Podaj 2 sposoby rozdzia³u naftalenu od kwasu benoesowego

Transkrypt

Podaj 2 sposoby rozdzia³u naftalenu od kwasu benoesowego
Sprawdzian IV
Podaj 2 sposoby rozdziału naftalenu od kwasu benzoesowego.
Odp. Można użyć ekstrakcji: mieszaninę należy rozpuścić w rozpuszczalniku organicznym,
np. eterze dietylowym, i następnie ekstrahować roztworem mocnej zasady. Wtedy naftalen
pozostanie w warstwie organicznej, a kwas benzoesowy przejdzie do warstwy wodnej. Inny
sposób to chromatografia adsorpcyjna na polarnym złożu, np. na silikażelu
W jaki sposób można rozdzielić etanol od kwasu salicylowego? Podaj 2 sposoby.
Odp. Poprzez odparowanie etanolu, lub poprzez wytrącanie kwasu salicylowego dodatkiem
wody.
Jak można oddzielić nitrobenzen od p-dinitrobenzenu? Odpowiedź uzasadnij.
Odp. Za pomocą chromatografii adsorpcyjnej na złożu polarnym (np. Silikażelu), ponieważ to
jest metoda stosowana do rozdziału mało polarnych związków organicznych.
Dlaczego chlorek acetylu nie może być użyty jako rozpuszczalnik do krystalizacji 1-naftolu
(niezależnie od charakterystyki rozpuszczalności)?
Odp. Chlorek acetylu nie jest bierny chemicznie wbec naftolu.
Który z rozpuszczalników: eter dietylowy, metanol, woda najlepiej nadaje się do użycia
w chromatografii adsorpcyjnej związków organicznych na silikażelu? Odpowiedź uzasadnij.
Odp. Eter dietylowy (choć ma nieco zbyt niską temperaturę wrzenia) lub metanol (wyższa
temperatura wrzenia, ale w niewielkim stopniu rozpuszcza silikażel).
Jaką techniką destylacyjną należy rozdzielić metanol (temperatura wrzenia 65oC) i aceton
(56oC)? Jakiego rodzaju chłodzenie należy zastosować?
Odp. Za pomocą destylacji frakcyjnej z chłodnicą wodną.
Na silikażel naniesiono związek X. Przeprowadzano chromatografię stosując układ octan
etylu – heksan 1:3 (v/v). Stwierdzono, że związek nie ulega wymyciu ze złoża. Co należy
zrobić, aby wymyć X? Odpowiedź uzasadnij.
Odp. Należy zastosować bardziej polarny eluent, np. zawierający proporcjonalnie więcej
octanu etylu. Taki eluent będzie silniej konkurował o złoże ze związkiem i silniej go
wymywał.
Stwierdzono, że pewien węglowodór aromatyczny ulega natychmiastowemu wymyciu
z silikażelu jako złoża nawet pod wpływem heksanu. Jaka mogła być przyczyna takiego
zjawiska?
Odp. Przyczyną mogło być zawilgocenie eluentu, lub zastosowanie wilgotnego złoża.
Podaj 2 techniki stosowane podczas oczyszczania białek od soli nieorganicznych.
Odp. Chromatografia jonowymienna i sączenie molekularne.

Podobne dokumenty