ISP - LGR Morenka

Komentarze

Transkrypt

ISP - LGR Morenka
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Rewitalizacja Wsi Leśno poprzez odbudowę
obiektu pełniącego funkcję społeczno – kulturalną i
zagospodarowanie terenu
Beneficjent: Gmina Brusy
Lokalizacja: Miejscowość Leśno, Gmina Brusy,
Powiat Chojnicki
Wysokość dofinansowania: 872.351,13 zł
Wartość inwestycji: 1.477.847,53 zł
Zakres projektu:
Zakres prac budowlanych obejmował:
roboty rozbiórkowe istniejącego budynku;
roboty zewnętrzne w tym: instalacje
sanitarne (przyłącza wody, kanalizacji
sanitarnej, c.o. pompa ciepła, odwodnienie z
separatorem),
instalacje
elektryczne
zewnętrzne
(przyłącze
energetyczne
zalicznikowe), zagospodarowanie terenu
(drogi, chodniki, zieleń oraz 7 miejsc
parkingowych dla samochodów osobowych,
w tym 2 dla osób niepełnosprawnych);
roboty wewnętrzne w tym: instalacje
sanitarne (wod.-kan., c.o., wentylacji
mechanicznej),
instalacje
elektryczne;
roboty ogólnobudowlane.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Przebudowa parkingu i urządzenie zieleni w
obrębie ulic Młyńskiej i Na Zaborach w Brusach
Beneficjent: Gmina Brusy
Lokalizacja: Miejscowość Brusy, Gmina Brusy,
Powiat Chojnicki
Wysokość dofinansowania: 300.000,00 zł
Wartość inwestycji: 1.248.234,10 zł
Zakres projektu:
Zakres prac budowlanych obejmował:
–
przebudowę istniejącego parkingu
–
wykonanie chodników z klinkieru
drogowego,
wraz z nowym wjazdem i wyjazdem od
–
strony ul. Na Zaborach. Parking obejmował
wypoczynku
będzie
miejsca wraz z niezbędnymi przyłączami na
77
miejsc
dla
samochodów
wykonanie
miejsca
poprzez:
rekreacji
i
przygotowanie
osobowych, w tym 7 miejsc postojowych
potrzeby
wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
późniejszych
latach,
Cały parking wyłożony zostanie kostką
koszy
śmieci,
brukową betonową gr. 8 cm. Ponadto
otaczających zieleńce. Plac wypoczynkowy
krawężniki
pokryty klinkierem drogowym usytuowany
betonowe
będą
parking od ul. Na Zaborach,
oddzielały
usytuowania
na
zostanie
pomiędzy
fontanny
ustawienie
niskich
w
ławek,
płotków
parkingiem
a
ul.
Młyńską,
–
wyznaczenie miejsca na trawniku w
północnej części placu wypoczynkowego na
montaż przenośnej sceny koncertowej w
celu
umożliwienia
organizacji
okolicznościowych.
Do
zaprojektowano
montaż
imprez
miejsca
sceny
skrzynki
elektrycznej,
–
wykonanie ścian zewnętrznych gr.
25,0
cm
wymurowanych
z
cegły
elewacyjnej. Jedna ze ścian oddziela parking
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
zamknięty od nowego wejścia do budynku
urzędu. Drugi mur ogranicza przestrzeń dla
pojemników na śmieci wraz ze szczelną
metalową
wyznacza
dwóch
bramą
ocynkowaną
niewidoczną
toalet
przestrzeń
przenośnych
toi
oraz
dla
toi
podłączonych do wody i kanalizacji,
–
nowe lampy oświetleniowe,
–
monitoring
zamontowany
na
słupach oświetleniowych,
–
wyznaczenie
miejsca
w
celu
usytuowania przenośnych toalet,
–
wykonanie nowej zieleni, w tym:
żywopłoty, drzewa ozdobne, roślinność
niska wraz z kwiatami, wycinka drzew,
–
wykonanie odrębnego parkingu dla
pracowników Urzędu, z czego część zostanie
wyizolowana poprzez bramkę otwieraną na
pilota,
–
zachowanie
ogłoszeniowego
i
istniejącego
montaż
słupa
dodatkowej
tablicy ogłoszeniowej, a także montaż trzech
masztów z flagami.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Rekultywacja trzech stawów w miejscowości Cołdanki
wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem pięciu
pomników przyrody w parku wiejskim.
Beneficjent: Gmina Chojnice
Lokalizacja: Gmina Chojnice, powiat chojnicki,
miejscowość: Cołdanki
Wysokość dofinansowania: 184 213,37zł
Wartość inwestycji: 224 179,94 zł
Zakres projektu:
W zakres zadania weszło:
I. opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej,
II. rekultywacja 3 zbiorników wodnych:
II.1
–
kanalizacja
deszczowa
II.2 – rekultywacja stawów i budowa
przepustów
II.3 – Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni
dróg
III.
Zakup sadzonek drzew i krzewów w
celu wykonanie nasadzeń wokół stawu.
IV.
Zabezpieczenie i oznakowanie 5
pomników przyrody.
Po wykonaniu dokumentacji projektowej i
otrzymaniu
pozwolenia
przystąpiono
do
na
realizacji
budowę
inwestycji.
Projekt dotyczył inwestycji melioracyjnej
polegającej
na
rekultywacji
trzech
naturalnych zbiorników wodnych we wsi
Cołdanki,
obręb
Nowy
Dwór,
gmina
Chojnice celem zachowania i poprawy stanu
środowiska naturalnego. Stawy nie są i nie
będą użytkowane gospodarczo. W celu
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
przywrócenia
przyrodniczej
rekultywacyjne.
pierwotnej
niezbędne
wartości
-likwidacja dwóch istniejących zniszczonych
zabiegi
i zasypanych przepustów melioracyjnych o
były
Przedmiotem
inwestycji
zmierzającej do zachowania i poprawy
środowiska naturalnego była rekultywacja 3
naturalnych
zbiorników
wodnych,
polegająca na budowie, przebudowie i
likwidacji następujących urządzeń wodnych
i kanalizacji deszczowej:
zasilane
wodami
gruntowymi o wydajności do 2,9 tony ryb
karpiowatych
z
średnicy,
rzędnych
posadowienia oraz długości,
-
wykonanie
przebudowy
systemu
drenarskiego wraz z przebudową trzech
istniejących studni,
Dokonaliśmy nasadzeń drzew i krzewów
wokół stawów.
- trzy stawy kopane do głębokości 2,95m –
niespuszczalne,
nieustalonej
1
ha
(
rekultywacja/przebudowa)
Zabezpieczyliśmy 5 pomników przyrody w
parku wiejskim poprzez dokonanie cięć
sanitarno-pielęgnacyjnych
wraz
oznakowaniem – pomnik przyrody.
-dwa niepiętrzące przepusty melioracyjne
budowa w celu wyrównania poziomu wody
w stawach, między stawami 1 i 2 o długości
30,37mb i między stawem 2 i 3 długości
14mb.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
z
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej
nr 2644G od granicy z gminą Chojnice do miejscowości
Ogorzeliny - etap I odcinek w Nowym Dworze od km
5+119 do km 6+297"
Beneficjent: Gmina Chojnice
Lokalizacja: Miejscowość: Nowy Dwór; Gmina
Chojnice, powiat chojnicki
Wysokość dofinansowania: 96 038,31zł
Wartość inwestycji: 144 737,91zł
Zakres projektu:
Budowa
ścieżki
rowerowej
była
realizowana w miejscowości Nowy Dwór w
gm. Chojnice na terenie działki nr 37 obr.
geodezyjny Nowy Dwór, stanowiącej pas
drogi powiatowej nr 2644G. Szerokość
nawierzchni drogowej jest zmienna od 5 do
5,5 m. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy
o długości 1178 mb o nawierzchni z kostki
betonowej bezfazowej o grubości 6 cm,
przełożono
i
poszerzono
chodnik,
wybudowano zjazdy.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z
gminą Konarzyny do zjazdu na Babilon, na terenie
gminy Chojnice.
Beneficjent: Gmina Chojnice
Lokalizacja: Gmina Chojnice, powiat chojnicki
Wysokość dofinansowania: 168 108,24zł
Wartość inwestycji: 290 158,76 zł
Zakres projektu:
Projekt polegał na budowie 1660m odcinka
ścieżki rowerowej o nawierzchni gruntowej
ulepszonej od granicy z gminą Konarzyny
do zjazdu na Babilon. Kolor szlaku czarny.
Ścieżka zbudowana została w leśnym pasie
przeciwpożarowym
wojewódzkiej
236.
wzdłuż
Ścieżka
drogi
rowerowa
wybudowana w ramach PO RYBY łączy
odcinki tras rowerowych wybudowanych w
ramach dużego projektu realizowanego z
RPO pod nazwą Kaszubska Marszruta.
Dzięki realizacji tego projektu powstał
spójny ciąg szlaków i tras rowerowych na
terenie gmin Konarzyny i Chojnice.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Święto Pstrąga – impreza popularyzująca rybactwo na
terenie Gminy Czersk
Beneficjent: Gmina Czersk
Lokalizacja: Miejscowość Wojtal, Gmina Czersk, Powiat
Chojnicki
Wysokość dofinansowania: 20 452,70 zł
Wartość inwestycji: 110 137,46 zł
Zakres projektu:
W ramach projektu w dniu 12.07.2014 r.
przeprowadził imprezę masową pn. „Święto
Pstrąga” popularyzującą rybactwo oraz
promującą cały obszar LSROR. Zakres
operacji obejmował następujące działania:
1.
Przeprowadzenie
spinningowego we Wiecku
konkursu
2.
Przeprowadzenie konkursu łapania
pstrąga gołymi rękoma
3.
Przeprowadzenie
konkursów,
pokazów kulinarnych, degustacji
4.
Organizacja wystaw, kiermaszów
5.
Prezentacja
przedstawicieli
lokalnych grup rybackich z całej Polski
6.
Występy gwiazd
polskiej sceny
muzycznej i estrady: koncerty zespołów
muzycznych Piersi, Stasha, kabaretu Limo.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska
przy Zespole Szkół w Łęgu
Beneficjent: Gmina Czersk
Lokalizacja: Miejscowość Łąg, Gmina Czersk, Powiat
Chojnicki
Wysokość dofinansowania: 156 870,33 zł
Wartość inwestycji: 321 584,18 zł
Zakres projektu:
W ramach projektu Beneficjent wykonał
ogólnodostępne, wielofunkcyjne boisko o
nawierzchni syntetycznej przy Zespole
Szkół w Łęgu. Boisko zawiera w sobie 4
funkcje: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska
do koszykówki, boisko do siatkówki, kort do
tenisa ziemnego.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury
społeczno-turystycznej jako wzmocnienie
atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec.
Beneficjent: Gmina Czersk
Lokalizacja: Miejscowość Rytel, Gutowiec, Gmina
Czersk, Powiat Chojnicki
Wysokość dofinansowania: 1 427 827,69 zł
Wartość inwestycji: 2 520 081,01 zł
Zakres projektu:
Projekt obejmował realizację trzech etapów
operacji. W wyniku realizacji I etapu
przebudowano infrastrukturę w centrum
wsi
Rytel.
Opracowano
również
dokumentację projektową. Zapewniono
również nadzór inwestorski. W skład
pierwszego etapu wchodziły następujące
elementy:
a) Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Zespole Szkół w Rytlu;
c)
Przebudowa
indywidulanych;
zjazdów
d)
Budowa miejsc postojowych;
e)
Modernizacja placu rynkowego;
f)
Instalacja punktów świetlnych typu
POWER LED
g)
b) Budowa chodników wzdłuż ulic Ks.
Kowalkowskiego,
Chłopowskiej,
Ostrowskiej oraz Rynkowej wraz z
elementami małej architektury (ławki,
kosze na śmieci);
Nasadzenie zieleni.
W ramach drugiego etapu wybudowano
ścieżkę rowerową w Gutowcu i Rytlu. Trzeci
etap obejmował budowę ciągu pieszojezdnego wraz z oświetleniem w Rytlu w
ciągu ulicy Ostrowskiej.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad
Jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę
zaplecza ratowniczego z przebieralniami i
toaletami oraz wypożyczalnią sprzętu wodnego”
Beneficjent: Gmina Karsin
Lokalizacja: Miejscowość Wiele, gmina Karsin,
powiat kościerski
Wysokość dofinansowania: 532 023,00zł
Wartość inwestycji: 769 869,74 zł
Zakres projektu:
W ramach projektu na działce nr 500/2
położonej w Wielu wybudowano obiekty
służące turystyce wodnej w tym budynek
zaplecza ratowniczego z przebieralnią ,
toaletami , zapleczem gospodarczym
przeznaczony dla ratowników i obsługi
kąpieliska gminnego oraz budynek
wypożyczalni sprzętu wodnego jako obiekt
przeznaczony do przechowywania sprzętu
wodnego pływającego i ratunkowego
wykorzystywanego na kąpielisku gminnym
w Wielu.
Są to budynki parterowe z poddaszem
użytkowym, bez podpiwniczenia. Wykonane
technologią tradycyjną, murowane , z
dachem dwuspadowym z lukarnami pokryte
trzciną dachową.
Przed budynkami utwardzono place oraz
wykonano chodniki z kostki brukowej.
Dokonano przyłącza wodociągowego i
kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza
ratowniczego oraz przyłącza
energetycznego do obu budynków..
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Celem projektu było wzmocnienie
potencjału rozwojowego miejscowości
Wiele w oparciu o walory turystyczne i
kulturalne jak również zwiększenie
atrakcyjności terenów nad Jeziorem
Wielewskim, poprawa warunków do
organizacji wydarzeń kulturalnych , lepsze
wykorzystanie potencjału kompleksu
Kalwarii Wielewskiej dla turystyki
pielgrzymkowej oraz krajoznawczej,
ochrona terenów zieleni oraz zwiększenie
potencjału gospodarczego gminy.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
.
. Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości
Żychckie Osady do miejscowości Żychce
Beneficjent: Gmina Konarzyny
Lokalizacja: Miejscowość , Żychce, Żychckie
Osady gmina Konarzyny, powiat chojnicki.
Wysokość dofinansowania: 94 745,04 zł
Wartość inwestycji: 137 101,65 zł
Zakres projektu:
Zakres operacji obejmował budowę ścieżki
rowerowej wraz z oznakowaniem na
odcinku od miejscowości Żychckie Osady do
miejscowości Żychce o dł. 723 mb. Na całej
długości powstała ścieżka o nawierzchni
żwirowo-gliniastej.
Operacja stanowi uzupełnienie projektu,
polegającego
na
budowie
ścieżek
rowerowych
w
ramach
programu
Kaszubska Marszruta. Realizacja operacji
umożliwiła kompleksową realizację założeń
nie tylko tego programu, ale też planów
rozwojowych miejscowości.
Niniejszy projekt przyczynił się do lepszego
skomunikowania Żychc i Żychckich Osad
oraz tych dwóch miejscowości z
Konarzynami.
Realizacja operacji niewątpliwie przyczyniła
się do podniesienia jakości życia
mieszkańców gminy, atrakcyjności
turystycznej i estetyki miejscowości oraz
poprawiła bezpieczeństwo zarówno
rowerzystów jak i zmotoryzowanych
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad
Jeziorem Kiełpinek.
Beneficjent: Gmina Konarzyny
Lokalizacja: Miejscowość Kiełpin, gmina
Konarzyny, powiat chojnicki.
Wysokość dofinansowania: 142 771,94 zł
Wartość inwestycji: 206 599,40 zł
Zakres projektu:
Projekt swoim zakresem obejmował
zagospodarowanie plaży przy jeziorze
Kiełpinek . Plan inwestycji dotyczył
wykonania wiaty wolnostojącej wraz z
towarzyszącym
jej
tarasem
i
zagospodarowania terenu przy tejże wiacie.
Została wykonana ona z drewna i
wyposażona w kamienny kominek. Cały
teren plaży został zagospodarowany –
nawieziono piasek, ustawiono stoły, ławki, a
cały tern odgrodzono od znajdującej się w
pobliżu drogi powiatowej płotem.
Realizacja inwestycji przyczyniła się do
zwiększenia atrakcyjności turystycznej
Jeziora Kiełpinek.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu
Budowa Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach
Beneficjent: Gmina Kościerzyna
Lokalizacja: Miejscowość Wdzydze , gmina
Kościerzyna, powiat kościerski
Wysokość dofinansowania: 829 650,00 zł
Wartość inwestycji: 1 205 011,87 zł
Zakres projektu:
Centrum Usług Turystycznych powstało z
myślą o Rozwoju turystyki i promocji
regionu. W tym miejscu turysta uzyska
kompleksową ofertę na spędzenie wolego
czasu. Budynek znajduje się nad jeziorem
Jelenie
–
górnej
części
krzyża
jezior
wdzydzkich. W piwnicy budynku swoje
miejsce mają znaleźć ratownicy wodni.
Budynek posiada także taras pełniący scenę
na potrzeby organizacji festynów i imprez
plenerowych.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu
Utworzenie sekcji muzycznej dla młodzieży w
Ośrodku Kultury i Edukacji w Nowym Klinczu
– Orkiestry Dętej „Gmina Kościerzyna”
Beneficjent: Gmina Kościerzyna
Lokalizacja: Miejscowość Nowy Klincz ,
gmina Kościerzyna, powiat kościerski
Wysokość dofinansowania: 30 869,51 zł
Wartość inwestycji: 44 670,00zł
Zakres projektu:
Z dniem 27 grudnia 2012 roku Gmina
Kiszewy,
Kościerzyna podpisała umowę na zakup
inicjatywą,
instrumentów
zmaterializowania.
muzycznych
w
ramach
która
wyszła
z
doprowadzając
nieśmiałą
do
jej
projektu pod tytułem: Utworzenie sekcji
muzycznej
dla
młodzieży
w
Ośrodku
Kultury i Edukacji w Nowym Klinczu –
Orkiestry Dętej „Gmina Kościerzyna” na
łączną
kwotę
44.670,00
zł,
z
czego
30.869,51 zł pochodzi z dofinansowania
otrzymanego w ramach Lokalnej Grupy
Rybackiej „Morenka”.
Instrumenty te zakupiono dla potrzeb
organizującej się Orkiestry Dętej Gminy
Kościerzyna, na co dzień mającej działać w
Ośrodku Kultury i Edukacji w Nowym
Klinczu. Orkiestra zrzesza 20 pasjonatów
muzyki chcących aktywnie włączyć się w
życie kulturalne naszej Gminy. Sprzęt
muzyczny pozwoli im usamodzielnić się w
Wspomnieć należy, że pomysł utworzenia
orkiestry dętej należy do Pani Wiesi z Nowej
postaci stałego dostępu do instrumentu
muzycznego, co skutkować będzie szybszym
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
rozwojem
artystycznym
orkiestry.
Na
saksofon altowy Yamaha YAS 280, puzon
wyposażenie OKiE w Nowym Klinczu, gdzie
Yamaha YSL 354E, trąbka Yamaha YTR 4335
co tygodniowo od stycznia 2013 roku
GS II – szt. 4, tuba Bb MTP model 1155
odbywają się próby.
ORION, klarnet B Yamaha YCL 255N – szt. 2,
perkusja Sonor model SMF-11 Stage 1.
Założenia projektu to wypełnienie pustej
przestrzeni podczas uroczystości gminnych,
kościelnych, okolicznościowych i promocja
Gminy Kościerzyna na zewnątrz. Projekt
współfinansowany
ze
Europejskiej
w
ramach
Operacyjnego
„Zrównoważony
sektora
rybołówstwa
środków
i
Unii
Programu
rozwój
nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”, w ramach
Do rąk naszych instrumentalistów trafiły
środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od
następujące
muzyczne:
rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji
sakshorn tenorowy MTP model 123 – szt. 2,
polegających na funkcjonowaniu lokalnej
sakshorn altowy MTP model 150 szt. 2,
grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu
saksofon
umiejętności
instrumenty
tenorowy
Yamaha
YTS
280,
i
aktywizacji
lokalnych
społeczności.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Rewitalizacja centrum wsi Borzyszkowy poprzez budowę
i remont chodników wraz z zagospodarowaniem terenu
rekreacyjnego.
Beneficjent: Gmina Lipnica
Lokalizacja: Miejscowość Borzyszkowy, Gmina Lipnica,
Powiat bytowski
Wysokość dofinansowania: 79 481,00 zł
Wartość inwestycji: 115 013,68 zł
Zakres projektu:
Przedmiotem projektu była rewitalizacja
centrum wsi Borzyszkowy poprzez budowę
i
remont
chodników
wraz
z
zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego.
Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest
w m. Borzyszkowy. Jako podstawowe
funkcje dla obszaru objętego opracowaniem
uznano szeroko rozumianą rekreację
i
wypoczynek
dla
mieszkańców
wsi.
Modernizacja istniejącego placu polegała na
utworzeniu ciągów pieszych, zamontowaniu
ławek, urządzeń zabawowych, altan.
Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano
remont
schodów
zewnętrznych
i
terenowych, zamontowano również altany o
konstrukcji
drewnianej
z
daszkami
pokrytymi gontami drewnianymi na
deskowaniu. W celu zagwarantowania
bezpieczeństwa
najmłodszym
użytkownikom
terenu
rekreacyjnosportowego wykonano ogrodzenia z paneli
stalowych oraz elementów z kamienia i
kutych. W celu poprawienia estetyki teren
został wzbogacony w zieleń niską i wysoką.
Każde z tych zadań zmierzało do budowy
obiektu, który stał się wizytówką
miejscowości Borzyszkowy.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego
poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz
z jego oświetleniem nad jeziorem Głęboczek w
miejscowości Lipnica etap II.
Beneficjent: Gmina Lipnica
Lokalizacja: Miejscowość Lipnica, Gmina Lipnica,
Powiat bytowski
Wysokość dofinansowania: 165 412,37 zł
Wartość inwestycji: 309 666,99 zł
Zakres projektu:
Przedmiotem
Projektu
było
zagospodarowanie terenu rekreacyjnosportowego przy jeziorze Głęboczek.
Zakres prac obejmował wykonanie:
Place zabaw,
pomost, zieleń.
boiska,
altany,
pergole,
Rozwój infrastruktury poprzez remont i
budowę obiektów publicznych pełniących z
jednej strony funkcje społeczno-kulturalne
oraz rekreacyjne z drugiej zaś sportowe był
niezbędny
by
podnieść
poziom
atrakcyjności miejscowości Lipnica.
Ponadto w ramach inwestycji wykonano
budowę oświetlenia terenu rekreacyjnosportowego nad jeziorem Głęboczek.
Głównym celem operacji była budowa
infrastruktury turystycznej gwarantująca
wzmocnienie konkurencyjności obszaru
objętego wnioskiem w stosunku do innych
miejscowości.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Promocja obszaru poprzez organizację inscenizacji
Odsieczy Wiedeńskiej w m. Brzeźno Szlacheckie
Beneficjent: Gmina Lipnica
Lokalizacja: Miejscowość Brzeźno Szlacheckie, Gmina
Lipnica, Powiat bytowski
Wysokość dofinansowania: 10 000,00zł
Wartość inwestycji: 20 000,00 zł
Zakres projektu:
Przedmiotem projektu była organizacja i
wykonanie inscenizacji wyprawy Kaszubów
na Odsiecz Wiedeńską
z 1683r.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się
do poprawy atrakcyjności turystycznej i
kulturalnej
obszaru
oraz
integracji
społeczności lokalnej.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad
jeziorem wiejskim w miejscowości Łąkie.
Beneficjent: Gmina Lipnica
Lokalizacja: Miejscowość Łąkie, gmina
Lipnica, powiat bytowski.
Wysokość dofinansowania: 292 809,31 zł
Wartość inwestycji: 422 562,30 zł
Zakres projektu:
Projekt, którego realizację rozpoczęto w
2012 roku miał na celu szeroko rozumianą
rekreację
i
wypoczynek
lokalnej
społeczności.
W
ramach
inwestycji
przeprowadzono następujące działania:
Realizacja projektu przyczyniła się do
wzmocnienia walorów estetycznych i
turystycznych obszaru oraz umożliwiła
lokalnej społeczności aktywny wypoczynek
nad jeziorem wiejskim w miejscowości
Łąkie.
- utworzono nawierzchnie – ciągi piesze z
kostki betonowej oraz kruszywa łamanego,
place z płyty ażurowej i kostki granitowej,
nawierzchnie piaskowe, czyli plaża , boisko,
plac zabaw oraz nawierzchnie trawiaste
wraz z zagospodarowaniem zieleni; zamontowano urządzenia rekreacyjne i
małej architektury turystycznej – altany,
ławki, ławko – stoły;
- wykonano pergolę o konstrukcji częściowo
murowanej i drewnianej;
- wykonano dwa pomosty drewniane.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Budowa małej infrastruktury turystycznej w
Lipuszu wraz z droga dojazdową.
Beneficjent: Gmina Lipusz
Lokalizacja: Miejscowość Lipusz, gmina
Lipusz, powiat kościerski.
Wysokość dofinansowania: 211 682,93 zł
Wartość inwestycji: 314 244,27zł
Zakres projektu:
I etap realizowanego projektu dotyczył
budowy pomostu o konstrukcji stalowo –
drewnianej,
składający
się
z
dwupoziomowego podestu, co umożliwia
bezpieczne wchodzenie do kajaków. Pomost
wyposażony został także w drewnianą
balustradę oraz dojścia, które zostały
wyłożone kostką betonową.
Operacja przyczyniła się również do
powstania drogi dojazdowej o długości
liczącej ponad 500 metrów. W jej pasie
zlokalizowano dwie zatoki parkingowe z 34
miejscami postojowymi. Droga ta ułatwi
także komunikację wokół zespołu szkół
znajdujących się na tym terenie.
Nieopodal pomostu powstała także okazała
drewniana wiata z dwuspadowym dachem i
posadzką z kostki betonowej. Będzie ona
służyć celom rekreacyjnym, oraz pełnić
funkcję miejsca do przechowywania
kajaków.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarpy
Beneficjent: Gmina Nowa Karczma
Lokalizacja: Miejscowość Szatarpy, gmina Nowa
Karczma, powiat kościerski
Wysokość dofinansowania: 342 585,36 zł
Wartość inwestycji: 592 091,37 zł
Zakres projektu:
Zakres projektu obejmował przebudowę
drogi
w
kierunku
szkoły,
budowę
chodników, parkingów (w centrum i przy
boisku szkolnym) oraz odwodnienie terenu.
Nasadzono również zieleń i zainstalowano
obiekty małej architektury.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Budowa turystycznej trasy pieszo-rowerowej
między miejscowościami Nowa Karczma i Zielona
Wieś
Beneficjent: Gmina Nowa Karczma
Lokalizacja: Miejscowość Nowa Karczma, Zielona
wieś, gmina Nowa Karczma, powiat kościerski
Wysokość dofinansowania: 165 925,55 zł
Wartość inwestycji: 240 139,04 zł
Zakres projektu:
Projekt obejmował budowę trasy pieszorowerowej o długości 730 mb między
miejscowościami Nowa Karczma i Zielona
Wieś. Ponadto zagospodarowany został
teren wzdłuż trasy poprzez ustawienie 3
latarni zasilanych bateriami słonecznymi, 6
ławek oraz 4 koszy na śmieci.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Remont zabytkowego budynku Zespołu Szkół w
Starych Polaszkach (dawny Dwór Skórzewskich)
Beneficjent: Gmina Stara Kiszewa
Lokalizacja: Miejscowości Stare Polaszki, gmina
Stara Kiszewa, powiat kościerski
Wysokość dofinansowania: 168.460,68 zł
Wartość inwestycji: 248.622,52 zł
Zakres projektu:
Projekt obejmował roboty konserwatorskie
- wykonanie przemurowania kominów z
przy
cegły
zabytkowym
budynku
Dworu
Skórzewskich, położonym na działce nr 47
w Starych Polaszkach o następującym
zakresie i charakterystyce:
- wymiana pokrycia dachowego: zdjęcie
dachówek ceramicznych, położenie nowych
ceramicznej
i
odgruzowania
przewodów kominowych – 3,841
m3,
- przebudowa instalacji odgromowej – 1 szt.,
-
wykonanie
izolacji
przeciwwilgo
dachówek, zamontowanie dwóch wyłazów
dachowych – 650,77 m2 pow.
- wymiana częściowego nowego deskowania
połaci dachu, pokrytego papą oraz nowych
łat;
- wzmocnienie krokwi deskami, nabicie
desek na krokwie jednostronne – 87,6 m,
- wymiana okien dachowych – 2 szt.,
- rozebranie pokrycia, rynien, rur i obróbek
blach - 98,4 m,
- wykonanie nowych rynien (169,48 m) i rur
spustowych (41,6 m) z blachy cynkowo
tytanowej, oraz wykonanie innych opierzeń;
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Świat wodny Kaszub –rozbudowa, przebudowa i
nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury, w celu stworzenia
miejsca promocji dorobku kulturowego i zasobów
przyrodniczych rybackiej, kaszubskiej wsi Swornegacie
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
Lokalizacja: Miejscowość: Swornegacie, Gmina
Chojnice, powiat chojnicki
Wysokość dofinansowania: 774.279,47 zł
Wartość inwestycji: 1.117.578,87 zł
Zakres projektu:
Projekt
rozbudowy,
nadbudowy
pozwolił
Wiejskiego
na
warunków
przebudowy
Domu
stworzenie
i
Kultury
technicznych
i podstawach do utworzenia
miejsca prezentacji i promocji rybactwa
śródlądowego i walorów przyrodniczych
obszaru
oraz zachowania
kulturowego
pokoleń
dorobku
mieszkańców
Swornegaci związanego z uprawą rybactwa.
W zakresie realizacji operacji wykonano
roboty
rozbiórkowe,
zlikwidowano
murowe,
starą
wejście
konstrukcję
dachu
zagospodarowanie
wymianę
stropu
kotłownię,
roboty
główne,
schody
wraz
terenu,
pokryciem
w
zakresie
ciągów pieszych kanał odwodnieniowy.
Wykonano w całości –tynki i malowanie,
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
zamontowano
w
pomieszczeniu
sali
widowiskowej sufit akustyczny, posadzki,
elewację,
ścianki
działowe
poddasza,
opaskę, wyposażenie kuchni.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
W zakresie robót elektrycznych wykonano
rozdzielnie, instalację gniazd i połączenia
wyrównawcze,
instalację
instalację
odgromową,
zalicznikowe.
Wykonano
strukturalną,
linie
w
kablowe
całości
:
instalację z gniazdami, oświetlenie nad salą,
instalację sygnalizacji pożaru i włamania.
W ramach robót sanitarnych wykonano
prace demontażowe, wentylację poddasza
,instalację
p.poż..Wykonano
wewnętrzną
instalację
zamontowano
instalację
w
zestaw
wentylacji
całości
sanitarną,
wodomierzowy,
kuchni
i
sali
widowiskowej, wymieniono instalację c.o.
W wyniku zrealizowanej j inwestycji w
obiekcie powstało profesjonalne zaplecze
socjalne, zaplecze administracyjne oraz
pomieszczenia edukacyjne i powierzchnia
wystawiennicza.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Zagospodarowanie turystyczne parkingów
leśnych
Beneficjent: Nadleśnictwo Rytel
Lokalizacja: Teren Nadleśnictwa Rytel,
powiat chojnicki
Wysokość dofinansowania: 24 000,00zł
Wartość inwestycji: 35 000,00 zł
Zakres projektu
. W planowanej inwestycji widzimy szansę
na poprawę udostępnienia turystycznego
naszych terenów oraz warunków do
uprawiania aktywnego wypoczynku.
Zakres operacji obejmuje wybudowanie 10
wiat drewnianych na wybranych parkingach
leśnych wyposażonych w ławki oraz stoły.
Teren na którym będzie realizowana
inwestycja
pozostaje
w
zarządzie
Nadleśnictwa Rytel oraz znajduje się w
obszarze LSROR.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
Tytuł projektu:
Zagospodarowanie obszaru rekreacyjnoturystycznego w miejscowości Bachorze na terenie
Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
Beneficjent: Park Narodowy „Bory Tucholskie”
Lokalizacja: Miejscowości Bachorze, gmina
Chojnice, powiat chojnicki
Wysokość dofinansowania: 34 130,00 zł
Wartość inwestycji: 49 359,90zł
Zakres projektu:
Projekt
polegał
obszaru
na
zagospodarowaniu
rekreacyjno-turystycznego
nad
Jeziorem Charzykowskim, na którym do tej
pory
nie
istniały
żadne
urządzenia
turystyczne. Realizacja zadania obejmowała:

wykonanie
15
szt.
podwójnych
stanowisk łodzi wędkarskich,

wykonanie urządzeń turystycznych
na
terenie
cumowiska
oraz
ogrodzenie jego powierzchni,

przebudowę
pojazdów
nowego
wyposażenie
miejsca
poprzez
postoju
wykonanie
ogrodzenia
oraz
w
niezbędne
części
manewrowej
urządzenia,

utwardzenie
miejsca postoju pojazdów wraz z
przejściem do cumowiska.
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-33-07, e-mail: [email protected], www.lgrmorenka.pl
DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”
W RAMACH DOFINANSOWANIA Z OSI 4. PO RYBY 2007-2013
W
ramach
projektu
powstały
dwie
drewniane wiaty (zadaszenia turystyczne) z
ławami i stołami, stelaż w postaci półbramy
z tablicami informacyjnymi oraz stojak na
rowery. Wykonane prace przyczyniły się do
zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego
terenu,
a
także
antropopresji,
do
poprzez
zmniejszenie
ochrony
cennych
przyrodniczo fragmentów Parku.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Podobne dokumenty