Katalog usług qualityaustria

Komentarze

Transkrypt

Katalog usług qualityaustria
qualityaustria-Polska
Katalog usług 2015
www.qualityaustria.com.pl
Akredytacja BMWFJ
Spis treści
Wprowadzenie
Zintegrowane
systemy
zarządzania
Jakość
Środowisko
Strona 7
Strona 20
Strona 26
Strona 37
Bezpieczeństwo
i Higiena Pracy
Konstrukcje
stalowe
i aluminiowe
Edukacja
Motoryzacja
Strona 45
Strona 55
Strona 60
Strona 62
Spis treści
Opieka medyczna
Zarządzanie
ryzykiem i
ciągłością działania
Budownictwo
Strona 70
Strona 81
Strona 87
Strona 94
Dobra
konsumpcyjne /
papier / drewno
Zarządzanie
energią
Spawalnictwo
Bezpieczeństwo
informacji
Strona 98
Strona 101
Strona 108
Strona 112
Bezpieczeństwo
żywności
Spis treści
TL 9000
Szkolenia
Specjalista ds. systemu zarządzania jakością
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością szkolenie doskonalące
Pełnomocnik systemu zarządzania jakością - ISO 9001
Lean manufacturing - metodologia i wdrażanie
Środowisko
Certyfikacja
ISO 14001
EMAS
Szkolenia
System zarządzania środowiskowego - ISO 14001
Gospodarowanie odpadami
Ewidencja i sprawozdawczość w prawie ochrony środowiska
Aspekty środowiskowe
Specjalista ds. systemu zarządzania środowiskowego
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego
Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego
Wprowadzenie
Przedmowa
Sukces z jakością zobowiązuje
Sieć qualityaustria
Dlaczego warto wybrać qualityaustria
System bonusowy
20. Forum qualityaustria
Filozofia auditu
Droga do certyfikacji
Droga do certyfikacji - zakres zaangażowania Klienta
Szkolenia
Szkolenia zamknięte
Nasze certyfikaty - zaświadczenie o Państwa kompetencjach
Certyfikaty European Organization for Quality (EOQ)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Zintegrowane systemy zarządzania
Certyfikacja
Szkolenia
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania
Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania
21
24
25
25
Jakość
Certyfikacja
ISO 9001
Rewizja ISO 9001:2015
Stage review - ISO 9001:2015
Seminarium informacyjne ISO 9001:2015 rewizja normy
ISO 14644
AS/EN/JISQ 9100
27
27
28
29
29
30
31
www.qualityaustria.com.pl
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Certyfikacja
BS OHSAS 18001
SCC
SCP
Szkolenia
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wymagania
Ocena ryzyka zawodowego - metodologia oceny
Specjalista ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy
Auditor systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy
Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy
SCC - certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców szkolenie dla pracowników operacyjnych
SCC - certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców szkolenie dla pracowników nadzoru
Szkolenie personelu narażonego na promieniowanie
elektromagnetyczne z zakresu od 0 Hz do GHz w środowisku
pracy
Konstrukcje stalowe i aluminiowe
Certyfikacja
EN 1090
Szkolenia
EN 1090 Certyfikacja wytwórców konstrukcji stalowych wymagania dla zakładowej kontroli produkcji
Wymagania prawne - Rozporządzenie nr 305/2011 oraz
zharmonizowana norma EN1090-1
4
32
33
34
34
35
35
36
38
38
39
40
41
41
42
42
43
43
44
46
46
47
48
49
50
50
51
51
52
52
53
53
56
56
57
58
58
Spis treści
EN 1090 Wymagania dla producentów konstrukcji stalowych
Edukacja
Certyfikacja
ISO 29990
Motoryzacja
Certyfikacja
ISO/TS 16949
VDA 6.1
VDA 6.4
Szkolenia
Zrozumienie i interpretacja ISO/TS 16949
Auditor wewnętrzny w systemie zarządzania jakością
ISO/TS 16949
Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO/TS 16949
Wyprzedzające planowanie jakości APQP
CQI-9 system zarządzania obróbką cieplną – standard AIAG
Bezpieczeństwo żywności
Certyfikacja
ISO 22000
IFS
IFS Logistic
BRC
BRC-IOP
HACCP
Szkolenia
Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) i Dobra Praktyka
Produkcyjna (GMP)
ISO 22000 – zasady, wdrażanie, funkcjonowanie
System IFS, BRC (wersja 6) – wymagania klientów
sieciowych dla branży spożywczej
System HACCP - zasady, wdrażanie, funkcjonowanie
Auditor wewnętrzny Systemów Bezpieczeństwa Żywności
Opieka medyczna
Certyfikacja
ISO 9001 w placówkach medycznych
ISO 13485
Szkolenia
System zarządzania jakością w organizacji ochrony zdrowia
wg ISO 9001 – wymagania
System zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 13485 –
wymagania
Wymagania prawne dla wyrobów medycznych
Ocena zgodności wyrobów medycznych
Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania
Certyfikacja
ISO 31000/ Risk Scan / Risk Quick Scan
ISO 22301
Szkolenia
Pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem wg ISO 31000
www.qualityaustria.com.pl
59
61
61
63
63
64
65
66
67
67
68
68
69
71
71
72
73
74
75
76
77
78
78
79
79
80
82
82
83
84
85
85
86
86
88
88
90
91
92
Zarządzanie
ryzykiem
w
procesach
związanych
z bezpieczeństwem informacji na podstawie ISO 31000
Pełnomocnik ds. zarządzania ciągłością działania
wg ISO 22301
Zarządzanie ciągłością działania BCM na podstawie
ISO 22301
Budownictwo
Certyfikacja
Certyfikacja obiektów budowlanych / Budowlany Nadzór
Jakościowy
Pozostałe usługi
Nadzór inwestorski
Okresowe kontrole obiektów budowlanych
Dobra konsumpcyjne / papier / drewno
Certyfikacja
PEFC CoC
FSC CoC
92
93
93
95
95
96
96
97
99
99
100
Zarządzanie energią
Certyfikacja
ISO 50001
Szkolenia
Zarządzanie zużyciem energii w usługach, produkcji
i administracji
Zużycie energii w budynkach mieszkalnych i przeznaczonych
na działalność gospodarczą
Energetyczne i ekologiczne aspekty zarządzania obiektami
użyteczności publicznej
System zarządzania energią – wdrożenie i certyfikacja
Warsztaty dla zespołów ds. zarządzania energią
Spawalnictwo
Certyfikacja
ISO 3834
Szkolenia
ISO 3834 – Wymagania jakości dotyczące spawania
materiałów metalowych
Zasady kwalifikacji personelu spawalniczego
Bezpieczeństwo informacji
Certyfikacja
ISO 27001
ISO 20000
ANSI/TIA 942 / EN 50600 - Certyfikacja Data Center
Szkolenia
Kontrola Bezpieczeństwa Informacji wynikająca z Krajowych
Ram Introperacyjności
Audyt zgodności wg PN-ISO/IEC 27001:2013
Manager Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001 –
szkolenie akredytowane
Auditor Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001 – szkolenie
akredytowane
5
102
102
104
105
105
106
106
107
109
109
110
111
111
113
113
114
115
116
117
118
119
119
Spis treści
Skuteczny system bezpieczeństwa
Zarządzanie usługami w obrębie IT na podstawie ISO 20000
Ochrona danych osobowych w świetle zmieniających się
przepisów
Wytyczne dla usług odtwarzania techniki teleinformatycznej
po katastrofie na podstawie ISO 24762
System bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia
zgodny z wymaganiami ISO 27799:2010
Zakończenie
Terminarz szkoleń
Członkostwo
European Organization for Quality (EOQ)
Partnerzy qualityaustria
Ogólne Warunki Handlowe qualityaustria-Polska
Kontakt
Referencje
www.qualityaustria.com.pl
120
121
121
122
123
124
128
129
130
131
138
139
6
Przedmowa
Z kolei motywacja ściśle związana jest z motywacją najwyższego
kierownictwa, które przez zaangażowanie Quality Austria posiada
bardzo wysoki stopień zaufania, co można przełożyć na
sformułowanie, że:
Kształtować przyszłość
Wiele wskazuje na to, iż na konkurencyjnym rynku utrzymają się
w przyszłości tylko te firmy, które znajdą właściwe dla siebie miejsce
na rynku w segmencie oferowanych przez siebie usług czy też
wyrobów. Klient staje się coraz bardziej wymagający. Zwraca uwagę
nie tylko na przystępną cenę ale również i na inne atrybuty
wskazujące na wartość konkretnej usługi czy też konkretnego
produktu. To co dla wielu firm jest dzisiaj wystarczającą przesłanką
aby utrzymać się na rynku to niestety w przyszłości stanie się to
niewystarczające. Dotychczasowych klientów można utracić.
Niestety ich ponowne pozyskanie stanie się w wielu przypadkach
bardzo trudne a wręcz niemożliwe. Czy można dzisiaj już coś zrobić
aby nie dopuścić do takiej sytuacji?
JAKOŚĆ jest czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy
państw i ich międzynarodową stabilność !
Dwa bardzo interesujące badania przeprowadzono w Holandii
i w Wielkiej Brytanii. Wskazują one bardzo wyraźnie, że Zarządzanie
Jakością nie tylko jest krytycznym faktorem wpływającym na
działalność firm, lecz posiada również bardzo wyraźne gospodarcze
znaczenie.
Pod uwagę brano finansowe parametry takie jak:


zwrot z inwestycji, sprzedaż, kapitał własny
marża, rentowność, wzrost sprzedaży oraz wzrost udziału
w rynku
Holenderskim badaniom przyświecała teza, że poprzez certyfikację
ISO 9001 firmy minimalizują koszty (wewnętrzne korzyści poprzez
optymalizację procesów, jakość produktów, wzrost wydajności) oraz
uzyskują wzrost zleceń (korzyści zewnętrzne wynikające z wejścia na
nowe rynki, wzrost udziału w rynku, sygnał wynikający z faktu
posiadania certyfikatu). Badania te wskazują także, że poprzez
certyfikację ISO 9001 poprawia się wynik finansowy firm
spowodowany wzrostem sprzedaży.
Na rynku istnieje pewna asymetria informacji - Teoria sygnału ––
powodująca, że klienci są często nie doinformowani o walorach
konkretnego produktu czy też o możliwościach jego zakupu.
Częściowym rozwiązaniem tego problemu może być certyfikacja
Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z ISO 9001.
Wykorzystywanie założeń podanych w ISO 9001 uzależnione jest od
motywacji organizacji i jest podstawowym czynnikiem sukcesu na
etapie wdrażania systemu zarządzania w organizacji.
www.qualityaustria.com.pl
Jakość wzbudza zaufanie
Quality Austria wystawiła ponad 29 500 certyfikatów systemowych
i produktowych. Certyfikaty wystawiane przez Quality Austria
wzbudzają zaufanie ponieważ potwierdzają spełnienie wymagań
norm. Certyfikaty dla strony trzeciej przekazują pozytywne
informacje. Certyfikaty otwierają możliwości wejścia na nowe rynki.
Certyfikaty wystawiane przez Quality Austria posiadają bardzo
wysoki stopień zaufania co formułując inaczej oznacza, że Państwa
klienci ufają naszym certyfikatom. Przeprowadzane audity są
również dla organizacji platformą wiedzy. Przeprowadzane przez
naszą firmę audity certyfikacyjne poprawiają w firmach ich procesy
zarządcze oraz przyczyniają się do większego i szybszego ich
rozwoju. Bardzo dobre opinie naszych klientów o realizowanych
przez nas usługach znalazły swoje potwierdzenie w niezależnych
badaniach Instytutu ,,Karmasin Motivforschung’’. Wszystkie te
wyróżnienia potwierdzają, że preferowany przez naszą jednostkę
sukces z jakością to właściwa droga dla wielu organizacji w celu ich
trwałego i ciągłego rozwoju.
Quality Austria podnosi kompetencje
Każdego roku Quality Austria kształci ponad 6 500 osób. Bardzo
wiele osób decyduje się na zdawanie końcowych egzaminów.
Pozytywne wyniki egzaminów są państwowym potwierdzeniem
posiadanych i uznanych na arenie międzynarodowej certyfikatów
osobowych. Quality Austria-Polska w roku 2015 wprowadzi do
swojej oferty szkoleniowej również możliwość uzyskania
certyfikatów akredytowanych. W odróżnieniu od wielu innych
certyfikatów które można otrzymać na polskim rynku szkoleniowym
to właśnie Quality Austria jako jedna z nielicznych oferuje całą gamę
szkoleń opatrzonych znakiem akredytacyjnym. Znak akredytacyjny
potwierdza, iż dane szkolenie odbyło się zgodnie z programem
zatwierdzonym przez daną narodową jednostkę akredytacyjną.
Takie certyfikaty znajdą uznanie w każdym kraju na świecie.
W roku 2015 czeka nas rewizja normy ISO 9001. W latach
następnych rewizje norm ISO 14001, OHSAS 18001. Quality Austria
poprzez swoich reprezentantów aktywnie bierze udział na arenie
międzynarodowej w kształtowaniu tych norm. Posiadając
odpowiednią wiedzę jesteśmy jednym z najbardziej kompetentnych
partnerów na rynku polskim, który pomaga zainteresowanym
firmom dostosowanie się do wymagań nowych norm. Jesteśmy
organizatorami spotkań informacyjnych w tym temacie a także
organizatorami wielu różnych szkoleń. Zachęcamy do skorzystania
z naszych oferowanych bardzo dobrze przygotowanych
merytorycznie szkoleń w tym obszarze.
Mirosław Bienioszek
Prezes Zarządu
7
O firmie
Sukces z jakością zobowiązuje
występujących w firmach procesów. Wysoka skuteczność
występujących procesów wpływa na znaczne oszczędności
czasu i kosztów. Uwolnione środki mogą być przeznaczone na
podnoszenie
kwalifikacji
czy
też
lokaty
przynoszące
odpowiednie środki finansowe. qualityaustria jest gwarancją
zwiększenia wartości przedsiębiorstwa i uzyskania przez to
lepszej
pozycji
rynkowej.
Poprzez
swoje
szczególne
kompetencje w zakresie certyfikowania zintegrowanych
systemów
zarządzania
qualityaustria
przyczynia
się
w szczególny sposób do dalszego rozwoju firmy.
Certyfikaty z akredytacją
Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs
GmbH posiada akredytację BMWFJ – Bundesministerium für
Wirtschaft, Familie Und Jugend (BGBL II nr 362/2007).
qualityaustria
w
zakresie
uważana
jest
świadczonych
za
wiodącego
usług
partnera
certyfikacyjnych,
weryfikacyjnych i szkoleniowych w obszarach jakości,
środowiska i bezpieczeństwa. Dowodem na to jest ponad
Naszą wizję przedsiębiorstwa lub slogan ,,Sukces z jakością”
29 500 wydanych certyfikatów.
konsekwentnie stosujemy w trakcie świadczonych przez nas
usług certyfikacyjnych, weryfikacyjnych, przeprowadzanych
ekspertyz, prowadzonych szkoleń.
Konsekwentnie
rozbudowane
know-how,
krajowa
jak
i międzynarodowa sieć współpracy w połączeniu z praktyką
podczas realizowanych prac stanowi podłoże do osiągnięcia
sukcesu przez naszych klientów.
qualityaustria postawiła sobie ambitny cel, aby jakość
w przedsiębiorstwach była konsekwentnie poprawiana
poprzez zintegrowane systemy zarządzania, przez audyty,
ocenę, przez krajowe i międzynarodowe uznane szkolenia jak
i przez aktualna naukę połączoną z praktyką.
Certyfikacja, Weryfikacja, Badania i Ekspertyzy
qualityaustria certyfikuje i weryfikuje jakość, środowisko
i
bezpieczeństwo
na
zgodność
z
międzynarodowymi
standardami. W szczególności specjalną troską objęte są
standardy branżowe. Zakres usług qualityaustria gwarantuje
naszym Klientom długotrwałą współpracę i dalszy rozwój
Razem
Jakość
Motoryzacja
Środowisko
Bezpieczeństwo
Branża
spożywcza
Ilość wydanych certyfikatów qualityaustria na świecie.
strukturalny jak również prawidłowe funkcjonowanie
www.qualityaustria.com.pl
8
Sieć
Sieć qualityaustria
qualityaustria oferuje usługi, oparte na kompleksowej wiedzy
Sieć międzynarodowa
pochodzącej z jednego źródła, w obszarach jakości,
Bliskie relacje z organizacjami partnerskimi IQNet, EOQ, IPC,
środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, jak też
EFQM, VDA-QMC and IATF zapewniają wzajemną wymianę
w standardach przemysłowych oraz branżowych.
najnowszego i specyficznego dla przemysłu światowego
Budując sieć kompetencji połączoną z gruntowną wiedzą
dotyczącą sektora produktów i metod oraz z bogatym
doświadczeniem, wpływamy na trendy, interpretujemy
innowacje a wymagania jutrzejszego świata są kształtowane
i kreowane przez naszą pracę w jednostkach aktywnych na
poziomie narodowym i międzynarodowym.
AMA,
qualityaustria współpracuje z około 50 organizacjami
partnerskimi i członkowskimi. Dzięki przedstawicielstwom
krajowym, qualityaustria jest obecnie reprezentowana przez
Południowo-Wschodniej oraz Południowej, Afryce Północnej,
qualityaustria jest połączona w Austrii z partnerami takimi
CIS,
Międzynarodowa kooperacja
kompetentne osoby w oddziałach w Europie Wschodniej,
Sieć krajowa
jak:
know-how.
ON
oraz
klastrami
Azji, a także Południowej i Środkowej Ameryce.
przemysłowymi
w prowincjach: Górna Austria, Dolna Austria, Wiedeń, Styria
i Tyrol.
oddziały qualityaustria
www.qualityaustria.com.pl
9
Dlaczego qualityaustria
Dlaczego
warto
qualityaustria?
wybrać

Pierwsza akredytowana jednostka: ÖQS jako członek
qualityaustria Training, Certification and Evaluation Ltd.
uzyskała jako pierwsza organizacja akredytację nadaną
przez Ministerstwo Gospodarki Austrii, przez VDA jak
również przez British Retail Consortium I HDE Trade
Service do przeprowadzania certyfikacji na zgodność
z wymaganiami normy ISO 9000, ISO 14001, OHSAS,
18001, SCC, VDA6.x, ISO/TS 16949 and TL 9000.
Za szczególny sukces uznajemy naszą akredytację
nadaną
przez
Udzielenie
Ministerstwo
akredytacji
w
Gospodarki
Austrii
jest
Austrii.
ustawowo
uregulowane, a jej utrzymanie jest uważane za
szczególnie trudne i wymagające spełnienia licznych
przesłanek.

Ponad
w
500
50
Audytorów,
krajach:
Nasi
Asesorów
Eksperci
i
Ekspertów
wywodzą
się
z organizacji o różnych wielkościach i działających na
różnych obszarach. W związku z tym mogą pracować
w zakresie swoich uprawnień menadżerskich oraz

Ponad 21 000 referencji wystawionych we wszystkich
doświadczenia w audytowaniu.
branżach: Ponad 21 000 przeprowadzonych certyfikacji,
dokonanych weryfikacji i ocen systemów zarządzania
jakością,
środowiskiem
i
bezpieczeństwem

pracy
Jako pierwsi informowani: Pracownicy qualityaustria
reprezentują
naszą
jednostkę
we
wszystkich
w organizacjach działających w różnych obszarach
odpowiednich gremiach normalizacyjnych (Technical
o różnej wielkości. Tak duża liczba jest gwarancją
Comittes),
rozpoznawalności marki qualityaustria oraz zapewnia
informować organizację oraz Klientów o ewentualnych
długoletnią współpracę i przekazywanie Państwa
trendach i nadchodzących zmianach.
organizacji
znaczącego
know–how
a
przez
to
mogą
jako
współtwórcy
wynikającego
z naszego doświadczenia.

Informacja internetowa: Informacja o certyfikowanych
przez qualityaustria organizacjach jest publikowana na

Certyfikaty IQ Net: Uznane i cenione na całym świecie.
stronie internetowej www.qualityaustria.com.pl. Na
W Austrii takie certyfikaty mogą być wystawiane tylko
życzenie Klienta zostanie aktywowany link do strony
i wyłącznie przez naszą organizację. Certyfikat IQ Net
domowej certyfikowanej organizacji.
wystawiany jest bezpłatnie na życzenie Klienta.


Forum qualityaustria: Z liczbą ok. 700 uczestników, nie
Międzynarodowa sieć: Poprzez organizacje krajowe,
wliczając
regionalnych
partnerów
reprezentujących gospodarkę i administrację rządową,
i różne kooperacje, qualityaustria jest reprezentowana
qualityaustria organizuje Forum, które zaliczane jest do
w Europie Zachodniej, Europie Wschodniej, Azji, Afryce
największych wydarzeń Europy w tematyce związanej
Północne i Ameryce Południowej.
z Systemami Zarządzania.
menadżerów,
wyłącznych
www.qualityaustria.com.pl
w
to
naszych
Klientów
i
VIP-ów,
10
System bonusowy
System bonusowy
System bonusowy qualityaustria obejmuje politykę rabatową
dla usług w zakresie certyfikacji systemów zarządzania oraz
szkoleń i jest coroczne aktualizowany.
System
bonusowy
qualityaustria
Quality Austria - Polska Sp. z o. o. - Bonus grupowy
Obszar
Dla jednej lub kilku zależnych „spółek córek” lub spółki – matki
jest
uzupełnieniem
z ważnym certyfikatem QA i/lub QAP. Odpowiednie spółki należące
Ogólnych Warunków Handlowych qualityaustria.
do grupy firm mogą ubiegać się o Bonus Grupowy.
qualityaustria oferuje cztery bonusy, podzielone na dwa
Zapis - uzasadnienie
obszary usług: certyfikacja systemów zarządzania i szkolenia,
W chwili składania oferty przez QAP. Jednostka poda uzasadnienie
z których każdy obejmuje 2 bonusy.
bonusu grupowego w ofercie na podstawie złożonych formularzy
przez Klienta – do potwierdzenia przez Klienta.
Polityka rabatowa - certyfikacja
Wartość bonusu
50% upustu cenowego od kwoty opłaty rocznej dla spółek „córek”


w ramach grupy.
Bonus pionierski
Quality Austria - Polska Sp. z o. o. - Bonus szkoleniowy -
Bonus grupowy
szkolenia otwarte
Obszar
Polityka rabatowa - szkolenia

Zgłoszenie
Bonus
szkoleniowy
–
szkolenie

szkoleniowy
–
szkolenia zamknięte
Realizacja
płatności za
szkolenia.
Quality Austria - Polska Sp. z o. o. - Bonus pionierski
Zgłoszenie
Obszar
Pierwsze trzy organizacje w danej branży, które będą oceniane pod
względem ich obszarów działalności gospodarczej, w odniesieniu do
standardów uznane zostaną przez qualityaustria jako pionierzy.
Organizacje te muszą być od siebie niezależne.
uczestnika na
szkolenie
otwarte przez
Stałego Klienta
QAP.
- uzasadnienie
bonusu
3 osoby na szkolenie lub cykl
6 osób na szkolenie lub cykl 6
szkoleń

Bonus
Wartość
3 szkoleń
otwarte.
szkolenia otwarte


uczestnika na
Zapis

Dokonanie przedpłaty na 60
dni przed terminem szkolenia
(liczy się data wpływu
środków na konto QAP)
Dokonanie przedpłaty na 30
dni przed terminem szkolenia
(liczy się data wpływu
środków na konto QAP)
Klient posiadający certyfikowany
system zarządzania przez QAP.

w przypadku zgłoszenia 1
osoby na szkolenie

dla 2 i więcej osób
zgłoszonych na szkolenie
10 %
20%
10%
5%
15%
20%
Zapis - uzasadnienie
W chwili składania oferty przez QAP, Jednostka poda uzasadnienie
pionierskiego bonusu w ofercie na podstawie złożonych formularzy
przez Klienta – do potwierdzenia przez Klienta.
Wartość bonusu
15% rabatu cenowego na wszystkie usługi, które są dokonywane do
momentu wydania pierwszej oceny zgodności.
www.qualityaustria.com.pl
Quality Austria - Polska Sp. z o. o. - Bonus szkoleniowy –
szkolenia zamknięte
Bonus dla szkoleń zamkniętych udzielany jest dla zgłoszeń do
realizacji programu szkoleniowego przez Stałych i Nowych
Klientów qualityaustria-Polska. Wartość bonusu uzależniona
jest od indywidualnych ustaleń z Klientem.
11
FORUM qualityaustria
20. FORUM qualityaustria
Dnia 12 marca 2014 roku qualityaustria zorganizowała
na
20. Forum pt. „Inteligentne przedsiębiorstwa”. Około 700
iż „sukcesem jest zawsze produkt pochodzący z genetyki
uczestników pojawiło się na Kongresie w Salzburgu.
i środowiska, z indywidualnych mocnych stron oraz ciężkiej
Inteligentne
przedsiębiorstwa
odznaczają
się
wysoką
orientacją wśród klientów i pracowników. Dlaczego akurat te
dwa aspekty są nierozłączne wyjaśnił Konrad Scheiber.
Clemens Euler-Rolle (Head of Operational Excellence, Europe
& International Mondi), w swoim temacie przewodnim
uchylił rąbka “Mondi Weg”, bazującego na szacunku oraz
Uniwersytecie
w
Wiedniu
sformułował
jasno,
pracy. Reprodukcja rzeczy znanych nie wystarcza, gdyż
zaniedbuje talenty – wtedy coś kreatywnego i nowego nie
może mieć miejsca.” W odniesieniu do przedsiębiorstw
oznacza to, iż ważna jest unikatowa propozycja sprzedaży –
lecz tylko w połączeniu z ciężką pracą i konsekwentnym
dalszym rozwojem.
definiującym orientację wśród klientów jako cel najwyższy.
Jako, że świat norm ciągle się rozwija, druga część 20. Forum
Różnorodność oraz jasne procesy są według ekspertów
qualityaustria
poświęcona
znamionami inteligentnych przedsiębiorstw. Univ. Prof. Mag.
systemowych,
jak
Dr. Markus Hengstschlager z Instytutu Genetyki Medycznej
przyznawanej corocznie najlepszym przedsiębiorstwom.
i
została
państwowej
rozwojowi
nagrodzie
jakości
21. FORUM qualityaustria
Środa, 11 marca 2015r., Salzburg, Austria
Zapamiętaj już dziś tą datę. Czekamy na Ciebie!
www.qualityaustria.com.pl
norm
12
Filozofia auditu
Filozofia auditu
Szczególnie
zintegrowana
obserwacja
określonych/
pojedynczych
systemów
umożliwia
osiągnięcie,
zorientowanego na rozwój celu przedsiębiorstwa, bez
wzajemnego ograniczania poszczególnych systemów.
Dodatkowo możliwe jest zebranie strategicznych wypowiedzi
organizacji, ocena ryzyka oraz integracja odpowiednich
działań. Mogą być one w pełni wykorzystane, tak aby można
było określić wszystkie mocne i słabe strony, jak i szanse
i zagrożenia. W centrum zainteresowania znajduje się jednak
metoda obserwacji/kontroli procesów, jako że jest ona
jednym z ważniejszych wymogów ISO 9001:2008.
Proces przeprowadzania auditu przez qualityaustria jest od
dawien dawna zorientowany na wartość dodatnią oraz na
przynoszenie wymiernych korzyści dla naszych Klientów.
Następuje obiektywna i solidna ewaluacja w odniesieniu do
stopnia spełnienia określonej normy.
Postępowanie auditowi oraz dokumentacja auditora wynika
z logiki sukcesu qualityaustria. Jako ambasador korzyści
qualityaustria demonstruje sposób działania zintegrowanych
systemów zarządzania. Przy tym nie należy poszczególnych
systemów rozpatrywać wyłącznie w pojedynczej formie, lecz
we wzajemnych powiązaniach (relacjach) z innymi
systemami, procesami. W przypadku przedstawiania
wyników z auditu zawsze odczuwalne jest powiązanie
praktyczne, zintegrowanych procesów w codzienne życie
przedsiębiorstwa, które w takim postępowaniu widzi swoje
korzyści.
Pozytywnym aspektem jest również sposób postępowania
przed audytem. W ramach działań poprzedzających audit
u naszego Klienta na miejscu, ustalane są z Klientem cele
auditowe, które mogą być rozpatrywane w trakcie trwania
auditu. Również obserwacja historii auditu zapewnia ciągły
rozwój organizacji. Wypowiedzi dotyczące wyników/
wydajności
systemu/systemów
zarządzania
są
skategoryzowane i ukazują ważne kroki rozwoju.
www.qualityaustria.com.pl
Niezależnie od branży lub standardu, według którego QA
przeprowadza usługę auditu, zawsze w centrum znajdują się
korzyści, które organizacja może uzyskać poprzez
odpowiednie przeprowadzenie auditu. Dlatego też
qualityaustria nie specjalizuje się w przeprowadzaniu
auditów tylko i wyłącznie dla trzech podstawowych
standardów tj. zarządzanie jakością, środowiskiem lub
ochroną zdrowia i pracy. Naszą mocną stroną jest wiedza
w zakresie funkcjonowania innych systemów, wiedza
w zakresie specyfiki działania naszych Klientów w różnych
obszarach działalności. Są nam znane nie tylko wymagania
np. względem zakładów komunikacyjnych, specjalne
wymagania
względem
przedsiębiorstw
związanych
z kolejnictwem, motoryzacją, instytucji działających w branży
medycznej, ale również i tematy w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu czy też zarządzania ciągłością
działania. Posiadając liczne uprawnienia oraz akredytacje
qualityaustria jest dla Państwa kompetentnym partnerem
w biznesie.
Nasza filozofia odzwierciedla się również w obszarze
auditorów qualityaustria. Aż ponad 87% auditorów zostało
powołanych na więcej niż 1 rodzaj standardu. 62% auditorów
zostało powołanych na więcej niż 2 rodzaje standardu. Tym
samym posiadają oni kompetencje dla zintegrowanych
systemów zarządzania. Z korzyścią dla naszych Klientów
może taki stan być wykorzystywany podczas realizowanych
przez nas auditów. Auditor qualityaustria sprawuje funkcję
suwerennego doradcy. Tym samym swoją wiedzą wspieramy
swoich Klientów. Poprzez szeroki zakres kompetencji
Auditorzy są w stanie udzielić wskazówek i pokazać
możliwości doskonalenia w szerokim zakresie. Liczna ilość
dopuszczeń i akredytacji, uzyskana przez qualityaustria
w ciągu lat, udowadnia dodatkowo nasze kompetencje
w obszarze zintegrowanych systemów zarządzania.
13
Certyfikacja
Droga do certyfikacji
interpretacji normy oraz zapobiegnięcia wyższych
nakładów/kosztów. Przy czym wymagane jest przekonanie
i motywacja pracowników.
Rozmowa informacyjna
Audit certyfikacyjny – I faza
Audit ten jest częścią składową procesu auditowego i służy
określeniu stanu wdrożenia i funkcjonowania systemu
zarządzania. Obejmuje następujące zadania:
 ocena dokumentacji zarządzania;
 ocena specyficznych warunków lokalizacji;
 identyfikacja
procesów
kluczowych,
aspektów
specyficznych dla przedsiębiorstwa, celów, wymagań
prawnych oraz określenie stopnia ich spełnienia;
 określenie gotowości do II fazy auditu certyfikacyjnego;
 określenie dalszego sposobu postępowania dla II fazy
auditu certyfikacyjnego.
Zlecenie
Audit certyfikacyjny - I FAZA
Audit certyfikacyjny - II FAZA
Wydanie certyfikatu
Audit nadzorczy lub Audit recertyfikacyjny
Przebieg certyfikacji
ISO 17021.
bazuje
na
wymaganiach
normy
Rozmowa informacyjna
Podczas rozmowy informacyjnej omawiane są kwestie
potrzeb Klienta. Przedsiębiorstwo zostaje również
poinformowane o przebiegu postępowania auditowego.
Pierwszym krokiem jest identyfikacja specyficznych dla
danego przedsiębiorstwa aspektów tj. wymagań prawnych,
aspektów środowiskowych itp. Następnie, w oparciu
o zdobyte informacje, oszacowany zostaje, na podstawie
międzynarodowych wytycznych, czas potrzebny na
przeprowadzenie auditu.
Zlecenie
W celu określenia zdolności przedsiębiorstwa do certyfikacji
oraz jako podstawa do przedłożenia oferty dokonywana jest
ocena
kompletności
wszelkich
informacji/danych
przedsiębiorstwa. Jeśli wszystkie informacje są kompletne,
qualityaustria przystępuje do sporządzenia oferty
i przekazania jej Klientowi. Umowę między stronami uznaje
się za zawartą z chwilą akceptacji przez Klienta postanowień
oferty, wypełnienia i podpisania zlecenia przeprowadzenia
auditu znajdującego się na ostatniej stronie niniejszej oferty
oraz jego przesłania do QAP.
Audit wstępny (opcjonalnie)
Poprzez audit wstępny możliwe jest określenie postępu
implementacji systemu zarządzania w pojedynczych
obszarach, funkcjach, procesach lub specyficznych wymagań
normy. Stosowność podjętych ustaleń oraz działań realizacji
są poddane wczesnej ocenie, w celu określenia błędnej
www.qualityaustria.com.pl
Audit certyfikacyjny – II faza
Podczas części procesu certyfikacyjnego wykonywane są
następujące zadania:
 kontrola zgodności wobec modelu wymagań na
podstawie określonego wcześniej planu auditu;
 przedstawienie rozwoju systemu;
 określenie mocnych stron i potencjału systemu;
 identyfikacja ukrytych możliwości i zagrożeń;
 przedstawienie alternatywnych metod lub praktyk
zarządzania.
Następuje po uwzględnieniu ustalonych celów przez
przedsiębiorstwo. Wyniki z auditu wraz ze wskazówkami
i zaleceniami, jak i odstępstwami zostaną zawarte
w tzw. sprawozdaniu z auditu.
Wystawienie certyfikatu
Jednostka qualityaustria, ze względu na swoją akredytację,
jest uprawniona do wystawiania międzynarodowo uznanych
certyfikatów (potwierdzeń zgodności). Z wystawieniem
certyfikatu związane są odpowiednie prawa użytkowania.
Audit nadzorczy/re-certyfikacyjny
W celu utrzymania certyfikatów qualityaustria przeprowadza
coroczny audit kontrolny, podczas którego sprawdzone
zostają następujące elementy: skuteczność i rozwój systemu,
z siłami ciężkości i oceną zarządzania; audity zewnętrzne;
działania korygujące i zapobiegawcze. Ustalenia dotyczące
utrzymania zgodności - wskazówki i zalecenia do dalszego
rozwoju systemu zostaną zawarte w sprawozdaniu z auditu.
W 3 roku po pierwszej certyfikacji następuje audit
recertyfikacyjny z wnioskiem o nowe wystawienia
dotychczasowych certyfikatów.
14
Certyfikacja
Droga do certyfikacji - Zakres
zaangażowania Klienta


Faza informacyjna
koncepcja wizji i polityki przedsiębiorstwa;
wypracowanie specyficznego dla przedsiębiorstwa
modelu procesu na najwyższym szczeblu zarządczym.
Priorytety dla wprowadzenia systemu są odpowiednio do
Faza decyzyjna
ustalenia. Jednym z najistotniejszych jest przekonanie
i zaangażowanie najwyższego kierownictwa.
Faza koncepcji
Faza realizacji
Faza realizacji
Poprzez dogłębną analizę i przemodelowanie procesu
procesów uzyskujemy ich optymalizację.
Faza wdrożenia
System zarządzania wdrażany jest krok po kroku poprzez:
Nasz certyfikat

przemyślenie nowych metod zarządzania;

wprowadzenie mierników dla systemu, procesów
i produktów;
Faza dalszego rozwoju i doskonalenia

opracowanie dokumentacji systemu;

przeprowadzenie
wewnętrznych
auditów
systemu
i pierwszego przeglądu systemu zarządzania zamyka
pętlę ciągłego doskonalenia.
Faza informacyjna
Klient ustala podstawę dla budowy systemu zarządzania
poprzez uzyskanie dostępu do norm i wymagań prawnych
oraz niezbędnej wiedzy, pozyskiwanej w trakcie rozmowy
informacyjnej z qualityaustria. Skorzystanie z doświadczenia
przedsiębiorstw już posiadających certyfikat upraszcza tę fazę.
Istotne jest zintegrowanie motywów ustanowienia systemu
zarządzania z celami, ustalonymi przez przedsiębiorstwo.
Oszacowanie zasobów wewnętrznych jest równie ważne jak
kosztów
zewnętrznych
(doradztwa,
szkoleń
i certyfikacji). Zaleca się opracowanie harmonogramu działań.
Na podstawie tych danych i informacji podjęta powinna być
decyzja.
systemowego
w
jest
zastosowanie
praktyce.
Realizację
podejścia
działań
zapobiegawczych i korygujących postrzegać można jako
projekty
doskonalenia,
które
są
systematycznie
systemowe
oraz
przegląd
zarządzania
weryfikuje
ciężkości:
pozyskanie wewnętrznego know-how na temat systemu
zarządzania
(np.
wykształcenie
managera
jakości,
środowiskowego itp.);
skuteczność systemu. Pracownikom podaje się wyraźny
przekaz,
że
sukcesy
przedsiębiorstwa
są
rezultatem
wdrożenia systemu zarządzania.
Nasz certyfikat
Certyfikat qualityaustria jest poświadczeniem zgodności oraz
wypracowanie
specyficznej
dla
przedsiębiorstwa
naszym certyfikatom.
Faza dalszego rozwoju i doskonalenia
W duchu filozofii ciągłego doskonalenia powinny zostać
ustalone i zakomunikowane cele strategiczne w zakresie
dalszego ciągłego rozwoju.
interpretacji norm;

się
certyfikacji uwieńczonej sukcesem. Państwa klienci ufają
W tej fazie mogą być przewidziane następujące punkty

etapem
służy zakomunikowaniu wewnątrz jak i poza organizacją o
Faza koncepcji

Kluczowym
opracowywane i realizowane. Poprzez wewnętrzne audity
Faza decyzyjna
wyliczenie
Faza wdrożenia
określenie obszaru obowiązywania systemu zarządzania;
www.qualityaustria.com.pl
15
Szkolenia
Szkolenia

Ograniczona liczba uczestników zwiększa osobiste,
indywidualne korzyści w know–how.

Praca zespołowa i studia przypadków .

Egzaminy
motywują
ludzi
do
zrównoważonego
nabywania wiedzy, zapewniają wysoki poziom
nauczania i są traktowane jako dowody odbycia
szkolenia.
Podstawową koncepcją szkoleń organizowanych przez
qualityaustria jest krystalizacja zintegrowanych modeli
tzw. elementów systemu, które mają wpływ na kształt całego
zintegrowanego systemu zarządzania.
Korzyści dla uczestników
Od 2006 roku wielką korzyścią dla uczestników szkoleń jest
to, że uczestnictwo w jednym modelu szkoleń wystarcza, aby
ubiegać się o uzyskanie certyfikatu innych modeli szkoleń
w obszarach jakości, środowiska czy też bezpieczeństwa. Aby
skutecznie
Szkolenia qualityaustria zawsze organizowane są
na
uzyskać
wysokim poziomie co zapewnia firmie przewagę nad
rodzaju
konkurencją:
wykorzystuje

Każdego roku od 7 000 do 7 500 osób uczestniczy
w




szkoleniach,
seminariach
i
uprawnienia
w
innych
obszarach
konieczne jest tylko wykazanie się uczestnictwem w różnego
szkoleniach
się
specjalistycznych.
już
podczas
Tym
kursów
samym
synergię
w znaczeniu integracji systemów.
szkoleniach
odnawiających.
Korzyści dla organizacji
Certyfikaty uczestników są akredytowane i uznawane
Z praktycznego punktu widzenia uczestnicy szkoleń muszą
na arenie krajowej i międzynarodowej.
przeciwstawić się wyzwaniom związanym z zarządzaniem
Egzaminy gwarantują wysoki poziom i zapewniają
różnych systemów zarządzania, aby skutecznie wdrożyć
zachowanie wysokiego poziomu jakości uczestników
w swoim przedsiębiorstwie model zintegrowanego systemu
kończących nasze szkolenia.
zarządzania. Uczestnicy są w stanie wyodrębnić wspólne
Szkolenia odnawiające przekazują aktualną wiedzę
elementy systemowe jak i wdrożyć specyficzne wymagania
i umiejętności.
i zobowiązania systemowe. Poprzez takie przygotowanie
qualityaustria
jest
jedyną
instytucją
zostaną
wyeliminowane
ewentualne
tzw.
,,wyspy
w Austrii, która jest uprawniona do wydawania
systemowe” i stworzone systemy zarządzania, które będą
certyfikatów EOQ.
optymalnie wspomagać przedsiębiorstwa.
Mieszanka
metod
przynosi korzyści przy praktycznym
wdrożeniu:

Wykłady stanowią kompaktowe wprowadzenie.

Dyskusje wspierają zrozumienie podstaw.

Przykłady skonsolidowanej wiedzy oraz możliwość
wprowadzania tej wiedzy do codziennego użytku.
www.qualityaustria.com.pl
16
Szkolenia
Szkolenia zamknięte
Szczególnie dla dużych przedsiębiorstw szkolenia zamknięte
mogą być bardziej korzystne pod względem nie tylko
finansowym, lecz również efektywnościowym. Wydatki
związane z dojazdem i noclegiem uczestników spadają do
zera. Równoczesne szkolenie większej ilości pracowników,
mających jeden cel, przynosi pozytywne efekty dla pracy
zespołowej i połączenia organizacji w sieci zewnętrznej
z innymi partnerami.
Szkolenia zamknięte oferują atrakcyjną możliwość kształcenia
i poszerzenia swojej wiedzy. Nasze motto dla Państwa
osobistego
sukcesu
brzmi:
„Dyskrecja,
wspomaganie
umiejętności pracy w zespole, wydajniejsze rezultaty oraz
dopasowanie
do
specyficznych
wymagania
Państwa
przedsiębiorstwa".
Szkolenie zamknięte według planu
Szkolenie zamknięte jest konstruowane tak aby koszty
nakładu były jak najmniejsze, poprzez dostosowanie
modułów szkolenia do standardu, szkolenie od A do Z.
Dlaczego by się nie szkolić we własnym przedsiębiorstwie?
Szkolenia zamknięte oraz warsztaty oferują możliwość
dostosowania zawartości danego szkolenia do Państwa
indywidualnych potrzeby.
Do najbardziej skutecznych możliwości kształcenia zalicza się
naukę
we
własnym
domu,
w
kręgu
znajomych
i kierownictwa, na podstawie przykładów dotyczących
własnego obszaru pracy. qualityaustria oferuje wszystkie
szkolenia, seminaria oraz warsztaty, również jako szkolenia
zamknięte w Państwa przedsiębiorstwie.
Dostosowanie
do
indywidualnych
potrzeb
przez
profesjonalnego trenera
W przypadku szkolenia zamkniętego następuje uzgodnienie
Analiza i definicja celu
 zwiększenie indywidualnej potrzeby kształcenia na
podstawie aktualnych wymagań w przedsiębiorstwie;
 analiza w ramach rozmowy wstępnej z Państwa
trenerem (telefoniczna lub na miejscu);
 wspólna koncepcja zawartości szkolenia pomiędzy
Klientem a trenerem;
 określenie
pojedynczych
zawartości
szkolenia
z uwzględnieniem osobistych i specjalistycznych pytań
oraz opartych na informacjach pochodzących z Państwa
przedsiębiorstwa;
 wbudowanie przykładów sytuacji specyficznych dla
Państwa przedsiębiorstwa;
 ustalenie terminu według Państwa możliwości
czasowych.
z Klientem zawartości danego szkolenia – szczegółowo
dopasowane do wymagań uczestników. Zamawiają oni to
czego chcą, a otrzymują od nas to, czego potrzebują.
W czasie trwania szkolenia uwagę skupia się przede
wszystkim na szczegółowym podjęciu odpowiedzi na pytania
i
ustalaniu
zadań
specyficznych
dla
danej
branży.
Równocześnie zapewnia się, iż know-how organizacji nie
zostanie ujawnione na zewnątrz.
www.qualityaustria.com.pl
17
Certyfikacja osób
Nasze certyfikaty – zaświadczenie
o Państwa kompetencjach
qualityaustria oferuje w sumie ponad 50 programów
certyfikacyjnych, większość z nich jest państwowo
akredytowanych. Dlatego też certyfikaty qualityaustria są
uznawane międzynarodowo, a ich jakość jest rzetelnie
kontrolowana.
Każdy stopień szkolenia przygotowuje uczestnika do
egzaminu końcowego, którego pozytywne zakończenie
gwarantuje mu uzyskanie certyfikatu kompetencji. Egzamin
ten przeprowadzany jest na podstawie obiektywnych
kryteriów oraz koniecznych zdolności. Kryteria te zawarte są
w programach certyfikacyjnych, które utworzone zostały na
podstawie międzynarodowej normy ISO 17024, a także
zostały sprawdzone i dopuszczone przez radę qualityaustria.
Certyfikacja osób jest kontrolą, za pomocą której
qualityaustria potwierdza, iż osoba ta spełnia wymagania
programu certyfikacyjnego. W programie certyfikacyjnym
zawarte są wymagania, które uczestnik powinien spełniać do
uzyskania pozytywnej oceny. Oprócz szkolenia może to być
również praktyka zawodowa, jak i wykształcenie ogólne.
Podane kryteria są specyficzne dla pojedynczych programów
certyfikacyjnych i wykazane w opisie każdego programu.
O ile wszystkie wymogi zostaną spełnione oraz uczestnik
uzyska pozytywny wynik egzaminu – możliwe jest wydanie
odpowiedniego certyfikatu.
Re-certyfikacja
Certyfikaty kompetencji zasadniczo są terminowe. Właściwa
norma przewiduje, iż jednostka certyfikacyjna potwierdzi
poprzez proces recertyfikacji, iż kompetencje zostały
utrzymane.
Certyfikaty qualityaustria są dotychczas wydawane na okres
lat 3, 5 lub 10 lat. W celu uzyskania przedłużenia certyfikatu
należy wykazać wymagane okresy wykonywanej praktyki.
Przy niektórych certyfikatach wymagany jest udział
w szkoleniu przedłużającym, mającym na celu odświeżenie
wiedzy i kompetencji. qualityaustria informuje na czas
uczestników szkoleń o zbliżającym się terminie wygaśnięcia
ważności ich certyfikatu.
Europejskie i akredytowane certyfikaty – wyjaśnienie
Po pozytywnym zakończeniu egzaminu oraz spełnieniu
wszystkich
wymagań
zawartych
w
programie
certyfikacyjnym, qualityaustria wystawia certyfikat według
normy ISO 17024, odpowiadający państwowo uznanemu
zaświadczeniu.
Dodatkowo
większość
programów
certyfikacyjnych
qualityaustria jest osobno akredytowana, gdyż jednostka
sprawdza kompetencje w celu zapewnienia jednej,
międzynarodowej porównywalności.
Proszę zwrócić uwagę na
znak akredytacyjny!!
Poprzez
harmonizację
zawartości
szkoleń
według
europejskiej koncepcji kształcenia qualityaustria jest
uprawniona do wystawienia certyfikatów European Quality
Austria (EOQ). Certyfikaty te mogą być wystawiane jako
dodatek do certyfikatów krajowych, dlatego też są one
wydawane w języku angielskim. Certyfikaty EOQ, tak jak
krajowe certyfikaty, są wydawane na czas określony.
www.qualityaustria.com.pl
18
Certyfikacja osób
Certyfikaty European Organization
for Quality (EOQ)
European
Organization
służącym
dobru
for
Quality
powszechnemu,
jest
niezależnym,
ustanowionym
przez
Właśnie dla międzynarodowych przedsiębiorstw certyfikat
jest korzyścią
np. w przypadku Managera
systemów
belgijskie prawo związkiem. EOQ rozumiane jest jako
w różnorakich spółkach córkach, certyfikat wykazuje
europejska, interdyscyplinarna organizacja, starająca się
identyczny poziom kompetencji.
o skuteczne doskonalenie w temacie zarządzania jakością
poprzez
zastosowanie/użycie
europejskiej
koordynacji
i zharmonizowanie certyfikacji kompetencji.
Poprzez włączenie qualityaustria w europejskie oraz
EOQ założono w 1956 roku i obejmuje dotychczas ponad
30 europejskich organizacji jakości, jak i instytucji, firm
i pojedynczych osób z całego świata.
certyfikat
powiększającego
się
międzynarodowe gremium norm nasi Klienci zyskują.
Eksperci qualityaustria przynoszą globalne trendy do Austrii,
a następnie przekazują je do wszystkich oddziałów
qualityaustria oraz pozwalają wpływać prośbom/ życzeniom
zewnętrznych stron względem sieci między krajami.
Europejski certyfikat EOQ
Posiadając
Trendy – „made in Austria”
EOQ
kręgu
należą
pond
Państwo
50.000
do
ekspertów,
posiadających certyfikat z obszarów m.in. zarządzania
jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Certyfikaty EOQ
są uznawane prawie we wszystkich krajach europejskich
i odpowiadają uzyskanym przez Państwa
certyfikatom
qualityaustria na poziomie krajowym.
Jako posiadacze certyfikatu EOQ mają Państwo dostęp do
międzynarodowej sieci specjalistów. Poprzez centralną bazę
danych EOQ lub poprzez IPC
(International Personnel
Certification Association), w której qualityaustria jest czynnie
aktywna, może zostać zainicjowany kontakt z dowolną osobą
kontaktową na całym świecie.
Coraz częściej korzyść tą wykorzystują międzynarodowo
czynne przedsiębiorstwa, w przypadku gdy znajdują się oni
we wrażliwej relacji klient-dostawca, której nadrzędnym
punktem jest jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo.
Kariera bez granic
W przypadku reklamy międzynarodowej się okazuje się,
iż certyfikat EOQ postrzegany jest jako efektywny czynnik
„otwierający drzwi”. Również dla kariery krajowej certyfikat
ma duże znaczenie gdyż, poświadcza globalne myślenie
kandydata oraz jego motywację.
Tłem dla certyfikatów EOQ jest harmonizacja zawartości
programów szkoleniowych oraz przeprowadzanie egzaminów
końcowych
we
wszystkich
europejskich
państwach
Więcej informacji na stronie www.eoq.org
członkowskich EOQ poprzez wykorzystanie specyfikację
europejskich schematów certyfikacji.
www.qualityaustria.com.pl
19
Zintegrowane systemy zarządzania
Zintegrowane Systemy
Zarządzania
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
20
Zintegrowane systemy zarządzania
Sytuacja wyjściowa
Każde przedsiębiorstwo, każda organizacja dysponuje
indywidualną
systematyką
zarządzania
regulującą
i odzwierciedlającą istotne mechanizmy i sposoby działania.
Przy okazji obejmuje ona różne systemy zarządzania. Systemy
te zbudowane są według tematycznie ustalonych kategorii.
W praktyce każda organizacja posiada korzystnieekonomiczny system zarządzania
ukazujący istotną
zawartość
wykonywanego
zlecenia
i
wkładu
wykorzystywanych zasobów, a także system służący
wydatkom i wynikom strategicznego kierownictwa. Duża
ilość rozwojowych przedsiębiorstw dysponuje także
systemem zarządzania jakością, środowiskiem bądź
bezpieczeństwem.
Dostępne
kategorie
systemów
zarządzania uregulowane są za pomocą międzynarodowych
norm i standardów branżowych. Z upływem czasu zostają
w
nowych
standardach
odzwierciedlone
cenne
doświadczenia, wykorzystywane do dalszych tematycznych
kategorii systemów zarządzania np. Corporate Social
Responsibility (CSR), system zarządzania energią/ryzykiem.
"Sukces z integracją"
Korzyść z wdrożenia i certyfikowania kilku systemów
zarządzania na pewno będzie większa aniżeli prosta suma
korzyści z każdego z nich osobno. Integrując system, lub
innymi słowy wdrażając system zintegrowany uzyskujemy
Z perspektywy qualityaustria zintegrowany system
zarządzania organizacji łączy systematyczny przekład
wymagań międzynarodowych norm i standardów
branżowych w JEDEN jednolity system zarządzania.
Integracja
różnorakich
systemów
umożliwia
przy
odpowiedniej organizacji wielorakie korzyści. Jedną z tych
korzyści jest wzrost zaufania wśród klientów.
dodatkowy efekt synergii.
qualityaustria
zachęca
do
zintegrowanych
i przeprowadza
wdrażania
ich
systemów
certyfikację,
aby
wesprzeć klienta w uzyskiwaniu z integracji maksimum
korzyści.
Zapraszamy do współpracy!
www.qualityaustria.com.pl
Wymiary integracji
Każde przedsiębiorstwo, zgodnie ze swoimi wyznaczonymi
celami , obsługuje wymagania pięciu partnerów biznesowych
 Pracownicy stawiają wymagania wobec zakresu pracy,
motywacji, bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa
zdrowia w miejscu pracy.
 Klienci stawiają wymagania wobec wydajności i jakości.
Przedsiębiorstwa
składają
obietnice
dotyczącą
wydajności.
 Właściciele oraz inwestorzy stawiają wymagania wobec
dochodu, wzrostu wartości oraz porządnemu
zarządzaniu ryzykiem.
 Dostawcy oraz partnerzy stawiają wymagania
względem wiarygodności.
 Właściciele innych nieruchomości oraz publiczność
stawiają
wymagania
względem
społecznej
odpowiedzialności oraz ochrony środowiska.
21
Zintegrowane systemy zarządzania

Ustawodawca oraz organy władzy stawiają wymagania
wobec przestrzegania prawa i zobowiązań.
Przedsiębiorstwo ma za zadanie zrozumieć te wymagania
oraz w jak najlepszy sposób je przełożyć.
Wymiary integracji systemów zarządzania
Skuteczna integracja systemu zarządzania rozumiana jest
w wielu wymiarach.
Integracja „top down” jest podstawowym wymogiem
wynikającym z wymagań, wzoru i strategii prowadzenia
procesów. Systemy zarządzania skierowane są na sukces
przedsiębiorstwa - system służy firmie a nie na odwrót.
Zintegrowany system zarządzania wspomaga ramy
kierownictwa, pozwalające kierownictwu oraz pracownikom
zrozumienie oraz spełnienie różnorakich wymagań obszarów
zarządzania.
„Integracja w codzienne działania” wspomaga pozostałe
tematy integracji. Widoczne są czynności kierownictwa
w zakresie przekładu. Bazą skutecznego przekładu wymagań
IMS jest funkcja autorytetu TOP-Kierownictwa. Za pomocą
integracji systemu zarządzania w codzienne działania
zwiększają się korzyści ekonomiczne.
Przejrzystość
w codziennych działaniach, wykorzystywanie synergii oraz
wiązek zasobów stoją w centrum integracji systemów
zarządzania.
Przyczynek certyfikacji w przedsiębiorstwach z wdrożonym
IMS
Rys.
Schemat
współdziałania
„integracji
top
down”,
„integracji tematów/wymagań” oraz „integracji codziennych
działań”.
„Integracja tematów oraz wymagań”
- jak i jakość,
środowisko, bezpieczeństwo pracy, ryzyko, odpowiedzialność
społeczna, specyficzne wymagania branżowe – zawarta jest
w organizację IMS jako podstawowe wymaganie. Różnorakie
wymagania dotyczące norm oraz standardów branżowych
odpowiadają często wymaganiom partnerów biznesowych.
Kiedyś
wymagania
te
rozpatrywane
były
z
osobna
Rys. Korzyści wynikające z certyfikacji IMS
i przedstawiane w różnych systemach lub strukturach.
W związku z wzrastającym kompleksem oraz wymagającym
W czasach coraz bardziej krytycznych klientów konieczne są
środowiskiem oczekiwana jest elastyczność, szybkość oraz
działania bardziej wiarygodne oraz budujące wśród nich
operatywna perfekcja każdego przedsiębiorstwa. Możliwe
zaufanie. Suma przyczynków do certyfikacji przyczyniła się do
jest spełnienie oczekiwań za pomocą zrozumienia integracji
dużego wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa. Certyfikacja
i interakcji procesów, integracji poszczególnych wymagań
wspiera
oraz
przedsiębiorstwa. Widzą one także korzyści w umacnianiu
za
pomocą
łatwego,
zrozumiałego
rozwijającego się przechowywania dokumentacji.
www.qualityaustria.com.pl
i
szybko
długotrwale
pozytywną
budowę
wizerunku
swojej pozycji rynkowej.
22
Zintegrowane systemy zarządzania
Powstanie
dzisiejszych
zintegrowanych
systemów
zarządzania można podzielić na charakterystyczne cykle
rozwojowe. Wraz z przemysłowym rozkwitem po II wojnie
światowej powstała świadomość,
która z „badaniami
jakości” w niewystarczający sposób wspiera profesjonalne
powstawanie produktu. Mottem tamtych czasów było
„Jakość produktów nie będzie testowana, będzie podczas
produkcji wytwarzana”. Było to początkiem bezpieczeństwa
jakości, jak i systemów bezpieczeństwa jakości.
Zarządzanie jakością jako platforma integracyjna
Integracja systemów zarządzania to naturalna konsekwencja
rozwoju organizacji. W wyniku rozwoju wiedzy, powiązań
strategicznych i operacyjnych, przy wewnętrznych
interakcjach i regulacjach w organizacji istnieje moment
gdzie podjęcie decyzji o integracji jest w zasadzie
formalnością dlatego, że nie ma innego kierunku. Organizacja
dążąc do rozwoju nie jest w stanie istniejącego problemu,
zagrożenia czy też szansy rozpatrywać oddzielnie z każdej
perspektywy, dlatego też praktycznie podchodząc do sprawy,
interakcja zawsze wystąpi pomiędzy systemami nawet gdy
będziemy chcieli je utrzymywać w sposób autonomiczny.
Stąd też istnieją korzystne aspekty integracji systemów
zarządzania. Integracja zagadnień i wymogów dla jakości,
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, ryzyka,
odpowiedzialności społecznej i wymagań branżowych jest
najczęstszym modelem branym pod uwagę podczas
projektowania zintegrowanego systemu zarządzania.
Jednakże przy integracji systemów zarządzania należy brać
pod uwagę jeden fakt: - każdy z odrębnych systemów
zarządzania ma inny cel.
Ustalenie zasad współbieżności celów lub ich hierarchii
pozwoli na właściwe zaprojektowanie procesu integracji.
Wsparciem w procesach integracji są kierunki przyjęte
w normalizacji. W bliskiej już przyszłości Aneksu SL jako
podstawy do tworzenia kolejnych norm, ale i nowelizacji
norm już istniejących będzie stanowiło wyraźny trend
w kierunku integracji. Holistyczna koncepcja „kontekstu
organizacji” i „przywództwa” wsparta ujednoliconym
podejściem do zarządzania ryzykiem ma być wsparciem dla
zintegrowanych systemów zarządzania.
W praktyce system zarządzania jakością z sukcesem może
być wykorzystany jako podstawowa platforma do integracji
systemów zarządzania. Podejście oparte na zarządzaniu
procesowym, kompleksowo podchodzi do całej organizacji
jako organizmu funkcjonującego w jednym wyznaczonym
kierunku. Zarządzanie w zintegrowanym systemie
zarządzania to prawie zawsze spełnienie stawianych
warunków, czy będą to warunki Klienta, prawne, techniczne
wobec produktu czy też bezpieczeństwa wobec personelu.
Z punktu widzenia qualityaustria zintegrowane systemy
zarządzania to jedna z podstaw wzrostu ogólnego podejścia
organizacji do jakości w jej szerokiej perspektywie.
W przyszłości,
organizacje będą zmuszone przy
wieloaspektowym zakresie prowadzenia działalności
uwzględniać wymagania wielu systemów, norm w jednym
zintegrowanym systemie zarządzania. Takie podejście
wymusi podejście do efektywności działań w organizacji.
Integracja ISO 9001 z normami branżowymi - przykłady










Przedsiębiorstwa spawalnicze : ISO 3834
Budowa metalu: EN 1090
Motoryzacja : VDA 6.x, ISO/TS 16949
Bezpieczeństwo żywności : ISO 22000, IFS, BRC
Opieka medyczna: ISO 13485
Usługi szkoleniowe : ISO 29990
Zarządzanie Energią : ISO 50001
Bezpieczeństwo : OHSAS 18001, SCC, SCP
Zarządzanie ryzykiem : ISO 31000
Zarządzanie ciągłością działania: ISO 22301
Rys. Dom jakości
www.qualityaustria.com.pl
23
Zintegrowane systemy zarządzania
Szkolenia
Strona
QA_IMS1
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania
3 dni
25
QA_IMS2
Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania
3 dni
25
SZKOLENIA „IN HOUSE”
Dlaczego nie przeprowadzać szkoleń u siebie, we własnej firmie?
qualityaustria-Polska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przeprowadza wszystkie wyżej wymienione szkolenia
zarówno w formie ,,otwartej", jak i ,,zamkniętej".
Cena szkoleń zamkniętych ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
Więcej szczegółów na temat wybranego szkolenia mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: [email protected]
www.qualityaustria.com.pl
24
Zintegrowane systemy zarządzania
Auditor zintegrowanego systemu
zarządzania
Cel szkolenia
Celem
szkolenia
prowadzenia
jest
przygotowanie
auditów
kandydata
wewnętrznych,
do
zapoznanie
z metodyką pracy i technikami auditów.
Odbiorcy szkolenia

Osoby
posiadające
2-3
letnie
doświadczenie
w systemach zarządzania

Osoby, które ukończyły szkolenia z zasad systemów
zarządzania
zgodnie
z
ISO
9001,
ISO
14001,
PN-N 18001, OHSAS
Pełnomocnik zintegrowanego
systemu zarządzania
Cel szkolenia
Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafili wdrażać
wymagania
standardów
zintegrowanego
systemu
zarządzania w organizacji, realizować zadania Pełnomocnika
w
oparciu
o
techniki
zarządzania
i
dbać
o doskonalenie systemu.
Odbiorcy szkolenia
 Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie
w systemach zarządzania
 Osoby, które ukończyły szkolenia z zasad systemów
zarządzania zgodnie z ISO 9001, ISO 14001,
PN-N 18001, OHSAS
Zakres merytoryczny szkolenia

Interpretacja
wymagań
standardów
ISO
9001,
ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS

Podejście procesowe

Wymagania standardu ISO 19011

Profil osobowy auditora

Zarządzanie zespołem

Procedura auditów wewnętrznych

Techniki audytowania

Zasady dokumentowania

Działania poauditowe

Ćwiczenia

Test sprawdzający
Zakres merytoryczny szkolenia
 Standard ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS
 Podstawy
prawne
systemu
zarządzania
środowiskowego
oraz
systemu
zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy
 Analiza ryzyka
 Standard ISO 9004 – wytyczne doskonalenia
 Rola Pełnomocnika w systemie zarządzania BHP
 Doskonalenie – narzędzia
 Zasady certyfikacji i rola jednostek certyfikujących
 Ćwiczenia
 Test sprawdzający
Czas trwania szkolenia
3 dni / 24 godziny
Czas trwania szkolenia
3 dni / 24 godziny
Termin, miejsce i cena szkolenia
Termin, miejsce i cena szkolenia
27 - 29 styczeń
Mikołów
1 080,-
22 - 24 lipiec
Warszawa
1 080,-
4 - 6 marzec
Warszawa
1 080,-
14 - 16 wrzesień
Mikołów
1 080,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Certyfikat
,,Pełnomocnika
Zarządzania”.
Dokument potwierdzający
Certyfikat
,,Auditora
wewnętrznego
Zintegrowanego
Systemu
Zintegrowanego
Systemu Zarządzania”.
www.qualityaustria.com.pl
25
Jakość
Jakość
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
26
Jakość
ISO 9001 - System zarządzania jakością
Grupa docelowa
O
certyfikaty
potwierdzające
zgodność
postępowania
z wymaganiami normy ISO serii 9000 mogą ubiegać się
organizacje każdej branży i każdej wielkości.
Certyfikat ISO 9001
W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient
otrzymuje:

Certyfikat systemu zarządzania jakością wg standardu
ISO 9001 dla wnioskowanego zakresu certyfikacji
(certyfikat
jest
wydawany
w
dowolnym
języku
o brzmieniu uzgodnionym z klientem)

Certyfikat w języku angielskim międzynarodowej sieci
IQNet
Wymagania
Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się:
"Jakość to nie wszystko, ale wszystko bez jakości jest

spełnieniem zasadniczych wymagań ISO 9001;

brakiem niezgodności z wymaganiami stwierdzonych
podczas
niczym..."
auditu
(w
przypadku
ich
wystąpienia
organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do
ich usunięcia).
W dobie globalnej konkurencji walkę o Klienta wygra ten, kto
zdobędzie zaufanie Klienta, czyli przekona go, że w sposób
systemowy zarządza jakością produktu lub usługi. Wygrać
Korzyści dla Klienta
można też ceną, a ta będzie niższa wtedy, gdy uda nam się
Wiele czynników przemawia za wprowadzeniem Systemów
działać bezusterkowo, czyli działać / produkować dobrze za
Zarządzania na zgodność z normą ISO 9001, a także na
pierwszym razem. W obu tych orientacjach skutecznym
zgodność z wymagania nami branżowymi:
narzędziem są Systemy Zarządzania Jakością oparte na

wzmocniona orientacja na klienta, zrozumiały wzrost
zadowolenia klienta;
międzynarodowych standardach.
qualityaustria certyfikuje systemy zarządzania jakością, czyli

redukcja reklamacji;
obiektywnie ocenia ich wdrożenie i udziela stosownych

istotny spadek kosztów procesowych;
certyfikatów, które pomagają wzbudzić zaufanie Klienta

pozytywny wpływ na ciągły rozwój organizacji i jej
wewnętrznej komunikacji;
i mobilizują do systematycznej pracy nad doskonaleniem.
Zapraszamy do współpracy!

wzrost motywacji pracowników;

wzrost świadomości w zakresie odpowiedzialności
pracowników;

znaczna optymalizacja procesu oceny;

istotny wzrost wartości firmy;

znaczna oszczędność kosztów i zasobów;

znaczący wkład w zakresie ochrony know-how;

zakończona
sukcesem
certyfikacja
systemów
zarządzania umożliwia w wielu przypadkach wpis na
listę kwalifikowanego dostawcy.
www.qualityaustria.com.pl
27
Jakość
Rewizja ISO 9001:2015
Przywództwo
Obowiązujący
Aktualna wersja ISO 9001 ma zostać ukończona w drugiej
połowie 2015r. Jej celem jest dostosowanie wymagań
standardu do zmieniających się warunków w coraz bardziej
dynamicznym świecie biznesu, a jednocześnie wykreowanie
standardu przyjaznego dla użytkowników. W związku z tym,
stosowanie zintegrowanych systemów zarządzania powinno
być łatwiejsze dla organizacji. Konstrukcja standardu została
zmieniona tak, aby była w pełni dopasowana
do zharmonizowanej struktury stosowanej we wszystkich
normach dotyczących systemów zarządzania. Projekt wspiera
również system zarządzania w dostosowaniu się
do aktualnych wyzwań stawianych organizacjom przez
współczesne otoczenie biznesu. Niektóre istotne zmiany
wprowadzone w stosunku do normy ISO 9001:2008 zostały
wymienione poniżej. Ta krótka lista tematów przeznaczona
jest do pierwszego zapoznania się z nową wersją normy ISO
9001. W żadnym wypadku nie może zastąpić szczegółowej
analizy normy w odniesieniu do potrzeb organizacji.
Zakres:
Punktem wyjścia dla wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
wg ISO 9001:2015 będzie określenie jego zakresu.
W celu prawidłowego określenia zakresu, organizacja
powinna wziąć pod uwagę kontekst, zainteresowane strony
oraz oferowane produkty i usługi. Ustanowiony zakres należy
udokumentować wskazując na to, jakie produkty i usługi są
objęte Systemem Zarządzania Jakością oraz uzasadnienie
przypadków, w których wymaganie normy nie mogą być
zastosowane. Braku możliwości zastosowania pewnych
wymagań nie należy jednak mylić z obecnym wyłączaniem
punktów normy z zakresu Systemu Zarządzania Jakością
(np. 7.3 – Projektowanie i Rozwój).
Organizacja i jej kontekst
Jednym z kluczowych elementów niezbędnych do wdrożenia
nowej normy ISO 9001 będzie zrozumienie organizacji oraz
jej kontekstu. Ma na celu określenie celu istnienia organizacji
oraz wewnętrznych jak i zewnętrznych czynników, które
istotnie na nią wpływają. Do czynników istotnych można
zaliczyć takie czynniki, które wpływają na zdolność
organizacji do zapewnienia produktów i usług spełniających
odpowiednie wymagania a także takie, które mogą
oddziaływać na zwiększenie zadowolenia klienta. W związku
z tym wymagane jest także określenie stron
zainteresowanych istotnych dla Systemu Zarządzania
Jakością a także ich potrzeb i oczekiwań.
www.qualityaustria.com.pl
obecnie
punkt
normy
„zaangażowanie
kierownictwa”
„przywództwem”.
Jednak
nie
ISO
zostanie
jest
to
9001:2008
zastąpiony
tylko
zmiana
terminologii ale zmiana odpowiedzialności nakładanych na
Najwyższe Kierownictwo organizacji. Nie będzie wymagane
powołanie Pełnomocnika – Najwyższe Kierownictwo będzie
odpowiedzialne
za
skuteczność
Systemu
Zarządzania
Jakością.
Podejście oparte na ryzyku
W projekcie normy ISO 9001:2015 nie zawarto już terminu
„działania zapobiegawcze”, głównie dlatego iż system
zarządzania
sam
zapobiegawczym.
w
sobie
winien
Spojrzenie na
być
ryzyko
działaniem
i zarządzanie
ryzykiem ma w omawianym dokumencie dużo szerszy aspekt
i
rozpatrywany
jest
w
kontekście
całej
organizacji.
Definiowanie ryzyka jako skutku niepewności oczekiwanego
wyniku
i
odniesienie
go
do
potencjalnych
zdarzeń
i konsekwencji lub ich kombinacji może się wielu osobom
wydać „znajome”. W metodologii zarządzania ryzykiem
np. w oparciu o ISO 31000 znajdziemy narzędzia podobne do
FMEA, czy też metodę 3 faktorów. Również można sięgnąć
do gotowych narzędzi qualityaustria typu Risk Scan lub Quick
Risk Scan. Warto zauważyć, że Pomimo braku odniesień
w projekcie wprost do norm zarzadzania ryzykiem czy
ciągłością działań, to w sposobie opisu znajdziemy wiele
elementów zbieżnych z tymi standardami. Warto więc
rozważając podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem sięgnąć
do norm ISO 31000 oraz ISO 22301.
Udokumentowana informacja
Terminy „dokument” oraz zapis” zostaną zastąpione w nowej
normie ISO 9001:2015 nowym terminem „udokumentowana
informacja”. Obecnie norma ISO 9001:2008 wymaga
udokumentowanej Księgi Jakości, Polityki Jakości, sześciu
procedur a także zapisów. Projekt nowej normy nie narzuca
konieczności posiadania Księgi Jakości. Zmienia się także to,
co powinno być udokumentowane. Tak więc stworzenie
dokumentacji nie będzie głównym wyzwaniem podczas
wdrażania Systemu Zarządzania Jakością. Organizacja będzie
miała
większą
swobodę
w
decydowaniu,
jakie
udokumentowane informacje są dla niej odpowiednie
i użyteczne.
28
Jakość
Stage
Review
-
ocena
stanu
Seminarium
9001:2015
informacyjne
obecnego sytemu w odniesieniu do
ISO
rewizja
nowych wymagań ISO 9001:2015
(status - listopad 2014)
Motywacja i korzyści
Cel seminarium
Już po raz czwarty przeprowadzana jest rewizja normy
Zapoznanie z nową rewizją normy ISO 9001:2015.
ISO 9001, na zgodność z którą certyfikowanych jest ponad
1,1 mln organizacji na całym świecie. Celem wprowadzenia
Odbiorcy seminarium
dla

użytkowników i dostosowanego do wymagań współczesnego

zmian
jest
stworzenie
standardu
przyjaznego
światowego biznesu. Z jednej strony pierwszy projekt
nowego wydania normy oferuje organizacjom większą
elastyczność w projektowaniu zarządzania, z drugiej zaś
strony wymaga dynamicznego dostosowania się do zmian
w organizacji i jej otoczenia.
Jako
uznana
jednostka
certyfikująca
na
zgodność
z ISO 9001, qualityaustria-Polska wspiera firmy na kilka
różnych sposobów. Jednym z nich jest przeprowadzanie
Stage Review, czyli weryfikacji systemu, prowadzonej przez




względem wymagań bieżącego projektu DIS ISO 9001:2014.
Z pomocą raportu otrzymanego po przeprowadzonej
weryfikacji, firmy z łatwością mogą zaplanować kroki
postępowania, tak aby dokonać skutecznej aktualizacji
i adaptacji systemu do wymagań nowej wersji normy
Auditorzy
Pełnomocnicy Systemu Zarządzania Jakością
Kadra kierownicza
Osoby realizujące wdrożenie SZJ
Osoby zajmujące się doskonaleniem SZJ
Pracownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę
Zakres merytoryczny seminarium





doświadczonych Auditorów QAP, która pozwala na ocenę
i ustalenie statusu quo systemu zarządzania jakością
normy


Rewizja – przegląd stanu obecnego
Zakres rewizji
Nowe podejście - zrozumienie organizacji i jej kontekst
Podejście zorientowane na proces
ISO 9001: 2015 – „myślenie oparte na zarządzanie
ryzykiem”
Zarządzanie dokumentacją
Porównanie
ISO
9001:2008
z
projektem
ISO 9001:2015
Czas trwania seminarium
0,5 dnia / 4 godziny
Termin, miejsce seminarium
ISO 9001:2015.
6 styczeń
Warszawa
5 maj
Rzeszów
22 styczeń
Szczecin
21 maj
Kielce
12 luty
Mikołów
28 maj
Gdańsk
26 luty
Bydgoszcz
9 czerwiec
Kraków
Procedura
3 marzec
Wrocław
18 czerwiec
Zielona G.
Przegląd systemu zarządzania z wykorzystaniem listy
19 marzec
Lublin
25 czerwiec
Opole
kontrolnej odpowiadającej obecnym wymaganiom projektu
14 kwiecień
Poznań
7 lipiec
Białystok
30 kwiecień
Olsztyn
21 lipiec
Łódź
Grupa docelowa
Wszystkie
organizacje
posiadające
aktualny
certyfikat
ISO 9001:2008, które muszą dostosować swoje systemy
zarządzania
jakością
do
wymagań
nowej
normy
ISO 9001:2015
DIS ISO 9001:2014. Po zakończonej ocenie Klient otrzymuje
raport. Niniejsza ocena stanu może obejmować cały standard
lub tylko wybrane elementy. Zakres weryfikacji zostaje
indywidualnie uzgodniony z Klientem.
Cena seminarium
Czas trwania
Czas
niezbędny
każdorazowo
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
jest
do
przeprowadzenia
uzgadniany
z
Stage
Klientem
Review
i
zależy
m.in. od dojrzałości systemu, zakresu systemu i wielkości
organizacji.
www.qualityaustria.com.pl
190,00 zł
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
29
Jakość
obwodów drukowanych. Zakwalifikowanie do pomieszczeń
i obszarów czystych wymaga wysokiego stopnia know-how
oraz stosowania odpowiednich i właściwie wzorcowanych
urządzeń pomiarowych i aparatury badawczej. Pomiary
wykonywane są zgodnie z odpowiednimi normami
i przepisami. Niezależna ocena stanowi z jednej strony
wystandaryzowaną metodę identyfikacji jakości pomieszczeń
czystych, z drugiej zaś stanowi dowód spełnienia
specyficznych wymagań, dostępny dla administracji
publicznej i klientów.
Audit czystych pomieszczeń:
 stanowi niezależną ocenę normatywnie określonej
procedury klasyfikowania pomieszczeń czystych;
 prowadzony
jest
przez
wykwalifikowanych
i doświadczonych auditorów qualityaustria;
 jest dokumentowany certyfikatem uznawanym na
całym świecie.
ISO 14644 - Pomieszczenia czyste i związane z nimi
środowiska kontrolowane
Motywacja i korzyści
Pomieszczeniami czystymi są obszary, w których szczególną
uwagę
zwraca
się
na
stężenia
zanieczyszczeń
spowodowanych występowaniem drobnoustrojów i cząstek
nieorganicznych. Podczas projektowania zwraca się uwagę na
zminimalizowanie
obecności,
gromadzenia
i
osiadania
cząstek przeszkadzających lub szkodliwych w procesie
produkcji. Infrastruktura podlegająca takim wymogom
obejmuje budynki, systemy klimatyzacji i dostarczania
mediów oraz połączenia pomiędzy nimi.
Klasyfikacji czystych pomieszczeń dokonuje się w zależności
od sektora wg ISO 14644, wymagań umieszczonych
w standardach GMP/FDA lub VDI 2083. Przyporządkowanie
do właściwej klasy powinno odbywać się w półrocznych lub
rocznych odstępach czasu.
Opisana metoda zapewnienia jakości działań i procesów
wytwarzania systematycznie rozszerza się na kolejne obszary,
poczynając
od
technologii
tradycyjnie
wymagających
pomieszczeń czystych np. ikroelektronika, przemysł lotniczy,
poprzez przemysł farmaceutyczny i systemy ochrony
zdrowia, aż po przemysł spożywczy, mechanikę precyzyjną,
optykę, technologie laserowe i zaawansowane technologie
www.qualityaustria.com.pl
Cele
 zapewnienie jakości w pomieszczeniu czystym, które
obejmuje działania od planowania, poprzez montaż aż
do pomiaru uzyskanych wyników
 niezależne wykazanie jakości stanu środowiska
produkcyjnego
 minimalizacja auditów klienckich
 benchmark procesów produkcji
 podniesienie wartości marketingowej - produkcja
odbywa się w certyfikowanych pomieszczeniach
Grupa docelowa

organizacje związane z nanotechnologią i mechaniką
precyzyjną

firmy przemysłu lotniczego

przedsiębiorstwa zajmujące się mikroelektroniką,
elektrotechniką i obróbką powierzchni

zakłady związane z technologią medyczną i szpitale

firmy
działające
w
genetyce,
biotechnologii
i farmaceutyce

organizacje zajmujące się technologią laserową i włókna
szklanego oraz zaawansowanymi technologiami
obwodów drukowanych

branża spożywcza

laboratoria
Kryteria
Identyfikacja
i
oznakowanie
stopnia
czystości
w pomieszczeniu prowadzone są zgodnie z kryteriami normy
ISO 14644, które zawierają następujące elementy: numer
klasy np. klasa ISO 7, określenie warunków operacyjnych, do
których odnosi się klasyfikację, rozmiar cząsteczek.
30
Jakość


EN 9110: model zarządzania jakością dla firm
serwisowych;
EN 9120: model zarządzania jakością dla dystrybutorów
hurtowych.
W formie usługi specjalnej została przez grupę IAQG
stworzona baza danych OASIS (Online Aerospace Supplier
Information System). Pozwala ona na bezpośrednie
wyszukanie
wszystkich
akredytowanych
jednostek
certyfikujących oraz firm certyfikowanych na zgodność
z którąś z wyżej wymienionych norm.
Grupa docelowa
 przemysł lotniczy i kosmonautyka
 łańcuch dostaw w przemyśle lotniczym i kosmonautyce;
bezpośredni dostawcy i poddostawcy
 przedsiębiorstwa
zajmujące
się
dystrybucją
i zapewniające serwis
AS/EN/JISQ 9100
- Ujednolicona podstawa do
certyfikacji dla przemysłu lotniczego
Motywacja i korzyści
Norma zharmonizowana AS 9100 została opracowana pod
kierownictwem International Aerospace Quality Group
(IAQG). Norma AS 9100 została oparta o serię norm ISO 9000
oraz zawiera uzupełnienia wraz z ich interpretacją, które
skierowane są do przemysłu lotniczego i kosmonautyki.
Normę EN 9100 opracowało Europejskie Stowarzyszenie
Producentów Techniki Lotniczej i Kosmonautyki Standaryzacja (AECMA-STAN). Poźniej AECMA zostało
zastąpione przez ASD - Aero Space and Defense Industries
Association of Europe. Norma EN 9100 jest identyczna
z AS 9100 i JISQ 9100. Skróty literowe wskazują jedynie na
zasięg odpowiedniej normy krajowej (EN dla Europy, AS dla
Ameryki, JISQ dla Japonii). AS/EN/JISQ 9100 stanowi dziś
ogólnoświatowy standard dla przemysłu lotniczego
i kosmicznego. Podobnie jak w przemyśle samochodowym
ma na celu pomoc w standaryzacji dużej ilości specyficznych
wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością
w organizacji. Wzrost znaczenia wymagań serii AS/EN/JISQ
9100 spowodował, że coraz więcej firm zaleca swoim
dostawcom certyfikację na zgodność z tymi standardami. Dziś
wyróżnia się następujące modele:
 EN 9100: model zarządzania jakością w rozwoju,
produkcji, instalowaniu i serwisowaniu;

www.qualityaustria.com.pl
Kryteria
Norma 9100 jest standardem technicznym opracowanym
przez ASD (AECMA) w oparciu o normy serii ISO 9000.
Struktura niniejszej normy powstała w oparciu o normę
ISO 9001:2008 i została doprecyzowana i uzupełniona
o kwestie odnoszące się do specyficznych wymagań dla
przemysłu lotniczego i kosmonautyki.
Uzupełnienia zostały oznaczone pogrubioną czcionką lub
kursywą. Audyty przeprowadzane są w oparciu o stosowną
normę europejską lub listę kontrolną przez doświadczonych
auditorów branżowych, którzy zostali zarejestrowani przez
AAI (Austrian Aeronautic Industries).
Audyt / certyfikacja obejmuje także ocenę / klasyfikację,
identyfikację oraz określenie stopnia spełnienia wymagań.
Niezależnie od stwierdzonego stopnia, po pozytywnym
zakończeniu auditu zostaje wystawiony certyfikat EN 9100 na
bazie ISO 9001:2008.
Priorytetami wyróżnionymi w standardzie EN 9100 są:
 zarządzanie konfiguracją
 projektowanie i rozwój(weryfikacja/walidacja/testy)
 produkcja i zapewnienie serwisu (dokumentacja
/sterowanie/zmiany)
 dokumentowanie kontroli i testów
 kontrola i badania partii próbnej
31
Jakość




zapewnienie poprawy: wydajności produkcji i usług,
produktywności, niezawodności procesów, zarządzania
cyklem życia produktu, łańcucha dostaw, pracy
zespołowej
poprawienie skuteczności audytów zewnętrznych
integrowanie działań
przedstawienie osiągniętych wyników
Grupa docelowa
 dostawcy i usługodawcy sektora telekomunikacyjnego
 firmy produkujące/ serwisujące produkty zdefiniowane
w tabelach kategorii produktów TL 9000
Kryteria
TL 9000 jest dwuczęściowym systemem zarządzania jakością,
rozbudowanym o elementy zarządzania i pomiarów.
Od organizacji certyfikowanych wg TL 9000 wymaga się
zgodności z:
 wszystkimi wymaganiami normy ISO 9001;
TL 9000 - Międzynarodowy standard dla branży

wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi branży
telekomunikacyjnej odnoszącymi się do wszystkich
certyfikacji;

specyficznymi
wymaganiami
dla
sektora
telekomunikacyjnego , które odnoszą się do certyfikacji
sprzętu, oprogramowania i/lub usług;

wspólnymi kryteriami dla sektora telekomunikacyjnego
odnoszącymi się do wszystkich kategorii produktowych;

kryteriami
dla
sektora
telekomunikacyjnego
odnoszącymi się do niektórych kategorii produktowych
specyficznych dla: sprzętu, oprogramowania i usług.
telekomunikacyjnej
Motywacja i korzyści
W 1998 roku QuEST Forum opracowało system zarządzania
jakością TL 9000 w celu spełnienia wymagań jakościowych
dla łańcucha dostaw światowej branży telekomunikacyjnej.
Za pośrednictwem TL 9000 określono następujące cele:
 ustanowienie i utrzymywanie wspólnych wymagań SZJ,
co zmniejsza liczbę standardów dla branży
telekomunikacyjnej;

wspieranie
systemu
chroniącego
integralność
i
użytkowanie
sprzętu
telekomunikacyjnego,
oprogramowania i usług;

zdefiniowanie kosztów działalności oraz mierników
opartych na wydajności w celu doskonalenia i oceny
wdrożenia SZJ;

zobowiązanie do ciągłego doskonalenia
wzmocnienie kontaktów z Klientami;

udoskonalenie
procesu
z wymaganiami branży.
oceny
oraz
zgodności
Korzyści operacyjne

zmniejszenie kosztów zarządzania związanych z cyklem
życia produktów, audytami, zarządzaniem dostawcami
i procesami głównymi
www.qualityaustria.com.pl
Księga wymagań i kryteriów dla TL 9000 dostarcza
wyczerpujących informacji na temat obu aspektów tego
systemu zarządzania jakością. SZJ oparty o niniejszy standard
wymaga zaangażowania w ciągłe doskonalenie produktów,
usług i procesów. Aby zapewnić poprawę efektywności oraz
dać wytyczne do poprawy wyników, TL 9000 umożliwia
organizacji wprowadzenie swoich danych związanych
z certyfikacją do internetowego systemu gromadzenia
danych RRS, co otwiera dostęp do danych wzorcowych
i raportów trendów w branży poprzez stronę internetową
QuEST Forum. Wdrożenie TL 9000 okazało się korzystne
zarówno dla dostawców jak i usługodawców.
Opinie i analizy pochodzące od firm wykazały m.in. spadek
o 20% kosztów jakości, poprawę terminowości dostaw
o 40%, redukcję czasu realizacji zamówień o 80%,
zmniejszenie wskaźnika reklamacji o 25%.
32
Jakość
Szkolenia
Strona
QA_Q3
Specjalista ds. systemu zarządzania jakością - ISO 9001
2 dni
34
QA_Q4
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością - ISO 9001
3 dni
34
QA_Q5
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością - szkolenie doskonalące
2 dni
35
QA_Q6
Pełnomocnik systemu zarządzania jakością - ISO 9001
3 dni
35
QA_Q10
Lean manufacturing - metodologia i wdrażanie
2 dni
36
SZKOLENIA „IN HOUSE”
Dlaczego nie przeprowadzać szkoleń u siebie, we własnej firmie?
qualityaustria-Polska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przeprowadza wszystkie wyżej wymienione szkolenia
zarówno w formie ,,otwartej", jak i ,,zamkniętej".
Cena szkoleń zamkniętych ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
Więcej szczegółów na temat wybranego szkolenia mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: [email protected]
www.qualityaustria.com.pl
33
Jakość
Specjalista ds. system zarządzania
jakością - ISO 9001
Auditor wewnętrzny systemu
zarządzania jakością - ISO 9001
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Dostarczenie wiedzy niezbędnej uczestnikom do realizacji
podejścia projakościowego w organizacji. Praktyczne
zastosowanie wymagań normy i narzędzi w organizacji.
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do
prowadzenia
auditów
wewnętrznych,
zapoznanie
z metodyką pracy i technikami auditów.
Odbiorcy szkolenia
Odbiorcy szkolenia



Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymywanie
systemów jakości
Personel działów jakości, zarządzania produkcją,
Pełnomocnicy ds. jakości
Zakres merytoryczny szkolenia











Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie
,,w jakości”
Osoby, które ukończyły szkolenie z zasad zarządzania
jakością zgodnie ze standardem ISO 9001
Zakres merytoryczny szkolenia
Podstawowe pojęcia wg ISO 9000:2005
Jakość w przedsiębiorstwie
Szczegółowe wymagania normy ISO 9001:2008
(pkt. 4 ÷8)
Polityka jakości
Podstawowe dokumenty systemu zarządzania jakością
Wymagane zapisy wg ISO 9001:2008
Podejście procesowe, mapa procesów
Funkcja dokumentacji (papierowej i elektronicznej)
w systemie zarządzania jakością
Wdrażanie, certyfikacja systemu zarządzania jakością









Podstawy zarządzania jakością
Interpretacja wymagań ISO 9001
Podejście procesowe
Procedura auditów wewnętrznych
Techniki auditowania
Zasady dokumentowania
Działania poauditowe
Ćwiczenia
Test sprawdzający
Czas trwania szkolenia
3 dni / 24 godziny
Czas trwania szkolenia
Termin, miejsce i cena szkolenia
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
2 - 3 luty
Mikołów
800,-
27 - 28 sierpień
Warszawa
800,-
9 - 11 marzec
Warszawa
1 080,-
16 - 18 wrzesień
Kraków
1 080,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Dokument potwierdzający
Certyfikat ,,Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania
Jakością”.
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
34
Jakość
Auditor wewnętrzny systemu
zarządzania jakością - sz. doskonalące
Pełnomocnik systemu zarządzania
jakością - ISO 9001
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest doskonalenie technik i metodyki
audytowania, pogłębienie wiedzy z tematyki zarządzania
jakością.
Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafili wdrożyć
wymagania standardu ISO 9001 w organizacji, realizować
zadania Pełnomocnika w oparciu o techniki jakości i dbać
o doskonalenie systemu.
Odbiorcy szkolenia

Osoby
posiadające
wewnętrznego SZJ
uprawnienia
Auditora

Zakres merytoryczny szkolenia









Odbiorcy szkolenia

Zarządzanie procesowe – wykorzystanie informacji
podczas audytu
Komunikacja interpersonalna
Komunikacja niewerbalna
ISO 9001, ISO 19011 – przegląd pod kątem wymagań
dla zarządzania audytami
Techniki prowadzenia audytu, metodyka próbkowania,
zarządzanie czasem
Doskonalenie realizowania zapisów z audytu,
formularze
Działania korygujące i zapobiegawcze
Ćwiczenia
Test sprawdzający
Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie
,,w jakości”
Osoby, które ukończyły szkolenie z zasad zarządzania
jakością zgodnie ze standardem ISO 9001
Zakres merytoryczny szkolenia










Standard ISO 9001
Podejście procesowe
Standard ISO 9004
Rola Pełnomocnika w systemie jakości
PDCA
TQM
Doskonalenie – narzędzia
Zasady certyfikacji i rola jednostek certyfikujących
Ćwiczenia
Test sprawdzający
Czas trwania szkolenia
Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
Termin, miejsce i cena szkolenia
9 - 10 kwiecień
Poznań
800,-
11 - 12 maj
Warszawa
800,-
19 - 20 październik
Rzeszów
800,-
16 - 17 listopad
Kraków
800,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Certyfikat ,,Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością”.
www.qualityaustria.com.pl
35
Jakość
Lean manufacturing - metodologia
i wdrożenie
Cel szkolenia
Przekazanie uczestnikom idei i metodologii
i wdrożenia Lean Manufacturing.
działania
Odbiorcy szkolenia



Kadra kierownicza
Osoby zarządzające produkcją
Personel działu jakości
Zakres merytoryczny szkolenia











Wprowadzenie do Lean Manufacturing
Najważniejsze definicje i zasady
Typy strat produkcyjnych
Przepływ wartości
Metodyka 5S
Metodyka działań w obrębie 5S
Wdrażanie 5S
Podwyższanie sprawności maszyn i urządzeń (TPM)
Wprowadzenie do metodyki całkowitej sprawności
maszyn i urządzeń
Identyfikacja głównych przyczyn strat
Wdrożenie podejścia podwyższani sprawności maszyn
i urządzeń
Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
26 - 27 marzec
Mikołów
800,-
10 - 11 wrzesień
Poznań
800,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
36
Środowisko
Środowisko
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
37
Środowisko
ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego
"Pomyślmy o losie pokolenia naszych dzieci"
Troska
o
środowisko
naturalne
przyświeca
naszym
działaniom na polu prywatnym i zawodowym. Prowadząc
jakikolwiek biznes korzystamy z zasobów środowiska
i staramy się je chronić. Najskuteczniej zrobimy to,
wprowadzając
w
naszej
działalności
systematykę
wypróbowaną przez tysiące firm na świecie, a opartą
o standard ISO 14001.
Certyfikując
się
w qualityaustria
uzyskujemy
wsparcie
niezależnego asesora, potwierdzenie właściwego podejścia
do tego zagadnienia i budujemy ekologiczny wizerunek firmy.
Zapraszamy do współpracy!
Motywacja i korzyści
Podstawowym celem zarządzania środowiskowego według
ISO 14001 jest wytworzenie mechanizmów ochrony
środowiska naturalnego i zapobiegania jego degradacji
zgodnie z wymogami prawnymi i społeczno-ekonomicznymi.
Zarządzanie środowiskowe oferuje kompleksowe korzyści
polegające na:

minimalizacji zagrożeń dla środowiska poprzez ocenę
ryzyka wynikającego z procesów i ich wpływu na
środowisko;

bezpieczeństwie
prawnym
możliwym
dzięki
zapewnieniu zgodności z wymaganiami;

poprawie gotowości i sposobów reagowania
w przypadku wystąpienia awarii;

minimalizowaniu i zapobieganiu emisji do atmosfery
i wytwarzania odpadów;

identyfikacji problemów ochrony środowiska u źródła
ich powstawania;

zwiększeniu zaufania i akceptacji wśród pracowników,
klientów oraz organów administracji;

motywacji ludzi;

redukcji kosztów przez możliwość oszczędzania
zasobów i energii;

zmniejszeniu ryzyka odpowiedzialności cywilnej
najwyższego kierownictwa i osób zarządzających;

stworzenie pozytywnego wizerunku organizacji.
Grupa docelowa

organizacje, które już wdrożyły system zarządzania
jakością i chcą systematycznie uwzględniać i ciągle
polepszać istotne obszary środowiskowe
Kryteria
ISO 14001 określa 5 elementów dla certyfikacji, z których
każdy przedstawia kolejne konkretne wymagania:
1. Polityka środowiskowa

zobowiązanie do odpowiedzialności za środowisko
naturalne na najwyższych szczeblach organizacji

ustalenie
ogólnych
celów
środowiskowych
i konkretnych działań

zobowiązanie
się
do
ciągłego
doskonalenia,
zapobiegania zanieczyszczeniom i działania w zgodności
z przepisami i regulacjami prawnymi

zdefiniowanie misji
2. Planowanie

przeprowadzenie analizy funkcjonowania organizacji
www.qualityaustria.com.pl
38
Środowisko


definiowanie celów środowiskowych i programów
rozpoznawanie krytycznych procesów biznesowych
i określenia środków poprawy
3. Wdrażanie i funkcjonowanie


określenie odpowiednich struktur i organizacji pracy
przydzielenie i udokumentowanie odpowiedzialności
i uprawnień

wymagania dotyczące szkoleń

dokumentowanie

plan działania na wypadek sytuacji awaryjnych

komunikacja
środowiska
wewnętrzna
w
kwestiach
ochrony
4. Kontrola

systematyczne
monitorowanie
i
mierzenie
środowiskowych wyników działań i procesów

dokumentowanie niezgodności

działania korygujące i zapobiegawcze

zapisy z działań środowiskowych

przeprowadzanie okresowych
zarządzania
środowiskowego
jednostkę
audytów systemu
przez
niezależną
5. Przegląd zarządzania


ocena i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania
środowiskowego
zobowiązanie się do stałej
zarządzania środowiskowego
poprawy
systemu
EMAS
Motywacja i korzyści
EMAS pomaga organizacjom poprawić ich wewnętrzną
ochronę środowiska. Pojęcie EMAS (z ang. ,,EcoManagement and Audit Scheme"), znane jest również jako
,,Eco-Audit". EMAS daje organizacjom następujące korzyści:

zwiększenie wiarygodności i przejrzystości wobec opinii
publicznej w kwestiach związanych z ochroną
środowiska;

zwiększenie pewności spełnienia wymagań prawnych;

zabezpieczenie długoterminowej przyszłości organizacji;

poprawa wizerunku organizacji wśród klientów,
pracowników, dostawców i władz publicznych;

zwiększenie identyfikacji pracowników z organizacją;

zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów;

redukcja
kosztów
eksploatacyjnych
poprzez
oszczędność energii i surowców oraz unikanie tworzenia
zbędnych odpadów;

konsolidacja decyzji administracyjnych i pozwoleń
wydawanych na podstawie ustawy o ochronie
środowiska;

uproszczenie administracji.
Grupa docelowa

EMAS jest systemem przeznaczonym dla wszystkich
organizacji, które chcą poprawić ich ekologiczność i
wewnętrzną ochronę środowiska
Kryteria
Zgodnie z rozporządzeniem EMAS system zarządzania
środowiskowego musi spełniać nie tylko wymagania normy
ISO 14001 zawarte w klauzuli 4, ale także następujące
kryteria minimalne:

zgodność z prawem;

ciągłą poprawę efektywności środowiskowej;

dobrą komunikację i stosunki z otoczeniem;

zaangażowanie pracowników.
Wymagania stawiane przez EMAS

ustanowienie systemu zarządzania środowiskowego
w celu określenia, wdrożenia, stosowania, przeglądu
i doskonalenia polityki ochrony środowiska;

przeprowadzanie wewnętrznych przeglądów systemu;

przeprowadzanie wewnętrznych auditów systemu;

sporządzenie deklaracji środowiskowej;

wysłanie deklaracji środowiskowej do odpowiedniego
organu nadrzędnego.
www.qualityaustria.com.pl
39
Środowisko
Szkolenia
Strona
QA_E1
System zarządzania środowiskowego - ISO 14001
2 dni
41
QA_E2
Gospodarowanie odpadami
1 dzień
41
QA_E3
Ewidencja i sprawozdawczość w prawie ochrony środowiska
1 dzień
42
QA_E4
Aspekty środowiskowe
1 dzień
42
QA_E5
Specjalista ds. systemu zarządzania środowiskowego - ISO 14001
2 dni
43
QA_E6
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego
3 dni
43
QA_E7
Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego
2 dni
44
SZKOLENIA „IN HOUSE”
Dlaczego nie przeprowadzać szkoleń u siebie, we własnej firmie?
qualityaustria-Polska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przeprowadza wszystkie wyżej wymienione szkolenia
zarówno w formie ,,otwartej", jak i ,,zamkniętej".
Cena szkoleń zamkniętych ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
Więcej szczegółów na temat wybranego szkolenia mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: [email protected]
www.qualityaustria.com.pl
40
Środowisko
System zarządzania środowiskowego
- ISO 14001
Gospodarowanie odpadami
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Uczestnicy szkolenia poznają standard ISO 14001, będą
potrafili zastosować jej wymagania w swojej organizacji.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy
w zakresie aspektów prawnych związanych z gospodarką
odpadami, obowiązków wynikających z zakresu prawa,
sprawozdawczości i informacji.
Odbiorcy szkolenia


Przedsiębiorstwa chcące wdrożyć i/lub certyfikować
system zarządzania środowiskiem
Osoby odpowiedzialne za wdrożenie / utrzymanie
systemu zarządzania środowiskowego
Odbiorcy szkolenia


Zakres merytoryczny szkolenia








Terminologia stosowana w systemach zarządzania
środowiskowego
Rozwój i struktura norm ISO serii 14001 EMAS
Metodyka wdrażania
Aspekty środowiskowe – metody i kryteria
Ciągłe doskonalenie
Zapobieganie zanieczyszczeniom
Dyskusja – wymiana poglądów
Ćwiczenia
Przedsiębiorstwa, których działalność biznesowa ma
wpływ na wytwarzanie odpadów
Przedsiębiorstwa, które wdrażają lub doskonalą system
zarządzania środowiskowego
Zakres merytoryczny szkolenia






Regulacje prawne w zakresie gospodarowania
odpadami
Terminologia i definicje
Klasyfikacja
Wpływ przedsiębiorstw na środowisko
Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania
odpadami
Zarządzanie dokumentacją
Ćwiczenia
Czas trwania szkolenia

2 dni / 16 godzin
Czas trwania szkolenia
Termin, miejsce i cena szkolenia
1 dzień / 8 godzin
25 – 26 maj
Mikołów
800,-
12 – 13 listopad
Wrocław
800,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Termin, miejsce i cena szkolenia
23 czerwiec
Poznań
500,-
7 grudzień
Lublin
500,-
Dokument potwierdzający
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
41
Środowisko
Ewidencja
i
sprawozdawczość
w prawie ochrony środowiska
Aspekty środowiskowe
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy
w
zakresie
obowiązujących
wymagań
prawnych,
wynikających z nich obowiązków dla przedsiębiorstw oraz
zasad ich realizacji.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy
w zakresie realizacji działań związanych z wymaganiami
w zakresie aspektów środowiskowych.
Odbiorcy szkolenia
Odbiorcy szkolenia



Przedsiębiorstwa chcące wdrożyć i/lub certyfikować
system zarządzania środowiskiem
Osoby odpowiedzialne za wdrożenie / utrzymanie
systemu zarządzania środowiskowego
Zakres merytoryczny szkolenia










Zakres merytoryczny szkolenia

Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska
Akty wykonawcze
Wpływ przedsiębiorstw na środowisko
Ewidencja, zasady naliczania opłat, system opłat
Zasady sprawozdawczości w obszarze ochrony
środowiska
Rola organów nadzorczych
Zarządzanie dokumentacją
Ćwiczenia
Osoby odpowiedzialne za identyfikację aspektów
środowiskowych
Osoby wdrażające system zarządzania środowiskowego
Auditorzy, Pełnomocnicy





Terminologia i definicje
Metodologia identyfikacji aspektów środowiskowych
Sposoby identyfikacji aspektów środowiskowych
Metodologia oceny aspektów
Sterowanie operacyjne, kluczowe charakterystyki
środowiskowe - monitorowanie
Ćwiczenia
Czas trwania szkolenia
1 dzień / 8 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
Czas trwania szkolenia
1 dzień / 8 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
30 styczeń
Mikołów
500,-
27 lipiec
Bydgoszcz
500,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
17 luty
Warszawa
500,-
24 sierpień
Poznań
500,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
42
Środowisko
Specjalista ds. systemu zarządzania
środowiskowego - ISO 14001
Auditor
wewnętrzny
systemu
zarządzania środowiskowego
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Dostarczenie wiedzy niezbędnej uczestnikom do realizacji
podejścia projakościowego w organizacji. Praktyczne
zastosowanie wymagań normy i narzędzi w organizacji.
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do
prowadzenia
auditów
wewnętrznych,
zapoznanie
z metodyką pracy i technikami auditów.
Odbiorcy szkolenia
Odbiorcy szkolenia



Osoby
odpowiedzialne
za
wdrożenie
i utrzymywanie systemów zarządzania środowiskowego,
personel działów jakości i ochrony środowiska,
zarządzania produkcją
Pełnomocnicy ds. jakości


Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie
,,w jakości”
Osoby, które ukończyły szkolenie z zasad systemu
zarządzania środowiskowego
Zakres merytoryczny szkolenia
Zakres merytoryczny szkolenia












Podstawowe pojęcia wg ISO 14001:2004
Środowisko w przedsiębiorstwie
Szczegółowe wymagania normy ISO 14001:2004
(pkt. 4.1 ÷ 4.6)
Polityka środowiskowa
Podstawowe
dokumenty
systemu
zarządzania
środowiskowego
Wymagane zapisy wg ISO 14001:2004
Wymagania prawne (identyfikacja, dostępność),
Identyfikacja aspektów środowiskowych
Wyznaczanie znaczących aspektów środowiskowych,
Funkcja dokumentacji (papierowej i elektronicznej)
w systemie zarządzania środowiskowego
Wdrażanie,
certyfikacja
systemu
zarządzania
środowiskowego
Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin










Podstawy zarządzania środowiskowego
Interpretacja wymagań standardu ISO 14001
Wymagania standardu ISO 14001
Podejście procesowe
Profil osobowy auditora
Zarządzanie zespołem
Techniki audytowania
Zasady dokumentowania
Działania poauditowe
Ćwiczenia
Test sprawdzający
Czas trwania szkolenia
3 dni / 24 godziny
Termin, miejsce i cena szkolenia
22 - 24 kwiecień
Poznań
1 080,-
14 – 16 październik
Wrocław
1 080,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Termin, miejsce i cena szkolenia
5 – 6 marzec
Warszawa
800,-
9 – 10 wrzesień
Mikołów
800,-
Dokument potwierdzający
Certyfikat ,,Auditora wewnętrznego systemu zarządzania
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
środowiskowego".
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
43
Środowisko
Pełnomocnik systemu zarządzania
środowiskowego
Cel szkolenia
Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafili wdrażać
wymagania standardu ISO 14001 w organizacji, realizować
zadania Pełnomocnika w oparciu o techniki jakości i dbać o
doskonalenie systemu.
Odbiorcy szkolenia


Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie
,,w jakości”
Osoby, które ukończyły szkolenie z zasad systemu
zarządzania środowiskowego
Zakres merytoryczny szkolenia








Wymagania normy ISO 14001
Podejście procesowe
Standard ISO 14001 – wytyczne doskonalenia
Rola Pełnomocnika w SZŚ
Doskonalenie – narzędzia
Zasady certyfikacji i rola jednostek certyfikujących
Ćwiczenia
Test sprawdzający
Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
4 – 5 czerwiec
Warszawa
800,-
18 - 19 listopad
Mikołów
800,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Certyfikat
,,Pełnomocnika
systemu
zarządzania
środowiskowego".
www.qualityaustria.com.pl
44
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
45
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BS OHSAS 18001 - System zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy
"Pracując pamiętaj, że ktoś w domu na Ciebie czeka"
Bezpieczeństwo ludzi wykonujących pracę jest troską
każdego przedsiębiorcy. Nikt nie chce, nawet w sposób
niezawiniony, przyczynić się do urazu czy uszczerbku na
zdrowiu swojego pracownika. Czy praca inspektora BHP
skutecznie nas przed tym zabezpiecza? Nie zawsze. Lepiej
zróbmy
to
wspólnym
wysiłkiem
wdrażając
system
zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i poddając go
certyfikacji.
W
tym
pomoże
Państwu qualityaustria
i doświadczeniem swoich auditorów.
Zapraszamy do współpracy!
www.qualityaustria.com.pl
kompetencją
Motywacja i korzyści
Standard BS OHSAS 18001 w kolejnych swoich wersjach
kładzie coraz większy nacisk na profilaktykę bezpieczeństwa
pracy i konsekwentną ochronę zdrowia pracowników.
Wdrożenie systemu zarządzania w zgodności z tym
standardem systematyzuje działania i przyczynia się do
poprawy
wyników.
Znajomość
ryzyk
związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy jest podstawą działań
profilaktycznych. Elementem standardu jest także spełnienie
wymagań prawnych związanych z BHP. Wychodząc od celów
nakreślonych w polityce dotyczącej BHP, kierownictwo dąży
do stałej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
pracowników. Procesy te są monitorowane oraz
systematycznie poddawane przeglądom. Całokształt działań
powinien być zaplanowany, nadzorowany i oceniany.
Organizacje certyfikowane wg BS OHSAS 18001 cieszą się
większym zaufaniem wśród pracowników, dostawców,
klientów, administracji i inwestorów. Elementy BS OHSAS
18001 można łączyć w zintegrowany system zarządzania
zgodny również z ISO 9001 i/lub ISO 14001. Oznacza to
możliwość pełnej integracji systemów zarządzania.
Grupa docelowa

przedsiębiorstwa działające w sektorze handlowym,
przemysłowym i infrastrukturalnym

firmy usługowe

organizacje społeczne

organizacje pożytku publicznego oraz administracja
publiczna
Kryteria
System zarządzania oparty o normę BS OHSAS 18001 pomaga
firmie zarządzać ryzykiem zawodowym oraz poprawić
skuteczność działań zorientowanych na bezpieczeństwo
pracy.
Wymagania standardu można zastosować w każdej
organizacji. Wdrażając system zarządzania BHP należy
uwzględnić wszystkie wymagania normatywne.
Organizacja musi wykonać następujące czynności przed
przystąpieniem do certyfikacji:

opracować politykę bezpieczeństwa pracy;

przeprowadzić analizę zagrożeń i ocenę ryzyka;

ustalić cele zorientowane na redukcję zagrożeń oraz
program ich osiągania;

dokonać przeglądu spełnienia wymagań prawnych
w zakresie BHP, przeprowadzić audyty wewnętrzne
i przeglądy systemu oceniające jego skuteczność.
46
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wyróżnia się 2 poziomy (podstawowy SCC* i zaawansowany
SCC**), które różnią się kryteriami oceny, zakresem auditu
oraz liczbą
obowiązkowych pytań. SCC jest standardem
uniwersalnym i może być wdrożony we wszystkich branżach.
SCC
jest
punktem
dobrowolnie
odniesienia,
wykorzystany
przy
który
może
projektowaniu
zostać
oraz
certyfikacji systemu bezpieczeństwa. Zgodność z tym
standardem potwierdzana jest przez niezależną jednostkę
certyfikującą. Najważniejszymi obszarami zainteresowania
podczas auditu są bieżące statystyki dotyczące wypadków,
szkolenia, cele i możliwość zmniejszenia częstotliwości
występowania wypadków.
Grupa docelowa

firmy świadczące usługi podwykonawcze

przedsiębiorstwa zajmujące się planowaniem, budową,
montażem i naprawą

organizacje usuwające i utylizujące odpady
Kryteria
SCC
-
Międzynarodowa
norma
zarządzania
W standardzie SCC kluczowym narzędziem jest lista
bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem dla
kontrolna. Zawiera ona wszystkie wymagania w formie
podwykonawców
pytań, wskazówek i kryteriów testowych. Lista kontrolna
bazuje na dziesięciu elementach i doskonale odzwierciedla
Motywacja i korzyści
specyfikę ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
SCC (certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców) jest
Pytania sformułowane w liście kontrolnej zostały podzielone
międzynarodowym
na obowiązkowe i dodatkowe.
standardem
zarządzania
bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska pracy dla
organizacji, które prowadzą działania podwykonawcze
Bez wyjątków należy spełnić wymagania określone w liście
w siedzibie swojego klienta. Mogą to być firmy budowlane,
pytań jako obowiązkowe. W przypadku pytań dodatkowych
przedsiębiorstwa zajmujące się montażem, konserwacją, jak
należy uzyskać minimum wymaganej liczby punktów.
również organizacje usuwające, transportujące i utylizujące
Minimalna liczba punktów wynika z zsumowania punktów
odpady.
przyznanych za wszystkie pytania.
Wyłączone z tej grupy są firmy spedycyjne. Norma
Certyfikat SCC* lub SCC** wydaje się w zależności
ta ustanawia i ujednolica stawiane podwykonawcom
od wielkości przedsiębiorstwa. SCC* (ograniczony certyfikat)
wymagania. SCC jest procedurą certyfikacji systemów
przeznaczony jest dla firm zatrudniających nie więcej niż 35
zarządzania
pracowników. Podczas certyfikacji działania związanie z BHP
aspekty
bezpieczeństwem,
zdrowia
pracowników
uwzględniającą
i
ochrony
istotne
środowiska
oraz
ochroną
środowiska
oceniane
są
bezpośrednio
naturalnego. Proces oceny zgodności z SCC może zostać
w miejscu pracy. SCC** (certyfikat bez ograniczeń)
zintegrowany z EN ISO 9000, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001.
przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, których personel liczy
ponad 35 osób. Jeśli firma zatrudnia podwykonawców
Standard SCC został stworzony w celu ujednolicenia
świadczących usługi techniczne, certyfikacja odbędzie się
stawianych wykonawcom oraz podwykonawcom wymagań
wg SCC**, niezależnie od liczby pracowników. W SCC**
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
ocena dokonywana bezpośrednio na stanowisku pracy
środowiska.
została poszerzona o przegląd systemu zarządzania.
www.qualityaustria.com.pl
47
Bezpieczeństwo i higiena pracy
o wymagania standardu SCC. Znajdują się w nim wszystkie
wymagania niezbędne do ustanowienia i wdrożenia systemu
zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem.
Kluczowym elementem systemu jest lista kontrolna SCP.
Zawiera ona wszystkie wymagania standardu w formie pytań,
wskazówek i kryteriów testowych. Ponadto integralną część
systemu stanowią narzędzia monitorowania, sterowania
i
zarządzania
oraz
komunikacja,
inspekcje
i analiza incydentów (wypadków, szkód materialnych, itp).
Najważniejszymi obszarami zainteresowania podczas auditu
są bieżące statystyki dotyczące wypadków i działania
w kierunku zmniejszenia ich liczby.
Obiektywnymi miernikami skuteczności systemu są także
wskaźniki nieobecności w pracy spowodowanej chorobami
oraz
wypadkami
skutkującymi
długotrwałymi
konsekwencjami. Wyniki analiz wskazują na spadek obydwu
wskaźników dzięki wdrożeniu systemu. Świadczy to nie tylko
o poprawie stanu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
firm świadczących usługi outsourcingu, ale też o zwiększeniu
SCP - Standard dla agencji leasingujących personel
ich motywacji, co znacznie ułatwia współpracę z klientami
Motywacja i korzyści
poprawiając jej wyniki także w wymiarze ekonomicznym.
Standard SCP (certyfikat bezpieczeństwa leasingodawców
Grupa docelowa

przedsiębiorstwa prowadzące leasing pracowników
personelu)
jest
standardem
stosowanym
do
oceny
i certyfikacji systemu zarządzania BHP i środowiskiem
stosowanego przez firmy świadczące usługę leasingu
pracowników. Standard ten może zostać również użyty do
oceny dostawców przez te organizacje, które zatrudniają
pracowników
tymczasowych,
dostarczanych
przez
przedsiębiorstwa świadczące usługę leasingu pracowników.
Podstawą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy jest zobowiązanie kierownictwa firmy do tego, aby
ustanowienie i zarządzanie bezpieczeństwem pracy było
Kryteria
W standardzie SCP lista kontrolna jest kluczowym elementem
systemu. Zawiera ona wszystkie wymagania standardu w
formie pytań, wskazówek i kryteriów testowych. Lista
kontrolna jest idealnym narzędziem do zarządzania
bezpieczeństwem
pracy
i
ochroną
zdrowia
w przedsiębiorstwie. Opiera się na siedmiu elementach:

ochrona bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska;

identyfikacja i planowanie działań związanych z BHP
i środowiskiem;

szkolenie, informowanie i instruowanie;

komunikowanie
związane
zdrowiem i środowiskiem;

monitorowanie powyższych elementów;

wewnętrzny system opieki zdrowotnej;
jednym z biznesowych celów organizacji.
Bazując na ocenie ryzyka wynikającego z działań firmy
zatrudniającej pracowników tymczasowych dostarczonych
przez podmiot leasingujący można trafnie zdefiniować
wymagania wobec personelu.
Omawiany standard doskonale nadaje się jako podstawa
systemu zarządzania BHP i ochroną środowiska, gdyż posiada
przejrzystą strukturę i formułuje konkretne wymagania
odnośnie wdrożenia i dokumentowania.
System
zarządzania
BHP
obejmuje
zarządzanie
bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem i opiera się
www.qualityaustria.com.pl
z
bezpieczeństwem,
zgłaszanie, rejestracja i analizowanie wypadków,
zdarzeń potencjalnie wypadkowych i sytuacji
niebezpiecznych.
Bez wyjątków należy spełnić wymagania określone w liście
pytań jako obowiązkowe. W przypadku pytań dodatkowych
należy uzyskać minimum wymaganej liczby punktów.

48
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Szkolenia
Strona
QA_S1
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagania
QA_S2
Ocena ryzyka zawodowego - metodologia oceny
QA_S3
QA_S4
QA_S5
QA_S6
QA_S7
QA_Q8
Specjalista ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu
o OHSAS/PN-N 18001
Auditor systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS/PN-N 18001
Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu
o OHSAS/PN-N 18001
SCC - certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców - szkolenie dla pracowników
operacyjnych
SCC - certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców - szkolenie dla pracowników
nadzoru
Szkolenie personelu narażonego na promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu od
0 Hz do GHz w środowisku pracy
2 dni
50
1 dzień
50
2 dni
51
3 dni
51
2 dni
52
2 dni
52
2 dni
53
1 dzień
53
SZKOLENIA „IN HOUSE”
Dlaczego nie przeprowadzać szkoleń u siebie, we własnej firmie?
qualityaustria-Polska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przeprowadza wszystkie wyżej wymienione szkolenia
zarówno w formie ,,otwartej", jak i ,,zamkniętej".
Cena szkoleń zamkniętych ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
Więcej szczegółów na temat wybranego szkolenia mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: [email protected]
www.qualityaustria.com.pl
49
Bezpieczeństwo i higiena pracy
System zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy - wymagania
Ocena
ryzyka
zawodowego
metodologia oceny
-
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Uczestnicy szkolenia poznają standardy PN-N 18001, OHSAS
i będą potrafili zastosować ich wymagania w swojej
organizacji.
Celem ogólnym oceny ryzyka zawodowego jest
eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i ryzyka, jakie wiąże
się z nimi. Niedające się wyeliminować ryzyko należy
kontrolować, zaś wiedzę o zagrożeniach i ryzyku
przekazywać pracownikom.
Odbiorcy szkolenia


Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w
organizacji
Kierownicy działów BHP
Odbiorcy szkolenia

Zakres merytoryczny szkolenia








Osoby odpowiedzialne za nadzór na obszarem BHP, lub
biorące
udział
w
tworzeniu,
wdrażaniu
i
utrzymywaniu
systemów
zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy
Zakres merytoryczny szkolenia
Wprowadzenie do wymagań BHP
Podstawy prawne
Podstawy systemowe i terminologia
Wymagania PN-N 18001, OHSAS
Interpretacja wymagań i ich zastosowanie
Zasady dokumentowania
Zasady wdrażania w organizacji
Ćwiczenia




Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia

11 - 12 czerwiec
Rzeszów
800,-
8 – 9 grudzień
Warszawa
800,-


Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.

BHP w przedsiębiorstwie
Wymagania prawne
Identyfikacja zagrożeń
Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego,
 Metoda oceny ryzyka przy pomocy Wskaźnika
Ryzyka (metoda Risk Score)
 Metoda oceny ryzyka wg polskiej normy
PN-N 18002:2011
 Metoda Wstępnej Analizy Zagrożeń (metoda PHA)
 Metoda oceny ryzyka przy pomocy Analizy
Bezpieczeństwa Pracy (metoda JSA)
Środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe
 Środki ochrony zbiorowej
 Środki ochrony indywidualnej
Okresowa ocena ryzyka zawodowego
Informowanie pracowników o zidentyfikowanym
ryzyku zawodowym
Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego
Dokument potwierdzający
Czas trwania szkolenia
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
1 dzień / 8 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
28 styczeń
Kraków
500,-
29 lipiec
Poznań
500,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
50
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Specjalista ds. systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy
w oparciu o OHSAS/PN-N 18001
Auditor
wewnętrzny
systemu
zarządzania
bezpieczeństwem
i higieną pracy wg OHSAS/PN-N 18001
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Dostarczenie wiedzy niezbędnej uczestnikom do realizacji
podejścia projakościowego w organizacji. Praktyczne
zastosowanie wymagań normy i narzędzi w organizacji.
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do
prowadzenia
auditów
wewnętrznych,
zapoznanie
z metodyką pracy i technikami auditów.
Odbiorcy szkolenia
Odbiorcy szkolenia



Osoby
odpowiedzialne
za
wdrożenie
i utrzymywanie systemów jakości
Personel działów jakości, zarządzania produkcją
Pełnomocnicy ds. jakości
Zakres merytoryczny szkolenia














Osoby posiadające 2-3
w systemach zarządzania
letnie
doświadczenie

Osoby, które ukończyły szkolenie z zasad systemu
zarządzania BHP
Zakres merytoryczny szkolenia
Podstawowe pojęcia wg OHSAS 18001:2007,
BHP w przedsiębiorstwie
Szczegółowe wymagania normy OHSAS 18001:2007
(pkt. 4.1 ÷ 4.6)
Porównanie
wymagań
OHSAS
18001:2007
z PN-N 18001:2004
Polityka BHP
Podstawowe dokumenty systemu zarządzania BHP
Wymagane zapisy wg OHSAS 18001:2007
Wymagania prawne (identyfikacja, dostępność)
Ryzyko zawodowe
Funkcja
dokumentacji
(papierowej
i elektronicznej) w systemie zarządzania BHP
Wdrażanie, certyfikacja systemu zarządzania BHP
Ćwiczenia
Test sprawdzający














Wymagania standardów PN-N 18001 oraz OHSAS
w odniesieniu do procesu auditów
Podejście procesowe
Wymagania standardu 19011
Profil osobowy auditora
Praca zespołowa
Zarządzanie zespołem
Procedura auditów wewnętrznych
Techniki audytowania
Komunikacja wewnętrzna
Zasady dokumentowania
Działania poauditowe
Doskonalenie - narzędzia
Ćwiczenia
Test sprawdzający
Czas trwania szkolenia
Czas trwania szkolenia
3 dni / 16 godzin
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
Termin, miejsce i cena szkolenia
17 – 18 luty
Mikołów
800,-
6 – 7 sierpień
Warszawa
800,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
18 – 20 marzec
Mikołów
1 080,-
5 – 7 październik
Warszawa
1 080,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Certyfikat ,,Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”.
51
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pełnomocnik Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
wg OHSAS / PN-N 18001
SCC - certyfikat bezpieczeństwa dla
podwykonawców - szkolenie dla
pracowników operacyjnych
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafili wdrażać
wymagania
standardu
PN-N
18001,
OHSAS
w organizacji, realizować zadania Pełnomocnika w oparciu
o techniki jakości i dbać o doskonalenie systemu.
Podniesienie
świadomości
personelu
w
zakresie
bezpieczeństwa pracy, poinformowanie o wymaganiach,
przepisach i praktycznych zastosowaniach w warunkach prac
o podwyższonym ryzyku.
Odbiorcy szkolenia
Odbiorcy szkolenia


Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie
w systemach zarządzania
Osoby, które ukończyły szkolenie z zasad systemu
zarządzania BHP
Zakres merytoryczny szkolenia










Pracownicy operacyjni, wykonawcy

Pracownicy chcący się zatrudnić przy
budowlanych,
montażowych,
przy
w warunkach szczególnie niebezpiecznych
Zakres merytoryczny szkolenia
Wymagania PN-N 18001, OHSAS
Podstawy prawne
Podejście procesowe
Standard ISO 9004 – wytyczne doskonalenia
Rola Pełnomocnika w systemie zarządzania BHP
Doskonalenie – narzędzia
Zasady certyfikacji i rola jednostek certyfikujących
Ćwiczenia
Test sprawdzający










Czas trwania szkolenia

2 dni / 16 godzin


Termin, miejsce i cena szkolenia
20 – 21 kwiecień
Wrocław
800,-
23 – 24 listopad
Bydgoszcz
800,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Certyfikat
,,Pełnomocnika
Systemu
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”.
pracach
pracach
Zarządzania
Zakres prawny
Ogólne wymagania dotyczące miejsca pracy
Praca w pomieszczeniach zamkniętych
Maszyny podnoszące i przenoszące
Praca na wysokości
Praca pod napięciem
Narzędzia podręczne i maszyny
Niebezpieczne substancje
Oznakowania
Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru
Środki ochrony indywidualnej
Ćwiczenia
Test sprawdzający
Czas trwania szkolenia
3 dni / 24 godziny
Termin, miejsce i cena szkolenia
15 - 17 czerwiec
Rzeszów
1 080,-
2 - 4 grudzień
Poznań
1 080,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Certyfikat SCC.
www.qualityaustria.com.pl
52
Bezpieczeństwo i higiena pracy
SCC - certyfikat bezpieczeństwa dla
podwykonawców - szkolenie dla
pracowników nadzoru
Szkolenie personelu narażonego na
promieniowanie elektromagnetyczne
zakresu od 0 Hz do 300 GHz
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Podniesienie
świadomości
personelu
w
zakresie
bezpieczeństwa pracy, poinformowanie o wymaganiach,
przepisach i praktycznych zastosowaniach w warunkach prac
o podwyższonym ryzyku.
Omówienie uregulowań prawnych z zakresu ochrony przed
polami
elektromagnetycznymi,
dla
pracownika
i pracodawcy.
Odbiorcy szkolenia
Odbiorcy szkolenia


Pracownicy pełniący funkcję
brygadziści, kierownicy
dozoru,
mistrzowie,

Pracownicy chcący się zatrudnić przy
budowlanych,
montażowych,
przy
w warunkach szczególnie niebezpiecznych
pracach
pracach

Zakres merytoryczny szkolenia














Zakres prawny
Ogólne wymagania dotyczące miejsca pracy
Praca w pomieszczeniach zamkniętych
Maszyny podnoszące i przenoszące
Praca na wysokości
Praca pod napięciem
Narzędzia podręczne i maszyny
Niebezpieczne substancje
Oznakowania
Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru
Środki ochrony indywidualnej
Ćwiczenia
Test sprawdzający



Czas trwania szkolenia
MSW:

placówki medyczne;

straż graniczna – obsługa środków łączności,
radary;

policja, komendy wojewódzkie, miejskie.
Centra Zarządzania Kryzysowego oraz Centra
Powiadamiania Ratunkowego
ABW:

środki łączności radiowej (instalacje
radiokomunikacyjne);

pojazdy;

centra łączności .
NFZ:

opieka zdrowotna (szpitale, sanatoria, polikliniki,
gabinety) – publiczna;

opieka zdrowotna (szpitale, sanatoria, polikliniki,
gabinety) – niepubliczna;

rezonanse magnetyczne, aparaty
fizjoterapeutyczne (diatermie), lancetrony
(każdy);

ratownicy medyczni
Energetyka.
Przemysł (zgrzewarki, spawarki, defektoskopy, itp.),
strefy wolnocłowe
3 dni / 24 godziny
Zakres merytoryczny szkolenia
Termin, miejsce i cena szkolenia

12 - 14 styczeń
Rzeszów
1 080,-
1 - 3 lipiec
Wrocław
1 080,-

Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.


Dokument potwierdzający
Certyfikat SCC.
www.qualityaustria.com.pl
Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące –
aktualny stan prawny obowiązujący w Polsce.
Źródła
promieniowania
elektromagnetycznego
wykorzystywane.
Wielkości charakteryzujące pole elektromagnetyczne
według PN-T-06580-1.
Strefy bezpieczeństwa i higieny pracy w polach
elektromagnetycznych:

strefa ochronna pośrednia;

strefa ochronna zagrożenia;

strefa ochronna niebezpieczna;

obszar poza strefami ochronnymi.
53
Bezpieczeństwo i higiena pracy






Ocena
ekspozycji
personelu
na
pola
elektromagnetyczne:

ekspozycja pomijalna;

ekspozycja dopuszczalna;

ekspozycja nadmierna;

ekspozycja niedopuszczalna;

ekspozycja niebezpieczna.
Dopuszczalny czas ekspozycji w strefach ochronnych.
Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego:
składowej magnetycznej, składowej elektrycznej,
gęstości mocy.
Dokumentacja
z
pomiarów
natężenia
pól
elektromagnetycznych.
Źródła promieniowania elektromagnetycznego – znaki
ostrzegawcze.
Ochrona
przed
elektromagnetycznym
promieniowaniem niejonizującym.
Czas trwania szkolenia
1 dzień / 8 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
4 – 5 luty
Mikołów
550,-
1 – 2 czerwiec
Warszawa
550,-
8 – 9 październik
Rzeszów
550,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
54
Konstrukcje stalowe i aluminiowe
Konstrukcje stalowe i aluminiowe
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
55
Konstrukcje stalowe i aluminiowe
EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
- wymagania prawne obowiązujące od dnia 01 lipca 2014r
Motywacja i korzyści
Norma EN 1090 jest zharmonizowana z Rozporządzeniem
305/2011/WE (oraz z poprzednią Dyrektywą budowlaną),
co oznacza, że spełnienie jej wymagań jest równoznaczne
ze spełnieniem odpowiednich wymagań Rozporządzenia
dotyczących konstrukcji. Norma EN 1090 uszczegóławia
i precyzuje wymagania Rozporządzenia w odniesieniu
do konstrukcji a także odwołuje się do innych norm
technicznych, w tym zharmonizowanych, wskazując w ten
sposób zbiór wymagań, jakie należy spełnić. Producent ma
możliwość zwrócenia się do Jednostki Certyfikującej, która po
przeprowadzeniu
inspekcji może wydać odpowiedni
certyfikat na zgodność z normą EN 1090.
„Bądź odpowiedzialnym za wyroby”
Celem wprowadzenia w życie wymagań rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
nr
305/2011
jest
zwiększenie odpowiedzialności podmiotów gospodarczych
w łańcuchu dostaw i dystrybucji, czyli producentów,
importerów i dystrybutorów.
Wyroby budowlane i ich system kontroli podlegają ocenie
zgodności, gdzie Quality Austria jako jednostka notyfikowana
dla EN 0190 oferuje usługi w zakresie sprawdzenia zgodności
przez kompetentnych i doświadczonych auditorów.
Zapraszamy do współpracy!
www.qualityaustria.com.pl
Grupa docelowa
Wszystkie
firmy
zajmujące
się
produkcją
konstrukcji stalowych i / lub aluminiowych podlegają
w wymaganiom określonym przez EN 1090. Konstrukcje te
mogą być kompletnymi budynkami i budowlami lub
pojedynczymi
elementami
zintegrowanymi
w konstrukcje nośne wyższej rangi. Przepisy obejmują
wszystkie obszary branży budowlanej, np.:
■
inżynierię lądową i wodną;
■
budownictwo przemysłowe;
■
budowę elektrowni;
■
budowę mostów;
■
budowę fasad;
■
budowę balustrad;
■
budowę rusztowań i platform.
Kryteria
Podstawą certyfikacji jest norma EN 1090 - Wykonanie
konstrukcji stalowych i aluminiowych konstrukcji.
Każdy element konstrukcyjny powinien mieć przypisana klasę
wykonania według EN 1090-2 lub EN 1090-3 (EXC1, EXC2,
EXC3, EXC4). Wybór klasy wykonania ma znaczący wpływ na
przebieg procesu certyfikacji. W celu określenia klasy
wykonania dla konstrukcji stalowych (zgodnie z EN 1090-2),
należy określić następujące kategorie:
■
klasę konsekwencji;
■
kategorię użytkowania;
■
kategorię produkcji.
Organizacja chcąc uzyskać Certyfikat powinna wykazać się:
■
spełnieniem zasadniczych wymagań dla kontroli
produkcji;
■
brakiem niezgodności z wymaganiami EN 1090.
56
Konstrukcje stalowe i aluminiowe
Szkolenia
Strona
QA_C1
EN 1090 Certyfikacja wytwórców konstrukcji stalowych - wymagania dla zakładowej
1 dzień
58
1 dzień
58
2 dni
59
kontroli produkcji
QA_C2
Wymagania prawne - Rozporządzenie nr 305/2011 oraz zharmonizowana norma
EN1090-1
QA_C3
EN 1090 Wymagania dla producentów konstrukcji stalowych
SZKOLENIA „IN HOUSE”
Dlaczego nie przeprowadzać szkoleń u siebie, we własnej firmie?
qualityaustria-Polska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przeprowadza wszystkie wyżej wymienione szkolenia
zarówno w formie ,,otwartej", jak i ,,zamkniętej".
Cena szkoleń zamkniętych ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
Więcej szczegółów na temat wybranego szkolenia mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: [email protected]
www.qualityaustria.com.pl
57
Konstrukcje stalowe i aluminiowe
EN 1090 Certyfikacja wytwórców
konstrukcji stalowych - wymagania
dla zakładowej kontroli produkcji
Wymagania prawne - Rozporządzenie
nr 305/2011 oraz zharmonizowana
norma EN 1090-1
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Zapoznanie odbiorców szkolenia z wymaganiami dla ZKP
w wytwarzaniu konstrukcji.
Zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi
nakazującymi spełnienie wymagań zharmonizowanej normy
EN 1090-1 oraz omówienie wymagań stawianych przez tą
normę.
Odbiorcy szkolenia
■
Osoby odpowiedzialne za system jakości wytwórcy
■
Pełnomocnicy ds. jakości
■
Personel zaplecza technicznego
Zakres merytoryczny szkolenia
Odbiorcy szkolenia
■
Osoby chcące uzyskać podstawową wiedzę z zakresu
wymagań prawnych dla producentów konstrukcji
stalowych
■
Organy weryfikujące zgodność z przepisami: Główne
i Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
■
Zasady wprowadzania wyrobów do obrotu
■
Wymagania dotyczące systemu zakładowej kontroli
produkcji konstrukcji stalowych
■
Pracownicy administracji państwowej
■
Rzeczoznawcy budowlani
■
Ocena zgodności
■
Pracownicy Zarządów Budynków Miejskich
■
Certyfikacja
■
Pracownicy Zarządów Dróg i Mostów
■
Zasady przygotowania dokumentacji ZKP
Zakres merytoryczny szkolenia
Czas trwania szkolenia
■
Wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG
1 dzień / 8 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
20 kwiecień
Rzeszów
500,-
■
Zasady wprowadzania wyrobów do obrotu
1 październik
Mikołów
500,-
■
Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych
■
Oznakowanie CE i deklaracja właściwości użytkowych
■
Zasady oceny zgodności wg EN 1090-1
■
Dokumenty
prawnych
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
potwierdzające
spełnienie
wymagań
Czas trwania szkolenia
1 dzień / 8 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
18 maj
Poznań
500,-
6 listopad
Mikołów
500,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
58
Konstrukcje stalowe i aluminiowe
EN 1090 - Wymagania dla
producentów konstrukcji stalowych
Cel szkolenia
■
Zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi
nakazującymi spełnienie wymagań zharmonizowanej normy
EN 1090-1, omówienie wymagań stawianych przez tą normę
a także omówienie wymagań normy EN 1090-2.
■
Wymagania
jakości
dotyczące
spawania
materiałów metalowych - normy serii EN ISO 3834
i EN 1090
EN 1090 - Wymagania dla Zakładowej Kontroli
Produkcji:
■
Wymagania dla Zakładowej Kontroli Produkcji wg
normy EN 1090-1,
Odbiorcy szkolenia
■
Producenci konstrukcji stalowych
■
Ocena Zakładowej Kontroli Produkcji,
■
Podmioty uczestniczące w dystrybucji konstrukcji
stalowych
■
Zasady przygotowania dokumentacji ZKP,
■
■
Podwykonawcy świadczący usługi na rynku konstrukcji
stalowych
■
Osoby zajmujące się wdrażaniem EN 1090 w firmie
Źródła informacji na temat ZKP ( przegląd
zarządzania, ocena zgodności z wymaganiami
prawnymi, audity wewnętrzne, monitorowanie
wyrobu/ procesu),
■
Pełnomocnicy
■
■
Osoby chcące uzyskać poszerzoną wiedzę z zakresu
wymagań prawnych dla producentów konstrukcji
stalowych
Proces auditu Zakładowej Kontroli Produkcji,
w tym wymagania Quality Austria Polska Sp. z o.o.
podczas certyfikacji,
■
Działania korygujące i zapobiegawcze w systemie
ZKP
Zakres merytoryczny szkolenia
■
Wymagania dla producentów konstrukcji stalowych
i aluminiowych:
■
■
Zasady wprowadzania wyrobów do obrotu
■
Ocena i weryfikacja
użytkowych
■
■
Wymagania
dla
producentów
wynikające
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiającego
zharmonizowane
warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG (CPR)
stałości
właściwości
Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
22 - 23czerwiec
Warszawa
500,-
14 - 15grudzień
Mikołów
500,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Znakowanie CE i deklaracja
użytkowych a norma EN 1090
właściwości
EN 1090-1 oraz EN 1090-2 - wymagania norm:
■
Wymagania
dla
konstrukcyjnych
stalowych
wyrobów
■
Ocena
zgodności
stalowych
konstrukcyjnych – wymagania.
■
Wymagania norm EN 1090-1 i EN 1090-2
■
Powiązanie EN 1090 z ISO 9001
elementów
■
www.qualityaustria.com.pl
59
Edukacja
Edukacja
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
60
Edukacja
ISO 29990 - Zarządzanie usługami szkoleniowymi
Motywacja i korzyści
Standard ISO 29990 adresowany jest do wszelkiego rodzaju
podmiotów
od
działających
indywidualnych
w
trenerów
i
obszarze
edukacji:
małych
organizacji
prowadzących seminaria i programy szkoleniowe, poprzez
jednostki kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz szkoły
w powszechnym systemie oświaty, aż po uczelnie wyższe.
Wymagania standardu są w dużym stopniu zintegrowane
z wymaganiami powszechnie stosowanych norm opisujących
systemy zarządzania, zwłaszcza ISO 9001.
ISO 29990 koncentruje się na 2 obszarach:

usługi edukacyjne w aspekcie ich organizowania,
realizacji i monitorowania;

zarządzanie organizacją edukacyjną w kontekście
planowania, finansowania, zarządzania personelem
i zarządzania ryzykiem;

korzyści dla organizacji wdrażającej i poddającej się
certyfikacji;
,,Edukacja ze znakiem jakości"
W dobie powszechnego dostępu do usług edukacyjnych
i obfitości ofert szkoleniowych znaczenia nabiera jakość tej
usługi oraz renoma i referencje jednostki edukacyjnej.

uzyskanie przejrzystości procesu świadczonych usług;

umocnienie
funkcjonujący
edukacyjnych
poświadczającym
system
oparty
zarządzania

na
standardzie
Zapraszamy do współpracy!
ISO
usług
29990.
i
kompetentnej
poprawa efektywności działań dzięki wykorzystaniu
sprawdzonych
narzędzi
zarządczych,
zwłaszcza
optymalizacji procesów.
skutecznie
jakością
rzetelnej
organizacji edukacyjnej;
Mogą one zostać potwierdzone certyfikatem wydanym
przez qualityaustria,
wizerunku
Grupa docelowa

uczelnie wyższe i szkoły

ośrodki szkoleniowe

centra szkolenia zawodowego

firmy edukacyjne

indywidualni trenerzy
Kryteria

Jednoznaczne zdefiniowanie profilu kompetencyjnego
personelu uczestniczącego w procesach edukacyjnych.

Rozwój kompetencji oraz systematyczne ocena ich
poziomu.

Efektywny proces postępowania ze skargami Klientów.

Wewnętrzna ocena skuteczności działań oparta na
systemie zaplanowanych auditów wewnętrznych.
www.qualityaustria.com.pl
61
Motoryzacja
Motoryzacja
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
62
Motoryzacja
ISO/TS 16949 - Ujednolicona podstawa do certyfikacji
w przemyśle motoryzacyjnym
,,Dokładnie na czas, zawsze w najwyższej jakości"
Chcesz zapewnić firmie stałe źródło przychodów będąc
kwalifikowanym dostawcą dla przemysłu motoryzacyjnego?
Będziesz musiał wdrożyć system zarządzania jakością
wymagany w tej branży. qualityaustria pomoże Ci w tych
wysiłkach. Nasz niezależny Auditor potwierdzi, czy system
spełnia wymagania przyjętych na całym świecie standardów
i czy możesz być uznanym dostawcą przez producenta
samochodów.
Zapraszamy do współpracy!
Motywacja i korzyści
ISO / TS 16949:2009 jest światową specyfikacją techniczną
dla branży motoryzacyjnej. Standard znacząco przyczynił się
do harmonizacji wymogów dotyczących systemów
zarządzania w branży motoryzacyjnej. Dawniej była
przeprowadzana znacząca ilość różnych certyfikacji,
ponieważ w różnych europejskich państwach i w Ameryce
istniały różnorodne standardy tj. QS 9000 w USA, VDA 6.1
w Niemczech, EAQF we Francji, AVSQ we Włoszech, które nie
były wzajemnie uznawane. Dziś standard ISO/TS 16949:2009
jest na całym świecie uznawany przez producentów
samochodów.
Dziś przedsiębiorstwo mające certyfikat
ISO/TS 16949:2009 spełnia automatycznie wymogi normy
ISO 9001:2008, a także podstawowe oczekiwania wielu
producentów samochodów i całego przemysłu. Certyfikacja
ISO/TS
16949:2009
może
być
przeprowadzona
i zatwierdzona tylko przez akredytowane jednostki
certyfikacyjne w imieniu których ocenę prowadzą uznani
przez IATF audytorzy (International Automotive Task Force).
Grupa docelowa

Przemysł motoryzacyjny i jego dostawcy. Określenie
„motoryzacja”
obejmuje
samochody
osobowe,
ciężarowe, autobusy, motocykle, samochody użytkowe
lekkie. Wyłączone są pojazdy przemysłowe, rolnicze,
pojazdy nie przeznaczone do poruszania się po drogach
publicznych (górnictwo, leśnictwo, budowa dróg itp.).

Całościowy
łańcuch
dostaw
w
przemyśle
motoryzacyjnym tzn. zarówno bezpośredni jak
i pośredni dostawcy wyrobów stanowiących
komponenty
do
produkcji
i/lub
serwisu
wyspecyfikowane przez klienta.
Kryteria
ISO / TS 16949:2009 jest specyfikacją techniczną (TS), która
została zredagowana przez IATF (International Automotive
Task Force) z pomocą Komitetu Technicznego ISO / TC 176
„Zarządzanie i zapewnienia jakości” w oparciu o normę ISO
9001:2008. Standard obejmuje specyficzne wymagania norm
QS-9000, VDA 6.1, AVQS oraz EAQF dla systemu zarządzania
jakością w przemyśle motoryzacyjnym.
Dodatkowe
wymagania
specyfikacji
technicznej
ISO/TS 16949:2009 są uzupełnieniem do odpowiedniego
rozdziału normy ISO 9001:2008 ujętym w osobnym artykule
(System zarządzania jakością - specjalne wymagania
dotyczące zastosowania ISO 9001:2008 w produkcji seryjnej,
jak i części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym).
www.qualityaustria.com.pl
63
Motoryzacja
dzisiaj. Jednak VW uznaje również ISO/TS 16949:2009 jako
standard
równoważny.
Certyfikacja wg VDA 6.1 jest
zawsze uzupełnieniem na podstawie certyfikacji wg normy
ISO 9001:2008.
Prawdą
jest,
że VDA 6.1 jest bardzo
przyjazny
dla
użytkownika i ekspresyjnie odnosi się do jakości systemu
zarządzania (na
podstawie pomiaru). Niemniej
jednak,
certyfikacja VDA bezpośredniej dostawy do producentów
jest teraz rozpoznawana tylko w skali kraju lub VW. Jednak
VDA jeszcze idealnie nadaje się dla 2 i 3 poziomów
poddostawców. A ponieważ jest to metoda oparta na
pomiarze, może, w przeciwieństwie do ISO / TS 16949:2009,
doskonale odzwierciedlać działalność organizacji.
Grupa docelowa

przemysł motoryzacyjny i jego poddostawcy

cały łańcuch dostaw branży motoryzacyjnej. Oznacza to
że standard odnosi się do bezpośrednich i pośrednich
dostawców
VDA
6.1
-
Zarządzanie
jakością
w
produktów,
które
są
zainstalowane
w pojeździe
przemyśle
motoryzacyjnym
Kryteria
Motywacja i korzyści
Dokument VDA 6.1 jest standardem technicznym. Nie jest to
Już w 1991 roku zespół VDA / DGQ Grupa Techniczna
"Sterowanie
jakością
w
przemyśle
motoryzacyjnym"
opracowała na podstawie ISO 9004 specyficzny katalog pytań
i wprowadziła go do użytkowania. W 1995 roku katalog ten
został zmodyfikowany. Już w 1996 roku nowy niemiecki
standard
6",
do
opracowania
którego
motoryzacyjnego, biorąc
ISO 9001:1994 i
wprowadzeniu
normy
można
stwierdzić,
że
wysiłki
niemieckiej branży motoryzacyjnej wniosły znaczący wkład
do
realizacji
ogólnoświatowej
harmonizacji
(rozwój ISO/TS 16949 w październiku 1999r.)
Dokument
VDA
6.1
jest
niemieckim
ISO 9004.
uwagę wymagania
Nie
powiela
normy
struktury
w
tym
Z1 część strategii
część P dla produktów i procesów.

sprawność
poszczególnych
elementów
jest
mierzona w badaniu. Ta metoda oparta na pomiarze znacznie
odbiega od ISO/TS 16949. Ewentualne możliwości poprawy
pokazane są obiektywnie (grafika oceny). Wymagania VDA
6.1
są
przedstawione
w
katalogu
pytań
z dokładną interpretacją, a następnie zostają ocenione
według określonego klucza oceny.
standardem
samochodowym, który jest uznawany przez EAQF we Francji
lub AVSQ we Włoszech za równoważny normom krajowym.
Na przykład Grupa VW wymaga dodatkowo certyfikacji
wg VDA 6.1 od wszystkich bezpośrednich dostawców nawet
www.qualityaustria.com.pl
on
korporacyjnej;
Ponadto
certyfikację wg nowej normy VDA 6.1. 10 lat po
pod
część U zarządzania,

w znacznym stopniu się przyczyniła, został ponownie
W grudniu 1996, OQS przeprowadziła pierwszą na świecie
słowa. Został
ISO 9001:2008, ale dzieli się na dwa priorytetowe obszary:
OQS
zdefiniowany.
sensie tego
opracowany przez grupę roboczą niemieckiego przemysłu
standard jakości w branży przemysłu motoryzacyjnego "Seria
dokumentów
w tradycyjnym
64
Motoryzacja
certyfikacji systemu na jego podstawie. Ponieważ producenci
środków
produkcji
nie
mogą
być
certyfikowani
wg ISO / TS 16949:2009, VDA 6.4 jest realną alternatywą
jako
specyfikacja dla spełnienia szczególnych wymagań
w całym łańcuchu dostaw.
Certyfikacja wg
VDA 6.4 jest
zawsze uzupełnieniem
certyfikacji zgodnie z normą ISO 9001:2008. Wprowadzona
przez
VDA 6.4 metodyka
potencjalne ryzyko.
oceny pozwala oszacować
Dlatego standard ten umożliwia
ekspresyjne odniesienie się do oceny jakości systemu
zarządzania (na podstawie pomiaru).
Grupa docelowa

Producenci środków produkcji w obszarze przemysłu
motoryzacyjnego, np. wytwórcy narzędzi i urządzeń,
producenci
maszyn
specjalnych
i
opakowań,
organizacje wznoszące obiekty produkcyjne
Kryteria
VDA
6.4
-
Zarządzanie
jakością
w
przemyśle
motoryzacyjnym
Dokument VDA 6.4 jest standardem technicznym. Został
opracowany przez grupę roboczą niemieckiego przemysłu
motoryzacyjnego z uwzględnieniem wymagań dokumentu
Motywacja i korzyści
Ponieważ
VDA 6.1.
producenci środków
produkcji nie
mogą
W obecnej wersji VDA 6.4, podobnie jak ISO / TS 16949,
być certyfikowani wg VDA 6.1, w 1999 roku postanowiono
odzwierciedla strukturę normy ISO 9001:2008. Zawiera więc
dokonać zmiany. Na podstawie VDA 6.1 został opracowany
wszystkie jej
wymagania,
nowy standard dla producentów środków produkcji.
rozdziałach i
suplementach
W świetle TES 9000 (QS-9000 dla środków produkcji), VDA
wymagania specyficzne.
6.4 była początkowo tylko suplementem, natomiast teraz
jest już autonomicznym standardem. Co więcej, od chwili,
gdy TES 9000 został wycofany (grudzień 2006) jest to jedyna
taka norma na całym świecie.
Podczas
audytu
natomiast
poszczególne
w
zapisano
procesy
dodatkowych
uzupełniające
są
mierzone
i oceniane pod kątem ich skuteczności. W tym kontekście
model ten wprowadza rozróżnienie pomiędzy dziesięć
standardowych procesów, które podlegają ocenie za pomocą
VDA 6.4 umożliwia wykazanie zgodności działań podmiotu
ustalonego schematu. Aby uzyskać pomyślny wynik dający
branży motoryzacyjnej z wymaganiami w obszarach, których
podstawę do certyfikacji, należy osiągnąć ogólny stopień
nie uwzględnia certyfikacja wg ISO / TS 16949. Organizacje
spełnienia wymagań w wysokości co najmniej 90%.
objęte tym obszarem to wytwórcy narzędzi, budowniczy
zakładów i urządzeń, producenci specjalnych maszyn lub
opakowań.
Tak więc ta metoda oparta na pomiarze znacznie różni się
od ISO / TS 16949 tym, że możliwości doskonalenia są
przedstawione w sposób obiektywny.
Dokument VDA 6.4 w zasadzie jest niemieckim standardem
motoryzacyjnym.
Na
przykład,
wielu
niemieckich
producentów samochodów dokonuje przeglądu poziomu
jakości swoich bezpośrednich dostawców wymagając
www.qualityaustria.com.pl
65
Motoryzacja
Szkolenia
Strona
QA_A1
Zrozumienie i interpretacja ISO/TS 16949
1 dzień
67
QA_A2
Auditor wewnętrzny w systemie zarządzania jakością ISO/TS 16949
3 dni
67
QA_A3
Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO/TS 16949
2 dni
68
QA_A4
Wyprzedzające planowanie jakości APQP
1 dzień
68
QA_A5
CQI-9 system zarządzania obróbką cieplną – standard AIAG
1 dzień
69
SZKOLENIA „IN HOUSE”
Dlaczego nie przeprowadzać szkoleń u siebie, we własnej firmie?
qualityaustria-Polska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przeprowadza wszystkie wyżej wymienione szkolenia
zarówno w formie ,,otwartej", jak i ,,zamkniętej".
Cena szkoleń zamkniętych ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
Więcej szczegółów na temat wybranego szkolenia mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: [email protected]
www.qualityaustria.com.pl
66
Motoryzacja
Zrozumienie
ISO/TS 16949
i
interpretacja
Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników szkolenia
stawianymi w branży motoryzacyjnej
z
wymaganiami
Odbiorcy szkolenia









Cel szkolenia
Przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do realizacji
auditów wewnętrznych w organizacji w oparciu o ISO/TS
16949.
Odbiorcy szkolenia
Kadra kierownicza w organizacji
Personel działu jakości
Pełnomocnicy ds. jakości
Osoby
odpowiedzialne
i utrzymanie SZJ


za
wdrożenie


Zakres merytoryczny szkolenia

Auditor wewnętrzny w systemie
zarządzania jakością ISO/TS 16949
Kandydaci na auditorów wewnętrznych
Pełnomocnicy SZJ
Personel działów jakości,
Kierownictwo organizacji
Zakres merytoryczny szkolenia
Wprowadzenie
do
systemów
jakości
w motoryzacji
Podejście procesowe
Wymagania specyfikacji technicznej ISO/TS 16949
Specyficzne wymagania Klientów
Doskonalenie systemu
Podstawy i zasady certyfikacji







Czas trwania szkolenia

1 dzień / 8 godzin

Termin, miejsce i cena szkolenia
Podstawy zarządzania jakością w motoryzacji
Interpretacja wymagań ISO/TS 16949 pod katem
realizacji auditów
Podejście procesowe
Procedura auditów wewnętrznych
Techniki auditowania
Zasady dokumentowania
Działania poauditowe
Ćwiczenia
Test sprawdzający
Czas trwania szkolenia
8 styczeń
Mikołów
500,-
10 lipiec
Warszawa
500,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
3 dni / 24 godziny
Termin, miejsce i cena szkolenia
23 – 25 luty
Mikołów
1 200,-
3 – 5 sierpień
Poznań
1 200,-
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23%
podatek VAT.
Dokument potwierdzający
Certyfikat ,,Auditora wewnętrznego w systemie zarządzania
jakością ISO/TS 16949".
www.qualityaustria.com.pl
67
Motoryzacja
Pełnomocnik systemu zarządzania
jakością ISO/TS 16949
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafili wdrożyć
wymagania ISO/TS 16949 w organizacji, realizować zadania
Pełnomocnika w oparciu o techniki jakości i dbać
o doskonalenie systemu.
Odbiorcy szkolenia





Wyprzedzające planowanie jakości
APQP
Celem szkolenia jest: Nabycie umiejętności w zarządzaniu
nowymi projektami według metodyki APQP oraz
przypomnienie podstawowych informacji na temat narzędzi
jakości.
Odbiorcy szkolenia
Kadra kierownicza
Właściciele/liderzy procesów
Personel nadzorujący procesy obróbki cieplnej
Personel
zarządzający
wymaganiami
klienta
w organizacji
Personel działów kontroli jakości i działów jakości


Zakres merytoryczny szkolenia

Zakres merytoryczny szkolenia









Norma ISO 9001 a specyfikacja ISO/TS 16949
Podejście procesowe
Norma ISO 9004 – wytyczne doskonalenia
APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA
Zasady certyfikacji i rola jednostek certyfikujących
Rola Pełnomocnika w systemie jakości
Ćwiczenia
Test sprawdzający


Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin

Termin, miejsce i cena szkolenia

12 – 13 marzec
Mikołów
800,-
21 – 22 wrzesień
Warszawa
800,-
Kadra kierownicza
Liderzy oraz członkowie zespołów zajmujących się
planowaniem jakości wyrobu
Informacje wstępne
Odpowiedzialności w planowaniu jakości produktu
Etapy APQP
Omówienie podstawowych narzędzi

Flow chart

Lay - out

Control Plan

Listy kontrolne

FMEA – Analiza przyczyn i skutków potencjalnych
błędów

PPAP
–
Zatwierdzanie
detali
(części)
produkcyjnych

Symbole charakterystyk specjalnych: Forda ,GM,
Chryslera
Obieg dokumentacji
Ćwiczenia
(wypełnianie
list
kontrolnych
z
zastosowaniem
technik
analitycznych
potwierdzających prawidłowy projekt
produktu
i procesu)
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23%
podatek VAT.
Czas trwania szkolenia
Dokument potwierdzający
Termin, miejsce i cena szkolenia
Certyfikat ,,Pełnomocnika systemu zarządzania jakością
ISO/TS 16949".
1 dzień / 8 godzin
24 kwiecień
Lublin
600,-
6 październik
Wrocław
600,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
68
Motoryzacja
CQI-9 system zarządzania obróbką
cieplną - standard AIAG
Cel szkolenia
Celem
szkolenia
jest
zapoznanie
uczestników
z wymaganiami standardu AIAG dla zarządzania procesami
obróbki cieplnej.
Odbiorcy szkolenia





Kadra kierownicza
Pracownicy nadzorujący procesy obróbki cieplnej
Pracownicy
zarządzający wymaganiami klienta
w organizacji
Pracownicy planowania procesu produkcyjnego
Pracownicy działów jakości
Zakres merytoryczny szkolenia







Podstawy zarządzania procesem obróbki cieplnej
CQI-9 – zarządzanie specyficznymi wymaganiami klienta
Wpływ CQI na stabilizację i zdolność procesu
Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia
Poziom i rodzaje kontroli procesu
Szczegółowe wymagania dla procesów obróbki cieplnej
Ćwiczenia
Czas trwania szkolenia
1 dzień / 8 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
13 luty
Lublin
600,-
7 maj
Mikołów
600,-
4 wrzesień
Warszawa
600,-
9 listopad
Poznań
600,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
69
Bezpieczeństwo żywności
Bezpieczeństwo żywności
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
70
Bezpieczeństwo żywności
ISO 22000 - Międzynarodowy standard ISO dla
wszystkich
organizacji
w
całym
łańcuchu
żywnościowym
Motywacja i korzyści
Błędy w dostawach żywności i ich negatywne oddziaływanie
na bezpieczeństwo żywności mogą prowadzić do chorób
zagrażających życiu. Ponadto, straty spowodowane przez
zepsute produkty spożywcze oraz ich nieodpowiednie
przechowywanie mogą osiągnąć niewyobrażalne rozmiary.
,,Produkujesz bezpieczną żywność. Ale jak
przekonujesz o tym konsumenta?"
Chcesz zapewnić firmie stałe źródło przychodów będąc
kwalifikowanym dostawcą dla sieci handlowej? A może po
prostu chcesz systemowo rozwiązać problem bezpieczeństwa
zdrowotnego Twojego produktu? Będziesz musiał wdrożyć
system zarządzania jakością wymagany w tej branży.
qualityaustria
pomoże
Ci
w
tych
wysiłkach.
Nasi menedżerowie pomogą Ci wybrać optymalny standard,
a nasz niezależny Auditor kompetentnie przeprowadzi ocenę
według kryteriów ustalonych w wybranym standardzie.
Zapraszamy do współpracy!
Dlatego też norma EN ISO 22000 "Systemy zarządzania
bezpieczeństwem żywności" określa wymagania dla
systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS)
jakie organizacja powinna spełniać aby zapewniać
dostarczenie konsumentowi bezpiecznych produktów oraz
zapewnić wzrost satysfakcji klienta. ISO 22000 to standard
dla wszystkich organizacji działających w całym łańcuchu
żywnościowym, który jest zharmonizowany na całym świecie.
ISO 22000 może być stosowana przez wszystkie organizacje
w łańcuchu żywnościowym, w tym przez producentów pasz
i rolników, na całym świecie. ISO 22000 łączy kluczowe
elementy bezpieczeństwa żywności, takie jak interaktywna
komunikacja, zarządzanie systemem, proces kontroli i zasady
HACCP, w tak zwane “programy wstępne” (PRPs).
Grupa docelowa

Organizacje w całym łańcuchu pokarmowym
(producenci rolni, pasz dla zwierząt i producenci
żywności, producenci dodatków i materiałów
pomocniczych, poddostawcy, detaliści gastronomii,
handlu, usługodawcy i firmy logistyczne)

Pozaeuropejskie organizacje, które nie mają obowiązku
spełnienia norm europejskich
Kryteria
ISO 22000 wymaga od organizacji spełnienia wszystkich
obowiązujących
wymagań
prawnych
dotyczących
bezpieczeństwa żywności w systemie zarządzania. Istnieją
dwa rodzaje tzw. programów wstępnych. Pierwsze z nich
to programy wstępne (PRP) wymagające podjęcia działań
w celu spełnienia wymagań niezbędnych dla zachowania
higienicznego środowiska w łańcuchu pokarmowym.
niezbędnych dla zachowania higienicznego środowiska
w łańcuchu pokarmowym.
Do drugiej grupy należą operacyjne programy wstępne
tzw. PRP, które służą odpowiednio kontrolowaniu
zidentyfikowanych zagrożeń i niebezpieczeństw, ale nie
mogą być stosowane jako krytyczny punkt kontroli (CCP).
www.qualityaustria.com.pl
71
Bezpieczeństwo żywności

Wszystkie
że
przedsiębiorstwa
spełniają
wymogi
muszące
względem
udowodnić,
bezpieczeństwa
produktu, jakości i legalności
Kryteria
Standard IFS oparty jest na dokumencie Global Food Safety
Initiative (GFSI). Celem GFSI jest stworzenie definicji
międzynarodowych standardów bezpieczeństwa dla firm,
które dostarczają własne wyroby do branży handlowej.
W tym celu GFSI stworzyło końcowe kryteria, pod względem
których weryfikowane są normy bezpieczeństwa żywności.
Wymagania tego standardu zorganizowane są w następujący
sposób :

odpowiedzialność kierownictwa;

system zarządzania jakością / HACCP;

zarządzanie zasobami, w tym ludzkimi ze szczególnym
naciskiem na zagadnienia higieny;
“Międzynarodowy Standard żywności” (IFS) został rozwinięty
przez niemiecki jak i francuski handel detaliczny w celu
audytowania dostawców wyrobów tzw. marek własnych.
Standard IFS służy do przeglądu bezpieczeństwa żywności
i poziomu jakości producentów. Poprzez standard IFS ma
zostać: ulepszona jakość produktów i bezpieczeństwo
także

pomiar, analiza i doskonalenie pod kątem zapewnienia
Efektem jest specjalny żywnościowy system zarządzania
Motywacja i korzyści
a
proces produkcji z uwzględnieniem zasad higieny;
bezpiecznego produktu.
IFS - Ujednolicona podstawa do certyfikacji
żywności,

wzmocniona
ochrona
i
zaufanie
konsumenta.
jakością, poprzez który mogą być spełnione w pracy
wymagane środki higieny i wyprodukowany bezpieczny dla
klienta produkt. Analiza wyników układa się w następujący
sposób. Dla oceny dostępne cztery noty, które sięgają
od A do D. Nota A= “pełna zgodność z kryterium standardu”,
nota D = “kryteria standardu nie zostały spełnione”.
Dla uzyskanie certyfikatu koniecznym jest spełnienie
tzw. wymagań KO – ustalonych 10 szczególnie ważnych
obszarów ramach standardu.
Standard IFS jest skierowany nie tylko dla producentów
marek prywatnych, ale stał się ceniony jako system
zapewnienia
jakości
żywności
dla
przedsiębiorstw
produkujących żywność.
Podsumowując, wymaganiem handlu detalicznego w sensie
standardu IFS jest: Czy producent jest w stanie dostarczyć
bezpieczny produkt, zgodny z określonymi specyfikacjami
i przepisami prawnymi?
Grupa docelowa

Wszystkie przedsiębiorstwa branży żywnościowej
produkujące wyroby marki własnej na zlecenie sieci
handlowych
www.qualityaustria.com.pl
72
Bezpieczeństwo żywności

Hurtownie , operatorzy świadczący usługi transportowe
z wykorzystaniem własnych zasobów magazynowych
i przewozowych

Przewoźnicy
transportujący
produkty
w
różnych
zakresach temperatur (mrożone, schłodzone, nie
chłodzone)

Logistyka produktów nieżywnościowych
Kryteria
Struktura IFS Logistics
Standard IFS Logistic jest podzielony na trzy główne rozdziały
zawierający w sumie 98 kryteriów:

Podstawowe wymagania, które mają zastosowanie do
wszystkich podmiotów świadczących usługi logistyczne

Kryteria dotyczące przechowywania i dystrybucji

Kryteria dotyczące specjalizowanych dostawców usług
transportowych
Podstawowe wymagania
Do podstawowych wymagań należą zarządzanie jakością,
IFS Logistic - Międzynarodowy standard transportu
zarządzanie
i magazynowania
odpowiedzialność kierownictwa, zarządzanie zasobami, które
oparciu
o
zasady
HACCP,
poddawane analizom, korektom i doskonaleniu.
Popyt na audyt dla przewoźników i firm logistycznych
w ciągu ostatnich kilku lat znacząco wzrósł. Publikacja
standardu IFS Logistics w 2006 roku dostarczyła nowych
poprzez
w
powinny zostać skutecznie wdrożone w firmie jak również
Motywacja i korzyści
rozwiązań
ryzykiem
stworzenie
specyfikacji
do
oceny
przejrzystości działań i zapewnienia jakości w całym łańcuchu
dostaw. Standard IFS Logistics odnosi się do środków
Przechowywanie i dystrybucja
Zarządzanie Higieną, oświetlenie, zwalczanie szkodników,
utrzymanie identyfikowalności, pomiarów i kalibracji są
istotnymi wymaganiami stawianymi wobec przechowywania
i dystrybucji.
spożywczych, jak również do artykułów niejadalnych
Transport
i dotyczy wszystkich działań logistycznych, podczas których
Co do transportu, standard IFS Logistics kładzie szczególny
występuje kontakt z produktami, już zapakowanymi. Jeśli
nacisk na higienę i zarządzanie ryzykiem w oparciu o zasady
firma przetwórstwa spożywczego posiada dział logistyki lub
HACCP, zarządzanie zapasami (first in / first out), kontrolę
transportu, to mają do niej zastosowanie wytyczne
temperatury, sprzątanie, identyfikowalność. Zwraca się
standardu
uwagę na odpowiedzialność kierownictwa, realizację działań
IFS
Food
(rozdziały
dotyczące
transportu
i przechowywania). Jeśli natomiast logistyka i działania
korygujących
transportowe
o pomyślnym wyniku oceny kryteriami są analiza HACCP,
są
zlecane
na
zewnątrz,
będą
miały
zastosowanie wytyczne standardu IFS Logistics.
i
szkoleń
personelu.
Decydującymi
zaangażowanie kierownictwa i działania korygujące.
Grupa docelowa

Każdy dostawca usług logistycznych działający zarówno
dla handlu i przemysłu spożywczego wytwarzającego
pod markami własnymi operatorów handlowych
www.qualityaustria.com.pl
73
Bezpieczeństwo żywności
informacje
na temat bezpiecznej produkcji artykułu
spożywczego. Poprzez takie działania zwiększa się zaufanie
konsumenta,
bezpieczeństwo
i
jakość
wytwarzanych
przedsiębiorstwa
branży
żywnościowej
produktów.
Grupa docelowa

Wszystkie
produkujące markę własną na zlecenie sieci handlowych

Wszystkie
że
przedsiębiorstwa
spełniają
wymogi
muszące
względem
udowodnić,
bezpieczeństwa
produktu, jakości i legalności
Kryteria
Standard BRC – Global Standard Food – jest odpowiednikiem
dokumentu Global Food Safety Initiative ( GFSI ), który jest
uznawany przez międzynarodowy handel jako wytyczny do
tworzenia standardów w zakresie bezpieczeństwa żywności.
Standardzie BRC zawarte są nie tylko wymagania skierowane
do przedsiębiorstwa, ale także określone są wymagania dla
BRC - Standard bezpieczeństwa żywności dla firm
jednostek certyfikacyjnych oraz audytorów. W standardzie
branży spożywczej
występują 4 stopnie klasyfikacji. Sukces auditu, a także
stopień
klasyfikacji,
zależny
jest
od
liczby
Motywacja i korzyści
i rodzaju niezgodności ze standardem. Podobnie jak
Po ukazaniu się w 1990 roku brytyjskiego dokumentu Food
w przypadku standardu IFS W ramach standardu istnieje
Safety Act, detaliści są wobec innych przedsiębiorstw
10
spożywczych zobowiązani w sprawach rozwoju, produkcji,
wymaganiami FUNDAMENTAL, które muszą być spełnione,
reklamy jak i sprzedaży produktów spożywczych do
aby uzyskać lub utrzymać certyfikat.
zachowania należytej staranności i niezbędnych środków
Wymagania
ostrożności.
prawidłowe zastosowanie systemu HACCP, funkcjonujący
Obowiązek
ten
obejmuje
np.
kontrolę
szczególnie
ważnych
skierowane
obszarów
do
–
przedsiębiorstw
nazwanych
obejmują
przedsiębiorstw spożywczych.
system zarządzania jakością oraz przełożenie dobrej praktyki
Na mocy wewnętrznie utworzonych standardów, brytyjscy
produkcyjnej.
detaliści od lat stosują się do postawionych wymogów.
warunkiem koniecznym. Przy złych wynikach weryfikacji,
W roku 1998 został utworzony i wprowadzony przez Britisch
przeprowadza się audity dodatkowe w ciągu 6 tygodni.
Spełnienie
wymogów
prawnych
Retail Consortium (BRC) techniczny standard i protokół dla
firm – produkujących i dostarczających na rynek spożywczy
wyroby tzw. marki własnej. W ostatnich latach standard ten,
skierowany głównie na dostawę na rynek spożywczy
produktów marki własnej, znalazł swoje zastosowanie we
wszystkich sektorach przemysłu spożywczego. Ze względu na
dokładnie
sprecyzowane
wymogi
na
temat
procesu
certyfikacji i szczegółowe pytania na temat przeglądu
producentów
marki
własnej,
każde
zainteresowane
przedsiębiorstwo branży spożywczej otrzymuje dokładne
www.qualityaustria.com.pl
74
jest
Bezpieczeństwo żywności
higienicznych i technicznych wymagań przy produkcji
materiałów opakowaniowych żywności w celu optymalizacji
ich bezpieczeństwa i higieny.
Grupa docelowa

Wszyscy
producenci
opakowań
stosowanych
w żywności i przetwórstwie

Wszyscy producenci, którzy muszą wykazać swoim
klientom,
że
spełniają
wymagania
stawiane
opakowaniom co do bezpieczeństwa, przez to także
bezpieczeństwa, jakości i legalności produktu

Dostawcy szukający dostępu do brytyjskiego rynku
żywności
Kryteria
W standardzie SCP lista kontrolna jest kluczowym Treść
światowych
standardów
opakowań
i
materiałów
opakowaniowych skupia się na higienie i bezpieczeństwie
produktów. Poza tym, istnieją jasne specyfikacje dla
BRC-IOP
-
Światowy
standard
dla
opakowań
jednostek certyfikujących i wymagania dotyczące kwalifikacji
audytorów. Światowy standard dla opakowań i materiałów
i materiałów opakowaniowych
opakowaniowych wprowadza rozróżnienie pomiędzy trzy
kategorie opakowań biorąc pod uwagę normy higieny,
Motywacja i korzyści
Globalny standard dla opakowań i materiałów do pakowania
koncentrujący się na kontroli higieny i bezpieczeństwie
produktu został pierwotnie opublikowany przez British
Institute of Packaging (Brytyjski Instytut Opakowań). Obecna
wersja
została
opracowana,
aby
określić
wymagania
zgodnie z którymi materiały opakowaniowe są produkowane.
Istnieją trzy kategorie niezgodności: krytyczne, znaczące
i o mniejszym znaczeniu. Celem auditu jest ukazanie stopnia
zgodności danego zakładu produkcyjnego.
Specyficznym
dla
globalnego
standardu
jest
fakt,
stawiane opakowaniom produktów nieżywnościowych. Na
że organizacja otrzyma plan działań korygujących. Wszystkie
całym świecie standard ten służy do zaoferowania wsparcia
niezgodności muszą zostać usunięte w ciągu 28 dni.
w produkcji bezpiecznych materiałów opakowaniowych.
Jeśli podczas audytu nie stwierdzono niezgodności następny
(WE)
audyt odbędzie się za 12 miesięcy. Jeżeli zostały znalezione
nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
trzy lub więcej niezgodności, następny audyt odbędzie
w sprawie higieny środków spożywczych (art.1) “pakowanie
się za sześć miesięcy. Zasadniczo organizacje zostaną
jednostkowe” oznacza umieszczenie środka spożywczego
poddane przeglądowi w celu realizacji wymagań podobnie
w
jak
Według
definicji
opakowaniu
zawartych
w
rozporządzeniu
jednostkowym
lub
pojemniku
ISO 9001,
zarządzania
zagrożeniami i ryzykiem,
w bezpośrednim kontakcie z danym środkiem spożywczym,
zarządzania technicznego, środowiskiem pracy, kontrolą
oraz samo opakowanie jednostkowe lub pojemnik; natomiast
zanieczyszczeń i higieną personelu.
“pakowanie
zbiorcze”
oznacza
umieszczenie
jednego
lub więcej środka spożywczego pakowanego jednostkowo
w drugim pojemniku, oraz ten drugi pojemnik.
Audyty standardu BRC/IOP mają na celu przegląd wymagań
www.qualityaustria.com.pl
75
Bezpieczeństwo żywności
aktualnego Pakietu Higieny UE (od początku 2006 roku) –
stał się obowiązkiem prawnym. Korzyściami, wynikającymi
z auditu systemu HACCP jest jego optymalizacja, wykazanie
zgodności z wymogami, a także skuteczna kontrola zagrożeń
żywności. Główną jednak korzyścią jest wzrost zaufania do
bezpieczeństwa produktu dostarczanych do odbiorców
przemysłowych i handlowych.
Grupa docelowa

Wszystkie przedsiębiorstwa branży spożywczej
Kryteria
System HACCP opiera się na 7 wymogach:

Przeprowadzenie identyfikacji i analizy możliwych
zagrożeń

Ustanowienie
krytycznych
kroków
procesu
–
tzw. krytycznych punktów kontrolnych( CCP )

Określenie limitów krytycznych dla każdego CCP

Monitoring
HACCP - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych

Określenie czynności korekcyjnych
Punktów Kontroli

Ustanowienie procedur weryfikacyjnych

Wprowadzenie dokumentacji i zapisów
Motywacja i korzyści
Przed zastosowaniem zasad HACCP, koniecznym jest
System HACCP to systematyczne podejście służące do
spełnienie pięciu logicznych kroków:
zapobiegania, wykrywania i zwalczania mikrobiologicznych,

Powołanie zespołu ds. HACCP
chemicznych jak i fizycznych zagrożeń – występujących już na

Przeprowadzenie opisu produktu
etapie odbioru surowców oraz w trakcie produkcji.

Określenie przeznaczenia produktu

Przedstawienie procesu produkcji

Weryfikacja przebiegu procesów i warunków w miejscu
Początki systemu HACCP można znaleźć już w 1959 roku
w projekcie w USA, w którym wspólne siły połączyło NASA
pracy.
i Pillsbury Company. Celem było stworzenie “kosmicznej”
żywności, która miała zapewnić 100% pewność wykluczenia
Następnie przeprowadza się identyfikację i analizę zagrożeń
zagrożeń chemicznych, biologicznych i fizycznych (“zero
oraz ocenę ryzyka. Obejmuje ona: zbiór wszystkich
defects” program). Po opublikowaniu założeń systemu przez
możliwych zagrożeń występujących na każdym etapie
Światową Organizację Zdrowia FAO/WHO, jak i po wdrożeniu
produkcji, prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia
przez europejski przemysł, system HACCP stworzył podstawy
a
dla wszystkich systemów bezpieczeństwa żywności.
potencjalnego Klienta.
Głównym powodem jest dokument “Basic Text on Food
Skuteczność wdrażania i funkcjonowania systemu HACCP jest
Hygiene“ pod nazwą “Hazard Analysis and Critical Control
weryfikowana i szczegółowo udokumentowana. Poprawność
Point (HACCP) - System and guidelines for its application,
planu jest poddawana regularnej weryfikacji.
także
ocenę
znaczenia
zagrożenia
dla
zdrowia
Annex to CAC/RCP 1-1969 (Rev. Hygiene 4 - 2003). System
HACCP - Jako podstawowa część dawnych przepisów
dotyczących ochrony żywności, jak i elementarna część
www.qualityaustria.com.pl
76
Bezpieczeństwo żywności
Szkolenia
Strona
QA_F1
Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)
1 dzień
78
QA_F2
ISO 22000 – zasady, wdrażanie, funkcjonowanie
2 dni
78
QA_F3
System IFS, BRC (wersja 6) – wymagania klientów sieciowych dla branży spożywczej
2 dni
79
QA_F4
System HACCP - zasady, wdrażanie, funkcjonowanie
2 dni
79
QA_F5
Auditor wewnętrzny Systemów Bezpieczeństwa Żywności
3 dni
80
SZKOLENIA „IN HOUSE”
Dlaczego nie przeprowadzać szkoleń u siebie, we własnej firmie?
qualityaustria-Polska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przeprowadza wszystkie wyżej wymienione szkolenia
zarówno w formie ,,otwartej", jak i ,,zamkniętej".
Cena szkoleń zamkniętych ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
Więcej szczegółów na temat wybranego szkolenia mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: [email protected]
www.qualityaustria.com.pl
77
Bezpieczeństwo żywności
Dobra Praktyka Higieniczna (GHP)
i Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)
System ISO 22000
wdrażanie, funkcjonowanie
zasady,
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy
w
zakresie
dobrych
praktykach
higienicznych
i produkcyjnych, a także zasad ich dokumentowania.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy
w zakresie wymagań normy ISO 22000 wraz z metodologią
wdrożenia i dokumentowania systemu.
Odbiorcy szkolenia
Odbiorcy szkolenia


Pracownicy odpowiedzialni w przedsiębiorstwach
za spełnienie ustawowych obowiązków w zakresie GHP i
GMP
Pracownicy
różnych
szczebli
związanych
z obrotem żywnością





Współczesne zagrożenia żywienia
Podstawowe
regulacje
prawne
w UE i w Polsce
Dobra Praktyka Higieniczna GHP
Dobra Praktyka Produkcyjna GMP
Dyskusja – wymiana poglądów
Ćwiczenia



obowiązujące
Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie
systemu w zgodności z normą ISO 22000
Zakres merytoryczny szkolenia

Zakres merytoryczny szkolenia








Współczesne zagrożenia żywności
Koncepcje jakości żywności
Dobra Praktyka Higieniczna GHP
Dobra Praktyka Produkcyjna GMP
Identyfikacja i analiza zagrożeń
Pojęcia wynikające z normy ISO 22000
Struktura normy ISO 22000
Wymagania standardu ISO 22000
FSSC, PAS 220 - uzupełnienie wymagań ISO 22000
Ćwiczenia
Czas trwania szkolenia
Czas trwania szkolenia
1 dzień / 8 godzin
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
Termin, miejsce i cena szkolenia
14 styczeń
Poznań
500,-
17 – 18 marzec
Wrocław
800,-
9 lipiec
Rzeszów
500,-
24 – 25 wrzesień
Mikołów
800,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23%
podatek VAT.
Dokument potwierdzający
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
78
Bezpieczeństwo żywności
System IFS, BRC (wersja 6) wymagania klientów sieciowych dla
branży spożywczej
System HACCP - zasady, wdrażanie,
funkcjonowanie
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy
teoretycznej oraz praktyczne zapoznanie z wymaganiami IFS,
BRC, metodologią wdrożenia, realizacji i utrzymania zapisów i
niezbędnej dokumentacji.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy
w zakresie wymagań dla dobrej praktyki higienicznej
i produkcyjnej oraz zasad systemu HACCP.
Odbiorcy szkolenia
Odbiorcy szkolenia


Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie
systemu w zgodności z wymaganiami IFS, BRC
Pracownicy związani z wdrożeniem i utrzymaniem
systemu HACCP w organizacji
Zakres merytoryczny szkolenia
Zakres merytoryczny szkolenia









Jakość żywności
Przypomnienie zasad systemu HACCP
Rozwój i znaczenie standardu IFS, BRC
Struktura i wymagania standardu IFS
Struktura i wymagania standardu BRC
Porównanie obu standardów - podobieństwa i różnice
Praktyczne aspekty wdrażania standardów IFS i BRC
Ćwiczenia





Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia

Podstawy zarządzania jakością
Współczesne zagrożenia żywności
Koncepcje jakości żywności
Dobra Praktyka Higieniczna GHP
Dobra Praktyka Produkcyjna GMP
7 zasad systemu HACCP

Analiza zagrożeń

Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP)

Ustalenie wartości docelowych i monitoringu
dla każdego CCP

Ustalenie działań korygujących

Ustalenie procedur weryfikacji

Stworzenie zapisów i dokumentacji systemu
Ćwiczenia
16 – 17 kwiecień
Wrocław
800,-
Czas trwania szkolenia
26 – 27 październik
Kraków
800,-
2 dni / 16 godzin
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Termin, miejsce i cena szkolenia
5 – 6 luty
Warszawa
800,-
20 – 21 sierpień
Mikołów
800,-
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
79
Bezpieczeństwo żywności
Auditor wewnętrzny Systemów
Bezpieczeństwa Żywności
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do
prowadzenia
auditów
wewnętrznych,
zapoznanie
z metodyką pracy i technikami auditów.
Odbiorcy szkolenia


Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie
,,w jakości”
Osoby,
posiadające
podstawową
znajomość
standardów żywnościowych
Zakres merytoryczny szkolenia










Przypomnienie zasad GHP, GMP, HACCP
Interpretacja wymagań Kodeksu Żywnościowego
Podejście procesowe
Wymagania standardu ISO 19011
Profil osobowy auditora
Zarządzanie zespołem
Techniki audytowania
Działania poauditowe
Ćwiczenia
Test sprawdzający
Czas trwania szkolenia
3 dni / 24 godziny
Termin, miejsce i cena szkolenia
13 – 15 maj
Warszawa
1 080,-
4 – 6 listopad
Poznań
1 080,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23%
podatek VAT.
Dokument potwierdzający
Certyfikat ,,Auditora wewnętrznego Systemów Zarządzania
Żywnością”.
www.qualityaustria.com.pl
80
Opieka medyczna
Opieka medyczna
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
81
Opieka medyczna
ISO 9001 w placówkach medycznych
Motywacja i korzyści
Obecnie bardzo dużo mówi się o konkurencji, w tym
o konkurencji na rynku usług medycznych. Problem jakości
stał się jednym z najważniejszych zagadnień. Nowoczesna
organizacja, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności,
powinna stawiać na jakość, gdyż to właśnie jakość staje się
podstawą skutecznego prowadzenia działalności i jest nie
tylko czynnikiem sukcesu rynkowego, ale też ważnym
elementem kultury danej organizacji.
Jakość rozumiana jako coś, co można poprawić, wkroczyła
także do sektora ochrony zdrowia. Sytuację tę wymuszają
także kolejne zmiany przepisów prawa dotyczących
bezpośrednio placówek ochrony zdrowia. Pojawienie się
różnego typu nagród jakości i programów akredytacyjnych
dodatkowo świadczy o wadze problemu jakości również
w usługach medycznych. Oczywiście istnieją ograniczenia
dostępu do usług medycznych wprowadzane przez publiczny
system ubezpieczeń medycznych. Jednocześnie jednak
funkcjonowanie placówek medycznych w systemie.
"W trosce o pacjenta"
Chcesz, aby Twoja placówka medyczna wyróżniała się
spośród innych i wzbudziła zaufanie pacjentów? Wprowadź
w niej nowoczesne standardy zarządzania oparte na
międzynarodowych
standardach.
Powszechnie
rozpoznawalny jest ISO 9001 jako model zarządzania jakością
Grupa docelowa
 placówki medyczne prywatne i państwowe
 laboratoria medyczne
 ośrodki badawcze i medycyny doświadczalnej
 szpitale, kliniki, instytuty
Cel

usługi medycznej. Jeżeli natomiast jesteś producentem
sprzętu
medycznego,
wówczas
możesz
posłużyć
się
standardem ISO 13485, aby wykazać, że dochowałeś pełnej
staranności
przy
qualityaustria
ze
wytwarzaniu
swej
strony
i
wesprze


dostarczaniu.
Cię
swoim

doświadczeniem i kompetencjami poprzez weryfikację
wdrożonego systemu i potwierdzi to akredytowanym
certyfikatem
Zapraszamy do współpracy!
.



nadzorowanie aktualności przepisów prawa i praca
zgodnie z tymi przepisami, wzrost świadomości
personelu w tym zakresie
dodatkowa punktacja w ramach kontraktu z NFZ
łatwiejsze pozyskanie partnerów biznesowych, funduszy
unijnych, nowych klientów
integracja z istniejącymi systemami zarządzania
wymaganymi dla RTG oraz działów/ pracowni
diagnostyki laboratoryjnej
monitorowanie, analiza i ograniczanie zdarzeń
niepożądanych w usługach medycznych
poprawa komunikacji wewnętrznej w placówce
itp.
Kryteria
Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się:

spełnieniem zasadniczych wymagań ISO 9001;

brakiem niezgodności z wymaganiami stwierdzonych
podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia
organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do
ich usunięcia).
www.qualityaustria.com.pl
82
Opieka medyczna
w
jednoznacznych
wytycznych,
należy
potwierdzić
bezpieczeństwo i funkcjonalność produktu medycznego,
przed jego wprowadzeniem na rynek. W Europie podczas
oceny
zgodności
według
załącznika
II
(cały
system
zarządzania jakością) a raczej załącznika V (produkcja
bezpieczeństwa jakości) potwierdzenie istnienia systemu
zarządzania jakością jest ważnym wymogiem do otrzymania
zezwolenia, a tym samym upoważnienia do sprzedaży
produktów medycznych w europie lub ich wprowadzenie na
rynek (oznakowanie CE).
ISO 13485 posiada wiele wspólnych cech z innymi systemami
zarządzania, szczególnie z ISO 9001, dodatkowym punktem
ciężkości jest jednak utrzymanie przepisów jakościowo
istotnych, jak i utrzymanie zarządzania ryzykiem według
ISO 14971.
Zaletami dla przedsiębiorstwa, obok aspektów dopuszczenia
na rynek, jest przejrzystość własnych działań, podejście
według
zdefiniowanych
procesów
i
wrażliwość
przedsiębiorstwa w nawiązaniu do zmian prawnych. Również
ISO 13485 - Produkty medyczne
poprzez efektywne zarządzanie ryzykiem możliwe jest
Motywacja i korzyści
zdefiniowanie i kontrolowanie działań minimalizujących
Posiadając system ISO 13485 producenci produktów
ryzyko w powiązaniu z określonymi produktami.
medycznych mają możliwość potwierdzenia swojego systemu
Grupa docelowa
zarządzania
jakością.
przedsiębiorstwa
uregulowanych
Obejmuje
łańcucha
przez
to
dostaw
jednoznaczne
wszystkie
produktów,
wytyczne
Unii
Europejskiej (produkty medyczne, diagnostyka in-vitro,
produkty medyczne aktywnie implementowane).
Standard ten, który na europejskim poziomie określany jest
jako EN ISO 13485:2012, jest zharmonizowany według
obowiązujących w Europie wytycznych. Certyfikacja normy
jest dlatego też dla producentów produktów medycznych w
Europie obligatoryjne i coraz częściej jest wymagana od ich
dostawców.

Wszystkie przedsiębiorstwa tworzące, produkujące
i wprowadzające na rynek produkty medyczne
Kryteria
Stosowanie ISO 13485 w szczególności zostało wprowadzone
dla przedsiębiorstw dążących do skierowanego na cel,
kluczowego i silnego zintegrowanego systemu zarządzania;
przy czym przedsiębiorstwo spełnia wszystkie istotne
i prawne wymagania, które są związane z bezpieczeństwem
produktu. Obok kryteriów ISO 9001 muszą być również
spełnione kryteria do zarządzania ryzykiem. Również
spełnione powinny być specjalne wymagania dla sterylnych
Standard określa wymagania dla wszystkich rodzajów
produktów
produktów medycznych, do których również zalicza się usługi
aktywnie implementowanych. Wsparciem powinny być
i, według ostatniej nowelizacji na europejskim poziomie,
zewnętrzne, jak i wewnętrzne audity.
medycznych
oraz
produktów
medycznych
Software. Do tego należą: sterylne i nie sterylne produkty
medyczne, inwazyjne i nieinwazyjne produkty medyczne,
aktywne i nieaktywne produkty medyczne, a także produkty
medyczne aktywnie implementowane.
W ramach postępowania oceny zgodności, określonego
www.qualityaustria.com.pl
83
Opieka medyczna
Szkolenia
Strona
QA_Q2
System zarządzania jakością w organizacji ochrony zdrowia wg ISO 9001 –
wymagania
1 dzień
85
QA_Q7
System zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 13485 – wymagania
1 dzień
85
QA_Q8
Wymagania prawne dla wyrobów medycznych
1 dzień
86
QA_Q9
Ocena zgodności wyrobów medycznych
1 dzień
86
SZKOLENIA „IN HOUSE”
Dlaczego nie przeprowadzać szkoleń u siebie, we własnej firmie?
qualityaustria-Polska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przeprowadza wszystkie wyżej wymienione szkolenia
zarówno w formie ,,otwartej", jak i ,,zamkniętej".
Cena szkoleń zamkniętych ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
Więcej szczegółów na temat wybranego szkolenia mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: [email protected]
www.qualityaustria.com.pl
84
Opieka medyczna
System
zarządzania
w organizacji ochrony
wg ISO 9001 - wymagania
jakością
zdrowia
System
zarządzania
jakością
w oparciu o normę ISO 13485 wymagania
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Uczestnicy szkolenia poznając standard ISO 9001 dla
organizacji zdrowia, będą potrafili zastosować jego
wymagania w swojej organizacji.
Uczestnicy szkolenia poznając standard ISO 13485 dla
organizacji zdrowia, będą potrafili zastosować jego
wymagania w swojej organizacji.
Odbiorcy szkolenia
Odbiorcy szkolenia




Osoby realizujące wdrożenie SZJ
Osoby zajmujące się doskonaleniem SZJ
Przyszli auditorzy
Pracownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę



Osoby realizujące wdrożenie
Osoby zajmujące się doskonaleniem
Przyszli auditorzy
Zakres merytoryczny szkolenia
Zakres merytoryczny szkolenia








Wprowadzenie do jakości
Standardy jakości – podstawy i definicje
Wymagania standardu ISO 9001
Specyfika zastosowania w służbach ochrony zdrowia
Zasady dokumentowania SZJ
Zasady wdrażania w organizacji
Ćwiczenia





Systemy Zarządzania Jakością w wytwarzaniu wyrobów
medycznych
Powiązania pomiędzy ISO 9001 oraz ISO 13485
Specyficzne wymagania ISO 13485
Opracowanie dokumentacji
Certyfikacja
wg
ISO
9001
w
powiązaniu
z certyfikacją produktu
Zarządzanie ryzykiem
Czas trwania szkolenia
Czas trwania szkolenia
1 dzień / 8 godzin
1 dzień / 8 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
Termin, miejsce i cena szkolenia
26 styczeń
Mikołów
500,-
3 czerwiec
Mikołów
500,-
3 lipiec
Wrocław
500,-
8 grudzień
Poznań
500,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
85
Opieka medyczna
Wymagania prawne dla wyrobów
medycznych
Ocena
zgodności
medycznych
wyrobów
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami
skoncentrowanymi na bezpieczeństwie wyrobu
i zgodności z wymaganiami formalnymi.
Zapoznanie uczestników z metodyką oceny zgodności,
wymaganymi działaniami, dokumentami i zapisami
z realizacji.
Odbiorcy szkolenia
Odbiorcy szkolenia

Projektanci, producenci,
wyrobów medycznych
instalatorzy,
serwisanci
Zakres merytoryczny szkolenia

















Projektanci, producenci, instalatorzy, serwisanci
wyrobów medycznych
Zakres merytoryczny szkolenia
System prawny w zakresie wyrobów medycznych
Dyrektywa 2007/47/WE zmieniająca Dyrektywę
93/42/EWG
Ustawa z 20 maja 2010 o wyrobach medycznych
Wytyczne,
rekomendacje
Komisji
Europejskiej
dotyczące Dyrektywy 93/42/EWG
Certyfikacja wyrobu na znak CE i rejestracja
Ocena zgodności z wymaganiami zasadniczymi
Procedury oceny zgodności
Klasyfikacja wyrobów medycznych
Ocena kliniczna
Rejestracja wyrobów medycznych
Incydenty medyczne – wymagania prawne
Kryteria kwalifikacji jako incydent wg wytycznych
unijnych
Zgłaszanie i raportowanie incydentów
Zewnętrzne działania korygujące
Nadzór Urzędu Rejestracji nad incydentami
Obowiązki prawne producentów, dystrybutorów
i serwisantów
















System dokumentacji wyrobów medycznych
Wymagania prawne dotyczące dokumentacji
Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące dokumentacji
Dokumentacja techniczna
Instrukcje Użytkowania
Notatki doradcze
Ocena zgodności z wymaganiami zasadniczymi
Wymagania zasadnicze
Procedury oceny zgodności
Klasyfikacja wyrobów medycznych
Ocena kliniczna
Walidacje procesów realizacji wyrobu
Certyfikacja wyrobu na znak CE i udział Jednostki
Notyfikowanej
Nadzór Urzędu Rejestracji nad wyrobami medycznymi
Rejestracja wyrobów medycznych
Nadzór nad incydentami
Czas trwania szkolenia
Czas trwania szkolenia
1 dzień / 8 godzin
1 dzień / 8 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
Termin, miejsce i cena szkolenia
12 styczeń
Wrocław
500,-
30 lipiec
Bydgoszcz
500,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
16 luty
Mikołów
500,-
11 sierpień
Warszawa
500,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
86
Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania
Zarządzanie ryzykiem
i ciągłością działania
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
87
Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania
ISO 31000 / Risk Scan / Risk Quick Scan - System
Zarządzania Ryzykiem
Motywacja i korzyści
Często firmy ubezpieczone są tylko na wypadek wspólnych
i znanych zagrożeń lub ryzyk, przez co spełniają minimalne
wymagania prawne. Jednakże zazwyczaj przedsiębiorstwa nie
biorą pod uwagę wielu innych potencjalnych zagrożeń lub
ryzyk, które do tej pory nie były im znane. W celu
ograniczenia skutków i usprawnienia procesów zarządzania
ryzykiem w 2009 utworzona została norma ISO 31000:2009
dotycząca systemu zarządzania ryzykiem. Standard integruje
zarządzanie
ryzykiem
we
wszystkich
działaniach
biznesowych, które rozciągają się od ustanowienia strategii
firmy aż do wdrożenia operacyjnego w poszczególnych
etapach procesu. ISO 31000:2009 wprowadza perspektywę
zagrożeń i szans zarówno w zarządzaniu strategicznym, jak
i w wdrażaniu operacyjnym.

"Nie ryzykuj! Zabezpiecz swój biznes"

przewidywanie
poprzez
systematyczne
Dobrze ukierunkowane i systematyczne zapobieganie
jest najlepszym sposobem na ochronę firmy przed
szkodami
świecie biznesu do zarządzania ryzykiem nie wystarczy już
wyrządzonymi
przez
nieprzewidziane
zagrożenia oraz na zwiększenie możliwości osiągnięcia
tylko intuicja: ta była dobra w minionej już dawno epoce
wyższych zysków
pionierów. Obecnie potrzebne są profesjonalne narzędzia

W przypadku wczesnego wykrycia luk technicznych
można wyeliminować zagrożenie, co przyniesie firmie
qualityaustria, jednostka rozwijająca nowoczesne kierunki
wymierną korzyść
certyfikacji na bazie wieloletniej tradycji, może zapewnić
Ci profesjonalną usługę w zakresie zarządzania ryzykiem
zagrożeń
oznacza
podejście
aktywne zapobieganie. W dzisiejszym skomplikowanym
i kompetentne wsparcie.
ryzykiem
przypadkowych
Podobnie jak w futbolu najlepszą obroną jest atak, tak
w biznesie najskuteczniejszą formą minimalizacji ryzyka jest
Zarządzanie

Certyfikacja
systemu
przeprowadzana
biznesu poprzez certyfikację wg standardu ISO 31000.
jest
zarządzania
przez
ryzykiem
wykwalifikowanych
auditorów współpracujących z akredytowaną jednostkę
certyfikującą
Zapraszamy do współpracy!

ISO
31000:2009
pomaga
przy
wczesnym
identyfikowaniu i ostrzeganiu o zagrożeniach

Możliwa jest integracja ISO 31000:2009 z innymi
systemami zarządzania funkcjonującymi w firmie takimi
jak np. ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 itd.

Ocena systemu zarządzania ryzykiem wg ISO 31000
może być przeprowadzania w połączeniu z oceną
systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania
środowiskowego czy audytami bezpieczeństwa lub
może być prowadzona niezależnie.
www.qualityaustria.com.pl
88
Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania
Grupa docelowa
Kryteria dotyczace usług qualityaustria Risk Scan i Risk
Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie ciągłością działania
Quick Scan
dotyczy każdej organizacji, dużej i małej, z dowolnego
Risk Scan prowadzony przez Quality Austria prowadzony jest
sektora. W szczególności dotyczy organizacji, które działają
wspólnie z najwyższym kierownictwem firmy w formie
w środowiskach obciążonych dużym ryzykiem, takich jak
samooceny moderowanej przez doświadczonych auditorów.
finanse, telekomunikacja, transport i sektor publiczny,
Risk Scan obejmuje 10 metod RCM (10 obszarów ryzyka)i jest
w których ciągłość operacji ma kluczowe znaczenie dla samej
analizą firmy bazującą na podejściu holistycznym:
organizacji oraz dla jej klientów i udziałowców. Ponadto
w
przypadku
konieczność
niektórych
wdrożenia
podmiotów
systemu

gospodarczych
zarządzania
ryzykiem
potencjalne ryzyko firmy analizowane jest na podstawie
10 metod RCM;

na podstawie listy kontrolnej opierającej się na
uwarunkowana została przepisami prawnymi. Dotyczy to
10 metodach RCM, tworzona jest dla firmy ,,krzywa
w szczególności:
podatności"

sektora finansów publicznych:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach
publicznych, art. 68

Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia
16 grudnia 2009 w sprawie standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych

Rozporządzenie
Ministra
Finansów
z
dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz
warunków
prowadzenia
towarzystwa
działalności
funduszy
przez
inwestycyjnych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 538, dalej „rozporządzenie”)

banków

poziom
zagrożenia
Risk Scan obejmuje kompletną analizę 10 obszarów ryzyka
przeprowadzaną na podstawie 10 metod RCM. Risk Scan
trwa 8 godzin. Wszystkie dokumenty i zapisy powstałe
podczas Risk Scan są poufne i udostępniane wyłącznie
klientowi.
towarzystw funduszy inwestycyjnych

wskazująca
w poszczególnych obszarach.
Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem
Risk Quick Scan jest analizą 3 priorytetowych obszarów,
wybranych przez klienta spośród 10 metod RCM. Wybrane
obszary poddawane są kompletnemu przeglądowi, natomiast
zagrożenia dla pozostałe 7 obszarów ryzyk definiowane są na
podstawie 10 kluczowych pytań zadawanych dla każdego
obszaru. Risk Quick Scan trwa 4 godziny. Wszystkie
dokumenty i zapisy powstałe podczas Risk Quick Scan są
poufne i udostępniane wyłącznie klientowi.
operacyjnym w bankach z dnia 8 stycznia 2013r.
Kryteria dotyczące ISO 31000
Certyfikacja systemu zarządzania ryzykiem wg ISO 31000
prowadzona przez Quality Austria, odbywa się zgodnie
z ustalonym, wraz z klientem, planem audytu. Auditorzy
oceniają następujące wymagania:

określenie zgodności systemu z wymaganiami normy
ISO 31000;

świadomość pracowników;

identyfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa
oraz możliwości doskonalenia;

identyfikacja szans i zagrożeń / ryzyk;

pokazanie alternatywnych metod i praktyk.
www.qualityaustria.com.pl
89
Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania
wymogiem dla każdej organizacji. ISO 22301 powstało na
bazie brytyjskiego standardu BS 25999,pierwszej na świecie
normie zarządzania ciągłością działania (BCM) opracowana w
celu zminimalizowania ryzyka takich zakłóceń. Norma ta ma
na celu
zagwarantowanie działania firmy w najbardziej
wymagających i niespodziewanych sytuacjach — w ten
sposób ma chronić personel i reputację oraz podtrzymywać
zdolność do dalszego działania i handlu. Stanowi ona
podstawę dla zrozumienia, rozwoju i wdrożenia ciągłości
działania w Państwa organizacji i daje pewność w relacjach
z innymi firmami i z klientami.
Grupa docelowa
Zarządzanie ciągłością działania dotyczy każdej organizacji,
dużej i małej, z dowolnego sektora. W szczególności dotyczy
organizacji, które działają w środowiskach obciążonych
dużym ryzykiem, takich jak finanse, telekomunikacja,
transport i sektor publiczny, w których ciągłość operacji ma
kluczowe znaczenie dla samej organizacji oraz dla jej
klientów i udziałowców.
ISO 22301 - System Zarządzania Ciągłością Działania
Kryteria
Motywacja i korzyści
Certyfikacja
Zarządzanie ciągłością działania,
systemu
zarządzania
ciągłością
działania
czyli BCM (Business
wg ISO 22301 prowadzona przez Quality Austria, odbywa się
Continuity Management), to podejście do zarządzania
zgodnie z ustalonym, wraz z klientem, planem audytu.
organizacją
Auditorzy oceniają następujące wymagania i dobre praktyki
w
sposób
pozwalający
na
utrzymanie
wyznaczonego i akceptowanego poziomu dostarczania
określone przez normę ISO 22301 m.in. w zakresie:
wyrobów lub usług w wypadku wystąpienia zakłóceń

identyfikacji kluczowych czynników ryzyka,
w jakiejkolwiek jej części. Zarządzanie ciągłością biznesu

analizy potencjalnych skutków ich wystąpienia,
(BCM) jest procesem rozwoju i kierowania biznesem,

opracowania i testowania planów awaryjnych,
ustanawiającym strategię dostosowawczą i ramy operacyjne,

komunikacji,
które:


wsparcia
najwyższego
kierownictwa itd.
proaktywnie
ulepszają
odporność
organizacji
na
zakłócenia jej zdolności osiągania kluczowych celów;

zasobów,
zapewniają
metody
służące
do
sprawdzania
ISO 22301:2012 przedstawia dzieło ramowe, za pomocą
którego przedsiębiorstwo może osiągnąć systematyczne
utrzymanie
zdolności
zakładu.
ISO
22301
służy
i utrzymywania zdolności Organizacji do dostarczania jej
systematycznemu
kluczowych wyrobów i usług na uzgodnionym poziomie,
przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo może wraz z BCM
w uzgodnionym czasie po wystąpieniu zdarzenia które
systematycznie zmniejszać liczbę sytuacji mogących zagrozić
zakłóciło normalną działalność Organizacji;
przedsiębiorstwu, jaki i na nie w sposób strukturalny
utrzymaniu
zdolności/możliwości
dostarczają sprawdzonych możliwości, by sprostać
i odpowiedni reagować. W ten sposób może być ograniczone
zakłóceniom
oddziaływanie negatywnych wydarzeń na przedsiębiorstwo.
działalności
oraz
chronić
reputację
organizacji i jej markę.
Nieprzerwane działanie w przypadku zakłóceń, czy to wielkiej
BCM
jest
częścią
nadrzędnego
zarządzania
ryzykiem
przedsiębiorstwa.
katastrofy, czy małego incydentu, jest fundamentalnym
www.qualityaustria.com.pl
90
Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania
Szkolenia
Strona
QA_R1
QA_R2
Pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem wg ISO 31000
Zarządzanie ryzykiem w procesach związanych z bezpieczeństwem informacji
na podstawie ISO 31000
2 dni
92
2 dni
92
QA_R3
Pełnomocnik ds. zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301
2 dni
93
QA_R4
Zarządzanie ciągłością działania BCM na podstawie ISO 22301
2 dni
93
SZKOLENIA „IN HOUSE”
Dlaczego nie przeprowadzać szkoleń u siebie, we własnej firmie?
qualityaustria-Polska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przeprowadza wszystkie wyżej wymienione szkolenia
zarówno w formie ,,otwartej", jak i ,,zamkniętej".
Cena szkoleń zamkniętych ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
Więcej szczegółów na temat wybranego szkolenia mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: [email protected]
www.qualityaustria.com.pl
91
Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania
Pełnomocnik
ds.
zarządzania
ryzykiem wg ISO 31000 – szkolenie
akredytowane
Zarządzanie ryzykiem w procesach
związanych
z
bezpieczeństwem
informacji na podstawie ISO 31000
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafili wdrażać
Zapoznanie uczestników z opracowywaniem i wdrażaniem
procesu zarządzania ryzykiem w oparciu o ISO 31000.
wymagania standardu ISO 31000 w organizacji, realizować
zadania Pełnomocnika w oparciu o techniki zarządzania
i dbać o doskonalenie systemu.
Odbiorcy szkolenia

Odbiorcy szkolenia



Menadżerowie operacyjni, wnoszący istotny wkład do

zarządzania ryzykiem w organizacji

Osoby chcące kształcić w zakresie zarządzania ryzykiem.

Osoby odpowiedzialne za strategię firmy
Osoby odpowiedzialne za ryzyko operacyjne firmy
Menedżerowie odpowiedzialni za proces analizy ryzyka
Audytorzy wewnętrzni
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji
i procesy związane z ciągłością działania
Zakres merytoryczny szkolenia
Zakres merytoryczny szkolenia


Podstawy zarządzania ryzykiem

Przegląd ram prawnych i standardów

Proces zarządzania ryzykiem

Metody analizy ryzyka i oceny ryzyka

Branżowe przetwarzanie wybranych kategorii ryzyka

Projektowanie i wykorzystanie narzędzi analizy ryzyka,

oceny ryzyka i kontroli





Organizacja wewnętrzna i zadania

Zarządzania ryzykiem w systemach zarządzania


Ustanowienie systemu zarządzania ryzykiem


Informacyjne systemy zarządzania ryzykiem


Kryzys – jak się na niego przygotować i jak w nim działać


Matrix – ryzyko


Ćwiczenia

Test sprawdzający

Wprowadzenie do programu zarządzania ryzykiem
w organizacji
Pojęcia i definicje odnoszące się do zarządzania
ryzykiem
Standardy, ramy i metodologia zarządzania ryzykiem
Proces identyfikacji i analizy ryzyka
Szacowanie ryzyka
Konsekwencje akceptacji ryzyka a aspekty związane
z bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie ryzykiem rezydualnym
Proces informowania o ryzyku
Monitorowanie i przegląd ryzyka
Narzędzia oceny ryzyka
Wsparcie zarządzania ryzykiem poprzez normę 27005
Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania ryzykiem
zgodnym z ISO27001
Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
Termin, miejsce i cena szkolenia
9 – 10 marzec
Mikołów
1 450,-
12 – 13 październik
Warszawa
1 450,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
23 – 24 marzec
Mikołów
850,-
26 – 27 listopad
Kraków
850,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
VAT.
Dokument potwierdzający
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Akredytowany certyfikat ,,Pełnomocnika ds. zarządzania
ryzykiem”.
www.qualityaustria.com.pl
92
Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania
Pełnomocnik
ds.
zarządzania
ciągłością działania wg ISO 22301
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafili wdrażać
wymagania standardu ISO 22301 w organizacji, realizować
zadania Pełnomocnika w oparciu o techniki zarządzania
i dbać o doskonalenie systemu.
Odbiorcy szkolenia
Menadżerowie operacyjni, wnoszący istotny wkład do

bezpieczeństwa korporacyjnego

Zarządzanie ciągłością działań BCM na
podstawie ISO 22301
Zrozumienie zasad wspomagających funkcjonowanie
przedsiębiorstwa i działania w ochronie przed potencjalnie
negatywnymi skutkami biznesowymi sytuacji kryzysowych.
Określanie, w jakich obszarach BCMS może zminimalizować
wpływ negatywnych i nieprzewidzianych zdarzeń.
Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 22301 oraz pojęciem
Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
Odbiorcy szkolenia
Osoby chcące kształcić w zakresie zarządzania ciągłością

działania


Zakres merytoryczny szkolenia


Podstawy BCM

Przegląd ustawowych warunków ramowych

Przegląd norm: ISO 28000, ONR 49000, ISO 31000, ISO

31010, ÖNORM S 2400ff, ONR 192400
Osoby odpowiedzialne za strategię firmy
Osoby odpowiedzialne za ryzyko operacyjne firmy
Menedżerowie odpowiedzialni za wdrożenie i nadzór
nad systemem BCM
Audytorzy zarządzania ciągłością działania
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji
Zakres merytoryczny szkolenia


Elementy systemu BCM / CSM

Standardy w zakresie BCM / CSM


Integracja z istniejącymi systemami zarządzania


Wskazówki od praktyki, przykłady najlepszych praktyk


Specyficzne dla przemysłu przetwórstwa


Praca w grupach

Ćwiczenia


Test sprawdzający

Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania
(BCM)
Zrozumienie zasad funkcjonowania organizacji
Określenie strategii przetrwania
Wymagania systemu BCMS
Opracowanie i wdrożenie reakcji na nieprzewidziane
zdarzenia
Aktualizacja i przegląd planów
Ćwiczenia
Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
Termin, miejsce i cena szkolenia
19 – 20 luty
Mikołów
850,-
16 – 17 kwiecień
Mikołów
1 450,-
21 – 22 maj
Poznań
850,-
4 – 5 listopad
Warszawa
1 450,-
13 – 14 lipiec
Warszawa
850,-
2 – 3 listopad
Lublin
850,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23%
podatek VAT.
Akredytowany certyfikat ,,Pełnomocnika ds. zarządzania
Dokument potwierdzający
ciągłością działania”.
www.qualityaustria.com.pl
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
93
Budownictwo
Budownictwo
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
94
Budownictwo
Certyfikacja obiektów budowlanych / Budowlany Nadzór
Jakościowy
Motywacja i korzyści
Wysoka jakość obiektów budowlanych oddanych do użytku
jest celem każdego inwestora i wykonawcy generalnego.
Niezależnie od typu obiektu, wszystkie osoby zaangażowane
w prace budowlane powinny dbać o prawidłową realizację
i wysoką jakość, tak aby efekt końcowy był zgodny
z oczekiwaniami. Chcąc zyskać pewność zachowania
najwyższej jakości inwestorzy coraz częściej poddają się
procesowi certyfikacji, prowadzącego do uzyskania
certyfikatu jakości dla obiektów budowlanych. Uzyskany
certyfikat jakości dla obiektu jest potwierdzeniem,
że w trakcie budowy zachowana została najwyższa jakość
prac budowlanych, a wszystkie usterki zostały usunięte.
,,Każdy budynek jest wyjątkowy''
Błędy
projektowe,
powszechna
oszczędność,
brak
wykwalifikowane kadry pracowniczej oraz napięte terminy
realizacji
prac
budowlanych
powodują
liczne
nieprawidłowości i wady w obiektach budowlanych. Naprawa
i eliminacja powstałych usterek jest czasochłonna, często
niemożliwa, naraża na szwank dobre imię inwestora
i wykonawcy, a co najważniejsze jest bardzo kosztowna.
Nierzadko również usterki powodują zatargi i przyczyniają
się do wstąpienia na drogę sadową. W celu zapewnienia
odpowiedniej jakości prac budowlanych oraz powstałych
obiektów, qualityaustria-Polska zapewnia kompleksową
obsługę inwestycji oraz obiektów budowlanych, począwszy
od fazy projektowej, poprzez kontrolę całego procesu
budowy, aż do okresowych kontroli nowo powstałych i już
istniejących obiektów.
Zapraszamy do współpracy!
www.qualityaustria.com.pl
Kryteria
Podczas nadzoru jakościowego audytorzy kontrolują każdy
etap budowy, rozpoczynając od fazy projektowej, a kończąc
na ostatecznym odbiorze obiektu.

Etap I prac audytorów polega na szczegółowym
przeglądzie dokumentacji. Pozwala to na wykrycie
i wyeliminowanie ewentualnych błędów już na samym
początku, co przyczynia się do ochrony inwestora przed
poważnymi stratami finansowymi. Po pozytywnej
weryfikacji i akredytacji dokumentacji budowlanej
audytorzy przystępują do kolejnego etapu procesu
certyfikacyjnego.

Etap II składa się z audytów prowadzonych na budowie.
Częstotliwość przeprowadzania audytów budowlanych
na placu budowy wynika z harmonogramu prac
opracowanego na podstawie dokumentacji technicznej
podczas audytu dokumentacji projektowej. Ponadto
audytorzy na bieżąco tworzą raporty z prac
budowlanych wzbogacone zdjęciami. Po każdym
audycie inwestor i/lub generalny wykonawca otrzymują
od audytorów pełen raport wraz z listą usterek
i wytycznych poprawy. Dzięki regularnym kontrolom
udaje się wykryć i wyeliminować potencjalne ryzyka.
Pozytywny wynik procesu certyfikacyjnego zostaje
potwierdzony przez jednostkę certyfikacyjną Quality AustriaPolska Sp. z o. o. certyfikatem jakości dla obiektu
budowlanego.
Certyfikat jakości przyznawany jest
konkretnej inwestycji i może być używany jedynie
w bezpośrednim związku z obiektem budowlanym, którego
dotyczy. Certyfikacja wyceniana jest indywidualnie, a jej
koszty zależą od stopnia skomplikowania budowy oraz czasu
trwania inwestycji.
95
Budownictwo
Grupa docelowa

deweloperzy,

biura projektowo - architektonicznych,

samorządy,

banki,

przedsiębiorstwa wykonawcze

firmy ubezpieczeniowe

i inni
Usługa
Nadzoru
inwestorskiego
oferowana
przez
qualityaustria-Polska Sp. z o. o. obejmuje:

pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie
z wymogami polskiego prawa,

kontrolę jakości i postępu prac budowlanych,

zatwierdzenie zgodności i jakości prac budowlanych
z wymogami polskiego prawa budowlanego,

kontrolę przestrzegania przepisów BHP na budowie,

sprawdzenie
zgodności
wykonywanych
z pozwoleniem na budowę, projektami i normami,
Nadzór inwestorski

uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu.
Motywacja i korzyści
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 - Pełnienie obowiązków
inspektora nadzoru zgodnie z Art. 25 i Art. 26
Nadzór inwestorski ma na celu kontrolę wykonywanych prac
budowlanych pod kątem technologicznym, technicznym oraz
prawnym. Zadania kontrolne zostają przekazane z inwestora
na niezależnego inspektora nadzoru inwestorskiego, który
w praktyce pełni rolę reprezentanta inwestora na placu
budowlanym. Inspektor kontroluje zgodność wykonanych
prac z wytycznymi projektu, zatwierdzanie i odbiór
poszczególnych etapów budowy, a także kontroluje aspekty
finansowe inwestycji. Decyzję o potrzebie ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego podejmuje inwestor,
jednakże zgodnie z art. 19 ust. 1 w przypadkach
uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu
lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na
środowisko, organ wydający decyzję o pozwoleniu na
budowę może w tejże decyzji nałożyć na inwestora
obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.
www.qualityaustria.com.pl
96
prac
Budownictwo

Kontrola okresowa wykonywana dwa razy w roku
(art. 62 ust. 3)
Kontrole przeprowadzane w terminach do 30 listopada
(jesienna) i do 31 maja (wiosenna), mają na celu zapewnienie
bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych w razie
występowania
niekorzystnych
zjawisk
atmosferycznych
oddziałujących na obiekt.

Kontrola
okresowa
wykonywana
raz
do
roku
(art. 62 ust. 1)
Kontrole
coroczne
polegają
na
sprawdzeniu
stanu
technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji
narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące
działania czynników występujących podczas użytkowania
obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
instalacji gazowych oraz przewodów kominowych:
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Okresowe kontrole obiektów budowlanych
Motywacja i korzyści
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414
Zgodnie z polskim prawem budowlanym za odpowiednie
utrzymanie obiektów budowlanych odpowiada właściciel lub
zarządcą obiektu. Obiekt winien być utrzymany w należytym
stanie technicznym i estetycznym, niedopuszczalne jest
natomiast
nadmierne
pogoszczenie
jego
właściwości
użytkowych i sprawności technicznej. Konieczne jest aby
obiekt budowlany spełniał tzw. wymagania podstawowe
dotyczące: bezpieczeństwa użytkowania, ochrony przed
hałasem
i
drganiami,
bezpieczeństwa
pożarowego,
odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, oszczędności
energii, ochrony środowiska, bezpieczeństwa konstrukcji
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych.
Do zapewnienia utrzymania obiektów we właściwym stanie
obowiązujące
przepisy
nakazują
przeprowadzanie
okresowych i doraźnych kontroli stanu technicznego
obiektów,
wykonywanych
przez
odpowiednio
wykwalifikowane osoby. jednostka certyfikująca Quality
Austria - Polska Sp. z o. o., zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy –
Prawo budowlane, oferuje przeprowadzanie następujących
kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych:
www.qualityaustria.com.pl
Kontrola okresowa wykonywana raz na 5 lat
(Art. 62 ust. 2)
Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego
estetyki oraz otoczenia. Kontrola obejmuje także badanie
instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie
osprzętu, środków i zabezpieczeń ochrony od porażeń,
sprawności połączeń, uziemień instalacji i aparatów oraz
odporności izolacji przewodów. Kontroli podlegają elementy
budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne
i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować
zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz
konstrukcji budynku.

Kontrola bezpiecznego użytkowania (art. 62 ust. 4)
Kontrola przeprowadzana jest każdorazowo w przypadku
wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na
obiekt budowlany, związanych z działaniem natury lub
człowieka, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu
budowlanego
lub
bezpośrednie
zagrożenie
takim
uszkodzeniem, mogące wpływać na zagrożenia zdrowia lub
życia ludzi, bezpieczeństwo środowiska oraz mienia.
Grupa docelowa
Właściciele
lub
zarządcy
obiektów
budowlanych,
zobowiązanych przez polskie prawo budowlane do
przeprowadzania okresowych kontroli. Do przykładowych
obiektów objętych ww. prawem należą: zakłady produkcyjne,
magazyny, centra handlowe, budynki, itp.
97
Dobra konsumpcyjne / papier / drewno
Dobra konsumpcyjne / papier /
drewno
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
98
Dobra konsumpcyjne / papier / drewno
PEFC CoC - Międzynarodowy standard na rzecz
zrównoważonej gospodarki leśnej i przemysłu
drzewnego
"Bądź EKO!"
Współczesny konsument stawia coraz wyższe wymagania.
Coraz częściej zwraca uwagę na to, czy kupowane przez niego
produkty są wytwarzane według kryteriów ekologicznych
i społecznych. Aby świadomemu konsumentowi dać
możliwość wyboru, wprowadza się znaki towarowe
stanowiąca gwarancję, że opatrzone nimi produkty
wytwarzane są z poszanowaniem zasad zrównoważonej
gospodarki.
W
branży
drzewnej
i
wyrobów
z drewna funkcjonuje system certyfikacji łańcucha produkcji
i nadawania wyrobom logo FSC lub PEFC, świadczących
o pochodzeniu surowca z certyfikowanych lasów i pozyskaniu
go w warunkach poszanowania zasad ekologii.
qualityaustria jest upoważniona do prowadzenia certyfikacji
w tym obszarze. Podmioty działające w branży wyrobów
z drewna, papieru, ale także drukarnie i wydawnictwa.
Z nami uzyskasz zaufanie klienta i wiarygodność na rynku!!!
Zapraszamy do współpracy!
www.qualityaustria.com.pl
Motywacja i korzyści
Certyfikacja łańcucha logistycznego PEFC CoC daje
podmiotom działającym w branży następujące korzyści:

zostają umieszczeni na stronie organizacji PEFC oraz
w poradnikach dla nabywców

uzyskują lepszy dostęp do rynku, ponieważ klienci
poszukują produktów pochodzących z lasów
certyfikowanych

mogą zademonstrować swoje zaangażowane podejście
do ochrony środowiska poprzez zrównoważony rozwój

wzbudzają zaufanie wykazując, że przetwarzany przez
nich surowiec pochodzi z wiarygodnych źródeł
Logo PEFC jest oznakowaniem tych produktów drzewnych
i papierniczych, które zostały wytworzone w warunkach
zrównoważonej pod względem ekologicznym, ekonomicznym
i społecznym gospodarki produktami leśnymi, obejmującej
cały łańcuch pozyskania i przetwórstwa drewna.
Dla konsumenta jest to dowód na pochodzenie tak
oznakowanego produktu ze źródeł ekologicznych.
Certyfikacja CoC jest procesem badania całego łańcucha
obróbki drewna wykazującego, że produkt podlega ścisłej
kontroli według ustalonych kryteriów podczas całego ciągu
technologicznego, od pozyskania drewna z lasu aż po gotowy
wyrób. W trakcie badania będącego podstawą certyfikacji
niezależna jednostka pozyskuje dowody na takie właśnie
prowadzenie procesu.
Grupa docelowa

tartaki

przemysł przetwórstwa drewna

producenci mebli

stolarze i cieśle

organizacje handlujące drewnem

przemysł i handel papierniczy

drukarnie, wydawnictwa i introligatornie
Kryteria
Podczas auditu ocenie podlegają następujące aspekty:

wybór dostawców;

dowody na przeprowadzenie szkoleń;

ilościowe bilansowanie surowca i wyrobu;

zarządzanie ryzykiem;

zgodne z zasadami korzystanie z logo;

dokumentowanie działań.
99
Dobra konsumpcyjne / papier / drewno
Grupa docelowa

tartaki

przemysł przetwórstwa drewna

producenci mebli

stolarze

organizacje handlujące drewnem

przemysł i handel papierniczy

drukarnie, wydawnictwa i introligatornie
Kryteria
FSC ustaliła dziesięć zasad certyfikacji przemysłu drzewnego,
które obowiązują na całym świecie. Między innymi niezbędne
są następujące elementy:

zgodność z zasadami i wymaganiami standardu FSC,
zgodność z prawem pracy i zasadami ochrony zdrowia;

poszanowanie praw własności oraz praw użytkowania
i czerpania korzyści;

starania o nawiązanie, zachowanie i utrzymanie relacji
ze społecznością lokalną;

zachowanie wysokiej jakości drewna;

uregulowane zasady wyrębu;

określone zasady regeneracji zasobów;

ustanowienie rezerwatów;
Motywacja i korzyści

dokumentacja i planowanie kontroli;
Konsumenci stają się coraz bardziej krytyczni. Coraz częściej

zachowanie ochronnych obszarów leśnych;
wybierają produkty, które są wytwarzane według kryteriów

utrzymanie bioróżnorodności.
FSC CoC - Międzynarodowe logo dla podmiotów
prowadzących zrównoważoną gospodarkę produktami
drzewnymi
ekologicznych i społecznych. Przedstawiając logo FSC
producent
zapewnia,
że
drewno
pochodzi
z
Certyfikacja łańcucha dostaw (FSC CoC) wymaga:
lasów

udokumentowanego systemu kontroli;
uprawianych w sposób zrównoważony. Certyfikowane

potwierdzenia odbioru towarów;
przedsiębiorstwa mogą bezpośrednio umieścić logo FSC na

oddzielania i / lub znakowania otrzymanych towarów
produkcie i mogą używać tego logo do celów reklamowych.
Ponieważ liczba wymagających konsumentów rośnie, a logo
certyfikowanych i niecertyfikowanych;

nieusuwalnego oznakowanie produktu;

identyfikacji certyfikowanych towarów wysyłanych;

prowadzenia księgowości.
jest coraz bardziej rozpoznawalne, FSC udostępnia firmom
proste narzędzia do zarządzania, co pozwala im działać
w sposób zrównoważony i wiarygodnie o tym informować.
została
Po pomyślnym zakończeniu certyfikacji FSC certyfikat CoC
środowiska,
może być przyznawany na pięć lat. Każdego roku odbywa się
przedstawicieli krajowych grup etnicznych i firm działających
audyt nadzorczy. Certyfikaty FSC CoC są rozpoznawane na
w leśnictwie i przemyśle drzewnym jako światowa,
międzynarodową skalę.
W
1993
Forest
ustanowiona
Stewardship
przez
organy
Council
ochrony
(FSC)
niezależna organizacja non-profit. FSC jest organizacją
zrzeszającą podmioty fizyczne i prawne. qualityaustria jest
aktywna na polu audytowania według modelu FSC ze
względu na posiadanie stosownej akredytacji.
www.qualityaustria.com.pl
100
Zarządzanie energią
Zarządzanie energią
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
101
Zarządzanie energią
ISO 50001 - System Zarządzania Energią
Motywacja i korzyści
Celem standardu ISO 50001 jest ustanowienie procesów,
które
doprowadzą
do
poprawy
efektywności
przedsiębiorstwa pod kątem energetycznym. Korzyścią
uzyskaną przez firmę będzie zoptymalizowanie zużycia
energii zarówno całkowitego, jak i jednostkowego, czyli
przeliczonego na jednostkę produkcji. Skuteczność takiego
podejścia, wyrażoną wielkością potencjału oszczędności
energii, szacuje się na 10-20%. Czy będąc odpowiedzialnym
za monitoring kosztów przedsiębiorstwa nie chciałbyś
w sposób trwały i systemowy doprowadzić do tak znaczących
redukcji wydatków? Wszyscy przecież jesteśmy świadomi, że
popyt na energię wzrasta systematycznie, podobnie jak jej
ceny, i tego trendu nie da się odwrócić. Jedyne rozsądne
postępowanie
w
takiej
sytuacji
to
zracjonalizowanie
gospodarowania energią. Można więc stwierdzić, że standard
ISO 50001 pojawił się we właściwym czasie, a przedsiębiorcy
myślący o przyszłości w perspektywie dłuższej niż dzień
"Jak dodać firmie pozytywnej energii? "
jutrzejszy nie powinni zwlekać z jego wdrożeniem do
Bez dopływu energii nie może funkcjonować żadna
praktyki. W przeciwnym razie ich skądinąd słuszne wysiłki
organizacja. Lecz nie sztuka pozyskiwać i zużywać energię;
rozbiją się o nieuchronne skutki rosnącego deficytu energii,
sztuką jest robić to w sposób racjonalny. A ponieważ
tego fundamentalnego „surowca” w każdej dziedzinie życia.
konsumentem
każde
Norma ISO 50001 jest ucieleśnieniem idei systemowego
stanowisko pracy i każda instalacja, najlepsze efekty
podejścia do zagadnienia efektywności energetycznej, które
uzyskamy, gdy zarządzanie energią wprowadzimy na
to podejście polega na realizacji cyklu PDCA (Plan-Do-Check-
wszystkich szczeblach organizacji. Pożytecznym narzędziem
Act: Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Zweryfikuj) takiego samego,
jest w tym przypadku standard ISO 50001.
jaki legł u podstaw innych systemów zarządzania, jak
qualityaustria
energii
jest
pomoże
każdy
Państwu
pracownik,
swoją
wiedzą
ISO 9001 i ISO 14001. Dzięki tak skonstruowanej wspólnej
i doświadczeniem, dokonując niezależnej oceny systemu
platformie, standardy te można niejako „w pakiecie” wdrożyć
zarządzania energią.
do biznesowej praktyki firmy, uzyskując mierzalne efekty
w kilku obszarach.
Zapraszamy do współpracy!
Grupa docelowa
W każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od wielkości
i
branży,
istnieje
potencjał
poprawy
efektywności
energetycznej. Na pewno im wyższą pozycję w bilansie
kosztów zajmuje zużycie energii, tym większe będzie
zainteresowanie danego podmiotu wdrożeniem standardu.
Należy jednakże zwrócić uwagę, że przedmiotowy zakres
zainteresowania
normy
elektryczności.
Energia
nie
ogranicza
bowiem
jest
się
tylko
wytwarzana,
magazynowana i konsumowana w postaci przeróżnych
www.qualityaustria.com.pl
do
102
Zarządzanie energią
nośników, takich jak ciepło, chłód, para, sprężone powietrze,
paliwa stałe, ciekłe i gazowe; pochodzić może ze źródeł
odnawialnych lub konwencjonalnych oraz zużywana jest
w każdym praktycznie procesie produkcyjnym, logistycznym
i pomocniczym, jak oświetlenie, wentylacja czy klimatyzacja.
Kryteria
Definiując system należy określić jego zakres oraz sporządzić
bilans energetyczny ze wskazaniem źródeł, obliczeniem
zużycia oraz aktualnego i przewidywanego zapotrzebowania.
Jako standard bazujący na cyklu PDCA, zobowiązuje
do wyznaczenia wskaźników efektywności energetycznej
oraz do ciągłego doskonalenia.
ISO 50001 zawiera następujące elementy:

ocena związana z energią;

wskaźniki efektywności energetycznej;

zakup usług energetycznych, produktów, urządzeń
i energii.
Wymagania są zasadniczo podzielone na:

odpowiedzialność za zarządzanie;

zgodność z prawem;

planowanie energetyczne;

ocenę związaną z energią;

wskaźniki energetyczne;

cele strategiczne i operacyjne.
Organizacja musi ustanowić i udokumentować limity zakresu
i bilansowania systemu zarządzania energią. Najwyższe
kierownictwo powinno wyznaczyć Pełnomocnika Zarządu
ds. Zarządzania Energią.
Ocena energetyczna służy do analizy wykorzystania energii,
określenia źródeł energii, oceny zużycia energii obecnie
i w przyszłości oraz oszacowania przyszłych potrzeb.
W
związku
z
tym,
zostają
zidentyfikowane
obszary
o najwyższym zużyciu energii. polityka energetyczna zawiera
zobowiązanie
do
ciągłego
doskonalenia
konkretnej
charakterystyki energetycznej. Do pomiaru i monitorowania
wyników w zakresie energii, powinny zostać ustalone
odpowiednie wskaźniki efektywności energetycznej.
www.qualityaustria.com.pl
103
Zarządzanie energią
Szkolenia
Strona
QA_Z1
QA_Z2
Zarządzanie zużyciem energii w usługach, produkcji i administracji
Zużycie energii w budynkach mieszkalnych i przeznaczonych na działalność
gospodarczą
1 dzień
105
1 dzień
105
1 dzień
106
QA_Z3
Energetyczne i ekologiczne aspekty zarządzania obiektami użyteczności publicznej
QA_Z4
System zarządzania energią – wdrożenie i certyfikacja
2 dni
106
QA_Z5
Warsztaty dla zespołów ds. zarządzania energią
2 dni
107
SZKOLENIA „IN HOUSE”
Dlaczego nie przeprowadzać szkoleń u siebie, we własnej firmie?
qualityaustria-Polska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przeprowadza wszystkie wyżej wymienione szkolenia
zarówno w formie ,,otwartej", jak i ,,zamkniętej".
Cena szkoleń zamkniętych ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
Więcej szczegółów na temat wybranego szkolenia mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: [email protected]
www.qualityaustria.com.pl
104
Zarządzanie energią
Zużycie
energii
w
budynkach
mieszkalnych i przeznaczonych na
działalność gospodarczą
Zarządzanie
zużyciem
energii
w usługach, produkcji i administracji
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy dotyczącej określenia i oceny procesów,
czynności i urządzeń w których zużywana jest energia,
sposobów optymalizacji zużycia i planowania ograniczeń
wydatków na media energetyczne bez obniżania standardów
prowadzenia działalności.
Zdobycie
wiedzy
dotyczącej
wymagań
prawnych
obowiązujących w UE oraz Polsce dotyczących wymagań
związanych z charakterystyką energetyczną budynków na
etapie
projektowania,
oddania
do
użytkowania
i eksploatacji, planowanie zmian pozwalających na
ograniczenie zużycia energii, możliwości korzystania ze
wsparcia finansowego instytucji zewnętrznych.
Odbiorcy szkolenia


Osoby zajmujące się rozliczaniem zużycia energii,
planowaniem i nadzorowaniem inwestycji i bieżących
konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń
Osoby zarządzające techniczną stroną firmy
Odbiorcy szkolenia

Zakres merytoryczny szkolenia








Europejska strategia na rzecz zrównoważonej,
konkurencyjnej i bezpiecznej energii
DYREKTYWA
2012/27/WE
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania
energii i usług energetycznych i związane z tymi
dokumentami wymagania prawne w Polsce
Ocena użytkowania i zużycia energii
Identyfikacja i ocena poziomu bazowego i obszaru,
gdzie możliwe jest ograniczenie zużycia energii.
Planowanie działań związanych z ograniczaniem zużycia
energii i obniżeniem wydatków na media
energetyczne. Ocena efektów podjętych działań.
Podnoszenie świadomości użytkowników maszyn
i urządzeń. Planowanie i realizacja szkoleń i ich wpływ
na efektywne zarządzanie energią.
Monitorowanie i pomiary w zakresie użytkowania
energii.
Zgodność z przepisami prawnymi i innymi
wymaganiami.
Czas trwania szkolenia
1 dzień / 8 godzin
Osoby zajmujące się gospodarką zasobami lokalowymi,
zlecające
wykonanie
projektów
budowlanych,
remontów, przeglądów i konserwacji budynków
i instalacji znajdujących się w budynkach
Zakres merytoryczny szkolenia





Europejska strategia na rzecz zrównoważonej,
konkurencyjnej i bezpiecznej energii
Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków oraz recast Dyrektywy
z 19 maja 2010 roku (2010/31/WE) i związane z tymi
dokumentami wymagania prawne w Polsce
Ocena zużycia energii w budynkach:
 Audyt energetyczny
 Świadectwo charakterystyki energetycznej
Regulacje prawne dotyczące eksploatacji budynków,
wymagania
dotyczące
przeglądów
instalacji
i urządzeń.
Możliwości obniżenia zużycia energii w budynkach.
Czas trwania szkolenia
1 dzień / 8 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
20 luty
Poznań
500,-
29 październik
Wrocław
500,-
Termin, miejsce i cena szkolenia
21 kwiecień
Mikołów
500,-
18 wrzesień
Warszawa
500,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
105
Zarządzanie energią
Energetyczne i ekologiczne aspekty
zarządzania obiektami użyteczności
publicznej
System
zarządzania
wdrażanie i certyfikacja
energią
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy z zakresu wymagań prawnych dotyczących
standardów dla obiektów użyteczności publicznej oraz
informacji o sposobach wprowadzania i utrzymania tych
standardów
Przedstawienie wymagań normy PN-EN
wyjaśnienie wymagań w oparciu o ćwiczenia.


Osoby zarządzające budynkami użyteczności publicznej
Pracownicy odpowiedzialni za techniczną stronę
użytkowania obiektów







DYREKTYWA 2012/27/UE z dnia 25 października 2012r.
w sprawie efektywności energetycznej i zawarte w niej
wymagania dla obiektów użyteczności publicznej
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce
energetycznej budynków
Założenia zawarte w Krajowym Planie Działań
dotyczącym efektywności energetycznej dla obiektów
instytucji publicznej
Planowanie i podejmowanie działań związanych
z optymalizacją zużycia energii z wykorzystaniem:
 audytu energetycznego
 systemu zarządzania energią
 systemu zarządzania środowiskowego
Certyfikacja systemów - potwierdzenie świadomego
planowania i realizacji działań
Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie
systemu zarządzania energią.
Zakres merytoryczny szkolenia

Zakres merytoryczny szkolenia
50001,
Odbiorcy szkolenia

Odbiorcy szkolenia
ISO
-







Zakres normy PN-EN ISO 50001
Podstawowe definicje
Wdrażanie systemu zarządzania energią
Planowanie energetyczne
Funkcjonowanie systemu zarządzania energią
kluczowe obszary działania
Monitorowanie, mierzenie i analiza
Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi
Przegląd systemu zarządzania energią
Integracja z innymi systemami zarządzania
Ćwiczenia
-
Czas trwania szkolenia
2 dni/ 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
9 – 10 czerwiec
Mikołów
800,-
29 – 30 październik
Warszawa
800,-
Czas trwania szkolenia
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
1 dzień / 8 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
Dokument potwierdzający
7 maj
Warszawa
500,-
25 listopad
Kraków
500,-
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
106
Zarządzanie energią
Warsztaty
dla
ds. zarządzania energią
zespołów
Cel szkolenia
Przedstawienie
obowiązków
związanych
z
rolą
Pełnomocnika
ds.
systemu
zarządzania
energią
wg PN-EN ISO 50001 oraz wymagań związanych
z powołaniem zespołu ds. zarządzania energią.
Odbiorcy szkolenia


Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania energią
Osoby zaangażowane we wdrożenie i funkcjonowanie
systemu zarządzania energią
Zakres merytoryczny szkolenia








Rola najwyższego kierownictwa w systemie zarządzania
energią
Odpowiedzialność i uprawnienia przedstawiciela
kierownictwa w zakresie zarządzania energią
Wymagania prawne i inne dotyczące systemu
zarządzania energią i spełnienia tych wymagań
Przegląd energetyczny - praca zespołu ds. zarządzania
energią
Energia bazowa, wskaźniki energetyczne i ich
monitorowanie
Cele energetyczne, zadania energetyczne i plany
działań
Przegląd systemu zarządzania energią
Ćwiczenia
Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
21 – 22 maj
Mikołów
800,-
3 – 4 grudzień
Warszawa
800,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
107
Spawalnictwo
Spawalnictwo
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
108
Spawalnictwo
ISO 3834 - Wymagania jakości dotyczące spawania
materiałów metalowych
"Jakość to nie wszystko,
ale wszystko bez jakości jest niczym..."
Seria norm ISO 3834 reguluje wymagania dotyczące jakości
dla zakładów spawalniczych i ustanawia zasady dla
zapewnienia jakości produktów spawanych. Dotyczy zarówno
produkcji seryjnej jak i jednostkowej we wszystkich branżach
takich jak rurociągi, produkcja zbiorników i aparatury
urządzenia gospodarstwa domowego i rolnicze, dźwigi,
mosty i inne elementy budowlane.
Zapraszamy do współpracy!
Motywacja i korzyści
Wdrożenie systemu zarządzania jakością w spawalnictwie
pozwala na zapewnienie wysokiej jakości oferowanych
produktów spawanych a tym samym zwiększenie
konkurencyjności firmy.
Podstawą certyfikacji systemu zarządzania jakości
w spawalnictwie stanowią następujące normy:

ISO 3834-1 Wymagania jakości dotyczące spawania
materiałów metalowych; Część 1 Kryteria wyboru
odpowiedniego poziomu wymagań jakości,

ISO 3834-2 Wymagania jakości dotyczące spawania
materiałów metalowych; Część 2 Pełne wymagania
jakości,

ISO 3834-3 Wymagania jakości dotyczące spawania
materiałów metalowych; Część 3 Standardowe
wymagania jakości

ISO 3834-4 Wymagania jakości dotyczące spawania
materiałów metalowych; Część 4 Podstawowe
wymagania jakości

ISO 3834-5 Wymagania jakości dotyczące spawania
materiałów metalowych; Część 5 Dokumenty konieczne
do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości
Normy ISO 3834-2, 3 i 4 określają odpowiednio pełne,
standardowe i podstawowe wymagania jakości dotyczące
spawania materiałów metalowych. Spełnienie wymagań
wyżej wymienionych norm jest nakazane m.in. przez normę
EN
1090-1
"Wykonanie
konstrukcji
stalowych
i aluminiowych; Część 1: Zasady oceny zgodności elementów
konstrukcyjnych" zharmonizowaną z Rozporządzeniem
305/2011, normę EN 15 085-2 "Kolejnictwo - spawanie
pojazdów szynowych i ich części składowych: Część 2:
Wymagania
jakościowe
i
certyfikacja
zakładów
spawalniczych", Dyrektywę Ciśnieniową 97/23/WE.
Grupa docelowa

Zakłady
wykorzystujące
procesy
spawalnicze
w produkcji.

Wytwórcy
stalowych
elementów
konstrukcyjnych
i konstrukcji stalowych;
Kryteria
Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się:

spełnieniem zasadniczych wymagań odpowiedniej
części normy ISO 3834,

brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych
podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia
organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do
ich usunięcia).
www.qualityaustria.com.pl
109
Spawalnictwo
Szkolenia
Strona
QA_SP1
ISO 3834 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
QA_SP2
Zasady kwalifikacji personelu spawalniczego
2 dni
111
0,5 dnia
111
SZKOLENIA „IN HOUSE”
Dlaczego nie przeprowadzać szkoleń u siebie, we własnej firmie?
qualityaustria-Polska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przeprowadza wszystkie wyżej wymienione szkolenia
zarówno w formie ,,otwartej", jak i ,,zamkniętej".
Cena szkoleń zamkniętych ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
Więcej szczegółów na temat wybranego szkolenia mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: [email protected]
www.qualityaustria.com.pl
110
Spawalnictwo
ISO 3834 - Wymagania jakości
dotyczące spawania materiałów
metalowych
Cel szkolenia
Zasady
kwalifikacji
spawalniczego
personelu
Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników szkolenia
częściami norm serii ISO 3834.
z
poszczególnymi
Celem
szkolenia
jest
zapoznanie
uczestników
z wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1:2014 oraz
porównanie ich z wymaganiami normy EN 287-1.
Odbiorcy szkolenia




Osoby zajmujące się wdrażaniem ISO 3834 w firmie
Pracownicy zakładów wykorzystujących procesy
spawania w produkcji
Auditorzy ISO 9001 chcący poszerzyć swoją wiedzę
Pełnomocnicy ISO 9001 chcący poszerzyć swoją wiedzę
Odbiorcy szkolenia




Zakres merytoryczny szkolenia




Wymagania norm serii ISO 3834:

wybór
odpowiedniego
poziomu
jakości
(ISO 3834-1)

podstawowe wymagania jakości (ISO 3834-4)

standardowe wymagania jakości (ISO 3834-3)

pełne wymagania jakości (ISO 3834-2)

dokumenty
konieczne
do
potwierdzenia
zgodności z wymaganiami (ISO 3834-5)
Wymagania dla personelu spawalniczego:

wymagania dla spawaczy

wymagania dla operatorów

wymagania dla personelu nadzoru

wymagania dla personelu kontroli i badań
Powiązanie ISO 3834 z innymi standardami
Czas trwania szkolenia
Zakres merytoryczny szkolenia


2 dni / 16 godzin
ośrodki szkolące spawaczy
kwalifikowani spawacze
osoby chcące przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego
spawaczy
pracodawcy zatrudniający spawaczy
firmy wykorzystujące w produkcji procesy spawania
Omówienie wymagań PN-EN ISO 9606-1:2014-02
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część
1: Stale:

Numery porządkowe, symbole i skróty,

Zmienne zasadnicze i zakres kwalifikacji,

Kontrola i badanie,

Wymagania
dotyczące
akceptacji
złącz
spawanych,

Egzaminy poprawkowe,

Okres ważności,

Świadectwo egzaminu spawacza,

Oznaczenie,

Powiązania z innymi normami,
Porównanie ISO 9606-1 z EN 287-1.
Czas trwania szkolenia
Termin, miejsce i cena szkolenia
0,5 dnia / 4 godziny
30 – 31 marzec
Rzeszów
800,-
2 – 3 wrzesień
Mikołów
800,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Termin, miejsce i cena szkolenia
19 styczeń
Mikołów
350,-
24 wrzesień
Warszawa
350,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
111
Bezpieczeństwo informacji
Bezpieczeństwo informacji
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
112
Bezpieczeństwo informacji
ISO 27001 - System zarządzania bezpieczeństwem
informacji
Motywacja i korzyści
Liczba użytkowników normy ISO / IEC 27001 w zakresie
bezpieczeństwa
informacji
rośnie
w
postępie
geometrycznym. W roku 2010, ponad 7300 firm stosowało tą
normę. Dotyczy to wszystkich sektorów gospodarki i firm
różnej wielkości - od międzynarodowych korporacji do
małych i średnich przedsiębiorstw. Organizacje, które
przetwarzają poufne dane Klientów, Kontrahentów ale także
związane z codziennym know-how i wiedzą, powinny
rozważyć
certyfikacje
swojego
systemu
zarządzania
bezpieczeństwem informacji.
ISO
27001
jest
jedyną
certyfikowaną
normą
dla
bezpieczeństwa informacji w całym świecie. Certyfikat
związany z ISO 27001 przynosi bezpośrednie korzyści. Sektor
związany z wspomaganiem i temat specyficznych wymagań
norm ISO serii 27 000 jest ciągle rozwijany. Co do zawartości,
ISO
"Chroń najcenniejsze aktywa swojej firmy"
Optymalizacja
procesów
bezpieczeństwa,
ograniczenie
ryzyka, zwiększenie wydajności, redukcja kosztów – to
zadania i cele krytyczne dla sukcesu Państwa organizacji.
Można je osiągnąć o wiele bardziej skutecznie i trwale
w oparciu o certyfikowane systemy zarządzania zgodne ze
standardami ISO 27001 oraz ISO 20000. Certyfikacja tych
systemów daje gwarancje skuteczniejszego zarządzania
firmą, niż przy podejmowanych sporadycznie akcjach.
Certyfikacje w
qualityaustria
zakresie
realizuje
bezpieczeństwa
przy
współpracy
Informacji
z
jednostką
27001
obejmuje
nie
tylko
aspekty
związane
z technicznym aspektem bezpieczeństwa IT, ale również
aspekty organizacyjne, personalne i fizyczne, w zakresie od
świadomości
ludzi
w
organizacji
po
ochronę
przeciwpożarową. Bezpieczeństwo informacji zaczyna się na
własnym biurku, a kończy na niezawodnym centrum
obliczeniowym.
Grupa docelowa

Wszystkie organizacje niezależnie od wielkości i branży
Kryteria
Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się:
certyfikująco-szkoleniową CIS - Certification and Information

spełnieniem zasadniczych wymagań ISO 27001,
Security Services.

brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych
podczas
auditu
(w
przypadku
ich
wystąpienia
organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do
Zapraszamy do współpracy!
ich usunięcia).
Proces certyfikacji obejmuje:

Planowanie procesu audytu: etap ten gwarantuje
ekonomikę działań,

Audyt: ocena spełnienia wymagań normy ISO 27001,
ocena ryzyka oraz mocnych i słabych organizacji,

Raport
z
audytu:
sprawozdanie
w
detalach
przedstawiające mocne i słabe strony organizacji, oraz
wskazujące potencjał do doskonalenia.
www.qualityaustria.com.pl
113
Bezpieczeństwo informacji
Grupa docelowa





Organizacje biznesowe, które świadczą lub zamierzają
świadczyć usługi IT
Organizacje biznesowe, które wymagają spójnego
podejścia wszystkich dostawców usług w łańcuchu
dostawców
Organizacje które chcą wykazać zdolność do
zapewnienia usług, które spełniają wymagania klienta
Organizacje które dążą do ciągłego doskonalenie usługi
poprzez procesy monitorowania i doskonalenia jakości
usług.
Organizację dla których dział IT/usługi IT są bardzo
ważnym elementem biznesu
Kryteria
ISO 20000 - System zarządzania usługami IT
Motywacja i korzyści
Zwiększenie wydajności, redukcja kosztów. Najwyższa jakość
usług. ISO/IEC 20000 czyni to możliwym. Dla standaryzacji to
pierwszy certyfikowany światowy standard przeznaczony do
zarządzania usługami IT koncentrujący się na podnoszeniu
jakości, zwiększaniu wydajności i redukcji kosztów.
Międzynarodowy standard, który wywodzi się z BS 15000,
opisuje zintegrowany zestaw procesów zarządzania w
obszarze dostarczanie usług informatycznych. Jego zawartość
sukcesywnie odwzorowuje wymagania ITIL (biblioteka
infrastruktury IT).
Ponadto, certyfikacja wg do ISO 20000 umożliwia ochronę
inwestycji. Statystycznie potwierdzone - staje się oczywiste,
że inwestycje w optymalizacji procesów bez ich ciągłego
doskonalenia mogą przynieść tylko krótkotrwałe sukcesy.
Jeżeli w zgodności z normą przeprowadzane są audity
nadzorcze i recertyfikacyjne będzie jedno z narzędzi
wspomagających ciągłe doskonalenie i zapobiegawcze dla
krótkoterminowych działań. Przegląd wykonany przez
niezależną stronę trzecią umożliwia również uwidocznienie
niezgodności z wymaganiami i podjęcie działań korekcyjnych.
Dzięki temu, ISO 20000 okazuje się być strategicznym
elementem zarządzania organizacją.
www.qualityaustria.com.pl
Fundamentem standardu jest pojęcie usługi informatycznej,
z której korzysta organizacja a której dostarczeniem zajmuje
się dział informatyki. Dostarczanie usług podlega zarządzaniu
poprzez wymienione w normie procesy. Wyróżniono
5 obszarów i 13 procesów:

Procesy dostarczania usług

Zarządzanie poziomem usług

Raportowanie poziomu usług

Zarządzanie pojemnością

Zarządzanie dostępnością i ciągłością działania

Budżetowanie i rozliczanie usług

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Procesy relacji

Zarządzanie relacjami z biznesem

Zarządzanie relacjami z dostawcą

Procesy kontroli

Zarządzanie konfiguracją

Zarządzanie zmianą

Procesy naprawy

Zarządzanie incydentem

Zarządzanie problemem

Proces wersji

Zarządzanie wersją
Zidentyfikowane i opisane w standardzie procesy
w kompleksowy sposób obejmują działania, które należy
realizować w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania
organizacji IT w otoczeniu biznesowym.
114
Bezpieczeństwo informacji
ANSI/TIA 942, której ,,cechy szczególne" interpretowane są
zgodnie z europejskimi standardami. Po publikacji normy
EN 50600 wszystkie wydane przez CIS certyfikaty, będą
aktualizowane z ANSI/TIA 942 do EN 50600 w trakcie
audytów nadzorczych lub recertyfikacyjnych.
Grupa docelowa

dostawcy zewnętrzni świadczący usługi przetwarzania
i przechowywania danych

organizacje posiadające własne centra przechowywania
i przetwarzania danych
Kryteria
Podczas auditu certyfikacyjnego CIS rozpatruje cztery obszary
infrastrukturalne:

,,T" - Telekomunikacyjny: fizyczne sieci IT, elementy
bierne

,,E" - Elektryczny: dostawa i dystrybucja energii

,,A" - Architektoniczny: architektura i bezpieczeństwa
fizyczne

ANSI/TIA 942 / EN 50600 - Certyfikacja Data Center
i konstrukcji
Odniesienia kryteriów i wymagań jakościowych, zawartych
Motywacja i korzyści
W ostatnim czasie w całej Europie wzrasta popyt na
certyfikację centrów danych. Stale rozwijający się trend, w
którym firmy coraz częściej korzystają z zewnętrznych
(outsourcingowych) usług IT i wykorzystują cloud computing
(,,chmur")
do
przechowywania
,,M" - Mechaniczny: technika klimatyzacji, wentylacji
danych,
wymusza
na
dostawcach konieczność zapewnienia najwyższej jakości,
skuteczności, wydajności i bezpieczeństwa ich centrów
danych. Potwierdzeniem tego może być certyfikat wydany
przez niezależną jednostkę certyfikacyjną. Obecnie zdobycie i
utrzymanie klientów stanowi najważniejszy priorytet.
W Ameryce certyfikacja centrów danych popularna stała się
ANSI/TIA 942, do innych standardów, koncentrują się
głównie na obszarze Ameryki Północnej, dlatego też nie
zawsze mogą być wykorzystane poza jej rejonem. W trakcie
auditów CIS, najważniejsze wymagania normy ANSI/TIA 942
interpretuje
w
odniesieniu
do
norm
europejskich
i porównuje dowody, potwierdzające że lokalizacja centrum
danych jest zgodna z wymaganiami, a okoliczności w których
ta lokalizacja działa i cele jakie spełnia można sklasyfikować
wg czteropoziomowego systemu klasyfikacji. Ogólna definicja
czteropoziomowego
systemu
klasyfikacji
zawartego
w normie ANSI/TIA-942-A-2012 wygląda następująco:
wraz z opublikowaniem normy ANSI/TIA 942 (American

Poziom 1: Podstawy
National Standards Institute / Telecommunications Industry

Poziom 2: Zbędne elementy
Association), czyli od roku 2005.Standard ANSI/TIA 942 -

Poziom 3: Konserwacja
Standard dla infrastruktury telekomunikacyjnej w centrach

Poziom 4: Tolerancja błędu
danych - zawiera minimalne wymagania dla infrastruktury
telekomunikacyjnej w potężnych i bezpiecznych centrach
danych. Do momentu publikacji europejskiego standardu European Data Centre Standard EN 50600 - CIS wszelkie
akredytowane działania certyfikacyjne dotyczące centrów
danych przeprowadza na zgodność z amerykańską normą
www.qualityaustria.com.pl
115
Bezpieczeństwo informacji
Szkolenia
Strona
QA_I1
Kontrola Bezpieczeństwa Informacji wynikająca z Krajowych Ram Introperacyjności
2dni
117
QA_I2
Audyt zgodności wg PN-ISO/IEC 27001:2013
2 dni
118
QA_I3
Manager Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001 – szkolenie akredytowane
4 dni
119
QA_I4
Auditor Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001 – szkolenie akredytowane
3 dni
119
QA_I5
Skuteczny system bezpieczeństwa
2 dni
120
QA_I6
Zarządzanie usługami w obrębie IT na podstawie ISO 20000
2 dni
121
QA_I7
Ochrona danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów
2 dni
121
2 dni
122
2 dni
123
QA_I8
QA_I9
Wytyczne dla usług odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie na
podstawie ISO 24762
System bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia zgodny z wymaganiami
ISO 27799:2010
SZKOLENIA „IN HOUSE”
Dlaczego nie przeprowadzać szkoleń u siebie, we własnej firmie?
qualityaustria-Polska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przeprowadza wszystkie wyżej wymienione szkolenia
zarówno w formie ,,otwartej", jak i ,,zamkniętej".
Cena szkoleń zamkniętych ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
Więcej szczegółów na temat wybranego szkolenia mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: [email protected]
www.qualityaustria.com.pl
116
Bezpieczeństwo informacji
Kontrola Bezpieczeństwa Informacji
wynikająca z Krajowych Ram
Interoperacyjności
Cel szkolenia
Przygotowanie uczestników szkolenia do rzetelnej oceny
mechanizmów bezpieczeństwa zgodnie z minimalnymi
wymaganiami dla systemów teleinformatycznych zawartymi
w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz
minimalnych
wymagań
dla
systemów
teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012r. (Dz. U. nr 0,
poz. 526) oraz w Ustawie o ochronie danych osobowych.
w zakresie minimalnych wymagań dot. systemów
informatycznych służących do przetwarzania danych
osobowych

Wprowadzenie do kontroli systemów informacyjnych
oraz najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa
informacji. Analiza potencjalnych zagrożeń i skutków w
obszarze IT

Praktyczne
informacji:


Odbiorcy szkolenia






Audytorzy wewnętrzni i pracownicy działu kontroli
Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
Informatycy, Administratorzy sieci
Kadra zarządzająca
Osoby odpowiedzialne






Identyfikacja i interpretacja wymagań prawnych
w zakresie bezpieczeństwa informacji - Rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia
2012r.
Praktyczne podejście do kontroli systemów
informacyjnych. Analiza obecnych IT zagrożeń i ich
konsekwencji w stosunku do systemów informacyjnych
Wsparcie dla audytorów systemów
bezpieczeństwem informacji: standardy
najlepsze
praktyki
z
zakresu
bezpieczeństwem informacji. normy i
dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa
informatycznych
zarządzania
i normy zarządzania
standardy
systemów

Wykorzystanie analizy ryzyka w podejściu do audytu
bezpieczeństwa IT. metody porównywania wyników
analizy i przetwarzania informacji. Weryfikacja celów
zabezpieczeń i zabezpieczeń względem poszczególnych
obszarów normy

Identyfikacja i interpretacja wymagań prawnych
www.qualityaustria.com.pl
zarządzania


bezpieczeństwem
organizacja bezpieczeństwa
Outsourcing
zarządzanie aktywami i aspekty legalności
Praktyczne zasady zarządzania
informacji. Weryfikacja celów
zabezpieczeń w obszarach:

Zakres merytoryczny szkolenia
zasady
bezpieczeństwem
i stosowanych
bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
zarządzanie systemami i sieciami
zarządzanie kontrolą dostępu
wdrażanie systemów informacyjnych
odtwarzanie systemów informatycznych po awarii
Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
15 - 16 styczeń
Mikołów
790,-
7 - 8 maj
Poznań
790,-
3 - 4 sierpień
Wrocław
790,-
19 - 20 listopad
Rzeszów
790,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
117
Bezpieczeństwo informacji
Audit
zgodności
wg
PN-ISO/IEC 27001:2008
normy
Cel szkolenia
Uświadomienie i przybliżenie uczestnikom Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego
z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2007.
Zdobycie wiedzy na temat auditowania powyższego systemu,
postępowania z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, oraz
umiejętność
budowania
odpowiednich
relacji
z audytowanym. Przekazanie wiedzy dotyczącej planowania
i samodzielnego prowadzenia auditów systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji oraz dokumentowania działań
auditowych a także zapoznanie się z najczęściej popełnianymi
przez jednostki administracyjne błędami przy wdrażaniu
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Odbiorcy szkolenia




Osoby odpowiedzialne za wdrażanie bezpieczeństwa
informacji
Wyższa i średnia kadra kierownicza, a w szczególności
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji,
w tym pełnomocnicy ds. ochrony danych osobowych,
administratorzy danych osobowych (ABI), oficerowie
bezpieczeństwa
Auditorzy, którzy chcę zdobyć podstawy wiedzy
z
zakresu
audytu
Systemu
Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji
Pracownicy odpowiedzialni za kontakty z kluczowymi
klientami, kontrahentami i partnerami biznesowymi
Zakres merytoryczny szkolenia
















Przegląd środków nadzoru nad systemem zgodnym
z ISO 27001
Analiza zabezpieczeń
Interpretacja zapisów załącznika A normy PN-ISO/IEC
27001:2007
Interpretacja zapisów załącznika A normy PN-ISO/IEC
27001:2007 - ciąg dalszy
Narzędzia wspomagające prace auditora
Dokumentowanie i raportowanie auditu, listy
kontrolne.
Ćwiczenia
Test sprawdzający
Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
9 - 10 luty
Mikołów
850,-
11 - 12 czerwiec
Poznań
850,-
7 - 8 wrzesień
Wrocław
850,-
10 - 11 grudzień
Rzeszów
850,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Certyfikat ,,Auditora wewnętrznego systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji".
Wstęp do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji (ISMS) zgodnego z PN-ISO/IEC 27001:2007

terminologia

elementy systemu

interpretacja i analiza wymagań systemu
Rodzina norm ISO 2700x
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Postępowanie z ryzykiem w podejściu procesowym
Projektowanie, wdrażanie i certyfikacja systemu
bezpieczeństwa informacji
Analiza zabezpieczeń
Interpretacje zapisów Załącznika Normatywnego A
normy PN-ISO/IEC 27001.
Praktyczne podejście do auditu bezpieczeństwa
informacji
www.qualityaustria.com.pl
118
Bezpieczeństwo informacji
Manager Bezpieczeństwa Informacji
wg ISO
27001
–
szkolenie
akredytowane
Auditor Bezpieczeństwa Informacji
wg
ISO
27001
–
szkolenie
akredytowane
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą znać procesy
i wymagania związane z realizacją norm ISO 27001
i ISO 27001 w przedsiębiorstwie i ich praktycznym
zastosowaniem.
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do
prowadzenia
auditów
wewnętrznych,
zapoznanie
z metodyką pracy i technikami auditów.
Odbiorcy szkolenia
Odbiorcy szkolenia


Osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu
technologii informacyjnych i zagadnień informacyjnych
Zakres merytoryczny szkolenia









Managerowie Bezpieczeństwa Informacji posiadający
ważny certyfikat oraz posiadający wiedzę z zakresu
terminologii IT i podstaw technicznych IT
Zakres merytoryczny szkolenia
Podstawy psychologii i komunikacji dla Menadżera BI
Norma ISO 27001, ISO 27002
Podstawy prawa:
Ochrona i bezpieczeństwo danych
Ustawy o konkurencji
Handel elektroniczny
Prawa autorskie
Ćwiczenia
Test sprawdzający






Test wstępny
Podstawy psychologii Auditora Bezpieczeństwa
Informacji
Techniki auditu Bezpieczeństwa Informacji – moduł ten
zawiera całą praktykę przeprowadzania audytów
wewnętrznych i zewnętrznych
Przegląd wymagań normy ISO 27001
Ćwiczenia
Test sprawdzający
Czas trwania szkolenia
Czas trwania szkolenia
4 dni / 32 godziny
3 dni / 24 godziny
Termin, miejsce i cena szkolenia
Termin, miejsce i cena szkolenia
20 - 23 styczeń
Mikołów
3 199,-
3 - 5 marzec
Mikołów
2 399,-
13 - 16 kwiecień
Warszawa
3 199,-
17 - 19 czerwiec
Warszawa
2 399,-
6 - 9 lipiec
Poznań
3 199,-
23 - 25 wrzesień
Poznań
2 399,-
12 - 15 październik
Lublin
3 199,-
16 - 18 grudzień
Lublin
2 399,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Dokument potwierdzający
Akredytowany certyfikat ,,Managera
Informacji” (CIS IS - Manager).
www.qualityaustria.com.pl
Bezpieczeństwa
Akredytowany
certyfikat
Informacji” (CIS IS -Auditor).
,,Auditora
Bezpieczeństwa
119
Bezpieczeństwo informacji
Skuteczny system bezpieczeństwa
Cel szkolenia
Przekazanie uczestnikom informacji na temat dostępnych
na rynku rozwiązań technicznych i proceduralnych
w dziedzinie bezpieczeństwa obiektów sieci handlowych.
Odbiorcy szkolenia





Kadra zarządzająca
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie
operacyjnym
Osoby odpowiedzialne za wdrażanie
w obszarze bezpieczeństwa
Administratorzy obiektów
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
i współpracę z firmami zewnętrznymi w
ochrony obiektów
ryzykiem



Czas trwania szkolenia
fizyczne
zakresie
Ryzyko operacyjne w odniesieniu do obiektów sieci
retail

Czym jest ryzyko operacyjne?

Jaki wpływ na prowadzoną działalność ma ryzyko
operacyjne?

W jaki sposób można ograniczać ryzyko operacyjne
w przedsiębiorstwie?
Budowanie Skutecznego Systemu Bezpieczeństwa

Z jakich elementów składa się Skuteczny System
Bezpieczeństwa?

Na czym polega budowa Skutecznego Systemu
Bezpieczeństwa?

Jakie korzyści może nieść ze sobą Skuteczny
System Bezpieczeństwa?
Korzystanie z usług koncesjonowanych agencji ochrony

Na podstawie jakich przepisów funkcjonują
w Polsce agencje ochrony?

Gdzie szukać profesjonalnych Dostawców usług
ochrony osób i mienia?

Jak negocjować warunki umowy i jakich błędów
unikać podczas zawierania umów?
Współpraca z policją w obliczu zagrożeń występujących
w sieciach retail

Jakie zadania realizują policjanci w stosunku do
przedsiębiorców?

Kiedy dany czyn jest kwalifikowany jako
wykroczenie, a kiedy jako przestępstwo?
www.qualityaustria.com.pl

regulacji
Zakres merytoryczny szkolenia

Gdzie i jak składać zawiadomienia o popełnieniu
wykroczenia, albo przestępstwa?
Audyt zewnętrzny – sposób na poprawę poziomu
bezpieczeństwa.

Jak
rozwiązywać
problemy
dotyczące
bezpieczeństwa?

Dlaczego korzystanie z usług audytorów
zewnętrznych jest opłacalne?

Jak weryfikować jakość usług świadczonych przez
audytorów zewnętrznych?

2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
26 - 27 luty
Mikołów
950,-
25 - 26 czerwiec
Warszawa
950,-
27 - 28 sierpień
Kraków
950,-
2 - 3 grudzień
Lublin
950,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
120
Bezpieczeństwo informacji
Zarządzanie usługami w obrębie IT
na podstawie ISO 20000
Cel szkolenia
Cel szkolenia
Otrzymanie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania
usługami IT zgodnie z wymaganiami ISO20000.
Odbiorcy szkolenia




Ochrona danych osobowych w świetle
zmieniających się przepisów
Osoby odpowiedzialne za kierowanie działami IT
Kierownicy projektów IT Audytorzy wewnętrzni
Właściciele procesów związanych z IT,
Pracownicy IT, zaangażowani w funkcjonowanie
modelu usługowego
Podniesienie świadomości w zakresie ochrony danych
osobowych. Zdobycie umiejętności interpretacji prawa
krajowego i europejskiego.
Odbiorcy szkolenia
Osoby które przetwarzają dane w firmie
Pracownicy HR
Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji



Zakres merytoryczny szkolenia














Wprowadzenie
do
zarządzania
usługami
IT
i międzynarodowych norm ISO związanych z IT
ISO 20000 - interpretacja wymagań normy
Planowanie i wdrażania zarządzania usługami
Planowanie i wdrażanie nowych lub zmienionych usług
Procesy związane z dostarczaniem usług
Zarządzanie poziomem usług
Procesy
zarządzania
relacjami
biznesowymi
i poddostawcami
Procesy
rozwiązań
w
aspekcie
incydentów
i problemów
Produkty projektu budowania Systemu Zarządzania
Usługami,
Zasady dokumentowania Systemu Zarządzania
Usługami,
Zasady wdrażania zaprojektowanych rozwiązań
Systemu
i
budowa
świadomości
usługowej
w organizacji,
Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania
Usługami oraz raportowanie,
Integracja Systemu Zarządzania Usługami z innymi
systemami zarządzania w organizacji.
Proces certyfikacji w obszarze zarządzania usługami IT
Zakres merytoryczny szkolenia
Podstawy prawne ochrony danych osobowych
Terminologia i definicje
Zasady przetwarzania, udostępniania i powierzania
danych osobowych
Dane wrażliwe
Incydenty i naruszenia danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Administrator Danych oraz
Bezpieczeństwa Informacji
Dokumentacja danych osobowych
Konsekwencje wycieku danych
Przepisy karne











Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
29 - 30 kwiecień
Mikołów
790,-
28 - 29 wrzesień
Warszawa
790,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Termin, miejsce i cena szkolenia
16 - 17 marzec
Warszawa
850,-
8 - 9 październik
Kraków
850,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
www.qualityaustria.com.pl
121
Bezpieczeństwo informacji
Wytyczne dla usług odtwarzania
techniki
teleinformatycznej
po
katastrofie na podstawie ISO 24762
Cel szkolenia
Zrozumienie zasad odtwarzania systemów IT po awarii.
Określenie
minimalnego
wpływu
negatywnych
i nieprzewidzianych zdarzeń oraz szczegółowych planów
odtwarzania systemów. Zapoznanie z wymaganiami normy
ISO 2476 oraz rozbudowanie wiedzy dotyczącej ciągłości
działania o tematykę odtwarzania systemów po awarii.
Odbiorcy szkolenia





Osoby odpowiedzialne za strategię firmy
Osoby odpowiedzialne za ryzyko operacyjne
Managerowie odpowiedzialni za wdrożenie i nadzór
nas systemem BCM
Audytorzy zarządzania ciągłością działania
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji
Zakres merytoryczny szkolenia



Usługi odtworzenia techniki teleinformatycznej po
katastrofie

zarządzanie aktywami

zarządzanie współpracą z dostawcami

uzgodnienia dotyczące zleceń zewnętrznych

bezpieczeństwo informacji

aktywacja i dezaktywacja planu odtworzenia po
katastrofie

szkolenia i kształcenie zawodowe personelu

dokumentacja
Obiekty związane z usługami odtworzenia techniki
teleinformatycznej po katastrofie
 lokalizacja miejsc odtworzenia po katastrofie
 środki kontroli dostępu fizycznego
 bezpieczeństwo obiektów
 obszary dedykowane
 środki zabezpieczenia środowiskowe
 zabezpieczenia techniczne
 centrum zarządzania kryzysowego
 obiekty o ograniczonym dostępie
 zaplecze pomocnicze niezwiązane bezpośrednio
z odtwarzaniem po katastrofie
 cykl życia obiektów i urządzeń pomocniczych
Funkcje zapewniane przez zewnętrznego dostawcę
usług

przegląd stanu odtworzenia po katastrofie przez
organizację

wymagania dotyczące obiektów
www.qualityaustria.com.pl
wiedza i doświadczenie
kontrola dostępu logicznego

gotowość operacyjna i dotycząca
teleinformatycznych

zarządzanie usługami

plan reagowania kryzysowego
Ciągłe doskonalenie



urządzeń
Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
14 - 15 wrzesień
Warszawa
850,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
122
Bezpieczeństwo informacji
System bezpieczeństwa informacji
w
ochronie
zdrowia
zgodny
z wymaganiami ISO 27799:2010
Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy na temat wdrażaniu Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji wynikającego z dodatkowych
wytycznych ISO 27799.
Odbiorcy szkolenia



Osoby odpowiedzialne za wdrażanie bezpieczeństwa
informacji.
kadra kierownicza, a w szczególności osoby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji, w tym
pełnomocnicy ds. ochrony danych osobowych,
administratorzy danych osobowych (ABI), oficerowie
bezpieczeństwa.
Audytorzy wewnętrzni
Zakres merytoryczny szkolenia







Wprowadzenie
do
Systemu
Zarządzania
Bezpieczeństwem
Informacji
(ISMS)
zgodnego
z PN-ISO/IEC 27001 względem specyfiki pracy służbie
zdrowia
Krytyczność przetwarzanych danych w środowisku
ochrony zdrowia
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Postępowanie z ryzykiem w podejściu procesowym
Projektowanie, wdrażanie i certyfikacja systemu
bezpieczeństwa informacji
Analiza zabezpieczeń
Interpretacje zapisów Załącznika Normatywnego A
normy PN-ISO/IEC 27001.
Czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Termin, miejsce i cena szkolenia
14 - 15 maj
Mikołów
850,-
22 - 23 październik
Warszawa
850,-
Do podanych cen netto należy doliczyć obowiązujący 23% podatek
VAT.
Dokument potwierdzający
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
www.qualityaustria.com.pl
123
Terminarz szkoleń
Nr ref.
Tematyka szkolenia
ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
QA_ISM1
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania
QA_ISM2
Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania
Data
Miejsce
27 - 29 styczeń
22 - 24 lipiec
4 - 6 marzec
14 - 16 wrzesień
Mikołów
Warszawa
Warszawa
Mikołów
12 styczeń
22 styczeń
12 luty
26 luty
3 marzec
19 marzec
14 kwiecień
30 kwiecień
5 maj
21 maj
28 maj
9 czerwiec
18 czerwiec
25 czerwiec
7 lipiec
21 lipiec
2 - 3 luty
27 - 28 sierpień
9 -11 marzec
16 - 18 wrzesień
9 - 10 kwiecień
19 - 20 październik
11 - 12 maj
16 - 17 listopad
26 - 27 marzec
10 - 11 wrzesień
Warszawa
Szczecin
Mikołów
Bydgoszcz
Wrocław
Lublin
Poznań
Olsztyn
Rzeszów
Kielce
Gdańsk
Kraków
Zielona Góra
Opole
Białystok
Łódź
Mikołów
Warszawa
Warszawa
Kraków
Poznań
Rzeszów
Warszawa
Kraków
Mikołów
Poznań
25 - 26 maj
12 - 13 listopad
23 czerwiec
7 grudzień
30 styczeń
27 lipiec
Mikołów
Wrocław
Poznań
Lublin
Mikołów
Bydgoszcz
Cena
Czas trwania
1 080,-
3 dni / 24 h
1 080,-
3 dni / 24 h
190,-
0,5 dnia / 4 h
800,-
2 dni / 16 h
1 080,-
3 dni / 24 h
800,-
2 dni / 16 h
800,-
2 dni / 16 h
800,-
2 dni / 16 h
800,-
2 dni / 16 h
500,-
1 dzień / 8h
500,-
1 dzień 8 h
JAKOŚĆ
QA_Q1
Seminarium informacyjne: ISO 9001:2015 rewizja normy
QA_Q3
Specjalista ds. systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001
QA_Q4
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001
QA_Q5
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001 - szkolenie doskonalące
QA_Q6
Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001
QA_Q10
Lean manufacturing - metodologia i wdrażanie
ŚRODOWISKO
QA_E1
System zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001
QA_E2
Gospodarowanie odpadami
QA_E3
Ewidencja i sprawozdawczość w prawie ochrony środowiska
www.qualityaustria.com.pl
124
Terminarz szkoleń
Nr ref.
Tematyka szkolenia
QA_E4
Aspekty środowiskowe
QA_E5
Specjalista ds. systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001
QA_E6
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001
QA_E7
Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001
Data
Miejsce
17 luty
24 sierpień
5 - 6 marzec
9 - 10 wrzesień
22 - 24 kwiecień
14 - 16 październik
4 - 5 czerwiec
18 - 19 listopad
Warszawa
Poznań
Warszawa
Mikołów
Poznań
Wrocław
Warszawa
Mikołów
11 - 12 czerwiec
8 - 9 grudzień
28 styczeń
29 lipiec
17 - 18 luty
6 - 7 sierpień
18 - 20 marzec
5 - 7 październik
20 - 21 kwiecień
23 - 24 listopad
15 - 17 czerwiec
2 - 4 grudzień
12 - 14 styczeń
1 - 3 lipiec
4 - 5 luty
1 - 2 czerwiec
8 - 9 październik
Rzeszów
Warszawa
Kraków
Poznań
Mikołów
Warszawa
Mikołów
Warszawa
Wrocław
Bydgoszcz
Rzeszów
Poznań
Rzeszów
Wrocław
Mikołów
Warszawa
Rzeszów
20 kwiecień
1 październik
18 maj
6 listopad
22 czerwiec
14 grudzień
Rzeszów
Mikołów
Poznań
Mikołów
Warszawa
Mikołów
8 styczeń
10 lipiec
23 - 25 luty
3 - 5 sierpień
12 - 13 marzec
21 - 22 wrzesień
24 kwiecień
6 październik
Mikołów
Warszawa
Mikołów
Poznań
Mikołów
Warszawa
Lublin
Wrocław
Cena
Czas trwania
500,-
1 dzień / 8h
800,-
2 dni / 16 h
1 080,-
3 dni / 24 h
800,-
2 dni / 16 h
800,-
2 dni / 16 h
500,-
1 dzień / 8 h
800,-
2 dni / 16 h
1 080,-
3 dni / 24 h
800,-
2 dni / 16 h
1 080,-
3 dni / 24 h
1 080,-
3 dni / 24 h
550,-
1 dzień / 8 h
500,-
1 dzień / 8 h
500,-
1 dzień / 8 h
800,-
2 dni / 16 h
500,-
1 dzień / 8 h
1 200,-
3 dni / 24 h
800,-
2 dni / 16 h
600,-
1 dzień / 8 h
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
QA_S1
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normę OHSAS/PN-N 18001 - wymagania
QA_S2
Ocena ryzyka zawodowego - metodologia oceny
QA_S3
Specjalista ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normę OHSAS/PN-N 18001
QA_S4
Auditor wewnętrzny w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normę OHSAS/PN-N 18001
QA_S5
Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normę OHSAS/PN-N 18001
QA_S6
SCC - certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców - szkolenie dla pracowników operacyjnych
QA_S7
SCC - certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców - szkolenie dla pracowników nadzoru
QA_S8
Szkolenie personelu narażonego na promieniowanie elektromagnetyczne zakresu od 0 Hz do 300 GHz w środowisku pracy
KONSTRUKCJE STALOWE I ALUMINIOWE
QA_C1
EN 1090 Certyfikacja wytwórców konstrukcji stalowych - wymagania dla zakładowej kontroli produkcji
QA_C2
Wymagania prawne - Rozporządzenie nr 305/2011 oraz zharmonizowana norma EN 1090-1
QA_C3
EN 1090 - Wymagania dla producentów konstrukcji stalowych
MOTORYZACJA
QA_A1
Zrozumienie i interpretacja ISO/TS 16949:2009
QA_A2
Auditor wewnętrzny w systemie zarządzania jakością w oparciu o normę ISO/TS 16949:2009
QA_A3
Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO/TS 16949:2009
QA_A4
Wyprzedzające planowanie jakości APQP
www.qualityaustria.com.pl
125
Terminarz szkoleń
Nr ref.
QA_A5
Tematyka szkolenia
CQI-9 system zarządzania obróbką cieplną - standard AIAG
Data
Miejsce
Cena
Czas trwania
13 luty
7 maj
4 wrzesień
9 listopad
Lublin
Mikołów
Warszawa
Poznań
600,-
1 dzień / 8h
14 styczeń
9 lipiec
17 - 18 marzec
24 - 25 wrzesień
16 - 17 kwiecień
26 - 27 październik
5 - 6 luty
20 - 21 sierpień
13 - 15 maj
4 - 6 listopad
1 - 2 czerwiec
8 - 9 październik
Poznań
Rzeszów
Wrocław
Mikołów
Wrocław
Kraków
Warszawa
Mikołów
Warszawa
Poznań
Warszawa
Rzeszów
500,-
1 dzień / 8 h
800,-
2 dni / 16 h
800,-
2 dni / 16 h
800,-
2 dni / 16 h
1 080,-
3 dni / 24 h
26 styczeń
3 lipiec
3 czerwiec
8 grudzień
12 styczeń
30 lipiec
16 luty
11 sierpień
Mikołów
Mikołów
Mikołów
Poznań
Wrocław
Bydgoszcz
Mikołów
Warszawa
500,-
1 dzień / 8 h
500,-
1 dzień / 8 h
500,-
1 dzień / 8 h
500,-
1 dzień / 8 h
9 - 10 marzec
12 - 13 październik
23 - 24 marzec
26 - 27 listopad
16 - 17 kwiecień
4 - 5 listopad
19 - 20 luty
21 - 22 maj
13 - 14 lipiec
2 - 3 listopad
Mikołów
Warszawa
Mikołów
Kraków
Mikołów
Warszawa
Mikołów
Poznań
Warszawa
Lublin
1 450,-
2 dni / 16 h
850,-
2 dni / 16 h
1 450,-
2 dni / 16 h
850,-
2 dni / 16 h
21 kwiecień
18 wrzesień
20 luty
29 październik
Mikołów
Warszawa
Poznań
Wrocław
500,-
1 dzień / 8 h
500,-
1 dzień / 8 h
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
QA_F1
Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)
QA_F2
ISO 22000 - zasady, wdrażanie, funkcjonowanie
QA_F3
System IFS (wersja 6), BRC (wersja 6). Wymagania klientów sieciowych dla branży spożywczej
QA_F4
System HACCP - zasady, wdrażanie, funkcjonowanie
QA_F5
Auditor wewnętrzny w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności
OPIEKA MEDYCZNA
QA_Q2
System Zarządzania Jakością w organizacji ochrony zdrowia w oparciu o normę ISO 9001 - wymagania
QA_Q7
System zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 13485 - wymagania
QA_Q8
Wymagania prawne dla wyrobów medycznych
QA_Q9
Ocena zgodności wyrobów medycznych
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA
QA_R1
Pełnomocnik systemu zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000 - szkolenie akredytowane
QA_R2
Zarządzanie ryzykiem w procesach związanych z bezpieczeństwem informacji na podstawie ISO 31000
QA_R3
Pełnomocnik systemu zarządzania ciągłością działania w oparciu o normę ISO 22301 - szkolenie akredytowane
QA_R4
Zarządzanie ciągłością działania BCM na podstawie ISO 22301
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
QA_Z1
Zarządzanie zużyciem energii w usługach, produkcji i administracji
QA_Z2
Zużycie energii w budynkach mieszkalnych i przeznaczonych na działalność gospodarczą
www.qualityaustria.com.pl
126
Terminarz szkoleń
Nr ref.
Tematyka szkolenia
QA_Z3
Energetyczne i ekologiczne aspekty zarządzania obiektami użyteczności publicznej
QA_Z4
System zarządzania energią - wdrażanie i certyfikacja
QA_Z5
Warsztaty dla zespołów ds. zarządzania energią
Data
Miejsce
7 maj
25 listopad
9 - 10 czerwiec
29 - 30 październik
21 - 22 maj
3 - 4 grudzień
Warszawa
Kraków
Mikołów
Warszawa
Mikołów
Warszawa
30 - 31 marzec
2 - 3 wrzesień
19 styczeń
24 wrzesień
Rzeszów
Mikołów
Mikołów
Warszawa
15 - 16 styczeń
7 - 8 maj
3 - 4 sierpień
19 - 20 listopad
9 - 10 luty
11 - 12 czerwiec
7 - 8 wrzesień
10 - 11 grudzień
20 - 23 styczeń
13 - 16 kwiecień
6 - 9 lipiec
12 - 15 październik
3 - 5 marzec
17 - 19 czerwiec
23 - 25 wrzesień
16 - 18 grudzień
26 - 27 luty
25 - 26 czerwiec
27 - 28 sierpień
2 - 3 grudzień
16 - 17 marzec
8 - 9 październik
14 - 15 wrzesień
29 - 30 kwiecień
28 - 29 wrzesień
14 - 15 maj
22 - 23 październik
Mikołów
Poznań
Wrocław
Rzeszów
Mikołów
Poznań
Wrocław
Rzeszów
Mikołów
Warszawa
Poznań
Lublin
Mikołów
Warszawa
Poznań
Lublin
Mikołów
Warszawa
Kraków
Lublin
Warszawa
Kraków
Warszawa
Mikołów
Warszawa
Mikołów
Warszawa
Cena
Czas trwania
500,-
1 dzień / 8 h
800,-
2 dni / 16 h
800,-
2 dni / 16 h
800 ,-
2 dni / 16 h
350,-
0,5 dnia / 4 h
790,-
2 dni / 16 h
850,-
2 dni / 16 h
3 199,-
4 dni / 32 h
2 399,-
3 dni / 24 h
950,-
2 dni / 16 h
850,-
2 dni / 16 h
850,-
2 dni / 16 h
790,-
2 dni / 16 h
850,-
2 dni / 16 h
SPAWALNICTWO
QA_SP1
ISO 3834 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
QA_SP2
Zasady kwalifikacji personelu spawalniczego
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
QA_I1
Kontrola Bezpieczeństwa Informacji wynikająca z Krajowych Ram Interoperacyjności
QA_I2
Audyt zgodności wg normy PN-ISO/IEC 27001:2013
QA_I3
Manager Bezpieczeństwa Informacji - szkolenie akredytowane
QA_I4
Auditor Bezpieczeństwa Informacji - szkolenie akredytowane
QA_I5
Skuteczny system bezpieczeństwa
QA_I6
Zarządzanie usługami w obrębie IT na podstawie ISO 20000
QA_I8
Wytyczne dla usług odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie na podstawie ISO 24762
QA_I9
Ochrona danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów
QA_I11
System bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia zgodny z wymaganiami ISO 27799:2010
www.qualityaustria.com.pl
127
Członkostwo
Österreichische Vereinigung
Qualitätssicherung
für
Austrian Foundation
Management
ÖVQ promuje koncepcje dotyczące systemów zarządzania
Członkowie
jakością w austriackiej gospodarce. Członkowie
doświadczeń
ÖVQ
AFQM
w
promują
temacie
for
Quality
ukierunkowaną
jakości
od
wymianę
przedsiębiorstw
wspierają rozpowszechnianie właściwego postępowania,
odnoszących sukcesy przez co konsekwentnie zbliżają się do
metod, technik oraz przekonań dotyczących systemów
najlepszych praktyk.
jakości i systemów zarządzania w Austrii i za granicą. W ten
sposób zwiększa się zaufanie gospodarki do kompetencji
specjalistów ds. jakości, managerów systemów i auditorów.
Członkowstwo w ÖVQ daje następujące korzyści:


qualityaustria,
prezentacje
zwycięzcy
EFQM
Excellence
Awards
najlepszych.
automatyczne przesyłanie programów kursów
Wymiana informacji:

bezpłatne
uczestnictwo
w
Meetings,
jak
innych
też
w
ÖVQ-Benchmarkwydarzeniach
organizowanych
bezpłatne

w
w
planowaniu
kontekście
pomoc przy szukaniu partnerów w zakresie
benchmarkingu,

wsparcie
możliwości pozyskiwania nowych informacji oraz
kontaktów w sieci qualityaustria i EFQM,
przez
potrzeb
interaktywna platforma komunikacji stanowiąca
ważny interfejs kompetentnego partnera, jak
Zintegrowanych
również
innowacyjne
forum
dla
ogólnoeuropejskiego połączenia wiedzy.
prenumerata roczna w postaci sześciu wydań
czasopisma Q1 – Magazynu dla zarządzania
jakością i zintegrowanych systemów zarządzania
wydawnictwa SCIAM Fachmedien GmbH & Co KG,
preferencyjny
dostęp
do
różnych
publikacji
możliwość
przedpremierowego
Transfer wiedzy:

uczestnictwo i współpraca przy kołach wymiany
doświadczeń/kołach warsztatowych

dostęp do studiów i artykułów technicznych
w temacie jakości przedsiębiorstw,
i dokumentów qualityaustria oraz EFQM,
zamówienia
publikacji qualityaustria,

są
doświadczonych użytkowników EFQM Excellence Modells
Systemów Zarządzania,

przedstawiane
przez
i seminariów,
szkoleniowych

organizowanej
rabaty dla określonej liczby uczestników szkoleń
qualityaustria,

Comference,
i Państwowej Nagrody Jakości), co pozwala na uczenie się od
informacyjnych

Winners’
(np.
i seminariów,

Na

towarzyszenie przy projektach samooceny itp.,

dostęp
do
wsparcie za pośrednictwem qualityaustria przy
informacyjnych
działaniach
qualityaustria,
w
kontekście
zintegrowanych
systemów zarządzania takich jak zajęcia w kołach

dokumentów,
i
roboczych
materiałów
EFQM
dostęp do platformy Facebook-Community.
jakości i grupy ERFA dla wymiany doświadczeń
z kolegami z branży,

bezpłatne
połączenie
z
ogłoszeniami
pracy
w Internecie.
Zgodnie ze statutem, Zarząd decyduje o przyjęciu nowych
członków. Następnie przyjęcie jako członka ÖVQ zostaje
potwierdzone na piśmie.
www.qualityaustria.com.pl
128
oraz
European Organization for Quality (EOQ)
European Organization for Quality
EOQ w skrócie

ponad 50 000 ekspertów EOQ w Europie,

certyfikaty EOQ są rozpoznawalne w prawie
wszystkich krajach Europy i na świecie

certyfikaty EOQ są wydawane bezpośrednio przez
qualityaustria,

ogólnoeuropejska sieć przez bazę danych EOQ,

certyfikat
EOQ
otwiera
drzwi
dla
kariery
międzynarodowej,

globalne myślenie, poza granicami,

harmonizacja treści kształcenia i egzaminowania,

Identity Card jako legitymacja z wyższą renomą,

coroczny kongres EOQ.
Droga do certyfikatu EOQ
Warunek:
ważny
certyfikat
qualityaustria
oraz
udokumentowane doświadczenie w odpowiedniej branży są
obowiązkowymi wymaganiami dla uzyskania certyfikatu EOQ.
Dotyczy
certyfikatu
kompetencji,
który
zaświadcza
o wiedzy teoretycznej i doświadczeniu praktycznym danej
osoby.
Wniosek: wnioski o certyfikaty EOQ powinny być kierowane
bezpośrednio do qualityaustria. Opłata za wniosek wynosi
€ 100 (bez VAT). Klienci, którzy składają wniosek o certyfikat
EOQ przez organizacje partnerskie qualityaustria, uiszczają
opłaty u każdego partnera.
Ważność: Certyfikat European Organization for Quality jest
ważny od trzech do pięciu lat, w zależności od programu
certyfikującego. Po upływie ważności certyfikatu można
złożyć wniosek o ponowne wystawienie certyfikatu, przy
którym jest wymagane ponowne wykazanie spełnienia wyżej
wymienionych wymagań.
Identity Card: jako posiadacz certyfikatu EOQ otrzymują
Państwo automatycznie Identity Card EOQ w praktycznym
formacie karty kredytowej. Funkcjonuje ona jako oficjalny
dowód kwalifikacji o wysokiej reputacji.
www.qualityaustria.com.pl
129
Partnerzy qualityaustria
IQNet - International Certification
Network
European Foundation for Quality
Management
International Certification Network (IQNet) z siedzibą
EFQM jest światową organizacją non-profit z siedzibą
w
certyfikacji
w Brukseli. Ponad 500 członków z ponad 55 krajów i ponad
z 36 organizacjami partnerskimi. Od jej założenia w 1990
50 gałęzi przemysłu tworzą unikalną platformę, uczą się
roku,
i czerpią korzyści poprzez wzajemną wymianę i dążenie do
Szwajcarii
jest
certyfikowanych
światową
siecią
zostało
ogółem
310 000
przedsiębiorstw w 150 krajach. Odpowiada to prawie 30%
kompleksowej jakości przedsiębiorstw.
udziałowi
krajowym
Jako właściciel EFQM Excellence Modells, które są stosowane
reprezentantem IQNet w Austrii. Certyfikat, który w Austrii
na świecie przez ponad 30 000 organizacji, EFQM przyznaje
może być wystawiony tylko przez qualityaustria, jest
EFQM Excellence Award – międzynarodową nagrodę za
uznawany
wybitne osiągnięcia.
w
rynku.
w
51
qualityaustria
krajach.
jest
Certyfikaty
qualityaustria
w połączeniu z certyfikatem IQNet oferuje dodatkową
wartość. Poprzez regularną wymianę z partnerami IQNet,
qualityaustria
jest
zawczasu
informowana
o międzynarodowym rozwoju. Przez to w sposób pośredni
korzystają klienci qualityaustria. Jednostka certyfikująca
EFQM współpracuje w ramach partnerstwa z pokrewnymi
organizacjami krajowymi, aby zapewnić know-how dla
długotrwałej doskonałości. Dzisiaj sieć liczy ponad 1000
członków. qualityaustria jest austriackim partnerem EFQM.
qualityaustria może także odwołać się do puli 17 000
EFQM powstało w 1988 roku w Brukseli poprzez połączenie
auditorów,
14 wiodących europejskich przedsiębiorstw. Założycielami
który
są
technicznymi
lub
regionalnymi
byli: AB Electrolux, British Telecommunications plc, Bull,
ekspertami.
Ciba-Geigy AG, C. Olivetti & C. SpA, Dassault Aviation, Fiat
Auto SpA, KLM, Nestlé, Philips, Renault, Robert Bosch, Sulzer
International Personnel Certification
Association
AG i Volkswagen.
EFQM Excellence Modell jest otwartą podstawową strukturą
złożoną z dziewięciu kryteriów. Dwoma podstawowymi
filarami są tak zwane „kryteria wyniku” i „kryteria
możliwości”. Kryteria wyniku mierzą wyniki związane
z współpracownikami, klientami, społeczeństwem jak też
kluczowe wyniki i przedstawiają CO organizacja osiągnęła.
Kryteria możliwości pokazują, JAK organizacja postępuje
w zakresie przywództwa, strategii, współpracowników,
International Personnel Certification Association zajmuje się
partnerstwa i zasobów jak też przy procesach, produktach
ogólnoświatowym wyrównaniem programów certyfikacji
oraz świadczeniu usług. Uczenie się, kreatywność i innowacje
i uznaniem schematów przez International Accredidation
zamykają proces ciągłego doskonalenia organizacji. Istotą
Forum.
Modelu jest tak zwana RADAR-Logik.
Na
tej
ogólnoświatowa
podstawie
baza
dla
może
uznawania
być
prowadzona
i
harmonizacji.
qualityaustria jest reprezentowana w IPC jako austriacka
Jednostka Certyfikująca.
www.qualityaustria.com.pl
130
Ogólne Warunki Handlowe qualityaustria-Polska
Klasyfikacja małych, średnich i dużych
organizacji
Polityka cenowa
Transparentność
Ilość
godzin
Klasyfikacja organizacji
niezbędnych
do
realizacji
zlecenia
jest
W
rozumieniu
kwalifikacji
qualityaustria-Polska
przedstawiana dla każdej czynności w ofercie. To oznacza, że
Sp. z o.o. organizacjami są osoby fizyczne prowadzące
nasze
działalność
usługi
są
wyraźnie
identyfikowalne
gospodarczą
jak
i
spółki
osobowe
i porównywalne.
i kapitałowe.
Zwiększanie zaufania
UWAGA:
qualityaustria-Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji jakości.
Małej i średniej wielkości organizacje to podmioty, których
W przypadku usług zrealizowanych „na miejscu” co do
liczba pracowników w ostatnich dwóch latach działalności na
których Klient wnosi zastrzeżenia, QA i/lub QAP nie pobiera
dzień obowiązkowej oceny zgodności, nie przekroczyła
opłaty, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi.
w ciągu 1 roku średnio liczby 100 pracowników (średnia
liczba pracowników ustalana jest według stanu liczbowego
Zagwarantowanie tych samych praw dla wszystkich
pracowników w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego
organizacji
poprzedzającego ocenę zgodności).
Stosujemy
wobec
Dużej wielkości organizacje, to podmioty których liczba
wszystkich klientów. Rabaty na usługi qualityaustria-Polska
zasadę
jednolitej
polityki
cenowej
pracowników w ostatnich dwóch latach działalności, na dzień
Sp. z o.o. udzielane są jedynie na podstawie ustalonej Stałej
obowiązkowej oceny zgodności, przekroczyła w ciągu 1 roku
Polityki Rabatowej. Działanie to jest pełni zgodne z zasadą
kalendarzowego średnio liczbę 100 pracowników (średnia
równości Klientów, w myśl wymagań akredytacyjnych.
liczba pracowników ustalana jest według stanu liczbowego
pracowników w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego
Zgodność z akredytacją lub rejestracją
poprzedzającego ocenę zgodności).
Cena usługi jest równa czasowi koniecznemu do należytego
Organizacja
zrealizowania oceny, a nie jest zryczałtowaną opłatą. Dzięki
i przekwalifikowana do innej kategorii , tj. ,,mała, średnia,
temu, zgodnie z wytycznymi odnośnie minimalnego nakładu
duża organizacja”, o ile w ciągu następnego roku jej
czasu
działalności spełni powyższe przesłanki.
pracy
„na
miejscu”
respektowanymi
zgodnie
może
zostać
zakwalifikowana
z Akredytacją, usługi są w pełni identyfikowalne przez
Klienta, jaki również dla jednostki akredytacyjnej.
Aktywa organizacji
Przy wnoszeniu opłaty za użytkowanie znaku, organizacja
nabywa
prawa
do
posługiwania
się
Potwierdzeniem
Zgodności wydanym przez qualityaustria i/lub qualityaustriaPolska w formie certyfikatu. Prawo do użytkowania znaku
i
posługiwania
się
znakiem
certyfikacji
jest
tzw. „otwartym prawem” i może stanowić część aktywów
organizacji.
www.qualityaustria.com.pl
131
Ogólne Warunki Handlowe qualityaustria-Polska
Ogólne Warunki Handlowe (OWH)
firmy qualityaustria - Polska Sp. z o.
o.
I. Ważność i zakres obowiązywania
1.
2.
3.
4.
Ogólne Warunki Handlowe (dalej nazywane „OWH”)
obejmują
wszystkie usługi świadczone przez
qualityaustria
Trainings-,
Zertifizierungs-und
Begutachtungs GmbH (dalej nazywaną „QA”) oraz
qualityaustria – Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną „QAP”)
w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, opinii
walidacji, a w szczególności certyfikację, opiniowanie,
auditowanie, ocenę i ekspertyzę przedsiębiorstw oraz ich
systemów zarządzania, jak i towarzyszące temu
procesowi
działania
kontrolne
na
podstawie
unormowanych modeli ocen/ standardów/ regulacji.
OWH stanowią integralną część Umów zawieranych
pomiędzy QA i/lub QAP ze Zleceniodawcą. Oferta
handlowa
przedstawiona
Klientowi
po
jego
zatwierdzeniu jest w rozumieniu OWH umową pomiędzy
stronami. QA i/lub QAP nie wyklucza możliwości
zawarcia dodatkowej umowy pomiędzy stronami na
życzenie Klienta i po wyrażeniu zgody przez QA i/lub
QAP.
OWH nie znajdują zastosowania tylko w przypadku
złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej
przez QA lub QAP o ich nieobowiązywaniu.
QA i QAP nie są związane w żadnym zakresie ogólnymi
warunkami umów, wzorcami umów czy regulaminami,
które stosowane są przez Zleceniodawcę, chyba że
w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia QA i/lub
QAP wyraziła zgodę na ich obowiązywanie.
4.
zrealizowanych przez QA i/lub QAP usług. Podwyższenie
wartości ceny w okresie pomiędzy wystawieniem oferty,
a zrealizowaną usługą obciążają Zleceniodawcę.
Podatki i dodatkowe należności będą naliczane
w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy
prawa w dniu wystawienia faktury VAT. W przypadku
wprowadzenia wyższych stawek podatkowych lub innych
obciążeń będą one obciążały Zleceniodawcę.
III. Terminy realizowania
- Polska Sp. z o. o.
1.
2.
3.
II. Ważność cen qualityaustria-Polska Sp. z o. o. wymagania
oraz kwestie podatkowe
usług
przez
qualityaustria
Informacja Zleceniodawcy dotycząca rezygnacji lub
zmiany treści zamówienia na wykonanie konkretnej
usługi przez QA i/lub QAP musi zostać przekazana na
piśmie. Rezygnacja lub zmiana, o której mowa powyżej
jest możliwa za zgodą QA i/lub QAP.
W przypadku zmiany terminu wykonania usługi na
2 tygodnie przed ustalonym terminem przystąpienia do
realizacji usługi, wówczas QA i/lub QAP zastrzega sobie
prawo do obciążenia Zleceniodawcę kosztami
związanymi z obsługą administracyjną związaną
z przygotowaniem do wykonania usługi w wysokości
500,00 zł. Zleceniodawca także ponosi wszelkie inne
koszty poniesione przez QA i/lub QAP do momentu
zmiany terminu.
W przypadku rezygnacji Zleceniodawcy z wykonania
usługi w trakcie ważności certyfikatu, QA i/lub QAP ma
prawo także do naliczenia oprócz już poniesionych
kosztów za zrealizowane usługi, opłatę administracyjną
za rezygnację w wysokości 30% wartości zlecenia.
IV. Warunki płatności
1.
2.
3.
Za realizowane przez QA i/lub QAP usługi wystawiona
zostaje na rzecz Zleceniodawcy faktura VAT, której
należność obejmuje czas pracy konieczny do wykonania
usługi jak i zakres zrealizowanej usługi, według cen
określonych w obowiązującym w dniu wystawienia
faktury VAT cennika. Ceny wskazane przez QA i/lub QAP
są kwotami netto. podane zostały w PLN, chyba że
Strony postanowiły inaczej.
O zmianach w cenniku, wszyscy certyfikowani
Zleceniodawcy zostaną niezwłocznie poinformowani
przez QA i/lub QAP w formie pisemnej.
Opłaty międzynarodowych jednostek certyfikacyjnych
(np. IATF, IFS, FSC) są opłacane przez Zleceniodawcę.
Wysokość opłat zależy od czasu i zakresu zrealizowanych
www.qualityaustria.com.pl
1.
2.
3.
4.
Jeżeli nie postanowiono inaczej, należność dla QA i/lub
QAP są liczone wg faktycznie zrealizowanej
wyszczególnionej usługi lub na koniec miesiąca
kalendarzowego.
Opłaty
za
korzystanie
z
certyfikatu
i znaku na certyfikacie są naliczane z góry za cały rok
auditowy.
Termin płatności wynosi 14 dni licząc od daty
wystawienia faktury VAT przez QA i/lub QAP.
QA i/lub QAP może uzależnić wykonanie usługi od
dokonania przedpłaty w określonej wysokości.
Dokonanie terminowej przedpłaty tytułem zapłaty części
wynagrodzenia dla QA i/lub QAP jest warunkiem
132
Ogólne Warunki Handlowe qualityaustria-Polska
5.
koniecznym do realizowania usługi.
W przypadku nie dochowania terminu płatności, QA
i/lub QAP ma prawo doliczyć odsetki w wysokości
prawem przewidzianej.
podmiotów.
Firmy
certyfikowanych
podmiotów
dostępne są na stronie internetowej QA lub QAP.
Zleceniodawca wyraża zgodę na upublicznienie tych
informacji. Zleceniodawca wyraża również zgodę na
wprowadzenie na stronie internetowej QA lub QAP linku
kierującego użytkowników strony WWW na domową
stronę internetową Zleceniodawcy.
V. Dochowanie poufności informacji, ochrona informacji
między QA i/lub QAP i Klientem, zgoda na udostępnienie
adresów i dystrybucję reklam
1.
2.
3.
4.
5.
QAP zobowiązuje się do dochowania w tajemnicy
informacji zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych
o ochronie danych. Wszystkie otrzymane od
Zleceniodawcy informacje, które otrzymała QAP,
a które to nie są powszechnie znane publicznie będą
traktowane jako poufne.
QAP zobowiązuje się do dochowania w tajemnicy
wszystkich
pozyskanych
informacji
dotyczących
Zleceniodawcy, a które wynikają z realizacji zlecenia
(w szczególności sprawozdania poauditowe i inne
pisemne opinie związane z wynikami realizowanej
usługi). Informacje takie mogą być przekazywane
osobom trzecim tylko i wyłącznie za pisemną zgodą
Zleceniodawcy. Wyjątek od powyższej zasady stanowi
sytuacja w której QAP jest zobowiązana prawnie do
udzielania takich informacji. Nakaz powyższego
zachowanie nie ustaje po zakończeniu współpracy
pomiędzy Stronami. Po upływie 12 lat od wykonania
usługi, dokumenty te podlegają zniszczeniu przez
QA i/lub QAP.
Zleceniodawca wyraża zgodę, że opisane w pkt.
2 informacje (w szczególności sprawozdania auditowe)
mogą być udostępniane na życzenie jednostce
akredytującej lub innej jednostce dopuszczeniowej
(np. BMWFJ, VDA-QMC, IATF, KBA). Zleceniodawca
wyraża
również
zgodę
na
osobisty
udział
reprezentantów tych podmiotów w auditach w
przypadku, gdy podmioty te wyrażą wolę do
uczestniczenia podczas takiego auditu.
Zleceniodawca zgadza się na przetwarzanie swoich
danych adresowych w celu przesyłania informacji
i materiałów reklamowych na temat usług i produktów
QAP w ramach prowadzonej działalności handlowej.
Zleceniodawca może w każdej chwili odwołać zgodę na
przetwarzanie danych adresowych.
Zleceniodawca jest poinformowany, że zgodnie
z wymaganiami akredytacyjnymi QA i/lub QAP jest
zobowiązana upubliczniać listę certyfikowanych
www.qualityaustria.com.pl
VI. Odpowiedzialność qualityaustria - Polska Sp. z o. o.
1.
2.
3.
QAP odpowiada przed Zleceniodawcą tylko za szkody
umyślne spowodowane przez jej przedstawicieli podczas
realizowanego zlecenia. Za wszelkie inne szkody, QAP nie
ponosi odpowiedzialności.
Odpowiedzialność QAP jest ograniczona do sytuacji,
które były do przewidzenia w zakresie funkcjonowania
przedsiębiorstwa Zleceniodawcy i do wysokości wartości
realizowanego zlecenia.
QAP nie odpowiada w żadnym przypadku za ewentualne
szkody majątkowe, utratę zysków, błędy popełnione
podczas działalności firmy jak i szkody które nie wynikają
z bezpośredniej działalności QAP.
4. Prawo do domagania się odszkodowania ograniczone
5.
jest do okresu 6 miesięcy od momentu, gdy
poszkodowany dowiedział się o wyrządzeniu szkody
i nie dłużej jak dwa lata od momentu jej popełnienia.
Zleceniodawca daje gwarancję, że wszystkie informacje
związane z realizacją zlecenia przez QAP – o ile nie jest
zwolniony z takiego obowiązku na mocy przepisów
prawa -posłużą tylko i wyłącznie Zleceniodawcy
w zakresie jego działalności i nie będą przekazywane
osobom trzecim. Nie dotyczy to zasad posługiwania się
certyfikatem i znakiem certyfikacji. Jeżeli QA i/lub QAP
będzie z jakiegoś powodu pomimo to pociągnięta
odpowiedzialność w stosunku do trzeciej strony to
ważne są postanowienia pkt. VII, a w szczególności
zawarte tam postanowienia dot. ograniczenia
odpowiedzialności dotyczące nie tylko relacji QAP
i Zleceniodawcy, ale również w relacjach ze stroną
trzecią. Jednocześnie Zleceniodawca generalnie zwalnia
QAP od jakichkolwiek roszczeń skierowanych do QAP ze
strony
trzeciej,
a
które
to
wynikają
ze stosunku prawnego pomiędzy Zleceniodawcą a QAP.
6. Podana
wyżej górna granica odpowiedzialności
obowiązuje każdorazowo i w stosunku do wszystkich
poszkodowanych, także wówczas jeżeli więcej osób
133
Ogólne Warunki Handlowe qualityaustria-Polska
(ze strony Zleceniodawcy jak również osób trzecich)
zostało poszkodowanych. Szkody zostaną pokryte do
wysokości
faktycznie
poniesionej
szkody
z uwzględnieniem wcześniejszych zapisów.
3.
4.
VII. Prawa Zleceniodawcy
1.
2.
3.
Usługi realizowane przez QA i/lub QAP świadczone
są podczas czasu pracy przedsiębiorstwa Zleceniodawcy
i przy zastosowaniu zasady ekonomicznego jak najmniej
ingerencyjnego
sposobu
prowadzenia
zlecenia.
W sytuacjach tego wymagających, prace wynikające
z realizacji zlecenia mogą być realizowane również
podczas różnych zmian pracy przedsiębiorstwa
Zleceniodawcy jak również w miejscach prac
realizowanych przez Zleceniodawcę, np. budowach.
QAP zobowiązuje się podać Zleceniodawcy imienną listę
osób realizujących dane zlecenie. W przypadku, gdy
Zleceniodawca
wnosi
uzasadnione
zastrzeżenia
i uwagi co do osoby wykonującej zlecenie, wówczas QAP
postara się przedstawić nową propozycję osób do
realizacji danego zlecenia. QAP może dowolnie dobierać
skład osobowy do wykonania danego zlecenia, o ile nie
jest
ograniczona
przez
krajowe
jak
i międzynarodowe regulacje np. IATF/EA, wymagania
akredytacyjne i prawne np. EMAS.
W przypadku, gdy podczas realizowanego zlecenia przez
QAP, osoba realizująca zlecenie nie będzie miała
możliwości co do dalszego wykonania zlecenia, np.
ze względu na chorobę, wówczas QAP w porozumieniu
ze Zleceniodawcą przedstawi nowego kandydata do
wykonania zlecenia lub też ustalony zostanie pomiędzy
Stronami nowy termin realizacji zlecenia.
IX. Prawa niematerialne
1.
1.
2.
2.
Zleceniodawca zobowiązuje się przedłożyć QAP bez
odrębnego
wezwania
wszystkie
wynikające
z charakterystyki realizowanego zlecenia dokumenty,
dane i informacje, a także przekazać wszystkie
informacje ważne z punktu widzenia skuteczności
realizowanego zlecenia.
Zleceniodawca
podczas
realizowanego
zlecenia
zobowiązany jest umożliwić osobom realizującym
zlecenie wejście do pomieszczeń oraz dostęp do
urządzeń i miejsc produkcyjnych Zleceniodawcy.
www.qualityaustria.com.pl
Wszystkie przedłożone Zleceniodawcy przez QAP
dokumenty, zarówno dokumenty w formie papierowej
jak i elektronicznej, np. formularze, katalogi pytań itd. są
intelektualną
własnością
QAP
i
mogą
być
wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji celów
w powiązaniu z QAP. Jakiekolwiek inne wykorzystanie
lub dalsze udostępnienie może nastąpić wyłącznie za
pisemną zgodą QAP. Bez pisemnej zgody QAP, ww.
dokumenty
nie
mogą
być
kopiowane
i muszą być zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich. W przypadku nie przestrzegania tych
postanowień, QAP jest uprawniona do dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych.
X. Zachowanie bezstronności i niezależności qualityaustria Polska Sp. z o. o.
VIII. Obowiązki Zleceniodawcy
1.
Zleceniodawca zobowiązuje się kierować organizacją
pracy w taki sposób, aby odpowiedzialni pracownicy
Zleceniodawcy byli obecni w pracy i przygotowani do
praktycznego przedstawienia realizowanych procesów.
Zleceniodawca zapewnia, że pytani przez QAP
pracownicy Zleceniodawcy będą udzielali prawdziwych
informacji o działalności przedsiębiorstwa, które są
niezbędne do przeprowadzenia oceny stopnia
funkcjonowania określonego systemu.
Klient zapewni, że nie dopuści do sytuacji, które mogłyby
wpływać na niezależność osób reprezentujących QAP.
Dotyczy to przede wszystkim ofert działalności doradczej
lub zatrudnienia jak też zamówień na własny rachunek.
QAP dla zachowania bezstronności nie prowadzi żadnej
działalności doradczej w ramach przedmiotu umowy.
XI.
Warunki
udzielenia/utrzymania
certyfikatów
qualityaustria i certyfikatów (np. IQNet) które
w związku z realizacją zleceń zostają wystawione przez QA
lub QAP
1.
Wydane przez QA i/lub QAP certyfikaty są przez cały
okres ich ważności własnością QA i/lub QAP. Certyfikaty
QA lub QAP zawierają datę pierwszego ich wystawienia,
datę ważności i datę wydania certyfikatu. Poza tym
każdy certyfikat posiada numer rejestracji, który jest
134
Ogólne Warunki Handlowe qualityaustria-Polska
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
nadawany tylko jeden raz, w związku z czym można
prześledzić jego historię.
Data pierwszego wystawienia certyfikatu pozostaje na
czas ,,życia
certyfikatu‘‘ związana z certyfikatem
i nieprzerwanie dokumentuje datę jego pierwszego
wystawienia.
Wydanie certyfikatu dla certyfikowanej organizacji
uwarunkowane jest spełnieniem wymagań wg
dokumentów odniesienia auditu oraz uregulowaniem
wynikających z tego tytułu wszystkich płatności wobec
QA i/lub QAP.
Data ważności podaje termin ważności wystawionego
certyfikatu. W okresie obowiązywania terminu ważności
Zleceniodawca jest zobowiązany do przeprowadzania co
rocznych auditów nadzorczych. Jeżeli jednostka
akredytacyjna nie stanowi inaczej lub nie jest
ustanowione inaczej, certyfikat jest ważny przez okres
trzech lat, a dla rocznych auditów nadzorczych
obowiązuje przedział czasowy dwunastu miesięcy. Na
podstawie pisemnego uzasadnienia audit nadzorczy
można przesunąć maksymalnie o +/- 3 miesiące.
Data wystawienia certyfikatu zawiera informację
o ostatniej zmianie wprowadzonej do certyfikatu, np.
zakres obowiązywania certyfikatu został rozszerzony,
ważność certyfikatu została przedłużona.
Zakresem ważności objęta jest cała organizacja. Jeśli
istnieje ograniczenie zakresu obowiązywania certyfikatu
do określonych działów handlowych i produkcyjnych,
dywizji, miejsc pracy albo spółek córek, fakt ten musi być
uwidoczniony na certyfikacie.
Dla organizacji z kilkoma niezależnymi obszarami
działania/systemami zarządzania można wystawić tzw.
subcertyfikaty. Wspólne prawo do niezależnego ich
używania uzyskuje się przez uregulowanie odpowiedniej
opłaty uzależnionej od liczby organizacji oraz zakresu
obowiązywania.
Ważność certyfikatów może być przedłużona
o 3 miesiące po upływie ważności certyfikatu jeżeli
w ramach udzielonego zlecenia zostanie udowodnione,
że system zarządzania jest skuteczny. Dla utrzymania
ważności przedłużonego certyfikatu obowiązują już
podane wcześniej zasady.
Stwierdzone podczas auditu niezgodności muszą być
skutecznie usunięte w celu utrzymania ważności
certyfikatu w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy, przy
czym należy brać pod uwagę krótsze okresy
www.qualityaustria.com.pl
w krajowych i międzynarodowych regulacjach
np. IAF/EA, wymagania jednostki akredytującej lub
regulacji prawnych (np. EMAS). QAP rozstrzyga
o sposobie przeprowadzenia dowodu co do podjętych
działań korygujących. Może się to odbyć podczas auditu
poprawkowego
lub
weryfikacji
przesłanej
do
jednostki/auditora dokumentacji. Jeżeli nie dokonano
w uzgodnionym terminie odpowiednich działań może
ten fakt pociągnąć za sobą konieczność czasowego
zawieszenia certyfikatu lub trwałe jego odebranie.
W takim przypadku organizacja certyfikowana na
żądanie jednostki certyfikacyjnej ma obowiązek zwrócić
certyfikat/ certyfikaty jednostce certyfikującej w trybie
natychmiastowym.
10. Rozszerzenie zakresu certyfikatu może zostać udzielone
organizacji na podstawie złożonego jej pisemnego
wniosku – po przeprowadzeniu auditu dodatkowego lub
w ramach auditów nadzorczych lub recertyfikacyjnych.
11. QA i/lub QAP zastrzega sobie prawo do ograniczenia
zakresu wydanego certyfikatu, co może nastąpić
w wyniku auditu. Ograniczenie dotyczy obszarów wobec
których nie są spełnione wymagania, a które były ujęte
w zakresie certyfikacji. Ma to również zastosowanie w
sytuacji gdy obecny stan organizacji nie jest zgodny
z założeniami na podstawie których udzielono
certyfikatu.
XII. Warunki udzielenia zaświadczeń weryfikacyjnych
w zakresie realizowanej oceny zgodności które
w związku z realizacją zleceń zostają wystawione przez QA
lub QAP
1.
2.
3.
Zaświadczenia weryfikacyjne QA lub QAP nie są
certyfikatami akredytowanymi. Zawierają datę ich
wystawienia.
Poza
tym
każde
zaświadczenie
weryfikacyjne posiada numer rejestracji, który jest
nadawany tylko jeden raz, w związku z czym można
prześledzić jego historię.
Data pierwszego wystawienia pozostaje na czas ,,życia
zaświadczenia
weryfikacyjnego‘‘
związana
z zaświadczeniem weryfikacyjnym i nieprzerwanie
dokumentuje datę jego pierwszego wystawienia.
Zaświadczenie weryfikacyjne jest oceną stanu organizacji
przeprowadzoną i ważną na czas trwania działań
auditowych. Zaświadczenie weryfikacyjne nie podlega
regulacjom związanym z działaniami
135
Ogólne Warunki Handlowe qualityaustria-Polska
4.
5.
6.
7.
8.
certyfikacyjnymi innych akredytowanych systemów
zarządzania.
Zakresem zaświadczenia weryfikacyjnego objęte są
obszary zdefiniowane w uzgodnieniu z Klientem, a które
to są odzwierciedlone w raporcie z weryfikacji.
Jeżeli istnieje ograniczenie zakresu obowiązywania
zaświadczenia weryfikacyjnego do określonych działów
handlowych, produkcyjnych, dywizji, miejsc pracy albo
spółek córek, fakt ten musi być uwidoczniony na
zaświadczeniu weryfikacyjnym.
Zaświadczenie weryfikacyjne stwierdzające zgodność
realizowanych procesów z dokumentem odniesienia jest
wydawane tylko i wyłącznie w przypadku stwierdzenia
spełnienia wymagań w całości bez wyłączeń.
QA i/lub QAP zastrzega sobie prawo do ograniczenia
zakresu wydanego zaświadczenia weryfikacyjnego, co
może nastąpić w wyniku auditu. Ograniczenie dotyczy
obszarów wobec których nie są spełnione wymagania,
a które były ujęte w zakresie weryfikacji.
Zaświadczenie weryfikacyjne wydawane jest na życzenie
i tylko wobec zleceniodawcy.
1.
2.
XIII. Prawa i obowiązki posiadaczy dokumentu zgodności
i znaku QA
3.
4.
5.
6.
7.
Udzielony certyfikat jest własnością jednostki
certyfikującej. Posiadacz certyfikatu QA i/lub QAP ma
prawo biorąc pod uwagę poniższe uregulowania do
używania znaku QA i/lub QAP. Poprawki graficzne znaku
są możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody.
Prawo do korzystania ze znaku nie można przenosić na
osoby trzecie.
Znak QA i/lub QAP może być wykorzystywany dla celów
reklamowych tylko w okresie ważności certyfikatu.
Reklama z wykorzystaniem znaku QA i/lub QAP nie może
wprowadzać
w
błąd
odbiorców.
W szczególności musi z niej jasno wynikać czy
certyfikacją została objęta jest cała organizacja, czy jej
oddział lub któryś z procesów. Znak QA i/lub QAP nie
może być wykorzystywany w sposób, który wskazywałby
na certyfikację produktu..
Przy wykorzystywaniu certyfikatu QA i/lub QAP jak
również znaku posiadacz zobowiązuje się do
przestrzegania ogólnie wiążących reguł handlowych.
Posiadacz certyfikatu QA i/lub QAP jest zobowiązany
w sposób pisemny (w ciągu 5 dni roboczych)
www.qualityaustria.com.pl
poinformować
qualityaustria
o
zmianach
organizacyjnych firmy w ramach obszarów, które objęte
są
certyfikowanym
systemem
zarządzania,
np. o przekształceniach firmy, zakończeniu lub
poszerzeniu obszarów działalności itp.
Certyfikowany
system
zarządzania
musi
być
systematycznie doskonalony poprzez odpowiednie
działania tak jak np. audity wewnętrzne, przeglądy
zarządzania przeprowadzane w odpowiednich cyklach
o ile jest to wymagane przez odpowiednie modele
(np. ISO 9001 czy ISO 14001).
Wszelkie skargi osób trzecich na system zarządzania
należy bezwzględnie zgłaszać pisemnie QA i/lub QAP do
pięciu dni roboczych od daty ich otrzymania. Każda
reklamacja musi być rozpatrzona i należy podjąć
odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze.
O podjętych działaniach należy QA i/lub QAP
niezwłocznie
poinformować.
W
przypadkach
uzasadnionych QA i/lub QAP zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia
auditu
z
krótkim terminem
powiadamiania. W wyniku np. skargi na system,
zawieszenia certyfikatu, Klient jest informowany
z 48 godzinnym trybem wyprzedzenia o konieczności
przeprowadzenia
dodatkowego
auditu
oraz
o ewentualnych kosztach z tym związanych.
XIV. Odebranie certyfikatu i znaku
1.
2.
3.
Jeżeli nie zostaną dochowane postanowienia punktów
XII i XIII QA i/lub QAP ma prawo do ograniczenia zakresu
obowiązywania certyfikatu, czasowego jego zawieszenia
lub trwałego odebrania wydanego certyfikatu. To samo
dotyczy jeżeli Zleceniodawca dopuszcza się zwłoki
w płatnościach pomimo wezwania i wyznaczonego
dodatkowo terminu płatności lub jeżeli w stosunku do
certyfikowanej organizacji zostanie ogłoszony stan
upadłości.
O ograniczeniu obowiązywania certyfikatu lub jego
odebraniu,
Zleceniodawca
zostanie
pisemnie
poinformowany przez QA i/lub QAP. Fakt ten musi być
na podstawie wymagań akredytacyjnych również
upubliczniony.
W przypadku zawieszenia lub faktu odebrania
certyfikatu, na żądanie QA i/lub QAP certyfikowana
organizacja zobowiązuje się odesłać certyfikaty listem
poleconym na adres QAP. W przypadku gdy
136
Ogólne Warunki Handlowe qualityaustria-Polska
w wyznaczonym przez QAP terminie certyfikat wydany
organizacji nie zostanie przez nią zwrócony do QAP,
QAP obciąży organizację karą umowną w wysokości
20 000,00 zł netto. Certyfikowana organizacja
zobowiązuje się również do zaprzestania używania
znaku QA i/lub QAP, do wycofania z obiegu
dokumentów wskazujących na fakt certyfikowania
systemu zarządzania przez QA i/lub QAP, do usunięcia
znaku QA i/lub QAP z materiałów reklamowych
natychmiast lub w nieprzekraczalnym terminie
6 miesięcy. W przypadku naruszenia tych postanowień
QA i/lub QAP może obciążyć organizację karą umowną
w wysokości 20 000 zł netto.
XV. Klient QA i/lub QAP ma prawo do złożenia odwołania
od decyzji w zakresie procesu certyfikacji systemów.
1.
Odwołanie należy w formie pisemnej złożyć do jednostki
certyfikacyjnej w terminie do 14 dni od zaistnienia faktu
co do którego Klient wnosi zastrzeżenia. Po otrzymaniu
pisemnej informacji zostanie powołana komisja
odwoławcza celem rozpatrzenia odwołania. O przebiegu
i wyniku postępowania klient zostanie poinformowany
pisemnie.
XVI. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
Zmiany postanowień OWH i załączników wymagają
formy pisemnej.
Jeżeli jakieś postanowienie lub więcej postanowień OWH
są nieskuteczne, to nie wpływa to na skuteczność innych
postanowień OWH. Nieskuteczne postanowienia zostaną
zastąpione nowymi postanowieniami biorąc pod uwagę
przede wszystkim gospodarczy cel działalności QA i/lub
QAP.
W przypadku ewentualnych sporów strony postanawiają
rozwiązywać je na drodze ugodowej. W przypadku
sporów sądowym QA i/lub QAP ma prawo do
wyłącznego ustalania właściwości miejscowej sądu.
Przyjmuje się że miejscowo sądem jest Sąd właściwy
ze względu na siedzibę firmy QAP.
www.qualityaustria.com.pl
137
Kontakt
Dane teleadresowe
Centrala qualityaustria-Polska
qualityaustria – Polska Sp. z o.o.
Zarząd
ul. Żwirki i Wigury 14
Mirosław Bienioszek
Prezes Zarządu
tel. +48 32 226 60 07
[email protected]
43-190 Mikołów
www.qualityaustria.com.pl
Sekretariat
e-mail: [email protected]
Friedrich Khuen – Belasi
Wiceprezes Zarządu
tel. +48 32 226 60 07
[email protected]
Godziny pracy:
Biuro Obsługi Klienta
pn – pt: 8:00 - 16:00
Karolina Kord
Koordynator Usług Administracyjnych
tel. +48 32 226 60 07
tel. kom. + 48 516 687 791
[email protected]
tel.: +48 32 226 60 07
fax: +48 32 216 26 41
sb: nieczynne
nd: nieczynne
Dane rejestrowe:
qualityaustria – Polska Sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana
w sądzie rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach w VII
Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000402100
Kapitał zakładowy: 150 000,00 zł
NIP: 635-182-89-86
REGON: 242745876
Rachunek bankowy w ING Bank Śląski
Numer rachunku 38 1050 1399 1000 0090 3008 1898
www.qualityaustria.com.pl
Dział Marketingu i Szkoleń
Michał Kubista
Dyrektor Marketingu i Działu Szkoleń
tel. +48 32 226 60 07
tel. kom. +48 516 687 768
[email protected]
Dział Certyfikacji
Tomasz Rychły
Kierownik ds. Certyfikacji
tel. +48 32 226 60 07
tel. kom. +48 501 770 329
[email protected]
138
Referencje
Przykładowe referencje spośród przeszło
29 tysięcy wystawionych certyfikatów
qualityaustria:
► Elproma Elektronika Sp. z o.o.; ►EUROBETON 2000
GmbH; ► Euroclima AG; ► Euroform K. Winkler GmbH;
► EUROFOX GmbH;
► Express-Interfracht Hellas S.A.;
► Flextronics International KFT; ► Gaz Transport Polska Sp.
► Heidenbauer Industriebau GmbH;
z o.o.;
►Henkel
Central Eastern Europe Gesellschaft mbH; ►Hipermercado
Geant- Odaler S.A.; ► Hi-Tech Enterprises; ► HÖLLER KG;
► Hutrem Serwis Sp. z o.o.; ► IMCD Slovakia s.r.o.;
► INS
Elektro
Olszanowski
i
Wspólnicy;
► JANPOL
Sp. z o.o.; ► JUKO Sp. z o.o.; ► KACO Hungary Kft.; ► KAJA
s.c.; ► Kapsch AG; ► Kellerei Kaltern Genossenschaft;
► KMG -
► Khalid Cement Industries Complex W.L.L;
Kliplev Motorway Group A/S;
► Lanz Metall GmbH;
► Lenzing Fibers Grimsby Ltd.; ► Lindt & Sprüngli (Austria)
GmbH; ► LUKOIL Lubricants Austria GmbH; ► Manometal
GmbH; ► MELKORN Sp. z .o.; ► Messer Eutectic Castolin
Sp. z o.o.; ► MTM Wytwórnia Artykułów z Tworzyw
Sztucznych; ► NIKE WEB CONSULTING S.R.L.; ► OLAMET
Sp. z o.o.; ► OMV Deutschland GmbH; ► Pankl Automotive
Slovakia s.r.o; ► POLARIS ITALIA S.r.l.; ► Polskie Fermy Sp.
► A.G.E.P. HYDROSOFT S.r.l.; ► ACME AUTO PVT. LTD.;
z o.o.; ► Qatar International Adventures; ► Raiffeisen
► ADVA Optical Networking Ltd.; ► Al Misned Trading and
Bank International AG; ► Rail Cargo Operator - CSKD s. r. o.;
Joinery – Joinery Division; ► Alumero d.o.o.; ► Alupress
► Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H.; ► Rauch Polska
AG;
► Amari Hungaria Kft.;
► Amtek Auto Limited;
Sp. z o.o.; ► REMPOL Sp. z o.o.; ► RESCH Möbel GmbH;
► ANDRITZ HYDRO OY; ► ANG Industries Limited (Unit VI);
► Robert
► Apollo
Division);
GmbH; ► Rubner Holzbau AG; ► Salesianer Miettex s.r.o;
► Aswan
► Sarner Holz OHG; ► Schrack Technik BVBA; ► SECORP
Enterprises
(Industrial
Services
► Arabian Construction Engineering Company;
Bosch
AG;
► Rosenbauer
Deutschland
Trading & Contracting Co.; ► Autotest AG; ► AWECO
INDUSTRIES;
Polska Appliance Sp. z o. o. ► BE Group CZ s.r.o.;
Österreich; ► Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne
► BETAMED S.A.; ► Bogner Edelstahl Polska Sp. z o.o.;
Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.; ► STAHL- u. FAHRZEUGBAU
► Bosch General Aviation Technology GmbH; ► BRAIN
GRABNER GmbH; ► Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft
FORCE SOFTWARE S.p.A.;
► BTS Biogas Srl GmbH;
► Buzwair Engineering and Contracting;
► CALABRESI
m.b.H.;
► Sensus France SAS; ► SIEMENS AG
► STRABAG
Sp.
z
o.o.;
► SUMMIT
S.A.; ► TAMTRON S.A.; ► ULMOS Sp. z o.o.; ► Utylmet
S.R.L.; ► Canberra-Packard s.r.o.; ► Capgemini Polska Sp. z
Krystian
o.o.; ► České teplo s.r.o.; ►Chemopak Sp. z o.o.; ► CMC
►Vorarlberger Illwerke AG; ► Waagner Biro Limited;
► COMO Facilities Management Services;
► WEGER WALTER GmbH; ► Welser Profile Austria GmbH;
Sp. z o.o.;
► CONSORZIO DNA LOGISTICS S.C.A.R.L.;
► DAEWOO
PRECISION CO., LTD.; ► DELTA BLOC UK Ltd.; ► Dussmann
Service;
► Eaton
Elektrotechnika
s.r.o;
► Egger
Kołoczek; ► VALSABBIA
SLOVAKIA,
► WESOB Sp. z .o.o; ► WGS Stamping Kft.;
s.r.o.;
► Wild
Technologies; ► ZALTECH Polska Sp. z o.o.; ► ZPC PIAST
Sp. z o.o.; ► ZTK Siarkopol
Rambervillers; ► ELBIT Śliwińscy Sp. J.; ► ELMETAL s.c.;
www.qualityaustria.com.pl
139
Sukces z jakością
Quality Austria Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 14
43-190 Mikołów
Tel.: +48 32 22 66 007
Fax: + 48 32 216 26 41
[email protected]
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
140

Podobne dokumenty