozm.
85, 317, 1010, 1019, 1034
Hałaś Marcin 3296
Hancock Greg 2539, 2541
Harasimowicz Bożena 1277
Hartman Edyta 3143
Hennel-Bernasikowa Maria 347
Hennig Bogdan 3478, 3480, 3528
Hereźniak Janusz 143, 179
Hermaszewski Stanisław 2607
Hetnał Marcin 215, 221
Hibner Zbigniew 834
Hlond August 3253
Hołubiczko Artur 1087
Honka Norbert 610
Hrehorów Mieczysław 563
Hubert Jarosław 3303
Hulbój Stanisław 190, 211
Hupka Witold 533, 534, 536,
2471, 2476, 2477, 3380
Huras Stanisław 1300
Hurnikowa Elżbieta 1435, 1603,
2564, 2674, 2848, 2854, 2937;
red. 2614
Hutyra Adam 2208
371
Hynek Januariusz 1199
Iłczyk Stanisław 929
Irzyk Zbigniew 3009, 3010
Iwanicki Tadeusz 2484, 2494,
2497, 2500, 2501, 2506, 2521,
2524, 2541, 2542, 2543; rozm.
2432, 2512, 2532, 2534, 2544
Iwańczak Hanna 1357
Iwańczak Witold 1351
Iwański Janusz 2004, 2119, 2120,
2121
Iwiński Andrzej 2310
Iżyńska Małgorzata 2748
Jabłońska Dorota 2058
Jabłoński Zachariasz Szczepan
450, 3177, 3195, 3217, 3244,
3248, 3255, 3261, 3283, 3336;
red. 294, 3201, 3338
Jackowski Antoni 1586, 1591,
3164, 3170, 3181, 3212
Jadczyk Janusz 1440, 1453, 1460,
1463, 1466
Jadczyk Karolina 702, 2080
Jagla Jowita 1733, 1749
Jaglarz Małgorzata 3471
Jagła Stanisław 134
Jagoda Leonard 397
Jakubik Andrzej 928
Jakubowska Weronika 2061
Jakubowski Jarosław 2799
Jakubowski Michał 2180, 2435;
rozm. 2508
Jakubowski Ryszard 231
Jamroziński Tomasz 2749-2755
Jan Paweł II 3329
Janiak Radosław 254
Janik Maciej 1439
Janikowski Zbisław 454, 684,
1313, 1545, 2363, 2759-2775
Janke Igor 1557
372
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Jaremko Monika 1143
Jaremko-Siarska Monika 835,
925, 964, 1052, 1060, 1063,
1071, 1074, 1076, 1077, 1084,
1090, 1111, 1120, 1129, 1130,
1140, 1153, 1161, 1169, 1177,
2345, 3477; rozm. 1078
Jaros Magda 2290
Jaros Violetta 2869
Jarosz Dariusz 442, 443, 446
Jarosz Stanisław 3288
Jarota Andrzej 1114
Jarzemski Marian 1891
Jarzyńska Irena 168, 174, 175, 185
Jarża Alicja 1212
Jasiak Ksawery 568, 578
Jasińska Anna 1999
Jasińska Izabela 616
Jasińska Krystyna 1325
Jasiński Andrzej 2123
Jasiński Rafał 2213
Jasionek Stanisław 3351, 3356
Jasiulewicz Robert 3215, 3270;
rozm. 1763, 3128, 3186, 3233
Jaśkiewicz Aleksander 1473,
1643, 1644, 1741, 1742, 1745,
1747, 1751, 1825
Jatulewicz Elżbieta 1282
Jażwińska Katarzyna 678
Jedlecki Przemysław 766
Jezierska Katarzyna 617, 1453
Jeziorowska-Wróbel
Elżbieta
2776
Jędrasik Arkadiusz 2010
Jędruch Ewa 92
Jędrusińska Kamila 3169
Jędryka Urszula 3157
Jędrysiak-Urbańska Olga 233
Jędrzejewski Zbyszek 2305
Jędrzejkiewicz Kamila 2551
Jodłowski Sławomir 2406, 2407
Jońca Adam 401
Jurkowski Stefan 2628
Kabus Alina 615
Kaczmarek Hanna 1248
Kaczmarzyk Ewa 109, 189
Kaczorowski Zbigniew 118
Kaczyńska Agnieszka 1312
Kafka Franz 2263
Kajtoch Wojciech 2893, 2909
Kalinin Andrzej 2223, 2341, 2777,
2778
Kalinowski Andrzej 930, 935
Kalukin Rafał 2151
Kamińska Lidia 158
Kamiński Zbigniew 651
Kania Agnieszka 1646
Kaniewski Edward 298
Kańtoch Agata 1165
Kapsa Jarosław 86, 196, 239, 365,
455, 801, 814, 985, 986, 1012,
1128, 1280, 1642, 2441, 3236,
3464
Kaptacz Anna 1121, 1136, 1141
Karpińska Kamila 1240
Karpiński Franciszek 2606
Karpiński Marek 1566
Karpowicz Mariusz 1765
Kasperkiewicz Jakub 2780
Kasprzak Krzysztof 2361
Kasprzak Rafał 2781, 2782, 2783,
2784, 2974
Kasprzycka Małgorzata 1841, 1850
Kasprzyk Jacek 989
Kaszowski Ludwik 222
Kauer Elżbieta 2793, 2795
Kawecka Anna 110
Kencki Patryk 2867
Kerger Rafał 741
Kersten Krystyna 261
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Kędziora Jerzy 1898, 1900, 1901
Kępa Robert 1790
Kępińska Maryla 426
Kępiński-Brust Lucjan 426
Kieloch Marian 1197
Kijak Anna 278
Kijas Krzysztof 2447
Kijonka Tadeusz 1874
Kilnar Nikodem 2010, 2017
Kindziuk Milena 3447
Klabisz Tamara 2787
Klekot Paweł 93
Klich Aleksandra 3357; rozm. 3354
Klimala Katarzyna 2463
Klimek Paweł 910
Kluczna Renata 679, 723, 824,
844, 845, 847, 1147, 3493;
rozm. 803
Klukowska Katarzyna 1094
Kluza Eugeniusz 266
Knapik-Beśka Anna 1723, 3459;
rozm. 1262, 1414, 1937, 1991,
2324
Knieja Mariusz 3169; fot. 309
Knop Bogdan 2573, 2788, 2789,
2790, 2791
Knop Urszula 3502
Knysak Robert 1349
Kobierzycki Stanisław 336
Kochanowski Janusz 1066
Kociołek Beata 999
Kociołek Iwona 1318
Kocyga Jerzy 1530
Kolbe Agnieszka 635, 661, 891,
905, 944, 946, 1062, 1112,
1116, 1118, 1124, 1134, 1163,
1170, 1209, 1320, 1354, 1366,
1383, 1385, 1518, 1522, 1795,
1797, 2184, 2201, 2204, 2228,
2250, 2258, 2268, 2273, 2274,
373
2329, 2343, 2353, 2364, 2695,
3175, 3355, 3463; rozm. 2209
Kolińska Krystyna 2796, 2797,
2798, 2856
Kolompar Krysytna 2800
Kołodziejczyk Ryszard 261, 262,
350, 353, 361, 374; red. 263
Kołodziejski Janusz 920, 1301
Konopelska Wiesława 1954
Konstanciak Edyta 1214
Kopera Dominik 699
Kopiec Jan 3231
Koprowski Flilip 213
Koral Mieczysław 548
Korboński Stefan 550
Korczak Lidia 528
Korpyś Ireneusz 1230, 2801-2835,
2910, 3036
Korsak Jan 634
Korzekwa Małgorzata 3498
Kosek Regina 1142
Kosińska Julita 2067
Kosiński Maciej 251
Kostuch Ryszard 134
Kot Elżbieta 2383
Kot Krzysztof 1550
Kotarski Marian 94, 95
Kotas Margita 898, 1353, 1608,
1744, 1755, 1993, 2066, 2076,
3131, 3152; rozm. 2070, 3127
Kowalczyk Adrian 405, 440, 1100
Kowalczyk Artur 217, 219
Kowalczyk Elżbieta 692, 808, 2811
Kowalczyk Janusz 2631
Kowalczyk Monika 217, 219
Kowalczyk Piotr 2048
Kowalewski Leon 136
Kowalik Mirosław 921, 927
Kowalińska Anna 1305
Kowalska Ilona 3476
374
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Kowalska Julka 770, 1261
Kowalska Karolina 823
Kowalski Jan 521
Kowalski Marek 3178
Kowalski Wojciech 2275, 2315;
rozm. 2057
Koycu Arslantekin Seda 2938
Kozera Ireneusz 1392
Kozłowski Stefan 149
Kozłowski Włodzimierz 1104
Kożuch Monika 825
Krakowiak Marlena 1221
Krasa Andrzej 163
Krasuski Józef 434
Krauze-Nogawka Izabela 3509
Krawczak Tadeusz 3437
Krawczyk Elżbieta 1589, 3321, 3341
Krawczyk Jacek 1010
Kręciwilk Iwona 1816
Krężołek Irena 1628
Kromołowski Henryk 1162
Król Anna 311
Król Bolesław 434
Król Wojciech 2062
Królik Melchior 3258
Królikowski Bogdan 2602
Króliszewska Danuta 1905
Króliszewski Marcin 1906, 2062
Kruszyński Stanisław 1197
Krutak Jarosław 524
Krystek Zbigniew 803
Krzystyniak Andrzej 459, 464
Krzystyniak Jan 2525
Krzyszczyk Tomasz 2522
Krzyżanowski Mieczysław 832
Książek Jan 367, 3401
Kubica Bruno 3240
Kubicka-Czekaj Barbara 332,
594, 1867, 2808-2810
Kublicka Halina 1328
Kucharski Artur 2483; rozm. 2486
Kucharski Szymon 1105, 1107
Kufel Kamila 1421; rozm. 3476
Kuffel Józef 312
Kula Janusz 669
Kula Michał 2278, 2318, 2319
Kulej Jerzy 2451, 2452
Kulej Włodzimierz 1908
Kulesza Danuta 1227
Kulig Łukasz 1540, 2429, 2492,
2493; rozm. 2495
Kulisz Ewa 80
Kulska Joanna 1244
Kułak Maciej 2451
Kułakowski Marek 1762
Kunz Konstancjusz 3161, 3192
Kurek Przemysław 121, 141, 142,
148
Kurmanow Mateusz 707
Kurpik Wojciech 3209
Kurpios Robert 2812, 2813, 2814
Kurzawa Piotr 1105
Kusiba Stanisław 412, 559, 614,
795
Kuśka Antoni 131
Kuśnierczyk Andrzej 502
Kuźma Andrzej 281, 1439
Kuźniak Agnieszka 233
Kuźnicka Joanna 2815, 2922
Kwandrans Janina 123
Kwapisz Andrzej 972, 975
Kweclich Jarosław 1910, 1912
Kwiatkowska Eliza 624, 676, 680,
700, 923, 966, 1181, 1321,
1337, 1339, 1368, 1523; oprac.
1329
Kwiatkowski Andrzej 1548
Kwiatkowski Paweł 135
Kwietniewska Paula 2320, 2321
Kycia Karolina 2015
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Laberschek Jacek 322
Labocha Tomasz 139
Lasecki Jarosław 1047
Laurman Maciej 691
Lauzer Marcin 2025
Lazar Joanna 957
Lebioda Danuta 2944
Lech Stefania 103
Lechoń Jan 2603
Leszczyna Izabela 2816, 2817
Leszczyńska Agnieszka 1373
Leszczyńska Altea 2818
Leszczyński Wiesław 2136
Leśniak Franciszek 345
Leśniak Stanisław 1740
Leśniczek Artur 1189
Lewandowski Jerzy 3220
Liebert Jerzy 2614, 2819
Link-Lenczowski Andrzej 1578,
1581
Lipartowska Monika 234
Lipniewska Renata 3514
Lira-Śliwa Tadeusz 2892
Lis Anna 1210
Lisek Iwona 88
Lisek Marcin 2443
Lisiecka Magdalena 1863
Lisoń Klaudiusz 2072, 2077
Loch Beata 3516
Lompa Józef 3176
Lonty Roman 1879, 1880
Lonty Sabina 1879
Lorek Agnieszka 633, 3148
Loster Tadeusz 333, 3371
Lubelski Marian 3323
Lubos Werner 1917
Ludorowski Lech 2563
Ludwicki Konrad 2823, 2824,
2825, 2826
Lupa Jacek 725
375
Lupa Maria 1281
Lupa Waldemar 1281
Luterek Tadeusz 2577, 2827,
2828, 2829
Łacek Mieczysław 3199
Łapaj Marcel 1267
Ławińska Olga 774
Ławnikowska-Koper Joanna 1248
Łazarczyk Jerzy 555
Łazuka-Witek Anna 2313, 2409
Łączewski Jan 264, 379, 519,
1927, 2830-2834, 3154
Łączkowski Damian 2942
Łągiewka Barbara 1575
Łęski Wojciech 565
Łęski Zbigniew 565
Łokas Edyta 165
Łoniewski Adam 2324, 2325
Łuciuk Juliusz 2128, 2131
Łuczak Maciej 1556
Łukasiewicz Jacek 3044
Łukasiewicz Monika 2574
Łukaszewski Marcin 1362
Łukaszuk Robert Mirosław 273,
3282, 3285, 3321; rozm. 3196
Łukaszuk Tadeusz 337, 3226
Łuszczek Dominik Krzysztof 1757
Łydżba Jacek 1508, 1919
Machalica Piotr 2327, 2328
Machura Kamil 437
Machura Krzysztof 269
Maciaszek Paweł 1285, 3119,
3123, 3126, 3139, 3141, 3153,
3322, 3340, 3361, 3368; rozm.
1048, 1050, 3330
Maciąg Kazimierz 2857
Maciąg Włodzimierz 3042
Maciński Jacek 2495
Macyszyn Jacek 3206
Madej Ludwik 825
376
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Magiera Jacek 2485, 2486
Magiera Marek 2446, 2460, 2467,
2478, 2490, 2502, 2513, 2514;
rozm. 2427, 2504, 2511
Majchrzak Barbara 145
Majchrzak-Kucęba Izabela 1200
Majewska Agnieszka 3501, 3503,
3504
Majewski Piotr M. 403
Majka Grzegorz 2130, 2132
Majkowska Aneta 2550, 2552,
2555
Majkowski Grzegorz 1249, 2547,
2550, 2552, 2564; red. 63
Majkusiak Janusz 2508
Major Barbara 1842
Majzner Robert 260, 378, 395,
399, 414, 431, 532
Majzner-Osuchowska
Irmina
1604
Makowska Maria 2702
Makowski Marek 1231, 1253,
1612
Malarski Tadeusz 3087
Malik Mieczysław 3532
Malik Ryszard 137
Malina Grzegorz 152
Malinowska Dorota 2509
Malinowski Remigiusz 3316
Malke Jakub 1819
Malko Wanda 1361
Małczyński Bartosz 2837, 2838,
2839, 2840
Małecki Jarosław 523
Małochleb Paulina 3040
Małolepsza Agata 2191
Małolepszy Eligiusz 2423, 2424;
red. 48
Mamoń Marek 664, 686, 817, 885,
925, 1037, 1052, 1058-1060,
1063, 1071, 1078, 1079, 1082,
1084, 1085, 1089, 1090, 1093,
1095, 1368, 1809, 2457, 2598,
3286, 3406
Man Tomasz 2208
Mandrysz Iwo 27, 3087, 3440
Maniura Robert 3241
Maranda Marcin 3435
Marchewka Krzysztof 938
Marchwiński Jerzy 2138
Marciniak Małgorzata 2330, 2332
Marcińczak Łukasz 2629
Marczyk Kazimierz 1296
Marek Elżbieta 1263
Marjańska Ludmiła 2614, 2841,
2842, 2843, 2844
Markiewicz Mariusz 1577
Markowski Aleksander 1854
Marszałek Jolanta 1602, 2863
Maruszczyk Adam 2415
Marynowski Leszek 113, 114
Mastalski Lech 290, 484
Maślanka Marian 2536
Maślikowski Sławomir 284
Matera Małgorzata 2858
Matuchniak-Krasuska Anna 1876
Matuszewski Izydor 3208, 3211
Matuszewski Mariusz 3390
Matuszewski Wojciech 2194
Matyja Janina 1842
Matynia Andrzej 1877
Matysek Mariola 1411
Mazik Jerzy Błażej 364, 376, 788,
796, 1532
Mazur Bartosz 2861, 2862
Mazur Jan 295
Mazur Joanna 2662
Mazurek-Deska Urszula 191
Medwecka-Kornaś Anna 101
Melak Stefan 579
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Merta Andrzej 2436
Mesjasz Edward 1928
Miarka Mariusz 1328
Michalak Ryszard 786
Michalik Bogdan 2211, 2212, 2213
Michalik Józef 3172, 3197
Michalska Bogumiła 2373
Michałowski Piotr 2850
Midor Katarzyna 643
Miechowski Waldemar 2543
Mielczarek Janusz 1511, 2148,
2267, 2360, 2384, 2386, 2388,
2398, 2412, 2864; rozm. 1880,
2172
Mielczarek Paweł 2428, 2453,
2481, 2509, 2530; rozm. 2450,
2454
Mieruszyńska Kinga 2046
Miękina Jolanta 1357
Mikołaj z Wilkowiecka 2865,
2866
Mikołajtis Józef 47, 49
Milczewska Weronika 3312
Milejska-Cień Justyna 1346
Milewski Dariusz 329, 338
Milewski Sławomir 735
Miller Janusz 556, 1224, 1228;
rozm. 740
Mirek Paweł 1215
Miroszewski Kazimierz 470
Mirowska Mariola 1255
Misiak Grzegorz 3410
Misiewicz Helena 914
Miszalski Marian 1571
Miszczak Urszula 226, 435, 652,
777, 810, 888, 892, 947, 1088,
1091, 1092, 1258, 1363, 1384,
1552, 1622, 1781, 1787, 1808,
1828, 1861, 1920, 2018, 2060,
2103, 2178, 2437, 2456, 3318,
377
3337, 3427, 3442, 3458, 3485,
3530; rozm. 1047, 2078
Miszczak Zbigniew 2589, 2590
Miszczyńska Elżbieta 617, 1474
Misztal Andrzej 134
Miś Bernadetta 3257
Mizerkiewicz Tomasz 2627
Mizgalski Jerzy 282
Młynarczyk Beata 2003, 2014,
2016, 2045
Mochnacki Bogdan 1196
Monczka Czesława 2334, 2335
Monikowski Marek 2870, 2871
Morejska Katarzyna 1489
Morzyk Ewa 921; rozm. 742
Mościcki Bogdan 965
Mozga Jozafat 3262
Mroczek Adam 2091
Mrozek Agnieszka 869
Mrozowski Przemysław 1433
Mścichowski Wojciech 1413,
1446, 1452, 3134, 3144, 3360,
3393; rozm. 918, 1144, 1392
Mucha Grażyna 2872, 2873, 2874,
2875, 2876
Mucha Jerzy 3376
Mucha Roman 1536
Muchalska Barbara 669
Munch Stefan 2034
Musialik Iwona 90
Musiał Dorota 2595
Musiałek Małgorzata 276
Musielewicz Zofia 654
Myga-Piątek Urszula 105, 157
Mysłek Tomasz 852, 976
Nabiałek Karol 326, 1439
Nadolny Waldemar 1105
Najman Marcin 2450, 2453, 2454
Najsztub Piotr 1066
Nalewajek Agnieszka 514
378
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Nałęcz-Idzikowska Alicja 410
Napieraj Bogdan 3362
Nasińska Maria 1310, 2845
Nawrot Aneta 724, 881, 1135,
1138, 1289, 1834, 1865, 2344,
2367, 3286, 3327, 3369
Nęcka Agnieszka 2973
Niedbał Rafał 1203, 1204
Niedziocha Aleksandra 104
Niedziocha Hubert 104
Niedźwiedź Anna 3214
Nieszporek Tadeusz 1208
Niewinny-Dobrowolski Andrzej
2877-2881
Niezgoda Lidia 1322
Nikodem Jarosław 517
Nita Jerzy 105, 157
Nitecki Józef 334
Nocoń Ewa 951, 1356, 1389, 3116,
3149
Noszczak Bartłomiej 3254
Noszczyk Jacek 3354
Nowacki Janusz 138
Nowak Dariusz 3140
Nowak Elżbieta 475, 2013, 2027,
3142
Nowak Jerzy Maciej 1469; oprac.
1445
Nowak Krzysztof 126
Nowak Magda 3221
Nowak Magdalena 132
Nowak Małgorzata 1405, 2070,
2078, 2079
Nowak Marek 1179, 1183
Nowak Marian 318, 486
Nowak Mateusz 220
Nowak Stanisław 3200, 3446
Nowak Tadeusz 270
Nowak Włodzimierz 1023
Nowak Wojciech 1223
Nowak-Dańda Ewa 129
Nowakowska Małgorzata 2883,
2884
Nowakowska Maria 468
Nowakowski Przemysław 2369
Nowik Henryk 327
Ocieczek Renarda 2570
Ogierman Leonard 3494-3500
Okoń Jan 2865, 2866
Okońska Maria 3259, 3260
Okularczyk Dawid 1396
Olech Barbara 2622
Olejnik Tadeusz 607
Olesiak Andrzej 3420
Olszewski Daniel 351
Orlikowski Janusz 2886-2891
Ortenburger Dorota 1148, 1157
Oset Ewa 864, 1343
Ostrowski Andrzej 2895, 2896
Ostrowski Eryk 2853
Ostrowski Jerzy 827-829, 831,
837-839, 841, 2032, 2475
Osyra Bartłomiej 853
Otrąbek Ewa 3514
Otrębska Magdalena 868
Owczarek Piotr 165
Pabian Barbara 616
Pach Jan 1767, 3198, 3223, 3247,
3249, 3256, 3271, 3274, 3278
Pacud Radosław 758
Pacud Żaneta 1187
Padewski Artur 115
Pagacz-Moczarska Rita 893,
1586, 1588
Pakuła-Sosnowska Teresa 280
Palus Waldemar 393
Pałucha Jacek 1934
Panecki Tadeusz 292, 1253, 1610
Panek Marian 539, 1507, 1514,
1805, 1822, 1823, 1895, 1915,
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
1916, 1937, 1938, 1940, 1943,
1946, 1972, 1980, 2212, 2265,
2897; rozm. 739, 1898, 1934,
1945, 1961, 2709, 3069
Panic Idzi 603
Panicz Zenon 687, 816
Pankiewicz Kazimierz 1162
Parafiniak Szymon 1515, 1520,
1945
Paruzel Alicja 3471
Paruzel Marcin 1798
Paryż Izabela 1373
Paszek Lesław 108
Paszkowski Wiesław 421, 2196
Patalas Aleksandra 2020
Patryas Magdalena 2160
Pawlak-Stanik Edyta 1273
Pawlas Jerzy 3291
Pawlikowski Janusz 83, 172, 325,
432, 448, 492, 498, 501, 509,
538, 547, 599, 870, 886, 1275,
1402, 1418, 1434, 1441, 1455,
1464, 1510, 1521, 1579, 1623,
1626, 1717, 1773, 1813, 1866,
1897, 1924, 1933, 1955, 1968,
1983, 2041, 2140, 2166, 2391,
2411, 2440, 2560, 2687, 2968,
3325, 3386, 3395, 3531; rozm.
1819, 1992, 1996
Pawlusiński Robert 205
Pazera Wojciech 3182, 3183
Perets Maya 2930
Perliński Andrzej 916, 918, 924
Perszon Jan 3280
Perzyński Włodzimierz 2236
Pfrangier Romualda 1611
Piasecka Małgorzata 500
Pieczykura Beata 933, 1364, 1370,
3138, 3145, 3155; rozm. 929
Pieczyński Maciej 1929
379
Piekarska-Iskra Magdalena 1061
Piekarski Władysław Edward
2572, 2583, 2593, 2597, 2701,
2860, 2898-2906, 2927, 2951,
2991, 3448
Piekut Henryk 667
Piekutowski Przemysław 2069
Pieńkowska Marzena 2907, 2908;
tłum. 2220
Piernikarski Janusz 2911-2921
Piersiak Tadeusz 417, 581, 588,
685, 695, 783, 840, 851, 861,
877, 890, 896, 1390, 1391,
1443, 1448, 1456, 1459, 1467,
1470, 1479, 1483, 1485, 1487,
1490, 1494, 1496, 1501, 1502,
1516, 1526, 1533, 1538, 1539,
1542, 1546, 1622, 1632, 1729,
1776, 1785, 1802, 1803, 1817,
1835, 1838, 1857, 1882, 1884,
1887, 1890, 1892-1894, 1896,
1899, 1902-1904, 1907, 19211923, 1930, 1931, 1935, 1936,
1941, 1944, 1952, 1965, 1971,
1978, 1990, 1994, 1995, 2001,
2007, 2029, 2035, 2037, 2044,
2068, 2079, 2083, 2087, 2094,
2097, 2098, 2106, 2109, 2134,
2135, 2139, 2142, 2145, 2149,
2152, 2157, 2169, 2170, 2173,
2179, 2185, 2192, 2202, 2214,
2217, 2218, 2222, 2225, 2227,
2229, 2231, 2233, 2235, 2237,
2247-2249, 2251, 2253, 2254,
2257, 2262, 2264, 2277, 2279,
2282, 2285, 2288, 2293, 2295,
2300, 2302, 2304, 2306-2309,
2312, 2314, 2316, 2317, 2322,
2323, 2326, 2331, 2333, 2336,
2338, 2345-2347, 2350, 2351,
380
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2355, 2359, 2362, 2365, 2368,
2371, 2372, 2374, 2378, 2393,
2396, 2559, 2565, 2586, 2643,
2681, 2708, 2747, 2966, 3400,
3403, 3417, 3473, 3483, 3487,
3491; rozm. 193, 421, 576, 904,
1786, 1839, 1912, 1928, 1977,
2056, 2114, 2150, 2155, 2186,
2219, 2226, 2243, 2244, 2280,
2287, 2297, 2334, 2352, 2388,
2710, 2881, 3346
Pierzgalski Krzysztof 102
Piesik Piotr 2584
Pietras Leander 1760
Pietraszewski Marcin 974, 1068,
1071
Pietrzak Jadwiga 3344, 3345
Pietrzyk Anna 1517, 2101; red. 54;
rozm. 1244, 1610, 1635, 1891,
1917, 1959, 3133
Pięta Wiesław 2422
Pikuła Norbert 3104
Pilichowska Edyta 2419
Pilichowski Leszek 2419
Pilis Wiesław 197
Pillich Anna 106, 107, 108, 154
Piśniak Agnieszka 2922
Piwowarczyk Maciej 1648
Piwowarska Halina 854, 1491,
2405, 3430; rozm. 1406, 1859,
1879, 1905, 1910, 2310, 2928,
3484
Piwowarski Jerzy 1984
Pluta Ryszard 188, 197
Plutecki Karol 634
Płaska Henryk 3505
Płatek Józef Stanisław 3171
Płusa Anna 3515
Pobóg-Lenartowicz Anna 611
Podczarski Stanisław 632
Podgórski Wojciech 2849
Polak Agata 2923, 2924, 2925,
2926, 2928
Polak Barbara 1373
Polonius Adam 116
Poniewierska Maria 1642
Popczyk Alicja 532
Popczyk Mirosław 2488, 2496
Popek Ryszard 133
Popiołek Barbara 306
Popowska Marta 2112
Porębińska Agnieszka 626
Pospieszalska Lidia 2150
Pospieszalski Antoni 436
Pospieszalski Jan 1555
Pospieszalski Marcin 2004
Pośpiech Szymon 1184
Poświatowska Halina 2614, 2930,
2931, 2932
Potasińska Ksenia 2557
Prażmowski Wojciech 2421
Profus Piotr 136
Prokop Jan 2946, 2947, 2948,
2949
Proszowski Piotr 466, 471, 938,
1737, 2043, 3207
Prus Grzegorz 2126, 3364, 3366
Przepiórkiewicz Alicja 1449
Przewoźnik Anna 934; rozm.
2004, 3399, 3435
Przybylik Marek 1616
Przybylski Andrzej 3113, 3115,
3133, 3394
Przybyłka Arkadiusz 633
Psiuk Monika 2950
Pucek Krzysztof 216
Puczek Ewelina 1883
Pulina Marian 116
Purska Anna 621, 2952-2960
Purski Radosław 2961, 2962
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Puszczyński Michał 1950
Pyda Halina 163
Pytel Jan 1297
Rabelais Francois 2214, 2215,
2216
Rabenda Klaudia 1951
Rabij Marek 749
Rachid Chebab Milena 3180
Rachuba Andrzej 3237
Raczyńska-Lorek Agnieszka 1117
Radkowska Dominika 1812, 2376;
rozm. 1950, 2063, 2121, 2168,
2206, 2370, 2377
Radomski Jerzy 161
Raina Peter 3165
Rajczyk Jarosław 1225
Rakoczy Eustachy 380, 384, 392,
552, 554, 1188, 2127, 2571,
3210
Rakowski Sylwester 721
Randak Jan 200, 210
Ranuszkiewicz Elżbieta 216
Raszewska Małgorzata 2963, 2964
Ratajczyk Tadeusz Ładysław
3405
Ratusiński Władysław 657, 878,
1484, 1495, 1647, 1651, 1652,
1654, 1656, 1677, 1678, 1684,
1691, 1700, 1701, 1732, 1745,
1746, 1751, 1754, 1778, 1818,
1837, 3091
Ratzinger Joseph 3196
Rawinis Jakub 2238, 2246, 2252,
2256
Rawinis Marian Piotr 2210, 2215,
2705, 2965; rec. 2234; red. 7;
rozm. 2120, 2241, 2318, 2321,
2327, 2332, 2335, 2354, 2400,
3527, 3528
Ressel Ewa 230
381
Rębacz Marek 2248
Rędziński Kazimierz 1569
Rękawek Ignacy 3294, 3295
Rodziewicz-Gruhn Joanna 48
Rogatko Bogdan 3043
Rogula Wioletta 163
Rojek Piotr 2530
Rok Regina 618
Rola Maria 2932
Rolat Zygmunt 576, 904
Romanowski Feliks 369
Rosiek Barbara 954, 2969, 2970,
2971, 2972
Rosik Mariusz 3419
Rosół Adam 60
Rot Przemysław 773
Rotarski Wojciech 467, 473
Rozpondek Halina 962, 1019,
1544
Rudziński Jan Stanisław 310, 315,
1759, 1769, 3194
Ruksza Paweł 807
Rumiński Marcin 2975, 2976
Rusinek Jacek 1326
Rusinek-Nowak Barbara 268
Ruszkiewicz-Michalska Małgorzata 128
Rutkowski Robert 2348
Rybczyński Jarosław 1041
Rychlik Halina 1304
Rygał Ewelina 336
Rykała Jan 3112
Ryłko Renata 842, 1005; rozm.
665, 699
Ryszka Czesław 1048, 1049, 1050,
3159, 3179, 3184, 3268, 3441
Sadowska Edyta 2977
Sadowski Andrzej 2206, 2214,
2215, 2216, 2226, 2235
Sadowy Witold 2291, 2349
382
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Sagan Stanisław 28
Sak Jarosław 504
Salamon Mariusz 113
Salamucha Rafał 2051, 2058,
2065, 2978; rozm. 2052, 2062
Salański Witold 1284
Salwarowski Jerzy 2016, 2045,
2155, 2156, 2186
Samek Jan 1423
Samodurow Andrzej 2479
Samsonowicz Henryk 516
Sanetra Piotr 2673
Sapota Barbara 92
Sawicki Antoni 1454
Schab Bogumił 3202, 3370
Sebyła Władysław 2614, 2979
Sękiewicz Andrzej 1528
Sętowski Juliusz 8, 299, 372, 391,
481, 482, 493, 508, 583, 1133,
1182, 1290, 1573, 1624, 1625,
1627, 1775, 2424, 3402
Sętowski Tomasz 1953, 1956,
1957, 1958
Siadlak Małgorzata 2005, 2105
Sidorkiewicz Ryszard 2981, 2982;
przedm. 2803
Siemińska Anna 2934
Siemion Justyna 619
Sierka Edyta 144
Sierpiński Zdzisław 2038, 2983,
2984
Sikora Mirosław 449
Sikorski Janusz 1350
Sikorski Robert 192, 362, 3522
Siniarska-Czaplicka
Jadwiga
3425
Sitek Marlena 88
Sitek Sabina 88
Sitkowski Roman 85
Siuda Krzysztof 132
Siwczak Ewa 179
Siwiński Andrzej 206, 224, 228,
229, 235, 363, 402, 544, 572,
573, 574, 575, 627, 971, 1722,
1731, 1736, 1752, 1782, 1792,
1794, 1799, 1800, 1801, 3085,
3090, 3092, 3093, 3095, 3097,
3103, 3404
Skalski Janusz 506
Skała Cyprian 215
Skardowska-Kiljan Ewa 2137
Skiba Joanna 253, 1699, 2350
Skocza Marek 2124
Skoczylas Piotr 2546
Skoczylas-Krotla Edyta 1641
Skolik Sebastian 3174
Skowron Bartosz 127, 139, 141
Skowroński Mirosław 291
Skrodzki Wojciech 1492, 1844,
1925
Skrzesiński Kazimierz 404, 407
Skrzypczak Mirosław 486
Skrzypczyk Mirosław 318, 3413;
red. 300
Skrzypczyk Waldemar 2836
Skrzypek Grzegorz 807
Skubis Ireneusz 38, 40
Skubiś Ireneusz 669, 3363, 3435,
3443, 3447; rozm. 420, 3170
Słomian Jacek 665
Słomian Józef 3100
Słowacki Juliusz 2210
Słowińska Aneta 1272
Smeja Marek 3233
Smolarek Antoni 1078
Smoleń Marta 2985
Smulikowska Ewa 1761
Smyłła Aleksandra 155
Snarska Magdalena 1959, 1960
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Snoch Bogdan 98, 99, 100, 316,
319, 324, 355, 489, 595, 620,
622, 2558
Sobalski Franciszek 368, 370, 373,
386, 668, 681, 693, 696, 3519
Sobczyk Iwona 2177
Sobierajski Henryk 409
Sobkowski Jarosław 682, 704,
705, 708, 712, 714-718, 730,
732, 874, 950, 1299, 1780,
2439; rozm. 409
Sobotka Roman 527
Socha Mariusz 739
Socha Rafał 2986, 2987, 2988,
2989, 2990
Socha Wioletta 1373
Sochacki Andrzej 1098, 1529
Sojka Elżbieta 245
Sojka Ludmiła 218, 223
Sokalówna Barbara 2992
Sokoł Kirył 1739, 1796
Soljan Izabela 1587, 3163
Solski Andrzej 2503
Solski Zbigniew Władysław 2868
Sołjan Izabela 3212
Sołtys Anna 130, 133
Sosna Aleksander 1739, 1796
Sosnowska Joanna 3461
Sośniak Łukasz 490, 798, 945,
1888, 2075, 2093, 2115, 2211,
3315, 3396, 3416; rozm. 930,
935, 2162, 2171, 2208, 3118
Sowada Renata 3452, 3454, 3455,
3457, 3462, 3467-3469
Sowier-Jankowska
Agnieszka
2993, 2994
Spera Eugeniusz 694
Sperka Janusz 608
Sperka Jerzy 604
383
Spiechowicz-Jędrys
Agnieszka
1743
Spodarzewska Barbara 2294
Spólna Anna 2855
Sroka Jarosław 3129
Stacherczak Łukasz 1125, 1381,
3434
Stachura Anna 2111, 2113
Stalens Monique 2220, 2352
Stanik Stanisław 557, 2676, 29953006; rozm. 2798
Stańczyk Tomasz 341
Stańczyk Zbigniew 2, 4, 5, 1108,
2583, 3011, 3018
Starczewski Tadeusz 1791
Starnawski Jerzy 1601, 3526
Staroniek Adrian 862
Starszak Krystyna 1119
Starzyńska Maria 2608
Starzyński Sławomir 961
Stasiński Adam 340
Staszczyk Piotr 1961, 2162
Staszczyk Zygmunt 2158, 2161,
2164, 2366
Staszewski Jacek 1582
Stawska Olga 1217
Stefaniak Ryszard 263, 398
Steinhagen Dorota 240, 396, 447,
469, 474, 476, 628, 656, 748,
762, 833, 843, 979, 988, 1006,
1008, 1014, 1018, 1020, 1031,
1036, 1037, 1038, 1040, 1042,
1045, 1046, 1053, 1080, 1127,
1153, 1158, 1431, 1530, 1531,
1536, 1583, 1616, 1750, 1789,
2183, 2599, 3122, 3168, 3284,
3286, 3300, 3326, 3339, 3385;
rozm. 206, 1019, 1034, 1534,
1535, 1544, 1547, 1634, 2463,
3297
384
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Steinhagen Maria Eliza 586
Stelmach Robert 600
Stelmasiak Marcin 1429
Stępak Monika 1372
Stępień Anna 949, 1123, 1369,
2269, 2562; rozm. 1087, 3129
Stępień Maksymilian 3185
Stępień Marcin 772
Stępniak Cezary 250, 993
Stępniak Tadeusz 744
Stopka Krzysztof 2568
Stoszek Andrzej 647
Straszak Krzysztof 108, 154
Strojec Janusz 3012
Stryczak Izabela 1399, 2059, 2108
Strzelczyk Janusz 3408
Strzelecka Agnieszka 1155
Strzyż Piotr 321
Strzyżewska Janina 1274
Subotic Małgorzata 1056
Sucharkiewicz Katarzyna 1658,
1830
Suchocka Bożena 2210
Suliga Krzysztof 2461, 2967
Sulllivan Ryan 2528
Surma-Jończyk Elżbieta 3421,
3423
Surmacz Wojciech 2548
Suska Agnieszka 234
Swoboda Angelika 1150
Symolon Beata Anna 1848, 2402,
2416
Sypek Stanisław 3013, 3014, 3015,
3016
Sypniewski Tomasz 674
Szabla Kazimierz 737
Szafrańska-Miller Barbara 1611
Szajbel Elżbieta 2581
Szajt Marek 66, 738
Szałygin Jerzy 1642
Szamocka Małgorzata 753
Szaraniec Lech 3017
Szarek Jarosław 3267
Szarek Joanna 3267
Szczepanik Tadeusz 1208
Szczepański Marek 1631; red. 60
Szczęsna Małgorzata 313
Szczygieł Andrzej 108, 154
Szczygieł Mirosława 1309, 1317
Szczykno Szczepan 2237, 2238
Szczypek Tadeusz 140
Szerszenowicz Jacek 1869
Szerszeń Cecylia 1824
Szewczyk Paweł 643
Szewczyk Tomasz 3019-028
Szewiński Andrzej 2504
Szkamruk Ewa 1342
Szkop Mateusz 2284
Szopa Janusz 1634, 2425
Szostak Edward 389, 497, 511,
531, 537, 543, 549, 553, 560,
562, 564, 569-571, 584, 585,
587, 865, 866, 1636, 3377
Szpak Jacek 3235
Sztajner Olga 3471
Sztuka Jacek 1889, 1967, 1969,
1970
Szubarczyk Piotr 2414
Szubartowicz Przemysław 2164
Szulakowski Michał 2069
Szulc Adam 542
Szulc Sylwia 252
Szumlas Izabela 381, 496
Szumlińska Aleksandra 2397
Szwajkowska Krystyna 1974
Szwed Robert 387
Szwed Ryszard 371, 383; red. 263
Szwedzińska Sandra 1376, 1855;
rozm. 2175
Szyc Barbara 1489; red. 1947
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Szyc Bogumiła 1219
Szyda Katarzyna 1294
Szyda Mariola 3501, 3503, 3504
Szyma Tadeusz 1926, 1976
Szymanek Maria 1139, 1338
Szymańska Adrianna 2846
Szymańska Barbara 485, 2167,
2292, 2666, 2940, 3474; rozm.
1567
Szymańska Kazimiera 1613
Szymańska-Kubicka Lidia 106,
107
Szymański Leszek 3008
Szymański Wiesław Paweł 3029,
3030, 3031, 3032
Szymczyk Zbyszko 590
Ściebior Anna 3429
Ściebior Grzegorz 3033, 3034,
3035
Ściebior Patrycja 3037
Ściegienny Karolina 1975, 1977
Ściegienny Włodzimierz 1975
Ślazyk Agata 2168
Ślęzak Agnieszka 3451
Ślęzak Albert 115
Śliwińska Justyna 943
Śliwińska-Wyrzychowska Anna
173
Ślosarski Marek 2354, 2356
Ślósarska Joanna 2822
Śmieja Wojciech 2579
Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard
462
Śmigielska Bernarda 3514
Śnieg-Czaplewska Liliana 2311
Śpiewak Jerzy 1344
Śpiewakowska Anna 1352
Świderek Gosia 180
Świderski Gerwazy 505
Świerczewska Monika 1471
385
Świerczyński Adam 153, 156, 167,
170, 183, 201, 202, 422, 631,
662, 688, 711, 760, 771, 780,
782, 794, 809, 813, 873, 963,
977, 991, 1003, 1043, 1054,
1067, 1070, 1072, 1191, 1238,
1259, 1541, 1554, 1683, 3490
Świerdzewska Irena 2147
Świertok Krzysztof 2395, 2604
Świeżawski Aleksander 606
Święciak Tomasz 139, 141, 142
Świtaj Beata 850, 3038
Świtała Ireneusz 1635
Tarchalska Aleksandra 591
Tarczyńska Anna 1416
Tarczyński Czesław 1811, 1839
Tarnowska Agnieszka 246
Tazbir Janusz 341
Terlecki Władysław Lech 3039
Tęgowski Jan 613
Thiessen Vern 2249, 2250
Thiriet Damien 456
Tkaczyk Krzysztof 3266
Tkaczyk Władysława 1288
Tkocz Jan 241
Toborek Piotr 2434, 2497, 2500,
2524; rozm. 2536
Toborek Tomasz 463
Tolewski Jacek 2507
Tomaszewski Roman 592
Tomczyk Marek 3222
Tomek Teresa 146
Tomoń Andrzej Stanisław 286,
1734, 1873, 3308, 3309
Tomziński Jerzy 629, 3161
Trelos Marta 2158
Troczyński Kazimierz 3128
Trojak Olga 734, 746, 754, 1158,
1198, 1486, 2047, 2049, 2053,
2055, 2099, 2146, 2159, 2177,
386
ZBIGNIEW STAŃCZYK
2182, 2271, 2283, 2390, 2417,
3130, 3286; rozm. 2275
Trzeciak Elżbieta 214
Tuchliński Adam 3411
Turbiarz Wojciech 2056, 2057,
2061
Tybel-Ostrowska Marzanna 1357
Tyl Agata 72
Tylicka Barbara 2851
Tymińska Krystyna 3338
Tyras Izabela 3227
Tyras Waldemar 375, 1645, 21982200, 2203, 3479
Tyszler Lubomira 256
Ujma Adam 1210
Ulewicz Tadeusz 3251
Ułamek Grzegorz 1555
Ułamek Sebastian 2545
Urbanowicz Beata 388, 526
Urbański Piotr 2744
Uryga Jan 3230
Uziembło Adam 366
Wach-Malicka Henryka 1875
Wachelka Cezary 1029, 1331,
1333, 1334, 1335, 1336, 1378,
1387, 2448, 2455, 2462, 2464,
2472, 2519; oprac. 1001, 1002,
1332, 1365, 1388; rozm. 2503,
2516, 2539
Wachniew Przemysław 165
Wachowiak Krzysztof 2432
Wachowski Józef 3114
Wachowski Oskar Piotr 779
Waga Jan Maciej 160
Wagner Iwona 913, 919
Wagner Marek 1550
Walasek Grzegorz 2532
Walczak Iwona 1345
Walczak Jan 394
Walczyk Anna 453
Waliczek Bogdan 3227, 3317
Waligórski Andrzej 2605
Wardęga Paulina 2515
Wardzyński Michał 1730, 1758,
1768
Warońska Joanna 3508
Warso Albert 3203
Warzocha Artur 634
Wasieczko Agnieszka Maria 1549
Wąsala Roman 138
Wątroba Jan 3127, 3297
Weber Bożena 1428
Weiss Szewach 577
Wereszczyński Jerzy 1311
Weżgowska Władysława 96
Wiatrak Wiesław 1535
Wieczorek Jan 2031
Wieczorek Paweł 1558
Wieczorek-Szmal Magdalena 251
Wiedhaas Hermann 609
Wielgo Marek 664
Wierny Aleksander 2566, 3045352, 3287, 3432
Wierzchowska Kaja 2023
Więckowska Bożena 1160
Wika Stanisław 140
Wilczewski Waldemar 3281
Wilk Anna 3193
Winiarek-Karpowicz Małgorzata
1057
Winiarska Justyna 2936
Wiśniak Agnieszka 2939, 2941
Wiśniewska Józefa 267, 323, 728,
729, 757, 1011, 1051, 1306;
red. 9
Wiśniewski Wojciech W. 358
Witek Andrzej 1503
Witkowska Aleksandra 3205
Witkowska Ewa 126, 145
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Wlaźlak Władysław 1292, 3086,
3088, 3102, 3518, 3524
Włodarczyk Maria 1386
Włodarczyk Rafał 3053
Włodarczyk Stanisław 3373
Włodarczyk Zdzisław 357
Włodek Anna 1355
Włosiński Marian 3189
Wodziński Marcin 3409
Wodzisławski Jakub 419
Woicki Paweł 2512
Wojciechowski Leszek 601
Wojewódzka Agata 1324
Wojnowska Elżbieta 2171, 2172
Wojtal Agata 123
Wojtasik Marta 2208
Wojtysiak Anna 623, 863, 895,
909, 1380, 1480, 1815, 1963,
2090, 2278, 2592, 3449; rozm.
750, 850, 927, 1241, 1341,
1411, 1807, 2040, 2221, 2296,
2325
Wolnicki Paweł 303, 305, 3520,
3521, 3523
Wolski Tomasz 1991, 1992
Wolsza Tadeusz 444
Wołczyński Zbigniew 3054, 3055
Woszczyk Wacław 740
Woynarowska Katarzyna 900,
908, 931, 1340, 2342, 3117,
3120, 3132, 3151, 3285, 3341;
rozm. 1119, 3140
Woźniak Adam 672, 673
Woźniak Anna 2601; red. 2595
Woźniakowska Anna 2129
Woźniczka Zygmunt 441, 445
Wójcicki Józef 47, 49
Wójcik Krzysztof 2193
Wójcik Michał 1725
Wójcik Zdzisław 3388
387
Wrona Tadeusz 634, 776, 965,
973, 990, 997, 998, 1000, 1007,
1015, 1034, 1394, 1488, 2427,
3330
Wrońska Agata 3056, 3058
Wroński Krzysztof Seweryn
3059-3064
Wroński Paweł 330
Wróbel Elżbieta 1508; rozm. 2239
Wróbel Sylwester 1044
Wróblewska Małgorzata 1853
Wrzaszczyk Jadwiga 1641
Wrześniewska-Hołdyk Agata
1233, 2174
Wszołek Bogdan 1185, 1186,
1190, 1229, 1239, 1243, 1266,
1639
Wszołek Kamil 1180
Wydmuch Henryk 411, 1594,
3392; rozm. 1205
Wydmuch Jarosław 811
Wyględowski Mieczysław 1110,
1115, 1146
Wyleciał Jolanta 1327
Wyleżyńska Jolanta 297
Wylężałek Łukasz 2245-2247,
2264, 2265, 2375, 2377
Wypych Józef L. 722
Wypych Szymon 1786
Wypych-Gawrońska Anna 2564
Wyrozumski Jerzy 515, 518, 525
Wyrypajew Iwan 2237, 2238
Wyrzykowski Roman 1220
Wysłocki Bolesław 1206
Wysłocki Jerzy 1206
Wyszyńska Anna 561, 941, 1166,
1174, 1738, 2141, 2408, 3305,
3307, 3314; rozm. 1132, 1162,
1348, 2128, 3146, 3158
Wyszyński Stefan 3263, 3264
388
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Wyszyński Wiesław 2600, 2660,
2807, 3065-3069
Zaborowski Łukasz 764
Zaborski Piotr 3118, 3399; rozm.
3358
Zabraniak Sławomir 1168, 3450
Zadworny Mariusz 1193
Zagórski Maciej 2175
Zagrodzki Janusz 1885
Zaguła Andrzej 2468; rozm. 2525
Zając Adam 197
Zając Arkadiusz 1996
Zajda Małgorzata 1298
Zakrzewska Bożena 3242
Zakrzewska Lidia 2116
Zakrzewski Andrzej J. 336; red. 12
Zakrzewski Jerzy 742
Zaleska Urszula 1318, 2581
Zaleski Wojciech 659
Załęcki Marian 3218, 3225
Zamorski Krzysztof 1580
Zaniewski Andrzej 3007
Zaraś Renata 1359, 1400, 2024,
2088
Zaręba Sławomir 3136
Zarubin Przemysław 320
Zasuń Marzena 1273
Zatoń Michał 113, 114, 147
Zawadowicz Beata 1132, 1172
Zawitkowska Wioletta 301, 546
Zawitkowski Józef 3186
Zbudniewek Janusz 288, 3173,
3238, 3239, 3243, 3245, 3250,
3277, 3384
Zdaniewicz Witold 3136
Zdański Jerzy 385, 457, 458
Zdulski Jan 3146
Zegadło Marcin 3073-3081
Zemła Ewa 1377
Ziaja Alicja 2516
Ziejka Franciszek 3229
Zieliński Łukasz 2444
Zieliński Zbigniew 423, 425, 428,
429, 433
Ziębacz Stanisław 822
Ziętal Zbigniew 852
Zimowski Zygmunt 3324
Ziontek Artur 2677
Złoch Marcin 781
Złotkowski Dariusz 352, 354, 356,
359, 360, 703
Zmysłowski Michał 204
Związek Jan 522, 1251, 1303,
3089, 3096, 3098, 3099, 3101,
3105-3108, 3334, 3335, 3375,
3382, 3383
Zwoliński Mirosław 488
Zygalski Krzysztof 1727
Zygmańska Barbara 221
Zygmunt Jerzy 102
Zymek-Giermańska Teresa 1316
Żaba Jerzy 116
Żakowicz Aleksander 45
Żaryn Jan 3273
Żelkowski Marek 638
Żemejda-Przerada // w: 2554
Żemejda-Przerada
Marzena
2553, 2554, 2556
Żmigrodzka Maria 3342
Żmuda Remigiusz 3246
Żmudziński Jerzy 1433, 1726,
1771, 3234; red. 1426
Żukowski Aleksander 182
Żuliński Leszek 2659
Żurkowski Jędrzej 2538
Żyngiel Krzysztof 2000
Żynis Bernadetta 2943
Żyto Piotr 2534
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
389
INDEKS PRZEDMIOTOWY
Abramek, Rufin (1938–1990)
3338
Adamek, Bogumiła 2583
Adamkiewicz, Feliks (1932–2005)
1172
Adamski, Andrzej (1923–2007)
1559
Adamus, Jan Tomasz 2039
Adamus, Sebastian (1972– ) 1110
Aeroklub Częstochowski 536, 782,
2470–2477
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 726, 727
Agopsowicz–Kula, Ewa 2277,
2278
Agroturystyka 186, 200
Akademia im. Jana Długosza 287,
292, 1229–1255, 1560, 1569,
1571, 1602, 1612, 1630, 1633,
1639, 1891, 1917, 1959, 1986
Akademia Polonijna 1256–1259
Akademia Walki z Rakiem 1120
Akademicki Związek Sportowy
2422, 2432, 2435
Akademickie Spotkania Muzyczne
2104, 2105, 2106
Akademickie Ślubowania Jasnogórskie 3249
Akcja Katolicka 3129, 3436
Albert Chmielowski (św.; 1845–
1916) 363, 486, 1782
Albertynki 3149
Algajer, Henryk (1855–1935) 481
Alkoholizm 952, 953, 955, 1358
Alpinizm – sylwetki 2439, 2440,
2441
Amatorski ruch artystyczny 1402
Amiel, Irit (1931– ) 2583, 2622
Anastezjologia 1110, 1157
Andre, Lucjan (1893–1958) 2583
Anonimowi Alkoholicy 952, 3311
Antoniewicz, Marceli (1952– )
2583
Antykwariaty 3422, 3525
Apel Jasnogórski 3189
Aramowicz, Stanisław (1891–1970)
481
Archiwum diecezjalne 3518, 3520,
3521, 3524
Archiwum Państwowe w Częstochowie 3519, 3522
Arcybiskupi Komitet Wsparcia
Bezrobotnych 941
Armia Krajowa – biografie 426,
497, 536, 547, 555, 560, 589–
591
Armia Krajowa – Inspektorat
Częstochowski 423, 425, 427,
428, 431, 461
Armia Krajowa – Komenda
Główna AK 1777
Armia Krajowa – obwód częstochowski 554
Armia Krajowa – pamiętniki 432
Armia Krajowa – Siódma Dywizja
429
Armwrestling 2461
Artperiscope 1498
Astronomia 1179, 1180, 1183–186,
1189, 1190, 1238, 1266, 1270
Asz, Nachum (zm. 1936) 3412
390
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Atmosfera – zanieczyszczenia 154,
161, 163
Automobilizm 2444, 2448, 2449
Autostrada A1 780
Autyzm 1359
AZS Częstochowa 2435, 2465,
2499–2502, 2504, 2507, 2510–
2512, 2519
Babie Lato (kawiarnia) 741, 749,
753, 1527, 1972
Bacciarelli, Marcello 1470
Baczyński, Wacław Tadeusz 996
Badora, Jerzy (1920–2006) 491,
492, 493, 2583
Bajor, Stanisław (pedagog; 1912–
1940) 479
Baliński, Michał (1794–1864) 362
Bałucki, Michał (1837–1901) 2583
Banasiuk, Stanisław 3339
Banaszczyk, Sebastian (aktor)
2279
Banaszkiewicz, Izabella 1510
Banaś, Antoni (1900–1965) 477,
494
Bank Spółdzielczy w Myszkowie
757
Banki – historia 1669
Barciś, Artur (1956– ) 2280, 2281
Bardecki, Mieczysław 495
Bardijewski, Henryk (1932– )
2583, 2627–2631
Bardziński, Adam (1885–1960)
496
Bareja, Robert (1963– ) 2583
Bareła, Stefan (biskup ordynariusz częstochowski; 1916–
1984) 3340
Bartelak, Halina 1531
Bartelak, Zdzisław (przedsiębiorca)
750
Bartelski, Lesław (1920–) 2583
Bartex (przedsiębiorstwo) 718
Barylski, Jan (1890–1946) 2583
Bataliony Chłopskie 424
Baudouin de Courtenay, Zofia
(1878–1969) 1729
Bączyński, Stanisław (1918–1996)
497
Bąk, Wiesław (działacz samorządowy) 983
Bąkowska, Olga 2583
Bebak, Zbigniew (aktor; 1932–2002)
2282
Bebel-Karankiewicz, Beata (1958–)
1859, 1860, 1861
Beksiński, Zdzisław 1479, 1481,
1492, 1493
Bene Meritus (nagroda) 1173
Benedykt XVI (papież; 1927–)
3196, 3232, 3284, 3285, 3286,
3297, 3298, 3300, 3310, 3315,
3318
Berdowski, Janusz (1945– ) 1560
Bereszko-Smaczny, Magdalena
(1965– ) 1110
Bereśniewicz, Janina (pedagog;
1933–) 1301
Berneck, Ignacy (1858–1918) 481
Berson, Wiktor (1862–1915) 481
Betania 951
BETEL (Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne) 930, 934,
935
Betnarski, Jacek 968
Bezdomni 938, 950
Bezkręgowce 120, 122, 138
Bezrobocie 911, 916, 918, 919,
923, 924, 941
Bęczkowice – kościół Najświętszej
Maryi Panny 3088
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Biała Wielka (powiat Częstochowa; gmina Lelów) 1722
Biblioteka Główna Akademii im.
Jana Długosza w Częstochowie 1508, 1511, 1512, 1517,
1518, 1525, 1985, 3506–3508,
3526
Biblioteka Główna Politechniki
Częstochowskiej 3501–3505
Biblioteka Hutnicza 3477
Biblioteka Jasnogórska 1760,
1765, 3494–3500
Biblioteka Muzeum Częstochowskiego 3470
Biblioteka Pedagogiczna w Częstochowie 3512–3517
Biblioteka Pedagogiczna w Myszkowie 3516
Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck im. Jana Długosza 3493
Biblioteka Publiczna im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie 1513, 1519, 1526,
3473–3492, 3527
Biblioteka Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki 3509–3511
Biedrzyńska, Adrianna 1096
Biegańska, Mieczysława (1866–1954)
3423
Biegański, Władysław (1857–1917)
5, 189, 299, 499–508, 1434,
1440, 1658, 1825, 3423
Bielecki, Walerian 509
Bieleninik, Ireneusz (dziennikarz;
1965–) 1553
Bielobradek, Stanisław 510
Bielobradek, Władysław (1898–1989)
510
Bielowie herbu Ostoja 322
391
Bielski, Joachim (1544–1599)
2583
Bielski, Marcin (1495–1575) 2583
Biennale Malarstwa Ściennego
i Rzeźby Plenerowej (5; 2005;
Mykanów) 1858
Biennale Miniatury 1848–1851
Bień, January (1943– ) 1202, 1209
Biernacka, Anna 2283, 2284
Biernacki, Zbigniew (1945– ) 3525
Bigosz-Kubica, Małgorzata 1140
Bilska, Teresa 1110
Binoche, Juliette 582, 1813
Bińkowski, Józef (1916–2005) 511
Birkner, Eryk (1705–1760) 2015,
2110
Biskup, Krystyna 2583
Biskup, Tadeusz 2583, 2640
Bitwa 1655 r. pod Częstochową
310–312, 315, 327–331, 333–
343
Bitwa 1939 r. pod Mokrą 401,
403, 404, 407
Bitwa 1939 r. pod Parzymiechami
401
BJ Products (firma) 729, 730
Blachownia (powiat Częstochowa)
79, 178, 318, 1824
Blankenstein, Maria (1909–1989)
481
Blechacz, Rafał 3221
Błaszczeć, Józef (polityk) 792
Błaszczyk, Barbara (sędzia) 483
Błaszczykowski, Jakub 2497
Błeszno (dzielnica Częstochowy)
837
Bobak, Helena (1961– ) 2583
Bobolice (powiat Myszków; gmina Niegowa) 322, 1725
Boelke, Gustaw (1857–1915) 481
392
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Bogasch, Rheinhold (1857–1918)
481
Bogusławski, Edward (1940–
2003) 2111–2113
Bojanek, Maria (pedagog) 1301
Bold, Anna (1970– ) 1110
Boniewicz, Edmund (pallotyn)
3341, 3342, 3343
Borkowska, Teresa (parasolniczka)
724
Borowik, Arkadiusz (satyryk)
2285, 2286
Borowik, Mariusz 2063
Borowno (powiat Częstochowa;
gmina Mykanów) 1542, 2191,
2193, 3086
Borowski, Zbigniew (przedsiębiorca)
705
Borys, Maria (pedagog; 1923–)
1561, 1562
Borzykowa (gmina Żytno) – historia
349, 627, 3144
Bosek, Ryszard 2499
Bór (dzielnica Częstochowy) 1663
Bracia Polscy 1752
Bracia Szkolni 1356, 3153, 3386,
3387, 3388
Bractwo Piwne 734
Brandys, Janusz (1910–2005) 483
Braun, Juliusz 1291
Brodowicz–Szymanek,
Beata
(1966– ) 2583, 2587
Brokking, Arie 2510
Broń – zbiory 1430
Browar „Grab” w Konopiskach
734
Browar częstochowski 703, 709
Brzeziny Kolonia (powiat Częstochowa; gmina Poczesna) 234
Brzęczek, Jerzy 2489
Budniak,
Florian
„Andrzej”
(1910–1993) 428
Buhle, Jerzy (1922–1987) 481
Buhle, Ludwik (1879–1961) 481,
3403
Buksiński, Stefan Jerzy (1922–2004)
3526
Bulska, Izabela 2587
Bulska, Izabela (poetka) 2583
Burchacka, Anna (pedagog) 1301
Burda, Zbigniew (fotografik)
2399, 2400
Burszewski, Sławomir (1969–)
2583, 2643
Burzyński, Janusz (1962– ) 2583
Buzek, Ludgarda 1258
Bystrzanowice (powiat Częstochowa; gmina Janów) 417
Cantus (Kwartet wokalny) 2013
Capella Czestochoviensis 2007
Caritas 929
Cegielnia „Wieneberger” 151
Centralne Biuro Śledcze 1070
Centrum Chorób Serca 1143
Centrum Integracji Społecznej
917
Centrum Medyczne „Małgorzata”
1145
Centrum Onkologii 1118
Cerkiew św. Cyryla i Metodego
1739
Chabrowski, Tadeusz (1934–)
2583, 2651, 2659–2662
Chęciński, Andrzej 2521
Chłap, Andrzej (pedagog; 1899–1980)
1563, 1564
Chmura, Marek (architekt) 1862
Chochlik (przegląd kabaretowy)
2268
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Chodorowska, Elżbieta 1527,
1823
Chojnowska, Jolanta 1144
Chołuj, Iwona (1971– ) 2287, 2288
Choroba (rodzina) 430
Choroby psychiczne – poradnictwo 1150
Chorzenice (powiat Częstochowa;
gmina Kłomnice) 180, 2193
Chór Collegium Cantorum 2005,
2008, 2037
Chór Jasnogórski 2025
Chór Pochodnia 2029, 2043
Chór Pueri Claromontani 2001
Chrząstek, Mariusz 1863, 1864
Chrząstek-Szyc, Aneta (architekt)
1706
Chrząszcze 131
Chudalewski, Mirosław 1865
Chwalba, Andrzej (1949–) 1565,
1566
Chwalba, Włodzimierz (przedsiębiorca) 702
Chwał, Czesław 3344, 3345
Chwistecki, Józef (1907–1994)
1301
Cichla-Czarniawska, Elżbieta (1935–)
2580, 2583, 2666, 2668, 2673–
2677
Cichoń, Jacek (grafik; 1969–2004)
1866
Cielecka, Magdalena (aktorka)
2289, 2290
Cielętniki (powiat Częstochowa;
gmina Dąbrowa Zielona) 172,
182, 586
Ciepielewska, Anna (1936–2006)
2291, 2292
Cierpiał, Dariusz (fotografik)
2384, 2401, 2402
393
Cieślak, Aleksander (pedagog)
1301
Ciosek, Jan (1912–2000) 478
Coelho, Paulo 2559, 2576
Conan Doyle, Arthur 2560
Consoni (firma) 750
Cudzik, Waldemar (aktor) 2293
Cuglewski, Ireneusz 512, 513
Cyberfoto 2380–2382, 2394
Cybulski, Michał (kolekcjoner)
1540
Czaplanka, Adela (aktorka) 2294
Czarniawski, Henryk (1929–)
1567
Czarnołęski, Marek (1961– ) 2583
Czarnota, Alicja (pedagog) 1301
Czarny, Kazimierz 487
Czekaj, Teresa 2114, 2583
Czekaj-Kubicka, Barbara (1924–)
2583, 2811
Czekajewski, Franciszek 413
Czeszko, Bogdan (1923–1988)
2583
Częstoch 325
Częstochowa (archidiecezja)
3085–3158
Częstochowa (diecezja) – sfragistyka 303
Częstochowa (okręg) 76
Częstochowa (okręg) – administracja
981, 1012
Częstochowa (okręg) – archeologia
254, 256
Częstochowa (okręg) – architektura
1721, 1727
Częstochowa (okręg) – bezpieczeństwo
1094
Częstochowa (okręg) – bibliografia
2, 4
394
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Częstochowa (okręg) – cmentarze
1792, 1794
Częstochowa (okręg) – etnografia
616–628
Częstochowa (okręg) – fauna 120,
121, 123, 127, 131, 136, 138,
139, 141, 142, 148
Częstochowa (okręg) – finanse
758, 759, 772, 774
Częstochowa (okręg) – flora 122,
125, 128–131, 134, 135, 137,
140, 143, 148, 173, 182
Częstochowa (okręg) – geologia
114, 116
Częstochowa (okręg) – górnictwo
689, 690, 691, 692
Częstochowa (okręg) – historia
307, 318, 319
Częstochowa (okręg) – historia –
XIV w. 288, 321, 605, 608
Częstochowa (okręg) – historia –
XV w. 301
Częstochowa (okręg) – historia –
XVII w. 345, 545
Częstochowa (okręg) – historia –
XVIII w. 344, 3235
Częstochowa (okręg) – historia –
XIX w. 349, 352, 354, 357,
358, 364, 3371
Częstochowa (okręg) – historia –
1901–1914 r. 352
Częstochowa (okręg) – historia –
1914–1918 r. 298, 352
Częstochowa (okręg) – historia –
1918–1939 r. 381
Częstochowa (okręg) – historia –
1939–1945 r. 397, 400–461,
578, 589
Częstochowa (okręg) – historia –
1945–1989 r. 459–465, 568,
578, 3265
Częstochowa (okręg) – hotele 738
Częstochowa (okręg) – hydrologia
117
Częstochowa (okręg) – ikonografia 314
Częstochowa (okręg) – językoznawstwo 2553, 2556
Częstochowa (okręg) – klęski elementarne 833, 835, 838, 840
Częstochowa (okręg) – komunikacja 780, 785, 787
Częstochowa (okręg) – legendy
619
Częstochowa (okręg) – literatura
2583, 2746
Częstochowa (okręg) – ochrona
przyrody 150
Częstochowa (okręg) – ochrona
środowiska 108, 149, 152, 154,
157, 158, 160, 166, 178, 179,
802
Częstochowa (okręg) – ochrona
zdrowia 1155, 1171
Częstochowa (okręg) – oświata
1281, 1326
Częstochowa (okręg) – paleontologia
113, 115, 146, 147
Częstochowa (okręg) – przemysł
706, 707, 712
Częstochowa (okręg) – przewodnik
215, 218, 221, 230, 232
Częstochowa (okręg) – rolnictwo
726, 727
Częstochowa (okręg) – statystyka
242–248
Częstochowa (okręg) – turystyka
187–238
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Częstochowa (powiat) – biblioteki
3459
Częstochowa (powiat) – gospodarka
638, 967
Częstochowa (powiat) – informator
72, 73, 77
Częstochowa (powiat) – samorząd
975, 983, 993, 999–1005, 1008,
1009, 1032
Częstochowa – administracja 962,
1013
Częstochowa – antykwariaty 3525
Częstochowa – archeologia 253,
257
Częstochowa – architektura 448,
657, 660, 1647–1789
Częstochowa – archiwistyka 3519,
3522
Częstochowa – balet 2182
Częstochowa – bezpieczeństwo
957, 1060, 1069–1095
Częstochowa – bibliografia 2, 3, 4
Częstochowa – bibliotekarstwo
3449–3517, 3527, 3528, 3533
Częstochowa – budownictwo 663,
665, 666, 977, 1152
Częstochowa – cmentarze 800,
804, 811, 1626, 1775, 1783,
1791, 1793
Częstochowa – czasopiśmiennictwo
2411, 3389, 3435–3448, 3529,
3532
Częstochowa – czytelnictwo 3458
Częstochowa – demografia 239,
240, 250
Częstochowa – domy dziecka
1303
Częstochowa – drukarstwo 3418–
3421, 3530, 3531
Częstochowa – dzielnice 85, 1708
395
Częstochowa – encyklopedia 1182
Częstochowa – energetyka 816
Częstochowa – etnografia 616
Częstochowa – ewangelicy 3403
Częstochowa – fauna 1547
Częstochowa – filatelistyka 1532,
1537, 1543
Częstochowa – film 2357, 2358,
2360, 2364, 2370
Częstochowa – finanse 760–775
Częstochowa – flora 119, 126, 168,
174, 175, 185
Częstochowa – fotografia 1523,
2380–2421
Częstochowa – galerie 1488, 1489,
1491, 1493
Częstochowa – gastronomia 739–
754
Częstochowa – geografia 1274
Częstochowa – gospodarka komunalna 798–824
Częstochowa – gospodarka mieszkaniowa 825, 826
Częstochowa – handel 742, 747,
748, 752
Częstochowa – harcerstwo 511,
862, 863, 865
Częstochowa – herb 302, 304
Częstochowa – historia 260, 261,
263, 264, 268, 272, 274, 277,
282, 285, 293, 296, 297, 299,
317, 318, 721, 1642, 1710
Częstochowa – historia – XII–XV w.
325
Częstochowa – historia – XIII–XVII w.
324
Częstochowa – historia – XIV w.
288, 609, 610, 3236
Częstochowa – historia – XIV–XV w.
322
396
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Częstochowa – historia – XVII w.
329–336, 338, 340, 341, 347
Częstochowa – historia – XVIII–XIX w.
356
Częstochowa – historia – XIX w.
192, 353, 354, 355, 358, 359,
360, 361, 362, 365, 369, 668,
681, 788
Częstochowa – historia – XIX–XX
w. 262, 350, 368, 370, 373, 374,
375, 3099
Częstochowa – historia – 1901–1914 r.
366, 372, 2560
Częstochowa – historia – 1901–1945 r.
744
Częstochowa – historia – 1914–1918 r.
371
Częstochowa – historia – 1918–1939 r.
376–380, 382, 383, 385–394,
1104, 1302, 1305, 1317, 1644,
1645, 3101, 3248
Częstochowa – historia – 1939–1945 r.
395–399, 408, 410, 412–416,
418–422, 426, 432, 438–440,
1103, 1105, 1107, 1777, 3106,
3250
Częstochowa – historia – 1945–1989 r.
441–458, 462, 468–476, 530,
795, 2760, 3105, 3275
Częstochowa – hydrologia 118
Częstochowa – ikonografia 308,
311, 313
Częstochowa – informator 86
Częstochowa – inwestycje 776,
963
Częstochowa – językoznawstwo
2546–2558
Częstochowa – kabaret 2267,
2268, 2274, 2286
Częstochowa – kino 2359, 2362,
2363, 2366
Częstochowa – kolej 797
Częstochowa – kolekcjonerstwo
1530–1546
Częstochowa – komunikacja 646,
777–794
Częstochowa – kościół p.w. Miłosierdzia Bożego 1732
Częstochowa – kościół p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 3131
Częstochowa – kościół p.w. Najświętszego Imienia Maryi
1747
Częstochowa – kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 3116
Częstochowa – kościół p.w. Pana
Jezusa Konającego 1740, 1746
Częstochowa – kościół p.w. Podwyższenia Krzyża 1737, 3091,
3135
Częstochowa – kościół p.w. św.
Antoniego 1729
Częstochowa – kościół p.w. św.
Barbary i Andrzeja 1728,
1734, 1741, 1743, 3096, 3111,
3171
Częstochowa – kościół p.w. św.
Brata Alberta 3143
Częstochowa – kościół p.w. św.
Faustyny 3147
Częstochowa – kościół p.w. św.
Ireneusza 3132
Częstochowa – kościół p.w. św.
Jadwigi Śląskiej 3121
Częstochowa – Kościół p.w. św.
Jakuba Apostoła 1739, 1745
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Częstochowa – kościół p.w. św.
Józefa 3087
Częstochowa – Kościół p.w. św.
Rocha 1742
Częstochowa – kościół p.w. Św.
Rodziny w Częstochowie
1735, 1738, 1786
Częstochowa – kościół p.w. św.
Stanisława Kostki 3134
Częstochowa – kościół p.w. św.
Wojciecha 1754, 3100
Częstochowa – kościół p.w. św.
Zygmunta 1751
Częstochowa – księgarstwo 3422,
3427–3434
Częstochowa – łączność 793, 796
Częstochowa – mapa 110, 111
Częstochowa – mniejszości narodowe 851, 3402, 3409
Częstochowa – modelarstwo 1536
Częstochowa – muzealnictwo 109,
251, 281, 617, 618, 1423–1478,
1482, 1521, 1830, 1831, 1893
Częstochowa – muzyka 1233,
1400, 2002–2175
Częstochowa – obyczaje 2772
Częstochowa – ochrona środowiska 151, 156, 159, 162–164
Częstochowa – ochrona zabytków
1529
Częstochowa – ochrona zdrowia
1110–1178
Częstochowa – ogrodnictwo 736
Częstochowa – opieka nad dzieckiem 1358, 1364, 1366, 1367,
1369, 1370, 1375, 1376, 1379,
1383, 1384
Częstochowa – organizacje 843–
860
397
Częstochowa – oświata 500, 1141,
1272–1389, 1570, 1574, 1604,
1617, 1619
Częstochowa – parki 170, 180
Częstochowa – patologie społeczne 942–956, 1085
Częstochowa – piwowarstwo 734
Częstochowa – plastyka 1481,
1503, 1509, 1785, 1805–2000
Częstochowa – poczta 792
Częstochowa – polityka społeczna
914
Częstochowa – pomniki 1776,
1778, 1779, 1781, 1784, 1787,
1788, 1795–1798
Częstochowa – pomoc społeczna
912, 917, 929–941, 3155
Częstochowa – pożarnictwo 827,
831, 834, 837
Częstochowa – praca 918, 919,
920, 923, 924
Częstochowa – przedszkola 1374,
1381
Częstochowa – przemysł 669–711,
733
Częstochowa – przyroda 102, 167,
169
Częstochowa – radio 1550, 1554
Częstochowa – rzemiosło 272,
717, 719, 720, 723, 724
Częstochowa – samorząd 770,
958–1042
Częstochowa – sądownictwo
1052–1067
Częstochowa – sekty 3416
Częstochowa – socjologia 80, 87,
913, 982
Częstochowa – sport 2422–2545
Częstochowa – statystyka 242,
244, 248, 249
398
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Częstochowa – stowarzyszenia
667, 687, 853, 1806
Częstochowa – szkolnictwo 1339
Częstochowa – szkolnictwo artystyczne
1360–1363
Częstochowa – szkolnictwo podstawowe 1322, 1328, 1329,
1335, 1336, 1340, 1342, 1344,
1350
Częstochowa – szkolnictwo specjalne 1356–1359
Częstochowa – szkolnictwo średnie
1289–1348, 1561
Częstochowa – szkolnictwo wyższe
292, 1181–1264
Częstochowa – szkolnictwo zawodowe 1351–1355
Częstochowa – taniec 2177, 2178,
2180, 2183, 2184
Częstochowa – teatr 2195–2378
Częstochowa – telewizja 1552
Częstochowa – turystyka 193–236
Częstochowa – urbanistyka 644 –
659
Częstochowa – wojsko 1102, 1109
Częstochowa – współpraca regionalna 907–910
Częstochowa – wydawnictwa
3417, 3419, 3426
Częstochowa – związki zawodowe
921–928
Częstochowa a Kraków 274
Częstochowa a Unia Europejska
765, 766, 769, 771
Częstochowa w filmie 2361
Częstochowa w fotografii 81
Częstochowa w Kadrze (konkurs)
2360
Częstochowa w literaturze 2567,
2568, 2570, 2589, 2603, 2607
Częstochowa w muzyce 2038,
2054
Częstochowianka (Klub sportowy)
2514
Częstochowska Organizacja Pracodawców 640
Częstochowska Victoria (widowisko)
868, 888, 896
Częstochowskie Spotkania Fotograficzne 2388
Częstochowskie Towarzystwo
Naukowe 1265–1271
Częstochowskie Zakłady Graficzne 3420
Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Stradom”
685
Częstochowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego 695, 696,
697, 698, 1477
Częstochówka 1664
Częstochówka (klub sportowy)
2428
Czytelnictwo 3458, 3459, 3484,
3488, 3502, 3504
Czyż, Stanisław 1547
Ćwiertniewska, Maria 2583
Danczenko, Walentin (doktor honoris causa PCz.) 1221
Daniel Sygoniusz (1563–1638) 486
Daniel, Tadeusz (1937–2007) 1568
Danków (powiat Kłobuck; gmina
Lipie) 259, 595, 596, 3088,
3344, 3345
Darocha, Janusz (pilot; 1960–)
2475
Datta-Jakubowska, Alicja 1569
Dawid z Lelowa (1746–1814) 486,
3407, 3413
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Dąbrowa Zielona (powiat Częstochowa) 1386
Dąbrowski, Zdzisław (taternik)
2440
Deltim (przedsiębiorstwo) 708
Demkow, Tadeusz (1921– ) 1110
Demokraci.pl (partia polityczna)
842
Denhoff (ród magnacki) 1724
Denhoff, Kasper 1724
Denys, Małgorzata 2548, 2549
Derda, Ewa (1949– ) 3474, 3527
Des Noyers, Pierre 332
Desperak, Mirosław (muzyk)
1301, 2115
Deszcz, Katarzyna 2206, 2227,
2295, 2296
Dęby 184
Dędek, Jacenty (fotografik; 1966–)
2403
Dłubak, Piotr (1964– ) 1520, 2404
Długosz, Antoni (biskup pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej; 1941–) 1315, 3346–
3359
Długosz, Jan (1415–1480) 514–
528, 2583
Długosz, Stanisław (1891–1915)
2583
Dni Częstochowy 876, 895, 901
Dni Długoszowskie 869, 887, 893
Dni Książki w Częstochowie
3428–3434
Dni Kultury Chrześcijańskiej
1409
Dni Muzyki Organowej 2088,
2089, 2090, 2091, 2092
Dni Olimpijczyka 2426, 2431
Dni Techniki 667
Dobiech, Ireneusz 529, 530
399
Dobosz, Zbigniew (trener) 2482,
2491
Dobroczynność 929, 1303
Dobrowolski, Jan 1102
Dobrzański, Henryk „Hubal”
409, 1780
Doktorzy honoris causa 1196,
1219, 1220, 1221
Dom dla chłopców. Specjalny
Ośrodek Wychowawczy 1375
Dom Pomocy Społecznej św. Antoniego w Częstochowie 931
Dom Samotnej Matki w Żarkach
933
Domagała, Maksymilian (adwokat) 1052
Domański (rodzina) 1367
Domaszewicz, Józef (1891–1976)
481
Dominik (grupa teatralna) 2266
Dominikanki 3158
Dominikowski, Jan (1921–2006)
531
Domy dziecka 1368, 1372
Donbas 680
Dorosławski, Robert 2241, 2299,
2300
Doylestown 3218
Dożynki jasnogórskie 885
Drabik, Sławomir 2537, 2542
Drake (zespół muzyczny) 2036,
2065
Drapikowski, Maiusz (złotnik)
1763
Dreifinger, Arturo 420
Drewkop (przedsiębiorstwo) 665
Drochlin (powiat Częstochowa;
gmina Lelów) 486
Drukarstwo – historia 3, 3418,
3531
400
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Drukarstwo – sylwetki 3421, 3530
Drukarstwo – technologia 3420
Drzazga, Antoni (pedagog; 1929–
1988) 1570
Drzewieniecki, Włodzimierz 532
Dubicki, Tadeusz (1948–) 1571
Duchowa Rewolucja (Przegląd
Piosenki Religijnej) 1400,
3359
Duchowieństwo – martyrologia
3365
Duda–Gracz, Jerzy (1941–2004)
483, 1867–1883
Dudek, Olgierd 2680, 2681
Dudwał, Hieronim Franciszek
(1913–1940) 533, 534
Dukat, Czesław (1933–) 1884
Dumała, Marian (1923–2008)
3360
Durr-Zakrzewska, Lidia (1924–)
2116
Dwory 1722
Dwudziesty Siódmy Pułk Piechoty
1109
Dyduch, Jan 3306
Dyja, Henryk 1572
Dyktando 2006 2549
Dyskoteki 746
Dyskusyjny Klub Filmowy
„Rumcajs” 2359
Działoszyn – historia 233, 367
Dzielska, Teresa 2301–2304
Dzienniak, Leon (1905–1990) 535
Dzień Papieski 3130, 3142
Dzień Solidarności z Białorusią
(2006) 891
Dziubińska, Paulina (fotografik)
2384
Dzwony 1750
Dźbów (dzielnica Częstochowy) –
historia 268
Eatherton, Philip (siatkarz) 2511
Edukacja regionalna 271, 1326,
1439, 1471, 3460
Egeman, Alfred 1053
Egzorcyści 3289
Elektrownie wiatrowe 688
Eleonora Wiśniowiecka (królowa
Polski; 1653–1697) 347
Elephant Stone (zespól rockowy)
2052
EMPIK (księgarnia) 3427
Exkluziv (art–zin) 3439
Faeton (Grupa literacka) 2572,
2577
Fajans, Maurycy (1835–1884)
1115
Falkowska, Marianna 2583, 2685
Fenactil (czasopismo) 3439
Fenske, Ferdynand (1887–1957)
481
Ferenc, Jan (kolekcjoner) 1542
Fesołowicz, Izabela (modystka)
724
Festiwal Blues nad Okszą 2098,
2099, 2100
Festiwal Bluesowy 2107–2109
Festiwal GARAŻ 2051, 2058
Festiwal Gaude Mater 1828
Festiwal Gaude Mater 2066–2082
Festiwal Hot Jazz Spring 2093–
2097
Festiwal Prawa Człowieka w Filmie
2358
Festiwal Teatrów Ogródkowych
„W Zaułku” 2276
Festiwal
Wiolinistyczny
im.
B. Hubermana 2083–2087
Fijak, Iwona (1962–) 1110
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Filatelistyka 1445, 1469, 1532,
1533, 1537–1539, 1543, 1545
Filharmonia Częstochowska 2003,
2011, 2014, 2016, 2021, 2022,
2031, 2040, 2044, 2045, 2155,
2156, 2165, 2186
Filipowicz, Julian (pułkownik;
1895–1945) 407
Flis, Katarzyna (1958–) 1110
Florek, Marian 2687
Folaron, Stefan (1929–2003) 1573,
3506
Folfasiński, Sławomir (1912–
1989) 2583
Folhoc, Andrzej (plastyk) 1810
Fortyfikacja 1097–1101, 1103,
1105, 1107, 1108
Forum Bibliotekarzy 3449, 3452,
3467, 3469
Forum Historyków Wojskowych
291, 292
Fotoklub Rzeczypospolitej 2384,
2386, 2392
Franc, Małgorzata 2583, 2695
Frania, Arkadiusz (1973–) 2579,
2583, 2699–2702
Franke, Adolf (1861–1923) 481,
3403
Franke, Alfred (1895–1940) 1115
Franke, Artur (1891–1969) 481
Franke, Eugeniusz (1899–1936)
481
Frączyk, Mikołaj (pedagog; 1901–
1990) 1574
Fritsche, Gustaw 1115
Fuks, Karol (pedagog; 1909–2006)
1575
Fuławka, Marek 2006
Fundacja „Adullam” 936
401
Fundacja „Pomóżmy dzieciom
poznać świat” 1278
Fundacja Centrum Kulturalne
1370
Furman, Dorota 2209
Furmańczyk, Henryk (1916–1992)
536
Furs, Jerzy (1927–1944) 537
Gacek, Piotr (siatkarz) 2505, 2507
Gady 136
Gaiński, Waldemar (1952–) 2583,
2705
Gajewski, Dariusz (reżyser) 2368,
2369, 2370
Galeria „Konduktorownia” 1503,
1504, 1886
Galeria Art-Foto 2385, 2393, 2397
Galeria Duszpasterstwa Środowisk Twórczych 1911
Galeria Sztuki Odlewniczej 1438
Galeria Tabor 1942
Galeria Wejściówka 1501, 1502,
1884, 1903, 1923, 1965, 1990,
1995
Gall, Iwo (1890–1959) 2305
Gałecka, Otylia (pedagog) 1301
Gałuszko, Waldemar 428
Garnek (powiat Częstochowa;
gmina Kłomnice) 1413, 1415,
2193
Gaude Mater (Ośrodek Promocji
Kultury) 1403, 1405, 1418
Gaude Mater (Ośrodek Promocji
Kultury) – wystawy 1498,
1499, 1500, 1916, 1941, 1975
Gazeta w Częstochowie. Dodatek
Gazety Wyborczej 3445, 3529
Gągorowska-Rakowska, Monika
1810
Gąsiorowski, Marian 3361, 3362
402
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Gąszczyk – przyroda 169
Getto częstochowskie 419
Gęsiarz, Jakub (policjant) 1077
Gidle 733, 1749, 3088, 3094, 3117,
3145, 3360, 3424
Gieczyński, Florian (paulin) 2117
Gierowski, Józef (1922–2006)
1576–1582
Gierowski, Stefan (1925– ) 1885
Gierymski, Tadeusz (1928–) 2579,
2583, 2597, 2708–2712
Gierymski, Wojciech (1957–)
2583
Gimnazjum nr 19 w Częstochowie
1323
Gimnazjum Stowarzyszenia „Nauka i Praca” 1298
Gimnazjum w Koziegłowach 1324
Gimnazjum we Mstowie 1349
Giżyński, Szymon (1956–) 1021,
1024, 1033, 1045
Gleby 152
Gloc, Adolf (pastor; 1907–1979)
481
Gładysz, Tomasz 2583
Głos Hutnika (Gazeta Huty „Częstochowa”) 3440
Głowacki, Janusz Rafał (1959–)
1886
Głowacki, Marian (1942–) 1583,
1584
Gminny Ośrodek Kultury w Janowie
1416
Gnaszyn (dzielnica Częstochowy)
– flora 126
Gniatkowski, Janusz (1928–) 2118
Gniazdów (powiat Myszków;
gmina Koziegłowy) 280, 3404,
3405
Gocman, Błażej 1768
GOL (klub sportowy) 2481, 2487,
2494
Goliard S.C. (przedsiębiorstwo)
732
Goliński, Zdzisław (biskup ordynariusz częstochowski; 1908–
1963) 3363
Gollenhofer, Maria (pedagog;
1897–1968) 1301
Gołaś, Arkadiusz 483, 490
Gołdonowski, Andrzej (1596–
1660) 2583, 3364
Gołdyn, Katarzyna 1887
Gołębiowska, Anna (pedagog)
1301
Gonera, Bogumił (przedsiębiorca;
1952–) 732
Gorczycka, Ewa (1941– ) 2583
Gościniak, Stanisław 2513
Gotschalk, Filip (muzyk; zm. 1809)
2015
Górnicki, Lech 2583
Górnictwo rud żelaza 689–692,
1444, 1474, 1559
Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe – Grupa Jurajska
1117
Góry Towarne – krajoznawstwo
213, 227
Grabałowski, Wojciech 2583
Grabara, Aleksander (1922–1999)
485
Grabda, Luiza 1810
Grabowski, Bronisław (1841–1900)
2583
Grabowski, Piotr 2521
Gracki, Gustaw (pedagog; 1927–)
538, 539, 540
Graz (Austria) 909
Grody 257
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Grohman, Urszula 471
Grossman (rodzina) 1670
Grott (rodzina) 1770
Grzebielucha, Eugeniusz 2405
Grzegorz z Sambora (1523–1573)
2568
Grzegorzewska, Wioletta 2583,
2587, 2592, 2735
Grzegorzewski, Szymon 2583,
2587
Grzesik, Andrzej (polityk) 1021
Grzyb, Magdalena 1810
Grzyby 128
Grzywnowicz, Jerzy (pedagog;
1931–1999) 1301
Gut, Anna (1965–) 1110
Guzik, Stanisław (ksiądz; 1905–1945)
3365
Gworys, Bartłomiej (1972–) 1110
Habakuk (zespół muzyczny) 2047,
2048, 2053–2057, 2059–2061
Hadrian, Leszek (1944–) 1534
Hajduga, Jerzy (1952–) 2583,
2744–2747
Hancock, Greg (żużlowiec) 2539,
2541
Hanisz, Szymon (architekt) 1706
Harcerstwo 389, 398, 511, 531,
537, 543, 553, 562–565, 569–
571, 584, 585, 587, 862–865
Hatłapa, Zdzisław 3143
Heininger, Aleksander (1868–
1939) 481, 3403
Heininger, Jan (1913–1998) 481
Helman, hugo (1904–1962) 481
Hennig, Bogdan (bibliotekarz)
3528
Herbert, Zbigniew 1509
Herby – oświata 1280, 1284
403
Hereźniak, Janusz (geobotanik;
1935–) 890
Hibner, Zbigniew 834
Hip–hop 2050, 2064
Hipoterapia 1160
Hlond, August (Prymas Polski;
1881–1948) 3255
Hokej na trawie 2455
Holta, Rune 2524, 2527
Honoratki (Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego
Serca Maryi) 3155
Hospicjum 1121, 1136, 1141, 1165
Hostel 936
Hozakowski, Teofil (1908–1994)
1585
Hrehorów, Zygmunt (1922–1989)
541
Huby Adamowskie (powiat Częstochowa; gmina Kłomnice)
830, 833, 838
Hupka, Witold 2476
Huras Stanisław 1300
Hurnik, Janusz 2583
Hurnikowa, Elżbieta 2583
Huta „Częstochowa” 670–680,
1856
Hutyra, Adam (1967–) 2306, 2307
Hynek, Januariusz (szybownik;
1930–1998) 1199
Informacja naukowo-techniczna
3472
Informacja Patentowa 3505
Inkubatory Przedsiębiorczości
3501
Inkunabuły 3495, 3496
Instytut Pamięci Narodowej 284,
285, 1524
Invest Remex (przedsiębiorstwo)
705
404
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Irządze 182, 183, 318, 971
Ivancic, Amando 2015
Iwański, Janusz (1956–) 2119,
2120, 2121, 2583
Iwiński, Andrzej (1940–) 2308,
2309, 2310
Jabłoński, Robert 2526
Jackowski, Antoni (1936–) 1586–
1592
Jadwiga (królowa Polski; 1374–1399)
608
Jagiellończycy (Centrum handlowe)
742
Jakubowska, Anna 1810, 1888
Jakubowski, Kuba (malarz; 1980–)
1810, 1888
Jakubowski, Zbigniew (1946–2002)
2583
Jamroziński, Tomasz (1978–)
2583, 2756, 2757, 2758
Jan Paweł II (papież; 1920–2005)
1786, 3319–3337
Janiczek, Stefan (1914–2004) 1593
Janik, Ewa (1948–) 1033
Janikowski, Zbisław 684, 1313,
2775
Jankowski, Antoni (pedagog)
1301
Janocha, Marcin 2583, 2587
Janota (rodzina) 372
Janowski, Jan Nepomucen (1803–
1888) 2583
Janowski, Tomasz (1925–2001)
1594
Janów (powiat Częstochowa) 200,
211, 318, 363, 624, 656, 661,
1416, 1642, 3085
Janusz, Andrzej (1966–) 1110
Jarosz, Paweł 1889
Jarzemska, Bogna (malarka) 1890
Jarzemski, Marian (1951–) 1890,
1891
Jarża, Alicja (1948–2006) 1595
Jasiński, Andrzej 2122, 2123,
2124, 2125
Jasiura, Jarosław (dyrygent) 2001
Jaskinia Borsucza 115
Jaskinia Komarowa 146
Jasna Góra – architektura 1759,
1764, 1768, 1771
Jasna Góra – Arsenał 1430
Jasna Góra – bibliografia 2, 3, 4,
2583
Jasna Góra – bractwa 3202
Jasna Góra – drukarnia 3
Jasna Góra – duszpasterstwo
3194, 3211, 3227, 3288
Jasna Góra – działalność charytatywna 939
Jasna Góra – fortyfikacje 1098,
1099, 1100, 1101
Jasna Góra – historia 273, 293,
1097, 3159, 3160, 3165–3167,
3172, 3173, 3177, 3178, 3182–
3184, 3194, 3195, 3206, 3220,
3222, 3242, 3267, 3278
Jasna Góra – historia – XIV w.
288, 322, 601, 602, 610, 3236,
3238
Jasna Góra – historia – XV w.
3238, 3241
Jasna Góra – historia – XVI w.
3390
Jasna Góra – historia – XVII w.
286, 315, 316, 327–331, 333–
343, 347, 551, 1099, 1425,
3213, 3223, 3234, 3237, 3239,
3324, 3364
Jasna Góra – historia – XVIII w.
316, 3235, 3240
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Jasna Góra – historia – XIX w.
316, 3243–3245, 3247
Jasna Góra – historia – 1901–1918 r.
3243, 3244, 3245
Jasna Góra – historia – 1918–1939 r.
384, 392, 3248
Jasna Góra – historia – 1939–1945 r.
438, 554, 3250, 3251, 3367
Jasna Góra – historia – 1945–1989 r.
450, 456, 3253, 3254–3263,
3266, 3268–3277, 3281–3283,
3323, 3338, 3384
Jasna Góra – ikonografia 310–
312, 315, 552, 2395, 2604
Jasna Góra – informator 3161,
3162, 3176
Jasna Góra – Kaplica Cudownego
Obrazu 1763, 1766
Jasna Góra – Kaplica Relikwii
1759
Jasna Góra – konferencje 289,
3289, 3290
Jasna Góra – konfraternia Paulinów 3306
Jasna Góra – kongresy 286, 294,
297
Jasna Góra – książka 3494, 3499
Jasna Góra – kult 3186–3232,
3249, 3279, 3332, 3370
Jasna Góra – malarstwo 1756,
1757, 1760, 1765, 1770, 1771,
1873, 3339
Jasna Góra – muzyka 2002, 2007,
2010, 2015, 2017, 2018, 2020,
2025, 2028, 2110, 2117, 2126,
2127, 2176
Jasna Góra – ołtarze 1763, 1766
Jasna Góra – park przyklasztorny
177
405
Jasna Góra – pielgrzymki 1589,
3163, 3164, 3170, 3180, 3181,
3193, 3212, 3224, 3252, 3276,
3280, 3287, 3291–3293, 3296,
3299, 3301–3304, 3308, 3309,
3311–3313, 3316, 3317
Jasna Góra – refektarz 1757, 1769
Jasna Góra – rzemiosło artystyczne 1761, 1773
Jasna Góra – rzeźbiarstwo 1758,
1771
Jasna Góra – Wieczernik 1764
Jasna Góra – wieża 1762
Jasna Góra – wystawy 1424–1433
Jasna Góra – zbiory 1423–1430,
1767, 1771, 1772
Jasna Góra – życie codzienne 629,
3397
Jasna Góra a Częstochowa 3163
Jasna Góra a Jan Paweł II 3322–
3337
Jasna Góra a Śląsk 3231
Jasna Góra w czasopiśmiennictwie 3437
Jasna Góra w literaturze 2563,
2567, 2570, 2571, 2589, 2604,
2607
Jasnogórskie Śluby Narodu 3165,
3195, 3254, 3256, 3259, 3260,
3263, 3264, 3266, 3267, 3270–
3272, 3275, 3278, 3279, 3282
Jastrząb, Jolanta 1892
Jatkowska, Beata 730
Jatulewicz, Elżbieta 1282
Jawo (przedsiębiorstwo) 731
Jedynak, Piotr (pedagog; 1908–1999)
479
Jeziorowska-Wróbel, Elżbieta (1952–)
2583, 2587
Jezuici – historia 3150
406
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Jeździectwo 2456, 2457, 2458
Jeżewska-Desperak, Joanna 1823
Jędrusik, Kalina (1931–1991)
2311
Języki obce – szkolnictwo 1387,
1388
Jodłowski, Sławomir (fotografik)
2406, 2407
Jubileusz 350-lecia obrony Jasnej
Góry 297, 1543, 3182, 3305,
3329
Juniewicz, Mikołaj (paulin) 2583
Jurajski Park Narodowy – projekt 150, 171, 179
Jurajski Produkt Roku (konkurs)
635
Jurajski Salon Fotografii 2396
Jurajskie Parki Krajobrazowe
654
Jurga, Aleksander 2178
Kabaret 2267, 2268, 2286
Kabaret „The Bills” 2274
Kaczmarek, Józef (rzeźbiarz;
1915–1997) 621
Kaczmarski, Jacek 2059
Kaczor, Teresa 968
Kafel, Robert 2052
Kaleta, Zbigniew 968
Kalinin, Andrzej (1933–) 2583,
2779
Kalinka, Julian (1821–1865) 1115
Kamienica Polska (powiat Częstochowa) 88, 512. 688, 1023
Kanigowska, Alfonsa (1858–1948)
1893
Kapela Jasnogórska 2010, 2012,
2017, 2018, 2028, 2039
Kapela Piosenki Wszelakiej 2038
Kapelani wojskowi 3102
Kapsa, Jarosław (1958–) 476,
2583
Kaptacz, Anna 1121, 1136, 1170
Kapuściński, Henryk (1895–1950)
478
Karankiewicz, Włodzimierz (1959–)
1894, 1895
Karasiewicz, Lucjan (1979–)
1021, 1033
Karate 2459, 2460
Karczewice (powiat Częstochowa;
gmina Kłomnice) 1790
Karczmy – historia 319
Kardas, Jan (1921–1999) 542
Kardiologia 1143
Karmelitanki 3151, 3152
Kasperczyk, Łukasz (plastyk)
1483
Kasprowicz, Nikodem (aktor)
2312
Kasprzak, Franciszek 934
Kasprzak, Rafał (1973–) 2583,
2587, 2785, 2786
Kasprzyk, Jacek (1960–) 989
Kasprzyk, Krystyna 2583
Katyń 408, 480, 581
Kautz, Artur (1900–1967) 481
Kawodrza (dzielnica Częstochowy)
1350
Kaznodziejstwo 2552, 3178, 3182,
3183
Kaznowski, Marian 2535
Kempa, Edward Stanisław (doktor honoris causa P.Cz) 1219
Kędziora, Jerzy (1947–) 1776,
1802, 1814, 1896–1901
Kępina (rezerwat przyrody) 183
Kępińska, Maryla 426
Kępiński-Brust, Lucjan 426
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Kiedrzyn (dzielnica Częstochowy)
1295, 3143
Kielech, Jerzy (1961–) 2583
Kiesslich, Konrad (1865–1938)
481
Kijas, Krzysztof 2446, 2447
Kik, Agnieszka 2371
Kilnar, Nikodem (paulin) 2018
Kina – historia 2361, 2362, 2363
Kita, Izabela (malarka) 1902
Klajn, Dorota 2583
Klajn, Krystyna (1914–2004) 543
Klaklik, Magdalena 1164
Klawe, Alfons (1874–1945) 481
Klawe, Edmund (1870–1945) 481
Kleszcze 132
Klimala, Katarzyna 2463
Klimek, Paweł 910
Klub „Złota Jesień” 2586
Klub Amazonek 1123
Klub Literacki Metafora 2585
Kluba, Henryk (1931–2005) 483,
2372, 2373, 2374
Kluk, Mariola 1054
Kluk, Mieczysław 1068, 1071
Kluza, Krzysztof (przedsiębiorca)
718
Klyta, Henryk 688
Kłobuck (okręg) 2, 4, 74, 75, 106,
107, 143, 191, 225,
243, 244, 247, 568, 691,
Kłobuck (powiat) 249, 1002, 1005
Kłobuck 318, 645, 803, 836, 893,
1065, 1368, 1528, 2098, 2099,
2100, 2179, 3088, 3128, 3393,
3461, 3493
Kłomnice (powiat Częstochowa)
2181, 2193
Kmieć, Henryk (1936–) 1903,
1904
407
Kmita, Wojciech (1959–) 2583
Knop, Bogdan 2792
Knot, Tadeusz (lutnik) 2023, 2030
Knothe, Maria (1847–1948) 481
Kobierzycki, Stanisław (zm. 1665)
337
Koch, Piotr (pedagog; 1902–1980)
477
Kochanowski, Janusz 1055, 1056,
1066
Kochowski, Wespazjan (1633–
1701) 2583, 2793–2795
Kocyga, Jerzy (1948–) 1530
Koćwin, Dominika (tenisistka;
1988–) 2520
Kolarstwo 2462–246
Kolej 785, 786, 787, 797
Kolekcjonerstwo – sylwetki 1530,
1533, 1534, 1535, 1537, 1538,
1540, 1541, 1542, 1546, 1622
Kolińska, Krystyna (1923–) 2583,
2797, 2798, 2799
Kołaczyk, Jan 487
Kołdej, Izabela 2583
Kołek, Grażyna 2408
Kołodziejczyk, Leokadia (pedagog)
1301
Komornicy 1064
Komorowski, Michał (1875–1950)
544
Konarski (rodzina) 422
Konferencja „Multimedia w biznesie”
1203, 1204
Konfrontacje (Festiwal Muzyki
Akordeonowej) 2101, 2102,
2103
Konfrontacje Poetyckie im. Haliny Poświatowskiej 2594–2601
408
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Kongres Polonii Medycznej (6;
2006; Częstochowa) 1131,
1132, 1148
Koniecpol (powiat Częstochowa)
– informator 89, 270, 301,
1726, 1782, 2461
Koniecpolscy herbu Pobóg 301
Koniecpolski, Jan (zm. 1455) 546
Koniecpolski, Stanisław (1591–
1646) 545
Konieczki (powiat Kłobuck) 706,
707, 712
Konkurs im. Juliana Fałata 1854
Konkurs im. Mariana Michalika
1852, 1853
Konkurs Kolęd „Stajenka” 1410
Konkurs Literacki im. Ludmiły
Marjańskiej 2581
Konkurs Literacki im. Zofii Martusewicz 2578, 2610
Konkurs poetycki im. Haliny Poświatowskiej 2575
Konkurs recytatorski „Sacrum
w literaturze” 2582
Konopiska (powiat Częstochowa)
178, 318, 1338 2026, 3126,
3137
Konspiracyjne Wojsko Polskie
459, 463, 464, 465, 568, 578,
580
Kopcińska, Eliza 2409
Kopciński, Wojciech 2313, 2583
Kopeć, Bartosz 2314
Kopff, Edward (1869–1928) 481
Kopiec (powiat Kłobuck) – historia
3425
Koral, Mieczysław 547, 548
Korba, Zbigniew (1953–1990) 865
Korboński, Stefan (1901–1989)
549, 550
Kordecki, Augustyn (1603–1673)
312, 551, 552, 2583, 3324
Korpyś, Ireneusz 2583, 2807
Korzewski, Paweł (architekt) 648
Kosiak, Paweł (1916–1997) 3366
Kostrzewska, Maria (harcmistrz;
1911–1990) 553
Koszykówka 2465
Kotecki, Józef (1922–2003) 554,
555
Kotkiewicz, Marek 2583
Kotowice (powiat Myszków; gmina Żarki) 1799
Kowalczyk, Anna (pływaczka)
2478
Kowalik, Jerzy (1957–) 2583
Kowalik, Justyna (1967–) 2583,
2587
Kowalik, Mieczysław (1921–2007)
556
Kowalik, Mirosław 921
Kowalik, Tomasz (przedsiębiorca)
705
Kowalska, Ilona (bibliotekarka)
3485
Kowalski, Wojciech (aktor) 2275,
2315
Kozakowska, Małgorzata (fotografik)
2384
Kozera, Ireneusz 1392
Koziegłowy (powiat Myszków) 90,
91, 103, 104,283, 323, 346,
437, 461, 714, 728–730, 832,
1011, 1051, 1306, 1324, 1327,
1377,1608, 3114
Koziegłówki (powiat Myszków;
gmina Koziegłowy) 267
Kozielewski, Ignacy (1882–1964)
557, 2583
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Kozyrski, Stanisław (aktor; 1939–2007)
2316
Krakowian, Henryk (pilot; 1919–)
558
Kras 116
Krasiński, Zygmunt (1812–1859)
2583
Krawczyk, Henryk 1014
Krawczyk, Jacek (radny) 1010
Kreatywne Kobiety (Stowarzyszenie) 850
Kreczmer, Karol (1847–1923) 481
Kreter, Karol (1870–1947) 481
Kręciwilk, Iwona 1816
Kroczyce – historia 318
Krok, Julian 559
Kromołów – historia 318
Kronenberg, Leoppold Julian
(1849–1937) 2193
Król, Wojciech (muzyk) 2062
Królica, Jerzy (1946–1991) 1596
Królica, Zygmunt (1911–1995)
2477
Królikowski, Adam 2583
Króliszewska, Danuta (plastyk)
1527, 1905
Króliszewski, Marcin (plastyk;
1975–) 1906, 2062
Krupop-Iskra, Krystyna (pedagog) 1301
Kruszyna (powiat Częstochowa)
93, 1346, 1721, 1724, 2553,
2554
Kryla, Rafał 2177
Kryński, Andrzej 1258
Krzemiński, Antoni 2362
Krzemiński, Władysław 2362
Krzepice (powiat Kłobuck) 318,
411, 653, 839, 1809, 3361,
3362
409
Krzystyniak, Jan 2525, 2529
Krzysztofowicz, Eustachy (lekarz)
1173, 1174
Kserofity 131
Książka – zabytki 3423, 3424,
3494–3496, 3499
Kubica, Robert 2442
Kubicki, Andrzej (1896–1953) 479
Kubik, Paweł 968
Kubina, Teodor (biskup ordynariusz częstochowski; 1880–1951)
3107, 3367, 3368
Kucelin (dzielnica Częstochowy)
1681, 1708
Kucharska-Diet, Maria 2583
Kucharski, Konrad (fotografik;
1976–) 2410
Kucharski, Ludomir (1907–1944)
2583
Kukliński, Jan (fotografik; 1939–
2006) 2411–2413
Kula, Michał (aktor) 2278, 2317,
2318, 2319
Kulczyk, Jan 1431
Kulej, Jerzy (1940–) 2451, 2452
Kulej, Włodzimierz (1955–) 1907,
1908, 1909
Kultura łużycka 254
Kultura przeworska 256
Kurpiński,
Jerzy
„Ponury”
(1918–1955) 428, 560
Kurzak, Helena 561
Kusiba, Kazimierz (pedagog;
1884–1975) 1301
Kusiński, Stanisław 864
Kuśmierski, Dariusz (1964–) 1110
Kuter, Zdzisław (kolekcjoner)
1546
Kutnicki, Karol „Kruk” 428
410
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Kutyba, Eugeniusz (restaurator)
483
Kwapisz, Andrzej 972, 975
Kwaśniewski, Tadeusz (1909–1980)
2583
Kweclich, Jarosław (1957–) 1910,
1911, 1912
Kwieciński, Antoni (pedagog;
1922–2007) 1597, 1598
Kwietniewska, Paula 2320, 2321,
2322
Lachowicz, Henryk (1933–2006)
1599
Lampa, Alicja 2583, 2587
Lasecki, Jarosław (1961–) 1021,
1033, 1036, 1046, 1047
Lassota, Ryszard 2583
Lechoń, Jan 2567
Lecińska, Franciszka (pedagog;
1918–1991) 1301
Ledwoń, Józef (1921–1986) 1600
Legendy i podania 595, 619, 620
Lekkoatletyka 2466
Lelów (powiat Częstochowa) – historia 202, 300, 318, 320, 348,
453, 486, 630, 979, 1006, 1395,
1642, 1794, 1800, 3095, 3406–
3415
Lelów (powiat Częstochowa;
okręg) 318, 486, 1736
Lemański, Jerzy (1924–2005) 562,
563
Lembke, Jan 1307
Lembke, Zygmunt (1881–1951)
481
Leroy Merlin 743
Lessig, Karol (1847–1911) 481
Leszczyńska, Altea (malarka)
1913, 1914, 1915
Leszczyński, Aleksander (1616–1680)
2126
Leśnictwo 737
Leśniów (powiat Częstochowa;
gmina Żarki) 222, 309, 2034,
3088, 3168, 3169, 3175, 3179,
3185, 3235, 3265, 3307, 3314
Lew (grupa kapitałowa) 781
Lgota (powiat Myszków; gmina
Koziegłowy) 265
Libidza (powiat Kłobuck) 841
Liceum im. Cypriana Kamila
Norwida w Częstochowie
1289, 1341, 1348
Liceum im. Henryka Sienkiewicza
w Częstochowie 1290, 1297,
1300, 1307, 1308, 1311, 1314,
1561, 1563, 1564, 1574, 1596,
1604, 1615
Liceum im. Juliusza Słowackiego
w Częstochowie 1299, 1310,
1318
Liceum im. Mikołaja Kopernika
w Częstochowie 2273
Liceum im. Romualda Traugutta
w Częstochowie 1291, 1301,
1313, 1315, 1570, 1619
Liceum w Koziegłowach 1306,
1327
Liczberski, Stefan (sportowiec;
1914–1982) 2469
Liebert, Jerzy (1904–1931) 2583,
2614, 2820–2822
Liga Morska i Kolonialna 376
Lipie (powiat Kłobuck) 586, 1279,
1594
Lipiński, Jan 2583, 2597
Lisek, Marcin 2443
Lisiniec (dzielnica Częstochowy)
156
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Lisowski, Kazimierz (muzyk;
1905–1985) 2127
Litwiński, Zdzisław 2583
Liwoch, Mieczysław (1922–2005)
722
Loegler, Romuald (architekt)
1748
Lotnictwo – historia 558, 599,
1199
Lotnictwo pasażerskie 791
Lotnictwo sportowe 782, 2471–
2475
Lotnictwo wojskowe 402, 533,
534, 559, 614
Lubos, Werner (1941–) 1916,
1917
Ludwicki, Konrad 2583
Ludwik Roch Gietyngier (bł.;
1904–1941) 3108
Ludwin, Urszula (pedagog) 1301
Ludwin, Zdzisław 968
Luhe, Aleksander (1818–1903)
481
Lustracja królewszczyzn – 1659 r.
345
Lustracja królewszczyzn – 1789 r.
344
Lutnicy 2023, 2030
Luxpol (przedsiębiorstwo) 715
Łączewski, Jan 2583, 2833, 2835
Łągiewka, Barbara 2583, 2836
Łągiewka, Edmund (1934–2005)
1601–1603
Łęg (powiat Częstochowa; gmina
Kruszyna) 2556
Łęski, Zygmunt (1923–2004) 564,
565
Łodziński, Roman 3369
Łoniewski, Adam (1977–) 2195,
2323–2325
411
Łopacka, Agnieszka (aktorka)
2326
Łotach, Joanna (1933–) 2583
Łozowski, Andrzej (kolekcjoner)
1541
Łuciuk, Juliusz (1927–) 2128–
2133
Łukaszewski, Marcin (1972–)
2134, 2135
Łukaszewski, Paweł (1968–) 2134
Łukaszuk, Tadeusz Dionizy 3226
Łutowiec (powiat Myszków; gmina Niegowa) 258
Łydżba, Jacek (1966–) 1918, 1919
Łydżba, Władysław (rzeźbiarz)
1920
Łyszczarz, Stanisław (1930–1991)
1921
Mach, Bogusław (pedagog) 483
Machalica, Piotr 2327, 2328, 2329
Machura, Franciszek 437
Maciej, Katarzyna 1922
Maciej, Leon (1943–) 1922, 1923
Maciński, Jacek (trener) 2495
Maculewicz, Marek 2583
Magiera, Jacek (piłkarz) 2485,
2486, 2490
Magiera, Robert 2178
Majchrzak, Krzysztof (muzyk)
2136
Majer, Izabela 1140
Majzner–Osuchowska Irmina
(malarka) 1604
Makles, Marek (muzyk) 2035
Maksymilian Binkiewicz (bł.;
1908–1942) 3108
Malczewska, Wanda (1822–1892)
3370
Malinowska, Dorota 2509
412
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Maliszewski, Szymon „Saper”
(plastyk) 1924
Maluszyn (gmina Żytno) – historia
572
Małolepszy, Jan „Murat” 463
Małusy (powiat Częstochowa;
gmina Mstów) 586
Maniura, Edward (1960–) 1033
Mańkowski, Benwenuto (1816–1863)
3371
Maraton (zespół muzyczny) 2006
Marchewka, Antoni (1890–1973)
420, 3372
Marchwiński, Jerzy (muzyk)
2137, 2138
Marciniak, Małgorzata (1965–)
2330, 2331, 2332
Marciniak, Maria Barbara 1110
Marcinkiewicz, Kazimierz 3444
Marjańska, Ludmiła (1923–2005)
483, 490, 2580, 2583, 2614,
2845–2857
Markowska, Wanda (1912–1999)
2583
Markowski (rodzina) 1666
Markowski, Aleksander (1942–)
1925, 1926
Markowski, Kazimierz (1913–1998)
1926
Markowski, Stanisław (1949–)
1926, 2414
Martwa Natura w Fotografii
2383, 2398
Maruszczyk, Adam (fotografik)
2415
Marx, Henryk (1831–1904) 481
Maskpol S.A. (pzedsiębiorstwo)
706, 707, 712
Mastalski, Lech 290
Matejko, Jan (1838–1893) 1448
Matera, Małgorzata 2583, 2587,
2859, 2860
Matras, Tadeusz (1935–2003)
3373
Matusik-Kuszplak, Grażyna 1376
Matyjaszczyk, Krzysztof 1024
Matysek, Mariola 1411
Mazur, Bartosz 2583, 2863
Mądrzyk, Jacek 1127
Mąkosza, Andrzej 1308, 1314
Mąkosza, Edward (1886–1974)
2139–2144
Melechow, Rościsław 1605
Mełchów (powiat Częstochowa;
gmina Lelów) 1794
Memoriał im. Arkadiusza Gołasia
2506
Mesjasz, Edward (1929–2007)
1927, 1928
Metal Union 702
Metler, Bonawentura (1866–1939)
3374, 3375
Mężnicki, Józef (1876–1940) 3376
Michał Korybut Wiśniowiecki
(król Polski; 1640–1673) 347
Miechowski, Waldemar 2543
Miedziejewski, Jan 428
Miedzno (powiat Kłobuck) – historia
318, 828
Miejska Galeria Sztuki 1479–
1497, 1819, 1894, 1897, 1938,
1947, 1949, 1952, 1978, 1988,
1994, 1997
Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku 2179
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1369
Mielczarek, Janusz (1936–) 2583
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 1421
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Międzynarodowe Spotkania Teatralne 2219, 2220, 2221,
2224, 2229, 2352
Międzynarodowy Turniej Policji
Konnej 2457
Mikołaj z Wilkowiecka (1521–
1604) 2583, 2866–2869
Mikołajtis, Józef (1898–1991)
2583
Mikołajtis, Ziemowit 2583
Mila, Czesław (strażak) 831
Mirów (dzielnica Częstochowy)
102, 257, 1748
Mirów (powiat Myszków; gmina
Niegowa) 138, 1727
Misja „Freston” 425, 427, 436
Misztal-Panek, Joanna (1969–)
1110
Mizera, Stefan (1924–2002) 3377
Mizera-Króliszewska, Małgorzata
(malarka) 1810
Mizerska, Leokadia 757
Mleczarstwo 733
Mlek, Wojciech 566
Młodkowski, Andrzej (muzyk)
2145
Młodzież Katolicka (czasopismo)
3436
Młodzieżowa Estrada Wokalna
1402
Młodzieżowy Dom Kultury 1406,
1422
Młynarczyk, Beata 2016, 2045
Młyny 1722
Modelarstwo – sylwetki 1536
Moja osobista Częstochowa (konkurs fotograficzny) 2390
Mokra (powiat Kłobuck) – historia 271, 401, 403, 404
413
Monczka, Czesława (aktorka)
2333, 2334, 2335
Mondry, Wojciech (1887–1967)
3378
Monikowski, Marek 2583
Montex (przedsiębiorstwo) 692
Mońka, Zenon 3379
Moons, Jozef 1111
Moraś, Teresa 2583
Morel, Stefan (1937–2006) 1606
Mosty 1673
Mroczko, Piotr 1510
Mrożewski, Stefan (1894–1975)
1517, 1929
Mrzygłód (obecnie Myszków) 318,
3088, 3093
Mstów (powiat Częstochowa) –
historia 190, 318, 322, 1349,
3088
Mucha, Grażyna 2583, 2876
Mucha, Roman (modelarz) 1536
Muliewicz, Heliodor (1828–1893)
1115
Murawska–Czaderska. Maria
(1921–1986) 481
Musialik, Jan (1947–2006) 1607
Musialik, Władysław „Bolesław”
460, 461
Musiał, Tomasz (plastyk) 1930,
1931
Musiel, Franciszek (biskup pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej; 1915–1992)
3380
Musiorski, Maciej 716
Muskalska, Zofia (pedagog) 1301
Muskalski, Krzysztof (1955–)
1446, 2416
Muszyński, Andrzej (pedagog)
1301
414
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Muś, Henryk 487
Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej 1476
Muzeum Częstochowskie 1434–
1475, 1829–1831
Muzeum Kolei 1438
Muzeum Produkcji Zapałek 1438,
1477, 1478
Muzeum Techniki 1521
Muzeum Z. Beksińskiego 1479,
1482, 1492
Mykanów (powiat Częstochowa)
894, 969, 1397, 1399, 1858
Myszkowskie Zakłady Papiernicze
694
Myszków (okręg) – bibliografia 1,
2, 4, 95, 243, 244, 247, 249,
1002, 1005
Myszków 94, 95, 276, 318, 586,
694, 699, 757, 926, 1286, 1393,
2436, 3090, 3092, 3103, 3516
Nabrdalik, Krzysztof (1951–) 968
Nabrdalik, Maciej (fotografik;
1980–) 2417
Naczelna Organizacja Techniczna
556, 667
Nadolska, Alicja 1932
Nadzieje Plastyczne Częstochowy
(konkurs) 1810
Nagroda im. Karola Miarki 890,
1583, 1584, 1623
Nagroda Prezydenta Częstochowy
879, 880, 895, 897, 900, 902,
905
Nagroda Starosty Powiatu Częstochowskiego 882–884, 892,
903
Najman, Marcin (bokser) 2450,
2453, 2454
Nakło (powiat Częstochowa; gmina Lelów) 235, 318
Napoleon i (cesarz Francuzów)
390
Narkomania 945, 948, 949, 951,
954, 1122
Narodowy Fundusz Zdrowia
1129, 1155, 1169
Natanael (zespół reaggae) 2049
Nawrot, Aneta (dziennikarka)
3529
Nazaretanki 1298, 3156
Neo-Spiro (przedsiębiorstwo) 704
Neufeld, Daniel (1814–1874) 2583
Nicpoń, Dorota (pedagog) 1301
NIE (Organizacja konspiracyjna)
460
Niedziela (Tygodnik Katolicki)
3372, 3389, 3435, 3441, 3443,
3444, 3446, 3447
Niegowa (powiat Myszków) – historia 318, 574
Nieniewski, Adam (pułkownik
WP; 1886–1947) 2193
Niepełnosprawni 2468
Nieszporkowicz, Ambroży (1642–
1703) 2583
Nietoperze 153
Niewinny-Dobrowolski, Andrzej
2880, 2881, 2882
Niezależne Zrzeszenie Studentów
467
Nieznanice (powiat Częstochowa;
gmina Kłomnice) 755
Nikifor 1450
Nitecki, Marian 428
Noc Kulturalna 1398, 1404, 1407,
1408, 1412, 1414, 1417, 1419,
1420
Nocoń, Zdzisław (1917–1939) 567
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Nootropil (czasopismo) 3439
Nowa Brzeźnica – historia 3109
Nowa Wieś (powiat Częstochowa)
– kultura 512
Nowak, Jerzy Maciej (filatelista)
1533, 1537–1539
Nowak, Rafał (sportowiec) 2467,
2468
Nowak, Stefan (pedagog; 1933–2006)
1608
Nowak, Wojciech (1954– ) 1609
Nowak-Jeziorański, Jan (1914–2005)
447
Nowakowska-Karczewska, Małgorzata
2583
Nowakowska-Majcher, Maria
2583
Nowakowski, Wacław (1829–
1903) 3229
Nowobilski, Andrzej 3306
Obertyn, Marek (aktor; 1952–2007)
2336, 2337
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej
554, 1756, 1761, 1767, 1773,
3159, 3166, 3203–3207, 3209,
3210, 3214–3218, 3225, 3228,
3230, 3231, 3240, 3327, 3258,
3268, 3269, 3277, 3281, 3283,
3327
Obraz Matki Bożej Kłobuckiej
3128
Obrona Jasnej Góry (obraz) 311
Obserwatorium Astronomiczne
1189, 1190
Ochota-Hutyra, Agata (aktorka)
2338
Ociepa, Artur (lekkoatleta; 1970–2001)
2466
Oczyszczalnie ścieków 164, 799,
805, 813–815, 820, 821
415
Odymalski, Walenty (ok 1620–1680)
2583
Odzyskanie niepodległości 1918 r.
380, 382
Ogłaza, Maria (1953–) 1933, 2583
Ogrodnictwo 735, 736
Ogrodzieniec 226, 318
Ojrzyński, Tadeusz (1913–1997)
3381
Okrzemki 123
Okularczyk, Andrzej 474
Okulicki, Leopold (1898–1946)
1323, 1777
Olbiński, Robert (trener) 2483
Olbrachcice (gm. Dąbrowa Zielona) – edukacja 1326
Olejnik, Alfons „Babinicz” (1921–1947)
465, 568
OLMED (Zakład Opieki Zdrowotnej)
1154
Olszewski, Jacek „Mikołaj”
(1955–1995) 2583
Olszewski, Tomasz (poeta) 2587
Olsztyn (powiat Częstochowa) 96,
213, 227, 237, 318, 322, 326,
1411, 1774, 2270
Olszyński, Stefan (1881–1941) 481
Olszyński, Wacław (1847–1931)
481
Olszyński, Władysław (1920–2005)
481
Omyła, Wojciech (1924–1944)
569, 570
Onkologia 1118, 1162
Opałko, Włodzimierz (1905–1981)
571
Operacz, Robert 2583, 2885
Oratorium Leśniowskie 2034
Orbis (Biuro turystyczne) 199
416
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Organizacje pozarządowe 848,
854
Organizacje pożytku publicznego
856
Orkiestry dęte 2026, 2032
Orlikowski, Janusz (1960–) 2583,
2587, 2892–2894
Orłowski, Jerzy (piłkarz) 2496
Ortenburger, Arkadiusz (1962–)
1110
Orzechówka 148
Osiny (powiat Częstochowa; gmina Kamienica Polska) 3138,
3139
Ostatni Grosz (dzielnica Częstochowy) 1676
Ostrowski herbu Korab (ród szlachecki) 572
Ostrowski, Kamil (muzyk) 2049
Ostrowski, Lech (1933–) 1110
Ostrowski, Michał 428
Oszelda, Jerzy 481
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
725
Ośrodek preadopcyjny 1379
Ośrodek Wychowawczy im. św.
Jana de la Salle 1356
Otwinowski, Franciszek (zm.
1745) 2583
Owady 138
Pabin (rodzina) 306
Pach, Jan 2583
Paciorkowski, Jan (1893–1956)
481
Pajączek, Regina (pedagog) 1301
Pajęczno 3088, 3123, 3141, 3146
Pallotyni (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego) 1732,
3341, 3342, 3343
Pałucha, Jacek (1966–) 1934,
1935, 1936
Panecki, Tadeusz (1951–) 1610
Panek, Marian (1953–) 1937–1943
Panki (powiat Kłobuck) 97, 318
Panorama „Ukrzyżowanie Chrystusa Pana” 1682
Papiernia – krajoznawstwo 228
Papiernictwo – historia 693, 3425
Paradoks (grupa teatralna) 2269
Parafiniak, Szymon 1520, 1944,
1945
Park Krajobrazowy „Lasy nad
Górną Liswartą” 143, 178,
225
Park krajobrazowy „Orlich
Gniazd” 121
Park krajobrazowy „Stawki”166
Parkitny, Karol (fotografik) 2384
Parkitny, Ryszard (1941–) 1202
Paruzel, Marcin 2583
Parzymiechy (powiat Kłobuck;
gmina Lipie) 176, 180
Paszczuk, Kazimierz (1911–1939)
573, 574
Patrzyk, Krystyna 1809
Pawlica, Józef (drukarz) 3530
Pawłowska, Anna (pedagog;
1954–) 968
Pazera, Wojciech (1945–2007)
3382, 3383
Pedersen, Nicki 2530
PEGAZ (Klub Jeździecki) 1160
Pelczarski, Wojciech 3147
Perepeczko, Marek (1942–2005)
2225, 2240, 2339–2345
Performance 2271
Perneckher, Franciszek (muzyk)
2015
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Perpedes & Yeti (klub turystyczny)
198, 207, 212
Petrykat, Jerzy (1916–1978) 481
Petryński, Ryszard 1110
Piasecki, Henryk 428
Picheta, Wojciech 1021
Piekarski, Władysław Edward
(1948–) 2562, 2565, 2583, 2584
Piekarstwo 716
Pielgrzymka Kaszubska 3280
Pielgrzymka Konna 3303
Pielgrzymka Ludzi Pracy 3291,
3308, 3309, 3313
Pielgrzymka Młodzieży Różnych
Dróg 3312
Pielgrzymka Podwórkowych Kół
Różańcowych 3299
Pielgrzymka Przewodników 3302
Pielgrzymka Romów 3224
Pielgrzymka Tarnowska 3276
Pielgrzymka Warszawska 3316
Pieńkowska, Marzena 2909, 2910
Pietraniec, Antoni (1905–1986)
1611
Pietrzykowski, Jan (1913–1994)
2583
Piętka, Zbigniew 686
Pilarska, Ewa (1948– ) 1110
Pilica – historia 318, 1292
Pilichowska, Edyta (fotografik)
2419
Pilichowski, Leszek (fotografik)
2418, 2419
Piłsudski, Józef (Marszałek Polski; 1867–1935) 372, 384, 392
Pinis, Henryk (polityk) 845
Pińczyce (powiat Myszków; gmina Koziegłowy) 269
Piotrowicz, Krzysztof (1951–)
1110
417
Pisarzewski, Gracjan (lekarz)
1133
Piwnice Margaux 739, 1507, 1510,
1914, 1915, 1922, 2588
Piwowarski, Jerzy (1959–) 2420
Piwowarski, Krystian (1956–)
2583
Planetarium 1186, 1191, 1229,
1238, 1239, 1243, 1266
Plebiscyt „Najlepsi w kulturze”
1390, 1391
Plener Artystyczny im. Jerzego
Pogorzelskiego (2006; Blachownia) 1824
Plener Artystyczny ISD Huty
Częstochowa 1855–1857
Plener Fotograficzny Sycylia 2006
2387
Plener Jurajski 1832–1836
Plener Miejski 1837,1838
Pławno (gmina Gidle) 275
Płazy 121, 142
Płodowska, Halina 498
Płomiński, Tadeusz (lekarz;
1912–1978) 1301
Pływanie 2478
Poczesna (powiat Częstochowa)
559, 743, 1814, 1899, 3120
Poczesna Galeria Rzeźby 1814
Poczta 788, 792, 796
Podhorska–Okołów, Stefania
(1884–1962) 2583
Podlesice – przyroda 145
Podobiński, Stanisław (1950–2003)
2583
Pogorzelski, Jerzy (1926–2003)
1946, 1947, 1948
Pogotowie Rodzinne 1383
Polak, Agata (1967–) 2583, 2587,
2926–2929
418
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Polak, Krzysztof (fotografik) 2393
Polak, Monika (fotografik) 2393
Polanowska-Libner, Aleksandra
2583
Polanowski, Edward (1937–1992)
1612, 1613, 2583
Polański, Maciej (1980–) 2583
Politechnika Częstochowska 1053,
1193–1228, 1568, 1572, 1593,
1595, 1599, 1600, 1605–1607,
1611, 1628, 1629, 1634, 3505
Polska Organizacja Wojskowa
371
Polska Partia Socjalistyczna – historia
366, 372
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 857
Polski Związek Filatelistów 1545
Polskie Stronnictwo Ludowe 847
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 189
Polskie Towarzystwo Przyjaciół
Astronomii 1189
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 193
Położnictwo – historia 1133
Pomnik Aleksandra II 1796
Pomnik Częstocha 1776
Pomnik Haliny Poświatowskiej
1795
Pomnik Jana Pawła II 1787, 1788,
1797
Pomnik Orląt Lwowskich 1784
Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej 1798
Pomnik Włókniarki 1781
Pomniki 1778, 1779, 1786
Pomniki przyrody 167, 172, 173,
176, 184
Pomorski, Daniel 2035, 2146
Ponomarenko, Sergiej 2573
Popielica 141
Popiołek, Barbara 306
Poradnictwo zawodowe 1272
Poraj (powiat Myszków) 134, 318,
2522
Pospieszalska, Lidia 2150
Pospieszalski (rodzina) 2148, 2152
Pospieszalski, Antoni 436
Pospieszalski, Jan 1548, 1549,
1551, 1555–1558, 2147, 2151
Pospieszalski, Nikodem 2149
Pośpiech, Krzysztof (1944–) 2153
Poświatowska, Halina (1935–1967)
485, 1436, 1795, 2580, 2583,
2614, 2933–2945
Potocki Herbu Szreniawa (ród
szlachecki) 322
Potop (film) 2357
Powiatowy Urząd Pracy 916, 918,
924
Powstania 1919–1921 r. śląskie
379
Powstanie 1830 r. Listopadowe
353
Powstanie 1863 r. styczniowe 353,
363, 364, 3371
Powstanie 1944 r. Warszawskie –
udział Częstochowian 435,
509, 539, 540
POZYTON 686
Półrola-Koćwin, Agnieszka (1967–)
1949
Prasa – historia 3436–3448
Prawo i Sprawiedliwość 844, 845,
1045
Prażmowski, Wojciech (fotografik)
2421
Primulus (konkurs architektoniczny)
1649, 1702, 1706
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Profile (grupa literacka) 2572,
2577
Progresja (stowarzyszenie) 853
Prokop, Jan (1931–) 2583
Promotor Częstochowskiej Gospodarki (nagroda) 750
Proszowski, Baltazar (1860–1906)
485
Pruffer, Jan (entomolog; 1890–1959)
1614
Przedsiębiorstwo Montażowe Kopalnictwa Rud 692
Przedszkola 1317, 1378, 1381
Przedszkole nr 14 w Częstochowie
1374
Przedszkole nr 43 w Częstochowie
1373
Przedszkole w Dąbrowie Zielonej
1386
Przedszkole w Koziegłowach 1377
Przemiany (dodatek literacki
„Głosu Narodu”) 3448
Przemoc w rodzinie 944, 956
Przemysłówka S.A. 664
Przesłański, Zygmunt (pedagog;
1914–1995) 1615
Przestępczość 943, 956, 1081,
1083, 1086, 1089, 1091, 1096
Przestępczość nieletnich 947, 957,
1085
Przestępczość zorganizowana
1060, 1063, 1070, 1071
Przez dotyk (przegląd sztuk teatralnych) 2259, 2260
Przybylik, Marek 1616
Przybyła, Krzysztof 1088
Przygodziński, Aleksander 469,
474, 902
Przymiłowice (powiat Częstochowa; gmina Olsztyn) 2458
419
Przypkowski, Leopold (1929–2005)
2471
Przyrów (powiat Częstochowa)
166, 318, 652, 1574
Psiuk, Monika 2583, 2951
Psuj, Tadeusz (pedagog) 483
Ptaki 127, 148
Puczyńska, Janina (pedagog;
1916–2003) 1617
Puczyński, Bohdan (1911–1969)
1618
Purchała, Zdzisław (rzeźbiarz; 1945–)
623
Purska, Anna (1948– ) 2583
Puszczyński, Michał (plastyk)
1950
Pytel, Jan 1297
Rabenda, Klaudia 1951
Raczek, Ryszard 1024
Raczyński herbu Nałęcz (ród arystokratyczny) 575
Raczyński, Kajetan (1893–1961)
3384
Raczyński, Zenon (1933–1996)
3385
Rada Miasta w Częstochowie 959,
980, 994, 995
Rada Sportu 2433
Radio FON 1554
Radio Marconi 1550
RADOMIX (przedsiębiorstwo)
717
Rajczyk, Wojciech (1972– ) 1110
Rakocz, Anna 474
Rakowski, Sylwester 483
Raków (dzielnica Częstochowy)
85, 253, 915, 3087
Raków Częstochowa (Klub Sportowy)
2479, 2480, 2482, 2483, 2490,
2491, 2492, 2493
420
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Rankowska-Kulik, Bogumiła 435
Ratownictwo 1117, 1156
Ratusiński, Władysław (1948–)
1952
Rawinis, Marian Piotr 2583, 2966,
2967, 2968
Rażeni Piorunem (Zespół rockowy)
2062
Regionalne Centrum Ekologiczne
159
Regionalny Ośrodek Kształcenia
Nauczycieli WOM 1359
Regionalny Ośrodek Kultury
2592
Rehabilitacja 1149
Relikwie 3137, 3138, 3139
Reszke (rodzina) 2009, 2027, 2041
Reszke, Edward (1853–1917)
2190–2194
Reszke, Jan (1850–1925) 2187,
2188, 2191–2194
Reszke, Józefina (1855–1891)
2189, 2192, 2194
Rewolucja 1905 r. 366
Rezerwat Przyrody „Góra Zborów” (gmina Kroczyce) 188
Rezerwat przyrody „Parkowe”
(powiat Częstochowa; gmina
Janów) 181
Rezerwat Przyrody „Sokole Góry” (powiat Częstochowa;
gmina Olsztyn) 135, 197, 237
Rezerwat przyrody „Stawiska”
(powiat Kłobuck; gmina Lipie)
176
Rększowice (powiat Częstochowa;
gmina Konopiska) 158, 1273
Richardson, Lee 2531
Richter, Locko (jazzman) 2154
Road Warriors (klub sportowy)
2445
Rodzina Katyńska (Stowarzyszenie)
849, 852, 858
Rodzina zastępcza 1366, 1369
Rodzinne Domy Dziecka 1367
Rogoziński, Adam 2052
Rogoziński, Piotr 2052
Rolat, Zygmunt 576, 577
Roman, Andrzej (1948–) 1202
Romanowski, Feliks 192
Romowie – martyrologia 417
Ropuchy 142
Rosiczka 134
Rosiek, Barbara (1959–) 954,
2583, 2973, 2974
Rosikoń, Antoni (1907–) 1301,
1619
Rostworowski, Jan 358
Roszak, Beata (1975– ) 1110
Rot, Antoni (aktor; 1963–) 2346
Rousseau, Wacław 2583
Rozpondek, Halina (1950–) 1019,
1021, 1024, 1033, 1544
Różański, Zygmunt (kolarz) 2464
Różewicz, Tadeusz (1921–) 2583
Ruciński, Marian (zm. 1980) 2583
Rudniki (powiat Częstochowa)
732, 782
Rudolf, Stanisław (1864–1914)
481
Rue de Foch (pub) 1816
Ruksza, Paweł 854
Rumiński, Marcin (1972–2004)
1062, 2583
Rutkowski, Robert (aktor) 2347,
2348
Rybicki, Stanisław Romuald
(1917–2006) 3386–3388
Rybicki, Stefan (zegarmistrz) 720
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Rybińska-Pol, Barbara (1945–)
1110
Rybna (powiat Częstochowa;
gmina Mykanów) 813
Rygał, Ignacy (muzyk) 2015
Rykała, Jan (pallotyn) 3112
Ryszka, Czesław 1021, 1033, 1036,
1048–1050, 3441
Rząsawa (dzielnica Częstochowy)
1328
Rzeniszów (powiat Myszków;
gmina Koziegłowy) 1304
Sabok, Kazimierz (1884–1966)
1620
Sadowski, Andrzej 2206, 2226,
2228
Sakowicz, Emilia (1896–1987) 481
Salaburski, Zdzisław (1922–2006)
2349
Salezjanie 3154
Salmon, Riley (siatkarz) 2501
Salwarowski, Jerzy 2016, 2045,
2155, 2156
Samobójstwa – statystyki 942
Samoobrona (grupa plastyczna)
1816
Samopomoc Chłopska 728
Sanepid 1152
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
1732
Sączek, Tadeusz (1932–2005) 490,
1621, 1622
Scena Prezentacji Nauczycieli
i Uczniów 1276, 1282, 1283,
1287
Schleicher (rodzina) 481
Schlitter (rodzina) 481
Schmidt, Wojciech (1926–1999)
481
421
Schutz, Adolf (ziemianin; 1821–1901)
486
Sebyła, Władysław (1902–1940)
2583, 2614, 2980
Sejmik Województwa Śląskiego
1032
Serafin, Władysław (1950–) 847
Serafiński, Fryderyk „Drabina”
428
Sętowska-Plucińska, Małgorzata
2583
Sętowski, Juliusz (1959–) 1182,
1391, 1623–1627, 3474
Sętowski, Tomasz (1961–) 1953–
1958
Siatkówka 2499–2514
Sidorkiewicz, Ryszard (1959–)
2583, 2587
Siedemdziesiąty Czwarty Pułk
Piechoty 428
Siedlec Duży (powiat Myszków;
gmina Koziegłowy) 266, 1319
Siedlec Janowski (powiat Częstochowa; gmina Janów) 2367
Siedliska (powiat Częstochowa)
544
Siekaczyński, Walenty (1806–1878)
1115
Siemion, Elżbieta 624
Sienkiewicz, Henryk (1846–1916)
2563, 2589, 2590
Sieradzki, Maksymilian 2583
Silniczka (gmina Żytno) – zabytki
1752
Sioła, Stanisława 966
7 Dywizja Piechoty 405, 484, 573,
1102, 1104, 1106, 1107
7 Dywizja Piechoty Armii Krajowej 429
Siuta, Ewa (1959–) 1110
422
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Siwiński, Andrzej (fotografik) 206
Skarżyce – kościół Świętej Trójcy
3148
Skolik, Arek (jazzman) 2035,
2157
SKRA Częstochowa (Klub Sportowy)
2488
Skrzydlów (powiat Częstochowa;
gmina Kłomnice) 966, 1278,
2191, 2193
Skubiś, Ireneusz (1938–) 3389
Slam Poetry 2591
Słomian, Józef (1927–) 3100
Słupek, Stanisław (1938–2006)
1628, 1629
Służba Bezpieczeństwa 449, 3265,
3277, 3281
Słyż, Stanisław (pułkownik) 1080
Smeja, Marek (misjonarz) 3233
Smela, Krzysztof 969
Smolarek, Antoni 1073, 1078
Smoleń, Marta 2583, 2587
Snarska, Magdalena (1964–)
1959, 1960
Snoch, Bogdan (1933–) 2583
Snycerstwo 1730
Sobala, Dorota 968
Sobolewski, Andrzej 2397
Sobuczyna (powiat Częstochowa;
gmina Poczesna) 812, 822
Sobuś, Bogumił 968
Socha, Mariusz 739, 2583
Socha, Rafał (pisarz; 1976–) 2991
Socha-Kołodziej, Krystyna 1630
Sochacki, Andrzej 1529
Socrates-Erasmus (program Unii
Europejskiej) 1217, 1342
Sojczyński, Stanisław (1910–1947)
428, 463, 578–580
Solidarność 466, 468–471, 473,
902, 921, 922, 925, 927, 928,
1518
Solski, Jan 1758
Soluch, Konstanty 487
Sołdrowski, Augustyn 416
Sołowiew, Serhij 2573
SOWA (Salezjański Ośrodek Wychowania i Animacji) 1358
Sowier, Janusz (lekarz; 1939–2005)
1175
Sowula, Edward 3109
Spartakus Myszków (klub sportowy)
2436
Speleologia 2438, 2441
Sprawiedliwi Wśród Narodów
Świata 422
SPS Politechnika Częstochowska
(klub sportowy) 2503, 2508,
2509
Srocko (powiat Częstochowa) 115
Stachańczyk, Grzegorz 1490
Stadiony sportowe – historia 2434
Stalens, Henryk 582, 583
Stalens, Monique 2220, 2258,
2350, 2351, 2352, 2353
Staniewicz, Jan 581
Stanik, Stanisław (1949–) 2583,
3006–3010
Stanisław August Poniatowski
(król Polski) 346
Stanisław z Oporowa (bł.; 1501–1552)
3390
Stańczyk, Danuta (1923–1994)
481
Stańczyk, Mieczysław (1921–2005)
481
Stańczyk, Zbigniew (1959–) 2562,
2565, 2584
Starcza (powiat Częstochowa) 178
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Staromieście (powiat Częstochowa; gmina Lelów) 1736
Starostwo Powiatowe w Częstochowie 967, 972
Staroszczyk, Leon 428
Stasiak, Joanna 1480
Stasiecki, Eugeniusz (1913–1944)
584, 585
Staszczyk, Piotr (1967–) 1961
Staszczyk, Zygmunt (1963–) 2054,
2158–2164, 2583
Stawczyk, Zdobysław (lekkoatleta)
483
Stawiarska-Kula, Katarzyna (plastyk)
1962
Stawowy-Dombrowska, Halina
1496
Steczko, Józef (pedagog; 1907–1979)
477
Steinhagen (rodzina) 481, 586
Stetkiewicz, Dorota (1898–1937)
481
Stęclik, Michał (przedsiębiorca)
704
Stępień, Bolesław (pedagog;
1906–1989) 477
Stępień, Joanna (malarka) 1963
Stępniak, Małgorzata (1973–)
1964
Stępniak, Rafał (1953–) 1965
Storczyki 126
Stoszek, Andrzej (1931–) 1110,
1176
Stowarzyszenie Architektów Polskich
1649
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
687
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej
1121, 1170
423
Stowarzyszenie SOS – Wirusowe
Zapalenie Wątroby 1142,
1164
Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych 855
Stowarzyszenie Wychowanków
Politechniki Częstochowskiej
1201
Stradom (dzielnica Częstochowy)
264, 1686
Stradom Częstochowa (klub sportowy)
2495, 2498
Stradom SA 683
Straub, Jan (1873–1942) 481
Straż Miejska 1087
Straż pożarna 827–841
Strofa Miejska 2588
Strojec, Janusz (1958–) 2583
Strokołowski, Wiktor (architekt;
1885–1939) 1717
Strudziński, Zdzisław (jubiler)
724
Strzelectwo 2515, 2516
Strzyżewski, Edward (malarz;
1926–2005) 1966
Studencki Teatr Satyryczny
„Bambino” 2267
Suchodolski, January (1797–1875)
311
Sullivan, Ryan (żużlowiec) 2528
Sumaluche (zespół muzyczny)
2019
Summer love (film) 2367
Supermarkety 743, 747
Swaton, Halina (bibliotekarz)
3474
Synagogi 1642
Synoradzki, Jacek (karateka)
2460
424
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Sypek, Henryk (1931–1956) 587
Sypek, Stanisław 2583
System Ratownictwa Medycznego
1156
Szaniawski, Paweł (1883–1950)
1115
Szaraniec, Lech (1940–) 3018
Szare Szeregi 537, 543, 548, 569
Szczekociny – historia 318
Szczepański, Marek S. (socjolog)
1631
Szczerba, Piotr 2461
Szermierka 2517
Szewczyk, Katarzyna (1963–)
1110
Szewiński, Andrzej 2502, 2504
Szkło Kontaktowe (audycja TV)
1616
Szkolny Związek Sportowy 2424
Szkoła Handlowa 1687
Szkoła Muzyczna w Częstochowie
1361, 1362, 1363
Szkoła Podstawowa im. Jana
Twardowskiego 1340
Szkoła Podstawowa nr 17 1344
Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie 1322, 1345
Szkoła Podstawowa nr 22 w Częstochowie 1342
Szkoła Podstawowa nr 30 w Częstochowie 1295
Szkoła Podstawowa Nr 46 w Częstochowie 1350
Szkoła Podstawowa Nr 51 w Częstochowie 1328
Szkoła Podstawowa we Wrzosowej
1347
Szkop, Mateusz (1982–) 2583,
2587
Szlezyngier, Alicja (1929–1988)
481
Szlezyngier, Karol (1896–1967)
481
Szlufik, Władysław 1632, 1633
Szopa, Janusz (1948–) 1634
Szopiński, Henryk 428
Szperling, Seweryn 588
Sztabiński, Józef 487
Sztuka, Jacek 1494, 1967–1971,
2365
Sztuka, Jerzy Filip (1943–) 1494
Szulc, Zofia (zmartwychwstanka;
1908–1980) 3391
Szuniewicz, Antoni (1911–1987)
2166, 2167
Szwagrzyk, Tadeusz (biskup pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej; 1923–1992)
3392
Szwajkowska, Krystyna (1958–)
1972, 1973, 1974
Szybownictwo 2470
Szybun, Ewa (1941–1957) 2470
Szyc (rodzina) 1722
Szydłowski, Jerzy 979, 1006
Szyller, Stefan (architekt; 1857–1933)
1764
Szyma, Jan 819
Szyma, Tadeusz 2583
Szymański, Wiesław Paweł (1932– )
2583
Szymczyk, Lech 1301
Szyszkowski (rodzina) 3418
Szyszkowski, Paweł (drukarz)
3421
Ściebior, Grzegorz 3035, 3036
Ściegienny, Karolina (1923–)
1975–1979
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Ściegienny, Włodzimierz (1921–1990)
1975–1979
Ścieżki dydaktyczne 103, 119,
158, 225, 233, 234, 237
Ścieżki rowerowe 783, 789
Ślazyk, Agata 2168
Śliwińska, Krystyna 474
Ślosarski, Marek (1957–) 2354,
2355, 2356
Światowy Dzień Młodzieży 3190,
3321
Światowy Kongres Częstochowian
871, 872, 874, 875, 889
Światowy Związek Żydów Częstochowian 861, 906
Świetlice socjoterapeutyczne
1376, 1384, 1385
Świetlice środowiskowe 1371,
1380, 1382
Święci i Błogosławieni 3108, 3390
Święta Anna (powiat Częstochowa; gmina Dąbrowa Zielona)
3158
Świętochowski, Szymon 2385
Świłło, Katarzyna 1810, 1980
Świtaj, Beata 850
Świtała, Ireneusz 1635
T.LOVE (Grupa rockowa) 2160
Tajne nauczanie 433, 434, 477,
1316
Tałajczyk, Stefan 487
Tarchalska, Maria 428
Tarchalski, Mieczysław (1903–1981)
428, 589–591
Tarnowski, Piotr 2583
Tarnowski, Piotr (poeta) 2587
Tatarkiewicz, Stefan 1301
Teatr amatorski 512, 2266, 2269,
2270, 2275, 2325
425
Teatr Dramatyczny im. Adama
Mickiewicza 2196–2356
Teatr From Poland 2272, 2275,
2276, 2283, 2284, 2315
Teatr Łukasza Wylężałka 2378
Teatr Miejscowy 2199
Teatr Miejski w Częstochowie
2305
Teatr Stodoła 2270
Teatr szkolny 2273
Teatr Tańca Politechniki Częstochowskiej 2180, 2182, 2183
Teatr Trójkąt 2195, 2325
Techniczne Zakłady Naukowe
1351–1353
Telefon Zaufania 912, 1371
Telefonia komórkowa 781
Telekomunikacja Polska S.A. 793
Teler, Jacek (alpinista) 2439
Tenis stołowy 2518, 2519
Tenis ziemny 2520
Teraz Polska (Nagroda) 702
Terlecki, Władysław Lech (1933–1999)
2583, 3040–3044
Tkacz, Kazimierz 428
Tobolewski, Wojciech (dziennikarz; 1933–) 1552
Tokarz, Wacław (1873–1937) 592,
593
Tomasz Apostoł 3138
Topolski, Feliks 1508
Torfowiska 134
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
2437
Towarzystwo Krzewienia Oświaty
Wśród Żydów 1293
Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Wschodnich 859
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 3452–
426
ZBIGNIEW STAŃCZYK
3455, 3457, 3463, 3466, 3467,
3469
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 1529
Towarzystwo Popierania Kultury
Regionalnej 1265
Towarzystwo Profilaktyki Społecznej 1385
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych im. Wandy Wereszczyńskiej 1808
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów 851
Towarzystwo Szerzenia Wiedzy
3464
Towarzystwo św. Pawła 3417,
3419
Tragarze 721
Traszki 121
Trawiński, Florian (1850–1906)
594
Trąbka clarino Starcka 2002
Trepka, Ewa 1079
Triennale Plastyki SACRUM
1839–1847
Troczyński, Kazimierz 3393
Truskolasy (powiat Kłobuck) –
sport 2497
TRW Polska 700, 701, 710, 711
Turbiarz, Wojciech 2056, 2057,
2061
Twardowski, Jan (1915–2006)
2571
Tylicki, Czesław (1929–) 1110
Tym Co Służą Miastu i Ojczyźnie
(nagroda) 898, 899
Tysiąclecie (dzielnica Częstochowy)
1688
Ubezpieczenia 758
Ułamek, Grzegorz (1973–2005)
483, 490, 3394–3396
Ułamek, Sebastian 2538, 2540,
2545
Unia Polityki Realnej 846
Uniwersytet Trzeciego Wieku
1389
Urbanistyka 645, 651, 652, 659,
662
Urbańczyk, Jerzy (przedsiębiorca)
732
Urbańczyk, Tomasz (1974–) 1110
Urbańska, Irena 466
Urząd Bezpieczeństwa 459
Urząd Miasta w Częstochowie
1003
Urząd Skarbowy 772, 1076
Usakiewicz, Edward 1665
Utopia (klub) 2063, 2208
Uzdrowienia cudowne 3094, 3191,
3192
Uziembło, Adam 366
Visconti, Giuseppe 1765
Wabnic, Tomasz 2169
Wachowiak, Krzysztof (działacz
sportowy) 2432
Wagner, Marek (radiowiec) 1550
Walenty (święty) 3137
Waliczek, Bogdan (1960–) 3227,
3397
Waligóra, Jerzy (1956–) 1110
Wardęga, Paulina 2515
Warneńska, Monika (1922–) 2583
Warszycki, Stanisław (1598–1681)
595, 596
Warta (rzeka) 102, 155, 165
Waryś, Ryszard (pedagog) 1320
Warzocha, Artur 844, 960
Wawrykowicz-Żakowicz, Anna
(1953–) 1981
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Wawrzak, Jerzy (1936–) 2583
Wawrzyńczyk, Barbara 1383
Wąsosz (powiat Kłobuck) 98, 278,
409, 1780
Weese, Karol (1828–1905) 481
Wehr, Henryk (1869–1907) 481
Wełnopol (Przędzalnia Czesankowa)
682, 684
Wereszczyńska, Wanda (1910–1978)
485, 1982
Wereszczyński, Jerzy 597, 1311
Werner-Osyra, Gabriela (1958–)
1110
Wewiór, Jan 1774
Weyssenhoff, Teresa (1930–1984)
485, 2583
Wędkarstwo 2521, 2522
Wędrychowski, Józef 2583
Węglarz, Jan (doktor honoris
causa P.Cz.) 1220
Węglowice (powiat Kłobuck) 829
Wiarusy (kapela podwórkowa)
2042
Wiatrak, Wiesław (polityk; 1948–)
1535
Widzów (powiat Częstochowa;
gmina Kruszyna) 99, 2551
Wielgut, Franciszek (pułkownik
WP; 1888–1972) 598
Wielgut, Krzysztof (historyk;
1919–2001) 1636
Wieluński, Leszek (1955–2006)
1983–1987
Wieniawa (stowaszyszenie) 1528
Wierny, Aleksander 2583
Wieruszewski, Stanisław (pedagog; 1899–1992) 1637
Wieruszów – historia 296
427
Wierzchowisko (powiat Częstochowa; gmina Mykanów) 802,
817
Więckowski, Tadeusz 599
Wilk, Jan (1945–2004) 3398
Wilkoszewski, Franciszek (1875–1941)
3531
Wilkowiecko (powiat Kłobuck)
496
Winiarski, Sebastian (szermierz)
2517
Winiszewska, Jolanta (1953–)
1823
Wińczek, Katarzyna (1962–)
1988, 1989
Wiśniewska, Adela 1990
Wiśniewska, Jadwiga (1963–)
1021, 1033, 1051
Wiśniewski, Artur (1890–1920)
380
Witraże 1729, 1738
Wizemberg, Józef (1802–1870)
1115
Władysław II Jagiełło (król Polski; 1348–1434) 608
Władysław Opolczyk (ok.1330–1401)
288, 321, 600–613
Włodarczyk, Rafał 2583
Włodowice – historia 318
Włókniarz Częstochowa (klub
sportowy) 2524–2545
Wodociągi 798, 802, 807, 817, 823,
824
Wodzisławski, Jakub 419
Woicki, Paweł 2512
Wojak, Leopold (pastor; 1867–1962)
481
Wojcieszek, Wiktor (1914–2005)
614
428
ZBIGNIEW STAŃCZYK
Wojewódzki Szpital Zespolony
1130
Województwo częstochowskie
981, 982, 991, 1012
Wojnicki, Mieczysław (1919–2007)
2170
Wojnowska, Elżbieta 2171, 2172
Wojtasik, Andrzej 1160
Wolańska, Jolanta (bibliotekarz)
3474
Wolańska, Wiktoria (bibliotekarz; 1870–1960) 3479
Wolnicki, Bolesław (pedagog)
1301
Wolski, Tomasz (grafik) 1991,
1992
Wołczyński, Zbigniew (1961–)
2583
Wołyńska Brygada Kawalerii 401
Wosiński, Andrzej (speleolog)
2441
Woszczyk, Wacław (1921–2008)
740
Woszczyna, Jarosław (muzyk)
2035
Woynarowska, Katarzyna 2583
Woźna, Bożena 1638
Woźnicka, Aurelia (1916–1978)
615
Wójcik, Wojciech 2052
Wręczyca Wielka (powiat Kłobuck)
318, 1014
Wrona, Julia 2583
Wrona, Tadeusz (1951–) 961, 964,
965, 978, 988, 990, 1000, 1015,
1024, 1034, 1042
Wrońska, Agata 2583, 3057, 3058
Wroński, Krzysztof Seweryn
2583, 2587
Wróblewska, Anna (sędzia. 1929–2003)
481
Wróblewski, Tadeusz (1899–1977)
481
Wrzaszczyk, Jadwiga (pedagog)
1301
Wrześniewska-Hołdyk, Agata
2173, 2174
Wrześniowski, Władysław (1865–1940)
1115
Wrześniowski, Władysław (lekarz; 1865–1940) 481
Wrzosowa (powiat Częstochowa;
gmina Poczesna) 279, 512,
626, 1347, 1372
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie
3426
Wygwizdów (powiat Częstochowa)
840
Wylężałek, Łukasz (1953–2375–
2379
Wylężałek, Zbigniew (introligator)
487
Wypchlak, Grzegorz 2456
Wypych, Józef (dziennikarz;
1931–2006) 3532
Wypych, Szymon (1945–2008)
1785
Wyrazów (powiat Częstochowa;
gmina Blachownia) 2445
Wysłocki, Bolesław 1206
Wyszyński, Stefan (Prymas Polski; 1901–1981) 3198, 3220,
3254, 3259, 3260, 3266, 3270,
3271, 3272
Wyszyński, Wiesław (1953–)
2583, 3069–3072
Wyttek de Witte, Edward (1776–1880)
481
Materiały do blibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005–2007
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
1264
Wyższa Szkoła Lingwistyczna
1263
Wyższa Szkoła Pedagogiczna zob.
Akademia im. Jana Długosza
Wyższa Szkoła Zarządzania 1260,
1261, 1262
Wyższe Seminarium Duchowne
3373
Yacht Club Polski Częstochowa
2523
Yang Jin (pingpongistka) 2519
Z Częstochową w tle (konkurs)
2682
Zaborski, Ludwik 1292
Zaborski, Piotr 3118, 3125, 3399,
3400
Zacharewicz, Marzena (plastyk)
1993
Zachęta 1503, 1504, 1805, 1806,
1807, 1812, 1815, 1821, 1826,
1827, 1886, 1939
Zachorowska, Alfreda 1202
Zadros, Arkadiusz 1090
Zaduszki Artystyczne 2004
Zagar, Matej (żużlowiec) 2533
Zagórski, Maciej (muzyk) 2175
Zając, Arkadiusz (1971–) 1994,
1995, 1996, 1997
Zakrzewska, Anna (1912–2005)
483, 3533
Zalas, Krzysztof (1969–) 1110
Załęcka, Edyta 2583
Zamki i pałace 258, 1721, 1723–
1727
Zaremba, Szymon 428
Zarychta, Renata 2583, 2587
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
825
429
Zawada (rodzina) 736
Zawadowicz, Beata 1116
Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi (1946 r.) 3253, 3255,
3274
Zawitkowski, Józef 3186
Zbrodnie hitlerowskie 414, 416,
417, 418, 3365
Zbrodnie komunistyczne 459, 580
Zbrodnie sowieckie 408, 487
Zbrojewsko (powiat Kłobuck) 255
Zdrowa (powiat Częstochowa;
gmina Kłomnice) 1294
Zegadło, Marcin (1977–) 2583,
2758, 3082–3084
Zegary słoneczne 1646
Zejler, Paweł (lekarz) 1135, 1177,
1178
Zemła, Gustaw 1486
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa
1355
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
1320
Zespół Szkół Odzieżowych w Częstochowie 1354
Zespół Szkół Samochodowo –
Elektrycznych 1296
Zieliński, Aleksander 428
Zieliński, Wiktoryn (1814–1866)
2583
Zienkiewicz, Olgierd (doktor honoris causa PCz) 1196
Zjazd Żydów Częstochowian 870,
877, 886, 904
Złota Maska (nagroda) 2228,
2295
Złote Koturny (nagroda) 2307
Złotnictwo – historia 1763
Złoty Potok (powiat Częstochowa; gmina Janów) 101, 181,
430
ZBIGNIEW STAŃCZYK
182, 184, 211, 322, 575, 662,
1723, 1750, 1731, 1753, 1801,
1802
Zmartwychwstanki 1343, 3157,
3391
Zmysłowski, Michał 204
Znamierowska, Natalia (pedagog;
1902–1999) 1301
Zrębice (powiat Częstochowa;
gmina Olsztyn) 100, 1744
Związek Inwalidów Wojennych
RP 860
Związek Nauczycielstwa Polskiego
3462
Związek Polskich Artystów Plastyków
1499, 1803, 1804, 1811, 1820
Związek, Jan (1937–) 3401
Zwierkowski, Jerzy (kontradmirał; 1873–1932) 486
Zwierkowski, Walenty (1788–1859)
486
Zwoliński, Franciszek 487
Zwoliński, Mirosław 2583
Zybura, Jolanta (1958–) 1110
Zych, Adam Alfred 2583
Zygmunt, Jerzy (speleolog; 1955–)
2438
Zygmunt, Kazimierz (pedagog)
1301
Zygmuntowski, Michał (1732–1802)
2176
Zyguła, Hieronim (pedagog;
1930–2007) 1640, 1641
Żarki (powiat Myszków) 195, 224,
229, 318, 933, 1325, 1642,
3097
Żebrowski, Jan Tomasz 2015
Żebrowski, Marcin Józef (1710–1780)
2015
Żeglarstwo 2523
Żelechower-Aleksiun, Mira 1504
Żelechowski, Jan (1953–) 1110
Żesławski, Władysław (1915–1983)
2583
Żmigrodzka, Maria 2583
Żmigrodzki, Zbigniew (1931–)
2583
Żmija Zygzakowata 136
Żółkiewska, Wanda 2583
Żółtowski, Stefan (1937–2005)
483, 2583
Żukowate 120
Żużel 2524–2545
Żychliński, Eugeniusz (major;
1897–1973) 479
Żydzi 904, 906
Żydzi – biografie 577, 588, 3412
Żydzi – historia 282, 283, 300,
320, 348, 453, 1642, 1710,
3409
Żydzi – historia – 1939–1945 r.
348, 419, 420, 421, 422
Żydzi – kultura 1642
Żydzi – organizacje 851, 861
Żydzi – oświata 1293
Żydzi – religia 3406–3415
Żydzi Częstochowianie (wystawa)
1505, 1516
Żymierski, Michał 415
Żyngiel, Krzysztof (malarz) 1810,
1998, 1999, 2000
Żyto, Piotr (trener) 2534
Żywiołek, Artur (1963–) 2583
Żywocki, Zygmunt (1925–1986)
481
ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA
T. XXXV
MARIAN GŁOWACKI
Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego
Częstochowskie Towarzystwo Naukowe liczy obecnie osiemdziesięciu
dwóch członków czynnych, dwu honorowych: JM Rektora Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie – prof. dr. hab. Janusza Berdowskiego i Dyrektora
Biblioteki Publicznej w Częstochowie – mgr Ewę Derda, którzy zostali przyjęci
w poczet członków CzTN na walnym nadzwyczajnym zebraniu 22 marca 2004
oraz dwu członków wspierających: Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, przyjętą w poczet członków jako Wyższą Szkołę Pedagogiczną na zebraniu
Zarządu w dniu 12 stycznia 2004 i Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Turystyki,
przyjętą w poczet członków na zebraniu Zarządu w dniu 22 października 2007.
Obecna kronika dotyczy roku 2008. W tym czasie odbyło się jedno statutowe, walne zebranie, w dniu 25 lutego 2008, w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Zebranie poprzedził wykład prof. Mariana
Głowackiego W stulecie powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Częstochowie. Na zebraniu Zarząd przedstawił sprawozdanie
z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2007. Sprawozdania zostały
przyjęte przez obecnych członków Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego.
Od 6 czerwca 2005 roku, to jest od walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, przez czteroletnią kadencję, działa Zarząd Towarzystwa w składzie:
1. prof. dr hab. Marian Głowacki – prezes,
2. prof. zw. dr hab. Janusz Hereźniak – wiceprezes,
3. dr Marceli Antoniewicz – sekretarz naukowy,
4. mgr inż. Dariusz Stefański – sekretarz organizacyjny,
5. mgr Jacek Koj – skarbnik,
6. dr Bogdan Wszołek – członek,
7. dr Franciszek Sobalski – członek,
8. prof. dr hab.Dariusz Złotkowski – członek,
432
MARIAN GŁOWACKI
9. dr Aleksander Jaśkiewicz – członek,
10. ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek – członek,
oraz Komisja Rewizyjna w składzie:
1. dr Juliusz Sętowski – przewodniczący,
2. mgr Jerzy Biczak – członek,
3. mgr Ewa Kaczmarzyk – członek.
W przedstawionym okresie odbyło się sześć protokołowanych posiedzeń Zarządu w dniach: 14 stycznia, 12 maja, 23 czerwca, 22 września, 22 października
i 17 grudnia. Zarząd spotykał się również po każdym odczycie.
Dyżury członków Zarządu odbywały się co poniedziałek od 1700 do 1830
w Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki na ul. Ogrodowej 47. Adres do korespondencji pozostał ten sam tzn. Al. NMP 22.
Aktywność Towarzystwa w omawianym roku przejawiała się głównie
w działalności popularyzatorskiej oraz wydawniczej, dotyczącej edycji periodyku Ziemia Częstochowska oraz innych wydawnictw, autorstwa członków naszego Towarzystwa.
W 2008 roku odbyły się następujące spotkania zorganizowane przez Częstochowskie Towarzystwo Naukowe:
— 28 stycznia – wykład dr Beaty Urbanowicz nt. Struktura i funkcje chrześcijańskich organizacji cechowych w Częstochowie 1919–1939. Wykład odbył się w sali wykładowej (sala 1023) Instytutu Fizyki, Akademii im. Jana
Długosza.
— 25 lutego – odczyt prof. dr. hab. Mariana Głowackiego nt. W stulecie powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Częstochowie. Odczyt odbył się w sali wykładowej Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. W. Biegańskiego.
— 29 września – uroczysta promocję XXXIV tomu „Ziemi Częstochowskiej”,
w sali reprezentacyjnej Muzeum Częstochowskiego w Ratuszu.
— 27 października – wykład mgr Iwony Młodkowskiej-Przepiórowskiej nt.
Badania Rynku Staromiejskiego w Częstochowie. Wykład odbył się w sali
wykładowej (sala 1023) Instytutu Fizyki, Akademii im. Jana Długosza.
— 24 listopada – wykład prof. dr hab. Elżbiety Hurnik nt. Życie i twórczość
Ludmiły Mariańskiej. Wykład odbył się również w sali wykładowej (sala
1023) Instytutu Fizyki, Akademii im. Jana Długosza.
— 22 grudnia – wykład dr Bogdana Wszołka w Planetarium Akademii im.
J. Długosza połączony z pokazem planetaryjnym. Po wykładzie odbyło się
tradycyjne spotkanie opłatkowe dla członków i sympatyków Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego.
Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego
433
Dzięki dotacji Urzędu Miasta (3000 zł), Starosta Powiatowego (500 zł)
i udziałowi Wydawnictwa AJD ukazał się XXXIV tom „Ziemi Częstochowskiej” pod redakcją dr. Marcelego Antoniewicza. W związku z coraz wyższymi
kosztami druku i niewielkim nakładem (siedemdziesiąt pięć egzemplarzy) wydanymi za uzyskane dotacje, Zarząd Towarzystwa wydał własnym kosztem dodruk w ilości pięćdziesięciu pięciu egzemplarzy. Uroczysta promocja tomu odbyła się 29 września, w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Pod koniec 2007, wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Miasta o dofinansowanie obecnego XXXV tomu „Ziemi Częstochowskiej”. Uzyskano dotację 4000
zł. Publikacja została opracowana pod względem edytorskim przez Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, im.Stanisława Podobińskiego w Częstochowie. Również w tym roku wystąpiono z wnioskiem o dotację na wydanie kolejnego XXXVI tomu „Ziemi Częstochowskiej” oraz na organizację kolejnego
Konkursu Astronomicznego dla młodzieży URANIA.
W związku z jubileuszem stulecia powstania Oddziału Częstochowskiego,
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego obchodzonym w bieżącym roku, Częstochowskie Towarzystwo Naukowe w porozumieniu z Muzeum Częstochowskim podjęło się przygotowania pracy zbiorowej 100 lat turystyki i krajoznawstwa w Częstochowie 1908–2008, pod redakcją prof. Mariana Głowackiego.
Publikacja zawiera historyczne teksty nieżyjących już nestorów częstochowskiego krajoznawstwa: Witolda Zembrzuskiego, Michała Flassa, Edwarda Mąkoszy, Juliusza Brauna, Wiesława Krakowieckiego, Janusza Brandysa oraz aktualne teksty działaczy turystycznych i krajoznawczych: Jana Wacława
Derejczyka, Mirosława Zwolińskiego, Lecha Toty, Krystyny Więckowskiej
i Mariana Głowackiego. Wydawcą jest Muzeum Częstochowskie. O działalności
Żydowskiego Towarzystwa Krajoznawczego w okresie międzywojennym napisał Juliusz Sętowski.
Uroczysta promocja książki odbyła się po Sesji poświęconej stuleciu powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Naukowego w Częstochowie w Sali
Reprezentacyjnej w Muzeum Częstochowskim w Ratuszu w dniu 12 grudnia.
W dalszym ciągu bardzo prężnie działała Sekcja Astronomiczna naszego
Towarzystwa pod kierownictwem dr. Bogdana Wszołka. Spotkania sekcji odbywały się praktycznie co środę. Na spotkaniach zostały wygłoszone następujące referaty:
— 23 stycznia – mgr Patryk Mach z Instytutu Fizyki UJ przedstawił referat „O wybuchach supernowych, akrecji na czarne dziury i hydrodynamicznych zjawiskach w astrofizyce”,
434
MARIAN GŁOWACKI
— 13 lutego – dr Marek Jamrozy z Obserwatorium Astronomicznego UJ wygłosił wykład „Radiogalaktyki – największe obiekty Wszechświata”,
— 5 marca – dr Mariana Soida z Obserwatorium Astronomicznego UJ przedstawił wykład „Pola magnetyczne gromady galaktyk w Pannie”. Po wykładzie gość zrelacjonował swoją wyprawę himalajską,
— 12 marca – prof. Konrad Rudnicki mówił o „Niebie, o którym mówią religie i niebo postrzegane przez astronomów”,
— 19 marca odbyły się dwa referaty proszonych gości: mgr Agaty Kołodziejczyk z Uniwersytetu w Sztokholmie – „Zegar biologiczny”, i mgr. Marka
Weżgowca z Obserwatorium Astronomicznego UJ – „Gromada Virgo – doskonałe laboratorium”. Po swoim referacie Marek Weżgowiec przybliżył
słuchaczom, na czym współcześnie polega praca astronoma,
— 28 maja na zaproszenie sekcji astronomicznej przyjechał do Częstochowy
kosmonauta, gen. Mirosław Hermaszewski, w trzydziestą rocznicę swego
lotu w kosmos. Wygłosił referat w Instytucie Fizyki AJD, obejrzał seans
w planetarium i spotkał się z członkami Sekcji,
— 4 czerwca – prof. Piotra Flina, astronoma z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – „Gromady galaktyk”,
— 26 listopada przybył na środowe spotkanie SACTN dr Włodzimierz Godłowski, astronom z Uniwersytetu Opolskiego. Wygłosił referat „Fizyka
i astronomia a archeologia – skala czasu”,
— 3 grudnia goszczono na spotkaniu środowym wielkiego miłośnika astronomii, Stanisława Świerczyńskiego z Gdowa, specjalistę od amatorskich obserwacji gwiazd zmiennych. Gość wygłosił wspaniały referat „Gwiazdy
zmienne dla każdego”,
— 10 grudnia – przybyli: prof. dr hab. Bolesław Grabowski – astrofizyk z
Opola, oraz mgr Andrzej Kotarba – geograf z UJ w Krakowie. Pierwszy z
gości wygłosił referat „Świat trój-, cztero-,... dziesięciowymiarowy”,
a drugi – „Zjawiska wulkaniczne w Układzie Słonecznym”.
18 marca ukazał się drukiem Częstochowski Kalendarz Astronomiczny
2008, a 16 grudnia ukazał się Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2009.
Niezależnie, wersję elektroniczną kalendarza zamieszczono na stronie SACTN.
W dniach 12–21 kwietnia czworo członków sekcji odbyło podróż na Ukrainę. Karina Bączek, Katarzyna Bryndal i Bogdan Wszołek uczestniczyli czynnie
w międzynarodowej konferencji astronomicznej „15-th Young Scientists Conference”, zorganizowanej przez Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie. Przedstawili oni referaty: “Clusters of Galaxies in Infrared Domain, Search for New
Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego
435
Spectroscopic Families among Diffuse Interstellar Bands” i „Doppler Broadening of Diffuse Interstellar Bands”.
Bezpośrednio po konferencji Karina Bączek, Katarzyna Bryndal i Bogdan
Wszołek odwiedzili Karpaty Wschodnie szturmując w bardzo ciężkich warunkach szczyt Smotrec (1896 m n.p.m.) w pobliżu Pop Iwana.
W dniu 6 maja wieczorem dokonano udanej obserwacji Merkurego. Rzecz
udokumentowano fotograficznie. Trudno uchwytny dla obserwacji Merkury wystąpił tym razem w bliskim sąsiedztwie bardzo młodego Księżyca. Uzyskano
unikalne zdjęcia: niezmiernie wąski sierp Księżyca w towarzystwie jasnego
Merkurego.
W dniach 10–11 maja 2008, pod przewodnictwem Kariny Bączek, odbyła
się sześcioosobowa wycieczka SACTN „Śladami Keplera” do Pragi.
W dniu 9 czerwca 2008 odbył się finał organizowanego przez SACTN i Instytut Fizyki AJD piątego konkursu astronomicznego URANIA. Nagrody zostały ufundowane przez UM w Częstochowie.
W dniach 7–17 czerwca 2008, pod przewodnictwem dr. Bogdana Wszołka,
odbyła się sześcioosobowa wycieczka naukowa do Krymskiego Obserwatorium
Astrofizycznego. Zwiedzano część główną obserwatorium w Nauchnym koło
Bakczysaraja oraz część radioastronomiczną w Katzeville u brzegu Morza Czarnego. W Nauchnym uczestniczono w konferencji naukowej poświęconej Słońcu
(dr Bogdan Wszołek wygłosił referat o swoim pomyśle na dydaktyczny teleskop
słoneczny). Oprócz zwiedzania obiektów astronomicznych i astronautycznych
Krymu zrealizowano bogaty program turystyczny. Na Krymie zwiedzano m.in.
Bakczysaraj, Czufut-Kale, Simeiz, Ałupkę, Jałtę. Dużo chodzono po górach
i zażywano kąpieli morskich.
W dniu 18 czerwca 2008 na Połoninie Caryńskiej w Bieszczadach odbyło się
ostatnie przed wakacjami spotkanie środowe SACTN. Pogoda była kapryśna
i wieczór trzeba było spędzić w namiotach zamiast przy ognisku. Następnego
dnia, przy wspaniałej pogodzie udało się zrealizować wycieczkę na Krzemieniec, gdzie spotykają się granice Ukrainy, Słowacji i Polski. W drodze powrotnej odwiedzono w Komańczy miejsce internowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego i z przykrością odnotowano fakt spłonięcia zabytkowej cerkwi.
W dniu 1 sierpnia 2008 miało miejsce zaćmienie Słońca. W Polsce zaćmienie to było tylko częściowe. Faza zaćmienia całkowitego przechodziła m.in.
przez Syberię. Członkowie SACTN zaangażowali się w przygotowanie wyjazdu.
Ostatecznie do Nowosybirska pojechała tylko dwójka osób: Ela Rumińska i Marek Nowak. Uzyskali wspaniałe zdjęcia z fazy zaćmienia całkowitego. W trwającej dwa tygodnie wyprawie zwiedzili m.in. Moskwę i Sankt Petersburg. Inni
436
MARIAN GŁOWACKI
członkowie sekcji obserwowali zaćmienie częściowe. W szczególności uzyskano unikalne zdjęcia obrazów częściowo przysłoniętej tarczy słonecznej powstałych metodą „camera obscura”.
W dniach 27 IX–7 X 2008, pod przewodnictwem dr. Bogdana Wszołka, odbyła się siedmioosobowa wycieczka astronomiczno-turystyczno-pielgrzymkowa
do Lourdes. Pojechano na zaproszenie Prezydenta Miasta Lourdes w celu zawiązania współpracy astronomicznej pomiędzy siostrzanymi miastami, Częstochową i Lourdes. Wyjazd był zaaranżowany przez Prezydenta Częstochowy – dr.
Tadeusza Wronę oraz przez organizację Etoile Bleue z Lourdes. Członkowie
SACTN spotkali się w Ratuszu Miejskim z Prezydentem i innymi przedstawicielami władz, a także z zaproszonymi przedstawicielami Etoile Bleue i świata
astronomicznego. Dr Bogdan Wszołek wygłosił tam stosowną mowę. Zorganizowano całodzienną wycieczkę do Obserwatorium Astronomicznego na szczycie Pic du Midi (2870 m n.p.m.). Oprócz zwiedzania był przewidziany czas na
referat dr. Bogdana Wszołka i dyskusję na temat możliwych obszarów współpracy astronomicznej pomiędzy Lourdes i Częstochową. W samym Lourdes odbyło się spotkanie z miłośnikami astronomii zrzeszonymi w Astro Club Lourdais. Zorganizowano też całodzienną wycieczkę do miasteczka kosmicznego
(Citee de l’Espace) w Tuluzie. W planetarium cyfrowym (z takim samym systemem jak w Częstochowie) obejrzano seans Gwiazdy Faraonów. W kinie
IMAX obejrzano film Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Zwiedzano wiele
eksponatów kosmicznych i skorzystano z możliwości wejścia do prawdziwej
kapsuły załogowej statku kosmicznego SOJUZ, dokładnie takiego, jakim leciał
w kosmos Mirosław Hermaszewski.
W dziesięć dni przejechano w sumie 5800 km, przekroczono południk 0
i równoleżnik 45 stopni, odbyto kąpiele w Morzu Śródziemnym i w Atlantyku.
Zwiedzono sanktuarium maryjne w roku jego jubileuszu. Oprócz licznych atrakcji w Pirenejach zwiedzono po drodze katedrę w Lionie, stumetrowy radioteleskop w Effelsbergu koło Bonn oraz Instytut Maxa Plancka w Katlenburg-Lindau
koło Getyngi, specjalizujący się w badaniach ciał Układu Słonecznego. Dnia
25 października 2008 r. odbył się drugi Mars Festiwal zorganizowany przez
Mars Society Polska. Impreza miała miejsce w Centrum Badań Kosmicznych w
Warszawie. Sekcję Astronomiczną Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego
reprezentowała Karina Bączek, specjalistka od problematyki turystyki kosmicznej.
W dniu 12 listopada, na sto czterdziestym dziewiątym spotkaniu sekcji
astronomicznej, wręczono Panu dr. Tadeuszowi Wronie – Prezydentowi Miasta
Częstochowy – legitymację honorowego członka SACTN w dowód wdzięczności za dotychczasowe wspieranie inicjatyw astronomicznych. Uroczystość była
Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego
437
poprzedzona sprawozdaniem dr. Bogdana Wszołka z wyjazdu grupowego do
Lourdes. Po uhonorowaniu Pana Prezydenta i po Jego krótkim wystąpieniu
przeprowadzono dyskusję o możliwych kierunkach rozwoju astronomii częstochowskiej w kontekście Międzynarodowego Roku Astronomii 2009.
W dniu 19 listopada 2008 odbyło się jubileuszowe sto pięćdziesiąte spotkanie SACTN. Przybyli na nie gościnnie astronomowie z Kijowa. Zostały wygłoszone trzy referaty:
1. dr Olga Melnyk (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Tarasa
Szewczenki w Kijowie) – „Świat galaktyk”,
2. dr Andriej Elyiw (Główne Obserwatorium Astronomiczne Akdemii Nauk Ukrainy w Kijowie) – „Promieniowanie kosmiczne ultra wysokich
energii”,
3. Waldemar Zwierzchlejski (SACTN) – „Woda na Marsie”.
W dniach 20 i 21 listopada członkowie SACTN uczestniczyli w spotkaniach
z astronautą amerykańskim (George David Zamka), zorganizowanych przez
Konsulat Amerykański w chorzowskim planetarium i w niepołomickim zamku.
W dniu 21 listopada członkowie SACTN wystąpili czynnie na konferencji
naukowej „Wybrane zagadnienia w popularyzacji astronomii”, zorganizowanej
przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dr Bogdan Wszołek
(członek komitetu naukowego konferencji) wygłosił wykład „Idea publicznego
teleskopu słonecznego”. Mgr Tomasz Kisiel wystąpił z referatem „System
DIGISTAR 3 i możliwości jego wykorzystania w popularyzacji astronomii”.
Karna Bączek i Mateusz Malenta wygłosili krótkie wykłady, odpowiednio: „Popularyzacja astronomii poprzez przedstawianie rozwoju astronautyki” i „Popularyzacja astronomii poprzez konkursy”.
Na początku grudnia odbyło się kolejne Interdyscyplinarne Seminarium Studenckie „Forum Młodych Nauki”. Członkowie SACTN wystąpili czynnie
z referatami:
1. Dr Bogdan Wszołek (wykład proszony) – „Pozasłoneczne układy planetarne”,
2. Magdalena Biernacka – „Symulacje kwantowo-chemiczne własności
optycznych cyklamu chelatowanego miedzią (II)”,
3. Karina Bączek – „Popularność turystyki kosmicznej”.
438
MARIAN GŁOWACKI
W roku 2008 odbyło się w sumie trzydzieści pięć spotkań środowych
SACTN, przeprowadzono pięć wielkich wypraw zagranicznych i kilka wycieczek krajowych, wygłoszono dwanaście referatów na konferencjach krajowych
i zagranicznych oraz czternaście wykładów własnych na spotkaniach sekcji. Zaproszono z referatami w sumie dwudziestu trzech specjalistów z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych, wręczono trzy legitymacje honorowego członka
SACTN, przeprowadzono regionalny konkurs astronomiczny, opublikowano
CKA08 i CKA09. Średnia frekwencja na spotkaniach środowych wynosiła w
tym roku dwadzieścia osiem osób.
Na początku stycznia udostępniono na stronie sekcji (www.sactn.ajd.czest.pl) elektroniczną wersję CKA2008 oraz najnowsze (czwarte) wydanie książki Wprowadzenie
do astronomii dr. Bogdana Wszołka.
Druk i oprawa:
Drukarnia Cyfrowa POLIGRAM
42-200 Czêstochowa, ul. Jaracza 4
www.poligram.pl
CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
ZIEMIA
CZĘSTOCHOWSKA
XXXV
Częstochowa 2008

Podobne dokumenty