S03 Chemia organiczna i bioorganiczna 99

Komentarze

Transkrypt

S03 Chemia organiczna i bioorganiczna 99
S03
S03
Chemia organiczna
i bioorganiczna
99
S03
WYKŁADY SEKCYJNE
FORMALNA SYNTEZA PODOFILOTOKSYNY Z WYKORZYSTANIEM FOTOCYKLIZACJI
S03WS01 Zbigniew Czarnocki*, Kamil Lisiecki*, Krzysztof Krawczyk*, Piotr Roszkowski*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, [email protected];
Podofilotoksyna to czołowy przedstawiciel dużej rodziny
związków naturalnych – lignanów. Dzięki swym
właściwościom
terapeutycznym
–
aktywności
przeciwwirusowej i przeciwnowotworowej, związek ten,
jak i jego pochodne, są częstym celem syntetycznym.
W kontynuacji prac [1, 2] nad syntezą pochodnych
cyklolignanów opracowaliśmy nowatorską syntezę
prekursora podofilotoksyny 1.
Najważniejszymi elementami przeprowadzonej ścieżki
syntetycznej były: podwójna kondensacja Stobbego, użycie
(S)-prolinolu jako pomocnika chiralnego, fotocyklizacja w
przepływie oraz usunięcie pomocnika chiralnego za
pomocą odczynnika Schwartz’a.
Otrzymanie produktu tych przemian koń czy formalną
syntezę podofilotoksyny, albowiem dalsze przemiany są już
znane [3].
[1] D. W. Jones et al., J. Chem. Soc., Chem. Commun. , 1989, 21,
1370-1371
[2] K. K. Krawczyk et al., Tetrahedron: Asymmetry , 2011, 22,
1103-1107
[3] K. K. Krawczyk et al., C. R. Chimie , 2012, 15, 384-388
Projekt został sfinansowany ze środkó w NCN przyznanych na
podstawie decyzji nr DEC-2012/07/B/ST5/02476
Tokotrienole – mniej znana strona witaminy E
S03WS02 Stanisław Witkowski*
*Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii, ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok, [email protected];
W ostatnich latach uwaga badaczy zajmujących się
witaminą E koncentruje się bardziej na tokotrienolach,
których właściwości biologiczne często znacznie różnią się
od
właściwości
tokoferoli. Tokotrienole
wykazują
silniejszy efekt antyoksydacyjny dzięki większej
mobilności w błonach komórkowych [1,2]. W odróżnieniu
od tokoferoli przejawiają aktywność przeciwnowotworową
już w stężeniach nanomolowych poprzez hamowanie
proliferacji komórek oraz indukowanie apoptozy [1].
Działają
przeciwmiażdżycowo
w
stężeniach
mikromolowych inhibitując
reduktazę
HMG-CoA,
kluczowy enzym w biosyntezie cholesterolu [1].
Tokotrienole wykazują m.in.
aktywność
neuroprotekcyjną
i
przeciwzapalną
[3]. Dotychczasowe wyniki badań wskazują na duże
możliwości zastosowania tokotrienoli w profilaktyce i
terapii wielu chorób.
[1] Aggarwal B.B. et al., Biochem.Pharmacol., 2010, 80, 1613-31
[2] Atkinson J. et al., Free Rad.Biol.Med., 2008, 44, 739-64
[3] Khanna S. et al., J.Biol.Chem., 2003, 278, 43508-15
DWA PYTANIA (pochodzenie homochiralnosci, dlaczego ryboza) – JEDNA ODPOWIEDZ:
ABSOLUTE ENANTIOMERIC SEPARATION (ABSOLUTNY ROZDZIAL ENANCJOMERYCZNY)
S03WS03 Roman Bielski*
*Wilkes University, Department of Pharmaceutical Sciences, 84 W. South St. Wilkes-Barre, PA 18766,
USA, [email protected];
Jesli przeciwne enancjomery poddac dzialaniu dwu
prostopadlych czynnikow orientujacych (rownoleglych do
powierzchni), to energia oddzialywania enancjomerow z
powierzchnia bedzie rozna. Z tej obserwacji wynika
metoda rozdzialu racematow - „ absolute enantiomeric
separation” (AES), ktora nie wymaga zadnych zwiazkow
chiralnych. Prezentacja pokaze, jak natura mogla uzyc
AES do pierwszego rozdzialu racematu. Poniewaz rozdzial
racemicznej rybozy jest wyjatkowo ulatwiony w AES,
mozna spekulowac, ze D-ryboza byla jedynym chiralnym
zwiazkiem, ktory natura potarfila otrzymac w optycznie
czystej formie.
100
Prezentacja omowi mozliwe scenariusze prowadzace do
pierwszych zwiazkow optycznie czystych z szczegolnym
naciskiem na AES. Nadto rozwazone zostana powierzchnie,
na ktorych mozna rozdzielic D,L-ryboze.
WYKŁADY SEKCYJNE
S03
Zastosowanie biokatalizatorów w syntezie i funkcjonalizacji laktonów
Czesław Wawrzeńczyk*, Filip Boratyński*, Radosław Gniłka*, Witold Gładkowski*, Aleksandra
S03WS04 Grudniewska*, Marcelina Mazur*
*Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław,
[email protected];
Procesy
biokatalityczne
są
doskonałą
metodą
otrzymywania związków biologicznie aktywnych w
postaci optycznie czystych lub enancjomerycznie
wzbogaconych izomerów. Od wielu lat biokatalizatory
znajdują zastosowanie w procesach technologicznych np.
przy produkcji farmaceutyków1 lub dodatków do
żywności2.
W
prezentacji
zostanie
omówione
zastosowanie
biokatalizatorów
w
syntezie
i
funkcjonalizacji laktonów o aktywności antyfidantnej w
stosunku do owadzich szkodników oraz laktonów
charakteryzujących się interesującymi i wartościowymi
właściwościami sensorycznymi.
Biokatalizatorami w procesach syntezy były zarówno całe
komórki mikroorganizmów, głównie grzybów strzępkowych
i drożdży oraz czyste enzymy. Zostanie zaprezentowana
m.in. synteza whisky laktonu.
[1] Zaks A. et al., Drug Discovery Today, 1997, 2, 513-531
[2] Wache Y. et al., Appl. Microbial. Biotechnol., 2003, 61, 393-404
Struktura i konformacja dihydro-2H-piranów jako inspiracja do stereoselektywnej syntezy
produktów naturalnych
S03WS05
Marek Chmielewski*
*Instytut Chemii Organicznej PAN, ul Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,
[email protected];
[4+2]Cykloaddycja glioksalanu i metoksy-butadienu
prowadzi mieszaniny adduktów 1 i 2, które izomeryzują
do związku 1. Pochodna 3 była substratem w syntezie
monosacharydów
Zamojskiego.1
Wyjaśnienie
reaktywności dihydropiranu wymagało określenia
preferowanych konformacji 1-3. Prace pod kierunkiem O.
Achmatowicza Jr. ustaliły, że terminalna grupa zajmuje
położenie ekwatorialne i decyduje o konformacji 6HO.2,3
Taka sama preferencja występuje dla laktonów 4-5. Jej
konsekwencją jest dominacja aksjalnej addycji nukleofili.
Ma to znaczenie dla addycji hydroksyloamin i hydrazyn,
ponieważ drugie centrum tworzy izoksazolidynony 6 lub
pirazolidynony 7. Wykorzystując kierunek addycji
opracowano syntezy amino- i iminocukrów, a także
β-laktamów. Addycja cis jest osiągana po utworzeniu alde
[1] O.Achmatowicz Jr. et al., Org. Magn Resonance, 1972, 4, 537
[2] O.Achmatowicz Jr. et al., Org. Magn Resonance, 1970, 2, 55
[3] A.Zamojski et al., Advances. Carbohydr. Chem. Biochem., 1982,
40, 1
Predictive enantioselective coupling reagent for incorporation D or L amino acid residue into
peptide chain directly from racemic substrates
S03WS06 Zbigniew Kamiński*, Katarzyna Kasperowicz-Frankowska*, Beata Kolesińska*
*Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Organicznej, Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
[email protected];
A predictive coupling reagents for enantioselective
coupling of racemic substrates, developed at Lodz
University of Technology [1], are formed in reaction of
chiral 1,3,5-triazines with optically active tertiary amines.
The reagents, after activation of one enantiomer of
racemic substrate and departure of the chiral component,
forms achiral acylating species. Condensations involving
triazine reagents and alkaloids as chiral components yield
peptides with up to 99% e.e. from racemic amino acids,
with expected configuration [2, 3].
Recently, the studies were undertaken to use proline
derivatives, readily available in D and L form, as chiral
components in predictive enantioselective peptide synthesis
from racemic proteinogenic and non-proteinogenic amino
acids.
[1] B. Kolesińska et al., Org. Lett., 2009, 11, 765-768
[2] B. Kolesińska et al., Tetrahedron Lett., 2010, 51, 20-22
[3] B. Kolesinska et al., Helv. Chim. Acta,, 2012, 95, 2084-2098
Financial support of studies with grant PBS2/B7/0/2013 is
gratefully acknowledged.
101
S03
WYKŁADY SEKCYJNE
Sterically Hindered Electron Rich C,P-ligands: Synthesis and Application
Oleg M. Demchuk*, B. Miroslaw**,
S03WS07
*Maria Curie-Sklodowska University, Department of Organic Chemistry, 33 - Gliniana Street, 20-614
Lublin, Poland, [email protected]; **Maria Curie-Sklodowska University, Department of
Crystallography;
Despite of high academic and industrial interest to
electron rich sterically hindered phosphorus ligands of
C,P-type of complexation, their synthesis is still difficult
and only in very rare cases such ligands were prepared
starting from corresponding phosphine oxides. The present
studies are concentrated on the explanation and
overcoming of observed phenomenon of unusual reactivity
of ortho-methoxyaryldicycloalkylphosphine oxides. Our
previous studies indicated that, in case of some
ortho-methoxyaryldicycloalkylphosphine oxides usual
reduction protocols do not lead to a target phosphines, but
a deprotection of methoxy group oxygen occurs.
Herein we present an alternative procedure leading to new
C,P-ligands of desirable properties, also those, soluble in
water and chiral.
[1] Oleg M. Demchuk et al., SYNLETT, 2006, 18, 2908-29130
[2] Oleg M. Demchuk et al., Pure Appl. Chem., 2011, 3, 633–644
Supported by Polish National Science Centre according to the
decision DEC-2012/05/B/ST5/00362
Chemoselektywna aktywacja amidowych grup karbonylowych względem reagentów
nukleofilowych
S03WS08
Bartłomiej Furman*, Piotr Szcześniak, Artur Ulikowski, Sebastian Stecko
*Instytut Chemii Organicznej PAN, ul Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, [email protected];
Wiązanie amidowe jest powszechnie uważane za
niereaktywne i trudne w funkcjonalizacji. W ostatnich
latach opracowano kilka chemoselektywnych metod
aktywacji karbonylowej grupy amidowej.[1] Dowiedziono,
że kompleks cyrkonu Cp2Zr(H)Cl redukuje amidy,
prowadząc do N,O-chelatowanych kompleksów cyrkonu,
których rozpad prowadzi do imin.[2] Niedawno
pokazaliśmy, że metoda ta może zostać zastosowana do
syntezy cyklicznych imin z laktamów wywiedzionych z
niedrogich chiralnych związków naturalnych. Opracowaną
metodę wykorzystaliśmy w syntezie polihydroksylowych
2-podstawionych pirolidyn, piperydyn i bicyklicznych
enaminonów.
3] Postęp w badaniach nad chemoselektywną aktywacją
amidowych grup karbonylowych wobec reagentów
nukleofilowych, w świetle prac autorów, zostanie
przedstawiony w czasie wykładu.
[1] Pace V. et al., Aust. J. Chem. , 2013, 66, 507
[2] Schedler D. A. et al., Tetrahedron Lett. , 1993, 34, 5035
[3] Szcześniak P. et al., J. Org. Chem. , 2014, 79, 10487
2- Pirydynylowe Termolabilne Grupy Ochronne w ochronie funkcji hydroksylowych i
fosforanowych
S03WS09 Marcin Chmielewski*
*Instytut Chemii Bioorganicznej PAN , ul. Noskowskiego 12/14 61-704 Poznań, [email protected];
2-Pirydynylowe Termolabilne Grupy Ochronne (2-Py
TGO) pozwalają na skuteczną ochronę funkcji
hydroksylowej lub fosforanowej, a następnie usunięcie pod
wpływem temperatury [1]. Mechanizm odblokowania
polega na nukleofilowym ataku atomu azotu
pirydynowego na atom węgla (Fig. 1). 2-Py TGO
umożliwiają kontrolowanie termocyklizacji poprzez
modyfikację pierścienia pirydynylowego. Ich użyteczności
polega na wysokiej stabilności w niższych temperaturach
oraz szybkiej termodeprotekcji po podniesieniu
temperatury o około 70 oC w warunkach obojętnych [2].
Przykładem manipulowania stabilnością 2-Py TGO jest
podejście “click-clack”[3].
102
Wykorzystuje ono 3-pirydynylo-[1,3,2]-oksazafofolidynę,
która tymczasowo „zamraża” właściwości termolabilne, a
następnie odtwarza je podczas otwarcia pierścienia.
[1] Chmielewski M.K. et al., J. Org. Chem., 2003, 68, 10003-10012
[2] Chmielewski M.K., Tetrahedron Lett., 2012, 6, 666-669
[3] Chmielewski M.K., Org. Lett., 2009, 11, 3742-3745
Badania finansowane z Funduszy UE w ramach Programu
Innowacyjna Gospodarka (POIG.01.03.01-30-045).
KOMUNIKATY SEKCYJNE
S03KS01
A Novel and Efficient Synthesis of Functionalized Alkynyl Disulfanes.
Dariusz Witt*, Justyna Więczkowska*, Mateusz Musiejuk*
*Gdansk University of Technology, Chemical Faculty, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Poland,
[email protected];
The synthesis of unsymmetrical disulfanes is an important
transformation in organic synthesis and medicinal
chemistry. Disulfanes have been also used for the
preparation of self-assembled monolayers (SAMs) and
monolayer-protected clusters (MPCs). Although the
synthesis of wide range disulfanes is well established, the
preparation of functionalized unsymmetrical alkynyl
disulfanes is unknown. As part of our continued interest in
the preparation of functionalized unsymmetrical
disulfanes, we report an efficient and convenient synthesis
of unsymmetrical alkynyl disulfanes 2 directly from
S-alkynyl phosphorodithioates 1.
S03KS02
The scope and limitation of developed method will be
presented. The mechanism of the reaction will be also
discussed.
We gratefully acknowledge the National Science Centre for
financial support (2013/09/B/ST5/01261)
Regioselektywna synteza czteropodstawionych alkenów i ich zastosowanie w syntezie
organicznej
Anna Piątek*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, Polska,
[email protected];
Acykliczne alkeny, z których co najmniej trzy podstawniki
mają charakter alkilowy bądź aromatyczny mogą stać się
kluczowymi związkami pośrednimi w syntezie wielu
związków
organicznych.
Dlatego
udoskonalanie
istniejących oraz znalezienie nowych metod syntezy
czteropodstawionych alkenów jest ciekawym zadaniem
syntetycznym. Prezentowane
badania
zakładają
znalezienie najbardziej efektywnej i selektywnej metody
syntezy czteropodstawionych alkenów, pochodnych kwasu
cynamonowego oraz ich zastosowanie w syntezie
związków biologicznie czynnych.
S03KS03
S03
Do otrzymania alkenów zastosowano: addycję ynolanów do
ketonów1, alkilującą karboksylację dwupodstawionych
alkinów2 oraz reduktywną eliminacji epoksydów i
α‑halohydryn.3
[1] Shindo M. et al., J. Org. Chem., 2004, 69, 3912
[2] Shimizu K. et al., Org.Lett., 2005, 7, 195
[3] José M. Concellόn et al., Chem. Eur. J., 2001, 7, 3062
Projekt Small Grant Scheme, NCBiR, nr. 206060
Wykorzystanie cyklonukleozydów pirymidynowych w syntezie nowych pochodnych
6H-oksazolo[3,2-f]pirymidyno-5,7-dionu
Maciej Bagiński*, Adam Mieczkowski**, Roman Gajda*, Krzysztof Woźniak*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Ludwika Pasteura 1, 02-093 Warszawa,
[email protected]; **Instytut Biochemii i Biofizyki PAN;
Celem pracy była synteza nowych pochodnych Wykonane badania rentgenograficzne wykazały, iż w
heterocyklicznych. W tym celu wykorzystując jako ostatnim etapie syntezy doszło do przegrupowania i
wyjściowy substrat nukleozyd- urydynę wykonano kontrakcji pierścienia dioksazepiny do pierścienia oksazolu,
otrzymane
związki
posiadają
strukturę
syntezę modyfikowanych cyklonukleozydów, pochodnych a
6,5'-O-anhydrourydyny, a następnie zbadano ich 6H-oksazolo[3,2-f]pirymidyno-5,7-dionu.
reakcje utleniania-redukcji połączonej z otwarciem [1] Chen G. S. et al., Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids,
pierścienia cukrowego. Na podstawie doniesień 2004, 23, 347-359
literaturowych analogicznej reakcji z użyciem innego projekt „Iuventus” grant No. IP2010 026070, sfinansowany ze
cyklonukleozydu- cykloksantozyny[1] założyliśmy, iż środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
produktem
naszej
reakcji
będą
pochodne
2,3-dihydropirymido[6,1-b][1,5,3]dioksazepino-7,9(5H,8H)-dionu.
103
S03
KOMUNIKATY SEKCYJNE
S03KS04
Synteza nowych sprzężonych hybryd organicznych opartych o jednostki difenylenodiazolowe
Monika Wróblowska*, Agnieszka Kudelko*
*Politechnika Śląska Gliwice, Wydział Chemiczny, Krzywoustego 4, 44-100 Gliwice,
[email protected];
Pięcioczłonowe układy heterocykliczne wśród których
znajdują
się
pochodne
1,3,4-oksadiazolu
oraz
1,3,4-tiadiazolu, wykazują cenne właściwości biologiczne i
fizykochemiczne, dzięki którym znajdują zastosowanie w
medycynie, rolnictwie i przemyśle. Celem badań była
synteza nowych sprzężonych hybryd organicznych
zawierających
w
swojej
strukturze
fragment
1,3,4-oksadiazolowy lub 1,3,4-tiadiazolowy połączony
poprzez łącznik fenylenowy z wybranymi ugrupowaniami
aromatycznymi takimi jak: tiofen, furan, pirydyna czy
benzen.
S03KS05
Chiralne ligandy oksazolinowe zawierające sześcioczłonowy pierścień azaheteroaromatyczny i
ich zastosowanie w syntezie asymetrycznej
Ewa Wolińska*
*Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, WNŚ, ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce,
[email protected];
Chiralne pochodne oksazoliny są z powodzeniem
stosowane jako ligandy w katalizowanych metalami
reakcjach asymetrycznych.1 Spośród wielu strukturalnie
różnych ligandów oksazolinowych na uwagę zasługują te,
które zawierają w cząsteczce także inny pierścień
heterocykliczny. W ramach prezentacji przedstawione
zostaną rezultaty prac nad syntezą i zastosowaniem w
asymetrycznej
katalizie
chiralnych
ligandów
oksazolinowych z pierścieniem 1,2,4-triazyny, pirydyny,
pirymidyny i pirazyny 1. Zdolność enancjoselektywną
ligandów zbadano w katalizowanej miedzią asymetrycznej
reakcji nitroaldolowej.
S03KS06
W reakcjach addycji nitrometanu do różnych aldehydów
odpowiednie ß-nitroalkohole tworzyły się z wydajnością do
95% i czystością optyczną do 92%.2, 3
[1] E. Wolińska, Tetrahedron:Asymmetry, 2014, 25, 1478–1487
[2] E. Wolińska, Tetrahedron , 2013, 69, 7269–7278
[3] G. C. Hargaden et al., Chem. Rev., 2009, 109, 2505–2550
Synteza nieracemicznych 3-metylidenochroman-4-onów o potencjalnej aktywności
cytotoksyczne
Jacek Kędzia*, Tomasz Janecki*, Dorota Kowalczyk*
*Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Organicznej, ul.Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
[email protected];
Związki heterocykliczne posiadające w swojej strukturze
sprzężone
z
grupą
karbonylową
wiązanie
egzo-alkilidenowe
często
posiadają
aktywność
cytotoksyczną [1]. Kontynuując nasze zainteresowania
syntezą
związków
o
potencjalnej
aktywności
cytotoksycznej [2]. W naszym komunikacie prezentujemy
syntezę 3-metylidenochroman-4-onów 4. Substratami w tej
syntezie są 2-oksoetylofosfoniany dietylu 1, które
następnie dały
3-dietoksyfosforylochromen-4-ony
2.
Kolejny etap stanowiła addycja związków Grignarda do
chromenonów
2,
która
dała
2-podstawione-3
-dietoksyfosforylochroman-4-ony
3.
Związki
te
przekształciliśmy w 3-metylidenochroman-4-onów 4,
stosując reakcję HWE.
104
Układy te syntezowano w reakcjach krzyżowego sprzęgania
Suzuki, wykorzystując do tego celu dwie podstawowe
jednostki wiodące: 2,5-bis(4-bromofenylo)-1,3,4-oksadiazol i
2,5-bis(4-bromofenylo)-1,3,4-tiadiazol oraz komercyjnie
dostępne kwasy boronowe.
Przeprowadziliśmy również wariant asymetryczny, stosując
pomocnik
chiralny
w
postaci
grupy
dimentoksyfosforylowej.
[1] M. Pięta et al., Tetrahedron Lett. , 2015, 56, 1891-1893
[2] A.Albrecht et al., Eur.J.Org. Chem., 2011, 2747-2766
Projekt został sfinansowany ze ś rodków NCN przyznanych na
podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/ST5/02006.
KOMUNIKATY SEKCYJNE
S03KS07
Synteza, architektura strukturalna i przykłady zastosowań nowych chiralnych makrocykli i
klatek molekularnych
Marcin Kwit*
*Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań ,
[email protected];
Agregacja i samoorganizacja małych cząsteczek w duże
układy jest jednym z fundamentalnych procesów chemii
supramolekularnej. Bazująca na koncepcji dynamicznej
chemii wiązań kowalencyjnych (DCC), predyspozycji
strukturalnej i preorganizacji substratów, reakcja
iminowania dipodalnych amin – di- lub tripodalnymi
aldehydami umożliwia efektywną syntezę nowych
połączeń o strukturze makrocykla bądź klatki.[1,2]
Odpowiednia funkcjonalizacja fragmentu donorowego lub
akceptorowego pozwala na racjonalne modyfikowanie
struktury produktu, ale przede wszystkim jego
właściwości.
S03KS08
W trakcie prezentacji zostaną omówione problemy syntezy,
dynamiki i architektury strukturalnej oraz przykładowe
zastosowania chiralnych makrocykli i klatek molekularnych.
[1] Y. Jin et al., Acc. Chem. Res. , 2014, 47, 1575− 1586
[2] J. W. Steed et al., Supramolecular Chemistry, 2009
Badania finansowane z grantu NCN: UMO-2012/06/A/ST5/00230
ADDYCJA TERMINALNYCH ALKINÓW DO WIĄZAŃ PODWÓJNYCH C=X NA WODZIE
KATALIZOWANA KARBENOWYMI KOMPLEKSAMI MIEDZI(I)
Michał Michalak*
*Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,
[email protected];
Addycja terminalnych alkinów do wiązania wielokrotnego
C=X stanowi użyteczny proces otrzymywania cennych
bloków budulcowych w syntezie organicznej. W tym
kontekście, addycja do aldehydów, ketonów, imin lub soli
iminiowych
umożliwia
otrzymanie alkoholi
propargilowych oraz amin propargilowych. Klasyczne
metody
addycji
wymagają
utworzenia
anionu
acetylenkowego wobec silnej zasady. Nowoczesne metody
syntezy umożliwiają prowadzenie addycji terminalnego
alkinu wobec katalitycznych ilości soli cynku,1 indu2 czy
glinu3 w ściśle bezwodnych warunkach. W ramach
wykładu zostaną zaprezentowane wyniki addycji
S03KS09
S03
terminalnych alkinów do trifluorometyloketonów oraz
enancjomerycznie czystych nitronów, po raz pierwszy
przeprowadzone wobec katalitycznej ilości karbenowych
kompleksów miedzi(I) na wodzie.
[1] C. Pillard et al., Tetrahedron Lett., 2007, 48, 6209-6213
[2] Y. Yamashita et al., Chem. Sci., 2014, 5, 3958-3962
[3] R. Fä ssler et al., Angew. Chem. Int. Ed., 2002, 41, 3054-3056
Badania zostały sfinansowane w ramach grantu MNiSW, Program
IuventusPlus IP2012 064172
Herbicydowe esterquaty jako ciecze jonowe i ich prekursory
Anna Syguda*, Łukasz Chrzanowski*, Anna Gielnik**, Joanna Wojtera-Kwiczor**
*Politechnika Poznańska, Inst. Tech. i Inż. Chem., ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań,
[email protected]; **UAM w Poznaniu, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii;
Esterquaty (ang. esterquats) to czwartorzędowe sole
amoniowe (ang. quaternary ammonium salts – quats)
zawierające estrową grupę funkcyjną. W herbicydowych
esterquatach wprowadzony fragment estrowy pochodził
od znanego i powszechnie stosowanego herbicydu z grupy
fenoksykwasów, anionami natomiast były bromki, a także
jony organiczne, wykazujące aktywność chwastobójczą.
Esterquaty z anionami organicznymi były ciekłe
w temperaturze pokojowej i można je było zaliczyć
do herbicydowych cieczy jonowych.
Z kolei temperatury topnienia bromków przekraczały
temperaturę 100°C, związki te określono mianem
prekursorów cieczy jonowych. Przedstawiona zostanie
synteza herbicydowych esterquatów, ich identyfikacja na
podstawie widm NMR oraz aktywność chwastobójcza.
105
S03
KOMUNIKATY SEKCYJNE
S03KS10
Dimerization and cyclotrimerization of phenylacetylene mediated by 3rd generation Grubbs’
catalyst
Maciej Gierada*, Jarosław Handzlik*, Izabela Czeluśniak**
*Politechnika Krakowska, WIiTCh, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, [email protected];
**Uniwersytet Wrocławski, WydziałChemii
Cyclotrimerization and dimerization of phenylacetylene
are the examples of the non-metathesis transformations of
the terminal alkynes. These reactions are particularly
important since their products can be used as the
precursors for the synthesis of natural components. It has
been known that ruthenium alkylidene catalysts are
effective initiators for such processes, but the mechanistic
aspects of these transformations still remain unclear.
Here, based on the DFT calculations and H1NMR
experiments, we propose the reaction mechanisms for
dimerization and cyclotrimerization of phenylacetylene
mediated by the 2nd generation Grubbs’ catalyst modified by
3-bromopyridine (3rd generation). It has been found that
cyclotrimerization is kinetically more preferred than
dimerization.
This research was supported in part by PL-Grid Infrastructure
S03KS11
Reakcje chiralnych anionów ε-amido-allilowych generowanych z β -laktamów z aldehydami.
Bartosz Zambroń*, Urszula Klimczak*
*Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. M. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa,
[email protected];
Przedmiotem prezentacji jest nowa metoda asymetrycznej
syntezy
chiralnych
(3Z)-2,6-anti-endioli
oraz
γ-butyrolactonów o wysokiej czystości optycznej oparta na
reakcji
chiralnych
anionów
ε-amido-allilowych
generowanych in situ z N-Ts-4-winyloazetydyn-2-onów w
obecności 2 ekw. InI i katalitycznych ilości Pd(PPh3)4 z
aromatycznymi i alifatycznymi aldehydami. Reakcje
przebiegą w łagodnych warunkach z dobrą wydajnością i
wysoką selektywnością.
S03KS12
Enancjomerycznie wzbogacone (3Z)-2,6-anti-endiole oraz
γ-butyrolactony będące produktami powyższych reakcji,
mogą zostać łatwo przekształcone w szereg liniowych i
heterocyklicznych pochodnych, które stanowią ważne bloki
budulcowe w syntezie związków naturalnych i ich
syntetycznych pochodnych.
[1] U. Klimczak et al., Chem. Commun., 2015, 51, 6796-6799
Projekt finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, grant
HOMING PLUS/2013-8/14
Nukleotydy modyfikowalne za pomocą CuAAC: synteza i zastosowania
Joanna Kowalska*, Przemysław Wanat*, Sylwia Walczak**, Błażej Wojtczak**, Jacek Jemielity**
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Zakład Biofizyki IFD, Zwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa,
[email protected]; **Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii;
Alkinowo-azydkowa cykloaddycja Huisgena katalizowania
miedzią (CuAAC) to jedna z najefektywniejszych metod
modyfikacji pochodnych biocząsteczek, charakteryzująca
się selektywnością, wydajnością i bioortogonalnością.
Metoda ta jest również z powodzeniem stosowana do
modyfikacji nukleozydów, nukleotydów i kwasów
nukleinowych, jednak z jej zastosowaniem związane są
pewne problemy niespotykane dla innych klas biomolekuł.
W komunikacie zaprezentowane zostaną aktualne
osiągnięcia naszego zespołu w dziedzinie modyfikacji
małocząsteczkowych nukleotydów za pomocą CuAAC w
celu uzyskania znakowanych nukleotydów, nukleotydowych
biokoniugatów oraz analogów funkcjonalnych, z
uwzględnieniem ich zastosowań, często spotykanych
problemów
syntetycznych
oraz
sposobów
ich
rozwiązania.(1)
[1] Wanat et al., Org Lett, DOI: 10.1021/acs.orglett.5b01346, 2015
Praca finansowana z projektu Narodowego Centrum Nauki
(UMO-2011/01/D/ST5/05869)
106
KOMUNIKATY SEKCYJNE
S03KS13
Zastosowanie Epoksydów w Syntezie Nowych Układów Makrocyklicznych
Monika Stefaniak*, Jarosław Romański
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403, Łódź, [email protected];
Związki policykliczne i makrocykliczneznalazły szerokie
zastosowanie m.in. w biologii, farmacji i medycynie [1].
Wpisująca się w nurt chemii ‘click’ [2] reakcja otwarcia
pierścienia epoksydowego, została zastosowana do
otrzymania nowych dotąd nieopisanych pochodnych
oligomerycznych zawierających dodatkowo wolne grupy
hydroksylowe, które otwierają możliwości dalszej
funkcjonalizacji.Diketon Cooksona oraz pochodne glikolu
etylenowego przekształcono w znane pochodne allilowe
oraz winylowe, następnie utleniono. Otrzymane
oksirany poddano reakcji z siarkowym nukleofilem.
S03KS14
Próby syntezy układów makrocyklicznych przebiegły
pomyślnie, a wstępne wyniki zostały przedstawione na X
Ogólnopolskim Sympozjum Chemii Organicznej [3].
[1] W. Yi et al., Org. Biomol. Chem., 2011, 9, 2413-2421
[2] H. C. Kolb et al., Angew. Chem. Int. Ed., 2001, 40, 2004-2021
[3] M. Stefaniak et al. , X OSCO, Łódź, Materiały zjazdowe, K-32,
2015
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego,Dotacja dla Młodych Naukowców
SPRZĘŻONA ADDYCJA ENOLIZUJĄCYCH KETONÓW DO
3-(DIETOKSYFOSFORYLO)KUMARYNY. STEREOCHEMIA I ZASTOSOWANIA SYNTETYCZNE
Dariusz Deredas*, Henryk Krawczyk*
*Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Organicznej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
d[email protected];
Synteza,
chemia
i
zastosowania
syntetyczne
2-(dietoksyfosforylo)-2-alkenianów jako akceptorów w
reakcjach sprzężonej addycji typu Michaela były
przedmiotem intensywnych badań prowadzonych w
naszym zespole [1]. Nasze aktualne zainteresowania
koncentrują się wokół nowych zastosowań syntetycznych
zbliżonej klasy podwójnie aktywowanych olefin o
strukturze
3-(dietoksyfosforylo)kumaryny
1.
Stwierdziliśmy, że wyłącznymi produktami reakcji, z
udziałem generowanych in situ drugorzędowych enamin
są policykliczne δ -laktamy typu 2 [2].
S03KS15
S03
Podobne reakcje, w których rolę donorów pełnią aniony
enolanowe
prowadzą
do
4-(2-oksoalkilo)-3,4-dihydrokumaryn 3. Ustaliliśmy, że
addycje
te
przebiegają
w
sposób
wysoce
diastereoselektywny.
[1] D. Deredas et al., Tetrahedron Lett., 2013, 54, 3088-3090
[2] D. Deredas et al., RSC Adv., 2013, 3, 6821-6832
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na
podstawie decyzji DEC-2012/07/B/ST5/02006
Otrzymywanie i analiza spektroskopowa bioaktywnych N-pochodnych (-)-cytyzyny.
Anna K. Przybył*
*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań ,
[email protected];
Właściwość podwyższania stężenia dopaminy w
organizmie, niska toksyczność oraz blokowanie
receptorów nikotynowo-acetylocholinowych (nAChR)
zaważyła na zastosowaniu (-)-cytyzyny w terapii
antynikotynowej (Desmoxan® i Tabex®).[1] Natomiast
pochodne (-)-cytyzyny są obiecującymi związkami w
łagodzeniu objawów chorób neurologicznych (Alzheimera,
Parkinsona).[1]
(-)-Cytyzyna jest dobrym substratem w syntezach
adduktów poprzez atom N12 w pierścieniu C i/lub poprzez
atom C3 i C5 w pierścieniu A (Rys. 1).
W celu określenia zależności pomiędzy aktywnością
biologiczną
a
strukturą
molekularną
analizie
spektroskopowej poddano otrzymane na drodze modyfikacji
chemicznej N-acylo- i N-benzylocytyzyny.[2,3]
Otrzymane nowe pochodne N-benzylocytyzyny wykazują
inhibicyjne właściwości wobec pleśni.
[1] J. Rouden et al., Chem. Rev. , 2014, 114, 712-778
[2] A.K. Przybył et al., J. Mol. Struct., 2011, 985, 157-166
[3] A.K. Przybył et al., Spectrochim. Acta Mol. Biomol. Spectros.,
2014, 129, 1-6
Praca finansowana przez NCN (2013/11/B/ST5/01681).
107
S03
KOMUNIKATY SEKCYJNE
S03KS16
Toward a physical interpretation of substituent effects: The case of fluorine and
trifluoromethyl groups
Marcin Hoffmann*, Tadeusz M. Krygowski **, Henryk Koroniak*, Wojciech P. Ozimiński***, Tomasz Siodła*
*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Umultowska 89b, 61-614 Poznań,
[email protected]; **Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii; ***Narodowy Instytut Leków;
Substituent effects are known as very efficient concepts in [1] Hoffmann et al., Journal of American Chemical Society, 2001,
organic chemistry. The application of ab initio and DFT 123, 2308
methods to fluoro- and trifluoromethyl benzene, and [2] Siodła et al., Journal of Organic Chemistry, 2014, 79, 7321
ethene derivatives allowed the study of changes in the
electronic and geometric properties of F- and
CF3-substituted systems under the impact of other
substituents. Various parameters of these systems were
investigated, including homodesmotic reactions in terms of
the substituent effect stabilization energy (SESE), the π
and σ electron donor-acceptor indexes (pEDA and sEDA,
respectively), and the charge on the substituent active
region (cSAR).
S03KS17
Wybrane optycznie czynne kwasy t-butyloarylotiofosfinowe jako chiralne odczynniki
solwatujące w spektroskopii NMR
Patrycja Pokora-Sobczak*, Józef Drabowicz*, Jacek Chrzanowski*, Dorota Krasowska*, Grażyna Mielniczak*,
Adrian Zając*
*Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź,
[email protected];
Optycznie czynny kwas t-butylofenylotiofosfinowy 1a Okreś lony zostanie wpływ podstawnika aromatycznego
wykorzystany po raz pierwszy jako chiralny odczynnik na właś ciwoś ci tych chiralnych odczynników solwatujących.
solwatujący przez Hargera [1] umożliwia w łatwy sposób
oznaczenie nadmiaru enancjomerycznego chiralnych
pochodnych ze stereogenicznym atomem węgla bądź
heteroatomem.[2]
W komunikacie zostanie przedstawiona synteza [1] Harger M. J. P, Journal of the Chemical Society, Perkin
i zastosowanie
optycznie
czynnych
kwasów Transactions 2, 1978, 326-331
t-butyloarylotiofosfinowych 1b,c ze zmodyfikowaną grupą [2] Drabowicz et al., Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the
Related Elements, 2014, 189, 977-991
aromatyczną jako
Praca lenie
finansowana: NCN UMO-2011/01/B/ST/06664(grant JD)
chiralnych odczynników solwatujacących, umożliwiających okreś
nadmiaru enancjomerycznego.
S03KS18
Etenoaddukty zasad DNA: mechanizmy tworzenia i badania spektroskopowe wspomagane
metodami kwantowo-chemicznymi
Donata Pluskota-Karwatka*, Kinga Salus*, Marcin Hoffmann*
*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Umultowska 89b, 61-614 Poznań ,
[email protected];
Etenoaddukty stanowią modyfikacje strukturalne zasad
DNA powstające w wyniku oddziaływania z produktami
peroksydacji lipidów. Obecność etenoadduktów w
materiale genetycznym może zaburzać tworzenie par zasad
i przez to wpływać na strukturę i trwałość podwójnej
helisy, może także, w wyniku utrwalenia mutacji
prowadzić do zainicjowania procesu nowotworzenia lub do
apoptozy komórki. W badaniach strukturalnych adduktów
zawierających podstawnik w pierścieniu etenowym,
trudnością może być ustalenie pozycji tegoż podstawnika.
108
Celem podjętych prac było określenie położenia grupy
dialdehydometylowej w etenopochodnych nukleozydów
adeninowych. W badaniach wykorzystano metody
eksperymentalne w połączeniu z obliczeniowymi.
[1] D. Pluskota-Karwatka et al., Eur. J. Org. Chem., 2012, 4797-4804
[2] D. Pluskota-Karwatka et al., Chem. and Biodiv., 2010, 7, 959-974
KOMUNIKATY SEKCYJNE
S03KS19
Synteza i zastosowanie fluorowanych pochodnych estrów kwasów fosfonowych
Magdalena Rapp*, Marta Z. Szewczyk*, Klaudia Margas-Musielak*, Patrycja Mrowiec*, Henryk Koroniak*
*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań,
[email protected];
Wprowadzenie atomu fluoru do cząsteczki związku
organicznego w wielu przypadkach znacząco zmienia jego
aktywność biologiczną, co często wykorzystuje się przy
projektowaniu nowych leków. Podobnie, zastąpienie
atomu tlenu w organicznych pochodnych grupy
fosforanowej (C-O-P) grupą CHF lub CF2 nadało tak
powstałym
α-monooraz
α,α-difluorometylenofosfonianom charakter izosteryczny lub izokwasowy w
porównaniu z fosforanami oraz odporność na hydrolizę.
Tak korzystne właściwości wykorzystano już w syntezie i
przy inhibicji różnego rodzaju kinaz i fosfataz [1-3].
S03KS20
W trakcie komunikatu przedstawione zostaną wybrane
przykłady syntez i zastosowań fluorowanych pochodnych
estrów kwasów fosfonowych (np. oksirany czy analogi
aminofosfonianów oraz fosfomycyny).
[1] V.D. Romanenko et al., Chem. Rev., 2006, 106, 3868-3935
[2] K.V.Turcheniuk et al., RSC Adv., 2013, 3, 6693-6716
[3] J.-P. Bégué et al., Bioorganic and Medicinal Chemistry of
Fluorine, 2008,
Badania finansowane przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+
(POIG.01.01.02-02-003/08)
Reactivity of aromatic N-tert-butylimines under Flash Vacuum Thermolysis (FVT)
Katarzyna Justyna*, Anna Chrostowska, Stanislaw Lesniak, Thien Y Vu, Said Khayar, Alain Dargelos
*University of Lodz, Faculty of Chemistry; UPPA, IPREM UMR 5254, 12 Tamka St., 91-403Lodz; 2 Av. du
President Angot, 64053Pau, [email protected];
The formation of unexpected azaheterocyclic product from
glyoxal di-tert-butylimine (Scheme 1) under FVT
conditions have focused our studies on testing of different
tert-butylimines in order to predict the mechanism of such
transformation, as well as, to extend its scope and
limitations. In this oral communication, the results of the
fully regioselective cyclization reaction of the azaaromatic
N-tert-butylimines containing the imine group in
orto-position to the nitrogen atom in the aromatic cycle,
with the formation of the major product in good yield, will
be presented (Scheme 2).
S03KS21
S03
The proposed mechanism of the formation of the main
product will be also discussed.
[1] Justyna K. et al. , Eur. J. Org. Chem., 2014, 14, 3020-3027
[2] Vu T.Y. et al., Chem. Eur. J., 2013, 44, 14983-14988
[3] Leśniak S. et al., Tetrahedron, 2013, 2, 722-729
Asymetryczna organokataliza w syntezie biologicznie ważnych związków heterocyklicznych
Anna Skrzyńska*, Anna Albrecht*, Piotr Drelich*, Artur Przydacz*, Łukasz Albrecht*
*Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, [email protected];
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój
syntezy
asymetrycznej
z
wykorzystaniem
organokatalizatorów, co jest związane z rosnącym
zapotrzebowaniem na chiralne fragmenty budulcowe o
[1] J. Aleman et al., Chem.Soc.Rev., 2013, 42, 774-793
znanej lub potencjalnej aktywności biologicznej [1].
Celem naszych badań była synteza i funkcjonalizacja Finansowanie: Program Homing Plus Fundacji na Rzecz Nauki
związków biologicznie ważnych z wykorzystaniem Polskiej współfinansowany przez Unię Europejską.
chiralnych katalizatorów organicznych. Opracowano
metody enancjo– i diastereoselektywnej syntezy
aminocukrów będących pochodnymi nojirimycyny 1,
α-metylideno-γ-laktonów 2 oraz pochodnych furfuralu 3.
109
S03
KOMUNIKATY SEKCYJNE
S03KS22
Synteza fosforanowych i tiofosforanowych analogów lizofosfatydyloinozytolu.
Agata Sowińska*, Maria Koziołkiewicz*, Andrzej Okruszek*
*Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, ul. Wólczańska 171/173, 90‐924 Łódź,
[email protected];
Lizofosfolipidy (LPL) to bioaktywne związki, które za
pośrednictwem receptorów błonowych mogą regulować
szereg procesów biologicznych. LPL zawierają w swojej
strukturze pojedynczą resztę kwasu tłuszczowego
przyłączoną do szkieletu fosfoglicerolowego.
Celem naszych badań jest synteza pochodnych
lizofosfatydyloinozytolu (LPI) ze ściśle zdefiniowanymi
łańcuchami acylowymi. Synteza przebiega w 3 etapach: (1)
synteza 1-acylo-2-O-metylogliceroli z glicydolu oraz
odpowiedniego kwasu tłuszczowego; (2) synteza
odpowiednio
blokowanego
myo-inozytolu;
(3)
fosforylacja/tiofosforylacja pochodnych glicerolowych
z przyłączeniem i deprotekcją reszty inozytolowej.
S03KS23
Po
wyznaczeniu
podstawowych
parametrów
fizykochemicznych, aktywność chwastobójcza została
określona na podstawie wyników badań szklarniowych
przeprowadzonych w IOR-PIB.
[1] J. Pernak et al., Tetrahedron, 2011, 26, 4838-4844
Synteza i aplikacje chiralnych ylidów sulfo-, seleno- i telluroniowych pochodnych terpenów
Jacek Ścianowski*, Anna Banach*, Agata J. Pacuła*
*Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń ,
[email protected];
Ylidy sulfoniowe są bardzo ważnymi reagentami
wykorzystywanymi we współczesnej syntezie organicznej,
głównie z uwagi na ich zastosowanie w reakcjach
epoksydacji, syntezie podstawionych azyrydyn i
cyklopropanów [1-3]. Przedmiotem prezentacji będzie
generowanie
chiralnych
ylidów
sulfoniowych,
selenoniowych i telluroniowych pochodnych terpenów
oraz porównanie ich reaktywności w reakcjach
asymetrycznej epoksydacji. Zaprezentowane zostaną
metody syntezy sulfidów, selenidów i tellurydów
pochodnych (+)-limonenu, (-)-mentolu, (-)-β-pinenu i
(+)-3-karenu. Sulfidy i selenidy były transformowane w
odpowiednie sole sulfoniowe i selenoniowe.
110
[1] Drzazga A. et al., Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research,
2014, 71, 887-899
[2] Rytczak P. et al., New Journal of Chemistry, 2010, 34,
1008– 1017
[3] Oka S. et al., Biochemical and Biophysical Research
Communications, 2007, 362, 928– 934
Praca finansowana przez NCN, grant nr 2011/01/B/ST5/06383.
CIECZE JONOWE Z KATIONEM BENZETONIOWYM
Jan Kuligowski*, Michał Niemczak*, Tadeusz Praczyk**, Juliusz Pernak*
*Politechnika Poznańska, Wychał Technologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań,
[email protected]; **Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy;
Herbicydowe ciecze jonowe (HILs) charakteryzują się
projektowalną hydrofobowością, dużą stabilnością
termiczną oraz niską prężnością par, co ma znaczący
wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy podczas ich
aplikacji na roślinach. Fakt ten sprawia, że stanowią one
ciekawą alternatywę dla komercyjnych środków ochrony
roślin [1]. Wykorzystując reakcję metatezy opracowano
wydajne metody syntezy cieczy jonowych z kationem
benzetoniowym. Struktury otrzymanych związków
potwierdzono za pomocą protonowego i węglowego
magnetycznego rezonansu jądrowego oraz analizy
elementarnej.
S03KS24
Wprowadzone modyfikacje (grupa metoksylowa oraz atom
siarki) mają na celu zwiększenie stabilności metabolicznej
analogów.
Ylidy były generowane in situ z soli, lub bezpośrednio z chalkogenidów i bromku benzylu pod wpływem zasady.
[1] Drabowicz J. et al., Organoselenium Chemistry, 2012
[2] Illa et al., J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 11951– 11966
[3] McGarrigle E. M. et al., Chem. Rev., 2007, 107, 5841-5883
KOMUNIKATY SEKCYJNE
S03KS25
Nowa metoda syntezy enancjomerycznie czystych stereoizomerów rosaprostolu
Beata Łukasik*, Wiesława Perlikowska*, Remigiusz Żurawiński*, Marian Mikołajczyk*
*Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź,
[email protected];
Rosaprostol 1 jest pochodną prostaglandyn o
właściwościach
przeciwwrzodowych.
Mieszanina
racemicznych 1,2-cis-2,3-trans i 1,2-trans-2,3-trans
diastereoizomerów soli sodowej tego związku jest
stosowana we Włoszech w leczeniu choroby wrzodowej
żołądka i dwunastnicy. Mimo, iż znanych jest kilka metod
otrzymywania rosaprostolu 1 w formie racemicznej, to do
tej pory ukazała się tylko jedna praca poświę cona syntezie
dwóch z czterech możliwych optycznie aktywnych
stereoizomerów związku 1 [1].
S03KS26
W prezentowanej pracy przedstawiona zostanie nowa
metoda syntezy enancjomerycznie czystych stereoizomerów
rosaprostolu 1, bazująca na zablokowanym D-kamforą
3-fosforylocyklopentenonie 2.
[1] M.C. Murcia et al., Synlett, 2007, 10, 1553-1556
PUŁ APKI CODZIENNEGO NMR-u
Olga Staszewska-Krajewska*
*Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, [email protected];
PUŁAPKI
- Zaniedbanie - błędy w sposobie prowadzenia pomiarów
NMR.
- Zaniechanie – ograniczanie się do pomiarów 1H i 13C
NMR, T=25°, CDCl3.
- Przyzwyczajenie – „odkąd pamiętam ten sygnał zawsze
leżał tutaj…”
- Życzeniowe myślenie i nadinterpretacja – „artefakty”,
naciąganie danych (np. NOE).
WSKAZÓWKI
- Nie tylko „klasyczne” korelacje 2D NMR.
- Sztuczki, np. widma pure shift.
- Rezonans 15N, 19F, 31P, 77Se
- DOSY gdy nie ma pewności czy próbka jest mieszaniną,
gdy możliwe jest tworzenie oligomerów.
S03KS27
S03
- Interpretacja typowych parametrów NMR w nietypowych
sytuacjach – określanie konfiguracji na podstawie różnicy
przesunięćchemicznych, stałych sprzężenia 1H-1H, 13C-1H.
[1] O. Staszewska-Krajewska et al., Arkivoc, 2014, 143-153
[2] P. Szcześniak et al., J. Org. Chem., 2014, 79, 10487-10503
Oczyszczanie produktów reakcji metatezy olefin z pozostałości kompleksów rutenu za pomocą
izocyjankowych zmiataczy metali
Grzegorz Szczepaniak*, Katarzyna Urbaniak**, Celina Wierzbicka**, Krzysztof Kosiński*, Krzysztof
Skowerski**, Karol Grela*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa,
[email protected]; **Apeiron Synthesis;
Katalizatory wielu reakcji organicznych o kluczowym
znaczeniu badawczym i przemysłowym mają postać
kompleksów metali przejściowych.[1] Stosowanie ich wiąże
się z poważnym problemem zanieczyszczenia produktów
reakcji metalami ciężkimi.[2,3] To zagadnienie jest
szczególnie istotne w przemyśle farmaceutycznym, który
w coraz większym stopniu wykorzystuje katalizę metalami
przejściowymi. Zobowiązany jest on do przestrzegania
restrykcyjnych
norm
dotyczących
dopuszczalnej
zawartości metali ciężkich w związkach biologicznie
czynnych (API).
Celem badań było opracowanie nowych metod usuwania
pozostałości kompleksów rutenu z produktów reakcji
metatezy olefin za pomocą polarnych izocyjanków (I-III).
[1] J. Magano et al., Chem. Rev. , 2011, 111, 2177– 2250
[2] G. Szczepaniak et al., Green Chem., 2014, 16, 4474– 449
[3] K. Skowerski et al., Green Chem. , 2012, 14, 3264– 3268
Projekt realizowany w ramach programu VENTURES/2013-11/8
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
111
S03
KOMUNIKATY SEKCYJNE
S03KS28
Desymetryzacja-cyklizacja prochiralnych pochodnych fosfin
Marek Stankevič*, Katarzyna Włodarczyk*, Ewelina Korzeniowska*, Damian Nieckarz*
*Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin,
[email protected];
Chiralne cykliczne fosfiny są od jakiegoś czasu
przedmiotem intensywnych badań ze względu na ich
wysoką efektywność jako ligandów w katalizie
asymetrycznej.[1] Niestety, w większości wypadków
synteza tego typu związków jest kłopotliwa, dlatego też
wysoce pożądane jest opracowanie efektywnej metody
syntezy tego typu połączeń. Z pewnością największym
powodzeniem cieszyłyby się metody pozwalające na
syntezę chiralnych cyklicznych fosfin z niechiralnych
substratów na drodze prostych przekształceń.
112
W niniejszej prezentacji przedstawione zostaną próby
syntezy cyklicznych pochodnych fosfin na drodze
desymetryzacji-cyklizacji
niechiralnych,
symetrycznie
podstawionych pochodnych trzeciorzędowych fosfin.
[1] T. Imamoto et al., Tetrahedron: Asymmetry, 2004, 15, 2213-2218
Badania zostały sfinansowane w ramach projektu badawczego
SONATA-BIS (2012/07/E/ST5/00544)
POSTERY
S03P01
NOWA METODA OTRZYMYWANIA POCHODNYCH S-ALKYNYLOWYCH ESTRÓ W KWASU
NEOPENTYLIDENOFOSFORODITIOWEGO
Justyna Więczkowska*, Mateusz Musiejuk*, Dariusz Witt*
*Politechnika Gdańska, Katedra Chemii Organicznej, Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk,
[email protected];
W Katedrze Chemii Organicznej Politechniki Gdańskiej od
lat prowadzone są badania nad reaktywnością kwasu
fosforoditiowego oraz jego analogów [1]. Na podstawie
dotychczasowych wyników badań opracowaliśmy nową,
dogodną i unikalną metodę syntezy pochodnych
S-alkynylowych
estrów
kwasu
neopentylidenofosforoditiowego. Metoda ta opiera się na
reakcji disulfanu kwasu fosforoditiowego 1 z
odpowiednimi solami miedzi (I) terminalnych alkinów 2.
Otrzymane związki 3 zostaną użyte do otrzymywania
niesymetrycznych
funkcjonalizowanych
disulfanów
alkynylowych.
S03P02
Zostaną przedstawione warunki reakcji oraz zakres i
wszechstronność otrzymywania S-alkynylowych estrów
kwasu neopentylidenofosforoditiowego.
[1] D. Witt et al., Synthesis, 2009, 1459-1462
Praca finansowana przez NCN 2013/09/B/ST5/01261
OPRACOWANIE METODY SYNTEZY ROZPUSZCZALNYCH W WODZIE DISULFANYLOWYCH
POCHODNYCH KWASU NEOPENTYLIDENOFOSFORODITIOWEGO.
Mateusz Musiejuk*, Justyna Więczkowska*, Janusz Rachoń*
*Politechnika Gdańska, Katedra Chemii Organicznej, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
[email protected];
Disulfany są ważnymi związkami zarówno w procesach
chemicznych jak i biologicznych. W literaturze chemicznej
można znaleźć szereg metod służących do otrzymywania
disulfanów. Większoś ć z nich może być przeprowadzona
jedynie w rozpuszczalnikach organicznych, a nie w
roztworach wodnych. W tym celu, wychodząc z kwasu
fosforoditiowego 1, opracowaliś my nowe rozpuszczalne w
wodzie disulfanylowe pochodne kwasu fosforoditiowego 2,
które w wyniku reakcji z tiolami posiadającymi dodatkowe
grupy funkcyjne tworzą niesymetryczne disulfany w
roztworach wodnych z wysoką wydajnoś cią i czystoś cią.
S03P03
S03
Zostaną zaprezentowane optymalne warunki reakcji oraz
zakres
i
ograniczenia
metody
otrzymywania
rozpuszczalnych w wodzie disulfanylowych pochodnych
kwasu fosforoditiowego 2.
Praca finansowana przez NCN 2013/09/B/ST5/01261
Synteza dimerów α -alkiloakrolein
Halyna Marshalok*
*Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział TiICh, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
[email protected];
Opracowano
podstawy
teoretyczne
reakcji
dimeryzacji α-alkiloakrolein
na
przykładzie α-metylo-, α-etyloi α-butyloakroleiny.
Zbadano kinetyczne prawidłowości i mechanizmy reakcji,
określono wpływ czynników indukcyjnych i sterycznych
podstawników alkilowych na szybkość dimeryzacji.
Metodą
pełnego
eksperymentu
czynnikowego
przeprowadzono optymalizację procesu. Wychodząc z
obliczeń kwantowo-chemicznych określono możliwe
kierunki dimeryzacji i budowę produktów reakcji.
Na podstawie badań procesu i bilansów materiałowych
ustalono że wydajność dimerów α-alkiloakrolein 76-88% jest
uzyskiwana w zakresie 453-463 K za produktywności
reakcji 230-240 g/(l⋅h). Zbadano aktywność biologiczną
dimerów α-alkiloakrolein, potwierdzono możliwość ich
praktycznego
zastosowania
do
syntezy
leków
weterynaryjnych.
113
S03
POSTERY
S03P04
Karbometalacja alkinów jako skuteczna metoda syntezy czteropodstawionych alkenów
Jan Rzymkowski*, Anna Piątek*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa,
[email protected];
Pomimo opracowania licznych, wydajnych metod syntez
dwui
trójpodstawionych
alkenów,
synteza
czteropodstawionych alkenów o określonej stereoizomerii
pozostaje dużym wyzwaniem we współczesnej chemii
organicznej.1 Jedną z niewielu efektywnych metod jest
regioselektywna karbometalacja alkinów.
W celu otrzymania kwasu 1 zastosowaliśmy
trójskładnikową
reakcję
karbometalacji
dwupodstawionego alkinu 2 z dwutlenkiem wę gla,
dietylocynkiem oraz nadmiarem DBU w obecności
kompleksu niklu jako katalizatora.2 Jako alternatywnej
metody użyliśmy olefinacji3 ketonu 3 generowanym in situ
ynolanem 4.
S03P05
Wykazaliśmy że lipaza pozwala na przekształcenie
prochiralnych cyklicznych ketonów do odpowiednich
chiralnych laktonów z wysoką wydajnością oraz wysokim
nadmiarem enancjomerycznym.
[1] A. Drożdż et al., New J. Chem., 2015, 39, 1315-1315
[2] G. Chavez et al., J. Mol. Catal. B , 2013, 89, 67-72
Praca finansowana przez NCN nr UMO-2013/09/N/ST8/02059
Reduktywna eliminacja czteropodstawionych olefin przy użyciu jodku samaru (II)
Aleksandra Potrząsaj*, Anna Piątek*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, [email protected];
Czteroróżniepodstawione olefiny mogą stanowić wygodne
substraty do syntezy wielu związków biologicznie
czynnych. Ich selektywne otrzymywanie pozwoliłoby na
wyraźne skrócenie, często bardzo długich, syntez
totalnych. Jednakże otrzymywanie tak zatłoczonych
przestrzennie alkenów nie jest zadaniem trywialnym.
Przedstawione badania opisują dwu etapową syntezę
podstawionych olefin pochodnych estrowych lub
amidowych (5).W pierwszym etapie w reakcji kondensacji
odpowiedniej α-chloropochodnej 2 z ketonem 1 w
zależności od warunków reakcji otrzymujemy pochodne
α-chlorohydryny 4 lub epoksydów 3.
114
[1] A. Flynn et al., Chem. Rev. , 2007, 107, 4698-4745
[2] K. Shimizu et al., Org. Lett., 2005, 7, 195-197
[3] M. Shindo et al., Tetrahedron, 1998, 54, 2411-2422
Project Small Grant Scheme, NCBiR, nr. 206060
Badania nad syntezą chiralnych laktonów za pomocą chemo-enzymatycznej reakcji
Baeyera-Villigera
Agnieszka Drożdż*, Anna Chrobok*
*Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, ul. Krzywoustego 4, 44-100 Gliwice,
[email protected];
Chemo-enzymatyczna reakcja Baeyera-Villigera polega na
utlenianiu cyklicznych i acyklicznych ketonów do
odpowiednich laktonów bądź estrów. Czynnikiem
utleniającym w tej reakcji jest nadkwas organiczny
wygenerowany in situ w trakcie utlenienia estrów bądź
kwasów organicznych nadtlenkiem wodoru. Etap ten jest
katalizowany przez enzym lipazę B z Candida
antarctica.[1,2]
Najczęściej
stosuje
się
lipazę
immobilizowaną na makroporowatej żywicy akrylowej
(Novozyme-435). W swoich badaniach zaproponowaliśmy
zastosowanie natywnej CALB w środowisku toluenu i
mieszaniny racemicznej kwasów karboksylowych.
S03P06
Zaprezentowane zostanie porównanie skuteczności tych
metod w otrzymaniu alkenu 1.
Następnie reduktywna eliminacja z użyciem SmI2
prowadziła do otrzymania alkenów 5 jako mieszaniny
stereoizomerów.1,2
[1] 1. J.M. Concellón et al., J. Org. Chem., 2003, 68, 9492-9495
[2] 2. J.M. Concellón et al., Chem. Eur. J., 2001, 7, 3062-3068
Projekt Small Grant Scheme, NCBiR, nr. 206060
POSTERY
S03P07
Synteza i badanie zjawiska atropoizomerii wybranych pochodnych 4-amino-2,6-lutydyny.
Piotr Roszkowski*, Zbigniew Czarnocki*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa,
[email protected];
Atropoizomeria jest rodzajem stereoizomerii wywołanej
zahamowaniem rotacji wokół wiązania pojedynczego
wskutek występowania zawady sterycznej. Obecność
występowania zjawiska atropoizomerii wykazaliśmy
ostatnio dla 3,4,5-tri-(2-metoksyfenylo)-2,6-lutydyny [1].
Analizując
podobne
układy
pirydynowe
zaobserwowaliśmy również występowanie tego zjawiska w
wybranych pochodnych 4-amino-3,5-diarylo-2,6-lutydyny.
W reakcji sprzęgania metodą Suzuki pomiędzy
4-amino-3,5-dibromo-2,6-lutydyną i kwasami 2-MeO-,
2-EtO-, 2-Cl-, 2-Me fenyloboronowymi otrzymaliśmy
odpowiednie pochodne 4-amino-3,5-diarylo-2,6-lutydyny
w posatci mieszanin dwóch atropoizomerów.
S03P08
Niektóre z izomerów zostały wydzielone, a ich struktura
potwierdzona za pomocą NMR, MS i strukturalnej analizy
rentgenowskiej.
[1] P. Roszkowski et al., Eur. J. Org. Chem., 2013, 7867-7871
Projekt został sfinansowany ze środkó w NCN przyznanych na
podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/ST5/00713
The effect of different molar ratios HCOOH:C=C on the epoxidation of sesame oil
Marlena Kłos*, Eugeniusz Milchert*
*Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin,
[email protected];
Epoxidation processes are becoming popular due to its role
as a starting material to many other reactions. Sesame oil
is used as a raw material for the production of some
industrial materials including paints, margarine and
varnishes [1]. The course of epoxidation of sesame oil (SO)
with performic acid generated „ in situ” by the reaction of
30 wt% hydrogen peroxide and formic acid in the presence
of sulphuric acid (VI) as a catalyst was studied. A reaction
progress was measured by the changes of the iodine
number and epoxy number. The best results were obtained
at 1,1:1 molar ratio of formic acid to ethylenic
unsaturation mole ratio.
S03P09
S03
Under these conditions the epoxy number was equal EN =
0.18 mol/100 g SO and iodine number IN= 0.19 mol/100 g
SO.
[1] T. Y. Tunde-Akintunde et al., Biosystems Engineering, 2004, 88,
127-129
Epoxidation of sesame oil with performic acid formed in situ – effect of temperature
Marlena Kłos*, Eugeniusz Milchert*
*Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin,
[email protected];
Epoxides are produced by reaction of double bonds with
peracids [1]. There are many methods for modification of
vegetable oils to improve their properties. Sesame is widely
used in food, nutraceutical, pharmaceutical and industry in
many countries because of its high oil, protein and
antioxidant contents [2].
Sesame oil (SO) with iodine number 110.3 g/100 g, and
containing 45.0% oleic acid, 32.9% linoleic acid and 4.3%
linolenic acid, was epoxidized in situ with 30 wt%
hydrogen peroxide and formic acid in the presence of
catalytic amounts of sulphuric acid (VI). The most
advantageous temperature of epoxidation of sesame oil
was 90 °C.
The epoxy number (EN=0.178 mol/100 g) is relatively high,
the iodine number (IN=50.5 g/100 g) is the lowest of the
received.
[1] A. Saydut et al., Bioresource Technology, 2008, 99, 6656– 6660
[2] B. M. Abdullah et al., Journal of Applied Sciences, 2010, 10,
1545-1553
115
S03
POSTERY
S03P10
Ciecze jonowe z anionem mekopropu
Anna Syguda*
*Politechnika Poznańska, Inst. Tech. i Inż. Chem., ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań,
[email protected];
Mekoprop, czyli kwas 2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowy, znany jako MCPP jest herbicydem z grupy
fenoksykwasów o działaniu układowym należący
do regulatorów wzrostu. Przeznaczony jest do zwalczania
chwastów dwuliściennych, takich jak przytulia czepna
czy podbiał pospolity. Herbicydowe ciecze jonowe
to związki zbudowane z kationu i anionu o temperaturze
topnienia poniżej 100°C, wykazujące aktywność
herbicydową. Ich działanie chwastobójcze przewyższa
skuteczność wyjściowych herbicydów. Przeprowadzono
syntezę cieczy jonowych z anionem MCPP. Strukturę
związków potwierdzono za pomocą widm NMR.
S03P11
Zastosowanie cieczy jonowych jako rozpuszczalników w syntezie organofunkcyjnych silanów w
reakcji SN2
Anna Pawłowska*, Rafał Kukawka*, Michał Dutkiewicz**, Hieronim Maciejewski*, Marcin Śmiglak**
*Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań , [email protected]; **Poznań ski
Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja UAM, Poznań ;
Organofunkcyjne silany są związkami posiadającymi dwie
różne grupy funkcyjne, co nadaje im unikalne właściwości.
Są one często stosowane jako modyfikatory powierzchni
oraz czynniki sieciujące dla polimerów. Najczęściej są
otrzymywane w reakcji hydrosililowania bądź substytucji
nukleofilowej.
Największy
problem
w
syntezie
organofunkcyjnych silanów stanowi izolacja produktu,
ponieważ jest on wrażliwy na światło i wodę. Często
prowadzi to do obniżenia wydajności lub rozpadu
produktu reakcji.
S03P12
Celem badań była synteza organofunkcyjnych silanów w
oparciu o reakcję SN2 z zastosowaniem cieczy jonowej jako
rozpuszczalnika i porównanie wyników z reakcjami
prowadzonymi w konwencjonalnych rozpuszczalnikach.
Zastosowanie cieczy jonowych ma zwiększać wydajność
procesu i ułatwiać izolację produktu.
[1] K. J. Mittal, Silane and other coupling agents, 1992
[2] F. de Buyl, Silicones in Industrial Applications, 2007
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach
programu OPUS nr UMO-2012/05/B/ST5/0037.
Wymiana ligandów w kompleksach typu CpM(CO)2I (M=Fe, Ru) w reakcji z acetyloacetonem i
jego pochodnymi
Daria Lizińska*, Bogna Rudolf*, Zbigniew Malinowski*, Janusz Zakrzewski*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii , ul. Tamka 12, 91-403 Łódź , [email protected];
W ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój badań w
obszarze chemii metalo- i biometaloorganicznej. Związki
metaloorganiczne dostarczają bogatą podstawę do
projektowania skutecznych katalizatorów, stosowanych na
przykład w metatezie olefin, jak również wykazują
obiecującą aktywność w terapii antynowotworowej. [1,2]
Kompleksy typu CpM(CO)2I (M=Fe, Ru) reagują z
β-diketonami, które mają właściwości CH-kwasów, jak na
przykład z acetyloacetonem.
116
Określono zawartość substancji kationowo czynnej oraz
zbadano fitotoksyczność cieczy jonowych oraz herbicydu
wyjściowego w stosunku do modelowej rośliny
dwuliściennej, jaką była pieprzyca siewna.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w
wyniku reakcji fotolizy CpM(CO)2I (M=Fe, Ru) z
wybranymi β-diketonami w obecności diizopropyloaminy
następuje podstawienie wszystkich ligandów wyjściowych
kompleksów CpM(CO)2I (M= Fe, Ru) przez ligandy
organiczne.
[1] C. G. Hartinger et al., Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 391-401
[2] A. L. Noffke et al., Chem. Commun., 2012, 48, 5219-5246
POSTERY
S03P13
Sulfonamidowe pochodne 1,2,4-triazyny potencjalne inhibitory anhydrazy węglanowej.
Magdalena Lasek*, Justyna Ławecka*, Danuta Branowska*
*Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, WNŚ, ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce,
[email protected];
Sulfonamidy to grupa chemioterapeutyków wykazująca
aktywność na różnorodne schorzenia.[1] Ostatnie lata
przyniosły szereg badań potwierdzających ich aktywność
jako inhibitory anhydrazy węglanowej. Badane do tej
pory sulfonamidy zawierają podstawniki arylowe i
heteroarylowe, wśród których olbrzymią popularnością
cieszą się pochodne 1,3,5-triazyny. Nasze zainteresowania
dotyczą układów zawierających pierścień 1,2,4-triazyny,
[2] który występuje w znanych lekach. Szereg nowych
sulfonamidów zostało przez nas otrzymanych w celu
opracowania zależności pomiędzy strukturą cząsteczki a
ich aktwnością (SAR).
S03P14
Ponadto zostanie przeprowadzone molekularne dokowanie
wybranych pochodnych w kieszeni białka. Wyniki tych prac
będą przemiotem wystąpienia.
[1] C. Hansh et al., Comprehensive Medicinal Chemistry, 1990
[2] Z. Karczmarzyk et al., Chem. Pharm. Bull., 2015, 63, 01-07
Synteza i badania biologiczne analogów batracyliny o potencjalnych właściwoś ciach
przeciwnowotworowych
Wioleta Januchta*, Krystyna Dzierzbicka*, Marcin Serocki*, Grzegorz Cholewiński*, Andrzej Składanowski*
*Politechnika Gdańska, WydziałChemii, Ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
[email protected];
Otrzymaliśmy nowe analogi BAT [1] z pochodnymi
naturalnego immunostymulatora jakim jest tuftsyna [2]
oraz adenozyną (naturalnym endogennym nukleozydem
purynowym [3]). Struktura otrzymanych związków została
potwierdzona za pomocą widm 1H NMR, 13C NMR i MS,
a ich aktywność cytotoksyczna przebadana na wybranych
ludzkich liniach nowotworowych.
S03P15
S03
[1] Dzierzbicka K. et al., Curr. Med. Chem., 2012, 19, 4475-4487
[2] Najjar et al., Nature, 1970, 228, 672-673
[3] Samsel et al., Pharmacol. Rep., 2011, 63, 601-617
Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) grant
nr 2012/05/B/NZ7/02461
Acykliczne analogi nukleotydów z łą cznikiem karbamoilowym
Andrzej E. Wróblewski*, Dorota G. Piotrowska*, Iwona E. Głowacka*
*Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Farmaceutyczny UMŁ, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź,
[email protected];
Acykliczne fosfonianowe analogi nukleozydów (ANPs)
stosowane są w leczeniu infekcji wirusowych. W
powszechnym użyciu są, między innymi, adefowir,1
tenofowir2 i cidofowir,3 w których nukleozasada
połączona jest z ugrupowaniem fosfonometoksylowym za
pomocą łańcucha alifatycznego. Zaproponowana przez na
modyfikacja strukturalna acyklicznych fosfonianowych
nukleozydów o ogólnym wzorze 1 polega na zastąpieniu
fragmentu metylenoeterowgo [–O–CHR–] występującego
ANP wiązaniem amidowym [–HN–C(O)–].
Taka modyfikacja strukturalna efektywnych ANPs polega
na wprowadzeniu fragmentu zwiększającego oddziaływania
donorowo-akceptorowe wewnątrz łącznika.
[1] L. Naesens et al., Antivir. Chem. Chemother., 1997, 8, 1-23
[2] R. V. Srinivas et al., Antimicrob. Agents. Chemother., 1998, 42,
1484-1487
[3] E. De Clercq, Collect. Czech. Chem. Comunn., 1998, 63, 480-506
Projekt realizowany w ramach grantu UMO-2013/09/B/NZ7/00729
117
S03
POSTERY
S03P16
Metallocene β-lactam antibiotics: synthesis, and mechanism of antibacterial activity
Konrad Kowalski*, Yu Chen**, Jolanta Solecka***, Łukasz Szczupak****, Joanna Skiba****
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Tamka 12, 91-403, Łódź , [email protected]; **University of South
Florida, Tampa, FL 33612 USA; ***Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH, Chocimska 24,
Warszawa; ****Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Tamka 12, 91-403, Łódź ;
The β-lactam antibiotics are widely use antibacterial
agents with a broad spectrum of activity against Gram-(-)
and Gram-(+) pathogens. The β-lactam antibiotics inhibit
Penicillin Binding Proteins (PBPs), an enzymes involved in
bacterial cell wall synthesis. PBP’s structure alterations
and hydrolysis by β-lactamases are two major bacterial
resistance mechanisms against β-lactam antibiotics. In an
attempt to overcome bacterial resistance we have obtained
novel metallocene β-lactam derivatives 1 [1,2].
S03P17
[1] 1. J. Skiba et al., Eur. J. Med. Chem. , 2012, 57, 234-239
[2] 2. E. M. Lewandowski et al., ChemCommun., 2015, 51,
6186-6189
K.K. thanks the NCN in Cracow, Poland (Grant no.
DEC-2013/11/B/ST5/00997) for financial support
Studies on the photochemical oxidation of 1,3-diphenylisobenzofuran in binary liquid mixtures
Aneta Kosińska*, Wojciech J. Kinart*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii Organicznej, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź , [email protected];
The synthetic potential of the photo-oxygenation has been
discussed. It provided an exquisite regioselective, and in
many cases stereoselective, entry into synthetically useful
feedstock using an environmentally benign oxidant[1][2].
The singlet oxygen ene reaction is a bimolecular process
with a rate that depends on concentrations of both the
substrate and singlet oxygen.
S03P18
In this poster presentation we report the antibacterial
activity studies of 1 and the discovery of new CTX-M
β-lactamase thiazolidine-derived inhibitor 2 [2].
The present work is a continuation of series of studies on
the analysis of intermolecular interactions and internal
structures of some liquid binary mixtures of methanol and
2-methoxyethanol with organic solvents: acetonitrile,
acetone, dimethyl sulfoxide and N,N-dimethylformamide
based on the correlation of 1H-NMR spectral data.
[1] M. Prein et al., Angew. Chem. Int. Ed. Eng., 1996, 35, 477-494
[2] E. L. Clennan, Tetrahedron, 2000, 56, 9151-9179
Badanie wpływu własności mieszanin alkoholi z rozpuszczalnikami organicznymi na reakcję
metaloenową
Aneta Kosińska*, Wojciech J. Kinart*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii Organicznej, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź , [email protected];
Wpływ własności mieszanego rozpuszczalnika został
zaobserwowany w przypadku takich procesów jak:
katalizowana za pomocą peptydów dekarboksylacja
aminokwasów[1],
hydroliza
aromatycznych
chlorowcopochodnych[2], procesy filtracji i generowanie
nanocząsteczek polimerów w roztworach[3].
Prezentowana praca przedstawia badania wpływu własności
mieszanin metanolu i metoksyetanolu z rozpuszczalnikami
organicznymi
na
przebieg
reakcji
metaloenowej
azodikarboksylanu
dietylowego
ze
związkami
allilocynowymi prowadzonej w mieszaninach alkoholi z
acetonitrylem,
acetonem,
dimetylosulfotlenkiem
i
N,N-dimetyloformamidem w temperaturze 298 K.
[1] N. Di Pasquale et al., J. Phys. Chem. B, 2014, 118, 13258-13267
[2] N. M. El-Mallah et al., Int. Chem. Kinet., 2010, 42, 453-463
[3] J. Catalẚn et al., J. Org. Chem., 2000, 65, 3409-3415
118
POSTERY
S03P19
Synteza nowych pochodnych kwasu 5-bromosalicylowego
Monika Książak*, Paulina Frąckowiak*, Alicja Wodnicka*, Elżbieta Huzar*
*Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WTiICh, Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin,
[email protected];
Pochodne kwasu 5-bromosalicylowego wykazują m. in.
aktywność przeciwbakteryjną [1] i przeciwmalaryczną [2].
Badania potwierdzają również możliwość zastosowania
amidowych pochodnych tego kwasu jako regulatorów
wzrostu roślin [3]. Przedmiotem pracy była synteza
nowych pochodnych kwasu 5-bromosalicylowego.
Kwas 5-bromosalicylowy
poddawano
reakcji
z
2-bromoalkanianami metylu w obecności bezwodnego
węglanu
potasu.
Reakcję
prowadzono
w
N,N-dimetyloformamidzie, w temperaturze 94-96°C.
Zmieniano czas reakcji w zakresie od 1 do 4 godzin oraz
stosunek
molowy
reagentów.
Produkty
reakcji
analizowano metodą GC-MS.
S03P20
W wyniku przeprowadzonych syntez otrzymano związki o
wzorach strukturalnych 1 i 2.
[1] N. S. Kumar et al., Bioorg. Med. Chem., 2012, 20, 7069–7082
[2] V. P. Jatakiya et al., World Journal of Pharmacy and
Pharmaceutical Sciences, 2014, 3, 2653-2692
[3] K. Kráľová et al., Chem. Pap., 2014, 68, 46–52
Udział w konferencji współfinansowany ze ś rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PORÓWNANIE SKŁADU CHEMICZNEGO OLEJKÓW Z DRZEWA HERBACIANEGO
(MELALEUCA ALTERNIFOLIA)
Anna Adamkiewicz*, Małgorzata Dzięcioł*
*Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WTiICh, Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin,
[email protected];
Olejek z drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia)
stanowi
wieloskładnikową
mieszaninę
związków
terpenowych i ich pochodnych. Ze względu na swoje silne
właściwości przeciwdrobnoustrojowe i przeciwzapalne jest
on cennym surowcem stosowanym w medycynie
naturalnej [1,2]. Celem prowadzonych badań było
porównanie składu chemicznego dostępnych na rynku
olejków z drzewa herbacianego z wykorzystaniem metody
chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
Poszczególne związki identyfikowano na podstawie widm
masowych i indeksów retencji, a także określano ich
względną zawartość procentową.
S03P21
S03
Zaobserwowano istotne różnice w składzie chemicznym
badanych olejków. W większości próbek głównymi
składnikami były: terpinen-4-ol (40-50%), γ-terpinen
(16-31%) i α-terpinen (7-14%).
[1] P. H. Hart et al., Inflamm Res, 2000, 49, 619-26
[2] C. F. Carson et al., Clin Microbiol Rev, 2006, 19, 50-62
Udział w konferencji współfinansowany ze ś rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SYNTEZA NOWYCH POCHODNYCH KWASU 3,5-DIBROMOSALICYLOWEGO
Paulina Frąckowiak*, Monika Książak*, Alicja Wodnicka*, Elżbieta Huzar*
*Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WTiICh, Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin,
[email protected];
Kwas 3,5-dibromosalicylowy i jego pochodne wykazują
szereg interesujących właściwości biologicznych. Kwas ten
jest inhibitorem endoteliny ET-1, hormonu, który
wywołuje silne skurcze naczyń krwionośnych, a tym
samym powoduje nadciśnienie tętnicze [1]. Z kolei
pochodna acetylowa kwasu 3,5-dibromosalicylowego
(dibromoaspiryna) zapobiega hemolizie erytrocytów [2].
Można się spodziewać, że inne pochodne kwasu będą
również wykazywały aktywność biologiczną. Celem pracy
było otrzymanie nowych związków 1 i 2 powstałych w
wyniku reakcji kwasu 3,5-dibromosalicylowego z
2-bromoalkanianami metylu.
Reakcję prowadzono w obecności węglanu potasu przy
różnym stosunku molowym reagentów. Jako rozpuszczalnik
zastosowano DMF.
[1] V. Blandin et al., Mol. Pharmacol., 2000, 58, 1461– 1469
[2] J. A. Walder et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. , 1977, 74,
5499-5503
Udział w konferencji współfinansowany ze ś rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
119
S03
POSTERY
S03P22
Synteza i właściwości tio-acenó w
Agnieszka Bodzioch*, Emilia Kowalska**, Joanna Skalik**, Piotr Bałczewski***
*CBMiM PAN, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, [email protected]; **CBMiM PAN; ***CBMiM
PAN, Akademia im. Jana Długosza
Siarkowe analogi acenów cieszą się od lat niesłabnącym
zainteresowaniem jako atrakcyjne materiały do
konstrukcji urządzeń optoelektronicznych. Kontynuując
nasze
zainteresowania
w
dziedzinie
syntezy
skondensowanych,
policyklicznych
węglowodorów
(hetero)aromatycznych, prezentujemy otrzymywanie
tio-analalogów acenów w wyniku dwóch wariantów
wewnątrzcząsteczkowej reakcji typu Friedla-Craftsa.
Tlenowa wersja elektrofilowej cyklizacji diarylometanoli 2
dostarcza RO-podstawione tioaceny 4.
S03P23
[1] P. Bałczewski et al., European patent application, 2014,
EP-14460003
Badania sfinansowane zostały przez Narodowe Centrum Nauki;
Grant OPUS (UMO-2013/11/B/ST5/01610).
Chiralne cyklopropylofosfoniany - problemy z migracją grupy fosforylowej
Aneta Rzewnicka*, Marek Cypryk*, Agata Sobczak*, Wanda H. Midura*
*Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź,
[email protected];
Wprowadzenie kwasu aminocyklopropanofosfonowego do
łańcucha peptydowego, dzięki obecności pierścienia
cyklopropanowego jest znakomitą metodą tworzenia
usztywnionych peptydomimetyków, co stanowi dogodne
narzędzie w projektowaniu leków.[1][2] W ramach
prowadzonych w naszym laboratorium badań nad
asymetryczną syntezą cyklopropylowych fosfonianów
zaobserwowaliśmy nieznaną wcześniej 1,2-migrację grupy
fosforylowej.[3]
Ponieważ
takie
przegrupowanie
zasadniczo zmienia strukturę syntetyzowanego związku, w
niniejszym komunikacie omówione zostaną wyniki badań
nad kontrolą migracji w zależności od struktury
cyklopropylofosfonianu.
S03P24
Natomiast tio-modyfikacja polegająca na reakcji prekursora
3, zawierającego trzy atomy siarki w pierścieniu
ditioacetalowym i pozycji dibenzylowej, prowadzi do
odpowiednio RS-podstawionych (hetero)acenów 5. [1]
Ponadto zaprezentowane zostaną wyniki obliczeń DFT
wyjaśniające
mechanizm
zaobserwowanego
przegrupowania.
[1] R. Pellicciari et al., J. Org. Chem., 2002, 67, 5497-5507
[2] A. Hercouet et al., Tetrahedron Letters, 2000, 41, 197-199
[3] W. H. Midura et al., Tetrahedron Letters, 2013, 54, 223-226
Financial support Grant DEC-2013/11/B/ST5/01589
Synteza totalna lakozamidu
Sebastian Stecko*, Piotr Szcześniak*
*Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, [email protected];
Lakozamid
jest
aminokwasowym
lekiem
przeciwpadaczkowym stosowanym we wspomagającym
leczeniu napadów padaczkowych. Opracowano nową
metodę syntezy lakozamidu wychodząc z kwasu [1] S. Stecko, J. Org. Chem., 2014, 79, 6342-6346
L-mlekowego.[1]
Kluczowym
etapem
jest [2] Y. Ichikawa, Synlett, 2007, 2927-2936
enancjospecyficzne [3,3]-sigmatropowe przegrupowanie [3] H. Kohn et al., J. Med. Chem., 2011, 54, 6417-6431
cyjanianów allilowych do izocyjanianów (przegrupowanie
Ichikawy[2]). Opracowana metoda ma charakter ogólny;
zmiana czynnika O-alkilującego, odczynnika Grignarda
oraz aminy umożliwia syntezę szeregu pochodnych
lakozamidu, które jak wskazują ostatnie badania także
posiadają istotne działanie neurologiczne.[3]
120
POSTERY
S03P25
SYNTEZA ANALOGÓ W GEMCYTABINY
Agnieszka Tafelska-Kaczmarek*
*Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń , [email protected];
Gemcytabina,
analog
2-deoksycytydyny
to
lek
cytostatyczny stosowany w leczeniu nowotworów płuc,
jajników, trzustki. Odkąd po raz pierwszy związek ten
został otrzymany w 1988 r.1 opracowano wiele modyfikacji
jego syntezy, jak również syntezy jego analogów.2
Kluczowym etapem prezentowanej tutaj syntezy
3-deoksy-3,3-difluorocytydyny
jest
asymetryczne
fluoroalliloborowanie 2-hydroksyacetaldehydu z użyciem
chiralnego
difluoroalliloborującego
reagenta.3
Homoallilowy alkohol otrzymano z 94% ee. Następnie
przeprowadzono hydroborowanie/utlenianie i 1,4-diol
otrzymano jako mieszaninę produktów syn/anty w
stosunku 40:60.
S03P26
Kolejnym etapem było utlenianie IBX z jednoczesną
cyklizacją do odpowiednich laktoli. Analogi gemcytabiny
uzyskano w wyniku opisanych wcześniej sekwencji
przemian.2
[1] L. W. Hertel et al., J. Org. Chem. , 1988, 53, 2406-2409
[2] X. Zhang et al., J. Org. Chem. , 2003, 68, 9026-9033
[3] P. V. Ramachandran et al., Org. Lett., 2011, 13, 4044-4047
Synteza pochodnych 3-fenylo-1-metyloizochinoliny z oksymów za pomocą estru etylowego
kwasu polifosforowego
Michał Niemczak*, Kamil Czerniak*, Tomasz Kopczyński*
*Politechnika Poznańska, WydziałTechnologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań,
[email protected];
Izochinolina jest przedstawicielem grupy związków
heterocyklicznych o pierścieniach skondensowanych.
Rośliny zawierające alkaloidy o strukturze izochinolinowej
są z powodzeniem stosowane w medycynie jako leki na
różne
dolegliwości.
Pochodne
izochinoliny
są
prekursorami w syntezie laboratoryjnej bardziej
skomplikowanych związków, jak na przykład analogów
morfiny. W toku badań opracowano nieopisaną dotąd
metodę
syntezy
pochodnych
3-fenyloizochinoliny
wychodząc z oksymów pochodnych /E/-1,2-difenylobut-3-en-2-onu, pod wpływem estru etylowego kwasu
polifosforowego (PPE).
S03P27
S03
Za pomocą spektroskopii IR oraz NMR udowodniono, że w
trakcie procesu zachodzą trzy reakcje: przegrupowanie
Beckmanna, izomeryzacja powstających /E/-N-styryloamidów, a następnie ich cyklokondensacja.
Synteza, właściwości fluorescencyjne i obiecująca aktywność cytotoksyczna aminofosfonianów
pochodnych pirenu
Jarosław Lewkowski*, Maria Rodriguez-Moya*, Anna Wrona-Piotrowicz*, Janusz Zakrzewski*, Renata
Kontek**
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, [email protected]; **Uniwersytet
Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Ugrupowanie pirenylowe ma interesującą charakterystykę
fluorescencyjną, która przy obecności grup zawierających
fosfor może okazać się tym bardziej cenna.
Pochodne aminofosfonowe zawierające układ pirenu
zostały opisane tylko dwa razy w literaturze chemicznej [1,
2]. W prezentacji przedstawimy najnowsze wyniki badań
związanych z syntezą, właściwościami
fluorescencyjnymi i biologicznymi aminofosfonianów
zawierających układ pirenu. Badania biologiczne
prowadzone były na dwóch liniach komórkowych HT29 i
HCT116, a ich wyniki są niezmiernie obiecujące.
[1] S.H. Jayaprakash et al., Phosphorus, Sulfur, Silicon, 2015, 190,
449–460
[2] H.R. Hudson et al., Phosphorus, Sulfur, Silicon, 2004, 179,
1691–1709
Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki,
projekt nr 2014/13/B/NZ9/02418
121
S03
POSTERY
S03P28
Preliminary studies on influence of cytochrome c on oxidative desulfuration of 2-thiouridine
assembled in the RNA chain
Anna Chwiałkowska*, Elżbieta Sochacka**, Barbara Nawrot*
*Department of Bioorganic Chemistry, CBMM, PAS, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Lodz,
[email protected]; **Institute of Organic Chemistry, Lodz University of Technology;
Recently, it was demonstrated that cytochrome c in the
presence of H2O2 catalyzes guanosine oxidation resulting
in a covalent RNA/cyt c complex formation [1]. We
combined this information with our experience in the field
of S2U desulfuration in the presence of H2O2 [2] and
asked the question whether cyt c has any influence on this
process. The preliminary results have shown that
cytochrome c catalyzes oxidative desulfuration
of S2U-RNA in conditions that mimic oxidative stress in
the cell (aqueous solution of H2O2, 37°C). The reaction
gives predominantly H2U-RNA.
S03P29
W niniejszej pracy przedstawiono rezultaty badań dotyczące
kompleksów
metalokarbonylowych
(η5-C5H5)M(CO)n(η1-N-imidato)(gdzie: M=Fe, Ru, Mo,
W;n=2, 3)[3], które uwalniają tlenek węgla pod wpływem
naświetlania.
Postęp
fotodegradacji
kompleksów
metalokarbonylowych monitorowano przy pomocy różnych
technik spektroskopowych.
[1] S. Abid et al., Arterioscler Thromb. Vasc. Biol., 2014, 34,
304-312
[2] A.J. Atkins et al., Dalton Trans., 2011, 40, 5755-5761
[3] B. Rudolf et al., Bioconjugate Chem. , 2005, 16, 1218- 1224
Praca została wykonana w ramach grantu NCN, grant nr.
DEC-2011/03/B/ST5/01480
Reakcje metalokarbonylowych norbornenó w z wybranymi tetrazynami
Bogna Rudolf*, Marlena Puton*, Ewa Parfieniuk**, Emilia Fornal**
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Tamka 12, Łódź 91-403, [email protected]; **Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszą się
reakcje bioortogonalne o potencjalnym zastosowaniu w
farmacji i medycynie. Reakcje te możemy wykorzystać do
znakowania
biomolekuł
i
śledzenia
procesów
biochemicznych wykorzystując fakt, że ich przebieg nie
interferuje z naturalnie zachodzącymi procesami w
układach biologicznych. Do reakcji bioortogonalnych
zaliczamy reakcję Dielsa-Aldera o odwrotnej populacji
elektronowej-iEDDA
(inverse
electron
demand
Diels-Alder), której przykładem jest reakcja norbornenów
z tetrazynami[1].
122
[1] Tanaka et al., Free Radic. Biol. Med. , 2012, 53, 854-862
[2] Sochacka et al., Chem. Commun., 2011, 47, 4914-4916
This research was financially supported by statutory funds of
CMMS PAS.
Kompleksy metalokarbonylowe typu (η5-C5H5)M(CO)n(η1-N-imidato) (M= Fe, Ru, Mo, W; n=2,3)
– cząsteczki zdolne do uwalniania CO
Bogna Rudolf*, Aleksandra Kubicka*, Ewa Parfieniuk**, Emilia Fornal**
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Tamka 12, Łódź 91-403, [email protected]; **Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
Rola tlenku węgla jako potencjalnego terapeutyku w
leczeniu chorób układu krążenia jest obecnie szeroko
badana[1].
W
ostatnich
latach
kompleksy
metalokarbonylowe znalazły zastosowanie jako molekuły
uwalniające tlenek węgla-CORMs (Carbon Monoxide
Releasing Molecules) oraz dostarczające go do
odpowiednich tkanek w organizmie[2]. Kompleksy te
mogą uwalniać tlenek węgla w wyniku wymiany ligandów
oraz pod wpływem czynników zewnętrznych takich jak
np.zmiana pH czy naświetlanie.
S03P30
This discovery opened a new window for the studies on the
influence of the cytochrome c on the modified nucleosides
of cytosolic tRNAs in the oxidative stress (possible in the
cell).
W niniejszej pracy prezentujemy reakcje łatwych do
detekcji w spektroskopii IR metalokarbonylowych
norbornenów otrzymanych w wyniku reakcji Dielsa-Aldera
kompleksów (η 5-C5H5)M(CO)n(η 1-N-maleimidato)(M=Fe,
Mo, W, n=2,3) z cyklopentadienem[2] z wybranymi
tetrazynami.
[1] A.-C. Knall et al., Chem. Soc. Rev., 2013, 42, 5131-5142
[2] B. Rudolf et al., J. Organomet. Chem., 2009, 694, 1354-1358
POSTERY
S03P31
Analogi oligodeoksynukleotydów posiadające internukleotydowy 1,4-dipodstawiony łącznik
1,2,3-triazolowy
Michał Gładysz*, Jan Milecki**, Joanna Nowak-Karnowska**, Anna Pasternak*, Piotr Ruszkowski***
*Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań,
[email protected]; **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, WydziałChemii; ***Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Farmakologii
Celem niniejszej pracy było opracowanie syntezy
azydowego oraz alkinowego bloku budulcowego, które
zostały wykorzystane do otrzymywania acyklicznych
analogów nukleozydów, aktywnych w reakcjach typu
„click”. Wybrane związki zostały poddane badaniom
biologicznym, pod kątem określenia aktywności
przeciwnowotworowej. Otrzymane analogi acyklicznych
dinukleotydów, z łącznikiem triazolowym, zmodyfikowano
wprowadzając grupę DMT oraz amidofosforyn. Związki te
wykorzystano w procesie zautomatyzowanej syntezy DNA
na podłożu stałym. Otrzymano dwie serie 12-merycznych
oligodeoksynukleotydów posiadających modyfikację na
końcu 5’ lub w środku łańcucha.
S03P32
Produkty oczyszczono elektroforetycznie lub za pomocą
HPLC i zbadano trwałość termodynamiczną tworzonych
przez nie dupleksów DNA.
[1] R. Lucas et al., Tetrahedron Lett., 2008, 49, 1004-1007
[2] A. Varizhuk et al., Bioorg. Chem., 2011, 39, 127– 131
[3] H. Isobe et al., Org. Lett., 2008, 10, 3729-3732
C-fosfonianowe analogi nukleotydów zawierające grupę alkinową - substraty do CuAAC
Przemysław Wanat*, Sylwia Walczak**, Błażej A. Wojtczak***, Jacek Jemielity ***, Joanna Kowalska*
*Zakład Biofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, ul. Ż wirki i Wigruy 93, 02-089, Warszawa,
[email protected]; **MISDoMP UW; ***CeNT UW;
Analogi nukleotydów znajdują liczne zastosowania w
biologii molekularnej. Szczególną podgrupę tych związków
stanowią znakowane nukleotydy, umożliwiające m.in.
wizualizację procesów komórkowych lub identyfikację i
oczyszczanie specyficznych białek. W komunikacie
prezentujemy syntezę oraz właściwości nowej klasy
analogów nukleotydów zawierających C-fosfonian
funkcjonalizowany grupą alkinową w terminalnej pozycji
oligofosforanu. Potwierdzono reaktywność tych związków
w reakcji cykloaddycji Huisgena pozwalającej na ich
koniugację z dowolną cząsteczką zawierającą funkcję
azydkową.
S03P33
S03
Przeprowadzono reakcję z takimi substratami jak fluorofory,
biotyna, czy nukleozydy. Powstałe addukty zostaną
przebadane
w
badaniach
enzymatycznych
i
spektroskopowych.
Badania finansowano z Diamentowego Grantu DI2012 008942
Nowe analogi kapu o zwiększonym powinowactwie do białka eIF4E i odporności na degradację
przez enzym dekapujący DcpS
Błażej A. Wojtczak*, Kaja Fac*, Marcin Warmiński**, Anna Nowicka**, Joanna Kowalska**, Jacek Jemielity*
*Laboratorium Chemii Bioorganicznej, CeNT UW, ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa,
[email protected]; **Zakład Biofizyki, IFD, UW;
Prezentujemy
syntezę
nowych
analogów
kapu
zawierających atom siarki w pozycji 5’‑nukleozydu. Nasze
wcześniejsze badania wykazały, że modyfikacja tego typu
zwiększa powinowactwo do białka eIF4E, co może mieć
znaczenie terapeutyczne, gdyż nadekspresję tego białka
obserwuje się w niektórych typach nowotworów.
Dodatkowo związki te są odporne na degradację
enzymatyczną przez enzym dekapujący, co w przypadku
związków opartych na strukturze kapu jest istotną cechą
warunkującą ich terapeutyczne zastosowanie.
Badania krystalograficzne w kompleksie z eIF4E wykazały,
że modyfikacja praktycznie nie zmienia konformacji kapu w
porównaniu z niemodyfikowanym analogiem a wzrost
powinowactwa spowodowany jest silniejszym wiązaniem
wodorowym między tlenem γ-P=O a cząsteczką wody
związaną w kieszeni białka.
[1] Marcin Ziemniak et al. et al., Future Medicinal Chemistry, 2013,
5, 1141-1172
Badania finansowane z projektu NCN, Sonata Bis,
UMO-2012/05/E/ST5/03893
123
S03
POSTERY
S03P34
Reakcje cykloaddycji alkinów do β-ketoestrów - nowe możliwości w syntezie
wielopodstawionych pochodnych naftalenu
Agata Szłapa*, Sławomir Kula*, Marek Matussek*, Agnieszka Jędrzejowska*, Stanisław Kompiec*
*Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, ul.Szkolna 9, 40-006 Katowice,
[email protected];
Reakcje cykloaddycji [2+1+2+1] alkinów do β-ketoestrów
(w połączeniu z reakcją Dielsa-Aldera [4+2]), stwarzają
nowe możliwości w syntezie związków organicznych,
projektowanych z myślą o zastosowaniach w
optoelektronice
[1],[2].
Szczególnie
interesujące
właściwości posiadają układy typu D-A-D. Celem pracy
była synteza etynylowych pochodnych z odpowiednich
jodopochodnych 2,2’-bitiofenu lub N-etylokarbazolu z
acetylenem [3]. Otrzymane alkiny zostały następnie
wykorzystane w reakcjach cykloaddycji prowadzących do
powstania pochodnych naftalenu.
S03P35
W prezentacji zostaną przedstawione wyniki odnoszące się
do syntezy C-fluoroalkilo-nitronów 1 oraz wykorzystania
tych nitronów w reakcji Kinugasy prowadzącej do układów
β -laktamowych 3.
[1] S. Cicchi et al., J. Org. Chem., 1999, 64, 7243
[2] J.Wang et al., Chem. Rev., 2014, 114, 2432
[3] P. Kirsch, Modern Fluoroorganic Chemistry, 2004, 64, 7243
Badania sfinansowane zostały przez Narodowe Centrum Nauki;
Grant OPUS-7 (UMO– 2014/13/B/ST5/04004).
Reakcje cykloaddycji alkinów do β-ketoestrów – nowe możliwości w syntezie materiałów na
potrzeby organicznej elektroniki
Sławomir Kula*, Agata Szłapa*, Marek Matussek*, Agnieszka Jędrzejowska*, Stanisław Krompiec*
*Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, ul.Szkolna 9, 40-006 Katowice,
[email protected];
Potrzeba rozwoju technologicznego na świecie sprawia, iż
stale poszukuje się nowych materiałów o interesujących
właściwościach. Bardzo ważną grupą materiałów
stosowanych w organicznej elektronice są pochodne
tiofenu. Dlatego też ciągle opracowywane są nowe metody
otrzymywania zarówno molekuł jak i makromolekuł z
motywem tiofenowym [1]. Celem pracy była trójetapowa
synteza 5-etynylo-2,2’-bitiofenu, składająca się kolejno: z
jodowania 2,2’-bitiofenu, sprzęgania Sonogashiry i
ostatecznie odbezpieczania grupy trimetylosillilowej.
Otrzymany
terminalny
alkin
został
następnie
wykorzystany w reakcjach cykloaddycji [2+2+2] do
wybranych β-ketoestrów [2-3].
124
[1] S.Krompiec et al., Synthetic Metals, 2013, 165, 7-16
[2] Y. Kuninobu et al., J. Org. Chem., 2010, 75, 334-341
[3] Y. Kuninobu et al., Organic Letters, 2008, 10, 3133-3135
Praca finansowana z grantu NCBiR nr PBS2/A5/40/2014. Agata
Szłapa jest wspó łfinansowana z projektu DoktoRIS.
SYNTEZA β-LAKTAMÓ W Z WYKORZYSTANIEM NITRONÓ W POCHODNYCH
FLUOROWANYCH ALDEHYDÓ W
Marcin Kowalski*, Emilia Obijalska*, Grzegorz Mlostoń*
*Wydział Chemii UŁ, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej, Tamka 12, 91-403 Łódź,
[email protected];
Nitrony stanowią bardzo ważną grupę związków o
charakterze
1,3-dipolarnym,
powszechnie
wykorzystywanych w reakcjach cykloaddycji [1].
Niemniej, nitrony, pochodne fluorowanych aldehydów są
bardzo mało poznane i jeszcze rzadziej wykorzystywane w
syntezie organicznej [2]. Badania w tej dziedzinie są
niezmiernie ważne ze względu na fakt, iż wprowadzenie
atomów fluoru lub grup fluoroalkilowych jako elementów
struktury związków organicznych powoduje znaczące
zmiany w ich właściwościach fizycznych, chemicznych
oraz biologicznych [3].
S03P36
W ten sposób otrzymano π -sprzężone układy w którym
silnie donorowe fragmenty bitienylowe lub karbazolowe (D)
połączone są z akceptorowym fragmentem naftalenowym
(A). Strukturę związków potwierdzono metodami
spektroskopowymi.
Umożliwiło to syntezę tetrapodstawionych pochodnych
benzenu o interesujących właściwościach z punktu widzenia
organicznej elektroniki.
[1] S. Krompiec et al., Synthetic Metals , 2013, 165, 7–16
[2] Y. Kuninobu et al., J. Org. Chem., 2010, 75, 334-341
[3] S. Krompiec et al., Molecules, 2015, 20, 4565-4593
Praca finansowana z grantu NCBiR nr PBS2/A5/40/2014.
POSTERY
S03P37
Polyurethanes based on vegetable oil
Kornelia Malarczyk*, Eugeniusz Milchert*
*Zachoniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WTiICh, ul. Pułaskiego 10, 70-322
Szczecin, [email protected];
In the literature we can find a lot of information on the use
of vegetable oils in the preparation of polyols (polyetherols
and polyesterols) and then for the production of
polyurethanes. Polyols from vegetable oils are obtained by
introducing hydroxyl groups in places of unsaturated
bonds. This is achieved in various ways that are mainly
based on the following reactions: hydroformylation,
epoxidation, hydrogenation, methanolysis, and others [1,
2]. Biopolyurethanes have good physical and mechanical
properties and also a ability to partially biodegradable.
S03P38
S03
Biopolyurethanes are used primarily as foams, lubricants,
cosmetics, adhesives, plasticizers and coatings [3].
[1] A. Manawwer et al., Arab J Chem, 2014, 7, 469-479
[2] L. L. Monteavaro et al., J Am Oil Chem Soc, 2005, 82, 365-371
[3] A. Guo et al., J Mater Sci, 2006, 41, 4914-4920
The use of vegetable oils in the preparation of lubricants
Kornelia Malarczyk*, Eugeniusz Milchert*
*Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WTiICh, Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin,
[email protected];
The use of vegetable oils in the industry is becoming [1] X. Wu et al., J Am Oil Chem Soc, 2000, 77, 561-563
increasingly important. Vegetable oils are better than [2] E. Uosukainen et al., J Am Oil Chem Soc, 1998, 75, 1557-1563
mineral oils in terms of biodegradation. Rapeseed oil is one [3] S. Z. Erhan et al., Ind Crop Prod, 2000, 11, 277-282
of the most commonly used oil for production lubricants.
Its chemical and physical properties have been proven in
many studies [1, 2]. Vegetable-based lubricants are much
more biodegradable but inferior in many other technical
characteristics. Oxidative and thermal stability are
considered the most critical. These problems can be
relieved by chemical modification or lubricant additives
(necessary to completely eliminate polyunsaturation) [3].
S03P39
Wpływ wybranych pochodnych kwasó w boronowych na rozwó j cyjanobakterii
Dorota Wieczorek*, Anna Obrusznik*, Agnieszka Adamczyk-Woźniak**, Krzysztof Borys**, Andrzej
Sporzyński**, Jacek Lipok*
*Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, [email protected];
**Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny;
Kwasy boronowe i ich pochodne to związki organiczne
wykorzystywane często w syntezie organicznej i chemii
supramolekularnej. Rosnące zainteresowanie wzbudza
także aktywność mikrobiologiczna tych substancji. W
literaturze istnieje wiele doniesień na temat boronianów,
które posiadają istotny wpływ na rozwój grzybów
mikroskopowych i bakterii. Brakuje jednak informacji na
temat wpływu pochodnych boronowych na cyjanobakterie,
które wykazują wyjątkowe zdolności adaptacyjne i
zaskakującą odporność na stres chemiczny.
W ramach wystąpienia zostaną przedstawione wyniki
eksperymentów dotyczące wpływu pięciu pochodnych
boronowych na wzrost cyjanobakterii z gatunków: Spirulina
platensis oraz Anabaena sp.
125
S03
POSTERY
S03P40
Dirodnikowe [3+2] cykloaddycje; reakcje 2-diazopropanu z tioketonami arylowymi i
hetarylowymi
Paulina Pipiak*, Grzegorz Mlostoń*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, [email protected];
W rozszerzeniu wcześniej prowadzonych badań,1,2 które
doprowadziły do wykrycia dirodnikowych [3+2]
cykoaddycji,
przeprowadzono
reakcje
tioketonów
arylowych i hetarylowych z 2-diazopropanem.
Stwierdzono, że prowadzą one zarówno do powstawania
tiiranów 1 jak i 1,3 ditiolanów 3. W niektórych
przypadkach, spontaniczna
desulfuracja
tiiranów
prowadziła do utworzenia niewielkiej ilości alkenów typu
2. W komunikacie zostaną przedyskutowane zależności
pomiędzy mechanizmami powstawania heterocykli
siarkowych (uzgodniona [3+2] cykloaddycja versus
pośrednie związki dirodnikowe).
S03P41
[1] G. Mlostoń et al., Helv. Chim. Acta, 2015, 98, 462-473
[2] G. Mostoń et al., Helv. Chim. Acta, 2015, 98, 453-461
Projekt finansowany ze środków NCN (Grant Maestro,
DEC-2012/06/A/ST5/00219)
Łuski czosnku pospolitego (Allium sativum L.) jako potencjalne źródło substancji aktywnych.
Monika Pawlikowska*, Halina Kwiecień*
*Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział TiICH, al. Piastó w 42, 71-065 Szczecin,
[email protected];
Czosnek pospolity (Allium sativum L.) ma szerokie [1] F. Kallel et al., Industrial Crops and Products, 2014, 62, 34-41
zastosowanie jako przyprawa, w medycynie ludowej oraz
jako suplement diety. Podczas jego przetwarzania znaczne
ilości części niejadalnych- łusek, liści i łodyg są
utylizowane lub wyrzucane. Łuski czosnku mogą stanowić
potencjalne źródło związków fenolowych- cennych
antyoksydantów.1 Znajdują zastosowanie w suplementacji
diety zwierząt hodowlanych, są wykorzystywane jako
naturalne środki owadobójcze. Są materiałem naturalnym i
tanim. Skład chemiczny łusek czosnku jest jak dotąd mało
poznany. W posterze przedstawiono analizę składu
chemicznego łusek czosnku pospolitego.
S03P42
Synteza N-acylowych pochodnych 1,4-benzoksazyn-3-onu
Zofia Myk*, Halina Kwiecień*, Agata Goszczyńska*
*Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WTiICh, Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin,
[email protected];
Struktura 1,4-benzoksazyny występuje w wielu
syntetycznych i naturalnych związkach aktywnych
biologicznie. Obok właściwości herbicydowych jej
pochodne mogą wykazywać szerokie spektrum aktywności
farmakologicznych [1]. Poster przedstawia wyniki badań
nad reakcją acylowania 2-butylo-1,4-benzoksazyn-3-onu.
Celem było ustalenie optymalnych warunków syntezy
tytułowych związków oraz opracowanie metod ich
wydzielania
i
oczyszczania.
Badano
reakcję
2-butylo-1,4-benzoksazyn-3-onu
z
bezwodnikiem
octowym,
chlorkami
3,4,5-trimetoksybenzoilu
i
p-chlorobenzoilu. Określono wpływ rozpuszczalnika,
temperatury reakcji oraz dodatku żywicy Amberlyst 15 na
wydajność produktów.
126
Postęp reakcji i skład mieszanin poreakcyjnych określono
metodą GC-MS, a ich strukturę ustalono stosując
spektroskopię 1H i 13C NMR.
[1] M. Śmist et al., Current Organic Synthesis, 2014, 11, 676-695
Udział w konferencji współfinansowany ze ś rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
POSTERY
S03P43
Alkilodihydroksyetylometyloamoniowe ciecze jonowe z anionami MCPA i 2,4-D
Marta Fryder*, Rafał Giszter*, Agata Sznajdrowska*, Katarzyna Marcinkowska**
*Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Organicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań,
[email protected]; **Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Herbicydowe ciecze jonowe (ang.HIL’s) to związki
wykazujące aktywność herbicydową przez co najmniej
jeden jon [1]. Przeciwjon w HIL’s będzie wpływał na
zmianę aktywności chwastobójczej, toksyczności i wielu
innych właściwości. Daje to możliwość tworzenia
projektowalnych środków ochrony roślin.Połączenie
anionów pochodzących od popularnie stosowanych
kwasów herbicydowych MCPA i 2,4-D z kationem
alkilodi(hydroksyetylo)metyloamoniowym stanowi nową
grupę HIL’s. Opracowano syntezę tych związków oraz
wykonano analizę strukturalną na podstawie widm
protonowego i węglowego rezonansu jądrowego.
S03P44
S03
Określono właściwości fizykochemiczne takie jak
rozpuszczalność i temperatury przemian fazowych,
aktywność powierzchniową oraz aktywność herbicydową w
próbach szklarniowych.
[1] J. Pernak et al., Tetrahedron, 2011, 26, 4838-4844
Synteza i acylowanie 2-arylobenzo[b]furanów.
Karolina Stachowicz*, Alicja Wodnicka*, Halina Kwiecień*
*Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, WTiICH, al. Piastów 42, 71-065 Szczeci,
karo[email protected];
Pochodne benzo[b]furanów są znanymi składnikami wielu [1] H. Kwiecień, Science of Synthesis Knowlage Updates, Product
aktywnych biologicznie produktów, zarówno pochodzenia class: 1 Benzo[b]furan,, 2014
naturalnego jak i syntetycznego. Spośród syntetycznych
związków praktyczne znaczenie mają pochodne acylowe
2-alkilo- i 2-arylobenzo[b]furanów. Związki takie
stosowane są w przemyśle farmaceutycznym, jako iż
wykazują działanie na układ krążenia oraz właściwości
przeciwnowotworowe.1
W posterze przedstawiono metodę otrzymywania
2-arylobenzo[b]furanów oraz sposób ich acylowania
bezwodnikiem octowym, chlorkiem 4-chlorobenzoilu oraz
chlorkiem 3,4,5-trimetoksybenzoilu.
S03P45
Synteza i właściwości fitotoksyczne aminofosfonianó w pochodnych 5-nitrofurfuralu
Marta Morawska*, Jarosław Lewkowski*, Paweł Tokarz*, Piotr Rychter**, Diana Rogacz**
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, [email protected]; **Akademia
im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Mat-Przyr;
Wstępne
badania
przeprowadzone
na
N-(2-nitrofurfurylideno)-p-toluidynie [1] wykazały jej
bardzo silną fitotoksyczność wobec rzodkwi i owsa oraz
pewnego rodzaju selektywność tego związku – nieco
wyższa toksyczność wobec roślin dwuliściennych.
Ciekawym
wydało
się
zbadanie
właściwości
aminofosfonowych pochodnych 5-nitrofurfuralu. W tym
celu wykonano ich syntezę i poddano badaniom ich
właściwości fito- i ekotoksycznych wobec jedno- i
dwuliściennych roślin wyższych.
W prezentacji przedstawimy wyniki badań zarówno tych
dotyczących syntezy ww.
pochodnych (WBREW POZOROM NIE JEST TO
PROSTA REAKCJA!) [2,3], jak i ich fitotoksyczności.
[1] A. Matusiak et al., J. Agric. Food Chem., 2013, 61, 7673–7678
[2] B. Boduszek, Polish J. Chem., 2001, 75, 663-672
[3] B. Boduszek et al., Polish J. Chem., 2001, 75, 1271-1275
Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki,
projekt nr 2014/13/B/NZ9/02418
127
S03
POSTERY
S03P46
Synteza i wykorzystanie nowych fosfinoiminowych ligandów pochodnych cukrów w reakcji
Trosta-Tsuji
Anna Zawisza*, Izabela Szulc*, Robert Kołodziuk*, Stanisław Porwański*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź , [email protected];
W ostatnich latach prowadzone są szczególnie intensywne
badania nad wykorzystaniem cukrów jako pomocników
chiralnych,
reagentów,
organokatalizatorów
oraz
ligandów. Przez dłuższy czas węglowodany uznawane były
za mało użyteczne prekursory, głównie ze względu na
obecność polarnych grup funkcyjnych. W późniejszym
czasie okazało się, że taka budowa sacharydów daje wiele
możliwości ich modyfikacji, co czyni je bardzo
użytecznymi narzędziami syntetycznymi. W komunikacie
przedstawiona zostanie synteza nowych chiralnych
fosfino-iminowych ligandów opartych na szkielecie
glukozy, galaktozy i allozy.
S03P47
Otrzymaliśmy odpowiednie podjednostki fosfonianowe
zawierające ugrupowanie alkinowe oraz pochodne
nukleozydów z ugrupowaniem azydkowym w pozycji 5’, a
następnie związki te połączyliśmy w reakcji Huisgena
otrzymując różnorodne analogi nukleotydów posiadające
pierścienień triazolowy w pozycji 5’.
Badania finansowane z projektu NCBiR
LIDER/01/p003/L-5/NCBR/2014
Enzymatyczna synteza halogenopochodnych L-tryptofanu i L-fenyloalaniny znakowanych
deuterem i trytem
Katarzyna Pałka*, Elżbieta Winnicka*, Marianna Kańska**, Paweł Kulesza*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, [email protected];
**Warszawski Uniwersytet Medyczny,ul. Ż wirki i Wigury 101, Warszawa;
L-tryptofan (L-Trp) i L-fenyloalanina (L-Phe) są
aminokwasami wchodzącymi w skład wielu białek a także
są prekursorami innych ważnych aminokwasów takich jak
5´-hydroksy-L-tryptofan i L-tyrozyna, które w wyniku
reakcji enzymatycznych ulegają przekształceniu w
neuroprzekaźniki, hormony i barwniki. Opracowano
metodę
syntezy:
(7´-F)-L-tryptofanu
selektywnie
znakowanego deuterem i trytem w pozycji 2 oraz
(4´-Cl)-L-fenyloalaniny selektywnie znakowanej deuterem
i trytem w pozycji 3S łańcucha bocznego. Otrzymane
związki wydzielono i oczyszczono za pomocą
chromatografii kolumnowej. Czystość otrzymanych
preparatów kontrolowano za pomocą TLC.
128
Projekt współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego UDA-POIG.01.01.02-14-102/09
Synteza nowych C-fosfonianowych analogów m7GMP przy użyciu cykloaddycji Huisgena
Mateusz Kozarski *, Błażej Wojtczak **, Przemysław Wanat *, Joanna Kowalska *, Jacek Jemielity **
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Zakład Biofizyki , ul. Ż wirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa ,
[email protected]; **Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski ;
5’-Monofosforan 7-metyloguanozyny (m7GMP) to jeden z
nukleotydowych metabolitów końca 5’ mRNA. Analogi
m7GMP są cennymi narzędziami do badania procesów
związanych z rozpoznaniem końca 5’ mRNA, a niektóre z
nich mają również potencjalne znaczenie terapeutyczne,
m.in. w terapii przeciwnowotworowej. W niniejszym
komunikacie przedstawiamy syntezę nowej klasy
analogów nukleotydów, w tym analogów m7GMP, metodą
„click chemistry”.
S03P48
W dalszej części zostanie wykazana ich skuteczność w
katalizowanych palladem reakcjach substytucji allilowej jak
również przedstawiony zostanie wpływ innych czynników
takich jak np. rodzaj nukleofila.
Stopień inkorporacji deuteru ustalono na podstawie
spektroskopii 1HNMR. Radioaktywność otrzymanych
związków zmierzono za pomocą licznika scyntylacyjnego
(LSC).
POSTERY
S03P50
Synteza i aktywność biologiczna fluorowanych isoselenocyjanianowych analogów sulforafanu
Tomasz Cierpiał*, Piotr Kiełbasiński*, Jerzy Łuczak*, Katarzyna Wiktorska**, Lidia Śliwka***, Zdzisław
Chilmończyk**
*CBMiM PAN, Zakład Chemii Heteroorganicznej, Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, [email protected];
**NIL, Zakład Biologii Komórki; ***WUM, Wydział Farmaceutyczny z Oddz. Medycyny Laboratoryjnej;
Sulforafan
1
należy
do
grupy
naturalnych
izotiocyjanianów. Cieszy się on sporym zainteresowaniem,
z uwagi na stwierdzone działanie antyoksydacyjne,
przeciwzapalne oraz przeciwnowotworowe [1]. Z naszych
wcześniejszych prac wynika, że zastąpienie grupy
metylowej znajdującej się przy sulfinylowym atomie siarki
grupami fluoroalkilowymi wpływa na poprawę aktywności
przeciwnowotworowej [2]. Celem prac było otrzymanie
analogów
sulforafanu
2,
w
których
grupa
izotiocyjanianowa
zastąpiona
została
grupą
izoselenocyjanianową, a grupa metylowa związana z
centralnym atomem siarki różnymi podstawnikami
fluoroorganicznymi (RF).
S03P51
Otrzymane produkty charakteryzują się różną długością
łańcucha alifatycznego i stopniem utlenienia centralnego
atomu siarki.
[1] Kiełbasiński et al., Eur. J. Med. Chem., 2014, 76, 332-342
[2] Tomczyk et al., Postepy Hig. Med. Dosw, 2010, 64, 590
Badania zostały sfinansowane ze środków NCN przyznanych na
podstawie decyzji numer DEC-2012/05/N/ST5/00140.
Synteza fosfolipidów zawierających β-cytronellol
Marek Kłobucki*, Marta Czarnecka*, Czesław Wawrzeńczyk*, Anna Gliszczyńska*
*Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław,
[email protected];
β-cytronellol jest
głównym
składnikiem
olejków
uzyskiwanych przede wszystkim z róży, a także bylin z
rodziny bodziszkowatych (Geranium L.)1. Związek ten
posiada przyjemny, kwiatowy zapach co wykorzystuje się
w przemyśle perfumeryjnym i kosmetycznym. Badania
naukowe
dowodzą
również
jego
właściwości
antybakteryjnych2,
przeciwzapalnych
oraz
antynowotworowych3.
W niniejszej pracy wykorzystano fosfatydylocholinę jako
nośnik β-cytronellolu. Aktywny alkohol przeprowadzono
najpierw w reakcji estryfikacji bezwodnikiem kwasu
bursztynowego w monobursztynian.
S03P52
S03
Otrzymany monoester wbudowano następnie w pozycję
sn-1 i/lub sn-2 fosfatydylocholiny.
[1] Lawless J., The Illustrated Encyclopedia of Essential Oils.
Element Book Ltd., ISBN: 1852306610, 1995, 23, 785– 790
[2] Buket Cicioglu Arldogan i in., Arch. Pharm. Res., 2002, 25,
860-864
[3] Zhuang S. i in., Phytother. Res., 2009, 23, 785– 790
Badania realizowane są w ramach projektu nr
2013/09/D/NZ9/02457 ze środkó w Narodowego Centrum Nauki
Aktywność powierzchniowa wodnych roztworów piperydyniowych cieczy jonowych z anionem
2-(2,4-dichlorofenoksy)propionianowym
Agnieszka Biedziak*, Juliusz Pernak*
*Politechnika Poznańska, WydziałTechnologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań,
[email protected];
Wprowadzenie w strukturę cieczy jonowych anionu o
działaniu chwastobójczym, prowadzi do otrzymania soli,
których można użyć jako herbicydy. Związki zawierające
kation organiczny i anion herbicydowy, charakteryzujące
się temperaturą topnienia poniżej 100°C, zostały nazwane
herbicydowymi cieczami jonowymi (HILs) [1]. Badania
dotyczące aktywności powierzchniowej HILs zwiększają
ich możliwości aplikacyjne jako środków ochrony
roślin. W pracy określono właściwości powierzchniowe
wodnych roztworów piperydyniowych cieczy jonowych,
wykorzystując metodę wiszącej kropli.
Wyznaczono wartości takich parametrów, jak krytyczne
stężenie micelizacji (CMC), napięcie powierzchniowe γ w
punkcie CMC czy efektywność adsorpcji. Zbadano także
zdolności zwilżające badanych HILs poprzez oznaczenie
kąta zwilżania.
[1] M. Niemczak et al., RSC Advances, 2015, 5, 15487-15493
129
S03
POSTERY
S03P53
Synteza optycznie czynnych pochodnych pirolidyny i piperydyny w warunkach homogenicznej
katalizy kompleksami palladu
Beata Olszewska*, Anna Zawisza*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul.Tamka 12, 91-403 Łódź, [email protected];
Wśród związków organicznych, jedną z liczniejszych grup
stanowią związki heterocykliczne. Dlatego istotne jest
opracowywanie nowych i skutecznych metod syntezy tej
ważnej klasy związków, a w tym optycznie czynnych
N-podstawionych pochodnych pirolidyny i piperydyny.
Celem prezentowanego projektu jest opracowanie syntezy
nowych optycznie czynnych aminowę glanów allilowych
zawierających wewnę trzny nukleofil azotowy, a nastę pnie
przeprowadzenie tak otrzymanych wę glanów w winylowe
pochodne pirolidyny i piperydynyw warunkach
homogenicznej katalizy kompleksami palladu.
S03P54
Opracowana w naszym zespole metoda cyklizacji wę glanów
allilowych pozwala na prowadzenie reakcji w sposób regioi stereokontrolowany.
„Projekt finansowany ze środków NCN przyznanych na podstawie
decyzji numer DEC-2013/09/N/ST5/02970”
Herbicydowe ciecze jonowe z kationem (alkilo)dimetyloamoniowym
Agnieszka Biedziak*, Juliusz Pernak*, Katarzyna Marcinkowska**, Tadeusz Praczyk**
*Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań,
[email protected]; **Instytut Ochrony Roś lin oddział w Poznaniu;
Chwasty, które są obecne na polach uprawnych znacząco Celem pracy była identyfikacja otrzymanych związków za
hamują wzrost i rozwój roślin uprawnych. Skuteczną i pomocą widm NMR, określenie podstawowych parametrów
powszechną metodą w zwalczaniu chwastów jest fizykochemicznych oraz ocena aktywności chwastobójczej.
stosowanie herbicydów. W wyniku wprowadzenia w
strukturę związku chemicznego anionu o działaniu
chwastobójczym otrzymuje się herbicydowe ciecze
jonowe, które topią się poniżej 100°C. W reakcji między
kwasami o działaniu herbicydowym a trzeciorzędowymi
(alkilo)dimetyloaminami
otrzymano
nową
grupę
protonowych herbicydowych cieczy jonowych. Aniony
tworzące te związki to znane na całym świecie: 2,4-D,
MCPA i dikamba.
S03P55
2-AMINOALKILOAZIRYDYNY - NOWA KLASA KATALIZATORÓ W DLA REAKCJI
ASYMETRYCZNYCH
Adam Marek Pieczonka*, Aleksandra Strojewska*, Zuzanna Wujkowska *
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii , ul. Tamka 12, 91-403 Łódź , [email protected];
Asymetryczna synteza organiczna jest niezwykle
intensywnie rozwijaną dziedziną we współczesnej chemii
organicznej. Jednak mimo to, ligandy zawierające w
swojej strukturze pierścień azirydyny są nieliczną i słabo
poznaną grupą chiralnych katalizatorów [1]. Otrzymane
przez nasz zespół ligandy azirydynowe zostały z sukcesem
zastosowane jako ligandy w takich reakcjach
asymetrycznych jak addycja dietylocynku oraz
fenyloacetylenu do aldehydów [2] oraz kondensacja
aldolowa katalizowana jonami cynku (II) prowadzona w
obecności wody [3].
130
Prowadząc badania nad wykorzystaniem związków
pochodnych azirydyny w postaci chiralnych katalizatorów
reakcji asymetrycznych, przeprowadziliśmy syntezę szeregu
dwuzębnych ligandów zawierających w swojej strukturze,
oprócz pierścienia azirydyny, również atom azotu.
[1] A. M. Pieczonka et al., Tetrahedron: Asymmetry, 2015, 26,
148-151
[2] A. M. Pieczonka et al., Tetrahedron Letters, 2014, 55, 2373-2375
[3] S. Lesniak et al., Current Organic Chemistry , 2014, 18,
3045-3065
Projekt został sfinansowany ze środków NCN przyznanych na
podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/ST5/02911
POSTERY
S03P56
Synteza i właściwości fizykochemiczne nowego związku ciekłokrystalicznego do opłaszczania
nanocząstek srebra
Paulina Mews*, Wiktor Lewandowski*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa,
[email protected];
Jedną z najbardziej pożądanych cech nowych materiałów
jest zdolność do reagowania na bodźce zewnętrzne. Ta
cecha daje możliwość manipulowania właściwościami
materiału,czyniąc je interesującym obiektem badań.
Dotyczy to także materiałów zbudowanych z
uporządkowanych przestrzennie nanocząstek. Celem
badań było uzyskanie ciekłokrystalicznego liganda
organicznego i przyłączenie do nanocząstek srebra. Takie
struktury pod wpływem temperatury mogą ulegać
dynamicznej samoorganizacji. Uzyskujemy w ten sposób
kontrolę nad odległościami między nanocząstkami,czyli
możemy manipulować ich właściwościami.
S03P57
Dzięki temu można uzyskać przełączalne metamateriały1,
czyli materiały, które różnią się swoimi właściwościami od
wszystkiego co stworzyła natura i zbliżają nas do
materiałów typu „peleryna niewidka".
[1] W.Lewandowski et al., Nature Communications, 2015, 6, 6590
N-Trifenylometyloazirydyno-2-karbohydrazyd jako kluczowy substrat w syntezie związków o
potencjalnej aktywności biologicznej
Adam Marek Pieczonka*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, [email protected];
Azirydyna jest związkiem wykazującym działanie
rakotwórcze, genotoksyczne i mutagenne. Jednak związki
chemiczne zawierające w swojej strukturze pierścień
azirydynowy mogą być stosowane jako chemioterapeutyki
np. w leczeniu nowotworów. Jako kluczowy substrat w
syntezie związków o potencjalnych właściwościach
przeciwnowotworowych
lub/i
przeciwbakteryjnych
wykorzystano
hydrazyd
kwasu
N-trifenyloazirydyno-2-karboksylowego, który w wyniku
reakcji z wybranymi związkami karbonylowymi w
łagodnych warunkachcprzekształcono w hydrazony
hydrazydowe.
S03P58
S03
Związki te zostały poddane badaniom aktywności
biologicznej przeciw wybranym komórkom bakteryjnym
oraz nowotworowym.
Projekt został sfinansowany ze środków MNiSW przyznanych na
podstawie decyzji numer 0358/IP3/2015/73.
The influence of the additive in the form of KH2PO4 on the course of epoxidation of diallyl
ether over the TS-1 catalyst
Ewa Drewnowska*, Agnieszka Wróblewska, Marika Walasek
*West Pomerianian University of Technology , WTiICH, al. Piastów 42, 71-065 Szczecin,
[email protected];
Hydrogen peroxide can decompose ineffectively during the
epoxidation of diallyl ether (DAE). The aim of these
studies was to examine the possibility of the utilization of
KH2PO4 as the additive which can reduce the ineffective
decomposition of H2O2 [1]. The experiments were
conducted for the ratios of KH2PO4/H2O2= 2:1-14:1. It was
taken after these studies that the most beneficial
parameters are as follows: the temperature of 70°C, the
molar ratio of DAE/H2O2 = 2:1, the methanol
concentration of 70 wt%, the amount of the TS-1 4 wt%,
the reaction time of 3 hours and the ratio of KH2PO4/H2O2
= 14:1.
At these conditions the selectivity of the allyl-glycidyl ether
reached 81 mol%, the conversion of DAE was 9 mol% and
the effective conversion of H2O2 amounted to 18 mol%.
[1] Chang Won Yoon et al., ACS Catalysis, 2011, 1, 1665– 1678
131
S03
POSTERY
S03P59
Stereoselektywne deprotonowanie-fosfinylowanie związków organicznych
Beata Herbaczyńska-Stankevič*, Marek Stankevič*
*Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin,
[email protected];
Synteza stereoselektywna jest jedną z najważniejszych
metod otrzymywania chiralnych związków organicznych
w formie nieracemicznej. Najbardziej pożądane są takie
metody, które prowadzą do otrzymania chiralnego
związku z niechiralnego substratu. Stereoselektywne
deprotonowanie prochiralnych atomów wodoru lub grup
metylowych za pomocą chiralnej zasady jest jedną
z częściej używanych reakcji w syntezie związków
optycznie czynnych. Podejście to było wykorzystane w
syntezie zarówno klasycznych związków organicznych jak
i P-stereogennych związków fosforoorganicznych.
S03P60
W kolejnym etapie praz związki 2 były wykorzystywane
jako substraty w reakcjach cyklizacji np.: do
1,3,4-oksadiazoli 3.
[1] H. J. Park et al., J. Org. Chem. , 2013, 78, 8054
[2] J.-P. Bé gué et al., Bioorganic and Medicinal Chemistry of
Fluorine, 2008
[3] A. A. Hassan et al., J. Heterocyclic Chem., 2010, 47, 745
Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki;
Grant OPUS– 7 (UMO– 2014/13/B/ST5/04004)
Synteza cieczy jonowych z prostych węglowodanów
Agnieszka Drożdż*, Karol Erfurt*, Anna Chrobok*
*Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, ul. Bolesława Krzywoustego 4, 44-100 Gliwice,
[email protected];
Synteza cieczy jonowych z materiałów odnawialnych stała
się obecnie jednym z wiodących kierunków poszukiwań
nowych przyjaznych środowisku i nietoksycznych
rozpuszczalników. Węglowodany są jednymi z najbardziej
obiecujących surowców będących bogatym i relatywnie
tanim źródłem chiralnych cząsteczek lub ich fragmentów.
Prezentowane badania skupiają się na syntezie
amoniowych cieczy jonowych posiadających w swojej
strukturze jednostkę monosacharydu (np. D-glukozy) w
postaci czystego anomeru α lub β. Cukry poddawano
acetylowaniu a następnie glikozylacji za pomocą
2-bromoetanolu.
132
[1] P. O’Brien et al., Org. Lett., 2013, 15, 192
[2] V. K. Aggarwal et al., Tetrahedron Lett., 2013, 54, 49
Badania sfinansowano ze środkó w Narodowego Centrum Nauki w
ramach projektu Sonata Bis 2012/07/E/ST5/00544
Synteza hydrazydów kwasów fluoroalkilokarboksylowych oraz ich wykorzystanie w reakcjach
heterocyklizacji
Emilia Obijalska*, Grzegorz Mlostoń*, Alicja Żurawik*
*Wydział Chemii UŁ, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź,
[email protected];
Karbohydrazydy oraz ich pochodne znane są jako bloki
budulcowe wykorzystwywane do syntez związków
heterocyklicznych [1]. Z drugiej strony, związki
fluoroorganiczne, zawierające w swojej strukturze
podstawniki fluoroalkilowe (np.: CF3, CHF2), znalazły
zastosowanie jako farmaceutyki [2]. Z tego powodu
zaskakujący jest fakt, że fluorowane hydrazydy 1 były
dotychczas tylko sporadycznie wykorzystane w syntezie
organicznej
[3]. Celem
badań
było
otrzymanie
karbohydrazydów typu 1, pochodnych fluorowanych
kwasów karboksylowych oraz ich semikarbazydów oraz
tiosemikarbazydów 2.
S03P61
W niniejszej prezentacji przedstawione zostaną próby
syntezy C-chiralnych pochodnych fosfin na drodze reakcji
stereoselektywnego deprotonowania-fosfinylowania łatwo
dostępnych związków organicznych.
W
kolejnym
etapie
czwartorzędowano
szereg
asymetrycznych
amin
alifatycznych
za
pomocą
otrzymanych glikozydów. Tak otrzymane sole bromkowe
poddawano reakcji wymiany jonowej na anion
bis(trifluorometylosulfonylo)imdkowy.
Praca finansowana przez NCN nr UMO-2013/09/N/ST8/02059
POSTERY
S03P62
Zastosowanie 2-amino-6-chloropurynorybozydu do funkcjonalizacji koń ca 5' mRNA
Andrzej Kraszewski*, Błażej Wojtczak**, Jacek Jemielity**
*Uniwerstet Warszawski, kolegium MISMaP, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa,
[email protected]; **Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii;
Na końcu 5’ mRNA znajduje się struktura, zwana kapem,
składająca się z 7-metyloguanozyny połączonej wiązaniem
5',5'-trifosforanowym z resztą mRNA . Kap bierze udział w
wielu procesach związanych z ekspresją genu, w tym
inicjacji biosyntezy białka oraz stabilizacji mRNA chroniąc
transkrypty przed 5’ egzonukleazami. W niniejszym
komunikacie przedstawiamy syntezę dinukleotydowych
analogów kapu, które jako drugi nukleotyd posiadają
2-amino-6-chloropurynorybozyd
pozwalający
na
post-syntetyczne modyfikacje kapu.
S03P63
Analog wykorzystano do przyłączania w pozycji 6- linkerów
zawierających grupy funkcyjne (-COOH,-NH2,-N3), które
następnie można dalej modyfikować przyłączając różne
znaczniki. Funkcjonalizowane analogi kapu mRNA są
cennymi narzędziami w badaniach procesów biologicznych
zależnych od kapu.
[1] Sylwia Anna Szczepaniak, RNA, 2012, 18, 1421-1432
Projekt finansowany ze środkó w NCN, UMO-2013/09/B/ST5/01341
Wpływ dimeryzacji endogennych inhibitorów enkefalinaz na aktywność względem neutralnej
endopeptydazy (NEP)
Małgorzata Sobocińska*, Jakub Fichna**, Elżbieta Kamysz*
*Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk,
[email protected]; **Uniwersytet Medyczny w Ł odzi, Wydział Lekarski;
Opiorfina (QRFSR) jest pentapeptydem występującym w
ludzkiej
ślinie,
natomiast
sialorfina
(QHNPR)
pentapeptydem występującym w śliniance podżuchwowej
i prostacie szczurów. Peptydy te wykazują działanie
przeciwzapalne, przeciwbiegunkowe i przeciwdepresyjne.
Są inhibitorami neutralnej endopeptydazy (NEP), która
inaktywuje endogenne enkefaliny oraz jest zaangażowana
w wiele procesów fizjologicznych i patologicznych
zachodzących w organizmie człowieka. Celem pracy była
synteza analogów opiorfiny i sialorfiny modyfikowanych
na N-końcu resztą cysteiny i ich dimerów oraz określenie
ich aktywności względem NEP.
S03P64
S03
W prezentowanym komunikacie zostaną omówione
warunki syntezy zaprojektowanych inhibitorów oraz wpływ
dimeryzacji na trwałość Leu-enkefaliny.
Praca finansowana z grantu NCN 2013/11/B/NZ7/01301
Wpływ wybranych modyfikacji reszty glutaminy w sialorfinie na jej aktywność względem
neutralnej endopeptydazy (NEP)
Małgorzata Sobocińska*, Elżbieta Kamysz*
*Uniwersytet Gdański, WydziałChemii, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk,
[email protected];
Sialorfina (QHNPR) jest pentapeptydem występującym u
szczurów (ślinianka podżuchwowa, prostata). Wykazuje
działanie
przeciwzapalne,
przeciwbiegunkowe,
przeciwdepresyjne.
Jest
inhibitorem
neutralnej
endopeptydazy (NEP), która dezaktywuje Met i
Leu-enkefaliny oraz uczestniczy w wielu procesach
fizjologicznych i patologicznych zachodzących w
organizmie człowieka. Celem pracy była synteza analogów
sialorfiny modyfikowanych w pozycji pierwszej oraz
określenie ich aktywności względem NEP w warunkach in
vitro.
W prezentowanym komunikacie zostaną przedstawione
warunki syntezy zaprojektowanych inhibitorów oraz
omówiony zostanie wpływ otrzymanych peptydów na
trwałość enkefalin.
Praca finansowana z BMN 538-8646-B716-15
133
S03
POSTERY
S03P65
Stereoselektywna metoda syntezy układów β-laktamowych z wykorzystaniem pochodnych
kwasu Meldruma jako źródła ketenów w cykloaddycji z aldiminami.
Anna Zakaszewska*, Sławomir Makowiec*, Ewelina Najda*
*Politechnika Gdańska, WydziałChemii, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, [email protected];
W
sytuacji
gdy
narastającym
problemem
antybiotykoterapii stają się lekooporne szczepy bakterii
[1], które wytworzyły szereg mechanizmów oporności [2],
poszukiwanie nowych antybiotyków jest koniecznością.
Prezentowane badania przedstawiają stereoselektywną
metodę
syntezy
układów
β-laktamowych
3,3'
wykorzystującą 5-acylo-2,2-dimetylo-1,3-dioksa-4,6-diony
1 lub 5-karbamoilo-2,2-dimetylo-1,3-dioksa-4,6-diony 2
jako źródło ketenów w [2+2] cykloaddycji z aldiminami,
stosując indukcję asymetryczną w części iminowej.
S03P66
Budowę chemiczną określono za pomocą spektroskopii 1H,
13C NMR oraz HRMS.
[1] P. Moonsin et al., Chem. Commun., 2013, 49, 6388-6390
[2] V. Promarak et al., Tetrahedron Lett., 2007, 48, 89-93
Praca finansowana z grantu NCBiR nr PBS2/A5/40/2014. Marek
Matussek jest współfinansowany z projektu DoktoRIS.
Nowe symetryczne ditioamidy kwasu tereftalowego – synteza, właściwoś ci oraz potencjalne
zastosowanie
Agnieszka Jędrzejowska*, Marek Matussek, Agata Szłapa, Sławomir Kula, Violetta Kozik
*Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii, ul.Szkolna 9, 40-007 Katowice, [email protected];
Ditioamidy stanowią prekursor do otrzymywania
biologicznie
aktywnych
siarkoorganicznych
związków,[1] m.in. ditiazolidyn, tiodiazoli, a także
tiosemikarbazydów. Ponadto obecność pierścienia
aromatycznego oraz symetria otrzymywanych związków,
wpływa na proces samoporządkowania.[2] Obecność
atomu siarki w grupie amidowej pogłębia spektralne
efekty elektronowe,[3] dając możliwość badań oddziaływań
wodorowych typu NH…S. Celem prowadzonych badań
była synteza nowych ditioamidów kwasu tereftalowego
opierających się na zamieszczonej obok strukturze.
134
[1] K. Kummerer , Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2004,
54, 311
[2] J. Davies et al., Microbiology and Molecular Biology Reviews,
2010, 74, 417-433
Nowa symetryczna pochodna 9,10-dietynyloantracenu z fluorenowym i karbazolowym
motywem. Synteza oraz właściwoś ci optyczne.
Marek Matussek*, Agnieszka Jędrzejowska, Agata Szłapa, Sławomir Kula, Stanisław Krompiec
*Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii, ul. Szkolna 9, 40-007 Katowice, [email protected];
Fluoren oraz karbazol stanowią interesującą klasę
związków wykorzystywanych w tworzeniu materiałów o
oczekiwanych właściwościach optycznych. Ponad to
wykazują doskonałe parametry termiczne oraz
elektrochemiczne.
Szerokie
spektrum
pożądanych
właściwości sprawia iż układy oparte na motywie
fluorenowym, karbazolowym bądź ich wspólnych
połączeniach
cieszą
się
stale
wzrastającym
zainteresowaniem [1] i badane są pod kątem przydatności
w szeroko pojętej elektronice organicznej [2]. Niniejsza
praca przedstawia syntezę oraz właściwości optyczne
nowej pochodnej antracenu z fluorenowym i
karbazolowym motywem której strukturę zaprezentowano
poniżej.
S03P67
Prowadząc reakcje z udziałem chiralnych imin
zawierających centrum asymetrii w części aminowej, w
zależności od rodzaju podstawnika w częsci iminowej lub
ketenowej,
maksymalny
uzyskany
nadmiar
diastereoizomeryczny wyniósł 53%, a wydajność 70%.
Głównym etapem syntezy była reakcja diamidów kwasu
tereftalowego z odczynnikiem tionującym. Dla otrzymanych
związków zostały przeprowadzone badania spektroskopowe
oraz określono właściwości fizykochemiczne.
[1] H.T. Lagiakos et al., Tetrahedron Lett., 2011, 52, 5131–5132
[2] P. Kuś et al., Acta Cryst. C, 2010, 66, o93–o96
[3] H. T. Flakus et al., J. Phys. Chem. A, 2011, 115, 7511–7520
Marek Matussek jest współfinansowany w ramach projektu
DoktoRIS.
POSTERY
S03P68
Synthesis and characterization of highly ordered mesoporous material called Ti-MCM-41
Marika Walasek*, Agnieszka Wróblewska, Ewa Drewnowska
*Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WTIICH, ul. Pułaskiego 10, 70-322
Szczecin, [email protected];
The mesoporous molecular sieve described as the MCM-41
was obtained on the basis of the modified hydrothermal
method and was first described by researchers from Mobil
company in 19923. The preparation of Ti-MCM-41 was
carried out in several steps. This method included: mixing
together the source of the silica and titanium with
ammonia, ethanol and CTAB, synthesis in the glass
reactor, filtration of the obtained solid under reduced
pressure, drying and calcination. The analysis of the
obtained Ti-MCM-41 material was performed using
Fourier transform infrared spectroscopy and UVvisible
spectroscopy.
S03P69
Obtained material has very good catalytic performance and
can find a wide variety of uses, for example in
transesterification2, hydrolysis1, epoxidation and many
others.
[1] C. Jiang et al., RSC Advances, 2014, 4, 15216– 15224
[2] S. Wang et al., Frontiers of Chemical Science and Engineering,
2014, 8, 95-103
[3] Mobil Research and Development Corporation, Letters to
Nature, 1992, 710-712
The influence of temperature on the epoxidation of allyl-glycidyl ether with t-butyl
hydroperoxide over the Ti-MWW catalyst
Marika Walasek*, Agnieszka Wróblewska, Ewa Drewnowska
*Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WTIICH, ul. Pułaskiego 10, 70-322
Szczecin, [email protected];
Allyl glycidyl ether belongs to a group of epoxy
compounds and is composed of one unsaturated bond and
one epoxide ring. Under the influence of the oxidizing
agent the double bond can break and create an epoxide
ring. The resulting compound is called diglycidyl ether.
There are several by-products of this process, such as
glycerol, 3-allyloxy-1,2-propanediol, allyl alcohol and
glycidol. All of these products are widely used in the
industry.
Allyl-glycidyl ether epoxidation was carried out using
t-butyl hydroperoxide as an oxidant, Ti-MWW as a
catalyst and methanol as a solvent.
S03P70
S03
The aim of the work was to determine the most
advantageous temperature for this process (in the range of
20 - 120°C). Analyses of samples were carried out using GC
method and iodometric measurement of glycerol.
NOWE HETEROCYKLICZNE ETERY OKSYMÓW O SPODZIEWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH
PRZECIWGRZYBICZYCH
Tomasz Kosmalski*, Jolanta Kutkowska**, Izabela Dwojak*
*Collegium Medicum UMK, Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz,
[email protected]; **Wydział Biologii i Biotechnol. UMCS, Zakład Genetyki i Mikrobiol.;
Etery oksymów stanowią grupę związków wykazujących
różnorodną aktywność biologiczną. Znane są wśród nich
leki o działaniu przeciwdepresyjnym, przeciwgrzybiczym,
np. oksykonazol [1]. W terapii przeciwgrzybiczej dominują
preparaty organiczne. Pochodne imidazolu i 1,2,4-triazolu
wykazują dużą skuteczność i posiadają nieliczne działania
niepożądane. Jednak przewlekłe stosowanie azoli
doprowadziło do rozwoju lekooporności. Zsyntezowano
wiele innych eterów oksymów wykazujących aktywność
przeciwgrzybiczą. Otrzymano etery oksymów zawierające
pierścienie heterocykliczne, np. pierścień benzo[b]furanu
[2], furanu lub tiofenu.
W niniejszej pracy otrzymano podstawione benzylowe etery
oksymu
2-acetylotiofenu
(1)
o
spodziewanych
właściwościach przeciwgrzybiczych [3].<br
[1] E. Abele et al., Chem. Heterocycl. Comp., 2001, 37, 141-169
[2] T. Kosmalski et al., Acta Poloniae Pharm., 2015, 72, 289-295
[3] M. J. O`Neil Ed., The Merck Index, 14th ed. Merck&co., 2006
Grant UMK dla młodych naukowcó w nr 2/WF, 2014
135
S03
POSTERY
S03P71
Nowe trójkątne makrocykliczne katalizatory i żelatory
Jadwiga Gajewy*
*Uniwersytet im A. Mickiewicza, Wydział Chemii, Ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań ,
[email protected];
Reakcja
cyklokondensacji
predysponowanych
strukturalnie
substratów
takich
jak:
trans-(1R,
2R)-diaminocykloheksan i aromatyczne dialdehydy, jest
dogodną metodą syntezy chiralnych makrocykli.1
Reakcja ta jest kontrolowana termodynamicznie i
prowadzi do otrzymania produktów nie tylko o najniższej
enargii, ale także o najwyższej, spośród możliwych,
symetrii. Ostatnio wykazaliśmy, że odpowiednia
modyfikacja części aromatycznej pozwala na uzyskanie
trwałych produktów kinetycznych, które w odpowiednich
warunkach tworzą organożele.
S03P72
Dla otrzymanych HILs określono podstawowe właściwości
fizykochemiczne oraz porównano aktywność herbicydową z
komercyjnymi odpowiednikami.
[1] J. Pernak et al., Tetrahedron, 2011, 26, 4838-4844
[2] J. Pernak et al., Tetrahedron, 2013, 69, 4665-4669
Przemiany fotochemiczne fluwastatyny
Dorota Jarmużek*, Donata Pluskota-Karwatka*, Marcin Hoffmann*
*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89b 61-614 Poznań ,
[email protected];
Fluwastatyna jest związkiem syntetycznym należącym do
grupy statyn, stanowiących leki obniżające poziom
cholesterolu we krwi. Mechanizm działania statyn opiera
się
na
inhibicji
kompetycyjnej
reduktazy
3-hydroksy-3-metyloglutarylo koenzymu A, enzymu
katalizującego kluczowy etap biosyntezy cholesterolu.
Ważnym etapem badań klinicznych leków jest
charakterystyka fototrwałości, czyli odporności leku na
działanie promieniowania słonecznego. Fluwastatyna jest
związkiem stosunkowo łatwo ulegającym fotodegradacji.
136
[1] J. Gawroński et al., J. Org. Chem., 2000, 65, 5768–5773
[2] J. Gajewy et al., Adv. Synth. Catal. , 2009, 351, 1055-1063
Badania finansowane z grantu NCN UMO-2012/06/A/ST5/00230
Długołań cuchowe herbicydowe ciecze jonowe
Rafał Giszter*, Katarzyna Marcinkowska**, Tadeusz Praczyk**, Juliusz Pernak*
*Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, [email protected];
**Instytut Ochrony Roś lin - Odział w Poznaniu;
Herbicydowe ciecze jonowe (HILs) to ciecze jonowe, w
których przynajmniej jeden jon posiada aktywność
herbicydową.1 Wykazano wpływ przeciwjonu na
aktywność jonu herbicydowego wobec chwastów w
próbach szklarniowych i polowych.2 Wiedza ta pozwala na
przygotowywanie herbicydowych cieczy jonowych przez
dodanie przeciwjonu zwiększającego rozpuszczalność,
zmiejszającego toksyczność lub zwiększającego aktywność
powierzchniową. Długołań cuchowe herbicydowe ciecze
jonowe to połączenie popularnie stosowanych jonów
herbicydowych
oraz
długołań cuchowego
kationu,
poprawiającego aktywność chwastobójczą.
S03P73
Struktura izolowanych cząsteczek oraz ich agregatów
została określona przy użyciu metod spektralnych,
mikroskopowych oraz modelowania molekularnego.
Wybrane związki charakteryzują się dużą aktywnością
katalityczną w reakcji asymetrycznego hydrosililowania
ketonów.2
Istotę pracy stanowiły badania przemian fotochemicznych
fluwastatyny w atmosferze powietrza jak i argonu oraz
wstępna charakterystyka strukturalna powstających
fotoproduktów.
[1] 1. Astarita A. et al., Journal of Photochemistry and
Photobiology A: Chemistry , 2007, 187, 263-268
[2] 2. Endo A., Proc. Jpn. Ser. B , 2010, 86, 484-493
[3] 3. Litvić M. et al., Journal of Photochemistry and Photobiology
A: Chemistry , 2013, 252, 84-92
POSTERY
S03P74
Egzo-funkcjonalizowane rozbudowanymi układami aromatycznymi chiralne kaliksaleny –
synteza i struktura
Małgorzata Petryk*, Agnieszka Janiak*, Marcin Kwit*
*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89B, 61-614 Poznań ,
[email protected];
Reakcja cyklokondensacji pomiędzy enancjomerycznie czystym
trans-(1R,2R)-diaminocykloheksanem
a
pochodnymi aldehydu 2-hydroksyizoftalowego pozwala na
otrzymanie nowej klasy związków makrocyklicznych
nazywanych kaliksalenami.[1] Właściwości strukturalne
kaliksalenów determinowane są wielkością i rodzajem
podstawnika R (np.: H, OMe, Br, t-Bu) przy atomie węgla
C5 aldehydu.[2] Zastąpienie atomu bromu przez grupę
arylową w reakcji Suzuki-Miyaury pozwala na otrzymanie
nowej grupy związków. Modyfikowane w ten sposób
podstawnikami arylowymi kaliksaleny charakteryzują się
m.in.
S03P75
zróżnicowaną dynamiką molekularną i zdolnością do
tworzenia architektur supramolekularnych.
[1] J. Gawroń ski et al., Tetrahedron Asymmetry, 2003, 14,
1303-1308
[2] M. Kwit et al., Chemistry - a European Journal, 2015
Badania finansowane z grantu NCN 2012/06/A/ST5/00230
PRÓ BY SYNTEZY CHIRALNYCH NIERACEMICZNYCH LIGANDÓ W FOSFINOWYCH
Lidia Madalińska*, Małgorzata Kwiatkowska*, Piotr Kiełbasiński*
*Zakład chemii Heteroorganicznej, CBMiM PAN, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, [email protected];
Jednymi z powszechnie stosowanych katalizatorów czy też
ligandów do kompleksów z metalami przejściowymi są
związki heteroorganiczne, w szczególności fosfiny i ich
tlenki.[1]
W ostatnim czasie podjęliśmy próby syntezy chiralnych
dwu- i trójzębnych katalizatorów/ligandów z grupą
fosfinylową [2, 3]. Z uwagi na brak aktywności
katalitycznej tychże związków, zdecydowaliśmy się na
syntezę związków, w których ugrupowanie fosfinylowe
zostało zastąpione ugrupowaniem fosfinowym.
Wyniki zostaną zaprezentowane i przedyskutowane.
S03P76
S03
[1] Kaczmarczyk et al., Phosphorus, Sulfur, Silicon Relat. Elem. ,
2013, 188, 249-253
[2] Kaczmarczyk et al., Adv. Synth. Catal. , 2011, 353, 2446-2454
[3] Börner et al., „Phosphorus Ligands in Asymmetric Catalysis”,
2008
Wpływ modyfikacji układu β-aminoalkoholowego alkaloidów kory chinowej na aktywność
organokatalityczną w asymetrycznej addycji aldolowej
Katarzyna Piechocka*, Teodozja Lipińska*
*UPH w Siedlcach, Wydział Nauk Ś cisłych, ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce, [email protected];
Alkaloidy kory chinowej i ich pochodne stanowią
uprzywilejowaną grupę chiralnych organokatalizatorów
[1]. Za ich właściwości stereoróżnicujące odpowiada
przede wszystkim układ β-aminoalkoholowy. Niezwykle
istotnym zagadnieniem wydaje się poznanie wpływu
kierunkowej modyfikacji tego układu na aktywność
organokatalityczną alkaloidów w asymetrycznej addycji
aldolowej hydroksyacetonu do benzaldehydów [2].
W ramach pracy przetestowane zostały właściwości
katalityczne
otrzymanych
wybranych
stabilnych
pochodnych
alkaloidów:
9-epipochodnych oraz
9-amino(9-deoksy)epipochodnych czterech naturalnych
alkaloidów kory chinowej, estrów tosylowych cynchonidyny
i cynchoniny oraz tosylanu enolu cynchotoksyny, a także
zaproponowany mechanizm katalizy przez te pochodne.
[1] C.E. Song, Cinchona Alkaloids in Synthesis and Catalysis, 2009
[2] B.M. Trost et al., Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 1600-1632
137
S03
POSTERY
S03P77
Spectral characteristics of novel conjugated oligoelectrolytes-based fluorescent dyes
Justyna Milczarek*, Roza Pawlowska*, Beata Lukasik*, Remigiusz Zurawinski*, Arkadiusz Chworos*
*Centre of Molecular and Macromolecular Studies PAS, Sienkiewicza 112, 90-363 Lodz, Poland,
[email protected];
Conjugated oligoelectrolytes (COEs) with π-delocalized
hydrophobic core and terminal ionic pendant groups are
promising candidates for bioimaging [1]. The first class of
tested molecules, phenylenevinylene COEs was
successfully employed for cellular imaging analyses [2]. In
this report we will present the bis(4-aminostyryl)naphthalene COE derivatives, their synthesis and optical
characterization. The main goal of this research was
qualitative measurement of absorption and emission
spectra, performed with UV-VIS spectrophotometry and
fluorescence spectroscopy.
S03P78
[1] G. Mlostoń et all., Phosphorus, Sulfur and Silicon, and Related
Elements, 2015
Badania zostały zrealizowane ze środków finansowych NCNMaestro (Grant Maestro-3 (Dec-2012/06/A/ST5/00219).
Badania strukturalne analogów końca 5’ mRNA w kompleksach z czynnikiem inicjującym
translację eIF4E metodą krystalografii rentgenowskiej
Marcin Warmiński*, Elżbieta Nowak**, Joanna Kowalska*, Marcin Nowotny**, Jacek Jemielity***
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Zakład Biofizyki, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa,
[email protected]; **Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, LSB;
***Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii
Struktura końca 5’ mRNA (kapu), pełni wiele funkcji na
niemal każdym etapie ekspresji genu. Szczególnie
interesujące z terapeutycznego punktu widzenia jest
oddziaływanie kapu z białkiem eIF4E, limitujące szybkość
biosyntezy białka. Kilka lat temu opisano chemiczną
modyfikację (β-tiofosforanową) kapu, zwiększającą
stabilność mRNA w warunkach in vivo oraz wydajność
translacji, np. odpowiedniego przeciwciała. Analog taki
znalazł zastosowanie w konstrukcji tzw. szczepionek
mRNA, które są aktualnie poddawane badaniom
klinicznym (pierwsza faza).
138
[1] Gwozdzinska P et al., Chem. Commun., 2014, 50, 14859-14861
[2] Li L et al., J. Am. Chem. Soc, 2012, 13429, 12157–12167
Grant NCN 2012/05/B/ST5/00364
REAKCJE NOWYCH TIOKETONÓ W FERROCENYLOWO/HETARYLOWYCH Z POCHODNYMI
DIARYLODIAZOMETANU
Róża Hamera*, Grzegorz Mlostoń*, Heinz Heimgartner**
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamka 12 91 - 403 Łódź, [email protected]; **University
of Zurich, Department Chemistry
W ramach przedstawionych badań ustalono, że tioketony
ferrocenylo/hetarylowe
1
łatwo
reagują
z
diarylodiazometanami R2C=N2 dając z dobrymi
wydajnościami pochodne tiiranu typu 2 [1]. Te produkty,
poddano
desulfuryzacji
za
pomocą
tris(dietyloamino)fosfiny, uzyskując serię
nowych
pochodnych etylenu 3 zawierających podstawniki
ferrocenylowe i hetarylowe. Produkty te mają potencjalne
zastosowanie w wielu działach chemii materiałowej oraz
elektrochemii.
S03P79
The fluorescence-activated cell sorting (FACS) was also
used for determination of the fluorescence intensity of
styrylnaphthalene-based COEs in cells. The impact of COEs
on cell viability was examined by cytotoxicity assay (MTT).
Celem prezentowanego projektu było wyznaczenie
struktury
przestrzennej
kompleksu
szeregu
modyfikowanych analogów kapu z białkiem eIF4E metodą
krystalografii rentgenowskiej oraz identyfikacja kluczowych
dla powinowactwa miejsc oddziaływania.
Badania finansowane z projektu MNiSW, Diamentowy Grant,
DI2012 024842
POSTERY
S03P80
OKREŚLANIE KONFIGURACJI WĘZŁOWEGO ATOMU WĘGLA W BICYKLICZNYCH
LAKTAMACH - PROSTA REGUŁA OPARTA NA PARAMETRACH NMR
Olga Staszewska-Krajewska*, Bartłomiej Furman*
*Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, [email protected];
Różnica przesunięć chemicznych protonów CH2 w
sąsiedztwie grupy karbonylowej może być “sondą”
umożliwiającą określenie konfiguracji na węzłowym
atomie węgla w bicyklicznych laktamach. Proton o
większym przesunięciu chemicznym (HA) leży w
płaszczyźnie grupy karbonylowej i jest przez nią
odsłaniany, zatem drugi z protonów (HB), o mniejszym
przesunięciu, musi być w położeniu cis do podstawnika na
węzłowym atomie węgla. Jego pozycja względem innych
centrów stereogenicznych w cząsteczce definiuje
konfigurację na zwornikowym atomie.
S03P81
Proponowana reguła może być szczególnie przydatna w
określaniu konfiguracji czwartorzędowych centrów
stereogenicznych
lub
definiowaniu
struktury
skomplikowanych związków naturalnych
[1] O. Staszewska-Krajewska et al., Arkivoc, 2014, 143-153
Stereospecyficzna oksazafosfolidyna - prekursor w nukleofilowym podstawieniu
amidofosforynów
Tomasz Kaczyński*, Tomasz Manszewski*, Marcin K. Chmielewski*
*Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14 61-704, Poznań, [email protected];
Pięcioczłonowy
pierścień
oksazafosfolidynowy
wykorzystano w koncepcji „click-clack”, która zabezpiecza
2-Pirydynylowe Temolabilne Grupy Ochronne przed
niezaplanowaną termodeprotekcją [1]. Może on również
ułatwiać
reakcje
sterospecyficzne
na
centrum
fosforanowym.
Synteza
odpowiednich
jego
amidofosforynów pozwala na dalszą reakcję z grupami
hydroksylowymi (np. nukleozydem). Amidofosforyn
oksazafosfolidyny, który zawiera dodatko pierścień
fenylowy w pozycji 5, otrzymano w formie krystalicznej
(Fig. 1). Pozwoliło to na ustalenie konfiguracji wokół
atomu fosforu, oraz sterospecyficzne oczyszczanie gdyż
krystaliczne są 2 z 4 diasteroizomerów.
S03P82
S03
Podstawnik fenylowy wpływa na reaktywność pierścienia,
co w reakcji z nukleozydem powoduje powstawanie różnych
stosunków ilościowych diasteroizomerów.
[1] Chmielewski et al., Org. Lett., 2009, 11, 3742-3745
Projekt został sfinansowany ze środkó w NCN przyznanych na
podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/ST5/03035
Synteza flokulantów na bazie polimerowych cieczy jonowych
Kamil Czerniak*, Ewa Herzog*
*Politechnika Poznańska, WydziałTechnologii Chemicznej, Ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań,
[email protected];
Flokulacja jest techniką, która znalazła szerokie
zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Obecnie
znane flokulanty mogą być zarówno nieorganicznymi
minerałami, jak i związkami wielocząsteczkowymi.
Jednakże, ze względu na wysoką gęstość ładunku
preferowane są polimery organiczne [1]. Zastosowanie
flokulacji sprawia, że procesy przemysłowe są bardziej
przyjazne dla środowiska i poprzez redukcję odpadów do
minimum – mniej kosztowne. Technika ta jest skutecznym
sposobem usuwania komórek drożdży na końcu procesu
fermentacji, przykładowo podczas produkcji piwa, wina,
biodiesla czy związków farmaceutycznych.
Celem pracy była synteza polimerowych cieczy jonowych,
zawierających różne aniony organiczne oraz sprawdzenie
możliwości ich zastosowania jako flokulantów drożdży.
[1] H. Mittal et al., Carbohydr. Polym., 2015, 115, 617-628
139
S03
POSTERY
S03P83
Wpływ grupy nitrowej na π-elektronową delokalizację karbazolu
Katarzyna Gajda*, Bartosz Zarychta*, Katarzyna Kopka*, Zdzisław Daszkiewicz*, Krzysztof Ejsmont*
*Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, [email protected];
Karbazol i jego pochodne wykorzystywane są do produkcji
półprzewodników, laserów i ogniw słonecznych, a
usieciowany materiał polikarbazolowy w organicznych
diodach elektroluminescencyjnych (OLED) [1]. Do analizy
wybrano niepodstawiony karbazol (I), 1-nitro-9H-karbazol
(II), 9-nitrokarbazol (III). Wyznaczono wpływ podstawnika
nitrowego na aromatyczność pierścieni: fenylowych i
pirolowego. W tym celu obliczono indeks HOMA [2].
Największy spadek aromatyczności pierścienia pirolowego
występuje w przypadku struktury (III), natomiast dla
struktury (II) zaobserwowano jej nieznaczny wzrost.
S03P84
W strukturze (III) zaobserwowano również
aromatyczności pierścieni fenylowych [3].
wzrost
[1] Y. Shirota et al., Chem. Rev. , 2007, 107, 953-1010
[2] T.M. Krygowski et al., Tetrahedron, 1996, 52, 10255– 10264
[3] K. Gajda et al., Acta Cryst. C, 2014, 70, 987– 991
Gajda jest stypendystką projektu Stypendia doktoranckie –
inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II
Zastosowanie cieczy jonowych z grupą estrową jako deterenty pokarmowe
Kamil Czerniak*, Rafał Giszter*, Michał Niemczak*, Filip Walkiewicz*, Tomasz Klejdysz**
*Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań,
[email protected]; **Instytut Ochrony Roś lin - Państwowy Instytut Badawczy
Substancje aktywne wobec pasożytów ziaren zbóż
nazywane są deterentami pokarmowymi. Mechanizm ich
działania związany jest z oddziaływaniem na narządy
smaku owadów. Zastosowanie tego typu związków
powoduje śmierć głodową insektów, pomimo dostępności
pożywienia [1]. Ciecze jonowe stanowią nową generację
deterentów
pokarmowych,
które
jako
związki
otrzymywane w nieskomplikowanych reakcjach, są
znacznie tańsze od substancji pozyskiwanych ze źródeł
naturalnych [2].
Celem badań było opracowanie metody syntezy cieczy
jonowych będących estrami choliny oraz kwasów
metakrylowego i akrylowego, a następnie sprawdzenie ich
aktywności biologicznej wobec larw i chrząszczy żerujących
na polskich zbożach. Określono również podstawowe
właściwości fizykochemiczne otrzymanych substancji.
[1] M. Jacobson et al., Entomol. Exp. Appl., 1978, 24, 248-257
[2] J. Pernak et al., RSC Adv., 2013, 3, 25019– 2502
Praca została wykonana w ramach działalnoś ci statutowej
Politechniki Poznańskiej 03/32/DSPB 445
S03P85
Nowe idee w projektowaniu pro-leków anty-HIV - nukleozydo 5'-difosforany
Marta Rachwalak*, Tomasz Jakubowski*, Joanna Romanowska*
*Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej, ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań,
[email protected];
Analogi nukleozydów należą do grupy pro-leków, gdyż po
wniknięciu do komórki muszą zostać ufosforylowane przez
kinazy komórkowe do odpowiednich nukleozydo
5'-trifosforanów, które są właściwymi inhibitorami syntezy
wirusowego RNA. Pro-nukleotydy zaprojektowano po to,
by ominąć pierwszy, ale kluczowy i jednocześnie
najbardziej chimeryczny etap fosforylacji analogu
nukleozydu do monofosforanu w komórce. Okazało się
jednak, że w niektórych przypadkach (AZTMP) również
fosforylacja do difosforanu jest utrudniona. Celem
niniejszych badań jest synteza kolejnej generacji
pro-nukleotydów - nukleozydo 5'-difosforanów.
140
W założeniu, zastosowanie nukleozydo 5'-difosforanów,
przyspieszy
generowanie
aktywnego
biologicznie
trifosforanu, a tym samym zwiększy efekt terapeutyczny.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, LIDER 4, nr umowy:
LIDER/041/711/L-4/12/NCBR/2013
POSTERY
S03P86
An efficient method for the ligand-free Heck-Catellani type reaction of ary halides and
norbornene derivatives.
Katarzyna Szwaczko*, K. Michał Pietrusiewicz*
*Department of Chemistry, Maria Curie-Sklodowska University, Gliniana 33, 20-614 Lublin,
[email protected];
In searching for access to the new diphosphine oxides, we
turned our attention toward the Heck-Catellani coupling
reactions. We have found that in the presence of
Pd(OAc)2/S-Phos and Cs2CO3 as a base a model reaction
of p-bromobenzene with Norphos oxide gives Catellani
type product. At this point we wondered whether our
catalytic reaction can be run under “ ligand-free” condition.
Since catalytic system of Heck-Catellani reaction
involving palladacycles and reductive elimination of
Pd(IV) to Pd(II), the capability of Pd(OAc)2 to participate
in productive catalytic cycle under appropriate condition
seemed possible.
S03P87
S03
Herein, we wish to report our finding that Pd(OAc)2 in
combination with appropriate base is an extremely effective
catalyst for the coupling of aryl bromides with Norphos
oxide.
Ring-closing metathesis reactions of phosphorus and nitrogen containing compounds under
microwave conditions.
Katarzyna Szwaczko*, K. Michał Pietrusiewicz*, Anna Szmigielska*, Anna Flis*
*Department of Chemistry, Maria Curie-Sklodowska University, Gliniana 33, 20-614 Lublin,
[email protected];
Ring-closing metathesis (RCM) has emerged as a very We report the application of MW in RCM reactions for the
powerful method for carbon-carbon bond formation synthesis of five-membered phosphorus and nitrogen
leading to carbocycles or heterocycles. Many useful containing compounds. transformation have been reported for industrial
applications as well as for the synthesis of complex
molecules.
Microwave
(MW) activation
as
a
non-conventional energy source has became convenient
technique to promote a variety of chemical reactions. The
combination of solvent-free conditions and MW
irradiation leads to reduction of reaction time and is an
ecofriendly approach. In this poster we report the study on
microwave-assisted ruthenium catalyzed olefin ring
closing metathesis.
S03P88
Syntezy funkcjonalizowanych diselenidów o właściwoś ciach antyoksydacyjnych
Agata Pacuła*, Jacek Ścianowski*, Kinga Mijewska*
*Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii , ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń ,
[email protected];
Selenoenzymy np. peroksydaza glutationowa GPx,
odgrywają istotną rolą w ochronie żywych organizmów
przed stresem oksydacyjnym [1]. Przedmiotem prezentacji
będą badania dotyczące syntezy diselenidów naśladujących
działanie GPX, podstawionych w pozycji orto grupą
N-alkilo amidową 1. Diselenidy były otrzymywane w
wyniku
redukcji
odpowiednich
N-podstawionych
alifatycznych pochodnych 1,2-benzizoselenazol-3(2H)onów, otrzymywanych w wyniku wytworzonego in situ
dilitodiselenku z o-jodobenzamidami [2]. Otrzymane
pochodne były badane pod kątem aktywności
antyoksydacyjnej testem NMR.
Utleniane 30% nadtlenkiem wodoru, katalizowały reakcję
konwersji ditiotreitolu do ditionu. Szybkość procesu była
monitorowana widmami 1H NMR [3].
[1] Iwaoka M., Organoselenium Chemistry: Between Synthesis and
Biochemistry, 2014
[2] Pacuła A.J et al., Rsc Advances, 2014, 4, 48959-48962
[3] Kumakura et al., Eur. J. Org. Chem., 2010, 440-445
141
S03
POSTERY
S03P89
Trwałe selenylosulfidy – synteza, struktura i reaktywność
Adam Hałuszczuk*, Witold Przychodzeń*
*Politechnika Gdańska, WydziałChemiczny, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
[email protected];
Otrzymano trwałe, nie ulegające dysproporcjonowaniu wobec PX3 (X = Cl, OR, Ph, n-Bu, NR2) wykazując, iż
mieszane selenylosulfidy (iPrO)2P(S)SeR 1 (1a: R = But i niezgodnie z oczekiwaniem związek ten ulega
1b: Trt) oraz symetryczny cykliczny selenylosulfid odselenylowaniu.
bistiofosforylowy 2 (R1 = anizyl, R2, R3 = -CH3).
Struktury związków potwierdziła analiza widm 1H NMR i
31P NMR a także analiza rentgenograficzna (2). Synteza
selenylosulfidów 1 polegała na reakcji bromku
O,O-diizopropylofosforotioselenylu
z
odpowiednimi
tiolanami (wyd. >90%) a produkt 2 uzyskano z
odpowiedniego disulfidu w 3-etapowym procesie
(desulfuryzacja, podstawienie na atomie fosforu selenkiem
sodu, utlenienie jodem) z wydajnością 95%. Zbadano
reaktywność selenylosulfidu 2 m.in.
S03P90
Stabilizacja 2-pirydynylowych termolabilnych grup ochronnych w koncepcji „chemical switch”
Agnieszka Witkowska*, Dominika Krygier*, Jolanta Brzezińska*, Marcin K. Chmielewski*
*Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań,
[email protected];
W ochronie grup hydroksylowych stosuje się węglanowe
2-Pirydynylowe Termolabilne Grupy Ochronne (2-Py
TGO) [1]. Główną ich zaletą jest ścisła zależność
odblokowania od temperatury, przebiegającego według
mechanizmu wewnątrzcząsteczkowej termodeprotekcji.
“Chemical switch” jest efektywną metodą sterowania
właściwościami 2-Py TGO i polega na zmianie charakteru
elektronowego atomu azotu pierścienia pirydyny, co
odpowiednio przyspiesza bądź spowalnia proces
termodeprotekcji.
W metodzie tej zastosowaliśmy dwa czynniki przełączające
właściwości 2-Py TPG: redukcję grupy nitrowej do grupy
aminowej, przy użyciu LVT (Low Valent Titatnium) [2]
oraz protonację (stan stabilny) i deprotonację pirydynowego
atomu azotu (Fig.1), co potwierdzają analizy HPLC i 1H-15N
NMR.
[1] Chmielewski M.K. , Tetrahedron Letters , 2012, 53, 666-669
[2] Malinowski et al., J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 2015, 6,
879-883
Badania finansowane z Funduszy UE w ramach Programu
Innowacyjna Gospodarka (POIG.01.03.01-30-045).
S03P91
Pochodne fulerenu C60 – właś ciwoś ci antyoksydacyjne.
Robert Czochara*, Jakub Cędrowski*, Artur Gajda*, Grzegorz Litwinienko*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, [email protected];
Celem
pracy
było
określenie
właściwości
antyoksydacyjnych związków fulerenu C60 połączonego z
pochodnymi fenolu. Przy użyciu skaningowej kalorymetrii
różnicowej określono szybkość nieizotermicznego
utleniania kwasów linolenowego i stearynowego.
Zaobserwowano, że w obecności badanych związków
kwasy te utleniały się wolniej [1]. Pomiary szybkości
pochłaniania tlenu podczas autooksydacji kumenu i
styrenu (w układach homogenicznych [2, 3] wykazały, że
związki poszadają właściwości antyoksydacyjne –
wyznaczono dla nich czasy indukcji (τ ) oraz stałe
szybkości inhibicji (kinh).
142
[1] F. Xi et al., Canadian Journal of Chemistry, 1998, 76, 171-182
[2] M. Lucarini et al., Chemical Society Reviews, 2010, 39,
2106-21019
[3] R. Czochara et al., Carbon, 2012, 50, 3743-3946
Praca finansowana z projektu IP 2012 009772
POSTERY
S03P92
Synteza dipeptydów o aktywności przeciwgrzybowej zawierających inhibitor dehydrogenazy
homoserynowej
Andrzej Skwarecki*, Maria J. Milewska*, Sławomir Milewski*, Aleksandra Wiśniewska*, Marta Schielmann*,
Marcin Kawczyński*
*Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
[email protected];
5-Hydroksy-4-oksonorwalina (HON) jest inhibitorem
grzybowej dehydrogenazy homoserynowej. HON ze
względu na swoją niską masę molekularną oraz obecność
wielu ugrupowań polarnych w swojej strukturze wykazuje
silnie ograniczoną zdolność do penetracji w poprzek błony
komórkowej grzybów, a w konsekwencji niską aktywność
przeciwgrzybową.
Niewielkie
rozmiary
HON
uniemożliwiają dokonania zmian w strukturze chemicznej
cząsteczki zwiększających zdolność do przenikania przez
błonę, przy jednoczesnym zachowaniu aktywności
biologicznej.
S03P93
S03
Opracowano metodę syntezey i otrzymano kilka
dipeptydów wykazujących zwiększoną w stosunku do HON
aktywność przeciwgrzybową, a w konsekwencji lepszą
zdolności do przenikania przez błonę komórkową grzybów
za pomocą permeaz dipeptydowych zlokalizowanych w
błonie.
Badania zrealizowano ze środkó w Narodowego Centrum Nauki
UMO-2012/05/B/ST5/00291
Pochodne 6-oksowerdazylu jako ciekłokrystaliczne rodniki – w poszukiwaniu faz lamelarnych
Sylwia Ciastek*, Marcin Jasiński*, Piotr Kaszyński*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź , [email protected];
Werdazyle mogą służyć jako aktywne elementy
strukturalne organicznych foto-przewodników. Pierścień
werdazylu wykorzystujemy jako centralną jednostkę
strukturalną w projektowaniu dyskotycznych1 i
zgięto-rdzeniowych
mezogenów
12,3.
Dotychczas
wykazano tworzenie kolumnowych, nematycznych i
tetragonalnych faz ciekłokrystalicznych oraz dużą
mobilność foto-generowanego ładunku elektrycznego.
W
celu
dalszego
poznawania
zależności
struktura-właściwości i wyindukowania innych faz
ciekłokrystalicznych, w tym lamelarnych, badano
architektury molekularne takie jak pół-dyski (1c) oraz
zawierające częściowo fluorowane podstawniki alkilowe
(1b). Przedstawione zostaną wyniki badań poparte
analizami termicznymi i optycznymi.
[1] A. Jankowiak et al., J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 2465-2468
[2] M. Jasiński et al., J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 14658-14661
[3] S. Ciastek et al., RSC Advances, 2015, 5, 33328-33333
Badania finansowane w ramach grantu NCN OPUS nr.
2013/09/B/ST5/01230 oraz NCN OPUS 2014/13/B/ST5/04525.
S03P94
Nowe tiochalkony funkcjanolizowane grupami hetarylowymi w reakcjach heterodienowych
Paulina Grzelak*, Grzegorz Mlostoń*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, [email protected];
Tiochalkony
stanowią
grupę
α,β-nienasyconych
pochodnych tioketonów, zawierających w swojej
strukturze układ 1,3-heterodienowy złożony z wiązań C=C
oraz C=S [1,2]. W ramach przedstawionych badań
przeprowadzono
reakcje
heterodienowe
(hetero-Dielsa-Aldera) z użyciem nowych tiochalkonów
typu 1 zawierających grupy arylowe i/lub hetarylowe z
dienofilami
acetylenowymi,
takimi
jak
acetylenodikarboksylan dimetylu, propiolan metylu. We
wszystkich przypadkach uzyskano oczekiwane pochodne
3H-tiopiranu typu 2 z dobrymi wydajnoś ciami.
Ustalono, że reakcje z niesymetrycznymi dienofilami
(propiolanem
metylu)
przebiegają
z
pełną
regioselektywnoś cią.
[1] T. Saito et al., J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 1996, 1897-1903
[2] K. Bogdanowicz-Szwed et al., Wiadomości Chemiczne, 2003, 57,
436-457
Projekt realizowany przy wsparciu NCN (Kraków, Maestro-3;
Dec-2012/06/A/ST5/00219)
143
S03
POSTERY
S03P95
Nitrony – pochodne aldehydu 9-antracenowego
Magdalena Rausińska*, Oleg M. Demchuk**, Radomir Jasiński*, Karolina Kula*
*Politechnika Krakowska, Instytut Chemii i Technologii Organicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
[email protected]; **Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Chemii Organicznej;
Nitrony to N-tlenki imin. Duża reaktywność chemiczna
nitronów stanowi o ich wysokiej wartości w syntezie
organicznej. Szczególnie istotne zastosowanie znajdują w
reakcjach 1,3 - dipolarnej cykloaddycji.
W pracy podjęto badania nad syntezą nowych nitronów –
pochodnych aldehydu 9-antracenowego. Okazało się, że
związki te można łatwo zsyntezować w reakcjach
aldehydu 9-antracenowego i odpowiednich alifatycznych
lub
aromatycznych
hydroksyloamin.
Konstytucję
zsyntezowanych połączeń potwierdzono o dane spektralne.
S03P96
Wpływ efektu podstawnikowego oraz wiązań wodorowych na π-elektronową delokalizację w
2-amino-3,5-dinitropirydynie
Paulina Sołtysiak*
*Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, [email protected];
Do analizy efektu podstawnikowego w pirydynie wybrano [1] Krygowski et al., Tetrahedron, 1996, 52, 10255
2-amino-3,5-dinitropirydynę, której strukturę krystaliczną [2] Krygowski et al., J. Chem. Inf. Comput. Sci, 1993, 33, 70
i molekularną wyznaczono metodą dyfraktometrii Uniwersytet Opolski 26/WCH/15-M
rentgenowskiej w temperaturze 100K. Stosując obliczenia
kwantowo-mechaniczne uzyskano strukturę izolowanej
cząsteczki analizowanej pochodnej pirydyny. W celu
określenia wpływu efektu podstawnikowego na
aromatyczność pierścienia pirydynowego obliczono indeks
aromatyczności HOMA [1,2]. Wyniki tych obliczeń jak
również analiza zmian w π -elektronowej delokalizacji w
obrębie analizowanej cząsteczki zostaną zaprezentowane
podczas sesji plakatowej.
S03P97
Zastosowanie reakcji acylowania Friedela i Craftsa kwasami 2-alkenowymi i 2-alkynowym w
syntezie nowych fluoroforów perylenowych
Marta Głodek*, Anna Makal**, Janusz Zakrzewski*, Damian Plażuk*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, [email protected]; **Uniwersytet
Warszawski, Wydział Chemii;
Jedną z ważniejszych metod funkcjonalizacji związków
aromatycznych, w tym perylenu 1, jest reakcja acylowania
Friedela i Craftsa. W niniejszym komunikacie
przedstawimy metody syntezy nowych fluoroforów
perylenowych. W zależności od zastosowanego kwasu
karboksylowego produktami reakcji Friedela i Craftsa są: Badania sfinansowane ze środków NCN na podstawie decyzji
3-alkiloilo- lub 3-aryloiloperyleny 2, skondensowane DEC-2013/11/ B/ST5/01077
cyklopentanony 3 oraz 3- i 1-alkynoiloperyleny 4a, 4b.
Ponadto przedstawimy wyniki badań fotofizycznych oraz
strukturalnych zsyntezowanych przez nas związków.
144
POSTERY
S03P98
Synteza kwasów hydroksamowych i amidów Weinreba na stałym podłoż u
Bartosz Woźniak*, Andrzej Wolan*
*Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń ,
[email protected];
Kwasy hydroksamowe i amidy Weinreba są związkami
organicznymi o niezwykle interesujących właściwościach,
dzięki którym z powodzeniem wykorzystuje się je we
współczesnej farmakologii oraz nowoczesnej syntezie
organicznej.
Obecność
grupy
karbonylowej
i
hydroksyaminowej czyni je świetnymi ligandami w
reakcjach kompleksowania z takimi metalami jak żelazo,
cynk czy wanad. Aktualnie poszukiwane są rozwiązania
dotyczące między innymi molekuł pełniących rolę
inhibitorów metaloenzymów. Z roku na rok znajduje się
nowe struktury, które selektywnie działają w organizmie
ludzkim oraz stanowią bazę do syntezy nowych, jeszcze
bardziej aktywnych analogów[1,2].
S03P99
W pracy zostaną przedstawione nowe metody syntezy
kwasów hydroksamowych i amidów Weinreba na stałym
podłożu.
[1] A. G. J. Ligtenbarg et al., Coordination Chemistry Reviews,
2003, 237, 89-101
[2] Ed Z. Rappoport et al., The Chemistry of Hydroxylamines,
Oximes and Hydroxamic Acids, 2009
Koniugaty peptyd-inhibitor jako potencjalne leki przeciwgrzybowe.
Marcin Kawczyński*, Marta Schielmann*, Maria J. Milewska*, Sławomir Milewski*
*Politechnika Gdańska, WydziałChemiczny, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
[email protected];
Grzybice układowe stanowią poważny problem ze względu
na dużą śmiertelność, ograniczoną liczbę skutecznych
leków oraz lekooporność patogennych grzybów. Trwają
intensywne poszukiwania nowych chemoterapeutyków
przeciwgrzybowych. Grzybowy
enzym
syntaza
glukozamino-6-fosforanu katalizuje jedną z istotnych
reakcji w syntezie ściany komórkowej. Selektywnym,
silnym
inhibitorem
tego
enzymu
jest
kwas
N3‑(4-metoksyfumaroilo)-L-2,3-diaminopropanowy
(FMDP). Aktywność przeciwgrzybowa FMDP jest jednak
niska z powodu jego słabego wnikania do wnętrza
komórek grzyba.
S03P100
S03
Otrzymane przez nas koniugaty FMDP z nośnikami
oligopeptydowymi (5-10 reszt) penetrują błonę komórkową i
wykazują znacząco wyższą niż FMDP aktywność
przeciwgrzybową.
Praca finansowana z grantu UMO-2012/05/B/ST5/00291
Narodowego Centrum Nauki
Synteza i badanie właściwości antyoksydacyjnych dwó ch naturalnych analogó w sulforafanu i
ich koniugató w z glutationem
Jakub Cędrowski*, Kajetan Dąbrowa**, Robert Czochara*, Artur Gajda*, Riccardo Amorati***, Grzegorz
Litwinienko*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pasteura 1, 02-093 Warszawa, [email protected];
**Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa; ***Universita di Bologna, Dipartimento di Chimica
<G.Ciamician>;
Izotiocyjaniany (ITCN) występują w roślinach z rodziny
krzyżowych. Wśród ITCN, sulforafan (SFN) i jego dwa
analogi – erucyna (sulfid, ERN) i erysolina (sulfon, ERS),
wykazują
właściwości
przeciwnowotworowe
i
przeciwzapalne [1,2]. SFN jest w stanie bezpośrednio
„wychwytywać” wolne rodniki, jednak mechanizm tego
działania nie został wyjaśniony. W pracy przedstawiamy
rezultaty badań kinetyki reakcji SFN, ERS i ERN z
rodnikiem 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylowym (dpph•),
rezultaty badań pomiarów szybkości procesu autooksydacji
kumenu (imitującego lipid) w obecności SFN, ERS, ERN
oraz ich koniugatów z glutationem.
Badania kinetyki procesu autooksydacji wykonano metodą
pomiaru konsumpcji tlenu (gas-uptake apparatus) [3].
[1] Amorati R. et al., Journal of the Chemical Society, Perkin
Transactions 2, 2001, 11, 2142-2146
[2] Kim M.J. et al., Anticancer Research, 2010, 30, 3611-3620
[3] Zhang Y.S. et al., Cancer Research (Suppl.), 1994, 54,
1976s-1981s
Projekt został współfinansowany przez Wydział Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego – grant BST 501/86-DSM-110200.
145
S03
POSTERY
S03P101
KWASY HYDROKSAMOWE W SYNTEZIE ASYMETRYCZNEJ
Agnieszka Wasilewska*, Andrzej Wolan**
*Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń ,
[email protected]; **Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii
Kompleksy chiralnych kwasów hydroksamowych z [1] C. Bolm, Coordination Chemistry Reviews , 2003, 237, 245
wanadem zostały wykorzystane już przez Sharplessa[1] w [2] A.U. Barlan et al., Tetrahedron , 2007, 63, 6075
reakcji asymetrycznej epoksydacji alkoholi allilowych. [3] R.C. Michaelson et al., J.Am. Chem. Soc. , 1977, 99, 1990
Prowadzenie epoksydacji tą metodą jest bardziej
korzystne w porównaniu ze znaną epoksydacją
wykorzystującą związki tytanu.Optycznie czynne związki
wanadu mogą być stosowane w enancjoselektywnej
reakcji utleniania. Tego typu reakcja jest niezwykle istotna
w syntezie małych molekuł, szczególnie w syntezie
antybiotyków i innych leków oraz ich prekursorów. W
mojej pracy pokażę różnorodne wykorzystanie kwasów
hydroksamowych zsyntezowanych na bazie szeregu
chromoforów.
S03P102
DIASTEREOSELEKTYWNA, TOTALNA SYNTEZA CYKLOLIGNANU STANOWIĄCEGO
PREKURSOR ZWIĄZKÓW O AKTYWNOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWEJ
Kamil Lisiecki*, Zbigniew Czarnocki*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, [email protected];
Cyklolignany to podgrupa dużej rodziny związków
naturalnych – lignanów. Najbardziej znanym przykładem
tych związków jest podofilotoksyna ze względu na jej
potwierdzone
działania
terapeutyczne:
przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe. Jednakże, szereg
ograniczeń, takich jak cytotoksyczność przeciwko
normalnym komórkom, stymulują naukowców do
poszukiwania nowych pochodnych, które nie będą
wpływać negatywnie na organizm chorego.
Tytułowy aldehyd jest prekursorem intensywnie
badanych, pod kątem aktywności przeciwnowotworowej,
związków chemicznych. Jest on jednak otrzymywany z
podofilotoksyny, co zwiększa koszty syntezy.
S03P103
[1] D. C. Ayres et al., Chemistry and Pharmacology of Natural
Products, 1990
[2] T. A. Syed et al., Dermatology, 1991, 129-132
[3] A. Kamal et al., Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2014, 22,
5466-5475
Projekt został sfinansowany ze środkó w NCN przyznanych na
podstawie decyzji nr DEC-2012/07/B/ST5/02476
SYNTEZA MODYFIKOWANYCH NUKLEOZYDÓ W NIKOTYNAMIDOWYCH
Czesława Orlewska*, Mariusz Ostrowski*, Marcin Bajgot*, Ewa Słomińska**
*Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Chemii Organicznej, al. gen. J. Hallera 107, 80-416
Gdańsk, [email protected]; **Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Biochemii
We wcześniejszych pracach opisane zostało występowanie
β -D-rybozydu 4-okso-1,4-dihydropirydyno-3-karboksamidu w osoczu osób zdrowych oraz, w znacznie
podwyższonych stężeniach, u chorych z przewlekłą
niewydolnością nerek [1]. Prowadzone są szczegółowe
badania metabolizmu tego endogennego nukleozydu i jego
fosforanów, a także wpływu na aktywność enzymów
biorących udział w przemianach nukleotydów [2]. Aby
dokładniej poznać sposób oddziaływania, zaplanowano
również poddanie szczegółowym badaniom biochemicznym serii strukturalnych analogów.
146
Celem niniejszej pracy była diastereoselektywna, totalna
synteza cyklolignanu szeroko stosowanego jako prekursor
związków o aktywności przeciwnowotworowej.
Przedstawiamy
syntezę
pochodnych,
w
których
ugrupowanie amidowe zasady zawiera dodatkowe
podstawniki alkilowe lub zmieniony został podstawnik we
fragmencie cukrowym.
[1] E.M. Słomińska et al., J. Biol. Chem., 2006, 281, 32057-32064
[2] E.M. Słomińska et al., Nucleos Nucleot Nucl, 2014, 33, 353-357
POSTERY
S03P104
POCHODNE CHINOLINY Z MOTYWEM BITIENYLOWYM, FLUORENYLOWYM I
KARBAZYLOWYM - POTENCJALNE ZASTOSOWANIA W OPTOELEKTRONICE
Aneta Słodek*
*Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii, ul. Szkolna 9, 40-007 Katowice, [email protected];
Chinoliny należące do grupy związków heterocyklicznych
mają szerokie zastosowanie w medycynie i w organicznej
elektronice [1]. Prezentowane wyniki badań miały na celu
otrzymanie szeregu pochodnych chinoliny z motywem
bitienylowym, fluorenylowym i karbazylowym [2]. Dla
otrzymanych
związków
przeprowadzono
badania
fizykochemiczne w tym elektrochemiczne oraz optyczne.
Ciekawe właściwości optyczne i elektrochemiczne
pochodnych chinoliny pozwalają na ich szeroki zakres
zastosowań w optoelektronice jako układów D-A czy w
medycynie jako barwniki fluorescencyjne do obrazowania
struktur biologicznych.
S03P105
Chinoliny z motywem fluorenylowym zostały przebadane
jako warstwy aktywne w fotoogniwach, natomiast związki
posiadające motyw bitienylowy w konstrukcji organicznych
diod elektroluminescencyjnych.
[1] G. Szafraniec-Gorol et al., Mat. Chem. Phys, 2015, in press
[2] A. Slodek et al., Eur.J.Org.Chem, 2014, 24, 5256– 5264
Badania finansowane przez projekt NCBiR, Nr PBS2/A5/40/2014.
Synteza, właściwoś ci optyczne i elektrochemiczne nowych pochodnych chinoliny z motywem
fluorenylowym.
Magdalena Szczurek*, Aneta Słodek*, Grażyna Szafraniec-Gorol*, Marek Matussek*, Stanisław Krompiec*
*Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice, Polska,
[email protected];
Chinolina posiada właściwości kompleksujące, dzięki
czemu znalazła zastosowanie w materiałach stosowanych
w organicznej elektronice jako organiczne diody
elektroluminescencyjne
(OLEDs)
czy
ogniwa
fotowoltaiczne (OPVs)[1]. Opracowana metoda syntezy
prowadząca do otrzymania pochodnych chinoliny z
motywem fluorenylowym oparta jest na reakcji
katalizowanej
układem
[Ru3(CO)12]/HBF4[2].
Zsyntezowane związki oczyszczono chromatograficznie
uzyskując związki z wydajnością 70-95%. Strukturę
otrzymanych związków potwierdzono za pomocą NMR,
HRMS, oraz analizy X-ray.
S03P106
S03
Pochodne chinoliny z motywem fluorenylowym zostały
przebadane
metodami
elektrochemicznymi
i
spektroelektrochemicznymi. Powyższe wyniki porównano i
zanalizowano
w
oparciu
o
rezultaty
obliczeń
kwantowo-mechanicznych metodą DFT.
[1] A. Slodek et al., Eur. J. Org. Chem., 2014, 2014, 5256–5264
[2] C. L. Ho et al., J. Organomet. Chem. , 2014, 751, 261-285
SYNTEZA ANALOGÓW α-TOKOTRIENOLU O ZMODYFIKOWANYM ŁAŃ CUCHU BOCZNYM
Aneta Baj*, Stanisław Witkowski*
*Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok,
[email protected];
Do niedawna badania nad witaminą E koncentrowały się
wokół tokoferoli, a zwłaszcza α-tokoferolu. W ciągu
ostatnich dziesięciu lat znacząco wzrosło zainteresowanie
tokotrienolami ze względu na ich interesującą aktywność
biologiczną, której nie posiadają tokoferole. Wyniki badań
potwierdziły, że tokotrienole wykazują m.in. działanie
przeciwnowotworowe, neuroprotekcyjne, przeciwzapalne,
przeciwcukrzycowe jak również przeciwmiażdżycowe. W
niniejszej pracy przedstawiona zostanie synteza nowych
nieopisanych w literaturze analogów α-tokotrienolu o
zmodyfikowanym łańcuchu bocznym.
Otrzymane związki zostaną poddane badaniom w różnych
aspektach ich działania biologicznego.
[1] B. P. Mishra et al., Int. J. Clin. Trials, 2014, 1, 87-94
[2] R. S. Y. Wong and A. K. Radhakrishnan, Nutr. Rev., 2012, 70,
483-490
[3] B. B. Aggarwal et al., Biochem. Pharmacol., 2010, 80, 1613– 1631
147
S03
POSTERY
S03P107
Nowe mezogeny 6-oksowerdazylowe o architekturze kija hokejowego
Szymon Kapuściński*, Piotr Kaszyński*, Marcin Jasiński*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź , [email protected];
Jeden z aktualnych kierunków badań Zespołu
zorientowano na wykorzystanie stabilnych rodników
werdazylowych jako kluczowego elementu strukturalnego
nowej klasy paramagnetycznych, zgięto-rdzeniowych
związków ciekłokrystalicznych.1-3 W celu lepszego
zrozumienia zależności struktura-właściwości, dalszą
uwagę skierowano na związki o architekturze kija
hokejowego, jako struktury pośredniej pomiędzy
typowymi
molekułami
prętopodobnymi
(fazy
kalamityczne) a zgięto-rdzeniowymi (fazy bananowe). W
komunikacie przedstawiona zostanie synteza oraz badania
optyczne
i
termiczne
nowych
pochodnych
6-oksowerdazylu 1-4[n]a-c.
S03P108
Asymetryczna reakcja alkilowania Friedla-Craftsa indolu za pomocą 5-arylidenowych
pochodnych kwasu Meldruma
Ewelina Najda*, Sławomir Makowiec*, Karolina Janikowska*, Anna Zakaszewska*
*Politechnika Gdańska, WydziałChemiczny, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
[email protected];
Organokatalizatory tiomocznikowe w ostatnich latach
zdobyły popularność jako dodatki do reakcji
odpowiedzialne za indukcję centrum asymetrii w
reakcjach alkilowania heterocyklicznych związków
aromatycznych [1,2]. Nietypowymi odczynnikami
alkilującymi
są
5-arylidenowe
pochodne
4,6-dioksa-1,3-dionu. W reakcjach wspomnianych
pochodnych kwasu Meldruma(1) z indolem w obecności
organokatalizatorów tiomocznikowych otrzymaliśmy
szereg związków(2) z nadmiarem enencjomerycznym
wynoszącym około 50%. Zbadaliśmy jaki wpływ na
stosunek
ilościowy
enencjomerów
ma
zmiana
rozpuszczalnika,
temperatury
reakcji
oraz
organokatalizatora.
S03P109
[1] R. P. Herrera et al., Angewandte Chemie, 2005, 117, 6734-6737
[2] R. P. Herrera et al., Angewandte Chemie International Edition,
2005, 44, 6576-6579
Podziekowania dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za
finansowanie projektu z grantu POMOST/2013-8/6.
New Fluorinated Building Blocks for Hyaluronic Acid Subunits Synthesis by “Click” Chemistry
Joanna Jurek*, Karolina Kowalska*, Katarzyna Koroniak-Szejn*
*Adam Mickiewicz University, Faculty of Chemistry, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań,
[email protected];
The formation of 1,2,3-triazole rings in 1,3-dipolar
cycloaddition reaction catalyzed by Cu(I), defined as
“click” reaction, is used in a wide range of applications:
biomolecular, medicinal chemistry or polymer science[1,2].
The main goal of this work was the synthesis of
monosaccharides with fluorinated aliphatic chains of
different length. Biological properties of modified
hyaluronic acid subunits might offer many benefits in the
drug delivery area[3]. In the first step we synthesized
fluorinated azides and fluorinated propargyl ethers from
corresponding iodides or alcohols.
148
[1] M. Jasiński et al., J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 14658-14661
[2] S. Ciastek et al., RSC Advances, 2015, 5, 33328-33333
[3] M. Jasiński et al., Liq. Cryst., doi:10.1080/02678292.2015.1011718,
2015
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (grant
OPUS nr 2013/09/B/ST5/01230)
In “click” reaction a library of monosaccharides with
1,4-disubstituted 1,2,3-triazole ring was prepared.
Subsequently, we plan to use these building blocks for the
preparation of modified hyaluronic acid subunits.
[1] J. E. Hein et al., Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48, 8018-8021
[2] B. P. Toole et al., Semin. Cancer Biol., 2008, 18, 244-250
[3] MB. Brown et al., JEADV, 2005, 19, 308-318
Project is financed by National Science Centre Grant No:
2012/07/D/ST5/02303
POSTERY
S03P110
Nowy sposób aminokatalitycznej aktywacji pochodnych furfuralu
Artur Przydacz*, Anna Skrzyńska*, Łukasz Albrecht*
*Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, [email protected];
Furfural oraz jego pochodne, otrzymywane na drodze
katalitycznej hydrolizy biomasy, znajdują szerokie
zastosowanie we współczesnej chemii. Fragment furfuralu
można odnaleźć także w strukturach związków aktywnych
biologicznie [1]. Mimo to jego reaktywność jest mało
rozpoznana i sprowadza się głównie do reakcji
charakterystycznych zawartych w nim grup funkcyjnych.
Celem przedstawionego projektu badawczego było
opracowanie stereokontrolowanej metody funkcjonalizacji
podstawionych w pozycji 5 pochodnych furfuralu z
wykorzystaniem podejścia aminokatalitycznego.
S03P111
Kluczowym produktem pośrednim badanego przekształcenia
jest trienamina powstała na drodze dearomatyzacji
pierścienia furanu [2].
[1] Ericksona et al., SYNTHESIS, 2011, 7, 1106-1112
[2] Jia et al., Journal of The American Chemical Society, 2011, 133,
5053-5061
Finansowanie: Program Homing Plus Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej współfinansowany przez Unię Europejską.
Asymetryczne azirydynowanie katalizowane chiralnymi ligandami heteroorganicznymi
Michał Rachwalski*, Zuzanna Wujkowska*, Stanisław Leśniak*, Piotr Kiełbasiński**
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Tamka 12, 91-403 Łódź, [email protected]; **Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
Azirydyny stanowią nasycone trójczłonowe układy
heterocykliczne z jednym atomem azotu [1]. Reakcja
asymetrycznego azirydynowania katalizowana różnymi
chiralnymi ligandami została intensywnie opisana w
literaturze chemicznej [1, 2]. Kontynuując badania nad
syntezą
i
zastosowaniem
różnych
chiralnych
ligandów/katalizatorów,
zdecydowaliśmy
się
na
zastosowanie uzyskanych wcześniej heteroorganicznych
układów [3] jako katalizatorów w stereoselektywnym
azirydynowaniu nienasyconych aldehydów. Odpowiednie
chiralne produkty zawierające pierścień azirydynowy
zostały otrzymane z dobrymi wydajnościami chemicznymi
oraz z wysoką stereoselektywnością.
S03P112
S03
Odpowiednie wyniki oraz ich dyskusja bę dą tematem
niniejszego komunikatu posterowego.
[1] M. Rachwalski et al., Tetrahedron: Asymmetry, 2008, 19,
2096-2101
[2] P. Mueller et al., Chem. Rev., 2003, 103, 2905-2919
[3] H. Pellissier, Tetrahedron, 2010, 66, 1509-1555
Asymetryczna aminokataliza w syntezie analogów nojirimycyny
Piotr Drelich*, Anna Skrzyńska*, Łukasz Albrecht*
*Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, [email protected];
Optycznie czynne diole i aminoalkohole stanowią motyw
strukturalny obecny w wielu ważnych związkach
biologicznie aktywnych takich jak cukry lub aminocukry
[1]. W ramach prowadzonych badań opracowaliśmy
syntezę totalną aminoheksoz 1 i 2, które są analogami
naturalnej aminoheksozy – nojirimycyny [2] posiadającej
właściwości bakteriobójcze. Syntezę wyżej wymienionych
związków
wyróżnia
wykorzystanie
achiralnych
materiałów
wyjściowych,
dzięki
zastosowaniu
organokatalitycznej strategii przy udziale katalizatorów
prolinowych Jø rgensena.
Kluczowymi etapami były zastosowane kaskady ANaMIR
(aziridine – sodium methoxide initiated rearrangement) i
ENaMIR (epoxide – sodium methoxide initiated
rearrangement) umożliwiające syntezę ugrupowania
1,2-diolu oraz 1,2-aminoalkoholu [3].
[1] F. Pfrengle et al., Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 549
[2] H.Iida et al., J. Org. Chem., 1987, 52, 3337
[3] Ł. Albrecht et al., J. Am. Chem. Soc, 2010, 132, 9188
Finansowanie: Program Homing Plus Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej współfinansowany przez Unię Europejską.
149
S03
POSTERY
S03P113
Chemistry and biological activity of metallocene – modified nucleobases
Joanna Skiba*, Konrad Kowalski*, Jolanta Solecka**, Ingo Ott***, Bruno Therrien****
*University of Lodz, Faculty of Chemistry, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, [email protected]; **National
Institute of Public Health-National Institute of Hygiene; ***Institute of Medicinal and Pharmaceutical
Chemistry; ****University of Neuchatel, Institute of Chemistry
Metallocene-modified uracils are increasingly important
class of bioorganometallic compounds. Herein we report
on the synthesis, structure, antibacterial and anticancer
activity of mono-, di-, and tri-nuclear metallocene-uracils
[1-3]. The ferrocenyl derivative of thymine was the most
cytotoxic derivative from all metallocene-uracil tested. Its
cytotoxic activity against HT-29 cells surpassed that of
cisplatin. The ferrocenyl derivative of 5-fluorouracil was
the most active against Gram-positive MRSA and VRSA S.
aureus bacterial strains [2].
S03P114
W niniejszym komunikacie prezentujemy chemiczną
syntezę bifunkcyjnych, chiralnych soli imidazoliowych
mogących pełnić rolę prekursorów katalizatorów NHC.
[1] M. W. Hopkinson et al., Nature, 2014, 510, 485-496
[2] F. E. Hahn et al., Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47, 3122-3172
[3] D. Enders et al., Chem. Rev., 2007, 107, 5606-5655
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(LIDER/01/87/L-3/11/NCBR/2012)
Nowa enancjoselektywna metoda syntezy α-metylideno-δ-laktonów
Anna Albrecht*, Anna Skrzyńska*, Artur Przydacz*, Łukasz Albrecht*
*Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, [email protected];
α-Alkilidenolaktony stanowią ważny element strukturalny
występujący w wielu produktach naturalnych i związkach
biologicznie aktywnych [1]. Teukriumlakton stanowi
reprezentatywny przykład tej klasy związków [2].
Użyteczność syntetyczna tych związków została również
potwierdzona. Mogą one między innymi reagować jako
akceptory w reakcji Michaela. Biorąc pod uwagę
aktywność biologiczną oraz możliwe zastosowania
syntetyczne tej klasy związków, rozwój metod
pozwalających na ich efektywne przygotowanie w sposób
enancjoselektywny stanowi ważne zagadnienie we
współczesnej chemii organicznej.
150
[1] J. Skiba et al., J. Organomet. Chem., 2015, 782, 1-10
[2] K. Kowalski et al., Organometallics, 2013, 32, 5766-5773
[3] K. Kowalski et al., J. Organomet. Chem., 2012, 700, 58-68
J.S. thanks the NCN in Cracow, Poland (Grant no.
DEC-2012/05/N/ST5/01055) for financial support.
Synteza chiralnych, bifunkcyjnych soli imidazoliowych jako prekursorów katalizatorów NHC
Jakub Pięta*, Anna Albrecht*, Joanna Hejmanowska*, Łukasz Albrecht*
*Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, [email protected];
Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad nastąpił gwałtowny
rozwój syntezy organicznej wykorzystującej generowane
in situ N-heterocykliczne karbeny (NHC) jako
organokatalizatory [1]. Nietypowa struktura chemiczna
NHC, w której kluczową rolę odgrywa dwuwiązalny atom
węgla posiadający wolną parę elektronową, pozwala na
tworzenie ich połączeń z metalami przejściowymi,
pierwiastkami bloku p [2] oraz na ich wykorzystanie w
syntezie asymetrycznej [3].
Synteza nowych N-heterocyklicznych karbenów stanowi
ogromne wyzwanie w nowoczesnej syntezie organicznej.
S03P115
Our results encourage further exploration of mono-, di- and
tri-nuclear organometallic systems as anticancer and
antibacterial agents.
niniejszym
komunikacie
prezentujemy
enancjoselektywną
metodę
α-metylideno-δ-laktonów
wykorzystującą
organokatalizatory fosfinowe.
nową
syntezy
chiralne
[1] A. Albrecht et al., Eur J. Org. Chem., 2011, 2747
[2] A. Nangia et al., Tetrahedron, 1997, 53, 14507
[3] A. Albrecht et al., w przygotowaniu, 2015
Finansowanie: Projekt Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej współfinansowany przez Unię Europejską
POSTERY
S03P116
Ferrocenyl derivatives of coumestan and pterocarpene: preparation, structure and anticancer
activity studies
Łukasz Szczupak*, Konrad Kowalski*, PawełHikisz**, Aneta Koceva-Chyła**, Ingo Ott***
*University of Lodz, Faculty of Chemistry, ul. Tamka 12, 91-403 Lodz, [email protected];
**University of Lodz, Faculty of Biology; ***Technische Universität Braunschweig
Organometallic functionalization of natural products from
plants and microorganisms have attracted significant
interests in the field of medicinal chemistry [1-2].
Pterocarpene and coumestan skeletons are structural
nucleus present in many natural products derived from
Leguminosae family of plants. Preparation of ferrocenyl
pterocarpene and coumestan derivatives will be presented
in this communication together with the anticancer
activity studies [3].
S03P117
[1] K. Kowalski et al., J. Organomet. Chem., 2014, 772, 49-59
[2] K. Kowalski et al., J. Organomet. Chem., 2013, 741, 153-161
[3] K. Kowalski et al., Eur. J. Med. Chem., 2014, 81, 289-300
K.K. thanks the National Science Centre (Grant no.
DEC-2011/03/B/ST5/01015) for financial support
Luminescent rhenium(I)-chromone bioconjugate a new tool for cell imaging investigations
Łukasz Szczupak*, Konrad Kowalski*, Tytus Bernaś**, Rafał Czerwieniec***
*University of Lodz, Faculty of Chemistry, ul. Tamka 12, 91-403 Lodz, [email protected]; **Polish
Academy of Sciences in Warsaw; ***Universität Regensburg
Luminescence cell imaging has proven to be a powerful
tool in biology and medicine. Advanced experimental
techniques (confocal microscopy, luminescence lifetime
imaging microscopy) applied to single cell studies allow
for visualization specific cellular compartments and
metabolic processes. Adequately designed luminescent
organometallic Re(I) complexes are perfectly suited for
cellular imaging application [1]. They show
phosphorescence under aerated conditions (τ of several
hundred nanoseconds) and significant photo stability. In
this poster presentation we report a new Re(I)-chromone
conjugate 1.
S03P118
S03
Complex 1 displays orange-red luminescence stemming
from a 3MLCT excited state and penetrate into the C2C12
cells where it accumulate in cyto
[1] K. Kowalski et al., J. Organomet. Chem., 2015, 782, 124-130
[2] E. Baggaley et al., Coord. Chem. Rev., 2012, 256, 1762-1785
K.K. thanks the National Science Centre (Grant no.
DEC-2011/03/B/ST5/01015) for financial support
SYNTEZA I STRUKTURY KRYSTALICZNE POCHODNYCH KWASU
PIPERAZYN-1-YLOMETANO-1,1-DIFOSFONOWEGO
Tomasz Rojek*, Waldemar Goldeman*, Agnieszka Dylong*, Katarzyna Ślepokura**, Ewa Matczak-Jon*
*Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wybrzeże Wyspiań skiego 27, 50-370 Wrocław,
[email protected]; **Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii;
Celem prezentacji jest przedstawienie syntezy i struktur
krystalicznych
dwóch
pochodnych
kwasu
piperazyn-1-ylometano-1,1-difosfonowego (1). Związek 2
otrzymano w reakcji redukcyjnego N-metylowania 1
formaldehydem i kwasem mrówkowym, zaś bisfosfonian 3
w reakcji akrylanu etylu z 1 wobec trójetyloaminy i
następnie kwaśnej hydrolizy otrzymanego produktu
pośredniego. Oba produkty 2 i 3 krystalizują w układzie
trójskośnym jako monohydraty, w których oba
piperazynowe atomy N są sprotonowane.
Struktury krystaliczne stabilizowane są przez sieć
międzycząsteczkowych wiązań wodorowych typu O–H···O
oraz N–H···O. Dodatkową stabilizację zapewniają wiązania
wodorowe z udziałem cząsteczek wody. 151
S03
POSTERY
S03P119
SYNTEZA FLUOROWYCH IZOKSAZOLIDYNOWYCH POCHODNYCH ZASAD KWASÓ W
NUKLEINOWYCH
Hanna Wójtowicz-Rajchel*, Mateusz Kuprianowicz*
*Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, WydziałChemii, ul Umultowska 89b, 61-614 Poznań ,
[email protected];
Duże zainteresowanie izoksazolidynowymi pochodnymi
zasad kwasów nukleinowych wynika między innymi z ich
podobieństwa do nukleozydów [1]. Związki te najczęściej
syntezowane są w wyniku reakcji 1,3-dipolarnej
cykloaddycji, podczas której powstaje pięcioczłonowy
pierścień imitujący cukier. Otrzymaliśmy szereg
fluorowych izoksazolidynowych
pochodnych
zasad
kwasów nukleinowych 1 i 2. Substratami w tej reakcji są
odpowiednie N-winylowe pochodne zasad kwasów
nukleinowych i N-podstawione nitrony.
S03P120
Następcza post-funkcjonalizacja pozwala na selektywne,
łagodne i wydajne wprowadzenie róznych podstawników w
pozycji lariatowej.
[1] K. Dabrowa et al., Cryst. Growth and Des., 2014, 14, 4906-4910
[2] K. Dabrowa et al., Org. Lett., 2012, 14, 6298-6301
[3] J. I. Levin, Macrocycles in Drug Discovery, 2014
Narodowe Centrum Nauki Grant 2011/02/A/ST5/00439
Synteza i zastosowanie fluorowanych pochodnych estrów kwasów fosfonowych zawierających
pierścień oksiranowy
Magdalena Rapp*, Klaudia Margas-Musielak*, Patrycja Mrowiec*, Henryk Koroniak*
*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii , ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań ,
[email protected];
Oksirany ze względu na wyjątkową reaktywność
wynikającą z naprężenia pierścienia, są niezwykle
przydatne w syntezie organicznej. Natomiast dodatkowe
wprowadzenie grupy fosfonianowej oraz atomu fluoru
oferuje szerokie spektrum ich zastosowania zwłaszcza jako
związków aktywnych biologicznie (np. analogi
aminofosfonianów czy fosfomycyny)[1-2]. Co więcej, w
wyniku reakcji otwierania pierścienia oksiranowego
możliwe jest uzyskanie interesujących, także chiralnych
pochodnych, które mogą stanowić bloki budulcowe
użyteczne w dalszej syntezie organicznej.
152
[1] Chiacchio U. et al., Curr. Org. Chem., 2009, 13, 422-447.
Skuteczna metoda otrzymywania niedomkniętych kryptandów na drodze templatowanej
wiązaniami wodorowymi makrocyklizacji oraz następczej funkcjonalizacji
Kajetan Dąbrowa*, Patryk Niedbała*, Piotr Duszewski*, Maciej Majdecki**, Janusz Jurczak*
*Instytut Chemii Organicznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, [email protected];
**Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii;
Związki makrocykliczne znajdują coraz szersze
zastosowanie w chemii medycznej oraz supramolekularnej,
ze względu na preorganizację, przewidywalną konformację
oraz wysoką biostabilność.[1] Niedawno, zastosowaliśmy
makrocykle z elastycznym podstawnikiem lariatowym
(niedomknięte kryptandy, NK) w konstrukcji efektywnych
receptorów anionów[2] oraz jako platformę do badań
nietrwałych klastrów wody w fazie stałej.[3]
Przedstawiamy wydajną metodę otrzymywania szerokiej
gamy NK z handlowo dostępnych i niedrogich
prekursorów. Krytyczny etap makrocyklizacji jest
relatywnie szybki (1-2 dni) i nie wymaga stosowania
bezwodnych warunków oraz techniki dużych rozcieńczeń.
S03P121
W reakcjach cykloaddycji nitronów do 5-podstawionych
uracyli otrzymaliśmy szereg skondensowanych pochodnych
3 wykazujących zahamowaną inwersję na atomie azotu.
[1] V.D. Romanenko et al., Chem. Rev., 2006, 106, 3868-3935
[2] J.-P. Bégué et al., Bioorganic and Medicinal Chemistry of
Fluorine, 2008
Badania finansowane przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+
(POIG.01.01.02-02-003/08)
POSTERY
S03P122
Synteza ligandów azirydynowych i ich zastosowanie w katalizie asymetrycznej
Szymon Jarzyński*, Stanisław Leśniak*, Michał Rachwalski*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Tamka 12, 91-403 Łódź , [email protected];
W ostatnich latach coraz częściej ligandy zawierające w
swojej strukturze pierścień azirydyny są wykorzystywane
jako użyteczne katalizatory w syntezie asymetrycznej.
Przede wszystkim znalazły zastosowanie w reakcjach z
udziałem jonów cynku (II). Związane jest to z dużym
powinowactwem pierścienia azirydyny w stosunku do
jonów tego metalu [1,2].
W prezentowanym komunikacie zostaną przedstawione
metody syntezy nowych enancjomerycznie czystych
azirydynyloalkoholi.
S03P123
Otrzymane związki zostały przebadane jako chiralne
ligandy w reakcjach asymetrycznych takich jak kondensacja
aldolowa katalizowana triflanem cynku oraz w addycji
Michaela dietylocynku do α,β-nienasyconych związków
karbonylowych.
[1] A. M. Pieczonka et al., Tetrahedron:Asymmetry, 2015, 26,
148-151
[2] S. Jarzyński et al., Tetrahedron:Asymmetry, 2015, 26, 35-40
Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki z
Grantu 2012/05/D/ST5/00505.
MODELOWANIE SKŁADU I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH ŻYWIC REZOLOWYCH
OTRZYMYWANYCH W OBECNOŚCI KATALIZATORÓW AMINOWYCH I
KOKATALIZATORÓ W POLIAMINOWYCH
Magdalena Cygan*, Mariusz Szemień*
*Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachowania", ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,
[email protected];
Skład
i
właściwości
fizykochemiczne
żywic
fenolowo-formaldehydowych zależą od takich czynników
jak: rodzaj i ilość katalizatora, stosunek molowy
formaldehydu do fenolu oraz temperatura i czas syntezy.
Szczególny wpływ na mechanizm i kinetykę reakcji m.in.
powstawanie hydroksymetylowych pochodnych fenolu ma
rodzaj i ilość katalizatora. Przedstawiono wyniki badań
dot.
modelowania
składu,
głownie
zawartości
nieprzereagowanego formaldehydu oraz fenolu i
hydroksymetylofenoli
oraz
właściwości
fizykochemicznych żywic otrzymanych z udziałem
katalizatorów aminowych, jak również tych z udziałem
trietyloaminy oraz kokatalizatora poliaminowego.
S03P124
S03
Otrzymane rezultaty porównano z wynikami uzyskanymi
dla żywic zsyntezowanych w obecności katalizatorów
klasycznych tj. trietyloaminy i amon
[1] Pilato L, Phenolic Resins: A Century of Progress, Springer,
Heidelberg., 2010
[2] Gardziella A et al., Phenolic Resins: Chemistry, Applications,
Standardization, Safety and Ecology, 2010
[3] Hesse W et al., Phenolic Resins. Ullmann's Encyclopedia of
Industrial Chemistry, 2011
Magdalena Cygan jest stypendystką „Stypendia doktoranckie –
inwestycja w kadrę województwa opolskiego II"
Wykorzystanie aminoazirydyn w katalizie asymetrycznej
Szymon Jarzyński*, Stanisław Leśniak*, Michał Rachwalski*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Tamka 12, 91-403 Łódź , [email protected];
Obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów
współczesnej
chemii
organicznej
jest
synteza
asymetryczna. W literaturze opisanych jest wiele metod
syntezy chiralnych diamin oraz wykorzystania ich w
katalizie stereokontrolowanej [1,2].
W ostatnim czasie nasze badania koncentrowały się na
syntezie enancjomerycznie czystych diamin, posiadających
w swojej strukturze pierścień azirydynowy oraz grupę
aminoalkilową. Kluczowym związkiem do otrzymania
odpowiednich azirydynyloalkoholi był enancjomerycznie
czysty ester kwasu N-trityloazirydyno-2-karboksylowego.
Wszystkie otrzymane związki zostały przebadane jako
chiralne ligandy w reakcjach stereoróżnicujących.
[1] J. Gao et al., Chem. Commun. , 2011, 47, 6716-6718
[2] J. Li et al., J. Org. Chem, 2010, 75, 4501-4507
153
S03
POSTERY
S03P125
Wykorzystanie 5-tlenku tiantrenu jako próbnika charakteru wybranych utleniaczy i
mechanizmów utleniania tiodiglikolu.
Jakub Nawała*, Stanisław Popiel*, Diana Gordon*, Daniel Dziedzic*
*Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego
2, 00-908 Warszawa, [email protected];
5-tlenek tiantrenu może zostać wykorzystany do
określenia elektrofilowego bądź nukleofilowego charakteru
substancji utleniających [1]. Utleniacze o czystym
charakterze elektrofilowym atakują atom siarki tzw.
sulfidowej, natomiast utleniacze nukleofilowe utleniają
atom siarki tzw. sulfotlenkowej 5-tlenku tiantrenu
[2]. Niniejsza praca obejmuje zagadnienia dotyczące
utleniaczy
o
charakterze
nukleofilowym
i
elektrofilowym. Z przebadanych utleniaczy tylko kwas
nadtlenosiarkowy, kwas meta-chloronadbenzoesowy i
mononadftalan magnezu mają charakter nukleofilowy,
natomiast pozostałe mają charakter elektrofilowy.
S03P126
[1] W. Adam, Chemistry: A European Journal, 1996, 3, 255-258
[2] W. Adam et al., Journal of the American Chemical Society,
1984, 106, 5020-5022
Rozwó j młodych naukowcó w oraz uczestnikó w studió w
doktoranckich.
Synteza, oczyszczanie oraz charakterystyka fizykochemiczna wybranych związków
chemicznych będących pochodnymi iperytu siarkowego
Stanisław Popiel*, Jakub Nawała*, Daniel Dziedzic*, Paweł Sura*, Jakub Kosiński*
*Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, ul. Gen. S. Kaliskiego 2,
[email protected];
W wyniku przemian iperytu w środowisku naturalnym
powstają produkty jego degradacji czyli markery jego
występowania. Analiza produktów degradacji jest znacznie
utrudniona, gdy brakuje danych fizykochemicznych
charakteryzujących te związki. Stworzenie bazy danych
fizykochemicznych zsyntezowanych wzorców znacznie
ułatwi analizę jakościową i ilościową tych związków. W
związku z tym, przeprowadzono syntezy wytypowanych
substancji chemicznych, które mogą powstawać w
procesach odkażania, a także w samorzutnych rekcjach
rozkładu iperytu siarkowego w środowisku naturalnym.
Otrzymane w wyniku syntezy wzorce oczyszczono.
S03P127
Z przebadancyh utleniaczy wtytypowano dwa, jeden o
charakterze
nukleofilowym,
drugi
o
charakterze
elektrofilowym i sprawdzono do jakich produktó w i jak
szybko utleniają one tiodiglikol.
Dokonano
pomiaru
wybranych
parametrów
fizykochemicznych
wszystkich
otrzymanych
i
oczyszczonych wzorców będących produktami rozkładu
iperytu siarkowego.
Praca finansowana ze środków na działalność statutową Wydziału
Nowych Technologii i Chemii WAT.
Synteza nowych soli selenoniowych i ylidów selenowych, pochodnych pirydyny.
Mateusz Majewski*, Bogdan Boduszek**
*Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, ul. Wyb. Wyspiań skiego 27, 50-370 Wrocław,
[email protected]; **Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, 50-370 Wrocław
W niniejszym komunikacie przedstawiono syntezy
nowych chiralnych soli selenoniowych oraz ylidów
selenowych, będących pochodnymi pirydyny. Otrzymane
związki selenoorganiczne są analogami związków siarki,
kóre wykazują aktywność biologiczną, oraz mają [1] B. Boduszek et al., Pol. J. Chem., 1983, 57, 641-643
zastosowanie w syntezie organicznej. Związki te [2] B. Boduszek et al., J. prakt. Chem, 1996, 338, 186-189
otrzymano na podstawie metod literaturowych [1, 2]. Po
wprowadzeniu na atom selenu trzech różnych
podstawników, otrzymane związki posiadają centrum
stereogeniczne na atomie selenu, a przypadku obecności
drugiego centrum asymetri na przyłączonym podstawniku,
umożliwia to rozdział diastereomeryczny otrzymanego
produktu. 154
POSTERY
S03P128
S03
Nowa metoda transformacji metyloketonów w pochodne aminofosfonowe
Bogdan Boduszek*, Tomasz K. Olszewski**
*Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, ul. Wyb. Wyspiań skiego 27, 50-370 Wrocław,
[email protected]; **Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, 50-370 Wrocław
Duża aktywność biologiczna kwasów aminofosfonowych i
ich estrów powoduje że ich synteza budzi duże
zainteresowanie [1]. Szczególnie wartościowe są metody
otrzymywania kwasów aminofosfonowych pochodnych
ketonów, ze względu na utrudnienia związane z syntezą [1] M. Ordonez et al., Tetrahedron, 2012, 68, 6369-6412
ketimin z ketonów, oraz niską reaktywnością w stosunku [2] C. S. Demmer et al., Chem. Rev., 2011, 111, 7981-8006
do nukleofili w porównaniu do odpowiednich aldimin [2].
W niniejszym komunikacie prezentujemy nową,
efektywną i prostą metodę syntezy kwasów
aminofosfonowych, opierającą się na wykorzystaniu
sililowanych estrów kwasu fosforowego (III) w reakcji z
ketiminami powstałymi z metyloketonów, generowanymi in situ.
S03P129
Interaction between N-methylated amino acid residues and model membranes – experimental
studies
Roksana Wałęsa*, Małgorzata Anna Broda*
*Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, [email protected];
Electron spin resonance (ESR), 1H NMR, voltage and
resistance measurements were performed to explore
structural and dynamic changes of Egg Yolk Lecithin
(EYL) bilayer upon addition of model peptides:
Ac-Phe-NHMe
(1),
Ac-Phe-NMe2
(2)
and
Ac-(Z)-ΔPhe-NMe2 (3). The ESR results showed that all
compounds reduced the fluidity of liposome’s membrane
and the highest acitvity was observed for compound (2).
This compound, being the most hydrophobic, easier
penetrate through biological membranes. This was also
observed in voltage and resistance studies.
S03P130
1H NMR studies provided a sound evidence on H-bond
interactions between the studied diamides and lecithin polar
head. The most significant changes in proton chemical shifts
and relaxation times T1 were observed for compound (1).
Roksana Wałę sa is recipient of a Ph.D. scholarship under a project
funded by the European Social Fund
The studies on the influence of temperature on the course of diallyl ether epoxidation over the
TS-1 catalyst and in acetonitrile as the solvent
Ewa Drewnowska*, Marika Walasek, Agnieszka Wróblewska*
*West Pomerianian University of Technology, WTiICH, al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, [email protected];
This work presents the results of the studies on the
influence of temperature on the course of diallyl ether
epoxidation over the TS-1 catalyst and in acetonitrile as
the solvent. After the gas chromatography analyses and
the mass balances preparation, the most beneficial
temperature for the process of diallyl ether epoxidation
was established as 70°C. At this temperature the highest
values of the main functions describing the process of
diallyl ether epoxidation can be obtained: the selectivity of
allyl-glycidyl ether 57 mol%, the conversion of diallyl ether
12 mol%, and the effective conversion of hydrogen
peroxide 11 mol%.
155
S03
POSTERY
S03P131
1H-Pirazolo[3,4-b]chinoksaliny-potencjalne luminofory do OLED. Synteza i właściwoś ci
fotofizyczne.
Andrzej Danel*, Katarzyna Wojtasik**, Tomasz Uchacz***, Marek Mac***
*Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja, Instytut Chemii i Fizyki, ul.Balicka 122, 30-149 Kraków,
[email protected]; **Uniwersytet Rolniczy im. H.Kołłątaja, Instytut Chemii i Fizyki; ***Uniwersytet
Jagielloński, Wydział Chemii, Kraków;
Poszukując luminoforów do konstruowania organicznych
komórek elektroluminescencyjnych opracowaliśmy nową
metodę syntezy 1H-pirazolo[3,4-b]chinoksalin PQX.
Stosowana do tej pory synteza polegająca na kondensacji
podstawionego
1,2-diaminobenzenu
z
pirazolin-4,5-dionami dawała w wyniku mieszaninę dwóch
izomerów wymagających pracochłonnego rozdziału [1]. W
nowej metodzie wykorzystuje się reduktywną cyklizację
(za
pomocą
PPh3,
P(OEt)2
lub
FeC2O4
)
2,5-dipodstawionych– N-(2-nitrofenylo)pirazolo-3-amin
PAM.
S03P132
Jedną z podstawowych metod syntezy tego układu jest
kondensacja Friedlandera, ale w trakcie badań udało się
nam również opracować kilka nowych metod syntetycznych
tej klasy związków.
[1] Michaelis A., Justus Liebig Ann. Chem., 1911, 385, 23-41
[2] Tao Y-T. et al., Chem.Mater., 2001, 13, 1207-1212
[3] M.Mac et al., J.Fluoresc., 2013, 23, 1207-1215
Badania finansowano z działalnoś ci statutowej DS 3144
Synteza chiralnych katalizatorów Grubbs’a II generacji zawierają cych stereogeniczny atom
fosforu
Jacek Chrzanowski*, Józef Drabowicz*, Małgorzata Urbaniak*, Dorota Krasowska*
*Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź,
[email protected];
W komunikacie zostanią omówione wstępne wyniki badań
nad
syntezą
chiralnych
analogów
II
generacji katalizatorów
Grubbs’a 2 zawierających
podstawnik ze stereogenicznym fosfinotlenkowym
atomem fosforu. Ich kluczowym elementem jest
otrzymanie
optycznie
czynnego
fosfinotlenku
(aminofenylo)(tert-butylo)fenylowego 1 w
oparciu
o
reakcję krzyż owego sprzęgania [1] drugorzędowego
fosfinotlenku
tert-butylofenylowego
3
[2]
z
halogenoaniliną. Zaprezentowane zostanie również
wykorzystanie tej procedury do syntezy innych tlenków
fosfin arylo(tert-butylo)fenylowych 4.
156
[1] Sachs F. et al., Ber. Dtsch. Chem. Ges., 1903, 36, 1132-1138
Badania finansowano z działalności statutowej DS 3144
1H-Pirazolo[3,4-b]chinoliny – 100 lat obecności w chemii związków heterocyklicznych.
Andrzej Danel*, Bożena Jarosz*, Mateusz Kucharek*, Paweł Szlachcic*, Katarzyna Wojtasik*, Tomasz
Uchacz**
*Uniwersytet Rolniczy, Instytut Chemii, ul.Balicka 122, 30-149 Kraków, [email protected];
**Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Od syntezy pierwszej 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny PQ
upłynęło trochę ponad sto lat [1]. W pierwszym etapie
badań nad tymi związkami wysiłki naukowców skupiły się
na testowaniu właściwości biologicznych. Wiele wykazuje
właściwości antymalaryczne, czy też indukujące
wydzielanie interferonu. Drugą interesującą cechą tych
związków jest intensywna fluorescencja zarówno w
roztworach jak i w ciele stałym. Z tego też względu
zastosowaliśmy wiele PQ do konstruowania organicznych
komórek elektroluminescencyjnych [2]. Na bazie PQ
zsyntetyzowaliśmy również sensory fluorescencyjne typu
PET i PCT [3].
S03P133
Wyjściowe aminy uzyskuje się w wyniku reakcji
odpowiednich aminopirazoli z o-jodo/bromonitrobenzenem
w obecności katalizatora Pd2dba3/fosfina lub CuI/BINAP.
[1] F. M. J. Tappe et al., Synthesis, 2010, 18, 3037-3062
[2] J. Drabowicz et al., Tetrahedron: Asymmetry, 1999, 10,
2757-2763
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (grant
MAESTRO JD) na podstawie decyzji UMO-2012/06/A/ST5/002
POSTERY
S03P134
Samoorganizacja hydrotropowych związków gemini w roztworach wodnych i ich właściwoś ci
solubilizacyjne
Julia Woch*, Zofia Hordyjewicz-Baran*, Edyta Kuliszewska*, Aleksandra Cegielska*, Barbara Trzebicka**
*Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,
[email protected]; **Centrum Materiałów Polimerowych i Weglowych PAN, Zabrze
Mikrostruktura
roztworów
wodnych
niektórych
surfaktantów gemini jest tworzona przez sieć splątanych
miceli cylindrycznych [1]. Wysoka lepkość takiego
roztworu i ograniczona zdolność do solubilizacji jest w
praktyce niepożądana. W farmaceutykach i detergentach
stosowane są związki hydrotropowe [2], które nie
wykazują tworzenia miceli i są zdolne do solubilizacji. W
trakcie badań nad samoorganizacją w roztworach
wodnych serii pochodnych amidoamin, uznanych za
surfaktanty gemini [3], zaobserwowano odstępstwa od
zachowania typowego dla surfaktantów i stwierdzono, że
otrzymane związki są wydajnymi hydrotropami.
S03P135
Badania solubilizacji wykazały znaczne zwiększenie
rozpuszczalności hydrofobowych barwników w wodzie przy
bardzo niskich stężeniach hydrotropu.
[1] A. Bernheim-Groswasser et al., J. Phys. Chem. B , 2000, 104,
4005-4009
[2] T. K. Hodgdon et al., Curr. Opin. Colloid Interface Sci. , 2007,
12, 121-128
[3] A. K. Ghumare et al., J. Surfact. Deterg., 2013, 16, 85-93
Julia Woch jest stypendystką projektu "Stypendia
doktoranckie-inwesytycja w kadre naukową woj. opolskiego II"
Nowe reakcje elektrofilowej cyklizacji diarylometanoeterów, diarylometanotioeterów i
diarylometanów
Piotr Bałczewski*, Emilia Kowalska **, Joanna Skalik**, Agnieszka Bodzioch**, Anna Stasiak**
*CBMiM PAN Łódź, Akademia im. J.Długosza, Sienkiewicza 112, Łódź; A. Krajowej 13/15, Czę stochowa, ,
[email protected]; **CBMiM PAN Łódź, Zakład Chemii Heteroorganicznej;
Opracowano 2 nowe modyfikacje elektrofilowej reakcji
cyklizacji typu Friedela-Craftsa, z których jedna umożliwia
wprowadzenie do nowego pierścienia (hetero)acenów (4) i
(6) podstawnika SR a druga podstawnika OR [1,2].
Kolejna modyfikacja 2/5, zwana reakcją Bradshera, została
tu po raz pierwszy przeprowadzona z udziałem
ultradźwięków. Reakcja tio-modyfikacji jest nieznaną w
literaturze reakcją, podobnie jak jej wersja „tlenowa“.
Nowa reakcja tio-modyfikacji pozwala na wprowadzenie
dowolnych grup R, co nie było możliwe w poprzedniej
"wersji RO-tlenowej". W odróżnieniu od tej wersji,
tiomodyfikacja jest przeprowadzana w warunkach
bezwodnych.
S03P136
S03
Otrzymane związki są przeznaczone do badań pod kątem
zastosowania w urządzeniach optoelektrycznych nowej
generacji.
[1] P. Bałczewski et al., European patent application, 2014
[2] P. Bałczewski et al., RSC Advances , 2015, 5, 24700–24704
[3] A. Bodzioch et al., Chem.Eur. J.,, 2012, 18, 4866-4877
Praca naukowa finansowana z projektów NCN:
UMO-2013/11/B/ST5/01610; 2012/07/N/ST5/01985
Synteza oraz badanie atropoizomerii w nowych pochodnych
3,4,5-trój-(2-metoksyfenylo)-2,6-lutydyny
Piotr Pomarański*, Zbigniew Czarnocki*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa,
[email protected];
Atropoizomeria jest rodzajem stereoizomerii wywołanym
zahamowaniem swobody rotacji wokół wiązania
pojedynczego spowodowanym zwykle przestrzenną
budową cząsteczek. Bariera obrotu jest wystarczająco
wysoka, by umożliwić izolowanie określonych rotamerów
jako pojedynczych i stabilnych związków w temperaturze
pokojowej.
Ostatnio rozpoczęliśmy badania nad nowoodkrytym przez
nas zjawiskiem atropoizomerii, występującym w grupie dii triarylopodstawionych pochodnych pirydyny. Obecność
tego zjawiska stwierdziliśmy dla wybranych związków
obecnych wśród produktów ubocznych powstających
podczas syntezy analogów amfetaminy metodą Leuckarta.
Schemat przedstawia syntezę
atropoizomerycznych
pochodnych 3,4,5-trój-(2-metoksyfenylo)-2,6-lutydyny.
[1] P. Roszkowski et al., European Journal of Organic Chemistry,
2013, 7867-7871
[2] G. Bringmann et al., Angewandte Chemie International Edition,
2005, 44, 5384-5427
Projekt został sfinansowany ze środkó w NCN przyznanych na
podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/ST5/00713
157
S03
POSTERY
S03P137
Metaloorganiczne modulatory aktywności wybranych bialek mikrotubul oraz ich
aktywność przeciwnowotworowa.
Anna Wieczorek*, Andrzej Błauż**, Aleksandra Żal**, Błażej Rychlik**, Damian Plażuk*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, [email protected]; **Uniwersytet Łódzki,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska;
Choroby nowotworowe są jedną z głównych przyczyn
zgonów na świecie. Pomimo dużego postępu w
diagnostyce i terapii nowotworów, poszukiwanie nowych
cytostatyków jest wciąż ważnym obszarem badań,
zwłaszcza w obszarze poszukiwań związków zdolnych do
przełamania bariery oporności wielolekowej. Kontynuując
nasze badania w zakresie syntezy związków
metaloorganicznych
wykazujących
właściwości
przeciwnowotworowe1-2 zsyntezowaliśmy
szereg
metalocenowych analogów i koniugatów znanych
modulatorów aktywności tubuliny takich jak taksanów,
etopozydu, plinabuliny oraz wybranych inhibitorów białek
motorycznych.
S03P138
Zastosowanie ultradźwięków w tytułowej reakcji cyklizacji
daje możliwość wykonania jej w układach wodnych, jak
również przynosi wielokrotne skrócenie czasu reakcji.
[1] M.D. Luque de Castro et al., Talanta, 2007, 72, 321-334
[2] C. K. Bradsher, Journal of the American Chemical Society ,
1940, 62, 486-488
[3] C. K. Bradsher, Chemical Review, 1987, 87, 1278-1297
Praca naukowa finansowana ze środków naukowych w 2013-2016
jako grant badawczy-2012/07 / N / ST5 / 01985
Synteza pochodnych wielościennych nanorurek węglowych z układami selenowymi
Sandra Zdanowska*, Magdalena Pyzalska*, Damian Kulawik*, Wojciech Ciesielski*, Józef Drabowicz**
*Akademia im. Jana Długosza, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, al. Armii Krajowej 13/15, 42-200
Częstochowa, [email protected]; **Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
PAN
Przyłączenie grup funkcyjnych do nanorurek może mieć
ogromny wpływ na ich właściwości, jak np.
rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych lub w
matrycach polimerowych. Celem badań jest opracowanie
procedury
umożliwiającej
syntezę kowalencyjnie
funkcjonalizowanych
wielościennych
nanorurek
węglowych (MWCNTs, multiwalled carbon nanotubes) z
układem zawierającym heteroatom selenu. Proponowana
metodologia wykorzystuje między innymi elektrofilowy
charakter atomów węgla w halogenowanych nanorurkach
węglowych umożliwiających reakcję nukleofilowego
podstawienia.
158
[1] Plażuk et al., Med. Chem. Commun. , 2012, 3, 498-501
[2] Plażuk et al., J. Med. Chem., 2009, 52, 4964-4967
Projekt finansowany ze środków NCN na podstawie decyzji
UMO-2012/05/B/ST5/00300
Pierwsze przykłady elektrofilowej cyklizacji Bradshera orto-formylo diarylometanów
wspomaganej ultradźwiękami w układach wodnych
Emilia Kowalska*, Piotr Bałczewski**
*CBMiM PAN Łódź, Zakład Chemii Heteroorganicznej, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź,
[email protected]; **Akademia J. Długosza, Częstochowa
Zastosowanie wysokoenergetycznych fal dźwiękowych w
reakcjach chemicznych, stanowi jeden z najciekawszych
kierunków badawczych zapoczątkowanych w ubiegłym
wieku [1]. Do istotnych cech reakcji chemicznej
wspomaganej
ultradźwiękami
należy
zwiększenie
szybkości reakcji i skrócenie czasu jej trwania, tworzenie
czystszych produktów z wysokimi wydajnościami, w
porównaniu z konwencjonalnymi metodami. Z tych
powodów zdecydowaliśmy się na zastosowanie
ultradźwięków w elektrofilowej reakcji cyklizacji
o-formylodiarylometanów (reakcja Bradshera [2] [3])
prowadzącej do skondensowanych policyklicznych
węglowodorów (hetero)aromatycznych.
S03P139
W komunikacie przedstawimy syntezę oraz wyniki badań
aktywności biologicznej zsyntezowanych związków.
Przeprowadzono badania za pomocą skaningowego
mikroskopu elektronowego (SEM) z detektorem EDS oraz
spektroskopii w podczerwieni (FTIR). Wykonano również
analizę
termiczną
(TG/DSC)
natywnych
i
funkcjonalizowanych MWCNTs.
Projekt badawczy finansowany przez NCN w ramach umowy
2011/03/B/ST5/03233.
POSTERY
S03P140
Functionalized fullerenes organophosphorus salts
Magdalena Pyzalska*, Sandra Zdanowska*, Damian Kulawik*, Wojciech Ciesielski*, Józef Drabowicz**
*Akademia im. Jana Długosza, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200
Czestochowa, [email protected]; **Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
PAN
Fullerenes are one of the allotropic forms forms carbon.
This discovery led to many studies on the properties and
application of it. The main goals of this experiment was to
introduce bromine atoms and next addiction organic salts
to fullerenes structure. Reaction of bromination was to
produce a nucleophilic active center. On receiving the
introduced
(R)–O–methylo– O– naphtylo– 2-phosphonothiol L–N–methyloephedrine. The product of those reactions
was subjected infrared analysis (FT– IR), scanning
electrons microscopy (SEM).
S03P141
These analyzes confirmed the connection of ephedrine ion
to fullerenes structure.
Badania finansowane z projektu NCN nr
UMO-2011/03/B/ST5/03233.
Porównanie właściwości adsorpcyjnych materiałów krzemionkowych oraz wę glowych w
stosunku do wybranych biomolekuł
Karolina Gdula*, Mariusz Barczak*, Katarzyna Michalak-Zwierz**, Monika Oszust*
*Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Pl. Marii-Curie Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin,
[email protected]; **Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Medycyny Weterynaryjnej;
W ostatnich kilkunastu latach, w usuwaniu organicznych i
nieorganicznych
zanieczyszczeń
ze
środowiska
naturalnego, obserwuje się wzrastające zainteresowanie
procesem adsorpcji z fazy wodnej na ciele stałym. W
związku z powyższym, poszukiwanie sorbentów, o coraz
lepszych właściwościach sorpcyjnych, staje się bardzo
ważnym zadaniem. Dobry adsorbent charakteryzuje się nie
tylko wysokimi pojemnościami sorpcyjnymi w stosunku
do wybranego adsorbatu, ale również możliwością
regeneracji, obojętnością w stosunku do środowiska
naturalnego oraz biodegradowalnością. Takie właściwości
oferują nanoporowate materiały krzemionkowe, np.
SBA-15 oraz węglowe, np. CMK-3.
S03P142
S03
Co więcej, dzięki rozwiniętej strukturze porowatej oraz
możliwości modyfikacji ich powierzchni, właściwości te
można stale ulepszać.
Badania finansowane ze środkó w NCN, przyznanych na podstawie
decyzji numer DEC-2012/05/D/ST5/03488.
Sole pirydyniowe z anionami słodzikowymi
Monika Stasiewicz*
*Politechnika Poznańska, WydziałTechnologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań,
[email protected];
Pirydyny i ich związki są powszechnie uważane
za substancje szkodliwe dla ludzi i środowiska. Jest to
niesłuszne uogólnienie, bo stanowią ogromną i różnorodną
grupę związków chemicznych, w której można znaleźć
silne trucizny (np. nikotyna), ale też leki (np. Cardiamid)
i witaminy (B6, PP). Wszystko zależy od obecności
podstawników, ich rodzaju, liczby i pozycji w pierścieniu
oraz od anionu.
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu
podstawników: dimetyloaminowego, karbamoilowego,
hydroksylowego i metylowego w pierścieniu na właściwości
fizykochemiczne, stabilność i aktywność biologiczną soli
1-alkilopirydyniowych i 1-alkoksymetylopirydyniowych
z nietoksycznymi anionami słodzikowymi (acesulfamowym,
cyklaminianowym, sacharynianowym).
159
S03
POSTERY
S03P143
PRZEGRUPOWANIA ETERÓ W WINYLOWYCH
Elżbieta Maziarz*, Bartłomiej Furman*
*Instytut Chemii Organicznej PAN, ul Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, [email protected];
Etery oraz octany winylowe, w obecności odpowiednich
kwasów Lewisa, ulegają przegrupowaniu w wyniku
którego powstaje nowe wiązanie węgiel-węgiel. Główną
niedogodnością w prowadzeniu tego typu procesów jest
konieczność stosowania dużych nadmiarów kwaśnego
mediatora (do 5 ekwiwalentów), zachowania całkowicie
bezwodnych warunków i niskiej temperatury.[1]
Zaobserwowaliśmy, że zróżnicowane strukturalnie etery
winylowe lub acetale ketenów, ulegają kationowemu
przegrupowaniu do odpowiednich estrów lub ketonów w
obecności katalitycznych ilości TfOTMS (0,01 – 0,1
ekwiwalenta) jako katalizatora.
S03P144
[2] Przemianę tę wykorzystano w syntezie C-glikozydów
oraz C-disacharydów z anomerycznych eterów winylowych
otrzymanych z łatwo dostępnych i tanich cukrów prostych.
[1] Maziarz E. et al., Tetrahedron, 2014, 70, 1651-1658
[2] Frauenrath H., Synthesis, 1989, 721
Asymetryczna synteza β-arylo alanin poprzez katalizowaną palladem(0) reakcję sprzęgania i
przegrupowanie Ichikawy
Sebastian Stecko*
*Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, [email protected];
Opracowano
asymetryczną
metodę
syntezy
β-aryloalanin.[1] Strategia ich syntezy oparta jest na
dwóch kluczowych reakcjach: (1) katalizowanej
palladem(0) reakcji sprzęgania arylowych kwasów
boronowych z nieracemicznym alkoholem allilowych oraz [1] P. Szcześ niak et al., RSC Adv., 2015, 5, 30882-30888
(2)
sigmatropowego
przegrupowania
chiralnych
karbaminianów allilowych do odpowiednich alliloamin.
Enancjospecyficzny przebieg ostatniej reakcji umożliwia
stereoselektywne tworzenie nieracemicznych alliloamin w
wyniku pełnego transferu chiralnoś ci od substratu do
produktu.
S03P145
Rozkład dwufunkcyjnych herbicydowych cieczy jonowych pod wpływem zasad
Michał Niemczak*, Juliusz Pernak*
*Politechnika Poznańska, WydziałTechnologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań,
[email protected];
Wprowadzenie w strukturę cieczy jonowych anionu o
działaniu chwastobójczym zaowocowało powstaniem
nowej grupy związków - herbicydowych cieczy jonowych
(HILs).[1] W wyniku przeprowadzonych badań wykazano,
że HILs zawierające kation 2-chloroetylotrimetyloamoniowy ulegają rozkładowi pod wpływem mocnych
zasad zgodnie z mechanizmem eliminacji E2. Obecność
grupy
winylowej
w
powstającym
kationie
trimetylowinyloamoniowym potwierdzono za pomocą
techniki
magnetycznego
rezonansu
jądrowego
protonowego i węglowego.
160
Następnie wyznaczono szereg parametrów kinetycznych
charakteryzujących reakcję rozkładu: rząd reakcji, stałą
szybkości reakcji, energię aktywacji oraz termodynamiczne
parametry aktywacji. Uzyskane wyniki porównano z
chlorkiem 2-chloroetylotrimetyloamoniowym.
[1] J. Pernak et al., Tetrahedron, 2011, 67, 4838-4844
POSTERY
S03P146
Synteza i właściwoś ci bisamoniowych herbicydowych cieczy jonowych z anionem
(4-chloro-2-metylofenoksy)octowym
Damian Kaczmarek*, Rafał Giszter*, Katarzyna Marcinkowska**
*Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań,
[email protected]; **Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Zwiększenie zapotrzebowania na żywność spowodowało
rozpoczęcie poszukiwań nowych środków ochrony roślin,
bardziej skutecznych i równocześnie spełniających zasady
zielonej chemii. Doskonałym przykładem są herbicydowe
ciecze jonowe (ang. HIL’s)1.
W trakcie badań opracowano metodę syntezy
bisamoniowych HILs, w której ź ródłem kationów był
szereg
alkano-1,X-bis(decylodimetyloamoniowy),
a
anionem
(4-chloro-2-metylofenoksy)octan
(MCPA).
Strukturę otrzymanych cieczy jonowych potwierdzono za
pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego.
S03P147
S03
Dla zsyntezowanych cieczy określono rozpuszczalność w
wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, stabilność
termiczną, współczynnik refrakcji oraz przeprowadzono
badanie
aktywności
chwastobójczej
w
testach
szklarniowych.
[1] J. Pernak et al., Tetrahedron, 2011, 26, 4838-4844
Enancjoselektywne reakcje diarylowania oraz syntezy 3-aryloftalidów katalizowane chiralnymi
ligandami
Zuzanna Wujkowska*, Stanisław Leśniak*, Michał Rachwalski*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Tamka 12, 91-403 Łódź , [email protected];
Synteza związków optycznie czystych cieszy się ciągle [1] M. Rachwalski et al., Tetrahedron: Asymmetry , 2013, 24,
wzrastającym zainteresowaniem. Wydajność chemiczna 689-693
oraz czystość optyczna pożądanych chiralnych produktów Grant NCN SONATA nr DEC-2012/05/D/ST5/00505
zależy najczęściej od doboru odpowiedniego chiralnego
katalizatora. Dokonano syntezy chiralnych katalizatorów
opartych na kwasie (S)-(+)-migdałowym [1] i zbadano ich
aktywność katalityczną w reakcjach asymetrycznego
diarylowania oraz enancjoselektywnej reakcji syntezy
3-aryloftalidów uzyskując odpowiednie chiralne produkty
z wysokimi wartościami wydajności chemicznych oraz
nadmiarów enancjomerycznych. Dyskusja wyników
będzie tematem niniejszego komunikatu sekcyjnego.
S03P148
Bisamoniowe ciecze jonowe z anionami herbicydowymi
Rafał Giszter*, Michał Niemczak*, Kamil Czerniak*, Filip Walkiewicz*, Katarzyna Marcinkowska**
*Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, [email protected];
**Instytut Ochrony Roś lin - Oddział w Poznaniu
Surfaktanty bliźniacze (gemini) to specyficzna grupa
związków amfifilowych złożonych z dwóch surfaktantów
kationowych, związanych ze sobą za pomocą łącznika, np.
łańcucha alkilowego.1 Budowa surfaktantów gemini
wpływa na ich właściwości powierzchniowe. Podwójny
kation wielokrotnie zwiększa aktywność powierzchniową
w porównaniu z pojedynczymi odpowiednikami.2
Zainteresowanie autorów wzbudziła próba połączenia
kationów bisamoniowych i anionów herbicydowych w
celu zwiększenia aktywności chwastobójczej.
W pracy przedstawiono syntezę nowych bisamoniowych
cieczy jonowych, ich właściwości fizykochemiczne oraz
analizę przesunięć chemicznych na widmach NMR. Dzięki
współpracy z Instytutem Ochrony Roślin – PIB Poznań w
próbach szklarniowych potwierdzono
[1] F. M. Menger et al., J. Am. Chem. Soc., 1993, 115, 10083-10090
[2] K. Marcinkowska et al., Przem. Chem, 2013, 92, 1633-1635
161
S03
POSTERY
S03P149
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI CIECZY JONOWYCH Z KATIONEM
DODECYLODIMETYLOGLICYNY
Ilona Kędzia*, Michał Niemczak*, Katarzyna Marcinkowska**, Tadeusz Praczyk**, Juliusz Pernak*
*Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań,
[email protected]; **Instytut Ochrony Roś lin - Państwowy Instytut Badawczy;
Ciecze jonowe to sole organiczne, składające się z kationu
i anionu, o temperaturze topnienia poniżej 100°C. W toku
badań opracowano metody syntezy cieczy jonowych z
kationem dodecylodimetyloglicyny. W wyniku reakcji
metatezy otrzymano związki z anionami nieorganicznymi
oraz organicznymi, wśród których były również sole z
anionami pochodzącymi od stosowanych komercyjnie
herbicydów. Struktury syntezowanych soli potwierdzono
wykonując analizę widm 1H i 13C NMR, a następnie
wyznaczono
ich
podstawowe
właściwości
fizykochemiczne.
S03P150
Obecność anionów o działaniu herbicydowym pozwala na
zakwalifikowanie otrzymanych soli do herbicydowych
cieczy jonowych, dla których przeprowadzono badania
aktywności chwastobójczej.1
[1] J. Pernak et al., Tetrahedron, 2011, 60, 189-192
Synteza i właściwoś ci pochodnych sulfo-D-glukozaminy.
Kornelia Skarbek*, Piotr Szweda*, Maria J. Milewska*
*Politechnika Gdańska, Wydział Chemii, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
[email protected];
Pochodne sulfo-D-glukozaminy są interesujące ze względu
na ich potencjalną aktywność przeciwgrzybiczą. W
ostatnich latach, pomimo ciągłych poszukiwań nowych
leków, wciąż wzrasta liczba zachorowań na grzybice,
dlatego też istnieje ciągła potrzeba szukania nowych,
lepszych leków, które nie dawałyby niepożądanych
skutków ubocznych, a także skutecznie hamowałyby
rozwój grzybic.
Do syntezy 2-amino-2,6-dideoksy-6-sulfo-D-glukopiranozy
5a, 2-acetamido-2,6-dideoksy-6-sulfo-D-glukopiranozy 6a,
oraz ich estrów metylowych 5b, 6b jako substratu użyto
N-acetyloglukozaminy 1, którą następnie zmodyfikowano w
reakcjach przedstawionych na schemacie. Otrzymane w ten
sposób sulfonowe analogi D-glukozaminy 5-6ab zostały
poddane badaniom biologicznym.
Badania zrealizowano dzięki finansowaniu ze środkó w
Narodowego Centrum Nauki 2014/13/B/NZ7/02305
S03P151
Badanie pochodnych witaminy E za pomocą spektroskopii NMR.
Piotr Wałejko*, Stanisław Witkowski*
*Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii, ul. Ciołkowskiego 1K, Białystok, [email protected];
Pomimo prowadzenia intensywnych badań nad Witaminą
E jej pełny mechanizm oraz zakres działania biologicznego
nie został dotychczas w pełni poznany. Badanie efektów
elektronowych
i
konformacyjnych
w
układzie
chroman-6-olu dostarcza nowych danych dotyczących
działania biologicznego witaminy E. W oparciu o dane
X-ray pochodnych 2-6 omówiony zostanie wpływ
podstawników w C-6 i C-2 na wartość kąta θ.
162
Przedstawiona zostanie analiza konformacyjna eterowych
(7-9) i glikozydowych pochodnych (10): chroman-6-olu (2) i
fenoli uzyskane za pomocą technik NMR: w fazie stałej (13C
CP MAS) i roztworze (1H i 13C NMR), pomiarów X-ray oraz
modelowania molekularnego.
POSTERY
S03P152
Nowe enancjoselektywne strategie syntezy pochodnych α,α-dipodstawionych α-aminokwasów
Joanna Hejmanowska*, Jakub Pięta*, Anna Albrecht*, Łukasz Albrecht*
*Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
[email protected];
Synteza optycznie czynnych α,α-dipodstawionych
α-aminokwasów stanowi od wielu lat przedmiot
intensywnych badań. Związki te posiadają bardzo ciekawe
właściwości biologiczne oraz są szeroko wykorzystywane
jako użyteczne bloki budulcowe w syntezach totalnych
produktów naturalnych [1]. Azlaktony (1) zaliczane są do
jednych z najczęściej stosowanych prekursorów
czwartorzędowych
aminokwasów.
W
ramach
prowadzonych badań posłużyły one jako substraty do
syntezy
α,α-dipodstawionych
α-aminokwasów
o
strukturze 4 i 5.
S03P153
Opracowano enancjoselektywną wersję badanych reakcji z
wykorzystaniem chiralnych katalizatorów zasadowych [2,3].
[1] H.Vogt et al., Org. Biomol. Chem. , 2007, 5, 406– 430
[2] M. Dzięgielewski et al., Synthesis , 2014, 46, 3233-3238
[3] J. Hejmanowska et al., w przygotowaniu, 2015
Badania finansowane w ramach programu LIDER Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (LIDER/01/87/L3/11/NCBR/2012).
Parasole Molekularne – potencjalne transportery substancji aktywnych do komórek
grzybowych
Andrzej Skwarecki*, Maria J. Milewska*
*Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
[email protected];
„Parasole molekularne” (PM) to związki organiczne o
charakterze amfifilowym, wykazujące zdolność do zmian
konformacyjnych w zależności od stopnia polarności
otoczenia w którym się znajdują. W najprostszej postaci
składowymi PM są: przynajmniej dwa elementy budujące
ściany PM (kwasy żółciowe) oraz poliamina alifatyczna
(spermidyna) stanowiąca rusztowanie całej struktury PM.
Większość elementów składowych PM stanowią związki
naturalne, powszechnie występujące w organizmach
ssaków. Zdolność PM do zmian konformacyjnych leży u
podstaw zjawiska penetracji PM w poprzek błon
biologicznych.
S03P154
S03
Zakładamy, że możliwe jest zastosowanie PM jako
transporterów polarnych cząsteczek związków biologicznie
czynnych do wnętrza komórek patogennych grzybów.
Badania zrealizowano dzięki finansowaniu ze środkó w DS 030861
t. 005
Synteza 3-alkilideno-2,3-dihydrobenzoksazolopirymidyn-4-onów
i 3-alkilideno-2,3-dihydrobenzotiazolopirymidyn-4-onów
Jakub Modranka*, Tomasz Janecki*
*Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Organicznej, Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
[email protected];
2-Alkilideno-1-oksoheterocykle to ważna grupa związków
posiadających szerokie spektrum aktywności biologicznej
[1]. W tym komunikacie przedstawiamy syntezę
3-alkilidenopirymidyn-4-onów 2 - związków o obiecującej
aktywności cytotoksycznej. Związki te zostały otrzymane z
fosforylowanych benzoksazolopirymidyn-4-onów 1 (X=O,
R=OEt) i benzotiazolopirymidyn-4-onów 1 (X=S, R=OEt)
[2] w sekwencji reakcji addycji Michaela odczynników
Grignarda i olefinacji HWE. Otrzymaliśmy także
enancjomerycznie czyste pirymidynony 1 z pomocnikiem
chiralnym, wymieniając jedną bądź obie grupy etoksylowe
w grupie fosforylowej
na reszty chiralnych amin lub alkoholi, takich jak
1-fenyloetyloamina oraz 1-fenyloetanol. Umożliwiło to
syntezę enancjomerycznie wzbogaconych 3-alkilidenopirymidyn-4-onów 2.
[1] J. Modranka; T. Janecki, Tetrahedron, 2011, 67, 9595-9601
[2] A. Albrecht; Ł. Albrecht; T. Janecki, Eur. J. Org. Chem., 2011,
2747–2766
Badania finansowane ze środków NCN przyznanych na podstawie
decyzji numer UMO-2012/07/B/ST5/02006
163
S03
POSTERY
S03P155
Synteza nieracemicznych 3-metylidenochinolin-2-onów
Marlena Pięta*, Jacek Kędzia*, Klaudia Galant*, Tomasz Janecki*
*Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Organicznej, ul. Stefana Żeromskiego 116, 90-924 Łódź ,
[email protected];
Związki heterocykliczne zawierające resztę fosforylową
stanowią ważną grupę połączeń organicznych. Są one
szeroko stosowane w chemii medycznej czy agrochemii
[1], a także stanowią ważne bloki budulcowe w syntezie
organicznej,
w
szczególności
w
syntezie
2-metylideno-1-oksoheterocykli [2].
Kontynuując
nasze
zainteresowania
syntezą
fosforylowanych, układów azaheterocyklicznych [3], w
tym komunikacie przedstawiamy wyniki badań dotyczące
syntezy N-podstawionych 3-dietoksyfosforylochinolin-2-onów 2, oraz ich zastosowanie w syntezie
3-metylidenochinolin-2-onów 3.
S03P156
Jako ugrupowania „maskujące” ujemny ładunek
wykorzystano estry acyloksyalkilowe oraz pochodne
aminokwasów. Otrzymane związki poddano wstępnym
badaniom stabilności.
[1] Ł. Joachimiak et al., Org. Biomol. Chem., 2015, 13, 6844-6856
[2] F. P. Coxon et al., Eur. J. Med. Chem, 2014, 84, 77-89
STEREOKONTROLOWANA SYNTEZA POCHODNYCH PIROLIDYNY ZAWIERAJĄ CYCH
FRAGMENT BENZOFURANONU
Dorota Kowalczyk*, Łukasz Albrecht*
*Politechnika Łódzka,Wydział Chemiczny,Instytut Chemii Organicznej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
[email protected];
Związki
zawierające
szkielet
pirolidyny
oraz
benzofuranonu wykazują bogatą aktywność biologiczną w
tym przeciwgrzybiczną, przeciwnowotworową, działają
jako przeciwutleniacze oraz jako substraty w syntezie
produktów naturalnych[1].
Celem prowadzonych badań było opracowanie
biomimetycznej metody syntezy optycznie czynnych
pochodnych pirolidyny 3 wykorzystując łatwo dostępne
pochodne 2-hydroksyarylidenoaminomalonianu dietylu 1
oraz
arylidenobenzofuranony
2
jako
materiały
wyjściowe[2]. Wykazaliśmy, że reakcja ta jest możliwa do
zrealizowania w warunkach zasadowych przy użyciu
odpowiedniego katalizatora chiralnego.
164
[1] K. Moonen et al., Chem. Rev., 2004, 104, 6177- 6216
[2] A. Albrecht et al., Eur. J. Org. Chem., 2011, 2747-2766
[3] M. Pięta et al., T. Lett., 2015, 56, 1891-1893
Projekt został sfinansowany ze ś rodków NCN przyznanych na
podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/ST5/02006
Badania nad zastosowaniem strategii prolekowej dla wybranych fosfonokarboksylanowych
inhibitorów enzymu Rab GGTazy
Łukasz Joachimiak*, Łukasz Janczewski*, Jarosław Ciekot**, Janusz Boratyński**, Katarzyna Błażewska*
*Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
[email protected]; **Neolek, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław;
Rab geranylogeranylo transferaza (RabGGTaza, RGGT)
jest enzymem odpowiedzialnym za post-translacyjną
modyfikację białek Rab. Zaburzenia poziomu tych białek
oraz enzymu RGGT obserwuje się w chorobach
nowotworowych, neurodegeneracyjnych i zakaźnych.
Kontrola procesu prenylowania białek Rab przy użyciu
inhibitorów enzymu RGGT może mieć potencjał
terapeutyczny.
α-Fosfonokarboksylany
należą
do
selektywnych inhibitorów enzymu RRGT, ale ze względu
na charakter jonowy związki te mogą wykazywać
ograniczoną bioprzyswajalność. W celu wyeliminowania
tego problemu zastosowano strategię prolekową dla
modelowych inhibitorów.
S03P157
3-dietoksyfosforylochinolin-2-ony
2
zostały
także
przekształcone w enancjomeryczne 3-[bis(1-fenyloetyloamino)]fosforylochinolin-2-ony 4, które posłużyły do
syntezy nieracemicznych 3-metylidenochinolin-2-onów 3.
Opracowana strategia syntetyczna charakteryzuje się bardzo
wysoką efektywnością, a optycznie czynne produkty
docelowe otrz
[1] Tian L. et al., Chem. Commun., 2014, 50, 2428-2430
[2] Zhao et al., Eur. J. Org. Chem. , 2014, 35, 7850-7858
Badania finansowane w ramach programu Lider Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (LIDER/01/87/L-3/11/NCBR/2012)
POSTERY
S03P158
Termolabilne grupy - ochrona funkcji karboksylowych i aminowych biocząstek
Jolanta Brzezińska*, Sandra Bałabańska*, Marcin Chmielewski*
*Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, [email protected];
2- Pyridynylowe Termolabilne Grupy Ochronne (2-Py
TGO) usuwane są jedynie w wyniku podwyższenia
temperatury [2]. Do tej pory grupy termolabilne były
wykorzystywane jako blokada funkcji hydroksylowej i
fosforanowej [3]. Obecnie wykazaliśmy ich użyteczność w
ochronie grupy karboksylowej oraz aminowej. Blokada
funkcji karboksylowej jest trwała w warunkach usuwania
grup
kwasolabilnych
używanych
w
syntezie
oligonukleotydów. W przypadku ochrony grupy aminowej
zmieniliśmy strategię w stosunku do znanej z literatury
[1]. Na funkcję aminową, wprowadzone zostały są
otrzymane pochodne kwasowe układu 2-Py.
S03P159
Powoduje to zmianę mechanizmu odblokowania,
nukleofilowy atak atomu azotu pirydyny zachodzi na
karbonylowy atom węgla. Zastosowanie nowych blokad
będzie również testowane w syntezie peptydów.
[1] Ohkubo A et al., Org. Biomol. Chem., 2009, 7, 687-694
[2] Chmielewski M. K. , Tetrahedron Lett., 2012, 6, 666-669
[3] Chmielewski M. K. et al., JOC, 2003, 68, 10003-10012
Badania finansowane z Funduszy UE w ramach Programu
Innowacyjna Gospodarka (POIG.01.03.01-30-045)
Synthesis, characterization and application of cyclodextrin branched polymers obtained by the
reaction between CD oxoanions and pyromellitic anhydride
Małgorzata Deska*, Francesco Trotta**, Beata Girek*, Tomasz Girek*
*Jan Dlugosz University in Częstochowa, Armii Krajowej Ave., 13/15, 42-201 Częstochowa, Poland ,
[email protected]; **Dipartimento di Chimica, Università di Torino, Italy;
β-Cyclodextrin-based polymers were synthesized by
reaction between cyclodextrin oxoanion or epoxide and
pyromellitic anhydride. The method utilizes possibility of
activation the secondary hydroxyl groups in the in the
anhydrous DMF solution with the use of NaH. In these
conditions, like in the case of the cyclodextrin reactions in
the highly alkaline media, there is a nucleophilic
substitution of difunctional compounds, which results in
development of a polymer network with various
cyclodextrin substitution. The reaction of deprotonation
occurs specifically, the direction of preferred
deprotonation in the anhydrous DMF is in position “2” [1].
S03P160
S03
At the same time, it can be observed in these conditions that
the created oxoanion in position “3” is converted into
2,3-cyclodextrin epoxide [2].
[1] D. Rong et al., Tetrahedron Lett., 1990, 31, 4275– 4278
[2] A.R. Khan, J. Org. Chem., 1996, 61, 8301– 8303
Niespodziewane tworzenie chiralnych układó w spiro w reakcji wybranych alkoholi z
N-(t-butylosulfenylo)ftalimidem
Adrian Zając*, Józef Drabowicz*
*Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź,
[email protected];
W trakcie naszych badań nad otrzymaniem serii
asymetrycznych
siarczków
posiadających
grupę
heksafluorokumylową1 zaobserwowaliśmy nieopisaną
dotąd reakcję alkoholu heksafluorokumylowego z
N-(t-butylosulfenylo)ftalimidem,
prowadzącą
do [1] Adrian Zając et al., Synthetic Communications, 2013, 43,
otrzymania
chiralnego
układu
spiro
- 3287-3293
3',3'-bis(trifluorometylo)-3H,3'H-1,1'-spirobis(izobenzofuran)-Badania finansowane częsciowo środkami z grantu Narodowego
3-onu. W niniejszym komunikacie przedstawimy analizę Centrum Nauki: UMO-2011/01/B/ST5/06304
powyż szego produktu oraz mechanizm jego tworzenia.
Ponadto
zaprezentujemy
rezultaty
badań
nad
uż ytecznością tej reakcji względem wybranych
analogicznych alkoholi.
165
S03
POSTERY
S03P161
SYNTHESIS OF FLUORINATED BENZO[1,2-b;4,5-b´]DITHIOPHENE DERIVATIVES AS
POTENTIAL BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS AND NOVEL OPTO-ELECTRONIC
MATERIALS
DANIEL VÉGH*, VERONIKA ŠMEJKALOVÁ*, MICHAL ŠORAL**
*Institute of Organic Chemistry, Catalysis and Petrochemy, STU FCHPT Bratislava, [email protected];
**Division of NMR Spectroscopy and Mass Spectroscopy
The
convenient
synthesis
of
fluorinated
benzo[1,2-b;4,5-b´]dithiophene (F-BDT) derivatives is
described from perfluorinated benzaldehydes (1) and
benzonitriles (2). The first stage of the procedure is the
nucleophilic aromatic substitution of the fluorine atom,
promoted by an electron-withdrawing substituent in the
orto position, next an aldol type cyclisation is followed by
dehydration and aromatization of the system. The target
compounds can be used as building blocks for novel
materials with optoelectronic properties OLED,
fotolabeling reagents or as photosensitizers in the so-called
"Grä etzel solar cells".
S03P162
Ponadto wykorzystaliśmy szybką i efektywną reakcję
N-tlenków
z
diestrami
halogenofosforanowymi
(oksydatywna dehalogenacja) do wydajnego otrzymywania
fosforanodiestrów.
[1] B.C. Froehler et al., Nucleic Acids Res., 1986, 14, 5399
[2] P.J. Garegg et al., J.Chem.Soc., Perkin Trans., 1987, 1, 1269
Finansowanie badań: Projekt NCN nr 2001/03/B/ST5/03102.
Synteza nowych monomerów krzemoorganicznych, jako potencjalnych prekursorów
polimerowych matryc diod OLED
Bartosz Orwat*, Ireneusz Kownacki*, Bogdan Marciniec*
*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań,
[email protected];
W ciągu ostatnich lat nastąpił znaczący wzrost
zainteresowania
tematyką
organicznych
diod
elektroluminescencyjnych (ang. OLED)1. Wśród znanych
typów diod OLED najwyższe wydajności kwantowe emisji
są osiągane przez diody fosforescencyjne, w których rolę
emitera pełnią związki koordynacyjne ciężkich metali
przejściowych. Ich efektywność zależy od wielu
czynników, w tym istotnie od transferu energii z matrycy
do emitera, w której jest on rozproszony. W komunikacie
zostaną zaprezentowane wyniki syntez nowych winylooraz borylo-funkcjonalizowanych związków krzemu.
166
Grants from the Ministry of Education of the Slovak Republic No.
1/0829/14, and APVV-0038-11.
Zastosowanie N-tlenków w syntezie analogów nukleotydów
Magdalena Materna*, Jacek Stawiński*, Michał Sobkowski*
*Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań,
[email protected];
Utlenianie H-fosfonianów zwykle prowadzone jest z
użyciem jodu (utleniacza) i wody (donora tlenu) w
obecności katalizatora N-nukleofilowego (np. pirydyny lub
N-metyloimidazolu)1,2. W takim środowisku niektóre
związki są jednak nietrwałe. Opracowaliśmy alternatywne
strategie
uzyskiwania
estrów
fosforanowych
z
H-fosfonianów wykorzystując N-tlenki alkilowe, które
mogą służyć jednocześnie jako utleniacze i donory tlenu.
Reagują one z aktywowanymi H-fosfonianami
nukleozydowymi, dając nową klasę związków- reaktywne
fosfobetainy nukleozydowe, które można łatwo
przeprowadzić in situ m.in. w amidofosforany lub
monoestry fosforanowe.
S03P163
Structures of target compounds were proved by IR, UV, 1H
NMR, 13C NMR and 19F NMR.
Otrzymane na drodze reakcji Sonogashiry2 oraz sililującego
sprzęgania terminalnych alkinów z chlorosilanami3
pochodne, stanowią monomery do syntezy nowych,
polimerowych matryc diod OLED.
[1] I. Kownacki et al., Organometallics, 2014, 33, 3051-3059
[2] K. Sonogashira, J. Organomet. Chem., 2012, 653, 46-49
[3] L. Pereira, Organic Light-Emitting Diodes The Use of
Rare-Earth and Transition Metals, 2012
Badania sfinansowano ze środkó w NCN , grant OPUS 6,
UMO-2013/11/B/ST5/01334
POSTERY
S03P164
Próby chemoenzymatycznych syntez enancjomerycznie czystych aminowych pochodnych PTA
Małgorzata Kwiatkowska*, Piotr Kiełbasiński*
*Zakład Chemii Heteroorganicznej, CBMiM PAN, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, [email protected];
1,3,5-triaza-7-fosfaadamantan
(PTA),
odporna
na
utlenianie, rozpuszczalna w wodzie fosfina, w ostatnich
latach wzbudziła ponowne zainteresowanie [1].
Zsyntetyzowano i zastosowano w syntezie organicznej
szereg analogów strukturalnych oraz kompleksów PTA i
jej pochodnych z metalami przejściowymi [2].
W wyniku enzymatycznego rozdziału racemicznych
substratów otrzymano enancjomerycznie wzbogacone
hydroksymetylowe pochodne PTA i wykorzystano je w
syntezie optycznie czynnych aminowych pochodnych.
Wyniki zostaną zaprezentowane i przedyskutowane.
S03P165
[1] J. Bravo et al., Coord. Chem. Rev. , 2010, 254, 555-607
[2] A. D. Phillips et al., Coord. Chem. Rev., 2004, 248, 955-993
Projekt POMOST/2013-8/9 -granty powrotowe FNPwspółfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu
Regionalnego
Wysokociśnieniowa enancjoselektywna reakcja Baylisa-Hillmana z udziałem ketonó w
trifluorometylowych
Magdalena Walewska-Królikiewicz*, Piotr Kwiatkowski*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, [email protected];
Związki organiczne zawierające grupę trifluorometylową,
w tym również pochodne chiralne, są interesującymi
obiektami z punktu widzenia chemii biomedycznej.
Reakcje asymetrycznej addycji czynników nukleofilowych
do ketonów trifluorometylowych stanowią ważne
podejście w syntezie chiralnych produktów tego typu.
Naszym celem było zbadanie asymetrycznych reakcji
Baylisa-Hillmana
z
udziałem
ketonów
trifluorometylowych. W literaturze brak jest doniesień na
ten temat, w przeciwieństwie do odpowiednich reakcji z
udziałem aldehydów [1].
S03P166
S03
W trakcie naszych badań okazało się że reakcje ketonów
trifluorometylowych z akrylanami są bardzo trudne do
przeprowadzenia w klasycznych warunkach. Cel jednak
został osiągnięty przy zastosowaniu wysokiego ciśnienia
oraz β -izokupreidyny jako katalizatora.
[1] Y. Wei et al., Chem. Rev., 2013, 113, 6659-6690
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum
Nauki (Sonata Bis 3 DEC-2013/10/E/ST5/00348)
Unusual [1,5] sigmatropic shift of nitrogroup in 6H-dibenzo[b,d]pyran system.
Agnieszka Łapczuk-Krygier*, Vladislav Yu. Korotaev**, Alexey Yu. Barkov**, Vyacheslav Ya. Sosnovskikh**,
Ewa Jasińska***, Radomir Jasiński*
*Politechnika Krakowska Wydział Inżynieri i Technologii Chemicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
[email protected]; **Ural Federal University; ***Azoty SA;
A migration of the nitro group in the The proposed mechanism is allowed only in the
trifl uoromethylated partially hydrogenated presence of the CF3 group in the 6-position of dibenzopyran system was studied using various the starting molecule.
DFT theoretical levels. The 6H-dibenzo[b,d]pyran system constitutes the skeleton of a number of physiologically active natural products and drugs.
DFT computational study shows that migration of the nitro group in the dibenzopyran system occurs via a [1,5] sigmatropic shift mechanism.
167
S03
POSTERY
S03P167
Synteza homologów agmatyny i deaminoargininy z wykorzystaniem dicyjandiamidu i soli
S-metylouroniowych jako odczynników guanidylujących.
Joanna Rosecka*, Oktawian Stachurski*, Franciszek Kasprzykowski*
*Uniwersytet Gdański, WydziałChemii, ul. Wita Stworza 63, 80-308 Gdańsk, [email protected];
Celem projektu było przeprowadzenie prób syntezy
agmatyny oraz pochodnych deamino-argininy. Synteza
tych związków przeprowadzana jest na ogół przez
guanidylowanie grup aminowych odpowiednich reszt
aminokwasowych. Wymaga ona zastosowania drogich
odczynników,
kłopotliwego
izolowania
produktu
końcowego
i
jest
pracochłonna.
Kondensacja
odpowiedniego aminokwasu z dicyjandiamidem jest
analogiczna do otrzymywania azotanu guanidyny na skalę
przemysłową. Jej zaletą jest to, że nie powstają dodatkowe
produkty, a produkty reakcji ubocznych występują w
mieszaninie w stosunkowo niewielkim stężeniu i na ogół
łatwo dają się usunąć.
S03P168
Pochodne peptydowe – potencjalne leki mogące znaleźć zastosowanie w terapii osteoporozy.
Oktawian Stachurski*
*Uniwersytet Gdański, WydziałChemii, ul. Wita Stworza 63, 80-308 Gdańsk,
[email protected];
Osteoporoza jest chorobą uznawaną za chorobę
cywilizacyjną rozwijającą się w znacznej mierze u osób po
45 roku życia. Jej przyczyną jest niedobór wapnia w diecie,
zmiany hormonalne następujące w organizmie kobiety w
trakcie menopauzy czy predyspozycje genetyczne. Ze
względu na zmianę stężenia parathormonu i innych
hormonów we krwi zostaje zaburzony proces remodelingu
kości.1 Zsyntezowane przez nas związki są pochodnymi
peptydów, posiadającymi modyfikację C-końca uzyskaną
przez wprowadzenie diaminowej pochodnej waliny.
Peptydomimetyki zostały otrzymane metodą syntezy w
roztworze z wykorzystaniem strategii Boc/Z jako
protektorów grupy aminowej.
S03P169
Potwierdzenie struktury otrzymanego związku zostało
wykonane metodą spektrometrii mas, NMR oraz IR i
oczyszczone metodą RP-HPLC.
[1] Solmon Epstein, Update of Current Therapeutic Options for the
Treatment of Postmenopausal Osteoporosis. , 2006, 28
Synteza i właściwości fotofizyczne (tio)amidów typu donor-akceptor oraz ich pochodnych BF2
Borys Ośmiałowski*, Karina Mroczyńska*, Małgorzata Kaczorowska*, Anna Zakrzewska*, Beata
Jędrzejewska*, Grzegorz Mlostoń**
*UTP, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
[email protected]; **UŁ, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
Cztery związki typu donor-akceptor zostały otrzymane w
wyniku syntezy amidu, jego tionowania i reakcji z
eteratem BF3. Zarówno wprowadzenie grupy BF2 jak i
wymiana jednego atomu ma wpływ na właściwości
fotofizyczne związków - obserwuje się zmiany w
widmach absorpcji i fluorescencji. Struktura związków
została potwierdzona metodami NMR (1H, 13C, 11B, 19F,
15N), za pomocną analizy elementarnej, IR oraz przy
uż yciu
spektrometrii
mas,
zaś
obliczenia
kwantowo-chemiczne były pomocne w poprawnym
przypisaniu pasm absorpcji tioamidu.
168
Wadą tej metody są drastyczne warunki reakcji. W związku
z tym przeprowadzono także próby syntezy z
wykorzystaniem
soli
S-metylotiouroniowych
jako
odczynników guanidylujących.
Badania pokazują, ż e zmiana podstawnika[1], typ
benzoannulacji[2] oraz rodzaj heteroatomu wpływają
na właściwości cząsteczek.
[1] Anna Zakrzewska et al., Dyes Pigments, 2013, 99, 957-965
[2] Borys Ośmiałowski et al., J. Org. Chem., 2015, 80, 2072-2080
Podziękowania za wsparcie finansowe dla Narodowego Centrum
Nauki (Grant 2013/09/B/ST5/03550)
POSTERY
S03P170
Heteroleptyczne kompleksy rutenowe zawierające ligandy benzodifuranowe do zastosowań w
ogniwach fotowoltaicznych typu DSSC
Marcin Rakowiecki*, Mariusz Bosiak*, Andrzej Wolan*
*Synthex Technologies Sp. z o.o., ul. Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń, [email protected];
Zsyntetyzowano i przebadano barwniki rutenowe
zawierające
ligandy
benozdifuranowe pod
kątem
zasosowania w ogniwach fotowoltaicznych typu DSSC. Z
otrzymanych barwników M43 i M44 zbudowano ogniwa
testowe, dla których wykonano charakterystykę
prądowo-napięciową i zmierzono wydajności kwantowe
stosując symulator słoneczny w warunkach AM1.5G.
Testowano dwie metody barwienia warstwy aktywnej:
zanurzeniową
i przepływową.
Otrzymane
wyniki
zestawiono z wynikami otrzymanymi przy użyciu
barwników komercyjnie dostępnych N719 oraz Z907.
Podczas
próby
prądowo-napięciowej
otrzymano
następujący trend sprawności M44>M43>N719>Z907.
S03P171
Nowo otrzymane barwniki wykazują wyższa wydajność
konwersji energii słonecznej w porównaniu z barwnikiem
N719
[1] M. J. Bosiak et al., Dyes and Pigments, 2015, 121, 79-87
Projekt współfinansowany przez NCBiR w ramach POIG 1.4 nr
umowy UDA-POIG.01.04.00-04-097/12-04
Synteza pochodnych indolo[2,3-b]chinoliny w reakcji nitrozwiązków aromatycznych z
karboanionami indolilometylowymi
Michał Nowacki*, Krzysztof Wojciechowski*, Zbigniew Wróbel*
*Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,
[email protected];
Karboaniony generowane z sulfonów allilowych reagują z
nitroarenami w obecności kwasów Lewisa tworząc
pochodne 4-sulfonylochinoliny [1, 2]. W podobnych
warunkach karboaniony benzylowe, generowane z
fenyloacetonitryli cyklizują do pochodnych akrydyny [3].
Interesujące możliwości wiążą się z rozszerzeniem tej
reakcji na karboaniony generowane z pochodnych indolu,
takie jak estry indolilo-3-octowe, indolilo-3-acetonitryl
oraz
sulfony
arylowo
indolilometylowe.
W
przedstawionych reakcjach tych karboanionów z mono- i
bicyklicznymi nitroarenami powstają z dobrymi
wydajnościami pochodne indolo[2,3-b]chinoliny.
S03P172
S03
Ta realizowana w jednej kolbie, choć złożona z wielu
następujących po sobie etapów, transformacja, jest
najprostszą metodą syntezy tej klasy związków.
[1] M. Bobin et al., Tetrahedron, 2007, 63, 11048– 11054
[2] K. Anczkiewicz et al., Tetrahedron, 2015, 71, 3924-3931
[3] Z. Wróbel, Tetrahedron, 1998, 54, 2607– 2618
Badania finansowane przez NCN Grant nr 2012/07/B/ST5/00813
Synteza związków bananowych tworzących mezofazy o symetrii 1D, 2D i 3D
Joanna Matraszek*, Ewa Górecka*, Damian Pociecha*, Józef Mieczkowski*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa,
[email protected];
Wiele uwagi poświęca się badaniu wpływu architektury
mezogenu na typ tworzonych faz LC. Nawet niewielka
zmiana w strukturze związku ciekłokrystalicznego często
zmienia jego polimorfizm. Nasze badania skoncentrowane
były na obserwacji roli łańcuchów terminalnych w [1] J.Matraszek et al., Chem. Commun., 2015, 51, 5048-5051
generowaniu charakteru ciekłokrystalicznego
związku.
Podczas
ich
trwania zaprojektowaliśmy i
zsyntetyzowaliśmy związki mezogeniczne o silnie
wygiętym kształcie, w których liczba łańcuchów
końcowych
determinowała
powstające
mezofazy.
Obserwowaliśmy fazy o symetrii 1D (lamelarne), 2D
(kolumnowe) oraz 3D (kubiczne) dla cząsteczek "banana"
odpowiednio z jednym, trzema i dwoma łańcuchami.
169
S03
POSTERY
S03P173
Structure and antibacterial activity of new amino derivatives of 3-formylrifamicin SV
containing crown ethers and L- aminoacids
Dominika Czerwonka*, Joanna Domagalska*, Marcelina Kubicka**, Marzena Gajęcka**, Krystian Pyta*, Piotr
Przybylski*
*Faculty of Chemistry, A. Mickiewicz University, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznan,
[email protected]; **Dep. of Gen. and Pharmaceut. Microbiol., Univ. of Med. Sciences;
New amino analogues of 3-formylrifampicin SV,
containing in their structure ether crowns and
benzocrowns, selected aminoacid esters and heterocyclic
moieties, have been synthesized by reductive amination
with NaBH3CN as a reductant.1,2 The structure of new
derivatives and different sites of protantion were proven
using one- and two-dimentional multinuclear NMR and
FT-IR spectroscopic data. Tested antibacterial activity of
new derivatives together with structural analysis indicated
that antibacterial potency depends on; LogP, solubility and
binding-mode to bacterial RNAP.1
S03P174
Enancjoselektywna kataliza kwasami fosforowymi w warunkach wysokociśnieniowych
Michał Biedrzycki*, Piotr Kwiatkowski*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa,
[email protected];
Kwasy fosforowe modyfikowane pochodnymi BINOLu są
jednymi z najbardziej skutecznych chiralnych kwasów
Brønsteda stosowanych w asymetrycznej katalizie. [1]
Jedną z reakcji w których znalazły zastosowanie jest
enancjoselektywna addycja indoli do trifluorometylowych
ketonów. [2]
Nasze badania pokazują że stosując wysokie ciśnienie (8-9
kbar) w reakcjach tego typu, możemy znacznie zmniejszyć
ilość użytego katalizatora (z 5% do 0,05% mol) oraz skrócić
ich czas, zachowując przy tym wysokie wydajności i
nadmiary enancjomeryczne (~90% ee).
S03P175
[1] D. Parmar et al., Chem. Rev., 2014, 114, 9047– 9153
[2] J. Nie et al., Chem. Commun., 2009, 2356– 2358
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum
Nauki (Sonata Bis 3 DEC-2013/10/E/ST5/00348)
Benzhydrylowe pochodne kwasu winowego
Tomasz Mądry*, Jakub Grajewski*, Jacek Gawroński*
*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań,
[email protected];
W przeciwieństwie do eterów i estrów benzylowych oraz
tritylowych, które otrzymać można posługując się
klasycznymi metodami, etery i estry benzhydrylowe kwasu
winowego
uzyskuje
się
poprzez
zastosowanie
difenylodiazometanu.1 Difenylodiazometan otrzymuje się z
wysoką wydajnością na drodze utleniania handlowo
dostępnego
difenylometylohydrazonu.2 Reakcja
eteryfikacji prowadzi do powstania produktów mono-, jak
i dipodstawionych.
170
[1] P. Przybylski et al., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2015.07.043, 2015, 0, 0
[2] K. Pyta et al., ChemPhysChem, 2015, 16, 938-942
Project financial support of the Polish National Science Center
(NCN), grant number: 2011/03/B/ST5/01014.
[1] M. Javed et al., Org. Synth., 2008, 85, 189-195
[2] G. Jackson et al., Carbohydr. Res., 1982, 102, 147-157
Pracę wykonano w ramach projektu badawczego CHIKADI
PBS2/A1/14/2014.
POSTERY
S03P176
S03
Właściwości fizykochemiczne MWCNT funkcjonalizowanych związkami zawierającymi
heteroatomy S i P
Damian Kulawik*, Józef Drabowicz*, Sandra Zdanowska*, Magdalena Pyzalska*, Agnieszka Folentarska*,
Wojciech Ciesielski*
*Akademia im. Jana Długosza w Czę stochowie, ul. Armii Krajowej 13/15, [email protected];
Cele badań są właściwości fizykochemiczne wielościennej
nanorurki węglowej (MWCNT) funkcjonalizowanej NCN - UMO- 2011/03/B/ST5/03233
podstawnikami zawierających heteroatom związany
kowalencyjnie do powierzchni nanorurki węglowej.
Analiza termiczna MWCNT, halogenowych MWCNT i
MWCNT z solą sodową kwasu dietyloditiofosforowego.
Etapy ubytku masy i efektów termicznych zostały
zmierzone za pomocą DSC - Urządzenie TG NETZSCH
STA 409C. Również analiza elementarna, ze
skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) wraz z
przystawką EDS. Wyniki analiz potwierdzają zajście
funkcjonalizacji układu CNT- Sól Sodowa Kwasu
Dietyloditiofosforowego.
S03P177
Synteza biologicznie czynnych pochodnych betuliny.
Kinga Kuczyńska*, Zbigniew Pakulski *
*Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej, ul. M. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,
[email protected];
Betulina jest jedną z pierwszych substancji naturalnych
wyizolowanych z roślin. Występuje w znacznych ilościach
( do 30% suchej masy ) w zewnętrznej części kory brzozy.
W klasyfikacji chemicznej betulina należy do triterpenów
– jednej z najliczniejszych grup substancji występujących
w przyrodzie. Betulina posiada szereg właściwości , wśród
których najważniejsze to działanie przeciwgrzybiczne,
przeciwmalaryczne oraz zdolność do indukowania
samobójczej śmierci komórek nowotworowych. Saponiny
to grupa związków chemicznych należących do
glikozydów. W ich skład wchodzą dwie części, sacharyd
oraz triterpen.
S03P178
Naturalne saponiny wykazują również aktywność
biologiczną. Na posterze przedstawiona zostanie synteza
pochodnych betuliny [1, 2, 3].
[1] P. Cmoch et al., Tetrahedron, 2014, 70, 2717-2730
[2] K. Sidoryk et al., Tetrahedron , 2015, 71, 2004-2012
[3] P.Cmoch et al., Euro. J. Org. Chem, 2014, 4089-4098
Synteza totalna Setiptiliny
Paulina Krakowiak*, Anna Piątek*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, Polska,
[email protected];
Setiptilina (Tecipul) (1) jest lekiem psychotropowym
stosowanym w terapii ciężkich odmian depresji.1,2 Należy
do grupy tetracyklicznych związków biologicznie
czynnych
powodujących
zwiększenie
wyrzutu
noradrenaliny oraz potęgujących działanie serotoniny.
Dotychczas, opisano jedynie wieloetapowe syntezy totalne
Setiptiliny, oparte na reakcjach kondensacji aldolowej.2
Zaprezentowane badania opisują syntezę Setiptiliny, której
kluczowym etapem jest regioselektywna reakcja
karbometalacji dwupodstawionego alkinu 3 ze związkiem
4.
Uzyskany na tej drodze czteropodstawiony alken 2 w kilku
prostych etapach prowadzi do właś ciwego leku 1.
[1] Willem Jacob Van Der Burg, DE2503407 A1, 1974
[2] Akira Ishii et al., Legal Med, 2000, 2, 115-8
[3] Daigo Hayashi et al., Forensic Toxicol , 2012, 30, 98-105
Projekt Small Grant Scheme, NCBiR, nr. 206060
171
S03
POSTERY
S03P179
Stereoselektywna synteza β-aminokwasu z wykorzystaniem pochodnej cukru drzewnego
Maciej Majdecki*, Tomasz Bauer*
*Uniwersytet Warszawski, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, [email protected];
Czyste i czynne optycznie β- oraz γ- aminokwasy mają
ogromne zastosowanie w medycynie dzięki regulacji wielu
procesów biologicznych zachodzących w komórkach. Stąd
tak ogromne zainteresowanie tego typu związkami przez
badaczy. Otrzymanie tych związków wymaga często
drogich i skomplikowanych chiralnych ligandów. Ja w
swoim projekcie proponuję prostą i wydajną syntezę
ligandów, których selektywność i efektywność została już
potwierdzona w reakcji allilowego alkilowania[1].
Związkiem wyjściowym w syntezie totalnej opisywanego
β-aminokwasu jest bardzo tani i handlowo dostępny
trans-chalkon.
S03P180
[1] M. Jasiński et al., Tetrahedron: Asymmetry , 2015, 26, 510-515
[2] M. Jasiński et al., Eur. J. Org. Chem., 2012, 3304-3316
Badania finansowane w ramach grantu MNiSW Iuventus Plus
(IP2014 017173)
Makrocykle iminowe z chiralnym motywem tetraoksaspiro[5.5]undekanowym
Mikołaj Zgorzelak*, Jacek Gawroński*, Jakub Grajewski*
*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań ,
[email protected];
Odwracalność procesu tworzenia się makrocykli
poliiminowych
umożliwia
kontrolowanie
składu
mieszaniny produktów, zarówno przy zastosowaniu
kontroli termodynamicznej jak i użyciu czynników
templatujących, np. kationów metali.[1] Znane jest
zastosowanie makrocykli iminowych oraz produktów ich
redukcji, jako ligandów w katalizie asymetrycznej,
organokatalizatorów czy chiralnych selektorów.[2]
Przedstawione zostaną ścieżki syntetyczne oraz
charakterystyka
strukturalna
nowych
makrocykli
poliiminowych i poliazowych, zawierających donorowe
atomy tlenu w szkielecie makrocyklicznym.
172
[1] M. Majdecki et al., ChemCatChem, 2015, 7, 799-807
Synteza enancjomerycznie czystych pirolidynoseptanozydów
Greta Utecht*, Marcin Jasiński*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź , [email protected];
Polifunkcjonalizowane
1,2-oksazyny
pochodne
węglowodanów stanowią dogodne substraty do
przygotowania heterocykli tlenowych otrzymywanych
m.in. w reakcjach cyklizacji indukowanej kwasami
Brønsteda. Przedstawiona
zostanie
synteza
polihydroksylowanych, bicyklicznych oksepanów A z
wykorzystaniem odpowiednich 1,2-oksazyn, łatwo
dostępnych w addycji anionu metoksyallenowego do
nitronów pochodnych aldopentoz.[1,2]
S03P181
W wyniku kilku prostych i wydajnych syntez, w których w
jednym z etapów, wykorzystałem fosforamiditową
pochodna rybofuranozydu moż na otrzymać zamierzony
aminokwas.
[1] Rowan et al., Angew. Chem. Int. Ed. , 2002, 41, 898-952
[2] Gawroński et al., Tetrahedron Asymmetry, 2007, 18, 2632–2637
Badania finansowane w ramach projektu badawczego MAESTRO
2012/06/A/ST5/00230
POSTERY
S03P182
S03
Enancjoselektywne organokatalityczne reakcje addycji malonianów do β,β-dipodstawionych
enonów
Alicja Szulińska*, Agnieszka Cholewiak*, Piotr Kwiatkowski*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa,
[email protected];
Jedną ze strategii w syntezie związków zawierających
czwartorzędowe centra stereogeniczne są reakcje
1,4-addycji nukleofili węglowych do β,β-dipodstawionych
akceptorów
Michaela.
Enancjoselektywne
organokatalityczne reakcje tego typu wciąż stanowią duże
wyzwanie. [1] W naszych badaniach szczególną uwagę
zwróciliśmy na reakcje addycji malonianów do
β,β-dipodstawionych cyklicznych i acyklicznych enonów
w obecności chiralnych amin jako katalizatorów.
Okazało się że reakcje tego typu są bardzo trudne do
przeprowadzenia w warunkach klasycznych, natomiast
oczekiwane produkty z zadowalającymi wydajnościami oraz
nadmiarami enancjomerycznymi w zakresie 50-95%
uzyskaliśmy w warunkach wysokociśnieniowych (9-10
kbar).
[1] M. Bella et al., Synthesis, 2009, 1583.
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum
Nauki (Sonata Bis 3 DEC-2013/10/E/ST5/00348)
S03P183
Tiomodyfikacja reakcji Bradshera
Anna Stasiak*, Piotr Bałczewski* **
*CBMiM PAN, Zakład Chemii Heteroorganicznej, Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź,
[email protected]; **Akademia im. J. Długosza, 42-201 Częstochowa
W niniejszym komunikacie przedstawiamy syntezę
poliacenów 3 w sekwencji reakcji, na którą składa się
ilościowa
redukcja
grupy
hydroksylowej
(S,S-acetalo)diarylometanoli
(1)
do
(S,S-acetalo)diarylometanów
(2)
oraz
wewnątrzcząsteczkowa elektrofilowa tio-modyfikacja
cyklizacji Bradshera. Opisywane związki posłużą w dalszej
kolejności do badań właściwości fizykochemicznych,
optoelektrycznych, elektrochemicznych oraz porównania
otrzymanych wyników z wynikami dla syntetyzowanych
w naszym laboratorium RO- i RS-podstwionych acenów
[1,2].
[1] P. Bałczewski et al., European patent application, 2014
[2] A. Bodzioch et al., Chem. Eur. J., 2012, 8, 4866-4877
Badania sfinansowane zostały przez Narodowe Centrum Nauki:
Grant OPUS (UMO-2013/11/B/ST5/01610)
173

Podobne dokumenty