społeczno-zawodowe problemy młodzieży

Komentarze

Transkrypt

społeczno-zawodowe problemy młodzieży
-IGŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
SPOŁECZNO-ZAWODOWE
PROBLEMY MŁODZIEŻY
2000–2008
(literatura polska i obca w wyborze)
Oprac. Ewa Wyglądała
Warszawa 2009
- II GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
tel./fax (0 22) 642-19-27
e-mail: [email protected]
www.gbpizs.gov.pl
BIBLIOGRAFIE
(116)
Social and professionals problems of youth
2000–2008
(selected Polish and foreign literature)
Druk ZWP MPiPS. Zam. 1565/09. Format A5. Nakład 100 egz.
- III -
SPIS TREŚCI
Przedmowa ...........................................................................................
VII
Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych .................
IX
Objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych ........................... XVII
Wykaz skrótów ..................................................................................... XXII
Spis bibliograficzny
I.
MŁODZIEŻ W SPOŁECZEŃSTWIE .........................................
1
II.
WYBÓR ZAWODU ....................................................................
1. Aspiracje i preferencje edukacyjno-zawodowe .......................
2. Poradnictwo i orientacja zawodowa ........................................
9
9
16
III. EDUKACJA A POTRZEBY RYNKU PRACY ..........................
1. Kształcenie ..............................................................................
2. Praktyczna nauka zawodu .......................................................
3. Przygotowanie zawodowe i jego ocena ...................................
4. Edukacja wobec wyzwań gospodarki ......................................
49
49
57
64
71
IV. MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY .............................................
1. Zagadnienia ogólne .................................................................
2. Poszukiwanie pracy .................................................................
3. Praca za granicą. Problemy migracji .......................................
88
88
110
111
V.
115
115
121
121
126
134
136
139
PROBLEMY BEZROBOCIA ......................................................
1. Charakterystyka bezrobocia młodzieży ...................................
2. Przeciwdziałanie bezrobociu ...................................................
a. Aktywizacja zawodowa ....................................................
b. Programy zwalczania bezrobocia ......................................
c. Przedsiębiorczość młodzieży ............................................
d. Zachęty dla pracodawców .................................................
3. Społeczno-psychologiczne skutki bezrobocia .........................
- IV VI. START ZAWODOWY ................................................................
1. Zagadnienia ogólne .................................................................
2. Młodociani w zakładzie pracy – ustawodawstwo ...................
3. Adaptacja społeczno-zawodowa .............................................
4. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy ...............................
5. Płace ........................................................................................
6. Doskonalenie zawodowe .........................................................
7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne .....................................
141
141
147
152
153
155
159
161
VII. KARIERA ZAWODOWA ...........................................................
162
VIII POSTAWY WOBEC PROBLEMÓW ZAWODOWYCH
I SPOŁECZNYCH .......................................................................
165
IX. WARUNKI ŻYCIA .....................................................................
1. Sytuacja materialna .................................................................
2. Gospodarstwa domowe ...........................................................
3. Pomoc społeczna wobec młodzieży ........................................
180
180
184
185
X. CZAS WOLNY .............................................................................
186
XI. PRACA DZIECI ............................................................................
187
Indeks alfabetyczny ..............................................................................
193
-V-
CONTENTS
Preface ..................................................................................................
VII
The register of periodicals titles and its abbreviations ..........................
IX
The register of the names abbreviations of publishing institutions ....... XVII
The symbols register ............................................................................. XXII
The bibliographical register
I.
YOUTH IN SOCIETY .................................................................
1
II.
CHOICE OF PROFESSION ........................................................
1. Educational and professional aspirationsand preferences .......
2. Vocational guidance ................................................................
9
9
16
III. EDUCATION AND REQUIREMENTS OF LABOUR MARKET
1. Education ................................................................................
2. On-the job training ..................................................................
3. Professional preparation and its estimate ................................
4. Education in view of economic challenge ...............................
49
49
57
64
71
IV. YOUTH ON LABOUR MARKET ..............................................
1. General questions ....................................................................
2. Jobseeking ...............................................................................
3. Abroad work. Problems of migrations ....................................
88
88
110
111
V.
115
115
121
121
126
134
136
UNEMPLOYMENT PROBLEMS .............................................
1. Characteristic of youth unemployment ...................................
2. Actions against unemployment ...............................................
a. Professional activation ......................................................
b. Programs against unemployment ......................................
c. Enterpreneurship of young people ....................................
d. incentives for employers ...................................................
3. Sociological and psychological side effects
of unemployment ....................................................................
139
- VI VI. PROFESSIONAL START ...........................................................
1. General questions ....................................................................
2. Juvenile at plants – legislation ................................................
3. Adaptation socially –professional ...........................................
4. Health and work protection .....................................................
5. Wages ......................................................................................
6. Training ...................................................................................
7.
............................................................
141
141
147
152
153
155
159
161
VII. PROFESSIONAL CAREER ........................................................
162
VIII YOUTH ATTITUDES TO PROFESSIONAL AND SOCIAL PROBLEMS ...........................................................................................
165
IX. LIVING CONDITIONS ...............................................................
1. Material conditions ..................................................................
2. Housing conditions ..................................................................
3. Social assistance ......................................................................
180
180
184
185
X.
TIME OFF ....................................................................................
185
XI. CHILD LABOUR ........................................................................
187
.........................................................................
193
- VII -
PRZEDMOWA
Prezentowana bibliografia jest czwartym1 opracowaniem, przedstawiającym literaturę dotyczącą społeczno-zawodowych problemów młodzieży. Zawiera ona pozycje polskie i zagraniczne opublikowane w latach 2000–
–2008 oraz wcześniejsze, które nie zostały zarejestrowane w poprzednim
wydaniu.
Bibliografia obejmuje wydawnictwa zwarte, artykuły, materiały z konferencji, akty prawne oraz prace doktorskie. Materiał został zebrany w oparciu o wydawnictwa informacyjne znajdujące się w GBPiZS oraz bazy Eclas,
Labordoc, Mak, Wordcat., Nauka Polska.
Całość liczącą 1082 pozycje, w tym wiele zbiorowych, usystematyzowano w jedenastu działach głównych z zastosowaniem w niektórych
z nich, poddziałów pierwszego stopnia. W obecnym opracowaniu – ze względu na ilość materiału – wyodrębniono problemy modzieży na rynku pracy
tworząc dział IV. Rynek pracy, co pozwoli łatwiej zorientować się w tej
tematyce. Tworząc hasła: Wykluczenie społeczne (poz. 33–41); Ośrodki
zawodowej promocji (poz. 208–253); Wolontariat (poz. 569–574) chciano
zwrócić uwagę czytelników na te problemy.
W ramach działów zastosowano układ alfabetyczny według pierwszych słów tytułu.
Opis bibliograficzny dokumentów jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację.
Przy pozycjach, poruszających wiele problemów, których nie można
sklasyfikować przez jeden przydział rzeczowy zastosowano opis wielokrotny
powtórzony w innych miejscach bibliografii z zastosowaniem formułki „=
poz.”
Bibliografię uzupełniają wykazy: skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych, instytucji wydawniczych, skrótów oraz indeks alfabetyczny.
Warszawa, październik 2009 r.
1
Społeczno-zawodowe problemy młodzieży 1970–1983 - Warszawa 1984 ; Społeczno-zawodowe problemy młodzieży 1984–1989 - Warszawa 1989 ; Społeczno-zawodowe problemy młodzieży w Polsce i w świecie 1990–1999 - Warszawa 2000.
- VIII -
- IX WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM
I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH
Acta Elb. – Acta Elbingensia
Acta Sci. Acad. Ostrov. – Acta Scientifica Academiae Ostroviensis
Acta Sci. Pol., Oecon. – Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
Acta UL, Fol. Oecon. – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Acta UNC, Socjol. Wych. – Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia
Wychowania
Acta Univ. Wratisl. – Acta Universitatis Wratislaviensis
Acta Univ. Wratisl., Niemcozn. – Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo
Aktywiz. Zaw. Osób Niepełnospr. – Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych
Alma Mater. – Alma Mater : kwartalnik Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ann., Etyka Gospod. – Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym
Ann. UMCS, Sect. H – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.
Sectio H, Oeconomia
Atest – Atest. Ochrona Pracy
Aux. Soc. – Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne
Bad. Nauk. / WSUmiej. Kielce – Badania Naukowe / Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach
Bapt. Prz. Teol. – Baptystyczny Przegląd Teologiczny
Bezp. Pr. – Bezpieczeństwo Pracy
Bibliotekarz
Biul. / Biuro Inf. RE – Biuletyn / Biuro Informacji Rady Europy
Biul. IGS – Biuletyn IGS. Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa
Społecznego
Biul. Inf. KUP – Biuletyn Informacyjny Krajowego Urzędu Pracy
Biul. Inf. / ZUS – Biuletyn Informacyjny / Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Biul RPO, Mater. – Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Materiały
Čelov. Tr. – Čelovek i Trud
CEPAL Rev. – CEPAL [Economic Commission for Latin America and the
Caribbean] Review
Chowanna
Czas. Psychol. – Czasopismo Psychologiczne
Człow. Ruch – Człowiek i Ruch
Denver J. Int. Law Policy – Denver Journal of International Law and Policy
Develop. Pract. – Development in Practice
Dyr. Szk. – Dyrektor Szkoły
-XDz. U. – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dziec. Krzywdz. – Dziecko Krzywdzone
Dziś
Eduk. Ekon. Menedż. – Edukacja Ekonomistów i Menedżerów
Eduk. Humanist. (Szczec). – Edukacja Humanistyczna (Szczecin).
Eduk. Ustaw. Doros. – Edukacja Ustawiczna Dorosłych
Edukacja
Ekon. Organ. Przeds. – Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
E-Mentor – E-mentor : dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną
Handlową w Warszawie : wersja drukowana internetowego czasopisma
e-mentor.edu.pl.
Ergonomia
Eur. Econ. Rev. – European Economic Review
Eur. Ind. Relat. Rev. – European Industrial Relations Review
Eur. Stud. Inequal. Soc. Cohes. – European Studies on Inequalities and Social
Cohesion
Finan. Bank. Ubezp. – Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia
Fir. Rynek – Firma i Rynek
Fol. Turist. – Folia Turistica
Form. Empl. – Formation Emploi
Forum Akad. – Forum Akademickie
Forum Ośw. – Forum Oświatowe
Gaz. Praw. – Gazeta Prawna
Gospod. Nar. – Gospodarka Narodowa
Hand. Wewn. – Handel Wewnętrzny
Harv. Bus. Rev. Pol. – Harvard Business Review Polska
Horyz. Wych. – Horyzonty Wychowania
Humaniz. Pr. – Humanizacja Pracy
Humaniz. Pr. Zarz. – Humanizacja Pracy - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
2000 [w 2001 r. zm. tyt. na Zarządzanie Zasobami Ludzkimi]
Ind. Labor Relat. Rev. – Industrial and Labor Relations Review
Ind. Relat. – Industrial Relations
Inspektor Pr. – Inspektor Pracy
Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. – The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations
Integracja
J. Afr. Econ – Journal of African Economies
J. Int. Develop. – Journal of International Development
J. Labor Econ. – Journal of Labor Economics
J. Labor Res. – Journal of Labor Research
Japan Labor Rev. – Japan Labor Review
- XI Jęz. Obce Szk. – Języki Obce w Szkole
Kob. Bizn. – Kobieta i Biznes
Koszal. Stud. Mater. – Koszalińskie Studia i Materiały
Kształc. Zaw. Pedagog. – Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia
Kult. Eduk. – Kultura i Edukacja
Kult. Fiz. – Kultura Fizyczna
Kult. Społ. – Kultura i Społeczeństwo
Kwart. Eduk. – Kwartalnik Edukacyjny
Kwart. Pedagog. – Kwartalnik Pedagogiczny
Labour
Labour Econ. – Labour Economics
Labour Mark. Trends – Labour Market Trends
Labour Res. – Labour Research
Lub. Rocz. Pedagog. – Lubelski Rocznik Pedagogiczny
Łużyc. Zesz. Nauk. – Łużyckie Zeszyty Naukowe
Małż. Rodz. – Małżeństwo i Rodzina
Manager
Market. Rynek – Marketing i Rynek
Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. – Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania
Gospodarki Narodowej
Med. Pr. – Medycyna Pracy
Mon. Labor Rev. – Monthly Labor Review
Monit. Prawa Pr. – Monitor Prawa Pracy
Monit. Unii Eur. – Monitor Unii Europejskiej
Nauka
Nauka Szk. Wyż. – Nauka i Szkolnictwo Wyższe
New Educ. Rev. – New Educational Review
Niepełnospr. Rehabil. – Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Nowa Eduk. Zaw. – Nowa Edukacja Zawodowa
Nowa Szk. – Nowa Szkoła
Nowe Ubezp. – Nowe Ubezpieczenia
Nowe Życie Gospod. – Nowe Życie Gospodarcze
Nowy Test
Opol. Stud. Admin.-Praw. – Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
Optimum - Stud. Ekon. – Optimum - Studia Ekonomiczne
Ośw. i Wych. – Oświata i Wychowanie
Oświatowiec
Paedagog. Utilit. Discipl. – Paedagogica at Utilitatem Disciplinae / Akademia Podlaska w Siedlcach
Palestra – Palestra : pismo adwokatury polskiej
Pampaedia – Pampaedia. Leszczyńskie Studia Humanistyczne / Wyższa
Szkoła Humanistyczna w Lesznie
- XII Pastores – Pastores : kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej
Pedagog. Kult. – Pedagogika Kultury
Pedagog. Pr. – Pedagogika Pracy
Pedagog. Społ. –Pedagogika Społeczna
Pers. Rev. – Personnel Review
Personal – Personal : Zeitschrift fur Human Resource Management
Personel Zarz. – Personel i Zarządzanie
Pien. Więź – Pieniądze i Więź
Podl. Zesz. Pedagog. – Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne
Pol. J. Appl. Psych – Polish Journal of Applied Psychology
Pol. J. Soc. Sc. – Polish Journal of Social Science
Pol. Prz. Kartogr. – Polski Przegląd Kartograficzny
Pol. Sociol. Rev. – Polish Sociological Review
Polit. Społ. – Polityka Społeczna
Por. Gaz. Praw. – Poradnik Gazety Prawnej
Pr. Nauk. AE Wroc. – Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego we Wrocławiu
Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Ekonometria – Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Ekonometria
Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Marketing – Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Marketing
Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Materiały Konferencyjne – Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały/
Konferencyjne
Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Nauki Humanistyczne – Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne
Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Zarządzenie i Marketing – Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu. Zarządzanie
i Marketing
Pr. Nauk. Akad. Częst.,Pedagog – Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
Pr. Nauk., Pedagog. / WSP Częst. – Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa
Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Pr. Nauk. WSP Częst., Psychol. – Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia
Pr. Nauk. WSP Częst., Wych. Tech. – Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Wychowanie Techniczne
Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan. – Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Pr. Rehab. Niepełnospr. – Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych : rehabilitacja - prawo - finanse - zarządzanie - technika
- XIII Pr. Soc. – Praca Socjalna
Pr. Zabezp. Społ. – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Pracodaw. Prac. – Pracodawca i Pracownik
Prakt. Teoria Inf. Nauk. – Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
Prawo Eur. – Prawo Europejskie
Prawo Pr. – Prawo Pracy
Prawo Przeds. – Prawo Przedsiębiorcy
Probl. Alkoh. – Problemy Alkoholizmu
Probl. Opiek.-Wych. – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Probl. Polit. Społ. – Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje
Probl. Porad. Psychol. – Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
Probl. Profes. – Problemy Profesjologii
Probl. Zarz. – Problemy Zarządzania
Prometeusz – Prometeusz : kwartalnik naukowy Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie
Prz. Nauk. Dydak. – Przegląd Naukowo-Dydaktyczny
Prz. Nauk. Kult. Fiz. URzesz. – Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prz. Nauk. / WSSE Gdań. – Przegląd Naukowy / Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Prz. Podat. – Przegląd Podatkowy
Prz. Pol. – Przegląd Polonijny
Prz. Ubezp. dla Ciebie. – Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Prz. Ubezp. Społ. – Przegląd Ubezpieczeń Społecznych
Prz. Ubezp. Społ. Gospod. – Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych
Prz. Ubezp. Społ. Zdrow. – Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych
Prz. Zachodniopomor. – Przegląd Zachodniopomorski
Przyj. przy Pr. – Przyjaciel przy Pracy
Psychol. Rozw. – Psychologia Rozwojowa
Psychol. w Szk. – Psychologia w Szkole
Realia i co Dalej... – Realia i co dalej... : dwumiesięcznik społeczno-polityczny
Rocz. Komis. Nauk. Pedagog. – Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych
Rocz. Lubus. – Rocznik Lubuski
Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Biała Podl. – Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Zamiejscowy
Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
- XIV Rocz. Nauk. Caritas – Roczniki Naukowe Caritas
Rocz. Nauk Społ., Pedagog. – Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika
Rocz. Nauk. / WSHG Pozn. – Rocznik Naukowy / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Rocz. Nauk. WSSS Suw. – Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Służby Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach
Rocz. Pedagog. – Rocznik Pedagogiczny
Rocz. Pol.-Niem. – Rocznik Polsko-Niemiecki
Rocz. Teol. (Lub.) – Roczniki Teologiczne
Rola Informat. w Naukach Ekon. – Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : zeszyty naukowe / Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość [Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach]
Ruch Pedagog. – Ruch Pedagogiczny
Ruch Praw. Ekon. – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Rynek Pr. – Rynek Pracy
Serw. BHP – Serwis BHP
Serw. Praw.-Prac. – Serwis Prawno-Pracowniczy
Służ. Prac. – Służba Pracownicza
Służ. Zdr. – Służba Zdrowia
Soz. Sicherh. – Soziale Sicherheit
Spanish Econ. Rev. – Spanish Economic Review
Stat. Focus – Statistics in focus : Population and Social Conditions
Stud. Bałt., Admin. – Studia Bałtyckie. Administracja
Stud. Bałt., Pedagog. – Studia Bałtyckie. Pedagogika
Stud. Demogr. – Studia Demograficzne
Stud. Eduk. – Studia Edukacyjne
Stud. Ekon.-Społ. – Studia Ekonomiczno-Społeczne
Stud. Eur. (Warsz.) – Studia Europejskie
Stud. Humanist / AWF Krak. – Studia Humanistyczne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Stud. Iur. – Studia Iuridica
Stud. Kup. – Studia Kupieckie
Stud. Łomż. – Studia Łomżyńskie
Stud. Pedagog. UStet. – Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis
Stud. Polit. – Studia Polityczne
Stud. Pr. Kol. Zarz. – Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. Zarz. / USzczec. – Studia i Prace Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński
Stud. Region. (Białyst.) – Studia Regionalne
Stud. Rozw. Dol. Śl. – Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska
- XV Stud. Socjol. – Studia Socjologiczne
Stud. Społ.-Polit – Studia Społeczno-Polityczne
Szk. Zaw. – Szkoła Zawodowa
Szkice Humanist. – Szkice Humanistyczne
Śl. Opol. – Śląsk Opolski
Śląsk
Świat i Słowo
Świat Nauki
Tech. Informat. Eduk. – Technika, Informatyka, Edukacja
Trzeci Sektor – Trzeci Sektor / [Fundacja Instytut Spraw Publicznych]
Tyg. Solidar. – Tygodnik Solidarność
Ubezp. Majątkowe Finan. – Ubezpieczenia Majątkowe, Finansowe i Społeczne
Ubezp. w Rol. – Ubezpieczenia w Rolnictwie
Unia Eur. – Unia Europejska
Uniw. Gedan. – Universitas Gedanensis
Voc. Train. Eur. J. – Vocational Training. European Journal
Vopr. Èkon. – Voprosy Èkonomiki
W Drodze
Wiad. Stat. – Wiadomości Statystyczne
Więź
Work Employ. Soc. – Work, Employment and Society
WSI Mitt. – WSI Mitteilungen : Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans Bockler Stiftung
Współcz. Zarz. – Współczesne Zarządzanie
Wych. Fiz. Zdr. – Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Wych. na co Dzień – Wychowanie na co Dzień
Wych. Tech. Szk. – Wychowanie Techniczne w Szkole
Wych. w Przedszk. – Wychowanie w Przedszkolu
Wychowawca
Z. Arb.marktforsch. – Zeitschrift fur Arbeitsmarktforschung
Zag. Tech.-Ekon. – Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
Zakł. Pr. Chron. – Zakłady Pracy Chronionej
Zamoj. Stud. Mater. – Zamojskie Studia i Materiały
Zarz. Eduk. – Zarządzanie i Edukacja
Zarz. Zasob. Ludz. – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zastos. Ergon. – Zastosowania Ergonomii
Zdr. Publ. – Zdrowie Publiczne
Zesz. Nauk. / AE Krak. – Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna
w Krakowie
Zesz. Nauk. / Almamer WSE – Zeszyty Naukowe / Almamer Wyższa Szkoła
Ekonomiczna
- XVI Zesz. Nauk., Ekon. Probl. Usług / USzczec. – Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński
Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. – Zeszyty Naukowe. Górnośląska
Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Zesz. Nauk. Kated. Ekon. / WSEiA – Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Zesz. Nauk. PBiałost., Ekon. – Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej.
Ekonomia i Zarządzanie
Zesz. Nauk., Pedagog. / WSUmiej. Ryki – Zeszyty Naukowe. Pedagogia /
Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach
Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. / USzczec. – Zeszyty Naukowe. Prace
Katedry Mikroekonomii / Uniwersytet Szczeciński
Zesz. Nauk. PRzesz. Zarz. – Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej.
Zarządzanie i Marketing
Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Neofil. – Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia
Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Pedagog. – Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika
Zesz. Nauk. PWSZ Włoc., Ekon. – Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie
Zesz. Nauk. PWSZ Włoc., Rozpr. Humanist. – Zeszyty Naukowe Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne
Zesz. Nauk., Stud. Sociol. / USzczec. – Zeszyty Naukowe. Studia Sociologica / Uniwersytet Szczeciński
Zesz. Nauk. / Śl. Wyż. Szk. Zarz. Katow. – Zeszyty Naukowe / Śląska Wyższa
Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach
Zesz. Nauk. Tow. Doktor. UJ, Ser. Ekon. Zarz. – Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Ekonomia
i Zarządzanie
Zesz. Nauk. URzesz., Pedagog. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia
Zesz. Nauk. URzesz., Socjol. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Socjologia
Zesz. Nauk. Wałbrz. WSZarz. – Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej
Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
Zesz. Nauk. / Warsz. WSE – Zeszyty Naukowe / Warszawska Wyższa Szkoła
Ekonomiczna
Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. Chorz. – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
Zesz. Nauk. / WSBizn. Dąbr. Gór. – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
- XVII Zesz. Nauk. / WSE Nisko – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Nisku
Zesz. Nauk. / WSGK Kutno – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Gospodarki
Krajowej w Kutnie
Zesz. Nauk. WSHE Łódź. – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Zesz. Nauk. / WSSuw.-Mazur. – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach
Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania
w Częstochowie
Zesz. Nauk. / WSZarz. Pozn. – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zesz. Nauk. / WSZarz. Soch. – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie
Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market. – Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing
Zesz. Nauk., Wych. Fiz. Fizjoter. / POpol. – Zeszyty Naukowe Wychowanie
Fizyczne i Fizjoterapia / Politechnika Opolska
Zesz. Nauk., Zarz. / PŚl. – Zeszyty Naukowe. Zarządzanie / Politechnika
Śląska
Zesz. Probl. – Zeszyty Problemowe
Życie i Myśl – Życie i Myśl
OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW NAZW
INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH
A. Marszałek – Wydawnictwo Adam Marszałek
Akad. Med. – Akademia Medyczna
Akapit – Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”
Almamer – Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
Antykwa – Oficyna Wydawnicza Antykwa
Ashgate – Ashgate Publishing
Biuro Karier WSEiA – Biuro Karier Wyzszej Szkoły Ekonomii i Administracji
Biuro RPD – Biuro Rzecznika Praw Dziecka
C. H. Beck – Wydawnictwo C. H. Beck
Cambridge Univ. Press – Cambridge University Press
CBPNiSW UW – Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet Warszawski
- XVIII Centr. Eduk. Naucz. UWroc. – Centrum Edukacji Nauczycielskiej. Uniwersytet Wrocławski
CEPAL – Economic Commission for Latin America and the Caribbean
CEPS – Centre for Economic Policy Research
Découverte – La Découverte
DID – Department for International Development
E. Elgar – Edward Elgar
EC – European Commission
ECB – European Central Bank
Edukacja – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we
Wrocławiu
Edytor – Wydawnictwo Edytor, sp. cywilna (Toruń)
Elipsa – Dom Wydawniczy i Handlowy ELIPSA
EUR-OP – Europa-Publication Office
FNP – Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
FPE – Fundacja Prawo Europejskie
Fund. Rozw. Pol. Rol. – Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Fund. Rozw. Polit. Społ. Stow. „S-to-S” – Fundacja Rozwoju Polityki Społecznej. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-to-S”
GIG – Główny Instytut Górnictwa
Górnośl. Wyż. Szk. Hand. – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Woj.ciecha Korfantego
Górnośl. Wyż. Szk. Pedagog. – Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna
im. Kardynała Augusta Hlonda
Helion – Helion, Wydawnictwo Informatyczne
House of Inst. Terotech. – House of Institute for Terotechnology
Humanitas – Oficyna Wydawnicza Humanitas
IBE – Instytut Badań Edukacyjnych
IBnGR – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
IBRD – International Bank for Reconstruction and Development
ILMPE – Institute for Labour Market Policy Evaluation
ILO – Intern. Labour Office
Impuls – Oficyna Wydawnicza Impuls
IPEC – International Programme on the Elimination of Child Labour
IPiSS – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
IPS UW – Instytut Polityki Społecznej. Uniwersytet Warszawski
IRWiR PAN – Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISP – Instytut Spraw Publicznych
ITE – Instytut Technologii Eksploatacji
Kariera – Biuro Promocji Studentów i Absolwentów Kariera. Wyższa Szkoła
Handlowa w Kielcach
- XIX KOWEZ – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej
KUP – Krajowy Urząd Pracy
MAjUS – Wydawnictwo MAjUS
MarMar – MarMar Marian Kaczorowski, Wydawnictwo
MGiP – Ministerstwo Gospodarki i Pracy
MGPiPS – Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Mitel – Mitel SC. Poligrafia, drukarnia, wydawnictwo
Młodz. Ag. Pr. – Młodzieżowa Agencja Pracy przy Fundacji „Bez Względu
na Niepogodę”
MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
MZES – Manheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung
NBER – National Bureau of Economic Research
Neriton – Wydawnictwo Neriton
Norbertinum – Norbertinum Wydawnictwo, Drukarnia, Księgarnia, spółka
z o.o.
Novum – Wydawnictwo Naukowe „Novum” sp. z o. o.
OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development
Of. Ekon. – Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych
Of. Nauk. – Oficyna Naukowa
Of. Wydaw. Politech. Wroc. – Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Of. Wydaw. SGH – Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Of. Wydaw. Uniw. Zielonogór. – Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Off. Office Publ. EC – Office for Official Publications of the European
Communities
OHP – Ochotnicze Hufce Pracy
OPI – Ośrodek Przetwarzania Informacji
Opol. Of. Wydaw. – Opolska Oficyna Wydawnicza
Orgmasz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz
Oxford Univ. Press – Oxford University Press
P. Lang – Peter Lang Publishing Group
Państ. Wyż. Szk. Zaw. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Park – Wydawnictwo Park
PDK – Oficyna Wydawnicza „PDK” Tarnowskiej Fundacji Kultury
PIN Inst. Śl. – Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu
Pol. Wydaw. Ekon. – Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Policy Press – The Policy Press. Publishing with Purpose
Politech. Krak. – Politechnika Krakowska
- XX Pomor. Akad. Pedagog – Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
PRadom, Wydaw. – Politechnika Radomska im. Kazimierza Puławskiego,
Wydawnictwo
PRB – Parliamentary Reserarch Branch
PRINT GROUP – PRINT GROUP Daniel Krzanowski
PTWzK OW – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we Wrocławiu
PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
RCSS – Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
RS DRUK – RS DRUK Rzeszów
Scholar – Wydawnictwo Naukowe Scholar
Ser. Publ. – Serials Publications
Silesia – Wydawnictwo i Drukarnia DTSK [Dolnośląskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne] „Silesia”
Społ. Wyż. Szk. Przeds. Zarz. – Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Springer – Springer Publishing Company
Stow. Psych. Archit. – Stowarzyszenie Psychologia i Architektura
STRIM – Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM
Śląsk – „Śląsk”, spółka z o. o.
TISK – Turkish Confederation of Employer Associations
TN KUL – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Typoscript – Typoscript, Studio Wydawniczo-Typograficzne, Andrzej Ploch
UKIE – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Univ. Helsinki – University of Helsinki
Uniw. Rzesz. – Uniwersytet Rzeszowski
Włoc. Tow. Nauk – Włocławskie Towarzystwo Naukowe
WSAdmin – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
WSE – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
WSH-E – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
WSNHumanist. – Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
WSP ZNP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego
WSS-G – Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie
WUP – Wojewódzki Urząd Pracy
Wydaw. AE Katow. – Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach
- XXI Wydaw. AE Wroc. – Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Wydaw. Akad. Bydg. – Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
Wydaw. Akad. Rol. Szczec. – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie
Wydaw. Diecezjalne – Wydawnictwo Diecezjalne
Wydaw. IFiS PAN – Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk
Wydaw. ITE – Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii
Eksploatacji
Wydaw. Kated. Polit. Ekon. Eur. Stud. Region. AE – Wydawnictwo Katedry
Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych. Akademia
Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu
Wydaw. KUL – Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydaw. Lit. – Wydawnictwo Literackie
Wydaw. Nauk. PAT – Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej
Wydaw. Nauk. PWN – Wydawnictwo Naukowe PWN Sp.
Wydaw. Nauk. UAM – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec. – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego
Wydaw. Nauk. WSKup. – Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej
Wydaw. Politech. Łódz. – Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Wydaw. Politech. Radom. – Wydawnictwo Politechniki Radomskiej
Wydaw. Sejmowe – Wydawnictwa Sejmowe
Wydaw. Śl. WSZarz. – Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania
im. gen. Jerzego Ziętka
Wydaw. Uczel. Politech. Koszal. – Wydawnictwa Uczelniane Politechniki
Koszalińskiej
Wydaw. UKW – Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Wydaw. UMCS – Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydaw. UMK – Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydaw. Uniw. Humanist.-Przyrod. – Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
Wydaw. Uniw. Jagiell. – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydaw. Uniw. Łódz. – Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Wydaw. Uniw. Opol. – Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego
Wydaw. Uniw. Śl. – Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
- XXII Wydaw. Uniw. Warm.-Mazur. – Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Wydaw. Uniw. Warsz. – Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wydaw. WSBank. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Wydaw. WSP Częst. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Częstochowie
Wydaw. WSP TWP – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Wydaw. WSZiM – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu
Wydaw. Wydz. Zarz., PCzęst. – Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Wydaw. Wyż. Szk. Zarz. Admin – Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
Wyż. Szk. Bizn. – Wyższa Szkoła Biznesu
Wyż. Szk. Humanist.-Ekon – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Wyż. Szk. Nauk Społ. – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
Żak – Wydawnictwo Akademickie Żak
WYKAZ SKRÓTÓW
ang. – angielski
aut. – autor
bibliogr. – bibliografia
cz. – część
czas. – czasopismo
dod. – dodatek
dot. – dotyczy
konf. – konferencja
niem. – niemiecki
nr v numer
omów. – omówienie
oprac. – opracowanie
poz. – pozycja
przekł. – przekład
przeł. – przełożył
rec. – recenzja
red. – redakcja
rés. – resume
rez. – rezjume
s. – strona
ser. – seria
spec. – specjalny
streszcz. – streszczenie
summ. – summary
t. – tom
tab.– tabela
tabl. – tablica
tł. – tłumaczenie
vol. – volumen
współaut. – współautor
wyd. – wydanie
wykr. – wykres
z. – zeszyt
zob. – zobacz
Zsfassung – Zusammenfassung
-1-
I. MŁODZIEŻ W SPOŁECZEŃSTWIE
1. ABSOLWENCI uniwersytetu w transformującym się społeczeństwie :
praca doktorska / Aleksander Kobylarek ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział
Nauk Historycznych i Pedagogicznych. - Wrocław, 2003. - Promotor: dr hab.
Jerzy Semków.
Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego z lat 1996-2001.
2. AKTYWNI czy bezradni wobec własnej przyszłości? : młodzież wiejska na tle ogółu młodzieży / Monika Kwiecińska-Zdrenka ; Uniwersytet
Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydaw. UMK, 2004. - 252 s. : wykr. - Tabele. - Bibliogr.
3. DEVELOPMENT and the next generation : World Development
Report 2007. - Washington : World Bank. 2006. - 307 s.
Spojrzenie na młodych ludzi w wieku 12-24 lat oraz ich udział w rozwoju społecznym i ekonomicznym.
Zob. też poz. 503.
4. DZIECI i młodzież - bariery i szanse rozwojowe : materiały z konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka i Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. - Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. /
[oprac. Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. - Warszawa : BRPD, 2006. - 78,
[1] s.
5. EUROPA w rękach młodzieży : komunikat Komisji Europejskiej na
temat wdrażania Europejskiego Paktu na rzecz Młodzieży oraz promowania aktywnego obywatelstwa // Monit. Unii Eur. - 2005, nr 6/7,
s. 59-64.
M.in. działania w zakresie zatrudnienia i integracji społecznej, edukacji i szkoleń,
wspierające harmonizację życia rodzinnego i zawodowego.
-26. INTEGRACJA Polski z Unią Europejską : zainteresowanie, nadzieje
i obawy młodzieży wiejskiej / Zbigniew Drąg // Probl. Polit. Społ. - 2004,
nr 6, s. 171-184, tab. summ.
7. MEDIALNY świat konsumpcji i jego znaczenie dla orientacji zawodowych młodych Polaków / D. Inglik-Dziąg // Humaniz. Pr. - 2004, nr 4/5,
s. 53-64 bibliogr.
Próba odpowiedzi na pytania: na ile dostępne współcześnie środki komunikowania masowego wykorzystywane są w celu propagowania wartości charakterystycznych dla wolnorynkowych społeczeństw zachodnich oraz jakie są społeczne konsekwencje tych zależności w odniesieniu do orientacji życiowych młodych Polaków,
zwłaszcza w sferze wyborów ich przyszłego życia zawodowego.
8. MŁODZI ludzie w krajach transformujących się / oprac. Anatol Kula //
Wiad. Stat. - 2001, nr 1, s. 60-64, wykr.
Omów. raportu przygotowanego przez Ośrodek Badawczy we Florencji dotyczącego sytuacji młodzieży w okresie przemian ustrojowych.
9. MŁODZI początku XXI wieku / Krzysztof Koseła // Pastores. - 2006,
nr 1, s. 16-26.
10. MŁODZI w nowym świecie / Hanna Świda-Ziemba. - Kraków :
Wydaw. Lit., 2005. - 300, [3] s.
Rec.: Gawryłkiewicz Jolanta // Stud. Polit. - 2007, nr 20, s. 335-344.
MŁODZIEŻ na rynku pracy / red. nauk. S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojć
= poz. 511.
Z treści: Kukla D.: Perspektywy (nie tylko zawodowe) młodych w ponowoczesności.
11. MŁODZIEŻ regionu wobec wyzwań płynących z restrukturyzacji
i wobec wyzwań europejskich / Jacek Wódz // W: Przeciwdziałanie skutkom
społecznym restrukturyzacji gospodarki : wyzwania dla województwa śląskiego / Główny Instytut Górnictwa. - Katowice : GIG, 2001. -S. 129-133.
Przemiany społeczne warunkujące szanse życiowe młodzieży.
-312. MŁODZIEŻ studencka jako kategoria socjologiczna / Jerzy Pająk //
Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. - 2007, nr 2, s. 33-39.
13. MŁODZIEŻ - szansa - Europa : strategia Ochotniczych Hufców
Pracy na lata 2003-2010 (fragmenty) / wybór Iwona Kacak // Eduk. Ustaw.
Doros. - 2004, nr 2, s. 27-34.
14. MŁODZIEŻ w perspektywie dalszego życia i pracy zawodowej //
W: Jakość życia studentów / pod red. Antoniego Rumińskiego. - Kraków :
Impuls, 2004. - S. 23-32.
15. MŁODZIEŻ w Polsce i we Francji / H. Kamińska., L. Telka //
W: Bezrobocie i praca socjalna w Polsce i we Francji : instytucjonalizacja /
red. Odile Carre, Ewa Marynowicz-Hetka. - Katowice : „Śląsk”, 2002.
- S. 253-258.
16. MŁODZIEŻ wobec zawodowo-edukacyjnej przyszłości : (wstępne
wyniki badań) / Magdalena Piorunek // Pampaedia. - 2004, nr 1, s. 169-184
bibliogr. summ.
17. MŁODZIEŻ z byłych PGR-ów : raport z badań / Elżbieta Tarkowska,
Katarzyna Korzeniewska ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : ISP,
2002. - 112 s. - (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / ISP). - Tabele. - Bibliogr.
18. MOŻLIWOŚCI i bariery stabilizacji życiowej młodzieży niepełnosprawnej na wsi dolnośląskiej w okresie transformacji : praca doktorska /
Dariusz Szrejder ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych.
- Wrocław, 2003. - Promotor: dr hab. Stanisław WitoldKłopot.
Opisanie i zdiagnozowanie możliwości i barier stabilizacji życiowej młodzieży
niepełnosprawnej na wsi dolnośląskiej w okresie transformacji. Sytuacja w jakiej
znajduje się młodzież niepełnosprawna jest warunkowana trzema zespołami czynników: zamieszkiwaniem na wsi, przynależnością do kategorii młodzieży, posiadaniem
niepełnosprawności. Badaniem objęto osoby niepełnosprawne w wieku 15-25 lat,
zamieszkałe na wsi.
-419. NIEDOSTOSOWANIE społeczne młodzieży „wsi popegeerowskiej”
regionu środkowopomorskiego / Grzegorz Walasek // Stud. Bałt., Admin. 2004, T. 4, s. 40-51 bibliogr.
20. ORIENTACJE życiowe młodzieży wiejskiej - diagnoza zmiany społecznej / Małgorzata Mikut // Forum Ośw. - 2005, t. 2, s. 25-38 bibliogr.
21. POKOLENIE wygranych? : dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski / pod red. Janusza Sztumskiego ; Uniwersytet Śląski. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śl., 2001. - 191 s.
- (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 1962). - Tabele. - Bibliogr.
Treść: Sztumski J.: Dzieci i młodzież w procesie przemian zachodzących w Polsce (s. 9-16). - Głogosz Dorota: Zaspokajanie potrzeb dzieci w rodzinie (s. 17-37).
- Hebda-Czaplicka Izabela: Warunki życia i rozwoju dzieci i młodzieży. Czynniki
różnicujące (s. 38-68). - Lustig Joanna: Ubóstwo dzieci i młodzieży (s. 69-85).
- Zrałek Maria: Ubóstwo dzieci w rodzinach wielodzietnych (s. 86-95). – Kołaczek
Bożena: Aspiracje edukacyjne i możliwości ich realizacji (s. 96-109). - KowalskaKantyka Małgorzata, Rozum Zofia: Problemy społeczne i opiekuńcze rodzin dzieci
niepełnosprawnych (s. 110-126). - Satoła Małgorzata: System edukacji dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej (s. 127-157). - Rozum Z., Koehler Jadwiga: Trudności
socjalizacyjne dzieci i młodzieży w literaturze psychospołecznej (s. 158-171). - Balcerzak-Paradowska Bożena: Polityka rodzinna - w kontekście inwestycji w młode pokolenie i wyrównywania szans (s. 172-191).
22. POLSKA młodzież w okresie przemian / Barbara Fatyga // W: Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red.
Mirosławy Marody. - Warszawa : Scholar, 2002. - S. 302-326.
PRACA człowieka w XXI wieku / red. R. Gerlach = poz. 279.
Z treści: Tomaszewska-Lipiec R.: Młodzież wobec wyzwań świata pracy.
23. PRACA i style życia młodzieży w okresie transformacji społecznej
w Polsce / Barbara Fatyga // Stud. Ekon.-Społ. – 2002, T. 2, s. 5-23.
24. PRACA, studia i życie pozazawodowe studentów trybu zaocznego na
przykładzie wybranej uczelni technicznej / Aleksandra Jasiak, Jolanta Kaczmarek // Zastos. Ergon. - 2005, nr 1/3, s. 165-176 summ.
-5PRACA w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy / pod
red. Z. Jasińskiego, I. Mudreckiej = poz. 975.
25. PRZYSZŁOŚĆ młodzieży w „społeczeństwie wiedzy” - wybrane problemy / K. Nagel // W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza
Unia Europejska? / pod red. S. Swadźby ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2000. - S. 283-286.
26. REALIZACJA programów „Szansa 13/18” i „Szansa 18/24” jako
metoda integracji społecznej i zawodowej młodych ludzi na przykładzie
województwa śląskiego / Józef Wojtas // Rynek Pr. - 2003, nr spec., czerwiec, s. 65-71.
Najważniejsze zadania w tym zakresie to profilaktyka wykluczenia społecznego
i marginalizacji, podstawowe zabezpieczenie socjalne, kształtowanie cech ułatwiających samodzielny i odpowiedzialny start w dorosłe życie, rozbudzanie postaw nakierowanych na rozwój osobisty, samorealizację, samokształcenie, umożliwienie kontynuowania nauki oraz zdobycia zawodu i wychowanie młodzieży zgodnie z wymogami
współczesnego życia społecznego i rynku pracy.
27. STRATEGIA państwa wobec młodzieży na lata 2003-2012 / JC //
Unia Eur. - 2003, nr 9, s. 44-45. * Polityka młodzieżowa w Polsce / Gabryjela Zielińska // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 6, s. 5-9.
Omów. „Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012”. Celem strategii jest
wyrównywanie szans rozwoju młodego pokolenia.
28. SYTUACJA społeczno-zawodowa absolwentów uniwersytetu : na
przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego / Aleksander Kobylarek. - Toruń :
A. Marszałek, 2004. - 173 s. - Tabele. - Bibliogr.
29. SZANSE i zagrożenia młodego pokolenia w obliczu globalizacji
i przystąpienia do UE [Unii Europejskiej] / Julian Auleytner // W: Między
transformacją a integracją : polityka społeczna wobec problemów współczesności / pod red. Piotra Błędowskiego ; Szkoła Główna Handlowa. - Warszawa : Of. Wydaw. SGH, 2004. - S. 223- 233.
30. TRANSFORMACJA systemu a trajektorie życiowe młodych pokoleń / Bogdan W. Mach ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
-6- Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2005. - 36 s. - (Wykłady Laureatów Nagrody im. Stefana Nowaka ; 5). - Bibliogr.
31. YOUNG Europeans, work and family : futures in transition / ed. Julia
Brannen [i in.]. - London : Routledge, 2002. - VIII, 197 s. -(Routledge/
European Sociological Association Studies in European Societies ; 6).
Młodzi Europejczycy – praca i rodzina.
32. YOUNG people in South Eastern Europe : from risk to empowerment / Gloria La Cava [i in.] ; International Bank for Reconstruction and
Development. - Washington : IBRD, 2006. - 105 s.
Młodzi ludzie w Południowo-Wschodniej Europie.
___________________
Wykluczenie społeczne
AKTYWIZACJA społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / I. Barcz = poz. 649.
33. CIERPIENIA psychiczne i praktyka terapeutyczna w instytucjach
zajmujących się ludźmi młodymi, którzy doświadczają sytuacji wyłączenia
społecznego lub poważnych trudności na drodze do włączenia społecznego / Jean Pierre Pinel // W: Bezrobocie i praca socjalna w Polsce i we Francji : instytucjonalizacja / red. Odile Carre, Ewa Marynowicz-Hetka. - Katowice : „Śląsk”, 2002. - S. 207-236.
DZIAŁALNOŚĆ Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie zatrudniania
oraz przeciwdziałania bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
młodzieży / T. Listwan = poz. 656.
34. MARGINALIZACJA młodzieży w społeczeństwie ludzi dorosłych /
Ewa Leśniak-Berek // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarun-
-7kowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna
Faliszek. - Toruń : Akapit, 2005. - S. 155-162.
35. OCHOTNICZE Hufce Pracy jako realizator projektu „Twoja wiedza
- Twój sukces”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego /
Dariusz Gatner // Rynek Pr. - 2004, nr spec., wrzesień, s. 95-100.
Główny cel projektu to wypracowanie i wdrożenie modelowej drogi rozwoju
społeczno-zawodowego młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
PORADNICTWO zawodowe w dobie integracji europejskiej : przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej / M. Dobrowolska
= poz. 152.
36. PRACA socjalna i polityka społeczna : obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego / red. nauk. Krystyna Marzec-Holka, Anna
Rutkowska, Magdalena Joachimowska. - Bydgoszcz : Wydaw. UKW, 2008.
- 394 s. - Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Leśniak-Berek Ewa: Reforma edukacji - możliwości i bariery edukacyjne
z perspektywy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (s. 127-135). - Skinder
Marcin: Proces Boloński a wykluczenie społeczne. Usuwanie barier w dostępie do
szkolnictwa wyższego na przykładzie szkół wyższych województwa kujawskopomorskiego (s. 330-339). - Palka Katarzyna: Przejawy marginalizacji i wykluczenia
dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego (s. 346-354). - Mierzejewska Anna:
Obszary wykluczenia społecznego młodych Polaków w Stanach Zjednoczonych
Ameryki - polityka społeczna USA wobec problemów migrantów (s. 367-371).
PROGRAMY wczesnej interwencji jako instrument polityki społecznej
w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród dzieci / M. Rek
= poz. 1019.
37. ROLA pracy w działaniach na rzecz zapobiegania marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu młodzieży w praktyce Ochotniczych Hufców
Pracy / Renata Janik // Humaniz. Pr. - 2006, nr 1/2, s. 85-93, tab. bibliogr.
UBÓSTWO i wykluczenie społeczne młodzieży / red. E. Tarkowska
= poz. 1025.
-838. WYKLUCZENIE edukacyjne młodzieży a wykluczenie społeczne /
Zdzisław Kawka // Edukacja kluczem do przyszłości : twoja wiedza - twój
sukces. - Warszawa : OHP, 2006. - S. 28-40.
39. WYKLUCZENIE i marginalizacja społeczna : wokół problemów
diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja
Pracy Socjalnej. - Toruń : Akapit, 2006. - 255 s. : wykr. - (Problemy Pracy
Socjalnej). - Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Malinowski Jan A.: Marginalizacja społeczna i wykluczenie - zjawiska
wpisane w oblicze edukacji szkolnej (s. 165-176). - Sikora Ewa: Młode pokolenie
z osiedli byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych - pokolenie straconych czy
nowych szans? (s. 215-223).
40. WYKLUCZENIE społeczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Lucyny Frąckiewicz ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2005. - 398 s. - (Prace Naukowe / AE Katow.).
- Tabele.
Z treści: Racław-Markowska Mariola: System pomocy rodzinom i dzieciom jako
narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu w środowiskach lokalnych (s. 293-304).
- Magnuszewska-Otulak Grażyna: Marginalizacja dzieci z niepełnosprawnością
w systemie edukacji (s. 317-327).
41. YOUNG people in rural areas: socially excluded or not? / S. Pavis,
G. Hubbard, S. Platt // Work Employ. Soc. - 2001, nr 2, s. 291-309, tab.
Wynki badań z zakresu powstrzymania procesu społecznego wykluczenia przeprowadzonych na podstawie wywiadów w środowisku młodych ludzi w wieku 18-25
lat o niskim poziomie wykształcenia, żyjących w dwóch regionach rolniczej Szkocji.
YOUTH unemployment and social exclusion in Europe / ed. T. Hammer
= poz. 642.
M.in .wykluczenie społeczne w Europie.
YOUTH unemployment and social exclusion in six countries of EU /
ed. T. Kieselbach, G. Beelmann, U. Traiser = poz. 643.
M.in. wykluczenie socjalne ludzi młodych w 6 krajach Unii Europejskiej.
Zob. też poz. 1014.
-9-
II. WYBÓR ZAWODU
1. Aspiracje i preferencje edukacyjno-zawodowe
ABSOLWENCI SGH na rynku pracy / red. B. Minkiewicz i P. Błędowski = poz. 470.
Z treści: Konarska E.: Aspiracje edukacyjne i motywy podjęcia studiów wyższych. - Moskalewicz-Ziółkowska E., Polańska K.: Oczekiwania względem pracy
zawodowej.
42. ASPIRACJE edukacyjne i zawodowe młodzieży gimnazjalnej z rodzin bezrobotnych : praca doktorska / Maria Kotomska ; Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa, 2006. - Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tadeusz
Bogaj.
43. ASPIRACJE edukacyjne i zawodowe młodzieży województwa katowickiego (obecnie śląskiego) / Agata Woźniak-Krakowian // Pr. Nauk. WSP
Częst., Psychol. - 2001, z. 9, s. 145-173 summ.
44. ASPIRACJE edukacyjne i zawodowe, plany i dążenia życiowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Opola / Teresa Sołdra-Gwiżdż, Olgierd
Gwiżdż // Śl. Opol. - 2006, nr 1, s. 18-33, tab. wykr.
45. ASPIRACJE edukacyjne młodzieży bezrobotnej : praca doktorska /
Grzegorz Marcin Sanecki ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział
Pedagogiki i Psychologii. - Lublin, 2000. - Promotor: dr hab. Jan Saran.
46. ASPIRACJE edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej przed
wejściem Polski do Unii Europejskiej / Henryk Porożyński // Edukacja.
- 2004, nr 1, s. 45-51, tab.
47. ASPIRACJE i plany na przyszłość młodych kobiet / B. Łaciak //
W: Kobiety w Polsce na przełomie wieków : nowy kontrakt płci? / pod red.
Małgorzaty Fuszary ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : ISP, 2002.
- S. 147-172.
- 10 48. ASPIRACJE zawodowe bezrobotnych absolwentów po wejściu
Polski do Unii Europejskiej / Henryk Porożyński // Edukacja. - 2005, nr 2,
s. 20-26, tab. bibliogr.
49. ASPIRACJE zawodowe studentów - wyniki badań / Dorota Chromiec // Probl. Profes. - 2007, nr 1, s. 145-151 bibliogr. summ.
50. ASPIRACJE życiowe i edukacyjne młodzieży wiejskiej / Dorota
Wojtczak // Pr. Soc. - 2007, nr 1, s. 53-73.
51. ASPIRACJE życiowe młodzieży / Henryk Porożyński // Edukacja.
- 2001, nr 4, s. 60-66, tab. bibliogr.
M.in. w zakresie kształcenia i przyszłego zawodu.
52. ASPIRACJE życiowe młodzieży z rodzin osób uzależnionych
od alkoholu / Józefa Anna Pielkowa // Stud. Bałt., Pedagog. - 2007, T. 3,
s. 53-60.
53. CO mi dasz, jak mnie złapiesz? : raport: czego oczekują studenci
od przyszłych pracodawców / Halina Guryn // Personel Zarz. - 2007, nr 8,
s. 9-12, tab.
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 383.
T. 2. - Z treści: Paklepa T.: Rynek pracy a aspiracje zawodowe i materialne lubelskich licealistów.
54. EDUKACYJNO-zawodowe aspiracje młodzieży / Anna Olejniczuk-Merta // Finan. Bank. Ubezp. - 2003, z. 3, s. 7-19 summ.
55. KAPITAŁ ludzki młodzieży wiejskiej w Małopolsce / M. Hoły //
W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 7, Kapitał ludzki i intelektualny / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii. - Rzeszów :
Mitel, 2005. - S. 285-292.
Charakterystyka młodego pokolenia wsi małopolskiej poprzez aspiracje edukacyjne
i sposoby ich realizacji oraz posiadane przez nich niezbędnych obecnie umiejętności.
- 11 56. MENEDŻER in spe : wyniki badania preferencji studentów i absolwentów co do przyszłej pracy / Roman Rojewski // Personel Zarz. - 2001,
nr 6, s. 28-29, tab. wykr.
57. MŁODE pokolenie wsi III Rzeczypospolitej : aspiracje życiowe
w przeddzień integracji z Unią Europejską / Krzysztof Gorlach, Zbigniew
Drąg, Zygmunt Seręga ; Instytut Spraw Publicznych. Program Polityki Społecznej. - Warszawa : ISP, 2003. - 178 s. - (Ekspertyzy, Rekomendacje,
Raporty z Badań / ISP). - Tabele. - Bibliogr.
58. (NIE)REALNE marzenia? : aspiracje życiowe młodzieży z osiedli
byłych PGR-ów / Ewa Sikora. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warm.-Mazur.,
2006. - 169 s. - Tabele. - Bibliogr.
59. O CZYM marzy magister? / Rafał Szczepanik // Personel Zarz. 2000, nr 24, s. 32-33.
Przedst. wyników badań przeprowadzonych przez Communications Partners
wśród 600 studentów IV i V roku nt. ich oczekiwań wobec pracodawców i przyszłych
zarobków.
60. OCZEKIWANIA, realia, obawy / Kazimierz Siarnecki // Przyj. przy
Pr. - 2007, nr 2, s. 12-13.
Omów. wyników ankiety przeprowadzonej wśród młodych pracowników nt. ich
oczekiwań związanych z zatrudnieniem.
61. OCZEKIWANIA studentów pielęgniarstwa względem procesu
kształcenia / Krystyna Kurowska // Zdr. Publ. - 2002, nr 4, s. 497-500, tab.
bibliogr. summ.
62. OCZEKIWANIA studentów WSPiM w Chrzanowie dotyczące przyszłości zawodowej : wyniki badań ankietowych / Barbara Pawełek, Stanisław
Wanat // Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan. - 2001, nr 5, s. 161-193 summ.
63. OCZEKIWANIA uczniów szkół zawodowych wobec rynku pracy
a możliwości ich realizacji : praca doktorska / Iwona Kalinowska-Więcek ;
- 12 Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa 2005. - Promotor: prof. dr hab.
Stefan Michał Kwiatkowski.
64. ORIENTACJE życiowe studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania
a wybór Politechniki Koszalińskiej / Alina Oczachowska // Koszal. Stud.
Mater. - 2001, nr 3, s. 59-64.
65. OSOBOWOŚCIOWE uwarunkowania preferencji zawodowych młodzieży / Małgorzata Łączyk. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śl., 2008. - 152 s. :
wykr. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; 2598). - Bibliogr. -Tabele.
PEDAGOGIKA pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości
i starości człowieka w XXI wieku. [T.] 2 / pod red. Z. Wiatrowskiego,
I. Mandrzejewskiej-Smól i A. Aftańskiego = poz. 137.
Z treści: Abramczyk J.: Aspiracje zawodowe i plany życiowe licealistów w świetle badań własnych.
66. PLANY edukacyjne wiejskiej młodzieży: między strefą „możliwego”
i „niemożliwego” / Jarosław Domalewski // W: Jednostkowe i społeczne
zasoby wsi / pod red. nauk. Krystyny Szafraniec. - Warszawa : IRWiR PAN,
2006. - S. 235-250.
67. PLANY edukacyjno-zawodowe młodych gdańskich sportowców /
Daria Becker-Pestka // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 58-68, tab. bibliogr.
68. PLANY edukacyjno-zawodowe młodzieży w stadium eksploracji :
zamierzenia - wybory - realia / Ryszard Parzęcki ; Uniwersytet Mikołaja
Kopernika. - Toruń : Wydaw. UMK, 2004. - 261 s. - Bibliogr.
Rec.: Górska Iwona // Pedagog. Pr. - 2005, nr 46, s. 157-159.
69. PLANY i aspiracje życiowe młodych Polaków / Daria Becker-Pestka // Aux. Soc. - 2005, nr 1, s. 92-104, tab. bibliogr. summ.
Aspiracje edukacyjne i zawodowe.
- 13 70. PLANY zawodowe studentów specjalności rachunkowość i auditing
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu a ich kwalifikacje i predyspozycje : wnioski z przeprowadzonych badań / Marta
Nowak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2005, nr 1079, s. 130-136, tab. wykr.
summ.
71. PLANY zawodowe uczniów powiatu bełchatowskiego w świetle
badań ankietowych / Radosław Herudziński // Nowa Eduk. Zaw. - 2005, nr 4,
s. 35-37, tab. wykr.
72. PLANY życiowe młodzieży z terenów pograniczy : praca zbiorowa /
pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego, Jerzego Nikitorowicza ; Uniwersytet Opolski. Instytut Nauk Pedagogicznych. - Opole : Opol.
Of. Wydaw., 2004. - 153, [5] s. : wykr. - Tabele. - Bibliogr.
Rec.: Wróblewska Walentyna // Ruch Pedagog. - 2004, nr 5/6, s. 79-81.
PODEJMOWANIE decyzji zawodowych przez młodzież i osoby Dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej / pod red. B. Wojtasik
= poz. 141.
Z treści: Gniazdowska I.: Przemiany aspiracji edukacyjnych maturzystów Opola
(uwarunkowania decyzji kształcenia się uczniów szkół średnich).
POKOLENIE wygranych? / pod red. J. Sztumskiego = poz. 21.
Z treści: Kołaczek B.: Aspiracje edukacyjne i możliwości ich realizacji.
73. PONOWOCZESNE konteksty liberalizmu a preferencje młodzieży
akademickiej wobec wybranych aspektów stylów życia : (studium teoretyczno-badawcze) / Ewa Bielska ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania
im. Gen. Jerzego Ziętka. - Katowice : Wydaw. Śl. WSZarz., 2006. - 102 s.
W Danii i Polsce.
PORADNICTWO zawodowe w OHP i szkołach = poz. 156.
Z. 1. - Z treści: Konieczna B.: Aspiracje zawodowe młodzieży.
Z. 2. - Z treści: Sorbian-Przybysz D.: Preferencje zawodowe.
- 14 PRACA człowieka w XXI wieku / red. R. Gerlach = poz. 279.
Z treści: Laska E. I. : Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży ponagimnazjalnej w warunkach przemian społecznych i gospodarczych.
PRACA w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy / pod
red. Z. Jasińskiego, I. Mudreckiej = poz. 975.
Z treści: Bryzek M. : Aspiracje zawodowe młodzieży. - Konefał H. : Aspiracje
młodzieży OHP w Częstochowie.
74. PREFERENCJE edukacyjne młodzieży klas maturalnych szkół ponadpodstawowych na przykładzie miasta Dąbrowa Górnicza : praca doktorska / Zdzisława Dacko-Pikiewicz ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział
Nauk Społecznych. - Katowice, 2002. - Promotor: prof. dr hab. Jacek Wódz.
75. PREFERENCJE i plany zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w obliczu wyzwań XXI wieku / Elżbieta Wojtaś // Prz. Nauk. Kult. Fiz. URzesz. - 2007, z. 1, s. 62-70 bibliogr. summ.
76. PREFERENCJE wyboru kierunku nauki zawodu przez dziewczęta
w RFN / Krzysztof Szewior // Acta Uniw. Wratisl., Niemcozn. - 2006, nr 14,
s. 189-197 Zsfassung.
77. PREFERENCJE zawodowe młodzieży niepełnosprawnej a zatrudnienie / Ewa Giermanowska // W: Psychospołeczne problemy zatrudnienia
osób niepełnosprawnych : materiały z konferencji „Dator Laboris - Dawca
Pracy’, Lublin, grudzień 2007 / red. Jacek Śliwak. - Lublin : Norbertinum,
2007. S. 9-25.
78. PROJEKTOWANIE przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie
adolescencji / Magdalena Piorunek ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
- Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2004. - 267 s. - (Psychologia i Pedagogika /
UAM ; nr 118). - Tabele. - Bibliogr.
Dot. młodzieży szkolnej.
79. PRZEMIANY aspiracji edukacyjnych młodzieży (1945-2004) / Małgorzata Bogaj // Edukacja. - 2005, nr 3, s. 38-45, tab. bibliogr.
- 15 80. PRZYSZŁOŚĆ kształcenia zawodowego - oczekiwania młodzieży /
Małgorzata Bogaj // Edukacja. - 2002, nr 1, s. 79-89, tab. bibliogr.
81. RAPORT z badania „Pracodawca Roku 2001” w regionie północno-wschodnim / Magdalena Justyna Bosiacka // Optimum - Stud. Ekon. - 2002,
nr 2, s. 181-186, wykr.
Badanie przeprowadzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów
Nauk Ekonomicznych i Handlowych (AIESEC) mające na celu zbadanie preferencji
i oczekiwań studentów względem przyszłych pracodawców.
82. RYNEK pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży województwa opolskiego : stan i prognoza / pod red. Teresy Sołdry-Gwiżdż i Kazimierza Szczygielskiego. - Opole : PIN Inst. Śl., 2007. - 215 s. - Bibliogr.
83. UWARUNKOWANIA społeczno-ekonomiczne w kształtowaniu
aspiracji edukacyjnych młodzieży z Suwalszczyzny / Ryszard Adam Podgórski // Rocz. Nauk. WSSS Suw. - 2002/2004, s. 117-132.
84. UWARUNKOWANIA wyborów edukacyjnych studentów zarządzania i marketingu / Barbara Minkiewicz // Zarz. Zasob. Ludz. - 2005, nr 1,
s. 65-80.
85. WIELOASPEKTOWY wymiar aspiracji edukacyjnych dzieci w rodzinach wielodzietnych / J. Brągiel, J. Biała // W: Praca socjalna - wielość
perspektyw : rodzina - multikulturowość - edukacja / pod red. Józefy Brągiel,
Piotra Sikory ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniw. Opol., 2004.
- S. 113-119.
86. WIZJE pracy zawodowej młodzieży w obszarze kultury / Ewa Sarzyńska. // Pedagog. Kult. - 2007, T. 3, s. 259-266.
WSPIERANIE zatrudnienia absolwentów geodezji i kartografii na
Wspólnym Rynku Europejskim / pod red. U. Marchlewicz= poz. 552.
Z treści: Analiza aktualnych kwalifikacji/umiejętności oraz oczekiwań zawodowych studentów kierunku geodezja i kartografia Politechniki Koszalińskiej / Marchlewicz U. [i in.]
- 16 87. ZAMIERZENIA edukacyjne opolskich studentów w świetle badań
ankietowych / Małgorzata Wróblewska // W: Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy / red. nauk. Zofia Hasińska ; Wyższa Szkoła
Zarządzania. - Wrocław : Edukacja, 2001. - S. 119-128.
ZAWÓD, praca, kariera / oprac. S. Solecki, A. Grzesik = poz. 204.
Z treści: Lew A.: Kariera zawodowa na tle aspiracji życiowych młodzieży. - Fara
A.: Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży na przykładzie szkół zawodowych
w Dynowie.
ZMIANY systemu edukacji a przemiany ścieżek kariery zawodowej
młodzieży na Górnym Śląsku / E. Leśniak-Berek = poz. 919.
M.in. aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży.
2. Poradnictwo i orientacja zawodowa
88. ASPEKT regionalny w działaniach orientacji i poradnictwa zawodowego kierowanych do młodzieży / Anna Rutkowska // Nowa Eduk. Zaw. 2003, nr 6, s. 16-18, tab.
89. BADANIA w zakresie poradnictwa zawodowego dla młodzieży
ponadgimnazjalnej regionu podlaskiego / Alina Szepelska // Stud. Łomż.
- 2007, T. 18, s. 273-284.
90. CZY doradca zawodowy wyręczy pedagoga szkolnego? / Dorota
Rózga // Nowa Eduk. Zaw. - 2005, nr 3, s. 18-19, tab.
91. DIAGNOZA funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce / Sylwia Pakulniewicz-Błońska // Pedagog. Pr. - 2007, nr 52,
s. 159-164 bibliogr.
92. DORADCA zawodowy przewodnikiem w planowaniu i realizowaniu
drogi zawodowej / Wanda Rachalska // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2001, [T.]
3, s. 273-278 summ.
- 17 93. DORADCA zawodu / Wojciech Ryszard Obraniak // Wychowawca.
- 2005, nr 1, s. 18-19.
94. DORADZTWO zawodowe dla studentów / Ewa Kacak // Eduk.
Ekon. Menedż. - 2006, nr 4, s. 213-219 bibliogr. summ.
95. DORADZTWO zawodowe szansą przeciwdziałania bezrobociu
w Polsce / Elżbieta Podoska-Filipowicz // Eduk. Humanist. (Szczec.). - 2001,
[t.] 1, s. 59-67 summ. * Taż: Doradztwo zawodowe jako szansa przeciwdziałania bezrobociu // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2001, [T.] 3, s. 319-329
summ.
96. DORADZTWO zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii
Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / Anna
Paszkowska-Rogacz ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej. Warszawa : KOWEZ, 2001. - 43 s. - Bibliogr.
97. DZIAŁALNOŚĆ zawodoznawcza a świadomość wyboru kierunku
dalszego kształcenia wśród uczniów szkół gimnazjalnych (na przykładzie
badań w województwie kujawsko-pomorskim) : praca doktorska / Iwona
Mandrzejewska-Smól ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wydział Pedagigiki i Psychologii. - Bydgoszcz, 2005. - Promotor: prof. dr hab. Zygmunt
Wiatrowski.
Określenie wpływu działalności zawodoznawczej prowadzonej w szkołach na
świadomość wyboru przyszłego zawodu oraz dalszego kierunku kształcenia wśród
uczniów szkół gimnazjalnych.
98. DZIAŁALNOŚĆ zawodoznawcza w gimnazjum - założenia i realia /
Iwona Mandrzejewska-Smól // Nowa Eduk. Zaw. - 2005, nr 3, s. 14-17.
99. EDUKACJA dla rynku pracy : problemy poradnictwa zawodowego :
Ogólnopolska Konferencja Ochotniczych Hufców Pracy - Warszawa, 4-5
października 2005 r. / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Zdzisław Sirojć ;
- 18 Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy. - Warszawa : OHP, 2006.
- 419 s. - Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Bańka Augustyn: Transnacjonalne poradnictwo zawodowe w kontekście
zmian w wymiarze europejskim (s. 35-47). - Trzeciak Włodzimierz: Poradnictwo
zawodowe przez całe życie w dokumentach Unii Europejskiej (s. 49-56). - Luck
Agnieszka: Inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie wymiany doświadczeń
i dobrych praktyk w poradnictwie zawodowym (s. 57-62). - Woynarowska-Janiszewska Anna: Narodowe Centra Zasobów Poradnictwa Zawodowego (s. 63-71).
- Kwiatkowski S. M.: Doradztwo zawodowe w warunkach zmian zawodów i specjalności. Uczeń - Pracodawca - Zawód - Standard - Zatrudnienie (s. 75-81). - Szumigraj
Marcin: O misji polskiego poradnictwa kariery (s. 83-95). - Trzeciak W.: Ogólnopolskie Forum Poradnictwa Zawodowego (s. 97-103). - Grela Leon: Rynek pracy i jego
wyzwania a poradnictwo zawodowe (s. 105-119). - Michałków Ireneusz: Edukacja
a konkurencyjność pracowników na współczesnym rynku pracy (s. 121-126). - Drogosz-Zabłocka Elżbieta: Poradnictwo zawodowe a kształcenie ustawiczne (s. 127-139). - Osicka Grażyna, Ponczek Romuald: Poradnictwo zawodowe w resorcie edukacji (s. 141-148). - Łukaszewicz Alicja: Informacja, orientacja i poradnictwo zawodowe w szkole (s. 149-154). - Męcina Sławomir: Edukacja w Ochotniczych Hufcach
Pracy wobec wyzwań rynku pracy (s. 155-165). - Kowalska Urszula: Poradnictwo
zawodowe w Ochotniczych Hufcach Pracy (s. 167-179). - Żywiec-Dąbrowska Elżbieta: Mobilne Centra Informacji Zawodowej jako etap w tworzeniu systemu informacji, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla młodzieży w Ochotniczych
Hufcach Pracy (s. 181-190). - Mrozek Magdalena: Poradnictwo zawodowe w służbach zatrudnienia w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej (s. 191-195).
- Ogrzebacz Elżbieta: Poradnictwo zawodowe na Mazowszu (s. 197-207). - Sobocka-Szczapa Halina: Młodzież na rynku pracy w Polsce (s. 211-232). - Gubernat Bogusława: Młodzi odbiorcy usług poradnictwa zawodowego (s. 233-236). - Łukaszewska
Agnieszka: Platforma Programowa Ochotniczych Hufców Pracy dla szkoły (s. 237-248). - Jankowska Renata: Współpraca doradców zawodowych Mobilnych Centrów
Informacji Zawodowej ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi (s. 249-252). - Świt Dorota: Współpraca Ochotniczych Hufców Pracy ze Szkolnymi Ośrodkami Kariery w województwie łódzkim (s. 253-260). - Rozłonkowska Krystyna: Współpraca Ochotnicze Hufce Pracy - Szkolne Ośrodki Kariery w Małopolsce
(s. 261-265). - Wudarska Magdalena: Rola Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Poznaniu w budowaniu spójnej struktury poradnictwa i doradztwa zawodowego dla młodzieży (s. 267-274). - Pietrowski Dariusz: Wolontariat jako szansa
zdobycia doświadczenia zawodowego przez młodzież (s. 275-278). - Bińkowska
Arleta: Międzynarodowy projekt „Zawsze na Kursie” jako przykład efektywnej
współpracy w ramach programu Leonardo da Vinci (s. 279-281). - Nowak Aneta:
Edukacja przez Internet na Uniwersytecie Warszawskim (s. 283-284). - PereświetSołtan Anetta: Rola doradcy zawodowego w świecie ponowoczesnym (s. 287-298).
- Noworol Czesław: Profil zawodowy eurodoradcy XXI wieku (s. 299-307). - Symela Krzysztof: Kompetencje i jakość pracy doradcy zawodowego (s. 309-323).- Łukaszewska A.: Kompetencje doradców zawodowych (s. 325-329). - Górczyński
- 19 Mirosław: Doradca zawodowy w szkole (s. 331-332). - Pyszkowska Izabela: Proces podejmowania decyzji zawodowych przez młodzież. Rola i miejsce doradcy
zawodowego (s. 333-336). - Sołtysińska Grażyna: Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej (s. 337-342). - Piekarski Marian:
Szkolny Ośrodek Kariery w Zespole Szkół Łączności (ZSŁ) w Krakowie (s. 345-354). - Fleischer Robert: Działalność doradcy zawodowego w Szkolnym Ośrodku Kariery w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie (s. 355-362).
- Magnowski Tomasz: Formy oddziaływań doradczych we współpracy Szkolnego
Ośrodka Kariery w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu i instytucji rynku pracy (s. 363-367). - Pater Małgorzata: Poznańska sieć wspierania przedsiębiorczości
i zatrudnienia (s. 369-371). - Bałos Hanna: Omówienie konferencyjnej dyskusji
(s. 373-377).
EDUKACJA wobec rynku pracy / pod red. R. Gerlacha = poz. 400.
Z treści: Oleksiak D.: Rola nauczyciela przedmiotów zawodowych w przygotowaniu uczniów do wejścia na rynek pracy. - Mandrzejewska-Smól I.: Działalność
zawodoznawcza a rynek pracy. - Podoska-Filipowicz E.: Doradztwo zawodowe
a wyzwania rynku pracy. - Dobrowolska B.: Zadania gimnazjum w kontekście rynku
pracy. - Parzęcki R.: Wspomaganie młodzieży szkół prozawodowych i zawodowych
w kształtowaniu ich kariery życiowej.
100. EDUKACJA zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole /
red. Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz. - Wrocław : Mar
-Mar, 2005. - 353 s. - Bibliogr.
101. EDUKACJA zawodoznawcza i projakościowa w szkole : projekty
w realizacji zadań Szkolnego Doradcy Zawodowego / [red. nauk. Maria Śmigielska]. - Opole : Wydz. Ekon. Uniw. Opol. ; Wrocław : Centr. Eduk.
Naucz. UWroc., 2006. - 431 s., [16] s. tabl.
EFEKTYWNOŚĆ kształcenia zawodowego / red. U. Jeruszka = poz. 410.
Z treści: Dretkiewicz-Więch J.: Skuteczne doradztwo i poradnictwo zawodowe
- jednym z instrumentów wzrostu efektywności kształcenia zawodowego.
102. ELEMENTY orientacji zawodowej w nauczaniu wczesnoszkolnym /
Wanda Banaczkowska // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2004, [T.] 6, s. 201-206.
103. EURODORADCA - planowanie kariery zawodowej / Maria Cyranowska-Śliwa // Eduk. Ustaw. Doros. - 2006, nr 4, s. 78-82, tab.
Doradztwo zawodowe.
- 20 104. GAWROSZ - młodzieżowa witryna informacji zawodowej / Paweł
Łukasik // Rynek Pr. - 2003, nr 3, s. 127-131.
Młodzieżowa witryna informacyjna, dostępna w wersji strony internetowej
i na CD-ROM-ach stanowi nowoczesne narzędzie informacji wspierającej decyzje
o wyborze zawodu, szkoły wyższej czy miejsca pracy.
105. GRUPOWE poradnictwo zawodowe dla absolwentów - warsztaty
poszukiwania pracy / Jacek Żyro // Pedagog. Pr. - 2000, nr 36, s. 114-117.
The IMPORTANCE of social pedagogy in solving youth unemployment /
Peter Jusko poz. 659.
Rola pedagoga społecznego w rozwiązywaniu problemów młodych bezrobotnych.
106. INFORMACJA w procesie doradczym / Jacek Brzeziński // Rynek
Pr. - 2002, nr 9/10, s. 60-66.
Istota informacji w poradnictwie zawodowym.
107. INFORMACJA z konferencji w Bratysławie pt. „Poradnictwo zawodowe w krajach przystępujących i kandydujących do Unii Europejskiej” /
Irena Mazek // Rynek Pr. - 2004, nr 1, s. 91-97.
Bratysława, 5-6 grudnia 2003 r. Celem konf. było przedstawienie wyników badania przeprowadzonego przez Europejską Fundację Szkolenia (ETF - European
Training Foundation) w 11 krajach przystępujących i kandydujących do Unii Europejskiej.
108. INNOWACJA edukacyjna w poradnictwie zawodowym : aplikacja
rozwiązań francuskich / Violetta Drabik-Podgórna. - Kraków : Of. Wydaw.
Impuls, 2005. - 278 s. - Tabele. - Bibliogr.
109. INNOWACYJNY system informowania i doradztwa zawodowego
w szkołach wyższych - założenia projektu COST / Karolina Maleńczak,
Natalia Bednarczyk-Jama, Michał Kwiatkowski // Edukacja. - 2007, nr 3,
s. 19-27 bibliogr.
110. JAKI zawód wybierają gimnazjaliści - wychowankowie domu
dziecka? / Katarzyna Ramirez // Nowa Szk. - 2006, nr 5, s. 43-49.
- 21 KSZTAŁCENIE wobec rynku pracy = poz. 423.
Z treści: Rachalska W.: Poradnictwo wobec problemów jednostki i rynku
pracy.
111. MEN-TOR edukacja zawodoznawcza młodzieży / Z. Olejniczak //
W: Rozwiązywanie problemów bezrobocia : uwarunkowania, inicjatywy
lokalne / Fundacja Rozwoju Polityki Społecznej. Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Rynku Pracy „S-to-S”. - Warszawa : Fund. Rozw. Polit. Społ.
Stow. „S-to-S”, 2001. - S. 102-108.
112. MIASTECZKO zawodów / Włodzimierz Trzeciak // Eduk. Ustaw.
Doros. - 2002, nr 1, s. 73-80. * Poradnictwo, kształcenie, zatrudnienie
- zadania realizowane w „Miasteczku Zawodów” / W. Trzeciak // Pracodaw.
Prac. - 2002, nr 5, s. 25-32.
„Miasteczko Zawodów” - nowa forma poradnictwa zawodowego, kształcenia
i zatrudnienia opracowana we Francji.
113. MŁODZI Polacy początku wieku i ich oczekiwania wobec doradców / Joanna Minta // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 6, s. 13-16, tab.
Poradnictwo zawodowe.
MŁODZIEŻ na rynku pracy / red. nauk. S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojć
= poz. 511.
Z treści: Mysior R.: Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej młodzieży
szkolnej na przykładzie miasta i powiatu tarnowskiego. - Koszyk I.: Potrzeba systemowych rozwiązań w zakresie doradztwa zawodowego w szkole. - Bucka B.:
Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa. - Prokop M.: Poradnictwo zawodowe w szkole jako działanie profilaktyczne. - Danieluk B.: Potrzeba poradnictwa zawodowego przy wyborze kierunku studiów. - Karczmarczyk-Tokarska K.:
Diagnoza stanu informacji i poradnictwa zawodowego w szkołach Mazowsza.
- Kowalska U.: Ogólnopolski system informacji i poradnictwa zawodowego w Ochotniczych Hufcach Pracy. - Szczepańska J.: Postrzeganie działalności OHP na rzecz
poradnictwa i doradztwa zawodowego przez samorząd terytorialny we Włodawie.
114. MODERNIZACJA polskiego poradnictwa zawodowego / Włodzimierz Trzeciak // Eduk. Ustaw. Doros. - 2000, nr 4, s. 76-85.
- 22 115. MODERNIZACJA poradnictwa zawodowego w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / Włodzimierz Trzeciak // Służ. Prac.
- 2001, nr 6, s. 1-8.
116. MOTYWY wyboru zawodu medycznego przez młodzież u progu
wejścia do Unii Europejskiej / Alina Dzirba // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 1,
s. 33-35, wykr. bibliogr.
117. NARODOWE Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego - rozwój
eurodoradztwa / oprac., red. Anna Woynarowska-Janiszewska, Agnieszka
Pyszczak ; Krajowy Urząd Pracy. Centrum MetodyczneInformacji i Poradnictwa Zawodowego. - Warszawa : KUP, 2002. -70 s. - (Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego ; 22). - Bibliogr.
Treść: Woynarowska-Janiszewska A.: Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa
Zawodowego (s. 7-33). - Woynarowska-Janiszewska A., Pyszczak A.: Informacja
o projektach Programu Leonardo da Vinci realizowanych przez Centrum Metodyczne
Informacji i Poradnictwa Zawodowego (s. 35-39). - Ertelt Bernd-Joachim: Nowe
trendy w poradnictwie zawodowym (s. 41-62). - Pyszczak A.: Program Leonardo da
Vinci (s. 63-70).
Nadto: Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego jako droga do
poradnictwa w wymiarze europejskim / A. Woynarowska // Rynek Pr. - 2002, nr 9/10,
s. 31-38 ; Taż: Spotkanie partnerów projektu „Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego” : komunikat // Tamże - 2004, nr 4, s. 100-105. - Omów. kolejnego
spotkania przedstawicieli Narodowych Centrów Zasobów Poradnictwa Zawodowego
ze wszystkich krajów należących do NCZPZ, które odbyło się 29-30 marca 2004 r.
w Brukseli.
118. NAUCZYCIEL a poradnictwo zawodowe osób niepełnosprawnych / Władysława Brzozowska // Kształc. Zawod. Pedagog. - 1999, [T.] 1,
s. 199-207 summ.
119. NAUKA pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży / red. Adam Biela ; Komisja Nauki i Edukacji Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej. - Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2007. - 227 s.
Materiały z międzynarodowej konf., która odbyła się dn. 2 czerwca 2006 r.
w Warszawie.
- 23 120. NIEPUBLICZNE poradnictwo zawodowe - perspektywy jego rozwoju / Włodzimierz Trzeciak // Służ. Prac. - 2003, nr 1, s. 6-9.
121. NOWE formy działalności OHP w dziedzinie doradztwa zawodowego / Monika Mazur // Eduk. Ustaw. Doros. - 2005, nr 4,s. 90-94.
122. NOWE trendy w poradnictwie zawodowym u progu XXI wieku / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament
Rynku Pracy. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 68 s. - (Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego ; 23). - Bibliogr.
Treść: Ertelt Bernd-Joachim: Metodyka oddziaływania informacyjnego
z uwzględnieniem różnych grup odbiorców (s. 7-33). - Bańka Augustyn: Transzacjonalne poradnictwo zawodowe a zmiany w przygotowaniu młodzieży do życia
zawodowego (s. 35-54). - Noworol Czesław: Transnacjonalne poradnictwo zawodowe
wobec planowania kariery (s. 55-68).
Nadto: Nowe trendy w poradnictwie zawodowym / B.-J. Ertelt // Rynek Pr. 2002, nr 9/10, s. 103-127 ; Toż // Służ. Prac. - 2003, nr 5, s. 1-5.
123. NOWE uregulowania prawne z poradnictwa zawodowego /
Tadeusz Gawlik, Tomasz Kupidura // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 3,
s. 55-64.
124. NOWE zadania i funkcje poradnictwa zawodowego ze względu
na mechanizmy współczesnego rynku pracy - propozycja nowego podejścia / Jolanta Wilsz // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2004, [T.] 6, s. 147-157
summ.
125. OD zabawy do pracy / Elżbieta Turska. - Katowice : „Śląsk”, 2000.
- 137 s. - Tabele. - Bibliogr.
Wybór zawodu.
126. ODWAŻNI czy bezradni wobec własnej przyszłości? / Danuta Romanek // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 51-54.
Wybór zawodu, planowanie kariery.
- 24 127. „OPRACOWANIE i upowszechnienie materiałów metodycznych
do planowania kariery zawodowej uczniów” : projekt realizowany przez
KOWEZiU / Iwona Kania // Nowa Eduk. Zaw. - 2005, nr 1, s. 4-5.
Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich (SPO RZL) w oparciu o fundusze strukturalne UE.
128. ORIENTACJA i poradnictwo edukacyjno-zawodowe jako procesy
wspierające całożyciowy rozwój zawodowy człowieka / Bożena Wojtasik //
Kształc. Zaw. Pedagog. - 2001, [T.] 3, s. 303-318 summ.
Wybór zawodu.
129. ORIENTACJA i poradnictwo zawodowe / Alicja Łukaszewicz,
Grażyna Sołtysińska // Nowa Eduk. Zaw. - 2002, nr 4, s. 21-23.
Propozycja standardowego wyposażenia bibliotek szkolnych w materiały z zakresu informacji zawodowej.
130. ORIENTACJA i poradnictwo zawodowe jako pomoc w rozwoju
zawodowym / Elżbieta Podoska-Filipowicz // Probl. Profes. - 2006, nr 1,
s. 45-50.
131. ORIENTACJA i poradnictwo zawodowe w Zespole Szkół Technicznych / Tomasz Magnowski // Pedagog. Pr. - 2006, nr 48, s. 171-178.
132. ORIENTACJA szkolna a orientacja zawodowa / Monika Jaczyńska // Wych. Tech. Szk. - 2005, nr 3, s. 8-13 bibliogr.
133. ORIENTACJA zawodowa w edukacji elementarnej / Ewa Faliszewska // Pedagog. Pr. - 2005, nr 46, s. 76-80 bibliogr.
134. ORIENTACJA zawodowa - zagubiona funkcja współczesnej szkoły / Tadeusz Piątek // Tech. Informat, Eduk. - 2007, T. 7, s. 71-77 bibliogr.
summ.
135. OSOBY i czynniki wpływające na wybór zawodu / Ewa Orzechowska // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 3, s. 19-22, tab.
- 25 136. PEDAGOGIKA pracy : doradztwo zawodowe / pod red. Henryka
Bednarczyka, Janusza Figurskiego, Mirosława Żurka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa ; Radom : WSP
ZNP, [2005]. - 406 s. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 128). - Tabele. Bibliogr.
Z treści: Ertelt Bernd-Joachim: Nowe trendy w poradnictwie zawodowym (s. 9-28). - Trzeciak Włodzimierz: Modernizacja polskiego poradnictwa zawodowego
(s. 29-38). - Podoska-Filipowicz Elżbieta: Profesjonalne i nieprofesjonalne doradztwo
zawodowe (s. 48-55). - Kwiatkowski Stefan M.: Doradztwo zawodowe w warunkach
dynamicznych zmian zawodów i specjalności (s. 55-59). - Vizotto Roberto: Najlepsze
praktyki europejskie (s. 59-65). - Paszkowska-Rogacz Anna: Koncepcje wartości oraz
modele życia związane z planowaniem kariery zawodowej (s. 106-114). - Wilsz
Jolanta: Proces przystosowania zawodowego w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości (s. 128-139). - Hoffman Krystyna: Studium przypadku
w poradnictwie zawodowym (s. 140-146). - Trzeciak W.: Bilanse kompetencji - nowa
metoda poradnictwa zawodowego (s. 146-163). - Paszkowska-Rogacz A.: Doradztwo
zawodowe w systemach szkolnych Unii Europejskiej (s. 184-191). - Lelińska Krystyna: Orientacja i poradnictwo zawodowe w nowym systemie edukacji (s. 191-200).
- Baraniak Barbara, Figurski Janusz: Praca doradcy zawodowegow placówkach
oświatowych (s. 201-209). - Wierzchowska-Szymanek Anna: Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w okresie transformacji doradztwa zawodowego (s. 210-221).
- Sitek Jarosław, Żurek Mirosław: Szkolne Ośrodki Kariery - szansą młodzieży na
lepszy start (s. 221-229). - Parzonko Magdalena: Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w gimnazjum (s. 230-248). - Rogala Henryk: Program „Pierwsza
Praca” (s. 249-256). - Ogrzebacz Elżbieta: Poradnictwo zawodowe na Mazowszu
(s. 256-263). - Kamiński Wojciech: EURES - nowa możliwość na znalezienie pracy
w Europie (s. 264-269). - Kostecka Alicja: Kluby pracyw Polsce (s. 269-275). - Kowalska Urszula, Żywiec-Dąbrowska Elżbieta: Doradztwo zawodowe w ochotniczych
hufcach pracy (Mobilne Centra Informacji Zawodowej)(s. 276-283). - Sitek J., Żurek
M.: Doświadczenia i nowe zadania akademickich biur karier (s. 283-289). - Flaszyńska Ewa, Kupidura Tomasz: Gminne Centra Informacji w społecznościach lokalnych
(s. 289-302).
137. PEDAGOGIKA pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku. [T.] 2 / pod red. Zygmunta Wiatrowskiego, Iwony Mandrzejewskiej-Smól i Andrzeja Aftańskiego ; Włocławskie
Towarzystwo Naukowe ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.
- Włocławek : Włoc. Tow. Nauk. ; Wyż. Szk. Humanist.-Ekon., 2008. - 517,
[1] s. : wykr. - Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Aftański A.: Rola doradcy zawodu w dorastaniu młodzieży w XXI w.
(s. 43-48). - Romanowska Ewa: Poradnictwo zawodowe w kontekście dorastania
- 26 młodzieży do decyzji edukacyjno-zawodowych (s. 49-59). - Jakowicka Maria,
Uździcki Kazimierz: Rynek pracy w świadomości młodzieży gimnazjalnej, myślącej
o dorastaniu zawodowym (s. 61-80). - Piorunek Magdalena, Drzewiecka Anna: Pomiędzy edukacją a rynkiem pracy. Dorastanie w warunkach przemian społeczno-gospodarczych (s. 81-94). - Abramczyk Janusz: Aspiracje zawodowe i plany życiowe
licealistów w świetle badań własnych (s. 95-105). -Tomaszewska-Lipiec Renata:
Studia wyższe a oczekiwania okresu dorosłości (s. 107-113). - Stańczyk Piotr: Wyższe wykształcenie, rynek pracy i komercjalizacja uniwersytetów w kontekście postaw
i opinii studentów studiów zaocznych (s. 115-123). - Dunajewski Adrian: Kariera
zawodowa w percepcji studentów pedagogiki (s. 125-133). - Jeruszka Urszula: Kwalifikacje zawodowe w zbiorze wartości uniwersalnych (w opinii absolwentów szkół
zawodowych) (s. 135-147). - Łozowiecka Walentyna: Rola wartości zawodowych
w życiu dorastającego człowieka (s. 149-157). - Krause Ewa: Edukacja na rzecz
kariery zawodowej młodzieży studenckiej (s. 177-186). - Marzec-Holka Krystyna:
Niepewność rynku pracy a możliwość tworzenia własnej biografii życiowej młodzieży (s. 187-199). - Kunikowski Stanisław: Nabywanie doświadczenia w okresie dorastania do przyszłej kariery zawodowej. Rola praktyk pedagogicznych (s. 201-207).
- Król Roman: Kwalifikacje pedagogiczne nauczyciela jako ważny (chociaż nie jedyny) warunek dochodzenia młodzieży do pełnej dorosłości (s. 249-254). - Sarleja
Teresa Z.: Przemiany w systemie zatrudnienia a edukacja (z uwzględnieniem sytuacji
w szkołach wyższych) (s. 255-262). - Wołk Zdzisław: Dojrzewanie do pracy zawodowej (s. 273-281).
138. PERSPEKTYWY rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce /
Justyna Posadzy // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 2, s. 17-18.
139. PLANOWANIE kariery zawodowej / Edwin L. Herr, Stanley H.
Cramer ; [tł.] Ewa Nowowiejska-Kubów ; Krajowy Urząd Pracy. - Warszawa : KUP. - 2 cz. - Bibliogr.
Cz.1 / Krajowy Urząd Pracy. Departament Szkolenia Kadr., 2001. - 213 s.
-(Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego ; 15).
Cz. 2 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament
Rynku Pracy, 2003. - 79 s. - (Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego ; 25).
140. PŁEĆ psychologiczna a zainteresowania zawodowe u maturzystów /
Jan F. Terelak, Agnieszka K. Chmielewska // Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Suwalsko-Mazurska Suwałk. - 2007, nr 16, s. 44-65.
141. PODEJMOWANIE decyzji zawodowych przez młodzież i osoby
dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej / pod red. Bożeny
- 27 Wojtasik ; Instytutu Technologii Eksploatacji. - Wrocław : Wydaw. ITE,
2001. - 424 s. - Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Nowacki Tadeusz W.: Zawodoznawcy wobec nowych wyzwań. Refleksje nad progiem modernizacyjnym (s. 27-43). - Jenschke Bernhard: Poradnictwo
zawodowe w Niemczech - nowe trendy i osiągnięcia (s. 45-55). - Wojtasik B.: Rozmowa poradnicza jako spotkanie doradcy zawodu i osoby radzącej się (s. 67-74).
- Siarkiewicz Elżbieta: Instytucjonalizacja poradnictwa zawodowego i jej niektóre
nieformalne efekty uboczne (s. 75-86). - Guichard Jean: Procesualne ramy i formy
tożsamości a praktyka poradnicza (s. 87-96). - Poprawa Ryszard: Asertywność wobec
aktywności zawodowej człowieka (s. 109-123). - Drabik-Podgórna Violetta: Granice
wolności w wyborze zawodu (s. 125-132). - Czerkawska Alicja: Etyczne aspekty
kontaktu poradniczego w perspektywie poradnictwa zawodowego (s. 133-144).
- Jarosiewicz Henryk: Trafność decyzji zawodowych oceniana za pomocą metody
BBT: „Obrazkowy Test Zawodów” Martina Achtnicha (s. 147-160). - Neckar-Ilnicka
Teresa: Obraz własnej przyszłości zawodowej w swobodnych wypowiedziach
uczniów z klas I-III (s. 161-173). - Oleniacz Małgorzata: Role zawodowe w wyobrażeniach dzieci wiejskich (s. 175-181). - Gniazdowska Irena: Przemiany aspiracji
edukacyjnych maturzystów Opola (uwarunkowania decyzji kształcenia się uczniów
szkół średnich) (s. 183-194). - Piorunek Magdalena: Planowanie edukacyjno-zawodowej przyszłości w perspektywie biograficznej. Podejście casuistyczne w badaniach adolescentów na progu edukacyjnym (s. 195-207). - Czerwińska-Jasiewicz
Maria: Strategie decyzyjne młodzieży dotyczące własnej przyszłości w okresie przemian społecznych (badania empiryczne) (s. 209-214). - Zielińska Ewa: Wybór zawodu - przemyślana decyzja czy przypadek (s. 215-221). - Pryt Marek: Praca podczas
studiów - uwarunkowania decyzji zawodowych młodzieży akademickiej (s. 223-233). - Wołk Zdzisław: Odbiorcy porady zawodowej (próba typologii) (s. 237-246).
- Trzeciak Włodzimierz: Metody uprawiania poradnictwa zawodowego w służbach
zatrudnienia (s. 247-254). - Siarkiewicz Robert: Wybór zawodu jako decyzja gospodarcza (s. 255-263). - Lelińska Krystyna, Sołtysińska Grażyna: Klasyfikowanie
zawodów jako instrument poradnictwa zawodowego (s. 265-273). - Szumpich Stanisław: Podejmowanie decyzji zawodowych przez bezrobotnych wielokrotnie (s. 275-296). - Podgórny Marek: Strategie zachowań bezrobotnych (s. 297-313). - Minta
Joanna: Od ogłoszenia do zatrudnienia (s. 315-323). - Turska Elżbieta: Plany życiowe
młodzieży oraz percepcja ich zmiany w sytuacj pozostawania bez pracy (s. 325-334).
- Rachalska Wanda: Niewykorzystane możliwości szkoły ogólnokształcącej w zakresie przygotowania młodzieży do wejścia w świat pracy (s. 337-343). - Czerepaniak-Walczak Maria: Doradztwo w reformowanej szkole - gimnazjum jako ośrodek doradztwa (s. 345-360). - Baraniak Barbara: Problem wyboru szkoły w kontekście reformy systemu edukacji (s. 361-373). - Rudnicki Wojciech: Nauczyciel jako doradca
w nowej zreformowanej szkole (s. 375-380). - Jańczak-Obst Ewa: Rola pracownika
poradni psychologiczno-pedagogicznej w procesie podejmowania przez ucznia decyzji zawodowej (s. 381-391). - Mikut Małgorzata: Poradnictwo zawodowe w szkole
wiejskiej (s. 393-397). - Rejman Józef, Barłóg Krystyna, Rorat Marzena: Stymulująca, ukierunkowująca i wzmacniająca działalność placówek wychowania specjalnego
w zakresie podejmowania oraz realizacji przez wychowanków decyzji wyboru i nauki
- 28 zawodu. Zarys systemu (s. 399-412). - Jeżewska-Maicka Małgorzata: Nowatorskie
formy orientacji i poradnictwa zawodowego stosowane w Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu (s. 413-416). - Ślusarz Bogusław, Muszyński Adam: Podejmowanie decyzji zawodowych a problemy orientacji i poradnictwa zawodowego
(s. 417-422).
142. PODSTAWOWE zadania realizowane przez instytucje duńskiego
poradnictwa zawodowego / oprac. Paulina Bogdańska // Biul. Inf. KUP.
- 2000, nr 4, s. 1-5.
143. POLSKIE doradztwo dla młodzieży - idea czy rzeczywistość : praca
zbiorowa / pod red. Henryka Skłodowskiego ; Społeczna Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania. - Łódź : Społ. Wyż. Szk. Przeds. Zarz.,
2008. - 234 s. - (Studia i Monografie / Społ. Wyż. Szk. Przeds. Zarz ; nr 19).
- Bibliogr.
Poradnictwo zawodowe.
144. PORADNICTWO między etyką a techniką / pod red. nauk. Violetty
Drabik-Podgórnej. - Kraków : Of. Wydaw. Impuls, 2007. - 425 s. - Bibliogr.
Z treści: Guichard Jean: Poradnictwo zawodowe i życiowe a etyka (s. 17-33).
- Bańka Augustyn: Jakość, profesjonalizm i etyka aktywności poradniczej (s. 51-89).
- Siarkiewicz Elżbieta: Skuteczność symboliczna poradnictwa (?) (s. 165-173).
-Wiatrowska Leokadia: Rzeczywiste działania pomocowe w poradniach psychologiczno-pedagogicznych - między chceniem a niemożliwością (s. 317-325). - Dwojak-Matras Agnieszka: Poradnictwo online (s. 349-357). - Pijaczyńska Agnieszka: Akademickie Biuro Karier jako miejsce wsparcia w kształtowaniu podmiotowości
młodych ludzi w ich „przejściu z edukacji do życia zawodowego” (s. 373-390).
- Chmielewska Agnieszka: Doradztwo partnerskie (koleżeńskie) - specyfika relacji
doradczej (s. 391-398).
145. PORADNICTWO na odległość - nowe wyzwanie dla poradnictwa zawodowego w Polsce / Grażyna Morys-Gieorgica // Rynek Pr. - 2002,
nr 9/10, s. 39-46 bibliogr. * Informacja o rezultatach spotkania partnerów
projektu „Poradnictwo na odległość” (Distance Counselling) w Oberursel
(Niemcy) / Paulina Bogdańska // Tamże, nr 9/10, s. 84-90. - 9-11 września
2002 r. spotkanie partnerów projektu „Distance Counselling”. * Taż: Poradnictwo zawodowe na odległość (distance counselling) // Eduk. Ustaw.
Doros. - 2003, nr 1, s. 97-104, wykr. bibliogr. * Taż: Poradnictwo przez
- 29 telefon jako forma poradnictwa na odległość : wyniki badania ankietowego //
Rynek Pr. - 2004, nr 5, s. 99-107.
146. PORADNICTWO zawodowe dla młodzieży ponadgimnazjalnej
(studium przypadku regionu podlaskiego) : praca doktorska / Alina Szepelska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa, 2007. - Promotor:
dr hab. Marta Juchnowicz.
147. PORADNICTWO zawodowe dla młodzieży w regionie podlaskim
jako sposób kształtowania podaży siły roboczej odpowiedniej do potrzeb
lokalnego środowiska pracy / Alina Szepelska // Zarz. Eduk. - 2007, nr 50,
s. 93-115 bibliogr. summ.
148. PORADNICTWO zawodowe i edukacyjne szansą na zmniejszenie
bezrobocia / Aleksandra Leicht // Ubezp. Społ. - 2006, nr 7/8, s. 8-10.
149. PORADNICTWO zawodowe jako aktywna forma przeciwdziałania bezrobociu / Leon Grela // Zesz. Nauk. / Almamer WSE. - 2006, nr 1,
s. 97-124 bibliogr. summ.
150. PORADNICTWO zawodowe - między kształceniem ogólnym
a zawodowym / Wanda Rachalska // Kształc. Zawod. Pedagog. - 1999, [t.] 1,
s. 187-198 summ.
151. PORADNICTWO zawodowe na świecie : refleksje ze Światowej
Konferencji Poradnictwa Zawodowego, Warszawa 2002 / Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 80 s. - (Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy
Zawodowego ; 24). - Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Paivi Nillson, Akerblom Pehr: Rola doradcy kariery zawodowej w przeciwdziałaniu bezrobociu (s. 50-56). - Pollauer Wolfgang: Sieć i kształtowanie jakości
w Jobnet Austria (s. 57-62). - Watts Anthony G.: Przegląd OECD na temat polityki
poradnictwa w zakresie kariery zawodowej: raport o postępie prac (s. 63-69). - Grodzicka Natasza: Pomoc młodzieży wchodzącej na rynek pracy (s. 71-73). - Wietrzyński Janusz: Rola i zadania psychologa w Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej - z doświadczeń Centrów w Gorzowie i Zielonej Górze (s. 76-78).
- 30 152. PORADNICTWO zawodowe w dobie integracji europejskiej : przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej / Małgorzata Dobrowolska // Chowanna. - 2004, t. 2, s. 33-41.
153. PORADNICTWO zawodowe w edukacji młodzieży / Zdzisław
Wołk ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Of. Wydaw. Uniw. Zielonogór., 2006. - 264 s. - Bibliogr.
Rec.: Mielżyński Jan // Probl. Profes. - 2006, nr 2, s. 243-247 ; Rocz. Lubus.
- 2007, T. 33, cz. 1, s. 341-345.
154. PORADNICTWO zawodowe w Grecji / Anna Woynarowska-Janiszewska // Rynek Pr. - 2005, nr 1, s. 42-56.
155. PORADNICTWO zawodowe w kształtowaniu kariery zawodowej /
Ryszard Parzęcki // W: Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej / pod red. nauk. Zygmunta Wiatrowskiego, Urszuli Jeruszki, Henryka
Bednarczyka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2003. - S. 140-146.
156. PORADNICTWO zawodowe w OHP i szkołach. - Warszawa :
OHP. - 2 z. - (Dobre Praktyki w Poradnictwie Zawodowym). - Tabele. - Bibliogr.
Z. 1. 2005. - 230 s. - Z treści: Żywiec-Dąbrowska Elżbieta: Poradnictwo zawodowe w Ochotniczych Hufcach Pracy (s. 7-17). - Symela Krzysztof, Żurek Mirosław, Żywiec-Dąbrowska E.: Standard usługi - poradnictwo zawodowe dla młodzieży
mobilnych centrów informacji zawodowej (s. 18-36). - Stefańska Monika, Pietrzak
Daniel: O doradztwie zawodowym słów kilka. (s. 37-41). - Trzeciak Maria: W poszukiwaniu stałych wyznaczników wyborów zawodowych. Komunikat z badań (s. 42-52). - Małkowski Sławomir: Wybór szkoły, pracy i zawodu przez młodzież szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (s. 53-60). - Konieczna Brygida: Aspiracje
zawodowe młodzieży (s. 61-68). - Matłowska Renata, Skarzyński Michał: Poradnictwo zawodowe dla licealistów - model poradnictwa kariery (teoria i praktyka) (s. 69-78). - Chmiel Beata: Rola doradcy zawodowego w procesie poszukiwania pracy
przez osoby niepełnosprawne (s. 78-85). - Gospodarek-Strojny Monika: Działalność
Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie w ocenie pierwszych klientów (s. 86-95). - Piekarski Marian: Modułowy program Szkolnego Ośrodka Kariery
Zespołu Szkół Łączności w Krakowie (s. 97-110). - Konieczna B., Śmidoda Tomasz:
Bądź aktywny na rynku pracy - scenariusz warsztatów grupowych (s. 110-116).
- 31 - Gospodarek-Strojny M., Chrzanowska Katarzyna: Jak aktywnie szukać pracy?
- warsztaty z elementami metody hiszpańskiej (s. 116-136). - Hałubek-Święta Ewa:
Z doświadczeń Szkolnych Ośrodków Kariery - efekty I edycji Konkursu o granty
Ministerstwa Gospodarki i Pracy (s. 171-182). - Świt Dorota: Z SZOK-iem równym
krokiem (s. 182-192)[Szkolny Ośrodek Kariery]. - Bukowski Zenon: Formy pracy
w Szkolnym Ośrodku Kariery (s. 195-197). - Karpińska Beata: Po roku pracy
w Szkolnym Ośrodku Kariery (s. 197-201). - Ambroziak Dariusz: Przykład dobrych
praktyk w Szkolnym Ośrodku Kariery w Lubichowie (s. 201-208). - KopczyńskaPacyk Magdalena: Targi szkół to „dobra praktyka” (s. 208-209). - Olesińska Marianna: Działalność Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie (s. 215-218). - Motyka Elżbieta: Inicjatywy podejmowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim (s. 219-222). - Tomczak Beata, Korzeniewska Ewa: Współpraca Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Oleśnie ze
środowiskiem szkolnym (s. 222-223). - Józefczyk Adam, Kaleniecki Marcin: Mobilne
Centrum Informacji Zawodowej w Krośnie na zajęciach w Bieszczadach (s. 223-224).
Z. 2. / [red. Grzegorz Kierozalski i in.], 2006. - 370 s. - Z treści: Hałubek-Święta E., Trzeciak M., Żywiec-Dąbrowska E.: Ogólnopolski System Poradnictwa Zawodowego tworzony przez Ochotnicze Hufce Pracy (s. 9-26). - Żywiec-Dąbrowska
E.: Aktywizacja młodzieży na terenach wiejskich w Ochotniczych Hufcach Pracy
(s. 27-40). - Żywiec-Dąbrowska E., Żurek Mirosław: Standard usługi - poradnictwo
zawodowe młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy (s. 41-49). - Szafran Anna,
Skonieczna Izabela: OHP szansą młodzieży na lepsze jutro - refleksje nad praktykowaniem poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy (s. 50-61). - Szwarc Magdalena: Układy wartości młodzieży w kontekście wyboru zawodu i kierunku kształcenia
(s. 62-74). - Hałubek-Święta E.: Szkolne Ośrodki Kariery - cele, zadania i ich działalność (s. 75-84). - Bałos Hanna, Trzeciak M.: Badanie jakości usług poradnictwa
i informacji zawodowej w OHP (s. 85-101). - Szerszeniów Katarzyna: Młodzieżowe
Centrum Kariery w Międzyrzeczu - analiza SWOT (s. 102-110). - Stasiak Halina:
Zamierzenia i wybory zawodowo-edukacyjne dokonane przez uczniów technikum
oraz liceum ogólnokształcącego (s. 111-124). - Śmigielski Robert: Wybór zawodu
- mity a rzeczywistość - wyniki badań własnych (s. 125-133). - Pichla Grażyna:
Bilans kompetencji jako metoda pracy doradcy zawodowego (s. 185-191). - Kaczmarczyk Kinga: Oczekiwania współczesnego pokolenia wyzwaniem dla doradcy zawodowego (s. 192-201). - Zdziech Bartosz: Psychologiczne wymiary diagnozy preferencji zawodowych w poradnictwie indywidualnym (s. 208-214). - Glock Mariusz:
Świadoma kreacja własnej biografii zawodowej młodzieży (s. 225-234). - Błażkow
Marcin, Budnarowska Małgorzata: Poradnictwo zawodowe dla młodzieży uczącej się
(s. 235-242). - Prokop Monika: Planowanie kariery zawodowej (s. 243-252). - Sorbian-Przybysz Dorota: Preferencje zawodowe (s. 253-261). - Lidwin Mariola, Gubernat Bogusława: Warsztaty aktywizacyjne dla młodzieży bezrobotnej o niskim poziomie wykształcenia (s. 266-270). - Kolenkiewicz Monika: Poznaj siebie samego
i aktywnie szukaj pracy (s. 287-300). - Nycz Edward: Współpraca Uniwersytetu
Opolskiegoz Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu (s. 325-332). - Kolenkiewicz M.: Współpraca Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (s. 343-346). - Bałos H.: Projekt „Zawsze
na kursie” programu Leonardo da Vinci - stan realizacji i perspektywy (s. 360-363).
- 32 157. PORADNICTWO zawodowe w szkole ponadgimnazjalnej / Elżbieta
Mazur // Pedagog. Pr. - 2005, nr 47, s. 55-62.
158. PORADNICTWO zawodowe w szkole w kontekście reformy
edukacji / Olga Łodyga // Szk. Zaw. - 2000, nr 2, s. 17-19.
159. PORADNICTWO zawodowe w urzędach pracy / Anna Rogozińska-Pawełczyk // Acta UL, Fol. Oecon. - 2007, z. 210, s. 143-155, tab. summ.
160. PORADNICTWO zawodowe w wymiarze japońskim / Halina Łojek // Rynek Pr. - 2003, nr 6, s. 234-240.
Ability Garden - instytucja zajmująca się poradnictwem zawodowym na skalę
ogólnokrajową.
161. POTRZEBA nowego spojrzenia na problematykę orientacji zawodowej młodzieży / Maria Jakowicka // Probl. Profes. - 2005, nr 1, s. 69-77.
162. POTRZEBY i możliwości doradztwa zawodowego w szkole wiejskiej / Maryla Markiewicz // Pedagog. Pr. - 2005, nr 47, s. 62-68, tab.
PRACA człowieka w XXI wieku / red. R. Gerlach = poz. 279.
Z treści: Jedynak M.: Współczesne doradztwo zawodowe w obliczu zmian
w edukacji oraz przeobrażeń rynku pracy
PRACA w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy / pod
red. Z. Jasińskiego, I. Mudreckiej = poz. 975.
Z treści: Górnicka B.: Plany zawodowe młodzieży uczestniczącej w OHP. - Dubis
M.: Wybór zawodu a resocjalizacja przez pracę na przykładzie ŚHP w Rzeszowie.
163. PROBLEMY szkolnego doradcy zawodowego / Anatol Bodanko //
Probl. Profes. - 2006, nr 2, s. 215-230 bibliogr. summ.
164. PROBLEMY współczesnego doradztwa zawodowego / red. nauk.
Urszula Jeruszka, Irena Lichniak ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : „Elipsa”, 2007. - 220 s. - Tabele. - Bibliogr.
- 33 Treść: Lewicka Alina: O projekcie „Eurodoradca - gwarantem świadomego planowania kariery zawodowej” (s. 9-12). - Karney Janina Elżbieta: Pośrednictwo
i doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych (s. 15-21). - Szlosek Franciszek:
Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych (s. 22-28). - Kryńska Elżbieta:
Determinanty rozwoju kapitału ludzkiego na polskim rynku pracy (s. 29-39). - Lichniak I.: Studia podyplomowe w kształceniu ustawicznym (s. 40-50). - Lelińska Krystyna: Planowanie kariery przez młodzież (s. 51-56). - Jeruszka U.: Decyzje zawodowe - teoretyczna i praktyczna wartość problemu (s. 57-69). - Kabaj Mieczysław:
Metody badania i poprawy efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu.
Próba oceny marnotrawstwa środków publicznych przez zaniechanie szerszego stosowania TUS i MZDIN (s. 70-88). - Barg Krzysztof: Rola i zadania doradcy zawodowego w świetle badań (s. 89-113). - Antosik Alicja: Praca zawodowa w systemie
wartości młodzieży (s. 117-121). - Łukaszewska Agnieszka: Potrzeby młodzieży
w zakresie informacji zawodowej na przykładzie Szkolnego Ośrodka Kariery Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej (s. 122-127). - Toć Wanda: Podmiotowość
nauczyciela a relacje z uczniami (s. 128-131). - Maliszewska Monika: Przygotowanie
osób niepełnosprawnych do funkcjonowania na rynku pracy (s. 132-134). - Tokarska
Anna: Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy na podstawie powiatu skarżyskiego (s. 135-141). - Pawliński Jacek: Doradztwo zawodowe w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (s. 142-149). - Cichocka Edyta: Rola i zadania
doradcy zawodowego w PUP w Płocku (s. 150-159). - Kawecki Grzegorz: Rola Centrum Doradztwa Zawodowego i wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie
w zatrudnianiu na otwartym rynku pracy (s. 160-164). - Żubrowska-Dudek Marta:
Rola i zadania doradcy zawodowego w łagodzeniu skutków bezrobocia kobiet na
przykładzie programu „Schody do kariery II” (s. 165-179). - Dębowska Barbara:
Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Turku współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(s. 180-186). - Dobromilski Jan: Poczucie koherencji u osób długotrwale bezrobotnych tracących pracę oraz pracujących, które nie doświadczyły zagrożenia bezrobociem (s. 187-197). - Wolska Teresa: Szkolenia refinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w Zakładach Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Projekt
„Azymut Praca” (s. 198-205). - Piluszyk Wiesława: Metody badania i poprawy efektywności szkolenia zawodowego w ZDZ (s. 206-214). - Matysiak Ewa: Wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na lokalnym rynku pracy na
przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Turku (s. 215-220).
PROCEDURY standardu poradnictwa zawodowego w mobilnych centrach informacji zawodowej OHP / M. Żurek = poz. 240.
165. PROFESJONALNE i nieprofesjonalne doradztwo zawodowe / Elżbieta Podoska-Filipowicz // Pedagog. Pr. - 2002, nr 41, s. 108-115.
166. PROJEKT Transition - założenia, cele, przebieg / Jakub Oniszczuk // Nowa Eduk. Zaw. - 2005, nr 1, s. 17-19. * Pasja i profesjonalizm -
- 34 sprawozdanie ze stażu polskich doradców zawodowych we Francji w ramach
projektu Transition / Jolanta Soppa // Tamże. - nr 2, s. 20-23. * Transition
jako inspiracja do działania - projekt „Edukacja na rzecz orientacji szkolno-zawodowej” / Małgorzata Pater // Tamże. - nr 2, s. 24-25.
Omów. polsko-francuskiego projektu dot. orientacji i poradnictwa zawodowego
w Polsce i we Francji.
167. PRZYGOTOWANIE młodzieży niepełnosprawnej do dalszej edukacji - problemy i cele programu wspierającego / Anna Ziętek // Nowa Eduk.
Zaw. - 2005, nr 3, s. 12-14.
Orientacja i poradnictwo zawodowe dla młodzieży niepełnosprawnej.
168. PRZYGOTOWANIE nauczycieli do funkcji doradcy szkolnego
w wyborze zawodu / Henryk Żołubowski, Elżbieta Mastalerz // Nowa Eduk.
Zaw. - 2005, nr 5, s. 20-23 bibliogr.
169. PRZYGOTOWANIE szkół ogólnokształcących do realizacji zadań
z zakresu orientacji zawodowej / Aneta Klementowska // Probl. Profes.
- 2006, nr 2, s. 171-182 summ.
170. PRZYSZŁOŚĆ w naszych rękach / Anna Ziętek // Nowa Eduk. Zaw.
- 2005, nr 4, s. 21-23, tab. wykr. bibliogr.
Wybór zawodu przez uczniów - poradnictwo zawodowe.
171. PSYCHOLOGICZNE doradztwo karier / Augustyn Bańka. - Poznań : „Elipsa”, 2007. - 245 s. - Tabele. - Bibliogr.
172. PSYCHOLOGICZNE problemy doradztwa zawodowego w epoce
globalizacji / Henryk Skłodowski // Zesz. Nauk. / WSSuw.-Mazur. - 2000,
nr 2, s. 48-60 bibliogr. summ.
173. RAPORT krajowy o stanie poradnictwa zawodowego : projekt Banku Światowego „Polityka Państwa a Rozwój Zawodowy. Ramy rozwijania usług informacji zawodowej, orientacji i poradnictwa zawodowego
- 35 w krajach rozwijających się” / Wojciech Kreft, Anthony G. Watts // Rynek
Pr. - 2003, nr 6, s. 65-126.
174. ROLA doradców zawodowych w reformowanym systemie edukacji / Danuta Michalska // Probl. Opiek.-Wych. - 2002, nr 10, s. 46-48.
175. ROLA doradcy zawodowego w procesie promowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia / red. Sławomir Solecki ; Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Przemyślu. - Rzeszów : RS DRUK, 2005. - 159 s.
- Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Bańka Augustyn: Rola doradcy zawodowego w kształtowaniu przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz kapitału kariery wśród uczniów i studentów
(s. 7-27). - Grela Leon: Instytucje poradnictwa zawodowego w Polsce. Kierunki
rozwoju (s. 41-58). - Ponczek Romuald: Rola i zadania doradcy zawodowego w systemie edukacji (s. 59-69). - Trzeciak Włodzimierz: Fora poradnictwa zawodowego.
Nowa inicjatywa Unii Europejskiej (s. 70-81). - Grabowski Jacek: Przedsiębiorczość
i samozatrudnienie w poradnictwie grupowym realizowanym przez centra informacji
i planowania kariery zawodowej (s. 82-94). - Domańska Monika: Akademickie biura
karier w Europie i w Polsce. Geneza oraz praktyka doradztwa zawodowego dla studentów i absolwentów wyższych uczelni (s. 95-106).
176. ROLA poradni psychologiczno-pedagogicznej w systemie edukacji dzieci i młodzieży / Beata Kłysz-Śliwczyńska // Łużyc. Zesz. Nauk.
- 2007, z. 3, s. 68-72.
Poradnictwo zawodowe.
177. ROZWÓJ decyzji zawodowej u młodzieży : (empiryczne badania
osób w wieku od 12 do 18 lat) / Piotr Próchniak ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Pomor. Akad. Pedagog., 2001. - 157 s. - (Studia i Rozprawy / Pomor. Akad. Pedagog. ; nr 2). -Bibliogr.
178. RYBNICKA Platforma Poradnictwa Zawodowego / Jacek Żyro //
Pedagog. Pr. - 2007, nr 51, s. 163-165 bibliogr.
RYNEK pracy a szkolnictwo zawodowe na Mazowszu / pod red.
E. Ogrzebacz i N. Grodzickiej = poz. 447.
Z treści: Ogrzebacz E.: Rola poradnictwa zawodowego w kształtowaniu kariery
zawodowej.
- 36 179. STANDARD usługi poradnictwo zawodowe dla młodzieży / Urszula Kowalska, Elżbieta Żywiec-Dąbrowska // Pedagog. Pr. - 2005, nr 47,
s. 48-55 bibliogr.
180. [STO] 100 lat polskiego poradnictwa zawodowego w systemie
edukacji / Paweł Stawiński // Pedagog. Pr. - 2007, nr 52, s. 123-130 bibliogr.
181. SYSTEM poradnictwa zawodowego w Hiszpanii / Fernando Leon
Nunez // Pedagog. Pr. - 2007, nr 52, s. 131-135 bibliogr.
182. SYSTEM szkolny a możliwość zdobycia wiedzy przez uczniów
w zakresie wyboru zawodu / Wanda Wiśniewska // Pr. Nauk., Pedagog. /
WSP Częst. - 1999/2001, z. 8/10, s. 827-831.
183. SZKOLNY doradca zawodowy / Zofia Żbikowska // Nowa Eduk.
Zaw. - 2003, nr 2, s. 4-6.
184. SZKOLNY doradca zawodowy : fakt czy mit we współczesnej szkole : materiały III konferencji naukowej odbytej 11 grudnia 2007 r. w Lublinie / red. Emilia Żerel, Małgorzata Jedynak ; Wyższa Szkoła Nauk Społecznych. - Lublin : Wyż. Szk. Nauk Społ., 2008. - 318 s.
185. SZKOLNY doradca zawodowy w kontekście zmian oświatowych
w wymiarze europejskim / Gertruda Wieczorek // Pr. Nauk. Akad. Częst.,
Pedagog. - 2005, T. 14, s. 189-201.
186. SZKOŁA Dobrej Praktyki Doradztwa Zawodowego - doświadczenia radomskie / Anna Wierzchowska-Szymanek // Pedagog. Pr. - 2005,
nr 47, s. 69-76.
187. SZKOŁA miejscem pracy doradcy zawodowego / Barbara Baraniak // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 3, s. 73-82 bibliogr.
- 37 188. ŚWIADOMOŚĆ surdopedagogów i studentów surdopedagogiki
w zakresie perspektyw pracy zawodowej / Tamara Cierpiałowska, Katarzyna
Plutecka // Kwart. Eduk. - 2005, nr 4, s. 56-64.
Aspekt psychologiczny wyboru zawodu.
189. ŚWIATOWA Konferencja Poradnictwa Zawodowego IAEVG pt.
Doradca - profesja, pasja, powołanie? Warszawa, 2002 : komunikat / Anna
Woynarowska // Rynek Pr. - 2002, nr 9/10, s. 75-83.
Konferencja zorganizowana przez Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia
Poradnictwa Edukacyjnego i Zawodowego (International Association for Educational
and Vocational Guidance - IAEVG).
Omów.: Trzeciak Włodzimierz // Służ. Prac. - 2002, nr 9, s. 25-28.
190. TRANSNACJONALNE poradnictwo zawodowe w systemach
kształcenia młodzieży do dorosłości i rynku pracy / Augustyn Bańka //
Kształc. Zaw. Pedagog. - 2001, [T.] 3, s. 279-301 bibliogr. summ. * Transnacjonalne Poradnictwo Zawodowe (Transanational Vocational Counselling) :
projekt pilotażowy Programu Leonardo da Vinci / Agnieszka Łukaszewska //
Rynek Pr. - 2002, nr 9/10, s. 47-54. * Transnacjonalne „Poradnictwo Zawodowe” - komunikat międzynarodowego seminarium ewaluacyjnego /
A. Łukaszewska // Tamże. - 2004, nr 4, s. 106-110. - Omów. seminarium
zorg. przez Dep. Rynku Pracy MGiP w dniach 21-22 czerwca 2004 r.
191. WPŁYW nowych lokalnych systemów informacji i doradztwa na
rynek pracy - projekt COST A 23 / Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura //
Edukacja. - 2007, nr 3, s. 28-33 bibliogr.
Poradnictwo zawodowe a praca absolwentów szkól wyższych w Unii Europejskiej.
192. WSPIERANIE mobilności edukacyjnej i zawodowej przez modernizację bazy informacyjnej i wprowadzanie europejskiego wymiaru w procedurach doradztwa zawodowego / Halina Sokołowska, Anna Woynarowska //
Biul. Inf. KUP. - 2000, nr 1, s. 35-41.
Komunikat z realizacji stażu pracowników Krajowego Urzędu Pracy w Urzędach
Pracy Niemiec w ramach programu Leonardo da Vinci.
- 38 193. WSPOMAGANIE uczniów w wyborze zawodu i kierunku kształcenia komponentem procesu poradnictwa zawodowego / Ryszard Parzęcki //
Wych. na co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 23-25 bibliogr.
194. WSPÓŁCZESNE problemy poradnictwa i edukacji zawodowej /
pod red. nauk. Barbary Baraniak. - Warszawa : IBE ; Radom : Wydaw. ITE,
2007. - 250 s. - Bibliogr.
Z treści: Parzęcki Ryszard: Poradnictwo zawodowe w warunkach zróżnicowanego
życia społecznego i zawodowego młodzieży i dorosłych (s. 9-16). - Ambroży Jerzy:
Poradnictwo zawodowe w wyborze dróg zawodowych uczniów liceów profilowanych
(s. 83-89). - Puc Krzysztof: Poradnictwo zawodowe w sytuacji zmiany (s. 91-98).
- Piekarski Marian: Doradca zawodowy w szkole (s. 99-106). - Bednarczyk-Jama
Natalia: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o zatrudnieniu i pracy zawodowej
(s. 107-115). - Korczak Leandra: Bezrobocie a potrzeba upowszechniania doradztwa zawodowego w szkołach (s. 117-125). - Rudaś Anita: Akademickie Biuro Karier
w procesie kształtowania się społeczeństwa informacyjnego (s. 127-133). - Cichy
Danuta: Wyzwania środowiskowe dla kształcenia zawodowego (s. 147-153). - Błasiak
Julita: Kształcenie studentów jako przyszłych pracowników społeczeństwa informacyjnego i komunikacyjnego (s. 243-250).
195. WSPÓŁCZESNY paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym : praca zbiorowa / pod red. Henryka Skłodowskiego ;
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. - Łódź :
Społ. Wyż. Szk. Przeds. Zarz., 2006. - 385 s. - (Studia i Monografie / Społ.
Wyż. Szk. Przeds. Zarz. ; nr 13). - Bibliogr.
Materiały konferencji, która odbyła się w Łodzi w październiku 2005 r.
196. WYBORY zawodowo-edukacyjne młodzieży w stadium dorastania / Ryszard Parzęcki // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 53-60 bibliogr.
197. WYBÓR zawodu / Jolanta Lenart // Wychowawca. - 2008, nr 1,
s. 10-11.
198. WYBÓR zawodu - mit a rzeczywistość / Anna Nowakowska,
Krzysztof Nowakowski // Zesz. Nauk. PWSZ Włoc., Ekon. - 2006, T. 1,
s. 133-142 summ.
- 39 199. WYBRANE aspekty wartości pracy - implikacje dla poradnictwa
zawodowego / Alicja Czerkawska // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2004, [T.] 6,
s. 187-199 summ.
200. WYBRANE problemy poradnictwa zawodowego / Włodzimierz
Trzeciak // W: Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych powiatowego rynku
pracy / pod red. Henryka Bednarczyka, Ireneusza Woźniaka. - Radom : Wydaw. ITE, 2001. - S. 34-42.
201. WYKŁADNIA Rady Unii Europejskiej dla poradnictwa zawodowego i jej implikacje dla Polski / Wojciech Kreft // Pedagog. Pr. - 2005, nr 47,
s. 32-36.
202. ZARYS programu rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy systemu edukacji / Krystyna Lelińska // Szk. Zaw. - 2000, nr 3,
s. 13-22.
203. ZAWODOZNAWCZA orientacja dzieci (wyniki badań) / Kazimierz
M. Czarnecki // W: Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa / red. K. M. Czarnecki. - Sosnowiec : Humanitas, 2008. - S. 231-245.
204. ZAWÓD, praca, kariera : wybrane aspekty szkolnego systemu doradztwa zawodowego wobec wyzwań europejskiego rynku pracy / oprac.
Sławomir Solecki, Artur Grzesik. - Przemyśl : PWSZ, 2005. - 240 s. - Tabele. - Bibliogr.
Treść: Barnat Barbara: Zadania systemu doradztwa zawodowego na Podkarłaciu w aspekcie integracji z Unią Europejską (s. 16-30). - Łysik-Cebulak Monika: Rola
doradcy zawodowego w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (s. 31-44). - Krzeszowska-Gwóźdź Anna: Rola szkolnego doradcy zawodowego w procesie kształtowania kariery zawodowej uczniów (s. 45-60). - Flejszar Krzysztof: Psychologiczne
i zdrowotne uwarunkowania wyboru zawodu (s. 61-71). - Masłyk Maria: Obraz samego siebie jako czynnik planowania kariery zawodowej (s. 72-90). - Jaworska Beata: Formy kształcenia zawodowego a szanse rozwoju kariery młodzieży niesłyszącej
(s. 91-101). - Kulig Katarzyna: Ranga pracy w systemie wartości młodzieży klas
maturalnych (s. 103-121). - Lew Agnieszka: Kariera zawodowa na tle aspiratcji życiowych młodzieży (s. 122-134). - Szmuc Helena: Zainteresowania a decyzje edukacyjno-zawodowe gimnazjalistów (s. 135-148). - Fara Anna: Aspiracje edukacyjno-
- 40 -zawodowe młodzieży na przykładzie szkół zawodowych w Dynowie (s. 149-157). Kaczmarczyk Marta: Funkcjonowanie Szkolnego Ośrodka Kariery w szkole średniej
(s. 159-172). - Szkarpecka-Pridka Anna: Wyzwalanie aktywności uczniów w zakresie
samopoznania jako element decyzji edukacyjno-zawodowych (s. 173-183). - Miernik
Bożena: Rola szkoły w procesie rozwoju zawodowego licealistów na przykładzie
programu „Zaplanuj karierę” (s. 184-194). - Wajda Małgorzata: Formy pracy doradcy
zawodowego na przykładzie warsztatu kariery zawodowej „ABC aktywizacji zawodowej” (s. 195-208).
205. ZAWÓD z pasją : nauka, praca, kariera / Paweł Hebda, Jerzy Madejski. - Bielsko-Biała : Park, 2004. - 643 s. - (Czas Profesjonalistów).
Poradnictwo zawodowe.
206. ZAWSZE na kursie - platforma e-learning dla doradców zawodowych pracujących z młodzieżą / Arleta Zwolińska, Tomasz Sułkowski //
Eduk.Ustaw. Doros. - 2005, nr 3, s. 109-112 bibliogr. summ.
207. ZNACZENIE poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla środowiska
szkolnego / Grażyna Sołtysińska // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 1, s. 22-24.
___________________
Ośrodki zawodowej promocji
208. AKADEMICKIE biura karier / Anna Polgar // Służ. Prac. - 2004,
nr 6, s. 29-31, tab.
209. AKADEMICKIE biura karier - badania wstępne / Mirosław Żurek,
Henryk Bednarczyk // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 38-56, wykr. bibliogr.
210. AKADEMICKIE biura karier - diagnoza stanu usług / Mirosław
Żurek // Pedagog. Pr. - 2007, nr 52, s. 61-70, tab. bibliogr.
211. AKADEMICKIE biura karier elementem systemu poradnictwa
zawodowego w szkołach wyższych / Jarosław Sitek, Ireneusz Woźniak,
Mirosław Żurek // Pedagog. Pr. - 2006, nr 48, s. 56-65 bibliogr.
- 41 212. AKADEMICKIE biura karier - partner studentów i biznesu / Ewa
Madej // Zarz. Zasob. Ludz. - 2005, nr 2, s. 76-84 bibliogr.
213. AKADEMICKIE biura karier w polskiej rzeczywistości / Mirosław
Żurek, Ludmiła Łopacińska // Eduk. Ustaw. Doros. - 2008, nr 2, s. 72-80
bibliogr.
214. AKADEMICKIE biura karier w procesie kształcenia zawodowego
studentów. Kontekst socjologiczny / S. Krawiec // Acta Univ. Wratisl. - 2007,
nr 2987, s. 145-149.
215. AKADEMICKIE biuro karier : absolwent wyższej uczelni na rynku
pracy / pod red. Jolanty Wanielista ; Wojewódzki Urząd Pracy. - Warszawa :
WUP, 2002. - 70 s. : wykr. - Tabele.
Treść: Wanielista J.: Miejsce Biur Karier w życiu wyższej uczelni (s. 9-16).
- Mrozek Magdalena: Poradnictwo zawodowe w strukturach akademickich (s. 17-30).
- Jaworska Barbara: Pośrednictwo pracy (s. 31-37). - Wagner Zbigniew: Rola i funkcje Biur Karier - na przykładzie Biura promocji absolwentów SGGW „Agrokadra”
(s. 39-47). - Piasecka Marta: Działalność Biura Karier na Uniwersytecie Warszawskim (s. 49-55). - Załączniki: Tabelaryczne zestawienie dot. studentów i absolwentów
oraz bezrobotnych absolwentów szkół wyższych (s. 57-61).
216. AKTYWIZACJA zawodowa studentów w akademickich biurach
karier / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Mirosław Żurek. - Radom : Wydaw. ITE. - 2008. - 277 s. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 179).
217. BIURA karier szansą dla absolwentów i pracodawców / Stanisław
Suchy // Eduk. Ustaw. Doros. - 2001, nr 1, s. 75-86.
Toż // Pracodaw. Prac. - 2001, nr 5, s. 27-33.
Biura karier udzielają pomocy młodzieży kończącej szkoły wyższe w przejściu
z uczelni do pracy zawodowej. Przedstawiono krótką historię biur pracy w Europie
Zachodniej oraz ich działalność w Polsce.
218. BIURA promocji zawodowej studentów i absolwentów - ważny partner na rynku pracy / Cecylia Pielok // Służ. Prac. - 2002, nr 12,
s. 13-15.
- 42 219. BIURO karier w uczelni wyższej / Kazimierz Wenta // Pedagog.
Pr. - 2006, nr 48, s. 48-56.
220. BIURO Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK
- pomost między uczelnią a rynkiem pracy / Ewa Banaszak // Rynek Pr.
- 2004, nr spec., wrzesień, s. 133-142.
221. CENTRA Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w XXI w. /
Krajowy Urząd Pracy. Departament Standaryzacji Usług. Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej ; Krajowy Urząd Pracy. - Warszawa :
KUP, 2001. - 133 s. - (Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego ; z. 17). - Tabele.
222. CENTRA Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - ważnym
ogniwem w rozwoju zasobów ludzkich w strategii samorządu wojewódzkiego / Jacek Grabowski // Rynek Pr. - 2001, nr 2, s. 43-51.
223. CENTRA Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie : zarys działalności / [pod red. Elżbiety
Ogrzebacz i Nataszy Grodzickiej ; Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie]. Wyd. 2 popr. i zm. - Warszawa : WUP, 2005. - 107 s. - Bibliogr.
224. CENTRA kompetencji w Projekcie Leonardo da Vinci „EMCET
de Bank” / Eric Cooman, Dominique Berrier, Krzysztof Symela // Eduk.
Ustaw. Doros. - 2002, nr 2, s. 121-126. * Centra kompetencji - idea w praktyce flandryjskiego rynku pracy / Marta Jacyniuk, K. Symela // Tamże, nr 4,
s. 107-111 bibliogr.
Projekt mający na celu poprawę szans na zatrudnienie młodzieży.
225. CURRENT state of career education in Japan and parents cognitions / H. Shimomura // Japan Labor Rev. - 2008, nr 2, s. 139-158, tab.
W ostatnich latach w Japonii przywiązuje się ogromną rolę do promocji stabilnego, długookresowego zatrudnienia dla studentów i absolwentów szkół wyższych.
Liczne instytucje rządowe, organizacje pozarządowe i regionalne stworzyły programy
zachęcające młodych ludzi kończących edukację do podejmowania pracy.
- 43 226. DORADCY uczelnianych biur karier jako realizatorzy programu
„Outplacement” dla społeczności akademickiej / Joanna Minta // Eduk.
Ustaw. Doros. - 2003, nr 3, s. 94-104, tab.
227. DZIAŁALNOŚĆ biur zawodowej promocji studentów i absolwentów : „Biura Karier” 1998/1999 / Cecylia Pielok, Wiesława Szmigiero //
Probl. Porad. Psychol. - 2000, nr 2, s. 131-144.
228. DZIAŁANIA OHP w przygotowaniu młodzieży uczącej się do wejścia na rynek pracy w województwie małopolskim - rola i zadania centrów
edukacji i pracy / Krystyna Rozłonkowska // Rynek Pr. - 2003, nr spec.,
czerwiec, s. 59-64.
Koordynacja działalności młodzieżowych biur pracy, ich filii i klubów przez
centra edukacji i pracy.
EDUKACJA dla rynku pracy / red. S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojć = poz. 99.
Z treści: Żywiec-Dąbrowska E.: Mobilne Centra Informacji Zawodowej jako etap
w tworzeniu systemu informacji, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla
młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy. - Jankowska R.: Współpraca doradców
zawodowych Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej ze szkołami gimnazjalnymi
i ponadgimnazjalnymi. - Świt D.: Współpraca Ochotniczych Hufców Pracy ze Szkolnymi Ośrodkami Kariery w województwie łódzkim. - Rozłonkowska K.: Współpraca
Ochotnicze Hufce Pracy - Szkolne Ośrodki Kariery w Małopolsce. - Wudarska M.:
Rola Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Poznaniu w budowaniu spójnej
struktury poradnictwa i doradztwa zawodowego dla młodzieży. - Piekarski M.:
Szkolny Ośrodek Kariery w Zespole Szkół Łączności (ZSŁ) w Krakowie. - Fleischer
R.: Działalność doradcy zawodowego w Szkolnym Ośrodku Kariery w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie. - Magnowski T.: Formy oddziaływań doradczych we współpracy Szkolnego Ośrodka Kariery w Zespole Szkół Technicznych
w Radomiu i instytucji rynku pracy.
229. EUROPEJSKIE Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu /
Agnieszka Bartnik // Rynek Pr. - 2000, nr 5/6, s. 89-92.
Działalność Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży na rzecz młodzieży
kończącej edukację w szkole średniej i szukającej zatrudnienia.
230. GMINNE centra informacji / Wiesława Szmigiero // Rynek Pr. 2004, nr spec., wrzesień , s. 113-115.
- 44 231. GMINNE Centrum Informacji w Lnianie w województwie kujawsko-pomorskim / Iwona Cynarzewska // Rynek Pr. - 2004, nr spec., wrzesień,
s. 116-12.
232. IDEA tworzenia Szkolnych Ośrodków Kariery / Cecylia Pielok //
Służ. Prac. - 2003, nr 11, s. 17-18.
233. INICJATYWY Szkolnego Ośrodka Kariery w szkole gimnazjalnej /
Magdalena Parzonko // Pedagog. Pr. - 2006, nr 48, s. 151-156.
METODY badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych /
red. U. Jeruszka = poz. 787.
Z treści: Pawlak P.: Biura karier jako instrumenty efektywnego wsparcia młodzieży akademickiej w wejściu na rynek pracy - na przykładzie doświadczeń Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK.
MŁODZIEŻ na rynku pracy / red. nauk. S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojć
= poz. 511.
Z treści: Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B.: Współpraca OHP i szkół, w których zostały utworzone Szkolne Ośrodki Kariery. Raport z badania sondażowego.
- Matłowska R.: Badanie oczekiwań młodzieży wobec Szkolnego Ośrodka Kariery.
- Nowosiad D.: Szkolny Ośrodek Kariery w Cieszacinie Wielkim jako możliwość
kontaktu lokalnej społeczności z doradztwem i informacją zawodową. - Matłowska R.: Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery V Liceum Ogólnokształcącego
w Białymstoku. - Zubrzycka K.: Szkolny Ośrodek Kariery w szkole zawodowej.
234. MOBILNE centra informacji zawodowej Ochotniczych Hufców
Pracy : (projekt realizowany w ramach II edycji rządowego programu
„Pierwsza Praca”) / Elżbieta Żywiec-Dąbrowska // Rynek Pr. - 2004, nr spec.,
wrzesień , s. 101-112.
235. MOJA pierwsza praca / Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Politechniki Radomskiej. - Wyd. 3. - Radom : PRadom. Wydaw., 2004.
- 110 s. - Bibliogr.
236. NOWA inicjatywa w ramach II edycji Programu „Pierwsza Praca” :
szkolne ośrodki kariery / Cecylia Pielok // Rynek Pr. - 2004, nr 1, s. 75-82. *
- 45 Promowanie dobrych praktyk w ramach programu „Pierwsza Praca” :
konkurs o granty na tworzenie szkolnych ośrodków kariery - II edycja /
C. Pielok // Rynek Pr. - 2004, nr spec., wrzesień ,s. 155-163.
Szkolny ośrodek kariery to miejsce w szkole, gdzie uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności, a także kształtować postawy i zachowania niezbędne do
realizowania swojej drogi zawodowej, poznawać reguły rządzące rynkiem pracy.
237. OD Szkolnego Ośrodka Kariery do praktyk w Niemczech / Jolanta
Słowik // Pedagog. Pr. - 2006, nr 48, s. 179-182.
PEDAGOGIKA pracy / pod red. H. Bednarczyka, J. Figurskiego,
M. Żurka = poz. 136.
Z treści: Z treści: Sitek J., Żurek M.: Szkolne Ośrodki Kariery - szansą młodzieży
na lepszy start. - Kowalska U. Żywiec-Dąbrowska E. Doradztwo zawodowe w ochotniczych hufcach pracy (Mobilne Centra Informacji Zawodowej). - Sitek J., Żurek M.:
Doświadczenia i nowe zadania akademickich biur karier. - Flaszyńska E., Kupidura
T.: Gminne Centra Informacji w społecznościach lokalnych.
PODEJMOWANIE decyzji zawodowych przez młodzież i osoby Dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej / pod red. B. Wojtasik
= poz. 141.
Z treści: Jeżewska-Maicka M.: Nowatorskie formy orientacji i poradnictwa zawodowego stosowane w Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu.
PORADNICTWO między etyką a techniką / pod red. nauk. V. Drabik-Podgórnej = poz. 144.
Z treści: Pijaczyńska A.: Akademickie Biuro Karier jako miejsce wsparcia
w kształtowaniu podmiotowości młodych ludzi w ich „przejściu” z edukacji do życia
zawodowego).
PORADNICTWO zawodowe na świecie = poz. 151.
Z treści: Wietrzyński J.: Rola i zadania psychologa w Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej - z doświadczeń Centrów w Gorzowie i Zielonej
Górze.
238. PORADNICTWO zawodowe w akademickich biurach karier / Dorota Markiewicz // Pedagog. Pr. - 2006, nr 48, s. 66-69 bibliogr.
- 46 PORADNICTWO zawodowe w OHP i szkołach = poz. 156.
Z. 1. - Z treści: Gospodarek-Strojny M.: Działalność Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie w ocenie pierwszych klientów. - Piekarski M.: Modułowy program Szkolnego Ośrodka Kariery Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.
- Hałubek-Święta E.: Z doświadczeń Szkolnych Ośrodków Kariery - efekty I edycji
Konkursu o granty Ministerstwa Gospodarki i Pracy. - Świt D.: Z SZOK-iem równym
krokiem[Szkolny Ośrodek Kariery]. - Bukowski Z.: Formy pracy w Szkolnym Ośrodku Kariery. - Karpińska B.: Po roku pracy w Szkolnym Ośrodku Kariery. - Ambroziak D.: Przykład dobrych praktyk w Szkolnym Ośrodku Kariery w Lubichowie.
- Kopczyńska-Pacyk M.: Targi szkół to „dobra praktyka”. - Olesińska M: Działalność
Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie. - Motyka E: Inicjatywy
podejmowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. - Tomczak B., Korzeniewska E: Współpraca Mobilnego Centrum Informacji
Zawodowej w Oleśnie ze środowiskiem szkolnym. - Józefczyk A., Kaleniecki M:
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Krośnie na zajęciach w Bieszczadach.
Z. 2. - Z treści: Hałubek-Święta E.: Szkolne Ośrodki Kariery - cele, zadania i ich
działalność. - Szerszeniów K.: Młodzieżowe Centrum Kariery w Międzyrzeczu
- analiza SWOT. - Kolenkiewicz M.: Współpraca Mobilnego Centrum Informacji
Zawodowej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
PROBLEMY współczesnego doradztwa zawodowego / red. nauk. U. Jeruszka, I. Lichniak = poz. 164.
Z treści: Łukaszewska A.: Potrzeby młodzieży w zakresie informacji zawodowej na
przykładzie Szkolnego Ośrodka Kariery Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej.
239. PROBLEMY zatrudnienia absolwentów szkół wyższych / Anna
Kicior // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 11-18, wykr. bibliogr.
Akademickie biura karier.
240. PROCEDURY standardu poradnictwa zawodowego w mobilnych
centrach informacji zawodowej OHP / Mirosław Żurek // Rynek Pr. - 2006,
nr 2, s. 79-95 bibliogr. * Działalność mobilnych centrów informacji zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy / Daniel Pietrzak // Pedagog. Pr. - 2007,
nr 51, s. 143-149 bibliogr.
241. PRZYSTAŃ opodal rzeki / Mateusz Wyrwich // W Drodze. - 2004,
[nr] 9, s. 81-89.
Projekt Promocji Zawodowej Caritas Diecezji Warszawskiej.
- 47 242. RELATYWNA efektywność akademickich biur karier / Paweł Stawiński // Pedagog. Pr. - 2007, nr 52, s. 71-83, wykr. bibliogr.
243. ROLA Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jako
instytucji publicznej mającej wpływ na jakość zasobów ludzkich w procesie
pracy / Cecylia Pielok // Biul. Inf. KUP. - 2001, nr 1, s. 7-18, tab.
Rola Centrów w zakresie prowadzenia poradnictwa zawodowego dla poszukujących pracy.
ROLA doradcy zawodowego w procesie promowania przedsiębiorczości
i samozatrudnienia / red. S. Solecki = poz. 175.
Z treści: Grabowski J.: Przedsiębiorczość i samozatrudnienie w poradnictwie
grupowym realizowanym przez centra informacji i planowania kariery zawodowej. - Domańska M.: Akademickie biura karier w Europie i w Polsce. Geneza
oraz praktyka doradztwa zawodowego dla studentów i absolwentów wyższych
uczelni.
244. SZKOLENIA, standardy działania, certyfikacja - szansą na rozwój
akademickich biur karier w Polsce : publikacja pokonferencyjna / [red. Tomasz Białas] ; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego. - Gdynia : WSAdmin., 3 t.
Materiały z X Zjazdu Ogólnopolskiej Sieci Akademickich Biur Karier, który
odbył się w Krakowie 19 i 20 września 2006 r.
T. 1. Warszawa 2-3 marca 2006 r. - 2006. - 89 s. - Bibliogr.
T. 2. Warszawa 2 czerwca 2006 r. - 2006. - 91 s.
T. 3. Kraków, 19-20 września 2006 r. - 2007. - 155 s.
245. SZKOLNE ośrodki kariery - antidotum na brak mobilności zawodowej młodzieży / Świt Dorota // Rynek Pr. - 2004, nr spec., wrzesień ,
s. 177-188.
246. SZKOLNE Ośrodki Kariery - potrzeba i rzeczywistość szansy edukacyjnej i kariery zawodowej dla młodzieży kształcącej się i poszukującej
pracy / Antoni Krauz // Tech, Informat, Eduk. - 2007, T. 7, s. 78-85 bibliogr.
summ.
- 48 247. SZKOLNE Ośrodki Kariery w Polsce - geneza i działalność / Ewa
Hałubek-Święta // Pedagog. Pr. - 2006, nr 48, s. 141-150, tab. bibliogr.
248. SZKOLNY ośrodek kariery jako element poradnictwa zawodowego wspierającego rozwój zawodowy ucznia / Mirosław Górczyński // Rynek
Pr. - 2004, nr spec., wrzesień, s. 164-176.
249. SZKOLNY Ośrodek Kariery przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie / Andrzej Kielski // Pedagog. Pr. - 2006, nr 48, s. 164-171.
250. SZKOLNY Ośrodek Kariery w Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie /
Zofia Denisiewicz // Pedagog.Pr. - 2006, T. 48, s. 161-164.
251. SzOK [Szkolne Ośrodki Kariery] warszawskim gimnazjum jako
forma realizacji doradztwa zawodowego / Małgorzata Stolarska // Pedagog.
Pr. - 2006, nr 48, s. 156-160.
252. WSPIERANIE działalności akademickich biur karier / Jacek Jaczewski // Rynek Pr. - 2004, nr spec., wrzesień, s. 124-132.
WSPIERANIE zatrudnienia absolwentów geodezji i kartografii na
Wspólnym Rynku Europejskim / pod red. U. Marchlewicz= poz. 552.
Z treści: Głowacki K.: Działalność Biura Karier Politechniki Koszalińskiej oraz
Akademickiego Centrum Kariery i Promocji Absolwentów Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów PK „Millenium”).
WSPÓŁCZESNE problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / pod red.
B. Baraniak = poz. 194.
Z treści: Rudaś A.: Akademickie Biuro Karier w procesie kształtowania się społeczeństwa informacyjnego.
253. Z DOŚWIADCZEŃ Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej / Małgorzata Rąb // Rynek Pr. - 2004, nr spec., wrzesień, s. 143-154.
ZAWÓD, praca, kariera / oprac. S. Solecki, A. Grzesik = poz. 204.
Z treści: Kaczmarczyk M.: Funkcjonowanie Szkolnego Ośrodka Kariery w szkole
średniej.
- 49 -
III. EDUKACJA A POTRZEBY RYNKU PRACY
1. Kształcenie
254. BARIERY edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - przykład Polski na drodze do Unii Europejskiej / M. Bolkowska-Najwer //
W: Ergonomia niepełnosprawnym : w procesie jednoczenia się Europy / pod
red. Jerzego Lewandowskiego, Joanny Lecewicz-Bartoszewskiej, Marka
Sekiety. - Łódź : Wydaw. Politech. Łódz., 2002. - S. 37-46.
255. BARIERY w dostępie do edukacji dzieci wiejskich / Wiesława
Walkowska // W: Problemy polskiej wsi na przełomie wieków / pod red.
L. Frąckiewicz, M. Król. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2002.
- S. 355-368.
CZY dziedziczenie biedy? Bariery i szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej z gminy Kościelec / E. Tarkowska = poz. 256.
256. DŁUGOFALOWA strategia wyższej uczelni w zakresie kształcenia studentów niepełnosprawnych, a odpowiedzialne włączanie się w proces
ich aktywizacji zawodowej / D. Podgórska-Jachnik // Aktywiz. Zaw. Osób
Niepełnospr. - 2007, nr 4, s. 125-156.
257. DORADZTWO pedagogiczne a samokształcenie młodych nauczycieli w Polsce i na Litwie / Maria Butrymowicz // Podl. Zesz. Pedagog. 2003, nr 7, s. 25-37.
258. DOSTĘP młodzieży do edukacji : zróżnicowania, uwarunkowania, wyrównywanie szans / Bożena Kołaczek ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2004. - 187 s. - (Studia i Monografie / IPiSS). Tabele. - Bibliogr.
259. DOSTĘP młodzieży do wykształcenia - perspektywy równości społecznej oraz aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich / Ryszard Boro-
- 50 wicz // W: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego
i zachodniego pogranicza / pod red. nauk. Marka Kłodzińskiego, Andrzeja
Rosnera ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. - Warszawa : IRWiR PAN, 2000. - S. 119-134.
260. DROGA młodzieży wiejskiej na uniwersytet - z perspektywy
pytania o wartość i społeczne funkcje wyższego wykształcenia : praca
doktorska / Krzysztof Wasielewski ; Uniwersytet Mikołąja Kopernika. Wydział Humanistyczny. - Toruń, 2007. - Promotor: dr hab. Krystyna Szafraniec.
261. DROGI edukacyjne absolwentów liceów profilowanych : praca
doktorska / Jerzy Ambroży ; Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa,
2007. - Promotor: dr hab. inż. Barbara Baraniak.
Dysertacja pokazuje nowy model szkoły w systemie edukacji.
EDUKACJA dla rynku pracy / red. S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojć = poz. 99.
Z treści: Nowak A.: Edukacja przez Internet na Uniwersytecie Warszawskim.
262. EDUKACJA dzieci i młodzieży / Wiesława Walkowska // Polit.
Społ. - 2004, nr 9, s. 13-18.
263. EDUKACJA młodego pokolenia do pracy / Henryk Pielka // Acta
Elb. - 2005, T. 3, s. 61-71 bibliogr.
264. EDUKACJA szansą awansu społecznego młodzieży ze środowisk
popegeerowskich / Roman Kisiel, Renata Marks-Bielska // Polit. Społ. 2002, nr 10, s. 17-20, tab. bibliogr.
265. ESTIMATING participation in education, training and employment / E. Copeman // Labour Mark. Trends. - 2001, nr 6, s. 335-343, tab.
wykr.
Przedstawiono założenia zrewidowanej metodologii szacowania udziału młodych
ludzi w edukacji, szkoleniu i zatrudnieniu w Wielkiej Brytanii oraz rezultaty szacunków dokonywanych tym sposobem.
- 51 266. INTERNET jako narzędzie intelektualne współczesnej technologgii kształcenia młodzieży / Małgorzata Wolska-Długosz // Rola Informat.
w Naukach Ekon. - 2007, z. 5a, s. 324-329 bibliogr.
267. INWESTYCJE w młode pokolenie i zasada równych szans w polityce rodzinnej i edukacyjnej / Bożena Kołaczek // Polit. Społ. - 2007, nr 8,
s. 31-38, wykr. bibliogr. summ.
Dostęp do oświaty.
JUGENDLICHE mit Migrationshintegrund in der beruflichen Bildung /
M. Granto = poz. 589.
Cudzoziemska młodzież a kształcenie zawodowe.
268. KSZTAŁCENIE i adaptacja młodzieży niepełnosprawnej w Polsce
na tle doświadczeń krajów europejskich / Iwona Pałgan // Niepełnospr. Rehabil. - 2004, nr 4, s. 60-65.
KSZTAŁCENIE oraz losy absolwentów / L. Pałasz = poz. 783.
269. KSZTAŁCENIE zawodowe młodzieży niepełnosprawnej warunkiem jej aktywizacji zawodowej / Małgorzata Satoła // Aktywiz. Zaw. Osób
Niepełnospr. - 2006, nr 1/2 s. 261-288, tab. bibliogr.
KWALIFIKACJE zawodowe na współczesnym rynku pracy / pod red.
S. M. Kwiatkowskiego = poz. 358.
Z treści: Mościcki K.: Fundusze strukturalne UE a możliwość wsparcia edukacji
na obszarach wiejskich na tle poziomu wykształcenia młodych kierowników gospodarstw. - Hamidi B.: Współpraca szkół zawodowych w programach Unii Europejskiej. - Pawłowska J.: Edukacjaw Europie.
MŁODZIEŻ w lokalnym systemie pomocy społecznej / pod red. S. Czarneckiej = poz. 1042.
Z treści: Janukowicz M.: Zmagania edukacyjne młodzieży biednej.
- 52 270. MOBILITÉ internationale des étudiants et débuts de vie active /
H. Schomburg, Ulrich Teichler // Form. Empl. - 2008, nr 103, s. 41-55, tab.
bibliogr
Coraz częściej dyplom uczelni nabiera charakteru międzynarodowego. Deklaracja
w dziedzinie szkolnictwa wyższego z 1999 r. podpisana w Bolonii przez trzydzieści
państw europejskich zaleca nową strukturę matury, osiąganej odmiennymi środkami.
Celem jej jest uatrakcyjnienie studiów wyższych dla młodzieży z całego świata
i ułatwienie przepływu studentów pomiędzy krajami europejskimi. Kompetencje
nabywane dzięki mobilności służą gospodarce kraju pochodzenia.
271. MOTYWACYJNE aspekty kształcenia studentów w zakresie technologii informacyjnych / Irena Pulak // Rocz. Komis. Nauk. Pedagog. - 2001,
t. 54, s. 147-153 summ.
272. MOŻLIWOŚCI zaspokojenia potrzeb edukacyjnych młodzieży
w warunkach zmiany społecznej w Polsce / Teresa Wilk. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śl., 2002. - 157, [3] s. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach ; 2079). - Summ. - Rez.
Rec.: Beczyńska Joanna // Szkice Humanist. - 2003, nr 3/4, s.184-187.
273. NIERÓWNOŚCI w dostępie polskiej młodzieży do programów
edukacyjnych Unii Europejskiej (na przykładzie programu SOCRATES/ERASMUS) / Anna Broda, Dariusz Brzosko // W: Ekskluzja i inkluzja
społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta
Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : Akapit, 2005. - S. 163-174.
274. PERSPEKTYWA pracy młodzieży studiującej a motywacja do
nauki / Magdalena Stach-Hejosz // Świat i Słowo. - 2007, nr 2, s. 187-199
summ.
275. [PIETNASTOLETNIA] XV LETNIA Szkoła Młodych Pedagogów :
Wólka Milanowska, 3-8 września 2001 roku / Joanna M. Michalak // Rocz.
Pedagog. - 2002, T. 25, s. 59-66. * Letnia Szkoła Młodych Pedagogów
przy KNP PAN - wczoraj i dziś : refleksje na 15-lecie / Alicja KorzenieckaBondar // Tamże, T. 25, s. 133-144 bibliogr.
- 53 276. PODSTAWOWE uwarunkowania społeczne dostępu młodzieży
do kształcenia / Bożena Kołaczek // Polit. Społ. - 2005, nr 1, s. 14-17 bibliogr.
POKOLENIE wygranych? / pod red. J. Sztumskiego = poz. 21.
Z treści: Satoła M.: System edukacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
277. „POLSKA a Unia Europejska” - współczesne wyzwania w procesie edukacyjnym dzieci niepełnosprawnych / E. Biskupska, T. Siatkowska,
J. Słowińska // W: Ergonomia niepełnosprawnym w przyszłości / pod red.
Jerzego Lewandowskiego, Joanny Lecewicz-Bartoszewskiej, Marka Sekiety. - Łódź : Wydaw. Politech. Łódz., 2003. - S. 30-36.
278. POTENCJALNA ruchliwość społeczna młodzieży w kontekście
zmian w systemie edukacji / Jarosław Domalewski, Piotr Mikiewicz // Acta
UNC, Socjol. Wych. - 2006, z. 16, s. 61-81 bibliogr.
279. PRACA człowieka w XXI wieku : konteksty - wyzwania - zagrożenia / red. Ryszard Gerlach. - Bydgoszcz : Wydaw. UKW, 2008. - 457,
[1] s.
Z treści: Wołk Zdzisław: Edukacyjne inspiracje pracy (s. 44-56). - Jedynak Małgorzata: Współczesne doradztwo zawodowe w obliczu zmian w edukacji oraz przeobrażeń rynku pracy (s. 218-225). - Niemiec Jerzy: Kształcenie zawodowe „próg
edukacyjny” (s. 229-233). - Łozowiecka Walentyna: Współczesne koncepcje kształcenia zawodowego (s. 234-241). - Kwiatkowski Stefan M.: „Europejskie ramy
kwalifikacji” - nowe wyzwanie dla systemu edukacji (s. 242-248). - Baraniak Barbara: Przydatność teorii programów kształcenia w przygotowaniu człowieka do pracy
zawodowej (s. 249-266). - Karpińska Anna: Niepowodzenia szkolne barierą w przygotowaniu uczniów do pracy (s. 306-313). - Laska Eugenia Iwona: Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży ponagimnazjalnej w warunkach przemian społecznych
i gospodarczych (s. 314-324). - Piątek Tadeusz: Zainteresowania zawodowe młodzieży na przykładzie wybranych szkół województwa podkarpackiego (s. 325-334).
- Jeruszka Urszula: Nie można bez pracy wychowywać człowieka kreatywnego
i odpowiedzialnego (s. 378-385). - Kulpa-Puczyńska Aleksandra: Praca uczącej się
młodzieży - próba analizy zjawiska (s. 401-409). - Tomaszewska-Lipiec Renata:
Młodzież wobec wyzwań świata pracy (s. 410-420). - Pindera Michał, Kowolik Piotr:
Bezrobocie wśród osób w młodszym wieku produkcyjnym zagrożeniem początku
XXI wieku w Polsce (s. 421-438). - Suchocka Anna Agnieszka: Praca i jej znaczenie
w opinii bezrobotnych absolwentów (s. 439-447).
- 54 PRACA socjalna i polityka społeczna / red. K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska = poz. 36.
Z treści: Leśniak-Berek E.: Reforma edukacji - możliwości i bariery edukacyjne
z perspektywy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. - Skinder Marcin: Proces Boloński a wykluczenie społeczne. Usuwanie barier w dostępie do szkolnictwa
wyższego na przykładzie szkół wyższych województwa kujawsko-pomorskiego.
280. REFORMA edukacji - wyrównanie szans młodzieży na rynku pracy / Ewa Leśniak-Berek // W: Socjologia i polityka społeczna a aktualne
problemy pracy socjalnej : dylematy teorii i praktyki społecznej / red. nauk.
Kazimiera Wódz, Krzysztof Piątek. - Toruń : Akapit, 2004. - S. 345-356.
281. ROLA Centrum Kształcenia i Wychowania [OHP] w Gołdapi
w środowisku lokalnym / Andrzej Nierwiński // Rynek Pr. - 2003, nr spec.,
czerwiec, s. 94-95.
Centrum daje szansę młodzieży w zdobywaniu wykształcenia na poziomie gimnazjum i szkoły zawodowej.
282. SPOŁECZNE zróżnicowanie uniwersytetu : młodzież wiejska
i wielkomiejska na UMK w Toruniu / Krzysztof Wasielewski // Stud. Socjol.
- 2006, nr 1, s. 119-154, tab. bibliogr. summ.
283. STRUKTURA i zróżnicowanie motywów podejmowania studiów
wyższych w okresie przemian społecznych / Renata Góralska // Kult. Eduk.
- 1999, nr 1, s. 28-46.
284. SYSTEM opieki i kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej /
S. Kantyka // Polit. Społ. - 2001, nr 4, s. 30-36.
285. SYTUACJA młodzieży wiejskiej w świetle problematyki zróżnicowań w dostępie do oświaty / J. Papież // W: Nierówności społeczne a wzrost
gospodarczy. 3. Aspekty społeczne / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii
Ekonomii. - Rzeszów : Uniw. Rzesz., 2003, S. 367-376.
286. SZANSE edukacyjne dzieci i młodzieży z osiedli byłych pegeerów /
Ewa Sikora // W: Kobiety i ich rodziny w osiedlach byłych pegeerów : ra-
- 55 port / pod red. Zofii Kawczyńskiej-Butrym. - Olsztyn : Wydaw. Uniw.
Warm.-Mazur., 2004. - S. 84-92.
287. SZANSE edukacyjne niepełnosprawnych dzieci i młodzieży / L. Nowakowska // W: Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu
transformacji / pod red. Biruty Skrętowicz i Marty Komorskiej. - Lublin :
Wydaw. UMCS, 2008. - S. 67-84.
288. SZANSE i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach
Unii Europejskiej : materiały z III Międzynarodowego Kongresu „Młodzież ku zjednoczonej Europie” / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna. - Białystok : WSE, 2002. - 231 s. - Tabele.
- Bibliogr.
Z treści: Afonin Anatolij A.: Możliwości kariery międzynarodowej absolwentów
wyższych uczelni ekonomicznych Ukrainy (s. 13-21). - Boratyńska Katarzyna: Bariery w kształceniu młodzieży wiejskiej w kontekście integracji Polski z Unią Europejską (s. 22-31). - Grabski Grzegorz: Fundusze pomocowe, dotacje i granty dostępne
dla młodego odbiorcy (s. 60-67). - Karolczak-Biernacka Barbara: Polak jako Europejczyk o zadaniach systemu edukacji w strategii integracji (s. 76-97). - Kozłowska
Barbara: Instrumenty realizacji polityki edukacyjnej w Unii Europejskiej (s. 98-111).
- Merski Janusz: Edukacja w perspektywie integracji (s. 127-135). - Michałków Ireneusz: Edukacja i nauka polska wobec wyzwań globalizacji i integracji z Unią Europejską (s. 136-151). - Parlińska Maria: Perspektywy podejmowania nauki, studiów
przez młodych Polaków w Unii Europejskiej (s. 152-159). - Sawicka Janina: Szanse
zatrudnienia młodzieży na europejskim rynku pracy (s. 160-174).
289. TEORIA i praktyka integracyjnej edukacji studentów niepełnosprawnych / Jerzy Stochmiałek // Eduk. Ustaw. Doros. - 2001, nr 3, s. 60-69
bibliogr.
UBÓSTWO w rodzinie a szanse edukacyjne dzieci i młodzieży / G. Cęcelek = poz. 1027.
290. WIEJSKA młodzież niepełnosprawna a system edukacji. Szanse
życiowe i bariery / S. Szrejder // W: Możliwości i bariery stabilizacji życiowej niepełnosprawnych mieszkańców wsi / pod red. Stanisława Witolda
Kłopota. - Wrocław : „Silesia”, 2002. - S. 79-99.
- 56 WSPIERANIE zatrudnienia absolwentów geodezji i kartografii na
Wspólnym Rynku Europejskim / pod red. U. Marchlewicz= poz. 552.
Z treści: Wensierski P.: Polityka edukacyjna Unii Europejskiej.
WSPÓŁCZESNE problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / pod red.
B. Baraniak = poz. 194.
Z treści: Cichy D.: Wyzwania środowiskowe dla kształcenia zawodowego.
- Błasiak J.: Kształcenie studentów jako przyszłych pracowników społeczeństwa
informacyjnego i komunikacyjnego.
WYBRANE bariery związane z edukacją i sytuacją zawodową młodzieży
z dysfunkcją narządu ruchu / B.Szczupał = poz. 554.
291. WYBRANE elementy organizacyjno-prawne edukacji zawodowej
młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Ziętek // Probl.
Profes. - 2006, nr 1, s. 115-126 bibliogr.
WYKLUCZENIE edukacyjne młodzieży a wykluczenie społeczne /
Z. Kawka = poz. 38.
WYKLUCZENIE i marginalizacja społeczna / red. K. Białobrzeska,
S. Kawula = poz. 39.
Z treści: Malinowski J. A.: Marginalizacja społeczna i wykluczenie - zjawiska
wpisane w oblicze edukacji szkolnej.
WYKLUCZENIE społeczne / pod red. L. Frąckiewicz = poz. 40.
Z treści: Magnuszewska-Otulak G.: Marginalizacja dzieci z niepełnosprawnością
w systemie edukacji.
292. WYKORZYSTANIE technologii informacyjnej w kształceniu studentów / Maria Lupa, Halina Szopa // Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. - 2003,
nr 4, s. 41-52 bibliogr. * Percepcja eLearningu wśród studentów nowych
krajów UE / Michał Grabowiecki, Tomasz Kwiatkowski // Rola Informat.
w Naukach Ekon. - 2007, z. 5a, s. 317-323 summ.
293. WYRÓWNYWANIE szans edukacyjnych młodzieży w świetle
budowy gospodarki opartej na wiedzy / Renata Nowak-Lewandowska //
- 57 W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 10, Gospodarka oparta
na wiedzy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii. - Rzeszów :
Mitel, 2007. - S. 453-465.
294. WYRÓWNYWANIE szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej
poprzez system wsparcia stypendialnego AWRSP / S. Zawisza, M. Skomra //
W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. T. 1. Zarys problematyki /
Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii. - Rzeszów : Uniw.
Rzesz., 2003. - S. 467-475.
295. ZAWODOZNAWSTWO w planowaniu kariery / Krystyna Lelińska ; Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna. - Warszawa : OHP, 2006.
- 224 s.
ZAWÓD, praca, kariera / oprac. S. Solecki, A. Grzesik = poz. 204.
Z treści: Jaworska B.: Formy kształcenia zawodowego a szanse rozwoju kariery
młodzieży niesłyszącej.
296. ZNACZENIE kształcenia integracyjnego w procesie przygotowania
młodzieży niepełnosprawnej do pracy / Anna Ziętek // Nowa Eduk. Zaw. 2005, nr 5, s. 8-11 bibliogr.
___________________
297. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych // Dz. U. - 2004, nr 262, poz. 2604.
2. Praktyczna nauka zawodu
298. ANALIZA praktyk pedagogicznych z punktu widzenia ich roli
w kształtowaniu pożądanych umiejętności zawodowych / Urszula Nowacka //
Kształc. Zaw. Pedagog. - 2007, [T.] 9, s. 255-267 summ.
- 58 BIBLIOTEKARSKIE praktyki zawodowe w opinii studentów / A. Wejman-Sowińska = poz. 928.
299. CENTRA kształcenia praktycznego w nowym systemie edukacji
zawodowej / Janusz Moos // Szk. Zaw. - 2000, nr 2, s. 3-11.
300. CZY gospodarka będzie partnerem edukacji zawodowej? / Maciej
Prószyński // Rynek Pr. - 2004, nr 5, s. 74-80.
Nauka zawodu w zakładzie pracy.
301. The DETERMINANTS of apprenticeship training with particular
reference to business expectation / H. Dietrich, H. -D. Gerner // Z. Arb.
marktforsch. - 2007, nr 2-3, s. 221-234, tab. bibliogr.
Determinanty zakładowego kształcenia przy szczególnym uwzględnieniu oczekiwań poszczególnych przedsiębiorstw.
302. DOBRE praktyki (krajowe i zagraniczne) aktywizacji zawodowej
studentów / Jolanta Religa, Małgorzata Kacprzak, Mirosław Żurek // Edukacja - 2007, nr 3, s. 57-65 bibliogr.
Praktyki studenckie.
303. DUALNE kształcenie zawodowe w Republice Federalnej Niemiec /
Iwona Bölter // Nowa Szk. - 2007, nr 7, s. 37-42.
304. DUALNY system kształcenia zawodowego w RFN - czynniki decydujące o jego efektywności / Małgorzata Skiert // Oświatowiec. - 2002, [nr] 1,
s. 18-26.
305. DZIAŁALNOŚĆ oświatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości / Lech Janda // Rynek Pr. - 2005, nr 2, s. 87-91.
EDUKACJA dla potrzeb rynku pracy = poz. 395.
Z treści: Rozbicki A.: Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. - Kosakowska J.: Nauka zawodu w rzemiośle.
- 59 306. EDUKACJA ekonomiczna młodzieży poprzez Banki Centralne /
Artur Bokrzański // Ekon. Organ. Przeds. - 2008, nr 4, s. 17-24 bibliogr.
summ.
Bank centralny a edukacja ekonomiczna.
307. EDUKACJA w Ochotniczych Hufcach Pracy / Sławomir Męcina //
Nowa Eduk. Zaw. - 2005, nr 2, s. 17-19.
308. EDUKACJA zawodowa w niemieckim systemie dualnym / Anna
Kwiatkiewicz // E-Mentor. - 2006, nr 1, s. 43-48.
309. GŁÓWNE przyczyny wpływające na konieczność odbywania zawodowych praktyk zagranicznych przez studentów wyższych szkół hotelarskogastronomicznych na przykładzie WSHiG w Poznaniu / Danuta Przybylak //
Rocz. Nauk. / WSHG Pozn. - 1999/ 2000, T. 2, s. 25-30summ.
310. The IMPACT of national ICT qualification systems on companies’
recruitment practies - an Anglo-German comparison / H. Steedman,
K. Wagner // Z. Arb.marktforsch. - 2007, nr 2-3, s. 235-250, tab. wykr.
bibliogr.
Omówienie wyników badania, którego celem było zebranie informacji nt. oddziaływania zróżnicowanej oferty dla osób uczących się w ramach dualnej nauki zawodu
i absolwentów szkół wyższych w zawodach związanych z technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi.
311. JAK to na praktyce ładnie... / Urszula Zdrojewska-Bielawska //
Nowa Szk. - 2004, nr 4, s. 15-16.
Celowość i przydatność praktyk studenckich w szkołach.
312. JAK wspierać rozwój ucznia szkoły zawodowej? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Eduk. Zaw. - 2005, nr 4, s. 29-32.
313. KSZTAŁCENIE i doskonalenie zawodowe w systemie szkolnictwa
zawodowego i w miejscu pracy - program COST / Beata Poteralska // Pedagog. Pr. - 2003, nr 43, s. 144-148 bibliogr.
- 60 314. KSZTAŁCENIE kadr w firmach rzemieślniczych : doświadczenia
Izby Rzemieślniczej w Katowicach oraz MSP [małych i średnich przedsiębiorstw] w województwie śląskim / Joanna Wróblewska-Jachna, Maria Banachowicz // Rynek Pr. - 2004, nr 4, s. 65-72.
315. KSZTAŁCENIE w rzemiośle na Podlasiu - obserwacje Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku / Jacek Hordejuk // Rynek
Pr. - 2005, nr 1, s. 97-102.
316. KSZTAŁTOWANIE profesjonalnych wartości i cech osobowości
studentów medycyny w czasie praktyk zawodowych oraz stażu przeddyplomowego / Eliena G. Żieliewa [Elena G. Želeva]; tł. z ros. Anna KlimKlimaszewska // Paedagog. Utilit. Discipl. - 2006, s. 35-39 rez. summ.
317. MARYNARZE i studenci na morskim globalnym rynku pracy /
Jędrzej Porada // Prz. Zachodniopomor. - 2002, z. 2, s. 159-168.
M.in. praktyki studenckie.
318. MŁODOCIANI w rzemiośle / Maciej Prószyński // Rynek Pr. 2003, nr 5, s. 126-140.
` Porozumienie organizacji praktycznej nauki zawodu zawarte 30 maja 2003 r.
przez ministra edukacji narodowej i sportu ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.
319. NA stażu - bez zmian / Sławomir Józefowicz // Służ. Zdr. - 2001,
nr 78/79, s. 8-9.
Staże podyplomowe dla absolwentów wydziałów lekarskich i stomatologgicznych.
320. NOWATORSKIE formy kształcenia w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku / Dżenia Sarpalius-Małuszkiewicz // Rynek Pr. - 2004, nr 2, s. 39-49.
321. OŚWIATA rzemieślnicza w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej
w Poznaniu / Tomasz Wika, Natalia Gawęcka // Rynek Pr. - 2004, nr 5,
s. 81-87.
- 61 322. OŚWIATA zawodowa w rzemiośle - 70-lecie Związku Rzemiosła
Polskiego / Maciej Prószyński // Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 128-142.
PEDAGOGIKA pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości
i starości człowieka w XXI wieku. [T.] 2 / pod red. Z. Wiatrowskiego,
I. Mandrzejewskiej-Smól i A. Aftańskiego = poz. 137.
Z treści: Kunikowski S.: Nabywanie doświadczenia w okresie dorastania do przyszłej kariery zawodowej. Rola praktyk pedagogicznych.
323. PODSTAWY dualnego systemu kształcenia zawodowego w Republice Federalnej Niemiec / Małgorzata Skiert // Ann. UMCS, Sect. H. - 2002,
vol. 36, s. 341-353 bibliogr. summ. Zsfassung.
324. PRAKTYCZNA nauka zawodu u końca XX wieku : (na przykładzie
badań wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i technicznych) / Ewa
Zielińska // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2000, [T.] 2, s. 475-486 summ.
325. PRAKTYCZNA nauka zawodu w szkole i u pracodawcy / Franciszek Małysz // Prawo Pr. - 2003, nr 3, s. 20-24.
326. PRAKTYCZNE nauczanie zawodu w polskim systemie edukacji /
Ireneusz Zawłocki // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2003, [T.] 5, s. 177-187 bibliogr. summ.
327. PRAKTYKI pedagogiczne istotnym elementem przygotowania
studentów do zawodu nauczycielskiego / Kazimierz Burtny // Zesz. Nauk.,
Wych. Fiz. Fizjoter. / POpol. - 2001, z. 4, s. 17-31 summ.
328. PRAKTYKI studentów pielęgniarstwa w domach pomocy społecznej / Krystyna Kurowska // Zdr. Publ. - 2002, T. 112, nr 3, s. 359-361, tab.
summ.
329. PRAKTYKI zawodowe formą edukacji menedżerskiej / Wojciech
Sroczyński // Zarz. Eduk. - 2001, nr 2, s. 75-88.
M.in. koncepcja praktycznego przygotowywania studentów w szkołach menedżerskich.
- 62 330. PRAKTYKI zawodowe studentów i uczniów / Adam Suda // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, nr 42, s. 2-3.
331. REGIONAL effects on emploer-provided training: evidence from
apprenticeship training in Switzerland / S. Muehlemann, S. C. Wolter //
Z. Arb.marktforsch. - 2007, nr 2-3, s. 135-147, tab. bibliogr.
Szkolenia w ramach dualnej nauki zawodu są uważane za bardzo efektywną formę kształcenia, pozwalającą młodym ludziom na nabywanie umiejętności, które
sprawiają, iż mają oni mniej problemów w trakcie wejścia na rynek pracy. Omawiane
badanie zajmowało się analizą decyzji szwajcarskich firm w zakresie uczestniczenia w szkoleniach młodych osób w ramach dualnego systemu kształcenia w oparciu
o dane dotyczące regionalnego rynku pracy, a także struktury regionalnego systemu
edukacji.
332. ROLA i miejsce kształcenia modułowego w systemie szkolnym
i pozaszkolnym polskiej edukacji zawodowej / Andrzej Brejnak // Oświatowiec. - 2000, [nr] 3, s. 34-39.
333. RZEMIEŚLNICZA oświata zawodowa / Maciej Prószyński // Eduk.
Ustaw. Doros. - 2000, nr 2, s. 67-73.
Nauka zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy.
334. RZEMIOSŁO - edukacja dla rynku pracy / Zdzisława Ogłaska //
Rynek Pr. - 2005, nr 3, s. 58-66.
335. SHORT-term and long-term benefits as determinants of the training
behaviour of companies / G. Walden // Z. Arb.marktforsch. - 2007, nr 2-3,
s. 169-192, tab. bibliogr.
Omówiono krótko- i długookresowe korzyści jako determinanty skłaniające
przedsiębiorstwa do uczestniczenia w procesie praktycznej nauki zawodu.
336. STANDARDY kształcenia zawodowego - wyzwania dla systemu
dualnego / Igmard Frank, Daniel Schreiber ; tł. Małgorzata Jesionek // Eduk.
Ustaw. Doros. - 2006, nr 4, s. 115-122, tab.
337. STUDENCKIE praktyki zawodowe / Aneta Jakubiak // Serw.
Praw. -Prac. - 2001, nr 28, s. 6-7.
- 63 338. STUDENT w przedszkolu / Małgorzata Skalska // Wych. w Przedszk.- 2003, nr 6, s. 331-332.
Praktyki pedagogiczne.
339. SZKOLNY i pozaszkolny system kształcenia zawodowego /
Barbara Baraniak / W: Szkoła a rynek pracy / red. nauk. Andrzej Bogaj,
Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006.
- S. 61-108.
340. TO recruit skilled workers or to trian one’s own: vocational training
in the face of uncertainty as to the rate of retention of trainees on completion
of training / L. Bellmann, F. Janik // Z. Arb.marktforsch. - 2007, nr 2-3,
s. 205-220, tab. bibliogr.
Zdaniem autorów z roku na rok coraz więcej młodzieży nie znajduje miejsca do
praktycznej nauki zawodu. Sytuacja ta nie poprawia się pomimo realizacji wielu
programów wsparcia na rzecz takiego kształcenia. Wskazuje się na wielorakie przyczyny tej trudnej sytuacji, m.in. zbyt wysokie koszty kształcenia zawodowego i brak
perspektyw zatrudnieniowych po ukończeniu nauki zawodu oraz niewystarczające
kwalifikacje kandydatów.
341. WHY has the share of training firms declined in Switzerland /
J. Schweri, B. Mueller // Z. Arb.marktforsch. - 2007, nr 2-3, s. 149-168, tab.
wykr. bibliogr.
Próba odpowiedzi na pytanie dlaczego zmniejsza się liczba przedsiębiorstw
uczestniczących systemie dualnej nauki zawodu? W Szwajcarii w ramach systemu
dualnego kształcenia prawie dwie trzecie młodzieży zdobywa wykształcenie i jest to
najważniejsza ścieżka na „dorosły” rynek pracy.
342. WIRTUALNE praktyki studenckie - nowy sposób zdobywania doświadczenia zawodowego / Magdalena Jasińska, Małgorzata Grad-Grudzińska // E-Mentor. - 2007, nr 4, s. 45-47.
343. WPŁYW pracy w warsztatach szkolnych na wychowanie młozieży / Andrzej Pietrzyk // Pedagog. Pr. - 2006, nr 49, s. 102-104, tab.
- 64 WSPIERANIE zatrudnienia absolwentów geodezji i kartografii na
Wspólnym Rynku Europejskim / pod red. U. Marchlewicz= poz. 552.
Z treści: Pelc M.: Staże zagraniczne Politechniki Koszalińskiej szansą na lepszy
start w życie zawodowe dla jej studentów i absolwentów.
344. WSPÓŁPRACA koniecznością chwili / Zuzanna Szczepaniak //
Nowa Szk. - 2001, nr 6, s. 16-18.
Współpraca Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego z rzemieślnikami Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdańsku
345. ZAWODY rynku pracy wybierane do nauki w rzemiośle / Jolanta
Kosakowska // Rynek Pr. - 2005, nr 2, s. 60-68.
346. ZWIĄZEK kształcenia z gospodarką RFN / Józef Krosny // Szk.
Zaw. - 2000, nr 1, s. 53-57.
Kształcenie dualne, w którym szkoły pełnią funkcję uzupełniającą, podbudowującą teoretycznie kształcenie praktyczne w zakładzie pracy.
347. ZWIĄZKI kształcenia zawodowego z gospodarką w krajach wysoko
rozwiniętych / Stanisław Suchy // Służ. Prac. - 2001, nr 6, s. 9-16.
Kształcenie zawodowe przy udziale zakładów pracy.
___________________
348. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu // Dz. U. - 2002, nr 113,
poz. 988.
zm. z dnia 29 października 2003 r. // Tamże. - 2003, nr 192, poz. 1875.
3. Przygotowanie zawodowe i jego ocena
349. ABSOLWENCI i system edukacji w opinii pracodawców regionu
wrocławskiego / K. Gilga // W: Sytuacja społeczno-gospodarcza Śląska :
szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Roberta Rauzińskiego, Teresy Sołdry-
- 65 -Gwiżdż, Kazimierza Szczygielskiego ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu. - Opole : PIN Inst. Śl., 2006. - S. 69-78.
ABSOLWENCI SGH na rynku pracy / red. B. Minkiewicz i P. Błędowski
= poz. 470.
Z treści: Minkiewicz B.: Kompetencje absolwentów i ich wykorzystanie w pracy
zawodowej. - Kliszko Cz.: Podnoszenie kwalifikacji po ukończeniu studiów i kształcenie ustawiczne.
ABSOLWENCI studiów pedagogicznych na rynku pracy / J. Teresa Błasiak = poz. 472.
M.in. poznanie oczekiwań pracodawców dotyczących kwalifikacji i kompetencji
tych absolwentów.
BADANIE losów absolwentów i ich przydatności / U. Jeruszka = poz. 773.
BADANIE losów absolwentów jako instrument doskonalenia struktury
kwalifikacyjno-zawodowej podaży do popytu na pracę / E. Ciepucha
= poz. 774.
350. CYBORG czy hipis - wymogi pracodawców wobec absolwentów
w Polsce, Austrii i Niemczech / Michał Mijal // Probl. Zarz. - 2003, nr 2,
s. 143-153.
351. DLACZEGO nie chcą się uczyć?! / Małgorzata Prus // Rynek Pr. 2006, nr 3, s. 115-117.
Przyczyny dla których młodzi ludzie nie są gotowi do dalszej nauki, mimo że bez
właściwego wykształcenia nie mają szans na znalezienie pracy.
DROGA młodzieży wiejskiej na uniwersytet - z perspektywy pytania
o wartość i społeczne funkcje wyższego wykształcenia / K. Wasielewski
= poz. 260.
EDUKACJA a perspektywy rynku pracy absolwentów w regionie Górnego Śląska / red. A. Ziomek = poz. 391.
Z treści: Kopel J.: Absolwenci - między szkołą a firmą. M. in. potrzeby i oczekiwania pracodawców wobec absolwentów.
- 66 352. KOMPETENCJE i atrakcyjność zatrudnieniowa polskiej młodzieży
w ocenie przedsiębiorców różnych sektorów gospodarki / Beata Mazurek-Kucharska // Eduk. Ekon. Menedż. - 2007, nr 3, s. 141-153 bibliogr.
353. KOMPETENCJE twórcze studentów jako element przydatności
do zawodu nauczycielskiego / Janina Uszyńska // Nowy Test. - 2000, nr 1,
s. 44-58 bibliogr.
354. KOMPETENCJE zawodowe absolwentów Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej / Krystyna Buchta // Kult.
Fiz. - 2007, nr 9/10, s. 15-19 bibliogr.
355. KOMPETENCJE zawodowe młodych : możliwości szkolnictwa
zawodowego a potrzeby pracodawców / Marcin Kęsy. - Kraków : Wydaw.
Uniw. Jagiell., 2008. - 108, [1] s. - Tabele. - Bibliogr.
356. KWALIFIKACJE absolwentów a wymagania rynku pracy : (na
przykładzie wybranych kierunków studiów technicznych) / Agata Szydlik-Leszczyńska. - Kielce : Wydaw. Uniw. Humanist.-Przyrod., 2008. - 102 s.
- Tabele. - Bibliogr.
357. KWALIFIKACJE absolwentów wybranych kierunków wyższych
uczelni technicznych w świetle potrzeb rynku pracy : praca doktorska / Agata Agnieszka Szydlik-Leszczyńska ; Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. - Łódź, 2005. - Promotor: prof. dr hab. Zdzisława Janowska.
358. KWALIFIKACJE zawodowe na współczesnym rynku pracy / pod
red. Stefana M. Kwiatkowskiego ; Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa : IBE, 2004. - 292 s. - Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Bogaj Małgorzata: Lokalny rynek pracy a losy absolwentów szkół ponadgimnazjanych (s. 72-80). - Dutkiewicz Waldemar, Szpringer Monika: Przygotowanie pielęgniarek do zawodu w kontekście europejskiego systemu wymagań
(s. 118-126). - Moos Janusz: Liceum profilowane etapem osiągania kwalifikacji
zawodowych (s. 154-165). - Mościcki Krzysztof: Fundusze strukturalne UE a możliwość wsparcia edukacji na obszarach wiejskich na tle poziomu wykształcenia mło-
- 67 dych kierowników gospodarstw (s. 189-196). - Hamidi Beata: Współpraca szkół
zawodowych w programach Unii Europejskiej (s. 207-214). - Kramek Zbigniew:
Rozwój kwalifikacji zawodowych - z doświadczeń programów międzynarodowych:
COST i Leonardo da Vinci (s. 215-222). - Pawłowska Janina: Edukacja w Europie
(s. 239-242). - Sitek Jarosław, Żurek Mirosław: Udział nauczycieli w ewaluacji
i mierzeniu jakości pracy szkoły (s. 243-254). - Zabłocki Lesław: Standardy wymagań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (s. 255-287). - Kolan
Zdzisław: Wymagania rynku pracy wobec absolwentów szkół zawodowych (s. 288-292).
359. LICENCJAT w uczelni i na rynku pracy / Elżbieta DrogoszZabłocka, Barbara Minkiewicz, Renata Nowakowska-Siuta ; Centrum Badań
Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet Warszawski. Warszawa : CBPNiSW UW, 2002. - 137, [1] s. - Bibliogr.
Przydatność zawodowa absolwentów studiów wyższych.
MŁODZI niepełnosprawni / pod red. E. Giermanowskiej = poz. 507.
Z treści: Bartkowski J., Gąciarz B., Giermanowska E.: Przygotowanie zawodowe
i zatrudnienie młodzieży niepełnosprawnej - analiza monografii powiatów.
MŁODZI niepełnosprawni o sobie / pod red. E. Giermanowskiej
= poz. 952.
Z treści: Zakrzewska-Manterys E.: Wykształcenie a sytuacja zawodowa osób
niepełnosprawnych.
360. MONITORING wymogów kwalifikacyjnych i warunków zatrudniania absolwentów na lokalnym rynku pracy miasta Tychy / Rafał Muster //
Rynek Pr. - 2006, nr 2, s. 112-131, tab. wykr.
361. OCZEKIWANIA pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów / Leszek Karwowski // Rynek Pr. - 2003, nr 5, s. 141-149, tab.
bibliogr.
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez Związek Pracodawców Dolnego Śląska oraz badań i opinii instytucji i uczelni wrocławskich.
362. OCZEKIWANIA wobec absolwenta zreformowanej szkoły - umiejętności kluczowe / Joanna Stocka // Edukacja. - 2000, nr 3, dod. s. 13-16.
- 68 OSOBY z wyższym wykształceniem na wielkopolskim rynku pracy / pod
red. R. Suchockiej = poz. 518.
Z treści: Zięba B.: Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych na podstawie ofert pracy.
363. PhD Graduates with post-doctoral qualification in the private sector:
does it pay off / I. Recotillet // Labour. – 2007, nr 3, s. 473-502, tab. bibliogr.
Po roku 1990 w Europie odnotowano bardzo znaczny wzrost liczby absolwentów
ze stopniami naukowymi - PhD i jednoczesny spadek liczby dostępnych dla nich
akademickich miejsc pracy. Brak możliwości zatrudnienia się młodych doktorów
w tradycyjnym sektorze badań sprawia, iż porzucają oni karierę akademicką na rzecz
prywatnego sektora, który oferuje wyższe zarobki.
PLANY zawodowe studentów specjalności rachunkowość i auditing
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu a ich kwalifikacje i predyspozycje / M. Nowak = poz. 70.
364. PRACODAWCY o absolwentach / Agnieszka Grochal, Tomasz
Gwiazda // Manager. - 2000, nr 6, s. 58-60, tab. wykr.
Analiza wyników badań dotyczących znaczenia ukończonej szkoły wyższej,
jej poziomu i prestiżu dla pracodawców zatrudniających absolwentów wyższych
uczelni.
PROCES kształtowania i wykorzystania potencjału pracy młodzieży
szkół zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej / R. Parzęcki
= poz. 436.
PROFIL absolwenta uczelni ekonomicznej w kontekście oczekiwań polskiego rynku pracy / J. Strzelczyk-Łucka = poz. 438.
M.in. ocena profilu absolwenta z punktu widzenia wymagań pracodawcy.
PROJEKT Leonardo da Vinci = poz. 527.
Poszukiwanie kompetencji warunkujących zatrudnienie absolwentów zdrowia
publicznego w nowych warunkach na rynku pracy.
365. PRZYGOTOWANIE absolwentów szkół do kariery zawodowej /
Urszula Feliniak // Acta UL, Fol. Oecon. - 2007, z. 210, s. 85-106, tab.
summ.
- 69 366. PRZYGOTOWANIE absolwentów szkół zawodowych w kontekście
potrzeb i oczekiwań lokalnego rynku pracy - na przykładzie powiatów północno-wschodniej Polski / Anna Pogorzelska // Probl. Profes. - 2007, nr 1,
s. 121-134 summ.
367. PRZYGOTOWANIE do pracy nauczycieli - absolwentów uczelni
zawodowych : opinie pracodawców / Elżbieta Drogosz-Zabłocka // Edukacja. - 2002, nr 4, s. 65-75 bibliogr.
368. PRZYGOTOWANIE ergonomiczne młodzieży szkół zawodowych /
Jan Janiga // Probl. Profes. - 2005, nr 1, s. 91-110 bibliogr.
369. PRZYGOTOWANIE zawodowe młodzieży niepełnosprawnej do
pracy - wybrane problemy / Anna Ziętek // Aktywiz. Zaw. Osób Niepełnospr.
2005, nr 3, s. 185-193, tab. bibliogr.
SPOŁECZNOŚCI lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży / pod
red. E. Giermanowskiej, M. Racław-Markowskiej = poz. 637.
Z treści: Legat S.: Analiza regulacji prawnych dotyczących przygotowania zawodowego i zatrudnienia młodzieży.
370. STANDARDY kwalifikacji zawodowych - oczekiwania pracodawców wobec ludzi młodych / Stefan M. Kwiatkowski // Bezp. Pr. - 2006, nr 3,
s. 2-3 bibliogr. summ.
371. SZANSE awansu społecznego przez wykształcenie młodzieży ze
środowisk wiejskich / Renata Marks-Bielska, Renata Białobrzeska // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 983, T. 2, s. 13-18, tab. bibliogr. summ.
372. TECHNICZNO-informatyczne przygotowanie młodzieży a współczesny rynek pracy / Ewa Nieroba // Pr. Nauk. WSP Częst., Wych. Tech. 2003, z. 6, s. 33-37 bibliogr. summ.
373. TYLKO dla orłów? / Maciej Gołębiewski, Marcin Maj // Manager. 2001, nr 4, s. 26-28.
Studia a kariera zawodowa. Czego oczekują pracodawcy od absolwentów, czy skończenie wyższych studiów gwarantuje znalezienie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy.
- 70 WARTOŚĆ edukacji wyższej w percepcji studentów studiów niestacjonarnych / K. Klimkowska = poz. 993.
374. WISSBEGIERIG und eifrig / J. Wehrle, Th. Bouzanne // Personal. 2008, nr 10, s. 30-31.
Brak odpowiednich kwalifikacji u młodych chińskich kandydatów do pracy
w niemieckich firmach otwierających swoje zakłady w Chinach. Z reguły chińscy
absolwenci, mimo swego pędu do wiedzy i zapału do pracy dysponują bardzo małą
wiedzą techniczną, którą niemieccy technicy nabywają na pierwszym roku stażu
zawodowego podczas praktycznej nauki zawodu.
WSPIERANIE zatrudnienia absolwentów geodezji i kartografii na
Wspólnym Rynku Europejskim / pod red. U. Marchlewicz= poz. 552.
Z treści: Hryniewicz T.: Działania Uczelni w Programie SOCRATES-Erasmus
w kierunku zwiększenia kwalifikacji rynkowych i zatrudnienia absolwentów. - Diakun J.: Wspieranie kwalifikacji zawodowych i rynkowych oraz zatrudnienia przez
Inkubator Akademicki Politechniki Koszalińskiej. - Analiza aktualnych kwalifikacji/umiejętności oraz oczekiwań zawodowych studentów kierunku geodezja i kartografia Politechniki Koszalińskiej / U. Marchlewicz [i in.].
375. WYKSZTAŁCENIE a bezrobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej / Anna Skórska // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. Chorz. - 2001, nr 2,
s. 233-242 bibliogr.
376. WYKSZTAŁCENIE a jakość życia : dynamika orientacji młodzieży
szkół średnich / Aleksander Zandecki. - Toruń ; Poznań : Edytor, 1999.
- 198, [45] s.
Rec.: Ostrowska Urszula // Stud. Eduk. - 2000, nr 5, s. 336-343.
WYKSZTAŁCENIE i praca w strukturze wartości młodzieży / B. Olszak-Krzyżanowska = poz. 1002.
WYKSZTAŁCENIE wyższe w zbiorze wartości wyznaczających aktywność życiową / Maja Skiba = poz. 1003.
377. WYMAGANIA pracodawców od kandydatów do pracy w świetle
badań empirycznych : szanse absolwentów na rynku pracy / Rafał Muster //
Humaniz. Pr. - 2007, nr 5/6, s. 105-124, tab. summ.
- 71 378. WYMAGANIA rynku pracy wobec absolwentów // Dziś. - 2001,
nr 5, s. 15-18.
379. Z PERSPEKTYWY menedżera i profesora / Przemysław Deszczyński // Forum Akad. - 2003, nr 10, s. 26-29.
Umiejętności nabyte przez absolwentów studiów ekonomicznych a wymagania
rynku pracy.
4. Edukacja wobec wyzwań gospodarki
ABSOLWENCI SGH na rynku pracy / red. B. Minkiewicz i P. Błędowski = poz. 470.
Z treści: Macioł S.: Zmiany systemu kształcenia w SGH po 1990 r.
380. ANALIZA systemu edukacji z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy / Henryk Bednarski, Zbigniew Kramek, Krzysztof Symela // Pedagog.
Pr. - 2000, nr 37, s. 26-28 bibliogr.
Komunikat z realizacji projektu KBN „Rynek pracy wobec integracji z Unią
Europejską”.
381. BADANIA rynku pracy dla potrzeb kształcenia zawodowego / Elżbieta Ciepucha // Dyr. Szk. - 2007, nr 12, s. 42-43.
382. BEZROBOCIE a edukacja / Stanisław Kotlicki // Stud. Kup.
- 2005/2006, z. 1/2 s. 213-224.
Materiały z konferencji „Poszukiwanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy”, Szczecinek.
BEZROBOCIE absolwentów szkół - wciąż trudny problem : działania na
rzecz poprawy efektywności zewnętrznej kształcenia zawodowego / U. Jeruszka = poz. 614.
383. CZŁOWIEK a rynek / pod red. Sławomira Partyckiego ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Lublin : TN KUL,
- 72 2004. - 2 t. (450+401 s). - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / TN KUL ;
92). - Tabele. - Bibliogr.
T. 1. - Z treści: Włodarczyk-Śpiewak Katarzyna: Aspekty jakości życia w młodych gospodarstwach domowych (s. 307-312).
T. 2. - Z treści: Lis Barbara, Lis Franciszek: Uwarunkowania cywilizacyjne celów
edukacyjnych dla potrzeb rynku pracy (s. 151-155). - Robak Elżbieta: Kapitał społeczny i edukacja zawodowa. Wzajemne powiązania w kontekście uwarunkowań
rynku pracy (s. 175-179). - Bilska Agnieszka: Rola wyższego wykształcenia w warunkach przydatności na rynku pracy (s. 180-183). - Siwadło Karolina: Edukacja
akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego a potrzeby rynku pracy - wybrane problemy (s. 184-187). - Bielecka-Prus Joanna: Nowe zadania szkolnictwa zawodowego
w społeczeństwie ponowoczesnym (s. 188-192). - Paradowska-Stajszczak Magdalena:
Wymagania rynku a efektywność systemu edukacji (s. 193-197). - Truszkowska
Joanna Agata: Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych jako element
poprawy efektywności kształcenia zawodowego w Łomży (s. 198-201). - Szczepaniak-Wiecha Izabela: Młodzież na rynku pracy (s. 272-276). - Paklepa Tomasz: Rynek pracy a aspiracje zawodowe i materialne lubelskich licealistów (s. 277-282).
- Panek Sylwia: Kwalifikacje pracowników a zmieniające się wymagania rynku pracy
(s. 219-322).
384. DOSTOSOWANIA systemu edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy w województwie mazowieckim / Urszula Jeruszka // W: Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego
Praca - Zatrudnienie - Szkolenie : studia i materiały / red. nauk. Elżbieta
Kryńska. T. 1. Syntezy ekspertyz. - Warszawa : ORGMASZ ; IPiSS, 2007.
S. 231-265.
385. DOSTOSOWANIE oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy / Krzysztof Symela // Pedagog. Pr. - 2006, nr 48, s. 34-47, wykr.
386. DOSTOSOWANIE struktury i treści kształcenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy w kontekście zmian w systemie edukacji / Stefan M.
Kwiatkowski ; Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa : IBE, 2002. - 62 s.
Tabele. - Bibliogr.
387. DYNAMIKA zmian na rynku szkolnictwa wyższego a konkurencyjność absolwentów szkół wyższych na rynku pracy / A. Stosik, P. Kocyłowska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2006, nr 1141, s. 170-176.
- 73 388. The EDUCATION - unemployment relationship in the Slovak Republic : an analysis with special regard to economic education / Martin
Hronec // New Educ. Rev. – 2007, nr 1, s. 115-126 bibliogr.
Edukacja a bezrobocie na Słowacji.
389. EDUKACJA a aktualny system wsparcia dla absolwentów wchodzących na rynek pracy / Ewa Leśniak-Berek // W: Praca socjalna wobec
nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń : Akapit,
2008. - S. 153-166.
Problematyka dostosowania ofert edukacyjnych do wymagań rynku pracy jako
obszar pracy socjalnej.
390. EDUKACJA a oczekiwania współczesnego rynku pracy / Anna
Nowocińska // Prz. Nauk. / WSSE Gdań. - 2006, nr 5, s. 197-206.
391. EDUKACJA a perspektywy rynku pracy absolwentów w regionie
Górnego Śląska / red. nauk. Andrzej Ziomek ; Górnośląska Wyższa Szkoła
Handlowa. - Katowice : Górnośl. Wyż. Szk. Handl., 1998. - 233 s. - Tabele. Bibliogr.
Z treści: Piaskowska Ewa: Absolwenci a rynek pracy (s. 13-21). - Kabaj Mieczysław: Projekt nowego systemu koordynacji edukacji zawodowej i rynku pracy (s. 23-47). - Kotlorz Dorota: Bezrobocie absolwentów jako przejaw dysharmonii pomiędzy
systemem edukacji a popytem na pracę (s. 49-64). - Ziomek Andrzej: Uwarunkowania
rynku pracy absolwentów w województwie katowickim (s. 65-84). - Woźniak Zofia:
Edukacja a perspektywy rynku pracy (s. 85-90). - Cybula Adrian: Niska jakość wykształcenia jako bariera awansu oświatowego (s. 91-98). - Marszowski Ryszard:
Bezrobocie i jego wpływ na rozwój lokalnego rynku pracy. Prognozowane kierunki
zmian (na przykładzie: Gliwic, Zabrza, Knurowa, i Pyskowic) (s. 109-125). - Tomeczek Andrzej: Młodzież wobec skutków modernizacji regionu. Próba diagnozy
(s. 129-141). - Makselon-Kowalska Bożena: Psychologiczna charakterystyka przyczyn i skutków bezrobocia wśród młodzieży (s. 143-149). - Pawłowska Anna: Wpływ
dystansu czasowego wobec braku pracy na zachowania zaradcze młodzieży (s. 151-165). – Stosunek młodziezy do zagrożenia bezrobociem, stosowane przez nich strategie zaradcze oraz wpływ cech osobowościowych na działania w sytuacji zagrożenia
bezrobociem. - Chudzicka Agata: Kluby pracy jako forma pomocy bezrobotnej młodzieży (s. 167-175). - Sroga Zofia, Sołtyńska-Rąb Małgorzata: Dojrzłość studentów
do podejmowania inżynierskich ról zawodowych (s. 177-189). - Kopel Jerzy: Absol-
- 74 wenci - między szkołą a firmą (s. 191-200). - M. in. potrzeby i oczekiwania pracodawców wobec absolwentów. - Wójtowicz Anna, Wójtowicz Henryk: Młodzież
i pracodawcy na lokalnym rynku pracy w Bielsku-Białej - bariery i oczekiwania.
Raport z badań (s. 201-207).
392. EDUKACJA a rynek pracy / Piotr Mosiek // Aux. Soc. - 1999,
nr 1/2, s. 94-101 bibliogr. summ. * Edukacja a rynek pracy / Piotr Stronkowski // Rynek Pr. - 2003, nr 5, s. 66-76 bibliogr.
393. EDUKACJA a rynek pracy obszarów wiejskich / Hanna Godlewska,
Jerzy Majkowski // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 87, s. 117-125. *
Edukacja a rynek pracy na obszarach wiejskich / Agnieszka Komor // Gospod. Nar. - 2004, nr 5/6, s. 124-129, tab. wykr.
394. EDUKACJA a współczesny rynek pracy / Witold Ratajczyk // Acta
UL, Fol. Oecon. - 2007, z. 210, s. 65-83, tab. summ.
395. EDUKACJA dla potrzeb rynku pracy // Rynek Pr. - 2006, nr spec.
grudzień, s. 1-184.
Z treści: Kwiatkowski Stefan M.: Proces kształcenia zawodowego a rynek pracy (s. 7-20). - Statystyka. - Rozbicki Artur: Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (s. 81-99). - Strojna E., Hejno Janina: Zatrudnianie w celu przygotowania
zawodowego - młodociani pracownicy (s. 100-108). - Kosakowska Jolanta: Nauka
zawodu w rzemiośle (s. 109-125). - Prószyński Maciej: Egzaminy kwalifikacyjne
w rzemiośle (s. 126-144). - Kenczew-Pałasz Kalina: Działania OHP na rzecz wsparcia
młodzieży w wejściu na rynek pracy (s. 145-160). - Związek Zakładów Doskonalenia
Zawodowego edukacyjnym sojusznikiem instytucji rynku pracy / Janina Jackiewicz-Sikorska [i in.] (s. 168-184).
EDUKACJA dla rynku pracy / red. S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojć = poz. 99.
Z treści: Michałków I.: Edukacja a konkurencyjność pracowników na współczesnym rynku pracy. - Męcina S.: Edukacja w Ochotniczych Hufcach Pracy wobec
wyzwań rynku pracy.
396. EDUKACJA nieformalna a potrzeby rynków pracy w państwach
członkowskich Unii Europejskiej / Żaneta Goździk // Acta UL, Fol. Oecon. 2003, nr 170, s. 133-154, tab. summ.
- 75 397. EDUKACJA - powiązania z rynkiem pracy / Wiesława Walkowska // W: Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej /
pod red. Lucyny Frąckiewicz, Aldony Frączkiewicz-Wronki - Katowice :
Wydaw. AE Katow., 2000. - S. 171-182.
398. EDUKACJA - sposób na niedopasowania strukturalne na rynku
pracy / Elżbieta Kryńska // W: Polski rynek pracy - niedopasowania strukturalne / red. nauk. E. Kryńska - Warszawa : IPiSS, 2004. – S. 102-110.
399. EDUKACJA w coraz bardziej ciekawym świecie : mit o zrównoważeniu edukacji rynkowej? / Joanna Danilewska // Edukacja. - 2004, nr 4,
s. 77-84.
Zmiany w podejściu do kształcenia w kontekście zmieniającego się rynku pracy.
400. EDUKACJA wobec rynku pracy : realia, możliwości, perspektywy /
pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Wydaw. Akad. Bydg., 2003. 425 s. - Bibliogr.
Z treści: Lewowicki Tadeusz: Edukacja i pedagogika wobec rynku pracy. O sposobach kształtowania wzajemnych relacji i powinnościach pedagogiki (s. 25-33). Rittel Stefan J.: Edukacja i rynek. Wzajemne zależności (s. 34-46). - Niemiec Jerzy:
Rynek pracy a edukacja (s. 47-54). - Kaczor Stanisław: Edukacja i rynek pracy (s. 55-61). - Wiatrowski Zygmunt: Rzeczywiste i nadmiernie formalizowane problemy
rynku pracy w Polsce oraz ich implikacje dla edukacji zawodowej (s. 62-74). - Baraniak Barbara: Podstawowe wyznaczniki współczesnej edukacji zawodowej i rynku
pracy (s. 75-92). - Jeruszka Urszula: Rozważania nad zbliżeniem edukacji zawodowej
do potrzeb rynku pracy (s. 93-117). - Nowacki Tadeusz: Pedagogika pracy a badania
rynkowe (s. 118-124). - Putz Helmut: Kształcenie zawodowe i dokształcanie jako
warunek zdolności do zatrudnienia na rynku pracy (s. 125-134). - Kwiatkowski Stefan M.: Rynek pracy a system edukacji zawodowej (s. 157-163). - Denek Kazimierz:
Teoretyczne i aplikacyjne konteksty edukacji zawodowej dla pracy, rynku i czasu
wolnego (s. 164-170). - Gerlach R.: Edukacja zawodowa nie tylko dla rynku pracy
(s. 171-179). - Szlosek Franciszek: Zagrożenia edukacji zawodowej w Polsce (s. 180-187). - Gawrysiak Marek: Edukacja komputacjonalistyczna czy konstruktywiczna?
Przyczynek do projektowania działań edukacyjnych sprzyjających edukacji dla zatrudnienia (s. 187-198). - Mendel Maria: Być pomiędzy. Tendencje zmian na styku
świata uczelni i pracy z perspektywy ich uczestnika (s. 210-224). - Krajewska Anna:
Szkolnictwo wyższe w kontekście potrzeb i problemów rynku pracy (s. 225-235). Włodarska-Zoła Lidia: Edukacja menedżerów wobec potrzeb rynku pracy (s. 247-260). - Andrzejczak Aldona: Rola edukacji w kształtowaniu kapitału ludzkiego
- 76 i rynku pracy w Polsce (s. 282-290). - Oleksiak Danuta: Rola nauczyciela przedmiotów zawodowych w przygotowaniu uczniów do wejścia na rynek pracy (s. 313-323).
- Sławecki Bartosz: Rozwój kapitału społecznego w procesie edukacji (s. 324-334).
- Mandrzejewska-Smól Iwona: Działalność zawodoznawcza a rynek pracy (s. 377-387). - Podoska-Filipowicz Elżbieta: Doradztwo zawodowe a wyzwania rynku pracy
(s. 388-397). - Dobrowolska Barbara: Zadania gimnazjum w kontekście rynku pracy
(s. 398-402). - Frejman Stanisław D.: Przygotowanie do samokształcenia w samoocenie absolwentów szkół średnich (s. 403-408). - Parzęcki Ryszard: Wspomaganie
młodzieży szkół prozawodowych i zawodowych w kształtowaniu ich kariery życiowej
(s. 409-416).
401. EDUKACJA wobec rynku pracy i integracji europejskiej / pod
red. Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyny i Zdzisławy Dacko-Pikiewicz.
- Dąbrowa Górnicza : Wyż. Szk. Bizn., 2007. - 244 s. - (Prace Naukowe
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). – Bibliogr.
402. EDUKACJA zawodowa a współczesne wymagania rynku pracy /
Ewa Oleksiejczuk, Anna Oleksiejczuk // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 2,
s. 24-26.
403. EDUKACJA zawodowa - potrzeba zmian / Stefan M[ichał]
Kwiatkowski // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2003, [T.] 5, s. 123-128 bibliogr. summ.
Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy.
404. EDUKACJA zawodowa w aspekcie rynku pracy / Ryszard Gerlach // Kształ. Zaw. Pedagog. - 2006, [T.] 8, s. 175-183 summ.
405. EDUKACJA zawodowa w kontekście niedookreślonego rynku pracy / Zygmunt Wiatrowski // Pedagog. Pr. - 2007, nr 51, s. 28-32.
406. EDUKACJA zawodowa wobec rynku pracy i integracji europemskiej / red. Stefan M. Kwiatkowski ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
- Warszawa : IPiSS, 2001. - 198 s. - (Opracowania Projekt Celowy Zamawiany / IPiSS ; nr 6). - Tabele. - Bibliogr.
Rec.: Woźniak Ireneusz // Pedagog. Pr. - 2001, nr 39, s. 195-196.
- 77 407. EDUKACYJNE konteksty bezrobocia / Jerzy Niemiec // Pedagog.
Pr. - 2005, nr 47, s. 85-89.
Bezrobocie a szkolnictwo zawodowe.
408. EDUKACYJNE strategie rozwiązywania problemów międzynarodowego rynku pracy / Henryk Bednarczyk, Maria Pawłowa // Pedagog. Pr. 2004, nr 45, s. 22-26 bibliogr.
409. EDUKACYJNE uwarunkowania rynku pracy / A. Włodyka // Acta
UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 174, s. 255-265.
410. EFEKTYWNOŚĆ kształcenia zawodowego : kształcenie zawodowe
a rynek pracy / red. Urszula Jeruszka ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa : IPiSS, 2000. - 319 s. : wykr. - (Studia i Monografie / IPiSS). Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Jeruszka U.: Teoretyczne podstawy efektywności kształcenia zawodowego
(s. 25-48). - Kwiatkowski Stefan M.: Efektywność zewnętrzna a standardy kwalifikacji
zawodowych (s. 49-57). - Dretkiewicz-Więch Janina: Skuteczne doradztwo i poradnictwo zawodowe - jednym z instrumentów wzrostu efektywności kształcenia zawodowego
(s. 58-69). - Symela Krzysztof, Figurski Janusz: Metody badań efektywności zewnętrznej kształcenia zawodowego (s. 70-92). - Jeruszka U.: Trzy podstawowe modele kształcenia zawodowego (s. 95-96). - Jeruszka U.: Dualny system kształcenia zawodowego
w Szwajcarii (s. 97-112). - Symela K.: Integracja kształcenia zawodowego i rynku pracy
w Danii (s. 113-126). - Drogosz-Zabłocka Elżbieta: Integracja kształcenia zawodowego
i rynku pracy we Francji (s. 127-143). - Figurski J.: Integracja kształcenia zawodowego
i rynku pracy w Niemczech (s. 144-158). - Symela K.: Integracja kształcenia zawodowego i rynku pracy w Wielkiej Brytanii (s. 159-172). - Kabaj Mieczysław: Efektywność
kształcenia zawodowego w wybranych krajach. Przewaga systemu dualnego (s. 173-199). - Dretkiewicz-Więch J.: Kształcenie zawodowe w Polsce (s. 200-214). - Kwiatkowski S. M.: Diagnoza stanu i elementy prognozy w zakresie zmian struktury kształcenia zawodowego w Polsce (s. 215-226). - Jeruszka U., Drogosz-Zabłocka E., Symela K.:
Efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego w opinii dyrektorów szkół zawodowych, przedsiębiorstwi urzędów pracy (s. 233-262). - Jeruszka U., Drogosz-Zabłocka
E., Symela K.: Kształcenie przemienne w polskim systemie zawodowym (s. 273-283).
- Drogosz-Zabłocka E.: Dyskusja grupowa na temat efektywności kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwie (s. 284-292).
411. EFEKTYWNOŚĆ polskiego szkolnictwa wyższego na tle europejskiego rynku pracy / Karol Klimczak // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 180,
s. 125-138 summ.
- 78 412. ELASTYCZNOŚĆ modułowych programów nauczania a rynek
pracy / Janina Rosiak // Nowa Eduk. Zaw. - 2005, nr 4, s. 5-8, bibliogr
413. EUROPEJSKI Bank Rozwoju Modułowanych Programów i Technologii Edukacyjnych - projekt pilotażowy Leonardo da Vinci / Krzysztof
Symela // Eduk. Ustaw. Doros. - 2001, nr 2, s. 24-29. * Europejski Bank
Rozwoju Modułowych Programów i Technologii Edukacyjnych - baza danych w projekcie Leonardo da Vinci / K. Symela, Wojciech Oparcik // Tamże. - 2003, nr 1, s. 84-87 bibliogr.
Omów. programu, którego celem jest m.in. poszerzenie dostępu młodzieży do
systemu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz doskonalenie usług edukacyjnych
czego efektem ma być osiąganie kompetencji zawodowych wymaganych na europejskim rynku pracy i w społeczeństwie informatycznym.
414. HIGHER education and graduate employment in Europe : results
from graduate surveys from twelve countries / Harald Schomburg, Ulrich
Teichler. - Dordrecht : Springer, 2006. - VII, 169 s. - (Higher Education
Dynamics ; 15).
Szkolnictwo wyższe a zatrudnienie absolwentów na przykładzie 12 krajów europejskich.
415. INTEGRACJA pracy i nauki : perspektywa uczenia się przez całe
życie / Richard Sweet ; tł. Marta Jacyniuk // Pedagog. Pr. - 2001, nr 39,
s. 24-35, tab. wykr. bibliogr.
M.in. problem kształcenia uczniów szkół średnich w kontekście potrzeb rynku
pracy na przykładzie różnych państw.
JAKOŚĆ kształcenia, losy i kariery zawodowe absolwentów WSSE : /
K. Krauss = poz. 906.
416. JAKOŚĆ kształcenia w świetle oczekiwań rynku pracy / Tadeusz
Gawlik, Marian Piotrowski // Pedagog. Pr. - 2001, nr 39, s. 157-164, tab.
bibliogr.
417. KIERUNKI kształcenia a rynek pracy - na przykładzie kierunków
ekonomicznych oraz technicznych / Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara
Minkiewicz // Nauka Szk. Wyż. - 2003, nr 1, s. 122-142 bibliogr.
- 79 418. KIERUNKI kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w opinii
powiatowych urzędów pracy w województwie podlaskim / Bolesław Budzisz //
Zesz. Nauk. PBiałost., Ekon. - 2003, z. 8, s. 59-86 summ.
Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy.
KOMPETENCJE zawodowe młodych : możliwości szkolnictwa zawodowego a potrzeby pracodawców / M. Kęsy = poz. 355.
419. KONFERENCJA „Absolwent studiów europejskich, a wyzwania związane z europeizacją polskiego rynku pracy” // Stud. Eur. (Warsz.).
- 2001, nr 2, s. 245-260.
420. KSZTAŁCENIE a rynek pracy - monitoring zawodów deficytowych
i nadwyżkowych w rejonie Zabrza i Gliwic w latach 1994-97 / Andrzej Kasperek // Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market. - 2000, z. 1, s. 24-38.
421. KSZTAŁCENIE dla rynku pracy realizowane w systemie oświaty /
Krystyna Łybacka // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 1, s. 4-9.
422. KSZTAŁCENIE i zawód specjalisty zarządzania : absolwenci wybranych szkół zarządzania z lat 1976-1995 / Tadeusz Stalewski. - Wrocław :
Of. Wydaw. Politech. Wroc., 2000. - 191 s. - Tabele. - Bibliogr.
Efektywność kształcenia w szkołach wyższych.
423. KSZTAŁCENIE wobec rynku pracy : IV Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny // Pedagog. Pr. - 2001, nr 38, s. 7-158 bibliogr.
Referaty nadesłane w związku z VI Ogólnopolskim Zjazdem Pedagogicznym
(20-22.09.2001 - Olsztyn).
Z treści: Kwiatkowski Stefan M.: Kształcenie zawodowe w kontekście europejskiego rynku pracy (s. 7-13). - Bogaj Andrzej: Relacje między kształceniem ogólnym
a zawodowym - zaniedbany obszar reformowania systemu edukacji (s. 14-20). - Nowacki Tadeusz: Wybrane problemy przystosowania kształcenia zawodowego do
rynku pracy (s. 21-31). - Wiatrowski Zygmunt: Edukacja zawodowa to nie tylko
rynek pracy (s. 32-37). - Rachalska Wanda: Poradnictwo wobec problemów jednostki
i rynku pracy (s. 38-43). - Parzęcki Ryszard: Uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej młodzieży (s. 61-66). - Wołk Zdzisław: Edukacja do zmiany jako czynnik
- 80 warunkujący przygotowanie do życia i pracy zawodowej (s. 67-74). - Furmanek Waldemar: Edukacyjne wymiary Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju
Zasobów Ludzkich (s. 75-80). - Jeruszka Urszula: Ocenianie wyników kształcenia
zawodowego z punktu widzenia wymagań rynku (stanowisk) pracy (s. 98-106).
- Atamańczuk Kazimiera: Determinanty kształcenia wobec rynku pracy (s. 107-119).
- Figurski Janusz: Losy absolwentów szkół zawodowych w świetle wyników badań
(s. 150-158).
424. KSZTAŁCENIE zawodowe - nowe wyzwania / Stefan M. Kwiatkowski // Edukacja. - 2001, nr 3, s. 5-10. * Wybrane wyznaczniki rozwoju
kształcenia zawodowego / Rafał Piwowarski // Polit. Społ. - 2001, nr 9, s. 11-16, tab. wykr.
Dot. wyzwań i problemów zidentyfikowanych w wyniku badań prowadzonych
w ramach subprojektu „Analiza systemu edukacji z uwzględnieniem potrzeb rynku
pracy i kompatybilności ze standardami edukacyjnymi Unii Europejskiej”.
425. KSZTAŁCENIE zawodowe - rynek pracy - pracodawcy / pod red.
Stefana M. Kwiatkowskiego ; Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa :
IBE., 2000. - 244 s.
Rec.: Filipowicz Renata // Nowa Szk. - 2000, nr 8, 54-55.
426. KSZTAŁCENIE zawodowe w ścisłym związku z pracodawcami
warunkiem jego efektywności ekonomicznej i dydaktycznej / Stanisław Suchy // Oświatowiec. - 2000, [nr], 3 s. 15-23 bibliogr.
KWALIFIKACJE absolwentów a wymagania rynku pracy : (na przykładzie wybranych kierunków studiów technicznych) / A. Szydlik-Leszczyńska
= poz. 356.
KWALIFIKACJE absolwentów wybranych kierunków wyższych uczelni
technicznych w świetle potrzeb rynku pracy / A. A. Szydlik-Leszczyńska
= poz. 357.
KWALIFIKACJE zawodowe na współczesnym rynku pracy / pod red.
S. M. Kwiatkowskiego = poz. 358.
Z treści: Kolan Z.: Wymagania rynku pracy wobec absolwentów szkół zawodowych.
- 81 METODY badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych / red.
U. Jeruszka = poz. 787.
Z treści: Fgurski J.: Losy zawodowe absolwentów w świetle wyników badań
przeprowadzonych w ramach projektu badawczego „Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy”.
MŁODZIEŻ na rynku pracy / red. nauk. S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojć
= poz. 511.
Z treści: Ciepucha E.: Badania rynku pracy dla potrzeb kształcenia zawodowego.
427. MODULARYZACJA - droga do podniesienia atrakcyjności nauki
w Austrii / Sabine Archan // Eduk. Ustaw. Doros. - 2005, nr 4, s. 69-72.
Program kształcenia mający zapewnić jego zgodność z zapotrzebowaniem rynku
pracy.
428. MONITOROWANIE rynku pracy dla potrzeb edukacji / Elżbieta
Ciepucha // Dyr. Szk. - 2004, nr 10, s. 13-15.
429. NIEDOSTOSOWANIE systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy /
A. Jabłońska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1049, s. 46-55.
430. NOWE metody badania jakości i przydatności kształcenia w szkołach wyższych / Mieczysław Kabaj // Polit. Społ. - 2006, nr 5/6, s. 1-7, tab. *
Tenże: Nowe metody badania jakości i przydatności kształcenia w szkołach
wyższych na przykładzie badania losów i karier zawodowych absolwentów
Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie // Prometeusz.
- 2006, nr 3, s. 11-26 summ. Zsfassung.
431. NOWE zawody oraz treści kształcenia wyzwaniem społeczeństwa
informacyjnego i komunikacyjnego / Barbara Baraniak // Techn., Informat.,
Eduk. - 2007, T. 7, s. 53-64 bibliogr.
Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe.
432. OCENA kierunków kształcenia w wyższych uczelniach Łodzi
w kontekście zapotrzebowania lokalnego rynku pracy / Danuta Stawasz //
Zesz. Nauk. Ekon. Probl. Usług / USzczec. - 2007, nr 13, s. 163-171.
- 82 433. OCZEKIWANIA praktyki gospodarczej wobec oferty szkół wyższych / Marcin Haberla // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2007, nr 1171, ser. Marketing, nr 3, s. 31-43, tab. bibliogr. summ.
434. OPTYMALIZACJA kształcenia zawodowego z punktu widzenia
potrzeb rynku pracy / red. Urszula Jeruszka ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2002. - 226 s. - (Studia i Monografie / IPiSS).
- Tabele. - Bibliogr.
Treść: Kabaj Mieczysław: Optymalizacja struktury kształcenia zawodowego
i popytu na pracę. Czy grozi nam masowe bezrobocie absolwentów szkół wyższych?
(s. 21-54). - Kwiatkowski Stefan M.: System edukacji zawodowej w kontekście rynku
pracy i procesów integracyjnych w Europie (s. 55-62). - Jeruszka U.: Dostosowanie
kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - uwarunkowania i możliwości
(s. 63-82). - Jeruszka U.: Elementy programu dostosowywania kształcenia zawodowego do popytu gospodarki na kadry kwalifikowane (s. 83-103). - Drogosz-Zabłocka
Elżbieta: Orientacja i poradnictwo zawodowe jako narzędzie optymalizacji kształcenia zawodowego (s. 104-118). - Kasperek Andrzej: Projekt systemu informowania
o zawodach deficytowych i nadwyżkach instytucji oświatowych i samorządowych
(s. 119-134). - Drogosz-Zabłocka E.: Współpraca szkół i przedsiębiorstw - zasady,
formy i zakres współpracy (s. 135-150). - Kabaj M.: Jak unowocześnić kształcenie
zawodowe w Polsce? Założenia projektu wdrożenia systemu dualnego (s. 151-167).
- Figurski Janusz : Świadectwa i dyplomy szkolne na rynku pracy (s. 168-181).
- Figurski J.: Świadectwa i dyplomy szkolne na rynku pracy (s. 168-181). - Symela
Krzysztof: Ulepszanie systemu oceniania i dokumentowania wyników kształcenia
zawodowego - w kontekście rozwiązań w UE (s. 182-204). - Figurski J.: Badanie
losów i karier absolwentów szkół zawodowych a treści kształcenia zawodowego
(s. 205-214).
OSOBY z wyższym wykształceniem na wielkopolskim rynku pracy / pod
red. R. Suchockiej = poz. 518.
Z treści: Suchocki B.: Uczelnie wyższe wobec potrzeb rynku pracy. - Suchocki
B.: Możliwości równoważenia rynku pracy z perspektywy uczelni.
PEDAGOGIKA pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości
i starości człowieka w XXI wieku. [T.] 2 / pod red. Z. Wiatrowskiego,
I. Mandrzejewskiej-Smól i A. Aftańskiego = poz. 137.
Z treści: Piorunek M., Drzewiecka A.: Pomiędzy edukacją a rynkiem pracy. Dorastanie w warunkach przemian społeczno-gospodarczych. - Sarleja T. Z.: Przemiany
w systemie zatrudnienia a edukacja (z uwzględnieniem sytuacji w szkołach wyższych).
- 83 435. PERSPEKTYWY kształcenia w OHP w aspekcie wyzwań Unii
Europejskiej i reformy systemu oświaty / Zygmunt Grabowski // Eduk.
Ustaw. Doros. - 2000, nr 2, s. 124-127.
POLNAJA i èffektivnaja zanjatost’ molodeži - uslovie povyšenija konkurentosposobnosti strany / A. Dolgova, I. Žukova = poz. 519.
M. in. brak zgodności kierunków kształcenia z jego potrzebami na rosyjskim
rynku pracy.
436. PROCES kształtowania i wykorzystania potencjału pracy młodzieży
szkół zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej / Ryszard Parzęcki //
Kształc. Zaw. Pedagog. - 2001, [T.] 3, s. 49-63 summ.
Kształcenie a rynek pracy.
437. PROFESJONALIŚCI informacji w społeczeństwie informacyjnym,
13-14 listopada 2000 r. : materiały konferencyjne / Uniwersytet Warszawski.
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. - Warszawa : OPI,
2000. - 115 s. - Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Stępniak Kamil: Profesjonalista w dziedzinie informacji : studia i rzeczywistość zawodowa (s. 65-68). - Pindlowa Wanda: Model absolwenta w Instytucie
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (s. 75-82).
- Radwański Aleksander: Model absolwenta w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (s. 89-92). - Sosińska-Kalata Barbara, Puchalski Jacek,
Zając Michał: Model absolwenta studiów w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (s. 99-110).
438. PROFIL absolwenta uczelni ekonomicznej w kontekście oczekiwań polskiego rynku pracy : praca doktorska / Joanna Strzelczyk-Łucka.
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Wydział
Zarządzania. - Katowice, 2008. - Promotor: prof. dr hab.Grażyna Gruszczyńska-Malec.
Konceptualizacja modelu profilu absolwenta uczelni ekonomicznej oraz opracowanie metody oceny profilu absolwenta z punktu widzenia wymagań pracodawcy.
439. PROGNOZOWANIE kierunków kształcenia w kontekście potrzeb
rynku pracy / Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Stefan M. Kwiatkowski // Edukacja. 2001, nr 2, s. 5-20, tab. bibliogr.
- 84 PROJEKT Leonardo da Vinci = poz. 527.
Poszukiwanie kompetencji warunkujących zatrudnienie absolwentów zdrowia
publicznego w nowych warunkach na rynku pracy. Celem badań realizowanych
w ramach programu Leonardo da Vinci, było uchwycenie dynamiki zmian instytucjonalnych w reformowanym systemie, traktowanych jako czynnik warunkujący sytuację
na rynku pracy w sektorze zdrowotnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na fachowych pracowników zdrowia publicznego.
440. PRZEOBRAŻENIA społeczne a nowe wyzwania edukacji zawodowej / Danuta Marzec // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2001, [T.] 3, s. 103-111
summ.
441. REFORMA edukacji w świetle potrzeb rynku pracy / Zdzisław
Pisz // Śl. Opol. - 2001, nr spec., s. 33-40, tab.
442. RELACJE między edukacją zawodową a rynkiem pracy w Polsce /
Ireneusz Woźniak // Eduk. Ustaw. Doros. - 2000, nr 1, s. 17-22.
443. ROLA edukacji w kreowaniu popytu na pracę / Barbara Sobolewska-Węgrzyn // Stud. Region. (Białyst.). - 2003, nr 1, s. 71-82 bibliogr.
444. ROLA wyższych uczelni na rynku pracy / Krzysztof Nowakowski //
Zesz. Nauk. PWSZ Włoc., Rozpr. Humanist. - 2005, T. 5, s. 217-224.
Szkolnictwo wyższe a rynek pracy.
445. ROZWÓJ studiów wychowania fizycznego a możliwości zatrudnienia ich absolwentów w szkolnictwie / Zygmunt Jaworski // Wych. Fiz. Zdr.
- 2002, nr 5, s. 20-23.
446. ROZWÓJ usług edukacyjnych a zmieniający się rynek pracy /
Marek Leszczyński // Eduk. Ustaw. Doros. - 2001, nr 2, s. 44-56, tab.
bibliogr.
RYNEK pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży województwa opolskiego / pod red. T. Sołdry-Gwiżdż i K. Szczygielskiego = poz. 82.
- 85 447. RYNEK pracy a szkolnictwo zawodowe na Mazowszu : raport
z badań oraz materiały z konferencji, która odbyła się 29 listopada 2001 roku
w Radomiu / pod red. Elżbiety Ogrzebacz i Nataszy Grodzickiej ; Wojewódzki Urząd Pracy. - Radom : Wydaw. ITE, 2001. - 213 s. - Tabele.
Z treści: Grodzicka N.: Postawa społeczno-zawodowa uczniów ostatnich klas
szkół zawodowych województwa mazowieckiego (s. 49-59). - Barszcz Iwona, Kicior-Tchernev Anna: Postawa społeczo-zawodowa bezrobotnych absolwentów województwa mazowieckiego (s. 61-74). - Muchametczyn Ewa: Oczekiwania pracodawców
województwa mazowieckiego (s. 75-101). - Knap Waldemar: Oświata wobec wymagań rynku pracy (s. 103-115). - Ogrzebacz E.: Rola poradnictwa zawodowego
w kształtowaniu kariery zawodowej (s. 117-129). - Woźniak Ireneusz: Potrzeby edukacyjne i ich diagnozowanie (s. 157-185). - Kruszewski Andrzej: Szkolnictwo ponadgimnazjalne wobec rynku pracy (s. 199-205). - Męcina Jacek Piotr: Absolwent na
rynku pracy - uwagi i wnioski z konferencji (s. 207-213).
448. RYNEK pracy - implikacje dla reformowanego systemu kształcenia
zawodowego / Stefan M. Kwiatkowski // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2004,
[T.] 6, s. 135-145.
449. SPOŁECZNO-pedagogiczne konteksty bezrobocia w środowisku
małego miasta - możliwości pozytywnych oddziaływań lokalnej polityki
edukacyjnej : praca doktorska / Renata Beata Cichoń ; Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa 2005. - Promotor: prof. dr hab. Mirosław Józef Szymański.
M. in. powiązanie bezrobocia z polityką edukacyjną.
450. STANDARDY kwalifikacji zawodowych : rynkowe i szkolne / Stefan
M. Kwiatkowski // W: Szkoła a rynek pracy / red. nauk. Andrzej Bogaj, S. M.
Kwiatkowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - S. 38-60.
451. STUDIA uniwersyteckie wobec wymagań rynku pracy transformującego się społeczeństwa / Aleksander Kobylarek // Nauka Szk. Wyż. - 2003,
nr 1, s. 40-62 bibliogr. summ.
452. SYSTEM edukacji a potrzeby rynku pracy / Dariusz Koperczak //
Humaniz. Pr. - 2007, nr 1/2, s. 25-38, tab. bibliogr. summ.
- 86 453. SYSTEM edukacji a rynek pracy na przykładzie absolwentów szkół
wyższych w Polsce lat dziewięćdziesiątych / Anna Buchner-Jeziorska //
W: Gospodarowanie pracą / red. Bogusława Urbaniak. - Łódź : Wydaw.
Uniw. Łódz., 2001. - S. 113-122.
454. SZKOLNICTWO wyższe a rynek pracy / Elżbieta Kryńska // Acta
UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 174,. s. 237-254.
455. SZKOLNICTWO zawodowe a rynek pracy województwa Katowickiego w latach dziewięćdziesiątych / Andrzej Czerkawski. - Katowice :
Wydaw. Uniw. Śl., 2003. - 136 s. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ;
nr 2140). - Tabele. - Bibliogr. - Zsfassung.
456. SZKOŁA a rynek pracy / Olgierd Buko // W Drodze. – 2004, nr 10,
s. 50-51.
457. SZKOŁA wobec przemian społeczno-ekonomicznych i potrzeb
młodzieży pierwszej dekady XXI wieku / Zbigniew Ruszaj // Zamoj. Stud.
Mater. - 2005, z. 1, s. 19-26 summ.
Materiały z ogólnopolskiej konf. nauk. zorg. 18-19.10.2004 r. przez Katedrę
Pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu nt. „Młodzież
i dekady XXI wieku... układ puzzli czy domina?”
458. SZKOŁA zawodowa a prawa rynku / Andrzej Aftański // Nowa
Eduk. Zaw. - 2003, nr 2, s. 33-37.
459. SZKOŁA zawodowa - kwalifikacje - rynek pracy / Urszula Jeruszka // Nowa Szk. - 2003, nr 5, s. 8-17 bibliogr.
Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy.
460. ŚLĄSKI rynek pracy : analiza wielowymiarowa : praca zbiorowa /
pod red. Andrzeja S. Barczaka, Konrada Tausza - Katowice ; Warszawa :
Pol. Wydaw. Ekon., 2004. - 210 s. - Tabele.
Z treści: Marszowski Ryszard: Bezrobocie a edukacja zawodowa (s. 46-64). Marszowski R.: Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe a edukacja zawodowa
- 87 (s. 65-79). - Sabula W., Tausz K.: Postawy absolwentów ponadpodstawowych szkół
zawodowych wobec bezrobocia (s. 80-91). - Martyka Joanna, Nowak Katarzyna:
Kwalifikacje zawodowe a rynek pracy (s. 109-119). - Marszowski R.: Kwalifikacje
zawodowe generujące bezrobocie lub zapotrzebowanie na pracę (s. 160-175). - Marszowski R.: Analiza rynku pracy województwa śląskiego w przekroju zawodowokwalifikacyjnym (s. 176-195). - Marszowski R.: Analiza rynku pracy Żor w przekroju
zawodowo-kwalifikacyjnym (s. 196-210).
TECHNICZNO-informatyczne przygotowanie młodzieży a współczesny
rynek pracy / E. Nieroba = poz. 372.
Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy.
461. UWARUNKOWANIA i współczesne tendencje zmian edukacyjnych / Henryk Bednarczyk // Pedagog. Pr. - 2000, nr 37, s. 14-19, tab.
bibliogr.
Konieczność nowego spojrzenia na rolę i funkcję edukacji w związku ze zmianami w środowisku pracy oraz globalizacją.
462. UWOLNIĆ uniwersytety / Tadeusz Zasępa // Forum Akad. - 2000,
nr 3, s. 34-36.
Konieczność dostosowania programów nauczania do przyszłych potrzeb rynku
pracy.
463. WPŁYW transformacji na jakość usług edukacyjnych w Polsce na
przykładzie szkolnictwa wyższego / Joanna Strzelczyk-Łucka // Zesz. Nauk. /
Śl. Wyż. Szk. Zarz. Katow. - 2004, nr 9, s. [46]-65.
464. WYZWANIA współczesnego rynku pracy a przygotowanie młodzieży do roli nowoczesnego pracownika XXI wieku / Arkadiusz Kapelski //
Eduk. Ustaw. Doros. - 2001, nr 2, s. 67-74 bibliogr.
Cechy jakim powinien się legitynować pracownik XXI i czy szkoła przygotowuje
ich do pełnienia roli zawodowej w nowej rzeczywistości.
Z PERSPEKTYWY menedżera i profesora / P. Deszczyński = poz. 379.
Umiejętności nabyte przez absolwentów studiów ekonomicznych a wymagania
rynku pracy.
- 88 465. ZJAWISKO bezrobocia a „rynek edukacyjny” / Mirosław Czapka //
Zesz. Nauk. Kated. Ekon. WSEiA. - 2001, nr 1 s. 65-74.
Polityka edukacyjna a bezrobocie.
466. ZMIANY na rynku pracy jako wyzwanie edukacyjne / Andrzej
Ziomek // Eduk. Ustaw. Doros. - 2001, nr 2, s. 75-84, tab.
467. ZMIANY w kształceniu zawodowym jako czynnik przeciwdziałania
bezrobociu wśród absolwentów szkół ponadpodstawowych / K. Sipurzyńska-Rudnicka // W: Zadania społeczne / pod red. Zdzisława Pisza. - Wyd. 3 zm.
- Wrocław : Wydaw. AE Wroc., 2002. - S. 170-215.
IV. MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY
1. Zagadnienia ogólne
468. ABSOLWENCI na rynku pracy / Elżbieta Żywiec-Dąbrowska //
Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 3, s. 16-19.
469. ABSOLWENCI na słupskim rynku pracy / Marcin Horbowy // Rynek Pr. - 2001, nr 11/12, s. 87-91.
470. ABSOLWENCI SGH na rynku pracy / red. Barbara Minkiewicz
i Piotr Błędowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Of. Wydaw.
SGH, 2008. - 190 s. - Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Buchner-Jeziorska Anna: Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy
(lata 1990-2006) (s. 11-20). - Minkiewicz B.: Przegląd dotychczasowych badań losów
absolwentów uczelni (s. 21-42). - Macioł Stanisław: Zmiany systemu kształcenia
w SGH po 1990 r. - Minkiewicz B., Bielecki Piotr: Metodologia badania „Absolwenci
SGH na rynku pracy” (s. 55-60). - Błędowski P.: Charakterystyka zbiorowości
w badaniu „Absolwenci SGH na rynku pracy” (s. 61-66). - Konarska Elżbieta: Aspiracje edukacyjne i motywy podjęcia studiów wyższych (s. 67-76). - Macioł S.: Jakość
i efekty kształcenia (s. 81-88). - Bielecki P.: Status absolwentów na rynku pracy
- 89 (s. 89-105). - Minkiewicz B.: Kompetencje absolwentów i ich wykorzystanie w pracy
zawodowej (s. 107-127). - Moskalewicz-Ziółkowska Elżbieta, Polańska Krystyna:
Oczekiwania względem pracy zawodowej (s. 129-143). - Kliszko Czesława: Podnoszenie kwalifikacji po ukończeniu studiów i kształcenie ustawicze (s. 145-156).
- Kliszko Cz., Błędowski P.: Porównanie wyników badania „Absolwenci SGH na
rynku pracy” z rezultatami badań IGS (s. 157-166). - Błędowski P., Minkiewicz B.:
Najważniejsze wyniki badania „Absolwenci SGH na rynku pracy” (s. 166-174).
471. ABSOLWENCI socjologii wobec wyzwań rynku pracy / P. Ruszkowski // W: Czy zmierzch pracy? T. 3. Zmienne rynki pracy a nowe strategie
zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Danuty Walczak-Duraj ; Fundacja
- Humanizacja Pracy. - Płock ;Warszawa : Novum, 2003. - S. 101-107.
Szanse absolwentów socjologii na rynku pracy.
472. ABSOLWENCI studiów pedagogicznych na rynku pracy : praca
doktorska / Julia Teresa Błasiak ; Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa,
2005. - Promotor: prof. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski.
Celem pracy jest ocena możliwości zatrudnienia i awansu zawodowego absolwentów studiów pedagogicznych oraz poznanie oczekiwań pracodawców dotyczących
kwalifikacji i kompetencji tych absolwentów.
473. ABSOLWENCI studiów wyższych na rynku pracy przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej : zarys uwarunkowań / Andrzej Ziomek ;
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. - Katowice : Górnośl. Wyż. Szk. Hand., 2003. - 55 s. : wykr. - Tabele. - Bibliogr.
474. ABSOLWENCI szkół i rynek pracy - aktualne dylematy / Zdzisław
Kobierski // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 4, s. 23-24 bibliogr.
Poruszanie się absolwentów na rynku pracy.
475. ABSOLWENCI szkół wyższych na rynku pracy - w kierunku podwyższenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym / Urszula Jeruszka //
Pedagog. Pr. - 2002, nr 40, s. 105-120, tab. bibliogr.
476. ABSOLWENCI warszawskiej AWF z lat 1950-1994 : (według miejscowości zatrudnienia) / Zygmunt Jaworski, Ewa Ryszkowska // Kult. Fiz. 2001, nr 11/12, s. 16-18.
- 90 477. ABSOLWENCI wobec wyzwań rynku pracy / Teresa Chirkowska-Smolak // Acta UNC, Socjol. Wych. - 2003, z. 15, s. 45-57 bibliogr.
478. ABSOLWENT na rynku pracy / Agnieszka Dudziak // Alma Mater.
- 2004, nr 62, s. 7-8. * Absolwent na rynku pracy / Urszula Sztanderska,
Barbara Minkiewicz, Marcin Bąba. - Cz. 1-2 // Forum Akad. - 2005, nr 6,
s. 32-34 ; nr 7/8, s. 42-44.
479. ABSOLWENT na rynku pracy / Andrzej Zakrzewicz // Integracja.
- 2003, nr 3, s. 77.
Absolwent niepełnosprawny.
ABSOLWENT na rynku pracy / J. P. Męcina = poz. 478.
480. ABSOLWENT na rynku pracy / pod red. Włodzimierza Chłopka ;
aut. Edyta Wrona, Agnieszka Piotrowska-Piątek, Wiesław Langer ; Wyższa
Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach. - Kielce : Biuro Karier WSEiA,
2003. - 66 s.
481. ABSOLWENT prawa w obliczu globalizacji usług prawnych - dyskusja panelowa / Joanna Dąbrowska // Palestra. - 2002, nr 1/2, s. 178-182.
Dyskusja dotycząca m. in. zatrudniania młodych prawników.
482. ABSOLWENT w obliczu współczesnego rynku pracy : potrzeba
ciągłego dostosowywania się do zmian na rynku pracy w kontekście bezrobocia absolwentów / Jarosław Poteralski // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. / USzczec. - 2003, nr 8, s. 85-97 summ.
483. ACTIVE labor market programs for the integration of youths and
immigrants into the labor market ; the Nordic experience / Lena Nekby ;
Economic Commission for Latin America and the Caribbean. - Santiago de
Chile : CEPAL, 2008. - 60 s.
Programy aktywizacji rynku pracy integrujące młodzież i imigrantów na przykładzie krajów nordyckich.
- 91 AKADEMICKIE biuro karier : absolwent wyższej uczelni na rynku
pracy / pod red. J. Wanielista = poz. 215.
484. AKTYWNA polityka rynku pracy prowadzona w Ochotniczych
Hufcach Pracy jako metoda integracji społecznej i zawodowej młodych
ludzi / Leona Winczewska-Wróbel // Rynek Pr. - 2003, nr spec., czerwiec,
s. 49-58.
485. AKTYWNOŚĆ zawodowa, dochody i warunki życia studentów
studiów zaocznych PWSOŚ w Radomiu : (nabór XIII - październik 1999 r.) /
Witold Rakowski // Prz. Nauk. Dydak. - 2000, T. 4, s. 141-171 summ.
486. ANALIZ studenčeskoj zanjatosti v kontekste rossijskogo rynka
truda / A. Apokin, M. Judkevič // Vopr. Èkon. - 2008, nr 6, s. 98-110, tab.
Analizując zjawisko podejmowania pracy przez studentów wskazano na jego
różnice między krajami zachodnimi, a Rosją. W Rosji zatrudnienie podczas studiów
jest traktowane jako pewien sygnał dla pracodawcy o jakości przyszłego kapitału
ludzkiego, najlepsi studenci podejmują pracę w czasie studiów, wcześniej niż pozostali. W Rosji częściej niż w innych krajach praca w czasie studiów związana jest
z przyszłą specjalnością, mimo że jej wykonywanie jest o wiele niżej wynagradzane
niż po podjęciu pracy np. w usługach.
487. BADANIE aktywności ekonomicznej studentów studiów zaocznych
Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze / Agata
Cybulska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1023, s. 728-737, tab. bibliogr.
summ. * Taż: Aktywność ekonomiczna studentów studiów dziennych Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze // Tamże,
nr 1023, s. 738-746, tab. summ.
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2003 r.
488. CORRUPTION in the post-Soviet workplace : the experiences
of recent graduates in contemporary Ukraine / J. Round, C. C. Williams,
P. Rodgers // Work Employ. Soc. - 2008, nr 1, s. 149-166 bibliogr.
Podjęto próbę oceny w jakim stopniu zmiany będące następstwem transformacji
dotyczą problemów absolwentów na uraińskim rynku pracy.
- 92 CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 383.
T. 2. - Z treści: Szczepaniak-Wiecha I.: Młodzież na rynku pracy.
489. CZYNNIKI wpływające na kreowanie zatrudnienia młodzieży / Renata
Tomaszewska-Lipiec // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2007, [T.] 9, s. 209-218 summ.
EDUKACJA a perspektywy rynku pracy absolwentów w regionie Górnego Śląska / red. A. Ziomek = poz. 391.
Z treści: Piaskowska E.: Absolwenci a rynek pracy. - Ziomek A.: Uwarunkowania rynku pracy absolwentów w województwie katowickim. - Wójtowicz A., Wójtowicz H.: Młodzież i pracodawcy na lokalnym rynku pracy w Bielsku-Białej - bariery
i oczekiwania. Raport z badań).
EDUKACJA dla potrzeb rynku pracy = poz. 395.
Z treści: Kenczew-Pałasz K.: Działania OHP na rzecz wsparcia młodzieży
w wejściu na rynek.
EDUKACJA dla rynku pracy / red. S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojć = poz. 99.
Z treści: Sobocka-Szczapa H.: Młodzież na rynku pracy w Polsce.
490. EFFECT of minimum wages on youth employment: the importance
of accounting for spatial correlation / Ch. M. Kalenkoski, D. J. Lacombe //
J. Labor Res. - 2008, nr 4, s. 303-317, tab. bibliogr.
Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie młodzieży w USA.
491. The EMPLOYMENT effects of minimum wages: evidence from
a perspecified research design / D. Neumark // Ind. Relat. - 2001, nr 1, s. 121-144, tab. bibliogr.
Omówiono badania przeprowadzone w USA w latach 1994-1998 na temat wpływu płacy minimalnej na sytuacje na rynku pracy ze zwróceniem szczególnej uwagi na
młodocianych i młodych pracowników w grupach 16-24 i 20-24 lata.
492. The EMPLOYMENT status of youth : elements of a European comparison / Thomas Couppié, Michèle Mansuy // Voc. Train. Eur. J., 2003, nr 28,
s. 3-20.
Status młodego zatrudnionego w krajach Unii Europejskiej.
- 93 493. EUROPEJSKA strategia zatrudnienia a problem ludzi młodych
na rynku pracy w Polsce / Halina Sobocka-Szczapa // W: Edukacja kluczem
do przyszłości : twoja wiedza - twój sukces. - Warszawa : OHP, 2006.
- S. 10-18.
494. GLOBAL employment trends for youth : October 2008 ; International Labour Organisation / Geneva : ILO, 2008. [vi], 58 s.
Statystyka zatrudnienia młodzieży.
495. GUIDE for the preparation of national action plans on youth employment / International Labour Organisation. - Geneva : ILO, 2008. - 71 s.
Przygotowywanie krajowych planów na rzecz zatrudnienia młodzieży - przewodnik.
496. The IMPACT of minimum wages on youth employment in Portugal / Sonia C. Pereira // Eur. Econ. Rev., 2003, nr 2, s. 229-244.
Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie młodzieży w Portugalii.
497. IMPROVING prospects for young women and men in the world
of work : a guide to youth employment / International Labour Organisation.
- Geneva : ILO, 2004. - VII, 76 s.
Większe szanse dla młodych kobiet i mężczyzn w świecie pracy. M. in. polityka
zatrudnienia wobec młodzieży.
498. INCREASE in the number of young non-regular workers : situation
and problems. / Reiko Kosugi // Japan Labor Bulletin. - 2002, nr 7, s. 7-13.
Wzrost liczby młodych ludzi pracujących tymczasowo lub na pół etatu w Japonii.
Analiza z lat 1991-2001.
499. INTEGRATION of youth into the labour market as a factor
overcoming intergenerational inequalities : the case of Lithuania / Kristina
Juraite, Sonata Maciulskyte // Eur. Stud. Inequal. Soc. Cohes. - 2005,
[nr] 3, s. 57-71.
Integracja młodzieży na rynku pracy jako czynnik przezwyciężania międzypokoleniowych nierówności - na przykładzie Litwy.
- 94 500. The INTEGRATION of young people into the labour market within
the European Union : the role of institutional settings / Rolf van der Velden,
Riccardo Welters, Maarten Wolbers ; Research Centre for Education and the
Labour Market ; European Commission. - Brussels : EC, 2001. - IV, 75 s.
Integracja młodych ludzi na rynku pracy w Unii Europejskiej.
501. INWESTOWANIE w kapitał ludzki - zatrudnienie absolwentów /
Beata Chmielewiec // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw Cz. 1, Trudne obszary / red. Kazimierz Makowski ;
Szkoła Główna Handlowa. - Warszawa : Of Wydaw. SGH, 2008. - S. 147-166.
Sytuacja absolwentów szkół na polskim rynku pracy.
502. Les JEUNES et l’emploi / Florence Lefresne. - Paris : Découverte,
2003. 122 s.
Młodzież i zatrudnienie.
503. KAPITAŁ ludzki młodzieży na celowniku Banku Światowego :
"World Development Report 2007" / Ryszard Szarfenberg // Probl. Polit.
Społ. - 2006, nr 9, s. 211-222.
M. in. młodzież na rynku pracy.
Zob. też poz. 3.
504. KAPITAŁ społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku / Adam Bartoszek. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śl., 2003. - 278 s.
- (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 2111). - Tabele. - Bibliogr.
Summ. - Rez.
505. LEKARZE bez przyszłości / Jan Osiecki // Służ. Zdr. - 2007, nr 84-88, s. 17-19.
Trudności związane ze specjalizowaniem się młodych lekarzy; sytuacja na rynku
pracy.
METODY badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych / red.
U. Jeruszka = poz. 787.
Z treści: Kowalska A.: Absolwenci w statystyce rynku pracy - doświadczenia
Głównego Urzędu Pracy.
- 95 506. MINIMUM wages, labor market institutions, and youth employment: a cross-national analysis / D. Neumark, W. Wascher // Ind. Labor Relat. Rev. - 2004, nr 2, s. 223-248, tab. bibliogr.
Ocena wpływu na zatrudnienie młodych osób zmian, jakie zostały wprowadzone
w zakresie płacy minimalnej, wykorzystując w tym celu dane z międzynarodowych
badań w tej dziedzinie prowadzonych w 17 krajach OECD w latach 1975-2000.
Z badań wynika, że zmiany w zakresie płacy minimalnej spowodowały we wszystkich 17 krajach OECD zmniejszenie zatrudnienia w grupie ludzi młodych.
507. MŁODZI niepełnosprawni : aktywizacja zawodowa i nietypowe
formy zatrudnienia / pod red. Ewy Giermanowskiej ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : ISP, 2007. - 431 s.
Treść: Kołtan Urszula: Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych na otwartym
rynku pracy - analiza prawna (s. 19-61). - Bartkowski Jerzy, Giermanowska E.: Nietypowe formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych - analiza rynku ofert pracy i roli Powiatowych Urzędów Pracy (s. 63-164). - Bartkowski J., Gąciarz Barbara, Giermanowska E.:
Przygotowanie zawodowe i zatrudnienie młodzieży niepełnosprawnej - analiza monografii powiatów (s. 165-278). - Turczyk Alicja: Gdynia - niepełnosprawni na fali (s. 279-286). - Kasprzak Tomasz: Młodzi niepełnosprawni we Wrocławiu - bariery i kariery
(s. 287-294). - Turczyk A.: Niepełnosprawni warci Poznania (s. 295-300). - SolonLipiński Marek: Ruda Śląska - budżetowe miejsca pracy (s. 301-307). - Solon-Lipiński
M.: Skierniewice i powiat skierniewicki - otwarte pole dla aktywności i współpracy
(s. 308-315). - Leszczyńska Joanna: Powiat ełcki - powiat nadziei: w przededniu instytucjonalizacji zatrudniania młodych osób niepełnosprawnych (s. 316-322). - Jarosiewicz
Maria, Zając Wiesław: Powiat inowrocławski - wyzwania systemowe i infrastrukturalne
(s. 323-328). - Stokowska Anna: Powiat kraśnicki - duży potencjał i niewykorzystane
możliwości (s. 329-334). - Zając Wiesław: Powiat limanowski - dobry klimat dla niepełnosprawnych (s. 335-339). - Lechowska Maria, Solon-Lipiński M.: Powiat ostrowski
- powiat wielu wyzwań (s. 340-346). - Sobiesiak Paulina: Powiat skarżyski - w poszukiwaniu platformy współpracy (s. 347-353). - Dudek Agata: Powiat sokólski - powiat
czekający na zmiany (s. 354-358). - Urmański Jan: Powiat starogardzki - współpraca
pomnaża siły (s. 359-364). - Lechowska M.: Powiat strzyżowski - powiat bezpieczny
i przyjazny (s. 365-369). - Przybysz Izabela: Powiat złotoryjski - miejsce, gdzie wszystko
jest możliwe (s. 370-376). - Sztandar-Sztanderska Karolina: Powiat żarski - wiele inicjatyw i bariery systemowe (s. 377-383). - Opinie pracowników Powiatowych Urzędów
Pracy o aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej - ankieta (s. 385-396).
- Sobiesiak P., Solon-Lipiński M.: Tabele. statystyczne dotyczące powiatów (s. 401-414).
Rec.: Pańków Włodzimierz // Niepełnospr. Rehabil. - 2007, nr 3, s. 102-106 ;
Dycht Marzena // Szk. Spec. - 2007, nr 5, s. 394-395.
MŁODZI niepełnosprawni o sobie / pod red. E. Giermanowskiej = poz. 952.
Z treści: Giermanowska E.: Rynek pracy i elastyczne zatrudnienie.
- 96 508. MŁODZIEŻ a rynek pracy : praca doktorska / Ewa Giermanowska ;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. - Warszawa, 2000. - Promotor: prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz.
509. MŁODZIEŻ - działać czy czekać? / Katarzyna Lebowska // Rynek
Pr. - 2002, nr 11/12, s. 88-98, wykr. tab.
Młodzież w kontekście występowania problemów związanych z podjęciem zatrudnienia na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
510. MŁODZIEŻ na rynku pracy : aspekty pojęciowe, teoretyczne i praktyczne / Radosław Herudziński // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 6, s. 22-26
bibliogr
511. MŁODZIEŻ na rynku pracy : od badań do praktyki / red. nauk. Stefan
M. Kwiatkowski, Zdzisław Sirojć ; Ochotnicze Hufce Pracy. - Warszawa :
OHP, 2006. - 280 s. : wykr. + 1 dysk optyczny (CD-ROM). - Bibliogr.
Treść: Kwiatkowski S. M., Sirojć Z.: Zamiast Wprowadzenia czyli o polityce
zatrudnienia młodzieży (s. 9-10). - Kierozalski Grzegorz: Potrzeba zmian w służbie na
rzecz młodzieży - wystąpienie komendanta głównego OHP (s. 11-14). - Auleytner
Julian: Problemy zatrudnienia i bezrobocia osób młodych (s. 17-28). - Kukla Daniel:
Perspektywy (nie tylko zawodowe) młodych w ponowoczesności (s. 29-40). - Paszkowska-Rogacz Anna: Psychologiczne uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej
młodzieży (s. 41-55). - Plak Joanna: Student, absolwent i uczeń na rynku pracy (s. 57-66). - Koszyk Irena: Potrzeba systemowych rozwiązań w zakresie doradztwa zawodowego w szkole (s. 67-72). - Bucka Bożena: Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa (s. 73-77). - Prokop Monika: Poradnictwo zawodowe w szkole jako działanie profilaktyczne (s. 79-85). - Kwiatkowski S. M.: Młodzież - praca - perspektywy.
Kontekst badawczy (s. 89-92). - Mazurek-Kucharska Beata: Kompetencje społeczne
młodzieży (s. 93-121). - Ciepucha Elżbieta: Badania rynku pracy dla potrzeb kształcenia zawodowego (s. 123-128). - Danieluk Barnaba: Potrzeba poradnictwa zawodowego przy wyborze kierunku studiów (s. 129-145). - Mysior Ryszard: Planowanie
kariery edukacyjnej i zawodowej młodzieży szkolnej na przykładzie miasta i powiatu
tarnowskiego (s. 147-168). - Drogosz-Zabłocka Elżbieta, Minkiewicz Barbara:
Współpraca OHP i szkół, w których zostały utworzone Szkolne Ośrodki Kariery.
Raport z badania sondażowego (s. 169-199). - Karczmarczyk-Tokarska Katarzyna:
Diagnoza stanu informacji i poradnictwa zawodowego w szkołach Mazowsza (s. 201-205). - Matłowska Renata: Badanie oczekiwań młodzieży wobec Szkolnego Ośrodka
Kariery (s. 207-210). - Kowalska Urszula: Ogólnopolski system informacji i poradnictwa zawodowego w Ochotniczych Hufcach Pracy (s. 213-224). - Bałos Hanna:
Platforma Programowa OHP dla Szkoły - wnioski z realizacji projektu (s. 225-235).
- 97 - Rozłonkowska Krystyna: Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
(s. 237-243). - Świt Dorota: Działalność Platformy Programowej OHP dla Szkoły
w województwie łódzkim (s. 245-250). - Szczepańska Joanna: Postrzeganie działalności OHP na rzecz poradnictwa i doradztwa zawodowego przez samorząd terytorialny
we Włodawie (s. 251-254). - Nowosiad Danuta: Szkolny Ośrodek Kariery w Cieszacinie Wielkim jako możliwość kontaktu lokalnej społeczności z doradztwem i informacją zawodową (s. 255-259). - Matłowska R.: Działalność Szkolnego Ośrodka
Kariery V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku (s. 261-268). - Zubrzycka
Krystyna: Szkolny Ośrodek Kariery w szkole zawodowej (s. 269-272).
512. MŁODZIEŻ na rynku pracy w nowej Europie / Renata NowakLewandowska // W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych
lat członkostwa w Unii Europejskiej / pod red. Stanisława Swadźby ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE
Katow., 2006. - S. 459-469.
Przedstawienie konsekwencji członkostwa Polski z Unią Europejską dla rynku
pracy młodzieży.
513. MŁODZIEŻ na rynku pracy w Polsce. Zastosowanie wielorównaniowych modeli dynamicznych i metod symulujących do prognozowania
popytu na pracę ludzi młodych według grup wieku / B. Suchecki // W: System prognozowania popytu na pracę w Polsce / Rządowe Centrum Studiów
Strategicznych. Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę.
Cz. 2. Projekt systemu, baza danych, model makroekonometryczny. - Warszawa : RCSS, 2003. - S. 236-249.
514. MŁODZIEŻ na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej /
Anna Skórska. - Poznań : Wydaw. WSBank., 2004. - 154 s. - Tabele.
- Bibliogr.
515. MŁODZIEŻ na rynku pracy w województwie podlaskim w perspektywie integracji z Unią Europejską / Dariusz Wasilewski // Rynek Pr. 2002,
nr 4, s. 96-113, tab. wykr. bibliogr.
516. MŁODZIEŻ w świetle nowych regulacji a problemy młodzieży na rynku pracy / Artur Janas // Rynek Pr. - 2004, nr spec., wrzesień,
s. 20-23.
- 98 517. MŁODZIEŻ w Unii Europejskiej / B. Piotrowski // Rynek Pr.
- 2002, nr 5/6, s. 122-131.
Polityka zatrudnienia młodzieży w Unii Europejskiej.
MONITORING wymogów kwalifikacyjnych i warunków zatrudniania
absolwentów na lokalnym rynku pracy miasta Tychy / R. Muster = poz. 360.
518. OSOBY z wyższym wykształceniem na wielkopolskim rynku pracy / pod red. Renaty Suchockiej ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa. - Poznań : WSNHumanist., 2007. - 247 s. - Bibliogr.
Z treści: Suchocki B.: Uczelnie wyższe wobec potrzeb rynku pracy (s. 17-34).
- Smolarkiewicz Elżbieta: Absolwenci wyższych uczelni na rynku pracy w opiniach
instytucji pośredniczących w zatrudnieniu (s. 35-60). - Zięba Beata: Oczekiwania
pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych na podstawie ofert pracy (s. 61-76). - Śliwa Paweł: Wyobrażenia studentów ostatnich lat studiów o rynku pracy
i jego wymaganiach (s. 77-97). - Śliwa P.: Rynek pracy i jego wymogi z perspektywy
słuchaczy studiów podyplomowych (s. 99-113). - Smolarkiewicz E.: Perspektywy
zatrudnienia absolwentów wyższych uczelni (s. 115-142). - Banaszak Sławomir: Czy
absolwentom szkół wyższych zagraża bezrobocie? (s. 143-158). - LeszkowiczBaczyński Jerzy: Stan pożądany na rynku pracy (s. 159-182). - Zięba B.: Zmiany na
rynku pracy w opinii przedstawicieli wielkopolskich szkół wyższych (s. 183-200).
- Suchocka R., Suchocki B.: Możliwości równoważenia rynku pracy z perspektywy
uczelni (s. 201-215).
PODEJMOWANIE decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe
w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej / pod red. B. Wojtasik = poz. 141.
Z treści: Pryt M.: Praca podczas studiów - uwarunkowania decyzji zawodowych
młodzieży akademickiej.
519. POLNAJA i èffektivnaja zanjatost’ molodeži - uslovie povyšenija
konkurentosposobnosti strany / A. Dolgova, I. Žukova // Čelov. Tr. – 2007,
nr 8, s. 38-41, tab.
Niekorzystne tendencje na rosyjskim rynku pracy młodzieży, to brak zgodności
kierunków kształcenia z jego potrzebami i zwiększenie się w ofercie siły roboczej
udziału osób bez zawodu, a także małe zainteresowanie pracodawców podnoszeniem
kwalifikacji pracowników. Przedstawiono konieczne działania, które należy podjąć
zarówno na szczeblu federalnym, jak i lokalnym, aby zmienić niekorzystną sytuację
młodzieży na rosyjskim rynku pracy.
- 99 520. POLSKA młodzież na rynku pracy w rok po wejściu Polski do Unii
Europejskiej / Andrzej Ziomek // Polit. Społ. - 2006, nr 1, s. 5-11, tab.
521. POVEDENIE molodych specialistov na rynke truda : novye tendencii / Elena Avramova, Elena Kulagina, Julia Verpachovskaja // Čelov. Tr.
- 2007, nr 9, s. 41-47, tab.
Zachowanie młodych specjalistów na rynku pracy - nowe tendencje.
PRACA człowieka w XXI wieku / red. R. Gerlach = poz. 279.
Z treści: Kulpa-Puczyńska A.: Praca uczącej się młodzieży - próba analizy
zjawiska.
522. PRACA dla młodych - uwagi teoretyka na podstawie raportu AIG
i „Gazety Wyborczej” / Agnieszka Kołodziej-Durnaś // Zesz. Nauk., Stud.
Sociol. / USzczec. - 2003, nr 15, s. 211-218 summ.
523. PRACA dodatkowa absolwentów warszawskiej AWF z lat 1950-1994 / Zygmunt Jaworski, Ewa Ryszkowska // Wych. Fiz. Zdr. - 2002,
nr 8/9, s. 18-20.
PREFERENCJE zawodowe młodzieży niepełnosprawnej a zatrudnienie /
E. Giermanowska = poz. 77.
524. PROBLEMY absolwentów na lokalnym rynku pracy / Leokadia
Borzęcka, Danuta Plutecka // Polit. Społ. - 2000, nr 8, s. 15-18.
Działania podjęte przez Rejonowy Urząd Pracy w Zgorzelcu na rzecz absolwentów szkół średnich i zawodowych w wieku 18-20 lat, mających na celu pomoc
w znalezieniu zatrudnienia i przystosowania do zmieniających się warunków na rynku
pracy.
525. PROBLEMY powiatowych rynków pracy - absolwenci na lokalnych
rynkach pracy / K. Melich-Iwanek // W: Gospodarka Górnego Śląska na
przełomie XX i XXI wieku / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE
Katow., 2006. - S. 49-73.
- 100 526. PROGNOZA podaży pracy młodzieży w Opolu i gminach sąsiednich - aspekt demograficzny / Robert Rauziński, Kazimierz Szczygielski // Śl.
Opol. - 2006, nr 1, s. 5-17, tab.
527. [PROJEKT Leonardo da Vinci ] // Zdr. Publ. - 2002, nr 2, s. 163-292.
Poszukiwanie kompetencji warunkujących zatrudnienie absolwentów zdrowia
publicznego w nowych warunkach na rynku pracy. Celem badań realizowanych
w ramach programu Leonardo da Vinci, było uchwycenie dynamiki zmian instytucjonalnych w reformowanym systemie, traktowanych jako czynnik warunkujący sytuację
na rynku pracy w sektorze zdrowotnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na fachowych pracowników zdrowia publicznego.
Treść: Czabanowska Katarzyna: Projekt Leonardo da Vinci „Poprawa zatrudnienia wśród absolwentów zdrowia publicznego” w kontekście badań międzynarodowych (s. 162-167). - Problemy związane z badaniem i mierzeniem kompetencji
i integracji środowisk akademickich z rynkiem pracy. - Przegląd profesjonalnych
kompetencji w zakresie zdrowia publicznego / R. G. Biesma [i in.] (s. 168-173).
- Perspektywy i klasyfikacja kompetencji zawodowych. - Pomiar preferencji pracodawców dotyczących zakresu wiedzy absolwentów zdrowia publicznego / R. G.
Biesma [i in.] (s. 174-181). - Metody pomiaru kompetencji. Analiza preferencji
pracodawców w odniesieniu do wymaganych kompetencji absolwentów zdrowia
publicznego w Wlk. Brytanii, Polsce i Holandii. - Włodarczyk Cezary: Instytucjonalna infrastruktura zdrowia publicznego. Kryteria identyfikacji jednostek organizacyjnych (s. 182-188). - Wskazanie potencjalnych pracodawców, którzy byliby zainteresowani zatrudnieniem absolwentów magisterskiego kierunku „zdrowie publiczne”.
- Mokrzycka Anna: Miejsce świadczeniodawców w infrastrukturze zdrowia publicznego, analiza prawno-systemowa (s. 189-198). - Próba umiejscowienia świadczeniodawców w infrastrukturze zdrowia publicznego, aby uzyskać odpowiedź na pytanie
dot. możliwości zatrudnienia absolwentów tego kierunku studiów przez tę grupę
podmiotów jako potencjalnych pracodawców. - Kowalska-Koprowska Iwona: Kryteria identyfikacji jednostek administracji rządowej i samorządowej jako potencjalnych
pracodawców absolwentów zdrowia publicznego (s. 199-206). - Umiejscowienie
jednostek administracji rządowej i samorządowej w infrastrukturze zdrowia publicznego, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie dot. możliwości zatrudnienia absolwentów tego kierunku studiów przez te dwie grupy potencjalnych pracodawców.
- Ryś Elżbieta: Płatnik w infrastrukturze zdrowia publicznego (s. 207-211). - Charakterystyka działających w Polsce instytucji kas chorych i ich działalność w aspekcie
zadań zdrowia publicznego. Zatrudnienie absolwentów kierunku zdrowie publiczne
w kasach chorych. - Bik Barbara, Przewoźniak Lucyna: Instytucja edukacji jako
obszar realizacji zadań zdrowia publicznego (s. 222-226). - Charakterystyka instytucji
edukacji należącej do infrastruktury zdrowia publicznego, uwzględnienie filozofii
edukacji - nowe trendy „edukacji bez granic”. Podkreślono zbieżność funkcji i celów
zdrowia publicznego oraz nowej koncepcji edukacji. Wskazano na możliwość zatrudnienia absolwentów kierunku „zdrowie publiczne”. - Przewoźniak L., Rak Barbara:
Pomoc społeczna jako instytucja zdrowia publicznego oraz potencjalny rynek zatrud-
- 101 nienia absolwentów kierunku zdrowie publiczne (s. 227-234). - Możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku zdrowie publiczne w instytucji pomocy społecznej.
- Malinowska-Cieślik Marta: Miejsce i rola organizacji pozarządowych w infrastrukturze zdrowia publicznego w Polsce (s. 242-247). - Henzel-Korzeniowska Alina,
Malinowska-Cieślik M.: Jakościowe badanie oczekiwań i preferencji pracodawców
infrastruktury zdrowia publicznego w Polsce dotyczące profesjonalnych kompetencji
absolwenta zdrowia publicznego (s. 248-251). - Mokrzycka A.: Wyniki przeprowadzenia badania oczekiwań dotyczących profesjonalnych kompetencji absolwenta
zdrowia publicznego jako pracownika zatrudnionego przez świadczeniodawców :
badania pilotażowe (s. 252-255). - Mokrzycka A.: Wyniki przeprowadzenia badania
oczekiwań dotyczących profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego jako pracownika zatrudnionego przez świadczeniodawców (s. 256-259). - Kowalska-Koprowska I.: Wyniki badania oczekiwań dotyczących profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego jako pracownika zatrudnionego w sektorze
administracji samorządowej (s. 260-263). - Celem badania przeprowadzonego wśród
reprezentantów administracji rządowej było uzyskanie opinii na temat potrzebnych
profesjonalnych kompetencji jakimi powinien dysponować absolwent zdrowia publicznego jako potencjalny pracownik administracji samorządowej. - KowalskaKoprowska I.: Wyniki badania oczekiwań dotyczących profesjonalnych kompetencji
absolwenta zdrowia publicznego jako pracownika zatrudnionego w sektorze administracji rządowej (s. 264-266). - Celem badania przeprowadzonego wśród reprezentantów administracji rządowej było uzyskanie opinii na temat potrzebnych profesjonalnych kompetencji jakimi powinien dysponować absolwent zdrowia publicznego jako
potencjalny pracownik administracji samorządowej. - Ryś E.: Wyniki ocen profesjonalnych kompetencji dokonywanych przez przedstawicieli instytucji zdrowia publicznego (s. 267-272). - Na wykresach przedstawiono oceny kompetencji dokonane przez
59 uczestników w 9 grupach przedstawicieli instytucji zdrowia publicznego. - Balcerzak Bartosz: Pożądane profesjonalne kompetencje absolwenta studiów magisterskich
na kierunku zdrowie publiczne, jako potencjalnego pracownika Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w opiniach dyrektorów powiatowych stacji sanepid (s. 273-278). - Bik B.:
Oczekiwania dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta kierunku zdrowia
publicznego jako pracownika instytucji edukacji (s. 279-281). - Henzel-Korzeniowska
A.: Oczekiwania dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta kierunku zdrowia publicznego jako pracownika firmy farmaceutycznej (s. 282-287). - MalinowskaCieślik M.: Oczekiwania i preferencje przedstawicieli organizacji pozarządowych
dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta kierunku zdrowia publicznego
jako pracownika tych organizacji (s. 288-290). - Przewoźniak L.: Oczekiwania dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta kierunku zdrowia publicznego jako
pracownika instytucji pomocy społecznej (s. 291-295).
Nadto: Uwarunkowania możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku „zdrowie
publiczne” : badania pożądanych kompetencji / Iwona Kowalska-Koprowska, Anna
Mokrzycka // Probl. Polit. Społ. - 2002, nr 4, s. 133-149 bibliogr. summ. -
528. PRZEGLĄD szwedzkiej polityki rynku pracy wobec ludzi młodych / Anders Forslund, Oskar Nordstrom Skans ; tł. Karolina Maleńczak //
Edukacja. - 2007, nr 3, s. 66-73 bibliogr.
- 102 529. REHABILITACJA zawodowa osób z upośledzeniem umysłowym
a ich sytuacja na współczesnym rynku pracy / Zofia Palak // Lub. Rocz. Pedagog. - 2004, T. 24, s. 229-235 bibliogr.
Młodzież niepełnosprawna umysłowo.
530. The ROLE of education vis-a-vis job experience in explaining the
transitions to employment in the Spanish youth labour market / Cristina
Fernández // Spanish Econ. Rev. -2006, nr 3, s. [161]-187.
Kształcenie w doświadczeniu zawodowym oraz jego rola wyjaśniająca zmiany
w zatrudnieniu młodzieży na hiszpańskim rynku pracy.
531. RYNEK pracy a absolwenci w warunkach integracji europejskiej /
Lucyna Mączka // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel. - 2003, nr 2, s. 117-137 bibliogr. summ.
RYNEK pracy a szkolnictwo zawodowe na Mazowszu / pod red.
E. Ogrzebacz i N. Grodzickiej = poz. 447.
Z treści: Męcina J. P.: Absolwent na rynku pracy - uwagi i wnioski z konferencji.
532. RYNEK pracy młodzieży Polski i Unii Europejskiej : praca doktorska / Anna Skórska ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
w Katowicach. Wydział Ekonomii. - Katowice, 2002. - Promotor: prof.
dr hab. Dorota Magdalena Kotlorz.
Sytuacja młodzieży na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej w latach 90-tych.
533. RYNEK pracy młodzieży w krajach OECD : diagnoza / Jakub Wojnarowski // Rynek Pr. - 2000, nr 5/6, s. 102-113.
534. „RYNEK Pracy” [czasopismo] o sytuacji młodzieży na rynku pracy /
Krystyna Leśniak-Moczuk, Eugeniusz Moczuk // Bad. Nauk. / WSUmiej.
Kiel. - 2003, nr 2, s. 139-155 bibliogr. summ.
535. SPRAWOZDANIE z konferencji „Absolwent Nauk o Rodzinie
na rynku pracy”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 9 maja
2006 roku / Andrzej Konopka. // Rocz. Teol. (Lub.). - 2007, z. 10, s. 337-340.
- 103 536. STAN i perspektywy młodzieży na rynku pracy / Katarzyna Brzychcy // Humaniz. Pr. - 2006, nr 1/2, s. 95-105, tab. bibliogr.
537. STUDENCI i absolwenci na współczesnym rynku pracy / Maciej
Macko // Zarz. Zasob. Ludz. - 2007, nr 5, s. 125-136, bibliogr.
538. STUDENCI i absolwenci wyższych uczelni w województwie śląskim / Barbara Kubica // Rynek Pr. - 2005, nr 5, s. 56-74, tab. wykr.
Studenci wyższych uczelni wg grup zawodowych; absolwenci kończący studia
w latach 1999-2003 i ich struktura zawodowa.
539. SWEDISH youth labour market policies revisited / Anders Forslund,
Oskar Nordström Skans. - Uppsala : ILMPE, 2006. - 25 s. - (Working Papers /
ILMPE; 6).
Polityka rynku pracy młodzieży w Szwecji.
540. SYTUACJA absolwentów na rynku pracy w latach 1998-2003 /
Agata Lulewicz, Agnieszka Piekutowska // Zesz. Nauk. PBiałos., Ekon.
- 2004, z. 9, s. 197-208 summ.
541. SYTUACJA absolwentów na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów uczelni wyższych - stan rzeczywisty i unormowania
prawne / Jarosław Korpysa, Jarosław Poteralski // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. / USzczec. - 2005, nr 10, s. 111-126 summ.
542. SYTUACJA ludzi młodych na rynku pracy na obszarach wiejskich
w Polsce / [pod red. nauk. Ingi Kołomyjskiej i Marzeny Mażewskiej ; zespół.
aut. Jarosław Domalewski, Marzena Mażewska, Krzysztof Wasilewski].
- Warszawa : Fund. Rozw. Pol. Rol., 2007. - 96 s.
543. SYTUACJA młodzieży na rynku pracy na początku XXI wieku : na
podstawie badań studentów wyższych uczelni państwowych / Izabela Szczepaniak-Wiecha // Acta Sci. Acad. Ostrov. - 2004, z. 17, s. 98-111.
544. SYTUACJA młodzieży na rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii
Europejskiej / Beata Chromińska // Rynek Pr. - 2005, nr 1, s. 57-66.
- 104 545. SYTUACJA młodzieży na rynku pracy w Unii Europejskiej / Anna
Skórska // W: Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz, Aldony FrączkiewiczWronki. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2000. - S. 129-141.
546. SYTUACJA młodzieży wiejskiej na krajowym rynku pracy /
P. Adamczyk // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2002, nr 941, ser. Materiały Konferencyjne, s. 30-35, tab. wykr. bibliogr. summ.
547. SZANSE absolwentów szkół wyższych na rynku pracy / Anna Jawor // Polit. Społ. - 2002, nr 3, s. 37-38.
Omów. seminarium w IPiSS.
548. SZANSE i bariery niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych
na rynku pracy / Grażyna Dryżałowska, Hanna Żuraw // Aktywiz. Zaw. Osób
Niepełnospr. - 2005, nr 2, s. 103-116 bibliogr.
SZANSE i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej / pod red. H. Szczerbińskiego = poz. 288.
Z treści: Sawicka J.: Szanse zatrudnienia młodzieży na europejskim rynku pracy.
549. SZANSE i perspektywy młodzieży na rynku pracy / Marta Downarowicz, Janina Sawicka // Acta Sci. Pol., Oecon. - 2005, [z.] 1, s. 53-62 summ.
550. SZANSE i zagrożenia aktywnego wejścia na rynek pracy absolwentów szkół wyższych / Anna Skórska // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. Chorz.
- 2001, nr 2, s. 243-254 bibliogr.
551. SZANSE zatrudnieniowe absolwentów szkół wyższych (na przykładzie gospodarki polskiej) : praca doktorska / Beata Chmielewiec ; Szkoła
Główna Handlowa. Kolegium Zarządzania i Finansów. - Warszawa, 2007.
- Promotor: dr hab. Kazimierz Makowski.
Celem rozprawy jest dokonanie oceny sytuacji absolwentów szkół wyższych na
polskim i unijnym rynku pracy oraz wskazanie barier i szans zatrudnieniowych tej
grupy społeczno-zawodowej.
- 105 WPŁYW nowych lokalnych systemów informacji i doradztwa na rynek
pracy - projekt COST A 23 / H. Bednarczyk, T. Kupidura = poz. 191.
M. in. poradnictwo zawodowe a zatrudnienie absolwentów szkól wyższych
w Unii Europejskiej.
552. WSPIERANIE zatrudnienia absolwentów geodezji i kartografii
na Wspólnym Rynku Europejskim : materiały z 2. międzynarodowej
konferencji Modułu Europejskiego Jean Monnet dla Geodezji i Kartografii : Koszalin, 19 kwietnia 2007 / pod red. Urszuli Marchlewicz. - Koszalin : Wydaw. Uczel. Politech. Koszal., 2007. - 189 s. : wykr. - Tabele.
- Bibliogr.
Z treści: Marchlewicz U.: Wprowadzenie do projektu. Propozycja (lepszego)
wspierania zatrudnienia absolwentów Geodezji i Kartografii na Wspólnym Rynku
Europejskim - oparta na Modelu Wzajemnego Opartego Na Wiedzy Rozwoju Regionów opracowanym przez U. Marchlewicz przez rozwinięcie Łańcucha Innowacji
Kline'a i Rosenberga jako rozszerzonego modelu Kotlera (s. 7-14). - Wensierski Piotr:
Polityka edukacyjna Unii Europejskiej (s. 33-46). - Hryniewicz Tadeusz: Działania
Uczelni w Programie SOCRATES-Erasmus w kierunku zwiększenia kwalifikacji
rynkowych i zatrudnienia absolwentów (s. 77-86). - Pelc Maria: Staże zagraniczne
Politechniki Koszalińskiej szansą na lepszy start w życie zawodowe dla jej studentów
i absolwentów (s. 87-92). - Diakun Jarosław: Wspieranie kwalifikacji zawodowych
i rynkowych oraz zatrudnienia przez Inkubator Akademicki Politechniki Koszalińskiej
(s. 93-96). - Głowacki Krzysztof: Działalność Biura Karier Politechniki Koszalińskiej
oraz Akademickiego Centrum Kariery i Promocji Absolwentów Stowarzyszenia
Studentów i Absolwentów PK „Millenium” (s. 97-98). - Analiza aktualnych kwalifikacji/umiejętności oraz oczekiwań zawodowych studentów kierunku geodezja i kartografia Politechniki Koszalińskiej / Marchlewicz U. [i in.] (s. 99-113). - Pazdan Anna:
Analiza rynku pracy Pomorza Zachodniego dla absolwentów Geodezji i Kartografii
w ujęciu statystycznym (s. 117-133). - Król Jarosław: Zapotrzebowanie rynku pracy
a bezrobocie absolwentów Geodezji i Kartografii w mieście Koszalinie i powiecie
koszalińskim (s. 155-158). - Myłka Antoni: Wymagania formalne wobec absolwentów geodezji i kartografii i perspektywy zatrudnienia w nowych specjalnościach
(s. 174-176). - Leszko Sławomir: Wymagania rynkowe wobec absolwentów kierunku
geodezji i kartografii oraz perspektywy ich zatrudnienia w nowych specjalnościach
(s. 177-183). - Załącznik nr 1: Ankieta szans na europejskim rynku pracy absolwenta
kierunku geodezja i kartografia Politechniki Koszalińskiej (s. 184-186).
553. WYBRANE aspekty rynku pracy absolwentów studiów wychowania fizycznego w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w Austrii / Tomasz
Lisicki // Stud. Bad. Nauk. / Ateneum. - 2006, nr 1, s. 267-284 bibliogr.
summ.
- 106 554. WYBRANE bariery związane z edukacją i sytuacją zawodową młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu / Bernadeta Szczupał // Aktywiz. Zaw.
Osób Niepełnospr. - 2006, nr 3/4, s. 365-377.
555. YOUNG people on the labour market in Czech Republic,
Poland and Slovakia : joint publication / ed. Mirosława Malinowska ;
[aut. Zofia Kędzior i in.] ; The Centre of Research and Expertise.
Karol Adamiecki University of Economics in Katowice. - Katowice,
2008. - 210 s. - Bibliogr.
Młodzi ludzie na rynku pracy w Czechach, Polsce i Słowacji.
556. YOUNG workers, globalization and the labor market : comparing
early working life in eleven countries / ed. Hans-Peter Blossfeld [i in.] - Cheltenham : E. Elgar, 2008. – XX, 370 s.
Badania młodych pracowników na rynku pracy w USA i w Europie w latach
1980-2005.
557. YOUTH employment / International Labour Office, Governing
Body, 297th Session, Geneva, Nov. 2006 ; Committee on Employment and
Social Policy. - Geneva : ILO, 2006. - 17 s. – (Papers of the Governing Body.
297th Session).
Zatrudnienie młodzieży.
558. YOUTH employment : a global goal, a national challenge / International Labour Office. - Geneva : ILO, 2006. - 14 s.
Spojrzenie na zatrudnienie młodzieży oraz przedstawienie roli Międzynarodowej
Organizacji Pracy w zakresie promocji odpowiedniej pracy dla ludzi młodych.
559. YOUTH employment : characteristics, tensions and challenges /
Jürgen Weller // CEPAL Rev. - 2007, nr 92, s. 61-82.
Zatrudnienie młodzieży - charakterystyka i wyzwania.
YOUTH employment and industrial training / F. K. Sudan. = poz. 894.
M. in. zatrudnienie młodzieży.
- 107 560. YOUTH employment in Turkey / Hakan Ercan ; International Labour Office. - Ankara : ILO, 2007, - XIII, 85 s.
Zatrudnienie młodzieży w Turcji.
561. YOUTH employment policies in France / Denis Fougère, Francis
Kramarz, Thierry Magnac // Eur. Econ. Rev. – 2000, nr 4-6, s. 928-942.
Polityka zatrudnienia młodzieży we Francji.
562. YOUTH employment promotion : a review of ILO work and the
lessons learned / David H. Freedman ; International Labour Office. Employment Strategy Department. - Geneva : ILO, 2005. 73 s. - (Youth Employment
Network Papers ; 1).
Wspieranie zatrudnienia młodzieży. Przegląd działań Międzynarodowej Organizacji Pracy w tym zakresie.
563. YOUTH labour market integration in Spain : search time, job duration and skill mismatch / Maite Blázquez Cuesta // Spanish Econ. Rev.
- 2005, nr 3, s. [191]-208.
Integracja młodzieży na rynku pracy w Hiszpanii.
564. ZATRUDNIENIE absolwentów Katedry Kartografii Uniwesytetu
Warszawskiego w świetle ankiety / Jacek Pasławski // Pol. Prz. Kartogr.
- 2001, nr 1, s. 52-53.
565. ZATRUDNIENIE młodych w obradach 93 sesji Międzynarodowej
Organizacji Pracy / Ewa Flaszyńska // Rynek Pr. - 2005, nr 5, s. 89-97.
566. ZATRUDNIENIE w zdrowiu publicznym w Europie = Employment
in public health in Europe / pod red. Katarzyny Czabanowskiej, Cezarego
Włodarczyka ; Uniwersytet Jagielloński. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiell.,
2004. - 440 s. - (Nauki o Zdrowiu). - Tabele. - Bibliogr.
Raport z wykonania.
Z treści: Poprawa zatrudnienia wśród absolwentów zdrowia publicznego - główne
zagadnienia. Projekt pilotażowy Leonardo da Vinci (PL/00/B/F/PP/140155) / Marek
Zembala [i in.] (s. 19-25). - Juszczyk Grzegorz, Czabanowska K., Whitfield Malcolm:
- 108 Zdrowie publiczne i system opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii (s. 39-52). - Włodarczyk C., Czupryna Antoni: Zdrowie publiczne a system zdrowotny w Polsce
(s. 61-85). - Niedźwiedzka Barbara, Ryś Elżbieta: Perspektywy badania problemu
zatrudnienia absolwentów kierunku: zdrowie publiczne (s. 97-116). - HenzelKorzeniowska Alina, Malinowska-Cieślik Marta: Profesjonalne kompetencje absolwentów kierunku : zdrowie publiczne a rynek instytucji obszaru zdrowia publicznego
(s. 117-127). - Oczekiwania pracodawców. Projekt badawczy - metody i wyniki /
K. Czabanowska [i in.] (s. 131-159). - Malinowska-Cieślik M., Henzel-Korzeniowska
A., Ryś E.: Zastosowanie metody zogniskowanego wywiadu grupowego do skonstruowania kwestionariusza na temat oczekiwań pracodawców wobec kompetencji
absolwentów kierunku: zdrowie publiczne (s. 161-174). - Badanie oczekiwań pracodawców wobec kompetencji absolwentów: za pomocą ankiety pocztowej / M. Malinowska-Cieślik [i in.] (s. 185-190). - Kowalska Iwona: Oczekiwania jednostek administracji rządowej jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie
publiczne (s. 191-207). - Kowalska I.: Oczekiwania jednostek administracji samorządowej jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne
(s. 209-224). - Mokrzycka Anna: Oczekiwania świadczeniodawców jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne. Grupa „małych”
świadczeniodawców (s. 225-242). - Mokrzycka A.: Oczekiwania świadczeniodawców
jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne. Grupa
"dużych" świadczeniodawców (s. 243-267). - Balcerzak Bartosz: Oczekiwania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne (s. 269-287). - Ryś E.: Oczekiwania instytucji płatnika jako
potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne (s. 289-296).
- Malinowska-Cieślik M.: Oczekiwania przedstawicieli organizacji pozarządowych
jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne (s. 297-308). - Przewoźniak Lucyna, Bik Barbara: Oczekiwania pracodawców reprezentujących pomoc społeczną jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku:
zdrowie publiczne (s. 309-326). - Role zawodowe absolwentów kierunku: zdrowie
publiczne w instytucjach infrastruktury zdrowia publicznego / L. Przewoźniak [i in.]
(s. 327-348). - Malinowska-Cieślik M.: Badanie samooceny kompetencji absolwentów i studentów ostatniego roku kierunku: zdrowie publiczne (s. 363-366). - Samoocena profesjonalnych kompetencji absolwentów kierunku: zdrowie publiczne.
Wyniki drugiej części badań projektu Leonardo da Vinci / L. Przewoźniak [i in.]
(s. 367-378). - Czabanowska K., Nowak Ewa: SAQ - kwestionariusz samooceny
profesjonalnych kompetencji (s. 379-384). - Mokrzycka A., Kowalska I.: Ocena
adekwatności programów nauczania w zdrowiu publicznym w kontekście wyników
przeprowadzonych badań oczekiwań pracodawców na rynku pracy. Wnioski i rekomendacje (s. 411-424).
567. ZMIANA sytuacji absolwentów na śląskim rynku pracy w latach
1999-2004 / Anna Skórska, J. Wąsowicz, R. Jeż // W: Regionalne i lokalne
rynki pracy : od dysproporcji do spójności / red. nauk. Ryszard Czesław
Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ;
Wyższa Szkoła Ekonomiczna. - Białystok : WSE 2006. - S. 209-229.
- 109 568. ZMIANY sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół wyższych
w Polsce / Sławomir Śmiech // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2007, nr 740, s. 37-49, tab. wykr. bibliogr. summ
___________________
Wolontariat
569. MŁODZIEŻOWY wolontariat w ochronie zdrowia / L. Krzyżyk-Chrząstek // W: Funkcjonowanie ochrony zdrowia po reformie - ujęcie
regionalne / pod red. Marii Węgrzyn. - Wrocław : Wydaw. Kated. Polit.
Ekon. Eur. Stud. Region. AE, 2003. - S. 67-81.
570. POMYSŁ na wakacje : międzynarodowy wolontariat / Katarzyna
Kołodziej // Służ. Prac. - 2006, nr 5, s. 8.
Wolontariat Europejski organizowany w Polsce przez Narodową Agencję Programu „Młodzież”.
571. SZKOLNE koła Caritas jako przykład wolontariatu młodzieży /
Jarosław Koral // Rocz. Nauk. Carit. - 2001, s. 117-129.
572. TRZECI sektor: docelowe czy tymczasowe miejsce pracy dla młodych osób - wyniki badań empirycznych / Ewa Giermanowska // Trzeci
Sektor. - 2005/2006, nr 4, s. 26-34 summ.
573. WOLONTARIAT jako aktywizacja zawodowa absolwentów /
Barbara Juraś-Krawczyk // Zesz. Nauk. WSHE Łódź. - 2002, nr 8, s. 49-60
bibliogr. summ.
574. ZDYSKONTOWANE wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia
a wybór kierunku studiów / Wojciech Jarecki // Zesz. Nauk., Pr. Kated.
Mikroekon. / USzczec. - 2006, nr 11, s. 89-104.
- 110 2. Poszukiwanie pracy
575. AKTYWNOŚĆ absolwentów studiów technicznych w sferze poszukiwania pracy / Agata Szydlik-Leszczyńska // Eduk. Ustaw. Doros. - 2008,
nr 1, s. 100-110, tab. bibliogr.
GRUPOWE poradnictwo zawodowe dla absolwentów - warsztaty poszukiwania pracy / J. Żyro = poz. 105.
576. JAK znaleźć pracę w Europie? : program Absolwent na europejskim
rynku pracy ; Fundacja Prawo Europejskie. - Warszawa : FPE., 2005. - 38 s.
- (Vademecum Absolwenta).
577. KROK po kroku : przewodnik dla młodzieży poszukującej pracy /
Katarzyna Karczmarczyk ; Młodzieżowa Agencja Pracy przy Fundacji „Bez
Względu na Niepogodę”. - Warszawa : Młodz. Ag. Pr. , 2001. - 58 s.
578. MŁODZI chcą szukać pracy w Unii : komunikat z badań / Ewa
Flaszyńska: // Rynek Pr. - 2004, nr spec., wrzesień, s. 7-19.
579. MŁODZIEŻ w poszukiwaniu zatrudnienia / Ewa Giermanowska //
W: Rynek pracy / red. Ewa Karpowicz. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe,
2007. - S. 97-115.
PORADNICTWO zawodowe w OHP i szkołach = poz. 156.
Z. 2. - Z treści:: Kolenkiewicz M.: Poznaj siebie samego i aktywnie szukaj pracy.
POSTAWY studentów wobec rynku pracy i stosowane przez nich metody
poszukiwania zarobkowego zajęcia / B. Malinowska = poz. 972.
580. SPOSTRZEGANE możliwości w zakresie pozyskiwania pracy drogą Internetu / Melania Kozłowska // Pr. Nauk. WSP Częst., Psychol. - 2003,
z. 11, s. 49-61.
Poszukiwanie pracy przez młodzież przy wykorzystaniu stron www.
- 111 STRES w biznesie / red. nauk. J. Sztumski, M. Harciarek = poz. 987.
Z treści: Krawczyk-Bryłka B.: Stres rekrutacyjny. Poszukiwanie pracy jako sytuacja trudna na przykładzie studentów ostatnich semestrów Politechniki Gdańskiej.
581. TARGI i giełdy pracy jako jedna z form działalności OHP
w poszukiwaniu zatrudnienia dla młodzieży na przykładzie województwa
dolnośląskiego / Katarzyna Kiek // Rynek Pr. - 2003, nr spec., czerwiec,
s. 77-83.
582. WYBÓR metod w poszukiwaniu pracy przez bezrobotnych absolwentów / Renata Lasmanowicz // Polit. Społ. - 2004, nr 11/12, s. 13-16, tab.
bibliogr.
3. Praca za granicą. Problemy migracji
AKSJOLOGICZNY sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich / Ryszard Bera = poz. 925.
583. CI odlatują, Ci zostają : jak i po co zatrzymać młodzież w regionie?
Cz. 1-2 / Marek Stanisław Szczepański // Śląsk. - 2007, nr 6, s. 13 ; nr 7,
s. 46-47.
584. CZY młodzi ludzie muszą wyjeżdżać za granicę? / Kazimierz Kuberski // Świat i Słowo. - 2007, nr 2, s. 53-60 summ.
Materiały z sesji naukowej poświęconej pracy, Bielsko Biała.
585. CZY Polskę stać na emigrację absolwentów polskich szkół? : kontekst społeczno-moralny i ekonomiczny bezrobocia / Adam Biela // Ann.,
Etyka Gospod. - 2007, nr 2, s. 117-130 bibliogr.
586. DOKĄD podążą absolwenci wydziałów lekarskich? / Dawid Sikora // Służ. Zdr. - 2007, nr 1/4, s. 16-17, wykr.
Zamierzenia migracyjne studentów medycyny - wyniki badań.
- 112 The EFFECT of naturalization on wage growth: a panel study of young
male immigrants / B. Bratsberg, J. F. Ragan jr., Z. M. Nasir = poz. 866.
Wpływ procesu naturalizacji na wzrost płacy - studium panelowe młodych mężczyzn imigrantów w USA.
587. EXODUS młodych - korzyści i zagrożenia / Lidia Jabłonowska //
Eduk. Ekon. Menedż. - 2007, nr 3, s. 19-28 bibliogr.
Emigracja młodzieży.
588. EXODUS zarobkowy opolskiej młodzieży / Romuald Jończy //
Polit. Społ. – 2006, nr 10, s. 10-14 summ.
589. JUGENDLICHE mit Migrationshintegrund in der beruflichen Bildung / M. Granto // WSI Mitt. - 2003, nr 8, s. 474-483, tab. bibliogr.
Cudzoziemska młodzież a kształcenie zawodowe.
590. KRAJE UE - czasowym rynkiem pracy dla absolwentów wyższych
uczelni z Polski / Andrzej Ziomek // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow.
- 2002, z. 15, s. 124-132.
591. MIGRACIJA vypusknikov vuzov za rubež - poterja dlja rossijskoj
nauki / L. Ledeneva, E. Nekipelova // Čelov. Tr. - 2003, nr 5, s. 23-27, tab.
Migracja absolwentów wyższych uczelni za granicę - strata dla rosyjskiej nauki.
592. MIGRACJA młodych / M. Szulc // W: Migracje : szansa czy zagrożenie? / [aut.] Małgorzata Bos-Karczewska [i in.] ; Polskie Forum Obywatelskie.
- Gdańsk : IBnGR, 2005. - K. 53-57.
593. MIGRACJE zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / [oprac.
red. Elżbieta Nowicka] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa :
UKIE, 2004, 117, [1] s. : wykr. - (Biblioteka Europejska ; nr 31). - Tabele.
594. MŁODZI Polacy w Londynie : społeczne i kulturowe konsekwencje
życia na emigracji po 1989 roku / Grzegorz Dutka // Prz. Pol. - 2006, z. 1,
s. 89-118 bibliogr. summ.
- 113 595. MŁODZI Polacy w Londynie : strategie adaptacyjne na emigracji
w okresie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej / Grzegorz Dutka // Zesz. Nauk. Wałbrz. WSZarz. - 2006, nr 1, s. 117-150.
596. MŁODZIEŻ na saksach / Anna Rogala // Monit. Unii Eur. - 2005,
nr 1, s. 36-39, tab.
Migracje zarobkowe absolwentów szkół zawodowych.
597. MOTYWY wyjazdu i przyczyny niezadowolenia z pobytu absolwentów szkół wyższych wyjeżdżających zagranicę w poszukiwaniu pracy /
G. Bartkowiak // W: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami
ludzkimi. T. 2 / pod red. Zdzisławy Janowskiej. - Łódź : Wydaw. Uniw.
Łódz., 2008. - S. 343-352.
598. NAUKA i praca w krajach europejskich : Niemcy - Austria - Szwajcaria : poradnik / Ewa Flaszyńska ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MPiPS, 2005. - 47 s. - Tabele.
599. PASZPORT europejski - szansa dla młodych wykształconych Polaków / L. Cybulski // Stud. Rozw. Dol. Śl. - 2002, z. 4, s. 21-23.
Zatrudnienie za granicą.
600. PLANY emigracyjne (wiejskiej) młodzieży / Krystyna Szafraniec //
W: Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej : dylematy i kierunki
przemian / red. nauk. Mirosław Drygas, Andrzej Rosner ; Polska Akademia
Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. - Warszawa : IRWiR PAN, 2008.
- S. 247-267.
601. POLSKA młodzież w Austrii w XIX i XX wieku : migracje, edukacja, stowarzyszenia / Ewa Nowak. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2007. - 373 s.
602. PRACA osób młodych za granicą na przykładzie gmin Dobrzeń
Wielki i Popielów / R. Kałuża // W: Wyjazdy zarobkowe szansa czy zagrożenie : perspektywa społeczno-moralna / red. Konrad Glombik, Piotr Morciniec ;
- 114 Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. - Opole : Wydaw. Uniw. Opol.,
2005. - S. 91-96.
603. PRACA za granicą absolwentów warszawskiej AWF z lat 1950-1994 / Zygmunt Jaworski, Ewa Ryszkowska // Kult. Fiz. - 2003, nr 1/2, s. 5-7.
604. SPOŁECZNOŚCI lokalne : postawy migracyjne młodych Polaków /
red. Anna Śliz ; Uniwersytet Opolski. Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Opole : Wydaw. Uniw. Opol., 2008. - 246, [1] s. - Tabele.
Z treści: Trevena Paulina: Degradacja czy poszukiwanie niezależności? Proces
podejmowania decyzji migracyjnych przez wykształconych Polaków wykonujacych
pracę niewykwalifikowaną w Londynie (s. 21-47). - Jurczak Ewelina: W utopii łatwego pieniądza, czyli młodzi Polacy w Irlandii - migracje zarobkowe (s. 49-69). - Kopczak Anna: Migracja sezonowa młodych osób. Trend, moda czy przygoda? (s. 71-84).
- Swadźba Urszula: Strategie migracyjne młodzieży pogranicza kulturowego (s. 85-94). - Krasnodębska Anna: Opolska młodzież wobec zagranicznych migracji zarobkowych (s. 95-110). - Krzyżowski Łukasz: Kapitał społeczny i aspiracje życiowe
transmigrantów w kontekście kultury migracyjnej małej społeczności wiejskiej
(s. 135-149). - Jonda Bernadette: W poszukiwaniu szczęścia na Zachodzie - czyli
dlaczego młode Niemki opuszczają nowe landy (s. 197-211). - Barska Anna: Migracje
kobiet z krajów Maghrebu (s. 213-222). - Nycz Edward: „Oni rzadko wyjeżdżają...”.
Uwarunkowania startu życiowego młodzieży uczącej się w Ochotniczych Hufcach
Pracy (s. 223-246).
605. STUDENCI zagraniczni jako szczególna grupa imigrantów / J. Godlewska // Polit. Społ. - 2004, nr 3, s. 24-27.
606. STUDENCI zagraniczni w Polsce z uwzględnieniem wyników badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim / E. Jaroszewska //
W: Zewnętrzne migracje zarobkowe we współczesnej Polsce : wybrane
zagadnienia / pod red. Antoniego Rajkiewicza. - Włocławek : WSH-E, 2000
(s. 175-194.
607. YOUNG people in Europe : labour markets and citizenship /
ed. Harriet Bradley and Jacques Van Hoof. - Bristol : Policy Press, 2005. - X,
294 s.
Młodzi ludzie w Europie - rynek pracy i obywatelstwo.
- 115 608. WYJAZDY młodych ludzi z podwójnym obywatelstwem w poszukiwaniu pracy / Paweł Popieliński // Rocz. Pol.-Niem. - 2007, nr 15,
s. 105-123.
WYJEŻDŻAĆ czy zostać? / L. Malinowski = poz. 1000.
Wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów średnich szkół zawodowych
oraz studentów uczelni państwowych nt. zamierzeń migracyjnych.
609. ZA CHLEBEM... wrócić czy zostać? : młodzi Polacy w poszukiwaniu swojej szansy rok po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : ogólnopolska studencka konferencja naukowa : materiały pokonferencyjne /
[red. Borys Cymbrowski, Adrianna Sarnat, Ewa Podsiadła] ; Akademia
im. Jana Długosza, Politechnika Częstochowska. - Częstochowa : Wydaw.
Wydz. Zarz., PCzęst. - 2005. - 166 s. - Bibliogr.
V. PROBLEMY BEZROBOCIA
1. Charakterystyka bezrobocia młodzieży
ABSOLWENT w obliczu współczesnego rynku pracy : potrzeba ciągłego dostosowywania się do zmian na rynku pracy w kontekście bezrobocia
absolwentów / J. Poteralski = poz. 482.
610. An ANALYSIS of youth unemployment in the euro area / Ramon
Gomez-Salvador, Nadine Leiner-Killinger ; European Central Bank. - Frankfurt am Main : ECB, 2008, 43 s.
Analiza bezrobocia młodzieży w sferze euro.
611. ASPEKTY statystycznej analizy bezrobocia młodzieży w Polsce /
Klaudia Przybysz, Józef Dziechciarz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2000, nr 859,
ser. Ekonometria, nr 5, s. 142-158, tab. wykr. bibliogr. summ.
- 116 ASPIRACJE edukacyjne młodzieży bezrobotnej / G. M. Sanecki = poz. 45.
ASPIRACJE zawodowe bezrobotnych absolwentów po wejściu Polski do
Unii Europejskiej / H. Porożyński = poz. 48.
612. BEZROBOCIE absolwentów na tle ogółu bezrobotnych w latach
1996-2000 / Krystyna Zinczuk // Ann. UMCS, Sect. H. - 2001, vol. 35, s. 75-87 bibliogr. summ.
613. BEZROBOCIE absolwentów szkół w Łodzi / Agnieszka Wasiak //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2005, nr 1087, s. 178-192, tab. wykr. bibliogr. summ.
Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół w Łodzi oraz działania na rzecz
ograniczenia jego skali poprzez formy aktywizacji zawodowej i programy specjalne.
614. BEZROBOCIE absolwentów szkół - wciąż trudny problem : działania na rzecz poprawy efektywności zewnętrznej kształcenia zawodowego /
Urszula Jeruszka // Pedagog. Pr. - 2001, nr 39, s. 115-126, tab. bibliogr.
615. BEZROBOCIE młodych w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1993-1998 / Jan Czempas // Zesz. Nauk. / WSBizn. Dąbr. Gór. - 1999, nr 1,
s. 87-100.
616. BEZROBOCIE młodzieży a płaca minimalna / Marta Postuła //
Dziś. - 2001, nr 6, s. 62-65.
617. BEZROBOCIE młodzieży na Warmii i Mazurach / Alfred Czesla //
Polit. Społ. - 2006, nr 2, s. 19-24, tab. wykr.
618. BEZROBOCIE młodzieży w Polsce : (na przykładzie bezrobocia
absolwentów powiatu tomaszowskiego) / Walentyna Kwiatkowska // Acta
UL, Fol. Oecon. - 2003, nr 170, s. 57-73, tab. summ.
619. BEZROBOCIE młodzieży w województwie podlaskim / Anna Linowska // Zesz. Nauk. PBiałost., Ekon. - 2001, z. 6, s. 197-203 bibliogr.
summ.
- 117 620. BEZROBOCIE polskiej młodzieży w perspektywie Unii Europejskiej / J. Grotowska-Leder // W: Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej / red. nauk. Krzysztof Piątek, Arkadiusz Karwacki.
- Toruń : Akapit, 2007. - S. 105-130.
BEZROBOCIE w społeczności studenckiej aktywnej zawodowo WSE
w Nisku / T. Rogacki = poz. 927.
621. BEZROBOCIE wśród absolwentów - specyfika zjawiska / Jarosław
Poteralski // Fir. Rynek. - 2002/2003, nr 4/1, s. 20-23.
622. BEZROBOCIE wśród ludzi młodych i jego wpływ na motywację
do działań / M. W. Kopertyńska // W: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim
w perspektywie europejskiej / pod red. Aleksego Pocztowskiego. - Kraków :
Of. Ekon., 2005. - S. 134-146.
Charakterystyka bezrobocia wśród młodzieży oraz badanie przeprowadzone wśród
studentów na temat motywacji do działania w obecnej sytuacji na rynku pracy.
623. BEZROBOCIE wśród młodzieży / Dorota Wojtczak // Pr. Soc.
- 2005, nr 1, s. 15-20.
624. BEZROBOCIE wśród osób w młodszym wieku produkcyjnym : (na
przykładzie województwa śląskiego) / Michał Pindera, Piotr Kowolik // Zesz.
Nauk. / WSGK Kutno. – 2007, z. 9, s. 259-273 bibliogr.
625. BEZROBOCIE wśród osób w wieku do 24 lat w Polsce oraz w krajach
Unii Europejskiej / Katarzyna Wawrzyniak // Wiad. Stat. -2002 nr 11 s. 84-93.
626. DIAGNOZA bezrobocia wśród młodzieży w Polsce w okresie transformacji ustrojowej / Krzysztof Nowakowski, Piotr Stasiak // Zesz. Nauk.
PWSZ Włoc., Ekon. - 2006, T. 1, s. 249-260 summ.
EDUKACJA a perspektywy rynku pracy absolwentów w regionie Górnego Śląska / red. A. Ziomek = poz. 391.
Z treści: Kotlorz D.: Bezrobocie absolwentów jako przejaw dysharmonii pomiędzy systemem edukacji a popytem na pracę.
- 118 627. MIĘDZY misją a miską : alternatywy bezrobotnych studentów wyższych uczelni / Iwona Wagner // Pedagog. Społ. - 2005, nr 3, s. 91-94.
Bezrobocie absolwentów szkół wyższych.
628. MŁODY człowiek w obliczu ryzyka bezrobocia / Aurelia Polańska // Pien. Więź. - 2004, nr 4, s. 131-139 bibliogr.
629. MŁODZI bezrobotni w Polsce / Grażyna Węgrzyn // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2003, nr 997, ser. Zarządzanie i Marketing, nr 26, s. 188-199, tab.
bibliogr. summ.
Przedstawienie struktury bezrobotnych w Polsce wg wieku i poziomu wykształcenia w układzie województw oraz wskazanie grup najbardziej zagrożonych bezrobociem.
630. MŁODZI zbędni? / Irena Dryll // Rynek Pr. - 2000, nr 7, s. 91-103.
Bezrobocie wśród młodzieży.
MŁODZIEŻ na rynku pracy / red. nauk. S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojć
= poz. 511.
Z treści: Auleytner J.: Problemy zatrudnienia i bezrobocia osób młodych.
OSOBY z wyższym wykształceniem na wielkopolskim rynku pracy / pod
red. R. Suchockiej = poz. 518.
Z treści: Banaszak S.: Czy absolwentom szkół wyższych zagraża bezrobocie?
PODEJMOWANIE decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej / pod red. B. Wojtasik
= poz. 141.
Z treści: Turska E.: Plany życiowe młodzieży oraz percepcja ich zmiany w sytuacji pozostawania bez pracy.
631. POSTRZEGANIE problemu bezrobocia młodzieży przez władze
lokalne / Ewa Giermanowska, Mariola Racław-Markowska // Polit. Społ.
- 2003, nr 7, s. 21-25.
- 119 PRACA człowieka w XXI wieku / red. R. Gerlach = poz. 279.
Z treści: Pindera M., Kowolik P.: Bezrobocie wśród osób w młodszym wieku
produkcyjnym zagrożeniem początku XXI wieku w Polsce.
632. PROBLEM bezrobocia wśród absolwentów województwa małopolskiego / Anetta Okońska // Rynek Pr. - 2000, nr 5/6, s. 50-62, wykr.
Zjawisko bezrobocia wśród absolwentów woj. małopolskiego m.in. określenie
przyczyn bezrobocia, programów przeciwdziałających bezrobociu.
633. PROBLEMY bezrobocia wśród absolwentów na lokalnym rynku
pracy na przykładzie województwa lubuskiego / Ireneusz Adamczak. - Zielona Góra : MAjUS, 2005. - 155 s. - Tabele. - Bibliogr.
634. PROBLEMY bezrobocia wśród młodych w Polsce i w krajach Unii
Europejskiej / Maria Smejda // Zesz. Nauk., Zarz. / PŚl. - 1999, z. 5, s. 127-138 summ.
635. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w małej i średniej skali a problem bezrobocia wśród absolwentów / Małgorzata Bombol, Anna Dąbrowska // Zesz.
Nauk. / Warsz. WSE. - 2004, nr 29, s. 45-58.
636. PRZYCZYNY utraty pracy i trwałości bezrobocia wśród młodzieży
w regionie szczecińskim na podstawie badań ankietowych / Renata NowakLewandowska // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. / USzczec. - 1999, nr 5,
s. 61-73 rés.
637. SPOŁECZNOŚCI lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży /
pod red. Ewy Giermanowskiej, Marioli Racław-Markowskiej ; Instytut
Spraw Publicznych. Program Polityki Społecznej. - Warszawa : ISP, 2003.
- 224 s. - Tabele. - Bibliogr.
Treść: Racław-Markowska M.: Państwo i lokalna polityka społeczna (s. 11-28).
- Giermanowska E.: Bezrobocie młodzieży jako problem społeczny (s. 29-47).
- Giermanowska E.: Przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży w krajach rozwiniętych gospodarczo (s. 48-62). - Legat Sławomir: Analiza regulacji prawnych
dotyczących przygotowania zawodowego i zatrudnienia młodzieży (s. 63-91).
- Giermanowska E., Racław-Markowska M.: Metodologia badań (s. 92-105).
- 120 - Hrynkiewicz Józefina, Giermanowska E., Racław-Markowska M.: Bezrobocie
młodzieży w świadomości lokalnej - monografie powiatów (Powiat lidzbarski,
puławski, Skierniewice - powiat grodzki) (s. 106-174). - Giermanowska E., RacławMarkowska M.: Działania lokalne na rzecz przeciwdziałania bezrobociu młodzieży
(s. 175-204). - Giermanowska E., Racław-Markowska M.: Wnioski z badań i rekomendacje dla praktyki (s. 205-216).
Rec.: Kuraciński Edward // Rocz. Nauk. Caritas. - 2004/2005, R. 8/9, s. 139-143.
638. STUDIA i co potem? : bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych / Elżbieta Kryńska // Polit. Społ. - 2002, nr 5/6, s. 6-10, wykr.
639. URZĘDY pracy wobec problemu bezrobocia osób młodych niepełnosprawnych / Jerzy Bratkowski, Ewa Giermanowska // Monit. Unii Eur. 2007, nr 4, s. 89-94.
WSPIERANIE zatrudnienia absolwentów geodezji i kartografii na Wspólnym Rynku Europejskim / pod red. U. Marchlewicz= poz. 552.
Z treści: Król J.: Zapotrzebowanie rynku pracy a bezrobocie absolwentów Geodezji i Kartografii w mieście Koszalinie i powiecie koszalińskim.
640. WYBRANE aspekty bezrobocia wśród absolwentów województwa
opolskiego / Paweł Łazarczyk // Rynek Pr. - 2003, nr 4, s. 153-169, tab. wykr.
WYKSZTAŁCENIE a bezrobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej / A. Skórska = poz. 375.
641. YOUTH unemployment and employment policy : a global perspective / Niall O'Higgins. - Geneva : ILO, 2001. - XII, 212 s. - Tabele
- Bibliogr.
Polityka zatrudnienia i bezrobocie wśród młodzieży oraz analiza jego przyczyn
i skutków w światowej perspektywie.
642. YOUTH unemployment and social exclusion in Europe : a comparative study / ed. Torild Hammer. - Bristol : Policy Press, 2003. - VI, 233 s.
Studia porównawcze z zakresu bezrobocia młodzieży i wykluczenia społecznego
w Europie.
- 121 643. YOUTH unemployment and social exclusion in six countries
of EU : dimensions, subjective experiences and institutional responses
in six countries of the EU : final report / ed. Thomas Kieselbach, Gert Beelmann, Ute Traiser ; European Commission. - Luxembourg : EC, 2004.
- 29 s.- (EUR / European Commission ; 21043).
Bezrobocie młodzieży i wykluczenie społeczne w 6 krajach Unii Europejskiej.
644. YOUTH unemployment in Canada / Kevin B. Kerr ; Parliamentary
Reserarch Branch. - [Ottawa] : PSB, 2001. - 20 s.
Bezrobocie młodzieży w Kanadzie.
645. YOUTH unemployment in the OECD : demographic shifts, labour market institutions, and macroeconomic shocks / Juan F. Jimeno,
Diego Rodriguez-Palenzuela ; European Central Bank. - Frankfurt am
Main : ECB, 2002. - 55 s. - (Working Paper Series / ECB ; 155 ).
Bezrobocie młodzieży w krajach OECD.
646. YOUTH unemployment indicators : introduction and exercises.
- Islamabad : ILO, 2007. - III, 63 s.
Przedstawiono wskaźniki bezrobocia młodzieży i definicje.
647. ZARYS problematyki bezrobocia wśród absolwentów / Jarosław
Poteralski // Fir. Rynek. - 2001/2002, nr 4/1, s. 105-110 bibliogr.
2. Przeciwdziałanie bezrobociu
a. Aktywizacja zawodowa
648. AKTYWIZACJA młodzieży na terenach wiejskich w Ochotniczych
Hufcach Pracy / Elżbieta Żywiec-Dąbrowska // Rynek Pr. - 2006, nr 4, s. 94-109.
649. AKTYWIZACJA społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym / Iwona Barcz // Pedagog. Pr. - 2005, nr 47,
s. 76-84, wykr. bibliogr.
- 122 650. AKTYWIZACJA zawodowa absolwentów szkół średnich i uczelni
wyższych Podkarpacia w latach 1990-2005 : praca doktorska / Alina Maria
Basak ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. - Warszawa, 2007. - Promotor:
ks. dr hab. Jarosław Koral.
Ukazanie form pomocy absolwentom szkół średnich i uczelni wyższych Podkarpacia w podjęciu pierwszego zatrudnienia na polskim rynku pracy. Bezrobocie bowiem najbardziej dotknęło młodzież, zwłaszcza absolwentów, i stało się głównym
zagrożeniem jej startu zawodowego, a także jedną z barier blokujących zaspokojenie
potrzeb i aspiracji młodego pokolenia.
651. AKTYWIZACJA zawodowa bezrobotnej młodzieży / Joanna Moczydłowska // Probl. Alkoh. - 2001, nr 3, s. 23-24 summ.
652. AKTYWIZACJA zawodowa bezrobotnych absolwentów / Anna
Golas // Serw. Praw.-Prac. - 2003, nr 7, s. 8-9.
653. AKTYWIZACJA zawodowa bezrobotnych absolwentów szkół
ponadpodstawowych w województwie słupskim. Możliwości - oczekiwania :
praca doktorska / Anna Agnieszka Suchocka ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii. - Katowice, 2000.
- Promotor: prof. dr hab. Władysław Jacher.
Ukazano czynniki utrudniające ochronę i aktywizację zawodową bezrobotnych
absolwentów szkół ponadpodstawowych, ze względu na ich trudną sytuację na rynku
pracy w okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej. Szczególną uwagę zwrócono
na skutki bezrobocia wśród absolwentów, powodujące ich dezaktywację zawodową
i degradację ekonomiczną. Zanalizowano sytuację rodzinną i społeczno-ekonomiczną
bezrobotnych absolwentów szkół ponadpodstawowych w byłym województwie słupskim w 1995 r.
654. AKTYWIZACJA zawodowa młodzieży w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Halina Iżycka // Rynek Pr. - 2004,
nr spec., wrzesień, s. 24-40.
AKTYWIZACJA zawodowa studentów w akademickich biurach karier /
red. nauk. S. M. Kwiatkowski, M. Żurek = poz. 216.
- 123 655. AKTYWNE metody przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów / Grażyna Węgrzyn // W: Społeczne i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej gospodarce okresu transformacji / red. nauk. Zbigniew
Mikołajewicz ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniw. Opol., 2004.
- S. 85-96.
BEZROBOCIE absolwentów szkół w Łodzi / A. Wasiak = poz. 613.
M. in. działania na rzecz ograniczenia skali bezrobocia poprzez formy aktywizacji
zawodowej i programy specjalne.
656. DZIAŁALNOŚĆ Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie zatrudniania oraz przeciwdziałania bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży / Teresa Listwan // Probl. Profes. - 2006,
nr 1, s. 137-142.
657. DZIAŁALNOŚĆ OHP na rzecz młodzieży i osób bezrobotnych
z terenów wiejskich i popegeerowskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego / Ryszard Ozga // Rynek Pr. - 2003, nr spec., czerwiec, s. 84-89.
EDUKACJA a perspektywy rynku pracy absolwentów w regionie Górnego Śląska / red. A. Ziomek = poz. 391.
Z treści: Chudzicka A.: Kluby pracy jako forma pomocy bezrobotnej młodzieży.
658. ELASTYCZNE formy zatrudnienia a aktywizacja zawodowa niepełnosprawnej młodzieży / Paulina Sobiesiak // Trzeci Sektor. - 2007, nr 10,
s. 147-149.
659. The IMPORTANCE of social pedagogy in solving youth unemployment / Peter Jusko // New Educ. Rev. – 2007, nr 3/4, s. 15-22, bibliogr.
Rola pedagoga społecznego w rozwiązywaniu problemów młodych bezrobotnych.
660. INSTRUMENTY aktywizacji zawodowej młodzieży w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Jacek Męcina ; Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MGiP,
2005. - 83 s. - (Biblioteczka Rynku Pracy). -Tabele.
- 124 MŁODZI niepełnosprawni : aktywizacja zawodowa i nietypowe formy
zatrudnienia / pod red. E. Giermanowskiej = poz. 507.
661. MOŻLIWOŚCI ograniczenia bezrobocia wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych / Alfred Poznański // Zesz. Nauk. Tow. Doktor.
UJ, Ser. Ekon. Zarz. - 2006, z. 1, s. 165-176 summ.
662. OCHOTNICZE Hufce Pracy na rzecz absolwentów / Janusz Lewandowski, Leona Winczewska, Elżbieta Żywiec-Dąbrowska // Rynek Pr.
- 2002, nr 4, s. 58-73.
Podejmowanie przez OHP inicjatyw w zakresie ograniczania bezrobocia i jego
negatywnych skutków.
663. OHP przeciwdziała bezrobociu i patologiom wśród młodzieży /
Agnieszka Leja // Służ. Prac. - 2003, nr 4, s. 11-13.
PORADNICTWO zawodowe w OHP i szkołach = poz. 156.
Z. 2. Z treści: Żywiec-Dąbrowska E.: Aktywizacja młodzieży na terenach wiejskich w Ochotniczych Hufcach Pracy. – Lidwin M., Gubernat B.: Warsztaty aktywizacyjne dla młodzieży bezrobotnej o niskim poziomie wykształcenia.
664. PRAWO do pierwszej pracy (z prawnych zagadnień promowania
zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu ludzi młodych) / Zbigniew
Góral // W: Prawo pracy RP w obliczu przemian / pod red. Marii MateyTyrowicz, Tadeusza Zielińskiego ; [aut.] Krzysztof W. Baran [i in.].
- Warszawa : C. H. Beck, 2006. - S. 101-123.
665. PROCES aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej ograniczenia i szanse / Mariola Wolan-Nowakowska // Aktywiz. Zaw. Osób
Niepełnospr. - 2006, nr 3/4, s. 389-407.
666. PRZECIWDZIAŁANIE bezrobociu młodzieży : (na przykładzie
woj. siedleckiego) / Barbara Kożuch, Janina Potiopa // Stud. Region. (Białyst.). - 2001, nr 1, s. 103-117 bibliogr.
- 125 667. PRZECIWDZIAŁANIE bezrobociu młodzieży w powiecie leżajskim / Robert Skwara // Rynek Pr. - 2000, nr 5/6, s. 93-97.
Działalność Leżajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych.
668. ROLA szkoleń w procesie aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów wyższych uczelni / Barbara Głowacz // Fir. Rynek. - 2002/2003,
nr 4/1, s. 25-26.
SPOŁECZNOŚCI lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży / pod
red. E. Giermanowskiej, M. Racław-Markowskiej = poz. 637.
Z treści: Giermanowska E.: Przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży w krajach
rozwiniętych gospodarczo. - Legat S.: Analiza regulacji prawnych dotyczących przygotowania zawodowego i zatrudnienia młodzieży (s. 63-91). - Giermanowska E.,
Racław-Markowska M.: Działania lokalne na rzecz przeciwdziałania bezrobociu
młodzieży.
669. SPOSOBY aktywizacji zawodowej absolwentów / Marlena Kwiatkowska // Prz. Ubezp. Społ. Zdrow. - 2002, nr 11, s. 21-22.
670. STRATEGIEN gegen Jugendarbeitslosigkeit im internationalen
Vergleich = strategies against youth unemployment : an international comparison ; Auf der Suche nach den besten Lösungen = The search for best practise / hrsg. Claus Groth, Wolfgang Maennig. - Bern : P. Lang, 2001. - 253 s.
Strategie przeciwdziałania bezrobociu młodzieży - porównania międzynarodowe.
671. WSPÓŁPRACA Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z sektorem pozarządowym działającym w obszarze przeciwdziałania bezrobociu
wśród młodzieży / Alicja Wasilewska // Rynek Pr. - 2002, nr 7/8, s. 71-78,
wykr.
ZMIANY w kształceniu zawodowym jako czynnik przeciwdziałania
bezrobociu wśród absolwentów szkół ponadpodstawowych / K. SipurzyńskaRudnicka = poz. 467.
___________________
- 126 672. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity) // Dz. U. - 2008, nr 69, poz. 415.
b. Programy zwalczania bezrobocia
673. BEZROBOCIE młodzieży. Zakres i skuteczność programów pomocowych / Jacek Szkurłat // W: Nowe zadania polityki społecznej : patologie
i dysfunkcje wybranych obszarów życia społecznego / pod red. Elżbiety
Trafiałek ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława
Tarnowskiego w Tarnobrzegu. - Tarnobrzeg : Państ. Wyż. Szk. Zaw., 2006.
- S. 134-148.
674. EFEKTY norweskich programów rynku pracy dla ludzi młodych /
Ines Hardoy ; tł. Karolina Maleńczak // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 73-81
bibliogr.
675. INFORMACJA o wspieraniu organizacji pozarządowych realizujących w roku 1999 programy na rzecz bezrobotnej młodzieży oraz młodzieży
wchodzącej na rynek pracy / Andrzej Majchrzak // Rynek Pr. - 2000, nr 5/6,
s. 63-75, tab.
PROBLEM bezrobocia wśród absolwentów województwa małopolskiego / A. Okońska = poz. 632.
M.in. programy przeciwdziałające bezrobociu.
676. PROGRAMY dla młodzieży w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / Stanisława Kocot // Rynek Pr.
- 2004, nr spec., wrzesień, s. 78-94.
677. PROGRAMY na rzecz rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu
finansowane ze środków spoza Funduszu Pracy : stan, prespektywy, dobre
praktyki / [oprac. Leszek Jodliński, Mirosław Ziejka, Gabriela Popowicz ;
Krajowy Urząd Pracy]. Warszawa : KUP, 2001. – 164 S. + CD-ROM
- 127 678. REALIZACJA programów organizacji pozarządowych adresowanych do młodzieży bezrobotnej i absolwentów / Jerzy Witczak // Służ. Prac.
- 2002, nr 10, s. 14-17, tab.
679. TRADYCYJNE wartości - nowoczesny program / Dariusz Supeł //
Rynek Pr. - 2000, nr 5/6, s. 76-83, tab.
Omów. programów realizowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego, przy
współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, obejmujących przeciwdziałanie
bezrobociu młodzieży do lat 24.
___________________
680. KRAJOWY program aktywizacji zawodowej absolwentów „A b s o l w e n t '99” - informacja o realizacji // Biul. Inf. KUP. - 2000, nr 4, s. 5-19,
tab. wykr.
681. PRZEBIEG i ocena programu „Absolwent” w województwie zachodniopomorskim / Jarosław Poteralski // Fir. Rynek. - 2002/2003, nr 4/1,
s. 78-81.
682. REALIZACJA I etapu IV edycji krajowego Planu Zatrudnienia
Absolwentów „Absolwent 2001” // Rynek Pr. - 2002, nr 4, s. 40-57.
683. REALIZACJA programu „Absolwent” jako sposób przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży w świetle badań / Jerzy Witczak // Służ.
Prac. - 2001, nr 7, s. 20-23.
Zob. też. poz. 576.
684. A B S O L W E N T
Przeds. - 2001, nr 48, s. 17-19.
na
s t a ż u / Dariusz Gatner // Prawo
Przepisy dot. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu umożliwiają powiatowym urzędom pracy kierowanie na staż bezrobotnych absolwentów celem nieodpłatnego wykonywania przez nich na rzecz pracodawcy określonych zadań przewidzianych w harmonogramie stażu.
- 128 685. JAK zatrudnić bezrobotnego stażystę / Marek Rotkiewicz // Serw.
Praw.-Prac. - 2005, nr 12, s. 30-31.
Zawieranie umowy o przeprowadzenie stażu.
686. STAŻ absolwencki w opiniach stażystów i pracodawców / Marzena
Fabisiak // Rynek Pr. - 2000, nr 3, s. 41-55.
Staż absolwencki jako jedna z form aktywizacji bezrobotnych absolwentów.
687. STAŻ bezrobotnego absolwenta / Janina Hejno // Serw. Praw.-Prac.
- 2001, nr 33/34, dod. Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
nr 16, s. 3-4.
688. STAŻ bezrobotnych absolwentów / Jan Pióro // Inspektor Pr.
- 2001, nr 1, s. 18-20.
Nadto: Absolwencki staż u pracodawcy / Danuta Klucz // Gaz. Praw. - 2001,
nr 60, s. 8. - Staż na dobry początek / Marek Rotkiewicz // Tamże. - 2003, nr 90, s. 13.
- Staż absolwencki.
689. STAŻ dla bezrobotnych absolwentów / Anita Jackiewicz // Serw.
Praw.-Prac. - 2000, nr 39, s. 6-8.
Zasady odbywania stażów dla bezrobotnych absolwentów, omówienie obowiązków absolwentów oraz ich uprawnień.
___________________
690. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
3 grudnia 2001 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta // Dz. U.
- 2001, nr 145, poz. 1637.
691. „J U N I O R” program aktywizacji zawodowej absolwenttów niepełnosprawnych / Joanna Karpińska // Służ. Prac. - 2003, nr 4,
s. 5-10.
- 129 692. PROGRAM Junior dla absolwentów niepełnosprawnych - w świecie
realnym i wirtualnym / A. Strumińska // Biul. / Biuro Inf. RE. - 2004, nr 4,
s. 139-143.
Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych. Ma na
celu usuwanie barier w życiu niepełnosprawnych absolwentów, możliwość odbycia
przez takiego absolwenta stażu, zdobycie zatrudnienia. Program stanowi uzupełnienie
działań powiatowych urzędów pracy w ramach Krajowego Programu Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.
693. ACTIVE labour market policies and the British N e w D e a l for
the young unemployed in context / John Van Reenen ; National Bureau of
Economic Research. - Cambridge, NBER, 2003. - 41 s. - (NBER Working
Paper Series ; nr 9576).
Brytyjski New Deal dla ludzi młodych w kontekście aktywnej polityki rynku
pracy.
694. NEW Deal - ewolucja efektów obligatoryjnego programu poszukiwania pracy w Wielkiej Brytanii / Richard Blundell [i in.] ; tł. Karolina Maleńczak // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 81-91 summ.
695. "NEW deal for 18-24 year olds" element brytyjskiego narodowego
planu działania w zakresie walki z bezrobociem ludzi młodych / Tomasz
Wiśniewski // Rynek Pr. - 2003, nr 3, s. 54-78, wykr.
696. NEW Deal for young people and for long-term unemployed : survey of employers / J. Hales [i in.] // Labour Mark. Trends. - 2000, nr 11,
s. 516-518.
Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego wśród brytyjskich pracodawców, którzy otrzymali specjalne subsydia państwowe za rekrutację jednej lub kilku
osób uczestniczących w programie Nowy Ład, obejmującym młode osoby i długotrwale
bezrobotne. Badanie to stanowiło element wstępnej oceny całego programu.
697. BADANIE aktywności zawodowej absolwentów w kontekście
realizacji programu „P i e r w s z a P r a c a” : raport / Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MPiPS, 2008
- 59 s.
- 130 698. EFEKTY i kontynuacja Programu „Pierwsza Praca” / Andrzej Trzeciecki // Służ. Prac. - 2003, nr 9, s. 7-12, tab. * Efekty programu „Pierwsza
praca” / A. Trzeciecki, Henryk Rogala // Tamże. - 2004, nr 7, s. 27-30.
699. ELEMENTY kampanii informacyjno-promocyjnej programu „Pierwsza Praca” / Daria Paprocka // Rynek Pr. - 2002, nr 11/12, s. 66-69.
Projekty informacyjno-promocyjne realizowane przez MPiPS, dostarczające
młodemu człowiekowi kompleksową wiedzę, która ułatwi mu odnalezienie się na
współczesnym rynku pracy.
700. INFORMACJA o działaniach planowanych przez urzędy pracy
w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów „Pierwsza praca”
finansowanych z Funduszu Pracy w 2003 roku / Henryk Rogala, Grażyna
Zawadzka // Rynek Pr. - 2003, nr 3, s. 132-145, tab.
701. INFORMACJA o realizacji programu aktywizacji zawodowej absolwentów „Pierwsza Praca”, wrzesień 2002 // Rynek Pr. - 2002, nr 11/12,
s. 6-36, tab. * Informacja o realizacji Programu Aktywizacji Zawodowej
Absolwentów „Pierwsza Praca” w roku 2003 / Henryk Rogala // Tamże
- 2004, nr 3, s. 56-77, tab.
702. KTO może liczyć na pierwszą pracę? / Artur Malinowski // Serw.
Praw.-Prac. - 2002, nr 10, s. 12-14.
Dot. programu aktywizacji zawodowej absolwentów „Pierwsza praca”.
MOBILNE Centra Informacji Zawodowej OHP - projekt realizowany
w ramach II edycji rządowego programu „Pierwsza Praca” / oprac. E. Żywiec-Dąbrowska = poz. 234.
703. NACZELNA Rada Zatrudnienia o programie aktywizacji zawodowej młodzieży pt. „Pierwsza Praca” / Henryka Odachowska // Rynek Pr.
- 2002, nr 4, s. 37-39.
NOWA inicjatywa w ramach II edycji Programu „Pierwsza Praca” :
szkolne ośrodki kariery / C. Pielok = poz. 236.
- 131 PEDAGOGIKA pracy / pod red. H. Bednarczyka, J. Figurskiego, M. Żurka = poz. 136.
Z treści: Rogala H.: Program „Pierwsza Praca”.
704. „PIERWSZA praca” : program aktywizacji zawodowej absolwentów: aneks nr 2 do Strategii społeczno-gospodarczej Rządu SLD-UP-PSL
„Przedsiębiorczość - rozwój - praca” / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa : MPiPS, 2002. - 60 s. - Tabele.
Omów.: Jurczewska Marzena // Gaz. Praw. 2002, nr 128, s. 20 ; Prz. Rząd.
- 2002, nr 4, s. 80-117. tab.
705. PIERWSZA praca dla absolwenta / Tadeusz Olejarz // Prawo Pr.
- 2003, nr 11, s. 10-12.
Podstawowe uprawnienia i korzyści, jakie mogą mieć pracodawcy z tytułu zatrudnienia absolwenta oraz uprawnienia absolwentów w przypadku skorzystania
z różnych programów aktywizacji zawodowej.
706. „PIERWSZA Praca” na Śląsku / Jolanta Drobot, Grażyna Walasz //
Rynek Pr. - 2002, nr 11/12, s. 50-56.
Realizacja programu „Pierwsza Praca” na Śląsku.
707. „PIERWSZA Praca” w województwie kujawsko-pomorskim / Artur
Janas // Rynek Pr. - 2002, nr 11/12, s. 37-49, tab.
Realizacja program „Pierwsza Praca” w województwie kujawsko-pomorskim.
708. PRACOWAĆ na swoim - zajęcia warsztatowe / Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
- Warszawa : MGPiPS, 2003. - 83 s. - (Vademecum Dobrych Praktyk ; 5).
Program „Pierwsza Praca”.
709. PROGRAM „Pierwsza Praca” jako instrument inkluzji społecznej
(na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego) / Aleksandra Bronk //
W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : Akapit, 2005. - S. 213-226.
- 132 710. PROGRAM „Pierwsza Praca - mazowiecki start” : rozwiązania
płockie / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament
Rynku Pracy. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 51 s. - (Vademecum Dobrych
Praktyk ; 1).
Nadto: Program „Pierwsza praca” - Mazowiecki Start / Anna Kalita // Eduk.
Ustaw. Doros. - 2002, nr 2, s. 127-133.
711. PROGRAM „Pierwsza Praca” w ocenie absolwentów 2002 r.
z subregionu konińskiego / Józef Augustiański // Rynek Pr. - 2002, nr 11/12,
s. 82-87, tab.
712. PROGRAMY warsztatów dla absolwentów, studentów i uczniów /
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 95 s. - (Vademecum Dobrych
Praktyk ; 2).
Program „Pierwsza Praca”.
713. REALIZACJA programu „Pierwsza praca” przynosi efekty / Anna
Mazurczyk, Henryk Rogala // Rynek Pr. - 2005, nr 6, s. 11-23, tab. wykr.
714. REALIZACJA programu „Pierwsza Praca” w okresie od stycznia do
maja 2004 roku / Ewa Flaszyńska, Henryk Rogala // Rynek Pr. - 2005, nr 1,
s. 67-85, tab. wykr.
715. SCENARIUSZE i programy warsztatów aktywizacji zawodowej
dla absolwentów / Wojewódzki Urząd Pracy (Łódź). Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 68 s.
- (Vademecum Dobrych Praktyk ; 4). - Tabele.
Program „Pierwsza Praca”.
716. SKUTECZNOŚĆ programu rządowego „Pierwsza praca” w sytuacji
wysokiego bezrobocia wśród absolwentów w Polsce / Łukasz Haromszeki //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1008, ser. Nauki Humanistyczne, nr 8, s. 349-357, tab. summ.
***
- 133 717. PROGRAM „P i e r w s z y b i z n e s” / AM // Monit. Unii Eur.
- 2005, nr 8, s. 52-53.
718. PROGRAM „P ł o m y k” / Elżbieta Liwosz // Rynek Pr. - 2003,
nr 3, s. 124-126.
Program „Płomyk” opracowany w 2000 r., skierowany do niedowidzącej i słabowidzącej młodzieży. Celem programu było przygotowanie tej grupy do wejścia na
rynek pracy przy wykorzystaniu wiedzy zawartej w podręczniku „Program Klubu
Pracy” w wersji Braille'a.
719. PROGRAM celowy „S t u d e n t” - co należy w nim zmienić? /
Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // Zakł. Pr. Chron. - 2004,
nr 5, s. 5-6.
Realizowany od 2002 r. program „Student”, którego celem jest przygotowanie
osób niepełnosprawnych do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
720. „T A L E N T” / Ewa Flaszyńska, Henryk Rogala // Rynek Pr. 2005, nr 6, s. 112-116.
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych absolwentów szkół i uczelni artystycznych oraz kierunków związanych z kulturą.
721. KUJAWSKO-Pomorska Chorągiew ZHP w Bydgoszczy - program
„W d r o d z e d o p r z y s z ł o ś c i” / Ryszard Ulatowski // Rynek Pr.
- 2003, nr 3, s. 118-123.
W ramach programu podejmuje się działania w zakresie aktywizacji zawodowej
młodzieży do 24 roku życia.
722. „W Y P R A W K A M a t u r z y s t y” jako element programów prozatrudnieniowych / Anna Polgár // Służ. Prac. - 2004, nr 3, s. 27-28.
723. KILKA słów o pierwszych efektach realizacji projektu „Z i e l o n e
M i e j s c a P r a c y” / Barbara Polańska-Siła, Andrzej Trzeciecki // Rynek
Pr. - 2002, nr 11/12, s. 70-81, tab.
„Zielone Miejsca Pracy” jako element programu „Pierwsza Praca”.
- 134 724. KRÓTKA informacja o przebiegu II edycji projektu „Zielone Miejsca Pracy” / Anna Mazurczyk, Andrzej Trzeciecki // Rynek Pr. - 2004, nr 2,
s. 62-67, mapa, tab. * Ciż: „Zielone Miejsca Pracy” : II edycja projektu //
Służ. Prac. - 2004, nr 6, s. 27-28.
Programy staży absolwenckich i programy robót publicznych w leśnictwie.
725. REALIZACJA projektu „Zielone miejsca pracy” : ocena dotychczasowych efektów / Barbara Polańska-Siła, Andrzej Trzeciecki // Służ. Prac.
- 2003, nr 5, s. 11-16, tab.
Ocena dotychczasowych efektów projektu zatrudnienia określonej grupy absolwentów szkół o profilu związanym z gospodarką leśną oraz ochroną środowiska.
c. Przedsiębiorczość młodzieży
726. KSZTAŁTOWANIE aktywności zawodowej i przedsiębiorczości
studentów / Elżbieta Sałata // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 33-38 bibliogr.
727. MŁODZI i przedsiębiorczy / Dorota Anna Bronisz // Dyr. Szk.
- 2004, nr 7/8, s. 91-93.
O działalności miniprzedsiębiorstwa „Sopelek” w Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie.
728. MŁODZIEŻ z inicjatywą czyli jak zrealizować własne pomysły /
pod red. Anny Bury, Macieja Czarnika i Tomasza Paska ; [Stowarzyszenie
Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM]. - Kraków : STRIM, 2004. - 66 s. :
[4] s.- Tabele.
Przedsiębiorczość - sposób na zwalczanie bezrobocie.
NAUKA pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży /
red. A. Biela = poz. 119.
729. POMÓŻ sobie sam, pociągnij za sobą innych / Stanisław Lis. - Tarnów : PDK, 2002. - 251 s.
Przedsiębiorczość absolwentów szkół zawodowych.
- 135 730. PRACA na własny rachunek - obecny i postulowany model wsparcia / Krzysztof Kaczmarek // Rynek Pr. - 2004, nr spec., wrzesień, s. 41-55.
731. PROGRAM kursu dla absolwentów szkół powiatu ostrzeszowskiego
organizowany przez Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości / Włodzimierz Drogi // Rynek Pr. - 2000, nr 5/6, s. 98-101.
Kursy przysposabiające do wejścia na rynek pracy absolwentów szkół średnich
w wieku 18-24 lata.
PROGRAM „Pierwszy biznes” / AM = poz. 717.
MGiP uruchomiło program skierowany do bezrobotnej młodzieży, który ma
umożliwić zakładanie działalności gospodarczej.
732. PROWADZENIE działalności gospodarczej przez absolwentów /
Andrzej Pędzierski // Prz. Ubezp. Społ. Zdrow. - 2002, nr 11, s. 19-20.
Nowe regulacje w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.
733. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ młodzieży : szanse, bariery, perspektywy :
wybrane artykuły / pod red. Janusza Merskiego i Kazimierza Piotrkowskiego ;
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. - Warszawa : WSE, 2003. - 304,
[1] s., [1] k. tabl. : wykr. - Tabele. -Bibliogr.
734. PRZEMIANY rynku pracy w kontekście procesów społecznych
i gospodarczych : praca zbiorowa / pod red. Jarosława Poteralskiego ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : PRINT GROUP, 2007. - 276 s. : wykr.
- Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Poteralski J.: Przedsiębiorczość absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim (s. 203-211). - Kasprzak Rafał: Promocja postaw
przedsiębiorczych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wdrażanie
działania 2.5. ZPORR w województwie mazowieckim (s. 212-224). - Gunia Katarzyna: Architektura systemu wsparcia przedsiębiorczości w kontekście aktywizacji zawodowej młodych ludzi na Pomorzu (s. 225-235).
ROLA doradcy zawodowego w procesie promowania przedsiębiorczości
i samozatrudnienia / red. S. Solecki = poz. 175.
Z treści: Bańka A.: Rola doradcy zawodowego w kształtowaniu przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz kapitału kariery wśród uczniów i studentów.
- 136 735. ROLA ośrodków akademickich w promowaniu zachowań przedsiębiorczych wśród studentów i absolwentów / Anna Marszałek // Edukacja.
- 2006, nr 2, s. 44-54, tab. bibliogr.
736. SAMOZATRUDNIENIE jako pozytywna reakcja na bezrogocie młodzieży / Adam Biela // W: Prawo do pracy a polityka społeczna /
red. Jan Mazur ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Polityki Społecznej. - Lublin : Wydaw. KUL, 2005. - S. 61-77.
737. SKŁADKI ubezpieczeniowe absolwentów / Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2002, nr 176, s. 13-16.
Ulgi dla absolwentów zakładających własne firmy.
738. STOWARZYSZENIE Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie - Program „Wiejski biznes” / Kazimierz Kisiel // Rynek Pr.
- 2003, nr 3, s. 97-108.
Celami projektu „wiejski biznes” było wybranie i przeszkolenie 60-osobowej
grupy aktywnej młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości, z ukierunkowaniem na
świadczenie w przyszłości usług w otoczeniu rolnictwa i leśnictwa. Dzięki tym działaniom szkoleniowo-doradczym zaplanowano utworzenie indywidualnej działalności
gospodarczej w usługach i w gospodarstwach agroturystycznych, w których znajdą
zatrudnienie absolwenci projektu i ich rodziny.
739. WSPOMAGANIE studenckiej przedsiębiorczości: perspektywa
europejska / J. Strużyna [i in.] // W: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim
w perspektywie europejskiej / pod red. Aleksego Pocztowskiego. - Kraków :
Of. Ekon., 2005. - S. 147-161.
d. Zachęty dla pracodawców
740. ABSOLWENT poszukiwany? / JM // Prawo Eur. - 2003, nr 8,
s. 52-54.
Polityka wspomagająca zatrudnienie absolwentów.
- 137 741. ABSOLWENT - tańszy pracownik / Dariusz Gatner // Prawo
Przeds. - 2002, nr 6, s. 15-16.
Możliwość wspierania ze środków Funduszu Pracy pracodawców w zakresie
części kosztów zatrudnienia absolwentów.
742. FINANSOWANIE składek na ubezpieczenia społeczne za niektórych absolwentów szkół / Barbara Dulińska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2002,
nr 2, s. 5-6.
743. JAK korzystnie zatrudnić absolwenta / Michał Culepa // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, nr 43, s. 8, 25.
744. KOGO najkorzystniej zatrudnić : stan prawny na 4 maja 2004 r. /
Urszula Góral, Maciej Berek // Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 18, s. 1-44.
Zatrudnianie m. in. bezrobotnych absolwentów oraz młodocianych.
745. NOWE regulacje prawne w sprawie refundowania z Funduszu Pracy
wynagrodzeń młodocianych pracowników / Janina Hejno // Rynek Pr. - 2004,
nr spec., wrzesień, s. 56-69.
746. POMOC państwa dla absolwentów / Anna Semenowicz // Serw.
Praw.-Prac. - 2002, nr 1, s. 20-22.
Zachęty dla pracodawców. Ułatwienie zatrudnienia absolwentom.
747. REFUNDACJE w oczach pracodawcy [refundacje kosztów poniesionych przez pracodawcę w ustawie o promocji zatrudnienia] / Maciej Prószyński // Rynek Pr. - 2004, nr spec., wrzesień, s. 70-77.
748. ULGI dla absolwentów rozpoczynających prowadzenie działalności
gospodarczej // Biul. Inf. / ZUS. - 2002, nr 3, s. 6-20.
749. ULGI w zatrudnianiu absolwentów / Dariusz Gatner // Prawo
Przeds. - 2001, nr 41, s. 22-23.
- 138 750. UŁATWIENIA dla absolwentów / Małgorzata Nowicka // Serw.
Praw.-Prac. - 2002, nr 36, s. 15-16. * Ułatwienia dla absolwentów /
Andrzej Pędzierski // Tamże, nr 51/52, s. 12-14.
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne absolwentów podejmujących działalność gospodarczą.
751. ZATRUDNIANIE absolwentów / Małgorzata Jankowska. - Cz. 1-2 //
Gaz. Praw. - 2000, nr 67, s. 10 ; nr 72, s. 9.
Cz. 1. Korzyści dla pracodawców ; Cz. 2. Świadczenia z Funduszu Pracy.
Rozwiązania mające na celu zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem
absolwentów. W cz. 2 omów. pomoc z Funduszu Pracy na jaką może liczyć pracodawca decydujący się na zatrudnienie absolwenta.
752. ZATRUDNIANIE absolwentów / Marek Rotkiewicz // Serw. Praw.
-Prac. - 2005, nr 36, s. 37-38.
Korzyści z zatrudniania tej grupy osób.
753. ZATRUDNIANIE studentów - korzyści finansowe dla pracodawcy /
Paweł Ziółkowski // Serw. Praw.-Prac. - 2004, nr 35, s. 21-23, tab.
754. ZATRUDNIJ absolwenta / Andrzej Pędzierski // Serw. Praw.-Prac.
- 2002, nr 35, s. 5-7. * Zatrudnij absolwenta // Tamże. - 2003, nr 37, s. 6-7.
Ułatwienia w zatrudnianiu absolwentów.
755. ZWOLNIENIE z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne
absolwenta prowadzącego pozarolniczą działalność / Barbara Zabieglińska //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2002, nr 11, s. 3-5.
756. ZWROT składek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe / Andrzej
Pędzierski // Prz. Ubezp. Społ. Zdrow. - 2002, nr 7, s. 10-11.
Z tytułu zatrudnienia absolwentów.
___________________
- 139 757. USTAWA z dnia 23 maja 2002 r. o zm. ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół // Dz. U. - 2002, nr 112, poz. 975.
758. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu skłaek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe z tytułu zatrudnienia absolwenta // Dz. U. - 2002, nr 44, poz. 413, tab.
3. Społeczno-psychologiczne skutki bezrobocia
AKTYWIZACJA zawodowa bezrobotnych absolwentów szkół ponadpodstawowych w województwie słupskim / A. A. Suchocka = poz. 652.
M. in. skutki bezrobocia wśród absolwentów powodujące ich dezaktywację zawodową i degradację ekonomiczną.
759. ATRYBUCJA przyczyn własnej sytuacji egzystencjalnej a zaradność bezrobotnej młodzieży / Katarzyna Ślebarska // Czasop. Psychol.
- 2005, nr 1, s. 63-67 bibliogr. summ.
760. BEZROBOCIE wśród młodzieży jako forma patologii społecznej
i przyczyna innych zachowań dewiacyjnych / Dorota Pstrąg // Zesz. Nauk.
URzesz., Pedagog. - 2003, z. 1, s. 143-154.
761. CASUAL attribution of own unemployment and its impact on behaviour / Katarzyna Ślebarska // Pol. J. Appl. Psych. – 2005, 3, nr 1, s. 63-70
bibliogr.
Przypisywanie przypadkowości własnemu bezrobociu i jego wpływ na zachowanie młodzieży.
762. CZYNNIKI sukcesu zawodowego młodych bezrobotnych
w świetle indywidualno-środowiskowego dopasowania do rynku pracy /
Elżbieta Kasprzak // Czas. Psychol. - 2001, nr 2, s. 219-225 bibliogr.
summ.
- 140 EDUKACJA a perspektywy rynku pracy absolwentów w regionie Górnego Śląska / red. A. Ziomek = poz. 391.
Z treści: Makselon-Kowalska B.: Psychologiczna charakterystyka przyczyn
i skutków bezrobocia wśród młodzieży.
763. EDUKACYJNE uwarunkowania radzenia sobie z sytuacją bezrobocia
(na podstawie badań bezrobotnych absolwentów szkół średnich i wyższych) :
praca doktorska / Sabina Wysocka ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Folozoficzny. - Kraków, 2007. - Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Aleksander.
Podejmowanie działań edukacyjnych i pozaedukacyjnych przez młodzież, aby
zmienić swoją sytuację na rynku pracy.
764. HISZPANIA: bezrobocie i dynamika rodziny / Beata Chorągwicka //
Polit. Społ. - 2004, nr 5/6, s. 15-18, tab.
Fakt znaczącego bezrobocia młodzieży w Hiszpanii sprawił, że wsparcie rodziny
stało się konieczne. W efekcie, nawet po osiągnięciu dorosłości, młodzi ludzie pozostają zależni od rodziców, żyjąc pod jednym dachem i kontynuując edukację dzięki
ich finansowej pomocy.
765. INDYWIDUALNO-środowiskowe dopasowanie młodych bezrobotnych do rynku pracy : praca doktorska / Elżbieta Katarzyna Kasprzak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Nauk Społecznych. - Poznań
2002. - Promotor: prof. dr hab. Augustyn Bańka.
Wyodrębnienie czynników indywidualnych i środowiskowych wpływających na
osiąganie sukcesu zawodowego rozumianego jako podjęcie i utrzymanie zatrudnienia
przez 12 miesięcy. Celem badawczym było stwierdzenie czy są do siebie podobne
osoby osiągające sukces oraz osoby ponoszące porażkę. Wśród bezrobotnych z sukcesem wyróżniono przystosowanych, nowatorów i pesymistów. Wśród bezrobotnych
z porażką: biernych, nadpobudliwych oraz niedopasowanych.
766. LĘK a sposoby radzenia sobie ze stresem u bezrobotnej młodzieży
z małego miasta : (na przykładzie Suwalszczyzny) / Jan F[eliks] Terelak //
Zesz. Nauk. / WSSuw. Mazur. - 2000, nr 2, s. 5-33 summ.
OCENA aktywności bezrobotnych absolwentów z Warmii i Mazur
w dostosowywaniu się rynku pracy w świetle przeprowadzonych badań /
H. Lelusz = poz. 961.
M. in. ocena postaw społeczno-ekonomicznych bezrobotnych absolwentów z Warmii i Mazur pod względem dostosowywania się do potrzeb rynku pracy w regionie.
- 141 767. OSOBOWOŚĆ młodych bezrobotnych a sukces i porażka na rynku
pracy / Elżbieta Kasprzak // Czas. Psychol. - 2000, T. 6, nr 1/2, s. 55-61 bibliogr.
Wyniki badań, których celem było porównanie dwóch grup młodych bezrobotnych (do lat 30), którzy podjęli pracę i pracy nie podjęli w zakresie wymiarów ich
osobowości.
768. PSYCHOLOGICZNE czynniki sukcesu zawodowego młodych bezrobotnych / Elżbieta Kasprzak, Augustyn Bańka // Acta Univ. Wratisl. - 2003,
nr 2535, s. 199-211.
769. YOUTH unemployment and crime in France / Denis Fougère, Francis Kramarz, Julien Pouget ; Centre for Economic Policy Research. - London :
CEPS , 2006. - 41 s.
Bezrobocie i przestępstwa młodzieży we Francji.
YOUTH unemployment and employment policy / Niall O'Higgins
= poz. 641.
M. in. analiza skutków bezrobocia młodzieży.
770. ZABURZENIA dewiacyjne jako konsekwencje bezrobocia : na
podstawie badań młodzieży w Wyszkowskiem / Magdalena Delfina Owsianka // Polit. Społ. - 2003, nr 3, s. 4-7, tab. wykr. bibliogr.
VI. START ZAWODOWY
1. Zagadnienia ogólne
ABSOLWENCI SGH na rynku pracy / red. B. Minkiewicz i P. Błędowski
= poz. 470.
Z treści: Minkiewicz B.: Przegląd dotychczasowych badań losów absolwentów
uczelni.
- 142 771. ABSOLWENT na rynku pracy : analiza społeczno-ekonomicznych
i prawnych uwarunkowań startu zawodowego młodzieży w Polsce w latach
dziewięćdziesiątych / Jacek Piotr Męcina ; Uniwersytet Warszawski. Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Polityki Społecznej. - Warszawa : IPS UW, 2001. - 193 s. : wykr. - Tabele.
Rec.: Bzowska Anna // Polit. Społ. - 2003, nr 5/6, s. 26-28.
772. ANALIZA losów zawodowych absolwentów : narzędzia i metody
w krajach Unii Europejskiej i Polsce / red. Joanna Żyra. - Kraków : Politech.
Krak. - 2007. - 135 s.
773. BADANIE losów absolwentów i ich przydatności / Urszula Jeruszka // Prometeusz. - 2006, nr 3, s. 45-47 summ. Zsfassung, rez.
Materiały z konferencji „Główne mierniki oceny jakości kształcenia współczesnej
szkoły wyższej”, Warszawa.
774. BADANIE losów absolwentów jako instrument doskonalenia struktury kwalifikacyjno-zawodowej podaży do popytu na pracę / Elżbieta Ciepucha // Oświatowiec. - 2000, [nr] 4, s. 41-59.
775. BADANIE losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Małopolsce / Michał Zawadzki // Pedagog. Pr. - 2007, nr 51,
s. 41-48, tab. wykr. bibliogr.
BADANIE losów i postaw absolwentów śląskich ponadpodstawowych
szkół zawodowych / W. Sobulowa, K. Tausz = poz. 926.
776. DZIESIĘĆ lat później: losy zawodowe absolwentów pierwszego
rocznika studentów NKJA w Białymstoku / Lucyna Aleksandrowicz-Pędich,
Ewa Lewicka-Mroczek // Jęz. Obce Szk. - 2003, nr 3, s. 52-54.
777. EDUCATION or employment : choices facing young people
in Kazakhstan / Yelena Kalyuzhnova, Uma Kambhampati. - J. Int. Develop.
- 2007, nr 5, s. 607-626.
Na próbie 12 tys. gospodarstw 18-22 latków zanalizowano czynniki wpływające
na ich decyzje o tym czy pójść na studia czy rozpocząć pracę.
- 143 778. EMIGRACJA z krainy marzeń / Mirosław Czajkowski // Więź.
- 2004, nr 10, s. 27-34.
Doświadczenia młodych ludzi podejmujących pracę zawodową.
779. EMPLOYMENT behaviour and transition process from school
to work in Japan / Y. Hori // Japan Labor Rev. - 2007, nr 3, s. 141-164, tab.
bibliogr.
Ocena trudności w procesie przechodzenia młodych ludzi ze szkół do pracy
w Japonii w kontekście istniejących rozwiązań systemowych w tej dziedzinie.
780. FROM education to work : a difficult transition for young adults
with low levels of education / Organisation for Economic Cooperation and
Development. - Paris : OECD, 2005. - 114 s.
Ze szkoły do pracy - trudności młodych ludzi z niskim wykształceniem.
781. FROM higher education to work : patterns of labor market entry
in Germany and the US / Marita Jacob, Felix Weiss ; Manheimer Zentrum
für Europäische Sozialforschung. - Mannheim : MZES, 2008. - 25 s.
Ze szkoły wyższej na rynek pracy - wejście na rynek pracy w Niemczech i USA.
782. GENERAL indicators on transition from school to work : youth
transitions from education to working life in Europe // Stat. Focus. - 2003,
nr 44 s. 1-7.
Dane statystyczne pokazujące problemy przejścia ze szkoły do pracy.
JAKOŚĆ kształcenia, losy i kariery zawodowe absolwentów WSSE :
omówienie raportu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych / K. Krauss = poz. 906.
783. KSZTAŁCENIE oraz losy absolwentów = Graduates' education and
lives stories / Lech Pałasz ; Akademia Rolnicza w Szczecinie. - Szczecin :
Wydaw. Akad. Rol. Szczec., 2004. - 140 s. - Bibliogr.
KSZTAŁCENIE wobec rynku pracy= poz. 423.
Z treści: Figurski J.: Losy absolwentów szkół zawodowych w świetle wyników
badań.
- 144 KWALIFIKACJE zawodowe na współczesnym rynku pracy / pod red.
S. M. Kwiatkowskiego = poz. 358.
Z treści: Bogaj M.: Lokalny rynek pracy a losy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
784. LOSY absolwentów szkół zawodowych / Janusz Figurski // Finan.
Bank. Ubezp. - 2001, z. 4, s. 131-144 bibliogr. summ.
785. LOSY zawodowe absolwentów średnich szkół hotelarsko-turystycznych w Polsce z lat 1991-1993 / Hanna Borne-Falencik // Fol. Turist.
- 1998, nr 8, s. 17-38 summ.
786. MASZ dyplom... co dalej? : praca zbiorowa / pod red. Janusza Rudnickiego ; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. - Kielce : Kariera, 2003. - 158, [2] s.
787. METODY badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych /
red. Urszula Jeruszka ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS,
2001. - 209 s. : wykr. - (Studia i Monografie / IPiSS). - Tabele. - Bibliogr.
Treść: Jeruszka U.: Metodologiczny aspekt badania zawodowych losów absolwentów szkół (s. 17-35). - Kowalska Anna: Absolwenci w statystyce rynku pracy
- doświadczenia Głównego Urzędu Pracy (s. 36-61). - Ciepucha Elżbieta: Losy zawodowe absolwentów w ujęciu regionalnym. Studium przypadku - metody badania
losów absolwentów regionu łódzkiego (s. 62-77). - Wójcik Jacek: Badanie zawodowych losów absolwentów szkoły wyższej (s. 78-91). - Pawlak Przemysław: Biura
karier jako instrumenty efektywnego wsparcia młodzieży akademickiej w wejściu na
rynek pracy - na przykładzie doświadczeń Biura Zawodowej Promocji Studentów
i Absolwentów UMK (s. 92-100). - Kruszewski Andrzej: Badanie zawodowych losów
absolwentów szkoły średniej - na przykładzie szkół policealnych w Warszawie
(s. 101-109). - Figurski Janusz: Losy zawodowe absolwentów w świetle wyników
badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego „Optymalizacja kształcenia
zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy” (s. 112-131). - Figurski J.:
Badania zawodowych losów absolwentów szkół zasadniczych, uczestniczących
w eksperymencie pedagogicznym Ministerstwa Edukacji Narodowej (s. 132-146).
- Jeruszka U.: Wnioski ogólne i rekomendacje (s. 147-153).
788. MINDEREINKOMMEN von Frauen - Analysen zu Berufsstart und
den ersten Berufsjahren / G. Engelbrech / WSI Mitt. – 2005, nr 11, s. 624630, tab. wykr. bibliogr
Analiza startu zawodowego i pierwszych lat pracy zawodowej kobiet.
- 145 789. MŁODZIEŻ wiejska w „społeczeństwie ryzyka” : od kształcenia do
zatrudnienia / Birgit Jentsch, John Burnett ; tł. Urszula Maciejewska // Kult.
Eduk. - 2001 nr 2 s. 68-85.
PEDAGOGIKA pracy / pod red. H. Bednarczyka, J. Figurskiego,
M. Żurka = poz. 136.
Z treści: Sitek J., Żurek M.: Szkolne Ośrodki Kariery - szansą młodzieży na lepszy start.
790. PERSPEKTYWY startu zawodowego absolwentów średnich szkół
rolniczych / Katarzyna Brodzińska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 980,
s. 51-57 bibliogr. summ.
791. PIERWSZE kroki na rynku pracy : analiza losów zawodowych
absolwentów Politechniki Krakowskiej, narzędzie badawcze, metodologia
i wyniki badania pilotażowego, rocznik absolwentów 2006 / Joanna Żyra ;
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politech.
Krak., 2007. - 83, [14] s.
PRACA w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy / pod
red. Z. Jasińskiego, I. Mudreckiej = poz. 975.
Z treści: Bajrak Z.: Działania OHP w przygotowaniu młodzieży do wejścia na
rynek pracy.
PRAWO do pierwszej pracy (z prawnych zagadnień promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu ludzi młodych) / Z. Góral = poz. 664.
792. PROBLEMY startu zawodowego absolwentów studiów dziennych
Uniwersytetu Łódzkiego / Marek Pryt // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel. - 2003,
nr 2, s. 269-276 bibliogr. summ.
793. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - rozwój - praca - debata / Michał Boni //
Rynek Pr. - 2002, nr 1/2, s. 5-7.
Omów. pakietu działań rządowych dot. m. in. poprawy sytuacji startu zawodowego absolwentów z wyżu demograficznego.
- 146 794. PRZEJŚCIE ze szkoły do pracy zawodowej - główny problem naszego społeczeństwa / Hans-Peter Schäfer ; tł. z niem. Renata Nowakowska //
Kwart. Pedagog. - 1999, nr 3/4 s. 193-208.
795. PRZEJŚCIE ze szkoły do pracy zawodowej - zagrożenia i szanse /
Stanisław Suchy // Oświatowiec. - 1999, [nr] 2, s. 31-38.
796. REALIZACJA programu UE w zakresie wsparcia startu młodych
rolników na Podkarpaciu / A. Kotala, E. Kopera // Pr. Nauk. AE Wroc.
- 2006, nr 1118, 2 t, s. 461-468.
797. SPECJALNOŚĆ a losy zawodowe absolwentów warszawskiej AWF
z lat 1950-1994 / Zygmunt Jaworski, Ewa Ryszkowska // Wych. Fiz. Zdr.
- 2002, nr 6/7, s. 19-24.
SPOŁECZNOŚCI lokalne / red. A. Śliz = poz. 604.
Z treści: Nycz E.: „Oni rzadko wyjeżdżają...”. Uwarunkowania startu życiowego
młodzieży uczącej się w Ochotniczych Hufcach Pracy .
798. START zawodowy jako wyzwanie rozwojowe / Anna Maria
Manek // Psychol. Rozw. - 2008, nr 2, s. 23-36.
799. START zawodowy młodzieży - program przygotowujący do aktywnego wejścia na rynek pracy / Jolanta Ślęczkowska // Rynek Pr. - 2000,
nr 5/6, s. 85-89. * Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - program „Start zawodowy młodzieży” / J. Ślęczkowska, Anna Serafin // Tamże.
- 2003, nr 3, s. 109-117.
Omów. projektów na rzecz młodzieży bezrobotnej wchodzącej na rynek pracy,
skierowanych do młodzieży szkół ponadpodstawowych, realizowanych w latach
1997-1999 przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.
800. TRANSITION from education to work in EU neighbouring countries / European Training Foundation. - Luxembourg : Off. Official Publ. EC,
2008. - 86 s.
Analiza procesu przechodzenia od kształcenia do pracy zawodowej w Serbii i na
Ukrainie.
- 147 801. TRANSITIONS from education to work in Europe : the integration
of youth into EU labour markets / ed. Walter Müller, Markus Gangl. - Oxford ;
New York : Oxford Univ. Press, 2003. - X, 335 s.
Przejście z edukacji do pracy. Integracja młodzieży na europejskich rynkach
pracy.
TWORZENIE rodzin przez absolwentów wchodzących na rynek pracy
w latach 1989-1997 / A. Kowalska = poz. 991.
802. UWARUNKOWANIA losów zawodowych absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Helena Łaś // Stud. Pedagog. UStet. - 2001, nr 2,
s. 135-144.
803. ZAGADNIENIE losów absolwentów studiów I i II stopnia we Włoszech w działalności i badaniach Międzyuczelnianego Konsorcjum Alma
Laurea / Andrea Cammelli ; tł. z wł. Marta Kaliska // Nauka Szk. Wyż. - 2006,
nr 1, s. 43-56 summ.
___________________
804. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 // Dz. U. - 2008, nr 24, poz. 147.
2. Młodociani w zakładzie pracy - ustawodawstwo
805. CZAS pracy w Unii Europejskiej / Katarzyna Kosińska // Serw.
Praw.-Prac. - 2000, nr 49, s. 13-15. * Czas pracy : stan prawny na dzień
30 października 2003 r. / Iwona Jaroszewska-Ignatowska // Tamże. - 2003,
nr 46, s. 3-80.
M. in. czas pracy pracowników młodocianych.
- 148 806. DOPUSZCZALNOŚĆ zatrudniania młodocianych / Monika Nieznańska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, nr 33, s. 12-13.
Sytuacje, które dopuszczają zatrudnianie osób poniżej 16 roku życia.
EDUKACJA dla potrzeb rynku pracy = poz. 395.
Z treści: Strojna E., Hejno J.: Zatrudnianie w celu przygotowania zawodowego
- młodociani pracownicy.
807. FRANCJA - umowa o pierwszą pracę / Aleksandra Zubrzycka //
Polit. Społ. - 2006, nr 3, s. 19-22 bibliogr.
16 stycznia 2006 r. wprowadzono nowy typ umowy o pracę przeznaczoną dla
osób w wieku poniżej 26 lat - umowa o pierwszą pracę.
808. JAK zatrudnić młodocianego w firmie? / Wiktor Cajsel // Prawo
Przeds. - 2001, nr 18, s. 13-15.
809. JAK zatrudnić ucznia i studenta podczas wakacji / Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz // Gaz. Praw. - 2005, nr 109, dod. Firma i Klient, s. 4-5.
810. KODEKS pracy po nowelizacjach. Cz. 1. Nowe zasady zatrudniania
kobiet i młodocianych / oprac. Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2002,
nr 19, s. 13-16.
811. MŁODOCIANI pracownikami / Zbigniew Sawicki // Prawo Przeds.
- 2002, nr 7, s. 17-18.
Nowe zasady zatrudniania.
MŁODZI pracownicy o wiedzy i kształceniu / J. Kołodziejski = poz. 953.
Młody kapitał intelektualny przedsiębiorstwa.
812. NOWE obowiązki pracodawców : stan prawny na 20 listopada
2001 r. / Iwona Jaroszewska-Ignatowska // Por. Gaz. Praw. - 2001, nr 47,
s. 3-10.
M.in. nowe zasady zatrudniania młodocianych.
- 149 813. PRACA młodocianych i dzieci / Piotr Żukowski // Prawo Pr.
- 2007, nr 2, s. 9-17 ; nr 3, s. 16-31.
814. PRAWO do urlopu wypoczynkowego pracowników młodocianych /
Joanna Szczęsna // Nowe Ubezp. - 2002, nr 11, s. 9-11. * Uprawnienia
młodocianych do urlopu wypoczynkowego i do urlopu bezpłatnego / D. L.
[Leonarda Dobrzelecka] // Służ. Prac. - 2002, nr 3, s. 5-9.
815. PROBLEMY statusu prawnego młodocianych pracowników w Polsce / G. Goździewicz // W: Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku : księga
jubileuszowa profesora Tadeusza Zielińskiego / kom. red. Maria MateyTyrowicz, Lesław Nawacki, Barbara Wagner ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. - Warszawa : Biuro RPO, 2002. - S. 172-192.
Nadto: Status pracowników młodocianych w świetle prawa oraz sytuacji na rynku
pracy / Maria Bosak // Przyj. przy Pr. - 2007, s. 26-29.
816. PROBLEMY z zatrudnianiem młodocianych / K. E. S. // Przyj. przy
Pr. - 2004, nr 4, s. 12-13.
Uwarunkowania prawne i stan faktyczny zatrudniania młodocianych.
817. ROZWIĄZANIE umowy o pracę zawartej z młodocianym / Sebastian Pióro // Prawo Przeds. - 2003, nr 38, s. 17-19. * Rozwiązanie umowy
o pracę z młodocianym / Artur Malinowski // Serw. Praw.-Prac. - 2004,
nr 49, s. 8-9.
818. SEZONOWA praca w okresie urlopów i wakacji : stan prawny na
20 czerwca 2002 r. / Jan Stanek // Por. Gaz. Praw. - 2002, nr 27, s. 3-10.
M.in. zatrudnienie pracowników młodocianych.
819. STUDENCI pracujący na umowę zlecenia / Anna Rupińska // Serw.
Praw.-Prac. - 2000, nr 50, s. 9-10.
Charakter umów zlecenia zawieranych ze studentami.
SYTUACJA prawno-społeczna dzieci i młodocianych w zakresie zatrudnienia / S. L. Stadniczeńko = poz. 1076.
- 150 820. „UŁOMNA” umowa o pracę dla młodocianych / Artur Malinowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, nr 48, s. 14-16.
821. URLOPY bezpłatne / Anna Wilczek. - Cz. 1-2 // Serw. Praw.-Prac.
- 2001, nr 24, s. 9-12 ; nr 25, s. 9-11.
M. in. urlop bezpłatny pracownika młodocianego.
822. URZECZYWISTNIANIE prawa w zatrudnianiu młodocianych
w okresie transformacji / Stanisław Leszek Stadniczeńko ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniw. Opol., 2000. - 464 s. - (Studia i Monografie /
Uniw. Opol. ; 284). - Tabele. - Bibliogr. - Summ. - Zsfassung.
823. WPŁYW europejskiego prawa pracy na polskie indywidualne prawo
pracy / Krzysztof Walczak. - Cz. 2 // Monit. Prawa Pr. - 2006, nr 1, s. 18-22 ;
nr 2, s. 73-75.
Cz. 2 dot. m. in. pracowników młodocianych.
824. WYJAŚNIENIA w sprawie zatrudniania młodocianych / Leonarda
Dobrzelecka. - Cz. 1-2 // Służ. Prac. - 2000, nr 10, s. 22-28 ; nr 11, s. 20-25.
825. ZASADY zatrudniania pracowników młodocianych / Aneta Paszek //
Polit. Społ. - 2003, nr 3, s. 8-11.
Nadto: Zasady zatrudniania młodocianych / Dariusz Gawron-Jedlikowski // Gaz.
Praw. - 2005, nr 205, dod. Praca i Podatki, s. 5-8.
826. ZATRUDNIANIE i ochrona młodocianych / Krzysztof Krzemień //
Inspektor Pr. - 2002, nr 9, s. 18-23.
827. ZATRUDNIANIE i przygotowanie zawodowe młodocianych /
Leonarda Dobrzelecka // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 5, s. 20-29. * Taż:
Zatrudnianie i przygotowywanie do zawodu młodocianych. - Cz. 1-2 // Służ.
Prac. - 2003, nr 10, s. 17-20 ; nr 12, s. 13-16.
828. ZATRUDNIANIE i ubezpieczenia społeczne młodocianych / Barbara Siwek // Serw. Praw.-Prac. - 2001, nr 10, s. 9-11.
- 151 829. ZATRUDNIANIE młodocianych / Jan Pióro // Prawo Przeds.
- 2000, nr 39, s. 20-25, tab.
830. ZATRUDNIANIE młodocianych / Marek Rotkiewicz // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2007, nr 2, s. 6-10.
831. ZATRUDNIENIE młodocianych / Elżbieta Szemplińska // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 6, s. 24-31.
832. ZATRUDNIANIE młodocianych i dzieci / Katarzyna Piecyk // Inspektor Pr. - 2008, nr 7/8, s. 16-17.
833. ZATRUDNIANIE młodocianych - jak to robią w Unii [Europejskiej] / Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. - 2003, nr 33, s. 8-9.
Przepisy wspólnotowe dot. zatrudniania młodocianych.
834. ZATRUDNIANIE młodocianych po ostatnich zmianach / Magdalena Pytel // Prawo Pr. - 2002, nr 2, s. 7-11.
835. ZATRUDNIANIE osób młodocianych / Monika Mrozowska // Prawo Pr. - 2006, nr 2, s. 15-24.
836. ZMIANY dotyczące zatrudniania i przygotowania zawodowego młodocianych / Leonarda Dobrzelecka // Służ. Prac. - 2003, nr 1,
s. 16-19.
___________________
837. ZATRUDNIANIE młodocianych w innym celu niż przygotowanie
zawodowe. Rozdz. IIIa. // W: Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie
ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw // Dz. U.
- 2001, nr 128, poz. 1405.
- 152 838. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne
zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które
nie ukończyły gimnazjum // Dz. U. - 2002, nr 214, poz. 1808.
3. Adaptacja społeczno-zawodowa
839. ADAPTACJA zawodowa i społeczna młodzieży głuchej w Norwegii / I. Jagoszewska // W: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych /
pod red. Grażyny Dryżałowskiej, Hanny Żuraw. - Warszawa : Żak, 2004.
- S. 540-550.
840. DOSKONALENIE metod adaptacji absolwentów szkół do wymogów małych i średnich przedsiębiorstw / Jolanta Religa., Maria Pawłowa,
D. Kowalik // W: Metody i procedury akredytacji kwalifikacji zawodowych
na europejskim rynku pracy / red. Z. Kramek ; Institute for Terotechnology.
- Radom : House of Inst. Terotech., 2000. - S. 81-86.
KSZTAŁCENIE i adaptacja młodzieży niepełnosprawnej w Polsce na tle
doświadczeń krajów europejskich / I. Pałgan = poz. 268.
841. MŁODZI w pracy : jak zadbać o pracowników z pokolenia Y / Eric
Chester ; tł. Anna Żak, Joanna Krupa. - Gliwice : Helion, 2006. - 307 s.
842. STANOWISKO Rady Ochrony Pracy w sprawie adaptacji zawodowej i bezpieczeństwa pracy młodych pracowników // Przyj. przy Pr. - 2007,
nr 2, s. 13-14.
843. ZNALEŹĆ, zatrudnić, zatrzymać : rekrutacja i adaptacja zawodowa
absolwentów wyższych uczelni w Stoczni Północnej SA w Gdańsku - studium przypadku / Adam Kubera // Personel Zarz. - 2001, nr 15/16, s. 20-23,
tab.
- 153 4. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy
844. BEZPIECZEŃSTWO pracy młodocianych / Barbara Siwek // Serw.
BHP. - 2000, nr 3, s. 7-9.
845. EUROPEJSKIE prawo pracy / A. S. [Aneta Szydłowska] // Unia
Eur. - 2002, nr 2, s. 62-66 ; nr 4, s. 62-67 ; nr 9, s. 79-84.
M. in. ochrona pracy dzieci i młodzieży.
846. EXAMPLES of good practice in education and risk prevention /
European Agency for Safety and Health at Work. - Luxembourg : EUROP, 2007. - 106 s.
Dobre rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwach z zakresu ochrony pracy
młodzieży.
847. MŁODOCIANI w świetle kontroli inspekcji pracy / Jerzy Szewczyk // Przyj. przy Pr. - 2001, nr 4, s. 14-15.
Ochrona pracy młodocianych przedmiotem zainteresowania i kontroli organów
inspekcji pracy.
848. MŁODOCIANI w zakładzie pracy / Małgorzata Jankowska. - Cz. 1-2 //
Gaz. Praw. - 2000, nr 13, s. 26-27 ; nr 16, s. 27.
Cz. 1. Ochrona zdrowia najważniejsza ; Cz. 2. Łączenie nauki z pracą.
849. MŁODOCIANY i kobieta - niechciani pracownicy / Iwona Jaroszewska-Ignatowska // Por. Gaz. Praw. - 2000, nr 46, s. 11-41.
Pracownicy szczególnie chronieni.
850. MŁODOCIANY ofiarą wypadku / Jacek Żerański // Serw. Praw.
-Prac. - 2002, nr 10, s. 18-19.
851. „MŁODZI pracownicy - bezpieczny start w pracy” / Dariusz Korczak // Inspektor Pr. - 2006, nr 4, s. 7-8. * Ochrona młodych pracowników
w prawie europejskim i polskim / Barbara Krzyśków // Prawo Eur. - 2006,
nr 12, s. 87-93.
Toż // Przyj. przy Pr. - 2006, nr 5, s. 34.
- 154 Omówienie konferencji rozpoczynającej europejską kampanię tematyczną „Młodzi pracownicy - bezpieczny start” (Poznań, 29 marca 2006).
Nadto: Młodzi pracownicy - bezpieczny start / Małgorzata Milczarek // Bezp. Pr.
- 2006, nr 1, s. 2-4 bibliogr. 10 poz. summ. * Finał polskiej edycji kampanii informacyjnej Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2006 „Młodzi pracownicy - bezpieczny start” // Tamże, nr 11, s. 9-11. - Omówienie seminarium podsumowującego kampanię informacyjną, 25.10.2006 r. * Bezpieczny start w życie
zawodowe / KS // Monit. Unii Eur. - 2006, nr 8, s. 58-59.
852. MŁODZI w wypadkach przy pracy - działania prewencyjne potrzebne natychmiast / Elżbieta Balasińska-Świtkowska // Bezp. Pr. - 2006,
nr 5, s. 2-3.
853. OCHRONA pracy młodocianych / Katarzyna Piecyk. - Cz. 1-3 //
Przyj. przy Pr. - 2001, nr 4, s. 16-17 ; nr 5, s. 26-27 ; nr 6, s. 9.
854. OCHRONA pracy młodocianych / Mariusz Śmigiel // Serw. Praw.
-Prac. - 2002, nr 24, s. 44-45.
W dyrektywach Unii Europejskiej.
855. OCHRONA socjalna młodocianych / Barbara Siwek // Serw. BHP.
- 2000, nr 1, s. 27-32.
856. PRACE wzbronione młodocianym / Adam Kuchowicz // Prawo Pr.
- 2005, nr 1, s. 12.
857. PRAWNE podwaliny Europy / Krzysztof Walczak. - Cz. 8. Ochrona
pracy dzieci i młodocianych w państwach Unii Europejskiej // Personel Zarz.
- 2003, nr 2, s. 44-47.
858. PROFILAKTYKA lekarska pracowników młodocianych / Jacek
Romankow // Zastos. Ergon. - 2005, nr 4, s. 17-22.
859. SZCZEGÓLNA ochrona pracy młodocianych / Daria Kamińska,
Dominika Katafiasz // Por. Gaz. Praw. - 2001, nr 43/44, s. 17-21.
- 155 860. SZCZEGÓLNA ochrona pracy młodocianych / Jarosław Łucka //
Serw. Praw.-Prac. - 2002, nr 51/52, s. 23-24. - W załączeniu wykaz prac
wzbronionych młodocianym (s. 24-28, 37-41).
Nadto: Szczególna ochrona młodocianych - komentarz do Kodeksu pracy / Joanna
Skrobisz // Tamże. - 2004, nr 12, s. 16.
861. WCZESNE efekty programu promocji zdrowia „Profilaktyka chorób
narządu głosu u nauczycieli i studentów wydziałów pedagogicznych” realizowanego przez WOMP [Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy] w Zielonej
Górze / Bożena Telec, Henryka Piestrzyńska, Tomasz Gajewski // Med. Pr.
- 2003, vol. 54, nr 1, s. 95-98.
862. ZATRUDNIANIE młodocianych - wykaz prac wzbronionych /
Joanna Gawkowska-Kuk // Serwis BHP, nr 4, s. 2-4.
Bezpieczeństwo pracy dzieci zob. poz. 1068, 1078, 1079.
___________________
863. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r.
zm. rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac // Dz. U. - 2006,
nr 107, poz. 724.
5. Płace
864. DO some workers have minimum wage careers? / W. J. Carrington,
B. C. Fallick // Mon. Labor Rev. - 2001, nr 5, s. 17-25, tab.
Większość badań problemu najniższych wynagrodzeń koncentruje się na grupach
pracowników młodocianych i młodych, którzy najczęściej pracują na stanowiskach
opłacanych płacą minimalną. Zatrudnienie z płacą minimalną nie ma na ogół charakteru długookresowego i dotyczy głównie osób, które niedawno ukończyły szkołę. Na
podstawie Wieloletniego Krajowego Spisu Młodzieży z 1979 r. (NLSY) analizowano sytuację młodzieży po ukończeniu szkoły wyższej lub college’u, pracującej już
w dłuższym, 10-letnim okresie.
- 156 865. DOES the minimum wage drive teenagers out of the labor force? /
W. J. Wessels // J. Labor Res. - 2005, nr 1, s. 169-176 bibliogr.
Czy minimalna płaca zniechęca nastolatków do uczestnictwa w sile roboczej?
Wyniki badań pokazują, że minimalna płaca negatywnie wpływa na podjęcie pracy
przez nastolatków, wręcz zniechęca ich do jej podjęcia, redukuje wartość wejścia na
rynek pracy.
866. The EFFECT of naturalization on wage growth: a panel study of
young male immigrants / B. Bratsberg, J. F. Ragan jr., Z. M. Nasir // J. Labor
Econ. - 2002, nr 3, s. 568-597, tab. bibliogr.
Wpływ procesu naturalizacji na wzrost płacy - studium panelowe młodych mężczyzn imigrantów w USA. Autorzy analizowali wpływ procesu uzyskiwania obywatelstwa na zwiększanie się możliwości uzyskania przez nich lepszej płacy
i dobrego zatrudnienia.
867. ESTIMATING the effect of personality on male and female
earnings / G. Mueller, E. Plug // Ind. Labor Relat. Rev. - 2006, nr 1,
s. 3-22, tab. bibliogr.
Autorzy wykorzystali model pięciu czynników osobowości w celu zbadania na
przykładzie dużej, wybranej grupy mężczyzn i kobiet, absolwentów wyższych szkół
w Wisconsin w USA w 1957 r., w jaki sposób osobowość jednostki oddziałuje na
poziom zarobków.
868. ILE może zarobić młodociany? / Marek Rotkiewicz // Serw. Praw.Prac. - 2005, nr 29, s. 10-11.
Wynagrodzenie pracownika młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania
zawodowego.
869. The LONG-term costs of job displacement for young adult workers /
L. G. Kletzer, R. W. Fairlie // Ind. Labor Relat. Rev. - 2003, nr 4, s. 682-698,
tab. bibliogr.
Straty w zakresie wynagrodzeń z powodu redukcji miejsc pracy dla młodych ludzi
są raczej krótkotrwałe, a różnice pomiędzy aktualną a oczekiwaną wysokością płacy
maleją znacznie w ciągu pięciu lat po utracie zatrudnienia w tej formie.
870. KIEDY młodocianemu przysługuje płaca minimalna? / Marek Rotkiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2005, nr 35, s. 30-31.
- 157 871. MAJOR matters: a comparison of the within-major gender pay gap
across college majors for early-career graduates / L. A. Morgan // Ind. Relat.
- 2008, nr 4, s. 625-650, tab.
Znaczenie głównego kierunku studiów dla przyszłych zarobków. Porównanie
rozbieżności płacowych w początkach kariery zawodowej kobiet i mężczyzn, absolwentów kierunków wyższych uczelni.
872. MIXED feelings on minimum wage // Eur. Ind. Relat. Rev. - 2001,
nr 331, s. 21-23, tab.
We wprowadzonym w 1999 r. systemie kształtowania płac w Wielkiej Brytanii.
odrębnie uregulowano problem młodocianych pracowników w wieku od 14 do 17 lat,
a dla zatrudnionych w wieku od 18 do 21 lat ustalono niższą minimalną stawkę godzinową.
873. MOLODYE specialisty : usilenie stimulirujuščej funkcii oplaty
truda / N. Volkova // Čelov. Tr. – 2006, nr 4, s. 49-53, tab.
Położenie większego nacisku na stymulującą rolę płac to sposób na zmniejszenie
płynność kadr młodych specjalistów oraz zwiększenie ich chęć do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.
874. MINIMUM wage report 2004 : United Kingdom // Eur. Ind. Realat.
Rev. - 2005, nr 378, s. 30-33, tab.
Raport o płacy minimalnej w Wielkiej Brytanii w 2004 r. Najbardziej znaczącą
zmianą w systemie krajowej płacy minimalnej było wprowadzenie po raz pierwszy
stawki dla młodych pracowników, którzy wykorzystywani przez pracodawców
otrzymywali ekstremalnie niskie wynagrodzenie. Wprowadzenie systemu wywołało
krytykę ze strony organizacji pracodawców, przepowiadających m.in. upadek małego
biznesu.
875. OCZEKIWANIA płacowe absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim w świetle badań ankietowych / Jarosław
Poteralski // Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. Zarz. / USzczec. - 2008, nr 3, s. 171-183 summ.
876. REFUNDACJA wynagrodzeń pracowników młodocianych / Marek
Rotkiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2005, nr 25, s. 28-29.
- 158 877. SALARIES of recent male and female college graduates: educational and labor market effects / L. Joy // Ind. Labor Relat. Rev. - 2003, nr 4,
s. 606-621, tab. bibliogr.
Wynagrodzenia absolwentów szkół wyższych - relacje pomiędzy wykształceniem
a sytuacją na rynku pracy. Autor postawił pytanie o dysproporcje zarobków mężczyzn
i kobiet- absolwentów szkół wyższych w USA. Aby dokonać rzeczywistej oceny
przyczyn takiej sytuacji, w której mężczyźni - absolwenci z reguły uzyskują wyższe
wynagrodzenie, analizował wyniki badań dotyczących wahań w zakresie wynagrodzeń pochodzące z długofalowego studium NCES Absolwentów Szkół Wyższych
w USA z lat 1993-94.
878. TRACING the gender wage gap: income differences between male
and female university graduates in Germany / D. Reimer, J. Schröder //
Z. Arb.marktforsch. - 2006, nr 2, s. 235-253, tab. bibliogr.
Badanie przyczyn mechanizmu, który prowadzi do powstania luki płacowej
w wynagrodzeniach absolwentów uniwersytetów w Niemczech.
879. WAGE growth due to human capital accumulation and job search :
a comparison between the United States and Germany / U. Schönberg // Ind.
Labor Relat. Rev. - 2007, nr 4, s. 562-586, tab. wykr. bibliogr.
Wzrost płac wywołany akumulacją kapitału ludzkiego i poszukiwaniem pracy:
Porównywanie źródeł wzrostu płac młodych mężczyzn w latach 70. i 80. w USA
i Niemczech, krajach różniących się strukturą rynku pracy.
880. The WAGE scar from male youth unemployment / P. Gregg,
E. Tominey // Labour Econ. - 2005, nr 4, s. 489-509, tab. bibliogr.
Analiza wpływu bezrobocia w okresie młodości na wynagrodzenie 20 lat później
w Wlk. Brytanii.
881. WHY exclude the young? // Labour Res. - 2003 , nr 5, s. 17-18, tab.
Dlaczego wykluczać młodych? W 2003 r. stawki płac minimalnych dla pracowników w wieku 18-22 lata wzrosły o 5,6%, a dla pracowników dorosłych o 7,1%. Większość związków zawodowych argumentowała, że płaca minimalna powinna mieć
zastosowanie od 18 roku, a młodociani w wieku 16-17 lat, aktualnie wykluczeni
z jakichkolwiek zabezpieczeń płacowych powinni otrzymywać jakiś gwarantowany
procent płacy minimalnej.
___________________
- 159 882. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy
wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez
pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń // Dz. U. - 2003, nr 100, poz. 931.
883. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy
wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom // Dz. U. - 2007,
nr 77, poz. 518.
zm. z dnia 19 grudnia 2008 r. // Dz. U. - 2008, nr 235, poz. 1601.
884. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r.
zm. rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagradzania // Dz. U. - 2002, nr 197, poz. 1663.
zm. z dnia 5 października 2004 r. // Tamże. 2004, nr 224, poz. 2274 ; 21 marca
2005 r. // Dz. U. - 2005, nr 53, poz. 472.
6. Doskonalenie zawodowe
885. DOES training trigger turnover - or not? The impact of formal training on graduates’ job search behaviour / I. Sieben // Work Employ. Soc.
- 2007, nr 3, s. 397-416, tab. bibliogr.
Wpływ formalnych szkoleń na zachowania absolwentów poszukujących pracy.
Wcześniej prowadzone badania dotyczące relacji pomiędzy szkoleniami i rotacją
kadr oraz korzyściami i kosztami jakie przynoszą szkolenia uczestniczącym w nich
pracownikom i firmom były interpretowane przez ekonomistów, jako czynnik zmniejszający mobilność zawodową. Ta perspektywa prowadziła do opinii, iż szkolenia
zawodowe generalnie powodują zwiększenie przywiązania do firmy, redukując jednocześnie ich inklinacje do zmiany pracy.
886. DOKSZTAŁCANIE młodocianych - komentarz do Kodeksu pracy /
Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, nr 8, s. 10.
- 160 887. DOSKONALENIE młodych nauczycieli akademickich jako czynnik
podniesienia jakości kształcenia / Lidia Jabłonowska // Eduk. Ekon. Menedż.
- 2005, nr 2, s. 63-71.
Materiały z seminarium „Centrum Pedagogiczne w uczelniach ekonomicznych
- koncepcje, strategie, pożądane kierunki działań”, Warszawa.
888. DOSKONALENIE zawodowe kadry w sytuacji zmian w firmie
- studium przypadku / Ryszard Michalczyk. - Cz. 1-2 // Personel Zarz. 2001, nr 1, s. 10-12 ; nr 3, s. 16-17.
Cz. 1. Młodzi na liderów ; Cz. 2. Członkowie zarządu mentorami.
Opis „Programu stabilizacji i doskonalenia zawodowego młodej kadry Polskich
Sieci Elektroenergetycznych SA”.
889. KOMPONENTY rozwoju : doskonalenie zawodowe kadry w sytuacji zmian w firmie - podsumowanie realizacji programu / Ryszard Michalczyk // Personel Zarz. - 2001, nr 9, s. 16-17.
Podsumowanie „Programu stabilizacji i doskonalenia zawodowego młodej kadry
Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA”, w którym grupę młodych pracowników,
doskonalono w umiejętnościach przydatnych do pracy i zarządzania na różnych poziomach organizacji oraz w pracy zespołowej, interdyscyplinarnej.
890. NOWE regulacje prawne z zakresu refundowania pracodawcom
kosztów prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych / Janina
Hejno // Rynek Pr. - 2003, nr 5, s. 104-112.
891. PROGRAM stabilizacji i doskonalenia zawodowego młodej kadry
w PSE SA [Polskich Sieciach Elektroenergetycznych SA] / Ryszard Michalczyk // Zarz. Zasob. Ludz. - 2001, nr 1, s. 73-82.
Omów. „Programu stabilizacji i doskonalenia zawodowego młodej kadry PSE
SA”, który ma pomóc szybko i elastycznie dostosować się do zmian w otoczeniu
i wykorzystać nowe szanse, uwzględniające aktualny potencjał zawodowy firmy
i zdobywane przez pracowników kwalifikacje.
892. SKUTECZNOŚĆ szkoleń kwalifikacyjnych jako metody aktywizacji zawodowej a płeć : na przykładzie absolwentów szkoleń przekwalifikowujących programów pomocowych Unii Europejskiej PHARE Inicjatywa
- 161 I (PL 9811) i PHARE Inicjatywa II / Izabela Bara, Małgorzata Dobrowolska // Chowanna. - 2007, t. 1, s. 63-78.
893. YOUNG people and training contracts: the Spanish experience /
M. Ascension García Trascasas // Int. J. Comp. Labour Law. - 2008, nr 2,
s. 289-306.
M. in. kontrakty szkoleniowe ułatwiające zatrudnienie, zwłaszcza osobom młodym W Hiszpanii.
894. YOUTH employment and industrial training : problems and prospects / Falendra K. Sudan. - New Delhi : Ser. Publ., 2008. 255 s.
Zatrudnienie młodzieży i szkolenie w miejscu pracy.
7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
895. PRACUJĄCY student / Anna Stykowska // Serw. Praw.-Prac. 2005, nr 46, s. 25-26.
Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od
pracy studenta, jeżeli jest zatrudniony na umowę o pracę.
896. RYNEK Otwartych Funduszy Emerytalnych / Karolina Bogusławska, Mariusz Maciejewski // Prz. Ubezp. Społ. Gospod. - 2001, nr 2, s. 27-30.
Opis i analiza badania przeprowadzonego w październiku 2000 r. na grupie 101
studentów pierwszego roku studiów dziennych nt. rozpoznania stanu przygotowania
do podjęcia decyzji - wyboru OFE oraz możliwych i dominujących sposobów przygotowania podjęcia decyzji.
897. UBEZPIECZENIA młodzieży pracującej w czasie wakacji / Barbara
Zabieglińska // Służ. Prac. - 2006, nr 5, s. 5-7.
898. UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne studentów / Barbara
Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2002, nr 46, s. 28-29.
899. UBEZPIECZENIA społeczne pracowników młodocianych / Barbara
Zabieglińska // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 9, s. 25-26. * Taż: Ubezpieczenia
społeczne pracowników młodocianych // Służ. Prac. - 2005, nr 9, s. 13-14.
- 162 900. UBEZPIECZENIE studentów i doktorantów / Renata Woźniak //
Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 21, s. 13-16.
Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz dodatkowe
ubezpieczenie zdrowotne.
901. UBEZPIECZENIE zdrowotne uczniów i studentów / Andrzej Sidorko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 2, s. 14-20.
902. ZATRUDNIENIE studenta nie zawsze zwalnia ze składek / Magdalena Kostrzewa // Prawo Przeds. - 2006, nr 32, s. 31-33.
903. ZATRUDNIĘ ucznia... / Barbara Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac.
- 2003, nr 33, s. 27-29.
Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne młodocianych zatrudnionych na umowę
o pracę.
VII. KARIERA ZAWODOWA
904. EWOLUCJA studiów MBA. Oczekiwania a realia / Stanley
J. Smits [i in.] // Zarz. Zasob. Ludz. - 2008, nr 3/4, s. 136-153, tab. bibliogr.
Próba określenia wpływu studiów MBA na przebieg kariery absolwentów.
905. GRADUATES’ career orientations and strategies in corporate Greece / D. M. Mihail / Pers. Rev. - 2008, nr 4, s. 393-411, tab. bibliogr.
Orientacja karier i strategii absolwentów w greckich korporacjach.
906. JAKOŚĆ kształcenia, losy i kariery zawodowe absolwentów
WSSE : omówienie raportu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych / Krzysztof Krauss // Ośw. i Wych. - 2006, nr 5, s. 32-39.
- 163 907. KARIERA i sukces : analizy socjologiczne / red. nauk. Kazimierz
M. Słomczyński. - Zielona Góra : Of. Wydaw. Uniw. Zielonogór., 2007.
- 363 s. - Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Foltyniewicz Aneta: Pierwsze kroki na drodze zawodowej absolwentów
socjologii studiów dziennych (s. 327-339). - Zielińska Maria, Papiór Elżbieta: Sukcesy zawodowe absolwentów socjologii studiów zaocznych (s. 341-358).
908. KARIERA zawodowa uczniów wiejskich szkół podstawowych /
Urszula Tyluś // Nowa Szk. -2003 nr 2 s. 42-44.
KARIERY zawodowe w optyce młodej generacji pracowników /
P. Bohdziewicz = poz. 943.
909. KIEROWANIE karierą z perspektywy makro i organizacji / Marta
Juchnowicz // Eduk. Ekon. Menedż. - 2006, nr 4, s. 37-44 summ.
KSZTAŁCENIE wobec rynku pracy = poz. 423.
Z treści: Parzęcki R.: Uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej młodzieży.
910. KSZTAŁTOWANIE kariery zawodowej : poradnik dla studentów
i absolwentów : praca zbiorowa / pod red. Sławomira Smyczka. - Katowice :
Wydaw. AE Katow., 2004. - 78 s.
METODY badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych / red.
U. Jeruszka = poz. 787.
911. MŁODZI i nieokrzesani [tł.] / Karry A. Bunker, Kathy E. Kram,
Sharon Ting // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 3, s. 60-66, 68-69.
Kierowanie karierą menedżera.
MŁODZIEŻ na rynku pracy / red. nauk. S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojć
= poz. 511.
Z treści: Paszkowska-Rogacz A.: Psychologiczne uwarunkowania rozwoju kariery
zawodowej młodzieży. - Mysior R.: Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej
młodzieży szkolnej na przykładzie miasta i powiatu tarnowskiego.
- 164 PEDAGOGIKA pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości
i starości człowieka w XXI wieku. [T.] 2 / pod red. Z. Wiatrowskiego,
I. Mandrzejewskiej-Smól i A. Aftańskiego = poz. 137.
Z treści: Krause E.: Edukacja na rzecz kariery zawodowej młodzieży studenckiej.
912. PERSPEKTYWY kariery młodzieży prowincjonalnej / Zdzisław
Wołk // Edukacja. - 2002, nr 2, s. 65-71 bibliogr.
913. PUŁAPKI błyskawicznej kariery - stres organizacyjny młodych
menedżerów / Magdalena Klusek // Zesz. Nauk. WSHE Łódź. - 2001, nr 2,
s. 51-57 bibliogr. summ.
914. STUDENT planuje karierę / Rafał Szczepanik // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 2, s. 94-96.
Omów. projektu Career Manager - wspomagającego rozwój kariery zawodowej
wśród studentów.
SZANSE i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej / pod red. H. Szczerbińskiego = poz. 288.
Z treści: Afonin A. A.: Możliwości kariery międzynarodowej absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych Ukrainy.
915. ŚCIEŻKI kariery zawodowej młodych prawników / Elżbieta Łojko //
Stud. Iur. - 2005, T. 44, s. 185-198.
916. TRANZYCJA karier młodzieży do przedsiębiorczości / Czesław Noworol // W: Praca i organizacja w procesie zmian / red. Bohdan Rożnowski,
Adam Biela, Augustyn Bańka. - Poznań : Stow. Psych. Archit., 2006. - S. 33-43.
917. UWARUNKOWANIA kariery zawodowej absolwentów studiów
licencjackich / Elżbieta Podoska-Filipowicz // Pedagog. Pr. - 2006, nr 49,
s. 45-52 bibliogr.
918. The VANISHING flexible: ambition, self-realization and flexibility
in the career perspectives of young Belgian adults / M. Elchardus, W. Smits //
Work Employ. Soc. - 2008, nr 2, s. 243-262 bibliogr.
Zmiany jakim podlegają kariery młodych ludzi w Belgii.
- 165 ZAWODOZNAWSTWO w planowaniu kariery / K. Lelińska = poz. 295.
ZAWÓD, praca, kariera / oprac. S. Solecki, A. Grzesik = poz. 204.
Z treści: Lew A.: Kariera zawodowa na tle aspiracji życiowych młodzieży.
919. ZMIANY systemu edukacji a przemiany ścieżek kariery zawodowej
młodzieży na Górnym Śląsku : praca doktorska / Ewa Leśniak-Berek : Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Nauk Społecznych. - Katowice 2006.
- Promotor: prof. dr hab. Kazimiera Maria Wódz.
Przedstawienie ścieżek kariery zawodowej wybieranych przez uczniów szkół
średnich. Głównym miernikiem tego zadania stały się deklarowane aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży. Tłem badań uczyniono zmiany w systemie oświatowym
Polski wprowadzone w ramach reformy edukacji. Ponadto analizą objęto inne aspiracje życiowe, wartości, potrzeby edukacyjne młodego pokolenia oraz zagadnienia
z zakresu funkcjonowania szkoły jako głównej instytucji je realizującej.
VIII. POSTAWY WOBEC PROBLEMÓW
ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH
920. ABSOLWENCI Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
o problemach swego zatrudnienia bezpośrednio po ukończeniu studiów /
Tomasz Lisicki // Stud. Humanist. / AWF Krak. - 2003, nr 3, s. 91-109
bibliogr. summ.
921. ABSOLWENCI studiów technicznych o swoich perspektywach
zatrudnienia / Agata Szydlik-Leszczyńska // Pedagog. Pr. - 2006, nr 49,
s. 60-66, tab. bibliogr.
922. ABSOLWENCI uczelni wychowania fizycznego o swoim zatrudnieniu w pierwszych miesiącach po ukończeniu studiów / Tomasz Lisicki //
Kult. Fiz. - 2003, nr 7/8, s. 20-23.
923. ABSOLWENCI uczelni wychowania fizycznego w Białej Podlaskiej i Gdańsku o swoim zatrudnieniu bezpośrednio po ukończeniu studiów /
- 166 Tomasz Lisicki, Krystyna Buchta // Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Biała Podl.
- 2000, T. 7, s. 207-219 bibliogr.
924. ABSOLWENCI zawodowych szkół ponadpodstawowych powiatu
chojnickiego w świetle uogólnionych wyników badań ankietowych / Wojciech Adamowicz // Życie i Myśl, Zesz. Probl. - 2005, z. 18, s. 74-79.
Materiały z 21. Ogólnopolskiego Sejmiku Rodzinnego, Kościerzyna.
925. AKSJOLOGICZNY sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich / Ryszard Bera. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2008.
- 247 s. : wykr. - Tabele. - Bibliogr.
926. BADANIE losów i postaw absolwentów śląskich ponadpodstawowych szkół zawodowych / Władysława Sobulowa, Konrad Tausz // Polit.
Społ. - 2002, nr 1, s. 16-21, wykr.
Wyniki sondażu nt. postaw i zachowań absolwentów wobec problemu bezrobocia.
927. BEZROBOCIE w społeczności studenckiej aktywnej zawodowo
WSE w Nisku : w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2000 roku / Tadeusz Rogacki // Zesz. Nauk. / WSE Nisko.
- 2000, nr 2, s. 209-212.
928. BIBLIOTEKARSKIE praktyki zawodowe w opinii studentów /
Aleksandra Wejman-Sowińska // Prakt. Teoria Inf. Nauk. - 2000, nr 1, s. 32-39, tab. bibliogr.
929. CUDZOZIEMCY na stanowiskach kierowniczych w opinii młodych
Polaków / Arnold Pabian // Ekon. Organ. Przeds. - 2006, nr 1, s. 65-70, tab.
summ.
930. CZY zmierzch pracy? T. 2. Etos pracy w praktyce przedsiębiorstw. /
pod red. Danuty Walczak-Duraj ; Fundacja - Humanizacja Pracy. - Płock ;
Warszawa : Novum, 2003. - 153 s. - Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Matusiak Małgorzata: Praca w systemie wartości studentów (s. 101-111).
- Bolkowska-Najwer Marta: Praca zawodowa w życiu absolwentów wyższej uczelni
- motywy, plany, wybory (s. 121-138).
- 167 931. DEVELOPMENT of the sense of responsibility for one's situation
on the labour market in young adults group / Sylwiusz Retowski, Agnieszka
Meder // // Pol. J. Soc. Sc. - 2006, nr 1, s. 205-217 bibliogr.
Socjopsychologiczne problemy pracy młodzieży.
932. DYLEMATY etyczne gospodarki rynkowej w Polsce : studenci
Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej o etyce / red. nauk. Zdzisław Bombera, Grzegorz Sołtysiak. - Warszawa : Almamer, 2007. - 116 s. - Bibliogr.
933. DZIAŁALNOŚĆ Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w opinii jej studentów / Henryk Januszek // Zesz. Nauk. WSZarz. Pozn.
- 1999, nr 1, s. 183-199 summ.
EDUKACJA a perspektywy rynku pracy absolwentów w regionie Górnego Śląska / red. A. Ziomek = poz. 391.
Z treści: Pawłowska A.: Wpływ dystansu czasowego wobec braku pracy na zachowania zaradcze młodzieży. - Stosunek młodzieży do zagrożenia bezrobociem,
stosowane przez nich strategie zaradcze oraz wpływ cech osobowościowych na działania w sytuacji zagrożenia bezrobociem.
934. EDUKACJA szkolna a postawy absolwentów wobec rynku pracy na
podstawie badań ankietowych / Janina Dębska-Bębenek // Rynek Pr. - 2002,
nr 4, s. 79-95, tab. wykr.
EDUKACJA wobec rynku pracy / pod red. R. Gerlacha = poz. 400.
Z treści: Frejman S. D.: Przygotowanie do samokształcenia w samoocenie absolwentów szkół średnich.
935. ELEMENTY etyki nauki prawa / Roman Tokarczyk // Nauka.
- 2004, nr 3, s. 137-160 bibliogr. summ.
M. in. etyka studenta prawa.
936. ETOS nauczyciela akademickiego w opinii studentów / Wioletta
Ocieczek // Ann., Etyka Gospod. - 2004, nr 2, s. 61-65 summ.
937. ETYCZNE problemy kształcenia prawników w świetle badań nad
studentami WPiA UW / Elżbieta Łojko // W: Etyka prawnika, etyka nauczy-
- 168 ciela zawodu prawniczego : konferencja naukowa Wydziału Prawa i Administracji UW, 23 luty 2001 / pod red. nauk. Elżbiety Łojko. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warsz., 2002. - S. 85-89.
938. ILE chcą zarabiać studenci / Krystyna Hajduk-Popławska // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, nr 37, s. 29-30.
Analiza wyników badań „Pracodawca Roku” charakteryzuje studentów jako
dynamicznych, pewnych siebie, ambitnych uczestników rynku pracy.
939. JAK młodzi Polacy postrzegają potencjalnych pracodawców /
Agnieszka Izabela Baruk // Prz. Organ. - 2005, nr 11, s. 22-25, tab. wykr.
940. JAK pomóc młodemu nauczycielowi w radzeniu sobie ze stresem? /
Krystyna Marczewska // Dyr. Szk. - 2003, nr 4, s. 22-25 bibliogr.
941. JAKOŚĆ kształcenia uniwersyteckiego wobec potrzeb rynku pracy
w opinii absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego / Jarosław Załęcki // Humaniz. Pr. - 2002, nr 4, s. 40-51.
942. JAPOŃSKIE doświadczenia w zarządzaniu pracą / Akira Takanashi // Humaniz. Pr. Zarz. - 2000, nr 4, s. 5-25.
M. in. reakcje związków zawodowych na zachowanie młodych pracowników.
943. KARIERY zawodowe w optyce młodej generacji pracowników /
Piotr Bohdziewicz // Acta UL, Fol. Oecon. - 2006, z. 199, s. 155-172, tab.
summ.
944. KOBIETA pracująca : sondaż o sytuacji kobiet aktywnych zawodowo / Edward Szczepanik // Personel Zarz. - 2001, nr 5, s. 20-22.
Wyniki sondażu przeprowadzonego wśród studentek studiów licencjackich dla
pracujących na wydziale zarządzania i marketingu jednej z wyższych szkół zarządzania nt. sytuacji i statusu zawodowego kobiet pracujących.
945. KOMPETENCJE zawodowe nauczyciela w świetle badań absolwentów Akademii Świętokrzyskiej filia w Piotrkowie Trybunalskim / Kata-
- 169 rzyna Janiszewska // Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Pedagog. - 2005, T. 4 cz. 1,
s. 175-189.
946. KSZTAŁCENIE menedżerów w opinii studentów i przedsiębiorców / Ryszard Walkowiak // Współcz. Zarz. - 2007, nr 2, s. 68-75 bibliogr.
summ.
947. KSZTAŁCENIE nauczycieli języka angielskiego w opinii studentów studiów licencjackich / Jan Majer, Ewa Waniek-Klimczak // Zesz. Nauk.
PWSZ Płock, Neofil. - 2001, t. 1, s. 55-68 bibliogr.
KSZTAŁTOWANIE profesjonalnych wartości i cech osobowości studentów medycyny w czasie praktyk zawodowych oraz stażu przedyplomowego /
E. G. Żieliewa = poz. 316.
948. KTO oczekuje sukcesu a kto obawia się niepowodzenia na rynku
pracy? : psychologiczna charakterystyka młodzieży oceniającej swoje szanse
powodzenia zawodowego / Maryla Goszczyńska, Sabina Kołodziej // Ruch
Pedagog. - 2006, nr 5/6, s. 29-43 bibliogr. summ.
949. LOKALNY rynek pracy w perspektywie procesów globalizacji /
Jerzy Kopel ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. - Sosnowiec : Wydaw. WSZiM, 2002. - 29 s. - (Skrypty i Prace Naukowe). - Bibliogr.
Badania wśród maturzystów Sosnowca i regionu celem uzyskania obrazu młodych mieszkańców jako potencjalnych pracobiorców.
950. MIEJSCE pracy w systemie wartości młodzieży szkół średnich
na podstawie badań maturzystów na Opolszczyźnie. Komunikat z badań /
J. Borusowska // W: Praca a bezczynność zawodowa / pod red. nauk. Zbigniewa Stachowskiego ; Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. - Tyczyn : WSS-G, 2004. - S. 241-248.
951. MŁODZI: jak żyć? / Zofia Remiszewska // Kult. Eduk. - 2008, nr 3,
s. 40-52.
Uczniowie szkół ponadgimnacjalnych - socjologia.
- 170 952. MŁODZI niepełnosprawni o sobie : rodzina, edukacja, praca / pod
red. Ewy Giermanowskiej. - Warszawa : ISP, 2007. - 217 s. - Tabele.
Treść: Giermanowska E.: Założenia metodologiczne badań (s. 15-27). - Kumaniecka-Wiśniewska Agnieszka, Zakrzewska-Manterys Elżbieta: Rola rodziny i przyjaciół w życiu społecznym młodych osób niepełnosprawnych (s. 29-56). - Zakrzewska-Manterys E.: Wykształcenie a sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych
(s. 57-79). - Giermanowska E.: Znaczenie pracy w życiu młodzieży niepełnosprawnej
(s. 81-109). - Giermanowska E.: Rynek pracy i elastyczne zatrudnienie (s. 111-136).
- Bartkowski Jerzy: Młodzi niepełnosprawni a instytucje i struktury wsparcia (s. 137-161). - Wnioski i rekomendacje (s. 163-174). - Informacja o wynikach badań Instytutu Spraw Publicznych dotyczących aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych (s. 175-177). - Ankieta „Sytuacja zawodowa młodych osób niepełnosprawnych” (s. 179-206).
953. MŁODZI pracownicy o wiedzy i kształceniu / Janusz Kołodziejski //
Zag. Tech.-Ekon. - 2005, z. 2/3, s. 271-280 summ.
954. MŁODZI wypaleni, czyli ekologia za biurkiem / Joanna Belzyt //
Wych. na co Dzień. - 2003, nr 10/11, s. 24-25 bibliogr.
Wypalenie zawodowe młodzieży.
955. MŁODZIEŻ akademicka wobec bezrobocia / Iwona Bielawska,
Urszula Dębska // Psych. Rozw. - 2005, nr 4, s. 49-57 bibliogr. summ.
956. MŁODZIEŻ na rynku pracy - opinie maturzystów / Sławomir
Gawroński // Polit. Społ. - 2007, nr 10, s. 26-29, tab. summ.
Postrzeganie przez młodzież sytuacji na rynku pracy.
957. MŁODZIEŻ wobec jej wizerunku w kulturze masowej / Janina
Parafiniuk-Soińska // Eduk. Humanist. (Szczec). - 2006, nr 2, s. 161-169.
958. MŁODZIEŻ wobec wartości / Anna Błasiak // Horyz. Wych. - 2004,
nr 6, s. 87-100.
959. MŁODZIEŻ z OHP o przyszłości - wzory orientacji grupowej / Ewa
Giermanowska, Mariola Racław-Markowska // Probl. Opiek.-Wych. - 2006,
nr 8, s. 12-20.
- 171 960. MOTYWY podejmowania decyzji o kształceniu w zawodzie pracownik socjalny w opiniach młodzieży studiującej / Renata Wielgos-Struck,
Małgorzata Bozacka // Zesz. Nauk. URzesz., Socjol. - 2006, z. 3, s. 71-90
summ.
961. OCENA aktywności bezrobotnych absolwentów z Warmii i Mazur
w dostosowywaniu się rynku pracy w świetle przeprowadzonych badań /
H. Lelusz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1015, t. 1, s. 497-504.
Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2001 r. wśród 250 bezrobotnych
absolwentów różnych typów szkół. Celem ich była ocena postaw społeczno-ekonomicznych bezrobotnych absolwentów z Warmii i Mazur pod względem dostosowywania się do potrzeb rynku pracy w regionie.
962. OPTYMIZM młodych liderów / Tatiana Kałużniacka // Manager.
- 2002, nr 5, s. 35-36.
OSOBY z wyższym wykształceniem na wielkopolskim rynku pracy / pod
red. R. Suchockiej = poz. 518.
Z treści: Śliwa P.: Wyobrażenia studentów ostatnich lat studiów o rynku pracy
i jego wymaganiach. - Śliwa P.: Rynek pracy i jego wymogi z perspektywy słuchaczy
studiów podyplomowych. - Zięba B.: Zmiany na rynku pracy w opinii przedstawicieli
wielkopolskich szkół wyższych.
963. PARADYGMAT modelu menedżera w opinii studentów zarządzania (omówienie wyników badań panelowych) / H. G. Adamkiewicz-Drwiłło,
S. Sieracka // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2002, nr 951, s. 442-451.
964. PEDAGOG szkolny w opiniach studiującej młodzieży / Wiesława
Walc // Probl. Opiek.-Wych. - 2006, nr 9, s. 41-46.
PEDAGOGIKA pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości
i starości człowieka w XXI wieku. [T.] 2 / pod red. Z. Wiatrowskiego,
I. Mandrzejewskiej-Smól i A. Aftańskiego = poz. 137.
Z treści: Stańczyk P.: Wyższe wykształcenie, rynek pracy i komercjalizacja uniwersytetów w kontekście postaw i opinii studentów studiów zaocznych. - Dunajewski A.:
Kariera zawodowa w percepcji studentów pedagogiki. - Jeruszka U.: Kwalifikacje zawodowe w zbiorze wartości uniwersalnych (w opinii absolwentów szkół zawodowych).
- Łozowiecka W.: Rola wartości zawodowych w życiu dorastającego człowieka.
- 172 965. PERCEPCJA stresorów pracy w grupie młodszych i starszych pielęgniarek / Irena Iskra-Golec [i in.] // Ergonomia. - 2000, nr 1/2, s. 167-173,
tab. bibliogr. summ.
Opinie młodszych i starszych pielęgniarek dot. możliwości sprostania wymaganiom pracy w międzynarodowych badaniach porównawczych.
PODEJMOWANIE decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe
w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej / pod red. B. Wojtasik = poz. 141.
Z treści: Oleniacz M.: Role zawodowe w wyobrażeniach dzieci wiejskich.
966. POGLĄDY studentów SGH [Szkoły Głównej Handlowej] na rodzinę, karierę zawodową i równość płci / Agnieszka Szymczak // Kob. Bizn.
- 2001, nr 1/2, s. 8-13, tab. wykr.; wersja ang. s. 24-29.
Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 912 studentów SGH
nt. ich poglądów na rodzinę, karierę zawodową i stereotypy dotyczące płci.
PORADNICTWO zawodowe w OHP i szkołach = poz. 156.
Z. 2. – Z treści: Szwarc M.: Układy wartości młodzieży w kontekście wyboru
zawodu i kierunku kształcenia.
967. POSTAWA młodzieży baptystycznej wobec aktywności zawodowej / Justyna Łopacka // Bapt. Prz. Teol. - 2006, T. 3, s. 89-113 summ.
968. POSTAWY bezrobotnej młodzieży wobec pracy : wyniki badań
ankietowanych / Renata Nowak-Lewandowska // Fir. Rynek. - 1998, nr 8,
s. 80-82.
969. POSTAWY młodych pracowników wobec podwyższania kwalifikacji
zawodowych / Adrianna Paroń-Kuś ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. – Opole : Wydaw. Wyż. Szk. Zarz. Admin., - 2008. - 143 s.
970. POSTAWY młodzieży wobec norm prawnych i moralnych regulujących sposób zdobywania środków do życia : na przykładzie województwa
warmińsko-mazurskiego / Elżbieta Czapka // Polit. Społ. - 2005, nr 7, s. 22-26, wykr.
- 173 971. POSTAWY studentów wobec pracy zawodowej w trakcie nauki /
Beata Malinowska // Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2005, z. 56, s. 180-188. * Taż:
Postawy studentów wobec ich przyszłej pracy zawodowej // Tamże, z. 59,
s. 179-188.
972. POSTAWY studentów wobec rynku pracy i stosowane przez nich
metody poszukiwania zarobkowego zajęcia / Beata Malinowska // Stud. Pr.
Kol. Zarz. - 2005, z. 60, s. 151-160.
973. POSTAWY wrocławskiej młodzieży (wyniki badań sondażowych) /
Ewa Tracz // W: Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy /
red. nauk. Zofia Hasińska ; Wyższa Szkoła Zarządzania. - Wrocław : Edukacja, 2001. - S. 87-95.
Próba porównania postaw młodzieży - to jak ona sama siebie widzi - z obrazem
jej postaw w oczach nauczycieli i wychowawców.
PRACA człowieka w XXI wieku / red. R. Gerlach = poz. 279.
Z treści: Suchocka A. A.: Praca i jej znaczenie w opinii bezrobotnych absolwentów.
974. PRACA człowieka w XXI wieku - z perspektywy młodzieży / Joanna Sobieszczyk // Pedagog. Pr. - 2006, nr 49, s. 99-101.
975. PRACA w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy /
pod red. Zenona Jasińskiego, Ireny Mudreckiej ; Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy. - Opole-Dobieszków : ANTYKWA, 2002. - 342 s. :
wykr. - Tabele.
Z treści: Lewandowski Janusz: Wartość pracy jako formy socjalizacji młodzieży
OHP (s. 21-26). - Jasiński Z.: Praca w planach życiowych młodzieży z OHP (s. 27-36).
- Górnicka Beata: Plany zawodowe młodzieży uczestniczącej w OHP (s. 37-46). - Pyżalski Jacek: Wypalenie zawodowe jako zagrożenie kadry OHP (s. 47-50). - Łangowska-Marcinkowska Krystyna: Praca jako podstawowa forma działalności człowieka
w okresie transformacji (s. 51-58). - Krasnodębska Anna: Wpływ czynników kulturowych na tworzenie się wizerunku pracy (s. 59-64). - Sroka Jarosław: Praca nad pracą
(s. 65-66). - Bryzek Marcin: Aspiracje zawodowe młodzieży (s. 81-90). - Konefał Halina: Aspiracje młodzieży OHP w Częstochowie (s. 91-96). - Gramza Katarzyna: Praca
jako realizacja potrzeb adolescenta (s. 97-100). - Sabramowicz Piotr: Stosunki w zakładzie pracy w opinii uczestników OHP (s. 101-108). - Tuliszka-Lipiec Sylwia: Wychowanie do pracy przez rozwijanie słownictwa technicznego na lekcjach techniki w klasie
- 174 III szkoły podstawowej (s. 109-118). - Letkiewicz Maria: Wychowanie do pracy
w rodzinach uczestników OHP (s. 119-122). - Beia-Dziekan Grażyna: Droga do zawodu
przez OHP ( s. 123-134). - Trybulska Monika: Znaczenie pracy dla kształtowania się
pro-społecznych zachowań w okresie adolescencji (s. 135-138). - Poleszak Wiesław:
Aktywizacja młodzieży OHP jako forma działań o charakterze profilaktycznym (s. 141-149). - Mudrecka I.: Ergoterapia a rzeczywistość zawodowa w ocenie uczestników
OHP (s. 151-162). - Czyszkiewicz Ryszard: Przygotowanie do pracy w świetle oczekiwań młodzieży wstępującej do OHP (s. 163-166). - Turkiewicz-Mirucka Bronisława:
Rola pracodawców w procesie resocjalizacji młodzieży (s. 167-173). - Karcz Eugenia,
Nowacka Małgorzata: Praca jako forma socjalizacji młodzieży OHP (s. 175-182).
- Śliwa Krzysztof: Praca jako forma oddziaływania terapeutycznego (s. 183-186).
- Dubis Małgorzata: Wybór zawodu a resocjalizacja przez pracę na przykładzie ŚHP
w Rzeszowie (s. 193-196). - Glińska-Lachowicz Anna: Praca jako forma oddziaływań
resocjalizacyjnych w opinii wychowawców OHP (s. 197-211). - Skutecka Danuta:
Socjalizacyjna i terapeutyczna rola pracy w wychowaniu młodzieży niedostosowanej
społecznie na przykładzie ŚHP (s. 211-213). - Grudziecka Grażyna: Praca jako szansa
rozwoju społecznego młodego człowieka (s. 215-218). - Kucybała Nina: Rola pracy
w resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie (s. 227-230). - Pawlak Grażyna:
Sytuacja psychospołeczna dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych bezrobociem (s. 235-237). - Zięba Róża: Praca a rozwój osobowości młodzieży niedostosowanej społecznie (s. 239-241). - Ligus Stefan: Praca i jej znaczenie w procesie rehabilitacji ludzi
uzależnionych (s. 243-251). - Sasin Piotr: Praca jako element socjalizacji i terapii osób
uzależnionych od narkotyków (s. 253-261). - Bajrak Zdzisław: Działania OHP w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy (s. 269-274). - Chmielewski Jan: Socjalizacyjny i resocjalizacyjny wymiar pracy w Centrum Kształcenia i Wychowania
w Wiechlicach (s. 275-278). - Citak Józef: Rola CKiW Szczawnicy-Jabłonce w przygotowaniu zawodowym młodzieży w kontekście pracy i jej walorów socjalizacyjnoresocjalizacyjnych (s. 279-284). - Frankowska Irena: Ochotnicze Hufce Pracy jako
instytucja wychowująca przez pracę na przykładzie łódzkiej WK OHP (s. 285-289).
- Ludwikowska-Pawłowska Wita: Rola i znaczenie pracy w procesie wychowania młodzieży w pomorskiej WK OHP (s. 295-297). - Matwiejczuk Elżbieta: Rola klubów
pracy w kształtowaniu pozytywnych wzorców wśród młodzieży (s. 299-306). - Mazur
Monika, Nowakowski Jan G.: Wychowanie przez pracę na przykładzie ŚHP w Radomiu
(s. 311-317). - Wiszowaty Tadeusz: Wspieranie rozwoju młodzieży w działalności
wielkopolskich OHP ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowych Biur Pracy
(s. 319-322).
Nadto: Praca w procesie wychowania w Ochotniczych Hufcach Pracy / Sławomir
Męcina // Rynek Pr. - 2003, nr spec., czerwiec, s. 31-37.
976. PRACA w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży
szkolnej / Zygmunt Wiatrowski ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna. - Włocławek : WSH-E, 2004. - 203 s. - Tabele. - Bibliogr.
Rec.: Baraniak Barbara // Pedagog. Pr. - 2004, nr 45, s. 145-147 ; Rybakowski
Marek // Probl. Profes. - 2005, nr 1, s. 183-186.
- 175 977. PRACA zawodowa w życiu absolwenta wyższej uczelni - motywy,
plany, wybory / Marta Bolkowska-Najwer // W: Czy zmierzch pracy? : tezy
referatów nadesłanych na konferencję / oprac., red. Zdzisław Sirojć ; współpr. Katarzyna Wołyniak, Agnieszka Zielińska ; Szkoła Wyższa im. Pawła
Włodkowica. - Warszawa ; Płock : [b.w.], 2002. - S. 12-14.
Analiza norm i wartości, jakie w pracy zawodowej są ważne dla pracujących
absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
978. PRESTIŻ zawodów i stanowisk pracy w opinii młodego pokolenia
polskiej inteligencji / Janina Elżbieta Karney // Pedagog. Pr. - 2005, nr 47,
s. 27-32.
979. PROCES kształcenia w Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach na podstawie opinii studentów / Janusz Ślusarski, Magdalena Krzewska // Zesz. Nauk., Pedagog / WSUmiej. Ryki. - 2003,
nr 3, s. 39-44.
PROGRAM „Pierwsza Praca” w ocenie absolwentów 2002 r. z subregionu konińskiego / J. Augustiański = poz. 711.
980. PRÓBA typologii stylu życia młodych bezrobotnych w Katowicach
i w Suwałkach (komunikat z badań) / Bogdan Jung // Biul. IGS. - 1997 [druk
1999], nr 1-4, s. 115-131, tab.
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wiosną 1997 r., których
celem byli zarówno młodzi bezrobotni jak i młodzi pracujący na własny rachunek.
981. ROLA klubów pracy OHP w kształtowaniu pozytywnych wzorców
wśród młodzieży / Mariusz Glock // Rynek Pr. - 2003, nr spec., czerwiec,
s. 72-76.
Na przykładzie klubu pracy funkcjonującego przy Centrum Edukacji i Pracy
Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu, próba odpowiedzi na pytanie czy instytucja
jaką jest klub pracy jest w stanie oddziaływać na swoich uczestników w sposób pozwalający na przewartościowanie pewnych cech nabytych w trakcie procesu socjalizacji, które utrudniają młodym ludziom odgrywanie swoich ról społecznych w sposób
ogólnie przyjęty i akceptowany.
- 176 982. ROZUM czy serce? : postawy wobec zawodu nauczycielskiego
studentów uczelni pedagogicznej / Roma Kwiecińska. - Kraków : Akapit,
2000. - 152 s. - Summ.
RYNEK pracy a szkolnictwo zawodowe na Mazowszu / pod red.
E. Ogrzebacz i N. Grodzickiej = poz. 447.
Z treści: Grodzicka N.: Postawa społeczno-zawodowa uczniów ostatnich klas
szkół zawodowych województwa mazowieckiego. - Barszcz I., Kicior-Tchernev A.:
Postawa społeczo-zawodowa bezrobotnych absolwentów województwa mazowieckiego.
983. RYNEK pracy w opiniach studentów / Elżbieta Kowalczyk // Ruch
Praw. Ekon. - 2003, z. 2, s. 229-244, tab. summ.
Szanse zatrudnienia i rozwoju kariery na rynku pracy w opiniach studentów.
SPOŁECZNOŚCI lokalne : postawy migracyjne młodych Polaków / red.
A. Śliz = poz. 604.
984. STAROŚĆ i młodość w nauce / Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. - Wrocław : Wydaw. FNP, 2001. - 115 s. - (Fundacji Dyskusje
o Nauce ; 5).
Wizerunek młodego naukowca.
STAŻ absolwencki w opiniach stażystów i pracodawców / M. Fabisiak
= poz. 686.
Staż absolwencki jako jedna z form aktywizacji bezrobotnych absolwentów.
985. STOSUNEK młodzieży studiującej do przyszłej pracy zawodowej /
Małgorzata Krysztoforska // Pedagog. Pr. - 2006, nr 49, s. 109-112, tab.
986. STRACH - obrzeże czy istota kierowania ludźmi w pracy / Waldemar Stelmach // Optimum - Stud. Ekon. - 2000, nr 4, s. 71-78 bibliogr.
Próba odpowiedzi na pytanie czy można mówić o strachu jako metodzie kierowania bądź tylko elemencie zarządzania kadrami, na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród trzech kilkudziesięcioosobowych grup studentów pracujących.
- 177 987. STRES w biznesie / red. nauk. Janusz Sztumski, Mirosław Harciarek ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. - Częstochowa :
Wydaw. Politech. Częst., 2001. - 147 s. - Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Krawczyk-Bryłka Beata: Stres rekrutacyjny. Poszukiwanie pracy jako
sytuacja trudna na przykładzie studentów ostatnich semestrów Politechniki Gdańskiej
(s. 32-38). - Borowik Regina: Stres zawodowy w odczuciu studentów studiów zaocznych Politechniki Częstochowskiej (s. 117-128). - Konodyba-Szymański Przemysław:
Miejsce lekarza w rankingu zawodów stresujących w opinii studentów (s. 138-143).
988. STUDENCI wobec rynku pracy - lęki i strategie dostosowawcze /
Małgorzata Rosalska // W: Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. T. 1 /
pod red. Artura Fabisia ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda. - Mysłowice : Górnośl. Wyż. Szk. Pedagog., 2004.
- S. 207-217.
989. STUDIA wyższe w Polsce - bezpłatne czy odpłatne? : opinie warszawskich licealistów i studentów / Katarzyna Macioł // E-Mentor. - 2005,
nr 3, s. 14-19.
ŚLĄSKI rynek pracy / pod red. A. S. Barczaka, K. Tausza = poz. 460.
Z treści: Sabula W., Tausz K.: Postawy absolwentów ponadpodstawowych szkół
zawodowych wobec bezrobocia.
990. ŚWIADOMOŚĆ etyczna studentów pedagogiki pracy socjalnej
a wnioski normatywne / Grzegorz Grzybek // Pr. Soc. - 2005, nr 4, s. 53-62,
tab.
991. TWORZENIE rodzin przez absolwentów wchodzących na rynek
pracy w latach 1989-1997 / Anna Kowalska // Stud. Demogr. - 2001 nr 1
s. 41-65 summ.
992. WARTOŚCI życiowe młodzieży : na przykładzie szkół pielęgniarskich / Irena Wrońska, Janusz Mariański. - Lublin : Akad. Med.,
1999. - 390 s.
Rec.: Klamut Marian // Uniw. Gedan. - 2000, nr 1/2, s. 255-258.
- 178 993. WARTOŚĆ edukacji wyższej w percepcji studentów studiów niestacjonarnych / Katarzyna Klimkowska // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 76-80.
994. WIZERUNEK bibliotekarzy w opiniach ich następców / Tomasz
Kruszewski // Bibliotekarz. - 2005, nr 10, s. 8-12, wykr.
Badania przeprowadzone wśród studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UMK.
995. WIZERUNEK pracodawców wśród potencjalnych pracowników /
Agnieszka Izabela Baruk // Zesz. Nauk. PRzesz. Zarz. - 2006, z. 5,
s. 9-16.
Wizerunek pracodawców wśród młodzieży.
996. WIZERUNEK pracodawcy / Rafał Szczepanik // Manager. - 2000,
nr 5, s. 10-11.
Działania i koszty zmierzające do kształtowania pozytywnego wizerunku pracodawcy wśród absolwentów i pracowników na rynku pracy.
997. WIZJE systemu społecznego i rynkowego a kapitał społecznokulturowy młodych inteligentów / Adam Bartoszek // W: Socjologia gospodarki : rynek, instytucje, zarządzanie / pod red. Krzysztofa Koneckiego
[i in.]. - Łódź : Wydaw. Nauk. WSKup., 2002. - S. 161-174.
998. WPŁYW wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej na wartości
młodych ludzi / Wojciech Gulin // Zesz. Nauk. WSHE. - 2005, T. 18, s. 47-54.
WSPÓŁCZESNE problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / pod red.
B. Baraniak = poz. 194.
Z treści: Bednarczyk-Jama N.: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o zatrudnieniu i pracy zawodowej.
999. WSPÓŁPRACA z lokalnym środowiskiem na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży na przykładzie
zadań realizowanych przez hufce pracy województwa opolskiego / Piotr
Sabramowicz // Rynek Pr. - 2003, nr spec., czerwiec, s. 90-93.
- 179 1000. WYJEŻDŻAĆ czy zostać? / Ludwik Malinowski // Forum Akad.
- 2005, , nr 7/8, s. 44-47, tab.
Wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów średnich szkół zawodowych
oraz studentów uczelni państwowych nt. przyszłości zawodowej i zamierzeń migracyjnych.
1001. WYKŁADOWCA w oczach studenta / Piotr Patelczyk // Prz.
Nauk. / WSSE Gdań. – 2005, nr 4, s. 172-174.
1002. WYKSZTAŁCENIE i praca w strukturze wartości młodzieży /
Bożena Olszak-Krzyżanowska // Kult. Eduk. - 2003, nr 2, s. 92-103 bibliogr.
1003. WYKSZTAŁCENIE wyższe w zbiorze wartości wyznaczających
aktywność życiową : praca doktorska / Maja Skiba ; Uniwersytet Śląski
w Katowicach. Wydział Nauk Społecznych. - Katowice, 2006. - Promotor:
prof. dr hab. Marek Stanisław Szczepański.
Pokazanie znaczenia wyższego wykształcenia i wartości, wyznaczających aktywność życiową absolwentów szkół wyższych.
1004. WYOBRAŻENIA społeczne i stosunek do zatrudnienia młodzieży
w aglomeracji lyońskiej / Henri Laserr, Evelyne Pochet // W: Bezrobocie
i praca socjalna w Polsce i we Francji : instytucjonalizacja / red. Odile Carre,
Ewa Marynowicz-Hetka ; tł. Grażyna Karbowska. - Katowice : „Śląsk”,
2002. - S. 107-114.
1005. ZADANIA i możliwości szkół zawodowych w kreowaniu wartości pracy wśród młodzieży : praca doktorska / Wojciech Drzezdzon ; Instytut
Badań Edukacyjnych. - Warszawa 2005. - Promotor: prof. Mirosław Józef
Szymański.
ZAWÓD, praca, kariera / oprac. S. Solecki, A. Grzesik = poz. 204.
Z treści: Kulig K.: Ranga pracy w systemie wartości młodzieży klas maturalnych.
1006. ZMIANY w opinii studentów pedagogiki na temat pracy pedagogicznej / Małgorzata Wolak // Rocz. Nauk Społ., Pedagog. - 1999, T. 27,
s. 63-80, tab. wykr. bibliogr. summ.
- 180 -
IX. WARUNKI ŻYCIA
1. Sytuacja materialna
AKTYWNOŚĆ zawodowa, dochody i warunki życia studentów studiów
zaocznych PWSOŚ w Radomiu : (nabór XIII - październik 1999 r.) /
W. Rakowski = poz. 485.
1007. ARMUT bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Verarmungsrisiko und notwendige Gegenmaßnahmen / W. Adamy // Soz. Sicherh. - 2008,
nr 12, s. 417-423, tab.
Ubóstwo młodocianych i młodych bezrobotnych, jego ryzyko i konieczne działania zaradcze w Niemczech.
1008. CHILD poverty in Poland / Elżbieta Tarkowska // Pol. Sociol.
Rev. - 2005, [nr] 3, s. 237-249 bibliogr.
Ubóstwo dzieci w Polsce.
1009. CZY dziedziczenie biedy? Bariery i szanse edukacyjne młodzieży
wiejskiej z gminy Kościelec / Elżbieta Tarkowska // W: Lata tłuste, lata chude... : spojrzenia na biedę w społecznościach lokalnych : praca zbiorowa / pod
red. Katarzyny Korzeniewskiej, Elżbiety Tarkowskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. - Warszawa : IFiS PAN, 2002. - S. 161-185.
1010. FORMY ubóstwa dzieci i młodzieży w świetle doświadczeń polskich / Jarosław Koral // W: Oblicza polskiej biedy : stan i perspektywy / red.
nauk. Małgorzata Duda ; Papieska Akademia Teologiczna. - Kraków : Wydaw. Nauk. PAT, 2005. - S. 23-37.
1011. JAKOŚĆ życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce i w
krajach Unii Europejskiej : XXVII Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji
Dziecka Wrocław 2003 (1975-2003) / red. Józef Patkiewicz ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (1960-
- 181 -2004). - Wrocław : Typoscript ; PTWzK OW, 2004. - 200, [2] s., [16] s.
- Tabele. -Bibliogr. - Summ.
1012. KINDERARMUT - Eine komplexe Herausforderung für staatliches Handeln / G. Holz // WSI Mitt. - 2008, nr 3, s. 145-150, tab. bibliogr.
Ubóstwo dzieci - kompleksowe wyzwanie dla działań rządowych w Niemczech.
1013. LEAVING home and the chances of being poor : the case of young
people in southern European countries / L. Parisi // Labour. - 2008, nr spec.,
s. 89-114, tab. wykr. bibliogr.
Autorka analizowała powiązania pomiędzy statusem ubóstwa młodych ludzi,
którzy opuszczają rodzinny dom, a ekonomicznym statusem rodziny, z której
pochodzą na obszarze krajów południowej Europy - Włoch, Hiszpanii, Grecji
i Portugalia.
1014. MARGINALIZACJA w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki ; przy współpr. Haliny
Guzy-Steinke, Anny Rutkowskiej. - Bydgoszcz : Wydaw. UKW, 2005. - 444 s.
- Tabele. - Bibliogr. - Summ.
Z treści: Segiet Katarzyna: Dzieciństwo zagrożone biedą i ubóstwem jako problem
społeczny i pedagogiczny czasów współczesnych (s. 147-154). - Wardęcka Justyna:
Zmarginalizowane dzieciństwo w średnim mieście. Próba diagnozy (s. 155-162).
1015. MŁODE pokolenie z byłych PGR-ów: dziedziczenie biedy czy
wychodzenie z biedy / Elżbieta Tarkowska // Polit. Społ. - 2006, nr 11/12,
s. 3-16.
1016. NIEDOŻYWIENIE dzieci w Polsce : korelat ubóstwa czy problem
zdrowia publicznego? / Anna Blumsztajn // Polit. Społ. - 2004, nr 9, s. 5-9
bibliogr.
1017. OBLICZA polskiej biedy - dzieci : seminarium w Warszawie /
Magdalena Pielińska // Polit. Społ. - 2003, nr 10, s. 35-37.
Omów. seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, Warszawa, 22 października 2003 r.
- 182 POKOLENIE wygranych? / pod red. J. Sztumskiego = poz. 21.
Z treści: Hebda-Czaplicka I.: Warunki życia i rozwoju dzieci i młodzieży. Czynniki różnicujące. - Lustig J.: Ubóstwo dzieci i młodzieży. - Zrałek M.: Ubóstwo dzieci
w rodzinach wielodzietnych.
1018. PROCES socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego /
Adam Roter ; Uniwersytet Śląski. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śl., 2005.
- 189 s. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 2329). - Tabele.
- Bibliogr. - Summ. - Zsfassung.
1019. PROGRAMY wczesnej interwencji jako instrument polityki społecznej w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród dzieci.
Przykład brytyjskiego „Sure Start” / M. Rek // W: Badania w pracy socjalnej/społecznej : przegląd dokonań i perspektywy / pod red. E. MarynowiczHetki, M. Granosika, D. Wolskiej-Prylińskiej. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz.,
2007. - S. 235-245.
1020. PRZECIWDZIAŁANIE ubóstwu dzieci / Wielisława WarzywodaKruszyńska // Polit. Społ. - 2007, nr 8, s. 38-44, tab. bibliogr. summ.
1021. PRZEMĘCZENIE pracą, brak wolnego czasu oraz niedostatek
materialny młodych lekarzy jako zagrożenie w praktyce lekarskiej / Jarosław
Barański // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2002, nr 937, ser. Nauki Humanistyczne,
nr 7, s. 301-307.
1022. RODZINA polska - warunki bytu i funkcjonowanie w świetle
badań Instytutu Gospodarstwa Społecznego w latach 1994-1998 / pod red.
Witolda Rakowskiego ; Szkoła Główna Handlowa. - Warszawa : Of. Wydaw.
SGH, 2000. - 201 s. - (Monografie i Opracowania / SGH ; 469). - Tabele.
Z treści: Bukowski Sławomir: Warunki życia rodzin studenckich w mieście
o funkcji przemysłowej (na przykładzie Radomia) (s. 52-64). - Jasiulewicz Michał:
Rodziny studentów Pomorza Środkowego i ich warunki życia (s. 65-76). - Molenda
Marcin: Warunki życia studentów uczelni rolniczej (na przykładzie Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie) (s. 77-91). - Pakulska Teresa: Poziom wykształcenia
ludności na przykładzie rodzin studenckich SGH a warunki bytu (s. 92-116). - Poniatowska-Jaksch Małgorzata: Miejsce zamieszkania a warunki bytu rodzin studenckich
(s. 117-135).
- 183 1023. STYPENDIA dla niepełnosprawnej młodzieży / Tadeusz Karczmarek, Jerzy T. Marcinkowski, Janina Łuszczewska-Król // Pr. Rehab. Niepełnospr. - 2006, nr 7/8, s. 46-50.
Stypendia, renty socjalne i renty rodzinne.
1024. STYPENDIA otrzymywane przez studentów / Iwona MolendaDetyna // Prz. Podat. - 2005, nr 11, s. 39-40.
1025. UBÓSTWO i wykluczenie społeczne młodzieży : raport z badań /
red. Elżbieta Tarkowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa :
IPiSS, 2007. - 202 s. - (Opracowania Projekt Badawczy Zamawiany). - Tabele. - Summ. - Bibliogr.
Z treści: Górniak Katarzyna, Tarkowska E., Kalbarczyk Agnieszka: System edukacji wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego (s. 11-107). - Tarkowska E.: Dziedziczenie biedy i wychodzenie z biedy w rodzinach byłych pracowników PGR-ów
(s. 108-146). - Giermanowska Ewa, Racław-Markowska Mariola: Losy samodzielnianych wychowanków domów dziecka (s. 147-178). - Kaczmarek Mirosław,
Ułanowska Lidia, Leżeński Aureliusz: Aneks. Praktycy o usamodzielnianiu wychowanków domów dziecka (s. 179-189).
Projekt „Polska Bieda III” Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich
zwalczania.
1026. UBÓSTWO rodzin i dzieci a polityka rodzinna / Bożena Balcerzak-Paradowska // Nowe Życie Gospod. - 2005, nr 5, dod. s. 8-10.
1027. UBÓSTWO w rodzinie a szanse edukacyjne dzieci i młodzieży /
Grażyna Cęcelek // Małż. Rodz. - 2005, nr 3, s. 30-33 summ.
1028. UBÓSTWO wśród dzieci - aspekt społeczny i wychowawczy /
Iwona Pałgan // W: Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności
społeczno-ekonomicznej UE / pod red. Katarzyny Głąbickiej ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej ; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny. - Radom : Wydaw. Politech. Radom., 2007. - S. 232-245.
1029. UBÓSTWO wśród dzieci w Polsce na tle innych państw UE
w świetle raportu Grupy Wskaźnikowej Komitetu ds. Zabezpieczenia Społecznego (SPC) // Realia i co Dalej... . - 2008, nr 2, s. 85-100.
- 184 WYRÓWNYWANIE szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez system wsparcia stypendialnego AWRSP / S. Zawisza, M. Skomra
= poz. 293.
1030. ZBĘDNI, biedni, niebezpieczni / Maria Hirszowicz, Elżbieta Neyman // Kult. Społ. - 2000, T. 44, nr 1, s. 145-164 bibliogr. summ.
Problematyka biedy w krajach rozwiniętych i jej wpływ na wzrost przestępczości,
zwłaszcza wśród młodzieży oraz sposoby przeciwdziałania negatywnym zjawiskom
społecznym przyczyniającym się do powstawania biedy.
___________________
1031. USTAWA z dnia 28 maja 2004 r. o zm. ustawy o szkolnictwie
wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach
i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw // Dz. U.
- 2004, nr 152, poz. 1598.
2. Gospodarstwa domowe
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 383.
T. 1. - Z treści: Włodarczyk-Śpiewak K.: Aspekty jakości życia w młodych
gospodarstwach domowych.
1032. CZYNNIKI determinujące strukturę konsumpcji młodych gospodarstw domowych / Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2003. - 197 s. - Tabele.
1033. KONSUMPCJA w rodzinach ludzi młodych - stan i zróżnicowanie /
Lucyna Piskiewicz // Hand. Wewn. - 2005, nr 4/5, s. 55-64, tab. summ. rez
1034. KONSUMPCJA wybranych usług w rodzinach ludzi młodych /
Krystyna Kuśmierczyk // Hand. Wewn. - 2006, nr 1, s. 34-41, tab. wykr.
summ. rez.
- 185 1035. POTRZEBY konsumpcyjne gospodarstw domowych ludzi młodych / Krystyna Kuśmierczyk // Hand. Wewn. - 2001, nr 6, s. 33-40, tab.
1036. RYNKI młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej / red. nauk. Anna Olejniczuk-Merta ; [aut.] Krystyna Kuśmierczyk
[i in.]. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 2007. - 182 s. - Tabele. - Bibliogr.
1037. TWORZENIE rodzin przez absolwentów wchodzących na rynek
pracy w latach 1989-1997 / Anna Kowalska // Stud. Demogr. - 2001 nr 1
s. 41-65 summ.
1038. WYDATKI w gospodarstwach domowych na edukację dzieci /
Marlena Piekut, Wacław Laskowski // Wiad. Stat. - 2004, nr 8, s. 56-63, tab.
rez. summ.
1039. ZACHOWANIA konsumentów z gospodarstw osób młodych na
rynku żywności / Dorota Szepieniec-Puchalska // Hand. Wewn. - 2004, nr 6,
s. 58-62.
3. Pomoc społeczna wobec młodzieży
1040. DOMY Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo / Teresa Zbyrad. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 2004.
- 198 s. - Bibliogr.
1041. MŁODZIEŻ a bezpieczeństwo socjalne / Julian Auleytner //
W: Bezpieczeństwo socjalne / pod red. Lucyny Frąckiewicz ; Akademia
Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow.,
2003. - S. 173-179.
1042. MŁODZIEŻ w lokalnym systemie pomocy społecznej / pod red.
Stanisławy Czarneckiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Częstochowa :
Wydaw. WSP Częst., 2003. - 203 s. - Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Szczygieł Mirosława: Rodzaje i formy pomocy społecznej na rzecz
dzieci i młodzieży w odradzającej się Rzeczypospolitej (s. 15-21). - Rędziński Kazi-
- 186 mierz: Kształcenie zawodowe dziewcząt żydowskich (sierot i opuszczonych) we
Lwowie (1915-1939) (s. 23-30). - Badora Sylwia: Współczesne tendencje w opiece
nad dziećmi i młodzieżą - kontekst europejski (s. 61-67). - Mirowska Mariola: Transgresyjny model pomocy społecznej (s. 69-75). - Czarnecka S.: Problemy młodzieży
w środowisku wiejskim (s. 99-113). - Janukowicz Maria: Zmagania edukacyjne młodzieży biednej (s. 135-140). - Buchajczuk Katarzyna: Dzieci i młodzież niepełnosprawna w systemie pomocy społecznej (s. 149-159).
1043. POLSKA dla dzieci : Ogólnopolski Szczyt w Sprawach Dzieci,
Warszawa 23-24 maja 2003 : materiały i dokumenty / Rzecznik Praw Dziecka. - Warszawa : Biuro RPD, 2003. - 295 s.
Z treści: Kaczmarek Mirosław: Prawo dziecka i rodziny do pomocy (s. 71-78). Warzywoda-Kruszyńska Wielisława: Przeciwdziałanie międzypokoleniowej transmisji biedy - proponowanym celem rozwoju społecznego Polski (s. 93-98). - Sadowska
Katarzyna: Dzieci w okresie transformacji - formy pomocy w rodzinie realizowane
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie (s. 106-110).
1044. POMOC bezdomnej młodzieży w Wielkiej Brytanii / Kamila Płowiec // Probl. Opiek.-Wych. - 2004, nr 5, s. 42-48.
1045. POMOC dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata
o nowym systemie / red. Mariola Racław-Markowska ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : ISP., 2005. - 248 s.
Rec.: Pawlas-Czyż Sabina // Polit. Społ. - 2005, nr 10, s. 28-30
1046. „POSIŁEK dla potrzebujących” : realizacja rządowego programu
z 2004 r. / Jerzy Witczak // Służ. Prac. - 2006, nr 1, s. 17-19, tab.
Omówienie realizacji programu wspierania samorządów gminnych w dożywianiu
dzieci, młodzieży i innych osób.
X. CZAS WOLNY
1047. AKTYWNOŚĆ rekreacyjno-turystyczna a czas wolny studentów
Wrocławia : (wyniki badań ankietowych) / Janusz Marak, Mariusz Sołtysik //
Człow. Ruch. - 2002, nr 2, s. 89-100 summ.
- 187 1048. KSZTAŁCENIE zawodowe uczniów a ich fizyczna aktywność
rekreacyjna w czasie wolnym na przykładzie szkół turystycznych : praca
doktorska / Marlena Julita Formella ; Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Wydział Malarstwa i Grafiki. - Gdańsk, 2002. - Promotor: prof. dr hab. Andrzej Stanisław Pławucki.
1049. MAGICZNE wakacje z OHP / Barbara Steglińska // Rynek Pr.
- 2003, nr spec. czerwiec, s. 100-101.
Organizacja półkolonii przez pracowników Centrum Edukacji i Pracy OHP
w Piotrkowie Trybunalskim pod hasłem ‘Zaczaruj z nami lato”.
XI. PRACA DZIECI
1050. ACTION against child labour / ed. Nelien Haspels, Michele Jankanish ; International Labour Organisation. - Geneva : ILO, 2000. - XV, 334
s.
Działania przeciwko pracy dzieci.
1051. BRAK ochrony prawnej dzieci pracujących w rolnictwie / Stanisław Wileński // Serw. Praw.-Prac. - 2000, nr 44, s. 27.
Informacja dotycząca zatrudniania dzieci i młodocianych w rolnictwie.
1052. CHILD labour in a globalized world : a legal analysis of ILO action / ed. Giuseppe Nesi, Luca Nogler, Marco Pertile. - Farnham : Ashgate,
2008. - XXIV, 467 s.
Praca dzieci w globalnym świecie. Analiza uregulowań parwnych Międzynarodowej Organziacji Pracy w tym zakresie.
1053. CHILDREN working in industrial sites and TISK activities on
child labour / Turkish Confederation of Employer Associations ; International
- 188 Labour Organisation. - Ankara : ILO ; TISK, 2002. - 59 s. (TISK Publication ; 224).
Zarys aktywności Tureckiego Stowarzyszenia Pracodawców w zakresie tworzenia
programu „Eliminacja pracy dzieci poniżej 15 lat oraz poprawa warunków pracy
dzieci powyżej 15 lat w sektorze metalowym”.
1054. COMBATING child labour : a review of policies / Elena Arnal
[i in.] ; Organisation for Economic Cooperation and Development. - Paris :
OECD, 2003. - 129 s.
Przegląd działań zwalczających pracę dzieci.
1055. CZY twoje dziecko powinno pracować? / Janine S. Pouliot ; oprac.
z ang. Michał Gumowski // Psychol. w Szk. - 2005, nr 2, s. 149-151.
1056. The DETERMINANTS of child labour and child schooling in
Ghana / Ranjan Ray // J. Afr. Econ., 2002, nr 4, s. 561-590.
Czynniki warunkujące pracę i edukację dzieci w Ghanie.
1057. DOPUSZCZALNOŚĆ pracy dzieci w polskim prawie pracy
w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego / Zbigniew Góral //
Monit. Prawa Pr. - 2004, nr 6, s. 151-155.
1058. DOPUSZCZENIE dziecka do zatrudnienia w systemie Europejskiej Karty Społecznej / Katarzyna Łasak // Bezp. Pr. - 2008, nr 3, s. 18-21
summ.
1059. DOSTĘP dzieci i osób dorosłych z całościowymi zaburzeniami
rozwoju do pomocy społecznej, edukacji i rynku pracy / A. Rajner // W:
Prawa osób niepełnosprawnych - teoria, praktyka, niezbędne działania : konferencja naukowa : (13, 14 listopada 2001 r.) / oprac. A. Gręziak ; Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich. - Warszawa : Biuro RPO, 2002. - S. 96-101.
1060. DZIECKO jako pracownik / Iwona Ortylewska // Pr. Zabezp. Społ.
- 2007, nr 11, s. 12-17 summ.
Regulacje w prawie międzynarodowym, europejskim i polskim.
- 189 1061. EDUCATION and child labour in developing countries : a study
on the role of non-governmental organisations in Bangladesh and Nepal /
Mojibur Rahman Doftori. - Helsinki : Univ. Helsinki, 2004. - 173 s.
Edukacja i praca dzieci w krajach rozwijających się oraz rola organizacji pozarządowych w tym zakresie w Bangladeszu i Nepalu.
1062. IMPLEMENTING ILO [International Labour Organization] child
labour convention 182 : lessons from the gold-mining sector in Burkina Faso /
Leslie Groves // Develop. Pract. - 2005, nr 1, s. 49-59.
Wdrażanie konwencji 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy
dzieci, na przykładzie kopalni złota Burkina Faso.
1063. JAK można zatrudniać dzieci / Magdalena Ziętek // Gaz. Praw.
- 2004, nr 152, dod. Praca i Podatki, s. 10-11.
1064. KIEDY dzieci mogą pracować? / Anna Bydłoń // Serw. Praw.
- Prac. - 2004, nr 14, s. 11-13.
1065. MIĘDZYNARODOWA Organizacja Pracy / Tomasz Kasprzak //
Dziec. Krzywdz. -2003, nr 5, s. 152-154.
Międzynarodowy Program Przeciwdziałania Pracy Dzieci - Dziecko - praca
- Międzynarodowa Organizacja Pracy.
1066. NIELETNIA klasa robotnicza [tł. z ang. ] / Kaushik Basu // Świat
Nauki. - 2003 nr 11 s. 74-81.
Praca dzieci.
1067. NOWE regulacje dotyczące wykonywania pracy przez dzieci /
Renata Borek-Buchajczuk // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 6, s. 14-17.
Analiza przepisu art. 304.5 k.p., który dostosowuje polskie prawo do prawa UE
w zakresie zatrudniania dzieci oraz wyjaśnienie wątpliwości jakie mogą się pojawić
przy stosowaniu tego przepisu w praktyce.
1068. POCZUCIE zagrożenia u dzieci związane z wykonywaniem prac
w rodzinnym gospodarstwie rolnym - ocena i uwarunkowania / Stanisław
Lachowski // Humaniz. Pr. - 2008, nr 3/4, s. 31-45, tab. bibliogr. summ.
- 190 1069. PRACA dzieci / Marek Rotkiewicz // Ubezp. Majątkowe Finan. 2004, nr 19, s. 26-27.
Toż // Serw. Praw.-Prac. - 2005, nr 49, s. 11-12.
Wymogi, których spełnienie jest konieczne do uzyskania zezwolenia na zatrudnienie osoby poniżej 16. roku życia.
1070. PRACA dzieci w XIX w. / Ryszard Szozda // Atest. - 2004, nr 3,
s. 56-57.
Omów. regulacji prawnych dotyczących pracy dzieci, obowiązujących w Wlk.
Brytanii, Prusach, Rosji i Austrii.
1071. PRACA dzieci - wstydliwy problem polityki społecznej? / Janusz
Sztumski // Auxil. Soc. -1999 nr 1/2 s. 130-135 summ.
1072. PRACA kobiet i dzieci w XX wieku / Ryszard Szozda // Atest.
- 2007, nr 3, s. 38-39.
1073. PRACUJĄCE dziecko na wsi / oprac. Olga Dyżakowska // Inspektor Pr. - 2003, nr 7, s. 10-11.
1074. PROTECTING the innocent or protecting special interests? : Child
labour, globalization and the World Trade Organization / Dexter Samida //
Denver J. Int. Law Policy. - 2005, nr 3, s. 411-434.
Globalizacja a Światowa Organizacja Handlu. Ochrona słabych (pracy dzieci) czy
ochrona specjalnych interesów?
1075. SYTUACJA prawno-społeczna dzieci i młodocianych w zakresie
zatrudnienia / Stanisław Leszek Stadniczeńko // Opol. Stud. Admin.-Praw.
- 2003, [T.] 1, s. 77-97 summ.
1076. WAKACYJNA praca dzieci i młodzieży / T. Zalewski // Gaz.
Praw. - 2006, nr 125, dod. Praca i Ubezpieczenia, s. A6-A7.
1077. The WORST forms of child labour : a guide to understanding and
using the new convention / Sheena Crawford ; Department for International
Development. - London : DID, 2000. - 39 s.
Najgorsze formy pracy dzieci. Przewodnik stosowania nowej konwencji i jej
rozumienie.
- 191 1078. WYPADKI i urazy dzieci podczas pracy w gospodarstwach
rolnych / Franciszek Bujak, Jerzy Zagórski // Ubezp. w Rol. - 2000, nr 1,
s. 48-72, tab. bibliogr. summ.
1079. WYPADKI wśród dzieci rolników a prawo do jednorazowego
odszkodowania / Ewa Jaworska-Spičak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003,
nr 1, s. 30-32.
1080. ZASTOSOWANIE norm prawa pracy do dzieci pracujących
w gospodarstwach rolnych (de lege lata i de lege ferenda) / Michał Skąpski //
Ubezp. w Rol. - 2000, nr 2, s. 26-46.
Analiza sytuacji prawnej małoletnich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem
dochowańców (osób przyjętych do rodzin rolniczych w charakterze domowników).
1081. ZATRUDNIANIE dzieci - skutki podatkowe / Paweł Ziółkowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, nr 40, s. 32-33.
___________________
1082. KONWENCJA nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych
form pracy dzieci, przyjęta w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r. // Dz. U.
- 2004, nr 139, poz. 1474. * Oświadczenie rządowe z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie mocy obowiązującej Konwencja nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r. // Tamże, nr 139, poz. 1475.
Nadto: Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca pracy dzieci /
M. D. Stefańska // Służ. Prac. - 2000, nr 1, s. 12-19. - Zawiera także tekst konwencji
nr 182 oraz zalecenie nr 190 dot. zakazu i natychmiastowej likwidacji najgorszych
form pracy dzieci.
- 192 -
- 193 -
INDEKS ALFABETYCZNY
AM 717 ; A. S. zob. Szydłowska
Aneta
Abramczyk Janusz 137
Absolwenci SGH na rynku pracy
470
Absolwent na rynku pracy 480
Action against child labour 1050
Adamczak Ireneusz 633
Adamczyk P. 546
Adamkiewicz-Drwiłło H. G. 963
Adamowicz Wojciech 924
Adamy W. 1007
Afonin Anatolij A. 288
Aftański Andrzej 458 ; red. 137
Akademickie biuro karier 215
Akerblom Pehr 151
Aktywizacja zawodowa studentów
216
Aleksander Tadeusz promotor 763
Aleksandrowicz-Pędich Lucyna
776
Ambroziak Dariusz 156
Ambroży Jerzy 194, 261
Analiza losów zawodowych
absolwentów 772
Andrzejczak Aldona 400
Antosik Alicja 164
Apokin A. 486
Archan Sabine 427
Arnal Elena 1054
Atamańczuk Kazimiera 423
Augustiański Józef 711
Auleytner Julian 29, 511, 1041
Avramova Elena 521
Baczyński Jerzy zob. Leszkowicz-Baczyński J.
Badanie aktywności zawodowej
absolwentów 697
Badora Sylwia 1042
Bajrak Zdzisław 975
Balasińska-Świtkowska Elżbieta
852
Balcerzak Bartosz 527, 566
Balcerzak-Paradowska Bożena 21,
1026
Bałos Hanna 99, 156, 511
Banachowicz Maria 314
Banaczkowska Wanda 102
Banaszak Ewa 220
Banaszak Sławomir 518
Bańka Augustyn 99, 122, 144,
171, 175, 190, 768
Bara Izabela 892
Baraniak Barbara 136, 141, 187,
279, 339, 400, 431 ; red. 194
Barański Jarosław 1021
Barcz Iwona 649
Barczak Andrzej S. red. 460
Barg Krzysztof 164
Barłóg Krystyna 141
Barnat Barbara 204
Barska Anna 604
Barszcz Iwona 447
Bartkowiak G. 597
Bartkowski Jerzy 507, 952
Bartnik Agnieszka 229
Bartoszek Adam 504, 997
Baruk Agnieszka Izabela 939, 995
Basak Alina Maria 650
Basu Kaushik 1066
Bąba Marcin 478
Becker-Pestka Daria 67, 69
Beczyńska Joanna rec. 272
Bednarczyk Henryk 191, 209, 408,
461 ; red. 136
Bednarczyk-Jama Natalia 109, 194
Bednarski Henryk 380
- 194 Beelmann Gert red. 643
Beia-Dziekan Grażyna 975
Bellmann L. 340
Belzyt Joanna 954
Bera Ryszard 925
Berek Ewa zob. Leśniak-Berek E.
Berek Maciej 744
Berrier Dominique 224
Bębenek Janina zob. DębskaBębenek J.
Biała J. 85
Białas Tomasz red. 244
Białobrzeska Katarzyna red. 39
Białobrzeska Renata 371
Biela Adam 585, 736 ; red. 119
Bielawska Iwona 955
Bielawska Urszula zob. Zdrojewska-Bielawska U.
Bielecka-Prus Joanna 383
Bielecki Piotr 470
Bielska Ewa 73
Bielska Renata zob.
Marks-Bielska R.
Biernacka Barbara zob.
Karolczak-Biernacka B.
Biesma R. G. 527
Bik Barbara 527, 566
Bilska Agnieszka 383
Bińkowska Arleta 99
Biskupska E. 277
Blossfeld Hans-Peter red. 556
Blumsztajn Anna 1016
Blundell Richard 694
Błasiak Anna 958
Błasiak Julia Teresa 472
Błasiak Julita 194
Błażkow Marcin 156
Błędowski Piotr 470 ; red. 470
Błońska Sylwia zob. Pakulniewicz-Błońska S.
Bodanko Anatol 163
Bogaj Andrzej Tadeusz 423 ;
promotor 42
Bogaj Małgorzata 79, 80, 358
Bogdańska Paulina 142, 145
Bogusławska Karolina 896
Bohdziewicz Piotr 943
Bokrzański Artur 306
Bolkowska-Najwer M. 254, 977
Bölter Iwona 303
Bombera Zdzisław red. 932
Bombol Małgorzata 635
Bondar Alicja zob. Korzeniecka-Bondar A.
Boni Michał 793
Boratyńska Katarzyna 288
Borek-Buchajczuk Renata 1067
Borne-Falencik Hanna 785
Borowicz Ryszard 259
Borowik Regina 987
Borusowska J. 950
Borzęcka Leokadia 525
Bosiacka Magdalena Justyna 81
Bouzanne Th. 374
Bozacka Małgorzata 960
Brannen Julia 31
Bratkowski Jerzy 639
Bratsberg B. 866
Brągiel J. 85
Brejnak Andrzej 332
Broda Anna 273
Brodzińska Katarzyna 790
Bronisz Dorota Anna 727
Bronk Aleksandra 709
Bryłka Beata zob. Krawczyk-Bryłka B.
Bryzek Marcin 975
Brzeziński Jacek 106
Brzosko Dariusz 273
Brzozowska Władysława 118
Brzychcy Katarzyna 537
Buchajczuk Katarzyna 1042
- 195 Buchajczuk Renata zob. Borek-Buchajczuk R.
Buchner-Jeziorska Anna 453, 470
Buchta Krystyna 354, 923
Bucka Bożena 511
Budnarowska Małgorzata 156
Budzisz Bolesław 418
Bujak Franciszek 1078
Buko Olgierd 456
Bukowski Sławomir 1022
Bunker Karry A. 911
Burnett John 789
Burtny Kazimierz 327
Bury Anna red. 728
Butrymowicz Maria 257
Bydłoń Anna 1064
Cajsel Wiktor 808
Cammelli Andrea 803
Carrington W. J. 864
Cava Gloria La 32
Cebulak Monika zob. Łysik-Cebulak M.
Centra Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w XXI w.
221
Centra Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej WUS 223
Cęcelek Grażyna 1027
Chester Eric 841
Child labour in a globalized world
1052
Children working in industrial sites
1053
Chirkowska-Smolak Teresa 477
Chłopek Włodzimierz red. 480
Chmiel Beata 156
Chmielewiec Beata 501, 551
Chmielewska Agnieszka K. 140,
144
Chmielewski Jan 975
Chorągwicka Beata 764
Chromiec Dorota 49
Chromińska Beata 544
Chrzanowska Katarzyna 156
Chrząstek L. zob. Krzyżyk-Chrząstek L.
Chudzicka Agata 391
Cichocka Edyta 164
Cichoń Renata Beata 449
Cichy Danuta 194
Ciepucha Elżbieta 381, 428, 511,
774, 787
Cierpiałowska Tamara 188
Cieślik Marta zob. Malinowska-Cieślik M.
Citak Józef 975
Cooman Eric 224
Copeman E. 265
Couppié Thomas 492
Cramer Stanley H. 139
Crawford Sheena 1077
Cuesta Maite Blázquez 563
Culepa Michał 743, 833
Cybula Adrian 391
Cybulska Agata 487
Cybulski L. 599
Cymbrowski Borys red. 609
Cynarzewska Iwona 231
Cyranowska-Śliwa Maria 103
Czabanowska Katarzyna 527,
566 ; red. 566
Czajkowski Mirosław 778
Czapka Elżbieta 970
Czapka Mirosław 465
Czaplicka Izabela zob. Hebda-Czaplicka I.
Czarnecka Stanisława 1042 ; red.
1042
Czarnecki Kazimierz M. 203
Czarnik Maciej red. 728
Czempas Jan 615
- 196 Czerepaniak-Walczak Maria 141
Czerkawska Alicja 141, 199,
Czerkawski Andrzej 455
Czerwińska-Jasiewicz Maria 141
Czesla Alfred 617
Człowiek a rynek 383
Czupryna Antoni 566
Czy zmierzch pracy? 930
Czyszkiewicz Ryszard 975
Czyż Sabina zob. Pawlas-Czyż S.
D. L. zob. Dobrzelecka
Leonarda
Dacko-Pikiewicz Zdzisława 74 ;
red. 401
Danieluk Barnaba 511
Danilewska Joanna 399
Dąbrowska Anna 635
Dąbrowska Elżbieta zob. Żywiec-Dąbrowska E.
Dąbrowska Joanna 481
Denek Kazimierz 400
Denisiewicz Zofia 250
Deszczyński Przemysław 379
Detyna Iwona zob. Molenda-Detyna I.
Development and the next generation 3
Dębowska Barbara 164
Dębska Urszula 955
Dębska-Bębenek Janina 934
Diakun Jarosław 552
Dietrich H. 301
Długosz Małgorzata zob. Wolska-Długosz M.
Dobromilski Jan 164
Dobrowolska Barbara 400
Dobrowolska Małgorzata 152, 892
Dobrzelecka Leonarda 814, 824,
827, 836
Doftori Mojibur Rahman 1061
Dolgova A. 519
Domalewski Jarosław 66, 278,
542
Domańska Monika 175
Downarowicz Marta 549
Drabik-Podgórna Violetta 108,
141 ; red. 144
Drąg Zbigniew 6, 57
Dretkiewicz-Więch Janina 410
Drobot Jolanta 706
Drogi Włodzimierz 731
Drogosz-Zabłocka Elżbieta 99,
359, 367, 410, 417, 434, 439,
511
Drwiłło H. G. zob. Adamkiewicz-Drwiłło H. G.
Dryll Irena 630
Dryżałowska Grażyna 548
Drzewiecka Anna 137
Drzezdzon Wojciech 1005
Dubis Małgorzata 975
Dudek Agata 507
Dudziak Agnieszka 478
Dulińska Barbara 742
Dunajewski Adrian 137
Durnaś Agnieszka zob. Kołodziej-Durnaś A.
Dutka Grzegorz 594, 595
Dutkiewicz Waldemar 358
Dwojak-Matras Agnieszka 144
Dycht Marzena rec. 507
Dylematy etyczne gospodarki
rynkowej w Polsce 932
Dyżakowska Olga 1073
Dziąg D. zob. Inglik-Dziąg D.
Dziechciarz Józef 611
Dzieci i młodzież - bariery i szanse
rozwojowe 4
Dziekan Grażyna zob. Beia-Dziekan G.
Dzirba Alina 116
- 197 Edukacja a perspektywy rynku
pracy absolwentów 391
Edukacja dla rynku pracy 99
Edukacja wobec rynku pracy 400
Edukacja wobec rynku pracy
i integracji europejskiej 401
Edukacja zawodowa wobec rynku
pracy 406
Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa 100, 101
Efektywność kształcenia zawodowego 410
Elchardus M. 918
Engelbrech G. 788
Ercan Hakan 560
Ertelt Bernd-Joachim 117, 122,
136
Europa w rękach młodzieży 5
Examples of good practice in education 846
Fabisiak Marzena 686
Fairlie R. W. 869
Falencik Hanna zob. Borne-Falencik H.
Faliszewska Ewa 133
Fallick B. C. 864
Fara Anna 204
Fatyga Barbara 22, 23
Feliniak Urszula 365
Fernández Cristina 530
Figurski J. 136, 410, 423, 434,
784, 787 ; red. 136
Filipowicz Elżbieta zob. Podoska-Filipowicz E.
Filipowicz Renata rec. 425
Flaszyńska Ewa 136, 565, 578,
598, 714, 720
Fleischer Robert 99
Flejszar Krzysztof 204
Foltyniewicz Aneta 907
Formella Marlena Julita 1048
Forslund Anders 528, 539
Fougère Denis 561, 769
Frank Igmard 336
Frąckiewicz Lucyna red. 40
Freedman David H. 562
Frejman Stanisław D. 400
From education to work 780
Furmanek Waldemar 423
Gajewski Tomasz 861
Gangl Markus 801
Garbat Marcin 719
Gatner Dariusz 684, 741, 749
Gawęcka Natalia 321
Gawkowska-Kuk Joanna 862
Gawlik Tadeusz 123, 416
Gawron-Jedlikowski Dariusz 825
Gawroński Sławomir 956
Gawrysiak Marek 400
Gąciarz Barbara 507
Gerlach Ryszard 400, 404 ; red.
279, 400
Gerner H.-D. 301
Gieorgica Grażyna zob. Morys-Gieorgica G.
Giermanowska Ewa 77, 507, 508,
572, 579, 631, 637, 638, 959,
1025 ; red. 637, 952
Gilga K. 349
Glińska-Lachowicz Anna 975
Global employment trends for
youth 494
Glock Mariusz 156, 981
Głogosz Dorota 21
Głowacki Krzysztof 552
Głowacz Barbara 668
Gniazdowska Irena 141
Godlewska Hanna 393
Godlewska J. 605
Golas Anna 652
- 198 Golec Irena zob. Iskra-Golec I.
Gołębiewski Maciej 373
Gomez-Salvador Ramon 610
Gorlach Krzysztof 57
Gospodarek-Strojny Monika 156
Goszczyńska Maryla 948
Goździewicz G. 815
Goździk Żaneta 396
Góral Urszula 744
Góral Zbigniew 664, 1057
Góralska Renata 283
Górczyński Mirosław 99, 248
Górniak Katarzyna 1025
Górnicka Beata 975
Grabowiecki Michał 292
Grabowski Jacek 175, 222
Grabowski Zygmunt 435
Grabski Grzegorz 288
Grad-Grudzińska Małgorzata 342
Gramza Katarzyna 975
Granto M. 589
Gregg P. 880
Grela Leon 99, 149, 175
Grochal Agnieszka 364
Grodzicka Natasza 151, 447 ; red.
223, 447
Groth Claus 670
Grotowska-Leder J. 620
Groves Leslie 1062
Grudziecka Grażyna 975
Grudzińska Małgorzata zob. Grad-Grudzińska M.
Gruszczyńska-Malec Grażyna
promotor 438
Grzesik Artur 204
Grzybek Grzegorz 990
Gubernat Bogusława 99, 156
Guichard Jean 141, 144
Guide for the preparation of national action plans on youth
495
Gulin Wojciech 998
Gumowski Michał tł. 1055
Gunia Katarzyna 734
Guryn Halina 53
Guza-Steinke Halina red. 1014
Gwiazda Tomasz 364
Gwiżdż Olgierd 44
Gwiżdż Teresa zob. Sołdra-Gwiżdż T.
Gwóźdź Anna zob. Krzeszowska-Gwóźdź A.
Haberla Marcin 433
Hajduk-Popławska Krystyna 938
Hales J. 696
Hałubek-Święta Ewa 156, 247
Hamidi Beata 358
Hammer Torild red. 642
Harald Schomburg 414
Harciarek Mirosław red. 987
Hardoy Ines 674
Haromszeki Łukasz 716
Harriet Bradley 607
Hebda Paweł 205
Hebda-Czaplicka Izabela 21
Hejno Janina 395, 687, 745, 890
Hejosz Magdalena zob. StachHejosz M.
Henzel-Korzeniowska Alina 527,
566
Herr Edwin L. 139
Herudziński Radosław 71, 510
Hirszowicz Maria 1030
Hoffman Krystyna 136
Holka Krystyna zob. Marzec-Holka K.
Holz G. 1012
Hoły M. 55
Hoof Jacques Van 607
Horbowy Marcin 469
Hordejuk Jacek 315
- 199 Hori Y. 779
Hronec Martin 388
Hryniewicz Tadeusz 552
Hrynkiewicz Józefa 637 ; promotor 508
Hubbard G. 41
Ignatowska Iwona zob. Jaroszewska-Ignatowska I.
Ilnicka Teresa zob. Neckar-Ilnicka T.
Improving prospects for young
women and men 497
Inglik-Dziąg D. 7
Iskra-Golec Irena 965
Iżycka Halina 654
JC 27 ; JM 740
Jabłonowska Lidia 587, 887
Jabłońska A. 429
Jachna Joanna zob. Wróblewska-Jachna J.
Jachnik D. zob. Podgórska-Jachnik D.
Jackiewicz Anita 689
Jackiewicz-Sikorska Janina 395
Jackowska Iwona 1069
Jacob Marita 781
Jacyniuk Marta 224 ; tł. 415
Jaczewski Jacek 252
Jaczyńska Monika 132
Jagoszewska I. 839
Jak znaleźć pracę w Europie? 576
Jakość życia dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej 1011
Jakowicka Maria 137, 161
Jaksch Małgorzata zob. Poniatowska-Jaksch M.
Jakubiak Aneta 337
Jama Natalia zob. Bednarczyk-Jama N.
Janas Artur 516, 707
Janda Lech 305
Janiga Jan 368
Janik F. 340
Janik Renata 37
Janiszewska Anna zob. Woynarowska-Janiszewska A.
Janiszewska Katarzyna 945
Jankanish Michele red. 1050
Jankowska Małgorzata 737, 751,
810, 848
Jankowska Renata 99
Janowska Zdzisława promotor 357
Janukowicz Maria 1042
Januszek Henryk 933
Jańczak-Obst Ewa 141
Jarecki Wojciech 574
Jarosiewicz Henryk 141
Jarosiewicz Maria 507
Jaroszewska E. 606
Jaroszewska-Ignatowska Iwona
805, 812, 849
Jasiak Aleksandra 24
Jasiewicz Maria zob. Czerwińska-Jasiewicz M.
Jasińska Magdalena 342
Jasiński Zenon 975 ; red. 72, 975
Jasiulewicz Michał 1022
Jawor Anna 547
Jaworska Barbara 215
Jaworska Beata 204
Jaworska-Spičak Ewa 1079
Jaworski Zygmunt 445, 476, 523,
603, 797
Jedlikowski Dariusz zob. Gawron-Jedlikowski D.
Jedynak Małgorzata 279 ; red. 184
Jenschke Bernhard 141
Jentsch Birgit 788
Jeruszka Urszula 137, 279, 384,
400, 423, 434, 459, 475, 614,
- 200 773, 787; red. 164, 410, 434,
787
Jesionek Małgorzata tł. 336
Jeziorska Anna zob. Buchner-Jeziorska A.
Jeż R. 567
Jeżewska-Maicka Małgorzata 141
Jimeno Juan F. red. 645
Joachimowska Magdalena red. 36
Jodliński Leszek 677
Jonda Bernadette 604
Jończy Romuald 588
Joy L. 877
Józefczyk Adam 156
Józefowicz Sławomir 319
Juchnowicz Marta 909 ; promotor
146
Judkevič M. 486
Jung Bogdan 980
Juraite Kristina 499
Juraś-Krawczyk Barbara 573
Jurczak Ewelina 604
Jurczewska Marzena omów. 704
Jusko Peter 659
Juszczyk Grzegorz 566
K. E. S. 816 ; KS 851
Kabaj Mieczysław 164, 391, 410,
430, 434
Kacak Ewa 94
Kacak Iwona 13
Kacprzak Małgorzata 302
Kaczmarczyk Kinga 156
Kaczmarczyk Marta 204
Kaczmarek Jolanta 24
Kaczmarek Krzysztof 730
Kaczmarek Mirosław 1025, 1043
Kaczor Stanisław 400
Kalata Barbara zob. Sosińska-Kalata B.
Kalbarczyk Agnieszka 1025
Kaleniecki Marcin 156
Kalenkoski Ch. M. 490
Kalinowska-Więcek Iwona 63
Kaliska Marta tł. 803
Kalita Anna 710
Kalyuzhnova Yelena 777
Kałuża R. 602
Kałużniacka Tatiana 962
Kambhampati Uma 777
Kamińska Daria 859
Kamińska H. 15
Kamiński Wojciech 136
Kania Iwona 127
Kantyka Małgorzata zob. Kowalska-Kantyka M.
Kantyka S. 284
Kapelski Arkadiusz 464
Karcz Eugenia 975
Karczmarczyk-Tokarska Katarzyna 511, 577
Karczmarek Tadeusz 1023
Kariera i sukces 907
Karney Janina Elżbieta 164, 978
Karol Klimczak 411
Karolczak-Biernacka Barbara 288
Karpińska Anna 279
Karpińska Beata 156
Karpińska Joanna 691
Karwowski Leszek 361
Kasperek Andrzej 420, 434
Kasprzak Elżbieta 762, 767, 768
Kasprzak Elżbieta Katarzyna 765
Kasprzak Rafał 734
Kasprzak Tomasz 507, 1065
Katafiasz Dominika 859
Kawecki Grzegorz 164
Kawka Zdzisław 38
Kawula Stanisław red. 39
Kenczew-Pałasz Kalina 395
Kerr Kevin B. 644
Kędzior Zofia 555
- 201 Kęsy Marcin 355
Kicior-Tchernev Anna 239, 447
Kiek Katarzyna 581
Kielski Andrzej 249
Kierozalski Grzegorz 511 ; red.
156
Kieselbach Thomas red. 643
Killinger Nadine zob. Leiner-Killinger N.
Kisiel Kazimierz 738
Kisiel Roman 264
Klamut Marian rec. 992
Klementowska Aneta 169
Kletzer L. G. 869
Klimczak Ewa zob. WaniekKlimczak E.
Klimkowska Katarzyna 993
Kliszko Czesława 470
Klucz Danuta 688
Klusek Magdalena 913
Kłopot Stanisław Witold promotor
18
Kłysz-Śliwczyńska Beata 176
Knap Waldemar 447
Kobierski Zdzisław 474
Kobylarek Aleksander 1, 28, 451
Kocot Stanisława 676
Kocyłowska P. 387
Koehler Jadwiga 21
Kolan Zdzisław 358
Kolenkiewicz Monika 156
Kołaczek Bożena 21, 258, 267,
276
Kołodziej Katarzyna 570
Kołodziej Sabina 948
Kołodziej-Durnaś Agnieszka 522
Kołodziejski Janusz 953
Kołomyjska Inga red. 542
Kołtan Urszula 507
Komor Agnieszka 393
Konarska Elżbieta 470
Konefał Halina 975
Konieczna Brygida 156
Konodyba-Szymański Przemysław
987
Kopczak Anna 604
Kopczyńska-Pacyk Magdalena 156
Kopel Jerzy 391, 949
Kopera E. 796
Koperczak Dariusz 452
Kopertyńska M. W. 622
Koprowska Iwona zob. Kowalska-Koprowska I.
Koral Jarosław 571, 1010 ; promotor 650
Korczak Dariusz 851
Korczak Leandra 194
Korpysa Jarosław 541
Korzeniecka-Bondar Alicja 275
Korzeniewska Ewa 156
Korzeniewska Katarzyna 17
Korzeniowska Alina zob. Henzel-Korzeniowska A.
Kosakowska Jolanta 345, 395
Koseła Krzysztof 9
Kosińska Katarzyna 805
Kostecka Alicja 136
Kostrzewa Magdalena 902
Kosugi Reiko 498
Koszyk Irena 511
Kotala A. 796
Kotlicki Stanisław 382
Kotlorz Dorota Magdalena 391 ;
promotor 532
Kotomska Maria 42
Kowalczyk Elżbieta 983
Kowalik D. 840
Kowalska Anna 787, 991, 1037
Kowalska Bożena zob. Makselon-Kowalska B.
Kowalska Iwona 566
Kowalska-Kantyka Małgorzata 21
- 202 Kowalska-Koprowska Iwona
527
Kowalska Urszula 99, 136, 179,
511
Kowolik Piotr 279, 624
Kozłowska Barbara 288
Kozłowska Melania 580
Kożuch Barbara 666
Krajewska Anna 400
Krajna Andrzej red. 100
Krakowian Agata zob. Woźniak-Krakowian A.
Kram Kathy E. 911
Kramarz Francis 561, 769
Kramek Zbigniew 358, 380
Krasnodębska Anna 604, 975
Krause Ewa 137
Krauss Krzysztof 906
Krauz Antoni 246
Krawczyk Barbara zob. Juraś-Krawczyk B.
Krawczyk-Bryłka Beata 987
Krawiec S. 214
Kreft Wojciech 173, 201
Krosny Józef 346
Król Janina zob. Łuszczewska-Król J.
Król Jarosław 552
Król Roman 137
Krupa Joanna tł. 841
Kruszewski Andrzej 447, 787
Kruszewski Tomasz 994
Kruszyńska Wielisława zob.
Warzywoda-Kruszyńska W.
Kryńska Elżbieta 164, 398, 454,
638
Krysztoforska Małgorzata 985
Krzemień Krzysztof 826
Krzeszowska-Gwóźdź Anna 204
Krzewska Magdalena 979
Krzyśków Barbara 851
Krzyżanowska Bożena zob. Olszak-Krzyżanowska B.
Krzyżowski Łukasz 604
Krzyżyk-Chrząstek L. 569
Kształcenie zawodowe - rynek
pracy - pracodawcy 425
Kształtowanie kariery zawodowej
910
Kubera Adam 843
Kuberski Kazimierz 584
Kubica Barbara 538
Kubów Ewa zob. Nowowiejska-Kubów E.
Kucharska Beata zob. Mazurek-Kucharska B.
Kuchowicz Adam 856
Kucybała Nina 975
Kuk Joanna zob. Gawkowska-Kuk J.
Kukla Daniel 511
Kula Anatol 8
Kulagina Elena 521
Kulig Katarzyna 204
Kulpa-Puczyńska Aleksandra 279
Kumaniecka-Wiśniewska
Agnieszka 952
Kunikowski Stanisław 137
Kupidura Tomasz 23, 136, 191
Kuraciński Edward rec. 637
Kurowska Krystyna 61, 328,
1034-1036
Kuś Adrianna zob. Paroń-Kuś A.
Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy 358
Kwiatkiewicz Anna 308
Kwiatkowska Marlena 669
Kwiatkowska Walentyna 618
Kwiatkowski Michał 109
Kwiatkowski Stefan Michał 99,
136, 279, 370, 386, 395, 400,
403, 410, 423, 424, 434, 439,
- 203 448, 450, 511 ; promotor 63,
472 ; red. 99, 216, 358, 406,
425, 511
Kwiatkowski Tomasz 292
Kwiecińska Roma 982
Kwiecińska-Zdrenka Monika 2
Lachowicz Anna zob. Glińska-Lachowicz A.
Lachowski Stanisław 1068
Lacombe D. J. 490
Langer Wiesław 480
Laserr Henri 1004
Laska Eugenia Iwona 279
Laskowski Wacław 1038
Lasmanowicz Renata 582
Lebowska Katarzyna 509
Lechowska Maria 507
Ledeneva L. 591
Leder J. zob. Grotowska-Leder J.
Lefresne Florence 502
Legat Sławomir 637
Leicht Aleksandra 148
Leiner-Killinger Nadine 610
Leja Agnieszka 663
Lelińska Krystyna 136, 141, 164,
202, 295
Lelusz H. 961
Lenart Jolanta 197
Lesz Krystyna zob. Sujak-Lesz K.
Leszczyńska Agata Agnieszka zob.
Szydlik-Leszczyńska A. A.
Leszczyńska Joanna 507
Leszczyński Marek 446
Leszko Sławomir 552
Leszkowicz-Baczyński Jerzy 518
Leśniak-Berek Ewa 34, 36, 280,
389, 919
Leśniak-Moczuk Krystyna 534
Letkiewicz Maria 975
Lew Agnieszka 204
Lewandowska Renata zob. Nowak-Lewandowska R.
Lewandowski Janusz 662, 975
Lewicka Alina 164
Lewicka-Mroczek Ewa 776
Lewowicki Tadeusz 400 ; red. 72
Leżeński Aureliusz 1025
Lichniak Irena red. 164
Lidwin Mariola 156
Ligus Stefan 975
Linowska Anna 619
Lipiec Renata zob. Tomaszewska-Lipiec R.
Lipiec Sylwia zob. Tuliszka-Lipiec S.
Lipiński Marek zob. Solon-Lipiński M.
Lis Barbara 383
Lis Franciszek 383
Lis Stanisław 729
Lisicki Tomasz 553, 920, 922, 923
Listwan Teresa 656
Liwosz Elżbieta 718
Luck Agnieszka 99
Ludwikowska-Pawłowska Wita
975
Lulewicz Agata 540
Lupa Maria 292
Lustig Joanna 21
Łaciak B. 47
Łangowska-Marcinkowska
Krystyna 975
Łasak Katarzyna 1058
Łaś Helena 802
Łazarczyk Paweł 640
Łączyk Małgorzata 65
Łodyga Olga 158
Łojek Halina 160
Łojko Elżbieta 915, 937
Łopacińska Ludmiła 213
- 204 Łopacka Justyna 967
Łozowiecka Walentyna 137, 279
Łucka Jarosław 860
Łucka Joanna zob. Strzelczyk-Łucka J.
Łukasik Paweł 104
Łukaszewicz Alicja 99, 129, 164,
190
Łuszczewska-Król Janina 1023
Łybacka Krystyna 421
Łysik-Cebulak Monika 204
Mach Bogdan W. 30
Maciejewska Urszula tł. 789
Maciejewski Mariusz 896
Macioł Katarzyna 989
Macioł Stanisław 470
Maciulskyte Sonata 499
Madej Ewa 212
Madejski Jerzy 205
Maennig Wolfgang 670
Magnac Thierry 561
Magnowski Tomasz 99, 131
Magnuszewska-Otulak Grażyna 40
Maicka Małgorzata zob. Jeżewska-Maicka M.
Maj Marcin 373
Majchrzak Andrzej 675
Majer Jan 947
Makowski Kazimierz promotor
551
Makselon-Kowalska Bożena 391
Malec Grażyna zob. Gruszczyńska-Malec G.
Maleńczak Karolina 109 ; tł. 528,
674, 694
Malinowska Beata 971, 972
Malinowska-Cieślik Marta 527,
566
Malinowska Mirosława red. 555
Malinowski Artur 702, 820
Malinowski Jan A. 39
Malinowski Ludwik 1000
Maliszewska Monika 164
Małkowski Sławomir 156
Małuszkiewicz Dżenia zob. Sarpalius-Małuszkiewicz Dż.
Małysz Franciszek 325
Mandrzejewska-Smól Iwona 97,
98, 400 ; red. 137
Manek Anna Maria 798
Mansuy Michèle 492
Manterys Elżbieta zob. Zakrzewska-Manterys E.
Marak Janusz 1047
Marchlewicz Urszula red. 552
Marcinkowska Krystyna zob.
Łangowska-Marcinkowska K.
Marcinkowski Jerzy T. 1023
Marczewska Krystyna 940
Marginalizacja w problematyce
pedagogiki społecznej 1014
Mariański Janusz 992
Markiewicz Dorota 238.
Markiewicz Maryla 162
Markowska Mariola zob. Racław-Markowska M.
Marks-Bielska Renata 264, 371
Marszałek Anna 735
Marszowski Ryszard 391, 460
Marzec Danuta 440
Marzec-Holka Krystyna 137 ; red.
36, 1014
Masłyk Maria 204
Mastalerz Elżbieta 168
Masz dyplom... co dalej? 786
Matłowska Renata 156, 511
Matras Agnieszka zob. Dwojak-Matras A.
Matwiejczuk Elżbieta 975
Matysiak Ewa 164
Mazur Elżbieta 157
- 205 Mazur Monika 121, 975
Mazurczyk Anna 713, 724
Mazurek-Kucharska Beata 352,
511
Mażewska Marzena 542 ; red. 542
Mączka Lucyna 531
Meder Agnieszka 931
Mendel Maria 400
Merski Janusz 288 ; red. 733
Merta Anna zob. Olejniczuk-Merta A.
Metody badania losów i karier
absolwentów 787
Męcina Jacek Piotr 447,660, 771
Męcina Sławomir 99, 307, 975
Michalak Joanna M. 275
Michalczyk Ryszard 888, 889,
891
Michalska Danuta 174
Michałków Ireneusz 99, 288
Miernik Bożena 204
Mierzejewska Anna 36
Mihail D. M. 905
Mijal Michał 350
Mikiewicz Piotr 278
Mikut Małgorzata 20, 141
Milczarek Małgorzata 851
Minkiewicz Barbara 84, 359, 417,
470, 478, 511 ; red. 470
Minta Joanna 113, 141, 226
Mirowska Mariola 1042
Mirucka Bronisława zob. Turkiewicz-Mirucka B.
Młodzi niepełnosprawni 507
Młodzi niepełnosprawni o sobie
952
Młodzież na rynku pracy 511
Młodzież w lokalnym systemie
pomocy społecznej 1042
Młodzież z inicjatywą 728
Moczuk Eugeniusz 534
Moczuk Krystyna zob. Leśniak-Moczuk K.
Moczydłowska Joanna 651
Moja pierwsza praca 235
Mokrzycka Anna 527, 566
Molenda Marcin 1022
Molenda-Detyna Iwona 1024
Moos Janusz 299, 358
Morgan L. A. 871
Morys-Gieorgica Grażyna 145
Mosiek Piotr 392
Moskalewicz-Ziółkowska Elżbieta
470
Mościcki Krzysztof 358
Motyka Elżbieta 156
Mroczek Ewa zob. Lewicka-Mroczek E.
Mrozek Magdalena 99, 215
Mrozowska Monika 835
Muchametczyn Ewa 447
Mudrecka Irena 975 ; red. 975
Muehlemann S. 331
Mueller B. 341
Mueller G. 867
Müller Walter 801
Muster Rafał 360, 377
Muszyński Adam 141
Myłka Antoni 552
Mysior Ryszard 511
Nagel K. 25
Najwer M. zob. Bolkowska-Najwer M.
Narodowe Centrum Zasobów
Poradnictwa Zawodowego 117
Nasir Z. M. 866
Nauka pracy, doradztwo zawodowe 119
Neckar-Ilnicka Teresa 141
Nekby Lena 483
Nekipelova E. 591
- 206 Nelien Haspels red. 1050
Nesi Giuseppe red. 1051
Neumark D. 491, 506
Neyman Elżbieta 1030
Niedźwiedzka Barbara 566
Niemiec Jerzy 279, 400, 407
Nieroba Ewa 372
Nierwiński Andrzej 281
Nieznańska Monika 806
Nikitorowicz Jerzy red. 72
Nillson Paivi 151
Nogler Luca red. 1052
Nordstrom Skans Oskar 528, 539
Nowacka Małgorzata 975
Nowacka Urszula 298
Nowacki Tadeusz W. 141, 400,
423
Nowak Aneta 99
Nowak Ewa 566, 601
Nowak Marta 70
Nowak-Lewandowska Renata 293,
512, 636, 968
Nowakowska Anna 198
Nowakowska L. 287
Nowakowska Mariola zob. Wolan-Nowakowska M.
Nowakowska Renata tł. 794
Nowakowska-Siuta Renata 359
Nowakowski Jan G. 975
Nowakowski Krzysztof 198, 444,
626
Nowe trendy w poradnictwie zawodowym 122
Nowicka Elżbieta 593
Nowicka Małgorzata 750
Nowocińska Anna 390
Noworol Czesław 99, 122, 916
Nowosiad Danuta 511
Nowowiejska-Kubów Ewa tł. 139
Nunez Fernando Leon 181
Nycz Edward 156, 604
Obraniak Wojciech Ryszard 93
Obst Ewa zob. Jańczak-Obst E.
Ocieczek Wioletta 936
Oczachowska Alina 64
Odachowska Henryka 703
Ogłaska Zdzisława 334
Ogrzebacz Elżbieta 99, 136, 447 ;
red. 223, 447
O'Higgins Niall 641
Okońska Anetta 632
Olejarz Tadeusz 705
Olejniczak Z. 111
Olejniczuk-Merta Anna 54 ; red.
1036
Oleksiak Danuta 400
Oleksiejczuk Anna 402
Oleksiejczuk Ewa 402
Oleniacz Małgorzata 141
Olesińska Marianna 156
Olszak-Krzyżanowska Bożena
1002
Oniszczuk Jakub 166
Oparcik Wojciech 413
Optymalizacja kształcenia zawodowego 434
Ortylewska Iwona 1060
Orzechowska Ewa 135
Osicka Grażyna 99
Osiecki Jan 505
Osoby z wyższym wykształceniem
518
Ostrowska Urszula rec. 376
Otulak Grażyna zob. Magnuszewska-Otulak G.
Owsianka Magdalena Delfina 770
Ozga Ryszard 657
Pabian Arnold 929
Pacyk Magdalena zob. Kopczyńska-Pacyk M.
Pająk Jerzy 12
- 207 Paklepa Tomasz 383
Pakulniewicz-Błońska Sylwia 91
Pakulska Teresa 1022
Palak Zofia 529
Palenzuela Diego zob. Rodriguez-Palenzuela D.
Palka Katarzyna 36
Pałasz Kalina zob. KenczewPałasz K.
Pałasz Lech 783
Pałgan Iwona 268, 1028
Panek Sylwia 383
Pańków Włodzimierz rec. 507
Papież J. 285
Papiór Elżbieta 907
Paprocka Daria 699
Paradowska Bożena zob. Balcerzak-Paradowska B.
Paradowska-Stajszczak Magdalena
383
Parafiniuk-Soińska Janina 957
Parisi L. 1013
Parlińska Maria 288
Paroń-Kuś Adrianna 969
Partycki Sławomir red. 383
Parzęcki Ryszard 68, 155, 193,
194, 196, 400, 423, 436
Parzonko Magdalena 136, 233
Pasek Tomasz red. 728
Pasławski Jacek 564
Paszek Aneta 825
Paszkowicz Maria Agnieszka 719
Paszkowska-Rogacz Anna 96, 136,
511
Patelczyk Piotr 1001
Pater Małgorzata 99, 166
Patkiewicz Józef red. 1011
Pavis S. 41
Pawełczyk Anna zob. Rogozińska-Pawełczyk A.
Pawełek Barbara 62
Pawlak Grażyna 975
Pawlak Przemysław 787
Pawlas-Czyż Sabina rec.
1045
Pawliński Jacek 164
Pawłowa Maria 408, 840
Pawłowska Anna 391
Pawłowska Janina 358
Pawłowska Wita zob. Ludwikowska-Pawłowska W.
Pazdan Anna 552
Pedagogika pracy 136
Pedagogika pracy i andragogika
137
Pelc Maria 552
Pereira Sonia C. 496
Pereświet-Sołtan Anetta 99
Pertile Marco red. 1052
Pestka Daria zob. Becker-Pestka D.
Pędich Lucyna zob. Aleksandrowicz-Pędich L.
Pędzierski Andrzej 732, 750, 754,
756
Piasecka Marta 215
Piasecka-Sobkiewicz Małgorzata
809
Piaskowska Ewa 391
Piątek Agnieszka zob. Piotrowska-Piątek A.
Piątek Tadeusz 134, 279
Pichla Grażyna 156
Piecyk Katarzyna 832, 853
Piekarski Marian 99, 156, 194
Piekut Marlena 1038
Piekutowska Agnieszka 540
Pielińska Magdalena 1017
Pielka Henryk 263
Pielkowa Józefa Anna 52
Pielok Cecylia 218, 227, 232, 236,
243
- 208 „Pierwsza praca” - program aktywizacji zawodowej 704
Piestrzyńska Henryka 861
Pietrowski Dariusz 99
Pietrzak Daniel 156, 240
Pietrzyk Andrzej 343
Pijaczyńska Agnieszka 144
Pikiewicz Zdzisława zob. Dacko-Pikiewicz Z.
Piluszyk Wiesława 164
Pindera Michał 279, 624
Pindlowa Wanda 437
Pinel Jean Pierre 33
Piorunek Magdalena 16, 78, 137,
141
Piotrkowski Kazimierz red. 733
Piotrowska-Piątek Agnieszka 480
Piotrowski B. 517
Piotrowski Marian 416
Pióro Jan 688, 829
Pióro Sebastian 817
Piskiewicz Lucyna 1033
Pisz Zdzisław 441
Piwowarski Rafał 424
Plak Joanna 511
Plany życiowe młodzieży z terenów pograniczy 72
Platt S. 41
Plug E. 867
Plutecka Danuta 525
Plutecka Katarzyna 188
Pławucki Andrzej Stanisław promotor 1048
Płowiec Kamila 1044
Pochet Evelyne 1004
Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież 141
Podgórna Violetta zob. DrabikPodgórna V.
Podgórny Marek 141
Podgórska-Jachnik D. 256
Podgórski Ryszard Adam 83
Podoska-Filipowicz Elżbieta 95,
130, 136, 165, 400, 917
Podsiadła Ewa red. 609
Pogorzelska Anna 366
Pokolenie wygranych 21
Polańska Aurelia 628
Polańska Krystyna 470
Polańska-Siła Barbara 723, 725
Poleszak Wiesław 975
Polgar Anna 208, 722
Pollauer Wolfgang 151
Polska dla dzieci 1043
Polskie doradztwo dla młodzieży
143
Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku 1045
Ponczek Romuald 99, 175
Poniatowska-Jaksch Małgorzata
1022
Popieliński Paweł 608
Popławska Krystyna zob. Hajduk-Popławska K.
Popowicz Gabriela 677
Poprawa Ryszard 141
Porada Jędrzej 317
Poradnictwo między etyką a techniką 144
Poradnictwo zawodowe na świecie
151
Poradnictwo zawodowe w OHP
i szkołach 156
Porożyński Henryk 46, 48, 51
Posadzy Justyna 138
Postuła Marta 616
Poteralska Beata 313
Poteralski Jarosław 482, 541, 621,
647, 681, 734, 875 ; red. 734
Potiopa Janina 666
Pouget Julien 769
Pouliot Janine S. 1055
- 209 Poznański Alfred 661
Praca człowieka w XXI wieku 279
Praca socjalna i polityka społeczna
36
Praca w systemie wychowawczym
OHP 975
Pracować na swoim 708
Pridka Anna zob. SzkarpeckaPridka A.
Problemy współczesnego doradztwa zawodowego 164
Profesjonaliści informacji w społeczeństwie informacyjnym 437
Program „Pierwsza Praca - mazowiecki start” 710
Programy warsztatów dla absolwentów 712
Prokop Monika 156, 511
Próchniak Piotr 177
Prószyński Maciej 300, 318, 322,
333, 395, 747
Prus Joanna zob. Bielecka-Prus J.
Prus Małgorzata 351
Pryt Marek 141, 792
Przedsiębiorczość młodzieży 733
Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych 734
Przewoźniak Lucyna 527, 566
Przybylak Danuta 309
Przybysz Dorota zob. SorbianPrzybysz D.
Przybysz Izabela 507
Przybysz Klaudia 611
Pstrąg Dorota 760
Puc Krzysztof 194
Puchalska Dorota zob. SzepieniecPuchalska D.
Puchalski Jacek 437
Puczyńska Aleksandra zob. KulpaPuczyńska A.
Pulak Irena 271
Putz Helmut 400
Pyszczak Agnieszka 117 ; red. 117
Pyszkowska Izabela 99
Pytel Magdalena 834
Pyżalski Jacek 975
Rachalska Wanda 92, 141, 150,
423
Racław-Markowska Mariola 40,
631, 637, 959, 1025 ; red. 637,
1046
Radwański Aleksander 437
Ragan J. F. jr. 866
Rajner A. 1059
Rak Barbara 527
Rakowski Witold 485 ; red. 1022
Ramirez Katarzyna 110
Ratajczyk Witold 394
Rauziński Robert 526
Ray Ranjan 1056
Rąb Małgorzata zob. Sołtyńska-Rąb M.
Recotillet I. 363
Reimer D. 878
Rejman Józef 141
Rek M. 1019
Religa Jolanta 302, 840
Remiszewska Zofia 951
Retowski Sylwiusz 931
Rędziński Kazimierz 1042
Rittel Stefan J. 400
Robak Elżbieta 383
Rodgers P. 488
Rodriguez-Palenzuela Diego red.
645
Rodzina polska - warunki bytu
1022
Rogacki Tadeusz 927
Rogacz Anna zob. Paszkowska-Rogacz A.
- 210 Rogala Anna 596
Rogala Henryk 136, 698, 700, 701,
713, 714, 720
Rogozińska-Pawełczyk Anna 159
Rojewski Roman 56
Rola doradcy zawodowego 175
Romanek Danuta 126
Romankow Jacek 858
Romanowska Ewa 137
Rorat Marzena 141
Rosalska Małgorzata 988
Rosiak Janina 412
Roter Adam 1018
Rotkiewicz Marek 685, 688, 752,
830, 868, 870, 876, 1069
Round J. 488
Rozbicki Artur 395
Rozłonkowska Krystyna 99, 228,
511
Rozum Zofia 21
Rózga Dorota 90
Rudaś Anita 194
Rudnicka K. zob. Sipurzyńska-Rudnicka K.
Rudnicki Janusz red. 786
Rudnicki Wojciech 141
Rumiński Antoni red. 14
Rupińska Anna 819
Ruszaj Zbigniew 457
Ruszkowski P. 471
Rutkowska Anna 88 ; red. 36,
1014
Ryk Leszek red. 100
Rynek pracy a aspiracje
zawodowe i edukacyjne młodzieży 82
Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe na Mazowszu 447
Ryszkowska Ewa 476, 523, 603,
797
Ryś Elżbieta 527, 566
Sabramowicz Piotr 975, 999
Sabula W. 460
Sadowska Katarzyna 1043
Salvador Ramon zob. Gomez-Salvador R.
Sałata Elżbieta 726
Samida Dexter 1074
Sanecki Marcin Grzegorz 45
Saran Jan promotor 45
Sarleja Teresa Z. 137
Sarnat Adrianna red. 609
Sarpalius-Małuszkiewicz Dżenia
320
Sarzyńska Ewa 86
Sasin Piotr 975
Satoła Małgorzata 21, 269
Sawicka Janina 288, 549
Sawicki Zbigniew 811
Sawiński Julian Piotr 312
Scenariusze i programy warsztatów aktywizacji zawodowej
715
Schäfer Hans-Peter 794
Schomburg H. 270
Schönberg U. 879
Schreiber Daniel 336
Schröder J. 878
Schweri J. 341
Segiet Katarzyna 1014
Semenowicz Anna 746
Semków Jerzy promotor 1
Serafin Anna 799
Seręga Zygmunt 57
Shimomura H. 225
Siarkiewicz Elżbieta 141, 144
Siarkiewicz Robert 141
Siarnecki Kazimierz 60
Siatkowska T. 277
Sidorko Andrzej 901
Sieben I. 885
Sieracka S. 963
- 211 Sikora Dawid 586
Sikora Ewa 39, 58, 286
Sikorska Janina zob. Jackiewicz-Sikorska J.
Siła Barbara zob. Polańska-Siła B.
Sipurzyńska-Rudnicka K. 467
Sirojć Zdzisław 511 ; red. 99, 511
Sitek Jarosław 136, 211, 358
Siuta Renata zob. Nowakowska-Siuta R.
Siwadło Karolina 383
Siwek Barbara 828, 844, 855
Skalska Małgorzata 338
Skarzyński Michał 156
Skąpski Michał 1080
Skiba Maja 1003
Skiert Małgorzata 304, 323
Skinder Marcin 36
Skłodowski Henryk 172 ; red. 143,
195
Skomra M. 294
Skonieczna Izabela 156
Skórska Anna 375, 514, 532, 545,
550, 567
Skrobisz Joanna 860, 886
Skutecka Danuta 975
Skwara Robert 667
Sławecki Bartosz 400
Słomczyński Kazimierz M. red.
907
Słowik Jolanta 237
Słowińska J. 277
Smejda Maria 634
Smits Stanley J. 904
Smits W. 918
Smolak Teresa zob. Chirkowska-Smolak T.
Smolarkiewicz Elżbieta 518
Smól Iwona zob. MandrzejewskaSmól I.
Smyczek Sławomir red. 910
Sobiesiak Paulina 507, 658
Sobieszczyk Joanna 974
Sobkiewicz Małgorzata zob. Piasecka-Sobkiewicz M.
Sobocka-Szczapa Halina 99, 493
Sobolewska-Węgrzyn Barbara 443
Sobulowa Władysława 926
Soińska Janina zob. Parafiniuk-Soińska J.
Sokołowska Halina 192
Solecki Sławomir 204 ; red. 175
Solon-Lipiński Marek 507
Sołdra-Gwiżdż Teresa 44 ; red. 82
Sołtan Anetta zob. Pereświet-Sołtan A.
Sołtyńska-Rąb Małgorzata 253,
391
Sołtysiak Grzegorz red. 932
Sołtysik Mariusz 1047
Sołtysińska Grażyna 99, 129, 141,
207
Sorbian-Przybysz Dorota 156
Sosińska-Kalata Barbara 437
Sowińska Aleksandra zob. Wejman-Sowińska A.
Spičak Ewa zob. Jaworska-Spičak E.
Społeczności lokalne 604
Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia 637
Sroczyński Wojciech 329
Sroga Zofia 391
Sroka Jarosław 975
Stach-Hejosz Magdalena 274
Stadniczeńko Stanisław Leszek
822, 1075
Stajszczak Magdalena zob. Paradowska-Stajszczak M.
Stalewski Tadeusz 422
Stanek Jan 818
Stańczyk Piotr 137
- 212 Starość i młodość w nauce 984
Stasiak Halina 156
Stasiak Piotr 626
Stawasz Danuta 432
Stawiński Paweł 180, 242
Steedman H. 310
Stefańska Monika 156
Steglińska Barbara 1049
Steinke Halina zob. Guza-Steinke H.
Stelmach Waldemar 986
Stępniak Kamil 437
Stochmiałek Jerzy 289
Stocka Joanna 362
Stokowska Anna 507
Stolarska Małgorzata 251
Stosik A. 387
Stres w biznesie 987
Strojna E. 395
Strojny Monika zob. Gospodarek-Strojny M.
Stronkowski Piotr 392
Struck Renata zob. Wielgos-Struck R.
Strumińska A. 692
Strużyna J. 739
Strzelczyk-Łucka Joanna 438, 463
Stykowska Anna 895
Suchecki B. 513
Suchocka Anna Agnieszka 53, 279
Suchocka Renata red. 518
Suchocki B. 518
Suchy Stanisław 217, 347, 426,
795
Suda Adam 330
Sudan Falendra K. 894.
Sujak-Lesz Krystyna red. 100
Sułkowski Tomasz 206
Supeł Dariusz 679
Swadźba Urszula 604
Sweet Richard 415
Symela Krzysztof 99,156, 224,
380, 385, 410, 413, 434
Sytuacja ludzi młodych na rynku
pracy 542
Szafran Anna 156
Szafraniec Krystyna 600 ; promotor 260
Szanse i bariery w kształceniu
młodzieży w Polsce i krajach
Unii 288
Szarfenberg Ryszard 503
Szczapa Halina zob. Sobocka-Szczapa H.
Szczepaniak Zuzanna 344
Szczepaniak-Wiecha Izabela 383,
543
Szczepanik Edward 944
Szczepanik Rafał 59, 914, 996
Szczepańska Joanna 511
Szczepańska-Woszczyna Katarzyna red. 401
Szczepański Marek Stanisław 583 ;
promotor 1003
Szczerbiński Henryk red. 288
Szczęsna Joanna 814
Szczupał Bernadeta 554
Szczygielski Kazimierz 526 ; red.
82
Szczygieł Mirosława 1042
Szemplińska Elżbieta 831
Szepelska Alina 89, 146, 147
Szepieniec-Puchalska Dorota 1039
Szerszeniów Katarzyna 156
Szewczyk Jerzy 847
Szewior Krzysztof 76
Szkarpecka-Pridka Anna 204
Szkolenia, standardy działania,
certyfikacja 247
Szkolny doradca zawodowy 184
Szkoła a rynek pracy 456
Szkurłat Jacek 673
- 213 Szlosek Franciszek 164, 400
Szmigiero Wiesława 227, 230
Szmuc Helena 204
Szopa Halina 292
Szozda Ryszard 1070, 1072
Szpringer Monika 358
Szrejder Dariusz 18
Szrejder S. 290
Sztandar-Sztanderska Karolina 507
Sztanderska Urszula 478
Sztumski Janusz 21, 1071; red. 21,
987
Szulc M. 592
Szumigraj Marcin 99
Szumpich Stanisław 141
Szwarc Magdalena 156
Szydlik-Leszczyńska Agata 356,
357, 575, 921
Szydłowska Aneta 845
Szymanek Anna zob. Wierzchowska-Szymanek A.
Szymański Mirosław Józef 449 ;
promotor 1005
Szymański Przemysław zob. Konodyba-Szymański P.
Szymczak Agnieszka 966
Śląski rynek pracy 460
Ślebarska Katarzyna 759, 761
Ślęczkowska Jolanta 799
Śliwa Krzysztof 975
Śliwa Maria zob. Cyranowska-Śliwa M.
Śliwa Paweł 518
Śliwczyńska Beata zob. Kłysz-Śliwczyńska B.
Śliz Anna red. 604
Ślusarski Janusz 979
Ślusarz Bogusław 141
Śmidoda Tomasz 156
Śmiech Sławomir 568
Śmigiel Mariusz 854
Śmigielska Maria red. 101
Śmigielski Robert 156
Śpiewak Katarzyna zob. Włodarczyk-Śpiewak K.
Świda-Ziemba Hanna 10
Święta Ewa zob. Hałubek-Święta E.
Świt Dorota 99, 156, 245, 511
Świtkowska Elżbieta zob. Balasińska-Świtkowska E.
Takanashi Akira 942
Tarkowska Elżbieta 17, 1008,
1009, 1015, 1025 ; red.
1025
Tausz Konrad 460, 926 ; red.
460
Tchernev Anna zob. Kicior-Tchernev A.
Teichler Ulrich 270, 414
Telec Bożena 861
Telka L. 15
Terelak Jan Feliks 140, 766
Ting Sharon 911
Toć Wanda 164
Tokarczyk Roman 935
Tokarska Anna 164
Tokarska Katarzyna zob. Karczmarczyk-Tokarska K.
Tomaszewska-Lipiec Renata 137,
279, 489
Tomczak Beata 156
Tomeczek Andrzej 391
Tominey E. 880
Tracz Ewa 973
Traiser Ute red. 643
Transition from education to work
in Europe 801
Transition from education to work
in UE 800
- 214 Trascasas M. Ascension García
893
Trevena Paulina 604
Truszkowska Joanna Agata
383
Trybulska Monika 975
Trzeciak Maria 156
Trzeciak Włodzimierz 99, 112,
114, 115, 120, 136, 141, 175,
200 ; omów. 189
Trzeciecki Andrzej 698, 723, 724,
725
Tuliszka-Lipiec Sylwia 975
Turczyk Alicja 507
Turkiewicz-Mirucka Bronisława
975
Turska Elżbieta 125, 141
Tyluś Urszula 908
Ubóstwo i wykluczenie społeczne
młodzieży 1025
Ulatowski Ryszard 721
Ułanowska Lidia 1025
Urmański Jan 507
Uszyńska Janina 353
Uździcki Kazimierz 137
Van Reenen John 693
Velden Rolf van der 500
Verpachovskaja Julia 521
Vizotto Roberto 136
Volkova N. 873
Wagner Iwona 627
Wagner K. 310
Wagner Zbigniew 215
Wajda Małgorzata 204
Walasek Grzegorz 19
Walasz Grażyna 706
Walc Wiesława 964
Walczak Krzysztof 823, 857
Walczak Maria zob. Czerepaniak-Walczak M.
Walden G. 335
Walkowiak Ryszard 946
Walkowska Wiesława 255, 262,
397
Wanat Stanisław 62
Waniek-Klimczak Ewa 947
Wanielista Jolanta red. 215
Wardęcka Justyna 1014
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława 1020, 1043
Wascher W. 506
Wasiak Agnieszka 613
Wasielewski Krzysztof 260, 282
Wasilewska Alicja 671
Wasilewski Dariusz 515
Wasilewski Krzysztof 542
Watts Anthony G. 151, 173
Wawrzyniak Katarzyna 625
Wąsowicz J. 567
Wehrle J. 374
Weiss Felix 781
Wejman-Sowińska Aleksandra 928
Weller Jürgen 559
Welters Riccardo 500
Wensierski Piotr 552
Wenta Kazimierz 219
Wessels W. J. 865
Węgrzyn Barbara zob. Sobolewska-Węgrzyn B.
Węgrzyn Grażyna 629, 655
Whitfield Malcolm 566
Wiatrowska Leokadia 144
Wiatrowski Zygmunt 400, 405,
423, 976 ; promotor 97 ; red.
137
Wiecha Izabela zob. Szczepaniak-Wiecha I.
Wieczorek Gertruda 185
Wielgos-Struck Renata 960
- 215 Wierzchowska-Szymanek Anna
136, 186
Wietrzyński Janusz 151
Więcek Iwona zob. Kalinowska-Więcek I.
Więch Janina zob. Dretkiewicz-Więch J.
Wika Tomasz 321
Wilczek Anna 821
Wileński Stanisław 1051
Wilk Teresa 272
Williams C. C. 488
Wilsz Jolanta 124 , 136
Winczewska Leona 662
Winczewska-Wróbel Leona 484
Wiszowaty Tadeusz 975
Wiśniewska Agnieszka zob. Kumaniecka-Wiśniewska A.
Wiśniewska Wanda 182
Wiśniewski Tomasz 695
Witczak Jerzy 678, 683, 1046
Włodarczyk Cezary 527, 566 ; red.
566
Włodarczyk-Śpiewak Katarzyna
383, 1032
Włodarska-Zoła Lidia 400
Włodyka A. 409
Wojnarowski Jakub 533
Wojtas Józef 26
Wojtasik Bożena 128, 141 ; red.
141
Wojtaś Elżbieta 75
Wojtczak Dorota 50, 623
Wolak Małgorzata1006
Wolan-Nowakowska Mariola 665
Wolbers Maarten 500
Wolska Teresa 164
Wolska-Długosz Małgorzata 266
Wolter S. C. 331
Wołk Zdzisław 137, 141, 153, 279,
423, 912
Woszczyna Katarzyna zob. Szczepańska-Woszczyna K.
Woynarowska-Janiszewska
Anna 99, 117, 154, 189, 192 ;
red. 117
Woźniak Ireneusz 211, 442, 447 ;
rec. 406
Woźniak-Krakowian Agata 43
Woźniak Renata 900.
Woźniak Zofia 391
Wódz Jacek 11 ; promotor 74
Wódz Kazimiera Maria promotor
919
Wójcik Jacek 787
Wójtowicz Anna 391
Wójtowicz Henryk 391
Wrona Edyta 480
Wrońska Irena 992
Wróbel Leona zob. Winczewska-Wróbel L.
Wróblewska Małgorzata 87
Wróblewska Walentyna rec. 72
Wróblewska-Jachna Joanna
314
Wspieranie zatrudnienia absolwentów geodezji 552
Współczesne problemy poradnictwa 194
Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego 195
Wudarska Magdalena 99
Wykluczenie i marginalizacja
społeczna 39
Wykluczenie społeczne 40
Wyrwich Mateusz 241
Wysocka Sabina 763
Young people in Europe 607
Youth employment 557, 558
Youth unemployment and social
exclusion in Europe 642
- 216 Youth unemployment and social
exclusion in six countries
643
Youth unemployment indicators
646
Za chlebem... wrócić czy zostać?
609
Zabieglińska Barbara 755, 897-899, 903
Zabłocka Elżbieta zob. Drogosz-Zabłocka E.
Zabłocki Lesław 358
Zagórski Jerzy 1078
Zając Michał 437
Zając Wiesław 507
Zakrzewicz Andrzej 479
Zakrzewska-Manterys Elżbieta
952
Zalewski T. 1076
Załęcki Jarosław 941
Zandecki Aleksander 376
Zasępa Tadeusz 462
Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie 566
Zawadzka Grażyna 700
Zawadzki Michał 775
Zawisza S. 294
Zawłocki Ireneusz 326
Zawód, praca, kariera 204
Zbyrad Teresa 1040
Zdrenka Monika zob. Kwiecińska-Zdrenka M.
Zdrojewska-Bielawska Urszula
311
Zdziech Bartosz 156
Želeva Elena G. zob.
Żieliewa E. G.
Zembala Marek 566
Ziejka Mirosław 677
Zielińska Ewa 141, 324
Zielińska Gabryjela 27
Zielińska Maria 907
Ziemba Hanna zob. Świda-Ziemba H.
Zięba Beata 518
Zięba Róża 975
Ziętek Anna 167, 170, 291, 296,
369
Ziętek Magdalena 1063
Zinczuk Krystyna 612
Ziomek Andrzej 391, 466, 473,
520, 590 ; red. 391
Ziółkowska Elżbieta zob. Moskalewicz-Ziółkowska E.
Ziółkowski Paweł 753, 1081
Zoła Lidia zob. Włodarska-Zoła L.
Zrałek Maria 21
Zubrzycka Aleksandra 807
Zubrzycka Krystyna 511
Žukova I. 519
Zwolińska Arleta 206
Żak Anna tł. 841
Żbikowska Zofia 183
Żerański Jacek 850
Żerel Emilia red. 184
Żieliewa Eliena G. /Elena G. Želeva/ 316
Żołubowski Henryk 168
Żukowski Piotr 813
Żuraw Hanna 548
Żurek Mirosław 136, 156, 209211, 213, 240, 302, 358 ; red.
136, 216
Żyra Joanna 791 ; red. 772
Żyro Jacek 105, 178
Żywiec-Dąbrowska Elżbieta 99,
136, 156, 179, 234, 468, 648,
662

Podobne dokumenty