ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM

Transkrypt

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM
ZASADY NABORU UCZNIÓW
DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM W BRYNKU
KLASA SPORTOWA O PROFILU PIŁKA NOŻNA
1. Szkoła ma możliwość tworzenia oddziałów sportowych − podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,
organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół
mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).
2. Zgodę na tworzenie oddziału sportowego wyraża organ prowadzący szkołę.
3. Kandydaci do oddziału sportowego rekrutowani są z obwodu Gimnazjum w Brynku
oraz spoza obwodu Gimnazjum.
4. Dyrektor szkoły ogłasza czas i zasady naboru uczniów do oddziału sportowego
w oparciu o postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych
szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu
przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego,
a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny
2015/2016.
5. Wymagane dokumenty kandydata:
a) wniosek rodziców (opiekuna prawnego) ucznia
b) opinia wychowawcy klasowego lub trenera ucznia o kandydacie
c) zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o zdolności
do uczęszczania do klasy sportowej o profilu piłka nożna.
kandydata
6. Niezbędnym warunkiem dostania się kandydata do oddziału sportowego jest:
a) pozytywne
przejście
testów
sprawnościowych
przeprowadzanych
w Gimnazjum:
- test umiejętności piłkarskich składający się z 7 stacji
- test sprawności fizycznej
- oceny umiejętności piłkarskich w czasie gry
b) złożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w punkcie 5.
7. Testy sprawnościowe przeprowadza Komisja Rekrutacyjna ds. oddziału sportowego
o profilu piłka nożna, w skład której wchodzą:
a) trener lub instruktor piłki nożnej
b) nauczyciel wychowania fizycznego
c) pielęgniarka szkolna
d) dyrektor Gimnazjum w Brynku lub osoba wyznaczona przez dyrektora.
8. Test sprawnościowy kandydatów do oddziału sportowego odbywa się dnia 8 czerwca
o godzinie 15.00. W przypadku dużej liczby wniosków Komisja może wyznaczyć
dodatkowy termin.
9. Po przeprowadzonym teście sprawnościowym członkowie Komisji Rekrutacyjnej
do spraw oddziału sportowego o profilu piłka nożna najpóźniej 11 czerwca 2015 r.
podają wyniki testu sprawnościowego i ogłaszają listę uczniów zakwalifikowanych
do klasy sportowej.
10. Komisja Rekrutacyjna zgodnie z terminarzem rekrutacji sporządza protokół i ogłasza
listę przyjętych do oddziału sportowego.
11. W przypadku gdy na ostatnie miejsce do klasy sportowej przypada większa liczba
uczniów zakwalifikowanych przez Komisję obowiązuje ich punkt 4. Kryteriów
przyjmowania uczniów do Gimnazjum w Brynku w roku szkolnym 2015/2016
opracowanych w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
ZASADY FUNKCJONOWANIA KLASY SPORTOWEJ
O PROFILU PIŁKA NOŻNA
1. Liczbę godzin zajęć sportowych ustala organ prowadzący w uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły.
2. Klasa liczy od 20 do 24 uczniów objętych szkoleniem sportowym.
3. Na zajęciach sportowych klasa może być dzielona na grupy ćwiczeniowe, grupa musi
liczyć co najmniej 10 uczniów.
4. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego na podstawie
opinii trenera i lekarza przenosi się do klasy działającej na zasadach ogólnych.
5. Zajęcia sportowe prowadzić mogą osoby posiadające dyplom ukończenia studiów
magisterskich o kierunku wychowanie fizyczne oraz uprawnienia trenera
lub instruktora w określonej dyscyplinie sportu.

Podobne dokumenty