gt_2005_4

Komentarze

Transkrypt

gt_2005_4
Poradnik wystawcy cz. VIII
Rodzaje goÊci targowych
Kreacja kontaktów
biznesowych
str. 21
str. 13
Wydawca: World Trade Center Poznaƒ
TARGI, KONGRESY, GOSPODARKA
Nr 4 (269), wrzesieƒ/paêdziernik 2005, nr indeksu: 359572, ISSN: 0137-9550, ukazuje si´ od 1971 r.
Zmiana
wizerunku
str. 10
Przede wszystkim gospodarka
W Êcis∏ej czo∏ówce
Nowy image
WTC Poznaƒ poleca swoje us∏ugi
– Mi´dzynarodowa Gie∏da Kooperacji
– Klub WTC Poznaƒ
– Nowoczesne Centrum Konferencyjne
– Wynajem pomieszczeƒ biurowych
– Organizacja misji handlowych
– Wyszukiwanie potencjalnych kandydatów
do wspó∏pracy, inwestorów i kooperantów
– Us∏ugi turystyczne
– International Co-operation Exchange
– WTC Poznaƒ Membership Club
– Modern Conference Facilities
– Office space to let
– Trade Missions
– Matchmaking services
– Business travel services
Wydarzenia – kraj
Poznaƒski Lider
Przedsi´biorczoÊci
Laureatami z konkursu zostali
Zwyci´zcami III edycji konkursu Poznaƒski Lider Przedsi´biorczoÊci zosta∏o szeÊç firm z Poznania oraz cztery firmy z terenu Powiatu
Poznaƒskiego. Tytu∏ „Wyró˝niony w Konkursie” otrzyma∏o pi´ç
przedsi´biorstw. Konkurs skierowany by∏ do Êrednich, ma∏ych i mikroprzedsi´biorstw z Poznania i Powiatu Poznaƒskiego. Kolejne jego
edycje organizujà na zmian´ Powiat Poznaƒski i Miasto Poznaƒ. Tegoroczna nale˝a∏a do powiatu.
Gala laureatów odby∏a si´ w pawilonie 11 – IGLICA, na terenie
Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich. Przewodniczàcy Kapitu∏y
III edycji Konkursu Jan Grabkowski, Starosta Poznaƒski wr´czy∏ laureatom statuetki i dyplomy. Nagrodzonym gratulowali równie˝: Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, Prezes Zarzàdu Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich Bogus∏aw Zalewski, Prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego Wojciech Kruk
oraz cz∏onek Zarzàdu Województwa Wielkopolskiego Józef Lewandowski. W uroczystoÊci uczestniczyli równie˝ przedstawiciele w∏adz
województwa wielkopolskiego, w∏adz powiatowych, izb gospodarczych oraz Êrodowisk naukowych.
Udzia∏ w konkursie jest bezp∏atny, a ocena ekonomiczna firmy
opiera si´ na danych, którymi dysponujà równie˝ mikroprzedsi´biorstwa. Kryteria oceny to m.in. sytuacja finansowa, dynamika sprzeda˝y
i zatrudnienia, oferowany produkt lub us∏uga oraz dzia∏alnoÊç prospo∏eczna firmy. Zdaniem organizatorów, w∏aÊnie te czynniki zach´ci∏y
ma∏e, tak˝e rodzinne firmy do uczestnictwa w konkursie.
Og∏oszenie kolejnej edycji konkursu ju˝ w grudniu 2005 r.
W kategorii „Ma∏y Przedsi´biorca”
Wytwórnia Materia∏ów Budowlanych i Elementów Betonowych
„MATBET-BIS” z siedzibà w Wysogotowie
PHU VERA Jan Dutko z siedzibà w Poznaniu
STERMET Sp. z o.o. z siedzibà w Poznaniu
Zak∏ad Elektro-Instalacyjny PRZYBYLSKI Leszek Przybylski
z siedzibà w Kostrzynie
W kategorii „Mikroprzedsi´biorca”
AM Trans Progres Sp. z o.o. z siedzibà w Poznaniu
BORAL PPHU Aleksander Borowicz z siedzibà w Poznaniu
W kategorii „Âredni Przedsi´biorca”
Budownictwo Drogowe „Krug” Sp. j. z siedzibà w Swarz´dzu
Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o.
z siedzibà w Komornikach
KOMPUTRONIK Sp. z o.o. z siedzibà w Poznaniu
PROMAG S. A. z siedzibà w Poznaniu
Wyró˝nienie w konkursie otrzyma∏y nast´pujàce firmy
W kategorii „Mikroprzedsi´biorca”
STUDIO FOTO VIDEO Henryk B∏achnio z siedzibà w Swarz´dzu
Vision Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Poznaniu
W kategorii „Ma∏y Przedsi´biorca”
„EKO- ZEC” Sp. z o.o. z siedzibà w Poznaniu
PBO „Anio∏a” sp. z o.o. z siedzibà w Kostrzynie
W kategorii „Âredni Przedsi´biorca”
Firma WIECZOREK Meble Tapicerowane
z siedzibà w KroÊnie k. Mosiny
(r)
Warszawa
Biznes i orient
Sto∏eczny Pa∏ac Kultury i Nauki goÊci∏ II Mi´dzynarodowe Targi
Biznesu i Innowacji Inicjatywa 2005 oraz III Ogólnopolski Salon Franchisingu. Celem tych imprez wystawienniczych jest przedstawienie
polskim przedsi´biorcom pomys∏ów na stworzenie i rozwój w∏asnego
biznesu i wsparcia go doÊwiadczeniem markowych, renomowanych
firm. W obu uczestniczy∏o ponad 60 wystawców – firm i organizacji
(liczni byli wydawcy prasy specjalistycznej). Swoje oferty przedstawiali franczyzodawcy, licencjodawcy i podmioty poszukujàce mo˝liwoÊci
zaistnienia na polskim rynku. Wystawcy mieli wiele do zaoferowania
sektorowi ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw by wymieniç projekty dotyczàce wdra˝ania i zarzàdzania systemami komputerowymi, oprogramowania dla sieci i internetu oraz produkty mogàce stanowiç wyposa˝enie nowo powsta∏ych firm, sklepów, hoteli itp.
Targom towarzyszy∏y liczne prelekcje, warsztaty i seminaria. Mówiono m.in. o tym, jak byç innowacyjnym przedsi´biorcà, udowodniano, i˝ franczyza to sposób na sukces. W wydzielonym sektorze zaprezentowa∏y si´ firmy oferujàce urzàdzenia do automatycznej sprzeda˝y
(„Vending Business Meeting”) – ten sposób sprzeda˝y bardzo si´ na
Êwiecie rozwija obejmujàc nie tylko ˝ywnoÊç, ale i us∏ugi.
W ramach targów Inicjatywa 2005 zaprezentowa∏y si´ Indie w postaci wystawy gospodarczej India Initiative 2005. Przyby∏o z tego paƒstwa ok. 50 przedsi´biorstw produkcyjnych, handlowych i us∏ugowych,
reprezentantów rozlicznych bran˝. By∏y tekstylia, herbaty, przyprawy,
galanteria skórzana, bi˝uteria, z∏oto i kamienie szlachetne, r´kodzielnictwo… czyli to co kojarzy si´ z dalekowschodnia egzotykà. Wystaw´
przygotowa∏a Indyjsko-Polska Izba Handlowo-Przemys∏owa we
wspó∏pracy z Mi´dzynarodowymi Targami Polska, organizatorem ca∏ej, kilkucz∏onowej, imprezy wystawienniczej.
A.U.
Ogólnopolskie Forum
OÊwiaty Niepublicznej
PATRONAT
MEDIALNY
Wraz z rozwojem niepublicznej oÊwiaty na rynku sukcesywnie
zwi´ksza si´ oferta us∏ugowa i pojawiajà nowe produkty dedykowane
4 Gazeta Targowa
bran˝y oÊwiatowej lub po prostu – Dzieciom i Rodzicom. Ten rynek
nie tylko si´ w Polsce przebudzi∏, ale notuje te˝ bardzo dynamiczny
rozwój.
Pierwsze ogólnopolskie targi, a jednoczeÊnie panel konferencyjny,
który na szerokà skal´ zaprezentuje szko∏y niepubliczne, a jednoczeÊnie przedstawicieli biznesu, skupionego wokó∏ edukacji – odb´dzie
si´ w Warszawie dniach 18–19 listopada.
Ogólnopolskie Forum OÊwiaty Niepublicznej OFON 2005 to pierwsze w Polsce Targi a jednoczeÊnie forum dyskusyjne, które tak szeroko podejmie temat prywatnego szkolnictwa poczàtkowego i Êredniego (od przedszkola po szko∏y Êrednie) oraz ca∏ego, dynamicznie rozwijajàcego si´ ,,biznesu” jaki wokó∏ prywatnej edukacji si´ wytworzy∏.
Na terenie Centrum Targowo – Kongresowego przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie do dyspozycji wystawców b´dzie 1500 mkw powierzchni wystawienniczej oraz dodatkowe sale konferencyjne i specjalny pokój zabaw dla dzieci. Organizatorzy spodziewajà si´ oko∏o
120–150 wystawców i 5 tys. goÊci targowych.
(r)
Kielce
Nie tylko aluminium
Wystawa Technologii, Przetwórstwa i Zastosowania Metali Nie˝elaznych NONFERMET (28–30.09.2005) ju˝ po raz czwarty organizujà Targi Kielce. Podczas targów swojà ofert´ przedstawiajà firmy oferujàce nowe technologie, nowoczesne maszyny i urzàdzenia wykorzystywane w odlewnictwie metali nie˝elaznych, surowce, komponenty
i materia∏y stosowane do procesów metalurgicznych, a tak˝e odlewy
ciÊnieniowe ze stopów aluminium i cynku. Najwi´kszà grup´ wystawców stanowià co roku firmy zwiàzane z przetwórstwem aluminium.
Podczas tegorocznych targów swoje specjalne stoiska grupowe przygotujà firmy niemieckie, brytyjskie i s∏oweƒskie.
– Dynamika rozwoju tej jednej z najm∏odszych imprez, organizowanych przez Targi Kielce, pokazuje jak bardzo taka wystawa by∏a potrzebna ca∏ej bran˝y. Przemys∏ metali nie˝elaznych nigdy dotàd nie
mia∏ swoich targów, NONFERMET by∏ i jest pierwszy, i jak na razie
jedyny – mówi Piotr Pawelec, menad˝er targów.
(r)
Wydarzenia – kraj
MSPO w Kielcach
– rekordowo i mi´dzynarodowo
Niezwykle udany poczàtek jesiennego sezonu wystawienniczego zanotowa∏y Targi Kielce. Tegoroczny XIII Mi´dzynarodowy Salon Przemys∏u Obronnego, który odby∏ si´ w dniach 29 sierpnia – 1 wrzeÊnia
zgromadzi∏ rekordowà liczb´ wystawców: 322 firmy na powierzchni
ponad 16 tysi´cy m2 netto. Jednym z najwa˝niejszych elementów tegorocznych targów by∏ Pawilon Narodowy Francji. Prezentacje potencja∏u przemys∏u obronnego tego kraju, oficjalne mi´dzynarodowe
spotkania handlowe, wizyta Premiera RP Marka Belki oraz Ministrów
Obrony Narodowej i Skarbu Paƒstwa, delegacje z kilkunastu krajów
obejmowa∏y wszystkie 4 dni targowe. Wystaw´ zwiedzi∏o ponad 10 tysi´cy specjalistów i handlowców – targi by∏y zamkni´te dla „zwyk∏ych”
zwiedzajàcych.
W ramach MSPO zaprezentowano
ci´˝ki
sprz´t
pancerny
i uzbrojenie dla wojsk
làdowych, wyposa˝enie
s∏u˝b in˝ynieryjnych.
W Kielcach nie zabra-
k∏o równie˝ czo∏owych Êwiatowych koncernów lotniczych, które w poprzedzajàcy MSPO weekend prezentowa∏y si´ podczas AIR-SHOW
w Radomiu, wspó∏organizowanego przez Targi Kielce. MSPO towarzyszy∏a jedenasta edycja targów LOGISTYKA obejmujàcych swojà
ofertà sprz´t i wyposa˝enie s∏u˝b mundurowych podleg∏ych MSWiA.
Wydarzenia – Êwiat
Frankfurt
Dni grozy
Ci´˝ki rekordowy maraton czeka wystawców, którzy jesienià wezmà
udzia∏ w 61. salonie samochodowym IAA we Frankfurcie/M. Âwiatowy show potrwa a˝ 13 dni, po 10 godzin dziennie. Najpierw zaplanowane sà trzy dni prasowe, a nast´pnie dwa dni przeznaczone dla fachowców. Dopiero od soboty 17 wrzeÊnia hale otwarte b´dà dla publicznoÊci. Cena stoiska si´ga 140–150 Euro za m kw., na pi´trze – 31
Euro, na terenie otwartym 80 Euro. Karty wst´pu dla fachowców
kosztujà 42 Euro, dla publicznoÊci 13 i 15 Euro w weekend.
Poprzednià IAA 2003 odwiedzi∏o 996 tys. osób i 15 tys. dziennikarzy. Obecnych by∏o 988 wystawców.
(dw)
Stuttgart
Najwi´kszy power ma BMW
Wyjàtkowo specjalistyczny charakter mia∏y targi zorganizowane na
prze∏omie maja i czerwca w Stuttgarcie. Przez trzy dni specjaliÊci od
silników samochodowych mogli przyglàdaç si´ najnowszym rozwiàzaniom high-tech na targach Engine-Expo 2005. Obecnych by∏o oko∏o
120 firm produkujàcych silniki i komponenty, w tym: Cosworth, Cummins i Sulzer.
Engine Expo to presti˝owe spotkanie ludzi zainteresowanych rozwojem silników samochodowych, zjazd ekspertów i specjalistów. Tegoroczne sympozja poÊwi´cone by∏y m.in. rozwojowi silnika wysokopr´˝nego oraz rozwiàzaniom hybrydowym. Nie brak∏o tematów
z dziedziny czystoÊci spalin.
Podczas targów rozdano nagrody „International Engine of the Year
2005. Konkurs ten rozpatrywany jest w 11 kategoriach. W ogólnym
rankingu 1 miejsce uzyska∏ 5-litrowy silnik BMW V-10. Kolejne lokaty zaj´∏y silniki: BMW 3,0 diesel twin turbo, Toyota 1,5 hybrid, VW 2,0
FSI turbo, BMW 3,2 oraz Fiat/GM 1,3 JTD.
BMW ∏àcznie odebra∏o 6 nagród, choç jeden z jurorów werdykt skomentowa∏ s∏owami: Komu w ruchu ulicznym potrzebne jest 507 KM.
(dw)
Hanower
Nie sprzedane – na Wschód
Targi w Hanowerze promujà nowe przedsi´wzi´cie handlowe. Jesienià odb´dà si´ w tym mieÊcie Targi Towarów Akcyjnych. Ich formu∏a
to raczej nie klasyczne targi, a gie∏da towarowa. Majà na niej znaleêç
si´ produkty przeznaczone do handlu detalicznego, które by∏y ju˝
w dystrybucji, nie zosta∏y sprzedane i posiadajà obecnie atrakcyjnà cen´. Oferta towarowa nie jest ograniczona. Obejmuje m.in. akcesoria
samochodowe, ksià˝ki, artyku∏y campingowe, rowery, narz´dzia
ogrodnicze, szk∏o, napoje, artyku∏y gospodarstwa domowego, ceramik´, kosmetyki, lampy, buty, tekstylia, zegarki. Wystawcy to wielkie niemieckie sieci handlowe jak: Rewe, Spar, Edeka czy Globus.
Organizatorzy, firma targowa z Bremy nie ukrywajà, ˝e ich celem
jest rynek Europy Ârodkowej i Wschodniej. Âwiadczy o tym m.in. ulotka w j´z. polskim kolportowana w du˝ych miastach. W ten sposób
ogromne zapasy towarów nie sprzedane w Europie Zachodniej mog∏yby byç po ni˝szej cenie odsprzedane mieszkaƒcom paƒstw – nowych
cz∏onków Unii w Europie Ârodkowej. Wed∏ug Towarzystwa Doradztwa Gospodarczego Handlu Detalicznego w Kolonii, tylko na rynku
niemieckim znajduje si´ zb´dny towar wartoÊci 15–20 mld euro.
Pierwsza gie∏da Internationale Aktionswaren Messe odby∏a si´
w lutym br. i zgromadzi∏a 180 firm oraz ponad 4 tysiàce zwiedzajàcych.
Wielu wystawców potwierdzi∏o udzia∏ w imprezie wrzeÊniowej i opowiedzia∏o si´ za kontynuowaniem tego rodzaju imprezy.
WrzeÊniowa gie∏da odb´dzie si´ w dniach 28–30 wrzeÊnia na powi´kszonym do 25 tys. m kw. obszarze targów hanowerskich. Oferta
adresowana jest do sieci detalicznych, sklepów dyskontowych, domów
towarowych i supermarketów.
(dw)
Âwiat obróbki metali
Deutsche Messe AG czyli Targi Hanowerskie zapraszajà od 14 do
21 wrzeÊnia br. na EMO 2005 – Mi´dzynarodowe Targi Technik Produkcji, najwi´kszà na Êwiecie imprez´ wystawienniczà poÊwieconà tej
dziedzinie przemys∏u. Organizatorzy spodziewajà si´ ok. 1930 wystawców (60 proc. spoza Niemiec) z 38 krajów. Powierzchnia wystawiennicza si´gnie 160 tys. m kw. W imprezie weêmie udzia∏ 9 wystawców
z Polski (firmy: Huta Baildon, Bartosz Gwimet, Bison-Bial, Dàbrowska, Famot, Fanar, Pafana, Promotech, Âciskpol) – zamówili 332 m kw.
powierzchni wystawienniczej. Niemcy sà liczàcym si´ odbiorcà naszych obrabiarek – w 2004 r. wyeksportowaliÊmy je za 36 mln euro).
Zdaniem ekspertów termin tych targów przypada na czas koniunktury przemys∏u obrabiarek na Êwiecie. W 2004 r. produkcja obrabiarek
w globalnej skali wzros∏a w stosunku do roku poprzedniego o 12 proc.
i jej wartoÊç osiàgn´∏a 36 mld euro. Wspó∏organizatorem EMO 2005
jest Zrzeszenie Niemieckich Fabryk Obrabiarek. Targi organizowane
sà przemiennie – co dwa lata w Hanowerze i co szeÊç w Mediolanie.
Ustalono, i˝ w tym roku i latach 2007, 2011 i 2013 odb´dà si´ Hano-
Gazeta Targowa 5
Wydarzenia – Êwiat
werze a w roku 2009 i 2015 w Mediolanie. Szefowie Deutsche Messe
AG, Hannover twierdzà, i˝ „2005 jest rokiem najwi´kszego programu
wystawienniczego w historii koncernu”.
A.U.
Lipsk
Na budow´
Bran˝owe Targi Budownictwa – baufach i jednoczeÊnie si´ odbywajàce Bran˝owe Targi Wykoƒczenia Wn´trz i Obróbki Drewna – innbau otworzà sezon wystawienniczy roku 2006 w Lipsku. Imprezy trwaç
b´dà od 1 do 4 lutego (poprzednio te imprezy odbywajàce si´ w dwuletnim cyklu by∏y organizowane jesienià).
W ramach targów zostanà zorganizowane m.in. Dni Narodowe Polski, Czech i Rosji, a tak˝e gie∏da kooperacji „Dni Zakupów” i spotkania przedsi´biorców. Przysz∏oroczne targi innbau znacznie wi´cej
miejsca, ni˝ w edycjach poprzednich, poÊwiecà sposobom wykaƒczania wn´trz, technikom monta˝u i budowy, oprogramowaniu i sprz´towi komputerowemu oraz ochronie Êrodowiska.
Zarówno na baufach jak i innbau pojawià si´ Polskie Stoiska Narodowe, przygotowane we wspó∏pracy Targów Lipskich z Polsko-Niemieckà Izbà Przemys∏owo-Handlowà, Polskà Izbà Przemys∏owo-Handlowà Budownictwa i Zwiàzkiem Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „Polskie okna i drzwi”. Polskich wystawców b´dzie ponad
dwudziestu. W trakcie trwania Dnia Polski b´dzie omawiana kwestia
certyfikacji materia∏ów i elementów budowlanych wymaganej na rynku niemieckim i unijnym. To wa˝ne, gdy˝ polski eksport materia∏ów
budowlanych na rynek niemiecki jest du˝y (np. jego wartoÊç w 2004 r.,
w przypadku okien i drzwi z PCV wynios∏a 15,4 mln euro, drewnianych
– 34,9 mln, konstrukcji stalowych i ˝elaznych – 178,6 mln). Niemcy sà
nadal wielkim rynkiem budowlanym – poziom inwestycji w tej bran˝y
si´gnà∏ w ub.r. 205,5 mld euro. W opinii niemieckich inwestorów budowlanych nasze wyroby cechuje dobra jakoÊç i korzystna cena. Tote˝,
ich zdaniem, producenci polscy majà ogromnà szans´ na umocnienie
i rozszerzenie swej pozycji w Niemczech.
A.U.
Londyn
Od absyntu do whisky – srebrne wesele
W Londynie zapachnia∏o alkoholem. Nic dziwnego, ˝e ponad 19 tysi´cy osób przyby∏o na jubileuszowe 25 Mi´dzynarodowe Targi Wina
i Spirytualiów (London International Wine & Spirits Fairs) odbywajàce si´ na terenie targowo-konferencyjnym „Excel”. 25% z nich stanowili goÊcie zagraniczni. 1200 wystawców z ca∏ego Êwiata zaprezentowa∏o wszelkie mo˝liwe napoje alkoholowe od win po wysokoprocentowe wódki. W´drujàc od stoiska do stoiska mo˝na by∏o degustowaç
francuskie beaujolais, wina koszerne, brandy, gin, wermut i calvados.
Dyrektor programowy londyƒskich targów James Murray skomentowa∏ imprez´ s∏owami: Tegoroczne LIWSF potwierdzi∏y swojà pozycj´ w czo∏ówce na rynku napojów alkoholowych. Nasza prezentacja
okaza∏a si´ atrakcyjnà ofertà dla przyby∏ych goÊci.
Dyrektor The Wine Institute of California John McLaren powiedzia∏ reporterowi Magazynu Handlowiec: Jako cz´Êç naszej mi´dzynarodowej strategii marketingowej budowy kalifornijskiej marki, targi w Londynie sà wa˝nym i niezb´dnym elementem gry. OdbyliÊmy
wiele efektywnych spotkaƒ.
Phil Smith z The Welsh Whisky Company wyrazi∏ przekonanie, ˝e
by∏ to dobry biznes. SpotkaliÊmy wiele firm zainteresowanych zakupami. NawiàzaliÊmy wiele kontaktów na rynku krajowym i zagranicznym.
Nast´pne targi spirytualiów odb´dà si´ w Londynie w dniach 16–18
maja 2006. Cena za m2 stoiska kosztowa∏a w tym roku 294 GBP +
17,5% VAT.
(dw)
W ofensywie
Po czterech latach przerwy w przysz∏ym roku do Londynu ma powróciç presti˝owy salon samochodowy – International Motor Show.
Jego powrót zapowiada centrum targowe ExCel. Dyrektor zarzàdzajàcy Kevin Murphy twierdzi, ˝e b´dà to znów najwi´ksze targi w An-
6 Gazeta Targowa
glii. Salon otrzyma przy wspó∏pracy w dwoma firmami z bran˝y show
nowà opraw´. B´dà wieczorne koncerty, kino drive-in, tor przeszkód
dla wozów 4x4, arena live action i pokazy ∏odzi motorowych. Poparcie
dla idei nap∏yn´∏o ze strony stowarzyszenia producentów samochodów. Burmistrz Londynu przewiduje zorganizowanie dodatkowych
imprez w mieÊcie.
W ub. roku w centrum ExCel otwarto nowà sal´ konferencyjnà, która mieÊci 1200 uczestników. Powsta∏a kosztem 3 mln funtów. Posiada
zaplecze restauracyjne, recepcj´, baz i pe∏en serwis audiowizualny. Centrum ExCel powsta∏o nak∏adem 300 mln funtów. Od momentu otwarcia w 200 roku odby∏o si´ tu ponad tysiàc imprez, a udzia∏ w nich wzi´∏o ponad 2,5 mln osób. G∏ówne imprezy to World Travel Markt, International Wine & Spirit Fair, Hotelympia, Toy Fair, International Food
& Drink Exhibition. Sk∏ada si´ z dwóch hal targowych, hali imprezowej,
sali konferencyjnej i 50 mniejszych sal. ¸àcznie targi zajmujà powierzchni´ 90 tys. m kw. Na parkingu mieÊci si´ 4000 samochodów.
ExCel mieÊci si´ na obszarze portowym Londynu naprzeciw Royal
Victoria Dock. Nieopodal znajduje si´ lotnisko, stacja metra i kolei.
Dojazd metrem do City zajmuje 3 minuty. SzeÊç hoteli rezerwuje 1200
pokoi.
Projekt narodzi∏ si´ w 1988, kiedy to stowarzyszenie organizatorów
targów zaproponowa∏o zaprojektowanie nowego terenu targowego
w pobli˝u autostrady M25. Punktem zwrotnym okaza∏ si´ moment,
kiedy Royal Victoria Dock zaoferowa∏y 100 akrów po∏o˝one niedaleko drogi M25. Doki zosta∏y otwarte w 1855 przez ksi´cia Alberta. Tu
powsta∏y pierwsze parowce, u˝yto hydraulicznych dêwigów. Stàd wysy∏ano statki po tytoƒ, wo∏owin´, cytrusy i banany. Doki zamkni´to
ostatecznie w 1981. Konteneryzacja ˝eglugi ograniczy∏a niebiednà powierzchni´.
ExCel jest publiczna kompanià z udzia∏em prywatnych akcjonariuszy. 75% akcji nale˝y do konsorcjum malezyjskiego, 25% do brytyjskich instytucji finansowych.
(dw)
Kijów
PLASTUKRAINA i ROAD ENGINEERING
Targi Kielce sà pierwszym polskim oÊrodkiem wystawienniczym,
który zdecydowa∏ si´ na organizacj´ zagranicznych edycji swoich wystaw. W ubieg∏ym roku w Kijowie debiutowa∏y targi
PLASTUKRAINA. W tym roku kieleckie targi organizujà drugà edycj´ tej wystawy, a tak˝e poszerzajà swojà ofert´ na ukraiƒskim rynku
o kolejne targi – ROAD ENGINEERING.
PLASTUKRAINA to wschodnioeuropejska edycja kieleckiego
PLASTPOL-u, jednych z najwi´kszych w Europie targów bran˝y tworzyw sztucznych, cieszàcych si´ uznaniem wÊród najwi´kszych Êwiatowych producentów tworzyw sztucznych. Ubieg∏oroczne targi
PLASTUKRAINA – mimo i˝ organizowane po raz pierwszy – przyciàgn´∏y 113 wystawców z 12 krajów. Ca∏a ekspozycja zajmowa∏a ponad 2000 m2, a zwiedzi∏o jà oko∏o 1,5 tysiàca specjalistów z bran˝y
przetwórstwa tworzyw sztucznych. Tegoroczna edycja, która zostanie
zorganizowana w Kijowie, w dniach 25–27 paêdziernika, b´dzie wi´ksza zarówno pod wzgl´dem powierzchni, jak i liczby wystawców. W pawilonach International Exhibition Center zaprezentowane zostanà
m.in. maszyny i urzàdzenia do przetwórstwa tworzyw, formy i narz´dzia wykorzystywane w bran˝y, tworzywa sztuczne, komponenty, opakowania. Podobnie jak w ubieg∏ym roku podczas targów zaplanowano
blok konferencji i seminariów towarzyszàcych.
Sukces pierwszych eksportowych targów zach´ci∏ kielecki oÊrodek
wystawienniczy do organizowania w Kijowie kolejnych wystaw. W tym
roku oprócz PLASTUKRAINY Targi Kielce organizujà po raz pierwszy Mi´dzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Infrastruktury
oraz Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych ROAD
ENGINEERING. Jest to zagraniczna mutacja najwi´kszej imprezy
targowej sektora drogownictwa w Polsce organizowanej przez Targi
Kielce – Mi´dzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego
AUTOSTRADA-POLSKA (ostatnia edycja przyciàgn´∏a 621 firm
z 21 krajów). Podczas pierwszego ROAD ENGINEERING wystawcy
zaprezentujà m.in. sprz´t i materia∏y do budowy dróg i mostów, oznakowanie drogowe oraz ca∏y szereg maszyn i sprz´tu zwiàzanego z budowà i organizacjà infrastruktury drogowej.
(r)
S
Wydawca
World Trade Center Poznaƒ
ul. Bukowska 12, 60-810 Poznaƒ
tel. 061/866 10 50, fax 061/866 61 34
e-mail: [email protected]
www.wtc-poznan.com.pl
Prezes Zarzàdu
Pawe∏ Burczyk
Redakcja
ul. Bukowska 12, 60-810 Poznaƒ
tel. 061/865 38 89, fax 061/866 61 34
e-mail: [email protected]
Redaktor naczelny
S∏awomir Erkiert
Wspó∏pracownicy
Micha∏ Gajdziƒski
Jaros∏aw Krykwiƒski
Jerzy Mazur (¸ódê)
Andrzej Uznaƒski (Warszawa)
Reklama
tel. 061/865 38 89, fax 061/866 61 34
e-mail: [email protected]
Fotografia na ok∏adce
MTP, Tomasz Ciesielski
Druk
Colgraf Poznaƒ
DTP
Studio Wizualizacji GRAPHit
tel. 061/856 00 39, fax 061/851 83 62
e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca materia∏ów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadsy∏anych tekstów oraz nie odpowiada za treÊç reklam i og∏oszeƒ. Przedruki z Gazety Targowej dozwolone sà pod
warunkiem podania êród∏a.
P
S
T
R
E
Â
C
I
Wydarzenia – kraj ..................................................................................................................................................... 4
Wydarzenia – Êwiat ................................................................................................................................................. 5
Na koƒcu strony ......................................................................................................................................................... 7
Targi
Dobre perspektywy dla targów ............................................................................................................ 10
Kreacja kontaktów biznesowych ........................................................................................................ 13
Polagra Food jak zwykle rekordowa ............................................................................................. 15
W Êcis∏ej czo∏ówce .............................................................................................................................................. 18
Poradnik wystawcy cz. VIII ........................................................................................................................ 21
Targi przysz∏oÊci ..................................................................................................................................................... 28
Nowy image ................................................................................................................................................................. 34
Gospodarka
W s∏u˝bie small businessu ........................................................................................................................ 14
Przede wszystkim gospodarka ............................................................................................................ 32
Konferencje i kongresy
Nie ma dla nas rzeczy niemo˝liwych ............................................................................................ 30
Ostra konkurencja ................................................................................................................................................ 40
Targi na Êwiecie
W nowej formule ..................................................................................................................................................... 26
Hungexpo ....................................................................................................................................................................... 28
Auto show ....................................................................................................................................................................... 29
Wspomnienie
Przynosi∏ wiadra ryb…
....................................................................................................................................
20
World Trade Center Poznaƒ
Wydarzenia ................................................................................................................................................................... 38
Klub WTC Poznaƒ ................................................................................................................................................. 39
Wizytownik GT
.........................................................................................................................
38
.........................................................................................................................................................
41
W cieniu iglicy
Zgrzyt decybeli
Na koƒcu strony…
O
I
statnio, jeden znajomy wystawca powiedzia∏
mi, ˝e wyraênie poprawi∏a si´ jakoÊç i kultura
obs∏ugi targowej, co uwa˝a za niezwykle pozytywny sygna∏ dla potencjalnych klientów firm targowych w Polsce. Potwierdzeniem jego zdania mo˝e byç
najnowszy raport Pentora – Poznaƒ dotyczàcy opinii polskich
wystawców nt. targów w Polsce, Europie i na Êwiecie. Prawie
70 procent wystawców badanych przez Pentora – Poznaƒ
twierdzi, ze nie ma ˝adnych problemów z organizatorami. Organizatorzy maksymalnie sprofesjonalizowali swoje dzia∏ania,
poprawili standardy obiektów targowych, usun´li istniejàce
dotàd przeszkody, modyfikujà swoje produkty tak, aby w najpe∏niejszy sposób odpowiada∏y one wspó∏czesnym potrzebom
rynkowym.
Wed∏ug raportu wizerunek organizatorów targów jest coraz
lepszy, a rynek targowy bardziej perspektywiczny, co nie oznacza, ˝e nale˝y on do ∏atwych. Fakt, i˝ w 2005 r. tylko firmy nale˝àce do Polskiej Korporacji Targowej zaplanowa∏y organizacj´ ok. 220 targów mo˝e Êwiadczyç o powracajàcej sile i potencjale krajowego przemys∏u wystawienniczego. Dodatkowym
plusem jest informacja, ˝e do tej pory zdecydowana
wi´kszoÊç z zaplanowanych wydarzeƒ targowych zosta∏a zrealizowana i to na niez∏ym poziomie.
Z drugiej strony mo˝na zauwa˝yç coraz bardziej
profesjonalne przygotowanie wystawców do uczestnictwa w targach. Firmy ju˝ wiedzà, i˝ targi to inwestycja marketingowa, ˝e targi oszcz´dzajà czas i pieniàdze poniewa˝ w jednym miejscu i czasie gromadzà dostawców i odbiorców (spotkania face to face). W zwiàzku z tym
odpowiednie wykorzystanie tego instrumentu mo˝e okazaç si´
sukcesem.
Raport Pentora – Poznaƒ potwierdza jeszcze jednà wa˝na
tez´ , i˝ targi zmieniajà swoje oblicze. Dokonuje si´ wi´c swoista reaktywacja targów. Dzisiaj targi to pewnego rodzaju platforma dla bezpoÊredniej i osobistej, transparentnej i interaktywnej komunikacji marketingowej. ¸àcznie z dodatkowymi
wartoÊciami (Targi Plus m.in. matchmaking, prasa bran˝owa,
profesjonalna publicznoÊç, messe planner, internetowy katalog wystawców) wystawca otrzymuje komplementarne narz´dzie o pot´˝nej sile marketingowej. Warto wi´c z tej si∏y skorzystaç.
Gazeta Targowa 7
Nowe badania PENTORA – Poznaƒ: targi zmieniajà swój wizerunek
Dobre perspektywy dla
Po 5 latach Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor – Poznaƒ powtórzy∏, na zlecenie Polskiej Korporacji
Targowej, badanie opinii polskich wystawców w sprawie targów w Polsce, Europie i na Êwiecie. Uczestników targów pytano, jakie sà ich plany targowe, w jakich targach i kiedy chcà braç udzia∏, jakie sà ich
bud˝ety targowe, a zw∏aszcza – jak oceniajà skutecznoÊç targów w porównaniu z innymi instrumentami marketingowego wspierania sprzeda˝y. Porównanie pierwszych w Polsce, pionierskich badaƒ z roku 2000 i ostatnich z czerwca tego roku dostarcza wiele intrygujàcych danych nie tylko o targach, ale
o kondycji polskiej przedsi´biorczoÊci i gospodarce w ogóle.
N
ie ulega wàtpliwoÊci, ˝e planowanie udzia∏u w targach, szczególnie na najbli˝sze lata, jest najlepszym wskaênikiem optymizmu polskich przedsi´biorców.
Struktura i geografia wystawców
Z raportu wynika, ˝e w ciàgu ostatnich pi´ciu lat zmieni∏a si´ struktura wystawców i geografia targowej aktywnoÊci. Region wybitnie dotàd targowy, jak Êrodkowa
Polska, skàd w 2000 roku pochodzi∏a trzecia cz´Êç wystawców – 32,2%, stanowi dziÊ 22,7% wszystkich wystawców w kraju. Swojà aktywnoÊç targowà zdecydowanie wzmocnili przedsi´biorcy z Polski zachodniej,
po∏udniowej i po∏udniowo – wschodniej, których na targach jest dziÊ najwi´cej, bo a˝ 53,7%. Targowa mapa
Polski pokrywa si´ tu ze wzrastajàca aktywnoÊcià gospodarczà i inwestycyjnà tych regionów.
Zdecydowanie roÊnie zainteresowanie targami ma∏ych i Êrednich firm, zw∏aszcza tych, które majà obroty
poni˝ej 1 mln PLN rocznie. Jest to zjawisko nowe i znaczàce, bo jest to wzrost prawie 10-cio procentowy. Ubywa natomiast firm o obrotach od 5–25 mln PLN,
a zw∏aszcza od 25–100 mln PLN. Jest to spadek bardziej
widoczny w statystyce, ni˝ na targach, bo odpowiednio
o 2,6% i 2,7%, ale nie jest bez wp∏ywu na ogólnà frekwencj´ targowà. Za to coraz liczniej pojawiajà si´ przemys∏owi giganci, których obroty roczne przekraczajà
100 mln z∏otych.
Najch´tniej uczestniczà w targach firmy produkcyjne,
które stanowià 36,7% wszystkich wystawców oraz us∏ugowe – 29% i jest ich o 10% wi´cej ni˝ w 1999 roku.
WÊród wystawców mniej jest firm typowo handlowych,
o 6%, ale w tej bran˝y nastàpi∏a zmiana ról: coraz wi´cej handlowców uczestniczy w targach jako profesjonalni zwiedzajàcy, czyli klienci.
Najbardziej znaczàce zmiany nastàpi∏y w preferencjach wystawców. Pi´ç lat temu najpopularniejszymi
bran˝ami targowymi by∏y targi budowlane, w których
bra∏o udzia∏ a˝ 31,2% badanych wystawców; w targach
rolno-spo˝ywczych uczestniczy∏o 12,8%; kosmetycz-
10 Gazeta Targowa
nych i mody – 7,8% oraz w motoryzacyjnych(6,8%), turystycznych (6,4%); energetycznych, ekologicznych
i informatyczno-telekomunikacyjnych (po 6%). W sumie
wystawcy wskazali 12 bran˝, które wyczerpywa∏y ich
potrzeby marketingowe i handlowe. W tym roku wystawcy wskazali ponad 50 bran˝ targowych, w których
uczestniczà lub planujà wziàç udzia∏. Ta dywersyfikacja
bran˝ targowych oznacza dalszà specjalizacj´ tematów
targowych stosownie do zmieniajàcej si´ gospodarki
i potrzeb wystawców.
W targach uczestniczymy mniej
licznie, ale bardziej profesjonalnie
Zmieniajà si´ przes∏anki udzia∏u w targach: w latach
1999 i 2000 wystawców by∏o wi´cej, ale podczas badaƒ
okazywa∏o si´, ˝e spora cz´Êç wystawców nie do koƒca potrafi∏a nazwaç swoje cele targowe. Udzia∏ w targach mia∏ charakter intuicyjny, ˝ywio∏owy wr´cz, poniewa˝ targi traktowano jako miejsce sprzeda˝y. „Trudno
na targach nie bywaç” – mówiono najcz´Êciej i z rozmachem planowano udzia∏y w latach 2001 i 2002. Przed∏u˝ajàcy si´ kryzys gospodarczy skutecznie niszczy∏ targowy optymizm. Odk∏adana z roku na rok obecnoÊç na
targach – cz´sto nie zosta∏a zrealizowana. I tak ustali∏
si´ ni˝szy ni˝ pi´ç lat temu wskaênik udzia∏u w targach.
W latach 1999 i 2000 Êrednio uczestniczono w targach
2,76 i 2,71 razy; w 2004 roku wskaênik ten wynosi∏ 2,12.
Spadek liczby wystawców jest przede wszystkim
skutkiem kryzysu gospodarczego, który w pierwszej kolejnoÊci spowodowa∏ okrojenie bud˝etów marketingowych firm. DziÊ wi´kszoÊç wystawców wierzy w dobrà
przysz∏oÊç targów, ale podkreÊla jednoczeÊnie, ˝e
udzia∏ w targach wymaga profesjonalnego przygotowania si´. Plany uczestnictwa na lata 2006 i 2007 zak∏adajà zwi´kszajàcà si´ frekwencj´ wystawców na targach.
Tymczasem w 2000 roku w firmach bioràcych udzia∏
w targach by∏o wi´cej specjalnych dzia∏ów, zespo∏ów
i osób s∏u˝bowo zajmujàcych si´ targami, ni˝ dziÊ. Pi´ç
lat temu dwie trzecie wystawców posiada∏o wyspecjalizowane zespo∏y targowe; w 2005 roku 42,3% wystaw-
TARGÓW
ców nie ma ani wydzia∏ów targowych, ani specjalistów
od marketingu targowego. Dzisiejsi wystawcy znacznie
rzadziej korzystajà te˝ z us∏ug firm specjalistycznych:
w 2000 roku korzysta∏o z takich us∏ug 18% wystawców,
dziÊ 8,3%. Prawie po∏owa wystawców (46,7%) wykonuje stoiska we w∏asnym zakresie lub powierza budow´
swojej ekspozycji organizatorowi targów. Jest to widoczne dziedzictwo po czasach kryzysu, kiedy liczono
si´ z ka˝dym groszem, bo wa˝niejsze od urody stoiska
by∏o uczestniczenie w targach w ogóle. DziÊ marketingowcy przekonujà, ˝e „stoisko te˝ sprzedaje”, a organizatorzy targów ∏àcznie z Polskà Korporacjà Targowà organizujà wiele konkursów na stoiska targowe o wybitnych walorach marketingowych. Laureatów jest coraz
wi´cej, a targi stajà si´ atrakcyjniejszym wydarzeniem
marketingowym.
Ewolucja targów
Kryzys gospodarczy, który dotknà∏ w równym stopniu
ca∏y europejski rynek targowy, spowodowa∏ przede
wszystkim spadek liczby wystawców. To by∏ pierwszy
impuls, ˝e organizatorzy targów, zw∏aszcza w Polsce,
rozpocz´li gruntowne studia nad kondycjà i przysz∏oÊcià targów. I tu okaza∏o si´, ˝e targi ujawni∏y wyjàtkowà zdolnoÊç do strategicznej regeneracji. Wr´cz zrewitalizowa∏y si´. Przede wszystkim zdecydowanie poprawi∏y si´ relacje z wystawcami i zwiedzajàcymi. Polscy
organizatorzy targów, dzia∏ajàc przez Polskà Korporacj´ Targowà, w∏àczyli si´ do ogólnoeuropejskiej akcji na
rzecz edukacji targowej oraz badaƒ nad skutecznoÊcià
udzia∏u w targach. Powsta∏o pierwsze studium targowe
przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz „Forum
MyÊli Targowej”, skupiajàce wybitnych przedstawicieli
najwa˝niejszych oÊrodków akademickich w Polsce. Za
spraw´ najwa˝niejszà uznano rozwiàzanie problemu
„zwrotu z inwestycji w targi”, czyli opracowanie tzw. kalkulatora targowego. Min´∏y bowiem czasy, kiedy udzia∏
w targach postrzegano jako koszty. Targi to inwestycja
marketingowa. Dlatego targi oferujà ju˝ nowà jakoÊç
w systemie komunikacji marketingowej przedsi´biorstwa, kierujàc si´ rosnàcym znaczeniem marketingu
prze˝yç i wymiany wartoÊci. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e
wspó∏czesne targi zmieniajà swojà definicj´: w czasach
rozwoju technologii informacyjnych i w epoce globalizacji procesów gospodarczych – zwracajà uwag´ na
znaczenie kontaktów bezpoÊrednich i relacje partnerskie jako podstaw´ przysz∏oÊci biznesu, zgodnie z zasadami marketingu relacyjnego. Dzisiejsi marketerzy sà
zgodni, ˝e tylko w ten sposób mo˝na coraz lepiej budowaç trwa∏e relacje ze swoimi klientami. Jest to jeszcze
zjawisko nowe i na tym etapie trudne do opisania metodami statystycznymi. Dotyczy to równie˝ tegorocznego
raportu PENTORA.
Targi w opinii wystawców
Przede wszystkim zdecydowana wi´kszoÊç wystawców potwierdza, ˝e targi sà nadal jednym z najbardziej
u˝ytecznych instrumentów marketingowych, chocia˝
Internet ma istotny wp∏yw na wiele tradycyjnych funkcji
targów. Z pewnoÊcià Internet targów nie zast´puje,
wbrew potocznej opinii, ani nie
jest ich alternatywà, ale – jak wykazujà badania – staje si´ on coraz bardziej kompatybilny i komplementarny wobec targów. Okazuje si´, ˝e prawie po∏owa
badanych (47,7%) szuka informacji o targach w∏aÊnie w Internecie,
wspierajàc si´ e-mailami; 39%
wystawców uzyskuje informacje
bezpoÊrednio od organizatorów.
Wed∏ug raportu wizerunek organizatorów targów jest coraz
lepszy, a rynek targowy bardziej
perspektywiczny, co nie oznacza,
˝e nale˝y on do ∏atwych. Gwarantem stabilnoÊci i solidnoÊci polskiego rynku targowego jest, ˝e
spoÊród 19 organizatorów targów, cz∏onków Polskiej KorporaGazeta Targowa 11
Nowe badania PENTORA – Poznaƒ: targi zmieniajà swój wizerunek
cji Targowej, 17 ma ju˝ minimum
dziesi´cioletni sta˝ na rynku targowym (Mi´dzynarodowe Targi
Poznaƒskie majà ju˝ ponad
osiemdziesi´cioletni), a pozosta∏ych
dwóch
organizatorów
w przysz∏ym roku obchodziç b´dzie
swoje
dziesi´ciolecia.
I w istocie dok∏adnie tyle lat ma
polski rynek targowy. Cz∏onkowie
Korporacji organizujà w tym roku
ponad 220 imprez targowych, co
jest liczbà imponujàcà jak na naszà gospodark´.
Prawie wszyscy badani zwracajà uwag´, ˝e przede wszystkim
poprawi∏a si´ jakoÊç i kultura obs∏ugi targowej. Organizatorzy
maksymalnie sprofesjonalizowali
swoje dzia∏ania, poprawili standardy obiektów targowych, usun´li istniejàce dotàd
przeszkody. Na przyk∏ad: najwi´kszy ból targowy – komunikacja wokó∏ targów – przesta∏ boleç. Wyraênie poprawi∏y si´ relacje wystawców z organizatorami targów.
Prawie 70% wystawców oÊwiadcza, ˝e nie ma ˝adnych
problemów z organizatorami. OczywiÊcie, poza oczekiwanym zmniejszeniem kosztów targowych, co postuluje po∏owa badanych.
Z obszernego raportu Pentora dwa wnioski wydajà
si´ byç najbardziej widoczne: w opinii wystawców targi
zmieniajà swój wizerunek i coraz bardziej postrzegane
sà jako arena marketingu bezpoÊredniego, czyli „targi
sà okazjà do dyskusji z profesjonalistami z bran˝y
o w∏asnych problemach i nowych trendach” oraz ˝e
„targi majà znaczàcy wp∏yw na decyzje o dokonywaniu
zakupów; wi´kszy ni˝ pi´ç lat temu”.
W tym roku ponad po∏owa wystawców (51%) zgadza
si´, ˝e targi oszcz´dzajà czas i pieniàdze, poniewa˝
w jednym miejscu i czasie gromadzà dostawców i odbiorców. W 2000 roku by∏o o tym przekonanych 46,4%
badanych. Wystawcy sà bardziej przekonani, ˝e targi
dostarczajà aktualnych informacji o trendach i kierunkach rozwoju: w tym roku sàdzi tak 65,7% badanych,
pi´ç lat temu 46,9%. ˚e targi sà najlepszà okazjà do bezpoÊrednich spotkaƒ uwa˝a dziÊ 57,7%, w roku 2000 myÊla∏o tak zaledwie 30,0%. Targi majà znaczàcy wp∏yw na
decyzje o dokonaniu zakupów mówi 39,9% wystawców,
tymczasem pi´ç lat temu by∏o o tym przekonanych ledwie 28,4%. Funkcj´ informacyjnà targów podkreÊla
55,3%, a w 2000 roku zwróci∏o na to uwag´ 48,4%.
Planujàc udzia∏ w targach – wystawcy liczà na popraw´ koniunktury gospodarczej, a przynajmniej na jej stabilizacj´. Stàd plany na lata 2006 i 2007 sà bardziej optymistyczne. Zjawisko odk∏adanej frekwencji, „w targach
owszem, ale póêniej” poÊwiadcza brak poczucia stabilnoÊci i pewnoÊci gospodarowania.
Polacy kochajà targi, jak si´ cz´sto powtarza, ale coraz mniej na targi wydajà. Wydajà coraz mniej bo coraz
skromniejsze sà bud˝ety marketingowe firm. W latach
2003 –2004 bud˝ety marketingowe by∏y o 30% ni˝sze
ni˝ w latach 1999–2000. W roku 2000
Êrednie wydatki na udzia∏ w targach
wynios∏y prawie 50 tys. z∏, a cztery
lata póêniej 35 tys. z∏.
Jednorazowy Êredni wydatek na
udzia∏ w targach nie wystarcza na
ca∏ostronicowà reklam´ w popularnym czasopiÊmie, nie mówiàc ju˝
o telewizji. Wystawcy traktujà targi
jako jedno z narz´dzi marketingowych, coÊ w rodzaju substytutu reklamy, promocji lub alternatyw´
akwizycji. Dlatego na dziÊ i na lata
nast´pne zak∏ada si´, ˝e wydatki na
targi w bud˝etach marketingowych
pozostanà na sta∏ym poziomie. Nale˝y jednak za∏o˝yç, ˝e zmieniajàcy
si´ wizerunek targów zmieni wkrótce te proporcje.
Alojzy Kuca
12 Gazeta Targowa
Targi
Kreacja kontaktów
biznesowych
Organizatorzy targowi podsumowujà pierwsze pó∏rocze 2005 r. Wi´kszoÊç z nich zrealizowa∏a zapowiadane projekty, co dobrze Êwiadczy o ich konsekwencji w dzia∏aniu. W czo∏ówce rynku wystawienniczego zasadniczych zmian nie by∏o. Nie do pokonania jest w dalszym ciàgu Poznaƒ choç nienajgorzej radzà sobie Kielce, ¸ódê, Gdaƒsk i Warszawa.
W
yniki pierwszego pó∏rocza 2005
r. udowadniajà, ˝e targi w Poznaniu sà wcià˝ najlepszym forum osobistej komunikacji marketingowej, spotkaƒ typu face to face, skutecznym
narz´dziem
marketingu
bezpoÊredniego. Dowodem na to by∏y
m.in. Mi´dzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2005, które odwiedzi∏o
ponad 57 000 zwiedzajàcych a udzia∏
w targach wzi´∏o 1103 wystawców
(wzrost o 9 procent w porównaniu z poprzednià edycjà), z kolei Targi Mebli,
Akcesoriów i Wyposa˝enia Wn´trz
MEBLE 2005 wystawcy uznali za Êwietnà inwestycj´ w sprzeda˝, marketing
i promocj´ firmy i powi´kszyli swà ekspozycj´ Êrednio jednà dziesiàtà. Podobnie Mi´dzynarodowe Targi Maszyn i Narz´dzi do Obróbki Drewna DREMA
2005 – obecnoÊç ponad 300 wystawców,
wzrost powierzchni o 20 procent, wzrost
liczby premier rynkowych o 100 procent,
obecnoÊç liderów bran˝y, wystawy, konkursy, pokazy i seminaria udowodni∏o, i˝
DREMA 2005 by∏a nie tylko platformà
wymiany wiedzy i doÊwiadczeƒ, ale te˝
Êwi´tem ca∏ego przemys∏u drzewnego.
Tegoroczne targi czerwcowe w Poznaniu, zmodyfikowane wed∏ug potrzeb poszczególnych bran˝, wyst´pujàce pod
nazwà ITM Polska (Innowacje, Technologie, Maszyny) zwi´kszy∏y ekspozycj´
wystawców w stosunku do poprzedniej
edycji a˝ o 25 procent. ITM Polska 2005
wraz z odbywajàcymi si´ równolegle
Mi´dzynarodowymi Targami Ochrony
Pracy SAWO oraz Targami i Forum Zastosowaƒ Informatyki i Telekomunikacji
INFOSYSTEM 2005/Forum ICT zwiedzi∏o ponad 21 000 osób. Oznacza to
wzrost w stosunku do roku ubieg∏ego
o blisko 30 proc.
– Chcemy, aby nasze targi koncepcjà
odpowiada∏y wspó∏czesnym wymogom
wystawców i zwiedzajàcych. I tak tez
si´ dziej – twierdzi Bogus∏aw Zalewski, prezes zarzàdu Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich.
Wysoka
jakoÊç us∏ug
Filozofia dzia∏ania firmy, know-how, pracownicy profesjonalnie
przygotowani do swoich zadaƒ sà tymi
elementami, które wp∏ywajà na fakt, i˝ to
w∏aÊnie do Mi´dzynarodowych Targów
Poznaƒskich nale˝y ponad 50 procent
krajowego rynku wystawienniczego.
OtwartoÊç i elastycznoÊç w dzia∏aniu,
przemyÊlana modyfikacja programu wystawienniczego coraz
bardziej wyspecjalizowany
program wydarzeƒ towarzyszàcych targom
Êciàgajà do Poznania nie
dokoƒczenie na str. 31
– Celem strategicznym naszej firmy
jest organizacja najlepszych i najwi´kszych targów w Polsce klasyfikowanych w pierwszej 10. targów
europejskich – twierdzi Bogus∏aw
Zalewski, prezes zarzàdu Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich
Gospodarka
– Rozpocz´∏y si´ prace nad kolejnà tzw. perspektywà finansowà, czyli bud˝etem na lata 2007–2013. Mówi si´ przy tej okazji donios∏ym g∏osem o wspieraniu rozwoju innowacyjnoÊci jako jednego z naszych
priorytetów. Bez niej post´p i rozwój gospodarczy kraju nie jest mo˝liwy. W pewnej
mierze ju˝ jesteÊmy Agencjà InnowacyjnoÊci. – twierdzi Miros∏aw Marek, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci.
w Polsce i Unii Europejskiej, a tak˝e
o warunkach dost´pu do zamówieƒ publicznych i programów wspierajàcych
rozwój gospodarki; promowanie przedsi´biorców wdra˝ajàcych innowacje;
tworzenie bazy danych o ofercie ma∏ych
i Êrednich firm; organizowanie targów,
konferencji i innych przedsi´wzi´ç
umo˝liwiajàcych nawiàzanie kooperacji;
prowadzenie krajowego systemu us∏ug
(KSU) dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców; promowanie instytucji wspie-
na pewno, o ile spe∏ni pozosta∏e wymagane warunki.
– Stwierdzi∏ Pan niedawno, ˝e na 6,5
tys. wniosków inwestycyjnych, które
wp∏yn´∏y do PARP w pierwszej turze,
zweryfikowano pozytywnie ok. tysiàc.
Czy pozosta∏e odrzucono tylko z tego powodu, ˝e nie by∏y innowacyjne? Czy zatem uprawnione jest za∏o˝enie, i˝ znaczna cz´Êç polskich przedsi´biorców nie
docenia roli post´pu technicznego i technologicznego w rozwoju swoich firm?
– Nie podzielam go. Odsiew, rzeczywiÊcie du˝y, spowodowa∏o wiele przyczyn. Cz´Êç wniosków nie spe∏nia∏a wymogów formalnych. Inne mia∏y êle przygotowane biznesplany. Niekiedy te˝
wnioski przypomina∏y list´ planowanych
przez firm´ w najbli˝szym czasie zakupów, bàdê te˝ stanowi∏y kompilacj´ ró˝nych projektów zupe∏nie ze sobà niepowiàzanych. Otó˝ istniejà tacy przedsi´-
W s∏u˝bie SMALL
BUSINESSU
Rozmowa z Miros∏awem Markiem, prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci.
– Kierowana przez Pana agencja jako
paƒstwowa osoba prawna powsta∏a
z po∏àczenia trzech instytucji: Polskiej
Fundacji Promocji i Rozwoju Ma∏ych
i Ârednich Przedsi´biorstw, Agencji
Techniki i Technologii i Polskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego. JesteÊcie pot´˝nym narz´dziem s∏u˝àcym rozwojowi
ma∏ego i Êredniego biznesu, z zapewne
niema∏à listà zadaƒ. Prosz´ o wskazanie
tych najwa˝niejszych?
– RzeczywiÊcie wymienienie wszystkich zaj´∏oby bardzo wiele miejsca. Generalnie rzecz ujmujàc zajmujemy si´
rozwojem sektora MSP, eksportu i regionów a tak˝e wspieraniem wykorzystania
nowych technik i technologii oraz pomocà w tworzeniu nowych miejsc pracy,
przeciwdzia∏aniem bezrobociu. A zatem
pomagamy rozwijaç rodzimà przedsi´biorczoÊç poprzez m. in. Êwiadczenie
us∏ug doradczych sektorowi MSP na polu ubiegania si´ o pomoc publicznà; gromadzenie informacji dotyczàcych przepisów prawa o dzia∏alnoÊci gospodarczej
14 Gazeta Targowa
rajàcych rozwój przedsi´biorczoÊci,
w szczególnoÊci funduszy po˝yczkowych
i por´czeniowych; Êwiadczenie organom
administracji rzàdowej i jednostkom samorzàdu terytorialnego oraz innym
podmiotom us∏ug eksperckich dotyczàcych pozyskiwania Êrodków finansowych
z Unii Europejskiej.
– Wymieni∏ Pan kwesti´ wdra˝ania
innowacyjnoÊci. W jakiej mierze PARP
wspiera ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa, które w swym rozwoju stawiajà na
innowacyjnoÊç i nowe technologie?
– To jedno z naszych najwa˝niejszych
zadaƒ. W zasadzie staramy si´ finansowaç tylko te przedsi´biorstwa, które majà charakter innowacyjny. Zilustruj´ to
przyk∏adem: przedsi´biorca, który zwróci si´ do nas o pomoc w sfinansowaniu
wymiany starej maszyny na takà samà,
ale nowà, zostanie za∏atwiony odmownie. JeÊli jednak t´ starà zamierza zastàpiç nowoczeÊniejszà, usprawniajàcà proces produkcji lub podnoszàcà jakoÊç wyrobów – to co innego. Dotacj´ otrzyma
biorcy, którzy wiedzàc, ˝e PARP
dysponuje pieni´dzmi na wspieranie inwestycji, dzia∏ajà na zasadzie: kupi´ sobie maszyn´ i b´dzie fajnie. Bez zastanowienia si´ nad tym, czy jest ona rzeczywiÊcie niezb´dna i czy dzi´ki niej coÊ si´
w firmie poprawi. A tak naprawd´ przy
weryfikacji wniosków najwa˝niejsze jest
w∏aÊnie to, w jakim stopniu przedsi´wzi´cie, którego dotyczy wniosek, przyczyni si´ do rozwoju firmy, do jej unowoczeÊnienia. S∏owem oczekujemy przekonywujàcych uzasadnieƒ informujàcych,
na przyk∏ad o tym, o ile zwi´kszà si´
przychody firmy lub zmalejà koszty produkcji, czy poprawi si´ jakoÊç i konkurencyjnoÊç wyrobów, ile przyb´dzie nowych miejsc pracy. Inaczej mówiàc, interesujà
nas
efekty
wynikajàce
z inwestycji, a nie szczegó∏owy opis jej
samej. Bez najmniejszych szans sà zatem
ci, którzy przychodzà do PARP, ˝eby dostaç jakieÊ Êrodki, ale na pytanie na co
dokoƒczenie na str. 41
Targi miesiàca
POLAGRA FOOD jak zwykle rekordowa
Tegoroczna Polagra Food znów rekordowa. Wed∏ug organizatora – Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich liczba ekspozycji si´gnie 1300, a liczb´ zwiedzajàcych szacuje si´ na 45 tysi´cy.
S
woja obecnoÊç na wrzeÊniowych
targach Polagra Food 2005 w Poznaniu potwierdzili liderzy bran˝y
spo˝ywczej. Podczas targów, podkreÊlonych zostanie 6 sektorów, a z∏o˝à si´ na
nie: Salon Wyrobów Spo˝ywczych, Salon Maszyn i Urzàdzeƒ dla Przetwórstwa Spo˝ywczego, Salon Dodatków dla
Przetwórstwa Spo˝ywczego, Salon Maszyn i Urzàdzeƒ dla Gastronomii, Salon
Ch∏odnictwa oraz Salon Franchisingu
i Wyposa˝enia Sklepów.
SpoÊród najbardziej znanych elementów targów odb´dà si´ równie˝ m.in. Forum Ch∏odnictwa, Krajowy Szczyt Mleczarski, Forum Piekarstwa oraz Forum
Cukiernictwa.
Bardzo wa˝nà sprawà dla organizatorów sta∏o si´ tak˝e wzbogacenie oferty
wystawców szeregiem konferencji,
warsztatów i seminariów. Informacje
zdobyte podczas prezentacji z zakresu
szeroko rozumianego przetwórstwa spo˝ywczego i handlu, pozwolajà wzbogaciç
wiedz´ przedstawicieli sektora, a w perspektywie mogà prze∏o˝yç si´ na wymierne korzyÊci dla ich przedsi´biorstw.
W czasie Polagry Food wystawcy i zwiedzajàcy mogà tak˝e uczestniczyç w niezwykle popularnym wydarzeniu, towarzyszàcym bogatej ekspozycji targów. Mowa
oczywiÊcie o Konsumenckich Testach
Produktów. Podczas testów, bezp∏atnej
ocenie konsumentów poddawane sà produkty, zg∏oszone przez wystawców targów. Wyniki badaƒ sà bezcennym êród∏em informacji, pozwalajàcych producentom na odpowiednià reakcj´ –
w zale˝noÊci od opinii potencjalnych
klientów. Testy te cieszà si´ ogromnym zainteresowaniem potencjalnych klientów,
zwiedzajàcych targi, gdy˝ dajà mo˝liwoÊç
spróbowania ka˝dego z produktów i wyra˝enia swojej opinii na jego temat.
Warto równie˝ zwróciç uwag´ na bogatà ofert´ regionalnych wyrobów spo˝ywczych (w tym wyrobów mi´snych).
Tym razem zobaczyç b´dzie mo˝na a˝ 19
pawilonów narodowych, gdzie swoje narodowe ekspozycje zaprezentujà m.in.:
Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Grecja, Litwa, Niemcy, Portugalia, Turcja,
a tak˝e tak egzotyczne kraje jak Armenia
i Brazylia czy Sri Lanka. W Pawilonach
Niemiec i Francji, oprócz regionalnych
produktów, zobaczyç b´dzie mo˝na równie˝ bogatà ofert´ maszyn i technologii
dla przetwórstwa spo˝ywczego.
Niw wi´c dziwnego, ˝e Polagra Food
cieszy si´ ogromny powodzeniem wÊród
zwiedzajàcych. Kolorowe i smaczne targi co roku odwiedza ogromna liczba goÊci. W tym roku szacuje si´, i˝ Polagr´
Food odwiedzi oko∏o 45 tysi´cy zwiedzajàcych.
(r)
Czeska grupa produkcyjna
AROCO-AROMA PRAHA a.s.
ZIDOVICE 64, 411 83 HROBCE
tel. +420 416809220, fax +420 416809219
e-mail: [email protected]
Przedstawiciel Handlowy w Polsce
TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå
PHU BARTEX
Rok powstania: 1953
20-325 Lublin, Droga M´czenników Majdanka 55
tel./fax +48 81 744 51 71, e-mail: [email protected]
Zapraszamy
do odwiedzenia
naszego stoiska
NR 66
W PAWILONIE NR 3A
PARTER
Bogaty asortyment
aromatów spo˝ywczych
oraz aromaty
dla w´dkarzy i zwierzàt
ZAPRASZAMY
do pawilonu 5
stoisko 134E
Po∏àczenie si∏
Firma Introl SA, czo∏owy polski producent etykiet samoprzylepnych po∏àczy∏ si´ z jednà z najwi´kszych
europejskich firm w tej bran˝y Skanem AS. Teraz pod nazwà Skanem Introl SA norweski producent zamierza zdobyç rynki Europy Ârodkowo-Wschodniej.
I
ntrol SA to jeden z najwi´kszych krajowych producentów etykiet samoprzylepnych. Od poczàtku swojego
istnienia (1981 r.) firma specjalizowa∏a
si´ w produkcji etykiet samoprzylepnych
eksportuje do Rosji i krajów Europy Zachodniej. – Pozycja firmy na rynku jest
wynikiem ciàg∏ych inwestycji, d∏ugoletniego doÊwiadczenia, zagranicznych kontaktów, know-how zdobywanego na licznych
ska firma ze swoja filià w Moskwie jest dla
nas atrakcyjnym partnerem. Idealnym
dla naszego rozwoju. – Introl jest dobrym
producentem etykiet, jest tak˝e mostem dla
Skanem do rynków Europy Ârodkowo-Wschodniej – twierdzi Ole Rugland.
Udana fuzja
Zdaniem Romualda Szperliƒskiego
nie mo˝na staç w miejscu. Trzeba ciàgle
obserwowaç rynek i jego potrzeby. – Ten,
kto tego nie pilnuje d∏ugo si´ na powierzchni nie utrzyma – uwa˝a Romuald
Szperliƒski. Jego zdaniem po∏àczenie si∏
b´dzie z korzyÊcià dla obu partnerów.
– Nie wolno staç w miejscu. Trzeba si´ rozwijaç. Wcià˝ poszukiwaç nowych rozwiàzaƒ – mówi Romuald Szperliƒski, szef Skanem Introl SA
ze szczególnym uwzgl´dnieniem bran˝y
kosmetycznej. – W ostatnich latach rynek
etykiet samoprzylepnych gwa∏townie si´
rozrasta∏. Obserwujemy sta∏y wzrost zapotrzebowania na nasze wyroby. Coraz wi´cej produktów jest eksportowanych –
twierdzi Romuald Szperliƒski, w∏aÊciciel
firmy Introl.
Poznaƒska firma produkuje etykiety
samoprzylepne przede wszystkim dla
przemys∏u kosmetycznego, farmaceutycznego i spo˝ywczego. – To naszà etykiet´ posiada np. wódka Wyborowa – mówi prezes Szperliƒski. Firma posiada ponad 800 odbiorców m.in. L’Oreal, Avon
i Unilever, 10 procent produkcji spó∏ka
16 Gazeta Targowa
szkoleniach – twierdzi Romuald Szperliƒski.
Teraz Skanem
Nic wi´c dziwnego, i˝ Introlem zainteresowa∏ si´ jeden z najwi´kszych europejskich producentów etykiet samoprzylepnych norweski Skanem AS. Firma nie
ukrywa∏a, ˝e szuka punktu zaczepienia
w centralnej Europie, aby móc rozpoczàç
ekspansj´ na rynki wschodnie. Zdaniem
Ole Ruglanda, prezydenta Skanem Group w Europie centralnej, potrzeby w zakresie etykiet samoprzylepnych mocno
rosnà. Z tego punktu widzenia poznaƒ-
– Jestem bardzo zadowolony z fuzji Introlu ze Skanem Group. Tym samym zapewniamy rozwój naszej firmy, podtrzymujemy dobre relacje z naszymi klientami
i zapewniamy prace naszym wykwalifikowanym pracownikom – mówi Romuald
Szperliƒski. Skanem zarzàdza fabrykami
w pi´ciu krajach – Niemczech, Szwecji,
Danii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Dostarcza rozwiàzania kilku najwi´kszym
firmom na Êwiecie. Skanem obs∏uguje
wszystkie segmenty w zakresie etykiet
samoprzylepnych. Zatrudnia 850 ludzi
w 10 firmach produkcyjnych. W 2004 r.
ca∏kowity dochód Skanem wyniós∏ oko∏o 120 mln Euro.
Okno na Wschód
Bez wàtpienia dodatkowym atutem
Introlu jest fakt posiadania swojej filii
5 cech
dobrej etykiety
Etykieta musi:
przyciàgaç uwag´
potencjalnego klienta
umo˝liwiç
identyfikacj´ produktu
wzbudziç pragnienie
jego posiadania
doprowadziç do aktu
zakupu produktu
byç elementem
wp∏ywajàcym dodatkowo
na satysfakcj´ klienta
w Moskwie. Spó∏ka Introl-Print obs∏uguje nie tylko klientów lokalnych, ale
tak˝e polskie firmy, które majà swoje
przedstawicielstwa na Wschodzie. Tym
samym jest blisko swoich klientów. –
Ten rynek jest wymagajàcy, ale charakteryzuje si´ sporà dynamikà – twierdzi Romuald Szperliƒski. Dodaje, i˝ dzi´ki nowoczesnym rozwiàzaniom technologicznym oraz doskona∏ym maszynom
firmy Gallus i Arsoma produkty Introlu
spe∏niajà wszelkie standardy wspó∏czesnego rynku.
Swadzim, ul. Poznaƒska 34b
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 061 896 20 00
fax 061 896 20 01
e-mail: [email protected]
www.introl.com.pl
Gazeta Targowa 17
Targi
– Pracujemy nad nowymi pomys∏ami i rozmawiamy z ró˝nymi kontrahentami o kilku niszowych imprezach wystawienniczych, ale jeszcze za wczeÊnie o tym informowaç – twierdzi
Urszula Trochanowska, zast´pca dyrektora
generalnego ds. marketingu Mi´dzynarodowych Targów ¸ódzkich.
W Êcis∏ej czo∏ówce
Rozmowa z Urszulà Trochanowskà, zast´pcà dyrektora generalnego ds. marketingu, cz∏onkiem zarzàdu Mi´dzynarodowych Targów ¸ódzkich.
– Rozpoczà∏ si´ jesienny sezon targowy. Czy mog∏aby pani podsumowaç
dzia∏alnoÊç
wystawienniczà
MT¸
w pierwszym pó∏roczu?
– Bilans finansowy firmy za pierwsze
szeÊç miesi´cy dzia∏alnoÊci jest porównywalny z ubieg∏orocznym. Nie jesteÊmy
z tego w pe∏ni zadowoleni, bo mamy
wi´ksze ambiacje, ale jeÊli spojrzeç na
¸ódê targowà z perspektywy danych Polskiej Korporacji Targowej, to mieÊcimy
si´ w pierwszej piàtce krajowych organizatorów targów, a w niektórych kategoriach – np. pod wzgl´dem iloÊci zwiedzajàcych czy wykorzystania powierzchni
wystawienniczej – jesteÊmy w Êcis∏ej czo∏ówce. Zweryfikowane przez korporacj´
dane za ten okres sà nast´pujàce: sprzedaliÊmy 15000 m kw. powierzchni wystawienniczej, goÊciliÊmy ok. 900 wystawców, a odwiedzi∏o nas 103375 osób. Warto przy tym wskazaç, ˝e niektóre
z naszych imprez pierwszego pó∏rocza
okaza∏y si´ krajowymi hitami i zdoby∏y
uznanie zarówno zwyk∏ych zwiedzajàcych, jak i specjalistów danej bran˝y.
– Jakie to by∏y imprezy?
– Zacznijmy od styczniowych Targów
Edukacyjnych, które przyciàgn´∏y do
18 Gazeta Targowa
¸odzi 183 wystawców, w tym równie˝
z Warszawy, Cz´stochowy, Wroc∏awia,
Poznania oraz… Londynu! Odwiedzi∏o
je ponad 17200 osób, zebraliÊmy bardzo
pochlebne recenzje i w przysz∏ym roku
poszerzymy zakres imprezy, która tym
razem odb´dzie si´ w lutym. Zaprosimy
wystawców z innych krajów (mamy ju˝
wst´pne deklaracje z Austrii i Anglii)
i wspólnie z Fundacjà Pomocy Dzieciom
„GAJA” zastanawiamy si´ nad wzbogaceniem targów ciekawà imprezà towarzyszàcà – Dniami Ekologii i Kultury
Narodów. Marzy nam si´ impreza mi´dzynarodowa z przedstawicielami szkó∏
Êrednich i wy˝szych z 10 krajów europejskich!
Marcowe Targi INTERTELECOM
tak˝e zebra∏y dobre recenzje specjalistów, choç bran˝a telekomunikacyjna
w ostatnich latach prze˝y∏a niezwykle
istotne transformacje, zapoczàtkowane
skandalem zwiàzanym z upadkiem amerykaƒskiego giganta WorldCom. Te
zmiany tak˝e odbi∏y si´ na polskim rynku, co widaç na naszych targach, które
jeszcze w 2002 r. mia∏y 294 wystawców
na 8551 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej netto, rok póêniej – 267 na
6693 m kw., a w 2004 r. – 212 na 4656
m
kw.
W
tym
roku
na
INTERTELECOM by∏o 198 wystawców
na 4764 m kw., czyli nieco poprawiliÊmy
sprzeda˝ powierzchni wystawowej, lecz
liczba wystawców chyba najlepiej mówi
o kondycji bran˝y. W dalszym jednak
ciàgu INTERTELECOM jest czo∏owà
imprezà telekomunikacyjna w kraju
i wystawiajà si´ na niej wszyscy ci, którzy
majà w kraju jeszcze coÊ do powiedzenia.
– Coraz wi´kszy sukces odnoszà za to
targi FILM VIDEO FOTO!
– Tak. W targach wzi´∏o udzia∏ 151
wystawców, co potwierdza czo∏owe
miejsce tej imprezy w kraju. A odwiedzi∏o jà niemal 14 tys. osób! Tu naprawd´
widaç by∏o, ˝e ¸ódê wyrasta na miasto
nowoczesnych technologii – wiele pokazanych tu nowinek mia∏o swojà polskà
premier´ tu˝ po Targach CeBIT w Hanowerze. Targi FILM VIDEO FOTO
rzeczywiÊcie sta∏y si´ jednà z najbardziej
dynamicznie rozwijajàcych si´ imprez
wystawienniczych w kraju. Zadowoleni
te˝ jesteÊmy z Targów NA STYKU
KULTUR, które wspólnie z Targami
Aktywnego Wypoczynku TactiW przy-
Targi
ciàgn´∏y do Hali EXPO 99 wystawców i 5357 zwiedzajàcych.
Du˝à szans´ na przekszta∏cenie si´ w imprez´ regionalnà majà Targi Urody BEAUTY FAIR (128 wystawców i 6200 goÊci),
którym towarzyszy∏ w tym roku I Salon Bielizny, bardzo dobrze przyj´ty przez ∏odzian i handlowców. My wcià˝ marzymy
o powrocie do dawnych tradycji ∏ódzkich Targów
INTERFASHION, choç zdajemy sobie spraw´ ze skali przemian w tej bran˝y na przestrzeni ostatnich 15 lat. Ale w ¸odzi
nadal ponad 30 tys. osób pracuje w przemyÊle tekstylno-odzie˝owym i ten potencja∏ ludzki trzeba sensownie zagospodarowaç. Nasz majowy Konkurs dla Projektantów o „Z∏otà Nitk´”
wyraênie pokazuje, ˝e w ¸odzi jest ogromna przestrzeƒ do zagospodarowania w tej bran˝y – mamy utalentowanych absolwentów Akademii Sztuk Pi´knych, szukajàcych firm konfekcyjnych gotowych zainwestowaç w ich pomys∏y. „Z∏ota Nitka”
to przecie˝ nie tylko same pokazy awangardowych kolekcji –
do dziÊ ludzie tu wspominajà odlotowe ubiory Romana ChróÊciela i Dariusza J´drzejka, inspirowane ∏ódzkim ZOO – ale
tak˝e promocja samego miasta, a zg∏oszenia do konkursu
przychodzà od projektantów z ca∏ej Europy!
Wracajàc zaÊ do pierwszego pó∏rocza – bardzo dobre efekty przynios∏y te˝ Targi Zoologiczne Pet Fair (72 wystawców
i 6100 goÊci). To bardzo specyficzna impreza, organizowana
w cyklu dwuletnim, dobrze przyjmowana przez ∏odzian i specjalistów bran˝y. W przysz∏ym roku chcemy natomiast wspólnie z Powiatowym Urz´dem Weterynaryjnym zorganizowaç
konferencj´ weterynaryjnà – bran˝a twierdzi, ˝e taka impreza
jest potrzebna. Podsumowujàc zaÊ pierwsze pó∏rocze MT¸
koniecznie trzeba wspomnieç, ˝e po dwuletnim okresie pracy,
w czerwcu tego roku, spó∏ka przesz∏a pomyÊlnie audit Polskiego Centrum Badaƒ i Certyfikacji i jako pierwsza firma w bran˝y targowo-wstawienniczej uzyska∏a certyfikat ISO-9001:2000.
– Co MT¸ przygotowa∏y na drugie pó∏rocze?
– We wrzeÊniu II Salon Szkó∏ J´zykowych, zaÊ pod koniec
miesiàca – I Targi Komunalne, którym towarzyszyç b´dzie II
Salon Energii Odnawialnej. To dwie niszowe imprezy dla specjalistów, które wzbogacone b´dà organizowanà po raz pierwszy – wspólnie przez Wydzia∏ Komunalny Urz´du Miasta oraz
Miejskie Przedsi´biorstwo Oczyszczania – Krajowà Konferencjà „Recykling i Selektywna Zbiórka Odpadów”. W dniach
5–7
paêdziernika
zapraszamy
na
Targi
CHILDREN’S DREAMS, przeznaczone g∏ównie dla handlowców z bran˝y artyku∏ów dzieci´cych, ale które zapewne
ch´tnie odwiedzà wszyscy, którzy muszà ubieraç swoich maluchów. Tak˝e w paêdzierniku (14–16.10) odb´dà si´ dwie imprezy o profilu budowlanym – Targi Wyposa˝enia Wn´trz
INTERFLAT oraz Targi Szk∏a i Ceramiki INTERGLASS,
a towarzyszyç im b´dà XV Targi Architektury Krajobrazu,
Ogrodnictwa i Kwiaciarstwa INTERFLOWER. W listopadzie (11–13.11) wspólnie z Agencjà MARVEL organizujemy
XI Festiwal Zdrowia, Wró˝by i Niezwyk∏oÊci, zaÊ pod koniec
miesiàca (24–25.11) przymierzamy si´ do Targów Inwestuj
z Nami. OczywiÊcie wcià˝ pracujemy nad nowymi pomys∏ami
i rozmawiamy z innymi kontrahentami o kilku niszowych imprezach wystawienniczych, ale jeszcze za wczeÊnie o tym informowaç.
– Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏ Jerzy Mazur
Wspomnienie
Andrzej Dàbrzalski (1941–2005)
Przynosi∏ wiadra ryb…
Poznali si´ na targach poznaƒskich w 1972 r. On by∏ zast´pcà kierownika Dzia∏u Wystaw i Pokazów
w Centralnym OÊrodku Badawczo-Rozwojowym Przemys∏u Dziewiarskiego w ¸odzi, a Bronis∏awa Pó∏rola od 1970 r. odpowiada∏a z kolei za wystawy i targi w Zjednoczeniu Przemys∏u Dziewiarskiego. KiedyÊ wi´c musieli na siebie wpaÊç, zanim za∏o˝yli TARGOTEX…
P
oznaƒ zwiàza∏ ich najpierw zawodowo, a potem ˝yciowo. Przedsi´biorstwo Handlowo-Produkcyjno-Us∏ugowe TARGOTEX powsta∏o na
fali pot´˝nych przemian w przemyÊle
lekkim w ¸odzi na prze∏omie lat 1980.
i 1990. Ten przemys∏ pada∏ wraz z epokà,
której by∏ lustrzanym odbiciem – centralnie sterowanej produkcji tekstyliów
i w 1992 r. zlikwidowaliÊmy produkcj´. Organizowane przez nas gie∏dy cieszy∏y si´
du˝ym powodzeniem, zacz´liÊmy obs∏ugiwaç tak˝e przemys∏ we∏niany, bawe∏niany
i jedwabniczy. Po kilku latach wyros∏y z tego Targi Wyrobów Tekstylnych, które
funkcjonowa∏y w ¸odzi prawie do koƒca
lat 1990.
Drugie pokolenie
nie da∏o si´ centralnie sprzedaç bez zaplecza rynków wschodniej Europy. Na
Piotrkowskiej – najd∏u˝szej ulicy ¸odzi –
bezrobotne z dnia na dzieƒ tkaczki
i przàdki urzàdza∏y g∏odowe marsze, ale
kto umia∏ przewidzieç dalszy bieg wypadków, ten stawa∏ na nogi.
Na poczàtku by∏a
produkcja
TARGOTEX pojawi∏ si´ na rynku
w listopadzie 1990 r. i przez dwa lata
produkowa∏ konfekcj´ damskà i dzieci´cà w pod∏ódzkich Petrykozach – to by∏a
domena pani Bronis∏awy – oraz organizowa∏ stoiska targowe w Poznaniu i gie∏dy przemys∏u dziewiarsko-poƒczoszniczego w ∏ódzkiej Hali Sportowej „W∏ókniarz”, w czym w∏aÊnie specjalizowa∏ si´
Andrzej Dàbrzalski.
– ByliÊmy jednà z pierwszych polskich
prywatnych firm dzia∏ajàcych w tej bran˝y
– wspomina pani Bronis∏awa. – Szybko
jednak postawiliÊmy wy∏àcznie na targi
20 Gazeta Targowa
W 2000 r. TARGOTEX otworzy∏ si´
na inne bran˝e wystawiennicze i zaczà∏
organizowaç stoiska ∏ódzkich firm nie
tylko na targach w Poznaniu, ale tak˝e
w Gdaƒsku i Kielcach. Od kilku lat realizuje te˝ zabudow´ Targów LeÊnych
w Rogowie pod ¸odzià. W firmie pojawia si´ ju˝ drugie pokolenie organizatorów imprez – Sylwia Kaêmierczak, córka
Andrzeja Dàbrzalskiego, i Witold Pó∏kola, syn pani Bronis∏awy, którzy w 2001
r. zak∏adajà w∏asnà spó∏k´ cywilnà
TARGOTEX i powoli przejmujà sched´
po rodzicach.
Pierwszy taki tytu∏
Pierwsza rodzinna firma zamkni´ta
zostaje w marcu 2002 r., ale seniorzy dalej udzielajà si´ w bran˝y wystawienniczej. Równo rok póêniej Bogus∏aw Zalewski, prezes zarzàdów Polskiej Korporacji Targowej oraz Mi´dzynarodowych
Targów Poznaƒskich, nadaje Andrzejowi Dàbrzalskiemu tytu∏ „Cz∏onka Radcy
Polskiej Korporacji Targowej” – to
pierwszy taki wpis w Ksi´dze Radców
PKT!
– Bardzo nam si´ razem dobrze pracowa∏o – podkreÊla pani Bronis∏awa. – Mà˝
potrafi∏ wszystko za∏atwiç i doskonale
wspó∏pracowa∏ nawet z najbardziej wymagajàcym klientem. Posiada∏ niezwyk∏à
kultur´ i urok osobisty, zawsze by∏ taktowny i mia∏ ogromnà wiedz´ zawodowà. Zabudow´ targowà zna∏ na wskroÊ – bywa∏y
lata, kiedy na Targach Poznaƒskich orga-
nizowaliÊmy stoiska na prawie 4 tys. metrów kwadratowych! Pracy zawodowej poÊwi´ca∏ si´ bez reszty, ale mia∏ te˝ swojà
odskoczni´ – myÊlistwo i w´dkowanie.
Mia∏ sztucer i dubeltówk´, nale˝a∏ do Ko∏a ¸owieckiego nr 2 „Czajka” w Podd´bicach. Bardzo lubi∏ w´dkowaç – wakacje
zawsze sp´dzaliÊmy nad jeziorem Skorz´cin, gdzie mia∏ swojà ∏ódk´ z motorem, na
której wyp∏ywa∏ ∏owiç. Robi∏ to znakomicie, przynosi∏ wiadra ryb…
Lekarze dawali mu tylko kilka miesi´cy ˝ycia, a On przetrzyma∏ ci´˝kà
chorob´ ponad dwa lata. Zmar∏ 24 maja 2005 r.
Jerzy Mazur
PS
Na ∏amach „GT” publikuj´ ju˝ kilkanaÊcie
lat i wiem, ˝e wielu moich Czytelników zna
i ceni moje korespondencje z Targów Broni
IWA w Norymberdze, którym jestem wierny
od 1994 r. Nigdy nie ukrywa∏em, ˝e jestem
mi∏oÊnikiem broni sportowej, myÊliwskiej
i zabytkowej. Ale pisa∏em tu równie˝ o targach budowlanych, kosmetycznych, bankowych, turystycznych, a nawet rybnych! No
i o Targach Wyrobów Tekstylnych. Andrzeja
Dàbrzalskiego pozna∏em w∏aÊnie na TWT.
Gdybym wtedy wiedzia∏, ˝e ma sztucer i dubeltówk´ w sejfie, posiedzielibyÊmy przy targowym stoliku d∏u˝ej…
Andrzej
Dàbrzalski
Twórca i w∏aÊciciel
firmy TARGOTEX z ¸odzi, jednego z pierwszych
prywatnych
przedsi´biorstw dzia∏ajàcych w bran˝y wystawienniczej
i us∏ug targowych. D∏ugoletni wspó∏pracownik Mi´dzynarodowych Targów
Poznaƒskich i Polskiej Korporacji Targowej. W 1988 r. otrzyma∏ Medal 50
Targów Krajowych w Poznaniu za zas∏ugi dla rozwoju przemys∏u targowego,
a z okazji 75-lecia Mi´dzynarodowych
Targów Poznaƒskich w 1996 r. PHPU
TARGOTEX uhonorowany zosta∏ Medalem Jubileuszowym.
PORADNIK
WYSTAWCY cz. VIII
RODZAJE GOÂCI
TARGOWYCH
Podczas targów na stoisku wystawcy pojawiajà si´ osoby, ró˝niàce si´ pod wzgl´dem osobowoÊci oraz cech charakteru. Reprezentujà one zró˝nicowane kompetencje i style komunikacyjne, a tym samem preferujà ró˝ne zachowania sprzedawcy. Dlatego personel obs∏ugujàcy goÊci targowych musi byç starannie przeszkolony, aby w dynamicznym otoczeniu szybko rozpoznawaç oczekiwania klientów. Przeprowadzenie ka˝dej rozmowy wymaga dobrania
odpowiedniego stylu komunikowania si´. Nie jest to zadanie ∏atwe, tym bardziej, ˝e cz´sto
w jednym czasie na stoisku przebywa wiele osób.
WYTNIJ I ZACHOWAJ! WYTNIJ I ZACHOWAJ! WYTNIJ I ZACHOWAJ! WYTNIJ I ZACHOWAJ!
W zale˝noÊci od celu, dla którego zwiedzajàcy przybywajà na targi, mo˝na dokonaç ich podzia∏u na
kilka grup. WÊród goÊci targowych mogà znaleêç si´ aktualni lub potencjalni klienci firmy, jak równie˝
inni zwiedzajàcy. Poni˝ej wymieniono podstawowe grupy osób odwiedzajàcych stoiska wystawców1.
ZBIERACZE ULOTEK
Jest to grupa osób gromadzàcych ró˝ne ulotki, niezale˝nie od tego, czego one dotyczà. Przy ich obs∏udze personel musi szybko ustaliç, w jakim celu zwiedzajàcy zbierajà materia∏y reklamowe. JeÊli ich celem jest zebranie informacji dla kierownictwa firmy na temat rynku, warto poÊwi´ciç im wi´cej czasu.
ZBIERACZE GAD˚ETÓW
T´ grup´ przyciàgajà wszelkiego rodzaju darmowe upominki. ¸atwo mo˝na ich rozpoznaç, gdy˝ najcz´Êciej kilkukrotnie wracajà na stoisko wystawcy, proszàc o dodatkowe darmowe gad˝ety dla rodziny
lub znajomych. Sà to osoby, którym personel nie powinien poÊwi´caç zbyt du˝o uwagi.
KLUCZOWI ZWIEDZAJÑCY
JeÊli dzia∏ania przed rozpocz´ciem targów zosta∏y w∏aÊciwe zrealizowane, to istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e na stoisku wystawcy pojawi si´ grupa potencjalnych klientów. Obs∏uga ekspozycji mo˝e
ich ∏atwo zidentyfikowaç, gdy˝ przychodzà oni z konkretnymi zapytaniami oraz dobrze znajà firm´. Takim osobom warto poÊwi´ciç sporo czasu.
WÂCIBSCY
T´ grup´ tworzà przedstawiciele konkurencji, mogàcy pojawiç si´ na stoisku w ka˝dym momencie,
bowiem targi to najlepsze miejsce na tzw. „jawne szpiegostwo”. Ten typ zwiedzajàcych mo˝na rozpoznaç
po du˝ej iloÊci wnikliwych pytaƒ, które zadajà. W takiej sytuacji personel powinien staraç si´ zadawaç
jak najwi´cej pytaƒ, co zmniejsza szanse na ujawnienie wartoÊciowych informacji o ofercie wystawcy.
ZAINTERESOWANI JEDYNIE PREZENTACJÑ FIRMY
Osoby szczególnie zainteresowane prezentowanà ofertà, cz´sto marnujà czas personelu stoiska. Jednak istnieje mo˝liwoÊç, ˝e wÊród nich znajdà si´ równie˝ potencjalni klienci. W wypadku takich osób powinno zadaç si´ kilka krótkich pytaƒ, aby móc przekonaç si´, do jakiej grupy nale˝à.
CIEKAWSCY
Ten typ goÊci targowych interesuje si´ projektem stoiska, jego wykonawcà itp. Nie nale˝y poÊwi´caç im
zbyt du˝o czasu. Te osoby nie sà z regu∏y zainteresowani produktem, który wystawca prezentuje na targach.
NIE ZAINTERESOWANI
Cz´Êç ludzi uczestniczàcych w imprezach targowych nie jest zainteresowanych ofertà wystawcy. Zazwyczaj mo˝na ich poznaç poprzez zachowania niewerbalne. Osoby takie unikajà kontaktu wzrokowego, bàdê prowadzà rozmowy przechadzajàc si´ po halach targowych. Zaczepienie ich, choçby poprzez
wr´czenie ulotek, mo˝e wywo∏aç jedynie zdenerwowanie.
HANDLOWCY
Tego typu zwiedzajàcy przyje˝d˝ajà na targi w celu znalezienia odbiorców na swoje produkty. Istnieje zatem spore prawdopodobieƒstwo, ˝e nigdy nie zostanà klientami wystawcy. Dlatego, jedynie w przypadku, gdy ruch w hali jest niewielki, personel mo˝ne poÊwi´ciç im wi´cej czasu.
POSZUKUJÑCY PRACY
Targi sà dobrym miejscem do nawiàzywania nowych kontaktów, jak równie˝ do znalezienia pracy. Podobnie jak w przypadku „handlowców”, tego typu goÊciom targowym warto poÊwi´ciç czas jedynie w momencie, gdy w hali panuje niewielki ruch.
OSOBY SPECJALNE
Sà to z regu∏y goÊcie zaproszeni przez organizatorów targów (przedstawiciele w∏adz administracyjnych
i Êrodowisk gospodarczych, dziennikarze), wymagajàcy specjalnego traktowania. Nale˝y obs∏ugiwaç ich
w pierwszej kolejnoÊci, poÊwi´cajà sporo czasu na rozmow´.
W∏aÊciwe i szybkie zidentyfikowanie typu osoby przebywajàcej na stoisku jest szczególnie istotne podczas rodzenia sobie z zastrze˝eniami wysuwanymi wobec prezentowanej oferty. Pozwala to na zastosowanie w∏aÊciwej argumentacji oraz umo˝liwia podj´cie decyzji odnoÊnie czasu, jaki powinien zostaç
przeznaczony na rozmow´.
Jednak publicznoÊç targowa to nie tylko indywidualni zwiedzajàcy przemierzajàcy hale wystawowe.
Mo˝e byç ona równie˝ rozumiana jako tak zwana grupa niespo∏eczna, czyli taka, której celem nie jest
wspó∏dzia∏anie jej cz∏onków, aczkolwiek ludzie ci podzielajà cel, w którym si´ zgromadzili (zapoznanie
si´ z ofertà wystawienniczà). Jest to zbiorowoÊç aktywnie poszukujàca informacji. Podstawowe cechy takiej du˝ej zbiorowoÊci ludzkiej, istotne z punktu prowadzenia dzia∏aƒ promocyjnych, to przede wszystkim2:
• pobudzenie i o˝ywianie ludzi w t∏umie, ale równie˝ z drugiej strony ich podatnoÊç na zm´czenie, jak
równie˝ niebezpieczeƒstwo zachowaƒ agresywnych, gdy zag´szczenie osób jest zbyt du˝e;
• rozproszenie uwagi i utrudnienie koncentracji;
Gospodarka
• przewaga kierowania si´ emocjami nad procesami racjonalnymi;
• istnienie procesów komunikacyjnych w zbiorowoÊci.
Zdaniem specjalistów, podczas targów najlepszym rozwiàzaniem jest jednoczesne oddzia∏ywanie na
zbiorowoÊç oraz prowadzenie dzia∏aƒ komunikacyjnych ukierunkowanych na jednostk´. Ze wzgl´du na
wskazane cechy, niew∏aÊciwym jest ignorowanie ogólnych w∏aÊciwoÊci grupy i koncentrowanie si´ tylko
na dotarciu do poszczególnych osób.
Skala wspó∏czesnych imprez wystawienniczych sprawia, ˝e sà to wydarzenia, w których udzia∏ biorà
setki wystawców oraz tysiàce zwiedzajàcych. Kontakt z ka˝dym z nich powinien opieraç si´ na zastosowaniu odmiennych stylów komunikacji, dostosowanych do indywidualnych cech odbiorcy. Taka sytuacja
wymusza na cz∏onkach personelu stoiska koniecznoÊç szybkiego rozpoznawania typów goÊci targowych.
Jest to jeden z niezb´dnych warunków prowadzenia skutecznych dzia∏aƒ marketingowych, przyj´tych
wczeÊniej w programie targowym wystawiajàcej si´ firmy.
dr Marcin G´barowski
autor jest pracownikiem naukowym
Katedry Marketingu Politechniki Rzeszowskiej
1
Opis poszczególnych grup goÊci targowych opracowano na podstawie: M. Rajczak, Rodzaje goÊci targowych, http://www.stoisko.pl.
2
Por. E. Paziak, Klient nasz pan. O strategiach marketingowych wobec zwiedzajàcych targi, Gazeta Targowa, nr 5(251), 2001, s. 27.
24 Gazeta Targowa
Targi na Êwiecie
ANUGA 2005
W nowej formule
Najwi´ksze w globalnej skali targi bran˝y spo˝ywczej – Anuga, odb´dà si´ w tym roku mi´dzy 8 a 12
paêdziernika w Kolonii. Organizowane sà w cyklu dwuletnim, podczas ich poprzedniej edycji w roku
2003 wprowadzono koncepcj´ nazwanà „10 specjalistycznych imprez pod jednym dachem”.
T
e poniekàd samodzielne imprezy
wystawiennicze obejmujà: Anuga
Fine Food – podstawowe artyku∏y
spo˝ywcze i produkty delikatesowe;
Anuga Gourmet – specja∏y; Anuga Chil-
led Food – Êwie˝e produkty typu convenience z owocami, warzywami i rybami;
Anuga Meat – mi´so, w´dliny, dziczyzna, drób; Anuga Frozen Food – mro˝onki i lody; Anuga Dairy – mleko
i przetwory mleczarskie; Anuga Bread&Bakery and Hot Beverages – chleb,
produkty piekarnicze i goràce napoje;
Anuga Drinks – napoje alkoholowe
i bezalkoholowe; Anuga CateringTec –
technika dla gastronomii i systemy gastronomiczne; Anuga RetailTec – technika i us∏ugi dla handlu detalicznego.
W targach uczestniczà zarówno najwi´ksze na Êwiecie przedsi´biorstwa zajmujàce si´ handlem i produkcjà artyku∏ów spo˝ywczych, jak i przedsi´biorstwa
ma∏e i Êrednie. Anuga to: ok. 6 tys. wystawców z bez ma∏a 100 krajów (75 proc.
zagranicznych), zajmowana powierzchnia wystawiennicza 286 tys. m kw. (obszar ca∏ej powierzchni wystawienniczej,
jakà dysponujà Koelnmesse GmbH),
ponad 160 tys. zwiedzajàcych specjalistów bran˝owych z ponad 150 krajów
(53 proc. goÊci targowych pochodzi z zagranicy).
A.U.
W targach Anuga z 2001 r. uczestniczy∏o 51 przedsi´biorstw z Polski i odwiedzi∏o je 689 naszych handlowców,
a w nast´pnej (2003 r.) odpowiednio –
82 i 928.
Targi na Êwiecie
HUNGEXPO
sprywatyzowane
Hungeexpo, najwi´kszy organizator targów na W´grzech zosta∏ sprywatyzowany. G∏ównym udzia∏owcem zosta∏o francuskie konsorcjum GL Events, TriGránit Rt. and West End Rthas. Za 77 procent udzia∏ów Francuzi zap∏acili 8 mld forintów.
A
gencja prywatyzacyjna rozpocz´∏a
dwuetapowy, otwarty proces
przedkwalifikacyjny
sprzeda˝y
paƒstwowych udzia∏ów Hungexpo Rt. 2
sierpnia 2004. Oferenci przed∏o˝yli plany dla centrum targowo-kongresowego
zawierajàce ich koncepcje rozwoju na
najbli˝sze 5 lat, w rezultacie którego Budapeszt w ciàgu 5 lat ma staç si´ centrum
targowym, mogàcym nawiàzaç w regionie wyrównane wspó∏zawodnictwo.
Zdaniem przedstawiciele agencji prywatyzacyjnej wielkim sukcesem jest fakt,
˝e po kilku próbach, w ramach procesu
prywatyzacji uda∏o si´ zapewniç przysz∏oÊç Hungexpo i jego rozwój zgodnie
z europejskimi tendencjami.
Francuskie wejÊcie
Francuskie konsorcjum GL Events,
TriGránit Rt. and West End Rthas naby∏o 77% udzia∏ów Hungexpo Rt. za 8 miliardów forintów. Akt podpisali Olivier
Ginon, dyrektor naczelny GL Events
u Márton Vági i dyrektor naczelny ÁPV
Rt. W wydarzeniu uczestniczyli tak˝e Patrick Devedjian francuski Minister Spra-
wiedliwoÊci, a tak˝e przedstawiciele rzàdu w´gierskiego – Ábel Garamhegyi, wiceminister gospodarki i transportu oraz
István Salgó, wiceminister finansów.
W ten sposób zakoƒczy∏a si´ ponad 15-letnia historia prywatyzacji Hungexpo.
Rozwój centrum
targowego
Po prywatyzacji Hungexpo b´dzie nadal funkcjonowa∏o w KŒbánya. Zgodnie z umowà inwestorzy w ciàgu najbli˝szych 5 lat zainwestujà ponad 5 miliardów forintów w centrum targowe.
W nast´pnych 5 latach kolejne 2.5 miliardy forintów zostanie przeznaczone na
rozwój Hungexpo. Plany przewidujà tak˝e w przysz∏oÊci wzniesienie w KŒbánya
nowego, wielofunkcyjnego holu. Budapeszt jako organizator targów ma nadziej´ w ciàgu najbli˝szych 5 lat dogoniç
inne czo∏owe miasta targowe w regionie.
W grupie raêniej
Zdaniem przedstawicieli Hungexpo
wspania∏e targowe referencje francuskiej
Targi przysz∏oÊci
Tereny targowe cztery razy wi´ksze ni˝ dotychczasowe tereny w centrum Poznania. Hale targowe
wi´ksze o jednà trzecià od obecnie istniejàcych –
czyli 15 co do wielkoÊci oÊrodek targowy na Êwiecie. Tysiàce wystawców i zwiedzajàcych bez problemu doje˝d˝ajà na miejsce autostradà i parkujà
na obszernych parkingach. Nad ca∏oÊcià góruje 60
metrowy symbol Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich. Wkrótce powstanà wizje nowych terenów wystawowych w ˚ernikach pod Poznaniem.
28 Gazeta Targowa
Wizje nowych terenów targowych powstanà w ramach ogólnopolskiego konkursu organizowanego
przez MTP i SARP. Konkurs jest przeznaczony dla
studentów architektury, urbanistyki i planowania
przestrzennego wszystkich wy˝szych uczelni w Polsce kszta∏càcych architektów i urbanistów. Do dyspozycji majà ok. 80 ha powierzchni w ˚ernikach ko∏o Poznania przy autostradzie Berlin – Warszawa. B´dzie to najwi´ksze w Europie Ârodkowo-Wschodniej
centrum targowe. Wizja przestrzenna uwzgl´dni tak-
firmy sà gwarancjà rozwoju. Grupa GL
Events Group jest liderem w czterech
segmentach rynku organizacji wydarzeƒ
biznesowych. Zarzàdza infrastrukturà
konferencyjno-targowà w 12 miastach,
umo˝liwiajàcà organizacj´ ka˝dego typu
przedsi´wzi´ç. Firma organizuje wystawy, konferencje i inne wydarzenia zarówno typu B2B, jaki i B2C. Zajmuje si´ tak˝e aran˝acjà wn´trz a tak˝e innymi us∏ugami zwiàzanymi z organizacjà salonów,
wystaw i innych wydarzeƒ. Kapita∏ w∏asny
firmy wynosi 120 milionów euro, a zatrudnienie ponad 2 tysiàce pracowników.
Ostatnio firma wygra∏a równie˝ proces
prywatyzacji Targów w Padwie.
SE
Targi UTAZÁS 2005
Na terenach targowych Hungexpo odbywajà si´
najwi´ksze na W´grzech targi turystyczne
UTAZAS. Targi turystyczne na W´grzech, a szczególnie targi UTAZAS sà niezwykle popularne, gdy˝
turyÊci indywidualni kupujàcy us∏ugi w czasie targów otrzymujà wysokie rabaty od touroperatorów. W tegorocznych targach UTAZAS wzi´∏o
udzia∏ 900 wystawców. JednoczeÊnie z targami
turystycznymi odbywa∏y si´ targi jubilerskie
KARAT oraz gastronomiczne GASTRORANDEVU.
˝e powstanie Centrum Konferencyjnego na ok. 10 000
MEDIALNY
miejsc. Nad ca∏oÊcià górowaç b´dzie
element wysokoÊciowy o wys. ok. 60 m, pe∏niàcy rol´ symbolu przestrzennego i plastycznego targów.
Zastosowane rozwiàzania powinny sprzyjaç
bezpoÊredniej komunikacji mi´dzy uczestnikami
targów i umo˝liwiaç realizacj´ nawet najbardziej
niecodziennych (nietypowych) projektów marketingowych wystawców. Patronami medialnymi
konkursu sà Gazeta Targowe, miesi´cznik Architektura – Murator i Telewizja TV Biznes. Wi´cej informacji: www.mtp.pl/konkurs.
PATRONAT
Targi na Êwiecie
Korespondencja
Korespondencja w∏asna
w∏asna zz Brna
Brna
Auto show
Sto lat wstecz, bo w 1905 roku w Pradze mia∏a miejsce pierwsza automobilowa wystawa. Stàd podczas
czerwcowego show w Brnie nie mog∏o zabraknàç jubileuszowych akcentów.
C
zasy Austro-W´gier przypomnia∏y
okolicznoÊciowe wystawy: 100 lat
autosalonu i 100 lat Škody. Przy
okazji odnotowano, ˝e ju˝ w 1906 w Czechach jeêdzi∏o 208 samochodów i 774
motocykle.
Po wojnie Praga sta∏a si´ trzecim
w Europie (po Pary˝u i Genewie) miejscem prezentacji samochodowych nowoÊci. W 1995 imprez´ przeniesiono do
Brna, a zadecydowa∏ o tym wi´ksze tereny targowe. DziÊ naprzemiennie realizuje si´ tu dwie imprezy motoryzacyjne:
Autosalon (osobowe) i Autotec (ci´˝arowe, serwis, diagnostyka).
posa˝enie warsztatowe, odby∏y si´ liczne
konferencje i sympozja. Na autodromie
Brno rozegrano zawody DTM. Kto kupi∏ na nie bilet, na targi mia∏ wolny
wst´p.
Druga stolica
Logo brneƒskiego autosalonu stanowi∏ skr´cony w supe∏ek klucz do stacyjki.
Symptom problemów jakie przechodzi
rynek samochodowy w tym kraju. W odró˝nieniu od nas Czesi majà jednak swojà „škodovk´”, auto teraz z niemieckà
metrykà, ale czego nie da si´ ukryç
o wiele doskonalsze od produktów Daewoo czy Fiata. A poza tym po Lipsku
Brno jest dziÊ drugà targowà stolicà samochodu w Europie Ârodkowej.
Dobies∏aw Wieliƒski
140 tysi´cy
zwiedzajàcych
Tegorocznà imprez´ odwiedzi∏o 140
tysi´cy osób. Swe produkty wystawi∏o
prawie 300 wystawców z 13 krajów, choç
metr kwadratowy stoiska kosztowa∏ prawie 800 z∏. Czesi podniecali si´ nowym
produktem na ich rynku – Cadillakiem
i Corvettà. Mniejsze zainteresowanie
wzbudzi∏a premiera Citroëna C1. Odby∏
si´ tuning show, bito rekord Êwiata kolumny matchboxów, prezentowano wyGazeta Targowa 29
Konferencje i kongresy
Centrum Kongresowe Poznaƒ – Targi
Nie ma dla nas rzeczy
niemo˝liwych
Rozmowa z Waldemarem Kujawiakiem, dyrektorem ds. logistyki Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich.
– W ostatnich miesiàcach wiele dzia∏o si´ w Centrum Kongresowym Poznaƒ
– Targi.
– Zgadza si´. W okresie letnim pracowaliÊmy pe∏nà parà. Poczàtek lipca to egzaminy wst´pne na Akademi´ Medycznà
w Poznaniu. Kandydatów na lekarzy by∏o tego roku tak wielu, ˝e poznaƒski
„Medyk” z powodu braków tak du˝ych
obiektów zdecydowa∏ si´ przeprowadziç
egzaminy na terenach MTP. Ulokowanie
1800 kandydatów w taki sposób, aby ka˝dy z nich siedzia∏ samodzielnie i mia∏ odpowiednià przestrzeƒ dooko∏a by∏o mo˝liwe tylko w naszych pawilonach wystawienniczych. Egzamin przebieg∏ bardzo
szybko i sprawnie i mamy nadziej´, i˝ b´dziemy mogli goÊciç Akademi´ Medycznà tak˝e w przysz∏ym roku.
Zaufa∏o nam tak˝e Biuro Selekcji Kadr
EPSO, organizujàc nabór do pracy w instytucjach europejskich w ramach konkursów dla obywateli z nowych paƒstw
cz∏onkowskich. Du˝ym wyzwaniem logistycznym by∏o dla nas post´powanie kwa-
lifikacyjne na Urz´dników S∏u˝by Cywilnej przygotowane przez Urzàd S∏u˝by Cywilnej. Poznaƒ goÊci∏ kandydatów z ca∏ej
zachodniej cz´Êci kraju, a do egzaminu
przystàpi∏o a˝ 2600 osób. Uda∏o nam si´
sprostaç wszystkim wyzwaniom i mamy
nadziej´, i˝ b´dziemy mogli coraz cz´Êciej
organizowaç tego rodzaju wydarzenia.
Nie zapominajàc, i˝ Centrum Kongresowe to przede wszystkim konferencje, Instytut Elektroniki Politechniki Poznaƒskiej zorganizowa∏ w trzech pawilonach
Mi´dzynarodowà Konferencj´ MPEG.
Ka˝dy z kilkuset uczestników konferencji
mia∏ samodzielny dost´p do internetu.
GoÊciliÊmy tak˝e dwa przedstawienia Festiwalu Teatralnego MALTA.
– Wyglàda na to, ˝e Centrum Kongresowe Poznaƒ – Targi staje si´ coraz bardziej znaczàcym miejscem na mapie
centrów konferencyjnych w Polsce.
– Faktycznie. JeÊli chodzi o organizacj´ egzaminów to mamy niemal nieograniczone mo˝liwoÊci. Nie nale˝y zapominaç jednak, ˝e targi to tak˝e Êwietne
miejsce do przygotowania rozmaitych
spotkaƒ firmowych, bali, imprez o charakterze rozrywkowym. Co roku w okresie karnawa∏u organizujemy spotkania
noworoczne dla firm, bale i imprezy karnawa∏owe, tak˝e dla dzieci i m∏odzie˝y.
Centrum Kongresowe to nie tylko wynajem pomieszczeƒ. Na ˝yczenie klienta we
wspó∏pracy z zaufanymi firmami organizujemy catering, którego mo˝liwoÊci sà
tak˝e szerokie: od skromnych przekàsek
po dania kuchni z ca∏ego Êwiata. Tak˝e
przygotowanie sal pod wzgl´dem audiowizualnym nie stanowi problemu, stàd
ju˝ kilkukrotnie organizowane by∏y rozmaite koncerty czy pokazy Êwietlne w ramach przygotowywanych wydarzeƒ.
– W takim razie jakie sà plany na najbli˝sze tygodnie?
– Na pewno kilku du˝ych konferencji
– cz´sto przygotowujemy wydarzenia dla
bran˝y medycznej i farmaceutycznej,
które charakteryzujà si´ rozmachem
i ∏àczà w sobie cechy konferencji i targów, gdy˝ zazwyczaj towarzyszà im ekspozycje wystawców.
– Dzi´kuj´ za rozmow´
Rozmawia∏a:
Jagienka Komorowska
30 Gazeta Targowa
Targi
Kreacja kontaktów biznesowych
dokoƒczenie ze str. 13
tylko najwi´kszych graczy rynkowych, ale
tak˝e ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa,
profesjonalnà publicznoÊç oraz setki
dziennikarzy.
Ka˝de targi organizowane przez
MTP posiadajà motto, odpowiedni
uk∏ad ekspozycji, podczas targów sà wyraênie zaznaczone nowoÊci oferowane
przez wystawców, elementem targów
jest matchmaking a tak˝e ró˝nego rodzaju wydarzenia zwiàzane z edukacjà
wystawienniczà. Targi wzbogacone sà
równie˝ o ró˝norodne eventy marketingowe.
Matchmaking
Bardzo dobrym rozwiàzaniem dla zagranicznych wystawców planujàcych
udzia∏ w poznaƒskich targach jest skorzystanie z oferty matchmakingowej
World Trade Center Poznaƒ spó∏ki funkcjonujàcej przy MTP. Profesjonalnie
przygotowane spotkania biznesowe face
to face mogà okazaç si´ skutecznà formà
nawiàzania realnych kontaktów handlowych z polskimi firmami.
Skuteczna platforma
Po rozszerzeniu si´ Unii Europejskiej
rynek wystawienniczy nabra∏ nowych wymiarów. Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie sta∏y si´ atrakcyjnym miejscem dla
wystawców z UE chcàcych nawiàzaç kontakty handlowe z firmami z Europy Ârodkowo-Wschodniej. Tym samym MTP jako miejsce spotkaƒ i wymiany doÊwiadczeƒ oraz wiedzy przedsi´biorstw ze
Wschodu i Zachodu Europy doskonale
wpisujà si´ w proces budowy wspólnej,
zjednoczonej Europy. Posiadajàc interesujàcà, wielopoziomowà i specjalistycznà
ofert´ i sà atrakcyjnym partnerem biznesowym dla zagranicznych wystawców.
Zdaniem Bogus∏awa Zalewskiego,
niezwykle istotnym elementem dla zagranicznych wystawców MTP jest korzystna relacja pomi´dzy wysokà jakoÊcià oferowanych przez MTP produktów
i us∏ug a cenà.
– O wysokiej jakoÊci naszych produktów Êwiadczy tak˝e fakt, i˝ pojmujemy
wspó∏czesne targi jako swoistà platform´
lub forum dla bezpoÊredniej, osobistej,
transparentnej, interaktywnej komunikacji marketingowej majàcej na celu wzrost
sprzeda˝y. Dlatego te˝ wszystkie nasze
dzia∏ania podporzàdkowujemy temu, aby
ta platforma by∏a jak najlepiej przygotowana – mówi Bogus∏aw Zalewski.
Wed∏ug êróde∏ Niemieckiego Zrzeszenia Przemys∏u Targowego AUMA,
jednej z bardziej znaczàcych organizacji
targowych w Europie, potencja∏ MTP
klasyfikuje firm´ na 27 miejscu organizatorów na Êwiecie
S∏awomir Erkiert
Podczas targów w Poznaniu sà organizowane tak˝e konferencje, seminaria, spotkania bran˝owe,
szkolenia bardzo cz´sto o charakterze mi´dzynarodowym. Rocznie na terenach targowych w Centrum
Kongresowym Poznaƒ – Targi odbywa si´ oko∏o
900 konferencji, kongresów i seminariów. Nic wi´c
dziwnego, ze to w∏aÊnie tutaj odby∏y presti˝owe wydarzenia takie, jak m.in. Kongres Zgromadzenia
Ogólnego Rady Gmin i Regionów Europy CERM czy
te˝ Kongres Zgromadzenia Regionów Europy.
Hodowla RoÊlin Smolice Sp. z o.o.
Smolice 146, 63-740 Kobylin, woj. wielkopolskie
tel. 065/548 24 20, fax 065/548 10 70
e-mail: [email protected]
www.hrsmolice.pl
Polecamy wysokiej jakoÊci materia∏ siewny przeznaczony g∏ównie do reprodukcji nasiennej
w ramach zawieranych umów licencyjnych oraz na potrzeby produkcji towarowej
J¢CZMIENIA OZIMEGO – Ba˝ant, Bursztyn, Gil, ˚YTA OZIMEGO – (odm. popul.) Wibro, Hegro,
Bosmo, Agrikolo, Rostockie, S∏owiaƒskie, (odm. miesz.) Klawo, Konto, Stach, Koko,
PSZENICY OZIMEJ – Tortija, Liryka, Almari,
a szczególnie nowych odmian pszenicy jakoÊciowej gr. A – ZAWISZA, WYDMA
Na sezon wiosenny przysz∏ego roku polecamy
kukurydz´ pastewnà FAO 180 – 260 • j´czmieƒ jary pastewny i browarny • pszenic´ jarà
• groch • ∏ubin wàskolistny, ˝ó∏ty i bia∏y • kukurydz´ p´kajàcà i cukrowà • ˝yto jare
Nasiona mo˝na nabyç w Spó∏ce, jej Oddzia∏ach i w Firmach Nasiennych na terenie kraju
ODDZIA¸Y
BÑKÓW
46-233 Bàków
woj. opolskie
tel. 077/413 17 92
fax 077/413 17 95
e-mail: [email protected]
PRZEB¢DOWO
62-095 Murowana GoÊlina
woj. wielkopolskie
tel. 061/812 21 51
fax 061/812 23 95
e-mail: [email protected]
ZDHiAR
GRODKOWICE
32-015 K∏aj
woj. ma∏opolskie
tel./fax 012/284 10 95
RADZIKÓW
05-870 B∏onie
woj. mazowieckie
tel./fax 022/725 37 15
e-mail: [email protected]
Gospodarka
Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP
Przede wszystkim
gospodarka
20 czerwca 2005 r., podczas uroczystego koncertu z okazji „Dnia
Polskiego” na Mi´dzynarodowych Targach Poznaƒskich,
Aleksander KwaÊniewski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
wr´czy∏ Nagrody Gospodarcze.
Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP sà przyznawane od
1998 roku. Celem ich ustanowienia by∏a ch´ç wyró˝nienia
wszystkich tych, którzy przyczyniajà si´ do rozwoju gospodarczego naszego kraju, upowszechnianie
pozytywnych
wzorców i metod osiàgania sukcesów w gospodarce wolnorynkowej, a tak˝e promocja i budowanie presti˝u polskiej gospodarki.
N
agroda przyznawana jest w oÊmiu
kategoriach, a tryb wy∏aniania
laureatów podzielony jest na trzy
etapy. Pierwszy to zg∏aszanie kandydatów przez uprawnione instytucje i organizacje, drugi – wybór nominowanych
przez Kapitu∏´ Nagrody, trzeci wybór
laureatów przez Prezydenta RP. W tegorocznej edycji przez uprawnione instytucje i organizacje zg∏oszonych zosta∏o 168
kandydatów.
(r)
32 Gazeta Targowa
LAUREACI NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2005 ROKU
NAJLEPSZE POLSKIE PRZEDSI¢BIORSTWO
WSK PZL-ÂWIDNIK S.A.
NAJLEPSZE ÂREDNIE POLSKIE PRZEDSI¢BIORSTWO
Laboratorium Kosmetyczne DR IRENA ERIS S.A.
NAJLEPSZE MA¸E POLSKIE PRZEDSI¢BIORSTWO
Biuro Podró˝y TRIP M. Chechliƒska, J. Chechliƒski, G. Krzanik SJ
NAJLEPSZA INSTYTUCJA FINANSOWA
BANK OCHRONY ÂRODOWISKA S.A.
NAJLEPSZY EKSPORTER
SOLARIS BUS & COACH Sp. z o.o.
NAJLEPSZE GOSPODARSTWO ROLNE
Gospodarstwo Pasieczne SÑDECKI BARTNIK – Kasztelewicz
NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAGRANICZNA W POLSCE
KRONOPOL Sp. z o.o.
NAJLEPSZY WYNALAZEK W DZIEDZINIE PRODUKTU LUB TECHNOLOGII
ZESPÓ¸ PROF. JANUSZA RACHONIA z Politechniki Gdaƒskiej
i Polpharma S.A.
NAGRODA SPECJALNA ZA SZCZEGÓLNY WK¸AD W BUDOWANIE PRESTI˚U POLSKI
I PROMOCJ¢ POLSKIEJ GOSPODARKI
POLSKIE RADIO S.A. w Warszawie
NAGRODA SPECJALNA ZA SZCZEGÓLNY WK¸AD W KSZTA¸CENIE
POLSKIEJ KADRY MENED˚ERSKIEJ I EKONOMICZNEJ
SZKO¸A G¸ÓWNA HANDLOWA
Targi
NOWY
IMAGE
Rozmowa z Tomaszem Raczyƒskim, prezesem zarzàdu
Targów Kielce
– Mam nadziej´, ˝e nowy wizerunek Targów Kielce spe∏ni wszelkie oczekiwania wystawców i przypadnie im do gustu, a dla miasta stanie si´ wizytówkà, przyciàgajàcà biznesmenów z ca∏ego Êwiata – mów Tomasz Raczyƒski, prezes zarzàdu Targów Kielce
– Targi Kielce zakoƒczy∏y wiosennà
cz´Êç tegorocznego sezonu wystawienniczego. Jak ocenia Pan ten czas?
– Ju˝ po kilku miesiàcach 2005 roku
mog´ powiedzieç, ˝e to dla naszej firmy
kolejny dobry i rekordowy rok. Wszystkie wystawy zorganizowane przez nas
w tegorocznym wiosennym sezonie wystawienniczym by∏y rekordowe, zarówno
pod wzgl´dem wystawców, jak i zwiedzajàcych, co prze∏o˝y∏o si´ na dobre wyniki finansowe firmy. To potwierdza naszà
pozycj´ jednej z najdynamiczniej rozwijajàcych si´ w ca∏ym regionie Êwi´tokrzyskim firm. A to zobowiàzuje. Ca∏y czas
staramy si´ rozwijaç Targi Kielce zarówno poprzez organizacj´ nowych wystaw,
34 Gazeta Targowa
jak i rozbudow´ oraz modernizacje naszego oÊrodka wystawienniczego.
– Na czym polega ta modernizacja?
– Wraz z koƒcem wiosennego sezonu
rozpocz´liÊmy w firmie wielkà przebudow´. W rekordowym czasie dwóch
miesi´cy Targi Kielce zyska∏y zupe∏nie
nowy wyglàd. Ca∏kowicie inaczej wyglàda ca∏a aran˝acja otoczenia. Jest bardziej nowoczesne i przyjazne zwiedzajàcym, zmieni∏ si´ wyglàd g∏ównego budynku firmy. W otoczeniu pojawi∏o si´
o wiele wi´cej zieleni, cz´Êç terenu zosta∏a obsadzona drzewami, wybudowaliÊmy tak˝e mini park, enklaw´ zieleni,
b´dàcà miejscem wypoczynku dla naszych wystawców. To da∏o zupe∏nie nowy
wizerunek, na pewno bardziej przyjazny
dla zwiedzajàcych i wystawców.
– A jakie korzyÊci te wszystkie prace
przyniosà wystawcom i goÊciom?
– WprowadziliÊmy oczywiÊcie tak˝e
szereg udogodnieƒ dla wszystkich targowych goÊci. PrzebudowaliÊmy wejÊcie,
zmodernizowaliÊmy sieç ciep∏owniczà,
nad wjazdem g∏ównym powsta∏o charakterystyczne, jedyne w swoim rodzaju zadaszenie, przebudowaliÊmy kasy, rozbudowana i powi´kszona zosta∏a powierzchnia
parkingowa,
wi´kszà
powierzchnià wystawienniczà dysponuje
teraz tak˝e pawilon C. ¸àczny koszt inwestycji to 5,5 miliona z∏otych. Dzi´ki
wspó∏pracy z w∏adzami miasta uda∏o
nam si´ doprowadziç do rozbudowy ca∏ej ul. Zak∏adowej, co znacznie u∏atwi
ruch wystawcom i goÊciom. Zapewnienie jak najlepszych warunków wystawcom to zresztà od lat absolutny priorytet
firmy. To ich zadowolenie i satysfakcja
dajà Targom Kielce wysokà renom´.
– Koszty prac, o których Pan mówi sà
spore. Dlaczego firma zdecydowa∏a si´
na tak pot´˝nà inwestycj´?
– Inwestycja sta∏a si´ te˝ dla nas koniecznoÊcià, poniewa˝ – cz´Êç imprez
wystawienniczych rozwija si´ tak dynamicznie, ˝e wymaga coraz wi´kszych
i nowoczeÊniejszych obiektów. B∏yskawicznie, z roku na rok, powi´kszajà si´
m.in.
AUTOSTRADA-POLSKA,
PLASTPOL czy AGROTECH. A co za
tym idzie – wymagajà coraz wi´kszej powierzchni i bardziej rozbudowanej infrastruktury targowej. Mam nadziej´, ˝e
nowy wizerunek Targów Kielce spe∏ni
wszelkie oczekiwania wystawców i przypadnie im do gustu, a dla miasta stanie
si´ wizytówkà, przyciàgajàcà biznesmenów z ca∏ego Êwiata.
– Czy dynamiczny rozwój Targów
prze∏o˝y∏ si´ na rozwój miasta Kielce
i województwa Êwi´tokrzyskiego?
Targi
– Targi Kielce w ciàgu kilku lat sta∏y si´ tak˝e znakiem rozpoznawczym ca∏ego regionu Êwi´tokrzyskiego, wp∏ywajàc na
zmian´ jego charakteru. Zarówno Kielce, jak i ca∏e województwo w swoich strategiach rozwoju biorà obecnie pod uwag´
przede wszystkim Êcis∏y zwiàzek z targami, a jak twierdzà specjaliÊci – w tym w∏aÊnie region powinien szukaç swojej g∏ównej
szansy na zaistnienie w Europie. Tym bardziej, ˝e Targi Kielce
to firma ju˝ w wielu bran˝ach dobrze w Europie znana. Cz´Êç
naszych wystaw ma dziÊ charakter nie tylko europejski, ale nawet Êwiatowy, przyje˝d˝ajà do nas znane koncerny, Êwiatowi
potentaci. Rocznie goÊcimy ponad 3,5 tysiàca wystawców,
z czego oko∏o 25 procent to firmy zagraniczne, a nasze wystawy zwiedza 100 tysi´cy widzów. Szczególnie cieszy nas ponad
25-procentowy – w ciàgu ostatnich czterech lat – wzrost liczby
wystawców zagranicznych. JesteÊmy pod tym wzgl´dem najbardziej dynamicznà na polskim rynku targowym firmà. Takich
wystawców z pewnoÊcià b´dzie przybywaç – Êwiadczà o tym
pierwsze miesiàce tego roku. Dla partnerów zagranicznych
stajemy si´ idealnà platformà do kontaktów z firmami ze
wschodu, dla firm zza wschodniej granicy – oknem na Europ´.
I to ogromna szansa, której na pewno nie zmarnujemy.
– Targi Kielce jako pierwszy w Polsce oÊrodek wystawienniczy zdecydowa∏y si´ na organizacj´ swoich wystaw za granicà. WybraliÊcie Paƒstwo PLASTPOL i AUTOSTRAD¢. Dlaczego w∏aÊnie te wystawy?
– Zarówno PLASTPOL, jak i AUTOSTRADA-POLSKA
to jedne z najwi´kszych, organizowanych przez Targi Kielce,
wystaw. Ich zasi´g dawno ju˝ przekroczy∏ granice kraju, przyciàgajà dziÊ do Kielc firmy z ca∏ego Êwiata. Dynamika rozwoju tych wystaw, a tak˝e sugestie samych wystawców sk∏oni∏y
nas do poszukiwania nowych rynków wystawienniczych poza
granicami Polski. W efekcie tego w ubieg∏ym roku w Kijowie,
jako pierwszy polski oÊrodek targowy, zorganizowaliÊmy samodzielnà imprez´ targowà – PLASTUKRAIN¢, czyli zagranicznà edycj´ PLASTPOL-u. Wystawa odnios∏a sukces i na
pewno b´dzie kontynuowana przez kolejne lata. W tym roku
równie˝ w Kijowie organizujemy Mi´dzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Infrastruktury, Maszyn Budowlanych
i Pojazdów Specjalistycznych ROAD ENGINEERING, czyli
ukraiƒskà edycj´ AUTOSTRADY-POLSKIEJ.
– Czy w∏aÊnie w penetracji rynków zagranicznych upatrujecie Paƒstwo g∏ównej szansy rozwoju Targów Kielce?
– WejÊcie na rynek wschodni to oczywiÊcie szansa rozwoju firmy oraz element realizacji naszej strategii. WybraliÊmy Ukrain´,
poniewa˝ wszelkie analizy ekonomiczne pokazujà, ˝e w niedalekiej przysz∏oÊci w∏aÊnie tamtejsze firmy mogà byç jednym z najwa˝niejszych partnerów polskiego biznesu. Zainteresowanie, jakie towarzyszy organizowanym tam targom tylko to potwierdza.
Pierwsze targi PLASTUKRAINA zaj´∏y powierzchni´ ponad
2000 m2, a odwiedzi∏o je ponad 1,5 tysiàca specjalistów z bran˝y przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ukraina – kraj o blisko 50
milionach ludnoÊci. Od oko∏o 5 lat notuje co roku tempo rozwoju przekraczajàce europejskà Êrednià. A przy tym bardzo mocno dà˝y do unifikacji z Unià Europejskà. Ju˝ teraz jest jednym
z najbardziej ch∏onnych rynków zbytu w Europie. Ekspansja na
wschód to dziÊ dla polskich firm ogromna szansa, której nie
mo˝na zaprzepaÊciç. WejÊcie Targów Kielce na tamtejszy rynek
otwiera dla naszych przedsi´biorców nowe mo˝liwoÊci rozwoju
firm, stwarza szanse, której nie mo˝na zaprzepaÊciç.
Rozmawia∏: NZ
LaCure stawia na
jakoÊç
LaCure Polska to
dynamiczna firma, która
reprezentuje w Polsce
kilku zagranicznych
producentów
wysokiej jakoÊci artyku∏ów spo˝ywczych i konsekwentnie wprowadza na rynek nowoÊci.
J
ak mówi jej dyrektor handlowy, Henryk Mencel: „Daje si´ zauwa˝yç zmiana trendu w handlu detalicznym. Sklepy przestajà konkurowaç wy∏àcznie cenà – zauwa˝y∏y, ˝e i tak nie majà szans
w starciu z dyskontami, które sà ju˝ prawie wsz´dzie – ale starajà si´ przyciàgnàç klientów szerszà ofertà. I to dzia∏a. Sprzeda˝ produktów delikatesowych gwa∏townie roÊnie, a zainteresowanie nimi rozszerza si´”.
LaCure koncentruje si´ z jednej strony na poszczególnych krajach, skàd importuje wyroby, a z drugiej strony na liniach produktów w których si´ specjalizuje. W ostatnim roku wprowadzi∏a na rynek
kilka marek niemieckich, tak˝e dzi´ki dobrej wspó∏pracy z warszawskim Przedstawicielstwem CMA.
Poni˝ej przedstawiamy wybiórczo kilka propozycji LaCure, doskona∏ej oferty do poszerzenia lub
wymiany asortymentu.
B
Trefin
elgijska firma Trefin produkuje tradycyjne dla tego rynku praliny typu sea shells, czyli owoce morza. Wyró˝nia si´ przy tym na
tle innych producentów, poniewa˝ ma w swojej ofercie bogaty
wachlarz pralin bez cukru.
T
Viba
en niemiecki producent posiada kilka interesujàcych wyrobów zawierajàcych nugat i marcepan, ale szczególnie ciekawa jest grupa produktów typu ACE. Sà to batoniki, które zawierajà oprócz suszonych owoców tak˝e prowitaminy A i witaminy C i E.
36 Gazeta Targowa
L
Lacasa
ider na rynku hiszpaƒskim w produkcji narodowej specjalnoÊci –
turronów, rodzaju czekolady z ró˝nymi dodatkami. Jednak oferta
Lacasa jest bardzo szeroka, mo˝na w niej znaleêç mi´dzy innymi:
czekolady, orzechy i migda∏y w czekoladzie, cukierki.
Oliwa z oliwek
Cadel Monte
P
rodukowane przez Sud Italia Alimentari ró˝ne rodzaje oliwy z oliwek zaspokojà ka˝de podniebienie. Oliwy z pierwszego t∏oczenia extra virgin, organiczne – z upraw ekologicznych i t∏oczone tradycyjnà metodà, mieszanki
typu sansa (pomace) i inne szturmem zdoby∏y uznanie polskich klientów.
Wody mineralne
Monte Pinos
I
mportowane z Hiszpanii doskona∏e wody mineralne Monte Pinos
to oferta zarówno dla sklepów jak te˝ dla gastronomii. Dost´pne
w butelkach plastikowych PET od 0,33 do 1,5 l, w tym wersja typu
„sport”, oraz w butelkach szklanych 0,5 i 1 l.
Herbaty
East India Company
T
he East India Company London jest najstarszym europejskim importerem herbaty. Za∏o˝ona zosta∏a w 1600 roku przez królowà El˝biet´ I, a herbatà handluje od 1615 roku.
Seria „SzeÊç Historycznych Herbat” to wykwintne herbaty w puszkach lub torebkach.
Dzi´ki pi´knym opakowaniom mogà byç kupowane tak˝e jako prezenty.
K
iedy rozmawialiÊmy z Yahia Jebrini, dyrektorem
w spó∏ce Fibo MLD International, zapytaliÊmy go o to,
jakie sà perspektywy dla polskiego rynku. „Jest coraz
bardziej podobny do niemieckiego. – mówi – Ludzie oczekujà ciàgle czegoÊ nowego, muszà o tym pami´taç zarówno producenci, importerzy jak te˝ sklepy. Polskie firmy produkujà
coraz bardziej interesujàce wyroby, zmienia si´ ich opakowanie. Patrz´ na to z nadziejà, bo eksport polskich produktów
to druga strona naszej dzia∏alnoÊci”.
Kto chce si´ wi´cej dowiedzieç
o ofercie LaCure Polska mo˝e
przejrzeç strony www.fibo.pl
lub przedzwoniç do Dzia∏u
Handlowego w Poznaniu,
nr tel. 0048 61 870 82 88
lub 0048 61 870 85 49.
Gazeta Targowa 37
WTC Poznaƒ pomaga w nawiàzywaniu kontaktów handlowych poprzez indywidualne spotkania biznesowe (Gie∏da Kooperacji) oraz Klub WTC Poznaƒ
W
Y
D
A
R
Z
E
N
I
A
• SICILIAN FASHION BUSINESS MIXER
W ramach imprez towarzyszàcym targom – Poznaƒskie Dni Mody, 6 wrzeÊnia
2005 r. o godz. 17.30 odby∏o si´ w WTC Poznaƒ Sicilian Fashion Business
Mixer, nieformalne, bezp∏atne spotkanie bran˝owe. Na spotkaniu obecna by∏a
delegacja sycylijskich producentów i handlowców z bran˝y odzie˝owej.
Organizatorzy: WTC Poznaƒ, REGIONE SICILIANA
• Food Business Mixer, 21 wrzeÊnia 2005
W ramach imprez towarzyszàcych targom Polagra Food i Taropak, w Êrode, 21
wrzeÊnia o godz. 17.30 w siedzibie WTC Poznaƒ zostanie zorganizowany Business Mixer dla firm polskich i zagranicznych sektora spo˝ywczego i opakowaniowego oraz Cz∏onków Klubu WTC Poznan.
Organizatorzy: WTC Poznaƒ, Flanders Investment & Trade, AWEX.
Sponsoring: Masarnia Duszniki, Przetwórstwo Owoców i Warzyw „Gomar”,
Browary Belgia
• Farm Business Mixer, 7 paêdziernika 2005
• Tour Salon Business Mixer, 20 paêdziernika 2005
•
W
Y
D
A
R
Z
E
N
I
A
GIE¸DA KOOPERACJI POLAGRA FOOD
Podczas Mi´dzynarodowych Targów Przemys∏u Spo˝ywczego POLAGRA FOOD,
w dniach 20–21 wrzeÊnia 2005 przebywaç b´dzie na targach misja przedsi´biorstw francuskich z bran˝y rolno-spo˝ywczej zrzeszonych na mi´dzynarodowej
gie∏dzie produktów Êwie˝ych z Rungis pod Pary˝em. Gie∏da funkcjonuje na powierzchni 232 ha, a ponad 12 tys. pracowników obs∏uguje 22 tys. klientów.
W ramach wizyty zaplanowane sà spotkania indywidualne z polskimi przedsi´biorstwami zainteresowanymi rozwini´ciem dzia∏alnoÊci hurtowej na rynku
francuskim, w poni˝ej wymienionych sektorach towarowych:
Produkty s∏odkowodne i z wód s∏onych
– Mi´so
– Warzywa i owoce
– Producenci ˝ywnoÊci na wynos
– Produkty mleczne i garma˝eryjne
– Produkty ogrodnicze
– Napoje i wina
– Grzyby
Na podstawie przes∏anych zg∏oszeƒ firmy polskie sà umawiane ze wskazanymi przez siebie partnerami na spotkania biznesowe.
Kontakt: Paulina Molska, 61/866 10 50, 61/865 38 91, e-mail: [email protected]
KOMPUTERY DO OPRYSKIWACZY
MESCOMP, os. Jagielloƒskie 7/4
tel./fax (0-65) 512 16 94
mgr in˝. MACIEJ
DYREKTOR
MASZNER
64-000 KOÂCIAN
kom. (0-601) 58 00 11
WTC Poznaƒ pomaga w nawiàzywaniu kontaktów handlowych poprzez indywidualne spotkania biznesowe (Gie∏da Kooperacji) oraz Klub WTC Poznaƒ
Klub WTC Poznaƒ
Intensywna promocja
Miesi´cznik Menu Smakosza wydawany jest przez firm´
ABRYS Sp. z o.o. Wydawca zamierza umacniaçtytu∏ na rynku
prasowym fachowych pism
gastronomicznych. Szczególny nacisk zosta∏ po∏o˝ony na
promocje tytu∏u przez patronat
medialny podczas bran˝owych targów, imprez
i spotkaƒ.
Intensywna promocja zaczyna si´ ju˝ od wrzeÊnia br., wówczas ABRYS organizuje w dniach
15–16 w Poznaniu II Ogólnopolskà Konferencj´
Metod Oczyszczania Âcieków z Przemys∏u Spo˝ywczego. Podczas Targów POLAGRA FOOD miesi´cznik jest organizatorem „Dnia Kuchmistrzostwa” w trakcie Forum Rzeênictwa, a tak˝e Konkursu uk∏adania pater mi´snych. Na stoisku Menu
Smakosza (Paw. 3A stoisko 77A) b´dzie prowadzona promocja prenumeraty i pisma.
Kolejne wyzwania to cykliczne Targi Tur Gastro
Hotel (7–9.09 Ustroƒ, 5–7.10 Krynica, 3–5.11
¸ódê). W paêdzierniku przypada kolejna okazja do
spotkania w Poznaniu bran˝y hotelarskiej podczas
Targów Gastro-Invest-Hotel. W listopadzie czasopismo b´dzie obecne na krakowskich Targach bran˝y HoReCa, oraz na katowickich Targach Spo˝ywczych. Zakoƒczymy ten rok barwnà imprezà z degustacjà podczas warszawskiego Festiwalu Smaku.
Magdalena Dutka
Z-ca Redaktora Naczelnego
Menu Smakosza
Unikalny serwis
Coraz bardziej kierujemy si´ w stron´ polskiego
rynku ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw,
które
dzi´ki korzyÊciom p∏ynàcym z wynajmu samochodu b´dà mog∏y skupiç
si´ na swojej podstawowej dzia∏alnoÊci. Dotychczas us∏uga wynajmu postrzegana by∏a jako kosztowna i dlatego trudno dost´pna. W czasach szybko rosnàcej konkurencji to
w∏aÊnie unikalny serwis i umiej´tnoÊç dopasowania rodzaju us∏ug do potrzeb klienta decydujà
o sukcesie na rynku i wyborze dostawcy produktu.
Firma Avis istnieje na rynku w Polsce od ponad
14 lat. Pierwsze biuro wynajmu samochodów powsta∏o w Warszawie w 1991 roku. Nast´pnie stopniowo rozwijaliÊmy swojà dzia∏alnoÊç o kolejne
miasta, tak˝e Poznaƒ. Konkurencja od samego poczàtku by∏a bardzo silna, dlatego najwa˝niejsze dla
nas by∏o, aby wyró˝niç swojà ofert´ na tle innych,
poprzez utrzymanie wysokiej jakoÊci us∏ug, po∏àczonà z elastycznoÊcià dostosowanà do potrzeb
zmieniajàcego si´ rynku. Avis posiada w swojej
ofercie ró˝norodne produkty wynajmu:
– krótkoterminowy
– „Minilease” – na d∏ugi okres
– samochody dostawcze
– samochody osobowe z kierowcà
Od ponad 2 lat proponujemy tak˝e tzw. samochody specjalne, min. MINI Cooper.
Rados∏aw Lesiak
Wiceprezes
Avis Polska
Identyfikacja nowych partnerów
Kompass Poland nale˝y
do grupy mi´dzynarodowych
firm Kompass wyspecjalizowanych w gromadzeniu i prezentowaniu informacji gospodarczych. Nieprzerwanie od
ponad 60 lat Kompass dostarcza szczegó∏owych i rzetelnych danych o firmach, produktach i us∏ugach.
W swojej ofercie Kompass posiada internetowe bazy danych zawierajàce szczegó∏owe dane o blisko
2 mln firm z ponad 70 krajów. Bazy danych dost´pne na www.kompass.com oraz na noÊniku CD stanowià skuteczne narz´dzie wsparcia aktywnoÊci
przedsi´biorstwa w obszarach: sprzeda˝y i marketingu, zakupów i zaopatrzenia. Wykorzystanie produktów Kompass pozwala na identyfikacj´ nowych
partnerów biznesowych, pozyskanie klientów raz
analiz´ rynku w dowolnie wybranej cz´Êci Êwiata.
Cz∏onkostwo w WTCA oraz udzia∏ w licznych
seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie pozwoli∏o firmie na nawiàzanie nowych kontaktów handlowych, promocje firmy, co w praktyce
prze∏o˝y∏o si´ na wzrost liczby klientów.
Kinga Pilch
Specjalistka ds. marketingu
Kompass Poland
Rozwój sieci
Karta Diners Club jest najstarszà kartà p∏atniczà na
Êwiecie. Obecnie Diners Club
dysponuje kilkoma produktami finansowymi: kartà classic
– dla osób prywatnych, kartà
korporacyjnà – dla firm i Travel Account – wirtualnà kartà
dla firm u∏atwiajàcà rozliczanie podró˝y s∏u˝bowych. Posiadacze ka˝dego z tych
produktów uzyskujà mo˝liwoÊç odroczonego nawet
o 59 dni terminu p∏atnoÊci, pakiet ubezpieczenia
o wartoÊci do 1 mln USD i wiele innych korzyÊci.
W tym roku za cel nadrz´dny na polskim rynku
firma przyj´∏a rozwój sieci punktów handlowo-us∏ugowych akceptujàcych karty DC.
Realizujàc te za∏o˝enia firma podpisa∏a umowy
o akceptacj´ karty z czo∏owymi centrami rozliczeniowymi w naszym kraju i tak do firmy PolCard,
która do tej pory rozlicza∏a transakcje dokonane
kartami DC, do∏àczy∏y: e-Service, CardPoint i Citibank Card Acceptance.
Dzi´ki temu, pod koniec roku karty Diners Club
powinny byç akceptowane w prawie 80% punktów
handlowo-us∏ugowych w Polsce.
Marek Smolarz
Dyrektor Generalny
Diners Club Polska
W Pary˝u i w Londynie
Firma Poland Germany Consult Winiarski zosta∏a za∏o˝ona
w 1999 roku. Wspieramy osoby i podmioty
gospodarcze w ich drodze na rynki Unii Europejskiej, a w szczególnoÊci na rynek polski
i niemiecki.
Klienci sà wspierani we wszystkich etapach
prowadzenia przedsi´biorstwa – od planowania
poprzez zakladanie i rozwoju, a˝ do aktywnej realizacji celów przedsi´biorstwa. Nasi specjaliÊci w∏adajà biegle zarówno j´zykiem niemieckim jak i polskim, bardzo dobrze znajà realia rynku polskiego
i niemieckiego, a ich kompetencje opierajà si´ na
d∏ugoletnim doÊwiadczeniu. Odpowiednio do wymagaƒ klientów oraz form projektów tworzy si´
grupy ekspertów.
Ponad to nasza firma wykonuje us∏ugi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, prawnego, podatkowego i IT. Oferujemy równie˝ us∏ugi, obejmujàce
precyzyjne analizowanie i strategiczne post´powanie w pozyskiwaniu nowych rynków zagranicznych. W imi´ tej dewizy, ju˝ za miesiàc b´dzie dzia∏a∏a filia w Szanghaju. W planie sà równie˝ oddzia∏y w Pary˝u i Londynie.
Dowodem naszej kompetencji jest wybór naszej firmy przez InvestitionsBank Berlin na mentora projektów polsko-niemieckich.
Piotr Winiarski
W∏aÊciciel
Czas termoizolacji
Nasza firma w okresie letnio-jesiennym prowadzi inwestycje zwiàzane g∏ównie
z termoizolacjami obiektów
oraz wymianà pokryç dachowych. Kontrahenci, po cz´Êci wspomagani funduszami
unijnymi, zlecajà nam te prace m.in. w gminie Czerwonak, na domach studenckich
Politechniki
Poznaƒskiej
i Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. W sierpniu rozpocz´liÊmy du˝à inwestycj´ polegajàcà na adaptacji obiektów koszarowych na mieszkaniowe dla Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Spo∏ecznego. W okresie
niemal dwóch lat powstanie 120 funkcjonalnych
mieszkaƒ, w tym kilkanaÊcie przystosowanych dla
osób niepe∏nosprawnych.
Dzia∏ Przygotowania Produkcji ju˝ planuje prace na okres zimowy. B´dà to przede wszystkim roboty remontowe wewnàtrz obiektów (mi´dzy innymi szpitalnych) polegajàcych na wymianie instalacji i zmianie przeznaczenia pomieszczeƒ.
Krzysztof Dybizbaƒski
Prezes Zarzàdu
Lepiko Sp. z o.o.
Gazeta Targowa 39
Konferencje i kongresy
OSTRA
konkurencja
Rozmowa z Irenà Soko∏owskà, prezesem Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce.
– Teraz w Polsce wszyscy za wszelkà cen´ chcà
goÊciç imprezy, które przerastajà ich mo˝liwoÊci,
co w efekcie – zamiast splendoru – przynosi za˝enowanie – twierdzi Irena Soko∏owska, prezes
Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce
– Jaka jest Pani ocena sytuacji na
rynku konferencji i kongresów w Polsce
i Europie? Jakich zmian mo˝na spodziewaç si´ w ciàgu kolejnych kilku lat
w Polsce?
– Rynek konferencyjny w Polsce jest
chaotyczny, nieuporzàdkowany, s∏abo zintegrowany. Wyró˝nia si´ na nim kilka znaczàcych firm – profesjonalnych organizatorów konferencji, specjalizujàcych si´
w tej dziedzinie od lat, ale mamy tak˝e
dziesiàtki innych, którzy organizujà konferencje poniekàd „przy okazji”, firmy prywatne, zak∏adane ad hoc dla zrealizowania
jednej imprezy, a tak˝e dzia∏y kadrowo-szkoleniowo-marketingowe w korporacjach i instytucjach, którym zleca si´ „zrobienie” kongresu dla w∏asnej firmy.
To jeszcze nie wszystko, bo za kongresy biorà si´ tak˝e firmy szkoleniowe,
agencje imprezowe i organizatorzy targów. Dodajmy do tego hotele, obiekty
i dziesiàtki w∏aÊcicieli sal, którzy podejmujà si´ organizowania wszelkich us∏ug
dla swoich klientów – i to daje nam obraz tego co si´ dzieje.
Trwa walka o imprezy, walka o klienta, nie zawsze uczciwa. Ostra konkurencja wcale nie wymusza wzrostu jakoÊci,
ale obni˝anie kosztów za wszelkà cen´.
W walce o imprezy liczà si´ znajomoÊci,
kontakty i prywatne uk∏ady a nie jakoÊç,
profesjonalizm i doÊwiadczenie. To
wszystko wymaga uporzàdkowania, które pr´dzej czy póêniej nastàpi, bo nie ma
innego wyjÊcia. Na polski rynek konfe-
40 Gazeta Targowa
rencyjny wkroczy prawdziwa konkurencja z Unii Europejskiej, ze swoimi standardami, jakoÊcià i nowoczesnà technologià. Pr´dzej czy póêniej polskie firmy
b´dà musia∏y zmieniç metody dzia∏ania,
a polscy klienci docenià wartoÊç wysokich standardów jakoÊci, które przed∏o˝à nad osobiste interesy.
– Od chwili powstania Stowarzyszenia, tj. od roku 1999 uczestniczy Pani
w jego pracach. W czym upatruje Pani
g∏ówne szanse dalszego rozwoju Stowarzyszenia?
– Nasz kierunek: Europa. Stowarzyszenie ewoluuje, zmienia si´ jego sk∏ad
cz∏onkowski – zmienia si´ równie˝ kierunek dzia∏ania i perspektywa. B´dàc
wa˝nym ogniwem w strukturze europejskiej EFAPCO (European Federation
of Associations of Professional Congress Organizers) b´dziemy szerzyç nowoczesnoÊc i krzewiç specjalistycznà
wiedz´ zawodowà wÊród cz∏onków, aby
oni w∏aÊnie stali si´ najwy˝ej kwalifikowanymi przedstawicielami zawodu
w Polsce. Zbudujemy sieç kontaktów
mi´dzynarodowych s∏u˝àcych wymianie
informacji i biznesu, b´dziemy wraz
z EFAPCO porzàdkowali szarà stref´
w konferencjach na rynku europejskim
i b´dziemy wspólnie promowali Polsk´,
Europ´ – i kraje UE jako najlepszà destynacje konferencyjnà Êwiata.
– W Polsce powstaje coraz wi´cej organizacji o dzia∏alnoÊci zwiàzanej z promocjà kongresów. Czy Stowarzyszenie
jest otwarte na wspó∏prac´?
– Je˝eli ma pani na myÊli miejskie convention bureaus – to w∏aÊnie z inicjatywy Stowarzyszenia ta struktura powsta∏a
w Polsce. To myÊmy przez lata pukajàc
do ró˝nych drzwi t∏umaczyli potrzeb´
powo∏ania tych instytucji i korzyÊci, jakie
niesie ze sobà dla miasta ka˝dy mi´dzynarodowy kongres. Ziarno posiane przynosi efekty. Jak˝e mielibyÊmy nie byç
otwarci na wspó∏prac´ – my si´ jej goràco domagamy. Jaki jest dzisiaj odzew
drugiej strony – to ju˝ inna sprawa…
– Miasta europejskie ubiegajà si´
o organizacje kongresów od wielu lat.
Bazujàc na obserwacjach ich pora˝ek,
przed czym ostrzega Pani polskie oÊrodki chcàce zaistnieç na europejskiej mapie miast kongresowych?
– Europa ju˝ od dawna wie to, co nasze miasta odkrywajà – ˝e kongres lub
inna mi´dzynarodowa impreza to dla
miasta presti˝, biznes i szansa na rozwój.
Teraz w Polsce wszyscy za wszelkà cen´
chcà goÊciç imprezy, które przerastajà
ich mo˝liwoÊci, co w efekcie – zamiast
splendoru – przynosi za˝enowanie.
Takim ostatnim przyk∏adem jest Warszawa, miasto, które nie posiada prawdziwego, nowoczesnego obiektu konferencyjnego, a które rok po roku zwo∏uje
mi´dzynarodowe imprezy najwy˝szego
szczebla: Forum Ekonomiczne w 2004
i Rad´ Europy – w maju 2005. Organizuje obrady w namiotach w centrum miasta, co jest ˝a∏osne i niestety, tworzy fatalnie wra˝enie chaosu i prowizorki.
W Êwiat idzie wizerunek miasta nieprzygotowanego na presti˝owe wydarzenia.
A tu dzia∏a prawo serii: po udanej olimpiadzie Ateny p´kajà w szwach od zleceƒ. Jakie zlecenia mogà teraz przyjÊç do
Warszawy? Mo˝e Êwiatowy festiwal cyrków… tez dobrze, ale czy o to chodzi∏o?
˚arty na bok. Ka˝de miasto winno
szybko zrobiç przeglàd posiadanej bazy
obiektów oraz potencjalnych terenów
pod inwestycje. Jest teraz okazja na wykorzystanie wsparcia unijnego i kto wie
– dla regionów o Êredniej atrakcyjnoÊci
turystycznej to mo˝e byç szansa na ich
specjalizacj´.
Jednak nie rekomendowa∏abym
wszystkim, aby budowali centra kongresowe, bo koszty utrzymania takich obiektów sà ogromne. Lepiej skoncentrowaç
si´ na renowacji posiadanej bazy, poprawie infrastruktury drogowej i komunalnej i na profesjonalnej promocji wizerunku miasta, skierowanej do w∏aÊciwego odbiorcy. Jak go zidentyfikowaç?
Mo˝emy w tym pomóc. Posiadamy spe-
Konferencje i kongresy
cjalistycznà wiedz´ w dziedzinie przemys∏u spotkaƒ, jego potrzeb i odbiorców.
Znamy rynek. S∏u˝ymy konsultacjami,
ofiarujemy swojà pomoc przy ka˝dym
projekcie. W∏aÊnie po to jesteÊmy.
– W swojej karierze zawodowej zrealizowa∏a Pani dziesiàtki imprez: od kongresów
medycznych, wydarzeƒ kulturalnych, a˝
po dwie najd∏u˝sze pielgrzymki Jana Paw-
∏a II do Polski (1997, 1999). Jakim jednym
zdaniem okreÊli∏aby Pani dobrego koordynatora wydarzeƒ konferencyjnych?
– Jedno zdanie to ponad moje si∏y,
chyba, ˝e b´dzie bardzo d∏ugie. Porzàdny organizator jest: fachowcem – rzemieÊlnikiem, psychologiem, finansistà,
wizjonerem, doradcà prawnym, specjalistà od informatyki, dyplomatà, genera-
∏em, ci´˝arowcem, sprzedawcà, ksi´gowym, artystà, turystà i sekretarkà. To
jeszcze nie wszystko, poniewa˝ imprezy
sà ró˝ne, klienci sà ró˝ni i coraz dziwniejsze majà oczekiwania i ˝yczenia –
a dobry organizator ze stoickim spokojem winien si´ zajàç ich realizacjà.
– Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a Anna Kuranc
W s∏u˝bie small businessu
dokoƒczenie ze str. 14
zostanà wydane, odpowiadajà po chwili
milczenia, ˝e „ tak ogólnie, to na firm´”.
– Czy taka postawa wynika z niewiedzy czy te˝ ze swoistego, choç naiwnego
cwaniactwa naszych przedsi´biorców?
– Przyjmijmy pierwszà przyczyn´.
Edukujemy przedstawicieli MSP – problemy tego rodzaju omawiamy na ró˝nych szkoleniach, w trakcie instrukta˝u
dotyczàcego wype∏niania wniosków
o dotacje itp. Na ten cel zamierzamy
równie˝ przeznaczyç cz´Êç Êrodków
z programów szkoleniowych.
– Jak du˝ymi Êrodkami dysponuje
PARP na wspieranie innowacyjnoÊci
w sektorze MSP?
– Obecnie realizujemy przede wszystkim programy finansowane z Funduszy
Strukturalnych Unii Europejskiej – na
lata 2004–2006 przyznano nam prawie
miliard euro. Z tego 360 mln euro zosta∏o przeznaczonych zosta∏o na wsparcie
inwestycji w przedsi´biorstwach, 220
mln – na rozwój funduszy po˝yczkowych
i por´czeniowych (co poÊrednio równie˝
wesprze inwestycje) oraz 200 mln – na
cele szkoleniowe. Chcia∏bym na pewnà
kwesti´ po∏o˝yç szczególny nacisk – otó˝
Êrodki, którymi zarzàdza PARP majà
charakter uzupe∏niajàcy. O pieniàdze na
inwestycje nale˝y zabiegaç przede
wszystkim w instytucjach dzia∏ajàcych na
rynku, zw∏aszcza zaÊ w bankach. Bada-
nia przeprowadzone niedawno przez
Polskà Konfederacj´ Pracodawców Prywatnych wykaza∏y, ˝e wspó∏praca banków z sektorem ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw znacznie si´ poprawi∏a. O ile
jeszcze 2–3 lata temu skar˝ono si´ na
trudny dost´p do kredytów, obecnie nie
porusza si´ ju˝ tej kwestii przy wskazywaniu na najwi´ksze bariery ograniczajàce czy hamujàce rozwój przedsi´biorczoÊci. Oprocentowanie kredytów spad∏o, rozwija si´ sieç funduszy
por´czeniowych. Banki post´pujà bardziej elastycznie, uczà si´, jak nale˝y
wspó∏pracowaç z firmami.
– Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏ Andrzej Uznaƒski
W cieniu iglicy
R
Zgrzyt decybeli
az na dwa lata pod berliƒskà Funkturm zlatujà si´ fani audio i wideo. Po drugiej stronie podnieconych t∏umów stojà nie mniej rozgoràczkowani producenci decybeli i megapikseli. Bo w tej
bran˝y high-tech rozwija si´ szczególnie szybko.
Kto pierwszy, ten lepszy. Berlin oklejony wi´c zosta∏ ca∏kowicie przez koreaƒskiego Samsunga i jego
megaplazm´. Samsung wykona∏ bowiem rzecz niemo˝liwà – jego plazmowy telewizor ma przekàtnà
sto dwa cale. Na blokowiskowej Êcianie w M-2 ju˝ si´ nie zmieÊci. Thompson pokaza∏ jak wyglàda dzisiejszy Êwiat marek. W Europie sprzedaje produkty pod tà nazwà, ale ju˝ w Azji pod skrótem TLC, a w Ameryce wyst´puje jako RCA. I wreszcie inna sensacja.
16 koncernów skrzykn´∏o kas´ na wspólny wynalazek. I ju˝ jest. P∏yta DVD o pojemnoÊci 50 Gb!
Nic dziwnego, ˝e w tym zamieszaniu nie zabrak∏o gaf, wpadek i kompromitacji. Dyrektorowi Philipsa podczas scenicznej prezentacji wypi´∏y si´ kabelki od mikrofonu i boss firmy na oczach tysiàca pismaków grzebaç musia∏ w spodniach.
Nikon zaprezentowa∏ nowà generacje cyfrówek z bezkablowym po∏àczeniem. Po multimedialnej wizji z laptopa przyszed∏ czas na
realny pokaz mo˝liwoÊci. Mr. Nakayama zr´cznie wycelowa∏ owe cudo w pierwszy rzàd dziennikarzy i nacisnà∏ spust. Trzask migawki i… nic. Na wielkim ekranie wype∏nionym ikonami jakiegoÊ superprogramu pojawi∏ si´ napis – not connected. Nadbieg∏ spocony
asystent, cos pogrzeba∏ przy aparacie, drugie foto i uda∏o si´. Mr. Nakayama otar∏ spocone czo∏o.
Ale rekord ˝enady pad∏ u Hitachi. Podczas wieczornej biesiady najpierw wysiad∏ sznurowy mikrofon wy∏àczajàc si´ po pierwszym
zdaniu prelegenta. Po 5 minutach prób zastàpiono go mikroportem. I znów klapa. Siwy Japoƒczyk wyg∏osi∏ speech bez aparatury.
Cud, ˝e zaraz potem nie pope∏ni∏ sepuku.
Wchodzi czas telewizji HD, muzyki dolby digital, komputerów po∏àczonych z telewizorami, tunerami i laptopem. Wizja E-home
jest coraz bli˝sza. Okazuje si´ jednak, ˝e kiepskie kable mogà zepsuç ca∏y urok tych elektronicznych zabawek. Podobnie jak ich brak.
Dobies∏aw Wieliƒski
Rys. Magdalena Gajdziƒska
Gazeta Targowa 41

Podobne dokumenty