Polsko-niemiecka konferencja regionalna

Transkrypt

Polsko-niemiecka konferencja regionalna
Urząd Miasta Racibórz
http://www.raciborz.pl/urzad/aktualnosci_lista/Polsko-niemiecka-konferencja-regionalna/idn:
1036/printpdf
Polsko-niemiecka konferencja regionalna
13 Listopad 2007
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje polsko-niemiecką konferencję regionalną CSRegion
nt. "Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w kreowaniu konkurencyjności regionu Górnego
Śląska. Model CSR jako instrument skutecznego zarządzania regionalnego", która odbędzie się 20
listopada br. w Gliwicach.
Konferencja, przygotowywana we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta, Samorządem Miasta
Gliwice, Regionalnym Centrum Biznesu i Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, będzie kolejnym
etapem realizacji międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej inicjatywy Domu Współpracy PolskoNiemieckiej i jego partnerów pt. "Corporate Social Responsibility dla Górnego Śląska", stanowiąc
jednocześnie podsumowanie rezultatów jej rocznego funkcjonowania. Naszym celem jest
propagowanie idei odpowiedzialnego biznesu w kontekście zarządzania regionem na rzecz wzrostu
jego konkurencyjności, zaś w dalszej perspektywie – stworzenie sprzyjających warunków dla
współpracy międzysektorowej, zrzeszającej przedstawicieli różnych grup interesariuszy z regionu
Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców.
Konferencja regionalna adresowana jest do społeczności lokalnej oraz przedstawicielek/li wszystkich
sektorów życia społeczno-gospodarczego. Szczególnie zależy nam na obecności sygnatariuszy aktu
finalizującego powstanie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, obecności środowisk
akademickich, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw. Mamy
nadzieję, że konferencja będzie okazją do nawiązania pierwszych kontaktów między tymi sektorami,
a w konsekwencji doprowadzi do ich trwałej współpracy na rzecz rozwoju regionalnego. Konferencję
wzbogaci otwarta dyskusja panelowa nt. "CSR w strategii przedsiębiorstw Górnego Śląska" z
udziałem zaproszonych przez nas panelistek/ów.
Swój udział w konferencji zapowiedzieli m.in.: Prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz; Dyrektor
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Ferdynand Morski; prezes Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A., Piotr Wojaczek; dyrektor generalny Siemens Polska Region Pd., Robert Jaworski;
dziekan Wydziału Zarządzania Zasobami Wyższej Szkoły Nauk i Sztuk Stosowanych (HAWK) w
Getyndze, Ulrich Harteisen oraz dyrektor Agencji response, Arved Lüth.
Konferencja rozpocznie się 20 listopada (wtorek) o godz. 10:00 w gliwickiej siedzibie
Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej przy ul. Rybnickiej 27.
Wszystkie osoby zainteresowane tematyką CSR, a także te, którym nieobojętna jest przyszłość i rola
regionu Górnego Śląska prosimy o telefoniczne lub pisemne potwierdzenie uczestnictwa do dnia 16
listopada br. u asystentki projektu asystentki projektu, p. Iwony Ignasiak, tel. 032 232 49 02 wew.
120, e-mail: [email protected] Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy i program
konferencji znajduje się na stronie www.haus.pl
Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęły:
Radio Plus
Europerspektywy
Nowiny Gliwicki
INFO
W ostatnich latach zarządzanie regionem, rozumiane jako działalność na rzecz uzgodnienia interesów
samorządu z innymi podmiotami na szczeblu lokalnym, stało się ważnym zagadnieniem, tak nauk
społecznych, jak i praktyki politycznej. Zarządzanie to jest procesem wielopłaszczyznowym, opartym
na trzech sektorach: samorządzie, przedsiębiorczości oraz organizacjach pozarządowych i służącym
zwiększeniu konkurencyjności danego regionu na różnych poziomach: związków, powiatów, gmin,
miast, społeczności lokalnych itd.
Skutecznym, choć wciąż mało popularnym, narzędziem zwiększania konkurencyjności regionu, jest
nowatorska strategia Corporate Social Responsibility. CSR (tłum. społeczna odpowiedzialność
biznesu) to strategia biznesowa, a zarazem filozofia prowadzenia działalności gospodarczej,
polegająca na tym, że przedsiębiorstwa dobrowolnie podejmują zobowiązania etyczne, ekologiczne i
społeczne, wykraczające poza normy obowiązującego prawa i osiąganie czystego zysku,
zorientowane na budowę sieci współpracy z innymi organizacjami regionu (samorządy, NGOs),
przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju regionu oraz rozwiązywania problemów lokalnych
społeczności.

Podobne dokumenty