Informator na temat systemu CyberknIfe®

Komentarze

Transkrypt

Informator na temat systemu CyberknIfe®
Informator na temat
systemu Cyberknife®
Leczenie raka prostaty
Informator na temat
systemu
®
CYBERKNIFE
LECZENIE RAKA PROSTATY
Ponieważniedawno rozpoznano u Pana
zlokalizowanego raka prostaty, ważne jest,
aby zapoznał sięPan z kilkoma dostępnymi
możliwościami leczenia. Dzięki przeanalizowaniu
różnych metod leczenia raka prostaty będzie
Pan lepiej przygotowany do wyboru optymalnej
dla Pana metody. Zachęcamy do wykorzystania
niniejszego informatora podczas rozmowy
ze swoim lekarzem i ustalenia z nim, czy
zabieg radiochirurgiczny z użyciem systemu
CyberKnife® będzie dla Pana odpowiedni.
Możliwość zapoznania sięz danymi
klinicznymi to podstawa do podjęcia
decyzji. Do tej pory kilkuset mężczyzn
wzięło udział w różnych badaniach
obejmujących system CyberKnife, a wyniki
ich leczenia były monitorowane i zostały opublikowane
przez recenzowane czasopisma medyczne. Wyniki
niektórych z tych badańsąpodane w niniejszym
informatorze.
PROSTATE
Czym dokładnie jest system CyberKnife?
System CyberKnife jest rodzajem zautomatyzowanego
robota służącego do radioterapii stereotaktycznej,
określanej także jako radiochirurgia. Jest to jedyna
technologia radioterapii, która umożliwia śledzenie
poruszeń guza i automatyczną korektę kierunku wiązki
promieniowania w razie wykrycia takiego poruszenia.
Dzięki ciągłej kontroli obrazowej i zrobotyzowanemu
kierowaniu wiązką promieniowania, system
radiochirurgiczny CyberKnife podaje promieniowanie
z dokładnością do ułamków milimetra. W efekcie
promieniowanie kierowane jest tam gdzie jest potrzebne,
czyli do prostaty, a dawka promieniowania, jaka dociera
do zdrowych tkanek w pobliżu prostaty
jest znacznie mniejsza.
t
Fakty w skrócie:
• FDA (Agencja ds. ywności i Leków
USA) dopuściła do stosowania system
CyberKnife w 2001 r.
• Skutecznośsystemu CyberKnife jest
porównywalna ze skutecznościąinnych
metod leczenia raka prostaty w ciągu
5 lat1
• Ponad 5000 męczyzn z całego wiata
przeszło radiochirurgiczne leczenie raka
prostaty przy użyciu systemu CyberKnife2
• W porównaniu z operacj, leczenie
systemem CyberKnife jest zabiegiem
nieinwazyjnym, który nie wymaga
hospitalizacji.
• Cały cykl leczenia systemem CyberKnife
może byćukończony w ciągu 4–5 sesji.
• System CyberKnife podaje
promieniowanie metodąstereotaktyczną
– technikąsprawdzon i znanąod ponad 30
lat, umożliwiającąpodanie dużych dawek
promieniowania z dokładnością do ułamka
milimetra z wykorzystaniem nowoczesnej
technologii robotycznej, co pozwala na
oszczędzenie zdrowej tkanki.
• System CyberKnife wykorzystuje kontrol
obrazowąw czasie rzeczywistym, aby
dokładnie i nieprzerwanie kierować
wiązkępromieniowania na prostat, która
często porusza siępodczas leczenia, i w
razie potrzeby automatycznie skorygowa
kierunek wiązki względem takiego
przemieszczenia.
• System CyberKnife, zaprojektowany pod
kątem oszczędzania zdrowych tkanek
i ważnych struktur anatomicznych,
może zminimalizować skutki uboczne
pogarszające jakożycia w odniesieniu do
czynności seksualnych, oddawania moczu i
czynności jelit.
Najczęściej zadawane pytania
i korzyści dla pacjentów:
P1:Czy leczenie systemem CyberKnife® zostało zatwierdzone przez FDA?
O1:Tak. W 2001 r. FDA wydała dla systemu CyberKnife zezwolenie 510K umożliwiające stosowanie go w
dowolnym miejscu ciała, w którym wskazana jest radioterapia.
P2:Na podstawie jakiego kryterium zostanie ustalone, czy kwalifikuję się do leczenia systemem CyberKnife®?
O2:
Na ogół potencjalni pacjenci kwalifikujący się do leczenia systemem CyberKnife należą do kategorii małego
lub średniego ryzyka. Definicja ryzyka, stosowana przez Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne (American
Urological Association) i oparta na sprawozdaniu Amerykańskiego Komitetu ds. Raka (American Joint
Commission on Cancer)3 jest następująca:
Małe ryzyko: Stężenie PSA ≤ 10 ng/ml, ocena w skali Gleasona wynosząca 6 lub mniej i stadium
kliniczne raka T1c lub T2a.
Średnie ryzyko: Stężenie PSA >10 do 20 ng/ml lub ocena w skali Gleasona wynosząca 7 lub stadium
kliniczne raka T2b.
(Powyższe wskaźniki stanowią tylko wytyczne.)
Pacjenci z bardziej zaawansowanym rakiem prostaty mogą kwalifikować się do leczenia systemem
CyberKnife w połączeniu z innymi metodami leczenia i powinni skonsultować z lekarzem swój konkretny
przypadek.
P3: Czym system CyberKnife różni się od innych metod radioterapii
i leczenia chirurgicznego?
O3: Są cztery główne korzyści dla pacjentów, które odróżniają
system CyberKnife od innych metod leczenia raka prostaty:
Rys. 1 Na trójwymiarowym obrazie systemu CyberKnife
widać jak największa koncentracja promieniowania skupia
się na prostacie.
Ryc. 2 Na trójwymiarowym obrazie systemu CyberKnife
widać jak największa koncentracja promieniowania skupia
się na prostacie.
Zaawansowany system robotyczny: System CyberKnife obejmuje
akcelerator liniowy zamontowany na zautomatyzowanym
ramieniu, który został zaprojektowany specjalnie do podawania
stereotaktycznego promieniowania pod setkami różnych kątów.
W przeciwieństwie do innych urządzeń do radioterapii, robot
ten nie jest nieruchomy: może poruszać się w wielu kierunkach
i w wielu płaszczyznach, utrzymując przez cały czas wiązkę
promieniowania wycelowaną dokładnie w prostatę. Jest to
znaczący postęp w porównaniu do systemów zainstalowanych
na ramie (gantrze), które tradycyjnie ograniczone są do
podawania promieniowania z 7-9 różnych kątów. Oznacza
to, że system CyberKnife może unikać napromieniowania
zdrowych tkanek i podawać wysoce konformalną (równokątną)
i zindywidualizowaną leczniczą wiązkę promieniowania. Inaczej
mówiąc, opierając się na obrazie struktur anatomicznych danego
pacjenta, system podaje przepisaną dawkę promieniowania w
postaci wiązki o kształcie możliwie zbliżonym do kształtu prostaty,
minimalizując jednocześnie napromieniowanie otaczających
tkanek (patrz Rycina 1). Dzięki sterowności robota mniejszy
obszar zdrowej tkanki ulega napromieniowaniu, a jednocześnie
można zastosować większe dawki promieniowania, które
docierają dokładnie do prostaty, czyli tam gdzie są potrzebne.
(Patrz Rycina 2.)
N a j c z ę ś c i e j z adawan e p y t an i a i k o r z y ś c i dla pac j e n t ó w :
Kompensacja poruszeń prostaty: Prostata (gruczoł krokowy) może się poruszać w sposób
nieprzewidywalny, w związku z czym zdolność śledzenia, wykrywania i odpowiedniej korekty wobec
przemieszczenia ma zasadnicze znaczenie. W przeciwieństwie do innych metod radioterapii, system
CyberKnife w trybie ciągłym śledzi i automatycznie wprowadza korekty wobec poruszeń prostaty w czasie
rzeczywistym. Dzięki temu system jest w stanie skorygować kierunek wiązki promieniowania tak, aby była
skierowana na prostatę przez cały czas leczenia. Robot w trybie ciągłym monitoruje i ustala położenie
prostaty w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszelkie korekty wiązki promieniowania są zgodne z
opracowanym wcześniej planem leczenia, i jednocześnie automatycznie koryguje leczenie stosownie do
wszelkich poruszeń podczas zabiegu, przekazując niezbędne informacje do oprogramowania systemu.
System posiada wbudowany mechanizm bezpieczeństwa zapewniający, że wiązka promieniowania
pozostaje „zablokowana” na przewidzianym celu leczenia również w razie przemieszczenia się prostaty
poza dopuszczalny zakres. Na przykład jeżeli podczas leczenia odbytnicy pęcherz gazu zacznie się
przemieszczać lub pęcherz moczowy zacznie się wypełniać, system automatycznie zastosuje korektę
wiązki promieniowania odpowiadającą przemieszczeniu się prostaty.
Skrócony czas leczenia: W porównaniu do alternatywnych metod leczenia, które mogą trwać nawet
8–9 tygodni (w niektórych przypadkach włącznie z przeniesieniem pacjenta) lub obejmować 40–45 sesji
radioterapii, cały plan leczenia systemem CyberKnife może być zrealizowany w ciągu 4 do 5 sesji. System
CyberKnife jest opracowany w celu leczenia większą dawką przypadającą na frakcję, co jest możliwe dzięki
jego wysokiej dokładności. Takie znacząco skrócone ramy czasowe leczenia to zaleta dla zapracowanych
mężczyzn, którzy oczekują jak najmniejszego zakłócenia codziennego życia.
Zabieg nieinwazyjny: Proces leczenia systemem CyberKnife jest całkowicie nieinwazyjny z wyjątkiem
przeprowadzanego przed właściwym leczeniem zabiegu umieszczenia wewnątrz prostaty małych złotych
wskaźników obrazowych, które umożliwiają systemowi obrazowania dokładniejsze skierowanie wiązki
promieniowania na guz. Nie ma konieczności wykonywania nacięć, znieczulenia czy hospitalizacji. Robot
CyberKnife porusza się cicho wokół pacjenta, który leży wygodnie na specjalnym stole zabiegowym. Robot
może przemieszczać się niemal we wszystkich kierunkach, by podać całkowitą przepisaną dawkę leczenia.
Stanowi to kontrast z operacją laparoskopową czy tradycyjną prostatektomią, które wiążą się z cięciem
chirurgicznym i nieodłącznymi zagrożeniami. Zabiegi chirurgiczne wymagają zwykle znieczulenia ogólnego,
które może działać nawet kilka godzin. Podobnie jak przy każdym zabiegu chirurgicznym, potencjalne
zagrożenia to krwawienie i zakażenie oraz, w zależności od stanu pacjenta, inne powikłania, w tym
nietrzymanie moczu i/lub zaburzenia erekcji. Dodatkowo zabieg chirurgiczny obowiązkowo wymaga
założenia cewnika i hospitalizacji.
W porównaniu do brachyterapii dużą mocą dawki (HDR), system CyberKnife podaje do prostaty tę samą
dawkę promieniowania zabijającą raka, ale bez wprowadzania cewników do prostaty. HDR oznacza zwykle
konieczność pozostania w szpitalu przez 24 godziny oraz wprowadzeniem do prostaty przez krocze 15–20
cewników. Urządzenie wsuwa w każdy z cewników po kolei pojedyncze wysoce radioaktywne ziarno z
irydu.
Brachyterapia małą mocą dawki (LDR) także obejmuje zabieg inwazyjny, polegający na wprowadzeniu przy
użyciu igły na stałe do prostaty dziesiątek radioaktywnych ziaren, które emitują promieniowanie przez wiele
tygodni.
N a j c z ę ś c i e j z adawan e p y t an i a i k o r z y ś c i dla pac j e n t ó w :
Różnice pomiędzy metodami radioterapii
CyberKnife
HDR
LDR
Ciągła kontrola obrazowa podczas leczenia
✔
✔
✔
Metoda nieinwazyjna
✔
Czas cyklu leczenia – 5 lub mniej sesji
✔
Nie wymaga znieczulenia
Nie wymaga zabiegu chirurgicznego
IMRT
3-D CRT
Wiązka
protonów
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
P4:Jakie są skutki uboczne leczenia systemem Cyber Knife w porównaniu z innymi metodami
radioterapii i jak skuteczne jest to leczenie w eliminacji raka prostaty?
O4: Do tej pory skuteczność leczenia raka prostaty systemem CyberKnife jest porównywalna
ze skutecznością innych metod leczenia w ocenie pięcioletniej. Pewne kryteria oceny
skuteczności, takie jak nietrzymanie moczu, wypadają dużo lepiej przy leczeniu CyberKnife
niż przy leczeniu chirurgicznym i innych inwazyjnych metodach leczenia raka prostaty. W
cytowanych badaniach wykazano także, że leczenie systemem CyberKnife zachowało
czynność erekcji u większości pacjentów biorących udział w tych badaniach.1,4-5
Porównanie efektów klinicznych różnych metod radioterapii
Metoda leczenia
Naświetlanie
zewnętrzną wiązką
promieniowania (EBRT)
Radioterapia
stereotaktyczna (SBRT)
Brachyterapia†
3-D CRT ‡
IMRT
Późna
toksyczność‡‡
(stopień 3 lub
wyższy)
3-13%
0-8%
Protony
CyberKnife
Nie podano
0-2%
HDR
LDR
0-3%
0-3%
Przeżycie bez choroby
84–97% (5 lat)
81% (10 lat, małe ryzyko)
78% (10 lat, średnie ryzyko)
62% (10 lat, duże ryzyko)
73% (10 lat)
93% (5 lat)
89% (5 lat)
88% (5 lat)
† Brachyterapia obejmuje HDR (brachyterapia dużą mocą dawki) i LDR (brachyterapia małą mocą dawki)
‡3-D CRT: Trójwymiarowa radioterapia konformalna
‡‡Ciężkie zdarzenia niepożądane lub skutki uboczne
Powyższa tabela, odzwierciedlająca opublikowane do tej pory badania dotyczące leczenia
raka prostaty. Została ona opracowana przez grupę lekarzy o nazwie CyberKnife Coalition,
mającą na celu zapewnienie pacjentom otwartego i bezpiecznego dostępu do leczenia
systemem CyberKnife.1,4-14 Dane te wskazują, że SBRT systemem CyberKnife ma taka samą
częstość występowania skutków ubocznych związanych z późną toksycznością, i zbliżone
wskaźniki przeżycia bez wykrywalnej biochemicznie choroby, co inne metody radioterapii.
N a j c z ę ś c i e j z adawan e p y t an i a i k o r z y ś c i dla pac j e n t ó w :
P5: Co pacjenci z rakiem prostaty mówią na temat swoich doświadczeń z systemem CyberKnife®?
O5: W badaniu ankietowym CyberKnife Coalition przeprowadzonym w lutym i marcu 2011
r. zapytano 304 respondentów, dlaczego wybrali leczenie SBRT systemem CyberKnife
zamiast innych metod leczenia. Respondenci wskazali następujące odpowiedzi:
84%: Optymalne ryzyko/skutki uboczne
81%: Wygląda na optymalną możliwość pośród dostępnych metod leczenia
66%: Zapewnia najnowszą technologię
59%: Wygoda
59%: Największa szansa na eliminację/usunięcie raka
36%: Najkrótszy okres nieobecności w pracy
18%: Nie kwalifikowałem się do leczenia chirurgicznego
Dodatkowe wyniki tej ankiety wskazują, że:
99% pacjentów określiło leczenie jako skuteczne
93% pacjentów wskazało, że SBRT nie zakłóciło ich normalnego codziennego życia
98% pacjentów wskazało, ze poleciliby leczenie SBRT innym
99% pacjentów wskazało, że w razie ponownego leczenia wybraliby SBRT
Cytaty z opublikowanej literatury:
„SBRT CyberKnife jest dokładną, kontrolowaną obrazową metodą umożliwiającą
podanie dawki promieniowania o dokładnym rozkładzie ilościowym w obrębie
precyzyjnie określonej, trójwymiarowej objętości celu przy jednoczesnym bardzo
szybkim spadku dawki poza celem leczenia. Ułatwia to bezpieczne stosowanie
wobec prostaty schematów hipofrakcjonowanej dawki promieniowania o dużej
dawce na frakcję i silnym działaniu biologicznym, podobnych do podawanych przy
stosowaniu brachyterapii HDR.”
Fuller et al. Virtual HDR CyberKnife Treatment for Localized Prostatic Carcinoma: Dosimetry Comparison with HDR
Brachytherapy and Preliminary Clinical Observations. Int J Radiation Oncology Biol Phys. 2008; Vol 70; 5:1588-1597.
„…SBRT w połączeniu z zaawansowaną technologią, włącznie z systemem
CyberKnife, pozwala na dokładniejsze skierowanie wiązki promieniowania na
prostatę, jednocześnie nastawiając odbytnicę i pęcherz moczowy na możliwie
najmniejszą dawkę…”
„…Małe działanie toksyczne i zachęcający wpływ na parametry biochemiczne
stanowią potwierdzenie dla stosowania SBRT we wczesnym stadium raka
prostaty…”
Bolzicco et al. Image-Guided Stereotactic Body Radiation Therapy for Clinically Localized Prostate Cancer:
Preliminary ClinicalResults. Tech Cancer Research Treatment. 2010; Vol 9;5:473-477.
„…Sprawność mechanizmu erekcji oceniano przy pomocy pytania nr 2 z formularza
SHIM (zdolność do osiągnięcia erekcji odpowiedniej do stosunku). Z 50 pacjentów
zgłaszających przed leczeniem zdolność do erekcji wystarczającej do penetracji
„przy co najmniej połowie okazji”, 41 (82%) zachowało prawidłowy mechanizm
erekcji w ciągu 1. roku. Po 2 latach, 29 z 36 (81%) a po 3 latach, 9 z 11 (82%)
pacjentów zachowało prawidłowe erekcję…”
Friedland et al. Stereotactic Body Radiotherapy: An Emerging Treatment Approach for Localized Prostate Cancer.
Tech Cancer Research Treatment. 2009; Vol. 8; 5:387-392.
„…Zastosowanie SBRT we wczesnym stadium raka prostaty… wiąże się z niską
ostrą toksycznością…”
„…Leczenie SBRT jest tańsze (o około 15 000 $) niż IMRT, a jednocześnie jest
mniej uciążliwe dla pacjenta, niż 45-dniowy cykl leczenia IMRT…”
Katz et al. Stereotactic Body Radiotherapy for Organ-Confined Prostate Cancer. BMC Urology. 2010; Vol 10;1.
Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu CyberKnife lub zwrócić się
z prośbą o prezentację kliniczną dla lekarza lub grupy pacjentów, proszę
skontaktować się z Działem kontaktu z pacjentami firmy Accuray adresem
e-mail [email protected]; [email protected] lub
odwiedzić naszą stronę internetową www.CyberKnife.com.
Materiały źródłowe i bibliografia
1
King, Christopher R., et al. Long-term-outcomes from a prospective trial of stereotactic body radiation therapy for low-risk prostate cancer.
Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. -, No. -, pp. 1–6, 2011.
2
Accuray treatment indication data as of October 2010.
3
(http://www.auanet.org/content/Guidelines-and-quality-care/clinical-guidelines/main-reports/proscan07/content.pdf).
4
Katz et al. Stereotactic body radiotherapy for organ confined prostate cancer. BMC Urology, 2010, pp 1:10.
5
Friedland, Jay L. et al. Stereotactic body radiotherapy: An emerging treatment approach for localized prostate cancer. Technology in Cancer
Research and Treatment, Volume 8, Number 5, October 2009, pp 387-392.
6
Townsend NC, Huth BJ, Ding W, et al. Acute Toxicity after Cyberknife-Delivered Hypofractionated Radiotherapy for Treatment of Prostate Cancer.
Am J Clin Oncol. 2011;34:6-10.
7
King CR, Brooks JD, Gill H, et al. Stereotactic Body Radiotherapy for Localized Prostate Cancer: Interim Results of a Prospective Phase II Clinical Trial.
Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;73:1043-1048.
8
Fuller DB, Naitoh J, Lee C, et al. Virtual HDR CyberKnife Treatment for Localized Prostatic Carcinoma: Dosimetry Comparison with HDR Brachytherapy
and Preliminary Clinical Observations. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008; 70:1588-1597.
9
Martinez AA, Demanes J, Vargas C, et al. High-Dose-Rate Prostate Brachytherapy: An Excellent Accelerated-Hypofractionated Treatment for Favorable
Prostate Cancer. Amer J Clin Onc 2010;33(5):481-488.
10
Zietman AL, DeSilvio ML, Slater JD, et al. Comparison of Conventional-Dose vs. High-Dose Conformal Radiation Therapy in Clinically Localized
Adenocarcinoma of the Prostate: A Randomized Controlled Trial. JAMA 2005;294:1233-1239.
11
Slater JD. Clinical Applications of Proton Radiation Treatment at Loma Linda University: Review of a Fifteen-year Experience. Technol Cancer Res Treat
2006;5(2):81-89.
12
Kupelian PA, Kuban D, Thames H, et al. Improved Biochemical Relapse-Free Survival with Increased External Radiation Doses in Patients with Localized
Prostate Cancer: The Combined Experience of Nine Institutions in Patients Treated in 1994 and 1995. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;61:415-419.
13
Kupelian PA, Potters L, Khuntia D, et al. Radical Prostatectomy, External Beam Radiotherapy < 72 Gy, External Beam Radiotherapy  72 Gy, Permanent
Seed Implantation, or Combined Seeds/External Beam Radiotherapy for Stage T1-T2 Prostate Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;58:25-33.
14
Kupelian PA, Thakkar VV, Khuntia D, et al. Hypofractionated Intensity-Modulated Radiotherapy (70 Gy at 2.5 Gy per Fraction) for Localized Prostate
Cancer: Long-Term Outcomes. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;63:1463-1468.
www.accuray.com
© 2007 - 2012 Accuray Incorporated. All Rights Reserved. Accuray, the stylized logo, CyberKnife, TomoTherapy,
Synchrony, Xsight, Xchange, TomoHD, Hi·Art, and RoboCouch are among the trademarks and / or registered
trademarks of Accuray Incorporated in the United States and other countries. 500887.A-PL

Podobne dokumenty