REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO II edycja na

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO II edycja na
REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
II edycja
na wakacyjne zdjęcie
rodzinne, zabawne, zwariowane, egzotyczne
w szkolnej zielonej koszulce z logo
§ 1.
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła ul. Robotnicza 4 w Gliwicach.
§ 2.
Cel konkursu
Celem konkursu jest rozpowszechnienie wizerunku I Społecznej Szkoły w Polsce i zagranicą,
utożsamianie się ze szkołą.
§ 3.
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest fotografia przedstawiająca dziecko lub dzieci albo całe rodziny,
z których przynajmniej jedna osoba powinna mieć założoną koszulkę szkolną.
2. Zdjęcia powinny zostać zrobione w czasie wakacji.
§ 4.
Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z rodzicami z Punktu Przedszkolnego “U Korczaka” oraz
z I Społecznej Szkoły Podstawowej i I Społecznego Gimnazjum.
1.
2.
3.
4.
§ 5.
Zasady udziału w konkursie
Udział w konkursie jest dobrowolny.
Jedna rodzina może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie w formacie 13 x 18,
obowiązkowo w wersji elektronicznej i wersji papierowej.
Organizator nie oddaje zdjęć.
Oddanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć przez
organizatora konkursu.
§ 6.
1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody
i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.
1.
2.
3.
4.
§ 7.
Terminarz
Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej.
Zdjęcia konkursowe w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy
[email protected] do 12.09.2016 r. do godziny 15:00.
Wydrukowane zdjęcia należy złożyć w sekretariacie do 12.09.2016r. do godziny 15:00.
Zdjęcia muszą być opisane: Imię i nazwisko ucznia oraz klasa.
Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 26.09.2016r.
Nagrodzone prace będą prezentowane w trakcie stałej ekspozycji na terenie szkoły oraz
innych imprezach szkolnych.
§ 8.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja
Regulaminu należy do Jury.

Podobne dokumenty