HOTBLOK S.A. wzór pełnomocnictwa NWZA 2016-11-22

Transkrypt

HOTBLOK S.A. wzór pełnomocnictwa NWZA 2016-11-22
Warszawa, …………….. 2016 r.
Pełnomocnictwo
Ja …………………………………………………………………….., PESEL ………………………
zamieszkały/zamieszkała w ……………………..…………………….., niniejszym udzielam
Panu/Pani……………………………………….. legitymującemu/legitymującej się dokumentem
tożsamości seria …… nr ……………, zamieszkałemu/zamieszkałej w …………………………
…………………….pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
posiadanych przeze mnie ………………….. akcji HOTBLOK S.A. na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 listopada 2016 r.
W zakresie przedmiotowym niniejszego pełnomocnictwa, pełnomocnik upoważniony jest
do dokonywania wszelkich czynności związanych z celem niniejszego pełnomocnictwa,
w szczególności do:
1) zgłaszania wniosków;
2) wykonywania prawa głosu;
3) zgłaszania sprzeciwów.
Niniejsze pełnomocnictwo wolne jest od opłaty skarbowej, z uwagi na nie objęcie tego
rodzaju pełnomocnictwa zakresem ustawy z dnia 16 lipca 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).
Podpis :

Podobne dokumenty