Hestia Podróże

Transkrypt

Hestia Podróże
Zakres ubezpieczenia
Koszty leczenia i transportu
Leczenie stomatologiczne
Koszty ratownictwa i akcji poszukiwawczej na morzu i w górach
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
uszczerbek na zdrowiu
Wariant Podstawowy
Holiday Basic
Wariant Rozszerzony
Holiday Charter
Wariant Pełny
Holiday Charter Plus
50.000
150.000
300.000
2.000
2.000
2.000
-
15.000
15.000
Suma ubezpieczenia oraz górne limity odpowiedzialności [w PLN]
10.000
20.000
30.000
określony % sumy ubezpieczenia
określony % sumy ubezpieczenia
określony % sumy ubezpieczenia
śmierć
5.000
10.000
15.000
Bagaż
-
1.000
4.000
Sprzęt fotograficzny, komputer przenośny, telefony komórkowe, nośniki dźwięku
-
-
4.000
Koszty opóźnienia dostarczenia bagażu
-
-
1.000
Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży
-
-
5.000
Odpowiedzialność cywilna
Hestia
Podróże
Szkody w mieniu
-
50.000
250.000
Szkody na osobie
-
100.000
500.000
Organizacja zakwaterowania i powrotu do kraju osoby towarzyszącej, zgodnie
z pisemnym zaleceniem lekarza
-
5.000
5.000
Organizacja podróży i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia
-
-
10.000
Assistance
Gwarancja pokrycia kosztów leczenia
Dojazd lekarza
Zakup i dostarczenie niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
Pomoc medyczna
Transport Ubezpieczonego z miejsca wypadku
Transport ubezpieczonego z zagranicy do Polski
Organizacja transportu Ubezpieczonego do kraju
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu Ubezpieczonego w hotelu, w przypadku
gdy transport nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia
Organizacja i zwrot kosztów powrotu Ubezpieczonego do kraju, w przypadku
gdy po zakończeniu leczenia Ubezpieczony nie może powrócić zaplanowanym
środkiem transportu
Organizacja transportu zwłok Ubezpieczonego do kraju
Organizacja i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do kraju
-
-
5.000
Wynajęcie kierowcy i pokrycie jego kosztów podróży
-
4.000
4.000
Zakwaterowanie kierowcy
-
400 na dzień, nie dłużej niż 3 dni
400 na dzień, nie dłużej niż 3 dni
Pomoc finansowa
-
2.000
2.000
Złożenie kaucji
-
8 000
8.000
Zastępstwo procesowe
-
8 000
12.000
Pomoc w wyrobieniu dokumentów
-
Możliwe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej (za opłatą dodatkowej składki)
Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego
Sporty wysokiego ryzyka
Wyczynowe uprawianie sportu
Następstwa chorób przewlekłych
Wykonywanie pracy fizycznej
Zniżki
Dzieci do lat 18 oraz młodzież szkolna i akademicka do 24 lat
30%
30%
30%
Ubezpieczenia grupowe od min. 10 osób
15%
15%
15%

Podobne dokumenty