Ściągnij - Klimada

Transkrypt

Ściągnij - Klimada
Zainwestujmy razem w środowisko
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adaptacja do zmian klimatu w
kontekście możliwości pozyskania
środków z NFOŚiGW
Anna Czyżewska
Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony
i Gospodarowania Wodami
Zainwestujmy razem w środowisko
Program priorytetowy „Przeciwdziałanie zagrożeniom
środowiska z likwidacją ich skutków”
Cel Programu:
Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeo naturalnych
(zgodnie z kierunkami działao zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do
roku 2030”) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz
wzmocnienia wybranych elementów zarządzania środowiskiem.
Program priorytetowy składa się z dwóch części:
Częśd 1) Dostosowanie do zmian klimatu
Częśd 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeo
Zainwestujmy razem w środowisko
Propozycja NFOŚiGW
Program 5.4 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Częśd 1) Dostosowanie do zmian klimatu
Beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki
• samorządowe jednostki budżetowe
• jednostki naukowe (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki)
• spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalnośd
gospodarczą, przedsiębiorstwa paostwowe (dofinansowane jedynie w
formie pożyczki)
Tryb składania wniosków
Tryb ciągły.
Zainwestujmy razem w środowisko
Dostosowanie do zmian klimatu - Rodzaje wspieranych
przedsięwzięd
Działania prewencyjne, służące adaptacji do zmian klimatu, zgodnie z
założeniami „Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”,
w szczególności:
• działania infrastrukturalne
• działania dotyczące opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu
zagrożeo i wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami, w tym budowa
systemów monitoringu i ostrzegania przed nadzwyczajnymi zjawiskami
klimatycznymi (wymagana pozytywna opinia Ministerstwa Środowiska)
• realizacja przedsięwzięd w zakresie metod i narzędzi do analizowania
zagrożeo spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne
plany oraz strategie w zakresie działao adaptacyjnych (wymagana
pozytywna opinia Ministerstwa Środowiska)
Zainwestujmy razem w środowisko
Forma i warunki dofinansowania
Dotacja
• do 100% kosztów kwalifikowanych
• minimalny koszt przedsięwzięcia inwestycyjnego – 1 000 000 zł
Pożyczka
• do 100% kosztów kwalifikowanych
• oprocentowanie stałe 2%,
• kwota pożyczki: od 400 000 zł, dla metod i narzędzi do analizowania zagrożeo
spowodowanych zmianami klimatu od 100 000 zł
• okres finansowania: nie dłuższy niż 20 lat
• okres karencji: nie dłuższy niż 6 miesięcy
Warunki umorzenia
• nie więcej niż 30%
• z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej
Zainwestujmy razem w środowisko
Dziękuję za uwagę
Anna Czyżewska
tel.: (22) 45 90 153
e-mail: [email protected]
Koordynator PP „Przeciwdziałanie zagrożeniom
środowiska z likwidacją ich skutków”
Tomasz Surowiecki
tel.: (22) 45 90 508
e-mail: [email protected]
www.nfosigw.gov.pl
Zainwestujmy razem w środowisko

Podobne dokumenty