X = X – II X + V = VX + III = VII XVI – VII = XI XXV = XIII + XI

Transkrypt

X = X – II X + V = VX + III = VII XVI – VII = XI XXV = XIII + XI
ZADANIA DODATKOWE DLA KLASY 4
termin oddania pracy: 1 grudnia 2010 r.
1. Jest 1.01.1995 rok. Od tego czasu minęło 777600 sekund. Podaj aktualną datę.
2. KsiąŜka ma 240 stron. Kartka papieru ma grubość 0,09 mm, a karton na okładkę
0,5 mm. Jaką grubość ma ta ksiąŜka?
3. Pięcioro ludzi witało się przez uścisk ręki. Ile było uścisków dłoni?
4. Suma wszystkich trzycyfrowych liczb parzystych wynosi 247 050. Ile jest równa suma
wszystkich trzycyfrowych liczb nieparzystych?
5. a) Jacek otrzymał list od Doroty:
LVII – MMCDXVI DCXVIII – XXXVI – XVIII – CMLIII.
Odczytaj napis, podaję szyfr: 1 – A, 2 – C, 3 – E, Ę, 4 – H, 5 – K, 6 – M, 7 – O,
8 – T, 9 – Y.
b) PoniŜsze równości ułoŜono za pomocą zapałek. PrzełóŜ po 2 zapałki w kaŜdej z
fałszywych równości tak, aby otrzymać równość prawdziwą.
X = X – II
X+V=V
X + III = VII
XVI – VII = XI
XXV = XIII + XI
POWODZENIA!
ZADANIA DODATKOWE DLA KLASY 5
termin oddania pracy: 1 grudnia 2010 r.
1. Wnuczek ma tyle miesięcy ile dziadek ma lat. Razem mają 91 lat. Ile lat ma dziadek, a
ile wnuczek?
2. W stadzie jest 8 owiec. Pierwsza owca zjadła stóg siana w ciągu jednego dnia, druga
w ciągu dwóch dni, trzecia w ciągu trzech dni, … a ósma w ciągu ośmiu dni. Kto
szybciej zje stóg siana: dwie pierwsze owce razem, czy wszystkie pozostałe owce
razem? Odpowiedź uzasadnij.
3. Uczestnicy konkursu matematycznego mogą otrzymać odpowiedź na kaŜde z sześciu
pytań 0, 1, 2 lub 3 punkty. Istnieje tylko jeden sposób uzyskania 18 punktów oraz
sześć sposobów zdobycia w tym konkursie 17 punktów. A na ile sposobów moŜna
zgromadzić 16 punktów?
4. Na parkingu stały samochody, wśród których 20% stanowiły samochody cięŜarowe, a
80 % - osobowe. Po pewnym czasie odjechało 20 % cięŜarówek oraz 80 %
samochodów osobowych. Jaki procent samochodów, które pozostały na parkingu,
stanowią samochody cięŜarowe, a jaki osobowe?
5. Obwód prostokąta zbudowanego z dwudziestu jednakowych kwadratów wynosi 126.
Jakie moŜe być pole tego prostokąta?
POWODZENIA!
ZADANIA DODATKOWE DLA KLASY 6
termin oddania pracy: 1 grudnia 2010 r.
1. Na tablicy napisano liczbę 98. Po minucie starto ją i napisano w jej miejsce iloczyn
cyfr tej liczby powiększony o 15. Po następnej minucie uczyniono to samo z drugą
liczbą, itd. Jaka liczba będzie na tablicy po godzinie?
2. Średnia wieku 27-osobowej grupy dzieci jest równa 14 lat. Gdy do obliczenia
średniej doliczymy wiek opiekuna, to średnia wzrośnie do 15 lat. Ile lat ma opiekun?
3. Kwadrat o boku 10 cm podzielono na mniejszy kwadrat i cztery jednakowe
prostokąty jak na rysunku. KaŜda z pięciu części ma taki sam obwód. Oblicz pole
małego kwadratu.
4. Z kilku jednakowych sześciennych klocków, których krawędź ma całkowitą liczbę
centymetrów, ułoŜono, kładąc jeden na drugim, wieŜę w kształcie prostopadłościanu
o objętości 72 cm³. Oblicz pole powierzchni tej wieŜy.
5. Na prostokątnej tacy Asia układała dwie kwadratowe serwetki o polu 900 cm²
kaŜda. Gdy ułoŜyła je tak, jak na rys. 1 – zachodziły na siebie na obszarze o polu
300 cm², a gdy tak, jak na rys. 2 – wspólny obszar miał pole 750 cm². Jakie pole
będzie miał obszar wspólny obu serwetek, gdy Asia ułoŜy je tak, jak na rys. 3?
Rys. 1
Rys. 2
POWODZENIA!
Rys. 3

Podobne dokumenty