Fragmenty książki (strony 1-13 i 903-935)

Komentarze

Transkrypt

Fragmenty książki (strony 1-13 i 903-935)
Marek Jerzy Minakowski
Elita kijowska
Elita Rzeczypospolitej
tom X
województwo kijowskie
Dr Minakowski
Kraków 2012
Egzemplarz № ░░░░░░░░
ISBN 978-83-63202-08-8
Wydawca:
Dr Minakowski
ul. Komandosów 5/10
30-334 Kraków
[email protected]
www.przodkowie.com, ElitaRP.pl
Złożono do druku w paźdzerniku 2012
Copyright © by Marek Jerzy Minakowski
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
3
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
Ogólną przedmowę do serii wydawniczej Elita Rzeczypospolitej umieściłem w
tomie I (Elita północnomazowiecka, Kraków 2011). W tomie II nie umieściłem jej z powo­
du braku miejsca. Począwszy od tomu III umieszczam ją w wersji skróconej, jak poni­
żej. Z czasem zasady te będą ewoluować (co jest nieuniknione przy długich seriach
wydawniczych), ale nie powinny to być zmiany głębokie.
1. Seria niniejsza przedstawia genealogię elity społeczno-politycznej Rzeczypo­
spolitej (Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego) od pokolenia kwitną­
cego w ostatnich latach jej istnienia (okres Sejmu Wielkiego) do dzisiaj.
2. Uczestnicy Sejmu Wielkiego (jego posłowie i senatorowie) urodzili się około
roku 1745. Tymczasem ostatnie kompletne wielotomowe kompendium genealogii elit
Rzeczypospolitej, obejmujące całość alfabetu, to Korona polska Kaspra Niesieckiego
(tzw. „Herbarz Niesieckiego”), ukończona w roku 1743 (autor zmarł w 1744). Misję ni­
niejszego dzieła można więc streścić następująco:
Elitę rodową początków Rzeczypospolitej pokazuje kronika Jana Dłu­
gosza, zakończona z jego śmiercią w roku 1480. Kolejne 263 lata są opi­
sane w herbarzu Niesieckiego. Elita Rzeczypospolitej przedstawia zaś
okres 267 lat od śmierci Niesieckiego do dzisiaj. Jak mają być sobie po­
dobne, tak muszą być od siebie różne — bo inne czasy je zrodziły
i inne okresy są w nich przedstawione.
3. Rozmaicie można definiować tradycyjną elitę i każda definicja ma swoje
wady. Chcąc być kompletnym, a jednocześnie nie przekraczać objętością czterdziestu
tomów, przyjąłem wypróbowaną definicję „potomków Sejmu Wielkiego”. Są to więc
posłowie na Sejm wybrani w wyborach 1788 i 1790 (obie kadencje Sejmu Czteroletnie­
go), senatorowie, którzy w tym czasie zaprzysięgli Konfederację sejmową, a także ro­
dzeństwo jednych i drugich wraz z potomstwem we wszystkich liniach aż do dziś.
4. Definicja ta nie rozróżnia stanu (szlachecki lub plebejski) ani sposobu dzie­
dziczenia (czy w linii męskiej, czy żeńskiej). Przez swą szerokość obejmuje więc ob­
szerne grupy zwane w XIX i XX wieku inteligencją — nawet wtedy, gdy w innych li ­
niach te same osoby wywodziły się ze stanu mieszczańskiego czy żydowskiego, albo
nawet chłopskiego. Nie rozróżnia narodowości, płci ani miejsca zamieszkania.
5. Inaczej niż dawniejsze herbarze, nie umieszczam tu informacji biograficz­
nych, a jedynie podstawowe daty życia opisywanych osób. Odsyłam za to, gdzie tylko
to możliwe, do artykułów zamieszczonych w Polskim Słowniku Biograficznym, który
ukazując się od roku 1935 doszedł już szczęśliwie do „Sz”.
6. Piszę tę książkę z perspektywy obywatela Rzeczypospolitej, a nie jednego z
wielu państw powstałych na jej gruzach. Tak się jednak złożyło, że większość żyjących
osób przedstawionych w tej książce mówi w domu po polsku. To samo dotyczy
4
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
prenumeratorów. Dlatego w tym języku książkę tę napisałem. Jeżeli pojawią się odpo­
wiednio silne argumenty — wybrane tomy (lub nawet całość) chętnie zobaczyłbym też
w innych językach.
7. Elita Rzeczypospolitej podzielona jest na tomy według podziału administra­
cyjnego Rzeczypospolitej tak, by żaden tom nie przekraczał tysiąca stron. Czasami
udaje się zmieścić jedno województwo w jednym tomie (tak było w tomie II), czasem
tylko pół województwa (tak było w tomie I), a czasami na jeden tom składają się aż
cztery dawne województwa (jak w tomie III).
8. Kolejność tomów jest przypadkowa. Prenumeratorom wysyłane są kolejne
tomy, docelowo z częstotliwością miesięczną. Lista prenumeratorów umieszczona jest
na końcu niniejszego tomu. Gdyby ktoś zdecydował się na prenumeratę później, bra­
kujące tomy również otrzyma. Jest też możliwość zamawiania jedynie wybranych to­
mów, kosztuje to jednak więcej.
9. Każdy tom opatrzony jest tablicą genealogiczną pokazującą powiązania we­
wnątrz grupy osób stanowiących elitę danego regionu. Te tablice pokazują, że w każ­
dym z tych przypadków mamy do czynienia z jedną de facto rodziną, a wyróżnianie
„rodzin” według nazwisk lub pochodzenia od konkretnej osoby ma charakter umow­
ny. Stanowią uproszczoną mapę umożliwiającą odnalezienie się w gąszczu powiązań
rodzinnych.
10. Właściwa treść zebrana jest w rozdziałach opisujących rodzinę danego
członka elity wraz z jej koligacjami.
11. Wybierając osoby ważne, z którymi powiązania pokazać warto, kieruję się
przede wszystkim kryterium posiadania biogramu w Polskim słowniku biograficznym.
Dzieło to, wydawane początkowo przez Polską Akademię Umiejętności, a obecnie
przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ukazuje się od roku 1935 i dochodzi do
końca litery „S”, opisując ponad 26.000 osób żyjących na terenach Rzeczpospolitej lub
mocno z nią związanych od pradziejów do końca XX wieku. Osoby o nazwiskach za­
czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak
można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone?
Nie znam innego obiektywnego standardu, który pozwoliłby ocenić, kto jest postacią
ważną, a o kim pamiętać się nie musi. Z Polskiego słownika biograficznego wybieram
więc około 50 osób, które są najbliżej powiązane z bohaterem danego rozdziału. Poka­
zują one krąg rodzinny tego człowieka: ludzi którzy mogli mieć wpływ na niego i tych,
na których skutecznie mógł on wpłynąć. Ci ludzie również zaliczani być mogą do elity
danej okolicy. Potem przedstawiam potomków danego senatora lub posła i potomków
jego rodzeństwa (wszak uprawianie polityki było wtedy zajęciem rodzinnym, a pozy­
cja polityczna była dziedziczona i przekazywana przez mariaże). Tam, gdzie jest mi
znana, przedstawiam tę genealogię do początku wieku XXI.
12. W genealogii potomków danej osoby umieszczam również odsyłacze do
bohaterów haseł Polskiego słownika biograficznego blisko powiązanych z osobami do niej
należącymi. W ten sposób pokazuję, w którą stronę (geograficznie i społecznie) migro­
wała elita danej okolicy.
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
5
13. Przy każdej osobie umieszczonej w genealogii zamieszam listę wszystkich
źródeł (z drobnymi wyjątkami), które wykorzystałem zbierając informacje o danej oso­
bie. Źródła te wymienione są potem starannie na końcu danego rozdziału. Jeżeli więc
wnikliwy czytelnik znajdzie tam informację niepełną, błędną lub zaskakującą, łatwo
ustalić przyjdzie kogo za stan ten należy winić.
Zbierając informacje do tej publikacji starałem się opierać głównie na źródłach
opublikowanych, z których przede wszystkim wymienić należy wspominany tu wielo­
kroć Herbarz polski Adama Bonieckiego, ponadto Polski słownik biograficzny, publikacje
Włodzimierza Dworzaczka (Genealogię i pośmiertne Teki Dworzaczka), Szlachtę wylegity­
mowaną w Królestwie Polskim Elżbiety Sęczys, Ziemian polskich XX wieku wydawnictwa
DiG, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce Tomasza Lenczewskiego, Rocznik szlachty
polskiej i Almanach błękitny J.S. Dunina-Borkowskiego i wiele, wiele innych.
Większość tych źródeł kończy się jednak na wieku XIX, dlatego informacje o
osobach żyjących współcześnie musiałem zbierać częściowo od samych rodzin, wysy­
łając tysiące ankiet i otrzymując tysiące odpowiedzi. Serdecznie dziękuję tym wszyst­
kim, którzy byli łaskawi przekazać swoje materiały wyciągnięte z rodzinnych archi­
wów i pamięci starszych członków rodzin. Najwięcej był mi łaskaw przekazać książę
Jerzy Czartoryski z Ottawy w Kanadzie, który pieczołowicie zbierał przez dziesięciole­
cia informacje o wszystkich potomkach Adama Kazimierza Czartoryskiego (1734-1823)
i rodzin spokrewnionych, będąc bezcennym źródłem wiedzy na temat XX-wiecznych
potomków polskiej arystokracji. Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.
Wszystkie te listy przechowuję w moim archiwum i w razie wątpliwości w dowolnym
momencie mogę do nich powrócić.
Na początku listy źródeł (przed dwukropkiem) podaję zawsze sygnaturę da­
nej osoby w moim archiwum. Sygnatury te są jednoznaczne (nigdy dwie osoby nie
mają tego samego) i zasadniczo się nie zmieniają, co pozwala na odróżnianie osób, któ­
re żyły w tym samym czasie i nosiły te same imiona i nazwiska. Te same sygnatury są
wykorzystywane w innych moich publikacjach, takich jak Wielka Genealogia Mina­
kowskiego i Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego. W moim archiwum informacje z
każdego źródła przechowywane są osobno, dzięki czemu w razie wątpliwości zawsze
można ustalić, skąd dana informacja (imię, data, przypisanie do rodziców itd.) została
zaczerpnięta i kiedy to miało miejsce.
14. Pisownia polskich nazwisk szlacheckich wciąż czeka na uporządkowanie.
Poświęciłem temu dwa artykuły, dostępne w Internecie: System polskich nazwisk szla­
checkich (http://minakowski.pl/system-polskich-nazwisk-szlacheckich) i Będę rozróż­
niał 3 rodzaje „z” w genealogii (http://minakowski.pl/bede-rozroznial-3-rodzaje-z-wgenealogii). W niniejszej serii używam dwóch konwencji: minimalnej i maksymalnej.
Wersję maksymalną (ze wszelkimi przydomkami, herbem tytułem arystokratycznym
itd.) podaję raz w danej linii, a poza tym skracam do wersji minimalnej. Dlatego zwy­
kle piszę „Emilia Plater” zamiast pełnej formy „Emilia hr. Broel-Plater z Broelu h. wł.”
(1806-1831) oraz „Cecylia Plater” zamiast „Cecylia hr. Plater-Zyberk” (1853-1920) lub
„Cecylia Plater-Zyberkówna”.
Imion jednej osoby podaję najwyżej trzy, przy czym staram się sprowadzać je
do formy dziś powszechnie używanej (tak jak dzisiaj znany jest święty, którego imię
6
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
nadano na chrzcie). Gdy jednak jedna osoba w źródłach pojawia się pod różnymi imio­
nami, mogą się zdarzyć aberracje, które nie wszystkie uda się poprawić. Imię, pod któ­
rym dana osoba jest powszechnie znana, staram się umieszczać jako pierwsze, nawet
gdy na chrzcie było ono imieniem drugim czy trzecim.
Województwo kijowskie i jego elita
7
Województwo kijowskie i jego elita
Kijów leży w miejscu szczególnym dla Europejczyka – to linia, gdzie kończą
się lasy i bagna Polesia, podobne do lasów i bagien Wielkopolski, Żmudzi czy Szwecji,
a zaczyna się bezkresny eurazjatycki step, ciągnący się od Mołdawii po Mandżurię, od
delty Dunaju aż po Morze Żółte. Podążający z północnego zachodu skandynawscy
Rusowie (Normanie pod wodzą Ruryka), bałtyjscy Litwini czy zachodniosłowiańscy
Polacy stawali więc w Kijowie niczym w porcie, skąd mogli — jak choćby Mickiewicz
— „wypływać na suchego przestwór oceanu”. Mówiąc o granicach Kijowszczyzny
warto więc osobno omawiać granice „lądowe” (północno-zachodnie) od granic
południowo-wschodnich, które była umowne niczym granice wód terytorialnych
narysowane na mapie pośrodku morza.
Ilustracja 1: Rzeczpospolita w okresie największego zasięgu terytorialnego, źródło: Wi­
kipedia, Wolna Encyklopedia. Na czarno zaznaczono obszar, którego dotyczy niniej­
szy tom
Województwo kijowskie utworzono w roku 1471 z ziem ówczesnego księstwa
kijowskiego, które najpierw było jedną z wielu dzielnic dawnej Rusi Kijowskiej, potem
8
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
spustoszone przez Mongołów podupadło znacznie, wreszcie odbite spod wpływów
tatarskich przez Olgierda nas Sinymi Wodami w 1362 r. trafiło pod władzę jego syna,
księcia Włodzimierza Olgierdowicza, potem (po przerwie) syna tegoż Olelkę
(Aleksandra) i wnuka Siemiona Olelkowicza Słuckiego. Pierwszym wojewodą został
po śmierci Siemiona Olelkowicza jego szwagier, Marcin Gasztołd (którego wnuk
Stanisław był pierwszym mężem królowej Barbary Radziwiłłówny).
Od zachodu województwo kijowskie graniczyło z Wołyniem. Granica ta
ciągnęła się wzdłuż rzeki Słucz, pozostawiając Żytomierz i Berdyczów po stronie
kijowskiej. Północna granica przebiegała na północ od Owrucza, przez bagienne
puszcze Polesia, pokrywając się z dzisiejszą granicą Ukrainy i Białorusi, a wcześniej
(od 1569) granicą Korony i Litwy.
Na południowy wschód od Kijowa i Berdyczowa, przez ok. 400 km w
kierunku Morza Czarnego i Azowskiego rozciągał się pas stepu – Dzikich Pól. Płaskie
trawiaste tereny, choć świetnie nadawały się do uprawy zbóż, nie dawały schronienia
ludziom: brak było gór i lasów, w których rolnicy mogliby się ukryć przed napadami
konnych koczowników: mongołów, tatarów czy kozaków. Siły zbrojne
Rzeczypospolitej, wykrwawione w wojnie ze Szwecją i Rosją w połowie XVII wieku
nie były w stanie utrzymać kontroli nad tymi terenami i w wyniku Rozejmu
Andruszowskiego w 1667 r. trafiły one pod władzę Rosji. Miasto Kijów stało się
rosyjskim przyczółkiem na zachodnim brzegu Dniepru, choć jego związki z
Rzecząpospolitą jeszcze przez setki lat pozostawały silniejsze od związków z odległą
Moskwą. Kijowscy wojewoda, kasztelan i biskup zasiadali w Senacie Rzeczypospolitej,
a nastroje kijowskiej elity dobrze oddaje anegdota z życia przedstawicielki ruskiej
rodziny kniaziowskiej, Janiny z Czetwertyńskich Jełowickiej, zmarłej w Kijowie w r.
1865, co opisuje Polski Słownik Biograficzny w artykule jej poświęconym:
„Przyczyną tragicznego zakończenia tego romantycznego, a krótkiego życia
stała się fatalna pomyłka, wynikająca podobno również z świadomej i upartej
niechęci do uczenia się języka rosyjskiego. Złe odczytanie wskazówek
lekarskich w urzędowym wówczas języku spowodowało, że J. podała
choremu dziecku sublimat. Wstrząs wywołany śmiercią dziecka stał się
przyczyną zgonu J-iej w jesieni 1865 r. w Kijowie”. [PSB t. XI s. 159]
Przez kolejne 126 lat faktyczną stolicą województwa kijowskiego był
Żytomierz. W II rozbiorze roku 1793 całość województwa znalazła się w granicach
Rosji, a od 1991 r. w niepodległej Ukrainie, której Kijów został stolicą, a Żytomierz
miastem obwodowym.
Województwo kijowskie w Senacie Rzeczypospolitej czasów Sejmu Wielkiego
reprezentowane było przez dwóch biskupów kijowskich: rzymskokatolickiego i
unickiego, wojewodę kijowskiego oraz trzech kasztelanów: kijowskiego, owruckiego i
żytomierskiego. Wojewoda kijowski, Józef Gabriel Stępkowski nie wziął udziału w
Sejmie Wielkim „z powodu ciążącego na nim procesu”, jak podaje o nim Polski Słownik
Biograficzny. Stępkowski zrezygnował ze stanowiska na rzecz Prota Potockiego, który
jednak również nie przystąpił do konfederacji sejmowej (Potocki był bratem
przyrodnim Feliks Łubieńskiego i wraz z Łubieńskim znajdzie się w tomie
poświęconym elicie sieradzkiej). Dla odmiany kasztelanów kijowskich mamy tu aż
Województwo kijowskie i jego elita
9
dwóch, a to dlatego, że Aleksander Lubomirski, który do konfederacji sejmowej
przystąpił 2 VII 1789 w roku następnym zrezygnował na rzecz brata Józefa, który
przystąpił do konfederacji stanów sejmujących 22 XII 1790.
Posłów kijowskich na Sejm Wielki dotarło trzynastu: sześciu w kadencji
pierwszej (od 1788), a siedmiu w drugiej (od 1790).
Senatorowie kijowscy (w nawiasach kwadratowych sygnatury wg archiwum
autora):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
biskup kijowski Kasper Kolumna Cieciszowski [3.364.243]
arcybiskup kijowski Teodor Rostocki [psb.26653.1]
kasztelan kijowski Aleksander Lubomirski [15.105.633]
kasztelan kijowski Józef ks. Lubomirski [15.105.503]
kasztelan żytomierski Stanisław Kostka Pruszyński [lu.29961]
kasztelan owrucki Antoni Rybiński [sw.1641]
Posłowie województwa kijowskiego w kolejności alfabetycznej:
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
podkomorzy żytomierski Józef Bierzyński [1.957.241]
Józef Borowicki [2.86.15]
wojski wyższy kijowski Jan Nepomucen Chojecki [3.100.74]
generał-inspektor kawalerii koronnej Jan Stanisław Iliński [8.73.162]
szef regimentu grenadierów Józef August Iliński [11.1.1147]
sędzia ziemski owrucki Michał Pawsza [psb.22006.1]
Kajetan Suszczański Proskura [lu.23452]
Jan Nepomucen Rybiński [psb.27387.1]
podkomorzy kijowski T. Łukasz Rybiński [11.382.82]
podpułkownik regimentu 8go wojsk litewskich Seweryn Rzewuski [dw.13957]
sędzia grodzki owrucki Antoni Trypolski [sejmwlk.161]
stolnik owrucki Ignacy Trypolski [6.275.310]
podkomorzy owrucki Mikołaj Zaleski [cz.I021064]
Widzimy tu 19 osób, noszących 14 różnych nazwisk (Bierzyński, Borowicki,
Chojecki, Cieciszowski, Iliński, Lubomirski, Pawsza, Proskura, Pruszyński, Rostocki,
Rybiński, Rzewuski, Trypolski, Zaleski).
Czy mamy tu zatem 19 (względnie 14) osobnych rodzin, składających się ra­
zem na elitę lubelską? Załączona do tego tomu tablica genealogiczna pokazuje, że jed ­
nak nie: prawie wszystkie te osoby udało się zmieścić na jednym wykresie jako jedną
dużą rodzinę, w której każdy z każdym jest jakoś powiązany. Do chwili oddania do
druku niniejszego tomu nie udało się znaleźć powiązań jedynie z rodzinami:
a) arcybiskupa kijowskiego Teodora Rostockiego oraz
b) posła kijowskiego Józefa Borowickiego.
Pozostali stanowią jedną rodzinę – elitę kijowską, której skład osobowy i losy
poznamy w dalszej części niniejszego tomu.
A oto niektóre ciekawe osoby, jakie można znaleźć w tym tomie:
10
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska

aktorzy: Agata Buzek (1976-), Anna Czartoryska (1984-), Maja Komorowska
(1937-), Juliusz Osterwa (1885-1947);

dziennikarze: Jan Cieński (1965-), Bruno Kiciński (1797-1844), Jerzy Madeyski
(1931-2005), Piotr Pacewicz (1953-), Michał Szułdrzyński (1980-), Bohdan
Tomaszewski (1921-), Dominika Wielowieyska (1968-), Jacek Woźniakowski
(1920-);

filozofowie: Mirosław Dzielski (1941-1989), Stefan Swieżawski (1907-2004);

historycy: Andrzej Nowak (1960-);

literaci: de Balzac Honoriusz , Joachim Lelewel (1786-1861), Jadwiga
Łuszczewska (1834-1908), Eustachy Rylski (1944-), Henryk Sienkiewicz
(1846-1916);

ludzie Kościoła: Adam Sapieha (1867-1951);

malarze: Teodor Axentowicz (1859-1938), Józef Brandt (1841-1915), Józef
Czapski (1896-1993);

muzycy: Milo Kurtis (1951-);

politycy dziewiętnastowieczni: Aleksander Wielopolski (1803-1877);

politycy powojenni: Ryszard Reiff (1923-2007);

politycy przedwojenni: Edward Raczyński (1891-1993);

politycy współcześni: Jerzy Buzek (1940-), Izabella Cywińska (1935-), Lidia
Goeringer d'Oedenberg (1957-), Halina Nowina-Konopka (1938-), Anna
Radziwiłł (1939-2009), Róża Thun (1954-), Andrzej Wielowieyski (1927-);

prawnicy: Tadeusz de Virion (1926-2010), Tadeusz Zieliński (1926-2003);

przedsiębiorcy: Jan Kulczyk (1950-), Leon Loewenstein (1836-1900);

wojskowi: Henryk Hubal-Dobrzański (1897-1940), Tadeusz «Bór»
Komorowski (1895-1966), Robert Lamezan-Salins (1869-1930), Tadeusz
Rozwadowski (1866-1928).
Rodzina Józefa Bierzyńskiego, posła kijowskiego
11
Rodzina Józefa Bierzyńskiego, posła
kijowskiego
Pod Konfederacją Stanów Sejmujących 1788-1792 podpisany jako Józef Bierzyński poseł 1788 (woj. kijowskie; podkomorzy żytomierski).
Jego rodzicami byli Felicjan Paweł Bierzyński [1.957.78: Bon., Cz.] i Teresa Pawsza [1.957.82:
Bon., Cz.].
Dziadkami ze strony ojca byli Piotr Paweł Bierzyński z Bierzyna h. Ślepowron
[1.957.165: Bon.] i Teofila Ursyn-Pruszyńska h. Rawicz [1.957.75: Bon.].
Dziadkowie ze strony matki nie są znani.
Krąg rodzinny
Oto ludzie z jego rodziny, zaszczyceni biogramem w Polskim Słowniku Biograficznym. O
kolejności decyduje, ile osób, z których każda następna jest dzieckiem, rodzicem lub
małżonkiem poprzedniej, należy ustawić by te dwie osoby połączyć.
Dla oszczędności miejsca ograniczam ten łańcuch do 6 ogniw. Tam gdzie relację jest
trudno nazwać, ograniczam się do podania, jak długi jest najkrótszy łańcuch od jakiejś
osoby bliskiej.
1. CICHOŃSKI Władysław (zm. 1863) dowódca powstańczy (PSB t. 4 s. 24) - od
wnuczki 2 os.
2. JARACZEWSKI Józef (zm. 1816) senator kasztelan (PSB t. 10 s. 607) - zięć brata
3. NIEMIRYCZ Stefan (przed 1630-1684) wojewoda kijowski (PSB t. 22 s. 820) od matki 3 os.
4. GORAJSKI Zbigniew (ok. 1590-1655) kasztelan kijowski (PSB t. 8 s. 285) - od
ojca 4 os.
5. JARACZEWSKI Tadeusz (1730-1795) starosta solecki (PSB t. 10 s. 610) - od
brata 3 os.
6. JODKO-NARKIEWICZ Antoni (1843-1892) miłośnik sztuki (PSB t. 11 s. 251) od wnuczki 3 os.
7. KOMOROWSKI Erazm (1767-1836) generał (PSB t. 13 s. 411) - od wnuczki 3 os.
8. KOMOROWSKI Jan (zm. 1796) pułkownik, sekretarz poselstwa do Turcji (PSB
t. 13 s. 418) - od wnuczki 3 os.
9. KORDYSZ Ignacy (1. poł. XVIII w.-1788) pisarz ziemski, poseł (PSB t. 14 s. 58) od ojca 4 os.
10. NIEMIRYCZ Krzysztof (ok. 1650-ok. 1710) bajkopisarz, polemista ariański
(PSB t. 22 s. 817) - od matki 4 os.
11. NIEMIRYCZ Stefan (zm. 1630) podkomorzy kijowski, starosta owrucki (PSB t.
22 s. 819) - od matki 4 os.
12
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
12. NIEMIRYCZOWA Antonina (ok. 1700-1780) poetka, tłumaczka (PSB t. 23 s. 1) od matki 4 os.
13. PONIŃSKI Adam (1732-1798) kuchmistrz koronny, marszałek sejmu
rozbiorowego, podskarbi (PSB t. 27 s. 504) - szwagier brata
14. PONIŃSKI Adam (zm. 1732) kasztelan poznański (PSB t. 27 s. 503) - od brata 3
os.
15. PONIŃSKI Kalikst (1753-1817) generał-major, szef regimentu, poseł (PSB t. 27
s. 539) - szwagier brata
16. STECKI Ludwik (1795-1859), zieimanin, uczestnik powstania listopadowego i
Wiosny Ludów, przemysłowiec (PSB t. 43 s. 92) - od brata 3 os.
17. BREZA Wojciech Konstanty (zm. 1698) starosta nowodworski (PSB t. 2 s. 434) od matki 5 os.
18. CZARTORYSKI Zdzisław Aleksander (1859-1909) ziemianin (PSB t. 4 s. 303) od wnuczki 4 os.
19. GOLICYNOWA Karolina Teresa z Walewskich (1778-1846) córka Michała,
wojewody sieradzkiego (PSB t. 8 s. 221) - od brata 4 os.
20. GORAJSKI Adam (zm. 1602) działacz kalwiński (PSB t. 8 s. 281) - od ojca 5 os.
21. ILIŃSKI Józef August (1766-1844) generał (PSB t. 10 s. 151) - od brata 4 os.
22. KOMOROWSKI Ignacy Aleksy (1788-1873) powstaniec, pamiętnikarz (PSB t.
13 s. 412) - od wnuczki 4 os.
23. KOMOROWSKI Tadeusz «Bór» (1895-1966) generał dywizji, dowódca AK
(PSB t. 13 s. 433) - od wnuczki 4 os.
24. LESZCZYŃSKI Rafał (1579-1636) wojewoda bełski, przywódca różnowierców
(PSB t. 17 s. 135) - od ojca 5 os.
25. MIELŻYŃSKI Maciej (1636-1697) kasztelan śremski (PSB t. 20 s. 787) - od brata
4 os.
26. NIEMIRYCZ Jerzy (1612-1659) podkomorzy kijowski (PSB t. 22 s. 811) - od
matki 5 os.
27. NIEMIRYCZ Władysław (1619-1653) starosta owrucki (PSB t. 23 s. 1) - od
matki 5 os.
28. OPALIŃSKI Krzysztof (1609-1655) wojewoda poznański, pisarz (PSB t. 24 s.
87) - od matki 5 os.
29. PAWSZA Michał (2 poł. XVIII w.) sędzia ziemski, poseł (PSB t. 25 s. 519) - od
siostry 4 os.
30. PAWSZA Tadeusz (zm. 1826?) szambelan, sybirak (PSB t. 25 s. 521) - od siostry
4 os.
31. PONIŃSKI Adam (1758/59-1816) poseł, generał-major wojsk koronnych (PSB
t. 27 s. 512) - od brata 4 os.
32. PONIŃSKI Antoni Józef (zm. 1742) instygator koronny, wojewoda poznański,
poeta (PSB t. 27 s. 520) - od brata 4 os.
33. PONIŃSKI Hieronim Jarosław (zm. 1702) poseł, kasztelan rogoziński,
gnieźnieński (PSB t. 27 s. 530) - od brata 4 os.
34. RADECKI Witold Marian (1891-1979) pułkownik dyplomowany (PSB t. 29 s.
679) - od wnuczki 4 os.
35. RULIKOWSKI Wacław (1822-1892) ziemianin, przemysłowiec, heraldyk (PSB
t. 33 s. 77) - od siostry 4 os.
Rodzina Józefa Bierzyńskiego, posła kijowskiego
13
36. STECKI Henryk (1823-po1895), ziemianin, numizmatyk, autor pamiętników
(PSB t. 43 s. 68) - od brata 4 os.
37. STECKI Józef (1767-1832), ziemianin, marszałek szlachty powiatu
rówieńskiego, mecenas nauki i kultury (PSB t. 43 s. 78) - od brata 4 os.
38. STEMPKOWSKI Józef Gabriel (zm. 1793) wojewoda kijowski (PSB t. 43 s. 385) od matki 5 os.
39. ŁAŚCISZEWSKI Mikołaj (zm. 1716) konsyliarz konfederacji tarnogrodzkiej
(PSB t. 18 s. 279) - od matki 5 os.
Potomkowie bezpośredni
Józef Kajetan Wiktor Bierzyński z Bierzyna h. Ślepowron * 1746 [1.957.241: Bon., Zr1, Cz.]
× Maria Zaleska [1.957.269: Bon., Cz.] (rodzice: Mikołaj Zaleski h. Prawdzic [cz.I021064: Zr1,
Cz., , Zr2] i Róża Pieńkowska [cz.I021065: Cz., Zr2])
1. Świętosław Bierzyński * 1796 [1.957.270: Bon.]
× Katarzyna Dołgorukow [1.957.271: Bon.]
a) Dymitr Bierzyński [1.957.275: Bon.]
b) Elżbieta Bierzyńska [1.957.280: Bon.]
× Ludwik Jankowski [1.957.281: Bon.]
c) Józef Bierzyński [1.957.273: Bon.]
× N. Furman [1.957.274: Bon.]
d) Katarzyna Bierzyńska [1.957.278: Bon.]
× Jan Szachowski [1.957.279: Bon.]
e) Maria Bierzyńska * 1829 † 1867 w Wiesbadenie [1.957.276: Bon.]
× Edward Lebzeltern-Collenbach [1.957.277: Bon.]
2. Józefina Bierzyńska † 1853 [1.957.283: Bon.]
× N. Turkułł [1.957.284: Bon.]
3. Konstancya Bierzyńska * 1805 [cz.I009803: Cz.]
× Seweryn Zaleski * 1785 [cz.I009802: Cz.] (rodzice: Mikołaj Zaleski h. Prawdzic
[cz.I021064: Zr1, Cz., , Zr2] i Róża Pieńkowska [cz.I021065: Cz., Zr2])
a) Cezaryna Zaleska [sw.60907: Zr2]
× Cezary Abramowicz [sw.60908: Zr2]
b) Józefa Zaleska [cz.I009792: Cz.]
× Jakub Zaleski * 1794 † 1860 [10.735.308: Bon., PSB, Cz.] (rodzice: Antoni Zaleski h.
Prawdzic * 1753 † 1819 [10.735.298: Bon., PSB, Cz., Zr3] i Anna Komorowska h. Ciołek
[10.735.297: Bon., PSB, Cz.])
Ojciec teściowej: Jan Komorowski † 1796 we Lwowie [10.735.284: Bon., PSB]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 13, str. 418) jako:
KOMOROWSKI Jan (zm. 1796) pułkownik, sekretarz poselstwa do Turcji
c) Róża Zaleska [kw.95.12: Zr4, Zr2]
× Jakub Jan Ciechoński * 1792 † 1850 [kw.95.11: PSB, Zr4, , Zr5]
Rodzina Mikołaja Zaleskiego, posła kijowskiego
903
w Pol. Słown. Biograf. (t. 24, str. 225) jako:
ORŁOWSKI Jan Onufry (zm. po 1793) łowczy koronny, poseł,
targowiczanin
Ojciec teściowej: Ignacy Adam Krasicki * 12 II 1767 † 20 X 1844 Lwów
[12.270.429: Bon., PSB, Łuszcz, Cz., ]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 15, str. 150) jako:
KRASICKI Ignacy (1767-1844) numizmatyk
a) Adam Orłowski * 1853 † 1929 [lu.20338: Łuszcz, Cz.]
b) Julian Zaleski [sw.60881: Zr1]
c) Józef Zaleski [sw.60882: Zr1]
× Józefa Pilichowska [sw.60883: Zr1]
1. Franciszek Zaleski [sw.60886: Zr1]
× Maria Mężeńska [sw.60887: Zr1] (rodzice: Piotr Mężeński h. Kościesza [sw.9985:
Zr53, Cz.] i Karolina Rościszewska z Rościszewa h. Junosza † 2 I 1858 [sw.9984:
Zr53, Cz., Zr54])
a) Hieronim Zaleski [sw.60888: Zr1]
b) Jan Zaleski [sw.60889: Zr1]
c) Józef Zaleski [sw.60890: Zr1]
2. Ignacy Zaleski [sw.60884: Zr1]
3. Lucjan Zaleski [sw.60885: Zr1]
× Julianna Katerla [sw.60878: Zr1]
× N. Kicińska [sw.60879: Zr1]
4. Anastazja Zaleska [sw.60862: Zr1]
× Władysław Kuczalski [sw.60863: Zr1] (rodzice: Andrzej Kuczalski [sw.60864: Zr1] i
Joanna Niestojewska [sw.60865: Zr1])
5. Joanna Zaleska [sw.60868: Zr1]
× N. Łącki [sw.60869: Zr1]
6. Magdalena Zaleska [sw.60866: Zr1]
× Ignacy Pieńkowski [sw.60867: Zr1]
7. Marceli Zaleski * 1775 [sw.60875: Zr1]
Wykorzystane źródła
Źródła popularne
Bon.: A. Boniecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski, wersja 2.1, Dr Minakowski Publikacje
Elektroniczne, Kraków 2005
Wykorzystano tu artykuły:
— t. I s. 17 (i uzup. w t. Uzupełnień): Abłamowiczowie h. Habdank
— t. I s. 176 (i uzup. w t. Uzupełnień): Beyzymowie h. Własnego
— t. I s. 235 (i uzup. w t. Uzupełnień): Bielscy v. Bilscy h. Jelita z Biały i Woli Bielskiej w województwie
sieradzkiem, powiecie piotrkowskim
— t. I s. 258 (i uzup. w t. Uzupełnień): Bierzyńscy pochodzą z Bierzyna, leżącego w powiecie przedeckim
— t. II s. 26 (i uzup. w t. Uzupełnień): Borejko v. Boreyko h. Własnego
— t. III s. 173: Cieleccy h. Zaremba wzięli nazwę ze wsi Cielczy, leżącej w powiecie pyzdrskim
— t. IV s. 1: Czetwertyńscy Książęta h. Książąt Ruskich (Święty Jerzy v. Pogoń Ruska)
— t. V s. 237: Eysmontowie v. Eysymontowie h. Korab'
904
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
— t. VI s. 40: Giejsztorowie v. Gesztorowie h. Giejsztor z Giejsztorów w województwie trockiem
— t. VI s. 231 (i uzup. w t. VI): Gorajscy h. Korczak z Goraja, w powiecie lubelskim
— t. VII s. 64: Grocholscy h. Habdank i Syrokomla
— t. VII s. 236: Hańscy h. Korczak z Hańska, w ziemi chełmskiej
— t. VIII s. 69: Iwanowscy h. Łodzia
— t. VIII s. 386: Jeleńscy czasem Jelińscy h. Wręby v. Korczak Odmienny
— t. IX s. 4: Jełowiccy v. Jałowieccy v. Jałowiccy v. Iłowiccy h. Własnego. W polu czerwonem srebrna brama,
na niej takiż krzyż. Nad tarczą mitra książęca
— t. IX s. 69: Jodkowie v. Jotkowie, dawniej Jedkowie h. Lis
— t. IX s. 128: Kaczanowscy h. Ostoja
— t. IX s. 307: Karwiccy Duninowie h. Łabędź z Karwic, w powiecie opoczyńskim
— t. X s. 380: Komorowscy h. Ciołek
— t. XI s. 1: Komorowscy h. Korczak z Komorowa, w województwie bełskiem
— t. XII s. 169: Krasiccy h. Rogala wyszli z Siecina, w ziemi dobrzyńskiej
— t. XIV s. 108: Leśniccy v. Leszniccy z Leśnej i Andruhy, w powiecie krzemienieckim
— t. XIV s. 392: Lityńscy h. Sas z Lityni v. Litynia v. Letynia, w ziemi przemyskiej, powiecie drohobyckim
— t. XV s. 56: Lubomirscy h. Drużyna (Śreniawa bez krzyża) z Lubomierza, w powiecie szczyrzyckim
— t. XV s. 244: Łaźnińscy v. Łazińscy h. Jelita
— t. XV s. 263: Łąccy h. Korzbog z Łąk Małych, w kościańskim
Cz.: J. Czartoryski, Descendants of Prince Adam Kazimierz Czartoryski - http://pages.infinit.net/chimtic/jerzy/
oraz materiały na temat innych potomków Sejmu Wielkiego
Dw.: W. Dworzaczek: plik GEDCOM, w: Teki Dworzaczka, Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik 1997 oraz
Tablice, w: W. Dworzaczek, Genealogia, PWN, Warszawa 1959
Leg.: E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim, DiG, Warszawa 2000
Wykorzystano tu artykuły:
— Eysymontt h. Korab
Łuszcz.: B.H. Łuszczyński, Silva Heraldica, rodowody i inny materiał do rodopistwa (...), Biblioteka Narodowa,
rkps. IV 6583, opracowany elektronicznie przez Bibliotekę Kórnicką PAN
PSB: Polski Słownik Biograficzny, tomy I-XLVII, Kraków 1935-2011
Ziem.: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, t. 1-7, DiG, Warszawa 1993-2004
Źródła specyficzne w kolejności cytowania
Zr1: Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola Wołynia i Ukrainy, tom I-II
Zr2: Materiały p. J.O. w archiwum autora z lat 2006-2012
Zr3: Lista uczestników Sejmu Wielkiego (sygnatariuszy konfederacji) opublikowana w Voluminach Legum,
tom VIII i Diariuszu J.P. Łuszczewskiego
Zr4: Szymon Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952 (opracował elektronicznie p. D. Guttner)
Zr5: Materiały p. Mikołaja Nowackiego w archiwum autora z lat 2010-2012
Zr6: Materiały p. Andrzeja Prus-Niewiadomskiego w archiwum autora z lat 2009-2012
Zr7: Materiały p. Jerzego Gieysztora w archiwum autora z lat 2007-2008
Zr8: Materiały p. Andrzeja Szadkowskiego w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr9: Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. I-XV, Warszawa 1904-1931
Zr10: A. Śródka, P. Szczawiński (opr.), Biogramy uczonych polskich, Ossolineum, Wrocław 1983
Zr11: Materiały p. Barbary Mejer w archiwum autora z roku 2010
Zr12: Materiały p. Elzbiety Gieysztor Ingvarsson w archiwum autora z lat 2008-2011
Zr13: Wikipedia, wolna encyklopedia
Zr14: Oryginalne akta stanu cywilnego, w większości zindeksowane w bazie geneteka.genealodzy.pl
Zr15: Materiały p. Konrada Lubeckiego w archiwum autora z lat 2006-2011
Zr16: Wypisy z Almachu Błękitnego Borkowskiego i genealogii Borowskiego
Zr17: Materiały p. Stanisława J. Plewaki w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr18: Kurland Genealogie, 2004
Zr19: Materiały p. Marka Skibickiego w archiwum autora z roku 2008
Zr20: Materiały p. Sławomira Kocięckiego w archiwum autora z roku 2012
Zr21: Materiały p. Marty Urbańskiej-Jaekel w archiwum autora z lat 2008-2009
Zr22: Materiały p. Aleksandry Pazderskiej w archiwum autora z roku 2010
Zr23: Materiały p. Andrzeja Milewskiego w archiwum autora z roku 2011
Zr24: Materiały p. Tomasza Zakrzewskiego w archiwum autora z roku 2008
Rodzina Mikołaja Zaleskiego, posła kijowskiego
Zr25: Materiały p. Barbary Zakrzewskiej w archiwum autora z lat 2008-2010
Zr26: Materiały p. Marka Piechockiego w archiwum autora z lat 2008-2011
Zr27: Materiały p. Ludwika Olczyka w archiwum autora z lat 2009-2012
Zr28: Materiały p. Andrzeja Żylińskiego w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr29: T. Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, Adiutor, Warszawa 1995-1996
Zr30: Materiały p. Jana Marii Jackowskiego w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr31: Elżbieta Orman, Tahańcza Poniatowskich. Z dziejów szlachty na Ukrainie w XIX wieku, Kraków 2009
Zr32: Teodor Szeliga Żychliński jr, Biskupi, Senatorowie i Dygnitarze Polscy, Poznań 1886 (Złota Księga
Szlachty Polskiej t. XV-XVII)
Zr33: Baza genealogiczna dra Sławomira Górzyńskiego
Zr34: Mikołaj Radziwiłł, Genealogia Potockich, potomków Szczęsnego
Zr35: Materiały p. Daniela Kamińskiego w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr36: Materiały p. Jana Rdultowskiego w archiwum autora z roku 2010
Zr37: Materiały p. Antoniego Reya w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr38: Materiały p. Danuty Wojtowicz w archiwum autora z lat 2010-2012
Zr39: Materiały p. Oktawii z Pietruskich Szarskiej w archiwum autora z lat 2007-2011
Zr40: J.S. Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej 1883
Zr41: Teki Dworzaczka: regesty z akt grodzkich i ziemskich, metryk i gazet zebrane przez Włodzimierza
Dworzaczka i opublikowane na CD przez Bibliotekę Kórnicką PAN
Zr42: Materiały p. Wojciecha Komornickiego w archiwum autora z lat 2007-2011
Zr43: Materiały p. Bogdana Komornickiego z Krakowa w archiwum autora z lat 2006-2012
Zr44: Materiały p. Michaela Noble w archiwum autora z roku 2010
Zr45: Materiały p. Jacka Sucharskiego w archiwum autora z lat 2009-2010
Zr46: Materiały p. Tadeusza Jełowickiego w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr47: Maciej W. Grabski, Spis Descendentów Juliana Mittelstaedta, Warszawa 2007
Zr48: Materiały p. Ewy z Koehlerów Potempy w archiwum autora z lat 2006-2012
Zr49: Materiały p. Jacka Łowińskiego w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr50: Materiały p. W. Najmiec w archiwum autora z roku 2011
Zr51: Lista 14 tys. 113 oficerów i funkcjonariuszy państwowych, którzy zostali zamordowani w Katyniu,
Charkowie, Twerze i Miednoje, awansowanych 11 listopada 2007
Zr52: Materiały p. Zbigniewa Niedzielskiego w archiwum autora z roku 2010
Zr53: Jerzy Łempicki, Rościszewscy
Zr54: Materiały p. Marii Czarneckiej-Dąbek w archiwum autora z lat 2007-2010
905
906
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
Spis prenumeratorów
(Stan z października 2012)
Poniższe osoby zadeklarowały chęć zakupienia wszystkich tomów Elity
Rzeczypospolitej dzięki czemu publikacja ta jest możliwa.
Serdecznie dziękuję w imieniu przyszłych pokoleń za to wsparcie. Listę
prenumeratorów ułożyłem w formacie takim, jak obejrzeć ją można w herbarzach
Niesieckiego i Bonieckiego oraz w pozątkowych tomach Polskiego Słownika
Biograficznego.
Wszelkie zmiany na tej liście, dopisywanie nowych chętnych i korekty już
zapisanych uprzejmie proszę zgłaszać na adres podany w stopce niniejszego tomu.
Aktualna wersja jest ponadto opublikowana na stronie internetowej
http://ElitaRP.pl .
Aksamit-Będkowski Paweł, Kraków egz 2
Bajor Andrzej, Zalesie Górne
Bartoszewski Piotr, Lublin
Bechcicki Sylwin, Lubliniec
Biblioteka Polska w Montrealu, Kanada
Biblioteka Śląska, Katowice
Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa
Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław
Biczyński Łukasz, Łubianka
Bisping Michał, Kraków egz 2
Bnińska hr. Maria, Warszawa
Bobrowski Krzysztof, Warszawa
Bogatko Wojciech, Skierniewice
Boruta dr Mirosław, Kraków
Braun Monika, Wrocław
Brzustowicz dr Grzegorz J., Krzęcin
Buczek-Płachtowa Barbara, Warszawa
Budnik Grzegorz J., Linówiec
Bykowski Bogusław, Warszawa
Chłapowski dr hab. Krzysztof, Warszawa
Chrzanowski Tadeusz, Katowice
Chudzik Paweł, Gorzów Wlkp.
Ciemiecki Iwona, Prilly, Szwajcaria
Cygańczuk Iza, Białystok
Czerwieniec Marta, Warszawa
Dąbrowski Grzegorz, Legionowo
de Pourbaix Leszek, Västerhaninge,
Szwecja
de Pourbaix Michał, Overijse, Belgia
Dembiński Jan, Dannemois, Francja
Donimirski Piotr, Koźmice Wielkie
Dramiński Stanisław, Warszawa
Durski Sławomir, Warszawa
Echaust Halina, Sieraków
Ejsmont Tadeusz, Tuszyn
Fedorowicz-Jackowski Witold, Warszawa
Florkiewicz Błażej, Aarhus, Dania
Frątczak ksiądz Wojciech, Włocławek
Futymska Joanna, Warszawa
Galiński Krzysztof, Eze, Francja
Gawrońska Ewa, Szczecin
Gerlicz Witold, Wodzierady
Gładysz Paweł, Warszawa
Godziemba-Dąmbska Elżbieta, Marcewo
koło Słupcy
Górecka Małgorzata, Warszawa
Górzyńscy Iwona i Sławomir, Warszawa
Grzesik Kazimierz, Łódź
Grzybowski Roman, Piotrków Trybunal­
ski
Gutt Paweł, Warszawa
Hake Witold, Warszawa
Harajda Jan, Poznań
Herman Andrzej, Warszawa
Hryniewski Teodor, Strzeniówka k.
Nadarzyna
Idzior Janusz, Kanada
Iskrzycki Witold, Krepa Slupska
Iwicki Andrzej, Bonn, Niemcy egz 2
Iwicki Wojciech, Szczecin
Spis prenumeratorów
Jagiełło Anna, Warszawa
Jałoszyńska Ewa, Warszawa
Janowska Maria, Milanówek
Jarnuszkiewicz Jacek, Proszowice
Jarochowski Wit Ładysław, Legionowo
Jaromska Marianna, Blizne Jasińskiego
Jaszczołt Tomasz, Krakówki-Włodki
Jaworowski Jakub, Warszawa
Jełowicki Andrzej, Krosno
Jełowicki Jerzy, Ustrzyki Dolne
Karnkowska-Szpejna Ewa, Lublin
Kieniewicz Adam, Kraków
Kłosowicz-Krzywicka Barbara, Paryż
Kobuszewski Ireneusz, Leoncin
Komornicki Jan, Zakopane
Konarski Kornel, Poznań
Konarski mec. Xawery, Kraków
Kostecki Krzysztof, Warszawa
Kozak Józef, Kraków
Krakowiński Czesław, Świdnica
Krasicki hr. Kacper, Warszawa
Krason Tadeusz, Chicago, USA
Kruczyński Andrzej, Warszawa
Krzyżanowski Andrzej, Konstancin
Księgarnia Lexicon Maciej Woliński, War­
szawa
Kubicki Adam, Laski
Kuczyńska Anna, Warszawa
Kuria Prowincjalna Karmelitów Bosych
Kwilecki hr. Michał, Wrocław
Łaszczyński Marek, Warszawa
Lesińska-Suchodolska Grażyna, Warsza­
wa
Lewandowski Andrzej, Warszawa
Lewandowski Piotr, Calgary, Kanada
Litwin Jacek, Tarnów
Lord de La Ragotiere Jacques
Lorentowicz Michał, Żnin
Lubowiecki mec. Józef, Gdańsk
Łysak Ludwik, Kaliszkowice Ołobockie
Machowska Wanda, Heubach, Niemcy
Maciejewski prof. Bernard, Niemcy
Maciusowicz Marek, Londyn, Wielka
Brytania
Magnuska Lesikowska Gizela, Szwecja
Marcinowska Driemel Małgorzata, Łódź
907
Markowski Maciej, Piaseczno
Marusarz St.Piotr, Zakopane
Międzynarodowe Centrum Kultury - Bi­
blioteka, Kraków
Miejska Biblioteka Publiczna, Gliwice
Mierzejewski Lech, Gdańsk
Mikułowski-Pomorski prof. Jerzy, Kra­
ków
Milowicz Elżbieta, Olsztyn
Miraś Ireneusz, Kraków
Molendowski Paweł, Węgrów
Moussette Nicolas, Saint-Paterne-Racan,
Francja
Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waple­
wie
Muzeum Ziemi Rawskiej, Rawa Mazo­
wiecka
Mycielski hr. Jacek, Casale Marittimo,
Włochy
Nakielski Witold, Łódź
Nekanda Trepka Włodzimierz, Osielsko
Newelicz Piotr, Kraków
Niwicki Piotr, Kraków
Nowina Konopka Marcin, Warszawa
egz 2
Nowosielski ks. Mirosław, Skierniewice
Odrowąż-Milewski Marek, Łódź
Olizar Jan, Warszawa
Olkowski Janusz W., Olki koło Sypniewa
Orłowski Krzysztof, Magdalenka
Oszek Krystyna, Opole
Oziembłowski dr Maciej, Wrocław
Ożegalski Jerzy Włodzimierz, Brzesko
Partyka Artur, Kraków
Pawełczyński Adam Antoni, Angered,
Szwecja
Pawlak Krzysztof, Warszawa
Pelczar Janina, Poznań-Przeźmierowo
Pietruska-Mrożek Teresa, Kraków
Plewako Stanisław Gustaw, Radońsk na
Krajnie
Plieth-Elliott Hanna, Kingswood, Wielka
Brytania
Plucińska Małgorzata, Warszawa
Poniński Krzysztof, Szczecin
Potocki hr. Krzysztof, Warszawa
908
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, Poznań
Prądzyński Andrzej, Poznań
Pruszyńska Aleksandra, Warszawa egz 2
Przeździecki Grzegorz, Żelechów
Przysuski Feliks, Szwecja
Raczyński Adrian, Tarnowskie Góry
Rakoczy ks. Arkadiusz, Latowicz
Redakcja Polskiego Słownika Biograficz­
nego
Roguski Adam, Czarnów
Rokicka-Ślusarska Ewa, Warszawa
Rosiński Wojciech Tadeusz, Warszawa
Rosołowski Marcin, Warszawa
Różańska Dominika, Nowy Targ
Rybiński Adam, Pruszków
Sawicz Zbigniew, Sokołów Podlaski
Schurowski-Szurowski Wolfgang-Cze­
sław, Mannheim, Niemcy
Sielecka Małgorzata, Kielce
Sikora Jolanta Katarzyna, Będzin
Skarbek-Kozietulski Piotr, Warszawa
Skarbień Ciechanowscy Małgorzata i
Włodzimierz, Miłomłyn
Skowrońska Monika, Warszawa
Sławiński Tomasz, Warszawa
Sobecki Włodzimierz, Lisi Ogon
Steffens Maja, Gostynin
Szalewicz Andrzej, Warszawa
Szczepański Jan Jakub, Bruksela
Szczepka Andrzej, Będków
Szczerba Grzegorz, Nowodworze
Szeferowicz-Zaremba Alicja, Olesno
Szumna-Tatol Monika, Warszawa
Szydłowski Grzegorz, Mosina
Śmielski Janusz, Malbork
Święćkowski Ryszard Janauis, Kościerzy­
na
Świteńki mec. Jerzy, Wałbrzych
Thulie Andrzej, Smolec
Tomaszewski Jan Krzysztof, Kraków
Turlińska Barbara, Bielsko-Biała
Twardowski Waldemar, Goszczyn
Tyniec mec. Grzegorz, Kraków
Tyszkiewicz hr. Krzysztof, Warszawa
egz 2
Urbańczyk Kazimierz, Zielonki
Urbański Krzysztof, Poznań
Wacławczyk Norbert, Erlense, Niemcy
Wajch Eliza dr hab., Łódź
Walter-Borowy Ewa, Gorlice
Widacki prof. Jan, Kraków
Wierzchowski Leszek, Katowice
Winiecka Hanna, Sopot
Wiszniewski Krzysztof, Częstochowa
Wiszniewski Piotr, Kraków
Włodkowski Robert, Piła
Wodarz Violetta, Schönkirchen, Niemcy
Wojnarowski Michał, Łąck
Wójtowicz Artur, Bytom
Wołocznik Zbigniew, Lębork
Zagórska-Marek prof.zw.dr hab. Beata,
Wrocław
Zając Józef, Cambridge MA, USA
Zambrzycki Jan, Żyrardów
Zawadzki Ryszard, Śrem
Zawałkiewicz Mirosław, Kraków
Zawitkowski Krzysztof,
Znamierowski Krzysztof, Warszawa
Znamirowski Andrzej, Kraków
Zubelewicz Kamil, Warszawa
Żuk Zbigniew, Warszawa
Indeks nazwisk
909
Indeks nazwisk
Abbott: 142, 202
Abend: 350
Ablewski: 114
Abłamowicz: 897
Abramowicz: 13, 22, 36, 51-60,
63-66, 71, 614, 887, 889
Aceves: 303, 865
Achmatow: 717, 767
Adamek: 66, 339
Adamik: 279
Adamowski: 113
Adams: 351
Adasiak: 457
Agopian: 805
d'Aguesseau: 394
Aksak: 163, 181
Aksamit: 260, 318, 430
Alavoine: 634
d'Albert: 527
Alberti: 650
Albrecht: 438
Alei: 400
Aleksi: 902
Alexander: 239, 311, 410, 557
Alexandrowicz: 198, 360, 370,
399, 901, 902
Alméras: 139, 145
d'Almont: 139, 146
Altemus: 866
Ametis: 445
Amidieu: 275
Amos: 251, 422
Anczyc: 197
Andersson: 892
Andlauer: 166
Andrychowski: 806
Andrzejewski: 208, 240, 305, 411,
412, 491, 564
Ankarhall: 736
Antczak: 543
Antinori: 191, 582
Antolski: 168, 170
Antoniewicz: 195, 835
Antoniuk: 783, 821
Antonori: 191, 582
Apovian: 233, 538
Appleton: 631
Arancio: 551
Aranda: 19, 862
von Arenberg: 513
Arias Gutierrez: 550
Arkuszewski: 319
Armkage: 279
Arnander: 238, 410
Arts: 867
d'Aspremont: 516
Asselin: 379, 817
Aszkenazy: 197
Auerbach: 804
Augustyn: 339
Augustyniak: 160, 323, 733, 796
Augustynowicz: 276, 277, 711,
761
Avagadro: 487
d'Aviles: 551
d'Ax: 553
Axentowicz: 610, 644
Ayerza: 867
Babiański: 894
Babiński: 101, 102, 502, 570, 592,
611, 633, 637, 893
Babski: 94, 97
Bacheracht: 703, 753, 861
Bachtałowski: 74
Baczyński: 92, 727
Badeni: 356, 365, 366, 629, 810,
811
al Bader: 550
Badowski: 165
Badura: 208, 241, 412, 492
von Baggehufwudt: 888
Bagrowski: 364, 365
Bai: 692, 742, 850
Bailey: 709, 760
Bajkowski: 598
Baker: 245, 416
Balcerzak: 277
Baliński: 540
Balssa: 715, 765
Baltayan: 251, 422
Balthazar: 52
de Balzac: 715, 765
Banaszczak: 448
Baniewski: 599
Bański: 274
Baran: 43, 342, 381
Baranowski: 88, 546, 593, 612, 638
Baranyai: 380
Barczuk: 274
Barczyński: 259, 317, 430
Bardziński: 634
Barnowski: 807
Barreto: 108, 508, 576
Barrett: 152
Bartkowiak: 834
Bartodziejski: 631
Bartosiak: 204
Bartoszewicz: 286, 619, 901
Bartoszewski: 394
Bartoś: 286
Bauch: 291, 512
Baworowski: 154, 217, 810
Bądarzewski: 65
Bąkowski: 401, 892
Beardsell: 540
Beaudoin: 199, 388
de Beauregard: 247, 418
Beckmann: 231, 399, 536
Becq: 526
Becskerhazy: 137, 450, 562, 651,
702, 752, 788, 815, 859
Beczkiewicz: 325, 705, 755
Bednarek: 301
Bednarski: 41, 220
Beecher: 17, 653
Bégouin: 552
Bek: 322, 694, 744, 795, 852
Belek: 335, 696, 746, 854
Belfquih: 228, 533
de Bellefroid: 335, 696, 746, 854
de Bellegarde: 839
Bellerose: 142, 202
de Belleville: 291, 512
Belsher: 345, 699, 749, 857
Bemberg: 525
Benc: 328
Benesch: 605, 639
Benisławski: 729, 735
Bennett: 277
Bennoun: 220
Bent: 40, 343
Bentkowski: 203
Berens: 116
Berezowski: 37, 607, 642, 879, 884
Berg: 692, 742, 849, 850
Berger: 731
Bergomi: 228, 533
Bergonzoni: 196, 197
Berg-Soerensen: 564
Bernard: 521
Bernier: 344
Berowski: 281, 282, 313
Bertelsen: 893
von Bethusy-Huc: 516
Beyzym: 726, 776, 900, 902
Bezak: 168, 170
Będkowski: 259, 260, 297, 318,
430, 802, 868
Bętkowski: 358, 368
910
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
Białozor: 725, 776, 899
de Biandos: 513
Biderman: 222
Bidziński: 300
Biegański: 318, 319
Bielak: 161
Bielański: 785, 823
Bielawski: 162
Bielecki: 336, 362, 371
Bielicki: 270, 364, 560
Bielikowicz: 728
Bieliński: 25, 99, 793
Bielski: 70, 152-154, 386, 489, 901
Bieniak: 24
Bieniasz: 350
Bieniewski: 100, 500, 568
Bieniowski: 885
Bieńkowski: 91, 237, 300, 386, 409
Bierdzio: 364
Biernacki: 704, 710, 754, 761
Bierzyński: 11, 13-15, 143, 887-889
Biggs: 441
Biliński: 690, 740, 848
Bilski: 27
Binder: 710, 760
Birkenmajer: 158
Bisping: 273-280, 558, 836
Bistuła: 823, 837
Bittner: 725, 776, 899
Bjoerlkund: 204
Björklund: 261, 263, 431, 433
de Blacas: 515, 520
Black: 447
Blanc: 523
Blanchy: 552
Blatchley: 17, 652, 708, 758
Blot: 451, 780
Blücher: 719, 720, 769, 770
Blymer: 831
Błaszczyk: 196
Bławdziewicz: 230, 535, 709, 759,
816, 817
Błoniarczyk: 157
Bniński: 85, 212, 213, 259, 317,
354, 430, 495, 496, 558, 565,
648, 782, 803, 823, 835, 837,
839, 840
Bobbe: 834
Bobek: 300
Bobowski: 164, 182, 649
Bobrownicki: 364
Bobrowski: 125, 391, 811
Bobryk: 364
Bochdan: 784, 822
Bochenek: 171
Bocheński: 41, 110, 210, 211, 237,
242, 243, 306, 307, 348, 390,
391, 408, 413, 414, 493, 494,
556, 558, 565, 621-623, 625,
626, 658, 659, 836
Bochnak: 362, 372
Bochwic: 778
Bockholtz: 520
van Bockryck: 487
Bocquet: 352
Boddington: 551
Bodzek: 339
Bodziony: 157
Boeck: 790
Boelke: 164, 182
von Boeselager: 279
Bogucki: 561
Boguniowski: 360, 369
Bogusławski: 61, 217, 238, 409,
410
Bogusz: 75
Boguszewski: 397
Bogut: 649
Bohdanowicz: 843
Bohusz: 603
Bohuszewicz: 38
de Boisboissel: 292
de Boisgelin: 716, 766
Boisson: 514
Bojanowicz: 324, 705, 755
Bojanowski: 161, 733
Bołeyko: 239, 410
Bonaparte: 283, 522
Bond: 152
de Bondi: 703, 753, 860
Bone: 238, 239, 410
Boni: 72
Boniecki: 19
Bonnin: 514
de Bontemps: 597, 598
de Bony: 787
Bootle-Wilbraham: 190, 582
Boratyński: 394
Borawski: 695, 744, 852
Borch: 135, 200, 498, 510, 723, 734,
773
Borcz: 833
Boreyko: 21, 22, 36
Borkiewicz: 165, 168
Borkowski: 60, 195, 210, 218, 225,
242, 307, 341, 413, 493, 530,
566, 621, 625, 658, 790, 793,
809, 813, 901
Bornakowski: 896
Bornemissa: 489
Bornholdt: 862
Borowicki: 32
Borowiec: 784, 822
Borowski: 147, 293, 297, 373, 374,
441, 447, 598, 785, 786, 802,
901
Borremans: 321, 794, 811
Bortkiewicz: 558, 836
Boruszewski: 542, 718, 768
Borzęcki: 337, 595
Boszko: 53, 58, 63
Bośniacki: 37, 879, 884
Bouckaert: 403
Boulasse: 17, 653, 708, 758
Bourbon: 230, 233, 234, 272, 283,
312, 522-524, 535, 537, 538
du Bourg: 275
Bourgois: 728
Bourrié: 252, 423
Bours: 106, 257, 315, 427, 506, 574
Boutour: 27
Bouvier: 551
de Boysson: 140, 146
Bóbr: 263, 433, 434
de Brabant: 487
Bracht: 487
Braconnier: 105, 505, 573
Bradfer: 105, 505, 573
Bradish: 830
Brady: 716, 766
Brandt: 525, 672, 676, 680, 727,
728
Branicki: 43, 100, 138, 144, 145,
195, 212, 226, 234, 235, 247,
252, 340-342, 352, 379, 381,
406, 418, 423, 437, 485, 495,
501, 531, 542, 547, 569, 803
Braniff: 373
Braska: 825
Braun: 488
Braunitz: 605, 640
Brender: 47
Breyvogel: 703, 753, 816, 860
Breza: 73, 74, 157, 689, 738, 781783, 786, 791, 792, 821, 846
Briggs: 810
Brimelow: 818
Brink: 310, 560
Brinquant: 514
Brodzki: 164, 182
Bromirski: 631
Bromke: 123
Bronikowski: 170
Brooks-Baker: 527
Brossaud: 518
Broszkowski: 220
Brousse: 248, 419
Brown: 277, 516
Brożek: 614
de Bruce: 520
Bruchenthal: 164, 182
Brückmann: 163, 181
Brückner: 516
Brudziński: 56, 110, 556
Indeks nazwisk
Brudzyński: 560
Brühl: 205
Brunicki: 732
Brunner: 336
Brunnow: 192, 193, 196, 341
Bruseth: 441
Brusiło: 148
Brygidyn: 162
Brykczyński: 867
Brylowski: 623, 660
Brzeski: 358, 359, 368
Brzezicki: 281, 312, 313, 318
Brzeziński: 230, 535
Brzostowski: 735
Brzozowski: 136, 137, 153,
221, 242, 243, 275, 282,
307, 309, 310, 319, 333,
414, 444, 450, 493, 545,
566, 622, 646, 650, 651,
702, 752, 787, 788, 815,
836, 837, 839, 860
Buchnan: 345
Buczacki: 402, 403
Buczek: 561
Buczyński: 364
Budny: 168
Budzynski: 896
Budzyński: 52, 896
Bugała: 119, 616
Bugelmeyer: 204
Bugno: 448
du Buisson: 552
Bujalski: 93
Bukowiecki: 112
Bukowski: 610, 645
Bulak: 339
von Bülow: 832
Bułhak: 265, 435, 797
Bułharyn: 777
Buonafine: 236, 408
Burchard: 291, 512
Burczak: 842
Burger: 107, 508, 575
Burghardt: 376
Burkath: 116
Burke: 17, 652, 708, 758
Burkot: 115
Burzyński: 813
zum Busch: 831
Bush: 610, 644
von dem Bussche: 867
Busz: 42
Buszyński: 632
Butel: 142, 202, 311, 353
Buterlewicz: 895
Butler: 462, 809
Butowicz: 599
210,
292,
337,
557659,
819,
Buxhoevden: 44, 45, 136, 383, 562,
650, 819
von Buxhoevden: 246, 417
Buzek: 360, 369
Bylicki: 784, 821, 841, 842
Bylina: 112
Byliński: 891
Byrdziak: 699, 749, 856
Bystram: 824, 838
Bystrzański: 120
Byszewski: 155, 629
Bzowski: 615
de Cadoudal: 247, 418
Caetani: 190, 191, 581, 582
Caillon: 709, 759
Caillot: 102, 103, 258, 316, 317,
429, 503, 571
Cakebread: 691, 741, 849
de Camara: 262, 432
Camiere: 287
Campos: 862
Cancellieri: 275
Carakehian: 254, 267, 425
Carbon: 40, 344
del Carill: 458
Carosi: 27
Carossi: 27
Carr: 17, 652, 708, 758
Carraciolo: 190, 582
Carralon Morales: 550
Carranza: 19, 862
Carras: 551
Carre: 831
Carroll: 245, 416
Cartier: 361, 370
Carton: 227, 228, 532, 533
Casal: 458
Caspaeri: 171
Cassane: 817
du Castel: 107, 258, 316, 428, 507,
575
de Castellane: 524, 542, 549, 803
Castelton: 336
del Castillo: 540
Cateriano: 791
Caters: 335, 696, 746, 854
van Caubergh: 321, 794, 811
du Cauzé: 518
Cayron: 488
Cazemajour: 552, 553
Cederström: 723, 774
Cegliński: 364
Cekiera: 161
Cerwiński: 62
Cesari: 172
Cetner: 392, 714, 765
Chabiera: 46, 384
Chaciewicz: 632
911
Chaciński: 193
Chaczaturow: 196, 341
Chalecki: 53, 57, 63
de Challer: 266
Challier: 787
Chałas: 711, 761, 762
Chamiec: 16, 17, 21, 651-653, 707,
708, 757, 758, 782
Chan: 324, 704, 754
Chandler: 246, 417
Chapelle: 526
Chapin: 190, 582
Chapman: 152
Charlęski: 21, 22, 37, 54, 59
Charman: 540
Charpy: 790
Chaszczyński: 442
Château: 214, 249, 420, 497
Chaumont: 608, 642
Chądzyński: 168
Chedeau: 722, 723, 773
Chełkowski: 167, 169, 451, 779
Chełmicki: 226, 444, 532
de Chevigné: 551
Chevrillon: 140, 146
de Chevron: 283
Chiang: 255, 290, 426
Chigi: 190, 581
Chilesottich: 295, 800
Chludziński: 123
Chlusewicz: 737
Chłap: 711, 761
Chłapowski: 48, 108, 272, 286,
693, 742, 850
Chłopicki: 694, 744, 852
Chmielewski: 221, 891
Chodkiewicz: 71, 160, 161, 188,
320, 323, 580, 704, 732, 733,
754, 794, 796
Choiseul: 797, 798
de Choiseul: 797
Chojecki: 21, 33, 36-38, 48, 49, 52,
53, 56, 57, 59, 60, 62-66, 68-71,
74, 598, 866, 879, 884
Chojnacki: 541, 718, 768
Chojnowski: 15
Cholewa: 47, 385
de Cholier: 526
Chołoniewski: 378, 387
Chomętowski: 37, 598
Choński: 654, 655
Chorińsky: 217
Choryński: 353
Chorzewski: 453, 695, 745, 853
Chowaniec: 347
Chrapowicki: 119, 616, 648, 867
Chraszczewski: 91
de Christen: 545
912
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
Christiani: 845
Christie: 716, 766
Chrzanowski: 72, 90, 91, 124, 140,
200, 328, 785, 786, 791
Chrząstek: 333
Chudek: 439
Chulewski: 843
Chyliński: 60, 171
Cichocki: 621, 658
Ciechanowiecki: 634, 693, 723,
724, 727, 742, 774, 775, 809,
850
Ciechanowski: 563, 564
Ciechomski: 112
Ciechoński: 13, 887, 889
Ciecierski: 16, 652, 703, 707-712,
753, 757-762
Cieciszowski: 79, 81, 82, 89, 94,
98, 115, 116, 118, 120, 121,
124, 615
Cielecki: 48-50, 72, 94, 95, 380,
818, 865
Cieliński: 825
Ciemniewski: 89
Ciempiel: 308
Cieński: 53, 54, 58, 59, 63, 64, 151,
152, 620, 657
Ciepiela: 322, 694, 744, 795, 851
Ciepły: 624, 649, 655, 661
Cieszkowski: 99, 655, 791
Cieślar: 452
Cisoń: 401
Cissowski: 730
Ciszkiewicz: 894
Ciundziewicki: 206, 490, 724, 774
Clark: 217, 831
Clarke: 525
von Clary: 223, 529, 719, 769
Clausel: 249, 420
Clements: 618, 636
de Clermont: 266, 519, 520
du Clos: 527
Clow: 702, 752, 815, 859
Cocea: 527
Cochin: 283
Codet: 138, 145
de Colbert: 283, 526
Cole: 245, 416
Coleman: 280
Colin: 869
Collett: 725, 775, 899
Collins: 232, 537
Colomb: 227, 532
Colonna: 190, 582
Colville: 540
Comart: 105, 505, 573
Cooper: 253, 424
Copley: 142, 202
Cornell: 197
de Cossé: 551, 552
Côté: 72
Courbion: 107, 257, 315, 428, 507,
575
Crac: 154
Cranston: 353
Creelman: 143, 202, 203
de Creft: 564
Crociani: 283
Cronenbold: 866
Crook: 441
de Croy: 519, 520
von Croy: 513
Crysell: 280
Csengő: 255, 289, 426
Cumberledge: 230, 535
Cummings: 40, 343
Cunynghame: 514
Custer: 831
Cybulkin: 281, 313
Cybulski: 444, 656, 817
Cyrus: 118
Cywiński: 114, 661, 778, 828
Czacki: 144, 234, 395, 405, 647,
654, 655
Czajkowski: 26, 28, 93, 596, 598
Czapczyński: 896
Czapla: 360, 369
Czaplic: 465, 578, 579
Czaplicki: 122, 123, 168
Czapliński: 90
Czapski: 19, 38, 49, 143, 245, 303,
320, 404, 416, 459, 688, 701,
703, 721, 738, 751, 753, 772,
780, 781, 791, 792, 797, 798,
808, 809, 812-814, 828, 829,
845, 846, 858, 860-863, 866,
867, 869
Czarkowski: 14, 285, 544, 656
Czarnecki: 39, 40, 160, 215, 323,
337, 344, 390, 455-457, 604,
638, 647, 733, 782, 796, 892
Czarniecki: 44, 230, 232, 382, 441,
535, 537
Czarnocki: 777
Czarnomski: 619
Czarnowski: 55, 59, 115, 777
Czartoryski: 43, 44, 101-103, 137,
189, 205, 207, 209, 223, 240,
241, 249, 258, 271, 272, 291,
302-305, 308, 309, 317, 329,
334, 342, 381, 382, 411, 413,
420, 429, 440-444, 450, 482,
483, 490, 492, 501-503, 547,
558, 559, 562, 565, 569-571,
581, 603-605, 622, 625, 638,
640, 651, 658, 701, 702, 751,
752, 784, 788, 815, 821, 827,
828, 836, 839-842, 859, 860,
865
Czaszyński: 610, 645
Czaykowski: 227, 532
Czecz: 246, 417, 731
Czeczel: 37, 38, 55, 68, 70, 721,
772
Czedekowski: 227, 532
Czekaj: 509
Czerkowicz: 712, 762
Czermiński: 274
Czerniewicz: 194, 834
Czerniewski: 891
Czernin: 246, 417
Czerny: 15
Czerwiakowski: 895
Czerwiński: 48
Czetwertyński: 44, 45, 136, 215,
268, 293, 294, 298, 299, 354,
383, 446, 448, 453, 562, 650,
787, 798, 799, 802, 807, 808,
819, 868
Czorba: 206, 454
Czosnowski: 199, 297, 388, 448,
619, 620, 625-628, 657, 810
Czuchański: 360, 370
Czudowski: 459
Czuła: 28
Czyż: 160, 337, 733
Czyżewicz: 647
Czyżewski: 690, 740, 848
Dachowski: 103, 503, 571, 697,
747, 855
Dadvisard: 518, 520
Dajek: 48
Dalski: 51, 96
Dalström: 723, 774
Dalton: 509
Damel: 365
Dangel: 396, 397
Daniel: 150, 390
Danielak: 347
Daniewski: 689, 739, 847
Danilewicz: 204
Darowski: 73
Daski: 203
Daszewski: 167, 169, 215, 298, 799
Daszkiewicz: 325, 701, 751, 790,
814, 858
Daszkow: 718, 769
Dauksza: 336
Davidson: 49, 50
Davies: 280, 707, 757
Davison: 441
Dawidowski: 57
Dayton: 862
Dąbek: 457
Indeks nazwisk
Dąbrowski: 46, 47, 117, 118,
141, 201, 209, 211, 212,
269, 306, 347, 348, 384,
401, 413, 446, 492, 495,
672, 676, 680, 697, 747,
854
Dąmbski: 110, 163-165, 171,
181-183, 556
Deacon: 245, 404, 416, 863
Decazes: 551
de Decker: 488
Deckert: 782
Decuyper: 403
Dejneka: 396
Delamare: 142, 202, 311
Della Thore: 342
Delorme: 527
Dembicki: 347
Dembiński: 136, 207, 240,
273, 305, 324, 405, 411,
446-452, 491, 547, 548,
650, 694, 702, 705, 744,
755, 778-780, 787-789,
830, 831, 852, 860
Dembowski: 597
Demby: 825
Demianowicz: 386
Demko: 61
Denis: 790
Denise: 608, 643
Denizart: 608, 643
Denny: 540
Depta: 74, 157
Dernałowicz: 16, 285, 544,
707, 757
Descours: 142, 201
Desessarts: 22
Desewity: 508
Deskur: 100, 341, 500, 501,
569
Desmedt: 403
Desnoues: 785
Després: 724, 775, 899
Desrosiers: 231, 399, 536
Deszert: 82, 89
Dethomas: 609, 643
Devaux: 104, 504, 572, 698,
855
Dębicki: 566
Dickmann: 164, 182
Diehl: 125
de Diesbach: 866
Dieshof: 725, 775, 899
Dietl: 320
Dillon: 524
Dingwall: 351
Dittmayer: 461
Dixon: 123, 279
120,
241,
385,
617,
805,
172,
244,
415,
562,
752,
815,
652,
568,
748,
Długokęcki: 564
Dmochowski: 89, 90, 93, 94, 97,
124, 604, 638
Dobiecki: 783, 785
Dobrogoyski: 91
Dobrowolski: 274, 509
Dobrski: 563
Dobrzański: 196-198, 553
Dobulewicz: 20
Dochturow: 888
Dolański: 844
Dolski: 562, 563
Dołgorukow: 13, 888
Domański: 701, 751, 814, 858
Domaradzki: 68
Domarańczyk: 302
Domato: 458
Domider: 348
Domino: 359, 368
Donald: 193
Donarski: 110, 556
Donhefner: 295, 800
Donimirski: 171
Dorabialski: 73
de Dorlodot: 519
Dorosiewicz: 238, 409
Dorożyński: 26, 625
Doumas: 374
Dowgiałło: 160, 161, 301, 318-325,
694, 704, 705, 733, 743, 744,
754, 755, 794-796, 811, 851
Dowgielewicz: 895
Dowiatt: 461
Dragan: 712, 762
Draguła: 162
Dreger: 832, 833
de Dreux-Brezé: 609, 644
Drexler: 259, 317, 318, 430
Dring: 246, 417
Droga: 44, 382
Drohojowski: 197, 441, 458, 864
Droste: 279
Drummond: 521
Drussant: 610, 644
Drużbacki: 197
Dubois: 524, 785
Dubrawski: 74, 75
Dubus: 103, 503, 571
Duch: 299
Duchange: 217
Duchâtel: 518
Dudinski: 791
Dufresne: 521
Dumas: 355, 804
Dumble: 121
Dunajski: 66
Dunat: 443
Dundas Grece: 348
913
Dunikowski: 118
Dunin: 278
Dunlop: 153
Dunn: 592, 612, 632, 634, 637
Dunne: 380, 817
Dunner: 281, 313
Dupont: 527
Dupuy: 521
Duran: 284
Duruye: 247, 418
Durye: 247, 418
Dusza: 595
Dutkiewicz: 318, 825
Duval: 451, 780
Duvigneau: 107, 229, 258, 316,
358, 367, 428, 507, 534, 575,
804
Dux: 446
Dużyk: 336
Dwernicki: 548, 607-610, 642-644,
805
Dworczyk: 453, 695, 745, 853
Dworucha: 826
Dworzański: 647
Dwyer: 893
Dybala: 102, 335, 502, 570
Dygat: 142, 201, 217, 311
Dyjak: 452
Dymsza: 285
Dyna: 216, 844
Dynowski: 39, 40, 343, 344
Dziadulewicz: 894
Działyński: 40, 326, 357, 366, 440,
460, 696, 731, 746, 854
Dzianott: 689, 739, 847
Dzieciuchowicz: 286
Dzieduszycki: 101, 110, 113, 114,
149, 151, 198, 204, 221, 303,
327, 363, 372, 386-388, 390,
391, 501, 502, 556, 569, 570,
614, 620, 657, 781, 785
Dziedzic: 255, 290, 426, 457
Dziekoński: 451, 779
Dzielski: 820
Dziembowski: 455, 562
Dzierzbicki: 141, 200
Dzierżanowski: 253, 424, 544
Dzierżek: 60, 613, 631
Dziewanowski: 51, 96
Dziewulski: 270
Dzikowicki: 387
Dziuba: 56
Ebdon: 689, 739, 847
Ebner: 711, 761
Eggly: 261, 263, 431, 433
Egierszdorff: 90
Ehrenhöfer: 87
Ehrlich: 823
914
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
Ejbich: 274
d'Elbee: 288
de Elizalde: 867
Eloy: 140, 147
van der Elst: 516
Embiricos: 374
Encinar: 702, 752, 815, 859
von Engelhardt: 888
Entress: 830
Epps: 513
Epstein: 401, 710, 760
Epsztein: 60, 61, 842
d'Erceville: 546
Escudier: 247, 418
Eskenazy: 102, 502, 570
Espinosa Paz: 458
d'Estampes: 520
Esterhazy: 335
Esterházy: 828
Everett: 338
Ewtimow: 902
Eydziatowicz: 721, 771
Eyries: 19, 862
Eysmont: 897
Fabbi: 191, 582
Fabisiak: 161, 733
de Failly: 488
Falcon: 520
Falczewski: 456
Falewicz: 287, 778
Falęcki: 82
Falguiere: 101, 501, 569, 868, 869
Falkowski: 319, 320, 627
Fara: 614
Faryna: 45, 384
Fatio: 139, 146
Faulkner: 218
Faux: 105, 505, 573
Favauge: 608, 643
de Fayet: 553
Fazeli: 228, 533
Fedorowicz: 42, 381
Felkerzamb: 728, 736
Fenner: 153
Fenouillet: 787
Fergis: 319
Ferguson: 278
Fernándes: 233, 538
Fersztyn: 443
Fery: 486
Festetics: 528
Fibich: 155
Fieffe Prevost: 786
Fihauser: 197
Fikus: 303, 865
Filipiak: 66
Filipowicz: 712, 762
Filipowski: 621, 658
Filippi: 339
Findeisen: 106, 257, 296, 315, 428,
507, 574, 801
Findlay: 246, 417
Fiodorow: 630
von Fircks: 720, 770
Firlej: 704, 754
Fischer: 516
Fitowski: 349
de Fitzjames: 512
de Flamand: 538
Flamandzki: 487
Fleming: 625
Flemming: 205, 271, 441
Flieger: 237, 409
Florio: 445
Florkowski: 100, 500, 568
Fołek: 158
de la Fontaine: 254, 268, 425
Fontaine: 73
Forbes: 513
de Foresta: 283
de Forsanz: 723, 774
de Fournas: 448
Fournet: 608, 643
Fourny: 525
Fox: 232, 537
Fraget: 24, 797
Franco: 516
Franczyk: 157
Frankl: 218
Franklin: 447
Frankowski: 91, 725, 776, 900
Frassati: 445
Frazer: 592, 612, 632, 634, 637
Frąckiewicz: 26
Frąckowiak: 834
Frączek: 260, 318, 430
Fredro: 498, 499, 511
Freemantle: 508
Fremantle: 508
Frentzen: 273
de Fressen: 887
Freygang: 21
Friedmutter: 296, 801
Frieman: 93, 124
Frisch: 524
Fronczak: 459
Fryc: 623, 660
Fudakowski: 92, 219, 220, 709,
710, 759, 760, 778
Fudali: 364
Furman: 13, 889
Furmanik: 843
Furmański: 303
Fuśniak: 245, 416
Gabrielli-Wiseman: 190, 581, 582
Gabrylewicz: 786
Gac: 68
Gacki: 285
Gadalla: 232, 537
Gadomski: 26, 626
Gagatek: 327
de Gaillard: 519
Gaj: 834
Gajbowicz: 41
Gajek: 327
Gajewski: 730
Galej: 689, 739, 847
Galewski: 401, 402
Galica: 208, 241, 412, 491
Galiński: 195, 341
Gallas: 834
Galli: 691, 741, 849
Gałecki: 701, 751, 814, 859, 888
Gałęzowski: 36
Gałka: 827
Gałuszka: 350
Gamburcew: 830
Gamwell: 245, 416
Gan: 92
de Ganay: 525
Gandziarowski: 332, 701, 751, 858
Garapich: 74, 155-159, 161, 162,
732
Garbarczyk: 254, 425
Garcia: 233, 538
García: 791
Garcia-Solar: 149
Gardowski: 309
Garlicki: 74
Gasperski: 898
Gaszyński: 350, 351
Gatehouse: 302
Gates: 104, 505, 572
Gaus: 363, 372
Gauthier: 353
Gautier: 295, 800
Gawarecki: 401
Gawlik: 823, 837
Gawołek: 365
Gawroński: 444, 445
Gayaud: 333
Gąbka: 90
Gąsecki: 889
Gąsienica: 62, 70
Geaif: 268
Gebhard: 720, 770
Geddes: 526
Gedye: 49, 50
Geffray: 782
Geleszko: 443
Geniusz: 49
le Gentil: 517
de Geoffre: 233, 538
Gérard: 526
Indeks nazwisk
Gerlicz: 462, 623, 660
Gettlich: 618, 635
Ghika: 250, 421
Ghiotti: 108, 508, 575
Gibert: 190, 582
Gieczewicz: 592, 593, 611, 612,
632, 633, 637
Giedrojć: 16, 652
Giełgud: 610, 644
Gierszewski: 563
Gierycz: 332
Gieysztor: 889-894, 896, 897
Giger: 255, 289, 426
Gillard: 334
Gillespie: 230, 535
Giżycki: 162, 163, 180, 181, 215,
455
Glauser: 351
Glezmer: 56, 110, 556
Gliniecki: 596, 599
Glinka: 125
Gliński: 298, 778, 799
Glogier: 334
Glomb: 442
de Glucksbierg: 551
Glücksburg: 522
Gładykowski: 47, 385
Głębocki: 632, 707, 757, 879, 883
Głogowski: 351, 694, 743, 851
Głowacki: 167, 169
Głowacz: 891
Głowinkowski: 896
Gnatowski: 633
Gniazdowski: 54, 58, 64, 226, 231,
531, 532, 536
Gniewiewski: 896
Gniewosz: 227, 277, 532, 702, 752,
816, 840, 860
Gnypek: 73
Godebski: 22, 620, 656, 657
Godefroid: 528
Godlewski: 18-20, 109, 172, 309,
444, 555, 708, 758, 759, 862
Godowski: 94
Godzisz: 167, 170
Goeminne: 105, 505, 573
Goeringer: 158
Goffaux: 403
Gogoliński: 74, 157
Gojlewicz: 894
Gojrzewski: 619
Goldstand: 23
Golicyn: 902
Golik: 309
Golinowski: 332, 701, 751, 858
Goliński: 323, 796
Gołaski: 286
Gołaszewski: 88, 812
Gołdynia: 157
Gołowkin: 393
Gołuchowski: 458, 790
Gomez: 139, 146, 790
Gonera: 61
Gontarz: 196
de Gontaut: 512
Gonzalez: 284
Goodman: 541, 717, 767, 768, 810
Goodyear: 522
Gorayski: 147-149, 607, 641
Gorcey: 52
Gorczakow: 447
Gordon: 81, 250, 421
Gordon of Wardhouse: 233, 538
de Gorgey: 890
Gorse: 288
Gorski: 278, 322, 373, 792, 795
Gorzkoś: 349
Gorzkowski: 401
Goski: 376
Gosławski: 122
Gostkowski: 104, 504, 572
Gostyński: 646
Gottwald: 605, 606, 640, 641
Götz: 346
Gouhier: 786
Gould: 302
Gouldthrope: 253, 424
Gourdeau: 72
Gourdon: 102, 503, 571
Gouy: 608, 642
Gozimirski: 562
Gómez: 785, 823
Górczewski: 297
Górczyński: 891
Górecki: 104, 504, 572, 698, 747,
855
Górka: 343
Górny: 42
Górski: 22-25, 81, 167, 170, 198,
219, 286, 287, 333, 560, 825,
839, 895
Graae: 443
Grabiński: 282, 331-333, 560, 699,
749, 857
Grabkowski: 109, 555
Graboś: 843
Grabowiecki: 220
Grabowski: 136, 331, 332, 395397, 400, 597, 650, 670, 674,
679, 700, 728, 734, 735, 750,
812, 829, 857, 858
Grabski: 328
Gracjasz: 274
Graczyk: 628, 662
Gradowski: 387
Graeve: 730, 731
915
Graham: 810
de Gramont: 552
Granat: 225, 530
Granowski: 463, 577
Grant: 336
Graves: 74
Greatwitch: 139, 146
Grecki: 522
Greenwood: 279
Gregorek: 143, 203
Greindl: 808
Grenda: 339
Grenier: 190, 582
Grewiński: 255, 289, 426
Grey: 149
Grimmer: 338
Grochala: 327
Grocholski: 22, 87, 106, 216, 257,
260, 292-299, 301, 315, 318,
325, 354, 374, 428, 430, 506,
507, 574, 613, 626, 688, 698,
705, 737, 748, 755, 799-802,
804, 846, 856, 868, 898
Grodowski: 281, 313
Grodziński: 88, 114
Grodzki: 114
Gromala: 51, 96
Gromann: 720, 770
Gromnicki: 107, 172, 229, 258,
316, 358, 367, 428, 507, 534,
575, 610, 644, 804, 805
Grönlund: 239, 411
van Grootven: 190, 582
Grosman: 456
Grosser: 90
Grosvenor: 232, 537
Grothus: 83, 106, 256, 314, 427,
506, 574
Grott: 220
Grove-Prebensen: 654
Grubski: 621, 625, 658
Grudziński: 731
von Gruenewaldt: 888
Gruszecki: 703, 753, 816, 860
Gryboś: 300
Gryczko: 558, 836
Grzechociński: 281, 313
Grzembski: 461, 462
Grzenia: 541, 717, 768
Grzybkowski: 452
Grzybowski: 327, 703, 753
Gudend: 87
Gudowicz: 887
Guerre: 250, 421
Guggenheim: 809
Guibourgé: 808
Guidicelli: 375, 376
Guimaraes: 148
916
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
Guiselin: 40, 344
Gumiński: 166
Günther: 780, 870
Gurba: 443
Gurjew: 394
Gutierrez: 866
Gutkowski: 160, 732
Gutowski: 225, 443, 530
de Guzman: 515
Gużkowski: 199, 828
Gwiazdowski: 27
Gwizdek: 336
Gyard: 291, 512
Gzowski: 208, 240, 305, 411, 491
Haack: 611, 645, 722, 773
Haas: 87
Haciski: 897
Hadwiger: 627
von Hahn: 692, 742, 850
Hajduga: 68, 509
Hajdukiewicz: 453, 696, 745, 746,
853
Hall: 277
Haller: 170, 197
de Halleux: 488
Halpert: 141-143, 201-203, 311,
312
Hals: 40, 343
Hałuszczyński: 544
Hamenrsky: 627
Hamilton: 485
Hammer: 691, 741, 849
Hanicki: 65
Hanke: 328
Hano: 835
Hansen: 443, 525
Hantke: 461
Hański: 392, 714, 764, 765
d'Harcourt: 520, 525, 526
Hargrave: 709, 759
Harkness: 254, 267, 425
Harlan: 552
Hartingh: 135, 716, 767
Hartwagner: 52
Harvey: 18, 251, 277, 422, 653
Hasiński: 452
Hasse: 310, 559, 560
Hauke: 322, 795
Hauske: 455
de Havas: 380
Hawkes: 448
Hawksley: 708, 759
Hawlaczko: 460
Hazra: 120, 617
Hederman: 140, 146
Heine: 689, 711, 739, 761, 847
Helena: 67
Helfeich: 374
Helfrich: 374
Heller: 823, 826
de Hemptinne: 488, 489
Hemsi: 220
Henley: 229, 358, 367, 534
Hepner: 123
Herald: 522
Herbert: 254, 267, 425
Herbst: 213, 496
Herburt: 227, 532
Herniczek: 105, 505, 573
Hernod: 806
Hersfinkel: 285
Herve: 139, 146
Hervé: 139, 146
Heski: 703, 753, 861
Hess: 124
de Heuk: 654
Hewett: 193
Heydel: 149-151, 198, 199, 388390, 626
Heymann: 524
Hicks: 278
Hiksz: 623, 660
Hilaszek: 359, 368
Hildebrand: 735
Hilger: 142, 202
Hipnar: 349
Hipsz: 332
Hlibowicki: 341
Hłasko: 18, 654
le Hodey: 391
Hodler: 255, 289, 426
Hofer: 273
Hoffman: 597, 863
von Hoffman: 339
Hofmann: 251, 422
Hofmans: 867
Hofmokl: 827
Hohenlohe: 522
Hohenzollern: 522, 703, 753, 861
Holc: 355, 566
Holgate: 277
Hollanek: 152
Holsten: 725, 776, 899
Holt: 265, 436
Hołub: 630
Hołyński: 273, 539, 814
Homar: 233, 538
Hombeck: 310, 559
van Hoorick: 153
Hoppe: 294, 799
Horoch: 833, 834
Horodyński: 53, 58, 63, 155, 231,
397, 398, 400, 536
Horodyski: 41, 42, 85, 86, 457,
698, 748, 777, 778, 856
Horvath: 90
Horwatt: 264, 324, 434, 704, 754
Horwood: 706, 756
Hottinguer: 138, 145
Houssin: 106, 257, 315, 427, 506,
574
Houyet: 105, 505, 573
Howard: 190, 265, 436, 582
Howell: 213, 496
Hoyos zu Stichsenstein: 246, 417
Hubner: 825
Hulewicz: 62, 64, 68, 69, 461, 777
Hulm: 328
Humański: 163, 181
Humnicki: 601
Husarzewski: 225, 530
Hyslop: 692, 742, 849
Ialongo: 291, 512
Ignatowicz: 451, 789
Ihun: 254, 267, 425
Iliński: 14, 132, 135-137, 140, 143,
144, 154, 162, 163, 177, 180,
181, 200, 648, 650, 813
Ilnicki: 339
Imbeault: 251, 422
Ingvarsson: 892, 893
van Innis: 488
Iossa: 447
Ippolipo: 690, 739, 847
Ippolito: 690, 739, 847
Ireland: 338
Irlicz: 595
Irlik: 302
Irvin: 560
Isler: 214, 249, 420, 497
Ituralde: 521
Iwanow: 309
Iwanowski: 37, 38, 70, 84, 613,
724, 775, 898, 901, 902
Iwański: 255, 289, 426
Iwaszkiewicz: 60
Iwiński: 362, 371
Iżycki: 21, 25, 26, 338, 453
Jabłonowski: 147, 149, 151, 152,
156, 159, 225, 321, 322, 389,
464, 465, 482, 489, 531, 577579, 794, 795, 809-813
Jabłoński: 39, 115, 274, 333, 362,
372, 797
Jachtholtz: 143, 202
Jackowski: 166, 338
Jackson: 121, 295, 508, 544, 800
Jacob: 142, 202, 252, 423
de Jacobé: 523
Jacobson: 49, 865
Jacomond: 278
Jacqmot: 488
Jacquet: 250, 421
Jacuński: 897
Indeks nazwisk
Jaczewski: 38, 656, 720, 771, 902
Jadłowski: 155
Jaeckel: 890
Jaekel: 895
Jahołkowski: 93
Jakubas: 866
Jakubek: 439
Jakubiszak: 158
Jakubowski: 37, 55, 67, 108, 123,
892
James: 310, 559
Jamous: 246, 417
Janas: 633
Janasz: 341
Janc: 49
Jancewicz: 380, 818
Janczakowski: 623, 660
Janczyk: 137, 651
Janecki: 818
Janeczek: 621, 658
Janiak: 276
Janicki: 88, 199
Janiczek: 457
Janikowski: 196
Janiszewski: 83, 293, 628, 656,
698, 699, 748, 856
Jankiewicz: 210, 243, 307, 414,
494, 623, 659
Jankowiak: 219
Jankowicz: 359, 368
Jankowski: 13, 57, 74, 157, 161,
258, 311, 316, 324, 336, 429,
704, 733, 754, 825, 838, 889,
894
Janssen: 487
Janta: 251, 422
Janusz: 605, 640
Jański: 82
Jaraczewski: 14, 15, 736
Jarek: 825
Jarnuszkiewicz: 295, 800
Jaroń: 61
Jaroszewicz: 120, 617
Jaroszewski: 199
Jaroszyński: 28, 278, 356, 623, 626,
659, 660, 840
Jarry: 298
Jaruntowski: 155
Jaruzelski: 222
Jarzembski: 624, 649, 655, 661
Jasielec: 560
Jasieński: 105, 505, 506, 573, 707,
757, 834
Jasiński: 336, 351, 845
Jasionowicz: 209, 242, 306, 413,
493
Jasiurkowski: 51, 96
Jaskulak: 304
Jasnowski: 443
Jaśkiewicz: 119, 616
Jauch: 89, 122
Jawczenko: 67
Jaworski: 56, 213, 259, 317, 354,
430, 496, 707, 757, 803, 807
Jaźwiński: 67, 827
Jefferies: 517
Jegliński: 806
Jekomon: 392
Jeleń: 210, 243, 307, 414, 494, 622,
659
Jeleński: 325, 889
Jelicz: 91
Jelnicki: 171, 172
Jelski: 377
Jełowicki: 27, 113, 118-120, 266,
436, 539, 592, 593, 611-613,
615-619, 628, 629, 631-637,
646, 647, 654, 661, 784, 822,
901, 902
Jenkins: 93
Jentys: 350, 351
Jerlicz: 595, 599
Jerome: 237, 408
Jerzyna: 280
Jeska: 301
Jeśman: 668
Jeśmian: 778
Jezierski: 81, 119, 198, 282, 324,
373, 615, 646, 703-706, 720,
754, 756, 771
Jeznach: 297, 802, 868
Jeżewski: 203, 264, 304, 435
Jeżowski: 110, 556
Jędrzejczyk: 336
Jędrzejowicz: 155
Jimenez: 398, 400
Jodkiewicz: 793
Jodko: 708, 758, 866
Jogałła: 100, 500, 568, 569
Johnson: 217, 245, 404, 416, 863
Joint: 108, 508, 576
Jomaron: 199, 388
Jones: 111, 557, 810
Jonscher: 618, 636
Jonsson: 806
Jordan: 53, 58, 63, 293, 597, 598,
698, 699, 748, 749, 856
Joseffy: 862
Jóźków: 46, 384
Jóźwicki: 902
Jukiel: 239, 410
Jundziłł: 193
Jung: 93, 124
Jurczyński: 74, 157
Jusupow: 196, 341
Juszczyk: 83
917
Kabat: 47, 385
Kacprzak: 545
Kaczanowski: 442, 726, 776, 900
Kaczkowski: 364, 378
Kaczmarczyk: 689, 739, 847
Kaczmarek: 376, 779
Kaczmarkiewicz: 439
Kadenacy: 74
Kadłubowski: 160, 170, 323, 733,
796
Kajdziński: 104, 504, 572, 698,
747, 855
Kajs: 439
Kajzerski: 452
Kalinowski: 606, 641
Kaliński: 195, 341
Kalisz: 90
Kalke: 339
Kalkstein: 689, 738, 846
Kalloch: 121
Kałwa: 543
Kamieński: 82, 273, 287, 303, 398,
456, 654, 865
Kamiński: 198, 281, 313, 340, 544,
722, 772
Kania: 331, 700, 750, 857
Kantorski: 403
Kantyka: 162
Kapias: 823, 837
Karasiak: 148
Karasiński: 711, 761
Karczewski: 168
Karlsson: 892
Karnicki: 461
Karnkowski: 23, 286, 462, 706,
722, 757, 772
Karolak: 276
Karolyi: 702, 752, 815, 859
Karpiński: 39, 117, 264, 434, 435,
437, 893
Karski: 171, 208, 240, 299, 300,
412, 449, 451, 491, 548, 779
Karśnicki: 109, 555
Karwicki: 725, 776, 900
Kasperek: 348
Kassel: 18, 653
Kassur: 49, 222, 380, 818, 865
Kaszkowiak: 457
Kaszowski: 135-137, 450, 561,
645-648, 650, 651, 788
Kaszuba: 319
Kata: 820
Katerla: 903
Kawalec: 839
Kawiorski: 823, 837
Kawwa: 158
Kaysieniewicz: 26
Kazbieruk: 835
918
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
Kazimierczak: 287
Kazmierczak: 543
Keane: 19, 862
Keller: 135, 284, 688, 723, 738,
773, 814, 846, 861
Kellersberg: 87
Kelsey: 52
Kemnitz: 295, 801
Kemp: 217, 218
Kennedy: 42
Keppel O'Malley: 264, 435
de Kergariou: 521
de Kergorlay: 519
Kerihuel: 452, 780
Kernaghan: 345
Kerr: 273
Kertész: 711, 761
Kettlewell: 153
Kędra: 68
Kędzierski: 301, 894
Kępczyński: 896
Kęszycki: 71
Khuen: 517
Kiciński: 81, 219, 220, 903
Kiełczewski: 83, 85, 779, 813
Kiełpin: 196
Kieniewicz: 211, 222, 494
Kierekiesz: 33
Kiersnowski: 320
Kijanowski: 816
Kim: 552, 827
Kimens: 724, 774, 775, 809
Kimpson: 253, 424
King: 540
Kinsky: 867
Kipke: 56
Kirby: 230, 535
Kirkpatrick: 328
Kirmison: 460, 687
Kirschke: 141, 201
Kirst: 655
Kisielnicki: 164, 182, 455, 563
Kistowski: 672, 675, 679
Klaebo Jakobsen: 715, 766
Klamut: 820
Klapczyński: 896
Kleinmichel: 723, 773
Kleniewski: 548
Kleszcz: 47, 385
Kleyn: 398, 400
Klima: 299
Klimecki: 92
Klinowski: 783, 821, 841
Klitz: 166
Klockiewicz: 347
Klotz: 294, 799
Klotzek: 290
Kluczewski: 89
Kluczykowski: 51, 96
Klukowski: 566
Kluz: 336
Kłaczyński: 690, 740, 848
Kłobukowski: 93
Kłopocki: 120, 617, 697, 747, 854
Kłos: 455
Kmietowicz: 833
Knaflewski: 455, 456
Knapczyk: 195
Knese: 337
Kobielasz: 365
Kobierski: 833
Kobus: 358, 368
Kobylański: 633
Kobyliński: 350
Kocaj: 274
Koch: 310, 560
Kochanowski: 82, 83, 615
Kochański: 691, 740, 848
Kociemba: 194
Koczela: 347
Köepke: 90
Kogla: 544
Kojałłowicz: 97, 116
Kokoszczyński: 807
Kokoszko: 172
Kokot: 443
Kolagisz: 349
Kolangareth: 379, 817
Kolankowski: 118
Kolasiński: 456
Kolb: 720, 771
Kolbe: 71
Kolberg: 618, 635
Kolczarek: 834
Kolemine: 703, 753, 861
Kolin: 551
Kolitowski: 113
Kolowrat: 378
Kołaczkiewicz: 90
Kołaczkowski: 61
Kołatkowski: 24, 25
Kołodziejski: 365
Kołtunowicz: 452
Kołyszko: 224, 529
Komar: 23, 189, 198, 327, 456, 581
Komarnicki: 160, 323, 732, 796
Komierowski: 97, 115, 116, 216,
238, 290, 409, 410, 820, 840
Komolka: 109, 555
Komornicki: 104, 161, 162, 346349, 504, 572
Komorowski: 13, 14, 42, 47, 84-86,
100, 135, 148, 203, 322, 385,
386, 453, 461, 486-488, 500,
568, 619, 695, 745, 795, 853,
887, 889, 892
Komuda: 274
Konarski: 61, 165, 166, 841, 842
Konczewski: 438
Kondracki: 276
Konopka: 221, 274, 563, 783, 821
Konopko: 630
Kończak: 92
Kończal: 221
Kopczyński: 44, 382
Kopeć: 287, 348
Kopka: 825
Koporski: 51
Kopystyński: 311
Korbik: 456
Korczyk: 896
Kordysz: 635, 645, 651
Korewa: 894-896
Kornaszewski: 689, 739, 847
von Kornberger: 231, 536
Kornelowski: 661
Korniłowicz: 96
Korol: 403
Korothan: 379, 817
Korsak: 143, 628, 662, 777, 782,
813
Koryciński: 824, 838
Korycki: 54, 59, 64
Korytko: 203
Korzeniowski: 51, 96
Korzybski: 304, 624, 630, 660
Kosacz: 622, 658
Kosicki: 97, 165, 166, 168, 169,
690, 739, 847
Kosiec: 825
Kosik: 72, 343
Kosiński: 689, 739, 846
Kosko: 141, 200
Koskowski: 171
Kosmowski: 281, 313
Kosoń: 890
Kossak: 219, 691, 692, 741, 849
Kossakowski: 119, 192, 616
Kossecki: 100, 500, 568, 611, 645,
646
Kossowski: 93, 124, 778
Kostański: 297
Köster: 516
Kostkiewicz: 52
Kostrzewski: 835
Kostrzyński: 443, 834
Koszański: 216, 844
Koszarski: 37
Kościa: 628, 662
Kościelniak: 159
Kościelny: 92
Kościelski: 812
Koścień: 545
Kościuczuk: 362, 372
Indeks nazwisk
Kościuszko: 670, 674, 679
Kot: 731
Kotomski: 438
Kotulski: 824, 838
Kowalczyk: 47, 385
Kowalewski: 118
Kowalik: 281, 313
Kowalski: 24, 170, 333, 438, 543,
544, 623, 660, 710, 760, 820,
821
Kowerski: 92
Kownacki: 164, 165, 182, 183, 625
Kozaczka: 560
Kozakiewicz: 237, 408
Kozakowski: 656, 721, 722, 771,
773
Kozanecki: 564
Kozbieruk: 835
Kozicki: 217
Koziełł: 140, 200, 284, 546
Kozieradzki: 599
Kozietulski: 189, 581
Kozłowski: 161, 166, 231, 536,
561, 733, 819
Kozubowski: 169
Koźmian: 829, 864
Kraciuk: 45, 383
Kraiński: 225, 530
Krajewski: 171, 172, 248, 349, 419
Krajnik: 543
Krakowiak: 47, 361, 370, 385
Krakowiński: 333
Kramarczyk: 563
Krasicki: 15, 56, 135, 153, 158, 297,
298, 378, 401, 509, 626, 646,
647, 661, 704, 754, 902, 903
Krasiński: 109, 136, 235, 244, 309,
311, 391, 396, 402, 407, 415,
544, 545, 554, 555, 557, 561,
650, 819, 836
Krasnodębski: 195, 341
Krasnopolski: 276
Krassowski: 633, 891
Kraszewski: 47, 386, 460, 566
Kraus: 166
Krauziewicz: 446
Krąkowski: 39, 55, 59
Krechowiecki: 155
Kreczmar: 112
Kremky: 171
Kret: 238, 409
Kretkowski: 707, 710, 757, 760
Kretowicz: 81
Krępski: 22
Krężel: 159
Krivosh: 121
Kroger: 393
Kronenberg: 627
Kropiwnicki: 782
Król: 606, 641, 868
Królikowski: 159
Krukowiecki: 25
Kruniewicz: 778
Krupa: 349
Krupenic: 224, 529
Kruszewski: 169
Krużewski: 301
Kryger: 159
Krynicki: 117
Kryplewski: 350
Krysiewicz: 295, 800
Krysiuk: 285
Krystek: 42
Kryzan: 250, 421
Krzeczunowicz: 325
Krzemieniewski: 453, 695, 745,
853
Krześniak: 54, 58, 64
Krzucki: 15
Krzymuski: 149, 389, 439
Krzyszkowski: 596
Krzysztoporski: 455
Krzywicki: 890
Krzyżanowski: 38, 109, 332, 333,
543, 555, 560, 826, 827
Książek: 236, 408
Kubasik: 338
Kubiak: 452, 892
Kubicki: 365
Kubik: 224, 529
Kucieński: 124
Kuczaj: 46, 384
Kuczalski: 903
Kuczyński: 543
Kühn: 323, 796
Kukiełło: 712, 762
Kulbicki: 53, 58, 63
Kulczyk: 124, 261, 262, 431, 433
Kulda: 196, 341
Kulesza: 28, 79, 238, 409, 596, 598
Kulikowski: 106, 256, 314, 427,
506, 574
Kuliński: 628, 661, 782
Kulpiński: 109, 555
Kuls: 566
Kumanowski: 60, 66-68, 108
Kumor: 259, 317, 430
Kuncewicz: 777
Kunicki: 778
Kupczak: 833
Kurcewski: 437
Kurek: 365
Kurkowiak: 295, 800
Kurnatowski: 45, 222, 270, 271,
289, 290, 383, 618, 635, 636
Kurnyt: 195
919
Kurtis: 541, 718, 768
Kurtz: 119, 615
Kurulanc: 545
Kurusza: 893
Kurzeniecki: 137, 141, 144, 201
Kusek: 398
Kussowski: 349
Kustosik: 117
Kusz: 831
Kuszel: 116
Kutyłowski: 67
de Kutzen: 163, 181
Kuźniewicz: 150, 389
Kwaśniak: 824, 838
Kwaśniewski: 219
Kwiatkowski: 123, 362, 371
Kwiczala: 41
Kwilecki: 258, 269, 270, 299-302,
316, 325, 429, 441, 442, 445,
446, 448, 452, 690, 691, 695,
705, 720, 740, 744, 745, 755,
771, 779, 788-790, 826, 848,
852
Kwinto: 446
de La Chevadiere: 692, 742, 850
La Gârtinerie: 393
de La Monneraye: 519
de La Rochefoucauld: 518
de La Tour: 520
de La Tremoille: 513
de La Trémoille: 518
de La Trémouille: 518
Laborde: 552
Lachendro-Kozłowski: 298
Lachman: 68
Lacroix: 714, 764
de Laddersous: 353
Lagastelois: 608, 643
Lagerstrom: 265, 435
Laitinen: 381
Lajoy: 380
Lalewicz: 624, 649, 655, 661
Laliberté: 787
Lallerstedt: 265, 436
Lamberg: 509, 863
Lambert: 212, 495, 692, 742, 850
de Lambertye: 513, 515
de Lambilly: 353
Lamcha: 41
Lamezan: 84
de Lamezan-Salins: 84
Lamont: 446
Lamot: 785, 822
de Lamotte: 520
Lampe: 336
de Lancastre: 262, 432
Lanckoroński: 261, 387, 432
de la Lande: 249, 420
920
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
Lang: 72
Langenfeld: 224, 529
Langer: 87
Langlois: 344, 345, 699, 749, 856
Lannes: 551-553
de Lannoy: 517
Lantivy: 292
Lantz: 522
Lappelainen: 296, 801
Lapuyade: 451, 452, 780
Laranjo: 565
Larisch: 719, 770
Larson: 337
Larssen: 789
Larysz: 730, 731
Laski: 140, 143, 200, 543, 813
Laskowski: 39, 55, 170
Lasocki: 563
Lasota: 51, 96
de Lassence: 459, 864
Lastrade: 227, 532
Latoszyński: 345, 699, 749, 857
Laudzberg: 364
de Lavedan: 138, 145
Lavigne: 137, 562, 651
Lazar: 48
Le Bail: 249, 420
Le Coat: 232, 537
Le Coppee: 391
Le Gentil: 520
Le Gras: 527, 528
Leakey: 513
Lebich: 111, 557
Lebzeltern-Collenbach: 13, 889
Lech: 823, 837
Ledergerber: 329
Ledóchowski: 20, 118, 204, 453,
458, 615, 632
Ledzwoń: 820
Lee: 551
Lefebvre: 553
Legastelois: 608, 643
Legunowicz: 141, 201
Leitgeber: 47, 386
Lejeune: 548, 609, 643, 805
Lelewel: 89, 93, 94, 122-125
Lelievre: 805
Lemieux: 27
Lenaham: 830
Lenczewski: 287
Lenkiewicz: 112
Lenval: 627
Leppert: 890
Leroy: 702, 752, 815, 859
Lesueur: 247, 418
Leszczyński: 56, 57, 84, 345, 360,
369
Leśkiewicz: 843
Leśman: 829
Leśniak: 195
Leśniewski: 92, 93
Leśniowski: 21
von Leuchtenberg: 264, 434
Lewandowicz: 823, 826
Lewandowski: 27, 123, 633
Lewartowski: 604, 639
Lewczuk: 606, 641
Lewicki: 114, 297, 378, 452, 802,
868
Lewko: 828
Lewkowicz: 66, 67
Ley: 647
Lhermite: 57, 66
Libelt: 98
Lichmira: 361, 370
Lichniak: 303
Lichoniewicz: 251, 422
de Ligne: 512-515, 517, 518, 521
de Liguori: 448
von Lilienfeld: 888
Lilja: 62
de Limburg: 514, 515, 599
Linde: 87
Lindemann: 149
Lines-Roberts: 719, 770
Linke: 286
Links: 787
Linowski: 166-172
Linton: 702, 752, 815, 859
Lipczyński: 459
Lipert: 701, 751, 814, 859
Lipiarz: 348
Lipiecki: 827
Lipkowski: 37, 99, 123, 446, 721,
722, 772, 773
Lipowski: 823, 824, 837, 838
Lipski: 24, 218-220, 456, 592, 611,
633, 637
Lisembart: 629
Lisiewicz: 299
Liskowacki: 894
Lisner: 329
Lisowski: 328, 610, 645
Lissner: 804
Little: 104, 505, 572
Lityński: 386, 898
Lloyd: 831
Lodares Fontecha: 550
Lodares Romano: 550
Loewenstein: 627
Lombard: 211, 495
Longchamps: 398
Lopez: 284, 550
de Losantos: 19, 862
Lossow: 455, 618, 635
Lotaryński: 272, 515, 701, 751,
815, 839, 859
van Loudon: 527
Lourdes: 121
Lovatelli: 190, 581, 582
Lovrek: 277
zu Löwenstein: 514
de Löwenthal: 465, 466, 578, 579
von Löwenthal: 465, 466, 578, 579
de Lozano: 233, 538
Lubański: 120, 593, 617, 777
Lubarowski: 656
Lubarski-Fluki: 540, 717, 767
Lubecki: 253, 266, 268, 355, 375,
396, 397, 424, 441, 489, 624,
648, 650, 660, 736
Lubieniecki: 55, 165, 197
Lubomirski: 106, 107, 185, 188,
189, 191, 206, 223-226, 229,
231, 232, 234, 253-256, 258,
260-263, 265-267, 285, 289,
291, 314, 316, 318, 357, 358,
366, 367, 377, 391-395, 397,
399, 402, 405, 406, 424-429,
431-434, 436, 437, 439, 440,
444, 445, 453, 460-466, 478,
482, 483, 498, 506, 507, 511,
512, 528-531, 534, 536-540,
542-546, 551, 553, 554, 568,
574-581, 682, 686, 695, 717,
745, 767, 830, 832, 852, 863
Lubowidzki: 712, 762
Lubowiecki: 83
Luc: 103, 503, 571
Lucciola: 252, 423
Ludwicki: 711, 762
Lulczyński: 92
Lutnicki: 158
Lyra: 92
Łabęcki: 203, 204, 387, 597
Łabiński: 888
Łachacz: 358, 368
Łada: 54, 59, 64
Ładomirski: 225, 460, 530
Łagoda: 261, 262, 431, 433
Łakomy: 110, 556
Łaptaś: 348
Łaski: 902
Łaskowski: 541, 717, 768
Łatyński: 793
Ławrynienko: 661
Łazarewicz: 566
Łazarski: 843
Łazarz: 784, 822
Łaźniński: 224, 292, 344, 402, 529,
632
Łącki: 111, 722, 726, 773, 777, 900,
903
Indeks nazwisk
Łączyński: 729
Łempicki: 55, 71, 327, 831
Łepkowski: 98, 303, 613, 865
Łęski: 396
Łętowski: 329, 375
Łodziak: 104, 504, 572, 698, 748,
855
Łopaciński: 730
Łopacki: 456
Łopuchin: 717, 767
Łopuszański: 103, 216, 258, 316,
429, 503, 571, 844
Łoskowski: 166
Łoś: 119, 276, 361, 370, 616, 625,
729, 731
Łubiarz: 167, 170
Łubieński: 98, 156, 159, 194, 244,
245, 402, 404, 405, 416, 627,
827, 863, 869
Łubkowski: 112
Łubniewski: 622, 658
Łuczyński: 282, 314
Łukasiewicz: 592, 612, 633, 637
Łukaszewicz: 43, 195, 342, 382
Łukiewicz: 711, 761, 762
Łukomski: 90, 358, 368
Łuniewski: 165, 896
Łuszczewski: 97-99, 111-116, 555
Łysanowicz: 280, 312
Łyszkiewicz: 111
Machotta: 168
Machrowicz: 327
MacKellar: 521
Mackiewicz: 100, 500, 568
Macleod: 705, 756
Maczuga: 214, 497
Maćkowiak: 91
Maćkowski: 610, 644
Madajczak: 833
Madaliński: 613
Madar: 121
Madeyski: 27, 28, 50, 51, 95, 169,
224, 530
Madiuk: 333
Madonia: 866
Magiera: 351
Magierowski: 327
Mahowich: 250, 421
Maib: 329
de Mailly: 526, 527
Maingard: 527
Maiorescu: 285
de Maismont: 527
Maj: 348
Majewski: 117, 118, 125, 171
Makarczyk: 56
de Makay: 697, 746, 854
Makomaski: 607, 641
Makowski: 629, 647
Malaschak: 121
Malaski: 66
Malczewski: 332
Maldonado: 233, 538
Malecki: 172
Malewski: 286
Malicher: 308
Malicki: 889
Malinowski: 71, 114, 459, 566,
599, 628, 633, 661, 797
Maliszewski: 68, 210, 243, 307,
414, 493, 494, 622, 659, 893
Maltais: 231, 399, 536
Maluszek: 509
Małachowski: 189, 199, 285, 388,
544, 581, 612, 613, 626, 646
Małuszyński: 893
Małyński: 36
Manabe: 310, 560
Manarys: 149
Mance: 831
Mankoo: 151, 390
Mansour: 520
Manteuffel: 887, 888
Mańkowski: 23, 67, 73, 99, 103,
104, 120, 236, 269, 293, 322,
331, 332, 335, 344, 345, 347,
407, 445, 452, 453, 500, 503,
504, 568, 571, 572, 616, 617,
693, 695-700, 715, 742-750,
766, 795, 842, 850, 852-858
Mańoz: 550
Maran: 252, 423
Maraszek: 42
Maraszkiewicz: 55
Marbot: 805
Marchocki: 607, 642, 777
Marchwicki: 238, 409
de Marcieu: 518
Marczyński: 456, 457
de Margerie: 138, 145
Marie: 526
Markiewicz: 191, 582
Markowski: 89, 117, 245, 349, 416
de Mark-Tripoli: 519
Marnier: 528
de Marnix: 520
Marsch: 564
Marsolais: 252, 423
Marszycki: 596, 599
Marten: 521
Martin: 17, 376, 652, 708, 758
Martinski: 888
Marttinen: 381
Marylski: 655, 656, 721, 771
Marzec: 51, 95, 96
Mascarenhas: 709, 760
921
Masełko: 893
Masiul: 194
Masłowski: 885, 889
Maszewski: 60, 65
Matczak: 57
Materna: 260, 318, 430
Matlakowski: 339
Matthews: 264, 435
Matulli: 172
Matuszczak: 230, 535
Matuszewski: 42
Matyjek: 91
von Mauberg: 805, 806
Mauer: 784, 822
Maurokordato: 460, 687
Maus: 486
Mavrocordato: 723, 773
Maxwell: 38, 721, 772
May: 893
Mazan: 360, 369, 370
Mazaraki: 51, 55, 96, 217, 218
Mazon: 18, 653
Mazur: 54, 59, 64, 628, 662
Mazurkiewicz: 448, 541, 718, 768
Mazuro: 833
Mazurowski: 319
Mączyński: 142, 143, 202
Mccullagh: 246, 417
Mcgillicuddy: 84
McGuire: 615
Medina: 16, 652, 708, 758
Meduski: 825
de Meeűs: 564
Megor: 57, 66
de Meherenc: 540
Meissirel: 524
Mejer: 891
Meleniewski: 726, 777, 901
Melody: 379, 817
Mencina: 459
Mendzelewski: 304
Mentel: 489
Mentzendorff: 691, 741, 849
Mercereau: 524
de Mercy: 517, 525
Meredith: 106, 256, 315, 427, 506,
574
Merey: 161
de Merode: 513
Mesnet: 352, 353
Metcalfe: 149
Metko: 45, 383
Meyendorff: 19, 404, 861
Meyer: 239, 410, 525
Meyrick: 447
Meysztowicz: 71, 446, 824, 838
de Mezer: 629
Mezer: 629
922
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
Mężeński: 22, 25, 605, 639, 903
Mężyński: 206, 239, 411, 490, 605,
607, 639, 641
Mialnikow: 19
Mianowski: 598
Miaskowski: 599
Miączyński: 72, 401, 591
Michaelis: 710, 760
Michajlik: 123
Michalak: 102, 335, 502, 570, 832
Michalik: 784, 822
Michalski: 550
Michałowski: 20, 37, 70, 114, 165,
831
Michel: 110, 228, 533, 556
Michnicka: 365
Michnicki: 365
Miecznikowski: 285
Mielcarz: 62
Mieleniewski: 56
Mieleszczyk: 365
Mielniczyn: 327
Mielżyński: 337, 809
Mier: 810
Mierzejewski: 777, 866
Mierzyński: 111
Mieszko: 157
Miesztalski: 65
Migdalewicz: 42
Migdał: 348
Mikołajewski: 332
Mikucki: 110, 556
Mikulski: 20
Mikuła: 214, 497
Milanowski: 566
Milc: 261, 262, 431, 433
Milczarek: 833
Milczewski: 564
Milewski: 208, 241, 412, 492, 548,
609, 643, 711, 761
Miller: 830
Milne: 255, 289, 338, 426
Miłkowski: 627
Miłobędzki: 361, 371
Mineyko: 94, 149, 389
Minkiewicz: 232, 537
Minkowski: 309
Miotk: 311
Mirski: 24, 219, 796, 797, 839
Miszczyk: 319
Miśkiewicz: 820
Mitchell: 335, 696, 746, 854
Mitraszewski: 56
Mitręga: 274
Mittelstaedt: 901
Mizak: 548
Mizerski: 54, 59, 64
Młodecki: 461, 607, 641
Młodzianowski: 71, 125
Młokosiewicz: 196
Mniszech: 192, 204, 205, 271, 392,
393, 454, 713, 714, 763, 765
Mniszek: 499, 553, 554
Mochalski: 340
Moczulski: 363, 372
Modzelewski: 331
Moes: 220, 221, 339, 340, 559, 837
Mogielnicki: 38
Mogilnicki: 607, 617-619, 634-636,
641
Mohl: 736, 862
Mohrenheim: 18, 20, 862
Moldenhawer: 62-65, 69, 70
Molenbrugge: 106, 257, 315, 428,
506, 574
Molik: 148
Monetti: 37, 656, 721, 771
Monetti-Ferrari: 721, 771
Moniuszko: 715, 765
de Monleon: 550
de Monléon: 550
de Montaigne: 609, 644
de Montault: 393
Montblanc: 551
de Montbreton: 393
de Montenegro: 264, 434
de Montfalcon: 721, 772
de Montmorency-Laval: 518
Montoya: 336
de Montsaulnin: 527
Moraczewski: 27
Morawski: 48, 71, 108, 112, 135,
216, 251, 304, 312, 330, 352,
363, 372, 422, 437-439, 624,
648, 650, 660, 693, 743, 844,
851
Moreau: 295, 800
Morel: 488
Morenheim: 18
Moritz: 220
Morman: 275
Morrison: 255, 268, 289, 426
Morstin: 869
Morstyn: 597
Morsztyn: 165
de Mortegoutte: 101, 501, 569
Morykoni: 730, 735
Morzkowski: 263, 434
Mosiecki: 727
Moskwa: 711, 761
Mossakowski: 171
Mostowski: 18, 713, 763
Moszczeński: 463, 577
Moszumański: 107, 508, 575
Moszyński: 48
Mouchet: 518
Mouriau: 514
Moussette: 106, 107, 257, 296, 315,
427, 428, 506, 507, 574, 575,
801
de Moustier: 552
Moyano: 791
Moyret: 545
Moździerz: 892
Możdżeń: 331, 700, 750, 858
Możewski: 39
Mroczkowski: 48, 167, 169
Mroziewicz: 331
Mrozowicki: 626
Mrówczyński: 255, 290, 426
Mularczyk: 103, 504, 572, 697,
747, 855
Muler: 834
Muller: 443
Müller: 302
Mullin: 247, 418
Müllner: 703, 753
de Mun: 526
Münnich: 887
Munoz: 17, 652, 708, 758
Münter: 157
Murphy: 253, 424
Murray: 17, 652, 708, 758
Murzynowski: 332, 689, 739, 826,
827, 846, 847
Musialik: 196
Musiał: 67, 108
Mustapic: 46, 384
Muszalski: 321, 794, 811
Mutch: 311, 557
Mycielski: 20, 102, 147, 148, 151,
264, 265, 275, 311, 322, 334,
335, 434, 435, 502, 554, 558,
570, 693, 694, 743, 744, 781,
782, 792, 795, 836, 845, 850852
Myles: 552
Mysłowski: 604, 638
Myszak: 102, 502, 570
Myszka: 24, 219
Mytkowski: 224, 529
Mytych: 148
Naborowski: 779
Nadarkiewicz: 825
Nadratowski: 120, 617
Nagażyna: 152
Najduk: 349
Napoli: 252, 423
Narkuski: 722, 772
Nartonowicz: 46, 384
Nartow: 901
Naruszewicz: 171
Narwoisz: 339
Naryszkin: 265, 435, 460
Indeks nazwisk
Naryżny: 630
Natanson: 88
de Nattes: 519
Navarro: 284
Nawalany: 365
Nawarski: 172
Nawrocki: 171, 398
Nawrot: 785, 822
Nayar: 782
Neale: 253, 424
Necz: 73
Nell: 227, 532
Nenitescu: 702, 752, 815, 860
Nentwig: 351
Ners: 276
Netrebski: 118
Neudoerffer: 152
de Neufbourg: 270
Neuman: 455
Neusser: 336
Newell: 339
Newliński: 15
Ney: 380, 817
Neys: 335, 696, 746, 854
Nguyen: 551
Nichols: 121
Nieborowski: 21
Niederer: 631
Niedoba: 148
Nieduszyński: 350
Niedzielski: 198, 199, 388, 626,
828
Niedziółko: 343
Niemcewicz: 266
Niemczewski: 150, 389
Niemirowicz: 596, 599
Niemirycz: 21, 22, 28, 588, 596,
598, 603
Niemojewski: 304
Niemojowski: 690, 739, 829, 847
Niesiołowski: 703, 753, 860
Niestojewski: 903
Nieszkowski: 334
Niewiadomski: 297, 802
Niewinowski: 216, 844
Niewmierzycki: 26
Niewodowski: 94
Niezabitowski: 457
Niezabytowski: 329, 330
Nikiel: 311
Nilsen: 340, 715, 766
de Noailles: 524, 525
Noffok: 117
Nogowski: 632
van der Noote: 512
Nordstöm: 723, 774
Normark: 54, 58, 59, 64
Norton: 142, 202
Nosarzewski: 125
Novak: 605, 639
Novák: 125
Nowacki: 52
Nowaczyński: 41, 93
Nowak: 100, 501, 569, 711, 761
Nowakowski: 44, 382, 607, 617,
635, 641
Nowicki: 51, 365, 542, 606, 641,
718, 768
Nowocin: 540
Nowodworski: 845
Nowowiejski: 629, 727
Nuckowski: 820
Nunez: 791
Nurczyński: 158
Nyirlaki: 231, 399, 536
Obidziński: 601
Obłaszyn: 698, 748, 856
Oboleński: 888
O'Boyle: 247, 418
Obrocki: 45, 228, 384, 533
Obrycki: 340
Obuchowicz: 688, 715, 738, 765,
780, 845, 869, 870
O'Dell: 334
Odier: 139, 146
O'Donavan: 139, 146
Oehmichen: 522, 523
Ogiński: 687, 727
Ohara: 212, 496
Ohata: 866
Ohnesorge: 840
Ojiganov: 121
O'Keeffe: 139, 146
Okęcki: 53, 58, 63, 397, 454, 455,
457-459, 864
Okołowicz: 336
Okoniewski: 194
Okuszko: 711, 761
Olechniewicz: 361, 371
Olejniczak: 274
Olejnik: 541, 718, 768
Oleks: 655
Olesiński: 817
Olesza: 461
Olędzki: 222
Oliva: 236, 408
Olivarria: 139, 146
Oliver: 233, 538
Olivera: 867
Olizar: 324, 592, 603, 604, 611,
636, 639, 704, 754, 808
Ollier: 258, 316, 429
Olsen: 310, 559
Olson: 224, 529
Olszenko: 401
923
Olszewski: 124, 207, 240, 305, 411,
490
Ołtuszewski: 701, 751, 814, 858
O'Malley: 84, 264, 435
O'Meara: 445
Omieciński: 619, 629
Ongley: 709, 759
Opacki: 28
von Oppersdorff: 485, 499, 511,
623, 659
Opponyj: 510
O'Prey: 246, 417
Oraczewski: 604, 639
Oraczowski: 604, 639
Orda: 726, 776, 782, 900
Ordęga: 143, 813
Orias: 550
Orkisz: 869
Orlik: 827
Orlov: 139, 146
Orłowski: 122, 148, 164, 167, 169,
182, 217, 273, 274, 344, 457,
619, 661, 716, 766, 783, 821,
902, 903
d'Ornano: 550
O'Rourke: 329, 330
Orsetti: 115, 117, 118, 402, 604,
639
Orsini: 513
Orwid: 897
Orzechowski: 346, 806
Orzeszko: 113
Osganian: 251, 422
O'Shannassy: 252, 423
Osiecimski: 724, 775, 809, 812
Osiński: 47, 385, 778, 898
Oskierka: 889
Ossoliński: 456
Ostankowicz: 893
Ostaszewski: 66, 67, 172, 614
Osterwa: 509
Ostromęcki: 222
Ostrowski: 62, 65, 68, 69, 74, 342,
402, 563, 864
Osuchowski: 786, 826
Otmianowski: 61
d'Oultremont: 517
van Outryve: 487
Owczarek: 817
Owsiński: 611, 645
Ozimina: 150, 389
Ożarowski: 895
Ożga: 392
Pacewicz: 303, 322, 323, 795, 796,
865
Pachciarek: 286
Pacholarz: 892
Pacuski: 61, 842
924
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
Paczuski: 567, 824, 838
Paczyński: 308
Padlewski: 115, 725, 775, 899
Pagan: 329
Page: 60
von der Pahlen: 888
Pairault: 787
Pajączkowski: 156
Pająk: 812
Palczewski: 72
Palimąka: 157
Paliszewski: 339
Pallavacini: 487
Pallavicini: 254, 268, 425
von Pallavicini: 254, 268, 425, 487
Panasewicz: 890
Panek: 255, 259, 289, 317, 426, 430
Pankonin: 452
Pankratiew: 42
Pansy: 87
Papée: 197
Papiernik: 835
Paqualen: 902
Parczewski: 894
Pardela: 333
Parfienow: 460, 687
van Parijs: 153
Parinetti: 451, 779
Parkitna: 365
Parmentier: 488
Parowski: 399
Partyka: 162, 311, 722, 773
Pasek: 363, 372
Paszkiewicz: 722, 772
Paszkow: 718, 769
Paszyński: 336
Paśnik: 209, 242, 306, 413, 493
Patan: 455
Paterson: 508
Patyk: 348
Patzer: 441
Paultre: 520
Pavicevic: 550
Pawlak: 779, 833
Pawlicki: 843
Pawlikowski: 50, 95, 544, 614, 867
Pawluc: 833
Pawluś: 68
Pawłowicz: 890, 894
Pawłowski: 135, 309, 623, 660
Pawsza: 11, 588, 591, 593, 603,
607, 637, 638, 642, 670, 674,
678, 888
Pazderski: 895
Pazera: 338
Pelc: 348, 349
Pelissier: 248, 419
Pellen: 265, 435
Peltzer: 353
de la Peňa Burgos: 24
Pénicaut: 526
Penkala: 783, 821
Penneck: 732
Penny: 280
Perkins: 298, 799
Perkowski: 322, 694, 744, 795, 852
von Perponcher-Sedlnitzky: 719,
769
Perro: 654
Perry: 355, 804
Persano: 328, 329
Perticari: 250, 421
de Pérusse: 528
Peszko: 162
Peszyński: 18, 654, 671, 675, 680
Peter: 619
Peterson: 730
Petit: 138, 145
Petri: 447
Petrow: 47, 385
Petynka: 349
Pędziwiatr: 868
Piasczyński: 217
Piasecki: 895
Piaskowski: 612
Piątek: 338
Piątkiewicz: 148
Picot: 519
Piechowski: 210, 243, 280, 307,
312, 414, 494, 622, 623, 659
Pieczyński: 868
Piekarski: 41, 42, 65, 69, 279
Pielach: 24
Pieniążek: 278
Pieńkowski: 13, 68, 71, 887, 889,
903
de Pierre: 519
Pierrier: 352
Pierzga: 784, 822
Pieta: 86, 87
Pietri: 158
Pietrusiński: 327
Pietruszyński: 606, 641
Pietrzyk: 785, 822
Pignatelli: 152
Pijanowski: 41
Pilan: 825
Pilch: 50, 51, 95
Pilecki: 897
Pilichowski: 25, 903
Pillardy: 65
Pillet: 513
Pilot: 866
Piltz: 281, 313
Pinci: 528
Piniński: 613, 615, 810, 811
Piotrowski: 70, 71, 150, 161, 319,
389, 442, 592, 598, 612, 632,
634, 637, 841, 898
Piórko: 628, 662
Pirowski: 348
Piwnicki: 48, 707, 757
Plat: 249, 308, 420
Plater: 40, 44, 49, 101, 103, 106,
136, 137, 148, 155, 156, 159161, 199, 200, 208, 237, 239,
240, 256, 275, 280, 284-287,
293, 294, 296, 297, 312, 314,
318, 331, 335, 344, 345, 374,
379, 382, 398, 400, 409-412,
426, 427, 449, 452, 491, 501,
503, 506, 510, 544, 561, 569,
571, 574, 621, 625, 626, 650,
651, 658, 687-693, 698, 699,
701-703, 716, 726-736, 738,
739, 741, 742, 748, 751-753,
767, 783, 786, 787, 793, 801,
802, 807, 814, 816-819, 826,
828, 829, 837, 846, 847, 849,
850, 856, 858-861, 864, 865,
867, 869
Plissart: 547
Pluciński: 248, 419
Pluta: 88
Płazak: 336
Płecha: 892
Płodowski: 49, 50
Płończak: 457
Płoski: 54, 58, 64
Płoszkiewicz: 902
Płóciński: 840
Pniewski: 121
Pociej: 185, 478, 686
Poczekaj: 41
Poczobutt: 278
Podgórny: 195
Podgórski: 64, 69
Podhalicz: 54, 59, 64
Podhorodeński: 604, 639
Podhorski: 55-57, 59-62, 64, 65,
69, 123, 222, 361, 370, 725,
775, 776, 898, 899
Podleski: 53, 58, 63, 155, 397
Podolski: 690, 740, 848
Podoski: 89, 118, 363, 372, 712,
762
Podsękowski: 897
Poduch: 630
Polaczek: 221
Poletyło: 325, 326
Policiński: 304
de Polignac: 291, 512, 514
Poll: 96
van der Poll: 154
Indeks nazwisk
Pollak: 65
Pollheim: 56
Polonsky: 820
Polony: 302
de Pomereu: 526
Pomiankowski: 50, 95, 224, 530
Pomianowski: 438
Poniatowski: 596, 898
Poniński: 14, 15, 20, 216, 217, 231,
259, 317, 363, 372, 373, 429,
536, 539, 558, 651, 820, 823,
829, 831, 835, 840, 842-845
Ponizowkin: 545
de Ponton d'Amecourt: 353
Popiel: 61, 235, 359, 369, 407, 629,
707, 715, 716, 757, 765, 766,
841-843
Popławski: 111, 166, 167, 169
Popowski: 21, 61, 284
Poppleton: 374
Populos: 40, 343
Porczyński: 619, 629
Porowski: 330, 592, 612, 632, 634,
637
Portugalski: 522, 523
Posada: 785, 823
Possa: 592, 612, 633, 637
Pośpiech: 158, 159
Potocki: 38, 39, 70, 81, 82, 102,
137, 138, 144, 151, 191, 192,
195, 196, 198, 199, 203-205,
207, 212-214, 226, 228, 234236, 244, 247-250, 252, 253,
261, 263, 264, 270, 271, 273,
282, 292, 308, 309, 318, 325327, 329-331, 334-340, 343,
344, 346, 351, 352, 354-356,
365, 366, 373-377, 379, 386,
387, 391, 393, 406, 407, 415,
418-421, 423, 424, 432-434,
437, 454, 461, 485, 490, 495497, 502, 503, 512, 528, 531,
533, 545, 549, 550, 553, 557,
559, 561, 563, 564, 567, 570,
571, 591, 610, 644, 647, 696,
699, 700, 712-715, 724, 727,
746, 749, 763-765, 775, 802807, 817, 853, 856, 857, 899
Potrykowski: 620
Potrzuski: 276
de Pottelsberghe: 488
Potter: 153
Potulicki: 154, 160, 231, 232, 288,
320, 321, 462, 484, 536, 537,
694, 733, 744, 792-794, 796,
797, 811, 851
Potworowski: 161, 333, 334, 840
Poulhes: 782
Pozzo: 517
Półgrabski: 20
Pradalié: 248, 419
Prasałowicz: 81
Prater: 374
Prawocheński: 168
Prądzyński: 345
Preiss: 841
Preradowicz: 454
Preston: 143, 202
Préve: 447
Prędki: 784, 822
Priachin: 396
Price: 489
Probyn: 509
Prokop: 515
Proniewicz: 897
Proskura: 28, 70, 595, 596, 598,
599
Prosser: 541, 718, 768
Próchnicki: 171
Prószyński: 823, 837
Prusimski: 163, 181
Pruszyński: 11, 16, 18, 68, 70-73,
136, 210, 242, 307, 342, 343,
413, 493, 591-593, 601, 603605, 607, 611, 612, 615, 617,
620, 621, 623-625, 628, 629,
634-639, 641, 645-647, 649,
651, 654-662, 685, 707, 757
Przeciszewski: 736
Przedborski: 605, 606, 640
Przedpełski: 301
Przewłocki: 49, 303, 380, 442, 459,
789, 818, 829, 863-866
Przezdziecki: 542, 798
Przeździecki: 68, 294, 298, 543,
798
Przybora: 301
Przyborowski: 73
Przybylak: 443
Przybyła: 443
Przybysz: 566
Przybyszewski: 70, 617, 634, 635
Przygodzki: 453
Przyłuski: 33
Przywarski: 167, 170
Psarski: 92, 346, 350, 443, 444,
559, 836
Ptaszkowski: 866
Pułaski: 66
Punch: 139, 140, 146
Pusłowski: 19, 152, 545, 861
Puszet: 122, 690, 740, 848
Puszkin: 238, 409
Puttkamer: 211, 494
Puzyna: 119, 156, 254, 267, 424,
608, 616, 625, 642, 648, 732
925
Pyrzanowski: 362, 371
Pytel: 365
Pytlak: 67
Pytliński: 891
Quarmby: 709, 759
Quintanilla: 150, 390
Quirke: 247, 418
Rabczyński: 593, 612, 638, 867
Rabski: 806
Rabsztyński: 593, 612, 638
Raciborowski: 607, 611, 641, 642,
645
Raciborski: 785, 823
Raczkowski: 332
Raczyński: 117, 356, 463, 576
Radecki: 564, 623, 659, 892
Radliński: 363, 372
Radłowski: 125, 167, 169
Radoliński: 777
Radomski: 255, 289, 322, 426, 694,
744, 795, 851
Radoński: 783
Radoski: 820
Raduchowski: 150, 389
Radziejewski: 93, 124
Radzimiński: 73, 620, 624, 625,
649, 657
Radziwiłł: 207-211, 223, 224, 235244, 268, 272, 273, 305-308,
329, 355, 359, 368, 369, 393,
394, 396, 407-415, 450, 462,
463, 485, 490-494, 499, 511,
523, 528, 529, 542, 546-551,
558, 565, 577, 609, 622, 643,
658, 682, 719, 720, 737, 769,
770, 780, 781, 788, 789, 802,
803, 836, 845
van Raemdonck: 628
Rafalski: 330
Raiss: 523
Rajchel: 349
Rajkowski: 825, 838, 839
Rakowicz: 295, 800
Rakowski: 25, 163, 181, 598, 599,
656, 689, 739, 828, 847, 901,
902
Ralston: 218
Ramirez: 702, 752, 815, 859
Randall: 540
de Rangel: 230, 535
Rapnicki: 864
de Rasse: 153
Ratajczyk: 630
Ratajski: 321, 322, 795, 812
Ratomski: 619
Ratyński: 735
Rau: 74
Rayski: 196, 261, 263, 431, 433
926
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
Razumowski: 887
Rdułtowski: 451, 687, 737, 777780, 898
Regulski: 387
Reich: 523
Reiff: 438
von Reisenkampf: 140, 200
Reisner: 262, 432
Rejch: 150, 389
Reklewski: 378
Rembarz: 220
Rembieliński: 114, 439, 440
Renou: 214, 249, 420, 497
Rettinger: 276
von Reutern: 265, 435
Reutt: 629-631
Rey: 107, 213, 216, 228, 229, 236,
257, 259, 283, 292, 315-317,
321, 351-364, 366-373, 375,
390, 391, 398, 407, 428, 430,
496, 507, 533, 534, 567, 575,
794, 803, 804, 811, 844
Reynolds: 400
Reytan: 703, 753, 860
Riant: 520
Ribes: 525
Richards: 560
Rieckh: 87
Riesenkampff: 140, 200
Riganti: 139, 145
Rigaud: 140, 147
Ritter: 90, 618, 636
de Ritter-Zahony: 527
Riznic: 723, 773
Riznić: 723, 773, 774
Roberts: 17, 631, 652, 708, 758
Robertson: 345
Roca: 550
de la Roche: 523
Roche: 245, 416
de Rochechouart: 518-521, 528
de la Rochefoucauld: 518, 521,
523-527
Rode: 655
Rodriguez: 344
Rodziewicz: 251, 422, 647
Rogalski: 295, 800
Rogoziński: 141, 193, 200, 615
Rogólski: 273
Roguski: 141, 201
Rogut: 196, 341
Rohland: 74
Rohoziński: 16, 21, 27, 123, 651
Romahn: 114
Roman: 196, 438
Romano Lopez Flores: 550
Romanovski Leuchtenberg: 264,
434
Romanowski: 96, 135, 196, 647
Romański: 214, 497, 566
Romaszkan: 347
Romer: 114, 115, 278, 346, 350,
351
Römer: 44, 119, 171, 193, 379, 383,
561, 616, 715, 736, 765, 790,
816, 892
Romeyko: 361, 370, 842
Romiszewski: 168
Rongier: 26
Ronikier: 400, 402, 451, 783, 789,
819-821, 823-826, 837-839, 843
Rońda: 209, 242, 306, 413, 492
Roob: 633
von der Ropp: 515
Rosart: 451, 779
Rose: 632
Rosiński: 28, 282, 314
Rosłan: 548
de Rossi: 190, 581
Rost: 340, 442
Rostocki: 668
Rostworowski: 89, 116, 117, 136,
139, 145, 207, 236, 240, 251,
305, 387, 408, 411, 422, 438,
449, 491, 547, 562, 650, 710,
760, 781, 786, 787, 789-791,
826-828, 869
Roszkowski: 45, 228, 383, 384, 533
Rościński: 110, 556
Rościszewski: 22, 25-28, 46, 221,
222, 346, 347, 384, 385, 903
Rotan: 508
Rotaryusz: 55
Roussiere: 835
du Roy: 526
des Roys d'Eschandelys: 291, 512
Rozdeiczer: 319, 320
Rozdziałowski: 222
Rozmanit: 558, 836
Rozpondek: 196
Rozwadowski: 42, 85-88, 213,
214, 227, 228, 248, 249, 419,
420, 497, 533
Rożnowski: 217
Różański: 72, 92, 322, 795, 812
Różycki: 38, 65, 236, 360, 369, 377,
407, 731, 814
Rubach: 236, 408
Rubik: 361, 371
Ruciński: 545, 654
Rudnicki: 27, 456, 610, 626, 645,
694, 744, 852
Rudy: 219
Rudziński: 120, 617
Rudzki: 360, 369, 890
Ruffo di Calabria: 487
Ruillier: 520
Rulikowski: 21, 22, 36, 37, 52, 54,
57, 59, 60, 83-86, 88, 726, 777,
879, 884, 901
Runge: 141, 200
Rupniewski: 564
Rusiecki: 123, 631, 814
Rusinek: 363, 372, 446
Russanowski: 292, 402-404
Russocki: 124, 125, 812
Ruszczyc: 89
Ruszkowski: 544
Rutkowski: 39, 112, 125, 158, 387
Rutowicz: 194
Rütten: 791
Ryan: 137, 264, 435, 562, 651
Rybiński: 43, 72, 164, 182, 342,
343, 381, 382, 670-672, 674676, 678-680
Rychliński: 109, 555
Rychłowski: 785, 822
Rydel: 543
Rydziński: 630
Rygiel: 125
Ryglowski: 281, 313
Rykowski: 818
Rylke: 731
Rylski: 81, 100, 500, 568, 625
Rymarkiewicz: 902
Rymgajło: 18
Rymiński: 163, 181, 657
Ryziński: 362, 371
Ryżewski: 45, 384
Ryżko: 362, 371
Rzepecki: 60, 299
Rzepiński: 239, 410
Rzewnicki: 286
Rzewuski: 37, 38, 83, 188, 189,
191, 393, 394, 540, 580-582,
656, 682, 685-688, 703, 712,
714-718, 720-726, 736-738,
753, 762, 764, 765, 767, 769,
771-773, 775-777, 846, 869,
898-901
Rzyszczewski: 603, 605-607, 638641
de Saavedra: 524
Sabaudzki: 513
Sabiłło: 304
Sabiniewicz: 350
de Sabran: 524, 552
de Sabran-Ponteves: 552
Saburow: 888
Sadłoń: 784, 822
Sadowski: 116, 607, 642
de Sage: 541, 717, 718, 768
de Saint-Hilarie: 448
Saint-Yves: 723, 773
Indeks nazwisk
Sajko: 606, 641
Sakowicz: 66
Sakowski: 360, 370
Sala: 895
Salinas: 550
de Salis: 21
Salkowski: 457
Sallambier: 715, 765
Salmonowicz: 446, 709, 759
Salviati: 445
von Salza: 110, 556
Sambor: 143, 203
Samcewicz: 47, 386
Samoraj: 396
Samorzewski: 633
Sampson: 277
de San: 488
Sancho-Mata: 513
Sanfelice: 527
Sanguszko: 206, 290, 291, 483,
498, 509, 510, 512, 567, 568,
714, 764
Sant: 265, 435
Santillan: 862
Sapieha: 99, 154, 206, 215, 229231, 250, 270-272, 302, 377,
399, 421, 454, 483-486, 488,
489, 498, 499, 508-511, 534536, 546, 567, 712, 713, 762,
763, 832
Saráchaga: 458
Sarełło: 340
Sarkar: 120, 617
Sarnecki: 26
Sarnowski: 606, 641
Sarrazin: 835
Sasinowski: 703, 753, 860
Sather: 807
Saucerotte: 252, 423
Saurma-Jeltsch: 461
di Savoia: 233, 538
Saward: 691, 741, 848
Sawicki: 124, 328, 333, 826, 890
Saylor: 830
Sayward: 691, 741, 848
Scarparo: 692, 742, 850
Schafenacker: 345, 699, 749, 857
Schaffgotsche: 515
Schaidl: 439
Schauss: 351
Scheer: 516
Scheinert: 672, 676, 680
Scheuner: 254, 425
von Schimony-Schimonsky: 719,
720, 770
Schirra: 52
Schmidt: 321, 794, 811
Schober: 86
Schoell: 213, 249, 419, 497
Schoen: 694, 743, 851
von Schönburg: 623, 660
von Schorlemer: 154
de Schoutheete: 211, 243, 307,
414, 450, 494, 547, 789
Schrener: 461
von der Schulenburg: 517
Schummer: 229, 534
Schuster: 551, 720, 770
Scipio: 728
Sczaniecki: 809
Sedlnitzky: 868
Segalen: 353
Segard: 528
Segebarth: 672, 676, 680
de Ségur: 394
Sekuła: 302
Selke: 672, 676, 680
Sellaro: 842
Sen-Sharma: 520
Sentek: 217
Sermage: 528
Serra: 710, 760
Serwatowski: 46, 221, 227, 320,
385, 532, 607, 608, 642
Serwin: 621, 658
Serwiński: 90
Sękowski: 156, 614
Shea: 831
Shearer: 544
Shemtshushnikoff: 246, 417
Sherry: 810
Siarkowski: 902
Sieczkarek: 104, 504, 572, 698,
747, 855
Siedlecki: 215
Siekierski: 336
Sielski: 731
Siemaszko: 21
von Siemens: 720, 770
Siemiaszko: 897
Siemiątkowski: 121, 377, 646
Siemieński: 42, 43, 49, 222, 231,
377-381, 386, 397-400, 459,
536, 817-819, 865
Sienicki: 39
Sieniuta: 118, 615, 633, 635
Sienkiewicz: 50, 51, 94-97, 115,
543, 842
Sieńczak: 442
Sierakowski: 107, 226-228, 257,
316, 357, 366, 428, 507, 531533, 575, 701, 751, 814, 859
Sieroszewski: 269, 445
Sierszulski: 281, 313
Sierzputowski: 619
Sikora: 214, 308, 358, 368, 497
927
Sikorski: 52, 564
Silcock: 807
Silva: 516
Silvaggio: 807
Simonsen: 709, 759
Simpson: 541, 717, 767
de Sincay: 514
Singer: 522
Sitarski: 449
Sithole: 109, 555
Sitkowski-Attun: 217
Skalski: 444
Skałkowski: 48, 49, 804, 865
Skanderbeg: 142, 201
Skarbek: 112, 147, 164, 181, 182,
246, 417, 619
Skarzyński: 83, 98, 604, 639, 839
Skarżyński: 237, 408
Skawiński: 840
Skeith: 345, 699, 749, 856
Skibicki: 896
Skirmont: 135
Skirmunt: 135, 715, 765, 816
Skoraszewski: 115
Skorupka: 714, 765
Skorupski: 286, 287
Skowron: 287
Skórzewski: 111, 112, 268, 269,
563, 722, 772, 773, 792, 797
Skórzyński: 236, 237, 408
Skrobiranda: 42
Skrzeczanowski: 629, 662
Skrzydlewski: 156, 565, 617, 618,
635
Skrzyniecki: 828
Skrzyński: 43, 365, 381, 565, 625,
828
Skrzyszowski: 328
Skrzywan: 324, 705, 755
Skuba: 341
Skudniewski: 221
Skup: 299
Skwarc: 827
Slaski: 93, 122, 167-169, 730, 731
Slostowski: 319
Sławianowski: 596
Sławicz: 28
Sławoszewski: 618, 631, 636
Słomke: 251, 422
Słonecki: 20, 155, 161, 162, 566,
725, 732, 776, 900
Słowacki: 807
Słowik: 565
Słowiński: 609, 643
Słupski: 43, 342, 382
Smagieł: 712, 762
Smalcerz: 824, 838
Small: 254, 267, 425
928
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
Smerczyński: 104, 504, 572, 698,
748, 855
Smerek: 308
Smith: 215
Smitka: 162
Smoleński: 230, 535
Smolicz: 285
Smolik: 541, 717, 768
Smoliński: 113
Smółka: 195
Smularczyk: 304
Smyth: 45, 383, 819
Snoy: 514
Sobala: 609, 643
Sobalski: 300, 301
Sobański: 25, 26, 55, 85, 103, 139,
145, 213, 216, 220, 258, 259,
262, 288, 297, 316-318, 339,
354, 429, 430, 432, 486, 496,
503, 565, 571, 712, 762, 802,
803, 814, 830, 839, 844, 868
Sobczyk: 74, 157
Sobecki: 311
Sobiech: 302
Sobiecki: 442
Sobieraj: 349, 365
Sobierajski: 198
Sobieski: 396
Sobucki: 110, 556
Socha: 336
Soderberg: 239, 410
Sokolnicki: 61, 439, 778
Sokołowski: 66, 93, 115, 359, 368,
628, 662, 704, 754
Solarski: 350
Solecki: 712, 762
Solenkow: 731
de Solliers: 73
zu Solms: 514
Sołłohub: 191
Sołohub: 191
Sołtan: 137, 192, 193, 325, 651,
705, 735, 755
Sołtysiak: 365
Somkowicz: 390
Sordyl: 351
Sosnowski: 89, 223, 482, 627, 898
Soudée: 608, 642
Sövenyhazy-Fricke: 731
Sozański: 338
Spella: 375
Spendowski: 613, 898
Spiller: 378
de Spirlet: 486
von Spirlet: 486
Spodenkiewicz: 295, 800
Sponer: 516
de Spot: 514
Sroka: 543
St. Clair: 521
St.Clair: 521
Stablewski: 736
Stachowiak: 452
Stachura: 348
Stackelberg: 861, 901
Stadelman: 212, 495
Stadnicki: 20, 99-101, 103-109,
116, 228, 229, 256-258, 296,
314-316, 334, 355, 357, 358,
367, 378, 427-429, 499-501,
503-508, 534, 554, 566-569,
571-576, 597, 697, 725, 726,
747, 776, 777, 801, 804, 855,
900, 901
de Stahel: 726, 776, 900
Stahel: 726, 776, 900
Stangierski: 299
Stanisławski: 249, 308, 420
Stanisz: 118, 893
Staniszewski: 220, 327, 328, 606,
640
Staniukiewicz: 548
Stankiewicz: 320
Stankowski: 548
Stanley: 710, 760
Starega: 304
Staręga: 209, 242, 306, 413, 492
Starorypiński: 67, 604, 615, 638
Starowieyski: 193, 194, 278, 279
Stärtzhausen: 185, 478
Starzeński: 23
Starzewski: 691, 692, 741, 849
Starzyński: 607, 611, 642, 645
Staszewski: 380, 654, 818
Staszkow: 254, 267, 425
Staśkiewicz: 49
Statkiewicz: 712, 762
Staude: 102, 335, 503, 571
Steca: 562, 563
Stecki: 15, 16, 18, 20, 137, 143, 144,
147, 154, 160, 463, 464, 466,
577, 579, 632, 651, 732
Steele: 245, 404, 416, 863
Stefanowicz: 219
Stefański: 120, 309, 617
de Stein: 553
Stelmaszczyk: 731
Stempkowski: 70, 453, 454, 539,
591, 603
Stenfeldt: 238, 409
Stenzel: 630
Stephan: 17, 652, 708, 758
Sterna: 238, 410
Stevenson: 246, 417
Stępkowski: 593, 612, 637
Stępniewski: 54, 58, 64
Stinzing: 227, 532
Stjernstedt: 723, 724, 774
Stocki: 260, 318, 430
Stoczyński: 438
Stoeger: 834
Stojek: 225, 530
Stojowski: 335, 364, 373
Stoke: 373
Stokowski: 98
zu Stolberg: 486
Strakacz: 330
Strapart: 716, 766
Straszewski: 375, 376
Straszyński: 68
van der Straten: 517
Strawiński: 167, 170
Strąg: 150, 389
Strękowski: 98
Strojnowski: 25
Stroynowski: 25, 793
Stróżewski: 456
Struś: 48
Strutyński: 460, 686, 687
Strzała: 161
Strzałkowski: 323, 796
Strzelec: 331, 700, 750, 858
Strzeszewski: 820
Strzyszowski: 351
Strzyżewski: 62
Stuart: 705, 756
Studnicki: 386
Stypułkowski: 806
Such: 458
Suchanowski: 633
Sucharski: 902
Suchecki: 165, 169
Sucher: 248, 419
Suchet: 552
Suchodolski: 89, 302, 401
Suchorski: 222
Suffczyński: 79, 82, 83, 88, 89, 842
Sujecki: 396
Sulatycki: 113, 631
Sulgostowski: 203, 204, 387
Sulimierski: 611, 645
Sulistrowski: 777
Sułowski: 360, 369, 370
Suski: 166
Suszczewicz: 132, 177
Suszeński: 902
Suszycki: 359, 368
Sutton: 551
Swieżawski: 100, 101, 341, 500,
501, 568, 569, 869
Syberg: 729
Sychta: 196
Sydney: 245, 416
Symington: 149
Indeks nazwisk
Symuniuksztis: 172
Szachowski: 13, 889
Szadurski: 728, 735
Szady: 167, 169
Szaflarski: 294
Szafraniec: 44, 382
Szajer: 334, 696, 746, 853
Szajkowski: 896
Szalonek: 839
Szałowski: 342
Szaniawski: 68
Szarski: 270
Szaszkiewicz: 224, 344-346, 351,
529, 699, 749, 856, 857
Szauman: 890
Szawernowski: 160, 733
Szczepanowski: 67
Szczepański: 337
Szczepek: 238, 410
Szczodrowski: 61
Szczotka: 489
Szczygielski: 161, 439
Szczytt: 301, 648, 724, 774
Széchényi: 828
Szeliga: 207, 240, 305, 411, 490,
491
Szeliski: 90, 125, 593, 612, 638
Szeluta: 121, 122
Szembek: 203, 231, 498, 499, 511,
535, 536, 560, 832-834
Szemerda: 731
Szemiot: 266, 792
Szemioth: 627
Szemraj: 439
Szeptycki: 194, 498, 511, 694, 744,
852
Szerauc: 353
Szetkiewicz: 50, 94
Szetnew: 717, 767
Szewczuk: 892
Szilvassy: 19, 862
Szlenker: 90
Szlenkier: 90, 210, 221, 222, 243,
275, 307, 414, 444, 493, 558,
622, 659, 836
Szlubowski: 85
Szmidt: 894
Szmit: 106, 256, 315, 427, 506, 574
Szostak: 295, 801
Szostakowski: 250, 421
Szplit: 834
Szramkowski: 47, 385
Szretter: 655
Sztremer: 292
Sztukowski: 817
Szukszta: 284, 890
Szulc: 892
Szułdrzyński: 783-785, 821-823,
841
Szumiłow: 270
Szurpit: 301
Szuster: 41, 324, 704, 705, 755
Szwajewski: 457
Szweycer: 166
Szweykowski: 266, 339, 548, 713,
764
Szwykowski: 361, 370
Szychowski: 104, 504, 572, 698,
747, 855
Szydłowski: 443, 630, 820, 843
Szyfter: 332, 700, 750, 858
Szyłogalis: 158
Szymaniak: 265, 435, 436
Szymanowski: 22, 86, 98, 120,
203, 225, 530, 616, 697, 746,
854
Szymański: 117, 453, 695, 745, 853
Szymborski: 695, 744, 852
Szymczak: 893
Szymik: 348
Szymkiewicz: 396
Szyryn: 15, 729
Ścibor: 236, 360, 369, 407
Śliwa: 457
Śliwczyński: 292, 354, 804
Śliwiński: 27, 386
Ślizień: 688, 737, 778
Ślusarczuk: 42
Ślusarek: 237, 408
Śmigasiewicz: 630
Śniadecki: 724, 775, 809
Śniechowski: 65
Śpiewla: 509
Środoń: 694, 743, 851
Świątkowski: 562, 902
Świątoniowski: 833
Świda: 458, 891
Świderski: 390, 895
Świdziński: 334
Świecki: 90
Świerz: 87
Święcicki: 320, 360, 369
Świsłowski: 694, 743, 851
Tabiszewski: 91
Tackett: 706, 756
Tacoli: 516
Taczanowski: 109, 110, 264, 434,
555, 556, 835
Tadeusiak: 841
Tailleferre: 519
Tait: 279
de Talhouët: 519
Talko: 615
de Talleyrand: 521
Tamara: 631
929
Tanchou: 57, 66
Tański: 165, 891
Taraszkiewicz: 204
Targowski: 142, 201, 392
Tarkowski: 630
Tarłowski: 67, 68
Tarnawiecki: 261, 262, 431, 433
Tarnawski: 162
Tarniewicz: 841
Tarnowski: 16, 17, 43, 138-140,
145-147, 212, 213, 244, 247,
250-253, 378, 380, 398, 404,
415, 418, 421-424, 439, 462,
495, 496, 540-542, 548, 613615, 652, 707, 708, 717, 718,
758, 767-769, 843, 863, 901
Tatomir: 117
Taube: 119, 193, 616, 672, 676,
680, 697, 747, 854
Taupin: 57, 66
Taylor: 356
Tchorznicki: 327
Telakowski: 65
Tellecea: 233, 538
du Temple: 551
Temple: 356
Tempski: 625
Tepper: 646
Teresko: 103, 504, 572, 697, 747,
855
Ternynck: 702, 752, 815, 859
Terpiłowski: 323, 796
Terzi: 545
Tetmajer: 115
Teuber: 86
Teymar: 386
Tezenas: 108, 508, 576
Tęcza: 166
Theodor: 344
Theus: 278
de Thibault: 153
Thibault: 102, 251, 422, 502, 570
Thibaut: 599
Thibout: 140, 147
Thiébault: 464, 577
Thiollier: 521
Thomas: 239, 410
Thomasson: 238, 409
Thommée: 73
Thompson: 17, 374, 653
Thullie: 787
Thun: 404, 509, 863, 868
von Thurn: 515, 516, 522
von Tiesenhausen: 888
Tigner: 631
Tiley: 818
Tironi: 551
Tischler: 140
930
Tokarski: 347, 895
Tokarz: 137, 651
Tokuyev: 199, 388
Tołkacz: 832
Tołstoj: 394, 405, 539
Toma: 376
Tomasow: 121
Tomassow: 121
Tomaszewski: 91, 117, 149,
360, 370, 389, 532, 592,
637, 835, 841
Tomiszek: 310, 559
Tonera: 834
Topiłko: 166
della Torre: 522
Torrez: 214, 249, 420, 497
Tovey: 627
Toyota: 706, 756
Tracewski: 110, 556
Trafford: 250, 251, 421
Trapla: 349
Tratkiewicz: 44, 382
Trauss: 349
Trąbicki: 336
Trąmpczyński: 458
Tredicini: 526
Trencaroff: 310, 560
Trencarova: 310, 560
Trębicki: 113, 254, 267, 425
Trocki: 453, 696, 745, 853
Trojanowski: 27
Trollope: 153
Troussel: 464, 466, 578, 579
Trousson: 120, 617
Truchlewski: 360, 370
Trujillo: 16, 652, 708, 758
Trunow: 831
Trus: 331, 700, 750, 857
Truszkowski: 628, 662
Trybulec: 28
Trypolski: 14, 37, 878, 879,
884
Tryzma: 135
Trzaskowski: 832, 902
Trzciński: 28, 287, 601
Trzeciak: 26, 109, 555
Trzeciakowski: 402
Trzecieski: 17, 18, 325, 329,
375, 653, 654
Trzos: 162
Tujak: 824, 838
Tulisow: 324, 704, 755
Tur: 57
Turbański: 439
Turek: 43, 382
Turkułł: 13, 161, 889
Turno: 14, 23, 25, 73
Turowicz: 100, 500, 569
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
227,
611,
883,
374,
Turski: 92, 165
Tustanowski: 159
Tuszowski: 37, 879, 884
Tuszyński: 302
Tutaj: 91
Twardowski: 274, 611, 645
Twells: 691, 741, 848
Tworek: 224, 529
Tyler: 250, 421
Tyliński: 374
Tymiński: 896
Tyrakowski: 309
Tyszkiewicz: 38, 39, 41-45, 47, 51,
52, 55, 59, 70, 85, 86, 94, 199,
224, 225, 237, 244-247, 252,
263-266, 268, 272, 342, 343,
379-383, 385, 386, 400, 404,
409, 415-418, 423, 434-436,
465, 485, 529, 530, 539, 579,
596, 722, 726-728, 773, 776,
777, 818, 819, 828, 830, 841,
863, 900
Tyzenhauz: 288, 797, 798
d'Udekem: 487
Ugniewski: 321, 794, 811
Ulanicki: 401
Ulatowski: 158
Ulbricht: 66
Ulitkin: 399
Ulkowski: 374
Ulrich: 831
Ułaszyn: 300, 301, 325, 705, 755
Uniechowski: 448
Unrug: 161
Uranowicz: 359, 368
Urbanowicz: 353
Urbańczyk: 92
Urbański: 453, 695, 745, 853, 895
Uruski: 215, 229, 294, 298, 299,
534, 798
Uszakow: 21, 37
Uszczyk: 302
Uznański: 539, 721, 772
Vachali: 379, 817
Vaissaire: 446
Valachi: 541, 718, 768
Valet: 103, 503, 571
Valladares: 283, 284
de Valon: 521
Vandenberghen: 321, 794, 811
Varley: 140, 146
de Vasconcellos: 245, 416
Vasena: 807
de Vaux: 260, 261, 431, 432
Vavra: 254, 267, 425
Vedder: 890
Verence: 608, 643
Vermeire: 105, 505, 573
Vesper: 310, 560
Veuthey: 139, 145, 146
de Vigneral: 552
Vilgrain: 138, 139, 145
de Villegas: 517
de Villeneuve-Esclapon: 139, 146
Villeroy: 447
Villet: 524
de Villiers-Terrage: 540
de Vincens: 233, 538
de Virion: 119, 120, 193-196, 340,
341, 616, 617, 697, 746, 747,
854
Vodicko: 901
de Voghel: 488
Vogt: 518, 888
Volpini: 516
Vonk: 610, 644
Vowles: 255, 289, 426
Vrhovsek: 277
de Vulpian: 447
Vyroubov: 447
Wacław: 895
Wajdowski: 162
Walawski: 83
Walczak: 62, 70, 150, 162, 389,
396, 543, 631, 866
Waldegrave: 709, 759, 760
Walewski: 14, 15, 20, 68, 124, 140,
143, 165, 198, 199, 203, 388,
398, 464, 577
Walicki: 189, 436, 581
Waliszewski: 117
Walk: 212, 495
Walke: 52
Walker: 246, 417
Wallengren: 723, 774
von Walther: 692, 742, 850
Wanke: 86, 87
Wansart: 403
Wańkowicz: 19, 396, 397, 438,
465, 579, 693, 715, 716, 743,
765-767, 779, 851, 862
Wańkowski: 891
Wartenberg: 255, 256, 290, 426
Wasilewski: 273
van Wassenhove: 486
Wasylewicz: 442
Waszup: 365
Waśkowski: 462
Waterman: 245, 404, 416, 863
Watters: 152, 521
Wawrzyniak: 285
Waylett: 818
Wąsik: 339
Wąsowicz: 28, 236, 408, 596-599
Wąsowski: 43, 159, 216, 298, 342,
381, 799
Indeks nazwisk
Webber: 379, 817
Weihrauch: 275
Weiler: 516
Weiser: 823
Weiss: 52
Welch: 716, 766
Wensierski: 311
Wereszczyński: 809
Werner: 18, 653
Werwiński: 209, 241, 306, 413, 492
Wesołowski: 221, 783, 821
Wessel: 132, 177
Westbladh: 265, 435
Weślewski: 53, 57, 60, 69
Wettin: 522
Weychert: 83
Weygand: 724, 774
Weyssenhoff: 319
Węckowski: 20
Węcławowicz: 820
Węgiel: 148
Węgleński: 82, 83
Węglewicz: 725, 775, 899
Węgrzecki: 455
Wężyk: 214, 497, 498, 703, 753,
816, 860, 890
White: 709, 760
Whitmore: 724, 775
Whitwell: 515
Wichliński: 287
Wiczanowski: 160, 323, 733, 796
Widorski: 279
Wieczorek: 691, 740, 848
Wielogłowski: 65
Wielopolski: 15, 140, 141, 143,
199-201, 203, 311, 604, 639,
807, 843
Wielowieyski: 45-47, 222, 383-385
Wienand: 17, 18, 653
Wiener: 551
Wierciński: 66, 301, 707, 757
Wierzbicki: 73, 82
Wierzchleyski: 710, 761
Wietrzny: 302
Wiewiórczyński: 902
Wiggin: 810
Wiktor: 49, 865
Wilamowski: 229, 534, 628, 662
Wilanowicz: 141, 201
Wilbraham: 265, 435
Wilczyński: 690, 739, 847
von Wildenstein: 378
Wilga: 16
Wilkowski: 624, 649, 655, 661
Willems: 487
Williams: 111, 254, 267, 425, 441,
557
de Wilna: 528
Wilski: 171
Wilson: 152, 268, 273, 525, 810
Winckler: 103, 139, 145, 503, 571
zu Windisch: 229, 358, 367, 508,
534
Winn: 17, 653, 708, 758
Winogradzki: 816
Winogrodzki: 153
Winter: 564
Winturski: 274
Wirhanowicz: 124
Wiśniewski: 333, 361, 370, 440,
443
Wiśniowiecki: 394, 682, 737
Wiśniowski: 110, 509, 556
Witczak: 328, 711, 761
Witek: 347
Witkiewicz: 350
Witkowski: 26, 72, 79, 342, 343,
895
Wittelsbach: 513
Wlodarski: 835
Włodarczyk: 104, 166, 504, 572,
698, 748, 855
Włodarski: 894
Włodek: 276, 861
Wodzicki: 153, 155, 156, 158, 231,
232, 326, 399, 460, 486, 536,
537, 555, 777
Wodziński: 115, 288, 592, 612,
633, 637, 706, 707, 722, 757,
772
Wodzyński: 834, 835
Wojciechowski: 628, 662
Wojczyński: 320
Wojdyła: 195
Wojewoda: 351
Wojtas: 125
Wojtaszek: 259, 317, 430
Wojtkielewicz: 157
Wojtkiewicz: 647
Wojtysiak: 361, 370
Wojtysiak-Rey: 361, 370
Wolański: 84, 388, 390
von Wolff: 262, 432, 830
Wolff: 300, 518
Wolfram: 254, 267, 425
Wolski: 50, 95, 100, 338, 341, 342,
500, 501, 569, 867
Wołłowicz: 709, 759
Wołodkowicz: 96, 135
Wołoszyk: 823, 837
Wołoszynowski: 387
Wołowski: 232, 462, 536, 709, 759
Woodward: 121
Wooley: 254, 267, 425
Worcell: 136, 646
931
Woroniecki: 67, 99, 108-111, 256,
314, 391, 401, 427, 440, 500,
555-557, 568, 697, 747, 855
Wosiński: 797
Woszczyk: 219
Woyciechowski: 208, 241, 412,
491, 492, 728
Woyda: 361, 371
Woynarowski: 168
Woyniłłowicz: 617, 635, 715, 765
Woźniak: 92
Woźniakowski: 101, 260, 297, 318,
375, 376, 430, 501, 569, 802,
867-869
Woźnicki: 337
Wójcicki: 438
Wójcik: 785, 822
Wójtowicz: 339
Wray: 245, 416
Wreigh: 162
Wreto: 650
Wright: 716, 766
Wroczyński: 259, 318, 430
Wroński: 304, 541, 630, 718, 768
Wróblewski: 41, 93, 156, 618, 635
Wrzesiński: 46, 384
Wszołek: 826
Wüest: 439
Wujewski: 364
Wybranowski: 615, 636
Wydmuch: 158
Wydżga: 646
Wyganowski: 395, 397
Wyhowski: 21, 588
Wyleżyński: 465, 466, 578, 579
Wylęgła: 24
Wylon: 51, 95
Wypchał: 347
Wypyszyński: 364
Wyrobek: 304
Wyrobisz: 362, 372
Wyrubov: 525
Wysocki: 362, 364, 371, 373, 442,
449, 789, 790
Wyszpolski: 66
Wyszyński: 82, 630, 631
Wyżykowski: 102, 335, 503, 571
Xaubert: 265, 436
Yeates: 45, 383, 819
Young: 121
Zabiełło: 141, 201
Zabierzowski: 163, 181
Zabłocki: 541, 717, 768
Zabokrzycki: 39, 603
Zaborowski: 81, 148, 171, 210,
243, 307, 414, 486, 493, 565,
622, 659, 816, 817
Zachorowski: 458, 459, 707, 757
932
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
Zachwieja: 88
Zagajewski: 111, 164, 182
Zagórski: 348, 388
Zahorowski: 185, 478
Zając: 158, 159, 606, 640
Zajączkowski: 628, 662
Zakaszewski: 377
Zaklika: 147, 334, 693, 743, 850
Zakrewski: 460
Zakrzeński: 170, 197
Zakrzewski: 82, 97, 116, 150, 348,
389, 619, 896
Zaleski: 13, 25, 26, 84, 89, 293,
335, 352, 656, 699, 721, 724,
731, 748, 771, 775, 856, 885,
887-889, 897, 898, 902, 903
Zalewski: 164, 182, 444, 784, 822
Zalocosta: 334
Zalot: 162
Zalutyński: 193
Załęski: 331, 624, 648, 649, 655,
660, 700, 750, 858, 891
Załuski: 442, 539
Zamoyski: 16, 137, 138, 140, 142,
144, 147, 154, 201, 205-207,
209, 215-217, 222, 223, 234,
240, 241, 244, 250, 253, 255,
256, 259, 261, 262, 264, 266,
269-272, 277, 280-284, 288290, 292, 297-299, 302, 309314, 317, 326, 337, 363, 373,
378, 392, 406, 411, 413, 415,
421, 424-426, 429, 432-434,
436, 439, 440, 454, 460, 484,
489, 490, 492, 510, 512, 528,
541, 545, 546, 557-561, 567,
652, 687, 702, 708, 713, 715,
717, 731, 752, 758, 764, 765,
767, 799, 807, 816, 844, 860,
865
Zan: 319, 320
Zanato: 333
Zaniewski: 628, 662, 809
Zanussi: 297, 802
Zarański: 237, 408
Zaremba: 208, 241, 412, 491, 607,
610, 642, 645
Zarifi: 374
Zarin: 150, 151, 390
Zarow: 251, 422
Zarzycki: 456, 701, 751, 814, 859
Zasieński: 362, 371
Zasławski: 96
Zasuń: 162
Zawadil: 291, 512
Zawadzki: 68, 72, 91, 92, 194, 633
Zawieracz: 825
Zawisza: 117, 720, 770, 771, 832,
896, 897
Zawłocki: 337
Zaworski: 167, 170
de Zayas: 526
Zbijewski: 121, 205, 377, 400
Zbozień: 51, 96
Zbrojewski: 113
Zdolski: 396
Zdrojewski: 67, 108
Zdun: 209, 242, 306, 413, 492
Zdziechowicz: 51, 96
Zdziechowski: 230, 535, 723, 727,
774
Zdzieński: 272
Zdzitowiecki: 67
von Zedtwitz: 378
van Zeeland: 514
Zelek: 330
Zelewski: 672, 676, 680
Zeltt: 164, 182
Zembrzuski: 90
Zenowicz: 482
Zerbst: 516
Zębala: 124
Zgliczyński: 26
Zgórecki: 360, 370
Zieleniewski: 296, 801
Zieliński: 24, 120, 219, 271, 289,
292, 363, 372, 386, 442, 617,
785, 822, 841, 866
Ziembicki: 88
Ziemięcki: 56, 57, 65, 66
Ziemiński: 327
Ziemnicki: 220
Ziemski: 825, 839
Zieniewski: 807
Zierer: 830
Zięba: 61, 195, 330
Ziołecki: 332, 700, 701, 750, 858
Ziółkowski: 831
Złotkowski: 630
Złotowski: 82
Zmysłowski: 62
Znaniecki: 300
Zobel: 545
Zorski: 43, 44, 382
Zuber: 87
Zubrzycki: 438
Zuretti: 108, 508, 575, 576
de Zurich: 550
Zwierkowski: 170
Zwierzchowski: 167, 170
Zwoliński: 592, 593, 611, 612, 619,
633, 637
Zwoźny: 376
Zych: 324, 705, 755
Zygmunt: 91
Zyzik: 338
Żabicki: 122
Żabiński: 336
Żabkiewicz: 621, 658
Żakowski: 401
Żarnowiec: 106, 256, 315, 427,
506, 574
Żarski: 346, 349, 350
Żaworonko: 605, 640
Żebrowski: 24
Żelachowski: 327, 328
Żelazny: 209, 242, 306, 413, 492
Żeleński: 155
Żemis: 349
Żeniewski: 230, 535
Żmichowski: 164, 182
Żmigrodzki: 55, 60
Żółkiewski: 73
Żółtowski: 24, 25, 46, 97, 115, 205,
206, 211-215, 217, 218, 220222, 239, 248, 262, 288, 305,
306, 354, 385, 411, 419, 432,
454, 489, 490, 494-498, 559,
690, 691, 739-741, 803, 829831, 837, 844, 847-849, 864
Żuk: 116, 331, 700, 750, 857
Żukowski: 276
Żurakowski: 66, 161
Żurawski: 633
Żurek: 866
Żurkiewicz: 280, 312
Żurowski: 375, 441, 489, 736
Żychliński: 293, 296, 297, 373,
374, 539, 721, 772, 802
Żygadło: 347
Żytyński: 631
Żyźniewski: 124
Spis treści
933
Spis treści
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej..........................................................................................3
Województwo kijowskie i jego elita.........................................................................................7
Rodzina Józefa Bierzyńskiego, posła kijowskiego...............................................................11
Krąg rodzinny......................................................................................................................11
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................13
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................14
Jego rodzeństwo przyrodnie (po matce) z potomstwem..............................................21
Wykorzystane źródła..........................................................................................................28
Rodzina Józefa Borowickiego, posła kijowskiego................................................................32
Krąg rodzinny......................................................................................................................32
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................32
Wykorzystane źródła..........................................................................................................32
Rodzina Jana Chojeckiego, posła kijowskiego......................................................................33
Krąg rodzinny......................................................................................................................33
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................36
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................70
Wykorzystane źródła..........................................................................................................75
Rodzina Kaspra Cieciszowskiego, biskupa kijowskiego....................................................79
Krąg rodzinny......................................................................................................................79
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................81
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................81
Wykorzystane źródła........................................................................................................126
Rodzina Augusta Ilińskiego, posła kijowskiego.................................................................132
Krąg rodzinny....................................................................................................................132
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................135
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................154
Jego rodzeństwo przyrodnie (po matce) z potomstwem............................................163
Wykorzystane źródła........................................................................................................172
Rodzina Jana Ilińskiego, posła kijowskiego........................................................................177
Krąg rodzinny....................................................................................................................177
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................180
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................180
Jego rodzeństwo przyrodnie (po matce) z potomstwem............................................181
Wykorzystane źródła........................................................................................................183
Rodzina Aleksandra ks. Lubomirskiego, kasztelana kijowskiego...................................185
Krąg rodzinny....................................................................................................................185
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................188
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................191
Wykorzystane źródła........................................................................................................466
Rodzina Józefa ks. Lubomirskiego, kasztelana kijowskiego............................................478
Krąg rodzinny....................................................................................................................478
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................482
934
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................576
Wykorzystane źródła........................................................................................................582
Rodzina Michała Pawszy, posła kijowskiego.....................................................................588
Krąg rodzinny....................................................................................................................588
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................591
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................591
Wykorzystane źródła........................................................................................................593
Rodzina Kajetana Proskury, posła kijowskiego..................................................................595
Krąg rodzinny....................................................................................................................595
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................596
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................596
Wykorzystane źródła........................................................................................................599
Rodzina Stanisława Pruszyńskiego, kasztelana żytomierskiego.....................................601
Krąg rodzinny....................................................................................................................601
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................603
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................636
Wykorzystane źródła........................................................................................................662
Rodzina Tadeusza Rostockiego, arcybiskupa kijowskiego...............................................668
Krąg rodzinny....................................................................................................................668
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................668
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................668
Wykorzystane źródła........................................................................................................668
Rodzina Antoniego Rybińskiego, kasztelana owruckiego................................................670
Krąg rodzinny....................................................................................................................670
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................671
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................671
Wykorzystane źródła........................................................................................................672
Rodzina Jana Rybińskiego, posła kijowskiego....................................................................674
Krąg rodzinny....................................................................................................................674
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................675
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................675
Wykorzystane źródła........................................................................................................676
Rodzina Łukasza Rybińskiego, posła kijowskiego............................................................678
Krąg rodzinny....................................................................................................................678
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................679
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................680
Wykorzystane źródła........................................................................................................681
Rodzina Seweryna Rzewuskiego, posła kijowskiego........................................................682
Krąg rodzinny....................................................................................................................682
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................685
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................686
Wykorzystane źródła........................................................................................................870
Rodzina Antoniego Trypolskiego, posła kijowskiego.......................................................878
Krąg rodzinny....................................................................................................................878
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................878
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................879
Spis treści
935
Wykorzystane źródła........................................................................................................879
Rodzina Ignacego Trypolskiego, posła kijowskiego..........................................................881
Krąg rodzinny....................................................................................................................881
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................883
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................883
Wykorzystane źródła........................................................................................................884
Rodzina Mikołaja Zaleskiego, posła kijowskiego...............................................................885
Krąg rodzinny....................................................................................................................885
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................887
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................889
Wykorzystane źródła........................................................................................................903
Spis prenumeratorów.............................................................................................................906
Indeks nazwisk........................................................................................................................909
Spis treści..................................................................................................................................933
936
Marek Jerzy Minakowski — Elita kijowska
W serii Elita Rzeczypospolitej ukazały się już książki Marka Jerzego Minakowskiego:
I. Elita północnomazowiecka – ziemie: ciechanowska, łomżyńska, nurska, różańska,
wiska, wyszogrodzka i zakroczymska dawnego województwa (księstwa)
mazowieckiego, Kraków 2011, stron 759
II. Elita wileńska – dawne województwo wileńskie, Kraków 2011, stron 978
III. Elita kresowa i smoleńska – województwa kresów wschodnich: połockie, witebskie,
mścisławskie i smoleńskie, Kraków 2011, stron 847
IV. Elita krakowska senatorska - rodziny senatorskie województwa krakowskiego, Kraków
2012, stron 958
V. Elita sandomierska - województwo sandomierskie, Kraków 2012, stron 846
VI. Elita poznańska senatorska z posłami ziemi wschowskiej - województwo poznańskie:
rodziny senatorów oraz rodziny posłów ziemi wschowskiej, Kraków 2012, stron 867
VII. Elita krakowska poselska - rodziny poselskie województwa krakowskiego, Kraków
2012, stron 805
VIII. Elita lubelska - województwo lubelskie, Kraków 2012, stron 968
IX. Elita litewska - rodziny senatorów-ministrów Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Kraków 2012, stron 958
X. Elita kijowska - województwo kijowskie, Kraków 2012, stron 934
Złożone do druku:
XI. Elita żmudzka i nadniemeńska - księstwo żmudzkie i województwo trockie (z Kownem,
Grodnem i Suwalszczyzną), Kraków 2013, stron 877
XII. Elita ruska – województwo ruskie z ziemią chełmską i województwem bełskim,
Kraków 2013, stron 857
XIII. Elita koronna – rodziny senatorów-ministrów Korony Polskiej, Kraków 2013, stron
838
XIV. Elita inflancka czyli łotewska – województwo inflanckie, czyli część dzisiejszej Łotwy
w granicach Rzeczypospolitej, Kraków 2013, stron 790
XV. Elita podlaska – województwo podlaskie, Kraków 2013, stron 783
XVI. Elita poznańska poselska – rodziny poselskie województwa poznańskiego, Kraków
2013, stron 763
XVII. Elita czernihowska – województwo czernihowskie, Kraków 2013, stron 750
W przygotowaniu także kolejne tomy.
Wszystkie wydane tomy można zamawiać pisząc na adres podany na początku tomu
lub w Internecie na stronie http://sklep.minakowski.pl

Podobne dokumenty

Fragmenty książki (strony 1-12 i 814-846)

Fragmenty książki (strony 1-12 i 814-846) czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo

Fragmenty książki (strony 1-13 i 921-958)

Fragmenty książki (strony 1-13 i 921-958) zaczynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego sta...

Bardziej szczegółowo

Fragmenty książki (strony 1-15 i 854-889)

Fragmenty książki (strony 1-15 i 854-889) czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo