Zarządzenie Nr 104/16 z dnia 17 marca 2016 r.

Transkrypt

Zarządzenie Nr 104/16 z dnia 17 marca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 22 marca 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Makara
Poz. 980
Data: 2016-03-22 09:17:48
ZARZĄDZENIE Nr 104/16
STAROSTY ŚWIECKIEGO
z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
na terenie Powiatu Świeckiego w 2016 r.
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r.
poz. 163 ze zm.1)).
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na rok 2016r. w:
1. Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Gołuszycach w wysokości
3.125,50 zł;
2. Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Świeciu w wysokości 2.844,36 zł.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia zleca się Dyrektorom jednostek, o których mowa w art. § 1.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu w którym zostało opublikowane.
Starosta
Franciszek Koszowski
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 693, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359,
poz. 1607, poz. 1830

Podobne dokumenty