Page 1 -l I 1 -l * * * * * * t I t : I t ! *** *** Unia Europejska Publikacja

Komentarze

Transkrypt

Page 1 -l I 1 -l * * * * * * t I t : I t ! *** *** Unia Europejska Publikacja
-l
* *** *
*
*
* *** *
t
I
t
:
I
t
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzqdowego Unii Europejskiej
I
2, rue Mercier,2985 Luxembourg,
Luksemburg
Faks: +352 2929 42670
1
-l
!
E-mail: [email protected] publications.europa.eu
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogloszenie o zam6wieniu
(
Sekcja |
:
Dyrektywa
2OO 4l 18 lw
E)
lnstytucia zamawiai4ca
adresy i punKy kontaktowe:
1.1) Nazwa,
nazwa: Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Krajoury numer identyfikacyj ny: (je2eli jest
Miejskich lnwestycji Drogowych
znany)
Oficjaf na
Adres pocztowy: ul. Sokratesa 15
Kod pocztovqy: 01-909
Miejscowo6d: Warszawa
Pahstwo: Polska (PL)
Tel.: +48 22569L4A0
Punkt kontaktowy:
Osoba do kontakt6w: Manuella Szymaniak
Faks: +48 22569L4O7
E-mail: [email protected]
Adresy internetowe : (je2eli dotyczy)
Og6fny adres instytucji zamawiaj4cej/ podmiotu zamawiaj4cego: (URL) uruvw.zmid.waw.pl
Adres profilu nabyrucy: (URL)
DostQp elektroniczny do informacji: (URL)
Efektroniczne skladanie ofert i wniosk6w o dopuszczenie do udzialu: (URL)
Wiqcej informacji mo2na uzyska6 pod adresem
O Powyzszy(-e) punkt(y) kontaktowy(-e) O Inny (proszg wypelnid zal4cznik A.l)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz4ce dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakup6w) mo2na uzyska6 pod adresem
O
Porn4a2szy(-e)
punk(-y) kontaktowy(-e) O Inny (proszq wypelnii zalEcznik A.ll)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nale2y przesyla6 na adres
O Por,vy2szy(-e) punk(-y) kontaktowy(-e) O Inny (proszg vqypelni6 zat4cznik A.lll)
1.2) Rodzai
i
nstytucji zamawiajqcej
O Ministerstwo lub inny organ
krajovr4r lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
O Agencja/urzqd krajorary lub federalny
O Organ wladzy regionalnej lub lokalnej
O Agencja/urzqd regionalny lub lokalny
O Podmiot prawa publicznego
O nstytucja/agencja
I
eu
ropejska lub organizacja migdzynarodowa
O Inna: (proszq okre!;li6)
1.3) Gl6wny przedmiot lub przedmioty dzialalnosci
X Og6lne uslugi publiczne
PL Formularz standardovvy 02 - Ogtoszenie
o
zam6wieniu
7/78
tr Obrona
tr Porzqdek i bezpieczefstwo publiczne
!
Srodowisko
tr Sprawy gospodarcze i finansowe
flZdrowie
X Budownictwo i obiekty komunalne
!
Ochrona socjalna
n
Rekreacja, kultura i religia
I
Edukacja
tr fnny: (proszg
okreSliC)
1.4) Udzielenie zam6wienia w imieniu innych instytucii zamawiaiqcych
Instytucja zamawiaj4ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj4cych:
Otak O nie
wiqcej informacji o tych insffiuciach zamawiaiqcych moina poda6 w zal4czniku A
PL
Formularz standardowy 02 - Ogloszenie o zam6wieniu
2/78
Sekcja ll : Przedmiot zam6wienia
ll.1) Opis:
11.1.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez instytucjq zamawiaj4c4
:
Przebudowa estakad w Trasie Lazienkowskiej na wgZle warszawskim oraz estakady na wgZle praskim w
Warszawie.
11.1.2) Rodzaj zam6wienia oraz lokalizacja rob6t budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
Swiadczenia uslug :
Vtgbra1 wyl4cznie jednq kategoriq - roboty budowlane, dostawy lub uslugi- kt6ra najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zam6wienia lub zakupu
Q Roboty budowlane
X Wykonanie
O
I Zaprojektowanie i wykonanie O
D Wykonanie, za pomocq dowolnychO
Srodk6w obiektu budowlanego O
wymogom
odpowiadaj4cego
okre5lonym przez instytucjg
zamawaJacE
O Dostawy
Kupno
Dzierzawa
Najem
Leasing
O uslugi
Kategoria uslug: nr:
Zob. kategorie uslug w zal4czniku
c1
O polqczenie powyzszych form
Gl6wne miejsce lub lokalizacja rob6t budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub Swiadczenia uslug
:
Warszawa
Kod NUTS:
11.1.3) Informacje na temat zam6wienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakup6w (DSz):
X Ogloszenie dotyczy zam6wienia publicznego
!
!
Ogloszenie dotyczy zawarcia umou4/ ramowej
Ogloszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakup6w (DSZ)
: (je2eli dotyczy)
ra4rkonawcami O Umowa ramowa z jednym vvykonawc4
f1.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
O Umowa ramowa z kilkoma
Liczba:
albo
(je2eli dotyczy) liczba maksymalna
:
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :
albo w miesiqcach
uczestnik6w planowanej u mou4/ ramowej
:
Uzasadnienie dla umouryr ramowej, kt6rej czas tnruania pzekracza okres czterech lat
:
Szacunkowa calkowita warto56 zakup6w w calym okresie obowiq,zywania umowy ramowei (je2eli
dotyczy, prosze poda1 vvyl4cznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartosd bez VAT :
Waluta:
albo
Zakres: migdzy
:
Czqstotliwo6e orazwarto6d zam6wie6, kt6re zostanq udzielone : (je2elijest znana)
PL Formularz standardowy 02 - Ogloszenie o zam6wieniu
3/18
11.1.5) Kr6tki opis zam6wienia lub zakupu
:
Przedmiotem zam6wienia jest Wykonanie rob6t budowlanych zwiq3anych z przebudow4 dr6g krajowych
nr 2,7 i 6l wraz z przebudowq i rozbudowq infrastruktury techniczne j oraz z przebudow4 estakad w Trasie
t-azienkowskiej na wgZle warszawskim t--19, L-20; L-21",l--22, L-23, t--24, L-25, L-26 oraz estakady t--35 na
wqZle praskim w Warszawie.
ff.1.6) Wsp6lny Slownik Zam6wiefi (CPV) :
Slownik gl6wny
Glowny przedmiot
45r.r.r.300
Slownik uzupelniaiacv (je2eli doVczy)
11.1.7) Informacje na temat Porozumieniaw sprawie zam6wiefi rzEdowych (GPA) :
Zam6wienie jest objgte Porozumieniem w sprawie zam6wieh rzqdowych (GPA)
O tak O nie
:
!f .1.8) Czq6ci: (w celu podania szczeg6l6w o czq1ciach zam6wienia nale2y vvykorzysta1 zal4cznik B tyle razy,
ile jest czqSci zam6wienia)
czg6ci: O tak Q nie
(je2elitak) Oferty mo2na sklada6 w odniesieniu do
To zam6wienie podzielone jest na
O tytko jednej czg6ci
O jednej lub wigcej czg5ci
O wszystkich czg5ci
11.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza sig skladanie ofert wariantorarych
O
:
ll.2) Wielko56 lub zakres zam6wienia
:
ff.2.1) Calkowita wielkoSd lub zakres
:
tak
O nie
(w tym wszystkie czq1ci, wznowienia i opcje, je2eli dotyczy)
(je2eli dotyczy, prosze poda6 v,rylqcznie dane liczbowe)
Szacunkowa warto56 bez VAT
Waluta :
albo
:
Zakres:migdzy: :i:
ff.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: Otak Onie
:
:
Waluta:
(je2elidotyczy)
(ezeli tak) Proszg poda6 opis takich opcji
:
(e2elijest znany) Wstgpny harmonogram vqykorzystania tych opcji
w miesiEcach
:
albo w dniach
11.2.3) Informacje o wznowieniach
:
:
:
(od udzielenia zam6wienia)
(je2elidotyczy)
Jest to zam6wienie podlegajqce wznowieniu: O tak O nie
Liczba mozlivqych wznowiefi: (je2eli jest
i:
albo Zakres: migdzy
(je2eli sq znane) W przypadku odnawialnych zam6wiefi na dostauy lub uslugi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zam6wiefi:
znana)
PL
Formularz standardowy 02 - Ogloszenie o zam6wieniu
:
4/78
w
miesiqcach:
albo w
dniach:
(od udzielenia zam6wienia)
ll.3) Czas trwania zam6wienia lub termin realizacii:
okres w miesi4cach
: 24
albo w
dniach:
(od udzielenia zam6wienia)
albo
Rozpoczgcie:
Zakofczenie:
(dd/mm/rrn)
(dd/mm/rrn)
PL Formularz standarfuwy 02 -
Ogloszenie o zam6wieniu
Sekcja lll : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
technicznym
i
lll.1) Warunki dotyczqce zam6wienia:
lll.1.L) Wlmagane wadia i gwarancje:. (je2eli dotyczy)
Wykonawca przystgpujqcy do przetargu jest obowiqzany, przed uplyrvem terminu skladania ofert, wnie56
wadium na caly okres zwiq4ania ofert4, w r,r4rsoko6ci 9l-6.700,00 zl (dziewig6set szesna6cie tysiecy siedemset
zlotych 00/100)
lll.1.2) Gl6wne warunki finansowe i uzgodnienia platnicze illub odniesienie do odpowiednich przepis5w
je reguluj4cych:
Zamawiajqcy przewiduje platno5ci czg5ciowe za wykonane prace na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawcq, platnych w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Zamawiajqcy nie przewiduje przedplat i
zaliczek za pr ace przewidziane do wykonania.
fll.1.3) Forma prawna, jak4 musi przyj4e grupawykonawc6w, kt6rej zostanie udzielone zam6wienie:
(jeZelidotyczy)
Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegad sig o udzielenie przedmiotowego zam6wienia zgodnie z art. 23 ustawy
zdnia29 stycznia 2OO4 r. Prawo zam6wiefi publicznych, zwanej dalej ustawq Pzp. W takim przypadku
ustanawiajE pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu albo do reprezentowania w postgpowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego - pelnomocnictwo nale2y dol4czy6 do oferty (w formie
o rygi nalu ub notarial nie po6wiadczonej kopi i).
I
lll.1.4) Inne szczeg6lne warunki:. (e2eli dotyczy)
Wykonanie zam6wienia podlega szczeg6lnym warunkom
(je2eli tak) Opis szczeg6lnych warunk6w:
:
O
tak O nie
lll.2) Warunki udzialu:
lll.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawc6q w tym wymogi zwiqzane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
lnformacje i formalno5ci konieczne do dokonania oceny spelniania wymog6w:
Ocena spelnienia warunk6w udzialu w postepowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spelnia/nie spelnia.
ZamawiAiacv na oodstawie zlo2onvch tiurazi oferta dokument6w bedzie badal czv dokumentv te potvvierdzaia
vVym6g sfu,bthienia okre6lonego
priezZamawiaj4celo warunku. W przypadku, gdi wym6g spblnieinia warunlir"i
zostanie potwierdzonv w dokumentach zlo2onvch przez Wvkonawce, warunek zostanie uznanv za spelnionv.
'
W przypddku, gdy u/ym6g spelnienia warunku-nie zostanispotwierd2ony w dokumentach zlozonych'przez
Wvkonawce. warunek zostanie uznanv za niesoelnionv.
f . O udziele'riie zam6wienia mog4 ubiegai sig vi4rkonawcy, ktorzy:
1". spelniaia warunki, doVczace:
1.1.'posiadbnia.uprawnieri db wykonyarania okre6lonej dzialalno6ci lub czynno6ci, jezeli przepisy prawa
naKfaoa|a ooowrazeK rcn posraoanra;
1.2. posiddania rrriiedzv i do6wiadczenia;
!.Q. dyspoLowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia
1-.4. sytuaclr eKonomrcznel I Irnansowej;
PL
Formularz standardovvy 02 - Ogloszenie o zam6wieniu
6/1.8
2. v,tykazEbrak podstaw do wykluczenia z postgpowania z powodu nie spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
art.24 ust.1 ustawy Pzp.
ll. Dokumentv na riotwi'erdzenie warunk6w udzialu w postepowaniu:
1. Oswiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w bkreSlonych w art. 22 ust. 1 pkt
1-
- 4 ustawy Pzp.
2. Oswiadczenie WlkonawcV, o tiraku Dodstaw do wvkluczenia na podstawie art.24 ust. 1 ustaw Plp.
3. Aktualnv odpis z-wla5ciweioo reiestru. ie2eli odrebne przepisv wVmaqaia wpisu do reiestru, w c'elu vwkazania
braku pod3taw do wykluczenia w 6parcid o art. 24'ust. 7 pkt'2 ristatwy, 5 w'stosunku do-os6b fizycznych
o5wiadczenia w zakresie arl.24 ust 1 pkt 2 ustawv.
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karn-ego w zakresie okreSlonym w aft.24 ust. l- pkt od 4 do B
ustawv Pzn.
5. Aktualna informacie z Kraioweoo Reiestru Karneoo w zakresie okre6lonvm w art.24 ust. L pkt g ustawv Pzp.
6. Aktualne za6wiadizenie wla6ciiiveoo'Naczelnika Urzedu Skarboweoo pdtwierdzaiace. ze Wvkonawca nie
zaleqaz oplacaniem podatk6w, lub z"aSwiadczenie, ze uzvskal przewidziane prawem'zwolnien-ie, odroczenie lub
rozlo2enie'na ratv zal'eolvch olatno5ci. lub wstrzvmanie w calo5'ci wvkonania decvzii wla5ciweoo oroanu.
7. Aktualne za5wiadczdriie wla6ciweoo oddzial(Zakladu Ubezoiecieh Soolecznvch lub KasvRolnilzeqo
U.bezpieczenia Spolecznego potwierdzajqcego,. ze.Wykonawca nie zalegja z.opldcaniem skladek na
ubezpieczenia zdrowotne ispoleczne, ldb'po-twierdzenia, 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroizenie lub rozlozenie nd raty zaleiglych platno6ci, lub wstrzlrmanie w caloSci rqykonania decyzji wla6ciwego
or0anu.
S.Jezeli Wvkonawca ma siedzibe lub mieisce zamieszkania poza teMorium Rzeczvpospolitei Polskiei, zamiast
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 3, 5, 6, Z sklada odpowieidni dokirment lub dokumerity, rnrystawion'e w kraju,
w kt6rym ma siedzi6e lub mieisce zamie'szkania, potwierdzaiace odpowiednio, ze:
a)nie otwarto ieoo likividacii ahi nie oqloszono uoaOtoSci,
bl nie zaleoa 2 iliszczanierir podatk6ri. oolat. skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ze uzvskal
pizewidzia-ne prqwe.m zwolnjenie, odr6czeni6 lub rozlozenie na raty zalegjlych platno6ci lub wstrzymanie w
calo5ci wykonania decyzj i. wla5ciwego o.rganu, .
ct me o(zeczono woDec nreoo zaKazu uDteoanra sre o zamowrente:
9: Jezeli Wvkonawca ma siddzibe lub mieiste zamieszkania poza ieMorium Rzeczvoosoolitei Polskiei, zamiast
dokumentu. o kt6rvm mowa w oki B, sklada za6wiadczenie wla6ciweoo orqanu sadoweqb lub'adminisiiacvineoo
miejsca zamieszkania albo zarhieszkania osoby, kt6rej dokumenty do'tyczd, w zaliresie 6kre5lonym w art.'24 ust.-l- Dkt 4-8 ustawv Pzo.
10. Je2eli. w orzvoabku Wvkonawcv maiaceoo siedzibe na teMorium Rzeczoosoolitei Polskiei. osobv. o kt6rvch
mowa w ar"t. za u!t. r on 5-g ustaralv. mai'a rfrieisce zarhieszkania poza teMorium Rzeczvposobtitei p6tst<iei.'
Wykonawca sklada w bdniesieniu dii nich iaSrniiadczenie wla6ciwrlgo orgahu sqdowego albo administracyjnego
mieisca zamieszkania dotvczace tvch os6b w zakresie okre5lonvm-w ar(. Z+ ust. t okis-A ustawv. zwm
ze rir.przypadku gdy.w midjscti z,aririeszkania tych os6b nie wydlje sie takich.za6wiadczef - zaslfpuie sie
le ooKUmentem zawreratacvm oswraoczeme zlozone orzeo notanuszem, wtasctwvm orqanem saoowvm.
administracvinvm albo o'roanem samorzadu zawodoweoo lub oosoodarczeoo mieisca Zamieszkania ivch os6b.
Ll-. Dokumentv o kt6rvchinowa w pkt 3. 4. 5. I lit. a) i cI oraz rt pk s i 10 n6winnv bvd unrstawione nie
wczeSniej niz 6 m-cy lrzed uplywem teiminti skladaniabfert. Dokumenty o kt6ryih rirowa w pkt 6, 7, I lit. b)
powinienbv6 wvstawionv nie'Wcze5niei niz 3 m-ce przed uplvwem terminu skla-clania ofert.
12. Je2eli w mieiscu zamieszkania osobv lub w kraiu. w kt6rvm Wvkonawca ma siedzibe lub mieisce
zamieszkania, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 3 - 7 pav'ty2ej, zastgpujesig j.e'dokumentem
zaweratacvm oswraoczenre zlozone przeo notanuszem, wtascr\ nr'm oroanem saoowvm, aomrnrstracvtnvm aloo
oroanerh'samorzadu zawodoweoo lub oosoodarczeoo odoowiedhio mieisca zariries/kania osobv lub kr-aiu. w
kt6rym vvykonawc'a ma siedzibg lub midjscb zamiesikanid. Zapis pkt 1-1'stosuje sig odpowiednio-.
13. Zasadv skladania ofertv prz'ez podniiov wvsteouiace wspdlniei:
1-Q.1. vlyqagane o5wiadczehia luhi dokumentf wskazane w i:t<t. Z -7, oraz odpowiednio pkt. B - 10 powyzej
winny by6 zlozone przez kaidy podmiot.
"
lll.2.2l Zdolno66 ekonomiczna i finansowa:
PL
Formularz standardovvy 02 - Ogtoszenie o zam6wieniu
7/78
Informacje i formalno6ci konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standard6w: (e2eli dotyczy)
spelniania wymog6w:
W celu wykazania spelniania warunk5W Wykonawca Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cinruilnei w zakresie prowadzonej dzialalno6ci zwiTanej
winien ztoZv6, wraz i oferta:
z-przedmiotem zam6wienia, na warto5d co najmniej 1
Oplacona polise, a w przvpadku iei braku inny
000 000 PLN
dokumeni'ootwierdzaiacv.'ze WVkonawca iest
ubeznieczonv od odpbwieldzialnbSci cvwilrfei w zakresieWarto6ci podane w walucie innei niz PLN w
prowhclzonej'dzialalno5ci zwi4zanei z przediniotem dokumenbie nltwigq4qqgym^sp-elnienie warunku,
o kt6rym moriva powyzei, b-gda przeliczane na PLN
zamowtenta.
wedlug Srednieqjo krirsu Narodowego Banku.Polskiego
Je2eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie
mo2e przedstawic dokumentow dotyczacych sytuacj' ogloszonego w dnlu opubllKowanla ogrcszenla
zam6wieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.
finansbwei i ekonomicznei vwmaqahvch 6rzezZamawiajqcego, moze priedstavii6 inny dokument, Wykonawcy wsp6lnie ubiegaiqcy sig o udzielenie .
ktQry w wystarczajqcy sposob potwierdza spelnlanie nrnrqszego zamowrenra,muszq \A/y{azac, ze t+czile
spetntalE warunek okreslony powyzej
qpisanego przeT..zamawialEcego warunku.
wvkonawca moze poleoac na weozv I ooswlaoczenlu,
ootenciale technicznvml osobach zdolnvch do
inrykonAnia zam6wienia ub zdol noSciach f nansowych
inhvch nodmiot6w. niezaleznie od charakteru praWneoo
lEc24cy.ch go z. niriri stosunk6w. \A[rkonawcavi tatiel
mu,
zamawalace
swuact I zo0owr azanv test uoowoonlc
ii.OeOiie dvsponowAl zasobami niezbednvmi dd
r e ali zacji
.zAm6wi e n a, w szc z e g 6 | n o5ci p 12 edstayi ajgc
i
I
i
w tvm celu orsemne zoDowrazanre wcn poomlotow oo
oddania mri do dyspozycji nibzbgdnlch'zasob6w na
okres korzvstanra z nrcn przv wvKonanru zamowlenla.
W.przypadku wykonawc6w wsSiOtnie ubiegaj4cych sig o
u ozr e e n re zam owre nr a oo K u m enty wym e n o ne po-wyzej
powinien przedlozyd ten, lub.ci spoSr6d wykonawc6w,
Ktorzy potwrerozalE spernrenre warunKu.
I
I
I
lll.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalno6ci konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie vqymaganych
standard6w: (je2eli dotyczy)
spelniania wymog6w:
W celu wvkazania spelniania warunk6w. Wvkonawca 1. WIEDZA I DOSWIADCZENIE.
Wvkazuiac, ze: w okresie ostatnich 5 lat przed up{ywem
winien zlo2vt, wraz i oferta:
tefminu skladania ofert, a iezeli okres prciwadzeniA
1. WTEDZA't DOSWlADCZerutf. Wvkaz rob6t
budowlanvch w zakresie niezbednvm do wvkazania dzialalno6ci iest kr6tszy - w tym okresle, wykonal
snelnianid warunku wiedzv i do'Swiadczenid. robory budowlane pole.qaiace na budowie i/lub
ldvkonanvch w okresie osiatnich 5 lat przed'uplvwem przekiudowie co ndimniei 2obiekt6w inzynierskich
teiminu skladania ofert, a iezeli okres browadzdnia (most, wiadukt, estakade) o lqcznej dlugb5ci minimum
150 metr6w (liczonej dla jednej jezdni).
dzialalno5ci iest kr6tszy - w tym okresie (zal.
dokumentu
nr 3 do ofertv), wrazz 2alaczbniem
notwierdzaidceoo. 2e robow zostalv wvkonane zoodnie
z zasadami iztilki'budowlanej i prawidlowo uko66zone.
2. KADRA. Oswiadczenie \A&kohawcy, 2e
kt6re bgdq uczestniczy6 w v'rykonywahiu zam.6vtienia,
posiaddia wymaqane Lprawnrenra. w szczeqolno5ci
bkreSlonvmi-przdpisami ustawv z dnia 7 lipcb l-994
Prawo bldowlane (tj. oZ. U..z 2OOG r. l,,tr iS6, poz. LLLB
zp62n. zm.) - zal. nr 1- do
Wykonawcd moze polegai na wiedzy.i do6wiadczeniu,
potenctale tecnnrcznvm, osooacn zoolnycn do
iruykonania zam6wienia ub zdolno6ciach f nansowych
inirvch oodmiot6w. niezaleznie od charakteru orawneqo
lqc2qcych go z nimi stosunk6w. Wykonawca vir tatiel
osoby,
r.
oferty.
I
2. KADRA
O5wiadczaiac, ze: Wvkonawca dysponuie osobami
legitymujqcyini siq dci6wiadczenieni i kwalifikacjami
odpowiediriini do lunkcji, iakie zostan4 im powiirrzone,
w szczeg6lno5ci okre5lonymi przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1-994 r. Prawo budbwldne (ij. Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. LILS z poln. zm.).
{ykdnawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie .
ninielszego zamowienia muszQ vqyfalac, ze l1czile
spelniajq-warunek okreSlony powyzej.
i
PL Formularz standardovvy 02 - Ogloszenie o zam6wieniu
8/78
sytuacj i zobowi Ezany j est udowod n i6 zamawiaj Qce m u'
i2 bedzie dvsponowal zasobami niezbgdnymi do
reit izic i i zAni 6wi e n a, w szczeg6l no5ci pr2ed stayvi ajSc
w Wm c-elu pisemne zobowi4zanie tych podmlotow do
i
oddania md do dyspozycji ni'ezbgdriych'zasob6w na
okres korzystanid z nich przy wy.(o1an!q zam6wienia.
W przypadku wykonawc6w wsf6lnie ubiegai4cych
sie' o udzielenis zam6wienia dokument vvymienlony
wbft ft i 2) powinien pzedlo2yc ten, lub ci spoSr6d
vnykondwcdw kt6 rzy piotwie rdiai4 s peln ie nie waru n ku.
lll.2.4) Informacje o zam6wieniach zastrze2onych: (ie2eli dotyczy)
E Zam6wienie jest zastrze2one dla zaklad6w pracy chronionej
fl Realizacja zim6wienia jest zastrze2ona w ramach program6w pracy chronionej
lll.3) Specyficzne warunki dotyczqce zam6wiefi na uslugi:
lll.3. 1) | nfo rmacj e dotycz4ce okre6lo nego zawod u :
Swiadczenie uslugi zastrze2one jest dla okre$lonego zawodu: O tak O nie
(je2etitak) Odniesienie do odpowiednich przepis6w ustawo\l/ych, vqykonawczych lub administracyjnych
:
lll.3.2) Osoby od powiedzial ne za wykonanie uslug i :
osoby pru*n'e powinny wskazac nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe os6b odpowiedzialnych za wykonanie
uslugi: Otak Onie
PL
Formularz standardovvy 02'Ogloszenie o zam6wieniu
9/L8
Sekcja lV : Procedura
lV.1) Rodzaj procedury:
1V.1.1) Rodzaj
O Onruarta
procedury:
O Ograniczona
OOgraniczona przyspieszona Uzasadnieniewyboru procedury przyspieszonej:
Niekt6rzy kandydaci zostalijuz zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niekt6rych rodzaj6w procedur negocjacyjnych) O tak O nie
(je2elitak, nale2y podad nazwy i adresy zaluralifikowanych iu2 wykonawc6w
w sekcii VlS lnformacie dodatkowe)
O Negocjacyj na przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej :
O
Negocjacyjna
:
O oialog konkurencyjny
1V.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do skladania ofert lub do udzialu:
(procedura ograniczona i negociacyina, di alog konkurencyjny)
rzewidywana iczba wykonawc6w:
albo
i (ie2eli dotyczy) liczba maksymalna
Przewidywana minimalna
Obiektywne kryteria uryboru ograniczonej liczby kandydat6w:
P
I
liczba:
fV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawc6w podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negociacyina, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiflafl lub
negocjowanychofert:
Otak Onie
tV.2) Kryteria udzielenia zam6wienia
1V.2.1)
Kryteria udzielenia zam6wienia (proszq zaznaczy1 wlaSciwe pole (pola))
O Najnizsza cena
albo
O Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzglgdnieniem kryteri6w
O kryteria okreslone ponizej (kryteria udzietenia zam6wienia powinny zosbe podane wraz z wagq lub w
kotejnoflci od najwa2niejszego do najmniejwa2nego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie iest mo2liwe z
oczywistych przyczyn)
O kryteria okre5lone w specyfikacjach, w zaproszeniu do skladania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
,.,.1
,#vaga
i' q" ..:ai
*
,ur**"
,..
F
wega
6.
7.
8.
l_.
2.
3.
PL Formularz standardowy 02 - Ogloszenie
rKg$eria"
o zam6wieniu
L0/78
Kfiltetia''l
"j wa$a
"Kn4eit4"
vlBga:
9.
4.
5.
1_0.
1v.2.2) lnformacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana bgdzie aukcja elektroniczna O
tak
O nie
(je2eli tak, je2eti dotyczy) Proszg podad dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
lV.3) | nformacje ad mi ni stracyj ne :
1V.3.1) Numer
referencyjny nadany sprawie przez instytucjq zamawiajEcq: (ie2elidotyczy)
zPl1.slPNl4l12
1V.3.2)
Poprzednie publikacie dotyczqce tego samego zam6wienia:
tak O nie
O
(je2elitak)
O Wstgpne
ogloszenie
O Ogloszenie o profilu nabywcy
informacyjne
Numer ogloszeniaw
n
I
n
Dz.U.'.
z
dnia:
(dd/mm/nrr)
ne wcze5niejsze publikacje(1 e2 el i dotyczy)
1V.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokument6w dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przyp adku di al og u ko n kure ncyi nego)
Termin skladania wniosk6w dotycz4cych uzyskania dokument6w lub dostgpu do dokument6w
Datat O2lOLl20l-3 Godzina:
1"6:00
Dokumenty odplatne O tak O nie
(e2elitak, prosze podaC vvyl4cznie dane liczbowe) Poda6 cenq: 6155.00 Waluta: PLN
Warunki i spos6b platno5ci:
Przelew
-
na rachunek bankowy Zamawiajqcego
1V.3.4) Termin
-
71-1030L508000000055101-0007.
skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:
Data: 03101/20L3 Godzina: 10:00
fV.3.5) Datawyslania zaproszeri do skladania ofert lub do udzialu zakwalifikowanym kandydatomz (ieZeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyinego)
Data:
Jqzyki, w kt6rych mo2na sporzqdza6 oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postqpowaniu:
O Dowolny jqzykurzqdovvy UE
O Jqzyk urzgdorary (gzyki urzgdowe) UE:
1V.3.6)
n
PL
Inny:
PL
Formularz standardowy 02 - Ogloszenie o zam6wieniu
71-
/ L8
M3.D Minimalny okres, w kt6rym oierent bqdzie zwigany ofert4:
Do: :
albo
Okes w miesiqcach
:
albo w dniach
Warunki otwarcaa ohrt:
Data:03/01/2013 (dd/mm/rrrr)
:
90 (od ustalonej daty skladania ofert)
1V.3.8)
Godzinall:OO
(je2eti dotyczy)MiejscowoS6: Zaru4d Miejskich Inwestycii Drogowych ul. Sokratesa 15, 01-9Og Warszawa
osoby upowa2nione do obecno5ci podczas otwarcia oteft $eZeli doffizy) :
Otak O nie
(jeieti tak) Dodatkowe informacje o osobach upowa2nionych i proceduze otwarcia:
Komisja Przetargowa - sesia otwarcia ofert jest iawna
PL Formularz
standardowy 02 - Ogloszenie o zam6wieniu
72/78
Sekcja Vl: Informacje uzupelniai4ce
Vf.1) lnformacje o powtarzajqcym siq charakterze zam6wienia: (ie2eli dotyczy)
O tak O nie
Jest to zam6wienie o charakterze powtarzajEcym sig
(je2eli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogloszeh:
:
Vl.2) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej
(e2elitak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogloszef :
:
O
tak
O nie
Vl.3) fnformacje dodatkowe: (je2eli dotyczy)
1. Oferta winna by6 sporzqdzona przezv'tykonawcq zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz zawierai wszelkie
wymagane w SIWZ dokumenty.
z. ook-umenty potwierdzaiace spelnienie warunk6w udzialu w postepowaniu sq skladane w formie oryginalu lub
kopii poSwiadczonej za zgcidno5i z oryginalem przez wykonawcg. Pelnomocnictwa zal4czone do oferty winny
bvc zfozone w oryotnale lub kooil ooswradczonet za zoodnosc z oryqrna€m przez noanusza.
3l Wvkonawca win'ien zlo2v6, otert'e wraz z wvmaoanvini w oqloszdniu o6wiadczeniami i dokumentami
potwierdzajqcymi spelnianie warunk6w udzidlu w-postqpowaliu w zamkniqtej i opisanej wg Instrukcji w SIWZ
kooercre {ooaKowanru).
+. bferta i:owinna byi'sporzqdzol?.w jgzyku polskim. Dokumenty sporzqdzone w jgzyku obcym sq skladane
wtazz ilumaczentem nqJezyl-( polsKr.. ..
5. Wykonawqq (w tyr.n r6Wnlez'uczestnik konsorcjum) moze zlo2yc tylko jednq ofertg. Za zlo2enie oferty uwaza
sie r6wnie2 dokondnie tei czvnno5ciwsp6lnie z innvm wvkonawca.
6.'Zasadv skladan ia of eitv oi zez nod m btv wvste p tii ace i,vsp6l n ie.'
6. 1. oferta musi bvi pod'pibana rirzez pelnomoinit<a
7. Przed zawarcierfi umorlqy, Zamawiaiqcy bgdzie zqdal wniesienia zabezpieczenia nalezytego ur!.owy
w wysokoSci 5 o/o ceny calkowitej p.odanej w ofercie oraz umowy o wspolpracy wykonawcow wspolnle
uoreoatacvcn sre o uozrelenre zamowlenla.
8. Zdm'awiaiacv'orzewiduie mozliwos6 udzielenia zam6wieri uzupelniaiacych, o kt6rych mowa w art. 67
ust. 1 okt. O dsia'vw Pzo.Zamawiaiacv w terminie 3 lat od podpisania urhowv mo2e irdzieli6 zam6wieri
uzupelniajqcych do v'4ybokoSci SO 6ZriWartoSci zam6wienia lod'stawowego, pblegajqcych na powt6rzeniu tego
sameqo rodzaiu zam6wie6, zqodnvch z przedmiotem zam6wienia podstawoweqo.
9. Zariawiaiacv zwraca sie z 6ro56a o wplacanie kwot nale2nych za Specyfikacje lstotnych Warunk6w
Zam6wienid ird rachunek bant<owy 7n030rs0e0000000551"0i0007 . Po egzeniplarze SIWZ nalezy zwracai sig
z potwierdzeniem wp{aty na ww. rachunek.
i
Vl.4) Procedury odwolawcze:
V1.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze:
Oficjafna naz\ ta: Krajowa lzba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postgpu L7 A
Miejscowo56: Warszawa
Kod pocztovqy: 02-676
Pahstwo: Polska (PL)
Tel.: +48 22458784L
PL
Formularz standardowy 02 - Ogloszenie o zam6wieniu
L3/18
E-mail: [email protected]
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: (URL) http:l luzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (je2elidotyczy)
Oficjalna nivwa:
Adres pocztowy:
Miejscowo66:
Kod pocztoury:
Pafistwo:
Tel.:
E-mail:
Faks:
Adres internetory: (URL)
V1.4.2) Skladanie
odwola6: (proszg wypelnif pkt
V1.4.2 lub,
je2eli jest to niezbqdne, pkt V\.4.3)
Dokladne informacie na temat termin6w skladania odwolari:
Zasady skladania Srodk6w ochrony prawnej uregulowane s4 w dziale Vl usta\ /y Pzp.
Odwolanie wnosi sie:
l-) w terminie 10 dni-od dnia przeslania informacii o czvnno6ci zamawiaiaceoo stanowiacei oodstawe ieoo
Wniesienia - jezeli zoslaly przeslane w spos6b cikre6kiny w arr.27 ust. 2, al6o w terminie 15 Oni - le2blizostaly
przeslane w Inny sposob.
2) Odwolanie wobec tre5ci ogloszenia o zam6wieniu., a jg4eli postgpowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nreoqranrczoneqo, IaKze woDec postanowen specwrKaclr rstotnvcn warunKow zamowrenra, wnost stg w termtnte
10 dhi o.d dnia p-ublikacji ogloszenia w Dzienniku Uizgdgwym Uirii furopejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
rstomycn warunKow zamowrenta na stronte Internetowet.
3) Odwolanie wobec czvnno5ci innvch niz okreSlone w fust. L i 2 wnosi sie terminie 10 dni od dnia. w kt6rvm
pbwzigto lub. przy.zachowaniu nfle4ytgj staranno6ci mo2na bylo powziqi'wiadomoSi o okoliczno6ciach "
stanowEcycn poostawe Jego wnresrenra.
V1.4.3) 2r6dlo, gdzie mo2na uzyska6 informacje na temat skladania
odwolafi:
Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postgpu 1-7A
Miejscowo56: warszawa
Kod pocztoury: O2-676
Pafstwo: Polska (PL)
Tel.:+48 2245878A3.
E-mail: [email protected]
Adres internetov'ry:
Faks: +48 224587700
PRL) http://uzp.gov.pl
Vl.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia:
141 L3"|2OL2 (dd/mmhrr) - |D:2OL2-L57778
PL Formularz standardovvy 02 - Ogloszenie o zam6wieniu
L4/L8
Zal1cznik A
Dodatkowe adresy i punky kontaktowe
l) Adresy i punky kontakowe, gdzie mo2na uzyska6 dalsze informacje
oficjalna nazr
ta:
Krajorary numer identyfikacyjny:
(e2elijest
znany)
Adres pocztowy:
Miejscowo56:
kontaktowy:
Kod
pocztor,vy:
PunK
Pahstwo:
Tel.:
Osoba do kontakt6w:
E-mail:
Faks:
Adres intern etovuy: (UR L)
ll) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie mozna uzyska6 specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczqce dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakup6w)
Oficjafna nazwa: Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Krajowy numer identyfikacyjny: (je2eli jest
Miejskich
znany)
InwestycjiDrogowych
Adres pocztowy: Ul. Sokratesa 15
Warszawa
kontaktoury:
Miejscowo56:
Punkt
Kod pocztowy:
01-909
Pafistwo: Polska (PL)
Tel.: +48 22569L404
Osoba do kontakt6w: Kancelaria pok.27
E-maif:
Faks: +48 22569L4OL
Adres internetowy: (U RL) wv'rw.zmid.waw.pl
lll) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie nalely przesyla6 ofertylwnioski o dopuszczenie do udzialu w
postqpowaniu
Oficjalna nazwa: Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d KrajovUy numer identyfikacyjny: (je2eli jest
Miejskich
InwestycjiDrogowych
znany)
Adres pocztowy: Ul. Sokratesa 15
Warszawa
Punkt kontaktovrry:
Miejscowo66:
Kod pocztowy:
01"-909
Panstwo: Polska (PL)
Tel.: +48 2256914A4
Osoba do kontakt6w: Kancelaria pak.27
E-mail:
Ad
Faks: +48 22569L401,
res i nte rnetovvy: (U R L) ur'twt.zm id.waw. pl
lV) Adres innej instytucji zamawiajqcej, w imieniu kt6rej dokonuje zakupu instytucja zamawiaj4ca
Oficjafna nazwa
Krajowy numer identyf kacyjny
i
( jezeli jest znana ):
Adres pocztowy:
Kod pocztowy
Miejscowo66
Pafistwo
(\A/ykorzysta6 sekcjg lY w zal4czniku A tyle razy, ile jest to konieczne)
PL Formularz standardowy 02 - Ogloszenie o zam6wieniu
L5/78
Zalqcznik B
lnformacje o czq5ciach zam6wienia
Nazwa nadana zam6wieniu przez instytucjq zamawiajecE
Czg56
1)
nr:
Nazwa:
Kr6tkiopis:
2) Wsp6lny Slownik Zam6wief (CPV):
Slownik gl6wny:
3) Wielko66 lub zakres:
fie2efijest znany, prosze poda6 wyl4cznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT
albo
Zakres:
migdzy:
i:
Waluta:
4) fnformacje o r6inych datach dotyczqcych czasu trwania lub rozpoczqcialrealizacii zam6wienia: Qe2eli
dotyczy)
Okres w miesiqcach
:
albo w dniach
:
(od udzielenia zam6wienia)
albo
Rozpoczgcie:
Zakoficzenie:
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat czq6ci zam6wienia:
PL
Formularz standardouvy 02 - Ogloszenie o zam6wieniu
76/78
Zal4cznik Ct
- Zam6wienia
og6lne
Kategorie uslug, o kt6rych mowa w sekcji ll Przedmiot zam6wienia
DYrektYwa 2004/t8nUE
Kategoria nr
[1-]
12
Przedmiot
Uslugi konserwacyjne i naprawcze
Uslugi transportu lEdowego [2] ,w tym uslugi samochod6w opancerzonych oraz uslugi
kurierskie, z wyjqtkiem przewozu poczty
Uslugi transportu lotniczego pasazer6w i towar6w, z wyj4tkiem transportu poczty
3
4 Transport poczty drogE lqdowq [3] i lotniczq
5 UslugitelekomunikacYjne
6 Uslugifinansowe: a) Uslugi ubezpieczeniowe b)Uslugi bankowe i inwestycyjne
7 Uslugi komputerowe i uslugi z nimi ztt'tiqzane
8 Uslugibadawcze i rozwojowe [5]
9 Uslugi w zakresie ksiggowo5ci, audytu oraz prowadzenia ksi4g rachunkovqych
l-O Uslugi badania rynku iopinii publicznej
LL Uslugi konsultacyjne w zakresie zarzEdzania [6] i uslugi znimizwiaVane
LZ Uslugi architektoniczne, in2ynieryjne izintegrowane uslugi inzynieryjne; uslugi
[4]
urbanistyczne, architektury krajobrazu , zwiqzane z nimi uslugi konsultacji naukovttych
technicznych; uslugi badari i analiz technicznych
1-3
Uslugireklamowe
L4
15
Uslugisprz4tania budynk6w i uslugi zarzEdzania mieniem
Uslugi w zakresie publikowania i drukowania rnrykonywane z tytulu vqynagrodzenia lub
umowy
Uslugi w dziedzinie odprowadzania Sciek6w i vrnTwozu nieczystoSci; uslugi sanitarne i
L6
i
podobne
Kategoria nr
[7]
L7
18
19
20
2L
22
Zg
Przedmiot
Uslugi hotelarskie i restauracyjne
Uslugitransportukolejowego
Uslugitransportuwodnego
Dodatkowe i pomocnicze uslugitransportowe
UslugiPrawnicze
Uslugi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
Uslugi detektywistyczne i ochroniarskie z wyj4tkiem uslug samochod6w
opancerzonych
24
25
26
27
Uslugiedukacyjneiszkoleniowe
Uslugi sPoleczne izdrowotne
Uslugi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
Inne uslugi
l- Kategorie uslug w rozumieniu art.20 i zal4cznika llA do dyrektyuty ZOO4|L$ME'
2 Z wyjqtkiem uslug transportu kolejowego, ujqtych w kategorii 18.
3 Z wyjqtkiem uslug transportu kolejowego, ujqtych w kategorii 1-8.
a z rnryjqtkiem uslug finansowych zwiq,zanych z uystawianiem, sprzeda2E, zakupem lub transferem papier6w
*artosbiouqych albo innych instrument6w finansorarych oraz uslug banku centralnego. R6wniez wyl4czone:
uslugi obejmujqce nabycie, najem lub dzierzawg - bez wzglgdu na spos6b finansowania - grunt6w, istniejqcych
PL
Formularz standardovvy 02 - Ogloszenie o zam6wieniu
77/78
Niemniejjednak przepisom dyrektyvqy
budynk6w lub innych nieruchomosci, albo dotycz4ce praw do nic.h.
formie, r6wnocze5nie, przed lub po
dowolnej
w
podlegaj4 umov'y o Swiadczenie uslug tinansovtryin zawarte,
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzier2awy'
gdzie korzysci czerpie raryl4cznie instytucja
5 Z vqyjqtkiem uslug dotyczqcych badari i rozwoju innych ni2.takie,
pod warunkiem 2e Swiadczona usluga zostala w
zamawiaj4ca w celu vrryrkorzystania ich we wlasnej dzialalnosci,
pelni
wynag rodzo na przez nstytucjq zamawiajqc4'
'O
Z taryiqtliem uslug arbitra2owych i koncyliacyjnych'
z rategorie uslug w rozumieniu art.2L izalqcznika llB do dyrektywy zoo lLBME.
8 Z vuyj4tkiem um6w o Prace.
material6w programourych
9 Z vqyjqtkiem um6w dotyc z4cych nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji
emisji'
przeznidawc6w oraz um6w dotyczqcych czasu
i
PL
Formularz standardowy 02'Ogloszenie o zam6wieniu
78/ 78

Podobne dokumenty