Szkolenie BHP

Transkrypt

Szkolenie BHP
Ogólne szkolenie BHP
Czy mnie to dotyczy?
Obowiązkiem szkolenia BHP są objęci
wszyscy nowoprzyjęci studenci, za
wyjątkiem tych, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w Politechnice
Wrocławskiej odbyli szkolenie BHP
w formie e-learningu.
Szczegółowe informacje o harmonogramie
i realizacji szkolenia znajdziesz pod
adresem:
szkoleniebhp.pwr.edu.pl
Jak mam się przygotować?
1. Poznaj obowiązujący Cię termin
szkolenia
 Otwórz stronę
szkoleniebhp.pwr.edu.pl
 Znajdź
termin
szkolenia
dla
Twojego wydziału
 W tym terminie jesteś zobowiązany
zapoznać się z materiałem szkoleniowym kursu i rozwiązać testy
modułowe jako formę potwierdzenia opanowania materiału.
2. Zaloguj się do ePortalu PWr
Szkolenie BHP w formie kształcenia
na odległość (e-learning) prowadzone
będzie na platformie e-learningowej
ePortal PWr.
 Zaloguj się do eportal.pwr.edu.pl
(począwszy od 01.10.2016) używając nazwy użytkownika i hasła
takiego jak do Twojego konta
w Jednolitym Systemie Obsługi
Studentów (JSOS).
 Odpowiedni komunikat na platformie pokieruje Cię do właściwego
kursu. Miłej nauki.
3. Zdobądź certyfikat ukończenia
szkolenia BHP
Materiał szkoleniowy kursu podzielony jest
na trzy moduły:
 Bezpieczeństwo środowiska pracy
/nauki
 Ochrona przeciwpożarowa
 Pierwsza pomoc
Warunkiem ukończenia szkolenia jest
Warunkiem ukończenia szkolenia jest
zapoznanie się z materiałem szkolezapoznanie się z materiałem szkoleniowym oraz uzyskanie min. 70%
niowym oraz uzyskanie min. 70%
poprawnych odpowiedzi z każdego testu
poprawnych odpowiedzi z każdego testu
modułowego. Testy modułowe będą
modułowego.
otwarte przez 7 dni we wskazanym
terminie.
 Po ukończeniu szkolenia wygeneruj certyfikat - zachowaj go (zapisz
na dysku/wydrukuj). Certyfikat zostanie odnotowany w systemie
JSOS w puli Twoich osiągnięć.
Co zrobić, gdy …
 nie możesz korzystać z e-learningowej formy szkolenia
skontaktuj się z dziekanatem w ciągu
7 dni od początku semestru
 napotkasz na problemy podczas
pracy z ePortalem PWr
opisz je kierując e-mail na adres
[email protected]

Podobne dokumenty