IPF Raport na temat dobrobytu i włączenia społecznego

Transkrypt

IPF Raport na temat dobrobytu i włączenia społecznego
Raport na temat
dobrobytu
i włączenia
społecznego
Listopad 2012
Wyniki badania przeprowadzonego
przez International Personal Finance
Spis treści
1. Wstęp
2. Metodologia badań
3. Streszczenie
4. Kluczowe wnioski
5. Kluczowe wyniki badań
6. Dalsze informacje
7. O International Personal Finance
Wstęp
International Personal Finance (IPF) jest liderem wśród dostawców kredytów konsumenckich,
posiadającym 2,5 miliona klientów w sześciu krajach Europy i Ameryki Łacińskiej. Naszą
działalność prowadzimy pod marką Provident, oferując pożyczki w krajach, w których jest na nie
coraz większe zapotrzebowanie, ale oferta obecnych na rynku instytucji finansowych jest
niewystarczająca, zwłaszcza dla klientów szukających mniejszych pożyczek.
Nasz model biznesowy funkcjonuje od ponad 130 lat. Zatrudniamy 6300 osób i współpracujemy
z 28 400 przedstawicielami. Model biznesowy IPF opiera się na udzielaniu w odpowiedzialny
sposób pożyczek dostępnych dla wszystkich, dzięki czemu zyskaliśmy powszechne uznanie za
wyjątkowo wysoki poziom obsługi klienta oraz odpowiedzialność społeczną.
Raport IPF na temat dobrobytu i włączenia społecznego to międzynarodowe badanie na szeroką
skalę przeprowadzane co sześć miesięcy wśród klientów IPF na sześciu rynkach zagranicznych.
Jest to badanie niezależne przeprowadzane przez YouGov, wiodącą międzynarodową agencję
badania rynku oferującą kompleksowe usługi online, która posiada biura w Wielkiej Brytanii,
Stanach Zjednoczonych, Europie oraz na Bliskim Wschodzie. W sierpniu 2012 YouGov zostało
wpisane na prestiżową listę 25 najlepszych na świecie agencji badawczych Honomichl.
Klienci IPF należą przeważnie do grup socjoekonomicznych, którym nie oferuje się wysokiego
poziomu usług i którzy są często wykluczeni z kręgu odbiorców powszechnie oferowanych usług
finansowych. Ze względu na mniejszy wpływ społeczny, niższe dochody oraz słabszą siłę
polityczną, mogą się czuć zmarginalizowani i pozbawieni głosu w społeczeństwie. Zaciągnięte
pożyczki wykorzystują do różnych celów, od finansowania drobnej działalności gospodarczej po
pokrycie kosztów urlopu lub nagłych nieprzewidzianych zdarzeń.
Niniejszy raport został opracowany w sposób angażujący bazę klientów IPF, umożliwiający
zrozumienie ich opinii na różne istotne kwestie gospodarcze i finansowe oraz przekazanie
kluczowych wniosków najważniejszym grupom decydentów i opiniotwórców.
Metodologia badań
Grupa IPF zleciła YouGov przeprowadzenie badania we wrześniu 2012 roku.
Klientom IPF, którzy już wcześniej wyrazili zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną
wiadomości o treści marketingowej wysłaliśmy 6 września zaproszenie do udziału w badaniu
online. Ponadto na każdym rynku zrealizowano nieco mniejszą liczbę ankiet telefonicznych, aby
upewnić się, że badanie obejmuje reprezentatywną grupę naszych klientów.
Badanie zostało zakończone 28 września.
Wypełnione ankiety w razie konieczności dostosowano do profilu klienta na danym rynku
i przeważono tak, aby zapewnić ich reprezentatywność, biorąc pod uwagę wiek i płeć
ankietowanych. Na Węgrzech ankietę wypełniło więcej kobiet, dlatego ich wpływ został
przeważony, aby zapewnić jego proporcjonalność do profilu demograficznego naszych
węgierskich klientów. To samo zrobiono w Meksyku, aby zapewnić, ze liczba ankiet
wypełnionych przez mężczyzn odzwierciedla bazę klientów w tym kraju. Na wszystkich
pozostałych rynkach profile YouGov były już dopasowane do profili klientów, dlatego
dopasowanie ankiet nie było konieczne.
W sumie ankietę wypełniły 10 833 osoby w wieku powyżej 18 lat. Nie zastosowano żadnych
ograniczeń co do liczby wypełnionych ankiet, ponieważ naszym celem było dostarczenie dużej
i reprezentatywnej próby przy zaangażowaniu naszej bazy klientów, aby mieć pewność, że
wezmą oni udział w przyszłych badaniach.
Rozkład próby: zwracamy uwagę, że próba w każdym kraju odzwierciedla co prawda bazę
klientów IPF na danym rynku, ale ogólna próba nie jest przeważona dla światowej bazy klientów
IPF. Oznacza to, że dla pewnych pytań wyniki z Węgier mogły mieć wpływ na łączne zebrane
wyniki, a to dlatego, że na Węgrzech ankiety wypełniła większa liczba klientów, a w Meksyku
mniejsza w porównaniu z faktyczną liczbą klientów w tych krajach. Istnieje więc
prawdopodobieństwo, że wyniki próby węgierskiej mogłyby mieć nieproporcjonalny wpływ na
ogólne wyniki na wszystkich rynkach łącznie. Staraliśmy się nie podawać jakichkolwiek danych,
wobec których istniało takie prawdopodobieństwo.
Profil demograficzny wszystkich ankietowanych:
Mężczyźni 37%
Kobiety
63%
18-24
5%
25-34
24%
35-44
35%
45-54
22%
55+
14%
Osoby stanu wolnego bezdzietne
15%
Osoby w związku małżeńskim bezdzietne
10%
Osoby w związku małżeńskim posiadające dzieci
36%
Osoby stanu wolnego posiadające dzieci
13%
Dzieci opuściły dom rodzinny
15%
Pozostali
11%
Zatrudnienie na pełen etat
65%
Zatrudnienie na część etatu
7%
Samozatrudnienie
7%
Praca nieodpłatna
2%
Pozostali
19%
YouGov jest członkiem British Polling Council (Brytyjskiej Rady ds. Ankietowania) i przestrzega
jej zasad. Więcej informacji pod adresem http://research.yougov.co.uk
Wnioski z niniejszego raportu zostały podzielone na cztery kategorie:
1. Sytuacja gospodarcza
2. Sytuacja finansowa klienta
3. Korzystanie z kredytów
4. Standard życia
Streszczenie
Najistotniejszym wnioskiem z badania jest prawdopodobnie fakt, że koszty utrzymania to dla
Europejczyków najpoważniejszy problem.
Ponad 80 procent respondentów na Węgrzech oraz dwie trzecie wszystkich klientów IPF uznało
to za swój największy kłopot. Nie jest to zaskoczeniem na światowym rynku, na którym nastąpił
znaczny wzrost cen żywności oraz innych towarów, takich jak benzyna czy opał. Meksyk to
jedyny kraj, w którym koszty utrzymania nie są problemem numer jeden. W tym kraju
największymi problemami wymienianymi przez ankietowanych były ex æquo lokalna
przestępczość (28%) oraz bezrobocie (28%). Wzrost kosztów utrzymania to główny czynnik,
który według większości ankietowanych wpłynie na pogorszenie ich rodzinnej sytuacji
ekonomicznej w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Na poziomie makroekonomicznym respondenci spodziewają się, że sytuacja gospodarcza w ich
krajach będzie się dalej pogarszać w przyszłym roku. Meksykanie i Rumuni mają jednak dużo
większe zaufanie do gospodarek swoich krajów, co jest najprawdopodobniej odzwierciedleniem
reform na rynku pracy ogłoszonych niedawno przez meksykański rząd, a także niedawnego
wzrostu PKB w Rumunii. Przewiduje się, że niskie koszty pracy w Meksyku w porównaniu
z kosztami pracy w Chinach przyczynią się do znacznego wzrostu gospodarczego, a według
prognoz Meksyk ma w ciągu najbliższych 10 lat stać się największą gospodarką Ameryki
Łacińskiej.
Jeśli chodzi o sytuację finansową ankietowanych, 67% klientów IPF posiada dostęp do rachunku
bankowego, przy czym co najmniej połowa ankietowanych nie posiada żadnych oszczędności
poza wyróżniającymi się na tle innych krajów Czechami oraz Słowacją. Będzie to oznaczać
mniejsze szanse na stabilizację ekonomiczną, zwłaszcza że nadal sytuacja ekonomiczna w całej
Europie jest trudna, a według niektórych publicystów wzrost gospodarczy w większości
gospodarek europejskich nie powróci przez kolejne pięć lat. Poza rachunkiem bankowym
produktami finansowymi kupowanymi powszechnie przez klientów IPF są ubezpieczenia
pojazdów oraz mienia domowego. Na wszystkich rynkach panuje powszechna opinia, że coraz
trudniej jest otrzymać pożyczkę. Wśród tych, którzy takową posiadają, zdolność kredytowa jest
głównym problemem i tylko nieco ponad połowa z nich (53%) twierdzi, że może swobodnie
spłacać swoje raty. Takie przekonanie wyraził najwyższy odsetek respondentów w Meksyku
(79%), Czechach i Polsce (70%) oraz Rumunii (63%). Optymistycznie brzmi fakt, że ogromna
większość (93%) klientów IPF starannie rozważa wzięcie ewentualnej pożyczki. Większość
pożycza tylko tyle, ile jest w stanie bez problemu spłacić (86%), a tylko niewielka mniejszość
pożycza pod wpływem impulsu (15%). Dziewięciu na dziesięciu respondentów twierdzi, że
korzysta z kredytów tylko w nagłych sytuacjach, a jedna trzecia twierdzi obecnie, że korzysta
z nich jako elementu zarządzania domowym budżetem. Twierdzenia te są oczywiście sprzeczne
i konieczne może okazać się przeprowadzenie dalszych badań, aby szczegółowo to wyjaśnić.
Konieczność korzystania z pożyczek jest jednak wzmożona faktem, iż większość osób ma
trudności ze zdobyciem pieniędzy w nagłych sytuacjach lub zaoszczędzeniem środków na
większy zakup.
Rozważając wzięcie pożyczki większość ludzi twierdzi, że zaczerpnięcie rady pożyczkodawcy
było najważniejszym argumentem. Mniejsza część korzysta jednak z materiałów na temat
produktu i czerpie wiedzę z internetu, co uwidacznia lepszy dostęp do internetu osób z niższych
grup ekonomicznych.
Co więcej, odzwierciedleniem nieustająco trudnej sytuacji ekonomicznej jest fakt, że większość
respondentów jest w swoich wydatkach dużo ostrożniejsza niż kiedyś. Ta niechęć do wydawania
jest najwyższa na Węgrzech, gdzie ponad 90 procent ankietowanych stwierdziło, że dużo
ostrożniej wydaje pieniądze. W ciągu ostatnich 12 miesięcy większość ludzi zrezygnowało
z jakiegoś większego zakupu.
John Mitra, Dyrektor ds. Korporacyjnych Grupy IPF tak skomentował najważniejsze wnioski:
„Najważniejszym wnioskiem z raportu jest fakt, że wielu naszych klientów oraz wiele osób
z niższych warstw socjoekonomicznych martwi się kosztami utrzymania. Strach przed
przestępczością, cięciami w usługach publicznych, a nawet bezrobociem uplasowały się dużo
niżej. Wysokie koszty utrzymania były również czynnikiem, który przyczynił się do odczucia, że
z nadejściem roku 2013 budżet domowy będzie jeszcze bardziej napięty.”
„Istotny jest również fakt, że wiele osób nie posiada żadnych oszczędności i że trudno im zdobyć
pieniądze w przypadku nagłej sytuacji, a nawet zaoszczędzić środki na jakiś większy zakup.
Brak pieniędzy powoduje komplikacje i utrudnia ludziom prowadzenie normalnego życia, a że
zgodnie z tym, co twierdzi wiele osób, coraz trudniej jest otrzymać pożyczkę, organizacje takie
jak IPF muszą zapewnić pożyczki tym ludziom, którzy nie mogą liczyć na żadną inną formę
kredytowania, ale, co ważne, nadal udzielać pożyczek w sposób odpowiedzialny, koncentrując
się na zdolności kredytowej klientów i unikając nadmiernego zadłużenia. Gdy pojawia się
problem lub okazja, szybkie i proste zdobycie niewielkiej sumy pieniędzy może stanowić
ogromną korzyść.”
„Budujący jest dla mnie fakt, że ogromna większość naszych klientów nigdy nie pożycza więcej
niż jest w stanie bez problemu spłacić i że zawsze zastanawiają się dokładnie przed
zaciągnięciem pożyczki. To pocieszające, że wielu naszych klientów pożycza pieniądze
w sposób rozważny i świadomy oraz że pożyczanie pod wpływem impulsu jest rzadkie na
wszystkich naszych rynkach. Dla nas jako odpowiedzialnego pożyczkodawcy ważne jest, aby
pożyczać klientom, którzy są w stanie spłacić pożyczkę.”
„Obszary, które byłyby istotne w kolejnym raporcie IPF na temat dobrobytu i włączenia
społecznego to: jakie elementy wpływają na postrzeganie kosztów utrzymania jako wyższych;
jakie czynniki wpływają na opinię, że sytuacja ekonomiczna kraju oraz domowy budżet uległy
pogorszeniu; jakie oszczędności poczynili respondenci, aby zmniejszyć swoje wydatki.
Interesujące mogłoby być również zbadanie, w jaki sposób klienci wykorzystują kredyty jako
część swojego domowego budżetu, czy jest to nowa tendencja, a jeśli tak, to jakie zmiany ją
wywołały.”
Kluczowe wnioski
1. Sytuacja gospodarcza
Ponad dwie trzecie (68%) klientów firmy Provident twierdzi, że koszty utrzymania to ich
największe zmartwienie
Koszty utrzymania to kwestia, która była największym zmartwieniem na wszystkich naszych
rynkach europejskich, a na Węgrzech dotyczyła największego odsetka klientów (81%).
Natomiast w Meksyku lokalna przestępczość oraz bezrobocie były wymieniane przez największy
odsetek ankietowanych (28%) ex æquo jako najważniejszy problem. Na tym rynku Ameryki
Łacińskiej zaledwie 13% respondentów martwi się kosztami utrzymania.
Kobiety bardziej obawiają się kosztów utrzymania (70%) niż mężczyźni (66%). Osoby w wieku
55+ martwią się najbardziej (72%) w porównaniu z 63% osób w wieku 18-24 lata.
Bezrobocia obawia się 11% klientów IPF, a inne wspomniane obawy to koszty kształcenia (4%)
oraz opieki zdrowotnej (4%).
Czechy
Węgry
Meksyk
Polska
Rumunia
Słowacja
10833
1379
5168
344
1406
2164
372
Koszty utrzymania
68%
68%
81%
13%
49%
60%
62%
Lokalna przestępczość
2%
2%
1%
28%
1%
1%
4%
Koszty kształcenia
4%
3%
3%
15%
6%
3%
1%
Koszty opieki zdrowotnej
4%
3%
2%
6%
7%
6%
3%
Utrata pracy
11%
13%
4%
28%
24%
17%
18%
Cięcia w usługach publicznych
2%
1%
1%
-
2%
5%
-
Inne
3%
3%
4%
6%
1%
2%
2%
Niczym się nie martwię
3%
3%
1%
1%
6%
4%
3%
Nie jestem pewien/pewna
3%
3%
2%
2%
3%
3%
6%
Łącznie
Którym
z
poniższych
problemów martwisz się teraz
najbardziej?
Baza
Tylko 2% klientów IPF stwierdziło, że lokalna przestępczość jest dla nich największym
zmartwieniem, a kolejne 2% wybrało cięcia w usługach publicznych, co jest dużym
zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że badanie przeprowadzane było w trakcie trudnej sytuacji
ekonomicznej.
W Polsce niemal jedna czwarta (24%) obawia się o swoją pracę, a w Meksyku prawie cztery na
dziesięć osób w wieku 45+ (37%) obawia się bezrobocia.
Polska to kraj, w którym najwyższy odsetek respondentów (6%) nie ma żadnych zmartwień,
natomiast na Węgrzech i w Meksyku bardzo niewiele osób odpowiedziało w ten sposób.
Ogólne nastroje ekonomiczne są złe, a trzech na pięciu ankietowanych spodziewa się w
najbliższych dwunastu miesiącach dalszego pogorszenia sytuacji.
Trzech na pięciu klientów IPF (60%) spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w swoim
kraju w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Brak zaufania klientów do sytuacji ekonomicznej
jest wyraźnie wyższy w krajach położonych bardziej na północ, w tym w Polsce (67%), Czechach
(68%) oraz na Słowacji (66%). Na Węgrzech prawie połowa (45%) spodziewa się „znacznego
pogorszenia” sytuacji gospodarczej w swoim kraju.
Meksykanie mają jednak dość duże zaufanie do stabilności swojej gospodarki, a jedna trzecia
z nich (34%) uważa, że pozostanie ona bez zmian. Rumuni uważają poprawę gospodarki za
najbardziej prawdopodobną i spodziewa się tego 33% z nich.
Ogólnie zaufanie do gospodarki maleje z wiekiem, także osoby w wieku 55+ są grupą
najbardziej pesymistyczną (66%).
Czy sytuacja gospodarcza w
Twoim
kraju
poprawi
się
Łącznie
Czechy
Węgry
Meksyk
Polska
Rumunia
Słowacja
Baza
10833
1379
5168
344
1406
2164
372
Znacznie się pogorszy
38%
39%
45%
23%
32%
28%
28%
Trochę się pogorszy
22%
29%
17%
16%
35%
20%
38%
Pozostanie właściwie bez zmian
19%
20%
22%
24%
17%
14%
20%
Trochę się poprawi
11%
5%
7%
23%
7%
25%
6%
Znacznie się poprawi
2%
2%
1%
4%
1%
8%
1%
Nie jestem pewien/pewna
7%
5%
8%
11%
8%
5%
7%
Pogorszy się NETTO
60%
68%
62%
39%
67%
48%
66%
Poprawi się NETTO
13%
7%
8%
27%
7%
33%
7%
według Ciebie czy pogorszy
w
ciągu
najbliższych
dwunastu miesięcy?
Ogólnie taka sama liczba ankietowanych spodziewa się poprawy i pogorszenia swojej
sytuacji finansowej
31% klientów IPF spodziewa się poprawy sytuacji swojej rodziny w porównaniu z 35% tych,
którzy oczekują jej pogorszenia. Kobiety są bardziej pesymistyczne (38%) niż mężczyźni (32%).
Im młodsi respondenci, tym większy optymizm odnośnie do rodzinnej sytuacji finansowej – 41%
osób w wieku 18-24 lata, a jedynie 20% osób w wieku 55+ twierdzi, że sytuacja finansowa w ich
domach ulegnie poprawie.
Główną przyczyną optymizmu na temat własnej sytuacji finansowej są wyższe zarobki (52%)
oraz nowa praca. Główną przyczyną pesymizmu są wyższe koszty utrzymania (81%), co, jak już
dało się zauważyć, jest głównym zmartwieniem dwóch trzecich (68%) respondentów.
Meksykanie (55%) oraz Rumuni (53%) są największymi optymistami względem sytuacji
finansowej w swoich domach, czego powodem są wyższe zarobki lub zmiana pracy. Wyższe
koszty utrzymania i niepewna sytuacja zawodowa wpływają na pogorszenie rodzinnej sytuacji
finansowej, zwłaszcza w Czechach i na Węgrzech.
Czy
analizując
dziś
swoją
sytuację
finansową sądzisz, że w ciągu najbliższych
Łącznie
Mężczyźni
Kobiety
Baza
10833
4653
6180
Znacznie się pogorszy
16%
13%
19%
Trochę się pogorszy
19%
19%
19%
Pozostanie właściwie bez zmian
33%
32%
34%
Trochę się poprawi
26%
29%
23%
Znacznie się poprawi
5%
6%
5%
Pogorszy się NETTO
35%
32%
38%
Poprawi się NETTO
31%
36%
28%
dwunastu miesięcy ulegnie ona poprawie
czy pogorszeniu?
Raport jest dostępny na stronie www.ipfin.co.uk lub na naszej stronie na portalu Facebook
(International Personal Finance).
2. Sytuacja finansowa klienta
W Rumunii i Meksyku znacznie mniej osób posiada rachunek bankowy.
W Czechach, Polsce na Węgrzech i na Słowacji posiadanie rachunku bankowego jest częstsze,
wyraźnie rzadsze natomiast w Rumunii (36%) i Meksyku (16%). W sumie 67% klientów IPF
posiada dostęp do rachunku bankowego. Ubezpieczenie pojazdu (39%) oraz mienia domowego
(38%) to inne popularne produkty finansowe. Ubezpieczenie pojazdu występuje najczęściej
w Czechach (46%) i na Słowacji (48%), a najrzadziej w Meksyku (12%). Ubezpieczenie mienia
domowego jest najczęstsze na Węgrzech (54%), podczas gdy na innych rynkach stopa
penetracji wynosi między 17% a 35%. W Meksyku żaden z respondentów nie zaznaczył
ubezpieczenia mienia domowego. Z drugiej strony, zaledwie 3% posiada jakiekolwiek inwestycje
długoterminowe, 10% – rachunek oszczędnościowy, a 15% przystąpiło do programu
emerytalnego lub ubezpieczenia od utraty pracy, choroby lub nieszczęśliwych wypadków.
Największa penetracja rynku hipotecznego wystąpiła na Węgrzech (39%), podczas gdy w Polsce
niemal połowa (49%) klientów IPF posiada ubezpieczenie na życie.
Ubezpieczenie pojazdu i oszczędności emerytalne są najpopularniejsze w Czechach i na
Słowacji.
Na Węgrzech 75% klientów IPF nie posiada żadnych oszczędności, a ci, którzy takowe
posiadają, zaoszczędzili średnio 415 €. Średnie zadłużenie wyniosło 2478 € przy średniej
miesięcznej racie wynoszącej 183 €. Średnie miesięczne dochody na Węgrzech to 605 €. Saldo
niespłaconego długu IPF to 325 €.
W Rumunii duży odsetek klientów IPF nie posiada żadnych oszczędności (65%), a kwota
oszczędności wynosi przeciętnie 132 €. Średnie zadłużenie wynosi 840 € przy średniej
miesięcznej racie w wysokości 60 €. Przeciętny dochód miesięczny to w Rumunii 310 €. Saldo
niespłaconego długu IPF to 460 €.
W Polsce połowa (50%) klientów IPF nie posiada żadnych oszczędności, a średnie
oszczędności wynoszą 365 €. Średnie zadłużenie wyniosło 1570 € przy średniej miesięcznej
racie wynoszącej 143 €. Średnie miesięczne dochody w Polsce to 504 €. Saldo niespłaconego
długu IPF to 690 €.
W Czechach i na Słowacji więcej klientów IPF twierdzi, że posiada oszczędności. Na Słowacji
48% klientów IPF nie posiada żadnych oszczędności, a średnie oszczędności wynoszą 465 €.
Średnie zadłużenie wyniosło 2408 € przy średniej miesięcznej racie wynoszącej 219 €. Średnie
miesięczne dochody na Słowacji to 490 €. Przeciętne saldo zadłużenia klientów IPF na Słowacji
wynosi 699 €.
Który
z
poniższych
produktów
posiadasz? Zaznacz wszystkie, które
Łącznie
Mężczyźni
Kobiety
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Baza
10833
4653
6180
699
2553
3144
2207
2229
Ubezpieczenie mienia domowego
38%
38%
39%
9%
26%
37%
44%
56%
Ubezpieczenie pojazdu
39%
46%
34%
21%
37%
43%
41%
40%
Rachunek w banku
67%
68%
67%
66%
67%
67%
66%
71%
Rachunek oszczędnościowy
10%
11%
9%
14%
13%
11%
8%
6%
Hipoteka
26%
25%
26%
6%
19%
27%
30%
33%
Ubezpieczenie na życie
29%
32%
27%
21%
26%
31%
31%
32%
Ciebie dotyczą.
Ubezpieczenie od utraty pracy, choroby
lub nieszczęśliwych wypadków
15%
16%
14%
14%
16%
17%
17%
8%
Inwestycja długoterminowa
3%
4%
2%
5%
3%
3%
3%
2%
Program emerytalny
15%
17%
14%
12%
16%
19%
17%
9%
Nie jestem pewien/pewna
2%
2%
2%
3%
3%
2%
1%
1%
Żadne z powyższych
10%
9%
11%
15%
11%
10%
9%
7%
W Czechach 43% klientów IPF nie posiada żadnych oszczędności, a ci, którzy takowe
posiadają, zaoszczędzili średnio 390 €. Średnie zadłużenie wyniosło 3580 € przy średniej
miesięcznej racie wynoszącej 220 €. Średnie miesięczne dochody w Czechach to 628 €. Saldo
niespłaconego długu IPF to 885 €.
Który z poniższych produktów posiadasz?
Zaznacz wszystkie, które Ciebie dotyczą.
Baza
Łącznie
Czechy
Węgry
Meksyk
Polska
Rumunia
Słowacja
10833
1379
5168
344
1406
2164
372
Ubezpieczenie mienia domowego
38%
32%
54%
-
17%
26%
35%
Ubezpieczenie pojazdu
39%
46%
40%
12%
40%
33%
48%
Rachunek w banku
67%
76%
77%
16%
81%
36%
80%
Rachunek oszczędnościowy
10%
13%
5%
24%
24%
8%
24%
Hipoteka
26%
16%
39%
9%
13%
9%
27%
Ubezpieczenie na życie
29%
30%
26%
28%
49%
23%
42%
nieszczęśliwych wypadków
15%
21%
11%
13%
21%
15%
31%
Inwestycja długoterminowa
3%
4%
2%
3%
2%
5%
7%
Ubezpieczenie od utraty pracy, choroby lub
Program emerytalny
15%
42%
6%
17%
11%
18%
44%
Nie jestem pewien/pewna
2%
1%
1%
2%
3%
4%
1%
Żadne z powyższych
10%
6%
5%
36%
6%
23%
4%
Brak wyników dla Meksyku, ponieważ pytania te zostały wyłączone z badania w tym kraju.
Nasza baza klientów w Meksyku uznałaby je za niestosowne. Ogólnie rzecz biorąc, Meksykanie
są bardzo wyczuleni na rozmowy na temat swoich zarobków czy wydatków, zwłaszcza gdy
zadaje się im szczegółowe pytania.
1 € = 284,5 forintów węgierskich, 4,5 leja rumuńskiego, 4,10 złotych polskich oraz 25 koron
czeskich.
Raport jest dostępny na stronie www.ipfin.co.uk lub na naszej stronie na portalu Facebook
(International Personal Finance).
1
Przeciętne saldo zadłużenia na klienta w bieżącym tygodniu (tydzień 43) – dotyczy wszystkich rynków.
3. Korzystanie z kredytów
Panuje ogólne przekonanie, że w ostatnich kilku latach uzyskanie kredytu stało się
trudniejsze.
Panuje ogólne przekonanie (63%), że w ostatnich kilku latach uzyskanie kredytu stało się
trudniejsze. Kobiety (65%) bardziej skłaniają się ku temu przekonaniu niż mężczyźni (61%).
Najwięcej takich osób było na Węgrzech (72%) i Słowacji (35%). Jedna na pięć osób (20%)
twierdzi, że nic się w tej kwestii nie zmieniło, a jedynie 7% twierdzi, że jest to obecnie łatwiejsze.
Starsi respondenci są bardziej skłonni przypuszczać, ze trudniej jest obecnie otrzymać kredyt niż
w ostatnich dwóch-trzech latach (57% respondentów w wieku 18-24 i 66% osób w wieku 45-54
stwierdziło, że trudniej jest dostać kredyt). Osoby samotne i bezdzietne lub pozostające
w związku małżeńskim bez dzieci były najbardziej skłonne twierdzić, że nic się w tej kwestii nie
zmieniło lub że łatwiej jest obecnie otrzymać kredyt.
Czy
według
ostatnich
Ciebie
uzyskanie
dwóch-trzech
latach
kredytu
w
stało
się
Łącznie
Czechy
Węgry
Meksyk
Polska
Rumunia
Słowacja
Baza
10832
1378
5168
344
1406
2164
372
Trudniejsze
63%
50%
72%
45%
64%
57%
35%
Bez większych zmian
20%
32%
12%
29%
21%
28%
20%
Łatwiejsze
7%
9%
3%
18%
7%
8%
28%
Nie jestem pewien/pewna
11%
10%
12%
9%
9%
7%
18%
łatwiejsze czy trudniejsze?
Ogromna większość starannie rozważa wzięcie pożyczki
Nieco ponad połowa respondentów (53%) twierdzi, że bez problemów jest w stanie spłacać
swoje raty. Dotyczy to najwyższego odsetka w Meksyku (79%), Czechach i Polsce (70%) oraz
Rumunii (63%). Takiej odpowiedzi najrzadziej udzielano na Węgrzech (38%). Niemal dziewięć
na dziesięć osób (86%) stwierdziło, że nigdy nie pożyczyło więcej niż było w stanie bez problemu
spłacić. To bardzo pozytywne statystyki, ponieważ pokazują, że zdolność kredytowa jest dla
naszego klienta kluczowa w podejmowaniu decyzji o pożyczce. Respondenci w Rumunii
najczęściej odpowiadali, że nigdy nie pożyczali więcej niż mogli bez problemu spłacić (91%).
Odsetek takich osób był najniższy w Polsce (83%), choć nadal jest to bardzo pozytywny wynik.
Oprócz zdolności kredytowej istotny jest również fakt, że ogromna większość twierdzi, iż
dokładnie zastanawia się przed zaciągnięciem pożyczki (93%) i jest to postawa powszechna na
wszystkich rynkach firmy Provident. Kobiety i mężczyźni rozważają pożyczenie pieniędzy
w takim samym stopniu (93%). Jest to szczególnie pokrzepiające, ponieważ pokazuje, że klienci
IPF rozważnie i świadomie zaciągają pożyczki, a potwierdza to dodatkowo fakt, że zaledwie 15%
pożycza pod wpływem impulsu. Pożyczanie pod wpływem impulsu jest najrzadsze na Węgrzech
(13%), a najczęstsze na Słowacji (25%). Niemal dwie trzecie (61%) klientów IPF odmawia
wzięcia pożyczki na maksymalną oferowaną im kwotę, co po raz kolejny potwierdza ostrożność
klientów w pożyczaniu pieniędzy.
Tylko nieco ponad jedna trzecia (35%) regularnie korzysta z kredytów jako jednego z elementów
domowego budżetu, a skłonność ta wzrasta z wiekiem (26% osób w wieku 18-24 lata
w porównaniu z 45% osób w wieku 55+). Respondenci w Rumunii są najbardziej skłonni (44%)
do korzystania z kredytu jako jednego ze sposobów zarządzania swoim budżetem.
Na wszystkich rynkach powszechne było również korzystanie z kredytu w nagłych sytuacjach
(87%). Jest to postawa najczęstsza w Czechach (89%) i na Węgrzech (88%), a najrzadsza
w Polsce (82%). Kobiety (89%) i osoby młode (18-24 lata – 90%) to respondenci, którzy
najczęściej korzystają z kredytu w sytuacjach nagłych.
O ile zaledwie 17% respondentów w Meksyku jest skłonna „pożyczyć tyle, na ile pozwoli mi
oferta”, respondenci w Europie są bardziej skłonni do zaciągania pożyczki na maksymalną
kwotę. Odsetek takich osób jest najwyższy na Słowacji (58%).
Porada konsultanta lub przedstawiciela pożyczkodawcy (44%) jest najważniejszym argumentem
przy zaciąganiu pożyczki. Ważne są również broszury produktu (38%), internet (38%) oraz rady
przyjaciół i rodziny. Tylko 19% twierdzi, że reklama odgrywa najważniejszą rolę przy zaciąganiu
pożyczki.
Raport jest dostępny na stronie www.ipfin.co.uk lub na naszej stronie na portalu Facebook
(International Personal Finance).
Dokładnie zastanawiam się przed wzięciem pożyczki
Łącznie
Mężczyźni
Kobiety
Baza
10632
4558
6073
Tak
93%
93%
93%
Nie
7%
7%
7%
Baza
10632
4558
6073
Tak
15%
17%
14%
Nie
85%
83%
86%
Baza
10632
4558
6073
Tak
87%
85%
89%
Nie
13%
15%
11%
Baza
10632
4558
6073
Tak
35%
36%
35%
Nie
65%
64%
65%
Baza
10632
4558
6073
Tak
39%
38%
40%
Nie
61%
62%
60%
Baza
10632
4558
6073
Tak
86%
87%
84%
Nie
14%
13%
16%
Baza
10632
4558
6073
Tak
53%
57%
50%
Nie
47%
43%
50%
Mam skłonność do brania pożyczki pod wpływem
impulsu
Korzystam z pożyczek tylko w nagłych sytuacjach
Korzystam z pożyczek regularnie jako sposobu na
zarządzanie moim budżetem
Zwykle pożyczam tyle, na ile pozwoli mi oferta
Nigdy nie pożyczam więcej niż sądzę, że mogę bez
problemu spłacić
Bez problemu jestem w stanie spłacać moje raty
4. Standard życia
Większość respondentów wydaje pieniądze ostrożniej niż wcześniej
Czterech na pięciu respondentów (79%) wydaje pieniądze ostrożniej niż w ubiegłych 12
miesiącach. Węgrzy stali się szczególnie ostrożni, ponieważ dziewięciu na dziesięciu z nich
(91%) jest ostrożniejszych w wydawaniu pieniędzy. Z kolei respondenci w Czechach (24%) i na
Słowacji (30%) mają najbardziej stabilne podejście do swoich wydatków. Kobiety (58%) twierdzą,
że są dużo ostrożniejsze niż zwykle w porównaniu z mężczyznami (46%). Respondenci w wieku
55+ są najostrożniejsi (63%).
W ciągu ostatnich 12 miesięcy trzy czwarte respondentów zrezygnowało z robienia
większych zakupów.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy trzy czwarte (76%) respondentów zrezygnowało z jakiegoś
większego zakupu. Najwięcej takich osób było na Węgrzech (83%) i w Meksyku (81%). Kobiety
(80%) i starsze pokolenie to ankietowani, którzy częściej rezygnowali z większych zakupów.
Osoby samotne i bezdzietne były mniej skłonne do rezygnowania z większych zakupów, choć
i tak dotyczyło to niemal siedmiu na dziesięciu z nich (68%).
Analizując
po
raz
kolejny ostatnie
dwanaście miesięcy, tym razem jednak
w
odniesieniu
większych
do
dokonywania
zakupów:
Które
z
Łącznie
Mężczyźni
Kobiety
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
10833
4653
6180
699
2553
3144
2207
2229
76%
72%
79%
67%
68%
75%
81%
84%
poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje
Twoje
podejście
do
wydawania
z
większych
pieniędzy?
Baza
Rezygnowałem/-łam
zakupów, chyba że było to całkowicie
konieczne.
Większość miałaby trudności ze znalezieniem pieniędzy na nieprzewidziane wydatki lub
opłacenie niespodziewanego rachunku.
Na wszystkich rynkach respondenci mieliby trudności ze znalezieniem pieniędzy (87%) na
nieprzewidziane wydatki bez zaciągania pożyczki czy też z zaoszczędzeniem środków (88%) na
większy zakup. Respondenci na Słowacji (22%), w Meksyku (20%) i w Czechach (16%) to ci,
którzy najczęściej twierdzili, że mogliby zdobyć pieniądze w nagłej sytuacji bez zaciągania
pożyczki. Na Węgrzech zaledwie 4% respondentów stwierdziła, że z łatwością znalazłaby
pieniądze bez ich pożyczania.
Co się tyczy oszczędzania na większy zakup, 92% kobiet i 83% mężczyzn stwierdziło, że byłoby
to trudne – kobiety częściej stwierdzają, że oszczędzanie byłoby dla nich „dużo trudniejsze”
(45% w porównaniu z 30% mężczyzn). Obserwując sytuację na wszystkich naszych rynkach,
można stwierdzić, że jedna czwarta (25%) Meksykanów uważa, że mogłaby z łatwością
zaoszczędzić na jakiś większy zakup. Odsetek takich osób jest najniższy w Czechach (6%) i na
Węgrzech (3%). Co więcej, 30% respondentów w wieku 18-24 twierdzi, że nie byliby w stanie
zaoszczędzić na żaden większy zakup, natomiast w przypadku osób w wieku 55+ odsetek ten
wzrasta do niemal połowy (48%).
Ankietowani w Meksyku i na Słowacji są najbardziej zadowoleni ze swojego standardu
życia.
Jedna trzecia (33%) ankietowanych jest niezadowolona ze swojego standardu życia, a jedynie
jedna piąta (22%) twierdzi, że jest zadowolona. Niewielka liczba Węgrów (6%) jest zadowolona
ze swojego standardu życia i również w tym kraju największy odsetek jest niezadowolony (36%).
Dla porównania niemal połowa Meksykanów (45%) jest zadowolona ze swojego standardu życia,
a na pozostałych rynkach europejskich większa liczba osób jest zadowolona (Słowacja 41%,
Polska 36%, Czechy 35% i Rumunia 34%) niż niezadowolona.
Zadowolonych jest więcej mężczyzn (27%) niż kobiet (18%). Im starsi respondenci, tym mniejsze
zadowolenie ze swojego standardu życia. Osoby samozatrudnione są zadowolone najczęściej.
Jak bardzo
zadowolony jesteś ze
Łącznie
Mężczyźni
Kobiety
Czechy
Węgry
Meksyk
Polska
Rumunia
Słowacja
Baza
10833
4653
6180
1379
5168
344
1406
2164
372
Bardzo niezadowolony
9%
9%
10%
7%
12%
9%
8%
7%
7%
Dość niezadowolony
23%
22%
24%
24%
24%
26%
21%
24%
21%
swojego ogólnego
standardu życia?
Ani nie zadowolony, ani
nie niezadowolony
42%
41%
42%
32%
52%
19%
33%
34%
30%
Dość zadowolony
20%
22%
18%
34%
5%
38%
33%
30%
36%
Bardzo zadowolony
2%
3%
2%
2%
1%
7%
3%
3%
5%
pewien/pewna
4%
3%
4%
1%
6%
1%
2%
1%
2%
Niezadowolenie NETTO
33%
32%
34%
31%
36%
35%
29%
31%
28%
Zadowolenie NETTO
22%
24%
20%
35%
6%
45%
36%
34%
41%
Nie
jestem
Raport jest dostępny na stronie www.ipfin.co.uk lub na naszej stronie na portalu Facebook
(International Personal Finance).
Kluczowe wyniki badań
Sytuacja gospodarcza
Koszty utrzymania były największym zmartwieniem (68%) klientów IPF. Natomiast
w Meksyku lokalna przestępczość oraz bezrobocie były wymieniane jako dwa
najważniejsze problemy (28%). W tym kraju tylko 13% martwiło się kosztami utrzymania.
Bezrobocia obawiało się 11% klientów IPF, a inne obawy to koszty kształcenia (4%) oraz
opieki zdrowotnej (4%).
Trzech na pięciu klientów IPF (60%) spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej
w swoim kraju w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Z kolei w Meksyku jedna trzecia
(34%) nie przewiduje zmian w gospodarce. Rumuni są najbardziej optymistyczni, gdyż
33% z nich spodziewa się poprawy sytuacji gospodarczej w swoim kraju.
31% klientów IPF spodziewa się poprawy sytuacji swojej rodziny w porównaniu z 35%
tych, którzy oczekują jej pogorszenia.
Głównym powodem optymizmu są wyższe zarobki oraz nowa praca (52%).
Głównym powodem pesymizmu są natomiast wyższe koszty utrzymania (81%).
Sytuacja finansowa klienta
67% klientów IPF posiada dostęp do rachunku bankowego.
Ubezpieczenie pojazdu (39%) oraz mienia domowego (38%) to inne popularne produkty
finansowe.
Ubezpieczenie pojazdu jest najbardziej popularne w Czechach (46%) oraz na Słowacji
(48%).
Węgry posiadają najwyższą penetrację rynku ubezpieczeń mienia domowego (54%).
Zaledwie 3% posiada jakiekolwiek inwestycje długoterminowe, 10% – rachunek
oszczędnościowy, a 15% przystąpiło do programu emerytalnego lub ubezpieczenia od
utraty pracy, choroby lub nieszczęśliwego wypadku.
Korzystanie z kredytów
63% klientów IPF stwierdziło, że w ostatnich kilku latach uzyskanie kredytu stało się
trudniejsze.
53% stwierdziło, że bez problemów jest w stanie spłacać swoje raty. Dotyczy to
najwyższego odsetka w Meksyku (79%), Czechach i Polsce (70%) oraz Rumunii (63%).
86% nigdy nie pożycza więcej niż sądzi, że mogłoby bez problemu spłacić
93% twierdzi, że rozważa dokładnie wzięcie pożyczki.
Tylko 15% klientów IPF pożycza pod wpływem impulsu.
Porada konsultanta lub przedstawiciela pożyczkodawcy (44%) jest najważniejszym
argumentem przy zaciąganiu pożyczki.
Standard życia
79% klientów IPF wydaje pieniądze ostrożniej niż w ubiegłych 12 miesiącach. Odsetek
takich osób jest najwyższy na Węgrzech (91%).
W ciągu ostatnich 12 miesięcy trzy czwarte (76%) respondentów zrezygnowało
z jakiegoś większego zakupu.
Większość respondentów miałaby trudności ze znalezieniem pieniędzy (87%) na
nieprzewidziane wydatki bez zaciągania pożyczki czy też z zaoszczędzeniem środków
(88%) na większy zakup.
Zaledwie 6% naszych klientów na Węgrzech jest zadowolona ze swojego standardu
życia. Warto porównać to z 45% takich osób w Meksyku, 41% na Słowacji, 36%
w Polsce, 35% w Czechach oraz 34% w Rumunii.
O International Personal Finance
International Personal Finance (IPF) jest międzynarodowym liderem wśród dostawców kredytów
konsumenckich na rynkach wschodzących.
Posiadamy 2,5 miliona klientów i działamy na rynkach rozwijających się w Polsce, Czechach, na
Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Meksyku. Nasze rynki cechuje poziom wzrostu wyższy niż
bardziej rozwiniętych gospodarek europejskich oraz dobrze rozwinięta i stabilna sytuacja
legislacyjna.
Udzielamy dostępnych dla wszystkich pożyczek w sposób odpowiedzialny i mając na uwadze
zasady zrównoważonego rozwoju. Z reguły nasi klienci spłacają swoje pożyczki w ciągu 12
miesięcy na podstawie tygodniowego harmonogramu spłat dobranego do ich domowego
budżetu.
We wszystkich krajach, w których działamy, zatrudniamy 6300 osób i współpracujemy z 28 400
przedstawicielami. Jesteśmy też jednym z największych brytyjskich pracodawców w Europie.
W roku 2012 Grupa odnotowała przychody w wysokości 650 milionów funtów, udzieliła pożyczek
na łączną kwotę 845 milionów funtów i osiągnęła rekordowy zysk brutto w wysokości 100
milionów funtów.
IPF należy do indeksu FTSE 250 i w lipcu 2007 roku była po raz pierwszy notowana na
Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Siedziba główna firmy znajduje się w Leeds
w Wielkiej Brytanii.
Dalsze informacje
Dalszych informacji udzielą:
Nick Jones
Dyrektor ds. Komunikacji
International Personal Finance
Adres:
Number Three
Leeds City Office Park
Meadow Lane
Leeds LS11 5BD
www.ipfin.co.uk
Tel.: 0113 285 6815
Email: [email protected]
Małgorzata Domaszewicz
Kierownik ds. Komunikacji
Provident Polska S.A.
Adres:
ul. Polna 11
00 – 633 Warszawa
www.provident.pl
Tel: 48 22 455 49 28
Email:
[email protected]
Więcej informacji na stronie www.ipfin.co.uk,
na naszej stronie na portalu Facebook
(International Personal Finance) lub na
naszym profilu na Twitterze (@IPFplc)
Prawa autorskie International Personal Finance plc © 2012.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa własności
intelektualnej zawarte w niniejszym raporcie są własnością
International Personal Finance plc. Nieupoważnione kopiowanie
lub odtwarzanie niniejszego raportu oznacza naruszenie praw
autorskich.