otwarty słownik węgiersko-polski v

Transkrypt

otwarty słownik węgiersko-polski v
OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010
(c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone
Słownik zawiera 24031 słów.
Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach co
polska 3.0. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California
94105, USA.
Licencja
UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE
COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB
INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ
DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE.
WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ
LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI.
1. Definicje
a."Utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub
przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości,
jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu
w czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji.
b."Zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają
nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór
stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej
Licencji.
c."Licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod
http://creativecommons.org/compatiblelicenses, które zostały uznane przez Creative Commons za
stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie
co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji
niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych
licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego
systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative
Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja.
d."Rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
Utworu lub Utworu Zależnego.
e."Atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i
wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach.
f."Licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki
organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji.
g."Twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz
którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych
podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo:
i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów,
tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania;
ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu;
iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną;
iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował
lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były
jeszcze publicznie udostępniane;
v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do
utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem;
vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych.
h."Utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech
utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g).
i."Licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień
określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do
Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie
uprawnień przyznanych Licencją.
j."Publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
k."Zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub
zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń
lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych
znajdujących zastosowanie przepisów.
3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym
Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na
czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji:
a.Zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu
włączonego do Zbiorów;
b.Sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w
tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone,
wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na
przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: „Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego
na hiszpański”, lub można wskazać, że tłumaczenie „Zawiera zmiany w stosunku do oryginału”;
c.Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów;
d.Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz
e.Pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie.
f.Dla uniknięcia wątpliwości:
I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego:
Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub
korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a
Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją,
to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie
przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń;
II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli
według prawa właściwego:
Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to
zbywalne prawo do wynagrodzenia,
korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz
Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo, lub
domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy,
to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie
domniemanie (odpowiednio); oraz
III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka
się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.
Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich
rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia
obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu
widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie
prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w
szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e).
W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z
11.3.1996 r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do
jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa.
W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca
zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa.
4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom:
a.Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z
postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania
wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do
każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego.
Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają
postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień
udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji.
Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji.
Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz
zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu
Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym.
Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych
skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania
praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy.
Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest
zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji.
W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców
Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane
na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania.
W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z
Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego
wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania.
b.Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do
niego licencji takiej samej jak:
i.niniejsza Licencja;
ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja;
iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji
co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative
Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub
iv.Licencja Kompatybilna.
W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany
stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego
jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest zobowiązany
stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień:
V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego
egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje;
VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego,
które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego
wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej;
VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji
Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu
włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje;
VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować
żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają
możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania
uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej.
Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza
samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji
Właściwej.
c.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór,
Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w
stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić,
stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie:
I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz
(lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych
z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np.
sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane");
II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu;
III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba
że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o
zasadach licencjonowania Utworu; oraz
IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na
wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. "francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz
na podstawie Utworu Twórcy").
Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone w jakikolwiek
rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich
miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w
sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń
wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów.
Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym
Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a
wykonując uprawnienia z niniejszej Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny
stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz
(lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co
innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych
wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności.
d.Dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do 4(c), nie mają
zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej
Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu.
e.Niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są
chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod
rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej.
5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności
JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA
PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE
W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI
POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH
GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W
SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z
JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE
NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI,
WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO
WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC
MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE
ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE
SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI
LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
7. Wygaśnięcie
a.Licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim
przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile
osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po
wygaśnięciu niniejszej Licencji.
b.Zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu
wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia
Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że
taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji
(lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w
pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem
poprzedzającym.
8. Postanowienia różne
a.Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór,
Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał
Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.
b.Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny,
Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie
uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.
c.Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle
obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia
Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne
postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie
możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu.
d.Żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje
się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia
lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie.
e.Niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej
podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia
dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia
podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają
umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
f.Ten punkt został pominięty.
g.Wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z
Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), o ile
prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być
szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego.
abaposztó=samodział
abbahagy=odstawiać
abbahagy=odstawić
abbahagy=porzucać
abbahagy=porzucić
abbahagy=przestać
abbahagy=przestawać
abbahagy=zaniechać
abbahagy=zaprzestać
abbahagy=zaprzestawać
ábécé=abecadło
ábécé=alfabet
ábécéskönyv=elementarz
aberráció=aberracja
ablak=okienko
ablak=okienny
ablak=okno
ablakfülke=wnęka
ablakfülke=zatoka
ablakköz=filar
ablakocska=okienko
ablaktörlő=wycieraczka
ablaküveg=szyba
ablatívusz=narzędnik
abnormális=anormalny
abnormális=nienormalny
abortusz=aborcja
abortusz=poronienie
abortusz=skrobanka
ábra=figura
ábra=figurować
ábra=ilustracja
ábra=rysunek
abrak=obrok
abrak=pasza
ábránd=marzenie
ábrándozás=fantazjowanie
ábrándozás=marzenie
ábrándozás=rojenie
ábrándozni=marzyć
ábrázolni=kreślić
ábrázolni=malować
ábrázoló=przedstawiciel
ábrázoló=reprezentant
abroncs=obrączka
abroncs=obręcz
abroncs=opona
abroncs=pałąk
abrosz=obrus
abrosz=serweta
abszolút=absolut
abszolút=absolutny
abszolút=bezwarunkowy
abszolút=bezwzględny
abszolút=całkowity
abszolutizmus=absolutyzm
abszorpciós=absorbowanie
abszorpciós=pochłanianie
abszorpciós=wchłanianie
absztinencia=abstynencja
absztinencia=powściągliwość
absztinencia=wstrzemięźliwość
absztrakció=abstrahowanie
absztrakció=abstrakcja
abszurd=dziwaczny
acél=stal
acélmű=stalownia
acélöntöde=stalownia
acélos=stalowy
acéloz=zahartować
acélozni=hartować
ács=cieśla
ács=stolarz
ad=dawać
ad=nadać
ad=nadawać
ad=nawijać
ad=puszczać
ad=udzielać
ad=udzielić
adag=dawka
adag=dawkować
adag=doza
adag=porcja
adakozás=ofiarowanie
adakozik=ofiarować
adakozik=ofiarowywać
adakozó=ofiarodawca
Adalbert=Wojciech
Adalbert=Wojtek
adalék=dodatek
adapter=przejściówka
adapter=zasilacz
adás=emisja
adás=nadawanie
adás=rozgłaszanie
adat=dane
adatlap=formularz
adatok=dane
ádáz=dziki
ádáz=gwałtowny
ádáz=wściekły
ádáz=zaciekły
addig=dopóty
addig=dotąd
addig=dotychczas
addig-addig=dopóty-dopóki
adjunktus=adiunkt
adjunktus=pomocnik
adminisztráció=administracja
adminisztrátor=administrator
admirális=admirał
adni=dawać
adni=nadawać
adó=cło
adó=podatek
adó=powinność
adófizető=płatnik
adogatás=serw
adoma=anegdota
adomány=dar
adomány=darowizna
adomány=datek
adomány=ofiara
adomány=podarunek
adományoz=darować
adományoz=darowywać
adományozás=dar
adományozás=darowizna
adományozás=nadanie
adományozni=darować
adoptálás=adopcja
adoptálás=przyjęcie
adoptálás=przysposobienie
adós=dłużnik
adós=dłużny
adósság=dług
adósság=należność
adósság=zadłużenie
adott=podany
adottság=zdolność
adózó=podatnik
adrenalin=adrenalina
Adrián=Adrian
adu=atut
Ádvent=Adwent
aerodinamika=aerodynamika
aerodinamikus=aerodynamiczny
aeroszol=aerozol
affektált=sztuczny
affinitás=pokrewieństwo
affinitás=powinowactwo
afgán=Afgańczyk
afgán=Afganka
afgán=afgański
Afganisztán=Afganistan
áfonya=jagoda
aforizma=maksyma
Afrika=Afryka
afrikai=Afrykańczyk
afrikai=Afrykanka
afrikai=afrykański
ágacska=gałąź
ágacska=gałązka
agancs=poroże
agár=chart
agaragar=agar-agar
ágazat=branża
ágazat=dział
ágazat=gałąź
aggály=obawa
aggasztani=martwić
aggkori=starczy
agglegény=kawaler
agglegényi=kawalerski
agglomeráció=aglomeracja
agglomerátum=aglomerat
aggodalom=niepokój
aggodalom=troska
aggodalom=trwoga
aggodalom=zmartwienie
aggódás=obawa
aggódik=frasować
aggódik=martwić
aggódik=niepokoić
aggódik=obawiać
aggódik=trwożyć
aggódik=zmartwić
aggódó=frasobliwy
aggódó=martwiący
aggregátum=agregat
agilitás=zręczność
agilitás=zwinność
agitátor=agitator
Ágnes=Aga
Ágnes=Agnieszka
agónia=agonia
Ágota=Agata
agresszió=agresja
agresszió=napaść
agresszív=agresywny
agresszív=napastliwy
agresszív=napastniczy
agresszív=zaczepny
agresszor=agresor
agresszor=napastnik
ágrólszakadt=nędzny
agronómus=agronom
agy=mózg
ágy=grządka
ágy=grzęda
ágy=legowisko
ágy=łóżko
ágy=łożysko
ágy=posłanie
ágy=warstwa
agyafúrt=chytry
agyag=glina
agyag=ił
agyag-=gliniany
agyagedény=ceramika
agyagedény=garncarstwo
agyagipar=ceramika
agyagos=gliniasty
ágyállvány=łóżko
agyar=kieł
ágyék=lędźwie
ágyékzsába=postrzał
agyi=mózgowy
ágykeret=łóżko
ágynemű=pościel
ágyneműhuzat=pościel
agyonlőni=rozstrzelać
agyonütni=zabijać
agyonverni=zabijać
agyrém=urojenie
ágytakaró=narzuta
ágyú=armata
ágyú=działo
ágyúzás=strzelanina
ágyváz=łóżko
agyvelő=mózg
áhítatos=nabożny
áhítozás=pragnienie
áhítozás=rojenie
ahogy=jak
ajak=usta
ajak=warga
ajakrúzs=pomadka
ajakrúzs=szminka
ajándék=dar
ajándék=podarunek
ajándék=prezent
ajándék=upominek
ajándékoz=darowywać
ajándékoz=obdarowywać
ajándékozni=darować
ajándékozni=darzyć
ajánl=proponować
ajánl=zalecać
ajánlás=polecenie
ajánlat=propozycja
ajánlat=zaproponowanie
ajánlatos=pożądany
ajánlgat=proponować
ajánlott=polecony
ajánlott=zalecany
ajóka=sardela
ájtatosság=nabożeństwo
ajtó=drzwi
ajtó=drzwiczki
ajtó=furtka
ajtó=wrota
ajtókeret=futryna
ajtónálló=odźwierny
ajtónálló=woźny
ajtószárny=skrzydło
ájulás=omdlenie
ájult=nieprzytomny
ájultság=omdlenie
akác=akacja
akad=nawijać
akadály=bariera
akadály=przeszkoda
akadály=trudność
akadály=utrudnienie
akadályozni=tamować
akadályozni=utrudniać
akadályoztatás=ubezwłasnowolnienie
akadémiai=akademicki
akadémikus=akademik
akadozik=zaciąć
akadozik=zacinać
akadozó=zmienny
akar=chcieć
akarás=wola
akarat=wola
akarati=dobrowolny
akaratlan=niechcący
akaratos=uparty
akárhány=ilekolwiek
akárhányan=ilekolwiek
akárhogy=jakkolwiek
akárhogyan=jakkolwiek
akárhol=gdziekolwiek
akárhonnan=skądkolwiek
akárhova=dokądkolwiek
akárhova=gdziekolwiek
akárhová=dokądkolwiek
akárhová=gdziekolwiek
akárki=ktokolwiek
akárkié=czyjkolwiek
akárkinek=komukolwiek
akármely=którykolwiek
akármelyik=którykolwiek
akármennyi=ilekolwiek
akármennyire=jakkolwiek
akármerre=którędykolwiek
akármi=cokolwiek
akármié=czegokolwiek
akármié=czyjkolwiek
akármikor=kiedykolwiek
akármilyen=jakakolwiek
akármilyen=jakiekolwiek
akármilyen=jakikolwiek
akárminek=czemukolwiek
akarni=chcieć
akarni=woleć
akarni=zamierzać
akaszt=wieszać
akaszt=zawieszać
akasztani=wieszać
akasztó=haczyk
akasztó=hak
akasztó=wieszak
akasztófa=szubienica
akcentus=akcent
akcentus=nacisk
akcentus=przycisk
akció=akcja
akció=czyn
akció=czynność
akció=działalność
akció=działanie
akció=promocja
akció=ruch
akció=sprawa
akciós=promocyjny
akik=którzy
akinek=kogo
akkomodáció=akomodacja
akkomodáció=przystosowanie
akkor=wówczas
akkor=wtedy
akkor=zatem
akkord=akord
akkord=cięciwa
akkori=ówczesny
akkoriban=wówczas
akkumulátor=akumulator
akkumulátor=bateria
akna=kopalnia
akna=mina
akna=sztolnia
akna=szyb
ákombákom=bazgroły
ákombákom=gryzmoły
akrobata=akrobata
akrobata=cyrkowiec
akt=akt
aktatáska=aktówka
aktatáska=neseser
aktatáska=teczka
aktatáska=teka
aktínium=aktyn
aktív=aktywny
aktív=czynny
aktíva=aktyw
aktivál=uaktywnić
aktivál=uruchomić
aktiválás=aktywacja
aktívan=aktywnie
aktívan=czynnie
aktivitás=aktywność
aktuális=aktualny
aktualitás=aktualność
akupunktúra=akupunktura
akusztika=akustyczny
akusztika=akustyka
akusztikai=akustyczny
akusztikai=akustyka
akusztikai=dźwiękowy
akusztikus=akustyczny
akut=dotkliwy
akut=ostry
akvarell=akwarela
akvarellfesték=akwarela
akvárium=akwarium
akvizíció=nabycie
akvizíció=nabytek
akvizíció=nabywanie
alá=pod
alabástrom=alabaster
alább=poniżej
alábbi=niniejszy
alábbi=poniższy
alábbiakban=niniejszym
alacsony=niski
alacsonyabb=niższy
alacsonyan=cicho
alacsonyan=cichy
alacsonyan=dolny
alacsonyan=niski
alacsonyan=nisko
alacsonyan=podły
alácsúsztat=podsuwać
alagsor=piwnica
alagsor=podziemie
alagsor=przyziemie
alagsor=suterena
alagút=sztolnia
alagút=tunel
aláhúzni=podkreślać
aláír=ratyfikować
aláírás=podpis
aláírni=podpisywać
alak=facet
alak=figura
alak=kształt
alak=postać
alakiság=formalność
alakít=grać
alakít=kształtować
alakít=tworzyć
alakítható=plastik
alakítható=plastikowy
alakítható=plastyczny
alakítható=plastykowy
alakító=formatywny
alakul=dobrze
alakul=układać
alakul=ułożyć
alakzat=konfiguracja
alakzat=kształt
alakzat=układ
alakzat=ukształtowanie
alámerülés=zanurzenie
alamizsna=dobroczynność
alamizsna=jałmużna
alamizsna=miłosierdzie
alant=pod
alantas=służebny
alany=podmiot
alanyeset=mianownik
alanyeset=mianownikowy
alanyi=subiektywny
alap=fundament
alap=fundusz
alap=oparcie
alap=podstawa
alap=podstawowy
alapanyag=surowiec
alapanyag=tworzywo
alapelv=zasada
alapértelmezett=domyślny
alapfeltétel=zasada
alapfokú=elementarny
alapgondolat=motyw
alapít=założyć
alapít=zapoczątkować
alapítás=założenie
alapító=fundator
alapító=twórca
alapító=założyciel
alapítvány=fundacja
alapítvány=fundusz
alapos=dokładny
alapos=gruntowny
alaposan=gruntownie
alapoz=opierać
alapoz=oprzeć
alapozó=podkład
alaprajz=plan
alaprajz=rzut
alapszabály=ustawa
alaptalan=bezpodstawny
alaptalan=nieuzasadniony
alapterület=pole
alaptétel=aksjomat
alaptétel=pewnik
alapuló=oparty
alapvető=podstawowy
alapzat=cokół
álarc=maska
alárendel=podporządkować
alárendel=podporządkowywać
alárendelés=podporządkowanie
alárendelés=subordynacja
alárendelt=podwładny
alárendelt=zależny
alátámasztás=podpora
alátol=podsunąć
alátol=podsuwać
alátolni=podsuwać
alatt=nieświadomie
alatt=pod
alatt=podczas
alatt=podświadomie
alatti=podwodny
alatti=podziemny
alattomos=podstępny
alattomosan=podstępnie
alattvaló=poddany
alattvaló=podwładny
alávaló=podły
alávet=poddać
alávet=podporządkować
alávetettség=ujarzmienie
alávetni=poddać
alázat=uniżoność
alázatos=pokorny
alázatos=uniżony
alázatosság=uległość
albán=Albańczyk
albán=Albanka
albán=albański
Albánia=Albania
albatrosz=albatros
albérlet=podnająć
albérlet=podnajem
albérlő=podnajemca
albérlő=sublokator
albérlő=sublokatorka
albínó=albinos
albizottság=podkomisja
albizottság=podkomitet
album=album
álcázás=ukrywanie
alcím=podtytuł
alcsalád=podrodzina
alcsoport=podgrupa
áld=błogosławić
áldani=błogosławić
áldás=błogosławieństwo
áldozás=komunia
áldozat=ofiara
áldozat=poświęcać
áldozat=poświęcenie
áldozat=wyrzeczenie
áldozati=ofiarny
áldozatkész=ofiarny
áldozatos=ofiarny
aléltság=omdlenie
Alexandra=Aleksandra
Alexandra=Ola
alezredes=podpułkownik
alföld=nizina
alföld=równina
alga=alga
alga=glon
alga=wodorost
algebra=algebra
algebrai=algebraiczny
algoritmus=algorytm
álhaj=peruka
alibi=alibi
alibi=tłumaczyć
alibi=usprawiedliwienie
alibi=wymówka
alifás=alifatyczny
alig=ledwie
alig=zaledwie
alighanem=chyba
alighogy=skoro
alj=spód
alj=spódnica
aljas=podły
aljasan=podle
aljasság=nikczemność
aljasság=podłość
aljnövényzet=runo
alkáli=zasada
alkalmas=dostosowany
alkalmas=nadawać
alkalmas=przydatny
alkalmas=stosowny
alkalmas=zdatny
alkalmas=zdolny
alkalmasság=przydatność
alkalmatlan=nieodpowiedni
alkalmatlan=nieprzydatny
alkalmatlan=nieużyteczny
alkalmatlanképtelen=niezdolny
alkalmaz=dostosować
alkalmaz=dostosowywać
alkalmazás=adaptacja
alkalmazás=aplikacja
alkalmazás=przystosowanie
alkalmazás=zaangażowanie
alkalmazás=zastosowanie
alkalmazás=zatrudnienie
alkalmazkodás=przystosowanie
alkalmazkodik=dostosować
alkalmazkodik=dostosowywać
alkalmazkodik=przystosować
alkalmazkodik=przystosowywać
alkalmazkodik=ustosunkować
alkalmazkodik=ustosunkowywać
alkalmazkodóképesség=przystosowalność
alkalmazni=angażować
alkalmazni=godzić
alkalmazni=stosować
alkalmazni=zastosowywać
alkalmazott=pracobiorca
alkalmazott=pracownik
alkalmazott=stosowany
alkalmazott=zastosowany
alkalmazott=zatrudniony
alkalmi=dorywczy
alkalmi=okazyjny
alkalmi=okolicznościowy
alkalmilag=okazyjnie
alkalom=okazja
alkalom=sposobność
alkalomszerű=przypadkowy
alkalomszerűen=przypadkowo
alkar=przedramię
alkat=lelki
alkat=usposobienie
alkímia=alchemia
alkimista=alchemik
alkohol=alkohol
alkoholista=alkoholik
alkoholista=alkoholowy
alkoholizmus=alkoholizm
alkoholmentes=bezalkoholowy
alkoholszonda=alkomat
alkony=mrok
alkony=schyłek
alkony=zmierzch
alkony=zmrok
alkonyat=zmrok
alkot=stanowić
alkot=stwarzać
alkot=tworzyć
alkotás=budowa
alkotás=skład
alkotás=twórczość
alkotmány=budowa
alkotmány=konstytucja
alkotmány=skład
alkotmány=ustanowienie
alkotmány=ustawa
alkotmányellenes=niekonstytucyjny
alkotmányos=konstytucyjny
alkotni=stanowić
alkotó=twórczy
alkotóelem=fragment
alkotórész=składnik
alkotórész=składowy
alkóv=alkowa
alkóv=nisza
alku=targ
alku=targowanie
alkudni=targować
alkudozások=negocjacje
alkudozik=targować
alkudozni=targować
alkusz=makler
alkusz=pośrednik
alkuszik=targować
áll=stać
állag=konsystencja
állam=państwo
államférfi=polityk
államfő=prezydent
államforma=ustrój
állami=państwowy
államosít=upaństwawiać
államosít=upaństwowić
államosítás=upaństwowienie
állampolgár=obywatel
állampolgár=obywatelka
állampolgár=podatny
állampolgár=podmiot
állampolgár=przedmiot
állampolgár=skłonny
állampolgár=temat
állampolgárság=obywatelstwo
államrend=ustrój
államszövetség=konfederacja
állandó=ciągły
állandó=niezmienny
állandó=stały
állandó=trwały
állandóan=ciągle
állandóan=stale
állandóan=wciąż
állandóan=zawsze
állandóság=niezmienność
állapot=stan
állapotos=ciężarna
állás=posada
állás=postój
állás=stanowisko
állás=zatrudnienie
álláspont=pogląd
álláspont=stanowisko
állat=bestia
állat=zwierz
állat=zwierzak
állat=zwierzę
állatállomány=żywiec
állatfej=łeb
állatfej=łebek
állati=bydlęcy
állatias=brutalny
állatias=bydlęcy
állatiasság=bestialstwo
állatkert=zoo
állatmese=bajka
állatok=zwierzęta
állatorvos=weterynarz
állatorvosi=weterynaryjny
állatorvosi=weterynarz
állatöv=zodiak
állatsereglet=menażeria
állattan=zoologia
állattani=zoologiczny
állatvilág=fauna
allegória=alegoria
allegorikus=alegoryczny
allegorikusan=alegorycznie
Alleluja!=Alleluja!
allergia=alergia
allergia=uczulenie
allergiás=alergiczny
allergiás=uczulony
állhatatos=wytrwały
állhatatosság=wytrwałość
alligátor=aligator
állít=postawić
állít=stawiać
állít=stwierdzać
állít=stwierdzić
állítani=twierdzić
állítás=twierdzenie
állítmány=orzeczenie
állítmány=predykat
állítólag=podobno
állítólag=rzekomo
állítólagos=przypuszczalny
állítólagos=rzekomy
állkapocs=szczęka
állkapocs=żuchwa
állni=stać
állni=stanąć
álló=stojący
állóképesség=wytrwanie
állóképesség=wytrzymałość
állomány=etat
állomány=inwentarz
állomány=stan
állomány=załoga
állomás=dworzec
állomás=etap
állomás=przystanek
állomás=stacja
állórész=stojan
allotrópia=alotropia
állott=zleżały
alluviális=aluwialny
alluviális=napływowy
állvány=pomost
állvány=stoisko
alma=jabłko
almabor=cydr
almabor=jabłecznik
almafa=jabłoń
almanach=kalendarz
álmatlan=bezsenny
álmatlanság=bezsenność
álmodik=przyśnić
álmodik=śnić
álmodni=marzyć
álmodni=śnić
álmodozás=marzenie
álmodozik=marzyć
álmodozni=marzyć
álmodozó=marzyciel
álmos=senny
álmos=śpiący
álmosság=senność
álmosság=śpiączka
álnév=pseudonim
alól=spod
alom=lektyka
alom=miot
alom=śmiecić
álom=marzenie
álom=nasenny
álom=sen
álom=senny
álomkép=mara
álomkór=śpiączka
álomszuszék=śpioch
alosztály=poddział
alosztály=podział
alperes=pozwana
alperes=pozwany
alpesi=alpejski
alpinista=alpinista
álruha=przebranie
alsó=dolny
alsóház=parlament
alsóház=sejm
alsókar=przedramię
alsónadrág=kalesony
alsónemű=majtki
alsórész=spód
által=poprzez
általában=ogólnie
általában=powszechnie
általában=zazwyczaj
általában=zwykle
általános=ogólnokształcący
általános=ogólny
általános=powszechny
általános=uniwersalny
általános=wszechstronny
általánosan=ogólnie
általánosan=powszechnie
általánosság=ogólność
általánosság=powszechność
általánosságban=ogólnie
altat=usypiać
altatás=narkoza
altató=nasenny
altatódal=kołysanka
altemplom=krypta
alternatív=alternatywa
alternatív=alternatywny
altruista=altruistyczny
aludni=przespać
aludni=spać
alul=pod
alul=poniżej
aluljáró=tunel
alulra=pod
alumínium=aluminium
alumínium=glin
alvajáró=lunatyk
alvajáró=somnambulik
alvás=spanie
alváz=podwozie
alvilág=półświatek
alvilág=zaświaty
amalgám=amalgamat
Amália=Amelia
amarra=tamtędy
amatőr=amator
amaz=tamten
ámbár=chociaż
ambíció=ambicja
ambiciózus=ambitny
ambivalens=ambiwalentny
amely=który
amelyik=jaki
amelyik=który
amerícium=ameryk
amerikai=Amerykanin
amerikai=Amerykanka
amerikai=amerykański
ametiszt=ametyst
amíg=dopóki
amíg=dopóty
amikor=kiedy
ammónia=amoniak
amnesztia=amnestia
amnézia=amnezja
amőba=ameba
amortizáció=amortyzacja
amortizál=umarzać
amortizál=umorzyć
amott=tam
amplitúdó=amplituda
ampulla=fiolka
ámulat=osłupienie
ámulat=zdumienie
anakronisztikus=anachroniczny
anakronizmus=anachroniczność
anakronizmus=anachronizm
analitika=analityka
analízis=analiza
analóg=analogiczny
analógia=analogia
analógia=podobieństwo
ananász=ananas
anarchia=anarchia
anarchia=nierząd
anatómia=anatomia
anatómiai=anatomiczny
anatómiailag=anatomicznie
anatómus=anatom
András=Andrzej
anekdota=anegdota
anekdota=anegdotka
anémia=anemia
anémia=niedokrwistość
Anett=Aneta
Anglia=Anglia
angol=Angielka
angol=angielski
angol=Anglik
angolkór=krzywica
angolkóros=krzywiczny
angolna=węgorz
angolszalonna=bekon
angyal=anioł
angyalfű=Andżelika
angyalfű=litwor
angyalgyökér=arcydzięgiel
angyalgyökér=dzięgiel
angyali=anielski
animizmus=animizm
Anita=Anita
ánizs=anyż
ánizs=anyżek
Anna=Ania
Anna=Anna
annak=wówczas
annektál=anektować
anód=anoda
anomália=anomalia
anomália=nieprawidłowość
antagonisztikus=antagonistyczny
antagonizmus=antagonizm
Antarktisz=Antarktyda
antenna=antena
antibiotikum=antybiotyk
antik=antyczny
antik=antyk
antik=dawny
antik=starodawny
antik=starożytny
antik=zabytkowy
antikvárium=antykwariat
antilop=antylopa
antilop=zamsz
antimon=antymon
antipátia=antypatia
antipátia=niechęć
antipátia=wstręt
antipatikus=antypatyczny
antiszemita=antysemicki
antiszemita=antysemita
antiszemitizmus=antysemityzm
antitézis=antyteza
antropológia=antropologia
antropológiai=antropologiczny
antropológus=antropolog
anya=mama
anya=matka
anyacsavar=nakrętka
anyag=materia
anyag=materiał
anyag=substancja
anyag=tworzywo
anyagcsere=metabolizm
anyagcsere=wydalanie
anyagi=materialny
anyagi=merytoryczny
anyai=macierzyński
anyai=matczyny
anyajegy=pieprzyk
anyajegy=znamię
anyajuh=owca
anyakönyvi=metryka
anyaság=macierzyństwo
anyós=teściowa
anyu=mama
anyuci=mamusia
apa=płodzić
apa=rozpłodnik
apa=tata
apáca=zakonnica
apadás=zmniejszenie
apai=ojcowski
apai=ojczysty
apály=odpływ
apartman=apartament
apát=opat
apátia=apatia
apátság=opactwo
apokalipszis=apokalipsa
apokrif=apokryficzny
ápol=troszczyć
ápol=zaopiekować
ápolatlan=niechlujny
ápoló=pielęgniarz
ápolónő=pielęgniarka
ápolt=zadbany
áporodott=stęchły
após=teść
apostol=apostoł
apostoli=apostolski
aposztróf=apostrof
aposztróf=apostrofa
apparátus=aparat
április=kwiecień
áprilisi=kwietniowy
aprítani=siekać
apró=drobny
apróbojtorján=rzepik
aprólékos=drobiazgowy
aprólékos=skrupulatny
aprópénz=drobne
apróság=drobiazg
apróság=drobnostka
apróság=fraszka
apu=ojciec
apu=tatuś
apuci=tatuś
apucika=tatuś
apuka=tatuś
ár=cena
ár=szydło
arab=arabski
arabeszk=arabeska
árad=rzeka
árad=wylewać
áradat=powódź
áradat=strumień
áram=nurt
áram=prąd
áramellátás=zasilanie
áramgerjesztés=indukcja
áramlás=dopływ
áramlás=napływać
áramlás=przypływ
áramlás=strumień
áramlat=nurt
áramlik=płynąć
áramvonalas=aerodynamiczny
áramvonalas=opływowy
arany=złoto
arany=złoty
arány=proporcja
aranycsinálás=alchemia
aranycsináló=alchemik
aranyköpés=dowcip
aranyköpés=powiedzonko
aránylag=stosunkowo
aránylagos=proporcjonalny
aránylagos=stosunkowy
aranyos=bystry
aranyos=przemiły
aranyos=śliczny
aranyos=słodki
aranyos=uroczy
arányosság=proporcjonalność
aranyozott=pozłota
aranyozott=złocony
aránytalanul=nieproporcjonalnie
arat=żąć
aratás=plon
aratás=urodzaj
aratás=żniwa
aratás=żniwny
aratás=żniwo
aratni=kosić
aratóünnep=dożynki
árboc=maszt
árboc=słup
arc=mina
arc=oblicze
arc=policzek
arc=twarz
arcátlan=bezczelny
arcátlanság=bezczelność
arcátlanság=bezwstyd
arcátlanság=impertynencja
arcátlanság=tupet
arcbőr=cera
arcél=profil
archeológiai=archeologiczny
archeológus=archeolog
archetípus=archetyp
archivál=archiwizować
archívum=archiwum
arckép=portret
arckifejezés=mina
arckifejezés=wygląd
arcpirosító=szminka
arcrángás=tik
arcszín=cera
arcszín=karnacja
arcszín=wygląd
arculat=oblicze
arculat=wizerunek
árengedmény=bonifikata
árengedmény=rabat
árfolyam=kurs
Argentína=Argentyna
argon=argon
ária=melodia
ária=mina
ária=pieśń
ária=powietrze
ária=wygląd
arisztokrácia=arystokracja
arisztokrata=arystokrata
aritmetika=arytmetyczny
aritmetika=arytmetyka
aritmetikai=arytmetyczny
árja=aryjski
árjegyzék=cennik
arkangyal=archanioł
árlista=cennik
ármány=intrygować
ármány=zaciekawiać
ármányos=podstępny
armatúra=armatura
árny=cień
árnyalak=sylwetka
árnyalat=niuans
árnyalat=odcień
árnyas=cienisty
árnyék=cień
árnyékfű=arnika
árnyékolás=ekranowanie
árok=rów
árokpart=brzeg
árokpart=skarpa
aroma=aromat
aroma=woń
aroma=zapach
aromás=aromatyczny
aromás=zapachowy
árpa=jęczmień
arra=tamtędy
arrafelé=tamtędy
árrés=marża
árszabás=taryfa
árt=szkodzić
ártalmas=szkodliwy
ártalom=strata
ártalom=szkoda
ártani=szkodzić
ártány=kopiec
ártatlan=nienaganny
ártatlan=niewinny
ártatlanság=niewinność
artéria=arteria
artéria=tętnica
artériás=tętnicowy
artériás=tętniczy
articsóka=karczoch
artikuláció=artykulacja
artikuláció=wymowa
artista=cyrkowiec
Artúr=Artur
áru=produkt
áru=towar
áru=towarowy
áru=wyroby
árucikk=artykuł
árucikk=towar
árucsere=wymiana
áruismeret=towaroznawstwo
árul=sprzedawać
árulás=zdrada
árulkodó=denuncjant
árulkodó=skarżypyta
áruló=zdrajca
árus=sprzedawca
árusítás=sprzedaż
Árva=Orawa
árva=sierota
árvácska=bratek
árvagyerek=sierota
árvaház=sierociniec
árvaház=sieroctwo
árvaság=sieroctwo
árverés=licytacja
árverez=licytować
árvíz=powódź
arzén=arsen
arzén=arsenowy
arzén=arszenik
arzenál=arsenał
arzenál=zbrojownia
ásítani=ziewać
áskálódás=intryga
ásni=kopać
áspiskígyó=żmija
Assisi=Asyż
asszimiláció=asymilacja
asszimiláció=przyswajanie
asszimiláció=przyswojenie
asszisztens=asystent
asszisztens=asystentka
asszisztens=pomocnik
asszociáció=połączenie
asszociáció=skojarzenie
asszociál=kojarzyć
asszociál=skojarzyć
asszonánc=asonans
asszony=jejmość
asszony=kobieta
asszony=mężatka
asszony=niewiasta
asszonyos=kobiecy
ásvány=minerał
ásvány=mineralny
ásványi=minerał
ásványi=mineralny
ásványolaj=ropa
ász=as
aszalni=suszyć
aszalt=suszony
aszály=posucha
aszály=susza
aszfalt=asfalt
aszfalt=asfaltować
aszfalt=wyasfaltować
aszimptotikus=asymptotyczny
ászokcsavar=szpilka
asztag=sterta
asztag=stóg
asztal=ława
asztal=pulpit
asztal=stół
asztal=tabela
asztalka=stolik
asztalkendő=serweta
asztalos=stolarz
asztalosmester=stolarz
asztalterítő=obrus
asztma=astma
asztma=dychawica
asztmás=astmatyczny
asztmás=astmatyk
asztmás=dychawiczny
átad=dostarczać
átad=dostarczyć
átad=podać
átad=podawać
átadás=poddanie
átadás=przekazanie
átadni=oddawać
átadni=podać
átadni=przekazywać
átadni=wręczać
átalakít=dostosować
átalakít=dostosowywać
átalakít=hurt
átalakít=przekształcać
átalakít=przekształcić
átalakít=przerobić
átalakítás=odbudowa
átalakítás=przebudowa
átalakítás=rekonstrukcja
átalakulás=przemiana
átalakulás=przeróbka
átalszik=przespać
átázik=przemakać
átázik=przemoknąć
átázni=przemoknąć
átdolgozás=przeróbka
ateista=ateista
ateista=bezbożny
ateizmus=ateizm
átélés=przeżycie
átenged=przepuścić
átenged=przepuszczać
átengedni=odstąpić
átengedő=przepuszczalny
átépítés=przebudowa
átereszt=przepuścić
átereszt=przepuszczać
áteresztő=przepuszczalny
átfagy=przemarznąć
átfagyni=przemarznąć
átfagyni=zamarzać
átfázni=przemarznąć
átfogni=obejmować
átfonódik=przeplatać
átgondol=przemyśleć
átgondolni=obmyślać
átgondolni=pomyśleć
átgondolni=przemyśleć
áthágás=naruszenie
áthágás=przekroczenie
áthágás=wykroczenie
áthágni=przekraczać
áthajózik=przepłynąć
áthajózik=przepływać
áthaladás=przejazd
átharap=przecinać
átharap=przegryzać
átharap=przegryźć
áthatolhatatlan=nieprzenikliwy
áthatolható=przenikalny
áthelyez=przestawiać
áthelyez=przestawić
áthelyezés=przelew
áthelyezés=przeniesienie
áthelyezés=transfer
Athén=Ateny
áthord=przenieść
áthord=przenosić
átirányítás=zmiana
átírni=przepisywać
átjárás=przejście
átjönni=przejść
átkarol=przytulić
átkarolás=objęcia
átkarolás=uścisk
átkelés=przejazd
átkelés=przeprawa
átköltözni=przeprowadzać
átküldeni=przesłać
átlag=przeciętny
átlag=średnia
átlagban=średnio
átlagos=przeciętny
átlagos=średni
átlagosan=przeciętnie
átlátni=rozumieć
átlátszatlan=nieprzezroczysty
átlátszó=przezroczysty
átlép=przekroczyć
átlépés=przekroczenie
átléphetetlen=nieprzekraczalny
átlépni=przekraczać
atléta=podkoszulka
atlétika=atletyka
atlétikai=atletyczny
atletikus=atletyczny
átló=przekątna
átlósan=ukosem
átmásolni=przepisywać
átmegy=przechodzić
átmegy=przejść
átmenet=przejście
átmenet=przejściowy
átmenet=przemiana
átmeneti=przejściowy
átmeneti=tymczasowy
átmenetileg=przejściowo
átmenetileg=tymczasowo
átmenni=przejść
átmérő=średnica
atmoszféra=atmosfera
atmoszféra=nastrój
atmoszférikus=atmosferyczny
átnézés=przegląd
átok=klątwa
átok=przekleństwo
átölel=obejmować
átöltözik=przebierać
átöltözik=przebrać
átöltözködni=przebierać
atom=atom
atom=atomowy
atom=jądrowy
átömlesztés=przelew
átönt=przelewać
átrág=przegryźć
átrak=przekładać
átrak=przełożyć
átrium=atrium
átrium=przedsionek
atrocitás=okropność
atrocitás=okrucieństwo
atropin=atropina
átruházás=przeniesienie
átruházni=przekazywać
átszállítani=przewieźć
átszámolni=przeliczać
átszelni=przecinać
áttekintés=przegląd
áttekintés=zarys
áttelepíteni=przesiedlić
áttelepítés=transplantacja
áttétel=przekaz
áttétel=transmisja
áttörés=zerwanie
áttörés=złamanie
átugrálni=przeskakiwać
átugrani=przeskakiwać
átülni=przesiadać
átültet=transplantować
átültetés=transplantacja
átültetni=przełożyć
átúszik=przepłynąć
átúszik=przepływać
átúszni=przepływać
átutalás=przekaz
átutalás=przelew
átutalás=transfer
átutazás=pasaż
átutazás=przejazd
átutazás=przejście
átutazás=przelot
átutazás=ustęp
átutazik=przejechać
átutazik=przejeżdżać
átvágás=przekrój
átvágni=przecinać
átvállal=przejąć
átvállal=przejmować
átvált=konwertować
átvált=wymienić
átváltás=konwersja
átváltás=wymiana
átváltható=odwracalny
átváltható=wymienialny
átváltható=zamienny
átváltozás=przemiana
átváltoztatás=przebudowa
átváltoztatás=przekształcenie
átváltoztatás=przemiana
átvasalni=odprasować
átvenni=przyjmować
átver=kantować
átver=okantować
átvesz=odbierać
átvesz=przejąć
átvesz=przejmować
átvesz=przyjąć
átvesz=przyjmować
átvétel=odbiór
átvétel=odebranie
átvétel=przyjęcie
átvétel=przyjmowanie
átvételi=odbiorczy
átvevő=odbierający
átvevő=odbiorca
átvevő=odbiorczy
átvezet=przeprowadzać
átvezet=przeprowadzić
átvilágítani=prześwietlać
átvilágítás=lustracja
átvinni=przenieść
átvinni=przewieźć
átvisz=przenieść
átvisz=przenosić
átvitel=transmisja
átvitt=obrazowy
átvitt=przenośnie
átvitt=przenośny
atya=ojciec
atyafiság=pokrewieństwo
augusztus=sierpień
augusztusi=sierpniowy
aukció=aukcja
aukció=licytacja
aukció=przetarg
Auschwitz=Oświęcim
ausztrál=Australijczyk
ausztrál=Australijka
ausztrál=australijski
Ausztrália=Australia
Ausztria=Austria
autó=samochód
autó=samochodowy
autó=wóz
autóbusz=autobus
autóbusz=autokar
autóduda=klakson
autóemelő=podnośnik
autogram=autograf
autógumi=obręcz
autógumi=opona
autokláv=autoklaw
automata=automat
automatikus=automatyczny
automatikusan=automatycznie
automatizálás=automatyzacja
autonóm=autonomiczny
autonómia=autonomia
autópálya=autostrada
autópálya=szosa
autópálya-matrica=winieta
autópálya-matrica=winietka
autós=automobilista
autós=kierowca
autóstopp=autostop
autóstoppos=autostopowiczka
autóút=autostrada
autóvezető=kierowca
aviatikus=lotnik
axióma=aksjomat
axióma=pewnik
az=ów
az=tamto
azaz=czyli
azelőtt=dawniej
azelőtt=dawno
azelőtt=przedtem
Azerbajdzsán=Azerbejdżan
azért=ażeby
azért=dlatego
azért=żeby
azok=tamte
azonban=ale
azonban=jednak
azonban=lecz
azonban=natomiast
azonnal=bezzwłocznie
azonnal=chwileczkę
azonnal=natychmiast
azonnal=niezwłocznie
azonnal=zaraz
azonnali=natychmiastowy
azonos=identyczny
azonosít=identyfikować
azonosítás=identyfikacja
azonosító=identyfikator
azonosító=login
azonosság=identyczność
azonosság=tożsamość
azonosságtudat=samoświadomość
azonosságtudat=tożsamość
Ázsia=Azja
ázsiai=Azjata
ázsiai=Azjatka
ázsiai=azjatycki
azsúros=ażurowy
aztán=następnie
aztán=potem
aztán=zatem
áztatni=maczać
áztatni=moczyć
azután=potem
azután=zatem
bab=bób
bab=fasola
bab=fasolka
bab=fasolowy
báb=kokon
báb=kukiełka
báb=oprzęd
báb=pacynka
baba=dzidzia
baba=dzidziuś
baba=kociak
baba=lalka
bába=akuszerka
babakocsi=wózek
babér=bobkowy
babona=przesąd
babona=zabobon
babonás=przesądny
babonás=zabobonny
bábu=kukiełka
bábu=marionetka
bábu=marionetkowy
bábu=pionek
bácsi=pan
badarság=brednia
bádog=blacha
bádog=cyna
bádogkanna=puszka
bádogos=druciarz
bagázs=zestaw
bagoly=sowa
bágyadt=tęskny
bágyadtan=omdlewająco
bágyadtság=osłabienie
baj=kłopot
baj=nieszczęście
baj=smutek
baj=zło
baj=zmartwienie
báj=wdzięk
bajnok=mistrz
bajnoki=mistrzowski
bajnoknő=mistrzyni
bajnokság=mistrzostwo
bájolás=magia
bájolás=zaklęcie
bajonett=bagnet
bajos=ciężki
bajos=niełatwy
bajos=trudny
bájos=czarujący
bájos=powabny
bájos=ujmujący
bájos=uroczy
bajtársiasság=koleżeństwo
bajtársiság=koleżeństwo
bajusz=wąsy
bajvívó=gladiator
bak=kozioł
bakállvány=ława
bakállvány=ławka
bakállvány=warsztat
bakfis=podlotek
baki=gafa
bakkecske=kozioł
baktérium=bakterie
bakugrás=kozioł
bal=lewica
bal=lewy
bál=bal
bál=szarpnąć
bála=bela
Balaton=Balaton
Balázs=Błażej
baldachin=baldachim
balek=frajer
balek=mufka
balek=zarękawek
balerina=baletnica
baleset=wpadka
baleset=wypadek
balett=balet
balhé=draka
baljóslatú=nieszczęsny
baljóslatú=zgubny
baljóslatú=złowrogi
balkéz=lewica
balkezes=mańkut
balkezes=niezręczny
balkon=balkon
ballada=ballada
ballaszt=balast
ballaszt=balastować
ballisztika=balistyka
ballon=balon
ballon=balonik
bálna=wieloryb
bálnavadászat=wielorybnictwo
baloldal=lewica
baloldali=lewacki
baloldali=lewicowiec
baloldali=lewicowy
balra=lewo
balsiker=niepowodzenie
balsors=niedola
balszerencse=niedola
balszerencse=niepowodzenie
balszerencse=pech
balta=siekiera
balta=topór
balti=bałtycki
Balti-tenger=Bałtyk
bálvány=bałwan
bálvány=bożek
bálvány=bożyszcze
bálvány=idol
bálványimádás=bałwochwalstwo
bálványkép=podobizna
bálványozás=bałwochwalstwo
bálványozni=ubóstwiać
bálványozni=uwielbiać
bálványozó=bałwochwalczy
balzsam=balsam
balzsamos=balsamiczny
bamba=dureń
bambusz=bambus
bámészkodni=gapić
bámul=gapić
bámulatos=cudny
bámulatos=cudowny
bámulni=gapić
bámuló=adorator
bámuló=wielbiciel
bán=żałować
banalitás=banalność
banán=banan
banán=bananowy
banándugó=wtyczka
bánásmód=postępowanie
bánásmód=traktowanie
bánat=frasunek
bánat=smutek
bánat=żal
bánat=żałość
bánat=zmartwienie
bánatos=smutny
bandita=bandyta
bandzsa=zezowaty
bánik=potraktować
bánik=traktować
bank=bank
bank=bankowy
bank=ławica
bankautomata=bankomat
bankett=bankiet
bankett=biesiada
bankett=uczta
bankjegy=banknot
bánkódik=smucić
bankügyletek=bankowość
bánni=traktować
bánt=dokuczać
bántalmaz=napastować
bántalmazás=obelga
bántalmazás=obraza
bántalmazás=zniewaga
bántalom=krzywda
bántás=obraza
bántó=obraźliwy
bántó=przykro
bántó=przykry
banya=baba
banya=czarownica
bánya=kopalnia
bánya=mina
bányamunkás=górnik
bányász=górnik
bányászat=górnictwo
bányászati=górniczy
baptista=baptysta
baptista=chrzciciel
bar=pasek
bár=bar
bár=barowy
bár=chociaż
bár=oby
barack=brzoskwinia
barackpálinka=morelówka
barakk=buda
barakk=szopa
bárány=baranek
bárány=barani
bárány=jagnięcy
bárányfelhő=obłok
barát=kolega
barát=mnich
barát=przyjaciel
barát=zakonnik
barátfüle=pierogi
baráti=koleżeński
baráti=przyjacielski
baráti=przyjazny
barátkozás=przyjaźnienie
barátkozik=przyjaźnić
barátnő=dziewczyna
barátnő=koleżanka
barátnő=przyjaciółka
barátság=braterstwo
barátság=przyjaźń
barátságos=miły
barátságos=przyjemny
barátságos=przytulny
barázda=bruzda
barázda=rowek
barázda=zmarszczka
barbár=barbarzyńca
Barbara=Barbara
Barbara=Basia
barbárság=barbarzyństwo
bárcsak=bodaj
bárcsak=bodajże
bárcsak=chociażby
bárcsak=oby
bárd=wieszcz
bárhogy=gdy
bárhogy=jak
bárhogy=jakkolwiek
bárhogy=jako
bárhogy=ponieważ
bárhogyan=jakkolwiek
bárhol=dokądkolwiek
bárhol=gdziekolwiek
bárhonnan=skądkolwiek
bárhova=dokądkolwiek
bárhova=gdziekolwiek
bárhová=dokądkolwiek
barikád=barykada
barikád=barykadować
bárium=bar
barka=bazia
barka=bazie
barka=kotek
bárka=arka
bárki=ktokolwiek
bárkié=czyjkolwiek
bárkinek=komukolwiek
barlang=grota
barlang=jaskinia
barlangkutató=grotołaz
barlanglakó=jaskiniowiec
bármeddig=tren
bármely=którykolwiek
bármelyik=jakiś
bármelyik=którykolwiek
bármennyi=ilekolwiek
bármennyire=jakkolwiek
bármerre=którędykolwiek
bármi=cokolwiek
bármié=czegokolwiek
bármikor=kiedykolwiek
bármilyen=jakakolwiek
bármilyen=jakiekolwiek
bármilyen=jakikolwiek
bárminek=czemukolwiek
barna=brąz
barna=brązowy
barna=brunatny
barna=brunetka
barna=szatynka
barnaság=brąz
barokk=Barok
barokk=barokowy
baromfi=drób
baromi=brutalny
baromi=bydlęcy
bársony=aksamit
bársony=welwet
bársonyos=cichy
bárszekrény=barek
basszus=bas
basszus=basista
basszus=basowy
bástya=baszta
bástya=wieża
bástyakör=firanka
bástyakör=kotara
bástyakör=kurtyna
bástyakör=stora
bástyakör=zasłona
bátor=dzielny
bátor=odważny
bátor=śmiały
bátorság=odwaga
bátorság=otucha
bátortalan=bojaźliwy
bátortalan=nieśmiały
bátortalanul=nieśmiało
bátran=śmiało
báty=brat
batyu=tłumok
bauxit=boksyt
bazalt=bazalt
bazár=bazar
bazilika=bazylika
bázis=baza
bázis=nasada
bázis=podkład
bázis=podstawa
bázis=zasada
be=w
beadás=administracja
beadás=obsługa
beadás=zarząd
beadás=zarządzanie
beadott=podany
beakad=zahaczać
beakasztani=zaczepiać
beáll=ustawiać
beáll=ustawić
beállít=ustawiać
beállítás=nastawienie
beállítás=ustawienie
beállítások=ustawienia
beállítottság=usposobienie
beáramlás=dopływ
beáramlás=napływ
beáramlás=przypływ
Beáta=Beata
beavatatlan=nieuświadomiony
beavatatlan=świecki
beavatkozás=ingerencja
beavatkozás=interwencja
beavatkozik=ingerować
beavatkozik=interweniować
beavatkozik=wtrącać
beavatkozik=wtrącić
beavatkozik=zaingerować
bebizonyít=dowieść
bebizonyít=udowodnić
bebocsát=dopuścić
bebocsát=dopuszczać
bebocsát=wpuścić
beborítani=przykrywać
bebörtönöz=więzić
bebörtönzés=uwięzienie
beborulni=zachmurzyć
beburkol=otulić
beburkol=owinąć
beburkol=pokryć
beburkol=zawinąć
becenév=przezwisko
becézgetni=pieścić
becéző=pieszczotliwy
becéző=zdrobniały
Bécs=Wiedeń
becsap=trzasnąć
becsap=zwieść
becsap=zwodzić
becsapás=oszustwo
becsapni=kantować
becsapni=oszukiwać
becsapott=oszukany
becsatol=zapiąć
becsatol=zapinać
becsavar=wkręcić
becsavarni=obwijać
becsavarni=owijać
becses=drogi
bécsi=wiedeński
becslés=ocena
becslés=oszacowanie
becslés=szacowanie
becsmérel=zniesławiać
becsmérel=zniesławić
becsomagol=zapakować
becsomagol=zapakowywać
becsomagolni=opakowywać
becsomagolni=zapakować
becstelenség=hańba
becstelenség=niesława
becstelenség=nikczemność
becsuk=zmykać
becsukni=zamknąć
becsül=cenić
becsül=oceniać
becsül=ocenić
becsül=poważać
becsül=szanować
becsület=godność
becsület=honor
becsület=honorowy
becsület=zaszczyt
becsületbeli=honorowy
becsületes=prawy
becsületes=rzetelny
becsületes=uczciwy
becsületesség=uczciwość
becsületsértés=oszczerstwo
becsületsértés=zniesławienie
becsüs=taksator
bedobni=wrzucać
bedörzsölni=natrzeć
beénekel=rozśpiewać
beéneklés=rozśpiewanie
beenged=puścić
beenged=puszczać
beenged=wpuścić
beenged=wpuszczać
beengedés=dopuszczenie
beengedés=dostęp
beengedés=przyjęcie
beengedés=wstęp
beengedni=przypuszczać
beengedni=wpuszczać
beépít=obudować
beépít=obudowywać
beépíteni=zabudowywać
beépítés=zabudowa
beépített=wbudowany
beépített=zabudowany
beereszt=dopuszczać
beereszt=wpuścić
beesik=wpadać
beesni=wpadać
befalazott=murowany
befecskendezik=wtrysnąć
befed=przykryć
befejez=dokańczać
befejez=dokończyć
befejez=kończyć
befejez=wykańczać
befejez=wykończyć
befejez=zakańczać
befejez=zakończyć
befejezés=finał
befejezés=końcówka
befejezés=koniec
befejezés=wykończenie
befejezés=zakończenie
befejezetlen=niedokonany
befejezett=dokonany
befejezett=ukończony
befejezett=zakończony
befejezett=załatwiony
befejezni=kończyć
befejezni=skończyć
befejezni=ukończyć
befejezni=zakończyć
befejező=końcowy
befejeződik=zakończyć
befektet=inwestować
befektet=ulokować
befektet=zainwestować
befektetés=inwestycja
befektetés=nakład
befektető=inwestor
befest=pofarbować
befest=ufarbować
befizetés=wpłata
befogad=przygarnąć
befogad=przygarniać
befogad=przyjąć
befogad=przyjmować
befoltoz=poplamić
befolyás=dopływ
befolyás=napływ
befolyás=przypływ
befolyásos=wpływowy
befolyó=wlew
befordul=skręcać
befordul=skręcić
befőttesüveg=słoik
befűt=ogrzać
begombol=zapinać
begombolni=zapiąć
begöngyölni=obwijać
begy=wole
behajítani=wrzucać
behajt=pobierać
behajt=pobrać
behajtani=wjechać
behajtás=dojazd
behajtás=wjazd
behangol=nastroić
beható=gruntowny
behinteni=wsypywać
behinteni=zasypywać
behív=powoływać
behívás=powołanie
behoz=nadrabiać
behoz=nadrobić
behozatal=przywóz
behozni=wnieść
beidéz=pozwać
beidéz=pozywać
beidéz=wezwać
beidézni=wezwać
beigazolás=kontrola
beigazolás=sprawdzanie
beigazolás=sprawdzenie
beigazolás=weryfikacja
beigazolódik=potwierdzać
beillesztés=zamieszczenie
beiratkozás=zapisy
beiratkozik=zapisać
beiratkozik=zapisywać
beírni=zapisywać
beismerés=przyznanie
beismerés=wyznanie
bejárás=dojazd
bejárat=wejście
bejárat=wjazd
bejáró=dojeżdżający
bejegyzés=inkorporacja
bejegyzés=notatka
bejegyzés=rejestracja
bejegyzés=wpis
bejelent=ogłaszać
bejelent=ogłosić
bejelent=oświadczać
bejelent=oświadczyć
bejelent=zakomunikować
bejelent=zameldować
bejelent=zapowiadać
bejelent=zapowiedzieć
bejelent=zgłaszać
bejelent=zgłosić
bejelenteni=meldować
bejelenteni=oznajmiać
bejelenteni=zameldować
bejelenteni=zapowiadać
bejelenteni=zgłaszać
bejelentés=anons
bejelentés=obwieszczenie
bejelentés=ogłoszenie
bejelentés=oświadczenie
bejelentés=zapowiedź
bejelentés=zawiadomienie
bejelentkezés=zalogowanie
bejelentkezés=zameldowanie
bejelentő=meldunkowy
bejgli=strucla
bejönni=wchodzić
bejönni=wejść
bejövő=wchodzący
béka=żaba
békaember=płetwonurek
bekanyarodik=skręcać
bekanyarodik=skręcić
bekapcsol=włączać
bekapcsolás=włączanie
bekapcsolás=włączenie
bekapcsolni=włączać
bekapcsoló=włącznik
béke=cisza
béke=pokój
béke=spokój
bekebelezés=aneksja
békéltet=pogodzić
békéltetés=pogodzenie
békéltetés=pojednanie
beképzelt=zarozumiały
beképzeltség=próżność
beképzeltség=zarozumiałość
bekeretezni=oprawiać
bekeríteni=okrążać
békés=pokojowy
békés=spokojny
békésen=spokojnie
békesség=cisza
békesség=spokój
bekezdés=akapit
bekezdés=paragraf
bekezdés=ustęp
béklyó=kajdany
beköltözik=wprowadzać
beköltözik=wprowadzić
beköp=kablować
beköp=zakablować
bekopog=puknąć
bél=jądro
bél=kiszka
belátás=rozeznanie
belátás=uznanie
beleakad=zahaczać
belecsúsztat=wsuwać
beleegyezés=zgoda
beleegyezik=zgodzić
beleegyezni=zgadzać
beleesik=wpadać
beleesik=wpaść
beleesik=zabujać
beleesik=zakochać
beleesik=zakochiwać
beleesni=wpadać
belefojtani=topić
belegyakorolni=wprawiać
belekever=uwikłać
belekever=wplątać
belekeveredés=uwikłanie
belekezd=przystąpić
belekezd=przystępować
beleköt=zaczepiać
beleköt=zaczepić
belélegzés=wdech
beleles=zaglądać
beleles=zajrzeć
belemegy=wjechać
belenéz=zaglądać
belenéz=zajrzeć
belenyom=wciskać
belenyom=wgnieść
belenyom=wytłaczać
belenyom=wytłoczyć
belenyomni=wciskać
belépés=wstęp
belépni=wchodzić
belépni=wejść
belépni=wkraczać
belépni=wstąpić
belerak=wkładać
bélés=podpinka
beleszeret=zakochać
beleszeret=zakochiwać
beleszeretni=pokochać
beleszeretni=zakochać
beleszorít=wtłoczyć
beleszorítani=wciskać
beleszórni=wsypywać
beleüt=uderzyć
beleütközik=zderzać
beleütközik=zderzyć
belföld=kraj
belföldi=krajowy
belga=Belg
belga=Belgijka
belga=belgijski
Belgium=Belgia
Belgrád=Belgrad
belső=wewnątrz
belső=wewnętrzny
belső=wnętrzności
belsőleg=wewnętrznie
belsőségek=wnętrzności
bélszín=befsztyk
bélszín=lędźwie
bélszín=polędwica
bélszín=schab
belül=wewnątrz
belváros=śródmieście
belvárosban=śródmieście
belvilág=wnętrze
bélyeggyűjtemény=kolekcja
bélyegzés=pieczętowanie
bélyegző=stempel
bemártás=zanurzenie
bemázol=pomalować
bemélyedés=wnęka
bemenet=atak
bemenet=dojazd
bemenet=dojście
bemenet=dostęp
bemenet=napad
bemenet=przystęp
bemenet=wejście
bemenet=wjazd
bemenet=wstęp
bemenni=wchodzić
bemenni=wejść
bemenni=wjechać
bemetsz=nacinać
bemocskol=smolić
bemocskol=zabrudzić
bemocskolni=zanieczyszczać
bemocskolódik=zabrudzić
bemondó=spiker
bemutat=pokazać
bemutat=prezentować
bemutat=przedstawiać
bemutat=przedstawić
bemutat=wyrazić
bemutat=wystawiać
bemutat=wystawić
bemutat=zaprezentować
bemutatás=przedstawienie
bemutatkozás=przedstawienie
bemutatkozik=przedstawiać
bemutatkozik=przedstawić
bemutatni=przedstawiać
bemutató=okaziciel
bemutató=pokaz
bemutató=popis
bemutató=premiera
bemutató=przedstawiający
bemutató=rewia
bencés=benedyktyn
bencés=benedyktyński
bendzsó=bandżo
Benedek=Benedykt
Benedek=Benek
benéz=zaglądać
benéz=zajrzeć
Benjámin=Beniamin
benn=wewnątrz
bennlakó=stołownik
bennszülött=tubylczy
bénul=sparaliżować
bénulás=bezwład
bénulás=paraliż
benyomás=impresja
benyomás=wrażenie
benyomni=wsuwać
benyúl=sięgnąć
benzin=benzyna
benzintank=bak
benzintartály=bak
benzol=benzen
beolt=zaszczepić
beöntés=lewatywa
beöntő=wlew
beoszt=odłożyć
beoszt=oszczędzać
beoszt=oszczędzić
beoszt=podzielić
beoszt=przydzielać
beoszt=przydzielić
beosztás=klasyfikacja
beosztás=podział
beosztás=podziałka
beosztás=przydział
beosztás=stanowisko
bepakol=zapakować
bepárásodik=zaparować
bepárásodik=zaparowywać
beperel=oskarżać
beperel=oskarżyć
bepiszkít=smolić
bepiszkítani=pobrudzić
bepiszkol=brudzić
bepiszkol=zabrudzić
bepiszkolódik=brudzić
bepiszkolódik=zabrudzić
bér=czynsz
bér=pensja
bér=płaca
bér=wypłata
bér=zapłata
beragad=tkwić
beragasztani=nalepiać
berak=naładować
berak=wkładać
berak=władować
berak=załadować
berakás=inkrustacja
berakni=wkładać
berakni=włożyć
bérbeadás=dzierżawa
bérbeadás=najem
bérbeadás=wynajem
bérbevétel=dzierżawa
bérbevétel=najem
bérbevétel=wynajem
bérc=skała
beregisztrál=zarejestrować
berek=bagno
berek=gaj
bérelni=wynająć
béremelés=zwyżka
bérenc=najemnik
berendezés=aparatura
berendezés=sprzęt
berendezés=urządzenie
berendezés=wyposażenie
berepülő=oblatywacz
béres=parobek
bérház=kamienica
bérhintó=dorożka
berillium=beryl
berkélium=berkel
berkenye=jarzębina
bérkocsi=dorożka
bérlet=abonament
bérlet=dzierżawa
bérlet=dzierżawić
bérlet=najem
bérlet=wynajem
bérlő=lokator
bérlő=najemca
bérmálás=bierzmowanie
Bernadett=Bernadeta
beroskad=zapadać
beroskad=zapaść
berúg=upić
berúg=upijać
beruház=inwestować
beruház=zainwestować
beruházás=inwestowanie
beruházás=inwestycja
beruházás=nakład
beruházó=inwestor
besorol=klasyfikować
besorol=zaklasyfikować
besorol=zaliczać
bestialitás=bestialstwo
besugárzás=napromieniowanie
besúgó=donosiciel
besúgó=donoszący
beszáll=wsiadać
beszállásolás=kwatera
beszállásolás=kwaterunek
beszállásolás=zakwaterowanie
beszállni=wsiadać
beszámíthatatlan=niepoczytalny
beszámol=składać
beszámolás=konto
beszámolás=obliczać
beszámolás=obrachunek
beszámolás=relacja
beszámoló=referat
beszámoló=sprawozdanie
beszed=inkasować
beszed=pobierać
beszéd=mowa
beszéd=przemówienie
beszedés=pobór
beszédes=gadatliwy
beszélget=rozmawiać
beszélgetés=konwersacja
beszélgetés=rozmowa
beszélgetni=rozmawiać
beszélni=mówić
beszélni=przemawiać
beszélő=mówca
beszennyezni=zanieczyszczać
beszentelés=poświęcenie
beszerzés=nabywanie
beszerzés=zaopatrzenie
beszerző=zaopatrzeniowiec
beszolgáltatás=skup
beszórni=zasypywać
beszövés=cerować
beszövés=zacerować
beszúrás=wkładanie
beszúrás=wkładka
beszúrás=wstawka
betakarítás=żniwa
betalál=trafiać
betalál=trafić
betartott=przestrzegany
beteg=chory
beteg=niezdrowy
beteges=słaby
betegeskedik=chorować
betegeskedni=chorować
betegség=choroba
betekerni=owijać
beteljesedés=spełnienie
beteljesít=spełniać
beteljesít=spełnić
beteljesül=spełniać
beteljesül=spełnić
betenni=wkładać
betenni=włożyć
betét=banki
betét=depozyt
betét=wkład
betét=wkładka
betét=wpłata
betlehem=jasełka
betlehemes=jasełka
betlehemes=szopka
betlehemjárás=kolęda
betolakodó=intruz
betolakodó=natręt
betolni=wsuwać
betölt=wypełniać
betölt=wypełnić
beton=beton
beton=betonowy
betör=rozbić
betörés=najazd
betörés=napad
betörni=włamywać
betű=litera
betű=literka
betud=zaliczyć
betűrendes=alfabetyczny
betűrendes=skorowidz
betűszedő=zecer
betűtípus=czcionka
betyár=zbój
betyár=zbójnik
beutaló=skierowanie
beutazni=objeżdżać
beütni=wbijać
bevádol=skarżyć
bevág=naciąć
bevágás=nacięcie
bevall=wyznać
bevallás=wyznanie
bevált=wymienić
bevándorlás=imigracja
bevándorló=imigracyjny
bevándorló=imigrant
bevarr=wszyć
bevarr=wszywać
bevásárlás=kupowanie
bevásárlás=sprawunek
bevégezni=zakończyć
bevenni=zażywać
beverni=wbijać
bevés=wyryć
bevétel=dochody
bevetés=akcja
bevetés=czyn
bevetés=czynność
bevetés=działalność
bevetés=działanie
bevetés=sprawa
bevezet=doprowadzać
bevezet=doprowadzić
bevezet=wprowadzać
bevezetés=wprowadzenie
bevezető=przedłożenie
bevezető=wstęp
bevezető=wstępny
bevinni=wnieść
bevon=wciągać
bevon=wciągnąć
bevonat=powlekać
bezárás=zakończenie
bezárás=zamknięcie
bezárkózni=zamykać
bezárni=zamknąć
bezárni=zamykać
bézs=beż
bézs=beżowy
biatlon=dwubój
bibe=piętno
bibe=stygmat
bíbic=czajka
bibircsók=brodawka
bibircsók=kurzajka
Biblia=Biblia
bibliai=biblijny
bibliofil=bibliofil
bíbor=purpura
bíbor=purpurowy
bíbor=szkarłatny
bíboros=kardynał
bíboros=kardynalny
bicaj=rower
biccent=głową
biccent=ręką
biccent=skinąć
bicegni=kuleć
bicikli=rower
biciklista=kolarz
biciklista=rowerzysta
biciklizés=kolarstwo
bicska=nożyk
bicska=scyzoryk
bifsztek=befsztyk
bifsztek=stek
bigámia=bigamia
bigámia=dwużeństwo
bigott=bigoteryjny
bika=buhaj
bika=byk
bikini=bikini
bili=nocnik
biliárd=bilard
bilincs=kajdanki
bilincs=kajdany
billegő=chwiejący
billegő=kulawy
billentyű=klawisz
billentyű=przycisk
billentyűzet=klawiatura
bimbó=brodawka
bimbó=pączek
bimbóskel=brukselka
bimbóudvar=aureola
bináris=binarny
binomiális=dwumian
biokémia=biochemia
biokémikus=biochemik
biológia=biologia
biomassza=biomasa
bioszféra=biosfera
bipoláris=bipolarny
bír=posiadać
bírál=krytykować
bírálat=ocena
bírálat=recenzja
bírálni=krytykować
bíráló=recenzent
bíráskodik=sądzić
bíráskodni=sędziować
birka=barani
birka=owca
birkahús=baranina
birkózás=zapaśnictwo
birkózás=zapasy
birkózó=zapaśnik
birkózó-=zapaśniczy
bírni=mieć
bírni=móc
bírni=posiadać
bírni=potrafić
bíró=osądzać
bíró=sądzić
bíró=sędzia
bíró=znawca
birodalom=cesarstwo
birodalom=imperium
bírói=prawniczy
bírói=sądowy
bíróság=sąd
birs=pigwa
bírság=grzywna
bírság=kara
bírság=karny
birsalma=pigwa
birtok=majątek
birtokol=posiadać
birtokol=posiąść
birtokolni=mieć
birtokolni=posiadać
birtokos=posiadacz
bitang=łajdacki
bitang=opryszek
bitorlás=uzurpacja
bitumenes=bitumiczny
bivaly=bawół
bizakodás=ufność
bizalmas=poufny
bizalmatlan=nieufny
bizalmatlanság=nieufność
bizalmatlanul=nieufnie
bizalom=ufność
bizalom=zaufanie
bizalom=zwierzenie
bízik=ufać
bizmut=bizmut
bizomány=komis
bizonnyal=niewątpliwie
bizonnyal=oczywiście
bizonnyal=pewnie
bizonyára=niewątpliwie
bizonyára=oczywiście
bizonyára=pewnie
bizonyára=zapewne
bizonyít=udowadniać
bizonyítani=poświadczać
bizonyítás=dowodzenie
bizonyíték=dowód
bizonyítható=sporny
bizonyítvány=świadectwo
bizonylat=poświadczenie
bizonyos=jakiś
bizonyos=pewien
bizonyos=pewny
bizonyosan=niewątpliwie
bizonyosan=oczywiście
bizonyosan=pewnie
bizonyosság=pewność
bizonytalan=chwiejny
bizonytalan=niepewny
bizonytalanság=niepewność
bizonytalanul=niepewnie
bizottság=komis
bizottság=komisja
bizottság=komitet
bizottság=prowizja
bizsergés=mrowić
bizsergés=mrowienie
bizsu=bibelot
bizsu=błyskotka
bizsu=cacko
bizsu=ozdóbka
bizsu=świecidełko
biztatás=zachęta
biztatni=zachęcać
biztonság=bezpieczeństwo
biztonság=ochrona
biztonságos=bezpieczny
biztos=bezpieczny
biztos=niezawodny
biztos=pewny
biztosan=pewnie
biztosít=gwarantować
biztosít=ubezpieczać
biztosít=ubezpieczyć
biztosít=zagwarantować
biztosít=zapewniać
biztosít=zapewnić
biztosítani=upewniać
biztosítani=zabezpieczać
biztosítani=zapewniać
biztosítás=asekuracja
biztosítás=pewność
biztosítás=ubezpieczenie
biztosítás=zapewnienie
biztosíték=bezpiecznik
biztosíték=zabezpieczenie
biztosított=ubezpieczony
biztosítótű=agrafka
biztosság=pewność
blanketta=blankiet
blanketta=formularz
blöfföl=blefować
blokád=blokada
blokk=blok
blokkház=bunkier
blúz=bluzka
bő=szeroki
bőbeszédű=gadatliwy
boci=łydka
bocsánat=odpuszczenie
bocsánat=przebaczenie
Bocsánat!=Przepraszam!
bocsánatkérés=apologia
bocsánatkérés=przeprosiny
bocsánatkérés=przeproszenie
bocsánatkérés=usprawiedliwienie
bocsánatot=przepraszać
bocsánatot=przeprosić
bocsát=wybaczać
bocskor=sandał
bódé=budka
bódé=kiosk
bódé=kram
bódítószer=narkotyk
bodza=bez
bogáncs=oset
bogár=chrząszcz
bogár=owad
bogárka=robaczek
bőgés=ryk
boglárka=jaskier
boglya=kopa
boglya=sterta
boglya=stóg
bőgni=ryczeć
bögöly=bąk
bögöly=giez
bogrács=kociołek
bögre=garnuszek
bögre=kubek
bogyó=jagoda
bohó=figlarny
bohó=żartobliwy
bohóc=klown
bohóckodás=błaznowanie
bohókás=zabawny
bohókás=żartobliwy
bója=boja
bója=pława
bojler=bojler
bojt=frędzel
böjt=post
böjtölni=pościć
bók=komplement
bók=ukłon
boka=kostka
bőkezű=hojny
bokor=busz
bokor=gąszcz
bokor=krzak
bokor=krzew
bokor=tuleja
bokréta=bukiet
bokros=krzaczasty
bokszolás=boks
bokszolás=pięściarstwo
bökvers=fraszka
bölcs=mądry
bölcs=mędrzec
bölcs=rozsądny
bölcs=roztropny
bölcs=rozważny
bölcselet=filozofia
bölcselkedik=filozofować
bölcsen=mądrze
bölcsesség=mądrość
bölcsész=filozof
bölcsészet=filozofia
bölcsészeti=filozoficzny
bölcső=kolebka
bölcső=kołyska
bölcsődal=kołysanka
bölcsőde=żłobek
Boldizsár=Baltazar
boldog=błogosławiony
boldog=szczęśliwy
boldog=zadowolony
boldogság=pomyślność
boldogság=szczęście
boldogtalan=nieszczęśliwy
boldogulni=obejść
bolgár=Bułgar
bolgár=Bułgarka
bolgár=bułgarski
bolha=pchła
bólintani=kiwać
bólogatni=kiwać
Bologna=Bolonia
bölömbika=bąk
bolond=wariatka
bolondság=obłęd
bolondság=szaleństwo
bolt=kram
bolt=magazyn
bolt=skład
bolt=sklep
bolthajtás=sklepienie
boltív=sklepienie
boltocska=sklepik
boltos=handlarz
bolygó=planeta
bolygó=satelita
bolyhok=omszenie
bolyhos=puszysty
bolyong=błądzić
bolyong=krążyć
bomba=bomba
bomba=bombardować
bomba=pocisk
bomba=zbombardować
bombázó=bombowiec
bomlás=rozkład
bomlás=rozpad
bonbon=bombonierka
boncolás=sekcja
bonctan=anatomia
bonctani=anatomiczny
böngésző=przeglądarka
bongó=donośny
bongó=głośny
bontás=rozkład
bonyolult=kompleks
bonyolult=kompleksowy
bonyolult=skomplikowany
bonyolult=zawiły
bonyolultan=zawile
bor=skórzany
bor=wino
bór=bor
bőr=cera
bőr=podskórny
bőr=skóra
bőr=skórny
borbély=cyrulik
borbély=fryzjer
borda=żebro
bordaszelet=kotlet
bordó=bordo
bordó=bordowy
bőrgyógyász=dermatolog
bőrgyógyászati=dermatologiczny
borítás=osłona
boríték=koperta
boríték=nakrycie
boríték=okładka
boríték=osłona
boríték=pokrowiec
boríték=przykrycie
boríték=przykrywka
borító=okładka
borítólemez=dykta
borított=pokryty
borjú=cielak
borjú=cielę
borjú=cielęcy
borjúhús=cielęcina
borjúmirigy=nerkówka
borkóstoló=degustacja
borogatás=kompres
borogatás=okład
borogatás=okłady
boróka=jałowcowy
boróka=jałowiec
bőrönd=waliza
bőrönd=walizka
borostyán=bluszcz
borostyán=bursztyn
borostyán=jantar
borostyánág=busz
borostyánág=gąszcz
borostyánág=krzak
borostyánág=krzew
borotva=brzytwa
borotva=golarka
borotvál=golić
borotválkozás=golenie
borotválkozás=golić
borotválkozás=ogolić
borotválkozik=golić
borotválkozik=ogolić
borotválni=golić
borotvapenge=żyletka
borozó=winiarnia
borpince=winiarnia
borravaló=napiwek
bors=Peiper
bors=pieprz
borsmenta=mięta
borsó=groch
borsó=groszek
borsóleves=grochówka
borsos=pieprzny
borsoz=pieprzyć
börtön=więzienie
börtönbüntetés=uwięzienie
borult=pochmurny
borult=zachmurzony
borús=mętny
borús=mglisty
borús=niejasny
borús=pochmurny
borús=ponury
borz=borsuk
borzalmas=okropny
borzalmas=potworny
borzalmas=straszny
borzalom=potworność
borzasztó=okropny
borzasztó=straszny
borzasztó=żenujący
borzasztóan=okropnie
borzasztóan=strasznie
borzeb=jamnik
bőség=dostatek
bőséges=obfity
bosnyák=bośniacki
bosnyák=Bośniaczka
bosnyák=Bośniak
bosszant=droczyć
bosszantani=drażnić
bosszantani=irytować
bosszantani=złościć
bosszantó=przykry
bosszú=odwet
bosszú=pomsta
bosszú=zemsta
bosszúállás=zemsta
bosszul=pomścić
bosszúság=przykrość
bosszúszomj=mściwość
bosszúvágyó=mściwy
boszi=czarownica
boszi=wiedźma
boszorkány=czarownica
boszorkány=jędza
boszorkány=wiedźma
bot=bratek
bot=drąg
bot=kij
bot=laska
bot=tyczka
botanika=botanika
botlás=błąd
botrány=afera
botrány=awantura
botrány=granda
botrány=skandal
botrány=zgorszenie
botrányos=skandaliczny
Botswana=Botswana
bőven=obficie
bóvli=tandeta
bozontos=bujny
bozontos=gęsty
bozontos=krzaczasty
bozontos=kudłaty
bozót=zarośla
brácsa=altówka
brazil=Brazylijczyk
brazil=Brazylijka
brazil=brazylijski
Brazília=Brazylia
brekeg=rechotać
bricska=bryczka
bridzs=brydż
bridzs=most
bridzs=mostek
brigád=brygada
Brigitta=Brygida
brillantin=brylantyna
brit=Brytyjczyk
brit=brytyjski
brokát=brokat
bróm=brom
bronz=brąz
bronz=brązowy
bronz=spiż
bronztárgy=brąz
bronztárgy=spiż
bross=broszka
brosúra=broszura
Brúnó=Brunon
Brüsszel=Bruksela
brutális=brutalny
brutális=okrutny
brutalitás=brutalność
bruttó=brutto
bú=smutek
bűbájos=przemiły
búbánat=smutek
buborék=bąbel
buborék=bańka
buborék=bulgotać
buborék=pęcherz
buborék=pęcherzyk
bucka=kopiec
bucka=pagórek
búcsú=odpust
búcsú=pożegnalny
búcsú=pożegnanie
búcsút=pożegnać
búcsúzás=pożegnanie
Budapest=Budapeszt
budapesti=budapeszteński
buddhista=buddyjski
budoár=buduar
büfé=barowy
büfé=bufet
buga=sztaba
bugyi=majtki
buja=jurny
buja=lubieżny
bújik=kryć
bujkál=ukrywać
bújtat=ukrywać
bújtatás=ukrywanie
bujtogató=podżegacz
bukás=upadek
buké=bukiet
buké=wiązka
bukfenc=salto
bükk=buczyna
bükk=buk
bükkfa=buczyna
bükköny=wyka
bukó=uchylny
Bulgária=Bułgaria
buli=balanga
buli=impreza
buli=prywatka
bulvárlap=brukowiec
bumeráng=bumerang
bűncselekmény=przestępstwo
bunda=futerko
bunda=futerkowy
bunda=futro
bunda=futrzany
bunda=kożuch
bunda=sierść
bundabélés=błam
bunkósbot=maczuga
bunkósbot=pałka
bűnös=winien
bűntelen=niewinny
bűntény=zbrodnia
büntetendő=karygodny
büntetés=kara
büntethetetlen=nietykalny
büntetlen=bezkarny
büntetlen=niekaralny
büntetlenség=bezkarność
büntetni=karać
büntető=karny
bűntett=przestępstwo
burgonya=kartofel
burgonya=ziemniaczany
burgonya=ziemniak
burgonya=ziemniaki
burgonya-=kartoflany
burgonya-=ziemniaczany
burgonyafélék=psiankowate
burgonyaleves=kartoflanka
burgonyapüré=ziemniaki
burgonyás=kartoflany
burgonyás=ziemniaczany
burgonyaszedőgép=kartoflarka
burkolat=okładzina
burkolat=powłoka
bürokrata=biurokrata
bürokratikus=biurokratyczny
bürü=kładka
burzsoá=burżuazyjny
burzsoá=burżuj
bús=smutny
busa=gęsty
busa=gruby
busa=mocny
búskomor=melancholijny
búskomor=smętny
búskomor=smutny
busz=autobus
büszke=butny
büszke=chlubny
büszke=dumny
büszke=pyszny
büszkeség=chluba
büszkeség=duma
büszkeség=pycha
büszkeség=szczycić
buszmegálló=przystanek
buta=głupi
buta=niemądry
butaság=bzdura
butaság=głupota
butaság=głupstwo
butik=butik
butik=sklep
bútor=mebel
bútor=meble
bútor=meblowy
bútor=umeblowanie
bútorozott=umeblowany
búvár=nurek
búvárkodás=nurkowanie
búvárkodik=nurkować
búvóhely=kryjówka
búvóhely=ukrycie
bűvölet=czar
bűvös=magiczny
búza=pszenica
búza=pszenny
búzavirág=chaber
buzdítás=napomnienie
buzdítás=upomnienie
buzdítás=zachęta
buzgó=gorliwy
buzgó=skwapliwy
bűzlik=śmierdzieć
bűzlő=śmierdzący
buzogni=kipieć
cafat=łachman
cafat=szmata
cáfol=dementować
cakk=kieł
cakk=ząb
cápa=rekin
Cecília=Cecylia
cédrusfa=cedr
cédula=kartka
cég=firma
cégér=godło
cégér=szyld
cégér=wywieszka
cégér=znak
cégtábla=godło
cégtábla=szyld
cégtábla=wywieszka
cégtábla=znak
céh=cech
cékla=burak
cékla=buraki
cékla=ćwikła
céklaleves=barszcz
cél=cel
célállomás=docelowy
célállomás=przeznaczenie
celebrálás=święto
celebrálás=uroczystość
célkitűzés=wytyczna
cella=cela
cella=komórka
cellulóz=celuloza
celofán=celofan
céloz=celować
céloz=wycelować
céloz=wymierzać
céloz=wymierzyć
célozgatás=insynuacja
célpont=cel
célpont=docelowy
célpont=tarcza
célszerű=celowy
céltalan=bezcelowy
célzás=aluzja
célzás=przytyk
cement=cement
cement=cementowy
cementálás=cementacja
cementgyár=cementownia
centenárium=stulecie
centenárium=stuletni
centenáriumi=stulecie
centenáriumi=stuletni
centralizáció=centralizacja
centrifuga=wirówka
centrifugál=odwirować
centrifugál=odwirowywać
centrifugálás=wirowanie
centrifugális=odśrodkowy
centrista=centrowy
cenzor=cenzor
cenzori=cenzorski
cenzúra=cenzura
cenzúrázás=cenzura
cerberus=stróż
ceremónia=formalność
cérium=cer
cérna=nici
cérna=nitka
ceruza=kredka
ceruza=ołówek
ceruzabél=grafit
cet=wieloryb
cézium=cez
cianid=cyjanek
cibál=szarpnąć
cica=kociak
cica=kociątko
cica=kot
cica=kotek
cickafark=krwawnik
cickány=ryjówka
cicoma=ozdoba
cicus=kiciuś
cigány=Cygan
cigány=Cyganka
cigány=cygański
cigaretta=papieros
cigaretta=papierosy
cigarettapapír=bibułka
cigarettatárca=papierośnica
cigarettázik=palić
cigi=fajka
cigi=papieros
cigizik=palić
cikk=artykuł
cikk=paragraf
cikk=punkt
cikk=towar
cikkek=używki
ciklikus=cykliczny
ciklus=cykl
ciklus=koło
ciklus=okres
ciklus=pętla
ciklusos=okresowy
cím=adres
cím=tytuł
cimbora=druh
cimbora=kumpel
címer=godło
címer=herb
címfej=nagłówek
címke=etykieta
címlet=denominacja
címsor=nagłówek
címzés=adres
címzetes=honorowy
címzett=adresat
címzett=odbiorca
cinege=sikora
cinege=sikorka
cinikusan=sardonicznie
cink=cynk
cink=cynkowy
cinke=sikora
cinkos=stręczyciel
cinkostárs=pomocniczy
cintányér=czynel
cintányér=talerze
cipelni=dźwigać
cipész=szewc
cipó=bochen
cipó=bochenek
cipő=buty
cipő=obuwie
cipő=trzewiki
cipőfűző=sznurowadło
cipőfűző=sznurówka
cipősarok=obcas
cipőtalp=podeszwa
cipőtalp=zelówka
cipzár=ekler
cirbolyafenyő=limba
cirkáló=krążownik
cirkónium=cyrkon
cirkusz=cyrk
cirok=sorgo
citadella=cytadela
citadella=warownia
citál=cytować
citoplazma=cytoplazma
citrom=cytryna
citrom=cytrynowy
citromfű=melisa
citromsárga=cytrynowy
civil=cywil
civil=cywilny
civilizáció=cywilizacja
civilizációs=cywilizacyjny
civilizált=cywilny
civilizált=grzeczny
civilizált=obywatelski
cölöp=słup
cölöp=słupek
comb=udo
copf=kitka
cövek=palik
csáb=powab
csábítani=skusić
csábítás=pokusa
csábítás=powab
csábítás=przynęta
csábító=ponętny
csábító=uwodziciel
csábító=uwodzicielski
csacsi=osiołek
csaj=dziewczyna
csaj=kociak
csajka=menażka
csak=dopiero
csak=tylko
csak=zwyczajnie
csakis=jedyny
csakis=sam
csakis=samotny
csakis=tylko
csáklya=hak
csaknem=niemal
csaknem=prawie
csakugyan=faktycznie
csakugyan=istotnie
csakugyan=rzeczywiście
csal=oszukiwać
család=familia
család=rodzina
családi=familijny
családi=jednorodzinny
családi=rodzinny
családias=rodzinny
családlátogatás=kolęda
csalán=pokrzywa
csalánkiütés=pokrzywka
csalás=oszustwo
csalétek=powab
csalétek=przynęta
csalétek=wabik
csalfa=oszukańczy
csalfa=podstępny
csalfa=złudny
csalfa=zwodniczy
csalhatatlan=niezawodny
csali=pokusa
csali=przynęta
csali=wabik
csalni=łudzić
csaló=kanciarz
csaló=oszust
csalódás=zawód
csalódott=rozczarowany
csámcsog=mlaskać
csámcsog=mlasnąć
csap=kran
csap=podcinać
csap=receptor
csap=trzasnąć
csáp=antena
csáp=czułek
csáp=macka
csapadék=pozostałość
csapadék=reszta
csapágy=łożysko
csapás=cios
csapás=klęska
csapás=niepowodzenie
csapás=nieszczęście
csapás=pech
csapás=ścieżka
csapás=udar
csapat=brygada
csapat=drużyna
csapat=ekipa
csapda=podstęp
csapda=potrzask
csapda=pułapka
csapda=sidło
csapda=zasadzka
csapdos=wymachiwać
csapkod=trzaskać
csapkod=wymachiwać
csapó=petarda
csapongás=wybryk
csapszeg=sworzeń
csaptelep=kran
csárda=karczma
csárdás=czardasz
csarnok=galeria
csarnok=hala
csarnok=portyk
császár=cesarz
császár=imperator
császárhús=boczek
császármadár=jarząbek
csat=klamerka
csat=klamra
csat=spinka
csat=zapięcie
csata=bitwa
csatahajó=pancernik
csatár=naprzód
csatár=przedni
csatározás=potyczka
csatározás=utarczka
csatlakozás=bezpośredni
csatlakozás=połączenie
csatlakozás=przystąpienie
csatlakozik=dołączyć
csatlakozik=łączyć
csatlakozik=połączyć
csatlakozó=końcówka
csatlakozó=kontakt
csatol=załączać
csatol=załączyć
csatolás=połączenie
csatolás=sprzęganie
csatolmány=załącznik
csatolni=łączyć
csatorna=kanał
csatorna=przewód
csatornázás=kanalizacja
csattanás=huk
csattanás=szczękanie
csattintás=trzask
csattogtat=trzasnąć
csattogtatás=trzaśnięcie
csavar=śruba
csavar=wkręcać
csavar=wkręt
csavaranya=nakrętka
csavargó=włóczęga
csavarhúzó=śrubokręt
csavarhúzó=wkrętak
csavarmenet=gwint
csavarni=kręcić
csavarni=skręcać
csavarodás=skręt
csavarogni=wałęsać
csavarogni=włóczyć
csavaros=dziwaczny
csavaros=podchwytliwy
csecsemő=niemowlę
csecsemő-=niemowlęcy
cseh=Czech
cseh=czeski
cseh=Czeszka
Csehország=Czechy
csekély=nieznaczny
csekélység=bagatela
csekélység=drobiazg
csekélység=drobnostka
csekélység=fraszka
csekk=czek
csel=podstęp
csel=zwód
cseléd=sługa
cselekedet=akt
cselekedet=czyn
cselekmény=akcja
cselekmény=czyn
cselekmény=czynność
cselekmény=działalność
cselekmény=działanie
cselekmény=sprawa
cselekszik=postąpić
cselekvés=działanie
cselezés=drybling
cselezés=dryblować
csellista=wiolonczelista
cselló=wiolonczela
cselló=wiolonczelowy
cselszövény=intryga
csembaló=klawesyn
csemege=delikates
csemege=deser
csemege=łakocie
csemege=legumina
csemege=przysmak
csemegeszőlő=latorośl
csemegeszőlő=winorośl
csempe=kafelki
csempészet=kontrabanda
csempészet=przemyt
csempészni=przemycać
csend=cichy
csend=cisza
csend=spokój
csend=spokojny
csendben=cicho
csendes=cichy
csendes=spokojny
csendesebben=ciszej
csendesen=cicho
Csendes-óceán=Pacyfik
csenevész=karłowaty
csenevész=mizerny
csengeni=brzęczeć
csengeni=dźwięczeć
csengeni=dzwonić
csengés=brzęk
csengés=dzwonienie
csenget=dzwonić
csengetés=dźwięczenie
csengetés=dzwonienie
csengetni=zadzwonić
csengő=dzwonek
csepeg=kapać
csepeg=kapnąć
csepegni=kapać
csépelni=młócić
csepereg=kropić
csepereg=pokropić
cséplőgép=młockarnia
csepp=kropla
cseppfolyós=ciecz
cseppfolyós=ciekły
cseppfolyós=płyn
cseppfolyós=płynny
cseppfolyósít=skraplać
cseppfolyósít=skroplić
csere=wymiana
csere=zamiana
csere=zamienny
cserealkatrészek=części
cserebogár=chrabąszcz
cserebogár=chrząszcz
cserejátékos=rezerwa
cserél=wymieniać
cserép=dachówka
cserép=doniczka
cseresznye=czereśnia
cseresznye=wiśnia
cseresznyefa=wiśnia
cseresznyepálinka=czereśniówka
cserje=busz
cserje=gąszcz
cserje=krzak
cserje=krzew
cserjés=zarośla
cserkész=harcerski
cserkész=harcerz
cserkész=skaut
cserkész=zwiadowca
cserkészet=harcerstwo
cserkészkolbász=kabanos
cserkészlány=harcerka
csermely=strumień
csermely=strumyczek
csermely=strumyk
cserzés=garbowanie
csésze=filiżanka
csészealj=spodek
cséve=cewka
cséve=szpula
cséve=szpulka
csevegés=pogadanka
csevegés=rozmowa
csevegni=pogadać
csibe=pisklę
csibész=cwaniak
csibész=drań
csibész=łobuz
csiga=ślimak
csigaház=łupina
csigaház=muszelka
csigaház=muszla
csigaház=skorupa
csigaház=skorupka
csigolya=krąg
csigolya=kręg
csík=pasmo
csík=pręga
csík=smuga
csikland=łaskotać
csikland=połaskotać
csiklandós=drażliwy
csiklandós=łaskotliwy
csiklandós=wrażliwy
csiklandoz=łaskotać
csiklandozás=łechtanie
csikló=łechtaczka
csikó=źrebak
csikó=źrebię
csikorgás=zgrzytać
csillag=gwiazda
csillag=gwiazdka
csillag=gwiezdny
csillagász=astronom
csillagjel=gwiazdka
csillagjós=astrolog
csillagkép=gwiazdozbiór
csillagköd=mgławica
csillagközi=międzygwiezdny
csillagocska=asterysk
csillagocska=gwiazdeczka
csillagocska=gwiazdka
csillagocska=odsyłacz
csillagvizsgáló=obserwatorium
csillapítani=łagodzić
csillapítani=złagodzić
csillár=blask
csillár=połysk
csillár=żyrandol
csillogás=migotanie
csillogás=połysk
csillogni=błyszczeć
csillogni=lśnić
csimpánz=szympans
csinál=robić
csinálni=robić
csinálni=sprzątać
csinos=ładny
csinos=przystojny
csinosabban=ładnie
csinosan=ładnie
csinosítani=stroić
csintalan=krnąbrny
csintalan=łobuz
csintalan=łobuziak
csintalankodik=łobuzować
csíny=eskapada
csipa=śpiochy
csiperke=pieczarka
csiperkegomba=pieczarka
csípés=szczypanie
csípés=ukąszenie
csipesz=pęseta
csipesz=pinceta
csipesz=szczypczyki
csipet=szczypać
csipet=szczypanie
csipet=szczypta
csipet=uszczypnięcie
csipke=koronka
csipkelődik=przekomarzać
csipkelődő=uszczypliwy
csipkeverés=koronkarstwo
csípni=szczypać
csípő=biodro
csípős=mocny
csípős=przytyk
csípősen=uszczypliwie
csíra=zalążek
csíra=zarazek
csíra=zarodek
csírázás=kiełkowanie
csírázás=wschodzenie
csirke=kurczak
csirke=kurczę
csirkefogó=drań
csirkefogó=hultaj
csirkefogó=łajdak
csirkefogó=łobuz
csirkefogó=łotr
csirkefogó=nicpoń
csiszolatlan=szorstki
csiszolni=szlifować
csiszolópapír=szmergiel
csiszolt=gładki
csitri=podlotek
csíz=czyżyk
csizma=kozaki
cső=rura
csőbilincs=obejma
csobogás=szmer
csobogó=szmerglowy
csöbör=ceber
csöbör=kubeł
csöbör=wiaderko
csöbör=wiadro
csőcselék=hołota
csőcsonk=króciec
csoda=cud
csoda=cudo
csoda=dziwo
csoda=fenomen
csoda=zjawisko
csodabogár=dziwak
csodál=chwalić
csodálat=podziw
csodálatos=cudowny
csodálatos=niezwykły
csodálatosan=cudownie
csodálkozás=zdumienie
csodálkozás=zdziwienie
csodálkozik=dziwić
csodálkozik=zdziwić
csodálkozó=zdziwiony
csodálni=dziwić
csodás=cudowny
csodaszép=przecudny
csodaszép=przepiękny
csodaszép=prześliczny
csók=całus
csók=pocałunek
csőkarima=kołnierz
csoki=czekolada
csokis=czekoladowy
csökkenés=obniżać
csökkenés=opadać
csökkenés=spadek
csökkenés=zmniejszać
csökkenő=malejący
csökkent=zmniejszać
csökkenteni=zmniejszać
csökkentés=obniżka
csökkentés=zmniejszanie
csökkentés=zniżka
csókol=całować
csokoládé=czekolada
csokoládés=czekoladowy
csókolni=całować
csókolózik=całować
csökönyösen=uparcie
csokor=bukiet
csokor=pęk
csokor=wiązanka
csokor=wiązka
csokornyakkendő=krawat
csokornyakkendő=muszka
csomag=bagaż
csomag=inkub
csomag=kostka
csomag=paczka
csomagol=pakować
csomagol=spakować
csomagolás=opakowanie
csomagolni=pakować
csomagoló=pakowacz
csomagoló=pakownia
csomagtartó=bagażnik
csomó=guz
csomó=sęk
csomó=słupek
csomó=węzeł
csomópont=rozjazd
csomópont=węzeł
csomós=sękaty
csomós=węzłowaty
csónak=czółno
csónak=łódka
csónak=łódź
csónakázás=wiosłowanie
csónakdaru=kabłąk
csónakdaru=łuk
csónakdaru=smyczek
csönget=dzwonić
csöngetés=dzwonienie
csont=kość
csont=kostny
csontenyv=żelatyna
csontos=kościsty
csontváz=kościec
csontváz=kościotrup
csontváz=szkielet
csontváz=zarys
csöpögni=kropić
csöpögtet=pokropić
csoport=gromada
csoport=grono
csoport=grupa
csoport=pot
csöpp=kropla
csőr=dziób
csorda=stado
csorda=tabun
csörgő=grzechotka
csörgődob=tamburyn
csorog=ciec
csorog=cieknąć
csörögefánk=faworek
csörögefánk=faworki
csörrenés=brzęk
csörte=atak
csörte=napad
csótány=karaluch
csótány=prusak
csövecske=rurka
csöves=cylindryczny
csővezeték=rurociąg
csúcs=cypel
csúcs=szczyt
csúcs=wierzchołek
csúcsíves=gotycki
csúcspont=szczyt
csúcspont=wierzchołek
csúf=brzydki
csúf=paskudny
csúf=szpetny
csúfolódás=drwina
csúfolódás=kpina
csúfolódás=kpiny
csúfos=haniebny
csüggedés=przygnębienie
csüggedés=zniechęcenie
csuka=szczupak
csukamájolaj=tran
csuklás=czkać
csuklás=czkawka
csukló=nadgarstek
csukló=przegub
csuklya=kaptur
csukott=zamknięty
csülök=golonka
csúnya=brzydki
csúnya=nieprzyjemny
csúnya=paskudny
csúnya=pogoda
csúnya=szpetny
csúnya=wstrętny
csúnyaság=brzydota
csupán=jedynie
csupán=jedyny
csupán=tylko
csupasz=czysty
csupasz=goły
csupasz=nagi
csurogni=kapać
csusza=kluski
csúszás=poślizg
csúszda=pochylnia
csúszda=ślizgawka
csúszda=zjeżdżalnia
csúszdázik=zjeżdżać
csúszkál=ślizgać
csúszópénz=łapówka
csúsztat=kłamać
csutka=kaczan
csutka=ogryzek
csutka=owoców
csutora=ustnik
csütörtök=czwartek
csúz=reumatyzm
cukor=cukier
cukor=cukierki
cukorbaj=cukrzyca
cukorbetegség=cukrzyca
cukorgyár=cukrownia
cukorka=cukierek
cukorka=cukierki
cukorka=słodycze
cukrász=cukiernik
cukrászda=ciastkarnia
cukrászda=cukiernia
cukrászsütemény=cukiernia
cukroz=słodzić
cumi=smoczek
cumi=sutek
cuppogás=chlupot
cuppogás=chlupotać
cuppogás=chlupotanie
cvikker=binokle
dac=krnąbrność
dada=niania
dadogás=dukać
dadogás=jąkać
dadogás=jąkanie
dadogni=jąkać
dagadni=puchnąć
dagadt=opuchły
dagadt=opuchnięty
dagadt=spuchnięty
daganat=guz
daganat=nowotwór
daganat=wrzód
daganat=wybój
dajka=mamka
dajka=niania
dakszli=jamnik
dal=pieśń
dal=piosenka
dalciklus=cykl
dalciklus=okres
dália=dalia
dália=georginia
dallam=melodia
dallamos=melodyjny
dalnok=wieszcz
dáma=dama
damaszt=adamaszek
damil=żyłka
dámvad=daniel
dán=Duńczyk
dandár=brygada
dandártábornok=brygadier
Dánia=Dania
Dániel=Daniel
dara=grysik
dara=manna
darab=część
darab=kąsek
darab=kawał
darab=kawałek
darab=kęs
darab=kostka
darab=odcinek
darab=sztuka
darab,=kopa
darabka=kawałek
darabka=odrobina
darabolni=drobić
darabos=grudkowaty
daraleves=krupnik
daráló=młynek
darált=mielony
darázs=osa
dárda=włócznia
dáridó=biesiada
dáridó=uczta
daru=dźwig
daru=dźwignica
daru=żuraw
darusítás=sprzedaż
datolya=daktyl
dátum=data
dátum=randka
dátum=schadzka
dátum=termin
Dávid=Dawid
de=ale
de=lecz
Debrecen=Debreczyn
december=grudzień
decemberi=grudniowy
dédanya=prababcia
dédapa=pradziadek
dédelget=pieścić
dédelget=rozpieszczać
dédelgetni=pieścić
dédunoka=prawnuk
defenzív=defensywny
defenzíva=defensywa
deficit=deficyt
deficit=niedobór
definíció=definicja
definíció=określenie
defláció=deflacja
deflációs=deflacyjny
degenerált=degenerować
degenerált=wyrodny
degenerált=zdegenerować
degenerált=zwyrodnialec
degenerált=zwyrodnieć
Dehogynem!=Właśnie
dekadencia=dekadencja
dekadens=dekadencki
dekadens=schyłkowy
dékán=dziekan
deklarál=deklarować
deklináció=deklinacja
deklináció=odchylenie
dekódolás=dekodowanie
dekoltázs=dekolt
dekoráció=dekoracja
dekoratív=dekoracyjny
dekoratív=ozdobny
dél=południe
delegáció=delegacja
delelés=kulminacja
délelőtti=przedpołudniowy
delfin=delfin
déli=południe
déli=południowy
délibáb=miraż
délibábos=mirażowy
délibábos=urojony
delírium=bredzenie
délkeleti=południowo-wschodni
délnyugati=południowo-zachodni
délszaki=tropikalny
délután=popołudnie
délután=popołudniowy
délutáni=popołudniowy
demográfia=demografia
demokrácia=demokracja
demokrata=demokrata
demokratikus=demokratyczny
demonstráció=demonstracja
demonstráció=manifestacja
demonstrátor=demonstrator
dendrit=dendryt
Dénes=Dionizy
denevér=gacek
denevér=nietoperz
deportálás=deportacja
depresszió=depresja
dér=sadź
dér=szron
derék=dzielny
derék=mężny
derék=pas
derék=zacny
derékalj=karimata
derekasan=mężnie
derékszög=ekierka
derelye=pierogi
deres=oszroniony
deres=szpakowaty
derült=pogodny
derűs=pogodny
despota=despota
desszert=deser
deszka=deska
deszka=płyta
desztilláció=destylacja
desztillálás=destylacja
determináns=wyznacznik
deutérium=deuter
devalváció=dewaluacja
dévérkeszeg=leszcz
devizamentes=bezdewizowy
dezodor=dezodorant
dézsa=ceber
dia=przeźrocze
dia=slajd
diadal=zwycięstwo
diadalmas=zwycięski
diadalmasan=tryumfalnie
diadalmasan=tryumfująco
diadalmaskodik=odnosić
diadalmaskodik=zwyciężać
diadém=diadem
diafilm=przeźrocze
diafragma=diafragma
diafragma=membrana
diafragma=przegroda
diafragma=przepona
diafragma=przesłona
diafragma=przysłona
diagnózis=diagnostyka
diagnózis=diagnoza
diagnózis=rozpoznanie
diagram=diagram
diák=studencki
diák=student
diák=uczeń
diáklány=uczennica
diákolimpia=olimpiada
diakonissza=diakonisa
diákotthon=internat
diákszálló=internat
dialektikus=dialektyczny
dialektus=dialekt
dialektus=gwara
dialektus=narzecze
dialógus=dialog
dialógus=rozmowa
dicsér=chwalić
dicséret=chwalba
dicséret=chwalić
dicséret=pochwała
dicséretes=chwalebny
dicsérni=chwalić
dicsfény=aureola
dicshimnusz=panegiryk
dicső=chwalebny
dicső=sławny
dicsőít=uwielbić
dicsőítés=uwielbienie
dicsőség=chwała
dicsőség=sława
didereg=drżeć
diéta=dieta
diétás=dietetyczny
differenciál=pochodna
differenciál=różniczkować
differenciálás=różniczkowanie
diffrakció=dyfrakcja
diffúzió=dyfuzja
diffúzió=rozpowszechnienie
diftéria=błonica
diftéria=dyfteryt
diftongus=dwugłoska
diftongus=dyftong
díj=nagroda
díj=składka
díj=wynagrodzenie
díjmentesen=darmo
díjnyertes=laureat
díjszabás=stawka
díjszabás=taryfa
díjtalan=darmowy
diktátor=dyktator
diktatórikus=dyktatorski
diktatúra=dyktatura
dilemma=dylemat
dilettáns=dyletant
dili=pluskwa
dimenzió=rozmiar
dimenzió=wymiar
dinamikus=dynamiczny
dinamó=dynamo
dinamó=generator
dinamó=prądnica
dinasztia=dynastia
dinnye=arbuz
dinoszaurusz=dinozaur
dió=orzech
dióda=dioda
dioxid=dwutlenek
diploma=dyplom
diplomáciai=dyplomatyczny
diplomás=magister
diplomata=dyplomata
diplomatikus=dyplomatyczny
dipól=dipol
direkt=bezpośredni
direkt=prosto
direkt=prosty
direkt=wprost
disszociáció=dysocjacja
disszonáns=dysonansowy
dísz=dekoracja
dísz=galowy
dísz=ornament
dísz=ozdoba
dísz=ozdobnik
diszharmónia=dysharmonia
díszítés=dekoracja
díszítés=ornamentacja
díszítés=ozdoba
díszítmény=dekoracja
díszítmény=odznaczenie
díszítmény=ozdoba
díszítő=dekoratorka
diszkó=dyskoteka
diszkosz=dysk
diszkréció=dyskrecja
diszkréció=oględność
diszkrecionális=dowolny
diszkrét=dyskretny
diszkrimináció=dyskryminacja
díszlettervező=scenograf
disznó=niechlujny
disznó=świnia
disznó=wieprzowy
disznóhús=wieprzowina
disznóól=chlew
disznóság=świństwo
disznósajt=salceson
disznózsír=sadło
disznózsír=smalec
díszőrség=warta
diszpécser=dyspozytor
diszperzió=rozproszenie
díszszemle=parada
díszszemle=popis
dísztárcsa=kołpak
dísztelen=srogi
dísztelen=surowy
díszvacsora=bankiet
díszvacsora=biesiada
díszvacsora=uczta
dívány=tapczan
divat=moda
divat=modny
divatáru=galanteria
divatjamúlt=przestarzały
divatkreáció=stworzenie
divatkreáció=twór
divatkreáció=tworzenie
divatkreáció=utworzenie
divatos=modny
divatos=niemodny
divatos=szykowny
divatosan=modnie
dob=perkusja
dob=rzucać
dobás=miotać
dobás=rzucać
dobás=rzut
döbbenetes=niesamowity
dobni=ciskać
dobni=rzucać
dobog=łomotać
dobogni=pukać
dobogni=stukać
dobogó=katedra
dobogó=pomost
dobolni=bębnić
dobos=dobosz
dobos=perkusista
doboz=boks
doboz=pudełko
doboz=pudło
doboz=puszka
doboz=skrzynia
docens=docent
dög=padlina
dögletes=morowy
dögletes=zaraźliwy
dogma=dogmat
dögvész=zaraza
dohány=tytoń
dohányzás=palenie
dohányzik=palić
dohányzó=palący
dohosság=spleśniałość
dohosság=stęchlizna
dokk=dochodzić
dokk=dok
dokk=stocznia
doktor=doktor
doktor=lekarz
doktorátus=doktorat
doktriner=doktryner
doktriner=doktrynerski
dokumentáció=dokumentacja
dokumentáció=dokumentowanie
dokumentum=dokument
dolgos=pracowity
dolgos=robotny
dolgozat=klasówka
dolgozat=sprawdzian
dolgozik=pracować
dolgozni=pracować
dolgozó=pracownik
dolgozó=pracujący
dolgozószoba=biuro
dolgozószoba=gabinet
dolgozószoba=pracownia
dollárjel=dolar
dolog=interes
dolog=praca
dolog=robota
dolog=rzecz
dolog=sprawa
dologház=dom
dologi=istotny
dologi=rzeczowy
dölyfösen=wyniośle
domb=górka
domb=pagórek
domb=wzgórze
domb=wzniesienie
dombormű=płaskorzeźba
domború=wypukły
domborúság=wypukłość
domborzat=płaskorzeźba
dombos=pagórkowaty
Dominika=Dominika
Domonkos=Dominik
donga=klepka
donor=darczyńca
donor=dawca
donor=ofiarodawca
dönteni=decydować
döntés=decyzja
döntés=orzeczenie
döntés=rozstrzygnięcie
döntés=uchwała
döntés=wyrok
döntetlen=remis
döntő=finał
dopping=doping
dopping=dopingowanie
doppingol=dopingować
Dóra=Dorota
dorgál=karcić
dörmögni=mruczeć
dorombol=mruczeć
dorong=drąg
Dorottya=Dorota
dörrenés=huk
dörzsöl=pocierać
dörzsölés=nacieranie
dörzsölés=pocieranie
dörzsölés=tarcie
dörzsölni=nacierać
dörzsölni=trzeć
dózis=dawka
dózis=doza
drága=cenny
drága=drogi
drága=drogocenny
drága=kochany
drága=miły
drága=szlachetny
drága=ukochany
drága=wartościowy
drágább=droższy
drágábban=drożej
Drágám!=Kochanie!
drágán=drogo
drágaság=drożyzna
drágulni=drożeć
drákói=drakoński
dráma=dramat
drámai=dramatyczny
drámaian=dramatycznie
drámaíró=dramaturg
drapp=beżowy
drasztikus=drastyczny
drasztikusan=drastycznie
drogéria=drogeria
dromedár=dromader
dromedár=wielbłąd
drót=drut
drukker=kibic
drukkol=kibicować
drusza=imiennik
dúcsüveg=poduszka
duda=dudy
duda=klakson
duda=kobza
duda=trąbka
dudál=trąbić
dúdolni=nucić
dudor=guz
dudor=wybrzuszenie
duett=duet
dugasz=korek
dugasz=szpunt
dugasz=zatyczka
dugattyú=tłok
dugó=korek
dugó=korkować
dugó=zakorkować
dugóhúzó=korkociąg
dugvány=sadzonka
düh=gniew
düh=namiętność
düh=pasja
dühíteni=złościć
dühös=wściekły
duma=gadka
dumál=gadać
Duna=Dunaj
dunyha=kołdra
dunyha=pierzyna
dunyha=puch
dupla=dwukrotny
dupla=podwójny
duplán=podwójnie
duplex=dupleks
durcás=rozgniewany
durcás=wściekły
durranás=huk
durva=brutalny
durva=niezły
durva=szorstki
dús=bogaty
dús=obfity
duzzadni=puchnąć
duzzadt=napuchnięty
duzzanat=nabrzmienie
dzseki=kurtka
dzsem=dżem
dzsem=konfitura
dzsip=dżip
dzsungel=dżungla
eb=pies
ebéd=obiad
ebéd=obiadowy
ebédlő=jadalnia
ebédlő=stołówka
ébenfa=hebanowy
éber=czujny
éber=żwawy
éberség=czujność
ebihal=kijanka
ébredés=przebudzenie
ébredezik=wybudzać
ébreszt=budzić
ébreszt=wybudzać
ébreszteni=budzić
ébreszteni=obudzić
ébresztés=wywoływanie
ébresztés=wzbudzanie
ébresztő=budzenie
ébresztő=hejnał
ébresztő=pobudka
ébresztőóra=budzik
ecet=ocet
ecset=pędzel
eddig=dotąd
eddig=dotychczas
Ede=Edward
edény=naczynie
edény=pojemnik
édes=cudowny
édes=słodki
édes=słodziutki
édesanya=mama
édesanya=mamusia
édesapa=tata
édesíteni=słodzić
édesítőszer=słodzik
édeskömény=włoski
édesség=deser
édesség=legumina
édesség=słodycze
ediktum=edykt
Edit=Edyta
edz=hartować
edz=trenować
edz=zahartować
edzeni=trenować
edzés=trening
edzettség=hart
edző=trener
ég=niebo
egér=mysz
egér=myszka
éger=olcha
éger=olsza
égerfa=olcha
égés=oparzenie
égés=palić
égés=płonąć
égés=poparzenie
égés=spalać
égési=spalinowy
egész=całkiem
egész=całkowity
egész=całość
egész=cały
egész=każdy
egész=kompletny
egész=wszystek
egész=wszystko
egész=zupełnie
egészen=aż
egészen=całkowicie
egészen=zupełnie
egésznapi=całodzienny
egészség=zdrowie
egészséges=zdrowotny
egészséges=zdrowy
egészségi=higieniczny
egészségi=sanitarny
egészségi=zdrowotny
egészségtan=higiena
egészségtelen=niehigieniczny
egészségtelen=niezdrowy
egészségügy=higiena
egészségügy=służba
egészségügyi=zdrowotny
éget=palić
éget=parzyć
égetés=palenie
égetés=spalanie
égetni=palić
éghajlat=klimat
éghajlati=klimatyczny
égi=nadziemski
égi=niebiański
égi=niebieski
égiháború=burza
égkék=błękit
égkék=błękitny
égkékség=błękit
égő=palący
egoista=egoista
egoista=egoistka
egoista=sobek
egoizmus=egoizm
egoizmus=samolubstwo
égöv=strefa
egres=agrest
égszínkék=błękitny
egy=chwileczkę
egy=doba
egy=jeden
egy=jedno
egy=jedyny
egy=niejaki
egy=pewien
egy=żaden
egyáltalán=bynajmniej
egyáltalán=wcale
egyaránt=zarówno
egybekel=pobierać
egybevágó=równoczesny
egybevetni=porównać
egyéb=inny
egyébként=zresztą
egyedáruság=monopol
egyedi=unikatowy
egyedül=jedynie
egyedül=osobno
egyedül=sam
egyedül=sama
egyedül=samo
egyedül=samotnie
egyedülálló=samotny
egyedüli=jedyny
egyedüli=samotny
egyedüllét=samotność
egyelőre=chwilowo
egyén=indywiduum
egyén=jednostka
egyén=osoba
egyenértékű=równoważny
egyenes=prosty
egyenesen=bezpośredni
egyenesen=prosto
egyenesen=wprost
egyenesíteni=prostować
egyenetlen=nierówny
egyenetlenkedés=niezgoda
egyéni=indywidualny
egyéni=osobisty
egyéniség=indywidualność
egyéniség=odrębność
egyéniség=osobistość
egyenjogúság=równouprawnienie
egyenleg=bilans
egyenleg=pozostałość
egyenleg=reszta
egyenlet=równanie
egyenletes=równy
egyenlítő=równik
egyenlő=równy
egyenlően=równie
egyenlően=równo
egyenlőség=równość
egyenlőtlen=nierówny
egyenlőtlenség=nierówność
egyenruha=mundur
egyensúly=równowaga
egyes=jedynka
egyes=niedostateczny
egyes=osobliwy
egyes=pojedynczy
egyes=poszczególny
egyes=szczególny
egyesek=niektórzy
egyesítés=zjednoczenie
egyesül=połączyć
egyesület=stowarzyszenie
egyesült=zjednoczony
egyetem=uniwersytet
egyetemes=powszechny
egyetemesen=ogólnie
egyetemesen=powszechnie
egyetemet=magister
egyetemi=studentka
egyetérteni=zgodzić
egyetértés=harmonia
egyetértés=porozumienie
egyetértés=zgoda
egyetértő=zgodny
egyetlen=jeden
egyetlen=jedyny
egyetlen=wyłączny
egyévi=całoroczny
egyezés=ugoda
egyezés=zgoda
egyezmény=porozumienie
egyezmény=traktat
egyezmény=ugoda
egyezmény=układ
egyezmény=umowa
egyezmény=zgoda
egyezmény=zgodność
egyező=niezgodny
egyezség=ugoda
egyforma=jednakowy
egyformán=jednakowo
egyhangúlag=jednogłośnie
egyhangúlag=jednomyślnie
egyhangúság=monotonia
egyhavi=jednomiesięczny
egyház=kościół
egyházi=kościelny
egyházközség=parafia
egyházmegye=diecezja
egyhónapos=jednomiesięczny
egyidejűleg=jednocześnie
egyidejűleg=równocześnie
Egyiptom=Egipt
egyirányú=jednokierunkowa
egyirányú=jednokierunkowy
egyke=jedynak
egy-két=kilka
egykor=kiedyś
egykor=niegdyś
egykori=były
egylet=asocjacja
egylet=połączenie
egylet=skojarzenie
egylet=stowarzyszenie
egylet=zrzeszenie
egylet=związek
egymás=wzajemnie
egymásrautaltság=współzależność
egynapi=dzienny
egynapos=jednodniowy
egyoldalas=jednostronny
egyoldalú=jednostronny
egyre=coraz
egység=jedność
egység=jednostka
egységes=jednolity
egységes=zwarty
egységesség=jednolitość
egyszemélyes=jednoosobowy
egyszer=raz
egyszeri=jednorazowy
egyszerre=nagle
egyszerre=naraz
egyszerre=niespodziewanie
egyszerre=równocześnie
egyszerű=prosty
egyszerűen=łatwo
egyszerűen=prosto
egyszerűen=zwyczajnie
egyszerűség=prostota
egyszerűsít=upraszczać
egyszobás=jednopokojowy
együtt=łącznie
együtt=razem
együtt=wraz
együtt=wspólnie
egyúttal=jednocześnie
együttélés=koegzystencja
együttélés=współistnienie
együttélés=współżycie
együttérzés=współczucie
együttes=wspólny
együttes=zespół
együttható=współczynnik
együttműködés=współpraca
együttműködik=współpracować
együttműködő=współpracujący
egyveleg=mieszanina
egyveleg=zbieranina
egzisztencializmus=egzystencjalizm
egzotikus=egzotyczny
éhes=głodny
éhes=żądny
ehető=jadalny
éhezés=zagłodzenie
éhezni=głodować
éheztetni=głodzić
éhínség=głód
éhség=głód
éhségsztrájk=głodówka
einsteinium=einstein
éj=noc
éjfél=północ
éjféli=północny
éjjel=noc
éjjel=nocą
éjjeli=nocny
éjjel-nappali=całodobowy
éjszaka=noc
éjszaka=nocą
éjszakai=nocny
éjszakázik=nocować
éjszakázni=zanocować
ejteni=pruć
ejtőernyő=spadochron
ék=klin
ekcéma=egzema
eke=pług
ékes=strojny
ékesség=dekoracja
ékesség=ozdoba
ékesszólás=elokwencja
ékesszólás=krasomówstwo
ékesszólás=wymowa
ékesszóló=elokwentny
ékesszóló=wymowny
ékezet=kreska
ekkor=wtedy
ékszer=biżuteria
ékszer=klejnot
ékszerek=biżuteria
ékszeres=jubiler
ékszerész=jubiler
eksztatikus=ekstatyczny
ekvivalencia=ekwiwalencja
ekvivalencia=równowartość
ekvivalencia=równoważność
él=ostrze
eladás=sprzedaż
eladás=zbyt
eladni=sprzedawać
eladni=wyprzedawać
eladni=zbywać
eladó=sprzedawca
elágazás=odgałęzienie
elágazás=odnoga
elágazás=ramię
elágazás=ręka
elágazás=rozgałęzienie
elájulni=zemdleć
elalszik=przysnąć
elalszik=zasnąć
elaltat=uśpić
elaltatni=uśpić
elaludni=zasnąć
elámítani=zachwycać
elárul=zdradzać
elárul=zdradzić
elárulás=odkrycie
elárulás=ujawnienie
elárulni=zdradzać
elárusítani=sprzedawać
elárusító-asztal=stoisko
elárusítóhely=stragan
elárusítónő=sprzedawczyni
elavult=przestarzały
elázni=zmoknąć
elbágyaszt=znużyć
elbájolni=oczarować
elbeszélés=opowiadanie
elbeszélés=relacja
elbeszélés=stosunek
elbeszélés=związek
elbeszélget=pogadać
elbeszélget=porozmawiać
elbeszélget=przegadać
elbeszélgetni=pogadać
elbizakodott=pyszny
elbocsát=zwalniać
elbocsát=zwolnić
elbúcsúzik=pożegnać
elbújik=ukryć
elbújni=skryć
elbújtat=ukryć
elbújtatni=ukrywać
elbűvölni=oczarować
elbűvölő=czarujący
elcsábít=zwieść
elcsábítás=pokusa
elcsábítás=zwodzenie
elcsatol=odłączać
elcserélni=zamieniać
elcseveg=pogadać
elcsigázott=wyczerpany
elcsökevényesedés=atrofia
elcsökevényesedés=zanik
eldobni=porzucać
eldől=przewrócić
eldörzsöl=zacierać
eldörzsöl=zatrzeć
elé=przed
elefánt=słoń
elég=dostateczny
elég=dosyć
elég=spalić
elég=wystarczać
elegancia=elegancja
elegancia=szyk
elegáns=elegancki
elegáns=wykwintny
elégedetlen=niezadowolony
elégedetlenség=niezadowolenie
elégedett=zadowolony
elégedettség=zadowolenie
elegendő=dostateczny
elegendő=wystarczać
elegendő=wystarczający
eléget=spalić
eléggé=dość
elégia=elegia
elégikus=elegijny
elégni=spłonąć
elégséges=dostateczny
elégtelen=niedostateczny
elégtétel=pokuta
elégtétel=zadośćuczynienie
elegy=mieszać
elegy=mieszanina
elegy=związek
eleinte=najpierw
eleje=początek
eleje=przód
elektrolit=elektrolit
elektrolízis=elektroliza
elektromos=elektryczny
elektromosság=elektryczność
elektromotoros=elektromotoryczny
elektron=elektron
elektronika=elektronika
élelem=żywność
élelmes=sprytny
élelmesen=sprytnie
élelmesség=spryt
élelmezés=wyżywienie
élelmiszer=prowiant
élelmiszer=żywność
elélni=przeżywać
elem=bateria
elem=element
elem=pierwiastek
elem=żywioł
elemi=elementarny
elemi=podstawowy
elemi=żywiołowy
elemlámpa=latarka
elemzés=analiza
elenged=puścić
elenged=puszczać
elenged=upuścić
elenged=upuszczać
elengedhetetlen=konieczny
elengedhetetlen=niezbędny
élenjáró=czołowy
élenjáró=przodownik
élenjáró=przodujący
élenjáró=wiodący
élénk=ożywiony
élénk=żywy
élénken=żywo
élénkítő=orzeźwiający
elérés=osiągnięcie
elérhetetlen=niedostępny
elérhető=dostępny
elérhető=przystępny
elérni=doganiać
elérni=dopiąć
elérni=osiągać
elérni=sięgać
elernyedés=relaks
elerőtlenedés=osłabienie
éles=bystry
éles=ostry
éles=przenikliwy
éles=wyostrzony
élesen=ostro
elesett=poległy
elesik=upaść
élesítés=ostrzyć
éléskamra=spiżarka
éléskamra=spiżarnia
élesség=bystrość
élesség=noża
élesség=ostrość
élesség=zakrętu
éleszteni=cucić
élesztő=drożdże
élet=życie
élet=życiowy
életbeléptetés=wprowadzenie
életbevágó=żywotny
életelv=maksyma
életet=koczować
életfogytiglan=dożywocie
életjáradék=renta
életkor=wiek
életlen=tępy
életrajz=życiorys
életrajzi=biograficzny
életrajzíró=biograf
élettan=fizjologia
élettelen=martwy
elevenen=żywo
elévülés=przedawnienie
elfáradt=zmęczony
elfáraszt=znużyć
elfeled=zapomnieć
elfelejt=zapomnieć
elfelejteni=zapominać
elferdíteni=skrzywić
elférni=zmieścić
elfog=łapać
elfog=złapać
elfogad=akceptować
elfogad=przyjąć
elfogad=przyjmować
elfogad=uchwalić
elfogad=wyprawić
elfogad=zatwierdzać
elfogad=zatwierdzić
elfogadás=adopcja
elfogadás=akceptacja
elfogadás=przyjęcie
elfogadás=przysposobienie
elfogadás=uchwalenie
elfogadható=dopuszczalny
elfogadni=przyjmować
elfogadvány=akceptacja
elfogadvány=przyjęcie
elfogás=pojmanie
elfoglal=przejąć
elfoglal=przejmować
elfoglal=zająć
elfoglal=zajmować
elfoglalás=aneksja
elfoglalás=przyłączenie
elfoglalás=zabór
elfoglalt=zajęty
elfoglaltság=aktywność
elfoglaltság=czynność
elfoglaltság=działalność
elfoglaltság=zajęcie
elfogni=łapać
elfogni=schwytać
elfogni=uchwycić
elfogódott=przejęty
elfogulatlan=bezstronny
elfogulatlanság=bezstronność
elfogult=przesądny
elfogult=stronniczy
elfogultság=uprzedzenie
elfogyaszt=spożyć
elfogyaszt=spożywać
elfogyott=pieniędzy
elfojt=stłumić
elfojtani=udusić
elfojtódás=uduszenie
elfolyás=upływ
elfolyni=upływać
elfordít=odwracać
elfordít=odwrócić
elfordít=przekręcać
elfordít=przekręcić
elfordítani=odwracać
elfordul=odwracać
elfordul=odwrócić
elfordul=skręcić
elfordul=zakręcać
elfordul=zakręcić
elforgat=przekręcać
elforgat=przekręcić
elfut=uciekać
elgázosítás=gazowanie
elgondolkodás=zaduma
elgondolkodik=pomyśleć
elgondolkodik=rozmyślać
elgondolkodik=zastanowić
elgondolkodni=zastanawiać
elgondolkozott=zamyślony
elgörbíteni=skrzywić
elgurul=potoczyć
elgyengült=osłabiony
elhagy=opuścić
elhagy=opuszczać
elhagy=pominąć
elhagyás=dezercja
elhagyatott=samotny
elhagyni=mijać
elhalad=wymijać
elhalad=wyminąć
elhaladás=wymijanie
elhalálozás=śmierć
elhalálozás=zgon
elhalaszt=odłożyć
elhalaszt=odraczać
elhalaszt=odroczyć
elhalasztani=odroczyć
elhalasztani=odwlekać
elhalasztás=odroczenie
elhalasztás=przesunięcie
elhanyagolás=zaniedbać
elhanyagolás=zaniedbywać
elhanyagolható=nieistotny
elhanyagolt=zaniedbany
elhárít=usuwać
elhárít=zapobiec
elhárít=zapobiegać
elhasznál=zużyć
elhasznál=zużywać
elhasználás=zużycie
elhatározás=decyzja
elhatározás=postanowienie
elhatározás=rezolucja
elhatározás=rozdzielczość
elhatározás=rozwiązanie
elhatározás=stanowczość
elhatározás=uchwała
elhatározás=zdecydowanie
elhatározni=postanawiać
elhatározni=zdecydować
elhelyez=ulokować
elhelyez=złożyć
elhelyezés=położenie
elhelyezkedés=lokalizacja
elhelyezkedés=posada
elhelyezkedés=stanowisko
elhelyezkedik=mieścić
elhelyezkedik=ulokować
elhelyezkedik=umieścić
elhelyezkedik=usytuować
elhelyezkedik=znajdować
elherdál=przepuścić
elherdál=przepuszczać
elherdál=roztrwonić
elhibáz=pomylić
elhibázott=błędny
elhinni=uwierzyć
elhisz=uwierzyć
elhivatottság=powołanie
elhízott=tłusty
elhízott=tłuszczowy
elhomályosítás=zaćmienie
elhoz=przywodzić
elhoz=sprowadzić
elhunyt=nieboszczyk
elhúz=pociągnąć
elhúzni=przeciągać
eligazodni=orientować
elindítani=odprawiać
elindul=odjechać
elindulni=odchodzić
elindulni=wyruszać
elintézés=załatwienie
elintézett=załatwiony
elintézni=odbywać
elismer=przyznać
elismerés=poznanie
elismerés=uznanie
elismerni=kwitować
elismerni=uznawać
elismervény=kwit
elismervény=pokwitowanie
elítélés=przekonanie
elítélés=przeświadczenie
elítélés=skazanie
elítélt=skazany
eljár=czynić
eljár=postępować
eljár=wybierać
eljár=wybrać
eljárás=metoda
eljárás=postępowanie
eljátszani=odegrać
eljátszik=odegrać
eljátszik=odgrywać
eljátszik=przegrać
eljátszik=przegrywać
eljátszik=zagrać
eljegyez=zaręczyć
eljegyezni=zaręczyć
eljegyzés=zaręczyny
eljön=nadchodzić
eljön=nastąpić
eljön=przychodzić
eljönni=przychodzić
eljönni=przyjść
eljövendő=przyszły
eljövetel=adwent
eljutni=dojść
eljutni=dotrzeć
eljuttat=doprowadzić
eljuttat=przyprowadzać
eljuttat=przyprowadzić
elkanyarodik=skręcać
elkanyarodik=zakręcać
elkap=złapać
elkapni=łapać
elkapni=złapać
elkápráztat=olśnić
elkápráztat=olśniewać
elkelni=przydawać
elken=zamazać
elkényeztetett=rozpieszczony
elkényeztetni=rozpieścić
elképedés=zdziwienie
elképesztés=olśniewać
elképesztés=oślepiać
elképesztő=niesamowity
elképzelés=pojęcie
elképzelés=wyobrażenie
elkergetni=odpędzać
elkerülhetetlen=nieodzowny
elkerülhetetlen=nieunikniony
elkeseredés=gniew
elkeseredés=pogorszenie
elkeseredés=rozdrażnienie
elkeseredés=rozgoryczenie
elkeseredés=rozpacz
elkésik=spóźnić
elkésni=spóźniać
elkészíteni=przygotowywać
elkészíteni=sporządzać
elkészíteni=wyrobić
elkezd=podjąć
elkezd=rozpocząć
elkísérni=odprowadzać
elkönyvel=zaksięgować
elkönyvelt=zaksięgowany
elkövet=popełniać
elkövet=popełnić
elküld=odprawiać
elküld=odprawić
elküld=posłać
elküld=wysłać
elküldeni=posłać
elküldeni=posyłać
elküldeni=przesłać
elküldeni=przysyłać
elküldeni=wysłać
elküldeni=wysyłać
elküldés=przesyłka
elküldés=wysyłka
elküldött=wysłany
elkülöníteni=dzielić
ellátás=zaopatrywanie
ellátás=zaopatrzenie
ellátás=zapas
ellátmány=uposażenie
ellátni=opatrywać
ellátni=zaopatrywać
ellen=na
ellen=naprzeciw
ellen=o
ellen=przeciw
ellen=przeciwko
ellen=przeciwstawiać
ellen=przy
ellen=wbrew
ellenállás=elektronika
ellenállás=opór
ellenállás=przeciwstawianie
ellenállás=rezystor
ellenálló=uporczywy
ellenálló=wytrzymały
ellenben=natomiast
ellenére=pomimo
ellenérzés=wstręt
ellenfél=nieprzyjaciel
ellenfél=przeciwnik
ellenhatás=reakcja
ellenjavallat=przeciwwskazanie
ellenjegyzés=kontrasygnować
ellenkezés=sprzeciw
ellenkezik=oprzeć
ellenkező=odwrotny
ellenkező=przeciwny
ellenkezőleg=przeciwnie
ellenméreg=antidotum
ellenméreg=odtrutka
ellenőr=kontroler
ellenőriz=sprawdzać
ellenőrizni=sprawdzać
ellenőrzés=inspekcja
ellenőrzés=kontrola
ellenőrzés=nadzór
ellenőrzés=rewizja
ellenpont=kontrapunkt
ellenpontozott=kontrapunktowy
ellenség=nieprzyjaciel
ellenség=przeciwnik
ellenség=wróg
ellenséges=nieprzyjazny
ellenséges=wrogi
ellensúly=balansować
ellensúly=równowaga
ellenszegülés=krnąbrność
ellenszegülés=opór
ellenszegülés=przeciwstawianie
ellenszenv=antypatia
ellenszenv=niechęć
ellenszenv=wstręt
ellenszer=antidotum
ellenszer=odtrutka
ellentámadás=kontratak
ellentámadás=kontratakować
ellentámadás=przeciwnatarcie
ellentámadás=przeciwuderzenie
ellentengernagy=wiceadmirał
ellentét=kontrast
ellentét=przeciwieństwo
ellentétes=przeciwny
ellentétes=sprzeczny
ellentétesen=przeciwnie
ellentmond=zaprzeczać
ellentmond=zaprzeczyć
ellentmondás=przeciwieństwo
ellentmondás=sprzeczność
ellentmondó=sprzeczny
ellenvetés=obiekcja
ellenvetés=sprzeciw
ellenvetés=zarzut
ellenzék=opozycja
ellenzék=przeciwstawienie
ellenzék=sprzeciw
ellenzés=opór
ellenzés=opozycja
ellenzés=przeciwieństwo
ellenzés=przeciwstawienie
ellenzés=sprzeciw
ellipszis=elipsa
ellop=kraść
ellop=ukraść
elmarad=zostawać
elmaradhatatlan=niechybny
elmaradhatatlanul=koniecznie
elmaradott=zacofany
elme=duch
elme=opinia
elme=rozum
elme=umysł
elmebeli=myślowy
elmebeli=psychiczny
elmebeli=umysłowy
elmebeteg=niepoczytalny
elmebeteg=obłąkaniec
elmebeteg=wariat
elmebetegség=psychoza
elmegyünk=pójdziemy
elmélet=teoria
elméleti=teoretyczny
elmélkedés=medytacja
elmélkedés=rozmyślanie
elmélkedés=zaduma
elmenekülni=uciekać
elmenni=odchodzić
elmenni=odejść
elmenni=odjeżdżać
elmenni=pojechać
elment=zapamiętać
élmény=przeżycie
elmerülni=utonąć
elmerülni=utopić
elmerülni=zatonąć
elmesélni=opowiadać
elmésség=dowcip
elmésség=duch
elmezavar=obłęd
elmond=recytować
elmondani=opowiadać
elmondani=powiedzieć
elmondani=wygłaszać
elmosni=umyć
elmosódó=miękki
elmosódott=poruszony
elmozdítani=odsuwać
elmozduló=poruszający
elmulaszt=przepuścić
elmulaszt=przepuszczać
elmúlt=miniony
elmúlt=ubiegły
elnevezés=nazwa
elnevezés=nazwanie
elnevezés=określenie
elnéz=przebaczać
elnéz=przepuścić
elnéz=przepuszczać
elnézés=odpust
elnézés=pobłażanie
elnézés=pobłażliwość
Elnézést!=Przepraszam!
elnézni=przeoczyć
elnéző=wyrozumiały
élni=koczować
élni=żyć
elnök=prezes
elnök=przewodniczący
elnökhelyettes=wiceprezes
elnöki=prezydencki
elnökség=prezydentura
elnyerni=uzyskiwać
elnyom=gnębić
elnyomás=ucisk
elnyomni=gnębić
elnyomni=uciskać
elnyújt=przeciągać
elnyújtani=przedłużać
elnyújtózik=rozsiąść
elnyújtózkodik=rozsiąść
elő=przedni
élő=żyjący
élő=żywy
előadás=impreza
előadás=odczyt
előadás=przedstawienie
előadás=seans
előadás=wykład
előadó=wykładowca
előállítani=wytwarzać
előbb=przed
előbbi=poprzedni
előd=przodek
elődöntő=półfinał
előérzet=przeczucie
előest=przeddzień
előest=wigilia
előétel=przekąska
előfizetés=abonament
előfizetni=prenumerować
előfordul=pojawiać
előfordul=pojawić
előfordul=wystąpić
előfordul=występować
előfordul=zdarzać
előfordul=zdarzyć
előhív=wywoływać
előhúzni=wyciągać
előidézni=powodować
előidézni=wyrządzać
előidézni=wzbudzać
előírás=instrukcja
előírás=przepis
előírásos=przepisowy
előírásosan=przepisowo
előítélet=uprzedzenie
előítéletes=uprzedzony
előítélet-mentes=nieuprzedzony
előjegyzés=rejestracja
előjel=znak
előjog=przywilej
előkelő=wykwintny
előkelő=wytworny
előkelően=wytwornie
előkészítő=przygotowawczy
előkészület=przygotowanie
előleg=zadatek
előleg=zaliczka
előlépni=wystąpić
előléptetés=awans
elöljáró=burmistrz
eloltani=zgasić
elolvas=przeczytać
elolvasni=przeczytać
elolvasva=przeczytano
előmenetel=postęp
előny=korzyść
előny=zaleta
előnyös=dodatni
előnyös=korzystny
előnyös=pożyteczny
előnyösen=okazyjnie
előnytelen=niekorzystny
előre=nieprzewidziany
előre=przepowiadać
előrelátás=opatrzność
előrelátás=przewidywanie
előrelátó=przezorny
előrész=przód
eloszlás=dystrybucja
eloszlás=podział
eloszlás=rozdzielenie
eloszlás=rozkład
eloszlás=rozproszenie
eloszlás=rozprowadzenie
eloszlik=rozchodzić
előszoba=przedpokój
élőszóban=ustnie
először=najpierw
először=naprzód
eloszt=dzielić
eloszt=podzielić
előterjeszt=wnioskować
előterjeszteni=przedstawiać
előtt=przed
előváros=przedmieście
elővárosi=przedmiejski
elővigyázatos=ostrożny
elővigyázatos=przezorny
elővizsga=zaliczenie
előzékeny=uprzejmy
előzékenyen=uprzejmie
előzékenység=uprzejmość
előzőleg=poprzednio
előzőleg=przedtem
elpárolog=wyparować
elpazarol=przepuścić
elpazarol=zmarnować
elpirulni=zaczerwienić
elporlad=próchnieć
elpuhult=zniewieściały
elpusztít=zniszczyć
elpusztítani=zniszczyć
elpusztítható=zniszczalny
elpusztított=zniszczony
elrablás=rabunek
elrabol=porywać
elrabol=uprowadzić
elragad=unieść
elragadó=uroczy
elragadtatás=entuzjazm
elragadtatás=zachwyt
elragadtatni=zachwycać
elragoz=odmienić
elrak=chować
elrak=odstawiać
elrak=schować
elraktározás=przechowywanie
elrejt=chować
elrejt=schować
elrejt=ukryć
elrejteni=schować
elrejteni=ukrywać
elrejtés=ukrywanie
elrejtett=ukryty
elrejtőzni=skryć
elrendel=nakazywać
elrendelni=nakazywać
elrendezni=ułożyć
elrepül=polecieć
elrepülés=odlot
elrepülni=polecieć
elringat=ukołysać
elringat=ululać
elromlik=psuć
elromlik=zepsuć
elront=demoralizować
elront=mylić
elront=niszczyć
elront=popsuć
elront=psuć
elront=zakłócać
elront=zepsuć
elrontani=popsuć
elrontani=zepsuć
elrúg=kopać
elrúg=odbić
elrúg=odbijać
elsajátít=opanować
elsajátít=opanowywać
elsajátít=wyuczyć
elsajátítani=oswoić
elsietett=uprzedni
elsimítás=układ
első=pierwszy
első=przedni
elsőbbség=pierwszeństwo
elsőbbség=priorytet
elsőbbségi=priorytetowy
elsodor=potrącać
elsodor=potrącić
elsodor=uderzyć
elsodort=potrącony
elsodort=uderzony
elsőség=pierwszeństwo
elsősegélycsomag=apteczka
elsötétít=zaciemniać
elsötétítés=zaciemnienie
elsötétül=ściemnić
elsózni=przesolić
elsüllyed=utonąć
elsüllyedni=zatonąć
elsüllyeszt=zatopić
elszabadult=zbieg
elszakadás=pęknięcie
elszakít=oderwać
elszakít=odrywać
elszalad=uciec
elszalad=uciekać
elszalaszt=przepuścić
elszalaszt=przepuszczać
elszállásol=zakwaterowywać
elszállásolni=zakwaterować
elszállít=odwozić
elszállítani=dostarczać
elszállni=polecieć
elszámolás=rozliczenie
elszámolás=rozrachunek
elszámolni=rozliczyć
elszánt=zdecydowany
elszáradni=wyschnąć
elszedni=odbierać
elszendereg=zdrzemnąć
elszigetel=izolować
elszigetel=odizolować
elszigetel=odizolowywać
elszigetelés=izolacja
elszigetelés=oddzielenie
elszigetelődik=odizolować
elszigetelődik=odizolowywać
elszigeteltség=izolacja
elszív=wypalić
elszökni=uciekać
elszomorít=zasmucić
elszomorodik=zasępiać
elszomorodik=zasmucić
elszórni=rozpraszać
eltakarni=osłaniać
eltakarodik=wynosić
eltalálni=zgadywać
eltart=utrzymać
eltart=utrzymywać
eltart=wyżywiać
eltart=wyżywić
eltartani=potrwać
eltartás=utrzymanie
eltartás=wyżywienie
eltávolít=usunąć
eltávolítani=odsuwać
eltávolítani=usuwać
eltávolító=narzędnik
eltávolodik=odejść
eltávozni=odejść
eltékozol=przepuszczać
eltékozol=roztrwonić
eltérés=różnica
eltérítés=dywersja
elterjed=przyjąć
elterjedés=przenikanie
elterjedt=utarty
eltérő=niezgodny
elterül=rozłożyć
eltévedni=zabłądzić
eltévedt=zgubiony
eltévelyedés=błąd
eltévelyedés=omyłka
eltévelyedés=pomyłka
eltévelyedés=uchyb
eltiltás=zakaz
eltitkolás=ukrywanie
eltökélt=stanowczy
eltolni=odsuwać
eltolni=usuwać
eltompít=potępić
eltompítani=wytępiać
eltorlaszolni=zastępować
eltörölni=skasować
eltűnik=znikać
eltűnni=zginąć
eltűnt=zaginiony
elülső=czołowy
elülső=przedni
elültetni=sadzić
elúszni=odpływać
elüt=odbić
elüt=odbijać
elutasít=odmawiać
elutasít=odmówić
elutasítás=odmowa
elutasítás=odrzucenie
elutazás=odjazd
elutazni=odjeżdżać
elutazni=pojechać
elutazni=wyjechać
elűzni=odpędzać
elv=zasada
elvág=przeciąć
elvág=skaleczyć
elvág=zacinać
elvakít=olśnić
elvakít=olśniewać
elvakít=oślepić
elválás=rozłączenie
elválás=rozłąka
elválás=rozstanie
elválás=rozwód
elválaszt=odłączyć
elválaszt=podzielać
elválaszt=podzielić
elválaszt=rozłączyć
elválasztás=rozłąka
elválaszthatatlanul=nierozdzielnie
elválik=rozłączyć
elválik=rozstać
elválik=rozwieść
elvállal=podejmować
elvállal=przedsięwziąć
elvállal=przyjąć
elvállal=przyjmować
elválni=rozwieść
elvált=rozwiedziony
elvámolni=oclić
elvár=oczekiwać
elvár=wymagać
elvárás=oczekiwanie
elvárás=wymaganie
elvarázsol=zaczarować
elvarr=obszywać
elvarrás=obszycie
elvárt=oczekiwany
elvárt=wymagany
élveboncolás=wiwisekcja
elvégez=ukończyć
elvégezni=odbywać
elvégezni=skończyć
elvégezni=ukończyć
elvenni=odbierać
elvenni=odebrać
elvenni=poślubić
elvenni=zabierać
elvenni=zabrać
elvesz=zabierać
elveszett=zaginiony
elveszett=zgubiony
elveszik=zabłądzić
elveszik=zgubić
elveszít=przegrać
elveszít=przegrywać
elveszít=stracić
elveszít=tracić
elveszít=zgubić
elveszíteni=zgubić
elveszni=przepaść
elveszni=zginąć
elveszteni=gubić
elveszteni=przegrać
elveszteni=tracić
elvesztett=zgubiony
elvetélés=aborcja
elvetélés=poronienie
elvetélés=skrobanka
elvetni=porzucać
elvezet=odprowadzić
elvezet=sprowadzać
elvezet=sprowadzić
élvezet=przyjemność
élvezet=rozkosz
élvezetes=rozkoszny
élvezeti=używki
elvezetni=doprowadzać
elvinni=ponieść
elvinni=zanieść
elvisel=znosić
elviselhetetlen=nieznośny
elvisz=odbierać
elvisz=odebrać
elvisz=odwieźć
elvisz=odwozić
elvisz=zaprowadzić
elvisz=zawieźć
elvisz=zawozić
elvitathatatlan=bezsporny
elvonás=abstrakcja
elvont=abstrakcyjny
elvont=abstrakt
elvont=niejasny
elvontság=abstrakcja
elvonultság=odosobnienie
elvonultság=samotność
elvonultság=zacisze
elvörösödni=rumienić
elvtárs=kolega
elvtárs=towarzysz
elvtársnő=towarzyszka
elzár=zablokować
elzár=zakręcać
elzár=zakręcić
elzár=zamknąć
elzár=zamykać
elzárni=zastępować
emanáció=emanacja
emancipáció=emancypacja
ember=człowiek
ember=mężczyzna
ember=wieśniak
emberbarát=filantrop
emberek=ludzie
emberevés=ludożerstwo
emberfeletti=nadludzki
emberi=człowieczy
emberi=człowiek
emberi=ludzki
emberiesség=człowieczeństwo
emberiesség=humanitarność
emberiesség=ludzkość
emberiség=ludzkość
emberölés=morderca
emberölés=zabójca
emberölés=zabójstwo
emberrablás=porwanie
emberrabló=porywacz
emberséges=humanistyczny
emberséges=humanitarny
emberséges=ludzki
emberszeretet=dobroczynność
emberszeretet=filantropia
embertan=antropologia
embertelen=nieludzki
embrió=embrion
embrió=zalążek
embrió=zarodek
embriológia=embriologia
embrionális=embrionalny
embrionális=zarodkowy
emelés=podnoszenie
emelés=podwyżka
emelés=zwyżka
emeletrész=kondygnacja
emelkedés=podwyżka
emelkedés=wspinać
emelkedés=wzniesienie
emelkedés=wzrost
emelkedés=zwyżka
emelkedő=wzgórze
emelni=tamować
emelni=wznieść
emelő=dźwig
emelő=dźwignia
emésztés=trawienie
emésztési=trawienny
emigráció=emigracja
emigráns=uchodźca
Emília=Emilia
emirátus=emirat
emleget=wypominać
emlegetés=wspomnienie
emlék=pamiątka
emlék=pamięć
emlékezés=pamięć
emlékezés=pamiętanie
emlékezés=wspomnienie
emlékezet=pamięć
emlékezetes=pamiętny
emlékezetkiesés=amnezja
emlékezetvesztés=amnezja
emlékezőtehetség=pamięć
emlékeztet=przypomnieć
emlékeztet=wypominać
emlékeztetni=przypominać
emlékeztető=przypomnienie
emlékirat=memoriał
emlékmű=monument
emlékmű=pomnik
emlékmű=zabytek
emléktábla=pamiątkowa
emléktárgy=upominek
említ=wspominać
említés=wzmianka
említett=wspomniany
emlős=ssak
Emma=Emma
empátia=empatia
empátia=wczuwać
empirikus=empiryczny
empirista=empiryk
emse=locha
emse=maciora
emse=świnia
emulzió=emulsja
én=ja
enciklopédia=encyklopedia
enciklopédikus=encyklopedyczny
endokrin=dokrewny
endoterm=endotermiczny
ének=pieśń
ének=piosenka
ének=śpiew
énekel=śpiewać
énekelni=śpiewać
énekes=piosenkarz
énekes=śpiewaczka
énekes=śpiewak
énekes=suma
énekesnő=piosenkarka
énekkar=chór
énekkari=chóralny
energia=energia
energia=moc
energia=siła
energiatároló=akumulator
enged=dopuszczać
enged=pozwalać
enged=pozwolić
engedékeny=ustępliwy
engedékenyen=ustępliwie
engedelmes=posłuszny
engedelmes=potulny
engedelmesség=posłuszeństwo
engedély=pozwolenie
engedély=przepustka
engedély=zezwolenie
engedetlen=krnąbrny
engedetlen=nieposłuszny
engedetlenség=nieposłuszeństwo
engedmény=bonifikata
engedmény=pozwolenie
engedmény=ulga
engedmény=zniżka
engedni=puszczać
engedni=ustąpić
engem=mnie
ennek=tego
enni=jadać
enni=jeść
enni=zjeść
ennivaló=jedzenie
ennivaló=żywność
ennyi=tyle
entrópia=entropia
enyéim=moje
enyém=kopalnia
enyém=mój
enyhe=cichy
enyhe=delikatny
enyhe=łagodny
enyhe=miły
enyhébb=lżejszy
enyhébben=lżej
enyhén=łagodnie
enyheség=łagodność
enyhíteni=łagodzić
enyhíteni=ułagodzić
enyhíteni=uśmierzać
enyhíteni=złagodzić
enyhülés=odprężenie
enyhülés=ulga
enyv=klajster
enyv=klej
enyv=klejowy
enyv=lep
enzim=enzym
ép=całkowy
ép=integralny
epe=gorycz
epe=żółć
eped=pożądać
eped=tęsknić
epedezik=pragnąć
epedezik=tęsknić
eper=morwa
eper=poziomka
eper=truskawka
eper=truskawki
eperfa=morwa
épeszű=rozsądny
epigramma=epigram
epigramma=epigramat
epikus=epicki
epikus=epiczny
építeni=budować
építés=budowa
építész=architekt
építész=budowniczy
építészet=architektura
építészet=budownictwo
építkezés=budowa
építkezni=budować
építmény=budynek
építőanyag=budowlany
építőipar=budownictwo
építőmunkás=budowlaniec
epizód=epizod
eposz=epicki
eposz=epiczny
eposz=epika
eposz=epopeja
eposz=epos
éppen=akurat
éppen=tuż
éppen=właśnie
éppen=zaledwie
éppúgy=zarówno
épség=zdrowie
épület=budynek
épület=gmach
épületszárny=dobudówka
épületszint=kondygnacja
éra=era
erbium=erb
érc=kruszec
érc=ruda
érces=metaliczny
érces=metalowy
ércpénz=moneta
erdei=leśny
erdeifenyő=sosna
érdek=interes
érdek=oprocentowanie
érdek=zainteresowanie
érdekcsoport=kółko
érdekel=interesować
érdekelni=interesować
érdekelt=zainteresowany
érdekes=ciekawy
érdekes=dziwny
érdekes=interesujący
érdekes=osobliwy
érdekesség=ciekawość
érdekesség=ciekawostka
érdekközösség=sitwa
érdeklődés=zainteresowanie
érdeklődik=interesować
Erdély=Siedmiogród
érdem=zaleta
érdem=zasługa
érdem=zasługiwać
érdemben=rzeczowo
érdemel=zasługiwać
érdemes=chwalebny
érdemes=godny
érdemes=wart
érdemes=warto
érdemes=zasłużony
érdemrend=order
érdes=szorstki
erdész=gajowy
erdész=leśniczy
erdész=leśnik
erdészet=leśnictwo
erdészház=leśniczówka
erdészlak=leśniczówka
erdő=las
erdő=leśny
erdőgazdaság=leśnictwo
erdőirtás=wyrąb
erdőség=puszcza
eredet=geneza
eredet=pochodzenie
eredet=początek
eredet=rodowód
eredet=źródło
eredeti=oryginał
eredeti=oryginalny
eredeti=pierwotny
eredetileg=pierwotnie
eredetiség=autentyczność
eredj=Idź
eredménnyel=poskutkować
eredmény=efekt
eredmény=osiągnięcie
eredmény=rezultat
eredmény=skutek
eredmény=wynik
eredményes=owocny
eredményes=skuteczny
eredményez=wynikać
ereklye=przeżytek
ereklye=relikt
ereklye=relikwia
ereklyetartó=relikwiarz
erélytelen=słaby
érelzáródás=zator
érem=medal
éremgyűjtő=numizmatyk
éremtan=numizmatyka
erény=zaleta
erényes=cnotliwy
érés=dojrzewanie
eresz=rynna
ereszcsatorna=rynna
ereszcsatorna=rynsztok
ereszt=puścić
éretlen=niedojrzały
éretlenség=niedojrzałość
eretnek=heretyk
eretnek=kacerz
eretnekség=herezja
érett=dojrzały
érett=wytrawny
érettség=dojrzałość
érettségi=matura
érettségiző=maturzysta
érez=czuć
erezet=żebro
érezni=czuć
érhártya=naczyniówka
érik=dojrzewać
erika=wrzos
érint=dotyczyć
érint=dotykać
érint=poruszać
érint=poruszyć
érinteni=dotykać
érinteni=tyczyć
érinteni=tykać
érintés=dotknięcie
érintés=dotyk
érintetlenség=całość
érintetlenség=dziewictwo
érintetlenség=niewinność
érintett=omówiony
érinthetetlen=nietykalny
érintkezés=komunikacja
érintkezés=styczność
érintkezni=stykać
erjesztés=fermentacja
erjesztés=wzburzenie
erkély=amfiteatr
erkély=balkon
érkezés=przyjazd
érkezés=przyjście
érkezés=przylot
érkezik=przychodzić
érkezik=przyjeżdżać
erkölcs=moralność
erkölcsi=morał
erkölcsi=moralny
erkölcsi=obyczajny
erkölcsileg=moralnie
erkölcsös=cnotliwy
erkölcsösség=czystość
erkölcsösség=moralność
erkölcsösség=niewinność
erkölcstan=moralność
erkölcstelenség=rozpusta
érme=moneta
érme=żeton
ernyedt=miękki
ernyősvirágúak=selerowate
erő=moc
erő=potęga
erő=siła
erőd=forteca
erőd=twierdza
erőd=warownia
erődítmény=forteca
erődítmény=twierdza
erőfeszítés=wysiłek
erogén=erogenny
erőleves=bulion
erőlködni=wysilać
erőltetett=forsowny
erőmű=elektrownia
erőmű=siłownia
erőnlét=kondycja
erős=intensywny
erős=mocny
erős=ostry
erős=potężny
erős=silny
erős=tęgi
erősen=ostro
erősen=silnie
erősítő=wzmacniacz
erősödni=krzepnąć
erőszak=gwałt
erőszak=przemoc
erőszakos=gwałtowny
erőszakos=natrętny
erotika=erotyka
erotika=erotyzm
erotikus=erotyczny
erőtlen=słaby
erózió=erozja
erózió=żłobienie
erre=tędy
errefelé=tędy
erről=stąd
érsek=arcybiskup
érsekség=arcybiskupstwo
erszény=kieszeń
erszény=sakiewka
erszény=torba
erszényes=torbacz
ért=do
ért=rozumieć
érték=cena
érték=wartość
értékcsökkenés=amortyzacja
értékcsökkenés=deprecjacja
értékcsökkenés=dewaluacja
értékel=cenić
értékel=oceniać
értékel=szacować
értékelés=ocena
értékelés=wycena
értékelni=cenić
értékelni=doceniać
értékelni=oceniać
értékes=cenny
értékes=drogocenny
értékes=kosztowny
értékes=wartościowy
értékesíteni=zbywać
értékesítés=upłynnienie
értékesítés=zbyt
értékesítési=sprzedaży
értékesítési=zbytu
értekezés=rozprawa
értekezés=traktat
értekezlet=spotkanie
értékpapír=akcja
értéktelen=bezwartościowy
értéktelenség=nicość
értelem=inteligencja
értelem=rozsądek
értelem=rozum
értelem=sens
értelem=umysł
értelem=znaczenie
értelmes=pojętny
értelmes=rozgarnięty
értelmes=rozsądny
értelmes=rozumny
értelmes=sensowny
értelmetlen=bezcelowy
értelmetlen=bezsensowny
értelmez=interpretować
értelmezés=interpretacja
értelmezés=interpretowanie
értelmezni=rozumować
értelmiség=inteligencja
értelmiségi=intelektualista
érteni=dogadać
érteni=rozumieć
érteni=rozumować
érteni=zrozumieć
értesít=zawiadomić
értesíteni=meldować
értesíteni=zawiadamiać
értesítés=ogłoszenie
értesítés=ostrzeżenie
értesítés=wiadomość
értesítés=zawiadomienie
értesül=dowiadywać
értetlenség=niezrozumienie
érthetetlen=niezrozumiały
érthetetlenség=niezrozumiałość
érthetetlenség=zagadkowość
érthető=wyraźny
érthető=zrozumiały
érthetően=zrozumiale
érv=argument
érvel=argumentować
érvelés=rozumowanie
érvelés=wywód
érvényes=aktualny
érvényes=ważny
érvényesít=podbić
érvényesség=ważność
érvénytelen=nieważny
érvénytelenít=unieważniać
érvénytelenít=unieważnić
érvényteleníteni=unieważniać
érverés=puls
érverés=tętno
érzék=predyspozycja
érzék=zdolność
érzék=zmysł
érzékcsalódás=omam
érzékel=odczuć
érzékel=postrzegać
érzékelni=czuć
érzékelt=postrzegany
érzékeny=czuły
érzékeny=dotkliwy
érzékeny=drażliwy
érzékeny=wrażliwy
érzéketlen=nieczuły
érzéketlen=niewrażliwy
érzéki=zmysłowy
érzékszerv=narząd
érzékszerv=organ
érzelem=emocja
érzelem=sentyment
érzelem=uczucie
érzelmi=emocjonalny
érzelmi=uczuciowy
érzelmileg=emocjonalnie
érzelmileg=uczuciowo
érzés=odczucie
érzés=poczucie
érzés=świadomość
érzés=uczucie
érzéstelenít=znieczulać
érzéstelenít=znieczulić
érzésteleníteni=znieczulać
érzéstelenítés=anestezja
érzéstelenítés=znieczulenie
érzéstelenség=anestezja
érzéstelenség=znieczulenie
érzet=poczucie
érzet=uczucie
Erzsébet=Ela
Erzsébet=Elżbieta
érzület=świadomość
és=i
és=oraz
esedezés=błaganie
esemény=epizod
esemény=wydarzenie
esemény=wypadek
esemény=zdarzenie
esernyő=parasol
esernyő=parasolka
esés=nachylenie
esés=pochylenie
esés=spadek
esés=upadek
eset=okazja
eset=raz
eset=wydarzenie
eset=wypadek
eset=zdarzenie
esetleg=ewentualnie
esetleges=przypadkowy
esetlen=niezgrabny
esetlen=niezręczny
esik=upadać
esik=wypadać
eskü=przysięga
eskü=ślubowanie
esküdt=juror
esküdt=ławnik
esküdtszék=komisja
esküszegés=wiarołomstwo
esküszegő=wiarołomny
esküt=przysięgły
esküvő=ślub
esküvői=ślubny
esni=wznak
eső=deszcz
esőcsatorna=rynna
esőkabát=deszczowiec
esős=deszczowy
esszé=esej
esszé=próba
esszéista=eseista
ésszerű=rozsądny
ésszerűség=logiczność
ésszerűség=rozsądek
ésszerűség=sensowność
est=wieczór
est=wieczorek
est=zmierzch
este=wieczór
este=wieczorem
estebéd=obiadokolacja
esti=wieczorny
ész=inteligencja
ész=rozsądek
ész=rozum
ész=umysł
észak=północ
északi=północ
északi=północny
északkeleti=północno-wschodni
északnyugati=północno-zachodni
észbeli=intelektualista
észbeli=intelektualny
észbeli=myślowy
észbeli=umysłowy
eszébe=przypominać
eszencia=kwintesencja
eszes=mądry
eszes=rozumny
eszkaláció=eskalacja
eszköz=narzędzie
eszközeset=narzędnik
észlel=postrzegać
észlelés=odbiór
észlelni=obserwować
észlelt=postrzegany
eszme=koncepcja
eszme=myśl
eszme=pogląd
eszme=pojęcie
eszme=wyobrażenie
eszmélet=przytomność
eszmélet=świadomość
eszméletlen=nieprzytomny
eszpresszó=kawiarenka
észrevenni=dostrzegać
észrevenni=spostrzegać
észrevenni=zauważać
észrevesz=zaobserwować
észrevesz=zauważać
észrevesz=zauważyć
észrevétel=spostrzeżenie
észrevétel=uwaga
észrevételek=uwagi
észrevétlenül=ukradkiem
észt=Estończyk
észt=Estonka
észt=estoński
esztelen=absurdalny
esztelen=niedorzeczny
esztelen=szalony
esztendő=rok
észter=ester
eszterga=tokarka
esztergályos=tokarz
esztergapad=tokarka
esztéta=esteta
esztétikai=estetyczny
Észtország=Estonia
ét=jadalny
etán=etan
étel=fajta
étel=jedzenie
étel=potrawa
étel=pożywienie
éter=eter
éteri=eteryczny
éteri=zwiewny
etetés=karmienie
etetés=żywienie
etetni=karmić
etetni=żywić
etika=etyczny
etika=etyka
etikai=etyczny
etikátlan=nieetyczny
etilén=etylen
étkezde=jadłodajnia
étkezde=stołówka
étkezés=jedzenie
étkezés=posiłek
étkezés=pożywienie
étkezni=posilać
étkezni=stołować
étkező=jadalnia
étlap=jadłospis
etnikai=etniczny
etnográfiai=etnograficzny
étrend=dieta
étterem=restauracja
éttermi=restauracyjny
étvágy=apetyt
étvágygerjesztő=apetyczny
eufemisztikus=eufemistyczny
eufória=euforia
eufórikus=euforyczny
Európa=Europa
európai=Europejczyk
európai=Europejka
európai=europejski
európium=europ
év=rok
Éva=Ewa
évad=pora
évad=sezon
evakuáció=ewakuacja
evakuál=ewakuować
evangélikus=ewangelicki
evangélikus=luteranin
evangélikus=luterański
evangélikus=protestancki
evangélium=ewangelia
évenként=całoroczny
évenként=coroczny
évenkénti=doroczny
evés=jedzenie
evés=karmienie
evés=żer
evez=wiosłować
evezés=wioślarstwo
evezni=wiosłować
evező=wiosło
evezős=wioślarski
évforduló=jubileusz
évforduló=rocznica
évi=coroczny
évi=doroczny
évi=roczny
evidens=ewidentny
evidens=jawny
evidens=oczywisty
evidens=widoczny
evilági=doczesny
evilági=przyziemny
evilági=światowy
evilági=ziemski
évnegyed=kwartał
evőkanál=łyżka
evolúciós=ewolucyjny
évszak=pora
évszak=sezon
évszázad=stulecie
évszázad=wiek
évtized=dekada
évtized=dziesięciolecie
excentricitás=ekscentryczność
exhibicionizmus=ekshibicjonizm
exkluzív=ekskluzywny
expedíció=ekspedycja
expedíció=wyprawa
expedíciós=ekspedycyjny
export=eksportowy
export=wywóz
exportálni=wywozić
expozíció=ekspozycja
expozíció=naświetlenie
expozíció=wystawienie
expressz=ekspresowy
expressz=wyrażać
expressz=wyraźny
expresszvonat=ekspres
extrapoláció=ekstrapolacja
ez=niniejszy
ez=ten
ezalatt=tymczasem
ezelőtt=przedtem
ezen=niniejszy
ezentúl=odtąd
ezred=pułk
ezredes=pułkownik
ezredév=tysiącletni
ezrelék=promil
ezres=tysiącznik
ezüst=srebrny
ezüst=srebro
ezüst-=srebrny
ezüstös=srebrny
ezüstös=srebrzysty
ezüstpapír=cynfolia
ezután=następnie
ezután=potem
fa=drewniany
fa=drewno
fa=drzewo
fa=tarcica
faág=gałąź
faág=konar
faanyag=drewno
fácán=bażant
facsemete=sadzonka
fadoboz=skrzynka
faggyú=łój
faggyú=nałoić
fagott=fagot
fagy=mróz
fagy=szron
fagyás=marznięcie
fagyás=odmrożenie
fagyasztó=zamrażalka
fagyasztó=zamrażarka
fagyasztott=mrożony
fagylalt=lody
fagylaltárus=lodziarz
fagyöngy=jemioła
fagyos=oziębły
faháncs=łyko
fahasáb=kłoda
faház=chałupa
faház=chata
faház=drewniak
faház=kabina
faház=kajuta
fahéj=cynamon
fahéj=cynamonowy
fahéj=kora
faipari=zakład
faj=gatunek
faj=rasa
faj=rodzaj
fájás=ból
fájás=boleć
fájás=dolegliwość
fájdalmas=bolesny
fájdalmas=chory
fájdalom=ból
fájdalom=boleść
fájdalom=cierpienie
fájdalom=dolegliwość
fájdalom=żal
fájdalomcsillapító=przeciwbólowy
fájdalommentes=bezbolesny
fajdkakas=cietrzew
fajdkakas=głuszec
fájl=plik
fajlagos=specyficzny
fajlagos=swoisty
fájlalni=dolegać
fájni=dolegać
fájó=bolesny
fájó=dotkliwy
fajta=gatunek
fajta=rasa
fajta=rodzaj
fajta=styl
fajta=wzór
fajtalan=lubieżny
fajtiszta=rasowy
fáklya=pochodnia
fakó=blady
fakultatív=elekcyjny
fal=mur
fal=ściana
falánk=łakomczuch
falánk=łakomy
falánk=łapczywy
falánk=żarłok
falánkság=obżarstwo
falanx=falanga
falat=kawałek
falatozás=przekąska
falevél=liść
falfestmény=fresk
fali=naścienny
fali=ścienny
faliszekrény=szafa
faliszekrény=szafka
falka=czereda
falka=sfora
falkavadászat=łowiectwo
falkavadászat=myślistwo
falmélyedés=nisza
falmélyedés=wnęka
falragasz=afisz
falragasz=plakat
falszegély=brzeg
falszegély=kant
falszegély=krawędź
falszegély=obrzeże
falszegély=skraj
falu=wieś
falucska=wioska
falusi=wiejski
falusi=wieśniak
fametszet=drzeworyt
famunka=stolarka
fanatikus=fanatyczny
fanatizmus=fanatyzm
fanfár=fanfara
fánk=pączek
fantasztikus=fantastyczny
fantázia=fantazja
fantázia=imaginacja
fantázia=wyobraźnia
fanyar=cierpki
fanyarság=cierpkość
fanyarság=zgryźliwość
far=tyłek
fárad=harować
fáradhatatlan=usilny
fáradni=trudzić
fáradozni=trudzić
fáradság=męka
fáradság=trud
fáradságos=surowy
fáradságos=trudny
fáradságos=twardy
fáradt=zmęczony
fáradtság=zmęczenie
fáradtság=znużenie
farag=rzeźbić
faragás=rzeźba
faragatlan=ordynarny
faragatlan=prymitywny
faragott=strugany
fárasztani=fatygować
farkas=wilczy
farkas=wilk
farkasember=wilkołak
farkaskutya=wilczur
farm=farma
farmer=ranczer
farmernadrág=dżinsy
farok=ogon
farönk=drewno
farsang=karnawał
fás=lesisty
fasírozott=sznycel
fasírt=klops
fasiszta=faszysta
fasizmus=faszyzm
fasor=aleja
fásult=niewrażliwy
faszeg=kołek
fatábla=tablica
fatális=fatalny
fatális=śmiertelny
fatalizmus=fatalizm
fatönk=pień
fatönk=pniak
fatörzs=konar
fatörzs=sękacz
fattyú=bękart
fattyú=nieślubny
fátyol=welon
fauna=fauna
faúsztató=flisak
favágó=drwal
favorit=faworyt
fax=faks
fazék=doniczka
fazék=dzbanek
fazék=garnek
fazék=naczynie
fazék=rondel
fazekas=garncarz
fázni=marznąć
fazon=fason
fazon=krój
február=luty
fecseg=ględzić
fecsegés=ględzenie
fecsegni=gadać
fecsérelni=marnować
fecsérlés=rozrzutność
fecske=jaskółczy
fecske=jaskółka
fecske=połykać
fecske=przełykać
fecske=slipy
fecskendezés=wtrysk
fecskendezik=wtryskiwać
fecskendő=strzykawka
fecsketárnics=goryczka
fedd=karcić
feddhetetlenség=całość
feddhetetlenség=integralność
feddhetetlenség=nienaruszalność
feddhetetlenség=prawość
feddhetetlenség=rzetelność
feddhetetlenség=uczciwość
fedél=pokrycie
fedél=wieko
fedél=wierzch
fedélzet=pomost
fedett=kryty
fedezet=eskorta
fedezet=konwój
fedezet=konwojent
fedezet=straż
fedni=kryć
fedni=przykrywać
fedő=przykrywka
fegyelem=dyscyplina
fegyelem=karność
fegyelem=subordynacja
fegyelem=zdyscyplinować
fegyelem=zdyscyplinowanie
fegyelmi=dyscyplinarny
fegyenc=więzień
fegyház=więzienie
fegyver=broń
fegyver=oręż
fegyveres=zbrojny
fegyvergyűjtemény=zbrojownia
fegyverkezés=uzbrojenie
fegyverraktár=zbrojownia
fegyverszünet=rozejm
fegyverszünet=zawieszenie
fegyvertelen=bezbronny
fehér=białko
fehér=biały
fehér=biel
fehér=wybielać
fehérje=albumina
fehérje=białko
fehérje=proteina
fehérnemű=bielizna
fehérorosz=Białorusin
fehérorosz=Białorusinka
fehérorosz=białoruski
fehérrépa=rzepa
fehérség=biel
fehérvérsejt=leukocyt
fehérvérűség=białaczka
fehérvérűség=leukemia
fej=doić
fej=facet
fej=głowa
fej=głowica
fej=łeb
fejecske=główka
fejedelem=królewicz
fejet=głowić
fejezet=rozdział
fejhang=falset
fejléc=nagłówek
fejléc=winieta
fejleszt=rozwijać
fejleszt=rozwinąć
fejleszteni=rozwijać
fejlesztés=rozbudowa
fejlesztés=rozwój
fejlesztés=wzrost
fejlett=rozwinięty
fejlettség=postęp
fejlődés=rozwój
fejlődik=rozwijać
fejlődik=rozwinąć
fejlődő=ożywiony
fejlődő=rozwijający
fejtámla=zagłówek
fejteni=łuskać
fejtörő=łamigłówka
fék=hamulec
fekély=ropień
fekély=wrzód
fekélyesedés=owrzodzenie
fekete=czarny
feketén=czarno
feketesügér=okoń
fékezni=hamować
fékezni=zahamować
fektet=dziecko
fektet=kłaść
fektet=usypiać
fektetni=kłaść
fektetni=położyć
feküdni=leżeć
fekvés=położenie
fekvés=położyć
fekvés=pozycja
fekvő=leżący
fekvőhely=kuszetka
fekvőtámasz=pompka
fel=wzwyż
fél=pół
fél=połowa
fél=wpół
felad=nadawać
felad=rezygnować
feladás=nadanie
feladás=oddanie
feladat=zadanie
feladó=nadajnik
feladó=nadawca
felajánl=przeznaczać
felajánl=przeznaczyć
felajánlani=ofiarować
felajánlás=ofiarowanie
felajánlás=przeznaczenie
felajánlott=przeznaczony
félájult=półprzytomny
felakasztani=powiesić
felakasztani=zaczepiać
feláldozni=poświęcać
feláll=ustawić
felállítani=ustawiać
felállítás=nastawienie
felállni=wstawać
felbecsülés=ocena
felbecsülés=oszacowanie
felbecsülhetetlen=bezcenny
félbeszakítani=przerywać
felbont=otwierać
felbontani=rozwiązać
felbontás=rozdzielczość
felbontás=rozwiązanie
felborulni=przewracać
felbujtás=nakłanianie
felbujtás=podżeganie
felbuzdulás=otucha
félcipő=półbuty
felcsavar=nakręcać
felcsavar=zwijać
felcsavarodik=nawijać
felcsavarodik=nawinąć
felcsíp=poderwać
felcsíp=podrywać
feldagad=opuchnąć
feldagadt=opuchły
feldagadt=opuchnięty
felderítés=zwiad
feldolgoz=przerabiać
feldolgoz=przerobić
feldolgozás=obróbka
feldolgozás=opracowanie
feldolgozás=przerób
feldolgozás=przeróbka
feldolgozás=przetwarzanie
feldolgozás=przetwórczy
felébred=obudzić
felébreszteni=wzbudzać
feledékeny=zapominalski
feledékenység=zapominalstwo
felejt=zapominać
félek=boję
felekezet=wyznanie
feléledés=odrodzenie
félelem=bać
félelem=lęk
félelem=obawa
félelem=strach
félelem=tchórzostwo
felélénkült=ożywiony
felelet=odpowiedź
felelet=riposta
félelmes=straszliwy
félelmes=straszny
felelni=odpowiadać
felelős=odpowiedzialny
felelősség=odpowiedzialność
felemelés=podnoszenie
felemelni=dźwigać
felemelni=podnieść
félénk=bojaźliwy
félénk=lękliwy
félénk=nieśmiały
félénk=płochliwy
félénk=strachliwy
félénkség=bojaźliwość
félénkség=nieśmiałość
felépítmény=nadbudowa
felépítmény=nadbudówka
felérni=dorównywać
felerősít=zaczepiać
feleség=małżonka
feleség=żona
feleselni=sprzeczać
felesleg=nadmiar
felesleg=nadwyżka
felesleges=niepotrzebny
felesleges=zbędny
felesleges=zbyteczny
feleslegesen=daremnie
feleszmél=oprzytomnieć
felettes=nadrzędny
felettes=zwierzchnik
féléves=półroczny
félévi=półroczny
felfed=ujawniać
felfedez=odkryć
felfedez=wykryć
felfedez=wykrywać
felfedezés=odkrycie
felfedezett=odkryty
felfegyverez=uzbrajać
felfegyverez=zbroić
felfegyverzett=zbrojny
felfekvés=odleżyna
félfém=półmetal
felfeszít=podważyć
felfog=pojmować
felfog=rozumieć
félfogadás=przyjęcie
felfogás=pogląd
felfogás=pojęci
felfogás=pojęcie
felfogás=pojętność
felfogás=rozumienie
felfogás=zrozumienie
felföld=wyżyna
felfordulás=bałagan
felfordulni=przewracać
felforral=przegotować
felfrissít=odświeżyć
felfrissít=orzeźwiać
felfrissíteni=odświeżać
felfrissíteni=orzeźwiać
felfrissítés=orzeźwianie
felfrissített=odświeżony
felfrissül=orzeźwiać
felfrissül=orzeźwić
felfrissülés=orzeźwienie
felfüggesztés=umorzenie
felfüggesztés=zawiesina
felfüggesztés=zawieszenie
felfúj=napompować
felfuvalkodott=pyszny
félgömb=hemisfera
félgömb=półkula
felgyorsít=przyśpieszyć
felháborít=oburzyć
felháborítani=oburzać
felháborodás=oburzenie
felháborodás=wzburzenie
felháborodik=oburzyć
felháborodott=oburzony
felhalmoz=gromadzić
felhalmoz=skupiać
felhalmozás=gromadzenie
felhalmozni=nagromadzać
felhalmozódik=gromadzić
felhalmozódik=skupiać
felhám=skóra
felhány=wypominać
felhánytorgat=wypominać
felhánytorgat=wypomnieć
felhasznál=posłużyć
felhasznál=użyć
felhasznál=wykorzystać
felhasznál=zużytkowywać
felhasználás=wykorzystanie
felhasználás=zużytkowanie
felhasználni=skorzystać
felhasználni=wykorzystywać
felhasználó=użytkownik
felhasznált=stosowany
felhasznált=zastosowany
felhatalmazás=pełnomocnictwo
felhatalmazás=upoważnienie
felhatalmazni=upełnomocnić
felhatalmazott=pełnomocnik
felhígít=rozcieńczyć
felhív=przekręcić
felhív=telefonować
felhív=zadzwonić
felhív=zatelefonować
felhívás=apel
felhívás=apelacja
felhívás=apelować
felhívás=wezwanie
felhívni=wezwać
felhő=chmura
felhős=zachmurzony
felhősödni=chmurzyć
felhőtlen=bezchmurny
felhúz=nakręcać
felhúz=wciągać
felhúz=wciągnąć
felhúzni=nakręcać
felhúzódzkodik=podciągnąć
felidegesít=zdenerwować
felidéz=wywoływać
féligazság=półprawda
felírás=napis
felirat=nadruk
felirat=napis
feliratkozás=zapis
feliratkozik=zapisać
felírni=napisać
felírni=zapisywać
felismer=poznać
felismer=poznawać
felismer=rozpoznawać
felismerés=identyfikacja
felismerés=rozpoznanie
felismerhetetlen=nierozpoznawalny
felismerni=poznać
félisten=półbóg
felizgat=podniecić
felizgatás=podniecenie
felizgatott=podniecony
felizgatottság=podniecenie
feljebb=powyżej
feljebb=wyżej
feljegyez=notować
feljegyez=zanotować
feljegyzés=zapis
feljelent=donosić
feljelent=oskarżyć
feljelenteni=zameldować
feljelentés=denuncjacja
feljelentés=doniesienie
feljelentés=donos
feljogosít=uprawnić
felkel=wzejść
felkelés=bunt
felkelés=insurekcja
felkelés=powstanie
felkelés=rewolta
felkelni=wstawać
felkelteni=obudzić
felkelteni=wzbudzać
felkelteni=zainteresować
felkészült=świadomy
felkever=zamieszać
félkör=półkole
félkör=półokrąg
fellebbezés=apelacja
fellebbezés=odwołanie
fellebbezik=odwoływać
felleg=chmura
felleg=obłok
fellegvár=cytadela
fellélegezni=oddychać
fellélegezni=odetchnąć
fellendülés=ożywienie
fellép=postąpić
fellépés=wystąpienie
fellépés=występ
felmagasztalás=egzaltacja
felmagasztalás=podniesienie
felmelegít=odgrzewać
felmelegíteni=odgrzewać
felmelegíteni=zagrzewać
felmelegszik=ocieplić
felmondás=wymówienie
felmondás=wypowiedzenie
felnevel=wychować
felni=felga
félni=bać
felnő=wychować
felnő=wychowywać
felnőtt=dorosły
felnyitni=otwierać
felocsúdni=oprzytomnieć
feloldás=rozczyn
feloldás=rozpuszczenie
feloldás=roztwór
feloldás=rozwiązanie
felöltő=jesionka
felöltő=płaszcz
felolvasás=czytanie
felolvasás=lektura
felolvasás=odczyt
felolvaszt=rozmrozić
felolvasztás=rozmrażanie
feloszlatás=rozkład
feloszlatás=rozpad
feloszlatás=roztwór
feloszlatás=rozwiązanie
felosztás=podział
felosztás=rozbiór
felosztás=układ
félpanzió=pensjonat
felperes=powód
felperes=powódka
felpróbál=mierzyć
felpumpál=napompować
felragasztani=naklejać
félreértés=nieporozumienie
félretenni=odkładać
félretenni=odłożyć
félretesz=odkładać
félretesz=zaoszczędzić
felrobban=wybuchać
felrobban=wybuchnąć
felruházni=ubierać
felség=majestat
felső=górny
felső=wierzch
felső=wyższy
felsőbbség=wyższość
felsőház=parlament
felsőház=senat
felszabadítani=oswobodzić
felszabadítás=wyzwolenie
felszabadító=oswobodziciel
felszabadító=wyzwoliciel
felszabadulás=wyzwolenie
felszáll=wsiadać
felszállás=odlot
felszállni=wsiadać
felszámol=zlikwidować
felszámolás=likwidacja
felszámoló=likwidator
félszáraz=wino
félszeg=krzywy
félszeg=niezgrabny
félszeg=niezręczny
félszegség=niezręczność
félszem=oko
felszentelés=konsekracja
felszentelés=poświęcenie
felszerel=wyposażać
felszerel=zamontować
felszerelés=ekwipunek
felszerelés=przybory
felszerelés=sprzęt
felszerelés=takielunek
felszerelés=wyposażenie
félsziget=półwysep
felszín=powierzchnia
felszív=przyswoić
felszólamlás=reklamacja
felszolgálólány=kelnerka
feltalálás=wynalazek
feltaláló=wynalazca
feltámadás=wskrzeszenie
feltámadás=zmartwychwstanie
feltár=ujawniać
feltárni=odsłaniać
feltartóztatni=zatrzymywać
féltékeny=zazdrosny
féltékenység=zawiść
féltékenység=zazdrość
feltelepít=zainstalować
feltenni=zakładać
feltenni=założyć
feltétel=warunek
feltételezés=domysł
feltételezés=przypuszczenie
feltétlenség=absolutyzm
feltétlenül=bezwarunkowo
feltétlenül=koniecznie
feltölt=ładować
feltölt=naładować
feltűnni=popisywać
feltűnni=zjawiać
feltüntetés=wskazanie
feltüntetés=wskazówka
feltüntetés=znak
felugrani=podskakiwać
felugrik=podskoczyć
felügyel=dopilnować
felügyelet=kontrola
felügyelet=kontrolka
felügyelet=kontrolowanie
felügyelet=nadzór
felügyelet=podgląd
felügyelő=dozorca
felügyelő=inspektor
felújít=remontować
felújítani=odświeżać
felújítás=odnowienie
felújítás=remont
felújítás=wznowienie
felül=na
felül=nad
felül=usiąść
felülés=brzuszki
felület=czoło
felület=lico
felület=naprzeciw
felület=oblicze
felület=powierzchnia
felület=przód
felület=twarz
felülnézet=projekt
felülnézet=zamysł
felülvizsgálat=przegląd
felülvizsgálat=recenzja
felülvizsgálat=rewia
felülvizsgálat=rewizja
felvágott=wędlina
felváltani=rozmieniać
felvásárlás=skup
felvenni=nagrać
felvenni=przybrać
felvenni=założyć
felver=ubić
felver=ubijać
felverni=kurzyć
felvesz=przyjąć
felvesz=przyjmować
felvesz=zakładać
felvesz=założyć
felvesz=zatrudniać
felvesz=zatrudnić
felvétel=nabór
felvétel=przyjęcie
felvétel=zdjęcie
felvigyázás=nadzór
felvilágosít=oświecać
felvilágosítás=objaśnienie
felvilágosítás=oświecenie
felvilágosítás=uświadomienie
felvilágosítatlan=nieuświadomiony
felvilágosított=uświadomiony
felvilágosodás=Oświecenie
felvilágosodott=oświecony
felvilágosult=światły
felvonás=akt
felvonás=czyn
felvonás=dokument
felvonás=uczynek
felvonó=dźwig
felvonó=podnośnik
felvonó=winda
felvonó=wyciąg
felvonulás=defilada
felvonulás=pochód
felvonulás=procesja
fém=metal
fém=metalowy
fémes=metaliczny
fémes=metalowy
feminista=feminista
feminista=feministka
feminista=feministyczny
fenegyerek=chojrak
fenék=dno
fenék=dół
fenék=pupa
fenék=spód
fenék=tyłek
feneketlen=bezdenny
fennállni=istnieć
fennhatóság=panowanie
fennhatóság=władza
fennkölt=podniosły
fennkölt=szczytny
fennmaradó=pozostały
fennsík=płaskowyż
fennsík=płaskowzgórze
fennsík=wyżyna
fenntart=utrzymać
fenntart=utrzymywać
fenntart=zachować
fenntartani=utrzymywać
fenntartani=zarezerwować
fenntartás=rezerwacja
fenntartás=zastrzeżenie
fenőkő=osełka
fenomenális=fenomenalny
fenomenális=zjawiskowy
fenség=majestat
fenséges=majestatyczny
fent=nad
fent=ponad
fent=powyżej
fentebb=powyżej
fentebbi=powyższy
fény=blask
fény=przepych
fény=światło
fény=świetlny
fény=wystawność
fenyegetés=groźba
fenyegetni=grozić
fényiszony=światłowstręt
fenyíteni=karać
fénykép=fotografia
fénykép=zdjęcie
fényképész=fotograf
fénymásol=kserować
fénymásolat=kserokopia
fénymásoló=ksero
fénymáz=glazura
fénymáz=lakier
fénymáz=pokost
fénymáz=politura
fénymáz=werniks
fénynyomat=fotograwiura
fenyő=sosna
fenyő=świerk
fenyőerdő=bór
fenyőfácska=choinka
fenyőtoboz=szyszka
fénytan=optyka
fénytan=wzrokowy
fénytelen=matowy
fénytörés=refrakcja
fénytörés=załamanie
fényvezető=światłowód
fényvezető=światłowodowy
ferde=krzywy
ferde=opaczny
ferde=skośny
ferde=ukośny
ferdén=skośnie
ferdén=ukosem
ferdén=ukośnie
ferdeség=skrzywienie
ferdít=kłamać
ferdíteni=krzywić
féreg=czerw
féreg=robak
féregnyúlvány=aneks
féregnyúlvány=dodatek
Ferenc=Franciszek
ferencesek=franciszkanie
férfi=męski
férfi=mężczyzna
férfias=męski
férfiasság=męskość
férfikor=męskość
férges=robaczywy
férj=małżonek
férj=mąż
férjes=zamężna
férjezett=mężatka
férjezett=zamężna
fermentált=sfermentowany
fermium=ferm
férőhely=pomieszczenie
fertőtlenít=wyparzyć
fertőzés=zakażenie
fertőző=zaraźliwy
feslett=rozpustny
fess=elegancki
fess=szykowny
festék=farba
festék=malować
festeni=farbować
festeni=malować
festés=farba
festés=farbowanie
festészet=malarstwo
festmény=malarstwo
festmény=malowidło
festmény=obraz
festő=malarz
festői=malowniczy
fésű=grzebień
fésülni=czesać
fészek=gniazdo
fészekrakó=zagnieżdżanie
feszélyezni=krępować
feszélyezve=nieswojo
fészer=szopa
feszes=ciasny
feszes=obcisły
feszes=szczelny
feszít=napinać
fesztáv=piędź
fesztelen=swobodny
fesztelenség=dostatek
fesztelenség=łatwość
fesztelenség=swoboda
fesztelenül=swobodnie
fesztivál=festiwal
feszület=krzyż
feszültség=napięcie
fetisizmus=fetyszyzm
feudális=feudalny
feudális=lenny
fia=syn
fiatal=młodo
fiatal=młodociany
fiatal=młody
fiatal=nowożeńcy
fiatalasszony=oblubienica
fiatalkorú=małoletni
fiatalkorú=niepełnoletni
fiatalodni=młodnieć
fiatalok=młodzi
fiatalos=młodociany
fiatalos=młodzieńczy
fiatalos=młodzieniec
fiatalság=młodość
fiatalság=młodzież
fiatalság=młodzieżowy
ficam=zwichnięcie
fickó=cham
figura=figura
figurális=figurowy
figyel=obserwować
figyel=śledzić
figyel=słuchać
figyel=uważać
figyelem=grzeczność
figyelem=uwaga
figyelem'=uwaga
Figyelj!=Słuchaj!
figyelmes=grzeczny
figyelmes=taktowny
figyelmes=uważny
figyelmesen=uważnie
figyelmetlen=nieuważny
figyelmetlenség=nieuwaga
figyelmetlenül=nieuważnie
figyelmeztetés=ostrzeżenie
figyelmeztetés=upomnienie
figyelmeztetni=ostrzegać
fiktív=fikcyjny
filantrópia=filantropia
filc=filc
filc=pilśń
filc=wojłok
filctoll=flamaster
filctoll=pisak
film=film
film=filmowy
filmszínház=kino
filozófia=filozofia
filozófiai=filozoficzny
filozófus=filozof
fin=Murzynka
fin=narciarz
fin=radny
finálé=finał
fing=bąk
fing=pierdnięcie
fing=pierdzieć
finis=końcówka
finn=Fin
finn=fiński
Finnország=Finlandia
finnyás=wybredny
finom=czuły
finom=delikatny
finom=smaczny
finom=subtelny
finom=szczegółowy
finom=wyborowy
finom=wykwintny
finom=wytworny
finoman=czule
finoman=delikatnie
finomítás=oczyszczanie
finomítás=rafinacja
finomítás=rafinowanie
finomított=dystyngowany
finomság=delikatność
fintor=mina
fiók=konto
fiók=szuflada
Firenze=Florencja
firkálás=bazgranina
fiskális=fiskalny
fityula=czapka
fityula=czepek
fiú=chłopak
fiú=chłopiec
fiú=syn
fiúcska=chłopczyk
fiúcska=synek
fiútestvér=brat
fivér=brat
fivérek=bracia
fizetés=opłata
fizetés=pensja
fizetés=płaca
fizetés=płatność
fizetés=spłata
fizetés=uiszczenie
fizetés=wpłata
fizetés=wypłata
fizetés=zapłata
fizetésemelés=podwyżka
fizetésemelés=wzrost
fizetésemelés=zwyżka
fizetési=płatniczy
fizetésképtelen=niewypłacalny
fizetésképtelenség=niewypłacalność
fizetett=zapłacony
fizetni=płacić
fizetni=zapłacić
fizetőképes=wypłacalny
fizetőképesség=wypłacalność
fizetség=wpłata
fizetség=zapłata
fizetve=zapłacony
fizika=fizyka
fizikai=fizyczny
fizikai=materiał
fizikai=materialny
fizikai=tworzywo
fizikailag=fizycznie
fizikus=fizyk
fiziológia=fizjologia
flamingó=flaming
flancos=szykowny
flintüveg=kryształ
flintüveg=kryształowy
flitter=błyskotka
flitter=świecidełko
flóra=flora
flóra=roślinność
Flórián=Florek
Flórián=Florian
flört=flirt
flörtöl=flirtować
flörtölni=flirtować
flotta=flota
flottaadmirális=kontradmirał
fluiditás=ciekłość
fluor=fluor
fluoreszcencia=fluorescencja
fluoreszkálás=fluorescencja
fluoreszkáló=fluorescencyjny
fő=główny
fő=kapitalny
foci=futbol
focista=piłkarz
födém=strop
föderalizmus=federalizm
fodor=żabot
fodrász=fryzjer
fog=odbierać
fog=trzymać
fog=ząb
fogad=przyjąć
fogad=założyć
fogadalom=ślub
fogadalom=ślubowanie
fogadás=powitanie
fogadás=przyjęcie
fogadás=przyjmowanie
fogadni=powitać
fogadni=przywitać
fogadtatás=odbiór
fogalmazás=ujmowanie
fogalmazni=formułować
fogalmazó=kreślarz
fogalmazó=rysownik
fogalmi=konceptualny
fogalmi=pojęciowy
fogalom=myśl
fogalom=pogląd
fogalom=pojęci
fogalom=pojęcie
fogalom=pomysł
fogalom=wyobrażenie
fogamzás=koncepcja
fogamzás=poczęcie
fogamzás=pomysł
fogamzásgátló=antykoncepcyjny
fogantyú=drążek
fogantyú=rękojeść
fogas=sandacz
fogas=zębaty
fogás=chwyt
fogás=danie
fogás=figura
fogás=haczyk
fogaskerék=kołowrotek
fogaskerék=tryb
fogász=dentysta
fogász=stomatolog
fogászat=dentystyka
fogászat=stomatologia
fogászati=dentystyczny
fogászati=zębowy
fogat=powóz
fogazat=ząbkowanie
fogda=areszt
fogékony=pojętny
fogékony=wrażliwy
fogház=więzienie
foghús=dziąsło
fogínysorvadás=paradontoza
foglal=przejmować
foglal=rezerwować
foglal=zajmować
foglalás=rezerwacja
foglalat=oprawa
foglalkozás=zajęcie
foglalkozás=zatrudnienie
foglalkozás=zawód
foglalkozik=dbać
foglalkozik=zajmować
foglalkoztat=zatrudnić
foglalkoztatás=zatrudnienie
foglalni=zajmować
foglaló=zadatek
foglalt=zajęty
foglalt=zarezerwowany
fogni=brać
fogni=łapać
fogni=wziąć
fogó=obcęgi
fogócska=berek
fogoly=jeniec
fogoly=kuropatwa
fogoly=więzień
fogorvos=dentysta
fogorvosi=dentystyczny
fogorvostudomány=stomatologia
fogpiszkáló=wykałaczka
fogpótlás=uzupełnianie
fogpótlástan=protetyka
fogság=areszt
fogság=niewola
fogszabályozás=ortodoncja
fogszabályozástan=ortodoncja
fogszabályozó=ortodonta
fogszuvasodás=próchnica
fogtömés=plomba
fogvájó=wykałaczka
fogy=odchudzić
fogyás=zmniejszenie
fogyasztás=konsumeryzm
fogyasztás=konsumpcja
fogyasztás=spożycie
fogyasztás=zużycie
fogyasztási=konsumpcyjny
fogyasztható=jadalny
fogyasztó=konsument
fogyasztó=spożywca
fogyasztói=spożywczy
fogyatékos=niepełny
fogyatékos=wadliwy
fogyatékosság=brak
fogyatékosság=defekt
fogyatékosság=przywara
fogyatékosság=usterka
fogyatékosság=wada
fogyatkozás=zaćmienie
fogyni=chudnąć
fogzománc=szkliwo
főhadnagy=porucznik
fohász=prośba
főhörgő=oskrzela
főiskola=akademia
főiskola=uczelnia
főiskolai=akademicki
fojt=dławić
fojtani=dusić
fojtogatás=duszenie
fok=stopień
fóka=foka
fokbeosztás=kalibrowanie
főként=głównie
fokhagyma=czosnek
fokos=ciupaga
fokozatos=graduał
fokozatos=stopniowy
fokozatosan=powoli
fokozatosan=stopniowo
fókusz=fokus
fókusz=ognisko
fókusz=optyka
föld=podziemny
föld=świat
föld=uziemienie
föld=ziemia
földalatti=podziemny
földbirtokos=obszarnik
földel=uziemić
földelés=uziemienie
földes=ziemisty
földesúr=ziemianin
földfok=cypel
földfok=przylądek
földgömb=globus
földhivatal=notariat
földi=swojak
földieper=truskawki
földigiliszta=dżdżownica
földmérés=pomiar
földmunkás=kopacz
földművelés=uprawa
földműves=rolnik
földnyelv=cypel
földomlás=urwisko
földöntúli=nieziemski
földöv=strefa
földpát=skaleń
földrajz=geografia
földrengés=trzęsienie
földrengés=wstrząs
földszint=parter
földtan=geologia
fölé=ponad
főleg=głównie
főleg=szczególnie
főleg=zwłaszcza
fölény=przewaga
fólia=folia
fölösleges=niepotrzebny
folt=łata
folt=plama
folt=siniak
folt=skaza
foltos=poplamiony
foltozni=cerować
foltozni=łatać
folyadék=likier
folyam=rzeczny
folyam=rzeka
folyamat=ciąg
folyamat=proces
folyamat=przebieg
folyamatos=ustawiczny
folyami=rzeczny
folyamodvány=petycja
folyamodvány=podanie
folyamodvány=prośba
folyás=przepływ
folyékony=płynny
folyékonyan=płynnie
folyik=płynąć
folyik=ściec
folyik=ściekać
folyik=ścieknąć
folyni=ciec
folyni=powodzić
folyni=trwać
folyó=bieżący
folyó=płynny
folyó=rzeczny
folyó=rzeka
folyóág=odnoga
folyóág=ramię
folyóág=ręka
folyóirat=czasopismo
folyóirat=miesięcznik
folyóirat=przegląd
folyóirat=rewia
folyomány=następstwo
folyópart=brzeg
folyosó=korytarz
folyosó=pasaż
folyosó=przejazd
folyosó=przejście
folyosó=przelot
folyosó=ustęp
folytat=kontynuować
folytatás=ciąg
folytatás=kolejność
folytatás=następstwo
folytatni=kontynuować
folyton=ciągle
folyton=wciąż
folyton=wiecznie
folytonos=ciągły
folytonos=nieustanny
folytonos=stały
folytonosság=ciągłość
fonal=nitka
fonal=włóczka
fonendoszkóp=stetoskop
fonetikus=fonetyczny
főnév=rzeczownik
főnévragozás=deklinacja
fonoda=przędzalnia
fonógyár=przędzalnia
főnök=kierownik
főnök=szef
fonott=chała
fontos=istotny
fontos=ważny
fontosság=ważność
főosztály=departament
főparancsnok=naczelnik
fordít=odwracać
fordít=przekładać
fordít=tłumaczyć
fordítani=obracać
fordítani=tłumaczyć
fordítani=zwracać
fordítás=przekład
fordítás=tłumaczenie
fordító=tłumacz
fordító=tłumaczka
fordító=translator
fordított=odwrotny
fordítva=odwrotnie
fordul=odwracać
fordul=skręcić
fordul=wystosować
fordul=wystosowywać
fordulat=obrót
fordulat=odwrót
fordulat=przełom
fordulat=przewrót
fordulat=zawrót
fordulat=zwrot
fordulatszámmérő=obrotomierz
forduló=etap
forduló=konkurs
forduló=tura
forduló=zakręt
fordulópont=przełom
forgácsfánk=faworek
forgácsfánk=faworki
forgalmas=ruchliwy
forgalmazó=dystrybutor
forgalmista=zawiadowca
forgalom=komunikacja
forgalom=ruch
forgás=obrót
forgás=wirowanie
forgat=obrócić
forgatni=obracać
forgatókönyv=scenariusz
forgatókönyvíró=scenarzysta
forgórész=uzbrojenie
forgószél=wicher
forint=floren
forma=foremny
forma=forma
forma=formować
forma=kondycja
forma=kształt
forma=kształtować
forma=postać
forma=tworzyć
formás=foremny
formaság=formalność
formátum=rozmiar
formula=formuła
formula=formułka
formula=przepis
formula=wzór
forradalmár=rewolucjonista
forradalmi=powstańczy
forradalmi=rewolucjonista
forradalmi=rewolucyjny
forradalom=obrót
forradalom=przewrót
forradalom=rewolucja
forradás=szrama
forral=gotować
forralni=gotować
forrás=krynica
forrás=źródło
forraszt=lutować
forrasztani=lutować
forráz=zaparzyć
forrázás=oparzenie
forrázat=napar
forrázni=zaparzać
forrni=kipieć
forrni=musować
forró=gorący
forró=ostry
forró=ukrop
forró=upalny
forró=wrzątek
forróság=skwar
forróság=upał
fórum=forum
fösvény=dusigrosz
fösvény=skąpiec
fösvény=skąpy
fösvény=sknera
foszfát=fosfat
foszfát=fosforan
foszfor=fosfor
foszforeszkálás=fosforescencja
foszlány=strzęp
fosztogatás=grabież
fosztogatás=plądrowanie
fosztogató=łupieżca
fosztogató=szabrownik
fosztogató=złodziej
fotel=fotel
fotelágy=amerykanka
fotokémia=fotochemia
fotokópia=fotokopia
fotoriport=fotoreportaż
főtt=gotowany
főváros=stolica
fővárosi=stołeczny
főzelék=jarzyna
főzelékféle=warzywa
főzni=gotować
főzőfülke=kuchenka
főzőlap=fajerka
főzőtök=kabaczek
frakció=frakcja
frakció=ułamek
frakk=frak
francia=francuski
francia=Francuz
francia=Francuzka
Franciaország=Francja
franciatanárnő=francuskiego
francium=frans
frank=frank
frazeológia=frazeologia
frázis=frazes
fregatt=fregata
frekvencia=częstość
frekvencia=częstotliwość
freskó=fresk
frézia=frezja
frigiditás=lodowatość
frigiditás=zimno
friss=świeży
friss=żywy
frissen=świeżo
frissít=odświeżać
frissítő=odświeżający
frissítő=orzeźwiający
frissítően=orzeźwiająco
frissül=odświeżać
fríz=fryz
fríz=ratyna
frizura=fryzura
fröccsenni=tryskać
fröccsenteni=pluskać
fröcskölni=pluskać
front=front
frufru=grzywka
fruska=klaczka
fű=trawa
fuga=fuga
fúga=fuga
füge=figa
fügefa=figowiec
függ=wisieć
függ=zależeć
függelék=aneks
függeni=wisieć
függeni=zależeć
függés=zależność
független=niepodległy
független=niezależny
független=samodzielny
függetlenség=niepodległość
függetlenség=niezależność
függetlenség=niezawisłość
függetlenség=samodzielność
függetlenül=niezależnie
függő=kolczyk
függő=nałogowiec
függő=wiszący
függő=zależny
függőágy=hamak
függően=zależnie
függőleges=pionowy
függöny=firana
függöny=firanka
függöny=kotara
függöny=kurtyna
függöny=stora
függöny=zasłona
függőség=nałóg
függőség=uzależnienie
függőség=zależność
függvény=funkcja
fújás=cios
fújás=rzut
fújás=uderzenie
fújni=dmuchać
fújtató=gaduła
fukar=chciwy
fül=pałąk
fül=ucho
fül=uszny
fül=wieszak
fülbevaló=kolczyk
fülbevaló=kolczyki
fuldokló=topielec
fuldokol=dławić
füldugó=stoper
fülek=uszy
fülemüle=słowik
fülesbagoly=puchacz
fülhallgató=słuchawki
fülke=komora
fülke=przedział
fülke=przegródka
fullad=dławić
fulladás=uduszenie
fulladozik=krztusić
fulladozni=krztusić
fullánk=żądło
fullaszt=topić
fullasztó=duszny
fülledt=duszno
fülledt=duszny
füllenteni=kłamiąc
Fülöp-szigetek=Filipiny
fültincs=pejs
fülzsír=woskowina
funkció=funkcja
funkció=rola
funkcionális=czynnościowy
funkcionális=funkcjonalny
funkcionárius=funkcjonariusz
furcsa=dziwny
furcsa=śmieszny
furcsán=dziwnie
furcsán=nieswojo
furcsaság=dziwactwo
furcsaság=dziwaczność
furcsaság=dziwność
furcsaság=niezwykłość
furcsaság=osobliwość
fürdés=kąpiel
fürdetni=kąpać
fürdik=kąpać
fürdő=kąpiel
fürdő=kąpielisko
fürdő=kąpielowy
fürdő=łaźnia
fürdőhely=kąpielisko
fürdőkád=wanna
fürdőnadrág=kąpielówki
fürdőszoba=łazienka
fürdővendég=kuracjusz
fűrészpor=trociny
furfang=chytrość
furfangos=cwany
furfangos=podstępny
fürge=bystry
fürge=obrotny
fürge=sprawny
fürge=zręczny
fürge=zwinny
fürgeség=zręczność
fúria=furia
fúria=szał
fúria=wściekłość
fürj=przepiórka
furnér=dykta
furnér=fornir
furnér=okleina
fúró=świder
fúrógép=świder
fúrógép=wiertarka
fürt=grono
fürt=kiść
füst=dym
füst=dymić
füstöl=dymić
füstöl=wędzić
füstölög=ćmić
füstölt=wędzony
füstszag=swąd
fűszer=przyprawa
fut=biec
fut=lecieć
futam=bieg
futár=goniec
futár=kurier
futár-=kurierski
futás=bieg
futás=bieganie
futás=ucieczka
futball=piłka
futballista=piłkarz
fűteni=opalać
fűtés=ogrzewanie
fűtés=opał
futja=stać
futni=biec
futni=biegać
futó=biegacz
futó=goniec
futó=przelotny
futófelület=bieżnik
futólag=przelotnie
futóléc=biegówka
futópálya=bieżnia
fűtőtest=grzejnik
futtat=uruchamiać
fütty=gwizd
fütty=gwizdać
fütty=gwizdek
fütty=świst
fütty=świstać
fütty=świstawka
füttyenteni=gwizdnąć
füttyszó=gwizd
futurisztikus=futurystyczny
fütykös=pałka
fütyülni=gwizdać
fütyülni=świstać
fuvalom=kłąb
fuvalom=powiew
fuvar=przewóz
fuvarozás=przewóz
fúvás=cios
fúvás=podmuch
fúvás=rzut
fúvás=uderzenie
fúvós=dęty
füzet=zeszyt
fűzfa=wierzba
fúzió=fuzja
fúzió=połączenie
fúzió=topienie
fúzió=zlanie
fűzni=łączyć
gabardin=gabardyna
gabardin=gabardynowy
gabona=zboże
gabonaféle=zboże
gabonapehely=płatki
gabonaszem=kukurydza
gabonatermő=zbożowy
Gábor=Gabriel
Gábor=Gabryś
Gabriella=Gabriela
Gabriella=Gabrysia
gadolínium=gadolin
gála=galowy
galád=ohydny
galagonya=głóg
galamb=gołąb
galamb=gołąbek
galambocska=gołąbek
galandféreg=tasiemiec
gáláns=szarmancki
gáláns=uprzejmy
galaxis=galaktyka
galéria=galeria
gallér=kołnierz
gallium=gal
gally=gałązka
gally=pęd
galopp=cwał
galopp=cwałować
galopp=galop
galopp=galopować
galvánosság=galwanizm
gálya=galera
garancia=gwarancja
garancia=rękojmia
garat=gardło
garat=przełyk
garázs=garaż
garbó=golf
garbó=sweter
gardedám=przyzwoitka
garnéla=krewetka
garnitúra=komplet
garzonlakás=garsoniera
garzonlakás=kawalerka
Gáspár=Kacper
gasztronómia=gastronomia
gát=grobla
gát=tama
gát=wał
gát=zapora
gátat=tamować
gátat=zatamować
gátlás=inhibicja
gátlás=zahamowanie
gatya=majtki
gavallér=kawaler
gavallér=rycerski
gaz=chwast
gaz=łotrowski
gáz=gaz
gáz=gazowy
gazda=gazda
gazda=gospodarz
gazda=rolnik
gazdag=bogaty
gazdag=hojny
gazdag=majętny
gazdag=obfity
gazdag=zamożny
gazdaggá=wzbogacać
gazdagon=obficie
gazdagság=bogactwo
gazdagság=dostatek
gazdagság=obfitość
gazdálkodás=gospodarka
gazdálkodni=gospodarować
gazdálkodó=gospodarz
gazdaság=ekonomia
gazdaság=gospodarka
gazdaság=gospodarstwo
gazdaság=oszczędność
gazdasági=ekonomiczny
gazdasági=gospodarczy
gazdasági=gospodarny
gazdasági=oszczędny
gazdaságilag=ekonomicznie
gazdaságilag=finansowo
gazdaságos=oszczędny
gazdaságtan=ekonomia
gazdasszony=gospodyni
gazdasszony=gosposia
gazdátlan=bezpański
gazella=gazela
gazember=łajdak
gazfickó=łajdak
gázló=bród
gazság=łajdactwo
gazság=łotrostwo
gaztett=przestępstwo
gaztett=zbrodnia
gebe=chudy
gége=gardło
gége=gardziel
gége=krtań
gejzír=gejzer
gél=żel
gém=żuraw
gémkapocs=spinacz
gén=gen
genealógia=genealogia
genealógia=rodowód
generáció=generacja
generáció=pokolenie
generáció=rodzenie
generátor=prądnica
genetika=genetyka
gengszter=gangster
gengszter=gangsterski
geodéta=geodeta
geometria=geometria
geometriai=geometryczny
geopolitika=geopolityka
geopolitikai=geopolityczny
gép=machina
gép=maszyna
gép=maszynka
gép=maszynowy
gepárd=gepard
gépegység=jednostka
gépegység=jedynka
gépelt=maszynopis
gépesítés=automatyzacja
gépész=maszynista
gépész=mechanik
gépezet=mechanizm
gépies=automatyczny
gépies=machinalny
gépies=mechaniczny
gépkocsi=samochód
gépkocsi=samochodowy
géptan=mechanika
gereblye=grabie
gereblyéz=grabić
gerelyhajító=oszczepnik
gerenda=belka
gerenda=dźwigar
gerenda=legar
gerezd=część
gerezd=odcinek
gerezd=ząbek
Gergely=Grzegorz
Gergely=Grzesiu
Gergő=Grzegorz
Gergő=Grzesiu
gerinc=kręgosłup
gerinces=kręgowiec
gerinces=kręgowy
gerincferdülés=skolioza
gerincoszlop=kręgosłup
gerinctelen=bezkręgowy
germánium=german
gerontológia=gerontologia
gesztenye=kasztan
gesztenyebarna=kasztanowaty
gesztenyefa=drzewo
gesztenyefa=kasztan
gesztikulál=gestykulować
gesztikulálás=gestykulacja
gesztus=geometria
gesztus=gest
gettó=getto
géz=gaza
giccs=kicz
giliszta=dżdżownica
gimnázium=gimnazjum
gimnázium=liceum
gin=dżin
gin=jałowcówka
gipsz=gips
gipszminta=gips
gipszminta=odlew
girland=girlanda
girland=wianek
giroszkóp=żyroskop
gitár=gitara
glaciális=lodowcowy
glaciális=lodowy
gladiátor=gladiator
glazúr=glazura
glazúr=polewa
glazúr=szkliwo
gleccser=lodowiec
glicerin=gliceryna
glória=aureola
gnóm=gnom
gnóm=karzeł
gödény=pelikan
gödör=dół
gödör=jama
gödör=wykop
gőgös=pyszny
gól=bramka
gól=cel
gól=gol
golfozó=golfista
golgotavirág=passiflora
gólya=bocian
golyó=bila
golyó=gałka
golyó=kłębek
golyó=kula
golyó=kulka
golyó=motek
golyóstoll=długopis
gomb=guzik
gomb=przycisk
gömb=bila
gömb=kłębek
gömb=kula
gömb=kulka
gömb=motek
gomba=grzyb
gomba=grzybobranie
gomba=grzybowy
gomba=pieczarka
gomba=rydz
gombabetegség=grzybica
gombaszedés=zbieranie
gomblyuk=butonierka
gombóc=kluska
gombóc=knedel
gömböc=grubas
gömböc=tłusty
gömböcske=kulka
gombolyag=kłębek
gombostű=szpilka
gond=kłopot
gond=niepokój
gond=troska
gond=zmartwienie
gondatlanság=niedbałość
gondatlanság=niedbalstwo
gondatlanul=niedbale
gondolat=myśl
gondolatjel=kreska
gondolatjel=myślnik
gondolatjel=pędzić
gondolkodás=myślenie
gondolkodó=dbały
gondolni=myśleć
göndör=kędzierzawy
göndör=zwijać
gondos=staranny
gondos=troskliwy
gondosan=starannie
gondosan=troskliwie
gondoskodás=dbać
gondoskodás=dbałość
gondoskodás=opieka
gondoskodás=piecza
gondoskodás=staranie
gondoskodás=staranność
gondoskodás=troska
gondoskodás=troskliwość
gondoskodás=troszczyć
gondoskodik=dojrzeć
gondoskodik=opiekować
gondoskodik=pielęgnować
gondoskodni=zatroszczyć
gondoskodó=troskliwy
gondosság=staranność
gondtalan=beztroski
gondtalanság=beztroska
gondtalanul=swobodnie
gondviselés=opatrzność
gondviselés=opieka
göngyöleg=rolka
göngyöleg=rulon
göngyöleg=walec
göngyöleg=zwój
göngyölt=rolmops
gonosz=kiepski
gonosz=niedobry
gonosz=zło
gonosz=zły
gonoszság=niegodziwość
gonoszság=nieprawość
gonoszság=złość
gonosztett=czyn
görbe=krzywa
görbe=krzywy
görbén=krzywo
görbít=krzywić
görbíteni=giąć
görbíteni=krzywić
görbül=krzywić
görbület=wygięcie
görbület=zgięcie
görcs=drgawka
görcs=kurcz
görcs=sęk
görcs=skurcz
görcs=spazm
görcsös=sękaty
görcsös=spazmatyczny
gördeszka=deskorolka
gordonka=wiolonczela
gordonka=wiolonczelowy
gördül=toczyć
görény=tchórz
görget=toczyć
görgeteg=piarg
gorilla=goryl
görnyed=garbić
görnyedezik=garbić
görnyedt=przygarbiony
görnyedt=zgarbiony
görnyedt=zgięty
görög=Greczynka
görög=Grek
görögdinnye=arbuz
görögdinnye=kawon
görögkeleti=prawosławny
Görögország=Grecja
görögszéna=kozieradka
goromba=brutalny
goromba=chropowaty
goromba=grubiański
goromba=gruboskórny
goromba=szorstki
göröngyös=chropowaty
göröngyös=nierówny
göröngyös=urwisty
göröngyös=wyboisty
gótikus=gocki
gótikus=gotycki
gótikus=gotyk
gőz=para
grafikon=krzywa
grafikon=wykres
grafikus=graficzny
grafit=grafit
grafit=grafitowy
gramofon=fonograf
gránát=granat
gránátalma=granat
gránit=granit
gránit=granitowy
granulált=granulowany
grapefruit=grejpfrut
gratuláció=gratulacje
gratulál=gratulować
gratulál=pogratulować
gratulálni=gratulować
gravíroz=grawerować
gravírozás=grawerowanie
gravírozott=grawerowany
gravitáció=grawitacja
gravitációs=grawitacyjny
grépfrút=grejpfrut
grillsütő=prodiż
grimasz=grymas
gríz=grysik
gróf=hrabia
grófnő=hrabina
groteszk=groteska
groteszk=groteskowy
grúz=Gruzin
grúz=Gruzinka
grúz=gruziński
Grúzia=Gruzja
gubó=kokon
gubó=łupina
guggol=kucać
guggolás=przysiad
guggolni=kucać
gügyögés=paplanina
guillotine=gilotyna
gúla=ostrosłup
gúla=piramida
gulyás=pasterz
gumi=dziąsło
gumi=guma
gumi=gumowy
gumiabroncs=dętka
gumiabroncs=ogumienie
gumiabroncs=opona
gumibot=pałka
gumicsizma=kalosze
gumijavítás=wulkanizacja
gumizsinór=elastyczny
gumizsinór=giętki
gumizsinór=guma
gumizsinór=gumka
gumó=bulwa
gümőkor=gruźlica
gumós=bulwiasty
gumós=cebulasty
gúnár=gąsior
gúny=szyderstwo
gúnynév=ksywa
gúnynév=przezwisko
gúnynév=przydomek
gúnyolódás=kpiny
gúnyvers=fraszka
gürcöl=harować
gurít=toczyć
gurul=toczyć
gusztus=gust
gusztusos=gustowny
gusztustalan=nieapetyczny
gyakori=częsty
gyakori=mnogi
gyakoriság=częstość
gyakoriság=częstotliwość
gyakorlás=ćwiczenie
gyakorlás=wprawa
gyakorlat=ćwiczenie
gyakorlat=praktyka
gyakorlati=praktyczny
gyakorlatias=praktyczny
gyakorlatiasan=praktycznie
gyakorlatiasság=praktyczność
gyakorlott=zręczny
gyakorlottan=sprytnie
gyakorlottan=zręcznie
gyakorlottság=spryt
gyakorlottság=zręczność
gyakornok=praktykant
gyakornok=terminator
gyakornok=uczeń
gyakoroltatni=ćwiczyć
gyakrabban=częściej
gyakran=często
gyakran=przeważnie
gyalázat=hańba
gyalázat=sromota
gyalázatos=obrzydliwy
gyalog=piechotą
gyalog=pieszo
gyalog=pionek
gyaloghíd=kładka
gyalu=hebel
gyalu=strug
gyám=opiekun
gyám=wspornik
gyámoltalan=bezradny
gyámoltalan=bezsilny
gyámság=opieka
gyanakodni=podejrzewać
gyanakszik=podejrzewać
gyanakvás=podejrzliwość
gyanakvó=podejrzliwy
gyanakvóan=podejrzliwie
gyanánt=jako
gyanta=żywica
gyanú=podejrzenie
gyanú=posądzenie
gyanúsítani=posądzać
gyapjas=wełniany
gyapjas=wełnisty
gyapjú=wełna
gyapjú=wełniany
gyapjúszövet=wełna
gyapot=bawełna
gyapot=bawełniany
gyapot=wata
gyár=fabryka
gyár=wytwórnia
gyár=zakład
gyarapodás=przybytek
gyarapodás=przyrost
gyarapodás=wzrost
gyárépület=budynek
gyarló=ułomny
gyarlóság=ułomność
gyarmat=kolonia
gyarmati=kolonialny
gyarmatosító=kolonizator
gyártani=produkować
gyártani=wyrabiać
gyártani=wyrobić
gyártani=wytwarzać
gyártás=wyrób
gyártmány=wyrób
gyász=osierocenie
gyász=żałob
gyász=żałoba
gyászfátyol=krepa
gyászoló=żałobnik
gyászos=ponury
gyászos=żałobny
gyászos=żałosny
gyatra=lichy
gyatrán=kiepsko
gyáva=tchórzliwy
gyávaság=tchórzostwo
gyékény=mata
gyémánt=brylant
gyémánt=diament
gyémánt=diamentowy
gyémánt=romb
gyenge=słaby
gyengéd=czuły
gyengéd=delikatność
gyengéd=delikatny
gyengéd=kruchy
gyengéd=subtelny
gyengéden=czule
gyengéden=delikatnie
gyengélkedés=niedomaganie
gyengén=słabo
gyengeség=osłabienie
gyengeség=słabość
gyengeség=ułomność
gyep=darń
gyep=trawa
gyep=trawnik
gyér=rzadki
Gyere=Zapraszam
Gyere=Zapraszamy
gyerek=dzieciak
gyerek=dziecinny
gyerek=dziecko
gyerek=smyk
gyerekek=dzieci
gyerekes=dziecinny
gyerekesség=dziecinada
gyerekkocsi=wózek
gyerekkor=dzieciństwo
gyermek=dziecięcy
gyermek=dziecko
gyermekáldás=urodzenie
gyermekgyilkosság=dzieciobójstwo
gyermeki=dziecięcy
gyermeki=dziecinny
gyermekkor=dzieciństwo
gyermekláncfű=dmuchawiec
gyermekláncfű=mlecz
gyermekorvos=pediatra
gyermektelen=bezdzietny
gyertya=świeca
gyertyán=grab
gyertyánfa=grab
gyertyatartó=lichtarz
gyertyatartó=świecznik
gyík=jaszczur
gyík=jaszczurka
gyilkol=mordować
gyilkolni=mordować
gyilkos=zabójca
gyilkosság=mord
gyilkosság=morderstwo
gyógyászat=leczenie
gyógyfürdő=uzdrowisko
gyógyintézet=sanatorium
gyógyiszap=borowina
gyógyítani=kurować
gyógyítani=leczyć
gyógyítás=leczenie
gyógyíthatatlan=nieuleczalny
gyógykezelés=kuracja
gyógykezelés=leczenie
gyógymód=leczenie
gyógynövény=zioło
gyógynövény=ziołowy
gyógyszer=lek
gyógyszer=lekarstwo
gyógyszerész=aptekarz
gyógyszerész=chemik
gyógyszerész=farmaceuta
gyógyszertár=apteka
gyógytornász=rehabilitant
gyógyul=leczyć
gyógyulás=uzdrowienie
gyógyulás=wyzdrowienie
gyógyulni=wyzdrowieć
gyökér=korzeń
gyökjel=pierwiastek
gyolcs=płótno
gyom=chwast
gyömbér=imbir
gyomlálás=pielenie
gyomor=żołądek
gyomor=żołądkowy
gyomorégés=zgaga
gyomorrontás=niestrawność
gyomorsavhiány=niedokwaśność
gyomorsavtúltengés=nadkwasota
gyöngy=perła
gyöngy=perłowy
gyöngykása-leves=krupnik
gyöngyöcske=perełka
gyöngyvirág=konwalia
gyóntató=spowiednik
gyóntatószék=konfesjonał
gyönyörködni=delektować
gyönyörű=piękny
gyönyörű=prześliczny
gyönyörűen=pięknie
György=Jerzy
György=Jurek
gyors=pośpieszny
gyors=prędki
gyors=skory
gyors=stenotypista
gyors=szybki
gyorsabb=szybszy
gyorsabban=prędzej
gyorsan=pośpiesznie
gyorsan=prędko
gyorsan=rychło
gyorsan=szybko
gyorsaság=szybkość
gyorsaság=zwinność
gyorsfőző=szybkowar
gyorsírás=stenografia
gyorsít=przyśpieszać
gyorsító=akcelerator
gyorsító=przyspieszacz
gyorsúszás=kraul
gyötörni=dręczyć
gyötörni=męczyć
gyötrelem=cierpienie
gyötrelem=męka
győzelem=zwycięstwo
győzni=wygrywać
gyufa=zapałka
gyufa=zapałki
gyújt=zapalać
gyújtás=zapalenie
gyújtás=zapłon
gyújtáskapcsoló=stacyjka
gyűjtemény=zbiór
gyűjtés=zbieranie
gyűjtő=kolekcjoner
gyűjtő=zbieracz
gyújtogat=podpalić
gyújtogatás=podpalenie
gyújtogató=podpalacz
gyújtós=podpałka
gyülekezés=zbiórka
gyülekezés=zgromadzenie
gyülekezni=zbierać
gyülekező=zbiórka
gyűlés=zebranie
gyűlés=zgromadzenie
gyulladás=zapalenie
gyűlölet=nienawiść
gyümölcs=owoc
gyümölcs=owocowy
gyümölcsfa=drzewo
gyümölcsíz=marmolada
gyümölcsmag=pestka
gyümölcsmag=pypeć
gyümölcsmag=ziarnko
gyümölcsös=owocowy
gyümölcsös=sad
gyümölcsöskert=sad
gyümölcsöző=owocny
gyümölcssajt=ser
gyümölcssajt=serek
gyurma=plastelina
gyúrni=masować
gyúró=masażysta
gyűrű=pierścień
gyűszű=naparstek
ha=jeśli
hab.=piana
habár=aczkolwiek
habár=choć
habár=chociaż
habár=jakkolwiek
habarcs=moździerz
habarcs=zaprawa
hableány=syrena
háborgás=zamieszanie
háborgó=burzliwy
háború=powojenny
háború=przedwojenny
háború=wojenny
háború=wojna
háború=wojować
háborúellenes=antywojenny
háborús=wojenny
habos=ptyś
habozás=niezdecydowanie
habozás=wahanie
had=wojskowy
hadd=niech
hadi=wojenny
hadi=wojskowy
hadicsel=fortel
hadicsel=podstęp
hadihajó=okręt
hadizsákmány=łup
hadizsákmány=zdobycz
hadjárat=akcja
hadjárat=kampania
hadnagy=podporucznik
hadnagy=porucznik
hadsereg=armia
hadsereg=wojsko
hadsereg=wojskowy
hadtest=legia
hadvezér=wódz
hafnium=hafn
hágó=przełęcz
hagyaték=spadek
hagyaték=spuścizna
hagyma=cebul
hagyma=cebula
hagyni=zostawiać
hagyomány=tradycja
hagyományos=tradycyjny
haj=włos
haj=włosy
háj=okrasa
háj=sadło
háj=smalec
háj=tłusty
háj=tłuszcz
háj=tłuszczowy
hajadon=niezamężna
hajadon=panna
hájas=grubas
hajbetét=poduszka
hajdú=hajduk
hajfonat=warkocz
hajfürt=kosmyk
hajlam=podatność
hajlandó=chętny
hajlandó=przychylny
hajlandóhajlamos=skłonny
hajlandóság=ochota
hajlás=wygięcie
hajlás=zakręt
hajlás=zgiąć
hajlás=zgięcie
hajlat=zakole
hajlékony=wiotki
hajléktalan=bezdomny
hajléktalanság=bezdomność
hajlik=krzywić
hajlít=krzywić
hajlítani=giąć
hajnal=świt
hajnali=poranny
hajnalpír=czerwienić
hajnalpír=rumienić
hajó=budowa
hajó=budynek
hajó=nawa
hajó=okręt
hajó=statek
hajóállomás=przystań
hajócsavar=śmigło
hajócsavar=śruba
hajófar=rufa
hajófenék=spód
hajógyár=stocznia
hajóhad=flota
hajóorr=dziób
hajóparancsnok=dowódca
hajóparancsnok=kapitan
hajóraj=eskadra
hajótörés=katastrofa
hajótörés=rozbicie
hajótörés=ruina
hajótörött=rozbitek
hajóvezetés=pilotaż
hajóvontatás=holowanie
hajózás=żeglarstwo
hajózás=żeglowanie
hajózás=żegluga
hajózási=żeglarski
hajózható=spławny
hajózható=żeglowny
hajrá=finisz
hajrá=zryw
Hajrá!=Naprzód!
hajszál=włos
hajszál=włosek
hajszálcsövesség=włoskowatość
hajszálér=kapilara
hajszálkereszt=siatka
hajszálkereszt=torebka
hajszol=poganiać
hajt=kiełkować
hajt=puszczać
hajtani=pędzić
hajtás=jazda
hajtás=pęd
hajtás=wyrostek
hajtó=napędowy
hajtóanyag=paliwo
hajtóerő=motywacja
hajtóerő=pęd
hajtókar=korba
hajtóvadászat=obława
hajválaszték=przedziałek
hajviselet=fryzura
hakni=chałtura
hal=ryba
hal=rybny
hála=chwała
hálaadás=dziękczynienie
halacska=rybka
haladás=postęp
haladék=zawieszenie
haladék=zwłoka
haladéktalan=bezzwłoczny
haladéktalan=natychmiastowy
haladéktalan=niezwłoczny
haladéktalanul=bezzwłocznie
haladéktalanul=natychmiast
haladéktalanul=niezwłocznie
haladni=kroczyć
haladó=postępowy
haladó=progresywny
haladó=stopniowy
halak=łowić
halak=ryba
halak=rybny
halál=śmierć
halál=zgon
halálos=śmiercionośny
halálos=śmiertelnie
halálos=śmiertelny
halálosan=śmiertelnie
halálozás=śmiertelność
halálozás=umieralność
halandó=śmiertelnik
halandó=śmiertelny
halandóság=śmiertelność
halandóság=umieralność
halánték=skroń
halas=rybny
hálás=wdzięczny
halász=poławiacz
halász=rybak
halász=wędkarz
halászat=łowisko
halászat=rybactwo
halászat=rybołówstwo
halászni=łowić
halasztgat=odwlec
halasztgat=opóźnić
halasztgatás=odwleczenie
halaszthatatlan=nieodzowny
hálátlanság=niewdzięczność
haldoklás=agonia
haldoklik=umierać
haldokolni=konać
haldokolni=umierać
halhatatlan=nieśmiertelny
halhatatlanság=nieśmiertelność
halivadék=narybek
halkabban=ciszej
hall=sień
hallani=słyszeć
hallani=usłyszeć
hallás=przesłuchanie
hallás=słuch
hallás=słuchanie
hallás=słyszenie
hallás=wysłuchanie
hallássérült=głuchy
hallatlan=niebywały
hallatlan=niesłychany
hallatlanul=niesłychanie
hallatszani=słychać
hallatszik=brzmieć
Halleluja!=Alleluja!
hallgat=milczeć
hallgat=słuchać
hallgatag=małomówny
hallgatás=cisza
hallgatás=milczenie
hallgatni=milczeć
hallgatni=posłuchać
hallgatni=słuchać
hallgató=słuchacz
hallgató=słuchaczka
hallgató=student
hallgatóság=audiencja
hallgatóság=audytorium
hallucinogén=halucynogenny
halma=warcaby
halmaz=mnogość
hálni=nocować
hálni=przenocować
háló=siatka
háló=sieć
hálófülke=kabina
hálófülke=nisza
halogatás=zwłoka
halogatni=odwlekać
halom=kopiec
halom=kupa
hálószoba=sypialnia
halott=umarły
halottak=Zaduszki
halottaskocsi=karawan
halottaskocsi=katafalk
halotthamvasztás=kremacja
hálózsák=śpiwór
halszálka=ość
halva=chałwa
halvány=blady
halványság=bladość
halzsír=tran
hamar=prędko
hamar=szybko
hamarosan=niedługo
hamis=fałszywy
hamisítani=fałszować
hamisítani=podrabiać
hamisító=fałszerz
hamisítvány=falsyfikat
hamiskártyás=oszust
hámor=kuźnia
hámozni=łupić
hámozni=łuskać
hamu=popiół
Hamupipőke=Kopciuszek
hamuszínű=popielaty
hamuszürke=popielaty
hamutartó=popielniczka
hamuzsír=potaż
hamvak=zwłoki
háncs=łyko
hanem=ale
hanem=ależ
hanem=jednak
hanem=lecz
hang=dźwięk
hang=głos
hang=mowa
hanga=wrzos
hangár=hangar
hangfal=kolumna
hangjegy=notatka
hangjegy=nuta
hangjegy=przypis
hangjegy=rachunek
hangjegy=uwaga
hangjegy=zauważyć
hangköz=interwał
hangköz=odstęp
hangköz=przedział
hangköz=przerwa
hanglejtés=intonacja
hanglemez=dysk
hangnem=nastrój
hangoló=stroiciel
hangos=głośny
hangsúly=akcent
hangsúly=nacisk
hangsúlyjel=akcent
hangsúlyjel=nacisk
hangsúlyjel=przycisk
hangsúlyoz=podkreślać
hangsúlyoz=podkreślić
hangsúlyoz=zaznaczać
hangsúlyoz=zaznaczyć
hangsúlyozni=podkreślać
hangszer=instrument
hangszerelés=instrumentacja
hangszeres=instrumentalny
hangszeres=narzędnik
hangszigetelt=dźwiękoszczelny
hangszín=barwa
hangszín=brzmienie
hangszóró=głośnik
hangszóró=mówca
hangszóró=prelegent
hangtalan=bezdźwięczny
hangterjedelem=lista
hangterjedelem=rejestr
hangtompító=tłumik
hangulat=nastrój
hangulatos=uroczy
hangverseny=koncert
hangverseny=koncertowy
hangvilla=kamerton
hangya=mrówka
hangzani=brzmieć
hangzani=dźwięczeć
hangzik=brzmieć
hangzó=akustyczny
Hanna=Hania
Hannover=Hanower
hant=kopiec
hant=pagórek
hántani=łuskać
hántolni=łupić
hány=ile
hány=wymiotować
hányad=udział
hányados=iloraz
hanyag=niechlujny
hanyagság=lenistwo
hanyagság=niedbałość
hanyagság=ociężałość
hanyagság=opieszałość
hanyagság=ospałość
hanyagul=niedbale
hányás=wymiotować
hanyatlás=obniżać
hanyatlás=opadać
hanyatlás=spadek
hanyatlás=zniżać
hanyatt=wznak
hányinger=mdłości
hányingere=zbierać
hányni=wymiotować
hányódni=poniewierać
hánytató=mdły
harag=gniew
harag=przykrość
harag=uraza
harag=złość
haragszik=gniewać
haragszik=złościć
harang=dzwon
harang=dzwonek
harangjáték=dzwonienie
harangláb=dzwonnica
harangszó=dzwonienie
harangtorony=dzwonnica
harapni=gryźć
harapófogó=obcęgi
harapós=zgryźliwy
harapós=zjadliwy
harc=bój
harc=walka
harcászat=taktyczny
harcászat=taktyka
harci=wojowniczy
harcias=wojowniczy
harciasság=wojowniczość
harckocsi=czołg
harcol=walczyć
harcos=bojownik
harcos=wojowniczy
harcos=wojownik
harcos=żołnierz
harcsa=sum
hardver=sprzęt
hárfa=harfa
hárfás=harfiarz
harisnya=pończochy
harisnya=rajstopy
harisnyakötő=podwiązka
harisnyanadrág=rajstopy
harisnyatartó=podwiązka
harkály=dzięcioł
harmadfokú=trzeciorzęd
harmadfokú=trzeciorzędny
harmadfokú=trzeciorzędowy
hármas=dostateczny
hármas=potrójny
hármas=trója
hármas=trójka
harmat=rosa
harmatfű=rosiczka
harmatos=rosisty
harminc=trzydzieści
harmincadik=trzydziesty
harmónia=zgoda
harmonika=akordeon
harmonika=harmonia
harmonikus=harmonijny
harmónium=fisharmonia
három=troje
három=trójka
három=trzej
három=trzy
három=trzydniowy
háromemeletes=trzypiętrowy
háromesztendős=trzyletni
hároméves=trzyletni
háromnapos=trzydniowy
háromszáz=trzysta
háromszemélyes=trzyosobowy
háromszög=trójkąt
háromszögelés=triangulacja
háromszoros=potrójny
hárpia=jędza
hárs=lipa
hársfa=lipa
hártya=błona
hártya=opona
has=brzuch
hasáb=graniastosłup
hasáb=pryzmat
hasábburgonya=frytki
hasadék=szpara
hasbeszéd=brzuchomówstwo
hasbeszélés=brzuchomówstwo
hashajtó=przeczyszczenie
hasi=brzuszny
hasmenés=biegunka
hasmenés=rozwolnienie
hasnyálmirigy=trzustka
hasogatni=rąbać
hasonlat=literatura
hasonlat=porównanie
hasonlító=odpowiedni
hasonló=podobny
hasonlóan=podobnie
hasonlóképpen=podobnie
hasonlóság=zgodność
hasonulás=asymilacja
hasonulás=przyswajanie
használ=korzystać
használ=użyć
használat=użycie
használat=użytkowanie
használat=zużycie
használhatatlan=bezużyteczny
használhatatlan=nieprzydatny
használni=posługiwać
használni=używać
használó=użytkownik
használt=używany
hasznavehető=przydatny
hasznos=dochodowy
hasznos=korzystny
hasznos=pożyteczny
hasznos=przydatny
hasznosítás=utylizacja
hasznosnak=przydawać
hasznosság=pożytek
haszon=korzyść
haszon=wygrana
haszon=zarobek
haszon=zysk
haszonbérlet=dzierżawa
haszonélvezet=użytkowanie
hát=więc
hatalmas=kapitalny
hatalmas=ogromny
hatalmas=potężny
hatalmas=wielki
hatalmaskodó=władczy
hatalom=moc
hatalom=mocarstwo
hatalom=potęga
hatalom=władza
hatály=działanie
hatály=efekt
hatály=skutek
hatály=wrażenie
hatály=wynik
határ=graniczny
határ=kres
határidő=termin
határnap=termin
határnap=wyraz
határozat=decyzja
határozat=uchwała
határozatképesség=kworum
határozni=decydować
határozó=okolicznik
határozói=okolicznik
határozói=przysłówkowy
határozott=stanowczy
határozottan=stanowczo
határozottan=zdecydowanie
határtalan=bezgraniczny
határtalanul=ogromnie
hatás=efekt
hatás=skutek
hatásfok=skuteczność
hatásfok=sprawność
hatásfok=wydajność
hatáskör=kompetencja
hátasló=oprawa
hatásos=efektowny
hatásos=efektywny
hatásos=rzeczywisty
hatásos=skuteczny
hatásosan=skutecznie
hatásosság=skuteczność
hatástalan=nieefektywny
hatástalan=nieskuteczny
hatástalan=niewydajny
hatékony=efektywny
hatékony=rzeczywisty
hatékony=skuteczny
hatékonyság=efektywność
hatékonyság=skuteczność
hátgerinc=grzbiet
hátgerinc=kręgosłup
hathatósság=efektywność
hathatósság=skuteczność
hathatósság=sprawność
hathatósság=wydajność
háti=grzbietowy
hátizsák=plecak
hátizsák=tornister
hátlap=odwrót
hatni=poskutkować
hatóanyag=odczynnik
hatos=celujący
hatóság=władza
hatóságilag=oficjalnie
hatóságilag=urzędowo
hátra=wspak
hátrahagy=pozostawiać
hátrahagy=pozostawić
hátrahagy=zostawiać
hátrahagy=zostawić
hátrahagyott=pozostawiony
hátralék=ostatek
hátralék=pozostałość
hátralék=reszta
hátralék=resztka
hátralevő=pozostały
hátralevő=zaległy
hátramarad=zostawać
hátrány=niekorzyść
hátrány=trudna
hátrányos=niekorzystny
hátrányos=ujemny
hátsó=tył
hátsó=tylny
hátsórész=tył
hatszáz=sześćset
hátszín=polędwica
hátszín=rostbef
háttámla=oparcie
háttér=tło
hattyú=łabędź
hátulsó=tył
hátulsó=tylny
hatvan=kopa
hatvan=sześćdziesiąt
hatvány=moc
hatvány=mocarstwo
hatvány=potęga
hatvány=siła
hatvány=władza
hátvéd=obrońca
havas=śnieżny
haver=kumpel
havi=miesięcznik
havi=miesięczny
havibaj=miesiączka
ház=dom
ház=domowy
ház=kamienica
ház=mieszkanie
ház=obudowa
haza=ojczyzna
házacska=domek
hazafi=patriota
hazafias=patriotyczny
hazai=krajowy
hazai=ojczysty
házaló=domokrążca
hazárdjáték=hazard
hazárdjátékos=hazardzista
házas=poślubiony
házas=zamężna
házas=żonaty
házaspár=małżonkowie
házaspár=para
házasság=małżeństwo
házassági=małżeński
házassági=mężowski
házasságtörés=cudzołóstwo
házastárs=małżonek
házastárs=współmałżonek
házastársi=małżeński
hazaszeretet=patriotyzm
házbér=komorne
házfőnöknő=ksieni
házi=domowy
házi=rodzinny
háziasság=domatorstwo
háziasság=oswojenie
házibuli=balanga
házibuli=prywatka
házigazda=gospodarz
háziipar=chałupnictwo
házikó=domek
házinyúl=królik
házirend=regulamin
háziszőttes=samodział
háziúr=gospodarz
háziúr=obszarnik
háziúr=właściciel
házmester=dozorca
házmester=odźwierny
házmester=portier
házmester=stróż
házmester=woźny
házőrző=kundel
háztartási=sprzęt
háztulajdonos=właściciel
hazudik=okłamać
hazudik=skłamać
hazudni=kłamiąc
hazudni=okłamywać
hazudozás=kłamliwość
hazug=kłamca
hazug=kłamliwy
hazugság=kłamanie
hazugság=kłamstwo
házvezetőnő=gosposia
hebegni=jąkać
héber=hebrajski
hedonista=hedonistyczny
Hedvig=Jadwiga
heg=szrama
hegedűművész=skrzypek
hegedűs=skrzypek
hegeszteni=lutować
hegeszteni=spawać
hegesztés=spaw
hegesztés=spawać
hegesztés=spawanie
hegesztés=spoina
hegesztés=zespawać
hegy=góra
hegy=górski
hegy=ostrze
hegycsúcs=wierch
hegyes=górzysty
hegyes=ostry
hegyi=góralski
hegyi=górski
hegymászás=alpinistyka
hegymászás=taternictwo
hegymászás=wspinaczka
hegymenet=postęp
hegymenet=wchodzenie
hegymenet=wspinaczka
hegymenet=wspinanie
hegymenet=wznoszenie
hegyoldal=zbocze
hegyszakadék=jar
hegyszoros=przełęcz
hegyvidéki=wyżyna
héj=łuska
héja=jastrząb
hektár=hektar
hekus=gliniarz
helikopter=helikopter
helikopter=śmigłowiec
hélium=hel
hely=lokata
hely=luz
hely=miejsce
hely=miejscowość
hely=plac
hely=przestrzeń
hely=punkt
helybeli=miejscowy
helycsere=zmiana
helyénvaló=odpowiedni
helyénvaló=stosowny
helyes=dobrze
helyes=ładny
helyes=poprawny
helyes=prawo
helyes=racja
helyes=słuszność
helyes=słuszny
helyes=właściwy
helyesbítés=poprawianie
helyesbítés=sprostowanie
helyesen=słusznie
helyesírás=ortografia
helyesírás=pisownia
helyesírási=ortograficzny
helyeslés=aprobata
helyeslés=pochwała
helyeslés=uznanie
helyeslés=zgoda
helyesség=słuszność
helyettes=zastępca
helyettesíteni=wyręczać
helyettesíthetetlen=niezastąpiony
helyez=składać
helyezés=lokata
helyezni=kłaść
helyezni=umieszczać
helyi=lokalny
helyi=miejscowy
helyiség=lokal
helyiség=pomieszczenie
helyjegy=miejscówka
helymeghatározás=lokalizacja
helymeghatározás=umiejscowienie
helyrajz=topografia
helyreállít=przywracać
helyreállítás=odbudowa
helyreállítás=przywrócenie
helyrehozni=nadrabiać
helyrerak=nastawiać
helység=miejscowość
helytartó=namiestnik
helytartóság=namiestnictwo
helytelen=niepoprawny
helytelenítés=nieprzychylność
helytelenség=niestosowność
helytelenség=niewłaściwość
helytelenül=niewłaściwie
helyváltoztatás=lokomocja
helyzet=położenie
helyzet=postawa
helyzet=pozycja
helyzet=stanowisko
helyzet=sytuacja
henger=cylinder
henger=walec
henger=wałek
hengeres=cylindryczny
Henrik=Henryk
hentes=masarz
hentes=rzeźnik
hentesáru=wędlina
henyélni=próżnować
hepehupás=nierówny
hepehupás=wyboisty
herceg=książę
hercegi=książęcy
hercegnő=księżniczka
hercegség=księstwo
herezacskó=moszna
hering=śledź
hermafrodita=obojnaczy
hermafrodita=obojnak
hermelin=gronostaj
hermetikus=szczelny
hermetikusan=szczelnie
hernyó=liszka
heroin=heroina
hervadhatatlan=nieśmiertelny
hét=siedem
hét=tydzień
heted=siódmy
hetedik=siódmy
hetes=siódemka
hétfő=poniedziałek
heti=tygodnik
heti=tygodniowo
heti=tygodniowy
hetilap=tygodnik
hétköznapi=potoczny
hétköznapi=powszechny
hétköznapi=powszedni
hétköznapi=przeciętny
hétköznapi=zwykły
hétköznapian=potocznie
hétszáz=siedemset
hétvége=weekend
hetven=siedemdziesiąt
hév=zapał
heverni=leżeć
heverni=poniewierać
heverő=tapczan
heves=porywczy
hevesség=ostrość
hézag=luka
hézag=pusty
hiába=daremnie
hiába=nadaremnie
hiábavaló=bezcelowy
hiábavaló=zbędny
hiány=brak
hiány=deficyt
hiány=niedobór
hiány=niedostatek
hiányos=niekompletny
hiányos=niepełny
hiányos=wadliwy
hiányozni=brakować
hiánytalan=kompletny
hiánytalan=pełny
hiányzás=nieobecność
hiányzó=nieobecny
hiba=błąd
hiba=gafa
hiba=omyłka
hiba=pomyłka
hiba=przewinienie
hiba=usterka
hiba=uszkodzenie
hiba=wada
hiba=wina
hibás=błędny
hibás=uszkodzony
hibás=wadliwy
hibás=winien
hibátlan=bezbłędny
hibátlan=całkowity
hibátlan=zupełny
hibázik=błądzić
hibázik=mylić
híd=most
hideg=chłodnik
hideg=chłodny
hideg=mróz
hideg=oziębły
hideg=zimno
hideg=zimny
hideglelés=dreszcz
hidegrázás=febra
hidra=hydra
hidra=stułbia
hidrát=wodzian
hidratáció=hydratacja
hidratál=nawilżać
hidratál=nawilżyć
hidratáló=nawilżający
hidratált=nawilżony
hidrodinamikai=hydrodynamiczny
hidrogén=wodór
hidrogén=wodorowy
hidrolízis=hydroliza
hidroxid=wodorek
hiéna=hiena
hierarchia=hierarchia
hierarchikus=hierarchiczny
higany=rtęć
higgadt=rozsądny
higgadt=rozważny
higgadt=trzeźwy
higgadt=zrównoważony
higiénia=higiena
higiénikus=higieniczny
hihetetlen=niebywały
hihetetlen=niewiarygodny
hihetetlenül=niewiarygodnie
hím=samiec
himlő=ospa
himnusz=hymn
himnusz=pieśń
hímpor=pyłek
hímvessző=penis
hímzés=hafciarstwo
hímzés=haft
himzőfonal=mulina
hímzőnő=hafciarka
hindu=hinduista
hinni=wierzyć
hinta=huśtawka
hintaszék=bujak
hintázik=bujać
hintázik=huśtać
hintázik=kołysać
hintáztat=bujać
hintáztatni=bujać
hinteni=siać
hintó=kareta
hintó=karetka
hiperbola=hiperbola
hiperbolikus=hiperboliczny
hipermarket=hipermarket
hipnózis=hipnoza
hipokrita=obłudny
hipotetikus=hipotetyczny
hippi=hipis
hír=nowina
hír=pogłoska
hír=wiadomość
hír=wieść
híradás=komunikat
híradás=orędzie
híradás=wiadomość
híradó=kronika
hirdet=wygłaszać
hirdet=zareklamować
hirdetés=ogłoszenie
hirdetés=reklama
hirdetmény=ogłoszenie
hirdetni=głosić
híres=sławny
híres=słynny
híres=znany
híresztelés=pogłoska
hírközlés=komunikacja
hírlap=gazeta
hírlevél=biuletyn
hírnév=reputacja
hírnév=sława
hírneves=słynny
hírszerzés=wywiad
hirtelen=gwałtowny
hirtelen=nagle
hirtelen=nagły
hirtelen=naraz
hirtelen=pochopny
hirtelen=popędliwy
hirtelen=pośpieszny
hirtelen=szybki
hirtelenség=nagłość
hirtelenség=raptowność
hírverés=propagandowy
hírverés=reklama
história=anegdota
história=dzieje
história=historia
história=historyjka
história=opowiadanie
história=opowieść
hiszékeny=łatwowierny
hiszékeny=naiwny
hiszékenység=łatwowierność
hiszékenység=naiwność
hiszen=ależ
hisztéria=histeria
hisztérikus=histeryczny
hit=wiara
hit=wyznanie
hitehagyott=apostata
hitehagyott=odstępca
hitel=kredyt
hitel=wiara
hitelesség=autentyczność
hitelképes=wypłacalny
hitelképesség=wypłacalność
hitelképtelen=niewypłacalny
hitelképtelenség=niewypłacalność
hitelkeret=przywłaszczenie
hitelt=wiarogodny
hites=przysięgły
hitetlen=niewierny
hitetlenség=niedowierzanie
hitoktatás=katechizm
hittétel=dogmat
hittudomány=teologia
hitvány=marny
hitvány=podły
hitványság=nikczemność
hitványság=podłość
hitványság=skąpstwo
hitves=małżonek
hitves=małżonka
hitves=żona
hiúz=ryś
hívás=powołanie
hívás=telefon
hívás=wołanie
hivatal=biuro
hivatal=organ
hivatal=urząd
hivatali=urzędowy
hivatalnok=urzędnik
hivatalnokoskodni=urzędować
hivatalos=oficjał
hivatalos=oficjalny
hivatalos=służbowy
hivatalos=urzędowy
hivatalosan=formalnie
hivatalosan=oficjalnie
hivatalosan=urzędowo
hivatalsegéd=woźny
hivatás=powołanie
hivatás=profesja
hivatás=zawód
hivatásos=profesjonalny
hivatásos=zawodowiec
hivatkozás=powołanie
hivatkozik=powołać
hivatkozni=powoływać
hivatott=powołany
hivatottság=powołanie
hívják=nazywać
hívni=wołać
hívni=wzywać
hívő=wierny
hívogat=wydzwaniać
hívogatóan=apetycznie
hízelgő=pochlebca
hízelgő=przypochlebiający
hízni=tyć
hm=łuszczyć
hó=śnieg
hó=śnieżny
hő=ciepło
hobbi=hobby
hobby=hobby
hóbort=dziwactwo
hóbort=fantazja
hóbort=kaprys
hóbort=mania
hóbort=zachcianka
hóbortos=dziwaczny
hócipő=śniegowce
hód=bóbr
hódítás=podbój
hódolat=hołd
hódoló=adorator
hódoló=wielbiciel
hőerőmű=elektrociepłownia
hófehér=śnieżnobiały
hófúvás=zawieja
hogy=aby
hogy=ażeby
hogy=by
hogy=iż
hogy=że
hogy=żeby
hogyha=gdyby
hogyha=jeśli
hogyne=oczywiście
hol=gdzie
hold=księżyc
holdkóros=lunatyczka
holdkóros=lunatyk
holdtalan=bezksiężycowy
hölgy=dama
hölgy=pani
Hölgyeim=proszę
Hölgyeim...=Panie...
hölgymenyét=gronostaj
holisztikus=holistyczny
holló=kruczy
holló=kruk
holmi=odzież
holnap=jutro
holnap=nazajutrz
holnap=poranek
holnapután=pojutrze
holt=martwy
holt=nieboszczyk
holt=nieżywy
holtan=martwy
holtan=nieboszczyk
holtan=nieżywy
holttest=ciałko
holttest=ciało
holttest=korpus
holttest=trup
holttest=zwłoki
hólyag=bąbel
hólyagmoszat=morszczyn
homály=ciemność
homály=mgła
homály=mrok
homály=niejasność
homály=niezrozumiałość
homályos=ciemny
homályos=mglisty
homályos=mroczny
homár=homar
hőmérő=termometr
hőmérséklet=temperatura
homlok=czoło
homlokzat=fasada
homogenitás=homogeniczność
homogenitás=jednorodność
homogenizálás=homogenizacja
homok=piach
homok=piasek
homokbucka=wydma
homokdűne=wydma
homokóra=klepsydra
homokzátony=wydma
hónalj=pacha
hónap=miesiąc
hónapos=miesięczny
honfitárs=rodak
honfitárs=ziomek
honi=ojczysty
honismereti=krajoznawcza
honnan=odkąd
honnan=skąd
honosítás=naturalizacja
honvéd=szeregowy
honvéd=żołnierz
hörcsög=chomik
hordágy=nosze
hordani=nosić
hordani=wozić
hordár=bagażowy
hordó=beczka
hordó=beczułka
hordócska=antałek
hordódonga=klepka
hordoz=dźwigać
horgász=wędkarz
horgászás=łowienie
horgászat=wędkarstwo
horgászbot=tyczka
horgászbot=wędka
horgászfelszerelés=wędka
hörghurut=bronchit
hörgő=oskrzela
hörgő=oskrzele
horgony=kotwica
horizont=horyzont
horizont=widnokrąg
horkol=chrapać
horkolás=chrapanie
horkolni=chrapać
horog=haczyk
horony=rowek
horony=żeński
horoszkóp=horoskop
hortyog=chrapnąć
horvát=chorwacki
horvát=Chorwat
horvát=Chorwatka
Horvátország=Chorwacja
horzsolás=zadraśnięcie
hőség=skwar
hőség=upał
hősi=poległy
hősnő=bohaterka
hossz=długość
hosszabb=dłuższy
hosszabban=dłużej
hosszabbít=wydłużać
hosszabbítás=wydłużenie
hosszabbító=przedłużacz
hosszabbodik=wydłużać
hosszan=długo
hosszú=długi
hosszú=długo
hosszúság=długość
hosszúság=południk
hotel=hotel
hotel=hotelowy
hótorlasz=zaspa
hova=dokąd
hova=gdzie
hová=dokąd
hová=którędy
hovatartozás=przynależność
hóvihar=śnieżyca
hóvihar=zadymka
hóvihar=zamieć
hóvirág=przebiśnieg
hoz=przynosić
hozam=ustępować
hozni=nosić
hozni=przynosić
hozomány=posag
hozzáad=dodać
hozzáadni=dodać
hozzáadott=dodany
hozzááll=nastawiać
hozzááll=nastawić
hozzáállás=podejście
hozzácsatol=przyłączać
hozzácsatolás=zabór
hozzácsatolni=dołączać
hozzáépít=dobudować
hozzáerősít=przyczepiać
hozzáerősít=przyczepić
hozzáerősít=przypinając
hozzáerősíteni=przybić
hozzáférés=dojście
hozzáférhető=dostępny
hozzáfizetni=dopłacać
hozzáfűz=nawiązać
hozzáfűz=nawiązywać
hozzáigazít=dopasować
hozzáigazít=ustosunkować
hozzáigazít=ustosunkowywać
hozzáigazítani=dostosowywać
hozzáilleszteni=przystosowywać
hozzáírni=dopisywać
hozzáírni=przypisywać
hozzájárulás=składka
hozzájárulás=wkład
hozzájárulás=zezwolenie
hozzájárulni=przyczyniać
hozzákapcsol=połączyć
hozzákapcsol=przyłączyć
hozzáköt=przyczepić
hozzáköt=wiążąc
hozzáönteni=dolać
hozzáönteni=dolewać
hozzászab=dopasować
hozzászámol=doliczyć
hozzászegezni=przybić
hozzászokik=nawyknąć
hozzászokni=przyzwyczajać
hozzátartozó=krewny
hozzátenni=dodać
hozzátenni=dołożyć
hozzátölteni=dolać
hozzávaló=dodatek
hozzávaló=pasujący
hozzávaló=przybory
hozzávaló=składnik
hozzávetőleges=przybliżony
hű=wierny
húg=siostra
húgyhólyag=pęcherz
húgyvezeték=moczowód
huhogás=hukać
huhogás=hukanie
hüledezés=zakłopotanie
huligán=chuligan
hull=spaść
hulla=padlina
hulla=ścierwo
hulla=trup
hulladék=odpadek
hulladék=odpadki
hulladék=szczątki
hulladék=złom
hullám=fala
hullám=falisty
hullám=machać
hullám=ondulacja
hullámos=falisty
hullámos=falujący
hullámtörő=falochron
hullámzani=falować
hullámzás=falowanie
hullámzás=fluktuacja
hullámzás=wahanie
hullaszemle=autopsja
hülye=głupkowaty
hülye=idiota
hülye=kretyński
hülyeség=idiotyzm
humánus=humanistyczny
humánus=humanitarny
humánus=ludzki
humor=humor
humorista=humorysta
humoros=zabawny
humusz=czarnoziem
humusz=pleśń
humusz=pleśnieć
humusz=próchnica
humusz=urabiać
huncutul=łobuzersko
hungarocell=styropian
hunyorfű=rdest
húr=cięciwa
húr=struna
hurcolkodás=przeprowadzka
hurka=kaszanka
hurok=pętla
hurrikán=huragan
hurut=katar
hús=mięsny
hús=mięso
hűs=chłodny
husáng=drąg
húsevő=mięsożerny
hűsíteni=chłodzić
húsleves=bulion
húsleves=rosół
húsos=mięsisty
húsos=mięsny
húspogácsa=ciastko
húspogácsa=ciasto
húspogácsa=placek
húsvét=Wielkanoc
húsvéti=paschalny
húsvéti=wielkanocny
húsz=dwadzieścia
huszadik=dwudziesty
huszár=kawalerzysta
huszár=skoczek
huszárság=husaria
húszas=dwudziestka
hűteni=chłodzić
hűtlen=niewierny
hűtlenség=niewierność
hűtő=chłodnica
hűtőszekrény=lodówka
hüvely=futerał
hüvelyesek=botanika
hüvelyesek=motylkowate
hüvelyesek=rodzina
hüvelyi=pochwowy
hüvelyk=kciuk
hűvös=chłodny
hűvös=oziębły
hűvösen=chłodno
hűvösen=ozięble
hűvösre=oziębiło
hűvösség=chłód
húz=wciągać
huzal=druciany
huzal=drut
húzás=ciąg
húzás=ciągnienie
huzat=pokrowiec
huzat=poszewka
huzat=powłoka
huzat=przeciąg
húzni=ciągnąć
húzni=przeciągać
húzódzkodás=podciągnięcie
húzódzkodik=podciągać
í=głąb
ibolya=fiołek
ibolya=fioletowy
ibolya=fiołkowy
ibolyántúli=ultrafioletowy
Ida=Ida
ide=oto
ide=tędy
ide=tu
ide=tutaj
ideális=ideał
ideális=idealny
ideális=nierealny
idealista=idealista
ideg=cięciwa
ideg=nerw
ideg=nerwowy
ideg=tupet
idegbetegség=nerwica
idegbetegség=neuroza
idegen=cudzoziemiec
idegen=obcokrajowiec
idegen=obcy
idegenforgalom=turystyka
idegenkedés=niechęć
idegenvezető=przewodnik
ideges=zdenerwowany
idegesít=denerwować
idegesíteni=denerwować
idegesítés=rozdrażnienie
idegesítés=zdenerwowanie
idegesítő=denerwujący
idegeskedik=denerwować
idegesség=niepokój
idegfájdalom=nerwoból
idegfájdalom=newralgia
idegfeszültség=naprężenie
ideghártya=siatkówka
idegzsába=nerwoból
idegzsába=newralgia
idegzsábás=neuralgiczny
idehoz=przyprowadzić
idei=tegoroczny
ideiglenes=przejściowy
ideiglenes=tymczasowy
ideiglenesen=przejściowo
ideiglenesen=tymczasowo
idejárni=przychodzić
idejében=zawczasu
idején=wówczas
idejétmúlt=staroświecki
idény=sezon
ideológia=ideologia
ideológiai=ideologiczny
ideológiai=ideowy
ideológus=ideolog
idevalósi=tutejszy
idéz=zacytować
idézés=cytat
idézés=pochwała
idézés=pozew
idézés=przytoczenie
idézet=cytat
idézet=pochwała
idézet=pozew
idézet=przytoczenie
idézni=cytować
idézni=wzywać
idézőjel=cudzysłów
idillikus=idylliczny
idillikus=sielankowy
idióta=głupiec
idióta=kretyn
idő=czas
idő=pogoda
időhiány=czasu
időjárás=pogoda
időjárási=meteorologiczny
idom=kształt
idom=profil
idomítani=tresować
idomítás=szkolenie
idomítás=tresura
időnként=czasem
időnkint=czasami
idős=stary
idősebb=starszy
időszak=okres
időszak=period
időszerű=aktualny
időzni=bawić
időzni=bywać
időzni=przebywać
idült=chroniczny
ifjonc=młodzieniec
ifjonti=młodzieńczy
ifjú=młodociany
ifjú=młody
ifjú=młodzieniec
ifjúi=młodzieńczy
ifjúkor=młodość
ifjúkor=młodzież
ifjúkor=młodzieżowy
ifjúság=młodzieniec
ifjúság=młodzież
ifjúsági=młodociany
ifjúsági=młodzieżowy
iga=jarzmo
iga=ujarzmiać
igaz=prawda
igazán=faktycznie
igazán=naprawdę
igazgat=zarządzić
igazgatás=zarząd
igazgató=dyrektor
igazgató=kierownik
igazgató=reżyser
igazgatónő=kierowniczka
igazgatóság=dyrekcja
igazgatóság=zarząd
igazi=istny
igazi=prawdziwy
igazít=dopasowywać
igazmondás=prawdomówność
igazmondás=prawdziwość
igazmondó=prawda
igazmondó=prawdomówny
igazmondó=prawdziwy
igazmondó=rzeczywisty
igazodik=ustosunkowywać
igazol=zaświadczyć
igazolás=usprawiedliwienie
igazolás=zaświadczenie
igazolni=poświadczać
igazolni=usprawiedliwiać
igazolni=wylegitymować
igazolvány=dowód
igazolvány=legitymacja
igazolvány=świadectwo
igazolvány=upoważnienie
igazolvány=zaświadczenie
igazság=prawda
igazság=sprawiedliwość
igazságos=sprawiedliwy
igazságosság=słuszność
igazságszolgáltatás=sądownictwo
igazságtalan=niesprawiedliwy
ige=czasownik
ige=słowo
igealak=głos
igei=czasownikowy
igei=słowny
igei=ustny
igei=werbalny
igen=ogromnie
igen=owszem
igen=tak
igenlés=potwierdzenie
igenlés=twierdzenie
igenlés=zapewnienie
igény=pretensja
igény=wymaganie
igénybevétel=rekwizycja
igénybevétel=żądanie
igénylés=zapotrzebowanie
igénytelen=skromny
igénytelenség=skromność
igeragozás=koniugacja
igeragozás=odmiana
ígéret=obietnica
ígéret=przyrzeczeni
igézet=urok
Ignác=Ignacy
így=tak
igyekezet=dążenie
igyekezet=wysiłek
igyekezni=postarać
igyekezni=spieszyć
igyekszik=starać
ihlet=inspiracja
ihlet=natchnienie
ihlet=wdech
íj=chylić
íj=kabłąk
íj=kłaniać
íj=kokarda
íj=łuk
íj=pokłon
íj=smyczek
íj=ukłon
íj=ukłonić
íjász=łucznik
íjászat=łucznictwo
ijedelem=strach
ijedség=przestrach
ijedség=strach
ijedség=trwoga
ijedtség=przerażenie
ijeszteni=straszyć
ijesztgetés=straszydło
ijesztő=przerażający
ikertestvér=bliźniaczy
ikertestvér=bliźniak
ikon=ikona
ikra=ikra
ikrek=bliźnięta
ikrek=dwojaczki
iktató=rejestr
ildomos=właściwość
ildomos=właściwy
ildomos=własność
illat=aromat
illat=woń
illat=zapach
illatozni=pachnąć
illatszer=perfumy
illatszer=zapach
illedelmes=grzeczny
illedelmes=porządny
illedelmes=przyzwoity
illegális=bezprawny
illegális=nielegalny
illékony=lotny
illem=przyzwoitość
illemhely=ubikacja
illeszkedés=wkładanie
illeszkedés=wkładka
illeszkedik=pasować
illeszkedő=pasujący
illetékes=kompetentny
illetékes=zainteresowany
illetlenség=nieprzyzwoitość
illetlenség=niestosowność
illetlenség=niewłaściwość
illetmény=należność
illetmény=pensja
illetve=oraz
illetve=poszczególnie
illik=pasować
illogikus=nielogiczny
illusztráció=ilustracja
ilyen=taki
ima=modlitwa
ima=pacierz
ima=paciorek
imád=uwielbić
imádkozik=pomodlić
imádkozni=modlić
imádni=uwielbiać
imádó=adorator
imádó=wielbiciel
imadoboz=przepaska
imádság=modlitwa
imaszíj=przepaska
imbisz=zakąska
íme=oto
imitál=imitować
imitátor=imitator
imitátor=naśladowca
immár=już
immúnis=odporny
immunitáskutatás=immunologia
immunitástudomány=immunologia
immunizálás=immunizacja
immunizálás=uodpornienie
imperativus=nakaz
import=import
import=importować
import=przywóz
import=przywozić
importálás=przywóz
importálás=wwóz
importőr=importer
impotencia=impotencja
impotencia=niemoc
impotens=impotent
impresszionista=impresjonista
impresszionizmus=impresjonizm
impresszum=odbicie
impresszum=odcisk
impresszum=ślad
improvizáció=improwizacja
impulzív=impulsywny
impulzív=raptowny
impulzus=impuls
impulzusadó=nadajnik
ín=ścięgno
inadekvát=nieadekwatny
inaktív=bezczynny
inaktív=nieczynny
inas=terminator
inas=uczeń
incidens=incydent
incidens=wypadek
incidens=zajście
incselkedés=przekomarzanie
index=indeks
index=kierunkowskaz
indiai=indyjski
indigómásolat=węgiel
indirekt=nieszczery
indirekt=skośny
indirekt=ukośny
indiszkréció=niedyskrecja
indítás=odprawa
indíték=powód
indítókar=rozrusznik
indítómotor=rozrusznik
indium=ind
individuális=indywidualny
individuális=osobisty
indoklás=uzasadnienie
indokolatlan=bezpodstawny
indokolatlan=nieuzasadniony
indokolható=wytłumaczalny
indukció=indukcja
indukciós=indukcyjny
induktivitás=indukcyjność
induktor=induktor
indul=odjeżdżać
indul=startować
indulás=odjazd
indulat=namiętność
indulat=pasja
indulat=uniesienie
indulatosság=gwałtowność
indulni=startować
inert=bezwładny
inert=nieczynny
inert=obojętny
infantilis=infantylny
infláció=inflacja
infláció=nadmuchiwanie
influenza=grypa
információ=informacja
informatika=informatyka
informatikus=informatyk
infrastruktúra=infrastruktura
infúzió=infuzja
infúzió=kroplówka
infúzió=napar
infúzió=zaparzenie
inga=wahadło
ingadozó=chwiejny
ingaforgalom=czółenko
ingás=kołysanie
ingatag=chwiejny
ingatagság=niestałość
ingatlan=nieruchomości
inger=bodziec
inger=podnieta
ingerelni=drażnić
ingerelni=złościć
ingerlékeny=zgryźliwy
ingóságok=ruchomości
ingovány=bagno
ingovány=trzęsawisko
ingoványos=bagnisty
ingyen=bezpłatnie
ingyen=darmo
ingyenes=bezpłatny
ingyenes=darmowy
ingyenes=gratis
ingyenes=gratisowy
ingyenes=nieodpłatny
ínhártya=białkówka
ínhártya=twardówka
injekció=iniekcja
injekció=wtrysk
injekció=zastrzyk
inkább=bardziej
inkább=raczej
inkább=woleć
inkább=zdecydowanie
inklináció=pochylenie
inkognitóban=anonimowo
inkompatibilis=niezgodny
inkompetens=niekompetentny
inkubáció=inkubacja
inkubátor=cieplarka
inkubátor=inkubator
innen=odtąd
innen=stąd
inni=napić
inni=pić
innivaló=napój
innivaló=picie
innovatív=innowacyjny
innovatív=nowatorski
inspiráció=inspiracja
inspiráció=natchnienie
inspiráció=wdech
instabilitás=chwiejność
instrukció=instrukcja
ínszalag=wiązadło
intarzia=inkrustacja
integetni=machać
integráció=całkowanie
integráció=integracja
integráció=scalenie
integrál=całka
integrál=całkować
integrál=całość
integrálás=całkowanie
intellektuális=intelektualista
intellektus=intelekt
intellektus=umysł
intelligencia=dowcip
intelligencia=inteligencja
intelligencia=rozum
intelligens=bystry
intelligens=inteligentny
intelligens=mądry
intelligens=rozumny
intelligens=sprytny
intenzitás=intensywność
intenzitás=natężenie
intenzíven=intensywnie
interaktív=interaktywny
interaktivitás=interaktywność
interjú=wywiad
interkontinentális=międzykontynentalny
internálás=internowanie
Internet=Internet
interpoláció=interpolacja
interpretáció=interpretacja
interpretálás=interpretacja
interurbán=międzymiastowi
intervallum=interwał
intervallum=odstęp
intervallum=przedział
intervallum=przerwa
intervenció=interwencja
intés=nagana
intés=ostrzeżenie
intézés=organizacja
intézet=instytucja
intézet=instytut
intézet=ustanowienie
intézkedés=dyspozycja
intézkedés=rozkład
intézkedés=skłonność
intézkedés=usposobienie
intézkedés=zarządzenie
intézmény=instytucja
intézményi=instytucjonalny
intézni=załatwiać
intéző=ekonom
intézvény=brudnopis
intézvény=projekt
intézvény=szkic
intézvényes=nabywca
intravénás=dożylny
intuíció=intuicja
intuitív=intuicyjny
invázió=inwazja
invázió=najazd
inverz=obopólny
inverz=obustronny
inverz=odwrotność
inverz=wzajemny
íny=dziąsło
ínyenc=smakosz
ínyencfalat=przysmak
inzulin=insulina
inzultus=przezwisko
inzultus=wyzwisko
ion=jon
ionoszféra=jonosfera
ipar=przemysł
ipar=rzemiosło
ipar=zręczność
iparág=branża
iparági=branżowy
ipari=przemysłowy
iparkodás=pilność
iparkodás=staranność
iparos=przemysłowiec
iparosítás=uprzemysłowienie
ír=Irlandczyk
ír=Irlandka
ír=irlandzki
ír=pisać
iraki=Irakijczyk
iráni=Irańczyk
iránt=wobec
irány=adres
irány=dyrekcja
irány=kierownictwo
irány=kierunek
irány=reżyseria
irány=zarząd
irányelv=wytyczna
irányít=sterować
irányítani=kierować
irányítani=skierować
irányítás=skierowanie
irányító=kierowniczy
irányítólap=deflektor
iránytartó=czop
iránytartó=oś
iránytű=busola
iránytű=kompas
irányzat=kierunek
irányzat=nurt
írás=pisanie
írás=pismo
írás=reszka
írásbeli=pisemny
írásbeli=piśmienny
íráskép=pismo
írásmód=pisanie
írásmód=pismo
írásos=pisemny
írásos=piśmienny
írástudatlan=analfabeta
írástudatlan=niepiśmienny
irat=dokument
irat=pismo
iratgyűjtő=segregator
irattáska=aktówka
irattáska=teczka
irattáska=teka
irgalmas=miłosierny
irgalmasság=łagodność
irgalmatlan=bezlitosny
irgalmatlan=nielitościwy
irgalmazni=litować
irha=skóra
irha=zamsz
írható=CD
írható=DVD
irídium=iryd
irigy=zazdrosny
irigyelni=zazdrościć
irigység=zazdrość
irka=zeszyt
irkafirka=bazgranina
irkafirka=bazgroły
irkafirkál=gryzmolić
írni=pisać
író=autor
író=literat
író=pisarz
író=podkładka
íróasztal=biurko
iroda=biuro
iroda=gabinet
iroda=kancelaria
iroda=urząd
iroda=urzędowanie
irodaház=biurowiec
irodalmár=literat
irodalmi=literacki
irodalmi=literaturoznawstwo
irodalom=literatura
irodalom=piśmiennictwo
íródeák=pisarz
irón=ołówek
irónia=ironia
ironikus=ironiczny
írónő=autorka
Írország=Irlandia
írószerszám=pisak
irritál=drażnić
irtózás=awersja
irtózás=niechęć
irtózás=niesmak
irtózás=wstręt
irtózatos=okropny
irtózatosan=potwornie
irul-pirul=czerwienić
irul-pirul=zaczerwienić
is=także
is=też
iskola=szkoła
iskola=szkółka
iskola=szkolny
iskola=uczelnia
iskolaépület=szkoła
iskolaépület=szkółka
iskolaépület=uczelnia
iskolai=szkolny
iskolaköpeny=kitel
iskolás=uczeń
iskolásfiú=uczeń
iskolatáska=plecak
iskolatáska=teczka
iskolatáska=tornister
ismer=znać
ismeret=pojęcie
ismeret=umiejętność
ismeret=wiadomość
ismeret=wiedza
ismeret=wyobrażenie
ismeret=znajomość
ismeretes=wiadomo
ismeretlen=nieznany
ismeretlenség=anonimowość
ismeretség=znajomość
ismerettár=encyklopedia
ismeretterjesztő=popularnonaukowy
ismerkedési=zapoznawczy
ismerni=znać
ismerős=znajomy
ismert=wiadomo
ismert=znany
ismertetés=opis
ismertetőjegy=cecha
ismét=ponownie
ismét=znowu
ismétel=powtarzać
ismételhetetlen=niepowtarzalny
ismételni=powtarzać
ismételt=ponowny
ismételt=powtórny
ismétlés=powtórka
ismétlés=powtórzenie
ismétlés=próba
ispán=żupan
istálló=obora
istállómester=koniuszy
istencsapása=plaga
istenhozzád=pożegnanie
isteni=boski
isteníteni=ubóstwiać
istenkáromló=bluźnierczy
istenség=bóstwo
istentisztelet=nabożeństwo
István=Stefan
iszákos=alkoholik
iszákos=pijak
iszákosság=pijaństwo
iszap=błoto
iszap=ił
iszap=muł
iszap=szlam
iszapkanál=czerpak
iszapomlás=klęska
iszik=napić
Iszlám=Islam
iszogatni=popijać
iszonyatos=wstrętny
iszonyú=okropny
iszonyú=potworny
iszonyú=straszny
iszonyúság=ogrom
iszonyúság=potworność
ital=napój
ital=trunek
italbolt=bar
italmérés=bar
itatóspapír=bibuła
ítél=osądzić
ítél=sądzić
ítélet=opinia
ítélet=werdykt
ítélet=wyrok
ítélkezik=sądzić
ítélkezni=sądzić
ítélni=sądzić
itóka=trunek
itt=tu
itt=tutaj
ittas=nietrzeźwy
ittas=pijany
itteni=tutejszy
itterbium=iterb
ittrium=Itr
ív=łuk
ivadék=potomek
ivartalanít=kastrować
ivartalanított=wykastrowany
ivartalanított=zwierzę
íveltség=wygięcie
ívhúr=akord
ívnyílás=piędź
ívnyílás=przęsło
ívnyílás=zasięg
ivópalack=tykwa
ivópohár=kubek
ivótök=tykwa
ívperc=minuta
ívpillér=filar
ívváll=biodro
ívvonalzó=kabłąk
ívvonalzó=łuk
ívvonalzó=smyczek
íz=smak
ízelítő=przekąska
ízesítés=przyprawa
ízesítő=bulion
izgalmas=fascynujący
izgalom=podniecenie
izgalom=poruszenie
izgalom=wzburzenie
izgalom=wzruszenie
izgalom=zdenerwowanie
izgatni=denerwować
izgatni=irytować
izgató=irytujący
izgató=podżegacz
izgatott=zdenerwowany
izgő-mozgó=wiercipięta
Izland=Islandia
ízlel=kosztować
ízlel=smakować
ízlelés=smak
ízlelni=smakować
ízlés=gust
ízlés=smak
ízléses=elegancki
ízléses=gustowny
ízléses=wytworny
ízletes=smaczny
ízletesen=smacznie
ízlik=smakować
izmos=muskularny
izobár=izobara
izom=mięsień
izom=salceson
izomer=izomeryczny
izotermikus=izotermiczny
izotóp=izotop
Izrael=Izrael
izraeli=Izraelczyk
izraeli=Izraelka
izraeli=izraelski
íztelen=mdły
ízület=staw
izzad=pocić
izzadni=pocić
izzadság=pot
izzadt=spocony
izzadtság=pot
izzás=poświata
izzás=żarzyć
izzítás=palenie
izzó=żarówka
izzószál=włókno
jácint=hiacynt
jade=nefryt
jade=szkapa
jaguár=jaguar
jajgatás=zawodzenie
jajveszékelés=zawodzenie
Jákob=Jakub
jámbor=nabożny
jámborság=pobożność
János=Jan
János=Jasiu
január=styczeń
januári=styczniowy
japán=Japończyk
Japán=Japonia
japán=Japonka
japán=japoński
járadék=renta
járás=chód
járás=powiat
járda=bruk
járda=chodnik
járkál=chodzić
járkálni=chodzić
jármű=pojazd
járni=chodzić
járókelő=przechodzień
járom=jarzmo
járőrautó=radiowóz
járvány=epidemia
járvány=epidemiczny
járvány=zaraza
jászol=żłób
játék=gra
játék=zabawka
játékos=gracz
játékos=zawodnik
játékosan=figlarnie
játékosság=figlarność
játékpénz=żeton
játéksárkány=latawiec
játékszer=zabawka
játszani=grać
játszani=grywać
játszani=zagrywać
játszik=bawić
játszik=grać
játszik=zagrać
játszma=dyplomatyczna
játszma=gra
játszma=polityczna
játszma=rozgrywka
jatt=łapówka
javaslat=projekt
javaslat=wniosek
javaslatot=wnioskiem
javasol=polecać
javasol=polecić
javasolni=doradzać
javít=naprawiać
javít=remontować
javítani=naprawiać
javítás=naprawa
javítás=remont
javíthatatlan=niepoprawny
javító=korektor
javító=poprawczy
javítóintézet=poprawczak
javítóintézet=reformatorski
javított=naprawiony
jávorfa=jawor
jávorfa=klon
jávorszarvas=łoś
javul=poprawić
javul=zyskiwać
javulás=polepszenie
jég=lód
jégárpa=gradówka
jegenyefenyő=jodła
jeges=mrożony
jeges=zimny
jégkorong=krążek
jégkorongozó=hokeista
jégkrém=lody
jégmadár=zimorodek
jégpálya=lodowisko
jégszekrény=lodówka
jégszörf=bojer
jégtörő=lodołamacz
jégverés=gradobicie
jégvitorlás=bojer
jegy=bilet
jegy=etykieta
jegy=kartka
jegyes=narzeczona
jegyes=narzeczony
jegyes=zaręczony
jegyesek=narzeczeni
jegyespár=narzeczeni
jegyezni=notować
jegygyűrű=obrączka
jegyszedőnő=bileterka
jegytömb=karnet
jegyzék=katalog
jegyzék=lista
jegyzék=skorowidz
jegyzés=notowanie
jegyzés=subskrypcja
jegyzet=notatka
jegyzet=notatki
jegyzet=skrypt
jegyzetfüzet=notatnik
jegyzetfüzet=zeszyt
jegyzettömb=bibularz
jegyzettömb=bloczek
jegyző=notariusz
jegyző=rejent
jegyzőkönyv=protokół
jel=godło
jel=sygnał
jel=znaczek
jel=znak
jelen=aktualny
jelen=dzisiejszy
jelen=niniejszy
jelen=obecny
jelen=prezent
jelen=prezentować
jelen=przedstawiać
jelen=teraźniejszość
jelen=występować
jelenleg=aktualnie
jelenleg=obecnie
jelenleg=teraz
jelenlegi=aktualny
jelenlegi=obecny
jelenlét=obecność
jelenlét=prezencja
jelenlevő=obecny
jelenség=fenomen
jelenség=objaw
jelenség=zjawisko
jelentéktelen=nieznaczny
jelenteni=znaczyć
jelentés=komunikat
jelentés=poczucie
jelentés=sens
jelentés=sprawozdanie
jelentés=zmysł
jelentés=znaczenie
jelentkezés=zgłoszenie
jelentkezik=odzywać
jelentkezik=stawiać
jelentkezik=zgłosić
jelentős=ważny
jeles=wybitny
jelfogó=przekaźnik
jelképes=symboliczny
jelleg=właściwość
jelleg=własność
jellegzetes=charakterystyczny
jellegzetes=typowy
jellegzetes=właściwość
jellegzetesség=charakterystyka
jellem=charakter
jellem=litera
jellem=rodzaj
jellemezni=scharakteryzować
jelmez=kostium
jelmez=strój
jelmez=ubiór
jelmondat=motto
jelölés=znak
jelölt=kandydat
jelölt=kandydatka
jelölt=nominat
jelöltség=postulat
jelszó=dewiza
jelszó=hasło
jelvény=emblemat
jelvény=oznaka
jelzés=oznaczenie
jelzés=sygnał
jelző=przydawka
jelzőrakéta=rakieta
jelzőrakéta=świeca
jérce=kurka
jezsuita=jezuita
Jézus=Jezus
jó=dobranoc
jó=dobrze
jó=fajny
jó=odpowiedni
jóakaratú=życzliwy
jobb=lepiej
jobb=lepszy
jobb=prawica
jobb=prawo
jobb=prawy
jobb=racja
jobb=słuszność
jobb=wprost
jobbágy=chłop
jobbágy=niewolnik
jobbágyság=niewola
jobban=bardziej
jobban=lepiej
jobban=raczej
jobboldal=prawica
jobboldali=prawicowy
jobboldali=prawostronny
jód=jod
jód=jodyna
jog=prawny
jog=prawo
jog=racja
jog=słuszność
jog=wprost
jogar=berło
jogász=jurysta
jogász=prawnik
jogdíj=królewskość
jogerős=prawomocny
jogfeladás=zrzeczenie
joghurt=jogurt
jogi=prawny
jogkorlátozás=skrócenie
jogos=legalny
jogos=prawny
jogos=prawowity
jogos=prawy
jogos=ślubny
jogos=słuszny
jogos=uprawniony
jogosít=uprawniać
jogosult=uprawniony
jogosultság=uprawnienie
jogtudomány=prawoznawstwo
jogtudós=prawnik
jóhangzás=eufonia
Johanna=Hanna
Johanna=Joanna
jóindulatú=przychylny
jóindulatú=życzliwy
jóindulatúan=przychylnie
jóindulatúan=życzliwie
jóindulatúság=życzliwość
jóízű=smaczny
jóízűen=smacznie
jóképű=przystojny
jókor=wcześnie
jókor=zawczasu
jól=dobrze
jól=fajnie
Jolán=Jolanta
jólét=dobrobyt
jóllakni=najeść
jóllakottság=sytość
jön=idzie
jön-megy=pochodzić
jós=prorok
jóság=dobroć
jóságos=dobrotliwy
jóságos=łagodny
jóslás=wróżba
jóslat=przepowiednia
jóslat=wróżba
jósnő=wróżka
jósolni=wróżyć
jószívű=dobroduszny
jószívű=życzliwy
jótállás=gwarancja
jótállás=rękojmia
jótállni=gwarantować
jótékony=dobroczynny
jótékonyság=dobroczynność
jótevő=dobrodziej
jövedelem,bevétel=dochód
jövedelmi=dochodowy
jövendő=przyszłość
jövetel=przybycie
jövetel=przyjście
joviális=jowialny
joviális=wesoły
jövő=przyszły
józan=rozsądny
józan=rozumny
józan=trzeźwy
józanodik=trzeźwieć
józanság=trzeźwość
József=Józef
József=Józek
jubileum=jubileusz
Judit=Judyta
juh=owca
juh=owczy
juharfa=jawor
juharfa=klon
juhász=juhas
juhász=pasterz
juhász=pastuch
juhászgazda=baca
juhsajt=bryndza
jukka=juka
Júlia=Juli
Júlia=Julia
július=lipiec
júliusi=lipcowy
június=czerwiec
júniusi=czerwcowy
Jusztina=Justyna
jut=dojść
jut=dokądś
jut=dostać
jut=gdzieś
jut=udać
juta=juta
jutalék=prowizja
jutalom=nagroda
jutalom=premia
jutalom=wynagrodzenie
jutni=przypadać
juttatás=świadczenie
juttatás=zasiłek
kabakosok=dyniowate
kabala=maskotka
kabát=kurtka
kabát=marynarka
kabát=palto
kabát=płaszcz
kabát=powłoka
kabátujj=rękaw
kabin=kabina
kabóca=cykada
kábulat=odrętwienie
kábulat=osłupienie
kábulat=otępienie
kábulat=zamroczenie
kacat=grat
kacér=kokieteryjny
kacér=zalotny
kacéran=zalotnie
kacérkodás=kokieteria
kacérkodni=kokietować
kacsa=kaczka
kacsintani=mrugać
kád=wanna
kadét=kadet
kadmium=kadm
kaftán=kaftan
kagyló=muszelka
kagyló=muszla
kagyló=skorupiak
kajak=kajak
kajakos=kajakarz
káka=sitowie
kakadu=kakadu
kakas=fiut
kakas=kogut
kakas=kurek
kaktusz=kaktus
kakukk=kukać
kakukk=kukułka
kakukkfű=macierzanka
kakukkfű=tymianek
kalács=chała
kalamajka=granda
kaland=przygoda
kaland=przygodowy
kalandos=awanturniczy
kalap=kapelusz
kalapács=młot
kalapács=młotek
kalapálás=wbijanie
kalapálni=kuć
kalapos=kapelusznik
kalauz=kierownik
kalauz=konduktor
kalauz=przewodnik
kalauznő=konduktorka
kalauzolni=oprowadzać
kalcium=wapń
kaliba=szałas
kalibrálás=kalibrowanie
kalifornium=kaliforn
kalitka=klatka
kálium=potas
kallózás=czołgać
kallózás=pełzać
kalóz=korsarz
kalóz=pirat
kalózkodás=piractwo
kályha=piec
kamara=izba
kamat=procent
kaméleon=kameleon
kamilla=rumianek
kampó=haczyk
kampó=hak
kampós=koślawy
kampós=krzywy
kamra=komora
kamuzik=kłamać
kamuzik=skłamać
kámzsa=maska
kan=knur
kan=pies
kan=samiec
kanadai=Kanadyjczyk
kanadai=Kanadyjka
kanadai=kanadyjski
kanál=łyżka
kanális=kanał
kanális=ściek
kanapé=kanapa
kanapé=kozeta
kanavász=kanwa
kanca=klacz
kanca=kobyła
kancellár=kanclerz
kancsal=zez
kancsal=zezować
kancsal=zezowaty
kancsalság=zez
kancsó=bańka
kancsó=dzban
kandalló=kominek
kandi=okaziciel
kandidátus=kandydat
kandidátus=kandydatka
kandúr=kocur
kánikula=upał
kankalin=pierwiosnek
kanna=czajnik
kanna=imbryk
kanna=kubeł
kannibalizmus=kanibalizm
kannibalizmus=ludożerstwo
kanonok=kanonik
kanonok=kapłan
kantár=uzda
kanyar=pętla
kanyar=skręt
kanyar=zakole
kanyar=zakręt
kanyaró=odra
kanyon=kanion
káosz=bałagan
káosz=chaos
kaotikus=chaotyczny
kapa=motyka
kapacitás=pojemność
kapálni=kopać
kaparni=drapać
kaparni=skrobać
kaparó=drapacz
kaparó=skrobacz
kaparó=skrobaczka
kaparó=skrobak
kapaszkodik=trzymać
kapcsol=łączyć
kapcsol=przyłączać
kapcsolás=połączenie
kapcsolás=spojenie
kapcsolás=złączka
kapcsolat=kontakt
kapcsolat=łączność
kapcsolat=połączenie
kapcsolat=powiązanie
kapcsolat=stosunek
kapcsolat=znajomość
kapcsolat=związek
kapcsolattartás=komunikacja
kapcsolni=łączyć
kapcsoló=kopulacyjny
kapcsoló=przełącznik
kapcsoló=wyłącznik
kapcsolódás=nawiązanie
kapcsolódik=łączyć
kapcsolódik=połączyć
kapcsolódó=związany
kapitális=kapitalny
kapitány=kapitan
kapitányság=komisariat
kapituláció=kapitulacja
kapkodás=pośpiech
kapkodva=pośpiesznie
káplár=kapral
kapni=dostawać
kapni=otrzymywać
kapocs=klamra
kapocs=zatrzask
kápolna=kaplica
kapor=koper
kapor=koperek
káposzta=kapusta
káposztafélék=krzyżowe
káposztaleves=kapuśniak
kappan=kapłon
káprázat=olśnienie
káprázat=przywidzenie
káprázat=złudzenie
káprázatos=olśniewający
káprázatosan=olśniewająco
kapszula=kapsuła
kapszula=kapsułka
káptalan=kapituła
káptalan=rozdział
kaptár=ul
kapu=brama
kapu=bramka
kapu=furtka
kapu=wrota
kapualj=sień
kapucinusok=kapucyni
kapucni=kaptur
kapus=bramkarz
kapus=portier
kapus=stróż
kapuvédő=bramkarz
kapzsi=chciwy
kapzsi=zachłanny
kapzsiság=chciwość
kapzsiság=żądza
kar=chór
kar=dźwignia
kár=krzywda
kár=szkoda
kár=szwank
kár=uszkodzenie
kár=zranienie
karabély=karabin
karácsony=gwiazdka
karácsonyfa=choinka
karácsonyfadísz=bombka
karácsonyi=bożonarodzeniowy
karácsonyi=kolęda
karaj=kotlet
karaj=schab
karakter=znak
karalábé=kalarepa
karantén=kwarantanna
kárász=karaś
karbamid=mocznik
karbid=węglik
karbonát=węglan
karburátor=gaźnik
karcsú=smukły
karcsú=szczupły
karcsúság=wiotkość
kard=miecz
kard=szabla
kardgomb=gałka
kardhal=miecznik
kardvirág=mieczyk
karéj=kromka
karfiol=kalafior
kárhozat=potępienie
kárhoztat=potępić
karika=kółko
karika=koło
karika=krążek
karikalábú=krzywonogi
karikatúra=karykatura
karikaturista=karykaturzysta
karizma=charyzma
karizmatikus=charyzmatyczny
karkötő=bransoletka
karmantyú=złącze
karmazsin=karmazynowy
karnevál=karnawał
karnis=falbana
karnis=karnisz
karó=drąg
karó=tyczka
káró=karo
kárókatona=kormoran
Károly=Karol
karom=pazur
karom=szpon
káromkodás=przekleństwo
káromkodik=kląć
káros=szkodliwy
karosszék=fotel
karosszék=krzesło
karosszéria=karoseria
karosszéria=nadwozie
károsult=poszkodowany
kárpáti=karpacki
Kárpátok=Karpaty
karperec=bransoletka
kárpit=kurtyna
kárpitos=tapicer
kárpótlás=odszkodowanie
karrier=kariera
karszalag=opaska
kártalanítás=odszkodowanie
kartárs=kolega
kartársi=koleżeński
kártékony=szkodliwy
kártérítés=odszkodowanie
karton=kreton
karton=tektura
karton=tekturowy
kartoték=kartoteka
kartoték=plik
kartoték=segregator
kártya=bilet
kártya=karta
kártya=pocztówka
kárvallott=poszkodowany
karvaly=krogulec
karzat=balkon
kas=kosz
kása=kasza
kasmír=kaszmir
kastély=pałac
kasza=kosa
kaszálni=kosić
kaszárnya=koszary
kaszinó=kasyno
kaszkád=kaskada
kaszt=kasta
kasztrálás=kastracja
katalitikus=katalityczny
katalizátor=katalizator
katalízis=kataliza
katalógus=katalog
katamarán=katamaran
katapult=katapulta
katasztrófa=katastrofa
katasztrófa=klęska
katasztrofális=katastrofalny
katasztrofális=zgubny
katasztrofálisan=katastrofalnie
káté=katechizm
katedra=katedra
katedrális=katedra
katedrális=kościół
katekizmus=katechizm
katicabogár=biedronka
katód=katoda
katolikus=katolicki
katona=wojskowy
katona=żołnierz
katonai=łączność
katonai=militarny
katonai=wojenny
katonai=wojskowa
katonai=wojskowość
katonai=wojskowy
katonás=wojenny
katonás=wojowniczy
katonaság=wojsko
katonasági=wojskowy
katonaszökevény=dezerter
kátrány=dziegieć
kátrány=smoła
kátránypapír=papa
kattint=kliknąć
kaució=kaucja
kauzális=przyczynowy
kavar=kręcić
kavar=oszukiwać
kavargó=burzliwy
kávé=kawa
kávé=kawowy
kávéház=kawiarnia
kávéskanál=łyżeczka
kávéskészlet=kabaret
kaviár=kawior
kavics=żwir
kazah=Kazach
kazah=kazachski
Kazahsztán=Kazachstan
kazal=sterta
kazal=stóg
kazal=stos
kazán=piec
kazánház=kotłownia
Kázmér=Kazik
Kázmér=Kazimierz
Kázmér=Kaziu
kebel=biust
kebel=łono
kebel=pierś
kecsesség=wdzięk
kecske=koza
kedd=wtorek
kedély=humor
kedélyes=jowialny
kedélyes=wesoły
kedv=chęć
kedv=humor
kedv=ochota
kedv=otucha
kedvel=lubić
kedvel=miłować
kedvelt=ulubiony
kedvenc=pupil
kedvenc=pupilek
kedvenc=ulubienicy
kedvenc=ulubieniec
kedvenc=ulubiony
kedves=drogi
kedves=kochanek
kedves=kochanka
kedves=kochany
kedves=ukochany
kedvesem=kochanie
kedvesem=mój
kedvesen=mile
kedvesen=milo
kedvesen=miło
kedveskedő=pieszczotliwy
kedvezmény=bonifikata
kedvezmény=przejazd
kedvezmény=ulga
kedvezmény=zniżka
kedvezményes=preferencyjny
kedvezményes=ulgowy
kedvezni=dogadzać
kedvező=dogodny
kedvező=pomyślny
kedvtelés=przyjemność
kedvvel=ochoczo
kefe=szczotka
kefir=kefir
kegy=życzliwość
kegyelem=łaska
kegyelem=ułaskawienie
kegyelet=pobożność
kegyenc=ulubieniec
kegyes=łaskawy
kegyesség=pietyzm
kegyesség=pobożność
kegyetlen=okrutny
kegyetlenség=okrucieństwo
kegyetlenül=okrutnie
kegytárgy=dewocjonalia
kehely=kielich
kehely=puchar
kéj=rozkosz
kéjes=lubieżny
kéjes=zmysłowy
kék=błękit
kék=błękitny
kék=modry
kék=niebieski
kék=siniak
kék=siny
keksz=herbatnik
keksz=keks
kel=wschodzić
kel=wstawać
kelbimbó=brukselka
kelepce=pułapka
kelés=czyrak
kelés=wrzód
kelet=wschód
kelet-európai=wschodnioeuropejski
keleti=wschód
keleti=wschodni
keletkezés=powstanie
keletkezés=utworzenie
keletkezik=powstawać
keletkezni=powstawać
kell=należy
kell=trzeba
kellék=przybory
kellem=wdzięk
kellemes=przyjemny
kellemesen=przyjemnie
kellemetlen=nieprzyjemny
kellemetlen=przykro
kellemetlen=przykry
kellemetlenség=przykrość
kellemetlenül=niemiło
kelleni=musieć
kellő=należyty
kellő=odpowiedni
kellőképp=należycie
kelta=celtycki
kém=szpieg
kémcső=probówka
kemence=piec
kemence=piekarnik
kemény=twardy
kémény=komin
keményfiú=twardziel
keményít=krochmalić
keményíteni=krochmalić
keményítő=krochmal
keményítő=skrobia
keménység=hart
keménység=stanowczość
keménység=twardość
kéményseprő=kominiarz
kéménytoldat=główny
kéménytoldat=kapitał
kéménytoldat=stolica
kémia=chemia
kémiai=chemiczny
kémikus=chemik
kémkedés=szpiegostwo
kémkedés=szpiegowanie
kémkedik=szpiegować
kémlel=obserwować
kemping=kemping
kemping=kempingowy
kempingezés=kemping
kén=siarka
kender=konopie
kenderföld=konopisko
kenderföld=uprawa
kenet=babrać
kenet=rozmaz
kenet=rozmazać
kenetes=tłusty
kenguru=kangur
kengyel=strzemię
kenőcs=maść
kenőcs=smar
kenőpénz=łapówka
kenu=czółno
kényelem=wygoda
kényelmes=wygodny
kényelmesen=wygodnie
kényelmetlen=niewygodny
kényelmetlen=przykry
kenyér=chleb
kenyér=pieczywo
kenyér=utrzymanie
kenyéradó=chlebodawca
kenyérpirító=opiekacz
kenyérpirító=toster
kényes=delikatny
kényes=drażliwy
kényszer=gwałt
kényszer=przymus
kényszer=przymusowy
kényszerhelyzet=dylemat
kényszerít=zmuszać
kényszeríteni=zmuszać
kényszerítés=zmuszanie
kép=fotografia
kép=ilustracja
kép=malowidło
kép=obraz
kép=obrazek
kép=podobizna
kép=portret
kép=rycina
kép=wizerunek
képcső=kineskop
képecske=obraz
képernyő=ekran
képernyő=wyświetlacz
képes=mogę
képes=może
képes=możesz
képesítés=kwalifikacja
képesítés=zdolność
képeslap=widokówka
képesnek=móc
képesnek=potrafić
képesség=dar
képesség=darowizna
képesség=podarunek
képesség=uzdolnienie
képezni=kształcić
képlékeny=plastik
képlékeny=plastikowy
képlékeny=plastyczny
képlékeny=plastykowy
képlékenység=plastyczność
képmás=wizerunek
képmutatás=hipokryzja
képmutatás=obłuda
képmutatás=zakłamanie
képmutató=obłudnik
képrejtvény=rebus
képtelen=bezsensowny
képtelen=śmieszny
képtelenség=głupstwo
képtelenség=niedorzeczność
képtelenség=nonsens
képvisel=reprezentować
képviselet=placówka
képviselet=przedstawicielstwo
képviseleti=reprezentacyjny
képviseleti=reprezentatywny
képviselő=poseł
képviselő=przedstawiciel
képviselő=reprezentant
képviselőház=parlament
képzelet=fantazja
képzelet=wyobraźnia
képzeletbeli=imaginacyjny
képzelni=wyobrażać
képzelődés=urojenie
képzelt=imaginacyjny
képzés=kształcenie
képzés=ukształtowanie
képzet=ilustracja
képzet=obraz
képzet=odbicie
képzet=podobizna
képzet=wizerunek
képzet=wyobrażenie
képzettség=wykształcenie
képzőművész=plastyk
képzőművészet=plastyka
kerámia=ceramiczny
kérdés=kwestia
kérdés=pytanie
kérdés=rzecz
kérdés=sprawa
kérdés=zagadka
kérdés=zagadnienie
kérdés=zapytanie
kérdezni=pytać
kérdőív=ankieta
kérdőív=kwestionariusz
kéreg=kora
kéreg=skóra
kéreg=skórka
kerek=okrągły
kerék=kierownica
kerék=kółko
kerék=koło
kerékcsapás=ślad
kerékgyártó=kołodziej
kerékpár=koło
kerékpár=rower
kerékpárgumi=obręcz
kerékpárgumi=opona
kerékpáros=kolarz
kerékpáros=rowerzysta
kerékpározás=kolarstwo
kerekség=okrągłość
keréktalp=felga
keréktalp=obręcz
keréktalp=wieniec
keréktávolság=droga
keréktávolság=szlak
keréktávolság=tor
kerékvágás=koleina
kérelem=prośba
kerengő=krużganek
kérés=prośba
keresés=poszukiwanie
keresés=szukanie
kereset=skarga
kereset=zarobek
keresetlen=prosty
keresett=poszukiwany
keresget=poszukiwać
kereskedelem=handel
kereskedelmi=handlowy
kereskedő=handlowiec
kereskedő=kupiec
kereslet=popyt
kereslet=prośba
kereslet=prosić
kereslet=żądanie
keresni=szukać
keresni=zarabiać
keresni=zarobić
kereső=wyszukiwarka
kereszt=chrzestny
kereszt=krzyż
kereszt=krzyżyk
keresztapa=chrzestny
keresztelés=chrzest
keresztelő=chrzciny
keresztény=chrześcijanin
kereszténység=chrześcijaństwo
keresztes=krzyżak
keresztez=krzyżować
keresztezés=skrzyżowanie
keresztezni=krzyżować
keresztezni=przecinać
kereszteződés=skrzyżowanie
keresztirányú=poprzeczny
keresztmetszet=przekrój
keresztnév=imię
keresztrejtvény=krzyżówka
keresztség=chrzest
keresztül=krzyżować
keresztül=przejeżdżać
keresztül=przełaj
keret=fundusz
keret=oprawa
keret=rama
kergetni=gonić
keringeni=krążyć
keringési=krążeniowy
kerítés=fechtować
kerítés=ogrodzenie
kerítés=parkan
kerítés=paser
kerítés=płot
kerítésfal=firanka
kerítésfal=kotara
kerítésfal=kurtyna
kerítésfal=stora
kerítésfal=zasłona
Kérjük=Prosimy
kérkedni=popisywać
kérlelhetetlen=bezlitosny
kérni=prosić
kérni=przeprosić
kert=ogród
kertész=ogrodnik
kertészet=ogrodnictwo
kertészkedés=ogrodnictwo
kertészkedés=warzywnictwo
kerub=cherub
kerub=cherubin
kerül=dostać
kerül=kosztować
kerület=dzielnica
kerület=obwód
kerület=okręg
kerület=zakres
kerületi=okręgowy
kerülni=kosztować
kérvény=petycja
kérvény=podanie
kérvény=prośba
kés=nóż
késedelem=opóźnienie
kései=późny
keserű=gorzki
keserűen=gorzko
keserűség=gorycz
keserves=ciężki
keserves=gorzki
keserves=trudny
keserves=twardy
késés=opóźnienie
késés=spóźnienie
késés=zwłoka
keskeny=ciasny
keskeny=wąski
keskeny=zwężać
késlekedik=opóźniać
késleltet=opóźniać
késleltetés=opóźniać
késleltetés=opóźnienie
késleltetés=zwlekać
késleltetés=zwłoka
késleltetett=opóźniony
késleltető=zwolnica
késni=późnić
késni=spóźniać
késő=późno
később=później
késői=późny
későn=późno
kész=dokonany
kész=gotowy
keszeg=leszcz
készenlét=pogotowie
készenlét=rezerwa
készíteni=robić
készíteni=szykować
készítmény=tworzywo
készítmények=wyroby
készítő=wytwórczy
készlet=garnitur
készlet=przybory
készlet=rezerwa
készlet=serwis
készlet=zapas
keszon=jaszcz
keszon=kaseton
keszon=keson
készpénz=gotówka
készpénz-=gotówkowy
készruha=konfekcja
készség=chęć
készséges=chętny
kesztyű=rękawica
kesztyű=rękawiczki
kesztyűtartó=schowek
készülék=aparat
készülék=maszynka
készülék=przyrząd
készülék=urządzenie
készülődés=przygotowanie
készültség=pogotowie
két=dwa
két=dwaj
két=dwoje
két=dwójka
kétágyas=dwuosobowy
kétarcú=dwulicowy
ketchup=keczup
kételkedés=niepokój
kételkedés=obawa
kétértelmű=dwuznaczny
kétes=wątpliwy
kéthetes=dwutygodniowy
kétkezes=oburęczny
kétnyelvű=dwujęzyczny
kétoldali=dwustronny
kétoldali=obustronny
kétoldalú=bilateralny
kétoldalú=dwustronny
kétórás=dwugodzinny
ketrec=klatka
kétség=wątpić
kétség=wątpliwość
kétségbeesés=rozpacz
kétségbeesett=zrozpaczony
kétségbeesik=rozpaczać
kétségbevonhatatlan=bezsporny
kétséges=niepewny
kétséges=wątpliwy
kétségkívül=niewątpliwie
kétségtelen=bezsporny
kétségtelen=niewątpliwy
kétségtelenül=niewątpliwie
kétszáz=dwieście
kétszemélyes=dwuosobowy
kétszeres=debel
kétszeres=podwójny
kétszeres=sobowtór
kétszeresen=podwójnie
kétszersült=biszkopt
kétszersült=ciastko
kétszersült=herbatnik
kétszersült=suchar
kétszersült=sucharek
kétszínű=dwukolorowy
kétszobás=dwupokojowy
kettes=dopuszczający
kettes=dwójka
kettő=dwaj
kettő=dwoje
kettős=podwójny
kettyenés=szczękać
kettyenés=trzaskać
kétütemű=dwutaktowy
kéve=snop
kéve=wiązka
kevély=dumny
kevélység=pycha
keveredés=pomieszanie
keverék=mieszać
keverék=mieszanina
keverék=mieszanka
keverék=zmieszać
keverés=mieszanie
keverés=miksowanie
keverés=wymieszanie
keverni=mieszać
kevert=mieszany
kevés=mało
kevés=niedużo
kevesebb=mniej
keveset=mało
keveset=niedużo
kéz=ręka
kézbesít=dostarczyć
kézbesíteni=doręczać
kézbesíteni=wręczać
kézbesítés=dostarczenie
kézbesített=doręczony
kézbesítő=doręczyciel
kézbilincs=kajdanki
kezd=zaczynać
kezdeményez=inicjować
kezdeményezés=inicjatywa
kezdeni=rozpoczynać
kezdeni=zaczynać
kezdés=początek
kezdés=rozpoczęcie
kezdet=początek
kezdet=rozpoczęcie
kezdetben=najpierw
kezdetleges=prymitywny
kezdő=początkujący
kezdődik=rozpoczynać
kezecske=rączka
kezelés=kierowanie
kezelés=zabieg
kezelni=kurować
kezelni=leczyć
kezelni=opatrywać
kezes=gwarant
kezes=poręczyciel
kezeslábas=kombinezon
kezet=ręce
kézfogás=uścisk
kézhezvétel=otrzymanie
kézi=ręczny
kézigránát=jajko
kézigránát=jajo
kézikönyv=podręcznik
kézimunka=haft
kézimunka=haftowanie
kézírás=rękopis
kézlegyintés=klaskanie
kézműves=rzemieślnik
kézszorítás=haftka
kézszorítás=klamerka
kézszorítás=klamra
kézszorítás=obejmować
kézszorítás=ściskać
kézszorítás=spinka
kézszorítás=uścisk
kézzelfogható=dotykalny
kézzelfogható=ewidentny
kézzelfogható=jawny
kézzelfogható=oczywisty
kézzelfogható=widoczny
kézzelfoghatóan=namacalnie
kiabálni=krzyczeć
kiábrándul=rozczarować
kiábrándul=rozczarowywać
kiábrándulni=rozczarować
kiadás=koszt
kiadás=wydanie
kiadás=wydatek
kiadatás=ekstradycja
kiadatás=wydanie
kiadni=wydać
kiadni=wydawać
kiadó=wydawca
kiadó=wydawnictwo
kiadós=pełny
kiadós=posiłek
kiadósság=wydajność
kiadvány=ogłoszenie
kiadvány=publikacja
kiadvány=wydanie
kiaknáz=eksploatować
kiaknáz=wykorzystać
kiaknázás=eksploatacja
kiaknázás=wykorzystanie
kialakul=rozwinąć
kialkudni=wytargować
kiállít=wystawić
kiállítás=wystawa
kiállítás=wystawienie
kiállítási=eksponat
kiállító=wystawca
kiállni=wytrzymać
kiáltani=wołać
kiáltani=wrzasnąć
kiáltás=krzyk
kiáltás=okrzyk
kiáltás=wrzask
kiáltozni=krzyczeć
kiáltvány=edykt
kialudni=wyspać
kialudt=wyspany
kiárusítani=wyprzedawać
kiárusítás=wyprzedaż
kibékülni=pogodzić
kibérel=wynająć
kibérlés=wynajęcie
kibernetika=cybernetyka
kibír=przetrwać
kibírhatatlan=nieznośny
kibírható=znośny
kibírni=wytrzymać
kibogozás=rozwikłanie
kibontani=rozwiązać
kibővít=rozbudować
kibővíteni=rozszerzać
kibúvás=odkrywka
kibúvó=wykręt
kibúvó=wymówka
kicsal=oszukać
kicsapongó=rozpustnik
kicsatol=odpinać
kicsavar=odkręcić
kicsavar=wykręcać
kicsavar=wykręcić
kicsavarni=wykręcać
kicserél=zamienić
kicserélés=wymiana
kicserélés=zamiana
kicserélni=wymieniać
kicserélni=zamieniać
kicsi=maleńki
kicsi=mało
kicsi=mały
kicsi=trochę
kicsikarni=wymóc
kicsike=maleńki
kicsike=maleństwo
kicsike=malutki
kicsike=odrobinkę
Kicsim=Kochanie
kicsinál=wykończyć
kicsinosítani=wystroić
kicsiny=drobny
kicsinyes=ciasny
kicsinyes=drobiazgowy
kicsinyítő=zdrobniały
kicsiség=maleństwo
kicsit=trochę
kicsomagolni=rozpakować
kidob=wyrzucić
kidolgozás=opracowanie
kidörzsöl=wydrzeć
kidörzsöl=wydzierać
kié=czyj
kiégés=wypalenie
kiegészít=dorabiać
kiegészít=uzupełniać
kiegészítés=uzupełnienie
kiégetni=wypalać
kiegyenesíteni=wyprostować
kiegyenlíteni=wyrównywać
kiegyenlítés=likwidacja
kiegyensúlyozott=zrównoważony
kiegyezés=kompromis
kiegyezés=kompromisowy
kiegyezés=pogodzenie
kiegyezés=ugoda
kiegyezik=pogodzić
kiéhezett=głodny
kiejt=upuszczać
kiejtés=wymowa
kielégítés=zadośćuczynienie
kielégítés=zaspokojenie
kielégítően=dostatecznie
kielégülés=gratyfikacja
kielemez=rozebrać
kiemel=podkreślać
kiemel=podkreślić
kiemel=podnieść
kiemelkedik=wypiętrzyć
kiemelkedik=wyróżniać
kiemelkedni=wyróżniać
kiemelkedő=znakomity
kienged=puszczać
kienged=upuścić
kienged=wypuścić
kienged=wypuszczać
kiépítés=rozbudowa
kiereszt=puszczać
kiereszt=upuścić
kiereszt=wypuszczać
kiesik=spaść
kiesik=wypaść
kiesni=wypaść
kifárad=zmęczyć
kifarag=wyrzeźbić
kifáraszt=zmęczyć
kifejez=wyrażać
kifejez=wysłowić
kifejezés=kadencja
kifejezés=określenie
kifejezés=wyraz
kifejezés=wyrażenie
kifejezésre=wyrazić
kifejezett=wyraźny
kifejezetten=wyraźnie
kifejezetten=zdecydowanie
kifejezi=wysławiać
kifejezi=wysłowić
kifejezni=wyrażać
kifejezni=wyrazić
kifejlődik=rozwijać
kifejlődik=rozwinąć
kifest=wymalować
kifesteni=umalować
kifésül=rozczesać
kifeszít=rozciągnąć
kifeszít=rozpiąć
kificamít=zwichnąć
kificamítani=zwichnąć
kificamított=zwichnięty
kifiguráz=parodiować
kifinomult=wymyślny
kifinomultság=wyrafinowanie
kifinomultság=wytworność
kifizet=wypłacić
kifizetés=wypłata
kifizetett=zapłacony
kifizetni=opłacać
kifizetődik=opłacać
kifizetődő=opłacalny
kifli=rogal
kifli=rogalik
kifogás=wykręt
kifogás=wymówka
kifogás=zarzut
kifogásol=ganić
kifogásolás=reklamacja
kiformálódik=ukształtować
kifőzés=jadłodajnia
kifutni=wybiegać
kifutni=wyskakiwać
kigombolni=odpiąć
kigombolni=rozpiąć
kigondolni=wymyślać
kigúnyolni=wyśmiewać
kigurít=wyciągnąć
kigurít=wytoczyć
kígyó=wąż
kígyó=żmija
kihágás=przekroczenie
kihágás=wykroczenie
kihagy=przeoczyć
kihajt=wyganiać
kihajt=wygonić
kihajt=wykiełkować
kihajt=zwierzę
kihalás=wyginięcie
kihalás=wymarcie
kihallgat=przesłuchać
kihallgatni=wysłuchiwać
kihalt=bezludny
kihányni=wymiotować
kihasznál=posługiwać
kihasznál=skorzystać
kihasznál=wykorzystać
kihasználás=wykorzystanie
kihasználni=wykorzystywać
kihasználni=wyzyskiwać
kihímez=wyhaftować
kihirdet=wygłosić
kihirdetni=wygłaszać
kihív=wywołać
kihív=wyzwać
kihív=wyzywać
kihívás=wyzwanie
kihívni=wywoływać
kihívó=nieskromny
kihord=roznieść
kihordani=wynosić
kihozni=wynosić
kihűl=ochłodzić
kihull=wypadać
kihull=wypaść
kihűlni=ostygać
kihűlni=stygnąć
kihűlni=wystygnąć
kihűt=wystudzić
kihúzni=wyciągać
kiindul=oprzeć
kiinni=wypijać
kiiskoláztat=wykształcić
kijárat=wyjście
kijárni=wychodzić
kijavít=poprawiać
kijavítani=naprawiać
kijavítani=poprawiać
kijavított=poprawiony
kijelent=oświadczyć
kijelent=zadeklarować
kijelenteni=oświadczać
kijelenteni=twierdzić
kijelenteni=wymeldować
kijelentés=deklaracja
kijelentés=oświadczenie
kijelöl=wyznaczać
kijelölt=wyznaczony
kijelző=wyświetlacz
Kijev=Kijów
kijön=wychodzić
kijönni=wychodzić
kijönni=wyjść
kijózanodik=wytrzeźwieć
kijózanodni=wytrzeźwieć
kikapcsol=odłączać
kikapcsol=odłączyć
kikapcsol=odpiąć
kikapcsol=odpinać
kikapcsol=rozpinać
kikapcsol=wyłączać
kikapcsolás=wyłączanie
kikapcsolni=wyłączać
kikapcsoló=wyłącznik
kikelet=wiosna
kikémkedik=wyszpiegować
kiképzés=indoktrynacja
kikergetni=wypędzać
kikérni=wypraszać
kikerülhetetlen=niechybny
kikerülhetetlen=nieuchronny
kikerülhetetlen=nieunikniony
kikoptat=wydzierać
kiköt=zastrzec
kiköt=zastrzegać
kikötés=założenie
kikötés=zastrzeżenie
kikötni=cumować
kikötni=lądować
kikötni=wylądować
kikötő=port
kiküldött=emisariusz
kilátás=widok
kilenc=dziewięć
kilencedik=dziewiąty
kilencszáz=dziewięćset
kilencven=dziewięćdziesiąt
kilépés=wystąpienie
kilépni=wystąpić
Kilépni!=Wystąp!
kiles=podglądnąć
kilincs=klamka
kilövellés=finiszować
kilyukaszt=przedziurawić
kimagasló=wybitny
kimagasló=wyróżniający
kimagyaráz=tłumaczyć
kimagyaráz=usprawiedliwiać
kimegy=wyjść
kimenet=wyjście
kimenet=wytwórczość
kimenni=wychodzić
kimenni=wyjść
kimenő=wychodzący
kimerülés=wyczerpanie
kimerült=wyczerpany
kimerült=wykończony
kimerült=zmęczony
kimerültség=przemęczenie
kimerültség=wyczerpanie
kimetsz=wycinać
kimond=wymówić
kimond=wypowiadać
kimond=wypowiedzieć
kimondhatatlan=niewypowiedziany
kimos=prać
kimosni=wyprać
kimutat=manifestować
kimutatás=wykaz
kín=męka
kínai=Chińczyk
kínai=Chinka
kínai=chiński
kínálat=podaż
kínálat=zaopatrywać
kínálat=zaopatrzenie
kincs=skarb
Kincsem=Skarbie
kincstár=skarbiec
kincstári=skarbowy
kinetikai=kinetyczny
kinetikus=kinetyczny
kinevetni=wyśmiewać
kinézés=wygląd
kinézni=wyglądać
kinin=chinina
kinőni=wyrosnąć
kínos=przykry
kinövés=narośl
kínoz=torturować
kínozni=dręczyć
kínozni=męczyć
kinyilatkoztat=objawić
kinyilatkoztatás=objawienie
kinyilvánít=objawić
kinyilvánít=ujawnić
kinyit=otworzyć
kinyitni=otwierać
kinyomtat=wydrukować
kínzás=katować
kínzás=męczarnia
kínzás=męka
kínzás=tortura
kínzás=torturować
kínzókamra=katownia
kiöblít=wypłukać
kiöblíteni=wypłukiwać
kiöltözködni=wystroić
kiolvas=wyczytać
kiönteni=wylewać
kioszk=kiosk
kipakol=wypakować
kipihen=wypoczywać
kipirul=czerwienić
kipróbálás=próbowanie
kipróbálni=wypróbować
kipróbált=doświadczony
kirak=rozładować
kirak=wystawić
kirakat=wystawa
kirakni=wyładowywać
kirakni=wyłożyć
király=król
királyfi=królewicz
királyi=królewski
királylány=księżniczka
királyné=królowa
királynő=królowa
királyság=królestwo
kirándulás=wycieczka
kiránduló=wycieczkowicz
kirándulócsoport=wycieczka
kirántani=usmażyć
kirendeltség=placówka
kirendeltség=przedstawicielstwo
kirepülni=wylecieć
kirgiz=kirgiski
kirgiz=Kirgiz
kirgiz=Kirgizka
kiröppenni=wylecieć
kis=cichy
kis=garnuszek
kis=kanapka
kis=kawałek
kis=mały
kis=niski
kis=trochę
kisablak=okienko
kisagy=móżdżek
kisajátítás=wywłaszczenie
kisasztal=stolik
kisbaba=dzidziuś
kisbolygó=asteroida
kiscica=kotek
kisded=dziecina
kisdob=bębenek
kisebb=mniejszy
kisebbedő=malejący
kisebbíteni=zmniejszać
kisebbség=mniejszość
kisebbség=mniejszościowy
kisebbség=niepełnoletność
kíséret=akompaniament
kíséret=eskorta
kíséret=towarzyszenie
kísérlet=doświadczenie
kísérlet=usiłowanie
kísérletet=próbować
kísérleti=doświadczalny
kísérni=akompaniować
kísérni=towarzyszyć
kísérőnő=przyzwoitka
kísértés=kuszenie
kísértés=pokusa
kísértet=widmo
kísértet=zjawa
kisfiú=chłopak
kisfiú=chłopczyk
kisfiú=chłopiec
kisfiú=synek
kisgyerek=maluch
kisharang=dzwon
kisiklani=wykoleić
kisiparos=rzemieślnik
kiskabát=marynarka
kiskacsa=kaczątko
kiskanál=łyżeczka
kiskapu=furtka
kiskereskedelem=detalicznie
kiskereskedelmi=detaliczny
kiskorú=małoletni
kiskorú=niepełnoletni
kiskutya=piesek
kiskutya=szczeniak
kislány=córeczka
kislány=dziewczynka
kislánya=córeczka
kismacska=kotek
kisminkelt=wyszminkowany
kisorsol=wylosować
kisorsolni=wylosować
kispap=seminarzysta
kispárna=jasiek
kispolgári=drobnomieszczański
kisportolt=atletyczny
kistányér=talerzyk
kisütni=smażyć
kisváros=miasteczko
kisvasút=kolejka
kiszabadítani=oswobodzić
kiszaladni=wybiegać
kiszállni=wysiadać
kiszámítás=obliczenie
kiszámíthatatlan=nieobliczalny
kiszámíthatatlan=nieprzewidywalny
kiszáradni=wyschnąć
kiszélesíteni=rozszerzać
kiszivattyúz=wypompować
kiszolgálás=obsługa
kiszolgálni=obsługiwać
kiszolgálni=usługiwać
kiszolgálónő=ekspedientka
kitakarítani=posprzątać
kitalál=zmyślić
kitalálás=wymysł
kitalálni=odgadnąć
kitalálni=wymyślać
kitalálni=zgadywać
kitanul=wykształcać
kitanul=wykształcić
kitartani=wytrwać
kitartó=wytrwały
kitartó=wytrzymały
kitartóan=wytrwale
kitekerni=wykręcać
kitenni=wyłożyć
kitépni=wyrywać
kiterjedés=zasięg
kiterjedt=ekstensywny
kiterjedt=obszerny
kiterjedt=rozległy
kitermelés=eksploatacja
kitermelni=wydobywać
kitesz=wynosić
kitisztítani=wyczyścić
kitölteni=wypełniać
kitömni=wypchać
kitörés=wybuch
kitörni=wybić
kitörülni=wytrzeć
kitűnni=wyróżniać
kitűnő=śliczny
kitűnő=wybitny
kitűnően=ślicznie
kitüntetés=odznaczenie
kitüntetett=laureat
kiugrani=wyskakiwać
kiugrik=wyskakiwać
kiugrik=wyskoczyć
kiürít=ewakuować
kiüríteni=opróżniać
kiürítés=ewakuacja
kiürítés=opróżnienie
kiutasít=wydalać
kiutasít=wydalić
kiutasítás=eksmisja
kiutasítás=wydalenie
kiutasítás=wygnanie
kiutasítás=wypędzenie
kiütés=nokaut
kiütni=wybić
kiűzni=wypędzać
kiválás=odstępstwo
kiválás=secesja
kiválaszt=wydalać
kiválaszt=wydalić
kiválasztani=wybierać
kiválasztani=wybrać
kiválasztani=wywierać
kiválasztás=dobór
kiválasztó=wydalniczy
kiváló=celujący
kiváló=dostojny
kiváló=dystyngowany
kiváló=kapitalny
kiváló=przodownik
kiváló=wybitny
kiváló=znakomity
kiválóan=wybitnie
kiválogatás=sortowanie
kiváltság=przywilej
kiváltság=uprzywilejować
kíván=pragnąć
kíván=złożyć
kívánatos=pożądany
kíváncsi=ciekawy
kíváncsiság=ciekawość
kíváncsiság=ciekawostka
kíváncsiság=zaciekawienie
kivándorlás=emigracja
kivándorló=uchodźca
kívánni=winszować
kívánni=żądać
kívánni=życzyć
kívánság=chęć
kívánság=wola
kívánság=życzenie
kívánt=upragniony
kivégzés=egzekucja
kivégzés=stracenie
kivégzés=wykonanie
kiverni=wybić
kivétel=wyjątek
kivételes=wyjątkowy
kivételesen=wyjątkowo
kivételezés=faworytyzm
kivételezés=faworyzowanie
kivéve=oprócz
kivéve=poza
kivéve=prócz
kivezető=wylotowy
kivilágítás=oświetlenie
kivinni=wywozić
kivitel=wywóz
kivitelező=wykonawca
kiviteli=eksportowy
kivizsgálni=zbadać
kivon=odejmować
kivon=wycofywać
kivonás=odejmowanie
kivonásjel=minus
kivonat=ekstrakt
kivonat=skrót
kivonat=streszczenie
kivonat=wyciąg
kivonatol=streszczać
kivont=wycofany
kívül=mimo
kívül=oprócz
kívül=prócz
kizárólag=wyłącznie
kizárt=wykluczony
kizsákmányolás=wyzysk
kizsákmányolni=wyzyskiwać
kizsigerelés=wypatroszenie
klán=klan
Klára=Klara
klarinét=klarnet
klassz=fajnie
klassz=fajny
klasszikus=klasyczny
klasszikus=klasyk
klasszikus=klasyka
Klaudia=Klaudia
klausztrofóbia=klaustrofobia
klerikális=klerykał
klerikális=klerykalny
klerikális=pisarski
klerikális=urzędniczy
klérus=duchowieństwo
klérus=kler
kliens=interesant
kliens=klient
klikk=kółko
klikkel=kliknąć
klimatikus=uzdrowisko
klinika=klinika
klinika=lecznica
klinikai=kliniczny
klór=chlor
klorid=chlorek
klub=klub
klub=klubowy
kő=kamień
koalíció=koalicja
koalíció=przymierze
köb=kostka
köb=sześcian
kobalt=kobalt
kőbánya=kamieniołom
kobold=chochlik
kóbor=bezpański
kóbor=przybłęda
kóbor=zabłądzić
kóbor=zabłąkać
kóborló=przybłęda
kóborló=wędrowny
kóborló=włóczęga
kóborolni=tułać
kóborolni=włóczyć
kobra=kobra
kobra=okularnik
köbtartalom=objętość
koca=locha
koca=maciora
koca=obsiewać
koca=siać
koca=świnia
koccint=stukać
kocka=klocek
kocka=kostka
kocka=sześcian
kockázat=niebezpieczeństwo
kockázat=przypadek
kockázat=ryzyko
kockázat=ryzykować
kockáztat=zaryzykować
kócos=kudłaty
kócos=potargany
kócsag=czapla
kocsi=fura
kocsi=karetka
kocsi=powóz
kocsi=samochód
kocsi=wagon
kocsi=wóz
kocsis=woźnica
kocsiút=jezdnia
kocsivezető=motorniczy
kocsma=gospoda
kocsma=karczma
kocsma=knajpa
köcsög=dzban
köcsög=słoik
köcsög=słój
kocsonya=galareta
kocsonya=galaretka
kocsonya=kisiel
kocsonyás=galaretowaty
kód=kod
köd=mgła
köd=tuman
ködfolt=mgławica
ködmön=kożuszek
ködös=mętny
ködös=mglisty
ködösen=mglisto
ködösség=mglistość
koefficiens=współczynnik
koffein=kofeina
koffeinmentes=bezkofeinowy
kohász=hutnik
kohászat=hutnictwo
kohászat=metalurgia
kohászati=hutniczy
kohászati=metalurgiczny
kohászati,kohó=hutniczy
köhintés=kaszel
kohó=huta
köhögés=kaszel
köhögés=kaszleć
kokárda=kokarda
kökény=tarnina
kökörcsin=sasanka
kokott=kurtyzana
koksz=koks
koktél=koktajl
kókusz=kokos
kóladió=kola
kolbász=kiełbasa
kölcsön=kredyt
kölcsön=pożyczać
kölcsön=pożyczka
kölcsönadó=pożyczkodawca
kölcsönös=wzajemny
kölcsönösen=nawzajem
kölcsönösen=obustronnie
kölcsönösen=wzajemnie
kölcsönösség=wzajemność
kölcsönöz=pożyczyć
kölcsönöz=wypożyczyć
kölcsönözni=pożyczyć
kölcsönző=wypożyczalnia
kölcsönzött=wypożyczony
köldök=pępek
koldul=żebrać
koldulni=żebrać
koldus=nędzarz
koldus=żebrak
kolera=cholera
kolibri=koliber
kólika=kolka
kollagén=kolagen
kolléga=kolega
kollégium=kolegium
kollektív=grupowy
kollektív=kolektyw
kollektív=kolektywny
kollektív=zbiorowy
kollektivizmus=kolektywizm
kolloid=koloidalny
kollokvium=egzamin
kollokvium=kolokwium
kolónia=kolonia
kolosszális=kolosalny
kolosszális=olbrzymi
kolostor=opactwo
költés=hodować
költés=rasa
költészet=poezja
költözik=przeprowadzać
költözködés=przeprowadzka
költség=koszt
költség=wydatek
költséges=kosztowny
költségvetés=budżet
költségvetés=kosztorys
kölyök=młody
kölyök=szczeniak
koma=ukraść
kóma=śpiączka
kombájn=kombajn
kombináció=kombinacja
kombinál=kombinerki
kömény=kminek
köménymag=kminek
komikus=pocieszny
komikus=śmieszny
komikus=ucieszny
komikus=wesoły
komikus=zabawny
komisz=lichy
komló=chmiel
kommandó=komando
kommandó=komandos
kommandós=komandos
kommentál=skomentować
kommentár=komentarz
kommunális=komunalny
kommunikáció=komunikacja
kommunikáció=porozumiewanie
kommunista=komunista
kommunista=komunistyczny
kommunizmus=komunizm
komoly=poważny
komolyan=poważnie
komolyság=powaga
komolyság=waga
komolytalan=brukowy
komolytalan=lekki
komolytalan=lekkomyślny
komolytalan=niepoważny
komor=ponury
komor=żałobny
komor=żałosny
komornyik=kamerdyner
komornyik=lokaj
komp=prom
kompatibilis=zgodny
kompendium=kompendium
kompendium=skrót
kompendium=streszczenie
kompetens=kompetentny
komplett=zestaw
komplex=kompleks
komplex=kompleksowy
komplexus=kompleks
komplexus=kompleksowy
komplikált=złożony
komponens=składnik
komponens=składowy
kompót=kompot
kompozíció=budowa
kompozíció=kompozycja
kompozíció=skład
kompozíció=utwór
kompozíció=wypracowanie
kompozíció=złożenie
kompresszor=kompresor
kompresszor=pompa
kompresszor=sprężarka
kompromisszum=kompromis
kompromisszum=kompromisowy
kompromisszum=kompromitować
kompromisszum=skompromitować
kompromisszum=ugoda
konc=łup
koncentrálás=koncentracja
koncentrálódik=skoncentrować
koncentrált=skoncentrowany
koncentrátum=koncentrat
koncert=koncert
koncert=koncertowy
kondenzáció=kondensacja
kondenzáció=zgęszczenie
kondenzálódás=kondensacja
kondenzátor=kondensator
kondenzátor=skraplacz
konferencia=konferencja
konferencia=narada
konfiguráció=konfiguracja
konfliktus=konflikt
konfliktus=zatarg
konflis=dorożka
konflis=jednokonna
konföderáció=konfederacja
kongresszus=zjazd
konjugált=koniugować
konjugált=odmieniać
konkáv=wklęsły
konklávé=konklawe
konnektor=gniazdko
könny=drzeć
könny=łza
könny=obrywać
könny=oderwać
könny=rozdarcie
könnycsepp=łza
könnyebb=łatwiejszy
könnyebb=lżejszy
könnyebben=lżej
könnyedén=łatwo
könnyelmű=lekkomyślny
könnyen=łatwo
könnyezni=płakać
könnyítés=ukojenie
könnyítés=ulga
könnyítés=złagodzenie
könnyű=łatwy
könnyű=lekki
konokság=upór
konokság=uporczywość
konokul=uparcie
Konrád=Konrad
konszenzus=konsensus
kontakt=związek
konténer=kontener
konténer=pojemnik
kontextus=kontekst
kontinens=kontynent
kontinens=ląd
kontinens=wstrzemięźliwy
kontinentális=kontynentalny
kontúr=kontur
kontúr=zarys
konty=kok
konvektor=konwektor
konvent=konwent
konvergencia=konwergencja
konvergencia=zbieżność
konverter=konwerter
konverter=przekształtnik
konverter=przetwornica
konverzió=konwersja
konvoj=konwój
konyak=koniak
konyak=wódka
konyha=kuchenny
konyha=kuchnia
konyhai=kuchenny
konyhai=kulinarny
konyhaszekrény=szafka
könyök=łokieć
könyökcső=kolano
könyörgés=błaganie
könyörögni=błagać
könyörögve=błagalnie
könyörületes=litościwy
könyörületes=nędzny
könyörületes=żałosny
könyörületesség=litość
könyv=książka
könyv=księga
könyvbarát=bibliofil
könyvborító=okładka
könyvecske=książeczka
könyvel=księgować
könyvelés=księgowanie
könyvelés=księgowość
könyvelő=księgowa
könyvelő=księgowy
könyvesbolt=księgarnia
könyvespolc=półka
könyvespolc=regał
könyvkereskedés=księgarnia
könyvkiadó=wydawca
könyvkiadó=wydawnictwo
könyvkötészet=introligatornia
könyvkötő=introligator
könyvtár=biblioteka
könyvtár=folder
könyvtár=katalog
könyvtáros=bibliotekarz
könyvvizsgáló=rewident
konzerv=konserwa
konzervatív=konserwatywny
konzervativizmus=konserwatyzm
konzisztencia=konsystencja
konzisztencia=spójność
konzol=klamra
konzol=konsola
konzol=nawias
konzol=wspornik
konzorcium=konsorcjum
konzul=konsul
konzulátus=konsulat
konzulátusi=konsularny
konzulens=konsultant
konzuli=konsularny
konzultáció=konsultacja
kőolaj=nafta
koordinál=koordynować
koordináta=koordynować
koordináta=skoordynować
koordináta=współrzędna
koordinátor=koordynator
kopár=pustynny
kopárság=jałowość
kopás=otarcie
kopás=ścieranie
kopasz=bezwłosy
kopasz=łysy
kopaszodás=łysienie
kopaszodik=łysieć
kopaszodni=łysieć
kopaszság=łysina
köpeny=płaszcz
köpés=plwocina
koplalás=głodówka
koplalni=głodować
kopog=pukać
kopogni=pukać
kopogni=stukać
koponya=czaszka
köpönyeg=płaszcz
koporsó=trumna
kopottas=obskurny
koptató=ścierny
kor=epoka
kor=era
kor=starość
kor=wiek
kór=choroba
kór=nieszczęście
kór=schorzenie
kör=grono
kör=grupa
kör=kier
kör=krążek
kör=okrążenie
kör=sfera
kör=zakres
kör=zasięg
kora=drzewa
korábban=przedtem
korábban=uprzednio
korabeli=ówczesny
koraérett=przedwczesny
korai=wczesny
korál=chorał
korall=koral
korall=korale
korall=koralowy
korán=wcześnie
korán=wczesny
korbács=bicz
korbácsol=biczować
korbácsol=chłostać
körbástya=barbakan
körbe=dokoła
körbeépít=obudowywać
körbefordulás=obrót
körbekerít=okrążyć
körbevesz=okrążać
körcikk=sektor
körcikk=wycinek
korcs=bękart
korcs=mieszaniec
korcs=nieślubny
korcsolya=łyżwa
korcsolya=łyżwy
korcsolyapálya=lodowisko
korcsolyapálya=ślizgawka
korcsolyázás=łyżwiarstwo
korcsolyázó=łyżwiarz
kordbársony=sztruks
Korea=Korea
koreai=Koreańczyk
koreai=Koreanka
koreai=koreański
koreográfia=choreografia
koreográfiai=choreograficzny
köret=jarzyna
körfolyosó=krużganek
körforgalom=okrężny
körforgalom=rondo
körforgás=obrót
körforgás=przewrót
körforgás=rewolucja
korhad=próchnieć
körhagyó=dziwaczny
körhagyó=dziwak
körhagyó=ekscentryczny
körhagyó=mimośrodowy
kórház=szpital
kórház=szpitalny
körhinta=karuzela
koriander=kolender
koriander=kolendra
körkép=panorama
körkép=widok
korlát=poręcz
korlátbáb=balustrada
korlátbáb=poręcz
korlátlan=nieograniczony
korlátlan=swobodny
korlátos=ograniczony
korlátoszlop=balustrada
korlátoszlop=poręcz
korlátoz=ograniczyć
korlátozás=ograniczenie
korlátozott=ograniczony
kormány=kierowanie
kormány=kierownica
kormány=rząd
kormány=władza
kormány=zarząd
kormány=zarządzanie
kormánylapát=ster
kormányos=sternik
kormányozni=panować
kormányozni=rządzić
kormányrendelet=edykt
kormányrúd=rumpel
kormányzás=rząd
kormányzás=władza
kormányzás=zarząd
kormányzat=administracja
kórmegelőző=profilaktyczny
körmenet=procesja
körméret=obwód
körmönfont=sprytny
körmönfont=zręczny
kormorán=kormoran
környék=okolica
környezet=otoczenie
környezet=środowisko
korom=sadza
köröm=paznokieć
körömápoló=manikiur
körömvirág=aksamitka
körömvirág=nagietek
korona=korona
korona=wieniec
koronázás=koronacja
körönd=cyrk
korong=dysk
korong=krąg
korong=krążek
korong=płyta
korong=tarcza
körös-körül=wokół
körös-körül=wokoło
körözni=krążyć
korpa=łupież
körpálya=koło
körpálya=krąg
körpálya=obwód
körpálya=okrąg
korpuszkula=ciałko
korpuszkula=krwinka
korreláció=korelacja
korreláció=współzależność
korrelatív=współzależny
korrepetálás=korepetycje
korrupció=korupcja
korrupt=sprzedajny
korsó=bańka
korsó=dzban
korsó=kufel
korszak=epoka
korszak=era
korszak=okres
korszerű=nowoczesny
korszerű=współczesny
kórtan=patologia
körtánc=korowód
kortárs=rówieśnik
kortárs=współczesny
körte=grusza
körte=gruszka
körtér=cyrk
kortes=akwizytor
kortévesztés=anachronizm
korty=łyk
körül=około
körül=wokoło
körüljárni=obchodzić
körüljárni=objeżdżać
körülmenni=obejść
körülmény=klauzula
körülmény=kondycja
körülmény=okoliczność
körülmény=stan
körülmény=warunek
körülmények=sytuacja
körülnéz=pooglądać
körülnézni=rozglądać
körülrág=ogryźć
körültekintés=oględność
körülvenni=okrążać
kórus=chór
körút=bulwar
körút=objazd
körút=obwodnica
körutazás=objazd
körutazási=okrężny
körvonal=kontur
körvonal=zarys
körzet=obręb
körzet=ogrodzenie
körzet=okręg
körzet=rejon
körzet=zakres
körzeti=obwodowy
körzeti=okręgowy
korzó=deptak
körző=cyrkiel
kos=baran
kos=taran
kos=tryk
kosár=kosz
kosár=koszyk
kosárfonó=koszykarz
kosárka=koszyk
kosárlabda=koszykówka
kosbor=storczyk
kóser=koszerny
kóstolgat=kosztować
kóstolgat=smakować
kóstolgatás=degustacja
kóstolni=smakować
kóstoló=zakąska
kóstolópróba=degustowanie
kószálni=tułać
kőszikla=skała
koszinusz=dostawa
köszönet=dzięki
köszönetnyilvánítás=potwierdzenie
köszönetnyilvánítás=uznanie
köszönetnyilvánítás=wdzięczność
köszönhetően=dzięki
Köszönjük=Dziękujemy
köszönni=dziękować
köszönni=ukłonić
köszönöm=dziękuję
köszönteni=pozdrawiać
köszönteni=przywitać
köszönteni=witać
köszöntés=powitanie
köszöntés=pozdrowienie
köszöntés=ukłon
koszorú=wianek
koszorú=wieniec
köszörülés=mielenie
Koszovó=Kosowo
koszovói=kosowski
kosztolni=stołować
kosztüm=garnitur
kosztüm=kostium
kosztüm=ubiór
kosztümkabát=płaszcz
köt=wiązać
köt=zawierać
kötbér=kara
kötbér=karny
köteg=bela
köteg=grupa
kötekedik=indult
kötekedik=inkub
kötekedik=przekomarzać
kötél=lina
kötél=linowy
kötéldob=krab
kötelék=więzy
kötelék=związek
köteles=należny
köteles=powinien
köteles=zobowiązany
kötelesség=obowiązek
kötelezettség=odpowiedzialność
kötelezettség=zobowiązanie
kötelezni=obowiązywać
kötelező=obowiązujący
kötéloszlop=krab
kötéltáncos=linoskoczek
kötélzet=takielunek
kötény=fartuch
kötés=książki
kötés=opatrunek
kötés=oprawa
kötés=połączenie
kötés=sprzęgło
kötés=węzeł
kötés-szövés=dziewiarstwo
kötet=objętość
kötet=wielkość
kötet=wolumen
kotlett=kotlet
kötni=wiązać
kötőhártya=spojówka
kötöttáru=dzianina
kötszer=bandaż
kötszer=opatrunek
kötszerláda=apteczka
kötvény=obligacja
kova=krzemień
kovács=kowal
kovács=kowalski
kovácsműhely=kuźnia
kovácsol=wykuć
kovácsolni=kuć
kovácsolt=kuty
kovácsolt=wykuty
kovász=drożdże
kovász=rozczyn
kovásztalan=przaśny
kövér=gruby
kövér=tęgi
kövér=tłusty
kövérség=otyłość
követ=poseł
követ=śledzić
követelés=należność
követelés=należny
követelés=pretensja
követelés=roszczenie
követelés=wymaganie
követelmény=wymaganie
követelni=wymagać
követelni=żądać
következetes=spójny
következetlen=niekonsekwentny
következetlen=nielogiczny
következik=wynikać
következmény=rezultat
következmény=skutek
következmény=wynik
következő=bieżący
következő=kolejny
következő=następny
következtetés=konkluzja
következtetés=wniosek
következtetés=zakończenie
következtetni=wnioskować
kövezet=bruk
kövület=skamienienie
köz=publiczny
köz=uliczka
köz=zaułek
közben=podczas
közben=przez
közbenjár=pośredniczyć
közbenjárás=pośrednictwo
közbenjáró=pośrednik
közbeszerzés=przetarg
közé=między
közé=pomiędzy
közé=pośród
közé=wśród
közeg=środek
közeg=środowisko
közegészség=zdrowotność
közel=niedaleko
közelálló=bliski
közelebb=bliżej
közelebbi=bliższy
közelében=obok
közeledés=przybliżenie
közeledés=zbliżenie
közeledni=dochodzić
közeledni=zbliżać
közelegni=nadchodzić
közelegni=podchodzić
közeli=bliski
közeli=niedaleki
közelít=przybliżać
közelítés=aproksymacja
közelítés=bliskość
közelítés=przybliżenie
közellátó=krótkowzroczny
közelség=przybliżeni
közép=połowa
közép=średni
közép=środek
közép=środkowy
középdöntő=półfinał
közepes=średni
közepesen=przeciętnie
közepesen=średnio
középiskola=szkoła
középkor=średniowiecze
középkori=średniowieczny
középpont=ośrodek
középpont=punkt
középpont=środek
középső=średni
középső=środkowy
középszótár=słownik
közérzet=samopoczucie
kőzet=kamień
kőzet=skała
közfal=przepierzenie
közgazdaság=ekonomia
közgazdaság=gospodarka
közgazdaság=oszczędność
közgazdasági=ekonomiczny
közgazdasági=gospodarczy
közgazdasági=gospodarny
közgazdasági=oszczędny
közgazdaságtan=ekonomia
közgazdaságtan=ekonomika
közgazdaságtudomány=ekonomia
közgazdász=ekonomista
közhely=powszedni
közismert=notoryczny
közismert=wiadomy
közismerten=notorycznie
közjáték=interludium
közlegény=szeregowy
közlekedés=handel
közlekedés=komunikacja
közlekedés=ruch
közlekedés=transport
közlekedési=komunikacyjny
közlekedni=kursować
közlékeny=zaraźliwy
közlemény=edykt
közlemény=komunikat
közlés=doniesienie
közlés=ogłoszenie
közlés=zawiadomienie
közlöny=biuletyn
kozmás=przypalony
kozmetika=kosmetyka
kozmetikai=kosmetyczny
kozmetikai=kosmetyk
kozmetikai=kosmetyka
kozmetikum=kosmetyk
kozmetikus=kosmetyczka
kozmikus=kosmiczny
közmondás=powiedzenie
közmondás=powiedzonko
közmondás=przysłowie
kozmopolita=kosmopolita
kozmopolita=kosmopolityczny
kozmopolitizmus=kosmopolityzm
kozmosz=kosmos
kozmosz=wszechświat
köznapi=potoczny
köznapi=powszedni
köznyelvi=idiomatyczny
közölni=oznajmiać
közölni=publikować
közölni=zapowiadać
közömbös=bezstronny
közömbös=neutralny
közömbös=obojętny
közömbös=zerowy
közömbösen=obojętnie
közömbösség=obojętność
közönség=widownia
közönséges=powszechny
közönséges=zwykły
közönségesség=wulgaryzm
közös=ogólny
közös=wspólny
közös=wzajemny
közösen=wspólnie
közösség=gmina
közösség=ogół
közösség=społeczność
közösség=spółka
közösség=wspólnota
közösség=zbiorowość
közösségi=unijny
közösségi=wspólnotowy
között=między
között=pomiędzy
között=pośród
között=wśród
központ=centrala
központ=ośrodek
központ=siedziba
központi=centralny
központi=główny
központi=środkowy
központosítás=centralizacja
község=gmina
községi=gminny
községi=komunalny
közszellem=moralność
köztársaság=republika
köztársaság=rzeczpospolita
köztársasági=republikanin
köztársasági=republikański
közül=spośród
közvélemény-kutatás=sondaż
közvetett=pośredni
közvetít=pogodzić
közvetít=pośredniczyć
közvetítés=audycja
közvetítés=pośrednictwo
közvetítő=pośrednik
közvetlen=bezpośredni
közvetlenség=bezpośredniość
közvetlenül=bezpośrednio
közvetlenül=natychmiast
közvetlenül=niezwłocznie
közvetve=pośrednio
közzétenni=publikować
Krakkó=Kraków
krakkói=hejnał
krakkói=krakowski
kráter=krater
kreatív=kreatywny
kreatív=twórczy
kreativitás=kreatywność
kreativitás=twórczość
kredenc=kredens
krém=krem
krém=kremowy
krém=śmietana
krematórium=krematorium
krémez=smarować
kréta=kreda
krétás=kredowy
kretén=kretyn
krimi=kryminał
krinolin=krynolina
kriogén=kriogeniczny
kripton=krypton
kristály=kryształ
kristály=kryształowy
kristályos=kryształowy
kristályosodás=krystalizacja
Kristóf=Krzysiu
Kristóf=Krzysztof
Krisztina=Krysia
Krisztina=Krystyna
Krisztus=Chrystus
kritérium=kryterium
kritérium=sprawdzian
kritika=krytyka
kritika=krytykowanie
kritikátlan=bezkrytyczny
kritikus=krytyczny
kritikus=krytyk
kritizál=krytykować
kritizálás=krytykowanie
kritizálni=krytykować
krizantém=chryzantema
krízis=kryzys
krokett=krokiet
krokodil=krokodyl
króm=chrom
kromoszóma=chromosom
krónika=kronika
krónikás=kronikarz
krónikus=chroniczny
krónikus=czasu
krónikus=przewlekły
kronológia=chronologia
krumpli=kartofel
krumpli=kartofle
krumpli=ziemniaczany
krumplibogár=stonka
Kuba=Kuba
kubai=Kubańczyk
kubai=Kubanka
kubai=kubański
kubista=kubista
kubizmus=kubizm
kudarc=porażka
kuka=śmietnik
kukac=czerw
kukac=larwa
kukac=małpa
kukac=poczwarka
kukac=robak
kukacos=robaczywy
kukorica=kukurydza
kukta=szybkowar
kulacs=manierka
kulacs=tykwa
kulcs=klawisz
kulcs=klucz
kulcs=kluczowy
kulcs=kluczyk
kulcscsont=obojczyk
kulcstartó=breloczek
küld=kierować
küld=słać
küldemény=przesyłka
küldemény=wysyłka
küldeni=posyłać
küldeni=pozdrowienia
küldeni=wysyłać
küldetés=misja
küldetés=posłannictwo
küldönc=goniec
küldött=delegat
küldött=poseł
küldöttség=delegacja
küldöttség=deputacja
küldöttség=poselstwo
külföld=zagranica
külföldi=cudzoziemiec
külföldi=obcokrajowiec
külföldi=obcy
külföldi=zagraniczny
kullancs=cykać
kullancs=kleszcz
kullancs=kleszcze
kullancs=tykać
kullancs=tyknięcie
küllő=szprycha
külön=oddzielnie
külön=oddzielny
külön=osobno
külön=poszczególny
külön=specjalnie
külön=szczególnie
különálló=oddzielny
különálló=osobny
különálló=poszczególny
különben=zresztą
különbözet=różnica
különbözik=różnić
különbözik=wyróżniać
különböző=rozmaity
különböző=różny
különböztet=różnicować
különbség=różnica
különbséget=rozróżniać
különc=dziwaczny
különc=dziwak
különcség=dziwactwo
különcség=ekscentryczność
különcség=ekstrawagancja
különélés=rozłąka
különféle=rozmaity
különféleség=rozmaitość
különféleség=różnorodność
különféleség=urozmaicenie
különítmény=oddział
különleges=specjalny
különleges=szczególny
különös=dziwny
különös=szczególny
különösen=specjalnie
különösen=szczególnie
különösen=zwłaszcza
különválás=oddzielenie
különválás=odłączenie
különválik=rozłączać
különválik=rozstać
külső=wygląd
külső=zewnętrzny
kultúra=cywilizacja
kultúra=kultura
kultúra=oświata
kulturális=kulturalny
kulturális=kulturowy
kultusz=cześć
kultusz=kult
kultusz=kultowy
külváros=przedmieście
külvárosi=przedmiejski
kun=Kumanka
kunyerálni=żebrać
kunyhó=chałupa
kunyhó=chata
kunyhó=szałas
kúp=stożek
kúp=szyszka
kupa=czara
kupa=czarka
kupa=puchar
kupak=nakrętka
kupica=kieliszek
kuplung=sprzęgło
kúra=kuracja
kurbli=korba
kúria=dwór
kűrium=kiur
kürt=klakson
kürt=róg
kürt=trąba
kürt=trąbić
kurta=krótki
kurta=zwięzły
kurtán=krótko
kurtizán=kurtyzana
kürtszó=hejnał
kuruzslás=szarlataństwo
kurzor=kursor
kusza=niejasny
kúszás=czołganie
kúszás=pełzanie
küszöb=próg
kúszóhártya=skrzydlik
kút=fontanna
kút=studnia
kút=wodotrysk
kút=źródło
kutatás=badanie
kutatás=poszukiwanie
kutatni=badać
kutató=badacz
kutya=pies
kutya=psisko
kutyus=piesek
kutyus=psina
kuvasz=kundel
küzd=walczyć
küzdelem=bitwa
küzdelem=bój
küzdelem=walka
kvalifikációk=kwalifikacje
kvarc=kwarc
kvart=kwarta
kvártély=kwatera
láb=noga
láb=stopa
lábadozás=rekonwalescencja
lábadozó=rekonwalescent
lábas=garnek
lábas=rondel
lábas=zapiekanka
lábasjószág=bydło
lábatlan=beznogi
lábazat=podstawa
lábbeli=obuwie
labda=balowy
labda=bila
labda=gałka
labda=kłębek
labda=kula
labda=kulka
labda=piłka
labdarúgó=piłkarz
lábfej=noga
lábfej=stopa
lábikra=łydka
labirintus=błędnik
labirintus=labirynt
lábjegyzet=przypis
lábnyom=pozostałość
lábnyom=ślad
laboráns=laborant
laboratórium=laboratorium
laboratórium=laboratoryjny
laboratórium=pracownia
laboratóriumi=laboratoryjny
lábos=rondel
lábszár=goleń
lábszár=łydka
lábtörlő=mata
lábtörlő=wycieraczka
lábujjérintés=skłon
lábzsámoly=bufet
lábzsámoly=kredens
láda=klatka
láda=kufer
láda=skrzynia
láda=skrzynka
láda=szkatułka
lagúna=laguna
lágy=łagodnieć
lágy=łagodny
lágy=miękki
lágyan=miękko
lagymatag=miękki
lágyság=miękkość
laikus=laicki
laikus=niefachowy
laikus=świecki
lajhár=leniwiec
lajstrom=rejestracyjny
lajstrom=wykaz
lakáj=lokaj
lakás=mieszkanie
lakás=mieszkaniowy
lakást=zakwaterować
lakat=kłódka
lakatos=ślusarz
lakbér=czynsz
lakbér=dzierżawa
lakbér=komorne
lakható=mieszkalny
lakhely=mieszkanie
lakk=lakier
lakmározik=ucztować
lakmusz=lakmus
lakni=mieszkać
lakni=zamieszkać
lakó=lokator
lakó=mieszkalny
lakó=mieszkaniec
lakó=zamieszkały
lakodalom=wesele
lakóhely=zamieszkanie
lakoma=uczta
lakonikus=lakoniczny
lakonikus=zwięzły
lakonikusan=lakonicznie
lakos=mieszkaniec
lakos=zamieszkały
lakosság=ludność
lakosság=populacja
lakosság=zaludnienie
lakószoba=komnata
laktanya=koszary
laktató=sycący
lamináris=laminarny
lámpa=lampa
lámpa=lampka
lámpa=latarnia
lámpaernyő=klosz
lánc=łańcuch
lánc=łańcuszek
láncolat=szereg
láncszem=ogniwo
lándzsa=dzida
lándzsa=oszczep
lándzsa=włócznia
láng=ogień
láng=płomień
lángeszű=genialny
lángos=placek
langymeleg=letni
lanolin=lanolina
lantos=minstrel
lanyha=luźny
lanyha=słaby
lanyha=wiotki
lánykérés=oświadczyny
lánytestvér=siostra
lap=czoło
lap=karta
lap=kartka
lap=lico
lap=naprzeciw
lap=oblicze
lap=płyta
lap=powierzchnia
lap=przód
lap=stronica
lap=twarz
lapály=nizina
lapály=równina
lapát=łopata
lapát=saperka
lapát=szufelka
lapát=szufla
lapát=szuflować
lapocka=łopatka
lapos=banalny
lapos=niesmaczny
lapos=płaski
lápos=bagnisty
laposan=płasko
laposság=płaskość
lappangás=inkubacja
laptop=laptop
lárma=gwar
lárma=hałas
lármázás=hałaśliwość
lárva=larwa
lásd=zobacz
laskatök=dynia
lassacskán=pomału
lassan=powoli
lassan=powolny
lassankint=powoli
lassítani=zwolnić
lassú=mierny
lassú=średni
lassúság=powolność
László=Władysław
látás=wzrok
látási=optyczny
látási=wzrokowy
látcső=lornetka
láthatár=horyzont
láthatatlan=niewidoczny
láthatatlanság=niewidoczność
látható=widny
látható=widoczny
láthatóan=naocznie
láthatóan=widocznie
láthatólag=rzeczywiście
latin=ładna
látkép=widok
látni=widzieć
látogatás=odwiedziny
látogatás=wizyta
látogatni=odwiedzać
látogató=gość
látogató=odwiedzanie
látóhatár=widnokrąg
látomás=widmo
látomás=widok
látomás=widzenie
látomás=wizja
látomás=wzrok
látomás=zjawa
látott=nieprzewidziany
látott=widziany
látszat=pozór
látszerész=optyk
látszik=widać
látszólag=pozornie
látszólagos=pozorny
látvány=widok
látványos=atrakcyjny
látványos=widowiskowy
latyak=chlapa
laurencium=lorens
láva=lawa
lavina=lawina
lavór=miednica
láz=febra
láz=gorączka
laza=luźny
laza=swobodny
lazac=łosoś
lázadás=powstanie
lázadás=rewolta
lázadó=buntowniczy
lazán=luźno
lázcsillapító=przeciwgorączkowy
lázító=agitator
lázító=podżegacz
lázmérő=termometr
lé=sok
lé=sos
lead=nadać
lead=puścić
leadás=nadawanie
leadni=zdawać
lealacsonyítás=poniżenie
lealacsonyítás=upokorzenie
leány=dziewczyna
leány=dziewczynka
leány=panienka
leány=panna
leányka=dziewczynka
leányka=panienka
leánykérés=oświadczyny
lebecsülni=lekceważyć
lebegés=bicie
lebegés=uderzenie
lebernyeg=podgardle
lebeszélni=odradzać
lebomlás=degradacja
lebomlás=upodlenie
lebonyolít=przeprowadzać
lebonyolít=przeprowadzić
leborotvál=ogolić
lebuj=knajpa
lebukás=demaskowanie
lebukás=wpadka
lebukik=demaskować
lebukik=zdemaskować
lebuktat=demaskować
lebuktat=zdemaskować
lebuktatás=demaskowanie
léc=deszczułka
léc=listewka
léc=listwa
lecke=lekcja
leckekönyv=indeks
léckerítés=ogrodzenie
léckerítés=płot
lecsavar=odkręcić
lecsillapítani=uspokajać
lecsó=leczo
lecsökkent=zmniejszyć
lecsúszik=zjechać
ledönteni=rozwalać
lédús=soczysty
leégni=spłonąć
leegyszerűsít=uprościć
leendő=przyszły
leépülés=demencja
leereszkedés=desant
leereszkedés=obniżenie
leereszkedés=pochyłość
leereszkedés=spadek
leereszkedés=zejście
leereszkedés=zstąpienie
leereszt=spuścić
leereszteni=opuszczać
leeresztés=upust
leértékelés=dewaluacja
leesik=spadać
leesni=spadać
leesni=spaść
leesni=upaść
lefagy=zawiesić
lefedettség=zasięg
lefegyverez=rozbrajać
lefegyverez=rozbroić
lefegyverzés=rozbrojenie
lefegyverzés=rozbrojeniowy
lefékez=zahamować
lefékezni=zahamować
lefekszik=przespać
lefektet=położyć
lefektet=uśpić
lefektetni=układać
lefogás=rozstrzygać
lefoglal=rekwirować
lefoglal=zająć
lefoglal=zarekwirować
lefoglal=zarezerwować
lefoglalás=areszt
lefoglalni=zająć
lefoglalni=zajmować
lefoglalt=zastrzeżony
lefogyni=schudnąć
lefolyás=postępowanie
lefolyás=upływ
lefolyni=spływać
lefolyni=upływać
lefolyó=zlew
lefolytatás=przeprowadzenie
lefordítani=przełożyć
leforráz=oparzyć
leforrázni=poparzyć
lég=atmosfera
lég=nastrój
lég=powietrze
legalább=przynajmniej
legális=legalny
legális=prawny
legális=ustawowy
légcsavar=śmigło
légcső=oskrzele
légcső=tchawica
légcső=trachei
légelhárító=przeciwlotniczy
legelőször=najpierw
legenda=legenda
legény=chłopak
legény=chłopiec
legény=kawalerski
legényember=kawaler
legénylakás=kawalerka
legerősebben=najmocniej
legfeljebb=najwyżej
legfőbb=główny
léggömb=balon
léggömb=balonik
leggyakrabban=najczęściej
leggyorsabban=najprędzej
léghajó=sterowiec
léghajós=baloniarz
léghajózás=aeronautyka
léghajózás=lotnictwo
léghűtő=chłodnica
légi=lotniczy
légi=powietrzny
légies=eteryczny
leginkább=najbardziej
leginkább=szczególnie
légió=legia
légió=legion
legionárius=legionista
légiós=legionowy
légiriadó=alarm
legitimitás=legalność
legitimitás=prawowitość
legitimitás=zasadność
legjobb=najlepszy
legjobban=najbardziej
legjobban=najlepiej
legkedvesebb=najukochańszy
legkevésbé=najmniej
legkevesebb=przynajmniej
legkisebb=najmniejszy
légkondicionálás=klimatyzacja
légkör=atmosfera
légköri=meteoryczny
legközelebb=najbliżej
legközelebbi=najbliższy
legkülönbözőbb=przeróżny
légmentesen=hermetycznie
legmesszebb=najdalej
legnagyobb=największy
legnépszerűbb=najpopularniejszy
légpuska=wiatrówka
legrosszabb=najgorszy
legrosszabbul=najgorzej
legszebb=najładniejszy
legszebben=najładniej
legtöbb=najwięcej
leguggol=kucnąć
légügyi=aeronautyczny
légüres=próżnia
legutóbb=ostatnio
legutóbbi=niedawny
legutóbbi=ostatni
legutolsó=dno
legutolsó=ostatni
legutolsó=tyłek
légy=mucha
légyölő=muchomor
legyőzhetetlen=niezwyciężony
legyőzni=pobić
legyőzni=pokonać
legyőzni=przezwyciężać
legyőzni=zwyciężać
légzés=oddychanie
légzési=oddechowy
léha=lekkomyślny
lehajolni=nachylać
lehelet=dech
lehet=można
lehetetlen=niemożliwy
lehetetlenné=uniemożliwiać
lehetetlenség=niemożliwość
lehető=możliwy
lehetőség=możliwość
lehetőség=możność
lehetőség=sposobność
lehetővé=umożliwiać
lehetséges=możliwy
lehetséges=prawdopodobny
lehorgonyzás=zakotwiczenie
lehoz=sprowadzić
lehull=spadać
lehullani=odpadać
lehűlni=ostygać
lehűlni=wystygnąć
lehűteni=ostudzać
leinni=upić
leírás=opis
leiratkozik=wypisać
leírni=napisać
leírni=opisywać
leíró=opisowy
leitat=ululać
leitat=upoić
lejátszani=odegrać
lejátszani=rozegrać
lejátszani=zagrywać
lejjebb=niżej
lejjebb=poniżej
lejönni=zejść
lejtő=zbocze
lék=dziura
lekapcsolni=odczepiać
lekér=odbić
lekérdezés=kwerenda
lekérdezés=zapytanie
lekicsinyelni=lekceważyć
lekönyvelt=zaksięgowany
leköszönés=dymisja
leköszönés=zrzeczenie
leköt=zainteresować
leköt=zająć
leküzdhetetlen=niezwyciężony
lekvár=dżem
lekvár=konfitury
lekvár=marmolada
lekvár=powidła
lélegezni=oddychać
lélegzés=oddech
lélegzés=oddychanie
lélegzet=dech
lélegzet=oddech
lélegzet=oddychać
lélegzet=tchnienie
lélegzik=oddychać
lélek=duch
lélek=dusza
lélekgyógyász=psychiatra
lélekharang=dzwonienie
lélekharang=podzwonne
lélektelen=bezduszny
leleményes=pomysłowy
leleményes=sprytny
leleményes=wynalazczy
leleplezés=ujawnienie
leleplezni=demaskować
lelkesedés=entuzjazm
lelkesedés=zapał
lelkész=duchowny
lelki=duchowy
lelkigyakorlat=rekolekcje
lelkiismeret=sumienie
lelkiismeretes=staranny
lelkiismeretes=sumienny
lelkiismeretesen=sumiennie
lelkiismeretesség=rzetelność
lelkiismeretesség=sumienność
lelkileg=duchowo
lelkipásztor=duszpasterz
lelni=znajdować
leltár=inwentarz
leltár=remanent
lemaradás=zaległość
lemenet=zjazd
lemenni=schodzić
lemenni=zejść
lemérni=ważyć
lemez=płyta
lemezjátszó=adapter
lemezjátszó=gramofon
lemond=anulować
lemond=ustąpić
lemond=zrezygnować
lemondani=zrezygnować
lemondani=zrzekać
lemondás=rezygnacja
lemondás=wyrzeczenie
lemondás=zrzeczenie
lemosni=obmywać
lemosni=zmyć
len=len
len=lniany
lencse=lupa
lencse=obiektyw
lencse=soczewka
lendület=rozpęd
lendület=zamach
lengyel=polski
lengyelek=polscy
lengyelség=polszczyzna
lenmag=lniany
lenn=pod
lenni=być
lenni=bywać
lenni=móc
lenni=opanować
lent=pod
lenulláz=wyzerować
lény=istota
lényegében=wprawdzie
lényeges=istotny
lényegtelen=nieistotny
lenyesni=obcinać
lenyomat=odcisk
leöblíteni=obmywać
leoltani=zgasić
leönt=oblewać
leönteni=polewać
leopárd=lampart
leopárd=leopard
lepárlás=destylacja
lépcső=schodek
lépcső=schody
lépcsők=schody
lepedék=nalot
lepedő=prześcieradło
lepel=osłona
lepény=placek
lepényhal=flądra
lépés=krok
lépfene=wąglik
lepke=motyl
lepke=motylek
lepke=motylkowy
lépkedni=kroczyć
lépni=kroczyć
lerajzolni=narysować
lerakni=złożyć
lerakódás=nalot
lerázni=trząść
lerombolni=rozwalać
lerövidíteni=skracać
lerövidített=skrócony
les=podglądać
leselkedés=zasadzka
leselkedik=podglądać
lesimítani=spłaszczyć
leskelődik=podglądać
lesni=czatować
lesoványodik=schudnąć
lesoványodni=schudnąć
lesült=opalony
lesz=będzie
leszakít=zrywać
leszakítani=zerwać
leszakítani=zrywać
leszállítás=obniżka
leszállni=wysiadać
leszármazott=potomek
leszed=zerwać
leszedni=zdejmować
leszek=będę
leszel=będziesz
lesznek=będą
leszokik=zerwać
leszoktatni=odzwyczajać
lesztek=będziecie
leszünk=będziemy
lét=byt
lét=egzystencja
lét=istnienie
lét=życie
lét=życiowy
letapogatás=zamiatanie
letargia=letarg
letargia=ospałość
letartóztat=aresztować
letartóztatás=areszt
letartóztatás=aresztowanie
letelepedni=osiedlać
letenni=zdawać
letenni=złożyć
letépni=zerwać
létesíteni=nawiązywać
letét=depozyt
letét=kaucja
létezés=byt
létezni=istnieć
létfenntartás=utrzymanie
letöltés=ściągnięcie
létra=drabina
létra=drabinka
létrehozni=stworzyć
létrehozni=tworzyć
létszámcsökkentés=siekiera
létszámcsökkentés=topór
lett=Łotysz
lett=Łotyszka
letud=zaliczyć
leugrik=zeskakiwać
leugrik=zeskoczyć
leukémia=leukemia
leülni=siąść
leülni=usiąść
leütés=nokaut
levágni=obcinać
levágni=ostrzyc
leválasztás=odłączenie
levegő=powietrze
levegő=powietrzny
levél=liść
levél=list
levélboríték=koperta
levélboríték=pokrowiec
levelek=listowie
levelezés=korespondencja
levelezés=odpowiedniość
levelezés=zgodność
levelező=zaocznie
levelezőlap=pocztówka
levélhordó=listonosz
levelibéka=rzekotka
levéltárca=portfel
levéltáros=archiwista
levendula=lawenda
levenni=zdejmować
levenni=zdjąć
levert=przygnębiony
leves=zupa
levesestál=waza
levesz=odłączać
leveszöldség=włoszczyzna
levinni=znieść
levon=potrącać
lexikális=encyklopedyczny
lexikon=encyklopedia
lexikon=leksykon
lezuhanni=spadać
lezuhanni=spaść
libahús=gęsta
libatopfélék=komosowate
liberális=liberał
liberális=liberalny
liberalizmus=liberalizm
libéria=liberia
licitáló=licytant
licitáló=oferent
lidérc=mara
lift=dźwig
lift=podnośnik
lift=winda
liftes=dźwigowy
liget=gaj
liget=lasek
liget=zagajnik
lihegni=dyszeć
lihegni=oddychać
likőr=likier
likvidál=zabić
likvidál=zlikwidować
liliom=lilia
liliomféle=jukka
liliputi=liliput
limlom=grat
limonádé=lemoniada
lineáris=linearny
lineáris=liniowy
Lipcse=Lipsk
líra=lir
lírai=liryczny
líraiság=liryzm
lista=lista
lista=zbiór
liszt=mączny
Liszt=mąka
litánia=litania
liter=litr
literes=litrówka
lítium=lit
litográfia=litografia
ló=koń
ló=koński
lob=zapalenie
lóbab=bób
lóbab=bobik
lóbálni=huśtać
lobogó=chorągiew
lobogó=flaga
lobogó=proporzec
lobogó=sztandar
lóca=ława
locsolkodás=śmigus-dyngus
locsolókanna=konewka
lódarázs=szerszeń
lódítani=kłamiąc
lőfegyver=strzelba
logaritmus=logarytm
logika=logiczny
logika=logika
logikai=logiczny
logikátlan=nielogiczny
lógni=wisieć
lóháton=konno
lóhere=koniczyna
lóistálló=stajnia
lojális=lojalny
lojalitás=lojalność
lokátor=radar
lokátor=radiolokator
lökdös=popychać
lökdösődik=pchać
lökésgátló=amortyzator
lökésgátló=tłumik
löket=gładzić
löket=głaskać
löket=pociągnięcie
löket=suw
löket=uderzenie
lökhárító=zderzak
lokni=loczek
lókötő=nicpoń
lombhullató=liściasty
lombos=liściasty
lomha=leniwy
lomha=ślamazarny
lomtár=kosz
lőni=strzelić
lop=kraść
lopás=kradzież
lopás=ukraść
lopni=kraść
lopva=ukradkiem
lornyon=lorgnon
lösz=less
lószerszám=uprząż
lottó=loteria
lötty=lura
lötty=pomyje
lótusz=lotos
lovacska=konik
lovag=rycerz
lovagias=rycerski
lovagias=szarmancki
lovagias=uprzejmy
lovagiasság=rycerskość
lovaglópálca=pręt
lovaglópálca=szpicruta
lovagol=jeździć
lovas=hipiczny
lovas=konny
lovasság=kawaleria
lovasság=konnica
lovasszázad=eskadra
lovasszázad=szwadron
lóvé=szmal
lövedék=nabój
lövedék=pocisk
löveg=armata
lövés=strzał
lövés=strzelanie
lövés=strzelanina
lövészet=strzelanie
lovon=konno
lucerna=lucerna
lucfenyő=świerk
lúd=gęś
lúg=ług
lúgosság=alkaliczność
Lukács=Łukasz
lukas=dziurawy
lusta=bezczynny
lusta=leń
lusta=lenić
lusta=leniwy
lusta=próżniaczy
lusta=próżny
lustálkodik=leniuchować
lustálkodni=próżnować
lustaság=lenistwo
lutécium=lutet
lutheránus=luterański
lutri=loteria
Luxemburg=Luksemburg
luxus=przepych
luxus=zbytek
lyuk=dziura
lyuk=jama
lyuk=luka
lyuk=nora
lyuk=otwór
lyukas=dziurawy
lyukaszt=przedziurawiać
lyukasztó=dziurkacz
lyukasztógép=perforator
ma=dzisiaj
macedón=Macedończyk
macedón=Macedonka
macedón=macedoński
Macedónia=Macedonia
maci=misiaczek
mackó=miś
mackó=misiu
mackóruha=kombinezon
macska=koci
macska=kot
madár=ptak
madár=ptasi
madarak=ptactwo
madárjós=wróżba
madárjós=wróżbita
madárka=ptaszek
madárkalitka=klatka
madártan=ornitologia
madártani=ornitologiczny
madártojás=jajko
madártojás=jajo
madárvilág=ptactwo
madrigál=madrygał
madzag=sznur
madzag=sznurek
madzag=szpagat
mafla=gapa
mag=jądro
mag=jądrowy
mag=nasienie
mag=ziarno
magadnak=sobie
magához=cucić
magához=oprzytomnieć
magához=przytulać
magához=tulić
magamnak=sobie
magamutogató=ekshibicjonista
magán=osobisty
magán=prywatny
magának=sobie
magánhangzó=samogłoska
magántanuláshoz=samouczek
magánúton=prywatnie
magány=samotność
magányos=odludny
magányos=samotny
magányosan=samotnie
magas=rosły
magas=wysoki
magasabb=wyższy
magasabbra=wyżej
magasan=wysoko
magaslat=wysokość
magaslat=wzgórze
magaslati=wysokogórski
magasra=wzwyż
magasság=wysokość
magasztos=dostojny
magasztos=sierpień
magát=porozumieć
magát=się
magát=siebie
magát=umalować
magát=upić
magát=wylegitymować
magát=zaręczyć
magatartás=prowadzenie
magatartás=zachowanie
magatoknak=sobie
magaviselet=prowadzenie
magaviselet=zachowanie
magazin=książka
magazin=książkowy
magazin=księga
magazin=księgować
magazin=rezerwować
magazin=zarezerwować
Magdolna=Magda
Magdolna=Magdalena
mágia=czarodziejski
mágia=magia
mágikus=czarnoksięski
mágikus=magiczny
magiszter=magister
máglya=stos
mágnás=magnat
mágneses=magnetyczny
mágnesesség=magnetyzm
magnézium=magnez
magnó=magnetofon
magtalan=beznasienny
magtár=spichlerz
magtok=jądro
magtok=rdzeń
magtok=sedno
maguknak=sobie
magunk=siebie
magunkfajta=swojak
magunknak=sobie
mágus=magik
magyar=Węgierka
magyar=węgierski
magyarázat=objaśnienie
magyarázat=wyjaśnienie
magyarázkodik=usprawiedliwić
Magyarország=Węgry
magyarul=po
magzat=płód
mahagóni=mahoń
mahagóni=mahoniowy
maharadzsa=maharadża
mai=dzisiejszy
mai=współczesny
máj=wątroba
máj=wątróbka
majális=majówka
majd=następnie
majd=potem
majd=zatem
majdnem=niemal
majdnem=prawie
májgyulladás=żółtaczka
májkrém=pasztet
majom=małpa
majonéz=majonez
major=folwark
major=zagroda
majoránna=majeranek
majoránna=organum
május=maj
május=majowy
mák=mak
mák=makowy
makacs=uparty
makacsság=upór
makacsul=uparcie
makaróni=makaron
makk=żołądź
makrahal=makrela
makréla=makrela
malac=prosię
malaszt=gracja
malaszt=łaska
malaszt=wdzięk
maláta=słód
málna=malina
málna=malinowy
malom=młyn
malom=młynek
máltai=Maltańczyk
malter=moździerz
malter=zaprawa
mama=mama
mamlasz=gapa
mamlasz=niedołęga
mandarin=mandarynka
mandátum=mandat
mandula=migdał
mandula=migdałek
mandula=migdałowy
mandzsetta=mankiet
mangán=mangan
mangó=mango
mangó=mangowiec
mángorló=magiel
mángorló=maglownica
mángorló=walec
mángorló=wałek
mánia=mania
mániákus=maniak
manó=chochlik
manó=krasnoludek
manó=licho
mappa=folder
mappa=katalog
mappa=teczka
mappa=teka
már=już
maradandó=trwały
maradék=ostatek
maradék=pozostały
maradék=reszta
maradi=zacofany
marcipán=marcepan
március=marcowy
március=marzec
márciusi=marcowy
márciustól=marca
marék=garść
márga=margiel
margarin=margaryna
margó=brzeg
margó=kant
margó=krawędź
margó=margines
margó=obrzeże
margó=skraj
marha=bydło
marha-=wołowy
marhafartő=rumsztyk
marhahús=wołowina
marhapásztor=pasterz
marhaság=głupota
Mária=Maria
Mária=Marysia
Mária-templom=mariacki
marihuána=marihuana
máris=chwileczkę
máris=tuż
márka=marka
maró=zjadliwy
marok=garść
marokkó=bierki
Marokkó=Maroko
maroknyi=garść
maroknyi=garstka
marsall=marszałek
martalék=łup
martalék=zdobycz
martalóc=maruder
mártás=sos
mártír=cierpiętnik
mártír=męczennik
Márton=Marcin
márvány=marmur
márvány=marmurowy
marxi=marksistowski
más=cudzy
másé=cudzy
máshogy=inaczej
máshogyan=inaczej
máshollét=alibi
máshollét=tłumaczyć
máshollét=usprawiedliwienie
máshollét=wymówka
másképp=inaczej
másképpen=inaczej
másnap=nazajutrz
másnaposság=kac
második=drugi
második=sekunda
másodperc=sekunda
másodrendű=drugorzędny
másodszor=ponownie
másolat=kopia
másolat=odpis
mássalhangzó=spółgłoska
masszázs=masaż
masszázs=masować
masszírozni=masować
mászás=piąć
mászás=wspinaczka
maszatos=brudny
mászik=raczkować
maszk=maska
maszkmester=charakteryzator
mászni=łazić
maszturbáció=masturbacja
maszturbáció=onanizm
matematika=matematyka
matrac=materac
matriarchális=matriarchalny
matriarchátus=matriarchat
matrica=etykieta
matrica=naklejka
mátrix=macierz
mátrix=matryca
matróna=matrona
matróz=marynarz
matt=matowy
Mátyás=Maciej
Mátyás=Maciek
mauzóleum=mauzoleum
maximális=maksimum
maximális=maksymalny
maximalista=perfekcjonista
maximum=maksimum
mazochizmus=masochizm
mázolás=bohomaz
mázolni=malować
mazsola=rodzynki
meccs=mecz
meccs=rozgrywka
mecénás=mecenas
mechanizmus=mechanizm
mecset=meczet
medál=wisiorek
meddig=dokąd
meddig=dopóki
meddig=tren
meddő=jałowy
meddő=niepłodny
meddőhányó=hałda
medence=basen
medence=zagłębie
meder=kanał
medúza=meduza
medve=niedźwiedź
meg=i
meg=oraz
megad=nadawać
megadás=nadanie
megadni=oddawać
megadni=przygnać
megafon=megafon
megafon=mikrofon
megalapozatlan=nieuzasadniony
megalapozottság=podstawa
megalázás=poniżenie
megalázás=upokorzenie
megaláztatás=obelga
megalkuvás=oportunizm
megalkuvó=oportunista
megállapítani=określać
megállapítani=stwierdzać
megállapítani=ustalać
megállapított=określony
megállapodás=porozumienie
megállítani=zatrzymywać
megállni=stanąć
megálló=przystanek
megállóhely=dworzec
megállóhely=punkt
megállóhely=stacja
megártani=zaszkodzić
megázni=zmoknąć
megbán=pożałować
megbánás=żałować
megbánt=urazić
megbántani=obrażać
megbarátkozni=zaprzyjaźnić
megbarnul=opalić
megbecstelenítés=pogwałcenie
megbecstelenítés=zgwałcenie
megbecsülés=ocena
megbecsülés=oszacowanie
megbeszél=omówić
megbeszélés=dyskusja
megbeszélés=rozmowa
megbeszélés=spotkanie
megbeszélni=omawiać
megbeszélni=pomówić
megbeszélni=umawiać
megbeszélni=umówić
megbeszélt=umówiony
megbetegedni=zachorować
megbízás=mandat
megbízás=pełnomocnictwo
megbízás=rozkaz
megbízás=zlecenie
megbízatás=zlecenie
megbízható=wiarygodny
megbízik=zaufać
megbízni=powierzyć
megbocsát=podarować
megbocsát=przebaczać
megbocsát=przepuścić
megbocsát=przepuszczać
megbocsátani=wybaczać
megbocsátás=odpuszczenie
megbocsátás=przebaczenie
megbocsátás=wybaczenie
megbocsáthatatlan=nieprzebaczalny
megbök=szturchnąć
megboldogult=nieboszczyk
megboldogult=zmarły
megbolondulni=oszaleć
megborotválni=ogolić
megborotvált=ogolony
megborsoz=popieprzyć
megbosszul=mścić
megbosszul=zemścić
megbotránkozni=gorszyć
megbüntet=ukarać
megbüntetni=ukarać
megcsal=zdradzić
megcsalás=zboczenie
megcsap=podciąć
megcsapolás=upust
megcsavar=zakręcać
megcsinál=zrobić
megcsinálni=zrobi
megcsípni=ukąsić
megcsodál=pochwalić
megcsókol=pocałować
megcsókolni=pocałować
megcsúszik=pośliznąć
megcukroz=posłodzić
megdagad=opuchnąć
megdagadt=spuchnięty
megdicsér=pochwalić
megdicsérni=pochwalić
megdörzsöl=potrzeć
megdrágulni=podrożeć
megédesíteni=osłodzić
megedződni=zahartować
megegyezés=porozumienie
megegyezik=jednakowy
megegyezik=porozumieć
megélénkülés=ożywienie
megélhetés=utrzymanie
megelőzni=uprzedzać
megelőzni=zapobiegać
megemlékezik=wspominać
megemlít=nadmieniać
megengedett=dopuszczalny
megengedhetetlen=niedopuszczalny
megengedni=pozwalać
megépíteni=wybudować
megér=dożyć
megérdemelten=zasłużenie
megérés=dojrzewanie
megérinteni=dotknąć
megérkezés=przybycie
megérkezni=przybywać
megérkezni=przyjechać
megérkezni=przyjść
megérni=dożyć
megerősíteni=stwierdzać
megerősíteni=umacniać
megerőszakolni=zgwałcić
megértés=pojmowanie
megértés=rozum
megértés=rozumienie
megértés=wyrozumiałość
megértés=zrozumienie
megértetni=porozumieć
megértő=wyrozumiały
megesküdni=poślubić
megfagy=zmarznąć
megfagyasztani=odmrozić
megfagyni=zmarznąć
megfájdul=zaboleć
megfázás=przeziębienie
megfázik=przeziębiać
megfázni=zamarzać
megfázni=zaziębiać
megfej=wydoić
megfejt=rozwiązywać
megfejtés=rozpuszczenie
megfejtés=roztwór
megfejtés=rozwiązanie
megfeledkezik=zapominać
megfelel=odpowiadać
megfelelni=odpowiadać
megfelelő=dogodny
megfelelő=należyty
megfelelő=nieodpowiedni
megfelelő=odpowiedni
megfelelő=odpowiednik
megfelelő=stosowny
megfelelő=trafny
megfelelő=właściwy
megfelelő=zdatny
megfelelően=należycie
megfelelően=odpowiednio
megfelelően=stosownie
megfelelően=według
megfenyeget=zastraszyć
megfertőz=zarażać
megfest=pomalować
megfésülködik=uczesać
megfésülni=uczesać
megfeszít=napiąć
megfeszít=naprężyć
megfeszít=ukrzyżować
megfiatalodni=odmładzać
megfigyel=inwigilować
megfigyel=obserwować
megfigyel=wyśledzić
megfigyelés=obserwacja
megfigyelés=obserwowanie
megfigyelés=spostrzegawczość
megfigyelés=spostrzeżenie
megfigyelni=obserwować
megfigyelő=obserwator
megfirkál=nagryzmolić
megfizetni=zapłacić
megfog=chwytać
megfogad=przysięgać
megfogadni=przyrzekać
megfogalmaz=sformułować
megfogalmazás=ujmowanie
megfogalmazni=sformułować
megfogni=schwytać
megfogni=uchwycić
megfogni=ujmować
megfogni=złapać
megfojt=przygłuszyć
megfojt=stłumić
megfojtani=udusić
megfontol=namyśleć
megfontol=rozmyślać
megfontolás=rozwaga
megfontolás=rozważanie
megfontolni=obmyślać
megfontolni=przemyśleć
megfontolt=rozsądny
megfontolt=rozważny
megfontolt=umyślny
megfontoltan=przezornie
megfordít=odwrócić
megfordul=odwrócić
megfordul=zakręcać
megfordul=zakręcić
megforgat=zakręcać
megfőz=ugotować
megfőzni=ugotować
megfőzni=zagotowywać
megfújni=dmuchać
megfullad=udławić
megfullaszt=utopić
megfürdetni=wykąpać
megfürdik=wykąpać
megfűszerez=przyprawić
megfut=przebiec
meggazdagítani=wzbogacać
meggondol=namyśleć
meggondolatlan=nierozsądny
meggondolatlanul=szybko
meggondolni=pomyśleć
meggondolt=roztropny
meggörbít=skrzywić
meggörbül=skrzywić
meggy=Wiśnie
meggyanúsítani=podejrzewać
meggyengült=osłabiony
meggyilkol=zamordować
meggyilkolni=zabić
meggyógyul=wyleczyć
meggyógyul=wyzdrowieć
meggyógyulni=wyzdrowieć
meggyőzni=upewniać
meggyőződés=przekonanie
meggyőződött=przekonany
meggypálinka=wiśniówka
meggyújtani=zapalać
meggyújtás=zapalenie
meggyullad=zapalać
meggyulladás=zapłon
meghagyni=nakazywać
meghagyni=zostawiać
meghajlik=pochylać
meghajlik=pochylić
meghajlik=zakrzywiać
meghajlik=zakrzywić
meghajlik=zginać
meghajlít=zakrzywiać
meghajlít=zgiąć
meghajlítani=przeginać
meghajszol=pogonić
meghajt=zgiąć
meghajt=zginać
meghajtás=napęd
meghajtó=napęd
meghal=umrzeć
meghall=usłyszeć
meghallgat=wysłuchiwać
meghallgatás=przesłuchanie
meghallgatás=słuch
meghallgatás=słuchanie
meghallgatni=wysłuchiwać
meghalni=umierać
meghamisít=podrobić
meghamisít=sfałszować
meghamisítás=fałszerstwo
meghamisítás=fałszowanie
meghamisított=sfałszowany
meghámoz=strugać
meghámozni=obierać
megharagszik=rozzłościć
megharagudni=pogniewać
megharap=ugryźć
megharapni=pogryźć
megharapni=ugryźć
megharapni=ukąsić
meghasonlás=luka
meghasonlás=wyłom
meghasonlás=wyrwa
meghasonlik=kłócić
meghat=wzruszyć
meghatalmazás=upoważnienie
meghatalmazni=upełnomocnić
meghatároz=określić
meghatározás=determinacja
meghatározás=określenie
meghatározni=określać
meghatározott=określony
megható=poruszający
meghatódik=wzruszyć
meghatódni=przejmować
meghatódott=przejęty
meghatódott=wzruszony
meghatott=wzruszony
meghatottság=wzruszenie
megházasodik=ożenić
megházasodni=ożenić
meghibásodás=awaria
meghitt=przytulny
meghiúsít=udaremnić
meghiúsított=udaremniony
meghív=postawić
meghív=powoływać
meghív=zapraszać
meghívás=zaproszenie
meghívni=zapraszać
meghívó=zaproszenie
meghízik=przytyć
meghízni=przytyć
meghízni=utyć
meghódítani=opanować
meghódítani=zdobywać
meghódítás=podbój
meghódítás=zdobycie
meghonosodás=aklimatyzacja
meghosszabbítani=przedłużać
meghosszabbított=przedłużony
meghosszabbodik=wydłużyć
meghoz=przynieść
meghozni=przynosić
meghűl=przeziębić
meghűlés=przeziębienie
meghűlni=zaziębiać
megígérni=obiecywać
megígérni=przyrzekać
megijed=przestraszyć
megijeszt=przestraszyć
megijeszteni=przestraszyć
megillető=należny
megindítani=uruchamiać
megindokolni=uzasadniać
megindulni=wyruszać
megindultság=wzruszenie
megint=znowu
megintés=ostrzeżenie
megintés=przestroga
megintés=upomnienie
megírni=napisać
mégis=jednak
mégis=lecz
megismer=poznawać
megismer=rozpoznać
megismer=zaznajomić
megismerés=poznanie
megismerkedik=poznawać
megismerni=poznać
megismertet=poznawać
megismertet=zapoznać
megismétel=powtórzyć
megismételhetetlen=niepowtarzalny
megízlel=posmakować
megízlel=skosztować
megizzad=spocić
megjavít=poprawić
megjavít=wyremontować
megjavítani=poprawiać
megjavítani=ulepszać
megjavítás=polepszenie
megjavított=naprawiony
megjegyez=nadmienić
megjegyez=pamiętać
megjegyez=wspomnieć
megjegyezni=zapamiętywać
megjegyzés=komentarz
megjegyzés=nota
megjegyzés=notatka
megjegyzés=nuta
megjegyzés=spostrzeżenie
megjegyzés=uwaga
megjegyzés=zauważyć
megjelenés=wygląd
megjelenik=objawiać
megjelenik=pojawiać
megjelenik=pojawić
megjelenik=wystąpić
megjelenik=wyświetlać
megjelenített=wyświetlony
megjelenni=ukazywać
megjelenni=zjawiać
megjelöl=zakreślać
megjelöl=zaznaczać
megjelölés=nazwa
megjelölés=oznaczenie
megjelölni=znaczyć
megjelölt=zaznaczony
megjön=przyjść
megjönni=przybywać
megjönni=przychodzić
megjönni=przyjechać
megjönni=przyjść
megjósol=wywróżyć
megkap=dostać
megkapaszkodik=chwycić
megkapni=dostać
megkapni=otrzymywać
megkapni=zdobywać
megkedvel=polubić
megkegyelmez=darować
megkegyelmez=oszczędzić
megkenni=posmarować
megkér=poprosić
megkérdez=zapytać
megkérdezni=spytać
megkérdezni=zapytywać
megkérdőjelez=podważać
megkeres=poszukać
megkeres=zarobić
megkeresztel=ochrzcić
megkeresztelni=ochrzcić
megkerget=pogonić
megkérni=poprosić
megkerül=okrążyć
megkerül=znajdować
megkever=pomylić
megkeveredik=pomylić
megkezd=przystępować
megkezd=rozpoczynać
megkezdeni=rozpoczynać
megkezdeni=zaczynać
megkímél=oszczędzać
megkínálni=poczęstować
megkísérteni=skusić
megkíván=zapragnąć
megkönnyebbülés=odsiecz
megkönnyebbülés=płaskorzeźba
megkönnyebbülés=relief
megkönnyebbülés=ulga
megkönnyíteni=ułatwiać
megkönnyíteni=ulżyć
megkönyörül=zlitować
megkönyörülni=litować
megkönyörülni=zlitować
megkorbácsol=wychłostać
megkóstolni=spróbować
megköszön=podziękować
megköszönni=podziękować
megköt=powiązać
megkötés=nawiązanie
megkötni=nawiązywać
megkötni=związać
megközelít=przybliżyć
megközelítés=przybliżenie
megközelíthetetlen=niedostępny
megközelíthetetlen=nieprzystępny
megközelítő=przybliżony
megküldeni=posyłać
megküldeni=przysyłać
megkülönböztet=zróżnicować
megkülönböztetés=wyróżnienie
megkülönböztetés=zróżnicowanie
megkülönböztetni=odróżniać
megkülönböztetni=rozróżniać
meglát=dojrzeć
meglát=dostrzec
meglát=zobaczyć
meglátni=zobaczyć
meglátogat=odwiedzić
meglehetős=niezły
meglehetősen=dosyć
meglep=zaskakiwać
meglepetés=niespodzianka
meglepetés=zaskoczenie
meglepetés=zdumienie
meglepetés=zdziwienie
meglepett=zaskoczony
meglepettség=zaskoczenie
meglepő=zdumiewający
meglepődés=zdziwienie
meglepődik=zdziwić
meglepődött=zdumiony
meglepően=zaskakująco
megles=zerknąć
meglévő=istniejący
meglő=strzelić
meglocsolni=oblewać
meglocsolni=podlewać
meglóg=urwać
meglóg=wymknąć
meglóg=wymykać
meglök=popchnąć
meglökni=popchnąć
meglőni=strzelić
megmagyaráz=usprawiedliwić
megmagyarázni=objaśniać
megmagyarázni=wytłumaczyć
megmarad=zostać
megmaradni=zostawać
megmaradt=pozostały
megmaradt=taki
megmarni=pogryźć
megmászás=wspinaczka
megmelegíteni=rozgrzewać
megmelegíteni=zagrzewać
megmenekít=ocalać
megmenekül=ocalić
megmenekült=ocalony
megment=ocalać
megmenteni=uratować
megmentés=ocalenie
megmentés=ratowniczy
megmentés=ratunek
megmér=zmierzyć
megmérgez=otruć
megmérgezni=otruć
megmérni=ważyć
megmond=powiedzieć
megmondani,=przepowiadać
megmos=umyć
megmosakszik=umyć
megmosott=umyty
megmozdítani=wzruszać
megmozdíthatatlan=nieruchomy
megmozdulás=poruszenie
megmozgat=poruszać
megmozgat=poruszyć
megmozgat=ruszać
megmunkálás=przeróbka
megmutat=oprowadzić
megmutat=pokazać
megmutatkozik=objawić
megmutatni=pokazywać
megművelni=zagospodarowywać
megnehezít=zagmatwać
megnehezíteni=utrudniać
megnémul=oniemieć
megnémult=oniemiały
megnevez=nazwać
megnevezés=nazwa
megnéz=obejrzeć
megnéz=zwiedzać
megnézni=oglądać
megnézni=popatrzeć
megnézni=zobaczyć
megnőni=wyrosnąć
megnősül=ożenić
megnősülni=ożenić
megnövel=przybrać
megnövelés=zwiększanie
megnöveszt=zapuścić
megnyal=polizać
megnyer=wygrać
megnyilvánul=objawić
megnyilvánulás=objaw
megnyírni=ostrzyc
megnyit=zapoczątkować
megnyitás=inauguracja
megnyitás=otwarcie
megnyom=ucisnąć
megnyugszik=uspokoić
megnyugtatni=uspokajać
megoldható=rozwiązalny
megölelni=uściskać
megölni=zabić
megolvadni=roztopić
megöntözni=oblewać
megöntözni=podlewać
megöregedni=postarzeć
megöregszik=postarzeć
megőriz=zachować
megőrizni=utrzymywać
megörökíteni=uwieczniać
megörökítés=uwiecznienie
megőrülni=oszaleć
megörvendeztetni=ucieszyć
megőrző=przechowalnia
megőszülni=osiwieć
megparancsol=nakazać
megparancsolni=nakazywać
mégpedig=mianowicie
megpihen=odpocząć
megpillantani=dostrzegać
megpillantani=spostrzegać
megpillantani=ujrzeć
megpirít=podsmażyć
megpirít=przysmażyć
megpirítani=przypiekać
megpörkölni=przypiekać
megpróbál=spróbować
megpróbálni=spróbować
megpucol=obrać
megpucol=ostrugać
megpucol=strugać
megpuhulni=mięknąć
megragadni=schwytać
megragadni=uchwycić
megragadni=ujmować
megragaszt=skleić
megrajzol=narysować
megrajzolni=narysować
megrak=obładować
megrándít=skręcić
megrándult=skręcony
megrázkódtatás=uraz
megrázkódtatás=wstrząs
megrázkódtatás=wstrząśnienie
megreformál=zreformować
megreformált=zreformowany
megrémít=przerażać
megrémíteni=przestraszyć
megrémül=przerażać
megrendel=zamówić
megrendelés=zamówienie
megrendelni=zamówić
megrendelő=zamawiający
megrögzött=nałogowy
megrohanás=najazd
megromlik=psuć
megrontás=zepsucie
megroskad=zapaść
megrovás=nagana
megrövidített=skrócony
megsajnál=pożałować
megsavanyodni=skwasić
mégse=cofnij
megsegíteni=pomóc
megsemmisít=skasować
megsemmisítés=destrukcja
megsemmisítés=ruina
megsemmisítés=zagłada
megsemmisítés=zniszczenie
megsemmisített=zniszczony
megsért=naruszać
megsért=naruszyć
megsért=obrażać
megsérteni=gwałcić
megsérteni=obrażać
megsértés=naruszenie
megsértés=pogwałcenie
megsértődik=obrażać
megsérül=zranić
megsimogat=pogładzić
megsimogatni=pogłaskać
megsózni=posolić
megstoppol=zacerować
megsüt=usmażyć
megsütni=przypiekać
megsütni=smażyć
megsütni=upiec
megsütni=usmażyć
megszabadulni=pozbyć
megszabni=określać
megszabni=ustalać
megszakítatlan=bezustanny
megszállás=okupacja
megszállni=nocować
megszállni=przenocować
megszállni=zanocować
megszárítani=suszyć
megszegés=naruszenie
megszegés=pogwałcenie
megszegés=profanacja
megszegés=zgwałcenie
megszelídíteni=oswoić
megszelídíteni=poskramiać
megszemlél=rozpatrzyć
megszeret=polubić
megszeretni=pokochać
megszeretni=polubić
megszerez=opanować
megszerez=opanowywać
megszerezni=dostać
megszerezni=uzyskiwać
megszerezni=wystarać
megszerkeszteni=sformułować
megszervezni=zorganizować
megszokás=przyzwyczajenie
megszólalni=odezwać
megszólítás=pozdrowienie
megszólni=obmawiać
megszorítani=uściskać
megszületni=urodzić
megszüntet=zlikwidować
megszúr=użądlić
megtagad=odmówić
megtagadni=odmówić
megtakarít=zaoszczędzić
megtakarítani=oszczędzać
megtakarítani=zaoszczędzić
megtakarítás=oszczędność
megtakarítás=oszczędzanie
megtakarítás=zaoszczędzenie
megtakarított=oszczędności
megtalál=odszukać
megtámad=napaść
megtámaszkodik=opierać
megtámaszt=opierać
megtanítani=nauczać
megtanul=nauczyć
megtárgyal=uzgodnić
megtárgyalni=pomówić
megtart=podtrzymywać
megtart=utrzymywać
megtartani=dotrzymywać
megtartani=odbywać
megtaszítani=popchnąć
megtekinteni=obejrzeć
megtekinteni=odwiedzać
megtekinteni=oglądać
megtekinteni=popatrzeć
megtekintés=przegląd
megtekintés=zwiedzanie
megtenni=zrobi
megtér=nawracać
megteremt=stworzyć
megteremteni=stworzyć
megtérés=nawracanie
megterhelés=obciążenie
megterhelni=obciążać
megterhelő=uciążliwy
megtérít=nawrócić
megtermékenyítés=owocowanie
megtervez=zaplanować
megtervez=zaprojektować
megtestesült=wcielać
megtetszeni=spodobać
megtéveszteni=łudzić
megtiltani=zabraniać
megtiszteltetés=zaszczyt
megtisztítani=oczyszczać
megtisztítani=wyczyścić
megtölt=napełniać
megtölteni=napełniać
megtorlás=odwet
megtorlás=pomsta
megtorlás=zemsta
megtört=przygnębiony
megtörténik=zdarzyć
megtörténni=zdarzać
megtörülni=wytrzeć
megtud=dowiadywać
megújhodás=odrodzenie
megújítani=odnawiać
megújul=odnawiać
megújulás=odnowa
megújulás=odnowienie
megütni=walić
megvádol=obwinić
megvádol=oskarżyć
megvágja=zaciąć
megvágja=zacinać
megvakít=oślepić
megvalósít=zrealizować
megvalósítani=realizować
megvalósítani=urzeczywistniać
megvalósítás=realizacja
megvalósítható=wykonalny
megvált=zbawia
megváltás=odkupienie
megváltó=odkupiciel
Megváltó=Zbawca
megváltott=odkupiony
megváltozhatatlan=niezmienny
megváltoztat=podmienić
megváltoztat=zmienić
megváltoztatni=zmieniać
megvan=jest
megvár=poczekać
megvárni=poczekać
megvarr=uszyć
megvarrni=uszyć
megvásárol=kupić
megvásárolható=sprzedajny
megvéd=obronić
megvendégelni=poczęstować
megvendégelni=ugościć
megver=pobić
megver=wygrać
megverni=pobić
megvesz=kupić
megvesztegetés=przekupstwo
megvesztegetési=łapówka
megvesztegethető=sprzedajny
megvigasztal=pocieszyć
megvilágít=naświetlić
megvilágít=oświetlać
megvilágít=oświetlić
megvilágítani=rozjaśniać
megvilágítani=wyświetlać
megvilágítás=podświetlenie
megvilágítás=widok
megvilágítás=wygląd
megvilágosodás=olśnienie
megvitat=przedyskutowywać
megvitatni=omawiać
megvizsgál=zbadać
megvizsgálni=sprawdzać
megvizsgálni=zbadać
megy=idzie
megye=hrabstwo
megye=województwo
megyek=idę
megzavar=zakłócić
méh=macica
méh=pszczoła
méhecske=pszczoła
méhész=pszczelarz
méhkas=ul
melankólia=melancholia
melankólia=melancholijny
melasz=melasa
melasz=syrop
meleg=ciepło
meleg=gorący
melegágy=inspekty
melegház=cieplarnia
melegíteni=grzać
melegítés=ogrzewanie
melegítő=dres
melegítő=grzałka
mell=biust
mell=łono
mell=pierś
mellbimbó=cycek
mellbimbó=sutek
mellék=boczny
mellékelni=dołączać
mellékhelyiség=toaleta
mellékhelyiség=ubikacja
melléklet=aneks
melléknév=przymiotnik
mellékvágány=bocznica
mellény=kamizelka
mellett=mimo
melléülni=przysiadać
mellhártya=opłucna
mellkas=pierś
melltartó=biustonosz
melltű=broszka
melodráma=melodramat
méltányolni=doceniać
méltó=godny
méltóság=godność
mély=głęboki
mélyebb=niższy
mélyedés=dół
mélyhűtő=zamrażarka
melyik=który
mélység=głąb
mélység=głębokość
membrán=błona
membrán=membrana
memória=pamięć
memória=wspomnienie
mendelévium=mendelew
menedék=schron
menedékház=schronisko
menedékhely=schron
menedékhely=ucieczka
menedzser=menedżer
menekülés=ucieczka
menekült=uchodźca
menekült=uciekinier
menekült=zbieg
ménes=ćwiek
ménes=spinka
ménes=stadnina
menet=bieg
menet=marsz
menet=pochód
menet=przebieg
menetelés=maszerowanie
menetelni=maszerować
menhely=azyl
menhely=przytułek
menhely=schronienie
meniszkusz=łękotka
meniszkusz=menisk
menj=Idź
menni=iść
menni=jechać
menni=pójść
menni=powodzić
menny=niebiosa
menny=niebo
mennydörgés=grzmot
mennydörögni=grzmieć
mennyezet=baldachim
mennyezet=strop
mennyezet=sufit
mennyi=ile
mennyiség=ilość
mennyiség=mnóstwo
mennyiség=suma
mennyiségi=ilościowy
mennyország=raj
menstruáció=miesiączka
menstruáció=okres
mentalitás=mentalność
mentalitás=umysłowość
mentén=wzdłuż
menteni=ratować
mentés=ratunek
mentés=zapisywanie
mentesség=immunitet
mentesség=nietykalność
mentesség=odporność
mentő=ratowniczy
mentő=ratownik
mentő=ratunkowy
mentőautó=ambulans
mentőláda=apteczka
mentolos=mentolowy
mentolos=miętowy
mentség=usprawiedliwienie
meny=synowa
menyasszony=narzeczona
menyasszonytánc=odbijany
menyegző=wesele
menyét=kuna
menyét=łasica
menza=stołówka
mer=skąd
mér=mierzyć
mérce=miara
meredek=stromy
méredzkedik=zmierzyć
méreg=trucizna
méregetni=mierzyć
méregtelenítés=detoksykacja
merengés=marzenie
méréshatár=zakres
merész=odważny
merész=śmiały
merészség=odwaga
méret=miara
méret=rozmiar
méret=wielkość
méret=wymiar
merev=sztywny
merevgörcs=tężec
mérföld=mila
mérgezés=zatrucie
mérgezni=truć
meríteni=czerpać
mérkőzés=mecz
mérkőzés=rozgrywka
mérkőzés=walka
mérleg=balansować
mérleg=bilans
mérleg=równowaga
mérleg=waga
mérlegel=namyślać
mérlegel=ważyć
mérni=mierzyć
mérnök=inżynier
mérőeszköz=miarka
merre=kędy
merre=którędy
merre?=gdzie
mérsékelni=łagodzić
mérsékelni=złagodzić
mérsékelt=umiarkowany
mérsékelten=umiarkowanie
mérséklet=powściągliwość
mérsékletesség=surowość
mersz=odwaga
mert=bo
mert=gdyż
mert=iż
mert=ponieważ
mértan=geometria
mértani=geometryczny
mérték=miara
mérték=rozmiar
mérték=stopień
mértékadó=miarodajny
merülni=tonąć
mérvadó=miarodajny
mese=bajka
mese=baśń
mese=opowiadanie
mesebeli=legendarny
mesemondó=gawędziarz
mesés=bajeczny
mesés=baśniowy
messiás=mesjasz
messze=niedaleko
messzire=daleko
messzire=odległy
messzire=precz
mester=magister
mester=majster
mester=mistrz
mestergerenda=belka
mesterkéletlen=szczery
mesterlövész=snajper
mesterség=rękodzieło
mesterség=rzemiosło
mesterséges=sztuczny
mesterségesen=sztucznie
mész=wapno
mészárlás=masakra
mészárlás=masakrować
mészárlás=rzeź
mészáros=masarz
mészáros=rzeźnik
mészárszék=jatka
mészárszék=rzeź
metafora=metafora
metafora=przenośnia
metamorfózis=metamorfoza
metélőhagyma=szczypiorek
méter=metr
metrikus=metryczny
metszeni=ciąć
metszeni=kroić
metszés=cięcie
metszet=przekrój
metszet=rycina
metszett=cięty
Mexikó=Meksyk
mexikói=Meksykanin
mexikói=Meksykanka
mexikói=meksykański
méz=miód
mézbor=dwójniak
mezei=rolny
mézes=miodowy
mézes=słodki
mézgás=gumowaty
mezítláb=boso
mezítláb=bosy
mező=łąka
mező=pole
mezőgazdaság=rolnictwo
mezőgazdasági=rolniczy
mezsgye=miedza
meztelen=nagi
meztelenség=nagość
meztelenül=nago
mi=czego
mi=czym
mi=my
miazma=miazmat
mieink=nasze
mielőtt=zanim
mienk=nasz
miért=dlaczego
miért=o
míg=dopóki
míg=póki
migrén=migrena
Mihály=Michał
mihelyt=skoro
miket=porabiać
Miklós=Mikołaj
mikor=kiedy
mikro=mikrofalówka
mikrobusz=mikrobus
mikrofon=mikrofon
mikroorganizmus=mikroorganizm
mikroszkóp=mikroskop
militarista=militarysta
militarizálás=militaryzacja
militarizmus=militaryzm
millió=milion
milliomos=milioner
milyen=jaki
mind=coraz
mindamellett=jednak
mindegyik=każdy
minden=całkiem
minden=całość
minden=każdy
minden=pójdzie
minden=wszelki
minden=wszyscy
minden=wszystek
minden=wszystko
minden=zupełnie
mindenféle=wszelki
mindenhol=wszędzie
mindenki=wszyscy
mindennap=co
mindennap=codziennie
mindennapi=codzienny
mindennapi=potoczny
mindennapi=powszedni
mindennapi=zwyczajny
mindennapi=zwykły
mindennapos=codzienny
mindenütt=powszechnie
mindenütt=wszędzie
mindig=zawsze
mindjárt=zaraz
mindkét=oba
mindkét=obie
mindkét=obydwa
mindketten=oboje
mindketten=obydwaj
mindkettő=oba
mindkettő=obie
mindkettő=obydwa
mindnyájan=wszyscy
minimális=minimalny
minimum=minimum
ministráns=ministrant
miniszoknya=minispódniczka
miniszoknya=mini-spódniczka
miniszter=minister
miniszterelnök=premier
minisztérium=ministerstwo
minisztérium=urząd
minőség=gatunek
minőség=jakość
mint=jako
minta=deseń
minta=próbka
minta=próbny
minta=rozmaz
minta=wzór
minta=wzorzec
mintájára=wzorem
mintakép=wzór
mintás=wzorzysty
mintaszerű=przykładny
mintaszerű=wzorowy
mintavétel=próbkowanie
mintegy=jakby
mintegy=niby
mintha=jakby
mintha=niby
minthogy=gdyż
minthogy=iż
minthogy=ponieważ
mióta=odkąd
mirigy=gruczoł
mirigyes=gruczołowy
miről=o
mirtusz=mirt
mise=msza
misemondás=święto
misemondás=uroczystość
misézés=święto
misézés=uroczystość
misszionárius=misjonarz
misztérium=tajemnica
misztérium=zagadka
mitikus=mityczny
mitológia=mitologia
mítosz=mit
miután=po
miután=potem
miután=według
miután=za
mivel=czym
mivel=gdyż
mivel=ponieważ
mixer=mikser
mobil=ruchomy
mobilitás=mobilność
mobilitás=ruchliwość
mobiltelefon=komórka
mocsár=bagno
mocsár=moczary
mocsár=trzęsawisko
mocsaras=bagnisty
mocskolódás=zniewaga
mocskos=brudny
mocsok=brud
mód=rodzaj
mód=sposób
mód=tryb
modellező=modelarz
modern=nowoczesny
modernizáció=modernizacja
modor=styl
modorában=po
modorában=potem
modorában=według
modorában=za
módszer=metoda
módszer=sposób
módszeres=metodyczny
módszeresen=metodycznie
moduláció=modulacja
mögé=za
mogorva=ponury
mögött=tyłek
mögött=za
mögül=zza
mogyoróbokor=leszczyna
mogyoróhagyma=czosnek
mogyoróhagyma=szalotka
moha=mech
Mohács=Mohacz
mohó=chciwy
mohó=łakomy
mohó=łapczywy
mohó=zachłanny
mohó=żarłoczny
mohón=gorliwie
mohón=łapczywie
mohón=niecierpliwie
mohón=ochoczo
mohón=skwapliwie
mohóság=obżarstwo
mókás=figlarny
mókus=wiewiórka
Moldva=Mołdawia
Moldva=Wełtawa
molibdén=molibden
molnár=młynarz
moly=ćma
moly=mól
monarchia=monarchia
mondani=mówić
mondani=powiedzieć
mondani=rzec
mondás=powiedzenie
mondat=zdanie
mondattan=składnia
mongúz=mangusta
monolit=monolitowy
monolit=monolityczny
monopólium=monopol
monszun=monsun
monumentális=monumentalny
moraj=grzmot
morajló=szmerglowy
morcos=ponury
morcos=posępny
morféma=morfem
morfin=morfina
morfium=morfina
morgás=warczeć
morogni=mruczeć
morzsa=kawałek
morzsolni=kruszyć
morzsolódás=wytarcie
mosakszik=myć
mosás=mycie
mosás=pranie
mosatlan=brutalny
mosatlan=prymitywny
mosatlan=surowy
mosatlan=szorstki
mosatlan=wulgarny
mosdatlan=brudny
mosdatlan=niechlujny
mosdó=ubikacja
mosdó=umywalka
mosdó=umywalnia
mosdótál=basen
mosdótál=czara
mosdótál=dorzecze
mosdótál=miednica
mosdótál=zagłębie
moslék=lura
moslék=pomyje
mosni=myć
mosni=prać
mosni=ręce
mosni=umyć
mosogató=grzęznąć
mosogató=opadać
mosogató=tonąć
mosogató=zatapiać
mosogató=zlew
mosogató=zlewozmywak
mosókonyha=pralnia
mosoly=uśmiech
mosoly=uśmiechać
mosolygás=uśmiech
mosolygós=uśmiechnięty
mosolyogni=uśmiechać
most=obecnie
most=teraz
mostanáig=dotychczas
mostohaanya=macocha
mostohaapa=ojczym
mostohafiú=pasierb
moszat=glon
moszat=wodorost
moszkitó=komar
moszkitó=moskit
Moszkva=Moskwa
motiváció=motywacja
motívum=motyw
motor=silnik
motorcsónak=motorówka
motorháztető=maska
motorkerékpár=motocykl
motorkerékpár=motor
mottó=dewiza
mottó=hasło
mottó=motto
motyog=mamrotać
motyogás=mamrotanie
mozaik=mozaika
mozdítani=ruszać
mozdony=lokomotywa
mozdony=parowóz
mozdonyvezető=maszynista
mozdulat=ruch
mozdulatlanság=bezruch
mózesi=mozaika
mozgalmas=gorączkowy
mozgás=bieg
mozgás=ruch
mozgási=kinetyczny
mozgatható=ruchomy
mozgató=napędowy
mozgékony=obrotny
mozgó=mobilny
mozgó=przenośny
mozgó=ruchomy
mozgósítás=mobilizacja
mozgósítás=uruchomienie
mozi=kino
mozsár=moździerz
mozsár=zaprawa
mű=dzieło
mű=utwór
műalkotás=arcydzieło
műalkotás=twórczość
műemlék=zabytek
műemlék=zabytkowy
műfordítás=przekład
műhely=pracownia
műhely=warsztat
muki=grubas
működés=działalność
működés=działanie
működés=funkcja
működni=działać
működő=nieczynny
mulasztás=błąd
mulasztás=brak
mulasztás=omyłka
mulasztás=wina
mulatság=rozrywka
mulatság=zabawa
mulatságos=komiczny
mulatságos=śmieszny
mulatságos=zabawny
múlik=zależeć
múló=przelotny
múlt=przeszłość
múlt=zeszły
múmia=mumia
mumpsz=świnka
München=Monachium
munka=praca
munka=roboczy
munka=robota
munka=zajęcie
munkaadó=pracodawca
munkaasztal=ława
munkaasztal=ławka
munkaasztal=warsztat
munkabér=zapłata
munkadíj=pensja
munkafüzet=skoroszyt
munkahely=warsztat
munkalap=blat
munkamániás=pracoholik
munkanélküli=bezrobotny
munkanélküliség=bezrobocie
munkaruha=chałat
munkás=pracownik
munkás=robotnik
munkásnő=robotnica
munkatárs=współpracownik
muri=hulanka
muskátli=geranium
muskátli=pelargonia
muskétás=muszkieter
műsor=program
must=moszcz
mustár=musztarda
mustárfű=gorczyca
műszak=zmiana
műszaki=kreślarz
műszaki=politechnika
műszaki=techniczny
műszer=przyrząd
muszlin=muślin
mutat=oprowadzać
mutatni=okazać
mutató=skorowidz
mutató=wskaźnik
mutató=wskazówka
mutatós=efekciarski
mutatós=pokaźny
mutatvány=pokaz
mutatvány=wystawa
műút=szosa
művelődés=oświata
művelt=uczony
műveltség=kultura
műveltség=wykształcenie
művészet=sztuka
művezető=majster
muzeális=muzealny
múzeum=muzealny
múzeum=muzeum
múzeumi=muzealny
múzeumőr=kustosz
muzikális=muzykalny
múzsa=dumać
múzsa=muza
muzsika=muzyka
muzsikus=muzyk
muzulmán=muzułmański
nacionalizmus=nacjonalizm
nád=sitowie
nád=trzcina
nád=trzcinowy
nadrág=spodnie
nadrágtartó=szelki
nagy=doniosły
nagy=duży
nagy=nożyce
nagy=ważny
nagy=wielki
nagy=wysoki
nagy=znaczny
nagyapa=dziadek
nagybácsi=stryj
nagybácsi=stryjek
nagybácsi=wuj
nagybácsi=wujek
nagybőgő=kontrabas
nagyfejű=głowacz
nagyfeszültség=napięcie
nagyfokú=intensywny
nagyfokú=silny
nagyhatalom=mocarstwo
nagyítani=powiększać
nagyítás=powiększenie
nagyító=lupa
nagykabát=palto
nagykereskedelem=hurt
nagykereskedelmi=hurtowy
nagykereskedés=hurtownia
nagykereskedő=hurtownik
nagykorú=pełnoletni
nagykorúság=pełnoletniość
nagykorúság=większość
nagykövet=ambasador
nagykövet=poseł
nagykövetség=ambasada
nagylelkű=dobroduszny
nagylelkű=wspaniałomyślny
nagylemez=album
nagymama=babcia
nagymama=babka
nagynéni=ciocia
nagynéni=ciotka
nagynéni=stryjenka
nagyobb=większy
nagyon=bardzo
nagyon=mnóstwo
nagyon=niezmiernie
nagyon=zanadto
nagyon=zbytnio
nagypapa=dziadek
nagyravágyás=ambicja
nagyrészt=głównie
nagyság=rozmiar
nagyság=wielkość
nagyság=wymiar
nagyszerű=doskonały
nagyszerű=niesamowity
nagyszerű=śliczny
nagyszerű=wspaniały
nagyszerű=znakomity
nagyszerűen=świetnie
nagyszerűen=wspaniale
nagyszülők=dziadkowie
nagyvárosias=wielkomiejski
nagyvonalú=wspaniałomyślny
naivan=czule
nap=doba
nap=dzień
nap=dzionek
nap=słońce
nap=słoneczny
napbarnított=opalony
napfényes=słoneczny
napi=codziennie
napi=codzienny
napi=dziennik
napi=dzienny
napi=powszedni
napidíj=dieta
napilap=dziennik
napközi=półinternat
napló=dziennik
naplóíró=pamiętnikarz
naplopó=leń
naplopó=leniwy
naplopó=próżniak
naplót=dziennik
napocska=słonko
naponta=codziennie
naponta=dziennie
napos=słoneczny
nappali=dzienny
nappali=salon
nappalodni=dnieć
napraforgó=słonecznik
napraforgó=słonecznikowy
napszám=dniówka
napszám=służba
napszámos=najemnik
napszámos=pracownik
naptár=kalendarium
naptár=kalendarz
narancs=oranż
narancs=pomarańcz
narancs=pomarańcza
narancs=pomarańczowy
narancsház=oranżeria
narancsszörp=oranżada
nárcisz=narcyz
nász=poślubny
nátha=katar
náthaláz=grypa
nátrium=sód
naturalista=naturalista
naturalista=przyrodnik
naturalizmus=naturalizm
nedv=sok
nedvdús=gruby
nedvdús=soczysty
nedves=mokry
nedves=wilgotny
nedves=wodnisty
nedvesen=mokro
nedvesíteni=maczać
nedvesíteni=moczyć
nedvesség=wilgoć
nedvesség=wilgotność
nefelejcs=niezapominajka
nefelejcs=niezapominajki
negatív=negatyw
negatív=negatywny
negatív=odmowny
negatív=ujemny
néger=Murzynka
neglizsé=negliż
négy=cztery
négy=czworo
negyed=ćwierć
negyed=kwadrans
negyeddöntő=ćwierćfinał
negyedév=ćwiartka
negyedév=ćwierć
negyedév=kwartał
negyedóra=kwadrans
négyemeletes=czteropiętrowy
négyes=czwórka
négyes=dobry
négyes=kadryl
négykézláb=czworaki
négylábú=czworonóg
négyszáz=czterysta
négyszemélyes=czteroosobowy
négyszeres=poczwórny
negyven=czterdzieści
négyzet=czworokąt
négyzet=kwadrat
négyzet=kwadratowy
négyzetes=kwadratowy
néha=czasami
néhány=kilka
néhány=kilkoro
néhány=parę
néhánykevés=niewiele
néhánynapos=kilkudniowy
néhányszor=kilkakrotnie
nehéz=ciężki
nehéz=ciężko
nehéz=trud
nehéz=trudny
nehéz=twardy
nehezék=przeciwwaga
nehezen=ciężko
nehezen=trudno
nehézség=trudność
nehézség=utrudnienie
neked=ci
neked=masz
nekem=mam
neki=jemu
neki=ma
neki=mu
nekibuzdulás=zryw
nekifutás=rozpęd
nekik=im
nekirohanás=zryw
nekitámaszkodik=opierać
nekrológ=nekrolog
nekrológ=pośmiertny
nektarin=nektarynka
nekünk=mamy
nélkülözhetetlen=konieczny
nélkülözhetetlen=niezbędny
nem=niefachowy
nem=nieprzewidziany
nem=niewart
nem=nieźle
nem=płeć
nem=rodzaj
néma=niemowa
néma=niemy
néma=wyciszanie
némajáték=mim
némajáték=pantomima
némaság=milczenie
nemde=nieprawda
nemdohányzó=niepalący
némely=niejaki
némely=niektóry
némely=pewien
nemes=szlachetny
nemesen=szlachetnie
nemesség=szlachetność
nemesség=szlachta
német=niemiecki
nemez=filc
nemez=pilśń
nemez=wojłok
némi=nieco
nemleges=negatyw
nemleges=negatywny
nemleges=odmowny
nemleges=ujemny
nemrég=niedawno
nemrégiben=niedawno
nemsokára=niedługo
nemsokára=wkrótce
nemtelen=haniebny
nemtörődömség=niedbalstwo
nemzedék=generacja
nemzedék=pokolenie
nemzedék=rodzenie
nemzet=nacja
nemzet=naród
nemzet=narodowy
nemzeti=krajowy
nemzeti=narodowy
nemzeti=ogólnokrajowy
nemzeti=państwowy
nemzetiség=narodowo
nemzetiszín=barwa
nemzetközi=międzynarodowy
nemzetközi=międzypaństwowy
nemzetség=ród
néni=ciocia
néni=ciotka
nénike=staruszka
neodímium=neodym
neologizmus=neologizm
neon=neon
nép=lud
nép=ludowy
nép=naród
népámítás=demagogia
népes=ludny
népesség=ludność
népesség=populacja
népesség=zaludnienie
népi=ludowy
népi=narodowy
népies=ludowy
népirtás=ludobójstwo
népmese=baśń
nepotizmus=nepotyzm
népszavazás=referendum
népszerű=popularny
népszerűség=popularność
néptelen=bezludny
néptömeg=motłoch
néptömeg=tłum
néptörzs=szczep
neptúnium=neptun
nesz=szmer
nettó=netto
nettó=siatka
nettó=sieć
neuralgia=nerwoból
neuralgia=newralgia
neurotikus=neurotyczny
neurózis=nerwica
neurózis=neuroza
neutron=neutron
név=imię
név=nazwa
név=nazwisko
név=reputacja
nevelés=wychowanie
neveletlen=cham
neveletlenül=niegrzecznie
nevelni=hodować
nevelni=wychowywać
nevelő=wychowawca
nevelő=wychowawczy
nevetés=śmiać
nevetés=śmiech
nevetség=ośmieszać
nevetség=szyderstwo
nevetség=wyśmiewać
nevetséges=komiczny
nevetséges=śmieszny
nevetséges=zabawny
nevetségesen=śmiesznie
nevetségessé=ośmieszać
nevezetes=sławny
nevezetes=wybitny
nevezetes=znakomity
nevezetes=znany
nevezetesen=mianowicie
nevezetesség=osobliwość
nevezett=zwany
nevezik=nazywać
névjegy=wizytówka
névjegykártya=wizytówka
névjegyzék=lista
névjegyzék=rolka
névjegyzék=rulon
névjegyzék=zwój
névleges=imienny
névleges=nominalny
névleges=tytularny
névmás=zaimek
névmutató=indeks
névmutató=skorowidz
névnap=imieniny
névrokon=imiennik
névtelen=bezimienny
névtelenség=anonimowość
névtelenül=anonimowo
névtelenül=bezimiennie
néz=patrzeć
nézés=patrzeć
nézés=przyglądać
nézés=spojrzenie
nézés=wzrok
nézet=opinia
nézet=pogląd
nézet=zdanie
nézni=patrzeć
néző=widz
nézőtér=widownia
nihilista=nihilistyczny
nihilizmus=nihilizm
nikkel=nikiel
nikkel=niklować
nikotin=nikotyna
Nílus=Nil
nimbusz=aureola
nimfa=boginka
nimfa=nimfa
nimfapapagáj=nimfa
nimfománia=nimfomania
nincstelen=biedak
nincstelen=ubogi
nincstelen=żebrak
nióbium=niob
nitrát=azotan
nitrogén=azot
nitrogéncsoport=azotowce
nő=gościówa
nő=niewiasta
nobélium=nobel
női=damski
női=kobiecy
női=parasolka
női=żeński
nőies=kobiecy
nomád=koczować
nomád=koczowniczy
nőni=róść
nőni=rosnąć
nonkonformizmus=nonkonformizm
Norbert=Norbert
norma=norma
normális=normalny
normalizálás=normalizacja
normatív=normatywny
nős=żonaty
nőstény=samica
nősténykutya=suka
nősülni=żenić
nosztalgia=nostalgia
nosztalgikus=nostalgiczny
nóta=pieśń
nóta=piosenka
növekedés=przyrost
növekedni=róść
növekedni=rosnąć
növekvő=rosnący
növelés=powiększenie
növelés=wzrost
novella=bajka
novella=nowela
novella=opowiadanie
novella=opowieść
november=listopad
novemberi=listopadowy
növény=roślina
növény=sadzić
növény=sadzonka
növény=zakład
növénytan=botanika
növényvilág=flora
növényvilág=roślinność
növényzet=roślinność
növényzet=zarośla
növényzet=zieleń
nővér=pielęgniarka
nővér=siostra
növés=przybytek
növés=przyrost
növés=wzrost
noviciátus=nowicjat
novícius=nowicjusz
nudizmus=nudyzm
nukleáris=jądrowy
nukleáris=nuklearny
nulla=zero
nulláz=wyzerować
nullázás=wyzerowanie
numerikus=liczbowy
numizmatika=numizmatyka
numizmatikai=numizmatyczny
nyáj=stado
nyak=kark
nyak=szyja
nyaki=szyjny
nyakkendő=krawat
nyaklánc=łańcuszek
nyaklánc=naszyjnik
nyákleves=kleik
nyakszirt=kark
nyaktiló=gilotyna
nyaktörő=karkołomny
nyál=ślina
nyáladzik=ślinić
nyalánk=łakomy
nyalás=lizać
nyalás=liźnięcie
nyálka=śluz
nyár=topola
nyaralás=wczasy
nyaraló=letnik
nyaraló=letnisko
nyaraló=wczasowicz
nyárfa=topola
nyári=letni
nyárs=rożen
nyárspolgári=drobnomieszczański
nyegle=impertynencki
nyelés=łyk
nyelv=filologia
nyelv=język
nyelv=ozór
nyelvész=językoznawca
nyelvész=lingwista
nyelvészet=językoznawstwo
nyelvjárás=gwara
nyelvjárás=język
nyelvjárási=idiomatyczny
nyelvtan=gramatyka
nyelvtudomány=językoznawstwo
nyérc=norka
nyereg=siodło
nyeremény=wygrana
nyerés=wygrana
nyereség=korzyść
nyereség=zarobek
nyereség=zysk
nyereség=zyskiwać
nyerészkedés=paskarstwo
nyeríteni=rżeć
nyerni=wygrywać
nyers=gburowaty
nyers=opryskliwy
nyers=surowy
nyersanyag=surowiec
nyersen=surowo
nyerseség=surowość
nyerseség=szorstkość
nyersolaj=ropa
nyikorgó=piskliwy
nyíl=strzała
nyíl=strzałka
nyílás=otwór
nyílás=wylot
nyilatkozat=deklaracja
nyilatkozat=oświadczenie
nyilatkozat=wypowiedź
nyilatkozat=wywiad
nyilatkozni=oświadczać
nyílni=kwitnąć
nyílpuska=kusza
nyílt=otwarty
nyílt=publiczny
nyíltság=otwartość
nyíltság=szczerość
nyíltszívű=szczery
nyílttengeri=dalekomorski
nyilvános=jawny
nyilvános=państwowy
nyilvános=publiczność
nyilvános=publiczny
nyilvános=społeczeństwo
nyilvánosság=publiczność
nyilvánosság=publiczny
nyilvánvalóan=oczywiście
nyilvánvalóan=widocznie
nyílvessző=strzała
nyírás=strzyżenie
nyírfa=brzoza
nyírfajd=cietrzew
nyírfajd=jarząbek
nyírfajd=pardwa
nyirkos=wilgotny
nyirok=limfa
nyit=zapoczątkowywać
nyitány=uwertura
nyitás=otwarcie
nyitható=otwierany
nyitott=otwarty
nylon=nylon
nyögés=jęczeć
nyögés=jęk
nyögés=stękać
nyolc=osiem
nyolcad=ósemka
nyolcadik=ósmy
nyolcas=ósemka
nyolcszáz=osiemset
nyolcszög=ośmiobok
nyolcszög=ośmiokąt
nyolcvan=osiemdziesiąt
nyom=ślad
nyom=trop
nyomás=ciśnienie
nyomás=nacisk
nyomást=naciskać
nyomatékos=ważny
nyomatékosan=emfatycznie
nyombél=dwunastnica
nyomda=drukarnia
nyomda=drukarski
nyomdai=drukarski
nyomdai=typograficzny
nyomdász=drukarz
nyomni=gnieść
nyomni=naciskać
nyomor=nędza
nyomorúság=boleść
nyomorúság=strapienie
nyomorúságos=nędzny
nyomozás=śledztwo
nyomtat=drukować
nyomtatás=druk
nyomtatás=drukowanie
nyomtató=drukarka
nyomtató=drukarz
nyomtatvány=blankiet
nyomtatvány=formularz
nyugágy=leżak
nyugalmas=spokojny
nyugalom=spoczynek
nyugalom=spokój
nyugat=western
nyugat=zachód
nyugat=zachodni
nyugati=zachód
nyugati=zachodni
nyugdíj=emerytura
nyugdíj=renta
nyugdíj-=emerytalny
nyugdíjas=emeryt
nyugdíjas=emerytka
nyugdíjas=rencista
Nyugi!=Spoko!
nyugodt=cichy
nyugodt=spokojny
nyugodt=uspokoić
nyugodtan=spokojnie
nyugszik=uspokajać
nyugta=kwit
nyugta=kwitować
nyugta=odbiór
nyugta=paragon
nyugta=pokwitować
nyugta=pokwitowanie
nyugtalan=niespokojny
nyugtalanítani=martwić
nyugtalanítani=niepokoić
nyugtatás=uspokojenie
nyugtázni=kwitować
nyúl=zając
nyúlánk=smukły
nyúlánk=szczupły
nyúlni=sięgać
nyúlós=lepki
nyuszi=króliczek
ő=on
ő=ono
oázis=oaza
objektív=bezstronny
öblíteni=płukać
öblítés=płukanie
öblögetni=płukać
öböl=zatoka
obszervatórium=obserwatorium
óceán=ocean
oceanográfia=oceanografia
ócska=lichy
ocsmány=brudny
ocsmány=paskudny
ocsmány=plugawy
oda=tam
oda=tamtędy
óda=oda
odaad=dać
odaadni=oddawać
odaadni=podać
odadobni=dorzucać
odadobni=narzucać
odaégett=przypalony
odaenged=dopuścić
odaenged=dopuszczać
odaér=zdążać
odaér=zdążyć
odaerősít=zaczepiać
odaerősít=zaczepić
odaerősíteni=przymocować
odafutni=przybiegać
odahozni=przyprowadzać
odaítélni=przygnać
odakötni=przywiązywać
odaküldeni=wysłać
odamegy=podejść
odamenni=dojść
odamenni=podchodzić
odamenni=podejść
odaszaladni=przybiegać
odaszállítani=dowieźć
odaszállítani=przywieźć
odatalál=trafiać
odatalálni=trafiać
odatesz=nastawiać
odaülni=przysiadać
odaúszni=dopłynąć
odautazik=dojeżdżać
odavalósi=tamtejszy
odavezetni=doprowadzać
odavezetni=dowieść
odavezetni=przyprowadzać
odavinni=przywieźć
odavinni=zanieść
ódivatú=niemodny
ódivatú=staromodny
ódivatú=staroświecki
odú=spelunka
offenzíva=ofensywa
óhaj=życzenie
óhajtott=upragniony
ok=motyw
ok=pobudka
ok=powód
ok=przyczyna
ők=Ivan
ők=one
ők=oni
őket=ich
okfejtés=argumentacja
okfejtés=rozumowanie
okirat=dowód
okker=ochra
okkult=okultystyczny
okkult=okultyzm
okkult=tajemny
oklevél=certyfikat
oklevél=dyplom
okmány=dowód
oknyomozó=pragmatyczny
ökológia=ekologia
ökológiai=ekologiczny
ökologikus=ekologiczny
ökölvívás=boks
ökölvívás=pięściarstwo
ökölvívó=pięściarz
ókor=antyk
ókor=starożytność
ökör=wół
ökörfarkkóró=dziewanna
ókori=antyczny
ókori=antyk
ókori=dawny
ókori=starodawny
ókori=starożytny
ókori=zabytkowy
okos=bystry
okos=mądry
okosan=mądrze
okoskodás=rozumowanie
okosság=mądrość
ökoszisztéma=ekosystem
okozat=działanie
okozat=efekt
okozat=skutek
okozat=wrażenie
okozat=wynik
okozati=przyczynowy
okozni=cieszyć
okozni=powodować
okozni=sprawiać
okozni=wyrządzać
okozni=wzbudzać
okozó=twórca
oktat=kształcić
oktatás=edukacja
oktatás=nauczanie
oktatás=nauka
oktatás=szkolenie
oktatásügy=szkolnictwo
oktató=instruktor
október=październik
Oktogon=ośmiokąt
okvetlenül=bezwzględnie
okvetlenül=koniecznie
öl=łono
öl=sążeń
ó-lábú=krzywonogi
olaj=nafta
olaj=olej
olaj=olejek
olaj=olejny
olaj=olejowy
olaj=oliwa
olaj=ropa
olajbogyó=oliwka
olajfestmény=płótno
olajos=oleisty
olajos=tłusty
olajoskanna=oliwiarka
olajozó=oliwiarka
olajozott=naoliwiony
olasz=włoski
olcsó=niedrogi
olcsó=niekosztowny
olcsó=tani
olcsón=tanio
olcsóság=taniość
oldal=strona
oldal=stronica
oldal=zbocze
oldalági=poboczny
oldalas=żeberka
oldalborda=żeberko
oldalborda=żebro
oldalkocsi=przyczepa
oldallap=oblicze
oldalnézet=profil
oldás=rozczyn
oldás=rozpuszczenie
oldás=roztwór
oldás=rozwiązanie
oldat=roztwór
oldható=rozpuszczalny
oldhatóság=rozpuszczalność
oldó=rozpuszczalnik
öldöklés=masakra
öldöklés=rzeź
oldószer=rozpuszczalnik
oldószer=wypłacalny
ölelés=objęcia
ölelés=ogarniać
ölelés=uścisk
ölelés=uściskać
ölelni=tulić
Olimpia=Olimpiada
olimpiai=olimpijski
olimposzi=olimpijski
olló=nożyce
ólom=doprowadzenie
ólom=ołów
ólom=prowadzić
ólom=przewodzić
ólomkristályüveg=kryształ
ólomkristályüveg=kryształowy
oltalom=budka
oltalom=ochrona
oltalom=osłona
oltalom=przytułek
oltalom=schron
oltalom=schronienie
oltalom=schronisko
oltani=gasić
oltár=ołtarz
oltás=szczepienie
oltás=zastrzyk
öltöny=garnitur
öltöny=kostium
öltöny=ubiór
öltözet=odzież
öltözet=strój
öltözik=ubierać
öltözködés=ubiór
öltözködés=ubranie
öltöző=przebieralnia
öltözőkabin=przebieralnia
öltöztet=ubierać
öltöztetni=ubierać
oltvány=szczep
olvad=tajać
olvad=topnieć
olvadás=odwilż
olvadás=roztajać
olvashatatlan=nieczytelny
olvashatatlanság=nieczytelność
olvasható=czytelny
olvashatóan=czytelnie
olvashatóság=czytelność
olvasmány=czytanie
olvasmány=czytanka
olvasmány=lektura
olvasni=czytać
olvasó=czytelnik
olvasó=różaniec
olvasójel=zakładka
olvasóterem=czytelnia
olvasztár=odlewnik
olvasztótégely=gar
olyan=taki
olykor=niekiedy
ölyv=myszołów
ömlengés=rozlew
ömlengés=wylew
ömleni=tryskać
ömlés=przypływ
ömlesztett=luzem
ömlesztve=luzem
omlett=omlet
ón=blaszanka
ón=blaszany
ón=cyna
ón=puszka
Ön=Pan
ön=własny
önálló=niezależny
önálló=samodzielny
önállóan=samodzielnie
önállóság=samodzielność
önbírálat=samokrytyka
ondó=nasienie
ondolálás=ondulacja
önelemzés=introspekcja
önéletrajz=życiorys
önéletrajzi=autobiograficzny
önértékelés=samoocena
önérvényesítés=asertywność
önészlelés=autopsja
önfejű=uparty
öngyilkos=samobójca
öngyilkosság=samobójca
öngyilkosság=samobójstwo
öngyújtó=latarnik
öngyújtó=zapalniczka
önhatalmú=arbitralny
önhatalmú=dowolny
önhatalmú=samowolny
önigazgatás=samorząd
önimádat=narcyzm
önként=dobrowolnie
önkéntelen=mimowolny
önkéntelenül=mimowolnie
önkéntelenül=podświadomie
önkéntes=dobrowolny
önkéntes=ochotniczy
önkéntes=ochotnik
önkéntes=wolontariat
önkényes=arbitralny
önkényes=dowolny
önkényes=samowolny
önkényuralom=autokracja
önkényuralom=jedynowładztwo
önkényuralom=samowładztwo
önkiszolgálás=samoobsługa
önkiszolgáló=samoobsługowy
önkontroll=samokontrola
önkormányzat=rada
önkormányzat=samorząd
önkormányzati=samorządowy
önkritika=samokrytyka
önmegtagadás=abnegacja
önmegtagadás=wyrzeczenie
onnan=stamtąd
önsegélyezés=samopomoc
önt=wlać
öntelt=nieskromny
öntelt=zarozumiały
öntelten=zarozumiale
önteni=nalać
öntöde=huta
öntöde=odlewnia
öntöde=odlewnictwo
öntött=lany
öntöz=podlewać
öntözés=irygacja
öntözés=nawadnianie
öntözés=nawodnienie
öntözni=polewać
öntözőkanna=konewka
öntudat=przytomność
öntudat=świadomość
öntudatlan=nieświadomy
öntudatos=świadomy
öntvény=odlew
önvédelem=samoobrona
önzés=egoizm
önzés=samolubstwo
önzetlen=bezinteresowny
önzetlen=bezstronny
önzetlenség=bezinteresowność
önző=egoista
önző=egoistka
opál=opal
opció=opcja
opera=opera
opera=operowy
operáció=operacja
optika=optyka
optika=wzrokowy
optikus=optyk
optimális=optymalny
optimalizálás=optymalizacja
optimalizálás=optymizacja
optimista=optymistyczny
őr=strażnik
őr=stróż
őr=wartownik
óra=godzina
óra=klasa
óra=kurs
óra=lekcja
óra=licznik
óra=zegar
óra=zegarek
órakészítő=zegarmistrz
óralap=tarcza
orangután=orangutan
orángután=orangutan
óránkénti=cogodzinny
óránkénti=godzinowy
órás=zegarmistrz
órazseb=kieszonka
orbitális=oczodołowy
orbitális=orbitalny
orca=policzek
orca=twarz
orchidea=orchidea
orchidea=storczyk
ordít=krzyczeć
ordít=wydzierać
ordítani=ryczeć
ordítani=wrzeszczeć
ordítás=ryk
ördög=diabeł
ördögi=diabelski
öreg=dawny
öreg=staruszek
öreg=stary
öregasszony=staruszka
öregebb=starszy
öregedni=starzeć
öregember=staruszek
öregkor=starość
öregség=starość
öregszeműség=starczowzroczność
öregszik=starzeć
organizmus=organizm
orgazmus=orgazm
orgia=orgia
orgona=bez
orgona=narząd
orgona=organy
orgyilkos=morderca
orgyilkos=zbój
őrhely=posterunek
óriás=olbrzym
óriási=ogromny
orientáció=orientacja
orientáció=orientowanie
őrizet=dozór
őrizet=pilnowanie
őrizet=straż
őrizni=pilnować
orkán=huragan
orkán=ortalion
őrködik=czuwać
őrködik=popilnować
ormány=trąba
ormány=trąbka
örmény=Armeńczyk
örmény=Armenka
örmény=armeński
Örményország=Armenia
őrmester=plutonowy
őrmester=sierżant
őrnagy=major
ornitológia=ornitologia
ornitológus=ornitolog
örök=odwieczny
örök=wieczny
örökbefogadás=adopcja
örökbefogadás=przyjęcie
örökbefogadás=przysposobienie
örökkévalóság=wieczność
öröklés=dziedzictwo
örökletes=dziedziczny
örökölni=odziedziczyć
örökölt=dziedziczny
örökös=odwieczny
örökösen=wiecznie
örökség=dziedzictwo
örökség=spadek
örökség=spuścizna
örökzöld=zimozielony
őrölt=mielony
orom=szczyt
orom=szczytowy
orom=wierzchołek
öröm=przyjemność
öröm=radość
öröm=radować
öröm=rozkosz
öröm=uciecha
öröm=zachwycać
öröm=zachwyt
örömet=cieszyć
orosz=rosyjski
oroszlán=lew
orr=nos
orrcsipesz=nosek
orrlyuk=nozdrze
orrszarvú=nosorożec
őrség=patrol
őrség=posterunek
őrség=straż
orsó=cewka
orsó=wrzeciono
ország=kraina
ország=kraj
ország=ląd
ország=ziemia
országgyűlés=sejm
országjáró=krajoznawcza
országos=krajowy
országos=ogólnokrajowy
országos=ogólnonarodowy
országút=szosa
őrszem=obserwator
őrszem=wartownik
ortodox=ortodoksyjny
ortodox=prawosławny
ortodoxia=prawosławie
ortopéd=ortopedyczny
ortopédiai=ortopedyczny
őrület=obłęd
őrület=szal
őrült=szalony
őrült=wariatka
őrültség=obłęd
örvend=radować
örvendezik=radować
örvény=wir
orvhalászat=kłusownictwo
orvos=lekarz
orvosi=ambulatorium
orvosi=leczniczy
orvosi=lekarski
orvosi=medyczny
orvosság=lek
orvosság=lekarstwo
orvostan=lekarstwo
orvostan=medycyna
orvostani=medyczny
orvostudomány=medycyna
orvvadász=kłusownik
orvvadászat=kłusownictwo
ős=przodek
őserdő=dżungla
őserdő=puszcza
ősi=pierwotny
ősi=stary
ősnyelv=prajęzyk
összead=dodać
összead=dodawać
összeadandó=składnik
összeadás=dodatek
összeadás=dodawanie
összeadásjel=plus
összebarátkozik=zaprzyjaźnić
összebarátkozni=zaprzyjaźnić
összecsavar=zwijać
összecsavar=zwinąć
összecserélni=pomieszać
összecsomagol=pakować
összecsomagol=spakować
összecsukható=składany
összedől=runąć
összedönt=zburzyć
összeegyeztethetetlen=niekompatybilny
összeegyeztethetetlen=niezgodny
összeesik=upaść
összeesni=upaść
összeférhetetlenség=niekompatybilność
összeférhetetlenség=niezgodność
összefoglal=streścić
összefoglal=streszczać
összefoglalni=streścić
összefüggés=łączność
összefüggés=spójność
összefüggés=zależność
összefüggés=zwartość
összefüggés=związek
összeg=kwota
összeg=łapówka
összeg=suma
összegabalyít=pokiełbasić
összegabalyodik=pokiełbasić
összegereblyéz=zagrabić
összegez=podsumować
összegez=sumować
összegez=zsumować
összegezni=streścić
összegyűjt=gromadzić
összegyűjt=zbierać
összegyűjt=zgromadzić
összegyűjteni=gromadzić
összegyűjteni=zbierać
összegyűlik=spotkać
összegyűlik=zebrać
összegyűlik=zgromadzić
összegzés=podsumowanie
összehajt=składać
összehajt=złożyć
összehajtható=składany
összehangzás=asonans
összehasonlít=porównać
összehasonlít=porównywać
összehasonlítani=porównać
összehasonlítás=porównanie
összehasonlítás=stopniowanie
összehasonlítás=zestawienie
összehasonlíthatóság=porównywalność
összehasonlító=porównawczy
összeházasodik=pobierać
összeházasodik=pobrać
összehív=ściągnąć
összehív=zwołać
összehív=zwoływać
összehordott=aglomerat
összehúz=ściągać
összehúz=skurczyć
összehúzni=ściągać
összeillő=dobrany
összeírni=spisać
összejön=zebrać
összejövetel=zebranie
összejövetel=zlot
összekapcsol=kojarzyć
összekapcsol=połączyć
összekapcsol=skojarzyć
összekapcsolni=złączać
összekapcsolt=powiązany
összekever=pomieszać
összekever=pomylić
összekever=zmieszać
összekeverni=pomieszać
összekócol=targać
összeköt=łączyć
összeköt=powiązać
összekötni=wiązać
összekötni=włączać
összekötni=złączać
összekötni=związać
összekötő=łącznik
összekötött=powiązany
összeköttetés=komunikacja
összeköttetés=łączność
összeköttetés=powiązanie
összekuszál=targać
ősszel=jesienią
összelapítani=spłaszczyć
összemenni=kurczyć
összemorzsolni=skruszyć
összenyomhatóság=ściśliwość
összeomlás=katastrofa
összeomlás=runąć
összeomlás=upadek
összeomlás=załamanie
összeomlás=zapadnięcie
összeomlás=zapaść
összeomlás=zawalenie
összeomlik=rozlecieć
összeomlik=rozwalać
összeomlik=rozwalić
összepakol=pakować
összepakol=spakować
összepiszkol=pobrudzić
összepiszkolódik=pobrudzić
összeragadt=zlepiony
összerak=składać
összerak=złożyć
összerakni=składać
összes=ogólny
összes=suma
összesen=razem
összesodor=zwijać
összesodor=zwinąć
összesség=całość
összesség=ogół
összeszerelés=montaż
összetalálkozik=spotkać
összetalálkozik=spotykać
összetapad=zlepiać
összetapad=zlepić
összetapadt=zlepiony
összetartás=solidarność
összeteker=zwijać
összeteker=zwinąć
összetekeredik=zwijać
összetekeredik=zwinąć
összeterelni=spędzać
összetétel=skład
összetett=kompleks
összetett=kompleksowy
összetett=złożony
összetéveszt=pomylić
összetévesztés=nieład
összetévesztés=nieporządek
összetévesztés=pomieszanie
összetévesztés=zamęt
összetévesztés=zamieszanie
összetévesztés=zmieszanie
összetevő=składnik
összetömörít=spakować
összetörni=złamać
összetörött=stłuczony
összetörve=stłuczenie
összeütközik=zderzać
összeütközik=zderzyć
összevarr=zeszyć
összevarr=zszyć
összevegyít=pomieszać
összevegyít=zmieszać
összeveszik=pokłócić
összeveszni=pokłócić
összevissza=bezładny
összevissza=mieszanina
összevissza=nieład
összevonni=ściągać
összezavarni=zmieszać
összezsugorodás=ściągnięcie
összezsugorodás=skurczenie
összezsugorodni=kurczyć
összezúz=zmiażdżyć
összezúzni=skruszyć
összhang=zgodność
összpontosítani=skupić
összpontosítás=koncentracja
összpontosul=koncentrować
összpontosul=skoncentrować
ostábla=warcaby
ostoba=bezmyślny
ostoba=głupi
ostoba=głuptas
ostobaság=brednia
ostobaság=bzdura
ostobaság=głupota
ostobaság=nonsens
ostor=bicz
ostor=smagać
ostrom=oblężenie
ostromlás=oblężenie
ostya=opłatek
ösvény=droga
ösvény=ścieżka
ősz=jesień
ősz=siwy
oszcillátor=oscylator
őszi=jesienny
őszibarack=brzoskwinia
őszinte=otwarty
őszinte=szczery
őszintén=szczerze
őszinteség=szczerość
oszlop=filar
oszlop=kolumna
oszlop=słup
oszlopcsarnok=portyk
oszlopos=filarowy
osztag=obojętność
osztag=oddział
osztag=oderwanie
osztag=odosobnienie
osztály=dział
osztály=klasa
osztály=oddział
osztály=wydział
osztálykirándulás=biwak
osztályrész=los
osztályrész=udział
osztályzat=ocena
osztályzat=punkt
osztályzat=stopień
osztályzat=znak
osztani=dzielić
osztani=rozdawać
osztás=dywizja
osztás=dział
osztás=dzielenie
osztás=oddział
osztás=podział
osztás=przedział
osztás=rozdzielenie
osztás=sekcja
osztható=podzielny
osztódik=podzielić
osztója=podzielić
ösztöndíj=stypendium
ösztöndíj=uczoność
ösztöndíjas=stypendysta
ösztönös=instynktowny
ösztönös=odruchowy
ösztönösen=instynktownie
ösztönzés=bodziec
ösztönzés=podnieta
ösztövér=chudy
osztozkodik=dzielić
osztriga=ostryga
őszülő=szpakowaty
öszvér=muł
öt=piątka
öt=pięć
őt=go
őt=je
őt=jego
ötéves=pięcioletni
ötlet=pomysł
ötödik=piąty
otromba=ordynarny
otromba=prostacki
ötszáz=pięćset
ott=ówdzie
ott=tam
ottani=tamtejszy
otthagy=zostawić
otthagyni=odchodzić
otthoni=domowy
otthoni=swojski
otthonka=podomka
otthonos=przytulny
otthonos=swojski
öttusa=pięciobój
ótvar=strup
ötven=pięćdziesiąt
ötvenedik=pięćdziesiąty
ötvözet=domieszka
ötvözet=stop
öv=opasać
öv=pas
öv=pasek
öv=strefa
óvadék=gwarancja
óvadék=kaucja
óvadék=poręczenie
óvadék=poręczyciel
óvadék=poręka
óvakodni=unikać
ovális=obły
ovális=owal
ovális=owalny
Óváros=Starówka
óvás=zapewnienie
óvatos=ostrożny
óvatos=przezorny
óvatos=uważny
óvatosan=ostrożnie
óvatosság=rezerwa
óvatosság=rezerwować
óvatosság=zapas
óvatosság=zastrzeżenie
övé=go
övé=jego
övéi=jego
övéik=ich
övezet=strefa
óvoda=przedszkole
óvoda=żłobek
óvóhely=schronienie
övsömör=półpasiec
óvszer=prezerwatywa
oxid=tlenek
oxidáció=oksydacja
oxidáció=utlenianie
oxidáció=utlenienie
oxidálószer=utleniacz
oxigén=tlen
oxigén=tlenowy
oxigéncsoport=tlenowce
őz=sarna
ozmium=osm
ozmotikus=osmotyczny
ozmózis=osmoza
ózon=ozon
özönvíz=potop
özvegy=wdowa
özvegy=wdowiec
özvegyasszony=wdowa
özvegyember=wdowiec
özvegység=wdowieństwo
paca=plama
pacák=facet
pacal=flaczki
pacal=flaki
páciens=cierpliwy
páciens=pacjent
pacifista=pacyfista
pacifizmus=pacyfizm
pácolni=marynować
pacsirta=skowronek
pad=ława
pad=ławka
padlás=poddasze
padlás=strych
padlásszoba=poddasze
padlizsán=bakłażan
padlizsán=oberżyna
padló=podłoga
padló=posadzka
padló=ziemia
padlószőnyeg=wykładzina
páfrány=paproć
páholy=loża
pajkos=swawolny
pajta=spichlerz
pajta=szopa
pajtás=druh
pajtás=kolega
pajtás=kumpel
pajtás=towarzysz
pajzán=wesoły
pajzs=osłaniać
pajzs=osłona
pajzs=tarcza
pajzsmirigy=tarczyca
pala=dachówka
pala=łupek
palack=butelka
palack=flakon
palack=flaszka
palacsinta=naleśnik
palacsintasütő=patelnia
palánk=palisada
palánk=płot
palást=kapa
palatábla=dachówka
palatábla=łupek
pálca=batuta
pálca=laska
pálca=pałeczka
pálca=różdżka
pálcika=pałeczka
pálcikák=receptor
paleontológus=paleontolog
paletta=paleta
pálinka=wódka
palládium=pallad
palló=decha
palló=deska
palló=kładka
pálma=palma
pálma=palmowy
pálmafa=palma
palota=pałac
pálya=bieżnia
pálya=boisko
pálya=droga
pálya=pole
pálya=ślad
pálya=szlak
pálya=tor
pálya=trop
pályadíj=nagroda
pályafutás=kariera
pályaudvar=dworzec
pályaudvar=stacja
pályázó=kandydat
pamlag=kanapa
pamut=bawełna
pamut=bawełniany
pamut=wata
pamutszövet=bawełniany
panasz=skarga
panasz=zażalenie
panaszkodás=skarżenie
panaszkodik=poskarżyć
panaszkodni=narzekać
panaszos=żałosny
páncél=zbroja
páncélburkolat=osłona
páncélburkolat=pancerz
páncélszekrény=sejf
páncélzat=osłona
páncélzat=pancerz
pancsolni=pluskać
panel=tablica
pánik=paniczny
pánik=panika
pánik=popłoch
panoráma=panorama
panoráma=widok
pantalló=majtki
pántlika=tasiemka
pántlika=taśma
pántlika=wstążka
pántlika=wstęga
pantomim=mim
pantomim=pantomima
pap=duchowny
papa=tata
papa=tato
papa=tatuś
papagáj=papuga
pápai=pontyfikalny
papaya=melonowiec
papaya=papaja
papír=papier
papír=referat
papírhulladék=makulatura
papírpénz=banknot
paplak=probostwo
paplan=kołdra
paplan=wywatować
papnövendék=seminarzysta
paprika=papryka
paprika=pieprz
paprikajancsi=pajac
paprikás=paprykarz
papság=kapłaństwo
papsapkagomba=piestrzenica
papucs=kapcie
papucs=pantofle
pár=para
pára=opar
pára=para
parabola=parabola
parádé=popis
paradicsom=pomidor
paradicsom=pomidorowy
paradicsomos=pomidorowy
paradox=paradoksalny
paradoxon=paradoks
páraelszívó=okap
parafa=korek
parafin=parafina
parafrázis=parafraza
parafrázis=parafrazować
paraj=szpinak
paralelogramma=równoległobok
paralitikus=paralityk
paralízis=bezwład
paralízis=paraliż
paraméter=parametr
parametrikus=parametryczny
parancs=rozkaz
parancsnok=dowódca
parancsnok=komendant
parancsnok=wódz
parancsnokság=dowodzenie
parancsnokság=dowództwo
parancsnokság=komenda
parancsnokság=komendantura
parancsoló=nakaz
paraszt=wieśniak
parasztasszony=chłopka
paraszti=chłopski
parasztos=chłopski
parasztos=prosty
parasztos=wiejski
parasztság=chłopstwo
parasztszekér=fura
paratölgy=korek
parázna=puszczalska
paráznaság=nierząd
párbaj=pojedynek
párbaj=pojedynkować
párbajtőr=szpada
párbeszéd=dialog
párbeszéd=rozmowa
parcella=działka
parcella=parcela
párduc=pantera
parfüm=perfumy
parfüm=zapach
párhuzamos=paralela
párhuzamos=paralelny
párhuzamos=równoległy
párhuzamos=równoleżnik
párhuzamosan=równolegle
párhuzamosság=paralelizm
paritás=parytet
paritás=parzystość
parittya=proca
park=ogród
park=park
párkány=półka
párkány=regał
parketta=parkiet
parkírozni=parkować
parkolni=parkować
parkoló=parkowanie
parkolóhely=parking
parlagfű=ambrozja
parlament=parlament
parlamentáris=parlamentarny
parlamenti=parlamentarny
párlófű=rzepik
párna=podkładka
párna=poduszka
párnahuzat=poszewka
párnahuzat=powłoczka
paródia=parodia
paródia=sparodiować
paródia=trawestacja
paródia=trawestować
paróka=peruka
párolgás=odparowanie
párolgás=parowanie
párolni=poparzyć
párolt=duszony
párolt=wywar
páros=parzysty
páros=równy
párosodás=kopulacja
párosodás=spółkowanie
part=brzeg
part=plaża
part=wybrzeże
párt=partia
párt=partyjny
párt=stronnictwo
pártatlan=bezstronny
partedli=śliniaczek
partedli=śliniak
pártfogás=patronat
pártfogás=podpora
pártfogás=pomoc
pártfogás=poparcie
pártfogás=wsparcie
pártfogó=patron
parti=nadbrzeżny
parti=rozgrywka
parti=spotkanie
participium=imiesłów
partitúra=partytura
partner=kontrahent
partner=partner
partner=wspólnik
pártonkívüli=bezpartyjny
partra=wylądować
partvis=pędzel
partvis=szczotka
pasi=gość
passió=pasja
passzív=bierny
passzivitás=bierność
pástétom=pasztet
pászka=pascha
paszta=wkleić
paszta=wklejanie
pasztell=pastelowy
pasztellrúd=pastel
pasztinák=pasternak
pásztor=baca
pásztor=pasterz
pásztor=pastuch
pásztorfiú=owczarek
pásztorköltemény=idylla
pásztorköltemény=sielanka
pásztorlány=pasterka
pata=kopyto
patak=potok
patak=strumień
patás=kopytny
patetikus=patetyczny
patika=apteka
patina=patyna
patkány=szczur
patkó=podkowa
patkóbél=dwunastnica
patológia=patologia
patológus=patolog
pátosz=patos
patrícius=patrycjusz
patron=szablon
patrónus=patron
pattanás=krosta
pattanás=trądzik
pattanásos=pryszczaty
Paula=Paula
Paulina=Paulina
pauza=pauza
pauza=przerwa
páva=paw
pávián=pawian
pavilon=kiosk
pazar=rozrzutny
pazarlás=marnotrawstwo
pazarlás=rozrzutność
pazarolni=marnować
pazarolni=trwonić
pázsit=murawa
pázsit=trawnik
pázsithagyma=szczypiorek
pecek=kołek
pecek=sztyft
pech=pech
pecsenye=pieczeń
pecsét=pieczątka
pecsét=pieczęć
pecsét=plama
pecsétviasz=lak
pedagógus=nauczyciel
pedagógus=pedagog
pedagógus=wychowawca
pedál=pedał
pedál=pedałować
pederaszta=pederasta
pejoratív=pejoratywny
pék=piekarz
pékség=piekarnia
péksütemény=pieczywo
példa=przykład
példa=wzór
példa=wzorzec
példány=egzemplarz
példány=okaz
példány=próba
példány=próbka
példány=wzór
példányszám=nakład
példás=przykładny
példás=przykładowy
példás=wzorowy
példásan=przykładnie
példát=wzorować
példátlan=bezprzykładny
példázat=przypowieść
pelenka=pielucha
pelenka=pieluszka
pelerin=cypel
pelerin=przylądek
pelikán=pelikan
pelyhes=puszysty
pelyhesítés=flokulacja
penészes=spleśniały
penge=klinga
penge=liść
penge=ostrze
pénisz=penis
pénisz=prącie
péntek=piątek
pénz=oszczędności
pénz=pieniądze
pénzbeli=pieniężny
pénzbírság=grzywna
pénzbüntetés=grzywna
pénzérme=moneta
pénzintézet=bank
pénzjutalom=premia
pénzkészlet=kasa
pénzküldemény=pieniężna
pénznem=waluta
pénzsóvár=chciwy
pénzsóvár=łapczywy
pénzsóvár=pożądliwy
pénzsóvár=zachłanny
pénzszekrény=kaseton
pénztár=kasa
pénztár=klatka
pénztár=kufer
pénztár=skrzynia
pénztárablak=okienko
pénztárca=portfel
pénztárca=portmonetka
pénztárgép=kasa
pénztáros=kasjer
pénztárosnő=kasjerka
pénzügy=finanse
pénzügyi=finansowy
pénzügyi=fiskalny
pénzuralom=plutokracja
pénzváltás=wymiana
pénzváltás=wymieniać
pénzváltás=zamiana
pénzváltás=zmiana
pénzváltó=kantor
pép=kleik
pép=papka
perc=minuta
perem=kant
peres=sporny
pergamen=pergamin
periféria=peryferie
perifériás=obwodowy
perifériás=peryferyjny
periferikus=marginesowy
periódus=cykl
periódus=okres
periszkóp=peryskop
perjel=przeor
permetező=rozpylacz
permutáció=permutacja
peronjegy=peronówka
perpatvar=awantura
perpatvar=kłótnia
persely=puszka
perselypénz=kolekta
perspektíva=perspektywa
persze=oczywiście
persze=owszem
persze=pewnie
pertu=bruderszaft
perverz=perwersyjny
perverz=przewrotny
perverzitás=perwersja
perverzitás=przekora
perverzitás=przewrotność
pesszimista=pesymistyczny
pesszimizmus=pesymizm
pestis=zaraza
petárda=petarda
pete=jądro
petefészek=jajnik
petrezselyem=pietruszka
petróleum=nafta
petty=kropka
petty=plama
petyhüdt=bezwładny
petyhüdt=kuleć
petyhüdt=kuśtykać
petyhüdt=miękki
petyhüdt=słaby
petyhüdt=utykać
petyhüdt=wiotki
pezsegni=musować
pezsgés=żywotność
pezsgő=szampan
pézsma=piżmo
piac=rynek
piac=targ
piactér=rynek
piactér=targowisko
piano=fortepianowy
pici=maleńki
pigmeus=pigmej
pihenés=odpoczynek
pihenés=spoczynek
pihenés=wypoczynek
Pihenj=Spocznij
pihenő=wypoczynek
pihés=puszysty
pikáns=korzenny
pikáns=pieprzny
pikáns=pikantny
pikk=pik
pikkely=łuska
pikkelyes=łuskowaty
pikkelysömör=łuszczyca
piknik=majówka
piknik=piknik
pillanat=chwila
pillanatnyi=chwilowy
pillangó=motyl
pillangó=motylek
pillangó=motylkowy
pille=ćma
pillér=filar
pilóta=lotnik
pilóta=pilot
pilóta=pilotaż
pilóta=pilotka
pilóta=pilotować
pilóta=sternik
pilótafülke=kabina
pilótafülke=kokpit
pimasz=bezczelny
pimaszság=bezczelność
pince=piwnica
pincér=kelner
pincérnő=kelnerka
pingvin=pingwin
pinty=zięba
pintyőke=zięba
pióca=pijawka
pipa=fajka
pipacs=mak
pipacs=makowy
pipere=ozdoba
piperetáska=kosmetyczka
pipetta=pipeta
piramis=ostrosłup
piramis=piramida
pirítós=grzanka
pirítós=toast
pirítós=tost
pirkadat=brzask
pirkadat=jutrzenka
piros=czerwony
piros=rumiany
pirospozsgás=czerwony
pirospozsgás=rumiany
pirul=zaczerwienić
pirulni=czerwienić
pirulni=rumienić
pisi=siusiu
pisil=siusiać
piskóta=biszkopt
pislog=mrugać
pislogni=mrugać
piszkál=czepiać
piszkos=brudny
piszkosság=niechlujstwo
piszkozat=brudnopis
piszkozatban=na
piszkozatfüzet=brudnopis
piszkozatfüzet=zeszyt
piszmogni=cackać
piszok=brud
pisztoly=pistolet
pisztolytáska=kabura
pisztráng=pstrąg
pitvar=sień
pitypang=mniszek
pizsama=piżama
pizza=pizza
plafon=pułap
plafon=sufit
plágium=plagiat
plagizátor=plagiator
plakát=afisz
plakát=plakat
platform=peron
platform=platforma
platform=podest
platform=pomost
platina=platyna
platina=platynowy
plátói=platoniczny
plébánia=plebania
pléh=blacha
pletyka=plotka
pletyka=skandal
pletykál=plotkować
pletykás=plotkarski
plomba=ołów
plüss=plusz
plüss=pluszowy
plusz=plus
pluszban=dodatkowo
pluszjel=plus
plutokrácia=plutokracja
plutónium=pluton
pneumatikus=pneumatyczny
pöcegödör=szambo
pocsékolás=marnotrawstwo
pocsolya=kałuża
pódium=podium
pofa=gęba
pofa=morda
pofaszakáll=bokobrody
pofon=policzek
pogányság=pogaństwo
poggyász=bagaż
pohár=kieliszek
pohár=szkiełko
pohár=szklanka
pohár=szkło
pohár=szyba
pojáca=arlekin
pojáca=pajac
pók=pająk
póker=pogrzebacz
pókháló=pajęczyna
pokol=piekło
pokoli=diabelski
pokoli=szatański
polaritás=biegunowość
polaritás=polarność
polarizáció=polaryzacja
polgár=burżuazyjny
polgár=burżuj
polgári=cywilny
polgári=grzeczny
polgári=miejski
polgári=obywatelski
polgármester=burmistrz
polgárság=burżuazja
polgárság=mieszczaństwo
polgártársnő=obywatelka
poliészter=elana
poliészter=poliester
polietilén=polietylen
polip=ośmiornica
polisztirol=polistyren
politika=polisa
politika=polityka
politikus=polityk
politúr=lakier
politúr=pokost
poliuretán=poliuretan
pollen=pyłek
poloska=pluskwa
pólus=biegun
pólya=bandaż
pólya=becik
pomádé=maść
pompás=świetny
pompás=wspaniały
pongyola=podomka
póni=kuc
póni=kucyk
pont=kropka
Pont=punkt
pontarány=rezultat
pontarány=wynik
ponton=ponton
pontos=celny
pontos=dokładny
pontos=poprawny
pontos=punktualny
pontos=ścisły
pontos=słuszny
pontos=trafny
pontos=właściwy
pontosan=akurat
pontosan=dokładnie
pontosan=punktualnie
pontosan=ściśle
pontosság=dokładność
pontosság=precyzja
pontosvessző=średnik
ponty=karp
ponyva=brezent
popsi=pupa
por=proszek
por=pył
porc=chrząstka
porcogó=chrząstka
porcukor=mączka
póréhagyma=por
porhanyós=kruchy
pörkölt=gulasz
porlad=próchnieć
pornográf=pornograficzny
pornográfia=pornografia
porond=obrączka
porond=pierścień
porond=pierścionek
poronty=berbeć
porozitás=porowatość
porózus=porowaty
pörsenés=krosta
pörsenés=pryszcz
porszívó=odkurzacz
porta=dwór
porta=portiernia
portás=dozorca
portás=odźwierny
portás=portier
portás=stróż
portás=woźny
portré=portret
portugál=Portugalczyk
portugál=Portugalka
portugál=portugalski
Portugália=Portugalia
portya=turniej
poshadt=stęchły
posta=poczta
posta=pocztowy
postás=listonosz
posvány=bagno
posvány=trzęsawisko
poszméh=trzmiel
posztó=sukno
posztulátum=postulować
pót=dodatkowy
pót=zapasowy
pótanyag=namiastka
pótdíj=dopłata
potencia=potencja
potenciális=potencjał
potenciális=potencjalny
póthaj=treska
pótkocsi=doczepa
pótkocsi=przyczepa
pótkocsi=przyczepka
pótkötet=dodatek
pótkötet=suplement
pótkötet=uzupełnienie
pótlás=zastąpienie
pótlék=dodatek
pótlék=dopełnienie
pótlék=namiastka
pótlék=uzupełnienie
pótlólag=dodatkowo
pótolhatatlan=niezastąpiony
pótolni=nadrabiać
potroh=brzuch
potroh=podbrzusze
potrohos=brzuchaty
pótszer=namiastka
póz=postawa
póz=poza
pozitív=dodatni
pozitív=pewny
pozitív=pozytyw
pozitív=pozytywny
pozitív=stanowczy
pozitivista=pozytywista
pozitivizmus=pozytywizm
pózna=słup
pózna=tyczka
Prága=Praga
pragmatizmus=pragmatyzm
pravoszláv=prawosławny
praxis=praktyka
precíz=precyzyjny
préda=łup
préda=zdobycz
prédikáció=homilia
prédikáció=kazanie
prédikátor=kaznodzieja
prelátus=kapłan
prelátus=prałat
prém=futerko
prém=futerkowy
prém=futro
prém=futrzany
prém=sierść
prémes=futrzany
premontrei=Norbertanin
premontrei=Norbertanka
premontrei=norbertański
prés=prasa
présel=prasować
présel=tłoczyć
préselés=prasowanie
préselni=prasować
préselt=tłoczony
presztízs=prestiż
prezentáció=prezentacja
prezentál=prezentować
prezentál=przedstawiać
primitív=prymitywny
primőr=nowalijka
prioritás=pierwszeństwo
privát=prywatny
privátim=prywatnie
prizmás=pryzmatyczny
próba=doświadczenie
próba=próba
próba=próbny
próbababa=manekin
próbál=próbować
próbálni=próbować
próbálni=przymierzać
probléma=kwestia
probléma=problem
probléma=zadanie
probléma=zagadnienie
problematikus=problematyczny
processzor=procesor
produktív=produktywny
produktivitás=produktywność
prófécia=proroctwo
professzor=profesor
professzori=profesorski
próféta=prorok
profi=profesjonalista
profi=profesjonalny
profil=profil
profil=przekrój
profit=zysk
profizmus=profesjonalizm
programhiba=błąd
projekt=projekt
proletariátus=proletariat
promenád=deptak
propagál=propagować
propaganda=propaganda
propeller=śmigło
propeller=śruba
protestánsizmus=protestantyzm
protézis=proteza
protokoll=protokół
protozoa=pierwotniak
provokáció=prowokacja
próza=proza
prűd=pruderyjny
prüdéria=pruderia
psziché=koszówka
psziché=psychika
pszichiáter=psychiatra
pszichiátria=psychiatria
pszichiátriai=psychiatryczny
pszichika=psychika
pszichikai=psychiczny
pszichoanalitikus=psychoanalityk
pszichoanalízis=psychoanaliza
pszichológia=psychologia
pszichológus=psycholog
pszichopata=psychopata
pszichoszomatikus=psychosomatyczny
pszichózis=psychoza
pubertás=pokwitanie
publicitás=reklama
publikáció=publikacja
pucér=golas
pucér=goły
púder=puder
púderdoboz=puderniczka
puding=budyń
pudli=pudel
puffadt=napuchnięty
puffanás=huk
puha=miękki
puha=słaby
puha=wiotki
puhán=miękko
puhaság=łagodność
puhaság=miękkość
pukkantó=petarda
puliszka=kleik
puliszka=papka
pulóver=bluza
pulóver=sweter
pulyka=indyk
pulykakakas=indor
pulzus=puls
pulzus=tętno
puma=puma
pumpa=pompa
pumpa=pompka
pumpál=pompować
puncs=dziurkacz
puncs=dziurkarka
puncs=dziurkować
puncs=poncz
pupilla=źrenica
püré=przecier
puska=karabin
puska=ściąga
puska=strzelba
puskapor=proch
puskatus=kolba
puskázik=ściągać
püspök=biskup
püspökbot=oszust
püspökség=biskupstwo
puszi=całus
Puszillak!=Całuję!
puszta=pustkowie
puszta=pusty
puszta=pustynia
pusztít=niszczyć
pusztítani=niszczyć
pusztítás=dewastacja
pusztítás=pustoszenie
pusztítás=rozbiór
pusztítás=zniszczenie
pusztító=druzgocący
pusztulás=rozkład
ráadás=dodatek
rab=jeniec
rab=pojmany
rabbi=rabin
rábeszélés=namowa
rábeszélni=namawiać
rabiga=jarzmo
rablás=rabowanie
rabló=rabuś
rabló=rozbójnik
rabló=zbój
rabló=złodziej
rabszolga=niewolniczy
rabszolgamunka=dłubanina
rabszolgamunka=pańszczyzna
rabszolgamunka=znój
rabszolgaság=niewolnictwo
racionális=racjonalny
racionális=rozumowy
racionalizálás=racjonalizacja
racionalizmus=racjonalizm
rács=krata
rács=kratka
rács=ruszt
rácskerítés=krata
radar=radiolokacja
radar=radiolokator
radiális=promieniowy
radiális=promienisty
radiális=radialny
radiátor=kaloryfer
radikális=pierwiastek
radikális=radykał
radikális=radykalny
radikális=rodnik
radikális=skrajny
radikalizálódás=radykalizacja
radikalizmus=radykalizm
rádió=radio
radioaktív=promieniotwórczy
radioaktív=radioaktywny
radioaktivitás=promieniotwórczość
radioaktivitás=radioaktywność
radiológia=rentgenologia
radioterápia=radioterapia
radír=gumka
rádobni=dorzucać
rádobni=narzucać
ráerősíteni=przymocować
Rafael=Rafał
ráfizetni=dopłacać
rag=fleksja
rag=przegięcie
ragadó=lepki
ragadó=przyczepny
ragadós=lepki
ragadósság=lepkość
ragadozó=drapieżnik
rágalmazás=obmowa
rágalmazás=oszczerstwo
rágalmazás=pomówienie
rágalmazás=potwarz
rágalmazás=szkalować
rágalmazás=szkalowanie
rágalmazás=zniesławienie
rágalom=oszczerstwo
ragály=epidemia
ragály=zaraza
ragályos=zakaźny
ragályos=zaraźliwy
ragaszkodás=przywiązanie
ragasztó=klajster
ragasztó=kleić
ragasztó=klej
ragasztószer=cement
ragasztószer=cementowy
rágni=gryźć
rágós=łykowaty
ragozás=deklinacja
ragu=potrawka
ragyogni=błyszczeć
ragyogni=lśnić
ragyogó=świetny
ráismer=poznać
ráismer=poznawać
raj=chmara
raj=mrowie
raj=rój
rajongó=fan
rajongó=fanatyczny
rajongó=fanatyk
rajongó=miłośnik
rajongó=sympatyk
rajongó=wielbiciel
rajtolni=startować
rajz=rysowanie
rajz=rysunek
rajzfilm=kreskówka
rajzol=rysować
rajzolni=kreślić
rajzolni=rysować
rajzoló=kreślarz
rajzoló=rysownik
rajzszeg=pinezka
rajzszeg=pluskiewka
rajzszög=pinezka
rajztábla=rysownica
rak=składać
rak=złożyć
rakás=kopiec
rakás=kupa
rákényszerít=zmusić
rákényszerítés=zmuszenie
rakéta=rakieta
raklap=paleta
rakni=ładować
rakodás=ładowanie
rakodás=obciążenie
rakodni=ładować
rakomány=ładunek
rakoncátlan=nieposłuszny
rakosgat=układać
rakpart=nabrzeże
rakpart=nadbrzeże
rakpart=przystań
raktár=magazyn
raktár=skład
raktár=zapas
raktárdíj=składowe
raktárnok=magazynier
raktáros=magazynier
raktározás=magazynowanie
raktározás=przechowywanie
rálőni=strzelić
ráma=rama
rámpa=pochylnia
rámpa=rampa
ránc=fałd
ránc=zakręt
ráncolni=marszczyć
ráncos=zmarszczony
randevú=data
randevú=randka
randevú=schadzka
randevú=termin
ránézni=spojrzeć
rang=ranga
rangrejtve=anonimowo
rapszódia=rapsodia
ráragasztani=nalepiać
rárakni=dokładać
rárakni=dołożyć
ráspoly=pilnik
rasszista=rasista
rasszizmus=rasizm
rászedni=kantować
rászedni=oszukiwać
rátenni=zakładać
rátermett=zdatny
rátermett=zdolny
rátermett=zręczny
ravasz=bystry
ravasz=chytry
ravasz=podstępny
ravasz=sprytny
ravaszság=bystrość
ravaszság=przebiegłość
ravaszság=spryt
ravaszul=podstępnie
rázni=trząść
re=na
reagálás=reakcja
reagens=reaktywny
reakció=reakcja
reakcióképesség=reaktywność
reaktív=reaktywny
realista=realista
realizmus=realizm
rebarbara=rabarbar
rebarbara=rzewień
rébusz=rebus
reccsenés=chrupanie
réce=kaczka
recehártya=siatkówka
recepció=recepcja
recepciós=recepcjonista
recept=przepis
recept=recepta
recept=receptura
reciprok=obopólny
reciprok=obustronny
reciprok=wzajemny
refektórium=refektarz
referencia=nawiązanie
referencia=odniesienie
referencia=referencja
reflex=refleks
reflexszerű=odruchowy
reform=reforma
reform=reformować
reformáció=reformacja
refrén=refren
rege=legenda
régebben=dawniej
régebben=niegdyś
régebben=poprzednio
régebbi=poprzedni
régebbi=uprzedni
régen=dawniej
régen=dawno
regény=nowatorski
regény=powieść
regényíró=powieściopisarz
reggel=poranek
reggel=przedpołudnie
reggel=ranek
reggel=ranny
reggel=rano
reggeli=poranny
reggeli=śniadanie
régi=dawny
régi=stary
régimódi=staroświecki
regionális=okręgowy
regionális=regionalny
régiség=antyk
rehabilitáció=rehabilitacja
rehabilitáció=resocjalizacja
reinkarnáció=reinkarnacja
rejlik=tkwić
rejtekhely=ukrycie
rejtelem=tajemnica
rejtély=tajemnica
rejtély=zagadka
rejtélyes=zagadkowy
rejtett=skryty
rejtett=ukryty
rejtjel=cyfra
rejtjel=szyfr
rejtőzködik=ukrywać
rejtve=potajemnie
rejtvény=łamigłówka
rejtvény=zagadka
rekedt=chrapliwy
rekedt=ochrypły
rekedten=chrapliwie
rekedtség=chrypa
rekesz=przedział
rekesz=przegródka
rekeszizom=diafragma
rekeszizom=membrana
rekeszizom=przegroda
rekeszizom=przepona
rekeszizom=przesłona
rekeszizom=przysłona
rekettye=żarnowiec
reklám=reklama
reklamáció=reklamacja
reklamál=reklamować
reklámoz=reklama
reklámoz=reklamować
reklámszakma=reklama
rékli=body
rékli=kaftanik
rekonstrukció=rekonstrukcja
rekonstrukciós=rekonstrukcyjny
rekord=rekord
rekurzív=rekurencyjny
rekurzív=rekursywny
rekvirál=zarekwirować
relatív=krewniak
relatív=krewny
relatív=odnośny
relatív=relatywny
relatív=stosunkowy
relatív=względny
relativitás=względność
relé=przekaźnik
relé=sztafeta
relief=wypukłość
rémdráma=melodramat
remegni=drgać
remegni=drżeć
remegni=dygotać
remek=główny
remek=śliczny
remek=świetny
remek=wspaniały
remek=znakomity
remekíró=klasyczny
remekmű=arcydzieło
remekül=wspaniale
remény=nadzieja
reménység=nadzieja
reménytelen=beznadziejny
reménytelen=rozpaczliwy
rémes=groźny
rémes=okropny
rémes=straszny
remete=pustelnik
remetelak=pustelnia
rémíteni=straszyć
rémkép=koszmar
rémkép=mara
rémkép=zmora
rémtett=okropność
rémtett=okrucieństwo
rémület=przerażenie
rémület=strach
rémület=zgroza
rend=porządek
rend=zakon
rendberakás=urządzenie
rendelés=zamówienie
rendelet=dekret
rendelet=dekretować
rendelet=postanowienie
rendelet=rozporządzenie
rendelet=wyrok
rendelkezés=dyspozycja
rendelkezés=postanowienie
rendelkezés=rozporządzenie
rendelkezés=zarządzenie
rendelkezni=dysponować
rendelkezni=rozporządzać
rendelkezni=władać
rendellenes=nienormalny
rendelni=zamawiać
rendelő=przychodnia
rendelőintézet=przychodnia
rendeltetés=przeznaczeni
rendeltetés=zadanie
rendes=codzienny
rendes=normalny
rendes=porządny
rendes=pospolity
rendes=przeciętny
rendes=przyzwoity
rendes=staranny
rendes=zwyczaj
rendes=zwyczajny
rendes=zwykły
rendesen=porządnie
rendesen=zwyczajnie
rendet=sprzątać
rendetlen=niechlujny
rendetlen=nieporządny
rendetlen=zaniedbany
rendetlenség=bałagan
rendetlenség=nieład
rendetlenség=nieporządek
rendetlenség=rozprzężenie
rendetlenség=zamęt
rendezni=reżyserować
rendezni=uporządkować
rendezni=uregulować
rendezni=urządzać
rendezvény=impreza
rendfokozat=ranga
rendház=klasztor
rendjel=order
rendjelszalag=tasiemka
rendjelszalag=taśma
rendjelszalag=wstążka
rendjelszalag=wstęga
rendkívül=nadzwyczaj
rendkívül=nadzwyczajnie
rendkívül=niezmiernie
rendkívül=niezwykle
rendkívüli=nadzwyczajny
rendkívüli=niesamowity
rendkívüli=niezwykły
rendőr=policjant
rendőrkapitányság=komisariat
rendőrség=policja
rendreutasítás=nagana
rendszabály=zarządzenie
rendszer=system
rendszer=układ
rendszer=ustrój
rendszeres=metodyczny
rendszeres=regularny
rendszeres=systematyczny
rendszeresen=regularnie
rendszerez=usystematyzować
rendszerint=zwykle
rendszertelen=bezładny
rendtartás=regulamin
reneszánsz=odrodzenie
reneszánsz=renesans
reneszánsz=renesansowy
rengés=wstrząs
rengeteg=puszcza
rénszarvas=ren
rénszarvas=renifer
renyhe=obojętny
répa=burak
répa=rzepa
repce=gwałcić
repce=gwałt
repce=rzepak
repce=zgwałcenie
repedés=pęknięcie
repedt=pęknięty
reproduktív=reprodukcyjny
reproduktív=rozrodczy
republikánus=republikanin
republikánus=republikański
repülés=lot
repülési=aeronautyczny
repülni=fruwać
repülni=lecieć
repülő=lotniczy
repülő=lotnik
repülőgép=samolot
repülőgép=szybowiec
repülőgép-vezetés=pilotaż
repülőtér=lotnisko
rés=dziura
rés=luka
rés=szpara
réselés=cięcie
rest=leniwy
restség=lenistwo
rész=część
rész=oddział
rész=wierzch
részarányos=symetryczny
részben=częściowo
részecske=ciałko
részecske=cząsteczka
részecske=krwinka
részeg=nietrzeźwy
részeg=pijany
részegesség=pijaństwo
részegség=pijaństwo
részek=wnętrzności
reszelő=tarka
részes=uczestnik
részesedés=udział
részesség=uczestnictwo
részesség=udział
részesség=współudział
részhalmaz=podzbiór
reszket=drżeć
reszketés=drganie
reszketni=drgać
reszketni=dygotać
részleg=część
részleg=dział
részleg=odcinek
részleg=oddział
részleg=przekrój
részleg=rozdział
részleg=sekcja
részleg=wydział
részlet=odcinek
részlet=rata
részlet=szczegół
részletes=szczegółowy
részrehajló=stronniczy
részvény=akcja
részvény=czyn
részvény=czynność
részvény=działalność
részvény=działanie
részvény=sprawa
részvét=kondolencje
részvét=udział
részvét=współczucie
részvétel=uczestnictwo
részvétel=udział
részvétel=współudział
részvétet=wyrażać
részvétlen=obojętny
rét=łąka
réteg=pokład
réteg=złoże
rétegnyelv=gwara
retek=rzodkiew
retek=rzodkiewka
rétesliszt=krupczatka
retesz=rygiel
retorta=retorta
rettegés=groza
rettegés=obawa
rettegés=postrach
rettegés=przerażenie
rettegés=strach
rettenetes=straszliwy
rettenetes=straszny
retusálás=retusz
retusálás=retuszować
retusálás=wyretuszować
reuma=gościec
reuma=reumatyzm
reumás=reumatyczny
rév=port
rév=portowy
rév=prom
rév=przystań
reverenda=sutanna
révész=przewoźnik
revizionista=rewizjonista
revizionizmus=rewizjonizm
revizor=buchalter
revizor=księgowy
révkalauz=lotnik
révkalauz=pilot
révkalauz=pilotka
révkalauz=sternik
revü=rewia
réz=miedź
réz=miedziak
réz=mosiądz
rézedény=miedź
rézedény=miedziak
rezes=miedziany
rezgés=drganie
rezgés=wibracja
rezgésszám=częstość
rezgésszám=częstotliwość
rezgőnyárfa=osika
rézmetszet=miedzioryt
rezonancia=rezonans
rezonáns=dźwięczny
rezonáns=rezonansowy
rézpénzdarab=miedź
rézpénzdarab=miedziak
riadalom=alarm
riadalom=alarmowy
riadalom=popłoch
riadalom=trwoga
riadó=alarm
riadó=alarmowy
riadó=popłoch
riadó=trwoga
riadóztatni=alarmować
riasztóberendezés=alarm
riasztóberendezés=alarmowy
riasztóberendezés=popłoch
riasztóberendezés=trwoga
ribizli=porzeczka
Richárd=Ryszard
ricinus=rycyna
ricsaj=zgiełk
rideg=twardy
ridegség=sztywność
rigli=bolec
rigli=rygiel
rigli=sworzeń
rigli=zasuwa
rigó=drozd
rigó=wilga
rigolya=kaprys
rikító=krzykliwy
riksa=riksza
rím=rym
rím=wierszyk
ringatni=huśtać
ringatni=kołysać
ringli=koreczki
ringló=renkloda
riport=reportaż
riport=sprawozdanie
riporter=sprawozdawca
ripsz=ryps
ritka=rzadki
ritkán=rzadko
ritmus=rytm
ritmus=takt
rituálé=obrzędowy
rituálé=rytuał
rituálé=rytualny
rítus=obrzęd
rivális=rywal
rizs=ryż
robaj=huk
robaj=trzask
robbanás=eksplozja
robbanás=wybuch
robbanó=wybuchowy
robbanóanyag=wybuchowy
Róbert=Robert
robogó=hulajnoga
robogó=skuter
ródium=rod
ródli=sanki
rög=grudka
rögeszme=urojenie
rögtön=natychmiast
rögtön=zaraz
rögzít=utrwalać
rögzít=utrwalić
rögzít=utwierdzać
rögzít=zamocowywać
rögződik=utrwalić
roham=atak
roham=napad
roham=napaść
roham=natarcie
roham=ofensywa
roham=szturm
rohamkés=bagnet
rohamozni=szturmować
rohanni=mknąć
röhögni=chichotać
rojt=frędzel
rojt=frędzle
rojt=grzywka
róka=lis
rokka=kołowrotek
rokkant=inwalida
rokkant=kaleka
rokon=analogiczny
rokon=krewny
rokonság=pokrewieństwo
rokonság=powiązanie
rokonság=związek
rokonszenv=sympatia
rokonszenves=sympatyczny
roller=hulajnoga
rom=ruina
rom=rujnować
román=rumuński
románc=romans
romanticizmus=romantyzm
romantika=romans
romantika=romantyczność
romantika=romantyka
romantikus=romantyczny
romantikus=romantyk
rombolni=burzyć
romboló=destrukcyjny
romboló=destruktywny
romboló=niszczycielski
rombusz=romb
romlani=gnić
romlás=upadek
roncs=wrak
roncsolás=destrukcja
roncsolás=ruina
roncsolás=zagłada
roncsolás=zniszczenie
ronda=brzydki
ronda=ohydny
ronda=szpetny
rongy=gałgan
rongy=łachman
rongy=szmata
rongy=szmatka
rönk=kłoda
rönkfa=kloc
rönkfa=kłoda
rontani=psuć
rontás=urok
röntgen=prześwietlenie
röntgenez=prześwietlić
röpcédula=ulotka
röpdolgozat=kartkówka
röpirat=broszura
röpirat=pamflet
röpirat=ulotka
röplabda=siatkówka
röplabdázó=siatkarka
röplabdázó=siatkarz
ropog=trzeszczeć
ropogás=trzask
ropogás=trzaskanie
ropogás=trzeszczeć
ropogás=zatrzeszczeć
ropogni=chrupać
ropogtat=chrupać
röppálya=tor
roppant=ogromny
rossz=niedobry
rossz=niezły
rossz=zepsuty
rossz=zły
rosszabb=gorszy
rosszabbul=gorzej
rosszakarat=niechęć
rosszalkodik=nabroić
rosszallás=dezaprobata
rosszcsont=łobuz
rosszmájú=złośliwy
rosszul=kiepsko
rosszul=nieźle
rosszul=źle
rosszul=zło
rosszul=zły
rosszullét=zasłabnięcie
rost=ruszt
rost=włókno
rosta=sito
rostély=ruszt
rőt=rudy
rothad=zgnić
rothadás=gnicie
rothadás=rozkład
rothadni=gnić
rovar=insekt
rovar=owad
rovat=nagłówek
rovátka=nacięcie
rövid=historyjka
rövid=krótki
rövid=kurtka
rövidáru=galanteria
rövidebb=krócej
rövidebb=krótszy
rövidebben=krócej
röviden=krótko
rövidesen=wkrótce
rövidhullámú=krótkofalowy
rövidíteni=skracać
rövidítés=skrócenie
rövidítés=skrót
rövidke=króciutki
rövidlátás=krótkowzroczność
rövidlátó=krótkowidz
rövidlátó=krótkowzroczny
rövidnadrág=spodenki
rövidség=krótkość
rozmár=mors
rozmaring=rozmaryn
rozs=żytni
rozs=żyto
rózsa=róża
rózsa=rozeta
rózsa=różowy
rózsafüzér=różaniec
rózsás=różowy
rózsaszín=goździk
rózsaszín=róż
rózsaszín=różowy
rozsda=rdza
rozsdamentes=nierdzewny
rozsdás=rdzawy
rozsdás=zardzewiały
rőzse=chrust
rubídium=rubid
ruca=kaczka
rücskös=chropowaty
rücskös=szorstki
rugalmas=elastyczny
rugalmas=giętki
rugalmasság=elastyczność
rugalmasság=sprężystość
ruganyos=giętki
rugdalózó=pajacyk
rugdalózó=śpiochy
rugdos=kopać
rúgni=kopnąć
rugó=sprężyna
rügy=pączek
rügy=pęd
rüh=świerzb
ruha=kostium
ruha=odzież
ruha=strój
ruha=sukienka
ruha=suknia
ruha=ubiór
ruha=ubranie
ruhaanyag=materiał
ruhaanyag=tkanina
ruhaanyag=tworzywo
ruhafogas=wieszak
ruhák=ciuchy
ruhák=odzież
ruhaköltemény=kreacja
ruhaköltemény=strój
ruhatár=garderoba
ruhatár=szatnia
ruházat=odzież
ruházat=ubiór
ruházat=ubranie
rühes=parszywy
rulett=ruletka
rum=rum
rumli=bałagan
rút=szpetny
rút=wstrętny
rutin=rutyna
rutin=rutynowy
rútság=brzydota
rúzs=szminka
sablonos=szablonowy
saccol=szacować
sáfrány=krokus
sáfrány=szafran
saját=swój
saját=własność
saját=własny
sajátkezű=własnoręczny
sajátos=osobliwy
sajátos=specjalny
sajátos=specyficzny
sajátos=swoisty
sajátos=szczególny
sajátosság=charakter
sajátosság=natura
sajátosság=przyroda
sajátosság=rodzaj
sajátosság=usposobienie
sajátság=osobliwość
sajátság=specyficzność
sajátság=właściwość
sajátságos=dziwaczny
sajátságos=dziwny
sajátságos=osobliwy
sajátságos=szczególny
sajnál=ubolewać
sajnálat=współczucie
sajnálat=żal
sajnálatos=żałosny
sajnálkozás=ubolewanie
sajnálkozás=żal
sajnálkozik=ubolewać
sajnálkozó=litościwy
sajnálni=żałować
sajnos=niestety
sajnos=szkoda
sajt=ser
sajt=serek
sajtó=nacisk
sajtó=naciskać
sajtó=prasa
sajtó=prasowy
sajtó=ścisk
sajtóhiba=errata
sajtolni=prasować
sakk=szachy
sakkbábu=figura
sakk-matt=szach-mat
sakktábla=szachownica
sál=apaszka
sál=chustka
sál=szal
sál=szalik
salak=żużel
saláta=sałatka
saláta=surówka
salátástál=salaterka
sámli=taboret
sampinyongomba=pieczarka
sampon=szampon
Sámuel=Samuel
sáncolás=roszada
sánta=kulawy
sántítani=kuleć
sáp=łapówka
sápadt=blady
sápadt=mizerny
sápadtság=bladość
sapka=czapka
sapka=czepek
sár=błoto
sárga=żółty
sárgabarack=morela
sárgadinnye=melon
sárgán=żółto
sárgarépa=marchew
sárgarépa=marchewka
sárgaréz=mosiądz
sárgaréz=mosiężny
sárgaréztábla=mosiądz
sárgaréztábla=spiż
sárgaság=żółtaczka
sárgásfehér=żonkil
sárhányó=błotnik
sarj=odrośl
sark=biegun
sarkalatos=fundamentalny
sarkalatos=kardynalny
sarkalatos=podstawowy
sarkalatos=zasadniczy
sarkantyúvirág=nasturcja
sárkányfa=dracena
sarki=biegunowy
sarki=podbiegunowy
sarki=polarny
sarkigazság=aksjomat
sarkigazság=pewnik
sarkpont=biegun
sarktétel=aksjomat
sarktétel=pewnik
sarlatán=szarlatan
sarló=sierp
sármány=trznadel
sarok=kąt
sarok=narożnik
sarok=narożny
sarok=obcas
sarok=pięta
sarok=róg
saru=sandałki
sas=orzeł
sás=sitowie
sáska=szarańcza
sáskaraj=szarańcza
sátáni=sataniczny
sátáni=szatański
sátánizmus=satanizm
satnya=mizerny
sátor=namiot
sav=cierpki
sav=kwas
sav=kwaśny
sav=kwasowy
sáv=taśma
saválló=kwasoodporny
savanyítani=kwasić
savanyított=kiszony
savanyított=kwaszony
savanyú=kiszony
savanyú=kwaśny
savanyú=kwaszony
savas=cierpki
savas=kwas
savas=kwaśny
savas=kwasowy
savasság=kwaśność
savasság=kwasowość
savó=serwatka
sávszélesség=szerokość
savtartalom=kwaśność
savtartalom=kwasota
savtartalom=kwasowość
se=ani
seb=rana
sebes=błyskawiczny
sebes=bystry
sebes=prędki
sebes=stromy
sebes=szybki
sebes=wartki
sebesíteni=kaleczyć
sebesség=szybkość
sebességkorlátozás=pojęcie
Sebestyén=Sebastian
sebesülés=obrażenie
sebesülés=rana
sebesülés=szwank
sebesülés=uraz
sebesülés=zranienie
sebesült=ranny
sebészet=chirurgia
sebészeti=chirurgiczny
sebhely=blizna
sebhely=piętno
sebhely=stygmat
sebzett=ranny
séf=szef
segéd=pomocnik
segédlet=pomoc
segély=pomoc
segély=wsparcie
segély=zapomoga
segély=zasiłek
seggfej=dupek
segíteni=pomóc
segítség=pomoc
segítség=ratunek
sehol=donikąd
sehol=nigdzie
sehova=nigdzie
sejt=ciałko
sejt=komórka
sejtelem=przeczucie
sejtés=przeczucie
sekély=miałki
sekély=płycizna
sekély=płytki
sekélyen=płytko
sekrestye=zakrystia
sekrestyés=kościelny
sekrestyés=zakrystian
selejtező=eliminacja
selyem=jedwab
selyem=jedwabny
selyemgubó=kokon
selyemgubó=oprzęd
selyemhernyó=jedwabnik
selypítés=seplenienie
sem=żaden
séma=schemat
sematikus=schematyczny
sematikusan=schematycznie
sémi=semicki
semleges=neutralny
semlegesítés=neutralizacja
semlegesség=neutralność
semmi=drobnostka
semmi=nic
semmilyen=nieokreślony
semmilyen=nijaki
semmilyen=żaden
semmis=nieważny
semmittevő=próżniak
semmivel=jakiś
senki=nikt
senkinek=nikomu
seprű=miotła
serdülés=pokwitanie
seregély=szpak
sérelem=krzywda
sérelem=obraza
sérelem=skarga
sérelem=żal
serleg=kielich
serleg=puchar
serpenyő=patelnia
serpenyő=rondel
sertés=tucznik
sertés=wieprz
sertés=wieprzowy
sértés=obraza
sértés=obrażenie
sertéshús=wieprzowina
sértett=poszkodowany
sérthetetlen=nietykalny
sértő=obraźliwy
sértőn=obraźliwie
sérülés=obrażenie
sérülés=rana
sérülés=uraz
sérült=ranny
sérv=przepuklina
sérv=ruptura
séta=chód
séta=przechadzki
séta=spacer
sétabot=kij
sétabot=laska
sétabot=pałka
sétabot=trzcina
sétahely=wędrowny
sétálni=pospacerować
sétálni=spacerować
sétány=bulwar
sétány=deptak
sí=narciarski
sí=narta
síelés=narciarstwo
siet=śpieszyć
sietni=spieszyć
sietni=śpieszyć
sietős=pośpieszny
sietség=pośpiech
siettetni=naglić
siettetni=przyspieszać
sifon=szyfon
sík=gładki
sík=płaski
sík=równomierny
sík=równy
sík=właśnie
sikamlós=drażliwy
sikamlós=niepewny
sikamlós=ryzykowny
sikamlós=śliski
sikátor=zaułek
siker=pomyślność
siker=powodzenie
siker=sukces
sikeres=pomyślny
sikertelen=daremny
sikk=elegancja
sikk=szyk
sikkasztás=defraudacja
sikkasztás=malwersacja
sikkasztás=sprzeniewierzenie
siklás=poślizg
siklás=sunąć
sikló=padalec
sikló=ślizgacz
sikoltani=wrzasnąć
sikoltás=krzyk
sikoly=krzyczeć
sikoly=wrzeszczeć
síkos=niepewny
síkos=śliski
síkosán=ślisko
síkság=równina
silány=lichy
silány=marny
síléc=narta
sílécek=narty
siló=silos
sima=gładki
sima=równy
simán=gładko
simán=płasko
simaság=gładki
simogatás=głaskać
simogatni=głaskać
simulékony=giętki
sín=szyna
sinológia=sinologia
sínyli=cierpieć
sípolni=gwizdać
sípszó=gwizd
sír=grób
sír=mogiła
sír=popłakać
siralmas=bolesny
sirály=mewa
siránkozás=lament
sírás=płacz
sírdomb=kopiec
síremlék=grobowiec
sírfelirat=epitafium
sírgödör=dół
sírgödör=jama
sírgödör=mogiła
sírgödör=wykop
sírhalom=grób
síri=grobowy
sírkő=nagrobek
sírni=płakać
sisak=hełm
sisakforgó=pióro
sisakforgó=pióropusz
sitt=więzienie
sivatag=pusty
sivatag=pustynia
sivatagi=pustynny
síző=narciarz
skála=gama
skála=skala
skalp=skalp
skarlát=szkarłat
skarlát=szkarłatny
skatulya=pudełko
skizofrén=schizofreniczny
skizofrén=schizofrenik
skizofrénia=schizofrenia
skorbut=szkorbut
sláger=hit
smaragd=szmaragd
smaragd=szmaragdowy
smink=makijaż
snidling=szczypiorek
só=sól
só=solić
sóder=żwir
sodorni=kręcić
sodorni=skręcać
sodra=nurt
sodronykötél=depesza
sodronykötél=kabel
sodronykötél=przewód
sodronykötél=telegram
sofőr=kierowca
sógor=szwagier
sógornő=szwagierka
soha=nigdy
sóhaj=westchnienie
sóhaj=wzdychać
sóhajtani=westchnąć
sohasem=nigdy
sok=dużo
sok=liczny
sokáig=długo
sokaság=tłum
sokéves=długoletni
sokévi=długoletni
sokféle=rozmaity
sokk=wstrząs
sokk=wstrząśnienie
sokoldalú=wielostronny
sokoldalú=wszechstronny
sokoldalúan=wielostronnie
sokoldalúság=wszechstronność
sokszámos=sporo
sokszámos=wiele
sokszor=często
sokszoros=kilkakrotny
sokszoros=mnożyć
sokszoros=wielokrotność
sokszoros=wielokrotny
sokszoros=wieloraki
sólyom=soki
sólyom=sokół
sommás=pobieżny
sonka=szynka
söntés=bufet
sor=ogonek
sor=rząd
sör=piwo
sorbaállás=ustawienie
sörcsarnok=piwiarnia
sörény=grzywa
sörét=śrut
sorhajókapitány=komandor
sorház=dom
sorház=szeregowiec
sorompó=szlaban
söröskorsó=kufel
sorozat=ciąg
sorozat=kolejność
sorozat=następstwo
sorozat=serial
söröző=piwiarnia
sorrend=kolejność
sorrend=porządek
sorsjáték=loteria
sorsolni,sorsot=losować
sort=szorty
sorvadás=atrofia
sorvadás=zanik
sós=słony
sós=solny
sós=solony
sóska=szczaw
sóskafélék=rdestowate
sósperec=obwarzanek
sósperec=precel
sószóró=solniczka
sőt=nawet
sótartalom=zasolenie
sótartó=solniczka
sötét=ciemny
sötétbarna=ciemnobrązowy
sötéten=ciemno
sötéten=czarno
sötétkék=granatowy
sötétkékség=granat
sovány=chudy
soványság=chudość
sövény=ogrodzenie
soviniszta=szowinista
sovinizmus=szowinizm
sózni=solić
sózott=słony
sózott=solony
spagetti=spaghetti
spájz=spiżarnia
spaletta=okiennica
spániel=spaniel
spanyol=Hiszpan
spanyol=Hiszpanka
spanyol=hiszpański
Spanyolország=Hiszpania
spárga=sznur
spárga=sznurek
spárga=szpagat
spárga=szparag
spatula=szpatułka
speciális=szczególny
speciálisan=specjalnie
spektroszkóp=spektroskop
spektroszkópia=spektroskopia
spektrum=widmo
spekuláció=spekulacja
spekuláns=spekulant
spekulatív=spekulacyjny
spekulatív=spekulatywny
spenót=paraj
spenót=szpinak
sperma=nasienie
sperma=plemnik
sperma=sperma
spicli=donosiciel
spicli=szpicel
spion=szpieg
spirál=spirala
spirál=spiralny
spirális=spiralny
spiritiszta=spirytualista
spiritizmus=spirytyzm
spiritusz=spirytus
spongya=gąbka
spóra=zarodnik
spórol=oszczędzać
spórol=zaoszczędzać
sport=sport
sport=sportowy
sportnadrág=szorty
sportoló=sportowiec
sportoló=zawodnik
sportpálya=boisko
sportrajongó=kibic
spray=natryskiwać
spray=rozpylać
spray=spryskiwacz
spriccel=pryskać
spriccel=prysnąć
sprotni=szprot
srác=facet
srác=gość
srapnel=szrapnel
stabil=stabilny
stabil=stajnia
stabil=stateczny
stabilizátor=stabilizator
stadion=stadion
stagnálás=stagnacja
stagnálás=zastój
stampedli=kieliszek
standardizálás=standaryzacja
start=początek
start=uruchamiać
start=zaczynać
startolni=startować
statikai=statyczny
statikus=statyczny
statiszta=statysta
statisztika=statystyczny
statisztika=statystyka
statisztikai=statystyczny
statisztikailag=statystycznie
státus=etat
stencil=matrycować
steril=aseptyczny
stiglic=szczygieł
stigma=stygmat
stílus=fason
stílus=krój
stílusos=szykowny
stimuláns=stymulant
stopper=stoper
stoppol=cerować
stoppolni=cerować
stoppos=autostopowicz
strand=plaża
strand=plażowy
strandoló=plażowicz
strandruha=plażówka
strassz=stras
stratégia=strategia
stressz=naprężenie
stressz=podkreślać
stressz=stres
strófa=strofa
strófa=zwrotka
stroncium=stront
strucc=struś
stukkó=stiuk
stukkó=sztukateria
sufni=pakamera
sugall=podsuwać
sugall=wmawiać
sugalmaz=podsunąć
sugár=promień
sugártörés=refrakcja
sugártörés=załamanie
sugárút=trasa
sugárzás=promieniowanie
sugárzás=radiacja
sügér=grzęda
sügér=okoń
sügér=tyczka
sügér=żerdź
súgó=sufler
süket=głuchy
süketnéma=głuchoniemy
süketség=głuchota
süllő=sandacz
süllyedni=tonąć
sült=ciastko
sült=pieczeń
sült=pieczony
sült=smażyć
súly=ciężar
súlyemelő=ciężarowiec
sulyok=palant
sulyok=rakieta
súlyos=ciężki
súlyos=poważny
súlyosbítás=obciążenie
súlyosbítás=pogorszenie
súlyosság=powaga
súlyosság=waga
súlytalan=nieważki
súlyzó=ciężarek
súlyzó=hantle
sündisznó=jeż
sürgetés=tłoczenie
sürgetni=naglić
sürgetni=przyspieszać
sürgöny=depesza
sűrítmény=koncentrat
súrlódás=tarcie
súrolás=szorowanie
súrolni=szorować
súrolni=trzeć
sűrű=gąszcz
sűrű=gęsty
sűrűség=gąszcz
sűrűség=gęstość
susogás=szelest
susogni=szeptać
süt=smażyć
suta=mańkut
sütemény=ciastko
sütemény=ciasto
sütemény=ptyś
sütöde=piekarnia
sütőtök=dynia
suttogni=szeptać
süvíteni=świstać
svábbogár=karaluch
Svájc=Szwajcaria
svájci=Szwajcar
svájci=Szwajcarka
svájci=szwajcarski
svájcisapka=beret
svéd=Szwed
svéd=Szwedka
svéd=szwedzki
Svédország=Szwecja
szabad=dowolny
szabad=można
szabad=swobodny
szabad=wolno
szabad=wolny
szabadalom=patent
szabadalom=patentować
szabadalom=patentowy
szabadalom=przywilej
szabadmagasság=prześwit
szabadság=swoboda
szabadság=urlop
szabadság=wolność
szabály=prawidło
szabály=przepis
szabály=reguła
szabályos=prawidłowy
szabályosan=prawidłowo
szabályozni=regulować
szabályozni=uregulować
szabálysértés=wykroczenie
szabályszerű=prawidłowy
szabályszerű=przepisowy
szabálytalan=nieprzepisowy
szabálytalanság=faul
szabálytalanság=nieprawidłowość
szabályzat=przepis
szabályzat=reguła
szabályzat=regulamin
szabás=fason
szabás=krój
szabatosság=dokładność
szabatosság=punktualność
szabatosság=ścisłość
szabatosság=trafność
szablya=szabla
szabó=krawiec
szabónő=krawcowa
szabotálás=sabotaż
szabotázs=sabotować
szabvány=miernik
szabvány=norma
szabvány=standardowy
szabvány=wzór
szabvány=wzorzec
szabványdarab=wzorzec
szabványosít=ujednolicać
szabványosítás=normalizacja
szabványosítás=standaryzacja
szádfal=firanka
szádfal=kotara
szádfal=kurtyna
szádfal=stora
szádfal=zasłona
szadista=sadysta
szadizmus=sadyzm
szafaládé=serdelek
szag=aromat
szag=woń
szag=zapach
szaggatott=nierówny
szaglás=węch
szágó=sago
szagolni=powąchać
szagolni=wąchać
száguldani=mknąć
szaharin=sacharyna
száj=buzia
száj=usta
szajha=flądra
szajha=prostytutka
szájharmonika=harmonijka
szájkosár=kaganiec
szájpad=podniebienie
szájpadlás=podniebienie
szakács=gotować
szakács=kucharz
szakácsművészet=gastronomia
szakácsnő=kucharka
szakadás=rozdarcie
szakadatlan=bezustanny
szakadatlan=ciągły
szakadatlan=nieustanny
szakadatlanul=bezustannie
szakadék=czeluść
szakadék=głębia
szakadék=otchłań
szakadék=przepaść
szakállas=brodaty
szakasz=odcinek
szakasz=przedział
szakember=ekspert
szakember=fachowiec
szakember=znawca
szakértő=ekspert
szakértő=rzeczoznawca
szakértő=znawca
szakítani=drzeć
szakítás=pęknięcie
szakítás=przepuklina
szakítás=przerwanie
szakítás=zerwanie
szakképzett=wykwalifikowany
szakma=branża
szakma=fach
szakmabeli=niefachowy
szakmai=fachowy
szakmai=zawodowy
szakosítani=specjalizować
szakszerű=profesjonalny
szaktárs=kolega
szaktársnő=towarzyszka
szál=nitka
szál=włókno
szaladgálás=zachód
szaladgálni=biegać
szalag=kapela
szalag=opaska
szalag=taśma
szalag=wstążka
szalag=wstęga
szalag=zgraja
szalagcsokor=kokarda
szalagféreg=tasiemiec
szálak=więzy
szalamandra=salamandra
szalámi=salami
szálas=włóknisty
szálka=drzazga
szálka=ość
szállás=kwatera
szállítani=transportować
szállítani=wozić
szállítás=dostawa
szállítás=przewóz
szállítmány=dostawa
szállítmány=przesyłka
szállítmány=wysyłka
szállítmányozás=spedycja
szállító=dostawca
szállítószalag=przenośnik
szállni=fruwać
szállni=latać
szállni=lecieć
szállni=wylądować
szálló=hotel
szálloda=hotel
szálloda=hotelowy
szállodatulajdonos=hotelarz
szalma=słoma
szalma=słomiany
szalma=słomka
szalmatető=strzecha
szalmazsák=siennik
szalonka=bekas
szalonna=bekon
szalonna=boczek
szalonna=słonina
szalontüdő=flaki
szalvéta=chustka
szalvéta=serweta
szalvéta=serwetka
szám=cyfra
szám=liczba
szám=numer
szamár=osioł
szamárhurut=koklusz
szamárium=samar
szamárköhögés=koklusz
számbeli=cyfrowy
számbeli=liczbowy
számbeli=liczebny
számbeli=numeryczny
számítógép-terminál=końcowy
számjegy=cyfra
számjegy=figura
számjegy=figurować
számjegy=kształt
számjegy=liczba
számjegy=postać
számjegy=przedstawiać
számjegy=wyobrażać
számkivetés=banicja
számkivetés=banita
számkivetés=wygnanie
számkivetés=wygnaniec
számkivetés=zsyłka
számkivetett=banita
számla=liczyć
számla=paragon
számla=rachunek
számlálás=liczenie
számlálás=liczyć
számlálás=obliczać
számlálás=obliczanie
számlálás=rachunek
számlálni=liczyć
számláló=licznik
számláló=żeton
számlázás=fakturowanie
számnév=liczbowy
számnév=liczebnik
szamóca=poziomka
szamóca=poziomki
számolás=liczenie
számolni=liczyć
számolótábla=liczydło
számos=liczny
számszeríj=kusza
számtalan=niezliczony
számtani=arytmetyczny
számtani=arytmetyka
száműzött=wygnany
számvetés=obrachunek
számvitel=rachunkowość
szán=sanie
szánalmas=żałosny
szánalom=współczucie
szandál=sandał
szandál=sandałki
szándék=zamiar
szándékos=celowy
szándékos=rozmyślny
szándékos=umyślny
szándékosan=naumyślnie
szándékosan=umyślnie
szándékozni=zamierzać
Szandra=Sandra
szangvinikus=krwawy
szangvinikus=sangwiniczny
szanitéc=sanitariusz
szankció=sankcjonować
szánkó=sanie
szánkó=sanki
szánsport=saneczkarstwo
szántani=orać
szántás=orać
szántás=orka
szántás=pług
szántható=orny
szántóföld=orka
szántóföld=rola
szapora=płodny
szaporodás=przyrost
szaporulat=przyrost
szaporulat=wzrost
szappan=mydlić
szappan=mydło
szappan=namydlić
szappantartó=mydelniczka
szapulni=obmawiać
száradni=schnąć
száraz=suchy
szárazföld=kontynent
szárazföld=ląd
szárazföld=wstrzemięźliwy
szárazföldi=kontynentalny
szárazföldi=lądowy
szárazon=sucho
szárazság=suchość
szárazság=susza
szardínia=sardynka
szárított=sucho
szárított=suchy
szárított=suszony
szárított=wytrawny
szarka=sroka
szarkaláb=zmarszczki
szarkofág=sarkofag
szármaró=czereśnia
szármaró=wiśnia
származás=pochodzenie
származik=pochodzić
szárny=płat
szárny=skrzydło
szárnyas=drób
szárnyas=skrzydlaty
szárnyashajó=hydropłat
szárnyashajó=wodolot
szárnyatlan=bezskrzydły
szarufa=szewron
szaruhártya=rogówka
szarv=klakson
szarv=róg
szarvas=jeleń
szarvas=rogacz
szarvasbogár=jelonek
szarvasbőgés=rykowisko
szarvasbőr=zamsz
szarvasgomba=trufla
szarvasmarha=bydło
szarvasmarhaféle=bydlęcy
szarvasmarhaféle=wołowy
szatén=atłas
szatén=satyna
szatíra=satyra
szatirikus=satyryczny
szatócs=sklepikarz
szatyor=plecak
szatyor=torba
szatyor=torebka
szatyor=worek
szatyor=workowy
szauna=sauna
szavahihető=wiarogodny
szavahihetően=wiarogodnie
szavahihetőség=wiarogodność
szavalat=deklamacja
szavalat=recytacja
szavatolni=gwarantować
szavaz=zagłosować
szavazás=głosowanie
szavazat=głos
szavazni=glosować
szaxofon=saksofon
század=stulecie
század=wiek
százalék=odsetek
százalék=procent
százas=setka
százéves=stulecie
százéves=stuletni
százlábú=stonoga
százszorszép=stokrotka
szebb=ładniejszy
szédelgés=oszustwo
szeder=jeżyna
szeder=morwa
szederfa=morwa
szedés=skład
szedés=składanie
szedni=nabierać
szedni=zażywać
szédületes=zawrotny
széf=sejf
szeg=ćwiek
szeg=gwóźdź
szegély=brzeg
szegélyléc=listwa
szegény=biedny
szegény=ubogi
szegényes=ubogi
szegénység=bieda
szegénység=nędza
szegénység=ubóstwo
szegfű=goździk
szegfűszeg=goździki
szegfűszeg=goździkowiec
szeglet=kant
szeglet=kąt
szeglet=narożnik
szegycsont=mostek
szégyen=wstyd
szégyenfolt=piętno
szégyenfolt=plama
szégyenletes=haniebny
szégyenletes=sromotny
szégyenlős=wstydliwy
szeizmikus=sejsmiczny
szeizmográf=sejsmograf
szeizmográfia=sejsmografia
szejm=sejm
szék=krzesło
szék=przewodniczyć
szék=stolec
székelygulyás=bigos
szekér=fura
szekér=furmanka
szekér=wóz
szekér=wózek
szekerce=siekiera
szekerce=siekierka
szekérrúd=dyszel
székesegyház=katedra
székesegyház=kościół
székfoglaló=inauguracyjny
székhely=siedziba
székhely=stolica
széklet=stolec
székrekedés=obstrukcja
székrekedés=zaparcie
székrekedés=zatwardzenie
szekrény=szafa
szekrényke=szafka
szekrénysor=meblościanka
szekta=sekta
szektor=sektor
szektor=wycinek
szekularizáció=laicyzacja
szekularizáció=sekularyzacja
szekvencia=kolejność
szekvencia=sekwencja
szél=margines
szél=wiatr
szélcsend=cisza
szelekció=selekcja
szelektív=selekcyjny
szelektív=selektywny
szelektív=wybiórczy
szelén=selen
szelence=puszka
szelep=klapa
szelep=wentyl
szeles=lekkomyślny
széles=obszerny
széles=rozległy
széles=szeroki
szélesen=szeroko
szélesség=szerokość
szelet=kromka
szelet=odcinek
szelet=sznycel
szélhámos=kanciarz
szélhámos=oszust
szélhámoskodás=oszustwo
szelíd=cichy
szelíd=delikatny
szelíd=łagodny
szelíd=miły
szelídség=łagodność
széljegyzet=notatka
széljegyzet=przypis
széljegyzet=uwaga
szellem=duch
szellem=widmo
szellem=zjawa
szellemes=bystry
szellemes=dowcipny
szellemesség=dowcip
szellemesség=rozum
szellemi=duchowy
szellemi=umysłowy
szellő=wiatr
szélmalom=wiatrak
szélső=skrzydłowy
szelvény=kupon
szelvény=odcinek
szem=naoczny
szem=oczko
szem=oko
szemafor=semafor
szembeállítás=antyteza
szembekötősdi=ciuciubabka
szemben=wobec
szembesítés=konfrontacja
szemcsés=ziarnisty
szemecske=oczko
szemek=oczy
személy=osoba
személy=osobowy
személyes=indywidualny
személyes=osobisty
személyes=osobowy
személyesen=osobiście
személygépkocsi=samochód
személygépkocsi=samochodowy
személyi=indywidualny
személyi=osobisty
személyi=osobowy
személyi=załoga
személyiség=działacz
személyiség=osobistość
személyiség=osobowość
személyleírás=rysopis
személynév=imię
személyzet=kadra
személyzet=personel
személyzet=służba
személyzet=załoga
személyzetis=kadry
személyzetis=personalny
szemérmes=skromny
szemérmes=wstydliwy
szemérmetlen=bezwstydny
szemész=okulista
szemészet=okulistyka
szemét=śmieci
szemét=tandeta
szemetelés=zaśmiecanie
szemetelni=śmiecić
szemeteskocsi=śmieciarka
szemétláda=śmietnik
szemfehérje=białkówka
szemfelszedés=łapanie
szemfényvesztés=kuglarstwo
szemfényvesztő=krętacz
szemfényvesztő=kuglarz
szemfényvesztő=oszust
szemforgatás=obłuda
szemfüles=sprytny
szemfülesen=sprytnie
szemfülesség=spryt
szemgödör=orbita
szemhéj=powieka
szemközt=naprzeciwko
szemle=czasopismo
szemle=popis
szemle=przegląd
szemle=rewia
szemlélet=pogląd
szemmel=naocznie
szemmel=widoczny
szemölcs=brodawka
szemölcs=kurzajka
szemöldök=brew
szemorvos=okulista
szempilla=rzęsa
szempont=wzgląd
szemrehányás=wymówka
szemrehányás=wyrzut
szemrehányás=zarzut
szemtanú=świadek
szemtelen=bezczelny
szemtelen=pyskaty
szemtelenkedik=pyskować
szemtelenség=bezwstyd
szemtelenség=tupet
szemtelenül=bezczelnie
szemtelenül=zuchwale
szemüreg=oczodół
szemüveg=okulary
szén=węgiel
széna=siano
szénaköteg=butelka
szénaköteg=flakon
szénaköteg=flaszka
szenátus=senat
széncsoport=węglowce
szenderegni=drzemać
szendvics=kanapka
széngáz=czad
szénhidrát=węglowodan
szénmonoxid=czad
szenny=brud
szenny=nieczystość
szenny=plugastwo
szennyes=brudny
szent=świątobliwy
szent=święty
szentbeszéd=homilia
szentbeszéd=kazanie
szentelés=konsekracja
szentesítés=konsekracja
szentesítés=poświęcenie
szentháromság=trójca
szentjánosbogár=świetlik
szentjánoskenyérfa=ceratonia
szentjánoskenyérfa=drzewo
szentkép=ikona
szentség=świętość
szentségi=sakramentalny
szentségtörés=świętokradztwo
szenved=cierpieć
szenvedély=nałóg
szenvedély=namiętność
szenvedély=pasja
szenvedélyes=nałogowy
szenvedélyes=zapalony
szenvedés=cierpienie
szenzáció=doznanie
szenzáció=odczucie
szenzáció=sensacja
szenzáció=uczucie
szenzáció=wrażenie
szenzációs=rewelacyjny
szenzációs=sensacyjny
szép=ładny
szép=nadobny
szép=piękny
szeparatista=separatysta
szeparatizmus=separatyzm
szépen=dobrze
szépen=ładnie
szépen=ładny
szépen=pięknie
szépség=piękno
szépség=piękność
szépség=uroda
szépséghiba=ułomność
szeptember=wrzesień
szeptemberi=wrześniowy
szeptikus=septyczny
szerb=Serb
szerb=Serbka
szerb=serbski
Szerbia=Serbia
szerda=środa
szerecsen=murzyn
szerecsen=murzyński
szerecsendió=muszkatołowiec
szerek=przybory
szerelem=miłość
szerelmes=miłosny
szerelmes=zakochany
szerelmi=erotyczny
szerelmi=miłosny
szerelni=montować
szerelő=mechanik
szerelő=monter
szerelvény=ekipa
szerelvény=ekwipunek
szerelvény=wyposażenie
szerenád=serenada
szerencse=szczęście
szerencsés=szczęśliwy
szerencsésen=szczęśliwie
szerencsét=winszować
szerencsétlen=niefortunny
szerencsétlen=nieszczęśliwy
szerencsétlenség=nieszczęście
szerencsétlenül=nieszczęśliwie
szerény=skromny
szerénytelenség=nieskromność
szereplés=występ
szereposztás=obsada
szeret=miłować
szeretet=miłość
szeretet=zamiłowanie
szeretett=drogi
szeretett=kochany
szeretett=ukochany
szeretett=ulubiony
szeretettel=serdecznie
szeretetteljes=serdeczny
szeretnék=chciałbym
szeretném=chciałbym
szeretni=kochać
szerető=kochanek
szerezni=sprawiać
szerint=według
szerkentyű=gadżet
szerkesztés=konstruowanie
szerkesztőség=redakcja
szerkezet=konstrukcja
szerkezet=sprzęt
szerpentin=serpentyn
szerpentin=serpentyna
szerszám=narzędzie
szerszámgép=obrabiarka
szertartás=ceremonia
szertartás=obrzęd
szertartás=uroczystość
szertartási=liturgiczny
szertelen=nadmierny
szertelen=przesadny
szérum=surowica
szerv=narząd
szerv=organ
szerva=serw
szerves=organiczny
szervetlen=nieorganiczny
szervezés=organizacja
szervezés=organizowanie
szervezet=organizacja
szervezet=ustrój
szervilis=niewolniczy
szervilis=służalczy
szervilizmus=kulić
szervilizmus=płaszczenie
szervusz=cześć
szervusz=czołem
szerzemény=dorobek
szerzemény=utwór
szerzet=zakon
szerzetes=foremny
szerzetes=mnich
szerzetes=normalny
szerzetes=prawidłowy
szerzetes=regularny
szerzetes=zakonnik
szerzetesrend=zakon
szerzetesség=monastycyzm
szerződés=kontrakt
szerződés=umowa
szerződő=kontrahent
szerződtet=przyjmować
szerződtetni=angażować
szerzői=autorski
szesz=alkohol
szesz=spirytus
szeszély=kaprys
szeszély=wybryk
szeszélyes=kapryśny
szesztilalom=prohibicja
szesztilalom=zakaz
szétbomlás=dezintegracja
szétbomlás=rozkład
szétbomlás=rozpad
szétdobálni=rozrzucać
szétesés=dezintegracja
szétesés=rozkład
szétesés=rozpad
szétharapni=rozgryźć
széthúz=rozciągnąć
széthúzni=rozciągać
szétmenni=rozejść
szétnéz=rozglądać
szétnézni=rozglądać
szétnyom=miażdżyć
szétönteni=rozlewać
szétosztani=rozdawać
szétrombol=rozwalać
szétszakítani=rozerwać
szétszedni=rozbierać
szétszedni=rozłożyć
szétszórás=dyfuzja
szétszórás=rozpraszanie
szétszórás=rozproszenie
szétszórni=rozpraszać
széttörni=rozbić
szex=seks
szexi=seksowny
szexológia=seksuologia
szexológus=seksuolog
szextáns=sekstans
szextáns=sekstant
szextett=sekstet
szexuálisan=seksualnie
szexualitás=seksualność
szezám=sezam
szezon=pora
szezon=sezon
szféra=kula
szféra=sfera
szféra=zakres
szia=cześć
szidás=bura
szifilisz=kiła
szifilisz=ospa
sziget=wyspa
szigetecske=ostrów
szigetecske=wysepka
szigetlakó=wyspiarz
szigetvilág=archipelag
szigorú=ostry
szigorú=poważny
szigorú=srogi
szigorú=surowy
szigorúan=ściśle
szigorúan=surowo
szigorúan=twardo
szigorúság=srogość
szigorúság=surowość
szíj=pas
szíj=pasek
szíj=ramiączko
szike=skalpel
szikesség=alkaliczność
szikkadni=schnąć
szikkadt=czerstwy
szikla=klif
szikla=skała
szikla=urwisko
sziklafal=urwisko
sziklahasadék=urwisko
sziklás=skalisty
sziklás=skalny
szikra=iskierka
szikra=iskra
szikrázás=iskrzenie
szilánk=drzazga
szilánk=kawałek
szilánk=odłamek
szilárd=mocny
szilárdság=solidność
szilárdság=trwałość
szilárdság=twardość
szilárdulni=krzepnąć
szilfa=wiąz
szillogizmus=sylogizm
sziluett=sylweta
sziluett=sylwetka
szilva=śliwa
szilva=śliwka
szilvafa=śliwa
szilvafa=śliwka
szilveszteri=sylwestrowy
szimbiotikus=symbiotyczny
szimbolikus=symboliczny
szimbolizmus=symbolizm
szimbólum=godło
szimbólum=symbol
szimfónia=symfonia
szimmetria=symetria
szimmetrikus=symetryczny
szimpla=pojedynczy
szimuláns=symulant
szimulátor=symulator
szín=barwa
szín=cera
szín=karnacja
szín=kolor
színdarab=dramat
szindikátus=syndykat
szindróma=syndrom
színes=barwny
színes=kolorowy
színes=kredka
színész=aktor
színészi=teatralny
színésznő=aktorka
színezés=zabarwienie
színezni=farbować
színezőanyag=pigment
színház=teatr
színházi=teatralny
szinkópa=synkopa
szinkron=dubbing
szinkronizál=synchronizować
szinkronizálás=synchronizacja
színleg=pozornie
színlel=udać
színlelt=pozorny
szinonim=bliskoznaczny
szinonim=synonimiczny
színpad=estrada
színpad=scena
színpadi=sceniczny
színpadi=teatralny
szint=kondygnacja
szint=poziom
szintén=również
szintén=także
szintén=też
színtér=awantura
színtér=scena
színtér=sceneria
színtévesztés=daltonizm
szintézis=synteza
szintmagasság=rzędna
színvak=daltonista
színvonal=poziom
szipka=ustnik
szipog=chlipać
sziporka=iskra
sziréna=syrena
szirom=płatek
szirt=skała
szirtfal=urwisko
szirup=syrop
szita=sito
szitok=przekleństwo
szittyó=sitowie
szív=serce
szivacs=gąbka
szivacs=pasożytować
szivar=cygaro
szivárgás=przeciek
szivárgás=przeciekać
szivárgás=wyciek
szivárgás=wyciekać
szivárogni=ciec
szivárványhártya=tęczówka
szivattyú=pompa
szívburok=osierdzie
szívélyes=serdeczny
szívélyes=uprzejmy
szívélyesen=serdecznie
szíves=chętny
szíves=łaskawy
szívesen=chętnie
szívesen=widziany
szívesség=przysługa
szívókorong=ssawka
szívós=uporczywy
szívósság=trwałość
szívósság=upór
szívósság=uporczywość
szívósság=wytrzymałość
szívre=przejmować
szívroham=zawał
szívszabályzó=rozrusznik
szívtipró=bałamut
szívtipró=flirciarz
szívverés=puls
szkafander=skafander
szkandium=skand
szkenner=skaner
szkeptikus=sceptyczny
szkúner=szkuner
szlovák=słowacki
szlovák=Słowak
Szlovákia=Słowacja
szlovén=Słoweniec
szlovén=Słowenka
szlovén=słoweński
Szlovénia=Słowenia
szmog=smog
szmoking=smoking
sznob=snobistyczny
szó=dosłownie
szó=słowo
szó=wyraz
szoba=gabinet
szoba=izba
szobalány=pokojówka
szóban=słownie
szóban=ustnie
szobatárs=współlokator
szobatárs=współmieszkaniec
szóbeli=czasownikowy
szóbeli=słowny
szóbeli=ustny
szóbeli=werbalny
szóbeszéd=plotka
szobor=posąg
szobrász=rzeźbiarz
szobrászat=rzeźba
szobrászat=rzeźbiarstwo
szociáldemokrácia=socjaldemokracja
szociáldemokrata=socjaldemokratyczny
szociális=socjalny
szociális=społeczny
szocialista=socjalista
szocialista=socjalistyczny
szocializmus=socjalizm
szociológia=socjologia
szociológiai=socjologiczny
szociológus=socjolog
szocreál=socrealistyczny
szöcske=pasikonik
szóda=sodowy
szófogadás=posłuszeństwo
szófogadatlan=nieposłuszny
szófogadó=posłuszny
szoftver=software
szög=gwóźdź
szöges=kolczasty
szöglet=kącik
szöglet=kąt
szöglet=zakątek
szögmérő=kątomierz
szögrögzítés=rozstrzygać
szójegyzék=leksykon
szójegyzék=słownik
szokás=nałóg
szokás=obyczaj
szokás=przyzwyczajenie
szokás=zwyczaj
szokásos=zwykły
szokatlan=niezwykły
szökdel=skoczyć
szőke=blondynka
szökés=ucieczka
szökevény=zbieg
szókimondó=bezpośredni
szókimondó=prosty
szókincs=słownictwo
szókincs=słownik
szoknya=poła
szoknya=spódnica
szoknyavadász=kobieciarz
szökőkút=fontanna
szokvány=prawidło
szokvány=przepis
szokvány=reguła
szokványos=zwykły
szólam=frazes
szólás=frazes
szólás=zwrot
szólásmondás=powiedzenie
szolga=sługa
szolgálat=obsługa
szolgálat=przysługa
szolgálat=serwis
szolgálat=służba
szolgálat=usługa
szolgálat=zasługa
szolgálni=służyć
szolgalom=niewola
szolgalom=służebność
szolgáltatások=usługi
szolgaság=niewola
szolid=masywny
szolid=mocny
szolid=pewny
szolid=solidny
szolidaritás=solidarność
szólista=solista
szólítani=wezwać
szólni=brzmieć
szólni=mówić
szólni=rzec
szőlőhártya=jagodówka
szőlőskert=winnica
szőlőtőke=winorośl
szombat=sobota
szombati=sobotni
szomjas=spragniony
szomjazni=pragnąć
szomjúság=pragnienie
szomjúság=żądza
szomorú=nędzny
szomorú=smutno
szomorú=smutny
szomorúan=smutno
szomszéd=sąsiad
szomszédasszony=sąsiadka
szonett=sonet
szőni=tkać
szónok=mówca
szónok=spiker
szónoklat=przemówienie
szónokolni=przemawiać
szőnyeg=dywan
szőnyeg=kobierzec
szopik=ssać
szopni=ssać
szoprán=dyszkant
szoprán=sopran
szoptatás=karmienie
szőr=włosy
szórakozás=odpoczynek
szórakozás=przerwa
szórakozás=rozrywka
szórakozás=zabawa
szórakozott=roztargniony
szórakozottság=roztargnienie
szórakoztatni=zabawiać
szórakoztató=rozrywkowy
szorgalmas=pilny
szorgalmas=pracowity
szorgalmasan=pilnie
szorgalom=przemysł
szorítani=cisnąć
szorítani=gnieść
szorítani=przytulać
szorítás=ścisk
szőrme=futro
szőrme=futrzany
szórni=siać
szórni=sypać
szörny=monstrum
szörny=potwór
szörnyen=okropnie
szörnyű=okropny
szörnyű=potworny
szörnyű=straszny
szóról=dosłownie
szorong=niepokoić
szorongás=niepokój
szorongatni=uciskać
szoros=ciasny
szoros=ścisły
szoros=wąwóz
szorosan=ciasno
szorozni=mnożyć
szörp=syrop
szorulás=obstrukcja
szorulás=zaparcie
szorulás=zatwardzenie
szórványos=dorywczy
szorzás=mnożenie
szorzat=iloczyn
szorzat=produkt
szorzat=wyrób
szorzat=wytwór
szósz=sos
szószátyár=gadatliwy
szószék=ambona
szószék=trybuna
szószóló=rzecznik
szószóló=wyraziciel
szót=porozumieć
szótag=sylaba
szótag=zgłoska
szótár=słownik
szótlanul=cicho
szóval=więc
szóváltás=kłótnia
szövedék=tkanina
szövedék=tkanka
szöveg=tekst
szövegösszefüggés=kontekst
szövet=budowa
szövet=materiał
szövet=tekstura
szövet=tkanina
szövet=tkanka
szövetkezés=koalicja
szövetkezés=przymierze
szövetkezet=spółdzielnia
szövetkezeti=spółdzielczy
szövetséges=sojusznik
szövetséges=sprzymierzeniec
szövetségi=federacyjny
szövetségi=federalny
szövetségi=związkowy
szovjet=radziecki
szózat=apel
szponzor=sponsor
szponzor=sponsorować
sztaniolpapír=sreberko
sztárság=gwiazdorstwo
sztereotip=stereotyp
sztereotípia=stereotyp
sztetoszkóp=słuchawka
sztetoszkóp=stetoskop
sztoicizmus=stoicyzm
sztoikus=stoicki
sztoikus=stoik
sztrájk=strajk
sztrájkol=strajkować
sztratoszféra=stratosfera
sztriptíz=striptiz
szubjektív=subiektywny
szubjektivizmus=subiektywizm
szublimáció=sublimacja
szublimálás=sublimacja
szubsztancia=substancja
szubsztrátum=podłoże
szubvenció=dotacja
szubvenció=subwencja
szubvenció=zasiłek
Szudéták=Sudety
szuggerált=sugerowany
szuggesztív=sugestywny
szügy=biust
szügy=pierś
szűk=ciasny
szuka=suczka
szuka=suka
szűken=ciasno
szűken=skąpo
szükség=konieczność
szükség=potrzeba
szükség=zapotrzebowanie
szükségelni=potrzebować
szükséges=konieczny
szükséges=musieć
szükséges=należy
szükséges=potrzebny
szükséges=trzeba
szükségesség=konieczność
szükséglet=potrzeba
szükséglet=wymagać
szükséglet=zapotrzebowanie
szükségtelen=niepotrzebny
szükségtelen=zbędny
szükségtelen=zbyteczny
szűkszavú=małomówny
szülés=poród
szülészet=akuszeria
szülészet=położnictwo
szülészeti=położniczy
szülésznő=akuszerka
születés=narodzenie
születés=narodziny
születés=pochodzenie
születés=poród
születés=urodzenie
születésnap=urodzinowy
születésnap=urodziny
született=urodzony
szulfit=siarczyn
szülni=rodzić
szülő=położniczy
szülők=rodzice
szundi=drzemka
szundikálni=drzemać
szundít=drzemać
szundítani=przespać
szundítás=drzemka
szünet=przerwa
szünet=wstrzymywać
szünet=zatrzymanie
szünidő=ferie
szüntelen=nieustanny
szúnyog=komar
szunyókálás=drzemka
szuper=czad
szuper=super
szürcsöl=siorbnąć
szurdok=wąwóz
szürke=siwy
szürke=szary
szürkén=szaro
szürkésbarna=bury
szurkol=bać
szurkol=kibicować
szurkoló=kibic
szürkület=mrok
szürkület=półmrok
szürkület=zmierzch
szürkület=zmrok
szúrni=kłuć
szúró=kłujący
szűrő=filtr
szurok=smoła
szurony=bagnet
szúrós=kłujący
szürrealista=surrealista
szürrealista=surrealistyczny
szürrealizmus=surrealizm
szuszogás=sapanie
szuvasodik=próchnieć
szuverén=monarcha
szuverén=suweren
szuverén=suwerenny
szuverén=władca
szuverenitás=suwerenność
szüzesség=czereśnia
szüzesség=wiśnia
szvit=apartament
szvit=orszak
tábla=stół
tábla=stolik
tábla=tabela
tábla=tablica
tábla=tabliczka
táblázat=tabela
táblázat=tablica
táblázatos=tabelaryczny
tabletta=tabletka
tábor=biwak
tábor=obóz
tábor=obozowisko
tábor=obozowy
táborhely=obozowisko
tábori=polowy
tábornagy=marszałek
táborozni=obozować
tabu=nietykalny
tabu=tabu
tacskó=jamnik
tádzsik=tadżycki
tádzsik=Tadżyk
tádzsik=Tadżyka
Tádzsikisztán=Tadżykistan
tag=członek
tág=obszerny
tág=przestronny
tagadás=negacja
tagadás=negowanie
tagadás=przeczenie
tagadás=zaprzeczenie
tágas=obszerny
tágas=przestronny
tágas=szeroki
tagbaszakadt=muskularny
tagolt=artykułować
tagolt=wyartykułować
tagság=członkostwo
tagsági=członkowski
táj=krajobraz
táj=okolica
tájban=około
tájékozódás=orientacja
tájékozódás=orientowanie
tájékozódni=orientować
tájékozódni=zorientować
tájékoztatási=informacyjny
tájékoztatni=poinformować
tájékoztatni=zawiadamiać
tájékoztató=informacyjny
tájfun=tajfun
tájkép=krajobraz
tájkép=pejzaż
tájnyelv=gwara
tájoló=busola
tájoló=cyrkiel
tájoló=kompas
tájszólás=dialekt
tájszólás=język
tájszólás=narzecze
tájszólásos=dialektalny
takács=tkacz
takarék=oszczędnościowy
takarékos=gospodarny
takarékos=oszczędny
takarékos=skrzętny
takarékosan=oszczędnie
takarékoskodni=oszczędzać
takarítani=oczyszczać
takarítani=sprzątać
takarmány=pasza
takarmány=pokarm
takarni=przykrywać
takarodó=odwrót
takaros=elegancki
taknyos=smarkaty
taktikai=taktyczny
taktikus=taktyk
taktus=takt
tál=miska
tál=półmisek
tál=waza
talaj=dno
talaj=gleba
talaj=lądowy
talaj=podłoże
talaj=podstawa
talaj=teren
talaj=uziemienie
talaj=ziemia
talajkutató=poszukiwacz
talajvíz=zaskórny
találat=uderzenie
találékonyság=pomysłowość
található=znajdować
találka=randka
találka=schadzka
találkozás=napotykać
találkozás=spotkać
találkozás=spotkanie
találkozás=spotykać
találkozás=zlot
találkozgat=spotykać
találkozni=spotykać
találkozó=spotkanie
találmány=wynalazek
találni=trafiać
találni=znajdować
találni=znaleźć
találó=celny
találó=odpowiedni
találó=trafny
tálaló=kredens
találóan=trafnie
találós=zagadka
talán=chyba
talán=może
talány=łamigłówka
talány=zagadka
tálca=taca
talicska=taczka
talicska=wózek
taliga=wózek
talizmán=amulet
talp=podeszwa
talp=stopa
talp=zelówka
talpraesett=sprytny
talpraesett=zręczny
talpraesetten=sprytnie
talpraesettség=spryt
tályog=ropień
tályog=wrzód
támadás=atak
támadás=najazd
támadás=napad
támadás=napaść
támadás=natarcie
támadni=napadać
támadó=agresor
támadó=napastnik
támasz=pomoc
tamburindob=tamburyn
támfal=przypora
támla=oparcie
támogatás=pomoc
támogatás=zapomoga
tan=doktryna
tanács=komisja
tanács=rada
tanács=zarząd
tanácsadás=porada
tanácsadó=doradca
tanácsadó=konsultant
tanácsadó=poradnia
tanácskozás=narada
tanácsolni=doradzać
tanácsolni=radzić
tanácsos=radny
tanácsot=poradzić
tanácsot=radzić
tanácstalan=bezradny
tanár=belfer
tanár=nauczyciel
tanári=profesorski
tánc=taneczny
tánc=taniec
táncol=przetańczyć
táncol=tańczyć
táncol=zatańczyć
táncolni=tańczyć
táncos=tancerz
táncos=taneczny
táncosnő=tancerz
tanfolyam=kurs
tangó=tango
tangóharmonika=akordeon
tangóharmonika=harmonia
tanítani=uczyć
tanító=nauczyciel
tanítónő=nauczycielka
taníttatni=kształcić
tanítvány=uczeń
tank=czołg
tank=zbiornik
tankönyv=podręcznik
tankönyv=samouczek
tanonc=nowicjusz
tanonc=praktykant
tanonc=terminator
tanonc=uczeń
tanszék=katedra
tantusz=żeton
tanú=świadek
tanul=uczyć
tanulás=badanie
tanulás=nauka
tanulás=studia
tanulás=studiowanie
tanulás=studium
tanulás=uczenie
tanulás=uczyć
tanulékonyság=uległość
tanulmányi=naukowy
tanulmányok=studia
tanulmányoz=studiować
tanulmányozás=badanie
tanulmányozás=dochodzenie
tanulmányozás=śledztwo
tanulmányozni=studiować
tanuló=kształcący
tanuló=uczeń
tanuló=uczennica
tanulság=lekcja
tanulság=nauczka
tanult=uczony
tanúskodni=świadczyć
tanúvallomás=zeznanie
tányér=talerz
táp=pokarm
tapadós=lepki
tapasztalat=doświadczać
tapasztalat=doświadczenie
tapasztalat=doznanie
tapasztalat=doznawać
tapasztalat=praktyka
tapasztalat=przeżywać
tapasztalati=doświadczalny
tapasztalni=doświadczyć
tapasztalni=doznawać
tapasztalt=doświadczony
tapéta=tapeta
tapintás=dotknięcie
tapintatlan=nietaktowny
tapintatlanság=niedyskrecja
tapintatlanság=nietakt
tapintatlanul=nietaktownie
tapintatos=dyskretny
tapintatos=taktowny
tapintatosan=taktownie
tapintható=dotykalny
tapintható=namacalny
tapír=tapir
táplálás=odżywianie
táplálás=żywienie
táplálék=odżywianie
táplálék=pokarm
táplálék=potrawa
táplálék=pożywienie
táplálék=strawa
táplálkozás=karmienie
táplálkozás=pielęgnowanie
táplálkozni=jadać
táplálkozni=posilać
táplálni=karmić
táplálni=żywić
tápláló=pożywny
taposni=deptać
taps=oklaski
tapsolni=klaskać
tar=łysy
tarack=haubica
taraj=grzebień
taraj=kita
tárcsa=tarcza
tárcsáz=zadzwonić
tárgy=cel
tárgy=dopełnienie
tárgy=obiekt
tárgy=przedmiot
tárgy=rzecz
tárgy=temat
tárgy=zadanie
tárgyalások=rokowania
tárgyi=cel
tárgyi=obiektyw
tárgyi=obiektywny
tárgyi=rzeczowy
tárgyilagos=bezstronny
tárgymutató=indeks
tárgymutató=skorowidz
tarhonya=makaron
tarifa=taryfa
tarisznya=chlebak
tarisznya=torebka
tarka=pstry
tarka=różnobarwny
tarkaság=rozmaitość
tarkó=kark
tarló=ściernisko
társ=kolega
társ=towarzysz
társadalmi=socjalny
társadalmi=społecznik
társadalmi=społeczny
társadalmilag=społecznie
társadalom=społeczeństwo
társalgás=konwersacja
társalgás=pogadanka
társalgás=rozmowa
társalgási=rozmówki
társalgó=rozmówki
társalgó=świetlica
társas=towarzyski
társas=wspólny
társaság=koleżeństwo
társaság=kompania
társaság=pot
társaság=spółka
társaság=towarzystwo
társaság,=stowarzyszenie
társasági=socjalny
társasági=społeczny
társasági=towarzyski
társasjáték=gra
társtalan=odludny
társtalan=samotny
társulat=stowarzyszenie
tart=trwać
tart=trzymać
tart=utrzymać
tart=zajmować
tartalék=rezerwa
tartalék=rezerwowy
tartalék=zapas
tartalék=zapasowy
tartalékolni=rezerwować
tartalékos=rezerwista
tartalom=treść
tartalom=zawartość
tartály=spłuczka
tartály=zasobnik
tartály=zbiornik
tartani=obawiać
tartani=trwać
tartani=trzymać
tartani=uczcić
tartásdíj=alimenty
tartomány=prowincja
tartomány=województwo
tartomány=zakres
tartóoszlop=kolumna
tartós=trwały
tartóssá=utrwalać
tartósság=trwałość
tartószerkezet=szkielet
tartozás=dług
tartozékos=dodatek
tartozékos=dodatkowy
tartozékos=pomocniczy
tartozik=powinien
tartózkodás=pobyt
tartózkodni=bawić
tartózkodni=przebywać
tartozni=należeć
táska=plecak
táska=teczka
táska=torba
táska=torebka
táska=waliza
táska=worek
táska=workowy
taszítás=pchnięcie
tat=rufa
tatárka=gryka
tatárka=hreczka
tataroz=budynek
tataroz=remontować
tatarozás=naprawa
tatarozás=naprawczy
tatarozás=remont
tatarozás=reperacja
tatarozni=odnawiać
Tátra=Tatry
tátrai=taternik
tautológia=tautologia
táv=dystans
táv=oddalenie
táv=odległość
táv=odstęp
tavacska=sadzawka
tavalyi=zeszłoroczny
tavasz=wiosna
tavaszi=jary
tavaszi=wiosenny
távbeszélő=telefon
távcső=lornetka
távfényképezés=telefotografia
távirat=depesza
távirat=kabel
távirat=przewód
távirat=telegram
távirati=telegraficzny
táviratilag=telegraficznie
táviratozás=telegrafia
táviratozni=depeszować
távíró=telegraf
távíró=telegrafować
távlat=perspektywa
távolabbi=dalszy
távoli=daleki
távoli=odległy
távollátás=dalekowzroczność
távollátó=dalekowzroczny
távollét=nieobecność
távollevő=zaoczny
távolság=dystans
távolság=odległość
taxi=taksówka
taxióra=taksometr
taxonómia=systematyka
taxonómia=taksonomia
te=ty
tea=herbata
teaház=herbaciarnia
teáskanna=czajnik
teáskanna=imbryk
teasütemény=herbatnik
teasütemény=herbatniki
teázó=herbaciarnia
téboly=obłęd
téboly=szal
téboly=szał
téboly=szaleństwo
tébolyodott=szaleńczy
technécium=technet
technika=technika
technika=technologia
technikai=techniczny
technikus=technik
technokrácia=technokracja
technológia=technologia
technológiai=technologiczny
téged=cię
téged=ciebie
tegez=kołczan
tégla=cegła
téglagyár=cegielnia
téglalap=prostokątny
tegnap=wczoraj
tegnapelőtt=przedwczoraj
tegnapi=wczorajszy
tehát=więc
tehén=krowa
teher=ciąża
teherautó=ciężarówka
tehergépkocsi=ciężarówka
teherhajó=frachtowiec
tehetetlen=bezradny
tehetetlenség=bezwład
tehetetlenül=bezradnie
tehetséges=zdolny
tej=mleczny
tej=mleko
tejcsarnok=mleczarnia
tejes=mleczny
tejesember=mleczarz
tejföl=śmietana
tejkaramella=krówka
tejszín=krem
tejszín=kremowy
tejszín=śmietana
tejszín=śmietanka
tejszín,tejszínhab=śmietanka
tejtermék=nabiał
tekepálya=kręgielnia
tekercs=cewka
tekercs=motać
tekercs=rolka
tekercs=szpula
tekercs=szpulka
tekercs=zataczać
tekercs=zwój
tekerni=kręcić
tekervény=spirala
tekintet=spojrzenie
tekintet=wzgląd
teknősbéka=żółw
tékozlás=rozrzutność
tékozló=marnotrawny
tékozló=rozrzutny
tél=zima
tél=zimowy
tele=pełny
telefon=telefon
telefonálni=telefonować
telefonbeszélgetés=rozmowa
telefonhívás=brzęczeć
telefonhívás=bzyczeć
telefonhívás=bzykać
telefonkagyló=odbiornik
telefonkagyló=słuchawka
telefonközpont=centrala
telefonon=telefonicznie
telefonzsinór=lina
telefonzsinór=powróz
telefonzsinór=struna
telefonzsinór=sznur
telefonzsinór=sznurek
telek=działka
telek=plac
telekommunikáció=telekomunikacja
teleológia=teleologia
telep=kolonia
telep=osiedle
telepátia=telepatia
telepatikus=telepatyczny
település=osada
település=osiedle
teleszkópos=teleskopowy
teleteli=pełen
televízió=telewizja
televíziónéző=telewidz
televíziós=telewizyjny
telex=dalekopis
teli=pełny
téli=zimowy
télikabát=palto
telített=impregnować
telített=nasycać
télizöld=barwinek
teljes=doszczętny
teljes=globalny
teljes=kompletny
teljes=ogólny
teljes=zupełny
teljesen=gruntownie
teljesen=wcale
teljesen=zupełnie
teljesíteni=popełniać
teljesíteni=wykonać
teljesítmény=moc
teljesítmény=rezultat
teljesítmény=wydajność
teljesség=obfitość
teljesség=pełnia
teljesség=pełność
tellúr=tellur
teltkarcsú=pulchny
téma=motyw
téma=temat
témavezető=promotor
temetés=pogrzeb
temető=cmentarz
temperamentum=temperament
templom=kościół
templomi=kościelny
templomtorony=szpic
tempó=werwa
tempó=zapał
tengely=oś
tengelykapcsoló=połączenie
tengelykapcsoló=sprzęganie
tengelykapcsoló=sprzęgło
tenger=morski
tenger=morze
tengeralattjáró=podwodny
tengerész=marynarski
tengerész=marynarz
tengerész=morski
tengerészet=flota
tengerészet=marynarka
tengerészeti=morski
tengerészeti=żeglarski
tengeri=kukurydza
tengeri=morski
tengeri=nadmorski
tengeri=okrętowy
tengerjáró=dalekomorski
tengerkutatás=oceanografia
tengermelléki=nadmorski
tengermelléki=pomorski
tengernagy=admirał
tengeröböl=zatoka
tengerpart=brzeg
tengerpart=wybrzeże
tengerparti=nadmorski
tengerparti=pomorski
tengerparti=wybrzeże
tenisz=tenis
tenisz=tenisowy
teniszcipő=tenisówki
tenni=kłaść
tenni=położyć
tenni=robić
tenni=rozróżniać
tenni=umożliwiać
tenni=utrwalać
tenni=wnioskiem
tény=fakt
tény=okoliczność
tenyér=dłoń
tenyérjós=chiromanta
tenyérjóslás=chiromancja
tenyésztés=chów
tenyésztés=hodowla
tenyésztés=wychowanie
ténykedés=aktywność
ténykedés=czynność
ténykedés=działalność
ténykedés=funkcja
tényleg=naprawdę
tényleges=dodatni
tényleges=pewny
tényleges=pozytyw
tényleges=pozytywny
tényleges=stanowczy
teológia=teologia
teológiai=teologiczny
teológus=teolog
teoretikus=teoretyk
teozófia=teozofia
tépni=drzeć
tepsi=brytfanna
tér=dziedzina
tér=miejsce
tér=miejscowość
tér=obszar
tér=plac
tér=przestrzeń
tér=skwer
terápia=terapia
terasz=platforma
terasz=pomost
terasz=taras
térd=kolano
térdelni=klęczeć
térdkalács=rzepka
térdzokni=podkolanówki
terem=sala
teremt=stwarzać
teremteni=tworzyć
teremtés=stworzenie
teremtés=twór
teremtés=tworzenie
teremtés=utworzenie
teremtmény=istota
teremtmény=kreatura
teremtmény=stworzenie
teremtő=stwórca
teremtő=twórczy
terep=teren
térfél=pole
térfogat=objętość
térfogat=pojemność
térfogati=wolumetryczny
terhelhetőség=wytrzymałość
terhelő=obciążający
terhelt=podsądny
terhes=ciężarna
terhesség=ciąża
teríteni=nakrywać
terítő=nakrycie
terítő=serweta
terjed=roztaczać
terjedelem=rozciągłość
terjedelmes=obszerny
terjedelmes=wielotomowy
terjeszt=kolportować
terjeszt=krzewić
terjeszt=propagować
terjeszt=roznosić
terjeszt=rozpowszechniać
terjeszt=rozsiewać
terjeszteni=rozpowszechniać
terjeszteni=upowszechniać
terjesztés=dystrybucja
terjesztés=kolportaż
terjesztő=dystrybutor
térkép=mapa
térképészet=kartografia
térképészeti=topograficzny
termék=produkt
termékeny=płodny
terméketlen=jałowy
terméketlenség=jałowość
termelékeny=produktywny
termelékenység=efektywność
termelékenység=skuteczność
termelékenység=sprawność
termelékenység=wydajność
termelés=plon
termelés=produkcja
termelési=produkcyjny
termelni=produkować
termelni=wytwarzać
termelő=producent
termelő=produkcyjny
termelő=wytwórczy
termés=plon
termés=urodzaj
termés=żniwo
termés=zysk
természet=charakter
természet=natura
természet=przyroda
természet=przyrodniczy
természet=rodzaj
természet=usposobienie
természetellenes=nienaturalny
természetellenes=wyrodny
természetes=naturalny
természetesen=naturalnie
természetesen=oczywiście
természetesség=naturalizm
természetfeletti=nadnaturalny
természeti=przyrodniczy
természetrajz=przyroda
természettudós=przyrodnik
termesztés=hodowla
termesztő=hodowca
termet=figura
termőföld=gleba
termonukleáris=termojądrowy
termosz=termos
termosztát=termostat
terrakotta=terakota
terrorista=terrorysta
térség=przestrzeń
térti=powrotny
terület=dział
terület=dziedzina
terület=kraina
terület=obszar
terület=region
terület=rejon
terület=rezerwat
terület=strefa
terület=teren
tervez=planować
tervez=projektować
tervezés=projekt
tervezés=rysunek
tervezés=zamiar
tervezet=projekt
tervezni=planować
tervrajz=wykres
tessék=oto
tessék=proszę
test=ciało
testecske=ciałko
testecske=krwinka
testes=tęgi
testesség=tusza
testhezálló=obcisły
testi=cielesny
testi=fizyczny
testi=materialny
testileg=fizycznie
testület=korpus
testvér=brat
testvér=siostra
testvérek=rodzeństwo
testvéri=braterski
testvéri=bratni
testvériség=braterstwo
tészta=ciastko
tészta=ciasto
tészta=forsa
tészta=kluski
tét=stawka
tét=wkład
tetanusz=tężec
tétel=teza
tétel=wpis
tetem=padlina
tetem=trup
tetem=zwłoki
tetemvizsgálat=autopsja
tétlen=bezczynny
tétlen=nieczynny
tétlen=próżniaczy
tétlen=próżny
tető=wieko
tető=wierzch
tétova=niejasny
tétova=niepewny
tétova=niewyraźny
tetoválás=capstrzyk
tetoválás=tatuaż
tetoválás=tatuować
tétovázás=wahanie
tetszeni=podobać
tetszés=dowolny
tetszés=upodobanie
tett=akt
tett=czyn
tett=dzieło
tettes=przestępca
tettes=winowajca
tettetés=symulacja
tettetés=udawanie
tettetni=udawać
teve=wielbłąd
tévedés=błąd
tévedés=omyłka
tévedés=pomyłka
tévedhetetlen=nieomylny
tévedhetetlenség=nieomylność
tévedhetetlenül=nieomylnie
tévedni=mylić
tévedni=omylić
tevékeny=czynny
tevékeny=ruchliwy
tevékenykedik=działać
tevékenység=czynność
tevékenység=działalność
téves=błędny
téves=fałsz
téves=fałszywy
téves=kłamliwy
téves=nieprawdziwy
téveszteni=chybiać
textil=tekstylny
textil=włókienniczy
textiláru=tekstylia
textilmunkás=włókniarz
Thaiföld=Syjam
Thaiföld=Tajlandia
ti=wy
tied=twój
tietek=wasz
tífusz=durowy
tífusz=tyfus
tigris=tygrys
tilalom=zakaz
tilos=wzbroniony
tiltakozás=protest
timsó=ałun
tinktúra=nalewka
tinta=atrament
tinta=tusz
tipikus=charakterystyczny
tipikus=typowy
tipli=guz
tipli=kołek
tipográfia=typografia
tipológia=typologia
tipor=deptać
tipor=tratować
tiporni=deptać
tipp=wskazówka
típus=typ
típus=wzór
tiszafa=cis
tiszt=funkcjonariusz
tiszt=oficer
tiszt=urzędnik
tiszta=czysty
tiszta=przejrzysty
tiszta=przezroczysty
tisztánlátás=jasnowidztwo
tisztára=całkowicie
tisztára=zupełny
tisztás=polana
tisztaság=czystość
tisztaság=niewinność
tisztátlan=nieczysty
tisztázás=wyjaśnienie
tisztelet=cześć
tisztelet=szacunek
tiszteletbeli=honorowy
tiszteletben=uczcić
tiszteletreméltó=porządny
tisztelni=szanować
tisztelő=wielbiciel
tisztelt=szanowny
tisztes=szacowny
tisztességes=przyzwoity
tisztességtelen=nieuczciwy
tisztességtelenség=nieuczciwość
tisztítani=czyścić
tisztítani=obierać
tisztító=oczyszczalnik
tisztító=przeczyszczający
tisztogatás=sprzątanie
tisztségviselő=funkcjonariusz
tisztviselő=urzędnik
tisztviselőnő=urzędniczka
titán=tytan
titán=tytanowy
titeket=was
titkár=sekretarz
titkárnő=sekretarka
titkárság=sekretariat
titkos=ezoteryczny
titkos=tajny
titok=potajemny
titok=sekret
titok=sekretny
titok=tajemnica
titok=tajemniczy
titok=tajemny
titok=tajny
titokban=potajemnie
titokban=skrycie
titokban=ukradkiem
titoktartó=bliski
titoktartó=blisko
titokzatos=tajemniczy
tíz=dziesięć
tíz=dziesięcioro
tized=dziesiąty
tizedelés=dziesiątkowanie
tizedelés=zdziesiątkowanie
tízegynéhány=kilkanaście
tizenegy=jedenaście
tizenegy=jedenasta
tizenegy=jedenastka
tizenhárom=trzynaście
tizenhat=szesnaście
tizenhét=siedemnaście
tizenkettes=dwunastka
tizenkilenc=dziewiętnaście
tizenkilencedik=dziewiętnasty
tizennégy=czternaście
tizennyolc=osiemnaście
tizennyolcadik=osiemnasty
tizenöt=piętnaście
tizenvalahány=kilkanaście
tízes=dziesiątka
tízórai=przekąska
tízórai=zakąska
tízparancsolat=dekalog
tízperc=pauza
tízperc=przerwa
tízpróba=dziesięciobój
tó=jezioro
tó=staw
többnyire=najczęściej
többnyire=przeważnie
többség=większość
többszemélyes=wieloosobowy
többszobás=wielopokojowy
többször=częściej
többször=kilkakrotnie
többszörös=kilkakrotny
többszörös=mnożyć
többszörös=wielokrotność
többszörös=wielokrotny
többszörös=wieloraki
toborzás=nabór
toboz=stożek
toboz=szyszka
tobzódás=orgia
tócsa=kałuża
tojás=jajka
tojás=jajko
tojásdad=jajowaty
tojások=jaja
tojásrántotta=jajecznica
tok=futerał
tok=koperta
tok=obudowa
tök=dynia
tök=kabaczek
tőkehal=jesiotr
tökéletes=doskonały
tökéletes=doszczętny
tökéletesen=całkowicie
tökéletesen=doskonale
tökéletesíteni=ulepszać
tökéletesség=doskonałość
tökéletesség=perfekcja
tökéletlen=ułomny
tökéletlen=wadliwy
tökfilkó=głupiec
tökfilkó=tuman
tokhal=jesiotr
tolakodni=pchać
tölcsér=lej
tölcsér=lejek
tőlem=od
tolerancia=pobłażliwość
tolerancia=tolerancja
toleráns=tolerancyjny
tölgy=dąb
tölgy=dębowy
tölgyfa=dąb
tölgyfa=dębowy
toll=długopis
toll=pióro
toll=zagroda
tollaslabda=wolant
tollazat=upierzenie
tollbamondás=dyktando
tollbamondás=dyktowanie
tolmács=tłumaczka
tolmácsolás=tłumaczenie
tolmácsolni=tłumaczyć
tolni=pchnąć
tolongás=tłok
tolószék=wózek
tolózár=zamek
tolózár=zatrzask
töltelék=farsz
töltelék=nadzienie
töltelék=nadziewanie
töltelék=wyściełanie
tölteni=nalać
töltény=nabój
töltény=wkładka
tölténytár=magazyn
tölténytár=magazynek
tölténytár=skład
töltés=grobla
töltés=nasyp
töltés=wał
töltött=faszerowany
töltött=nadziewany
toluol=toluen
tolvaj=złodziej
tolvajkulcs=wytrych
tolvajnyelv=gwara
tömb=blok
tömeg=mnogość
tömeg=mnóstwo
tömeg=rzesza
tömeg=tłum
tömeges=masowy
tömegesen=masowo
tömés=plomba
tömjén=kadzidło
tömör=masywny
tömör=solidny
tömörít=pakować
tömörít=pliki
tömörség=stałość
tömörség=stanowczość
tompa=przytępiać
tompa=stępiać
tompa=tępy
tompalátás=niedowidzenie
tompán=tępo
tonhal=tuńczyk
tönkremenni=rujnować
tönkretenni=popsuć
tönkretenni=psuć
tönkretenni=zepsuć
tönkretenni=zniszczyć
tonna=tona
tonnatartalom=pojemność
tonnatartalom=tonaż
topáz=topaz
topográfia=topografia
topográfiai=topograficzny
topográfus=topograf
tor=tułów
tőr=sztylet
tördelni=łamać
töredék=urywek
töredékes=fragmentaryczny
töredékes=ułamkowy
töredékes=wycinkowy
törekedni=starać
törékeny=kruchy
törekszik=starać
törekszik=zmierzać
törekvés=ambicja
törekvés=dążenie
törekvő=gorliwy
törés=złamanie
törhetetlen=nietłukący
tórium=tor
torkolat=ujście
torkollik=wpadać
torkos=łakomy
torkos=żarłoczny
torkosság=obżarstwo
torlasz=zator
törlés=skasowanie
törlés=skreślenie
törlés=usunięcie
törlesztés=amortyzacja
torlódás=zator
törlőrongy=ścierka
torma=chrzan
törmelék=gruzy
torna=gimnastyka
torna=turniej
tornacipő=trampki
tornádó=cyklon
tornádó=tornado
tornász=gimnastyk
törni=łamać
törni=tłuc
törni=złamać
törődni=dbać
törődő=dbały
torok=gardło
torok=gardziel
torok=przełyk
torokgyík=błonica
torokgyík=dyfteryt
torokgyík=krup
törökméz=chałwa
torony=baszta
torony=wieża
toronyház=wieżowiec
törött=połamany
törpe=karłowaty
törpe=karzeł
törpe=krasnoludek
törpe=smerf
torpedó=torpeda
torpedó=torpedować
torpedó=torpedowy
torpedóromboló=kontrtorpedowiec
torpedóromboló=niszczyciel
tört=łamany
torta=ciastko
torta=ciasto
torta=placek
torta=tort
torta=zlepiać
történelem=historia
történelmi=dziejowy
történelmi=historyczny
történész=dziejopis
történész=historyk
történet=anegdota
történet=bajka
történet=dzieje
történet=historia
történet=historyjka
történet=opowiadanie
történet=opowieść
történni=dziać
törtszám=część
törtszám=frakcja
törtszám=ułamek
törülköző=ręcznik
törülni=kasować
törvény=prawo
törvény=statut
törvény=ustawa
törvénybíró=sołtys
törvényellenes=bezprawny
törvényes=legalny
törvényes=prawny
törvényes=słuszny
törvényesség=legalność
törvényesség=praworządność
törvényesség=prawowitość
törvényesség=słuszność
törvényhatóság=gmina
törvényhatóság=municypalność
törvényhatóság=zarząd
törvényhatósági=gminny
törvényhatósági=miejski
törvényhatósági=municypalny
törvényhozás=ustawodawstwo
törvényhozó=prawodawca
törvényhozó=ustawodawca
törvényhozó=ustawodawczy
törvénykezési=prawniczy
törvénykezési=prawny
törvénykezési=sądowy
törvényszéki=prawniczy
törvényszéki=sądowy
torz=niekształtny
torzkép=karykatura
torzó=tors
torzó=tułów
torzonborz=kosmaty
torzonborz=włochaty
törzs=kadłub
törzs=korpus
törzs=plemię
törzs=szczep
törzs=tors
törzsi=plemienny
törzsi=szczepowy
totális=całkowity
totális=całościowy
totalitárius=totalitarny
tovább=dalej
tovább=nadal
továbbá=ponadto
további=dalszy
további=dodatkowy
továbbít=przekazać
továbbító=przekaźnik
továbbképzés=dokształcenie
továbbképzés=szkolenie
továbbra=nadal
tőzeg=torf
tőzegáfonya=żurawina
tőzsde=giełda
trágár=sprośny
tragédia=tragedia
tragikum=tragiczny
tragikus=tragiczny
trágya=gnój
trágya=nawóz
traktor=ciągnik
traktor=traktor
traktoros=traktorzysta
trambulin=trampolina
transz=trans
transzcendencia=transcendencja
transzcendens=transcendentalny
transzcendens=transcendentny
transzcendentális=transcendentalny
transzformátor=transformator
transzfúzió=transfuzja
tranzakció=transakcja
tranzisztor=tranzystor
tranzit=tranzyt
trauma=obrażenie
trauma=uraz
traumás=traumatyczny
traumás=urazowy
tréfa=dowcip
tréfa=żart
tréfálni=żartować
tréfás=śmieszny
treff=trefl
trend=tendencja
trenírozni=trenować
tricikli=trycykl
trigonometria=trygonometria
trikó=kaftanik
trikó=koszulka
trió=tercet
trió=trio
trió=trójka
trófea=trofeum
trolibusz=trolejbus
trombita=trąba
trombita=trąbić
trombita=trąbka
trombitás=trębacz
tropikus=tropikalny
tropikus=zwrotnik
trópusi=podzwrotnikowy
trópusi=tropikalny
trópusi=zwrotnikowy
trubadúr=trubadur
tű=igła
tubák=tabaka
tuberkulózis=gruźlica
tucat=tuzin
tucatáru=tandeta
tücsök=krykiet
tücsök=świerszcz
tud=móc
tud=może
tudakolni=dociekać
tudás=umiejętność
tudás=wiedza
tudás=znajomość
tudat=nieświadomie
tudat=podświadomie
tudat=świadomość
tudat=uświadamiać
tudat=zmysł
tudatalatti=podświadomość
tudatalatti=podświadomy
tudathasadás=schizofrenia
tudathasadásos=schizofrenik
tudatlan=nieświadomy
tudatlan=niewykształcony
tudatlanság=nieświadomość
tudatlanság=nieuctwo
tudatlanság=niewiedza
tudatni=oznajmiać
tudatos=świadomy
tudatosan=świadomie
tudatosság=świadomość
tudni=móc
tudni=potrafić
tudni=umieć
tudni=wiedzieć
tüdőbaj=gruźlica
tüdőembólia=embolia
tüdőembólia=zatorowość
tüdőgyulladás=pneumonia
tudok=mogę
tudok=wiem
tudom=wiem
tudomány=erudycja
tudomány=nauka
tudomány=wiedza
tudományos=naukowy
tudománytalan=nienaukowy
tudomás=poznanie
tudomás=wiedza
tudomás=znajomość
tudomás=znajomy
tudós=naukowiec
tudósítani=zawiadamiać
tudósítás=reportaż
tudsz=możesz
tükör=lusterko
tükör=lustro
tükör=lustrzany
tükör=zwierciadło
túladagolás=przedawkować
túladagolás=przedawkowanie
tulajdon=majątek
tulajdon=własność
tulajdon=własny
tulajdonítás=przypisywanie
tulajdonjog=posiadanie
tulajdonjog=własność
tulajdonképpen=właściwie
tulajdonképpeni=właściwy
tulajdonos=właściciel
tulajdonos=właścicielka
tulajdonság=atrybut
tulajdonság=cecha
tulajdonság=przydawka
tulajdonság=przymiot
tulajdonság=właściwość
tulajdonság=własność
túlbecsülni=przeceniać
tülekedés=gramolenie
tülekedés=gramolić
túlélni=przeżywać
tűlevelű=iglasty
túlhajtott=przesadny
tulipán=tulipan
túlium=tul
túlkapás=nadużycie
tüll=tiul
túlmunka=przeciążenie
túlmunka=przemęczać
túlmunka=przepracowanie
túlnépesedés=przeludnienie
túlnyomórészt=przeważnie
túlnyúlás=nawis
tülök=róg
túlóra=dogrywka
túlóra=nadgodziny
túlóra=nadliczbówka
túlóra=nadliczbowy
túlóra=nadprogramowo
túlságos=nadmierny
túlságos=nadzwyczajny
túlságos=przesadny
túlságosan=zanadto
túlságosan=zbytnio
túlsúly=przewaga
túlsúly=wyższość
túlsúlyos=nadwaga
túltengés=nadmiar
túltengés=obfitość
túlterhelés=przeciążenie
túlterhelés=przeciążyć
túltermelés=nadprodukcja
túlzás=przesada
túlzó=przesadny
túlzott=przesadny
tündéri=czarodziejski
tündéri=czarowny
tündöklés=blask
tündöklés=wspaniałość
tündöklő=jaśniejący
tüneményes=fenomenalny
tünet=objaw
tünet=przejaw
tünet=symptom
tüntetés=demonstracja
tunya=leniwy
turbina=turbina
turbólégcsavaros=turbośmigłowy
turbolya=trybula
turbolya=trybulka
turbulencia=turbulencja
turbulens=burzliwy
turbulens=turbulentny
türelem=cierpliwość
türelem=pobłażliwość
türelmes=cierpliwy
türelmetlen=niecierpliwy
türelmetlenség=niecierpliwość
türelmetlenség=zniecierpliwienie
türelmetlenül=niecierpliwie
tűrhető=znośny
tűrhetően=nieźle
tűrhetően=znośnie
turista=letnik
turista=turysta
turista=turystyczny
turizmus=turystyka
turkálni=grzebać
türkiz=turkus
türkiz=turkusowy
türkmén=Turkmen
türkmén=turkmeński
Türkmenisztán=Turkmenistan
turné=objazd
turné=podróż
tűrni=cierpieć
túró=twaróg
turpisság=psota
tus=prysznic
tus=tusz
tűsarok=szpilki
tüskés=ciernisty
tüsszenteni=kichać
tüsszentés=kichać
tüsszentés=kichanie
tüsszentés=kichnięcie
tüsszögni=kichać
túsz=zakładnik
tutaj=tratwa
tutajos=flisak
tutajozás=flisactwo
tűz=ogień
tűz=pożar
tűzálló=ogniotrwały
tűzcsap=hydrant
tüzelés=strzelanie
tüzelés=strzelanina
tüzelő=opał
tüzelő=paliwo
tüzér=artylerzysta
tüzér=kanonier
tüzérség=artyleria
tűzijáték=fajerwerk
tűzoltó=strażak
tűzpiros=ognistoczerwony
tűzvész=pożar
tűzvörös=ognistorudy
tyúk=kura
tyúkhúr=gwiazdnica
tyúkól=kurnik
uborka=ogórek
uborka=ogórkowy
uborkasaláta=mizeria
uborkásüveg=słój
üde=świeży
üdén=świeżo
üdíteni=orzeźwiać
üdítő=orzeźwiający
üdítően=orzeźwiająco
üdülés=wczasy
üdülési=zdrowotny
üdülő=wczasowicz
üdülőhely=uzdrowisko
üdülővendég=kuracjusz
üdülővendég=wczasowicz
udvar=dziedziniec
udvar=podwórko
udvar=podwórze
udvarház=dwór
udvarias=grzeczny
udvarias=uprzejmy
udvariasság=grzeczność
udvariasság=uprzejmość
udvariatlan=niegrzeczny
udvariatlan=nieuprzejmy
udvariatlanság=niegrzeczność
udvariatlanság=nieuprzejmość
udvariatlanul=niegrzecznie
udvaronc=dworzanin
üdvösség=ocalenie
üdvösség=zbawienie
üdvözlés=powitanie
üdvözlés=pozdrawianie
üdvözlés=pozdrowienie
üdvözlet=powitanie
Üdvözlet=Pozdrowienia
üdvözlet=pozdrowienie
Üdvözletem=Pozdrawiam
üdvözlőlap=kartka
Üdvözlöm=Pozdrawiam
Üdvözlünk=Pozdrawiamy
üdvözöl=powitać
üdvözöl=pozdrawiać
üdvözöl=przywitać
üdvözöl=witać
Üdvözöljük=Pozdrawiamy
Üdvözöljük!=Witamy!
Üdvözöllek=Pozdrawiam
Üdvözöllek!=Witam!
üdvözölni=kłaniać
üdvözölni=powitać
üdvözölni=pozdrawiać
üdvözölni=witać
ugatni=szczekać
ügetés=kłus
ügetés=kłusować
ügetés=trucht
üggyel-bajjal=ledwie
Ugorj=Skacz
ugrál=skakać
ugrálni=skakać
ugrani=skoczyć
ugrás=skok
ugrat=żartować
ugrik=skoczyć
ugrósánc=skocznia
úgy=tak
úgy=zwany
ügy=interes
ügy=kwestia
ügy=proces
ügy=sprawa
ugyanakkor=równocześnie
ugyancsak=również
ugyancsak=też
ugyanis=bowiem
ugyanolyan=jednakowy
ugyanúgy=jednakowo
ugyanúgy=równie
ugyanúgy=zarówno
ügyelet=dyżur
ügyeletes=dyżurny
ügyes=sprawny
ügyes=sprytny
ügyes=zdolny
ügyes=zgrabny
ügyes=zręczny
ügyes=zwinny
ügyesen=sprawnie
ügyesen=sprytnie
ügyesen=zręcznie
ügyesen=zwinnie
ügyesség=zgrabność
ügyesség=zręczność
ügyesség=zwinność
ügyész=prokurator
ügyészség=prokuratura
ügyetlen=niedołęga
ügyetlen=nieumiejętny
ügyetlen=niezgrabny
ügyetlen=niezręczny
ügyetlenség=nieumiejętność
ügyetlenség=niezdarność
ügyetlenség=niezgrabność
ügyfél=klient
ügyirat=pismo
ügylet=interes
úgymond=rzekomo
ügynök=agent
ügynökség=agencja
úgyszintén=także
ügyvéd=adwokat
ügyvéd=obrońca
ügyvezető=zarządca
ügyvezetőnő=zarządczyni
új=nowy
újabb=ponowny
újból=ponownie
újdonság=nowalijka
újdonság=nowość
újesztendei=noworoczny
újévi=noworoczny
újfent=znowu
újhagyma=dymka
újító=innowator
újító=nowator
ujj=palec
ujj=paluch
ujj=rękaw
újjáépíteni=odbudowywać
újjáépítés=odbudowa
újjászületés=odrodzenie
ujjperec=falanga
újonc=poborowy
újonc=rekrut
újonnan=niedawno
újonnan=ostatnio
újra=ponownie
újra=znowu
újraindít=restartować
újrakezdés=wznowienie
újratermelés=kopia
újratermelés=odtworzenie
újratermelés=reprodukcja
újratermelés=rozród
újság=gazeta
újság=nowina
újság=nowość
újság=wiadomość
újság=wieść
újságírás=dziennikarstwo
újságíró=dziennikarz
újságírónő=dziennikarka
újságos=kiosk
újszerű=nowoczesny
újszülött=noworodek
üldöz=gonić
üldöz=prześladować
üldöz=ścigać
üldözés=prześladowanie
üldözni=prześladować
üldözni=ścigać
üldöző=prześladowca
üldözött=prześladowany
üldöztetés=prześladowanie
ülep=tyłek
ülepítő=osadnik
ülepítő=zbiornik
ülés=posiedzenie
ülés=sesja
ülés=siedzenie
ülésszak=posiedzenie
ülésszak=sesja
üllő=kowadło
ülni=siadać
ülni=siedzieć
ülnök=asesor
ülő=siedzący
ülőhely=siedzenie
ültet=posadzić
ültet=sadzić
ültetés=posadzenie
ültetés=sadzenie
ültetés=zasadzenie
ültetett=posadzony
ültetett=zasadzony
ültetni=sadzić
ültetvény=plantacja
ültetvényes=plantator
ültetvényes=sadzarka
ultraibolya=nadfiolet
unalmas=nudny
unalmasan=nudno
unalom=nuda
unalom=zmęczenie
unalom=znużenie
uncia=odrobina
uncia=uncja
undok=obrzydliwy
undok=ohydny
undokság=paskudztwo
undor=odraza
undor=wstręt
undorító=wstrętny
unintelligens=nieinteligentny
unió=unia
unió=zjednoczenie
uniós=unijny
univerzális=uniwersalny
univerzum=wszechświat
ünnep=festyn
ünnep=święto
ünnep=uroczystość
ünnepel=obchodzić
ünnepel=świętować
ünnepély=ceremonia
ünnepély=festyn
ünnepély=obrzęd
ünnepély=uroczystość
ünnepélyes=uroczysty
ünnepélyesen=świątecznie
ünnepélyesen=uroczyście
ünnepi=galowy
ünnepi=igrzyska
ünnepi=odświętny
ünnepi=świąteczny
ünnepi=uroczysty
ünnepség=uroczystość
ünő=łania
unoka=wnuk
unokabátya=kuzyn
unokahúg=bratanica
unokahúg=Lena
unokahúg=siostrzenica
unokaöcs=bratanek
unokaöcs=siostrzeniec
unokaöcs=synowiec
unokatestvér=kuzyn
untató=nudny
úr=pan
űr=próżnia
uralkodni=królować
uralkodni=panować
uralkodni=rządzić
uralkodóház=dynastia
uralom=dominacja
urán=uran
urbanizáció=urbanizacja
üreg=jama
üreg=jaskinia
üreg=nora
üreges=dziupla
üreges=jama
üreges=pusty
üreges=wydrążenie
üreges=zagłębienie
üres=luz
üres=próżny
üres=pusty
üresen=pusto
üresség=pustka
ürge=suseł
űrhajós=kosmonauta
úri=dżentelmeński
úri=pański
úriember=dżentelmen
úriember=gentleman
ürít=wydalać
ürít=wydalić
űrlap=blankiet
űrlap=formularz
urna=urna
úrrá=opanować
űrtartalom=pojemność
ürügy=pretekst
üst=kocioł
üstök=czub
üstökös=kometa
úszás=pływanie
úszik=płynąć
úszik=pływać
uszító=podżegacz
úszni=płynąć
úszni=pływać
úszó=płetwa
úszó=pływacki
úszó=pływak
úszó=statecznik
uszoda=pływalnia
üszök=głownia
úszóképesség=pływalność
úszómedence=pływalnia
úszónadrág=kąpielówki
úszónadrág=slipy
úszósapka=czepek
út=droga
út=drogowy
út=szlak
utalás=aluzja
utálat=odraza
utálat=wstręt
utálatos=obrzydliwy
utálatos=wstrętny
után=po
után=potem
után=według
után=za
utána=po
utána=potem
utána=według
utána=za
utánajárás=zachód
utánozhatatlan=niepowtarzalny
utánozni=naśladować
utánozni=podrabiać
utánozni=udawać
utánvétel=pobranie
utánzat=imitacja
utánzat=naśladowanie
utánzat=naśladownictwo
utánzó=naśladowczy
utas=podróżny
utasítás=instrukcja
utasítás=przepis
utasítás=rozkaz
utasítás=zarządzenie
utasítás=zlecenie
utastér=chałupa
utastér=chata
utastér=kabina
utastér=kajuta
utazás=jazda
utazás=podróż
utazás=wyjazd
utazási=przejazd
utazgat=podróżować
utazgatni=jeździć
utazgatni=wędrować
utazni=jechać
utazni=jeździć
utazni=podróżować
utazó=dojeżdżający
utazóláda=bagażnik
utazóláda=kufer
útburkolat=bruk
utca=ulica
utcai=brukowy
utcai=uliczny
útdíj=myto
üteg=akumulator
üteg=bateria
ütemterv=harmonogram
ütés=udar
úti=drogowy
úti-=drogowy
útikalauz=przewodnik
útikönyv=przewodnik
útirány=rejs
útjelzés=drogowskaz
útjelző=drogowskaz
útkanyar=zakręt
útkanyar=zgięcie
útkeresztezés=skrzyżowanie
ütközés=cios
ütközés=szok
ütközés=wstrząs
ütközés=zderzenie
ütközet=bitwa
ütközik=zderzyć
ütköző=zderzak
útlevél=paszport
útlevél=paszportowy
útmutató=instrukcja
útmutató=poradnik
útnak=odprawiać
ütni=uderzać
ütőér=arteria
ütőér=puls
ütőér=tętnica
utóirat=postscriptum
utókor=potomność
utókor=potomstwo
utolérni=doganiać
utolérni=dościgać
utoljára=ostatnio
utolsó=ostateczny
utolsó=ostatni
utolsóelőtti=przedostatni
útonállás=zdzierstwo
útonálló=bandyta
útonálló=rozbójnik
utópia=utopia
útpadka=pobocze
útszakasz=etap
úttalan=bezdrożny
úttest=jezdnia
útvesztő=bezdroże
útvonal=droga
útvonal=rejs
útvonal=szlak
útvonal=trasa
üveg=butelka
üveg=flakon
üveg=flaszka
üveg=szklany
üveg=szkło
üvegbura=klosz
üveggömb=bulwa
üveggömb=cebula
üveggömb=cebulka
üvegház=cieplarnia
üvegház=szklarnia
üvölt=ryczeć
üvölt=ryknąć
üvölteni=wrzeszczeć
üvöltés=ryk
üvöltés=wycie
üzbég=uzbecki
üzbég=Uzbejka
üzbég=Uzbek
Üzbegisztán=Uzbekistan
üzem=zakład
üzemanyag=paliwo
üzemanyag-=paliwowy
üzemanyagnyílás=wlew
üzemel=działać
üzemeltet=eksploatować
üzemeltet=użytkować
üzemeltetés=eksploatacja
üzemeltetés=użytkowanie
üzemi=zakładowy
üzemmód=tryb
üzemzavar=awaria
üzemzavar=zepsucie
üzenet=komunikat
üzenet=orędzie
üzenet=posłanie
üzenet=przesłanie
üzenet=wiadomość
üzlet=biznes
üzlet=interes
üzlet=kram
üzlet=sklep
üzletember=biznesmen
üzletember=handlowiec
üzletember=kupiec
üzletkör=baryłka
üzletkör=beczka
üzletkör=beczułka
üzletkör=rura
uzsonna=podwieczorek
uzsonna=przekąska
uzsonna=zakąska
vacak=marny
vacakul=kiepsko
vacsora=kolacja
vacsora=wieczerza
vad=dziki
vád=obwinienie
vád=oskarżenie
vadász=myśliwski
vadász=myśliwy
vadászat=łowiectwo
vadászat=myślistwo
vadászat=polowanie
vadászni=łowić
vadászni=polować
vadászpuska=dubeltówka
vadászrepülőgép=myśliwiec
vaddisznó=dzik
vádemelés=oskarżenie
vadhús=dziczyzna
vadhús=zwierzyna
vadkan=dzik
vádli=łydka
vádló=oskarżyciel
vádlott=oskarżony
vádlott=podsądny
vadmacska=żbik
vádolni=posądzać
vádolni=skarżyć
vadorzó=kłusownik
vadregényes=romantyczny
vadrózsa=róża
vadul=dziko
vagány=cwaniak
vágás=cięcie
vagdal=siekać
vágni=ciąć
vágni=kroić
vágni=rąbać
vágni=siekać
vágóhíd=rzeźnia
vagon=wagon
vágósarkantyú=falochron
vágott=cięty
vágta=cwał
vagy=albo
vágy=apetyt
vágy=tęsknota
vágy=żądza
vágyakozás=tęsknota
vagylagosan=alternatywnie
vágyódás=tęsknota
vagyon=bogactwo
vagyon=dorobek
vagyon=majątek
vagyon=własność
vagyonbukott=bankrut
vagyonos=zamożny
vaj=masło
vajas=maślany
vajdaság=województwo
vajdasági=wojewódzki
vájdling=basen
vájdling=miednica
vájdling=zagłębie
vajon=czy
Vajon=Czyżby
vak=niewidomy
vak=ślepy
vakáció=ferie
vakáció=wakacje
vakáció=wczasy
vakarni=drapać
vakarni=skrobać
vakbél=aneks
vakbél=dodatek
vakbuzgóság=dewocja
vakbuzgóság=zajadłość
vakítás=olśniewać
vakítás=oślepiać
vakító=jaskrawy
vakmerő=zuchwały
vakmerőség=zuchwałość
vakok=niewidomy
vakok=ślepy
vakolat=zaprawa
vakolókanál=kielnia
vakon=ślepo
vakondtúrás=kretowisko
vakság=ślepota
vakság=zaślepienie
vákuum=podciśnienie
vákuum=próżnia
vákuum=próżniowy
vákuum=pustka
váladék=wydzielanie
váladék=wydzielina
valaha=kiedyś
valaha=niegdyś
valahány=ileś
valahány=wszyscy
valahány=wszystkie
valahányan=ileś
valahányan=wszyscy
valahányan=wszystkie
valahára=wreszcie
valahogy=jakoś
valahol=gdzieś
valahonnan=skądś
valahova=gdzieś
valahová=dokądś
valaki=ktoś
valamelyik=któryś
valamennyi=ileś
valamennyien=każdy
valami=coś
valami=nieco
valamiképpen=jakoś
valamikor=kiedyś
valamilyen=jakiś
valamint=oraz
válás=rozwód
válasz=odpowiedź
válasz=replika
válaszfal=przegroda
válaszfal=rozdzielenie
válaszolni=odpisywać
válaszolni=odpowiadać
választás=alternatywa
választás=wybór
választás=wybory
választási=wyborczy
választék=asortyment
választék=dobór
választható=nadobowiązkowy
választó=elektor
választó=wyborca
választófejedelem=elektor
választói=wyborczy
valcer=walc
váll=bark
váll=bary
váll=łopatka
váll=pobocze
váll=ramię
vállalat=przedsiębiorstwo
vállalat=przedsięwzięcie
vállalat=zakład
vállalkozás=projekt
vállalkozás=przedsięwzięcie
vállalkozás=wyprawa
vállalkozás=zadanie
vállalkozni=podejmować
vállalkozó=kontrahent
vállalkozó=wykonawca
vállalkozó=zleceniobiorca
vallás=religia
vallás=wyznanie
vallási=religijny
vallásosság=pobożność
váll-lap=epolet
vallomás=zeznanie
vállpánt=epolet
való=prawdziwy
való=rzeczywisty
valóban=istotnie
valóban=naprawdę
valóban=rzeczywiście
valódi=istny
valódi=prawdziwy
valódiság=autentyczność
valódiság=prawdziwość
válogatós=delikatny
válogatós=wybredny
válogatott=dobrany
valójában=właściwie
valóság=rzeczywistość
valóságos=faktyczny
valóságos=realny
valóságos=rzeczywisty
valószínű=prawdopodobny
valószínűleg=chyba
valószínűleg=prawdopodobnie
valószínűség=prawdopodobieństwo
valószínűtlen=nieprawdopodobny
valótlanság=nieprawda
válság=kryzys
válság=kryzysowy
válságos=krytyczny
váltakozás=zmiana
váltakozó=naprzemienny
váltakozó=przemienny
váltás=wymiana
változás=zmiana
változás=zmieniać
változat=odmiana
változat=zmiana
változatos=rozmaity
változatossá=urozmaicać
változékony=zmienny
változékonyság=niestałość
változó=zmienny
változtat=podmieniać
változtatás=zmiana
váltságdíj=okup
vályú=koryto
vályú=niecka
vályú=żłób
vám=cło
vámolni=oclić
vámőr=celnik
vámos=celnik
van=jest
van=ma
van=mam
van=mamy
van=masz
vanádium=wanad
vandál=wandal
vandalizmus=wandalizm
vándor=koczowniczy
vándor=koczownik
vándor=przelotny
vándorlás=migracja
vándorlás=wędrówka
vándorlás=wędrowny
vándorolni=wędrować
vanília=wanilia
vanília=waniliowy
vánkos=poduszka
vannak=są
ványadt=chudy
var=strup
vár=czekać
vár=spodziewać
vár=zaczekać
vár=zamek
várakozás=oczekiwanie
varangy=ropucha
várárok=fosa
varasodás=łamistrajk
varasodás=strup
váratlan=nagły
váratlan=nieoczekiwany
váratlan=obcesowy
váratlan=opryskliwy
váratlan=raptowny
váratlan=stromy
váratlan=szorstki
váratlanul=nagle
váratlanul=niespodziewanie
varázs=czar
varázs=powab
varázslat=czar
varázslat=urok
varázsló=asystent
varázsló=czarnoksiężnik
varázsló=czarodziej
varázsló=magik
varázsolni=czarować
variáció=odchylenie
variáció=odmiana
variáció=wariacja
variáció=zmiana
variáns=wariant
varieté=wodewil
varjú=gawron
varjú=piać
varjú=wrona
várni=poczekać
város=gród
város=miasto
városban=mieście
városháza=ratusz
városi=gminny
városi=miejski
városi=municypalny
városka=miasteczko
városközi=międzymiastowi
városközpont=śródmieście
városlakó=mieszczanin
váróterem=poczekalnia
varrás=sześcienny
varrás=szew
varrni=cerować
varrni=szyć
varrónő=krawcowa
varrott=szyty
Varsó=Warszawa
vas=prasować
vas=żelazko
vas=żelazny
vas=żelazo
vasaló=żelazko
vásár=jarmark
vásár=kiermasz
vásár=targi
vásárcsarnok=targowisko
vásárlás=dorobek
vásárlás=kupno
vásárlás=nabycie
vásárlás=nabytek
vásárlás=nabywanie
vásárlás=zakupy
vásárlás=zdobycie
vásárló=odbiorca
vasárnap=niedziela
vasárnap=niedzielny
vasárnapi=niedzielny
vásárolni=kupować
vasas=metalowiec
vasgerenda=dźwigar
vasgyár=kuźnia
vasháromláb=krab
vaskos=gruby
vaskos=krępy
vasmacska=kotwica
vasmunkás=metalowiec
vastag=gęsty
vastag=gruby
vastag=konar
vastag=tłusty
vastagbél=colon
vastagon=grubo
vastagság=gęstość
vastagság=grubość
vasút=kolej
vasutas=kolejarz
vasúti=kolejowy
vasvilla=widelec
vasvilla=widełki
vasvilla=widły
vászon=płócienny
vászon=płótno
vászonroló=niewidomy
vászonroló=ślepy
vatta=wata
váza=waza
váza=wazon
vázlat=projekt
vázlat=wzór
vázlat=zarys
vázlatos=szkicowy
vécé=toaleta
vécétartály=cysterna
védekezés=obrona
védelem=obrona
védelem=ochrona
védelem=osłona
védelem=zabezpieczenie
védelmező=obrońca
védeni=bronić
veder=wiadro
védett=odporny
védett=rezerwat
védett=schronienie
védettség=odporność
védjegy=marka
védnök=patron
védnökség=patronat
védő=obrońca
védő=ochronny
vég=koniec
vég=kres
vég=ostatek
végbél=odbytnica
végbél=prostnica
végbélkúp=czopek
végbélnyílás=odbyt
végbemenni=dziać
vegetáriánus=jarosz
vegetáriánus=jarski
vegetáriánus=wegetariański
vegetatív=roślinny
végezni=kończyć
véghezvinni=popełniać
véghezvisz=wykonywać
végighallgat=przesłuchiwać
végighallgatni=wysłuchiwać
végighúzni=przeciągać
végigolvasni=przeczytać
végjáték=finał
végjáték=końcówka
végleg=ostatecznie
végleges=ostateczny
véglegesség=nieodwołalność
véglegesség=ostateczność
végre=nareszcie
végre=wreszcie
végrehajtani=wykonać
végrehajtás=implementacja
végrehajtás=realizacja
végrehajtás=wdrażanie
végrehajtás=wykonanie
végrendeleti=testamentowy
végromlás=ruina
végső=końcowy
végső=ostateczny
végtag=człon
végtag=członek
végtag=kończyna
végtelen=bezgraniczny
végtelen=nieskończony
végtelenül=niezmiernie
végül=nareszcie
végül=wreszcie
vegyérték=wartościowość
vegyes=mieszany
vegyész=aptekarz
vegyész=chemik
vegyész=farmaceuta
vegyi=chemiczny
vegyíteni=mieszać
vegyület=mieszać
vegyület=mieszanina
vegyület=związek
végzés=orzeczenie
végzet=fortuna
végzet=lornetka
végzet=los
végzet=przeznaczenie
végzet=szczęście
végzet=traf
végzetes=fatalny
végzett=absolwent
végzett=wykonany
végzettség=wykształcenie
végződés=końcówka
végződik=kończyć
végzős=absolwent
véka=buszel
vekker=budzik
vékony=cienki
vékony=skórka
vékony=smukły
vékony=szczupły
vektor=wektor
vele=nim
vélelem=przypuszczenie
vélelem=zarozumiałość
vélemény=mniemanie
vélemény=opinia
vélemény=wyrok
vélemény=zdanie
véletlen=koincydencja
véletlen=losowy
véletlen=przypadek
véletlen=przypadkowy
véletlenül=przypadkowo
velő=szpik
velős=krótki
velős=zwięzły
véna=żyła
vénás=żylny
vénasszony=baba
vendég=gość
vendég=gościnny
vendégfogadó=gospoda
vendéglátóipar=gastronomia
vendéglő=restauracja
vendéglői=restauracyjny
vendégnap=osobodzień
vendégség=gościna
vendégségben=gościć
vendégszeretet=gościnność
vendégszerető=gościnny
Venezuela=Wenezuela
venni=brać
venni=nabierać
venni=pojmować
venni=pożegnać
venni=wziąć
ventillátor=dmuchacz
ventillátor=dmuchawa
vény=recepta
vér=krew
vér=krwawy
véradó=krwiodawca
veranda=weranda
vérbaj=kiła
vérbaj=syfilis
vércsomó=grudka
vércsomó=skrzep
verdikt=opinia
verdikt=werdykt
verdikt=wyrok
veréb=wróbel
veregetni=klepać
verejték=pot
verekedés=bój
verekszik=bić
verem=jama
verés=bicie
véres=krwawy
vereség=klęska
vereség=porażka
vérezni=krwawić
vérhas=czerwonka
vérhas=dyzenteria
verítékezni=pocić
verkli=katarynka
vérmérséklet=usposobienie
vérmes=krwawy
vérmes=sangwiniczny
verni=bić
verni=klepać
verni=kuć
verni=uderzać
verni=walić
verőér=arteria
vérömlés=krwotok
vérpad=rusztowanie
vérpad=szafot
vérplazma=plazma
vers=wiersz
vérsavó=surowica
versengés=współzawodnictwo
verseny=konkurs
verseny=zawody
versenyképes=konkurencyjny
versenypálya=bieżnia
versenypálya=wyścigowy
versenyszekér=rydwan
versenyszekér=wóz
versenytárs=konkurent
versenytárs=rywal
versenyző=zawodnik
versszak=strofa
versszak=zwrotka
vérszegény=anemiczny
vérszegény=niedokrwisty
vérszegénység=anemia
vérszegénység=niedokrwistość
vérszopó=pijawka
vértanú=cierpiętnik
vértanú=męczennik
vértanúság=męczeństwo
vértelen=bezkrwawy
vérzés=krwotok
verzió=przekład
verzió=wersja
vese=nerka
vesepecsenye=polędwica
vésés=rycina
vésés=rytowanie
vésés=rytownictwo
vésés=sztych
véset=rycina
véset=rytowanie
véset=rytownictwo
véset=sztych
vesevelő=cynaderki
vésnök=grawer
vésnök=rytownik
vessző=rózga
veszedelmes=niebezpieczny
veszekedés=awantura
veszekedni=kłócić
veszekedő=sporny
veszekszik=kłócić
veszélyes=groźny
veszélyes=niebezpieczny
vészes=zgubny
veszett=wściekły
veszít=tracić
vesztegetés=przekupstwo
vesztegzár=kwarantanna
veszteség=strata
veszteség=ubytek
veszteség=utrata
veszteség=zguba
vétek=wina
vétek=wykroczenie
vétel=kupno
vétel=wzięcie
vetélés=aborcja
vetélés=poronienie
vetélés=skrobanka
vetélkedés=emulacja
vetélkedés=rywalizacja
vetélkedés=współzawodnictwo
veterán=weterynarz
vetés=siew
vetésforgó=płodozmian
vetített=przeźrocze
vetítővászon=ekran
vetni=rzucać
vetni=siać
vétó=weto
vétó=wetować
vetőmag=nasienie
vétség=wykroczenie
vetület=rzut
vevés=wzięcie
vevőkészülék=odbiornik
vevőkészülék=radioodbiornik
vezeklés=pokuta
vezeklés=skrucha
vezér=głowa
vezér=hetman
vezér=naczelnik
vezér=przywódca
vezér=szef
vezér=wódz
vezércikk=edytorski
vezérezredes=generał
vezérkar=sztab
vezérlés=sterowanie
vezet=kierować
vezeték=przewód
vezetéknév=nazwisko
vezetés=kierowanie
vezetés=kierownictwo
vezetés=prowadzenie
vezetés=przewód
vezetni=oprowadzać
vezetni=prowadzić
vezető=kierowca
vezető=kierowniczy
vezető=kierownik
vezető=przewodnik
vezető=przodujący
vezető=taternik
vezető=wiodący
vezetőnő=kierowniczka
vezetőség=zarząd
viasz=wosk
viasz=woskować
viaszosvászon=cerata
vicc=dowcip
vicc=koncept
vicc=żart
viccelni=żartować
viccelődés=żarty
viccelődik=żartować
vicces=komiczny
vicces=zabawny
vicsorgás=warczenie
vidám=wesoły
vidáman=wesoło
vidék=kraina
vidék=okolica
vidék=teren
vidék=wieś
videokamera=kamera
Vietnam=Wietnam
vigasz=pociecha
vigasztalni=pocieszać
vigasztalódás=pociecha
vígjáték=komedia
vigyázat=baczność
vigyázat=uwaga
vigyázatlan=nieuważny
vigyázatlanul=nieuważnie
vigyázni=pilnować
vigyázni=uważać
vigyázva=ostrożnie
Vigyázz!=Uważaj!
vihar=burza
vihar=huragan
viharkabát=wiatrówka
vihogni=chichotać
világ=świat
világ=światowy
világháló=sieć
világi=świecki
világítani=świecić
világítás=oświetlenie
világnézet=światopogląd
világos=widno
világos=widny
világos=wyraźny
világosan=jasno
világosan=wyraźnie
világtalan=niewidomy
villa=widelec
villám=błyskawica
villámgyors=błyskawiczny
villámgyorsan=błyskawicznie
villámlás=błyskawica
villámlik=błyska
villamos=elektryczny
villamos=tramwaj
villamos=tramwajowy
villamosítás=elektryfikacja
villamosmegálló=przystanek
villamosvezető=motorniczy
villámzár=ekler
villanás=błysk
villany=elektryczny
villanyégő=żarówka
villanykörte=żarówka
villanymelegítő=grzejnik
villanyszerelő=elektryk
villanytelep=elektrownia
villódzás=fosforescencja
villódzni=migotać
Vilnius=Wilno
vinni=nieść
vinni=wozić
vinni=zanieść
viola=lewkonia
Viola=Wioleta
vipera=żmija
virág=kwiat
virágárus=kwiaciarz
virágbolt=kwiaciarnia
virágcserép=donica
virágcserép=doniczka
virághagyma=bulwa
virághagyma=cebula
virághagyma=cebulka
virághagyma=żarówka
virágkehely=kielich
virágos=kwiecisty
virágpor=pyłek
virágüzlet=kwiaciarnia
virágzani=kwitnąć
virágzás=rozkwit
virgács=brzoza
virgács=rózga
virgonc=dziarski
virgonc=ruchliwy
virgonc=rześki
virgonc=żywotny
virradat=brzask
virradat=jutrzenka
virradat=świt
virradni=dnieć
virrasztani=czuwać
virrasztás=czuwanie
virsli=parówka
virsli=parówki
virsli=serdelek
virsli=serdelki
virtuóz=wirtuoz
virtuozitás=wirtuozeria
virtuozitás=wirtuozostwo
virulens=zjadliwy
vírus=jad
vírus=wirus
viselet=strój
viselkedés=zachowanie
viselkedésével=prezentować
viselkedési=behawioralny
viselkedésmód=postępowanie
viselkedésmód=zachowanie
visítás=pisk
visítás=piszczeć
vissza=powrotny
visszaadás=zwrot
visszacsinál=odkręcać
visszadobni=odrzucać
visszaélés=nadużycie
visszaélés=nadużywać
visszaélni=nadużywać
visszaemlékezés=reminiscencja
visszaemlékezik=wspominać
visszafizetés=odwet
visszafizetni=odpłacać
visszafordít=zawracać
visszafordul=zawracać
visszafordulás=zwrot
visszahív=oddzwaniać
visszahív=odwołać
visszahív=odwoływać
visszahív=wycofywać
visszahívás=odwołanie
visszahívni=odwołać
visszahívott=wycofany
visszahúzódik=cofać
visszahúzódó=zamknięty
visszajönni=powracać
visszamenőleges=wypłata
visszapattanás=odskok
visszaszerzett=odzyskany
visszatartani=powstrzymywać
visszataszító=wstrętny
visszatérés=powrót
visszatérítés=refundacja
visszatérni=powracać
visszatérni=wracać
visszatérni=wrócić
visszautasít=odrzucać
visszautasítás=odmowa
visszavág=odegrać
visszavonhatatlan=nieodwołalny
visszavonhatatlanul=nieodwołalnie
visszavonni=cofać
visszavonni=odwołać
visszavonni=unieważniać
visszavonulás=odwrót
visszavonultság=odosobnienie
visszavonultság=osamotnienie
visszavonultság=ustronie
visszavonultság=zacisze
visszhang=echo
visszhang=oddźwięk
visszhang=odgłos
viszály=niezgoda
viszketés=swędzenie
viszketni=swędzić
viszkozitás=lepkość
viszkózus=lepki
viszonosság=korelacja
viszonosság=współzależność
viszonozni=odwzajemniać
viszont=natomiast
viszont=nawzajem
Viszontlátásra=do
viszontlátásra=zobaczenie
viszony=opowiadanie
viszony=relacja
viszony=stosunek
viszony=związek
viszonylag=stosunkowo
viszonylag=względnie
viszonylagos=względny
viszonylat=linia
viszonyul=ustosunkowywać
viszonzás=wyrównanie
Visztula=Wisła
vita=debata
vita=debatować
vita=dyskusja
vita=spór
vitalitás=odbicie
vitamin=witamina
vitás=wątpliwy
vitathatatlan=bezdyskusyjny
vitatható=sporny
vitatkozás=dyskusja
vitatkozás=dysputa
vitatkozás=spór
vitatkozni=dyskutować
vitatkozni=kłócić
vitatkozni=sprzeczać
vitatkozó=sporny
vitel=przewóz
vitel=transport
vitéz=bitny
vitéz=chrobry
vitéz=dzielny
vitéz=odważny
vitézség=bohaterstwo
vitézség=dzielność
vitézség=męstwo
vitézség=odwaga
vitézség=waleczność
vitézül=dzielnie
vitézül=mężnie
vitorla=żagiel
vitorlás=żaglówka
vitorlás hajó=żaglowiec
vitorlázás=żeglarstwo
vitorlázni=żeglować
vitorlázó=szybowiec
vívás=fechtunek
vívás=paserstwo
vívás=szermierka
viviszekció=wiwisekcja
vívmány=osiągnięcie
vívmány=zdobycie
vívó=szermierz
vívótőr=floret
víz=woda
vízálló=nieprzemakalny
vízálló=wodoodporny
vízálló=wodoszczelny
vizelde=pisuar
vizes=mokry
vizes=wilgotny
vizes=wodnisty
vízesés=katarakta
vízesés=wodospad
vízhatlan=nieprzemakalny
vízhatlan=wodoszczelny
vízi=wodny
vízió=widok
vízió=widzenie
vízió=wizja
vízió=wzrok
vízió=zjawa
víziszony=hydrofobia
víziszony=wodowstręt
vízmedence=basen
vízmosás=parów
vizsga=egzamin
vizsgál=badać
vizsgálás=badanie
vizsgálat=badanie
vizsgáztat=przeprowadzić
vízszintes=poziomy
víztározó=rezerwuar
víztartály=cysterna
víztartály=rezerwuar
vizuális=wizualny
vizuális=wzrokowy
vizuálisan=wizualnie
vizuálisan=wzrokowo
vízum=wiza
vízvezeték=wodociąg
vő=zięć
vodka=gorzałka
vodka=wódka
vödör=kubeł
vödör=wiadro
vőfély=drużba
vokális=wokalny
volán=kierownica
vőlegény=narzeczony
volfrám=wolfram
völgy=dolina
völgy=padół
völgykatlan=kotlina
volna=byłoby
volt=były
volt=miał
vonakodás=opór
vonakodás=wstręt
vonal=kreska
vonal=linia
vonalka=kreska
vonalzó=linia
vonalzó=linijka
vonalzó=prawidło
vonalzó=przepis
vonalzó=reguła
vonalzó=zasada
vonás=cecha
vonás=kreska
vonat=pociąg
vonatkozás=odniesienie
vonatkozni=dotyczyć
vonatkozó=dotyczący
vonatkozó=odnośny
vonatkozóan=odnośnie
vonatkozólag=względem
vonni=ciągnąć
vonó=kabłąk
vonó=łuk
vonó=smyczek
vonóhúzás=kabłąk
vonóhúzás=łuk
vonóhúzás=smyczek
vontatás=holowanie
vontatni=holować
vontató=ciągnik
vontatókötél=hol
vonulat=warstwa
vonulni=maszerować
vonzalom=sympatia
vonzás=przyciąganie
vonzó=atrakcyjny
vonzó=ponętny
vonzó=powabny
vonzódás=przywiązanie
vonzódás=zamiłowanie
vörös=borówka
vörös=czerwony
vörös=rudy
vörösbegy=rudzik
vörösfenyő=modrzew
vöröshagyma=cebula
vöröshagyma=cebulka
vörösréz=miedź
vörösvértest=erytrocyt
vulgáris=ordynarny
vulgáris=pospolity
vulgáris=prostacki
vulgáris=wulgarnie
vulgáris=wulgarny
vulkán=wulkan
vulkanizálás=wulkanizacja
watt=wat
xenon=ksenon
z=długość
z=korzystać
z=łączność
z=młodzież
zab=owies
zabla=uzda
zablarúd=pręt
zablarúd=rogatka
zablarúd=sztaba
zablarúd=zapora
zablepény=ciastko
zablepény=ciasto
zablepény=placek
zabolátlan=popędliwy
zabolátlan=porywczy
zabolátlan=żywiołowy
zabolátlanság=gwałtowność
zabolátlanság=popędliwość
zabolátlanság=porywczość
zacskó=torebka
zacskó=woreczek
zacskó=worek
zafír=szafir
zafír=szafirowy
zagyva=niejasny
zaj=gwar
zaj=hałas
zaj=szmer
zaj=szum
zajlik=odbyć
zajló=kra
zajos=hałaśliwy
zaklat=dręczyć
zaklatás=nękanie
zakó=marynarka
zálog=fant
zálog=zadatek
zamatos=soczysty
zápor=ulewa
záporeső=ulewa
zár=przymocowanie
zár=zamek
zár=zatrzask
zarándok=pielgrzym
zarándokhely=sanktuarium
zarándoklat=pielgrzymka
zárda=klasztor
záró=końcowy
záróizom=zwieracz
zárt=zamknięty
zárvány=bąbel
zárvány=bańka
zárvány=pęcherz
zárvány=pęcherzyk
zászló=chorągiew
zászló=flaga
zászló=proporzec
zászló=sztandar
zászlóalj=batalion
zászlócska=chorągiewka
zászlós=chorąży
zászlóshajó=flagowiec
zátony=ławica
zavar=dezorientacja
zavar=kłopot
zavar=zamęt
zavarás=zaburzenie
zavarás=zakłócenie
zavarni=krępować
zavarni=przeszkadzać
zebra=zebra
zeller=seler
zene=muzyczny
zene=muzyka
zenebona=wrzawa
zeneértő=muzykalny
zenei=muzyczny
zeneietlen=niemuzykalny
zenekar=orkiestra
zenés=muzyczny
zenész=instrumentalista
zenész=muzyk
zengés=brzęk
zerge=ircha
zerge=kozica
zerge=łoś
zerge=zamsz
zéró=zero
zéró=zerowy
zérus=zero
zihálni=dyszeć
zodiákus=zodiak
zokni=skarpeta
zokni=skarpetka
zokni=skarpetki
zöld=zielony
zöldbab=fasola
zöldség=warzywa
zöldség=warzywo
zöldség=zielenina
zöldséges=warzywniak
zománc=emalia
zománc=glazura
zománc=szkliwo
zömök=krępy
zömök=przysadzisty
zóna=pasek
zóna=strefa
zongora=fortepian
zongora=fortepianowy
zongora=pianino
zoológus=zoolog
zord=ponury
zord=srogi
zord=surowy
zörgés=brzęk
zsák=plecak
zsák=torba
zsák=torebka
zsák=worek
zsák=workowy
zsákmány=łup
zsákmányolni=zdobywać
zsálya=mędrzec
zsálya=szałwia
zsanér=zawias
zsáner=gatunek
zsáner=rodzaj
zsarnok=satrapa
zsarnok=tyran
zsarnokság=tyrania
zsarolás=szantaż
zsaru=glina
zsaru=gliniarz
zsaru=policjant
zseb=kieszeń
zsebkendő=chusteczka
zsebkendő=chustka
zsebkés=nożyk
zsebkés=scyzoryk
zseblámpa=latarka
zsebpénz=kieszonkowe
zsebpénz=pieniądze
zsebtolvaj=kieszonkowiec
zsemle=bułka
zseni=geniusz
zseniális=genialny
zsibáru=tandeta
zsibbadni=drętwieć
zsibbadtság=odrętwienie
Zsigmond=Zygmunt
zsilip=śluza
zsilip=zapora
zsiliptartó=izba
zsiliptartó=komnata
zsiliptartó=komora
zsiliptartó=pokój
zsineg=linka
zsineg=sznur
zsinór=sznur
zsír=smalec
zsír=tłuszcz
zsiradék=tłuszcz
zsiráf=żyrafa
zsírkréta=kredka
zsírkréta=pastel
zsíros=tłusty
zsivaj=gwar
zsivány=zbój
zsoldos=interesowny
zsoldos=najemnik
zsoldos=najemny
zsoldos=płatny
zsoltár=psalm
zsoltáros=psalmista
zsombék=kępa
zsúfolt=przepełniony
zsugori=skąpiec
zsugori=skąpy
zsugori=sknera
zsugoriság=skąpstwo
zsúptető=strzecha
zug=kącik
zug=kąt
zúgás=szum
zuhany=prysznic
zuhanyozó=natrysk
zuhanyozó=prysznic
zuhanyozó=tusz
zuhatag=wodospad
zuhog=deszcz
züllöttség=rozpusta
zümmög=brzęczeć
zúzmara=szron
zuzmó=liszaj
zuzmó=porost
zuzmó=porosty
zúzni=kruszyć
zúzó=petarda
zúzódás=kontuzja
zúzódás=stłuczenie

Podobne dokumenty