Appendix 1 to Value Contract

Komentarze

Transkrypt

Appendix 1 to Value Contract
SAP Software Use Rights
Warunki korzystania z oprogramowania SAP
PREAMBLE .........................................................................................................................................................9
WSTĘP ................................................................................................................................................................9
1.
LICENSING PRINCIPLES / RULES OF USE ........................................................................................9
1.
ZASADY LICENCJONOWANIA/REGUŁY UŻYWANIA .........................................................................9
2.
METRICS ............................................................................................................................................ 14
2.
METRYKI ............................................................................................................................................. 14
3.
PACKAGE SPECIFIC TERMS / USE RULES .................................................................................... 16
3.
WARUNKI/REGUŁY UŻYCIA DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH PAKIETÓW ..................................... 16
Exhibit 1 - Legacy SBOP and SBOP Software................................................................................................. 20
Załącznik 1 — Poprzednie oprogramowanie SBOP i Oprogramowanie SBOP ............................................... 20
Exhibit 2 - Named User Metrics and Package Metrics ..................................................................................... 28
Załącznik 2 — Metryki Nazwanych Użytkowników i Metryki Pakietów ............................................................ 28
SAP Applications .............................................................................................................................................. 28
Aplikacje firmy SAP .......................................................................................................................................... 28
Special Users ................................................................................................................................................... 30
Użytkownicy ze szczególnymi uprawnieniami .................................................................................................. 30
SAP Platform User ........................................................................................................................................... 35
Użytkownik SAP Platform User ........................................................................................................................ 35
SAP NetWeaver User ....................................................................................................................................... 36
Użytkownik SAP NetWeaver User ................................................................................................................... 36
SAP Business Suite and Individual Solution Users .......................................................................................... 36
Użytkownicy SAP Business Suite oraz użytkownicy Individual Solution User ................................................. 36
Remaining metrics - A ...................................................................................................................................... 42
Pozostałe metryki — A ..................................................................................................................................... 42
Remaining metrics - B ...................................................................................................................................... 43
Pozostałe metryki — B ..................................................................................................................................... 43
Remaining metrics - C ...................................................................................................................................... 48
Pozostałe metryki — C ..................................................................................................................................... 48
Remaining metrics - D ...................................................................................................................................... 52
Pozostałe metryki — D ..................................................................................................................................... 52
Remaining metrics - E ...................................................................................................................................... 53
Pozostałe metryki — E ..................................................................................................................................... 53
Remaining metrics - F ...................................................................................................................................... 54
Pozostałe metryki — F ..................................................................................................................................... 54
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 1 of 216
Remaining metrics - G ...................................................................................................................................... 55
Pozostałe metryki — G ..................................................................................................................................... 55
Remaining metrics - I........................................................................................................................................ 55
Pozostałe metryki — I ....................................................................................................................................... 55
Remaining metrics - J ....................................................................................................................................... 56
Pozostałe metryki — J ...................................................................................................................................... 56
Remaining metrics - L....................................................................................................................................... 56
Pozostałe metryki — L...................................................................................................................................... 56
Remaining metrics - M...................................................................................................................................... 58
Pozostałe metryki — M..................................................................................................................................... 58
Remaining metrics - N ...................................................................................................................................... 58
Pozostałe metryki — N ..................................................................................................................................... 58
Remaining metrics - O ...................................................................................................................................... 59
Pozostałe metryki — O ..................................................................................................................................... 59
Remaining metrics - P ...................................................................................................................................... 61
Pozostałe metryki — P ..................................................................................................................................... 61
Remaining metrics - R ...................................................................................................................................... 64
Pozostałe metryki — R ..................................................................................................................................... 64
Remaining metrics - S ...................................................................................................................................... 66
Pozostałe metryki — S ..................................................................................................................................... 66
Remaining metrics - T ...................................................................................................................................... 69
Pozostałe metryki — T ..................................................................................................................................... 69
Remaining metrics - U ...................................................................................................................................... 71
Pozostałe metryki — U ..................................................................................................................................... 71
Remaining metrics - V ...................................................................................................................................... 73
Pozostałe metryki — V ..................................................................................................................................... 73
Remaining metrics - W ..................................................................................................................................... 74
Pozostałe metryki — W .................................................................................................................................... 74
Exhibit 3 - Package Restrictions ....................................................................................................................... 75
Załącznik 3 — Ograniczenia dotyczące pakietów ............................................................................................ 75
1.
SAP Business Suite and Enterprise Foundation ................................................................................. 75
1.
SAP Business Suite i Enterprise Foundation ...................................................................................... 75
1.1
Embedded Analytics. ........................................................................................................................... 75
1.1
Pakiet Embedded Analytics. ................................................................................................................ 75
1.2
Enterprise Foundation. ........................................................................................................................ 75
1.2
Pakiet Enterprise Foundation .............................................................................................................. 75
1.3
SAP Human Capital Management. ..................................................................................................... 75
1.3
Oprogramowanie SAP Human Capital Management .......................................................................... 75
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 2 of 216
1.4
Enhancement Packages for Certain SAP Software. ........................................................................... 75
1.4
Pakiety rozszerzeń dla określonego Oprogramowania SAP............................................................... 75
2.
Enterprise Extensions.......................................................................................................................... 76
2.
Pakiety Enterprise Extension .............................................................................................................. 76
2.1
SAP Payroll Processing....................................................................................................................... 76
2.1
SAP Payroll Processing....................................................................................................................... 76
2.2
BSI U.S. Payroll Tax Processing. ........................................................................................................ 76
2.2
BSI U.S. Payroll Tax Processing. ........................................................................................................ 76
2.3
SAP Treasury and Risk Management and SAP Treasury and Risk Management, Public Sector. ..... 76
2.3
SAP Treasury and Risk Management oraz SAP Treasury and Risk Management, Public Sector ..... 76
2.4
SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management,
health and safety; SAP EHS Management, environmental compliance; SAP EHS Management,
product safety; SAP EHS Management, product and REACH compliance. ....................................... 76
2.4
SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management,
Health and Safety; SAP EHS Management, Environmental Compliance; SAP EHS Management,
Product Safety; SAP EHS Management, Product and REACH Compliance. ..................................... 76
2.5
SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management,
health and safety. ................................................................................................................................ 76
2.5
SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management, BHP ............... 76
2.6
SAP EHS Regulatory Content. ............................................................................................................ 76
2.6
SAP EHS Regulatory Content. ............................................................................................................ 76
2.7
SAP Management of Change. ............................................................................................................. 77
2.7
SAP Management of Change .............................................................................................................. 77
2.8
Line Of Business. ................................................................................................................................ 78
2.8
Dziedzina działalności gospodarczej ................................................................................................... 78
3.
Industry Portfolio .................................................................................................................................. 78
3.
Portfel branżowy .................................................................................................................................. 78
3.1
SAP Upstream Contracts Management for Oil & Gas. ....................................................................... 78
3.1
SAP Upstream Contracts Management for Oil & Gas ........................................................................ 78
3.2
SAP Secondary Distribution for Oil & Gas. ......................................................................................... 79
3.2
SAP Secondary Distribution for Oil & Gas .......................................................................................... 79
3.3
SAP Military Data Exchange. .............................................................................................................. 79
3.3
SAP Military Data Exchange ............................................................................................................... 79
3.4
SAP Customer Financial Information Management for Insurance. ..................................................... 79
3.4
SAP Customer Financial Information Management for Insurance ...................................................... 79
3.5
SAP Social Services Management for Public Sector and SAP Constituent Services
for Public Sector. ................................................................................................................................. 79
3.5
SAP Social Services Management for Public Sector i SAP Constituent Services
for Public Sector .................................................................................................................................. 79
3.6
SAP Tax and Revenue Management for Public Sector. ..................................................................... 79
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 3 of 216
3.6
SAP Tax and Revenue Management for Public Sector ...................................................................... 79
3.7
SAP Electronic Toll Collection for Public Sector, SAP ERP Billing. .................................................... 79
3.7
SAP Electronic Toll Collection for Public Sector, SAP ERP Billing ..................................................... 79
3.8
SAP Distribution Monitoring for Postal. ............................................................................................... 79
3.8
SAP Distribution Monitoring for Postal ................................................................................................ 79
3.9
SAP Convergent Charging for post-paid Telecommunications; SAP Convergent Charging
for pre-paid Telecommunications; SAP Charging and Billing for High Tech; SAP Convergent
Charging, version for Toll Collection; SAP Billing for TC; SAP Charging and Billing for Banking;
SAP Convergent Charging for TC. ...................................................................................................... 79
3.9
SAP Convergent Charging, wersja dla usług telefonii płatnych z dołu; SAP Convergent
Charging, wersja dla usług telefonii płatnych z góry; SAP Charging and Billing for High Tech;
SAP Convergent Charging, wersja dla służb celnych; SAP Billing for TC; SAP Charging and
Billing for Banking; SAP Convergent Charging, wersja dla usług telefonii .......................................... 79
3.10
SAP E-Care Social Connect. ............................................................................................................... 80
3.10
SAP E-Care Social Connect ................................................................................................................ 80
3.11
SAP Dealer Business Management for Automotive and SAP Dealer Business Management
(advanced functionality) for Automotive. ............................................................................................. 80
3.11
SAP Dealer Business Management for Automotive i SAP Dealer Business Management
(funkcje zaawansowane) for Automotive............................................................................................. 80
3.12
SAP Multichannel Foundation for Utilities. .......................................................................................... 80
3.12
Oprogramowanie SAP Multichannel Foundation for Utilities. ............................................................. 80
3.13
SAP Event Ticketing. ........................................................................................................................... 80
3.13
Oprogramowanie SAP Event Ticketing. .............................................................................................. 80
4.
Third Party Reselling ........................................................................................................................... 81
4.
Odsprzedaż przez inne firmy ............................................................................................................... 81
4.1.
SAP Mobile Order Management by PROLOGA. ................................................................................. 81
4.1.
Oprogramowanie SAP Mobile Order Management firmy PROLOGA. .................................................. 81
5.
SAP NetWeaver .................................................................................................................................. 81
5.
Rozwiązanie SAP NetWeaver ............................................................................................................. 81
5.1
SAP NetWeaver Process Integration (PI). .......................................................................................... 81
5.1
SAP NetWeaver Process Integration (PI) ........................................................................................... 81
5.2
SAP NetWeaver Process Integration (PI) Adapters. ........................................................................... 81
5.2
Adaptery rozwiązania SAP NetWeaver Process Integration (PI) ........................................................ 81
5.3
SAP NetWeaver OpenHub. ................................................................................................................. 81
5.3
Rozwiązanie SAP NetWeaver OpenHub ............................................................................................ 81
5.4
Planning Application Kit. ...................................................................................................................... 81
5.4
Zestaw aplikacji planowania ................................................................................................................ 81
5.5
SAP NetWeaver BeXBroadcaster. ...................................................................................................... 81
5.5
Rozwiązanie SAP NetWeaver BeXBroadcaster ................................................................................. 81
5.6
SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator. ........................................................................... 82
5.6
Rozwiązanie SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator. ..................................................... 82
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 4 of 216
5.7
SAP NetWeaver Enterprise Search. ................................................................................................... 82
5.7
Oprogramowanie SAP NetWeaver Enterprise Search ........................................................................ 82
5.8
SAP NetWeaver Master Data Management, product and other data. ................................................ 82
5.8
Oprogramowanie SAP NetWeaver Master Data Management, produkt i inne dane .......................... 82
5.9
SAP NetWeaver Master Data Management........................................................................................ 82
5.9
Oprogramowanie SAP NetWeaver Master Data Management ........................................................... 82
5.10
SAP Enterprise Master Data Management. ........................................................................................ 82
5.10
Oprogramowanie SAP Enterprise Master Data Management ............................................................ 82
5.11
SAP NetWeaver Identity Management for employees and SAP NetWeaver Identity Management
for non-employees. .............................................................................................................................. 83
5.11
SAP NetWeaver Identity Management dla pracowników i SAP NetWeaver Identity Management
dla osób niebędących pracownikami................................................................................................... 83
5.12
SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications. .................................................................. 83
5.12
Rozwiązanie SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications ............................................. 83
5.13
SAP NetWeaver Portal, enterprise workspaces. ................................................................................. 83
5.13
Rozwiązanie SAP NetWeaver Portal, enterprise workspaces ............................................................ 83
5.14
Duet Enterprise. ................................................................................................................................... 83
5.14
Rozwiązanie Duet Enterprise .............................................................................................................. 83
5.15
SAP NetWeaver Process Orchestration.............................................................................................. 84
5.15
Oprogramowanie SAP NetWeaver Process Orchestration ................................................................. 84
5.16
SAP NetWeaver Single Sign-On Internal User and SAP NetWeaver Single Sign-On
External User. ...................................................................................................................................... 84
5.16
Jednokrotne logowanie użytkownika wewnętrznego do platformy SAP NetWeaver oraz
jednokrotne logowanie użytkownika zewnętrznego do platformy SAP NetWeaver ............................ 84
5.17
SAP NetWeaver Landscape Virtualization Management, enterprise edition. ..................................... 84
5.17
Rozwiązanie SAP NetWeaver Landscape Virtualization Management, wersja dla
przedsiębiorstw .................................................................................................................................... 84
5.18
SAP Visual Business. .......................................................................................................................... 84
5.18
Oprogramowanie SAP Visual Business .............................................................................................. 84
5.19
SAP NetWeaver Foundation. .............................................................................................................. 84
5.19
Rozwiązanie SAP NetWeaver Foundation .......................................................................................... 84
6.
SAP BusinessObjects.......................................................................................................................... 85
6.
Oprogramowanie SAP BusinessObjects ............................................................................................. 85
6.1
SAP BusinessObjects (BA&T License Model). ................................................................................... 85
6.1
Oprogramowanie SAP BusinessObjects (model licencjonowania BA&T) .......................................... 85
6.2
SAP BusinessObjects (Classic Solutions Model). ............................................................................... 95
6.2
Oprogramowanie SAP BusinessObjects (model Classic Solutions) ................................................... 95
7.
SAP Crystal ....................................................................................................................................... 100
7.
Rozwiązania SAP Crystal .................................................................................................................. 100
7.1
Use Rights for All SAP Crystal Products ........................................................................................... 100
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 5 of 216
7.1
Prawa użytkowania dotyczące wszystkich produktów z serii SAP Crystal ....................................... 100
7.2
SAP Crystal Reports runtime product. .............................................................................................. 102
7.2
Produkt Runtime SAP Crystal Reports .............................................................................................. 102
7.3
SAP Crystal Dashboard Design, departmental edition. .................................................................... 103
7.3
Oprogramowanie SAP Crystal Dashboard Design, wersja departmental edition ............................. 103
7.4
SAP Crystal Dashboard Design, personal edition. ............................................................................ 104
7.4
Oprogramowanie SAP Crystal Dashboard Design, wersja personal edition .................................... 104
7.5
SAP Crystal Presentation Design. ..................................................................................................... 104
7.5
Oprogramowanie SAP Crystal Presentation Design ......................................................................... 104
7.6
SAP Crystal Server. ........................................................................................................................... 105
7.6
Oprogramowanie SAP Crystal Server ............................................................................................... 105
7.7
Xcelsius Engage Server. ................................................................................................................... 106
7.7
Oprogramowanie Xcelsius Engage Server ....................................................................................... 106
7.8
SAP Crystal Reports Server OEM Embedded. ................................................................................. 106
7.8
Oprogramowanie SAP Crystal Reports Server OEM Embedded. .................................................... 106
8.
Supplementary Products ................................................................................................................... 106
8.
Produkty uzupełniające ..................................................................................................................... 106
8.1
Directories. ........................................................................................................................................ 106
8.1
Katalogi. ............................................................................................................................................. 106
8.2
Databases. ........................................................................................................................................ 108
8.2
Bazy danych. ..................................................................................................................................... 108
8.3
Generic Products. .............................................................................................................................. 108
8.3
Produkty generyczne ......................................................................................................................... 108
8.4
Third Party Products. ......................................................................................................................... 108
8.4
Produkty innych firm .......................................................................................................................... 108
9.
SYBASE Portfolio Products ............................................................................................................... 115
9.
Oferta produktów SYBASE ............................................................................................................... 115
9.1
Sybase Product Specific Terms / Use Rules..................................................................................... 115
9.1
Warunki/zasady użytkowania poszczególnych produktów firmy Sybase .......................................... 115
9.2
Package Restrictions for Sybase Products. ...................................................................................... 115
9.2
Ograniczenia dotyczące pakietów produktów Sybase. ..................................................................... 115
10.
SAP HANA ........................................................................................................................................ 122
10.
Oprogramowanie SAP HANA ............................................................................................................ 122
10.1
Definitions. ......................................................................................................................................... 122
10.1
Definicje. ............................................................................................................................................ 122
10.2
Where SAP HANA Is Not Contractually Restricted to Standalone Use. ........................................... 122
10.2
Sytuacje, gdy użytkowanie oprogramowania SAP HANA nie jest zgodnie z umową
ograniczone do Użycia samodzielnego. ............................................................................................ 122
10.3.
Where SAP HANA Software Is Contractually Restricted to Standalone Use. .................................. 123
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 6 of 216
10.3.
Sytuacje, gdy użytkowanie oprogramowania SAP HANA jest zgodnie z umową ograniczone
do Użycia samodzielnego. ................................................................................................................ 123
10.4
SAP HANA DB Edition for SAP NetWeaver BW (“HANA DB for BW”). ............................................ 124
10.4
SAP HANA, wersja bazy danych dla składnika SAP NetWeaver BW („HANA, wersja BD
dla składnika BW”)............................................................................................................................. 124
10.5
SAP HANA, Runtime DB Edition for SAP NetWeaver BW (“HANA DB for BW”). ............................ 124
10.5
SAP HANA, wersja bazy danych środowiska wykonawczego dla składnika
SAP NetWeaver BW („HANA, wersja BD dla składnika BW”). ......................................................... 124
10.6
SAP HANA LIMITED RUNTIME EDITION FOR APPLICATIONS. ................................................... 125
10.6
SAP HANA LIMITED RUNTIME EDITION FOR APPLICATIONS. ................................................... 125
10.7
SAP HANA related apps.................................................................................................................... 127
10.7
Aplikacje powiązane z oprogramowaniem SAP HANA ..................................................................... 127
10.8
SAP HANA Base Edition. .................................................................................................................. 128
10.8
Oprogramowanie SAP HANA, wersja Base Edition. ......................................................................... 128
10.9
SAP HANA Base Edition, Options. .................................................................................................... 128
10.9
Oprogramowanie SAP HANA, wersja Base Edition, opcje. .............................................................. 128
10.10
SAP HANA, Multi-Tier Storage Option. ............................................................................................. 128
10.10
SAP HANA, opcja wielopoziomowego przechowywania danych ...................................................... 128
10.11
SAP HANA, Realtime Replication Option.......................................................................................... 128
10.11
Oprogramowanie SAP HANA, opcja replikacji w czasie rzeczywistym ............................................ 128
10.12
SAP HANA Data Management Option. ............................................................................................. 128
10.12
Oprogramowanie SAP HANA, opcja zarządzania danymi ................................................................ 128
10.13
SAP HANA Data Streaming Option. .................................................................................................. 128
10.13
Oprogramowanie SAP HANA, opcja strumieniowego przesyłania danych ....................................... 128
10.14
SAP Near-line storage for BW. .......................................................................................................... 129
10.14
SAP Near-Line Storage dla składnika BW. ....................................................................................... 129
10.15
SAP HANA, Limited Runtime Edition for Applications and SAP BW. ............................................... 129
10.15
Oprogramowanie SAP HANA Limited Runtime Edition for Applications i oprogramowanie
SAP BW ............................................................................................................................................. 129
11.
Focused Business Solutions. ............................................................................................................ 131
11.
Oprogramowanie Focused Business Solutions ................................................................................ 131
12.
Repeatable Custom Solution (“RCS”) Software. ............................................................................... 131
12.
Oprogramowanie Repeatable Custom Solution („RCS”). ................................................................. 131
13.
Line of Business Portfolio .................................................................................................................. 132
13.
Dziedzina działalności gospodarczej ................................................................................................. 132
13.1
SAP Visual Enterprise. ...................................................................................................................... 132
13.1
Oprogramowanie SAP Visual Enterprise. ......................................................................................... 132
14.
SAP Bundles ..................................................................................................................................... 132
14.
Pakiety SAP ....................................................................................................................................... 132
14.1
SAP ERP Foundation Extension. ...................................................................................................... 132
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 7 of 216
14.1
Pakiet SAP ERP Foundation Extension ............................................................................................ 132
Exhibit 4 - Pass Through Terms for Third Party Databases ........................................................................... 133
Załącznik 4 — Przekazane warunki obowiązujące w odniesieniu do baz danych innego producenta .......... 133
Exhibit 5 - Pass Through Terms for Directories ............................................................................................. 167
Załącznik 5 — Przekazane warunki obowiązujące w odniesieniu do katalogów ........................................... 167
Exhibit 6 – SAP Business One Software ........................................................................................................ 204
Załącznik 6 — oprogramowanie SAP Business One ..................................................................................... 204
Exhibit 7 – Metrics for SAP Non-Standard Software Components ................................................................ 215
Załącznik 7 — Metryki dla składników Oprogramowania niestandardowego SAP ........................................ 215
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 8 of 216
PREAMBLE
WSTĘP
The terms set forth in this SAP Software Use Rights document
(“Use Terms”) apply to any Named Users and Packages (both
as defined in Section 1.1.1 hereof) licensed pursuant to the
Agreement (including orders placed directly with SAP or
through an authorized reseller, distributor, original equipment
manufacturer (“OEM”) or other authorized partner of SAP)
referencing these Use Terms (including without limitation
references to “Product Use Rights” or similar naming
conventions). Except as otherwise set forth herein, each
capitalized term referenced in these Use Terms shall have the
meaning given it in the GTC. Unless otherwise indicated,
terms/restrictions applicable to a component also apply when
that component is included/embedded with another Package.
Warunki przedstawione w niniejszym dokumencie Warunki korzystania
z oprogramowania SAP („Warunki korzystania”) obowiązują w
odniesieniu do wszystkich Nazwanych Użytkowników i Pakietów
(zgodnie z definicją w sekcji 1.1.1 niniejszego dokumentu)
licencjonowanych na mocy Umowy (w tym zamówień złożonych
bezpośrednio w firmie SAP lub za pośrednictwem autoryzowanych
odsprzedawców, dystrybutorów, producentów oryginalnego sprzętu lub
innych autoryzowanych partnerów firmy SAP), w której znajduje się
odwołanie do niniejszych Warunków korzystania (w tym bez
ograniczeń odwołania do „Praw do użytkowania produktu” lub
podobnych konwencji nazewnictwa). O ile w niniejszym dokumencie
nie określono inaczej, wszystkie terminy pisane wielkimi literami w
niniejszych Warunkach korzystania mają znaczenie sprecyzowane w
Ogólnych Warunkach Umów („OWU”). O ile nie określono inaczej,
warunki/ograniczenia mające zastosowanie w odniesieniu do składnika
obowiązują również w przypadku, gdy jest on zawarty w innym
Pakiecie/wbudowany w inny Pakiet.
1.
LICENSING PRINCIPLES / RULES OF USE
1.
ZASADY LICENCJONOWANIA/REGUŁY UŻYWANIA
1.1
Definitions
1.1
Definicje
1.1.1
As used in these Use Terms: 1) each Software
and/or Third Party Software (as defined in the GTC)
product licensed pursuant to the Agreement
referencing these Use Terms may be referred to as
a “Software Package” (when referencing only
Software) or “Third Party Software Package” (when
referencing only Third Party Software) or “Package”
(when referencing both Software and Third Party
Software); 2) “Named User” shall mean any
individual authorized by Licensee to Use (in
accordance with the terms of the Agreement) a
Package, including without limitation employees of
its Affiliates or its Business Partners; 3) “Named
User License” shall mean the Metric and Licensed
Level applicable to each Named User; 4) “Package
License” shall mean the Metric and Licensed Level
applicable to each Package; 5) “Metric” shall mean
a) when referenced in the context of a Named User,
the individual Named User category and type (and
corresponding Named User definition setting for
such Named User’s Use rights) as further described
in Section 2.1 hereof -and- b) when referenced in
the context of a Package, the individual business
metric corresponding with each Package as further
described in Section 2.2 hereof; 6) “Licensed Level”
shall mean a) when referenced in the context of a
Named User, the quantity of Metric for which each
individual Named User category and type is licensed
-and- b) when referenced in the context of a
Package, the quantity of Metric for which each
individual Package is licensed; 7) “Use” means to
activate the processing capabilities of the Software,
load, execute, access, employ the Software, or
display information resulting from such capabilities;
and 8) “Order Form” shall mean the order document
for the Named Users and Packages licensed under
the Agreement, including order documents placed
directly with SAP or through an authorized reseller,
distributor, OEM or other authorized partner of SAP.
Use may occur by way of an interface delivered with
or as a part of the Software, a Licensee or thirdparty interface, or another intermediary system.
1.1.1
Terminy używane w niniejszych Warunkach korzystania mają
następujące znaczenia: 1) każdy produkt Oprogramowania i/lub
Oprogramowania innego producenta (zgodnie z definicją, o
której mowa w Warunkach ogólnych) licencjonowany na mocy
Umowy, w której znajduje się odwołanie do niniejszych
Warunków korzystania, może być określany jako „Pakiet
oprogramowania” (gdy dotyczy to wyłącznie Oprogramowania)
lub „Pakiet oprogramowania innego producenta” (gdy dotyczy to
wyłącznie Oprogramowania innego producenta) albo „Pakiet”
(gdy dotyczy to zarówno Oprogramowania, jak i
Oprogramowania innego producenta); 2) „Nazwany Użytkownik”
oznacza dowolny podmiot upoważniony przez Licencjobiorcę do
używania (zgodnie z postanowieniami Umowy) Pakietu, w tym
między innymi pracowników spółek powiązanych lub partnerów
biznesowych Licencjobiorcy; 3) „Licencja Nazwanego
Użytkownika” oznacza Metrykę i Poziom licencji obowiązujące w
odniesieniu do poszczególnych Nazwanych Użytkowników; 4)
„Licencja pakietowa” oznacza Metrykę i Poziom licencji
obowiązujące w odniesieniu do poszczególnych Pakietów; 5)
„Metryka” oznacza a) w odniesieniu do Nazwanego
Użytkownika — kategorię i typ indywidualnego Nazwanego
Użytkownika (oraz odpowiednie ustawienie definicji Nazwanego
Użytkownika odnoszące się do Praw używania takiego
Nazwanego Użytkownika) zgodnie z opisem w sekcji 2.1
niniejszych Warunków korzystania oraz b) w kontekście Pakietu
— metrykę indywidualnej firmy odpowiadającą każdemu
Pakietowi zgodnie z opisem w sekcji 2.2 niniejszego dokumentu;
6) „Poziom licencji” oznacza a) w kontekście Nazwanego
Użytkownika — liczbę Metryk, na które poszczególne kategorie i
typy Nazwanych Użytkowników posiadają licencje oraz b) w
kontekście Pakietu — liczbę Metryk, na które poszczególne
Pakiety są licencjonowane; 7) „Użytkowanie” oznacza aktywację
możliwości
przetwarzania
Oprogramowania,
wczytanie,
wykonanie, uzyskanie dostępu, zastosowanie Oprogramowania
lub wyświetlenie informacji w wyniku takich możliwości; a także
8) „Formularz zamówienia” oznacza dokument zamówienia
dotyczący
Nazwanych
Użytkowników
i
Pakietów
licencjonowanych na mocy Umowy, w tym dokumenty
zamówień złożone bezpośrednio w SAP lub za pośrednictwem
uprawnionych odsprzedawców, dystrybutorów, producentów
oryginalnego sprzętu lub innych autoryzowanych partnerów
SAP. Użytkowanie może odbywać się za pośrednictwem
interfejsu dostarczonego razem z Oprogramowaniem lub jako
jego część, interfejsu Licencjobiorcy lub strony trzeciej bądź
innego systemu pośredniczącego.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 9 of 216
1.2
Standard License Principles / Rules of Use
1.2
Ogólne zasady licencjonowania/zasady korzystania
1.2.1
Named User License & Package License Required.
Except as otherwise specifically provided in
Sections 1.3.2 and 3 hereof with respect to
applicability of Named User Licenses, 1) the Use of
any Package requires both a Named User License
and a Package License; 2) Licensee needs to hold
a Named User License for any individual accessing
any Package, and such Named User License shall
define the extent to which such individual may Use
the Package, such Use of the Package in all cases
being further subject to the Package License and
otherwise in accordance with the terms of the
Agreement.
1.2.1
Wymagana Licencja Nazwanego Użytkownika i Licencja
pakietowa. Z zastrzeżeniem sytuacji, w których obowiązują
inne postanowienia sekcji 1.3.2 i 3 niniejszych Warunków
korzystania dotyczące stosowania Licencji Nazwanego
Użytkownika, 1) użycie dowolnego Pakietu wymaga
posiadania zarówno Licencji Nazwanego Użytkownika, jak i
Licencji pakietowej; 2) Licencjobiorca jest zobowiązany
dysponować Licencją Nazwanego Użytkownika dla każdej
osoby uzyskującej dostęp do dowolnego Pakietu, przy czym
w takiej licencji jest określony zakres użycia Pakietu przez
daną osobę, a użycie takiego Pakietu we wszystkich
przypadkach podlega dalszym postanowieniom Licencji
pakietowej i innym, zgodnie z warunkami Umowy.
1.2.2
Additional Named User Rules for SBOP and Legacy
SBOP Software Not Licensed For Standalone Use.
“SBOP” and “Legacy SBOP” shall mean any
Software identified as SBOP or Legacy SBOP,
respectively, in Exhibit 1 to these Use Terms.
Unless otherwise specifically set forth herein, all
references to “SBOP” shall be deemed to include
any licensed Software identified under any Order
Form as “Legacy SBOP”; however, references to
“Legacy SBOP” shall only mean any licensed
Software specifically identified as “Legacy SBOP”
on Exhibit 1. Any licensed SBOP may only be Used
by individuals licensed as a Developer User, Expert
User, Business Analytics Professional User or BI
Limited User, and such Use shall be in accordance
with each individual’s respective Named User type
(and subject to the applicable Licensed Level(s) for
such Software). Any licensed Legacy SBOP may
only be Used by individuals licensed as an Expert
User, Business Analytics Professional User, BI
Limited User, or Business Information User, and
such Use shall be in accordance with each
individual’s respective Named User type (and
subject to the applicable Licensed Level(s) for such
Software).
1.2.2
Dodatkowe reguły obowiązujące Nazwanych Użytkowników
w odniesieniu do Oprogramowania SBOP i Poprzedniego
oprogramowania SBOP nielicencjonowanego do Użycia
samodzielnego. „Oprogramowanie SBOP” i „Poprzednie
oprogramowanie SBOP” oznacza każde Oprogramowanie
określone odpowiednio jako Oprogramowanie SBOP lub
Poprzednie oprogramowanie SBOP w Załączniku 1 do
niniejszych Warunków korzystania. Jeżeli w niniejszym
dokumencie nie określono inaczej, przyjmuje się, że
wszystkie odniesienia do „Oprogramowania SBOP” obejmują
każde licencjonowane Oprogramowanie określone w
jakimkolwiek formularzu zamówienia jako „Poprzednie
oprogramowanie
SBOP”;
jednak
odniesienia
do
„Poprzedniego oprogramowania SBOP” oznaczają jedynie
każde licencjonowane Oprogramowanie wyraźnie określone
jako „Poprzednie oprogramowanie SBOP” w Załączniku 1.
Każde licencjonowane Oprogramowanie SBOP może być
użytkowane wyłącznie przez osoby z licencją użytkownika
Developer User, Expert User, Business Analytics
Professional User lub BI Limited User, a takie użytkowanie
będzie zgodne z odpowiednim typem Nazwanego
Użytkownika każdej osoby (i będzie podlegać stosownym
warunkom
dotyczącym
Poziomów
licencji
takiego
Oprogramowania). Każde licencjonowane Poprzednie
oprogramowanie SBOP może być użytkowane wyłącznie
przez osoby z licencją użytkownika Expert User, Business
Analytics Professional User, BI Limited User lub Business
Information User, a takie użytkowanie będzie zgodne z
odpowiednim typem Nazwanego Użytkownika każdej osoby
(i będzie podlegać stosownym warunkom dotyczącym
Poziomów licencji takiego Oprogramowania).
1.2.3
Runtime Software. Licensed Package(s) may utilize
limited functionality of other Packages for which
Licensee does not hold a license (“Runtime
Software”). Until Licensee has expressly licensed
the Runtime Software, Licensee’s Use of such
Runtime Software is limited to access by and
through the licensed Package(s), and any permitted
Modifications thereto for the sole purpose of
enabling performance of the licensed Package(s)
and integrating data from licensed SAP Software as
specified in the Documentation. In the event
Licensee Uses a Package to build and/or operate a
custom developed or third party application,
additional licenses may be required.
1.2.3
Oprogramowanie
środowiska
wykonawczego.
Licencjonowane Pakiety mogą wykorzystywać ograniczoną
funkcjonalność innych Pakietów, na które Licencjobiorca nie
posiada
licencji
(„Oprogramowanie
środowiska
wykonawczego”). Do momentu uzyskania licencji na
Oprogramowanie
środowiska
wykonawczego
prawo
Licencjobiorcy do używania takiego Oprogramowania
środowiska wykonawczego jest ograniczone do uzyskiwania
do niego dostępu przez licencjonowane Pakiety oraz za ich
pośrednictwem i wprowadzania w nim dozwolonych
Modyfikacji wyłącznie w celu umożliwienia działania
licencjonowanych
Pakietów
i zintegrowania
danych
z licencjonowanego Oprogramowania firmy SAP zgodnie
z opisem w Dokumentacji. W razie używania przez
Licencjobiorcę Pakietu w celu utworzenia i/lub używania
opracowanej aplikacji niestandardowej lub aplikacji innego
producenta mogą być wymagane dodatkowe licencje.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 10 of 216
1.2.4
Country / Language Versions and Availability
Restrictions.
There
are
no
applicable
country/language specific versions licensed by
Licensee from SAP unless otherwise specifically
stated in an Order Form. Packages may be subject
to availability restrictions. Information about such
restrictions including country availability, supported
languages, supported operating systems and
databases may be provided through the Product
Availability
Matrix
(PAM)
published
at
www.service.sap.com/pam or otherwise included in
the Documentation.
1.2.4
Ograniczenia dotyczące krajów, wersji językowych i
dostępności. Jeżeli w Formularzu zamówienia nie określono
inaczej, SAP nie udziela Licencjobiorcy licencji na stosowne
wersje właściwe dla określonego kraju/języka. Pakiety mogą
podlegać
ograniczeniom
dotyczącym
dostępności.
Informacje o takich ograniczeniach, w tym o dostępności w
poszczególnych
krajach,
obsługiwanych
językach,
obsługiwanych systemach operacyjnych i bazach danych
mogą znajdować się w Macierzy dostępności produktów
(Product Availability Matrix, PAM) opublikowanej na stronie
www.service.sap.com/pam lub w inny sposób włączonej do
Dokumentacji.
1.2.5
Internet Connectivity. Some Packages require
connection to the internet in order to properly
function. Licensee is responsible for obtaining
internet connectivity and SAP will not be
responsible for loss of functionality due to failure of
internet connectivity.
1.2.5
Łączność internetowa. Niektóre Pakiety wymagają
połączenia z Internetem w celu poprawnego funkcjonowania.
Licencjobiorca jest odpowiedzialny za uzyskanie połączenia
z Internetem, a firma SAP nie ponosi odpowiedzialności za
utratę funkcjonalności spowodowaną brakiem połączenia
internetowego.
1.3.
Exceptional License Principles / Rules of Use for
Special License Scenarios
1.3.
Wyjątkowe Zasady licencjonowania/Reguły używania
obowiązujące
w
szczególnych
scenariuszach
licencjonowania
1.3.1
This Section 1.3 sets forth the exceptional license
principles / rules of Use for the following special
license scenarios (“Special License Scenarios”),
and, to the extent the exceptional license principles /
rules of Use for any Special License Scenario
identified in this Section 1.3 contradict the standard
license principles / rules of Use set forth in the
Agreement and Section 1.2 hereof, then the terms
of this Section 1.3 shall control over those
contradicting terms in Section 1.2 hereof.
1.3.1
Niniejsza sekcja określa zasady licencjonowania/zasady
korzystania obowiązujące w następujących szczególnych
scenariuszach licencjonowania („Szczególne scenariusze
licencjonowania”). W zakresie, w jakim wyjątkowe zasady
licencjonowania/zasady korzystania dotyczące dowolnego
Szczególnego scenariusza licencjonowania określone w
niniejszej sekcji są sprzeczne ze standardowymi zasadami
licencjonowania/zasadami korzystania określonymi w
Umowie oraz sekcji 1.2 niniejszych warunków Korzystania,
pierwszeństwo będą posiadały postanowienia niniejszej
sekcji 1.3.
1.3.2
Standalone Use. Software is licensed for
Standalone Use if identified as such in the
applicable Order Form. “Standalone Use” means the
Software (and any corresponding Third Party
Software) identified as “Standalone Use” that may
only be Used with other Software and/or Third Party
Software with the same “Standalone Use”
designation in the applicable Order Form from SAP
or an authorized reseller, distributor, or other
authorized partner of SAP and/or or non-SAP
branded software licensed from third parties.
1.3.2
Użycie
samodzielne.
Oprogramowanie
jest
licencjonowane do Użycia samodzielnego, jeśli zostało
określone jako takie w stosownym Formularzu
zamówienia.
„Użycie
samodzielne”
oznacza,
że
Oprogramowanie (oraz wszelkie odpowiadające mu
Oprogramowanie innego producenta) określone jako do
„Użycia samodzielnego” może być użytkowane jedynie z
innym Oprogramowaniem lub Oprogramowaniem innego
producenta z tym samym oznaczeniem w odpowiednim
Formularzu zamówienia firmy SAP albo uprawnionego
odsprzedawcy, dystrybutora lub innego autoryzowanego
partnera firmy SAP i/lub z licencjonowanym przez inne
firmy oprogramowaniem pod marką inną niż SAP.
For avoidance of doubt, all Software licensed under
a Restricted License (as defined in Section 1.3.3) or
by an SAP acquired entity prior to its legal
integration with a successive SAP entity is deemed
licensed for Standalone Use only.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
W celu uniknięcia wątpliwości: wszelkie Oprogramowanie
licencjonowane w ramach Ograniczonej licencji (jak zostało
to określone w sekcji 1.3.3) lub przez podmiot nabyty przez
firmę SAP przed jego połączeniem z SAP jest uznawane za
licencjonowane wyłącznie do Użycia samodzielnego.
Page 11 of 216
1.3.2.1
Standalone Use of SBOP and Legacy SBOP
Software. Use of SBOP and Legacy SBOP licensed
for Standalone Use does require a Named User
License in addition to the Package License for the
actual SBOP or Legacy SBOP, respectively. SBOP
Software licensed from any resellers, distributors,
OEMs or other third parties may be Used solely for
Standalone Use, unless otherwise agreed by SAP in
writing in the applicable Order Form. The only
Named User types authorized to Use SBOP
licensed for Standalone Use are SAP Application
Standalone Business Analytics Professional User,
or SAP Application Standalone BI Business Analyst
Limited User, and such Use shall be in accordance
with each individual’s respective Named User type
(and subject to the applicable Licensed Level(s) for
such Software). The only Named User types
authorized to use Legacy SBOP licensed for
Standalone Use are SAP Application Standalone
Business Analytics Professional User, SAP
Application Standalone BI Limited User, or SAP
Application Business Information Viewer User, and
such Use shall be in accordance with each
individual’s respective Named User type (and
subject to the applicable Licensed Level(s) for such
Software).
1.3.2.1
Użycie samodzielne Oprogramowania SBOP i Poprzedniego
oprogramowania SBOP Korzystanie z licencjonowanego do
Użycia
samodzielnego
Oprogramowania
SBOP
i
Poprzedniego oprogramowania SBOP oprócz Licencji
pakietowej na Oprogramowanie SBOP lub Poprzednie
oprogramowanie SBOP (odpowiednio) wymaga również
Licencji Nazwanego Użytkownika. Oprogramowanie SBOP
licencjonowane
przez
dowolnych
odsprzedawców,
dystrybutorów, producentów oryginalnych sprzętów lub inne
firmy może być używane wyłącznie do Użycia
samodzielnego, chyba że w odpowiednim Formularzu
zamówienia zostało uzgodnione na piśmie z firmą SAP
inaczej. Jedynymi rodzajami Nazwanych Użytkowników
uprawnionymi do korzystania z Oprogramowania SBOP
licencjonowanego do Użycia samodzielnego są użytkownicy
SAP Application Standalone Business Analytics Professional
User i SAP Application Standalone BI Business Analyst
Limited User, a takie użytkowanie musi być zgodne z
odpowiednim typem Nazwanego Użytkownika każdej osoby
(i będzie podlegać stosownym warunkom dotyczącym
Poziomów licencji takiego Oprogramowania). Jedynymi
rodzajami Nazwanych Użytkowników uprawnionymi do
korzystania z Poprzedniego oprogramowania SBOP
licencjonowanego do Użycia samodzielnego są użytkownicy
SAP Application Standalone Business Analytics Professional
User, SAP Application Standalone BI Limited User i SAP
Application Business Information Viewer User, a takie
użytkowanie musi być zgodne z odpowiednim typem
Nazwanego Użytkownika każdej osoby (i będzie podlegać
stosownym warunkom dotyczącym Poziomów licencji
takiego Oprogramowania).
1.3.3
Restricted License. If Licensee acquired the
Software bundled or otherwise provided in
combination with or for use with a third party product
(“OEM Application”) from a third party, Licensee has
acquired a Restricted License. Licensee may use
each licensed copy of the Software only in
conjunction with the OEM Application with which it
was provided. Accessing data that is not specifically
created or necessary to enable the functionalities of
the OEM Application is in violation of this license. If
the OEM Application requires the use of a data mart
or data warehouse, the OEM Application may be
used with the data mart or data warehouse only to
access data created or necessary to enable the
functionalities of the OEM Application. Restricted
Licenses may not be combined or used with
unrestricted licenses.
1.3.3
Ograniczona licencja. Jeśli Oprogramowanie nabyto lub
uzyskano w pakiecie z produktem innej firmy lub jeśli
przeznaczono je do użytku z takim produktem („Aplikacja
OEM”), jest ono objęte Ograniczoną licencją. Licencjobiorca
może używać każdej objętej licencją kopii Oprogramowania
tylko razem z Aplikacją OEM, z którą została udostępniona.
Uzyskiwanie dostępu do danych, które nie są specjalnie
utworzone lub niezbędne dla funkcjonowania Aplikacji OEM,
stanowi naruszenie niniejszej licencji. Jeśli Aplikacja OEM
wymaga korzystania ze składnicy lub magazynu danych,
Aplikacja OEM może być użyta z taką składnicą lub
magazynem danych wyłącznie w celu uzyskania dostępu do
danych utworzonych lub niezbędnych do uruchomienia
funkcji Aplikacji OEM. Łączenie lub używanie ograniczonych
licencji z licencjami nieograniczonymi jest niedozwolone.
1.3.4
Subscription License. Unless otherwise agreed in
writing between the parties, if the Software is
licensed on a subscription basis, Licensee is
granted a non-exclusive and non-transferable
license to use the Software for a twelve-month term,
renewable annually at Licensor’s then current rate
or such other term as mutually agreed in writing by
the parties.
1.3.4
Licencja subskrypcyjna. Jeśli strony pisemnie nie uzgodniły
inaczej, w przypadku udzielania licencji na Oprogramowanie
w trybie na Subskrypcję Licencjobiorca otrzymuje
niewyłączną i nieprzenoszalną licencję na korzystanie z
Oprogramowania
przez okres
dwunastu
miesięcy,
odnawialną corocznie z zastosowaniem aktualnych w danym
momencie stawek Licencjodawcy lub na innych warunkach
wspólnie uzgodnionych pisemnie przez obie strony.
1.3.5
Development License. Unless otherwise agreed in
writing between the parties, if Licensee receives a
development license, you may use the number and
type of licenses acquired only to develop or test
such developments. A development license cannot
be used in or transferred to a production
environment.
1.3.5
Licencja programistyczna. Jeśli strony pisemnie nie
uzgodniły inaczej, uzyskanie licencji programistycznej przez
Licencjobiorcę oznacza, że może on korzystać z nabytych
licencji (niezależnie od ich liczby i rodzaju) wyłącznie na
potrzeby opracowywania lub testowania takich projektów.
Licencji programistycznej nie można używać w środowisku
produktywnym ani do niego przenosić.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 12 of 216
1.3.6
Update License. Unless otherwise agreed in writing
between the parties, if you receive the Software as
an update to a previously licensed product, your
license to use the Software is limited to the
aggregate number of licenses you have acquired for
the previous product. If you choose to use the
Software and the previous product simultaneously,
the aggregate number of licenses used to access
the Software and the previous product may not
exceed the aggregate number of licenses you
acquired for the previous product.
1.3.6
Licencja na aktualizacje. Jeśli strony pisemnie nie uzgodniły
inaczej, w przypadku gdy dostarczone Oprogramowanie jest
aktualizacją produktu, na który wcześniej uzyskano licencję,
licencja na używanie Oprogramowania jest ograniczona do
łącznej liczby licencji nabytych w związku z używaniem
starszej wersji produktu. W przypadku równoczesnego
korzystania z Oprogramowania i starszej wersji produktu
łączna liczba licencji stosowanych do uzyskiwania do nich
dostępu nie może przekraczać łącznej liczby licencji
nabytych w związku z używaniem starszej wersji produktu.
1.3.7
Promotional License. Unless otherwise agreed in
writing between the parties, if you received the
Software as a special offer or promotional license
(“Promotional License”), you may only use the
Promotional Licenses with a new Deployment.
Promotional Licenses may not be added to or used
with an existing Deployment or Project.
1.3.7
Licencja promocyjna. Jeśli strony pisemnie nie uzgodniły
inaczej, w przypadku otrzymania Oprogramowania w ramach
oferty specjalnej lub licencji promocyjnej („Licencja
promocyjna”) Licencji promocyjnych można używać
wyłącznie z nowym Wdrożeniem. Licencji promocyjnych nie
można dodawać do istniejących Wdrożeń ani Projektów ani
używać ich w związku z takimi Wdrożeniami lub Projektami.
1.3.8
Evaluation/Not for Resale License. Unless otherwise
agreed in writing between the parties, an Evaluation
or Not for Resale License may be used only for the
number and type of licenses specified and for the
period specified on the Software packaging,
ordering or shipping documentation. Upon expiration
of such specified period, the Software associated
with an Evaluation or Not For Resale license will not
function unless Licensee has obtained applicable
permanent license keys. If the ordering or shipping
documentation specifies a particular project, the
Software may be used only with that project. An
Evaluation License may only be used for evaluation
purposes and may not be used for production
purposes. Notwithstanding any other provision of
this Agreement, Software provided under an
Evaluation or Not for Resale License are provided
“AS-IS” without warranty of any kind, express or
implied. An Evaluation License or Not for Resale
License may be terminated by SAP upon written
notice at any time.
1.3.8
Licencja wersji testowej/bez prawa odsprzedaży. Jeśli strony
pisemnie nie uzgodniły inaczej, Licencja wersji testowej lub
Licencja bez prawa odsprzedaży obejmuje wyłącznie taką
liczbę licencji oraz taki ich rodzaj i okres, jak określono na
opakowaniu
Oprogramowania
lub
w
dokumentacji
zamówienia bądź wysyłki. Po zakończeniu wskazanego
okresu Oprogramowanie powiązane z licencją wersji
testowej lub z licencją bez prawa odsprzedaży nie będzie
działać, dopóki Licencjobiorca nie uzyska odpowiednich
trwałych kluczy licencji. Jeśli w dokumentacji zamówienia lub
wysyłki określono konkretny projekt, Oprogramowania
można używać wyłącznie w ramach tego projektu. Licencji
wersji testowej można używać wyłącznie do celów testowych
i nie można jej używać w środowisku produktywnym.
Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy
stanowiących inaczej Oprogramowanie udostępniane na
warunkach licencji wersji testowej lub licencji bez prawa
odsprzedaży jest dostarczane „W STANIE TAKIM, W JAKIM
SIĘ ZNAJDUJE” i nie jest objęte żadną wyraźną ani
dorozumianą gwarancją ani rękojmią. Firma SAP może w
dowolnej chwili wypowiedzieć na piśmie licencję wersji
testowej lub licencję bez prawa odsprzedaży.
1.3.9
SAP Business One Software. Additional terms and
conditions related to the licensing of SAP Business
One Software, including applicable Metrics and
Package restrictions, are stated in Exhibit 6. Use of
third party database products with SAP Business
One may be subject to additional terms and
conditions required by SAP’s suppliers. Such
additional terms and conditions are set forth in
Exhibit 4, “Pass-Through Terms for Third Party
Databases.”
1.3.9
Oprogramowanie SAP Business One. Dodatkowe warunki
związane z licencjonowaniem oprogramowania SAP
Business One, w tym odpowiednie ograniczenia dotyczące
Metryk i Pakietów, zostały przedstawione w Załączniku 6.
Korzystanie z produktów baz danych innych producentów z
oprogramowaniem SAP Business One może podlegać
dodatkowym warunkom wymaganym przez dostawców SAP.
Takie
dodatkowe
warunki
zostały
przedstawione
odpowiednio w Załączniku 4 „Przekazane warunki związane
z bazami danych innego producenta”.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 13 of 216
2.
METRICS
2.
METRYKI
2.1
Named User Principles and Metrics
2.1
Zasady i metryki dotyczące Nazwanych Użytkowników
2.1.1
Named User Principles. Except as otherwise
specifically provided in Sections 1.3.2 and 3 hereof
with respect to applicability of Named User
Licenses, only appropriately licensed Named Users
may Use a Package, and such Use shall be subject
to the “Named User License” and the “Package
License”, and be otherwise in accordance with the
terms of the Agreement. The total number of
licensed SAP Application Limited Professional
Users must under no circumstances exceed the
sum of licensed SAP Application Professional Users
and SAP Application Business Expert Users. The
transfer of a Named User License from one
individual to another may only be done in if the
individual to which the Named User License is
assigned (i) is on vacation, (ii) is absent due to
sickness, (iii) has his/her employment terminated,
(iv) is moved into a new job function which no longer
requires him/her to Use any Packages or (v) is
subject to a condition that is otherwise agreed by
SAP.
2.1.1
Zasady dotyczące Nazwanych Użytkowników. Z wyjątkiem
sytuacji, w których obowiązują inne postanowienia sekcji
1.3.2 i 3 niniejszego dokumentu dotyczące stosowania
Licencji
Nazwanego
Użytkownika,
tylko
Nazwani
Użytkownicy objęci odpowiednią licencją mogą używać
Pakietu, a takie użycie podlega postanowieniom „Licencji
Nazwanego Użytkownika” i „Licencji pakietowej” oraz musi
być pod innymi względami zgodne z warunkami Umowy.
Łączna liczba udzielonych licencji SAP Application Limited
Professional User nie może w żadnym wypadku przekroczyć
łącznej liczby licencji SAP Application Professional User i
SAP Application Business Expert User. Przeniesienie
Licencji Nazwanego Użytkownika z jednego Nazwanego
Użytkownika na innego może nastąpić tylko wtedy, gdy
osoba, do której jest przypisana Licencja Nazwanego
Użytkownika (i) przebywa na urlopie, (ii) jest nieobecna z
powodu choroby, (iii) nie jest już zatrudniona, (iv) została
przeniesiona na inne stanowisko, na którym nie ma już
potrzeby używać żadnych Pakietów lub (v) podlega
warunkom w inny sposób uzgodnionym z firmą SAP.
2.1.2
Important Note for Licensees with Contracts from
2006 and earlier. Such Licensees may have
licensed one of the following previous user types:
mySAP.com Users, SAP Business Suite Users,
SAP ERP Users, Individual SAP solutions Users.
2.1.2
Ważna uwaga dla Licencjobiorców, którzy zawarli umowy w
2006 roku lub wcześniej. Wspomniani Licencjobiorcy mogli
uzyskać licencję na jeden z następujących poprzednich
typów użytkownika: mySAP.com User, SAP Business Suite
User, SAP ERP User, Individual SAP Solutions User.
Licencjobiorcy, którzy uzyskali już licencję na jeden lub
więcej powyższych typów użytkownika, mogą uzyskać
licencję na dodatkowych użytkowników tego samego typu.
Rzeczeni Licencjobiorcy nie mogą uzyskać licencji SAP
Application User w ramach istniejącej umowy licencyjnej.
Licencjobiorcy posiadający umowy z 2006 roku lub z datą
wcześniejszą obejmujące licencje SAP Application User nie
mogą uzyskać licencji na żaden z poprzednich typów
użytkownika.
Licensees that have already licensed one or several
of the above user types are permitted to license
additional users of the same user types. Such
Licensees are not permitted to license SAP
Application Users within their existing license
contract. Licensees with contracts from 2006 or later
that contain SAP Application users are not permitted
to license any of these previous user types.
2.1.3
Named User Metric – Categories, Types and
Corresponding Definitions.
2.1.3
Metryki Nazwanych Użytkowników — kategorie, typy i
odpowiednie definicje.
Metryki Nazwanych Użytkowników, w tym kategorie, typy i
odpowiednie definicje, zostały określone w Załączniku 2
stanowiącym integralną część niniejszych Warunków
korzystania.
Named User Metrics, including categories, types
and corresponding definitions, are stated in
Exhibit 2, which is incorporated herein by reference.
2.1.4
Named User Exceptions:
2.1.4
Wyjątki dotyczące Nazwanych Użytkowników:
2.1.4.1
Suppliers
2.1.4.1
Dostawcy
When accessing the following SAP Software
Packages, suppliers do not require Named User
licenses: SAP Extended Sourcing, SAP Extended
Procurement, SAP Supplier Self Services, SAP
Supplier Lifecycle Management, SAP SRM Rapid
Deployment Edition, SAP Supplier Collaboration,
SAP Customer Collaboration, SAP Outsourced
Manufacturing, SAP Trade Promotion Planning for
Consumer Products, SAP Trade Promotion
Execution for Consumer Products, SAP Trade
Funds and Claims Management for Consumer
Products, SAP Subcontractor Management for
Consumer Products, SAP Procurement for Public
Sector, SAP Supplier Relationship Management &
Logistics for Health Care.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Dostawcy nie potrzebują licencji Nazwanych Użytkowników,
aby uzyskać dostęp do następujących Pakietów
oprogramowania firmy SAP: SAP Extended Sourcing, SAP
Extended Procurement, SAP Supplier Self Services, SAP
Supplier Lifecycle Management, SAP SRM Rapid
Deployment Edition, SAP Supplier Collaboration, SAP
Customer Collaboration, SAP Outsourced Manufacturing,
SAP Trade Promotion Planning for Consumer Products, SAP
Trade Promotion Execution for Consumer Products, SAP
Trade Funds and Claims Management for Consumer
Products, SAP Subcontractor Management for Consumer
Products, SAP Procurement for Public Sector, SAP Supplier
Relationship Management & Logistics for Health Care.
Page 14 of 216
2.1.4.2
Business Partners:
2.1.4.2
Partnerzy biznesowi nie potrzebują licencji Nazwanych
Użytkowników, aby uzyskać dostęp do następujących
Pakietów oprogramowania firmy SAP: SAP Contract
Lifecycle Management.
When accessing the following SAP Software
Packages, Business Partners do not require Named
User
Licenses:,
SAP
Contract
Lifecycle
Management.
2.1.4.3
Customers:
2.1.4.3
Employees:
2.1.4.4
Appraisers:
Pracownicy:
Pracownicy
nie
potrzebują
licencji
Nazwanych
Użytkowników, aby uzyskać dostęp do następujących
Pakietów oprogramowania firmy SAP: SAP IT Service Desk
Operation, SAP Workforce Management for Retail.
When accessing the following SAP Software
Packages, Employees do not require Named User
Licenses: SAP IT Service Desk Operation, SAP
Workforce Management for Retail.
2.1.4.5
Klienci:
Klienci nie potrzebują licencji Nazwanych Użytkowników, aby
uzyskać dostęp do następujących Pakietów oprogramowania
firmy SAP: SAP Bill to Cash Management for Energy Utilties,
SAP Bill to Cash Management for Water Utilities.
When accessing the following SAP Software
Packages, customers do not require Named User
Licenses: SAP Bill to Cash Management for Energy
Utilties, SAP Bill to Cash Management for Water
Utilities.
2.1.4.4
Partnerzy biznesowi:
2.1.4.5
Rzeczoznawcy:
Rzeczoznawcy
nie
potrzebują
licencji
Nazwanych
Użytkowników, aby uzyskać dostęp do następujących
Pakietów oprogramowania firmy SAP: SAP Supplier
Lifecycle Management
When accessing the following SAP Software
Packages, appraisers do not require Named User
Licenses: SAP Supplier Lifecycle Management
2.2
Package Principles and Metrics
2.2
Zasady i metryki dotyczące Pakietów
2.2.1
Package Principles. Each Package is licensed
based upon the Metric applicable to it, and in no
case may Use of a Package exceed the License
Level for which the Package is licensed.
2.2.1
Zasady
dotyczące
Pakietów.
Każdy
Pakiet
jest
licencjonowany na podstawie stosownej Metryki i w żadnym
przypadku użycie Pakietu nie może wykraczać poza poziom
licencji, jaką jest objęty.
2.2.2
Package Metrics – Types and Corresponding
Definitions.
2.2.2
Metryki Pakietów — typy i odpowiednie definicje.
Package Metrics, including types and corresponding
definitions, are stated in Exhibit 2, which is
incorporated herein by reference.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Metryki Pakietów, w tym typy i odpowiednie definicje, zostały
określone w Załączniku 2 stanowiącym integralną część
niniejszych Warunków korzystania.
Page 15 of 216
3.
PACKAGE SPECIFIC TERMS / USE RULES
3.
WARUNKI/REGUŁY UŻYCIA DOTYCZĄCE
OKREŚLONYCH PAKIETÓW
3.1
Package Licenses. A Package License for any
Package referenced in Exhibit 3 shall include, and
be subject to, the specific terms / Use rules
applicable to such Package as outlined in Exhibit 3,
which is incorporated herein by reference.
3.1
Licencje pakietowe. Licencja pakietowa na dowolny Pakiet
wymieniony w Załączniku 3 powinna zawierać określone
warunki/ zasady korzystania obowiązujące w odniesieniu do
takiego Pakietu zgodnie z opisem w Załączniku 3,
stanowiącym integralną część niniejszych Warunków
korzystania, a także podlegać takim warunkom i regułom.
3.2
Applicability. This Section 3.2 applies to any
Package (including, without limitation, databases)
licensed pursuant to an Order Form and identified
as a Third Party Software (including databases) in
such Order Form (as used herein, “Third Party
Software Package”) and control over any conflicting
terms set forth in the Agreement. All Third Party
Software Packages are restricted for Use solely in
conjunction with the particular Package intended by
SAP to be used therewith or with which SAP
provides the Third Party Software Package, and
Third Party Software Packages may not be used
with any other Package, or on an individual basis.
Unless otherwise specifically provided in Section 3
of the Use Terms, any Use of the Third Party
Software Packages (whether productive or nonproductive) shall count against the Licensed Level
for any applicable Metric.
3.2
Zastosowanie. Postanowienia niniejszej sekcji 3.2
obowiązują w odniesieniu do wszelkich Pakietów (w tym bez
ograniczeń do baz danych) licencjonowanych zgodnie z
Formularzem
zamówienia
i
określonych
jako
Oprogramowanie innego producenta (łącznie z bazami
danych) w takim Formularzu zamówienia (zgodnie z użyciem
w niniejszym dokumencie „Pakiet oprogramowania innego
producenta”) oraz mają decydujące znaczenie w przypadku
sprzecznych postanowień Umowy. Użycie wszystkich
Pakietów oprogramowania innego producenta jest
ograniczone wyłącznie do użycia w połączeniu z określonym
Pakietem, który w zamiarze firmy SAP ma być używany wraz
z tym pakietem lub z którym firma SAP dostarcza Pakiet
oprogramowania innego producenta. Ponadto Pakiety
oprogramowania innego producenta nie mogą być używane
z żadnym innym Pakietem ani indywidualnie. Jeśli w sekcji 3
Warunków korzystania nie określono konkretnie inaczej,
wszelkie użycie Pakietów oprogramowania innego
producenta (produkcyjne bądź nie) jest liczone względem
Poziomu licencji dotyczącego odpowiedniej Metryki.
3.2.1
Exceptions from GTC for Third Party Software
Packages.
3.2.1
Wyjątki od Warunków ogólnych obowiązujące w odniesieniu
do Pakietów oprogramowania innego producenta.
3.2.1.1
Section 6.3 (Modification / Add-on) of the GTC shall
not apply to any Third Party Software Packages.
Licensee shall not make Modifications or Add-ons to
Third Party Software Packages, or otherwise modify
Third Party Software Packages unless expressly
authorized by SAP in writing.
3.2.1.1
Sekcja 6.3 (Modyfikacje/Dodatki add-on) OWU nie będzie
mieć
zastosowania
do
jakichkolwiek
Pakietów
oprogramowania innego producenta. Licencjobiorca nie
będzie wprowadzać żadnych modyfikacji ani dodatków addon do Pakietów oprogramowania innego producenta ani w
inny sposób modyfikować Pakietów oprogramowania innego
producenta, jeśli nie zostanie do tego wyraźnie pisemnie
upoważniony przez firmę SAP.
3.2.1.2
Limitation of Liability. ANYTHING TO THE
CONTRARY HEREIN NOTWITHSTANDING, WITH
RESPECT TO ANY AND ALL CLAIMS AND
DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE IN ANY
WAY ARISING FROM OR RELATED TO THE
THIRD
PARTY
SOFTWARE
LICENSED
PURSUANT
TO
AN
ORDER
FORM
REFERENCING THESE USE TERMS, UNDER NO
CIRCUMSTANCES
SHALL
SAP
OR
ITS
LICENSORS BE LIABLE TO EACH OTHER OR
ANY OTHER PERSON OR ENTITY FOR AN
AMOUNT OF DAMAGES IN EXCESS OF THE
PAID LICENSE FEES FOR THE APPLICABLE
THIRD PARTY SOFTWARE DIRECTLY CAUSING
THE DAMAGES OR BE LIABLE IN ANY AMOUNT
FOR SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL,
OR INDIRECT DAMAGES, LOSS OF GOOD WILL
OR BUSINESS PROFITS, WORK STOPPAGE,
DATA
LOSS,
COMPUTER
FAILURE
OR
MALFUNCTION, OR EXEMPLARY OR PUNITIVE
DAMAGES.
3.2.1.2
Ograniczenie
odpowiedzialności.
NIEZALEŻNIE
OD
JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH
WARUNKÓW KORZYSTANIA, W ODNIESIENIU DO
WSZELKICH ROSZCZEŃ I SZKÓD DOWOLNEGO
RODZAJU LUB NATURY POWSTAŁYCH W DOWOLNY
SPOSÓB
W
ZWIĄZKU
LUB
ZWIĄZANYCH
Z
OPROGRAMOWANIEM
INNEGO
PRODUCENTA
LICENCJONOWANYM ZGODNIE Z FORMULARZEM
ZAMÓWIENIA, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ODWOŁANIE
DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, W
ŻADNYM
PRZYPADKU
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA
SZKODY
PONOSZONA
PRZEZ
SAP
LUB
JEJ
LICENCJODAWCÓW WZGLĘDEM SIEBIE NAWZAJEM
LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY LUB JEDNOSTKI
NIE PRZEKROCZY KWOTY OPŁAT LICENCYJNYCH
WNIESIONYCH ZA STOSOWNE OPROGRAMOWANIE
INNEGO PRODUCENTA, KTÓRE BYŁO BEZPOŚREDNIĄ
PRZYCZYNĄ POWSTANIA SZKODY. SAP I JEJ
LICENCJODAWCY NIE ODPOWIADAJĄ W ŻADNYM
WYMIARZE ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE,
WYNIKOWE LUB POŚREDNIE, UTRATĘ DOBREGO
IMIENIA LUB ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZESTOJE W
PRACY, UTRATĘ DANYCH, AWARIE LUB USTERKI
KOMPUTERA I ODSZKODOWANIA PRZYKŁADOWE LUB
STRATY MORALNE.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 16 of 216
3.3
Third Party Databases.
3.3
Bazy danych innego producenta.
3.3.1.
If a runtime database is licensed and the Order
Form does not exclude any Packages licensed
thereunder from such runtime database license,
then the following terms shall govern Licensee’s
Use of such runtime database:
3.3.1.
Jeżeli licencjonowana jest baza danych środowiska
wykonawczego, a w Formularzu zamówienia nie wyłączono
żadnych Pakietów licencjonowanych na jego podstawie z
takiej licencji na bazę danych środowiska wykonawczego,
używanie takiej bazy danych środowiska wykonawczego
przez Licencjobiorcę podlega następującym warunkom:
3.3.1.1.
Licensee may only Use the runtime database
licensed pursuant an Order Form referencing these
Use Terms in conjunction with its Use of the
Packages licensed pursuant to such Order Form. In
the event Licensee Uses the licensed runtime
databaseother than as specified in this paragraph, a
full use license, including programming tools, must
be licensed directly from an authorized vendor.
3.3.1.1.
Licencjobiorca może używać bazy danych środowiska
wykonawczego licencjonowanej na mocy Formularza
zamówienia, w którym znajduje się odwołanie do niniejszych
Warunków użytkowania, wyłącznie w połączeniu z
używaniem Pakietów licencjonowanych na mocy takiego
Formularza zamówienia. W przypadku użycia przez
Licencjobiorcę licencjonowanej bazy danych środowiska
wykonawczego w sposób inny niż określony w niniejszym
akapicie konieczne jest uzyskanie bezpośrednio od
autoryzowanego sprzedawcy licencji na pełne użytkowanie,
łącznie z narzędziami programistycznymi.
3.3.2
If a runtime database is licensed and the Order
Form excludes certain Software Packages licensed
thereunder from such runtime database license
(“Excluded Components”), then the following terms
shall govern Licensee’s Use of such runtime
database:
3.3.2
Jeżeli licencjonowana jest baza danych środowiska
wykonawczego, a w Formularzu zamówienia wyłączono
określone Pakiety oprogramowania licencjonowane na jego
podstawie z takiej licencji na bazę danych środowiska
wykonawczego („Składniki wyłączone”), używanie takiej bazy
danych środowiska wykonawczego przez Licencjobiorcę
podlega następującym warunkom:
3.3.2.1
Licensee may only Use the runtime database
licensed pursuant an Order Form referencing these
Use Terms in conjunction with its Use of the
Packages licensed pursuant to such Order Form
that are not Excluded Components. In the event
Licensee Uses the licensed runtime database other
than as specified in this paragraph, a full use
license, including programming tools, must be
licensed directly from an authorized vendor.
3.3.2.1
Licencjobiorca może używać bazy danych środowiska
wykonawczego licencjonowanej na mocy Formularza
zamówienia, w którym znajduje się odwołanie do niniejszych
Warunków korzystania, wyłącznie w połączeniu z używaniem
Pakietów licencjonowanych na mocy takiego Formularza
zamówienia, które nie są Składnikami wyłączonymi. W
przypadku użycia przez Licencjobiorcę licencjonowanej bazy
danych środowiska wykonawczego w sposób inny niż
określony w niniejszym akapicie konieczne jest uzyskanie
bezpośrednio od autoryzowanego sprzedawcy licencji na
pełne
użytkowanie,
łącznie
z
narzędziami
programistycznymi.
3.3.2.2
The Excluded Components may require a database
product. Respective to the Excluded Components:
(i) neither the Order Form nor the Agreement
contain a license to use any database product, even
where integrated or pre-installed as part of the
Excluded Components; (ii) each database product is
subject to its respective vendor license agreement;
(iii) SAP makes no representations or warranties as
to the terms of any license or the operation of any
database product obtained directly from a third party
vendor; and (iv) Licensee is responsible for support
and maintenance of any database product obtained
from a third party vendor, and SAP has no
responsibility in this regard.
3.3.2.2
Składniki wyłączone mogą wymagać produktu bazy
danych. W odniesieniu do Składników wyłączonych: (i) ani
Formularz zamówienia, ani Umowa nie zawierają licencji
na używanie żadnego produktu bazy danych, nawet jeśli
taki
produkt
został
zintegrowany
lub
wstępnie
zainstalowany jako część Składników wyłączonych; (ii)
każdy produkt bazy danych podlega postanowieniom
umowy licencyjnej swojego odpowiedniego producenta; (iii)
SAP nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela
żadnych gwarancji dotyczących warunków jakichkolwiek
licencji ani działania jakichkolwiek produktów baz danych
uzyskanych bezpośrednio od innego dostawcy oraz (iv)
odpowiedzialność za obsługę i usługi serwisowe każdego
produktu bazy danych uzyskanego od innego dostawcy
spoczywa na Licencjobiorcy, a SAP nie ma żadnych
zobowiązań w tym zakresie.
3.3.3
If a runtime database is not licensed, then the
following terms shall apply:
3.3.3
Jeżeli baza danych środowiska wykonawczego nie jest
licencjonowana, zastosowanie mają następujące warunki:
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 17 of 216
3.3.3.1
The Packages licensed pursuant to an Order Form
referencing these Use Terms may require a
database product. Respective to such Packages: (i)
neither the Order Form nor the Agreement contain a
license to use any database product, even where
integrated or pre-installed as part of such Software
and/or third party software; (ii) each database
product is subject to its respective vendor license
agreement; (iii) SAP makes no representations or
warranties as to the terms of any license or the
operation of any database product obtained directly
from a third party vendor; and (iv) Licensee is
responsible for support and maintenance of any
database product obtained from a third party
vendor, and SAP has no responsibility in this regard.
3.3.3.1
Pakiety licencjonowane na mocy Formularza zamówienia,
w którym znajduje się odwołanie do niniejszych Warunków
korzystania, mogą wymagać produktu bazy danych. W
odniesieniu do takich Pakietów: (i) ani Formularz
zamówienia, ani Umowa nie zawierają licencji na używanie
żadnego produktu bazy danych, nawet jeśli taki produkt
został zintegrowany lub wstępnie zainstalowany jako część
takiego Oprogramowania i/lub oprogramowania innego
producenta; (ii) każdy produkt bazy danych podlega
postanowieniom
umowy
licencyjnej
swojego
odpowiedniego producenta; (iii) SAP nie składa żadnych
oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących
warunków jakichkolwiek licencji ani działania jakichkolwiek
produktów baz danych uzyskanych bezpośrednio od
innego dostawcy oraz (iv) odpowiedzialność za obsługę i
usługi serwisowe każdego produktu bazy danych
uzyskanego
od
innego
dostawcy spoczywa
na
Licencjobiorcy, a SAP nie ma żadnych zobowiązań w tym
zakresie.
3.4
Standalone Use for Third Party Databases.
3.4
Użycie samodzielne baz danych innego producenta.
Jeśli Formularz zamówienia, w którym znajduje się
odwołanie do niniejszych Warunków korzystania, obejmuje
ograniczenie
dotyczące
Użycia
samodzielnego,
zastosowanie mają następujące warunki:
If an Order Form referencing these Use Terms
includes a Standalone Use restriction, then the
following terms shall apply:
3.4.1
The Packages licensed pursuant to an Order Form
referencing these Use Terms may require a
database product. Respective to Packages: (i)
neither the Order Form nor the Agreement contain a
license to use any database product, even where
integrated or pre-installed as part of such Software
and/or third party software; (ii) each database
product is subject to its respective vendor license
agreement; (iii) SAP makes no representations or
warranties as to the terms of any license or the
operation of any database product obtained directly
from a third party vendor; and (iv) Licensee is
responsible for support and maintenance of any
database product obtained from a third party
vendor, and SAP has no responsibility in this regard.
3.4.1
Pakiety licencjonowane na mocy Formularza zamówienia, w
którym znajduje się odwołanie do niniejszych Warunków
korzystania, mogą wymagać produktu bazy danych. W
odniesieniu do Pakietów: (i) ani Formularz zamówienia, ani
Umowa nie zawierają licencji na używanie żadnego produktu
bazy danych, nawet jeżeli taki produkt został zintegrowany
lub
wstępnie
zainstalowany
jako
część
takiego
Oprogramowania i/lub oprogramowania innego producenta;
(ii) każdy produkt bazy danych podlega postanowieniom
umowy licencyjnej swojego odpowiedniego producenta; (iii)
SAP nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych
gwarancji dotyczących warunków jakichkolwiek licencji ani
działania jakichkolwiek produktów baz danych uzyskanych
bezpośrednio
od
innego
dostawcy
oraz
(iv)
odpowiedzialność za obsługę i utrzymanie każdego produktu
bazy danych uzyskanego od innego dostawcy spoczywa na
Licencjobiorcy, a SAP nie ma żadnych zobowiązań w tym
zakresie.
3.5
Pass-Through Terms.
3.5
Przekazane warunki.
Use of third party database products and directories
may be subject to additional terms and conditions
required by SAP’s suppliers. Such additional terms
and conditions are set forth in Exhibit 4, “PassThrough Terms for Third Party Databases” and
Exhibit 5 “Pass-Through Terms for Directories,”
respectively.
3.6
Open Source Software.
Applicable specific conditions related to certain open
source products made available by SAP are part of
the applicable product documentation and/or
delivered with the Software as a “README” file and
apply to Licensee’s use of any such open source
products. The definition of open source can be
found under www.opensource.org/.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Korzystanie z produktów baz danych i katalogów innego
producenta może podlegać dodatkowym warunkom
wymaganym przez dostawców firmy SAP. Takie dodatkowe
warunki zostały przedstawione odpowiednio w Załączniku 4
„Przekazane warunki związane z bazami danych innego
producenta” oraz Załączniku 5 „Przekazane warunki
związane z katalogami”.
3.6
Oprogramowanie typu Open Source.
Obowiązujące warunki specjalne związane z pewnymi
produktami typu open source udostępnianymi przez SAP
stanowią część odpowiedniej dokumentacji produktu i/lub
są dostarczane wraz z Oprogramowaniem jako plik
„README” oraz dotyczą korzystania z takich produktów
typu open source przez Licencjobiorcę. Definicję pojęcia
open
source
można
znaleźć
pod
adresem
www.opensource.org/.
Page 18 of 216
3.7
SAP Best Practices.
3.7
Pakiety oprogramowania mogą być dostarczane z
ustawieniami i danymi podstawowymi, które zostały wstępnie
skonfigurowane w celu spełnienia wymagań określonego
sektora branży lub kraju (pakiety SAP Best Practices).
Pakiety SAP Best Practices mogą być użytkowane jedynie w
systemach testowych/projektowych, a nie w systemach
produktywnych.
Software Packages may be delivered with settings
and master data that have been pre-configured to
address the requirements of a specific industry
sector or country (SAP Best Practices). SAP Best
Practices are only available for use in
test/development systems, not in productive
systems.
3.8
SAP Tools.
3.8
Function Modules.
The Software may contain function modules, which
are stored in a function library. Some of these
function modules carry a release indicator for
transfer into modified or newly created software.
Only these function modules may be transferred by
the Licensee into Modifications or Add-ons to the
software. The function modules may not be modified
or decompiled unless otherwise permitted under the
Agreement.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Narzędzia firmy SAP.
Oprogramowanie, a w szczególności rozwiązania ABAP
Workbench i SAP NetWeaver, zawiera narzędzia
programowe. Licencjobiorca może używać tych narzędzi
wyłącznie w celu programowania Modyfikacji lub tworzenia
Dodatków add-on do oprogramowania SAP zgodnie z
postanowieniami Umowy. Narzędzi nie można przenosić, w
całości ani w części, do zmodyfikowanego lub utworzonego
oprogramowania.
The Software, particularly the ABAP Workbench and
SAP NetWeaver, contains software tools. Licensee
may only use these tools to program Modifications
or to create Add-ons to the SAP software in
accordance with the Agreement. The tools may not
be transferred, either in whole or in part, into
modified or created software.
3.9
Pakiety SAP Best Practices.
3.9
Moduły funkcyjne.
Oprogramowanie może zawierać moduły funkcyjne, które są
przechowywane w bibliotece funkcji. Niektóre z tych
modułów funkcyjnych są oznaczone wskaźnikiem wersji,
który umożliwia ich przeniesienie do zmodyfikowanego lub
nowo utworzonego oprogramowania. Tylko te moduły
funkcyjne mogą być przenoszone przez Licencjobiorcę do
Modyfikacji lub Dodatków add-on oprogramowania. Modułów
funkcyjnych nie wolno modyfikować ani dekompilować,
chyba że co innego stanowi Umowa.
Page 19 of 216
Exhibit 1 - Legacy SBOP and SBOP Software
Legacy SBOP
Załącznik 1 — Poprzednie oprogramowanie SBOP i
Oprogramowanie SBOP
Poprzednie oprogramowanie SBOP
Business Intelligence
Business Intelligence
SAP BusinessObjects BI Starter Package
Pakiet startowy SAP BusinessObjects BI
SAP BusinessObjects BI Package (CPU)
Pakiet SAP BusinessObjects BI (licencja na procesor)
SAP BusinessObjects BI Package (user)
Pakiet SAP BusinessObjects BI (licencja na użytkownika)
SBOP
Oprogramowanie SBOP
Business
Intelligence
Use Rights that do not require a
Named User license
BA&T SAP
BusinessObjects
BI Suite (user)
Access platform services; customize,
personalize dashboards, BI widgets,
and user profiles; view (i.e., refresh,
schedule, export, zoom, sort, search,
filter, drill, apply basic formatting)
against predefined reports; access
semantic data via BI SDK
BA&T SAP
BusinessObjects
BI Suite
(Concurrent
Session license
(“CS”))
Access platform services; customize,
personalize dashboards, BI widgets,
and user profiles; view (i.e., refresh,
schedule, export, zoom, sort, search,
filter, drill, apply basic formatting)
against predefined reports; access
semantic data via BI SDK
BA&T SAP
BusinessObjects
Business
Intelligence
Platform (user)
Access platform services and view
environment; access semantic data via
BI SDK
BA&T SAP
BusinessObjects
Business
Intelligence
Platform (CS)
Access platform services and view
environment; access semantic data via
BI SDK
BA&T SAP
BusinessObjects
Business
Intelligence
Platform Mobile
add-on (user)
BA&T SAP
BusinessObjects
Business
Intelligence
Platform Mobile
add-on (CS)
Warunki korzystania, które nie wymagają
licencji Nazwanego Użytkownika
Uzyskiwanie dostępu do usług platformy;
dostosowywanie,
personalizacja
kokpitów
menedżerskich, widżetów BI i profilów
Pakiet BA&T SAP
użytkowników; wyświetlanie (tj. odświeżanie,
BusinessObjects BI planowanie,
eksportowanie,
powiększanie,
(licencja na
sortowanie, wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie,
użytkownika)
stosowanie
formatowania
podstawowego)
względem wstępnie zdefiniowanych raportów;
uzyskiwanie dostępu do danych semantycznych
za pomocą rozwiązania BI SDK
Uzyskiwanie dostępu do usług platformy;
dostosowywanie,
personalizacja
kokpitów
menedżerskich, widżetów BI i profilów
Pakiet BA&T SAP
użytkowników; wyświetlanie (tj. odświeżanie,
BusinessObjects BI planowanie,
eksportowanie,
powiększanie,
(licencja sesji
sortowanie, wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie,
jednoczesnej)
stosowanie
formatowania
podstawowego)
względem wstępnie zdefiniowanych raportów;
uzyskiwanie dostępu do danych semantycznych
za pomocą rozwiązania BI SDK
Platforma
BA&T SAP
Dostęp do usług platformy i wyświetlanie
BusinessObjects
środowiska; dostęp do danych semantycznych
Business
za pomocą rozwiązania BI SDK
Intelligence (licencja
na użytkownika)
Platforma
BA&T SAP
Dostęp do usług platformy i wyświetlanie
BusinessObjects
środowiska; dostęp do danych semantycznych
Business
za pomocą rozwiązania BI SDK
Intelligence (licencja
sesji jednoczesnej)
Business
Intelligence
View (i.e., refresh and interact) Mobileenabled content
Dodatek add-on dla
urządzeń
przenośnych dla
platformy
Wyświetlanie (tj. odświeżanie i korzystanie z)
BA&T SAP
zawartości, którą można obsługiwać za pomocą
BusinessObjects
urządzeń przenośnych
Business
Intelligence (licencja
na użytkownika)
View (i.e., refresh and interact) Mobileenabled content
Dodatek add-on dla
urządzeń
przenośnych dla
platformy
Wyświetlanie (tj. odświeżanie i korzystanie z)
BA&T SAP
zawartości, którą można obsługiwać za pomocą
BusinessObjects
urządzeń przenośnych
Business
Intelligence (licencja
sesji jednoczesnej)
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 20 of 216
Wyświetlanie (tj. odświeżanie i planowanie)
raportów
Open workbooks to view and refresh
existing content. Add or remove
dimensions and members from
existing queries and elements, slice
and dice, add sub-analyses.
BA&T SAP Crystal
Reports (licencja na
użytkownika)
BA&T SAP Crystal
Reports (licencja
sesji jednoczesnej)
BA&T SAP
BusinessObjects
Web Intelligence
(licencja na
użytkownika)
BA&T SAP
BusinessObjects
Web Intelligence
(licencja sesji
jednoczesnej)
BA&T SAP
BusinessObjects
Analysis, wersja dla
OLAP (licencja na
użytkownika)
Open workbooks to view and refresh
existing content. Add or remove
dimensions and members from
existing queries and elements, slice
and dice, add sub-analyses.
BA&T SAP
BusinessObjects
Analysis, wersja dla
OLAP (licencja sesji
jednoczesnej)
Otwieranie skoroszytów w celu wyświetlania i
odświeżania istniejących treści. Dodawanie lub
usuwanie wymiarów i członków z istniejących
zapytań i elementów, tworzenie przekrojów i
rzutów, dodawanie subanaliz.
Open documents, refresh and call
macros in the workbook that use the
Analysis Office API. Add or remove
dimensions and members from
existing queries and elements, slice
and dice.
Open documents, refresh and call
macros in the workbook that use the
Analysis Office API. Add or remove
dimensions and members from
existing queries and elements, slice
and dice.
BA&T SAP
BusinessObjects
Analysis, wersja dla
pakietu Office
(licencja na
użytkownika)
BA&T SAP
BusinessObjects
Analysis, wersja dla
pakietu Office
(licencja sesji
jednoczesnej)
BA&T SAP
BusinessObjects
Dashboard (licencja
na użytkownika)
BA&T SAP
BusinessObjects
Dashboard (licencja
sesji jednoczesnej)
Otwieranie
dokumentów,
odświeżanie
i
wywoływanie makr w skoroszycie korzystającym
z interfejsu programowania aplikacji Analysis
Office API. Dodawanie lub usuwanie wymiarów i
członków z istniejących zapytań i elementów,
tworzenie przekrojów i rzutów.
Otwieranie
dokumentów,
odświeżanie
i
wywoływanie makr w skoroszycie korzystającym
z interfejsu programowania aplikacji Analysis
Office API. Dodawanie lub usuwanie wymiarów i
członków z istniejących zapytań i elementów,
tworzenie przekrojów i rzutów.
BA&T SAP Crystal
Reports (user)
View (i.e.,
reports
refresh and schedule)
BA&T SAP Crystal
Reports (CS)
View (i.e.,
reports
refresh and schedule)
BA&T SAP
BusinessObjects
Web Intelligence
(user)
View (i.e., refresh, schedule, export,
zoom, sort, search, filter, drill, apply
basic formatting) a predefined report
BA&T SAP
BusinessObjects
Web Intelligence
(CS)
View (i.e., refresh, schedule, export,
zoom, sort, search, filter, drill, apply
basic formatting) a predefined report
BA&T SAP
BusinessObjects
Analysis edition for
OLAP (user)
BA&T SAP
BusinessObjects
Analysis edition for
OLAP (CS)
BA&T SAP
BusinessObjects
Analysis edition for
Office (user)
BA&T SAP
BusinessObjects
Analysis edition for
Office (CS)
Wyświetlanie (tj. odświeżanie i planowanie)
raportów
Wyświetlanie (tj. odświeżanie, planowanie,
eksportowanie,
powiększanie,
sortowanie,
wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie, stosowanie
formatowania
podstawowego)
wstępnie
zdefiniowanego raportu
Wyświetlanie (tj. odświeżanie, planowanie,
eksportowanie,
powiększanie,
sortowanie,
wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie, stosowanie
formatowania
podstawowego)
wstępnie
zdefiniowanego raportu
Otwieranie skoroszytów w celu wyświetlania i
odświeżania istniejących treści. Dodawanie lub
usuwanie wymiarów i członków z istniejących
zapytań i elementów, tworzenie przekrojów i
rzutów, dodawanie subanaliz.
BA&T SAP
BusinessObjects
Dashboard (user)
View (i.e., refresh
dashboard models
and
interact)
BA&T SAP
BusinessObjects
Dashboard (CS)
View (i.e., refresh
dashboard models
and
interact)
BA&T SAP
BusinessObjects
Explorer (user)
View (i.e., search, view and navigate)
data sets
BA&T SAP
BusinessObjects
Explorer (licencja
na użytkownika)
Wyświetlanie zbiorów danych (tj. wyszukanie,
wyświetlanie i nawigacja w ich obrębie)
BA&T SAP
BusinessObjects
Explorer (CS)
View (i.e., search, view and navigate)
data sets
BA&T SAP
BusinessObjects
Explorer (licencja
sesji jednoczesnej)
Wyświetlanie zbiorów danych (tj. wyszukanie,
wyświetlanie i nawigacja w ich obrębie)
View (i.e., search, view and navigate)
data sets
BA&T SAP
BusinessObjects
Explorer — pakiet
przyspieszony
(licencja na
użytkownika)
Wyświetlanie zbiorów danych (tj. wyszukanie,
wyświetlanie i nawigacja w ich obrębie)
BA&T SAP
BusinessObjects
Explorer
accelerated
package (user)
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Wyświetlanie (tj. odświeżanie i korzystanie z)
modeli kokpitów menedżerskich
Wyświetlanie (tj. odświeżanie i korzystanie z)
modeli kokpitów menedżerskich
Page 21 of 216
BA&T SAP
BusinessObjects
Explorer
accelerated
package (CS)
View (i.e., search, view and navigate)
data sets
BA&T SAP
BusinessObjects
Integration,
version for ESRI
GIS software by
APOS (CS)
View data from business applications
in a report, analysis or dashboard
(indirect access)
BA&T SAP
BusinessObjects
Integration,
version for ESRI
GIS software by
APOS (User)
View data from business applications
in a report, analysis or dashboard
(indirect access)
SAP Lumira
Not Applicable
BA&T SAP
BusinessObjects
Business
Intelligence,
version for SAP
Applications
Access platform services; customize,
personalize dashboards, BI widgets,
and user profiles; view (i.e., refresh,
schedule, export, zoom, sort, search,
filter, drill, apply basic formatting)
against predefined reports
Enterprise
Information
Management
SAP
BusinessObjects
Operational
enterprise
information mgmt
package
SAP
BusinessObjects
Analytical
enterprise
information mgmt
package
BA&T SAP Data
Services
BA&T SAP
Information
Steward
BA&T SAP
Information
Steward MultiSource Integrators
by MITI Add-on
BA&T SAP Event
Insight
BA&T SAP Data
Federator
BA&T SAP Data
Integrator (DI)
BA&T SAP Data
Quality
Management
(DQM)
BA&T SAP DQM,
version for SAP
Solutions
BA&T SAP
BusinessObjects
Explorer — pakiet
przyspieszony
(licencja sesji
jednoczesnej)
BA&T SAP
BusinessObjects
Integration, version
for ESRI GIS
software by APOS
(licencja sesji
jednoczesnej)
BA&T SAP
BusinessObjects
Integration, version
for ESRI GIS
software by APOS
(licencja na
użytkownika)
Oprogramowanie
SAP Lumira
Platforma BA&T
SAP
BusinessObjects
Business
Intelligence, wersja
dla Aplikacji SAP
Wyświetlanie zbiorów danych (tj. wyszukanie,
wyświetlanie i nawigacja w ich obrębie)
Wyświetlanie danych z aplikacji biznesowych w
raporcie, analizie lub kokpicie menedżerskim
(dostęp pośredni)
Wyświetlanie danych z aplikacji biznesowych w
raporcie, analizie lub kokpicie menedżerskim
(dostęp pośredni)
Nie dotyczy
Uzyskiwanie dostępu do usług platformy;
dostosowywanie,
personalizacja
kokpitów
menedżerskich, widżetów BI i profilów
użytkowników; wyświetlanie (tj. odświeżanie,
planowanie,
eksportowanie,
powiększanie,
sortowanie, wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie,
stosowanie
formatowania
podstawowego)
względem wstępnie zdefiniowanych raportów
View and drill down on information,
read-only access to the application.
Zarządzanie
danymi
przedsiębiorstwa
Pakiet do
zarządzania danymi
przedsiębiorstwa
SAP
BusinessObjects
Operational
Pakiet do
zarządzania danymi
przedsiębiorstwa
SAP
BusinessObjects
Analytical
BA&T SAP Data
Services
View and drill down on reports, readonly access to the application.
BA&T SAP
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
Information Steward dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
View and drill down on information,
read-only access to the application.
View and drill down on information,
read-only access to the application.
View and drill down on reports, readonly access to the application.
View and drill down on reports, readonly access to the application.
View and drill down on reports, readonly access to the application.
View and drill down on reports, readonly access to the application.
View and drill down on reports, readonly access to the application.
View and drill down on reports, readonly access to the application.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
BA&T SAP
Information Steward
Multi-Source
Integrators by MITI
Add-on
BA&T SAP Event
Insight
BA&T SAP Data
Federator
BA&T SAP Data
Integrator (DI)
BA&T SAP Data
Quality
Management
(DQM)
BA&T SAP DQM,
wersja dla SAP
Solutions
Wyświetlanie i drążenie danych w informacjach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w informacjach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w informacjach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Page 22 of 216
BA&T SAP Data
Quality
Management SDK
View and drill down on reports, readonly access to the application.
GRC
BA&T SAP Access
Control
Managers, executives and auditors
who receive alerts, access reports and
dashboards. End users who submit
access requests or self-services.
Access request approvers, certification
reviews and remediation actions.
BA&T SAP Data
Quality
Management SDK
Zarządzanie
ryzykiem i
zgodnością z
przepisami (GRC)
BA&T SAP Access
Control
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Menedżerowie,
pracownicy
szczebla
kierowniczego oraz audytorzy, którzy otrzymują
alerty, raporty dotyczące dostępu i kokpity
menedżerskie. Użytkownicy Końcowi, którzy
przesyłają żądania dostępu lub dokonują
samodzielnej obsługi. Osoby zatwierdzające
żądania dostępu, przeglądy certyfikacyjne i
czynności naprawcze.
BA&T SAP GTS,
Export
Evaluations,
assessments,
and
surveys including control tests,
process
evaluations,
policy
acknowledgements,
and
issue
identification and remediation. Control
changes at the local level. View and
drill down on reports, read-only access
to the application
Evaluations,
assessments,
and
surveys including risk analysis, risk
identification,
risk
monitoring,
policy/survey
acknowledgements,
capture of losses, and risk responses.
Risk changes at the local level. View
and drill down on reports, read-only
access to the application
View and drill down on reports, readonly access to the application.
BA&T SAP GTS,
Import
View and drill down on reports, readonly access to the application.
BA&T SAP GTS,
Import
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
BA&T SAP GTS,
Restitution
View and drill down on reports, readonly access to the application.
BA&T SAP GTS,
Restitution
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
BA&T SAP GTS,
Trade Preferences
View and drill down on reports, readonly access to the application.
BA&T SAP GTS,
Trade Preferences
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
BA&T SAP GTS,
Bundle
BA&T SAP Goods
Movement with
EMCS
BA&T SAP GTS,
Sanction Party List
Service
View and drill down on reports, readonly access to the application.
BA&T SAP GTS,
pakiet
BA&T SAP Goods
Movement with
EMCS
BA&T SAP GTS,
Sanction Party List
Service
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
BA&T SAP
Process Control
BA&T SAP Risk
Management
View and drill down on reports, readonly access to the application.
View and drill down on reports, readonly access to the application.
BA&T SAP
Electronic
Customs
Processing for
AES (Automated
Export System)
View and drill down on reports, readonly access to the application.
BA&T SAP
Electronic
Invoicing for Brazil
(NFE - Inbound)
View and drill down on reports, readonly access to the application.
BA&T SAP
Electronic
Invoicing for Brazil
(NFE - Outbound)
View and drill down on reports, readonly access to the application.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Analizy, oceny i ankiety obejmujące testy
kontrolne, analizy procesów, potwierdzanie
BA&T SAP Process zasad oraz identyfikację i usuwanie problemów.
Control
Zmiany kontroli na poziomie lokalnym.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
BA&T SAP Risk
Management
Analizy, oceny i ankiety obejmujące analizę,
identyfikację
i
monitorowanie
ryzyka,
potwierdzanie zasad i udziału w ankietach,
rejestrowanie strat i reakcje na ryzyko. Zmiany
ryzyka na poziomie lokalnym. Wyświetlanie i
drążenie danych w raportach, dostęp do
aplikacji w trybie tylko do odczytu.
BA&T SAP GTS,
Export
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
BA&T SAP
Electronic Customs
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
Processing for AES
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
(Automated Export
System)
BA&T SAP
Electronic Invoicing
for Brazil (NFE —
Inbound)
BA&T SAP
Electronic Invoicing
for Brazil (NFE —
Outbound)
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Page 23 of 216
BA&T SAP
Sustainability
Performance
Management
View and drill down on reports, readonly access to the application other
than users involved in the datagathering process who respond to
approval requests, enter sustainabilityrelated data manually, and respond to
surveys/workflows received. Maps to
pre-configured roles of approver,
business contributor and analyst
EPM
BA&T SAP
Planning &
Consolidation,
version for the
Microsoft Platform
(BPC)
View and drill down on reports, readonly access to the application.
BA&T SAP
Planning &
Consolidation,
version for SAP
NetWeaver (BPC)
View and drill down on reports, readonly access to the application.
BA&T SAP
Planning, version
for the Microsoft
Platform
BA&T SAP
Planning, version
for SAP
NetWeaver
BA&T SAP
Consolidation,
version for the
Microsoft Platform
BA&T SAP
Planning &
Consolidation,
SAP NetWeaver
Platform Access
Component
BA&T SAP
Planning &
Consolidation,
Microsoft Platform
Access
Component
BA&T SAP
Strategy
Management
BA&T SAP Spend
Performance
Management
BA&T SAP
Financial
Information
Management
(FIM)
BA&T SAP
Intercompany
BA&T SAP
Financial
Consolidation
View and drill down on reports, readonly access to the application.
View and drill down on reports, readonly access to the application.
View and drill down on reports, readonly access to the application.
BA&T SAP
Sustainability
Performance
Management
Zarządzanie
wydajnością
przedsiębiorstwa
(EPM)
BA&T SAP
Planning &
Consolidation,
wersja na platformę
firmy Microsoft
(BPC)
BA&T SAP
Planning &
Consolidation,
wersja na platformę
SAP NetWeaver
(BPC)
BA&T SAP
Planning, wersja na
platformę firmy
Microsoft
BA&T SAP
Planning, wersja na
platformę SAP
NetWeaver
BA&T SAP
Consolidation,
wersja na platformę
firmy Microsoft
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
uzyskiwanie w trybie tylko do odczytu dostępu
do
aplikacji
innego
niż
użytkownicy
zaangażowani w proces zbierania danych
odpowiadający na żądania zatwierdzenia,
ręczne wprowadzanie danych związanych ze
zrównoważonym rozwojem i reagowanie na
otrzymane ankiety/przepływy prac. Przypisanie
do wstępnie skonfigurowanych ról osoby
zatwierdzającej, współpracownika biznesowego
i analityka
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Not Applicable
BA&T SAP
Planning &
Consolidation, SAP Nie dotyczy
NetWeaver Platform
Access Component
Not Applicable
BA&T SAP
Planning &
Consolidation,
Nie dotyczy
Microsoft Platform
Access Component
View and drill down on reports, readonly access to the application.
BA&T SAP Strategy Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
Management
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
View and drill down on reports, readonly access to the application.
BA&T SAP Spend
Performance
Management
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
View and drill down on reports, readonly access to the application.
BA&T SAP
Financial
Information
Management (FIM)
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
View and drill down on reports, readonly access to the application.
View and drill down on reports, readonly access to the application.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
BA&T SAP
Intercompany
BA&T SAP
Financial
Consolidation
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Page 24 of 216
BA&T SAP
Profitability and
Cost Management
BA&T SAP Supply
Chain
Performance
Management
(SCPM)
BA&T SAP
Disclosure
Management
BA&T SAP Notes
Management
View and drill down on reports, readonly access to the application
BA&T SAP
Profitability and
Cost Management
View and drill down on reports, readonly access to the application.
BA&T SAP Supply
Chain Performance Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
Management
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
(SCPM)
View and drill down on reports, readonly access to the application.
View and drill down on reports, readonly access to the application.
Mid Market
solutions for
Business
Intelligence
BA&T SAP
BusinessObjects
BI, Edge edition
(user)
View (i.e. refresh, schedule, export,
zoom, sort, search, filter, drill, apply basic
formatting) against a predefined report;
access semantic data via BI SDK.
BA&T SAP
BusinessObjects
BI, Edge edition
with data
integration (user)
View (i.e. refresh, schedule, export,
zoom, sort, search, filter, drill, apply basic
formatting) against a predefined report;
access semantic data via BI SDK.
BA&T SAP
BusinessObjects
BI, Edge edition
with data
management
(user)
View (i.e. refresh, schedule, export,
zoom, sort, search, filter, drill, apply basic
formatting) against a predefined report;
access semantic data via BI SDK.
BA&T SAP
BusinessObjects
BI, Edge edition
(CS)
View (i.e. refresh, schedule, export,
zoom, sort, search, filter, drill, apply basic
formatting) against a predefined report;
access semantic data via BI SDK.
BA&T SAP
BusinessObjects
BI, Edge edition
with data
integration (CS)
View (i.e. refresh, schedule, export,
zoom, sort, search, filter, drill, apply basic
formatting) against a predefined report;
access semantic data via BI SDK.
BA&T SAP
BusinessObjects
BI, Edge edition
with data
management (CS)
View (i.e. refresh, schedule, export,
zoom, sort, search, filter, drill, apply basic
formatting) against a predefined report;
access semantic data via BI SDK.
BA&T SAP
BusinessObjects
BI, Edge edition
NUL add-on
View (i.e. refresh, schedule, export,
zoom, sort, search, filter, drill, apply basic
formatting) against a predefined report;
access semantic data via BI SDK.
BA&T SAP
BusinessObjects
BI, Edge edition
with data
integration NUL
add-on
View (i.e. refresh, schedule, export,
zoom, sort, search, filter, drill, apply basic
formatting) against a predefined report;
access semantic data via BI SDK.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
BA&T SAP
Disclosure
Management
BA&T SAP Notes
Management
Rozwiązania dla
średnich
przedsiębiorstw
dotyczące
Business
Intelligence
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do aplikacji w trybie tylko do odczytu.
Wyświetlanie (tj. odświeżanie, planowanie,
eksportowanie,
powiększanie,
sortowanie,
wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie, stosowanie
formatowania podstawowego) względem wstępnie
zdefiniowanego raportu; dostęp do danych
semantycznych za pomocą rozwiązania BI SDK.
BA&T SAP
Wyświetlanie (tj. odświeżanie, planowanie,
BusinessObjects BI, eksportowanie,
powiększanie,
sortowanie,
wersja Edge z
wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie, stosowanie
funkcją integracji
formatowania podstawowego) względem wstępnie
danych (licencja na zdefiniowanego raportu; dostęp do danych
użytkownika)
semantycznych za pomocą rozwiązania BI SDK.
BA&T SAP
Wyświetlanie (tj. odświeżanie, planowanie,
BusinessObjects
eksportowanie,
powiększanie,
sortowanie,
Edge BI, wersja
wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie, stosowanie
Edge z funkcją
formatowania podstawowego) względem wstępnie
zarządzania danymi
zdefiniowanego raportu; dostęp do danych
(licencja na
semantycznych za pomocą rozwiązania BI SDK.
użytkownika)
Wyświetlanie (tj. odświeżanie, planowanie,
BA&T SAP
eksportowanie,
powiększanie,
sortowanie,
BusinessObjects BI,
wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie, stosowanie
wersja Edge
formatowania podstawowego) względem wstępnie
(licencja sesji
zdefiniowanego raportu; dostęp do danych
jednoczesnej)
semantycznych za pomocą rozwiązania BI SDK.
BA&T SAP
Wyświetlanie (tj. odświeżanie, planowanie,
BusinessObjects BI, eksportowanie,
powiększanie,
sortowanie,
wersja Edge z
wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie, stosowanie
funkcją integracji
formatowania podstawowego) względem wstępnie
danych (licencja
zdefiniowanego raportu; dostęp do danych
sesji jednoczesnej) semantycznych za pomocą rozwiązania BI SDK.
BA&T SAP
Wyświetlanie (tj. odświeżanie, planowanie,
BusinessObjects BI, eksportowanie,
powiększanie,
sortowanie,
wersja Edge z
wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie, stosowanie
funkcją zarządzania formatowania podstawowego) względem wstępnie
danymi (licencja
zdefiniowanego raportu; dostęp do danych
sesji jednoczesnej) semantycznych za pomocą rozwiązania BI SDK.
Wyświetlanie (tj. odświeżanie, planowanie,
BA&T SAP
eksportowanie,
powiększanie,
sortowanie,
BusinessObjects BI,
wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie, stosowanie
wersja Edge,
formatowania podstawowego) względem wstępnie
dodatkowa licencja
zdefiniowanego raportu; dostęp do danych
NUL
semantycznych za pomocą rozwiązania BI SDK.
BA&T SAP
Wyświetlanie (tj. odświeżanie, planowanie,
BusinessObjects BI, eksportowanie,
powiększanie,
sortowanie,
wersja Edge z
wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie, stosowanie
funkcją integracji
formatowania podstawowego) względem wstępnie
danych, dodatkowa zdefiniowanego raportu; dostęp do danych
licencja NUL
semantycznych za pomocą rozwiązania BI SDK.
BA&T SAP
BusinessObjects BI,
wersja Edge
(licencja na
użytkownika)
Page 25 of 216
BA&T SAP
BusinessObjects
BI, Edge edition
with data
management NUL
add-on
View (i.e. refresh, schedule, export,
zoom, sort, search, filter, drill, apply basic
formatting) against a predefined report;
access semantic data via BI SDK.
BA&T SAP
BusinessObjects BI,
wersja Edge z
funkcją zarządzania
danymi, dodatkowa
licencja NUL
Wyświetlanie (tj. odświeżanie, planowanie,
eksportowanie,
powiększanie,
sortowanie,
wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie, stosowanie
formatowania podstawowego) względem wstępnie
zdefiniowanego raportu; dostęp do danych
semantycznych za pomocą rozwiązania BI SDK.
BA&T SAP
BusinessObjects
BI, Edge edition
Publishing Add-On
View (i.e. refresh, schedule, export,
zoom, sort, search, filter, drill, apply basic
formatting) against a predefined report;
access semantic data via BI SDK.
BA&T SAP
BusinessObjects BI,
wersja Edge,
dodatkowa licencja
Publishing
Wyświetlanie (tj. odświeżanie, planowanie,
eksportowanie,
powiększanie,
sortowanie,
wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie, stosowanie
formatowania podstawowego) względem wstępnie
zdefiniowanego raportu; dostęp do danych
semantycznych za pomocą rozwiązania BI SDK.
Pakiety oparte na
Oprogramowaniu
SBOP
Bundles based
on SBOP
SAP Treasury and
Financial Risk
Management,
treasury
operations
SAP Enterprise
Risk and
Compliance
Management, risk
management
SAP Financial
Planning and
Analysis, planning
and analysis
View and drill down on reports, readonly access to BA&T SAP GTS,
Sanction Party List Service.
For BA&T SAP Process Control:
Evaluations,
assessments,
and
surveys including risk analysis, risk
identification,
risk
monitoring,
policy/survey
acknowledgements,
capture of losses, and risk responses.
Risk and changes at the local level.
View and drill down on reports, readonly access to the application
For BA&T SAP Risk Management:
Evaluations,
assessments,
and
surveys including control tests,
process
evaluations,
policy
acknowledgements,
and
issue
identification and remediation. Control
changes at the local level. View and
drill down on reports, read-only access
to the application
For BA&T SAP BusinessObjects
Business Intelligence, version for SAP
Applications:
Access
platform
services;
customize,
personalize
dashboards, BI widgets, and user
profiles; view (i.e., refresh, schedule,
export, zoom, sort, search, filter, drill,
apply basic
formatting) against
predefined reports.
View and drill down on reports, readonly access to BA&T SAP Business
Planning & Cons, vers f SAP
NetWeaver; for business planning
operations only, BA&T SAP Strategy
Management; BA&T SAP Profitability
and Cost Management (PCM)
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
SAP Treasury and
Financial Risk
Management,
operacje finansowe
SAP Enterprise
Risk and
Compliance
Management,
zarządzanie
ryzykiem
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do oprogramowania BA&T SAP GTS,
Sanction Party List Service w trybie tylko do
odczytu.
W przypadku oprogramowania BA&T SAP
Process Control: analizy, oceny i ankiety
obejmujące
analizę,
identyfikację
i
monitorowanie ryzyka, potwierdzanie zasad i
udziału w ankietach, rejestrowanie strat i reakcje
na ryzyko. Ryzyko i zmiany na poziomie
lokalnym. Wyświetlanie i drążenie danych w
raportach, dostęp do aplikacji w trybie tylko do
odczytu.
W przypadku oprogramowania BA&T SAP Risk
Management: analizy, oceny i ankiety
obejmujące testy kontrolne, analizy procesów,
potwierdzanie zasad oraz identyfikację i
usuwanie problemów. Zmiany kontroli na
poziomie lokalnym. Wyświetlanie i drążenie
danych w raportach, dostęp do aplikacji w trybie
tylko do odczytu.
W przypadku oprogramowania BA&T SAP
BusinessObjects Business Intelligence, wersja
dla aplikacji firmy SAP: uzyskiwanie dostępu do
usług
platformy;
dostosowywanie,
personalizacja
kokpitów
menedżerskich,
widżetów
BI
i
profilów
użytkowników;
wyświetlanie (tj. odświeżanie, planowanie,
eksportowanie,
powiększanie,
sortowanie,
SAP Financial
wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie, stosowanie
Planning and
formatowania podstawowego) w odniesieniu do
Analysis,
planowanie i analiza wstępnie zdefiniowanych raportów.
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do oprogramowania BA&T SAP
Business Planning & Cons, wersja dla SAP
NetWeaver w trybie tylko do odczytu; jedynie do
celów planowania działań biznesowych, BA&T
SAP Strategy Management; BA&T SAP
Profitability and Cost Management (PCM)
Page 26 of 216
SAP Accounting
and Financial
Close, corporate
close & disclosure,
fin. cons. Vers.
SAP Accounting
and Financial
Close, corporate
close & disclosure,
BPC version
View and drill down on reports, readonly access to BA&T SAP Financial
Consolidation; BA&T SAP Notes
Management; BA&T SAP Disclosure
Management;
BA&T
SAP
Intercompany
For BA&T SAP BusinessObjects
Business Intelligence, version for SAP
Applications:
Access
platform
services;
customize,
personalize
dashboards, BI widgets, and user
profiles; view (i.e., refresh, schedule,
export, zoom, sort, search, filter, drill,
apply basic
formatting) against
predefined reports
View and drill down on reports, readonly
access
to
BA&T
SAP
Consolidation, version for SAP
NetWeaver;
BA&T
SAP
Notes
Management; BA&T SAP Disclosure
Management;
BA&T
SAP
Intercompany
For BA&T SAP BusinessObjects
Business Intelligence, version for SAP
Applications:
Access
platform
services;
customize,
personalize
dashboards, BI widgets, and user
profiles; view (i.e., refresh, schedule,
export, zoom, sort, search, filter, drill,
apply basic
formatting) against
predefined reports
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do oprogramowania BA&T SAP
Financial Consolidation, BA&T SAP Notes
Management,
BA&T
SAP
Disclosure
SAP Accounting
Management, BA&T SAP Intercompany w trybie
and Financial
Close, finalizowanie tylko do odczytu
transakcji
W przypadku oprogramowania BA&T SAP
korporacyjnych i
BusinessObjects Business Intelligence, wersja
publikacja
dla aplikacji firmy SAP: uzyskiwanie dostępu do
sprawozdań
usług
platformy;
dostosowywanie,
finansowych spółki, personalizacja
kokpitów
menedżerskich,
wersja z
widżetów
BI
i
profilów
użytkowników;
konsolidacją
wyświetlanie (tj. odświeżanie, planowanie,
finansową
eksportowanie,
powiększanie,
sortowanie,
SAP Accounting
and Financial
Close, finalizowanie
transakcji
korporacyjnych i
publikacja
sprawozdań
finansowych spółki,
wersja BPC
wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie, stosowanie
formatowania podstawowego) w odniesieniu do
wstępnie zdefiniowanych raportów
Wyświetlanie i drążenie danych w raportach,
dostęp do oprogramowania BA&T SAP
Consolidation, wersja dla oprogramowania SAP
NetWeaver, BA&T SAP Notes Management,
BA&T SAP Disclosure Management, BA&T SAP
Intercompany w trybie tylko do odczytu
W przypadku oprogramowania BA&T SAP
BusinessObjects Business Intelligence, wersja
dla aplikacji firmy SAP: uzyskiwanie dostępu do
usług
platformy;
dostosowywanie,
personalizacja
kokpitów
menedżerskich,
widżetów
BI
i
profilów
użytkowników;
wyświetlanie (tj. odświeżanie, planowanie,
eksportowanie,
powiększanie,
sortowanie,
wyszukiwanie, filtrowanie, drążenie, stosowanie
formatowania podstawowego) w odniesieniu do
wstępnie zdefiniowanych raportów
Page 27 of 216
Exhibit 2 - Named User Metrics and Package Metrics
Załącznik 2 — Metryki Nazwanych Użytkowników i Metryki Pakietów
SAP APPLICATIONS
APLIKACJE FIRMY SAP
SAP Application Developer User is a Named User authorized to
access the development tools provided with the licensed Software for
the purpose of making Modifications and/or Add-ons to the licensed
Software and also includes the rights granted under the SAP NetWeaver
Developer User and SAP Application Employee User.
Użytkownik SAP Application Developer User to Nazwany Użytkownik
uprawniony do uzyskiwania dostępu do narzędzi programistycznych
dostarczonych wraz z licencjonowanym Oprogramowaniem w celu
wprowadzania do niego Modyfikacji i/lub Dodatków add-on, a także
posiadający uprawnienia przyznane na mocy licencji SAP NetWeaver
Developer User i SAP Application Employee User.
SAP Application Business Expert User is a Named User authorized
to perform all roles supported by SBOP (excluding the right to make
Modifications and/or Add-ons to SBOP) and also includes the rights
granted under the SAP Application Professional User.
Użytkownik SAP Application Business Expert User to Nazwany
Użytkownik uprawniony do wykonywania wszystkich ról obsługiwanych za
pomocą Oprogramowania SBOP (z wyłączeniem uprawnień do
modyfikowania i/lub wprowadzania dodatków add-on do Oprogramowania
SBOP), a także posiadający uprawnienia przyznane na mocy licencji SAP
Application Professional User.
SAP Application Professional User is a Named User authorized to
perform operational related and system administration / management
roles supported by the licensed Software (excluding SBOP) and also
includes the rights granted under the SAP Application Limited
Professional User.
Użytkownik SAP Application Professional User to Nazwany Użytkownik
uprawniony do wykonywania czynności operacyjnych oraz związanych z
administrowaniem i zarządzaniem systemem obsługiwanych za pomocą
licencjonowanego Oprogramowania (z wyłączeniem Oprogramowania
SBOP), a także posiadający uprawnienia przyznane na mocy licencji SAP
Application Limited Professional User.
SAP Application Limited Professional User is a Named User
authorized to perform limited operational roles supported by the licensed
Software (excluding SBOP) and also includes the rights granted under
the SAP Application Business Information User. The license agreement
has to define in detail the limited use rights being performed by such
Limited Professional User.
Użytkownik SAP Application Limited Professional User to Nazwany
Użytkownik uprawniony do wykonywania ograniczonych czynności
operacyjnych
obsługiwanych
za
pomocą
licencjonowanego
Oprogramowania (z wyłączeniem Oprogramowania SBOP), a także
posiadający uprawnienia przyznane na mocy licencji SAP Application
Business Information User. Ograniczone uprawnienia do używania
wykonywane przez takiego użytkownika Limited Professional User powinny
być szczegółowo określone w umowie licencyjnej.
SAP Application Business Information User is a Named User
authorized to Use (excluding the right to modify and/or customize)
standard and interactive reports delivered with licensed Legacy SBOP,
and reports created through Use of licensed Legacy SBOP by
appropriately licensed Named Users, solely for such individual’s own
purposes and not for or on behalf of other individuals. Each SAP
Application Business Information User also includes the rights granted
under the SAP Application Employee User.
Użytkownik SAP Application Business Information User to Nazwany
Użytkownik uprawniony do używania (z wyłączeniem uprawnień do
modyfikowania i/lub dostosowywania) standardowych i interaktywnych
raportów
dostarczanych
wraz
z
licencjonowanym
Poprzednim
oprogramowaniem SBOP oraz raportów utworzonych w ramach używania
licencjonowanego Poprzedniego oprogramowania SBOP przez objętych
właściwą licencją Nazwanych Użytkowników wyłącznie dla własnych celów
tego użytkownika, a nie dla innych osób lub w ich imieniu. Każdy użytkownik
SAP Application Business Information User posiada także uprawnienia
przyznane na mocy licencji SAP Application Employee User.
SAP Application Employee User is a Named User authorized to
perform the following roles supported by the licensed Software
(excluding SBOP), all solely for such individual’s own purpose and not
for or on behalf of other individuals: (i) Use (excluding the right to modify
and/or customize) standard and interactive reports delivered with the
licensed Software, (ii) travel planning / expense reporting self-services,
(iii) perform procurement self-services, and (iv) room reservation selfservices. Each SAP Application Employee User also includes the rights
granted under the SAP E-Recruiting User, SAP Learning User and the
SAP Application Employee Self-Service User.
Użytkownik SAP Application Employee User to Nazwany Użytkownik
uprawniony do wykonywania następujących czynności obsługiwanych za
pomocą
licencjonowanego
Oprogramowania
(z
wyłączeniem
Oprogramowania SBOP) wyłącznie dla własnych celów, a nie dla innych
osób lub w ich imieniu: (i) używania (z wyłączeniem uprawnień do
modyfikowania i/lub dostosowywania) standardowych i interaktywnych
raportów dostarczanych wraz z licencjonowanym Oprogramowaniem, (ii)
samodzielnej obsługi w zakresie planowania podróży i raportowania
wydatków, (iii) samodzielnej obsługi w zakresie zaopatrzenia, (iv)
samodzielnej obsługi w zakresie rezerwacji pokoju. Każdy użytkownik SAP
Application Employee User posiada także uprawnienia przyznane na mocy
licencji SAP E-Recruiting User, SAP Learning User oraz SAP Application
Employee Self-Service User.
SAP Application Employee Self-Service User is a Named User
authorized to perform the HR self-services role of employee time and
attendance entry supported by the licensed Software (excluding SBOP),
all solely for such individual’s own purpose and not for or on behalf of
other individuals. Each SAP Application ESS User also includes the
rights granted under the SAP Application Employee Self-Service Core
User and the SAP Human Capital Performance Management User.
Użytkownik SAP Application Employee Self-Service User to Nazwany
Użytkownik uprawniony do samodzielnego wykonywania czynności
związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi: wprowadzania czasu pracy i
informacji o obecności pracownika, obsługiwanych za pomocą
licencjonowanego Oprogramowania (z wyłączeniem Oprogramowania
SBOP) wyłącznie dla własnych celów, a nie dla innych osób lub w ich
imieniu. Każdy użytkownik SAP Application ESS User posiada także
uprawnienia przyznane na mocy licencji SAP Application Employee SelfService Core User oraz SAP Human Capital Performance Management
User.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 28 of 216
SAP Application Employee Self-Service Core User is a Named User
authorized to perform the following HR self-services roles supported by
the licensed Software (excluding SBOP), all solely for such individual’s
own purpose and not for or on behalf of other individuals: (i) employee
records maintenance, (ii) employee directory, (iii) benefits and payment,
and (iv) leave management. Further, an SAP Employee Self-Service
Core User is also authorized to access “Non-SAP Content” that resides
on Licensee’s “SAP Portal”, so long as accessing such Non-SAP
Content does not require or result in any Use of the licensed Software
(beyond access to such Non-SAP Content as it resides on Licensee’s
SAP Portal). As used in this ESS Core User definition, (i) “Non-SAP
Content” means information created through no Use of the licensed
Software and (ii) “SAP Portal” means any portal created by Licensee
Using SAP Enterprise Portal Software (as provided with the licensed
SAP NetWeaver Software) which provides appropriately licensed
Named Users a common access point by which to Use licensed SAP
Software.
Użytkownik SAP Application Employee Self-Service Core User to Nazwany
Użytkownik uprawniony do samodzielnego wykonywania następujących
czynności związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, obsługiwanych za
pomocą licencjonowanego Oprogramowania (z wyłączeniem Oprogramowania
SBOP) wyłącznie do własnych celów, a nie dla innych osób lub w ich imieniu: (i)
utrzymywania rekordów pracownika, (ii) obsługi katalogu pracownika, (iii) usług
związanych ze świadczeniami dodatkowymi i płatnościami oraz (iv) zarządzania
urlopami. Ponadto użytkownik SAP Employee Self-Service Core User jest także
uprawniony do uzyskiwania dostępu do „Zawartości niezwiązanej z
rozwiązaniem SAP” znajdującej się w „Portalu SAP” Licencjobiorcy, jeśli
uzyskiwanie dostępu do takiej Zawartości niezwiązanej z rozwiązaniem SAP nie
wymaga żadnego użycia licencjonowanego Oprogramowania ani nie prowadzi
do takiego użycia (poza dostępem do takiej Zawartości niezwiązanej z
rozwiązaniem SAP znajdującej się w Portalu SAP Licencjobiorcy). Terminy
użyte w niniejszej definicji użytkownika ESS Core User mają następujące
znaczenia: (i) „Zawartość niezwiązana z rozwiązaniem SAP” oznacza
informacje utworzone bez użycia licencjonowanego Oprogramowania oraz (ii)
„Portal SAP” oznacza dowolny portal utworzony przez Licencjobiorcę z
wykorzystaniem oprogramowania SAP Enterprise Portal (dostarczonego wraz z
licencjonowanym oprogramowaniem SAP NetWeaver) zapewniający
Nazwanym Użytkownikom objętym właściwą licencją powszechny punkt
dostępu, za pomocą którego mogą oni używać licencjonowanego
Oprogramowania SAP.
SAP Application Business Expert Upgrade User is a Named User
authorized to perform all roles supported by SBOP (excluding the right
to make Modifications and/or Add-ons to SBOP) provided such Named
User is also an individual licensed from SAP as an SAP Application
Professional User and both such Users are licensed for the same
runtime database, if any. If receiving support under the license
agreement, Licensee must be subscribed to and fully paid on support for
both this User and the underlying SAP Application Professional User for
so long as Licensee continues to receive support under the license
agreement.
Użytkownik SAP Application Business Expert Upgrade User to Nazwany
Użytkownik
uprawniony
do
wykonywania
wszystkich
czynności
obsługiwanych za pomocą Oprogramowania SBOP (z wyłączeniem
uprawnień do modyfikowania i/lub wprowadzania dodatków do
Oprogramowania SBOP), pod warunkiem, że taki Nazwany Użytkownik
posiada również licencję SAP Application Professional User uzyskaną od
SAP oraz że obu tych licencji użytkowników udzielono w odniesieniu do tej
samej bazy danych środowiska wykonawczego, jeśli ma zastosowanie. W
przypadku uzyskiwania wsparcia technicznego na mocy umowy licencyjnej
Licencjobiorca musi mieć subskrybowane i w pełni opłacone wsparcie
techniczne w odniesieniu do tego Użytkownika oraz podstawowego
użytkownika SAP Application Professional User przez cały okres
otrzymywania wsparcia technicznego na mocy umowy licencyjnej.
SAP Application Business Analytics Professional User is a Named
User authorized to perform all roles supported by SBOP (excluding the
right to make Modifications and/or Add-ons to SBOP) and includes the
rights granted under the SAP Application BI Limited User. For purposes
of clarification, an SAP Application Business Analytics Professional User
may extract data from any data source into SBOP and/or push data out
of SBOP into any data source provided Licensee has secured an
appropriate license for all such data source(s) (albeit an additional SAP
Named User license will not be required solely for the one-way
extraction of data into SBOP where the data source is non-SBOP
Software and/or third party software licensed from SAP).
Użytkownik SAP Application Business Analytics Professional User to
Nazwany Użytkownik uprawniony do wykonywania wszystkich czynności
obsługiwanych za pomocą Oprogramowania SBOP (z wyłączeniem
uprawnień do modyfikowania i/lub wprowadzania dodatków do
Oprogramowania SBOP), a także posiadający uprawnienia przyznane na
mocy licencji SAP Application BI Limited User. Dla celów wyjaśnienia,
użytkownik SAP Application Business Analytics Professional User może
dokonywać ekstrakcji danych z dowolnego źródła danych do
Oprogramowania SBOP i/lub przekazywać dane z Oprogramowania SBOP
do dowolnego źródła danych, pod warunkiem, że Licencjobiorca uzyskał
odpowiednią licencję na wszystkie takie źródła danych (jednak dodatkowa
licencja Nazwanego Użytkownika SAP nie jest wymagana tylko w przypadku
jednostronnej ekstrakcji danych do Oprogramowania SBOP, gdy źródło
danych nie jest Oprogramowaniem SBOP i/lub Oprogramowaniem innego
producenta licencjonowanym przez firmę SAP).
SAP Application Business Analytics Professional Upgrade User is
a Named User authorized to perform all roles supported by SBOP
(excluding the right to make Modifications and/or Add-ons to SBOP)
provided such Named User is also an individual licensed from SAP as
an SAP Application BI Limited User and both such Users are licensed
for the same runtime database, if any. If receiving support under the
license agreement, Licensee must be subscribed to and fully paid on
support for both this User and the underlying SAP Application BI Limited
User for so long as Licensee continues to receive support under the
license agreement. For purposes of clarification, an SAP Application
Business Analytics Professional Upgrade User may extract data from
any data source into SBOP and/or push data out of SBOP into any data
source provided Licensee has secured an appropriate license for all
such data source(s) and such Use is otherwise in accord with the terms
of the Agreement (albeit an additional SAP Named User license will not
be required solely for the one-way extraction of data into SBOP where
the data source is non-SBOP Software and/or Third Party Software
licensed from SAP).
Użytkownik SAP Application Business Analytics Professional Upgrade
User to Nazwany Użytkownik uprawniony do wykonywania wszystkich
czynności obsługiwanych za pomocą Oprogramowania SBOP (z
wyłączeniem uprawnień do modyfikowania i/lub wprowadzania dodatków do
Oprogramowania SBOP), pod warunkiem, że taki Nazwany Użytkownik
posiada również licencję SAP Application BI Limited User uzyskaną od firmy
SAP oraz że obu tych licencji użytkowników udzielono w odniesieniu do tej
samej bazy danych środowiska wykonawczego, jeśli ma zastosowanie. W
przypadku uzyskiwania wsparcia technicznego na mocy umowy licencyjnej
Licencjobiorca musi mieć subskrybowane i w pełni opłacone wsparcie
techniczne w odniesieniu do tego Użytkownika oraz podstawowego
użytkownika SAP Application BI Limited User przez cały okres otrzymywania
wsparcia technicznego na mocy umowy licencyjnej. Dla celów wyjaśnienia,
użytkownik SAP Application Business Analytics Professional Upgrade User
może dokonywać ekstrakcji danych z dowolnego źródła danych do
Oprogramowania SBOP i/lub przekazywać dane z Oprogramowania SBOP
do dowolnego źródła danych, pod warunkiem, że Licencjobiorca uzyskał
odpowiednią licencję na wszystkie takie źródła danych i takie Użytkowanie
jest pod innymi względami zgodne z warunkami Umowy (jednak dodatkowa
licencja Nazwanego Użytkownika SAP nie jest wymagana tylko w przypadku
jednostronnej ekstrakcji danych do Oprogramowania SBOP, gdy źródło
danych nie jest Oprogramowaniem SBOP i/lub Oprogramowaniem innego
producenta licencjonowanym przez SAP).
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 29 of 216
SAP Application BI Limited User is a Named User who is solely
authorized to Use one (1) of the following SBOP components, subject to
each SBOP component being licensed: (i) Mobile Designer, (ii) Crystal
Reports Designer, (iii) WEB Intelligence Designer, (iv) Explorer
Designer, (v) Dashboard Designer, (vi) SAP BusinessObjects Analysis
software edition for OLAP, or (vii) SAP BusinessObjects Analysis
software edition for Microsoft Office. For purposes of clarification, an
SAP Application BI Limited User may extract data from any data source
into one (1) of the stated SBOP components (where licensed) and/or
push data out of one (1) of the stated SBOP components (where
licensed) into any data source provided Licensee has secured an
appropriate license for all such data source(s) (albeit an additional SAP
Named User license will not be required solely for the one-way
extraction of data into one (1) of the stated SBOP components where
the data source is non-SBOP Software and/or Third Party Software
licensed from SAP).
Użytkownik SAP Application BI Limited User to Nazwany Użytkownik
uprawniony do używania jednego (1) z następujących składników
Oprogramowania SBOP pod warunkiem licencjonowania każdego ze
składników Oprogramowania SBOP: (i) Mobile Designer, (ii) Crystal Reports
Designer, (iii) WEB Intelligence Designer, (iv) Explorer Designer, (v)
Dashboard Designer, (vi) oprogramowanie SAP BusinessObjects Analysis,
wersja dla OLAP oraz (vii) oprogramowanie SAP BusinessObjects Analysis,
wersja dla pakietu Microsoft Office. Dla celów wyjaśnienia, użytkownik SAP
Application BI Limited User może dokonywać ekstrakcji danych z dowolnego
źródła danych do jednego (1) z wymienionych składników Oprogramowania
SBOP (licencjonowanego) i/lub przekazywać dane z jednego (1) z
wymienionych składników Oprogramowania SBOP (licencjonowanych) do
dowolnego źródła danych, pod warunkiem, że Licencjobiorca uzyskał
odpowiednią licencję na wszystkie takie źródła danych (jednak dodatkowa
licencja Nazwanego Użytkownika SAP nie jest wymagana tylko w przypadku
jednostronnej ekstrakcji danych do jednego (1) ze składników
Oprogramowania SBOP, gdy źródło danych nie jest Oprogramowaniem SBOP
i/lub jest Oprogramowaniem innego producenta licencjonowanym przez SAP).
SAP Application Standalone Business Analytics Professional User
is a Named User authorized to perform all roles supported by SBOP
(excluding the right to make Modifications and/or Add-ons to SBOP)
licensed for Standalone Use and also includes the rights granted under
the SAP Application Standalone BI Limited User.
Użytkownik SAP Application Standalone Business Analytics
Professional User to Nazwany Użytkownik uprawniony do wykonywania
wszystkich czynności obsługiwanych za pomocą Oprogramowania SBOP (z
wyłączeniem uprawnień do modyfikowania i/lub wprowadzania dodatków do
Oprogramowania SBOP) licencjonowanego do Użycia samodzielnego, a
także posiadający uprawnienia przyznane na mocy licencji SAP Application
Standalone BI Limited User.
SAP Application Standalone BI Limited User is a Named User who is
solely authorized to Use one (1) of the following SBOP components,
subject to each SBOP component being licensed for Standalone Use: (i)
Mobile Designer, (ii) Crystal Reports Designer, (iii) WEB Intelligence
Designer, (iv) Explorer Designer, (v) Dashboard Designer, (vi) SAP
BusinessObjects Analysis software edition for OLAP, or (vii) SAP
BusinessObjects Analysis software edition for Microsoft Office. The SAP
Application Standalone BI Limited User also includes the rights granted
under the SAP Application Business Information Viewer User.
Użytkownik SAP Application Standalone BI Limited User to Nazwany
Użytkownik uprawniony wyłącznie do używania jednego (1) z następujących
składników Oprogramowania SBOP pod warunkiem licencjonowania
każdego ze składników Oprogramowania SBOP do Użycia samodzielnego:
(i) Mobile Designer, (ii) Crystal Reports Designer, (iii) WEB Intelligence
Designer, (iv) Explorer Designer, (v) Dashboard Designer, (vi)
oprogramowanie SAP BusinessObjects Analysis, wersja dla OLAP oraz (vii)
oprogramowanie SAP BusinessObjects Analysis, wersja dla pakietu
Microsoft Office. Każdy użytkownik SAP Application Standalone BI Limited
User posiada także uprawnienia przyznane na mocy licencji SAP Application
Business Information Viewer User.
SAP Application Business Information Viewer User is a Named User
authorized to Use (excluding the right to modify and/or customize)
standard and interactive reports delivered with licensed Legacy SBOP,
and reports created through Use of licensed Legacy SBOP by
appropriately licensed Named Users, solely for such individual’s own
purposes and not for or on behalf of other individuals.
Użytkownik SAP Application Business Information Viewer User to
Nazwany Użytkownik uprawniony do używania (z wyłączeniem uprawnień
do modyfikowania i/lub dostosowywania) standardowych i interaktywnych
raportów
dostarczanych
wraz
z
licencjonowanym
Poprzednim
oprogramowaniem SBOP oraz raportów utworzonych w ramach używania
licencjonowanego Poprzedniego oprogramowania SBOP przez objętych
właściwą licencją Nazwanych Użytkowników wyłącznie dla własnych celów
tego użytkownika, a nie dla innych osób lub w ich imieniu.
SPECIAL USERS
UŻYTKOWNICY ZE SZCZEGÓLNYMI UPRAWNIENIAMI
SAP Learning User is a Named User who is authorized to access
solely the following learning solutions on SAP’s price list, provided that
those learning solutions are licensed. A SAP Learning User is not
entitled to access other SAP solutions or solution components.
The applicable learning solutions offered by SAP comprise the following:
Użytkownik SAP Learning User to Nazwany Użytkownik uprawniony do
uzyskiwania dostępu wyłącznie do następujących rozwiązań szkoleniowych
z cennika firmy SAP, pod warunkiem, że te rozwiązania szkoleniowe są
licencjonowane. Użytkownik SAP Learning User nie jest uprawniony do
uzyskiwania dostępu do innych rozwiązań lub składników rozwiązań firmy
SAP. Odpowiednie rozwiązania szkoleniowe oferowane przez SAP obejmują
następujące pozycje:
 7002075
 7003485
 7011740
 7011741
 7011742
 7011743
 7011744
 7009559
 7009558
 7009560
 7002075
 7003485
 7011740
 7011741
 7011742
 7011743
 7011744
 7009559
 7009558
 7009560
SAP Learning Solution
SAP Enterprise Learning Environment
SAP Workforce Performance Builder Producer
SAP Workforce Performance Builder Manager
SAP Workforce Performance Builder Navigator
SAP Workforce Performance Builder Desktop Edition
SAP Workforce Performance Builder Enterprise Edition
SAP Acrobat Connect Professional Learning by Adobe
SAP Acrobat Connect Professional Meeting by Adobe
SAP Productivity Pak by ANCILE - excl. North America
 7009561 SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE - excl.
North America
 7009562 SAP Productivity Composer by ANCILE - excl. North
America
 7009563 SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE -
excl. North America
 7009639 SAP Productivity Pak by ANCILE - North America only
 7009640 SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE - North
America only
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
SAP Learning Solution
SAP Enterprise Learning Environment
SAP Workforce Performance Builder Producer
SAP Workforce Performance Builder Manager
SAP Workforce Performance Builder Navigator
SAP Workforce Performance Builder Desktop Edition
SAP Workforce Performance Builder Enterprise Edition
SAP Acrobat Connect Professional Learning by Adobe
SAP Acrobat Connect Professional Meeting by Adobe
SAP Productivity Pak by ANCILE — z wyłączeniem Ameryki
Północnej
 7009561 SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE —
z wyłączeniem Ameryki Północnej
 7009562 SAP Productivity Composer by ANCILE — z wyłączeniem
Ameryki Północnej
 7009563 SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE —
z wyłączeniem Ameryki Północnej
 7009639 SAP Productivity Pak by ANCILE — tylko Ameryka Północna
 7009640 SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE — tylko w
Ameryce Północnej
Page 30 of 216
 7009641 SAP Productivity Composer by ANCILE - North America
 7009641 SAP Productivity Composer by ANCILE — tylko w Ameryce
only
 7009642 SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE North America only
 7009642 SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE —
Północnej
tylko w Ameryce Północnej
SAP E-Recruiting User is a Named User authorized to access the ERecruiting engine only. E-Recruiting Users are not entitled to access
other SAP solutions or solution components.
Użytkownik SAP E-Recruiting User to Nazwany Użytkownik uprawniony
do uzyskiwania dostępu wyłącznie do mechanizmu E-Recruiting.
Użytkownicy E-Recruiting nie są uprawnieni do uzyskiwania dostępu do
innych rozwiązań lub składników rozwiązań firmy SAP.
SAP Human Capital Performance Management User is a Named
User authorized to access the licensed Software (excluding SBOP), all
solely for such individual’s own purpose and not for or on behalf of other
individuals to maintain: (i) employee appraisals, (ii) talent and skill
profiles, and (iii) profile match up.
Użytkownik SAP Human Capital Performance Management User to
Nazwany
Użytkownik
uprawniony
do
uzyskania
dostępu
do
licencjonowanego Oprogramowania (z wyłączeniem Oprogramowania
SBOP) wyłącznie dla własnych celów, a nie dla innych osób lub w ich
imieniu w celu opracowania: (i) ocen pracowników, (ii) profili talentów i
umiejętności oraz (iii) dobierania profili.
SAP Manager Self-Service User is a Named User authorized to
perform one or more of the following manager self-services roles directly
related to the employees and business unit/department the managers
are responsible for, and supported by the licensed Software (excluding
SBOP): (i) request administrative changes using processes and forms
contained within Human Capital Management, (ii) create requisition
requests and candidate assessments, (iii) perform talent assessments
and appraisals, (iv) plan and approve compensation, (v) obtain an
budget overviews, (vi) organize project management tasks, (vii) perform
planning tasks, (viii) approve travel requests and expenses, and (ix)
perform workflow tasks. SAP Manager Self-Service User also includes
the rights granted under the SAP Application Employee User.
Użytkownik SAP Manager Self-Service User to Nazwany Użytkownik
uprawniony do wykonywania jednej lub kilku następujących czynności
związanych z systemem samoobsługi menedżerów dotyczących
bezpośrednio pracowników i jednostek/działów biznesowych należących do
zakresu odpowiedzialności tych menedżerów, które są obsługiwane za
pomocą
licencjonowanego
Oprogramowania
(z
wyłączeniem
Oprogramowania SBOP): (i) żądania zmian administracyjnych za pomocą
procesów i formularzy w module HCM, (ii) tworzenia wniosków zgłoszenia
zapotrzebowania i ocen kandydatów, (iii) dokonywania ocen talentów, (iv)
planowania i zatwierdzania wynagrodzenia, (v) pozyskiwania przeglądów
budżetu, (vi) organizowania zadań zarządzania projektem, (vii) wykonywania
zadań planowania, (viii) zatwierdzania wniosków w sprawie podróży i
wydatków oraz (ix) wykonywania zadań przepływu prac. Użytkownik SAP
Manager Self-Service User posiada także uprawnienia przyznane na mocy
licencji SAP Application Employee User.
SAP Banking User is a Named User solely authorized to access the
specified industry packages for banks. Banking Users are not entitled to
access other SAP solutions or solution components.
Użytkownik SAP Banking User to Nazwany Użytkownik uprawniony
wyłącznie do uzyskiwania dostępu do określonych pakietów branżowych
przeznaczonych dla banków. Użytkownicy Banking nie są uprawnieni do
uzyskiwania dostępu do innych rozwiązań lub składników rozwiązań firmy
SAP.
SAP Retail Store User is a Named User working in Licensee’s retail
store as an associate who is solely authorized to perform nonmanagerial retail store / point-of-sale related roles supported by the
licensed Software (excluding SBOP) and also includes the rights
granted under the SAP Application Employee User.
Użytkownik SAP Retail Store User to Nazwany Użytkownik pracujący w
sklepie detalicznym Licencjobiorcy jako partner, który jest uprawniony
wyłącznie
do
wykonywania
czynności
dotyczących
sklepu
detalicznego/punktu
sprzedaży
niezwiązanych
z
zarządzaniem
obsługiwanych przez licencjonowane Oprogramowanie (z wyłączeniem
oprogramowania SBOP), a także ma uprawnienia przyznane na mocy
licencji SAP Application Employee User.
SAP Logistics User is a Named User solely authorized to perform
following tasks for the applicable licensed Software (excluding SBOP):
Użytkownik SAP Logistics User to Nazwany Użytkownik uprawniony
wyłącznie do wykonywania następujących zadań w związku z
odpowiednim licencjonowanym
Oprogramowaniem
(z
wyłączeniem
Oprogramowania SBOP):
 Transportation Management: Looking up a freight contract, tracking
 zarządzanie transportem: sprawdzanie umowy frachtowej, śledzenie
a certain shipment and similar activities, update master data (rates,
lanes, locations), Transportation request entry, transportation
planning on, responding to RFP (request for proposal) for tendering
viewing and confirmation of events, charge calculation verification
and similar activities.
określonej wysyłki i podobne czynności, aktualizacja danych
podstawowych
(taryf,
szlaków
transportowych,
lokalizacji),
wprowadzanie żądań usługi transportowej, planowanie usługi
transportowej, odpowiadanie na zapytanie o przeglądanie ofert do
przetargu oraz potwierdzenie zdarzeń, pobieranie opłat za weryfikację
kalkulacji i podobne czynności.
 magazynowanie: potwierdzanie otrzymania i odłożenia towarów,
dekonsolidacja przy odbiorze towarów, pobieranie w punktach pobrania,
przesunięcia zapasów, w tym uzupełnianie, przygotowanie produkcji i
wstawianie spisów z natury, pakowanie albo potwierdzanie usług
dodatkowych i wykonywanie czynności planowania terminów przy
bramie przemysłowej. Obowiązuje to w przypadku pracowników
pracujących przy mobilnych urządzeniach sterowanych falami
radiowymi, jak też pracowników wykonujących działania operacyjne
podobne do wymienionych powyżej.
 kontrolowanie i śledzenie: doraźne uzyskiwanie widoku obiektu z
numerem seryjnym i/lub obiektu śledzonego, na przykład wprowadzanie
zapytania dotyczącego bieżącej lub dawnej lokalizacji obiektu lub
ustalanie genealogii produktu. Użytkownik uzyskujący doraźny dostęp
do rozwiązań związanych ze śledzeniem produktu w celu zgłaszania
ruchu materiałowego lub wyświetlania raportów dotyczących śledzenia.
Przeglądanie stanu zdefiniowanych zdarzeń w łańcuchu dostaw, które
są oczekiwane lub nieoczekiwane, np. opóźnionej wysyłki zlecenia
sprzedaży, zmiany potwierdzenia zlecenia zakupu. Dokonywanie
potwierdzenia lub zmiany zdarzeń w łańcuchu dostaw, np. aktualizacja
zmiany dotyczącej daty lub ilości na zamówieniu produkcyjnym.
 Warehousing: Confirm goods receipts and putaway, deconsolidation
at goods receipt, picking at pick points, stock movements including
replenishment, production staging and enter physical inventory
counts, packing, or confirming VAS (value added services) and
perform scheduling activities for dock door appointments. This is
valid for employees that are working with radio frequency mobile
devices as well as for employees that are executing operational
activities similar to those stated above.
 Track and Trace: Viewing a serialized and/or any tracked object on
ad hoc basis, such as querying its current or past location or
ascertaining product genealogy. User accessing product traceability
solutions on an ad hoc basis to report goods movement or view
traceability reports. Viewing the status of defined supply chain
events, expected or unexpected, e.g. delayed shipment of a sales
order, change to a purchase order confirmation. Perform
confirmation or change to supply chain events, e.g. update a change
to a production order date or quantity.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 31 of 216
For Licensee employees, the SAP Logistics User also includes the
rights granted under the SAP Application Employee User.
W przypadku pracowników Licencjobiorcy użytkownik SAP Logistics User
posiada także uprawnienia przyznane na mocy licencji SAP Application
Employee User.
SAP Shop Floor User is a Named User working in Licensee’s
production facilities who is solely authorized to perform one or more of
the following roles supported by the licensed Software (excluding
SBOP): (i) display work instructions, and document activities and
operations, (ii) confirm goods receipts, goods issues and stock
movements, (iii) enter production order confirmations, (iv) record product
or production information, e.g. quality inspection results or
plant/process/equipment data, (v) enter production issues and related
service requests, (vi) submit purchase requisitions for tools, spare parts
for production equipment, etc. and (vii) reporting or dash boarding
related to items (i)-( vi). SAP Shop Floor also includes the rights granted
under the SAP Application Employee User and SAP Application
Visualization User.
Użytkownik SAP Shop Floor User to Nazwany Użytkownik pracujący w
zakładach produkcyjnych Licencjobiorcy, który jest uprawniony wyłącznie do
wykonywania jednej lub kilku następujących czynności obsługiwanych za
pomocą
licencjonowanego
Oprogramowania
(z
wyłączeniem
oprogramowania SBOP): (i) wyświetlania instrukcji związanych z pracą oraz
czynności i operacji związanych z dokumentami, (ii) potwierdzania odbioru i
wydania towarów oraz przesunięć zapasów, (iii) wprowadzania potwierdzeń
realizacji zamówień produkcyjnych, (iv) rejestrowania informacji dotyczących
produktu lub produkcji, np. wyników kontroli jakości lub danych związanych z
zakładem/procesem/sprzętem, (v) wprowadzania kwestii dotyczących
produkcji oraz powiązanych żądań obsługi serwisowej, oraz (vi) składania
zamówień na narzędzia, części zamienne do wyposażenia produkcyjnego
itp. oraz (vii) zgłaszania lub przeglądania czynności powiązanych z
pozycjami (i)–(vi). Oprogramowanie SAP Shop Floor obejmuje także
uprawnienia przyznane na mocy licencji SAP Application Employee User
oraz SAP Application Visualization User.
SAP Maintenance Worker User is a Named User who is a
maintenance worker solely authorized to perform one or more of the
following roles supported by the licensed Software (excluding SBOP): (i)
confirm maintenance notifications, (ii) enter time confirmations, goods
issues, stock movements and completion confirmations into
maintenance work orders, (iii) enter service requests and service
request entry sheets, and (iv) any maintenance activities related to items
(i) – (iii). SAP Maintenance Worker User also includes the rights granted
under the SAP Application Employee User and SAP Application
Visualization User.
Użytkownik SAP Maintenance Worker User to Nazwany Użytkownik
będący pracownikiem obsługi konserwacji, który jest uprawniony wyłącznie
do wykonywania jednej lub kilku następujących czynności obsługiwanych za
pomocą
licencjonowanego
Oprogramowania
(z
wyłączeniem
Oprogramowania SBOP): (i) potwierdzania zawiadomień PM, (ii)
wprowadzania potwierdzenia czasu, wydania materiałów, przesunięcia
zapasów i potwierdzenia realizacji do zleceń prac konserwacyjnych, (iii)
wprowadzania żądań obsługi serwisowej i odpowiednich arkuszy oraz (iv)
dowolnych czynności powiązanych z pozycjami (i)–(iii). Użytkownik SAP
Maintenance Worker User posiada także uprawnienia przyznane na mocy
licencji SAP Application Employee User oraz SAP Application Visualization
User.
SAP Engineering User is a Named User that is authorized to solely
perform the following activities on data and objects accessed and made
available through the licensed SAP Collaborative Product Development
Package, collaboration Folders, or SAP Portfolio and Project
Management application, excluding in all cases access to any data or
objects by or through SBOP portfolio products:
Użytkownik SAP Engineering User to Nazwany Użytkownik upoważniony
do wyłącznego wykonywania następujących czynności na danych i
obiektach udostępnianych za pośrednictwem licencjonowanego pakietu SAP
Collaborative Product Development Package, folderów związanych ze
współpracą lub aplikacji SAP Portfolio and Project Management, z
wyłączeniem, we wszystkich przypadkach, dostępu do jakichkolwiek danych
lub obiektów za pośrednictwem produktów z portfela Oprogramowania
SBOP:
(i) Display, Redline, 3D Viewing
(ii) Request, Approve, Reject, Confirm
(iii) Change
(i) Wyświetlanie, wyróżnianie, wyświetlanie w 3D
(ii) Żądanie, zatwierdzenie, odrzucenie, potwierdzenie
(iii) Zmiana
SAP Engineering User also includes the rights granted under the SAP
Application Visualization User. In the case of individuals who are
employees of Licensee, the SAP Engineering User also includes the
rights granted under the SAP Application Employee User.
Użytkownik SAP Engineering User posiada także uprawnienia przyznane na
mocy licencji SAP Application Visualization User. W przypadku, gdy
użytkownikami są pracownicy Licencjobiorcy, użytkownik SAP Engineering
User posiada także uprawnienia przyznane na mocy licencji SAP Application
Employee User.
SAP Procurement Self-Service and Collaborator User is a Named
User who is authorized to perform the following self-service roles
supported by the licensed Software (excluding SBOP), all solely for such
individual’s own purpose and not for or on behalf of other individuals to:
(i) create shopping carts or requisitions, check, receive or collaborate on
items in a requisition, (ii) request sourcing or contracting support, review
and/or approve items for sourcing or contracting other than as a
personnel manager, participate in request for quotation / request for
proposal and auction scoring, provide supplier feedback, view reports or
search system content, and (iii) upload compliance information or recipe
component information. Each SAP Procurement Self-Service User also
includes the rights granted under the SAP Application ESS User.
Użytkownik SAP Procurement Self-Service and Collaborator User to
Nazwany Użytkownik uprawniony do wykonywania następujących czynności
związanych z samodzielną obsługą obsługiwanych za pomocą
licencjonowanego Oprogramowania (z wyłączeniem Oprogramowania
SBOP) wyłącznie dla własnych celów, a nie dla innych osób lub w ich
imieniu: (i) tworzenia koszyków zakupów i zgłoszeń zapotrzebowania,
kontrolowania, odbierania lub dobierania pozycji w zgłoszeniu
zapotrzebowania, (ii) żądania określenia źródła dostaw lub wspomagania
sporządzania umów, przeglądania i/lub zatwierdzania pozycji w celu
określenia źródła dostaw lub sporządzania umów innych niż menedżer kadr,
uczestniczenia w zapytaniach dotyczących wyceny/zapytań ofertowych i
określaniu wyników aukcji, dostarczania informacji zwrotnych od dostawców,
wyświetlania raportów i wyszukiwania zawartości systemu oraz (iii) odczytu
informacji na temat zgodności lub składników receptury. Każdy użytkownik
SAP Procurement Self-Service User posiada także uprawnienia przyznane
na mocy licencji SAP Application ESS User.
SAP Partner Channel User is a Named User who is an employee of
Business Partners who is solely authorized to perform one or more of
the following channel management functionalities contained within the
licensed Software CRM (excluding SBOP): (i) Channel Marketing, (ii)
Channel Sales, (iii) Partner Order Management, (iv) Channel Service,
(v) Partner & Channel Analytics, and (vi) Partner Management.
Użytkownik SAP Partner Channel User to Nazwany Użytkownik, który jest
pracownikiem Partnerów biznesowych oraz ma wyłączne upoważnienie do
wykonywania co najmniej jednej z następujących czynności związanych z
zarządzaniem zleceniami obsługiwanych za pomocą licencjonowanego
Oprogramowania CRM (z wyłączeniem oprogramowania SBOP): (i)
marketingu kanałowego, (ii) sprzedaży kanałowej, (iii) zarządzania
zleceniami partnerów, (iv) usług kanałowych, (v) funkcji analitycznych
partnerów i kanałów oraz (vi) zarządzania partnerami.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 32 of 216
SAP Solution Extension Limited User is a Named User solely
authorized to Use one (1) Third Party Solution licensed by SAP. SAP
Solution Extension Limited Users are not entitled to access other SAP
solutions, solution components, or data stored in such solutions. SAP
Solution Extension Limited User can only be licensed to access the
following product: SAP extended ECM by Open Text, SAP Digital Asset
Management by Open Text and SAP Intelligence Analysis for Public
Sector by Palantir and SAP Application Visualization by iRise (including
the add-on for Supplier Relationship Management, add-on for general
SAP solutions).
Użytkownik SAP Solution Extension Limited User to Nazwany
Użytkownik uprawniony wyłącznie do używania jednego (1) rozwiązania
innego producenta licencjonowanego przez firmę SAP. Użytkownicy SAP
Solution Extension Limited User nie są uprawnieni do uzyskiwania dostępu
do innych rozwiązań lub składników rozwiązań firmy SAP ani do danych
przechowywanych w takich rozwiązaniach. Użytkownik SAP Solution
Extension Limited User może być objęty wyłącznie licencją na uzyskiwanie
dostępu do następujących produktów: SAP Extended ECM by Open Text,
SAP Digital Asset Management by Open Text oraz SAP Intelligence
Analysis for Public Sector by Palantir i SAP Application Visualization by iRise
(w tym dodatek add-on do programu Supplier Relationship Management,
dodatek add-on dla ogólnych rozwiązań SAP).
SAP CRM User is a Named User only authorized to Use (excluding the
right to make Modifications and/or Add-ons) CRM Software licensed
under the Agreement (if any, the “Licensed CRM Software”). An SAP
CRM User may extract data from any data source into any Licensed
CRM Software and/or push data out of any Licensed CRM Software into
any data source provided Licensee has secured an appropriate license
for all such data source(s) and such Use is otherwise in accord with the
terms of the Agreement. An additional SAP Named User License will not
be required solely for the one-way extraction of data into Licensed CRM
Software where the data source is Software (other than Licensed CRM
Software) and/or third party software licensed under the Agreement.
Użytkownik SAP CRM User to Nazwany Użytkownik uprawniony
wyłącznie do użytkowania (z wyłączeniem prawa do wprowadzania
Modyfikacji
i/lub
dodatków
add-on)
oprogramowania
CRM
licencjonowanego na mocy Umowy (jeśli ma to zastosowanie, zwanego
dalej „Licencjonowanym oprogramowaniem CRM”). Użytkownik SAP CRM
User może dokonywać ekstrakcji danych z dowolnego źródła danych do
Licencjonowanego oprogramowania CRM i/lub przekazywać dane z
Licencjonowanego oprogramowania CRM do dowolnego źródła danych,
pod warunkiem że Licencjobiorca uzyskał odpowiednią licencję na
wszystkie takie źródła danych i takie Użytkowanie jest pod innymi
względami zgodne z warunkami Umowy. Dodatkowa Licencja Nazwanego
Użytkownika SAP nie będzie wymagana wyłącznie w przypadku
jednostronnej ekstrakcji danych do Licencjonowanego Oprogramowania
CRM, gdy źródło danych jest Oprogramowaniem (innym niż
Licencjonowane Oprogramowanie CRM) i/lub oprogramowaniem innego
producenta licencjonowanym na mocy Umowy.
SAP CRM Rapid Deployment Edition User is a Named User solely
authorized to (i) access the SAP CRM Rapid Deployment Edition and (ii)
perform SAP ERP order-status checks through SAP CRM. Access to
other SAP software requires a SAP Application Business Expert User, a
SAP Application Professional User or a SAP Application Limited
Professional User license. The rights granted to a SAP CRM Rapid
Deployment Edition User are included in the existing SAP Application
Business Expert User, SAP Application Professional User and SAP
Application Limited Professional User. The SAP CRM Rapid
Deployment Edition User also includes the rights granted under the SAP
Application Employee User.
Użytkownik SAP CRM Rapid Deployment Edition User to Nazwany
Użytkownik uprawniony wyłącznie do (i) uzyskiwania dostępu do
rozwiązania SAP CRM Rapid Deployment Edition oraz (ii) kontrolowania
stanu zamówień w rozwiązaniu ERP SAP za pośrednictwem
oprogramowania SAP CRM. Dostęp do innego oprogramowania firmy SAP
wymaga licencji SAP Application Business Expert User, SAP Application
Professional User lub SAP Application Limited Professional User.
Uprawnienia przyznane użytkownikowi SAP CRM Rapid Deployment Edition
User są zawarte w istniejących licencjach SAP Application Business Expert
User, SAP Application Professional User i SAP Application Limited
Professional User. Licencja użytkownika SAP CRM Rapid Deployment
Edition User zawiera również uprawnienia nadane na mocy licencji SAP
Application Employee User.
SAP Application Visualization User is a Named User who is solely
authorized to Use (i) Visual Enterprise Generator, (ii) Visual Enterprise
View Edition Generator, (iii) Visual Enterprise Generator .JT extension,
(iv) Visual Enterprise Navigation & Analytics, (v) Visual Enterprise
Manufacturing, (vi) Visual Enterprise Service and Maintenance, (vii)
Visual Enterprise Author, and (viii) Visual Enterprise ECAD Extension,
subject to each Visual Enterprise component being licensed. An SAP
Application Visualization User may not Use (including, without limitation,
access any data stored in) any other Software or third party software
licensed under this Agreement.
Użytkownik SAP Application Visualization User to Nazwany
Użytkownik upoważniony wyłącznie do użytkowania następujących
składników: (i) Visual Enterprise Generator, (ii) Visual Enterprise View
Edition Generator, (iii) Visual Enterprise Generator .JT extension, (iv)
Visual Enterprise Navigation & Analytics, (v) Visual Enterprise
Manufacturing, (vi) Visual Enterprise Service and Maintenance, (vii) Visual
Enterprise Author oraz (viii) Visual Enterprise ECAD Extension, z
zastrzeżeniem posiadania licencji na każdy składnik Visual Enterprise.
Użytkownik SAP Application Visualization User nie posiada uprawnień do
użytkowania żadnego innego Oprogramowania ani oprogramowania
innego producenta objętego licencją na mocy niniejszej Umowy (co
obejmuje, bez ograniczeń, dostęp do wszelkich danych przechowywanych
w takim oprogramowaniu).
SAP Application Standalone Visualization User is a Named User
who is solely authorized to Use (i) Visual Enterprise Generator, (ii)
Visual Enterprise View Edition Generator, (iii) Visual Enterprise
Generator .JT extension, (iv) Visual Enterprise Navigation & Analytics,
(v) Visual Enterprise Manufacturing, (vi) Visual Enterprise Service and
Maintenance, (vii) Visual Enterprise Author, and (viii) Visual Enterprise
ECAD Extension, subject to each Visual Enterprise component being
licensed for Standalone Use. An SAP Application Standalone
Visualization User may not Use (including, without limitation, access any
data stored in) any other Software or third party software licensed under
this Agreement.
Użytkownik SAP Application Standalone Visualization User to Nazwany
Użytkownik upoważniony wyłącznie do użytkowania następujących
składników: (i) Visual Enterprise Generator, (ii) Visual Enterprise View
Edition Generator, (iii) Visual Enterprise Generator .JT extension, (iv) Visual
Enterprise Navigation & Analytics, (v) Visual Enterprise Manufacturing, (vi)
Visual Enterprise Service and Maintenance, (vii) Visual Enterprise Author
oraz (viii) Visual Enterprise ECAD Extension, z zastrzeżeniem posiadania
licencji na samodzielne użytkowanie każdego składnika Visual Enterprise.
Użytkownik SAP Application Standalone Visualization User nie posiada
uprawnień do użytkowania żadnego innego Oprogramowania ani
oprogramowania innej firmy objętego licencją na mocy niniejszej Umowy (co
obejmuje, bez ograniczeń, dostęp do wszelkich danych przechowywanych w
takim oprogramowaniu).
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 33 of 216
SAP Clinical System User is a Named User solely authorized to
access a clinical system. For the purpose of this definition a “clinical
system” is defined as an IT application that supports the clinical process
in a healthcare organization, where the clinical process is the process in
which a patient interacts with doctors, nursing and technical personnel
to be subjected to visits, diagnostic studies and/or therapeutic
measures, that have the purpose of improving or maintaining the
patient’s health. A user of this type is required when a clinical system
accesses functionalities that reside either in SAP Patient Management,
in SAP Ambulatory Care Management or in SAP ERP. Clinical System
Users are not entitled to access any other SAP solution or solution
component, in particular they are not authorized to access SAP Patient
Management.
Użytkownik SAP Clinical System User to Nazwany Użytkownik
uprawniony wyłącznie do uzyskiwania dostępu do systemu klinicznego. Do
celu niniejszej definicji „system kliniczny” oznacza aplikację IT obsługującą
proces kliniczny w organizacji ochrony zdrowia, przy czym proces kliniczny
oznacza proces, w którym pacjent wchodzi w interakcje z lekarzami,
pielęgniarzami i personelem technicznym związane z wizytami, badaniami
diagnostycznymi i/lub środkami terapeutycznymi mającymi na celu poprawę
lub podtrzymanie zdrowia pacjenta. Użytkownik tego typu jest wymagany w
przypadku, gdy system kliniczny uzyskuje dostęp do funkcji znajdujących się
w oprogramowaniu SAP Patient Management, SAP Ambulatory Care
Management lub SAP ERP. Użytkownicy Clinical System Users nie są
uprawnieni do uzyskiwania dostępu do żadnego innego rozwiązania ani
składnika rozwiązania SAP, a w szczególności nie są uprawnieni do
uzyskiwania dostępu do oprogramowania SAP Patient Management.
SAP Health Care User is a Named User working in Licensee’s
organization’s hospital wards or outpatient clinics as an associate who is
solely authorized to perform patient care related roles supported by the
licensed software and is solely authorized to access the following
industry packages for Health Care: SAP Patient Management, SAP
Ambulatory Care Management and SAP Supplier Relationship
Management & Logistics for Health Care, provided this industry
packages are licensed, and third party or in-house developed hospital
information systems. For the purpose of this definition a hospital
information system is defined as an IT application that supports the
patient administrative process in a healthcare organization, where the
patient administrative process is the process in which patients interact
with personnel of the healthcare organization in order to plan, execute or
pay for the treatment they need. A user of this type is required when a
hospital information system accesses functionalities that reside either in
SAP Patient Management, in SAP Ambulatory Care Management or in
SAP ERP. Within the SAP Patient Management industry package the
SAP Health Care User is authorized to access all functionalities with the
exception of the billing component.. The SAP Health Care user also
includes the rights granted under the SAP Clinical System User and the
SAP Application Employee Self-Service User. Health Care Users are
not entitled to access any other SAP solution or solution component, in
particular they are not authorized to access SAP ERP and SAP BW
functionalities.
Użytkownik SAP Health Care User to Nazwany Użytkownik pracujący na
oddziałach szpitalnych lub przychodniach w organizacji Licencjobiorcy jako
współpracownik mający uprawnienia wyłącznie do pełnienia ról związanych
z opieką nad pacjentem przy wykorzystaniu licencjonowanego
oprogramowania oraz do uzyskiwania dostępu do następujących pakietów
przeznaczonych dla branży ochrony zdrowia: SAP Patient Management,
SAP Ambulatory Care Management oraz SAP Supplier Relationship
Management & Logistics for Health Care, pod warunkiem, że takie pakiety
branżowe są licencjonowane, a także do szpitalnych systemów
informacyjnych opracowanych przez innych producentów lub firmę SAP. Do
celu niniejszej definicji szpitalny system informacyjny oznacza aplikację IT,
która obsługuje proces administracyjny dotyczący pacjentów w organizacji
ochrony zdrowia, przy czym proces administracyjny dotyczący pacjentów
oznacza proces, w którym pacjent wchodzi w interakcje z personelem
organizacji ochrony zdrowia w celu zaplanowania, realizacji potrzebnego
leczenia bądź dokonania opłaty za leczenie. Użytkownik tego typu jest
wymagany w przypadku, gdy szpitalny system informacyjny uzyskuje dostęp
do funkcji znajdujących się w oprogramowaniu SAP Patient Management,
SAP Ambulatory Care Management lub SAP ERP. W ramach pakietu
branżowego SAP Patient Management użytkownik SAP Health Care User
jest uprawniony do uzyskiwania dostępu do wszystkich funkcji z wyjątkiem
składnika rozliczenia. Użytkownik SAP Application Employee User posiada
także uprawnienia przyznane na mocy licencji SAP Clinical System User
oraz SAP Application Employee Self-Service User. Użytkownicy Health Care
User nie są uprawnieni do uzyskiwania dostępu do żadnego rozwiązania ani
składnika rozwiązania SAP, a w szczególności nie są uprawnieni do
uzyskiwania dostępu do funkcji oprogramowania SAP ERP oraz SAP BW.
Siemens i.s.h.med User is a named user who solely has access to
Siemens i.s.h.med functionality and is given access to Siemens
i.s.h.med through appropriate authorizations. Siemens i.s.h.med users
are not entitled to access any other SAP solution or solution component,
in particular they are not authorized to access any functionality of the
SAP Patient Management industry package.
Użytkownik Siemens i.s.h.med User to nazwany użytkownik mający
dostęp wyłącznie do funkcji Siemens i.s.h.med oraz uzyskujący dostęp do
niej na podstawie odpowiednich upoważnień. Użytkownicy Siemens
i.s.h.med User nie są uprawnieni do uzyskiwania dostępu do żadnego
rozwiązania ani składnika rozwiązania SAP, a w szczególności nie są
uprawnieni do uzyskiwania dostępu do pakietu branżowego SAP Patient
Management.
SAP hybris cockpit user is a Named User authorized to perform all
roles in the SAP hybris Software. An SAP hybris cockpit user may
extract data from any data source (including SAP Software or third party
software) into any licensed hybris Software and/or push data out of any
licensed SAP hybris Software into any data source (including SAP
Software or third party software), provided Licensee has secured an
appropriate license for all such data source(s).
Użytkownik SAP hybris cockpit user to Nazwany użytkownik
upoważniony do wykonywania wszystkich czynności związanych w
oprogramowaniu SAP hybris. Użytkownik SAP hybris cockpit user może
dokonywać ekstrakcji danych z dowolnego źródła danych (w tym
Oprogramowania SAP lub oprogramowania innego producenta) do
jakiegokolwiek licencjonowanego Oprogramowania hybris i/lub przekazywać
dane z jakiegokolwiek licencjonowanego oprogramowania SAP hybris do
dowolnego źródła danych (w tym Oprogramowania SAP lub
oprogramowania innego producenta), pod warunkiem że Licencjobiorca
uzyskał odpowiednią licencję na wszystkie takie źródła danych.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 34 of 216
SAP PLATFORM USER
UŻYTKOWNIK SAP PLATFORM USER
SAP Platform Advanced User is a Named User who is authorized to
Use licensed Software solely through a separate application: A) that (i)
adds any new, independent functional components for business
processes not contained by the SAP Software, (ii) is developed using a
licensed SAP technology, and (iii) connects to and/or communicates
through published SAP application program interfaces; and B) which
shall in no case (i) enable the bypassing or circumventing of any of the
restrictions set forth in the Agreement, (ii) provide Licensee with access
to any Software to which Licensee is not licensed, and/or (iii) permit
mass data or metadata extraction from SAP Software to non-SAP
software for the purpose of creating a new system of record for that data
or metadata. The SAP Platform Advanced User also includes the rights
granted under the SAP Platform Standard User and SAP Platform
Extended User.
Użytkownik SAP Platform Advanced User to Nazwany Użytkownik
uprawniony do używania licencjonowanego Oprogramowania wyłącznie za
pośrednictwem osobnej aplikacji, która: A) (i) zapewnia nowe, niezależne
składniki funkcjonalne procesów biznesowych, jakich nie zawiera
Oprogramowanie SAP, (ii) została opracowana z wykorzystaniem
licencjonowanej technologii firmy SAP oraz (iii) łączy się i/lub komunikuje za
pomocą interfejsów programowych opublikowanych aplikacji firmy SAP; a
także B) która w żadnym razie (i) nie umożliwia obejścia lub pominięcia
żadnego z ograniczeń wymienionych w Umowie, (ii) nie zapewni
Licencjobiorcy dostępu do Oprogramowania, na które Licencjobiorca nie
posiada licencji, i/lub (iii) nie umożliwi masowego pobierania danych lub
metadanych z Oprogramowania SAP do oprogramowania firmy innej niż
SAP w celu utworzenia nowego systemu rekordów dla tych danych lub
metadanych. Użytkownik SAP Platform Advanced User posiada także
uprawnienia przyznane na mocy licencji SAP Platform Standard User i SAP
Platform Extended User.
SAP Platform Extended User is a Named User who is authorized to
Use licensed Software solely through, and to the extent enabled by, one
or more applications that (i) have been certified by SAP’s Integration
and Certification Center as a platform user compliant solution (“PULCS”)
for SAP Platform Extended Users (a list of then current PULCS
applications certified for SAP Platform Extended Users can be found at
“https://store.sap.com/sap/cpa/ui/resources/store/html/SolutionDetails.ht
ml?&pid=0000004040” (including any successor site(s) as made known
by SAP from time to time, the “PULCS Site”)) and (ii) Licensee has first
secured all appropriate rights to use such PULCS application(s) from the
applicable licensor(s) (i.e. no Software and/or third party software
licensed from SAP AG, any SAP AG distributor(s), or any authorized
resellers of SAP AG or its distributor(s), shall be considered a PULCS
application for purposes of this Named User type, even if such
applications are reflected on the PULCS Site). The SAP Platform
Extended User includes an application-specific run-time license of SAP
NetWeaver for the licensed SAP Applications as well as for the non-SAP
application.
Użytkownik SAP Platform Extended User to Nazwany Użytkownik
uprawniony do używania licencjonowanego Oprogramowania wyłącznie za
pośrednictwem oraz w zakresie umożliwianym przez jedną lub więcej
aplikacji, które: (i) zostały certyfikowane przez Centrum integracji i
certyfikacji (Integration and Certification Center) firmy SAP jako
rozwiązania zgodne z użytkownikiem platformy (platform user compliant
solution, „PULCS”) dla użytkowników SAP Platform Extended User (lista
aktualnych aplikacji PULCS certyfikowanych do użycia przez
użytkowników SAP Platform Extended User znajduje się pod adresem
https://store.sap.com/sap/cpa/ui/resources/store/html/SolutionDetails.html
?&pid=0000004040 (łącznie z wszelkimi następnymi witrynami, o których
firma SAP może okresowo informować, „Witryna PULCS”)) oraz (ii) w
odniesieniu do których to aplikacji PULCS Licencjobiorca uprzednio
uzyskał od odpowiednich licencjodawców wszelkie odpowiednie
uprawnienia do użytkowania (tj. żadne Oprogramowanie ani
oprogramowanie innego producenta licencjonowane przez firmę SAP AG,
jakichkolwiek dystrybutorów produktów firmy SAP AG lub jakichkolwiek
autoryzowanych odsprzedawców produktów firmy SAP AG bądź ich
dystrybutorów nie będzie uznawane za aplikację PULCS do celów tego
typu Nazwanego Użytkownika, nawet jeśli takie aplikacje są wymienione w
Witrynie PULCS). Licencja użytkownika SAP Platform Extended User
obejmuje licencję na specyficzne dla aplikacji środowisko wykonawcze
platformy SAP NetWeaver dla licencjonowanych aplikacji firmy SAP oraz
aplikacji innych producentów.
SAP Platform Standard User is a Named User who is authorized to
Use licensed Software solely through, and to the extent enabled by, one
or more applications that (i) have been certified by SAP’s Integration
and Certification Center as a platform user compliant solution (“PULCS”)
for SAP Platform Standard Users (a list of then current PULCS
applications certified for SAP Platform Standard Users can be found at
“https://store.sap.com/sap/cpa/uhttps://store.sap.com/sap/cpa/ui/resourc
es/store/html/SolutionDetails.html?&pid=0000004040i/resources/store/ht
ml/SolutionDetails.html?&pid=0000004040” (including any successor
site(s) as made known by SAP from time to time, the “PULCS Site”))
and (ii) Licensee has first secured all appropriate rights to use such
PULCS application(s) from the applicable licensor(s) (i.e. no Software
and/or third party software licensed from SAP AG, any SAP AG
distributor(s), or any authorized resellers of SAP AG or its distributor(s),
shall be considered a PULCS application for purposes of this Named
User type, even if such application(s) are reflected on the PULCS Site).
The SAP Platform Standard User includes an application-specific runtime license of SAP NetWeaver for the licensed SAP Applications as
well as for the non-SAP application.
Użytkownik SAP Platform Standard User to Nazwany Użytkownik
uprawniony do używania licencjonowanego Oprogramowania wyłącznie za
pośrednictwem oraz w zakresie umożliwianym przez jedną lub więcej
aplikacji, (i) które zostały certyfikowane przez Centrum integracji i certyfikacji
(Integration and Certification Center) firmy SAP jako rozwiązania zgodne z
użytkownikiem platformy (platform user compliant solution, „PULCS”) dla
użytkowników SAP Platform Standard User (lista aktualnych aplikacji
PULCS certyfikowanych do użycia przez użytkowników SAP Platform
Standard
User
znajduje
się
pod
adresem
https://store.sap.com/sap/cpa/uhttps://store.sap.com/sap/cpa/ui/resources/st
ore/html/SolutionDetails.html?&pid=0000004040i/resources/store/html/Soluti
onDetails.html?&pid=0000004040 (łącznie z wszelkimi następnymi
witrynami, o których firma SAP może okresowo informować, „Witryna
PULCS”)) oraz (ii) w odniesieniu do których to aplikacji PULCS
Licencjobiorca uprzednio uzyskał od odpowiednich licencjodawców wszelkie
odpowiednie uprawnienia do użytkowania (tj. żadne Oprogramowanie ani
oprogramowanie innego producenta licencjonowane przez firmę SAP AG,
jakichkolwiek dystrybutorów produktów firmy SAP AG lub jakichkolwiek
autoryzowanych odsprzedawców produktów firmy SAP AG bądź ich
dystrybutorów nie będzie uznawane za aplikację PULCS do celów tego typu
Nazwanego Użytkownika, nawet jeśli takie aplikacje są wymienione w
Witrynie PULCS). Licencja użytkownika SAP Platform Standard User
obejmuje licencję na specyficzne dla aplikacji środowisko wykonawcze
platformy SAP NetWeaver dla licencjonowanych aplikacji firmy SAP oraz
aplikacji innych producentów.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 35 of 216
SAP NETWEAVER USER
UŻYTKOWNIK SAP NETWEAVER USER
SAP NetWeaver Developer User is a Named User who is authorized
(only where the SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications
Software is licensed) to access the development tools provided with
such Software for the purpose of developing and modifying applications
(i) that are not licensed from SAP AG, any SAP AG distributor(s), or any
authorized resellers of SAP AG or its distributor(s) and (ii) for which
Licensee has first secured all appropriate rights from any applicable
licensor(s). The SAP NetWeaver Developer User also includes the
rights granted under the SAP NetWeaver Administration User.
Użytkownik SAP NetWeaver Developer User to Nazwany Użytkownik
uprawniony (tylko wtedy, gdy jest licencjonowane oprogramowanie SAP
NetWeaver Foundation for Third Party Applications) do uzyskiwania dostępu
do
narzędzi
programistycznych
dostarczonych
wraz
z
takim
Oprogramowaniem w celach opracowywania i modyfikowania aplikacji, (i)
które nie są licencjonowane przez firmę SAP AG, dystrybutorów produktów
SAP AG ani żadnych autoryzowanych odsprzedawców produktów SAP AG lub
ich dystrybutorów oraz (ii) w odniesieniu do których Licencjobiorca uprzednio
uzyskał od wszelkich odpowiednich licencjodawców wszystkie odpowiednie
uprawnienia. Użytkownik SAP NetWeaver Developer User ma także
uprawnienia przyznane na mocy licencji SAP NetWeaver Administration User.
SAP NetWeaver Administrator User is a Named User who is
authorized (only where the SAP NetWeaver Foundation for Third Party
Applications Software is licensed) to access the development tools
provided with such Software for the purpose of administering and
managing applications (i) that are not licensed from SAP AG, any SAP
AG distributor(s), or any authorized resellers of SAP AG or its
distributor(s) and (ii) for which Licensee has first secured all appropriate
rights from any applicable licensor(s).
Użytkownik SAP NetWeaver Administrator User to Nazwany Użytkownik
uprawniony (tylko wtedy, gdy jest licencjonowane oprogramowanie SAP
NetWeaver Foundation for Third Party Applications) do uzyskiwania dostępu
do
narzędzi
programistycznych
dostarczonych
wraz
z
takim
oprogramowaniem w celach administrowania i zarządzania aplikacjami, (i)
które nie są licencjonowane przez SAP AG, dystrybutorów produktów SAP
AG ani żadnych autoryzowanych odsprzedawców produktów SAP AG lub
ich dystrybutorów oraz (ii) w odniesieniu do których Licencjobiorca uprzednio
uzyskał od wszelkich odpowiednich licencjodawców wszystkie odpowiednie
uprawnienia.
SAP NetWeaver Gateway User is a Named User who is authorized to
Use licensed Software solely via SAP NetWeaver Gateway.
Użytkownik SAP NetWeaver Gateway User to Nazwany Użytkownik
uprawniony do używania licencjonowanego Oprogramowania wyłącznie za
pośrednictwem oprogramowania SAP NetWeaver Gateway.
SAP NetWeaver Gateway User for Productivity Apps is a Named
User who is authorized to Use licensed Software solely through (i) one
or more Productivity App(s) via SAP NetWeaver Gateway or (ii) Duet
Enterprise. As used in this section, Productivity Apps shall mean (1) any
SAP
Mobile
Applications,
as
set
forth
on
http://www54.sap.com/pc/tech/mobile/software/solutions/platform/contra
cts-app-list.html and where licensed by Licensee under the Agreement
on a per user basis, or (2) any Licensee owned/licensed mobile
applications, provided such apps: (a) are only used by an individual to
support one or more of the following self service functions on behalf of
himself or herself (predefined reports, travel planning, expense
reporting, procurement, room reservation, employee time, employee
attendance, employee records maintenance, employee directory,
employee benefits, employee appraisals, employee talent and skills
profiles) (the “Self Service Functions”); and (b) any interfacing of such
apps with the Software and/or third party software licensed under the
Agreement is limited to the extent necessary to support the Self Service
Functions.
Użytkownik SAP NetWeaver Gateway User aplikacji biurowych to Nazwany
Użytkownik uprawniony do używania licencjonowanego Oprogramowania
wyłącznie za pośrednictwem (i) jednej aplikacji biurowej za pośrednictwem
oprogramowania SAP NetWeaver Gateway lub większej liczby takich aplikacji
albo (ii) platformy Duet Enterprise. Aplikacje biurowe, o których mowa w tej
części, oznaczają (1) dowolne aplikacje mobilne SAP, jak określono na stronie
http://www54.sap.com/pc/tech/mobile/software/solutions/platform/contracts-applist.html, licencjonowane przez Licencjobiorcę na mocy Umowy w trybie na
użytkownika, lub (2) dowolne aplikacje mobilne będące własnością
Licencjobiorcy lub przedmiotem posiadanej przez niego licencji, pod warunkiem
że: (a) takie aplikacje są używane przez daną osobę wyłącznie do obsługi jednej
lub kilku następujących funkcji samoobsługowych w jej własnym imieniu (obsługa
wstępnie zdefiniowanych raportów, planowanie podróży, raportowanie
wydatków, zaopatrzenie, rezerwacja pokoi, rejestrowanie czasu pracy
pracownika, informacje o obecności pracownika, utrzymywanie rekordów
pracownika, obsługa katalogu pracownika, informacje o świadczeniach
pracownika, oceny pracownika, obsługa profili talentów i umiejętności) („Funkcje
samoobsługowe”); oraz (b) wszelkie współdziałanie takich aplikacji z
Oprogramowaniem i/lub oprogramowaniem stron trzecich, na które została
udzielona licencja na mocy Umowy za pośrednictwem oprogramowania SUP,
jest ograniczone do zakresu wymaganego do obsługi Funkcji samoobsługowych.
SAP BUSINESS SUITE AND INDIVIDUAL SOLUTION USERS
UŻYTKOWNICY SAP BUSINESS SUITE ORAZ UŻYTKOWNICY
INDIVIDUAL SOLUTION USER
SAP Business Suite / individual SAP solution Developer User is a
Named User authorized to access the development tools provided with
the licensed Software for the purpose of making Modifications and/or
Add-ons to the licensed Software and also includes the rights granted
under the SAP NetWeaver Developer User and SAP Business Suite
Employee User.
Użytkownik SAP Business Suite/Individual SAP Solution Developer
User to Nazwany Użytkownik uprawniony do uzyskiwania dostępu do
narzędzi programistycznych dostarczonych wraz z licencjonowanym
Oprogramowaniem w celu wprowadzania Modyfikacji i/lub dodatków add-on
do licencjonowanego Oprogramowania, a także posiadający uprawnienia
przyznane na mocy licencji SAP NetWeaver Developer User i SAP Business
Suite Employee User.
SAP Business Suite / individual SAP solution Business Expert
User is a Named User authorized to perform all roles supported by
SBOP (excluding the right to make Modifications and/or Add-ons to
SBOP) and also includes the rights granted under the SAP Business
Suite Professional User.
Użytkownik SAP Business Suite/Individual SAP Solution Business
Expert User to Nazwany Użytkownik uprawniony do wykonywania
wszystkich ról obsługiwanych przez Oprogramowanie SBOP (z wyłączeniem
uprawnień do modyfikowania lub wprowadzania dodatków add-on do
Oprogramowania SBOP), a także posiadający uprawnienia przyznane na
mocy licencji SAP Business Suite Professional User.
SAP Business Suite / individual SAP solution Professional User is
a Named User authorized to perform operational related and system
administration / management roles supported by the licensed Software
(excluding SBOP) and also includes the rights granted under the SAP
Business Suite/ individual SAP solution Limited Professional User.
Użytkownik SAP Business Suite/Individual SAP Solution Professional
User to Nazwany Użytkownik uprawniony do wykonywania czynności
operacyjnych oraz związanych z administrowaniem i zarządzaniem
systemem obsługiwanych przez licencjonowane Oprogramowanie (z
wyłączeniem Oprogramowania SBOP), a także posiadający uprawnienia
przyznane na mocy licencji SAP Business Suite/Individual SAP Solution
Limited Professional User.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 36 of 216
SAP Business Suite / individual SAP solution Limited Professional
User is a Named User authorized to perform limited operational roles
supported by the licensed Software (excluding SBOP) and also includes
the rights granted under the SAP Business Suite/ individual SAP
solution Business Information User. The license agreement has to
define in detail the limited use rights being performed by such Limited
Professional User.
Użytkownik SAP Business Suite/Individual SAP Solution Limited
Professional User to Nazwany Użytkownik uprawniony do wykonywania
ograniczonych czynności operacyjnych obsługiwanych przez licencjonowane
Oprogramowanie (z wyłączeniem Oprogramowania SBOP), a także
posiadający uprawnienia przyznane na mocy licencji SAP Business
Suite/Individual SAP Solution Business Information User. Ograniczone
uprawnienia do używania wykonywane przez takiego użytkownika Limited
Professional User powinny być szczegółowo określone w umowie
licencyjnej.
SAP Business Suite / individual SAP solution Business Information
User is a Named User authorized to Use (excluding the right to modify
and/or customize) standard and interactive reports delivered with the
licensed Legacy SBOP Software, and reports created through Use of
the licensed Legacy SBOP Software by appropriately licensed Named
Users, solely for such individual’s own purposes and not for or on behalf
of other individuals. Each SAP Business Suite Business Information
User also includes the rights granted under the SAP Business Suite
Employee User.
Użytkownik SAP Business Suite/Individual SAP Solution Business
Information User to Nazwany Użytkownik uprawniony do używania (z
wyłączeniem uprawnień do modyfikowania i/lub dostosowywania)
standardowych i interaktywnych raportów dostarczanych wraz z
licencjonowanym Poprzednim oprogramowaniem SBOP oraz raportów
utworzonych w ramach używania takiego licencjonowanego Poprzedniego
oprogramowania SBOP przez objętych właściwą licencją Nazwanych
Użytkowników wyłącznie dla własnych celów tego użytkownika, a nie dla
innych osób lub w ich imieniu. Każdy użytkownik SAP Business Suite
Business Information User ma także uprawnienia przyznane na mocy licencji
SAP Business Suite Employee User.
SAP Business Suite / individual SAP solution Employee User is a
Named User authorized to perform the following roles supported by the
licensed Software (excluding SBOP), all solely for such individual’s own
purpose and not for or on behalf of other individuals: (i) Use (excluding
the right to modify and/or customize) standard and interactive reports
delivered with the licensed Software, (ii) travel planning / expense
reporting self-services, (iii) perform desktop procurement self-services,
and (iv) room reservation self-services. Each SAP Business Suite
Employee User also includes the rights granted under the SAP
E-Recruiting User, SAP Learning User and the SAP Business Suite ESS
User.
Użytkownik SAP Business Suite/Individual SAP Solution Employee
User to Nazwany Użytkownik uprawniony do wykonywania następujących
czynności obsługiwanych za pomocą licencjonowanego Oprogramowania (z
wyłączeniem Oprogramowania SBOP) wyłącznie dla własnych celów, a nie
dla innych osób lub w ich imieniu: (i) używania (z wyłączeniem uprawnień do
modyfikowania i/lub dostosowywania) standardowych i interaktywnych
raportów dostarczanych wraz z licencjonowanym Oprogramowaniem, (ii)
samodzielnej obsługi w zakresie planowania podróży i raportowania
wydatków, (iii) samodzielnej obsługi w zakresie zaopatrzenia, (iv)
samodzielnej obsługi w zakresie rezerwacji pokoi. Każdy użytkownik SAP
Business Suite Employee User posiada także uprawnienia przyznane na
mocy licencji SAP E-Recruiting User, SAP Learning User oraz SAP
Business Suite ESS User.
SAP Business Suite / individual SAP solution Employee SelfService User is a Named User authorized to perform the Human
Resource self-services role of employee time and attendance entry
supported by the licensed Software (excluding SBOP), all solely for such
individual’s own purpose and not for or on behalf of other individuals.
Each SAP Business Suite ESS User also includes the rights granted
under the SAP Business Suite Employee Self-Service Core User and
the SAP Human Capital Performance Management User.
Użytkownik SAP Business Suite/Individual SAP Solution Employee
Self-Service User to Nazwany Użytkownik uprawniony do samodzielnego
wykonywania ról związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi:
wprowadzania czasu pracy i informacji o obecności pracownika,
obsługiwanych za pomocą licencjonowanego Oprogramowania (z
wyłączeniem Oprogramowania SBOP) wyłącznie dla własnych celów, a nie
dla innych osób lub w ich imieniu.Każdy użytkownik SAP Business Suite
ESS User posiada także uprawnienia przyznane na mocy licencji SAP
Business Suite Employee Self-Service Core User oraz SAP Human Capital
Performance Management User.
SAP Business Suite / individual SAP solution Employee SelfService Core User is a Named User authorized to perform the following
HR self-services roles supported by the licensed Software (excluding
SBOP), all solely for such individual’s own purpose and not for or on
behalf of other individuals: (i) employee records maintenance, (ii)
employee directory, (iii) benefits and payment and (iv) leave
management. Further, an ESS Core User is also authorized to access
“Non-SAP Content” that resides on Licensee’s “SAP Portal”, so long as
accessing such Non-SAP Content does not require or result in any Use
of the licensed Software (beyond access to such Non-SAP Content as it
resides on Licensee’s SAP Portal). As used in this ESS Core User
definition, (i) “Non-SAP Content” means information created through no
Use of the licensed Software and (ii) “SAP Portal” means any portal
created by Licensee Using SAP Enterprise Portal Software (as provided
with the licensed SAP NetWeaver Software) which provides
appropriately licensed Named Users a common access point by which
to Use licensed SAP Software.
Użytkownik SAP Business Suite/Individual SAP Solution Employee
Self-Service Core User to Nazwany Użytkownik uprawniony do
samodzielnego wykonywania następujących czynności związanych z
zarządzaniem
zasobami
ludzkimi
obsługiwanych
za
pomocą
licencjonowanego Oprogramowania (z wyłączeniem Oprogramowania
SBOP) wyłącznie dla własnych celów, a nie dla innych osób lub w ich
imieniu: (i) utrzymywania rekordów pracownika, (ii) obsługi katalogu
pracownika, (iii) świadczeń dodatkowych i płatności oraz (iv) zarządzania
urlopami. Ponadto Użytkownik ESS Core User jest także uprawniony do
uzyskiwania dostępu do „Zawartości niezwiązanej z rozwiązaniem SAP”
znajdującej się w „Portalu SAP” Licencjobiorcy, jeśli uzyskiwanie dostępu do
takiej Zawartości niezwiązanej z rozwiązaniem SAP nie wymaga żadnego
użycia licencjonowanego Oprogramowania ani nie prowadzi do takiego
użycia (poza dostępem do takiej Zawartości niezwiązanej z rozwiązaniem
SAP znajdującej się w Portalu SAP Licencjobiorcy). Terminy użyte w
niniejszej definicji użytkownika ESS Core User mają następujące znaczenia:
(i) „Zawartość niezwiązana z rozwiązaniem SAP” oznacza informacje
utworzone bez użycia licencjonowanego Oprogramowania oraz (ii) „Portal
SAP” oznacza dowolny portal utworzony przez Licencjobiorcę z
wykorzystaniem oprogramowania SAP Enterprise Portal (dostarczonego
wraz z licencjonowanym oprogramowaniem SAP NetWeaver) zapewniający
Nazwanym Użytkownikom objętym właściwą licencją powszechny punkt
dostępu, za pomocą którego mogą oni używać licencjonowanego
Oprogramowania SAP.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 37 of 216
SAP Business Suite Business Expert Upgrade User is a Named
User authorized to perform all roles supported by SBOP (excluding
the right to make Modifications and/or Add-ons to SBOP) provided
such Named User is also an individual licensed from SAP as a SAP
Business Suite Professional User and both such Users are licensed
for the same runtime database, if any. If receiving support under the
license agreement, Licensee must be subscribed to and fully paid on
support for both this User and the underlying SAP Business Suite
Professional User for so long as Licensee continues to receive
support under the license agreement.
Użytkownik SAP Business Suite Business Expert Upgrade User to
Nazwany Użytkownik uprawniony do wykonywania wszystkich ról
obsługiwanych za pomocą Oprogramowania SBOP (z wyłączeniem
modyfikowania i wprowadzania dodatków add-on do Oprogramowania SBOP),
pod warunkiem, że ma również licencję SAP Business Suite Professional User
uzyskaną od SAP oraz że obie te role użytkowników są licencjonowane w
odniesieniu do tej samej bazy danych środowiska wykonawczego, jeśli ma
zastosowanie. W przypadku uzyskiwania wsparcia technicznego na mocy
umowy licencyjnej Licencjobiorca musi mieć subskrybowane i w pełni
opłacone wsparcie techniczne w odniesieniu do tego Użytkownika oraz
podstawowego użytkownika SAP Business Suite Professional User przez cały
okres otrzymywania wsparcia technicznego na mocy umowy licencyjnej.
SAP Business Suite B2B Sales User is a Named User who is an
employee of Business Partners who is solely authorized to perform
one or more of the following order management related roles
supported by the licensed Software: (i) check product availability, (ii)
configure an order, (iii) place an order, (iv) check order status, and (v)
order management activities related to items (i) – (iv).
Użytkownik SAP Business Suite B2B Sales User to Nazwany Użytkownik, który
jest pracownikiem Partnerów biznesowych oraz ma wyłączne upoważnienie do
wykonywania co najmniej jednej z następujących czynności związanych z
zarządzaniem zleceniami obsługiwanych za pomocą licencjonowanego
Oprogramowania: (i) sprawdzania dostępności produktu, (ii) konfigurowania
zlecenia, (iii) składania zlecenia, (iv) sprawdzania statusu zlecenia oraz (v)
czynności związanych z zarządzaniem zleceniami dotyczących pozycji (i)–(iv).
SAP ERP Business Expert Upgrade User is a Named User
authorized to perform all roles supported by SBOP (excluding the right
to make Modifications and/or Add-ons to SBOP) provided such
Named User is also an individual licensed from SAP as an SAP ERP
Professional User and both such Users are licensed for the same
runtime database, if any. If receiving support under the license
agreement, Licensee must be subscribed to and fully paid on support
for both this User and the underlying SAP ERP Professional User for
so long as Licensee continues to receive support under the license
agreement.
Użytkownik SAP ERP Business Expert Upgrade User to Nazwany Użytkownik
uprawniony do wykonywania wszystkich ról obsługiwanych za pomocą
Oprogramowania SBOP (z wyłączeniem uprawnień do modyfikowania i/lub
wprowadzania dodatków add-on do Oprogramowania SBOP), pod warunkiem, że
taki Nazwany Użytkownik posiada również licencję SAP ERP Professional User
uzyskaną od SAP oraz że obie te role użytkowników są licencjonowane w
odniesieniu do tej samej bazy danych środowiska wykonawczego, jeśli ma
zastosowanie. W przypadku uzyskiwania wsparcia technicznego na mocy umowy
licencyjnej Licencjobiorca musi mieć subskrybowane i w pełni opłacone wsparcie
techniczne w odniesieniu do tego Użytkownika oraz podstawowego użytkownika
SAP ERP Professional User przez cały okres otrzymywania wsparcia
technicznego na mocy umowy licencyjnej.
SAP Application Professional Upgrade User is a Named User
authorized to perform operational related and system administration /
management roles supported by the licensed Software (excluding
SBOP) provided such Named User is also an individual licensed from
SAP as an SAP Application Limited Professional User and both such
Users are licensed for the same runtime database, if any. If receiving
support under the license agreement, Licensee must be subscribed to
and fully paid on support for both this User and the underlying SAP
Application Limited Professional User for so long as Licensee
continues to receive support under the license agreement.
Użytkownik SAP Application Professional Upgrade User to Nazwany
Użytkownik uprawniony do wykonywania czynności operacyjnych oraz
związanych z administrowaniem i zarządzaniem systemem obsługiwanych za
pomocą licencjonowanego Oprogramowania (z wyłączeniem Oprogramowania
SBOP), pod warunkiem że taki Nazwany Użytkownik posiada również
indywidualną licencję SAP Application Limited Professional User uzyskaną od
firmy SAP oraz że obu tych licencji użytkowników udzielono w odniesieniu do
tej samej bazy danych środowiska wykonawczego, jeśli istnieje. W przypadku
uzyskiwania wsparcia technicznego na mocy umowy licencyjnej Licencjobiorca
musi mieć subskrybowane i w pełni opłacone wsparcie techniczne w
odniesieniu do tego Użytkownika oraz podstawowego użytkownika SAP
Application Limited Professional User przez cały okres otrzymywania wsparcia
technicznego na mocy umowy licencyjnej.
SAP Application Limited Professional Upgrade User is a Named
User authorized to perform limited operational roles supported by the
licensed Software (excluding SBOP) provided such Named User is
also an individual licensed from SAP as an SAP Application Business
Information User and both such Users are licensed for the same
runtime database, if any. If receiving support under the license
agreement, Licensee must be subscribed to and fully paid on support
for both this User and the underlying SAP Application Business
Information User for so long as Licensee continues to receive support
under the license agreement.
Użytkownik SAP Application Limited Professional Upgrade User to
Nazwany Użytkownik uprawniony do wykonywania ograniczonych czynności
operacyjnych obsługiwanych za pomocą licencjonowanego Oprogramowania
(z wyłączeniem Oprogramowania SBOP), pod warunkiem, że taki Nazwany
Użytkownik posiada również indywidualną licencję SAP Application Business
Information User udzieloną przez SAP oraz że obu tych licencji użytkowników
udzielono w odniesieniu do tej samej bazy danych środowiska wykonawczego,
jeśli istnieje. W przypadku uzyskiwania wsparcia technicznego na mocy
umowy licencyjnej Licencjobiorca musi mieć subskrybowane i w pełni
opłacone wsparcie techniczne w odniesieniu do tego Użytkownika oraz
podstawowego użytkownika SAP Application Business Information User przez
cały okres otrzymywania wsparcia technicznego na mocy umowy licencyjnej.
SAP Application Business Information Upgrade User is a Named
User authorized to Use (excluding the right to modify and/or
customize) standard and interactive reports delivered with the licensed
Legacy SBOP, and reports created through Use of the licensed
Legacy SBOP by appropriately licensed Named Users, solely for such
individual’s own purposes and not for or on behalf of other individuals
provided such Named User is also an individual licensed from SAP as
an SAP Application Employee User and both such Users are licensed
for the same runtime database, if any. If receiving support under the
license agreement, Licensee must be subscribed to and fully paid on
support for both this user and the underlying SAP Application
Employee User for so long as Licensee continues to receive support
under the license agreement.
Użytkownik SAP Application Business Information Upgrade User to
Nazwany Użytkownik uprawniony do używania (z wyłączeniem uprawnień do
modyfikowania i/lub dostosowywania) standardowych i interaktywnych
raportów
dostarczanych
wraz
z
licencjonowanym
Poprzednim
oprogramowaniem SBOP oraz raportów utworzonych w ramach używania
takiego licencjonowanego Poprzedniego oprogramowania SBOP przez
objętych właściwą licencją Nazwanych Użytkowników wyłącznie dla własnych
celów tego użytkownika, a nie dla innych osób lub w ich imieniu, pod
warunkiem że taki Nazwany Użytkownik posiada także licencję SAP
Application Employee User uzyskaną od SAP oraz że obu tych licencji
użytkowników udzielono w odniesieniu do tej samej bazy danych środowiska
wykonawczego, jeśli istnieje. W przypadku uzyskiwania wsparcia technicznego
na mocy umowy licencyjnej Licencjobiorca musi mieć subskrybowane i w pełni
opłacone wsparcie techniczne w odniesieniu do tego Użytkownika oraz
podstawowego użytkownika SAP Application Employee User przez cały okres
otrzymywania wsparcia technicznego na mocy umowy licencyjnej.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 38 of 216
SAP Application Employee Upgrade User is a Named User
authorized to perform the following roles supported by the licensed
Software (excluding SBOP), all solely for such individual’s own
purpose and not for or on behalf of other individuals: (i) Use (excluding
the right to modify and/or customize) standard and interactive reports
delivered with the licensed Software, (ii) travel planning / expense
reporting self-services, (iii) perform procurement self-services, and (iv)
room reservation self-services provided such Named User is also an
individual licensed from SAP as an SAP Application Employee Self
Service (ESS) User and both such Users are licensed for the same
runtime database, if any. Each SAP Application Employee Upgrade
User also includes the rights granted under the SAP E-Recruiting
User, SAP Learning User. If receiving support under the license
agreement, Licensee must be subscribed to and fully paid on support
for both this User and the underlying SAP Application Employee Self
Service (ESS) User for so long as Licensee continues to receive
support under the license agreement.
Użytkownik SAP Application Employee Upgrade User to Nazwany Użytkownik
uprawniony do wykonywania następujących czynności obsługiwanych za pomocą
licencjonowanego Oprogramowania (z wyłączeniem Oprogramowania SBOP)
wyłącznie dla własnych celów, a nie dla innych osób lub w ich imieniu: (i)
używania (z wyłączeniem uprawnień do modyfikowania i/lub dostosowywania)
standardowych i interaktywnych raportów dostarczanych wraz z licencjonowanym
Oprogramowaniem, (ii) samodzielnej obsługi w zakresie planowania podróży i
raportowania wydatków, (iii) samodzielnej obsługi w zakresie zaopatrzenia oraz
(iv) samodzielnej obsługi w zakresie rezerwacji pokoi, pod warunkiem że taki
Nazwany Użytkownik ma także licencję SAP Application Employee Self Service
(ESS) User uzyskaną od SAP oraz że obu tych licencji udzielono użytkownikom w
odniesieniu do tej samej bazy danych środowiska wykonawczego, jeśli istnieje.
Każdy użytkownik SAP Application Employee User posiada także uprawnienia
przyznane na mocy licencji użytkowników SAP E-Recruiting User oraz SAP
Learning User. W przypadku uzyskiwania wsparcia technicznego na mocy umowy
licencyjnej Licencjobiorca musi mieć subskrybowane i w pełni opłacone wsparcie
techniczne w odniesieniu do tego Użytkownika oraz podstawowego użytkownika
SAP Application Employee Self Service (ESS) User przez cały okres
otrzymywania wsparcia technicznego na mocy umowy licencyjnej.
SAP Application Standalone Business Analytics Professional
Upgrade User is a Named User authorized to perform all roles
supported by SBOP (excluding the right to make Modifications and/or
Add-ons to SBOP) licensed for Standalone Use provided such Named
User is also an individual licensed from SAP as an SAP Application
Standalone BI Limited User and both such Users are licensed for the
same runtime database, if any. If receiving support under the license
agreement, Licensee must be subscribed to and fully paid on support
for both this User and the underlying SAP Application Standalone BI
Limited User for so long as Licensee continues to receive support
under the license agreement.
Użytkownik
SAP
Application
Standalone
Business
Analytics
Professional Upgrade User to Nazwany Użytkownik uprawniony do
wykonywania
wszystkich
czynności
obsługiwanych
za
pomocą
Oprogramowania SBOP (z wyłączeniem uprawnień do modyfikowania i/lub
wprowadzania
dodatków
add-on
do
Oprogramowania
SBOP)
licencjonowanego do Użycia samodzielnego, pod warunkiem, że taki Nazwany
Użytkownik posiada również licencję SAP Application Standalone BI Limited
User uzyskaną od firmy SAP, oraz że obu tych licencji użytkowników udzielono
w odniesieniu do tej samej bazy danych środowiska wykonawczego, jeśli
istnieje. W przypadku uzyskiwania wsparcia technicznego na mocy umowy
licencyjnej Licencjobiorca musi mieć subskrybowane i w pełni opłacone
wsparcie techniczne w odniesieniu do tego Użytkownika oraz podstawowego
użytkownika SAP Application Standalone BI Limited User przez cały okres
otrzymywania wsparcia technicznego na mocy umowy licencyjnej.
SAP Business Suite Professional Upgrade User is a Named User
authorized to perform operational related and system administration /
management roles supported by the licensed Software (excluding
SBOP) provided such Named User is also an individual licensed from
SAP as a SAP Business Suite Limited Professional User and both
such Users are licensed for the same runtime database, if any. If
receiving support under the license agreement, Licensee must be
subscribed to and fully paid on support for both this User and the
underlying SAP Business Suite Limited Professional User for so long
as Licensee continues to receive support under the license
agreement.
Użytkownik SAP Business Suite Professional Upgrade User to Nazwany
Użytkownik uprawniony do wykonywania czynności związanych z
administrowaniem i zarządzaniem systemem obsługiwanych za pomocą
licencjonowanego Oprogramowania (z wyłączeniem Oprogramowania SBOP),
pod warunkiem, że taki Nazwany Użytkownik posiada również licencję SAP
Business Suite Limited Professional User uzyskaną od firmy SAP oraz że oba
te typy użytkowników są licencjonowane w odniesieniu do tej samej bazy
danych środowiska wykonawczego, jeśli istnieje. W przypadku uzyskiwania
wsparcia technicznego na mocy umowy licencyjnej Licencjobiorca musi mieć
subskrybowane i w pełni opłacone wsparcie techniczne w odniesieniu do tego
Użytkownika oraz podstawowego użytkownika SAP Business Suite Limited
Professional User przez cały okres otrzymywania wsparcia technicznego na
mocy umowy licencyjnej.
SAP Business Suite Limited Professional Upgrade User is a
Named User authorized to perform limited operational roles supported
by the licensed Software (excluding SBOP) provided such Named
User is also an individual licensed from SAP as a SAP Business Suite
Business Information User and both such Users are licensed for the
same runtime database, if any. If receiving support under the license
agreement, Licensee must be subscribed to and fully paid on support
for both this User and the underlying SAP Business Suite Information
User for so long as Licensee continues to receive support under the
license agreement.
Użytkownik SAP Business Suite Limited Professional Upgrade User to
Nazwany Użytkownik uprawniony do wykonywania ograniczonych czynności
operacyjnych obsługiwanych za pomocą licencjonowanego Oprogramowania
(z wyłączeniem Oprogramowania SBOP), pod warunkiem, że taki Nazwany
Użytkownik posiada również licencję SAP Business Suite Business
Information User uzyskaną od firmy SAP oraz że obie te role użytkowników są
licencjonowane w odniesieniu do tej samej bazy danych środowiska
wykonawczego, jeśli istnieje. W przypadku uzyskiwania wsparcia technicznego
na mocy umowy licencyjnej Licencjobiorca musi mieć subskrybowane i w pełni
opłacone wsparcie techniczne w odniesieniu do tego Użytkownika oraz
podstawowego użytkownika SAP Business Suite Information User przez cały
okres otrzymywania wsparcia technicznego na mocy umowy licencyjnej.
SAP Business Suite Business Information Upgrade User is a
Named User authorized to Use (excluding the right to modify and/or
customize) standard and interactive reports delivered with the licensed
Software, and reports created through Use of the licensed Software by
appropriately licensed Named Users, solely for such individual’s own
purposes and not for or on behalf of other individuals provided such
Named User is also an individual licensed from SAP as a SAP
Business Suite Employee User and both such Users are licensed for
the same runtime database, if any. If receiving support under the
license agreement, Licensee must be subscribed to and fully paid on
support for both this User and the underlying SAP Business Suite
Employee User for so long as Licensee continues to receive support
under the license agreement.
Użytkownik SAP Business Suite Business Information Upgrade User to
Nazwany Użytkownik uprawniony do używania (z wyłączeniem uprawnień do
modyfikowania i/lub dostosowywania) standardowych i interaktywnych raportów
dostarczanych wraz z licencjonowanym Oprogramowaniem oraz raportów
utworzonych w ramach używania takiego licencjonowanego Oprogramowania
przez objętych właściwą licencją Nazwanych Użytkowników wyłącznie dla
własnych celów tego użytkownika, a nie dla innych osób lub w ich imieniu, pod
warunkiem, że taki Nazwany Użytkownik posiada także licencję SAP Business
Suite Employee User uzyskaną od SAP oraz że obie te role użytkowników są
licencjonowane w odniesieniu do tej samej bazy danych środowiska
wykonawczego, jeśli istnieje. W przypadku uzyskiwania wsparcia technicznego
na mocy umowy licencyjnej Licencjobiorca musi mieć subskrybowane i w pełni
opłacone wsparcie techniczne w odniesieniu do tego Użytkownika oraz
podstawowego użytkownika SAP Business Suite Employee User przez cały
okres otrzymywania wsparcia technicznego na mocy umowy licencyjnej.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 39 of 216
SAP Business Suite Employee Upgrade User is a Named User
authorized to perform the following roles supported by the licensed
Software (excluding SBOP), all solely for such individual’s own
purpose and not for or on behalf of other individuals: (i) Use (excluding
the right to modify and/or customize) standard and interactive reports
delivered with the licensed Software, (ii) perform talent management
self-services (including employee appraisals, employee development
plans, employee training registration, and employee opportunity
inquiry and response), (iii) travel planning / expense reporting selfservices, (iv) perform procurement self-services, and (v) room
reservation self-services provided such Named User is also an
individual licensed from SAP as a SAP Business Suite Employee Self
Service (ESS) User and both such Users are licensed for the same
runtime database, if any. If receiving support under the license
agreement, Licensee must be subscribed to and fully paid on support
for both this User and the underlying SAP Business Suite Employee
Self Service (ESS) User for so long as Licensee continues to receive
support under the license agreement.
Użytkownik SAP Business Suite Employee Upgrade User to Nazwany
Użytkownik uprawniony do wykonywania następujących czynności
obsługiwanych za pomocą licencjonowanego Oprogramowania (z
wyłączeniem Oprogramowania SBOP) wyłącznie dla własnych celów, a nie
dla innych osób lub w ich imieniu: (i) używania (z wyłączeniem uprawnień
do modyfikowania i/lub dostosowywania) standardowych i interaktywnych
raportów dostarczanych wraz z licencjonowanym Oprogramowaniem, (ii)
samodzielnej obsługi w zakresie zarządzania talentami (w tym ocen
pracowników, planów rozwoju pracowników, rejestracji pracowników na
szkolenia oraz zapytań pracowników o możliwości i odpowiadania na nie),
(iii) samodzielnej obsługi w zakresie planowania podróży i raportowania
wydatków, (iv) samodzielnej obsługi w zakresie zaopatrzenia stanowiska
pracy oraz (v) samodzielnej obsługi w zakresie rezerwacji pokoi, pod
warunkiem, że taki Nazwany Użytkownik posiada także licencję SAP
Business Suite Employee Self Service (ESS) User uzyskaną od SAP oraz
że obie te role użytkowników są licencjonowane w odniesieniu do tej samej
bazy danych środowiska wykonawczego, jeśli istnieje. W przypadku
uzyskiwania wsparcia technicznego na mocy umowy licencyjnej
Licencjobiorca musi mieć subskrybowane i w pełni opłacone wsparcie
techniczne w odniesieniu do tego Użytkownika oraz podstawowego
użytkownika SAP Business Suite Employee Self Service (ESS) User przez
cały okres otrzymywania wsparcia technicznego na mocy umowy
licencyjnej.
SAP ERP Professional Upgrade User is a Named User authorized
to perform operational related and system administration /
management roles supported by the licensed Software (excluding
SBOP) provided such Named User is also an individual licensed from
SAP as an SAP ERP Limited Professional User and both such Users
are licensed for the same runtime database, if any. If receiving support
under the license agreement, Licensee must be subscribed to and
fully paid on support for both this User and the underlying SAP ERP
Limited Professional User for so long as Licensee continues to receive
support under the license agreement.
Użytkownik SAP ERP Professional Upgrade User to Nazwany Użytkownik
uprawniony do wykonywania czynności związanych z operacjami, a także
administrowaniem i zarządzaniem systemem obsługiwanych przez
licencjonowane Oprogramowanie (z wyłączeniem Oprogramowania SBOP),
pod warunkiem, że taki Nazwany Użytkownik posiada również licencję SAP
ERP Limited Professional User uzyskaną od SAP oraz że obie te role
użytkowników są licencjonowane w odniesieniu do tej samej bazy danych
środowiska wykonawczego, jeśli istnieje. W przypadku uzyskiwania wsparcia
technicznego na mocy umowy licencyjnej Licencjobiorca musi mieć
subskrybowane i w pełni opłacone wsparcie techniczne w odniesieniu do tego
Użytkownika oraz podstawowego użytkownika SAP ERP Limited Professional
User przez cały okres otrzymywania wsparcia technicznego na mocy umowy
licencyjnej.
SAP ERP Limited Professional Upgrade User is a Named User
authorized to perform limited operational roles supported by the
licensed Software (excluding SBOP) provided such Named User is
also an individual licensed from SAP as an SAP ERP Business
Information User and both such Users are licensed for the same
runtime database, if any. If receiving support under the license
agreement, Licensee must be subscribed to and fully paid on support
for both this User and the underlying SAP ERP Business Information
User for so long as Licensee continues to receive support under the
license agreement.
Użytkownik SAP ERP Limited Professional Upgrade User to Nazwany
Użytkownik uprawniony do wykonywania ograniczonych czynności
operacyjnych
obsługiwanych
za
pomocą
licencjonowanego
Oprogramowania (z wyłączeniem Oprogramowania SBOP), pod
warunkiem, że taki Nazwany Użytkownik posiada również licencję SAP
ERP Business Information User uzyskaną od firmy SAP oraz że obie te role
użytkowników są licencjonowane w odniesieniu do tej samej bazy danych
środowiska wykonawczego, jeśli istnieje. W przypadku uzyskiwania
wsparcia technicznego na mocy umowy licencyjnej Licencjobiorca musi
mieć subskrybowane i w pełni opłacone wsparcie techniczne w odniesieniu
do tego Użytkownika oraz podstawowego użytkownika SAP ERP Business
Information User przez cały okres otrzymywania wsparcia technicznego na
mocy umowy licencyjnej.
SAP ERP Business Information Upgrade User is a Named User
authorized to Use (excluding the right to modify and/or customize)
standard and interactive reports delivered with the licensed Legacy
SBOP, and reports created through Use of the licensed Legacy SBOP
by appropriately licensed Named Users, solely for such individual’s
own purposes and not for or on behalf of other individuals provided
such Named User is also an individual licensed from SAP as an SAP
ERP Employee User and both such Users are licensed for the same
runtime database, if any. If receiving support under the license
agreement, Licensee must be subscribed to and fully paid on support
for both this User and the underlying SAP ERP Employee User for so
long as Licensee continues to receive support under the license
agreement.
Użytkownik SAP ERP Business Information Upgrade User to Nazwany
Użytkownik uprawniony do używania (z wyłączeniem uprawnień do
modyfikowania i/lub dostosowywania) standardowych i interaktywnych
raportów
dostarczanych
wraz
z
licencjonowanym
Poprzednim
oprogramowaniem SBOP oraz raportów utworzonych w ramach używania
takiego licencjonowanego Poprzedniego oprogramowania SBOP przez
objętych właściwą licencją Nazwanych Użytkowników wyłącznie dla
własnych celów tego użytkownika, a nie dla innych osób lub w ich imieniu,
pod warunkiem, że taki Nazwany Użytkownik posiada także licencję SAP
ERP Employee User uzyskaną od SAP oraz że obu tych licencji
użytkowników udzielono w odniesieniu do tej samej bazy danych środowiska
wykonawczego, jeśli istnieje. W przypadku uzyskiwania wsparcia
technicznego na mocy umowy licencyjnej Licencjobiorca musi mieć
subskrybowane i w pełni opłacone wsparcie techniczne w odniesieniu do
tego Użytkownika oraz podstawowego użytkownika SAP ERP Employee
User przez cały okres otrzymywania wsparcia technicznego na mocy umowy
licencyjnej.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 40 of 216
SAP ERP Employee Upgrade User is a Named User authorized to
perform the following roles supported by the licensed Software
(excluding SBOP), all solely for such individual’s own purpose and not
for or on behalf of other individuals: (i) Use (excluding the right to
modify and/or customize) standard and interactive reports delivered
with the licensed Software, (ii) perform talent management selfservices (including employee appraisals, employee development
plans, employee training registration, and employee opportunity
inquiry and response), (iii) travel planning / expense reporting selfservices, (iv) perform desktop procurement self-services, and (v) room
reservation self-services provided such Named User is also an
individual licensed from SAP as an SAP ERP Employee Self Service
(ESS) User and both such Users are licensed for the same runtime
database, if any. If receiving support under the license agreement,
Licensee must be subscribed to and fully paid on support for both this
User and the underlying SAP ERP Employee Self Service (ESS) User
for so long as Licensee continues to receive support under the license
agreement.
Użytkownik SAP ERP Employee Upgrade User to Nazwany Użytkownik
uprawniony do wykonywania następujących czynności obsługiwanych za
pomocą licencjonowanego Oprogramowania (z wyłączeniem Oprogramowania
SBOP) wyłącznie dla własnych celów, a nie dla innych osób lub w ich imieniu:
(i) używania (z wyłączeniem uprawnień do modyfikowania i/lub
dostosowywania) standardowych i interaktywnych raportów dostarczanych
wraz z licencjonowanym Oprogramowaniem, (ii) samodzielnej obsługi w
zakresie zarządzania talentami (w tym ocen pracowników, planów rozwoju
pracowników, rejestracji pracowników na szkolenia oraz zapytań dotyczących
możliwości pracowników i odpowiadania na nie), (iii) samodzielnej obsługi w
zakresie planowania podróży i raportowania wydatków, (iv) samodzielnej
obsługi w zakresie zaopatrzenia stanowiska pracy oraz (v) samodzielnej
obsługi w zakresie rezerwacji pokoi, pod warunkiem że taki Nazwany
Użytkownik posiada także licencję SAP ERP Employee Self Service (ESS)
User uzyskaną od firmy SAP oraz że obie te role użytkowników są
licencjonowane w odniesieniu do tej samej bazy danych środowiska
wykonawczego, jeśli istnieje. W przypadku uzyskiwania wsparcia technicznego
na mocy umowy licencyjnej Licencjobiorca musi mieć subskrybowane i w pełni
opłacone wsparcie techniczne w odniesieniu do tego Użytkownika oraz
podstawowego użytkownika SAP ERP Employee Self Service (ESS) User
przez cały okres otrzymywania wsparcia technicznego na mocy umowy
licencyjnej.
SMB Professional User on SAP Business Suite is a Named User
authorized to access the same functional scope as in 2005. The exact
functional scope can be obtained from the Pricing and Licensing
Principle Document for SAP Resellers. The license of this user is
reserved to already existing SMB Professional User customers.
Użytkownik SMB Professional User rozwiązania SAP Business Suite to
Nazwany Użytkownik uprawniony do uzyskiwania dostępu do tego samego
zakresu funkcji jak w 2005 r. Dokładny zakres funkcji można znaleźć w
dokumencie Cennik i zasady licencjonowania przeznaczonym dla
odsprzedawców rozwiązań SAP. Licencja tego użytkownika jest
zarezerwowana dla już istniejących klientów, którzy mają licencję SMB
Professional User.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 41 of 216
Pozostałe metryki
Remaining Metrics
REMAINING METRICS - A
POZOSTAŁE METRYKI — A
Accounts
Konta
20-digit accounts are accounts (i.e. but not limited to checking,
savings and trading accounts), consisting of 20 digits.
20-cyfrowe konta oznaczają konta (tj. między innymi rachunki bieżące,
oszczędnościowe i transakcyjne), których numery składają się z 20 cyfr.
Accounts are accounts (i.e. checking, savings and trading
accounts) and/or transactions (securities transactions as spot plus
forward deals and money marked / foreign exchange transactions).
Accounts in the context of the SAP Capital Yield Tax Management
(CYT) are accounts (e.g. checking, savings and trading accounts)
that use the CYT component to calculate taxes or identify tax
exemptions.
Konta oznaczają konta (tj. rachunki bieżące, oszczędnościowe i
obrotowe)
i/lub
transakcje
(transakcje
dotyczące
papierów
wartościowych w formie transakcji typu spot plus forward oraz transakcji
rynku pieniężnego/walutowych). Konta w kontekście SAP Capital Yield
Tax Management oznaczają konta (np. rachunki bieżące,
oszczędnościowe i obrotowe), które wykorzystują składnik podatku od
dochodów z kapitału (CYT) do obliczania podatków lub identyfikowania
kwot wolnych od podatku.
Contract accounts are those accounts in which posting data for
contracts or contract items are processed and for which the same
collection/payment agreements apply. Contract accounts are
customer sub-ledgers to accumulate open items and payments and
per customer various accounts may be used. Pricing is based on the
maximum number of contract accounts in the master file.
Konta umowy oznaczają konta, na których są przetwarzane wysyłane
dane umów lub pozycje umów oraz w stosunku do których mają
zastosowanie te same uzgodnienia dotyczące zbierania/płatności. Konta
umowy to księgi pomocnicze klientów służące do kumulowania
otwartych pozycji i płatności. Można używać różnych kont w stosunku do
jednego klienta. Ceny są wyznaczane na podstawie maksymalnej liczby
kont umowy w pliku podstawowym.
Corporate accounts are high value and highly individualized
deposits and payment products for the corporate market, often part
of hierarchical account structures / groups. Pricing is typically based
on account groups and not on single accounts (e.g. cash pooling).
Corporate Accounts can be included in a master contract and in this
case can be managed by a SAP for Banking application or via an
external system.
Konta firmowe to wartościowe i wysoce zindywidualizowane produkty z
dziedziny depozytów i płatności przeznaczone dla przedsiębiorstw,
często stanowiące część hierarchicznych struktur kont lub grup. Ceny są
zwykle wyznaczane na podstawie grup kont, a nie pojedynczych kont
(np. koncentracja środków pieniężnych). Konta firmowe mogą być
uwzględnione w głównej umowie — wówczas można nimi zarządzać za
pomocą aplikacji SAP for Banking lub zewnętrznego systemu.
Micro saving accounts are highly standardized deposit services
that allow people to store small amounts of money for future use,
often without minimum balance requirements. It cannot be a fixed
deposit account.
Mikrokonta oszczędnościowe oznaczają wysoce standaryzowane
usługi depozytowe umożliwiające przechowywanie niewielkich kwot do
przyszłego użytku, często bez wymaganego minimalnego salda. Nie
mogą to być rachunki depozytów terminowych.
Private banking / SME accounts are account products with a
certain level of individualization on customer. Private Banking / SME
Accounts can be included in a master contract and in this case can
be managed by a SAP for Banking application or via an external
system.
Konta bankowości prywatnej/małych i średnich przedsiębiorstw to
konta o określonym stopniu dostosowania do indywidualnego klienta.
Konta bankowości prywatnej/małych i średnich przedsiębiorstw mogą
być uwzględnione w głównej umowie — wówczas można nimi zarządzać
za pomocą aplikacji SAP for Banking lub zewnętrznego systemu.
Retail accounts are standardized deposits products with simple
structures and small value for the mass market. Internal accounts
are also to be classified as retail accounts. Retail Accounts can be
included in a master contract.
Konta detaliczne to standardowe produkty depozytowe o prostej
strukturze i niewielkiej wartości, przeznaczone na rynek masowy. Konta
wewnętrzne również mają być klasyfikowane jako konta detaliczne.
Konta detaliczne można uwzględnić w głównej umowie.
Retail accounts plus retail loans are all retail accounts and retail
loans:
 Retail accounts are standardized deposits products with simple
structures and small value for the mass market. Internal
accounts are also to be classified as retail accounts. Retail
Accounts can be included in a master contract.
 Retail loans are standardized loan products for the mass
market segment of individuals. The product spectrum normally
covers loans with simple structures and small values.
Konta detaliczne plus pożyczki detaliczne to wszystkie konta
detaliczne i pożyczki detaliczne:
 Konta detaliczne to standardowe produkty depozytowe o prostej
strukturze i niewielkiej wartości, przeznaczone na rynek masowy.
Konta wewnętrzne również mają być klasyfikowane jako konta
detaliczne. Konta detaliczne można uwzględnić w głównej umowie.
 Pożyczki detaliczne to standardowe produkty pożyczkowe
przeznaczone na rynek masowy, dla osób fizycznych. Spektrum
produktów obejmuje na ogół pożyczki o prostej strukturze i
niewielkiej wartości.
Ads
Reklamy
Classified ads are advertisement versions designed with the SAP
ad editor in a one year period.
Reklamy klasyfikowane to wersje reklam zaprojektowane za pomocą
edytora reklam SAP w ciągu jednego roku.
Application User
Użytkownik aplikacji
Application User is a single licensed SAP Mobile Platform User
accessing a single Application, where “Application” is a set of
related functionality developed by an SAP Mobile Platform
Developer User using SAP Mobile Platform.
Użytkownik aplikacji to pojedynczy licencjonowany użytkownik SAP
Mobile Platform User mający dostęp do pojedynczej Aplikacji, gdzie
„Aplikacja” to zestaw powiązanych funkcji zaprojektowanych przez
użytkownika SAP Mobile Platform Developer User przy użyciu
oprogramowania SAP Mobile Platform.
Assets
Assets are technical objects defined as pieces of equipment that
the customer has identified in their plant, as being critical to their
operations that will be modelled and monitored by the software.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Aktywa
Aktywa to obiekty techniczne zdefiniowane jako elementy sprzętu
określone przez klienta w jego zakładzie jako krytyczne dla działań
operacyjnych, które będą modelowane i monitorowane za pomocą
oprogramowania.
Page 42 of 216
Funded assets are all contracts (leasing, loans etc.) managed by
SAP Funding Management which are currently refinanced. In this
context, the effective amount is the sum of all refinancing
transactions in status “fixed” or “funded”.
Aktywa finansowane to wszystkie umowy (leasing, pożyczki itd.)
zarządzane za pomocą oprogramowania SAP Funding Management,
które są obecnie refinansowane. W tym kontekście kwota efektywna to
suma wszystkich transakcji refinansowania o statusie „stała” lub
„sfinansowana”.
Total assets are current and long-term assets owned by the bank.
Całkowite aktywa to aktywa bieżące i długoterminowe będące
własnością banku.
Assets under management are the total assets disclosed in the
balance sheet, insofar processed by the SAP Software.
Zarządzane aktywa są zdefiniowane jako wszystkie aktywa ujawnione
w bilansie dotychczas przetworzone za pomocą Oprogramowania SAP.
Authors
Authors are persons who can create/edit a visualization using SAP
Application Visualization by iRise, the add-on for Supplier
Relationship Management (if applicable), and add-on for general
SAP solutions (if applicable).
Auto-ID Sites
Auto-ID sites are physical locations identified by a street address
where device(s) are capturing and transmitting data, connected with
Auto-ID Enterprise and\or Auto ID Infrastructure software. Multiple
separate physical structures with no common walls and which have
the same street address will be considered separate sites.
Autorzy
Autorzy to osoby, które mogą tworzyć/edytować wizualizację przy
użyciu oprogramowania SAP Application Visualization by iRise, dodatku
add-on do oprogramowania Supplier Relationship Management (jeśli
istnieje) oraz dodatku add-on do ogólnych rozwiązań firmy SAP (jeśli
istnieją).
Lokalizacje automatycznej identyfikacji
Lokalizacje automatycznej identyfikacji to lokalizacje fizyczne
określane przez adres pocztowy, w których urządzenia rejestrują i
przesyłają dane w połączeniu z oprogramowaniem Auto-ID Enterprise
i/lub Auto-ID Infrastructure. Odrębne struktury fizyczne mieszczące się
pod tym samym adresem, ale bez wspólnych ścian, są traktowane jako
odrębne lokalizacje.
REMAINING METRICS - B
POZOSTAŁE METRYKI — B
Backorders
Zaległe zlecenia
Backorders are the average number of backorder tasks processed
in the backorder cockpit per calendar year.
Barrel of Oil Equivalent per Day (BOEPD)
Zaległe zlecenia to średnia liczba zadań dotyczących zaległych zleceń
przetworzonych w kokpicie zaległych zleceń przypadająca na rok
kalendarzowy.
Baryłki równoważnika ropy dziennie
BOEPD for, oil, oil equivalents and gas for SAP Commodity
Sales & Procurement are the maximum number of BOEPD of the
sales or purchasing volume for the following commodities: crude oil,
natural gas, natural gas liquids (NGL), ethanol, gasoline, jet fuel /
kerosene, heating oil.
Baryłki
równoważnika
ropy
dziennie
dotyczące
ropy,
równoważników ropy oraz gazu dla aplikacji SAP Commodity Sales
& Procurement to maksymalna liczba baryłek równoważnika ropy
dziennie w ramach wolumenu sprzedaży lub nabycia następujących
towarów: ropy naftowej, gazu ziemnego, ciekłych frakcji gazu ziemnego
(NGL), etanolu, benzyny, paliwa odrzutowego/nafty, oleju opałowego.
Barrel of Oil Equivalent per Day (BOEPD) is a unit of measure used
in the oil and gas industry that allows aggregating the produced,
scheduled or sold quantities of hydrocarbons (whether from
conventional or unconventional sources). For example, while gas
production is generally measured as a volume per time period such
as cubic meter per day, it needs to be converted into its equivalent
in barrels of oil in order to determine the total quantity of oil & gas
produced in consistent measurements. The conversion to BOEPD is
provided in the table below the BOEPD metric definitions.
Baryłka równoważnika ropy dziennie to jednostka miary używana w
branży naftowej i gazowej, która umożliwia agregowanie
wyprodukowanych,
zaplanowanych
lub
sprzedanych
ilości
węglowodorów (zarówno ze źródeł konwencjonalnych, jak i
niekonwencjonalnych). Na przykład, podczas gdy wielkość produkcji
gazu jest zazwyczaj mierzona jako objętość w przedziale czasu (np. w
metrach sześciennych dziennie), trzeba ją przeliczyć na równoważnik w
baryłkach ropy w celu określenia całkowitej wielkości produkcji ropy i
gazu w jednakowych jednostkach. Przeliczenie na baryłki równoważnika
ropy dziennie przedstawiono w tabeli poniżej definicji metryk baryłek
równoważnika ropy dziennie.
BOEPD produced are only the produced hydrocarbons. If pricing
cannot be based on BOEPD, produced (new ventures with no crude
or gas production), the planned or estimated production of the
venture shall apply.
Wyprodukowane baryłki równoważnika ropy dziennie to tylko
wyprodukowane węglowodory. Jeśli ceny nie można ustalić na
podstawie wartości wyprodukowanych baryłek równoważnika ropy
dziennie (w przypadku nowych przedsięwzięć bez produkcji ropy czy
gazu), stosowana jest planowana lub szacowana wielkość produkcji
przedsięwzięcia.
Barrel of Oil Equivalent per Day (BOEPD) is a unit of measure used
in the oil and gas industry that allows aggregating the produced,
scheduled or sold quantities of hydrocarbons (whether from
conventional or unconventional sources). For example, while gas
production is generally measured as a volume per time period such
as cubic meter per day, it needs to be converted into its equivalent
in barrels of oil in order to determine the total quantity of oil & gas
produced in consistent measurements. The conversion to BOEPD is
provided in the table below the BOEPD metric definitions.
Baryłka równoważnika ropy dziennie to jednostka miary używana w
branży naftowej i gazowej, która umożliwia agregowanie
wyprodukowanych,
zaplanowanych
lub
sprzedanych
ilości
węglowodorów (zarówno ze źródeł konwencjonalnych, jak i
niekonwencjonalnych). Na przykład, podczas gdy wielkość produkcji
gazu jest zazwyczaj mierzona jako objętość w przedziale czasu (np. w
metrach sześciennych dziennie), trzeba ją przeliczyć na równoważnik w
baryłkach ropy w celu określenia całkowitej wielkości produkcji ropy i
gazu w jednakowych jednostkach. Przeliczenie na baryłki równoważnika
ropy dziennie przedstawiono w tabeli poniżej definicji metryk baryłek
równoważnika ropy dziennie.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 43 of 216
BOEPD produced in USA are only the hydrocarbons produced in
the USA. If pricing cannot be based on BOEPD, produced (new
ventures with no crude or gas production), the planned or estimated
production of the venture shall apply.
Baryłki równoważnika ropy dziennie wyprodukowane w Stanach
Zjednoczonych to tylko węglowodory wyprodukowane w Stanach
Zjednoczonych. Jeśli ceny nie można ustalić na podstawie wartości
wyprodukowanych baryłek równoważnika ropy dziennie (w przypadku
nowych przedsięwzięć bez produkcji ropy czy gazu), stosowana jest
planowana lub szacowana wielkość produkcji przedsięwzięcia.
Barrel of Oil Equivalent per Day (BOEPD) is a unit of measure used
in the oil and gas industry that allows aggregating the produced,
scheduled or sold quantities of hydrocarbons (whether from
conventional or unconventional sources). For example, while gas
production is generally measured as a volume per time period such
as cubic meter per day, it needs to be converted into its equivalent
in barrels of oil in order to determine the total quantity of oil & gas
produced in consistent measurements. The conversion to BOEPD is
provided in the table below the BOEPD metric definitions.
Baryłka równoważnika ropy dziennie to jednostka miary używana w
branży naftowej i gazowej, która umożliwia agregowanie
wyprodukowanych,
zaplanowanych
lub
sprzedanych
ilości
węglowodorów (zarówno ze źródeł konwencjonalnych, jak i
niekonwencjonalnych). Na przykład, podczas gdy wielkość produkcji
gazu jest zazwyczaj mierzona jako objętość w przedziale czasu (np. w
metrach sześciennych dziennie), trzeba ją przeliczyć na równoważnik w
baryłkach ropy w celu określenia całkowitej wielkości produkcji ropy i
gazu w jednakowych jednostkach. Przeliczenie na baryłki równoważnika
ropy dziennie przedstawiono w tabeli poniżej definicji metryk baryłek
równoważnika ropy dziennie.
BOEPD produced outside USA are only the hydrocarbons
produced globally except in the USA. If pricing cannot be based on
BOEPD, produced (new ventures with no crude or gas production),
the planned or estimated production of the venture shall apply.
Baryłki równoważnika ropy dziennie wyprodukowane poza Stanami
Zjednoczonymi oznaczają tylko węglowodory wyprodukowane poza
Stanami Zjednoczonymi. Jeśli ceny nie można ustalić na podstawie
wartości wyprodukowanych baryłek równoważnika ropy dziennie (w
przypadku nowych przedsięwzięć bez produkcji ropy czy gazu),
stosowana jest planowana lub szacowana wielkość produkcji
przedsięwzięcia.
Barrel of Oil Equivalent per Day (BOEPD) is a unit of measure used
in the oil and gas industry that allows aggregating the produced,
scheduled or sold quantities of hydrocarbons (whether from
conventional or unconventional sources). For example, while gas
production is generally measured as a volume per time period such
as cubic meter per day, it needs to be converted into its equivalent
in barrels of oil in order to determine the total quantity of oil & gas
produced in consistent measurements. The conversion to BOEPD is
provided in the table below the BOEPD metric definitions.
Baryłka równoważnika ropy dziennie to jednostka miary używana w
branży naftowej i gazowej, która umożliwia agregowanie
wyprodukowanych,
zaplanowanych
lub
sprzedanych
ilości
węglowodorów (zarówno ze źródeł konwencjonalnych, jak i
niekonwencjonalnych). Na przykład, podczas gdy wielkość produkcji
gazu jest zazwyczaj mierzona jako objętość w przedziale czasu (np. w
metrach sześciennych dziennie), trzeba ją przeliczyć na równoważnik w
baryłkach ropy w celu określenia całkowitej wielkości produkcji ropy i
gazu w jednakowych jednostkach. Przeliczenie na baryłki równoważnika
ropy dziennie przedstawiono w tabeli poniżej definicji metryk baryłek
równoważnika ropy dziennie.
BOEPD scheduled/planned are only the scheduled/planned
hydrocarbons.
Zaplanowane baryłki równoważnika
zaplanowane węglowodory.
Barrel of Oil Equivalent per Day (BOEPD) is a unit of measure used
in the oil and gas industry that allows aggregating the produced,
scheduled or sold quantities of hydrocarbons (whether from
conventional or unconventional sources). For example, while gas
production is generally measured as a volume per time period such
as cubic meter per day, it needs to be converted into its equivalent
in barrels of oil in order to determine the total quantity of oil & gas
produced in consistent measurements. The conversion to BOEPD is
provided in the table below the BOEPD metric definitions.
Baryłka równoważnika ropy dziennie to jednostka miary używana w
branży naftowej i gazowej, która umożliwia agregowanie
wyprodukowanych,
zaplanowanych
lub
sprzedanych
ilości
węglowodorów (zarówno ze źródeł konwencjonalnych, jak i
niekonwencjonalnych). Na przykład, podczas gdy wielkość produkcji
gazu jest zazwyczaj mierzona jako objętość w przedziale czasu (np. w
metrach sześciennych dziennie), trzeba ją przeliczyć na równoważnik w
baryłkach ropy w celu określenia całkowitej wielkości produkcji ropy i
gazu w jednakowych jednostkach. Przeliczenie na baryłki równoważnika
ropy dziennie przedstawiono w tabeli poniżej definicji metryk baryłek
równoważnika ropy dziennie.
BOEPD sold are only the sold hydrocarbons.
Sprzedane baryłki równoważnika ropy dziennie to tylko sprzedane
węglowodory.
Barrel of Oil Equivalent per Day (BOEPD) is a unit of measure used
in the oil and gas industry that allows aggregating the produced,
scheduled or sold quantities of hydrocarbons (whether from
conventional or unconventional sources). For example, while gas
production is generally measured as a volume per time period such
as cubic meter per day, it needs to be converted into its equivalent
in barrels of oil in order to determine the total quantity of oil & gas
produced in consistent measurements. The conversion to BOEPD is
provided in the table below the BOEPD metric definitions.
Baryłka równoważnika ropy dziennie to jednostka miary używana w
branży naftowej i gazowej, która umożliwia agregowanie
wyprodukowanych,
zaplanowanych
lub
sprzedanych
ilości
węglowodorów (zarówno ze źródeł konwencjonalnych, jak i
niekonwencjonalnych). Na przykład, podczas gdy wielkość produkcji
gazu jest zazwyczaj mierzona jako objętość w przedziale czasu (np. w
metrach sześciennych dziennie), trzeba ją przeliczyć na równoważnik w
baryłkach ropy w celu określenia całkowitej wielkości produkcji ropy i
gazu w jednakowych jednostkach. Przeliczenie na baryłki równoważnika
ropy dziennie przedstawiono w tabeli poniżej definicji metryk baryłek
równoważnika ropy dziennie.
Conversion rules:
Zasady przeliczania:
Metric Definitions listed above are based on the metric BOEPD
(Barrel of Oil Equivalent per Day). A customer might want to use the
packages for different oil products (e.g. crude oil, refined products
like gasoline, natural gas, or Liquefied petroleum products - LPG)
and/or measures in other unit-of-measures (UoM) than barrels. In
order to enable the conversion of those products and UoMs into
BOEPD, the following conversion table can be used.
wyżej wymienione definicje metryk są oparte na metryce Baryłki
równoważnika ropy dziennie (BOEPD). Klient może chcieć skorzystać z
pakietów różnych produktów ropopochodnych (np. ropa naftowa, produkty
rafinowane jak benzyna, gaz ziemny lub gaz płynny — LPG) i/lub pomiaru
w innych jednostkach miary niż baryłki. Aby dokonać przeliczenia tych
produktów oraz jednostek miary na baryłki równoważnika ropy dziennie,
można skorzystać z następującej tabeli przeliczeń.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
ropy
dziennie
to
tylko
Page 44 of 216
Units of Measure:
1 metric tonne
1 kilolitre
1 kilolitre
1 kilocalorie (kcal)
1 kilojoules (kJ)
1 British thermal unit (Btu)
1 kilowatt-hour (kWh)
= 0.252 kcal
Jednostki miary:
1 tona metryczna
1 kilolitr
1 kilolitr
kilokaloria (kcal)
1 kilodżul (kJ)
1 brytyjska jednostka cieplna (Btu) = 0,252 kcal
1 kilowatogodzina (kWh)
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
= 2204.62 lb.
= 6.2898 barrels
= 1 cubic meter
= 4.187 kJ
= 0.239 kcal
= 1.055 kJ
= 860 kcal
= 1.1023 short tonnes
= 2204,62 funta.
= 6,2898 baryłek
= 1 metr sześcienny
= 4,187 kJ
= 0,239 kcal
= 1055 kJ
= 860 kcal
= 1,1023 ton amerykańskich
= 3.968 Btu
= 0.948 Btu
= 3600 kJ
= 3412 Btu
= 3,968 Btu
= 0,948 Btu
= 3600 kJ
= 3412 Btu
Page 45 of 216
Conversion Factors:
To Convert
Crude Oil*
tonnes (metric)
kilolitres
barrels
From
US
gallons
tonnes/
year
Multiply by
Tonnes
(metric)
1
1.165
7.33
307.86
-
Kilolitres
0.8581
1
6.2898
264.17
-
Barrels
0.1364
0.159
1
42
-
US Gallons
0.00325
0.0038
0.0238
1
-
Barrels/day
-
-
-
-
49.8
*Based on worldwide average gravity.
From
Products
barrels to tonnes
tonnes to barrels
kilolitres to tonnes
tonnes to kilolitres
Multiply by
LPG
0.086
11.6
0.542
1.844
Gasoline
0.118
8.5
0.740
1.351
Kerosene
0.128
7.8
0.806
1.240
Gas oil /
diesel
0.133
7.5
0.839
1.192
Fuel oil
0.149
6.7
0.939
1.065
To Convert
Natural
Gas &
LNG
billion cubic
meters NG
billion
cubic
feet
NG
million tonnes oil
equivalent
From
million tonnes
LNG
trillion British
thermal units
million barrels oil
equivalent
Multiply by
1 billion
1
cubic
meters NG
35.3
0.90
0.73
36
6.29
1 billion
cubic feet
NG
0.028
1
0.026
0.021
1.03
0.18
1 million
tonnes oil
equivalent
1.111
39.2
1
0.805
40.4
7.33
1 million
tonnes
LNG
1.38
48.7
1.23
1
52.0
8.68
1 trillion
British
thermal
units
0.028
0.98
0.025
0.02
1
0.17
1 million
barrels oil
equivalent
0.16
5.61
0.14
0.12
5.8
1
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 46 of 216
Wskaźniki przeliczania:
W celu przeliczenia
Ropa
naftowa*
tony (metryczne)
baryłki
kilolitry
galony
amerykańskie
ton /
rok
Należy pomnożyć przez
Z
Tony
(metryczne)
1
1,165
7,33
307,86
-
Kilolitry
0,8581
1
6,2898
264,17
-
Baryłki
0,1364
0,159
1
42
-
Galony
amerykańskie
0,00325
0,0038
0,0238
1
-
Baryłki/dzień
-
-
-
-
49,8
*W oparciu o średnią siłę grawitacji na całym świecie.
Z
Produkty
baryłki na tony
tony na baryłki
kilolitry na tony
tony na kilolitry
Należy pomnożyć przez
Gaz płynny
(LPG)
0,086
11,6
0,542
1,844
Benzyna
0,118
8,5
0,740
1,351
Nafta
0,128
7,8
0,806
1,240
Olej
napędowy
0,133
7,5
0,839
1,192
Olej opałowy 0,149
6,7
0,939
1,065
W celu przeliczenia
Gaz ziemny
i skroplony
gaz ziemny
miliard metrów
sześciennych,
gaz ziemny
miliard stóp
sześciennych,
gaz ziemny
milion ton,
równoważnik
ropy
milion ton,
skroplony gaz
ziemny
bilion
brytyjskich
jednostek
cieplnych (Btu)
milion, baryłki
równoważnika
ropy
Należy pomnożyć przez
Z
1 miliard
1
metrów
sześciennych,
gaz ziemny
35,3
0,90
0,73
36
6,29
1 miliard stóp 0,028
sześciennych,
gaz ziemny
1
0,026
0,021
1,03
0,18
1 milion ton, 1,111
równoważnik
ropy
39,2
1
0,805
40,4
7,33
1 milion ton, 1,38
skroplony gaz
ziemny
48,7
1,23
1
52,0
8,68
1 bilion
brytyjskich
jednostek
cieplnych
(Btu)
0,98
0,025
0,02
1
0,17
5,61
0,14
0,12
5.8
1
0,028
1 milion,
0,16
baryłki
równoważnika
ropy
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 47 of 216
Budgets
Budżety
Operating budgets are the annual public sector budgets of the
SAP customer (i.e. agency, institution, program or department).
Budżety operacyjne to roczne budżety sektora publicznego klienta
firmy SAP (tj. agencji, instytucji, programu lub działu).
Portfolio budgets are the total annual (calendar or fiscal year)
budgets of combined “active” portfolio items managed with the
licensed Software.
Budżety portfela to całkowite roczne (w odniesieniu do roku
kalendarzowego lub fiskalnego) budżety połączonych „aktywnych”
pozycji portfela zarządzane za pomocą licencjonowanego
Oprogramowania.
Program budgets are the budgets for applying the defense
organization resources (organic or contracted) to deliver the
requisite capability defined by the program delivery mandate and
managed in the licensed Software.
Budżety programowe to budżety na zastosowanie zasobów organizacji
ds. obronności (podstawowych lub wynikających z kontraktów) w celu
zapewnienia wymaganej efektywności określonej w zleceniu realizacji
programu i zarządzanej w ramach licencjonowanego Oprogramowania.
Public sector spend budgets are the annual budgets as published
records of budget year procurement obligations.
Budżety wydatków sektora publicznego to roczne budżety jako
opublikowane rekordy zobowiązań dotyczących zaopatrzenia w roku
budżetowym.
Total annual budgets are the total annual public sector budgets of
the SAP customer (i.e. agency, institution, program or department)
based on current budget period.
Całkowite budżety roczne to całkowite roczne budżety sektora
publicznego klienta firmy SAP (np. agencji, instytucji, programu lub
działu) na podstawie bieżącego okresu budżetowego.
Business Partners
Partnerzy biznesowi
Business partners are natural persons within an organization, a
group of persons within an organization, or an organization itself that
has any kind of a business relationship with a company.
Partnerzy biznesowi to osoby fizyczne w organizacji, grupa osób w
organizacji lub sama organizacja pozostająca w jakichkolwiek relacjach
biznesowych z firmą.
 Business partners for SAP Constituent Services for Public
 Partnerzy biznesowi w odniesieniu do rozwiązania SAP Constituent
Sector are constituents or grant applicants.
 Business partners for SAP Payment Processing for Public
Sector and SAP Receivables and Payables Management for
Public Sector are constituents, organizations or companies.
 Business partners for SAP Tax and Revenue Management for
Public Sector are constituents, taxpayers, tax agents / tax
accountants.
 Business partners for SAP Demand Side Management for
Energy Utilities are business partners stored in the system that
have applied for or enrolled in a Demand Side Management
(DSM) program.
 Business partners for SAP Social Services Management for
Public Sector are all contributors to the Social Benefit Process.
Contributors include (but not limited to) applicants, claimants,
beneficiaries, payment recipients, relations to these (e.g.
spouse, children) if they (or information about them) are part of
the benefit process.
Business Transactions
Business transactions are the annual number of service related
transactions; including service process types: service incidents,
service requests, problems, request for changes and knowledge
article.
Services for Public Sector to wyborcy lub osoby ubiegające się o
przyznanie dotacji.
 Partnerzy biznesowi w odniesieniu do rozwiązania SAP Payment
Processing for Public Sector oraz rozwiązania SAP Receivables and
Payables Management for Public Sector to wyborcy, organizacje lub
przedsiębiorstwa.
 Partnerzy biznesowi w odniesieniu do rozwiązania SAP Tax and
Revenue Management for Public Sector to wyborcy, podatnicy,
pełnomocnicy podatkowi/księgowi ds. podatkowych.
 Partnerzy biznesowi w odniesieniu do rozwiązania SAP Demand Side
Management for Energy Utilities to partnerzy biznesowi zapisani w
systemie, którzy złożyli wniosek o udział w programie Demand Side
Management (DSM) lub zarejestrowali się w tym programie.
 Partnerzy biznesowi w odniesieniu do rozwiązania SAP Social
Services Management for Public Sector to wszyscy uczestnicy
Procesu dotyczącego świadczeń socjalnych. Uczestnicy obejmują
między innymi wnioskodawców, osoby występujące z roszczeniem,
beneficjentów, odbiorców płatności, krewnych takich osób (np.
małżonków, dzieci), o ile biorą udział w procesie dotyczącym
świadczeń socjalnych lub ich dane objęte są tym procesem.
Transakcje biznesowe
Transakcje biznesowe to roczna liczba operacji związanych z
serwisem, w tym rodzajów procesów serwisowych: incydenty serwisowe,
zgłoszenia serwisowe, problemy, wnioski o zmianę i artykuły bazy
wiedzy.
REMAINING METRICS - C
POZOSTAŁE METRYKI — C
Calls
Zgłoszenia
External service calls are HTTP requests per calendar year which
are processed by SAP NetWeaver Gateway Server. Metadata
requests and requests from SAP Software that contains SAP
NetWeaver Gateway runtime software are not counted.
Capacities
Installed capacities are the designed production capacities of a
power plant. For a power plant both the electrical power as well the
thermal power has to be considered. The installed capacity is
measured in units of 1 GW (Gigawatt).
Capitals
Zgłoszenia serwisowe to całkowita liczba żądań HTTP w roku
kalendarzowym, które są przetwarzane za pomocą oprogramowania
SAP NetWeaver Gateway Server. Nie są wliczane żądania metadanych
ani żądania z Oprogramowania SAP, które zawiera oprogramowanie
środowiska wykonawczego SAP NetWeaver Gateway.
Zdolności
Zainstalowane zdolności produkcyjne to określone w projekcie
zdolności produkcyjne elektrowni. W przypadku elektrowni należy wziąć
pod uwagę zarówno moc elektryczną, jak i moc termiczną. Jednostką
miary zainstalowanej zdolności produkcyjnej jest 1 GW (gigawat).
Kapitał
Risk-provisioning relevant capitals are the following balance
sheet positions:
Kapitał istotny dla tworzenia rezerw na ryzyko to następujące
pozycje bilansu:
 Loans and advances to customers,
 Loans and advances to banks,
 pożyczki i zaliczki na rzecz klientów,
 pożyczki i zaliczki na rzecz banków,
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 48 of 216
 Financial investments at amortized cost
Cases
 inwestycje finansowe po zamortyzowanym koszcie
Sprawy
Cases are related information around a specific event that is
processed by a case manager per year. As a related concept a case
would be the information maintained in a physical file folder that is
now maintained as a record in the SAP system.
Sprawy to informacje dotyczące konkretnego zdarzenia przetwarzane
przez kierownika prowadzącego sprawę w ciągu roku. Pojęcie sprawy
może też oznaczać informacje przechowywane w fizycznym folderze
plików, które teraz są przechowywane jako rekord w systemie SAP.
Inpatient cases are the number of inpatient cases that are
communicated to private insurers in the period of one year.
Sprawy pacjentów hospitalizowanych to liczba spraw pacjentów
hospitalizowanych, o których powiadamiani są ubezpieczyciele
komercyjni w okresie jednego roku.
Cash Flows
Przepływy środków pieniężnych
Cash flows are determined by the number of financial contracts
associated with cash flows.
Przepływy środków pieniężnych są określone przez liczbę kontraktów
finansowych powiązanych z przepływami środków pieniężnych.
P/C/S cash flows are loans except retail loans defined as:
Przepływy środków pieniężnych typu P/C/S to pożyczki, z wyjątkiem
pożyczek detalicznych, zdefiniowane jako:
 Private
 Bankowość prywatna/złożona bankowość indywidualna/bankowość
 Securities positions
dla małych i średnich przedsiębiorstw/hipoteki obejmują produkty w
pewnym stopniu dostosowywane do potrzeb poszczególnych
klientów będących osobami fizycznymi i małymi/średnimi firmami.
 Pożyczki firmowe są bardzo zindywidualizowanymi produktami
kredytowymi przeznaczonymi na rynek dużych przedsiębiorstw i
mogą również mieć złożoną strukturę.
 Pozycje papierów wartościowych
Banking / Complex Individual / SME Banking /
Mortgages include products with a certain level of
personalization on customer level for individuals and
small/medium enterprises.
 Corporate loans are highly individualized loans products for the
corporate market and can also have a complex structure.
Retail cash flows are standardized cash flow based loan products
for the mass market segment of individuals. The product spectrum
covers loans with simple structures and small values for financing
consumer products, auto/cars and voyages.
Detaliczne przepływy środków pieniężnych to standardowe produkty
pożyczkowe oparte na przepływach środków pieniężnych przeznaczone
na rynek masowy, dla osób fizycznych. Spektrum produktów obejmuje
pożyczki o prostej strukturze i niewielkiej wartości przeznaczone do
finansowania dóbr konsumpcyjnych, samochodów i podróży.
For SAP Cash Flow Management cash flows are the total number
of cash flow transactions (payment or receipt) processed by the
application per day. Note that for receipts there would usually be two
cash flow transactions (expected receipt and actual receipt).
W przypadku SAP Cash Flow Management przepływy środków
pieniężnych to łączna liczba transakcji związanych z przepływem
środków pieniężnych (wpłaty i wypłaty) przetwarzanych przez aplikację
w ciągu jednego dnia. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku wpływu
pojawią się zazwyczaj dwie transakcje związane z przepływem środków
pieniężnych (oczekiwany wpływ i rzeczywisty wpływ).
Cash Control Points
Cash control points are cash control points like bank offices
(branches), ATMs, central vaults and central bank vaults modeled
and used for planning the currency network demand and supply in
APO (Advanced Planning and Optimization).
Chips
Chips are individual electronic circuitries containing one or more
Cores, usually on a silicon wafer.
Claims
Punkty kontroli gotówki
Punkty kontroli gotówki to punkty kontroli gotówki, takie jak banki
(oddziały), bankomaty, sejfy centralne oraz skarbce banków centralnych,
które są modelowane i wykorzystywane do planowania popytu i podaży
w sieci walutowej w systemie zaawansowanego planowania i
optymalizacji APO (Advanced Planning and Optimization).
Mikroprocesory
Mikroprocesory to indywidualne zespoły obwodów elektronicznych
zawierające co najmniej jeden rdzeń, zwykle na płytce silikonowej.
Roszczenia
Claims cases are new claims created in SAP Claims Management
during a one year period.
Sprawy dotyczące roszczeń to nowe roszczenia utworzone w ramach
rozwiązania SAP Claims Management w ciągu jednego roku.
Travel claims per year are trip or expense reports that are entered
into SAP Travel Management and submitted for claim.
Roszczenia dotyczące podróży w ciągu roku to raporty z podróży lub
wydatków wprowadzone do rozwiązania SAP Travel Management i
przesłane do rozpatrzenia.
Commodities
Commodities sold are commodities (e.g. Copper Concentrate,
Molybdenum, Iron Ore, Gold, Coal, and Lead) as modeled in SAP
ERP.
Contact records
Contact records are the average of all unique contacts in the
system over a period of 12 months. Contacts with no match against
other contact information are counted as a separate contact.
Contracts
Contracts are the contracts (used in all functions including
procurement, sales, legal, partner management, HR, real estate,
and all other functions of the organization.) the company plans to
address within the application
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Towary
Sprzedane towary to towary (np. koncentrat miedzi, molibden, ruda
żelaza, złoto, węgiel i ołów) modelowane w oprogramowaniu SAP ERP.
Rekordy kontaktów
Rekordy kontaktów to średnia liczba wszystkich unikatowych
kontaktów w systemie w okresie 12 miesięcy. Kontakty niedopasowane
do innych informacji kontaktowych liczą się jako oddzielny kontakt.
Kontrakty
Kontrakty to kontrakty (wykorzystywane we wszystkich funkcjach, w
tym dotyczących zaopatrzenia, sprzedaży, kwestii prawnych,
zarządzania partnerami, kadr, nieruchomości oraz we wszystkich
pozostałych funkcjach pełnionych w organizacji), w stosunku do których
firma planuje wykorzystywać aplikację.
Page 49 of 216
Utilities contracts are agreements between a utility company and a
business partner to provide services to the business partner.
Thereby a separate contract has to be set up for each service
provided, for which the utility company has a legal contract with its
customer (e. g. a utility company provides a business partner with
electricity, area lighting, gas, and district heating, thus four separate
contracts have to be set-up). All contracts stored in the system with
an ending date later or equal to the system date are taken into
consideration.
Kontrakty dotyczące mediów to umowy pomiędzy przedsiębiorstwem
użyteczności publicznej a partnerem biznesowym na świadczenie usług
na rzecz danego partnera biznesowego. Z tego względu konieczne jest
zawarcie oddzielnego kontraktu na każdą świadczoną usługę, na którą
dane przedsiębiorstwo użyteczności publicznej ma zawarty ze swoim
klientem prawomocny kontrakt (np. jeśli przedsiębiorstwo użyteczności
publicznej dostarcza partnerowi biznesowemu elektryczność, oświetlenie
terenu, gaz i centralne ogrzewanie, należy podpisać cztery oddzielne
kontrakty). Uwzględniane są wszystkie kontrakty przechowywane w
systemie, których data wygaśnięcia jest późniejsza od daty systemowej
lub równa tej dacie.
For the sectors below the following division categories of the SAP
Utilities system need to be considered:
W przypadku poniższych sektorów należy wziąć pod uwagę następujące
typy mediów systemu SAP Utilities:
 Energy:
 Electricity
 Gas
 District heating
 Mutual help
 For all sectors
 Water:
 Water
 Waste Water
 Waste & Recycling:
 Waste Management
 Energia:
 Elektryczność
 Gaz
 Centralne ogrzewanie
 Wzajemna pomoc
 Dla wszystkich sektorów
 Woda:
 Woda
 Ścieki
 Odpady i recykling:
 Gospodarka odpadami
Cores
Rdzenie
Cores are the number of cores in CPUs that are available for use by
the licensed software. The number of Core licenses must be an
integer. When counting physical Cores, each Core of a physical
CPU that runs at least parts of the licensed software, including those
that are temporarily assigned or scheduled to cover peak
processing, is considered and counted.
Rdzenie oznaczają liczbę rdzeni procesorów dostępnych dla
licencjonowanego Oprogramowania. Liczba licencji na rdzenie musi być
liczbą całkowitą. Przy zliczaniu rdzeni fizycznych jest uwzględniany i
zliczany każdy rdzeń fizycznego procesora, na którym uruchomiona jest
przynajmniej część licencjonowanego oprogramowania — w tym rdzenie
przypisywane tylko tymczasowo lub zaplanowane do wykorzystania przy
największym zapotrzebowaniu na przetwarzanie.
When counting virtual Core’s, each virtual Core that runs at least
parts of the licensed software, including those that are temporarily
assigned or scheduled to cover peak processing, is counted.
Przy zliczaniu rdzeni wirtualnych uwzględniany jest każdy rdzeń wirtualny, na
którym uruchomiona jest przynajmniej część licencjonowanego
oprogramowania — w tym rdzenie przypisywane tylko tymczasowo lub
zaplanowane do wykorzystania przy największym zapotrzebowaniu na
przetwarzanie.
If the licensed Software will run in a pure virtual environment,
physical Cores will not be counted. For purposes of clarification,
“Core” as defined in this metric definition is different from “core” as
referenced in the metric definition for any Software licensed on a
CPU basis (if any), and therefore is not applicable in that context.
Jeśli licencjonowane oprogramowanie działa w całości w środowisku
wirtualnym, Rdzenie fizyczne nie są liczone. Aby uniknąć wątpliwości,
termin „Rdzeń”, zgodnie z niniejszą definicją metryki, oznacza co innego
niż „rdzeń”, o którym mowa w definicji metryki jakiegokolwiek
ewentualnego Oprogramowania licencjonowanego na podstawie
procesora, i w związku z tym nie odnosi się do tamtego kontekstu.
Costs
Koszty
Asset retirement obligation cost estimations are the volume of
the cost estimations which are handled in the solution.
Szacowania kosztów zobowiązań z tytułu rozchodu aktywów to
wielkość szacowania kosztów obsługiwanych w ramach rozwiązania.
The cost estimation volume is equal to the total of the settlement
values (expected costs at the estimated retirement date) of all cost
estimation items of the cost estimation plans of all asset retirement
obligations, which are handled by SAP Asset Retirement Obligation
Management. If the customer is using more than one accounting
principle, the cost estimation volume is calculated separately for
every accounting principle. The maximum of these values will be
used for pricing. The cost estimation volume is determined based on
the volume, which is valid at the fiscal year end date. Only asset
retirement obligations, which are active at this date, will be
considered.
Wielkość szacowania kosztów odpowiada sumie wartości rozliczenia
(oczekiwane koszty na szacowaną datę rozchodu) wszystkich pozycji
szacowania kosztów z planów szacowania kosztów wszelkich
zobowiązań z tytułu rozchodu aktywów, które są obsługiwane za
pomocą oprogramowania SAP Asset Retirement Obligation
Management. Jeśli klient stosuje więcej niż jedną zasadę
rachunkowości, wielkość szacowania kosztów oblicza się oddzielnie w
odniesieniu do każdej zasady rachunkowości. Do ustalania cen będzie
zastosowana maksymalna wartość z tych wartości. Wielkość
szacowania kosztów ustala się w oparciu o wielkość obowiązującą na
zakończenie roku obrotowego. Zostaną uwzględnione jedynie te
zobowiązania z tytułu rozchodu aktywów, które będą aktywne w tym
dniu.
Costs of goods sold are all expenses directly associated with the
production of goods or services the company sells (such as
material, labor, overhead, and depreciation) annually. It does not
include selling, general and administrative expenses or research &
development. If cost of goods sold is unknown then it shall be equal
to 70% of total company revenue.
Koszty sprzedanych towarów to wszystkie wydatki bezpośrednio
związane z produkcją towarów i usług sprzedawanych przez firmę (takie
jak koszty materiałów, robocizny, amortyzacji i koszty pośrednie). Nie
obejmują wydatków związanych ze sprzedażą, ogólnych i
administracyjnych ani przeznaczonych na badania i rozwój. Jeśli koszt
towarów nie jest znany, będzie wynosić 70% całkowitych przychodów
firmy.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 50 of 216
Countries
Kraje
Countries exporting are the countries where electronic
communications with local customs authorities needs to be
established.
Kraje eksportujące to kraje, w których należy nawiązać elektroniczną
komunikację z miejscowymi organami celnymi.
When licensing by ’country exporting from’: Please note that number
of countries where electronic communications is available is
currently limited. Please check availability before licensing for a
particular country.
W przypadku licencjonowania według kraju eksportującego należy
zwrócić uwagę na fakt, że liczba krajów, w których jest dostępna
elektroniczna komunikacja, jest aktualnie ograniczona. Przed nabyciem
licencji dla określonego kraju należy sprawdzić dostępność.
CPUs
CPU
CPUs are the central processing units (“CPU”) that runs at least
parts of the licensed Software.
CPU to procesory (ang. central processing units — CPU), na których
uruchomiona
została
przynajmniej
część
licencjonowanego
Oprogramowania.
When the Software or Third Party Software is licensed on a CPU
basis, any server or computer on which the Software or Third Party
Software is installed may not exceed the aggregate number of CPU
licensed. A multi-core chip CPU with N processor cores shall be
counted as follows: the first processor core in each processor shall
be counted as 1 CPU, and each incremental processor core in such
processor shall be counted as 0.5 CPU, and then the total CPU
count will be rounded to the next whole number (the “CPU
Calculation”). See Example 1 below for an illustration of the
application of this licensing requirement.
W przypadku, gdy Oprogramowanie lub Oprogramowanie innego
producenta jest licencjonowane w trybie na CPU, na żadnym serwerze
ani komputerze, na którym jest instalowane Oprogramowanie lub
Oprogramowanie innego producenta, nie można przekroczyć łącznej
liczby procesorów („CPU”) objętych licencją. Procesor wielordzeniowy z
liczbą rdzeni procesora równą N będzie liczony w następujący sposób:
pierwszy rdzeń procesora w każdym procesorze jest liczony jako
1 jednostka CPU, a każdy kolejny rdzeń procesora jest liczony jako
0,5 jednostki CPU, po czym łączna liczba jednostek CPU jest
zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej („Obliczenie jednostek
CPU”). Zastosowanie tego wymogu licencyjnego zostało zilustrowane w
przykładzie 1 poniżej.
Software based on a CPU license metric basis licensed by Licensee
on or after July 1, 2009 (the “Qualified Software”) will contain
Virtualization Rights (defined below). Virtualization Rights are not
applied to Software licensed prior to July 1, 2009 or upgrades and
updates thereto subsequently made available to Licensee pursuant
to Support Services. Licensee may not combine licenses having
express Virtualization Rights with licenses not having express
Virtualization Right in a single Deployment.
Oprogramowanie oparte na metryce licencji na jednostki CPU, na które
Licencjobiorca zawarł umowę licencyjną w dniu 1 lipca 2009 r. lub
później („Kwalifikowane oprogramowanie”) zawiera Prawa wirtualizacji
(zdefiniowane poniżej). Prawa wirtualizacji nie mają zastosowania do
Oprogramowania licencjonowanego przed 1 lipca 2009 r. ani jego
uaktualnień i aktualizacji udostępnionych Licencjobiorcy w późniejszym
terminie w ramach usług pomocy technicznej. Licencjobiorca nie może w
ramach jednego wdrożenia łączyć licencji zawierających określone
Prawa wirtualizacji z licencjami bez określonego Prawa wirtualizacji.
In the event that Licensee employs industry standard tools and
methodologies enabling Licensee to logically partition or pool its
processing power, Licensee may install the Qualified Software on
servers or computers consisting of a number of physical CPUs
greater than the number of CPUs licensed hereunder provided that
Licensee shall configure such servers or computers in a manner
such that the total number of CPUs (or total number of virtual
processor cores if virtualization software is implemented), or any
portion thereof, made available to run the Qualified Software, or any
portion thereof, does not exceed the number of CPUs licensed
(“Virtualization Rights”). For the purposes hereof, a CPU (or virtual
processor core) shall be deemed available to run the Qualified
Software if such CPU (or virtual processor core) or any portion
thereof is available to run the Qualified Software at any time for any
purpose, including but not limited to permanent, temporary,
scheduled, and on-demand availability. Under the Virtualization
Rights, where virtualization software is implemented, only virtual
processor cores made available to run the Qualified Software will be
counted in accordance with the CPU Calculation. See Example 2
below for an illustration of the application of this licensing
requirement.
W przypadku, gdy Licencjobiorca stosuje standardowe narzędzia i
metody umożliwiające tworzenie partycji logicznych lub łączenie mocy
procesorów, Licencjobiorca może zainstalować Kwalifikowane
oprogramowanie na serwerach lub komputerach składających się z
większej liczby fizycznych jednostek CPU niż liczba dozwolona w
ramach licencji na mocy niniejszej Umowy, o ile Licencjobiorca
skonfiguruje takie serwery lub komputery w taki sposób, że całkowita
liczba jednostek CPU (lub całkowita liczba rdzeni procesorów
wirtualnych, jeśli wdrożone zostało oprogramowanie do wirtualizacji) lub
ich dowolna część udostępniona do uruchamiania Kwalifikowanego
oprogramowania lub jego dowolnej części nie przekracza liczby
jednostek CPU objętych licencją („Prawa wirtualizacji”). Dla celów
niniejszej umowy przyjmuje się, że jednostka CPU (lub rdzeń procesora
wirtualnego) jest uznawana za udostępnioną do celów uruchamiania
Kwalifikowanego oprogramowania, jeżeli taka jednostka CPU (lub rdzeń
procesora wirtualnego) lub jej dowolna część jest udostępniona do celów
uruchamiania Kwalifikowanego oprogramowania w dowolnym momencie
i celu, zapewniając między innymi dostępność stałą, tymczasową,
planowaną lub na żądanie. Na mocy Praw wirtualizacji, tam, gdzie jest
wdrożone oprogramowanie do wirtualizacji, tylko rdzenie procesorów
wirtualnych
udostępnione
do
uruchamiania
Kwalifikowanego
oprogramowania będą liczone zgodnie z Obliczeniem jednostek CPU.
Zastosowanie tego wymogu licencyjnego zostało zilustrowane w
przykładzie 2 poniżej.
Notwithstanding the foregoing, for Third Party Software licensed on
a CPU basis, each processor core shall count as 1 CPU, and every
CPU (whether Used productively or non-productively) shall count
against the CPU license level for such Third Party Software.
Virtualization Rights do not apply to Third Party Software.
Z
zastrzeżeniem
powyższych
postanowień,
w
przypadku
Oprogramowania innego producenta licencjonowanego w trybie na
jednostkę CPU każdy rdzeń procesora będzie liczony jako 1 jednostka
CPU, a każda jednostka CPU (niezależnie od tego, czy jest używana
produktywnie, czy nieproduktywnie) będzie wliczana do poziomu licencji
na CPU na takie Oprogramowanie innego producenta. Prawa
wirtualizacji nie obowiązują w odniesieniu do Oprogramowania innego
producenta.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 51 of 216
EXAMPLE 1: One quad core processor will count as 2.5 CPUs
(or 1 CPU for the first core, plus 0.5 multiplied by 3 for the
subsequent 3 cores) rounding up to 3 CPUs. Therefore, Licensee
will be required to license 3 CPUs if the Software is installed on a
quad core server. Another example may involve a server with three
quad core processors. As illustrated above, each quad core
processor will represent 2.5 CPUs. Three quad core processors will
total 7.5 CPUs (or 2.5 CPUs multiplied by 3) rounding up to 8 CPUs.
Therefore, Licensee will be required to license 8 CPUs if the
Software is installed on a server with 3 quad core processors.
PRZYKŁAD 1: Jeden procesor czterordzeniowy będzie liczony jako
2,5 jednostki CPU (czyli 1 jednostka CPU na pierwszy rdzeń oraz
0,5 pomnożone przez 3 na kolejne trzy rdzenie), zaokrąglone do
3 jednostek CPU. Licencjobiorca będzie więc zobowiązany do
licencjonowania 3 jednostek CPU, jeśli Oprogramowanie zostanie
zainstalowane na serwerze z procesorem czterordzeniowym. Inny przykład
może uwzględniać serwer z trzema procesorami czterordzeniowymi.
Zgodnie z powyższą ilustracją każdy procesor czterordzeniowy odpowiada
2,5 jednostki CPU. Trzy procesory czterordzeniowe odpowiadają więc 7,5
jednostki CPU (czyli 2,5 jednostki CPU pomnożonym przez 3)
zaokrąglonym do 8 jednostek CPU. Licencjobiorca będzie więc
zobowiązany do licencjonowania 8 jednostek CPU, jeśli Oprogramowanie
zostanie zainstalowane na serwerze z trzema procesorami
czterordzeniowymi.
EXAMPLE 2 (Virtualization Rights): A server has 16 physical dual
core CPUs in a configuration where up to 4 virtual dual core
processors are made available to run the Qualified Software. In this
case, each virtual dual core processor will count as 1.5 CPUs
(or 1 CPU for the first core, plus 0.5 for the second core). Four
virtual dual core processors will total 6 CPUs (or 1.5 CPUs
multiplied by 4). Therefore, Licensee will be required to license 6
CPUs under this virtualization configuration.
PRZYKŁAD 2 (Prawa wirtualizacji): Serwer jest wyposażony w
16 fizycznych procesorów dwurdzeniowych w konfiguracji, w której do
uruchamiania Kwalifikowanego oprogramowania są udostępnione
maksymalnie 4 wirtualne procesory dwurdzeniowe. W takim przypadku
każdy wirtualny procesor dwurdzeniowy będzie liczony jako 1,5 jednostki
CPU (czyli 1 jednostka CPU na pierwszy rdzeń oraz 0,5 jednostki na drugi
rdzeń). Cztery wirtualne procesory dwurdzeniowe odpowiadają
6 jednostkom CPU (czyli 1,5 jednostki CPU pomnożonym przez 4).
Licencjobiorca będzie więc zobowiązany do licencjonowania 6 jednostek
CPU w przypadku takiej konfiguracji wirtualizacji.
Customers
Klienci
Customers are active partner records in the data base.
Klienci to rekordy aktywnych partnerów w bazie danych.
Corporate customers are customer files (equals number of
business partners e.g. customers, prospects, contacts, etc.);
distinguished between retail customers, corporate customers and
bank employees (in case of employee help desk). All business
partners related to/relevant for the planned usage of the solution
(specific department/branch, customer group, etc.) need to be
counted.
Klienci firmowi to pliki klientów (w liczbie partnerów biznesowych,
np. klientów istniejących, klientów potencjalnych, osób do kontaktu itd.);
z rozróżnieniem pomiędzy klientami detalicznymi, klientami firmowymi i
pracownikami banku (w przypadku punktu obsługi pracowników). Należy
uwzględnić wszystkich partnerów biznesowych związanych z
planowanym zastosowaniem rozwiązania (określony dział/oddział, grupa
klientów itp.).
In case of employee help desk (using SAP Solution Manager) this
metric needs to be applied for the help desk staff. For employees
only reporting problems the SAP Employee User must be licensed.
W przypadku punktu obsługi pracowników (z zastosowaniem programu
SAP Solution Manager) tę metrykę należy zastosować do pracowników
punktu obsługi. W przypadku pracowników jedynie zgłaszających
problemy wymagana jest licencja na użytkownika SAP Employee User.
Retail customers are customer files (equals number of business
partners e.g. customers, prospects, contacts, etc.); distinguished
between retail customers, corporate customers and bank employees
(in case of employee help desk). All business partners related
to/relevant for the planned usage of the solution (specific
department/branch, customer group, etc.) need to be counted.
Klienci detaliczni to pliki klientów (w liczbie partnerów biznesowych, np.
klientów istniejących, klientów potencjalnych, osób do kontaktu itd.);
z rozróżnieniem pomiędzy klientami detalicznymi, klientami firmowymi i
pracownikami banku (w przypadku punktu obsługi pracowników). Należy
uwzględnić
wszystkich
partnerów
biznesowych
związanych
z planowanym zastosowaniem rozwiązania (określony dział/oddział,
grupa klientów itp.).
In case of employee help desk (using SAP Solution Manager) this
metric needs to be applied for the help desk staff. For employees
only reporting problems the SAP Employee User must be licensed.
W przypadku punktu obsługi pracowników (z zastosowaniem programu
SAP Solution Manager) tę metrykę należy zastosować do pracowników
punktu obsługi. W przypadku pracowników jedynie zgłaszających
problemy wymagana jest licencja na użytkownika SAP Employee User.
REMAINING METRICS - D
POZOSTAŁE METRYKI — D
Database Sizes
Rozmiary baz danych
Gigabyte database sizes are database sizes of the productive
systems and are calculated individually for each system (i.e., each
ERP, BI and CRM system).
Rozmiary baz danych wyrażone w gigabajtach to rozmiary baz
danych systemów produktywnych obliczane indywidualnie dla każdego
systemu (tj. każdego systemu ERP, BI oraz CRM).
1.5 Terabyte accumulated database sizes are the database sizes
of all productive SAP systems where the customer uses SAP
Landscape Transformation.
Skumulowany rozmiar baz danych (1,5 TB) to rozmiar baz danych
wszystkich systemów produktywnych SAP, w których klient korzysta z
oprogramowania SAP Landscape Transformation.
Deployments
Deployments are single installations of no more than one of the
following Software modules or files within the BA&T SAP
BusinessObjects Business Intelligence Platform Software (for which
Licensee must obtain a license): Repository, Security Domain,
Central Management Server (“CMS”), CMS Cluster, or Crystal
Reports Runtime Engine.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Wdrożenia
Wdrożenia to pojedyncze instalacje nie więcej niż jednego z
następujących modułów lub plików Oprogramowania w ramach
oprogramowania platformy BA&T SAP BusinessObjects Business
Intelligence (na które Licencjobiorca musi uzyskać licencję):
repozytorium, domena zabezpieczeń, Central Management Server
(„CMS”), klaster Central Management Server lub mechanizm środowiska
wykonawczego oprogramowania Crystal Reports.
Page 52 of 216
Deposits
Deposits are deposits accounts (Saving, Money Market, Checking,
CDs etc.) that will be priced using the price optimization solution on
an annualized basis.
Derivatives
Derivatives are financial instruments whose value is based on
another security.
Devices
Depozyty
Depozyty to konta depozytowe (rachunki oszczędnościowe, bieżące,
środków lokowanych na rynku pieniężnym, certyfikaty depozytowe itd.),
które będą wyceniane co rok za pomocą rozwiązania Price Optimization.
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne to instrumenty finansowe, których wartość jest
oparta na wartości innego papieru wartościowego.
Urządzenia
Devices are any piece of equipment or hardware and includes but is
not limited to: a workstation, terminal, point of sale terminal,
notebook, handheld, tablet, internet connected television or other
networked device.
Urządzenia to jakiekolwiek elementy wyposażenia lub sprzętu, do
których zaliczają się między innymi: stacja robocza, terminal, terminal
punktu sprzedaży, komputer przenośny, urządzenie kieszonkowe, tablet,
telewizor z połączeniem internetowym lub wszelkie inne urządzenia
sieciowe.
Sybase SQL Anywhere Database for Use with SAP POS for Retail:
devices are defined as those accessing data from SQL Anywhere
Database
Sybase SQL Anywhere Database do użytkowania z oprogramowaniem
SAP POS for Retail: urządzenia są określane jako te, które mają dostęp
do danych z poziomu bazy SQL Anywhere Database
Access devices is defined as each device, piece of equipment, or
hardware (e.g., a workstation or terminal, notebook or handheld or
otherwise portable device) connected to a network that stores,
accesses, processes, and/or displays data originating in the Royal
Mail UK reference file.
Urządzenie dostępowe jest zdefiniowane jako każde urządzenie, część
sprzętu lub sprzęt (np. stacja robocza lub terminal, komputer przenośny
albo urządzenie kieszonkowe lub inne urządzenie przenośne) połączony
z siecią, które umożliwiają przechowywanie, przetwarzanie i (lub)
wyświetlanie danych pochodzących z pliku referencyjnego Royal Mail
UK oraz (lub) uzyskiwanie do nich dostępu.
IT devices are elements that are actively recognized by the SAP IT
Infrastructure Management Software in the network or entered into
the SAP IT Infrastructure Management configuration database.
Urządzenia IT to elementy aktywnie rozpoznawane przez
oprogramowanie SAP IT Infrastructure Management w sieci lub
wprowadzone do bazy danych konfiguracji SAP IT Infrastructure
Management.
Mobile devices are devices like smartphones, tablets, PDAs,
laptops or devices that are installed in a vehicle (on-board units).
Urządzenia mobilne to urządzenia takie jak smartfony, tablety,
urządzenia PDA, laptopy lub urządzenia zainstalowane w pojeździe
(urządzenia pokładowe).
Point of sales devices are devices, or mobile devices for mobile
point of sales applications or mobile devices for merchandise
applications or scale devices for scale applications.
Urządzenia punktów sprzedaży to urządzenia stacjonarne lub
urządzenia przenośne do przenośnych punktów sprzedaży albo
urządzenia przenośne do zastosowań handlowych lub wagi służące do
ważenia.
Hybris devices are equipment or hardware in use by the Named
Users to access data from the hybris Commerce platform. A hybris
device can be defined as any piece of equipment or hardware; and
includes, but is not limited to: a workstation, terminal, point of sale
terminal, notebook, handheld, tablet, internet connected television or
other networked device (for example store employees using a
device – tablet, phone, workstation – to access web content to
answer customer question ). Hybris devices would not include
equipment or hardware used by End Customer to access hybris
commerce platform with limited access (for example customer
placing online orders / accessing payment gateway and accessing
catalogues on hybris commerce platform).
Urządzenia hybris to wyposażenie lub sprzęt użytkowane przez
Nazwanych Użytkowników w celu uzyskania dostępu do danych z
platformy hybris Commerce. Urządzenie hybris można zdefiniować jako
jakikolwiek element wyposażenia lub sprzętu. Do urządzeń takich
zaliczają się między innymi: stacja robocza, terminal, terminal punktu
sprzedaży, komputer przenośny, urządzenie kieszonkowe, tablet,
telewizor z połączeniem internetowym lub wszelkie inne urządzenia
sieciowe (np. w przypadku pracowników sklepu korzystających z
urządzenia — tablet, telefon, stacja robocza umożliwiające uzyskanie
dostępu do informacji z sieci z zamiarem udzielenia odpowiedzi na
pytania klienta). Urządzenia hybris nie obejmują wyposażenia ani
sprzętu wykorzystywanych przez Użytkownika końcowego w celu
uzyskania dostępu do platformy hybris commerce z ograniczonym
dostępem
(np.
klient
składający
zamówienie
drogą
elektroniczną/uzyskujący dostęp do bramki płatniczej i katalogów na
platformie hybris commerce).
REMAINING METRICS - E
POZOSTAŁE METRYKI — E
Energy Spends
Wydatki na energię
Energy Spends is the total annual spend towards renewable and
non-renewable energy sources to run operations.
Employees
Employees are employees (including contract workers) employed
by the company or employed by the legal entity that is licensing the
functionality of the package.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Wydatki na energię to całkowite roczne wydatki na źródła energii
odnawialnej i nieodnawialnej dokonane w celu prowadzenia operacji.
Pracownicy
Pracownicy to pracownicy (w tym pracownicy kontraktowi) zatrudnieni
przez firmy lub podmioty prawne licencjonujące zakres funkcji pakietu.
Page 53 of 216
 For Enterprise Performance Management
or Global Risk
Compliance packages: If the licensed package will be restricted
to a division, affiliate or subsidiary of the Licensee, it is possible
to use the total number of employees employed by such
division, affiliate or subsidiary of the licensee whose activities
are being managed by the licensed software.
 For SAP Manufacturing Integration Intelligence(SAP MII):
Employees are the total number of employees in those plants
and supporting locations where SAP MII is being used, and
where employees are workers, mobile workers, contractors or
partners associated with those plants/locations.
 W przypadku pakietów Enterprise Performance Management lub
Sales employees are employees (including contract workers) and
business partners using the SAP CRM Sales software.
Pracownicy działu sprzedaży to pracownicy (w tym pracownicy
kontraktowi) oraz partnerzy biznesowi korzystający z oprogramowania
SAP CRM Sales.
Employees scheduled are employees that need to be considered
during a scheduling run.
Pracownicy ujęci w planie to pracownicy, których należy wziąć pod
uwagę w serii planowania.
Employee files are employee (employees and former employees)
folders containing their electronic files.
Pliki pracowników to foldery pracowników (aktualnych i byłych)
zawierające ich pliki elektroniczne.
Enterprise Foundation
SAP ERP Foundation Starter comprises SAP ERP and five (5)
SAP Application Professional Users.
Full-Time Equivalents
Full-time equivalents (FTE) are employees who are employed by
the licensed organization and non-employees who may be engaged
on emergency related activities, either on a temporary or permanent
basis and who are tasked, deployed or managed by the licensed
organization for the purposes of disaster or emergency
management.
Events
Events are the maximum number of event data records that are
processed and stored in database over a one year period.
External Community Members
External community members are either non-employees of
organizations such as schools, universities, charities or
governmental entities or business third parties including, but not
limited to, customers, employees of distributors and suppliers who
are licensed to access solely the SAP Enterprise Portal software.
External Community Members are not allowed to access other SAP
software and their respective components. Business third party
employees participating in collaborative business scenarios that
require access beyond SAP Enterprise Portal software need to be
licensed as Named Users for the respective SAP software.
Global Risk Compliance, jeśli licencjonowany pakiet ma być
ograniczony do określonego oddziału albo spółki stowarzyszonej lub
zależnej Licencjobiorcy, można wziąć pod uwagę łączną liczbę
pracowników tego oddziału bądź spółki, których działania będą
zarządzane za pomocą licencjonowanego oprogramowania.
 W przypadku pakietu SAP Manufacturing Integration Intelligence
(SAP MII) pracownicy to łączna liczba pracowników w zakładach i
lokalizacjach pomocniczych korzystających z rozwiązania SAP MII,
gdzie za pracowników uważa się pracowników stałych, pracowników
mobilnych, wykonawców oraz partnerów związanych z tymi
zakładami/lokalizacjami.
Enterprise Foundation
Pakiet SAP ERP Foundation Starter zawiera oprogramowanie SAP
ERP oraz pięć (5) licencji SAP Application Professional User.
Ekwiwalenty pełnego wymiaru czasu
Ekwiwalenty pełnego wymiaru czasu to pracownicy zatrudnieni przez
organizację Licencjobiorcy oraz osoby niebędące pracownikami
zatrudniane do zadań wyjątkowych, tymczasowo lub na stałe, oraz
wyznaczane do zadań, wysyłane lub kierowane przez organizację
Licencjobiorcy w celu zarządzania sytuacjami awaryjnymi.
Zdarzenia
Zdarzenia to maksymalna liczba rekordów danych zdarzeń, które są
przetwarzane i przechowywane w bazie danych w okresie jednego roku.
Zewnętrzni członkowie społeczności
Zewnętrzni członkowie społeczności to albo osoby niebędące
pracownikami z organizacji takich jak szkoły, uniwersytety, instytucje
charytatywne lub podmioty rządowe, albo firmy zewnętrzne, w tym
między innymi klienci oraz pracownicy dystrybutorów i dostawców,
którzy mają licencję na dostęp wyłącznie do oprogramowania SAP
Enterprise Portal. Zewnętrzni członkowie społeczności nie mogą
uzyskiwać dostępu do innego Oprogramowania firmy SAP i jego
odpowiednich składników. Pracownicy firm zewnętrznych uczestniczący
w scenariuszach współpracy biznesowej, którzy wymagają dostępu do
oprogramowania innego niż SAP Enterprise Portal, muszą być
licencjonowani
jako
Nazwani
Użytkownicy
odpowiedniego
Oprogramowania SAP.
REMAINING METRICS - F
POZOSTAŁE METRYKI — F
Filings
Dokonywanie zgłoszeń
Filings are the activities when one Legal Entity Uses the Software
to submit an unlimited number of applications, filings, statements,
returns, notices, reports, exemption or such other documents to a
single Governmental Entity in each calendar year. Submission of
any filing by more than one Legal Entity to the same Governmental
Entity or by one Legal Entity to multiple Governmental Entities shall
require additional Filing licenses.
Dokonywanie zgłoszeń to czynności, w ramach których jeden Podmiot
prawa użytkuje Oprogramowanie w celu przekazania nieograniczonej
liczby wniosków, zgłoszeń, oświadczeń, deklaracji, zawiadomień,
raportów, zwolnień i innych dokumentów do jednego Podmiotu
rządowego w każdym roku kalendarzowym. Przekazanie każdego
zgłoszenia przez więcej niż jeden Podmiot prawa do tego samego
Podmiotu rządowego lub przez jeden Podmiot prawa do wielu
Podmiotów rządowych będzie wymagało dodatkowych licencji na
Dokonywanie zgłoszeń.
 “Government
 „Podmiot rządowy” oznacza każdy podmiot federalny, stanowy,
Entity” means any federal, state, foreign
governmental entity, securities authorities, agency, commission,
other regulatory, self-regulatory or enforcement authorities or
any courts, administrative agencies or commissions or other
governmental authorities or instrumentalities.
 “Legal Entity” means any individual, person, partnership, joint
venture, corporation, company or other form of enterprise,
domestic or foreign.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
zagraniczny, organy bezpieczeństwa, agencje, komisje, inne organy
nadzorujące, samonadzorujące lub wykonawcze bądź wszelkie
sądy, agencje lub komisje administracyjne albo inne organy lub
instytucje rządowe.
 „Podmiot prawa” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, spółkę
cywilną, spółkę typu joint venture, korporację, firmę lub inną formę
przedsiębiorstwa krajowego lub zagranicznego.
Page 54 of 216
Flat Fee
Flat fee is the fixed package license fee for the software.
Opłata zryczałtowana
Opłata zryczałtowana to ustalona opłata za licencję pakietową na
oprogramowanie.
REMAINING METRICS - G
POZOSTAŁE METRYKI — G
Gigabytes
Gigabajty
Gigabytes per month are the overall message volumes expressed
in Gigabytes (GB), which is processed by the respective SAP
Application.
Gross Written Premiums
Gross written premiums are the total gross premiums of a fiscal
year, insofar processed by the SAP solution of an insurance
company.
Gigabajty (GB) na miesiąc to całkowita wielkość wiadomości
przetworzonych przy użyciu odpowiedniej Aplikacji SAP wyrażona w
gigabajtach (GB) na miesiąc.
Składki przypisane brutto
Składki przypisane brutto to całkowite składki brutto w roku fiskalnym
przetworzone za pomocą rozwiązania SAP firmy ubezpieczeniowej.
REMAINING METRICS - I
POZOSTAŁE METRYKI — I
Inhabitants
Mieszkańcy
Inhabitants are residents of a specified political sub-division and
whose residency within that sub-division would be counted for the
purposes of a census.
Installations
Mieszkańcy to rezydenci określonego obszaru wynikającego z podziału
politycznego, których pobyt w tym obszarze byłby liczony dla celów
spisu powszechnego.
Instalacje
Installations are instances of the software installed at a designated
device.
Instalacje to instancje oprogramowania zainstalowanego na określonym
urządzeniu.
Installations (SAP Enterprise Project Connection) are
installations to 3’rd party products (e.g. the number of 3’rd party
project system installations that will be connected to SAP systems).
Instalacje (Enterprise Project Connection) to instalacje rozwiązań
innego producenta (np. liczba instalacji systemów projektów innego
producenta, które będą połączone z systemami SAP).
Instances
Instancje
Instances are unique connections to a single specified application
or technology type.
Instancje to unikatowe połączenia z jedną określoną aplikacją lub typem
technologii.
LVM instances are the primary application servers used for central
application services of the managed SAP application, including the
enqueue and message services (e.g. the central instance), any SAP
Web AS instances associated with the managed SAP application
that is not the central instance (e.g. dialog instances), the primary
database of the managed SAP application (e.g. database instance),
or any occurrences of TREX or LiveCache associated with the
managed SAP application. In cases where multi-node databases
(e.g. RAC, DPS, HANA, etc.) are managed by LVM, all nodes are
counted, however shadow databases are not counted toward the
licensing.
Instancje LVM to podstawowe serwery aplikacji używane do
centralnych usług zarządzanej aplikacji SAP, w tym usług ustawiania w
kolejce oraz przekazywania wiadomości (np. centralna instancja), każda
instancja SAP Web AS związana z zarządzaną aplikacją SAP, która nie
jest centralną instancją (np. instancje dialogowe), podstawowa baza
danych zarządzanej aplikacji SAP (np. instancja bazy danych) lub każde
wystąpienie funkcji TREX lub LiveCache w związku z zarządzaną
aplikacją SAP. W przypadku, gdy wielowęzłowe bazy danych (np. RAC,
DPS, HANA itd.) są zarządzane za pomocą instancji LVM, liczone są
wszystkie węzły, jednak kopie baz danych nie wliczają się do licencji.
 For the copy/clone/refresh option, only the primary system
 W przypadku opcji wykonywania kopii/duplikatów/aktualizacji liczone
database of the source systems is counted. In cases where
multiple databases are configured for the managed systems
(e.g. shadow DB, DB cluster, LiveCache, etc.), then only one
database is counted, regardless of which ones or how many are
configured.
 For third-party (e.g. non-SAP applications) and custom
developed applications the entire application is defined as a
single LVM instance in SAP NetWeaver Landscape
Virtualization Management, regardless of the software
architecture for that application.
są wyłącznie podstawowe bazy danych systemów źródłowych. W
przypadku, gdy skonfigurowano wiele baz danych zarządzanych
systemów (np. kopia bazy danych, klaster bazy danych, LiveCache
itd.), jest liczona jedna baza danych bez względu na to, które bazy
danych oraz w jakiej liczbie zostały skonfigurowane.
 W przypadku aplikacji stron trzecich (tj. innych niż firmy SAP) oraz
aplikacji opracowanych indywidualnie dla klienta cała aplikacja jest
zdefiniowana jako jedna instancja LVM w oprogramowaniu SAP
NetWeaver Landscape Virtualization Management bez względu na
architekturę oprogramowania tej aplikacji.
Interactions
Customer interactions are agent-assisted or self-service customer
interactions with one or more recommendations made by the Real
Time Offer Management (RTOM) engine on a yearly base. RTOM
recommendations might be cross-sell, up-sell or next best action
recommendation.
Inventories
Service parts inventories are the values of service parts stock
inventory at the balance sheet key date, in accordance with the
ruling accounting principles.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Interakcje
Interakcje z klientami to interakcje z klientami w ramach obsługi przez
agenta lub samoobsługi z co najmniej jedną rekomendacją dokonaną
przez mechanizm Real Time Offer Management w okresach rocznych.
Do rekomendacji mechanizmu RTOM może zaliczać się sprzedaż
produktów
dodatkowych,
sprzedaż
droższego
produktu
lub
rekomendacja kolejnego najlepszego działania.
Zapasy
Zapasy części zamiennych to bieżące wartości zapasów części
zamiennych w kluczowej dacie bilansu zgodnie z obowiązującymi
zasadami rachunkowości.
Page 55 of 216
Invoices
Invoices are items that flow through the cockpit for reconciliation
per year.
Items
Faktury
Faktury to pozycje przepływające przez kokpit do rozliczenia w ciągu
roku.
Elementy
Equipment items are equipment master records. Each equipment
master record which is assigned to Equipment and Tools
Management (ETM) is counted for pricing. An equipment master
record can be configured as a single item (e.g. a crane), or as a
“multi-part equipment” (which could have, e.g., 100 drilling machines
in inventory), in both cases only one equipment master record is
counted for pricing.
Elementy urządzenia to rekordy danych podstawowych urządzenia.
Każdy rekord danych podstawowych urządzenia przypisany do
zarządzania sprzętem inżynieryjnym (ETM) jest naliczany w celu
ustalenia ceny. Rekord danych podstawowych urządzenia można
konfigurować jako pozycję pojedynczą (np. dźwig) lub jako „urządzenie
ewidencjonowane zbiorczo” (które może mieć np. 100 maszyn
wiercących w inwentarzu); w obu przypadkach tylko jeden rekord danych
podstawowych urządzenia jest naliczany w celu ustalenia ceny.
Postal items are event handler records created by postal objects
like parcels, registered mail and alike that are processed and stored
in the database over a one year period. This does not include Mail
containers like mailbags, postal totes, palettes etc.
Elementy pocztowe to rekordy obsługi zdarzeń utworzonych przez
obiekty pocztowe, takie jak paczki, listy polecone i tym podobne, które
są przetwarzane i przechowywane w bazie danych przez jeden rok. Nie
obejmuje to opakowań na pocztę, takich jak worki pocztowe, pudełka na
pocztę, palety itp.
Items, per configuration are line items in the SAP CRM quotation
that have been generated using the solution.
Elementy konfiguracji to elementy liniowe w ofercie SAP CRM
wygenerowane za pomocą rozwiązania.
REMAINING METRICS - J
POZOSTAŁE METRYKI — J
Joint Ventures
Joint Venture
Joint ventures are contractual agreements joining together two or
more parties for the purpose of executing a particular business
undertaking. All parties agree to share in the profits and losses of
the enterprise. The maximum number of joint ventures per year
needs to be considered.
Joint Venture to umowa łącząca dwie lub więcej firm w celu realizacji
określonego
przedsięwzięcia
biznesowego.
Wszystkie
strony
zobowiązują się dzielić zyski i straty wynikające z przedsięwzięcia.
Należy uwzględnić maksymalną liczbę przedsięwzięć joint venture
rocznie.
REMAINING METRICS - L
POZOSTAŁE METRYKI — L
Languages
Języki
Languages designate any language used for creating and
displaying product content, web content and customer facing data.
Back-office cockpits available in multiple languages for SAP hybris
cockpit users do not constitute the need for an additional language.
Learners
Języki oznaczają wszystkie języki użyte do stworzenia i wyświetlania
treści dotyczącej produktu, treści internetowych oraz danych
dotyczących klienta. Kokpity obsługującej jednostki organizacyjnej
dostępne w wielu językach dla użytkowników SAP hybris cockpit user
nie powodują potrzeby utworzenia wersji w dodatkowym języku.
Uczniowie
Learners are individuals accessing the application and engaging in
any learning services being processed by the application.
Uczniowie to osoby uzyskujące dostęp do aplikacji i korzystające z
dowolnych usług szkoleniowych przetwarzanych przy użyciu aplikacji.
External learners are learners (non-customer employees) booking
at least one course in a year.
Zewnętrzni uczniowie to uczniowie (niebędący pracownikami klienta)
rezerwujący przynajmniej jeden kurs w roku.
Licenses
Licencje
Concurrent access licenses are the aggregated numbers of end
users accessing the licensed Software at any one time. The number
of users accessing the licensing Software may not exceed the
number of Concurrent Access Licenses (CALs) the customer has
obtained. CAL(s) are assigned to a particular Deployment, and may
not be shared among different Deployments. When using
Concurrent Access licenses, customer may not utilize a program or
system to cache or queue report requests.
Licencje dostępu jednoczesnego to łączna liczba użytkowników
końcowych uzyskujących w danym czasie dostęp do licencjonowanego
Oprogramowania. Liczba użytkowników uzyskujących jednocześnie
dostęp do licencjonowanego Oprogramowania nie może przekraczać
liczby posiadanych przez klienta Licencji dostępu jednoczesnego (CAL).
Licencje CAL są przypisane do pojedynczego Wdrożenia i nie mogą być
wspólnie używane w ramach różnych Wdrożeń. Korzystając z licencji
CAL, nie można używać programów ani systemów służących do
buforowania lub kolejkowania żądań raportów.
Important note: this pricing metric is only available through
BusinessObjects Value Added Resellers.
Ważna uwaga: ta metryka cenowa jest dostępna tylko za
pośrednictwem sprzedawców VAR oprogramowania BusinessObjects.
Limit Sets
Limit sets are the current limit sets that are used in the system.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Zestawy limitów
Zestawy limitów to bieżące zestawy limitów używane w systemie.
Page 56 of 216
Loading Points
Loading points are group of docks with similar technical characteristics
(e.g. being able to handle the same equipment) used for loading and
unloading material into or out of a warehouse. An appointment in this
context is defined as a planned time slot for loading or unloading a
transportation unit (example: container or trailer).
Loadrunner
Punkty załadunku
Punkty załadunku to system doków o podobnych cechach technicznych
(np. możliwość obsługi tego samego sprzętu) używany do załadunku i
rozładunku materiałów do lub z magazynu. Termin w tym kontekście jest
zdefiniowany jako zaplanowany przedział czasu na załadunek lub
rozładunek jednostki transportu (na przykład: kontenera lub przyczepy).
Loadrunner
Loadrunner, controllers are the central point for load test designs
and load test executions.
Loadrunner, kontrolery to centralne punkty planowania i wykonywania
testów obciążenia.
Loadrunner, enterprise controllers are the central point for load
test designs and executions, and contain a component that provides
web access and scheduling capabilities.
Loadrunner, kontrolery przedsiębiorstwa to centralny punkt
planowania i wykonywania testów obciążenia, który zawiera składnik
zapewniający dostęp do Internetu i funkcje planowania.
Pożyczki
Loans
Loans are a type of debt. Like all debt instruments, loans entail the
redistribution of financial assets over time, between the lender and
the borrower.
Pożyczki to rodzaj długu. Pożyczki, jak wszystkie instrumenty dłużne,
wiążą się z redystrybucją aktywów finansowych w czasie pomiędzy
pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.
For the purpose of determining the type of loans the following
definitions apply:
Przy określaniu rodzajów pożyczek mają zastosowanie następujące
definicje:
 Consumer loans are loans (e.g. auto loans) that will be
 Pożyczki konsumenckie to pożyczki (np. pożyczki
priced using the price optimization tool.
 Corporate loans are highly individualized loans products
for the corporate market with a high value.
 High value loans are having a complex structure and a
high level of individualization on customer level in the area
of corporate banking. They are possibly included in
refinancing via syndications.
 Micro loans are highly standardized, low value loans, given
by a bank or other institution in emerging countries. Micro
loans can be offered, often without collateral, to an
individual or through group lending.
 Private banking, complex individual, SME loans are
business types covering the management of products with a
certain level of personalization on customer level for
individuals and small/medium enterprises. The product
spectrum covers the same type of product as retail banking,
but having a higher complexity, higher level of
individualization and value.
 Retail loans are standardized loan products for the mass
market segment of individuals. The product spectrum
normally covers loans with simple structures and small
values.
 Secured micro loans are small amounts of money loaned
to a client by a bank or other institution, offered with a
collateral, to an individual or through group lending.
 Syndicated loans are loans on a wholesale basis, i.e. big
tickets (e.g. for infrastructure projects).
samochodowe), które będą wyceniane za pomocą narzędzia
Price Optimization.
 Pożyczki firmowe to wysoce zindywidualizowane produkty
kredytowe o dużej wartości przeznaczone dla dużych
przedsiębiorstw.
 Pożyczki wysokowartościowe w bankowości korporacyjnej
mają złożoną strukturę i są w dużym stopniu dostosowane do
indywidualnego klienta. Prawdopodobnie są uwzględnione w
refinansowaniu przez konsorcja.
 Mikropożyczki to wysoce standaryzowane pożyczki o niskiej
wartości udzielane przez banki lub inne instytucje w krajach
rozwijających się. Mikropożyczki mogą być oferowane osobom
indywidualnym lub grupom, często bez dodatkowego
zabezpieczenia.
 Bankowość prywatna/złożona bankowość
indywidualna/bankowość dla małych i średnich
przedsiębiorstw to rodzaje działalności obejmujące
zarządzanie produktami w pewnym stopniu dostosowywanymi
do potrzeb poszczególnych klientów będących osobami
fizycznymi i małymi/średnimi przedsiębiorstwami. Spektrum
produktów obejmuje te same rodzaje produktów co w przypadku
bankowości detalicznej, ale produkty są bardziej złożone i
zindywidualizowane, a ponadto mają większą wartość.
 Pożyczki detaliczne to standardowe produkty pożyczkowe
przeznaczone na rynek masowy, dla osób fizycznych. Spektrum
produktów obejmuje na ogół pożyczki o prostej strukturze i
niewielkiej wartości.
 Zabezpieczone mikropożyczki to niewielkie kwoty pożyczane
klientowi przez bank lub inną instytucję, oferowane z
dodatkowym zabezpieczeniem osobom fizycznym lub grupom.
 Kredyty konsorcjalne to kredyty hurtowe, tj. pozycje o dużej
wielkości (np. projekty infrastrukturalne).
Loans volumes are the volumes of loans in balance sheets.
Wolumeny pożyczek to wolumeny pożyczek w bilansach.
Locations
Lokalizacje
Base & remote locations are central warehouses or distribution
centers from which the remote locations are supplied with spare
parts and materials. Offshore facilities (e.g. platforms) or remote onshore facilities are examples for remote locations in the Oil & Gas
industry. Mines or processing centres are examples for remote
locations in the mining industry.
Lokalizacje podstawowe i zdalne to centralne magazyny lub centra
dystrybucji, z których lokalizacje zdalne są zaopatrywane w części
zamienne i materiały. Przykładami lokalizacji zdalnych w przypadku
branży naftowej i gazowej są obiekty na morzu (np. platformy) lub
odległe lokalizacje lądowe. W przypadku branży górniczej przykładami
lokalizacji zdalnych są kopalnie lub centra przetwarzania danych.
Collaboration locations are parts of master data, which refer to
any e.g. plant, warehouse, distribution center involved in
collaboration business processes. This includes all supplier/contract
manufacturer owned and managed locations as well as all customer
side locations that e.g. receive goods or are necessary to define in
the system when running supply network collaboration scenarios,
i.e. Customer -, Supplier -, Quality Collaboration and Outsourced
Manufacturing scenarios.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Lokalizacje objęte współpracą to elementy danych podstawowych
odnoszące się np. do zakładu, magazynu lub centrum dystrybucji
zaangażowanego w procesy biznesowe. Obejmuje to wszystkie lokalizacje
należące do dostawcy/producenta kontraktowego i zarządzane przez niego,
a także lokalizacje po stronie klienta, np. przyjmujące towary lub wymagające
zdefiniowania w systemie przy uruchamianiu scenariuszy współpracy w sieci
dystrybucji, tj. scenariuszy współpracy z klientem, dostawcą, współpracy
jakościowej oraz scenariuszy produkcji zewnętrznej.
Page 57 of 216
Logistic locations are plants, distribution centers, customers and
suppliers/vendors modeled in SAP APO (Advanced Planning and
Optimization) where products or resources are planned.
Lokalizacje logistyki to zakłady, centra dystrybucji, klienci i dostawcy
modelowani w systemie SAP APO (Advanced Planning and
Optimization), w którym są planowane produkty lub zasoby.
Locations with lean manufacturing scenarios are all partner
locations (both customer locations and supplier locations) in the
master file of the SNC solution (ICH), as well as all connected
JIT/JIS-partners (Just-in-time/Just-in-sequence) in the table called
JITCU. Each licensed partner location additionally contains 50.000
in-bound JIT/JIS calls per year. In this case the connected Partner
locations / partners are counted per plant of the customer to
calculate the license fee (e.g. 2 supplier plants of one company
shipping to one customer plant is to be counted as 2 partner
locations).
Lokalizacje w scenariuszach oszczędnego zarządzania produkcją to
wszystkie lokalizacje partnerów (zarówno lokalizacje klientów, jak i
dostawców) w pliku podstawowym rozwiązania SNC (ICH) oraz
połączeni partnerzy JIT/JIS w tabeli o nazwie JITCU. Każda
licencjonowana lokalizacja partnera zawiera dodatkowo 50 000
przychodzących zgłoszeń JIT/JIS rocznie. W tym przypadku w celu
obliczenia opłaty licencyjnej połączone lokalizacje partnera/partnerów są
liczone według zakładu klienta (np. 2 zakłady dostawcy jednej firmy
zaopatrującej jeden zakład klienta będą liczone jako 2 lokalizacje
partnera).
REMAINING METRICS - M
POZOSTAŁE METRYKI — M
Mainframe
Systemy mainframe
Mainframe Bases are physical mainframe machines where each
machine is referred to and identified as a unique serial number.
Margins
Revenue operating margins are the differences between billed
revenues and associated third party transportations. Billed revenue
is defined as all charges billed to a customer on a forwarding order
basis in a year. Transportation expenses, if applicable, are defined
as transportation and related services costs identified as orders in
the Transportation Management system to external business
partners during the year.
Master Records
Bazy mainframe to fizyczne komputery typu mainframe, z których
każdy ma przypisany unikatowy numer seryjny.
Marże
Marże operacyjne przychodu to różnice pomiędzy zafakturowanym
przychodem oraz powiązanym z nim transportem realizowanym przez
stronę trzecią. Zafakturowany przychód jest zdefiniowany jako wszystkie
opłaty, za które klientowi wystawiono fakturę na zasadzie zlecenia
spedycyjnego w ciągu roku. Wydatki na transport, jeśli istnieją, są
zdefiniowane jako koszty usług transportu oraz usług powiązanych z
transportem identyfikowane jako zlecenia w systemie zarządzania
transportem wystawione zewnętrznym partnerom biznesowym w ciągu
roku.
Rekordy danych podstawowych
Master records are one contractual relationship between the
company and an employee whose payroll is being calculated.
Rekordy danych podstawowych to jedna umowa kontraktowa
pomiędzy firmą a pracownikiem, którego wysokość wynagrodzenia jest
obliczana.
Spare parts material master records are current values of service
parts stock inventories at the balance sheet key dates, in
accordance with the ruling accounting principles.
Rekordy danych podstawowych materiałów części zamiennych to
bieżące wartości zapasów części zamiennych na daty kluczowe bilansu
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.
Members
Loyalty members are the actual 12 months average number of
members in the SAP CRM System.
Memories
Uczestnicy
Uczestnicy programów lojalnościowych to rzeczywista średnia liczba
uczestników z 12 miesięcy w systemie SAP CRM.
Pamięć
Blade memories are the memory sizes of the blade.
Pamięć serwera blade to rozmiary pamięci serwera blade.
Gigabytes of memories are the total amount of memory that may
be used by the HANA Software, as measured in gigabytes.
Gigabajty pamięci to całkowita ilość pamięci, mierzona w gigabajtach,
która może być wykorzystywana przez Oprogramowanie HANA.
Message Volumes
Message volumes (MB) / month / installation are the data
volumes in megabyte of conversions performed per month and per
installation.
Modules
Wolumeny wiadomości
Wolumeny wiadomości (MB)/miesiąc/instalacja to wolumeny danych
(w megabajtach) konwersji wykonywanych w ciągu miesiąca i w ramach
jednej instalacji.
Moduły
Rapid mart modules are separate units of software that may
include a specific subject-oriented repository of data and/or content
designed to answer specific questions for a specific set of users.
E.g. Sales, Inventory, Purchasing, General Ledger, HR etc.
Moduły Rapid Mart to oddzielne jednostki oprogramowania, które mogą
zawierać repozytorium zawartości i/lub danych dotyczących określonego
tematu opracowane w celu przedstawienia odpowiedzi na określone
pytania danego zbioru użytkowników (np. sprzedaż, zapasy,
zaopatrzenie, księga główna, kadry itp.).
There are 12 Rapid Mart Modules available for SAP Rapid Marts,
Edge edition.
W przypadku produktów SAP Rapid Marts, wersja Edge dostępnych jest
12 Modułów Rapid Mart.
REMAINING METRICS - N
POZOSTAŁE METRYKI — N
Net Property Plant & Equipment’s
Wartość netto nieruchomości, zakładu i sprzętu
Net property plant & equipment’s are the values of the total
properties, plants and equipment’s as disclosed in the balance sheet
insofar as processed by the SAP solution on a yearly base.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Wartość netto nieruchomości, zakładu i sprzętu to wartości
wszystkich nieruchomości, zakładów i sprzętu według zapisów w
dotychczasowym bilansie przetwarzanym przy użyciu rozwiązania SAP
w okresie rocznym.
Page 58 of 216
Nodes
Nodes are servers or virtual machines running the Hortonworks or
Intel Data Platform.
 A server is a single piece of hardware that runs the software. A
hardware partition or blade is considered a separate hardware
system.
 A virtual machine is a software container that can run its own
operating system and execute applications like a single
physical machine.
Węzły
Węzły to serwery lub maszyny wirtualne, na których działa platforma
Hortonworks Platform lub platforma Intel Data Platform.
 Serwer to pojedyncze urządzenie komputerowe, na którym działa
oprogramowanie. Partycja sprzętowa lub urządzenie kasetowe są
traktowane jako odrębny system sprzętu komputerowego.
 Maszyna wirtualna to „pojemnik” na oprogramowanie, który może
mieć swój własny system operacyjny i uruchamiać aplikacje jak
pojedyncza maszyna fizyczna.
REMAINING METRICS - O
POZOSTAŁE METRYKI — O
Objects
Obiekty
Objects are defined as contracts for financial products that are sold
in the retail market and in OTC (over-the-counter) trading
(examples: loans, credit facilities), and standardized products that
can be bought and sold in an open market (stock exchange) (e.g.
Shares, Listed Options, Bonds).
Obiekty są zdefiniowane jako umowy dotyczące produktów finansowych
sprzedawanych na rynku detalicznym i w obrocie pozagiełdowym (np.
pożyczki i kredyty) oraz standardowych produktów, które można
kupować i sprzedawać na otwartym rynku (giełdzie), takich jak akcje,
giełdowe transakcje opcyjne lub obligacje.
Business partner objects are business partner type objects stored
in the “Master Data Management” system. This is the sum of all
supplier objects, as well as any user defined object of type business
partner (vendor, B2B customer, B2B contact, employee, business
partner, etc.) User defined objects are created using the MDM tool
for management within the MDM repository.
Obiekty typu partner biznesowy to obiekty typu partner biznesowy
przechowywane w systemie Master Data Management. Jest to suma
wszystkich obiektów typu dostawca, jak również wszelkich obiektów
zdefiniowanych przez użytkownika jako partner biznesowy (dostawca,
klient B2B, kontakt B2B, pracownik, partner biznesowy itd.). Obiekty
zdefiniowane przez użytkownika są tworzone za pomocą narzędzia
MDM do zarządzania w obrębie repozytorium MDM.
A Business Partner is a natural person within an organization, a
group of persons within an organization, or an organization itself that
has any kind of a business relationship with a company.
Partner biznesowy to osoba fizyczna w organizacji, grupa osób w
organizacji lub sama organizacja pozostająca w jakichkolwiek relacjach
biznesowych z firmą.
Consumer objects are consumer type objects stored in the Master
Data Management system. This is the sum of all B2C customer,
B2C contact, citizen objects, plus the total number of any additional
consumer type user defined object. User defined objects are created
using the MDM tool for management within the MDM repository.
Obiekty typu konsument to obiekty typu konsument przechowywane w
systemie Master Data Management. Jest to suma wszystkich obiektów
typu klient B2C, kontakt B2C i obywatel oraz łącznej liczby dodatkowych
obiektów typu konsument zdefiniowanych przez użytkownika. Obiekty
zdefiniowane przez użytkownika są tworzone za pomocą narzędzia
MDM do zarządzania w obrębie repozytorium MDM.
A consumer is a natural person or a group of persons (e.g.
household) that has any kind of business relationship with a
company.
Konsumentem jest osoba fizyczna lub grupa osób (np. gospodarstwo
domowe) pozostająca w jakichkolwiek relacjach biznesowych z firmą.
Consumer data objects are consumer type objects stored in the
Master Data Governance system. This is the sum of all B2C
customer, B2C contact, citizen objects, plus the total number of any
additional consumer type user defined object. User defined objects
are created using the MDG solution for management within the
MDG repository.
Obiekty danych konsumenta to obiekty typu konsument
przechowywane w systemie Master Data Governance. Jest to suma
wszystkich obiektów typu klient B2C, kontakt B2C i obywatel oraz
łącznej liczby dodatkowych obiektów typu konsument zdefiniowanych
przez użytkownika. Obiekty zdefiniowane przez użytkownika są
tworzone za pomocą rozwiązania MDG do zarządzania w obrębie
repozytorium MDG.
A consumer is a natural person or a group of persons (e.g.
household) that has any kind of business relationship with a
company.
Konsumentem jest osoba fizyczna lub grupa osób (np. gospodarstwo
domowe) pozostająca w jakichkolwiek relacjach biznesowych z firmą.
Custom data are master data objects stored in custom-build
“Master Data Governance” systems that are not of type financials,
suppliers, customers or materials. This is the sum of all user defined
object of type things (contract, location, asset, equipment, contract,
etc.). A user defined object is created using the Master Data
Governance framework.
Dane
niestandardowe
to
obiekty
danych
podstawowych
przechowywane w niestandardowych systemach Master Data
Governance, które nie należą do następujących typów: finanse,
dostawcy, klienci lub materiały. Jest to suma wszystkich obiektów
zdefiniowanych przez użytkownika jako typu rzeczowego (umowa,
lokalizacja, aktywa, urządzenia, umowa itd.). Obiekty zdefiniowane przez
użytkownika są tworzone za pomocą podstawy rozwiązania Master Data
Governance.
Customer data objects are active customer objects stored in the
“Master Data Governance for Customer” system.
Obiekty danych klienta to aktywne obiekty klienta przechowywane w
systemie „Master Data Governance for Customer”.
Database objects are collections of intrinsic and/or customerdefined properties that are defined by a Palantir dynamic ontology
and stored in or accessible by the Palantir system. “Objects
represent entities (people, places, and things), events, and
documents”.
Obiekty bazy danych to zbiory wewnętrznych i/lub zdefiniowanych
przez klienta właściwości określone za pomocą dynamicznej ontologii
systemu Palantir i przechowywane w systemie Palantir lub dostępne za
jego pomocą. „Obiekty oznaczają podmioty (osoby, miejsca i
przedmioty), wydarzenia i dokumenty”.
 Properties represent features or characteristics of objects.
 Właściwości oznaczają funkcje lub cechy obiektów. Różne rodzaje
Different types of objects have different types of properties. For
example, a person object might have an eye colour property and
an event object might have a date property.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
obiektów mają różne rodzaje właściwości. Na przykład właściwością
obiektu typu osoba może być kolor oczu, a obiektu typu wydarzenie
— data.
Page 59 of 216
 Intrinsic properties are attributes that are inherent in objects
 Właściwości wewnętrzne to atrybuty immanentne obiektów i (w
and, unlike other object properties; you cannot add or remove
them. For example, entities contain the intrinsic property Title,
and events and documents contain the intrinsic properties Title,
Date Begin, and Date End. You can see and change an object’s
intrinsic properties, and correlate them to data sources by using
the Basic Info panel in the Browser’s Properties view in Palantir
Workspace.
przeciwieństwie do innych właściwości obiektów) nie można ich
dodawać ani usuwać. Na przykład podmioty mają właściwość
wewnętrzną Tytuł, a wydarzenia i dokumenty — Tytuł, Data początkowa
oraz Data końcowa. Można przeglądać i zmieniać właściwości
wewnętrzne obiektów oraz korelować je ze źródłami danych przy użyciu
panelu podstawowych informacji w widoku właściwości przeglądarki w
obszarze roboczym oprogramowania Palantir.
Financial objects are financial objects (sum of Group Account,
Operational Account, Cost Element, company, profit center, cost
center) stored in the “Master Data Governance” system.
Obiekty finansowe to obiekty finansowe (suma konta grupy kapitałowej,
konta operacyjnego, rodzaju kosztów, spółki, centrum zysku, miejsca
powstawania kosztów) przechowywane w systemie Master Data
Governance.
Maintenance objects are all objects defined in the MSP
(Maintenance and Service Planning) master file (major assemblies
such as aircraft, engine).
Obiekty obsługi to wszystkie obiekty zdefiniowane w pliku
podstawowym MSP (Maintenance and Service Planning, planowanie
inspekcji) (duże zespoły, takie jak samoloty, silniki).
Master data objects are all master data objects stored in the SAP
NetWeaver Master Data Management system, plus the total number
of all master data objects stored in the SAP Master Data
Governance System.
Obiekty danych podstawowych to całkowita liczba wszystkich
obiektów danych podstawowych przechowywanych w systemie SAP
NetWeaver Master Data Management powiększona o łączną liczbę
wszystkich obiektów danych podstawowych przechowywanych w
systemie SAP Master Data Governance.
Product data objects are active material objects (material,
products, article) stored in the “Master Data Governance for
Material” system.
Obiekty danych produktu to aktywne obiekty materiałowe (materiały,
produkty, artykuły) przechowywane w systemie Master Data
Governance for Material.
Product and other data objects are master data objects stored in
the “Master Data Management” system that are not of type
financials, or business partner. This is the sum of all material
objects, as well as any user defined object of type things (product,
article, contract, location, asset, etc.). User defined objects are
created using the MDM tool for management within the MDM
repository.
Obiekty danych produktu i inne to obiekty danych podstawowych
przechowywane w systemie Master Data Management, które nie należą
do typu finanse ani partner biznesowy. Jest to suma wszystkich
obiektów materiałowych, a także wszelkich obiektów zdefiniowanych
przez użytkownika jako typu rzeczowego (produkt, artykuł, umowa,
lokalizacja, aktywa itd.). Obiekty zdefiniowane przez użytkownika są
tworzone za pomocą narzędzia MDM do zarządzania w obrębie
repozytorium MDM.
Supplier data objects are active supplier objects (vendors) stored
in the “Master Data Governance for Supplier” system.
Obiekty danych dostawcy to aktywne obiekty dostawców
przechowywane w systemie „Master Data Governance for Supplier”.
Orders
Zamówienia
Orders are externally created sales and service or purchase orders
processed on a yearly base.
Zamówienia to utworzone zewnętrznie zlecenia sprzedaży i zlecenia
serwisowe lub zamówienia przetworzone w okresie rocznym.
Externally created orders are those orders that are not entered by a
SAP Named User.
Zamówienia utworzone zewnętrznie to takie zamówienia, które nie
zostały wprowadzone przez Nazwanego Użytkownika SAP.
ARO sales orders are the annual number of sales orders the
customer will process through SAP Allocation and Rescheduling
Optimization (SAP ARO). The figure is taken as the number of
discrete sales orders processed annually by the SAP ARO
allocation run process.
Zlecenia sprzedaży ARO to roczna liczba zleceń sprzedaży, które klient
będzie przetwarzać za pośrednictwem aplikacji SAP Allocation and
Rescheduling Optimization (SAP ARO). Ta wartość odpowiada liczbie
odrębnych zleceń sprzedaży przetwarzanych rocznie za pomocą
procesu przebiegu alokacji SAP ARO.
Fleet planning orders for Waste and Recycling are the number of
orders processed by a service planner. The number of fleet planning
orders per year is calculated as the sum of all Utilities contracts
(Waste and Recycling) plus every block of 10 Waste orders in that
year.
Zamówienia związane z planowaniem działań floty dotyczące
odpadów i recyklingu to liczba zamówień przetworzonych przez osobę
zajmującą się planowaniem obsługi. Liczba zamówień związanych z
planowaniem działań floty w ciągu roku jest sumą wszystkich kontraktów
dotyczących mediów (odpadów i recyklingu) i każdego bloku 10
zamówień dotyczących odpadów w danym roku.
Sales orders are orders based on order documents which are
executed in and triggered from SAP CRM.
Zlecenia sprzedaży to zlecenia utworzone na podstawie dokumentów
zleceń wykonywane w systemie SAP CRM i wyzwalane z poziomu
oprogramowania SAP CRM.
Telecom orders are orders and subscriptions (for individual service
products or bundles), change processes (e.g. tariff or subscription
changes) and cancellations.
Zlecenia na usługi telefonii to zlecenia i subskrypcje (na indywidualne
produkty lub pakiety usług), procesy zmian (np. zmiany taryfy czy
subskrypcji) oraz operacje anulowania.
Waste orders are the sum of all orders in Waste and Recycling.per
year that are not invoiced by the Bill-To-Cash Management solution
(they are processed in another billing solution such as Sales &
Distribution) plus the number of direct delivery weighing notes per
year.
Zamówienia dotyczące odpadów to przypadająca na rok suma
wszystkich zamówień dotyczących odpadów i recyklingu, które nie
zostały zafakturowane za pomocą rozwiązania Bill-To-Cash
Management (są one przetwarzane przez inny system rozliczeń, jak np.
Sales & Distribution), i liczby not wagowych w bezpośredniej dostawie w
ciągu roku.
Ounces
Ounces of silver for SAP Commodity Sales & Procurement are
the sales or purchasing volume per year for the following
commodities: silver.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Uncje
Uncje srebra na potrzeby aplikacji SAP Commodity Sales &
Procurement to roczna ilość sprzedaży lub kupna następujących
towarów: srebro.
Page 60 of 216
Ounces of precious metals except silver for SAP Commodity
Sales & Procurement are the sales or purchasing volume per year
for the following commodities: gold, platinum, palladium, ruthenium,
rhodium, osmium, iridium.
Outpatient Days
Outpatient days are counted when one patient has been treated as
an outpatient in one calendar day, independently of the quantity of
work done on that day and on how the work was documented in the
SAP system (in one or more treatment cases, and within cases as
one or more visit movements).
Uncje metali szlachetnych z wyjątkiem srebra na potrzeby aplikacji
SAP Commodity Sales & Procurement to roczna ilość sprzedaży lub
kupna następujących towarów: złoto, platyna, pallad, ruten, rod, osm,
iryd.
Liczba dni pacjentów ambulatoryjnych
Liczba dni pacjentów ambulatoryjnych jest naliczana na podstawie
jednego pacjenta, który był leczony ambulatoryjnie w jednym dniu
kalendarzowym, niezależnie od ilości wykonanej w tym dniu pracy oraz
sposobu jej udokumentowania w systemie SAP (w jednym lub większej
liczbie przypadków leczenia oraz przemieszczeń dotyczących wizyt w
ramach przypadków).
REMAINING METRICS - P
POZOSTAŁE METRYKI — P
Packages
Pakiety
Decision service asset packages are collections of 25 rules and
expressions (excluding constants as an expression.
Parcels
Parcels of land are units of land managed by the Software.
Parties
Connected parties are connected physical plants, facilities and or
distribution sites, where products are produced and/or stored and/or
distributed and suppliers are connected to SAP Global Batch
Traceability
Participants
Participants are members of an access control context
authorization and/or users utilizing the business context viewer,
creating/updating engineering records, utilizing recipe development
and/or users actively using the status & action management
functionality.
Partner Organizations
Pakiety aktywów usługi podejmowania decyzji to zbiory 25 reguł i
wyrażeń (z wyłączeniem stałych jako wyrażenia).
Działki
Działki to jednostki gruntowe zarządzane za pomocą Oprogramowania.
Strony
Strony połączone to połączone zakłady fizyczne, obiekty oraz
lokalizacje dystrybucji, w których są produkowane, przechowywane i/lub
dystrybuowane produkty i w których dostawcy mają połączenie z
aplikacją SAP Global Batch Traceability.
Uczestnicy
Uczestnicy to elementy autoryzacji kontekstu kontroli dostępu i/lub
użytkownicy korzystający z przeglądarki kontekstu biznesowego,
tworzący/aktualizujący rekordy konstrukcji, korzystający z opracowania
receptury i/lub użytkownicy aktywnie korzystający z funkcji zarządzania
statusem i czynnościami.
Organizacje partnera
Partner organizations partner organizations maintained in the SAP
CRM system.
Organizacje partnera to organizacje partnera obsługiwane w systemie
SAP CRM.
Active partner organizations are active partner organizations with
which a brand owner is doing business.
Aktywne organizacje partnera to aktywne organizacje partnera, z
którymi współpracuje właściciel marki.
Patients
Pacjenci
Patients/members are users accessing SAP E-Care Social
Connect for the purpose of the maintenance of chronic conditions,
or in the achievement of healthcare goals. A patient/member will
only be counted once no matter how many chronic conditions, or
healthcare goals are pursued.
Pacjenci/członkowie to użytkownicy korzystający z dostępu do
rozwiązania SAP E-Care Social Connect w celu obsługi schorzeń
przewlekłych lub osiągnięcia celów związanych z opieką zdrowotną.
Pacjent/członek będzie uwzględniany w kalkulacjach tylko raz
niezależnie od liczby przewlekłych schorzeń lub celów dotyczących
opieki zdrowotnej.
Patient care days are the relevant number of patient care days
reached by the Licensee in a calendar year is the corresponding
statistic according to the annual H+ member directory “H+ Die
Spitäler der Schweiz”.
Dni opieki medycznej to właściwa liczba dni opieki medycznej
uzyskana przez Licencjobiorcę w roku kalendarzowym według
odpowiednich danych statystycznych zgodnie z rocznym katalogiem
członków H+ „H+ Die Spitäler der Schweiz”.
Patients treated are those treated in one calendar year in the
institutions supported by the SAP system. Patients are only counted
once, no matter how many times they are treated in the hospital
within the year.
Pacjenci leczeni to pacjenci leczeni w jednym roku kalendarzowym w
instytucjach obsługiwanych za pomocą systemu SAP. Każdy pacjent jest
liczony tylko raz, niezależnie od liczby przypadków leczenia w szpitalu w
ciągu danego roku.
Payments
Payment items are single payment transaction within a payment
order. A payment order can have one ordering party item and
multiple recipient party items.
Persons
Płatności
Pozycje płatności to pojedyncze transakcje płatności w ramach
zlecenia płatniczego. Zlecenie płatnicze może mieć jedną pozycję
zleceniodawcy i wiele pozycji odbiorcy.
Osoby
Persons are entries of person records stored in the database of
SAP E-Care Data Connect.
Osoby to wpisy rekordów osób w bazie danych rozwiązania SAP
E-Care Data Connect.
Persons, in treated populations are belonging to the population
that is treated in the healthcare network to which the Software is
applied.
Osoby w leczonych populacjach to osoby należące do populacji
leczonej w ramach sieci opieki zdrowotnej, w której jest stosowane
Oprogramowanie.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 61 of 216
Zakłady
Plants
Plants are physical sites owned by or operated by an enterprise
supported by the Software.
Zakłady to obiekty fizyczne, którymi zarządza lub operuje firma
obsługiwana przy użyciu Oprogramowania.
For the purpose of determining the size and usage scenario of
plants the following definitions apply:
 Small plants are plants with up to 500 employees.
Employees per plant are all employees and contractors
working in the plant.
 Midsize plants are plants with 501 up to 5.000 employees.
Employees per plant are all employees and contractors
working in the plant.
 Large plants are plants with more than 5.000 employees.
Employees per plant are all employees and contractors
working in the plant.
 For SAP Operations Management for Mining: Plants are
mines, concentrators, processing plants, smelters,
refineries, distribution centres (stockpiles) and ports.
Employees include own employees in the operations,
contractors, administration and maintenance staff.
Przy określaniu wielkości i scenariusza użytkowania zakładów mają
zastosowanie następujące definicje:
 Małe zakłady to zakłady, w których pracuje do 500 osób. Liczba
pracowników zakładu obejmuje wszystkich pracujących w nim
pracowników i wykonawców.
 Średnie zakłady to zakłady, w których pracuje od 501 do 5000
osób. Liczba pracowników zakładu obejmuje wszystkich
pracujących w nim pracowników i wykonawców.
 Duże zakłady to zakłady, w których pracuje ponad 5000 osób.
Liczba pracowników zakładu obejmuje wszystkich pracujących w
nim pracowników i wykonawców.
 W przypadku programu SAP Operations Management for Mining
zakładami są kopalnie, koncentratory, zakłady przetwarzające,
piece do wytapiania, rafinerie, centra dystrybucji (hałdy) i porty.
Do pracowników zalicza się własnych pracowników działów
operacyjnych
i
administracyjnych,
wykonawców
oraz
konserwatorów.
 W przypadku programu SAP Product Structure Synchronization
wszystkie zakłady produkcji zewnętrznej są uznawane za małe
zakłady. Zakład produkcji zewnętrznej jest obiektem fizycznym,
którym zarządza lub operuje dostawca lub partner należący do
scenariusza opracowywania do produkcji obsługiwanego przez
moduł Product Structure Synchronization.
 For
SAP Product Structure Synchronization: Every
outsourced manufacturing plant will be considered as small
plant. An outsourced manufacturing plant is a physical site
owned or operated by a supplier or partner who is part of
the engineering to manufacturing scenario supported by
Product Structure Synchronization.
(Work clearance management) plants are physical plants or
network locations.
Points of Delivery
W odniesieniu do zarządzania warunkami dopuszczenia do pracy
zakładami są zakłady faktyczne lub lokalizacje sieciowe.
Miejsca dostawy
Points of delivery are the points of delivery (PoDs) at which a utility
service is supplied or determined. When a utility installation is
created in SAP’s Utilities system, a unique PoD is automatically
generated. All PoDs in the system are counted where a device or
device info record is assigned to SAP’s Utilities installation with an
ending date later or equal to the system date; technical and virtual
PoDs are not considered.
Miejsca dostawy to miejsca, w których są świadczone lub określane
usługi użyteczności publicznej. Po utworzeniu w systemie SAP Utilities
instalacji użyteczności publicznej automatycznie generowane jest
unikatowe miejsce dostawy. Liczone są wszystkie miejsca dostawy w
systemie, w przypadku których urządzenie lub rekord informacji o
urządzeniu jest przypisany do instalacji w systemie SAP Utilities z datą
wygaśnięcia późniejszą od daty systemowej lub jej równą; techniczne i
wirtualne miejsca dostawy nie są uwzględniane.
For the sectors below the following division categories of the SAP
Utilities system need to be considered:
W przypadku poniższych sektorów należy wziąć pod uwagę następujące
typy mediów systemu SAP Utilities:
 Energy:
 Electricity
 Gas
 District heating
 Mutual help
 For all sectors
 Electricity:
 Electricity
 Gas:
 Gas
 Water:
 Water
 Waste Water
 Utilities or no division named:
 Electricity
 Gas
 District heating
 Water
 Waste Water
 Waste Management
 Mutual help
 For all sectors
 Energia:
 Elektryczność
 Gaz
 Centralne ogrzewanie
 Wzajemna pomoc
 Dla wszystkich sektorów
 Elektryczność:
 Elektryczność
 Gaz:
 Gaz
 Woda:
 Woda
 Ścieki
 Media bez określonego typu:
 Elektryczność
 Gaz
 Centralne ogrzewanie
 Woda
 Ścieki
 Gospodarka odpadami
 Wzajemna pomoc
 Dla wszystkich sektorów
Points of delivery, advanced meter are the points of delivery
(PoDs) at which a utility service is supplied or determined. When a
utility installation is created in SAP’s Utilities system, a unique PoD
is automatically generated. All PoDs in the system are counted
where an active, advanced meter is assigned to SAP’s Utilities
installation with an ending date later or equal to the system date;
technical and virtual PoDs are not considered.
Miejsca dostawy, zaawansowany licznik to miejsca dostawy, w
których są świadczone lub określane usługi użyteczności publicznej. Po
utworzeniu w systemie SAP Utilities instalacji użyteczności publicznej
automatycznie generowane jest unikatowe miejsce dostawy. Liczone są
wszystkie miejsca dostawy w systemie, w przypadku których aktywny
zaawansowany licznik jest przypisany do instalacji w systemie SAP
Utilities z datą wygaśnięcia późniejszą od daty systemowej lub jej równą;
techniczne i wirtualne miejsca dostawy nie są uwzględniane.
For the sectors below the following Division Categories of the SAP
Utilities system need to be considered:
W przypadku poniższych sektorów należy wziąć pod uwagę następujące
typy mediów systemu SAP Utilities:
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 62 of 216
 Energy:
 Electricity
 Gas
 District heating
 Mutual help
 For all sectors
 Water:
 Water
 Waste Water
Point Of Sales
 Energia:
 Elektryczność
 Gaz
 Centralne ogrzewanie
 Wzajemna pomoc
 Dla wszystkich sektorów
 Woda:
 Woda
 Ścieki
Punkt sprzedaży
Points of sales are physical stores or shop-in-shops. Pricing is
based on the total number of Point of Sales entries in the master
file.
Punkty sprzedaży to fizyczne sklepy lub stoiska znajdujące się
wewnątrz sklepu. Ceny ustalane są na podstawie łącznej liczby wpisów
punktów sprzedaży w pliku podstawowym.
Point of sales transactions are sales orders based on one-order
documents which are triggered by the SAP CRM system and Pointof-Sale transaction line items which are executed in the SAP CRM
system.
Transakcje w punktach sprzedaży to zlecenia sprzedaży utworzone
na podstawie dokumentów pojedynczych zamówień wyzwalanych przez
system SAP CRM oraz pozycji transakcji punktu sprzedaży
wykonywanych w systemie SAP CRM.
Portfolios
Sales portfolios are the annual energy sales and procurement
portfolios of a utility company. The sales portfolio is measured in
units of 1 TWh (Terawatthour).
Ports
Ports are communication channels.
Positions
Portfele
Portfele sprzedaży to portfele obejmujące roczne nabycie i sprzedaż
energii przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Jednostką miary
portfela sprzedaży jest 1 TWh (terawatogodzina).
Porty
Porty to kanały komunikacji.
Stanowiska
Positions are the positions within an organization, business unit,
geographic location, etc. that will potentially be recruited using SAP
E-Recruiting. Note that this is not the same as the number of
vacancies in any given year. Each position equates to one and only
one employee, regardless of whether the position is defined as parttime or full-time.
Stanowiska to stanowiska w ramach organizacji, jednostki biznesowej,
lokalizacji geograficznej itp., na które zostanie przeprowadzona rekrutacja za
pomocą mechanizmu SAP E-Recruiting. Należy zauważyć, że liczba ta nie
odpowiada liczbie wolnych etatów w danym roku. Każde stanowisko jest
powiązane tylko z jednym pracownikiem, bez względu na to, czy zostało
zdefiniowane jako stanowisko niepełnoetatowe, czy pełnoetatowe.
Assuming a company has 10,000 positions and 4,000 are white
collar and 6,000 blue collar. They use SAP E-Recruiting to fill the
white collar positions, but some other solution (or paper) to fill the
blue collar positions. The SAP E-Recruiting engine price would be
based on 4,000/500 = 8 blocks.
Na przykład załóżmy, że w firmie istnieje 10 000 stanowisk, z czego
4000 to stanowiska pracowników biurowych, a 6000 — pracowników
fizycznych. W celu obsadzenia stanowisk pracowników biurowych jest
używany mechanizm SAP E-Recruiting, lecz przy obsadzaniu stanowisk
pracowników fizycznych jest stosowane inne rozwiązanie. Cena
mechanizmu SAP E-Recruiting zostałaby ustalona na podstawie
stosunku 4000/500 = 8 bloków.
Prices
Contract price is the net value of the license contract. Contract
price for partners refers to partner buy price depending on the
support delivery model.
Processes
Processes are jobs or processes that can be run through the
licensed Software concurrently.
Products
Ceny
Cena umowy to wartość netto umowy licencyjnej. Cena umowy w
przypadku partnerów odnosi się do ceny zakupu przez partnera
uzależnionej od modelu świadczenia usług pomocy.
Procesy
Procesy to zadania lub procesy, które mogą być równocześnie
uruchamiane za pomocą Oprogramowania objętego licencją.
Produkty
Products, data cache are the products stored in the product data
cache.
Produkty, pamięć podręczna danych to produkty przechowywane w
pamięci podręcznej produktu.
Finished products are finished items planned in the rapid planning
matrix, sequencing table and / or model mix planning.
Produkty gotowe to gotowe pozycje zaplanowane w macierzy
planowania, tabeli sekwencji i/lub planowaniu modelu mieszanki
produktów.
Profiles
Profiles are individually produced business mapping documents
counted for each connected business partner. Each profile is
qualified by SAP, example: purchase order inbound, purchase order
confirmation outbound, purchase order confirmation inbound,
purchase order change and cancelation.
Projects
Data migration projects are projects with a single identified target
system where data can be migrated to or from multiple source
systems. The package has term limit of 18 months with an initial 6
month maintenance and option to renew maintenance one time for
12 months. Clock starts when the contract is signed.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Profile
Profile to indywidualnie tworzone dokumenty mapowania biznesowego
liczone dla każdego połączonego partnera biznesowego. Każdy profil
jest kwalifikowany przez firmę SAP, np.: zamówienie przychodzące,
wychodzące potwierdzenie zamówienia, przychodzące potwierdzenie
zamówienia, anulowanie i zmiana zamówienia.
Projekty
Projekty migracji danych to projekty o pojedynczym określonym
systemie docelowym, w ramach którego możliwa jest migracja danych z
wielu systemów źródłowych lub do wielu systemów źródłowych. Limit
czasu obowiązywania pakietu wynosi 18 miesięcy i obejmuje
początkowy 6-miesięczny okres serwisu oraz możliwość jednokrotnego
przedłużenia okresu serwisowania na 12 miesięcy. Odliczanie czasu
rozpoczyna się w momencie podpisania kontraktu.
Page 63 of 216
Public Officers
Scheduled public officers are employees who are involved in
public administration, public security or works for a government
agency and which will be planned for the work rosters and/or
scheduled for service activities.
Urzędnicy publiczni
Zaplanowani urzędnicy publiczni to pracownicy, którzy są związani z
administracją publiczną lub bezpieczeństwem publicznym lub którzy
pracują na rzecz agencji rządowej i którzy będą uwzględnieni w
planowaniu grafików pracy i/lub czynności serwisowych.
REMAINING METRICS - R
POZOSTAŁE METRYKI — R
Receivables
Należności
Secured corporate receivables are highly individualized
receivables (loan, credit facility etc.) product for the corporate
market, managed either by a SAP for Banking application or in an
external system, secured by one or more collateral objects.
Zabezpieczone należności firmowe to należności w wysokim stopniu
zindywidualizowane
(pożyczki,
kredyty
itp.)
z
dodatkowym
zabezpieczeniem lub dodatkowymi zabezpieczeniami przeznaczone na
rynek firmowy i zarządzane w aplikacji SAP for Banking lub w systemie
zewnętrznym.
Secured private banking, complex individual, SME receivables
are receivables (loan, credit, facility) with a high level of
individualization on customer level, managed either by a SAP for
Banking application or in an external system, secured by one or
more collateral objects.
Zabezpieczone należności bankowości prywatnej, małych i
średnich przedsiębiorstw lub złożone należności indywidualne to
wysoce zindywidualizowane produkty związane z należnościami
(pożyczki, kredyty itp.) zarządzane w aplikacji SAP for Banking lub w
systemie zewnętrznym, z jednym dodatkowym zabezpieczeniem lub ich
większą liczbą.
Secured retail receivables are standardized receivables (loan,
credit, facility, etc.) product for the mass market, managed either by
a SAP for Banking application or in an external system, secured by
a collateral object.
Zabezpieczone należności detaliczne to standardowe produkty
związane z należnościami (pożyczki, kredyty itp.) z dodatkowym
zabezpieczeniem przeznaczone na rynek masowy i zarządzane w
aplikacji SAP for Banking lub w systemie zewnętrznym.
Recipients
Odbiorcy
Recipients are individuals receiving reports from the licensed
Software.
Odbiorcy to osoby
Oprogramowania.
Commission recipients are persons who receive payments of any
type via SAP Incentive and Commissions Management.
Odbiorcy prowizji to osoby otrzymujące płatności dowolnego typu za
pośrednictwem rozwiązania SAP Incentive and Commissions
Management.
Recommendations
Rekomendacje
Recommendations are recommendations created by the SAP Real
Time Offer Management system in a calendar year.
Rekomendacje to rekomendacje tworzone przez system SAP Real
Time Offer Management w roku kalendarzowym.
Records
otrzymujące
raporty
z
licencjonowanego
Rekordy
Records are the actual 12 months average number of business
partners and marketing prospects maintained in the SAP CRM
System.
Rekordy to rzeczywista średnia liczba partnerów biznesowych i
potencjalnych/istniejących klientów przechowywanych w systemie SAP
CRM w ciągu 12 miesięcy.
Interaction records are interaction records created per year by the
SAP CRM interaction center.
Rekordy interakcji to rekordy interakcji tworzone w okresie roku w
centrum interakcji SAP CRM.
SAP NetWeaver records are leading SAP business objects and/or
cases in SAP NetWeaver Folders Management. Archived Records
(records attached to archived business objects) are not counted. A
leading object is the object the record refers to.
Rekordy rozwiązania SAP NetWeaver to czołowe obiekty biznesowe
SAP i/lub przypadki w rozwiązaniu SAP NetWeaver Folders
Management. Rekordy archiwalne (czyli rekordy załączone do
zarchiwizowanych obiektów biznesowych) nie są liczone. Obiekt czołowy
jest obiektem, do którego odnosi się rekord.
When SAP NetWeaver Folders Management is used to manage
employee files, employees managed in the SAP HCM system are
the leading object to be counted. When it is used for billing, creditors
and debtors are the leading objects to be counted. When it is used
in SAP Real Estate Management, real estate objects (including but
not limited to real estate contracts, business entities, buildings,
pieces of land, rental objects architectural objects, and parcels of
land) are the leading objects to be counted. When it is used to
manage changes of equipment by utilizing cases, the number of
change requests is counted.
Gdy rozwiązanie SAP NetWeaver Folders Management jest
wykorzystywane do zarządzania plikami pracowników, pracownicy
zarządzani za pomocą systemu SAP HCM stanowią obiekty czołowe,
które należy policzyć. Gdy jest używane do rozliczeń, obiektami
czołowymi, które należy policzyć, są wierzyciele i dłużnicy. Gdy jest
używane w rozwiązaniu SAP Real Estate Management, obiektami
czołowymi, które należy policzyć, są obiekty nieruchomości (w tym
między innymi umowy dotyczące nieruchomości, jednostki biznesowe,
budynki, działki, obiekty wynajmowane, obiekty architektoniczne oraz
parcele). Gdy jest używane do zarządzania zmianami wyposażenia za
pomocą przypadków użycia, należy policzyć liczbę żądań zmian.
Segmentation records are the maximum number of unique records
within any segmentation object, based on the sum of all
segmentation profiles that are built on any segmentation object in
the system over a 12 months period.
Rekordy segmentów to maksymalna liczba unikatowych rekordów w
dowolnym obiekcie segmentu ustalona na podstawie sumy wszystkich
profili segmentów utworzonych w odniesieniu do obiektu segmentu w
systemie w okresie 12 miesięcy.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 64 of 216
Relations
Relacje
EDI relations are unique relations between partners per business
document type & format sent or received using at least one
component of the B2B add-on. An EDI relation is counted per
integrated partner (e.g. sender, receiver), document type (e.g.
orders, invoice) & format (EDIFACT, custom) and direction
(inbound, outbound). For example if 10 partners use the EDIFACT
purchase order inbound and EDIFACT purchase order outbound
document then 20 partner EDI relations would be counted.
Relacje EDI to unikatowe relacje pomiędzy partnerami według typu i
formatu dokumentu biznesowego przesłanego lub otrzymanego za
pomocą przynajmniej jednego składnika dodatku add-on B2B. Relacja
EDI jest liczona według zintegrowanego partnera (np. nadawcy,
odbiorcy), typu dokumentu (np. zamówienie, faktura) i jego formatu
(EDIFACT, niestandardowy), a także kierunku (przychodzący,
wychodzący). Na przykład, jeżeli 10 partnerów korzysta z zamówienia
przychodzącego EDIFACT oraz dokumentu zamówienia wychodzącego
EDIFACT, to zostałoby naliczonych 20 partnerskich relacji EDI.
When integrating with a B2B hub (such as Ariba, GXS, Sterling
Commerce) or an EDI portal the locations of the addressed partner
are behind the hub’s or portal’s infrastructure. In this case not one
EDI relation with the hub will be counted but n EDI relations with the
final addressed partner.
Podczas integracji z systemem centralnym B2B (takim jak Ariba, GXS,
Sterling Commerce) lub portalem EDI lokalizacje odbiorcy wspierają
infrastrukturę systemu centralnego lub portalu. W takim przypadku
zostanie policzona nie jedna relacja EDI z systemem centralnym, ale n
relacji EDI z odbiorcą końcowym.
Resources
Zasoby
Resources are uniquely identified users and pieces of equipment,
including machines, tools and scanners that directly or indirectly
feed data to or accesses data from the SAP Manufacturing
Execution System.
Zasoby to jednoznacznie zidentyfikowani użytkownicy oraz elementy
sprzętowe, w tym maszyny, narzędzia i skanery bezpośrednio lub
pośrednio przesyłające dane do systemu SAP Manufacturing Execution
System lub uzyskujące dostęp do tych danych.
Managed resources are client employees, delivery vehicles and/or
any other unique resources managed by SAP Workforce Scheduling
& Optimization by ClickSoftware.
Zarządzane zasoby to pracownicy klienta, pojazdy dostawcze i/lub
wszelkie inne unikatowe zasoby zarządzane przy użyciu rozwiązania
SAP Workforce Scheduling & Optimization by ClickSoftware.
Resources, usage volume are resources planned during a given
calendar year using SAP Multiresource Scheduling or SAP
Multiresource Scheduling with Optimizer.
Zasoby, wielkość zużycia to zasoby zaplanowane w danym roku
kalendarzowym za pomocą rozwiązania SAP Multiresource Scheduling
lub SAP Multiresource Scheduling with Optimizer.
A resource is a person (such as a technician, service engineer, or
repair engineer), or a production resource (such as a tool,
instrument, machine, or room).
Zasobem może być osoba (technik, serwisant lub osoba
przeprowadzająca naprawy) bądź zasób produkcyjny (narzędzie,
instrument, maszyna lub pomieszczenie).
Retail Station
Managed retail stations are retail stations (gas stations) operated
by the solution
Revenue
Stacja paliw
Zarządzane stacje paliw to
obsługiwane przez rozwiązanie.
stacje
paliw
(stacje
benzynowe)
Dochód
Revenues are the annual incomes that a company receives from its
normal business activities and other revenues from interests,
dividends, royalties or other sources. Revenues exclude indirect
taxes such as VAT, Excise Duty or any similar sales related taxes.
Dochody to roczne wpływy uzyskane przez firmę z prowadzenia zwykłej
działalności biznesowej oraz inne dochody z odsetek, dywidend,
tantiemów i innych źródeł. Dochody nie obejmują podatków pośrednich
takich jak podatek VAT, podatek akcyzowy ani innych podobnych
podatków związanych ze sprzedażą.
 For SAP Account & Trade Promotion Management, SAP Trade
 W
generated by the company or legal entity located in Brazil needs
to be considered.
 For SAP Flexible Solution Billing annual revenues processed
refers to the revenues processed per year processed by the
solution.
przypadku pakietów SAP Account & Trade Promotion
Management, SAP Trade Promotion Optimization, SAP Commercial
Project Management oraz SAP Dairy Solution by msg należy
uwzględnić jedynie dochód związany z przedsiębiorstwem lub
oddziałem, w odniesieniu do którego będą stosowane funkcje tego
pakietu.
 W przypadku rozwiązania SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE)
należy uwzględnić jedynie dochód wygenerowany przez firmę lub
osobę prawną zlokalizowaną w Brazylii.
 W
przypadku rozwiązania SAP Flexible Solution Billing
przetworzone dochody roczne oznaczają dochody przetworzone w
ciągu roku za pomocą tego rozwiązania.
License revenues are the annual values that a company creates
from intellectual property license monetizations that are handled
within the SAP Intellectual Property Management (SAP IPM)
system. License revenue includes financial validation for deals
which is implemented in SAP IPM but does not result in an incoming
payment e.g. barter deal.
Dochody z licencji to roczna wartość, którą firma uzyskuje ze
spieniężania licencji na prawa własności intelektualnej obsługiwanego w
ramach systemu SAP Intellectual Property Management (SAP IPM).
Dochód z licencji obejmuje finansowe zatwierdzanie transakcji, które
znajdują się w systemie SAP IPM, ale nie prowadzą do otrzymania
płatności, np. transakcji bezgotówkowych.
Revenues and expenses for SAP Billing for Telekom are the
annual revenues received and annual expenses paid (commissions,
royalties, revenue share, etc.) based on pricing and sales events
processed through the SAP Billing for Telecom or SAP Charging
and Billing for High Tech. Revenue and expenses are both positive
values so that expenses do not net against revenue.
Dochody i wydatki w odniesieniu do oprogramowania SAP Billing
for Telekom to roczne uzyskane dochody i roczne poniesione wydatki
(prowizje, tantiemy, udział w zyskach itd.) obliczone na podstawie cen i
zdarzeń związanych ze sprzedażą przetworzonych przy użyciu
oprogramowania SAP Billing for Telecom lub SAP Charging and Billing
for High Tech. Dochody i wydatki są wartościami dodatnimi, tak aby
wydatki nie pomniejszały dochodów.
Promotion Optimization, SAP Commercial Project Management
and SAP Dairy Solution by msg, only the revenue needs to be
considered associated with the business or division which the
capabilities of this package will be applied against.
 For SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE) only the revenue
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 65 of 216
Revenues and expenses for SAP Charging and Billing for
Banking are annual revenue received (interest income and noninterest income) and annual expenses paid (interest expense for
deposits, commissions, royalties, etc.) based on pricing and
transactions that are actually processed by SAP Charging and
Billing for Banking. Revenue and expenses are both positive values
for this purpose i.e. expenses are not netted against revenue
numbers.
Dochody i wydatki w odniesieniu do oprogramowania SAP
Charging and Billing for Banking to roczne uzyskane dochody
(dochody odsetkowe i pozaodsetkowe) i roczne poniesione wydatki
(wydatki odsetkowe z tytułu depozytów, prowizji, tantiemów itd.) w
oparciu o ceny i transakcje rzeczywiście przetwarzane przez aplikację
SAP Charging and Billing for Banking. Dochody i wydatki są do tego celu
wartościami dodatnimi, tj. wydatki nie pomniejszają wartości dochodów.
Revenues and royalties for SAP Charging and Billing for High
Tech are annual revenues received and royalties based on pricing
and sales events processed through the SAP Charging and Billing
for High Tech. Revenue and royalties are both positive values which
means expenses do not net against revenue.
Dochody i tantiemy w odniesieniu do oprogramowania SAP
Charging and Billing for High Tech to roczne uzyskane dochody oraz
tantiemy obliczone na podstawie cen i zdarzeń związanych ze
sprzedażą przetworzonych przy użyciu oprogramowania SAP Charging
and Billing for High Tech. Dochody i tantiemy są wartościami dodatnimi,
a więc wydatki nie pomniejszają dochodów.
REMAINING METRICS - S
POZOSTAŁE METRYKI — S
Scenarios
Scenariusze
Scenarios are used in SAP Process Performance Management by
Software AG based on SAP Solution Maps. Details on SAP Solution
Maps can be found in sap.com:
http://www.sap.com/solutions/businessmaps/index.epx
Servers
Scenariusze są używane w rozwiązaniu SAP Process Performance
Management by Software AG na podstawie Map rozwiązań SAP.
Szczegółowe dane dotyczące Map rozwiązań SAP można znaleźć w
witrynie sap.com: http://www.sap.com/solutions/businessmaps/index.epx
Serwery
Process servers are defined as each server (real or virtual) where
scheduled jobs are to be managed. A process server is required for
every single connected application, server or operating system (OS)
instance (virtual or physical) with a unique identification on which
processes are executed that need to be monitored, managed and
controlled. For each process server purchased the customer is
provided with 1 production and 3 non-production environments (i.e.
1 for fail-over for the production instance, 1 for development and 1
for test).
Serwery procesów są zdefiniowane jako wszystkie serwery (fizyczne i
wirtualne), na których będą zarządzane zaplanowane zadania. Serwer
procesów jest wymagany dla każdego wystąpienia (wirtualnego lub
fizycznego) połączonej aplikacji, serwera lub systemu operacyjnego o
unikatowym identyfikatorze, na którym wykonywane są procesy
wymagające monitorowania, zarządzania i kontrolowania. Z każdym
zakupionym serwerem procesów klientowi jest dostarczane 1
środowisko produkcyjne oraz 3 środowiska nieprodukcyjne (czyli 1 na
potrzeby przełączania awaryjnego wystąpienia produkcyjnego, 1 do
rozwoju i 1 do testowania).
Servers are physical computers, cases, boxes or blades that house
the CPUs running the software product. Multiple virtual machines on
the same physical box are allowed and do not require additional
licenses.
Serwery to fizyczne komputery, obudowy lub serwery blade zawierające
procesory, na których jest uruchomione oprogramowanie. Dozwolone
jest korzystanie z wielu maszyn wirtualnych uruchomionych na tym
samym komputerze fizycznym bez dodatkowych licencji.
Service Units are published mainframe capacity ratings (MSU
ratings). For up-to-date MSU ratings please refer to the relevant
vendor websites.
Jednostki usługowe to publikowane wskaźniki wydajności komputerów
typu mainframe (wskaźniki MSU). Aktualne wskaźniki MSU znajdują się
na stronach internetowych dostawców.
Services
Usługi
Services inquiries are service process types: complaints, service
orders, service incidents, service requests, repair order request for
changes, warranty claims & problems.
Zapytania serwisowe to rodzaje procesów serwisowych: reklamacje,
zlecenia serwisowe, incydenty serwisowe, zgłoszenia serwisowe,
zlecenia naprawy, wnioski o zmianę, roszczenia z tytułu gwarancji i
problemy.
Trips/vehicle related services are transactions per day processed
by the convergent charging system, which are defined as pricing
outputs (where one input as event detail record/billable item can
generate one or several pricing outputs). In case several parties
participate to the Trip/vehicle related service, the additional
transactions triggered by the SAP Convergent Charging engine for
settlement purposes need to be counted in addition to the original
transactions.
Usługi dotyczące podróży/pojazdów to transakcje przetwarzane
dziennie przez system konwergentnych obciążeń. Transakcje te są
zdefiniowane jako cenowe informacje wyjściowe (gdzie jedna informacja
wejściowa będąca rekordem szczegółów zdarzenia lub pozycją możliwą
do rozliczenia może wygenerować jedną lub więcej cenowych informacji
wyjściowych). Jeśli w usłudze dotyczącej podróży/pojazdu uczestniczy
wiele stron, to oprócz oryginalnych transakcji muszą być liczone
dodatkowe transakcje wyzwolone przez mechanizm SAP Convergent
Charging w celu rozliczenia.
Services requests and warranty claims are service related
inquiries per year, including service process types: complaints,
service orders, service incidents, service requests, repair order
request for changes, warranty claims & problems plus the number of
warranty claims (processed within SAP ERP).
Zgłoszenia serwisowe i roszczenia z tytułu gwarancji to roczna
liczba zapytań związanych z serwisem z uwzględnieniem rodzajów
procesów serwisowych: reklamacji, zleceń serwisowych, incydentów
serwisowych, zgłoszeń serwisowych, zleceń napraw, wniosków o
zmianę, problemów i roszczeń z tytułu gwarancji, powiększona o liczbę
roszczeń z tytułu gwarancji (przetworzonych w systemie SAP ERP).
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 66 of 216
Sessions
Sesje
Concurrent sessions are the aggregated numbers of sessions
accessing the licensed Software at any one time. A session refers to
the time between logon and logoff or time out where a unique user,
application or platform accesses the licensed Software. The number
of sessions accessing each licensed Software product may not
exceed the Licensed Level for the number of Concurrent Sessions
for such licensed Software product. All Concurrent Session licenses
for a given Software product must be assigned to the same, single
Deployment, and may not be assigned amongst different
Deployments. When Using Software licensed by number of
Concurrent Session licenses, Licensee may not utilize any program
or system to cache or queue report requests. Deployment, as used
in this metric definition, is defined as a single installation of no more
than one of the following Software modules or files within the BA&T
SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform Software (for
which Licensee must obtain a license): Repository, Security
Domain, Central Management Server (“CMS”), CMS Cluster, or
Crystal Reports Runtime Engine.
Sesje jednoczesne to łączna liczba sesji uzyskujących w danym czasie
dostęp do licencjonowanego Oprogramowania. Sesja oznacza czas
między zalogowaniem i wylogowaniem lub czas, w którym unikatowy
użytkownik,
aplikacja
lub
platforma
uzyskuje
dostęp
do
licencjonowanego Oprogramowania. Liczba sesji uzyskujących dostęp
do każdego licencjonowanego produktu Oprogramowania nie może
przekroczyć liczby uzyskanych licencji sesji jednoczesnej na taki
licencjonowany produkt Oprogramowania. Wszystkie licencje sesji
jednoczesnej na dany produkt Oprogramowania muszą być przypisane
do tego samego jednego Wdrożenia i nie można ich przypisywać w
ramach innych Wdrożeń. Podczas używania Oprogramowania
licencjonowanego w trybie na liczbę licencji sesji jednoczesnej
Licencjobiorca nie może używać programów ani systemów służących do
buforowania lub kolejkowania żądań raportów. Wdrożenie, o którym
mowa w niniejszej definicji metryki, oznacza pojedynczą instalację nie
więcej niż jednego z następujących modułów lub plików
Oprogramowania w ramach oprogramowania platformy BA&T SAP
BusinessObjects Business Intelligence (na które Licencjobiorca musi
uzyskać licencję): repozytorium, domena zabezpieczeń, Central
Management Server („CMS”), klaster Central Management Server lub
mechanizm środowiska wykonawczego oprogramowania Crystal
Reports.
Wysyłki
Shipments
Shipments are consolidated physical shipments of cargo from
origin to destination. as represented in the software in a one year
period. In this context, for parcel or package shipping (i.e. the
shipping of parcels (packages) or high value mail as single
shipments) one “shipment” for SAP TM pricing purposes is
represented by one pick-up event by one truck (or any load carrying
vehicle or asset) at one location, i.e. pick-up’s or “shipments” have
unique origin regardless of destination(s). Individual parcels
(packages) can weigh up to 70kg (154 lbs) to be considered
“parcels”.
Wysyłki to skonsolidowane fizyczne wysyłki ładunku z miejsca
pochodzenia
do
miejsca
przeznaczenia
przedstawione
w
oprogramowaniu w okresie roku. W tym kontekście w przypadku wysyłki
pakunków i paczek (tzn. wysyłki paczek (pakunków) lub przesyłek o
dużej wartości jako pojedynczej wysyłki) jedna „wysyłka” dla celów
naliczania opłaty w aplikacji SAP TM jest reprezentowana przez jedno
zdarzenie odbioru przez jeden samochód ciężarowy (lub jakikolwiek inny
pojazd lub środek transportowy) w jednej lokalizacji, tj. odbiory lub
„wysyłki” mają unikatowe miejsce pochodzenia bez względu na miejsce
lub miejsca przeznaczenia. Za „paczki” są uważane pojedyncze paczki
(pakunki) o wadze do 70 kg (154 funtów).
Non-parcel/package: Deliveries are always considered as
shipments. Additionally also containers, handling units, orders,
vehicles or packets can be considered as shipments.
Przesyłki niebędące paczkami/pakunkami: dostawy są zawsze
traktowane jako wysyłki. Ponadto wysyłkami mogą być również
kontenery, jednostki obsługi, zlecenia, pojazdy lub pakiety.
 Mill Products: shipments correspond to deliveries, shipments,
 Przemysł metalowy i drzewno-papierniczy: wysyłki odpowiadają
containers, trucks or railcars.
 Consumer Products: shipments correspond to deliveries, orders
or loads (=vehicles).
Shipments correspond to deliveries,
containers, trucks, railcars, voyages or trains.
 Mining:
shipments,
Sites
Sites For directories provided by NavTeq/Nokia: Sites are Licensee
locations within the Licensee’s legal entity where the directories are
Used by the Licensee. The Licensee may Use the licensed directory
on any number of CPUs or Cores on any number of servers or
computers. Licensee’s employees belonging to the same location
may Use such Site installations remotely.
Sizes
dostawom, wysyłkom, kontenerom, samochodom ciężarowym lub
wagonom kolejowym.
 Artykuły konsumpcyjne: wysyłki odpowiadają dostawom, zleceniom
lub ładunkom (pojazdom).
 Przemysł wydobywczy: wysyłki odpowiadają dostawom, wysyłkom,
kontenerom, samochodom ciężarowym, wagonom kolejowym,
podróżom lub pociągom.
Lokalizacje
Lokalizacje w odniesieniu do katalogów dostarczanych przez firmy
NavTeq/Nokia: to lokalizacje Licencjobiorcy w obrębie jego jednostki
prawnej, w których Licencjobiorca używa katalogów. Licencjobiorca
może używać katalogu objętego licencją na dowolnej liczbie serwerów
lub komputerów z dowolną liczbą procesorów lub rdzeni. Pracownicy
Licencjobiorcy należący do tej samej lokalizacji mogą zdalnie korzystać
z wyżej wymienionych instalacji Lokalizacji.
Rozmiary
Weighted size of organization is the numbers of full time
equivalents employed in the organization – including military and
civilian personnel & reserve.
Ważony rozmiar organizacji to liczba pracowników zatrudnionych w
organizacji w przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego wymiaru czasu, z
uwzględnieniem personelu cywilnego i wojskowego oraz rezerwy.
 For SAP Force Generation for Defense & Security:
 W przypadku pakietu SAP Force Generation for Defense & Security:
Weighted Size = Military Personnel x 1.0 + Reserve x 0.5 +
Civilian x 0.5
 For SAP Force Deployment for Defense & Security:
Weighted Size = Military Personnel x 1.0 + Reserve x 1.0
(civilians are not considered)
Ważony rozmiar = Personel wojskowy × 1,0 + Rezerwa × 0,5 +
Personel cywilny × 0,5
 W przypadku pakietu SAP Force Deployment for Defense & Security:
Ważony rozmiar = Personel wojskowy × 1,0 + Rezerwa × 1,0
(Personel cywilny nie jest uwzględniany)
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 67 of 216
Spend
Wydatki
Rights spend are the company’s annual expenditures for the
acquisition of intellectual property rights. Rights, spend includes
financial validation of deals which are implemented in SAP
Intellectual Property Management but do not result in outgoing spent
e.g. barter deals.
Wydatki na prawa intelektualne to łączne kwoty rocznych wydatków
firmy na zakup praw własności intelektualnej. Wydatki na prawa
intelektualne obejmują finansowe zatwierdzanie transakcji, które
znajdują się w systemie SAP Intellectual Property Management, ale nie
prowadzą do przekazania płatności, np. transakcji bezgotówkowych.
Spend volumes are the company’s annual expenditures for the
procurement of all direct and indirect goods and services.
Wolumeny wydatków to roczne wydatki firmy na nabycie wszystkich
bezpośrednich i pośrednich towarów i usług.
 For SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE-Inbound), only
 W przypadku aplikacji SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE-
Inbound) należy brać pod uwagę tylko wolumen wydatków w
Brazylii.
Spend Volume in Brazil is to be considered.
R&D spend volumes are the annual expenditures of a company or
relevant business units on Research & Development activities from
financial statements, including headcount, equipment and related
projects.
Stores
Wydatki na badania i rozwój to roczne wydatki firmy lub odpowiednich
jednostek biznesowych na działania związanie z badaniami i rozwojem
na podstawie sprawozdań finansowych, z uwzględnieniem projektów
dotyczących stanu zatrudnienia, sprzętu i powiązanych projektów.
Sklepy
Stores are individual operational units of a customer (typically
operated by retailers).
Students
Sklepy to indywidualne jednostki operacyjne
prowadzone przez sprzedawców detalicznych).
klienta
(z
reguły
Studenci
Students or equivalents are:
Studenci lub osoby o ekwiwalentnym statusie to:
 Full-time registered students e.g. students who are registered
 Studenci uczący się w trybie dziennym, np. studenci zarejestrowani
for a full course load for the current academic year at the
institution.
 Equivalents of full-time registered students (for example, a parttime student could represent a fraction of an full-time student).
Subscriptions
na pełny zakres studiów na uczelni w bieżącym roku akademickim.
 Osoby o ekwiwalentnym statusie w odniesieniu do studentów
uczących się w trybie dziennym (na przykład student uczący się w
trybie wieczorowym mógłby reprezentować ułamek studenta
uczącego się w trybie dziennym).
Subskrypcje
Subscriptions are an agreement between the customer and the
provider for the access to or use of a service provided under certain
terms and conditions. One customer or subscriber could have one
or many different subscriptions for different or similar services.
In a bundle, every included main service subscription counts as 1
subscription.
Example in a B2C use case: for a Triple Play bundle with Mobile,
Internet Broadband and IPTV services, 3 subscriptions would be
charged separately
Example in a B2B use case: with a Master Business Agreement
every subscription of a related sub contract with an employee would
be charged separately
For any electro mobility service this is an active subscription.
Subskrypcje to umowa zawarta pomiędzy klientem a dostawcą
dotycząca dostępu do usługi lub korzystania z niej na określonych
warunkach. Jeden klient lub subskrybent może mieć jedną lub wiele
różnych subskrypcji na różne lub podobne usługi.
Każda subskrypcja usługi głównej uwzględnionej w pakiecie jest liczona
jako jedna subskrypcja.
Na przykład w przypadku użycia usługi B2C opłata za pakiet Triple Play
obejmujący telefonię komórkową, szerokopasmowy dostęp do Internetu i
usługi IPTV byłaby naliczana za 3 subskrypcje oddzielnie.
W przypadku użycia usługi B2B opłata za każdą subskrypcję powiązanej
umowy podrzędnej z pracownikiem w ramach Głównej umowy
biznesowej byłaby naliczana oddzielnie.
W odniesieniu do dowolnej usługi Electromobility jest to aktywna
subskrypcja.
Annual subscriptions are periodic recurring fees that are payable
every calendar or fiscal year for the right to use software or services
during that calendar or fiscal year. This fee is payable each calendar
or fiscal year whether or not the software or service has been used
during that year.
Roczne subskrypcje to okresowe cykliczne opłaty płatne w każdym
roku kalendarzowym lub obrotowym za prawo do używania
oprogramowania lub usług w danym roku kalendarzowym lub
obrotowym. Tę opłatę należy uiścić w każdym roku kalendarzowym lub
obrotowym bez względu na to, czy w danym roku oprogramowanie lub
usługi były używane.
Systems
Systemy
Connected systems are productive SAP Solution Manager
systems connected to the productive systems of SAP Quality Center
by HP, Central Process Scheduling by Redwood, or SAP
Productivity Pak by ANCILE.
Podłączone systemy to produktywne systemy SAP Solution Manager
podłączone do produktywnych systemów SAP Quality Center by HP,
Central Process Scheduling by Redwood lub SAP Productivity Pak by
ANCILE.
Decommissioned systems are systems that are retired using SAP
NetWeaver Information Lifecycle Management.
Systemy zatrzymane to systemy wycofane z użycia w odniesieniu do
rozwiązania SAP NetWeaver Information Lifecycle Management.
Connected logical systems are:
Podłączone systemy logiczne to:
a.
a.
b.
Productive systems (SAP or non-SAP) as defined in the SAP
Quality Issue Management (SAP QIM) customizing as
Remote Function Call connection.
Non-SAP systems, interacting with SAP QIM via available
service interfaces.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
b.
Systemy produktywne (firmy SAP lub innych firm), zgodnie z
definicją określoną w aplikacji SAP Quality Issue Management
(SAP QIM), dostosowane jako połączenie Remote Function Call.
Systemy firm innych niż SAP współpracujące z aplikacją SAP QIM
za pośrednictwem dostępnych interfejsów usług.
Page 68 of 216
REMAINING METRICS - T
POZOSTAŁE METRYKI — T
Terabytes
Terabajty
Terabytes are the amount of data stored in terabytes in the main
database of Sybase IQ Server in whole numbers (fractions must be
rounded up). If the Very Large Database Management option is
licensed, it must be licensed to match the size of the entire main
database of the Sybase IQ Server.
Terabajty to ilość przechowywanych danych w terabajtach w głównej
bazie danych serwera Sybase IQ wyrażona w liczbach całkowitych (po
zaokrągleniu części ułamkowych). W przypadku licencjonowania opcji
Very Large Database Management należy nabyć licencję odpowiadającą
rozmiarowi całej głównej bazy danych serwera Sybase IQ.
Osoby testujące
Testers
Testers are employees working with SAP Quality Center by HP
products.
Osoby testujące to pracownicy obsługujący produkty SAP Quality
Center by HP.
 For SAP Test Acceleration and Optimization (SAP TAO) testers
 W przypadku rozwiązania SAP Test Acceleration and Optimization
are employees using SAP TAO and testing SAP applications
enterprise-wide.
(SAP TAO) osoby testujące to pracownicy korzystający z
rozwiązania SAP TAO i testujący aplikacje SAP w całym
przedsiębiorstwie.
Tickets
Pozycje
Tickets are objects (assets) financed in leasing contracts in one
calendar year. Based on the value of the leased assets (financed
amount), 5 different ticket sizes are defined for SAP Leasing.
Pozycje to obiekty (aktywa) finansowane w ramach umów leasingowych
w jednym roku kalendarzowym. W systemie SAP Leasing jest
zdefiniowanych 5 różnych rozmiarów pozycji w zależności od wartości
aktywów trwałych w leasingu (kwoty finansowania).
For the purpose of determining the size of the tickets following rules
apply:
Przy określaniu rozmiarów pozycji zastosowanie mają następujące
zasady:
 Very big tickets are e.g. ships, power stations, oil
 Pozycjami o bardzo dużej wielkości są na przykład statki,
platforms, aircrafts, complex IT projects (asset value of >
500.000 €).
 Big tickets are e.g. machines for energy management,
high-value cars, custom specific machinery, printing
machines, home automation (asset value of 100.001 € 500.000 €).
elektrownie, platformy wiertnicze, samoloty i złożone systemy
informatyczne (wartość pozycji powyżej 500 000 EUR).
 Pozycje o dużej wielkości to na przykład maszyny do
zarządzania
energią,
wysokowartościowe
samochody,
niestandardowe maszyny specjalne, maszyny drukujące,
automatyka domowa (wartość aktywów wynosi od 100 001 EUR
do 500 000 EUR).
 Pozycjami o średniej wielkości są na przykład ciężarówki,
duże samochody, sprzęt budowlany i podnośniki widłowe
(wartość pozycji od 50 001 EUR do 100 000 EUR).
 Pozycjami o małej wielkości są na przykład małe samochody,
urządzenia medyczne i sprzęt informatyczny (wartość pozycji od
5001 EUR do 50 000 EUR).
 Pozycjami o bardzo małej wielkości są na przykład
komputery, laptopy, kopiarki i drukarki (wartość pozycji od
0 EUR do 5000 EUR).
 Medium tickets are e.g. trucks, big cars, construction
equipment’s and forklifts (asset value of 50.001 € - 100.000 €).
 Small
tickets are e.g. small cars, medical devices,
IT equipment (asset value of 5.001 € - 50.000 €).
 Very small tickets are e.g. PC, laptops, copy machines,
printers (asset value of 0 € - 5.000 €).
Event tickets are entrance tickets to an event sold for a price > 0
using the SAP Event Ticketing software and stored in the SAP
Event Ticketing database, independent of whether the ticket is
printed or dispatched to the customer differently (e.g. electronically),
and independent of whether the ticket is being used or not. This
does specifically exclude tickets that are given away for free, e.g.
complimentary tickets.
Tonnage
Tonnage produced are tonnage produced on one day.
Tons
Bilety na wydarzenie to bilety wstępu na wydarzenie, sprzedawane za
cenę wyższą od zera przy użyciu oprogramowania SAP Event Ticketing i
przechowywane w bazie danych SAP Event Ticketing, niezależnie od
tego, czy bilet ma formę drukowaną, czy też jest dostarczany klientowi w
inny sposób (np. elektronicznie) oraz niezależnie od jego wykorzystania.
Nie dotyczy to biletów rozdawanych za darmo, np. biletów bezpłatnych.
Tonaż
Produkcja w tonach to liczba ton produkowana dziennie.
Tony
Dead weight tons are the amount of weights a ship is carrying or
can safely carry per month. For other modes of transportation Dead
Weight Tons correspond to a ton.
Nośność całkowita w tonach to łączny ciężar, jaki statek może
bezpiecznie przewieźć w okresie miesiąca. W przypadku innych
środków transportu nośność całkowita w tonach odpowiada jednej tonie.
Production tons are the production volumes over the period of a
year.
Tony produkcji to wolumeny produkcji w okresie jednego roku.
Tons of cereals and sugar canes for SAP Agricultural Contract
Management are the maximum of the sales or purchasing or
processing volume (e.g. if business would be comprised by
purchasing and own production) per year for the following
commodities: wheat, corn, rice and sugar cane.
Tony zbóż i trzciny cukrowej dla aplikacji SAP Agricultural Contract
Management to maksymalna roczna ilość sprzedaży, kupna lub
przetwarzania (np. gdy firma zarówno kupuje, jak i prowadzi własną
produkcję) następujących towarów: pszenicy, kukurydzy, ryżu i trzciny
cukrowej.
Tons of grains and other major crops for SAP Agricultural
Contract Management are the maximum of the sales or purchasing
or processing volume (e.g. if business would be comprised by
purchasing and own production) per year for the following
commodities: oats, barley, rye, potatoes, cassava, and soybean.
Tony ziarna i innych głównych upraw w odniesieniu do aplikacji
SAP Agricultural Contract Management to maksymalna roczna ilość
sprzedaży, kupna lub przetwarzania (np. gdy firma zarówno kupuje, jak i
prowadzi własną produkcję) następujących towarów: owsa, jęczmienia,
żyta, ziemniaków, manioku, soi.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 69 of 216
Tons of oils seeds and oil seed products, meat and dairy, other
agricultural crops, raw material and -product for SAP
Agricultural Contract Management are the maximum of the sales
or purchasing or processing volume (e.g. if business would be
comprised by purchasing and own production) per year for the
following commodities: Tons per year for canola (= commercial
rapeseeds), live cattle, feeder cattle, lean hogs, pork bellies, CME
milk, butter, fruits and vegetables, cotton, jute, orange and apple
juice,
sugar,
lumber,
tobacco,
rubber.
Tons per year for production seeds of wheat, and rice
(conventional).
Tony nasion i produktów roślin oleistych, mięsa i nabiału, innych
płodów rolnych, surowców i produktów z nich wytwarzanych w
odniesieniu do aplikacji SAP Agricultural Contract Management to
maksymalna roczna ilość sprzedaży, kupna lub przetwarzania (np. gdy
firma zarówno kupuje, jak i prowadzi własną produkcję) następujących
towarów: ton rocznie dla rzepaku, bydła ubojnego, bydła tucznego,
trzody chlewnej, półtusz wieprzowych, mleka będącego przedmiotem
obrotu na giełdzie CME, masła, warzyw i owoców, bawełny, juty, soku
pomarańczowego i jabłkowego, cukru, tarcicy, tytoniu, kauczuku.
Tony rocznie dla nasion siewnych pszenicy i ryżu (standardowych).
Tons of coffee, tea and cocoa for SAP Agricultural Contract
Management are the maximum of the sales or purchasing or
processing volume (e.g. if business would be comprised by
purchasing and own production) per year for the following
commodities: coffee, tea and cocoa.
Tony kawy, herbaty i kakao w odniesieniu do aplikacji SAP
Agricultural Contract Management to maksymalna roczna ilość
sprzedaży, kupna lub przetwarzania (np. gdy firma zarówno kupuje, jak i
prowadzi własną produkcję) następujących towarów: kawy, herbaty i
kakao.
Tons of production seeds of soybeans and rice (clear field
technology) for SAP Agricultural Contract Management are the
maximum of the sales or purchasing or processing volume (e.g. if
business would be comprised by purchasing and own production)
per year for production seeds of soybean, rice (clear field
technology).
Tony nasion siewnych soi i ryżu (technologia Clearfield) w
odniesieniu do aplikacji SAP Agricultural Contract Management to
maksymalna roczna ilość sprzedaży, kupna lub przetwarzania (np. gdy
firma zarówno kupuje, jak i prowadzi własną produkcję) nasion siewnych
soi i ryżu (technologia Clearfield).
Tons of production seeds of sugar beet, corn and cotton for
SAP Agricultural Contract Management are the maximum of the
sales or purchasing or processing volume (e.g. if business would be
comprised by purchasing and own production) per year for
production seeds of sugar beet, corn, cotton.
Tony nasion siewnych buraka cukrowego, kukurydzy i bawełny w
odniesieniu do aplikacji SAP Agricultural Contract Management to
maksymalna roczna ilość sprzedaży, kupna lub przetwarzania (np. gdy
firma zarówno kupuje, jak i prowadzi własną produkcję) nasion siewnych
buraka cukrowego, kukurydzy i bawełny.
Tons of production seeds of canola’s for SAP Agricultural
Contract Management are the maximum of the sales or purchasing
or processing volume (e.g. if business would be comprised by
purchasing and own production) per year for production seeds of
canola.
Tony nasion siewnych rzepaku w odniesieniu do aplikacji SAP
Agricultural Contract Management to maksymalna roczna ilość
sprzedaży, kupna lub przetwarzania (np. gdy firma zarówno kupuje, jak i
prowadzi własną produkcję) nasion siewnych rzepaku.
Tons of iron ore, steel and coal for SAP Commodity Sales &
Procurement are the sales or purchasing volumes per year for the
following commodities: Iron Ore, steel, coal.
Tony rudy żelaza, stali i węgla w odniesieniu do aplikacji SAP
Commodity Sales & Procurement to roczna ilość sprzedaży lub kupna
następujących towarów: rudy żelaza, stali, węgla.
Tons of base metals, cereals and sugar for SAP Commodity
Sales & Procurement are the sales or purchasing volumes per
year for the following commodities: tungsten, molybdenum,
tantalum, magnesium, cobalt, bismuth, cadmium, titanium,
zirconium, antimony, manganese, beryllium, chromium, germanium,
vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium, rhenium, thallium,
uranium, pulp, paper, wheat, corn, rice, sugarcane.
Tony metali pospolitych, zbóż i cukru w odniesieniu do aplikacji
SAP Commodity Sales & Procurement to roczna ilość sprzedaży lub
kupna następujących towarów: wolframu, molibdenu, tantalu, magnezu,
kobaltu, bizmutu, kadmu, tytanu, cyrkonu, antymonu, manganu, berylu,
chromu, germanu, wanadu, galu, hafnu, indu, niobu, renu, talu, uranu,
makulatury, papieru, pszenicy, kukurydzy, ryżu, trzciny cukrowej.
Tons of alu, grains and other major crops for SAP Commodity
Sales & Procurement are the sales or purchasing volumes per
year for the following commodities: Aluminum, oats, barley, rye,
potatoes, cassava, soybeans.
Tony aluminium, ziarna i innych głównych upraw w odniesieniu do
aplikacji SAP Commodity Sales & Procurement to roczna ilość
sprzedaży lub kupna następujących towarów: aluminium, owsa,
jęczmienia, żyta, ziemniaków, manioku, soi.
Tons of non-ferrous base metals for SAP Commodity Sales &
Procurement are the sales or purchasing volumes per year for the
following commodities: copper, lead, zinc.
Tony nieżelaznych metali pospolitych w odniesieniu do aplikacji
SAP Commodity Sales & Procurement to roczna ilość sprzedaży lub
kupna następujących towarów: miedzi, ołowiu, cynku.
Tons of coffee, oilseeds, meat and dairy for SAP Commodity
Sales & Procurement are the sales or purchasing volumes per
year for the following commodities: coffee, rapeseed, canola,
sunflower seed, peanuts, oils & fats, oil meal, live cattle, feeder
cattle, lean hogs, pork bellies, CME milk, butter, fruits & vegetables,
cotton, jute, orange juice, apple juice concentrate, sugar, lumber,
tobacco, rubber.
Tony kawy, nasion roślin oleistych, mięsa i nabiału w odniesieniu
do aplikacji SAP Commodity Sales & Procurement to roczna ilość
sprzedaży lub kupna następujących towarów: kawy, rzepaku, nasion
słonecznika, orzechów ziemnych, olejów i tłuszczy, śruty
poekstrakcyjnej, bydła ubojnego, bydła tucznego, trzody chlewnej,
półtusz wieprzowych, mleka będącego przedmiotem obrotu na giełdzie
CME, masła, owoców i warzyw, bawełny, juty, soku pomarańczowego,
koncentratu soku jabłkowego, cukru, tarcicy, tytoniu, kauczuku.
Tons of for tin, nickel, cocoa and tea for SAP Commodity Sales
& Procurement are the sales or purchasing volumes per year for
the following commodities: tin, nickel, cocoa, tea.
Tony cyny, niklu, kakao i herbaty w odniesieniu do aplikacji SAP
Commodity Sales & Procurement to roczna ilość sprzedaży lub kupna
następujących towarów: cyny, niklu, kakao, herbaty.
Transactions
Transactions are transactions per day processed by the
convergent charging system, which are defined as pricing outputs
(where one input can generate one or several pricing outputs)
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Transakcje
Transakcje to transakcje przetwarzane dziennie przez system
konwergentnych obciążeń. Transakcje te są zdefiniowane jako cenowe
informacje wyjściowe (gdzie jedna informacja wejściowa może
wygenerować jedną lub więcej cenowych informacji wyjściowych).
Page 70 of 216
The amount of transactions per day licensed must be sufficiently
large to accommodate for peak load days, i.e. on any given day of
the year the actual transactions per day volume of pricing outputs
must be less than or equal to the licensed transactions per day
volume.
Licencjonowana dzienna liczba transakcji musi być wystarczająco
wysoka do prawidłowej obsługi w dniach obciążenia szczytowego, tj. w
dowolnym dniu roku rzeczywista dzienna liczba transakcji dotyczących
cenowych informacji wyjściowych musi być mniejsza lub równa dziennej
liczbie transakcji objętej licencją.
 For Prepaid Telecommunications transactions are pricing or
 W przypadku przedpłaconych usług telefonii transakcje to informacje
charging outputs for accounts that have paid or were paid in
advance for the services consumed.
wyjściowe o ustalaniu cen lub obciążeniach na kontach, za pomocą
których dokonano lub przyjęto płatności z góry za wykorzystane
usługi.
 For Postpaid Telecommunications transactions are pricing or
 W przypadku usług telefonii płatnych z dołu transakcje to informacje
charging outputs for accounts that will pay or be paid for the
services consumed after invoice or payment statement
generation.
wyjściowe o ustalaniu cen lub obciążeniach na kontach, za pomocą
których zostanie dokonana lub przyjęta płatność za wykorzystane
usługi po wygenerowaniu faktury lub zestawień płatności.
Number of transactions stored in HANA is the average number of
transactions stored in HANA for the purpose of usage in simulations
per annum. A transaction represents any digital document capturing
a service consumption event that can potentially be priced or
monetized during a typical pricing process.
Liczba transakcji przechowywanych w oprogramowaniu HANA to
średnia liczba transakcji przechowywanych w oprogramowaniu HANA w
celu użycia w symulacjach w ciągu roku. Transakcja oznacza każdy
dokument w wersji elektronicznej poświadczający skorzystanie z usługi,
która może być wyceniona i spieniężona podczas zwykłego procesu
ustalania ceny.
Examples of transactions include (but are not limited to)
A data session on a mobile device
Sending an SMS or MMS
Purchasing an App, Music, Video, e-book or other digital
content on an App-store
A voice call session (Peer-to-peer or conference)
Buying a ticket for transport or a movie
Withdrawing funds from an ATM
Sending a package by post
E.t.c.
Przykłady transakcji obejmują między innymi:
sesję przesyłu danych na urządzeniu przenośnym;
wysyłanie wiadomości SMS lub MMS;
zakup aplikacji, utworów muzycznych, materiałów wideo,
e-booków lub innych treści cyfrowych w sklepie App-store;
sesję połączenia głosowego (równorzędna lub konferencyjna);
zakup biletu na przejazd lub do kina;
wypłacanie pieniędzy z bankomatu;
wysyłanie przesyłek pocztą tradycyjną;
itp.
The Average Number of Transactions stored in HANA for the
purpose of usage in simulations is a count of all transactions in the
HANA database that are accessible to the Convergent Pricing
Simulation application during any simulation, and an average of this
transaction count over a period of one year.
Średnia liczba transakcji przechowywanych w oprogramowaniu HANA w
celu użycia w symulacjach to liczba wszystkich transakcji w bazie
danych HANA, które są dostępne dla aplikacji Convergent Pricing
Simulation w trakcie każdej symulacji, i średnia liczba tych transakcji w
ciągu jednego roku.
Marketing transactions are active campaigns defined within the
SAP CRM system plus the number of active Market Development
Funds (MDF) program memberships per year. An active MDF
program membership is one in which a partner has submitted at
least one MDF initiative request in that year.
Transakcje marketingowe to aktywne kampanie zdefiniowane w
systemie SAP CRM powiększone o liczbę aktywnych członkostw w
programie MDF (Market Development Fund) rocznie. Aktywne
członkostwo w programie MDF to takie, w którym partner przesłał co
najmniej jedno żądanie inicjatywy MDF w danym roku.
Output transactions are single instances of a business document
that is created, processed, printed or manipulated in some way by
the products (e.g. letter, email, PDF, fax, SMS).
Operacje wychodzące to pojedyncze wystąpienia dokumentu
biznesowego, który jest utworzony, przetworzony, wydrukowany lub w
inny sposób obsługiwany przy użyciu produktów (np. list, wiadomość
e-mail, dokument PDF, faks, wiadomość SMS).
Service transactions are tickets/cases, complaints, incidents,
service contracts, warranty claims and service orders per business
support functional domain on a yearly base
Transakcje usługowe to zgłoszenia/przypadki, reklamacje, incydenty,
kontrakty serwisowe, roszczenia z tytułu gwarancji oraz zlecenia
serwisowe przypadające rocznie na funkcjonalną domenę wsparcia
biznesowego.
Samochody ciężarowe
Trucks
Transportation Revenue is the annual revenue received from
transactions that are processed by SAP Transportation
Management (TM) in a year. Revenue is a positive value for this
purpose (i.e. Expenses are not netted against Revenue numbers).
Dochód z przewozu to roczny dochód z transakcji przetworzonych
przez oprogramowanie SAP Transportation Management (TM) w ciągu
roku. Dochód jest do tego celu wartością dodatnią (tj. wydatki nie
pomniejszają wartości dochodów).
REMAINING METRICS - U
POZOSTAŁE METRYKI — U
Units
Jednostki
Rental units are rental objects that are managed with SAP Real
Estate Management.
Jednostki najmu to obiekty najmu zarządzane za pomocą rozwiązania
SAP Real Estate Management.
Użytkownicy
Users
Users are individuals who Use the Software.
Użytkownicy to osoby używające Oprogramowania.
 For SAP Real Estate Management: Users are individuals who
 W
manage office, retail and industrial properties and similar
portfolios. It is applied for both, owned and operated space, and
includes commercial as well as corporate real estate
management.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
przypadku rozwiązania SAP Real Estate Management
użytkownicy to osoby zarządzające biurami, nieruchomościami
handlowymi i przemysłowymi oraz podobnymi portfelami. Dotyczy to
zarówno przestrzeni własnej, jak i użytkowanej, i obejmuje
zarządzanie nieruchomościami firmy oraz komercyjnymi.
Page 71 of 216
 For SAP Oil & Gas Secondary Distribution: Users are individuals
 W przypadku rozwiązania SAP Oil & Gas Secondary Distribution
accessing one or more SAP Oil & Gas Secondary Distribution
transaction codes.
użytkownicy to osoby uzyskujące dostęp do jednego kodu transakcji
rozwiązania SAP Oil & Gas Secondary Distribution lub większej
liczby takich kodów.
 W przypadku oprogramowania SAP BusinessObjects Business
Intelligence (BI) użytkownicy są też określani za pomocą Licencji
Nazwanych Użytkowników (NUL). Każdy indywidualny użytkownik
końcowy musi być wyłącznym posiadaczem określonej Licencji NUL.
Korzystanie z przypisanej licencji NUL przez innych użytkowników
jest wyraźnie zabronione. Ponadto licencje NUL nie mogą być
przenoszone z jednej osoby na inną, chyba że pierwotny użytkownik
końcowy już nie potrzebuje dostępu do licencjonowanego
Oprogramowania i nie jest już do niego uprawniony. Licencja nie
ogranicza
liczby
osób
korzystających
jednocześnie
z
Oprogramowania. W licencji nie ma ograniczenia liczby używanych
procesorów ani serwerów. Nazwanych Użytkowników identyfikuje
się podczas logowania i nie używają oni licencji sesji jednoczesnej.
Licencje sesji jednoczesnej oraz licencje NUL można zakupić w
połączeniu do celów Wdrożenia, lecz nie można ich współużytkować
w ramach Wdrożeń lub między różnymi Wdrożeniami. Niniejsza
metryka nie zastępuje ogólnego wymogu licencyjnego dotyczącego
Nazwanych Użytkowników SAP.
 W przypadku rozwiązań SAP Enterprise Performance Management
(EPM) użytkownicy to osoby użytkujące Oprogramowanie, w tym
osoby uprawnione do odczytu danych EPM. Osoba uprawniona do
odczytu to osoba wewnątrz organizacji, która wykorzystuje dane
EPM w raportach lub kokpitach menedżerskich lub osoba, która
wykorzystuje dane uzyskane za pomocą rozwiązania EPM w celu
przeprowadzenia analizy w trybie offline albo przeglądania raportów
w powiązanych aplikacjach SAP BusinessObjects Business
Intelligence lub w aplikacjach do tworzenia raportów i analiz innych
producentów.
 For SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI): Users are
also known as Named User License (NUL). Each individual end
user must be specifically identified as the sole holder of a NUL.
The sharing of the NUL by more than one individual is expressly
prohibited. In addition, NUL(s) may not be transferred from one
individual to another unless the original end user no longer
requires, and is no longer permitted, access to the licensed
Software. There is no license limit on how many individuals are
working concurrently with the Software. There is no license limit
on number of processors or servers used. Named Users are
identified at logon and do not consume a Concurrent Session
license. Concurrent Session licenses and NULs can be
purchased in combination for a Deployment, but cannot be
shared among or between Deployments. This metric does not
replace the overall SAP Named User licensing requirement.
 For SAP Enterprise Performance Management (EPM) solutions:
Users are individuals Using the Software, including viewers of
EPM data. A viewer is an individual within the organization who
consumes EPM data in a report or dashboard, or an individual
who consumes data extracted from an EPM solution for the
purpose of offline analysis or viewing reports in related SAP
BusinessObjects Business Intelligence applications or 3rd party
reporting and analysis applications.
Active users are individuals that perform transactions Using the
Software in a given calendar quarter. If the active user is a
consumer (i.e. an individual performing transactions solely on his or
her own behalf as an individual, and not in conjunction with his or
her employment and/or on behalf of any other individual(s) and/or
entity(ies)), the additional requirement of an SAP Named User
license is waived.
Aktywni użytkownicy to osoby, które przeprowadzają transakcje przy
użyciu Oprogramowania w danym kwartale kalendarzowym. Jeżeli
aktywny użytkownik jest konsumentem (czyli jednostką realizującą
transakcje wyłącznie w swoim własnym imieniu jako osoby, a nie w
związku ze swoim zatrudnieniem i/lub w imieniu dowolnych innych osób
i/lub podmiotów), dodatkowe wymaganie licencji Nazwanego
Użytkownika SAP nie obowiązuje.
BCM (Business Communication Management) multi-channel
users are users (agent and/or supervisor) who work in a contact
center environment and handle incoming contacts through multiple
communication channels (voice, email and chat) and/or handle
outbound campaign calls and/or use supervisor tools to supervise
contact center agents.
Użytkownicy wielu kanałów w systemie BCM (Business
Communication Management) to użytkownicy (agent i/lub przełożony),
którzy pracują w środowisku centrum obsługi i zajmują się obsługą
kontaktów przychodzących za pośrednictwem wielu kanałów
komunikacyjnych (komunikacja głosowa, poczta e-mail i czat) i/lub
rozmowami wychodzącymi w ramach kampanii oraz korzystają z
narzędzi nadzoru w celu nadzorowania agentów centrum obsługi.
BCM (Business Communication Management) personaltelephony users are users who use the system for office telephony
only without access to contact center capabilities.
Użytkownicy telefonii osobistej w systemie BCM (Business
Communication Management) to użytkownicy korzystający z systemu
wyłącznie do biurowych rozmów telefonicznych bez dostępu do funkcji
centrum obsługi.
BCM
(Business
Communication
Management)
rapid
deployment edition users are users (agents and/or supervisors)
who work in a contact center environment and handle contacts
through voice channel only and view predefined communication
statistics within a predefined SAP Business Communications
Management Rapid Deployment customer system.
Użytkownicy oprogramowania BCM (Business Communication
Management) Rapid Deployment Edition to użytkownicy (agenci i/lub
przełożeni), którzy pracują w środowisku centrum obsługi i zajmują się
obsługą kontaktów wyłącznie za pośrednictwem kanału głosowego, a
także wyświetlają wstępnie zdefiniowane statystyki komunikacji w
ramach wstępnie zdefiniowanego systemu klienta oprogramowania SAP
Business Communications Management Rapid Deployment.
BCM (Business Communication Management) reporting users
are users (multi-channel user, voice-only user and personal
telephony user) in the SAP Business Communications Management
customer system that are collected for communication statistics.
Użytkownicy
raportujący
w
systemie
BCM
(Business
Communication
Management)
to
użytkownicy
(użytkownicy
wielokanałowi, użytkownicy głosowi i użytkownicy telefonii osobistej) w
systemie klienta oprogramowania SAP Business Communications
Management, którzy zostali zgromadzeni do celów statystyk
dotyczących komunikacji.
BCM (Business Communication Management) voice-only users
are users (agents) who work in a contact center environment and
handle incoming contacts through voice channel only or handle
outbound campaign calls only.
Użytkownicy głosowi w systemie BCM (Business Communication
Management) to użytkownicy (agenci), którzy pracują w środowisku
centrum obsługi i zajmują się obsługą kontaktów przychodzących
wyłącznie za pośrednictwem kanału głosowego lub obsługują wyłącznie
rozmowy wychodzące w ramach kampanii.
External user identifiers are individuals being external to the
Licensees organization (other than employee, contract worker and
outsourcer), whose credentials and/or user information is managed
by the functionality of the licensed Package.
Identyfikatory użytkownika zewnętrznego to osoby spoza organizacji
Licencjobiorcy (inne niż pracownicy, pracownicy kontraktowi i
zewnętrzni), których dane uwierzytelniające i/lub informacje użytkownika
są zarządzane za pomocą funkcji licencjonowanego Pakietu.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 72 of 216
Internal user identifiers are individuals working inside the
Licensees organization (employee, contract worker and outsourcer),
whose credentials and/or user information is managed by the
functionality of the licensed Package.
Identyfikatory użytkownika wewnętrznego to osoby pracujące w
organizacji Licencjobiorcy (pracownicy, pracownicy kontraktowi i
zewnętrzni), których dane uwierzytelniające i/lub informacje użytkownika
są zarządzane za pomocą funkcji licencjonowanego Pakietu.
Licensed users are individuals licensed as one of the SAP Named
User types defined in the price list.
Licencjonowani użytkownicy to osoby licencjonowane jako jeden z
typów Nazwanych Użytkowników SAP zdefiniowanych w cenniku.
Mobile users are users accessing data from DB2 Everyplace
Database.
Użytkownicy mobilni to użytkownicy uzyskujący dostęp do danych z
bazy danych DB2 Everyplace.
Users, monitored for SAP Access Control are employees,
contract workers or other individuals whose credentials,
permissions, privileges and/or other user information will be
monitored or evaluated by the Software.
Użytkownicy monitorowani dla celów aplikacji SAP Access Control
to pracownicy, pracownicy kontraktowi lub inne osoby, których dane
uwierzytelniające, uprawnienia i/lub inne informacje użytkownika będą
monitorowane lub oceniane przy użyciu Oprogramowania.
Users, monitored for SAP User Experience Management by
Knoa are employees who will be monitored or are authorized to use
the reporting consol.
Użytkownicy monitorowani dla celów aplikacji SAP User
Experience Management by Knoa to pracownicy, którzy będą
monitorowani lub są uprawnieni do korzystania z konsoli raportowania.
OGSD users are users working with one or more SAP Oil & Gas
Secondary Distribution (OGSD) transaction codes.
Użytkownicy OGSD to użytkownicy korzystający z jednego kodu
transakcji rozwiązania SAP Oil & Gas Secondary Distribution (OGSD)
lub większej liczby takich kodów.
Portal users are licensed users with access to a particular
deployment of the SAP Portal, including SAP Professional Users,
Employee Self-Service/Manager Self-Service Users, and External
Community Members.
Użytkownicy portalu to licencjonowani użytkownicy mający dostęp do
konkretnego wdrożenia Portalu SAP, w tym użytkownicy SAP
Professional User, Employee Self-Service/Manager Self-Service User, a
także Zewnętrzni członkowie społeczności.
Royal mail users Licensee devices, pieces of equipment, or
hardware (e.g. a workstation or terminal, notebook or handheld or
otherwise portable device) connected to a network that stores,
accesses, processes, and/or displays data originating in the Royal
Mail UK reference file.
Użytkownicy Royal Mail to urządzenia lub sprzęt Licencjobiorcy (np.
stacja robocza lub terminal, komputer przenośny albo urządzenie
kieszonkowe lub inne urządzenie przenośne) połączone z siecią, które
umożliwiają przechowywanie, przetwarzanie i/lub wyświetlanie danych
pochodzących z pliku referencyjnego Royal Mail UK i/lub uzyskiwanie do
nich dostępu.
VIP users are users accessing SAP Visual Information for Plants by
NRX.
Użytkownicy VIP to użytkownicy uzyskujący dostęp do rozwiązania
SAP Visual Information for Plants by NRX.
Virtual users are users simulated in the software to test the load on
the SAP system.
Użytkownicy wirtualni to użytkownicy symulowani w oprogramowaniu
w celu testowania obciążenia systemu SAP.
REMAINING METRICS - V
POZOSTAŁE METRYKI — V
Values
Wartości
Sales values are the estimated sales values generated in SAP
Product Sales and Distribution for Media per year.
Wartość sprzedaży to szacowana roczna wartość sprzedaży
generowana w pakiecie SAP Product Sales and Distribution for Media.
Ad sales values are the total estimated values of all advertising
sales generated in SAP Advertising Sales for Media per year.
Wartość sprzedaży reklam to łączna roczna szacowana wartość
sprzedaży reklam generowana w pakiecie SAP Advertising Sales for
Media.
SAP Application Value (SAV) is the sum of list prices for Named
Users, External Community Members, (pan-industry and industry
specific) Software Engines and Supplementary Products, excluding
those items identified in the list of prices and conditions that do not
contribute to the SAP Application Value.
Wartość aplikacji SAP (SAV) to suma cen katalogowych dla
Nazwanych Użytkowników, Zewnętrznych członków społeczności,
(ogólnoprzemysłowych
oraz
branżowych)
mechanizmów
oprogramowania i produktów dodatkowych, z wyłączeniem pozycji
określonych w cenniku i warunkach sprzedaży, które nie mają wpływu
na Wartość aplikacji SAP.
SAP Maintenance Base Value (SMBV) is the current maintenance
base for all licensed Software excluding SAP HANA Base Edition,
SAP HANA Platform Edition ,SAP HANA Enterprise Edition, SAP
HANA LREA, SAP HANA LREAB, SAP HANA, db edition for BW,
SAP HANA, RT edition for SAP BW.
Podstawowa wartość usług serwisowych SAP (SMBV) to aktualna
podstawowa wartość usług serwisowych dla każdego Oprogramowania
objętego licencją z wyjątkiem oprogramowania SAP HANA Base Edition,
SAP HANA Platform Edition, SAP HANA Enterprise Edition, SAP HANA
LREA, SAP HANA LREAB, SAP HANA, wersja db dla składnika BW,
SAP HANA, wersja RT dla oprogramowania SAP BW.
Vehicles
Vehicles and serialized vehicle parts are actively managed
finished items in one year. In this context finished items are vehicles
and major assemblies like engines, axles, and transmissions.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Pojazdy
Pojazdy i części pojazdów oznaczone numerem seryjnym to
aktywnie zarządzane gotowe produkty w jednym roku. W tym kontekście
gotowe produkty oznaczają pojazdy i duże zespoły, takie jak silniki, osie
i przekładnie.
Page 73 of 216
REMAINING METRICS - W
POZOSTAŁE METRYKI — W
Warehouses
Magazyny
Warehouses are buildings, rooms, or areas within a factory or
places of businesses that are used for storing merchandise, raw
materials, or parts (semi-finished products).
Magazyny oznaczają budynki, pomieszczenia lub obszary na terenie
fabryki lub miejsca prowadzenia działalności wykorzystywane do
przechowywania produktów, surowców lub części (półproduktów).
The size of the warehouse is determined by delivery items, for which
the following definitions apply.
A delivery items is the individual inbound or outbound delivery line
item of the actual delivery for a goods receipt or a goods issue,
which may consist of material, quantity, location specification, putaway or picking date, and batch.
 Small warehouses are warehouses with up to 5.000 delivery
items per day.
 Midsize warehouses are warehouses with 5.001 up to
35.000 delivery items per day.
 Large warehouses are warehouses with more than 35.000
delivery items per day.
Wielkość magazynu określają pozycje dostawy zdefiniowane w
następujący sposób.
Pozycja dostawy to pojedyncza pozycja rzeczywistej dostawy
przychodzącej lub wychodzącej figurująca w potwierdzeniu odbioru lub
wydania towarów, która może obejmować materiał, ilość, określenie
lokalizacji, datę odłożenia lub pobrania oraz partię.
 Małe magazyny to magazyny obsługujące do 5000 pozycji
dostawy dziennie.
 Średnie magazyny to magazyny obsługujące od 5001 do 35 000
pozycji dostawy dziennie.
 Duże magazyny to magazyny obsługujące ponad 35 000 pozycji
dostawy dziennie.
Web or Internet Presences
Obecność w sieci Web lub Internecie
Web or Internet Presences designate a target group specific
reproduction of content on the internet that is distinct in terms of product
range, graphical layout or domains from other internet presences in the
SAP hybris system. Content that has been personalized for individual
users (e.g. prices and recommendations) does not constitute a separate
internet presence.
Obecność w sieci Web lub Internecie oznacza specyficzną dla grupy
docelowej reprodukcję treści w Internecie, która wyróżnia się pod względem
zakresu produktów, układu graficznego lub domen na tle innych obecności w
Internecie w systemie SAP hybris. Treści spersonalizowane pod kątem
użytkowników indywidualnych (np. ceny i rekomendacje) nie stanowią
oddzielnej obecności w Internecie.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 74 of 216
Załącznik 3 — Ograniczenia dotyczące pakietów
Exhibit 3 - Package Restrictions
1.
SAP Business Suite and Enterprise Foundation
1.
SAP Business Suite i Enterprise Foundation
1.1
Embedded Analytics.
1.1
Pakiet Embedded Analytics.
Where Licensee holds a valid Package License for any of the
below Package(s), such Package License shall include the right
for individuals licensed as SAP Professional or Limited
Professional Users under the Agreement to (i) view, interact and
refresh Crystal Reports and Dashboards content embedded with
such licensed Package(s) and (ii) Use the SAP BusinessObjects
BI Platform, as delivered with such licensed Package(s), solely to
enable the viewing, interacting and refreshing of the Crystal
Reports and Dashboards content embedded with such licensed
Package(s) (collectively "Embedded Analytics Limited Use Right").
For avoidance of doubt, any other Use of the licensed Package(s)
shall require an SAP Named User license, and any other Use of
the Crystal Reports, Dashboards or BI Platform shall require a full
use license for such Software.
W sytuacji, gdy Licencjobiorca posiada ważną Licencję pakietową
obejmującą jakikolwiek z niżej wymienionych Pakietów, taka Licencja
pakietowa będzie zawierać prawo osób indywidualnych określanych
zgodnie z warunkami Umowy jako SAP Professional User lub Limited
Professional User do (i) wyświetlania i aktualizacji treści
oprogramowania Crystal Reports i Dashboards objętego takim
licencjonowanym Pakietem oraz interakcji z nimi, a także (ii) używania
platformy SAP BusinessObjects BI dostarczonej wraz z takim
licencjonowanym Pakietem, wyłącznie w celu umożliwienia
wyświetlania i aktualizacji treści oprogramowania Crystal Reports i
Dashboards objętych takich licencjonowanym Pakietem oraz interakcji
z nimi (łącznie określane jako „Prawo do ograniczonego używania
oprogramowania Embedded Analytics”). W celu uniknięcia wątpliwości
każde inne Użytkowanie licencjonowanego Pakietu będzie wymagało
licencji Nazwanego Użytkownika SAP, a każde Użytkowanie
oprogramowania Crystal Reports, Dashboards lub platformy BI będzie
wymagało licencji na pełne użytkowanie takiego Oprogramowania.
Packages That Include Embedded Analytics Limited Use Right:
Pakiety obejmujące Prawo do ograniczonego używania
oprogramowania Embedded Analytics:
-
SAP ERP
SAP SCM
SAP Transportation Management
SAP Extended Warehouse Management
SAP SRM
SAP CRM
SAP Environment, Health and Safety
SAP Manufacturing Integration and Intelligence
-
Licencjobiorca może dodatkowo pobrać i zainstalować przeglądarkę
Crystal Reports Viewer dla aplikacji SAP Business Suite oraz używać
jej do wyświetlania list z aplikacji ABAP List Viewer („ALV”) jako
raportów oprogramowania SAP Crystal Reports bez dodatkowych
kosztów na mocy warunków obowiązujących w odniesieniu do aplikacji
SAP Business Suite.
Licensee may additionally download, install and use the Crystal
Reports Viewer for SAP Business Suite Applications to display
lists from ABAP List Viewer (“ALV”) as SAP Crystal Reports at no
added cost under the terms and conditions applicable to SAP
Business Suite applications.
1.2
Enterprise Foundation.
1.2
SAP Human Capital Management.
1.3
Enhancement Packages for Certain SAP Software.
The enhancement packages for certain SAP Software may
provide new and improved software functionality. Each SAP
enhancement package contains business functions that Licensee
can activate separately and independently from each other. The
standard licensing model for SAP also applies to business
functions shipped as part of SAP enhancement packages. To
activate business functions, additional licenses may be required.
In each of these cases, the respective license needs to be in place
prior to activating and Using the business function. Upon request,
SAP account executives can provide additional information about
the required licenses.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Oprogramowanie SAP Human Capital Management
Używanie jakiegokolwiek oprogramowania integracyjnego oraz treści
dostarczonych wraz z oprogramowaniem SAP HCM do zastosowania
w celu integracji oprogramowania SAP HCM i SuccessFactors
Business Execution („BizX”) dozwolone jest wyłącznie razem z
oprogramowaniem SAP HCM oraz ważną, aktualną umową na
używanie oprogramowania SuccessFactors BizX.
Usage of any integration software and content provided with the
SAP HCM software and applicable to an integration between SAP
HCM and SuccessFactors’ Business Execution Software (“BizX”)
is permitted only with SAP HCM and a valid, current contract for
SuccessFactors BizX.
1.4
Pakiet Enterprise Foundation
W odróżnieniu od innych Licencji pakietowych pakiet SAP ERP
Foundation Starter obejmuje 5 (pięć) dodatkowych licencji SAP
Application Professional User, które uzupełniają zakres możliwości
dostępnych w ramach praw użytkowania pakietu Enterprise
Foundation. Każdy dodatkowy Nazwany Użytkownik powinien być
licencjonowany oddzielnie. Licencja na zniszczenie danych w pakiecie
Human Capital Management jest zawarta w licencji systemów do
planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).
Unlike other Package licenses the SAP ERP Foundation Starter
comes with 5 (five) SAP Application Professional Users in addition
to the use rights for the scope of Enterprise Foundation
capabilities. Any additionally required Named Users need to be
licensed separately. The license for data destruction in Human
Capital Management is included in the ERP license.
1.3
SAP ERP
SAP SCM
SAP Transportation Management
SAP Extended Warehouse Management
SAP SRM
SAP CRM
SAP Environment, Health and Safety
SAP Manufacturing Integration and Intelligence
1.4
Pakiety rozszerzeń dla określonego Oprogramowania SAP.
Pakiety rozszerzeń dla określonego Oprogramowania SAP mogą
zawierać nowe i ulepszone funkcje oprogramowania. Każdy pakiet
rozszerzeń SAP zawiera funkcje biznesowe, które Licencjobiorca
może aktywować oddzielnie i niezależnie od innych funkcji.
Standardowy model licencyjny dla SAP ma również zastosowanie do
funkcji biznesowych dostarczanych w ramach pakietów rozszerzeń
SAP. W celu aktywacji funkcji biznesowych mogą być wymagane
dodatkowe licencje. W każdym takim przypadku konieczne jest
uzyskanie odpowiednich licencji przed aktywacją i użytkowaniem
funkcji biznesowej. Na żądanie specjaliści ds. sprzedaży firmy SAP
mogą udzielić dodatkowych informacji na temat wymaganych licencji.
Page 75 of 216
2.
Enterprise Extensions
2.
Pakiety Enterprise Extension wymagają licencji na pakiet SAP ERP
Foundation Starter.
Enterprise Extension Packages require licensing of the SAP ERP
Foundation Starter.
2.1
SAP Payroll Processing.
2.1
Payroll Processing for the USA requires partner software that is
subject to additional license fees.
2.2
BSI U.S. Payroll Tax Processing.
2.4
SAP Treasury and Risk Management and SAP Treasury and
Risk Management, Public Sector.
2.2
2.3
SAP Treasury and Risk Management oraz SAP Treasury and Risk
Management, Public Sector
Use of SAP Treasury and Risk Management is limited to a
maximum of a hundred (100) active, investment-related security
classes in the securities area*. In case a larger number of security
classes are required, the Industry Package SAP Investment
Management for Insurance and/ or SAP Investment Controlling for
Insurance have to be licensed.
Użycie pakietu SAP Treasury and Risk Management jest ograniczone
do maksymalnie stu (100) aktywnych klas papierów wartościowych
związanych z inwestycjami w obszarze papierów wartościowych*. Jeśli
potrzebnych jest więcej klas papierów wartościowych, należy uzyskać
licencję na pakiet Industry Package SAP Investment Management for
Insurance i/lub SAP Investment Controlling for Insurance.
* In the SAP system each security (e.g. stocks) is a class. The
class data includes all the structure characteristics of a security.
Since the creation of transactions and the management of
positions in the transaction manager are based on product types,
each class needs to be assigned to a product type.
* W systemie SAP każdy rodzaj papieru wartościowego (np. akcje)
stanowi klasę. Dane klasy obejmują wszystkie cechy struktury papieru
wartościowego. Ponieważ tworzenie transakcji i zarządzanie
pozycjami w menedżerze transakcji opiera się na typach produktów,
każda klasa musi mieć przypisany typ produktu.
SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management;
SAP EHS Management, health and safety; SAP EHS
Management, environmental compliance; SAP EHS
Management, product safety; SAP EHS Management, product
and REACH compliance.
2.4
SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management;
SAP EHS Management, health and safety.
SAP EHS Regulatory Content.
2.5
SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management;
SAP EHS Management, BHP
W przypadku pracowników, wykonawców i partnerów biznesowych
korzystających z funkcji zarządzania incydentami oprogramowania
SAP EHS Management wyłącznie do wprowadzania danych w celu
wstępnego zgłoszenia incydentu oraz przekazania danych
potrzebnych do badań incydentów nie są wymagane licencje dla
Nazwanych Użytkowników SAP. Takie wprowadzanie danych może
się odbywać asynchronicznie (w trybie offline) za pośrednictwem
narzędzia Adobe Interactive Form, synchronicznie (w trybie online) w
formie bezpośredniej interakcji z systemem SAP lub za pośrednictwem
urządzeń przenośnych. Ten wyjątek obowiązuje wyłącznie w
odniesieniu do wprowadzania danych w funkcji zarządzania
incydentami i nie obowiązuje w przypadku jakichkolwiek innych
przypadków korzystania z funkcji zarządzania incydentami ani
żadnych innych funkcji pakietu SAP EHS Management, w tym funkcji
przetwarzania incydentów, badania oraz raportowania wydajności i
raportowania na potrzeby zgodności z przepisami.
2.6
2.6.1
Use of SAP EHS Regulatory Content is limited solely to
Licensee’s own business processes. This license does not
permit Licensee to use the SAP EHS Regulatory Content to
provide services to third parties.
2.6.1
2.6.2
SAP EHS Regulatory Content is SAP Material within the
meaning of the governing terms.
2.6.2
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP
EHS Management, Health and Safety; SAP EHS Management,
Environmental Compliance; SAP EHS Management, Product
Safety; SAP EHS Management, Product and REACH Compliance.
Wyżej wymienione produkty stanowią podstawę wspierania klientów w
zapewnianiu zgodności z określonymi wymogami dotyczącymi
przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i
higieny pracy. Tę podstawę Licencjobiorca powinien dostosować,
skonfigurować i rozszerzyć, tak aby spełniała ona konkretne
wymagania klienta. SAP nie gwarantuje zgodności z przepisami prawa
ani innymi regulacjami. Obowiązek wdrożenia tych produktów w
sposób zapewniający odpowiednie odzwierciedlenie przepisów prawa
lub innych regulacji spoczywa na Licencjobiorcy.
SAP Named Users are not required for employees, contractors,
and business partner users that interact with the incident
management functionality of SAP EHS Management solely to
enter data for initial incident reporting and to provide data for
incident investigations. Such data entry may occur
asynchronously (off-line) via the Adobe Interactive Form tool,
synchronously (on-line) by direct interaction with the SAP system,
or via mobile devices. This exception applies only to incident
management data entry use, and does not apply to any other uses
of the incident management functionality or any other functionality
of SAP EHS Management including incident processing,
investigation, and performance and regulatory reporting.
2.6
BSI U.S. Payroll Tax Processing.
Oprogramowanie BSI wymaga licencji na pakiet SAP Payroll
Processing. Wymagana jest specjalna umowa serwisowa.
The products listed above provide a framework to support
customers in achieving compliance with certain environment,
health and safety regulatory requirements. This framework needs
to be adjusted, configured and/or expanded by the Licensee to
meet the specific requirements of the customer. SAP does not
warrant or guarantee regulatory or other compliance. Licensee
has the obligation to implement those products in a manner such
that regulatory or other compliance requirements are adequately
reflected.
2.5
SAP Payroll Processing.
Pakiet Payroll Processing w wersji dla Stanów Zjednoczonych
wymaga oprogramowania partnera, które podlega dodatkowym
opłatom licencyjnym.
BSI requires licensing of SAP Payroll Processing. Special
maintenance agreement required.
2.3
Pakiety Enterprise Extension
SAP EHS Regulatory Content.
Użytkowanie rozwiązania SAP EHS Regulatory Content jest
ograniczone wyłącznie do własnych procesów biznesowych
Licencjobiorcy. Niniejsza licencja nie zezwala Licencjobiorcy na
użytkowanie rozwiązania SAP EHS Regulatory Content w celu
świadczenia usług stronom trzecim.
Rozwiązanie SAP EHS Regulatory Content stanowi Materiał SAP w
rozumieniu obowiązujących warunków.
Page 76 of 216
2.6.12 Use by Subsidiaries shall be in accordance with the governing
terms.
Licencja na rozwiązanie SAP EHS Regulatory Content jest
udzielana pod warunkiem uzyskania przez Licencjobiorcę ważnej
licencji na odpowiednie oprogramowanie SAP EHS Management,
SAP
Transportation
Management
lub
inne
stosowne
oprogramowanie („Oprogramowanie instalowane lokalnie”). Dla
uniknięcia wątpliwości: w celu korzystania z Przeglądarki
internetowej nie jest wymagane wcześniejsze uzyskanie licencji na
Oprogramowanie instalowane lokalnie.
2.6.4 Rozwiązanie SAP EHS Regulatory Content składa się z wyrażeń,
zasad, list substancji, danych referencyjnych oraz szablonów
dokumentów dla regionów geograficznych (w zależności od pakietu
licencjonowanego w Formularzu zamówienia), które Licencjobiorca
może pobrać do użytku w połączeniu z Oprogramowaniem
instalowanym lokalnie lub przeglądać w Internecie pod adresem
URL.
2.6.5 Dane dostarczone w niniejszym Formularzu zamówienia
pochodzące z określonych publikacji organów publicznych są
przekazywane Licencjobiorcy bezpłatnie.
2.6.6 Firma SAP może według wyłącznego własnego uznania za
pisemnym lub elektronicznym powiadomieniem Licencjobiorcy
okresowo zmieniać lub modyfikować adres URL w dowolny sposób,
który firma SAP uzna za konieczny lub pożądany.
2.6.7 Licencjobiorca nie może w żaden sposób modyfikować ani zmieniać
rozwiązania SAP EHS Regulatory Content z wyjątkiem przypadków,
kiedy Licencjobiorca może modyfikować ani zmieniać rozwiązanie
SAP EHS Regulatory Content wyłącznie w celu zarejestrowania
własnych wyrażeń, zasad i danych. Licencjobiorca nie może tworzyć
własnych baz danych przy użyciu rozwiązania SAP EHS Regulatory
Content do użytku innego niż związany z własnymi potrzebami
wewnętrznymi. Licencjobiorca nie może sprzedawać ani
licencjonować rozwiązania SAP EHS Regulatory Content stronom
trzecim.
2.6.8 Rozwiązanie SAP EHS Regulatory Content można ładować tylko na
serwery będące własnością Licencjobiorcy lub przez niego
kontrolowane bądź serwery będące własnością stron trzecich lub
przez nie kontrolowane, które zostały zatwierdzone na piśmie przez
firmę SAP. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo pobranego rozwiązania SAP EHS Regulatory
Content oraz zapewnienie odpowiednich kopii zapasowych i
środków bezpieczeństwa, w tym zapór, aby zapobiec
nieuprawnionemu dostępowi do pobranego rozwiązania SAP EHS
Regulatory Content lub jego utracie.
2.6.9 Rozwiązanie SAP EHS Regulatory Content może być okresowo
aktualizowane — należy używać wyłącznie bieżącej wersji
rozwiązania SAP EHS Regulatory Content. Aktualizacje zawartości
mogą polegać na dodawaniu nowych treści, zastępowaniu treści
albo usuwaniu treści wcześniej dostępnych.
2.6.10 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że nieużywanie najbardziej
aktualnej wersji rozwiązania SAP EHS Regulatory Content może
skutkować otrzymywaniem nierzetelnych lub niekompletnych
wyników podczas korzystania z Usługi i spowoduje unieważnienie
gwarancji udzielonej przez firmę SAP zgodnie z obowiązującymi
warunkami. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za
wszelkie szkody poniesione w wyniku: (i) zmiany lub modyfikacji
przez niego rozwiązania SAP EHS Regulatory Content lub (ii)
używania nieaktualnego rozwiązania SAP EHS Regulatory Content
w przypadku, gdy firma SAP udostępniła zaktualizowaną wersję.
2.6.11 Po
rozwiązaniu
odpowiedniego
Formularza
zamówienia
Licencjobiorca nie będzie otrzymywać żadnych aktualizacji
rozwiązania SAP EHS Regulatory Content, ale będzie mieć
bezterminową licencję na użytkowanie rozwiązania SAP EHS
Regulatory Content pobranego przed rozwiązaniem.
2.6.12 Użytkowanie przez spółki zależne będzie zgodne z obowiązującymi
warunkami.
2.7
2.7
2.6.3
The license granted for SAP EHS Regulatory Content is subject
to Licensee obtaining a valid license for applicable SAP EHS
Management, SAP Transportation Management or other
applicable software (”On Premise Software”). For the avoidance
of doubt, no prior licensing of On Premise Software is required
in order to utilize the Online Viewer.
2.6.4
The SAP EHS Regulatory Content consists of phrases, rules,
substance lists, reference data, and document templates for
geographic regions (depending on the package licensed in the
Order Form) that may be downloaded by Licensee for use in
connection with the On Premise Software or viewed online via
an internet URL.
2.6.5
Data provided under this Order Form from certain publications
by public authorities is passed through to the Licensee on a free
of charge basis.
SAP may, in its sole discretion upon written or electronic
notification to Licensee, change or modify the URL address, in
any manner that SAP deems necessary or desirable from time
to time.
The SAP EHS Regulatory Content may not be modified or
altered in any way by the Licensee except that the Licensee
may modify or alter SAP EHS Regulatory Content solely to
record its own phrases, rules and data. Licensee may not create
its own databases from the SAP EHS Regulatory Content for
use other than in connection with Licensee’s own internal use.
Licensee may not sell or license the SAP EHS Regulatory
Content to third parties.
2.6.6
2.6.7
2.6.8
The SAP EHS Regulatory Content may only be loaded on
servers owned and controlled by Licensee or servers owned
and controlled by third parties which are approved in writing by
SAP. Licensee is solely responsible for the security of the SAP
EHS Regulatory Content once downloaded and is responsible
for maintaining adequate back-up and security measures,
including firewalls, to prevent unauthorized access to or loss of
the downloaded SAP EHS Regulatory Content.
2.6.9
SAP EHS Regulatory Content may be updated from time to
time: only the current version of SAP EHS Regulatory Content
should be used. Content updates may add new content, replace
content or delete previously available content.
2.6.10 Licensee acknowledges that failure to use the most current
version of the SAP EHS Regulatory Content may result in the
Service rendering inaccurate or incomplete results and will void
the warranty provided by SAP under the governing terms.
Licensee is solely responsible for any damages suffered as a
result of: (i) its alteration or modification of the SAP EHS
Regulatory Content; or (ii) its use of outdated SAP EHS
Regulatory Content where SAP has made an updated version
available.
2.6.11 Upon termination of the applicable Order Form, Licensee will not
receive any updates to the SAP EHS Regulatory Content, but
has a perpetual license to use SAP EHS Regulatory Content
that it has already downloaded prior to termination.
SAP Management of Change.
A named user license is not required for employees, contractors,
and business partner users that interact with SAP Management of
Change solely to create a change request. This exception applies
only change request creation, and does not apply to the use of
any other functionality of SAP Management of Change including
approvals.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
2.6.3
SAP Management of Change
W przypadku pracowników, wykonawców i partnerów biznesowych,
którzy korzystają z oprogramowania SAP Management of Change
wyłącznie w celu utworzenia żądania zmiany, nie jest wymagana
licencja Nazwanego Użytkownika. Ten wyjątek ma zastosowanie
jedynie w przypadku tworzenia żądania zmiany i nie dotyczy używania
jakichkolwiek innych funkcji oprogramowania SAP Management of
Change, w tym także zatwierdzeń.
Page 77 of 216
2.8
2.8.1
Line Of Business.
Event Management
2.8
2.8.1
SAP Transportation Management, order management and
execution, SAP Transportation Management, planning and
optimization, SAP Transportation Management, transportation
charge management, SAP Transportation Management, carrier
booking, SAP Transportation Management, freight tendering.
2.8.2
2.8.4
SAP Ext. Warehousing
Oprogramowanie SAP Transportation Management, zarządzanie
zamówieniami i realizacja zamówień, SAP Transportation
Management, planowanie i optymalizacja, SAP Transportation
Management,
zarządzanie
opłatami
za
transport,
SAP
Transportation
Management,
rezerwacja
transportu,
SAP
Transportation Management, obsługa przetargów na usługi
frachtowe.
Użytkownicy zewnętrzni uzyskujący dostęp do oprogramowania
SAP Transportation Management w celu wykonania ściśle
określonego i ograniczonego zestawu zadań wyświetlania umów
frachtowych, wyświetlania i aktualizowania list stawek,
wyświetlania stanu faktur i zarządzania sprawami spornymi,
wyświetlania stanu zlecenia wysyłki, wyświetlania stanu rezerwacji
transportu, wyświetlania map tras, wyświetlania informacji o
przetargach na usługi frachtowe i odpowiadania na zapytania
ofertowe nie wymagają licencji Nazwanego Użytkownika SAP.
Obejmuje to licencje użytkownika niezbędne do uzyskania dostępu
do oprogramowania SAP Gateway. Użytkownicy zewnętrzni to
klienci i/lub pracownicy partnera biznesowego firmy licencjonującej
Oprogramowanie SAP.
External users accessing SAP Transportation Management for
the explicit and restricted set of tasks of viewing freight
contracts, viewing and updating rate sheets, viewing invoice
status and dispute management, viewing shipment order status,
viewing carrier booking status, viewing of route maps, viewing
and responding to shipment tenders (request for quotations) do
not require a SAP Named User license. This includes any user
necessary for SAP Gateway access. External users are
customers and/or employees of a business partner of the
company licensing SAP Software.
2.8.3.
Oprogramowanie Event Management
Użytkownicy zewnętrzni uzyskujący dostęp do oprogramowania SAP
Event Management w celu wykonania ściśle ograniczonego zestawu
zadań obejmującego wyświetlanie stanu/dostaw i potwierdzeń
komunikatów o zdarzeniach w module Event Management za
pośrednictwem interfejsu WWW nie potrzebują licencji Nazwanego
Użytkownika SAP. Użytkownicy zewnętrzni to konsumenci i/lub
pracownicy
partnera
biznesowego
firmy
licencjonującej
Oprogramowanie SAP.
External users accessing SAP Event Management for the
strongly restricted set of tasks of viewing of the status / delivery
and confirmations of event messages in Event Management via
the Web interface do not require a SAP Named User
license.External users are consumers and/or employees of a
business partner of the company licensing SAP Software.
2.8.2
Dziedzina działalności gospodarczej
2.8.3.
SAP Ext. Warehousing
This license includes the SAP HANA App SAP Labor Demand
Planning.
Niniejsza licencja obejmuje Aplikację SAP HANA, SAP Labor
Demand Planning.
In case that the customer has purchased the DBMS license
from SAP (SAP as a reseller for DB2, Oracle etc) together with
the SAP Business Suite license, the DBMS license limits the
usage of the DB to the Suite Applications. In this case there is
an issue with replicating the data from DB2/Oracle etc. (running
as primary DB of Extended Warehouse Management) to a sideby-side HANA system. This replication is not covered by the
DBMS license. It is mandatory for the Extended Warehouse
Management customer to purchase an additional license for his
primary DBMS which runs below of Extended Warehouse
Management in case the customer wants to use the included
HANA Application for Labor Demand Planning
Jeżeli klient zakupi licencję DBMS od firmy SAP (firmy SAP jako
odsprzedawcy produktów DB2, Oracle itp.) wraz z licencją SAP
Business Suite, licencja DBMS ograniczy użytkowanie
oprogramowania DB do aplikacji Suite. W takim przypadku pojawia
się problem ze skopiowaniem danych z oprogramowania
DB2/Oracle
itp.
(uruchomionego
jako
podstawowe
oprogramowanie DB systemu Extended Warehouse Management)
do równoległego systemu HANA. Licencja DBMS nie obejmuje tej
replikacji. Klient korzystający z oprogramowania Extended
Warehouse Management musi zakupić dodatkową licencję na
swoje podstawowe oprogramowanie DBMS, które działa pod
oprogramowaniem Extended Warehouse Management, jeżeli chce
używać załączonej aplikacji HANA do celów planowania
zapotrzebowań na pracę.
SAP hybris
2.8.4
Oprogramowanie SAP hybris
Pakiety SAP hybris obejmują prawa do przeglądania zawartości w
oprogramowaniu SAP hybris bez licencji Nazwanego Użytkownika.
W przypadku każdego innego dostępu do oprogramowania SAP
hybris wymagana jest licencja użytkownika SAP hybris Cockpit User.
Partnerzy biznesowi nie są objęci wymogiem posiadania licencji
Nazwanego Użytkownika.
The SAP hybris Packages include rights to view content within
the SAP hybris Software without a Named User license. An SAP
hybris Cockpit User must be licensed for any other access to the
SAP hybris Software. Business Partners do not require a
Named User license.
3
Industry Portfolio
3
Portfel branżowy
3.1
SAP Upstream Contracts Management for Oil & Gas.
3.1
SAP Upstream Contracts Management for Oil & Gas
Functional support for any local or legal requirements for any of
these solution components is not covered by the standard
maintenance agreement. A separate service agreement must be
concluded for this purpose.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Standardowa umowa o utrzymanie nie obejmuje obsługi funkcjonalnej
żadnych lokalnych ani prawnych wymogów w dowolnym ze składników
tego rozwiązania. W celu uzyskania takiej obsługi należy zawrzeć
osobną umowę serwisową.
Page 78 of 216
3.2
SAP Secondary Distribution for Oil & Gas.
3.2
The license for “SAP Secondary Distribution for Oil & Gas”
includes a license of the industry package “SAP Hydrocarbon
Management for Oil&Gas” for up to 25,000 BOEPD sold.
For these 25,000 BOEPD sold, customers need to license at least
4 “SAP Secondary Distribution for Oil & Gas” users per
1000 BOEPD sold (e.g. 10 000 sold BOEPD -> licensing of
40 users minimum). Licensees selling more than 25,000 BOEPD
need to license the industry package “SAP Hydrocarbon
Management for Oil&Gas” separately for the sales volumes above
25,000 BOEPD sold. Refined product volumes are considered as
equal to crude oil volumes, e.g. one barrel of diesel equals one
barrel of crude oil.
3.3
SAP Military Data Exchange.
Licencja na pakiet „SAP Secondary Distribution for Oil & Gas”
obejmuje licencję na pakiet branżowy „SAP Hydrocarbon Management
for Oil & Gas” obsługujący sprzedaż maksymalnie 25 tys. baryłek
równoważnika ropy dziennie (BOEPD). Aby móc korzystać z obsługi
tych 25 tys. baryłek równoważnika ropy dziennie, klienci muszą
uzyskać co najmniej 4 licencje dla użytkowników „SAP Secondary
Distribution for Oil & Gas” na sprzedanych 1000 baryłek równoważnika
ropy dziennie (np. 10 000 sprzedanych baryłek równoważnika ropy
dziennie -> wymagana licencja co najmniej dla 40 użytkowników).
Licencjobiorcy sprzedający więcej niż 25 tys. baryłek równoważnika
ropy dziennie powinni uzyskać osobną licencję na pakiet branżowy
„SAP Hydrocarbon Management for Oil & Gas” obejmujący sprzedaż
ponad 25 tys. baryłek równoważnika ropy dziennie. Ilości produktów
rafinowanych są uznawane za równe ilości ropy naftowej, np. jedna
baryłka oleju napędowego odpowiada baryłce ropy naftowej.
3.3
SAP Customer Financial Information Management for
Insurance.
3.4
SAP Social Services Management for Public Sector and SAP
Constituent Services for Public Sector.
3.5
SAP Tax and Revenue Management for Public Sector.
3.6
SAP Electronic Toll Collection for Public Sector, SAP ERP
Billing.
3.7
SAP Distribution Monitoring for Postal.
3.8
SAP
Convergent
Charging
for
post-paid
Telecommunications; SAP Convergent Charging for pre-paid
Telecommunications; SAP Charging and Billing for High
Tech; SAP Convergent Charging, version for Toll Collection;
SAP Billing for TC; SAP Charging and Billing for Banking;
SAP Convergent Charging for TC.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
SAP Distribution Monitoring for Postal
Użytkownicy zewnętrzni uzyskujący dostęp do pakietu SAP
Distribution Management Postal w celu wykonania ściśle
ograniczonego zestawu zadań wyświetlania stanu/dostaw i
potwierdzeń komunikatów o zdarzeniach w module Event
Management za pośrednictwem interfejsu WWW nie potrzebują
licencji Nazwanego Użytkownika SAP. Użytkownicy zewnętrzni to
konsumenci i/lub pracownicy partnera biznesowego firmy
licencjonującej Oprogramowanie SAP.
External users accessing SAP Distribution Management Postal for
the strongly restricted set of tasks of viewing of the status /
delivery and confirmations of event messages in Event
Management via the Web interface do not require a SAP Named
User license. External users are consumers and/or employees of
a business partner of the company licensing SAP Software.
3.9
SAP Electronic Toll Collection for Public Sector, SAP ERP Billing
W przypadku użytkowników zewnętrznych uzyskujących dostęp do
powyższych pakietów w celu wykonania ściśle ograniczonego zestawu
zadań licencja użytkownika nie jest wymagana. Zadania te obejmują
wyświetlanie dokumentów, zmiany adresu (utworzenie i zmiana konta
umowy),
płacenie
rachunków
(np.
doładowywanie
kont
przedpłaconych) i potwierdzenia dostawy.
External users accessing the above packages for a strongly
restricted set of tasks do not require a user license. These tasks
are the viewing of documents, change of address (creation and
change of a contract account), paying of bills (e.g. pre-paid top-up
process) and confirmations of delivery.
3.8
SAP Tax and Revenue Management for Public Sector
Użytkownicy zewnętrzni uzyskujący dostęp do powyższych pakietów w
celu wykonania ściśle ograniczonego zestawu zadań (w tym
przeglądania dokumentów, zmiany adresu, opłacenia rachunków oraz
potwierdzenia dostawy i elektronicznego rejestrowania) nie wymagają
licencji dla Nazwanych Użytkowników SAP.
External users accessing the above packages for a strongly
restricted set of tasks (include the viewing of documents, change
of address, paying of bills and confirmations of delivery and efiling) do not require a SAP Named User.
3.7
SAP Social Services Management for Public Sector i SAP
Constituent Services for Public Sector
W przypadku zastosowań w sektorze publicznym obywatele są objęci
specjalną Licencją pakietową i nie muszą być licencjonowani jako
Nazwani użytkownicy SAP.
In Public Sector scenarios, constituents are covered by the
respective Package license and do not need to be licensed as a
SAP Named User.
3.6
SAP Customer Financial Information Management for Insurance
W przypadku użycia w ramach pakietów rozwiązań firmy SAP Policy
Management FS-PM, Claims Management FS-CM, Billing and
Payment FS-CD i Incentive Management FS-ICM nie jest wymagany
zakup osobnej licencji.
For the use within the SAP solutions Policy Management FS-PM,
Claims Management FS-CM, Billing and Payment FS-CD,
Incentive Management FS-ICM a separate purchase is not
required.
3.5
SAP Military Data Exchange
Pakiet SAP Military Data Exchange nie jest dostępny we wszystkich
krajach. Więcej informacji można znaleźć w informacjach
kontaktowych na stronie www.sap.com/defense-security.
SAP Military Data Exchange is not available for all countries, for
details please see contact information at www.sap.com/defensesecurity
3.4
SAP Secondary Distribution for Oil & Gas
3.9
SAP Convergent Charging, wersja dla usług telefonii płatnych z
dołu; SAP Convergent Charging, wersja dla usług telefonii
płatnych z góry; SAP Charging and Billing for High Tech; SAP
Convergent Charging, wersja dla służb celnych; SAP Billing for
TC; SAP Charging and Billing for Banking; SAP Convergent
Charging, wersja dla usług telefonii
Page 79 of 216
If Convergent Charging and Billing Software included in the
referenced products is Used for, or in support of, billing or revenue
share calculation for pre-paid telecommunications products,
services or systems in the Restricted Countries or to remotely
support prepaid telecommunication systems in the Restricted
Countries then Licensee shall be obliged to obtain a license from
Freedom Wireless permitting such Use. The Restricted Countries
are Australia, Brazil, Canada, China, Israel, Japan, South Korea,
Mexico and the United States. Failure to obtain a license from
Freedom Wireless permitting such use shall void and release SAP
from all related warranties, including without limitation any
warranties and/or indemnities with respect to non-infringement of
intellectual property rights to the fullest extent provided by
applicable law.
3.10 SAP E-Care Social Connect.
Jeśli Oprogramowanie do konwergentnego obciążania i rozliczania
zawarte we wspomnianych produktach będzie używane lub stosowane
jako pomoc w zakresie rozliczania lub obliczania udziału w przychodach
w odniesieniu do produktów, usług lub systemów telefonii opłacanych z
góry lub w ramach ich obsługi w Krajach objętych restrykcjami lub w celu
zdalnej obsługi systemów telefonii opłacanych z góry w Krajach objętych
restrykcjami, wówczas Licencjobiorca jest zobowiązany do uzyskania
licencji na takie użytkowanie od firmy Freedom Wireless. Kraje objęte
restrykcjami to: Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Korea Południowa,
Izrael, Japonia, Meksyk oraz Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca
nie uzyska licencji zezwalającej na takie użytkowanie od firmy Freedom
Wireless, firma SAP będzie zwolniona ze wszystkich powiązanych
gwarancji, w tym bez ograniczeń z wszelkich gwarancji dotyczących
nienaruszania praw własności intelektualnej w najszerszym zakresie
dopuszczalnym przez prawo.
3.10 SAP E-Care Social Connect
Licensee is allowed to use the licensed software only in the
context of SAP E-Care Social Connect use cases.
Licencjobiorca może używać licencjonowanego oprogramowania
wyłącznie w kontekście przypadków użycia rozwiązania SAP E-Care
Social Connect.
The SAP Software licensed hereunder is not intended for use in
the diagnosis, prevention, cure or treatment of a disease or
condition. It is intended to be used by healthcare professionals to
plan and provide patient care and clinical support.
Oprogramowanie SAP licencjonowane na mocy niniejszej Umowy nie
jest przeznaczone do użytku w celach diagnostyki, zapobiegania,
leczenia lub terapii choroby lub schorzenia. Jest ono przeznaczone do
stosowania przez wykwalifikowany personel medyczny w celu
planowania i zapewnienia pacjentom opieki i wsparcia klinicznego.
3.11 SAP Dealer Business Management for Automotive and SAP
Dealer Business Management (advanced functionality) for
Automotive.
Warranty claims, which are created by Dealer Business
Management DBM service orders, sent or received out of the SAP
DBM system and which are not further processed, are covered
with the license of SAP Deaer Business Management. In case of
extended use of warranty functionalities this exception is not
applicable. Pricing of warranty claims (service requests) will follow
the pricing of “SAP Aftersales Support for Automotive”
3.12 SAP Multichannel Foundation for Utilities.
3.11 SAP Dealer Business Management for Automotive i SAP Dealer
Business Management (funkcje zaawansowane) for Automotive
Licencja na oprogramowanie SAP Dealer Business Management
obejmuje roszczenia z tytułu gwarancji utworzone w ramach zleceń
serwisowych DBM (Dealer Business Management), wysłane lub
odebrane przy użyciu systemu SAP DBM i nieprzetwarzane dalej. W
przypadku rozszerzonego korzystania z zakresu funkcji gwarancji ten
wyjątek nie ma zastosowania. Wycena roszczeń z tytułu gwarancji
(zgłoszeń serwisowych) będzie zgodna z wyceną rozwiązania „SAP
Aftersales Support for Automotive”.
3.12 Oprogramowanie SAP Multichannel Foundation for Utilities.
The SAP Multichannel Foundation for Utilities includes a restricted
SAP NetWeaver Gateway for Consumer Access license that can
solely be used
Oprogramowanie SAP Multichannel Foundation for Utilities obejmuje
ograniczoną licencję SAP NetWeaver Gateway for Consumer Access,
która może być wykorzystywana jedynie
(1) as a runtime for SAP Multichannel Foundation for Utilities, and
(1) jako środowisko wykonawcze oprogramowania SAP Multichannel
Foundation for Utilities oraz
(2) for customers’ extensions and enhancements to SAP
Multichannel Foundation for Utilities
(2) do wykonywania rozszerzeń i ulepszeń klienta w oprogramowaniu
SAP Multichannel Foundation for Utilities
It is mandatory to have all online users represented in the
Multichannel user management module. If the customer is using
or plans to use a third party user management application, the
customer needs to interface/replicate the online users to the
Multichannel user management module.
Wszyscy użytkownicy online muszą zostać uwzględnieni w module
zarządzania użytkownikami Multichannel. Jeżeli klient używa lub
zamierza używać aplikacji innej firmy do zarządzania użytkownikami,
musi połączyć użytkowników online z modułem zarządzania
użytkownikami Multichannel/skopiować użytkowników online do tego
modułu.
3.13 SAP Event Ticketing.
Exception from Standard Named User requirement:
If Event Ticketing is used stand-alone (i.e. customer has not
licensed any other SAP Software), no SAP Named Users are
required.
If Event Ticketing is deployed in an environment with other SAP
products, Named Users must be licensed according to the
following rules:
(1) For employees of Licensee exclusively using the system
in ticket-selling roles (e.g. box-office sales, call center
agent, web shop user), a SAP Limited Professional User
must be licensed.
(2)
For users who are not employees of the customer, and
who access the system exclusively in ticket-selling roles,
no Named User needs to be licensed.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
3.13 Oprogramowanie SAP Event Ticketing.
Wyjątek od standardowych wymogów dotyczących Nazwanego
Użytkownika:
Jeśli oprogramowanie Event Ticketing jest użytkowane autonomicznie
(tzn. klient nie nabył licencji na żadne inne Oprogramowanie firmy
SAP), licencja Nazwanego Użytkownika SAP nie jest wymagana.
Jeśli oprogramowanie Event Ticketing jest wdrożone w środowisku
razem z innymi produktami firmy SAP, wymagane są licencje
Nazwanych Użytkowników udzielone zgodnie z poniższymi zasadami:
(1) W przypadku pracowników Licencjobiorcy korzystających z
systemu wyłącznie w rolach związanych ze sprzedażą
biletów (np. sprzedaż kasowa, przedstawiciel centrum
telefonicznej obsługi klienta, użytkownik sklepu
internetowego) wymagana jest licencja użytkownika SAP
Limited Professional User.
(2) W przypadku użytkowników niebędących pracownikami
klienta, którzy uzyskują dostęp do systemu wyłącznie w
rolach związanych ze sprzedażą biletów, nie jest wymagana
licencja Nazwanego Użytkownika.
Page 80 of 216
(3)
4.
For any users not covered under (1) or (2), a SAP
Professional User needs to be licensed.
Third Party Reselling
4.1. SAP Mobile Order Management by PROLOGA.
(3)
4.
SAP NetWeaver
Licencja użytkownika nie jest wymagana, jeżeli dostęp do systemu
zaplecza odbywa się przez składnik SAP Mobile Order Management
by PROLOGA. Licencja Nazwanego Użytkownika jest wymagana we
wszystkich innych przypadkach.
5.
SAP NetWeaver Process Integration (PI).
5.1
SAP NetWeaver Process Integration (PI) Adapters.
5.2
SAP NetWeaver OpenHub.
5.3
Planning Application Kit.
5.4
SAP NetWeaver BeXBroadcaster.
Broadcasting recipients accessing SAP solutions or their
respective components need to be licensed for such solutions.
SAP NetWeaver BeX Broadcaster, provides Licensees with the
ability to broadcast SAP NetWeaver BW information (e.g. BeX
reports, BeX Queries and BeX workbooks) to support the
distribution of mass information to large audiences in a
personalized and secure manner.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Zestaw aplikacji planowania
W każdym przypadku, gdy Zestaw aplikacji planowania jest używany
w celu projektowania aplikacji planowania, które wykorzystują
technologię przetwarzania w pamięci głównych funkcji planowania,
wymagana jest licencja na jeden z następujących programów: SAP
BusinessObjects Planning, wersja na platformę SAP NetWeaver lub
SAP BusinessObjects Planning and Consolidation, wersja na
platformę SAP NetWeaver.
A license is required for either SAP BusinessObjects Planning,
version for SAP NetWeaver or SAP BusinessObjects Planning
and Consolidation, version for SAP NetWeaver whenever the
Planning Applications Kit is Used to develop planning applications
that leverage in-memory processing of core planning functions
5.5
Rozwiązanie SAP NetWeaver OpenHub
Zgodnie z postanowieniami niniejszej licencji można eksportować dane z
licencjonowanego rozwiązania SAP NetWeaver BW do aplikacji
producentów innych niż SAP w sposób asynchroniczny i nie w czasie
rzeczywistym. Po wykonaniu asynchronicznej ekstrakcji danych do
oprogramowania producenta innego niż SAP nie będą pobierane żadne
dodatkowe opłaty licencyjne za Oprogramowanie SAP lub Nazwanych
Użytkowników SAP. Dla celów niniejszej Sekcji 4.3 „asynchroniczna
ekstrakcja” oznacza zbiorcze pobieranie danych (tj. nie w odpowiedzi na
zapytania sprawozdawcze wygenerowane w czasie rzeczywistym przez
system lub Nazwanego Użytkownika) do celów analitycznych.
With this license, data may be exported out of the licensed SAP
NetWeaver BW into non-SAP software applications in an
asynchronous, non real-time manner. Once data is
asynchronously extracted to non-SAP software, there are no
additional license fees required for SAP Software or SAP Named
Users. For the purposes of this Section 4.3 “asynchronous
extraction” means downloading data in bulk (i.e., not in response
to a real-time Named User or system-generated reporting query)
for analytical purposes.
5.4
Adaptery rozwiązania SAP NetWeaver Process Integration (PI)
W ramach licencji na rozwiązanie SAP NetWeaver PI lub SAP Process
Orchestration dostępne są bezpłatnie następujące adaptery: adapter
CICS firmy iWay, adapter TMS/IMS firmy iWay, adapter ORACLE
firmy iWay, adapter PeopleSoft firmy iWay, adapter Siebel firmy iWay,
adapter SAP NetWeaver dla rozwiązań IDOC, adapter SAP
NetWeaver dla rozwiązań RFC, adapter SAP NetWeaver dla serwera
plików/FTP, adapter SAP NetWeaver dla protokołu Http(s), adapter
SAP NetWeaver dla usługi SOAP, adapter SAP NetWeaver dla usług
JMS, adapter SAP NetWeaver dla usługi JDBC, adapter SAP
NetWeaver dla protokołów pocztowych (pop, imap, smtp), adapter
SAP NetWeaver dla protokołu SAP BC, adapter Secure File Transfer
Protocol (SFTP) oraz moduł adaptera Pretty Good Privacy (PGP).
The adapters listed here are available free of charge with the SAP
NetWeaver PI or SAP Process Orchestration license: CICS
Adapter by iWay, TMS/IMS Adapter by iWay, , ORACLE Adapter
by iWay, PeopleSoft Adapter by iWay, Siebel Adapter by iWay, ,
SAP NetWeaver Adapter for IDOCs, SAP NetWeaver Adapter for
RFCs, SAP NetWeaver Adapter for File/FTP, SAP NetWeaver
Adapter for Http(s), SAP NetWeaver Adapter for SOAP, SAP
NetWeaver Adapter for JMS, SAP NetWeaver Adapter for JDBC,
SAP NetWeaver Adapter for Mail Protocols (pop, imap, smtp),
SAP NetWeaver Adapter for SAP BC Protocol, Secure File
Transfer Protocol adapter (SFTP) and Pretty Good Privacy
adapter module (PGP).
5.3
SAP NetWeaver Process Integration (PI)
Licencjobiorca może korzystać z oferty SAP NetWeaver Process
Integration w celu integracji aplikacji SAP Licencjobiorcy, w tym
rozwiązań SAP Cloud, w ramach licencji na środowisko wykonawcze
specyficzne dla aplikacji platformy SAP NetWeaver Foundation. W
przypadku dowolnego innego użycia (np. integracji z aplikacjami
innych firm lub aplikacjami producentów innych niż SAP) rozwiązanie
SAP NetWeaver Process Integration musi być objęte osobną licencją.
SAP NetWeaver Process Integration may be used by Licensee to
integrate Licensee’s SAP applications, including SAP Cloud
Solutions, as part of an application-specific runtime license of SAP
NetWeaver Foundation. For any other use (e.g. integration into
3rd party applications or non-SAP Applications), SAP NetWeaver
Process Integration needs to be licensed separately.
5.2
Rozwiązanie SAP NetWeaver
Adaptery są dostępne tylko w ramach licencji na rozwiązanie SAP
NetWeaver PI i są licencjonowane dla określonej wersji systemu
zaplecza lub protokołu. Utrzymanie adapterów obejmuje wsparcie
techniczne łączności z systemem zaplecza lub zgodności ze
specyfikacjami protokołu dla wersji podanej w momencie
licencjonowania. Rozszerzenie praw użytkowania adapteru (w części
lub w całości) do wyższej wersji odpowiedniego systemu zaplecza lub
protokołu zależy od wyłącznego uznania SAP. Dotyczy to także
zmiany wersji protokołu.
Adapters are only available with a SAP NetWeaver PI license and
are licensed for a defined release of a backend system or
protocol. Maintenance for adapters covers the support of
connectivity to a backend system or compliance to a protocol
specification at that given release at the time of licensing. It is
within SAP’s sole discretion to extend the use rights of an adapter
(either partly or fully) to a higher release of the respective backend
system or protocol. This applies to change of version of protocols
as well.
5.1
Odsprzedaż przez inne firmy
4.1. Oprogramowanie SAP Mobile Order Management firmy PROLOGA.
A user is not required if the access to the backend system is
handled through the component SAP Mobile Order Management
by PROLOGA. In all other cases a named user is required.
5.
W przypadku jakichkolwiek użytkowników nieobjętych
punktami (1) lub (2) wymagana jest licencja użytkownika
SAP Professional User.
5.5
Rozwiązanie SAP NetWeaver BeXBroadcaster
Odbiorcy rozpowszechniający informacje, którzy uzyskują dostęp do
rozwiązań firmy SAP lub ich składników, muszą posiadać licencje na
takie rozwiązania. Rozwiązanie SAP NetWeaver BeX Broadcaster
umożliwia Licencjobiorcy masowe rozpowszechnianie informacji z
rozwiązania SAP NetWeaver BW (tj. raportów BeX, zapytań BeX i
skoroszytów BeX) do wielu odbiorców w spersonalizowany i
bezpieczny sposób.
Page 81 of 216
5.6
SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator.
5.6
Certain hardware restrictions may apply – details are available
upon request.
5.7
SAP NetWeaver Enterprise Search.
Mogą obowiązywać pewne ograniczenia sprzętowe. Szczegółowe
informacje są dostępne na żądanie.
5.7
Certain hardware restrictions may apply – details are available
upon request.
5.8
SAP NetWeaver Master Data Management, product and other
data.
SAP NetWeaver Master Data Management.
SAP NetWeaver MDM, global data synchronization is not included
into the scope of SAP Enterprise Master Data Management. For
all Enterprise Master Data Management scenarios based on SAP
NetWeaver Master Data Management products, a SAP
Professional Named User license is required for users maintaining
MDM data. In an Enterprise Master Data Management scenario,
there is no named user license requirement for users
reading/viewing and/or browsing MDM data. This includes, but is
not limited to a business user using a search application to identify
a record in the MDM repository or catalog users accessing a web
catalog. For all embedded master data management scenarios
based on SAP Master Data Governance products the appropriate
Named User is required.
5.10 SAP Enterprise Master Data Management.
Oprogramowanie SAP NetWeaver Enterprise Search
Mogą obowiązywać pewne ograniczenia sprzętowe. Szczegółowe
informacje są dostępne na żądanie.
5.8
Oprogramowanie SAP NetWeaver Master Data Management,
produkt i inne dane
Rozwiązanie SAP NetWeaver Master Data Management, produkt i
inne dane obejmuje uprawnienia przyznane na mocy licencji na
rozwiązanie SAP NetWeaver Master Data Management, funkcje
drukowania i rozwiązanie Product Content Management (PCM).
SAP NetWeaver Master Data Management, product and other
data includes the license rights of SAP NetWeaver Master Data
Management, printing and Product Content Management (PCM).
5.9
Rozwiązanie SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator.
5.9
Oprogramowanie SAP NetWeaver Master Data Management
Produkt SAP NetWeaver MDM, globalna synchronizacja danych nie
jest zawarty w produkcie SAP Enterprise Master Data Management. W
przypadku wszystkich scenariuszy korzystania z oprogramowania
Enterprise Master Data Management opartych na produktach SAP
NetWeaver Master Data Management użytkownicy utrzymujący dane
MDM wymagają licencji dla Nazwanego Użytkownika SAP
Professional. Licencja dla Nazwanego Użytkownika nie jest wymagana
w przypadku użytkowników odczytujących/wyświetlających i/lub
przeglądających dane MDM w scenariuszu korzystania z
oprogramowania Enterprise Master Data Management. Obejmuje to
między innymi użytkowników biznesowych korzystających z aplikacji
do wyszukiwania w celu odnalezienia rekordu w repozytorium danych
MDM lub użytkowników katalogu uzyskujących dostęp do katalogu w
sieci Web. W przypadku wszystkich scenariuszy zarządzania
wbudowanymi danymi podstawowymi opartych na produktach SAP
Master Data Governance jest wymagana odpowiednia licencja
Nazwanego Użytkownika.
5.10 Oprogramowanie SAP Enterprise Master Data Management
The SAP Enterprise Master Data Management, information
stewardship option license allows Licensee to use DataServices
(including DQM) and Information Steward within Master Data
Management and Master Data Governance use cases only. A
Master Data Management use case is defined as a scenario
where data is cleansed, de-duplicated and loaded via Data
Services into SAP NW MDM or SAP MDG, Data is distributed
from SAP NW MDM, or SAP MDG to downstream systems via
SAP DataServices. SAP DataServices is used for data
management within the MDM repository of SAP NW MDM or SAP
MDG.
Oprogramowanie SAP Enterprise Master Data Management, opcja
zarządzania informacjami pozwala Licencjobiorcy używać produktu
DataServices (w tym oprogramowania DQM) oraz oprogramowania
Information Steward wyłącznie w ramach przypadków użycia
oprogramowania Master Data Management oraz Master Data
Governance. Przypadek użycia produktu SAP Master Data
Management jest zdefiniowany jako scenariusz, w którym dane są
oczyszczane, usuwane są duplikaty danych i dane ładowane są za
pośrednictwem produktu Data Services do rozwiązania SAP NW MDM
lub SAP MDG oraz dane są dystrybuowane z rozwiązania SAP NW
MDM lub SAP MDG do dalszych systemów za pośrednictwem
produktu SAP DataServices. Produkt SAP DataServices jest używany
do zarządzania danymi w obrębie repozytorium danych MDM
rozwiązania SAP NW MDM lub SAP MDG.
SAP Enterprise Master Data Management, information
stewardship option can only be sold and used in combination with
SAP NetWeaver Master Data Management, SAP Master Data
Governance or SAP Enterprise Master Data Management.
Standard named user policy exceptions from these price list items
apply also to SAP Enterprise Master Data Management, data
quality option.
Rozwiązanie SAP Enterprise Master Data Management, opcja
zarządzania informacjami może być sprzedawane i używane
wyłącznie w połączeniu z produktami SAP NetWeaver Master Data
Management, SAP Master Data Governance lub SAP Enterprise
Master Data Management. Wyjątki standardowej polityki dotyczącej
nazwanego użytkownika od tych pozycji cennika mają również
zastosowanie do rozwiązania SAP Enterprise Master Data
Management, opcji jakości danych.
For all Master Data Management scenarios based on SAP Master
Data Governance products, a SAP Professional Named User
license is required for users maintaining MDM data. A SAP
Limited Professional Named User license is required for users
with read only access to data.
W przypadku wszystkich scenariuszy korzystania z oprogramowania
Master Data Management opartych na produktach SAP Master Data
Governance użytkownicy utrzymujący dane MDM wymagają licencji
Nazwanego Użytkownika SAP Professional. Licencja Nazwanego
Użytkownika SAP Limited Professional wymagana jest w przypadku
użytkowników mających dostęp do danych wyłącznie w formie
odczytu.
For all Enterprise Master Data Management scenarios based on
SAP NetWeaver Master Data Management products, a SAP
Professional Named User license is required for users maintaining
MDM data. In an Enterprise Master Data Management scenario,
there is no named user license requirement for users simply
viewing or browsing MDM data. This includes, but is not limited to
W przypadku wszystkich scenariuszy korzystania z oprogramowania
Enterprise Master Data Management opartych na produktach SAP
NetWeaver Master Data Management użytkownicy utrzymujący dane
MDM wymagają licencji dla Nazwanego Użytkownika SAP
Professional. Licencja Nazwanego Użytkownika nie jest wymagana w
przypadku użytkowników jedynie wyświetlających lub przeglądających
dane MDM w scenariuszu korzystania z oprogramowania Enterprise
Master Data Management. Obejmuje to między innymi:
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 82 of 216
• a line of business user using a search application to identify a
golden record in the MDM repository
• catalog users accessing a web catalog
• a web application accessing the MDM repository via services
to read clean master data.
Since MDG may be deployed at ERP/ECC and share the same
persistency layer it’s critical to distinguish active and inactive
records. The license only assumes charging for the former and the
latter may come in a few flavors:
• If an object is marked for deletion in ERP/ECC before MDG is
deployed then it is considered inactive and not counted for the
license blocks.
• If an object is marked for deletion in ERP/ECC after MDG is
deployed then it is considered active and counted for the
license blocks.
• If a customer developed a custom solution for the “other”
domain and loads some data to MDG then prior to loading the
customer should create a definition of inactive records and
specify what field(s) mark such records. The marked for
deletion objects are not counted for the license blocks. If there
is no such a definition then all the objects are considered
active.
• If an object is physically deleted from MDG or archived then it
is not counted for the license blocks.
5.11 SAP NetWeaver Identity Management for employees and SAP
NetWeaver Identity Management for non-employees.
SAP NetWeaver Identity Management may be used by Licensee
to integrate Licensee’s SAP applications as part of an applicationspecific runtime license of SAP NetWeaver Foundation. For any
other use (e.g. Integration into 3rd party applications or non-SAP
applications), SAP NetWeaver Identity Management needs to be
licensed.
5.12 SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications.
Customers must decide the first time they purchase or license a
SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications license
which model (user-based or Core-based) they choose. Switching
or mixing Core-based and user-based licensing for SAP
NetWeaver Foundation for Third Party Applications is not
permitted.
5.13 SAP NetWeaver Portal, enterprise workspaces.
SAP NetWeaver Portal enterprise workspaces include the runtime
rights of SAP NetWeaver Enterprise Portal. In case SAP
NetWeaver Portal enterprise workspaces are used standalone
without access to any SAP application SAP Named Users
licenses are not required.
5.14 Duet Enterprise.
Duet Enterprise is delivered with a limited number of Duet
Enterprise Starter Services specified in the Documentation and at:
https://websmp105.sap-ag.de/~sapdownload/0110003587000013
07052011E/Duet_Enterprise_Services.pdf.
SAP
Platform
Standard Users may access Duet Enterprise Starter Services
provided (i) Licensee has licensed the package license for Duet
Enterprise; and (ii) Duet Enterprise Starter Services are accessed
solely through Microsoft SharePoint leveraging Duet Enterprise.
Any Use of Duet Enterprise beyond the Duet Enterprise Starter
Services requires Licensee to license the applicable SAP Named
User type and category. In addition, Licensee is also licensed to
Use SAP NetWeaver Gateway but only via MS Sharepoint, MS
Office and/or Duet Enterprise for the sole purpose of performing
Duet Enterprise functions.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
• użytkowników linii działalności gospodarczej używających aplikacji
wyszukiwania do identyfikacji złotego rekordu w repozytorium
danych MDM,
• użytkowników katalogu uzyskujących dostęp do katalogu
internetowego,
• aplikację internetową uzyskującą dostęp do repozytorium danych
MDM za pośrednictwem usług odczytu czystych danych
podstawowych.
Ponieważ dane MDG mogą zostać rozmieszczone w systemie
ERP/ECC i mają tę samą warstwę trwałości, kluczowe znaczenie ma
rozróżnienie rekordów aktywnych i nieaktywnych. W ramach licencji
przyjmuje się pobieranie opłaty tylko za rekordy aktywne, a rekordy
nieaktywne mogą występować w kilku formach:
• Jeśli obiekt został oznaczony do usunięcia w systemie ERP/ECC
przed rozmieszczeniem danych MDG, uważa się go za
nieaktywny i nie uwzględnia w kalkulacji bloków licencyjnych.
• Jeśli obiekt został oznaczony do usunięcia w systemie ERP/ECC
po rozmieszczeniu danych MDG, uważa się go za aktywny i
uwzględnia w kalkulacji bloków licencyjnych.
• Jeśli klient opracuje rozwiązanie niestandardowe do „drugiej”
domeny i załaduje pewne dane do danych MDG, powinien przed
załadowaniem stworzyć definicję nieaktywnych rekordów i
określić, jakie pola oznaczają takie rekordy. Obiekty oznaczone do
usunięcia nie są uwzględniane w kalkulacjach bloków
licencyjnych. W przypadku braku takiej definicji wszystkie obiekty
traktowane są jako aktywne.
• Jeśli obiekt zostanie fizycznie usunięty z danych MDG lub
zarchiwizowany, nie jest uwzględniany w kalkulacjach bloków
licencyjnych.
5.11 SAP NetWeaver Identity Management dla pracowników i SAP
NetWeaver Identity Management dla osób niebędących
pracownikami
Licencjobiorca może korzystać z oferty SAP NetWeaver Identity
Management w celu integracji aplikacji SAP Licencjobiorcy w ramach
licencji na środowisko wykonawcze specyficzne dla aplikacji platformy
SAP NetWeaver Foundation. W przypadku dowolnego innego użycia
(np. integracji z aplikacjami innych firm lub aplikacjami producentów
innych niż SAP) na rozwiązanie SAP NetWeaver Identity Management
należy uzyskać licencję.
5.12 Rozwiązanie SAP NetWeaver Foundation for Third Party
Applications
Przy pierwszym zakupie lub licencjonowaniu rozwiązania SAP
NetWeaver Foundation for Third Party Applications klienci muszą
wybrać model licencjonowania (na użytkownika czy na rdzeń).
Zmienianie modelu licencjonowania na rdzeń na model
licencjonowania na użytkownika lub odwrotnie albo łączenie ich w
przypadku rozwiązania SAP NetWeaver Foundation for Third Party
Applications jest niedozwolone.
5.13 Rozwiązanie SAP NetWeaver Portal, enterprise workspaces
Rozwiązanie SAP NetWeaver Portal enterprise workspaces obejmuje
prawa środowiska wykonawczego portalu SAP NetWeaver Enterprise
Portal. W przypadku samodzielnego używania rozwiązania SAP
NetWeaver Portal enterprise workspaces bez uzyskiwania dostępu do
jakichkolwiek aplikacji firmy SAP licencje Nazwanego Użytkownika
SAP nie są wymagane.
5.14 Rozwiązanie Duet Enterprise
Rozwiązanie Duet Enterprise jest dostarczane z ograniczoną liczbą usług
Duet Enterprise Starter Services określonych w Dokumentacji oraz na
stronie https://websmp105.sap-ag.de/~sapdownload/011000358700001307
052011E/Duet_Enterprise_Services.pdf. Użytkownicy SAP Platform
Standard User mogą uzyskiwać dostęp do usług Duet Enterprise Starter
Services pod warunkiem, że (i) Licencjobiorca posiada licencję pakietową
na rozwiązanie Duet Enterprise oraz (ii) dostęp do usług Duet Enterprise
Starter Services jest uzyskiwany wyłącznie za pośrednictwem serwera
Microsoft SharePoint korzystającego z rozwiązania Duet Enterprise.
Wszelkie użycie rozwiązania Duet Enterprise wykraczające poza usługi
Duet Enterprise Starter Services wymaga uzyskania licencji dla
odpowiedniego typu i kategorii Nazwanego Użytkownika rozwiązań SAP.
Ponadto Licencjobiorca ma również licencję na korzystanie z
oprogramowania SAP NetWeaver Gateway, ale wyłącznie za
pośrednictwem produktów MS Sharepoint, MS Office i/lub Duet Enterprise,
tylko w celu wykonywania funkcji platformy Duet Enterprise.
Page 83 of 216
5.15 SAP NetWeaver Process Orchestration.
SAP NetWeaver Process Orchestration includes the rights to use
SAP NetWeaver Process Integration (PI), SAP NetWeaver
Business Process Management (BPM) and SAP NetWeaver
Business Rules Management (BRM). SAP NetWeaver Process
Orchestration includes a restricted runtime license of SAP
NetWeaver Foundation for Third Party Applications to be used
only in conjunction with SAP NetWeaver PI, BPM, and/or BRM.
5.16 SAP NetWeaver Single Sign-On Internal User and SAP
NetWeaver Single Sign-On External User.
Users performing developer or administrative functions require a
Named User license in addition to the Package License for the
Software.
5.17 SAP NetWeaver Landscape Virtualization Management,
enterprise edition.
Licenses for LVM instances are not permanently assigned to a
specific LVM instance, but can be pooled allowing them to be
assigned and unassigned to LVM instances as necessary based
on the applications being managed by SAP NetWeaver
Landscape Virtualization Management. Licenses for the
copy/refresh option must be assigned to a specific SAP
system/application (e.g. ECC, CRM, SRM, etc.), and can only be
reassigned to a different system/application once in a 12 month
period. Licensee acknowledges and agrees that it is Licensee’s
responsibility to ensure that it has all necessary third party license
rights required to clone and/or copy an environment using this
software, and Licensee has obtained and will maintain all such
license rights necessary to use the functionality described herein,
including without limitation the license right to operate the target
system landscape after cloning and/or copying. Without limiting
the materiality of other provisions of the Agreement, the parties
agree that any violation by Licensee of third party license rights in
this respect will be a material breach of the Agreement.
5.18 SAP Visual Business.
All standard SAP products include a limited license for the
Licensee to use SAP Visual Business subject to the following
restriction: Licensee may not modify use cases delivered by SAP,
or view or create use cases not delivered by SAP standard
applications, unless Licensee has expressly licensed SAP Visual
Business (note SAP Visual Business Interface is licensed via SAP
NetWeaver).
5.19 SAP NetWeaver Foundation.
An application-specific runtime license of SAP NetWeaver
Foundation is included with all Package licenses provided that
SAP NetWeaver is delivered with the software. This runtime
license permits the Licensee to use the capabilities of SAP
NetWeaver Foundation with the respective licensed SAP
Application as well as with Licensee’s Modifications to the
licensed SAP Application. The application-specific runtime license
does not permit the use of SAP NetWeaver with other SAP
Applications or 3rd party applications. Use of SAP NetWeaver in
conjunction with the application-specific runtime license requires
the respective SAP Named User license.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
5.15 Oprogramowanie SAP NetWeaver Process Orchestration
Licencja na oprogramowanie SAP NetWeaver Process Orchestration
obejmuje prawo do korzystania z produktów SAP NetWeaver Process
Integration (PI), SAP NetWeaver Business Process Management
(BPM) oraz SAP NetWeaver Business Rules Management (BRM).
Oprogramowanie SAP NetWeaver Process Orchestration obejmuje
ograniczoną licencję na środowisko wykonawcze rozwiązania SAP
NetWeaver Foundation for Third Party Applications, którego
użytkowanie jest dozwolone wyłącznie w połączeniu z produktami SAP
NetWeaver PI, BPM i/lub BRM.
5.16 Jednokrotne logowanie użytkownika wewnętrznego do platformy
SAP NetWeaver oraz jednokrotne logowanie użytkownika
zewnętrznego do platformy SAP NetWeaver
Użytkownicy pełniący funkcje programisty lub administratora muszą
mieć licencję Nazwanego Użytkownika oprócz licencji pakietowej na
Oprogramowanie.
5.17 Rozwiązanie SAP NetWeaver Landscape Virtualization
Management, wersja dla przedsiębiorstw
Licencje na instancje LVM nie są stale przypisane do określonej
instancji LVM, ale mogą być wspólne, dzięki czemu mogą być
przypisywane do instancji LVM lub ich przypisania mogą być
anulowane zgodnie z potrzebami w oparciu o aplikacje zarządzane
przez oprogramowanie SAP NetWeaver Landscape Virtualization
Management. Licencje na opcje kopiowania/aktualizacji muszą być
przypisane do określonego systemu/aplikacji SAP (np. ECC, CRM,
SRM) i mogą być przypisane ponownie do innego systemu/aplikacji
raz w okresie 12 miesięcy. Licencjobiorca potwierdza i przyjmuje do
wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za upewnienie się, że ma
wszystkie konieczne prawa licencyjne strony trzeciej wymagane do
wykonywania duplikatów i (lub) kopii środowiska przy użyciu tego
oprogramowania, oraz że Licencjobiorca uzyskał i utrzymuje wszelkie
prawa licencyjne konieczne do korzystania z zakresu funkcji
opisanego w niniejszym dokumencie, w tym między innymi prawo
licencyjne do obsługi struktury systemu docelowego po wykonaniu
duplikatu i (lub) kopii. Bez ograniczania istotności pozostałych
postanowień niniejszej Umowy strony zgadzają się, że każde
naruszenie przez Licencjobiorcę praw licencyjnych strony trzeciej w
tym zakresie będzie stanowiło istotne naruszenie warunków niniejszej
Umowy.
5.18 Oprogramowanie SAP Visual Business
Wszystkie standardowe produkty firmy SAP są objęte ograniczoną
licencją umożliwiającą Licencjobiorcy użytkowanie oprogramowania
SAP Visual Business z zastrzeżeniem następującego ograniczenia:
Licencjobiorcy nie mogą modyfikować zastosowań dostarczonych
przez firmę SAP ani też przeglądać lub tworzyć zastosowań
nieudostępnianych przez standardowe aplikacje firmy SAP, chyba że
nabyli oddzielną licencję na oprogramowanie SAP Visual Business
(należy mieć na uwadze, że interfejs SAP Visual Business jest
licencjonowany za pośrednictwem platformy SAP NetWeaver).
5.19 Rozwiązanie SAP NetWeaver Foundation
Licencja na specyficzne dla aplikacji środowisko wykonawcze
rozwiązania SAP NetWeaver Foundation jest zawarta we wszystkich
licencjach pakietowych, pod warunkiem że platforma SAP NetWeaver
jest dostarczana z oprogramowaniem. Niniejsza licencja na
środowisko wykonawcze pozwala Licencjobiorcy korzystać z
funkcjonalności rozwiązania SAP NetWeaver Foundation wraz z
odpowiednią licencjonowaną Aplikacją SAP oraz modyfikacjami
licencjonowanej Aplikacji SAP dokonanymi przez Licencjobiorcę.
Licencja na środowisko wykonawcze specyficzne dla aplikacji nie
zezwala na użytkowanie platformy SAP NetWeaver z innymi
aplikacjami SAP albo aplikacjami strony trzeciej. Użytkowanie
platformy SAP NetWeaver w połączeniu z licencją na środowisko
wykonawcze specyficzne dla aplikacji wymaga odpowiedniej licencji
Nazwanego Użytkownika SAP.
Page 84 of 216
6.
SAP BusinessObjects
6.
Oprogramowanie SAP BusinessObjects
6.1
SAP BusinessObjects (BA&T License Model).
6.1
Oprogramowanie SAP BusinessObjects (model licencjonowania
BA&T)
6.1.1
SAP BusinessObjects Business Intelligence
There are two ways to license SAP BusinessObjects Business
Intelligence capabilities:
6.1.1
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Business Intelligence
Istnieją dwa sposoby udzielania licencji na funkcje oprogramowania
SAP BusinessObjects Business Intelligence:
(1)
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite ” BI
Suite” includes the SAP BusinessObjects BI platform along
with the following engines: the Business Intelligence Mobile
Add-on, BA&T SAP BusinessObjects Crystal Reports, BA&T
SAP BusinessObjects Web Intelligence, BA&T SAP
BusinessObjects Dashboard, BA&T SAP BusinessObjects
Explorer, BA&T SAP BusinessObjects Analysis edition for
Microsoft Office, SAP Lumira, and BA&T SAP
BusinessObjects Analysis edition for OLAP. The BI Suite
Package engines include rights to view content for the BI
clients identified above. The BI Suite Package includes
runtime license to use the SAP BusinessObjects BI
Semantic Layer RESTful Web Service SDK (“BI SDK”)
solely for the purposes of accessing semantic data.
(1)
Pakiet BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
(„Pakiet BI”) obejmuje platformę SAP BusinessObjects BI oraz
następujące mechanizmy: dodatek Business Intelligence Mobile,
BA&T SAP BusinessObjects Crystal Reports, BA&T SAP
BusinessObjects Web Intelligence, BA&T SAP BusinessObjects
Dashboard, BA&T SAP BusinessObjects Explorer, BA&T SAP
BusinessObjects Analysis, wersja dla pakietu Microsoft Office,
SAP Lumira oraz BA&T SAP BusinessObjects Analysis, wersja
dla OLAP. Licencja na mechanizmy pakietu BI obejmuje prawa
do przeglądania zawartości klientów oprogramowania BI
określonych powyżej. Pakiet BI obejmuje licencję na środowisko
wykonawcze umożliwiającą korzystanie z rozwiązania SAP
BusinessObjects BI Semantic Layer RESTful Web Service SDK
(„BI SDK”) wyłącznie w celu dostępu do danych semantycznych.
(2)
Component (non-Suite) model. The SAP BusinessObjects
Business Intelligence products that comprise the SAP
BusinessObjects Business Intelligence Suite can be
purchased separately via a component model if preferred.
Each of the following (the “Client Engines”) can be
purchased individually: the SAP BusinessObjects BI
platform, the Mobile engine, the Crystal Reports engine, the
Web Intelligence engine, the Dashboards engine, the
Explorer engine, the Analysis, for Microsoft Office engine,
and the Analysis, for OLAP engine. The engines include
rights to view content for the BI clients identified above that
have been explicitly purchased. The BI platform includes
runtime license to use the SAP BusinessObjects BI
Semantic Layer RESTful Web Service SDK (“BI SDK”)
solely for the purposes of accessing semantic data.
(2)
Model
komponentowy
(niepakietowy).
Produkty
SAP
BusinessObjects Business Intelligence, które składają się na pakiet
SAP BusinessObjects Business Intelligence, można kupować
oddzielnie w ramach modelu komponentowego, jeśli jest on
preferowany. Każde z następujących rozwiązań („Mechanizmów
klienta”) można zakupić oddzielnie: platformę SAP BusinessObjects
BI, mechanizm Mobile, mechanizm Crystal Reports, mechanizm
Web Intelligence, mechanizm Dashboards, mechanizm Explorer,
mechanizm Analysis dla pakietu Microsoft Office oraz mechanizm
Analysis dla oprogramowania OLAP. Licencje na mechanizmy
obejmują prawo do przeglądania zawartości określonych powyżej
klientów oprogramowania BI formalnie nabytych przez
Licencjobiorcę. Platforma BI obejmuje licencję na środowisko
wykonawcze umożliwiającą korzystanie z rozwiązania SAP
BusinessObjects BI Semantic Layer RESTful Web Service SDK („BI
SDK”) wyłącznie w celu dostępu do danych semantycznych.
For a single Deployment of SAP BusinessObjects BI platform, either the
SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite model or the
Component Model must be used. They cannot both be used in a single
Deployment of SAP BusinessObjects BI platform.
W przypadku pojedynczego Wdrożenia platformy SAP BusinessObjects BI
konieczny jest wybór między użytkowaniem oprogramowania SAP
BusinessObjects Business Intelligence w pakiecie (model pakietowy)
a użytkowaniem jego poszczególnych składników (model komponentowy).
Nie można stosować obu tych modeli w ramach jednego Wdrożenia
platformy SAP BusinessObjects BI.
Author/Designer Licenses are available in two ways:
Licencje autora/projektanta udostępniane są następującym użytkownikom:
(a)
(b)
SAP Application Business Analytics Professional User
SAP Application BI Limited User
(a)
(b)
SAP Application Business Analytics Professional User
SAP Application BI Limited User
Both the SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite and the
Component models can be licensed using either the Concurrent Session
license metric or the Named User (NUL) license metric.
Bez względu na to, czy oprogramowanie SAP BusinessObjects Business
Intelligence będzie użytkowane w modelu pakietowym, czy w modelu
komponentowym, licencja na nie może być licencją sesji jednoczesnej lub
licencją Nazwanego Użytkownika.
If purchased using the Component (non-Suite) Model, the Client
Engines must be licensed using the same metric (NUL or Concurrent
Sessions) as the BI Platform and cannot exceed the number of licenses
for the BI Platform using the same license metric.
W razie wyboru modelu komponentowego (w odróżnieniu od modelu
pakietowego) licencje na mechanizmy klienckie muszą być takimi samymi
licencjami (Nazwanego Użytkownika lub sesji jednoczesnej), jak licencje na
platformę BI, i ich liczba nie może przekraczać liczby licencji na platformę BI.
Oracle OLAP Data Provider for SAP BusinessObjects BI (OODP).
Licensee’s license rights for the BI Suite or BI components include a
runtime license for the OODP. Licensee’s Use of the OODP Runtime
Software is limited solely to connecting SAP BusinessObjects BI
software both directly and indirectly to Oracle OLAP Data. It cannot be
used to provide data to non-SAP products or those outside the BI and
Predictive Analysis portfolio.
Dostawca danych Oracle OLAP dla oprogramowania SAP BusinessObjects
BI (OODP). Prawa licencyjne Licencjobiorcy dotyczące Pakietu BI oraz
składników BI obejmują licencję na środowisko wykonawcze
oprogramowania OODP. Użytkowanie przez Licencjobiorcę oprogramowania
środowiska wykonawczego OODP jest ograniczone wyłącznie do
bezpośredniego i pośredniego połączenia oprogramowania SAP
BusinessObjects BI z danymi Oracle OLAP. Nie można go używać w celu
dostarczania danych do produktów producentów innych niż SAP ani do
produktów spoza pakietu BI oraz Predictive Analysis.
6.1.1.1 SAP BusinessObjects Business Intelligence, version for SAP
applications
6.1.1.1 Platforma SAP BusinessObjects Business Intelligence, wersja dla
aplikacji SAP
SAP BusinessObjects Business Intelligence, version for SAP
applications (“BI for SAP Apps”) includes the SAP BusinessObjects
BI platform along with the following Runtime Software
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Platforma SAP BusinessObjects Business Intelligence, wersja dla
aplikacji SAP („BI dla aplikacji SAP”) obejmuje platformę SAP
BusinessObjects BI wraz z następującym oprogramowaniem środowiska
wykonawczego:
Page 85 of 216














Business Intelligence Mobile Add-on,
BA&T SAP BusinessObjects Crystal Reports,
BA&T SAP BusinessObjects Web Intelligence,
BA&T SAP BusinessObjects Dashboard,
BA&T SAP BusinessObjects Explorer,
BA&T SAP BusinessObjects Analysis edition for
Microsoft Office,
SAP Lumira, and
BA&T SAP BusinessObjects Analysis edition for OLAP.


dodatek add-on Business Intelligence Mobile
BA&T SAP BusinessObjects Crystal Reports
BA&T SAP BusinessObjects Web Intelligence
BA&T SAP BusinessObjects Dashboard
BA&T SAP BusinessObjects Explorer
BA&T SAP BusinessObjects Analysis, wersja dla pakietu
Microsoft Office
SAP Lumira oraz
BA&T SAP BusinessObjects Analysis, wersja dla OLAP.
The BI for SAP Apps engine includes rights to view content for the
BI clients identified above and is limited to use with licensed SAP
Software. The BI for SAP Apps Package includes runtime license to
use the SAP BusinessObjects BI Semantic Layer RESTful Web
Service SDK (“BI SDK”) solely for the purposes of accessing
semantic data. The BI for SAP Apps Package cannot be Used on
the same Deployment as any other SAP BusinessObjects BI
Software licensed by Licensee.
Mechanizm BI dla aplikacji SAP obejmuje prawa do przeglądania
zawartości dla klientów BI wskazanych powyżej i jest ograniczony do
użytkowania łącznie z licencjonowanym Oprogramowaniem SAP.
Pakiet BI dla aplikacji SAP obejmuje licencję na środowisko
wykonawcze
umożliwiającą korzystanie
z
rozwiązania
SAP
BusinessObjects BI Semantic Layer RESTful Web Service SDK („BI
SDK”) wyłącznie w celu dostępu do danych semantycznych. Pakietu BI
dla aplikacji SAP nie można używać w ramach tego samego Wdrożenia,
co dowolnego innego oprogramowania SAP BusinessObjects BI
licencjonowanego przez Licencjobiorcę.
6.1.2
6.1.2
Dashboard and Visualization
6.1.2.1 SAP BusinessObjects Dashboards
6.1.2.1 SAP BusinessObjects Dashboards
W celu zaktualizowania, opublikowania, odświeżenia lub dokonania
innej zmiany danych zawartych w jakimkolwiek pliku SWF
wygenerowanym w oprogramowaniu Dashboards (lub w pliku SWF
wyeksportowanym do innego obsługiwanego formatu plików, np.
PDF, AIR czy PPT) konieczny jest dostęp do licencji
autora/projektanta na oprogramowanie Dashboards.
If you refresh, publish, push or otherwise change data contained
in any Dashboards generated SWF file (or SWF file exported to
other supported file formats (e.g., PDF, AIR, PPT)), you must
have rights to a Dashboards Author/Design License.
6.1.3
BA&T SAP Business Objects Explorer accelerated package
Kokpit menedżerski i wizualizacja
6.1.3
BA&T SAP BusinessObjects Explorer — pakiet przyspieszony
The SAP BusinessObjects Explorer package is intended to
support a limited use scenario of search and exploration with
SAP BusinessObjects Business Intelligence against both inmemory (accelerated) data sources and traditional data
sources. The SAP BusinessObjects Explorer Package includes
the rights to use Explorer in the following scenarios (1) search
and exploration against data via the SAP BusinessObjects
semantic layer associated with this license, (2) search and
exploration against data resident in accelerated data sources
and (3) search and exploration against data contained within
Excel or .csv files.
Pakiet SAP BusinessObjects Explorer umożliwia realizację scenariusza
ograniczonego użytkowania funkcji wyszukiwania i badania dostępnych
na platformie SAP BusinessObjects Business Intelligence w odniesieniu
do źródeł danych zarówno tradycyjnych, jak i zawartych w pamięci
(„przyspieszonych”). Licencja na pakiet SAP BusinessObjects Explorer
obejmuje prawo do używania programu Explorer w następujących
celach: (1) wyszukiwanie i badanie danych za pośrednictwem warstwy
semantycznej platformy SAP BusinessObjects powiązanej z tą licencją,
(2) wyszukiwanie i badanie danych zawartych w przyspieszonych
źródłach danych oraz (3) wyszukiwanie i badanie danych zawartych
w plikach programu Excel lub w plikach CSV.
The BA & T SAP BusinessObjects Explorer accelerated
package is comprised of:
Pakiet przyspieszony BA&T SAP
obejmuje następujące składniki:
BusinessObjects
Explorer
1.
SAP BusinessObjects Explorer engine
1.
Mechanizm SAP BusinessObjects Explorer
2.
SAP BusinessObjects BI platform (to be used only to
support SAP BusinessObjects Explorer)
a. SAP BusinessObjects BI platform. Licensee is
licensed to use only the following features of the
SAP BusinessObjects BI platform: (a) Central
Management Console (CMC), (b) third party
authentication, (c) exploration of in-memory-based
indexes with Explorer, (d) Central configuration
Manager, (e) information design tool, (f) Translation
Manager, (g) Lifecycle Management tool, (h)
Upgrade Management tool, (i) BI launch pad
2.
Platforma SAP BusinessObjects BI (wyłącznie na użytek
pakietu SAP BusinessObjects Explorer)
a. Platforma SAP BusinessObjects BI. Licencjobiorca
otrzymuje licencję na używanie wyłącznie następujących
funkcji platformy SAP BusinessObjects BI: (a) Centralna
konsola administracyjna (CMC), (b) uwierzytelnianie przy
użyciu mechanizmów innego producenta, (c) badanie
indeksów opartych na zapamiętanych danych za pomocą
programu Explorer, (d) Centralny menedżer konfiguracji,
(e) narzędzie do projektowania informacji, (f) Menedżer
tłumaczeń, (g) narzędzie do zarządzania cyklem życia, (h)
narzędzie do zarządzania uaktualnieniami oraz (i) panel BI.
3.
SAP Data Integrator. Use is limited as follows:
3.
SAP Data Integrator. Obowiązują następujące ograniczenia
użytkowania:
a. Oprogramowanie SAP BusinessObjects Data Integrator
i platforma SAP BusinessObjects BI mogą być używane
wyłącznie w połączeniu z pakietem SAP BusinessObjects
Explorer.
b. Oprogramowanie SAP BusinessObjects Data Integrator
nie może być zainstalowane na tym samym serwerze
blade, na którym jest zainstalowane oprogramowanie
SAP NetWeaver BWA lub inne platformy danych.
c. Oprogramowanie SAP BusinessObjects Data Integrator
nie może być używane w autonomicznych projektach
ETL, tj. ekstrakcji, transformacji i ładowania danych.
a.
Data Integrator and BusinessObjects BI platform
may only be used in conjunction with SAP
BusinessObjects Explorer package.
b.
Data Integrator may not be installed on the same
blade as the SAP NetWeaver BWA blade or other
data platforms.
c.
Data Integrator may not be used for standalone ETL
(extract, transform and load) projects.
License rights do not include SAP BusinessObjects Mobile
engine or specific in-memory platforms (which must be licensed
separately).
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Prawa licencyjne nie obejmują praw do używania mechanizmu SAP
BusinessObjects Mobile ani określonych platform zapamiętanych
danych (na które należy nabyć oddzielne licencje).
Page 86 of 216
6.1.4
6.1.5
6.1.6
SAP BusinessObjects BI Platform/BI Suite Analytics Edition
6.1.4
SAP BusinessObjects BI Platform/BI Suite analytics edition
includes the following Runtime Software: (i) Sybase IQ which
can be deployed on multiple instances, so long as total number
of cores deployed across all instances does not exceed 32
cores and (ii) Data Integrator (DI) which may be deployed on
multiple instances, so long as total number of cores deployed
across all instances does not exceed8 Cores, and the DI
instances are not clustered, , and (iii) one (1) User license of
SAP Sybase PowerDesigner DataArchitect/DM.
Platforma/Pakiet SAP BusinessObjects BI, wersja analityczna
obejmuje następujące oprogramowanie środowiska wykonawczego: (i)
serwer Sybase IQ, który można wdrożyć w wielu instancjach, pod
warunkiem że całkowita liczba rdzeni wykorzystywana we wszystkich
instancjach nie przekracza 32 rdzeni i (ii) oprogramowanie SAP
BusinessObjects Data Integrator (DI), które można wdrożyć w wielu
instancjach, pod warunkiem że całkowita liczba rdzeni
wykorzystywana we wszystkich instancjach nie przekracza 8 rdzeni, a
instancje DI nie są klastrem, a także (iii) jedną (1) licencję Użytkownika
na rozwiązanie SAP Sybase PowerDesigner DataArchitect/DM.
Use of Data Integrator runtime (i) does not include Text Data
Processing and (ii) is limited to connection to and leverage of
any existing CMS repositories residing on a separate server in
the customer’s landscape solely to load data from any data
source but only into the Sybase IQ runtime.
Użytkowanie środowiska wykonawczego oprogramowania SAP
BusinessObjects Data Integrator (i) nie obejmuje przetwarzania
danych tekstowych i (ii) ogranicza się do połączenia z dowolnym
istniejącym repozytorium CMS znajdującym się na oddzielnym
serwerze w strukturze klienta oraz wykorzystania tego repozytorium
wyłącznie w celu załadowania danych z dowolnego źródła danych,
ale tylko do środowiska wykonawczego serwera Sybase IQ.
Use of Sybase IQ Runtime Software is limited to access by and
through SAP BusinessObjects BI Platform/BI Suite.
Użytkowanie oprogramowania Sybase IQ Runtime Software jest
ograniczone do dostępu za pomocą platformy/pakietu SAP
BusinessObjects BI.
SAP BusinessObjects BI Platform/BI Suite analytics edition
includes runtime license to use the SAP BusinessObjects BI
Semantic Layer RESTful Web Service SDK (“BI SDK”) solely for
the purposes of accessing semantic data.
Platforma/Pakiet SAP BusinessObjects BI, wersja analityczna
obejmuje licencję na środowisko wykonawcze umożliwiającą
korzystanie z rozwiązania SAP BusinessObjects BI Semantic Layer
RESTful Web Service SDK („BI SDK”) wyłącznie w celu dostępu do
danych semantycznych.
SAP BusinessObjects E-Care Data Connect
6.1.5
Licencjobiorca może używać licencjonowanego oprogramowania
wyłącznie w kontekście określonym przez załączony model bazy
danych.
The SAP Software licensed hereunder is not intended for use in
the diagnosis, prevention, cure or treatment of a disease or
condition. It is intended to be used by healthcare professionals
to plan and provide patient care and clinical support.
Oprogramowanie SAP licencjonowane na mocy niniejszej Umowy
nie jest przeznaczone do użytku w celach diagnostyki, zapobiegania,
leczenia lub terapii choroby lub schorzenia. Jest ono przeznaczone
do stosowania przez wykwalifikowany personel medyczny w celu
planowania i zapewnienia pacjentom opieki i wsparcia klinicznego.
SAP InfiniteInsight
SAP Enterprise Information Management Solutions
6.1.7.1 SAP Enterprise Information Management (EIM) Packages
6.1.6
SAP Data Services, SAP Data Integrator, and SAP Data Quality
Management software
Directories are not included and must be licensed separately.
6.1.8.1 SAP Data Services
The total number of Cores licensed represents the maximum
total cumulative Cores on which all of the Software included in
SAP Data Services may be installed and Used. Data Services
includes a restricted runtime license for 4 Core licenses of SAP
Information Steward as Runtime Software. Use of such SAP
Information Steward Runtime Software is limited to Cleansing
Package Builder and the Basic and Advanced Profiling
capabilities.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Rozwiązanie SAP InfiniteInsight
Licencjobiorca może dokonywać ekstrakcji danych z dowolnego źródła
danych do jakichkolwiek licencjonowanych składników SAP
InfiniteInsight i/lub przekazywać dane z licencjonowanych składników
SAP InfiniteInsight do dowolnego licencjonowanego źródła danych.
Dodatkowa licencja Nazwanego Użytkownika SAP nie będzie
wymagana wyłącznie w przypadku jednostronnej ekstrakcji danych do
licencjonowanych składników SAP InfiniteInsight, gdy źródłem danych
jest Oprogramowanie firmy SAP i/lub oprogramowanie innego
producenta licencjonowane przez firmę SAP.
6.1.7
Rozwiązania SAP Enterprise Information Management
6.1.7.1 Pakiety
SAP
BusinessObjects
Management (EIM)
Enterprise
Information
Całkowita liczba rdzeni objętych licencją reprezentuje maksymalną
całkowitą zbiorczą liczbę rdzeni, na których może być zainstalowane
i używane całe Oprogramowanie zawarte w pakietach EIM. Licencje
te nie obejmują katalogów, na które należy nabyć oddzielne licencje.
The total number of Cores licensed represents the maximum
total cumulative Cores on which all of the Software included in
the EIM packages may be installed and Used. Directories are
not included and must be licensed separately.
6.1.8
Rozwiązanie SAP BusinessObjects E-Care Data Connect
Licensee is allowed to use the licensed software only in the
context with the included database model.
Licensee may extract data from any data source into the
licensed SAP InfiniteInsight component(s) and/or push data out
of the licensed SAP InfiniteInsight component(s) into any
licensed data source. An additional SAP Named User license
will not be required solely for the one-way extraction of data into
the licensed SAP InfiniteInsight component(s) where the data
source is SAP Software and/or Third Party Software licensed
from SAP.
6.1.7
Platforma/Pakiet SAP BusinessObjects BI, wersja analityczna
6.1.8
Oprogramowanie SAP Data Services, SAP Data Integrator i SAP
Data Quality Management
Licencje te nie obejmują katalogów, na które należy nabyć oddzielne
licencje.
6.1.8.1 Oprogramowanie SAP Data Services
Łączna liczba rdzeni, na które udostępniane są licencje, oznacza
maksymalną łączną liczbę wszystkich rdzeni komputerów, na których
może być zainstalowane i używane całe Oprogramowanie zawarte
w oprogramowaniu SAP Data Services. Oprogramowanie Data Services
obejmuje ograniczoną licencję na środowisko wykonawcze dla czterech
licencji na rdzeń do oprogramowania SAP Information Steward
działającego jako oprogramowanie środowiska wykonawczego.
Użytkowanie oprogramowania środowiska wykonawczego SAP
Information Steward jest ograniczone do modułu Cleansing Package
Builder oraz możliwości podstawowego i zaawansowanego profilowania.
Page 87 of 216
6.1.8.2 SAP Data Quality Management
The total number of Cores licensed represents the maximum
total cumulative Cores on which all of the Software included in
SAP Data Services may be installed and Used. Data Quality
Management includes a restricted runtime license for 4 Core
licenses of SAP Information Steward as Runtime Software. Use
of such SAP Information Steward Runtime Software is limited to
Cleansing Package Builder and the Basic and Advanced
Profiling capabilities.
6.1.8.3 Data Quality Management (“DQM”) SDK
A license to Data Quality Management SDK may be acquired in
two configurations as follows: (1) a stand-alone or non-bundled
configuration (“DQM SDK Non-Bundled Configuration”) and (2)
bundled with Core Metric licenses to Data Services and/or DQM
Premium (“DQM SDK Bundled Configuration”). If acquired in the
DQM SDK Non-Bundled Configuration, then a license to DQM
SDK is provided as a Server License. If acquired in the DQM
SDK Bundled Configuration, then licenses to DQM SDK are
included as part of the Core Metric licenses of Data Services
and/or DQM Premium licensed by Licensee, such that a subset
of the number of such Core licenses licensed by Licensee may
be Used to solely run DQM SDK, provided that the aggregate
number of licenses deployed for DQM SDK and Data Services
and DQM Premium must not exceed the total of Data Services
and DQM Premium licenses acquired. For example, if Licensee
has in the aggregate licensed six Core licenses of Data Services
and/or DQM Premium, then Licensee may Use two Core
licenses to run DQM SDK and the remaining 4 Core licenses to
run Data Services and/or DQM Premium; or Licensee may Use
three Core licenses to run DQM SDK and the remaining 3 Core
licenses to run Data Services and/or DQM Premium; or
Licensee may Use all six Core licenses to run DQM SDK.
6.1.8.4 SAP Data Quality Management software, version for SAP
Solutions
When licensing SAP Data Quality Management, version for SAP
Solutions, the data quality functions must be Used solely with
activities initiated within the SAP applications. When licensed
this way, the Use of data quality functions for purposes outside
the application it was licensed for is strictly prohibited. A
separate license of SAP Data Quality Management or SAP Data
Services must be licensed if the Use of data quality functions is
required outside of the SAP application. Deployment of this
license means Licensee has the ability to spread the licensed
number of Cores across a single or multiple servers as long as
the total number of Cores Used across the servers add up to the
amount of Cores Licensee is licensed for.
6.1.8.5 SAP Information Steward
The total number of Cores licensed represents the maximum
total cumulative Coreson which all of the Software included in
SAP Information Steward may be installed and Used.
6.1.8.6 Data quality package for SAP CRM
Use of all of the Software included in data quality package for
SAP CRM is limited to data in a single target SAP CRM system.
Directories are not included and must be licensed separately.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
6.1.8.2 Oprogramowanie SAP Data Quality Management
Łączna liczba rdzeni, na które udostępniane są licencje, oznacza
maksymalną łączną liczbę wszystkich rdzeni komputerów, na
których może być zainstalowane i używane całe Oprogramowanie
zawarte w oprogramowaniu SAP Data Services. Oprogramowanie
Data Quality Management obejmuje ograniczoną licencję na
środowisko wykonawcze dla czterech licencji na rdzeń do
oprogramowania
SAP
Information
działającego
jako
oprogramowanie
środowiska
wykonawczego.
Użytkowanie
oprogramowania środowiska wykonawczego SAP Information
Steward jest ograniczone do modułu Cleansing Package Builder
oraz możliwości podstawowego i zaawansowanego profilowania.
6.1.8.3 Oprogramowanie SAP Data Quality Management („DQM”) SDK
Licencję na oprogramowanie Data Quality Management Software
Development Kit (SDK) można nabyć w dwóch następujących
konfiguracjach: (1) autonomicznej, tj. bez nabywania pakietu licencji
(„oprogramowanie DQM SDK w konfiguracji autonomicznej”) oraz (2)
w pakiecie z licencjami na metryki rdzeni dołączonymi do
oprogramowania
Data
Services
i/lub
DQM
Premium
(„oprogramowanie DQM SDK w konfiguracji pakietowej”). Licencja na
oprogramowanie DQM SDK w konfiguracji autonomicznej jest licencją
serwerową. Licencja na oprogramowanie DQM SDK w konfiguracji
pakietowej jest dołączana do licencji, które Licencjobiorca uzyskał na
metryki rdzeni w związku z licencjonowaniem oprogramowania Data
Services i/lub DQM Premium, w taki sposób, że część tych licencji na
metryki rdzeni może być używana wyłącznie do uruchamiania
oprogramowania DQM SDK, pod warunkiem że łączna liczba licencji
stosowanych do uruchamiania oprogramowania DQM SDK oraz
oprogramowania Data Services i DQM Premium nie przekracza
całkowitej liczby nabytych licencji na oprogramowanie Data Services
i DQM Premium. Jeśli na przykład Licencjobiorca nabył łącznie sześć
licencji na rdzeń do oprogramowania Data Services i/lub DQM
Premium, może używać dwóch z tych licencji na rdzeń do
uruchamiania oprogramowania DQM SDK, a czterech pozostałych
licencji na rdzeń do uruchamiania oprogramowania Data Services i/lub
DQM Premium. Równie dobrze Licencjobiorca może używać trzech
licencji na rdzeń do uruchamiania oprogramowania DQM SDK,
a pozostałych trzech licencji na rdzeń do uruchamiania
oprogramowania Data Services i/lub DQM Premium. Licencjobiorca
może także używać wszystkich sześciu licencji na rdzeń do
uruchamiania oprogramowania DQM SDK.
6.1.8.4 Oprogramowanie SAP Data Quality Management
przeznaczonej do użytku z rozwiązaniami SAP
w wersji
W przypadku licencji na oprogramowanie SAP Data Quality
Management w wersji przeznaczonej do użytku z rozwiązaniami
SAP funkcje jakości danych mogą być używane wyłącznie za
pomocą działań inicjowanych z poziomu aplikacji SAP. W takich
wypadkach używanie funkcji jakości danych w celach
wykraczających poza aplikacje objęte licencją jest surowo
zabronione. Do użycia funkcji jakości danych poza aplikacjami SAP
wymagana jest oddzielna licencja na oprogramowanie SAP Data
Quality Management lub SAP Data Services. Wdrożenie takiej
licencji oznacza, że Licencjobiorca może rozdzielać licencje na
rdzeń pomiędzy wiele serwerów lub zastosować je na jednym
serwerze, o ile suma rdzeni używanych na tych serwerach jest
równa liczbie rdzeni, na jaką Licencjobiorca nabył licencje.
6.1.8.5 Oprogramowanie SAP Information Steward
Łączna liczba rdzeni, na które udostępniane są licencje, oznacza
maksymalną łączną liczbę wszystkich rdzeni komputerów, na
których może być zainstalowane i używane całe Oprogramowanie
zawarte w oprogramowaniu SAP Information Steward.
6.1.8.6 Pakiet jakości danych dla oprogramowania SAP CRM
Użycie całego Oprogramowania zawartego w pakiecie jakości
danych oprogramowania SAP CRM jest ograniczone do danych w
jednym docelowym systemie SAP CRM. Licencje te nie obejmują
katalogów, na które należy nabyć oddzielne licencje.
Page 88 of 216
6.1.8.7 SAP Data Services, accurate processes option
6.1.8.7 Oprogramowanie SAP Data Services, opcja zawierająca dokładne
procesy
Łączna liczba rdzeni, na które udostępniane są licencje, oznacza
maksymalną łączną liczbę wszystkich rdzeni komputerów, na
których może być zainstalowane i używane całe Oprogramowanie
zawarte w oprogramowaniu SAP Data Services, opcja zawierająca
dokładne procesy. Korzystanie z całego Oprogramowania zawartego
w oprogramowaniu SAP Data Services, opcja zawierająca dokładne
procesy, jest ograniczone do ładowania danych i ich używania w
ramach jednej aplikacji firmy SAP.
The total number of Cores licensed represents the maximum
total cumulative Cores on which all of the Software included in
SAP Data Services, accurate processes option may be installed
and Used. Use of all of the Software included in SAP Data
Services, accurate processes option is limited to data loading
into and Used within a single SAP application.
6.1.8.8 SAP Data Services, enterprise edition
6.1.8.8 Oprogramowanie SAP Data Services, wersja Enterprise Edition
Łączna liczba rdzeni, na które udostępniane są licencje, oznacza
maksymalną łączną liczbę wszystkich rdzeni komputerów, na
których można zainstalować i używać całe Oprogramowanie zawarte
w oprogramowaniu SAP Data Services, wersja Enterprise Edition.
Oprogramowanie SAP Data Services w wersji Enterprise Edition
obejmuje dziesięć (10) jednoczesnych sesji oprogramowania SAP
Sybase PowerDesigner EnterpriseArchitect oraz SAP Sybase
Replication Server, które może zostać wdrożone na osobnym
serwerze z maksymalnie dwoma (2) rdzeniami.
The total number of Cores licensed represents the maximum
total cumulative Cores on which all of the Software included in
SAP Data Services, enterprise edition may be installed and
Used. SAP Data Services, enterprise edition includes ten (10)
Concurrent Sessions of SAP Sybase PowerDesigner
EnterpriseArchitect, and SAP Sybase Replication Server that
may be deployed on a separate server with a maximum of two
(2) Cores.
6.1.8.9 SAP Data Services, accurate analytics option
6.1.8.9 Oprogramowanie SAP Data Services, opcja zawierająca dokładną
analitykę
Łączna liczba rdzeni, na które udostępniane są licencje, oznacza
maksymalną łączną liczbę wszystkich rdzeni komputerów, na
których można zainstalować i używać całe Oprogramowanie zawarte
w oprogramowaniu SAP Data Services, opcja zawierająca dokładną
analitykę. Korzystanie z całego Oprogramowania zawartego w
oprogramowaniu SAP Data Services, opcja zawierająca dokładną
analitykę, jest ograniczone do ładowania danych i ich Używania w
ramach jednego konkretnego systemu docelowego.
The total number of Cores licensed represents the maximum
total cumulative Cores on which all of the Software included in
SAP Data Services, accurate analytics option may be installed
and Used. Use of all of the Software included in SAP Data
Services, accurate analytics option is limited to data loading into
and Used within one specified target system.
6.1.9
SAP Rapid Marts Products
When licensing SAP Rapid Marts, a license for SAP Data
Integrator or Data Services must also be obtained. If SAP Rapid
Marts is licensed with SAP Data Integrator or Data Services, an
individual SAP Rapid Marts license must be obtained for each
SAP Data Integrator or Data Services license. Copying one SAP
Rapid Marts license and then deploying it to other instances is
prohibited.
6.1.10 SAP Data Migration Starter Package
6.1.9
Produkty SAP Rapid Marts
Łącznie z licencjami na oprogramowanie SAP Rapid Marts należy
również nabyć licencje na oprogramowanie SAP Data Integrator lub
SAP Data Services. Jeśli wraz z oprogramowaniem SAP Data
Integrator lub Data Services licencjonowane są także pakiety SAP
Rapid Marts, do każdej licencji na oprogramowanie SAP
BusinessObjects Data Integrator lub Data Services należy nabyć
oddzielną licencję na pakiety SAP Rapid Marts. Kopiowanie jednej
licencji na pakiety SAP Rapid Marts, a następnie wdrażanie jej
w innych instancjach jest zabronione.
6.1.10 Pakiet startowy SAP Data Migration
SAP Data Migration Starter Package is licensed on a Term
License basis.
Licencje na pakiet startowy SAP Data Migration są licencjami
terminowymi.
6.1.11 SAP Data Migration Starter Package, SAP Data Migration,
Perpetual Package
6.1.11 Pakiet startowy SAP Data Migration, Pakiet bezterminowy SAP Data
Migration
SAP Data Migration Starter Package and SAP Data Migration,
Perpetual Package may only be deployed on a single server
having a maximum of8 Cores. SAP Data Migration Starter
Package and SAP Data Migration, Perpetual Package may only
be used in conjunction with a single target system instance
where the system ID of the target system is provided in writing
to SAP at the beginning of the Licensee’s implementation
project.
Pakiet startowy SAP Data Migration i Pakiet bezterminowy SAP
Data Migration można wdrożyć tylko na jednym serwerze
wyposażonym w maksymalnie osiem rdzeni. Pakiet startowy SAP
Data Migration i Pakiet bezterminowy SAP Data Migration mogą być
używane tylko w połączeniu z jedną instancją systemu docelowego,
którego identyfikator systemowy został dostarczony na piśmie do
firmy SAP na początku projektu wdrożenia Licencjobiorcy.
6.1.12 SAP Enterprise Performance Management.
Use of SAP BusinessObjects Enterprise included with
applicable SAP Enterprise Performance Management packages
is limited solely to the following features: (a) use of the Central
Management Server (“CMS”) to authenticate and/or authorize
users for the applications; (b) use of the Central Management
Console (“CMC”) to administer user rights and privileges as they
pertain to the applications.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
6.1.12 Oprogramowanie SAP Enterprise Performance Management
Możliwość używania produktu SAP BusinessObjects Enterprise
wchodzącego w skład odpowiednich pakietów oprogramowania SAP
Enterprise Performance Management jest ograniczona wyłącznie do
następujących funkcji: (a) użycie serwera Central Management
Server („CMS”) w celu uwierzytelniania i/lub autoryzacji
użytkowników w odniesieniu do aplikacji; (b) użycie Centralnej
konsoli administracyjnej („CMC”) w celu administrowania prawami i
uprawnieniami użytkowników dotyczącymi aplikacji.
Page 89 of 216
6.1.12.1 SAP Financial Consolidation. Use of SAP BusinessObjects BI
Platform included with SAP Financial Consolidation is limited
solely to the following features: (a) use of the Central
Management Server (“CMS”) to authenticate and/or authorize
users for the applications listed above; (b) use of the Central
Management Console (“CMC”) to administer user rights and
privileges as they pertain to the application and (c) use of
Infoview to navigate and launch Analyzer workspaces. SAP
Financial Consolidation includes a limited runtime license for
SAP Intercompany to be used only in conjunction with SAP
Financial Consolidation.
6.1.12.1 Oprogramowanie SAP Financial Consolidation. Użytkowanie
platformy SAP BusinessObjects BI wchodzącej w skład
oprogramowania SAP Financial Consolidation jest ograniczone
wyłącznie do następujących funkcji: (a) używanie serwera Central
Management Server (CMS) w celu uwierzytelniania i/lub
autoryzacji użytkowników aplikacji wymienionych powyżej; (b)
używanie Centralnej konsoli administracyjnej (CMC) w celu
administrowania prawami i uprawnieniami użytkowników aplikacji
oraz (c) używanie składnika Infoview w celu uruchamiania
obszarów roboczych aplikacji Analyzer i nawigowania między tymi
obszarami. Oprogramowanie SAP Financial Consolidation
obejmuje licencję na ograniczone środowisko wykonawcze
programu SAP Intercompany, które może być używane jedynie w
połączeniu z oprogramowaniem SAP Financial Consolidation.
6.1.12.2 SAP Business Planning and Consolidation. SAP Business
Planning and Consolidation includes a limited runtime license
for SAP Intercompany to be used only in conjunction with SAP
Business Planning and Consolidation.
6.1.12.2 Oprogramowanie
SAP
Business
Planning
and
Consolidation.Oprogramowanie SAP Business Planning and
Consolidation obejmuje licencję na ograniczone środowisko
wykonawcze programu SAP Intercompany, które może być
używane jedynie w połączeniu z oprogramowaniem SAP Business
Planning and Consolidation.
6.1.12.3 SAP Business Planning and Consolidation, License for
Consolidation
Only.
SAP
Business
Planning
and
Consolidation, License for Consolidation Only includes a
limited runtime license for SAP Intercompany to be used only
in conjunction with SAP Business Planning and Consolidation,
license for consolidation only. SAP Business Planning and
Consolidation, license for consolidation only may be used
solely for the calculation and reporting of the consolidated
financial results of a group of companies or for separate
financial statement reporting where the application is being
used to calculate and report investments at equity, applying
generally accepted accounting concepts related to accounting
for business combinations and / or equity accounting for
investments. For the avoidance of doubt, the creation and
calculation of budget, plan, or forecast data (forward looking
data) is not permitted.
6.1.12.3 Oprogramowanie SAP Business Planning and Consolidation,
licencja wyłącznie na konsolidację. Oprogramowanie SAP
Business Planning and Consolidation, licencja wyłącznie na
konsolidację obejmuje licencję na ograniczone środowisko
wykonawcze programu SAP Intercompany, które może być
używane jedynie w połączeniu z oprogramowaniem SAP Business
Planning and Consolidation, licencja wyłącznie na konsolidację.
Oprogramowanie SAP Business Planning and Consolidation,
licencja wyłącznie na konsolidację, może być używane wyłącznie
do celów obliczeń i sprawozdawczości skonsolidowanych wyników
finansowych grupy spółek lub do celów raportowania odrębnych
sprawozdań finansowych w przypadku, gdy aplikacja jest używana
do obliczania i raportowania inwestycji kapitałowych, przy
zastosowaniu ogólnie przyjętych metod księgowych związanych z
księgowaniem połączenia jednostek i (lub) księgowaniem kapitału
w celach inwestycyjnych. W celu uniknięcia wątpliwości zaznacza
się, że tworzenie i obliczanie budżetu, planu lub danych prognoz
jest niedozwolone.
6.1.12.4 SAP Business Planning and Consolidation, license for
Business Planning Only. SAP Business Planning and
Consolidation, license for business planning only may be used
solely for the creation and calculation of budget, plan, or
forecast data (forward looking data). For the avoidance of
doubt, the calculation and reporting of the consolidated
financial results of a group of companies or for separate
financial statement reporting where the application is being
used to calculate and report investments at equity, applying
generally accepted accounting concepts related to accounting
for business combinations and / or equity accounting for
investments is not permitted.
6.1.12.4 Oprogramowanie SAP Business Planning and Consolidation,
licencja wyłącznie na planowanie strategiczne. Oprogramowanie
SAP Business Planning and Consolidation, licencja wyłącznie na
planowanie strategiczne, może być używane wyłącznie do
tworzenia i obliczania budżetu, planu lub danych prognoz. W celu
uniknięcia wątpliwości zaznacza się, że obliczanie i raportowanie
skonsolidowanych wyników finansowych grupy spółek lub
raportowanie odrębnych sprawozdań finansowych w przypadku,
gdy aplikacja jest używana do obliczania i raportowania inwestycji
kapitałowych, przy zastosowaniu ogólnie przyjętych metod
księgowych związanych z księgowaniem połączenia jednostek i
(lub) księgowaniem kapitału w celach inwestycyjnych, jest
niedozwolone.
6.1.13
6.1.13
SAP Financial Information Management
When licensing SAP Financial Information Management, SAP
Data Integrator may be Used:
 solely with certain licensed SAP BusinessObjects solutions
for SME, SAP analytic applications, SAP NetWeaver BW
and SAP EPM On-Demand, together with certain licensed
SAP EPM applications, which is specified and Used in
accordance with the Documentation; and
 solely for Use with SAP Financial Information Management.
SAP Financial Information Management is to be licensed
whenever data integration with third party systems is required,
with the exception of use cases involving SAP EPM
OnDemand, where no license is needed.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Oprogramowanie SAP Financial Information Management
Licencje na używanie oprogramowania SAP Financial Information
Management umożliwiają używanie oprogramowania SAP Data
Integrator:
 tylko
w połączeniu
z
określonymi licencjonowanymi
rozwiązaniami SAP BusinessObjects dla małych i średnich
przedsiębiorstw,
aplikacjami
analitycznymi
SAP
oraz
oprogramowaniem SAP NetWeaver BW i SAP EPM OnDemand, a także z licencjonowanymi aplikacjami SAP EPM
określonymi
w Dokumentacji
i używanymi
zgodnie
z Dokumentacją; oraz
 tylko w połączeniu z oprogramowaniem SAP Financial
Information Management.
Licencję na oprogramowanie SAP Financial Information
Management należy nabyć w każdym przypadku, gdy jest
wymagana integracja danych z systemami innego producenta, z
wyjątkiem przypadków użycia obejmujących oprogramowanie SAP
EPM OnDemand, na które nie jest wymagana licencja.
Page 90 of 216
Ograniczona
funkcjonalność
oprogramowania
Financial
Information Management, na którą Licencjobiorca nie ma
licencji („Oprogramowanie środowiska wykonawczego FIM”),
może być używana za pomocą określonego licencjonowanego
Oprogramowania firmy SAP w sposób opisany w Dokumentacji.
O ile Licencjobiorca nie nabędzie licencji na Oprogramowanie
środowiska wykonawczego FIM, prawo Licencjobiorcy do
używania Oprogramowania środowiska wykonawczego FIM jest
ograniczone do uzyskiwania dostępu do tego Oprogramowania
środowiska wykonawczego FIM za pomocą i za pośrednictwem
licencjonowanego Oprogramowania firmy SAP wyłącznie
w celu umożliwienia
działania
tego
licencjonowanego
Oprogramowania firmy
SAP
i zintegrowania
danych
z licencjonowanego Oprogramowania firmy SAP zgodnie
z opisem w Dokumentacji.
Limited functionality of Financial Information Management for
which Licensee does not hold a license (“FIM Runtime
Software”) may be utilized by certain licensed SAP Software
as described in the Documentation. Until Licensee has
expressly licensed the FIM Runtime Software, Licensee’s Use
of the FIM Runtime Software is limited to access by and
through the licensed SAP Software for the sole purpose of
enabling performance of the licensed SAP Software and
integrating data from licensed SAP Software as specified in
the Documentation.
6.1.14
SAP Electronic Invoicing for Brazil (Nota Fiscal Electronica)
6.1.14
SAP Electronic Invoicing for Brazil – Outbound and Inbound
(Nota Fiscal Electronica – Outbound or Inbound) includes a
runtime license SAP PI.
6.1.15
SAP Governance, Risk and Compliance Solutions.
Licencja na aplikację SAP Electronic Invoicing for Brazil w wersji
Outbound lub Inbound (Nota Fiscal Electronica, Outbound lub
Inbound) obejmuje licencję na środowisko wykonawcze produktu
SAP PI.
6.1.15
Rozwiązania SAP Governance, Risk, and Compliance.
SAP Governance, Risk and Compliance (GRC) solutions may
utilize limited functionality of Xcelsius Enterprise and Crystal
Reports for which Licensee does not hold a license
(“Reporting Runtime Software”). Until Licensee has expressly
licensed the Reporting Runtime Software, Licensee’s Use of
such Reporting Runtime Software is limited to access by and
through GRC, and any permitted Modifications thereto for the
sole purpose of enabling performance of GRC. The Reporting
Runtime Software may only be used by licensed SAP Named
Users for GRC. Licensee is not licensed to use any Crystal
Reports components for .Net application development.
Rozwiązania SAP Governance, Risk, and Compliance (GRC)
mogą obejmować niektóre funkcje oprogramowania Xcelsius
Enterprise i Crystal Reports, na które Licencjobiorca nie ma
licencji („Oprogramowanie środowiska wykonawczego do celów
sprawozdawczości”). Do momentu uzyskania licencji na
Oprogramowanie
środowiska
wykonawczego
do
celów
sprawozdawczości prawo Licencjobiorcy do używania takiego
Oprogramowania
środowiska
wykonawczego
do
celów
sprawozdawczości jest ograniczone do uzyskiwania do niego
dostępu za pośrednictwem rozwiązań GRC i do wprowadzania
w nim dozwolonych Modyfikacji wyłącznie w celu umożliwienia
działania rozwiązań GRC.
Oprogramowania środowiska
wykonawczego do celów sprawozdawczości mogą używać
wyłącznie Nazwani Użytkownicy SAP, którzy dysponują licencjami
na rozwiązania GRC. Licencjobiorcy nie są udzielane licencje na
żadne składniki oprogramowania Crystal Reports do projektowania
aplikacji .NET.
When licensing SAP Process Control or SAP Risk
Management, Licensee’s employees and/or third parties who
only receive policy distributions and respond to policy surveys,
quizzes, and/or acknowledgements do not require licenses for
the Software or SAP Named User licenses provided that such
responses do not activate processing capabilities of the
Software. For avoidance of doubt, such access does not
include creating, reviewing, approving, or issuing these
policies or related policy surveys, nor does it allow review of
responses.
W przypadku licencji na oprogramowanie SAP Process Control
lub SAP Risk Management pracownicy Licencjobiorcy i/lub
strony trzecie, którzy otrzymują tylko rozsyłane zasady
postępowania oraz odpowiadają na ankiety, pytania
sprawdzające i/lub potwierdzenia dotyczące tych zasad nie
potrzebują licencji na Oprogramowanie ani licencji Nazwanego
Użytkownika SAP, o ile takie odpowiedzi nie aktywują funkcji
przetwarzania danych Oprogramowania. W celu uniknięcia
wątpliwości zaznacza się, że taki dostęp nie obejmuje
tworzenia, przeglądania, zatwierdzania ani wydawania zasad
postępowania lub związanych z nimi ankiet, ani też nie
zezwala na przeglądanie odpowiedzi.
6.1.15.1 SAP Access Control, starter edition
6.1.15.1 SAP Access Control, pakiet startowy
Użytkowanie aplikacji SAP Access Control, pakiet startowy, jest
ograniczone do pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyka
związanego z dostępem, a także do administrowania dostępem
uzyskiwanym przez superusera i raportowania takiego dostępu.
Use of SAP Access Control, starter edition is limited to the
measuring, monitoring and reporting of access risks; and
administering and reporting of superuser access.
6.1.16
Aplikacja SAP Electronic Invoicing for Brazil (Nota Fiscal
Electronica)
SAP BusinessObjects solutions for SME
6.1.16.1 SAP BusinessObjects BI, Edge edition and Edge edition with
data integration and Edge edition with data management
(Edge BI)
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
6.1.16
Rozwiązania SAP BusinessObjects
przedsiębiorstw
dla małych i średnich
6.1.16.1 Oprogramowanie SAP BusinessObjects BI, wersja Edge i wersja
Edge z integracją danych oraz wersja Edge z zarządzaniem
danymi (Edge BI)
Page 91 of 216
Each deployment of Edge BI is limited to a single server. Edge
BI licensed by Users has a limit of 250 users per server. Edge
BI includes publishing up to 1000 Recipients. Edge BI
includes one (1) SAP Business Analytics Professional user
license and nine (9) SAP BI Limited user licenses for each
block of 10 users or 5 Concurrent Sessions licensed
exclusively for the use of Edge BI. Edge BI licensed on a
Concurrent Session License basis shall not exceed
50 Concurrent Sessions in a single deployment. After licensee
acquired Concurrent Session packages, Licensee may license
add-on user licenses of Edge BI in the same quantity as the
number of Concurrent Session Licenses. Edge BI includes
runtime license to use the SAP BusinessObjects BI Semantic
Layer RESTful Web Service SDK (“BI SDK”) solely for the
purposes of accessing semantic data.
6.1.16.2 SAP BusinessObjects BI, Edge edition with data management
SAP Data Services, Edge edition delivered with SAP
BusinessObjects Edge BI may only be deployed on a single
server (up to 250 named users or 50 Concurrent Sessions)
and must be deployed either (a) on the same server where the
corresponding SAP BusinessObjects Edge BI product is
deployed, or (b) on a separate server having up to6 Cores.
SAP Data Services, Edge edition may only be used in
conjunction with SAP BusinessObjects Edge BI and may not
be used on a stand-alone basis. Licensee shall only be
permitted to use up to two database types under the database
interfaces and shall only be permitted one target datastore.
6.1.16.3 SAP BusinessObjects BI, Edge edition with data integration
Każde wdrożenie rozwiązania Edge BI jest ograniczone do jednego
serwera. Jeśli licencje na oprogramowanie SAP BusinessObjects
Edge Business Intelligence (BI) są licencjami użytkownika,
obowiązuje ograniczenie 250 użytkowników na serwer.
Oprogramowanie Edge BI obejmuje publikację aż do 1000
odbiorców. Oprogramowanie Edge BI obejmuje jedną (1) licencję
użytkownika SAP Business Analytics Professional oraz dziewięć (9)
licencji użytkownika SAP BI Limited dla każdego bloku 10
użytkowników lub 5 sesji jednoczesnych licencjonowanych
wyłącznie w celu użytkowania oprogramowania Edge BI. Jeśli
licencje na oprogramowanie SAP BusinessObjects Edge Business
Intelligence (BI) są licencjami sesji jednoczesnej, obowiązuje
ograniczenie 50 sesji jednoczesnych na jedno wdrożenie. Nabycie
pakietów licencji sesji jednoczesnej uprawnia Licencjobiorcę do
nabycia licencji użytkownika na dodatek add-on do oprogramowania
SAP BusinessObjects Edge BI w liczbie licencji sesji jednoczesnej.
Platforma Edge BI obejmuje licencję na środowisko wykonawcze
umożliwiającą korzystanie z rozwiązania SAP BusinessObjects BI
Semantic Layer RESTful Web Service SDK („BI SDK”) wyłącznie w
celu uzyskiwania dostępu do danych semantycznych.
6.1.16.2 Oprogramowanie
SAP
z zarządzaniem danymi
BusinessObjects
BI,wersja
Edge
Oprogramowanie SAP Data Services, wersja Edge dostarczane z
oprogramowaniem SAP BusinessObjects Edge BI może być
wdrożone wyłącznie na jednym serwerze (do 250 nazwanych
użytkowników lub 50 sesji jednoczesnych) i musi być wdrożone albo
(a) na tym samym serwerze, na którym jest wdrożony powiązany
produkt SAP BusinessObjects Edge BI, albo (b) na oddzielnym
serwerze
wyposażonym
w
maksymalnie
sześć
rdzeni.
Oprogramowanie SAP Data Services, wersja Edge może być
używane tylko w połączeniu z oprogramowaniem SAP
BusinessObjects Edge BI i nie może być używane samodzielnie.
Licencjobiorca może używać maksymalnie dwóch typów baz danych
w interfejsach baz danych oraz jednej docelowej składnicy danych.
6.1.16.3 Oprogramowanie
SAP
z integracją danych
BusinessObjects
BI,wersja
Edge
SAP Data Integrator, Edge edition delivered with SAP
BusinessObjects Edge BI may only be deployed on a single
server (up to 250 named users or 50 Concurrent Sessions)
and must be deployed either (a) on the same server where the
corresponding SAP BusinessObjects Edge BI product is
deployed, or (b) on a separate server having up to6 Cores.
SAP Data Integrator, Edge edition may only be used in
conjunction with SAP BusinessObjects Edge BI and may not
be used on a stand-alone basis. Licensee shall only be
permitted to use up to two database types under the database
interfaces and shall only be permitted one target datastore.
When SAP Data Integrator, Edge edition is used with SAP
Rapid Marts, Edge edition, it may be deployed on a server
with up to10 Cores.
Oprogramowanie SAP Data Integrator, wersja Edge dostarczane
z oprogramowaniem SAP BusinessObjects Edge BI może być
wdrożone wyłącznie na jednym serwerze (do 250 nazwanych
użytkowników lub 50 sesji jednoczesnych) i musi być wdrożone albo (a)
na tym samym serwerze, na którym jest wdrożony powiązany produkt
SAP BusinessObjects Edge BI, albo (b) na oddzielnym serwerze
wyposażonym w maksymalnie sześć rdzeni. Oprogramowanie SAP
Data Integrator, wersja Edge może być używane tylko w połączeniu
z oprogramowaniem SAP BusinessObjects Edge BI i nie może być
używane samodzielnie. Licencjobiorca może używać maksymalnie
dwóch typów baz danych w interfejsach baz danych oraz jednej
docelowej składnicy danych. Jeśli oprogramowanie SAP Data
Integrator, wersja Edge będzie używane z oprogramowaniem SAP
Rapid Marts, wersja Edge, może zostać wdrożone na serwerze
wyposażonym w maksymalnie dziesięć rdzeni.
6.1.16.4 SAP Data Services, Edge edition, Information Steward, Edge
edition, Data Integrator, Edge edition and Data Quality
Management, Edge edition (Edge EIM Solutions)
6.1.16.4 SAP Data Services, wersja Edge, Information Steward, wersja
Edge, Data Integrator, wersja Edge i Data Quality Management,
wersja Edge (rozwiązania Edge EIM)
The total number of Cores licensed represents the maximum
total cumulative Cores on which all of the Software included in
SAP Data Services, Edge edition may be installed and Used.
Data Services, Edge edition and Data Quality Management,
Edge edition include a restricted runtime license of SAP
Information Steward, Edge edition as Runtime Software. Use
of such SAP Information Steward, Edge edition Runtime
Software is limited to Cleansing Package Builder and the
Basic and Advanced Profiling capabilities. Directories are not
included in any of the Edge EIM Solutions and must be
licensed separately. Each deployment of any of the Edge EIM
Solutions is limited to a single server, with a minimum of 4
Cores and a maximum of 8 Cores. All Edge EIM solutions
include the SAP Business Analytics Professional User license
exclusively for the use of the applicable Edge EIM Solutions,
and do not require additional SAP Application Named Users.
Łączna liczba rdzeni, na które udostępniane są licencje, oznacza
maksymalną łączną liczbę wszystkich rdzeni komputerów, na których
można zainstalować i używać całe Oprogramowanie zawarte
w oprogramowaniu SAP Data Services, wersja Edge. Oprogramowanie
Data Services, wersja Edge oraz Data Quality Management, wersja
Edge obejmuje ograniczoną licencję na środowisko wykonawcze do
oprogramowania SAP Information Steward, wersja Edge działającego
jako oprogramowanie środowiska wykonawczego. Użytkowanie
takiego oprogramowania wykonawczego SAP Information Steward,
wersja Edge jest ograniczone do modułu Cleansing Package Builder
oraz możliwości podstawowego i zaawansowanego profilowania.
Katalogi nie wchodzą w skład żadnych rozwiązań Edge EIM i licencje
na nie należy nabyć oddzielnie. Każde wdrożenie dowolnego
rozwiązania Edge EIM jest ograniczone do jednego serwera, przy czym
minimalna liczba rdzeni wynosi 4, a ich maksymalna liczba wynosi 8.
Licencja na dowolne rozwiązanie Edge EIM obejmuje licencję
użytkownika SAP Business Analytics Professional User wyłącznie do
celów używania tego rozwiązania Edge EIM i nie wymaga
dodatkowych licencji Nazwanego Użytkownika aplikacji SAP.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 92 of 216
6.1.16.5 SAP Rapid Marts, Edge edition
When licensing the SAP Rapid Marts, Edge edition Product, a
license for SAP BusinessObjects BI, Edge edition with Data
Integration or SAP BusinessObjects BI, Edge edition with
Data Management must also be obtained. SAP Rapid Marts,
Edge edition may only be deployed on a single server and
must be deployed either (a) on the same server where the
corresponding SAP BusinessObjects Edge BI product is
deployed, or (b) on a separate server with up to8 Cores. SAP
Rapid Marts, Edge edition can only be used in conjunction
with SAP BusinessObjects Edge BI. Copying one SAP Rapid
Marts, Edge edition license and then deploying it to other
instances is prohibited. Each SAP Rapid Mart, Edge edition
includes the related Application Interface license
6.1.16.6 SAP Planning and Consolidation, Edge edition
The licensing of the SAP Planning and Consolidation, Edge
edition is restricted to 70 users maximum on a single server,
6.1.16.7 SAP Strategy Management, Edge edition
License limitation: Maximum deployment of single application
server only and not more than 70 users. Each deployment is
limited to 25 contexts and 25 data models.
6.1.16.8 SAP Disclosure Management, Edge edition
SAP Disclosure Management, Edge edition may only be
deployed on a single application server in a production
environment and used by no more than five Named Users.
Use of the custom workflow and email functionality of the
Software is not permitted. Not more than 100 Filings may be
licensed by each Licensee
6.1.16.9 SAP BusinessObjects BI, Edge analytics edition (BI Edge)
6.1.16.5 SAP Rapid Marts, wersja Edge
Przy uzyskiwaniu licencji na produkty SAP Rapid Marts, wersja
Edge konieczne jest również uzyskanie licencji na produkt SAP
BusinessObjects BI, wersja Edge z integracją danych lub SAP
BusinessObjects BI, wersja Edge z zarządzaniem danymi.
Produkty SAP Rapid Marts, wersja Edge mogą zostać wdrożone
wyłącznie na jednym serwerze i muszą zostać wdrożone (a) na
tym samym serwerze, na którym jest wdrożony powiązany produkt
SAP BusinessObjects Edge BI; lub (b) na oddzielnym serwerze
wyposażonym w maksymalnie osiem rdzeni. Produkty SAP Rapid
Marts, wersja Edge mogą być używane wyłącznie w połączeniu z
produktem SAP BusinessObjects Edge BI. Kopiowanie jednej
licencji na pakiety SAP Rapid Marts, wersja Edge, a następnie
wdrażanie jej w innych wystąpieniach, jest zabronione. Każdy
produkt SAP Rapid Marts, wersja Edge obejmuje licencję na
powiązany interfejs aplikacji.
6.1.16.6 Oprogramowanie SAP Planning and Consolidation, wersja Edge
Licencja na aplikację SAP Planning and Consolidation, wersja
Edge umożliwia używanie tej aplikacji maksymalnie 70
użytkownikom na jednym serwerze.
6.1.16.7 Oprogramowanie SAP Strategy Management, wersja Edge
Ograniczenie licencji: wdrożenie wyłącznie na serwerze jednej
aplikacji, obejmujące maksymalnie 70 użytkowników. Każde
wdrożenie jest ograniczone do 25 kontekstów i 25 modeli danych.
6.1.16.8 Oprogramowanie SAP Disclosure Management, wersja Edge
Aplikacja SAP Disclosure Management, wersja Edge może zostać
wdrożona wyłącznie na jednym serwerze aplikacji w środowisku
produkcyjnym i użytkowana przez nie więcej niż pięciu Nazwanych
Użytkowników.
Niedozwolone
jest
użytkowanie
funkcji
niestandardowego
przepływu
prac
i
poczty
e-mail
Oprogramowania. Każdy Licencjobiorca może uzyskać nie więcej
niż 100 licencji na Dokonywanie zgłoszeń.
6.1.16.9 Oprogramowanie SAP BusinessObjects BI, wersja analityczna
Edge (BI Edge)
SAP BusinessObjects BI, Edge analytics edition (BI Edge) has
maximum limits of 250 named users or 50 Concurrent
Sessions on a single server. The license includes the
following Runtime Software: (i) Sybase IQ and (ii) Data
Services, Edge dition, both of which may be deployed on the
same server as the BI Edge platform, or on a separate server
up to a maximum of sixteen (16) cores in the case of Sybase
IQ or a maximum of six (6) Cores in the case of Data
Services, Edge edition, and (iii) one (1) User license of SAP
Sybase PowerDesigner DataArchitect/DM. BI Edge includes
one (1) Business Analytics Professional Named User license
and nine (9) SAP BI Limited Named User licenses for each
block of 10 users or 5 Concurrent Sessions licensed
exclusively for the use of BI Edge.
W pakiecie SAP BusinessObjects BI, wersja analityczna Edge (BI
Edge) istnieje limit 250 nazwanych użytkowników lub 50
jednoczesnych sesji na pojedynczym serwerze. Licencja obejmuje
następujące oprogramowanie wykonawcze: (i) Sybase IQ i (ii)
Data Services, wersja Edge — jedno i drugie może zostać
wdrożone na tym samym serwerze, co platforma BI Edge, lub na
oddzielnym serwerze z maksymalnie szesnastoma (16) rdzeniami
w przypadku oprogramowania Sybase IQ lub sześcioma (6)
rdzeniami w przypadku oprogramowania Data Services, wersja
Edge, a także (iii) jedną (1) licencję Użytkownika na rozwiązanie
SAP Sybase PowerDesigner DataArchitect/DM. Oprogramowanie
Edge BI obejmuje jedną (1) licencję Nazwanego Użytkownika SAP
Business Analytics Professional oraz dziewięć (9) licencji
Nazwanych Użytkowników SAP BI Limited dla każdego bloku 10
użytkowników lub 5 sesji jednoczesnych; licencje są udzielane
wyłącznie w celu użytkowania oprogramowania BI Edge.
Use of the Runtime Software is limited to the following: Data
Services, Edge edition (including Data Quality Management,
Data Integrator and Text Data Processing) can connect to and
leverage any existing CMS repositories residing on a separate
server in the customer’s landscape but may only load data or
cleanse data being loaded into the included Sybase IQ
runtime, from any number of SAP data sources, and up to two
database types under the database interfaces.
Użycie oprogramowania środowiska wykonawczego jest
ograniczone w następujący sposób: oprogramowanie Data
Services, wersja Edge (w tym rozwiązania Data Quality
Management, Data Integrator i opcja przetwarzania danych
tekstowych) może łączyć się z dowolnymi istniejącymi
repozytoriami CMS znajdującymi się na oddzielnym serwerze w
strukturze klienta oraz z nich korzystać, ale może tylko ładować
dane lub oczyszczać dane ładowane do załączonego środowiska
wykonawczego pakietu Sybase IQ z dowolnej liczby źródeł danych
SAP i z maksymalnie dwóch typów baz danych w interfejsach
bazy danych.
Use of Sybase IQ Runtime Software is limited to access by
and through the BI Edge platform.
Użytkowanie oprogramowania wykonawczego Sybase IQ jest
ograniczone do dostępu za pomocą platformy BI Edge.
SAP BusinessObjects BI, Edge analytics edition includes
runtime license to use the SAP BusinessObjects BI Semantic
Layer RESTful Web Service SDK (“BI SDK”) solely for the
purposes of accessing semantic data.
Oprogramowanie SAP BusinessObjects BI, wersja analityczna
obejmuje licencję na środowisko wykonawcze umożliwiającą
korzystanie z rozwiązania SAP BusinessObjects BI Semantic
Layer RESTful Web Service SDK („BI SDK”) wyłącznie w celu
uzyskania dostępu do danych semantycznych.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 93 of 216
6.1.17
6.1.18
SAP analytic solutions
6.1.17
Limited License: Use of the SAP analytic solution (“BA
Solutions”), and any SAP software licensed as part of the BA
Solution (“BA software”), is limited to the BA Solution specific
purpose (“Purpose”).
Ograniczenie licencji: używanie rozwiązania analitycznego SAP
(„Rozwiązanie BA”) i dowolnego oprogramowania firmy SAP,
licencjonowanego jako część Rozwiązania BA („Oprogramowanie
BA”), jest ograniczone do określonego celu Rozwiązania BA („Cel”).
BA software: SAP may offer BA software contained in the BA
Solution also as a separate SAP software product on the SAP
list of prices and conditions. Terms and conditions for, and
functionality of BA Software may be different from the
separate SAP software product. Additional functionality of
such SAP software product may be subject to a separate
license agreement and additional license fees.
Oprogramowanie BA: firma SAP może oferować Oprogramowanie
BA wchodzące w skład Rozwiązania BA również niezależnie od
Rozwiązania BA, na warunkach określonych w cenniku
i stosownych dokumentach firmy SAP. Ogólne warunki
użytkowania i funkcje Oprogramowania BA mogą różnić się od
tych, które są udostępniane przez oprogramowanie stanowiące
osobny produkt firmy SAP. Dodatkowe funkcje takiego produktu
firmy SAP mogą być przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej
i wymagać uiszczenia dodatkowych opłat z tytułu licencji.
SAP Enterprise Risk Reporting for Banking.
6.1.18
SAP Trade Promotion Effectiveness Analysis
6.1.19
SAP Sales Analysis for Retail
6.1.20
SAP Planning and Consolidation for Banking
6.1.21
SAP Sales and Operational Planning rapid deployment
solution
6.1.22
SAP Knowledge Acceleration
SAP Knowledge Acceleration may be used to meet Licensee’s
employee training needs and may not be used by or on behalf
of any third party. Notwithstanding any other provision of the
Training Schedule, NULs of Knowledge Acceleration may not
be transferred to other individuals, even if the original user is
no longer permitted access to Knowledge Acceleration. If an
individual is no longer employed by Licensee, Licensee may
transfer such individual’s NUL to another user.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Oprogramowanie SAP Planning and Consolidation for Banking
Rozwiązanie do szybkiego wdrożenia SAP Sales and Operational
Planning
Używanie tego Oprogramowania jest ograniczone do procesów
planowania biznesowego w zakresie sprzedaży i działalności
operacyjnej. Obejmuje m.in. zarządzanie zapotrzebowaniami
z uzgodnieniami, podtrzymywanie widoczności zaopatrzenia,
zgrubne łączenie zdolności produkcyjnych oraz monitorowanie
procesów biznesowych przy użyciu danych prognozowania
z obszarów sprzedaży, marketingu oraz działalności operacyjnej
i finansowej.
Use of this Software is limited to the Sales and Operational
business planning process such as consensus demand
management, supply visibility, rough cut capacity aggregation,
and monitoring business process utilizing forecast input from
Sales, Marketing, Operations and Finance.
6.1.23
Oprogramowanie SAP Sales Analysis for Retail
Używanie tego Oprogramowania jest ograniczone do następujących
obszarów działalności bankowej Licencjobiorcy: planowanie
finansowe, budżetowanie, prognozowanie i konsolidacje, a także
raportowanie danych finansowych i innych danych planowania.
Możliwość używania produktu SAP BusinessObjects Enterprise
wchodzącego w skład pakietu oprogramowania SAP BA&T
Business Planning and Consolidation jest ograniczona wyłącznie do
następujących funkcji: (a) użycie serwera Central Management
Server („CMS”) w celu uwierzytelniania i/lub autoryzacji
użytkowników w odniesieniu do aplikacji; (b) użycie Centralnej
konsoli administracyjnej („CMC”) w celu administrowania prawami i
uprawnieniami użytkowników dotyczącymi aplikacji.
Use of this Software is limited to the following for Licensee’s
banking operations: financial planning, budgeting, forecasting
and consolidations, and reporting of financial and other plan
data. Use of SAP BusinessObjects Enterprise included with
SAP BA&T Business Planning and Consolidation package is
limited solely to the following features: (a) use of the Central
Management Server (“CMS”) to authenticate and/or authorize
users for the applications; (b) use of the Central Management
Console (“CMC”) to administer user rights and privileges as
they pertain to the applications.
6.1.22
do
Używanie
tego
Oprogramowania
jest
ograniczone
do
wykonywania analiz danych dotyczących sprzedaży detalicznej
i punktów sprzedaży.
Use this Software is limited to performing retail and point of
sale data analysis.
6.1.21
Oprogramowanie SAP Trade Promotion Effectiveness Analysis
Używanie
tego
Oprogramowania
jest
ograniczone
wykonywania analiz skuteczności promocji handlowych.
Use of this Software is limited to performing analysis on trade
promotion effectiveness.
6.1.20
Oprogramowanie SAP Enterprise Risk Reporting for Banking
Używanie
tego
Oprogramowania
jest
ograniczone
do
wykonywania pomiarów i monitorowania ryzyka przedsiębiorstw
w związku z operacjami bankowymi Licencjobiorcy. Możliwość
używania produktu SAP BusinessObjects Enterprise wchodzącego
w skład pakietu oprogramowania SAP BA&T Enterprise Risk
Reporting for Banking jest ograniczona wyłącznie do
następujących funkcji: (a) użycie serwera Central Management
Server („CMS”) w celu uwierzytelniania i/lub autoryzacji
użytkowników w odniesieniu do aplikacji; (b) użycie Centralnej
konsoli administracyjnej („CMC”) w celu administrowania prawami
i uprawnieniami użytkowników dotyczącymi aplikacji.
Use of this Software is limited to measuring and monitoring
enterprise risk for Licensee’s banking operations. Use of SAP
BusinessObjects Enterprise included with SAP BA&T
Enterprise Risk reporting for Banking package is limited solely
to the following features: (a) use of the Central Management
Server (“CMS”) to authenticate and/or authorize users for the
applications; (b) use of the Central Management Console
(“CMC”) to administer user rights and privileges as they
pertain to the applications.
6.1.19
Rozwiązania analityczne SAP
6.1.23
Oprogramowanie SAP Knowledge Acceleration
Produkt SAP Knowledge Acceleration można wykorzystywać w
procesie
szkolenia
pracowników
Licencjobiorcy,
lecz
oprogramowanie to nie może być używane przez strony trzecie ani
w ich imieniu. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszego
harmonogramu szkoleniowego stanowiących inaczej, licencje
Nazwanego Użytkownika na produkt Knowledge Acceleration nie
mogą zostać przeniesione na inne osoby, nawet jeśli pierwotny
użytkownik nie ma już prawa dostępu do produktu Knowledge
Acceleration. Licencję Nazwanego Użytkownika można przenieść
na innego użytkownika tylko wtedy, gdy autoryzowany użytkownik
przestał być pracownikiem Licencjobiorcy.
Page 94 of 216
6.1.24
SAP Lumira, standard edition. Licensee cannot use SAP
Lumira standard edition to access data in SAP applications,
with the exception of accessing data in SAP HANA and SAP
Business One.
6.1.24
Oprogramowanie SAP Lumira, wersja Standard Edition.
Licencjobiorca nie może używać oprogramowania SAP Lumira w
wersji Standard Edition w celu uzyskiwania dostępu do danych w
aplikacjach SAP z wyjątkiem uzyskiwania dostępu do danych
pakietów SAP HANA i SAP Business One.
6.1.25
SAP BusinessObjects BI Semantic Layer RESTful Web
Service SDK (“BI SDK”)
6.1.25
Oprogramowanie SAP BusinessObjects BI Semantic Layer
RESTful Web Service SDK („BI SDK”)
BI SDK requires SAP BusinessObjects BI version 4.1 SP2 or
later.
Oprogramowanie
BI
SDK
wymaga
platformy
BusinessObjects BI w wersji 4.1 SP2 lub nowszej.
SAP
Semantic Data Transfer and Persistence. This Section
describes certain limitations to the transfer of semantic data,
and the persistence of semantic data being transferred, from
the BI SDK.
Transfer i trwałość danych semantycznych. W tej sekcji
opisano określone ograniczenia transferu danych semantycznych
oraz trwałość
danych semantycznych
przesyłanych
z
oprogramowania BI SDK.
a.
Any resolution of a BusinessObjects Universe query, with
the limited exception of caching, must connect to a
BusinessObjects Universe at runtime. A temporary cache
is permitted for the sole purpose of improving the query
performance of the Semantic Layer Web Service SDK
implementation if the application does so temporarily,
securely, and in a manner that does not permit use of the
data or metadata outside of the application directly
connecting to the Semantic Layer Web Services SDK.
a.
Wszelkie
rozwiązania
zapytania
dotyczącego
oprogramowania BusinessObjects Universe, z ograniczonym
wyjątkiem
buforowania,
muszą
łączyć
się
z
oprogramowaniem BusinessObjects Universe w trakcie
działania. Tymczasowe buforowanie jest dozwolone
wyłącznie w celu poprawy wydajności zapytań dotyczących
wdrożenia rozwiązania Semantic Layer Web Service SDK,
jeśli aplikacja wykona je w sposób tymczasowy, bezpieczny
oraz niepozwalający na używanie danych lub metadanych
poza aplikacją bezpośrednio łączącą się z rozwiązaniem
Semantic Layer Web Services SDK.
b.
In enabling support for universes, use of the BI SDK
interfaces is prohibited for any of the following purposes:
(i) to crawl or index the BI SDK (or any data or metadata
contained therein or managed thereby), (ii) the mass
data and/or metadata extraction from the BI SDK to
another product to create a new system of record for
such data or metadata, or (iii) bypass or circumvent
SAP’s license restrictions or provide customers with
access to the SAP BusinessObjects Universe
Consumption for which such customers are not licensed.
b.
W przypadku umożliwienia obsługi światów obiektów
zabronione jest używanie interfejsów BI SDK do
następujących celów: (i) przeszukiwania lub indeksowania
oprogramowania BI SDK (lub jakichkolwiek danych bądź
metadanych
zawartych
w
oprogramowaniu
albo
zarządzanych przez nie), (ii) masowego wyodrębniania
danych lub metadanych z oprogramowania BI SDK do
innego produktu, aby utworzyć nowy system rejestrowania
takich danych lub metadanych lub (iii) obchodzenia bądź
pomijania ograniczeń firmy SAP dotyczących licencji lub
zapewniania klientom dostępu do oprogramowania SAP
BusinessObjects Universe Consumption, na które nie
posiadają licencji.
c.
Subject to Section (b) above, a user may develop and
use any of the BI SDK interfaces for the purpose of
extracting and caching SAP Semantic Product data or
metadata.
c.
Z zastrzeżeniem Sekcji (b) powyżej użytkownik może
opracować dowolne interfejsy BI SDK i ich używać w celu
wyodrębniania i buforowania danych lub metadanych
semantycznych produktów SAP.
Użytkownik zgadza się, że jakiekolwiek produkty lub rozwiązania
używające danych uzyskanych z oprogramowania BI SDK muszą
otwierać i utrzymywać ważną sesję rozwiązania SAP
BusinessObjects BI podczas połączenia z oprogramowaniem BI
SDK oraz podczas połączenia z pamięcią podręczną wyników z
oprogramowania BI SDK, tak jakby produkt użytkownika łączył się
bezpośrednio z oprogramowaniem BI SDK. Interfejsy API
umożliwiające produktom innych producentów otwieranie i
zamykanie sesji BI są dostępne na platformie BI oprogramowania
SDK firmy SAP.
The user agrees that any product or solution using data
retrieved from the BI SDK must open and maintain a valid
SAP BusinessObjects BI session when connecting to the BI
SDK and when connecting to a cache of the results from the
BI SDK, similar to as if the user product had connected
directly to the BI SDK. APIs that enable third party products to
open and close a BI session are available in SAP’s BI
Platform SDK.
6.2
SAP BusinessObjects (Classic Solutions Model).
6.2
Oprogramowanie SAP BusinessObjects (model Classic
Solutions)
6.2.1
SAP BusinessObjects Enterprise.
6.2.1
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Enterprise.
6.2.1.1
Dashboard Builder. The software components, tools and
utilities supplied with Dashboard Builder may only be used
with the product with which they were provided. In addition,
the Web Intelligence utilities provided with Dashboard Builder
may only be used to view the analytic templates provided with
Dashboard Builder.
6.2.1.1
Dashboard Builder. Składników, narzędzi i funkcji oprogramowania
udostępnionych z produktem Dashboard Builder można używać
wyłącznie z tym produktem. Ponadto z narzędzi Web Intelligence
udostępnionych z produktem Dashboard Builder można korzystać
wyłącznie
do
wyświetlania
szablonów
analitycznych
dostarczonych z tym produktem.
6.2.1.2
SAP BusinessObjects Enterprise. Licensee may not combine
licenses for different editions of BusinessObjects Enterprise in a
single Deployment (for example, BusinessObjects Enterprise
Premium licenses may not be combined with BusinessObjects
Enterprise Professional licenses in the same Deployment).
Licensee may use BusinessObjects Enterprise Professional to
publish and distribute only one of SAP BusinessObjects’
proprietary report format types (Crystal Reports, Web
Intelligence/Desktop
Intelligence/BusinessObjects/Voyager).
6.2.1.2
SAP BusinessObjects Enterprise. W pojedynczym Wdrożeniu
Licencjobiorca nie może łączyć licencji na różne wersje produktu
BusinessObjects Enterprise (na przykład licencje Premium nie mogą
być łączone z licencjami Professional w ramach tego samego
Wdrożenia). Produktu BusinessObjects Enterprise Professional
Licencjobiorca może używać w celu publikowania i dystrybuowania
tylko jednego spośród zastrzeżonych rodzajów formatu raportu
oprogramowania SAP BusinessObjects (Crystal Reports, Web
Intelligence/Desktop
Intelligence/BusinessObjects/Voyager).
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 95 of 216
Dla tego celu Web Intelligence i Desktop Intelligence uważane są
za pojedynczy zastrzeżony format raportu. Aby publikować i
dystrybuować więcej niż jeden rodzaj formatu raportu, należy
nabyć licencję na produkt BusinessObjects Enterprise Premium. Z
zastrzeżeniem powyższych postanowień, jeśli Licencjobiorca
zmieni
połączone
Wdrożenie
wykorzystujące
raporty
BusinessObjects i Web Intelligence na BusinessObjects
Enterprise, może korzystać w tym Wdrożeniu zarówno z raportów
BusinessObjects, jak i Web Intelligence. Oprogramowanie SAP
BusinessObjects Enterprise obejmuje licencję na środowisko
wykonawcze umożliwiającą korzystanie z rozwiązania SAP
BusinessObjects BI Semantic Layer RESTful Web Service SDK
(„BI SDK”) wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do danych
semantycznych.
Web Intelligence and Desktop Intelligence are deemed a
single proprietary report format for this purpose. If Licensee
wishes to publish and distribute more than one report format
type, BusinessObjects Enterprise Premium must be licensed.
Notwithstanding the foregoing, if Licensee migrates from a
combined BusinessObjects and Web Intelligence Deployment
to BusinessObjects Enterprise, Licensee may use both
BusinessObjects and Web Intelligence report types in that
Deployment. SAP BusinessObjects Enterprise includes
runtime license to use the SAP BusinessObjects BI Semantic
Layer RESTful Web Service SDK (“BI SDK”) solely for the
purposes of accessing semantic data.
6.2.1.3
SAP BusinessObjects Product Options. Options for
BusinessObjects Enterprise Professional, Crystal Enterprise
Professional, and Crystal Reports Server (collectively,
“Underlying Application”) are licensed as add-ons to a
Deployment. Options may include Crystal Reports Explorer,
Auditing, Publishing, Live Office, Integration Kits for third party
applications and other products designated as Options for an
Underlying Application. If both the Underlying Application and
the Options are licensed on a CPU metric, the number and
type of Option licenses must match the number and type of
the Underlying Application licenses in the Deployment in
which the Options are used
6.2.1.3
Opcje produktów oprogramowania SAP BusinessObjects. Opcje
dotyczące produktów BusinessObjects Enterprise Professional,
Crystal Enterprise Professional oraz Crystal Reports Server
(zwanych dalej łącznie „Aplikacją pierwotną”) są licencjonowane
jako dodatki add-on do Wdrożenia. Opcje obejmują
oprogramowanie Crystal Reports Explorer, Auditing, Publishing,
Live Office, zestawy do integracji dla aplikacji innych firm oraz inne
produkty oznaczone jako Opcje aplikacji pierwotnej. Jeśli zarówno
licencja na Aplikację pierwotną, jak i licencja na Opcje są
licencjonowane w modelu na procesor, liczba i rodzaj licencji na
Opcje musi odpowiadać liczbie i rodzajowi licencji na Aplikację
pierwotną we Wdrożeniu, w którym te Opcje są używane.
6.2.1.4
Web Intelligence Interactive Viewing. Keycodes to Web
Intelligence Interactive Viewing unlock all features of the full
Web Intelligence product. However, Web Intelligence
Interactive Viewing is a limited license and may not be utilized
to edit or create documents.
6.2.1.4
Web Intelligence Interactive Viewing. Kody klawiszy do produktu
Web Intelligence Interactive Viewing odblokowują wszystkie
funkcje pełnego produktu Web Intelligence. Produkt Web
Intelligence Interactive Viewing jest jednak objęty licencją
ograniczoną i nie może być używany do edytowania ani tworzenia
dokumentów.
6.2.2
SAP BusinessObjects BI Package. SAP BusinessObjects BI
Package includes a restricted license of SAP BusinessObjects
Information Steward. Use of the SAP BusinessObjects
Information Steward is limited to the Metadata Management
and Metapedia functionality.
6.2.2
Pakiet SAP BusinessObjects BI. Pakiet SAP BusinessObjects BI
obejmuje ograniczoną licencję na oprogramowanie SAP
BusinessObjects
Information
Steward.
Użytkowanie
oprogramowania SAP BusinessObjects Information Steward jest
ograniczone do funkcji zarządzania metadanymi i metapedii.
6.2.3
SAP BusinessObjects BI Starter Package. The licensing of the
SAP BusinessObjects BI starter package is restricted to
maximum of100 users maximum on a single server.
6.2.3
Pakiet startowy SAP BusinessObjects BI. Licencjonowanie pakietu
startowego SAP BusinessObjects BI jest ograniczone do
maksymalnie 100 użytkowników na jednym serwerze.
6.2.4
Dashboard and Visualization.
6.2.4
Kokpit menedżerski i wizualizacja.
6.2.4.1
SAP® BusinessObjects™ Xcelsius® software.
6.2.4.1
Oprogramowanie SAP® BusinessObjects™ Xcelsius®
W przypadku aktualizowania, publikowania, odświeżania lub
zmieniania danych zawartych w jakimkolwiek pliku SWF
wygenerowanym w programie Xcelsius (lub pliku SWF
wyeksportowanym do innych obsługiwanych formatów plików, np.
PDF, AIR, PPT) przez Licencjobiorcę należy dokonać zakupu
licencji na oprogramowanie Xcelsius Interactive Viewing.
Oprogramowanie Xcelsius Interactive Viewing jest uwzględnione i
zgodne z licencjami Nazwanego Użytkownika („NUL”, Named
User License) oprogramowania Crystal Reports Server i
BusinessObjects Edge. Wersja oprogramowania Interactive
Viewing bez ograniczeń jest załączona do oprogramowania
Xcelsius Engage, ale określono ograniczenie do plików SWF z
maksymalnie dwoma połączeniami.
If Licensee refreshes, publishes, pushes or otherwise changes
data contained in any Xcelsius generated SWF file (or SWF
file exported to other supported file formats (e.g., PDF, AIR,
PPT)), a Xcelsius Interactive Viewing License must be
licensed. Xcelsius Interactive Viewing is included with and
matches the Named User Licenses (“NUL”) of Crystal Reports
Server and BusinessObjects Edge. Unlimited Interactive
Viewing is included with Xcelsius Engage but limited to SWF
files with a maximum of two connections.
6.2.5
SAP BusinessObjects Enterprise Information Management
Solutions.
6.2.5
Rozwiązania
Management
6.2.5.1
SAP BusinessObjects Data Services, SAP BusinessObjects
Data Integrator, and SAP BusinessObjects Data Quality
Management software.
6.2.5.1
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Data Services, SAP
BusinessObjects Data Integrator i SAP BusinessObjects Data
Quality Management
If Licensee wants to deploy a Data Services, Data Integrator,
or Data Quality Management License to access enterprise
data sources such as packaged applications, databases, or
technology infrastructure products, Licensee must obtain
individual interface licenses such as Application Interface,
Database Interface, JMS Technology Interface, or
Salesforce.com Technology Interface. Directories are not
included and must be licensed separately.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
SAP
BusinessObjects
Enterprise
Information
Jeśli Licencjobiorca chce wdrożyć licencję na oprogramowanie
Data Services, Data Integrator lub Data Quality Management
w celu
uzyskania
dostępu do
takich
źródeł
danych
przedsiębiorstwa, jak pakiety aplikacji, bazy danych czy produkty
infrastruktury technologicznej, musi nabyć oddzielne licencje na
interfejs typu Application Interface, Database Interface, JMS
Technology Interface lub Salesforce.com Technology Interface.
Licencje te nie obejmują katalogów, na które należy nabyć
oddzielne licencje.
Page 96 of 216
6.2.5.2
SAP BusinessObjects Data Services. The following is
included in each license of the SAP BusinessObjects Data
Services:
 Five Named Users of SAP BusinessObjects Data Insight
(except for licenses bundled or otherwise provided in
combination with or for use with a third party product)
6.2.5.2
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Data Services. Każda
licencja na oprogramowanie SAP BusinessObjects Data Services
obejmuje:
 Pięciu Nazwanych Użytkowników oprogramowania SAP
BusinessObjects Data Insight (oprócz licencji w pakiecie lub
udzielanych w inny sposób w połączeniu z produktami innych
firm lub przeznaczonych do użytku z takimi produktami)
 Licencję na środowisko wykonawcze dla dwóch licencji na
procesor do oprogramowania SAP BusinessObjects Information
Steward. Użytkowanie oprogramowania SAP BusinessObjects
Information Steward jest ograniczone do modułu Cleansing
Package
Builder
oraz
możliwości
podstawowego
i
zaawansowanego profilowania zawartych w oprogramowaniu
Data Insight.
 Po jednej licencji każdego z następujących typów: Real Time
Transactional Processing, Data Source Web Service Access,
Multi-user Team Development oraz Grid Computing
 Licencje typu Database Interface na nieograniczoną liczbę
typów baz danych
 Licencję typu Salesforce.com Technology Interface
 Licencję typu JMS Technology Interface
 Runtime license for 2 CPU licenses of SAP
BusinessObjects Information Steward. The Use of the
BusinessObjects Information Steward is limited to
Cleansing Package Builder and the Basic and Advanced
Profiling capabilities that are contained in Data Insight.
 One license of each of Real Time Transactional
Processing, Data Source Web Service Access, Multi-user
Team Development and Grid Computing
 Database Interface licenses to an uncapped number of
Types of databases
 Salesforce.com Technology Interface
 JMS Technology Interface
6.2.6
SAP BusinessObjects Data Integrator.
6.2.6
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Data Integrator.
6.2.6.1
SAP BusinessObjects Data Integrator Starter. Each license of
the Software includes one Database Interface license.
6.2.6.1
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Data Integrator Starter.
Każda licencja na Oprogramowanie obejmuje jedną licencję typu
Database Interface.
6.2.6.2
SAP BusinessObjects Data Integrator Professional. Each
license of the Software includes two Database Interface
licenses.
6.2.6.2
Oprogramowanie
SAP
BusinessObjects
Data
Integrator
Professional. Każda licencja na Oprogramowanie obejmuje dwie
licencje typu Database Interface.
6.2.6.3
SAP BusinessObjects Data Integrator Premium. Each license
of the Software includes one license of each of Real Time
Transactional Processing, Data Source Web Service Access,
Multi-user
Team
Development,
Grid
Computing,
Salesforce.com Technology Interface, JMS Technology
Interface; and Database Interface licenses to an uncapped
number of database Types.
6.2.6.3
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Data Integrator Premium.
Każda licencja na Oprogramowanie obejmuje po jednej licencji
każdego z następujących typów: Real Time Transactional
Processing, Data Source Web Service Access, Multi-user Team
Development, Grid Computing, Salesforce.com Technology
Interface oraz JMS Technology Interface, a ponadto licencje typu
Database Interface na nieograniczoną liczbę typów baz danych.
6.2.7
SAP BusinessObjects Data Quality Management (“DQM”).
6.2.7
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Data Quality Management
(„DQM”).
6.2.7.1
SAP BusinessObjects eData Quality (“eDQ”) Management.
Licensee may Use SAP BusinessObjects eDQ Management
for transactional or real-time environments only. Each license
of the Software includes one license of SAP BusinessObjects
DQM, cleansing package option for one language.
6.2.7.1
Oprogramowanie SAP BusinessObjects eData Quality („eDQ”)
Management. Licencjobiorca może używać oprogramowania SAP
BusinessObjects eDQ Management wyłącznie w środowiskach
transakcyjnych lub w środowiskach operacji wykonywanych
w czasie rzeczywistym. Każda licencja na Oprogramowanie
obejmuje jedną licencję na oprogramowanie SAP BusinessObjects
DQM oraz opcjonalny pakiet czyszczący w jednym języku.
6.2.7.2
SAP
BusinessObjects
Data
Quality
Management
Professional. Each license of the Software includes one
Database Interface license and one license of SAP
BusinessObjects DQM, cleansing package option for one
language.
6.2.7.2
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Data Quality Management
Professional. Każda licencja na Oprogramowanie obejmuje jedną
licencję typu Database Interface oraz jedną licencję na
oprogramowanie SAP BusinessObjects DQM z opcjonalnym
pakietem czyszczącym w jednym języku.
6.2.7.3
SAP BusinessObjects Data Quality Management Premium.
Each license of the Software includes:
 Five Named Users of SAP BusinessObjects Data Insight
(except for licenses bundled or otherwise provided in
combination with or for use with a third party product)
6.2.7.3
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Data Quality Management
Premium. Każda licencja na Oprogramowanie obejmuje:
 Pięciu Nazwanych Użytkowników oprogramowania SAP
BusinessObjects Data Insight (oprócz licencji w pakiecie lub
udzielanych w inny sposób w połączeniu z produktami innych
firm lub przeznaczonych do użytku z takimi produktami)
 Licencję na środowisko wykonawcze dla dwóch licencji na
procesor do oprogramowania SAP BusinessObjects
Information Steward. Użytkowanie oprogramowania SAP
BusinessObjects Information Steward jest ograniczone do
modułu Cleansing Package Builder oraz możliwości
podstawowego i zaawansowanego profilowania zawartych w
oprogramowaniu Data Insight.
 Dwie licencje typu Database Interface
 Jedną licencję na oprogramowanie SAP BusinessObjects
DQM oraz opcjonalny pakiet czyszczący w jednym języku
 Oprogramowanie SAP BusinessObjects DQM, SDK
 Po jednej licencji każdego z następujących typów: Real Time
Transactional Processing, Data Source Web Service Access,
Multi-user Team Development oraz Grid Computing
 Runtime license for 2 CPU licenses of SAP
BusinessObjects Information Steward. The Use of the
BusinessObjects Information Steward is limited to
Cleansing Package Builder and the Basic and Advanced
Profiling capabilities that are contained in Data Insight.
 Two Database Interface licenses
 One license of SAP BusinessObjects DQM, cleansing
package option for one language
 SAP BusinessObjects DQM, SDK
 One license of each of Real Time Transactional
Processing, Data Source Web Service Access, Multi-user
Team Development and Grid Computing
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 97 of 216
6.2.7.4
Interface licenses. A prerequisite for any Application Interface,
Database Interface or Technology Interface license is a Data
Services, Data Integrator, or Data Quality Management
license. Application Interface is licensed per application
Instance. “Instance” means the Software may only be used for
one unique connection to a specified application or
technology. If multiple instances of an application are
accessed by the Application Interface, then one Application
Interface License must be acquired for each instance.
Application Interface Unlimited, Database Interface, JMS
Technology Interface and Salesforce.com Technology
Interface are licensed per application, database or technology
Type, as applicable. “Type” means an unlimited number of
connections to the single, specified application, database or
technology.
6.2.7.4
Licencje na interfejs. Warunkiem wstępnym uzyskania licencji
typu Application Interface, Database Interface lub Technology
Interface jest nabycie licencji na oprogramowanie Data Services,
Data Integrator lub Data Quality Management. Licencje typu
Application Interface są licencjami na wystąpienia aplikacji.
„Wystąpienie” oznacza, że Oprogramowanie może zostać użyte
tylko w celu nawiązania jednego połączenia z określoną
aplikacją lub technologią. W przypadku uzyskiwania za pomocą
interfejsu aplikacji dostępu do wielu wystąpień aplikacji należy
nabyć po jednej licencji typu Application Interface dla każdego
wystąpienia. Licencje typu Application Interface Unlimited,
Database
Interface,
JMS
Technology
Interface
oraz
Salesforce.com Technology Interface są licencjami odpowiednio:
na typ aplikacji, na typ bazy danych i na typ technologii. „Typ”
oznacza, że Oprogramowanie może być używane do
wykonywania nieograniczonej liczby połączeń z jedną określoną
aplikacją albo bazą danych lub z jednym określonym produktem
technologicznym.
6.2.7.5
Data Quality Management SDK. A license to Data Quality
Management SDK may be acquired in two configurations as
follows: (1) a stand-alone or non-bundled configuration (“DQM
SDK Non-Bundled Configuration”), and (2) bundled with CPU
Metric licenses to Data Services and/or DQM Premium (“DQM
SDK Bundled Configuration”). If acquired in the DQM SDK
Non-Bundled Configuration, then a license to DQM SDK is
provided as a Server License. If acquired in the DQM SDK
Bundled Configuration, then licenses to DQM SDK are
included as part of the CPU Metric licenses of Data Services
and/or DQM Premium licensed by Licensee, such that a
subset of the number of such CPU licenses licensed by
Licensee may be Used to solely run DQM SDK, provided that
the aggregate number of licenses deployed for DQM SDK and
Data Services and DQM Premium must not exceed the total of
Data Services and DQM Premium licenses acquired. For
example, if Licensee has in the aggregate licensed six CPU
licenses of Data Services and/or DQM Premium, then
Licensee may Use two CPU licenses to run DQM SDK and
the remaining 4 CPU licenses to run Data Services and/or
DQM Premium; or Licensee may Use three CPU licenses to
run DQM SDK and the remaining 3 CPU licenses to run Data
Services and/or DQM Premium; or Licensee may Use all six
CPU licenses to run DQM SDK.
6.2.7.5
Oprogramowanie Data Quality Management SDK. Licencję na
oprogramowanie
Data
Quality
Management
Software
Development Kit (SDK) można nabyć w dwóch następujących
konfiguracjach: (1) autonomicznej, tj. bez nabywania pakietu
licencji
(„oprogramowanie
DQM
SDK
w
konfiguracji
autonomicznej”) oraz (2) w pakiecie z licencjami na metryki
procesorów dołączonymi do oprogramowania Data Services i/lub
DQM Premium („oprogramowanie DQM SDK w konfiguracji
pakietowej”). Licencja na oprogramowanie DQM SDK w
konfiguracji autonomicznej jest licencją serwerową. Licencja na
oprogramowanie DQM SDK w konfiguracji pakietowej jest
dołączana do licencji, które Licencjobiorca uzyskał na metryki
procesorów w związku z licencjonowaniem oprogramowania
Data Services i/lub DQM Premium, w taki sposób, że część tych
licencji na metryki procesorów może być używana wyłącznie do
uruchamiania oprogramowania DQM SDK, pod warunkiem że
łączna
liczba
licencji
stosowanych
do
uruchamiania
oprogramowania DQM SDK oraz oprogramowania Data Services
i DQM Premium nie przekracza całkowitej liczby nabytych
licencji na oprogramowanie Data Services i DQM Premium. Jeśli
na przykład Licencjobiorca nabył łącznie sześć licencji na
jednostki CPU do oprogramowania Data Services i/lub DQM
Premium, może używać dwóch z tych licencji na jednostki CPU
do uruchamiania oprogramowania DQM SDK, a czterech
pozostałych licencji na CPU do uruchamiania oprogramowania
Data Services i/lub DQM Premium. Równie dobrze
Licencjobiorca może używać trzech licencji na jednostki CPU do
uruchamiania oprogramowania DQM SDK, a pozostałych trzech
licencji na jednostki CPU do uruchamiania oprogramowania Data
Services i/lub DQM Premium. Licencjobiorca może także używać
wszystkich sześciu licencji na jednostki CPU do uruchamiania
oprogramowania DQM SDK.
6.2.7.6
SAP BusinessObjects Data Quality Management software,
versions for use with SAP, Siebel or Informatica applications.
When licensing SAP BusinessObjects Data Quality
Management, version for SAP solutions, Siebel applications,
or Informatica PowerCenter, the data quality functions must
be Used solely with activities initiated within the SAP, Siebel,
or Informatica application, respectively. When licensed this
way, the Use of data quality functions for purposes outside the
application it was licensed for is strictly prohibited. A separate
license of SAP BusinessObjects Data Quality Management or
SAP BusinessObjects Data Services must be licensed if the
Use of data quality functions is required outside of the SAP,
Siebel, or Informatica application. Deployment of this license
means Licensee has the ability to spread the licensed number
of CPU’s across a single or multiple servers as long as the
total number of CPU’s Used across the servers add up to the
amount of CPUs Licensee is licensed for. Grid computing
licenses are not included and require to be licensed
separately.
6.2.7.6
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Data Quality Management
w wersjach przeznaczonych do użytku z aplikacjami SAP, Siebel
lub Informatica. W przypadku licencji na oprogramowanie SAP
BusinessObjects
Data
Quality
Management
w wersjach
przeznaczonych do użytku z rozwiązaniami SAP, Siebel lub
z oprogramowaniem Informatica PowerCenter funkcje jakości
danych mogą być używane wyłącznie za pomocą działań
inicjowanych z poziomu aplikacji SAP, Siebel lub Informatica.
W takich wypadkach używanie funkcji jakości danych w celach
wykraczających poza aplikacje objęte licencją jest surowo
zabronione. Do użycia funkcji jakości danych poza aplikacjami
SAP, Siebel lub Informatica jest wymagana oddzielna licencja na
oprogramowanie SAP BusinessObjects Data Quality Management
lub SAP BusinessObjects Data Services. Wdrożenie takiej licencji
oznacza, że Licencjobiorca może rozdzielać licencje na jednostki
CPU pomiędzy wiele serwerów lub zastosować je na jednym
serwerze, o ile suma jednostek CPU używanych na tych
serwerach jest równa liczbie jednostek CPU, na jaką
Licencjobiorca nabył licencje. Licencja ta nie obejmuje licencji typu
Grid Computing, które należy nabyć oddzielnie.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 98 of 216
6.2.7.7
SAP BusinessObjects Rapid Marts Products. When licensing
SAP BusinessObjects Rapid Marts, a license for SAP
BusinessObjects Data Integrator or Data Services must also
be obtained. If SAP BusinessObjects Rapid Marts is licensed
with SAP BusinessObjects Data Integrator or Data Services,
an individual SAP BusinessObjects Rapid Marts license must
be obtained for each SAP BusinessObjects Data Integrator or
Data Services license. Copying one SAP BusinessObjects
Rapid Marts license and then deploying it to other instances is
prohibited. In addition to the foregoing, Licensee must license
certain applicable Application Interfaces.
6.2.7.7
Produkty SAP BusinessObjects Rapid Marts. W przypadku
licencjonowania pakietów SAP BusinessObjects Rapid Marts
należy również nabyć licencję na oprogramowanie SAP
BusinessObjects Data Integrator lub Data Services. Jeśli wraz z
oprogramowaniem SAP BusinessObjects Data Integrator lub Data
Services licencjonowane są także pakiety SAP BusinessObjects
Rapid Marts, do każdej licencji na oprogramowanie SAP
BusinessObjects Data Integrator lub Data Services należy nabyć
oddzielną licencję na pakiety SAP BusinessObjects Rapid Marts.
Kopiowanie jednej licencji na pakiety SAP BusinessObjects Rapid
Marts, a następnie wdrażanie jej w innych wystąpieniach jest
zabronione. Ponadto Licencjobiorca musi nabyć stosowne licencje
typu Application Interface.
6.2.7.8
SAP BusinessObjects Metadata Management. Metadata
Management comes with a limited use license of SAP
BusinessObjects Enterprise. Licensee may use SAP
BusinessObjects Enterprise only in conjunction with Metadata
Management. Accessing data that is not specifically created
or Used by Metadata Management is in violation of this
license. Furthermore, Licensee may Use only the following
features of SAP BusinessObjects Enterprise: (a) Central
Management Server (“CMS”) for user or group authentication
purposes and (b) Central Management Console for security
related to user management and access to integrator sources,
source groups, metapedia, utilities and managing and
scheduling integrator source runs and utilities runs.
6.2.7.8
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Metadata Management.
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Metadata Management
jest dostarczane wraz z licencją na ograniczone użytkowanie
oprogramowania SAP BusinessObjects Enterprise. Licencjobiorca
może używać oprogramowania SAP BusinessObjects Enterprise
tylko w połączeniu z oprogramowaniem SAP BusinessObjects
Metadata Management. Uzyskiwanie dostępu do danych, które nie
zostały utworzone ani nie są używane bezpośrednio za pomocą
oprogramowania SAP BusinessObjects Metadata Management
stanowi naruszenie warunków tej licencji. Ponadto Licencjobiorca
może używać tylko następujących funkcji oprogramowania SAP
BusinessObjects Enterprise: (a) serwera Central Management
Server („CMS”) do celów uwierzytelniania użytkowników i grup
oraz (b) Centralnej konsoli administracyjnej w celu zabezpieczania
operacji zarządzania użytkownikami i uzyskiwania dostępu do
źródeł integracji, grup źródeł, metapedii i narzędzi, a także w celu
planowania przebiegów źródeł integracji i narzędzi oraz
zarządzania nimi.
6.2.8
SAP BusinessObjects Explorer.
6.2.8
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Explorer.
6.2.8.1.
Keycodes for Explorer used in conjunction with SAP
BusinessObjects Enterprise Professional (for Enterprise
Reporting) will unlock all features of the Web Intelligence
product. Such Web Intelligence features may be used only by
SAP BusinessObjects Explorer.
6.2.8.1
Klucze do programu Explorer używanego w połączeniu z
programem SAP BusinessObjects Enterprise Professional (dla
sprawozdawczości korporacyjnej) odblokowują wszystkie funkcje
produktu Web Intelligence. Takie funkcje produktu Web
Intelligence mogą być używane tylko przez produkt SAP
BusinessObjects Explorer.
6.2.8.2
SAP Business Objects Explorer (Data Exploration
Component).
SAP
BusinessObjects
Explorer
(Data
Exploration Component) includes SAP BusinessObjects Data
Integrator Premium and SAP BusinessObjects Enterprise.
Licensee’s use is limited as follows:
6.2.8.2
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Explorer (składnik
Data Exploration). Oprogramowanie SAP BusinessObjects
Explorer (składnik Data Exploration) obejmuje oprogramowanie
SAP BusinessObjects Data Integrator Premium oraz SAP
BusinessObjects Enterprise. Używanie tego oprogramowania w
ramach licencji jest ograniczone w następujący sposób:
 Data Integrator Premium and BusinessObjects Enterprise
may only be used in conjunction with SAP
BusinessObjects Explorer (Data Exploration Component).
 Oprogramowanie Data Integrator Premium i BusinessObjects
Enterprise może być używane tylko w połączeniu
z oprogramowaniem SAP BusinessObjects Explorer (składnik
Data Exploration).
 Produkt Data Integrator Premium nie może być zainstalowany
na tym samym serwerze blade, na którym jest zainstalowane
oprogramowanie SAP NetWeaver BWA.
 Produkt Data Integrator Premium nie może być używany w
autonomicznych projektach ETL (ekstrakcja, transformacja,
ładowanie danych).
 Licencjobiorca otrzymuje licencję na używanie wyłącznie
następujących funkcji produktu SAP BusinessObjects
Enterprise: (a) Centralna konsola administracyjna (CMC), (b)
uwierzytelnianie
przy
użyciu
mechanizmów
innego
producenta, (c) wyszukiwanie indeksów opartych na adapterze
BW za pomocą programu Explorer, (d) Centralny menedżer
konfiguracji oraz (e) Kreator importu.
 Data Integrator Premium may not be installed on the same
blade as the SAP NetWeaver BWA blade.
 Data Integrator Premium may not be used for standalone
ETL (extract, transform and load) projects.
 Licensee is licensed to Use only the following features of
SAP
BusinessObjects
Enterprise:
(a)
Central
Management
Console
(CMC),
(b)
third
party
authentication, (c) exploration of BWA-based indexes with
Explorer, (d) Central configuration Manager, and (e)
Import Wizard.
6.2.9
SAP BusinessObjects solutions for SME.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
6.2.9
Rozwiązania SAP BusinessObjects
przedsiębiorstw.
dla małych i średnich
Page 99 of 216
6.2.9.1
SAP BusinessObjects Edge BI (Edge BI). Edge BI licensed by
SAP Named Users has a limit of 250 users per server. Edge
BI includes publishing up to 1000 Recipients. Standalone Use
of Edge BI standalone does not require SAP Application
named users; when used with SAP ERP, the SAP Business
Expert named user is not relevant and an SAP Professional
named user is sufficient. Edge BI licensed as CAL
(Concurrent Access License) through SAP BusinessObjects
resellers shall not exceed 50 CALs in a single deployment.
After Licensee acquired CAL packages from an SAP
BusinessObjects reseller, Licensee may license add-on
named user licenses of Edge BI in the same quantity as the
number of CAL licensed. Edge BI includes runtime license to
use the SAP BusinessObjects BI Semantic Layer RESTful
Web Service SDK (“BI SDK”) solely for the purposes of
accessing semantic data.
6.2.9.1
SAP BusinessObjects Edge BI (Edge BI). W odniesieniu do
rozwiązania Edge BI licencjonowanego według liczby Nazwanych
Użytkowników SAP obowiązuje ograniczenie 250 użytkowników
na serwer. Oprogramowanie Edge BI obejmuje publikację aż do
1000
odbiorców.
Użycie
samodzielne
autonomicznego
rozwiązania Edge BI nie wymaga licencji Nazwanych
Użytkowników aplikacji SAP; gdy jest ono używane z produktem
SAP ERP, licencja Nazwanego Użytkownika SAP Business Expert
nie jest wymagana i wystarczy licencja Nazwanego Użytkownika
SAP Professional. Liczba licencji na rozwiązanie Edge BI
w postaci licencji dostępu jednoczesnego (CAL) uzyskanych za
pośrednictwem odsprzedawców produktów SAP BusinessObjects
nie może przekraczać limitu 50 licencji dostępu jednoczesnego
w jednym wdrożeniu. Gdy Licencjobiorca nabędzie od
odsprzedawcy produktów SAP BusinessObjects pakiety licencji
dostępu jednoczesnego, może uzyskać licencje Nazwanego
Użytkownika dodatku add-on do rozwiązania Edge BI w liczbie
równej liczbie licencji dostępu jednoczesnego. Platforma Edge BI
obejmuje licencję na środowisko wykonawcze umożliwiającą
korzystanie z rozwiązania SAP BusinessObjects BI Semantic
Layer RESTful Web Service SDK („BI SDK”) wyłącznie w celu
uzyskiwania dostępu do danych semantycznych.
6.2.9.2
SAP BusinessObjects Edge BI, version with data
management.
SAP
BusinessObjects
Data
Quality
Professional and SAP BusinessObjects Data Integrator
Starter delivered with SAP BusinessObjects Edge BI may only
be deployed on a single server (up to 250 users) and must be
deployed either (a) on the same server where the
corresponding SAP BusinessObjects Edge BI product is
deployed, or (b) on a separate server having up to two CPUs.
SAP BusinessObjects Data Quality Professional and SAP
BusinessObjects Data Integrator Starter may only be used in
conjunction with SAP BusinessObjects Edge BI and may not
be used on a stand-alone basis. Licensee shall only be
permitted to use up to two database types under the database
interfaces and shall only be permitted one target datastore.
6.2.9.2
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Edge BI, wersja
z zarządzaniem danymi. Oprogramowanie SAP BusinessObjects
Data Quality Professional i SAP BusinessObjects Data Integrator
Starter dostarczane z oprogramowaniem SAP BusinessObjects
Edge BI może zostać wdrożone wyłącznie na jednym serwerze
(do 250 użytkowników) i musi zostać wdrożone (a) na tym samym
serwerze, na którym jest wdrożony powiązany produkt SAP
BusinessObjects Edge BI, lub (b) na oddzielnym serwerze
wyposażonym maksymalnie w dwa procesory. Produkty SAP
BusinessObjects Data Quality Professional i SAP BusinessObjects
Data Integrator Starter mogą być używane wyłącznie w połączeniu
z oprogramowaniem SAP BusinessObjects Edge BI i nie mogą
być używane samodzielnie. Licencjobiorca może używać
maksymalnie dwóch typów baz danych w interfejsach baz danych
oraz jednej docelowej składnicy danych.
6.2.9.3
SAP BusinessObjects Edge BI, version with data integration.
SAP BusinessObjects Data Integrator Starter delivered with
SAP BusinessObjects Edge BI may only be deployed on a
single server (up to 250 users) and must be deployed either
(a) on the same server where the corresponding SAP
BusinessObjects Edge Series product is deployed, or (b) on a
separate server having up to two CPUs. SAP
BusinessObjects Edge BI, version with data integration and
SAP BusinessObjects Data Integrator Starter may only be
used in conjunction with SAP BusinessObjects Edge BI and
may not be used on a stand-alone basis. Licensee shall only
be permitted to use up to two database types under the
database interfaces and shall only be permitted one target
datastore. When SAP BusinessObjects Data Integrator Starter
is used with SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts it may
be deployed on a server with up to 4 CPUs.
6.2.9.3
Oprogramowanie SAP BusinessObjects Edge BI, wersja z
integracją danych. Produkt SAP BusinessObjects Data Integrator
Starter dostarczany z oprogramowaniem SAP BusinessObjects
Edge BI może zostać wdrożony wyłącznie na jednym serwerze (do
250 użytkowników) i musi zostać wdrożony (a) na tym samym
serwerze, na którym jest wdrożony powiązany produkt SAP
BusinessObjects Edge Series, lub (b) na oddzielnym serwerze
wyposażonym w maksymalnie dwa procesory. Produkty SAP
BusinessObjects Edge BI w wersji z integracją danych i SAP
BusinessObjects Data Integrator Starter mogą być używane
wyłącznie
w
połączeniu
z
oprogramowaniem
SAP
BusinessObjects Edge BI i nie mogą być używane samodzielnie.
Licencjobiorca może używać maksymalnie dwóch typów baz
danych w interfejsach baz danych oraz jednej docelowej składnicy
danych. Jeśli oprogramowanie SAP BusinessObjects Data
Integrator Starter będzie używane z oprogramowaniem SAP
BusinessObjects Edge Rapid Marts, może zostać wdrożone na
serwerze wyposażonym maksymalnie w cztery procesory.
7.
SAP Crystal
7.
Rozwiązania SAP Crystal
7.1
Use Rights for All SAP Crystal Products
7.1
Prawa użytkowania dotyczące wszystkich produktów z serii SAP
Crystal
7.1.1
Definitions.
7.1.1
Definicje.
7.1.1.1
“SAP Crystal software” is defined to be the following products:
SAP Crystal Reports, SAP Crystal Server, SAP Crystal
Reports Server, SAP Crystal Dashboard Design, SAP Crystal
Presentation Design, SAP Crystal Interactive Analysis, and
Xcelsius Engage Server.
7.1.1.1
„Oprogramowanie z serii SAP Crystal” oznacza jeden
z następujących produktów: SAP Crystal Reports, SAP Crystal
Server, SAP Crystal Reports Server, SAP Crystal Dashboard
Design, SAP Crystal Presentation Design, SAP Crystal Interactive
Analysis oraz Xcelsius Engage Server.
7.1.1.2
“Desktop SAP Crystal software” is defined to be all SAP
Crystal products except for SAP Crystal Server and SAP
Crystal Reports Server.
7.1.1.2
„Oprogramowanie Desktop SAP Crystal” oznacza wszystkie
produkty z serii SAP Crystal oprócz oprogramowania SAP Crystal
Server i SAP Crystal Reports Server.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 100 of 216
7.1.1.3
“Connected Presentation” means any SWF file created with
SAP Crystal Dashboard Design personal edition, SAP Crystal
Dashboard Design departmental edition, or Xcelsius Engage
Server that refresh, publish, push or otherwise change data
contained in such SWF file (or SWF file exported to other
supported file formats (e.g., PDF, AIR, PPT)),
7.1.1.3
„Prezentacja powiązana” oznacza dowolny plik SWF utworzony za
pomocą pakietu oprogramowania SAP Crystal Dashboard Design,
wersja personal edition, SAP Crystal Dashboard Design, wersja
departmental edition lub Xcelsius Engage Server, o ile dane
w takim pliku SWF (lub w pliku SWF wyeksportowanym do innego
obsługiwanego formatu pliku, np. PDF, AIR czy PPT) są
odświeżane, publikowane, aktualizowane lub w inny sposób
zmieniane.
7.1.1.4
“Self Contained Presentation” means any SWF file created
with SAP Crystal Presentation Design, SAP Crystal
Dashboard Design personal edition, SAP Crystal Dashboard
Design departmental edition, or Xcelsius Engage Server that
does not refresh, publish, push or otherwise change data
contained in such SWF file (or SWF file exported to other
supported file formats (e.g., PDF, AIR, PPT)).
7.1.1.4
„Prezentacja niezależna” oznacza dowolny plik SWF utworzony za
pomocą pakietu oprogramowania SAP Crystal Presentation
Design, SAP Crystal Dashboard Design, wersja personal edition,
SAP Crystal Dashboard Design, wersja departmental edition lub
Xcelsius Engage Server, o ile dane w takim pliku SWF (lub w pliku
SWF wyeksportowanym do innego obsługiwanego formatu pliku,
np. PDF, AIR czy PPT) nie są odświeżane, publikowane,
aktualizowane ani w inny sposób zmieniane.
7.1.2
SAP Crystal Software Usage. Licensee may use SAP Crystal
software to deliver training and consulting services for such
SAP Crystal software, provided that each individual receiving
the benefits of the training or consulting services has acquired
a license separately to Use the applicable SAP Crystal
Software.
7.1.2
Używanie oprogramowania z serii SAP Crystal. Licencjobiorca
może używać oprogramowania z serii SAP Crystal do świadczenia
usług
szkoleniowych
i doradczych
w związku
z danym
oprogramowaniem z serii SAP Crystal, pod warunkiem że każda
osoba odnosząca korzyści wskutek takiego szkolenia lub takiej
porady nabyła oddzielną licencję na używanie tego
oprogramowania z serii SAP Crystal.
7.1.3
Desktop SAP Crystal Software Usage. With the exception of
Connected Presentations, and subject to Section 6.2.8,
Licensee may distribute the output files (e.g. PDF, SWF, XLF,
WID or RPT file format) generated by the Desktop SAP
Crystal software to third parties provided that Licensee
complies with the following requirements:
7.1.3
Używanie oprogramowania Desktop SAP Crystal. Z wyjątkiem
prezentacji powiązanych i z zastrzeżeniem postanowień w punkcie
6.2.8 Licencjobiorca może dystrybuować pliki wyjściowe (np. pliki
w formatach PDF, SWF, XLF, WID lub RPT) wygenerowane
w oprogramowaniu Desktop SAP Crystal wśród osób trzecich pod
warunkiem, że są spełnione następujące wymagania:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
the output files reside outside of the Software and do not
Use the Software;
Licensee remains solely responsible for support,
technical or other assistance, required or requested by
anyone receiving such output files;
(a)
Licensee does not use the name, logo, or trademark of
Licensor, or the Software, without prior written
permission from SAP;
Licensee will defend, indemnify and hold SAP harmless
against any claims or liabilities arising out of the use,
reproduction or distribution of output files;
Licensee shall secure the end user’s (“End User”)
consent to terms substantially similar to the terms set
forth in Section 6.3.8.
(c)
(b)
(d)
(e)
pliki wyjściowe nie znajdują się w Oprogramowaniu i nie jest
ono używane przez te pliki;
Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za obsługę
oraz świadczenie usług pomocy technicznej lub innej zgodnie
z wymaganiami lub prośbami zgłaszanymi przez osoby
otrzymujące takie pliki wyjściowe;
Licencjobiorca nie używa nazwy, logo ani znaku towarowego
Licencjodawcy ani Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej
zgody firmy SAP;
Licencjobiorca zabezpieczy firmę SAP przed wszelkimi
roszczeniami i odpowiedzialnością wynikającymi z używania,
odtwarzania lub dystrybuowania plików wyjściowych;
Licencjobiorca zawrze w umowie z użytkownikiem końcowym
(„Użytkownik Końcowy”) postanowienia zasadniczo podobne
do przedstawionych w punkcie 6.3.8, a Użytkownik Końcowy
będzie musiał je zaakceptować.
7.1.4
Training Workstation License for Desktop SAP Crystal
software. When Desktop SAP Crystal software is used on a
workstation that is used exclusively for training, the license
applies to the workstation and not the named user using the
Software. One license is required per training workstation.
7.1.4
Licencja szkoleniowej stacji roboczej na oprogramowanie Desktop
SAP Crystal. Jeśli oprogramowanie Desktop SAP Crystal będzie
używane na stacji roboczej przeznaczonej wyłącznie do
prowadzenia szkoleń, licencja na nie będzie licencją stacji
roboczej, a nie licencją Nazwanego Użytkownika używającego
Oprogramowania. W przypadku każdej szkoleniowej stacji
roboczej wymagana jest oddzielna licencja.
7.1.5
Use of Screenshots and wordmarks for SAP Crystal software.
Licensee may reproduce and distribute screen shots and
wordmarks for SAP Crystal software in documents or media
provided that:
7.1.5
Używanie zrzutów ekranowych i logo oprogramowania z serii SAP
Crystal. Licencjobiorca może odtwarzać i dystrybuować zrzuty
ekranowe
i logo
oprogramowania
z serii
SAP
Crystal
w dokumentach i innych materiałach pod następującymi
warunkami:
a)
The document or media isn’t for commercial training
material or third party training material and/or for-profit
training material.
Licensee’s Use may not be obscene or pornographic,
and Licensee may not be disparaging, defamatory, or
libelous to SAP, any of its software, or any other person
or entity.
a)
c)
Licensee’s Use may not directly or indirectly imply SAP
sponsorship, affiliation, or endorsement of Licensee’s
product or service.
c)
d)
Licensee may not Use the screen shot in a comparative
advertisement
d)
b)
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
b)
Dokumenty lub inne materiały nie będą przeznaczone do
komercyjnych celów szkoleniowych lub celów szkoleniowych
osób trzecich.
Użycie przez Licencjobiorcę nie może obejmować materiałów
obscenicznych ani pornograficznych, jak również nie może mieć
cech uwłaczających, znieważających ani zniesławiających
w stosunku do firmy SAP lub w odniesieniu do jej produktów albo
względem innych osób fizycznych lub prawnych.
Użycie przez Licencjobiorcę nie może bezpośrednio ani
pośrednio sugerować patronatu firmy SAP nad produktem lub
usługą Licencjobiorcy, ich powiązania z firmą SAP ani ich
poparcia przez firmę SAP.
Licencjobiorca nie może używać zrzutów ekranowych
w reklamach porównawczych.
Page 101 of 216
e)
Licensee may not alter the screen shot in any way
except to resize or crop the screen shot.
e)
f)
Licensee may not include portions of a screen shot in
other product user interface.
Licensee may not Use screen shots that contain thirdparty content unless Licensee has obtained the express
permission from the third-party.
f)
h)
Licensee must include the following copyright attribution
statement: "SAP product screen shot(s) reprinted with
permission from SAP."
h)
i)
If Licensee’s Use includes references to a SAP Software,
Licensee must use the full name of the Software.
i)
j)
Licensee may not use a screen shot that contains an
image of an identifiable individual unless Licensee has
obtained permission from the individual.
j)
g)
7.2
SAP Crystal Reports runtime product.
g)
7.2
Licencjobiorca nie może zmieniać zrzutów ekranowych
w żaden sposób, chyba że zmiana polega na zmianie rozmiaru
lub przycięciu.
Licencjobiorca nie może umieszczać fragmentów zrzutów
ekranowych w interfejsach użytkownika innych produktów.
Licencjobiorca nie może używać zrzutów ekranowych
zawierających treści, które należą do osób trzecich, chyba że
uzyskał na takie użycie wyraźną zgodę stosownej osoby
trzeciej.
Licencjobiorca musi dołączyć następującą informację
dotyczącą przypisanych praw autorskich: „Zrzuty ekranowe
produktów firmy SAP zamieszczono na podstawie
zezwolenia od firmy SAP”.
Jeśli użycie przez Licencjobiorcę obejmuje odwołania do
Oprogramowania SAP, Licencjobiorca musi użyć pełnej
nazwy Oprogramowania.
Licencjobiorca nie może używać zrzutów ekranowych
zawierających obrazy, które umożliwiają identyfikację osób,
chyba że uzyskał na takie użycie zgodę stosownej osoby.
Produkt Runtime SAP Crystal Reports
7.2.1
Scope. This section applies to the runtime product included in
SAP Crystal Reports 2008, Crystal Reports XI, SAP Crystal
Reports for Visual Studio 2010, and SAP Crystal Reports for
Eclipse.
7.2.1
Zakres. Postanowienia w tym punkcie mają zastosowanie do
produktu
środowiska
wykonawczego
zawartego
w oprogramowaniu SAP Crystal Reports 2008, Crystal Reports XI,
SAP Crystal Reports for Visual Studio 2010 i SAP Crystal Reports
for Eclipse.
7.2.2
Definitions
7.2.2
Definicje
7.2.2.1
“Client Application” means an application developed by
Licensee that a) utilizes the Runtime Product, b) is installed
fully on an end user’s machine, with all report processing local
to that machine, and c) adds significant and primary
functionality to the Runtime Product.
7.2.2.1
„Aplikacja Klienta” oznacza aplikację opracowaną przez
Licencjobiorcę, która a) korzysta z Produktu Runtime; b) jest
zainstalowana w całości na komputerze użytkownika końcowego,
przy czym wszystkie raporty przetwarzane są w całości lokalnie na
tym komputerze; oraz c) dodaje istotne i podstawowe funkcje do
Produktu Runtime.
7.2.2.2
“Internal Installation” or “Internally Install” means installing into
production Client Applications and/or Server Applications on
one or more computers within Licensee’s company or
organization only in connection with Licensee’s internal
business purposes.
7.2.2.2
„Instalacja Wewnętrzna” lub „instalować wewnętrznie” oznacza
zainstalowanie w produkcyjnych wersjach Aplikacji Klienta lub
Aplikacji Serwera na co najmniej jednym komputerze w firmie lub
organizacji Licencjobiorcy wyłącznie na jego wewnętrzne potrzeby.
7.2.2.3
“Distribution” or “Distribute” means selling, leasing, licensing
or redistributing Client Applications and/or Server Applications
to third party end users external to Licensee’s company or
organization.
7.2.2.3
„Dystrybucja”
lub
„dystrybuować”
oznacza
sprzedaż,
wynajmowanie, licencjonowanie lub redystrybucję Aplikacji Klienta
i/lub Aplikacji Serwera użytkownikom końcowym będącym
osobami trzecimi spoza firmy lub organizacji Licencjobiorcy.
7.2.2.4
“Runtime Product” means the version specific files and
application program interfaces (APIs) specified in the
RUNTIME.TXT file provided with SAP Crystal Reports 2008,
SAP Crystal Reports for Eclipse 2.0, and SAP Crystal Reports
for Visual Studio 2010.
7.2.2.4
„Produkt Runtime” oznacza pliki określone dla danej wersji oraz
interfejsy programowania aplikacji (API) wyszczególnione w pliku
RUNTIME.TXT dołączonym do oprogramowania SAP Crystal
Reports 2008, SAP Crystal Reports for Eclipse 2.0 oraz SAP
Crystal Reports for Visual Studio 2010.
7.2.2.5
“Server Application” means an application developed by
Licensee that a) utilizes the Runtime Product, b) allows more
than one user to Use the Runtime Product through any middle
tier application(s), and c) adds significant and primary
functionality to the Runtime Product. A Client Application
installed in a Windows terminal server environment (e.g. Citrix
or Microsoft Remote Desktop Platform) is a Server
Application.
7.2.2.5
„Aplikacja Serwera” oznacza aplikację opracowaną przez
Licencjobiorcę, która a) korzysta z Produktu Runtime, b) umożliwia
więcej niż jednemu użytkownikowi korzystanie z Produktu Runtime
za pomocą aplikacji warstwy pośredniej oraz c) dodaje istotne i
podstawowe funkcje do Produktu Runtime. Aplikacja Klienta
zainstalowana w środowisku Windows terminal server (np. Citrix
lub Microsoft Remote Desktop Platform) jest Aplikacją Serwera.
7.2.3
Usage. Licensee may install and Use a single copy of the
Runtime Product to develop Client Applications and Server
Applications. The Distribution and Internal Installation terms
and conditions differ based on the type of applications
Licensee develops, as described in the following sections.
7.2.3
Użycie. Licencjobiorca może zainstalować jedną kopię Produktu
Runtime i używać jej do opracowywania Aplikacji Klienta i Aplikacji
Serwera. Warunki Dystrybucji i Instalacji Wewnętrznej różnią się w
zależności od rodzaju aplikacji, które Licencjobiorca opracowuje,
zgodnie z opisem przedstawionym w następujących sekcjach.
7.2.4
Internal Installation of Client Applications and Server
Applications. Licensor grants Licensee a personal,
nonexclusive, limited license to Internally Install the Runtime
Product with Client Applications and Server Applications.
7.2.4
Instalacja Wewnętrzna Aplikacji Klienta i Aplikacji Serwera.
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy osobistej, niewyłącznej,
ograniczonej licencji na Instalację Wewnętrzną Produktu Runtime
łącznie z Aplikacjami Klienta lub Aplikacjami Serwera.
7.2.5
Distribution of Client Applications. Subject to Licensee’s
compliance with all of the terms herein, including without
limitation section 6.2.7, Licensor grants Licensee a personal,
nonexclusive, limited license to Distribute Client Applications.
7.2.5
Dystrybucja
Aplikacji
Klienta.
Licencjodawca
udziela
Licencjobiorcy osobistej, niewyłącznej, ograniczonej licencji na
Dystrybucję Aplikacji Klienta, pod warunkiem że Licencjobiorca
przestrzega wszystkich warunków określonych w niniejszym
dokumencie, w szczególności postanowień w punkcie 6.2.7.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 102 of 216
7.2.6
Distribution of Server Applications. Subject to Licensee’s
compliance with all of the terms herein, including without
limitation section 6.2.7, Licensor grants Licensee a personal,
nonexclusive limited license to Distribute Server Applications
to third parties provided that the Licensee has acquired a
licensed copy of Crystal Reports for each Deployment of a
Server Application that is Distributed, and the version of the
Runtime Product utilized by such Server Application is the
same version as Licensee’s licensed copy of Crystal Reports.
7.2.6
Dystrybucja
Aplikacji
Serwera.
Licencjodawca
udziela
Licencjobiorcy osobistej, niewyłącznej, ograniczonej licencji na
dystrybucję Aplikacji Serwera osobom trzecim, pod warunkiem że
Licencjobiorca przestrzega wszystkich warunków określonych
w niniejszym dokumencie, w tym postanowień z punktu 6.2.7, oraz
że Licencjobiorca nabył po jednej licencji na oprogramowanie SAP
Crystal Reports na każde Wdrożenie dystrybuowanej Aplikacji
Serwera i wersja Produktu Runtime w tej Aplikacji Serwera
odpowiada wersji oprogramowania SAP Crystal Reports, na które
Licencjobiorca nabył licencję.
7.2.7
Runtime Product Distribution Requirements.
If Licensee distributes the Runtime Product to third parties
pursuant to sections 6.2.5 or 6.2.6, Licensee shall comply with
the following requirements:
(a) Licensee remains solely responsible for support, service,
upgrades, and technical or other assistance, required or
requested by anyone receiving such Runtime Product copies
or sample applications;
7.2.7
Wymagania dotyczące Dystrybucji Produktu Runtime.
Jeśli Licencjobiorca zdecyduje się dystrybuować Produkt Runtime
osobom trzecim na warunkach określonych w punkcie 6.2.5 lub
6.2.6, musi spełniać następujące wymagania:
(a) Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za
świadczenie
usług
pomocy
technicznej,
serwisowanie,
udostępnianie uaktualnień oraz udzielanie innego rodzaju pomocy
wymaganej lub żądanej przez użytkowników otrzymujących kopie
takiego Produktu Runtime lub próbne aplikacje;
(b) Licencjobiorca nie używa nazwy, logo ani znaku towarowego
Licencjodawcy ani Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej
zgody firmy SAP;
(c) Licencjobiorca zabezpieczy firmę SAP przed wszelkimi
roszczeniami i odpowiedzialnością wynikającymi z używania,
odtwarzania lub dystrybuowania Produktu Runtime lub powiązanej
aplikacji;
(d) Licencjobiorca nie dystrybuuje Produktu Runtime z żadnym
produktem pełniącym funkcje szeroko pojętego generowania
raportów, analizowania danych lub przekazywania raportów ani
z żadnym innym produktem pełniącym takie same lub podobne
funkcje, jak produkty oferowane przez firmę SAP; oraz
(e) Licencjobiorca zawrze w umowie z użytkownikiem końcowym
(„Użytkownik Końcowy”) postanowienia zasadniczo podobne do
przedstawionych poniżej, a Użytkownik Końcowy będzie musiał je
zaakceptować:
Użytkownik Końcowy zobowiązuje się nie modyfikować,
dezasemblować, dekompilować, tłumaczyć, adaptować i
odtwarzać Produktu Runtime ani formatu pliku raportu (.RPT);
Użytkownik Końcowy zobowiązuje się nie dystrybuować Produktu
Runtime wśród żadnych osób trzecich ani używać Produktu
Runtime na zasadach wypożyczania lub udostępniania na
określony czas, ani świadczyć usług na rzecz osób trzecich;
Użytkownik Końcowy zobowiązuje się nie używać Produktu
Runtime do tworzenia produktów przeznaczonych do dystrybucji,
które byłyby konkurencyjne wobec produktów oferowanych przez
firmę SAP;
Użytkownik Końcowy zobowiązuje się nie używać Produktu
Runtime do tworzenia produktów przeznaczonych do dystrybucji,
które służyłyby do konwertowania formatu pliku raportu (.RPT) na
inny format obsługiwany przez produkty niebędące własnością
firmy SAP, pełniące funkcje szeroko pojętego generowania
raportów, analizowania danych lub przekazywania raportów.
7.2.8
FIRMA SAP I JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE WYRAŹNE
LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI
GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI
DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB
TRZECICH. FIRMA SAP I JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, WTÓRNE, UBOCZNE, MORALNE LUB Z TYTUŁU
ZALEGŁEGO ZOBOWIĄZANIA ANI ZA INNE SZKODY
WYNIKAJĄCE
Z NINIEJSZEJ
UMOWY
LUB
ZWIĄZANE
Z APLIKACJĄ ALBO PRODUKTEM RUNTIME.
(b) Licensee does not use the name, logo, or trademark of
Licensor, or the Software, without prior written permission
from SAP;
(c) Licensee will defend, indemnify and hold SAP harmless
against any claims or liabilities arising out of the use,
reproduction or distribution of Runtime Product or the
associated application;
(d) Licensee shall not distribute the Runtime Product with any
general-purpose report writing, data analysis or report delivery
product or any other product that performs the same or similar
functions as SAP’s product offerings; and
(e) Licensee shall secure the end user’s (“End User”) consent
to terms substantially similar to the following:
End User agrees not to modify, disassemble, decompile,
translate, adapt or reverse-engineer the Runtime Product or
the report file (.RPT) format;
End User agrees not to distribute the Runtime Product to any
third party or use the Runtime Product on a rental or
timesharing basis or to operate a service bureau facility for the
benefit of third-parties;
End User agrees not to use the Runtime Product to create for
distribution a product that is generally competitive with SAP’s
product offerings;
End User agrees not to use the Runtime Product to create for
distribution a product that converts the report file (.RPT)
format to an alternative report file format used by any generalpurpose report writing, data analysis or report delivery product
that is not the property of SAP;
7.2.8
7.3
7.3.1
SAP AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE, AND NONINFRINGEMENT OF
THIRD PARTY RIGHTS. SAP AND ITS SUPPLIERS SHALL
HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE,
COVER OR OTHER DAMAGES ARISING UNDER THIS
AGREEMENT
OR IN
CONNECTION WITH
THE
APPLICATION OR RUNTIME PRODUCT.
SAP Crystal Dashboard Design, departmental edition.
Usage. Self Contained Presentations created with the
departmental edition of SAP Crystal Dashboard Design may
be freely redistributed.
SWF files generated by the departmental edition that access
data exclusively with the Crystal Reports connector can be
embedded into a Crystal Report and the resulting report can
be redistributed without any additional licensing requirements.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
7.3
7.3.1
Oprogramowanie SAP Crystal Dashboard Design, wersja
departmental edition
Użycie. Prezentacje niezależne utworzone za pomocą
oprogramowania SAP Crystal Dashboard Design w wersji
departmental edition mogą być dystrybuowane bez ograniczeń.
Pliki SWF wygenerowane w oprogramowaniu SAP Crystal
Dashboard Design w wersji departmental edition i umożliwiające
dostęp do danych wyłącznie za pośrednictwem konektora
oprogramowania SAP Crystal Reports mogą zostać osadzone
w raporcie Crystal, a wygenerowany raport może być
dystrybuowany bez dodatkowych licencji.
Page 103 of 216
7.3.2
Viewing License. If you refresh, publish, push or otherwise
change data contained in any SWF file generated by the
departmental edition (or SWF file exported to other supported
file formats such as PDF, AIR, PPT), you must acquire SAP
Crystal Dashboard Viewing option for each named user that
can view the SWF. This option is included with and matches
the Named User Licenses (“NUL”) of SAP Crystal Reports
Server and SAP Crystal Server. One named user license of
the Dashboard Viewing option is included with the
departmental edition license.
7.3.2
Licencja typu Viewing. Każdy użytkownik, który może przeglądać
pliki SWF utworzone za pomocą pakietu oprogramowania SAP
Crystal Dashboard Design w wersji departmental edition (lub pliki
SWF wyeksportowane do innego obsługiwanego formatu pliku, np.
PDF, AIR czy PPT), a następnie odświeżane, publikowane,
aktualizowane lub w inny sposób zmieniane, musi dysponować
licencją Nazwanego Użytkownika na oprogramowanie SAP Crystal
Dashboard Viewing. Licencje takie są uwzględniane w licencjach
Nazwanego Użytkownika (NUL) na oprogramowanie SAP Crystal
Reports Server i SAP Crystal Server, a ich liczba odpowiada
liczbie tych licencji NUL. Licencja na oprogramowanie SAP Crystal
Dashboard Design w wersji departmental edition obejmuje jedną
licencję NUL na oprogramowanie Dashboard Viewing.
7.3.3
Restrictions. SWF files generated by the departmental edition:
7.3.3
Ograniczenia.
Pliki
SWF
wygenerowane
za
pomocą
oprogramowania SAP Crystal Dashboard Design w wersji
departmental edition:
 Nie mogą być rozmieszczane w oprogramowaniu z serii SAP
BusinessObjects Enterprise ani SAP BusinessObjects Edge.
 Mogą
być
rozmieszczane
samodzielnie
wyłącznie
w oprogramowaniu SAP Crystal Reports Server lub SAP
Crystal Server.
 Nie umożliwiają dostępu do żadnych źródeł danych
z poziomu Oprogramowania SAP poza aplikacją SAP
Business One.
 Mogą być dystrybuowane wśród maksymalnie 100
użytkowników końcowych.
 Cannot be deployed to SAP BusinessObjects Enterprise
or SAP BusinessObjects Edge.
 Can be deployed standalone only to SAP Crystal
Reports Server or SAP Crystal Server.
 Cannot access any data sources from SAP Software,
with the exception of SAP BusinessOne.
 Cannot be distributed to more than 100 end users.
Prezentacje powiązane mogą być używane wyłącznie do
zaspokajania wewnętrznych potrzeb biznesowych Licencjobiorcy i
nie mogą być sprzedawane na zasadach komercyjnych ani
wypożyczane (bez względu na to, czy występują samodzielnie czy
w połączeniu z innym programem lub produktem).
Connected Presentations may be used only for users internal
business purposes and not pursuant to a commercial sale,
rental, or lease of the Connected Presentations (whether
alone or in combination with another program or product).
7.4
SAP Crystal Dashboard Design, personal edition.
7.4
Oprogramowanie SAP Crystal Dashboard Design, wersja
personal edition
7.4.1
Usage. Self Contained Presentations created with the
personal edition of SAP Crystal Dashboard Design may be
freely redistributed. SWF files created by the personal edition
of SAP Crystal Dashboard Design that access data
exclusively with the Crystal Reports connector can be
embedded into a Crystal Report and the resulting report can
be redistributed without requiring additional licensing.
7.4.1
Użycie. Prezentacje niezależne utworzone za pomocą
oprogramowania SAP Crystal Dashboard Design w wersji
personal edition mogą być dystrybuowane bez ograniczeń. Pliki
SWF wygenerowane w oprogramowaniu SAP Crystal Dashboard
Design w wersji personal edition i umożliwiające dostęp do danych
wyłącznie za pośrednictwem konektora oprogramowania SAP
Crystal Reports mogą zostać osadzone w raporcie Crystal,
a wygenerowany raport może być dystrybuowany bez
dodatkowych licencji.
7.4.2
Restrictions. SWF files generated by the personal edition:
7.4.2
Ograniczenia. Pliki SWF wygenerowane za pomocą wersji
Personal Edition:
 Nie mogą być rozmieszczane w oprogramowaniu z serii SAP
BusinessObjects Enterprise ani SAP BusinessObjects Edge.
 Mogą być rozmieszczane samodzielnie wyłącznie
w oprogramowaniu SAP Crystal Reports Server lub SAP
Crystal Server.
 Nie umożliwiają dostępu do żadnych źródeł danych
z poziomu Oprogramowania SAP poza aplikacją SAP
Business One.
 Cannot be deployed to SAP BusinessObjects Enterprise
or SAP BusinessObjects Edge.
 Can be deployed standalone only to SAP Crystal
Reports Server, or SAP Crystal Server.
 Cannot access any data sources from SAP Software,
with the exception of SAP BusinessOne.
Prezentacje powiązane mogą być używane wyłącznie do
zaspokajania wewnętrznych potrzeb biznesowych Licencjobiorcy i
nie mogą być sprzedawane na zasadach komercyjnych ani
wypożyczane (bez względu na to, czy występują samodzielnie czy
w połączeniu z innym programem lub produktem).
Connected Presentations may be used only for users internal
business purposes and not pursuant to a commercial sale,
rental, or lease of the Connected Presentations (whether
alone or in combination with another program or product).
7.5
7.5.1
SAP Crystal Presentation Design.
Usage. Self Contained Presentations created with all editions
of SAP Crystal Presentation Design may be freely
redistributed. Licensees of the enterprise edition of SAP
Crystal Presentation Design can deploy the Software to any
number of employees and contractors, provided those
employees and contractors are directly employed by the
Licensee. This license does not extend beyond Licensee’s
corporate entity and excludes all subsidiaries or affiliates of
the Licensee.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
7.5
7.5.1
Oprogramowanie SAP Crystal Presentation Design
Użycie. Prezentacje niezależne utworzone za pomocą
oprogramowania SAP Crystal Presentation Design mogą być
dystrybuowane bez ograniczeń niezależnie od wersji tego
oprogramowania. Po nabyciu licencji na oprogramowanie SAP
Crystal Presentation Design w wersji enterprise edition
Licencjobiorca może wdrożyć Oprogramowanie na komputerach
dowolnej liczby pracowników i wykonawców, pod warunkiem że są
oni zatrudniani bezpośrednio przez Licencjobiorcę. Licencja ta nie
obejmuje jednostek, które mają inną osobowość prawną niż
Licencjobiorca, w tym jego spółek zależnych i podmiotów
powiązanych.
Page 104 of 216
7.5.2
7.6
Restrictions. The student edition of SAP Crystal Presentation
Design may only be Used by full time or part time students of
a secondary or post-secondary educational institution.
SAP Crystal Server.
7.5.2
7.6
Ograniczenia. Oprogramowanie SAP Crystal Presentation Design
w wersji student edition może być używane wyłącznie przez
uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych, którzy uczą
się lub studiują w trybie dziennym lub wieczorowym.
Oprogramowanie SAP Crystal Server
7.6.1
Scope. This section applies to SAP Crystal Reports Server
and SAP Crystal Server. Throughout this section, the term
“SAP Crystal Server” shall be defined to include both
products.
7.6.1
Zakres. Postanowienia w tym punkcie dotyczą oprogramowania
SAP
Crystal
Reports
Server
i SAP
Crystal
Server.
„Oprogramowanie SAP Crystal Server” oznacza zatem w tym
punkcie oba te produkty.
7.6.2
Usage. SAP Crystal Reports which contain SWF files created
by either the personal or departmental edition of SAP Crystal
Dashboard Design that access data exclusively with the
Crystal Reports connector can be viewed by users with either
NUL or CAL licenses.
7.6.2
Użycie. Raporty utworzone za pomocą oprogramowania SAP
Crystal Reports, które zawierają pliki SWF wygenerowane
w oprogramowaniu SAP Crystal Dashboard Design w wersji
personal edition lub departmental edition, i umożliwiające dostęp
do
danych
wyłącznie
za
pośrednictwem
konektora
oprogramowania Crystal Reports, mogą być przeglądane przez
użytkowników z licencjami NUL lub CAL.
7.6.3
Restrictions. For each Deployment, SAP Crystal Server may
be installed and Used only on a single Server. Licensee may
not attempt to cluster the system across multiple live Servers.
Licensee cannot use SAP Crystal Server to access data in
SAP applications with the exception of SAP Business One.
Licensee shall not make any single dashboard available to
more than 100 named users, nor to users covered under a
CAL license. Licensee may Use SAP Crystal Server’s mobile
features or functionalities only if a license for SAP Crystal
Server, Add-On for Mobile Solutions is acquired for each
Named User that is accessing content through a mobile
device.
7.6.3
Ograniczenia. W ramach jednego Wdrożenia oprogramowanie
SAP Crystal Server może zostać zainstalowane i być używane
tylko na jednym serwerze. Licencjobiorca nie może podejmować
prób tworzenia klastrów wielu serwerów produktywnych przy
użyciu tego oprogramowania. Licencjobiorca nie może używać
oprogramowania SAP Crystal Server w celu uzyskiwania dostępu
do danych w aplikacjach SAP, z wyjątkiem aplikacji SAP Business
One. Każdy kokpit menedżerski Licencjobiorca może udostępniać
maksymalnie 100 Nazwanym Użytkownikom, przy czym nie mogą
to być użytkownicy z licencjami CAL. Licencjobiorca może używać
elementów i funkcji mobilnych oprogramowania SAP Crystal
Server wyłącznie, jeśli licencja na oprogramowanie SAP Crystal
Server, dodatek add-on dla rozwiązań mobilnych zostanie nabyta
dla każdego Nazwanego Użytkownika uzyskującego dostęp do
zawartości za pomocą urządzenia mobilnego.
Następujące elementy i funkcje oprogramowania są udostępniane
wyłącznie użytkownikom z licencjami NUL:
 Przeglądanie kokpitu menedżerskiego za pomocą składnika
BusinessObjects InfoView lub portalu okna wywołań BI
 Przeglądanie kokpitu menedżerskiego za pomocą dowolnego
zestawu do integracji portalu
 Oprogramowanie Dashboard Builder
 Obszar roboczy BI
 Oprogramowanie SAP BusinessObjects Explorer (począwszy
od wersji SAP Crystal Server 2011).
The following software features and functions can only be
accessed using NUL licenses:
 Dashboard viewing through the InfoView or BI
Launchpad portal,
 Dashboard viewing through any portal integration kit.
 Dashboard Builder
 BI Workspace
 SAP BusinessObjects Explorer (SAP Crystal Server
2011 and later only)
7.6.4
The following integration kits are not licensed for Use with
SAP Crystal Server:
 SAP BusinessObjects Integration for PeopleSoft
Enterprise
 SAP BusinessObjects Integration for JDE EnterpriseOne
 SAP BusinessObjects Integration for Siebel
 SAP BusinessObjects Integration for Oracle E-Business
Suite
 SAP BusinessObjects Integration for SAP
Licencja na używanie oprogramowania SAP Crystal Server nie
obejmuje następujących zestawów do integracji:
 SAP BusinessObjects Integration for PeopleSoft Enterprise
SAP Crystal Server includes runtime license to use the SAP
BusinessObjects BI Semantic Layer RESTful Web Service
SDK (“BI SDK”) solely for the purposes of accessing semantic
data.
Oprogramowanie SAP Crystal Server obejmuje licencję na
środowisko wykonawcze umożliwiające korzystanie z rozwiązania
SAP BusinessObjects BI Semantic Layer RESTful Web Service
SDK („BI SDK”) wyłącznie w celu dostępu do danych
semantycznych.
SAP Crystal Server, Add-On for Mobile Solutions. Licensee
may Use SAP Crystal Server’s mobile features or
functionalities only if a license for SAP Crystal Server, Add-On
for Mobile Solutions is acquired for each Named User that is
accessing content through a mobile device. The number of
NUL license of SAP Crystal Server, Add-On for Mobile
Solutions cannot exceed the number of SAP Crystal Server
NUL licenses. SAP Crystal Server, Add-On for Mobile
Solutions may require an additional component downloaded
from a third party mobile application store. Each additional
component is subject to its respective license agreement.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
 SAP BusinessObjects Integration for JDE Enterprise One
 SAP BusinessObjects Integration for Siebel
 SAP BusinessObjects Integration for Oracle E-Business Suite
 SAP BusinessObjects Integration for SAP
7.6.4
SAP Crystal Server, dodatek add-on dla rozwiązań mobilnych.
Licencjobiorca może używać elementów i funkcji mobilnych
oprogramowania SAP Crystal Server wyłącznie, jeśli licencja na
oprogramowanie SAP Crystal Server, dodatek add-on dla
rozwiązań mobilnych zostanie nabyta dla każdego Nazwanego
Użytkownika uzyskującego dostęp do zawartości za pomocą
urządzenia mobilnego. Liczba licencji NUL na oprogramowanie
SAP Crystal Server, dodatek add-on dla rozwiązań mobilnych nie
może przekroczyć liczby licencji NUL na oprogramowanie SAP
Crystal Server. Oprogramowanie SAP Crystal Server, dodatek
add-on dla rozwiązań mobilnych może wymagać pobrania
dodatkowego składnika ze sklepu z aplikacjami mobilnymi strony
trzeciej. Każdy dodatkowy składnik podlega warunkom
odpowiedniej umowy licencyjnej.
Page 105 of 216
7.6.5
7.7
SAP Crystal Server, analytics edition has a maximum limit of
100 named users and 250 concurrent sessions on a single
server. The license includes the following Runtime Software:
(i) Sybase IQ, which may be deployed either on the same
server as Crystal Server, or on a separate server up to a
maximum of 16 cores and (ii) Data Integrator, Edge edition,
which may be deployed on the same server as Crystal Server,
or a separate server up to a maximum of 6 Cores, and (iii) one
(1) User license of SAP Sybase PowerDesigner
DataArchitect/DM.
7.6.5
W pakiecie SAP Crystal Server, wersja analityczna istnieje limit
100 nazwanych użytkowników i 250 jednoczesnych sesji na
pojedynczym
serwerze.
Licencja
obejmuje
następujące
oprogramowanie środowiska wykonawczego: (i) Sybase IQ, które
może zostać wdrożone na tym samym serwerze, co serwer
Crystal Server, lub na oddzielnym serwerze z maksymalnie
szesnastoma rdzeniami i (ii) Data Integrator, wersja Edge, które
może zostać wdrożone na tym samym serwerze, co serwer
Crystal Server, lub na oddzielnym serwerze z maksymalnie
sześcioma rdzeniami oraz (iii) jedną (1) licencję Użytkownika na
rozwiązanie SAP Sybase PowerDesigner DataArchitect/DM.
Use of the Runtime Software is limited to the following: Data
Integrator, Edge edition (i) does not include Text Data
Processing and (ii) can connect to and leverage any existing
CMS repositories residing on a separate server in the
customer’s landscape and can only be used to load data into
the included Sybase IQ, from any number of SAP data
sources, and up to two database types under the database
interfaces.
Użycie oprogramowania środowiska wykonawczego jest
ograniczone w następujący sposób: oprogramowanie Data
Integrator, wersja Edge Edition (i) nie obejmuje opcji
przetwarzania danych tekstowych i (ii) może łączyć się z
dowolnymi istniejącymi repozytoriami CMS znajdującymi się na
oddzielnym serwerze w strukturze klienta oraz z nich korzystać,
ale może być używane tylko do ładowania danych do załączonego
środowiska pakietu Sybase IQ z dowolnej liczby źródeł danych
SAP i z maksymalnie dwóch typów baz danych w interfejsach
bazy danych.
Use of Sybase IQ Runtime Software is limited to access by
and through SAP Crystal Server.
Użytkowanie oprogramowania wykonawczego Sybase IQ jest
ograniczone do dostępu za pomocą oprogramowania SAP Crystal
Server.
SAP Crystal Server, analytics edition includes runtime license
to use the SAP BusinessObjects BI Semantic Layer RESTful
Web Service SDK (“BI SDK”) solely for the purposes of
accessing semantic data.
Oprogramowanie SAP Crystal Server, wersja analityczna
obejmuje licencję na środowisko wykonawcze umożliwiające
korzystanie z rozwiązania SAP BusinessObjects BI Semantic
Layer RESTful Web Service SDK („BI SDK”) wyłącznie w celu
dostępu do danych semantycznych.
Xcelsius Engage Server.
7.7
Oprogramowanie Xcelsius Engage Server
7.7.1
Usage. Self Contained Presentations created with Xcelsius
Engage Server may be freely redistributed. A connected
presentation that receives its data exclusively from the Crystal
Reports connector, and is embedded into a Crystal Report is
considered a self-contained presentation.
7.7.1
Użycie. Prezentacje niezależne utworzone za pomocą
oprogramowania
Xcelsius
Engage
Server
mogą
być
dystrybuowane
bez ograniczeń.
Prezentację
powiązaną
umożliwiającą dostęp do danych wyłącznie za pośrednictwem
konektora oprogramowania Crystal Reports oraz osadzoną
w raporcie utworzonym za pomocą tego oprogramowania uznaje
się za prezentację niezależną.
7.7.2
Restrictions. SWF files generated by Xcelsius Engage Server
cannot be deployed to SAP BusinessObjects Enterprise or
SAP BusinessObjects Edge.
7.7.2
Ograniczenia.
Pliki
SWF
wygenerowane
za
pomocą
oprogramowania Xcelsius Engage Server nie mogą być
rozmieszczane w oprogramowaniu z serii SAP BusinessObjects
Enterprise ani SAP BusinessObjects Edge.
Prezentacje powiązane mogą być używane wyłącznie do
zaspokajania wewnętrznych potrzeb biznesowych Licencjobiorcy i
nie mogą być sprzedawane na zasadach komercyjnych ani
wypożyczane (bez względu na to, czy występują samodzielnie czy
w połączeniu z innym programem lub produktem).
Connected Presentations may be used only for users internal
business purposes and not pursuant to a commercial sale,
rental, or lease of the Connected Presentations (whether
alone or in combination with another program or product).
7.8
7.8.1
SAP Crystal Reports Server OEM Embedded.
SAP Crystal Reports Server OEM Embedded (“CRSE”) may
only be installed and used on a single Server whether the
Software is licensed on a NUL or Server basis. Licensee may
not attempt to cluster the system across multiple live Servers.
Licensee cannot use CRSE to access data in SAP
applications.
7.8
7.8.1
Oprogramowanie SAP Crystal Reports Server OEM Embedded.
Oprogramowanie SAP Crystal Reports Server OEM Embedded
(„CRSE”) można zainstalować i wykorzystywać jedynie na
pojedynczym serwerze niezależnie od tego, czy Oprogramowanie
jest licencjonowane na zasadzie licencji NUL czy licencji Serwera.
Licencjobiorca nie może podejmować prób tworzenia klastrów
wielu serwerów produktywnych przy użyciu tego oprogramowania.
Licencjobiorca nie może używać oprogramowania CRSE w celu
uzyskiwania dostępu do danych w aplikacjach SAP.
8.
Supplementary Products
8.
Produkty uzupełniające
8.1
Directories.
8.1
Katalogi.
Poniżej przedstawiono dodatkowe warunki licencji dotyczące
zawartości/danych
referencyjnych
(danych
adresowych,
geograficznych itp.) dla produktów do obsługi jakości danych i usług
danych („Katalogi”).
Following are additional license conditions for content/reference
data (address data, geo data etc...) provided in Data Quality and
Data Services products (“Directories”)
8.1.1
8.1.1
 Directories, any related documentation and any intellectual
property rights therein at all times remain the property of
SAP and its third party suppliers (as the case may be);
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
 Katalogi oraz wszelka związana z nimi dokumentacja i prawa
własności intelektualnej pozostają własnością firmy SAP i
innych firm będących jej dostawcami (w odpowiednich
przypadkach).
Page 106 of 216
 Licensees are not permitted to resell the data. Directories
shall not be used within a service bureau environment. In
selected cases, the use by an affiliate will require a
separate license (see all specific directory restrictions in the
“Pass Through Terms for Directories” attached hereto as
Exhibit 5 which constitute a part of the terms and conditions
of Licensee’s use of such Directories).
 Odsprzedaż danych przez licencjobiorców jest niedozwolona.
Katalogi nie mogą być używane w środowisku biura
usługowego. W wybranych przypadkach używanie produktu
przez spółki stowarzyszone wymaga uzyskania osobnej licencji
(wszystkie szczegółowe ograniczenia dotyczące katalogu
można znaleźć w dokumencie „Przekazane warunki
obowiązujące w odniesieniu do katalogów” załączonym do
niniejszego dokumentu jako Załącznik 5, który stanowi część
ogólnych warunków użytkowania takich Katalogów przez
Licencjobiorcę).
 Katalogi mogą być używane wyłącznie razem z produktami SAP
Data Quality i/lub Data Services. Uzyskanie bezterminowej
licencji na produkty SAP Data Quality i Data Services jest
warunkiem wstępnym używania Katalogów.
 Katalogi nie mogą być używane do tworzenia listy wysyłkowej,
bazy danych i innych dzieł pochodnych, ale mogą być
wykorzystywane do oczyszczania istniejącej listy wysyłkowej
lub bazy danych Użytkownika Końcowego.
 Katalogi będą okresowo aktualizowane, przy czym używana
może być tylko aktualna wersja Katalogu.
 SAP może zastosować w Katalogach mechanizm narzędzia
programowego,
który
narzuca
ograniczenia
czasowe
zapobiegające korzystaniu z nieaktualnych Katalogów.
 Inne firmy będące dostawcami firmy SAP nie ponoszą
odpowiedzialności przed Użytkownikiem końcowym lub
jakąkolwiek inną firmą za jakiekolwiek rezultaty wynikające z
użytkowania Katalogów przez Użytkownika końcowego lub
jakiekolwiek usługi świadczone w związku z użytkowaniem
Katalogów.
 Żadne aktualizacje zawartości nie będą dostarczane przez firmę
SAP na mocy niniejszej Umowy, z wyjątkiem zakresu, w jakim
strona trzecia będąca dostawcą danych Katalogów udostępnia
firmie SAP aktualizacje zawartości. W żadnym przypadku nie
będą świadczone jakiekolwiek usługi serwisowe lub usługi
pomocy technicznej dotyczące Katalogów licencjonowanych na
mocy niniejszej Umowy.
 Inna firma będąca dostawcą danych Katalogów może podjąć
decyzję o wygaśnięciu praw SAP do dystrybuowania Katalogów
lub dostarczania aktualizacji w okresie subskrypcji. W takim
przypadku jedynym środkiem prawnym przysługującym
Licencjobiorcy jest uzyskanie zwrotu kosztów z tytułu
poniesionych opłat za część okresu subskrypcji, w którym
Licencjobiorca nie może używać rzeczonych Katalogów, chyba
że inaczej określono w postanowieniach Przekazanych
warunków.
 Directories may only be used together with the SAP Data
Quality and/or Data Services Products; a perpetual license
for the SAP Data Quality and Data Services Products is a
prerequisite for using Directories;
 Directories may not be used for creating a mailing list,
database or other derivative work, but may be used to
cleanse an existing mailing list or database of an End User;
 Directories will be updated from time to time: only the
current version of an Directory may be used;
 SAP may use a software utility mechanism in Directories
that imposes time limitations to prevent the use of outdated
Directories;
 SAP’s third party suppliers shall have no liability to End
User or any third party as a result of End User’s use of the
Directories or any services you receive related to the use of
the Directories;
 Content updates will not be provided by SAP hereunder,
except to the extent the Directories’ third party supplier(s)
makes content updates available to SAP. In no case shall
any SAP maintenance or support be provided for the
Directories licensed herein.
 A third-party supplier for Directories may elect to terminate
SAP’s right to distribute Directories or to provide updates
during the term of your subscription, in which case
Licensee’s sole remedy will be to receive a refund of fees
for the portion of the subscription for which Licensee is
unable to use such Directories, unless otherwise stated in
the Pass-Through Terms.
8.1.2
Licensing Information
 Directories are sold on a subscription model basis,
therefore no annual maintenance fee is to be charged and,
except to the extent the Directories content source makes
content updates available to SAP, no SAP maintenance or
support is provided for these products.
8.1.2
Informacje o licencjach
 Katalogi są sprzedawane na podstawie modelu subskrypcji,
dlatego nie jest pobierana roczna opłata serwisowa i nie są
oferowane usługi serwisowe ani wsparcie techniczne firmy SAP
dla tych produktów, z wyjątkiem udostępniania firmie SAP
aktualizacji zawartości przez źródło danych zawartości
Katalogów.
 Opłaty za subskrypcję mogą zawierać opłaty krajowych lub
międzynarodowych instytucji pocztowych lub innych dostawców
danych.
 Okres początkowy obejmuje 12 (dwanaście) miesięcy
kalendarzowych od daty rozpoczęcia „Okresu początkowego”.
 Automatyczne odnowienia są wykonywane co roku, w
zależności od dostępności Katalogu objętego licencją w
aktualnej ofercie firmy SAP, a ich przetwarzanie i fakturowanie
odbywa się zgodnie z aktualnymi cenami i warunkami
sprzedaży. Po upłynięciu Okresu początkowego licencja
subskrypcyjna może zostać wypowiedziana przez każdą ze
stron na piśmie na 90 dni przed rozpoczęciem Okresu
przedłużenia. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną i
zacznie obowiązywać po zakończeniu bieżącego Okresu
początkowego/przedłużenia, w trakcie którego firma SAP
otrzyma wypowiedzenie.
8.1.3
Całkowita odpowiedzialność firmy SAP za jakiekolwiek
uszkodzenia związane z objętymi licencją Katalogami w żadnym
wypadku nie może przekraczać kwoty równej rocznej opłacie za
subskrypcję dokonanej w okresie dwunastu (12) miesięcy
poprzedzających datę roszczenia.
 Subscription fees may include charges from domestic or
international postal authorities or other data providers.
 The Initial Term of this shall be 12 (twelve) calendar months
from the Effective Date of the “Initial Term”.
 Automatic renewals occur on an annual basis, subject to
availability of the licensed Directory on the current SAP List
of Prices and Conditions, and will be processed and
invoiced according to the then current pricing and terms.
After the Initial Term, this subscription license may be
terminated by either party with 90 days written notice prior
to the start of the following Renewal Term. Any termination
must be in writing to the affected party and will be effective
at the end of the then-current Initial/Renewal Term during
which the termination notice is received by SAP.
8.1.3
In no event shall SAP’s total liability for damages of any kind
or nature in any way arising from or related to the licensed
Directories exceed an amount equal to the annual
Subscription Fee paid in the twelve (12) month period prior to
the date of the claim.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 107 of 216
8.2
8.3
8.3.1
Databases.
8.2
DB2 for Linux, Unix and Windows:
Advanced Enterprise Server Edition (from version DB2 10.5
onwards)
Oprogramowanie DB2 dla systemów Linux, Unix i Windows:
Oprogramowanie Advanced Enterprise Server Edition (od wersji
DB2 10.5)
Enterprise Server Edition incl. database partitioning, storage
optimization (for versions DB2 10.1 and lower)
Oprogramowanie w wersji Server Enterprise Edition zawiera funkcje
podziału bazy danych na partycje i optymalizacji pamięci masowej
(dotyczy wersji DB2 10.1 i wcześniejszych).
Oracle DB:
Enterprise Edition, Oracle Objects Option, Partitioning,
Intermedia, Oracle Advanced Security Option, Oracle Advanced
Compression Option, Standard Management Pack, DBA
Management Pack, Diagnostic Pack, Tuning Pack, Provisioning
Pack and Change Management Pack. For details and possible
limitations regarding the support of the licensed options please
see SAP support notes.
Oracle DB:
Enterprise Edition, opcja Oracle Objects, Partitioning, Intermedia,
opcja Oracle Advanced Security, opcja Oracle Advanced
Compression, pakiet Standard Management Pack, pakiet DBA
Management Pack, pakiet Diagnostic Pack, pakiet Tuning Pack,
pakiet Provisioning Pack i pakiet Change Management Pack.
Szczegółowe informacje, m.in. dotyczące możliwych ograniczeń
obsługi opcji objętych licencją, można znaleźć w notach SAP.
Oracle Extended Package
Real Application Cluster (RAC), Database Vault
Rozszerzony pakiet Oracle
Real Application Cluster (RAC), Database Vault
DB2 for z/OS:
DB2 for z/OS and OS/390, IBM DB2 Operational Utilities for
z/OS, IBM DB2 Diagnostic and Recovery Utilities for z/OS, IBM
DB2 Connect Enterprise Edition. Upgrade options for customers
having licensed DB2 for OS/390 before October 1, 2003 are
available upon request.
DB2 dla systemu z/OS:
DB2 dla systemu z/OS i OS/390, IBM DB2 Operational Utilities dla
systemu z/OS, IBM DB2 Diagnostic and Recovery Utilities dla
systemu z/OS, IBM DB2 Connect Enterprise Edition. Opcje
uaktualnienia dla klientów, którzy uzyskali licencje na produkt DB2
dla systemu OS/390 przed 1 października 2003 roku, są dostępne
na żądanie.
Microsoft SQL Server:
Enterprise Edition
Oprogramowanie Microsoft SQL Server:
Enterprise Edition
Generic Products.
SAP Test Acceleration and Optimization.
8.3
8.3.1
SAP Test Acceleration and Optimization requires a license of
HP Quality Center including the modules Business Process
Testing and QuickTest Professional. This can be licensed
from HP directly or by licensing “SAP Quality Center by HP”
(material number 7010568).
8.3.2
SAP Object Event Repository
SAP Landscape Transformation (“LT”)
8.3.2
Third Party Products.
SAP Test Acceleration and Optimization.
SAP Object Event Repository
Użytkownicy zewnętrzni uzyskujący dostęp do produktu SAP
Object Event Repository wyłącznie w celu przeglądania statusu
śledzenia i zgłaszania komunikatów o zdarzeniach nie potrzebują
licencji Nazwanego Użytkownika SAP. Użytkownicy zewnętrzni to
konsumenci i/lub pracownicy partnera biznesowego firmy
licencjonującej Oprogramowanie SAP.
8.3.3
Oprogramowanie SAP Landscape Transformation („LT”)
Licencja na oprogramowanie LT jest bezpośrednio powiązana z
instalacjami klienta określonymi przez Licencjobiorcę i nie może
zostać przeniesiona.
The license for LT is explicitly connected to the customer
installation(s) identified by Licenseeis non-transferrable.
8.4
Produkty generyczne
Produkt SAP Test Acceleration and Optimization wymaga licencji
na oprogramowanie HP Quality Center obejmującej moduły
Business Process Testing i QuickTest Professional. Można ją
uzyskać bezpośrednio w firmie HP lub za pośrednictwem
licencji na aplikację SAP Quality Center by HP (numer
materiału: 7010568).
External users accessing SAP Object Event Repository for the
strongly restricted set of tasks of viewing the tracking status
and reporting event messages do not require a SAP Named
User license. External users are consumers and/or employees
of a business partner of the company licensing SAP Software.
8.3.3
Bazy danych.
8.4
Produkty innych firm
8.4.1
SAP Interactive Forms by Adobe, Enable the Enterprise
(includes 40 Interactive Forms) (“Adobe EE”). The total
number of SAP Named Users licensed to Use SAP Software
may never exceed the License Level for Adobe EE, i.e. all
licensed SAP Named Users must contribute to the calculation
of the license fee for Adobe EE.
8.4.1
Oprogramowanie SAP Interactive Forms by Adobe, Enable the
Enterprise zawierające 40 formularzy interaktywnych („Adobe
EE”).
Łączna
liczba
Nazwanych
Użytkowników
SAP
używających Oprogramowania SAP na podstawie licencji nie
może w żadnych okolicznościach przekroczyć poziomu licencji
określonego w odniesieniu do oprogramowania Adobe EE, czyli
wszyscy Nazwani Użytkownicy SAP dysponujący licencjami
muszą zostać uwzględnieni podczas obliczania opłaty licencyjnej
za oprogramowanie Adobe EE.
8.4.2
Additional Interactive Forms Bundle(s) for Adobe EE orAdobe,
Individual User (“Adobe EE and IU”) (40 Forms per Additional
Interactive Forms Bundle). Only individuals licensed to Use
Adobe EE or IU are permitted to Use the licensed Additional
Interactive Forms Bundles for Adobe EE or IU (if any).
8.4.2
Dodatkowe pakiety formularzy interaktywnych dla oprogramowania
Adobe EE lub Adobe, Individual User („Adobe EE i IU”) (40 formularzy
na jeden dodatkowy pakiet formularzy interaktywnych). Dodatkowe,
uwzględnione w licencjach pakiety formularzy interaktywnych do
oprogramowania Adobe EE lub IU (jeśli są dostępne) mogą być
używane wyłącznie przez osoby dysponujące licencjami na używanie
oprogramowania Adobe EE lub IU.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 108 of 216
8.4.3
SAP Interactive Forms by Adobe, External Users (“Adobe
EU”). Only those individuals who are licensed to Use specific
SAP Software without the requirement of an SAP Named User
license may Use licensed Adobe EU, and such Use (of Adobe
EU) shall be solely in conjunction with, and to the extent of,
such individual’s license to Use such specific SAP Software
without the requirement of an SAP Named User license. For
avoidance of doubt, no one licensed as an SAP Named User
may Use Adobe EU. External users get access to 40 forms or
the number of forms licensed for Adobe EE/ Adobe IU if
greater than 40.
8.4.3
Oprogramowanie SAP Interactive Forms by Adobe, External
Users („Adobe EU”). Objęte licencjami oprogramowanie Adobe
EU może być używane tylko przez osoby dysponujące licencjami
na
używanie
określonego
Oprogramowania
SAP
niewymagającego stosowania licencji Nazwanego Użytkownika
SAP. Ponadto osoby te mogą używać oprogramowania Adobe
EU tylko w połączeniu z takimi licencjami na używanie
określonego
Oprogramowania
SAP
niewymagającego
stosowania licencji Nazwanego Użytkownika SAP i tylko
w zakresie obowiązywania takich licencji na używanie
określonego
Oprogramowania
SAP
niewymagającego
stosowania licencji Nazwanego Użytkownika SAP. W celu
uniknięcia wątpliwości zaznacza się, iż osoby dysponujące
licencjami na Nazwanego Użytkownika SAP nie mogą używać
oprogramowania Adobe EU. Użytkownicy zewnętrzni uzyskują
dostęp do 40 formularzy lub do wszystkich formularzy objętych
licencjami na oprogramowanie Adobe EE lub Adobe IU, jeśli
liczba tych licencji przekracza 40.
8.4.4
SAP Information Interchange by Crossgate (“IIC”) and Web
Based Connectivity Option (“WBC”). A valid license of IIC is a
pre-requisite for licensing and Using WBC. WBC has to be
licensed in accordance with the minimum quantities stated in
the price list and require IIC licenses as a prerequisite.
Notwithstanding where IIC, or ICC with WBC, is licensed with
a runtime database pursuant to an Order Form, a separate
mySQL database is still required (in addition to the licensed
runtime database) as follows: (i) the Crossgate software
licensed hereunder currently requires a mySQL database
product, which is a third party product which has either been
integrated or pre-installed as part of the Crossgate software,
or which must be installed to Use the Crossgate software; (ii)
if integrated in the licensed Crossgate software, the integrated
mySQL database product functionality may differ from that of
a non-integrated mySQL database product; (iii) this
Agreement does not contain a license to use the mySQL
database, even where integrated or pre-installed as part of the
licensed Crossgate software; (iv) the mySQL database
product is subject to its respective vendor license agreement;
(v) SAP makes no representations or warranties as to the
terms of any license or the operation of any database product
obtained from a third party by Licensee; and (vi) Licensee is
responsible for support and maintenance of any database
product obtained from a third party supplier, and SAP has no
responsibility in this regard.
8.4.4
Aplikacja SAP Information Interchange by Crossgate („IIC”)
oraz opcja łączności opartej na sieci Web Based Connectivity
(„WBC”). Warunkiem wstępnym udzielenia licencji na opcję
WBC i jej udostępnienia do użytku jest ważna licencja na
oprogramowanie IIC. Minimalna liczba licencji na używanie
opcji WBC jest określona w cenniku, a warunkiem wstępnym
nabycia tych licencji jest nabycie licencji na oprogramowanie
IIC. W przypadku gdy zgodnie z Formularzem zamówienia
licencja na oprogramowanie IIC lub na oprogramowanie IIC i
opcję WBC zostanie wdrożona w bazie danych środowiska
wykonawczego, wymagane jest stosowanie oddzielnej bazy
danych mySQL (oprócz objętej licencją bazy danych
środowiska
wykonawczego).
Wymóg
ten
podlega
następującym postanowieniom: (i) oprogramowanie firmy
Crossgate objęte licencją na tych zasadach aktualnie wymaga
stosowania produktu bazy danych mySQL, który jest
produktem innej firmy wcześniej zintegrowanym z tym
oprogramowaniem
firmy
Crossgate
lub
wstępnie
zainstalowanym wraz z tym oprogramowaniem firmy Crossgate
albo który musi zostać zainstalowany w celu umożliwienia
używania oprogramowania firmy Crossgate; (ii) w przypadku
uprzedniego zintegrowania produktu bazy danych mySQL
z takim oprogramowaniem firmy Crossgate objętym licencją
zakres funkcji produktu bazy danych mySQL może się różnić
od zakresu funkcji niezintegrowanego produktu bazy danych
mySQL; (iii) na mocy niniejszej Umowy nie udziela się licencji
na używanie bazy danych mySQL, nawet jeśli taka baza
danych jest zintegrowana z objętym licencją oprogramowaniem
firmy Crossgate lub jeśli została wraz z nim wstępnie
zainstalowana; (iv) produkt bazy danych mySQL podlega
postanowieniom umowy licencyjnej zawartej z dostawcą tego
produktu; (v) firma SAP nie składa żadnych oświadczeń ani nie
udziela
żadnych
gwarancji
dotyczących
warunków
jakichkolwiek licencji lub działania jakichkolwiek produktów
bazy danych nabytych przez Licencjobiorcę od innych firm; (vi)
odpowiedzialność za obsługę i utrzymanie dowolnego produktu
bazy danych nabytego od innego dostawcy spoczywa na
Licencjobiorcy i firma SAP nie ma żadnych zobowiązań w tym
zakresie.
8.4.5
SAP LoadRunner by HP (“LR”). Licensee’s Use of the LR
software is limited solely to testing or monitoring preproduction SAP Software (including any and all software
required to operate the particular SAP Software, further
including the SAP Software’s associated operating systems,
databases, application servers, etc) only in quality assurance
and similar non-production environments, and may only be
Used on a single server.
8.4.5
Aplikacja SAP LoadRunner by HP („LR”). Możliwość używania
aplikacji LR przez Licencjobiorcę jest ograniczona do możliwości
testowania i monitorowania przedprodukcyjnego Oprogramowania
SAP (w tym wszelkiego oprogramowania wymaganego do obsługi
określonego Oprogramowania SAP, tj. systemów operacyjnych,
baz danych, serwerów aplikacji
itp. powiązanych
z
Oprogramowaniem SAP) wyłącznie w środowiskach kontroli
jakości i podobnych środowiskach nieprodukcyjnych, jak również
jest ograniczona do jednego serwera.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 109 of 216
8.4.6
SAP LoadRunner by HP, Performance Center with
Diagnostics (“LR PCD”). Licensee’s Use of the LR PCD
software is limited solely to testing or monitoring preproduction SAP Software (including any and all software
required to operate the particular SAP Software, further
including the SAP Software’s associated operating systems,
databases, application servers, etc) or any other preproduction software (so long as the LR PCD software
Documentation specifies that the licensed LR PCD software is
prescribed for testing and monitoring such other preproduction software) only in quality assurance and similar
non-production environments. Use of the Diagnostics for
Composite Applications component (“Diagnostics”) included
with LR PCD is (i) subject to the forgoing Usage limitation and
(ii) further limited to Use with a single Application Instance (as
defined below) for every two hundred fifty (250) Virtual Users
of LR PCD licensed. “Application Instance” means a
monitored, non-production environment running an instance of
an application (e.g. an instance of SAP Software, a java virtual
machine or a database server counts as one Application
Instance).
8.4.6
Aplikacja SAP LoadRunner by HP, Performance Center with
Diagnostics („LR PCD”). Możliwość używania aplikacji LR PCD
przez Licencjobiorcę jest ograniczona do możliwości testowania
i monitorowania przedprodukcyjnego Oprogramowania SAP
(w tym wszelkiego oprogramowania wymaganego do obsługi
określonego Oprogramowania SAP, tj. systemów operacyjnych,
baz
danych,
serwerów
aplikacji
itp.
powiązanych
z Oprogramowaniem
SAP)
lub
dowolnego
innego
oprogramowania przedprodukcyjnego (o ile w Dokumentacji
aplikacji LR PCD zaznaczono, iż ta objęta licencją aplikacja LR
PCD jest przeznaczona do testowania i monitorowania takiego
innego
oprogramowania
przedprodukcyjnego)
wyłącznie
w środowiskach kontroli jakości i podobnych środowiskach
nieprodukcyjnych. Używanie składnika Diagnostics for Composite
Applications („Diagnostics”) dostarczanego wraz z aplikacją LR
PCD (i) podlega ograniczeniom dotyczącym używania
wyszczególnionym powyżej, a także (ii) jest dodatkowo
ograniczone do używania w połączeniu z jednym wystąpieniem
aplikacji
(zdefiniowanym
poniżej)
na
każdych
dwustu
pięćdziesięciu (250) Użytkowników Wirtualnych licencjonowanej
aplikacji LR PCD. „Wystąpienie aplikacji” oznacza monitorowane
środowisko
nieprodukcyjne,
w którym
jest
uruchamiane
wystąpienie aplikacji (np. jedno wystąpienie Oprogramowania
SAP, oprogramowania Java Virtual Machine lub serwera bazy
danych jest jednym Wystąpieniem aplikacji).
8.4.7
SAP LoadRunner by HP, Performance Center without
Diagnostics (“LR PC”). Licensee’s Use of the LR PC software
is limited solely to testing or monitoring pre-production SAP
Software (including any and all software required to operate
the particular SAP Software, further including the SAP
Software’s associated operating systems, databases,
application servers, etc) or any other pre-production software
(so long as the LR PC software Documentation specifies that
the licensed LR PC software is prescribed for testing and
monitoring such other pre-production software) only in quality
assurance and similar non-production environments.
8.4.7
Aplikacja SAP LoadRunner by HP, Performance Center without
Diagnostics („LR PC”). Używanie aplikacji LR PC przez
Licencjobiorcę jest ograniczone do możliwości testowania
i monitorowania przedprodukcyjnego Oprogramowania SAP
(w tym wszelkiego oprogramowania wymaganego do obsługi
określonego Oprogramowania SAP, tj. systemów operacyjnych,
baz
danych,
serwerów
aplikacji
itp.
powiązanych
z Oprogramowaniem
SAP)
lub
dowolnego
innego
oprogramowania przedprodukcyjnego (o ile w Dokumentacji
aplikacji LR PC zaznaczono, iż ta objęta licencją aplikacja LR PC
jest przeznaczona do testowania i monitorowania takiego innego
oprogramowania przedprodukcyjnego) wyłącznie w środowiskach
kontroli jakości i podobnych środowiskach nieprodukcyjnych.
8.4.8
SAP Quality Center by HP, Enterprise Edition (“QC EE”).
Licensee’s Use of the QC EE software is limited solely to
testing or monitoring pre-production SAP Software (including
any and all software required to operate the particular SAP
Software, further including the SAP Software’s associated
operating systems, databases, application servers, etc), and,
if the applicable Order Form indicates that QC EE is licensed
for “Full Use”, Licensee’s Use of the QC EE software shall
also include the right to test or monitor any other preproduction software (so long as the QC EE software
Documentation specifies that the licensed QC EE software is
prescribed for testing and monitoring such other preproduction software), all in quality assurance and similar nonproduction environments only. The QC EE Bundle currently
includes the SAP Quality Center by HP, Enterprise Edition –
QuickTest Professional, TestDirector, Business Process
Testing,
Requirements
Management,
and
Defects
Management components.
8.4.8
Aplikacja SAP Quality Center by HP, Enterprise Edition („QC EE”).
Używanie aplikacji QC EE przez Licencjobiorcę jest ograniczone
do możliwości testowania i monitorowania przedprodukcyjnego
Oprogramowania SAP (w tym wszelkiego oprogramowania
wymaganego do obsługi określonego Oprogramowania SAP, tj.
systemów operacyjnych, baz danych, serwerów aplikacji itp.
powiązanych z Oprogramowaniem SAP) lub dowolnego innego
oprogramowania przedprodukcyjnego (o ile w Dokumentacji
aplikacji QC EE zaznaczono, iż ta objęta licencją aplikacja QC EE
jest przeznaczona do testowania i monitorowania takiego innego
oprogramowania przedprodukcyjnego, a w stosownym Formularzu
zamówienia określono licencję na pełne użytkowanie) wyłącznie
w środowiskach kontroli jakości i podobnych środowiskach
nieprodukcyjnych. Pakiet QC EE aktualnie obejmuje następujące
składniki aplikacji SAP Quality Center by HP w wersji Enterprise
Edition: QuickTest Professional, TestDirector, Business Process
Testing, Requirements Management oraz Defects Management.
8.4.9
SAP Quality Center by HP, Premier Edition (“QC PE”).
Licensee’s Use of the QC PE software is limited solely to
testing or monitoring pre-production SAP Software (including
any and all software required to operate the particular SAP
Software, further including the SAP Software’s associated
operating systems, databases, application servers, etc) or any
other pre-production software (so long as the QC PE software
Documentation specifies that the licensed QC PE software is
prescribed for testing and monitoring such other preproduction software), all in quality assurance and similar nonproduction environments only. The QC PE Bundle currently
includes the SAP Quality Center by HP, Premier Edition –
QuickTest Professional, TestDirector, Business Process
Testing,
Requirements
Management,
and
Defects
Management components.
8.4.9
Aplikacja SAP Quality Center by HP, Premier Edition („QC PE”).
Używanie aplikacji QC PE przez Licencjobiorcę jest ograniczone
do możliwości testowania i monitorowania przedprodukcyjnego
Oprogramowania SAP (w tym wszelkiego oprogramowania
wymaganego do obsługi określonego Oprogramowania SAP, tj.
systemów operacyjnych, baz danych, serwerów aplikacji itp.
powiązanych z Oprogramowaniem SAP) lub dowolnego innego
oprogramowania przedprodukcyjnego (o ile w Dokumentacji
aplikacji QC PE zaznaczono, iż ta objęta licencją aplikacja QC PE
jest przeznaczona do testowania i monitorowania takiego innego
oprogramowania przedprodukcyjnego) wyłącznie w środowiskach
kontroli jakości i podobnych środowiskach nieprodukcyjnych.
Pakiet QC PE aktualnie obejmuje następujące składniki aplikacji
SAP Quality Center by HP w wersji Premier Edition: QuickTest
Professional,
TestDirector,
Business
Process
Testing,
Requirements Management oraz Defects Management.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 110 of 216
8.4.10
SAP Regulatory Report by iBS, Accounts;SAP Regulatory
Report by iBS, Derivatives; SAP Regulatory Report by iBS,
P/C/S Cashflow; SAP Regulatory Report by iBS, Retail
Cashflow. Licensed iBS software may only be Used to support
Licensee’s German, Austrian and/or Swiss business
operations.
8.4.10
Aplikacja SAP Regulatory Report by iBS, składnik Accounts;
aplikacja SAP Regulatory Report by iBS, składnik Derivatives;
aplikacja SAP Regulatory Report by iBS, składnik P/C/S Cashflow;
aplikacja SAP Regulatory Report by iBS, składnik Retail Cashflow.
Objęte licencją oprogramowanie firmy iBS może być używane
wyłącznie
w celu
prowadzenia
działalności
biznesowej
Licencjobiorcy w Niemczech, Austrii i/lub Szwajcarii.
8.4.11
Metadata Management Multi-Source Integrators by MITI
(CPU). The total number of CPUs of SAP BusinessObjects
Metadata Management (CPU) licensed under Appendices to
the Agreement may never exceed the License Level for the
MITI Software licensed above.
8.4.11
Oprogramowanie Metadata Management Multi-Source Integrators
by MITI (CPU). Łączna liczba procesorów objętych licencjami na
używanie oprogramowania SAP BusinessObjects Metadata
Management (CPU) zgodnie z zapisami w Dodatkach do niniejszej
Umowy w żadnych okolicznościach nie może przekroczyć
poziomu licencji określonego w odniesieniu do Oprogramowania
firmy MITI wyszczególnionego powyżej.
8.4.12
SAP Employee File Management by OpenText (“EFM”). An
individual licensed to Use EFM must be licensed (under
separate Order Form to the Agreement) as an SAP Business
Expert, Professional, Limited Professional, Business
Information, Employee or Employee Self-Service, or Solution
Extension User. EFM contains a limited use license of SAP
Document Access by OpenText that can only be used in
conjunction with the EFM solution to manage employee
related documents. Broader usage of Document Access
would require separate licensing of that solution.
8.4.12
Aplikacja SAP Employee File Management by OpenText („EFM”).
Osoba używająca aplikacji EFM musi dysponować licencją
(udzieloną na podstawie odrębnego Formularza zamówienia do
niniejszej Umowy) na użytkownika SAP Business Expert,
Professional, Limited Professional, Business Information,
Employee lub Employee Self-Service albo Solution Extension
User. Licencja na oprogramowanie EFM obejmuje licencję na
ograniczone użytkowanie aplikacji SAP Document Access by
OpenText, która może być wykorzystywana tylko w połączeniu
z rozwiązaniem
EFM
w celu
zarządzania
dokumentami
dotyczącymi pracowników. Inne obszary zastosowań aplikacji
Document Access wymagają oddzielnej licencji na to rozwiązanie.
8.4.13
SAP Digital Asset Management by OpenText (“DAM”). An
individual licensed to Use DAM must be licensed (under
separate Order Form to the Agreement) as an SAP Business
Expert, Professional, Limited Professional, Business
Information, Employee or Employee Self-Service, or Solution
Extension User.
8.4.13
Aplikacja SAP Digital Asset Management by OpenText („DAM”).
Osoba używająca aplikacji DAM musi dysponować licencją
(udzieloną na podstawie odrębnego Formularza zamówienia do
niniejszej Umowy) na użytkownika SAP Business Expert,
Professional, Limited Professional, Business Information, Employee
lub Employee Self-Service albo Solution Extension User.
8.4.14
SAP Extended ECM by OpenText (“xECM”). An individual
licensed to Use xECM must be licensed (under separate
Order Form to the Agreement) as an SAP Business Expert,
Professional, Limited Professional, Business Information,
Employee or Employee Self-Service, or Solution Extension
User.
8.4.14
Aplikacja SAP Extended ECM by OpenText („xECM”). Osoba
używająca aplikacji xECM musi dysponować licencją udzieloną na
podstawie odrębnego Formularza zamówienia do niniejszej Umowy
i przeznaczoną dla użytkownika SAP Business Expert, Professional,
Limited Professional, Business Information, Employee lub Employee
Self-Service albo Solution Extension User.
8.4.15
SAP Document Access by OpenText (“DA”) and SAP
Document Access by OpenText for POS Device ("DA for
POS“). An individual licensed to Use DA for SAP Business
Expert, Professional and Limited Professional Users must be
licensed (under separate Order Form to the Agreement) as an
SAP Business Expert, Professional or Limited Professional
User. An individual licensed to Use DA for SAP Business
Information, Employee and Employee Self-Service Users
must be licensed (under separate Order Form to the
Agreement) as an SAP Business Information, Employee or
Employee Self-Service User. DA may not be Used to archive
and/or view any data and/or documents originating from a
point-of-sale device. DA for POS may only be Used by
individuals licensed as SAP Named Users (under separate
Order Form to the Agreement, and in accordance with each
individual’s respective SAP Named User type) to archive
and/or view data and/or documents originating from a point-ofsale device.
8.4.15
Aplikacja SAP Document Access by OpenText („DA”) i SAP
Document Access by OpenText for POS Device („DA for POS”).
Osoba, która nabyła licencje na używanie aplikacji DA dla
użytkowników SAP Business Expert, Professional i Limited
Professional, musi dysponować licencjami (udzielonymi na mocy
odrębnego Formularza zamówienia do niniejszej Umowy) na
użytkownika SAP Business Expert, Professional lub Limited
Professional User. Osoba, która nabyła licencje na używanie aplikacji
DA dla użytkowników SAP Business Information, Employee i
Employee Self-Service, musi dysponować licencjami (udzielonymi na
mocy odrębnego Formularza zamówienia do niniejszej Umowy) na
użytkownika SAP Business Information, Employee lub Employee SelfService User. Aplikacji DA nie można używać do archiwizowania ani
wyświetlania żadnych danych ani dokumentów pochodzących z
urządzenia w punkcie sprzedaży. Aplikacja DA for POS może być
używana wyłącznie przez osoby objęte licencjami Nazwanego
Użytkownika SAP (udzielonymi na podstawie odrębnego Formularza
zamówienia do niniejszej Umowy i zgodnymi z odpowiednimi typami
licencji Nazwanego Użytkownika SAP), które umożliwiają
archiwizowanie i/lub wyświetlanie danych i/lub dokumentów
pochodzących z urządzenia w punkcie sprzedaży.
8.4.16
SAP Archiving by OpenText (“Archiving”). An individual
licensed to Use Archiving for SAP Business Expert,
Professional and Limited Professional Users must be licensed
(under separate Order Form to the Agreement) as an SAP
Business Expert, Professional or Limited Professional User.
An individual licensed to Use Archiving for SAP Business
Information, Employee and Employee Self-Service Users
must be licensed (under separate Order Form to the
Agreement) as an SAP Business Information, Employee or
Employee Self-Service User.
8.4.16
Aplikacja SAP Archiving by OpenText („Archiving”). Osoba, która
nabyła licencje na używanie aplikacji Archiving przeznaczone dla
użytkowników SAP Business Expert, Professional lub Limited
Professional, musi dysponować licencjami (udzielonymi na
podstawie odrębnego Formularza zamówienia do niniejszej Umowy)
na użytkownika SAP Business Expert, Professional lub Limited
Professional User. Osoba, która nabyła licencje na używanie
aplikacji Archiving przeznaczone dla użytkowników SAP Business
Information, Employee lub Employee Self-Service, musi
dysponować licencjami (udzielonymi na podstawie odrębnego
Formularza zamówienia do niniejszej Umowy) na użytkownika SAP
Business Information, Employee lub Employee Self-Service User.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 111 of 216
8.4.17
SAP Invoice Management by OpenText (“IM”). An individual
licensed to Use OCR must also be licensed for IM. The OCR
is an optional component and there must be at least as many
IM licenses as OCR licenses but there can be more IM
licenses than OCR license.
8.4.17
Aplikacja SAP Invoice Management by OpenText („IM”). Osoba
uzyskująca licencje na używanie oprogramowania OCR musi
także dysponować licencjami na aplikację IM. Oprogramowanie
OCR jest składnikiem opcjonalnym. Liczba nabytych licencji na
aplikację IM musi być co najmniej taka sama, jak liczba licencji na
oprogramowanie OCR, tzn. może być od tej liczby większa.
8.4.18
SAP Dispatching & Planning – Long Term Planning by
Prologa; SAP Dispatching & Planning – Operational Planning
by Prologa; SAP Legal Requirements by Prologa. An
individual licensed to Use any Prologa must be licensed
(under separate Order Form to the Agreement) as an SAP
Business Expert, Professional or Limited Professional User.
8.4.18
Aplikacja SAP Dispatching & Planning — Long Term Planning by
Prologa; aplikacja SAP Dispatching & Planning — Operational
Planning by Prologa; aplikacja SAP Legal Requirements by
Prologa. Osoba, która uzyskała licencje na używanie dowolnej
aplikacji firmy Prologa, musi dysponować licencjami (udzielonymi
na podstawie odrębnego Formularza zamówienia do niniejszej
Umowy) na użytkownika SAP Business Expert, Professional lub
Limited Professional User.
8.4.19
SAP User Experience Management by Knoa and SAP User
Experience Management by Knoa, version for SAP GUI. SAP
User Experience Management by Knoa and SAP User
Experience Management by Knoa, version for SAP GUI
(collectively, “Knoa”) is embedded or bundled with 5 (five)
licenses of the following SAP Business Objects Software: SAP
Business Objects Enterprise Premium, WebIntelligence,
Xcelsius Enterprise, Xcelsius Enterprise Interactive Viewing,
Crystal Reports (“Runtime Software”). Such Runtime Software
may only be Used to access data created or enhanced by
Knoa. Runtime Software may not be combined in the same
Deployment as SAP BusinessObjects Software licensed
independently from Knoa.
8.4.19
Aplikacja SAP User Experience Management by Knoa i SAP User
Experience Management by Knoa, wersja dla SAP GUI. Aplikacje
SAP User Experience Management by Knoa i SAP User
Experience Management by Knoa, wersja dla SAP GUI (łącznie
„Knoa”) są wbudowane lub dołączone do pięciu (5) licencji
następującego oprogramowania SAP Business Objects: SAP
Business Objects Enterprise Premium, WebIntelligence, Xcelsius
Enterprise, Xcelsius Enterprise Interactive Viewing, Crystal
Reports
(„Oprogramowanie
środowiska
wykonawczego”).
Oprogramowanie środowiska wykonawczego może być używane
wyłącznie w celu uzyskania dostępu do danych utworzonych lub
poprawionych przy użyciu aplikacji Knoa. Oprogramowanie
środowiska wykonawczego nie może być połączone w ramach
tego
samego
wdrożenia
z
Oprogramowaniem
SAP
BusinessObjects licencjonowanym niezależnie od aplikacji Knoa.
8.4.20
BSI U.S. Payroll Tax Processing. The BSI software is licensed
for Use in conjunction with the payroll functionality contained
in the SAP Payroll Software, which must be separately
licensed. In addition, the license for the BSI software is limited
for Use on a single Platform at a time (with the exception of a
Platform migration period as BSI may allow). For purposes
herein, the term “Platform” shall mean a single BSI Supported
Configuration of the following: a single database, single
server, single client software, and single operating system.
For purposes herein, “BSI Supported Configuration” shall
mean a configuration for which BSI makes support available
for SAP Licensees of the BSI software. The BSI software
license does not include a license to use any third party
database, server, client software, or operating system. If
Licensee wishes to change the Platform: (i) Licensee shall
provide SAP written notice of the same and complete a
Platform Change form (in a format acceptable to BSI); and (ii)
SAP shall allow such change to the extent and under the
conditions BSI generally makes available to SAP, including
without limitation Licensee’s payment of any platform change
fees that apply.
8.4.20
BSI U.S. Payroll Tax Processing. Licencje na oprogramowanie
firmy BSI są udzielane w powiązaniu z funkcją rozliczania listy płac
dostępną w oprogramowaniu SAP Payroll, na które należy nabyć
oddzielne licencje. Ponadto licencje na oprogramowanie firmy BSI
uprawniają do używania tego oprogramowania każdorazowo tylko
na jednej Platformie (z wyjątkiem okresu migracji Platformy po
uzyskaniu zgody firmy BSI). Termin „Platforma” jest w niniejszej
Umowie
używany
w znaczeniu
pojedynczej
konfiguracji
obsługiwanej przez oprogramowanie firmy BSI składającej się z:
jednej bazy danych, jednego serwera, jednego oprogramowania
klienta oraz jednego systemu operacyjnego. Wyrażenie
„konfiguracja obsługiwana przez oprogramowanie firmy BSI” jest
w niniejszej
Umowie
używane
w znaczeniu
konfiguracji,
w przypadku której firma BSI zapewnia pomoc techniczną
Licencjobiorcy korzystającemu z licencji na oprogramowanie firmy
BSI za pośrednictwem firmy SAP. Licencje na oprogramowanie
firmy BSI nie obejmują licencji na używanie baz danych,
serwerów, oprogramowania klienta ani systemów operacyjnych
innych firm. Jeśli Licencjobiorca podejmie decyzję o zmianie
Platformy: (i) Licencjobiorca musi dostarczyć firmie SAP pisemne
powiadomienie o takim zamiarze i wypełnić Formularz zmiany
platformy (w formacie akceptowanym przez firmę BSI); (ii) firma
SAP zezwoli na taką zmianę w takim zakresie i na takich ogólnych
warunkach, jakie firma BSI stosuje w odniesieniu do firmy SAP,
w tym między innymi pod warunkiem uiszczenia przez
Licencjobiorcę wszelkich stosownych opłat za zmianę platformy.
8.4.21
Additional Third
Standalone Use:
8.4.21
Dodatkowe postanowienia dotyczące produktów innych firm
stosowane w przypadku Użycia samodzielnego:
Party
Product
Terms
Applicable
to
8.4.21.1 Metadata Management Multi-Source Integrators by MITI
(CPU). SAP BusinessObjects Metadata Management (“BMM”)
must be separately licensed by Licensee for Standalone Use,
and the total number of BMM CPUs licensed by Licensee may
never exceed the License Level for the MITI Software licensed
above.
8.4.21.1 Oprogramowanie Metadata Management Multi-Source Integrators
by MITI (CPU). Na oprogramowanie SAP BusinessObjects
Metadata Management („BMM”) przeznaczone do użytku
autonomicznego Licencjobiorca musi nabyć oddzielne licencje,
a łączna liczba procesorów objętych licencjami na używanie
oprogramowania BMM w żadnym wypadku nie może przekroczyć
poziomu licencji określonego w odniesieniu do Oprogramowania
firmy MITI wyszczególnionego powyżej.
8.4.22
8.4.22
SAP Solution Extension Limited User. The SAP Solution
Extension Limited User is solely authorized to Use one (1)
third party solution licensed by SAP. The License Agreement
needs to expressly specify this third party solution. The SAP
Solution Extension Limited User applies to SAV if the
assigned third party solution does.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Użytkownik SAP Solution Extension Limited User. Użytkownik
SAP Solution Extension Limited User jest upoważniony wyłącznie
do używania jednego (1) rozwiązania innego producenta objętego
licencją firmy SAP. To rozwiązanie innego producenta musi być
wyraźnie określone w Umowie licencyjnej. Użytkownik SAP
Solution Extension Limited User odnosi się do wartości aplikacji
SAP, jeśli przypisane rozwiązanie innego producenta się do niej
odnosi.
Page 112 of 216
8.4.23
ANCILE
For the following price list items the special term as described
below does apply:
SAP Productivity Pak by ANCILE – excl. North America
(7009560)
SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE – excl.
North America (7009561)
SAP Productivity Composer by ANCILE – excl. North America
(7009562)
SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE –
excl. North America (7009563)
SAP Productivity Pak by ANCILE – North America (7009639)
SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE – North
America (7009640)
SAP Productivity Composer by ANCILE – North America
(7009641)
SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE –
North America (7009642)
8.4.23
ANCILE
Do następujących pozycji cennika ma zastosowanie warunek
specjalny, zgodnie z opisem poniżej:
SAP Productivity Pak by ANCILE — z wyłączeniem Ameryki
Północnej (7009560)
SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE — z
wyłączeniem Ameryki Północnej (7009561)
SAP Productivity Composer by ANCILE — z wyłączeniem Ameryki
Północnej (7009562)
SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE — z
wyłączeniem Ameryki Północnej (7009563)
SAP Productivity Pak by ANCILE — Ameryka Północna (7009639)
SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE — Ameryka
Północna (7009640)
SAP Productivity Composer by ANCILE — Ameryka Północna
(7009641)
SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE —
Ameryka Północna (7009642)
When ANCILE software is used with standalone SAP
BusinessObjects solutions namely Knowledge Accelerator
products or to create education offerings for SAP
BusinessObjects solutions that do not interface with SAP
solutions that require SAP Named Users, such users must be
licensed to use SAP BusinessObjects solutions based on
either the SAP BusinessObjects Named User or CPU metric
and do not need to be licensed as SAP Named User.
W przypadku, gdy oprogramowanie ANCILE jest używane łącznie
z
autonomicznymi
rozwiązaniami
SAP
BusinessObjects
(produktami Knowledge Accelerator) lub w celu tworzenia ofert
edukacyjnych dla rozwiązań SAP BusinessObjects, które nie łączą
się z rozwiązaniami SAP wymagającymi licencji na Nazwanego
Użytkownika SAP, użytkownicy muszą uzyskać licencje na
używanie rozwiązań SAP BusinessObjects w trybie na
Nazwanego Użytkownika produktu SAP BusinessObjects lub na
metrykę procesora, natomiast nie jest wymagana licencja w trybie
na Nazwanego Użytkownika SAP.
The amount of licensed “user” sales units for the SAP
Productivity Pak by ANCILE or SAP Productivity Composer by
ANCILE must match at least the total number of the licensed
Named Users for the SAP BusinessObjects Knowledge
Accelerator solutions, provided the SAP BusinessObjects
Knowledge Accelerator is licensed along with the ANCILE
solutions. SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator may
be licensed in the Named User or CPU capacity.
Liczba uzyskanych licencji dla jednostki sprzedaży „użytkownik” na
produkty SAP Productivity Pak by ANCILE lub SAP Productivity
Composer by ANCILE musi być co najmniej równa całkowitej
liczbie licencji na Nazwanego Użytkownika na rozwiązania SAP
BusinessObjects Knowledge Accelerator, o ile licencja na produkt
SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator jest wydawana w
ramach rozwiązań ANCILE. Licencja na produkt SAP
BusinessObjects Knowledge Accelerator może być wydana w
trybie na Nazwanego Użytkownika lub na Procesor.
8.4.24
SAP Extended Enterprise Content Management by OpenText.
SAP Application Named users are applicable. SAP Solution
Extension Limited User can be licensed if qualified.
8.4.24
Aplikacja SAP Extended Enterprise Content Management by
OpenText. Stosowane są licencje na Nazwanego Użytkownika
aplikacji SAP. Można zastosować licencję na użytkownika SAP
Solution Extension Limited User, o ile są spełnione wymagania.
8.4.25
SAP Portal Content Management by OpenText and SAP
Portal Site Management by OpenText. SAP Portal Content
Management by OpenText (PCM) and SAP Portal Site
Management by OpenText (PSM) may only be Used with the
SAP Portal, as included in SAP NetWeaver (the “SAP Portal”)
and may not Use any other licensed SAP Proprietary
Information. PCM and PSM do not include an SAP Portal
license.
8.4.25
Aplikacje SAP Portal Content Management by OpenText i SAP
Portal Site Management by OpenText. Oprogramowanie SAP
Portal Content Management by OpenText (PCM) i SAP Portal Site
Management by OpenText (PSM) może być używane tylko z
Portalem SAP, jak w oprogramowaniu SAP NetWeaver („Portal
SAP”), i nie może wykorzystywać innych licencjonowanych
informacji zastrzeżonych SAP. Oprogramowanie PCM i PSM nie
obejmuje licencji na Portal SAP.
8.4.26
SAP Multiresource Scheduling, SAP Multiresource Scheduling
with Optimizer, SAP Public Budget Formulation, SAP
Intercompany Data Exchange for German Metering, SAP
Payment Engine, SAP Pricing and Costing for Utilities, SAP
Connector to eBAgent, SAP Business Process Tracking for
Utilities, SAP Application Interface Framework. Special terms
& conditions apply. Details on language availability, technical
prerequisites to install and to use these SAP Applications,
support periods and further terms & conditions can be found
at http://service.sap.com/fbs/availability.
8.4.26
Oprogramowanie
SAP
Multiresource
Scheduling,
SAP
Multiresource Scheduling with Optimizer, SAP Public Budget
Formulation, SAP Intercompany Data Exchange for German
Metering, SAP Payment Engine, SAP Pricing and Costing for
Utilities, SAP Connector to eBAgent, SAP Business Process
Tracking for Utilities oraz SAP Application Interface Framework.
Stosowane są warunki specjalne. Szczegółowe informacje
dotyczące dostępności wersji językowych, wstępnych wymagań
technicznych w zakresie instalacji i użytkowania tych aplikacji
SAP, okresów świadczenia usług pomocy technicznej i innych
warunków
użytkowania
można
znaleźć
pod
adresem
http://service.sap.com/fbs/availability.
8.4.27
SAP Real-Time Offer Management (Agent-Assisted Channel),
SAP Real-Time Offer Management (Self-Service Channel).
Special terms & conditions apply. Details on language
availability, technical prerequisites to install and to use these
SAP Applications, support periods and further terms &
conditions
can
be
found
at
http://service.sap.com/fbs/availability.
8.4.27
Oprogramowanie SAP Real-Time Offer Management (AgentAssisted Channel) oraz SAP Real-Time Offer Management (SelfService Channel). Zastosowanie mają warunki specjalne.
Szczegółowe
informacje
dotyczące
dostępności
wersji
językowych, wstępnych wymagań technicznych w zakresie
instalacji i użytkowania tych aplikacji firmy SAP, okresów
świadczenia usług pomocy technicznej i innych warunków
użytkowania
można
znaleźć
pod
adresem
http://service.sap.com/fbs/availability.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 113 of 216
8.4.28
SAP Business Communication Management (BCM), Rapid
Deployment Edition
The usage of SAP Business Communication Management
application under this license is restricted to as follows:
Inbound Contact Center is permitted; no Outbound Contact
Center and no Enterprise Telephony.
8.4.28
SAP Business Communication Management (BCM), Rapid
Deployment Edition
Użytkowanie aplikacji SAP Business Communication Management
w ramach tej licencji podlega następującym ograniczeniom:
Dozwolone jest korzystanie z centrum kontaktów przychodzących;
funkcje centrum kontaktów wychodzących i obsługi telefonii w
przedsiębiorstwie są niedostępne.
Kanały kontaktowe są ograniczone wyłącznie do kanału
głosowego bez użycia kanału kontaktu zwrotnego, natomiast
funkcja interaktywnej odpowiedzi głosowej (IVR) opartej na
oprogramowaniu jest ograniczona do 1 portu na 2 agentów
Korzystanie z następujących narzędzi agentów jest niedozwolone:
telefon IP, integracja z programem MS Outlook, narzędzia
operatora centrali telefonicznej, narzędzia do klasyfikacji
kontaktów,
zarządzanie
zadaniami,
automatyczne/ręczne
tworzenie zadań, klasyfikacja zadań, alarmy dotyczące zadań,
monitorowanie i sprawozdawczość, narzędzia do obsługi
wiadomości oraz komunikator softphone typu dialer połączeń
wychodzących.
Dozwolony jest maksymalnie jeden przełożony na pięciu agentów.
Użycie następujących narzędzi do sprawowania nadzoru jest
niedozwolone: rozmowa z agentami, emisja wiadomości i
zarządzanie kampanią wychodzącą.
Użycie następujących narzędzi do obsługi routingu kontaktów i
interaktywnej odpowiedzi głosowej jest niedozwolone: routing
oparty
na
umiejętnościach,
routing
agentów
preferowanych/ostatnio obsługiwanych, kolejki osobiste, routing
wiadomości e-mail oparty na słowach kluczowych oraz routing
oparty na najniższym koszcie.
Użycie raportów obsługi zadań jest niedozwolone.
Użycie aplikacji Mobile Communication Mobile Client (CMC) jest
niedozwolone.
Contact channels are limited to the Voice channel only and
without Call-back channel while Software-based Interactive
Voice Response (IVR) is limit to 1 port per 2 agents
The Use of the following agent tools are not permitted:
IP-desk-phone, Integration to MS Outlook, Switchboard
operator tools, Contact Classification Tools, Task
Management, Auto Manual Task creation, Task Classification,
Task Alarm, monitoring and reporting, Messenger Tools and
Outbound dialler softphone.
A Maximum of one supervisor per five agents is allowed, The
Use of the following supervisor tools is not permitted: Chat
with Agents, Message broadcasting and outbound campaign
management.
The Use of the following Contact Routing and IVR Tools is not
permitted: Skills-based routing, Preferred/last served agent
routing, Personal queues, Email routing based on key words
and Least cost-based routing.
The Use of Task Handling reports are not permitted.
The usage of Mobile Communication Mobile Client (CMC) is
not permitted.
8.4.29
SAP CRM Rapid Deployment Edition. Licensee’s Use of SAP
CRM Rapid Deployment Edition is limited to accessing the
following functionality within SAP CRM: Segmentation & List
Management, Lead Management, Opportunity Management,
Sales Performance Management, Customer Service &
Support, Campaign Management and Accounts and Contact
Management. Licensee’s Use of the functionality specified
herein is limited solely to accessing SAP CRM components.
Licensee is entitled to Use SAP NetWeaver Mobile Gateway
but only to the extent such Use is required to access the
functionality specified herein. Use of other mobile applications
may require additional license fees.
8.4.29
Aplikacja SAP CRM Rapid Deployment Edition. Użytkowanie
produktu SAP CRM Rapid Deployment Edition przez
Licencjobiorcę jest ograniczone do uzyskiwania dostępu do
następujących funkcji w ramach oprogramowania SAP CRM:
segmentacja i zarządzanie listami, zarządzanie potencjalnymi
szansami, zarządzanie szansami, zarządzanie efektywnością
sprzedaży, obsługa i wsparcie klienta, zarządzanie kampaniami
oraz zarządzanie klientami i kontaktami. Użytkowanie przez
Licencjobiorcę funkcji tutaj wymienionych jest ograniczone
wyłącznie do uzyskiwania dostępu do składników oprogramowania
SAP CRM. Licencjobiorca jest uprawniony do używania bramki do
SAP NetWeaver Mobile, ale tylko w zakresie, w jakim takie użycie
jest wymagane w celu uzyskania dostępu do wyszczególnionych
funkcji. Korzystanie z innych aplikacji mobilnych może wymagać
uiszczenia dodatkowych opłat z tytułu licencji.
8.4.30
SAP SRM Rapid Deployment Edition. The SAP SRM Rapid
Deployment Edition is based on the SAP SRM application.
The SAP SRM Rapid Deployment Edition package enhances
the SAP ERP Foundation Starter by Strategic Sourcing with
Request for Quotation. The SAP SRM Rapid Deployment
Edition has to be installed as an Add-on in an ERP system
using the classic technical scenario.
8.4.30
Aplikacja SAP SRM Rapid Deployment Edition. Oprogramowanie
SAP SRM Rapid Deployment Edition jest oparte na aplikacji SAP
SRM. Pakiet SAP SRM Rapid Deployment Edition stanowi
rozszerzenie pakietu SAP ERP Foundation Starter o funkcje
strategicznego źródła dostaw z zapytaniem ofertowym. Produkt
SAP SRM Rapid Deployment Edition należy instalować jako
dodatek add-on w systemie ERP przy zastosowaniu klasycznego
scenariusza technicznego.
8.4.31
SAP Information Interchange by Crossgate. SAP Information
Interchange by Crossgate requires a mySQL database, which
needs to be licensed directly from the respective vendor.
8.4.31
Aplikacja SAP Information Interchange by Crossgate.
Oprogramowanie SAP Information Interchange by Crossgate
wymaga bazy danych mySQL, na którą należy uzyskać licencję
bezpośrednio od właściwego dostawcy.
8.4.32
SAP Interactive Forms by Adobe, external users. External
users get access to 40 forms or the number of forms licensed
for Adobe EE/ Adobe IU if greater than 40.
8.4.32
Oprogramowanie SAP Interactive Forms by Adobe, External
Users. Użytkownicy zewnętrzni uzyskują dostęp do 40 formularzy
lub do wszystkich formularzy objętych licencjami na
oprogramowanie Adobe EE lub Adobe IU, jeśli liczba tych licencji
przekracza 40.
8.4.33
SAP Workforce Scheduling &Optimization by ClickSoftware Realtime Service. The bundle provides out of the box
integration with Pitney Bowes Business Insight-MapInfo, PTV
and Microsoft Bing. Each map provider requires a valid
license, which needs to be purchased separately. Additional
custom integrations with other mapping providers (e.g. ESRI)
are possible.
8.4.33
Aplikacja SAP Workforce Scheduling & Optimization by
ClickSoftware — Realtime Service. Ten pakiet umożliwia
natychmiastową integrację z oprogramowaniem Pitney Bowes
Business Insight MapInfo, PTV oraz Microsoft Bing. Każdy
z dostawców tych programów mapujących wymaga ważnej
licencji, którą należy nabyć oddzielnie. Możliwe są także
dodatkowe, niestandardowe integracje z oprogramowaniem innych
dostawców programów mapujących (np. ESRI).
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 114 of 216
9.
SYBASE Portfolio Products
9.
Oferta produktów SYBASE
9.1
Sybase Product Specific Terms / Use Rules.
9.1
Warunki/zasady użytkowania poszczególnych produktów firmy
Sybase
Licencjonowane Oprogramowanie może zawierać niektóre składniki
typu open source innego producenta i/lub inne składniki do
bezpłatnego pobierania (łącznie określane jako „Składniki do
bezpłatnego pobierania”). Uwagi dotyczące Składników do
bezpłatnego
pobierania
można
znaleźć
na
stronie
http://www.sap.com/sybase-thirdpartylegal.
The licensed Software may include certain third party open source
and/or other free download components (collectively, the “Free
Download
Components”).
Please
refer
to
http://www.sap.com/sybase-thirdpartylegal for certain notices
relating to the Free Download Components.
9.2
Package Restrictions for Sybase Products.
9.2
Ograniczenia dotyczące pakietów produktów Sybase.
9.2.1
Afaria Device Management (Afaria DM)
9.2.1
Oprogramowanie Afaria Device Management (Afaria DM)
9.2.1.1
Afaria DM license includes the following components: Afaria
Multi-Tenant Enterprise Server, Afaria Class A Client, Afaria
Class B Client.
9.2.1.1
Licencja na oprogramowanie Afaria DM obejmuje następujące
składniki: Afaria Multi-Tenant Enterprise Server, Afaria Class A
Client, Afaria Class B Client.
9.2.2
Advanced Security Option; Unstructured Data Analytics
Option; Multiplex Grid Option; Very Large Database
Management Option (VLDB).
9.2.2
Opcje: Advanced Security (zaawansowane zabezpieczenia);
Unstructured
Data
Analytics
(analityka
danych
nieuporządkowanych); Multiplex Grid; Very Large Database
Management (VLDB) (zarządzanie bardzo dużymi bazami danych).
Advanced Security Option; Unstructured Data Analytics
Option; Multiplex Grid Option; Very Large Database
Management Option (VLDB) requires the licensing of Sybase
IQ Enterprise Edition.
Opcje: Advanced Security (zaawansowane zabezpieczenia);
Unstructured
Data
Analytics
(analityka
danych
nieuporządkowanych); Multiplex Grid; Very Large Database
Management (VLDB) (zarządzanie bardzo dużymi bazami danych)
wymagają licencji oprogramowania Sybase IQ w wersji Enterprise
Edition.
9.2.3.1
Sybase ASE Runtime Edition. Sybase Adaptive Server
Enterprise ("ASE") is a runtime database licensed for use by
individuals licensed as SAP Named Users solely in
conjunction with their use of applicable Software and/or Third
Party Software licensed by Licensee from SAP. The Sybase
ASE runtime database may not be used to run any software
and/or third party software other than applicable Software
and/or Third Party Software licensed by Licensee from SAP.
Sybase ASE runtime database includes a limited runtime
license of MaxDB database, subject to these provisions. For
purposes of clarification, see the applicable Software and/or
Third Party Software Documentation for information regarding
release(s) / version(s) supported on the Sybase ASE and
MaxDB runtime database. Sybase ASE runtime database
includes a limited runtime license of SAP Sybase Replication
Server to be used only in conjunction with Sybase ASE solely
for disaster recovery purposes.
9.2.3.1
Oprogramowanie Sybase ASE Runtime Edition. Sybase Adaptive
Server Enterprise („ASE”) jest bazą danych środowiska
wykonawczego, na której użytkowanie osobom z licencją
Nazwanego Użytkownika SAP udzielana jest licencja wyłącznie w
połączeniu z użytkowaniem przez nie odpowiedniego
Oprogramowania i/lub Oprogramowania innego producenta,
użytkowanego przez Licencjobiorcę na podstawie licencji
udzielonej przez firmę SAP. Niedozwolone jest użytkowanie bazy
danych środowiska wykonawczego Sybase ASE w celu
uruchamiania
jakiegokolwiek
oprogramowania
lub
oprogramowania innego producenta innego niż odpowiednie
Oprogramowanie i/lub Oprogramowanie innego producenta
użytkowane przez Licencjobiorcę na podstawie licencji udzielonej
przez firmę SAP. Baza danych środowiska wykonawczego
Sysbase ASE obejmuje ograniczoną licencję na środowisko
wykonawcze bazy danych MaxDB zgodnie z niniejszymi
postanowieniami. Aby uzyskać bardziej precyzyjne informacje na
temat wersji oprogramowania obsługiwanych przez bazę danych
środowiska wykonawczego Sybase ASE oraz MaxDB, należy
posłużyć się odpowiednią dokumentacją Oprogramowania i/lub
Oprogramowania innego producenta. Baza danych środowiska
wykonawczego Sysbase ASE obejmuje licencję na ograniczone
środowisko
wykonawcze
oprogramowania
SAP
Sybase
Replication Server, które może być używane wyłącznie w
połączeniu z oprogramowaniem Sybase ASE jedynie w celu
odtwarzania po awarii.
9.2.3.2
Conditions for Use of Sybase ASE.
9.2.3.2
Warunki użytkowania oprogramowania Sybase ASE.
SAP is licensing Sybase ASE as a runtime license for
Software licensed by SAP. A full use license for Sybase ASE
is available from Sybase directly.
SAP udziela licencji na oprogramowanie Sybase ASE w formie
licencji
na
środowisko
wykonawcze
Oprogramowania
licencjonowanego przez SAP. Licencja na pełne użytkowanie
oprogramowania Sybase ASE jest dostępna bezpośrednio od
firmy Sybase.
Licensee shall only use the Sybase ASE in connection with
the Software licensed for the Use with Sybase ASE and only
for the purposes of its own internal data processing which
includes access of third party user such as contractor, supply
chain vendor or supplier, customer, or third party individual
authorized by the customer. Licensee may not Use Sybase
ASE with any non-SAP branded or custom developed
applications.
Licencjobiorca będzie korzystać z oprogramowania Sybase ASE
wyłącznie w połączeniu z Oprogramowaniem licencjonowanym do
użytkowania z oprogramowaniem Sybase ASE i wyłącznie w
celach przetwarzania własnych danych wewnętrznych, co
obejmuje uzyskiwanie dostępu przez użytkownika zewnętrznego,
takiego jak wykonawca, dostawca w łańcuchu dostaw, klient bądź
osoba z zewnątrz upoważniona przez klienta. Licencjobiorca nie
może używać oprogramowania Sybase ASE z jakimikolwiek
aplikacjami producentów pod marką inną niż SAP ani
opracowanymi specjalnie aplikacjami niestandardowymi.
Third party database applications for system administration,
monitoring and management may directly access Sybase ASE.
Aplikacje baz danych innych producentów używane do
administrowania i zarządzania systemem oraz monitorowania go mogą
uzyskiwać bezpośredni dostęp do oprogramowania Sybase ASE.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 115 of 216
Third party database applications or new functionality or new
applications which may directly access the Sybase ASE or
indirectly access information contained therein are not
allowed.
Aplikacje baz danych innych producentów bądź nowe funkcje lub
nowe aplikacje, które mogą uzyskiwać bezpośredni dostęp do
oprogramowania Sybase ASE lub pośredni dostęp do zawartych w
nim informacji, są niedozwolone.
The foregoing provision, however, does not prohibit the
Licensee from using a development environment or
workbench which is part of the SAP Software to configure or
modify the SAP software for which the database is licensed.
Powyższe postanowienie nie zakazuje jednak Licencjobiorcy
używania środowiska programistycznego lub projektowego
stanowiącego
część
Oprogramowania
SAP
do
celów
konfigurowania bądź modyfikacji oprogramowania SAP, na które
jest licencjonowana baza danych.
9.2.4
DB2 Runtime Database in Certain Sybase Licensing
Scenarios. Notwithstanding anything to the contrary, the
Afaria DM Software, if licensed hereunder, may require a
database product in addition to any runtime database that
may be licensed hereunder. The Agreement does not contain
a license to use any database product other than one
identified in the Agreement. SAP makes no representations or
warranties as to the terms of any license or the operation of
any database product obtained (i.e. licensed) directly from a
third party vendor by Licensee, and Licensee is responsible
for support and maintenance of any database product
obtained (i.e. licensed) from a third party vendor, and SAP has
no responsibility in this regard.
9.2.4
Baza danych środowiska wykonawczego DB2 w pewnych
scenariuszach licencyjnych produktów Sybase. Niezależnie od
innych postanowień oprogramowanie Afaria DM, jeśli jest
licencjonowane na mocy niniejszej Umowy, może wymagać bazy
danych w uzupełnieniu do bazy danych środowiska wykonawczego,
na którą może być udzielana licencja na mocy niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa nie obejmuje licencji na użytkowanie baz danych
innych niż produkty określone w Umowie. Firma SAP nie składa
żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących
warunków licencji lub działania baz danych uzyskanych (tj.
licencjonowanych) bezpośrednio od innego producenta przez
Licencjobiorcę. Licencjobiorca jest odpowiedzialny za obsługę i
konserwację bazy danych uzyskanej (tj. licencjonowanej) od innego
producenta, a SAP nie ma żadnych zobowiązań w tym zakresie.
9.2.5
SAP Mobile Software.
9.2.5
Oprogramowanie SAP Mobile.
9.2.5.1
SAP Software that is mobile enabled may require an
additional component downloaded from a third party mobile
application store.
9.2.5.1
Oprogramowanie SAP, które można obsługiwać za pomocą
urządzeń przenośnych, może wymagać pobrania dodatkowego
składnika ze sklepu z aplikacjami mobilnymi innych firm.
9.2.6
SAP Enterprise Integration for Mobile Apps Software.
9.2.6
Oprogramowanie SAP Enterprise Integration dla aplikacji mobilnych.
9.2.6.1
The SAP Enterprise Integration for Mobile Apps Software may
require an additional component downloaded from a third
party mobile application store. Each additional component is
subject to its respective license agreement. The licensed SAP
Enterprise Integration for Mobile Apps includes a runtime
license for SAP Mobile Platform (“Mobile Platform”) and/or
SAP Sybase 365 Mobiliser Platform (“Mobiliser Platform”).
The Mobile Platform and Mobiliser Platform are licensed for
use with the licensed SAP Enterprise Integration for Mobile
Apps only. Any additional use of the Mobile Platform or
Mobiliser Platform requires an additional license. In addition,
the following terms apply to specific Software:
9.2.6.1
Oprogramowanie SAP Enterprise Integration dla aplikacji
mobilnych może wymagać pobrania dodatkowego składnika ze
sklepu z aplikacjami mobilnymi strony trzeciej. Każdy dodatkowy
składnik podlega warunkom odpowiedniej umowy licencyjnej.
Licencjonowane oprogramowanie SAP Enterprise Integration dla
aplikacji mobilnych obejmuje licencję na środowisko wykonawcze
oprogramowania SAP Mobile Platform („Mobile Platform”) i/lub
SAP Sybase 365 Mobiliser Platform („Mobiliser Platform”).
Licencja na oprogramowanie Mobile Platform i Mobiliser Platform
obejmuje ich użytkowanie jedynie z licencjonowanym
oprogramowaniem SAP Enterprise Integration dla aplikacji
mobilnych. Inne użytkowanie oprogramowania Mobile Platform lub
Mobiliser Platform wymaga odrębnej licencji. Ponadto następujące
warunki mają zastosowanie do określonego Oprogramowania:
9.2.6.2
SAP NetWeaver Portal, Mobile Enterprise Workspaces.SAP
NetWeaver Portal mobile enterprise workspaces includes the
runtime rights of SAP NetWeaver Enterprise Portal. Of the
runtime rights of SAP Netweaver Enterprise Portal, Licensee
is solely licensed to use Mobile Homepage and Mobile
Workspaces. Any other use will require additional license
fees. Subject to the foregoing restriction, in case SAP
NetWeaver Portal mobile enterprise workspaces are used
standalone without access to any SAP application, SAP
Named Users licenses are not required.
9.2.6.2
Rozwiązanie SAP NetWeaver Portal, Mobile Enterprise
Workspaces. Rozwiązanie SAP NetWeaver Portal Mobile
Enterprise
Workspaces
obejmuje
prawa
środowiska
wykonawczego w odniesieniu do portalu SAP NetWeaver
Enterprise Portal. Licencja Licencjobiorcy dotycząca praw
środowiska wykonawczego portalu SAP Netweaver Enterprise
Portal obejmuje wyłącznie użytkowanie składników Mobile
Homepage i Mobile Workspaces. Każdy inny rodzaj użycia będzie
wymagać dodatkowych opłat licencyjnych. Z zastrzeżeniem
powyższego ograniczenia w przypadku samodzielnego używania
rozwiązania SAP NetWeaver Portal Mobile Enterprise Workspaces
bez uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek aplikacji firmy SAP
licencje Nazwanego Użytkownika SAP nie są wymagane.
9.2.6.3
SAP Sybase 365 mBanking, SAP Sybase 365 mPayment,
SAP Sybase 365 mRemittance, SAP Sybase 365 mTop-Up.
The referenced Mobile Apps include a runtime license for SAP
Sybase 365 Mobiliser Platform (“Mobiliser Platform”). The
Mobiliser Platform is licensed for use with the licensed Mobile
App only. Any additional use of the Mobiliser Platform requires
an additional license.
9.2.6.3
Oprogramowanie SAP Sybase 365 mBanking, SAP Sybase 365
mPayment, SAP Sybase 365 mRemittance, SAP Sybase 365 mTopUp. Wspomniane aplikacje mobilne obejmują licencję na środowisko
wykonawcze SAP Sybase 365 Mobiliser Platform („Mobiliser
Platform”). Licencja na środowisko Mobiliser Platform obejmuje jego
użytkowanie jedynie z licencjonowaną aplikacją mobilną. Inne
użytkowanie środowiska Mobiliser Platform wymaga odrębnej licencji.
Sybase 365 Mobiliser Reporting Module (“Reporting Module”).
Provided that Licensee has licensed Reporting Module,
licensed individuals may solely view, interact and refresh
Crystal Reports embedded within Reporting Module. Editing
and creation of custom Crystal Reports will require the
purchase of additional SAP Business Objects software.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Moduł Sybase 365 Mobiliser Reporting Module („Reporting
Module”). O ile nabyto licencję na moduł Reporting Module,
Licencjobiorca może wyłącznie wyświetlać i odświeżać raporty
Crystal Reports wbudowane w moduł Reporting Module oraz z
nich korzystać. Edytowanie i tworzenie niestandardowych
raportów Crystal Reports wymaga zakupu dodatkowego
oprogramowania SAP Business Objects.
Page 116 of 216
9.2.6.4
SAP Enterprise Integration for Recivables Manager. SAP
Enterprise Integration for Receivables Manager requires ERP
deployed on HANA as a prerequisite.
9.2.6.4
Oprogramowanie SAP Enterprise Integration for Receivables
Manager. Oprogramowanie SAP Enterprise Integration for
Receivables Manager wymaga wdrożenia systemów do
planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) na platformie HANA.
9.2.7
SAP Mobile Platform and SAP Mobile Platform, Single App
Option. Each referenced SAP Mobile Platform license
includes SAP NetWeaver Gateway.Each such SAP Mobile
Platform User may Use SAP NetWeaver Gateway as follows:
each SAP Mobile Platform User is licensed to Use SAP
NetWeaver Gateway provided with the SAP Mobile Platform
for the sole purpose of enabling (i) any SAP Mobile
Applications supported on SAP Mobile Platform and licensed
by Licensee under the Agreement on a per user basis, solely
to interface with the Software and/or third party software
licensed under the Agreement and/or (2) any Licensee
owned/licensed mobile applications, solely to interface with
the Software and/or third party software licensed under the
Agreement via SUP.
9.2.7
Oprogramowanie SAP Mobile Platform i SAP Mobile Platform,
opcja dla pojedynczej aplikacji Każda wymieniona licencja na
oprogramowanie SAP Mobile Platform obejmuje rozwiązanie SAP
NetWeaver Gateway. Każdy użytkownik SAP Mobile Platform
User może użytkować rozwiązanie SAP NetWeaver Gateway w
następujący sposób: każdy użytkownik SAP Mobile Platform ma
licencję na użytkowanie rozwiązania SAP NetWeaver Gateway
dostarczonego wraz z oprogramowaniem SAP Mobile Platform
wyłącznie w celu aktywowania (i) każdej aplikacji mobilnej SAP
obsługiwanej przez oprogramowanie SAP Mobile Platform, na
którą Licencjobiorca uzyskał licencję na mocy Umowy w trybie na
użytkownika, wyłącznie w połączeniu z Oprogramowaniem i/lub
oprogramowaniem strony trzeciej, na które została udzielona
licencja na mocy Umowy i/lub (2) każdej aplikacji mobilnej będącej
własnością
Licencjobiorcy
lub
przedmiotem
posiadanej
przez niego licencji, wyłącznie w połączeniu z Oprogramowaniem
i/lub oprogramowaniem strony trzeciej, na które została
udzielona licencja na mocy Umowy za pośrednictwem
oprogramowania SUP.
9.2.8
SAP Mobile Platform, Single App Option license is not
transferable from one Application to another Application.
9.2.8
Licencja na oprogramowanie SAP Mobile Platform z opcją jednej
aplikacji nie może być przenoszona między Aplikacjami.
9.2.9
SAP Mobile Platform for Consumers. Each SAP Mobile
Platform for Consumer User license includes SAP NetWeaver
Gateway. Each component comprising the SAP Mobile
Platform for Consumers is subject to the applicable terms
stated in the Software Use Rights document. Each such SAP
Mobile Platform for Consumer User is licensed to Use SAP
NetWeaver Gateway provided with the SAP Mobile Platform
for Consumers for the sole purpose of enabling (i) any SAP
Mobile Applications supported on SAP Mobile Platform for
Consumers and licensed by Licensee under the Agreement
on a per user basis, solely to interface with the Software
and/or third party software licensed under the Agreement and
(2) any Licensee owned/licensed mobile applications, solely to
interface with the Software and/or third party software licensed
under the Agreement via SUP. Licensee may grant each
licensed SAP Mobile Platform for Consumer User the right to
make an unlimited number of Application Connections, and
there is no requirement for an SAP Mobile Platform for
Consumer User to also be licensed as an SAP Named User;
and only an individual making Application Connections solely
on his or her own behalf as an individual (i.e. not in
conjunction with his or her employment or on behalf of any
other individual(s) and/or entity(ies)) may be licensed as an
SAP Mobile Platform for Consumer User.
9.2.9
Oprogramowanie SAP Mobile Platform for Consumers. Każda
licencja SAP Mobile Platform for Consumers User obejmuje
oprogramowanie SAP NetWeaver Gateway. Każdy składnik
oprogramowania SAP Mobile Platform for Consumers podlega
właściwym warunkom określonym w dokumencie Warunki
korzystania z oprogramowania. Każdy użytkownik SAP Mobile
Platform for Consumer User ma licencję na użytkowanie
rozwiązania SAP NetWeaver Gateway dostarczonego wraz z
oprogramowaniem SAP Mobile Platform for Consumers
wyłącznie w celu aktywowania (i) każdej aplikacji mobilnej SAP
obsługiwanej przez oprogramowanie SAP Mobile Platform for
Customers, na którą Licencjobiorca uzyskał licencję na mocy
Umowy w trybie na użytkownika, wyłącznie w połączeniu z
Oprogramowaniem i/lub oprogramowaniem strony trzeciej, na
które została udzielona licencja na mocy Umowy, i (2) każdej
aplikacji mobilnej będącej własnością Licencjobiorcy lub
przedmiotem posiadanej przez niego licencji, wyłącznie w
połączeniu z Oprogramowaniem i/lub oprogramowaniem strony
trzeciej, na które została udzielona licencja na mocy Umowy za
pośrednictwem oprogramowania SUP. Licencjobiorca może
udzielić każdemu licencjonowanemu użytkownikowi SAP Mobile
Platform
for Consumer User prawa do
wykonania
nieograniczonej liczby Połączeń aplikacji bez konieczności
spełnienia wymogu, aby użytkownik SAP Mobile Platform for
Consumer User był również posiadaczem licencji Nazwanego
Użytkownika SAP. Licencji użytkownika SAP Mobile Platform for
Consumer User można udzielić jedynie osobie wykonującej
Połączenia aplikacji wyłącznie we własnym imieniu jako osoba
fizyczna (tzn. nie w związku z zatrudnieniem ani w imieniu
jakiejkolwiek innej osoby i/lub podmiotu).
9.2.10
SAP Sybase ASE Enterprise Edition. In order for SAP Sybase
ASE Enterprise Edition to operate with other SAP Software,
additional licenses for SAP Sybase ASE Enterprise Edition
optional components may be required. Unless otherwise
agreed by SAP, Sybase ASE Runtime Edition cannot be
deployed on the same installation as any other SAP Sybase
ASE software that is not SAP Sybase ASE Runtime Edition.
9.2.10
Oprogramowanie SAP Sybase ASE Enterprise Edition. Aby
oprogramowanie SAP Sybase ASE Enterprise Edition mogło
działać z innym oprogramowaniem SAP, mogą być wymagane
dodatkowe licencje na opcjonalne składniki oprogramowania
SAP Sybase ASE Enterprise Edition. O ile nie uzgodniono
inaczej z firmą SAP, oprogramowanie Sybase ASE Runtime
Edition nie może zostać wdrożone w ramach tej samej
instalacji, co jakiekolwiek inne oprogramowanie SAP Sybase
ASE, które nie jest oprogramowaniem SAP Sybase ASE
Runtime Edition.
9.2.11
SAP Sybase Replication Server and SAP Replication Server
Optional Add-ons.
9.2.11
Oprogramowanie SAP Sybase Replication Server i opcjonalne
dodatki add-on do oprogramowania SAP Replication Server.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 117 of 216
9.2.11.1 SAP Sybase Replication Server, enterprise edition. If SAP
Sybase Replication Server, enterprise edition is licensed as
an individual Software line item hereunder or included as a
runtime version with another Software line item licensed
hereunder, it is restricted for Use with the SAP Sybase ASE
database (and only where such SAP Sybase ASE database is
licensed) or for Use with an alternative Database, provided the
necessary Option has been Licensed.. The Use of any other
database product (whether licensed under the Agreement or
separately by Licensee) by or by way of the SAP Sybase
Replication Server is strictly prohibited..
9.2.11.1 Oprogramowanie SAP Sybase Replication Server w wersji
Enterprise Edition. Jeśli oprogramowanie SAP Sybase Replication
Server w wersji Enterprise Edition jest ujęte jako osobna pozycja
Oprogramowania objętego niniejszą licencją lub jako wersja
środowiska
wykonawczego
w
ramach
innej
pozycji
Oprogramowania objętego licencją, jego użytkowanie jest
ograniczone do użytkowania z bazą danych SAP Sybase ASE
(przy czym wymagane jest posiadanie licencji na bazę danych
SAP Sybase ASE) lub do użytkowania z inną bazą danych pod
warunkiem
posiadania
koniecznej
licencji.
Użytkowanie
jakiegokolwiek innego produktu będącego bazą danych
(licencjonowanego na mocy Umowy lub oddzielnie przez
Licencjobiorcę) przez oprogramowanie SAP Sybase Replication
Server lub z jego wykorzystaniem jest surowo zabronione.
9.2.11.2 SAP Sybase Replication Server ,option for Oracle. If SAP
Sybase Replication Server , option for Oracle is licensed and
the Licenseee has licensed SAP Sybase Replication Server,
enterprise edition as an individual Software line item
hereunder, Licensee may Use SAP Sybase Replication
Server, enterprise edition with Oracle databases. The Use of
any other database product (whether licensed under the
Agreement or separately by Licensee) by or by way of the
SAP Sybase Replication Server is strictly prohibited.
9.2.11.2 Oprogramowanie SAP Sybase Replication Server, opcja dla
Oracle. Jeśli nabyto licencję na oprogramowanie SAP Sybase
Replication Server, opcja dla Oracle, i Licencjobiorca posiada
licencję na oprogramowanie SAP Sybase Replication Server,
Enterprise Edition, które jest ujęte jako osobna pozycja
Oprogramowania objętego niniejszą licencją, może on używać
oprogramowania SAP Sybase Replication Server, Enterprise
Edition z bazami danych Oracle. Użytkowanie jakiegokolwiek
innego produktu będącego bazą danych (licencjonowanego na
mocy Umowy lub oddzielnie przez Licencjobiorcę) przez
oprogramowanie SAP Sybase Replication Server lub z jego
wykorzystaniem jest surowo zabronione.
9.2.11.3 SAP Sybase Replication Server, option for Microsoft SQL
Server. If SAP Sybase Replication Server, option for Microsoft
SQL Server is licensed and the Licenseee has licensed SAP
Sybase Replication Server, enterprise edition as an individual
Software line item hereunder, Licensee may Use SAP Sybase
Replication Server, enterprise edition with Microsoft SQL
Server databases. The Use of any other database product
(whether licensed under the Agreement or separately by
Licensee) by or by way of the SAP Sybase Replication Server
is strictly prohibited.
9.2.11.3 Oprogramowanie SAP Sybase Replication Server, opcja dla
Microsoft SQL Server. Jeśli nabyto licencję na oprogramowanie
SAP Sybase Replication Server, opcja dla Microsoft SQL Server, i
Licencjobiorca posiada licencję na oprogramowanie SAP Sybase
Replication Server, Enterprise Edition, które jest ujęte jako osobna
pozycja Oprogramowania objętego niniejszą licencją, może on
używać oprogramowania SAP Sybase Replication Server,
Enterprise Edition z bazami danych Microsoft SQL Server.
Użytkowanie jakiegokolwiek innego produktu będącego bazą
danych (licencjonowanego na mocy Umowy lub oddzielnie przez
Licencjobiorcę) przez oprogramowanie SAP Sybase Replication
Server lub z jego wykorzystaniem jest surowo zabronione.
9.2.11.4 SAP Sybase Replication Server, option for IBM DB2. If SAP
Sybase Replication Server, option for IBM DB2 is licensed
and the Licenseee has licensed SAP Sybase Replication
Server, enterprise edition as an individual Software line item
hereunder, Licensee may Use SAP Sybase Replication
Server, enterprise edition with IBM DB2 databases. The Use
of any other database product (whether licensed under the
Agreement or separately by Licensee) by or by way of the
SAP Sybase Replication Server is strictly prohibited.
9.2.11.4 Oprogramowanie SAP Sybase Replication Server, opcja dla IBM
DB2. Jeśli nabyto licencję na oprogramowanie SAP Sybase
Replication Server, opcja dla IBM DB2, i Licencjobiorca posiada
licencję na oprogramowanie SAP Sybase Replication Server,
Enterprise Edition, które jest ujęte jako osobna pozycja
Oprogramowania objętego niniejszą licencją, może on używać
oprogramowania SAP Sybase Replication Server, Enterprise
Edition z bazami danych IBM DB2. Użytkowanie jakiegokolwiek
innego produktu będącego bazą danych (licencjonowanego na
mocy Umowy lub oddzielnie przez Licencjobiorcę) przez
oprogramowanie SAP Sybase Replication Server lub z jego
wykorzystaniem jest surowo zabronione.
9.2.11.5 SAP Sybase Replication Server, option for SAP HANA. If SAP
Sybase Replication Server, option for SAP HANA is licensed
and the Licenseee has licensed SAP Sybase Replication
Server, enterprise edition as an individual Software line item
hereunder, Licensee may Use SAP Sybase Replication
Server, enterprise edition with SAP HANA. The Use of any
other database product (whether licensed under the
Agreement or separately by Licensee) by or by way of the
SAP Sybase Replication Server is strictly prohibited.
9.2.11.5 Oprogramowanie SAP Sybase Replication Server, opcja dla SAP
HANA. Jeśli nabyto licencję na oprogramowanie SAP Sybase
Replication Server, opcja dla SAP HANA, i Licencjobiorca posiada
licencję na oprogramowanie SAP Sybase Replication Server,
Enterprise Edition, które jest ujęte jako osobna pozycja
Oprogramowania objętego niniejszą licencją, może on używać
oprogramowania SAP Sybase Replication Server, Enterprise
Edition z bazami danych SAP HANA. Użytkowanie jakiegokolwiek
innego produktu będącego bazą danych (licencjonowanego na
mocy Umowy lub oddzielnie przez Licencjobiorcę) przez
oprogramowanie SAP Sybase Replication Server lub z jego
wykorzystaniem jest surowo zabronione.
9.2.12
SAP Sybase ASE - Small Business Edition. SAP Sybase
ASE-Small Business Edition is limited to Use on a single
Server with a maximum capacity (as specified by the
manufacturer) of two (2) Chips, with not more than two
hundred fifty-six (256) connections simultaneously and a total
of not more than eight (8) processes being run
simultaneously.
9.2.12
Oprogramowanie SAP Sybase ASE — Small Business Edition.
Oprogramowanie SAP Sybase ASE Small Business Edition jest
ograniczone do użytkowania na pojedynczym serwerze o
maksymalnej wydajności (określonej przez producenta) dwóch (2)
Mikroprocesorów przy równoczesnej liczbie połączeń nie większej
niż dwieście pięćdziesiąt sześć (256) oraz równoczesnym
uruchomieniu nie więcej niż ośmiu (8) procesów.
9.2.13
SAP Sybase IQ Enterprise Edition. Regardless of the number of
Cores licensed, SAP Sybase IQ Enterprise Edition includes one
(1) Multiplex Grid Option server license.
9.2.13
SAP Sybase IQ Enterprise Edition. Niezależnie od liczby rdzeni
objętych licencją, oprogramowanie SAP Sybase IQ w wersji Enterprise
Edition obejmuje jedną (1) licencję serwera Multiplex Grid Option.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 118 of 216
9.2.14
SAP Sybase RAP.
9.2.14
Oprogramowanie SAP Sybase RAP.
SAP Sybase RAP includes SAP Sybase ASE Enterprise
Edition (including the Sybase ASE In-Memory Databases
Option and the Sybase ASE Partitions Option), SAP Sybase
IQ Enterprise Edition (including the Sybase IQ In-Database
Analytics Option and the Sybase IQ Very Large Database
Management Option), SAP Sybase Event Stream Processor
and
SAP
Sybase
PowerDesignerInformationArchitect
("collectively, RAP Components"). The RAP Components are
licensed for use as part of the Program, and may not be used
separately for other purposes.
W skład oprogramowania SAP Sybase RAP wchodzi
oprogramowanie SAP Sybase ASE Enterprise Edition (obejmujące
oprogramowanie Sybase ASE, opcja baz danych w pamięci, i
oprogramowanie Sybase ASE, opcja partycji), oprogramowanie
SAP Sybase IQ Enterprise Edition (obejmujące oprogramowanie
Sybase IQ, opcja analityki w bazie danych, i oprogramowanie
Sybase IQ, opcja zarządzania bardzo dużymi bazami danych),
oprogramowanie SAP Sybase Event Stream Processor oraz
oprogramowanie SAP Sybase PowerDesignerInformationArchitect
(łącznie określane jako „Składniki RAP”). Licencja na Składniki
RAP obejmuje ich użytkowanie jako części Programu. Używanie
Składników RAP oddzielnie w innych celach jest niedozwolone.
The number of cores of SAP Sybase RAP licenses that need
to be purchased is equal to the sum of the number of cores of
SAP Sybase ASE, SAP Sybase IQ Enterprise Edition and
SAP Sybase Event Stream Processor regardless of the
number of machines on which they are used. Licenses of SAP
Sybase RAP must be purchased in blocks of three (3).
Customers purchasing n cores of SAP Sybase RAP are
entitled to run n/3 cores of each of Sybase ASE Enterprise
Edition, Sybase IQ Enterprise Edition and Sybase Event
Stream Processor on one or more Machines. To use more
than the n/3 cores of Sybase IQ Enterprise Edition included in
SAP Sybase RAP, you must purchase core licenses of SAP
Sybase RAP IQ with In-Database Analytics Enabler for each
additional core.
Liczba rdzeni przypadających na licencje oprogramowania SAP
Sybase RAP, które należy zakupić, jest równa sumie liczby rdzeni
przypadających na produkty SAP Sybase ASE, SAP Sybase IQ
Enterprise Edition i SAP Sybase Event Stream Processor
niezależnie od liczby komputerów, na których są one używane.
Licencje na oprogramowanie SAP Sybase RAP muszą być
kupowane w zestawach po trzy (3). Klienci nabywający n rdzeni
oprogramowania SAP Sybase RAP są uprawnieni do
uruchomienia n/3 rdzeni każdego z następujących programów:
Sybase ASE Enterprise Edition, Sybase IQ Enterprise Edition oraz
Sybase Event Stream Processor na jednym komputerze lub ich
większej liczbie. Aby korzystać z liczby rdzeni oprogramowania
Sybase IQ Enterprise Edition dołączonego do platformy SAP
Sybase RAP większej niż n/3, należy zakupić licencje na rdzenie
oprogramowania SAP Sybase RAP IQ z funkcją In-Database
Analytics Enabler dla każdego dodatkowego rdzenia.
Regardless of the number of cores licensed, SAP Sybase IQ
Enterprise Edition may be used on up to two (2) machines in a
multiplex environment. To use more than two (2) machines in
a multiplex, you must license the SAP Sybase RAP IQ
Multiplex Grid Option for each additional machine. Regardless
of the number of cores licensed, the SAP Sybase IQ Very
Large Database Management Option (the "VLDB Option")
may be used for databases of up to five (5) terabytes. To use
the VLDB Option for databases of more than five (5)
terabytes, you must purchase additional storage licenses of
the VLDB Option.
Niezależnie od liczby licencjonowanych rdzeni oprogramowanie SAP
Sybase IQ Enterprise Edition może być używane na maksymalnie
dwóch (2) komputerach w środowisku multipleksu. Aby korzystać z
więcej niż dwóch (2) komputerów w multipleksie, należy uzyskać licencję
SAP Sybase RAP IQ Multiplex Grid Option dla każdego dodatkowego
komputera. Niezależnie od liczby licencjonowanych rdzeni
oprogramowanie SAP Sybase IQ Very Large Database Management
Option („Opcja VLDB”) może być używane w przypadku baz danych o
wielkości do pięciu (5) terabajtów. Aby używać Opcji VLDB w przypadku
baz danych o wielkości powyżej pięciu (5) terabajtów, należy zakupić
licencje na dodatkowe magazyny opcji VLDB.
Regardless of the number of cores licensed, one CSBL
License of SAP Sybase PowerDesigner InformationArchitect
may be used solely for internal development purposes.
Niezależnie od liczby licencjonowanych rdzeni jedna licencja dostępu
jednoczesnego na podstawie sesji (CSBL) oprogramowania SAP
Sybase PowerDesigner InformationArchitect może być używana
wyłącznie do celów wewnętrznego programowania.
SAP Sybase RAP does not include IMSL C Stat and C Math
libraries ("IMSL Libraries"). Any references in the
documentation to such libraries and to the Sybase IQ SQL
functions for time series forecasting and analysis do not apply
to SAP Sybase RAP.
Oprogramowanie SAP Sybase RAP nie obejmuje bibliotek IMSL C
Stat i C Math („Biblioteki IMSL”). Jakiekolwiek odwołania w
dokumentacji do takich bibliotek oraz funkcji Sybase IQ SQL do
prognozowania i analizy serii czasowych nie dotyczą
oprogramowania SAP Sybase RAP.
9.2.15
SAP Sybase Event Stream Processor and Adapters. As is
true in all cases, in order to integrate or otherwise Use the
licensed Software with another third party software product,
Licensee must first secure an appropriate license from the
applicable third party licensor (or one of its authorized
distributors). SAP may disclose Licensee’s business name,
address and license metric / level to such entities (where they
are licensors of the licensed Software to SAP or its parent,
SAP AG) to assist such licensors in determining Licensee’s
compliance with the preceding sentence.
9.2.15
Oprogramowanie SAP Sybase Event Stream Processor i
adaptery. Tak jak we wszystkich przypadkach, w celu dokonania
integracji lub innego użycia licencjonowanego Oprogramowania z
innym oprogramowaniem strony trzeciej, Licencjobiorca musi
najpierw uzyskać odpowiednią licencję od właściwego
zewnętrznego licencjodawcy (lub jednego z jego autoryzowanych
dystrybutorów). Firma SAP może ujawnić nazwę firmy
Licencjobiorcy, jego
adres oraz informacje
dotyczące
metryki/poziomu jej licencji takim podmiotom (w sytuacji, gdy
udzieliły one licencji na licencjonowane Oprogramowanie firmie
SAP lub jej podmiotowi dominującemu, SAP AG), aby pomóc tym
licencjodawcom w ustaleniu, czy Licencjobiorca postępuje zgodnie
z warunkami zawartymi w treści poprzedzającego zdania.
9.2.16
SAP Sybase SQL Anywhere Advanced Edition (Chip), When
licensed on a “Chip” metric, a license for the following SQL
Anywhere client software is included with the Software
license: (i) SQL Anywhere database interface files, (ii)
Interactive SQL, (iii) Sybase Central, (iv) SQL Anywhere
Console Utility, and/or (v) SQL Anywhere database utilities.
9.2.16
Oprogramowanie SAP Sybase SQL Anywhere Advanced Edition
(mikroprocesor). Gdy jest licencjonowane w modelu na
„mikroprocesor”, do niniejszej Licencji na oprogramowanie jest
włączona licencja na następujące oprogramowanie klienta SQL
Anywhere: (i) pliki interfejsu bazy danych SQL Anywhere, (ii)
Interactive SQL, (iii) Sybase Central, (iv) SQL Anywhere Console
Utility i/lub (v) narzędzia bazy danych SQL Anywhere.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 119 of 216
9.2.17
SAP Sybase SQL Anywhere Standard Edition (Chip), SAP
Sybase SQL Anywhere Workgroup Edition (Chip). When
licensed on a “Chip” metric, a license for the following SQL
Anywhere client software is included with the Software
license: (i) SQL Anywhere database interface files, (ii)
Interactive SQL, (iii) Sybase Central, (iv) SQL Anywhere
Console Utility, and/or (v) SQL Anywhere database utilities.
9.2.17
Oprogramowanie SAP Sybase SQL Anywhere Standard Edition
(mikroprocesor), oprogramowanie SAP Sybase SQL Anywhere
Workgroup Edition (mikroprocesor). Gdy jest licencjonowane w
modelu na „mikroprocesor”, do niniejszej Licencji na
oprogramowanie jest włączona licencja na następujące
oprogramowanie klienta SQL Anywhere: (i) pliki interfejsu bazy
danych SQL Anywhere, (ii) Interactive SQL, (iii) Sybase Central,
(iv) SQL Anywhere Console Utility i/lub (v) narzędzia bazy danych
SQL Anywhere.
9.2.18
SAP Sybase SQL Anywhere Standard Edition, SAP Sybase
SQL Anywhere Workgroup Edition. SAP Sybase SQL
Anywhere Standard Edition is limited to Use on a maximum of
four (4) Chips on a single server. SAP Sybase SQL Anywhere
Workgroup Edition (i) is limited to Use on a maximum of two
(2) Chips on a single server and (ii) includes SQL Anywhere
Monitor solely for non-productive Use.
9.2.18
Oprogramowanie SAP Sybase SQL Anywhere Standard Edition,
oprogramowanie SAP Sybase SQL Anywhere Workgroup Edition.
Użycie oprogramowania SAP Sybase SQL Anywhere Standard
Edition jest ograniczone do maksymalnie czterech (4)
mikroprocesorów na jednym serwerze. Użycie oprogramowania
SAP Sybase SQL Anywhere Workgroup Edition (i) jest
ograniczone do maksymalnie dwóch (2) mikroprocesorów na
pojedynczym serwerze i (ii) obejmuje oprogramowanie SQL
Anywhere Monitor przeznaczone wyłącznie do użycia innego niż
użycie produkcyjne.
9.2.19
SAP PowerDesigner / PowerAMC Products, SAP Replication
Server and SAP Replication Server Optional Add-ons.
Includes SAP Sybase SQL Anywhere database, which may
only be Used as the metadata repository for the
PowerDesigner and/or PowerAMC Software (where licensed)
and/or Replication Server Software (where licensed) and for
SQL language parsing.
9.2.19
Produkty SAP PowerDesigner/PowerAMC, oprogramowanie SAP
Replication Server oraz opcjonalne dodatki add-on do
oprogramowania SAP Replication Server. Obejmuje bazę danych
SAP Sybase SQL Anywhere, którą można wykorzystywać
wyłącznie jako repozytorium metadanych dla oprogramowania
Power Designer i/lub PowerAMC Software (pod warunkiem
posiadania licencji) i/lub oprogramowania Replication Server (pod
warunkiem posiadania licencji), a także w celu parsowania języka
SQL.
9.2.20
Runtime Database in Certain Sybase Licensing Scenarios.
Notwithstanding anything to the contrary, SAP Mobile Platform
or Afaria DM, if licensed hereunder, may require a database
product in addition to any runtime database that may be
licensed hereunder. The Agreement does not contain a
license to use any database product other than one identified
in the Agreement. SAP makes no representations or
warranties as to the terms of any license or the operation of
any database product obtained (i.e. licensed) directly from a
third party vendor by Licensee, and Licensee is responsible
for support and maintenance of any database product
obtained (i.e. licensed) from a third party vendor, and SAP has
no responsibility in this regard.
9.2.20
Baza
danych
środowiska
wykonawczego
w
pewnych
scenariuszach licencyjnych produktów Sybase. Niezależnie od
innych postanowień oprogramowanie SAP Mobile Platform lub
Afaria DM, jeśli jest licencjonowane na mocy niniejszej Umowy,
może wymagać bazy danych w uzupełnieniu do bazy danych
środowiska wykonawczego, na którą może być udzielana licencja
na mocy niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa nie obejmuje licencji
na użytkowanie baz danych innych niż produkty określone w
Umowie. Firma SAP nie składa żadnych oświadczeń ani nie
udziela żadnych gwarancji dotyczących warunków licencji lub
działania baz danych uzyskanych (tj. licencjonowanych)
bezpośrednio od innego producenta przez Licencjobiorcę.
Licencjobiorca jest odpowiedzialny za obsługę i konserwację bazy
danych uzyskanej (tj. licencjonowanej) od innego producenta, a
SAP nie ma żadnych zobowiązań w tym zakresie.
9.2.21
SAP Enterprise Integration for Electronic Medical Record
mobile app. The SAP Software licensed hereunder is not
intended for use in the diagnosis, prevention, cure or
treatment of a disease or condition or as a medical device or
an accessory to a medical device. It is intended to be used by
healthcare professionals to access and view patient health
information on a mobile product, such as an iPad, iPhone or
other smartphone, in order to plan and provide patient care
and clinical support.
9.2.21
Aplikacja mobilna SAP Enterprise Integration for Electronic
Medical Record.Oprogramowanie SAP licencjonowane na mocy
niniejszej Umowy nie jest przeznaczone do użytku w celach
diagnostyki, zapobiegania, leczenia lub terapii choroby lub
schorzenia ani jako urządzenie medyczne lub akcesorium
urządzenia medycznego. Przeznaczone jest do stosowania przez
wykwalifikowany personel medyczny do wyświetlania informacji o
stanie zdrowia pacjenta i uzyskiwania do nich dostępu na
urządzeniu mobilnym, takim jak iPad, iPhone lub inny smartfon, w
celu planowania i zapewnienia opieki medycznej oraz wsparcia
klinicznego.
9.2.22
Replication Server Heterogeneous Edition (all versions),
Replication Server Option – Microsoft (all versions),
Replication Server Messaging Edition (all versions), Mirror
Activator (all versions), RAP (versions prior to 5.0), Adaptive
Server Enterprise (versions prior to 15.0.3), Adaptive Server
Enterprise Cluster Edition (incl. directory services) (versions
prior to 15.7), IQ (versions prior to 15.4), Replication Server
Option – Oracle (versions prior to 15.7.1). Licensee must
apply and/or install any notes, corrections, patches, service
packs and other software updates for the foregoing products
as soon as reasonably possible after they have been provided
by Sybase or SAP in its sole discretion and to follow any
advice given by Sybase or SAP with respect to the operation
of the software.
9.2.22
Replication Server Heterogeneous Edition (wszystkie wersje),
Replication Server Option — Microsoft (wszystkie wersje),
Replication Server Messaging Edition (wszystkie wersje), Mirror
Activator (wszystkie wersje), RAP (wersje wcześniejsze niż 5.0),
Adaptive Server Enterprise (wersje wcześniejsze niż 15.0.3),
Adaptive Server Enterprise Cluster Edition (w tym usługi
katalogowe) (wersje wcześniejsze niż 15.7), IQ (wersje
wcześniejsze niż 15.4), Replication Server Option — Oracle
(wersje wcześniejsze niż 15.7.1). Licencjobiorca musi stosować
i/lub instalować wszystkie noty, poprawki, pakiety poprawek i inne
aktualizacje oprogramowania wskazanych produktów najszybciej,
jak to jest możliwe, po udostępnieniu ich przez firmę Sybase lub
SAP (według jej uznania) oraz stosować się do wszelkich
wskazówek udzielanych przez firmę Sybase lub SAP w związku z
działaniem oprogramowania.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 120 of 216
9.2.23
SAP Mobile Documents.
9.2.23
Aplikacja SAP Mobile Documents.
Dostęp mobilny. Nazwani Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do
części Oprogramowania za pomocą aplikacji mobilnej/klienta
uzyskanych za pośrednictwem witryn internetowych stron trzecich. Klient
potwierdza, że korzystanie z takich aplikacji mobilnych/klientów podlega
warunkom przedstawionym Nazwanemu Użytkownikowi w chwili
pobierania aplikacji mobilnej/klienta lub uzyskania dostępu do aplikacji
mobilnej/klienta, a nie warunkom niniejszej Umowy. Klient potwierdza, że
strona trzecia obsługująca witrynę internetową, za pośrednictwem której
są rozprowadzane aplikacja mobilna/klient, może w każdej chwili
zaprzestać dystrybucji aplikacji mobilnej/klienta, a firma SAP nie ponosi
odpowiedzialności za niedostępność aplikacji mobilnej/klienta z powodu
działań dystrybutora będącego stroną trzecią.
Interfejsy programowania aplikacji. Oprogramowanie obsługuje
wybrane biblioteki implementujące standard CMIS (Content
Management Interoperability Softwares). Firma SAP nie gwarantuje,
że Oprogramowanie w całości obsługuje standardy CMIS. Klient może
korzystać z interfejsów programowania aplikacji zgodnych ze
standardem CMIS (nie wchodzą one w skład Oprogramowania) w celu
uzyskania dostępu do Oprogramowania zgodnie z Umową (w tym z
niniejszym Uzupełnieniem) i w zakresie obsługiwanym przez firmę
SAP. Korzystanie z interfejsów programowania aplikacji przez Klienta
jest opcjonalne i podlega poniższym warunkom:
Warunki korzystania z interfejsów programowania aplikacji. W
celu połączenia rozwiązań Klienta (zwanych dalej „Rozwiązaniami
klienta”) z Oprogramowaniem Klient może korzystać z
obsługiwanych
technologii
stron
trzecich
łączących
Oprogramowanie z Rozwiązaniami klienta za pośrednictwem
interfejsów programowania aplikacji utworzonych przez Klienta.
Wszelkie takie połączenia podlegają następującym warunkom:
Mobile Access. Portions of the Software may be accessed by
Named Users through a mobile application/client obtained by
Named Users via third-party websites. Customer acknowledges
that the use of such mobile applications/clients is governed by
the terms and conditions presented to the Named User upon
download/access to the mobile application/client and not by the
terms of the Agreement. Customer acknowledges that the third
party that operates the website through which the mobile
application/client is distributed may stop distributing the mobile
application/client at any time, and SAP is not responsible for the
unavailability of the mobile application/client due to the actions
of the third party distributor.
APIs. The Software supports some libraries of the Content
Management Interoperability Softwares (CMIS) standard
implementation. SAP does not guarantee that the Software
supports the CMIS standards in their entirety. Customer may
use CMIS compliant APIs (not included with the Software) to
access the Software in accordance with the Agreement
(including this Supplement) and to the extent supported by
SAP. The use of APIs is at Customer’s option, and is subject
to the terms below:
API Use Terms. In order to connect Customer solutions with
the Software (“Customer Solutions”), Customer may use
supported third party technologies to connect the Software to
Customer Solutions via APIs created by Customer. Any such
connections are subject to the following conditions:
i.
The Customer Solution must not: (i) unreasonably impair,
degrade or reduce the performance or security of the
Software; (ii) enable the bypassing or circumventing of SAP
license restrictions and/or provide users with access to
Software to which such users are not directly licensed; (iii)
render or provide, without written consent from SAP, any
information concerning SAP software license terms, SAP
software, or any other information related to SAP products, or
(iv) permit mass data or metadata extraction from SAP
software to non-SAP software, including use, modification,
saving or other processing of such data in the non-SAP
software.
i.
Rozwiązanie klienta nie może: (i) w nieuzasadniony sposób
osłabiać,
pogarszać
lub
zmniejszać
wydajności
ani
bezpieczeństwa Oprogramowania; (ii) umożliwiać obejścia lub
pominięcia ograniczeń wynikających z licencji udzielanej przez
firmę SAP ani zapewniać użytkownikom dostępu do
Oprogramowania, na które nie posiadają oni bezpośredniej
licencji; (iii) dostarczać ani przekazywać, bez pisemnej zgody firmy
SAP, jakichkolwiek informacji dotyczących warunków licencji na
oprogramowanie SAP, oprogramowania SAP lub innych informacji
związanych z produktami SAP ani (iv) umożliwiać masowego
wyodrębniania danych lub metadanych z oprogramowania SAP do
oprogramowania niebędącego własnością firmy SAP, w tym
użytkowania, modyfikowania, zapisywania lub innego rodzaju
przetwarzania wspomnianych danych w oprogramowaniu
niebędącym własnością firmy SAP.
ii.
APIs are subject to ongoing changes. It is Customer’s
responsibility to adapt the Customer Solution to such changes
to APIs.
ii.
Interfejsy programowania aplikacji są na bieżąco modyfikowane.
Obowiązek adaptowania Rozwiązania klienta do takich modyfikacji
interfejsów programowania aplikacji spoczywa na Kliencie.
iii. SAP is not responsible for any defect or malfunction in the
Software caused by Customer-created APIs or other
interfacing code.
iii. Firma SAP nie ponosi odpowiedzialności za usterki ani wady
Oprogramowania spowodowane przez interfejsy programowania
aplikacji lub inne oprogramowanie utworzone przez Klienta.
9.2.24
SAP Sybase Replication Server, Real-Time Loading Edition.
The Use of SAP Sybase Replication Server, Real-Time
Loading Edition is limited for the sole purpose of loading data
into SAP Sybase IQ (whether licensed under the Agreement
or separately by Licensee). The Use of any other database
product (whether licensed under the Agreement or separately
by Licensee) by or by way of the SAP Sybase Replication
Server is strictly prohibited.
9.2.24
Oprogramowanie SAP Sybase Replication Server, wersja RealTime Loading Edition. Użytkowanie oprogramowania SAP Sybase
Replication Server, wersja Real-Time Loading Edition, jest
ograniczone wyłącznie do ładowania danych do serwera SAP
Sybase IQ (licencjonowanego na mocy Umowy lub oddzielnie
przez Licencjobiorcę). Użytkowanie jakiegokolwiek innego
produktu będącego bazą danych (licencjonowanego na mocy
Umowy
lub
oddzielnie
przez
Licencjobiorcę)
przez
oprogramowanie SAP Sybase Replication Server lub z jego
wykorzystaniem jest surowo zabronione.
9.2.25
SAP Sybase Replication Server, change data capture edition.
SAP Sybase Replication Server, change data capture edition
includes a limited runtime license of SAP Sybase ASE
Enterprise Edition to be used only in conjunction with SAP
Sybase Replication Server, change data capture edition. The
Use of any other database product (whether licensed under
the Agreement or separately by Licensee) by or by way of the
SAP Sybase Replication Server is strictly prohibited.
9.2.25
Oprogramowanie SAP Sybase Replication Server, wersja Change
Data Capture Edition. Oprogramowanie SAP Sybase Replication
Server w wersji Change Data Capture Edition obejmuje licencję na
ograniczone środowisko wykonawcze oprogramowania SAP
Sybase ASE Enterprise Edition, które może być używane
wyłącznie w połączeniu z oprogramowaniem SAP Sybase
Replication Server, wersja Change Data Capture Edition.
Użytkowanie jakiegokolwiek innego produktu będącego bazą
danych (licencjonowanego na mocy Umowy lub oddzielnie przez
Licencjobiorcę) przez oprogramowanie SAP Sybase Replication
Server lub z jego wykorzystaniem jest surowo zabronione.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 121 of 216
9.2.26
SAP Sybase Replication Server, SAP HANA edition. The Use
of SAP Sybase Replication Server, SAP HANA edition is
limited for the sole purpose of loading data into SAP HANA
(whether licensed under the Agreement or separately by
Licensee). The Use of any other database product (whether
licensed under the Agreement or separately by Licensee) by
or by way of the SAP Sybase Replication Server is strictly
prohibited.
9.2.26
Oprogramowanie SAP Sybase Replication Server, wersja SAP HANA
Edition. Użytkowanie oprogramowania SAP Sybase Replication
Server, wersja SAP HANA Edition, jest ograniczone wyłącznie do
ładowania danych do środowiska SAP HANA (licencjonowanego na
mocy Umowy lub oddzielnie przez Licencjobiorcę). Użytkowanie
jakiegokolwiek innego produktu będącego bazą
danych
(licencjonowanego na mocy Umowy lub oddzielnie przez
Licencjobiorcę) przez oprogramowanie SAP Sybase Replication
Server lub z jego wykorzystaniem jest surowo zabronione.
9.2.27
SAP Sybase Replication Server, heterogeneous edition.
Licensee may Use SAP Sybase Replication Server,
heterogeneous edition with SAP Sybase ASE, IBM DB2,
Oracle, and Microsoft SQL Server databases. The Use of any
other database product (whether licensed under the
Agreement or separately by Licensee) by or by way of the
SAP Sybase Replication Server is strictly prohibited.
9.2.27
Oprogramowanie SAP Sybase Replication Server, wersja
Heterogeneous Edition. Licencjobiorca może użytkować
oprogramowanie SAP Sybase Replication Server, wersja
Heterogeneous Edition, z bazami danych SAP Sybase ASE, IBM
DB2, Oracle i Microsoft SQL Server. Użytkowanie jakiegokolwiek
innego produktu będącego bazą danych (licencjonowanego na
mocy Umowy lub oddzielnie przez Licencjobiorcę) przez
oprogramowanie SAP Sybase Replication Server lub z jego
wykorzystaniem jest surowo zabronione.
9.2.28
SAP ASE Cluster Edition. In order for SAP ASE Cluster
Edition to operate with other SAP Software, additional
licenses for SAP ASE Cluster Edition optional components
may be required. Unless otherwise agreed by SAP, Sybase
ASE Runtime Edition cannot be deployed on the same
installation as any other SAP Sybase ASE software that is not
SAP Sybase ASE Runtime Edition.
9.2.28
Oprogramowanie SAP Sybase ASE Cluster Edition Aby
oprogramowanie SAP Sybase ASE Cluster Edition mogło działać z
innym oprogramowaniem SAP, mogą być wymagane dodatkowe
licencje na opcjonalne składniki oprogramowania SAP Sybase
ASE Cluster Edition. O ile nie uzgodniono inaczej z firmą SAP,
oprogramowanie Sybase ASE Runtime Edition nie może zostać
wdrożone w ramach tej samej instalacji, co jakiekolwiek inne
oprogramowanie
SAP
Sybase
ASE,
które
nie
jest
oprogramowaniem SAP Sybase ASE Runtime Edition.
9.2.29
SAP EAServer Workgroup Edition may only be deployed on a
single server having a maximum of 2 Cores. For the
avoidance of doubt, Use of the included Jaguar CTS®
component is also limited to a single server having a
maximum of 2 Cores.
9.2.29
Oprogramowanie SAP EAServer Workgroup Edition może być
wdrożone na pojedynczym serwerze z maksymalnie 2 rdzeniami.
W celu uniknięcia wątpliwości: użytkowanie załączonego składnika
Jaguar CTS® jest również ograniczone do pojedynczego serwera
z maksymalnie 2 rdzeniami.
9.2.30
SAP EAServer Advanced Edition. Use of the included Jaguar
CTS® component is limited to a single server.
9.2.30
Oprogramowanie SAP EAServer Advanced Edition. Użytkowanie
załączonego składnika Jaguar CTS® jest ograniczone do
pojedynczego serwera.
9.2.31
SAP Mobile Shopping and Loyalty Bundle.
9.2.31
Rozwiązanie SAP Mobile Shopping i pakiet Loyalty.
Rozwiązanie SAP Mobile Shopping i pakiet Loyalty obejmują
oprogramowanie SAP Sybase 365 Money Mobiliser Platform.
Korzystanie z oprogramowania SAP Sybase 365 Money Mobiliser
Platform jest ograniczone jedynie do obsługi rozwiązania Mobile
Shopping i pakietu Loyalty. Inne użytkowanie oprogramowania
platformy wymaga zakupu odrębnych licencji.
SAP Mobile Shopping and Loyalty Bundle includes the SAP
Sybase 365 Money Mobiliser Platform. Use of SAP Sybase
365 Money Mobiliser Platform is limited to support of Mobile
Shopping and Loyalty bundle only. Any additional use of the
platform requires purchase of additional licenses.
10.
SAP HANA
10.
Oprogramowanie SAP HANA
10.1
Definitions.
10.1
Definicje.
10.1.1
Data Sources. Any software product(s) and/or database
instance(s) for which Licensee has secured an appropriate
license.
10.1.1
Źródła danych. Każde oprogramowanie i/lub wystąpienie bazy
danych, na które Licencjobiorca ma odpowiednią licencję.
10.1.2
Non-SAP Applications. Any software and/or applications,
other than Software or Third Party Software, for which
Licensee has secured an appropriate license from an entity
other than SAP, SAP AG, and/or any of its/their subsidiaries
and/or distributors.
10.1.2
Aplikacje producentów innych niż SAP. Każde oprogramowanie
i/lub wszelkie aplikacje inne niż Oprogramowanie lub
Oprogramowanie innego producenta, na które Licencjobiorca
uzyskał odpowiednią licencję od podmiotu innego niż firmy SAP,
SAP AG i/lub ich spółki zależne bądź dystrybutorzy.
10.2
Where SAP HANA Is Not Contractually Restricted to
Standalone Use.
10.2
Sytuacje, gdy użytkowanie oprogramowania SAP HANA nie
jest zgodnie z umową ograniczone do Użycia samodzielnego.
10.2.1
SAP HANA, Platform Edition. SAP HANA Platform may be
Used with an unlimited number of Data Sources, and such
Use is subject to the applicable Licensed Level.
10.2.1
Oprogramowanie SAP HANA, wersja Platform Edition.
Oprogramowania SAP HANA w wersji Platform Edition można
używać z nieograniczoną liczbą Źródeł danych, a użycie takie
podlega stosownym warunkom dotyczącym Poziomu licencji.
10.2.2
SAP HANA, Enterprise Edition. SAP HANA Enterprise may be
Used with an unlimited number of Data Sources, and such
Use is subject to the applicable Licensed Level. SAP HANA
Enterprise currently includes a runtime license of SAP
Business Objects Data Integrator (“DI”) and SAP System
Landscape Transformation (“SLT”), and Use of such runtime
products shall be limited solely to extracting data from Data
Sources into SAP HANA Enterprise.
10.2.2
Oprogramowanie SAP HANA, wersja Enterprise Edition.
Oprogramowania SAP HANA w wersji Enterprise Edition można
używać z nieograniczoną liczbą Źródeł danych, a użycie takie
podlega stosownym warunkom dotyczącym Poziomu licencji.
Oprogramowanie SAP HANA Enterprise obejmuje aktualnie
licencję na środowisko wykonawcze oprogramowania SAP
Business Objects Data Integrator („DI”) i SAP System Landscape
Transformation („SLT”), a użytkowanie tych produktów środowiska
wykonawczego ograniczone jest wyłącznie do ekstrakcji danych
ze Źródeł danych do oprogramowania SAP HANA Enterprise.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 122 of 216
10.2.3
SAP HANA, Edge Edition. SAP HANA Edge may be Used
with an unlimited number of Data Sources, and such Use is
subject to the applicable Licensed Level and further limited to
Use by no more than a maximum of fifty (50) SAP Named
Users (no SAP Named User licenses are included as part of
the SAP HANA Edge license). SAP HANA Edge currently
includes a runtime license of SAP Business Objects Data
Integrator (“DI”) and SAP System Landscape Transformation
(“SLT”), and Use of such runtime products shall be limited
solely to extracting data from Data Sources into SAP HANA
Edge.
10.2.3
Oprogramowanie
SAP
HANA,
wersja
Edge
Edition.
Oprogramowania SAP HANA Edge można używać z
nieograniczoną liczbą Źródeł danych, a użytkowanie takie podlega
stosownym warunkom dotyczącym Poziomu licencji takiego
Oprogramowania, a ponadto jest ograniczone do użytkowania
przez nie więcej niż pięćdziesięciu (50) Nazwanych Użytkowników
SAP (licencje Nazwanych Użytkowników SAP nie są dołączane do
licencji na oprogramowanie SAP HANA Edge). Oprogramowanie
SAP HANA Edge obejmuje aktualnie licencję na środowisko
wykonawcze oprogramowania SAP Business Objects Data
Integrator („DI”) i SAP System Landscape Transformation („SLT”),
a użytkowanie tych produktów środowiska wykonawczego
ograniczone jest wyłącznie do ekstrakcji danych ze Źródeł danych
do oprogramowania SAP HANA Egde.
10.2.4
The following limited – use versions of SAP HANA: SAP
HANA Runtime edition for SAP BW; SAP HANA Database
Edition for SAP BW; SAP HANA Limited Runtime edition for
Applications and SAP BW; SAP HANA Limited Runtime
edition for Applications; or SAP HANA Limited Runtime edition
for Applications-User, may be deployed in the same
installation as any other SAP HANA edition provided at least
50% of the installation is being used to operate one or more of
the following SAP HANA Licenses: SAP HANA Base Edition,
HANA Platform Edition; SAP HANA Enterprise Edition.
10.2.4
Następujące
wersje
oprogramowania
SAP
HANA
do
ograniczonego użytkowania: SAP HANA Runtime Edition for SAP
BW; SAP HANA Database Edition for SAP BW; SAP HANA
Limited Runtime Edition for Applications i SAP BW; SAP HANA
Limited Runtime Edition for Applications; lub SAP HANA Limited
Runtime Edition for Applications-User mogą zostać wdrożone w
ramach tej samej instalacji, co jakiekolwiek inne oprogramowanie
SAP HANA, pod warunkiem, że instalacja ta w co najmniej 50%
jest wykorzystywana do obsługi jednej lub większej liczby
następujących licencji na oprogramowanie SAP HANA: SAP
HANA Base Edition, HANA Platform Edition, SAP HANA
Enterprise Edition.
10.3.
Where SAP HANA Software Is Contractually Restricted to
Standalone Use.
10.3.
Sytuacje, gdy użytkowanie oprogramowania SAP HANA jest
zgodnie z umową ograniczone do Użycia samodzielnego.
10.3.1
Standalone Use of HANA Platform. SAP HANA Platform may
be Used with an unlimited number of Data Sources, such Use
being subject to the Standalone Use restriction and the
applicable Licensed Level.
10.3.1
Użycie samodzielne platformy SAP HANA. Platformy SAP HANA
można używać z nieograniczoną liczbą Źródeł danych, przy czym
użycie takie podlega ograniczeniu dotyczącemu Użycia
samodzielnego oraz stosownym warunkom dotyczącym Poziomu
licencji.
10.3.2
Standalone Use of HANA Enterprise. SAP HANA Enterprise
may be Used with an unlimited number of Data Sources, such
Use being subject to the Standalone Use restriction and the
applicable Licensed Level. SAP HANA Enterprise currently
includes a runtime license of SAP Business Objects Data
Integrator (“DI”) and SAP System Landscape Transformation
(“SLT”), and Standalone Use of such runtime products shall
be limited solely to extracting data from Data Sources into
SAP HANA.
10.3.2
Użycie samodzielne oprogramowania HANA Enterprise.
Oprogramowania SAP HANA w wersji Enterprise można używać z
nieograniczoną liczbą Źródeł danych, przy czym użycie takie
podlega ograniczeniu dotyczącemu Użycia samodzielnego oraz
stosownym
warunkom
dotyczącym
Poziomu
licencji.
Oprogramowanie SAP HANA Enterprise obejmuje aktualnie
licencję na środowisko wykonawcze oprogramowania SAP
Business Objects Data Integrator („DI”) i SAP System Landscape
Transformation („SLT”), a Użycie samodzielne tych produktów
środowiska wykonawczego ograniczone jest wyłącznie do
ekstrakcji danych ze Źródeł danych do oprogramowania SAP
HANA.
10.3.3
Standalone Use of SAP HANA, Edge Edition. SAP HANA
Edge may be Used with an unlimited number of Data Sources,
such Use being (i) subject to the Standalone Use restriction
and applicable Licensed Level and (ii) further limited to Use by
no more than a maximum of fifty (50) SAP Named Users
authorized for Standalone Use (no SAP Named User licenses
are included as part of the SAP HANA Edge license). SAP
HANA Edge currently includes a runtime license of SAP
Business Objects Data Integrator (“DI”) and SAP System
Landscape Transformation (“SLT”), and Standalone Use of
such runtime products shall be limited solely to extracting data
from Data Sources into SAP HANA Edge.
10.3.3
Użycie samodzielne oprogramowania SAP HANA w wersji Edge
Edition. Oprogramowania SAP HANA Edge można używać z
nieograniczoną liczbą Źródeł danych, a użytkowanie takie podlega
(i) ograniczeniu dotyczącemu Użycia samodzielnego i stosownym
warunkom dotyczącym Poziomu licencji, a (ii) ponadto jest
ograniczone do użytkowania przez nie więcej niż pięćdziesięciu
(50) Nazwanych Użytkowników SAP upoważnionych do Użycia
samodzielnego (licencje Nazwanych Użytkowników SAP nie są
dołączane do licencji na oprogramowanie SAP HANA Edge).
Oprogramowanie SAP HANA Edge obejmuje aktualnie licencję na
środowisko wykonawcze oprogramowania SAP Business Objects
Data Integrator („DI”) i SAP System Landscape Transformation
(„SLT”), a Użycie samodzielne tych produktów środowiska
wykonawczego ograniczone jest wyłącznie do ekstrakcji danych
ze Źródeł danych do oprogramowania SAP HANA Edge.
10.3.4.
The following limited – use versions of SAP HANA: SAP
HANA Runtime edition for SAP BW; SAP HANA Database
Edition for SAP BW; SAP HANA Limited Runtime edition for
Applications and SAP BW; SAP HANA Limited Runtime
edition for Applications; or SAP HANA Limited Runtime edition
for Applications-User, may be deployed in the same
installation as any other SAP HANA edition provided at least
50% of the installation is being used to operate one or more of
the following SAP HANA Licenses: SAP HANA Base Edition,
HANA Platform Edition; SAP HANA Enterprise Edition.
10.3.4
Następujące
wersje
oprogramowania
SAP
HANA
do
ograniczonego użytkowania: SAP HANA Runtime Edition for SAP
BW; SAP HANA Database Edition for SAP BW; SAP HANA
Limited Runtime Edition for Applications i SAP BW; SAP HANA
Limited Runtime Edition for Applications; lub SAP HANA Limited
Runtime Edition for Applications-User mogą zostać wdrożone w
ramach tej samej instalacji, co jakiekolwiek inne oprogramowanie
SAP HANA, pod warunkiem, że instalacja ta w co najmniej 50%
jest wykorzystywana do obsługi jednej lub większej liczby
następujących licencji na oprogramowanie SAP HANA: SAP
HANA Base Edition, HANA Platform Edition, SAP HANA
Enterprise Edition.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 123 of 216
10.4
SAP HANA DB Edition for SAP NetWeaver BW (“HANA DB
for BW”).
10.4
HANA, wersja BD dla składnika BW to baza danych
licencjonowana wyłącznie do obsługi użytkowania programu SAP
NetWeaver Business Warehouse (SAP BW) przez Licencjobiorcę,
a użytkowanie jest ograniczone do komunikacji pomiędzy
oprogramowaniem SAP BW a programem HANA, wersja BD dla
składnika BW. Oprogramowanie SAP HANA, wersja BD dla
składnika BW może obsługiwać nieograniczoną liczbę Źródeł
danych, przy czym użycie takie podlega stosownym warunkom
dotyczącym Poziomu licencji. Dostęp do oprogramowania HANA,
wersja BD dla składnika BW, w tym między innymi do ładowania,
modelowania, sprawozdawczości i dystrybucji danych, musi
odbywać się za pośrednictwem oprogramowania SAP BW.
Oprogramowanie HANA, wersja BD dla składnika BW nie może
być użytkowane jako baza danych do jakiegokolwiek innego celu z
wyjątkiem opisanych w niniejszej sekcji. Oprogramowanie HANA,
wersja BD dla składnika BW obejmuje licencję na środowisko
wykonawcze HANA Studio, a dostęp do niego jest ograniczony
wyłącznie do administrowania i zarządzania oprogramowaniem
SAP BW oraz do dodatkowego modelowania danych
wymaganego
w
celu
ekstrakcji
danych
i
obiektów
wygenerowanych w oprogramowaniu SAP BW lub przygotowania
dotyczących ich raportów. Oprogramowanie HANA, wersja BD dla
składnika BW nie obejmuje licencji na oprogramowanie SAP BW.
Użycie samodzielne oprogramowania HANA, wersja BD dla
składnika BW jest niedozwolone.
HANA DB for BW is a database licensed solely to support
Licensee’s Use of SAP NetWeaver Business Warehouse
(SAP BW) and Use is limited to communications between
SAP BW and HANA DB for BW. HANA DB for BW may
support an unlimited number of Data Sources, subject to the
applicable Licensed Level. Any access to HANA DB for BW,
including but not limited to data loading, modeling, reporting
and distribution, must take place via SAP BW. HANA DB for
BW may not be used as a database for any other purpose
except as specified in this section. HANA DB for BW includes
a runtime license of HANA Studio and access is solely to
administer and manage SAP BW and perform additional data
modeling required to extract or report on SAP BW generated
data & objects. HANA DB for BW does not include a license
for SAP BW. Standalone Use of HANA DB for BW is not
permitted.
10.5
SAP HANA, Runtime DB Edition for SAP NetWeaver BW
(“HANA DB for BW”).
SAP HANA, wersja bazy danych dla składnika SAP NetWeaver
BW („HANA, wersja BD dla składnika BW”).
10.5
SAP HANA, wersja bazy danych środowiska wykonawczego
dla składnika SAP NetWeaver BW („HANA, wersja BD dla
składnika BW”).
SAP HANA, Runtime DB Edition for SAP NetWeaver BW
licensed by SAP Maintenance Base Value
Oprogramowanie SAP HANA, wersja bazy danych środowiska
wykonawczego dla składnika SAP NetWeaver BW,
licencjonowane według podstawowej wartości usług serwisowych
SAP.
HANA DB for BW is a database licensed solely to support
Licensee’s Use of SAP NetWeaver Business Warehouse
(SAP BW) and Use is limited to communications between
SAP BW and HANA DB for BW. HANA DB for BW may
support an unlimited number of Data Sources and unlimited
use of SAP Business Warehouse Accelerator, subject to the
applicable Licensed Level. Any access to HANA DB for BW,
including but not limited to data loading, modeling, reporting
and distribution, must take place via SAP BW. HANA DB for
BW may not be used as a database for any other purpose
except as specified in this section. HANA DB for BW includes
a runtime license of HANA Studio and access is solely to
administer and manage SAP BW and perform additional data
modeling required to extract or report on SAP BW generated
data and objects. HANA DB for BW does not include a license
for SAP BW. Standalone Use of HANA DB for BW is not
permitted. Unless otherwise agreed by SAP, HANA DB for
BW includes licenses for SAP Near-line storage for SAP BW
(NLS for BW). NLS for BW includes a runtime license of
Sybase IQ Enterprise Edition, Sybase IQ Enterprise EditionVery Large Database Management Option and Sybase IQ
Enterprise Edition-Unstructured Data Analytics Option which
may solely be used with SAP BW.
HANA, wersja BD dla składnika BW to baza danych licencjonowana
wyłącznie do obsługi użytkowania programu SAP NetWeaver
Business Warehouse (SAP BW) przez Licencjobiorcę, a
użytkowanie jest ograniczone do komunikacji pomiędzy
oprogramowaniem SAP BW a programem HANA, wersja BD dla
składnika BW. Oprogramowanie SAP HANA, wersja BD dla
składnika BW może obsługiwać nieograniczoną liczbę Źródeł
danych i nieograniczone użytkowanie rozwiązania SAP Business
Warehouse Accelerator, przy czym użycie takie podlega stosownym
warunkom
dotyczącym
Poziomu
licencji.
Dostęp
do
oprogramowania HANA, wersja BD dla składnika BW, w tym między
innymi do ładowania, modelowania, sprawozdawczości i dystrybucji
danych, musi odbywać się za pośrednictwem oprogramowania SAP
BW. Oprogramowanie HANA, wersja BD dla składnika BW nie może
być użytkowane jako baza danych do jakiegokolwiek innego celu z
wyjątkiem opisanych w niniejszej sekcji. Oprogramowanie HANA,
wersja BD dla składnika BW obejmuje licencję na środowisko
wykonawcze HANA Studio, a dostęp do niego jest ograniczony
wyłącznie do administrowania i zarządzania oprogramowaniem SAP
BW oraz do dodatkowego modelowania danych wymaganego w
celu ekstrakcji danych i obiektów wygenerowanych w
oprogramowaniu SAP BW lub przygotowania dotyczących ich
raportów. Oprogramowanie HANA, wersja BD dla składnika BW nie
obejmuje licencji na oprogramowanie SAP BW. Użycie samodzielne
oprogramowania HANA, wersja BD dla składnika BW nie jest
dozwolone. O ile nie uzgodniono inaczej z firmą SAP,
oprogramowanie HANA, wersja BD dla składnika BW obejmuje
licencje na oprogramowanie SAP Near-Line Storage dla składnika
SAP BW (NLS dla BW). Oprogramowanie NLS dla składnika BW
obejmuje licencję na środowisko wykonawcze Sybase IQ w wersji
Enterprise Edition, Sybase IQ w wersji Enterprise Edition — opcja
Very Large Database Management (zarządzanie bardzo dużymi
bazami danych) oraz Sybase IQ w wersji Enterprise Edition — opcja
Unstructured
Data
Analytics
(analityka
danych
nieuporządkowanych), które można użytkować jedynie ze
składnikiem SAP BW.
Licensee shall pay additional license fees for HANA DB for
BW in the event Licensee’s SAP Maintenance Base Value
increases
W przypadku wzrostu podstawowej wartości usług serwisowych
SAP Licencjobiorca zapłaci dodatkowe opłaty licencyjne za
oprogramowanie HANA, wersja BD dla składnika BW
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 124 of 216
SAP HANA, Runtime DB Edition for SAP NetWeaver BW
licensed by User
Oprogramowanie SAP HANA, wersja bazy danych środowiska
wykonawczego dla składnika SAP NetWeaver BW licencjonowana
przez Użytkownika
SAP HANA HANA, Runtime DB Edition for SAP NetWeaver
BW (User) is licensed as a runtime database (“HANA DB for
BW”) licensed for Use solely in conjunction with Licensee’s
Use of applicable Software and/or Third Party Software, and
solely to the extent such Software components are licensed
by Licensee and subject to the Licensed Level for HANA DB
for BW. SAP Employee , Employee Self-Service and
Employee Self Service Core Named Users are excluded for
purposes of determining the quantity of licensed Users;
however, all SAP Employee Self-Service, Employee SelfService Core and Employee Named Users are additionally
licensed to Use HANA DB for BW subject to these terms and
the license for such Named Users.
Licencja na oprogramowanie SAP HANA, wersja bazy danych
środowiska wykonawczego dla składnika SAP NetWeaver BW
(Użytkownik) jako bazę danych środowiska wykonawczego („HANA,
wersja DB dla składnika BW”) obejmuje wyłącznie wykorzystanie w
połączeniu z użytkowaniem przez Licencjobiorcę odpowiedniego
Oprogramowania i/lub Oprogramowania stron trzecich i wyłącznie w
zakresie, w jakim Licencjobiorca otrzymał licencję na takie składniki
Oprogramowania oraz zgodnie z poziomem licencjonowania
oprogramowania HANA, wersja DB dla składnika BW. Przy
ustalaniu liczby licencjonowanych Użytkowników nie uwzględnia się
Nazwanych Użytkowników SAP Employee, Employee Self-Service i
Employee Self-Service Core. Jednak Nazwani Użytkownicy SAP
Employee Self-Service, Employee Self-Service Core i Employee
posiadają dodatkowo licencję na korzystanie z oprogramowania
HANA, wersja DB dla składnika BW na niniejszych warunkach i
licencję takich Nazwanych Użytkowników.
HANA DB for BW is a database licensed solely to support
Licensee’s Use of SAP NetWeaver Business Warehouse
(SAP BW) and Use is limited to communications between
SAP BW and HANA DB for BW. HANA DB for BW may
support an unlimited number of Data Sources
HANA, wersja BD dla składnika BW to baza danych licencjonowana
wyłącznie do obsługi użytkowania programu SAP NetWeaver
Business Warehouse (SAP BW) przez Licencjobiorcę, a użytkowanie
jest ograniczone do komunikacji pomiędzy oprogramowaniem SAP
BW a programem HANA, wersja BD dla składnika BW.
Oprogramowanie SAP HANA, wersja BD dla składnika BW może
obsługiwać nieograniczoną liczbę Źródeł danych.
Any access to HANA DB for BW, including but not limited to
data loading, modeling, reporting and distribution, must take
place via SAP BW. HANA DB for BW may not be used as a
database for any other purpose except as specified in this
section. HANA DB for BW includes a runtime license of HANA
Studio and access is solely to administer and manage SAP
BW and perform additional data modeling required to extract
or report on SAP BW generated data and objects. HANA DB
for BW does not include a license for SAP BW. Standalone
Use of HANA DB for BW is not permitted.
Dostęp do oprogramowania HANA, wersja BD dla składnika BW, w
tym między innymi do ładowania, modelowania, sprawozdawczości i
dystrybucji danych, musi odbywać się za pośrednictwem
oprogramowania SAP BW. Oprogramowanie HANA, wersja BD dla
składnika BW nie może być użytkowane jako baza danych do
jakiegokolwiek innego celu z wyjątkiem opisanych w niniejszej
sekcji. Oprogramowanie HANA, wersja BD dla składnika BW
obejmuje licencję na środowisko wykonawcze HANA Studio, a
dostęp do niego jest ograniczony wyłącznie do administrowania i
zarządzania oprogramowaniem SAP BW oraz do dodatkowego
modelowania danych wymaganego w celu ekstrakcji danych i
obiektów wygenerowanych w oprogramowaniu SAP BW lub
przygotowania dotyczących ich raportów. Oprogramowanie HANA,
wersja BD dla składnika BW nie obejmuje licencji na
oprogramowanie SAP BW. Użycie samodzielne oprogramowania
HANA, wersja BD dla składnika BW jest niedozwolone.
10.6
SAP HANA LIMITED RUNTIME EDITION FOR
APPLICATIONS.
10.6
SAP HANA LIMITED RUNTIME EDITION FOR APPLICATIONS.
10.6.1
SAP HANA Limited Runtime Edition for Applications licensed
by SAP Maintenance Base Value
10.6.1
Oprogramowanie SAP HANA Limited Runtime Edition for
Applications licencjonowane według podstawowej wartości usług
serwisowych SAP
SAP HANA Limited Runtime Edition for Applications is
licensed as a runtime database (“HANA LREA”) for Use solely
in conjunction with Licensee’s Use of applicable Software
and/or Third Party Software, and solely to the extent such
Software components are licensed by Licensee (“HANA LREA
Supported Software”). The HANA LREA runtime license
includes a runtime license for Sybase ASE and MaxDB
databases, subject to these provisions. The Documentation
for HANA LREA, Sybase ASE and MaxDB runtime databases
contains information regarding release(s) / version(s) of HANA
LREA Supported Software supported on such runtime
databases. The licensee fee for HANA LREA is calculated on
the basis of either (i) the SAP Maintenance Base Value for
Licensee’s HANA LREA Supported Software, or (ii) where
Licensee will be using SAP HANA LREA solely with one or
more applications licensed from SAP or an authorized SAP
distributor as listed at http://www.sap.com/hanalimitededition
(“HANA Apps”), the total license fees for such HANA Apps.
Except when licensed for HANA Apps, Licensee shall pay
additional license fees for HANA LREA in the event
Licensee’s SAP Maintenance Base Value increases.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Licencja na oprogramowanie SAP HANA Limited Runtime Edition for
Applications jako bazę danych środowiska wykonawczego („HANA
LREA”) obejmuje wyłącznie wykorzystanie w połączeniu z
użytkowaniem przez Licencjobiorcę odpowiedniego Oprogramowania
i/lub Oprogramowania stron trzecich i wyłącznie w zakresie, w jakim
Licencjobiorca otrzymał licencję na takie składniki Oprogramowania
(„Obsługiwane oprogramowanie HANA LREA”). Licencja na
środowisko wykonawcze oprogramowania HANA LREA obejmuje
licencję na środowisko wykonawcze baz danych Sybase ASE i
MaxDB zgodnie z niniejszymi postanowieniami. Dokumentacja baz
danych środowiska wykonawczego HANA LREA, Sybase ASE i
MaxDB zawiera informacje dotyczące wydań/wersji Obsługiwanego
oprogramowania HANA LREA obsługiwanego przez takie bazy
danych środowiska wykonawczego. Opłata licencyjna za
oprogramowanie HANA LREA jest obliczana na podstawie (i)
podstawowej wartości usług serwisowych SAP dla Obsługiwanego
oprogramowania HANA LREA Licencjobiorcy lub (ii) łącznej kwoty
opłat licencyjnych za aplikacje HANA w przypadku, gdy Licencjobiorca
będzie używać oprogramowania SAP HANA LREA wyłącznie z
aplikacją lub wieloma aplikacjami objętymi licencją firmy SAP lub
autoryzowanego dystrybutora firmy SAP wymienionymi na liście
dostępnej na stronie http://www.sap.com/hanalimitededition („Aplikacje
HANA”). Z wyjątkiem sytuacji, gdy licencja dotyczy Aplikacji HANA, w
przypadku wzrostu podstawowej wartości usług serwisowych SAP
Licencjobiorca
zapłaci
dodatkowe
opłaty
licencyjne
za
oprogramowanie HANA LREA.
Page 125 of 216
10.6.2
SAP HANA Limited Runtime Edition for Applications licensed
by User
10.6.2
Oprogramowanie SAP HANA Limited Runtime Edition for
Applications licencjonowane przez Użytkownika
SAP HANA Limited Runtime Edition for Applications (User) is
licensed as a runtime database (“HANA LREA”) licensed for
Use solely in conjunction with Licensee’s Use of applicable
Software and/or Third Party Software, and solely to the extent
such Software components are licensed by Licensee (“HANA
LREA Supported Software”) and subject to the Licensed Level
for HANA LREA. SAP Employee , Employee Self-Service and
Employee Self Service Core Named Users are excluded for
purposes of determining the quantity of licensed Users;
however, all SAP Employee Self-Service, Employee SelfService Core and Employee Named Users are additionally
licensed to Use HANA LREA subject to these terms and the
license for such Named Users. The Documentation for HANA
LREA runtime database contains information regarding
release(s) / version(s) of HANA LREA Supported Software
supported on such runtime databases.
Licencja na oprogramowanie SAP HANA Limited Runtime Edition for
Applications (Użytkownik) jako bazę danych środowiska
wykonawczego („HANA LREA”) obejmuje wyłącznie wykorzystanie w
połączeniu z użytkowaniem przez Licencjobiorcę odpowiedniego
Oprogramowania i/lub Oprogramowania stron trzecich i wyłącznie w
zakresie, w jakim Licencjobiorca otrzymał licencję na takie składniki
Oprogramowania („Obsługiwane oprogramowanie HANA LREA”) oraz
zgodnie z poziomem licencjonowania oprogramowania HANA LREA.
Przy ustalaniu liczby licencjonowanych Użytkowników nie uwzględnia
się Nazwanych Użytkowników SAP Employee, Employee Self-Service
i Employee Self-Service Core. Jednak Nazwani Użytkownicy SAP
Employee Self-Service, Employee Self-Service Core i Employee
posiadają dodatkowo licencję na korzystanie z oprogramowania
HANA LREA na niniejszych warunkach i licencję takich Nazwanych
Użytkowników. Dokumentacja baz danych środowiska wykonawczego
HANA LREA zawiera informacje dotyczące wydań/wersji
Obsługiwanego oprogramowania HANA LREA obsługiwanego przez
takie bazy danych środowiska wykonawczego.
The following Sections refer to both License Metrics for
SAP HANA Limited Runtime Edition for Applications:
Poniższe sekcje dotyczą obu Metryk licencji na Oprogramowanie
SAP HANA Limited Runtime Edition for Applications:
10.6.3
Use of HANA LREA is limited to communications and data
exchange between HANA LREA Supported Software and
HANA LREA via officially supported HANA LREA interfaces.
All data loading, modeling, reporting and distribution, creation
and extension of tables used in HANA LREA must be
performed via the HANA LREA Supported Software. HANA
LREA includes a runtime license of the HANA Studio solely
limited to administering, monitoring and creation of custom
views within the HANA LREA database instance.
10.6.3
Korzystanie z oprogramowania HANA LREA jest ograniczone do
komunikacji i wymiany informacji między Obsługiwanym
oprogramowaniem HANA LREA i oprogramowaniem HANA LREA
za pośrednictwem oficjalnie obsługiwanych interfejsów HANA
LREA. Ładowanie danych, modelowanie, raportowanie i
dystrybucja
oraz
tworzenie
i
rozbudowywanie
tabel
wykorzystywanych w oprogramowaniu HANA LREA musi się
odbywać za pośrednictwem Obsługiwanego oprogramowania
HANA LREA. Oprogramowanie HANA LREA obejmuje licencję na
środowisko wykonawcze HANA Studio ograniczoną wyłącznie do
administrowania, monitorowania i tworzenia niestandardowych
widoków w ramach instancji bazy danych HANA LREA.
10.6.4
HANA LREA currently includes a runtime license of SAP
Business Objects Data Integrator (“DI”) and SAP System
Landscape Transformation (“SLT”), and Use of such runtime
products shall be limited solely to extracting data from
appropriately licensed data sources into HANA LREA for use
with the HANA LREA supported software.
10.6.4
Oprogramowanie HANA LREA obejmuje aktualnie licencję na
środowisko wykonawcze oprogramowania SAP Business Objects
Data Integrator („DI”) i SAP System Landscape Transformation
(„SLT”), a użytkowanie tych produktów środowiska wykonawczego
ograniczone jest wyłącznie do ekstrakcji danych ze źródeł danych
objętych odpowiednią licencją do oprogramowania HANA LREA w
celu wykorzystania z Obsługiwanym oprogramowaniem HANA LREA.
10.6.5
HANA LREA may be used to run an Embedded BW as
defined herein.
“Embedded BW” is defined as a BW
system running on the same installation as the HANA LREA
Supported Software. Embedded BW can only be used for
reporting and analysis in context of such HANA LREA
Supported Software and can only access local application
data using queries. In particular, Embedded BW cannot be
used to access and/or consolidate application data from other
SAP or non-SAP systems. All application-specific web
templates must be created and stored in the installation,
serving as a central store. Embedded BW also has restrictions
for multi-client backend systems as outlined in SAP note
1358744.
10.6.5
Oprogramowanie HANA LREA może zostać użyte w celu
uruchomienia Wbudowanego BW, jak zostało to zdefiniowane w
niniejszym dokumencie.
„Wbudowany BW” oznacza system
BW uruchomiony w ramach tej samej instalacji co Obsługiwane
oprogramowanie HANA LREA. Wbudowany BW może być używany
tylko do raportowania i analiz w kontekście takiego Obsługiwanego
oprogramowania HANA LREA oraz uzyskiwać dostęp do lokalnych
danych aplikacji jedynie za pomocą zapytań. W szczególności
wbudowanego BW nie można wykorzystywać w celu uzyskania
dostępu i (lub) konsolidacji danych aplikacji z innych systemów firmy
SAP lub innego producenta. Wszystkie szablony internetowe
specyficzne dla aplikacji należy tworzyć i przechowywać w ramach
instalacji służącej jako centralny magazyn. Wbudowany BW również
ma ograniczenia dotyczące wieloklientowych systemów backend
zgodnie z notą SAP nr 1358744.
10.6.6
HANA LREA and HANA LREA Supported Software as Used
with HANA LREA may not include all functionalities and
features that are available when such products are Used
separately; details are described in the Documentation.
Licensee acknowledges that Licensee may have to install a
HANA LREA-compatible release of the HANA LREA
Supported Software in order to enable certain business
functions or provide configuration as described above. Future
releases of HANA LREA developed for Use with HANA LREA
Supported Software may not be compatible with current
releases and may not be available via the respective SAP
Support offering. Technical migration from HANA LREA
Supported Software to another release of the Software and/or
Third Party Software as used separately from HANA LREA
and/or to another database offering may not be possible.
10.6.6
Oprogramowanie HANA LREA oraz Obsługiwane oprogramowanie
HANA LREA użytkowane razem z oprogramowaniem HANA LREA
może nie obejmować wszystkich funkcji dostępnych w przypadku
oddzielnego użytkowania tych produktów; szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w Dokumentacji. Licencjobiorca przyjmuje do
wiadomości, że może być konieczne zainstalowanie przez niego
wersji Obsługiwanego oprogramowania HANA LREA kompatybilnej z
oprogramowaniem HANA LREA w celu uruchomienia określonych
funkcji biznesowych lub konfiguracji, jak opisano powyżej. Przyszłe
wersje oprogramowania HANA LREA opracowane do użytku razem z
Obsługiwanym oprogramowaniem HANA LREA mogą nie być
kompatybilne z obecnymi wersjami oraz nie być dostępne w
odpowiedniej ofercie usług pomocy technicznej firmy SAP. Techniczna
migracja z Obsługiwanego oprogramowania HANA LREA do innej
wersji Oprogramowania i/lub Oprogramowania strony trzeciej
używanego niezależnie od oprogramowania HANA LREA i/lub innej
oferty bazy danych może być niemożliwa.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 126 of 216
10.7
SAP HANA related apps
Aplikacje powiązane z oprogramowaniem SAP HANA
10.7
Oprogramowanie HANA Studio może być używane do
modelowania danych specyficznego dla danej aplikacji, w tym
między innymi do tworzenia i rozbudowywania tabel. Funkcje
raportowania specyficzne dla danej aplikacji mogą być
wykonywane bezpośrednio przez oprogramowanie HANA.
HANA Studio may be used for application specific data
modeling including, but not limited to, table creation and
extensions. Application specific reporting can be performed
directly via HANA.
10.7.1
SAP Customer Value Intelligence
10.7.1
SAP Customer Value Intelligence includes rights of all of
these products but the usage rights are limited to the use
within Customer Value Intelligence.
Oprogramowanie SAP Customer Value Intelligence
Aplikacja SAP Customer Value Intelligence obejmuje prawa do
wszystkich tych produktów, jednak prawa użytkowania są
ograniczone do użytku w ramach aplikacji Customer Value
Intelligence.
Material
Code
7011294
Description of Entitlements of
Individual Items vs. Bundle
BI Platform capabilities are
included in the CVI license
Nazwa pozycji w
Kod
cenniku
materiału
Platforma BA&T
7011294
SAP
BusinessObjects
Business
Intelligence (licencja
na użytkownika)
Opis uprawnień poszczególnych
pozycji w odniesieniu do pakietu
 Licencja CVI obejmuje funkcje
platformy BI.
BA&T SAP
BusinessObjects
Web Intelligence
(user)
7011300
Web Intelligence
capabilities are included in
the CVI license
BA&T SAP
BusinessObjects
Web Intelligence
(licencja na
użytkownika)
7011300
 Licencja CVI obejmuje funkcje
Web Intelligence.
BA&T SAP
BusinessObjects
Dashboard (user)
7011306
BO Dashboard capabilities
are included in the CVI
license
BA&T SAP
BusinessObjects
Dashboard (licencja
na użytkownika)
7011306
 Licencja CVI obejmuje funkcje
BO Dashboard.
SAP Application BI
Limited User
7011290
10 user licenses of SAP
Application BI Limited
Users are included for the
usage of Customer Value
intelligence
SAP Application BI
Limited User
7011290
 Obejmuje 10 licencji
użytkownika SAP Application BI
Limited User dla celów
użytkowania aplikacji Customer
Value Intelligence.
SAP Audience
Discovery and
Targeting
7015894
Up to 1M segmentation
records included, as per
standard restrictions for
this material code. For
higher volumes, additional
Audience Discover and
Targeting license blocks
will need to be purchased.
SAP Audience
Discovery and
Targeting
7015894
 Obejmuje do 1 miliona
rekordów segmentacji
zgodnie ze standardowymi
ograniczeniami dotyczącymi
tego kodu materiału. W
przypadku większych ilości
konieczne jest nabycie
dodatkowych bloków licencji
oprogramowania Audience
Discover and Targeting.
Price List Item Name
BA&T SAP
BusinessObjects
Business Intelligence
Platform (user)
10.7.2
SAP Fraud Management, SAP Fraud Management for Public
Sector, SAP Fraud Management for Insurance
10.7.2
Licencjobiorca ma prawo tworzyć nowe tabele i nowe widoki
(widoki baz danych, widoki analiz, widoki projekcji, widoki
atrybutów, widoki kalkulacji itp.) w bazie danych, o ile są one
wykorzystywane w powiązaniu z rozwiązaniem SAP Fraud
Management (np. w celu określenia zasad dostępu do tych
tabel/widoków). W przypadku oprogramowania SAP Fraud
Management i SAP Fraud Management for Insurance
Licencjobiorca jest także uprawniony do korzystania w ramach
rozwiązania Fraud z 1 licencji użytkownika oprogramowania
Predictive Analysis/SAP InfiniteInsight Modeler. W przypadku
oprogramowania SAP Fraud Management for Public Sector
Licencjobiorca jest także uprawniony do korzystania w ramach
rozwiązania Fraud z 3 licencji użytkowników oprogramowania
Predictive Analysis/SAP InfiniteInsight Modeler.
Licensee is allowed to create new tables and new views
(database views, analytical views, projection views, attribute
views, calculation views, etc.) on the database as long as they
are used in the context of the SAP Fraud Management
solution (e.g. to setup rules which access these tables/views).
For SAP Fraud Management and SAP Fraud Management for
Insurance, Licensee is also allowed to use 1 User of
Predictive Analysis / SAP InfiniteInsight Modeler within the
Fraud solution context. For SAP Fraud Management for Public
Sector, Licensee is also allowed to use 3 Users of Predictive
Analysis / SAP InfiniteInsight Modeler within the Fraud
solution context.
10.7.3
SAP Social Contact Intelligence
SAP Audience Discovery & Targeting is included for up to 1
mio segmentation records.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Oprogramowanie SAP Fraud Management, SAP Fraud
Management for Public Sector, SAP Fraud Management for
Insurance
10.7.3
Oprogramowanie SAP Social Contact Intelligence
Dołączone jest oprogramowanie SAP Audience Discovery &
Targeting dla maksymalnie 1 mln rekordów segmentacji.
Page 127 of 216
10.8
SAP HANA Base Edition.
10.8
Oprogramowanie SAP HANA, wersja Base Edition.
Użytkowanie jest ograniczone wyłącznie do następującego
zakresu funkcji oprogramowania SAP HANA: partycjonowania,
kompresji,
zabezpieczeń,
mechanizmu
obliczeniowego,
mechanizmu agregacji, mechanizmu XS Engine, usług interfejsu
użytkownika, mechanizmu skryptu SQL, HANA Studio, funkcji
tworzenia kopii zapasowej/odzyskiwania danych, obsługi wielu
tenantów (Multi-tenancy), wsparcia wirtualizacji systemu (System
Virtualization Support), centrum sterowania, składnika Business
Rules Management, biblioteki Business Function Library i
technologii inteligentnego dostępu do danych.
Use is limited solely to the following SAP HANA features and
functionality: Partitioning, Compression, Security, Calculation
engine, aggregation engine, XS Engine, UI Services, SQL
scripting engine, HANA Studio, Backup/Recovery, Multitenancy, System Virtualization Support, Control Center,
Business Rules Management, Business Function Library,
Smart Data Access.
10.9
SAP HANA Base Edition, Options.
10.9
Oprogramowanie SAP HANA, wersja Base Edition, opcje.
10.9.1
SAP HANA, Predictive Option. Use is limited solely to the
following HANA predictive features: Predictive Analysis
Library, ’R’ connector and the SAP InfiniteInsights Engine
Runtime Software.
10.9.1
Oprogramowanie SAP HANA, opcja Predictive. Użytkowanie
jest ograniczone wyłącznie do następujących funkcji
predykcyjnych oprogramowania HANA:Predictive Analysis
Library, konektora „R”i oprogramowania SAP InfiniteInsights
Engine Runtime.
10.9.2
SAP HANA Base Edition, Spatial Option. Use is limited solely
to the SAP HANA Spatial Engine.
10.9.2
Oprogramowanie SAP HANA, wersja Base Edition, opcja Spatial
Użytkowanie jest ograniczone wyłącznie do mechanizmu
przestrzennego SAP HANA.
10.9.3
SAP HANA Base Edition, Advanced Data Processing
Option.Use is limited solely to the following HANA engines:
Search Engine, Text Analysis Engine and Graph Engine.
10.9.3
Oprogramowanie
SAP
HANA
Base
Edition,
opcja
zaawansowanego
przetwarzania
danychUżytkowanie
jest
ograniczone wyłącznie do następujących mechanizmów HANA:
wyszukiwarki, mechanizmu analizy tekstu i mechanizmu
graficznego.
10.9.4
SAP HANA Base Edition, Planning Option. Use is limited
solely to the HANA Planning engine.
10.9.4
Oprogramowanie SAP HANA, wersja Base Edition, opcja
planowania. Użytkowanie jest ograniczone wyłącznie do
mechanizmu planowania HANA.
10.10
SAP HANA, Multi-Tier Storage Option.
10.10
SAP HANA,
danych
SAP HANA, Realtime Replication Option.
10.11
SAP HANA Data Management Option.
10.12
SAP HANA Data Streaming Option.
SAP HANA Data Streaming Option includes the following
Runtime Software: SAP Sybase Event Stream Processor. Use
of such Runtime Software shall be limited solely to streaming
data from any supported Data Sources into SAP HANA or
between multiple SAP HANA database instances.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Oprogramowanie SAP HANA, opcja replikacji w czasie
rzeczywistym
Oprogramowanie SAP HANA, opcja zarządzania danymi
Oprogramowanie SAP HANA, opcja zarządzania danymi obejmuje
następujące oprogramowanie środowiska wykonawczego: BA&T
SAP Data Services i BA&T SAP Information Steward.
Użytkowanie tych produktów środowiska wykonawczego jest
ograniczone wyłącznie do ekstrakcji i czyszczenia danych ze
źródeł danych do oprogramowania SAP HANA lub między
wieloma instancjami bazy danych SAP HANA.
SAP HANA Data Management Option includes the following
Runtime Software: BA&T SAP Data Services and BA&T SAP
Information Steward. Use of such runtime products shall be
limited solely to extracting and cleansing data from Data
Sources into SAP HANA or between multiple SAP HANA
database instances.
10.13
przechowywania
Obejmuje
następujące
Oprogramowanie
środowiska
wykonawczego: SAP System Landscape Transformation
(„SLT”), SAP Sybase Replication Server — wersja HANA
Edition i SAP Sybase SQL Anywhere Standard Edition.
Użytkowanie
takiego
Oprogramowania
środowiska
wykonawczego jest ograniczone do ekstrakcji danych ze źródeł
danych do oprogramowania SAP HANA lub między wieloma
instancjami bazy danych HANA.
Includes the following Runtime Software: SAP System
Landscape Transformation (“SLT”), SAP Sybase Replication
Server – HANA Edition and SAP Sybase SQL Anywhere
Standard edition. Use of such Runtime Software shall be
limited solely to extracting data from Data Sources into SAP
HANA or between multiple HANA database instances.
10.12
wielopoziomowego
Obejmuje
następujące
Oprogramowanie
środowiska
wykonawczego: Sybase IQ w wersji Enterprise Edition, Sybase IQ
w wersji Enterprise Edition — opcja Very Large Database
Management (zarządzanie bardzo dużymi bazami danych) oraz
Sybase IQ w wersji Enterprise Edition — opcja Unstructured Data
Analytics (analityka danych nieuporządkowanych).
Includes the following Runtime Software: Sybase IQ
Enterprise Edition, Sybase IQ Enterprise Edition-Very Large
Database Management Option and Sybase IQ Enterprise
Edition-Unstructured Data Analytics Option.
10.11
opcja
10.13
Oprogramowanie SAP HANA, opcja strumieniowego
przesyłania danych
Oprogramowanie SAP HANA, opcja strumieniowego przesyłania
danych obejmuje następujące Oprogramowanie środowiska
wykonawczego: SAP Sybase Event Stream Processor.
Użytkowanie takiego Oprogramowania środowiska wykonawczego
jest ograniczone do przesyłania danych z obsługiwanych źródeł
danych do oprogramowania SAP HANA lub między wieloma
instancjami bazy danych SAP HANA.
Page 128 of 216
10.14
SAP Near-line storage for BW.
10.14
SAP Near-Line Storage dla składnika BW.
Oprogramowanie SAP Near-Line Storage dla składnika SAP BW
obejmuje licencję na środowisko wykonawcze Sybase IQ w wersji
Enterprise Edition, Sybase IQ w wersji Enterprise Edition — opcja
Very Large Database Management oraz Sybase IQ w wersji
Enterprise Edition — opcja Unstructured Data Analytics.
Użytkowanie oprogramowania Sybase IQ w wersji Enterprise
Edition i oprogramowania Sybase IQ w wersji Enterprise Edition,
opcji Unstructured Data Analytics jest ograniczone do
maksymalnie 32 rdzeni dla każdego produktu, wyłącznie z
oprogramowaniem SAP BW.
SAP Near-line storage for SAP BW includes a runtime license
of Sybase IQ Enterprise Edition, Sybase IQ Enterprise
Edition-Very Large Database Management Option and
Sybase IQ Enterprise Edition-Unstructured Data Analytics
Option. Use of Sybase IQ Enterprise Edition and Sybase IQ
Enterprise Edition-Unstructured Data Analytics Option is
limited to a maximum of 32 cores each, solely for use with
SAP BW.
10.15
SAP HANA, Limited Runtime Edition for Applications and
SAP BW.
10.15
Oprogramowanie SAP HANA Limited Runtime Edition for
Applications i oprogramowanie SAP BW
10.15.1
SAP HANA Limited Runtime Edition for Applications and SAP
BW licensed by SAP Maintenance Base Value.
10.15.1
Oprogramowanie SAP HANA Limited Runtime Edition for
Applications i SAP BW licencjonowane według podstawowej
wartości usług serwisowych SAP
SAP HANA Limited Runtime Edition for Applications and SAP
BW is licensed as a runtime database (“HANA LREAB”) for
Use solely in conjunction with Licensee’s Use of applicable
Software and/or Third Party Software, and solely to the extent
such Software components are licensed by Licensee (“HANA
LREAB Supported Software”). The HANA LREAB runtime
license includes a runtime license for Sybase ASE and
MaxDB databases, subject to these provisions. The
Documentation for HANA LREAB, Sybase ASE and MaxDB
runtime databases contains information regarding release(s) /
version(s) of HANA LREAB Supported Software supported on
such runtime databases. The license fee for HANA LREAB is
calculated on the basis of either (i) the SAP Maintenance
Base Value for Licensee’s HANA LREAB Supported Software
or (ii) where Licensee will be using SAP HANA LREAB solely
with one or more applications licensed from SAP or an
authorized
SAP
distributor
as
listed
at
http://www.sap.com/hanalimitededition (“HANA Apps”), the
total license fees for such HANA Apps.
Licencja na oprogramowanie SAP HANA Limited Runtime Edition for
Applications oraz oprogramowanie SAP BW jako bazę danych
środowiska wykonawczego (zwaną dalej „HANA LREAB”) obejmuje
wyłącznie wykorzystanie w połączeniu z użytkowaniem przez
Licencjobiorcę odpowiedniego Oprogramowania i/lub Oprogramowania
stron trzecich i wyłącznie w zakresie, w jakim Licencjobiorca otrzymał
licencję na takie składniki Oprogramowania („Obsługiwane
oprogramowanie HANA LREAB”). Licencja na środowisko
wykonawcze oprogramowania HANA LREAB obejmuje licencję na
środowisko wykonawcze baz danych Sybase ASE i MaxDB zgodnie z
niniejszymi postanowieniami. Dokumentacja baz danych środowiska
wykonawczego HANA LREAB, Sybase ASE i MaxDB zawiera
informacje dotyczące wydań/wersji Obsługiwanego oprogramowania
HANA LREAB obsługiwanego przez takie bazy danych środowiska
wykonawczego. Opłata licencyjna za oprogramowanie HANA LREAB
jest obliczana na podstawie (i) podstawowej wartości usług
serwisowych SAP dla Obsługiwanego oprogramowania HANA LREAB
Licencjobiorcy lub (ii) łącznej kwoty opłat licencyjnych za aplikacje
HANA w przypadku, gdy Licencjobiorca będzie używać
oprogramowania SAP HANA LREAB wyłącznie z aplikacją lub wieloma
aplikacjami objętymi licencją firmy SAP lub autoryzowanego
dystrybutora firmy SAP wymienionymi na liście dostępnej na stronie
http://www.sap.com/hanalimitededition („Aplikacje HANA”).
Except when licensed for SAP HANA Apps, Licensee shall
pay additional license fees for HANA LREAB in the event
Licensee’s SAP Maintenance Base Value increases.
Z wyjątkiem sytuacji, gdy licencja dotyczy Aplikacji SAP HANA, w
przypadku wzrostu podstawowej wartości usług serwisowych SAP
Licencjobiorca zapłaci dodatkowe opłaty licencyjne za
oprogramowanie HANA LREAB.
Use of HANA LREAB is limited to communications and data
exchange between HANA LREAB Supported Software and
HANA LREAB, via officially supported HANA LREAB
interfaces. All data loading, modeling, reporting and
distribution, creation and extension of tables used in HANA
LREAB must be performed via the HANA LREAB Supported
Software. HANA LREAB includes a runtime license of the
HANA Studio solely limited to administering and monitoring
and creation of custom views the HANA LREAB database
instance.
Korzystanie z oprogramowania HANA LREAB jest ograniczone do
komunikacji i wymiany informacji między Obsługiwanym
oprogramowaniem HANA LREAB i oprogramowaniem HANA
LREAB za pośrednictwem oficjalnie obsługiwanych interfejsów
HANA LREAB. Ładowanie danych, modelowanie, raportowanie i
dystrybucja
oraz
tworzenie
i
rozbudowywanie
tabel
wykorzystywanych w oprogramowaniu HANA LREAB musi się
odbywać za pośrednictwem Obsługiwanego oprogramowania HANA
LREAB. Oprogramowanie HANA LREAB obejmuje licencję na
środowisko wykonawcze HANA Studio ograniczoną wyłącznie do
administrowania niestandardowymi widokami w ramach instancji
bazy danych HANA LREAB, ich monitorowania i tworzenia.
HANA LREAB includes a runtime license of SAP Business
Objects Data Integrator (“DI”) and SAP System Landscape
Transformation (“SLT”), and Use of such runtime products
shall be limited solely to extracting data from appropriately
licensed data sources into HANA LREAB for use with the
HANA LREAB Supported Software. HANA LREAB includes
unlimited use of SAP Business Warehouse Accelerator and
licenses for SAP Near-line storage for SAP BW (NLS for BW).
NLS for BW includes a runtime license of Sybase IQ
Enterprise Edition, Sybase IQ Enterprise Edition-Very Large
Database Management Option and Sybase IQ Enterprise
Edition-Unstructured Data Analytics Option which may solely
be used with SAP BW.
Oprogramowanie HANA LREAB obejmuje licencję na środowisko
wykonawcze oprogramowania SAP Business Objects Data Integrator
(„DI”) i SAP System Landscape Transformation („SLT”), a użytkowanie
tych produktów środowiska wykonawczego ograniczone jest
wyłącznie do ekstrakcji danych ze źródeł danych objętych
odpowiednią licencją do oprogramowania HANA LREAB w celu
wykorzystania z Obsługiwanym oprogramowaniem HANA LREAB.
Oprogramowanie
HANA
LREAB
obejmuje
nieograniczone
użytkowanie rozwiązania SAP Business Warehouse Accelerator i
licencje na oprogramowanie SAP Near-Line Storage dla składnika
SAP BW (NLS dla BW). Oprogramowanie NLS dla składnika BW
obejmuje licencję na środowisko wykonawcze Sybase IQ w wersji
Enterprise Edition, Sybase IQ w wersji Enterprise Edition — opcja
Very Large Database Management (zarządzanie bardzo dużymi
bazami danych) oraz Sybase IQ w wersji Enterprise Edition — opcja
Unstructured Data Analytics (analityka danych nieuporządkowanych),
które można użytkować jedynie ze składnikiem SAP BW.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 129 of 216
Oprogramowanie HANA LREAB oraz Obsługiwane oprogramowanie
HANA LREAB użytkowane razem z oprogramowaniem HANA LREAB
może nie obejmować wszystkich funkcji dostępnych w przypadku
oddzielnego użytkowania tych produktów; szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w Dokumentacji. Licencjobiorca przyjmuje do
wiadomości, że może być konieczne zainstalowanie przez niego
wersji Obsługiwanego oprogramowania HANA LREAB kompatybilnej
z oprogramowaniem HANA LREAB w celu uruchomienia określonych
funkcji biznesowych lub konfiguracji, jak opisano powyżej. Przyszłe
wersje oprogramowania HANA LREAB opracowane do użytku razem
z Obsługiwanym oprogramowaniem HANA LREAB mogą nie być
kompatybilne z obecnymi wersjami oraz nie być dostępne w
odpowiedniej ofercie usług pomocy technicznej firmy SAP. Techniczna
migracja z Obsługiwanego oprogramowania HANA LREAB do innej
wersji Oprogramowania i/lub Oprogramowania strony trzeciej
używanego niezależnie od oprogramowania HANA LREAB i/lub innej
oferty bazy danych może być niemożliwa.
HANA LREAB and HANA LREAB Supported Software as
Used with HANA LREAB may not include all functionalities
and features that are available when such products are Used
separately; details are described in the Documentation.
Licensee acknowledges that Licensee may have to install a
HANA LREAB-compatible release of the HANA LREAB
Supported Software in order to enable certain business
functions or provide configuration as described above. Future
releases of HANA LREAB developed for Use with HANA
LREAB Supported Software may not be compatible with
current releases and may not be available via the respective
SAP Support offering. Technical migration from HANA LREAB
Supported Software to another release of the Software and/or
Third Party Software as used separately from HANA LREAB
and/or to another database offering may not be possible.
10.15.2
SAP HANA Limited Runtime Edition for Applications and SAP
BW licensed by User.
10.15.2
Oprogramowanie SAP HANA Limited Runtime Edition for
Applications i SAP BW licencjonowane przez Użytkownika
SAP HANA Limited Runtime Edition for Applications and SAP
BW (User) is licensed as a runtime database (“HANA
LREAB”) licensed for Use solely in conjunction with
Licensee’s Use of applicable Software and/or Third Party
Software, and solely to the extent such Software components
are licensed by Licensee (“HANA LREAB Supported
Software”) and subject to the Licensed Level for HANA
LREAB. SAP Employee , Employee Self-Service and
Employee Self Service Core Named Users are excluded for
purposes of determining the quantity of licensed Users;
however, all SAP Employee Self-Service, Employee SelfService Core and Employee Named Users are additionally
licensed to Use HANA LREAB subject to these terms and the
license for such Named Users. The Documentation for HANA
LREAB runtime database contains information regarding
release(s) / version(s) of HANA LREAB Supported Software
supported on such runtime databases.
Licencja na oprogramowanie SAP HANA Limited Runtime Edition for
Applications i oprogramowanie SAP BW (Użytkownik) jako bazę
danych środowiska wykonawczego („HANA LREAB”) obejmuje
wyłącznie wykorzystanie w połączeniu z użytkowaniem przez
Licencjobiorcę
odpowiedniego
Oprogramowania
i/lub
Oprogramowania stron trzecich i wyłącznie w zakresie, w jakim
Licencjobiorca otrzymał licencję na takie składniki Oprogramowania
(„Obsługiwane oprogramowanie HANA LREAB”) oraz zgodnie z
poziomem licencjonowania oprogramowania HANA LREAB. Przy
ustalaniu liczby licencjonowanych Użytkowników nie uwzględnia się
Nazwanych Użytkowników SAP Employee, Employee Self-Service i
Employee Self-Service Core. Jednak Nazwani Użytkownicy SAP
Employee Self-Service, Employee Self-Service Core i Employee
posiadają dodatkowo licencję na korzystanie z oprogramowania
HANA LREAB na niniejszych warunkach i licencję takich Nazwanych
użytkowników. Dokumentacja baz danych środowiska wykonawczego
HANA LREAB zawiera informacje dotyczące wydań/wersji
Obsługiwanego oprogramowania HANA LREAB obsługiwanego przez
takie bazy danych środowiska wykonawczego.
Use of HANA LREAB is limited to communications and data
exchange between HANA LREAB Supported Software and
HANA LREAB, via officially supported HANA LREAB
interfaces. All data loading, modeling, reporting and
distribution, creation and extension of tables used in HANA
LREAB must be performed via the HANA LREAB Supported
Software. HANA LREAB includes a runtime license of the
HANA Studio solely limited to administering and monitoring
and monitoring and creation of custom views the HANA
LREAB database instance.
Korzystanie z oprogramowania HANA LREAB jest ograniczone do
komunikacji i wymiany informacji między Obsługiwanym
oprogramowaniem HANA LREAB i oprogramowaniem HANA
LREAB za pośrednictwem oficjalnie obsługiwanych interfejsów
HANA LREAB. Ładowanie danych, modelowanie, raportowanie i
dystrybucja
oraz
tworzenie
i
rozbudowywanie
tabel
wykorzystywanych w oprogramowaniu HANA LREAB musi się
odbywać za pośrednictwem Obsługiwanego oprogramowania HANA
LREAB. Oprogramowanie HANA LREAB obejmuje licencję na
środowisko wykonawcze HANA Studio ograniczoną wyłącznie do
administrowania niestandardowymi widokami w ramach instancji
bazy danych HANA LREAB, ich monitorowania i tworzenia.
HANA LREAB includes a runtime license of SAP Business
Objects Data Integrator (“DI”) and SAP System Landscape
Transformation (“SLT”), and Use of such runtime products
shall be limited solely to extracting data from appropriately
licensed data sources into HANA LREAB for use with the
HANA LREAB Supported Software. HANA LREAB and HANA
LREAB Supported Software as Used with HANA LREAB may
not include all functionalities and features that are available
when such products are Used separately; details are
described in the Documentation. Licensee acknowledges that
Licensee may have to install a HANA LREAB-compatible
release of the HANA LREAB Supported Software in order to
enable certain business functions or provide configuration as
described above. Future releases of HANA LREAB developed
for Use with HANA LREAB Supported Software may not be
compatible with current releases and may not be available via
the respective SAP Support offering. Technical migration from
HANA LREAB Supported Software to another release of the
Software and/or Third Party Software as used separately from
HANA LREAB and/or to another database offering may not be
possible.
Oprogramowanie HANA LREAB obejmuje licencję na środowisko
wykonawcze oprogramowania SAP Business Objects Data Integrator
(„DI”) i SAP System Landscape Transformation („SLT”), a użytkowanie
tych produktów środowiska wykonawczego ograniczone jest
wyłącznie do ekstrakcji danych ze źródeł danych objętych
odpowiednią licencją do oprogramowania HANA LREAB w celu
wykorzystania z Obsługiwanym oprogramowaniem HANA LREAB.
Oprogramowanie HANA LREAB oraz Obsługiwane oprogramowanie
HANA LREAB użytkowane razem z oprogramowaniem HANA LREAB
może nie obejmować wszystkich funkcji dostępnych w przypadku
oddzielnego użytkowania tych produktów; szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w Dokumentacji. Licencjobiorca przyjmuje do
wiadomości, że może być konieczne zainstalowanie przez niego
wersji Obsługiwanego oprogramowania HANA LREAB kompatybilnej
z oprogramowaniem HANA LREAB w celu uruchomienia określonych
funkcji biznesowych lub konfiguracji, jak opisano powyżej. Przyszłe
wersje oprogramowania HANA LREAB opracowane do użytku razem
z Obsługiwanym oprogramowaniem HANA LREAB mogą nie być
kompatybilne z obecnymi wersjami oraz nie być dostępne w
odpowiedniej ofercie usług pomocy technicznej firmy SAP. Techniczna
migracja z Obsługiwanego oprogramowania HANA LREAB do innej
wersji Oprogramowania i/lub Oprogramowania strony trzeciej
używanego niezależnie od oprogramowania HANA LREAB i/lub innej
oferty bazy danych może być niemożliwa.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 130 of 216
11.
Focused Business Solutions.
11.
Oprogramowanie Focused Business Solutions
11.1
If licensed Software is identified as a Focused Business
Solution ("FBS Software"), special support strategy and
conditions apply. SAP Support for FBS Software shall be
provided in accordance with the applicable SAP Support
terms as amended by the then current support strategy and
conditions found at http://service.sap.com/fbs/availability
(inclusive of any successor site(s) made known by SAP, the
“Strategy & Conditions Site”).
11.1
Jeżeli licencjonowane Oprogramowanie jest określane jako
Focused Business Solution („Oprogramowanie FBS”), mają
zastosowanie specjalne warunki i strategia dotyczące pomocy
technicznej. Usługi pomocy technicznej SAP dla Oprogramowania
FBS będą świadczone zgodnie z odpowiednimi warunkami Usług
pomocy technicznej SAP ze zmianami według aktualnej strategii i
warunków dotyczących pomocy technicznej, które można znaleźć
na stronie http://service.sap.com/fbs/availability (łącznie z
wszelkimi następnymi witrynami, o których firma SAP może
okresowo informować — „Witryna ze strategią i warunkami”).
11.2
The Strategy & Conditions Site is hereby amended to include
the following terms:
11.2
Witryna ze strategią i warunkami zostaje niniejszym zmieniona i
obejmuje następujące warunki:
11.2.1
FBS Software requires, as a prerequisite to its Use and
installation, a specific version (e.g. release, service level pack,
and/or enhancement pack) of certain SAP Software (the
“Base Software”), which is identified on the Strategy &
Conditions Site and must be separately licensed and installed
by Licensee.
11.2.1
Warunkiem
wstępnym
wymaganym
do
korzystania
z
Oprogramowania FBS i jego instalacji jest korzystanie z konkretnej
wersji (np. wersja, pakiet dla poziomu usług i/lub pakiet
rozszerzeń) pewnego Oprogramowania SAP („Oprogramowanie
bazowe”) określonego w Witrynie ze strategią i warunkami, które
musi być osobno licencjonowane i instalowane przez
Licencjobiorcę.
11.2.2
In the future, should SAP elect, in its sole and exclusive
discretion, to make new release(s) of FBS Software
commercially available as part of SAP Support, such new
release(s) may (a) differ functionally, (b) have different
supported language(s) and/or (c) have different Base
Software requirements from prior FBS Software release(s).
11.2.2
Jeżeli firma SAP zdecyduje według własnego uznania o
udostępnieniu do sprzedaży nowych wersji Oprogramowania FBS
w ramach Usług pomocy technicznej SAP w przyszłości, takie
nowe wersje mogą (a) różnić się pod względem funkcjonalnym, (b)
mieć inne obsługiwane języki i/lub (c) mieć inne wymagania
dotyczące Oprogramowania bazowego od poprzednich wersji
Oprogramowania FBS.
11.2.3
Mainstream and extended maintenance dates for FBS
Software are targets, and therefore subject to change by SAP.
11.2.3
Daty
dotyczące
standardowych
usług
serwisowych
i
rozszerzonych usług serwisowych są docelowe i w związku z tym
mogą zostać zmienione przez firmę SAP.
11.2.4
Maintenance and extended maintenance for any FBS
Software release is contingent upon Licensee remaining
subscribed to, and current on, payment for maintenance for
the applicable Base Software.
11.2.4
Świadczenie usług serwisowych i rozszerzonych usług
serwisowych dotyczących wszelkich wersji Oprogramowania FBS
jest zależne od kontynuacji subskrypcji przez Licencjobiorcę i
bieżących płatności za standardowe usługi serwisowe dotyczące
stosownego Oprogramowania bazowego.
11.2.5.
In no event will maintenance or extended maintenance for any
FBS Software release be provided following the expiration or
termination of mainstream or extended (as applicable)
maintenance on the underlying Base Software.
11.2.5
W żadnym razie usługi serwisowe ani rozszerzone usługi
serwisowe dotyczące jakiejkolwiek wersji Oprogramowania FBS
nie będą świadczone po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy
dotyczącej standardowych usług serwisowych lub rozszerzonych
usług serwisowych (odpowiednio), która obejmuje podstawowe
Oprogramowanie bazowe.
12.
Repeatable Custom Solution (“RCS”) Software.
12.
Oprogramowanie Repeatable Custom Solution („RCS”).
12.1
The RCS requires, as a prerequisite to its Use and installation,
a specific version (such as release, service level pack, and/or
enhancement pack) of certain SAP Software (the “Base
Software”) which is identified by SAP, along with specific Use
conditions under https://service.sap.com/rcs/availability RCS
Strategy& Conditions Site and/or the Documentation.
Licensee shall be responsible for licensing and installing the
appropriate database software and for ensuring that the
database license is sufficient to use the RCS.
12.1
Warunkiem
wstępnym
wymaganym
do
korzystania
z
Oprogramowania RCS i jego instalacji jest korzystanie z
konkretnej wersji (np. wydanie, pakiet dla poziomu usług i/lub
pakiet
rozszerzeń)
pewnego
Oprogramowania
SAP
(„Oprogramowanie bazowe”) określonego przez SAP wraz z
konkretnymi
Warunkami
korzystania
w
witrynie
https://service.sap.com/rcs/availability ze strategią i warunkami
dotyczącymi Oprogramowania RCS i/lub w Dokumentacji.
Licencjobiorca jest odpowiedzialny za uzyskanie licencji na
odpowiednie oprogramowanie bazy danych i zainstalowanie
takiego oprogramowania oraz za upewnienie się, że licencja na
bazę danych umożliwia korzystanie z Oprogramowania RCS.
12.2
RCS is not SAP standard software and in its current state a
RCS may not meet all SAP standards including but not limited
to language or country version, available version, supported
operating systems, or database. The RCS is available only to
a limited number of SAP licensees. Licensee must fully test
the RCS before using it in live operation.
12.2
Oprogramowanie
RCS
nie
stanowi
standardowego
oprogramowania SAP i w obecnej formie może nie spełniać
wszystkich standardów SAP, w tym standardów dotyczących
wersji językowej lub krajowej, dostępnej wersji, obsługiwanych
systemów operacyjnych lub baz danych. Oprogramowanie RCS
dostępne jest wyłącznie dla ograniczonej liczby licencjobiorców
SAP.
Licencjobiorca
musi
przeprowadzić
pełne
testy
Oprogramowania RCS przed wykorzystaniem go w toku
realizowanych prac.
12.3
The standard language in which the RCS and its
Documentation will be provided is English. Remarks in the
code will not be translated. SAP reserves the right to release
individual versions of the RCS or its Documentation in
additional languages.
12.3
Standardowym językiem, w którym dostarczane będą
Oprogramowanie RCS oraz Dokumentacja do niego, jest język
angielski. Uwagi zamieszczone w kodzie nie będą tłumaczone.
SAP zastrzega sobie prawo do wydawania poszczególnych wersji
Oprogramowania RCS lub Dokumentacji do niego w innych
językach.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 131 of 216
12.4
Only end-users for which the Licensee holds the Named-User
licenses for the Base Software are permitted to use the RCS.
Licensee must ensure that (i) it has all the necessary licenses
for the RCS to be able to operate and that (ii) all the systems
on which the RCS is to be installed have the necessary Base
Software release and support packages available.
12.4
Z Oprogramowania RCS mogą korzystać wyłącznie użytkownicy
końcowi, dla których Licencjobiorca posiada licencje Nazwanego
Użytkownika dla Oprogramowania bazowego. Licencjobiorca musi
upewnić się, że (i) posiada wszelkie niezbędne licencje
umożliwiające działanie Oprogramowania RCS oraz że (ii) w
każdym systemie, w którym ma zostać zainstalowane
Oprogramowanie RCS, dostępne są niezbędne pakiety korekcyjne
oraz wydanie Oprogramowania bazowego.
12.5
Special support strategy and conditions apply for RCS
Software. SAP and Licensee agree that Support for RCS
Software shall be provided as set forth in the applicable SAP
Product Specific Support Schedule for RCS found at the RCS
Strategy & Conditions site: https://service.sap.com/rcs/
availability.
12.5
Do Oprogramowania RCS mają zastosowanie specjalne warunki i
strategia dotyczące pomocy technicznej. SAP i Licencjobiorca
zgadzają się, że usługi pomocy technicznej dla Oprogramowania
RCS będą oferowane zgodnie z odpowiednim Planem pomocy
technicznej SAP dla poszczególnych produktów, który można
znaleźć
w
witrynie
dotyczącej
strategii
i
warunków
oprogramowania RCS: https://service.sap.com/rcs/availability.
12.6
SAP has no obligation to transfer any functionality licensed
under this agreement into SAP’s standard software, nor shall
SAP be obliged to make the RCS compatible with new
releases or versions of the Base Software.
12.6
Firma SAP nie jest zobowiązana do przenoszenia jakiegokolwiek
zakresu funkcji objętych niniejszą umową do standardowego
oprogramowania firmy SAP ani do zapewnienia kompatybilności
Oprogramowania RCS z nowymi wydaniami lub wersjami
Oprogramowania bazowego.
13.
Line of Business Portfolio
13.
Dziedzina działalności gospodarczej
13.1 SAP Visual Enterprise.
13.1 Oprogramowanie SAP Visual Enterprise.
13.1.1
13.1.1
14.
SAP Visual Enterprise Generator, SAP Visual Enterprise View
Edition Generator and Optional Add-Ons. The SAP Visual
Enterprise Software (f/k/a Right Hemisphere) licensed
hereunder may include certain third party open source and/or
other free download components (collectively, the “Free
Download
Components”).
Please
refer
to
http://www.righthemisphere.com/oslicenses.html for certain
notices relating to the Free Download Components.
Notwithstanding anything to the contrary, an individual
accessing any licensed SAP Visual Enterprise Software solely
to view output files therefrom shall not be required to hold an
SAP Named User license. SAP Visual Enterprise Viewer
software is made available to Licensees of licensed Visual
Enterprise Generator, Visual Enterprise Access and/or Visual
Enterprise Author software at no additional license fee.
SAP Bundles
14.1 SAP ERP Foundation Extension.
SAP ERP Foundation Extension (“SAP EFE”): includes the
following Runtime Software: SAP Fiori, SAP Access Control,
starter edition, SAP NetWeaver Single Sign-on – Internal,
SAP NetWeaver Process Integration (limited to the license
metric of one (1) Core per customer irrespective of the
number of licensed quantity of SAP EFE, and BA&T SAP BI,
Version for SAP Applications.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
14.
SAP Visual Enterprise Generator, SAP Visual Enterprise View
Edition Generator i opcjonalne dodatki add-on. Oprogramowanie
SAP
Visual
Enterprise
(dawniej:
Right
Hemisphere)
licencjonowane na mocy niniejszej Umowy może zawierać
niektóre składniki typu open source innej firmy i/lub inne składniki
do bezpłatnego pobierania (łącznie określane jako „Składniki do
bezpłatnego pobierania”). Uwagi dotyczące Składników do
bezpłatnego
pobierania
można
znaleźć
na
stronie
http://www.righthemisphere.com/oslicenses.html. Niezależnie od
innych postanowień osoba uzyskująca dostęp do jakiegokolwiek
licencjonowanego oprogramowania SAP Visual Enterprise
wyłącznie w celu przeglądania plików wyjściowych tego
oprogramowania nie musi być posiadaczem licencji Nazwanego
Użytkownika SAP. Oprogramowanie SAP Visual Enterprise Viewer
jest dostępne dla Licencjobiorców oprogramowania Visual
Enterprise Generator, Visual Enterprise Access i/lub Visual
Enterprise Author bez dodatkowych opłat licencyjnych.
Pakiety SAP
14.1 Pakiet SAP ERP Foundation Extension
Pakiet SAP ERP Foundation Extension („SAP EFE”) obejmuje
następujące Oprogramowanie środowiska wykonawczego: SAP
Fiori, SAP Access Control, pakiet startowy, jednokrotne logowanie
użytkownika wewnętrznego do platformy SAP NetWeaver,
rozwiązanie SAP NetWeaver Process Integration (ograniczone do
metryki licencji na poziomie jednego (1) Rdzenia na klienta
niezależnie od liczby licencjonowanych pakietów SAP EFE) i
BA&T SAP BI, wersja dla aplikacji firmy SAP.
Page 132 of 216
Exhibit 4 - Pass Through Terms for Third Party Databases
Załącznik 4 — Przekazane warunki obowiązujące w odniesieniu do baz
danych innego producenta
SAP may deliver SAP software containing a database product where the
end user is not entitled to use the database unless he/she has acquired
the requisite number of licenses from the database vendor or its
authorized distributor. Such deliveries are reported to the database
vendor.
SAP może dostarczyć oprogramowanie SAP zawierające produkt bazy
danych, w przypadku gdy użytkownik końcowy nie jest uprawniony do
korzystania z bazy danych, chyba że uzyskał wymaganą liczbę licencji od
dostawcy bazy danych lub jego autoryzowanego dystrybutora. Takie
dostawy są zgłaszane do dostawcy bazy danych.
Conditions for the use of ORACLE® Database Software when
licensed from SAP
Warunki korzystania z Oprogramowania bazy danych ORACLE®
licencjonowanej przez firmę SAP
1.
1.1
Copyright
The comprehensive copyright to Oracle software is the sole
property of the Oracle Corporation, Redwood Shores, CA, USA.
1.
1.1
1.2
Third party database applications for system administration,
monitoring and management may directly access the Oracle
database.
The customer shall only use the Oracle software in connection
with the SAP Software and only for the purposes of its own
internal data processing which includes access of third party user
such as contractor, supply chain vendor or supplier, customer, or
third party individual authorized by the customer. It is allowed to
customize the SAP software or to create additional functionality,
new applications, or to support third party database applications
which only interface with them (example: via RFC, BAPI) Third
party database applications or new functionality or new
applications which may directly access the Oracle database or
indirectly access information contained therein are not allowed.
1.2
The customer shall assign the Oracle software only to wholly
owned or majority owned subsidiaries. Assignment to competitors
of Oracle is prohibited.
In view of its limited rights of use, the customer shall neither
modify, decompile nor reverse engineer the Oracle software
except and to the extent that it is expressly permitted by
applicable law.
The Oracle software may only be used in the country or countries
for which the customer has acquired a license. The customer
hereby undertakes to adhere to all regulations of the US
Department of Commerce and the American export authorities.
The use of Oracle software for the planning, production, control or
monitoring of nuclear power stations, air traffic, means of mass
transportation or medical equipment is not permitted, unless such
use is limited to commercial or purely administrative applications.
1.4
1.8
The customer is not entitled to receive the source code for the
Oracle software.
1.8
2.
2.1
Other Conditions
The publication of benchmark tests for the Oracle software is not
permitted.
2.
2.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.3
1.5
1.6
1.7
Prawa autorskie
Pełne prawa autorskie do oprogramowania Oracle należą wyłącznie
do firmy Oracle Corporation z siedzibą w Redwood Shores, Kalifornia,
Stany Zjednoczone.
Aplikacje baz danych innych producentów używane do
administrowania i zarządzania systemem oraz monitorowania go
mogą uzyskiwać bezpośredni dostęp do bazy danych Oracle.
Klient powinien korzystać z oprogramowania firmy Oracle wyłącznie w
połączeniu z Oprogramowaniem SAP i wyłącznie w celach
przetwarzania własnych danych wewnętrznych, które obejmują
uzyskiwanie dostępu przez użytkownika będącego osobą trzecią,
takiego jak wykonawca, dostawca w łańcuchu dostaw, klient bądź
osoba z ramienia osoby trzeciej upoważniona przez klienta.
Dozwolone jest dostosowywanie oprogramowania SAP oraz tworzenie
dodatkowych funkcji i nowych aplikacji, a także obsługiwanie aplikacji
baz danych innych firm, które tylko łączą się z tymi funkcjami
i aplikacjami (np. za pośrednictwem wywołania RFC lub interfejsu
BAPI). Nie jest dozwolone korzystanie z aplikacji baz danych innych
firm ani z nowych funkcji czy aplikacji uzyskujących bezpośredni
dostęp do bazy danych Oracle lub pośrednio uzyskujących dostęp do
informacji w niej zawartych.
Klient może przenieść oprogramowanie firmy Oracle wyłącznie do
spółek, których udziały w części lub całości stanowią jego własność.
Przenoszenie praw na konkurentów Oracle jest zabronione.
W świetle swoich ograniczonych praw użytkowania Klient nie będzie
modyfikować, dekompilować ani odtwarzać oprogramowania Oracle z
wyjątkiem sytuacji i w zakresie, w jakim jest to wyraźnie dozwolone
przez obowiązujące prawo.
Oprogramowanie Oracle może być używane wyłącznie w krajach, dla
których Klient nabył licencję. Klient zobowiązany jest do
przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności
dotyczących eksportu.
Użycie oprogramowania Oracle do planowania, produkcji lub
monitorowania elektrowni atomowych, ruchu powietrznego,
środków transportu masowego lub sprzętu medycznego albo
sterowania nimi jest zabronione, chyba że takie użycie będzie
ograniczone do zastosowań komercyjnych bądź czysto
administracyjnych.
Klient nie jest uprawniony do otrzymania kodu źródłowego
oprogramowania Oracle.
Inne warunki
Publikowanie wyników testów
Oracle jest niedozwolone.
porównawczych
oprogramowania
Conditions for the Use of the Microsoft SQL-Server
Warunki użycia oprogramowania SQL Server Microsoft
Conditions for the Use of the Microsoft SQL-Server when licensed
by SAP
Warunki użycia oprogramowania
licencjonowanego przez SAP
For the purpose of this Section “Integrated Application” shall be defined
as SAP software integrating the Microsoft SQL Server Database.
Na potrzeby niniejszej sekcji termin „Aplikacja zintegrowana” oznacza
oprogramowanie SAP zawierające zintegrowaną Bazę danych Microsoft
SQL Server.
Baza danych Microsoft SQL Server może zawierać następujące
oprogramowanie:
„Oprogramowanie serwera” zapewnia usługi lub funkcje na serwerze
(komputery, na których można uruchomić Oprogramowanie serwera, są
określane jako „Serwery”);
„Oprogramowanie klienta” umożliwia urządzeniu elektronicznemu („Urządzenie”)
uzyskiwanie dostępu do Oprogramowania serwera i używanie go.
The Microsoft SQL Server Database may contain the following software:
“Server Software” provides services or functionality on your server (your
computers capable of running the Server Software are “Servers”);
“Client Software” allows an electronic device (“Device”) to access or
utilize the Server Software.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
SQL
Server
firmy
Microsoft
Page 133 of 216
1.
GRANT OF LICENSE.
This Third-Party Database is licensed and delivered to you solely
for use as part of the SAP software. SAP grants you the following
rights to the Microsoft SQL Server Database, provided you comply
with all of the terms and conditions of this license:
Installation -- Server Software. You may install and use one copy
of the Server Software, as part of the SAP Software, on each
single Server on which you install the Integrated Application.
SQL Server, Enterprise Edition. If you have acquired the Enterprise
Edition of the Server Software, which must be indicated on your
license to use the SAP software, you may install any number of
instances of the Server Software on that Server. An “instance” shall
mean a running copy of the Server Software.
1.
UDZIELENIE LICENCJI.
Ta Baza danych innego producenta jest licencjonowana i dostarczana
Licencjobiorcy wyłącznie do użytku jako część oprogramowania SAP.
SAP przyznaje Licencjobiorcy następujące uprawnienia do Bazy danych
Microsoft SQL Server, pod warunkiem że Licencjobiorca przestrzega
wszystkich warunków niniejszej licencji:
Instalacja — Oprogramowanie serwera. Licencjobiorca może
zainstalować jedną kopię Oprogramowania serwera i używać jej jako
części Oprogramowania SAP na każdym poszczególnym Serwerze,
na którym jest zainstalowana Aplikacja zintegrowana.
Oprogramowanie SQL Server Enterprise Edition. W przypadku nabycia
wersji Enterprise Edition Oprogramowania serwera, co musi być
zaznaczone na licencji na użytkowanie oprogramowania SAP, można
zainstalować dowolną liczbę wystąpień Oprogramowania serwera na
tym Serwerze. „Wystąpienie” oznacza działającą kopię Oprogramowania
serwera.
Client Software. You may install the Client Software (SQL Server
Personal Edition) on any internal Device, provided that you acquire
the access license rights required for each use of the Integrated
Application utilizing the Client Software on such Device as specified
below.
Oprogramowanie
klienta.
Licencjobiorca
może
zainstalować
Oprogramowanie klienta (SQL Server Personal Edition) na dowolnym
Urządzeniu wewnętrznym, pod warunkiem że nabędzie prawa licencji
dostępu wymagane do każdego użycia Aplikacji zintegrowanej
korzystającej z Oprogramowania klienta na takim Urządzeniu, zgodnie z
opisem poniżej.
SQL Server Access Requirements. You may use the Client
Software only to access, configure, administer, or otherwise use
the Server Software in conjunction with and as part of the SAP
Software. You must acquire a Third-Party Database access
license right for each use of any Device that:
Wymagania dotyczące dostępu oprogramowania SQL Server.
Licencjobiorca może używać Oprogramowania klienta wyłącznie do
uzyskiwania dostępu do Oprogramowania serwera, konfigurowania go,
administrowania nim lub używania go w inny sposób w połączeniu z
Oprogramowaniem SAP oraz jako jego części. Licencjobiorca musi
nabyć prawa licencji dostępu do Bazy danych innego producenta do
każdego użycia dowolnego Urządzenia, które:

accesses or otherwise utilizes the services of the Server
Software (including Devices using MSDE for such access), or

uzyskuje dostęp do usług Oprogramowania serwera (łącznie z
Urządzeniami używającymi oprogramowania MSDE do
uzyskiwania takiego dostępu) bądź korzysta z nich w inny
sposób, lub

installs and uses SQL Server Personal Edition, or

instaluje oprogramowanie SQL Server Personal Edition i używa
go, lub

uses the Management Tools, Books-Online, and
Development Tools components of Microsoft SQL Server
(collectively “Tools”). You may only use the Tools for internal
use in conjunction with your Server Software.

używa składników Management Tools, Books-Online i
Development Tools oprogramowania Microsoft SQL Server
(określanych łącznie jako „Narzędzia”). Licencjobiorca może
używać narzędzi wyłącznie do użytku wewnętrznego w
połączeniu z Oprogramowaniem serwera.
Reservation of Rights. SAP and Microsoft reserve all rights not
expressly granted to you in this license.
Zastrzeżenie praw. Firmy SAP i Microsoft zastrzegają sobie wszelkie
prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Licencjobiorcy w
niniejszej licencji.
Benchmark Testing. You must obtain Microsoft’s prior written
approval to disclose to a third party the results of any benchmark
test of the software. However, this does not apply to the Windows
components.
Testy porównawcze. Przed ujawnieniem osobie trzeciej wyników
jakiegokolwiek testu porównawczego oprogramowania należy uzyskać
pisemną zgodę firmy Microsoft. Wymóg ten nie ma zastosowania do
składników systemu Windows.
Downgrades. Instead of installing and using the Server Software,
you may install and use an earlier version of the Server Software
in accordance with this license, provided that you completely
remove such earlier version and install the original Server
Software within a reasonable time. Your use of such earlier
version shall be governed by this license, and your rights to use
such earlier version shall terminate when you install the original
Server Software.
Korzystanie
z
wersji
wcześniejszych.
Zamiast
instalować
Oprogramowanie serwera i używać tego Oprogramowania,
Licencjobiorca
może
zainstalować
wcześniejszą
wersję
Oprogramowania serwera i używać jej zgodnie z postanowieniami
niniejszej licencji, pod warunkiem, że całkowicie usunie taką
wcześniejszą wersję i zainstaluje oryginalne Oprogramowanie serwera
w rozsądnym czasie. Użytkowanie takiej wcześniejszej wersji podlega
postanowieniom niniejszej licencji, a prawa Licencjobiorcy do
używania takiej wcześniejszej wersji wygasają w momencie
zainstalowania oryginalnego Oprogramowania serwera.
Runtime-Restricted Use Software. This Microsoft SQL Server
Database is “Runtime-Restricted Use” software; as such, the
Microsoft SQL Server Database may only be used to run the SAP
Application. The Microsoft SQL Server Database may not be used
either (i) to develop any new software applications, (ii) in
conjunction with any software applications, databases or tables
other than those contained in the SAP Software, and/or (iii) as a
standalone software application. The foregoing provision,
however, does not prohibit you from using a tool to run queries or
reports from existing tables, and/or from using a development
environment or workbench which is part of the SAP Software to
configure or extend such SAP Software.
Oprogramowanie Runtime-Restricted Use. Baza danych SQL Server
jest oprogramowaniem Runtime-Restricted Use i jako taka może być
używana wyłącznie do uruchamiania aplikacji firmy SAP. Baza danych
Microsoft SQL Server nie może być używana (i) w celu projektowania
jakichkolwiek nowych aplikacji; (ii) w połączeniu z jakimikolwiek
aplikacjami, bazami danych lub tabelami innymi niż te zawarte
w Oprogramowaniu SAP; (iii) jako samodzielna aplikacja. Powyższe
postanowienie nie zakazuje jednak używania narzędzia do
uruchamiania kwerend lub raportów na podstawie istniejących tabel
i/lub używania środowiska programistycznego lub projektowego
stanowiącego część Oprogramowania firmy SAP do konfigurowania
bądź rozszerzania takiego Oprogramowania firmy SAP.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 134 of 216
2.
SCOPE OF LICENSE.
The software is licensed, not sold. This agreement only gives you
some rights to use the software. SAP and Microsoft reserve all
other rights. Unless applicable law gives you more rights despite
this limitation, you may use the software only as expressly
permitted in this agreement. In doing so, you must comply
with any technical limitations in the software that only allow
you to use it in certain ways. For more information, see
www.microsoft.com/licensing/userights. You may not:
2.
 work around any technical limitations in the software;
 stosować obejść jakichkolwiek ograniczeń technicznych
oprogramowania;
 odtwarzać,
dekompilować
ani
dezasemblować
oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji i wyłącznie w zakresie, w
jakim jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo
bez względu na niniejsze ograniczenie;
 wykonywać kopii oprogramowania w liczbie przekraczającej liczbę
określoną w niniejszej Umowie lub dozwoloną w obowiązujących
przepisach bez względu na niniejsze ograniczenie;
 publikować oprogramowania w celu umożliwienia innym
osobom jego kopiowania;
 wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania;
 używać oprogramowania w celu świadczenia komercyjnych
usług hostingu oprogramowania.
 reverse engineer, decompile or disassemble the software,
except and only to the extent that applicable law expressly
permits, despite this limitation;
 make more copies of the software than specified in this
agreement or allowed by applicable law, despite this
limitation;
 publish the software for others to copy;
 rent, lease or lend the software; or
 use the software for commercial software hosting services.
Prawa do uzyskiwania dostępu do oprogramowania na dowolnym
urządzeniu nie oznaczają prawa Licencjobiorcy do wdrażania
patentów firmy Microsoft ani innej własności intelektualnej firmy
Microsoft w oprogramowaniu ani na urządzeniach uzyskujących
dostęp do danego urządzenia.
Rights to access the software on any device do not give you any
right to implement Microsoft patents or other Microsoft intellectual
property in software or devices that access that device.
3.
NO HIGH RISK USAGE.
The Products are not fault-tolerant and are not guaranteed to be
error free or to operate uninterrupted. You may not use the
Products in any application or situation where the Product(s)
failure could lead to death or serious bodily injury of any person,
or to severe physical or environmental damage (“High Risk Use”).
Examples of High Risk Use include, but are not limited to:






3.
TRANSFER – Internal.
You may move the Server Software to a different Server, provided
that it is removed from the Server from which it is transferred and
provided that it is transferred as part of the Integrated Application.
Transfer to Third Party. The initial user of the Microsoft SQL
Server Database may make a one-time transfer of the Third-Party
Database to another end user, provided that it is transferred as
part of the SAP Software. The transfer has to include all
component parts, media, printed materials, this license, and if
applicable, the Certificate of Authenticity. The transfer may not be
an indirect transfer, such as a consignment. Prior to the transfer,
the end user receiving the transferred Microsoft SQL Server
Database must agree to all the license terms.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
ZAKAZ UŻYTKOWANIA W SYTUACJACH WYSOKIEGO RYZYKA.
Produkty nie są odporne na awarie oraz nie gwarantuje się, że będą
działać w sposób nieprzerwany lub wolny od błędów. Licencjobiorca nie
może używać Produktów do żadnych zastosowań lub w żadnych
sytuacjach, w których awaria Produktów mogłaby spowodować śmierć lub
poważne obrażenie ciała jakiejkolwiek osoby bądź poważną szkodę
fizyczną lub środowiskową („Używanie w sytuacjach wysokiego ryzyka”).
Przykłady Użycia w sytuacjach wysokiego ryzyka obejmują między innymi:






aircraft or other modes of human mass transportation,
nuclear or chemical facilities,
life support systems,
implantable medical equipment,
motor vehicles, or
weaponry systems.
transport lotniczy lub inne sposoby zbiorczego transportu ludzi,
obiekty nuklearne lub chemiczne,
systemy podtrzymywania życia,
wszczepiane urządzenia medyczne,
pojazdy silnikowe oraz
sprzęt zbrojeniowy.
Użycie w sytuacjach wysokiego ryzyka nie obejmuje używania Produktów
w celach administracyjnych lub do przechowywania danych
konfiguracyjnych albo jako narzędzi do opracowywania lub konfigurowania
bądź innych aplikacji niesłużących do sterowania, których usterka nie
spowodowałaby śmierci, obrażenia ciała ani poważnej szkody fizycznej
bądź środowiskowej. Wspomniane aplikacje niesłużące do sterowania
mogą komunikować się z aplikacjami sprawującymi kontrolę, ale nie mogą
być pośrednio ani bezpośrednio odpowiedzialne za działanie funkcji
kontrolnych. Licencjobiorca zobowiązuje się chronić firmy SAP i Microsoft
Corporation przed wszelkimi roszczeniami wysuwanymi przez dowolne
osoby trzecie wynikającymi z użycia Produktów przez Klienta związanego
z dowolnym Użyciem w sytuacji wysokiego ryzyka.
High Risk Use does not include utilization of Products for
administrative purposes, to store configuration data, engineering
and/or configuration tools, or other non-control applications, the
failure of which would not result in death, personal injury, or
severe physical or environmental damage. These non-controlling
applications may communicate with the applications that perform
the control, but must not be directly or indirectly responsible for
the control function. You agree to indemnify and hold harmless
SAP and Microsoft Corporation from any third-party claim arising
out of Customer’s use of the Products in connection with any High
Risk Use.
4.
ZAKRES LICENCJI.
Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. W ramach
niniejszej Umowy Licencjobiorcy udzielane są tylko określone uprawnienia
do używania oprogramowania. Firmy SAP i Microsoft zastrzegają sobie
wszelkie inne prawa. O ile obowiązujące przepisy nie znoszą ograniczeń
praw Licencjobiorcy w tym zakresie, Licencjobiorca może używać
oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej Umowie.
Używanie takie polega na przestrzeganiu wszelkich ograniczeń
technicznych oprogramowania, które umożliwiają tylko określone sposoby
jego używania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod
adresem www.microsoft.com/licensing/userights. Licencjobiorca nie może:
4.
PRZENOSZENIE — Wewnętrzne.
Oprogramowanie serwera można przenieść na inny Serwer, pod
warunkiem że zostanie ono usunięte z Serwera, z którego jest
przenoszone, oraz że zostanie przeniesione jako część Aplikacji
zintegrowanej.
Przeniesienie na osobę trzecią. Użytkownik pierwotny Bazy danych
Microsoft SQL Server może jednorazowo przenieść Bazę danych innego
producenta na innego użytkownika końcowego, pod warunkiem że
zostanie ona przeniesiona jako część Oprogramowania firmy SAP.
Przeniesienie musi obejmować wszystkie części składników, multimedia,
materiały drukowane, niniejszą licencję oraz, jeśli ma to zastosowanie,
Certyfikat autentyczności. Przeniesienie nie może być przeniesieniem
pośrednim, na przykład w formie przesyłki. Przed przeniesieniem praw
użytkownik końcowy otrzymujący przenoszoną Bazę danych Microsoft
SQL Server musi zaakceptować wszystkie warunki licencji.
Page 135 of 216
5.
LIMITATION ON REVERSE ENGINEERING, DECOMPILATION,
AND DISASSEMBLY.
You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the
Microsoft SQL Server Database, except and only to the extent that
it is expressly permitted by applicable law notwithstanding this
limitation.
5.
OGRANICZENIE
W
ZAKRESIE
ODTWARZANIA,
DEKOMPILOWANIA I DEZASEMBLOWANIA.
Licencjobiorca
nie
może
odtwarzać,
dekompilować
ani
dezasemblować Bazy danych Microsoft SQL Server, z wyjątkiem
sytuacji i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to wyraźnie dozwolone
przez obowiązujące prawo bez względu na niniejsze ograniczenie.
6.
TERMINATION.
Without prejudice to any other rights, Licensor may cancel this
license if you do not abide by the terms and conditions of this
license, in which case you must destroy all copies of the Microsoft
SQL Server Database and all of its component parts.
6.
ROZWIĄZANIE UMOWY.
Bez uszczerbku dla dowolnych innych praw Licencjodawca może
anulować niniejszą licencję, jeśli Licencjobiorca nie będzie
przestrzegać jej warunków. W takim wypadku Licencjobiorca musi
zniszczyć wszystkie kopie Bazy danych Microsoft SQL Server oraz
wszystkich jej składników.
7.
EXPORT RESTRICTIONS.
You acknowledge that Software is subject to U.S. export
jurisdiction unless otherwise indicated by Microsoft. You agree to
comply with all applicable international and national laws that
apply to the Software, including the U.S. Export Administration
Regulations, as well as end-user, end-use and destination
restrictions issued by U.S. and other governments. For additional
information, see http://www.microsoft.com/exporting/.
7.
OGRANICZENIA EKSPORTOWE.
Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie podlega
przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych, chyba że Microsoft
określi inaczej. Licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać
wszystkich właściwych międzynarodowych i krajowych przepisów
prawnych, które stosują się do Oprogramowania, w tym
amerykańskich przepisów z zakresu administracji eksportu oraz
ograniczeń dotyczących użytkowników końcowych, użytkowania
końcowego i miejsca przeznaczenia ustanowionych przez rząd
amerykański i inne rządy. Więcej informacji można znaleźć pod
adresem http://www.microsoft.com/exporting/.
8.
U.S. GOVERNMENT LICENSE RIGHTS.
8.
PRAWA
PRZYSŁUGUJĄCE
RZĄDOWI
STANÓW
ZJEDNOCZONYCH NA MOCY LICENCJI.
Wszystkie Bazy danych SQL Server dostarczone rządowi Stanów
Zjednoczonych na podstawie zamówień złożonych w dniu 1 grudnia
1995 r. lub później są dostarczane z komercyjnymi prawami i
ograniczeniami licencyjnymi opisanymi w niniejszym dokumencie.
Wszystkie Bazy danych Microsoft SQL Server dostarczone rządowi
Stanów Zjednoczonych na podstawie zamówień złożonych przed 1
grudnia 1995 r. podlegają „Ograniczonym prawom” przewidzianym
odpowiednio w przepisach FAR, 48 CFR 52.227-14 (CZERWIEC
1987) lub DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (PAŹDZIERNIK 1988).
All Microsoft SQL Server Databases provided to the U.S.
Government pursuant to solicitations issued on or after December
1, 1995 is provided with the commercial license rights and
restrictions described elsewhere herein. All Microsoft SQL Server
Databases provided to the U.S. Government pursuant to
solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with
“Restricted Rights” as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14
(JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as
applicable.
9.
COPYRIGHT and OTHER INTELLECTUAL PROPERTY LAWS
AND TREATIES
The Microsoft SQL Server Database is protected by copyright and
other intellectual property laws and treaties. Microsoft or its
suppliers own the title, copyright, and other intellectual property
rights in the Microsoft SQL Server Database. The Microsoft SQL
Server is licensed, not sold.
9.
PRAWA AUTORSKIE ORAZ INNE PRAWA I UMOWY DOTYCZĄCE
OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Baza danych SQL Server jest chroniona prawem autorskim i innymi
prawami oraz umowami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.
Prawo własności, prawo autorskie i inne prawa własności
intelektualnej do Bazy danych SQL Server należą do firmy Microsoft
lub jej dostawców. Oprogramowanie SQL Server jest licencjonowane,
a nie sprzedawane.
10.
NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT
TOLERANT. SAP HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW
TO USE THE MS SQL SERVER DATABASE IN THE
INTEGRATED APPLICATION THAT IT IS LICENSING TO YOU,
AND MICROSOFT HAS RELIED ON SAP TO CONDUCT
SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE MS SQL
SERVER DATABSE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
10.
BRAK ODPORNOŚCI NA BŁĘDY. OPROGRAMOWANIE NIE JEST
POZBAWIONE BŁĘDÓW. FIRMA SAP NIEZALEŻNIE OKREŚLIŁA,
JAK UŻYWAĆ BAZY DANYCH MS SQL SERVER W APLIKACJI
ZINTEGROWANEJ,
KTÓRA
JEST
LICENCJONOWANA,
A
MICROSOFT POLEGA NA TYM, ŻE SAP PRZEPROWADZI TESTY
WYSTARCZAJĄCE DO USTALENIA, ŻE BAZA DANYCH MS SQL
SERVER JEST ODPOWIEDNIA DO TAKIEGO UŻYCIA.
11.
NO WARRANTIES BY MICROSOFT. YOU AGREE THAT IF
YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES WITH REGARD TO
EITHER (A) THE MS SQL SERVER DATABASE, OR (B) THE
INTEGRATED APPLICATION, THEN THOSE WARRANTIES
ARE PROVIDED SOLELY BY SAP AND DO NOT ORIGINATE
FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MICROSOFT.
11.
BRAK
GWARANCJI ZE STRONY FIRMY MICROSOFT.
LICENCJOBIORCA AKCEPTUJE FAKT, ŻE JEŚLI OTRZYMAŁ
JAKIEKOLWIEK RĘKOJMIE DOTYCZĄCE (A) BAZY DANYCH MS
SQL SERVER LUB (B) APLIKACJI ZINTEGROWANEJ, RĘKOJMIE
TE SĄ UDZIELANE WYŁĄCZNIE PRZEZ SAP I NIE POCHODZĄ OD
FIRMY MICROSOFT ANI NIE SĄ DLA NIEJ WIĄŻĄCE.
12.
NO LIABILITY OF MICROSOFT FOR CERTAIN DAMAGES. TO
THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW,
MICROSOFT SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT,
SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES
ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE MS SQL SERVER DATABASE OR
THE INTEGRATED APPLICATION. THIS LIMITATION WILL
APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL
PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MICROSOFT BE LIABLE FOR
ANY AMOUNT IN EXCESS OF TWO HUNDRED FIFTY U.S.
DOLLARS (US$250.00).
12.
BRAK
ODPOWIEDZIALNOŚCI
FIRMY
MICROSOFT
ZA
OKREŚLONE
SZKODY.
W
MAKSYMALNYM
ZAKRESIE
DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA
MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE
SZKODY
POŚREDNIE,
SZCZEGÓLNE,
NASTĘPCZE
LUB
UBOCZNE POWSTAŁE W WYNIKU UŻYWANIA LUB DZIAŁANIA
BAZY
DANYCH
MS
SQL
SERVER
LUB
APLIKACJI
ZINTEGROWANEJ ALBO W ZWIĄZKU Z TAKIM UŻYWANIEM BĄDŹ
DZIAŁANIEM. NINIEJSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE
NAWET W PRZYPADKU, GDY JAKIKOLWIEK ŚRODEK ZARADCZY
NIE SPEŁNIA SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU. W ŻADNYM
WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ MICROSOFT NIE PRZEKROCZY
KWOTY DWUSTU PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH
(250,00 USD).
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 136 of 216
13.
SEVERABILITY. If a court holds any provision of this agreement
to be illegal, invalid or unenforceable, the remaining provisions will
continue in full force and effect and the parties will amend this
agreement to give effect to the stricken clause to the maximum
extent possible.
13.
ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ. Jeśli dowolny sąd uzna
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy za nielegalne, nieważne
lub niemożliwe do wyegzekwowania, pozostałe postanowienia
pozostaną w pełnej mocy, a strony poprawią niniejszą umowę, tak aby
w maksymalnym możliwym zakresie przywrócić działanie takiego
zakwestionowanego ustępu.
Conditions for the Use of the Microsoft SQL-Server when
previously licensed by Microsoft or Microsoft Distributor
Warunki Używania oprogramowania Microsoft SQL Server w
przypadku, gdy zostało ono uprzednio licencjonowane przez firmę
Microsoft lub dystrybutora firmy Microsoft
The SAP software containing a copy of the Microsoft SQL-Server, which
has been integrated or installed as a component of this SAP software.
All Microsoft products are subject to the terms of the Microsoft License
Agreement with end users which is included in the software package or
the license agreements shipped with the Microsoft SQL-Server. An
exception hereto is that the functionality of a Microsoft product as an
integrated part of an SAP solution can differ from the functionality of a
non-integrated Microsoft product. All inquiries relating to the functionality
or performance of the SAP solution with Microsoft products should
therefore be addressed to SAP and not to Microsoft. The SAP product
does not contain a license for the integrated Microsoft product. You are
therefore not entitled to use the copy of the Microsoft SQL-Server
contained in this product and you will not receive a license for such use
unless you have acquired or otherwise have at your disposal the same
number of client/server licenses as user licenses acquired for the SAP
software. By concluding this contract with SAP you represent and
warrant that you have previously acquired a Microsoft license for SQLServer end users and to conclude a corresponding license agreement.
Oprogramowanie SAP zawierające kopię oprogramowania SQL Server, które
zostało zintegrowane lub zainstalowane jako składnik tego oprogramowania
SAP. Wszystkie produkty firmy Microsoft podlegają warunkom Umowy
licencyjnej firmy Microsoft z użytkownikami, która jest dołączona do pakietu
oprogramowania, lub umowom licencyjnym dostarczonym wraz z
oprogramowaniem SQL Server. Wyjątek, jaki ma miejsce w tym przypadku,
polega na tym, że funkcjonalność produktu Microsoft jako integralnej części
rozwiązania SAP może się różnić od funkcjonalności niezintegrowanego
produktu firmy Microsoft. Wszystkie pytania dotyczące funkcjonalności lub
działania rozwiązania firmy SAP z produktami firmy Microsoft należy więc
kierować do SAP, a nie do Microsoft. Produkt SAP nie zawiera licencji na
zintegrowany produkt Microsoft. Z tego względu Licencjobiorca nie jest
uprawniony do używania kopii oprogramowania SQL Server zawartej w tym
produkcie i nie otrzyma licencji na takie używanie, chyba że nabędzie lub w
inny sposób uzyska tyle samo licencji klienta/serwera ile uzyskał licencji
użytkownika na oprogramowanie SAP. Podpisując niniejszą umowę z SAP
Licencjobiorca oświadcza i potwierdza, że uzyskał uprzednio licencję Microsoft
dla użytkownika końcowego oprogramowania SQL Server i zawarł
odpowiednią umowę licencyjną.
When SAP delivers an updated version of the SAP software containing
an updated version of the integrated Microsoft product, the end user is
not entitled to use the updated version of the Microsoft product unless
he/she has acquired the requisite number of client/server licenses from
an authorized Microsoft distributor.
Gdy SAP dostarczy zaktualizowaną wersję oprogramowania SAP zawierającą
zaktualizowaną wersję zintegrowanego produktu firmy Microsoft, użytkownik
końcowy nie będzie uprawniony do używania zaktualizowanej wersji produktu
Microsoft, chyba że uzyska wymaganą liczbę licencji klienta/serwera od
autoryzowanego dystrybutora produktów Microsoft.
Conditions for Use of Third Party Databases with SAP Business
One Software
Warunki użytkowania baz danych innych firm w połączeniu z
oprogramowaniem SAP Business One
Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition (Server Proc
Runtime) Software
Oprogramowanie Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition
(Server Proc Runtime)
These license terms are an agreement between the licensor of the
software application or suite of applications with which you acquired the
Microsoft software (“Licensor”) and you. Please read them. They apply
to the software named above, which includes the media on which you
received it, if any. The terms also apply to any Microsoft
Niniejsze warunki licencji stanowią umowę pomiędzy licencjodawcą aplikacji
bądź pakietu aplikacji nabytych łącznie z oprogramowaniem firmy Microsoft
(zwanym dalej „Licencjodawcą”) oraz Licencjobiorcą. Należy się z nimi
zapoznać. Warunki dotyczą oprogramowania określonego powyżej, w tym
nośników danych, na których oprogramowanie zostało dostarczone (jeśli ma
to zastosowanie). Te warunki mają również zastosowanie do wszelkich
■
■
■
■
■
■
updates,
supplements, and
Internet-based services
aktualizacji,
dodatków oraz
usług internetowych firmy Microsoft
for this software, unless other terms accompany those items. If so, those
terms apply. Microsoft Corporation or one of its affiliates (collectively,
“Microsoft”) has licensed the software to Licensor.
przeznaczonych do użytku z tym oprogramowaniem, chyba że odpowiednie
elementy podlegają innym dołączonym do nich warunkom. W takim wypadku
obowiązują inne dołączone warunki. Licencja na oprogramowanie została
udzielona Licencjodawcy przez firmę Microsoft Corporation lub jeden z jej
podmiotów powiązanych (łącznie określane jako „Microsoft”).
BY USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS. IF YOU
DO NOT ACCEPT THEM, DO NOT USE THE SOFTWARE. INSTEAD,
RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE FOR A REFUND OR
CREDIT.
UŻYCIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE
NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZEZ LICENCJOBIORCĘ. W PRZYPADKU
BRAKU AKCEPTACJI WARUNKÓW NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z
OPROGRAMOWANIA. NALEŻY ZWRÓCIĆ PRODUKT DO MIEJSCA
ZAKUPU W CELU UZYSKANIA ZWROTU KOSZTÓW LUB KREDYTU.
These terms supersede any electronic terms which may be contained
within the software. If any of the terms contained within the software
conflict with these terms, these terms will control.
Niniejsze warunki zastępują postanowienia zapisane w wersji elektronicznej,
które mogły zostać dostarczone wraz z oprogramowaniem. Jeśli jakiekolwiek
warunki dołączone do oprogramowania są sprzeczne z niniejszymi
warunkami, nadrzędne są warunki licencyjne zawarte w niniejszym
dokumencie.
1.
1.
OVERVIEW.
a. Software. The software includes

server software; and

additional software that may only be used with the server
software directly, or indirectly through other additional
software.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
PRZEGLĄD.
a. Oprogramowanie. Oprogramowanie obejmuje

oprogramowanie serwera; oraz

oprogramowanie dodatkowe, które może być używane
wyłącznie bezpośrednio z oprogramowaniem serwera lub za
pośrednictwem innego oprogramowania dodatkowego.
Page 137 of 216
b. License Model. The software is licensed based on

the number of physical and virtual processors used by
operating system environments in which you run
instances of the server software.
c. Licensing Terminology.
b. Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na
podstawie

liczby procesorów fizycznych i wirtualnych używanych przez
środowiska systemu operacyjnego, w których są
uruchamiane wystąpienia oprogramowania serwera.
c. Terminologia licencyjna.

Instance. You create an “instance” of software by
executing the software’s setup or install procedure. You
also create an instance of software by duplicating an
existing instance. References to software in this
agreement include “instances” of the software.

Wystąpienie.
Licencjobiorca
tworzy
„wystąpienie”
oprogramowania przez wykonanie procedury instalacji lub
konfiguracji oprogramowania. Wystąpienie oprogramowania
jest także tworzone przez zduplikowanie istniejącego
wystąpienia. Wszelkie odniesienia do oprogramowania w
niniejszej umowie dotyczą „wystąpień” oprogramowania.

Run an Instance. You “run an instance” of software by
loading it into memory and executing one or more of its
instructions. Once running, an instance is considered to
be running (whether or not its instructions continue to
execute) until it is removed from memory.

Uruchomienie wystąpienia. Licencjobiorca „uruchamia
wystąpienie”
oprogramowania
przez
załadowanie
oprogramowania do pamięci i wykonanie co najmniej jednej
jego instrukcji. Po uruchomieniu wystąpienie uważa się za
uruchomione (bez względu na to, czy nadal są wykonywane
instrukcje), dopóki nie zostanie usunięte z pamięci.

Operating System Environment. An “operating system
environment” is

Środowisko systemu operacyjnego. „Środowisko systemu
operacyjnego” to

all or part of an operating system instance, or all or
part of a virtual (or otherwise emulated) operating
system instance which enables separate machine
identity (primary computer name or similar unique
identifier) or separate administrative rights, and

wszystkie lub część wystąpień systemu operacyjnego
bądź wszystkie lub część wystąpień wirtualnego (bądź
emulowanego w inny sposób) systemu operacyjnego,
które umożliwiają utworzenie odrębnej tożsamości
urządzenia (główna nazwa komputera lub podobny
unikatowy
identyfikator)
albo
odrębnych
praw
administracyjnych oraz

instances of applications, if any, configured to run
on the operating system instance or parts identified
above.

wystąpienia aplikacji, jeśli ma to zastosowanie,
skonfigurowane do uruchamiania w wystąpieniu
systemu operacyjnego lub jego częściach określonych
powyżej.
Istnieją dwa rodzaje środowisk systemów operacyjnych:
fizyczne i wirtualne. Fizyczne środowisko systemu
operacyjnego
jest
skonfigurowane
do
uruchamiania
bezpośrednio w fizycznym systemie komputerowym.
Wystąpienie systemu operacyjnego używane do uruchomienia
oprogramowania do wirtualizacji sprzętu komputerowego (np.
programu Microsoft Virtual Server lub podobnych technologii)
bądź do świadczenia usług w tym zakresie (np. technologia
wirtualizacji firmy Microsoft lub podobne) jest uważane za
część fizycznego środowiska systemu operacyjnego.
Wirtualne
środowisko
systemu
operacyjnego
jest
skonfigurowane do uruchamiania w wirtualnym (lub
emulowanym
w
inny
sposób)
systemie
sprzętu
komputerowego. Fizyczny system sprzętu komputerowego
może zawierać jeden lub oba z poniższych elementów:
There are two types of operating system environments,
physical and virtual. A physical operating system
environment is configured to run directly on a physical
hardware system. The operating system instance used to
run hardware virtualization software (e.g. Microsoft Virtual
Server or similar technologies) or to provide hardware
virtualization services (e.g. Microsoft virtualization
technology or similar technologies) is considered part of
the physical operating system environment. A virtual
operating system environment is configured to run on a
virtual (or otherwise emulated) hardware system. A
physical hardware system can have either or both of the
following:

one physical operating system environment

jedno fizyczne środowisko systemu operacyjnego,

one or more virtual operating system environments.

jedno lub więcej wirtualnych środowisk systemów
operacyjnych.

Server. A “server” is a physical hardware system
capable of running server software. A hardware partition
or blade is considered to be a separate physical
hardware system.

Serwer. „Serwer” jest fizycznym systemem sprzętu
komputerowego,
na
którym
można
uruchomić
oprogramowanie serwera. Partycja sprzętowa lub urządzenie
kasetowe są traktowane jako odrębny fizyczny system
sprzętu komputerowego.

Physical and Virtual Processors. A physical processor
is a processor in a physical hardware system. Physical
operating system environments use physical processors.
A virtual processor is a processor in a virtual (or
otherwise emulated) hardware system. Virtual operating
system environments use virtual processors. A virtual
processor is considered to have the same number of
threads and cores as each physical processor on the
underlying physical hardware system.

Procesory fizyczne i wirtualne. Procesor fizyczny jest to
procesor fizycznego systemu sprzętowego. Procesory
fizyczne są używane w fizycznych środowiskach systemów
operacyjnych. Procesor wirtualny to procesor w wirtualnym
(lub w inny sposób emulowanym) systemie sprzętowym.
Procesory wirtualne są używane w wirtualnych środowiskach
systemów operacyjnych. Uznaje się, że procesor wirtualny
ma tę samą liczbę wątków i rdzeni co procesor fizyczny w
podstawowym fizycznym systemie sprzętowym.

Assigning a License. To “assign a license” means
simply to designate that license to one server.

Przypisanie licencji. „Przypisanie licencji”
przydzielenie danej licencji do jednego serwera.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
oznacza
Page 138 of 216
2.
USE RIGHTS.
a. Licensing a Server. Before you run instances of the server
software on a server, you must determine the required
number of software licenses and assign those licenses to that
server as described below.
i.
Determining the Number of Licenses Required. You
must first determine the number of software licenses you
need. The total number of software licenses required for a
server equals the sum of the software licenses required
under (A) and (B) below.
ii.
PRAWA UŻYTKOWANIA.
a. Licencjonowanie serwera. Przed uruchomieniem wystąpień
oprogramowania serwera na serwerze należy określić wymaganą
liczbę licencji oprogramowania i przypisać te licencje do tego
serwera, jak opisano poniżej.
i.
Określanie liczby wymaganych licencji. Najpierw należy
określić liczbę potrzebnych licencji oprogramowania. Łączna
liczba licencji oprogramowania wymaganych w odniesieniu do
serwera jest sumą liczby licencji wymaganych zgodnie z
treścią punktów (A) i (B) poniżej.
(A) To run instances of the server software in the physical
operating system environment on a server, you need
a software license for each physical processor that the
physical operating system environment uses.
(A) Do uruchomienia wystąpień oprogramowania serwera w
fizycznym środowisku systemu operacyjnego na serwerze
wymagana jest licencja oprogramowania na każdy
procesor fizyczny, który jest używany w fizycznym
środowisku systemu operacyjnego.
(B) To run instances of the server software in virtual
operating system environments on a server, you need
a software license for each virtual processor that each
of those virtual operating system environments uses.
If a virtual operating system environment uses a
fraction of a virtual processor, the fraction counts as a
full virtual processor.
(B) Do uruchomienia wystąpień oprogramowania serwera w
wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego na
serwerze wymagana jest licencja oprogramowania na
każdy procesor wirtualny, który jest używany w tych
wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego. Jeśli w
wirtualnym środowisku systemu operacyjnego jest
używana część procesora wirtualnego, ta część jest
liczona jako pełny procesor wirtualny.
b. Assigning the Required Number of Licenses to the Server.
i.
2.
After you determine the number of software licenses you
need for a server, you must assign that number of
software licenses to that server. That server is the
licensed server for all of those licenses. You may not
assign the same license to more than one server. A
hardware partition or blade is considered to be a separate
server.
You may reassign the software license, but not within 90
days of the last assignment. You may reassign a software
license sooner if you retire the licensed server due to
permanent hardware failure. If you reassign a license, the
server to which you reassign the license becomes the new
licensed server for that license.
c. Running Instances of the Server Software. For each server
to which you have assigned the required number of software
licenses, you may run, at any one time, any number of
instances of the server software in physical and virtual
operating system environments on the licensed server.
However, the total number of physical and virtual processors
used by those operating system environments cannot exceed
the number of software licenses assigned to that server.
d. Running Instances of the Additional Software. You may
run or otherwise use any number of instances of additional
software listed below in physical or virtual operating system
environments on any number of devices so long as the
additional software is used only in conjunction with the
integrated software turnkey application or suite of applications
(the “Unified Solution”) delivered by or on behalf of the
Licensor. You may use additional software only with the
server software directly or indirectly through other additional
software.
■
■
■
■
■
■
■
Business Intelligence Development Studio
Client Tools Backward Compatibility
Client Tools Connectivity
Client Tools Software Development Kit
Management Studio
Microsoft Sync Framework
SQL Server 2008 Books Online
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
b. Przypisywanie wymaganej liczby licencji do serwera.
i.
Po określeniu liczby wymaganych licencji dla serwera należy
przypisać licencje w tej liczbie do serwera. Ten serwer staje
się
serwerem
licencjonowanym
objętym
wszystkimi
przypisanymi licencjami. Tej samej licencji nie można
przypisać do więcej niż jednego serwera. Partycja sprzętowa
lub urządzenie kasetowe są traktowane jako oddzielny serwer.
Licencjobiorca może ponownie przypisać licencję na
oprogramowanie, ale nie wcześniej niż po upływie 90 dni od
daty ostatniego przypisania. Licencjobiorca ma prawo do
ponownego przypisania licencji przed upływem tego okresu w
przypadku, gdy licencjonowany serwer został wycofany z użycia
z powodu trwałej awarii sprzętowej. Po ponownym przypisaniu
licencji serwer, do którego przypisano licencję, staje się nowym
serwerem licencjonowanym w ramach danej licencji.
c. Uruchamianie wystąpień oprogramowania serwera. Na
każdym licencjonowanym serwerze, do którego przypisano
wymaganą liczbę licencji oprogramowania, można uruchamiać w
danym czasie dowolną liczbę wystąpień oprogramowania serwera
w wirtualnych i fizycznych środowiskach systemu operacyjnego.
Jednak łączna liczba procesorów fizycznych i wirtualnych
używanych w tych środowiskach systemów operacyjnych nie
może przekraczać liczby licencji na oprogramowanie przypisanych
do tego serwera.
ii.
d. Uruchamianie wystąpień oprogramowania dodatkowego.
Licencjobiorca może uruchomić lub w inny sposób wykorzystywać
dowolną liczbę wystąpień oprogramowania dodatkowego
wymienionego poniżej w fizycznych lub wirtualnych środowiskach
systemów operacyjnych, na dowolnej liczbie urządzeń, o ile
oprogramowanie dodatkowe jest używane jedynie w połączeniu ze
zintegrowaną gotową aplikacją bądź pakietem aplikacji
(„Ujednolicone rozwiązanie”) dostarczonym przez Licencjodawcę
lub w jego imieniu. Oprogramowanie dodatkowe może być
używane wyłącznie bezpośrednio z oprogramowaniem serwera
lub za pośrednictwem innego oprogramowania dodatkowego.
■
■
■
■
■
■
■
Business Intelligence Development Studio
Client Tools Backward Compatibility
Client Tools Connectivity
Client Tools Software Development Kit
Management Studio
Microsoft Sync Framework
SQL Server 2008 Books Online
Page 139 of 216
e. Runtime-Restricted Use Software. The software is
“Runtime-Restricted Use” software; as such, it may only be
used to run the Unified Solution solely as part of the Unified
Solution. The software may not be used either (i) to develop
any new software applications, (ii) in conjunction with any
software applications, databases or tables other than those
contained in the Unified Solution, and/or (iii) as a standalone
software application. The foregoing provision, however, does
not prohibit you from using a tool to run queries or reports
from existing tables.
e. Oprogramowanie ograniczone do środowiska wykonawczego.
Niniejsze oprogramowanie jest ograniczone do środowiska
wykonawczego i jako takie może być użytkowane wyłącznie do
uruchamiania Ujednoliconego rozwiązania jako jego część.
Oprogramowanie nie może być używane (i) w celu projektowania
jakichkolwiek nowych aplikacji; (ii) w połączeniu z jakimikolwiek
aplikacjami, bazami danych lub tabelami innymi niż te zawarte w
Ujednoliconym rozwiązaniu; (iii) jako samodzielna aplikacja.
Powyższe postanowienie nie oznacza jednak zakazu używania
narzędzia do uruchamiania zapytań lub raportów na podstawie
istniejących tabel.
f.
f.
Creating and Storing Instances on Your Servers or
Storage Media. You have the additional rights below for each
software license you acquire.
■
You may create any number of instances of the
server software and additional software.
■
Licencjobiorca może utworzyć dowolną liczbę wystąpień
oprogramowania
serwera
i
oprogramowania
dodatkowego.
■
You may store instances of the server software and
additional software on any of your servers or
storage media.
■
Licencjobiorca może przechowywać wystąpienia
oprogramowania
serwera
i
oprogramowania
dodatkowego na dowolnych serwerach lub nośnikach
pamięci.
■
You may create and store instances of the server
software and additional software solely to exercise
your right to run instances of the server software
under any of your software licenses as described
(e.g., you may not distribute instances to third
parties).
■
Licencjobiorca może
tworzyć
i
przechowywać
wystąpienia
oprogramowania
serwera
oraz
oprogramowania dodatkowego wyłącznie w celu
egzekwowania prawa do uruchamiania wystąpień
oprogramowania
serwera
w
ramach dowolnej
posiadanej licencji na oprogramowanie zgodnie z
przedstawionymi warunkami licencji (np. dystrybucja
wystąpień do osób trzecich jest niedozwolona).
g. Licencje dostępu jednoczesnego (CAL) nie są wymagane w
celu uzyskania dostępu. W celu uzyskania dostępu do wystąpień
oprogramowania na serwerze nie są wymagane licencje CAL dla
innych urządzeń.
g. No Client Access Licenses (CALs) Required for Access.
You do not need CALs for the other devices to access your
instances of the server software.
3.
Tworzenie i przechowywanie wystąpień na serwerach lub
nośnikach pamięci. Licencjobiorcy przysługują dodatkowe prawa
określone poniżej w odniesieniu do każdej nabytej licencji na
oprogramowanie.
ADDITIONAL LICENSING REQUIREMENTS AND/OR USE
RIGHTS.
3.
DODATKOWE WYMAGANIA
UŻYTKOWANIA.
LICENCYJNE
I/LUB
PRAWA
a. Maximum Instances. The software or your hardware may
limit the number of instances of the server software that can
run in physical or virtual operating system environments on
the server.
a. Maksymalna
liczba
wystąpień.
Liczba
wystąpień
oprogramowania serwera, jaką Licencjobiorca może uruchomić w
fizycznych lub wirtualnych środowiskach systemów operacyjnych
na serwerze, może być ograniczona z powodu oprogramowania
bądź sprzętu komputerowego.
b. Multiplexing. Hardware or software you use to
b. Multipleksowanie. Sprzęt komputerowy lub oprogramowanie
używane przez Licencjobiorcę w celu

pool connections,

tworzenia pul połączeń,

reroute information, and

przekierowywania informacji oraz

reduce the number of devices or users that directly
access or use the software, or

ograniczenia liczby urządzeń lub użytkowników, którzy
bezpośrednio uzyskują dostęp do oprogramowania lub z
niego korzystają, bądź

reduce the number of devices or users the software
directly manages,

ograniczenia liczby urządzeń lub użytkowników bezpośrednio
zarządzanych przy użyciu oprogramowania,
(sometimes referred to as “multiplexing” or “pooling”), does
not reduce the number of licenses of any type that you need.
(nazywane czasami „multipleksowaniem” lub „łączeniem”) nie
zmniejszają liczby wymaganych licencji dowolnego typu.
c. Included Microsoft Programs. The software contains other
Microsoft programs. The license terms with those programs
apply to your use of them.
c. Dołączone programy firmy Microsoft. W skład oprogramowania
wchodzą inne programy firmy Microsoft. Użytkowanie tych
programów przez Licencjobiorcę podlega warunkom licencji na te
programy.
d. No Separation of Server Software. You may not separate
the server software for use in more than one operating system
environment under a single license, unless expressly
permitted. This applies even if the operating system
environments are on the same physical hardware system.
d. Zakaz oddzielania oprogramowania serwera. Licencjobiorca nie
może oddzielać oprogramowania serwera w celu użycia go w
więcej niż jednym środowisku systemu operacyjnego w ramach
jednej licencji, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone. Ta zasada
ma zastosowanie nawet, jeśli środowiska systemów operacyjnych
są umieszczone w tym samym fizycznym systemie
komputerowym.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 140 of 216
e. Serwer awaryjny. W każdym środowisku systemu operacyjnego,
w którym są uruchamiane wystąpienia oprogramowania serwera,
można uruchomić taką samą liczbę pasywnych wystąpień
awaryjnych w oddzielnym środowisku systemu operacyjnego
używanym do celów wsparcia tymczasowego. Liczba procesorów
używanych w tym oddzielnym środowisku systemu operacyjnego
nie może przekraczać liczby procesorów używanych w
odpowiednim środowisku systemu operacyjnego, w którym są
uruchamiane aktywne wystąpienia. Pasywne wystąpienia
awaryjne można uruchomić na serwerze innym niż serwer
licencjonowany.
e. Fail-over Server. For any operating system environment in
which you run instances of the server software, you may run
up to the same number of passive fail-over instances in a
separate operating system environment for temporary
support. The number of processors used in that separate
operating system environment must not exceed the number of
processors used in the corresponding operating system
environment in which the active instances are running. You
may run the passive fail-over instances on a server other than
the licensed server.
4.
INTERNET-BASED SERVICES. Microsoft provides Internetbased services with the software. It may change or cancel them at
any time.
4.
USŁUGI INTERNETOWE. Firma Microsoft oferuje usługi internetowe
wraz z niniejszym oprogramowaniem. Usługi te mogą w dowolnym
momencie zostać zmienione bądź ich świadczenie może zostać
anulowane.
5.
MICROSOFT .NET FRAMEWORK AND POWERSHELL
SOFTWARE. The software contains Microsoft .NET Framework
and PowerShell software. These software components are part of
Windows.
5.
OPROGRAMOWANIE .NET FRAMEWORK I POWERSHELL FIRMY
MICROSOFT. Oprogramowanie zawiera programy .NET Framework
oraz PowerShell firmy Microsoft. Te składniki oprogramowania są
częścią systemu Windows.
6.
BENCHMARK TESTING. You must obtain Microsoft’s prior
written approval to disclose to a third party the results of any
benchmark test of the software. However, this does not apply to
the Windows components. For Microsoft .NET Framework see
below.
6.
TESTY PORÓWNAWCZE. Przed ujawnieniem osobie trzeciej
wyników jakiegokolwiek testu porównawczego oprogramowania należy
uzyskać pisemną zgodę firmy Microsoft. Wymóg ten nie ma
zastosowania do składników systemu Windows. Informacje na temat
oprogramowania Microsoft .NET Framework można znaleźć poniżej.
7.
MICROSOFT .NET FRAMEWORK. The software includes one or
more components of the .NET Framework (“.NET Components”).
You may conduct internal benchmark testing of those
components. You may disclose the results of any benchmark test
of those components, provided that you comply with the
conditions
set
forth
at
http://go.microsoft.com/fwlink/
?LinkID=66406. Notwithstanding any other agreement you may
have with Microsoft, if you disclose such benchmark test results,
Microsoft shall have the right to disclose the results of benchmark
tests it conducts of your products that compete with the applicable
.NET Component, provided it complies with the same conditions
set forth at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
7.
MICROSOFT .NET FRAMEWORK. Oprogramowanie zawiera jeden
lub więcej składników programu .NET Framework (zwanych dalej
„składnikami programu .NET”). Licencjobiorca może przeprowadzić
wewnętrzne testy porównawcze tych składników. Licencjobiorca może
ujawnić wyniki testów porównawczych tych składników, o ile zostaną
spełnione warunki opisane na stronie http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkID=66406. Niezależnie od jakichkolwiek innych umów
zawartych z firmą Microsoft, w przypadku ujawnienia przez
Licencjobiorcę wyników przeprowadzonych testów porównawczych
firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawnienia wyników testów
porównawczych dotyczących produktów Licencjobiorcy, które
stanowią konkurencję dla danego składnika programu .NET, o ile
zostaną
spełnione
warunki
opisane
na
stronie
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
8.
SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold. This
agreement only gives you some rights to use the software.
Licensor and Microsoft reserve all other rights. Unless applicable
law gives you more rights despite this limitation, you may use the
software only as expressly permitted in this agreement. In doing
so, you must comply with any technical limitations in the software
that only allow you to use it in certain ways. For more information,
see www.microsoft.com/licensing/userights.
8.
ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie
sprzedawane. W ramach niniejszej Umowy Licencjobiorcy udzielane
są tylko określone uprawnienia do używania oprogramowania.
Licencjodawca i firma Microsoft zastrzegają sobie wszelkie inne
prawa. O ile obowiązujące przepisy nie znoszą ograniczeń praw
Licencjobiorcy w tym zakresie, Licencjobiorca może używać
oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej
Umowie. Używanie takie polega na przestrzeganiu wszelkich
ograniczeń technicznych oprogramowania, które umożliwiają tylko
określone sposoby jego używania. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/licensing/userights.
You may not
Licencjobiorca nie może

work around any technical limitations in the software;

stosować obejść jakichkolwiek ograniczeń technicznych
oprogramowania;

reverse engineer, decompile or disassemble the
software, except and only to the extent that applicable
law expressly permits, despite this limitation;

odtwarzać,
dekompilować
ani
dezasemblować
oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji i wyłącznie w zakresie,
w jakim jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące
prawo bez względu na niniejsze ograniczenie;

make more copies of the software than specified in this
agreement or allowed by applicable law, despite this
limitation;

wykonywać kopii oprogramowania w liczbie przekraczającej
liczbę określoną w niniejszej Umowie lub dozwoloną
w obowiązujących przepisach bez względu na niniejsze
ograniczenie;

publish the software for others to copy;

publikować oprogramowania w celu umożliwienia innym
osobom jego kopiowania;

rent, lease or lend the software; or

wynajmować,
wydzierżawiać
oprogramowania;

use the software for commercial software hosting
services.

używać oprogramowania w celu świadczenia komercyjnych
usług hostingu oprogramowania.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
ani
wypożyczać
Page 141 of 216
Rights to access the software on any device do not give you any right to
implement Microsoft patents or other Microsoft intellectual property in
software or devices that access that device.
Prawa do uzyskiwania dostępu do oprogramowania na dowolnym
urządzeniu nie oznaczają prawa Licencjobiorcy do wdrażania patentów firmy
Microsoft
ani
innej
własności
intelektualnej
firmy
Microsoft
w oprogramowaniu ani na urządzeniach uzyskujących dostęp do danego
urządzenia.
9.
BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software
media. You may use it only to create instances of the software.
9.
KOPIA ZAPASOWA. Licencjobiorca może sporządzić jedną kopię
zapasową oprogramowania na nośniku danych. Kopia zapasowa
może być używana tylko w celu tworzenia wystąpień oprogramowania.
10.
DOCUMENTATION. Any person that has valid access to your
computer or internal network may copy and use the
documentation for your internal, reference purposes.
10.
DOKUMENTACJA. Każda osoba uprawniona do uzyskiwania dostępu
do komputera Licencjobiorcy lub sieci wewnętrznej może kopiować
dokumentację i z niej korzystać w wewnętrznych celach
referencyjnych.
11.
NOT FOR RESALE SOFTWARE. You may not sell software
marked as “NFR” or “Not for Resale.”
11.
OPROGRAMOWANIE BEZ PRAWA ODSPRZEDAŻY. Licencjobiorca
nie może sprzedawać oprogramowania oznaczonego jako „Bez prawa
odsprzedaży” (NFR, Not for Resale).
12.
ACADEMIC EDITION SOFTWARE. You must be a “Qualified
Educational User” to use software marked as “Academic Edition”
or “AE.” If you do not know whether you are a Qualified
Educational User, visit www.microsoft.com/education or contact
the Microsoft affiliate serving your country.
12.
OPROGRAMOWANIE ACADEMIC EDITION. Oprogramowanie
oznaczone jako „Academic Edition” może być używane wyłącznie
przez licencjobiorcę będącego „Użytkownikiem edukacyjnym
spełniającym warunki programu”. W celu sprawdzenia, czy
licencjobiorca jest Użytkownikiem edukacyjnym spełniającym warunki
programu, należy odwiedzić stronę www.microsoft.com/education lub
skontaktować się z oddziałem firmy Microsoft w danym kraju.
13.
Transfer to Another Device. You may uninstall the software and
install it on another device for your use solely as part of the
Unified Solution. You may not do so to share this license between
devices to reduce the number of licenses you need.
13.
Przeniesienie na inne urządzenie. Licencjobiorca może odinstalować
oprogramowanie i zainstalować je na innym urządzeniu wyłącznie do
własnego użytku w ramach Ujednoliconego rozwiązania. Takie
postępowanie jest niedozwolone, kiedy ma na celu współużytkowanie
niniejszej licencji na kilku urządzeniach i tym samym zmniejszenie
liczby wymaganych licencji.
14.
TRANSFER TO A THIRD PARTY. The first user of the software
may transfer it, this agreement, and CALs, directly to another end
user as part of a transfer of the Unified Solution delivered to you
by or on behalf of the Licensor solely as part of the Unified
Solution. Before the transfer, that end user must agree that this
agreement applies to the transfer and use of the software. The
first user may not retain any instances of the software unless that
user also retains another license for the software.
14.
PRZENIESIENIE NA OSOBĘ TRZECIĄ. Pierwszy użytkownik
oprogramowania może przenieść oprogramowanie, niniejszą Umowę
oraz licencje dostępu jednoczesnego bezpośrednio na innego
użytkownika końcowego w ramach przeniesienia Ujednoliconego
rozwiązania dostarczonego Licencjobiorcy przez Licencjodawcę lub w
jego imieniu wyłącznie w ramach Ujednoliconego rozwiązania. Przed
przeniesieniem użytkownik końcowy musi wyrazić zgodę na
zastosowanie niniejszej umowy do przeniesienia oraz używania
oprogramowania. Pierwszy użytkownik nie jest uprawniony do
zachowania jakichkolwiek wystąpień oprogramowania, o ile nie
zachowa również oddzielnej licencji na to oprogramowanie.
15.
EXPORT RESTRICTIONS. The software is subject to United
States export laws and regulations. You must comply with all
domestic and international export laws and regulations that apply
to the software. These laws include restrictions on destinations,
end users and end use. For additional information, see
www.microsoft.com/exporting.
15.
OGRANICZENIA
EKSPORTOWE.
Oprogramowanie
podlega
przepisom i regulacjom eksportowym Stanów Zjednoczonych.
Licencjobiorca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich
krajowych i międzynarodowych przepisów i regulacji eksportowych,
które mają zastosowanie do oprogramowania. Te przepisy prawa
obejmują także ograniczenia dotyczące miejsc przeznaczenia,
użytkowników
końcowych
oraz
użytkowania
końcowego
oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.microsoft.com/exporting.
16.
ENTIRE AGREEMENT. This agreement, and the terms for
supplements, updates, and Internet-based services that you use,
are the entire agreement for the software.
16.
CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza Umowa wraz z warunkami dotyczącymi
dodatków, aktualizacji oraz usług internetowych używanych przez
Licencjobiorcę stanowią całość umowy na oprogramowanie.
17.
LEGAL EFFECT. This agreement describes certain legal rights.
You may have other rights under the laws of your state or country.
You may also have rights with respect to the Licensor from whom
you acquired the software. This agreement does not change your
rights under the laws of your state or country if the laws of your
state or country do not permit it to do so.
17.
MOC PRAWNA. W niniejszej Umowie określono niektóre uprawnienia
przysługujące na mocy prawa. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne
uprawnienia zgodnie z prawem obowiązującym w danym stanie lub
kraju. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać prawa w odniesieniu do
Licencjodawcy, od którego zostało nabyte oprogramowanie. Niniejsza
Umowa nie zmienia uprawnień Licencjobiorcy, które przysługują mu
zgodnie z prawem obowiązującym w danym stanie lub kraju, jeśli
przepisy prawne obowiązujące w danym stanie lub kraju nie zezwalają
na takie zmiany.
18.
NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT
TOLERANT. LICENSOR HAS INDEPENDENTLY DETERMINED
HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE INTEGRATED
SOFTWARE APPLICATION OR SUITE OF APPLICATIONS
THAT IT IS LICENSING TO YOU, AND MICROSOFT HAS
RELIED ON LICENSOR TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING
TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR
SUCH USE.
18.
BRAK ODPORNOŚCI NA BŁĘDY. OPROGRAMOWANIE NIE JEST
ODPORNE NA BŁĘDY. LICENCJODAWCA NIEZALEŻNIE
USTALIŁ, JAK UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA W APLIKACJI
ZINTEGROWANEJ LUB W PAKIECIE APLIKACJI, KTÓRE SĄ
LICENCJONOWANE, A FIRMA MICROSOFT POLEGA NA
LICENCJODAWCY W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA TESTÓW
WYSTARCZAJĄCYCH DO USTALENIA, ŻE OPROGRAMOWANIE
JEST ODPOWIEDNIE DO TAKIEGO UŻYCIA.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 142 of 216
19.
NO WARRANTIES BY MICROSOFT. YOU AGREE THAT IF
YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES WITH REGARD TO
EITHER (A) THE SOFTWARE, OR (B) THE SOFTWARE
APPLICATION OR SUITE OF APPLICATIONS WITH WHICH
YOU
ACQUIRED
THE
SOFTWARE,
THEN
THOSE
WARRANTIES ARE PROVIDED SOLELY BY THE LICENSOR
AND DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING
ON, MICROSOFT.
19.
BRAK
GWARANCJI ZE STRONY FIRMY MICROSOFT.
LICENCJOBIORCA AKCEPTUJE FAKT, ŻE JEŚLI OTRZYMAŁ
JAKIEKOLWIEK
RĘKOJMIE
DOTYCZĄCE
(A)
OPROGRAMOWANIA LUB (B) APLIKACJI BĄDŹ PAKIETU
APLIKACJI NABYTYCH ŁĄCZNIE Z OPROGRAMOWANIEM,
RĘKOJMIE
TE
SĄ
UDZIELANE
WYŁĄCZNIE
PRZEZ
LICENCJODAWCĘ I NIE POCHODZĄ OD FIRMY MICROSOFT ANI
NIE SĄ DLA NIEJ WIĄŻĄCE.
20.
NO LIABILITY OF MICROSOFT FOR CERTAIN DAMAGES. TO
THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW,
MICROSOFT SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY
INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE
USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE OR THE
SOFTWARE APPLICATION OR SUITE OF APPLICATIONS
WITH WHICH YOU ACQUIRED THE SOFTWARE, INCLUDING
WITHOUT
LIMITATION,
PENALTIES
IMPOSED
BY
GOVERNMENT. THIS LIMITATION WILL APPLY EVEN IF ANY
REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT
SHALL MICROSOFT BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN
EXCESS OF TWO HUNDRED FIFTY U.S. DOLLARS
(US$250.00).
20.
BRAK
ODPOWIEDZIALNOŚCI
FIRMY
MICROSOFT
ZA
OKREŚLONE
SZKODY.
W
MAKSYMALNYM
ZAKRESIE
DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA
MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE
SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, NASTĘPCZE LUB
UBOCZNE POWSTAŁE W WYNIKU UŻYWANIA LUB DZIAŁANIA
OPROGRAMOWANIA BĄDŹ APLIKACJI LUB PAKIETU APLIKACJI
NABYTYCH ŁĄCZNIE Z OPROGRAMOWANIEM ALBO W
ZWIĄZKU Z TAKIM UŻYWANIEM BĄDŹ DZIAŁANIEM, W TYM BEZ
OGRANICZEŃ
KARY
NAŁOŻONE
PRZEZ
INSTYTUCJE
RZĄDOWE. NINIEJSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE
NAWET W PRZYPADKU, GDY JAKIKOLWIEK ŚRODEK
ZARADCZY NIE SPEŁNIA SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU. W
ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MICROSOFT
NIE PRZEKROCZY KWOTY DWUSTU PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW
AMERYKAŃSKICH (250,00 USD).
Microsoft and SQL Server are registered trademarks of Microsoft
Corporation in the United States and/or other countries.
Microsoft oraz SQL Server są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition (Server CAL
Runtime) Software
Oprogramowanie Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition
(Server CAL Runtime)
These license terms are an agreement between the licensor of the
software application or suite of applications with which you acquired the
Microsoft software (“Licensor”) and you. Please read them. They apply
to the software named above, which includes the media on which you
received it, if any. The terms also apply to any Microsoft
Niniejsze warunki licencji stanowią umowę pomiędzy licencjodawcą aplikacji
bądź pakietu aplikacji nabytych łącznie z oprogramowaniem firmy Microsoft
(zwanym dalej „Licencjodawcą”) oraz Licencjobiorcą. Należy się z nimi
zapoznać. Warunki dotyczą oprogramowania określonego powyżej, w tym
nośników danych, na których oprogramowanie zostało dostarczone (jeśli ma
to zastosowanie). Te warunki mają również zastosowanie do wszelkich






updates,
supplements, and
Internet-based services
aktualizacji,
dodatków oraz
usług internetowych firmy Microsoft
for this software, unless other terms accompany those items. If so, those
terms apply. Microsoft Corporation or one of its affiliates (collectively,
“Microsoft”) has licensed the software to Licensor.
przeznaczonych do użytku z tym oprogramowaniem, chyba że odpowiednie
elementy podlegają innym dołączonym do nich warunkom. W takim wypadku
obowiązują inne dołączone warunki. Licencja na oprogramowanie została
udzielona Licencjodawcy przez firmę Microsoft Corporation lub jeden z jej
podmiotów powiązanych (łącznie określane jako „Microsoft”).
BY USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS. IF YOU
DO NOT ACCEPT THEM, DO NOT USE THE SOFTWARE. INSTEAD,
RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE FOR A REFUND OR
CREDIT.
UŻYCIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE
NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZEZ LICENCJOBIORCĘ. W PRZYPADKU
BRAKU AKCEPTACJI WARUNKÓW NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z
OPROGRAMOWANIA. NALEŻY ZWRÓCIĆ PRODUKT DO MIEJSCA
ZAKUPU W CELU UZYSKANIA ZWROTU KOSZTÓW LUB KREDYTU.
These terms supersede any electronic terms which may be
contained within the software. If any of the terms contained within
the software conflict with these terms, these terms will control.
Niniejsze warunki zastępują postanowienia zapisane w wersji
elektronicznej,
które
mogły
zostać
dostarczone
wraz
z
oprogramowaniem. Jeśli jakiekolwiek warunki dołączone do
oprogramowania są sprzeczne z niniejszymi warunkami, nadrzędne są
warunki licencyjne zawarte w niniejszym dokumencie.
IF YOU COMPLY WITH THESE LICENSE TERMS, YOU HAVE THE
RIGHTS BELOW FOR EACH SOFTWARE LICENSE YOU ACQUIRE.
LICENCJOBIORCY, KTÓRY ZACHOWUJE ZGODNOŚĆ Z NINIEJSZYMI
WARUNKAMI LICENCJI, PRZYSŁUGUJĄ OKREŚLONE PONIŻEJ
PRAWA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ ZAKUPIONEJ LICENCJI NA
OPROGRAMOWANIE.
1.
1.
OVERVIEW.
a. Software. The software includes
PRZEGLĄD.
a. Oprogramowanie. Oprogramowanie obejmuje

server software; and

oprogramowanie serwera; oraz

additional software that may only be used with the server
software directly, or indirectly through other additional
software.

oprogramowanie dodatkowe, które może być używane
wyłącznie bezpośrednio z oprogramowaniem serwera lub za
pośrednictwem innego oprogramowania dodatkowego.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 143 of 216
b. License Model. The software is licensed based on
b. Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na
podstawie

the number of instances of server software that you run;
and

liczby wystąpień oprogramowania serwera uruchomionych
przez Licencjobiorcę; oraz

the number of devices and users that access instances
of server software.

liczby urządzeń oraz użytkowników, którzy mają dostęp do
wystąpień oprogramowania serwera.
c. Licensing Terminology.
c. Terminologia licencyjna.
You create an “instance” of software by
executing the software’s setup or install procedure. You
also create an instance of software by duplicating an
existing instance. References to software in this agreement
include “instances” of the software.
 Wystąpienie. Licencjobiorca tworzy „wystąpienie” oprogramowania
 Instance.
 Run an Instance. You “run an instance” of software by

loading it into memory and executing one or more of its
instructions. Once running, an instance is considered to be
running (whether or not its instructions continue to execute)
until it is removed from memory.
 Operating System Environment. An “operating system

environment” is
 all or part of an operating system instance, or all or
part of a virtual (or otherwise emulated) operating
system instance which enables separate machine
identity (primary computer name or similar unique
identifier) or separate administrative rights, and
 instances of applications, if any, configured to run on
the operating system instance or parts identified
above.
There are two types of operating system environments,
physical and virtual. A physical operating system
environment is configured to run directly on a physical
hardware system. The operating system instance used to
run hardware virtualization software (e.g. Microsoft Virtual
Server or similar technologies) or to provide hardware
virtualization services (e.g. Microsoft virtualization
technology or similar technologies) is considered part of
the physical operating system environment. A virtual
operating system environment is configured to run on a
virtual (or otherwise emulated) hardware system. A
physical hardware system can have either or both of the
following:
 one physical operating system environment
 one or more virtual operating system environments.
 Server. A “server” is a physical hardware system capable

of running server software. A hardware partition or blade is
considered to be a separate physical hardware system.
 Assigning a License. To “assign a license” means simply

to designate that license to one device or user.
2.
USE RIGHTS.
a. Assigning the License to the Server.
i.
Before you run any instance of the server software under
a software license, you must assign that license to one of
your servers. That server is the licensed server for that
particular license. You may assign other software licenses
to the same server, but you may not assign the same
license to more than one server. A hardware partition or
blade is considered to be a separate server.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
2.
przez
wykonanie
procedury
instalacji
lub
konfiguracji
oprogramowania. Wystąpienie oprogramowania jest także
tworzone przez zduplikowanie istniejącego wystąpienia. Wszelkie
odniesienia do oprogramowania w niniejszej umowie dotyczą
„wystąpień” oprogramowania.
Uruchomienie wystąpienia. Licencjobiorca „uruchamia
wystąpienie”
oprogramowania
przez
załadowanie
oprogramowania do pamięci i wykonanie co najmniej jednej
jego instrukcji. Po uruchomieniu wystąpienie uważa się za
uruchomione (bez względu na to, czy nadal są wykonywane
instrukcje), dopóki nie zostanie usunięte z pamięci.
Środowisko systemu operacyjnego. „Środowisko systemu
operacyjnego” to
 wszystkie lub część wystąpień systemu operacyjnego bądź
wszystkie lub część wystąpień wirtualnego (bądź
emulowanego w inny sposób) systemu operacyjnego,
które umożliwiają utworzenie odrębnej tożsamości
urządzenia (główna nazwa komputera lub podobny
unikatowy
identyfikator)
albo
odrębnych
praw
administracyjnych oraz
 wystąpienia
aplikacji, jeśli ma to zastosowanie,
skonfigurowane do uruchamiania w wystąpieniu systemu
operacyjnego lub jego częściach określonych powyżej.
Istnieją dwa rodzaje środowisk systemów operacyjnych:
fizyczne i wirtualne. Fizyczne środowisko systemu
operacyjnego
jest
skonfigurowane
do
uruchamiania
bezpośrednio w fizycznym systemie komputerowym.
Wystąpienie systemu operacyjnego używane do uruchomienia
oprogramowania do wirtualizacji sprzętu komputerowego (np.
programu Microsoft Virtual Server lub podobnych technologii)
bądź do świadczenia usług w tym zakresie (np. technologia
wirtualizacji firmy Microsoft lub podobne) jest uważane za
część fizycznego środowiska systemu operacyjnego.
Wirtualne
środowisko
systemu
operacyjnego
jest
skonfigurowane do uruchamiania w wirtualnym (lub
emulowanym
w
inny
sposób)
systemie
sprzętu
komputerowego. Fizyczny system sprzętu komputerowego
może zawierać jeden lub oba z poniższych elementów:
 jedno fizyczne środowisko systemu operacyjnego,
 jedno lub więcej wirtualnych środowisk systemów
operacyjnych.
Serwer.
„Serwer”
jest
fizycznym
systemem
sprzętu
komputerowego, na którym można uruchomić oprogramowanie
serwera. Partycja sprzętowa lub urządzenie kasetowe są
traktowane jako odrębny fizyczny system sprzętu komputerowego.
Przypisanie licencji. „Przypisanie licencji” oznacza przydzielenie
danej licencji jednemu urządzeniu lub użytkownikowi.
PRAWA UŻYTKOWANIA.
a. Przypisywanie licencji do serwera.
i.
Przed uruchomieniem wystąpienia oprogramowania serwera
objętego licencją na oprogramowanie należy przypisać daną
licencję do jednego z serwerów Licencjobiorcy. Ten serwer
staje się serwerem licencjonowanym objętym określoną
licencją. Licencjobiorca może przypisać inne licencje na
oprogramowanie do tego samego serwera, ale nie może
przypisać tej samej licencji do więcej niż jednego serwera.
Partycja sprzętowa lub urządzenie kasetowe są traktowane
jako oddzielny serwer.
Page 144 of 216
ii.
You may reassign a software license, but not within 90
days of the last assignment. You may reassign a software
license sooner if you retire the licensed server due to
permanent hardware failure. If you reassign a license, the
server to which you reassign the license becomes the new
licensed server for that license.
b. Running Instances of the Server Software. You may run
any number of instances of the server software in one
physical or virtual operating system environment on the
licensed server at a time.
b. Uruchamianie
wystąpień
oprogramowania
serwera.
Licencjobiorca może jednocześnie uruchomić dowolną liczbę
wystąpień oprogramowania serwera w jednym fizycznym lub
wirtualnym środowisku systemu operacyjnego na serwerze
licencjonowanym.
c. Running Instances of the Additional Software. You may
run or otherwise use any number of instances of additional
software listed below in physical or virtual operating system
environments on any number of devices solely to support your
use of the integrated software turnkey application or suite of
applications (the “Unified Solution”) delivered by or on behalf
of the Licensor. You may use additional software only with the
server software directly or indirectly through other additional
software.
c. Uruchamianie wystąpień oprogramowania dodatkowego.
Licencjobiorca może uruchomić lub w inny sposób wykorzystywać
dowolną liczbę wystąpień oprogramowania dodatkowego
wymienionego poniżej w fizycznych lub wirtualnych środowiskach
systemów operacyjnych, na dowolnej liczbie urządzeń, wyłącznie
w celu wspomagania użycia zintegrowanej gotowej aplikacji bądź
pakietu aplikacji („Ujednoliconego rozwiązania”) dostarczonego
przez Licencjodawcę lub w jego imieniu. Oprogramowanie
dodatkowe może być używane wyłącznie bezpośrednio z
oprogramowaniem serwera lub za pośrednictwem innego
oprogramowania dodatkowego.














Business Intelligence Development Studio
Client Tools Backward Compatibility
Client Tools Connectivity
Client Tools Software Development Kit
Management Studio
Microsoft Sync Framework
SQL Server 2008 Books Online

You may create any number of instances of the server
software and additional software.

Licencjobiorca może utworzyć dowolną liczbę wystąpień
oprogramowania serwera i oprogramowania dodatkowego.

You may store instances of the server software and
additional software on any of your servers or storage
media.

Licencjobiorca
może
przechowywać
wystąpienia
oprogramowania serwera i oprogramowania dodatkowego
na dowolnych serwerach lub nośnikach pamięci.

You may create and store instances of the server
software and additional software solely to exercise your
right to run instances of the server software under any
of your software licenses as described (e.g., you may
not distribute instances to third parties).

Licencjobiorca może tworzyć i przechowywać wystąpienia
oprogramowania
serwera
oraz
oprogramowania
dodatkowego wyłącznie w celu egzekwowania prawa do
uruchamiania wystąpień oprogramowania serwera w
ramach dowolnej posiadanej licencji na oprogramowanie
zgodnie z przedstawionymi warunkami licencji (np.
dystrybucja wystąpień do osób trzecich jest niedozwolona).
e. Dołączone
programy
firmy
Microsoft.
W
skład
oprogramowania wchodzą inne programy firmy Microsoft.
Użytkowanie tych programów przez Licencjobiorcę podlega
warunkom licencji na te programy.
e. Included Microsoft Programs. The software contains
other Microsoft programs. The license terms with those
programs apply to your use of them.
ADDITIONAL LICENSING REQUIREMENTS AND/OR USE
RIGHTS.
a. Client Access Licenses (CALs).
i.
Business Intelligence Development Studio
Client Tools Backward Compatibility
Client Tools Connectivity
Client Tools Software Development Kit
Management Studio
Microsoft Sync Framework
SQL Server 2008 Books Online
d. Tworzenie i przechowywanie wystąpień na serwerach lub
nośnikach pamięci. Licencjobiorcy przysługują dodatkowe prawa
określone poniżej w odniesieniu do każdej nabytej licencji na
oprogramowanie.
d. Creating and Storing Instances on Your Servers or
Storage Media. You have the additional rights below for each
software license you acquire.
3.
Licencjobiorca może ponownie przypisać licencję na
oprogramowanie, ale nie wcześniej niż po upływie 90 dni od
daty ostatniego przypisania. Licencjobiorca ma prawo do
ponownego przypisania licencji przed upływem tego okresu w
przypadku, gdy licencjonowany serwer został wycofany z
użycia z powodu trwałej awarii sprzętowej. Po ponownym
przypisaniu licencji serwer, do którego przypisano licencję,
staje się nowym serwerem licencjonowanym w ramach danej
licencji.
ii.
You must acquire and assign a SQL Server 2008 CAL
to each device or user that accesses your instances of
the server software directly or indirectly. A hardware
partition or blade is considered to be a separate device.

You may not access instances of the server
software under Workgroup Edition CALs.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
3.
DODATKOWE WYMAGANIA
UŻYTKOWANIA.
LICENCYJNE
I/LUB
PRAWA
a. Licencje dostępu jednoczesnego (CAL).
i.
Licencjobiorca jest zobowiązany do uzyskania oraz
przypisania licencji CAL na oprogramowanie SQL Server
2008 dla każdego urządzenia lub użytkownika
korzystającego z bezpośredniego lub pośredniego dostępu
do wystąpień oprogramowania serwera. Partycja sprzętowa
lub urządzenie kasetowe są traktowane jako oddzielne
urządzenie.

Licencjobiorca nie może uzyskiwać dostępu do
wystąpień oprogramowania serwera w ramach licencji
CAL w wersji Workgroup Edition.
Page 145 of 216
ii.
iii.

You may use your Windows Small Business Server
(“SBS”) 2008 CAL Suite for Premium Users or
Devices instead of SQL Server 2008 CALs to
access your instances of the server software within
an SBS 2008 domain.

W celu uzyskiwania dostępu do wystąpień
oprogramowania serwera w ramach domeny SBS 2008
Licencjobiorca może używać pakietu licencji CAL na
oprogramowanie Windows Small Business Server
(„SBS”) 2008 dla użytkowników lub urządzeń w wersji
Premium zamiast licencji CAL na oprogramowanie SQL
Server 2008.

You may use your Windows Essential Business
Server (“EBS”) 2008 CAL Suite for Premium Users
or Devices instead of SQL Server 2008 CALs to
access your instances of the server software within
an EBS domain.

W celu uzyskiwania dostępu do wystąpień
oprogramowania serwera w ramach domeny ESB
Licencjobiorca może używać pakietu licencji CAL na
oprogramowanie Windows Essential Business Server
(„EBS”) 2008 dla użytkowników lub urządzeń w wersji
Premium zamiast licencji CAL na oprogramowanie SQL
Server 2008.

You do not need CALs for any of your servers
licensed to run instances of the server software.

W celu uruchomienia wystąpień oprogramowania
serwera nie są wymagane licencje CAL na serwery
licencjonowane.

You do not need CALs for up to two devices or
users to access your instances of the server
software only to administer those instances.

Licencje CAL nie są wymagane w przypadku
uzyskiwania dostępu do wystąpień oprogramowania
serwera przez maksymalnie dwa urządzenia lub dwóch
użytkowników wyłącznie na potrzeby administrowania
tymi wystąpieniami.

Your CALs permit access to your instances of
earlier versions, but not later versions, of the server
software. If you are accessing instances of an
earlier version, you may also use CALs
corresponding to that version.

Licencje CAL uprawniają Licencjobiorcę do uzyskiwania
dostępu
do
wystąpień
wcześniejszych
wersji
oprogramowania serwera, lecz nie do wystąpień
nowszych wersji. W przypadku uzyskiwania dostępu do
wystąpień wcześniejszej wersji oprogramowania można
również użyć licencji CAL odpowiednich dla danej wersji.
Types of CALs. There are two types of CALs: one for
devices and one for users. Each device CAL permits
one device, used by any user, to access instances of
the server software on your licensed servers. Each user
CAL permits one user, using any device, to access
instances of the server software on your licensed
servers. You may use a combination of device and user
CALs.
Reassignment of CALs. You may
ii.
iii.
Typy licencji CAL. Istnieją dwa typy licencji CAL: licencja na
urządzenia oraz licencja na użytkowników. Każda licencja
CAL na urządzenie zezwala jednemu urządzeniu
obsługiwanemu
przez
dowolnego
użytkownika
na
uzyskiwanie dostępu do wystąpień oprogramowania serwera
na serwerach licencjonowanych. Każda licencja CAL na
użytkownika
zezwala
jednemu
użytkownikowi
korzystającemu z dowolnego urządzenia na uzyskiwanie
dostępu do wystąpień oprogramowania serwera na
serwerach licencjonowanych. Można korzystać z kombinacji
licencji CAL na urządzenia i na użytkowników.
Ponowne przypisywanie licencji CAL. Licencjobiorca może

permanently reassign your device CAL from one
device to another, or your user CAL from one user
to another; or

na stałe ponownie przypisać licencję CAL na urządzenie
do innego urządzenia albo ponownie przypisać licencję
CAL na użytkownika do innego użytkownika; lub

temporarily reassign your device CAL to a loaner
device while the first device is out of service, or
your user CAL to a temporary worker while the
user is absent.

tymczasowo ponownie przypisać licencję CAL na
urządzenie do urządzenia zastępczego, jeśli pierwsze
urządzenie jest niesprawne, albo licencję CAL na
użytkownika do pracownika tymczasowego, jeśli
użytkownik jest nieobecny.
b. Runtime-Restricted Use Software. The software is
“Runtime-Restricted Use” software; as such, it may only be
used in conjunction with the Unified Solution. The software
may not be used either (i) to develop any new software
applications, (ii) in conjunction with any software applications,
databases or tables other than those contained in the unified
solution, and/or (iii) as a standalone software application. The
foregoing provision, however, does not prohibit you from using
a tool to run queries or reports from existing tables. A CAL
permits you to access instances of only the RuntimeRestricted User version of the server software licensed and
delivered to you as part of the Unified Solution, in accordance
with the other terms of the agreement.
b. Oprogramowanie ograniczone do środowiska wykonawczego.
Oprogramowanie jest ograniczone do środowiska wykonawczego i
jako takie może być użytkowane tylko łącznie z Ujednoliconym
rozwiązaniem. Oprogramowanie nie może być używane (i) w celu
projektowania jakichkolwiek nowych aplikacji; (ii) w połączeniu
z jakimikolwiek aplikacjami, bazami danych lub tabelami innymi niż
te zawarte w Ujednoliconym rozwiązaniu; (iii) jako samodzielna
aplikacja. Powyższe postanowienie nie oznacza jednak zakazu
używania narzędzia do uruchamiania zapytań lub raportów na
podstawie istniejących tabel. Licencja CAL pozwala Licencjobiorcy
na uzyskiwanie dostępu do wystąpień licencjonowanego
oprogramowania serwera wyłącznie w wersji ograniczonej do
środowiska wykonawczego oraz dostarczonej w ramach
Ujednoliconego rozwiązania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
c. Maximum Instances. The software or your hardware may
limit the number of instances of the server software that can
run in physical or virtual operating system environments on
the server.
c. Maksymalna
liczba
wystąpień.
Liczba
wystąpień
oprogramowania serwera, jaką Licencjobiorca może uruchomić w
fizycznych lub wirtualnych środowiskach systemów operacyjnych
na serwerze, może być ograniczona z powodu oprogramowania
bądź sprzętu komputerowego.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 146 of 216
d. Multipleksowanie. Sprzęt komputerowy lub oprogramowanie
używane przez Licencjobiorcę w celu
d. Multiplexing. Hardware or software you use to



pool connections,
reroute information, and
reduce the number of devices or users that directly
access or use the software, or




reduce the number of devices or users the software
directly manages.

tworzenia pul połączeń,
przekierowywania informacji oraz
ograniczenia liczby urządzeń lub użytkowników, którzy
bezpośrednio uzyskują dostęp do oprogramowania lub z
niego korzystają, bądź
ograniczenia liczby urządzeń lub użytkowników
bezpośrednio
zarządzanych
przy
użyciu
oprogramowania.
(sometimes referred to as “multiplexing” or “pooling”), does
not reduce the number of licenses of any type that you need.
(nazywane czasami „multipleksowaniem” lub „łączeniem”) nie
zmniejszają liczby wymaganych licencji dowolnego typu.
e. No Separation of Server Software. You may not separate
the server software for use in more than one operating system
environment under a single license, unless expressly
permitted. This applies even if the operating system
environments are on the same physical hardware system.
e. Zakaz oddzielania oprogramowania serwera. Licencjobiorca nie
może oddzielać oprogramowania serwera w celu użycia go w
więcej niż jednym środowisku systemu operacyjnego w ramach
jednej licencji, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone. Ta zasada
ma zastosowanie nawet, jeśli środowiska systemów operacyjnych
są umieszczone w tym samym fizycznym systemie
komputerowym.
f.
f.
Fail-over Server. For any operating system environment in
which you run instances of the server software, you may run
up to the same number of passive fail-over instances in a
separate operating system environment for temporary
support. You may run the passive fail-over instances on a
server other than the licensed server.
Serwer awaryjny. W każdym środowisku systemu operacyjnego,
w którym są uruchamiane wystąpienia oprogramowania serwera,
można uruchomić taką samą liczbę pasywnych wystąpień
awaryjnych w oddzielnym środowisku systemu operacyjnego
używanym do celów wsparcia tymczasowego. Pasywne
wystąpienia awaryjne można uruchomić na serwerze innym niż
serwer licencjonowany.
4.
INTERNET-BASED SERVICES. Microsoft provides Internetbased services with the software. It may change or cancel them at
any time.
4.
USŁUGI INTERNETOWE. Firma Microsoft oferuje usługi internetowe
wraz z niniejszym oprogramowaniem. Usługi te mogą w dowolnym
momencie zostać zmienione bądź ich świadczenie może zostać
anulowane.
5.
NET FRAMEWORK AND POWERSHELL SOFTWARE. The
software contains Microsoft .NET Framework and PowerShell
software. These software components are part of Windows.
5.
OPROGRAMOWANIE .NET FRAMEWORK I POWERSHELL.
Oprogramowanie zawiera programy .NET Framework oraz PowerShell
firmy Microsoft. Te składniki oprogramowania są częścią systemu
Windows.
6.
BENCHMARK TESTING. You must obtain Microsoft’s prior
written approval to disclose to a third party the results of any
benchmark test of the software. However, this does not apply to
the Windows components. For Microsoft .NET Framework see
below.
6.
TESTY PORÓWNAWCZE. Przed ujawnieniem osobie trzeciej
wyników jakiegokolwiek testu porównawczego oprogramowania należy
uzyskać pisemną zgodę firmy Microsoft. Wymóg ten nie ma
zastosowania do składników systemu Windows. Informacje na temat
oprogramowania Microsoft .NET Framework można znaleźć poniżej.
7.
MICROSOFT .NET FRAMEWORK. The software includes one or
more components of the .NET Framework (“.NET Components”).
You may conduct internal benchmark testing of those
components. You may disclose the results of any benchmark test
of those components, provided that you comply with the
conditions
set
forth
at
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
Notwithstanding
any other agreement you may have with Microsoft, if you disclose
such benchmark test results, Microsoft shall have the right to
disclose the results of benchmark tests it conducts of your
products that compete with the applicable .NET Component,
provided it complies with the same conditions set forth at
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
7.
MICROSOFT .NET FRAMEWORK. Oprogramowanie zawiera jeden
lub więcej składników programu .NET Framework (zwanych dalej
„składnikami programu .NET”). Licencjobiorca może przeprowadzić
wewnętrzne testy porównawcze tych składników. Licencjobiorca może
ujawnić wyniki testów porównawczych tych składników, o ile zostaną
spełnione
warunki
opisane
na
stronie
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
Niezależnie
od
jakichkolwiek innych umów zawartych z firmą Microsoft, w przypadku
ujawnienia przez Licencjobiorcę wyników przeprowadzonych testów
porównawczych firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawnienia
wyników
testów
porównawczych
dotyczących
produktów
Licencjobiorcy, które stanowią konkurencję dla danego składnika
programu .NET, o ile zostaną spełnione warunki opisane na stronie
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
8.
SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold. This
agreement only gives you some rights to use the software.
Licensor and Microsoft reserve all other rights. Unless applicable
law gives you more rights despite this limitation, you may use the
software only as expressly permitted in this agreement. In doing
so, you must comply with any technical limitations in the software
that only allow you to use it in certain ways. For more information,
see www.microsoft.com/licensing/userights. You may not
8.
ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie
sprzedawane. W ramach niniejszej Umowy Licencjobiorcy udzielane
są tylko określone uprawnienia do używania oprogramowania.
Licencjodawca i firma Microsoft zastrzegają sobie wszelkie inne
prawa. O ile obowiązujące przepisy nie znoszą ograniczeń praw
Licencjobiorcy w tym zakresie, Licencjobiorca może używać
oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej
Umowie. Używanie takie polega na przestrzeganiu wszelkich
ograniczeń technicznych oprogramowania, które umożliwiają tylko
określone sposoby jego używania. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/licensing/userights.
Licencjobiorca nie może
work around any technical limitations in the software;
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
stosować obejść jakichkolwiek ograniczeń technicznych
oprogramowania;
Page 147 of 216

reverse engineer, decompile or disassemble the
software, except and only to the extent that applicable
law expressly permits, despite this limitation;


make more copies of the software than specified in this
agreement or allowed by applicable law, despite this
limitation;


publish the software for others to copy;


rent, lease or lend the software; or


use the software for commercial software hosting
services.

odtwarzać,
dekompilować
ani
dezasemblować
oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji i wyłącznie w zakresie,
w jakim jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące
prawo bez względu na niniejsze ograniczenie;
wykonywać kopii oprogramowania w liczbie przekraczającej
liczbę określoną w niniejszej Umowie lub dozwoloną
w obowiązujących przepisach bez względu na niniejsze
ograniczenie;
publikować oprogramowania w celu umożliwienia innym
osobom jego kopiowania;
wynajmować,
wydzierżawiać
ani
wypożyczać
oprogramowania;
używać oprogramowania w celu świadczenia komercyjnych
usług hostingu oprogramowania.
Prawa do uzyskiwania dostępu do oprogramowania na dowolnym
urządzeniu nie oznaczają prawa Licencjobiorcy do wdrażania
patentów firmy Microsoft ani innej własności intelektualnej firmy
Microsoft w oprogramowaniu ani na urządzeniach uzyskujących
dostęp do danego urządzenia.
Rights to access the software on any device do not give you any
right to implement Microsoft patents or other Microsoft intellectual
property in software or devices that access that device.
9.
BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software
media. You may use it only to create instances of the software.
9.
KOPIA ZAPASOWA. Licencjobiorca może sporządzić jedną kopię
zapasową oprogramowania na nośniku danych. Kopia zapasowa
może być używana tylko w celu tworzenia wystąpień oprogramowania.
10.
DOCUMENTATION. Any person that has valid access to your
computer or internal network may copy and use the
documentation for your internal, reference purposes.
10.
DOKUMENTACJA. Każda osoba uprawniona do uzyskiwania dostępu
do komputera Licencjobiorcy lub sieci wewnętrznej może kopiować
dokumentację i z niej korzystać w wewnętrznych celach
referencyjnych.
11.
NOT FOR RESALE SOFTWARE. You may not sell software
marked as “NFR” or “Not for Resale.”
11.
OPROGRAMOWANIE BEZ PRAWA ODSPRZEDAŻY. Licencjobiorca
nie może sprzedawać oprogramowania oznaczonego jako „Bez prawa
odsprzedaży” (NFR, Not for Resale).
12.
ACADEMIC EDITION SOFTWARE. You must be a “Qualified
Educational User” to use software marked as “Academic Edition”
or “AE.” If you do not know whether you are a Qualified
Educational User, visit www.microsoft.com/education or contact
the Microsoft affiliate serving your country.
12.
OPROGRAMOWANIE ACADEMIC EDITION. Oprogramowanie
oznaczone jako „Academic Edition” może być używane wyłącznie
przez licencjobiorcę będącego „Użytkownikiem edukacyjnym
spełniającym warunki programu”. W celu sprawdzenia, czy
licencjobiorca jest Użytkownikiem edukacyjnym spełniającym warunki
programu, należy odwiedzić stronę www.microsoft.com/education lub
skontaktować się z oddziałem firmy Microsoft w danym kraju.
13.
Transfer to Another Device. You may uninstall the software and
install it on another device for your use solely as part of the
Unified Solution. You may not do so to share this license between
devices to reduce the number of licenses you need.
13.
Przeniesienie na inne urządzenie. Licencjobiorca może odinstalować
oprogramowanie i zainstalować je na innym urządzeniu wyłącznie do
własnego użytku w ramach Ujednoliconego rozwiązania. Takie
postępowanie jest niedozwolone, kiedy ma na celu współużytkowanie
niniejszej licencji na kilku urządzeniach i tym samym zmniejszenie
liczby wymaganych licencji.
14.
TRANSFER TO A THIRD PARTY. The first user of the software
may transfer it, this agreement, and CALs, directly to another end
user as part of a transfer of the Unified Solution delivered to you
by or on behalf of the Licensor solely as part of the Unified
Solution. Before the transfer, that end user must agree that this
agreement applies to the transfer and use of the software. The
first user may not retain any instances of the software unless that
user also retains another license for the software.
14.
PRZENIESIENIE NA OSOBĘ TRZECIĄ. Pierwszy użytkownik
oprogramowania może przenieść oprogramowanie, niniejszą Umowę
oraz licencje dostępu jednoczesnego bezpośrednio na innego
użytkownika końcowego w ramach przeniesienia Ujednoliconego
rozwiązania dostarczonego Licencjobiorcy przez Licencjodawcę lub w
jego imieniu wyłącznie w ramach Ujednoliconego rozwiązania. Przed
przeniesieniem użytkownik końcowy musi wyrazić zgodę na
zastosowanie niniejszej umowy do przeniesienia oraz używania
oprogramowania. Pierwszy użytkownik nie jest uprawniony do
zachowania jakichkolwiek wystąpień oprogramowania, o ile nie
zachowa również oddzielnej licencji na to oprogramowanie.
15.
EXPORT RESTRICTIONS. The software is subject to United
States export laws and regulations. You must comply with all
domestic and international export laws and regulations that apply
to the software. These laws include restrictions on destinations,
end users and end use. For additional information, see
www.microsoft.com/exporting.
15.
OGRANICZENIA
EKSPORTOWE.
Oprogramowanie
podlega
przepisom i regulacjom eksportowym Stanów Zjednoczonych.
Licencjobiorca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich
krajowych i międzynarodowych przepisów i regulacji eksportowych,
które mają zastosowanie do oprogramowania. Te przepisy prawa
obejmują także ograniczenia dotyczące miejsc przeznaczenia,
użytkowników
końcowych
oraz
użytkowania
końcowego
oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.microsoft.com/exporting.
16.
ENTIRE AGREEMENT. This agreement, and the terms for
supplements, updates, and Internet-based services that you use,
are the entire agreement for the software.
16.
CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza Umowa wraz z warunkami dotyczącymi
dodatków, aktualizacji oraz usług internetowych używanych przez
Licencjobiorcę stanowią całość umowy na oprogramowanie.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 148 of 216
17.
LEGAL EFFECT. This agreement describes certain legal rights.
You may have other rights under the laws of your state or country.
You may also have rights with respect to the Licensor from whom
you acquired the software. This agreement does not change your
rights under the laws of your state or country if the laws of your
state or country do not permit it to do so.
17.
MOC PRAWNA. W niniejszej Umowie określono niektóre uprawnienia
przysługujące na mocy prawa. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne
uprawnienia zgodnie z prawem obowiązującym w danym stanie lub
kraju. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać prawa w odniesieniu do
Licencjodawcy, od którego zostało nabyte oprogramowanie. Niniejsza
Umowa nie zmienia uprawnień Licencjobiorcy, które przysługują mu
zgodnie z prawem obowiązującym w danym stanie lub kraju, jeśli
przepisy prawne obowiązujące w danym stanie lub kraju nie zezwalają
na takie zmiany.
18.
NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT
TOLERANT. LICENSOR HAS INDEPENDENTLY DETERMINED
HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE INTEGRATED
SOFTWARE APPLICATION OR SUITE OF APPLICATIONS
THAT IT IS LICENSING TO YOU, AND MICROSOFT HAS
RELIED ON LICENSOR TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING
TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR
SUCH USE.
18.
BRAK ODPORNOŚCI NA BŁĘDY. OPROGRAMOWANIE NIE JEST
ODPORNE NA BŁĘDY. LICENCJODAWCA NIEZALEŻNIE
USTALIŁ, JAK UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA W APLIKACJI
ZINTEGROWANEJ LUB W PAKIECIE APLIKACJI, KTÓRE SĄ
LICENCJONOWANE, A FIRMA MICROSOFT POLEGA NA
LICENCJODAWCY W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA TESTÓW
WYSTARCZAJĄCYCH DO USTALENIA, ŻE OPROGRAMOWANIE
JEST ODPOWIEDNIE DO TAKIEGO UŻYCIA.
19.
NO WARRANTIES BY MICROSOFT. YOU AGREE THAT IF
YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES WITH REGARD TO
EITHER (A) THE SOFTWARE, OR (B) THE SOFTWARE
APPLICATION OR SUITE OF APPLICATIONS WITH WHICH
YOU
ACQUIRED
THE
SOFTWARE,
THEN
THOSE
WARRANTIES ARE PROVIDED SOLELY BY THE LICENSOR
AND DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING
ON, MICROSOFT.
19.
BRAK
GWARANCJI ZE STRONY FIRMY MICROSOFT.
LICENCJOBIORCA AKCEPTUJE FAKT, ŻE JEŚLI OTRZYMAŁ
JAKIEKOLWIEK
RĘKOJMIE
DOTYCZĄCE
(A)
OPROGRAMOWANIA LUB (B) APLIKACJI BĄDŹ PAKIETU
APLIKACJI NABYTYCH ŁĄCZNIE Z OPROGRAMOWANIEM,
RĘKOJMIE
TE
SĄ
UDZIELANE
WYŁĄCZNIE
PRZEZ
LICENCJODAWCĘ I NIE POCHODZĄ OD FIRMY MICROSOFT ANI
NIE SĄ DLA NIEJ WIĄŻĄCE.
20.
NO LIABILITY OF MICROSOFT FOR CERTAIN DAMAGES. TO
THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW,
MICROSOFT SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY
INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE
USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE OR THE
SOFTWARE APPLICATION OR SUITE OF APPLICATIONS
WITH WHICH YOU ACQUIRED THE SOFTWARE, INCLUDING
WITHOUT
LIMITATION,
PENALTIES
IMPOSED
BY
GOVERNMENT. THIS LIMITATION WILL APPLY EVEN IF ANY
REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT
SHALL MICROSOFT BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN
EXCESS OF TWO HUNDRED FIFTY U.S. DOLLARS
(US$250.00).
20.
BRAK
ODPOWIEDZIALNOŚCI
FIRMY
MICROSOFT
ZA
OKREŚLONE
SZKODY.
W
MAKSYMALNYM
ZAKRESIE
DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA
MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE
SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, NASTĘPCZE LUB
UBOCZNE POWSTAŁE W WYNIKU UŻYWANIA LUB DZIAŁANIA
OPROGRAMOWANIA BĄDŹ APLIKACJI LUB PAKIETU APLIKACJI
NABYTYCH ŁĄCZNIE Z OPROGRAMOWANIEM ALBO W
ZWIĄZKU Z TAKIM UŻYWANIEM BĄDŹ DZIAŁANIEM, W TYM BEZ
OGRANICZEŃ
KARY
NAŁOŻONE
PRZEZ
INSTYTUCJE
RZĄDOWE. NINIEJSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE
NAWET W PRZYPADKU, GDY JAKIKOLWIEK ŚRODEK
ZARADCZY NIE SPEŁNIA SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU. W
ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MICROSOFT
NIE PRZEKROCZY KWOTY DWUSTU PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW
AMERYKAŃSKICH (250,00 USD).
Microsoft and SQL Server are registered trademarks of Microsoft
Corporation in the United States and/or other countries.
Microsoft oraz SQL Server są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Microsoft SQL Server 2012, Standard Edition (Server CAL
Runtime) Software
Oprogramowanie Microsoft SQL Server 2012, Standard Edition
(Server CAL Runtime)
OVERVIEW
PRZEGLĄD
1.1 Software. The software includes
1.1 Oprogramowanie. Oprogramowanie obejmuje
 server software, and
 oprogramowanie serwera oraz
 additional software that may only be used with the server
software directly, or indirectly through other additional software.
 oprogramowanie dodatkowe, które może być używane wyłącznie
bezpośrednio z oprogramowaniem serwera lub za pośrednictwem
innego oprogramowania dodatkowego.
1.2 License Model. The software is licensed based on either the:
1.2 Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na
podstawie jednego z następujących czynników:
 Core License Model – the number of physical and/or virtual
cores in the server; or
 Model licencji na rdzeń — liczba fizycznych i/lub wirtualnych rdzeni
serwera; lub
 Server + Client – the number of instances of server software
that you run, and the number of devices and users that access
instances of server software.
 Serwer + Klient — liczba wystąpień oprogramowania serwera
uruchamianych przez Licencjobiorcę oraz liczba urządzeń i
użytkowników uzyskujących dostęp do wystąpień oprogramowania
serwera.
1.3 Licensing Terminology.
 Instance. You create an “instance” of the software by executing
the software’s setup or install procedure. You also create an
instance of the software by duplicating an existing instance.
References to the “software” in this agreement include
“instances” of the software.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
1.3 Terminologia licencyjna.
 Wystąpienie. Licencjobiorca tworzy „wystąpienie” oprogramowania
przez
wykonanie
procedury
instalacji
lub
konfiguracji
oprogramowania. Wystąpienie oprogramowania jest także tworzone
przez zduplikowanie istniejącego wystąpienia. Wszelkie odniesienia
do „oprogramowania” w niniejszej umowie dotyczą „wystąpień”
oprogramowania.
Page 149 of 216
 Run an Instance. You “run an instance” of the software by
loading it into memory and executing one or more of its
instructions. Once running, an instance is considered to be
running (whether or not its instructions continue to execute) until
it is removed from memory.
 Uruchomienie
wystąpienia.
Licencjobiorca
„uruchamia
wystąpienie” oprogramowania przez załadowanie oprogramowania
do pamięci i wykonanie co najmniej jednej jego instrukcji. Po
uruchomieniu wystąpienie uważa się za uruchomione (bez względu
na to, czy nadal są wykonywane instrukcje), dopóki nie zostanie
usunięte z pamięci.
 Operating System Environment (“OSE”). An “operating
system environment” or “OSE” is
 Środowisko systemu
operacyjnego to
(i)
all or part of an operating system instance, or all or part of a
virtual (or otherwise emulated) operating system instance
which enables separate machine identity (primary computer
name or similar unique identifier) or separate administrative
rights; and
(i)
wszystkie lub część wystąpień systemu operacyjnego bądź
wszystkie lub część wystąpień wirtualnego (bądź emulowanego w
inny sposób) systemu operacyjnego, które umożliwiają utworzenie
odrębnej tożsamości urządzenia (główna nazwa komputera lub
podobny unikatowy identyfikator) albo odrębnych praw
administracyjnych oraz
(ii)
instances of applications, if any, configured to run on the
operating system instance or parts identified above.
(ii)
wystąpienia aplikacji, jeśli ma to zastosowanie, skonfigurowane do
uruchamiania w wystąpieniu systemu operacyjnego lub jego
częściach określonych powyżej.
operacyjnego.
Środowisko
systemu
A physical hardware system can have either or both of the
following:
Fizyczny system sprzętu komputerowego może zawierać jeden lub oba
z poniższych elementów:

one physical operating system environment;

jedno fizyczne środowisko systemu operacyjnego,

one or more virtual operating system environments.

jedno lub więcej wirtualnych środowisk systemów operacyjnych.
A physical operating system environment is configured to run
directly on a physical hardware system. The operating system
instance used to run hardware virtualization software or to provide
hardware virtualization services (e.g. Microsoft virtualization
technology or similar technologies) is considered part of the
physical operating system environment.
Fizyczne środowisko systemu operacyjnego jest skonfigurowane do
uruchamiania bezpośrednio w fizycznym systemie komputerowym.
Wystąpienie systemu operacyjnego używane do uruchomienia
oprogramowania do wirtualizacji sprzętu komputerowego bądź do
świadczenia usług w tym zakresie (np. technologia wirtualizacji firmy
Microsoft lub podobne) jest uważane za część fizycznego środowiska
systemu operacyjnego.
A virtual operating system environment is configured to run on a
virtual (or otherwise emulated) hardware system.
Wirtualne środowisko systemu operacyjnego jest skonfigurowane do
uruchamiania w wirtualnym (lub emulowanym w inny sposób) systemie
sprzętu komputerowego.

Server. A server is a physical hardware system capable of
running server software. A hardware partition or blade is
considered to be a separate physical hardware system.

Serwer.
Serwer
jest
fizycznym
systemem
sprzętu
komputerowego, na którym można uruchomić oprogramowanie
serwera. Partycja sprzętowa lub urządzenie kasetowe są
traktowane jako odrębny fizyczny system sprzętu komputerowego.

Physical Core. A physical core is a core in a physical
processor. A physical processor consists of one or more
physical cores.

Rdzeń fizyczny. Rdzeń fizyczny to rdzeń w procesorze fizycznym.
Procesor fizyczny składa się z jednego lub większej liczby rdzeni
fizycznych.

Hardware Thread. A hardware thread is either a physical
core or a hyper-thread in a physical processor.

Wątek sprzętowy. Wątek sprzętowy to rdzeń fizyczny lub
hiperwątek w procesorze fizycznym.

Virtual Core. A virtual core is the unit of processing power in
a virtual (or otherwise emulated) hardware system. A virtual
core is the virtual representation of one or more hardware
threads. Virtual OSEs use one or more virtual cores.

Rdzeń wirtualny. Rdzeń wirtualny to jednostka mocy procesora w
wirtualnym (lub emulowanym w inny sposób) systemie
sprzętowym. Rdzeń wirtualny jest wirtualną reprezentacją jednego
lub większej liczby wątków sprzętowych. W wirtualnych
środowiskach systemu operacyjnego używa się jednego lub
większej liczby rdzeni wirtualnych.

Assigning a License. To assign a license is to designate that
license to a server, device or user as indicated below.

Przypisanie licencji. Przypisanie licencji oznacza przydzielenie
danej licencji jednemu serwerowi, urządzeniu lub użytkownikowi,
zgodnie z opisem poniżej.

Core Factor. The core factor is a numerical value associated
with a specific physical processor for purposes of determining
the number of licenses required to license all of the physical
cores on a server.

Współczynnik rdzeni. Współczynnik rdzeni to wartość
numeryczna skojarzona z konkretnym procesorem fizycznym do
celów określenia liczby licencji wymaganej do licencjonowania
wszystkich rdzeni fizycznych na serwerze.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 150 of 216
USE RIGHTS FOR CORE LICENSE MODEL.
PRAWA UŻYTKOWANIA W PRZYPADKU MODELU LICENCJI NA
RDZEŃ.
2.1
Licensing a Server. Before you run instances of the server
software on a server, you must determine the number of software
licenses required and assign those licenses to that server as
described below.
2.1
Licencjonowanie
serwera.Przed
uruchomieniem
wystąpień
oprogramowania serwera na serwerze należy określić wymaganą
liczbę licencji oprogramowania i przypisać te licencje do tego serwera,
jak opisano poniżej.
2.2
Determining the Number of Licenses Required. You have two
license options:
2.2
Określanie liczby wymaganych licencji. Dostępne są dwie opcje
licencji:
2.3
2.4
(a) Physical Cores on a Server. You may license based on all
of the physical cores on the server. If you choose this
option, the number of licenses required equals the
number of physical cores on the server multiplied by the
applicable core factor located at http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkID=229882.
(a) Rdzenie fizyczne na serwerze. Licencjobiorca może uzyskać
licencję na podstawie wszystkich rdzeni fizycznych na
serwerze. Jeśli Licencjobiorca wybierze tę opcję, liczba
wymaganych licencji jest równa liczbie rdzeni fizycznych na
serwerze pomnożonej przez odpowiedni współczynnik rdzeni
opublikowany na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/
?LinkID=229882.
(b) Individual Virtual OSE. You may license based on the
virtual OSEs within the server in which you run the server
software. If you choose this option, for each virtual OSE
in which you run the server software, you need a number
licenses equal to the number of virtual cores in the virtual
OSE, subject to a minimum requirement of four licenses
per virtual OSE. In addition, if any of these virtual cores is
at any time mapped to more than one hardware thread,
you need a license for each additional hardware thread
mapped to that virtual core. Those licenses count
toward the minimum requirement of four licenses per
virtual OSE.
(b) Indywidualne wirtualne środowisko systemu operacyjnego.
Licencjobiorca może uzyskać licencję w oparciu o wirtualne
środowiska systemu operacyjnego w ramach serwera, na
którym jest uruchamiane oprogramowanie serwera. Jeśli
Licencjobiorca wybierze tę opcję, dla każdego wirtualnego
środowiska systemu operacyjnego, w którym jest
uruchamiane oprogramowanie serwera, potrzebna jest
liczba licencji równa liczbie wirtualnych rdzeni w wirtualnym
środowisku systemu operacyjnego, z zastrzeżeniem
minimalnego wymogu czterech licencji na wirtualne
środowisko
systemu
operacyjnego.
Ponadto,
jeśli
jakikolwiek z tych wirtualnych rdzeni zostanie w dowolnym
momencie zamapowany na więcej niż jeden wątek
sprzętowy, wymagana jest licencja na każdy dodatkowy
wątek sprzętowy zamapowany na dany rdzeń wirtualny. Te
licencje są liczone do celów spełnienia minimalnego
wymogu czterech licencji na wirtualne środowisko systemu
operacyjnego.
Assigning the Required Number of Licenses to the Server.
2.3
Przypisywanie wymaganej liczby licencji do serwera.
Initial Assignment. After you determine the number of
software licenses required for a server, you must assign that
number of licenses to that server. The server to which a
license is assigned is considered the “licensed server” for
such license. You may not assign a license to more than one
server. A hardware partition or blade is considered a separate
server.
Przypisanie początkowe. Po określeniu liczby licencji na
oprogramowanie wymaganych w odniesieniu do serwera należy
przypisać licencje w tej liczbie do danego serwera. Serwer, do
którego jest przypisana licencja, jest określany jako „serwer
licencjonowany” w odniesieniu do takiej licencji. Tej samej
licencji nie można przypisać do więcej niż jednego serwera.
Partycja sprzętowa lub urządzenie kasetowe są traktowane jako
oddzielny serwer.
Reassignment. You may reassign a license, but not within 90
days of its last assignment. You may reassign a license
sooner if you retire the licensed server to which the license is
assigned due to permanent hardware failure. If you reassign
a license, the server to which you reassign the license
becomes the new licensed server for that license.
Ponowne przypisywanie. Licencjobiorca może ponownie
przypisać licencję, ale nie wcześniej niż po upływie 90 dni od daty
ostatniego przypisania. Licencjobiorca ma prawo do ponownego
przypisania licencji przed upływem tego okresu w przypadku, gdy
licencjonowany serwer został wycofany z użycia z powodu trwałej
awarii sprzętowej. Po ponownym przypisaniu licencji serwer, do
którego przypisano licencję, staje się nowym serwerem
licencjonowanym w ramach danej licencji.
Running Instances of the Server Software. Your right to run
instances of the server software depends on the option chosen to
determine the number of software licenses required:
2.4
Uruchamianie wystąpień oprogramowania serwera. Prawo
Licencjobiorcy do uruchamiania wystąpień oprogramowania serwera
zależy od opcji wybranej w celu określenia liczby wymaganych licencji
na oprogramowanie:
(a)
Physical Cores on a Server. For each server to which
you have assigned the required number of licenses as
provided in Section 2.2(a), you may run on the licensed
server any number of instances of the server software
in the physical OSE.
(a)
Rdzenie fizyczne na serwerze. Na każdym licencjonowanym
serwerze, do którego przypisano wymaganą liczbę licencji
zgodnie z Sekcją 2.2(a), można uruchamiać dowolną liczbę
wystąpień
oprogramowania
serwera
w
fizycznym
środowisku systemu operacyjnego.
(b)
Individual Virtual OSEs. For each virtual OSE for which
you have assigned the required number of licenses as
provided in section 2.2(b) , you have the right to run any
number of instances of the software in that virtual OSE.
(b)
Indywidualne wirtualne środowiska systemu operacyjnego.
W każdym wirtualnym środowisku systemu operacyjnego,
w odniesieniu do którego przypisano wymaganą liczbę
licencji zgodnie z Sekcją 2.2(b), Licencjobiorca ma prawo
uruchamiać dowolną liczbę wystąpień oprogramowania.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 151 of 216
2.5
2.6
2.7
Running Instances of the Additional Software. You may run
or otherwise use any number of instances of the additional
software listed below in physical or virtual OSEs on any
number of devices. You may use the additional software only
with the server software directly, or indirectly through other
additional software.
2.5
Uruchamianie wystąpień oprogramowania dodatkowego.
Licencjobiorca może uruchomić lub w inny sposób
wykorzystywać dowolną liczbę wystąpień dodatkowego
oprogramowania wymienionego poniżej w fizycznym lub
wirtualnym środowisku systemu operacyjnego na dowolnej
liczbie urządzeń. Oprogramowanie dodatkowe może być
używane wyłącznie bezpośrednio z oprogramowaniem
serwera lub za pośrednictwem innego oprogramowania
dodatkowego.
 Business Intelligence Development Studio
 Business Intelligence Development Studio
 Client Tools Backward Compatibility
 Client Tools Backward Compatibility
 Client Tools Connectivity
 Client Tools Connectivity
 Client Tools SDK
 Client Tools SDK
 Data Quality Client
 Data Quality Client
 Data Quality Services
 Data Quality Services
 Distributed Replay Client
 Distributed Replay Client
 Distributed Replay Controller
 Distributed Replay Controller
 Management Tools - Basic
 Management Tools — podstawowe
 Management Tools - Complete
 Management Tools — pełne
 Reporting Services – SharePoint
 Reporting Services — SharePoint
 Reporting Services Add-in for SharePoint Products
 Dodatek add-in do usług Reporting Services dla produktów
SharePoint
 Master Data Services
 Master Data Services
 Sync Framework
 Sync Framework
 SQL Client Connectivity SDK
 SQL Client Connectivity SDK
 SQL Server 2012 Books Online
 SQL Server 2012 Books Online
Creating and Storing Instances on Your Servers or Storage
Media. You have the additional rights listed below for each
software license you acquire.
2.6
Tworzenie i przechowywanie wystąpień na serwerach lub
nośnikach pamięci. Licencjobiorcy przysługują dodatkowe prawa
określone poniżej w odniesieniu do każdej nabytej licencji na
oprogramowanie.
(a)
You may create any number of instances of the server
software and additional software.
(a)
Licencjobiorca może utworzyć dowolną liczbę wystąpień
oprogramowania serwera i oprogramowania dodatkowego.
(b)
You may store instances of the server software and
additional software on any of your servers or storage media.
(b)
Licencjobiorca
może
przechowywać
wystąpienia
oprogramowania serwera i oprogramowania dodatkowego na
dowolnych serwerach lub nośnikach pamięci.
(c)
You may create and store instances of the server software
and additional software solely to exercise your right to run
instances of the server software under any of your software
licenses as described (e.g., you may not distribute instances
to third parties).
(c)
Licencjobiorca może tworzyć i przechowywać wystąpienia
oprogramowania serwera oraz oprogramowania dodatkowego
wyłącznie w celu egzekwowania prawa do uruchamiania
wystąpień oprogramowania serwera w ramach dowolnej
posiadanej
licencji
na
oprogramowanie
zgodnie
z
przedstawionymi warunkami licencji (np. dystrybucja wystąpień
do osób trzecich jest niedozwolona).
No Client Access Licenses (CALs) Required for Access.
Under this core license model, you do not need CALs for users or
devices to access your instances of the server software.
2.7
Licencje dostępu jednoczesnego (CAL) nie są wymagane w celu
uzyskania dostępu. W tym modelu licencji na rdzeń w celu uzyskania
dostępu do wystąpień oprogramowania na serwerze nie są wymagane
licencje CAL dla użytkowników ani urządzeń.
USE RIGHTS FOR SERVER + CLIENT ACCESS LICENSE MODEL
PRAWA UŻYTKOWANIA W PRZYPADKU MODELU LICENCJI DOSTĘPU
TYPU SERWER + KLIENT
3.1
3.1
Assigning the License to the Server.
(a)
Initial Assignment. Before you run any instance of the
server software under a software license, you must
assign that license to one of your servers. That server
is considered the “licensed server” for such license.
You may not assign the same license to more than one
server, but you may assign other software licenses to
the same server. A hardware partition or blade is
considered to be a separate server.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Przypisywanie licencji do serwera.
(a)
Przypisanie początkowe. Przed uruchomieniem wystąpienia
oprogramowania
serwera
objętego
licencją
na
oprogramowanie należy przypisać daną licencję do jednego
z serwerów Licencjobiorcy. Ten serwer jest określany jako
„serwer licencjonowany” w odniesieniu do takiej licencji.
Licencjobiorca
może
przypisać
inne
licencje
na
oprogramowanie do tego samego serwera, ale nie może
przypisać tej samej licencji do więcej niż jednego serwera.
Partycja sprzętowa lub urządzenie kasetowe są traktowane
jako oddzielny serwer.
Page 152 of 216
(b)
Reassignment. You may reassign a software license,
but not within 90 days of the last assignment. You may
reassign a software license sooner if you retire the
licensed server due to permanent hardware failure. If
you reassign a license, the server to which you
reassign the license becomes the new licensed server
for that license.
(b)
Ponowne przypisywanie. Licencjobiorca może ponownie
przypisać licencję na oprogramowanie, ale nie wcześniej niż
po upływie 90 dni od daty ostatniego przypisania.
Licencjobiorca ma prawo do ponownego przypisania
licencji przed upływem tego okresu w przypadku, gdy
licencjonowany serwer został wycofany z użycia z powodu
trwałej awarii sprzętowej. Po ponownym przypisaniu licencji
serwer, do którego przypisano licencję, staje się nowym
serwerem licencjonowanym w ramach danej licencji.
3.2
Running Instances of the Server Software. For each software
license you assign to the server, you may run any number of
instances of the server software in one physical or virtual OSE on
the licensed server at a time.
3.2
Uruchamianie wystąpień oprogramowania serwera. W przypadku
każdej licencji na oprogramowanie przypisanej do serwera
Licencjobiorca może jednocześnie uruchomić dowolną liczbę
wystąpień oprogramowania serwera w jednym fizycznym lub
wirtualnym środowisku systemu operacyjnego na serwerze
licencjonowanym.
3.3
Running Instances of the Additional Software. You may run or
otherwise use any number of instances of the additional software
listed below in physical or virtual OSEs on any number of devices.
You may use the additional software only with the server software
directly, or indirectly through other additional software.
3.3
Uruchamianie
wystąpień
oprogramowania
dodatkowego.
Licencjobiorca może uruchomić lub w inny sposób wykorzystywać
dowolną liczbę wystąpień dodatkowego oprogramowania wymienionego
poniżej w fizycznym lub wirtualnym środowisku systemu operacyjnego na
dowolnej liczbie urządzeń. Oprogramowanie dodatkowe może być
używane wyłącznie bezpośrednio z oprogramowaniem serwera lub za
pośrednictwem innego oprogramowania dodatkowego.
3.4
3.5
 Business Intelligence Development Studio
 Business Intelligence Development Studio
 Client Tools Backward Compatibility
 Client Tools Backward Compatibility
 Client Tools Connectivity
 Client Tools Connectivity
 Client Tools SDK
 Client Tools SDK
 Data Quality Client
 Data Quality Client
 Data Quality Services
 Data Quality Services
 Distributed Replay Client
 Distributed Replay Client
 Distributed Replay Controller
 Distributed Replay Controller
 Management Tools - Basic
 Management Tools — podstawowe
 Management Tools - Complete
 Management Tools — pełne
 Reporting Services – SharePoint
 Reporting Services — SharePoint
 Reporting Services Add-in for SharePoint Products
 Dodatek add-in do usług Reporting Services dla produktów
SharePoint
 Master Data Services
 Master Data Services
 Sync Framework
 Sync Framework
 SQL Client Connectivity SDK
 SQL Client Connectivity SDK
 SQL Server 2012 Books Online
 SQL Server 2012 Books Online
Creating and Storing Instances on Your Servers or Storage
Media. You have the additional rights listed below for each
software license you acquire.
3.4
Tworzenie i przechowywanie wystąpień na serwerach lub
nośnikach pamięci. Licencjobiorcy przysługują dodatkowe prawa
określone poniżej w odniesieniu do każdej nabytej licencji na
oprogramowanie.
(a)
You may create any number of instances of the server
software and additional software.
(a)
Licencjobiorca może utworzyć dowolną liczbę wystąpień
oprogramowania serwera i oprogramowania dodatkowego.
(b)
You may store instances of the server software and
additional software on any of your servers or storage media.
(b)
Licencjobiorca
może
przechowywać
wystąpienia
oprogramowania serwera i oprogramowania dodatkowego na
dowolnych serwerach lub nośnikach pamięci.
(c)
You may create and store instances of the server software
and additional software solely to exercise your right to run
instances of the server software under any of your software
licenses as described (e.g., you may not distribute instances
to third parties).
(c)
Licencjobiorca może tworzyć i przechowywać wystąpienia
oprogramowania serwera oraz oprogramowania dodatkowego
wyłącznie w celu egzekwowania prawa do uruchamiania
wystąpień oprogramowania serwera w ramach dowolnej
posiadanej
licencji
na
oprogramowanie
zgodnie
z
przedstawionymi warunkami licencji (np. dystrybucja wystąpień
do osób trzecich jest niedozwolona).
Client Access Licenses (CALs).
(a)
Initial Assignment of CALs. You must acquire and assign
a SQL Server 2012 CAL to each device or user that
accesses your instances of the server software directly or
indirectly. A hardware partition or blade is considered to be
a separate device.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
3.5
Licencje dostępu jednoczesnego (CAL).
(a)
Początkowe przypisanie licencji dostępu jednoczesnego.
Licencjobiorca jest zobowiązany do uzyskania oraz przypisania
licencji CAL na oprogramowanie SQL Server 2012 dla każdego
urządzenia lub użytkownika korzystającego z bezpośredniego
lub pośredniego dostępu do wystąpień oprogramowania
serwera. Partycja sprzętowa lub urządzenie kasetowe są
traktowane jako oddzielne urządzenie.
Page 153 of 216
3.6
 You do not need CALs for any of your servers licensed to
run instances of the server software.
 W celu uruchomienia wystąpień oprogramowania serwera nie
są wymagane licencje CAL na serwery licencjonowane.
 You do not need CALs for up to two devices or users to
access your instances of the server software only to
administer those instances.
 Licencje CAL nie są wymagane w przypadku uzyskiwania
dostępu do wystąpień oprogramowania serwera przez
maksymalnie dwa urządzenia lub dwóch użytkowników
wyłącznie na potrzeby administrowania tymi wystąpieniami.
 Your CALs permit access to your instances of earlier
versions, but not later versions, of the server software. If
you are accessing instances of an earlier version, you
may also use CALs corresponding to that version.
 Licencje CAL uprawniają Licencjobiorcę do uzyskiwania
dostępu do wystąpień wcześniejszych wersji oprogramowania
serwera, lecz nie do wystąpień nowszych wersji. W przypadku
uzyskiwania dostępu do wystąpień wcześniejszej wersji
oprogramowania można również użyć licencji CAL
odpowiednich dla danej wersji.
(b)
Types of CALs. There are two types of CALs: one for
devices and one for users. Each device CAL permits one
device, used by any user, to access instances of the server
software on your licensed servers. Each user CAL permits
one user, using any device, to access instances of the
server software on your licensed servers. You may use a
combination of device and user CALs.
(b)
Typy licencji CAL. Istnieją dwa typy licencji CAL: licencja na
urządzenia oraz licencja na użytkowników. Każda licencja CAL
na urządzenie zezwala jednemu urządzeniu obsługiwanemu
przez dowolnego użytkownika na uzyskiwanie dostępu do
wystąpień
oprogramowania
serwera
na
serwerach
licencjonowanych. Każda licencja CAL na użytkownika zezwala
jednemu
użytkownikowi
korzystającemu
z
dowolnego
urządzenia
na
uzyskiwanie
dostępu
do
wystąpień
oprogramowania serwera na serwerach licencjonowanych.
Można korzystać z kombinacji licencji CAL na urządzenia i na
użytkowników.
(c)
Reassignment of CALs. You may
(c)
Ponowne przypisywanie licencji CAL. Licencjobiorca może
 permanently reassign your device CAL from one device to
another, or your user CAL from one user to another; or
 na stałe ponownie przypisać licencję CAL na urządzenie do
innego urządzenia albo ponownie przypisać licencję CAL na
użytkownika do innego użytkownika; lub
 temporarily reassign your device CAL to a loaner device
while the first device is out of service, or your user CAL to
a temporary worker while the user is absent.
 tymczasowo ponownie przypisać licencję CAL na urządzenie
do urządzenia zastępczego, jeśli pierwsze urządzenie jest
niesprawne, albo licencję CAL na użytkownika do pracownika
tymczasowego, jeśli użytkownik jest nieobecny.
Runtime-Restricted Use Software. The software is “RuntimeRestricted Use” software; as such, it may only be used in
conjunction with the Unified Solution. The software may not be
used either (i) to develop any new software applications, (ii) in
conjunction with any software applications, databases or tables
other than those contained in the Unified Solution, and/or (iii) as a
standalone software application. The foregoing provision,
however, does not prohibit you from using a tool to run queries or
reports from existing tables. A CAL permits you to access
instances of only the Runtime-Restricted User version of the
server software licensed and delivered to you as part of the
Unified Solution, in accordance with the other terms of the
agreement.
3.6
Oprogramowanie ograniczone do środowiska wykonawczego.
Oprogramowanie jest ograniczone do środowiska wykonawczego i
jako takie może być użytkowane tylko łącznie z Ujednoliconym
rozwiązaniem. Oprogramowanie nie może być używane (i) w celu
projektowania jakichkolwiek nowych aplikacji; (ii) w połączeniu
z jakimikolwiek aplikacjami, bazami danych lub tabelami innymi niż te
zawarte w Ujednoliconym rozwiązaniu; (iii) jako samodzielna aplikacja.
Powyższe postanowienie nie oznacza jednak zakazu używania
narzędzia do uruchamiania zapytań lub raportów na podstawie
istniejących tabel. Licencja CAL pozwala Licencjobiorcy na
uzyskiwanie dostępu do wystąpień licencjonowanego oprogramowania
serwera wyłącznie w wersji ograniczonej do środowiska
wykonawczego oraz dostarczonej w ramach Ujednoliconego
rozwiązania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
ADDITIONAL LICENSING REQUIREMENTS AND/OR USE RIGHTS.
DODATKOWE
WYMAGANIA
UŻYTKOWANIA.
4.1
4.1
Alternative Versions.
LICENCYJNE
I/LUB
PRAWA
Wersje alternatywne.
Oprogramowanie może obejmować więcej niż jedną wersję, na
przykład wersję 32-bitową i 64-bitową. W przypadku każdego
wystąpienia oprogramowania, które Licencjobiorca może utworzyć,
przechowywać i uruchamiać, można użyć dowolnej wersji.
The software may include more than one version, such as 32-bit
and 64-bit. For each instance of the software that you are
permitted to create, store and run, you may use either version.
4.2
Maximum Instances. The software or your hardware may limit
the number of instances of the server software that can run in
physical or virtual OSEs on the server.
4.2
Maksymalna liczba wystąpień. Liczba wystąpień oprogramowania
serwera, jaką Licencjobiorca może uruchomić w fizycznych lub
wirtualnych środowiskach systemów operacyjnych na serwerze, może
być ograniczona z powodu oprogramowania bądź sprzętu
komputerowego.
4.3
Multiplexing. Hardware or software you use to
4.3
Multipleksowanie. Sprzęt komputerowy
używane przez Licencjobiorcę w celu
lub
oprogramowanie

pool connections,

tworzenia pul połączeń,

reroute information, or

przekierowywania informacji lub

reduce the number of devices or users that directly access or
use the software

ograniczania liczby urządzeń lub użytkowników, którzy
bezpośrednio uzyskują dostęp do oprogramowania lub z niego
korzystają
(sometimes referred to as “multiplexing” or “pooling”), does not
reduce the number of licenses of any type that you need.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
(nazywane czasami „multipleksowaniem” lub „łączeniem”)
zmniejszają liczby wymaganych licencji dowolnego typu.
nie
Page 154 of 216
4.4
No Separation of Server Software. You may not separate the
server software for use in more than one OSE under a single
license, unless expressly permitted. This applies even if the OSEs
are on the same physical hardware system.
4.4
Zakaz oddzielania oprogramowania serwera. Licencjobiorca nie
może oddzielać oprogramowania serwera w celu użycia go w więcej
niż jednym środowisku systemu operacyjnego w ramach jednej
licencji, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone. Ta zasada ma
zastosowanie nawet, jeśli środowiska systemów operacyjnych są
umieszczone w tym samym fizycznym systemie komputerowym.
4.5
Fail-over Server. For any OSE in which you run instances of the
server software, you may run up to the same number of passive
fail-over instances in a separate OSE for temporary support. You
may run the passive fail-over instances on a server other than the
licensed server. However, if you have licensed the server software
under section 2.2(a) and the OSE in which you run the passive
fail-over instances is on a separate server, the number of physical
cores on the separate server must not exceed the number of
physical cores on the licensed server and the core factor for the
physical processors in that server must be the same or lower than
the core factor for the physical processors in the licensed server. If
you have licensed the server software under section 2.2(b), the
number of hardware threads used in that separate OSE must not
exceed the number of hardware threads used in the
corresponding OSE in which the active instances run.
4.5
Serwer awaryjny. W każdym środowisku systemu operacyjnego, w
którym są uruchamiane wystąpienia oprogramowania serwera, można
uruchomić taką samą liczbę pasywnych wystąpień awaryjnych w
oddzielnym środowisku systemu operacyjnego używanym do celów
wsparcia tymczasowego. Pasywne wystąpienia awaryjne można
uruchomić na serwerze innym niż serwer licencjonowany. Jednak w
przypadku, gdy Licencjobiorca uzyskał licencję na oprogramowanie
serwera na mocy postanowień sekcji 2.2(a), a środowisko systemu
operacyjnego, w którym są uruchamiane pasywne wystąpienia awaryjne,
znajduje się na osobnym serwerze, liczba rdzeni fizycznych na tym
serwerze nie może przekraczać liczby rdzeni fizycznych na serwerze
licencjonowanym, a współczynnik rdzeni dla procesorów fizycznych na tym
serwerze musi być taki sam lub niższy niż współczynnik rdzeni dla
procesorów fizycznych na serwerze licencjonowanym. Jeżeli
Licencjobiorca uzyskał licencję na oprogramowanie serwera na mocy
postanowień sekcji 2.2(b), liczba wątków sprzętowych używanych w tym
osobnym środowisku systemu operacyjnego nie może przekraczać liczby
wątków sprzętowych używanych w odpowiadającym mu środowisku
systemu operacyjnego, w którym są uruchamiane aktywne wystąpienia.
4.6
SQL Server Reporting Services Map Report Item. The software
may include features that retrieve content such as maps, images
and other data through the Bing Maps (or successor branded)
application programming interface (the “Bing Maps APIs”). The
purpose of these features is to create reports displaying data on
top of maps, aerial and hybrid imagery. If these features are
included, you may use them to create and view dynamic or static
documents. This may be done only in conjunction with and
through methods and means of access integrated in the software.
You may not otherwise copy, store, archive, or create a database
of the content available through the Bing Maps APIs. You may not
use the following for any purpose even if they are available
through the Bing Maps APIs:
4.6
Pozycja raportu mapy w usłudze SQL Server Reporting Services.
Oprogramowanie może obejmować funkcje pobierające zawartość, na
przykład mapy, obrazy i inne dane za pośrednictwem interfejsu
programowania aplikacji Bing Maps lub jego następcy („Interfejsy API
Bing Maps”). Funkcje te służą do tworzenia raportów, w których na
mapach, zdjęciach lotniczych bądź obrazach hybrydowych są
wyświetlane dane. Jeśli te funkcje zostały zawarte w
Oprogramowaniu, Licencjobiorca może ich używać w celu tworzenia
i wyświetlania
dynamicznych
lub
statycznych
dokumentów.
Licencjobiorca może jednak korzystać z tych funkcji wyłącznie z
użyciem i za pośrednictwem metod i środków dostępu zintegrowanych
w
ramach
oprogramowania.
Kopiowanie,
przechowywanie,
archiwizowanie lub tworzenie bazy danych zawartości udostępnianej
za pośrednictwem Interfejsów API Bing Maps w jakikolwiek inny
sposób jest niedozwolone. Licencjobiorca nie może w żadnym celu
używać następujących elementów, nawet jeśli są one dostępne za
pośrednictwem Interfejsów API Bing Maps:

Bing Maps APIs to provide sensor based guidance/routing, or

Interfejsy API Bing Maps udostępniające informacje na temat trasy
oparte na wskazaniach czujników lub

any Road Traffic Data or Bird’s Eye Imagery (or associated
metadata.

jakiekolwiek dane o ruchu drogowym lub obrazy lotnicze (lub
powiązane metadane).
Korzystanie przez Licencjobiorcę z Interfejsów API Bing Maps oraz
powiązanej zawartości podlega także dodatkowym warunkom
przedstawionym na stronie go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969.
Your use of the Bing Maps APIs and associated content is also
subject to the additional terms and conditions at
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969.
4.7
Included Microsoft Programs. The software includes other
Microsoft
programs
listed
at
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=231864, which are licensed
under the terms and conditions associated with them. You may
only use these programs in conjunction with the software licensed
here. If you do not accept the license terms associated with a
program, you may not use that program.
4.7
Dołączone programy firmy Microsoft. Oprogramowanie obejmuje
inne
pogramy
firmy
Microsoft
wymienione
na
stronie
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=231864. Programy te podlegają
stosownym warunkom licencyjnym. Licencjobiorca może korzystać
z tych programów tylko w połączeniu z oprogramowaniem
licencjonowanym na mocy niniejszej umowy. Jeśli Licencjobiorca nie
zaakceptuje warunków licencyjnych dotyczących danego programu,
nie może używać tego programu.
5
INTERNET-BASED SERVICES. Microsoft provides Internetbased services with the software. It may change or cancel them at
any time.
5
USŁUGI INTERNETOWE. Firma Microsoft oferuje usługi internetowe
wraz z niniejszym oprogramowaniem. Usługi te mogą w dowolnym
momencie zostać zmienione bądź ich świadczenie może zostać
anulowane.
6
BENCHMARK TESTING. You must obtain Microsoft’s prior
written approval to disclose to a third party the results of any
benchmark test of the software. However, this does not apply to
the Microsoft .NET Framework (see below).
6
TESTY PORÓWNAWCZE. Przed ujawnieniem osobie trzeciej
wyników jakiegokolwiek testu porównawczego oprogramowania należy
uzyskać pisemną zgodę firmy Microsoft. Nie dotyczy to
oprogramowania .NET Framework firmy Microsoft (patrz niżej).
7
.NET FRAMEWORK SOFTWARE. The software contains
Microsoft .NET Framework software. This software is part of
Windows. The license terms for Windows apply to your use of the
.NET Framework software
7
OPROGRAMOWANIE .NET FRAMEWORK. Oprogramowanie
zawiera program .NET Framework firmy Microsoft. Program ten jest
częścią systemu Windows. Warunki umowy licencyjnej systemu
Windows mają zastosowanie do użytkowania przez Licencjobiorcę
oprogramowania .NET Framework.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 155 of 216
8
MICROSOFT .NET FRAMEWORK BENCHMARK TESTING. The
software includes one or more components of the .NET
Framework (“.NET Components”). You may conduct internal
benchmark testing of those components. You may disclose the
results of any benchmark test of those components, provided that
you
comply
with
the
conditions
set
forth
at
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Notwithstanding any
other agreement you may have with Microsoft, if you disclose
such benchmark test results, Microsoft shall have the right to
disclose the results of benchmark tests it conducts of your
products that compete with the applicable .NET Component,
provided it complies with the same conditions set forth at
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
8
TESTY
PORÓWNAWCZE
OPROGRAMOWANIA
.NET
FRAMEWORK FIRMY MICROSOFT. Oprogramowanie zawiera jeden
lub więcej składników programu .NET Framework (zwanych dalej
„składnikami programu .NET”). Licencjobiorca może przeprowadzić
wewnętrzne testy porównawcze tych składników. Licencjobiorca może
ujawnić wyniki testów porównawczych tych składników, o ile zostaną
spełnione
warunki
opisane
na
stronie
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Niezależnie od jakichkolwiek
innych umów zawartych z firmą Microsoft, w przypadku ujawnienia
przez
Licencjobiorcę
wyników
przeprowadzonych
testów
porównawczych firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawnienia
wyników
testów
porównawczych
dotyczących
produktów
Licencjobiorcy, które stanowią konkurencję dla danego składnika
programu .NET, o ile zostaną spełnione warunki opisane na stronie
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
9
SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold. This
agreement only gives you some rights to use the software.
Licensor and Microsoft reserve all other rights. Unless applicable
law gives you more rights despite this limitation, you may use the
software only as expressly permitted in this agreement. In doing
so, you must comply with any technical limitations in the software
that only allow you to use it in certain ways. You may not
9
ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie
sprzedawane. W ramach niniejszej Umowy Licencjobiorcy udzielane
są tylko określone uprawnienia do używania oprogramowania.
Licencjodawca i firma Microsoft zastrzegają sobie wszelkie inne
prawa. O ile obowiązujące przepisy nie znoszą ograniczeń praw
Licencjobiorcy w tym zakresie, Licencjobiorca może używać
oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej
Umowie. Używanie takie polega na przestrzeganiu wszelkich
ograniczeń technicznych oprogramowania, które umożliwiają tylko
określone sposoby jego używania. Licencjobiorca nie może

work around any technical limitations in the software;

stosować obejść jakichkolwiek ograniczeń technicznych
oprogramowania;

reverse engineer, decompile or disassemble the software,
except and only to the extent that applicable law expressly
permits, despite this limitation;

odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, z
wyjątkiem sytuacji i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to wyraźnie
dozwolone przez obowiązujące prawo bez względu na niniejsze
ograniczenie;

make more copies of the software than specified in this
agreement or allowed by applicable law, despite this
limitation;

wykonywać kopii oprogramowania w liczbie przekraczającej liczbę
określoną w niniejszej Umowie lub dozwoloną w obowiązujących
przepisach bez względu na niniejsze ograniczenie;

publish the software, including any application programming
interfaces included in the software, for others to copy;

publikować oprogramowania, w tym interfejsów programowania
aplikacji zawartych w oprogramowaniu, umożliwiając osobom
trzecim jego kopiowanie;

share or otherwise distribute documents, text or images
created using the software Data Mapping Services features;

udostępniać lub w inny sposób dystrybuować dokumentów, tekstu
lub obrazów utworzonych za pomocą funkcji oprogramowania
Data Mapping Services;

rent, lease or lend the software; or

wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania;

use the software for commercial software hosting services.

używać oprogramowania w celu świadczenia komercyjnych usług
hostingu oprogramowania.
You also may not remove, minimize, block or modify any logos,
trademarks, copyright, digital watermarks, or other notices of
Microsoft or its suppliers that are included in the software,
including any content made available to you through the software;
Licencjobiorca nie może też usuwać, zmniejszać, blokować ani
modyfikować żadnych logo, znaków towarowych, informacji o prawach
autorskich, cyfrowych znaków wodnych ani innych informacji firmy
Microsoft lub jej dostawców, które są zawarte w oprogramowaniu,
łącznie z jakimikolwiek treściami udostępnionymi Licencjobiorcy za
pośrednictwem oprogramowania;
Rights to access the software on any device do not give you any
right to implement Microsoft patents or other Microsoft intellectual
property in software or devices that access that device.
Prawa do uzyskiwania dostępu do oprogramowania na dowolnym
urządzeniu nie oznaczają prawa Licencjobiorcy do wdrażania
patentów firmy Microsoft ani innej własności intelektualnej firmy
Microsoft w oprogramowaniu ani na urządzeniach uzyskujących
dostęp do danego urządzenia.
10
BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software
media. You may use it only to create instances of the software.
10
KOPIA ZAPASOWA. Licencjobiorca może sporządzić jedną kopię
zapasową oprogramowania na nośniku danych. Kopia zapasowa
może być używana tylko w celu tworzenia wystąpień oprogramowania.
11
DOCUMENTATION. Any person that has valid access to your
computer or internal network may copy and use the
documentation for your internal, reference purposes.
11
DOKUMENTACJA. Każda osoba uprawniona do uzyskiwania dostępu do
komputera Licencjobiorcy lub sieci wewnętrznej może kopiować
dokumentację i z niej korzystać w wewnętrznych celach referencyjnych.
12
NOT FOR RESALE SOFTWARE. You may not sell software
marked as “NFR” or “Not for Resale.”
12
OPROGRAMOWANIE BEZ PRAWA ODSPRZEDAŻY. Licencjobiorca
nie może sprzedawać oprogramowania oznaczonego jako „Bez prawa
odsprzedaży” (NFR, Not for Resale).
13
ACADEMIC EDITION SOFTWARE. You must be a “Qualified
Educational User” to use software marked as “Academic Edition”
or “AE.” If you do not know whether you are a Qualified
Educational User, visit www.microsoft.com/education or contact
the Microsoft affiliate serving your country.
13
OPROGRAMOWANIE ACADEMIC EDITION. Oprogramowanie
oznaczone jako „Academic Edition” może być używane wyłącznie
przez licencjobiorcę będącego „Użytkownikiem edukacyjnym
spełniającym warunki programu”. W celu sprawdzenia, czy
licencjobiorca jest Użytkownikiem edukacyjnym spełniającym warunki
programu, należy odwiedzić stronę www.microsoft.com/education lub
skontaktować się z oddziałem firmy Microsoft w danym kraju.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 156 of 216
14
PROOF OF LICENSE. If you acquired the software on a disc or
other media, a genuine Microsoft Proof of License label with a
genuine copy of the software identifies licensed software. To be
valid, this label must appear on Microsoft packaging and may not
be transferred separately. If you receive the label separately, it is
invalid. You should keep the packaging that has the label on it to
prove that you are licensed to use the software. To identify
genuine Microsoft software, see www.howtotell.com.
14
DOWÓD
POSIADANIA
LICENCJI.
W
przypadku
nabycia
oprogramowania na dysku lub innym nośniku oryginalna etykieta Dowodu
posiadania licencji firmy Microsoft wraz z oryginalnym egzemplarzem
oprogramowania
stanowią
potwierdzenie
licencjonowanego
oprogramowania. Aby zachować ważność, etykieta musi znajdować się na
opakowaniu produktu firmy Microsoft i nie może być przekazywana
oddzielnie. Jeżeli Licencjobiorca otrzyma etykietę osobno, nie będzie ona
ważna. Licencjobiorca powinien zachować opakowanie produktu wraz
z etykietą jako dowód posiadania licencji na użytkowanie oprogramowania.
Aby sprawdzić oryginalność oprogramowania firmy Microsoft, należy
odwiedzić witrynę www.howtotell.com.
15
TRANSFER TO A THIRD PARTY. The first user of the software
may transfer it and this agreement directly to another end user as
part of a transfer of the integrated software turnkey application or
suite of applications (the “Unified Solution”) delivered to you by or
on behalf of the Licensor solely as part of the Unified Solution.
Before the transfer, that end user must agree that this agreement
applies to the transfer and use of the software. The transfer must
include the software and the Proof of License label. The first user
may not retain any instances of the software unless that user also
retains another license for the software.
15
PRZENIESIENIE NA OSOBĘ TRZECIĄ. Pierwszy użytkownik
oprogramowania może przenieść oprogramowanie i niniejszą Umowę
bezpośrednio na innego użytkownika końcowego w ramach przeniesienia
zintegrowanej gotowej aplikacji bądź pakietu aplikacji („Ujednoliconego
rozwiązania”) dostarczonego Licencjobiorcy przez Licencjodawcę lub w
jego imieniu wyłącznie w ramach Ujednoliconego rozwiązania. Przed
przeniesieniem użytkownik końcowy musi wyrazić zgodę na zastosowanie
niniejszej umowy do przeniesienia oraz używania oprogramowania.
Przeniesienie musi obejmować oprogramowanie i etykietę Dowodu
posiadania licencji. Pierwszy użytkownik nie jest uprawniony do
zachowania jakichkolwiek wystąpień oprogramowania, o ile nie zachowa
również oddzielnej licencji na to oprogramowanie.
16
EXPORT RESTRICTIONS. The software is subject to United
States export laws and regulations. You must comply with all
domestic and international export laws and regulations that apply
to the software. These laws include restrictions on destinations,
end users and end use. For additional information, see
www.microsoft.com/exporting.
16
OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom i
regulacjom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Licencjobiorca jest
zobowiązany
do
przestrzegania
wszystkich
krajowych
i
międzynarodowych przepisów i regulacji eksportowych, które mają
zastosowanie do oprogramowania. Te przepisy prawa obejmują także
ograniczenia dotyczące miejsc przeznaczenia, użytkowników końcowych
oraz użytkowania końcowego oprogramowania. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting.
17
ENTIRE AGREEMENT. This agreement and the terms for
supplements, updates, Internet-based services that you use, are
the entire agreement for the software.
17
CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza Umowa wraz z warunkami dotyczącymi
dodatków, aktualizacji oraz usług internetowych używanych przez
Licencjobiorcę stanowią całość umowy na oprogramowanie.
18
LEGAL EFFECT. This agreement describes certain legal rights.
You may have other rights under the laws of your state or country.
You may also have rights with respect to the Licensor from whom
you acquired the software. This agreement does not change your
rights under the laws of your state or country if the laws of your
state or country do not permit it to do so.
18
MOC PRAWNA. W niniejszej Umowie określono niektóre uprawnienia
przysługujące na mocy prawa. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne
uprawnienia zgodnie z prawem obowiązującym w danym stanie lub
kraju. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać prawa w odniesieniu do
Licencjodawcy, od którego zostało nabyte oprogramowanie. Niniejsza
Umowa nie zmienia uprawnień Licencjobiorcy, które przysługują mu
zgodnie z prawem obowiązującym w danym stanie lub kraju, jeśli
przepisy prawne obowiązujące w danym stanie lub kraju nie zezwalają
na takie zmiany.
19
NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT
TOLERANT. LICENSOR HAS INDEPENDENTLY DETERMINED
HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE INTEGRATED
SOFTWARE APPLICATION OR SUITE OF APPLICATIONS
THAT IT IS LICENSING TO YOU, AND MICROSOFT HAS
RELIED ON LICENSOR TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING
TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR
SUCH USE.
19
BRAK ODPORNOŚCI NA BŁĘDY. OPROGRAMOWANIE NIE JEST
ODPORNE NA BŁĘDY. LICENCJODAWCA NIEZALEŻNIE
USTALIŁ, JAK UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA W APLIKACJI
ZINTEGROWANEJ LUB W PAKIECIE APLIKACJI, KTÓRE SĄ
LICENCJONOWANE, A FIRMA MICROSOFT POLEGA NA
LICENCJODAWCY W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA TESTÓW
WYSTARCZAJĄCYCH DO USTALENIA, ŻE OPROGRAMOWANIE
JEST ODPOWIEDNIE DO TAKIEGO UŻYCIA.
20
NO WARRANTIES BY MICROSOFT. YOU AGREE THAT IF YOU
HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES WITH REGARD TO EITHER
(A) THE SOFTWARE, OR (B) THE SOFTWARE APPLICATION OR
SUITE OF APPLICATIONS WITH WHICH YOU ACQUIRED THE
SOFTWARE, THEN THOSE WARRANTIES ARE PROVIDED
SOLELY BY THE LICENSOR AND DO NOT ORIGINATE FROM,
AND ARE NOT BINDING ON, MICROSOFT.
20
BRAK
GWARANCJI
ZE
STRONY
FIRMY
MICROSOFT.
LICENCJOBIORCA AKCEPTUJE FAKT, ŻE JEŚLI OTRZYMAŁ
JAKIEKOLWIEK RĘKOJMIE DOTYCZĄCE (A) OPROGRAMOWANIA
LUB (B) APLIKACJI BĄDŹ PAKIETU APLIKACJI NABYTYCH
ŁĄCZNIE Z OPROGRAMOWANIEM, RĘKOJMIE TE SĄ UDZIELANE
WYŁĄCZNIE PRZEZ LICENCJODAWCĘ I NIE POCHODZĄ OD
FIRMY MICROSOFT ANI NIE SĄ DLA NIEJ WIĄŻĄCE.
21
NO LIABILITY OF MICROSOFT FOR CERTAIN DAMAGES. TO
THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW,
MICROSOFT SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY
INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE
USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE OR THE
SOFTWARE APPLICATION OR SUITE OF APPLICATIONS
WITH WHICH YOU ACQUIRED THE SOFTWARE, INCLUDING
WITHOUT
LIMITATION,
PENALTIES
IMPOSED
BY
GOVERNMENT. THIS LIMITATION WILL APPLY EVEN IF ANY
REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT
SHALL MICROSOFT BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN
EXCESS OF TWO HUNDRED FIFTY U.S. DOLLARS
(US$250.00).
21
BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY MICROSOFT ZA OKREŚLONE
SZKODY. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA
ŻADNE
SZKODY
POŚREDNIE,
SZCZEGÓLNE, NASTĘPCZE LUB UBOCZNE POWSTAŁE W WYNIKU
UŻYWANIA LUB DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA BĄDŹ APLIKACJI
LUB
PAKIETU
APLIKACJI
NABYTYCH
ŁĄCZNIE
Z
OPROGRAMOWANIEM ALBO W ZWIĄZKU Z TAKIM UŻYWANIEM
BĄDŹ DZIAŁANIEM, W TYM BEZ OGRANICZEŃ KARY NAŁOŻONE
PRZEZ INSTYTUCJE RZĄDOWE. NINIEJSZE OGRANICZENIE MA
ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU, GDY JAKIKOLWIEK
ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNIA SWOJEGO ZASADNICZEGO
CELU. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY
MICROSOFT NIE PRZEKROCZY KWOTY DWUSTU PIĘĆDZIESIĘCIU
DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (250,00 USD).
Page 157 of 216
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
22
FOR AUSTRALIA ONLY. References to “Limited Warranty”
are references to the express warranty provided by Microsoft.
This warranty is given in addition to other rights and
remedies you may have under law, including your rights and
remedies in accordance with the statutory guarantees under
the Australian Consumer Law.
22
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE AUSTRALII. Odniesienia
do „Ograniczonej gwarancji” są odniesieniami do wyraźnej
gwarancji oferowanej przez firmę Microsoft. Gwarancja ta jest
udzielana jako gwarancja dodatkowa przysługująca oprócz
innych praw i środków prawnych należnych Licencjobiorcy na
mocy prawa, w tym praw i środków prawnych zgodnych
z gwarancjami ustawowymi na mocy australijskiego prawa
konsumenckiego.
If the Australian Consumer Law applies to your purchase, the
following applies to you: Our goods come with guarantees
that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.
You are entitled to a replacement or refund for a major failure
and compensation for any other reasonably foreseeable loss
or damage. You are also entitled to have the goods repaired
or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and
the failure does not amount to a major failure.
Jeżeli australijskie prawo konsumenckie ma zastosowanie do
zakupu dokonanego przez Licencjobiorcę, Licencjobiorcy dotyczy
następujące sformułowanie: Nasze towary są objęte gwarancją,
która nie podlega wyłączeniu na mocy australijskiego prawa
konsumenckiego. Licencjobiorcy przysługuje prawo do wymiany
towaru lub zwrotu pieniędzy w przypadku poważnej awarii
oraz prawo do odszkodowania z tytułu innych, racjonalnie
możliwych do przewidzenia strat lub szkód. Licencjobiorca jest
również uprawniony do naprawy lub wymiany towaru o
niezadowalającej jakości w przypadku, gdy awaria nie jest poważna.
Microsoft SQL Server 2012, Standard Edition (Core-based
Runtime) Software
Oprogramowanie Microsoft SQL Server 2012, Standard Edition (Corebased Runtime)
OVERVIEW.
PRZEGLĄD.
1.1
1.1
1.2
1.3
Software. The software includes
Oprogramowanie. Oprogramowanie obejmuje

server software, and

oprogramowanie serwera oraz

additional software that may only be used with the server
software directly, or indirectly through other additional
software.

oprogramowanie dodatkowe, które może być używane wyłącznie
bezpośrednio z oprogramowaniem serwera lub za pośrednictwem
innego oprogramowania dodatkowego.
License Model. The software is licensed based on either the:
1.2
Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na
podstawie jednego z następujących czynników:

Core License Model – the number of physical and/or virtual
cores in the server; or


Server + Client – the number of instances of server software
that you run, and the number of devices and users that access
instances of server software.

Licensing Terminology.
1.3
Model licencji na rdzeń — liczba fizycznych i/lub wirtualnych
rdzeni serwera; lub
Serwer + Klient — liczba wystąpień oprogramowania serwera
uruchamianych przez Licencjobiorcę oraz liczba urządzeń i
użytkowników uzyskujących dostęp do wystąpień oprogramowania
serwera.
Terminologia licencyjna.

Instance. You create an “instance” of the software by
executing the software’s setup or install procedure. You also
create an instance of the software by duplicating an existing
instance. References to the “software” in this agreement
include “instances” of the software.

Wystąpienie.
Licencjobiorca
tworzy
„wystąpienie”
oprogramowania przez wykonanie procedury instalacji lub
konfiguracji oprogramowania. Wystąpienie oprogramowania jest
także tworzone przez zduplikowanie istniejącego wystąpienia.
Wszelkie odniesienia do „oprogramowania” w niniejszej umowie
dotyczą „wystąpień” oprogramowania.

Run an Instance. You “run an instance” of the software by
loading it into memory and executing one or more of its
instructions. Once running, an instance is considered to be
running (whether or not its instructions continue to execute)
until it is removed from memory.

Uruchomienie
wystąpienia.
Licencjobiorca
„uruchamia
wystąpienie” oprogramowania przez załadowanie oprogramowania
do pamięci i wykonanie co najmniej jednej jego instrukcji. Po
uruchomieniu wystąpienie uważa się za uruchomione (bez
względu na to, czy nadal są wykonywane instrukcje), dopóki nie
zostanie usunięte z pamięci.

Operating System Environment (“OSE”). An “operating
system environment” or “OSE” is

Środowisko systemu
operacyjnego to
operacyjnego.
Środowisko
systemu
(iii)
all or part of an operating system instance, or all or part
of a virtual (or otherwise emulated) operating system
instance which enables separate machine identity
(primary computer name or similar unique identifier) or
separate administrative rights; and
(iii)
wszystkie lub część wystąpień systemu operacyjnego bądź
wszystkie lub część wystąpień wirtualnego (bądź
emulowanego w inny sposób) systemu operacyjnego, które
umożliwiają utworzenie odrębnej tożsamości urządzenia
(główna nazwa komputera lub podobny unikatowy
identyfikator) albo odrębnych praw administracyjnych oraz
(iv)
instances of applications, if any, configured to run on the
operating system instance or parts identified above.
(iv)
wystąpienia
aplikacji,
jeśli ma
to
zastosowanie,
skonfigurowane do uruchamiania w wystąpieniu systemu
operacyjnego lub jego częściach określonych powyżej.
A physical hardware system can have either or both of the
following:
Fizyczny system sprzętu komputerowego może zawierać jeden lub
oba z poniższych elementów:

one physical operating system environment;

jedno fizyczne środowisko systemu operacyjnego,

one or more virtual operating system environments.

jedno lub więcej
operacyjnych.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
wirtualnych
środowisk
systemów
Page 158 of 216
A physical operating system environment is configured to run
directly on a physical hardware system. The operating system
instance used to run hardware virtualization software or to
provide hardware virtualization services (e.g. Microsoft
virtualization technology or similar technologies) is considered
part of the physical operating system environment.
Fizyczne środowisko systemu operacyjnego jest skonfigurowane
do uruchamiania bezpośrednio w fizycznym systemie
komputerowym. Wystąpienie systemu operacyjnego używane do
uruchomienia
oprogramowania
do
wirtualizacji
sprzętu
komputerowego bądź do świadczenia usług w tym zakresie (np.
technologia wirtualizacji firmy Microsoft lub podobne) jest uważane
za część fizycznego środowiska systemu operacyjnego.
A virtual operating system environment is configured to run on
a virtual (or otherwise emulated) hardware system.
Wirtualne środowisko systemu operacyjnego jest skonfigurowane
do uruchamiania w wirtualnym (lub emulowanym w inny sposób)
systemie sprzętu komputerowego.

Server. A server is a physical hardware system capable
of running server software. A hardware partition or blade
is considered to be a separate physical hardware system.

Serwer. Serwer jest fizycznym systemem sprzętu
komputerowego,
na
którym
można
uruchomić
oprogramowanie serwera. Partycja sprzętowa lub urządzenie
kasetowe są traktowane jako odrębny fizyczny system sprzętu
komputerowego.

Physical Core. A physical core is a core in a physical
processor. A physical processor consists of one or more
physical cores.

Rdzeń fizyczny. Rdzeń fizyczny to rdzeń w procesorze
fizycznym. Procesor fizyczny składa się z jednego lub większej
liczby rdzeni fizycznych.

Hardware Thread. A hardware thread is either a physical
core or a hyper-thread in a physical processor.

Wątek sprzętowy. Wątek sprzętowy to rdzeń fizyczny lub
hiperwątek w procesorze fizycznym.

Virtual Core. A virtual core is the unit of processing power
in a virtual (or otherwise emulated) hardware system. A
virtual core is the virtual representation of one or more
hardware threads. Virtual OSEs use one or more virtual
cores.

Rdzeń wirtualny. Rdzeń wirtualny to jednostka mocy
procesora w wirtualnym (lub emulowanym w inny sposób)
systemie sprzętowym. Rdzeń wirtualny jest wirtualną
reprezentacją jednego lub większej liczby wątków
sprzętowych.
W
wirtualnych
środowiskach
systemu
operacyjnego używa się jednego lub większej liczby rdzeni
wirtualnych.

Assigning a License. To assign a license is to designate
that license to a server, device or user as indicated below.

Przypisanie
licencji.
Przypisanie
licencji
oznacza
przydzielenie danej licencji jednemu serwerowi, urządzeniu lub
użytkownikowi, zgodnie z opisem poniżej.

Core Factor. The core factor is a numerical value
associated with a specific physical processor for purposes
of determining the number of licenses required to license
all of the physical cores on a server.

Współczynnik rdzeni. Współczynnik rdzeni to wartość
numeryczna skojarzona z konkretnym procesorem fizycznym
do celów określenia liczby licencji wymaganej do
licencjonowania wszystkich rdzeni fizycznych na serwerze.
USE RIGHTS FOR CORE LICENSE MODEL.
PRAWA UŻYTKOWANIA W PRZYPADKU MODELU LICENCJI NA
RDZEŃ.
2.1
Licensing a Server. Before you run instances of the server
software on a server, you must determine the number of software
licenses required and assign those licenses to that server as
described below.
2.1
Licencjonowanie
serwera.Przed
uruchomieniem
wystąpień
oprogramowania serwera na serwerze należy określić wymaganą
liczbę licencji oprogramowania i przypisać te licencje do tego serwera,
jak opisano poniżej.
2.2
Determining the Number of Licenses Required. You have two
license options:
2.2
Określanie liczby wymaganych licencji. Dostępne są dwie opcje
licencji:
(a) Physical Cores on a Server. You may license based on all
of the physical cores on the server. If you choose this
option, the number of licenses required equals the
number of physical cores on the server multiplied by the
applicable core factor located at http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkID=229882.
(a) Rdzenie fizyczne na serwerze. Licencjobiorca może uzyskać
licencję na podstawie wszystkich rdzeni fizycznych na
serwerze. Jeśli Licencjobiorca wybierze tę opcję, liczba
wymaganych licencji jest równa liczbie rdzeni fizycznych na
serwerze pomnożonej przez odpowiedni współczynnik rdzeni
opublikowany na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/
?LinkID=229882.
(b) Individual Virtual OSE. You may license based on the
virtual OSEs within the server in which you run the server
software. If you choose this option, for each virtual OSE
in which you run the server software, you need a number
licenses equal to the number of virtual cores in the virtual
OSE, subject to a minimum requirement of four licenses
per virtual OSE. In addition, if any of these virtual cores is
at any time mapped to more than one hardware thread,
you need a license for each additional hardware thread
mapped to that virtual core. Those licenses count toward
the minimum requirement of four licenses per virtual
OSE.
(b) Indywidualne wirtualne środowisko systemu operacyjnego.
Licencjobiorca może uzyskać licencję w oparciu o wirtualne
środowiska systemu operacyjnego w ramach serwera, na
którym jest uruchamiane oprogramowanie serwera. Jeśli
Licencjobiorca wybierze tę opcję, dla każdego wirtualnego
środowiska systemu operacyjnego, w którym jest
uruchamiane oprogramowanie serwera, potrzebna jest liczba
licencji równa liczbie wirtualnych rdzeni w wirtualnym
środowisku systemu operacyjnego, z zastrzeżeniem
minimalnego wymogu czterech licencji na wirtualne
środowisko systemu operacyjnego. Ponadto, jeśli jakikolwiek
z tych wirtualnych rdzeni zostanie w dowolnym momencie
zamapowany na więcej niż jeden wątek sprzętowy, wymagana
jest licencja na każdy dodatkowy wątek sprzętowy
zamapowany na dany rdzeń wirtualny. Te licencje są liczone
do celów spełnienia minimalnego wymogu czterech licencji
na wirtualne środowisko systemu operacyjnego.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights [DUAL] POLISH plPL.v.2-2014
Page 159 of 216
2.3
2.4
2.5
2.6
Assigning the Required Number of Licenses to the Server.
2.3
Przypisywanie wymaganej liczby licencji do serwera.
Initial Assignment. After you determine the number of
software licenses required for a server, you must assign that
number of licenses to that server. The server to which a
license is assigned is considered the “licensed server” for
such license. You may not assign a license to more than one
server. A hardware partition or blade is considered a separate
server.
Przypisanie początkowe. Po określeniu liczby licencji na
oprogramowanie wymaganych w odniesieniu do serwera należy
przypisać licencje w tej liczbie do danego serwera. Serwer, do
którego jest przypisana licencja, jest określany jako „serwer
licencjonowany” w odniesieniu do takiej licencji. Tej samej
licencji nie można przypisać do więcej niż jednego serwera.
Partycja sprzętowa lub urządzenie kasetowe są traktowane jako
oddzielny serwer.
Reassignment. You may reassign a license, but not within 90
days of its last assignment. You may reassign a license
sooner if you retire the licensed server to which the license is
assigned due to permanent hardware failure. If you reassign
a license, the server to which you reassign the license
becomes the new licensed server for that license.
Ponowne przypisywanie. Licencjobiorca może ponownie
przypisać licencję, ale nie wcześniej niż po upływie 90 dni od daty
ostatniego przypisania. Licencjobiorca ma prawo do ponownego
przypisania licencji przed upływem tego okresu w przypadku, gdy
licencjonowany serwer został wycofany z użycia z powodu trwałej
awarii sprzętowej. Po ponownym przypisaniu licencji serwer, do
którego przypisano licencję, staje się nowym serwerem
licencjonowanym w ramach danej licencji.
Running Instances of the Server Software. Your right to run
instances of the server software depends on the option chosen to
determine the number of software licenses required:
2.4
Uruchamianie wystąpień oprogramowania serwera. Prawo
Licencjobiorcy do uruchamiania wystąpień oprogramowania serwera
zależy od opcji wybranej w celu określenia liczby wymaganych licencji
na oprogramowanie:
(a)
Physical Cores on a Server. For each server to which
you have assigned the required number of licenses as
provided in Section 2.2(a), you may run on the licensed
server any number of instances of the server software
in the physical OSE.
(a)
Rdzenie fizyczne na serwerze. Na każdym licencjonowanym
serwerze, do którego przypisano wymaganą liczbę licencji
zgodnie z Sekcją 2.2(a), można uruchamiać dowolną liczbę
wystąpień
oprogramowania
serwera
w
fizycznym
środowisku systemu operacyjnego.
(b)
Individual Virtual OSEs. For each virtual OSE for which you
have assigned the required number of licenses as provided
in section 2.2(b) , you have the right to run any number of
instances of the software in that virtual OSE.
(b)
Indywidualne wirtualne środowiska systemu operacyjnego. W
każdym wirtualnym środowisku systemu operacyjnego, w
odniesieniu do którego przypisano wymaganą liczbę licencji
zgodnie z Sekcją 2.2(b), Licencjobiorca ma prawo uruchamiać
dowolną liczbę wystąpień oprogramowania.
Running Instances of the Additional Software. You may run or
otherwise use any number of instances of the additional software
listed below in physical or virtual OSEs on any number of devices.
You may use the additional software