Regulamin Dogtrekkingu PSI RAJD 08-10

Transkrypt

Regulamin Dogtrekkingu PSI RAJD 08-10
Regulamin Dogtrekkingu PSI RAJD
08-10-2016 Alwernia
1. Ogólne warunki uczestnictwa w zawodach
1. W zawodach może brać udział osoba, która:
- wyśle zgłoszenie uczestnictwa w zawodach wypełniając formularz znajdujący się na stronie http://
www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z161006 lub zgłosi się osobiście w dniu zawodów na godzinę
przed startem w Biurze Zawodów,
- dokona opłaty startowej, przelewem na konto Fundacji Dar Serca: 78 1030 0019 0109 8530 0011
7544, lub w dniu zawodów w Biurze Organizatora
- ukończyła 18 lat lub jest w wieku 16-18 i posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
(osoby poniżej 16 roku życia mogą startować tylko pod stałą opieką rodziców lub opiekunów
prawnych, którzy również startują w imprezie).
2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich
na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Każdy uczestnik zawodów odpowiada sam
za szkody poczynione przez siebie lub swojego psa, podczas trwania imprezy i ponosi wszelkie
związane z tym koszty.
3. Na zawodach dopuszcza się start jednego zawodnika lub rodziny/pary z maksymalnie dwoma
psami.
4. Podczas trwania całej imprezy uczestnik ma obowiązek trzymania psa na smyczy; zabrania się
spuszczania psa z uprzęży.
5. Podczas zawodów zabrania się zmuszania psa do marszu/biegu - każde działanie na szkodę psa
(stres, strach, szkody fizyczne) będzie karane dyskwalifikacją.
6. W przypadku kiedy pies, bądź człowiek nie może kontynuować marszu, należy natychmiast
poinformować o tym organizatora.
2. Warunki uczestnictwa psa
1. Do udziału w dogtrekkingu dopuszcza się każdego psa, który:
- ma co najmniej 1 rok, ale nie osiągnął wieku 10 lat. Jeżeli pies jest starszy lub młodszy może
wystartować tylko i wyłącznie po okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku
przeciwwskazań do startu na określonym dystansie,
- w przypadku suk: zabrania się startu suk w ciąży, suk do 6 tyg. po porodzie, suk w okresie rui,
- posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
- prowadzony jest na smyczy lub lince z amortyzatorem, w szelkach lub obroży- kategorycznie
zabrania się prowadzenia psa w kagańcu, kolczatce oraz obroży zaciskowej.
1
3. Wyposażenie uczestnika
1. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania:
- mapy, karty uczestnictwa (otrzymane od organizatora, którą zwraca wypełnione na mecie) oraz
długopisu,
- telefonu komórkowego (naładowanego!),
- wody dla psa w ilości min. 1 litr (woda i miski będą dostępne w punktach kontrolnych),
- zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż te przekazane przez organizatora,
- zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń GPS.
2. Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem.
wyposażenie ekwipunku dodatkowo w mini-apteczkę.
Zaleca się
4. Opłaty startowe:
1. Koszt uczestnictwa w zawodach w kategorii indywidualnej wynosi 40 zł (rejestracja on-line).
2. W przypadku rejestracji w biurze zawodów w dniu 08.10 opłata wynosi 50 zł
3. Wpłaty można dokonać przelewem bądź gotówkowo w Biurze Zawodów.
5. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
6. W tytule płatności należy wpisać nazwisko/nazwiska osoby/osób, za które dokonywana jest opłata.
7. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
- poczęstunek regeneracyjny,
- pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym podczas startu,
- nagrody dla zwycięzców.
5. Kategorie startów
- Kobiety LONG - 20 km,
- Mężczyźni LONG - 20 km,
- Kobiety MID - 10 km,
- Mężczyźni MID - 10 km,
- FITNESS – 5 km.
2
6. Ruch drogowy
1. Podczas uczestnictwa w Psim Rajdzie należy dostosować się do przepisów Ruchu Drogowego
obowiązujących na całej trasie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki.
7. Kary
1. Sędzia w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
- upomnienie,
- upomnienie i kara czasowa (min 1 minuta, max 2 godziny),
- dyskwalifikacja.
2. Spożywanie alkoholu na trasie oraz terenie zawodów przez zawodnika jest jednoznaczne z jego
dyskwalifikacją.
8. Ochrona środowiska naturalnego
1. Opuszczenie trasy wyznaczonej przez organizatora oraz wejście do lasu poza wyznaczonymi
szlakami i ścieżkami turystycznymi, będzie karane bezdyskusyjną dyskwalifikacją.
2. Zaśmiecanie terenu zawodów oraz trasy, będzie karane dyskwalifikacją.
3. Zawodnicy zobowiązani są do sprzątania odchodów po swoim psie na terenie zawodów oraz na
całej trasie. Wyjątkiem są kompleksy leśne, w obrębie których nie ma odpowiednich pojemników.
9. Protesty
Protesty można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Decyzja ostateczna należy do
Sędziego Głównego 
10. Informacje dodatkowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów, pozostawione bez opieki - przed biegiem zostanie udostępniony depozyt w biurze
zawodów, gdzie będzie można pozostawić swoje rzeczy.
2. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
3. Dogtrekking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk
żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
5. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu
i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przyszłych
imprez organizowanych przez organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
4