1 Zarządzanie systemem z poziomu powłoki (shell)

Transkrypt

1 Zarządzanie systemem z poziomu powłoki (shell)
Zarządzanie systemem z poziomu powłoki (shell)
1
2
3
Polecenia Linux:





















































cat - wyświetla zawartość pliku
cd - zmiana katalogu
chattr - zmiana atrybutów pliku
chgrp - zmiana grupy
chmod - zmiana praw dostępu do pliku
chown - zmiana właściciela i grupy pliku
cp - kopiowanie pliku
df - wolne miejsce na dysku
diff - różnice między plikami
dir - krótka lista zawartości katalogów
du - zajmowane miejsce przez katalog/plik na dysku
echo - wyświetla tekst
file - określa typ pliku
find - szukanie plików
grep - przeszukuje pliki wg wzorca
ln - tworzenie dowiązań twardych i symbolicznych (ln -s)
locate - szuka plików w bazie danych
ls - wyświetla zawartość katalogu
mc - Midnight Commander - menedżer plików
mkdir - tworzy katalog
more - filtr do przeglądania tekstu strona po stronie
mv - przeniesienie lub zmiana nazwy
pwd - pokazuje bieżący katalog
rm - usuwanie (-r - rekursywnie, wszystko wraz z podkatalogami)
rmdir - usuwa katalog (musi być pusty)
sort - sortuje wiersze pliku
split - dzieli plik na części
test - sprawdza rodzaj pliku
touch - zmienia czas pliku, tworzy plik
vi, vim, nano - edytory tekstu
arch - architektura procesora
finger - informacje o zalogowanych użytkownikach
free - informacje o pamięci
history - wyświetla historię wydawanych poleceń
id - wyświetla numery UID i GID
jobs - przegląda wykonywane zadania
kernelversion - wersja jądra
procinfo - informacje o systemie
ps - wyświetla procesy
quota - wyświetla limity
time - czas działania programu
top - szczegółowe statystyki CPU i pamięci
uname - informacje o systemie (-a - wszystko)
uptime - czas działania systemu
w - informacje o zalogowanych użytkownikach
who - informacje o zalogowanych użytkownikach
whoami - kim jestem?
adduser (useradd) - dodanie użytkownika
alias - tworzenie skrótów do komend (aliasów)
at - wykonuje zadania o podanym czasie
crontab - edycja tabel demona cron
date - czas i data
fg - przenosi proces na pierwszy plan
4































groupadd - dodanie grupy
groupdel - kasowanie grupy
groupmod - zmiana danych grupy
groups - używane grupy
hdparm - parametry dysku twardego
install - kopiuje pliki i ustawia ich atrybuty
kill - zabicie procesu
killall - zabicie kilku procesów o podanej nazwie
login - logowanie
mkfs - tworzy system plików
mount - zamontowanie urządzenia lub wyświetlenie zamontowanych
passwd - zmiana hasła
quota - wyświetla limity
umount - odmontowanie
unalias - usunięcie aliasu
userdel - kasowanie użytkownika
usermod - dane konta użytkownika
hostname - wypisuje lub ustawia nazwę systemu
lynx - przeglądarka internetowa
ifconfig - konfiguracja interfejsów sieciowych
iptables - konfiguracja firewalla (jądra 2.4)
mail - poczta
netconfig - konfiguracja sieci
netstat - wyświetla obecnie nawiązane połączenia sieciowe
ping - wysyła echo
whois - klient whois
write - pisanie do użytkownika
cal - wyświetla kalendarz
clear - czyści ekran
su - stanie się innym użytkownikiem (zmiana UID) lub superużytkownikiem
(rootem)
5