Przedmioty, obrazy, idee…Źródła i konteksty muzealnictwa w

Transkrypt

Przedmioty, obrazy, idee…Źródła i konteksty muzealnictwa w
Przedmioty, obrazy, idee…
Źródła i konteksty
muzealnictwa w kulturze Oświecenia
Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Oddział Warszawski
Przy wsparciu
Narodowego Instytutu Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów
Warszawa, 4–5 grudnia 2014
Zobacz więcej
W 2012 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła
się ogólnopolska sesja naukowa poświęcona kolekcjonerstwu na ziemiach
polskich w XIX wieku. W dniach 21 i 22 listopada 2014 roku na Uniwersytecie
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się seminarium naukowe na temat
polskiego kolekcjonerstwa w XX i XXI wieku. Podczas ogólnopolskiej konferencji
naukowej w Warszawie w dniach 4 i 5 grudnia 2014 roku zorganizowanej we
współpracy z Pracownią Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN
i Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy wsparciu
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów sięgniemy ponad trzysta
lat wstecz. Zajrzymy w głąb dziejów kultury europejskiego Oświecenia. Będziemy
obserwować narodziny instytucji muzeum publicznego. Tytuł Przedmioty, obrazy,
idee ... Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia pozwala na bardzo
szerokie ujęcie tematu i nieskrępowaną refleksję nad pierwocinami nowożytnego
MUZEUM, a przez to także zbudowanie przekonującej wizji epoki rozpatrywanej
od strony dziejów instytucji oraz teorii muzealnictwa. W dyskusji planujemy
szukać odpowiedzi na następujące pytania:
Skąd wzięło się muzeum?
Czy epoką, w której narodziło się muzealnictwo publiczne, było Oświecenie?
Jak rozumieć pojęcie muzeum w XVIII wieku?
Na czym polegały nowożytne praktyki gabinetowe?
W czym przejawiały się związki muzealnictwa i Oświecenia?
Co oznaczały przymiotniki polskie, publiczne, nowoczesne, narodowe, oświeceniowe?
Na czym polegał uniwersalizm instytucji muzeum w kulturze Oświecenia?
Na czym polegała regenerująca i konsolidacyjna funkcja muzeum w Oświeceniu?
Czy instytucja muzealna powstała w wyniku reorganizacji kolekcjonerstwa gabine­
towego i muzealnictwa publicznego?
W jakich okolicznościach kształtował się sektor publicznej administracji zbiorami
i sztuką?
Zobacz więcej
W czym przejawiają się związki muzealnictwa z edukacją, sztuką, nauką i szkol­
nictwem w Oświeceniu?
Skąd bierze się przekonanie, że muzeum jest miejscem narodzin nowoczesnej
wizualności?
Jakim trybem w muzeum formował się warsztat badań nad przeszłością artystyczną?
Jakimi torami kolekcjonerstwo i muzealnictwo w Oświeceniu kształtowało men­
talność człowieka – obywatela nowoczesnego państwa?
Jaką metodą opisać nowożytną kulturę gabinetową w XVIII wieku oraz jak
zdefiniować jej znaczenie w XIX stuleciu?
Do jakiego stopnia procesy obserwowane na obszarze historyczno – geogra­
ficznym ówczesnej Rzeczypospolitej można badać przyjmując perspektywę
ogólnoeuropejską?
Czy powinniśmy skonstruować „polską” perspektywę i stworzyć „polską” metodo­
logię badań nad dziejami muzeum i teorią muzealnictwa?
Konferencja na temat źródeł i kontekstów muzealnictwa w kulturze Oświecenia
stwarza okazję do konfrontacji ze stereotypami, do rozbicia szablonów, a przez to,
taką mamy intencję, także przedyskutowania powyższej problematyki w odnie­
sieniu do współczesnego stanu wiedzy. Wprowadzając muzealnictwo Oświecenia
w kulturę filologiczną, filozoficzną, estetyczną, wizualną..., zatrzymamy spojrzenie
na me­chanizmach ekonomicznych, gospodarce, dziejach mentalności społecznej
i oby­
czajowości, historii idei, praktyce artystycznej, edukacji publicznej itp.
Śledząc krok po kroku narodziny nowoczesnej kultury wokół instytucji muzeum
publicznego, na koniec popatrzymy na długi wiek osiemnasty z odwrotnej
perspektywy: od strony długo(wieczności) kultury Oświecenia w XIX wieku, epoki
publicznych instytucji edukacji oraz naukowego podejścia do badania przeszłości
i sztuki.
Do dyskusji zapraszamy Wszystkich chętnych!
Czwartek, 4 grudnia 2014 roku Miejsce obrad: Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72
Sala konferencyjna im. Adama Mickiewicza (nr 144)
8:30– 9:00 Poranna kawa i rejestracja uczestników
9:00– 9:30 Otwarcie konferencji i wprowadzenie do pierwszego dnia obrad
9:30–10:30 SESJA I. MUZEUM: POJĘCIE, KOLEKCJA ARTYSTYCZNA, MODEL
Michał Mencfel (Zakład Historii Sztuki Nowożytnej, UAM, Poznań), „Muzeum” w XVIII wieku. Z historii semantyki pojęcia
Tomasz F. de Rosset (Zakład Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych, UMK, Toruń), Kolekcja artystyczna epoki Oświecenia – droga do muzeum sztuki
Dorota Folga-Januszewska (Zakład Teorii, Wydział Grafiki, ASP, Warszawa; Pałac Muzeum w Wilanowie, Warszawa), Modele muzeów edukacyjnych w Europie
od XVI do XVIII wieku
10:30–11:00 Dyskusja
11:00–12:00 SESJA II. ESTETYKA, ETYKA I EDUKACJA WOBEC KOŃCA SZTUKI
Piotr Kozak (Wydział Filozofii i Socjologii, UW, Warszawa), Estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena
Katarzyna Wrońska (Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej, Instytut Pedagogiki, UJ, Kraków), Sens i wymiary edukacji w pedagogice klasycznego liberalizmu
Katarzyna Guczalska (Katedra Filozofii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, UE, Kraków), Koniec sztuki w ujęciu Hegla
12:00–12:30 Dyskusja
12:30–13:00 Przerwa kawowa
13:00–14:00 SESJA III. KOLEKCJA: PROPAGANDA, POZNANIE, PODRÓŻ
Andrzej Betlej (Zakład Dziejów Myśli o Sztuce i Metodologii Historii Sztuki, Instytut Historii Sztuki, UJ, Kraków), „… mieć muzeum własne…”. Kolekcja jako element
strategii auto – propagandy Józefa Aleksandra Jabłonowskiego
Piotr Daszkiewicz (Service du Patrimoine Naturel, Muséum national d’Histoire naturelle, Paryż), Percepcja okazów i kolekcji przyrodniczych pochodzących
z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w osiemnastowiecznej Francji
14:00–14:30 Dyskusja
14:30–15:30 Przerwa obiadowa
15:30–16:30 SESJA IV. KULTURA GABINETOWA: OD OSOBLIWOŚCI DO EDUKACJI
Katarzyna Wodarska-Ogidel i Marta Zembrzuska (Muzeum Teatralne, Warszawa; Instytut Sztuki PAN, Warszawa), Teofila Konstancja z Radziwiłłów Morawska
podróżniczka, kolekcjonerka, założycielka „gabinetu osobliwości” w Wilnie w XVIII wieku
Janina Kamińska (Zakład Historii Oświaty i Wychowania, Wydział Pedagogiczny, UW, Warszawa), Gabinety i pracownie naukowe dawnego Uniwersytetu
Wileńskiego
Katarzyna Buczek (Zakład Historii Oświaty i Wychowania, Wydział Pedagogiczny, UW, Warszawa), Kolekcje w służbie edukacji. Znaczenie dydaktyczne zbiorów
szkolnych na przykładzie Liceum Krzemienieckiego
16:30–17:00 Dyskusja
17.00–17.15 Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia obrad
17:30–19:00 WYKŁAD GOŚCINNY
Pascal Griener (Institut d’histoire de l’art et de muséologie, Université de Neuchâtel, UniNE, Neuchâtel, Szwajcaria), Les puissances occultes de la sculpture.
Wilhelm von Humboldt collectionneur d’antiques à Tegel
Wykład w języku francuskim. Organizatorzy nie przewidują tłumaczenia symultanicznego
Zobacz więcej
Bibliografia Pascala Grienera przerasta biografię urodzonego w 1956 roku
uczonego. Dorobek dokumentuje drogę wiodącą przez pasję badawczą akademika,
którego ukształtowały nauki społeczne i muzealnictwo. Professeur ordinaire na
Uniwersytecie w Neuchâtel (UniNE), stolicy kantonu w zachodniej Szwajcarii, jest
absolwentem paryskiej École des Hautes Études en Science Sociales (1984) oraz
tamtejszej muzeologii w École du Louvre, gdzie studiował pod kierunkiem Jeana
Châtelaina. Studia doktoranckie w Wolfson College odbył pod opieką Francisa
Haskella, rozprawę doktorską obronił na Uniwersytecie Oksfordzkim w 1990 roku.
Na przełomie lat 80. i 90. współpracował z Oskarem Bätschmannem, poświęcając
uwagę twórczości Hansa Holbeina Młodszego. Griener został uformowany
przez wielkich mistrzów zaangażowanych w uprawianie społecznej historii
sztuki, organizację administracji kolekcjami publicznymi i reorganizację edukacji
w XX wieku. Spotkania te nie pozostały bez wpływu na metodę badań i przekonanie
o społecznym posłannictwie sztuki. Wypracował metodologię polegającą na
obserwacji kultury materialnej, warunków, motywów, mechanizmów. Studia nad
teorią sztuki łączy z badaniami w zakresie historii sztuki i kolekcjonerstwa – zdolności
do poszerzania perspektywy towarzyszy umiejętność wręcz mikroskopowej
obserwacji przedmiotów. Skłonność do rozbudowanej biografistyki artystycznej
i wyliczania faktów nie charakteryzuje warsztatu tego uczonego, ponieważ jest on
skupiony na wyjaśnianiu procesów i opisywaniu znaczeń przedmiotu w kulturze.
Rozprawa doktorska The Function of Beauty. The Philosophes and the Social
Dimension of Art in Late Eighteenth Century France, with Particular Regard to
Sculpture napisana w Oksfordzie ukazała się w 1989 roku. Późniejsza L’esthétique
de la traduction. Winckelmann, les langues et l’histoire de l’art (1755-1784) po raz
pierwszy została wydana w 1998 roku przez genewskie wydawnictwo Droz. Studia
na temat kultury osiemnastego wieku podsumował w 2004 roku w tomie wydanym
z Kornelią Imesch przez Schweizerisches Instytut für Kunstwissenschaft w Zürychu,
tytułując retorycznym pytaniem: Klassizismen und Kosmopolitismus. Programm
oder Problem? Austausch in Kunst und Kunsttheorie im 18. Jahrhundert. Powrócił do
pytania, tym razem spoglądając na Oświecenie od strony warsztatu badań nad
sztuką – historii książki o sztuce. Syntezę poglądów znajdziemy w artykule Le livre
d’histoire de l’art en France (1810-1850) – une genèse retardée. Pour une nouvelle
étude de la littérature historiographique zamieszczonym w kolejnym ważnym tomie
pokonferenycjnym z jego udziałem Histoire de l’histoire de l’art en France au XIXe siècle
wydanym w Paryżu przez La documentation Française w 2008 roku. Uczonego od lat
zajmują narodziny warsztatu badań nad sztuką i przeszłością artystyczną. Poglądy
na ten temat charakteryzują się dwubiegunowością: studiom z teorii i historiografii
sztuki towarzyszy tryb myślenia historyka kolekcjonerstwa i muzeologa. Pisząc
o Johannie Joachimie Winckelmannie i Christianie Ludwigu von Hagedornie, myśli
o dziele Holbeinów... Badania nad dziejami sztuki wspiera wiedzą w zakresie kultury
gabinetowej i praktyki artystycznej. W 2010 roku w wydawnictwie paryskim Odille
Jacob ukazało się znakomite studium La Répoublique de l’œil. L’Experience de l’art
au siècle des Lumières, tym razem poprowadzone na podłożu dziejów kultury
książki i kolekcjonerstwa grafiki. Opowiada w nim o stuleciu światła i rozumu jako
o laboratorium historii sztuki i nowoczesnej kultury wizualnej. Cały świat w oczach
uczonego to laboratorium kultury.
Kuratorska opieka podczas Europaliów 2007 we współpracy z Rolandem
Rechtem, Krzysztofem Pomianem, Peterem Burkem, Rogerem Chartierem,
a zarazem współpraca w organizacji konferencji na temat dziewiętnastego wieku
uświetniającej dwudziestolecie paryskiego Musée d’Orsay w tymże 2007 roku
dowiodły, że umiejętności kuratorskie i organizacyjne łączy z szerokim oglądem
spraw europejskich – wykracza poza regionalizmy kantonów szwajcarskich
i snobizmy Paryża. W 2007 roku ukazał się z udziałem Grienera katalog Le grand Atelier.
Chemins de l’art en Europe, Ve-XVIIIe siècle towarzyszący wystawie prezentowanej
Zobacz więcej
na przełomie 2007/2008 w brukselskim Palais des Beaux Arts zorganizowanej pod
kierownictwem Rechta we współpracy z Komisją Europejską z okazji pięćdziesiątej
rocznicy podpisania Traktatów rzymskich. Griener, z urodzenia obywatel Szwajcarii,
jest nieustannie zafrapowany fenomenem uniwersalizmu kultury europejskiej
ukształtowanym na wielokulturowości. W The University of Chicago Press ukazało się
dopiero poprawione i rozszerzone monograficzne opracowanie twórczości Hansa
Holbeina Młodszego. Z kolei inna książka pachnąca jeszcze świeżością z kwietnia
2014 roku ... Paris ! Paris!... Paris ! Paris ! Des artistes Suisses à l’École des Beaux-Arts,
1793-1863 pod współredakcją Paula – André Jaccarda (UNIL, Université de Lausanne)
i SIK – ISEA (Institut suisse pour l’étude de l’art, Lozanna) przy współpracy Laurenta
Langera jest wynikiem projektu badawczego na temat francuskich korzeni sztuki
szwajcarskiej w XIX wieku, sponsorowanego przez FNRS (Fonds national suisse de la
recherche scientifique). Książka jest poświęcona mobilności artystów: fenomenowi
emigracji artystycznej do Francji w XIX wieku i mechanizmowi asymilacji sztuki
francuskiej. U jej podstaw legły gruntowne badania archiwalne i socjologiczne na
poziomie krajowym i międzynarodowym. Do dotychczasowych zadań uczonego
doszła praktyka organizatora edukacji publicznej.
Obecnie dyrektor Institut d’histoire de l’art et de muséologie (IHAM) na
Université de Neuchâtel organizuje magisterskie studia muzealne umożliwiające
uzyskanie stopnia Master of Arts we współpracy z ICOM Suisse i AMS (Association
des musées suisses). Ich specyfika wpisuje się w styl współpracy utorowany
w XIX wieku: powiązania kursów akademickich z praktyką muzealną, stażami
muzealnymi, umiejętnością realizacji projektów muzealnych. Historia muzeów,
teoria muzeologii, muzealna funkcja dzieła sztuki, praktyka muzealnicza – za­ję­
cia, które ta placówka oferuje w semestrze 2014/2015, wiążą się z możliwością
podróżowania – odbywania staży, pobytami studyjnymi i uczestnictwem
w międzynarodowych seminariach, np. w La Fondation Borel w Dombresson,
École du Louvre w Paryżu. W programie studiów muzealnych Griener realizu­
je wyobrażenie o edukacji kadr z myślą o ochronie dziedzictwa europejskiego.
Profesor Griener akademicką triadę „nauczanie – badania z historii sztuki –
muzealnictwo” planuje przeformułować, pisząc wszystko od początku. Tym
argumentował chęć przyjazdu do Polski.
Pascal Griener, Les puissances occultes de la sculpture. Wilhelm von Humboldt
collectionneur d’antiques à Tegel
Résumé
L’histoire des collections s’est longtemps contentée d’explorer les collections
anciennes considérées comme les témoignages de l’histoire du goût.
Cette démarche me paraît insuffisante. L’acte d’acquérir une sculpture, ou d’en
passer commande, relève d’une sensibilité complexe. Il ouvre un espace imaginaire
où les statues vivent une existence étrange, mais puissante. Grand diplomate,
immense savant, Wilhelm von Humboldt quitte sa carrière en 1819 pour vivre dans
ses terres; il fait construire le château de Tegel près de Berlin, sur les plans de Karl
Friedrich Schinkel. Wilhelm von Humboldt et son épouse Caroline y amassent
une splendide collection d’antiques originaux, de plâtres, et de statues modernes.
Ces statues ne se réduisent pas à de belles formes symboliques. Elles possèdent
une aura particulière. Elles détiennent, aux yeux de la famille, une vraie puissance, et
leur impact se fait sentir jusque dans la sphère la plus intime du clan. Ce rôle capital
a eu un prix - la famille Humboldt a laissé sa marque sur les œuvres collectionnées,
jusque dans leur matérialité même. L’histoire matérielle de la collection est
donc l’histoire des modalités d’appropriation qui confèrent le statut d’un sujet
à un objet, mais «forgent» ce sujet. Mais surtout, l’histoire de la collection ne peut
faire l’économie du théâtre où les œuvres sont mises en scène: le château de Tegel,
avec sa scénographie complexe.
˛
Piatek,
5 grudnia 2014 roku Miejsce obrad: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa, ul. Rynek St. Miasta 27/ Piwna 44. Sala konferencyjna (pierwsze piętro)
8:30– 9:00 Poranna kawa i rejestracja uczestników
9:00– 9:30 Otwarcie konferencji i wprowadzenie do drugiego dnia obrad
9:30–10:30 SESJA I. POWRÓT DO ŹRÓDEŁ: EKSPLORACJA ANTYKU
Tomasz Chachulski (Pracownia Literatury Oświecenia, IBL PAN; UKSW, Warszawa ), Antyk w kulturze Oświecenia – próba syntezy
Maria Nitka (Katalog zabytków przy IHS UWr, UZ, Zielona Góra), Arkadia nad Tybrem – muzeum wyobrażone i jego odblaski nad Wisłą
Katarzyna Karaskiewicz (Warszawa), „Templum Aeternitatis”, czyli o posągach narzędzi myślowych Stanisława Kostki Potockiego
10:30–11:00 Dyskusja
11:00–12:00 SESJA II. KATALOGOWANIE = PORZĄDKOWANIE ŚWIATA
Piotr Jaworski (Zakład Archeologii Klasycznej, Instytut Archeologii, UW, Warszawa), „Bibliotheca nummaria” króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i początki
numizmatyki antycznej w Polsce
Hanna Jurkowska i Aleksandra Jakóbczyk-Gola (Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki, UW, Warszawa), Puławskie katalogi muzealne w perspektywie
antropologii kultury i historii sztuki
Jolanta Czerzniewska (Warszawa), Emancypacja języka i obrazu. Uniwersyteckie katalogi kolekcji rycin Stanisława Kostki Potockiego
12:00–12:30 Dyskusja
12:30–13:00 Przerwa kawowa
13:00–14:00 SESJA III. PRAKTYKA ARTYSTYCZNA, RESTAURACJA, KONSERWACJA
Iwona Szmelter (Wydział Konserwacji i Restauracja Dzieł Sztuki, ASP, Warszawa), Źródła europejskiej myśli, teorii sztuki, konserwacji i muzealnictwa. Przełom oświeceniowy
i jego znaczenie na linii czasu
Joanna Czernichowska (Wydział Konserwacji i Restauracja Dzieł Sztuki, ASP, Warszawa), Czy w Atelier Bacciarellego restaurowano obrazy? O królewskiej Malarni
oraz o Auguście Moszyńskim i jego zainteresowaniach konserwatorskich słów kilka
Błażej Szyszkowski (Instytut Sztuki PAN, Warszawa), Zachowanie piękna obrazu – postawa Stanisława Kostki Potockiego wobec opieki nad malarstwem i konserwacji
14:00–14:30 Dyskusja
14:30–15:30 Przerwa obiadowa
15:30–16:30 SESJA IV. MENTALNOŚĆ SPOŁECZNA A PRZESTRZEŃ PUBLICZNA SZTUKI
Jarosław Czubaty (Zakład Historii XIX wieku, Instytut Historyczny, UW, Warszawa), Jak „wstępować w ślady cnotliwych naddziadów”? Koncepcje przemiany
mentalności politycznej Polaków w początkach XIX wieku
Mikołaj Getka-Kenig (Wydział Historyczny, UW, Warszawa), Sztuka w przestrzeni publicznej „wskrzeszonej” Polski 1815–1830
Zbigniew Michalczyk (Zakład Badań Podstawowych Historii Sztuki, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa), Nauczanie malarstwa na
Uniwersytecie Warszawskim w okresie Królestwa Polskiego a zbiory pomocy naukowych Oddziału Sztuk Pięknych
16:30–17:00 Dyskusja
17.00–18.00 SESJA V. OŚWIECENIE: KONTEKSTY, INTERPRETACJE, NAWIĄZANIA
Kamila Kłudkiewicz (Poznań), Muzealizacja poprzez ekspozycję. O potrzebie analizy aranżacji kolekcji prywatnych na przełomie XVIII i XIX wieku
Agnieszka Kluczewska-Wójcik (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Warszawa), Bibeloterzy, kolekcjonerzy, esteci... XVIII wiek sto lat później
Magdalena Kunińska (Zakład Dziejów Myśli o Sztuce i Metodologii Historii Sztuki, Instytut Historii Sztuki UJ, Kraków), Kształtowanie krajobrazu kulturowego
społeczeństwa przez kulturę wizualną: trwałość tradycji oświeceniowej w czasach „naukowego” podejścia do badania sztuki
18:00–18:30 Dyskusja
18:30–19:00 Podsumowanie, zakończenie konferencji i wytyczenie planów na przyszłość przy lampce wina
Zobacz więcej
Ogólnopolska konferencja naukowa
Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Oddział Warszawski
Gość specjalny prof. Pascal Griener (Institut d’histoire de l’art
et de muséologie, Université de Neuchâtel, UniNE, Neuchâtel,
Szwajcaria) wygłosi wykład w języku francuskim:
Les puissances occultes de la sculpture. Wilhelm von Humboldt
collectionneur d’antiques à Tegel
4 grudnia 2014, czwartek, 17:30 – 19:00
Przy wsparciu
Narodowego Instytutu Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów
Przedmioty, obrazy, idee…
Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia
4 grudnia 2014, czwartek, 9:00 – 19:00
Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72
Sala konferencyjna im. Adama Mickiewicza (nr 144)
5 grudnia 2014, piątek, 9:00 – 19:00
Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Warszawski
Rynek St. Miasta 27/ Piwna 44
Sala konferencyjna (pierwsze piętro)
Konferencja pod honorowym patronatem NCK
Koncepcja i organizacja: Jolanta Czerzniewska
Współorganizacja: Mikołaj Getka-Kenig
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja uczestników za pośrednictwem
e-mail: [email protected] od 24 XI do 3 XII oraz na miejscu pierwszego
i drugiego dnia obrad w godzinach 8:30 – 9:00.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niewielkich zmian w programie.
Projekt graficzny: Darek Kondefer
W projekcie graficznym wykorzystano:
Cloquet wg Huet fil., Squélette Presque entier de Palœotherium, Trouvé à Pantin
à Moitié-Grandeur, « Annales du Muséum National d’Histoire Naturelle », Paris, 1804,
T. IV, Pl. 46, akwaforta, BUW 3.17.9., Gabinet Zbiorów XIX Wieku BUW, fot. K. Dąbrowska.
Karta z katalogu woluminu Stanisława Kostki Potockiego nr 1118 (karta 92 Verte), rękopis,
Kolekcja Stanisława Kostki Potockiego, Gabinet Rycin BUW, fot. K. Dąbrowska.
Sponsorzy: