Humor in de vertaling

Transkrypt

Humor in de vertaling
OFERTA DYDAKTYCZNA NA ROK 2016/2017
1. Nazwa przedmiotu
Humor in de vertaling
Humor w tłumaczeniu
2. Nazwisko wykładowcy (wykładowców)
dr Katarzyna Tryczyńska
3. Forma zajęć
zajęcia specjalizacyjne
4. Grupa
I MA, II MA
5. Liczba godzin
30
6. Semestr
zimowy
7. Liczba punktów ECTS
4 ECTS
8. Max. liczba studentów 20
9. Opis
Niniejsze zajęcia stanowić będą wielopoziomowe wprowadzenie do praktyki
przekładu (nie tylko literackiego). Głównym zagadnieniem, któremu poświęcona
zostanie uwaga będzie humor w przekładzie, który stanowi jedno z większych
trudności translatorskich. Problem ten omówimy na podstawie wybranych tekstów
teoretycznych, a przede wszystkim w oparciu o istniejące przekłady oraz przekłady
własne wybranych tekstów.
Przykładowe kwestie poruszane w ramach zajęć to: problem (nie)przekładalności,
krytyka tłumaczenia, rola i zadanie tłumacza a normy przekładowe, tłumacz wobec
wymagań rynkowych.
10. Warunki zaliczenia
Zaliczenie na postawie:
- terminowo oddawanych tłumaczeń i prac pisemnych
- przeprowadzonej prezentacji
- aktywnego udziału w zajęciach
11. Wymagania wstępne
Znajomość języka niderlandzkiego co najmniej na poziomie B2
12. Informacje dodatkowe
Pierwszeństwo zapisów będą miały osoby uczestniczące w seminarium magisterskim
dra J. Karpińskiego.
Teksty teoretyczne w języku niderlandzkim i sporadycznie angielskim
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Podobne dokumenty