Инструкции за ползване

Transkrypt

Инструкции за ползване
Инструкции за ползване
ПЕРАЛНА МАШИНА
Съдържание
BG
Български, 1
RO
Română,13
PL
Polski,25
BG
Монтиране, 2-3
Разопаковане и нивелиране
Хидравлични и електрически връзки
Първо пране
Технически данни
Описание на пералната машина и
пускането на дадена програма, 4-5
Табло за управление
Светлинни индикатори
Включване на програма
Програми, 6
Таблица с програмите
Персонализирания, 7
ARXF 129
Задаване на температурата
Задаване на центрофугата
Функции
Перилни препарати и дрехи за пране, 8
Чекмедже за перилните препарати
Цикъл на избелване
Подготвяне на прането
Специфично пране
Система за измерване на товара
Мерки за безопасност и препоръки, 9
Общи предохранителни мерки
Рециклиране
Ръчно отваряне на люка
Поддръжка и почистване, 10
Спиране на водата и изключване на
електрозахранването
Почистване на пералната машина
Почистване на чекмеджето за перилните
препарати
Поддръжка на люка и на барабана
Почистване на помпата
Проверка на маркуча за студената вода
Проблеми и мерки за отстраняването им,11
Сервизно обслужване, 12
1
Монтиране
BG
! Важно е да съхранявате инструкциите, за да
можете да правите допълнителни справки по всяко
време. В случай че пералната машина се продаде,
преотстъпи или премести, трябва да се погрижите
инструкциите винаги да я придружават, за да се
предостави информация на новия собственик за
работата и съответните предупреждения.
! Прочетете внимателно инструкциите: защото
съдържат важна информация за монтажа,
използването и безопасността.
Точното нивелиране позволява машината да бъде
стабилна и да се избягват вибрациите, шумът и
преместването й по време на работа. Когато
настилката е мокет или килим, регулирайте така
крачетата, че под пералната машина да остане
достатъчно място за вентилация.
Хидравлични и електрически връзки
Свързване на маркуча към водопроводната мрежа
1. Свържете
захранващия маркуч,
като го завиете към
крана за студената вода
с накрайник с газова
резба 3/4 (вижте
фигурата).
Преди да го свържете,
източете водата, докато
се избистри.
Разопаковане и нивелиране
Разопаковане
1. Разопаковайте пералната машина.
2. Проверете дали пералната машина не е
повредена при транспортирането. Ако е повредена,
не я свързвайте, а се обърнете към продавача.
3. Свалете 3-те винта
за предпазване при
транспорт и гумичката
със съответната втулка,
поставени от задната
страна (виж
показаното на
фигурата).
4. Затворете отворите с предоставените
пластмасови капачки.
5. Съхранете всички части: за да се монтират
отново при необходимост пералната машина да
бъде транспортирана.
! Опаковъчният материал не е детска играчка.
Нивелиране
1. Монтирайте пералната машина на равен и твърд
под, без да я опирате в стени, мебели и др.
2. Ако подът не е
идеално хоризонтален,
компенсирайте
неравностите, като
отвиете или завиете
предните крачета (виж
фигурата); ъгълът на
наклона, измерен върху
работната повърхност,
не трябва да
надвишава 2°.
2
2. Свържете маркуча за
студената вода към
пералната машина,
като го завиете към
специалния щуцер,
разположен от задната
страна, горе вдясно
(виж фигурата).
3. Внимавайте маркуча да не се прегъва и
притиска.
! Налягането по водопроводната мрежа трябва да
бъде в границите, указани в таблицата
„Технически данни” (вж. следващата страница).
! Ако дължината на захранващия маркуч не е
достатъчна, се обърнете към специализиран
магазин или към оторизиран техник.
! Никога не използвайте вече употребяван
маркуч.
! Използвайте тези, което са доставени с
пералната машина.
Свързване на маркуча за мръсната вода
65 - 100 cm
Свържете маркуча за
мръсната вода, без да
го прегъвате, към
канализационната
тръба или към тръбата
за отвеждане в
стената, разположени
на височина между 65
и 100 см от пода, или го
подпрете на ръба на
мивката или ваната,
свързвайки доставения
водач към крана (вж.
фигурата).
Свободният край на
маркуча за мръсната
вода не трябва да
бъде потопен във
водата.
! Не се препоръчва използването на удължителни
маркучи. Ако е необходимо, удължителят трябва
да има същия диаметър като оригиналния и да не
надвишава 150 см.
! Не използвайте удължители или разклонители.
BG
! Кабелът не трябва да бъде огънат или
сплескан.
! Захранващият кабел трябва да се подменя
само от оторизирани техници.
Внимание! Фирмата отхвърля всякаква
отговорност в случаите, в които тези норми не
се спазват.
Първо пране
След инсталиране и преди употреба включете
един цикъл на изпиране с перилен препарат, но
без дрехи, задавайки програма 1.
Техничесêи данни
Свързване към електрическата мрежа
Преди да свържете щепсела в контакта,
проверете дали:
• контактът е заземен съгласно действащите
стандарти;
• контактът може да поеме максималната
мощност на натоварване на машината, указана
в таблицата с техническите данни (виж
следващата страница);
• захранващото напрежение е в границите на
указаното в таблицата с техническите данни
(виж следващата страница);
• контактът отговаря на щепсела на пералната
машина. В противен случай заменете щепсела
или контакта.
! Пералната машина не се монтира на открито,
дори под навес, защото е много опасно да се
остави на влиянието на атмосферните условия.
! За монтираната перална машина електрическият
контакт трябва да бъде лесно достъпен.
Модел
ARXF 129
Размери
ширина 59,5 см
височина 85 см
дълбочина 52,5 см
Вместимост
от 1 до 6 êã.
Елеêтричесêо
захранване
Виж табелêата с хараêтеристиêите,
поставена на машината
Захранване с
вода
маêсимално наляãане 1 МРа (10 bar)
минимално наляãане 0,05 МРа (0,5 bar)
обем на êазана 46 литра
Сêорост на
центрофóãата
до 1200 оборота/минóта
Проãрами за
проверêа
съãласно норма
EN 60456
проãрама 6; температóра 60°;
извършена с 6 êã пране.
Пералната машина съответства на
следните Европейсêи диреêтиви:
- 89/336/СЕЕ от 03/05/89 (за
елеêтромаãнитна съвместимост)
и последващите изменения
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (за нисêо напрежение)
3
Описание на пералната машина и
пускането на дадена програма
BG
Табло за управление
Светлинни ИНДИКАТОРИ ЗА ХОД
НА ЦИКЪЛ
ДИСПЛЕЙ
Бутон със
светлинен
индикатор
Светлинен
индикатор
Бутон
ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ
БЛОКИРАН
ЛЮК
ТЕМПЕРАТУРА
Чекмедже за перилните
препарати
Бутон
ЦЕНТРОФУГА
Програматор
ПРОГРАМИ
Бутони със
светлинни
индикатори
Бутон със светлинен
индикатор
СТАРТ/ПАУЗА
ФУНКЦИЯ
Бутон със светлинен индикатор
БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИТЕ
Чекмедже за перилните препарати: за
дозиране на перилните препарати и добавките
(вж. “Перилни препарати и дрехи за пране”).
Бутон и светлинен индикатор ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ за включване и изключване на
машината.
Включеният светлинен индикатор показва, че
пералнята е включена.
Програматор ПРОГРАМИ: за задаване на
програмите. По време на изпълнение на
програмата ключът остава неподвижен.
Бутон ЦЕНТРОФУГА: за задаване на центрофуга
или за изключването й (вж. “Персонализирания”).
Бутон ТЕМПЕРАТУРА: за задаване на
температура или пране със студена вода
(вж. “Персонализирания”).
ДИСПЛЕЙ: за да се визуализира времето, което
остава до края на избрания цикъл за пране и
дали е зададен отложен старт, оставащото време
до началото на цикъла на пране.
Бутон и светлинен индикатор БЛОКИРАНЕ НА
БУТОНИТЕ: за активиране или отменяне на
блокировката на таблото за управление.
Бутони със светлинни индикатори ФУНКЦИЯ: за
селектиране на възможните функции. Светлинният
индикатор за избраната функция ще продължи да
свети.
4
Светлинни ИНДИКАТОРИ ЗА ХОД НА ЦИКЪЛ: за
да следвате хода на изпълнение на програмата
за пране.
Включеният светлинен индикатор показва, че се
извършва определена фаза от цикъла.
Светлинен индикатор БЛОКИРАН ЛЮК: за да се
разбере дали люкът може да се отвори (вж.
съседната страница).
Бутон със светлинен индикатор СТАРТ/ПАУЗА: за
стартиране на програмите или временното им
прекъсване.
Забележка: за задаване на пауза в прането
натиснете отново бутона - индикаторът ще мига с
оранжева светлина, докато светлинният
индикатор, указващ изпълнение на фаза, ще
свети непрекъснато. Ако светлинният индикатор
е угаснал, ще може да се
БЛОКИРАН ЛЮК
отвори вратата на люка.
За продължаване на цикъла пране от мястото, в
което е бил прекъснат, натиснете отново този
бутон.
Режим на готовност
В съответствие с новите нормативи за пестене на
енергия тази перална машина е снабдена със
система за автоматично изключване (stand by),
която се задейства след няколко минути в
случай, че машината не се използва. Натиснете
за кратко бутон ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ и
изчакайте машината да се задейства отново.
Светлинни индикатори
Следящите светлинни индикатори дават важна
информация.
Ето какво казват:
Светлинни индикатори за текущите фази
При завъртане на ключа ПРОГРАМИ ще светнат
светлинните индикатори, показвайки фазите, които
ще изпълни машината въз основа на избраната
преди това програма.
Светлинен индикатор за температура
При избиране на стойност за температурата светва
съответният светлинен индикатор.
Светлинен индикатор за центрофуга
При избиране на стойност за центрофугата светва
съответният светлинен индикатор.
След като е избран и стартиран желаният цикъл
на пране, светлинните индикатори ще светват
един след друг, за да указват хода на цикъла:
Пране
Изплакване
Центрофуга
Източване на водата
Край на прането
Бутони за функция и съответни светлинни
индикатори
При избор на функция съответният светлинен
индикатор ще светне.
Ако избраната функция не е съвместима със
зададената програма, светлинният индикатор ще
мига, ще се чуе звуков сигнал и функцията няма
да се активира.
В случай на задаване на функция, несъвместима с
друга, зададена преди нея функция, остава активен
само последният избор.
Светлинен индикатор за блокиране на бутоните
За “активиране” на блокировката на таблото за
управление задръжте натиснат бутона за около 2
секунди. Светещият светлинен индикатор
сигнализира, че таблото за управление е блокирано.
По този начин се възпрепятстват случайни промени
в програмите, преди всичко ако вкъщи има деца.
За “отменяне” на блокировката на таблото за
управление задръжте натиснат бутона за около 2
секунди.
Светлинен индикатор блокиран люк
Светещият индикатор показва, че люкът е блокиран, за
да се предотвратят случайни отваряния; за избягване на
щети е необходимо да се изчака изгасването на
светлинния индикатор, преди да се отвори люкът.
Забележка: ако е активирана функцията “Забавено
включване”, люкът не може да се отвори, за отварянето
му е необходимо пералната машина да се постави в
пауза чрез натискане на бутон СТАРТ/ПАУЗА.
! Бързото мигане на светлинния индикатор
СТАРТ/ПАУЗА (оранжев) заедно с индикатора за
функциите е сигнал за неизправност (вж.
“Неизправности и отстраняването им”).
Включване на програма
1. Включете пералната машина, като натиснете бутона ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ. Всички индикатори
ще се включат и ще светят в продължение на няколко секунди, след което ще продължат да светят тези
на зададената програма, а индикаторът за СТАРТ/ПАУЗА ще свети с пулсираща светлина.
2. Заредете дрехите за пране и затворете люка.
3. Задайте желаната програма с ключа ПРОГРАМИ.
4. Задайте температурата на пране (вж. “Персонализирания”).
5. Задайте скоростта на центрофугиране (вж. “Персонализирания”).
6. Поставете перилен препарат и добавки вж. “Перилни препарати и дрехи за пране”.
7. Избиране на желаните функции.
8. Включете програмата, като натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА, съответният светлинен индикатор ще свети
постоянно в зелен цвят. За да отмените зададения цикъл, поставете машината в пауза, като натиснете бутона
СТАРТ/ПАУЗА, и изберете новия цикъл.
. Светлинният индикатор за БЛОКИРАН ЛЮК ще угасне,
9. Когато програмата свърши, ще светне индикаторът
указвайки, че люкът може да бъде отварян. Извадете прането и оставете люка притворен, за да изсъхне
барабанът. Изключете пералнята, като натиснете бутона ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ.
5
BG
Програми
Таблица с програмите
Програми
BG
Описание на проãрамата
Маêс.
Маêс.
Перилни препарати
Зареждане Продължтемпе- сêорост
ителност
ратóра (обороти
Основно
(êã)
на циêъла
(°C)
в минóта) Белина пране Омеêотител
Специални проãрами
6
ДЕЗИНФЕKЦИЯ: Бели, изêлючително замърсени.
90°
1200
z
z
z
6
ДЕЗИНФЕKЦИЯ (1): Бели и цветни, óстойчиви, силно замърсени.
60°
1200
-
z
z
6
7
ЛЕKА НОЩ: Неóстойчиви цветни, леêо замърсени.
40°
800
-
z
z
4
8
БЕБЕ: Неóстойчиви цветни, мноãо замърсени.
40°
800
-
z
z
2
9
РИЗИ
40°
600
-
z
z
2
10
KОПРИНА/ПЕРДЕТА: За дрехи от êоприна, висêоза, фино бельо.
z
1
30°
0
-
z
40°
600
-
z
z
1,5
Проãрами за всеêи ден
1
ПАМУK: Бели и цветни, óстойчиви, силно замърсени.
60°
1200
z
z
z
6
1
ПАМУK (2): Бели и цветни, неóстойчиви, силно замърсени.
40°
1200
z
z
z
6
2
ПАМУK–ЦВЕТНИ (3): Бели, малêо замърсени, и цветни, неóстойчиви.
40°
1200
z
z
z
6
3
СИНТЕТИЧНИ: Цветни, óстойчиви, мноãо замърсени.
60°
800
-
z
z
2,5
3
СИНТЕТИЧНИ: Цветни, óстойчиви, мноãо замърсени.
40°
800
-
z
z
2,5
4
БЪРЗО ПРАНЕ 30': За бързо освежаване на не мноãо замърсени дрехи (не
се препоръчва за вълна, êоприна и дрехи, êоито трябва да се перат на ръêа).
ОСВЕЖАВАНЕ 15': За бързо освежаване на не мноãо замърсени дрехи (не се
препоръчва за вълна, êоприна и дрехи, êоито трябва да се перат на ръêа).
Частични проãрами
30°
800
-
z
z
3
30°
800
-
z
z
1,5
1200
-
-
z
6
5
A
Изплаêване
-
B
Изплаêване на фини тъêани
-
800
-
-
z
2,5
C
Центрофóãа
-
1200
-
-
-
6
D
Центрофóãа – Фини
-
800
-
-
-
2,5
E
Източване на водата
-
0
-
-
-
6
На дисплея може да се контролира времетраенето на
цикъла на пране.
11 ВЪЛНЕНИ ТЪKАНИ: За вълна, êашмир и т.н.
6
Данните приведени в таблицата са указателни.
За всички Test Institutes:
1) Програма за проверка съгласно стандарт EN 60456: задайте програма 6 с температура 60 °C.
2) Дълга програма за памук; задайте програма 1 с температура 40 °C.
3) Кратка програма за памук; задайте програма 2 с температура 40 °C.
Специални програми
ДЕЗИНФЕKЦИЯ (програма 6) Хигиенизираща програма, която предвижда използването на белина при
температури, надвишаващи 60 °C. За избелване поставете белината, перилните препарати и добавките (вж.
параграф “Чекмедже за перилните препарати”).
ЛЕKА НОЩ (програма 7). Това е безшумен цикъл, който може да се извършва през нощта при по-ниска
тарифа на електроенергията. Програмата е създадена за синтетични и памучни дрехи. В края на цикъла
машината спира, когато в барабана все още има вода; за да изпълни центрофугиране и източване , натиснете
бутон СТАРТ/ПАУЗА, в противен случай след 8 часа пералната машина автоматично ще центрофугира и ще
източи водата.
БЕБЕ (програма 8). Програма, която е в състояние да извлече типичното замърсяване от детските дрехи,
гарантирайки отстраняване на перилния препарат от тях, за да се избегне алергична реакция от деликатната
детска кожа. Цикълът е създаден за елиминиране на бактериите чрез използване на по-голямо количество
вода и оптимизиране на ефекта от специфичните хигиенизиращи добавки към перилния препарат.
При завършване на прането пералнята прави бавни завъртания на барабана, за да избегне образуването на
гънки; за приключване на цикъла се натиска бутон СТАРТ/ПАУЗА.
БЪРЗО ПРАНЕ 30' (програма 4) е създадена за пране на леко замърсени дрехи за кратко време: трае само
30 минути и по този начин пести време и средства. Със задаването на програмата (4 на 30 °C) може да перете
едновременно тъкани от различен вид (с изключение на вълна и коприна) с максимално тегло до 3 кг.
ОСВЕЖАВАНЕ 15' (програма 5) е създадена за пране на леко замърсени дрехи за кратко време: трае само
15 минути и по този начин пести енергия и време. Със задаването на програмата (5 на 30 °C) може да перете
едновременно тъкани от различен вид (с изключение на вълна и коприна) с максимално тегло до 1,5 кг.
6
Персонализирания
Задаване на температурата
BG
Натискайки бутон ТЕМПЕРАТУРА, се задава температурата на пране (вж. Таблица на програмите).
Температурата може да се понижи до пране със студена вода ( ).
Пералнята автоматично ще попречи да се зададе температура, която е по-висока от максималната
температура, предвидена за всяка програма.
Задаване на центрофугата
Натискайки бутон ЦЕНТРОФУГА, се задава скоростта на центрофугиране за избраната програма.
Максималните предвидени скорости за програмите са:
Програми
Максимална скорост
Памучни
1200 оборота в минута
Синтетични тъкани
800 оборота в минута
Вълна
600 оборота в минута
Коприна,
само източване
Скоростта на центрофугиране може да се намали или да се изключи, като се избере символът .
Пералнята автоматично ще попречи да се центрофугира със скорост, по-висока от максимално
предвидената за всяка програма.
Функции
Допълните функции за пране, предвидени в пералната машина, дават възможност за постигане на
желаното бяло и чисто пране:
За активиране на възможните функции;
1. натиснете бутона, съответстващ на желаната функция;
2. светването на съответния индикатор показва, че функцията е избрана.
Бележка: Бързото мигане на индикатора показва, че съответната функцията не може да бъде избрана за
зададената програма.
Отложен Старт
За задаване на отложен старт на избраната програма натискайте последователно бутона до появяване на
желаното забавяне (от 1 до 24 ч).
.
За отменяне на функцията натиснете бутона до появяване на надписа
Забележка: След натискане на бутона СТАРТ/ПАУЗА стойността на забавянето може да се променя само
като се намалява.
! Валидна с всички програми.
Супер изпиране
Благодарение на използваното по-голямо количество вода в началната фаза на цикъла и на по-дългото
време на пране тази функция гарантира висококачествено изпиране.
! Не може да се активира с програмите 4, 5, 6, 10, 11, A, B, C, D, E.
Допълнително изплакване
С избора на тази функция се увеличава ефикасността на изплакването и се гарантира максимално
отстраняване на перилния препарат. Подходяща е за особено чувствителна кожа.
! Не може да се активира с програмите 4, 5, C, D, E.
Лесно гладене
При избор на тази функция прането и центрофугирането ще се изменят целесъобразно, така че да се намали
образуването на гънки. При завършване на цикъла пералнята прави бавни завъртания на барабана, следящият
светлинен индикатор на функцията ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ и на СТАРТ/ПАУЗА ще светят с мигаща светлина (в
ще светне.
оранжев цвят) и следящият индикатор
За да довършите цикъла, ще трябва да натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА или ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ.
В програмата Коприна машината ще приключи цикъла с накиснато пране, следящият индикатор на
функцията ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ и на СТАРТ/ПАУЗА ще светят с мигаща светлина (в оранжев цвят) и фазата
„ИЗПЛАКВАНЕ” ще остане да свети с постоянна светлина. За да се източи водата и да може да се извади
прането, е необходимо да се натисне бутон СТАРТ/ПАУЗА или бутон ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ.
! Не може да се активира с програмите 4, 5, 6, 7, 8, 11, C, D, E.
7
Перилни препарати и
дрехи за пране
BG
Чекмедже за перилните препарати
Добрият резултат от прането зависи и от
правилното дозиране на перилните препарати. с
предозиране не се пере по-ефикасно, а това
води до отлагане на налепи по вътрешната
страна на пералната машина и до замърсяване
на околната среда.
! Не използвайте препарати за ръчно пране,
Колко тежат дрехите за пране?
1
1
1
1
1
чаршаф 400-500 г
калъфка 150-200 г
покривка 400-500 г
хавлия 900-1200 г
кърпа 150-250 г
Специфично пране
отделение 1: Препарат за пране (на прах или течен)
Течният препарат се изсипва преди включването на
машината.
отделение 2: Допълнителни препарати
(омекотител и др.)
Омекотителят не трябва да излиза извън решетката.
допълнително отделение 3: Белина
Ризи: използвайте специалната програма 9 за
пране на ризи от различен вид тъкан и цвят.
Това гарантира максимално доброто им
поддържане, намалявайки възможността за
образуване на гънки.
Коприна: използвайте специалната програма 10
за пране на всички дрехи от коприна. За
деликатните тъкани се препоръчва използването
на специален вид перилен препарат.
Пердета: сгънете ги и ги поставете в калъфка или
мрежеста торба. Използвайте програма 10.
Вълнени тъкани: Hotpoint/Аriston е единствената
пералня, получила престижното признание
Woolmark Platinum Care (M.0508) от компанията
Woolmark , която дава сертификат за пране на
всички вълнени дрехи, дори носещите етикет
. Така че с програмата 11
“само ръчно пране”
може абсолютно спокойно да се перат в пералня
всички вълнени дрехи (1,5 кг) с гаранция за найдобро изпълнение.
Цикъл на избелване
Система за измерване на товара
Избелването може да се извършва само с
програмите 1, 2, 6.
Поставете белината в допълнителното отделение
3, перилния препарат и омекотителя - в
съответните отделения, след това задайте една
от горепосочените програми.
Препоръчва се само за много замърсени памучни
дрехи.
Преди всяко центрофугиране, с цел избягване на
прекалени вибрации и за равномерно
разпределяне на товара, барабанът се завърта с
малко по-висока от тази при прането скорост. Ако
след направените последователни опити товарът
все още не е перфектно разпределен, машината
извършва центрофугиране при скорост, по-ниска
от предвидената. При наличие на прекален
дебалансиране пералнята извършва
разпределението вместо центрофугата. За
улесняване на по-доброто разпределение на
товара и правилното му балансиране се
препоръчва да се смесват дрехи за пране с
големи и малки размери.
защото образуват много пяна.
Изтеглете чекмеджето
за перилните
3
препарати и изсипете
праха за пране и
допълните препарати
1
по следния начин.
MAX
2
Подготвяне на прането
• Разпределете прането съобразно:
- типа на тъканите/символа върху етикета.
- цветовете: отделете цветните от белите
дрехи.
• Изпразнете джобовете и проверете копчетата.
• Не надвишавайте указните стойности за
теглото на сухото пране:
Устойчиви тъкани: максимално 6 кг
Синтетични тъкани: максимално 2,5 кг
Фини тъкани: максимално 2 кг
Вълнени тъкани: максимално 1,5 кг
8
Мерки за безопасност
и препоръки
! Пералната машина е проектирана и произведена в
Ръчно отваряне на люка
съответствие с международните норми за безопасност.
Предупрежденията тук са продиктувани по причини за
безопасност и трябва да се четат внимателно.
В случай че е невъзможно да се отвори вратата
на люка поради прекъсване на електрическата
енергия и искате да прострете прането,
процедирайте по следния начин:
Общи предохранителни мерки
• Този уред е предназначен изключително за
домашна употреба.
• Пералната машина трябва да се използва само от
възрастни хора съгласно инструкциите,
предоставени в тази книжка.
• Не докосвайте машината, когато сте боси или с
мокри или влажни ръце или крака.
• Изключвайте от контакта, като хващате за
щепсела, а не като дърпате кабела.
• Не отваряйте чекмеджето с перилните препарати,
докато пералната машина работи.
• Не докосвайте маркуча за мръсната вода, защото
може да достигне високи температури.
• Никога не отваряйте люка със сила, защото може
да се повреди механизма за безопасност, който
предпазва от случайно отваряне.
• В случай на повреда по никакъв повод не
достигайте до вътрешните механизми в опити за
ремонт.
• Винаги контролирайте децата да не се доближават
до работещата машина.
• По време на изпирането люкът се нагрява.
• Преместването да се извършва внимателно от
двама или трима души. Никога от сам човек,
защото пералната машина тежи много.
• Преди да заредите машината, проверете дали
барабанът е празен.
20
1. извадете щепсела от
контакта за
електрически ток.
2. уверете се, че нивото
на водата в пералнята е
по-ниско от отвора на
люка; в противен случай
отстранете излишната
вода чрез маркуча за
мръсна вода, като я
съберете в кофа, както е
посочено нафигура.
3. свалете долния панел
в предната част на
пералната машина с
помощта на отвертка
(вж. фигура).
Рециклиране
• Унищожаване на опаковъчния материал: спазвайте
местните норми – по този начин опаковъчният
материал може да се рециклира.
• Европеиската директива 2002/96/CE за отпадъците
от електрическо и електронно оборудване
предвижда домакинските електроуреди да не се
изхвърлят заедно с обичайните твърди градски
отпадъци. Извадените от употреба уреди трябва да
бъдат събирани отделно с цел да бъде увеличен
делът на подлежащите на повторна употреба и
рециклиране материали, от които са направени,
както и да бъдат избегнати евентуални вреди за
здравето и околната среда. Символът “зачеркнато
кошче” е поставен върху всички продукти, за да
напомня за задължителното разделно събиране.
За допълнителна информация относно правилното
изваждане от употреба на домакинските
електроуреди, интересуващите се могат да се
обърнат към службата за събиране на отпадъци или
към дистрибуторите.
4. като използвате езичето, посочено на
фигурата, дръпнете навън до освобождаване на
пластмасовия изтегляч от неподвижно
положение; след това го издърпайте надолу и
едновременно с това отворете вратата.
5. затворете отново панела, като, преди да го
избутате към пералнята, се уверите, че сте
поставили правилно закрепващите куки в
специалните водачи.
9
BG
Поддръжка и почистване
BG
Спиране на водата и изключване на
електрозахранването
• Затваряйте крана за вода след всяко
изпиране. По този начин се ограничава
износването на хидравличната инсталация на
пералната машина и се ограничава опасността
от течове.
• Изключвайте щепсела от електрическото
захранване, когато почиствате пералната
машина и по време на работи по поддръжката.
Почистване на пералната машина
Почистване на помпата
Пералната машина е окомплектована със
самопочистваща се помпа, която няма нужда от
поддръжка. Възможно е обаче малки предмети
(монети, копчета) да попаднат във филтъра,
който предпазва помпата и се намира в долната
й част.
! Уверете се, че цикълът на пране е завършил, и
изключете щепсела от контакта.
За достъп до филтъра:
1. свалете панела в
предната част на
пералната машина с
помощта на отвертка
(вж. фигура);
Външната част и гумените части могат да се
почистват с кърпа с хладка вода и сапун. Не
използвайте разтворители или абразивни
препарати.
Почистване на чекмеджето за
перилните препарати
Извадете чекмеджето
с повдигане и
изтегляне навън (виж
фигурата).
Измийте го под
течаща вода. Това
почистване трябва да
се извършва често.
Поддръжка на люка и на барабана
• Оставяйте люка винаги открехнат за
избягване образуването на неприятни
миризми.
2. отвийте капачката,
като я завъртите в
посока, обратна на
часовниковата стрелка
(виж фигура):
нормално е да изтече
малко вода;
3. почистете внимателно отвътре;
4. завийте отново капачката;
5. затворете отново панела, като, преди да го
избутате към пералнята, се уверите, че сте
поставили правилно закрепващите куки в
специалните водачи.
Проверка на маркуча за студената
вода
Проверявайте маркуча за студената вода поне
веднъж годишно. Да се замени, ако е напукан и
нацепен, защото по време на изпиране голямото
налягане може да предизвика внезапно спукване.
! Никога не използвайте вече употребяван
маркуч.
10
Проблеми и мерки за
отстраняването им
Възможно е пералната машина да откаже да работи. Преди да се обадите в сервиза за техническа
поддръжка и ремонт (вж. “Сервизно обслужване”), проверете дали не става въпрос за лесно решим
проблем, като си помогнете със следващия списък.
BG
Проблеми:
Възможни причини / Мерки за отстраняването им:
Пералната машина не се
включва.
• Щепселът не е включен към електрически контакт или не е добре
включен, за да прави контакт.
• Нямате ток вкъщи.
Цикълът на изпиране не
започва.
•
•
•
•
•
Люкът не е затворен добре.
Бутонът ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ не е бил натиснат.
Бутонът СТАРТ/ПАУЗА не е бил натиснат.
Кранът за вода не е отворен.
Зададено е забавяне, което се е насложило върху времето за
пускане (вж. “Персонализирания”).
Пералната машина не се пълни
с вода (бързо мига светлинният
индикатор за първата фаза на
пране).
•
•
•
•
•
•
Маркучът за студената вода не е свързан към крана.
Маркучът е прегънат.
Кранът за вода не е отворен.
Няма вода по водопроводната мрежа.
Налягането е недостатъчно.
Бутонът СТАРТ/ПАУЗА не е бил натиснат.
Пералнята непрекъснато се
пълни и източва.
• Маркучът за мръсната вода не е монтиран между 65 и 100 см от земята
(вж. “Монтиране”).
• Краят на маркуча за мръсната вода е потопен във вода (вж. “Монтиране”).
• Канализационната тръба в стената няма отдушник.
Ако след тези проверки проблемът не се реши, затворете крана за
водата, изключете пералната машина и позвънете в сервиза. Ако
жилището ви се намира на последните етажи на сградата, налягането на
студената вода може да е ниско, поради което пералната машина
непрекъснато се пълни и източва. За избягване на това неудобство в
търговската мрежа се предлагат подходящи възвратни клапани.
Пералната не се източва или не
центрофугира.
• Програмата не предвижда източване: с някои програми трябва да
се извършва ръчно.
• Включена е функцията ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ: за завършване на
програмата се натиска бутон СТАРТ/ПАУЗА (вж. “Персонализирания”).
• Маркучът за мръсната вода е притиснат (вж. “Монтиране”).
• Канализационната тръба е запушена.
Пералната вибрира много по
време на центрофугиране.
• При монтажа барабанът не е бил отблокиран правилно (вж. “Монтиране”).
• Пералната машина не е нивелирана (вж. “Монтиране”).
• Пералната машина е притисната между мебели и стена (вж.
“Монтиране”).
Пералната има теч.
• Маркучът за студената вода не е добре свързан (вж. “Монтиране”).
• Чекмеджето за перилните препарати е запушено (за почистването му
вж. “Поддръжка и почистване”).
• Маркучът за мръсната вода не е фиксиран добре (вж. “Монтиране”).
Светлинният индикатор СТАРТ/
ПАУЗА (оранжев) и светлинните
индикатори за функции мигат
бързо.
• Изключете машината и извадете щепсела от контакта, изчакайте
около 1 минута и я включете отново.
Ако неизправността не може да се отстрани, потърсете услугите
на Сервиза.
Образува се твърде много пяна.
• Перилният препарат не е за автоматична перална (трябва да има
надпис “за автоматична перална”, “за пране на ръка и за
автоматична перална” или подобен надпис).
• Дозирането е било твърде голямо.
11
Сервизно обслужване
Преди да се свържете с техническия сервиз:
• Проверете дали можете да решите сами проблема (вж. “Проблеми и мерки за отстраняването им”);
• Включете отново програмата, за да проверите дали неизправността е отстранена;
• В противен случай се обърнете към оторизирания технически сервиз на телефонния номер, указан на
гаранционната карта.
BG
! Никога не ползвайте услугите на неоторизирани техници.
Съобщете:
• типа на проблема;
• модела на машината (Mod.);
• серийния номер (S/N).
Тази информация се намира на фабричната табелка, разположена на задната страна на пералната
машина и в предната част, след като се отвори люкът.
12
Instrucþiuni de folosire
MAªINÃ DE SPÃLAT RUFE
Sumar
RO
Românã
RO
Instalare, 14-15
Despachetare ºi punere la nivel
Racorduri hidraulice ºi electrice
Primul ciclu de spãlare
Date tehnice
Descrierea maºinii de spãlat ºi activarea
unui program, 16-17
Panoul de control
Indicatoare luminoase
Activarea unui program
Programe, 18
Tabel de programe
Personalizare, 19
ARXF 129
Reglarea temperaturii
Reglarea centrifugãrii
Funcþii
Detergenþi ºi rufe albe, 20
Compartimentul pentru detergenþi
Ciclu de albire
Pregãtirea rufelor
Articole delicate
Sistemul de echilibrare a încãrcãturii
Precauþii ºi sfaturi, 21
Norme de protecþie ºi siguranþã generale
Aruncarea reziduurilor
Deschiderea manualã a uºii
Întreþinere ºi curãþare, 22
Întreruperea alimentãrii cu apã ºi curent electric
Curãþarea maºinii de spãlat
Curãþarea compartimentului pentru detergent
Îngrijirea uºii ºi a tamburului
Curãþarea pompei
Controlarea furtunului de alimentare cu apã
Anomalii ºi remedii, 23
Asistenþã, 24
13
Instalare
RO
Este important sã pãstraþi acest manual pentru a-l
putea consulta în orice moment. În caz de vânzare,
de cesiune sau de schimbare a locuinþei, acesta
trebuie sã rãmânã împreunã cu maºina de spãlat
pentru a informa noul proprietar cu privire la
funcþionare ºi la respectivele avertismente.
O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evitã
vibraþii, zgomote ºi deplasãri pe timpul funcþionãrii.
În cazul mochetelor sau a unui covor, reglaþi
picioruºele astfel încât sã menþineþi sub maºina de
spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare.
Citiþi cu atenþie instrucþiunile: veþi gãsi informaþii
importante cu privire la instalare, la folosire ºi la
siguranþã.
Racorduri hidraulice ºi electrice
Despachetare ºi punere la nivel
Despachetare
1. Scoaterea din ambalaj a maºinii de spãlat.
2. Controlaþi ca maºina de spãlat sã nu fi fost
deterioratã în timpul transportului. Dacã este
deterioratã nu o conectaþi ºi luaþi legãtura cu
vânzãtorul.
3. Scoateþi cele !
ºuruburi de protecþie
pentru transport ºi
cauciucul cu respectivul
distanþier, situate în
partea posterioarã
(a se vedea figura).
4. Închideþi orificiile cu dopurile din plastic aflate în
dotare.
5. Pãstraþi toate piesele: pentru cazul în care
maºina de spãlat va trebui sã fie transportatã,
piesele vor trebui montante din nou.
Ambalajele nu sunt jucãrii pentru copii!
Punere la nivel
1. Instalaþi maºina de spãlat pe o suprafaþã planã ºi
rigidã, fãrã a o sprijini de ziduri, mobilã sau altceva.
2. Dacã podeaua nu este
perfect orizontalã,
compensaþi
neregularitãþile
deºurubând sau
înºurubând picioruºele
anterioare (a se vedea
figura); unghiul de
înclinare, mãsurat pe
planul de lucru, nu trebuie
sã depãºeascã 2°.
14
Racordarea furtunului de alimentare cu apã
1. Conectaþi furtunul de
alimentare, înºurubându-l
la un robinet de apã rece
cu gura filetatã de ¾ gaz
(vezi figura).
Înainte de conectare,
lãsaþi apa sã curgã pânã
când nu a devenit
limpede.
2. Conectaþi tubul de
alimentare la maºina de
spãlat, înºurubându-l la
sursa de apã respectivã,
amplasatã în partea
posterioarã, sus în
dreapta (a se vedea
figura).
3. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici pliat nici îndoit.
Presiunea apei de la robinet trebuie sã fie cuprinsã
în valorile din tabelul Date tehnice (a se vedea
pagina alãturatã).
Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este
suficientã, adresaþi-vã unui magazin specializat sau
unui instalator autorizat.
Nu folosiþi niciodatã tuburi folosite deja.
Utilizaþi tuburile furnizate împreunã cu maºina.
Conectarea furtunului de golire
65 - 100 cm
Conectaþi furtunul de
golire - fãrã a-l îndoi - la
canalizare sau la
racordul de golire
prevãzut pe perete, la o
înãlþime de 65 - 100 cm
de sol;
Sprijiniþi-l de marginea
cãzii sau chiuvetei ºi
racordaþi ºina de ghidare
din dotare la robinet (a
se vedea figura).
Capãtul liber al
furtunului de golire nu
trebuie sã rãmânã
cufundat în apã.
Nu se recomandã folosirea furtunurilor
prelungitoare; dacã este indispensabil, acestea
trebuie sã aibã acelaºi diametru ca ºi furtunul
original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm
lungime.
Racordarea electricã
Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple.
Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat.
Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de
tehnicieni autorizaþi ai centrului de service ce apare
scris pe certificatul de garantie emis de producator.
Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice
responsabilitate în cazul în care aceste norme nu se
respectã.
Primul ciclu de spãlare
Dupã instalare, înainte de folosire, efectuaþi un ciclu
de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe, selectând
programul 1.
Date tehnice
Model
ARXF 129
Dimensiuni
lãrgime: 59,5 cm
înãlþime: 85 cm
profunzime: 52,5 cm
Capacitate
de la 1 la 6 kg
Legãturi electrice
vezi eticheta cu caracteristicile tehnice,
aplicatã pe maºinã
Legãturi hidrice
presiune maximã: 1 MPa (10 bari)
presiune minimã: 0,05 MPa (0,5 bari)
capacitatea cuvei: 46 litri
Turaþia de
centrifugare
pânã la 1200 de rotaþii pe minut
Programe de control
în baza normei
EN 60456
programul 6; temperatura 60°C;
efectuatã cu 6 kg de rufe.
Înainte de a introduce stecherul în prizã, asiguraþi-vã ca:
• priza sã fie cu împãmântare ºi conform
prevederilor legale;
• priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere
a maºinii, indicatã în tabelul Date Tehnice
(a se vedea alãturi);
• tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile
indicate în tabelul Date Tehnice (a se vedea
alãturi);
• priza sã fie compatibilã cu stecherul maºinii de
spãlat. În caz contrar înlocuiþi stecherul.
Acest aparat este conform cu
urmãtoarele Directive Comunitare:
- 89/336/CEE din data de 03/05/89
(Compatibilitate Electromagneticã) ºi
modificãri succesive
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (Tensiuni Joase)
Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã, nici
chiar în cazul în care spaþiul este adãpostit,
deoarece este foarte periculoasã expunerea maºinii
la ploi ºi furtuni.
Dupã instalarea maºinii de spãlat, priza de curent
trebuie sã fie uºor accesibilã.
RO
Zgomot
(dB(A) re 1 pW)
Spãlare: 55
Turaþie de centrifugare: 71
15
Descrierea maºinii de spãlat ºi
activarea unui program
RO
Panoul de control
Indicatoare
DESFêURARE CICLU
DISPLAY
Tastã ºi indicatorul
luminos de
Indicator
Tastã
UªÃ
BLOCATÃ
TEMPERATURA
PORNIRE/
OPRIRE
Sertarul detergenþilor
Tastã
CENTRIFUGARE
Selector
PROGRAME
Tastã ºi
indicatorul
luminos de
FUNCÞII
Tastã ºi
indicatorul
luminos de
START/PAUZÃ
Tastã ºi
indicatorul
luminos de
BLOCARE
TASTE
Sertarul detergenþilor: pentru a introduce
detergenþi sau aditivi (a se vedea “Detergenþi ºi rufe
albe”).
Indicatoare DESFêURARE CICLU: pentru a putea
urmãri avansarea programului de spãlare.
Indicatorul aprins aratã faza în curs de desfãºurare.
Tastã ºi indicatorul luminos de PORNIRE/OPRIRE:
pentru a porni ºi opri maºina.
Indicatorul aprins vã aratã cã maºina este în
funcþiune.
Indicator UªÃ BLOCATÃ: pentru a înþelege dacã uºa
se poate deschide sau nu (a se vedea pag.
alãturatã).
Selector PROGRAME: pentru a selecta programele.
Pe durata desfãºurãrii programului selectorul rãmâne
în aceeaºi poziþie.
Tastã CENTRIFUGARE: pentru a activa / anula
centrifugarea (a se vedea “Personalizare”).
Tastã TEMPERATURÃ: pentru a selecta temperatura
sau spãlarea la rece (a se vedea “Personalizare”).
DISPLAY: pentru a vizualiza timpul care rãmâne
pânã la încheierea ciclului de spãlare selectat, iar
dacã aþi programat pornirea întârziatã, timpul restant
pânã la începerea spãlãrii.
Tastã ºi indicatorul luminos de BLOCARE TASTE:
pentru a activa ºi dezactiva blocarea panoului de
comandã.
Taste ºi indicatorul luminos de FUNCÞII: pentru a
selecta funcþiile disponibile. Indicatorul
corespunzãtor funcþiei alese va rãmâne aprins.
16
Tastã ºi indicatorul luminos de START/PAUZÃ:
pentru a activa / opri momentan programele.
N.B.: pentru a întrerupe momentan un ciclu apãsaþi
aceastã tastã; ledul se va aprinde intermitent
(culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor
fazei în curs de desfãºurare va rãmâne aprins. Dacã
este stins, atunci uºa
indicatorul UªÃ BLOCATÃ
se poate deschide.
Pentru a continua spãlarea, de unde a fost
întreruptã, apãsaþi din nou tasta.
Modalitatea de stand by
Aceastã maºinã de spãlat rufe, conform noilor
norme legate de economia de curent electric, este
dotatã cu un sistem de oprire automat (stand-by)
care intrã în funcþiune dupã câteva minute de
neutilizare. Apãsaþi scurt tasta PORNIRE/OPRIRE
ºi aºteptaþi repunerea în funcþiune a maºinii.
Indicatoare luminoase
Ledurile furnizeazã informaþii importante.
Iatã ce indicã:
Indicatoare de fazã
Rotind selectorul de PROGRAME, indicatoarele
luminoase se vor aprinde, arãtându-vã fazele pe care
maºina le va efectua, în funcþie de programul ales.
Dupã alegerea ºi activarea ciclului dorit, indicatoarele
luminoase se vor aprinde unul dupã altul, ceea ce vã
indicã starea de avansare a programului:
Indicator luminos de temperaturã
Alegând o valoare de temperaturã, indicatorul
corespunzãtor se va aprinde.
RO
Indicator luminos de centrifugã
Alegând o valoare referitoare la stoarcere, indicatorul
corespunzãtor se va aprinde.
Spãlare
Clãtire
Centrifugã
Golire
Sfârºit Spãlare
Tastele de funcþii ºi ledurile corespunzãtoare
Alegerea unei funcþii implicã aprinderea ledului
corespunzãtor.
Dacã funcþia selectatã nu este compatibilã cu
programul introdus, indicatorul se va aprinde
intermitent; concomitent, se va auzi un semnal
acustic de avertizare iar funcþia nu se va activa.
În cazul în care va fi selectatã o funcþie
incompatibilã cu alta selectatã anterior, se va activa
doar ultima funcþie aleasã.
Indicator luminos de blocare taste
Pentru a “activa” blocarea panoului de comandã,
þineþi apãsatã tasta timp de 2 secunde. Dacã ledul
este aprins, atunci panoul de comenzi este blocat.
În acest fel, se evitã modificarea accidentalã a unui
program, în special de cãtre copii.
Pentru a “dezactiva” blocarea panoului de
comandã, þineþi apãsatã tasta timp de 2 secunde.
Indicator uºã blocatã:
Indicatorul luminos aprins indicã faptul cã uºa este
blocatã, ceea ce evitã deschiderea accidentalã;
pentru a evita orice daunã, este necesar sã se
aºtepte stingerea ledului, înainte de a deschide uºa.
N.B.: dacã funcþia “Pornire întârziat㔠este activã,
uºa nu se poate deschide; pentru a o deschide,
apãsaþi tasta START/PAUZÃ pentru a întrerupe
momentan programarea.
Aprinderea intermitentã rapidã a indicatorului
START/PAUZÃ (culoare portocalie) concomitent cu
un alt led indicã apariþia unei anomalii (a se vedea
“Anomalii ºi remedii”).
Activarea unui program
1. Porniþi maºina de spãlat apãsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE. Toate indicatoarele se aprind câteva secunde,
apoi se sting; indicatorul START/PAUZÃ va lumina intermitent.
2. Introduceþi rufele ºi închideþi uºa.
3. Selectaþi programul dorit cu ajutorul selectorului de PROGRAME.
4. Reglaþi temperatura de spãlare (a se vedea “Personalizare”).
5. Reglaþi viteza de centrifugare (a se vedea “Personalizare”).
6. Adãugaþi detergentul ºi aditivii (a se vedea “Detergenþi ºi rufe”).
7. Alegeþi funcþiile dorite.
8. Activaþi programul apãsând tasta START/PAUZÃ; indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde).
Pentru a anula un ciclu selectat, apãsaþi tasta START/PAUZÃ pentru a întrerupe momentan ciclul ºi alegeþi un
nou program.
9. La încheierea programului, indicatorul luminos
se va aprinde. Indicatorul UªÃ BLOCATà se va stinge,
ceea ce vã aratã cã uºa poate fi deschisã. Scoateþi rufele ºi lãsaþi uºa întredeschisã pentru a se putea usca
cuva si tamburul. Opriti maºina de spãlat apãsând pe tasta PORNIRE/OPRIRE.
17
Programe
Tabel de programe
Programe
RO
Descrierea Programului
Temp.
max.
(°C)
Viteza max.
(rotaþii pe
minut)
Detergenþi
Decolorant
Spãlare
Balsam
rufe
Sarcina Max. (Kg)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
•
•
•
•
•
Durata ciclului de
spãlare
Programe Speciale
6
Sterilizare: Rufe albe foarte murdare.
90°
1200
•
6
Sterilizare (1): Albe ºi colorate rezistente foarte murdare.
60°
1200
-
800
-
40°
800
-
9
Cãmãºi
40°
600
-
30°
0
-
40°
600
-
7
10
11
Mãtase/Perdele: Pentru articolele din mãtase,
viscozã, lenjerie.
Lãnã: Pentru articole din lânã, caºmir.
6
4
2
2
1
1,5
Programe zilnice
1
Bumbac: Albe ºi colorate rezistente foarte murdare.
60°
1200
1
Bumbac (2): Albe ºi colorate delicate foarte murdare.
40°
1200
40°
1200
•
•
•
60°
800
-
40°
800
-
•
•
•
•
•
30°
800
-
•
•
3
30°
800
-
•
•
1,5
•
•
6
2
3
3
4
5
Bumbac colorat (3): Albe puþin murdare ºi
colorate delicate.
Sintetice: Colorate rezistente foarte murdare.
Sintetice: Colorate rezistente puþin murdare.
Mix 30’: Pentru a spãla rapid articolele puþin
murdare (nu este indicat pentru lânã, mãtase ºi
articole de spãlat cu mâna).
Mix 15': Pentru a împrospãta rapid articolele
puþin murdare (nu este indicat pentru lânã,
mãtase ºi articole de spãlat cu mâna).
6
6
6
2,5
2,5
Programe parþiale
A
Clãtire
-
1200
-
-
B
Clãtire delicatã
Centrifugare
Centrifugare delicatã
Evacuare
-
800
1200
800
0
-
-
C
D
E
-
2,5
6
2,5
6
Puteþi vizualiza durata programelor de spãlare pe display.
40°
8
Ciclu de spãlare nocturnã: Colorate delicate
puþin murdare.
Ciclu Baby: Colorate delicate foarte murdare.
Datele specificate în tabel au valoare indicativã.
Pentru toate Instituþiile de Testare:
1) Programul de control conform normei EN60456: selectaþi programul 6 ºi temperatura de 60°C.
2) Program pentru bumbac, prelungit: selectaþi programul 1 ºi temperatura de 40°C.
3) Program pentru bumbac, rapid: selectaþi programul 2 ºi temperatura de 40°C.
Programe speciale
Sterilizare (programul 6). Un program de igienizare la temperaturã ridicatã, care presupune folosirea
decolorantului (temperatura este peste 60°C). Pentru a decolora rufele, turnaþi decolorantul, detergentul ºi
aditivii în sertarele corespunzãtoare (a se vedea paragraful “Compartimentul pentru detergenþi”).
Ciclu de spalare nocturna (programul 7). Este un ciclu cu zgomot redus, care vã permite folosirea maºinii pe
timp de noapte. Programul a fost conceput pentru articolele sintetice ºi din bumbac. La încheierea ciclului,
maºina se opreºte cu apã în cuvã; pentru a stoarce rufele ºi a goli apa apãsaþi tasta START/PAUZÃ, daca nu,
dupã 8 ore maºina comandã automat stoarcerea ºi evacuarea apei.
Ciclu Baby (programul 8). Programul îndepãrteazã eficient atât mizeria care pãteazã în mod obiºnuit hainele
copiilor cât ºi detergentul, în scopul de a evita apariþia unor alergii pe pielea delicatã a celor mici. Ciclul a fost
conceput pentru a diminua încãrcarea bacterianã prin folosirea unei cantitãþi de apã mai mari ºi prin optimizarea
aditivilor speciali de igienizare, adãugati la detergent.
La încheierea ciclului de spãlare, maºina efectueazã o rotaþie lentã a cuvei, pentru a limita ºifonarea; pentru a
termina ciclul, apãsaþi tasta START/PAUZÃ.
Mix 30' (programul 4) a fost studiat pentru a spãla articolele puþin murdare, în mod rapid: dureazã doar 30 de
minute ceea ce economiseºte energie ºi timp. Selectând programul (4 la 30°C) este posibilã spãlarea
articolelor din materiale diferite (excluse lâna ºi mãtasea) cu o greutate maximã de 3 kg.
Mix 15' (programul 5) a fost studiat pentru a spãla articolele foarte puþin murdare, în mod rapid: dureazã doar 15
de minute ceea ce economiseºte energie ºi timp. Selectând programul (5 la 30°C) este posibilã spãlarea
articolelor din materiale diferite (excluse lâna ºi mãtasea) cu o greutate maximã de 1,5 kg.
18
Personalizare
Reglarea temperaturii
RO
Apãsaþi tasta TEMPERATURÃ se fixeazã temperatura de spãlare (a se vedea Tabelul programelor).
Temperatura poate fi redusã pânã la spãlarea la rece ( ).
Maºina va împiedica în mod automat de a alege o temperaturã mai mare decât maxima admisã pentru fiecare
program.
Reglarea centrifugãrii
Apãsaþi tasta CENTRIFUGARE se stabileºte viteza de stoarcere pentru programul selectat.
Vitezele maxime, prevãzute pentru programe sunt:
Programe Vitezã maximã
Bumbac
1200 rotaþii pe minut
Sintetice
800 rotaþii pe minut
Lânã
600 rotaþii pe minut
Mãtase
excludere stoarcere
Viteza de centrifugaare poate fi redusã sau centrifugarea poate fi exclusã selectând simbolul .
Maºina va împiedica în mod automat alegerea unei viteze mai mari decât maxima admisã pentru fiecare
program.
Funcþii
Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru maºina de spãlat, permit obþinerea unor rufe curate ºi albe, dupã
dorinþã.
Pentru a activa funcþiile:
1. apãsaþi tasta corespunzãtoare funcþiei dorite;
2. aprinderea ledului respectiv indicã activarea funcþiei.
Notã: Semnalul luminos intermitent, rapid, indicã faptul cã funcþia respectivã nu este compatibilã cu programul
ales.
Pornirea întârziatã
Pentru a programa pornirea întârziatã a maºinii, apãsaþi de mai multe ori tasta respectivã pentru a vizualiza
întârzierea doritã (de la 1 la 24 h).
.
Pentru a dezactiva funcþia, apãsaþi tasta pânã la vizualizarea mesajului
N.B.: Dupã apãsarea butonului START/PAUZÃ, se va putea modifica întârzierea doar diminuând-o.
Se poate activa pe toate programele.
Super spãlare
Mulþumitã utilizãrii unei cantitãþi mai mari de apã în faza iniþialã a ciclului ºi duratei de timp îndelungate,
aceastã funcþie garanteazã o spãlare de mare performanþã.
Nu poate fi activatã pe programele 4, 5, 6, 10, 11, A, B, C, D ºi E.
Clãtire Suplimentarã
Selectând aceastã opþiune, clãtirea va fi mai eficientã, ceea ce asigurã eliminarea totalã a detergentului din
rufe. Este recomandatã cu precãdere persoanelor cu pielea sensibilã.
Nu poate fi activatã pe programele 4, 5, C, D ºi E.
Cãlcare uºoarã
Selectând aceastã opþiune, spãlarea ºi centrifugarea vor fi modificate în mod oportun, pentru a reduce ºifonarea
rufelor. La încheierea ciclului, maºina de spãlat va executa rotaþii lente ale cuvei; ledul corespunzãtor funcþiei
va
CÃLCARE UªOARÃ ºi START/PAUZÃ se vor aprinde (culoarea portocalie) intermitent, iar cel al fazei de
rãmâne aprins. Pentru a termina ciclul, apãsaþi tasta START/PAUZÃ sau tasta CÃLCARE UªOARÃ.
În cazul în care aþi ales programul Mãtase maºina de spãlat va termina ciclul cu rufele la înmuiat; ledul
corespunzãtor funcþiei CÃLCARE UªOARÃ ºi START/PAUZÃ se vor aprinde (culoarea portocalie) intermitent,
iar cel al fazei de CLÃTIRE va rãmâne aprins. Pentru a goli apa din maºinã ºi a scoate rufele, apãsaþi tasta
START/PAUZÃ sau tasta CÃLCARE UªOARÃ.
Nu se poate activa pe programele 4, 5, 6, 7, 8, 11, C, D ºi E.
19
Detergenþi ºi rufe albe
RO
Compartimentul pentru detergenþi
Un rezultat bun la spãlare depinde ºi de dozarea
corectã a detergentului: excesul de detergent nu
garanteazã o spãlare mai eficientã, ci contribuie la
deteriorarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi
la poluarea mediului înconjurãtor.
Nu introduceþi în maºinã detergenþii pentru
spãlarea manualã deoarece formeazã prea multã
spumã.
MAX
3
1
Deschideþi
compartimentul pentru
detergenþi ºi introduceþi
detergentul sau aditivul
dupã cum urmeazã:
2
compartiment 1: Detergent pentru spãlare
(sub formã de praf sau lichid)
Detergentul lichid trebuie vãrsat doar înainte de pornire.
compartiment 2: Aditivi
(soluþie de înmuiat, balsam rufe etc.)
Soluþia de înmuiat nu trebuie sã iasã deasupra
grãtarului.
compartiment adiþional 3: Decolorant (Inãlbitor)
Ciclu de albire
Albirea poate fi efectuatã numai cu programele 1,2,6.
Turnaþi decolorantul în compartimentul adiþional 3, iar
detergentul ºi balsamul de rufe în compartimentele
corespunzãtoare, apoi alegeþi unul din ciclurile descrise
mai sus. Este indicat numai pentru articole din bumbac
foarte murdare.
Pregãtirea rufelor
•
•
•
Sortaþi rufele în funcþie de:
tipul de material / simbolul de pe etichetã.
culori: separaþi rufele colorate de cele albe.
Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii.
Nu depãºiþi valorile indicate, referitoare la
greutatea rufelor uscate:
Þesãturi rezistente: max 6 kg
Materiale sintetice: max 2,5 kg
Þesãturi delicate: max 2 kg
Lânã: max 1,5 kg
20
Cât cântãresc rufele?
1 cearceaf 400-500 g.
1 faþã de pernã 150-200 g.
1 faþã de masã 400-500 g.
1 halat de baie 900-1.200 g.
1 prosop 150-250 g.
Articole delicate
Cãmãºi: utilizaþi programul 9 special pentru a spãla
cãmãºile din material ºi cu culori diferite.
Programul asigurã o calitate maximã ºi reduce
formarea pliurilor.
Mãtase: utilizaþi programul special 10 pentru spãlarea
articolelor din mãtase. Se recomandã folosirea unui
detergent special pentru articole delicate.
Perdele: împãturiþi-le ºi aºezaþi-le într-o faþã de pernã
sau într-un sac de tip plasã. Utilizaþi programul 10.
Lânã: Hotpoint/Ariston este unica maºinã de spãlat
recunoscutã de Woolmark Company, care i-a acordat
Woolmark Platinum Care (M.0508), ca garanþie a
calitãþii de spãlare cu maºina a tuturor articolelor de
lânã, inclusiv a celor care au pe etichetã menþiunea „a
. Cu programul 11 puteþi deci
se spãla manual”
spãla la maºinã, în cea mai mare siguranþã, toate
articolele din lânã (max. 1,5 kg) cu garanþia de a
obþine cele mai performante rezultate.
Sistemul de echilibrare a încãrcãturii
Pentru a evita trepidaþiile excesive, înainte de
stoarcere, cuva maºinii va distribui cantitatea de rufe
în mod uniform, centrifuga efectuând câteva rotaþii la
o vitezã mai mare decât viteza de spãlare. Dacã,
dupã numeroase încercãri, maºina nu reuºeºte sã
echilibreze greutatea, stoarcerea rufelor se va face
la o vitezã mai micã decât cea prevãzutã în program.
Dacã instabilitatea este prea mare, maºina va
distribui greutatea în locul centrifugei. Pentru a
favoriza o mai bunã repartizare a rufelor ºi
echilibrarea corectã a maºinii, se recomandã sã
introduceþi în maºinã atât articole mari cât ºi mici.
Precauþii ºi sfaturi
Maºina de spãlat a fost proiectatã ºi construitã
conform normelor internaþionale de protecþie. Aceste
avertizãri sunt furnizate din motive de siguranþã ºi
trebuie sã fie citite cu atenþie.
Norme de protecþie ºi siguranþã generale
Deschiderea manualã a uºii
• Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru
utilizarea în locuinþe unifamiliale.
• Maºina de spãlat trebuie sã fie folositã doar de
persoane adulte care respectã instrucþiunile din acest
manual.
• Nu atingeþi maºina când sunteþi desculþi sau cu
mâinile sau picioarele ude sau umede.
• Nu scoateþi stecherul din prizã trãgând de cablu.
• Nu deschideþi compartimentul pentru detergent în
timp ce maºina se aflã în funcþiune.
• Nu atingeþi apa golitã din maºinã: poate avea o
temperaturã ridicatã.
• Nu forþaþi în nici un caz uºa: s-ar putea deteriora
mecanismul de siguranþã care evitã deschiderea
accidentalã.
RO
Dacã nu este posibil sã deschideþi uºa din cauza
întreruperii curentului electric ºi doriþi totuºi sã
întindeþi rufele, procedaþi dupã cum urmeazã:
20
1. scoateþi stecherul din
prizã.
2. verificaþi ca nivelul de
apã din maºinã sã fie sub
marginea uºii; în caz
contrar, scoateþi apa în
exces cu ajutorul
furtunului de golire,
punând-o într-un vas, dupã
indicaþiile din figura.
3. scoateþi panoul de
acoperire din partea din
faþã a maºinii de spãlat
folosind o ºurubelniþã
(a se vedea figura).
• În caz de defecþiune, nu umblaþi în nici un caz la
mecanismele din interior ºi nu încercaþi sã o reparaþi
singuri.
• Controlaþi mereu ca în apropierea maºinii aflate în
funcþiune, sã nu se afle copii.
• Pe durata spãlãrii uºa se poate încãlzi.
• Dacã trebuie sã deplasaþi maºina, cereþi ajutor unei
alte (sau 2) persoane ºi fiþi foarte atenþi. Niciodatã nu
deplasaþi maºina singuri deoarece aceasta este
foarte grea.
• Înainte de a introduce rufele, controlaþi cuva sã fie
goalã.
Aruncarea reziduurilor
• Eliminarea ambalajelor: respectaþi normele locale, în
acest fel ambalajele vor putea fi utilizate din nou.
• Directiva Europeanã 2002/96/CE cu privire la deºeurile
care provin de la aparatura electricã sau electronicã
prevede ca aparatele electrocasnice sã nu fie colectate
împreunã cu deºeurile urbane solide, obiºnuite.
Aparatele scoase din uz trebuie sã fie colectate
separat atât pentru a optimiza rata de recuperare ºi de
reciclare a materialelor componente cât ºi pentru a
evita pericolele care pot duce la dãunarea sãnãtãþii
omului sau poluarea mediului înconjurãtor. Simbolul
tomberonului tãiat care apare pe toate produsele vã
aminteºte tocmai obligaþia de a le colecta separat.
Pentru informaþii suplimentare cu privire la scoaterea
din uz a electrocasnicelor, deþinãtorii acestora pot
apela la centrele de colectare a deºeurilor sau la
vânzãtorii de la care au achiziþionat produsele
respective.
4. utilizând dispozitivul indicat în figurã, trageþi spre
dumneavoastrã pânã când eliberaþi tirantul de plastic
din opritor; trageþi apoi în jos ºi, în acelaºi timp,
deschideþi uºa.
5. montaþi din nou panoul verificând, înainte de a-l
împinge spre maºinã, de a fi introdus cârligele în
orificiile respective.
21
Întreþinere ºi curãþare
RO
Întreruperea alimentãrii cu apã ºi
curent electric
• Închideþi robinetul de apã dupã fiecare spãlare.
Se limiteazã astfel uzura instalaþiei hidraulice a
maºinii de spãlat ºi se eliminã pericolul
scurgerilor.
• Scoateþi stecherul din priza de curent atunci
când curãþaþi maºina de spãlat ºi când se
efectueazã lucrãri de întreþinere.
Curãþarea maºinii de spãlat
Partea externã ºi pãrþile din cauciuc pot fi curãþate
cu o lavetã înmuiatã în apã cãlduþã ºi sãpun. Nu
folosiþi solvenþi sau substanþe abrazive.
Curãþarea pompei
Maºina de spãlat este dotatã cu o pompã de
autocurãþare care nu are nevoie de întreþinere. Se
poate întâmpla însã ca unele obiecte mici (monede,
nasturi) sã cadã în anticamera care protejeazã
pompa, situatã în partea inferioarã a acesteia.
Verificaþi ca ciclul de spãlare sã fie încheiat ºi
scoateþi stecherul din prizã.
Pentru a avea acces la anticamerã:
1. scoateþi panoul de
acoperire din partea din
faþã a maºinii de spãlat
folosind o ºurubelniþã
(a se vedea figura);
Curãþarea compartimentului pentru
detergent
1
2
Trageti afara
compatimentul
ridicându-l si tragându-l
spre exterior (a se
vedea figura).
Spãlaþi-l sub un jet de
apã; aceastã operaþie
trebuie efectuatã cât
mai des posibil.
2. deºurubaþi capacul
rotindu-l în sens invers
acelor de ceasornic (a
se vedea figura). Este
normal sã iasã puþinã
apã;
Îngrijirea uºii ºi a tamburului
• Lãsaþi mereu uºa întredeschisã pentru a evita
formarea de mirosuri neplãcute.
3. curãþaþi cu grijã interiorul;
4. înºurubaþi la loc capacul;
5. montaþi din nou panoul verificând, înainte de a-l
împinge spre maºinã, de a fi introdus cârligele în
orificiile respective.
Controlarea furtunului de alimentare cu apã
Controlaþi tubul de alimentare cel puþin o datã pe an.
Dacã prezintã crãpãturi sau fisuri trebuie înlocuit: pe
parcursul spãlãrilor, presiunea puternicã ar putea
provoca crãpãturi neaºteptate.
Nu folosiþi niciodatã tuburi folosite deja.
22
Anomalii ºi remedii
Se poate întâmpla ca maºina de spãlat sã nu funcþioneze. Înainte de a apela serviciul de Service
(a se vedea “Asistenþã”), verificaþi dacã nu este vorba de o problemã uºor de rezolvat:
RO
Anomalii:
Cauze posibile / Rezolvare:
Maºina de spãlat nu porneºte.
• Stecherul nu este introdus în priza de curent, sau nu face contact.
• Aveþi o panã de curent la domiciliu.
Ciclul de spãlare nu porneºte.
•
•
•
•
•
Uºa nu este bine închisã.
Tasta PORNIRE/OPRIRE nu a fost apãsatã.
Tasta START/PAUZÃ nu a fost apãsatã.
Robinetul de apã nu este deschis.
A fost fixatã o întârziere de pornire (a se vedea “Personalizare”).
Maºina de spãlat nu se
alimenteazã cu apã (ledul primei
faze de spãlare se aprinde
intermitent ºi rapid).
•
•
•
•
•
•
Furtunul de alimentare cu apã nu este racordat la robinet.
Furtunul este îndoit.
Robinetul de apã nu este deschis.
Apa la domiciliul dumneavoastrã.
Apa nu are presiune suficientã.
Tasta START/PAUZÃ nu a fost apãsatã.
Maºina de spãlat încarcã ºi
descarcã apã continuu.
• Furtunul de golire nu a fost instalat la o înãlþime cuprinsã între 65 ºi
100 cm de pãmânt (a se vedea “Instalare”).
• Capãtul furtunului de evacuare este cufundat în apã (a se vedea “Instalare”).
• Evacuarea din perete nu are rãsuflare pentru aer.
Dacã dupã aceste verificãri problema nu se rezolvã, închideþi robinetul de apã,
opriþi maºina de spãlat ºi chemaþi Service-ul. Dacã locuinþa se aflã la ultimele
etaje ale unui edificiu, este posibil sã aibã loc fenomene de sifonare, motiv
pentru care maºina de spãlat încarcã ºi descarcã apã încontinuu. Pentru a
elimina acest inconvenient, se gãsesc în comerþ supape anti-sifonare.
Maºina de spãlat nu se goleºte
sau nu stoarce.
• Programul nu prevede golirea apei: în cazul anumitor programe, este
necesarã activarea manualã.
• Funcþia CÃLCARE UªOARà este activã: pentru a încheia programul,
apãsaþi tasta START/PAUZà (a se vedea “Personalizare”).
• Furtunul de golire este îndoit (a se vedea “Instalare”).
• Conducta de descãrcare este înfundatã.
Maºina de spãlat vibreazã foarte
mult în timpul stoarcerii.
• Cuva, în momentul instalãrii, nu a fost deblocatã în mod
corespunzãtor (a se vedea “Instalare”).
• Maºina de spãlat este în pantã (a se vedea “Instalare”).
• Maºina de spãlat este prea aproape de pereþi ºi mobilier (a se vedea
“Instalare”).
Maºina de spãlat pierde apã.
• Furtunul de alimentare cu apã nu este bine înºurubat (a se vedea “Instalare”).
• Compartimentul de detergenþi este înfundat (pentru a-l curãþa a se vedea
“Întreþinere ºi curãþare”).
• Furtunul de golire nu este bine fixat (a se vedea “Instalare”).
Ledul START/PAUZÃ (portocaliu) ºi
ledurile funcþiilor se aprind
intermitent.
• Opriþi maºina ºi scoateþi stecherul din prizã; aºteptaþi aproximativ 1
minut înainte de a o reaprinde.
Dacã nu obþineþi nici un rezultat, apelaþi Centrul de service pentru
asistenþã.
Se formeazã prea multã spumã.
• Detergentul nu este compatibil cu maºina de spãlat (trebuie sã fie
scris „pentru maºina de spãlat”, „de mânã sau în maºina de spãlat”,
sau ceva asemãnãtor).
• Dozajul a fost excesiv.
23
Asistenþã
Înainte de a lua legãtura cu Service-ul:
• Verificaþi dacã puteþi rezolva singuri problema (a se vedea “Anomalii ºi remedii”);
• Porniþi din nou programul pentru a controla dacã inconvenientul a fost eliminat;
• În caz negativ, luaþi legãtura cu asistenþa tehnicã autorizatã la numãrul telefonic indicat pe certificatul de
garanþie.
RO
Nu apelaþi niciodatã la persoane neautorizate.
Comunicaþi:
• tipul de anomalie;
• modelul maºinii (Mod.);
• numãrul de serie (S/N).
Aceste informaþii sunt specificate pe plãcuþa cu date tehnice, lipitã în partea din spate a maºinii de spãlat
precum ºi în partea anterioarã, dupã ce deschideþi uºa.
24
Instrukcja obs³ugi
PRALKA
Spis treœci
PL
Polski
PL
Instalacja, 26-27
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Pod³¹czenia hydrauliczne i elektryczne
Pierwszy cykl prania
Dane techniczne
Opis pralki i uruchamianie programu, 28-29
Panel sterowania
Kontrolki
Uruchamianie programu
Programy, 30
Tabela programów
Personalizacja, 31
ARXF 129
Ustawianie temperatury
Ustawianie wirowania
Funkcje
Œrodki pior¹ce i bielizna, 32
Szufladka na œrodki pior¹ce
Cykl wybielania
Przygotowanie bielizny
Tkaniny wymagaj¹ce szczególnego traktowania
System równowa¿enia ³adunku
Zalecenia i œrodki ostro¿noœci, 33
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
Utylizacja
Rêczne otwieranie okr¹g³ych drzwiczek
Utrzymanie i konserwacja, 34
Od³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego
Czyszczenie pralki
Czyszczenie szufladki na œrodki pior¹ce
Konserwacja okr¹g³ych drzwiczek i bêbna
Czyszczenie pompy
Kontrola przewodu doprowadzaj¹cego wodê
Nieprawid³owoœci w dzia³aniu i sposoby
ich usuwania, 35
Serwis Techniczny, 36
#
Instalacja
PL
Nale¿y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹¿eczkê, aby móc z
niej skorzystaæ w ka¿dej chwili. W przypadku
sprzeda¿y, odst¹pienia lub przeniesienia pralki w inne
miejsce nale¿y zadbaæ o przekazanie instrukcji wraz z
maszyn¹, aby nowy w³aœciciel móg³ zapoznaæ siê z
dzia³aniem urz¹dzenia i z dotycz¹cymi go
ostrze¿eniami.
Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi:
zawiera ona wa¿ne informacje dotycz¹ce instalacji oraz
w³aœciwego i bezpiecznego u¿ytkowania pralki.
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Rozpakowanie
1. Rozpakowaæ pralkê.
2. Sprawdziæ, czy nie dozna³a ona uszkodzeñ w czasie
transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeñ nie
pod³¹czaæ jej i skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹.
3. Odkrêciæ 3 œruby
zabezpieczaj¹ce
maszynê na czas
transportu oraz zdj¹æ
gumowy element z
podk³adk¹, znajduj¹cy siê
w tylnej czêœci pralki
(patrz rysunek).
Staranne wypoziomowanie pralki zapewnia jej
stabilnoœæ i zapobiega wibracjom, ha³asowi oraz
przesuwaniu siê maszyny w czasie pracy. W razie
ustawienia na dywanie lub wyk³adzinie dywanowej
nale¿y tak wyregulowaæ nó¿ki, aby pod pralk¹
pozostawa³a wolna przestrzeñ niezbêdna dla
wentylacji.
Pod³¹czenia hydrauliczne i elektryczne
Pod³¹czenie przewodu doprowadzaj¹cego wodê
1. Podlacz przewód
zasilajacy poprzez
przykrecenie go do
zaworu zimnej wody z
koncówka gwintowana
(patrz rysunek): Przed
pod³¹czeniem spuszczaæ
wodê do momentu, a¿
stanie siê ona ca³kowicie
przezroczysta.
2. Pod³¹czyæ do maszyny
przewód doprowadzaj¹cy
wodê, przykrêcaj¹c go do
odpowiedniego otworu
dop³ywowego,
znajduj¹cego siê w tylnej
czêœci pralki, z prawej
strony u góry
(patrz rysunek).
4. Zatkaæ otwory przy pomocy plastikowych zaœlepek,
znajduj¹cych siê w wyposa¿eniu maszyny.
5. Zachowaæ wszystkie czêœci: w razie koniecznoœci
przewiezienia pralki w inne miejsce, powinny one
zostaæ ponownie zamontowane.
3. Zwróciæ uwagê, aby na przewodzie nie by³o zagiêæ
ani zwê¿eñ.
Czêœci opakowania nie s¹ zabawkami dla dzieci.
Ciœnienie wody w kurku powinno mieœciæ siê w
Poziomowanie
przedziale podanym w tabeli Danych technicznych
(patrz strona obok).
1. Ustawiæ pralkê na p³askiej i twardej pod³odze, nie
opieraj¹c jej o œciany, meble itp.
Jeœli d³ugoœæ przewodu doprowadzaj¹cego wodê jest
2. Jeœli pod³oga nie jest
idealnie pozioma, nale¿y
skompensowaæ
nierównoœci, odkrêcaj¹c
lub dokrêcaj¹c przednie
nó¿ki (patrz rysunek); k¹t
nachylenia, zmierzony na
górnym blacie pralki nie
powinien przekraczaæ 2°.
$
niewystarczaj¹ca, nale¿y zwróciæ siê do
specjalistycznego sklepu lub do autoryzowanego
technika.
Nigdy nie instalowaæ ju¿ u¿ywanych przewodów.
Stosowaæ przewody znajduj¹ce siê w wyposa¿eniu
maszyny.
Pod³¹czenie przewodu odp³ywowego
65 - 100 cm
Pod³¹czyæ przewód
odp³ywowy, nie zginaj¹c
go, do rury œciekowej lub
do otworu odp³ywowego w
œcianie, które powinny
znajdowaæ siê na
wysokoœci od 65 do 100
cm od pod³ogi;
ewentualnie oprzeæ go na
brzegu zlewu lub wanny,
przymocowuj¹c do kranu
prowadnik, znajduj¹cy siê
w wyposa¿eniu (patrz
rysunek). Wolny koniec
przewodu odp³ywowego
nie powinien byæ
zanurzony w wodzie.
Nie u¿ywaæ przed³u¿aczy ani rozga³êŸników.
PL
Przewód nie powinien byæ pozginany ani
przygnieciony.
Przewód zasilania elektrycznego mo¿e byæ
wymieniany wy³¹cznie przez autoryzowanych
techników.
Uwaga! Producent nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci
w przypadku nieprzestrzegania powy¿szych zasad.
Pierwszy cykl prania
Po zainstalowaniu pralki, przed przyst¹pieniem do jej
u¿ytkowania, nale¿y wykonaæ jeden cykl prania ze
œrodkiem pior¹cym, ale bez wsadu, nastawiaj¹c
program 1.
Odradza siê stosowanie przewodów przed³u¿aj¹cych;
jeœli to konieczne, przewód przed³u¿aj¹cy powinien
mieæ tak¹ sam¹ œrednicê jak oryginalny, a jego d³ugoœæ
nie mo¿e przekraczaæ 150 cm.
Dane techniczne
Pod³¹czenie elektryczne
Przed w³o¿eniem wtyczki do gniazdka elektrycznego
nale¿y siê upewniæ, czy:
• gniazdko posiada uziemienie i jest zgodne z
obowi¹zuj¹cymi przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymaæ maksymalne
obci¹¿enie mocy maszyny, wskazane w tabeli
Danych technicznych (patrz obok);
• napiêcie zasilania mieœci siê w wartoœciach
wskazanych w tabeli Danych technicznych
(patrz obok);
• gniazdko pasuje do wtyczki pralki. W przeciwnym
razie nale¿y wymieniæ gniazdko lub wtyczkê.
Nie nale¿y instalowaæ pralki na otwartym powietrzu,
nawet w os³oniêtym miejscu, gdy¿ wystawienie
urz¹dzenia na dzia³anie deszczu i burz jest bardzo
niebezpieczne.
Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektryczne
powinno byæ ³atwo dostêpne.
Model
ARXF 129
Wymiary
szerokoϾ cm 59,5
wysokoϾ cm 85
g³êbokoœæ cm 52,5
PojemnoϾ
od 1 do 6 kg
Dane pr¹du
elektrycznego
dane techniczne umieszczone s¹ na
tabliczce na maszynie
Dane sieci
wodoci¹gowej
Maksymalne ciœnienie 1 MPa (10 barów)
ciœnienie minimalne 0,05 MPa (0,5 barów)
pojemnoœæ bêbna 46 litrów
SzybkoϾ wirowania
do 1200 obrotów na minutê
Programy kontrolne
zgodnie z przepisami
EN 60456
program 6; temperatura 60°C;
wykonane przy 6 kg za³adowanej
bielizny.
Urz¹dzenie to zosta³o wyprodukowane
zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami EWG:
- 89/336/CEE z dn. 03/05/89
(o Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej)
wraz z kolejnymi zmianami
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (o Niskim Napiêciu)
%
Opis pralki i
uruchamianie programu
PL
Panel sterowania
Kontrolki STANU
ZAAWANSOWANIA CYKLU
WYŒWIETLACZ
Przycisk z kontrolk¹
W£¥CZANIA/
WY£¥CZANIA
Przycisk
TEMPERATURY
Szufladka na œrodki pior¹ce
Pokrêt³o
PROGRAMÓW
Przycisk
WIROWANIA
Przyciski z
kontrolkami
FUNKCJI
Kontrolka
BLOKADY
OKR¥G£YCH
DRZWICZEK
Przycisk z
kontrolk¹
START/PAUZA
Przycisk z
kontrolk¹
BLOKADY
PRZYCISKÓW
Szufladka na œrodki pior¹ce: do dozowania
œrodków pior¹cych i dodatków (patrz „Œrodki pior¹ce
i bielizna”).
Kontrolki STANU ZAAWANSOWANIA CYKLU:
umo¿liwiaj¹ kontrolê stanu zaawansowania
programu prania.
Przycisk z kontrolk¹ W£¥CZANIA/WY£¥CZANIA:
aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ urz¹dzenie.
Zapalona kontrolka wskazuje, ¿e urz¹dzenie jest
w³¹czone.
Kontrolka BLOKADY OKR¥G£YCH DRZWICZEK:
pozwala sprawdziæ czy mo¿liwe jest otwarcie
okr¹g³ych drzwiczek (patrz strona obok).
Pokrêt³o PROGRAMÓW: do ustawiania programów.
W czasie trwania programu pokrêt³o pozostaje
nieruchome.
Przycisk WIROWANIA: do nastawienia lub
wy³¹czenia wirowania (patrz “Personalizacja”).
Przycisk TEMPERATURY: do regulacji temperatury
prania lub do nastawienia prania w zimnej wodzie
(patrz „Personalizacja”).
WYŒWIETLACZ: aby wyœwietliæ czas pozostaj¹cy
do zakoñczenia wybranego cyklu prania oraz, jeœli
zosta³o ustawione opóŸnienie startu, czas
pozostaj¹cy do rozpoczêcia prania.
Przycisk z kontrolk¹ BLOKADY PRZYCISKÓW: aby
w³¹czyæ lub wy³¹czyæ blokadê panelu sterowania.
Przyciski z kontrolkami FUNKCJI: do wyboru
dostêpnych funkcji. Kontrolka wybranej funkcji
pozostaje zaœwiecona.
&
Przycisk z kontrolk¹ START/PAUZA: do
uruchamiania programów lub ich chwilowego
przerywania.
N.B.: aby przerwaæ wykonywane pranie, nale¿y
nacisn¹æ ten przycisk, jego kontrolka zacznie
pulsowaæ na pomarañczowo, natomiast kontrolka
bie¿¹cej fazy bêdzie œwieciæ ci¹g³ym œwiat³em.
Jeœli kontrolka BLOKADY OKR¥G£YCH
jest wy³¹czona, mo¿na otworzyæ
DRZWICZEK
drzwiczki pralki.
W celu ponownego uruchomienia prania od
momentu, w którym zosta³o ono przerwane, nale¿y
ponownie nacisn¹æ ten przycisk.
Funkcja stand by
Pralka ta, w myœl nowych norm europejskich
zwi¹zanych z oszczêdnoœci¹ elektryczn¹, posiada
system auto wy³¹czenia (stand by), który w³¹cza siê
po kilku minutach nie u¿ytkowania. Ponownie lekko
wcisn¹æ przycisk W£¥CZANIA/WY£¥CZANIA i
poczekaæ, a¿ pralka ponownie w³¹czy siê.
Kontrolki
Kontrolki dostarczaj¹ wa¿nych informacji.
Oto co sygnalizuj¹:
Kontrolki bie¿¹cej fazy prania
Przy obracaniu pokrêt³em PROGRAMÓW kontrolki
bêd¹ siê zapalaæ, wskazuj¹c kolejne fazy pracy,
które wykona urz¹dzenie na podstawie ustawionego
programu.
Po wybraniu i uruchomieniu ¿¹danego cyklu prania
kontrolki bêd¹ siê kolejno zapalaæ, wskazuj¹c stan
zaawansowania programu:
Pranie zasadnicze
P³ukanie
Wirowanie
Wydalanie wody
Koniec cyklu
Przyciski funkcyjne i ich kontrolki
Po dokonaniu wyboru funkcji jej kontrolka zaœwieci siê.
W przypadku wyboru funkcji niezgodnej z
ustawionym programem jej kontrolka zacznie
pulsowaæ, zostanie wyemitowany sygna³ dŸwiêkowy,
a funkcja nie w³¹czy siê.
Jeœli ustawiona funkcja bêdzie sprzeczna z inn¹,
wybran¹ wczeœniej, uwzglêdniony zostanie tylko
ostatni dokonany wybór.
Kontrolka temperatury
Przy wyborze wartoœci temperatury zaœwieci siê
w³aœciwa kontrolka.
Kontrolka wirowania
Przy wyborze prêdkoœci wirowania zaœwieci siê
w³aœciwa kontrolka.
PL
Kontrolka blokady przycisków
Aby „w³¹czyæ” blokadê panelu sterowania, nale¿y
przytrzymaæ przycisk wciœniêty przez oko³o 2
sekundy. Zapalona kontrolka wskazuje, ¿e panel
sterowania jest zablokowany. W ten sposób
uniemo¿liwia siê dokonywanie przypadkowych
zmian w programach, zw³aszcza jeœli w domu s¹
dzieci.
Aby „wy³¹czyæ” blokadê panelu sterowania, nale¿y
przytrzymaæ przycisk wciœniêty przez oko³o 2
sekundy.
Kontrolka blokady okr¹g³ych drzwiczek
Zapalona kontrolka wskazuje, ¿e okr¹g³e drzwiczki
pralki s¹ zablokowane, aby zapobiec ich
przypadkowemu otwarciu. Przed przyst¹pieniem do
otwierania drzwiczek nale¿y poczekaæ, a¿ kontrolka
zgaœnie, w przeciwnym razie mo¿na spowodowaæ
ich uszkodzenie.
N.B.: jeœli funkcja „OpóŸnienie” startu” jest
w³¹czona, nie mo¿na otworzyæ okr¹g³ych drzwiczek,
w celu ich otwarcia konieczne jest chwilowe
zatrzymanie urz¹dzenia poprzez naciœniêcie
przycisku START/PAUZA.
Szybkie pulsowanie (pomarañczowej) kontrolki
START/PAUZA równoczeœnie z kontrolk¹ funkcji
sygnalizuje wyst¹pienie nieprawid³owoœci w
dzia³aniu pralki (patrz „Nieprawid³owoœci w dzia³aniu i
sposoby ich usuwania”).
Uruchamianie programu
1. W³¹czyæ urz¹dzenie naciskaj¹c przycisk W£¥CZANIA/WY£¥CZANIA. Wszystkie kontrolki zapal¹ siê na kilka
sekund, nastêpnie wy³¹cz¹ siê i zacznie pulsowaæ kontrolka START/PAUZA.
2. Za³adowaæ bieliznê i zamkn¹æ drzwiczki pralki.
3. Ustawiæ ¿¹dany program przy pomocy pokrêt³a PROGRAMÓW.
4. Ustawiæ temperaturê prania (patrz „Personalizacja”).
5. Ustawiæ szybkoœæ wirowania (patrz „Personalizacja”).
6. Wsypaæ œrodek pior¹cy i dodatki (patrz „Œrodki pior¹ce i bielizna”).
7. Wybraæ ¿¹dane funkcje.
8. Uruchomiæ program naciskaj¹c przycisk START/PAUZA, kontrolka programu bêdzie œwieciæ ci¹g³ym œwiat³em w
kolorze zielonym. Aby anulowaæ ustawiony cykl, nale¿y chwilowo zatrzymaæ urz¹dzenie, naciskaj¹c przycisk
START/PAUZA, i wybraæ nowy cykl.
9. Po zakoñczeniu programu zapali siê kontrolka
. Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK zgaœnie, wskazuj¹c, ¿e
otwarcie drzwiczek jest mo¿liwe. Wyj¹æ bieliznê i pozostawiæ drzwiczki pralki uchylone, aby bêben móg³ wyschn¹æ.
Wy³¹czyæ pralkê, naciskaj¹c przycisk W£¥CZANIE/WY£¥CZANIE.
'
Programy
Tabela programów
Programy
PL
6
7
Programy specjalne
CYKL HIGIENICZNY: Tkaniny bia³e bardzo mocno
zabrudzone.
CYKL HIGIENICZNY (1): Tkaniny bia³e i
kolorowe, wytrzyma³e, mocno zabrudzone.
PROGRAM SPOKOJNY SEN: Tkaniny
kolorowe, delikatne, lekko zabrudzone.
Temp.
max
(°C)
Prêdkoœæ
max
(obrotów
na minutê)
90°
60°
Œrodki pior¹ce
Wybielacz
Pranie
Œrodek
zmiêkczaj¹cy
£adunek max (kg)
1200
•
-
40°
800
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
1200
•
•
•
•
•
6
4
2
8
BABY: Tkaniny kolorowe, delikatne, mocno zabrudzone.
40°
800
-
9
KOSZULE
40°
600
-
10
JEDWAB/FIRANY: Do jedwabiu, wiskozy, bielizny.
30°
0
-
11
WE£NA: Do we³ny, kaszmiru, itp.
40°
600
-
60°
1200
40°
1200
40°
1200
•
•
•
60°
800
-
40°
800
-
•
•
•
•
•
30°
800
-
•
•
3
30°
800
-
•
•
1,5
•
•
6
1
1
2
3
3
4
5
Programy codzienne
BAWE£NA: Tkaniny bia³e i kolorowe,
wytrzyma³e, mocno zabrudzone.
BAWE£NA (2): Tkaniny bia³e i kolorowe,
delikatne, mocno zabrudzone.
BAWE£NA KOLOROWE (3): Tkaniny bia³e lekko
zabrudzone i delikatne kolorowe.
SYNTETYCZNE: Tkaniny kolorowe, wytrzyma³e,
mocno zabrudzone.
SYNTETYCZNE: Tkaniny kolorowe, wytrzyma³e,
lekko zabrudzone.
MIX 30': W celu szybkiego odœwie¿enia lekko
zabrudzonych tkanin (niewskazany dla we³ny, jedwabiu
i tkanin przeznaczonych do prania rêcznego).
MIX 15’: W celu szybkiego odœwie¿enia lekko
zabrudzonych tkanin (niewskazany dla we³ny, jedwabiu
i tkanin przeznaczonych do prania rêcznego).
Programy czêœciowe
A
P³ukanie
-
1200
-
-
B
P³ukanie delikatne
C
D
E
Wirowanie
Wirowanie delikatne
Wydalanie wody
-
800
1200
800
0
-
-
-
Czas trwania cyklu
2
1
1,5
6
6
6
2,5
2,5
2,5
6
2,5
6
Mo¿liwa jest kontrola czasu trwania programów na wyœwietlaczu.
6
Opis programu
Podane w tabeli dane maj¹ charakter orientacyjny.
Dla wszystkich Instytucji homologacyjnych:
1) Program kontrolny zgodny z norm¹ EN 60456: ustawiæ program 6, wybieraj¹c temperaturê 60°C.
2) Program bawe³na, d³ugi: ustawiæ program 1, wybieraj¹c temperaturê 40°C.
3) Program bawe³na, krótki: ustawiæ program 2, wybieraj¹c temperaturê 40°C.
Programy specjalne
CYKL HIGIENICZNY (program 6). Wysokotemperaturowy program higienizuj¹cy, który przewiduje u¿ycie
wybielacza w temperaturze powy¿ej 60°C. Aby wybieliæ pranie, nale¿y umieœciæ w odpowiednich przegródkach
wybielacz, œrodek pior¹cy i dodatki (patrz paragraf „Szufladka na œrodki pior¹ce”).
PROGRAM SPOKOJNY SEN (program 7). Jest to cichy cykl, który mo¿e byæ uruchamiany w nocy, w godzinach
ni¿szej taryfy energetycznej. Program ten zosta³ opracowany dla tkanin syntetycznych i bawe³nianych. Po
zakoñczeniu cyklu pralka zatrzymuje siê z wod¹ w bêbnie; aby wykonaæ wirowanie i odprowadzenie wody, nale¿y
nacisn¹æ przycisk START/PAUZA, w przeciwnym razie po 8 godzinach urz¹dzenie automatycznie odwiruje pranie i
odprowadzi wodê.
BABY (program 8). Program ten umo¿liwia usuniêcie z odzie¿y zabrudzeñ typowych dla dzieci, zapewniaj¹c przy
tym ca³kowite wyp³ukanie œrodka pior¹cego z tkanin, aby unikn¹æ reakcji alergicznych, jakie móg³by on wywo³aæ na
delikatnej skórze dziecka. Cykl ten zosta³ opracowany w celu ograniczenia liczby bakterii poprzez wykorzystanie
wiêkszej iloœci wody i optymalizacjê dzia³ania specjalnych dodatków higienizuj¹cych, którymi uzupe³niany jest
œrodek pior¹cy. Po zakoñczeniu prania urz¹dzenie wykona seriê wolnych obrotów bêbna, aby zapobiec powstaniu
zagnieceñ; w celu zakoñczenia cyklu nale¿y nacisn¹æ przycisk START/PAUZA.
MIX 30' (program 4) to program przeznaczony do prania lekko zabrudzonej bielizny w krótkim czasie: trwa on tylko 30
minut i pozwala dziêki temu na zaoszczêdzenie energii i czasu. Ustawiaj¹c program (4 w temperaturze 30°C) mo¿na
razem wypraæ ró¿nego rodzaju tkaniny (z wyj¹tkiem we³ny i jedwabiu), przy maksymalnym ³adunku 3 kg.
MIX 15' (program 5) to program przeznaczony do prania lekko zabrudzonej bielizny w krótkim czasie: trwa on tylko
15 minut i pozwala dziêki temu na zaoszczêdzenie energii i czasu. Ustawiaj¹c program (5 w temperaturze 30°C)
mo¿na razem wypraæ ró¿nego rodzaju tkaniny (z wyj¹tkiem we³ny i jedwabiu), przy maksymalnym ³adunku 1,5 kg.
!
Personalizacja
Ustawianie temperatury
PL
Naciskaj¹c przycisk TEMPERATURA ustawia siê temperaturê prania (patrz Tabela programów).
Temperaturê mo¿na zmniejszaæ, a¿ do prania w zimnej wodzie ( ).
Pralka automatycznie uniemo¿liwi ustawienie temperatury wy¿szej od maksymalnej temperatury
przewidzianej dla danego programu.
Ustawianie wirowania
Naciskaj¹c przycisk WIROWANIE ustawia siê prêdkoœæ wirowania dla wybranego programu.
Maksymalne prêdkoœci przewidziane dla poszczególnych programów s¹ nastêpuj¹ce:
Programy
Prêdkoœæ maksymalna
Bawe³na
1200 obrotów na minutê
Tkaniny syntetyczne
800 obrotów na minutê
We³na
600 obrotów na minutê
Jedwab
tylko odprowadzenie wody
Prêdkoœæ wirowania mo¿e zostaæ zmniejszona, mo¿na te¿ ca³kowicie wy³¹czyæ wirowanie, wybieraj¹c symbol
Pralka automatycznie uniemo¿liwi wykonanie wirowania z prêdkoœci¹ wiêksz¹ ni¿ maksymalna prêdkoœæ
wirowania przewidziana dla danego programu.
.
Funkcje
Ró¿ne funkcje, w jakie wyposa¿ona jest pralka, pozwalaj¹ na uzyskanie oczekiwanej czystoœci i bieli prania.
Aby w³¹czyæ poszczególne funkcje, nale¿y:
1. nacisn¹æ przycisk odpowiadaj¹cy ¿¹danej funkcji;
2. zapalenie siê jego kontrolki sygnalizuje, ¿e funkcja jest w³¹czona.
Uwaga: Szybkie pulsowanie kontrolki wskazuje, ¿e danej funkcji nie mo¿na ustawiæ dla wybranego programu.
Start z opóŸnieniem
Aby ustawiæ opóŸnione uruchomienie wybranego programu, nale¿y naciskaæ przycisk a¿ do wyœwietlenia siê
¿¹danego opóŸnienia (od 1 do 24 h).
.
W celu wy³¹czenia funkcji naciskaæ przycisk dopóki nie wyœwietli siê napis
N.B.: Po naciœniêciu przycisku START/PAUZA wartoœæ opóŸnienia mo¿na zmieniæ tylko na mniejsz¹.
Jest aktywny ze wszystkimi programami.
Super Wash
Dzieki zastosowaniu wiekszej ilosci wody w poczatkowej fazie cyklu i wydluzeniu czasu trwania programu,
funkcja ta gwarantuje pranie o wysokiej skutecznosci.
Funkcji tej nie mo¿na w³¹czyæ w programach 4, 5, 6, 10, 11, A, B, C, D, E.
P³ukanie dodatkowe
Wybieraj¹c tê opcjê zwiêksza siê skutecznoœæ p³ukania i zapewnia siê optymalne usuniêcie œrodka
pior¹cego. Jest to przydatne w przypadku, gdy skóra jest szczególnie wra¿liwa na œrodki pior¹ce.
Funkcji tej nie mo¿na w³¹czyæ w programach 4, 5, C, D, E.
£atwe prasowanie
Po wybraniu tej opcji pranie oraz wirowanie zostan¹ odpowiednio zmodyfikowane w celu ograniczenia
powstawania zagnieceñ. Po zakoñczeniu cyklu pralka wykona powolne obroty bêbna; kontrolka funkcji
„£ATWE PRASOWANIE” oraz kontrolka START/PAUZA bêd¹ pulsowaæ (pomarañczowym œwiat³em),
bêdzie œwieciæ œwiat³em ci¹g³ym. W celu zakoñczenia cyklu nale¿y nacisn¹æ
natomiast kontrolka
przycisk START/PAUZA lub przycisk £ATWE PRASOWANIE.
W programie Jedwab po zakoñczeniu cyklu bielizna pozostanie namoczona, kontrolka funkcji „£ATWE
PRASOWANIE” oraz kontrolka START/PAUZA bêd¹ pulsowaæ (pomarañczowym œwiat³em), natomiast
kontrolka P£UKANIA bêdzie œwieciæ œwiat³em ci¹g³ym. W celu odprowadzenia wody i umo¿liwienia wyjêcia
prania konieczne jest naciœniêcie przycisku START/PAUZA lub przycisku „£ATWE PRASOWANIE”.
Funkcji tej nie mo¿na w³¹czyæ w programach 4, 5, 6, 7, 8, 11, C, D, E.
!
Œrodki pior¹ce i bielizna
PL
Szufladka na œrodki pior¹ce
Dobry rezultat prania zale¿y równie¿ od prawid³owego
dozowania œrodka pior¹cego: u¿ycie jego nadmiernej
iloœci nie poprawia skutecznoœci prania, lecz
przyczynia siê do powstawania nalotów na
wewnêtrznych czêœciach pralki i do zanieczyszczania
œrodowiska.
Nie stosowaæ œrodków do prania rêcznego, poniewa¿
tworz¹ one za du¿o piany.
MAX
3
Wysun¹æ szufladkê i
umieœciæ w niej œrodek
pior¹cy lub dodatkowy w
nastêpuj¹cy sposób.
1
2
przegródka 1: Œrodek pior¹cy do prania
w³aœciwego (w proszku lub w p³ynie)
P³ynny œrodek do prania nale¿y wlaæ dopiero przed
samym uruchomieniem programu.
przegródka 2: Œrodki dodatkowe
(zmiêkczaj¹ce, itp.)
Œrodek zmiêkczaj¹cy nie powinien wyp³ywaæ poza
kratkê.
dodatkowa przegródka 3: Wybielacz
Cykl wybielania
Wybielanie jest mo¿liwe tylko w programach , , $.
Wlaæ wybielacz do dodatkowej przegródki !, umieœciæ
we w³aœciwych przegródkach œrodek pior¹cy i œrodek
zmiêkczaj¹cy, po czym ustawiæ jeden z wy¿ej
wymienionych programów.
Zalecany tylko do prania bardzo zabrudzonej bielizny
bawe³nianej.
Przygotowanie bielizny
•
•
•
!
Podzieliæ bieliznê do prania wed³ug:
rodzaju tkaniny / symbolu na etykietce.
kolorów: oddzieliæ tkaniny kolorowe od bia³ych.
Opró¿niæ kieszenie i sprawdziæ guziki.
Nie przekraczaæ wskazanego ciê¿aru suchej
bielizny:
Tkaniny wytrzyma³e: max 6 kg
Tkaniny syntetyczne: max 2,5 kg
Tkaniny delikatne: max 2 kg
We³na: max 1,5 kg
Ile wa¿y bielizna?
1
1
1
1
1
przeœcierad³o 400-500 gr.
poszewka 150-200 gr.
obrus 400-500 gr.
szlafrok 900-1.200 gr.
rêcznik 150-250 gr.
Tkaniny wymagaj¹ce szczególnego
traktowania
Koszule: stosowaæ specjalny program 9
przeznaczony do prania koszul z ró¿nego rodzaju
tkanin i w ró¿nych kolorach.
Program ten pozwala zachowaæ je w doskona³ym
stanie, zmniejszaj¹c do minimum powstawanie
zagnieceñ.
Jedwab: stosowaæ odpowiedni program 10 do
prania wszelkiego rodzaju wyrobów z jedwabiu.
Zaleca siê stosowanie specjalnego œrodka pior¹cego
do tkanin delikatnych.
Firany: w³o¿yæ je z³o¿one do poszewki lub do
siatkowatego worka. Stosowaæ program 10.
We³na: Hotpoint/Ariston to jedyna pralka, która
uzyska³a presti¿owe oznaczenie Woolmark
Platinum Care (M.0508) od The Woolmark Company,
które certyfikuje pranie w pralce wszystkich
wyrobów we³nianych, tak¿e tych z etykiet¹ „tylko
. Korzystaj¹c z programu 11
pranie rêczne”
mo¿na wiêc w pe³ni bezpiecznie praæ w pralce
wszystkie tkaniny we³niane (maks. 1,5 kg) z
gwarancj¹ uzyskania najlepszych rezultatów.
System równowa¿enia ³adunku
Przed ka¿dym wirowaniem, aby unikn¹æ
nadmiernych drgañ oraz jednorodnie roz³o¿yæ wsad,
bêben wykonuje obroty z prêdkoœci¹ nieco wiêksz¹
ni¿ podczas prania. Jeœli pomimo kolejnych prób
wsad nie zostanie równomiernie roz³o¿ony, maszyna
wykona wirowanie z prêdkoœci¹ mniejsz¹ od
przewidzianej. W przypadku nadmiernego
niezrównowa¿enia pralka wykona roz³o¿enie wsadu
zamiast wirowania. Aby zapewniæ lepsze roz³o¿enie
wsadu oraz jego w³aœciwe zrównowa¿enie, zaleca
siê wymieszanie du¿ych i ma³ych sztuk bielizny.
Zalecenia i œrodki
ostro¿noœci
Pralka zosta³a zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie
Rêczne otwieranie okr¹g³ych drzwiczek
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
Jeœli z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej
nie jest mo¿liwe otwarcie okr¹g³ych drzwiczek, w celu
wyjêcia i rozwieszenia prania nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce czynnoœci:
z miêdzynarodowymi normami bezpieczeñstwa. Niniejsze
ostrze¿enia zosta³y tu zamieszczone ze wzglêdów
bezpieczeñstwa i nale¿y je uwa¿nie przeczytaæ.
• Urz¹dzenie to zosta³o zaprojektowane wy³¹cznie do
u¿ytkowania w warunkach domowych.
• Pralki powinny u¿ywaæ wy³¹cznie osoby doros³e i w
sposób zgodny z instrukcjami podanymi w niniejszej
ksi¹¿eczce.
• Nie dotykaæ pralki, stoj¹c przy niej boso lub maj¹c
mokre lub wilgotne rêce albo stopy.
• Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za kabel,
lecz trzymaj¹c za wtyczkê.
• W trakcie pracy maszyny nie otwieraæ szufladki na
œrodki pior¹ce.
• Nie dotykaæ odprowadzanej wody, gdy¿ mo¿e ona
osi¹gaæ wysokie temperatury.
• W ¿adnym wypadku nie otwieraæ okr¹g³ych drzwiczek
pralki na si³ê: grozi to uszkodzeniem mechanizmu
zabezpieczaj¹cego drzwiczki przed przypadkowym
otwarciem.
• W razie wyst¹pienia usterki nie nale¿y w ¿adnym
wypadku próbowaæ dostaæ siê do wewnêtrznych czêœci
pralki z zamiarem samodzielnego dokonania naprawy.
• Zawsze uwa¿aæ, aby dzieci nie zbli¿a³y siê do
pracuj¹cej pralki.
• W czasie prania okr¹g³e drzwiczki pralki nagrzewaj¹ siê.
• Jeœli trzeba przenieœæ pralkê w inne miejsce, nale¿y to
robiæ bardzo ostro¿nie, w dwie lub trzy osoby. Nigdy nie
przenosiæ pralki samodzielnie, gdy¿ jest ona bardzo
ciê¿ka.
• Przed w³o¿eniem bielizny sprawdziæ, czy bêben jest
pusty.
20
1. wyj¹æ wtyczkê z
gniazdka elektrycznego.
2. sprawdziæ, czy poziom
wody wewn¹trz maszyny
znajduje siê poni¿ej poziomu
otwarcia drzwiczek; w
przeciwnym wypadku usun¹æ
nadmiar wody przez przewód
odp³ywowy, zbieraj¹c j¹ do
wiaderka w sposób wskazany
na rysunku.
3. zdj¹æ panel pokrywy z
przedniej strony pralki przy
pomocy œrubokrêtu (patrz
rysunek).
Utylizacja
• Utylizacja opakowania: stosowaæ siê do lokalnych
przepisów, dziêki temu opakowanie bêdzie mog³o
zostaæ ponownie wykorzystane.
• Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycz¹ca
Zu¿ytych Elektrycznych i Elektronicznych Urz¹dzeñ
zak³ada zakaz pozbywania siê starych urz¹dzeñ
domowego u¿ytku jako nieposortowanych œmieci
komunalnych. Zu¿yte urz¹dzenia musz¹ byæ osobno
zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania
odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych
komponentów i materia³ów. Pozwala to ograniczyæ
zanieczyszczenie œrodowiska i pozytywnie wp³ywa
na ludzkie zdrowie. Przekreœlony symbol „kosza”
umieszczony na produkcie przypomina klientowi o
obowi¹zku specjalnego sortowania.
Konsumenci powinni kontaktowaæ siê z w³adzami
lokalnymi lub sprzedawc¹ w celu uzyskania
informacji dotycz¹cych postêpowania z ich
zu¿ytymi urz¹dzeniami gospodarstwa domowego.
4. poci¹gn¹æ na zewn¹trz klapkê wskazan¹ na
rysunku, a¿ do wyzwolenia siê z zacisku
plastikowego zaczepu; nastêpnie poci¹gn¹æ go w
dó³ i równoczeœnie otworzyæ drzwiczki.
5. ponownie za³o¿yæ panel upewniwszy siê, przed
dociœniêciem go do maszyny, czy zatrzaski zosta³y
umieszczone w odpowiednich otworach.
!!
PL
Utrzymanie i konserwacja
PL
Od³¹czenie wody i pr¹du
elektrycznego
• Zamkn¹æ kurek dop³ywu wody po ka¿dym praniu.
W ten sposób zmniejsza siê zu¿ycie instalacji
hydraulicznej pralki oraz eliminuje siê
niebezpieczeñstwo wycieków.
• Przed przyst¹pieniem do czyszczenia pralki oraz
do czynnoœci konserwacyjnych wyj¹æ wtyczkê z
gniazdka.
Czyszczenie pompy
Pralka wyposa¿ona jest w pompê samoczyszcz¹c¹,
która nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Mo¿e
siê jednak zdarzyæ, ¿e drobne przedmioty (monety,
guziki) wpadn¹ do komory wstêpnej zabezpieczaj¹cej
pompê, która znajduje siê w jej dolnej czêœci.
Nale¿y siê upewniæ, ¿e cykl prania zosta³
zakoñczony i wyj¹æ wtyczkê z gniazdka.
Aby dostaæ siê do komory wstêpnej:
Czyszczenie pralki
Obudowê zewnêtrzn¹ i gumowe czêœci pralki mo¿na
myæ œciereczk¹ zmoczon¹ w letniej wodzie z
myd³em. Nie stosowaæ rozpuszczalników ani
œciernych œrodków czyszcz¹cych.
1. zdj¹æ panel pokrywy z
przedniej strony pralki
przy pomocy œrubokrêtu
(patrz rysunek);
Czyszczenie szufladki na œrodki pior¹ce
1
2
Wysun¹æ szufladkê,
unosz¹c j¹ lekko ku
górze i wyci¹gaj¹c na
zewn¹trz (patrz
rysunek).
Wyp³ukaæ szufladkê pod
bie¿¹c¹ wod¹.
Czynnoœæ tê nale¿y
wykonywaæ stosunkowo
czêsto.
Konserwacja okr¹g³ych drzwiczek i
bêbna
• Drzwiczki pralki nale¿y zawsze pozostawiaæ
uchylone, aby zapobiec tworzeniu siê
nieprzyjemnych zapachów.
2. odkrêciæ pokrywê,
obracaj¹c j¹ w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara (patrz
rysunek): wyp³yniêcie
niewielkiej iloœci wody
jest normalnym
zjawiskiem;
3. dok³adnie wyczyœciæ wnêtrze;
4. ponownie przykrêciæ pokrywê;
5. ponownie za³o¿yæ panel upewniwszy siê, przed
dociœniêciem go do maszyny, czy zatrzaski zosta³y
umieszczone w odpowiednich otworach.
Kontrola przewodu doprowadzaj¹cego
wodê
Przynajmniej raz w roku nale¿y sprawdziæ przewód
doprowadzaj¹cy wodê. Jeœli widoczne s¹ na nim
pêkniêcia i rysy, nale¿y go wymieniæ: w trakcie prania
du¿e ciœnienie mo¿e bowiem spowodowaæ jego nag³e
rozerwanie.
Nigdy nie instalowaæ ju¿ u¿ywanych przewodów.
!"
Nieprawid³owoœci w dzia³aniu
i sposoby ich usuwania
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pralka nie dzia³a. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (patrz „Serwis Techniczny”)
nale¿y sprawdziæ, czy problemu nie da siê ³atwo rozwi¹zaæ przy pomocy poni¿szego wykazu.
PL
Nieprawid³owoœci w dzia³aniu: Mo¿liwe przyczyny / Rozwi¹zania:
Pralka nie w³¹cza siê.
• Wtyczka nie jest w³¹czona do gniazdka lub jest wsuniêta za s³abo, tak ¿e
nie ma styku.
• W domu nast¹pi³a przerwa w dostawie pr¹du.
Cykl prania nie rozpoczyna siê.
•
•
•
•
•
Drzwiczki pralki nie s¹ dobrze zamkniête.
Nie zosta³ wciœniêty przycisk W£¥CZANIA/WY£¥CZANIA.
Nie zosta³ wciœniêty przycisk START/PAUZA.
Kurek dop³ywu wody jest zamkniêty.
Zosta³o nastawione opóŸnienie startu (patrz „Personalizacja”).
Pralka nie pobiera wody (szybko
pulsuje kontrolka pierwszej fazy
prania).
•
•
•
•
•
•
Przewód doprowadzaj¹cy wodê nie jest pod³¹czony do kurka.
Przewód jest zgiêty.
Kurek dop³ywu wody jest zamkniêty.
W domu nast¹pi³a przerwa w dostawie wody.
Ciœnienie wody nie jest wystarczaj¹ce.
Nie zosta³ wciœniêty przycisk START/PAUZA.
Pralka ca³y czas pobiera i
odprowadza wodê.
• Przewód odp³ywowy nie zosta³ zainstalowany na wysokoœci miêdzy 65 a
100 cm od pod³ogi (patrz „Instalacja”).
• Koñcówka przewodu odp³ywowego jest zanurzona w wodzie (patrz „Instalacja”).
• Otwór odp³ywowy w œcianie nie posiada odpowietrznika.
Jeœli po sprawdzeniu tych mo¿liwoœci problem nie zostanie rozwi¹zany,
nale¿y zamkn¹æ kurek dop³ywu wody, wy³¹czyæ pralkê i wezwaæ Serwis
Techniczny. Jeœli mieszkanie znajduje siê na najwy¿szych piêtrach
budynku, mo¿e wyst¹piæ efekt syfonu, w wyniku którego pralka ca³y czas
pobiera i odprowadza wodê. W celu wyeliminowania tej niedogodnoœci
nale¿y zakupiæ specjalny zawór, zapobiegaj¹cy powstawaniu efektu syfonu.
Pralka nie odprowadza wody i nie • Program nie przewiduje odprowadzania wody: w przypadku niektórych
programów nale¿y uruchomiæ je rêcznie.
odwirowuje prania.
• W³¹czona jest funkcja £ATWE PRASOWANIE: aby zakoñczyæ program,
nale¿y nacisn¹æ przycisk START/PAUZA („Personalizacja”).
• Przewód odp³ywowy jest zgiêty (patrz „Instalacja”).
• Instalacja odp³ywowa jest zatkana.
Pralka mocno wibruje w fazie
wirowania.
• Podczas instalacji pralki bêben nie zosta³ prawid³owo odblokowany (patrz
„Instalacja”).
• Pralka nie jest w³aœciwie wypoziomowana (patrz „Instalacja”).
• Pralka, zainstalowana pomiêdzy meblami a œcian¹, ma za ma³o miejsca
(patrz „Instalacja”).
Z pralki wycieka woda.
• Przewód doprowadzaj¹cy wodê nie jest dobrze przykrêcony (patrz
„Instalacja”).
• Szufladka na œrodki pior¹ce jest zatkana (w celu jej oczyszczenia patrz
„Utrzymanie i konserwacja”).
• Przewód odp³ywowy nie jest dobrze zamocowany(patrz „Instalacja”).
Kontrolka START/PAUZA
(pomarañczowa) oraz kontrolki
funkcji szybko pulsuj¹.
• Wy³¹czyæ maszynê i wyj¹æ wtyczkê z gniazdka, odczekaæ oko³o 1
minuty, nastêpnie w³¹czyæ j¹ ponownie.
Jeœli problem nie ustêpuje, nale¿y wezwaæ Serwis Techniczny.
Tworzy siê zbyt du¿a iloœæ piany.
• Œrodek pior¹cy nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na
opakowaniu musi byæ umieszczony napis: „do pralek”, „do prania
rêcznego i w pralce” lub podobny).
• U¿yto za du¿o œrodka pior¹cego.
!#
Serwis Techniczny
195077101.00
04/2009 - Xerox Fabriano
Przed skontaktowaniem siê z Serwisem Technicznym:
• Sprawdziæ, czy problemu nie mo¿na rozwi¹zaæ samodzielnie (patrz„Nieprawid³owoœci w dzia³aniu i
sposoby ich usuwania”);
• Ponownie uruchomiæ program i sprawdziæ, czy problem nie znikn¹³;
• Jeœli nie, zwróciæ siê do autoryzowanego Serwisu Technicznego, dzwoni¹c pod numer podany w karcie
gwarancyjnej.
PL
Nigdy nie wzywaæ nieautoryzowanych techników.
Nale¿y podaæ:
• rodzaj nieprawid³owoœci;
• model maszyny (Mod.);
• numer seryjny (S/N).
Informacje te znajduj¹ siê na tabliczce umieszczonej w tylnej czêœci pralki oraz widocznej z przodu po
otwarciu drzwiczek.
!$

Podobne dokumenty

MAŞINĂ DE SPĂLAT AUTOMATĂ Model: HWM-6010

MAŞINĂ DE SPĂLAT AUTOMATĂ Model: HWM-6010 Înainte de a folosi maşina de spălat, îndepărtaţi şuruburile de transport de pe partea din spate a acesteia. Respectaţi următoarele etape: 1. Slăbiţi şuruburile cu o cheie şi scoateți-le. 2. Acoper...

Bardziej szczegółowo