Informacje i zapisy: 52 388-13

Transkrypt

Informacje i zapisy: 52 388-13
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna ma zaszczyt zaprosić
wszystkich rolników zainteresowanych ekologią na szkolenie pod nazwą:
„Zdrowy łańcuch pokarmowy w rolnictwie”
Szkolenie odbędzie się 08 czerwca w Zespole Szkół Centrum Szkolenia
Rolniczego w Sypniewie przy ul. Kwiatowej 3, od godziny 9.30.
Szczegółowy program szkolenia:
9.30
10.00-11.30
11.30-11.45
11.45-13.15
13.30-15.00
15.00-15.30
15.30-17.30
rejestracja uczestników
Podstawy bioelektroniki wg Vincenta (BEV)
• Pomiary pH, potencjału redoks i oporu elektrycznego
• Ocena środowiska i możliwości wprowadzenia zmian.
Azot i wykres Lothara Meyera
• Różne formy azotu w rolnictwie i ich wpływ na glebę
• Stosunek C/N i wiązanie azotu
• Życie mikrobiologiczne w glebie
Peter Vanhoof (Belgia)
przerwa kawowa
Inwersja polaryzacji gleby i jej następstwa
− Sytuacja w zdrowej i chorej glebie
− Przyczyny zamieranie życia w glebie i chorób roślin
− Sposoby na uzdrowienie wadliwie spolaryzowanej gleby
Kompost roślinny
• Wybór surowców
• Proces kompostowania i sterowanie nim
• Rizosfera i Lactobacillus
Peter Vanhoof (Belgia)
Rezultaty metody Organic Forest® w praktyce rolniczej
• W hodowli krów i leczeniu zwierząt
• W uprawach polnych, ogrodnictwie i sadownictwie
• Produkcja kompostu najwyższej jakości
Peter Vanhoof (Belgia)
Obiad
Warsztaty praktyczne
• Sposób pobierania próbek (z gleby, paszy, odchodów zwierząt, itp.)
• Przygotowanie próbek do badań
• Pokaz wykonywania pomiarów
• Sposób oceny wyników
• Zalecenia dla praktyków
• Pokaz produkcji Lactobacillus (preparat Lakto–F”) i możliwość jego
zastosowania
Peter Vanhoof (Belgia), Mieczysław Babalski
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Informacje i zapisy: 52 388-13-40 lub [email protected]
Szkolenie finansowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 ze środków Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich

Podobne dokumenty