inż. Lech Grabowski

Komentarze

Transkrypt

inż. Lech Grabowski
INFORMACJA
dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NAZWA OBIEKTU: Przebudowa drogi gminnej w Bogatyni
z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem
ADRES OBIEKTU: ul. Turowska i Dworska w Bogatyni
INWESTOR:
Gmina Bogatynia
PROJEKTANT sporządzający informację: Lech Grabowski
ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
(w kolejności robót na każdym z wyodrębnionych etapów/odcinków realizacyjnych):
1. Roboty rozbiórkowe polegające na :
- rozbiórce istniejących nawierzchni drogowych (nawierzchnia bitumiczna i z kostki
kamiennej, chodniki z kostki i płyt betonowych oraz bitumiczne) wraz z podbudową
- rozbiórce krawężników i obrzeży
- rozbiórce elementów istniejącej kanalizacji deszczowej, przewidzianej do likwidacji
lub przebudowy
2. Roboty przygotowawcze polegające na:
- zabezpieczeniu istniejących drzew
- mechanicznym usunięciu warstwy ziemi roślinnej z terenu inwestycji (w miejscu jej
występowania) ze shałdowaniem na miejscu robót
3. Roboty ziemne:
- wykopy liniowe umocnione pod kanalizację deszczową i sanitarną
- wykopy nieumocnione pod fundamenty słupów i kable oświetleniowe NN
4. Roboty instalacji sanitarnych polegające na:
- budowie podziemnych przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ze
studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi
- budowie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki z urządzeniami oczyszczającymi
- wykonaniu remontu istniejącej studni końcowej na terenie oczyszczalni ścieków
- regulacji wysokościowej istniejących studzienek kanalizacyjnych i ciepłowniczych
oraz skrzynek zaworów na sieci wodociągowej
5. Roboty instalacji elektrycznych polegające na:
- ustawieniu nowych słupów oświetlenia drogowego
- budowie linii kablowej oświetleniowej n.n.
- budowie szafy oświetlenia drogowego
- zabezpieczeniu kabli rurami ochronnymi pod nawierzchnią jezdni
6. Roboty drogowe polegające na:
- wykonaniu robót ziemnych metodą korytowania z profilowaniem i zagęszczaniem
podłoża
- ustawieniu krawężników i obrzeży oraz wykonaniu ścieku na ławie betonowej
- wykonaniu wzmocnienia podłoża – stabilizacja gruntu cementem
- 2 - wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonaniu nawierzchni wjazdów i chodników z kostki betonowej
- wykonaniu elementów zieleni (trawniki)
- ustawieniu drogowych barier ochronnych na przepuście
- odbudowie istniejącej nawierzchni na trasie kanału i przyłączy sanitarnych
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:
- zabudowa mieszkalno-usługowa i przemysłowa niska i średniowysoka
- przepust na rowie odpływowym
- sieci uzbrojenia terenu (wod.- kan., telefoniczna, energetyczna, cieplna, oświetlenie
drogowe)
WSKAZANIE ZAGROŻEŃ:
Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zagrożenie może stwarzać :
- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głęb. większej niż 1,5 m.
(pod kanalizację sanitarną i deszczową)
Niniejszy projekt nie przewiduje wykonywania wykopów głębszych niż 1,5 m. (pod
sieci wod.-kan.) bez pełnego oszalowania i rozparcia ścian wykopów.
- wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu
(roboty korytowania, formowania i zagęszczania podłoża)
- roboty wykonywane na wylocie ścieków deszczowych do rzeki na wysokości do 3,0 m.
nad dnem cieku wodnego
- roboty wykonywane “pod ruchem” tj. w odległości mniejszej niż 3,5 m. od pasa ruchu
samochodowego oraz w sąsiedztwie maszyn budowlanych i środków transportowych na
placu budowy
- roboty pod napowietrznymi liniami zasilającymi (do 20kV) w odległości mniejszej
od 3 m.
- roboty w pobliżu czynnych kabli energetycznych doziemnych s.n.
- roboty w istniejących czynnych studniach (komorach) sanitarnych.
SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie podstawowe (ogólne)
pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzór techniczny każdego szczebla odbędą przeszkolenie w zakresie zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych.
pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem.
szkolenie stanowiskowe powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń.
wszelkie prace drogowe “pod ruchem” będą wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowaniu wg zatwierdzonej przez odpowiedni organ organizacji ruchu i zabezpieczeniu
robót na czas budowy.
każdy pracownik powinien zostać wyposażony w środki ochrony osobistej
odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy.
teren prowadzenia robót powinien zostać ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i oświetlony w porze nocnej.
stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
- 3 Roboty związane z niniejszą inwestycją wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami BHP
a w szczególności przestrzegając zasad podanych w:
Rozporządzeniu Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7 poz. 30)
Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport ręczny,
Rozporządzeniu MBiPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu robót
montażowych i rozbiórkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,
Rozporządzeniu MBiPMB z dn.01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 437).
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi stosowny plan Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia.
Sporządził :
Bogatlnia.23 r'rrzcsnii.r
1008r.
BGG.7327-259| 6961-l08
/2256/2008
dot.pisna Io s.IPR.2213-33-1
z dnia 10.09.2008r.
Wydzial Inwestycji
wm
i Ochrony Srodowiska
planiezagospodarowania
ze w miejscowym
GeodetaGminnyw BogatynizaSwiadcza,
przestrzennego
miastaigminy Bogatynia,
zahvierdzonym
uchwalERadyGminyi Miastaw
w Dz. Urz.Woj.DolnoSl.
Bogatyninr XLYllll34T
12002z dnia05 sierpnia2002r. (opublikowanE
nw.dzialkioznaczone
se nastepujeco:
ff 218poz-3000z dn.16.10.2002r.),
dz. nr M AM 10 obr. ll Bogatynia- symbolMR3
12301
dz. ff 37 AM 10 obr. ll Bogatynia- symbolMR3/KL2.1
- symbolMN3
dz.nr 28 AM 10 obr.ll Bogatynia
- symbolMN3
dz.nr 26AM 10 obr.ll Bogatynia
dz. nr 19 AM 10 obr. ll Bogatynia- symbolP2l KL2.'l 12301
dz. nr 20 AM 10 obr. ll Bogatynia- symbolP2l KL2.112301
dz. ff 1812AM 10 obr. ll Bogatynia- symbolP2
K
St mbol i funkcja podst:r*o$a
rcrcDu rYydziclontgo liniami
rozgranicrajQc)nri.
Tereny drrig i ulic publicznych (z oznaczeniemklas]' techniczneji nr drogi)
TRESeusraLErir:
\ z c r \ \ l i n i . r c hn , . ' ! f t I i ( / . ! r l ( ] r h
Szczegolowe
ptzeznaczenie
K l,l
IrrLrh.t
ll
l5n
12101
Iltll
Zielei izolacyfa
Funkcje dopuszczalne.
Szczegolne
warunki
zagospodarowaniaterenu.
Kt2.I
KL2 2
KL2,]
.l
wyznaczonych
terenowdopuszczasiQlokalizacje
sieciinfrastruktury
technicznej
W obrQbie
MR3
Slmbol i tulkcja podsta$o$a
tcrcnu rftdzicloncso liniami
rorgranicznj4c]mi.
Tereny funkcji micszancj- micszkaniorrejoraz uslugo$o produkcljnej o
rozproszonychukladach zabudorvy
TRESCusrAlEN:
Funkcjedopuszczalne.
l)
Zabudowamieszkaniowawielorodzinna
1)
Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejecychobiektdw z zachowaniemnastQpujEcych
zabudowe ksztaltowac poprzez nawiqzanie do cech architektury regionalnej o
warlosciachkulturowychizabytkowych wystepujqcychw ciAgu zabudowylub na
wydzielonym liniami rozgraniczajqcymiterenie zespolu zabudowy, w zakrese
uksztaltowaniabryly, wysokoScii formy dachu,.
b) zachowac istniejqce charakterystycznedla zespolu lub ciegu zabudovly parametry
ksztaltowaniazabudovly,dotyczqce:skalizabudowy ( wielkoScizulu, wysokoscii iloscl
kondygnacji), wska2nik6w intens) rnosci zabudowy oraz wska2nikow zabudowy
dzialki.
wska2nikzabudowydzialki 0,35
maksymalny
o ) maksymalna wysokosa zabudowy - Wznaczona wysokosciE okapu i kalenlcy
istniejEcychbudynk6w,
e) dachy strome o symetrycznymukladziepolaci kalenicy,
f)
spadek polacidachu w granicach40" - 45"
g) linia zabudolvy- nieprzekraczalna, wyznaczonapzez istniejqcebudynki,
Lokalizacja zabudowy r-rzupelniajqcej - w ciqgach istniejEcej zabudowy ofaz
uksztaltowanychw nawiezaniudo charakterystycznychcech rozplanowaniazabudowy lub w
liniizabudowyokreslonej
na rysunkuplanu,z zachowaniem
zasadokreslonych
w punkcie1,
Lokalizaqa gatazy parterolvychi obiekt6wgospodarczychpod warunkiemnie ppekroczenia
wska2nik6w
okreslonych
w punkcie.1,
Niepzekraczalnalinia zabudowybudynk6wuzupelniajqcych:
a) od ulic i dr6g Kpj. KD, KL - wyznaczonaliniEzabudowybudynkdwistn ejEcych,lecz nie
mniejni:8,0m
b) od ulici drogKZ - 20m,
lecz nie mniej niz
uzytkowania,
c) od ulic i dr6g KG - poza granicqstrefyograniczonego
25m.
a)
Warunki
ksztaltowania
i
zabudowy
zagospodarowaniaterenu.
3.
2)
3)
c)
Zasady podzialu na dzialki
budowlane.
r)
2)
lstniejqcepodzialyna dzialki budowianepodlegajakorektomwynikalqcymz ustalei planu.
Dopuszcza sie wt6rne podzialy na dzialki pey spelnieniu warunkow wynikajEcych z
p.zepis6w szczeg6lnych.pay czym minimalna wielkosa dzialki powinna wynikae ze
wskaznikow wykorzystania terenu, okreslonych w warunkach ksztaltowania zabudov!ryi
zagospodarowaniaterenu
1)
Dopuszcza sie lokalizacje urz4dzeh infrastruktury technicznej nie kolidujqcej z funkcjq
podstawow4i dopuszczalnq.
Szczegolne warunki zagospodarowaniateren6w wynikaj4ce z potfteb ochrony obszaru i
terenug6rniczego
okre6lonesqw rozdz.Vlll.
4.
szczeg6lne
warunki 5
zagospodarowania
terenu.
2)
MN3.2
Slmbol i lu kcja podstawo$a
tcrenu rvydzicloncgo liDi.mi
rozgraniczAjqcyni.
Tercny zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej o skoncentroryan-vch
ukladach
zabudowy
TRESCusrAlEN:
I)
Funkcjedopuszczalne.
l)
3)
U s l u g ip u b l i c z n ci k o m c r c y J n c
i s t n i e . j . l c e d o z a c h o w a n i ap, o d w a r u n k i e n o g m n i c z c n i au c u u h $ o i c r d o p o r r o D ( i w u s r r l o n ) c h
a)
w obowiq,,ujEcychpzepisach i nonnach,
projcktowanc
b)
w,vlqcznic jako wbudouane lub dobudowanc. nic lnosa pyekrucryc 109i,
po$ief7chni uz),tkowel budynku mieszkalnego
w i c k t r o d z i n n a w v l a c n i e j i t k o j s l n i ! i q c i l ,d o , , i r c h o s a D rInn d n p l a c l r
Z a b u d o w am i c s z k a n i o w a
Zielen uzAdzona ziclen parkowa, ogrody dzialkowc
'1)
Odbudowa, rozbudowai przebudowaistniejacychobiektow z zachowaniem nastepujqcych
2)
zabudowe ksztaltowae poprzez nawiqzanie do cech archltektury regionalnej o
wartosciach kulturowych i zabytkowych vlystgpujqcych w cqgu zabudowy lub na
wydzielonym liniaml rozgraniczajAcymi terenie zespolu zabudowy. w zakrese
uksztaltowaniabryly,wysokoscii formy dachu,
b) zachowac istniejqce charakterystycznedla zespolu lub ciEgu zabLrdowyparametry
ksztaltowaniazabudowy,dotyczqcerskali zabudowy( wielkoscirzutu,wysokoSciiiloSci
kondygnacji), wskarnik6w intensyvvnoscizabudowy oraz wska2nikow zabudowy
dzialki,
c) maksymalny
wska2nikzabudowydzialki- 0,25,
wyznaczona wysokoScia okapu i kalenicy
d) maksymalna wysokoSd zabudowy
istniejqcychbudynkow,
e) dachy strome o symetrycznymukladziepolaci kalenicy,
f)
spadekpolacidachuw granicach42'- 45"
g) liniazabudowy- do zachowania,
wyznaczonapzez istniejAce
budynki,
Lokalizacjazabudowy uzupelniajqcej- w ciEgach istniejEceJzabudowy (pierzejowej)oraz
uksztaltowanychw nawiazaniu do charaklerystycznychcech rozplanowana zabudowy z
zachowaniem
zasadokreslonych
w punkcie1,
Lokalizacjagarazy parlerowychi obiektowgospodarczychpod warunkiemnie peekroczenia
wska2nik6w
w punkcie1,
okreslonych
Niepzekraczalna
liniazabudowybudynkowuzupelniajqcych:
lecznie
a) od ulic i dr6g Kpj, KD, KL - wyznaczonaliniqzabudowybudynkowistniejqcych,
mniejniz 6,0m
b) od ulici dr6gKZ - 20m,
c) od ulic i dr6g KG - poza granicEstrefy ograniczonegouzylkowania,lecz nre mnrej nrz
25m.
Dla tcren6w polozonychw granicachobszanrwska4negodo objgcia icisl.l ochmna $rr1o!ci
zab),rkowych
omz obszaruwskazancgo
do objQciaochronquanoScikullurorlychr kraJobr.vouych
zabudowyi zagospodarowani.r
lclco(iw okrcik)new
obowivujq dodalkowewamnki ksziahowania
rozdz.VI
a)
Warunki
ksztaltowania
zabudowy
i
zagospodarowaniaterenu.
3.
3)
c)
s)
Zasady podzialu na dziatki
budowlane.
warunki
Szczeg6lne
zagospodarowaniaterenu.
1)
2)
lstniejqcepodzialyna dzialki budowlanepodlegajakorektomwynikalEcymz ustalenplanu
Dopuszcza sie Morne podziaiy na dzialki ptzy spelnieniu warunkow wynikajEcych z
przepisdwszczegdlnyah,ptzy azym minimalna wielkosc dzialki pownna wynikae ze
wska2nik6wwykotzystanialerenu, okresionychw warunkachksztallowaniazabudowy
zaoosoodarowaniaterenu.
'1)
Oopuszcza si9 lokalizacjQurzadzei infrastruktury lechnicznej nie kolidujqcej z funkcje
podstawowqi dopuszczalnq.
Szczeg6lne warunki zagospodarowaniaterenow wynikajqce z potzeb ochrony obszaru i
okreslonesq w rozdz.Vlll.
terenug6rniczego
l
5
2)
P2
Stmbol i funkcj, podstaBo$i
tcrcnu wydziclonego liniami
1
rozgraniczajAcymi,
Tereny produkcji, skladowaniaoraz baz transportorvychi sprzttu budollaDcgo
(tereny przemyslowe)
TRESCUSTALEN:
Funkcjedopuszczalne.
l)
3)
Ushigi komerc),jre
Zielcn prrkowa
Zielen nieurz4dzona
r)
2)
Odbudowa, rozbudowa i przebudowaistniejqcychobiektow z zachowaniem nastQpujEcych
a) maksymalnawysokosi zabudowy- wyznaczonawysokosciEistniejqcychbudynk6w,
pzez istniejqcebudynki,
wyznaczona
b) liniazabudovly- do zachowania,
Pzeksztalceniezagospodarowaniaterenu z zachowaniemnastQpulEcych
warunkow:
a) zapewnicprzebiegici4gow pieszychoraz wcwnclnnych dotardorvzwrql.ln\ch r obslug.t
utrzymaawielkosi tcrcn6wziclonychna pozionic mininralnln 309'.pouicrzchnitercnulub
dzialki.
na ccle zrclcni i pod urzadrcDurInhlslruklury
c) ungtpa i zapleczadzialek zrgospodarcwaa
tcchnicznet,
poszcrcgolnych
na obrzczach
drialck i tcrcnu.
d) wprowadzia
zielenszpalero*,E
warunkow:
LokalizacjazabudolvyuzupelniajqcejzachowaniemnastepLrjqcych
do
z zachowaniemzasady nawezania (dostosowania)
a) rczwiqzaniaarchitektoniczne
bryly i skali zabudo\ty,
dotychczasowychcech zabudovry,w zakresieLrkszlaltowania
b) lokalizacja zabudowy -w ciqgach twoeacych nowe oraz tazwilajqae dolychczasowe
ukladyzabudowylub w liniizabudowyokreslonejna rysunkuplanu,
c) .maksymalnawysokosdzabudowy- vvlznaczonawysokoSci4isiniejqcychbudynkow,
Nieprzekraczalnalinia zabudowybudynkowuzupelniajqcych:
lecznie
a) od ulic i dr6g Kpj, KD, KL - wyznaczonaliniqzabudowybudynkowislniej4cych,
mnieini2 '10.0m
b) od ulici dr6gKZ - 15,0m,
c) od ulicidr69 KG 30m.
Niezbednalokalizacja
w granicachdziatkimiejscdo parkowania
b)
Warunki
ksztaltowania
zabudowy
i
zagospodarowaniaterenu.
3 . 3)
c)
5)
Zasady podzialu na dziatki
budowlane.
warunki
Szczeg6lne
zagospodarowaniaterenu.
1)
2)
lstniejqcepodzialyna dzialki budolvlanepodlegajqkorektqwynlkaj4cymz ustalenplanu
Dopuszcza sie M6rne podzialy na dzialki ptzy spelnienu warunk6w wynikaj4cych z
przepis6wszczeg6lnych,ptzy czym minlmalna wielko6i dzialki powinna wynrkae ze
wska2nik6w \&ykoazystaniaterenow, okreslonych w warunkach kszlaltowania zabudowy i
zagospodarowania
terenu.
1)
Dopuszcza sie lokalizacjg uEadzei infrastruktury technicznej nie kolidujqcej z tunkcjq
podstawowai dopuszczalnq.
Szczegdlne warunki zagospodarowaniateren6w wynikajece z pottzeb ochrony obszaru i
okreslonesq w rozdz.Vlll.
terenug6rniczego
2)
BURMISTRZ
'"''t9;?'{"{-neng1
r.,i" ala*eJ ennbb196t
OtrzymujE:
. Adresat
.
BGGa/a
Geodeta Gminng
Spr(lrD? proud<Lzi:
Mqgdaleta
wolkieuicz
IB pektor ds. inJr6tr'rlktury
eg o
i z ago spod arou on ia p rz estean
TeL O -75-77-33-96, uteu. 50
e- mail : i n tr 6 t tuk tu r [email protected] atg n i a. p I
ul. I Maja 29; 59-920 Bogatgflia
T]RZAD MI/ISTA I GMINT W BOGATYNI
J4xoscr Ptv-En ISO 9OOt:2OOt
P,qSIA-DA
ffiffi
EA
&-;/r
T]URMISTRZ
MIASTAI GMINY
BOGATYNIA
59-920
Bogatynia,dnia 5 luty 2009 r.
ros.oS.76244t2'7
t | 1t3tt4483108t09
DECYZJA Nr 4/2009
Na podstawieart.104ustawyz dnia 14 czerwca1960r. KodekspostQpowania
(t. j. Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. l07I ze zm.), art.75 ust.3art.84ustawy
administraoyjnego
z dnia 3 pa2dziernika2008r. o udostgpnianiuintbrmacji o Srodowiskuijego ochronie. udziale
spoleczefistwa
w ochronieSrodowiska
orazocenachoddzialywaniana Srodowisko
(Dz. U . z,2008r., Nr 199,poz. 1227),po stwierdzeniuzgodnoScilokalizacji przedsigwzigcia
przestrzennego
z ustaleniamimiejscowegoplanuzagospodarowania
Miastai Cminy Bogatyria,
zatwierdzonego
UchwalERadyGminy i MiastaBogatynianr XLVIIV347l20O2z dnta5 sicrpnia
2002 r. (Dzicnnik UrzqdowyWojcw6dztwaDolnoSl4skiego
nr 218 z dnia 16.10.2002r.,
poz. 3000),po rozpatrzeniuwnioskuGminy Bogatyniazclnia17. I 1.2008r. zlolonegoprzez.
pelnomocnikaLechGrabowskiZakladProjektowaniai NadzoruObickt6w lnZynicriiLqdor.r
c.j
z sicdzibqwc Wroclawiuw sprawicwydaniadecyzjio Srodowiskowych
uwarunkowaniach
realizacji przedsiEwziEcia
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
stwierdza
brak potrzeby przeprowadzeniaocenyoddziatywaniana Srodowisko przedsigwziqcin
polegaj4cegona przebudowieulic Turowskiej na odcinku od ulicy Dworskiej do
oczyszczalniSciekriwwrar'. przebudowQkanalizacji i oSwietleniaw Bogatyni.
uzasadnienie
Postgpowanie
ne, prowadzonebylo w sprawiewydaniadccyzji.okrcSlajqcc.j
administracyj
polegaj4cego
Srodowiskowe
uwarunkowaniarealizacjiprzedsiqwziqcia
na przebudowieuhc
'l'urowskiej
na odcinku od ulicy Dworskiej do oczyszczalniSciek6wwraz z przebudow4
kanalizacjii odwietleniaw Bogatyni.PostEpowanie
wszczQto
dnia l8listopada 2008 r.
Zgodnicz ar1.7lust.2pkt. 2) ustawyz dnia3 pa2dziemika2008r.o udostQpnianiu
infbrmacji
o Srodowiskui jego ochronie,udzialespoleczefistwa
w ochronieSrodowiska
orazocenach
oddzialywaniana Srodowisko(Dz. U. z 2008 r., Nr 199,poz. 1227)realizacjaplanowanego
jest dopuszczalna
przedsiEwziqcia
mog4cegopotencjalnicoddzialywatna Srodowisko
wylqcznie
po uzyskaniudecyzji o Srodowiskowychuwarunkowaniach.
W toku postqpowania
stwierdzono,2eplanowanainwestycjajest przedsiqwzigciem
wymienionymw Rozporz4dzeniu
RadyMinistr6w z dnia 9 listopada2004 r. w sprawie
okrcSleniarodzaj6w przedsigwzigi mog4cychznacz4cooddzialywai na Srodorvisko
oraz szczeg6lowychuwarunkowafizwiEzanychz kwalifikowaniem przedsiqwzigciado
sporzqdzania
raportuo oddzialywaniuna Srodowisko(Dz. U. z 2004 r., nr 257, po2.2573
ze Lfi)
-$3 ust. I pkt56 drogi publiczneo nawierzchniutwardzonej,niewymienionew 2 ust.1
$
pkt 29 i 30, z wyl4czeniemich remontui przcdsigwzigipolegajEcych
na budowie,przebudowic,
montaZu,remoncielub rozbi6rcc: zjazdtt z drogi publicznej, przejazdl drogowego,pasa
postojowego,
pasadziel4cego,
pobocza,chodnika,ScicZkirowerowej,konstrukcjioporoweJ.
przepustu,kladki orazobiekt6wi urz4dzehwyposaZenia
technicznego
dr6g,
- { 3 ust. I pkt72a kanaly zbiorczc przeznaczonedo zbieraniaSciek6wz co nalmnicj dwtich
kanal6wbocznych.
Zgodnioz art.64 ust. I z dnia 3 pa2dziernika
2008r.o udostEpnianiu
infbrmacji o (roclor.visku
ijego ochronie,udzialespoleczefistwa
w ochronieSrodowiska
orazocenachoddzialy"vania
na
Srodowisko(Dz..U.z 2008 r., Nr 199,poz. 1227),BurrnistrzMiastai (iminy Bogatyniawyst4pil
do StarostyPowiatuZgorzeleckiego
orazPafistwowego
PowiatowegoInspektoraSanitarnego
przedmiocie
przeprowadzcnia
o opiniqw
ocenyoddzialywaniaprzedsigwziEcia
na Srodowisko
i okreSlenie
ewentualnego
zakresuraportuo oddzialywaniuprzedsigwziEcia
na Srodowisko.
Organl tc 'urydalypostanowienia:
l. StarostaZgorzelecki postanowicnie
z dnia 29 grudnia2008 r. (Nr II I1S.76205717468108),
w kt6rym opowiedzialsiEza brakiemkoniecznoSci
przeprowadzenia
oceny
oddzialywaniaprzedsiEwziqcia
na Srodowisko;
2. PairstwowyPowiatowyInspcktorSanitamy postanowicnie
z dnia l8 grudnia2008 r.
(ZNS-60-601-65/MO/08),
w kt6rym opowiedzialsig za brakiemkonicczr.roSci
przcprowadzenia
ocenyoddzialywaniaprzedsigwzigcia
na Srodowisko.
Na podstawieart.63ust.2ustawyz dnia 3 pa2dziernika
2008r.o udostEpnianiu
infbrmacji
o irodowiskui jego ochronie.udzialespoleczefistwa
w ochronieSrodowiska
oraz ocenach
oddzialywaniana irodowisko(Dz. U . z 2008 r., Nr 199,poz,.1227), kierujqcsiEkryteriami.
o kt6rych mowa w afi. 63 ust. I w/w ustawy oraz zgodniez opiniq StarostyZgorzeleckiego
i Paristwowego
PowiatowegoInspektoraSanitarnego
odstqpionood naloZeniaobowiqzku
przeprowadzenia
ocenyoddzialywaniaprzedsiEwziEcia
na Srodowisko postanowicnie
BurmistrzaMiastai Gminy Bogatyniaz dnia l2 stycznia2009r.Nr IOS.OS.7611-273ll l13/14483108/09.
W toku postEpowania
wzigtopod uwaggzgromadzonc
dokumentyw postaci:wniosku
inwestorao wydanicdecyzjio Srodowiskowych
uwarunkowaniach
wrazz kopi4 mapy
ewidenoyjnej,wypis i wyrys z miejscowegoplanuzagospodarowania
przestrzennego
Miasta i Gminy Bogaty-riaoraz kafig inlormacyjn4 przedsiguziqcia.
Na podstawiezgromadzonych
danychstwierdzono,2e planowancprzedsigwziqcie
.jest
zgodnez ustaleniamimiejscowt:goplanuzagospodarowania
przestrzennego
Miastai Grniny
Bogatynia.Zgodniez tym planemdzialki,na kttirychma byi zlokalizowaneprzedsiqwziEcre
oznaczones4jako:
- tercnydr6g i ulic publicznych- synbol K,
- tereny funkcji micszanej- mieszkaniowejoraz uslugowo produkcyjnci o rozproszonych
ukladachzabudowy - sl,rnbol MR3,
- terenyw6d otwartych symbol W,
- tereny zieleni nie urz4dzonej- symbol ZN,
- tercny funkcji mieszanej mieszkaniowejoraz uslugowo produkcyjnej o skoncentrorvanych
ukladachzabudowy symbolMM3.l,
- tereny funkoji mieszanej- mieszkaniowejoraz uslugowo produkcyjnej o skoncentro',vanych
ukladachzabudowy symbolMM3.2.
l'odsumowuj4cna podstawiczgromadzonych
danychi opinii rnoZnastwierdzii.iz realizacja
planowanegoprzedsigwzigcia.z racji jej charakteru,nie poci4gaza sobEzagrozefi.tyrr barclzic'j
znaczqcychoddzialywairna Srodowisko.BezpoSredniei kr6tkie oddzialywaniamoZc
wystQpowad
stanu
.iedynicw f'aziepracbudowlanyoh-jcdnak to nie wplyniena pogorszenie
przyrodniczego.
Srodowiska
Planowanainwestycjanie bgdziemiala wplywu na obszirryNatura
2000.NajblizejzlokalizowanyobszarNATURY 2000 czyli PrzelomowaDoliny Nysy Lu2yckicj
(PLH020066)znajdujesiEok.7 km od planowanejinwestycji.
Maj4c na uwadzepowyZszeorzeczonojak w sentencji.
pouczenre
Od dccyzjininiejszejsluZyodwolaniedo Samorz4dowego
KolegiumOdwolawczegcr
w JeleniejG6rzeza poSrednictwem
BurmistrzaMiastai Gminy Bogatyniaw tcrminic l4 clni
jej
od daty dorqczcnia.
Zalqczniki:
L Charaktcrystykaprzedsiqwzigcia.
2. Karta infbrmacyjna przedsiQwziQcia.
Otrzymuj4:
l.l Lech GrabolvskiZakladProjektowaniai NadzoruObiekt6lvIn2ynieriiLqdorve.l
ul. JednofciNarodorvej7118,50-262Wroclaw,
2. DyrekcjaOkrqgorvaDr6g Publicznychwe Wroclawiu
tul.Porvstafc6rv Slqskich I86. 50-262Wroclaw,
3. Dolno6l4skaSluZbaDr6g i Kolei
ul. Krakowska28, 50-425Wroclalv,
4. ZarzqdPorviatuZgorzeleckiego
ul. Bohater6wII Annii Wojska Polskiego8a,59-900Zgorzclec,
5. Dolno:il4skiZarzqdMelioracji i lJrzqdzeflWodnychwe WroclawiLr
Oddzialw Lw6rvkLrSlqskim,ul. Ja5kiewicza
24, 59-600Lwowek Sl4ski.
6. Gminny ZarzqdMienia Kornunalnego
Sp. z o.o.
ul. lI Amii Wojska Polskiego20, 59-920Bogatynia,
7. RyszardKryjak , ul. Turowska6412,59-920Bogatynia,
8. J6zefaWilczyriska,Krzyrva4, 59-921Poraj6w,
9. JerzyFrychel,ul. Turowska60, 59-920Bogatynia,
10.Zofia i Zbigniew Frychel,ul. Turowska60, 59-920Bogatynia,
I l. DorotaDudek,ul. Turowska54N1, 59-920Bogatynia,
12.Luc.jaSuchenia,ul. Turowska54A12,59-920Bogatynia,
13.ArkadiuszJurczak,ul. Turowska54bll, 59-920Bogatynia,
14.IrvonaNiechwiej,ul. Gl6rvna11,59-921Kopacz6w,
1 5 .M a r c i nN i e c h w i e ju, l . Z a m k n i q t 4
a , 5 9 - 9 2 1O p o l n oZ d r 6 j ,
16.El2bietaPosluszna,
ul. Paderewskiego
6C15,59-920Bogatynra,
17.Zbigniew Kusy, ul. Kossaka10/4,59-920Bogatynia,
18.JaninaPodg6rska,
ul. Turowska91, 59-920Bogatynia,
19.'l'adeuszRogowski,ul. Turowska9 l 13,59-920Bogatynia,
20. Danielai RyszardRogowscy,ul. Turowska9113,59-920Bogatynia,
2 l. DariuszMichalowski,ul. Zimowa lC/4, 59-500T,loloryja,
22. tseataBudzicz,ul. Dworska7, 59-920Bogatynia,
23. WladyslawPolak,ul. Kossaka49l8, 59-920Bogatynia,
24. ScbastianWilczyfsk, ul. Bogatyiska201l.0,59-921
OpolnoZdrcij.
26, 59-920Bogatynia,
25. Aniela i Zbigniew Kleinschmidt,Lrl.NadbrzeZna
26. Andrzej,Kamil, Jadwiga,Izabela,MieczyslawKowaliszyn,
26,59-920Bogatynia,
uf. Nadbrze2na
27.WydzialGruntamii Handluw/rn,
28.IOS.OS.a/a.
Do wiadomoici:
I . PairstwowyPowiatowy Inspcktor Sanitamy
ul. WarszawskaI 1, 59-900Zgorzelec
2. StarostaZgorzclecki
8a.59-q00Zgorzelec.
ul. Boh. lf Armii WojskaPolskiego
Wgdzial Inwestgcji i Ochrong Srodowisko.
ul. 7 Maja 29; 59-920 Bogatynia
Sprau? [email protected]:
Katdrzg^c
cuinlczak
Podtnspektor ds. ochron!
Gospoddrkt
Komwaln
Tet, O 75 77 32 196
Srodotttsk.t
t
l
POSIADAMY CERTYFIKOWAIIJ]I PRZEZ PCBC S.A.
SYSTETi ZARZADZANIA JA'<OSCIA - CERTYFIKAT NR '414,/2/2OOA
Zalqcznrknr I do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
znak:IOS.OS.7624 4127lIl13ll4483l08l09
z dnia5.02.2009
r.
Charakterystyka
przedsipwzipcia
pn. ,,Przebudowaulic Turowskiej na odcinku od ulicy Dworskiej do oczyszczalniSciekriw
wraz z przeburlow4 kanalizacji i oSwietleniaw Bogatyni."
Planowaneprzedsiqwzigcie
bqdzierealizowanena tereniemiastaBogatyniaw granicach
pasadrogowegodrogi gminnej(ulica Turowska),drogi powiatowejnr 2361D
istniej4cego
(ulica Turowskai Dworska)i dr6g bocznych(w obrgbieskrzyZowafi).
Powierzchniainwestycji
wynosi0,3 ha w tym nawierzchniedrogowe(ezdnia, chodnikii wjazdy ) stanowi4powierzchnig
ok. 2500 m2.a pozostal4powierzchniE
ok. 500 m2przcwidzianopod zieleriuliczn4.Obecne
tercninwestycjistanowiistniej4cadrogagminnao nawierzchniutwardzonejtj. jczdni
bitumicznejichodnikachz plyt lub kostki betonowej.W obrqbicistniej4cego
pasadrogowegcr
wystEpujezielefi urzqdzonaw formie trawnik6w.
Przyjgtatechnologiawykonyrvaniarob6t drogowychjest powszechniestosowanit
w budownictwie na tereniemiast o zabudowiezwartej i przcstrzennej,a polegana przebudowie
drogi w spos6bzmechanizowany,co skracaczasjej trwania i polegana wykonaniu
poszczeg6lnychwarstw konstrukcyjnychjezdni, chodnik<iw,wjazd6w oraz parkingr.r.
Przebudowaistnie.l4cej
polegana rozdzieleniukanalizacji
kanalizacjio96lnosplawnej
przez
sanitamcj i dcszczowej
wykonanie:
- odcinkakanalusanitarnego
od studnina skrzyZowaniu
ulicy l'urowskiej(drogapowiabwa)
z ulic4 NadbrzeZn4do oczyszczalniSoiek6w vraz z przylqczamido budynk6w;
- odoinka kanalu deszczowegow ulicy Turowskiej (droga gminna) i Dworskicj
(drogapowiatowa)wnz z przykanalikami,
z odprowadzenicm
Sciek6wdeszczowych
do rzeki Miedzianki projektowanymwylotem wraz z oczyszczeniemSciek6wza pomocil
scparatora.
W ramachprzebudowyprzewidu.jesiQremont odcinka ok. 70 m muru oporowegowzdlu2
rzeki. Zie\ef uliczn4 przewiduje sig odtworzydw formie trawnik6w (warstwa humusugruboSci
20 cm z obsianiemmieszank4traw).
PrzebudowaoSwietlenia
polegana wykonaniulinii kablowej.zasilanejz istniejqcejszafy
- w micjsce
oSwietlenia
ulicznegoorazustawieniuslup6wwraz z oprawamienergooszczQdnymi
istniej4cego
oSwietleniazamontowanego
na slupachlinii napowietrznejn.n.
BURMlSIRZ
Spr.ItJ,e prowadzt:
Kdtangnd
elt^t
zak
PodtBp.ktor
ds. ochro^g Srodotoiska i
Gospoddrkt Komu'lalnei
Tet, O 75 77 32 t96
e.''nat | : 9911!944. t r odo u t s k aQbo gqt f 4 lq, pl
Wgdziat Inutestycji i Ochrony Srodoruiska
ul, 7 Maja 29; 59-92O Bogatgnia
POSIADAJITYCERTYFIKOWANY PRZEZ PCBC S.A.
- cERTyFu<AT NR 141a/2/2ooa
sysTEM ZARZADZANIA JAxoScU
Zal4czntknr 2 do decyzji Burmistrza Miasta i Ominy Bogatynia
znak:IOS.OS.7624 4127lIll-.1/14483/08/09
z. dnia 5.02.2009r.
Karta informacyjna
przedsigwzitcia
1. Rodzaj,skala(np. zdolno56produkcyjna)i usytuowanieprzedsiQwziQcia:
polegana przebudowiedrogi na odcinkuulicy Turowskiej(od skrzyZowania
Przedsigwzigcie
z ulic4 Dworsk4do oczyszczalniSciek6w).Przewidujesiq przebudowE
istnicjqcejdrogi o przekroju
ulicznymna dlugo5ciok. 0,3 km (lezdniaz obustronn)4n
lub jcdnostronnymchodnikiem).
Odwodnieniedrogi przewiduiesiq do istniej4cychi nowo projektowanych
studzienck
Sciekowych
z przykanalikami,z wl4czeniemdo projektowanego
kolektoradcszczowego,
z odprowadzeniem
w6d deszczowych
do rzeki Miedzianki.
W ramachprzebudowykanalizaciio96lnosplawnej
przewidujesiq budowEnowegokolektora
sanitarnegowraz z przylqczamido budynk6w, z odprowadzeniemScick6wdo oczyszczalnr.
Przebudowa
oSrvietlenia
drogowegoobejmujewykonanienowej linii kablowejze slupamr
i oprawamienergooszczqclnymi
na calejdlugoScidrogi.
DanedotyczEce
dzialek(numercwidencyjny,obrqb,powierzchniaw mrl:
jest na tereniemiastaBogatynina dzialkachgeodezyjnych
CaloSiinwestyc.lizlokalizowana
- nr l4l1, l 8/1, l 8/2, 19,20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2911, 2912,30,3 1,35, 36, 3'7,41,12.
43,14,45,46,5012,5112,5ll3
AM l0; nr 1,3812,39/4,40
AM l1 obrEbil Bogatynia
- nr I AM 2 obrqblll Bogatynia.
2. Powierzchniazajmo*,anejnieruchomoSci,
a takZeobiektubudor.vlanego
oraz infbrmacic
o dotychczasowym
sposobieich wykorzystaniai pokryciaszat4roSlinn4:
PrzedsiqwziEcie
realizowanebgdziena tereniemiastaBogatyniw granicachistniej4cego
'I'urowska
pasadrogowegodrogi gminnej(ulicaTurowska),drogi powiatowejnr 2361D (ulica
i Dworska - kanalizacja)i d169booznych(w obrgbie skrzyZowari).Powierzchniaterenuplanowanej
przebudowydrogi wynosiok. 0,3 ha, w t)..mnawierzchnie
drogowe(ezdnia, chodnikii wjazdy)
stanowi4powierzchnigok. 2500 m2,a pozostal4powierzchnig(ok. 500 rn2)przewidzianopoclziclcir
uliczn4. Po zakoiczeniu przebudowynie przewiduje sig i nie planuje siEdalszejrozbudowy
istniejqcego
pasadrogowegoi zwiEkszenia
zajmowanegopod drogQterenu.W chwili obecnejteren
inwcstycjistanowiistniejqcadrogagminna(ulicaTurowska)o nawierzchniutwardzonej,tj. jczdni
bitumiczneji chodnikachz plyt lub kostki betonowej.W obrqbieistniejqcego
pasadrogowego
wystQpuje
zielefiurzqdzonaw tbrmie trawnik6w,z istniejqcymzadrzcwicniem.Przebiegdrogi oraz
granicc terenuinwestycji z.aT.naczono
na mapie ewidencyjnej.PrzewidujesiEzachowanicistnicj4ct-j
zieleniulicznej.
3. Rodzajtechnologii:
PrzyjQtatechnologiawykonywania rob6t drogowychjest powszechniestosowana
w budownictwie na tersnie miast o zabudowiezwartej i przestrzennej,a polegana przebudowic
drogi w spos6bzmechanizowany,co skracaczasjej trwania i polegana wykonaniu
poszczeg6lnych
warstwkonstrukcyj
nychjezdni, chodnik6w,wjazd6worazparkingu.
Klasatechnicznadrogi - .,L" o nawierzchnijezdni z betonuasfaltowego.
projektowa:-10km'l-..
PrgdkoSc
Kategoriaruchu:KR2.
Przekr6jjezdni: ulicznydaszkowyze spadkiemdwustronnym20%.
Przebiegtrasy- w maksymalnymstopniudostosowany
do przebieguistniejilcego,
z dowiqzaniem
do istniej4cegoukladu drogowegow punktachkoircowychi na skrzyZowaniach.
Przewidujesig nastgpuj4c4
konstrukcjQjezdni:
- warstwaScieralna beton asfaltowy gruboSci5 cm.
- podbudowazasadniczaz betonuasfaltowegogruboSci7 cm.
- podbudowapomocniczaz kruszywalamanegogruboSci20 cm.
- warstwawzmacniajqca
podloZegruntowe(stabilizacjacementem)gruboScil5 crn.
Konstrukcjawjazd6rv:
- warstwaScieralna
z kostki kamiennej(z odzysku)na podsypcecementowo-piaskowcl
- podbudowazasadnicza
z kruszywalamanegogruboScil0-15 cm.
- warstwawzmacniaj4ca
podloZegruntowe(stabilizacjacemenlem)gruboScil0- I 5 cm.
Konstmkcjachodnik6w:
- kostkabetonowagruboSci8 cm. na podsypcepiaskowej
- warstwawzmacniaj4ca
podloZegruntowe(stabilizacjacementem)gruboScil0 cm.
PrzebudowaistniejEcejkanalizacji0g6lnosplawncj
polegana rozdzielenir.r
kanalizacji
sanitameji deszczowejprzez wykonanie:
- odcinkakanalusanitamegood studnina skrzyZowaniu
ul. l urowskicj(drogapowiatowa)
z ul. Nadbrze2n4do oczyszczalniSciek6w wraz z przylqczamido budynk6w;
- odcinkakanaludeszczowcgo
w ulicy Turowskiej(drogagminna)i Dworskicj(droga
powiatowa) wraz z przykanalikami,z odprowadzeniemSciek6wdcszczowychdo rzeki
Miedzianki projektowanymwylotcm wraz z oczyszczeniemSciek6wza pomocq scparatora.
PrzebudowaoSwietleniapolegana wykonaniulinii kablowej,zasilanejz istniejqcejszafy
oSwietleniar"rlicznego
orazustawieniuslup6wwraz z oprawamienergooszczEdnymiw micjsctistnie.lilcego
oSwictlcniazamontowanego
na slupachlinii napowietrznej
n.n.
W ramachprzebudowyprzewiduje siq remont odcinka ok. 70 m. muru oporowegor.vzdluZ
rzeki. T.ielenuliczn4 przewiduje sig odtworzyi w fbrmie trawnik6w (warstwahumusugruboSci
20 cm.'zobsianiemmieszank4traw).
'ur
4. l'.wenttralnc
rriantl przcdsiqu
zigcia:
PrzyjgterozwiEzanieprojektoweprzewidujcprzebudowgistniej4cejdrogi w ulicy Turowskiej
(w ciqgudrogi gminnej)z jczdni4o nawierzchnibitumicznejszerokoSci
4,50-6,00m. i chodnikiern
(jednostronnym
lub obustronnym)z kostki betonowejszerokorici1.0-2,0rn. Dla odprowadzenia
wod
opadowychz pasadrogowegoprzewidujesig zastosowanie
normatywnychpochylclipodluZnych
i spadk6wpoprzecznych
nawierzchnijezdni i chodnik6w,zapewniajqcych
wla5ciwysplyw wcid
przebudowanych
dcszczowychdo
studzienek6ciekowychDn 500, pol4czonychprzykanalikarni
z projektowanyrnkolektorem deszczowyn, wraz z wylotem do rzeki.
W celu rozdziclcniasiecikanalizacyjnej
przewidujesiEbudowpodcinkakolektora
sanitarncgoz przylqczamido budynkciw,z odprowadzeniemSciek6wdo oczyszcz,alni.
Ponadtow ramachplanowancjinwestycjiprzewidujesig przebudowE
oSwietlcniadrogowegcr
oraz istniej4cychsieciuzbrojeniapodziemnego
w miejscachkolizji z projektowanqjezdnizl.
Szerokoi6pasadrogowegow liniachrozgraniczaj4cych
wynosi7.0-15,0 m.
Nie rozpatrujesiEpor6wnaniawariant6w przedsiEwziEcia,
poniewaZprzebudowadrogi
planowanajest wg istniej4cego
przebieguw granicachpasadrogowego.
5. PrzewidywanailoSi wykorzystywanejwody i innych wykorzystywanychsurowc6rv.
material6w.
paliworazenergii:
Ze wzglEduna charakterrob6t nie wystqpujewykorzystywanie
energiielektryczncj.
Woda- 150m'
Kruszywo lamaneniesortowane(tluczef) - 700 t.
Piasek- 100t.
Mieszankaasfaltowa- 600 t.
oN - 1200l.
Kostkabetonowa
brukowa- 120t.
- 70 t.
Kostkakamienna
KrawgZnikulicznybetonowy- 60 t.
- 60 t.
Mieszanka
betonowa
- 650t.
Mieszanka
stabilizowana
cementem
IJESKI - J M
l
StudzienkiSciekowekompletneDn 500 - l2 szt.
Studnierewizyjnekompletnei 1000-1400- 15 szt.
Rury kanalizacy.lne
i 160-600PP/PVC- 800 m.
SlupyoSwietleniowe
z wysiggnikamii oprawami 6 szt.
Przewidujesig wykorzystanicnickt6rychmatcrial6wpochodz4cych
z rozbi6rki(krawE2nikr.
kostkakamicnna).
6. Rozwi4zaniachroni4ceirodowisko:
W przyjqtychrozwiqzaniach
projektowychw ramachrozwi4zafichroniqcychSrodowisko
budowadrogi o nawicrzchnizamkniqtej(szczelnej)praktyczniezmniejszydo zeraobecnic
gi6wniez poboczygruntowychorazwjazdciwz posesji
wystqpuj4ce
zapylenie.pochodz4ce
i z dr6g bocznych.Technologiabudowydrogi zapewnitrwaloSinawierzchnijezdni. wjazd6w
i cizg6wpieszych.PodstawowymSrodkiemzmniejszaj4cym
oddzialywanieplanowanc'i
inwestycjina rirodowiskona etapiebudowypowinnabyi wlaSciwaorganizacjarob6t oraz
postEpowanie
z odpadamipowstalymiw trakcicrozbi6reki z urobkicmw czasiewykonyu'irrrra
wykop6w.
W projekciebudowlanymi wykonawczymzostaniewskazanyspos6bpostgpowania
z odpadamii nadmiarcmgruntuz wykop6w i miejscejego skladowania.Robotyziemne
prou'adzoneb9d4w taki spos6b,aby warstwa ziemi urodzajnejbyla zdejmowanaoddzielnie
i odkladanado wykorzystaniaprzy zakladaniuzielenii rekultywacjipo zakoirczeniu
tob6t. Podglcbici glqbszewarstwy gruntu naleZyskladowadna oddzielnychpryzmach.
Powstaleodpadyw czasieprowadzonychrob6t (916wniepochodzEcez rozbi6rki istniej4cych
nawierzchni)zostanqzagospodarowanezgodniez obowi4zuj4cymiw tym zakresieprzepisami.
Oddzialywaniapowstalew lazie przygotowaniai realizacji rob6t bEdqmialy charaktcr
odwracalnyorazbgdqwystEpowalyw relatywniek16tkimczasie.WielkoSitych oddzialyuan
nie spowodujetrwalychskutk6ww Srodowisku,
a pracebudowlanebgdqprowadzone
etapamiw czasiepomiEdzy godz.700a I 500tak, aby uci4zliwoScidla mieszkafc6w z tytulr-r
pylenia, drgairi halasubyly ograniczonedo minimum. Po zakoficzeniuprzebudowydrogi nre
powinnywystQpowainegatywneoddzialywaniadla Srodowiska
i zdrowialudzi. Zaprojcktowanc
nawicrzchniedrogowes4 szczelnedziqki wykorzystaniudo ich budowyiednegorodzajr.r
materialu
asfaltobetonu
i kostkibetonowejlub kamiennc'j.
pol4czeniatych materia16\\'.
orazodpowiedniego
W czasieeksploatacjiczynnikamizmniejszaj4cymi
oddzial).rvanie
na Srodowiskobqdq:
- utrzymaniew czystoSciterenudrogi oraz przyleglegoterenu;
- zapewnieniestalej droZnoScikanalizacji deszczowej;
- wlaiciwa konserwacjai pielEgnacja
zieleni;
- wlaSciwaorganizacjarob6t na czasremont6w i napraw.
PrzewidujesiE,ZewielkoSciemisji czynnik6wszkodliwychna Srodowisko,
pochodzipych
powietrza i gleby, halas,drgania)
od ruchu pojazd6w na etapieeksploatacji(zanieczyszczenie
bqd4ksztaltowa6sig ponizej poziom6w dopuszczalnych,okreSlonychw obowi4zujqcych
przepisach.W okresietrwaniarob6tprzewidujesiq zabezpieczenie
przeduszkodzeniem
istniej4cychdrzew, rosn4cychw pasiedrogowym.
7. Rodzajei przewidywaneiloSciwprowadzanych
do Srodowiska
substancjilub energiiprzy
zastosowaniurozwiqzahchroni4cychSrodowisko,w tym:
a) iloii i spos6bodprowadzania
iciekciwsoojalno-bytowych:ilo5i Sciek6w na
(liczonawg wska2nika0.6 m'/dobE/gospodarstw
poziomiedotychczasowym
o dorrowc)
projektowan4kanalizacj4sanitarniq
do istniej4cejmiejskiejoczyszczalniSciek6wr
b) ilo6i i spos6bodprowadzania
Sciek6wtechnologicznych:
nie wystqpuj4
w6d opadowych:
c) ilo6rji spos6bodprowadzania
Przewidujesiq zachowanieiloSciw6d opadowychz pasadrogowegona poziomie
(wg wska2nika130 l/ha/s)proiektowanymkolektoremdeszczow).rn
dotychczasowym
do rzeki
Miedzianki, z oczyszczeniemSciek6wprzed wylotem.
d) rodzaj,przewidywaneiloScii spos6bpostQpowania
z odpadami:
Odpadypochodz4ce
z rozbi6rkiistnicj4cejnawierzchnibitumicznej(ok. 800 t) orazkrawE2niki
i plyty betonowe(ok. 30 t) - przewidzianedo przer6bkizgodniez przepisamiustawyo odpadach.
Kostkakamiennaz rozbi6rki(ok. 500 t) - do ponownegouZycia.jakomatcrialz odzyskulub
przcz inwestora.Grunt z wykop6w (ok. 400 rnrl
zmagaz).nowaniaw miejscu wskazan).,m
odwiezieniena odkladna wskazanemiejsce.
i planowanychmaszyn,urz4dzefichroni4cychSrodowisko:
e) iloSrii rodzajezainstalowanych
separatorlamclowy(o przepustowoSci
wg obliczeir) 1 szt.
polegana odcinkowymkorytowaniuw gruncierodzirnymi zagqszczeniu
PrzedsiEwziqcie
gruntuw cclu zmnicjszcniapyleniai osiadania.Podobniewykonywanajest warstwau,zmacniljilcn
podlozegruntowe(z gotowejwilgotnejmieszankidowiezionejz wytw6rni) orazpodbudorva
z kruszywalamanego,a skropieniepodbudowyemulsj4asfbltowEzamykaostatecznie
moZliwoii
pylenia. UloZeniewarstwy asf-altobetonr.r
zamykaostatecznieten procesi jest pozyty'wnyn
elementemw procesieprzebudowydrogi.W czasietrlvauiarob6t budowlanychnystgpujehalas.jako
el'ektpracysprzQtumechanicznego.
kt6ry osiqgawartoScioptymalne.W czasiepracyspycharek
i koparekosi4gawielkoSi 80-100dB w zale2noSci
od rodzajuuZytegosprzQtu.
Inny sprzqt
mechaniczny
powoduje
uzywanyw technologiiwykonywaniarob6t drogowych
halasnie
przekraczajqcy
60-70dB, a z uwagi na to, Zepraceodbywaj4sig na wolnym powietrzu.nie
jest on uci42liwydla otoczenia.Wystgpujqce
podloZagruntowego
drganiaprzy zagQszczaniu
i poszczeg6lnych
warstwkonstrukcjinawierzchnib9d4mialy niewielkiwplyw na Srodowisko
i bezpoSrednieotoczenie(istniej4c4zabudowE)z uwagi na odlegloSi od zabudowy,gdyZ f-alcdrgair
zanikaj4przy zbli2aniu siEdo budynku.
OdpadywystEpowaibQdqw postaciusuwanegogruntuoraz w wyniku rozbi6rkiistnic'lzicych
nawierzchnidrogowych i przewiduje siE ich zagospodarowanie
zgodnie z obowi4zujqcyml
przepisami.
Na etapieeksploataciidrogi oddzialywanieruchupojazd6wna Srodowiskoutrzymvwira
poziomiei wielkoSiemisji zanieczyszczefi
sip bgdziena dotychczasowym
komunikacljnych
(zanieczyszcz.enie
powietrza,halas,drgania)pozostaniew granicachdopuszczalnych
poziom6w,okrcSlonych
przepisach.
w obowi4zuj4cych
Mimo spodziewanego
wzrostunatgZenia
przewiduje
przyjqtej
ruchu drogowego
sig, ze dla
kategorii ruchu KR2 Srednidobowy ruch (SDR)
pojazd6wciEzkichzawierai siq bEdziew przedzialeod 13 do 70 osi obliczeniowych100kN na pas
ruchuna dobgw dziesi4tymroku po oddaniudrogi do eksploatacji.
PoniewaZprzedsigwziqcie
nie bgdzieznacz,Eco
oddzialywaina Srodowisko(w f-azierealizacji
i eksploatacji),
nie przewidujesiQustanowienia
obszaruograniczonego
uZytkowania.
8. MoZliwe transgraniczne
oddzialywaniena Srodowisko:
Nie wystEpuje.
9. Obszarypodlegajqce
ochronicna podstawieustawyo ochronieprzyrody.znajdujqcesiq
w zasiEguznaczqcegooddzialywaniaprzedsiEwziEcia:
Na terenierealizac.ji
przedsiQwzi€cia
nie wystgpujeobszar,.Natura
2000".Najblizej
polo2onyobszarchronionynale2qcydo sieciNatura2000 ,.Przelomowa
Dolina Nysy
LuZyckiei"znajdujesiq w odlegb(ci ok. 7 km. Ponadtona tereniegminy znajdujesiq rezerwat
przyrody,.Gr4dykolo Posady''w odlegloSciok. 10 km. od planowanejinwcstycji.Na podstawic
ustawyz dnia 16 kwietnia2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z.p62n.zm.) planowane
przedsiqwziQcie
nie bgdzienegatywnieoddzialywaina gatunkii siedliska,dla ochronykt6rych
zostalywyznaczoneobszary,,Natura
2000" (art.33 ust. I ustawy).Nie stwierdzasiEtez.aby
realizacjaprojektowancjinwestycjistanowilazagroZenie
dla naturalnychsiedliski gatunkou
o znaczcniuwsp6lnotowyrn,w tym priorj4etowym, zgodni z Dyrektywami Rady: 92143lEWG
o ochronienaturalnychsiedliskorazdziko zyj4cejfaunyi flory (.,DyrcktywaSiedliskowa").
19l409lF.WGo ochroniedziko zyj4cychptak6w(,,DyrektywaPtasia")orazzgodnie
z rozporzqdzeniem
Ministra Srodowiskaz dnia l6 maja2005 r. w sprawietyp6w siedlisk
przyrodniczychoraz gatunk6w roSlin i zwierz4t, wymagajqcychochrony w fbrmie wyznaczcnia
obszarciw
..Natura2000" (Dz. U. Nr 94 por..795).
W zwi4zku z powyzszym,realizacjQzadanianalely uznai za dopuszczaln4bez,potrzeby
podejmowaniadzialarikompensacyjnych
lub zamiennych,pozawymaganiamiprzcdmiotowyrni
okre6lonymiprzepisamiprawana etapierealizacjii eksploatacjidla tej kategoriiprzedsigwziqi.
ilUI$,liS fRZ
Sptaue [email protected]:
KatdEV^a
Gla^lcznk
Podtnsp.ktor
ds. o.rvong Srodoaisk(t t
Goqtod.,fkr Komu alrcj
Tet. O 75 77 32 196
e. mat | : o ghLa!t4!t!949q!tL4i,!
og .Itg4lq2 !
Wgd,zial Inuestycji
i Ochrony Srodouiska
ul. 7 MdJd 29; 59-920 Bogatgnia
POSIADA.IIY CERTYNKOWANY PRZEZ PCBC S.A.
- cERrtnKAT
sysTErw ZARZADZANTA JAxoScU
NR t41a/2/2ooa
l0
PROTOKOI.
ze spotkania w dniu 28 pa2dziernika 2008 r. w UMiG Bogat)'nia dot. ustalenia
warunkow szczegolowych do proj ektowania dla zadania pn.: ,Przebudolln uI. TuroLuskiejLDBogatAni-na odcinku drogi gminnej od uL Dunrskiej do oczgszczalni
6ciek6tu".
l. Czeslaw Brozyna - przedstawiciel Zamawiajacego (Grnina Bogatyria)
2. Joanna ZajAc - przedstawiciel Zamawiajacego (Gmina Bogatynia)
3. Marcin Gowin - przedstawiciel BWiO w Bogatyni
4. l,ech Grabowski - przedstawiciel Wykonawcy (Zaklad Projektowania i Nadzoru
Obiektow Inrirrierii L4dowej we Wroclawiu)
W zwia,zku z projektowana przebudowA ul. Turowskiej w Bogatyni (drogi gminnej
na odcinku od ul. Dworskiej do oczyszczalni Sciekow) wraz z przebudowq istniej4cej kanallzacji ogolnosplawnej oraz oswietlenia ulicznego, przgeto nastepujace
ustalenia i warunki szczegolowedo projektowania:
l. Podstawowe parametry techniczne drogi przSai jak dla drogi klasy ,,L" o predkoSci projektowej Vp = 40 km/h.
2. Konstmkcjq nawierzchni bitumicznej przyj1e dla kategorii ruchu KR 2.
3. Zakres przebudowy ul. Turowskiej obejmuje odcinek od skrzyZowania z ul.
Dworskq do pol4czenia z istniejaca nawierzchnia v{ azdu do oczyszczalni Sciekow
oraz do bramy wj azdowej do I(WK Turow. Na skrzyzowaniu z ul. Dworskq nalezy
dowiqzac si€ s)'tuac),jnie i wysokoSciowo do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 236ID (odrebne opracowanie).
4. Wzmocnienie podloZa gruntowego naleiry zaprojektowai w oparciu o sporzadzonq dokumentacj e geotechniczna.
5. Wj azdy do posesji rrale4t zaproiektowac do granicy pasa drogowego.
6. W projekcie nale?y uwzgladnii wydzielenie miejsc do parkowania (w miarq moZliwoSci).
7. W ramach przebudowy istniejacej kanalizacji ogolnosplawnel nalelr przewidziec rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej i w tym celu zaprojektowai:
- nolvy kanal sanitarrry w pasie drogowym na odcinku od istniejacej studni na
sk-rzy2owaniu ul. Turowskiej (dr. powiatowa) z ul. NadbrzeZn4 do istn. studni na
terenie oczyszczafni (w rniej sce istn. kana-tu 6 6O0) wraz z pr4rlAczaml do budynkow oraz odgalgzieniem do przyl1czenia projektowanego kanalu sanitarnego z terenu Z-du Transportu i Sprzgtu Technologicznego I$VB Turow;
- kanalizacjg deszczow4 w ul. Turowski ei wraz z odcinkiem kanalu w ul. Dworskiej (od skrzy2owania z :uI. Zgorzeleck4), z oczyszczeniem Sciek6w za pomocq separatora i odprowadzeniem do rzeki Miedzianki.
Kanalizacje sanitarnq i deszczowq,naleiry zaprojektowai w oparciu o koncepcje
opracowana przez ZafirawiajAcego. Kanal deszczowy w ul. Dworskiej naleLy zakot'rczy6w obrebie skrzy2owania z ul. Zgorzelecka studnia rewi4,jna o glgbokoSci
umo2liwiajacej w przyszlosci odprowadzenie wody deszczowej z koncowki istniejqcego kanalu deszczowego w ul. Kurzafrskiej (po wybudowaniu brakujacego odcinka kanalu).
Kanalizacje sanitarna zaprojektowac w technologii rur PVC ze studniami betonow)'rni. Kanahzacje deszczowa zaprojektowac w technologii rur PP ze studzienkami
Sciekowymi z rrlr betonowych z osadnikami. W projekcie naleZy przewidziei likwidacjq istniejacych wylotow kanalizacji do rzeki na odcinku objety'm opracowaniem.
B. Na odcinku ok. 70 m. r^alef przewidzied remont muru oporowego wzdlDL rz.
Miedzianki z ew. oblicowaniem powierzchni.
9. Projektowane oSwietlenie drogowe rralef zaprojektowai (z wylqczeniem koncowego odcinka ok. 100 m., posiadajacego nowe oswietlenie) wraz z lilli?. kablowq,
zasilana z istniej4cej sza\l oSwietlenia ulicznego (bedacego wlasnoscia Grniny).
Tlp zastosowanych slupow i opraw oswietleniowych nalezy uzgodni6 z Zamawiajacym.
10. W projekcie nale2y przewidziec zastosowanie kostki kamiennej pochodzacej z
rozbiorki do wykonania nawierzchni '"ljazd6w do posesji, stanowisk parkingowych
i ew. Sciekow przykrawaZnikowych.
I I. Przebudowg lub zabezpieczenie istniejAcego uzbrojenia w rniejscach kolizyjnych nalezy zaprojektowac na podstawie warunkow technicznych wydanych przez
wlascicieli sieci.
NiniejszFn protokolem Zamawiai1cy przekazuie Wykonawcy nastapujace materialy i dokumenty:
l. Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta.
Na tym protokol zakoflczotro i podpisano:
'lI
,.,t,
I
l .
. I
t,
+/'n
lnsPcktor
i Resliaji lnw€$ycji
?rrygotowpris
.S
z. ..8s,!r?;w.H3l
q
4.
UrzqdMidia i CminY
w Bogatyni,ul. DeezYiskiegoI
vyldzidPr4rudortt€ i R€dzaci lflt'Yestyqi
Bogatl,nia,26 lutego2009 r.
lPR. 7034- t 1286/ 1506/09
TECHNICZNE
WARUNKI
PRZYLACZENIA
DESZCZOWEJ
DOSIECI
KANALIZACJI
WNIOSKODAWCA:
GminaBogatynia
ADRES:
1,59-920
Bogatynia
ul.Daszynskiego
PELNOMOCNIK:
i NadzoruObiektow
Lech Grabowski- ZakladProjektowania
InzynieriiLadowej,ul. JednosciNarodowej7118,50-262Wroclaw
LOKALIZACJA:
ulice:Turowska,Dworskaw Bogatyni
OBIEKT:
przebudowadrog
w ul. Turowskiej
MIEJSCEWPIQCIA: istniejqcasiee kanalizacji096lnosplawnej
D A N ET E C H N I C Z N E :
1 . U l i c aD w o r s k a :
- na calym odcinku nalezy zaprojektowacnowq sie6 kanalizacjideszczowej;
- projektowany
p62nieJszego
wlEczeniaistniejqcego
kolektorwinienuwzgledniacmo2liwoSc
deszczowej
w
ul.
Kurzanskiej;
kolektorakanalizacji
- w jezdninale2yprzewidzie0
wpustydeszczowez osadnikiem.
Sciek6w):
2. UlicaTurowska(odcinekod ul. Dworskiejdo oczyszczalni
- w ulicyprzebiegaistniejEcykolektorkanalizacjiog6lnosplawnej
0600;
- nalezyzaprojektowao
wyloiemdo rzeKiN/iedzianka;
nowy kolektorkanalizacjideszczowej
- przedodprowadzeniem
w separatorze
do odbiornikawody opadowewinny by0 podczyszczone
zwiqzk6wropopochodnych;
- w jezdni nalezyprzewidziecwpustydeszczowez osadnikami;
- parametrykanatowglownych,przykanalik6w
iwpust6wdeszczowychwinny zapewniac
prawidlowyodbiorwod opadowychz ulic,piwnic,dach6wbudynk6w i terenowutwardzonych
w obszarzezlewna;
- w projekcienalezyprzewidzieC
budow?po jednymprzykanalikukanalizacjideszczowejna
podlEczenie
wszystkichodplylvoww6d opadowych
kazdejposesliw miejscuumozliwiajEcym
na terenieposesji;
z budynkoworaz z miejscutwardzonych
- wylotpodczyszczonych
wod opadowychdo rz. miedziankiwinienby6 uzgodniony
Zazqdem Melioracjii Uzqdzefi WodnychOddzial
z administratorem
cieku- DolnoslEskim
w Lw6wkuSlAskim
UWAGf:
Zabrania sie naruszaniasystem6w drena2owychodwodnief
terenu oraz piwnic budynkowl
UZGODNIENIA: projektbudowlanynalezyuzgodniew UN4iGBogatynia(2 egz.)
ODBIORY:
sprctDeprouad2i:
Mo'nika2qdet
wykonanasieenalezyzglosicdo odbioruw terminie7 dni od daty
zakoficzeniarob6t
Wgdziat
Przggotouania
i Realizacji
InuestAcji
ul. 7 Maja 29: 59-920 Bogatgnia
Inspektor als.Przgsf)touJonia i Realiz<lcji l^tDestgcji
llRZAD MIASTA I GMINY W BOCATYNI
tel o -75-77-32-407 u'e\D, 25
POSIADACERTVFII(ATSllS?EltU JAXOSC/ PN EN Is,OgOOt:2Oot
e mo:il: llt4js.bosotsniq igs!!.!ot d
geodezyjnapowykonawcza
OBSLUGAGEODEZYJNA: inwentaryzacja
wymaganaprzy
odbiorzerob6t
TERMINY:
niniejszeTWP waznesE w okresiejednegoroku
liczqcod daty ich wydania.
Oirzymujq:
1. adresat
2 . I P R- a a
Wgdziat PrzggotorDania i Realizacji Inuestgcji
ul, 7 Maja 29; 59-920 BogatAnia
Spr(rlJJeprouadzi:
Moniko 2qdel
hFpektor ds. PrzVgtotovonia
i Realizacji
tel O -75 77 32 4O7 uet , 25
I[Desegcji
URZAD MIAESTAI GMIlsY W BOG,rYNI
POSIADA CDRTVFIXAT SySTEMU JAXOSCI PN'EN ISO 9OO1:2OOI
E?
l;r;tl
BOGATYNSKIE WODOCIAGI
I OCZYSZCZALNIA S.A.
ul. II Armii Wojska Polskiego 20
59-920 Bogatynia
L dz Rl-2,R1-3
/ Vlll / 65 | 336I 2009
B o g a t y ndi an i a11 . 0 2 . 2 0 0 9 r .
BZ WBK S.A.
I O/Eogatynle
tx 1090 1971 0000 0005
2401 0090
l{lP 6't5,14-97-881
REGON:230376046
Sqd Rejonowydla
Wroclawia - Fabrycznej
lX WydzialGospodaczy
Krqowego Rejeslru
Sqdowego
n r K R S0 0 0 0 0 4 6 6 1 3
I NADZORU
ZAKLADPROJEKTOWANIA
oBTEKTOW
rNzYNrERil
LADOWEJ
ini. Lech Grabowski
ul. Jedno6ci Narodowej7118
50-262 Wroclaw
Dotyczy: technicznychwarunkowprzebudowysieci kanalizacjii odprowadzenia
Sciek6wsanitarnychw ul. Turowskiejw Bogatyni.
Cent6la:
lo-l5J713 20 61
l0_75t 773 20 62
lo-75J 774 21 06
lo-75)7742t 07
Tel. alarmowy:
lo-75) 773 22 8a
Sekretariat
-Zeftqd Sp6tkl
(0-75) 773 9s 9r
Fax: (G-75)773 26 65
e-mail:
sekreiaraIObf4!o!l
internet:
w{!r!qra
!l
Kapital zakladowy:
26 242 576,00zl
Kapitel wplacony:
26 242.576,002l
Nr reJeslracyjoy Enyf karu
W odpowiedzi
na pismoz dnia 30.01.2009r.ponizejpodajemy
kanalizacji
sanitarnejna odcinkuod mostuna
technicznewarunki przebudowy
(od
rzeceMiedziance
Sciekow studniSlrdo studniS2r):
do oczyszczalni
1. Zaprojektowa6kolektorkanalizacjisanitarnejbiegnqcyw ul. Turowskiejod
studniS1i znajdujacejsie w bezpo6rednimsqsiedztwierzeki Miedziankido
studniS2rznajdujqcejsiq na terenieOczyszczalniSciekow.
2. Nale2yzaprojektowa6nowq studnieS1i.
3. StudnigS21(skladajqcqsig z dw6ch kom6r2elbetowych)nalezy
przeprojektowac
i wyremontowactj.:
- w studni/komozenalezyprzewidziecwymianerecznejzasuwy
no2owej,kt6ra.odcinadophywSciek6wdo obiektowi urzqdzef
OczyszczalniSciek6w,
- na kolektorzeA 600 awaryjnegoodprowadzaniawod opadowych
nalezypozostawi6istniejecqzasuwe,
- przy remonciestudni/komorynalezyprzewidzieeuzyciematerialow
z przeznaczeniemna wystqpowaniew warunkachszczeg6lnie
agresywnycn.
4. Na kolektorzekanalizaqisanitarnejw bezpo6rednimsqsiedztwiestudniS2i
nale2y zaTojektowac rgcznEzasuwe nozowEodcinaj4cq calosi Sciekow
sanitarnychdoptywajqcychdo OczyszczalniSciekow.
nalezyprzewidziec
Od nowoprojektowanej
siecikanalizacji
sanitarnej
ptzy+qcza
do istniejqcej
zabudowyw ul.Turowskiej
nr 52,54,54b,56,60,64,
nr 26.
81,89,91,93,95,97 orazw ul.Nadbrze2nej
ptzylqczach
posesjiprzygranicy
na tereniewszystkich
6 . Na projektowanych
dzialkinale2yprzewidziec
studnieprzelotowe.
12 r00 32020TMS
Dzial Labralonum Bdan'a
syiem zdzdzdn'a Jdkotda
Strona I z I
sanitarnej,
kanalizacji
nr 58 a i 58bma wykonanenoweprzytqcze
7. Budynekprzyul.Turowskiej
sieci.
do nowoprojektowanej
nalezyje WzepiEe
przy
zakonczone
studniEzlokalizowana
sanitarnej
odczepykanalizacji
B. Nale2yzaprojektowai
granicy
dzialkido:
- budynkuwarsztatuznajdujqcego
52,
sie na przeciwbudynkuprzyul. Turowskiej
- ZakladuTransportu
po
Turow,
wczeSniejszym
KWB
i SprzqtuTechnologicznego
je1lokalizacji
zakladu.
z przedstawicielem
ustaleniu
przewidziee
z ruf PVCklasyN i S
nalezy
sanitarnej
siecikanalizacji
9. Projektowane
wloknemszklanym.
wzmacnianych
kielichemlubz rurz zryic poliestrowych
z wydluzonym
przelotowe
na sieci
projektowanych
rozdzielczych
otaz
studnie
sieci
10.Miejscach
skrzyzowan
z
lub monolityczne
nalezyza1ojektowaijako studniewlazowez kreg6wbetonowych
tworzywao Srednicy>-1200.
UWAGA:
sie6 kanalizacjisanitarnejpowinnaspelniai nqryzsze kryteriastawianetego typu
Projektowana
i powinnybyc to wyrobyfirm o wysokiejrenomiew branzy. Rurociqgiw miare
urzAdzeniom
poprowadzie
w pasie zielonym.Opracowanqkoncepcjgnale2yprzedlo2yiw dw6ch
mozliwosci
celemuzgodnienia.
egzemplarzach
po uplywietrzech lat od daty ich
Techniczne
WarunkiPodlqczen(TWP)tracqwaZnoSC
Niniejsze
wvdania.
ala
SprawQprowadzi:
in2. Ewa Kuchta - SpecJalistads. lnwestycjl
mgr MalgorzataOlejarz- Inspektords Technicznych
lel.075 77 42106 wew.114 696486652
i.. .rri il *!
.:-itlzqCit
. i l ts t q - . - . ' : l { ! s h t c r *
it T&:irn;:.;'r1-,j- ri{r3.ity:i?nydi
,n,*/ .,
. ,{rt"ttr.$.y,
/
.
)
DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH
we WROCI,AWIU,ODDZIAL w LWOWKU SLASKIM
59-600 LwowekSlaski.ul. JaSkiewicza24
07 5-782-46-02 do 03
I]ZM i UW Tel.:
Faj!| 07 5-742-45-06
www.dzmiuw.wroc.pl
[email protected] pl
REGON: 932964788-00038
NIP: 898-2O-33-688
Lw6wekSlqski,dnia 14 maja 2009r.
znaksprawyoLS- ME-460/73/09
L.OA,^4: 4 tUV
ZAKLAD PROJEKTOWANIAI NADZORU
OBIEKTOWINZYNIERIILADOWEJ
Lech Grabowski
ul. Jedno6ci Narodowej 7118
50-262Wroclaw
Dotyczy:znutu w6d opadowych do cieku Miedzianka.
Nawiqzujqc do pisma z dnia 8 maja 2009r. Oddziat w Lw6wku Slqskim
DolnoSlqskiegoZarzqdu Melioracji i Urzqdzen Wodnych wstgpnie uzgadnia
odprowadzenie
w6d deszczowychdo cieku Miedziankaw km 5+420 na podstawie
mapy do cel6w projektovvych.
Dodatkowoinformujemy,iz ostateczneuzgodnienie
zostanie dokonane po przedlozeniurozwiqzafiprojektowychwtaz z operatem
przeduzyskaniem
pozwolenia
wodno-prawnym
wodnoprawnego.
JednoczeSnie zobowiezuje sie
administratora kanalizacji deszczowej
do konserwacjii utrzymaniaw dobrymstanietechnicznymkorytacieku Miedzianka
10 metr6wponi2ejmiejscazrzutu.
przesylamy
W zal4czeniu
fakturgza ww. uzgodnienie.
fliRFpm
zAsr[PrA
0DuzrAiu
Spraweprowadzi:
KzysztofMarendziak,
dzialME
B 075-771-64-79w Zgorzelcu
X [email protected]
a \n"^
Jarosz
nery!.i)
Zgorzelef,dnia 2009-05-28
STAROSTAZGORZELECKI
1.GK.7442-'t3AO9
oPrNrANR132/2009
Na podstawie
art. 7d pkt 2 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawyz dnia17 maja1989r.
(tekstjednolityz 2005r. Dz.U. Nr 240,poz.2027z
i kartograficzne
Prawogeodezyjne
p62n. zm. ) oraz $ 11 ust. L rozprzqdzeniaMinistraRozwojuRegionalnego
i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia2001 r. w sprawiegeodeznnejewidencjisieci
poektowej (Dz.U. Nr 38,
uzbrojenia
terenuorazzespol6wuzgadniania
dokumentaQi
poz. 455)
opiniuj€ pozytywnie
"
projekt:,, Sieciqiwietleniadrogowego,
kanalizacjisanitarneji deszczowej
Lokalizaciainwestycii: UlicaTurowska,
miastoBogatynia.
Inwestor: GminaBogatynia.
UWAGIIZALECENIA.
graficznyopatzony klauzulEpotwierdzajEcE
1. Integralnecze6cieniniejszejopinii j6t zalEcznik
dokonanie
uzgodnienia.
pzez3 lataoddniawydania
2. Uzgodnienie
zachowuje
wa2no56
2eniezaistniejE
opinii,podwarunkiem,
przypadkiwyszczeg6lnione
w 513 ust. 2 rozporzqdzenia
MinistraRozwojuRegionalnego
geodezyjnej
i Budownictwa
z dnia2 kwietnia
[email protected] w sprawie
ewidencji
sieciuzbrojenia
terenuoraz
projektowej.
zespol6w
uzgadniania
dokumentacji
projektowanych
podlegajaponownemu
3. Wszystkiezmianyusytuowania
obieK6w budowlanych
uzgoonrenru.
jest do zleceniauprawnionejjednostcewykonawstwa
geodezfnego
Inwestor zobowiqzany
projeKu.Pomiary
powykonawcze
podziemnego
inwentaryzacji
zrealizowanego
sieciuzbrojenia
naleZy
przedichzasypaniem.
wykona6
grawimetryczne
podlegajEochronieprawnej.W przypadku
5. Znaki geodezyjne,
i magnetyczne
jednostce
geodezyjnego
lub
zniszczenia
naleiy
wykonawstwa
ichwznowienie.
uszkodzenia
zlecia
przylAczem
6. Uzgodnione
wodociQgowej
wraz
z
zarejestrowano
na mapach:
usytuowanie
sieci
[email protected],460.244.822, 4ffi,244,cf,42, 460.244.0444,460.244.0442,460.244.044L,
460.244.042.
Z up. S I..AIr0SlT\'
.it ttrt Lfucl',
(jco(lcu l\rla!r,'w!
J)yrcfror WTrlziohrrfodc,]r r (nrl, r'fjrllr
Sprawqprowadzi: refprtiil
RaialKazimierskjzl
WydzialGeodfai i Kartografii
tel.075 77 50-189'new.3
pl
e-mail: [email protected]
StarostwoPowiatowew Zgorzelcu
ul. Bohater6wII Armii WP8a 59-9m zgorzelec
El. (O-75)n 61555 rax (0-75)77 I7 93O
www.powiat.zgorzelec.pl
e-mail:[email protected]
T
T
T
PROJEKT.NOWAKONSTRUKCJA
JEZDNIBiTUM.
PROJEKT.WJAZDY
7 KOSTKI
KAM.
PROJEKT.CHODNIKI
Z KOSTKI
BET.
tr
PROJEKT.zTELEN
(TRAWNtKt)
PROJEKT.KANALIZACJA
DESZCZOWA
----€-
PROJEKT.KANALIZACJA
SANITARNA
,nr1
PROJEKT,STUDZIENKI
SCIEKOWE
PROJIKT.
LINIAOSWIETLENIOWA
KABLOWA
V
2
PROJEKI.
SLUPOSWIETLENIOWY
4...
\'
\
t
.
.{''
ZAKI.ADPROJIKTOWANIANADZORU
OBIEKTOW
I N 2 Y N I E RLiAI D O W E J
u l S € d n o s cNia r o d o t e7j 1 l 8
obieki
50 - 262 Wroclow
.
.
P/7!h
,n^u,^
u / i c y T u r o w s k i ewj B o q c l y n
Gmino
Qnnn
t r;nin
No?wa rysLrn
k!
]..,PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
Doi'
05.2oog
Projel.tont
P r o j e kt a ni
P r o j e k t ot n
10s.t?R
2222
1A3
/648/08
S k oo
8ron2a
in2 Lech Crobowskl
na.
in,
I a<,at!
Szmcqoro
m g r i n2 . S f o n l s l o w
Tomczyk
469/76 /vtwm
1 :5 0 0
'
oroqowo
10/93/Lvt
s a nt c r no
s 8 / 8 9/ L w
e eklrycznc
a
PodFis
I
i.,"
L\
\ i'r I t\''\
WoJEWoDZKI
DoLNoSLASKT
ZABYTKOW
KONSERWATOR
WC
WROCI-AWIU
D e l e g a tw
u Jr ae l e n lGe 6j r z e
[email protected]
o
u. 1-goivaja23
58500Jelenia
Gora,
4i075)7526865.7676385
BtL
JeleniaUorednia0t' rnercr2U08r.
zA-TW-5000-1/09
L.d2.465
DECYZJA nr
; c1/6;<;
Pozwoleniena prowadzenieprac i rob6t przy obiekciezabytkorvym
Na podstawieaft.89 ust.2, art.92 ust.6, art.36,ust.l,pkt.l usta$'yz dDia 23 lipca 2001 r. o
ochroniezabytkowi opiecenad zab),tkami(tekstj ednolity;Dz. U.Nr l62poz.l568 ) orazan.l04 ustau,yz dnilr
administracyj
nego(tekstj ednolity:Dz. U. Nr 9 8,poz.J07 I z 2000 r' )
l4 czerwca1960r. kodekspostQpowania
po rozpatrzeniuwniosku z dma 06.02.2009r. (data wplywu: 10.02.2009r.) zgloszonego
przez: Znklad Projektowania i Nadzoru Obiektriw lniynierii L4dowej in2. Lech
Grabowski, ul. JednoSciNarodowej 7718,50-262Wroclaw, w sprawieprac budowlan-vch
-Turorvskiej-Dr.vorskiej
(ciqg drogi
polegajqcychna przebudowieulic: Armii Czerwonej
'1-'
gl
ror.r'skiej
j
r
(ci4g
gmirrne.i
zltlrtrit'
1) s
dtogi
por'viatowe
1)
oraz
odcinka
zadanie
(z
Bogatynina tereniervpisanymdo rejestruzabyk6w pod numerem607|J dnia 26.02.1980
r.)
terenu
Po ocenie danych przcdstawionychwe wniosku: projekt zagospodarow'ania
przez
Lech
in2.
Grabowski
opracowany
sytr-racyino-wysokoSciowy
plan
udzielampozwolenia
na prowadzenie prac budowlanych polegaj4cych na przebudowie ulic: Armii CzcrrvotrriTurowshiej-Dworskiej (ciqg drogi powiatowe; - zadanie 1) oraz odcinka ul. Turon'skiej (ci4g
drogi gmilrnej - zadanie 2) w Bogatyni na terenie wpisanym do rejestru zabl'tki*v potl
n u m e r e m6 0 7 1 1( . 2d, n i a 2 6 . 0 2 . 1 9 8 0r . )
tllit
i przepisamii rv sposobnie zagtaZaj4cy
Prace powinny byi rvykonanezgodniez oborvi4:rrj4c1rr
l u d z il u b m i e n i a .
ie :
Pozwolenie udziela sig z zastrze2eniem.
rrrzed rrrzvstapieniem do rob6t ziemnych
Zabvtk6w we Wroclawiu Delegaturzew Jeleniei G6rze uzvska6rrozwoleniena nrowadzenic
nadzoru archeoloqicznegona tereniewnisanvm do reiestru zabvtk6w
rvykonawcajest zobowiqzanyniezwloczniezawiadomi6konserwatorao wszelkich zagroZeniach
przy zab)tku. litorc
lub norvych okolicznoiciachujawnionyclrw toku prac konserrvatorskich
mog4 rniei rvplv*' na stan zachorvaniazabytku.Kouserrvatorl'noze.je2eli jest to uzasadt'ttottc
zniielii lLrbcofira.c.
powy2szynrizagroZeniami
Iub okoliczno6ciami
, rvydanezezrvoletrie
czg(ciowych i koticowyrr rvykonattl'ch prtc
konserwator uczcstt.ticzyw odbiorach
zgodnoSdich przeprowadzeniaz Lrdzielonyttt
konserwatorskichprzy zab1,tku,sprarvdzaj;1c
zezwoleniem
zczlvolcrricrrinie-jsze
nie zrvalnia ocl obou,i4zkLruzyskaniadecyzii pozrrolcnia na budorvq
wa;:noSininie-jszego
zgodniez wynrogani Prawabudor.vlanego,
zezu,oleniarvlgasarorvnoczcsnre
waZnoicidecl'z.ji pozrvolenicna budorvg.
z rvygaSnigcienr
T.IZASADNIENIE
adurinistracl,jnego
Stosownicdo art.l07 \ 4 kodeksupostgpowania
odstgpujcsiq ocl
jako
uzasadnienia
decyzji
uwzglEdniaj4cego
w calorici
Z4danie
strony.
pozrvoleniaprorvadzipracekonserrlatorskie.
I'ouczcnic: Kto bez pozwolerriaalbo wbrew warunkon.r
restauratorskie,roboty bndowlane, badania konsematorskielub architektoniczneplzl' zabl'tkLr
rvpisanymdo rejestrulLrbroboty budowlanew jego otoczeniualbo badaniaarcheologicznepodlega
karzegrzywny ( aft.l l7 u/rv ustawy o ochroniezabytkorvi opiecenadzabl'tkami).
Od niniejszej decyzji slu2y prawo odwolania do Ministra Kultur.v i l)zicclzictu'a Narodorvcgo
dorqczcr.ria.
w Warszawie za moim po(rednictwem w terminie l4 dni od dr.ria.jc'j
.1, .7
Otrzvrnuia:
iNadzoru Obiekt6wIn2ynieriiL4dowejinZ. Lecl.r(iraborvski
( l/ ZakladProjektowar.ria
ul. JednoiciNarodowe.j71 18,50-262Wroclar'v
2. UrzqdGrniny rv Bogatyni
Do wiadorroici:
rv Zgorzelcu.ul. Bohater6wIl Armii WP 8a. 59-900Zgolzelec
l. StarostwoPorviatou'e
2. a/atu'
l t
t\
6\
zl
ZI
E 1
6t
8. ll
619
(oEl t -
e'\
q\
e
h\'
\\
\\
{t
a \ l
v6t
Urz4d lu iasta i Cmin;
w RoRirl',,r ui llasz,vfskiego I
WycrdPrfgotowaroi Rsslzagilnwesttq
1.
ZAKLADPROJEKTOWANIA
I NADZORU
OBITKT6W
TNZYNtERil
LADOWEJ
_ul.Jedno5ciNorodorei 71/8
50 - 262 Wroclow
Ciickt
Przebudowo
ulicy Turowskiej
w Bogotyni
hrcsla
l- unony
C*nino
Bogotpio
103/648/08
rbzro rFrJG,
ooto
N. .yc.
Sldo
PLANSYTUACYJNY
o5.2oog
tos.tPR.2222-
knif i nozwisko
Projektmt
mgr inz. LeszekSzmogoro
0procowofo
mgr in2.MortoTwor6g
Sprowdzojqcy
in2.StefonAugustyr
1 :5 0 0 1/s
Bronlo
10/93/Lfl
sonrt0rn0
Podpis
YO
t:1TLa,;,,
Kn-178/72
s0nrtorn0
t..:
1 /
LADoWEJ
I NADZoRU
0BIEKT6W
TNzYNTER
ZAKIAOPROJEKTOWANTA
ul J.did6.l
Ndoddr.i
50 -
71lA
262 Wroclon
Przebudowo
ulic Armii CzerwoneiTuro*skiej Pot|iot
i ovrorskiejr 8ogotyli
Zgorzel.cki
Turowsko' l :5 0 0I 1 A
Plontrosy oswietl.uliczneqo-ul.
bro o5.2oo9
Sprordzll
mg.,lnt, S.Torncrrt
ry89/ra
int Z. Lornbsrdo
137 a1/la
_n
!-=t'!!r'
\
-i...
, ' ' 1 1 , ' ,
Czdla\r }ro'fn'
ap b,
":Xt '"&
1^
.a
\..
Y
\
7t
7
\
[email protected]\
619
;"\$,(,
"
\
l'-.:
l'r
7
\
,
f\.
103
'
". n 1l
/
E /aY'
*''{r,,
/ -
ev
4,50..
-e4
.."r&'".:W
#"
o"./.
'=o- ti
\
\
\
?)
"**r;
t
,j' b'-
7 1 6
oalr:,' (r r -F.
I
I t'-l ' 1 / , /\ . {
7
.
Ft
.\l
/
/
t(,|'
c=--=r
\
,\.
li
l
6
lln
.l^. --ll{
^
i.
;l,l
t
I
ra
ZAKI-AD PRO.IL,KTO\\ANIA I NADZORU OBIEKIO\AI INZYNIER]I I,ADOWI].I
in2. [-echGrabou'ski
50-262
WROCI,AW
UL. JEDNOSCINARODOW|.I 7l18
N I P :6 9 1 - 1 0 0 - 3 2 - 0 7
T l r t . . / t ' A 0X- 7 i 7 81 7 58 7
Wrocla'rv.
dnia22.06.2008
r.
Bogatyfskie
Wodociqgii Oczyszczalnia
S.A.
ul. II Annii WojskaPolskiego20
59-920Bogatvnia
dotyczy:uzgodnieniaprzebiegui zabezpieczenia
siecirvod.-kan.
W zr.viqzku
z nic dokonaniemuzgodnienia
przebiegui zabez.picczenia
siecirvod.-kzrn.
na odcinkuprzebudoul,drogi porviatorvej
nr 2361Drv Bogatl,ni(ul. Arrrrii Czeni'one.i.
Turorrska.Drvorska)u lenninie l4 dni (u1'slanepriorytetemu, dniu 28.05.).rgodniez. art 32
ust.2 ustawvPrarvobudorvlanenie zajpciestanowiskarv przedrniotou,e.i
spra\\,ietraktor.r,anc
jak
uzgodnienie
pro.jektu
bez
uu,ag.
.iest
Do rviadomoSci:
Urz4d MiaslaiGrninl" r.vBogatyni
W r d z i l l I r r s c s t r . ' i i( ) c h r o n rS r o d o r r i s k a
ul. Daszl'riskie-eo
l. 59-920Bogatynia
.\
t
\
?IKllD?ioJEKrOhAtrA I NADZORU
OAIEKIOI / INZ/N|ER|rl.,A6rerf4EJ
'
I*ch Grobowsll
5G262Y\f!d.*, 'l|li&t
ltmdfiti 7L/8
REGoN9307r6679Nip 69inocl2r7
tcl,lfrx {071) 78-375€7
DOLNOSLASKI ZARZ\D MELIORACJI I URZ-1,DZtrNWODNYCH
we WROCT,AWIU,ODDZIAL w LWOWKU SLASKIM
59-6OOLw6wekSlaski.uI. JaSkiewicza24
DZ'M
i Lnn';*, ZiZ
IZZ
1"3?o""
NIP: 898-2O-33-688
www.dzmiuw.wroc.pl
[email protected] pl
REGON: 932964788-00038
Lw6wekSlaski.29 czerwca2009r.
znak sprawyoLS-ME46o-97/09
,kTQ,on
Zaklad Projektowania i Nadzoru
Obiekt6w Iniynierii L4dowej
lni. Lech Grabowski
Ul. Jedno6ci Narodowej 7118
50-262Wroclaw
dociekuMiedzianka.
Dotyczy:
zrzutuw6dopadowych
Odpowiadajqc na pismo z dnia 22.06.2009r. Oddzial w Lwowku Slqskim
Zazqdu Melioracjii UrzqdzehWodnych uzgadniaodprowadzeniew6d
Dolno6fqskiego
w km 5+420 na podstawieoperatu
deszczowychi roztopowych do cieku lr4iedzianka
wodno-prawnego.
do konserwacji
kanalizacji
deszczowej
zobowiEzuje
siQadministratora
Jednocze6nie
15 metr6wponi2ej
korytaciekuMiedzianka
w dobrymstanietechnicznym
i utrzymania
mieisca
zrzut6w.
Oddzial DolnoSlqskiegoZazqdu Melioracji i Urzqdzen Wodnych w Lw6wku
Sl4skimWnza zgode na czasowezajeciedzialki oraz prawo do dysponowania
na celebudowlane.
dzialkanr 1 obreb3 AM 2 Bogatynia,
nieruchomoScieprzesylamy
fakturqza ww. uzgodnienie.
W zalqczeniu
i\^' .,,t,r^ i-)<t.1ziatuw L wrlwk! SlQskrn
Spraweprowadzi:
KzysztofMarendziak,
dzialME
w Zgorzelcu
I 075-771-64-79
N [email protected]
BOGATY\AA
PRZEDSTqBTORSTWO
ENERGETYKICIEPLNEJ
SP6IKA AKGYJNA
ul. llaszyiskiego 29
59.920Bogatynia
DU/{li./2009
Konlol
Bogatynia,
dnia03.06.2009r.
BZWBK
SA lo/Bogatyn
a
0610901971
0000
0005
2400
7338
NIP:
ZAKLADPROJEKTOWANIA
I NADZORU
OBIEKTOW
INzYNIERII
LADOWEJ
ini. LechGrabowski
6 1 51 01 5r 0 3
Regonl
230311101
KRS:
ul.JednoSci
Narodowej
7118
Fabrycznel
SEdRejoncwld3 Wrocl$Ma
50-262
Wroclaw
0000097505
Kapital
zakladowy
Spolki:
2892860000PLN
pzebiegu
Dotyczy:
i zabezpieczenia
siecicieplnych
w re1onie
ulic:ArmiiCzerwonej,
Turowskiej
powiatowa)
(droga
i Dworskiej
(droga
gminna)
orazul.Turowskiej
w Bogatyni
projektu
w ramach
modernizacji
nawiezchni
w/wulic.
28928600.00
PLN
Sekretariati
I e 0 1 5 1371 9 2 2
Tel/Fax
0757731924
Dzial
Ksiegowoaci:
Te 0757731706
0zialTechn
icznyl
Ie 07511
31141
lJzgodniei,
Dzial
Rozliczei
i0okumentacji:
T e . 0 77573 1 4 9 1
Pogolou/ie
Ciedowniczel
Te 0757731070
T€i.aarmowy
993
prowadzii
Sprawe
mgrni Waclaw
Laige
Tei 0757731922
Wew128
tt5
W odpowiedzi
na Paistwapismoz dnia14.01.2008r.
(datawplywu
29.05.2009)
jedenkomplet
Przedsigbiorstwo
Energetyki
Cieplnej
S.A.w Bogatyni
odsylaw zalqczeniu
-,,Magistrali
(3 mapy)uzgodnionej
dokumentacji
z naniesionE
kolizjq
naszej
siecicieplowniczej
prolektem
pzebudowy
Zachod"
2c3001450
z opracowywanym
nawierzchni
ulicyTurowskiej
jednoczesnie
w Bogatyni,
informujqc,
ze.
pomaranczowym.
1. Kolizje
z sieciq
cieplowniczE
namapiezaznaczono
kolorem
prowadzone
powinny
2. Roboty
w okolicach
naszych
siecicieplnych
bycprowadzone
rgcznie.
3. Nasze
siecicieplownicze
sqsieciami
rownoleglymi
tj.ruryzasilajqce
orazpowrotne
=
poziomie
biegnEW
r6wnolegle
oboksiebie,
w odleglo6ci
0,15 0.2m.
4. W terenie
nasze
siecicieplownicze
squlozone
bezpo6rednio
w gruncie
na
glqbokosci
okolo1.0m.
Nadzieidzisiejszy
niejestesmy
pozostalej
wla6cicielami
anidzier2awcami
cz?6ci
sieci
cieplowniczych
w rejonie
w/wulic,a zwiqzku
z tymnalezy
sigzwr6ci6
w powy2szej
sprawie
do
wla6ciciela
sieci
tj.doUzqduMiasta
iGminy
w Bogatyni.
Ponadto
informujemy,
2ejestopracowana
pzy
dokumentacja
siecicieplnej
doobiektow
'15,
powinna
ulicyArmiiCzerwonej
nr 12,13, ktoranaszym
zdaniem
byctak2euwzglgdniona.
Z powa2aniem
\ r L r z y '| | u J q .
1
r.
,J.^^^r
AutYSdt,
&
Telekomunikacia
Polska
#rp
P o n T e c h nc r n e l O b s l L r qK l e n l a
R e g , o nZ a c h o d n
R o z w o l G o s p o d a r kZ
aasobamr
r recl
D za l E w d e n c l r Z a r z a d z a a
n Z a s o b a mS
! l D i u q a6 0 . 5 8 ' 3 0 9W a l b r z y c h
rel 0 74 84265 23
1 a x : 07 4 8 4 2 6 3 9 0
www tP Pl
Walbrzych,5 maja 2009r.
ZAKTAD PROJEKTOWANIAI NADZOFU
INzYNIERII
LADOWEJ
OBIEKTOW
ln2.LechGrabowski
ul.JednoSci
Narodowej
50-262Wrociaw
Numer oisma: STTWFEBU-ZG.2110-21181ljqlMz
Temat: uzgodnienieprojektuprzebudowyulicwraz z oSwietleniem
drogowymi kanalizacjE
SciekowE
U z g o d n i e n i en r 2 1 1 8 1
S z a n o w n vP a n i e .
informujemy,ze uzgadniamyprojektprzebudowyulic wraz z oswietleniemdrogowymi kanalizacjE w
Bogatyni w obrqbie ulic Armii Czerwonej,Turowskiej,Dworskiel.
Przy realizacji procesu budowy
wymaganejest spelnienienastepujacych
kt6re
integraln4
uwarunkowai,
sq
cz?Sciauzgodnienia:
.1.
Wykonawca moze przystqpic do robot prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjne1
po uprzednimpisemnym powiadomieniuz 7-dniowymwyprzedzeniempowotujEcsie na numer
przedmiotowego
pisma.Powiadomienie
winnozawieracnazwgi adreswykonawcyprac oraz telefon
kontaktowy.Pismonale2ykierowacna adres:
Polska
Telekomunikacja
RegionZachodniTechnicznelObs'lugiKlienta
WydzialWspolpracyz PartneramiTechnicznymi
u l . D t u g a6 0
58-309Walbrzych
2.
3.
Roboty budowlano - montazowe w obrQbie sieci telekomunikacyjnej wykonyryvaczgodnie
z n o r m a m i i p r z e p i s a m oi b o w i q z u j q c y mwi b u d o w n i c t w i leq c z n o s c ir g c z n i e i p o d n a d z o r e m
j b s l u g iK l i e n t a
u p o w a z n i o n e gpor z e d s t a w i c i eTl ae l e k o m u n i k a cPj io l s k i e S
j . A . P i o n T e c h n i c z n eO
R e g i o nZ a c h o d n i ;
Lokalizacje podziemnych urzqdzen telekomunikacyjnychw terenie nalezy potwierdzic
za pomocq przekop6wkontrolnycha w przypadkuodkryciaw trakcie robot ziemnychuzqdzei
nienaniesionychna planie nalezy je zabezpieczyci powiadomicuzy'tkownikaoraz inspektora
nadzoru. lstniejqcasiec teletechnjcznaeksploatowanaptzez TP S.A. wrysowana i oznaczona
geodezyjnie,
naniesionajest zgodniez posiadanEdokumentacjE;
W strefieprojektowanych
wykop6wkabledoziemnei kanalizacjQ
telefonicznETPS.A. zabezpieczyc
przed uszkodzeniemzgodniez przedstawionym
rozwiqzaniemtechnicznym.Dodatkoweszczegall
zabezpieczenia ustalie na roboczo z naszym przedstawicielem.(Podkopane urzqdzena
telekomunikacyln
e zabezpieczycprzed naci4gnigciemlub zalamaniemkEtownikamlstalowymina
szerokoSciwipkszejod wykopu po 1,5 metra z kazdej strony.Wykopy w miejscachkolizyjnych
i aruszajqcy
w i n n yb y c z a b e z p i e c z o nper z e do b s u n i g c i e m
. o s z t yz a b e z p i e c z e npi ao n o s n
s r ?z i e m i ) K
stan istniejEcy;
're€komunLkacra
Foska Spalka Akcyfa z sedzbq
a d r e s e n w W a r s z a w e i 0 0 1 0 5 i p r z y u c y T { . r c e ] 1 e w p s a . a a o r r e l e s r r u P r z e d se D o r . i i w
prowadzon-plo przez Sqa Felonow, d a m sr Warszarl
Xl
Wydzar Gospoda.czy (ralowego F€r€slru S a d . w e g o p o d i u d € r . n r o o o o o lo S a l
10 0 6 9 , 1 70 6 3 z r
R E G O N O r 2 l 0 0 7 8 1N P s 2 6 0 2 5 0 . 9 9 5 z p o k r y l y m
w c a r o s ck a pr a r e mz a k t a d o w y m
w y n o s z E c y,m
5.
6.
7.
9.
W przypadkuzmianyrzednychterenunalezywyregulowacpoziompokrf,vstudn do projektowanej
niwelety. Zachowac normatywne przykrycie kabli doziemnych i kanalizacji teletechnicznel.
(glebokosc0,6 - 0,8 metra);
Miejsca zblizeh i skrzyzowan otaz elementy zanlkowe sieci telekomunikacyjnej
przed ch zasypaniempodlegalEobowiEzkowizgloszeniauzy4kownikowi,
tj. WydziatWsp6tpracy
z PartneramiTechnicznymiTP w Watbrzychu,ul. Dluga60, tel. A 74 842 28 90,
W przypadku uszkodzeniasieci telefonicznej,wobec przedsiebiorstwaprowadzEcegoroboty
ziemne, egzekwowane bgdzie wyr6wnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
przezTelekomunikacjQ
oraz strattytulembrakutransmisji,sporzqdzonej
PolskES.A.;
Po zakohczeniu prac inwestor jest zobowiqzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym
- na adres podanyw punkcie1 niniejszegopisma- wykonanezadaniedo odbioru
wyprzedzeniem
technicznegow zakresiemiejsc kolizyjnychz sieciamiteletechnicznymi
oraz otrzymaniapisemnej
akceptacjiw formieprotokotuodbiorulub notatkisluZbowej.
Niniejszu
e z g o d n i e n iwea z n ej e s td o d n i a0 4 . 0 5 . 2 0 1 0 r .
Z powazaniem
12L.-'-.'-ftawel Kramarz
Z up. Dyrektora
ds. Rozwojui Gospodarki
Zasobami
ZalEczniki 1,
egz pla'lL sytuacy.'rego.
ZAKŁAD
PROJEKTOWANIA I NADZORU
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
inż. Lech Grabowski
ul. Jedności Narodowej 71/8
tel./fax. (0-71) 78-375-87
50-262 Wrocław
NIP: 691-100-32-07
projekt budowlany
Obiekt: Przebudowa ul. Turowskiej
Adres: Bogatynia
Inwestor: Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1; 59-920 Bogatynia
Kody CPV:
Grupa robót – CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa robót – CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Kategoria robót – CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
– CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Projektant/sprawdzający
imię i nazwisko
Branża
Nr uprawnień/
/specjalność
Data
LECH GRABOWSKI
- projektant wiodący
drogowa
469/76/Wwm – specjalność
konstrukcyjno-inżynieryjna
czerwiec
2009 r.
ALEKSANDER GĄSIEWICZ
-sprawdzający
drogowa
WZDP-11/66 – specjalność
konstrukcyjno-inżynieryjna
czerwiec
2009 r.
LESZEK SZMAGARA
- projektant
sanitarna
10/93/Lw – specjalność instala- czerwiec
cyjno-inżynieryjna
2009 r.
STEFAN AUGUSTYN
- sprawdzający
sanitarna
Kn-178/72 – specjalność insta- czerwiec
lacyjna
2009 r.
STANISŁAW TOMCZYK
- projektant
98/89/Lw– specjalność instala- czerwiec
elektryczna cyjno-inżynieryjna
2009 r.
ZDZISŁAW LOMBARDO
- sprawdzający
137/83/Lw– specjalność
elektryczna instalacyjno-inżynieryjna
czerwiec
2009 r.
Podpis
W Y K A Z
DZIAŁEK GEODEZYJNYCH W OBRĘBIE INWESTYCJI
(ul. Turowska w Bogatyni)
Obręb Bogatynia II
- nr 14/1, 18/1, 18/2, 24, 25, 26, 28, 29/2, 30, 31, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50/2
– AM 10;
- nr 1, 38/2, 39/4, 40 – AM 11;
Obręb Bogatynia III
- nr 1 – AM 2;
Razem: 25 działek.
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. Strona tytułowa
2. Oświadczenie projektanta (wiodącego)
str. 1-5
str. 6
3. Uprawnienia projektantów i sprawdzających oraz zaświadczenia
o przynależności do izby samorządu zawodowego
str. 7-18
4. Opis techniczny
str. 19-24
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
str. 25-27
6. Dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia (wg wykazu)
str. 28-64
7. Część rysunkowa (str. 65-74)
7.1. Orientacja 1:10000 – rys. Nr 1
7.2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 – rys. Nr 2
7.3. Przekrój podłużny 1:500/50 – rys. Nr 3
7.4. Przekroje konstrukcyjne 1:50 – rys. Nr 4
7.5. Profile kanalizacji deszczowej 1:100/500 – rys. Nr 5-6
7.6. Profile kanalizacji sanitarnej 1:100/500 – rys. Nr 7-8
7.7. Wylot do cieku 1:10 – rys. Nr 9
7.8. Schemat oświetlenia drogowego – rys. Nr 10
str. 65
str. 66
str. 67
str. 68
str. 69-70
str. 71-72
str. 73
str. 74
W Y K A Z
DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH I UZGODNIEŃ
Nazwa jednostki wydającej warunki/uzgodnienie/pozwolenie
Nr dokumentu
/pisma i data
Przedmiot
Nr
strony
1
2
3
4
UMiG Bogatynia
BGG.7327-259/696/08 Wypis i wyrys z miejscowego plaz dn. 23.09.2008.
nu ogólnego zagospodaro-wania
przestrzennego
28-32
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia IOŚ.7624-4/27/1113/
14483/08/09
z dn. 05.02.2009.
Decyzja nr 4/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia
33-42
UMiG Bogatynia, ZPiNOIL Wrocław, b.n-ru z dn.
BWiO Bogatynia
28.10.2008.
Protokół ustalenia warunków
szczegółowych do projektowania
43-44
UMiG Bogatynia
IPR. 703411/286/1506/09
z dn. 26.02.2009.
TWP dla projektowanej kanalizacji
deszczowej w ul. Turowskiej i
45-46
Dworskiej
Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. Bogatynia
RI-2, RI-3/VIII/65/336/ TWP dla przebudowy kanalizacji
2009 z dn. 11.02.2009. sanitarnej
Dolnośląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Oddział w Lwówku Śl.
OLŚ-ME-460/73/09
z dn. 14.05.2009.
Zgoda na odprowadzenie wód
opadowych do cieku Miedzianka
Starosta Zgorzelecki
I.GK.7442-132/09
z dn. 28.05.2009.
Opinia ZUDP nr 132/2009
+ zał. graficzny
47-48
49
50-51
Dolnośląski Wojewódzki Konserwa- ZA-TW-5000-1/09
tor Zabytków we Wrocławiu
z dn. 06.03.2008.
Pozwolenie na prowadzenie prac
i robót przy obiekcie zabytkowym 52-53
decyzja nr 159/09
UMiG Bogatynia
b.n-ru z dnia
10.06.2009 r.
Uzgodnienie projektu
(branża drogowa)
54
UMiG Bogatynia
b.n-ru z dnia
28.05.2009 r.
Uzgodnienie projektu
(kanalizacja deszczowa)
55
UMiG Bogatynia
b.n-ru z dnia
18.06.2009 r.
Uzgodnienie projektu
(oświetlenie drogowe)
56
Bogatyńskie Wodociągi
i Oczyszczalnia S.A. Bogatynia
b.n-ru z dnia
22.06.2009 r.
Uzgodnienie projektu (art. 32 ust.
2 ustawy Prawo budowlane)
57
Dolnośląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Oddział w Lwówku Śl.
OLŚ-ME-460-97/09
z dn. 29.06.2009.
Uzgodnienie projektu odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych do cieku Miedzianka
58
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Bogatynia
DU/843/2009 z dnia
03.06.2009.
Uzgodnienie projektu
TP S.A. Wałbrzych
STTWREBU-ZG.2110- Uzgodnienie projektu
21181/09/MŻ
z dn. 05.05.2009.
59
60-61
Nazwa jednostki wydającej warunki/uzgodnienie/pozwolenie
Nr dokumentu
/pisma i data
Przedmiot
EnergiaPro S.A.
Rejon Dystrybucji Lubań
RD1.3/RDE/MG/4681/ Uzgodnienie projektu nr 302/2009
2009 z dn. 08.06.2009. + aneks do uzgodnienia
i 19.06.2009.
Starosta Zgorzelecki
II BS.6223.Z-19/4887
/09 z dn. 14.07.2009.
Pozwolenie wodnoprawne
Nr
strony
62-63
64
O PI S T E C H N I C Z NY
1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z Gminą Bogatynia nr IOŚ.IPR.2222-103/648/08 z dnia 20.11.2008 r.
1.2. Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta.
1.3. Wytyczne i warunki techniczne do projektowania określone przez Zamawiającego.
1.4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
1.5. Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bogatynia, opracowana
przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w marcu 2008 r.
1.6. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500.
1.7. Dokumentacja geotechniczna.
1.8. Obowiązujące przepisy i normy techniczne.
1.9. Inwentaryzacje i pomiary uzupełniające w terenie.
1.10. Uzgodnienia i opinie.
2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka ul. Turowskiej w Bogatyni,
stanowiącej ciąg drogi gminnej, wraz z przebudową kanalizacji i oświetlenia.
Opracowanie zawiera branżę drogową z elementami zieleni, sanitarną (kanalizacja sanitarna i deszczowa) oraz elektryczną (oświetlenie uliczne).
3. Opis stanu istniejącego.
Ul. Turowska od skrzyżowania z ul. Dworską do oczyszczalni ścieków stanowią ciąg drogi gminnej klasy L („ślepa” bez przejazdu) o przekroju ulicznym, z jezdnią o nawierzchni
bitumicznej o szerokości ok. 5,50 m., z odcinkowymi chodnikami po jednej lub obu stronach drogi. Prowadzi ruch dojazdowy do przyległej zabudowy mieszkalnej niskiej oraz
obiektów miejskiej oczyszczalni ścieków oraz KWB Turów.
Występujące odcinkowe zwężenia szerokości pasa drogowego ograniczają ruch pieszych.
Droga posiada istniejące odwodnienie do kanalizacji ogólnospławnej, z odprowadzeniem
do oczyszczalni ścieków oraz pojedynczymi wylotami deszczowymi do rzeki Miedzianki.
Ścieki sanitarne z istniejącej zabudowy odprowadzane są do istniejącego kanału ogólnospławnego Dn 600 i dale do oczyszczalni ścieków. Kilka budynków odprowadza ścieki
sanitarne do zbiorników bezodpływowych (szamb).
Wzdłuż ul. Turowskiej przepływa rz. Miedzianka o uregulowanym korycie, która odcinkowo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi (oddzielona pasem zieleni).
Na ul. Turowskiej znajduje się przepust płytowy betonowy na belkach stalowych na istniejącym rowie odprowadzającym wody z terenu kopalni do rz. Miedzianki.
W pasie drogowym odcinków objętych opracowaniem, znajduje się istniejące uzbrojenie
nadziemne i podziemne, t.j.:
- sieć wodociągowa
- kanalizacja ogólnospławna
- kanalizacja deszczowa (szczątkowa)
- linie telefoniczne (napowietrzna i kablowa)
- linia napowietrzna energetyczna n.n. (odcinkowo kablowa)
- oświetlenie uliczne (z oprawami na słupach linii napowietrznej)
- sieć cieplna.
- 2 W pasie drogowym występuje nieliczne istniejące zadrzewienie i krzewy (żywopłot).
Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi od 7,00 do 15,0 m.
4. Warunki gruntowo-wodne.
Z opracowanej dokumentacji geotechnicznej wynika, że podłoże gruntowe jest bardzo
zróżnicowane, ponieważ występują w nim zarówno grunty niewysadzinowe (piaski średnie), wątpliwe (pospółki i żwiry gliniaste), jak i bardzo wysadzinowe (gliny pylaste i piaszczyste). Warunki wodne w podłożu określa się jako dobre, biorąc pod uwagę poziom
wody gruntowej (poniżej 2,0 m. ppt. z pojedynczym sączeniem grawitacyjnym wód opadowych w otworze nr 5 na głębokości 1,65 m. ppt.).
Pod nawierzchnię drogową grunty w podłożu kwalifikują się do grupy nośności od G1 do
G3. Przewiduje się wzmocnienie podłoża gruntowego pod nawierzchnie drogowe do nośności G1 przez ułożenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o grub. 10-15 cm.
Warunki gruntowe dla posadowienia uzbrojenia (kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz
kable oświetleniowe) są korzystne.
5. Charakterystyka projektowanych rozwiązań.
5.1. Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe.
Odcinek drogi gminnej w ciągu ul. Turowskiej od ul. Dworskiej do oczyszczalni ścieków
o łącznej długości 0,342 km. zaprojektowano jako drogę klasy L dwupasową (Vp = 40
km/h) o przekroju ulicznym z jezdnią o szerokości 5,50 m. Przebieg drogi w planie dostosowano maksymalnie do przebiegu istniejącego. Początek opracowania stanowi włączenie do drogi powiatowej nr 2361 D na wlocie do skrzyżowania, z dowiązaniem sytuacyjnym i wysokościowym do projektu przebudowy drogi powiatowej (wg odrębnego opracowania). W załamaniach osi drogi w planie wpisano łuki kołowe o promieniach normatywnych. Ze względu na charakter drogi oraz ograniczoną szerokość pasa drogowego, nie
stosowano poszerzenia jezdni na łukach poziomych.
Wzdłuż drogi do końca istniejącej zabudowy mieszkalnej przewidziano obustronne chodniki lub pobocza utwardzone (między krawężnikiem a granicą pasa drogowego) o zmiennej szerokości oraz wjazdy do poszczególnych posesji. Przewidziano również wjazd do
budynków położonych w głębi po lewej stronie ulicy o szer. zmiennej 2,50-4,00 m., z odcinkiem chodnika do kładki na rz. Miedziance.
Przebieg niwelety uwzględnia spadki terenu i dostosowanie wysokościowe do rzędnych
na istniejącym przepuście, w obrębie skrzyżowań i na wjazdach do posesji oraz zapewnia
właściwe odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni.
Zastosowane promienie łuków pionowych oraz pochylenia podłużne mają parametry normatywne (min. 0,3 %).
Szczegóły rozwiązania sytuacyjno-wysokościowego przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 2) i przekroju podłużnym (rys. nr 3).
5.2. Przekroje poprzeczne i konstrukcja nawierzchni.
W przekroju poprzecznym zastosowano na prostej i łukach poziomych spadek nawierzchni dwustronny (daszkowy) 2%. Na wjazdach oraz chodnikach (poboczach utwardzonych)
zaprojektowano spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni. Na odcinku wjazdu do posesji
położonych w głębi ulicy zastosowano spadek jednostronny lub daszkowy 2%.
- 3 Konstrukcję nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników zaprojektowano na podstawie
zał. nr 5 do rozporządzenia Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.,
z uwzględnieniem koniecznego wzmocnienia podłoża gruntowego wg ustaleń zał. nr 4 do
rozporządzenia (stabilizacja cementem).
Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego, a nawierzchnię chodników i
wjazdów – z kostki betonowej.
Na krawędziach jezdni przewiduje się zastosowanie krawężników betonowych 15x30 cm.
na ławie betonowej z oporem z betonu B-15. Na wjazdach przewiduje się obramowanie z
oporników betonowych 25x12 cm. na ławie betonowej z oporem.
Przewidziano obniżenie krawężników w obrębie skrzyżowań oraz na wjazdach (do 2 cm.
ponad jezdnię). Jako obramowanie chodnika przyjęto obrzeże betonowe 30x8 cm. na ławie betonowej, cokół istniejącego ogrodzenia lub ścianę budynku.
Projekt przewiduje odtworzenie (odbudowę) nawierzchni wjazdu do oczyszczalni ścieków oraz na terenie oczyszczalni na trasie projektowanego kanału sanitarnego.
Szczegóły projektowanej nawierzchni przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych
(rys. nr 4).
5.3. Odwodnienie (kanalizacja deszczowa).
Projekt obejmuje budowę nowej kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Turowskiej, objętego opracowaniem, a także budowę kanału deszczowego z przykanalikami do posesji na
odcinku ul. Dworskiej do ul. Zgorzeleckiej oraz na odcinku ul. Turowskiej w kierunku
mostu na rz. Miedziance, t.j. na odcinkach będących przedmiotem odrębnego opracowania projektowego dla przebudowy drogi powiatowej.
Projektowany kanał deszczowy zaprojektowano z rur PCV/PP o średnicy ø 315-500 mm.,
ze studniami rewizyjnymi ø 1200 z kręgów betonowych (lub monolityczne z tworzywa).
Przewiduje się odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Miedzianki projektowanym wylotem, po uprzednim oczyszczeniu ścieków za pomocą osadnika i separatora lamelowego, zlokalizowanych przed wylotem.
Do odwodnienia drogi zastosowano studzienki ściekowe betonowe ø 500 wraz z przykanalikami ø 160/200 z rur PCV/PP. Projekt przewiduje zastosowanie studzienek ściekowych z osadnikiem i koszem oraz kratką ściekową typu ciężkiego D-400. Ponadto przewidziano przykanaliki deszczowe ø 160/200 z rur PCV/PP do granicy posesji dla umożliwienia odprowadzenia ścieków deszczowych z terenu posesji.
Projekt przewiduje likwidację istniejącej odcinkowej kanalizacji deszczowej i istniejących wylotów tej kanalizacji do rz. Miedzianki.
Długość projektowanych kanałów deszczowych wynosi 546 m., a przyłączy do studzienek ściekowych i do posesji - 246 m.
Budowę kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.
Elementy projektowanej kanalizacji deszczowej naniesiono na projekcie zagospodarowania terenu oraz na rysunkach szczegółowych (nr 5, 6 i 9).
5.4. Kanalizacja sanitarna.
Projekt przewiduje przebudowę istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, t.j. budowę nowego kanału sanitarnego ø 500 mm. w ul. Turowskiej (od istniejącej studni w rejonie skrzy-
- 4 żowania z ul. Nadbrzeżną do istniejącej studni na terenie oczyszczalni ścieków), kanałów
bocznych ø 200-315 mm. oraz przyłączy sanitarnych ø 160 mm. (19 szt.).
Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur PCV, a studnie rewizyjne jako żelbetowe z
kręgów lub monolityczne z tworzywa o średnicy ø 1200 mm.
Projekt przewiduje przebudowę istniejącej początkowej studni kanalizacyjnej oraz remont
studni żelbetowej 2-komorowej na terenie oczyszczalni ścieków.
Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 555 m., a przyłączy sanitarnych – 273 m.
Przebudowę kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi,
wydanymi przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni.
Projektowaną kanalizację sanitarną naniesiono na projekcie zagospodarowania terenu
oraz na profilach sieci (rys. nr 7 i 8).
5.5. Oświetlenie drogowe.
Projekt obejmuje przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego na długości ulicy (za
wyjątkiem końcowego odcinka o długości ok. 100 m., posiadającego nowe oświetlenie)
t.j. budowę nowej linii kablowej, wyprowadzonej z szafy oświetleniowej SO, zasilającej
projektowane słupy oświetleniowe o konstrukcji metalowej (aluminiowe), montowane na
fundamentach betonowych. Na słupach oświetleniowych przewiduje się montaż wysięgników i opraw energooszczędnych o mocy 80-120 W.
Zakres rzeczowy projektowanego oświetlenie obejmuje:
- przebudowę istniejącej szafki oświetlenia ulicznego
- budowę 2 obwodów oświetlenia – linia kablowa YAKY 4x25 mm2/4x35 mm2 wraz ze
słupami oświetleniowymi typowymi wysokości 10,0 m. z wysięgnikami 1,0 m.
- likwidację istniejącego oświetlenia ulicznego (wysięgników i opraw).
Projektowana linia oświetleniowa połączona jest z linią oświetlenia drogowego w ul. Turowskiej i Dworskiej, objętą odrębnym opracowaniem w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2361 D.
Długość projektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego wynosi ogółem 290 m., ilość
słupów oświetleniowych - 10 szt.
Na przejściach linii kablowych oświetleniowych pod drogą oraz na skrzyżowaniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem przewidziano zastosowanie rur osłonowych typu
AROT ø110 mm.
Oświetlenie drogowe zaprojektowano zgodnie z warunkami określonymi przez Gminę
Bogatynia. Projektowane oświetlenie naniesiono na projekcie zagospodarowania terenu
oraz schemacie jednobiegunowym (rys. nr 10).
5.6. Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
Zabezpieczenie ścian pionowych wykopów pod sieci kanalizacyjne przewiduje się przez
zastosowanie pełnego szalowania.
Zgodnie z dokumentacją geotechniczną, w podłożu nie występuje woda gruntowa do głębokości posadowienia sieci (poza miejscowym sączeniem), wobec czego nie przewiduje
się odwadniania wykopów. W razie zaistnienia takiej potrzeby w trakcie realizacji robót,
należy zastosować odwodnienie powierzchniowe przy pomocy studni odwadniających i
pomp, z odprowadzeniem wody z wykopów do istniejącej kanalizacji deszczowej.
- 5 5.7. Zieleń.
W projekcie branży drogowej uwzględniono zagospodarowanie zielenią niektórych powierzchni w pasie drogowym. Projektowaną zieleń przewiduje się urządzić w formie
trawników.
5.8. Organizacja ruchu.
W ramach opracowania przewiduje się wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego
(czasowej). Stanowi on przedmiot odrębnego opracowania branżowego, uzgadnianego i
zatwierdzanego w trybie obowiązujących przepisów dotyczących zarządzania ruchem na
drogach. Elementy stałej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania z ul. Dworską zawarte są w opracowaniu dla drogi powiatowej. Projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu, t.j. bariery ochronne stalowe skrajne U-14a typu SP-05 na istniejącym przepuście
oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu i przekroju konstrukcyjnym.
5.9. Kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem oraz zadrzewieniem.
Projektowany przebieg drogi nie powoduje powstania nowych kolizji z istniejącym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz z istniejącymi drzewami (nie powoduje
konieczności wycinki drzew).
Projektowane sieci uzbrojenia (kanalizacja, oświetlenie uliczne) przebiegają w sposób nie
kolidujący z układem drogowym i istniejącym uzbrojeniem.
W projekcie przewidziano regulację wysokościową istniejących studni kanalizacyjnych i
telefonicznych oraz skrzynek zaworów wodociągowych.
6. Ochrona środowiska.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, określającą wymagania w zakresie ochrony środowiska na etapie realizacji i eksploatacji obiektu.
Na odprowadzenie ścieków deszczowych do rz. Miedzianki uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
7. Zajęcie terenu pod inwestycję.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w istniejących granicach pasa drogowego
ulic objętych opracowaniem (nawierzchnie drogowe i zieleń, kanalizacja deszczowa i
oświetlenie oraz kanał sanitarny). Odcinki przyłączy sanitarnych do budynków usytuowane są na terenie przyległych działek, będących we władaniu instytucji i osób fizycznych.
Wykaz działek geodezyjnych znajduje się na stronie tytułowej projektu.
8. Wytyczne do opracowania planu BIOZ.
Zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami), sporządzono informację
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, będącą podstawą opracowania planu BIOZ
przez wykonawcę robót. Informacja załączona została w projekcie.
- 6 9. Uwagi końcowe.
Całość projektowanych elementów, wchodzących w zakres przebudowy, przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Na etapie realizacji konieczne jest skoordynowanie robót z zakresem objętym odrębnym opracowaniem dla przebudowy drogi powiatowej (na odcinku ul. Turowskiej
od mostu do ul. Dworskiej i odcinku ul. Dworskiej) oraz projektami sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworskiej.
W obrębie zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów i sieci z istniejącym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
O terminie przystąpienia do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić
wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia i przy ich udziale zlokalizować w terenie usytuowanie uzbrojenia oraz uzgodnić warunki prowadzenia robót i nadzór nad ich
przebiegiem.
W trakcie realizacji robót wykonawcę oraz inwestora obowiązują ustalenia i wymagania
szczegółowe, zawarte w dokumentach formalno-prawnych i uzgodnieniach oraz w pozwoleniu na budowę.
S p o r zą dz i ł :
i n ż. L e c h G r a b o w s k i