ORLIK - Echo Miechowa

Transkrypt

ORLIK - Echo Miechowa
październik 2009r
Biuletyn społeczno- informacyjny.
Stowarzyszenia
im. Macieja Miechowity
ECHO
MIECHOWA
„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”
(Karl Mannheim)
„ORLIK” OTWARTY
ale bez technicznego odbioru.
„Orlik” by night”
Z ostatniej chwili :
Burmistrz Miechowa Krzysztof Ś. w kręgu podejrzeń ?
Jak donosi „Dziennik Polski”,
Polski”, CBA sprawdza czy podczas realizacji
realizacji trzech
gminnych inwestycji nie doszło do popełnienia przestępstwa (czyt. str. 3).
Zaproszenie :
Zapraszamy do
współpracy wszystkich,
którzy mają ciekawe
informacje, zdjęcia lub
pomysł na artykuł
prasowy.
Zastrzegamy sobie prawo
dysponowania nadesłanymi
pocztą materiałami.
ECHA Z POWIATU
W
N
U
M
E
R
Z
E
ECHO
10/09
str.2
str.3
str.4
str.5
str.6
str.7
str.8
–
Echa z Powiatu
Echa z Gminy
Echa z Miasta – „Orlik”
Prasa, Internet
Felieton
Sport
Świerszczyk miechowski
Nowe drogi w gmonach Racławice i Słaboszów.
1 października dokonano oficjalnego otwarcia zmodernizowanych dróg powiatowych
w gminach Słaboszów i Racławice. W ten sposób rozpoczęto cykl przekazywania
lokalnym społecznościom wykonanych w 2009r.. przy partycypacji gmin szlaków
drogowych W symbolicznych spotkaniach przy drogach uczestniczyli starostowie, członkowie
Zarządu Powiatu, samorządowcy oraz mieszkańcy wsi. W trakcie tegorocznej współpracy
powiatu i 6 gmin zmodernizowano ok. 12 km odcinków dróg powiatowych. - Widać efekt naszej
dobrej współpracy w terenie. Inicjatywa drogowa kierowana do nas przez starostwo była dla
nas czytelna i nie mieliśmy wątpliwości, co do słuszności partycypowania w tych inwestycjach mówił Zbigniew Kita, wójt Gminy Słaboszów przy otwarciu unowocześnionych odcinków dróg
PłuŜki-Słupów (od młyna do skrzyŜowania na dr. Bukowska Wola -Działoszyce) i Nieszków Kościejów (w Toporowie). Za rezultaty dziękowali staroście, Zarządowi Powiatu i dyrekcji ZDP wójt, przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Krawiec i miejscowi samorządowcy. W tym roku na terenie gminy Słaboszów
poprawiono standard dróg o długości 1,542 km za kwotę 358 746 zł, płatne po połowie przez powiat i gminę. Następnie
samorządowcy spotkali się w gminie Racławice, gdzie w obecności wójta Adama Samborskiego przekazano do uŜytku 2,010 km
zmodernizowanych odcinków drogowych na trasach: Kalina Rędziny - Kropidło (w Górach Miechowskich) i Dale - Klonów (we wsiach
Marchocice i Dziemięrzyce). Inwestycje drogowe w tej gminie kosztowały 239 089 zł. O wykonanych pracach informował dyrektor
ZDP Jerzy Muszyński. Starosta dziękował wójtom za otwartość na drogową współpracę. Inwestycje na ww. szlakach wykonało
Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT z Górki Szczukowskiej k/Kielc, zaś nadzór nad pracami sprawował ZDP w
Miechowie. Otwarcia dróg były okazją do snucia planów kolejnych prac drogowych między powiatem a ww. gminami na przyszły rok.
Austriackie gadanie.
5 października delegacja Szkoły Rolniczej z St. Florian k/Linzu w Austrii,
partnerskiej placówki oświatowej dla Zespołu Szkół w KsiąŜu Wielkim, złoŜyła wizytę
w miechowskim starostwie. Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom austriackiej szkoły
towarzyszyła dyrektor Mirosława Malmon. W lutym br. szkoła z KsiąŜa nawiązała kontakt ze
swoją odpowiedniczką z Austrii. Obecnie delegacja tej szkoły złoŜyła rewizytę gospodarzom
ksiąŜskiego zespołu pałacowego. Celem spotkania jest przygotowanie załoŜeń do przystąpienia
przez polską i austriacką stronę do europejskiego programu placówek edukacyjnych
,,Comenius". Współpartnerami w tym działaniu będą jeszcze szkoły z Włoch i Czech. Wspólnie
przygotowany wniosek zostanie sfinalizowany w I kwartale przyszłego roku. Starosta Mieczysław
Bertek zapoznał gości ze specyfiką powiatu miechowskiego, jego strukturą i zadaniami. Dyrektor
szkoły w St.Florian dr Hubert Fachberger opowiedział o swojej placówce, która powstała
w 1970r., zatrudnia 44 nauczycieli i prowadzi edukację rolniczą. Przy okazji pobytu na ziemi
miechowskiej Austriacy odwiedzili gospodarstwo rolne w Wolicy i wysłuchali prelekcji Włodzimierza Mielusa, przewodniczącego
Zarządu Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin ,,Jaksa" nt. energii odnawialnej. Goście zwiedzili takŜe Kraków i Oświęcim.
Dzień Edukacji Narodowej.
WyróŜniający się pedagodzy szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu
miechowskiego spotkali się tradycyjnie w starostwie, by odebrać doroczne nagrody Starosty
Miechowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W powiecie miechowskim w placówkach
prowadzonych przez powiat jest zatrudnionych ok. 200 pedagogów. Starosta Mieczysław Bertek
pogratulował nagrodzonym nauczycielom i podziękował za ich zasługi w pracy pedagogicznej,
dbałość o prawidłowe funkcjonowanie placówek i ich właściwy poziom merytoryczny,
systematyczne doskonalenie własnej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz zaangaŜowanie
w kształcenie i wychowanie młodzieŜy. Nagrody starosty otrzymali: dyrektorzy - Marzena
Samborska ZS Nr 1 i Zygmunt DróŜdŜ LO w Miechowie oraz nauczyciele: Renata Oleksy i s.
Joanna - Bronisława Zielińska - LO w Miechowie, Zbigniew Budziński i Maria Tyrała - ZS Nr 1 w
Miechowie, Krystyna Gamrat i Roman Piwowarski - ZS Nr 2 w Miechowie, Barbara Cencek - ZS
w KsiąŜu Wielkim i Marta JamroŜy - SOSW w Zagorzycach. Po spełnieniu okolicznościowego toastu pedagodzy dziękowali organowi
prowadzącemu za sukcesywne unowocześnianie powiatowej bazy oświatowej i konsekwentną poprawę warunków pracy i nauki.
Nowa kotłownia w budynku ZS nr1 .
W ramach tegorocznych inwestycji ekologicznych i dalszej modernizacji bazy oświatowej
powiat miechowski wykonał istotne prace w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Sobieskiego
w Miechowie. Przede wszystkim wymieniono starą energochłonną kotłownię węglową na
energooszczędną, nowoczesną kotłownię gazową. Dwa wyeksploatowane kotły węglowe o mocy
600 kW, które dotychczas zasilały wewnętrzną sieć c.o. i kocioł o mocy 120 kW do
wytwarzania ciepłej wody uŜytkowej, zastąpił jeden kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 214
kW. Jego praca zostanie wzmocniona baterią 3 kolektorów słonecznych firmy Hawalex o pow.
5,49 m kw. i mocy ok. 4,5 kW. Zakres wykonanych prac objął: roboty demontaŜowe
i adaptacyjno-budowlane, wykonanie technologii kotłowni gazowej, montaŜ niezbędnych
instalacji i kolektorów słonecznych. Koszt całościowy inwestycji wyniósł 267.590 zł, w tym
dotacje z NFOŚiGW - 80.277 zł i z WFOŚiGW - 76.923 oraz środki z PFOŚiGW - 74.080 zł i budŜetu powiatu 36.310 zł. Wykonawcą
była FH ,,MPBP" Eugeniusz Poręba z Miechowa. W okresie wakacyjnym w tym samym budynku oraz przyległej salce gimnastycznej
wymieniono okna za kwotę 41.000 zł (środki PFOŚiGW). Te prace zabezpieczyły szkołę przed utratą ciepła i poprawiły jego estetykę.
Miechowski szpital w czołówce choć z kłopotami !
W rankingu na najlepszy szpital wśród 48 małopolskich placówek, Miechowski Szpital Św. Anny
znalazł się na 7 miejscu. Mimo tego w połowie października zawisło nad nim widmo rozwiązania
przez NFZ umowy na finansowanie 4 szpitalnych oddziałów: chorób płuc, chorób zakaźnych,
kardiologicznego i pediatrycznego. Powód: brak wymaganego przez przepisy sprzętu
medycznego. Dyrekcja wyliczyła, Ŝe na zakup wymaganej aparatury szpital musi wydać około
150 tysięcy złotych. Dyrekcja SP ZOZ miała tylko dwa tygodnie na jego zakup. O pomoc
zwróciła się do Fundacji Szpitala św. Anny oraz do Zarządu Powiatu. Fundacja nie zadeklarowała
pomocy natomiast Zarząd Powiatu zareagował natychmiast i postanowił przeznaczyć na pomoc
dla ZOZ-u 150 tys. zł. Komisje Rady Powiatu poparły stanowisko zarządu. Dzięki temu cztery
oddziały, na których tylko w ostatnich dniach leczonych było prawie stu pacjentów, zostały
uratowane przed groźbą pozbawienia ich pieniędzy na funkcjonowanie.
ECHA Z GMINY
Rodzinne kłotnie w rytmie znanych przebojów.
„JeŜeli kochać to nie indywidualnie, jeŜeli kochać to tylko we trzech …” Ale się porobiło! PiS w Powiecie
Miechowskim juŜ nie kocha Burmistrza Miechowa. Decyzję o rozwodzie podjął zarząd powiatowy PiS w pełnym
składzie czyli: Zbysław Owczarski, Andrzej Markiewicz i Mirosław DróŜdŜ. Informując prasę o tym fakcie, nowy poseł
Ziemi Miechowskiej Z. Owczarski jako powód podał: Uznaliśmy, Ŝe burmistrz nie realizuje programu naszej partii
w zakresie samorządu lokalnego i nie współpracuje z zarządem. I dodał enigmatycznie: dalsze działania określa statut
partii. AŜ strach pomyśleć co przewiduje nowy, przyjęty 2 miesiące temu statut partii Prawo i Sprawiedliwość bo na
razie to dokument dostępny tylko dla towarzyszy partyjnych. Miechowskie wiewiórki spekulują, Ŝe prawdziwa
przyczyna ataku pana posła na burmistrza jest całkiem inna i bardziej prozaiczna. Kadencja tego parlamentu kończy
się za 2 lata. Marzenia o reelekcji moŜe sobie obecny poseł włoŜyć głęboko między bajki. Stąd zrodziła się w jego
głowie koncepcja aby kandydatem na kolejnego burmistrza Miechowa z rekomendacji PiS-u był właśnie ON. W razie
powodzenia w wyborach 2010r. kolejne 4 lata przy korycie! CzyŜ to nie jest nęcąca perspektywa, która wyjaśnia takŜe
atak prewencyjny na partyjnego kumpla? Nasz znajomy komentuje to filozoficznie: jaka partia takie i standardy.
„Tak bardzo się starałem a ty PiS-iu nie chcesz mnie …” – porzucony burmistrz Świerczek twierdzi, Ŝe bardzo
się starał, i to z powodzeniem, wykonywać przedwyborcze zalecenia swej partii. Przyznaje samokrytycznie, Ŝe tylko z
krytą pływalnią mu nie wyszło. Na razie. Tym bardziej niezrozumiałe jest wotum nieufności powiatowych władz PiS.
Nie zgadza się ze stawianymi mu przez zarząd partii zarzutami i zapowiedział odwołanie się do władz wojewódzkich.
Panie burmistrzu ostroŜnie. MoŜe koledzy partyjni uprzedzają pewne fakty bo juŜ wiedzą coś co niedługo wybuchnie.
„Bo do tanga trzeba dwojga …” – Drugą osobą nielubianą przez PiS, jest najbliŜszy współpracownik burmistrza,
1-szy Sekretarz Gminy i Miasta Maria Malinowska. Jako oficjalny powód wystąpienia z partii Prawo i Sprawiedliwość
podaje przemoŜną chęć dalszej pracy w samorządzie gminnym, koniecznie u boku burmistrza Świerczka i koniecznie
jako 1-szy sekretarz gminy. W wywiadzie dla prasy Malinowska ujawnia: burmistrz zmienił mi angaŜ z dyrektora
urzędu na sekretarza. Dlatego zostałam zmuszona (podkr. red.) do rezygnacji z członkostwa w PiS. I wszystko jasne.
To burmistrz zmusił biedną kobietę do porzucenia ukochanej partii. Nieładnie panie burmistrzu!
Komentarz red.: My nie dziwimy się wyborowi pani Malinowskiej. PrzecieŜ z czegoś trzeba Ŝyć a te głupie 6 tysięcy
pensji miesięcznie pozwala jakoś przetrwać do pierwszego. Jesteśmy takŜe pełni podziwu dla dalekowzroczności pani
sekretarz. Jest publiczną tajemnicą, Ŝe PiS powoli staje się partią niszową. Zdobycie mandatu radnego sejmiku
wojewódzkiego z rekomendacji tej partii, w przypadku pani Marii, jest nierealne. Natomiast tzw. Wspólnota
Małopolska moŜe znów okazać się języczkiem u wagi po kolejnych wyborach samorządowych. Stąd akces pani
Malinowskiej do klubu radnych tego ugrupowania. Wspólnota aktualnie współrządzi województwem w koalicji
z Platformą i PSL. Wielce prawdopodobne, Ŝe w nowym rozdaniu ten układ sił moŜe się powtórzyć. Brawo pani
sekretarz! Jest pani bardziej przewidująca niŜ niektóre p osły! My, Miechowianie mamy jednak pani i burmistrzowi za
złe, Ŝe na zamówienie polityczne PiS, załatwiono mieszkance Krakowa, lukratywną posadę w UGiM Miechów. RównieŜ
mamy do pani zastrzeŜenia natury etycznej, iŜ jako przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz osoba
wierząca i mająca własne doświadczenia rodzinne, nie chce pani dostrzec w swoim najbliŜszym otoczeniu zawodowym
osób raŜąco naruszających podstawowe zasady moralności oraz mających za nic świętą instytucję rodziny. CzyŜby
hołdowała pani zasadzie, Ŝe cel uświęca środki a władza i kasa przede wszystkim? Jeśli tak to proszę nam oszczędzić
moralizowania i reklamowania na najwyŜsze urzędy samorządowe osób niegodnych. Jacy ludzie takie standardy.
Z ostatniej chwili: Policja i prokuratura sprawdzają dokumentacje dotyczące budowy przedszkola,
kanalizacji i rekultywacji wysypiska – donosi „Dziennik Polski” z dnia 29 października. Dalej czytamy, Ŝe
początek czynnościom dało anonimowe zawiadomienie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Miechowska Prokuratura
Rejonowa po wykonaniu czynności sprawdzających zdecydowała o rozpoczęciu śledztwa w sprawie niedopełnienia
obowiązków przez funkcjonariusza publicznego przy inwestycji pn. budowa przedszkola. Jak informuje szef
miechowskiej prokuratury Tomasz Moskwa śledczy badają kwestie związane z warunkami przetargu i jego
rozstrzygnięciem. Zgromadzona juŜ została odnośna dokumentacja i przesłuchani zostali członkowie komisji
przetargowej oraz wykonawca inwestycji. Śledztwo trwa takŜe pod kątem informacji, Ŝe wykonawca przedszkola moŜe
mieć związek z prywatnymi inwestycjami burmistrza (budowa domu-przyp. red.). Prokurator Moskwa informuje równieŜ
o toczącym się dochodzeniu w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem gminy przy
budowie kanalizacji na os. Stawna Góra. Trzecie dochodzenie dotyczy podejrzenia o niedopełnienie obowiązków przy
zamykaniu miejskiego wysypiska śmieci co naraziło budŜet gminy na karę w wysokości ok. 3 mln. zł.
Komentarz: w świetle powyŜszych informacji zrozumiała staje się decyzja Zarządu Powiatu PiS o cofnięciu
burmistrzowi rekomendacji. Śledztwo toczy się juŜ dłuŜszy czas i ten fakt mógł być przyczyną dystansowania się
pana posła et consortes od swego towarzysza partyjnego. Za późno panowie. Burmistrz Krzysztof Ś. to wasz człowiek!
NaduŜycie - Janusz Masłowski w wakacje realizował zadania miasta i był zatrudniony przez Urząd Gminy i Miasta
w Miechowie. Oficjalnie działał i przypisał zasługi organizowanych imprez sportowych TKKF, co jest naduŜyciem –
stwierdził z właściwą sobie swadą burmistrz Świerczek na wrześniowej sesji Rady Miejskiej. Nieładnie panie Januszu!
Mini reportaŜ z Czeczenii ?
Centrum miasta – plac przy zbiegu ulic Mickiewicza i Słowackiego. Mieszkańcy od kilku miesięcy tytłają się w błocie
i niszczą podwozia samochodów na wyrwach w nawierzchni a okoliczni przedsiębiorcy ponoszą straty.
ECHA Z MIASTA
„ORLIK” wyfrunął ! - mini reportaŜ z otwarcia nowego boiska.
Orkiestra rŜnęła
a tłumy gości i widzów przybyłych na otwarcie „Orlika” witał gminny Orzeł K.Świerczek
MłodzieŜ pięknie zaśpiewała
ksiądz poświęcił
pani dyrektor przecięła wstęgę.
Rzuty karne: poseł trafił
marszałek Kozak takŜe
a burmistrz … jak zwykle.
Prezenty od Marszałka.
Droga przez mękę.
„ORLIK” – uwag kilka. Na budowę „Orlika” wydano 986 720zł. Nie chcemy wyjść na malkontentów ale juŜ na
pierwszy rzut oka widać kilka powaŜnych mankamentów, którymi jest obarczony miechowski „Orlik”. Oto one.
1. Lokalizacja ! Który logicznie myślący gospodarz niszczy jeden czynny obiekt aby na jego miejscu wybudować
inny? W Miechowie zlikwidowano duŜy zielony plac do gier i zabaw dla młodzieŜy dwóch szkół oraz
największego miejskiego osiedla. Czy w naszym mieście nie było innej bardziej sensownej lokalizacji?
2. Brak wjazdu na teren obiektu! Trudno w to uwierzyć ale inwestor i projektant nie przewidzieli dojazdu dla
sprzętu zmechanizowanego na teren boiska. A wystarczyło wykonać kilkadziesiąt metrów dróŜki od strony
północno-zachodniej, bramę i problem z głowy. A tak np. wymiana Ŝarówki to juŜ olbrzymi problem. Trzeba
montować rusztowanie na 8 m. przy danym słupie. Gdyby był wjazd tzw. zwyŜką, wymiana trwałaby 15 min.
A co w razie konieczności, nie daj BoŜe, natychmiastowej interwencji karetki pogotowia? Lepiej nie myśleć.
3. Niezabezpieczone skarpy! Tereny na os. Sikorskiego to ziemie typu less. Charakteryzują się one m.in. małą
spoistością i są bardzo łatwo rozpuszczane i wypłukiwane przez wodę. Nowe boisko jest z trzech stron
otoczone skarpami z tej właśnie gleby. Obserwując od kilku lat zachowanie tego terenu uwaŜamy, Ŝe pierwsze
zagroŜenia mogą się juŜ urealnić w czasie nadchodzących intensywnych jesiennych opadów. MoŜe dojść do
zalewania boiska błotem (od strony północnej i wschodniej) albo usuwania się terenu (od strony południowej).
4. Podjazd dla niepełnosprawnych! W zgodnej opinii, w tym temacie ustanowiono co najmniej rekord Polski.
Łączna długość metalowej konstrukcji na słupach wynosi niemal 100m! Tak więc długość drogi dojazdu
inwalidy na wózku do boiska wynosi ok. 200m! Zupełny idiotyzm, pomijając juŜ koszty tej rekordowej
konstrukcji. Za pieniądze wydane na tego dziwoląga moŜna było wykonać kilkadziesiąt metrów utwardzonej
drogi i zjazd dla wózków od strony północno-zachodniej (patrz wyŜej). Panie Burmistrzu, myślenie nie boli!
5. Jedno wejście na boisko! . Jeśli piłka wyleci poza siatkę trzeba obiegać obiekt tam i z powrotem. Ale bieg to
zdrowie. A co z bezpieczeństwem uŜytkowników „Orlika”? Co w razie konieczności szybkiej ewakuacji?
6. Nowa sztuczna nawierzchnia to naturalna izolacja przed nagrzewaniem się terenu, w którym są zakopane rury
z roztworem glikolu dostarczającego ciepło dla tzw. pomp ciepła. Efekt - zwiększenie kosztów produkcji ciepła.
Komentarz: warto było zainwestować jeszcze parę tysięcy złotych aby powstał obiekt z prawdziwego zdarzenia. Taki
jak mają inne gminy w naszym powiecie. Potrzeba tylko mieć odpowiednią wiedzę, trochę wyobraźni i dobrej woli.
Którego z tych elementów inwestorowi - Burmistrzowi zabrakło? Odpowiedzcie sobie sami.
S p a c e r e k wokół „Orlika” - czyli co mieli okazję zobaczyć zaproszeni goście.
PRASA, INTERNET
10 października Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński podpisał wreszcie
Traktat z Lizbony. Przy podpisywaniu asystowali m.in. szef Komisji Europejskiej Jose
M. Barroso, przewodniczący europarlamentu Jerzy Buzek i Premier RP Donald Tusk.
Liczba miesiąca : 557! Tyle dni zwlekał Lech Kaczyński z podpisaniem Traktatu.
S
STTR
RO
ON
NN
NIIC
CZ
ZYY PPR
RZ
ZEEG
GLLĄ
ĄD
D PPR
RA
AS
SYY
„Gazeta Wyborcza” – #/ SLD papugą PiS. Od objęcia funkcji szefa SLD partia ta gra na sklonowanej fujarce PiS.
Sojusz pod Napieralskim postępuje tak, jakby od PO dzieliło go wszystko zaś od PiS jedynie ocena CBA. Tak więc na polskiej scenie
politycznej powstało coś, co wygląda jak klon partii braci Kaczyńskich, jak ich opozycyjna przystawka. SLD zapłaci za ten wygląd
wysoką cenę jak zapłacili poprzedni sojusznicy PiS-u czyli Samoobrona i LPR. Komentując to, jak „sojusznicy” Sojuszu postąpili
z nimi przy podziale stołków w mediach, bliscy koledzy szefa SLD mówią: daliśmy się wziąć na przystawkę i zostaliśmy błyskawicznie
skonsumowani. W przeciwieństwie do innego polityka lewicy Włodzimierza Cimoszewicza, Grzegorz Napieralski codziennie
udowadnia, Ŝe nie rozumie co się dzieje na naszej scenie politycznej. I zapłaci za to najwyŜszą cenę. To tylko kwestia czasu.
#/ Wasserman, Draba i handlarz bronią. Libański handlarz bronią El-Assir pośredniczył w nieudanej transakcji sprzedaŜy
polskich stoczni. To on wpłacił skarbowi państwa 9 mln. euro wadium. Posłowie PiS ostro atakowali rząd, Ŝe nie prześwietlił
dostatecznie dokładnie Libańczyka. Najostrzej wypowiadał się poseł Zbigniew Wassermann – El-Assir jest uwikłany w nielegalny
handel bronią i jest ścigany listami gończymi – grzmiał pan poseł. Dziennikarze odkryli, Ŝe to właśnie za rządów PiS, ówczesny
koordynator ds. słuŜb specjalnych Wassermann wysłał do ABW pismo z prośbą o sprawdzenie handlarza a ówczesny wiceszef ABW
G. Ocieczek odpisał mu, Ŝe ABW nie posiada informacji istotnych dla bezpieczeństwa państwa w odniesieniu do Abdul Rachmana ElAssira. Po korzystnej dla handlarza ocenie ABW poleciał on wspólnie z ówczesnym wiceszefem kancelarii Prezydenta Kaczyńskiego
Robertem Drabą do Gruzji. Pokłosiem tej wizyty był kontrakt dla Bumaru na dostawę do Tbilisi 100 rakiet typu „Grom”. Jaką
naprawdę rolę w w/w kontrakcie odegrał urząd Prezydenta RP? Obecny minister Wypych poinformował, Ŝe Prezydent Kaczyński nie
zna El-Assira. Robert Draba latem 2008r. odszedł z kancelarii prezydenta i obecnie zasiada w radzie nadzorczej firmy Cellon
zajmującej się telefonią komórkową. Całkiem przypadkowo w tej samej radzie zasiada rodzony brat Rachmana El-Assira!
#/ PoŜegnanie z Włoszczową. Skończyła się historia najsłynniejszej inwestycji IV RP. Po 3 latach PKP zlikwidowało expres
„A. Kordecki”, który zatrzymywał się na wybudowanym kosztem kilku mln. zł. peronie we Włoszczowej. Powód – nierentowność.
Znalezione w Internecie.
# NAJLEPSZY MINISTER W EUROPIE!
Szef polskiego resortu finansów Jacek
Rostowski otrzymał nagrodę Ministra
Finansów
Roku
2009
Europejskich
Rynków Wschodzących – poinformowało
Ministerstwo Finansów. Nagrodę pisma
"Emerging
Markets"
minister
Rostowski
odebrał w niedzielę w Stambule podczas
corocznego spotkania Banku Światowego
i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Jury konkursu: analitycy, ekonomiści, bankierzy i inwestorzy.
# NOWY DOKTOR, STARY DYREKTOR.
Dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz
Rydzyk obronił pracę doktorską na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Dzięki temu
będzie mógł ponownie pełnić funkcję rektora
swojej wyŜszej uczelni. Tytuł pracy: „Apostolski wymiar Radia
Maryja w świetle załoŜeń ideowych i programowych”.
Poszczególne rozdziały to: „Zatroskanie o świętość kaŜdego
człowieka", "Rodzina Polska Bogiem silna", "ZaangaŜowanie
chrześcijan w Ŝycie polityczne i społeczne" oraz "Miejsce
narodu w Ŝyciu Kościoła w kontekście zjednoczenia Europy”.
# NOWI MINISTROWIE W RZĄDZIE TUSKA.
Jerzy Miller
(MSWiA)
Krzysztof Kwiatkowski
(Sprawiedliwości)
Adam Giersz.
(Sportu)
# KONIEC SZALEŃSTWA!
Po dziesięciu latach szaleństwa państwo polskie zakończyło
spór o PZU z holenderskim koncernem Eureko. Na szczęście
spór udało się rozwiązać za pieniądze samego PZU, którego
będzie to kosztować ok. 12mld.zł. Minister Aleksander Grad
okazał się jedynym ministrem skarbu, który potrafił
wykorzystać unikalną okazję do zawarcia ugody z Eureko,
stworzoną przez trwający kryzys ekonomiczny. Nastrój
sukcesu psuje świadomość, Ŝe politycy, którzy wpakowali NAS
w ten dziesięcioletni, kosztowny finansowo i wizerunkowo
spór, nie poniosą Ŝadnej odpowiedzialności ani karnej ani
konstytucyjnej. Tylko historia zapamięta, kto za rządów AWS,
SLD i PiS naraził Polskę na straty i zszarganie opinii rynkowej.
# CBA WYDAŁ KOMENDĘ: CEL! PAL! TUSK!
Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno się nazywać
Centralne Biuro Antyplatformiane. Od początku października
trwa ostra akcja CBA, które dostarcza dzień za dniem
dowodów na bezmyślność, nieudolność, cwaniactwo, złą
znajomość
polszczyzny,
ubogie
słownictwo
polityków
i urzędników PO. Ale nie na korupcję! A do tego przecieŜ
zostało powołane CBA przez PiS i PO. CBA ma zgodnie
z ustawą rozpoznawać korupcję, a jak rozpozna – śledzić
i dokumentować. Zaś zadaniem CBA nie są wzdychy nad
marnością tego świata i miałkością polityków. Tym bardziej, Ŝe
swoje wzdychy szef CBA Michał Kamiński kieruje wyłącznie
pod adresem PO. Jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności
funkcjonariusze PiS znaleźli się poza jego polem raŜenia.
13 października 2009r. Premier RP Donald Tusk odwołał
z funkcji szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Mariusza Kamińskiego. Na jego miejsce Premier powołał
Pawła Wojtunika, który dotychczas pełnił funkcję szefa
Centralnego Biura Śledczego.
ROCZNICE : #/16 października minęła 31 rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Wybrany w trzecim dniu
konklawe, kardynał Karol Wojtyła był pierwszym od 455 lat papieŜem spoza Włoch. Jego pontyfikat wywarł szczególny
wpływ na losy Kościoła katolickiego i całego świata. Nazywany papieŜem pielgrzymem, Jan Paweł II zasiadał na Stolicy
Piotrowej ponad 26 lat. Odbył 104 podróŜe zagraniczne, w tym Polskę odwiedził dziewięciokrotnie. Rok 1978 przeszedł
do historii jako rok dwóch konklawe. 26 sierpnia kardynałowie wybrali papieŜa Jana Pawła I, który zmarł 29 września,
zaledwie po 33 dniach pontyfikatu. 16 października 1978r. ogłoszono, Ŝe nowy papieŜ z Polski przyjął imię Jan Paweł II.
#/ 17 października minęła 160 rocznica śmierci Fryderyka Chopina.
#/ 19 października - 25 rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
CYTAT miesiąca: W stadzie pawianów jest jeden samiec alfa, który od czasu do czasu gwałci inne samce stojące
niŜej w hierarchii. Chodzi o dominację i władzę a nie o seks. Te słabsze od czasu do czasu same się nadstawiają. To
daje im bezpieczeństwo, Ŝe samiec alfa nie będzie ich lał.
(Ludwik Dorn o stosunkach panujących w PiS).
SONDAśE, SONDAśE …
#/ SondaŜ dla „Gazety Wyborczej” z 18 października 2009r. PO-49%, PiS-26%, SLD-8%, PSL-5%.
#/ SondaŜ dla „Rzeczpospolitej” z 20 października 2009r. PO-46%, PiS-28%, SLD-12%, PSL-6%.
FELIETON REDAKCYJNY.
• Sojusz PiS - SLD – fakty i mity.
Motto: SOJUSZ - porozumienie o wspólnym działaniu mającym doprowadzić do osiągnięcia
określonego celu. Jako synonimy uŜywane są pojęcia: koalicja, przymierze, pakt, alians.
Prolog: PiS i SLD dogadały się w sprawie podziału tortu pn. „Telewizja Publiczna”. Ciekawe czy nowa koalicja
przyjmie nazwę „Prawo Lewicy Demokratycznej” (w skrócie PLD) czy „Sojusz i Sprawiedliwość” (w skrócie SS).
Znaczna część prawej strony politycznej nie moŜe strawić zawarcia sojuszu między „prawicowym” Prawem
i Sprawiedliwością a lewicą z SLD, często zwaną przez tych pierwszych „postkomuną”, w sprawie zawłaszczenia
i podziału stołków w TVP. Tych cierpiących na niestrawność chcę poinformować, Ŝe scenariusz z TVP został
wprowadzony w Ŝycie juŜ w 2006 roku w pewnym miasteczku w województwie Małopolskim o nazwie MIECHÓW. Co
waŜniejsze funkcjonuje on bezbłędnie do dzisiaj! Nie wierzycie? To posłuchajcie.
Fabuła: wskutek zabełtania w głowach Polakom, w 2005 roku władzę w naszym kraju zdobył PiS. Na nieszczęście
wybory samorządowe odbyły się juŜ w następnym roku. Rok okazał się zbyt krótkim okresem czasu by minęło
zauroczenie szeryfami z PiS-u. Tak więc równieŜ na szczeblach lokalnych do władz samorządowych zostało wybrane
całkiem spore grono funkcjonariuszy partii zwanej dla niepoznaki Prawo i Sprawiedliwość. W radzie powiatu zasiadło
aŜ 6 radnych z listy PiS. Na szczęście było to za mało aby myśleć o objęciu władzy w powiecie. Od 1-go posiedzenia
Rady Powiatu współpracę z PiS-em podjął jeden z dwóch przedstawicieli SLD w Radzie Paweł Osikowski – szef
lokalnych struktur partii. Współpraca ta przejawiała i przejawia się w podejmowaniu wspólnych inicjatyw mających na
celu dyskredytowanie władz powiatu oraz wspólne głosowania. Ten sojusz PiS - SLD trwa do dzisiaj. Najnowszą
wspólną inicjatywą wodza radnych PiS Andrzeja Markiewicza i wodza SLD Pawła Osikowskiego jest donos do
prokuratury na Zarząd Powiatu Miechowskiego, który wg ich oceny naruszył prawo. To stara czekistowska metoda obrzucić kogoś błotem licząc na to, Ŝe coś się zawsze do człowieka przylepi. Funkcjonariusze PiS przećwiczyli juŜ tą
metodę, i to z powodzeniem, w ostatnich wyborach samorządowych. Dziwimy się tow. Osikowskiemu, Ŝe nie docierają
do niego oczywiste prawdy. Jego jawna współpraca z PiS do reszty pomieszała w głowach nielicznym juŜ sympatykom
lewicy. Jest więc więcej niŜ pewne, iŜ w kolejnych wyborach samorządowych szanse SLD-owskiego towarzysza PiS-u
będą niewielkie. Na jego własne Ŝyczenie. A moŜe to historyczna prawidłowość? Póki co w wywiadzie dla lokalnej
prasy padła deklaracja „chcemy przejąć władzę”. MY, to znaczy kto?! Razem czy osobno ?!
RównieŜ na szczeblu gminy, od wyborów samorządowych w 2006r, funkcjonuje
z powodzeniem sojusz PiS – SLD. Wśród grupy radnych zgrupowanych wokół burmistrza
Krzysztofa Świerczka (PiS), wybranych z listy PiS-u, widzimy jedynego
przedstawiciela Sojuszu Lewicy Demokratycznej w RM Mirosława Kucharskiego
- członka lokalnych władz SLD oraz drugiego radnego Piotra Kulera, który jeszcze
w poprzednich wyborach startował z listy SLD. Ładne towarzystwo!
Epilog: Sojusz, koalicja, alians, przymierze czy pakt (jak zwał tak zwał) między lewicowym SLD a prawicowym
z nazwy PiS-em na Ziemi Miechowskiej jest faktem. Stwierdziła to równieŜ w wywiadzie dla „DP” była juŜ członkini
partii braci Kaczyńskich Maria Malinowska. Postawiła ona zarządowi powiatowemu zarzut współpracy z niektórymi
członkami SLD. Jednocześnie wyraziła zdziwienie, iŜ partia o takich korzeniach jak PiS toleruje takie zachowanie
swych członków. Tak więc nie ulega wątpliwości istnienie paktu SLD i PiS, który funkcjonuje zarówno w powiecie jak
i w gminie i nawzajem się przenika. Jeden z przykładów: Ŝona powiatowego szefa SLD została zatrudniona w gminnej
szkole jako księgowa. Wszak nic tak nie cementuje przyjaźni jak wzajemne przysługi. Przymierze działa więc
niezawodnie oraz jest cały czas i na bieŜąco konsumowane. I nic tu nie pomogą dementi zainteresowanych
sojuszników. To tylko kolejny dowód na traktowanie miechowskich wyborców jak głupców. Zapewne ci, czyli wyborcy,
kartką wyborczą udowodnią wszelkim gminno – powiatowym politykierom, Ŝe z ich głowami, wyborców, jest jednak
wszystko w porządku. Jestem o tym głęboko przekonany. W związku z powyŜszym nasuwa się pytanie do wszystkich
zainteresowanych losami gminy i powiatu Miechów, którzy pozostają poza aliansem SLD-PiS: czy nie warta uwagi jest
koncepcja konsolidacji lokalnej miechowskiej sceny politycznej w celu wybicia z głowy politycznym kuglarzom
mrzonek o sprawowaniu władzy samorządowej? Teraz i w przyszłości. W jedności siła a stawka jest duŜa!
•
Módlmy się o zdrowie ale takŜe o rozum!
Truizmem jest stwierdzenie, Ŝe większość szpitali powiatowych ma powaŜne problemy finansowe. Niestety nasz
Miechowski Szpital św. Anny nie jest w tym względzie Ŝadnym wyjątkiem. Jak inni ma kłopoty z odzyskaniem
pieniędzy za wykonane usługi medyczne co generuje inne problemy, bardzo przyziemne, z codziennym utrzymaniem
działalności leczniczej. Mimo tych problemów szpital rzetelnie wypełnia swoje powinności wobec pacjentów. ChociaŜ
dawno juŜ zostały przekroczone limity przyjęć pacjentów, nie odmawia się im szpitalnych usług. Na sesji RM 30
października miało miejsce wystąpienie dyrektora szpitala Mariana Tambora, który szczegółowo przedstawił rajcom
miejskim aktualną sytuację w Św. Annie i poprosił ich o pomoc. Radni zostali poinformowani, Ŝe w okresie od stycznia
do września b.r. szpital udzielił dodatkowych świadczeń na kwotę 1,7 mln zł. Poza limitem przyjętych zostało 614
pacjentów, w tym połowa z gminy i miasta Miechów. - Gdybyśmy przestrzegali ograniczeń narzuconych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia, to w poradniach nie zostałaby udzielona pomoc prawie 4 tysiącom osób – podkreśla dyr.
Tambor. Dodaje równieŜ, Ŝe szpital jest największym zakładem pracy w naszym rejonie. Od lat zabezpiecza gratisowo
imprezy masowe organizowane m.in. przez Urząd Gminy i Miasta oraz jednostki podległe gminie Miechów. A co
otrzymuje w zamian? W latach 1999-2004 gmina umorzyła szpitalowi ponad 600 tys. złotych a w ubiegłym
roku nie została nam umorzona Ŝadna kwota z tytułu podatku. - zauwaŜa dyr. Tambor. A co na to burmistrz
i radni miejscy? Burmistrz mówi: nie będziemy sponsorować usług ponadgminnych; jeśli umorzę podatek,
nie będę miał czym zapłacić za wykonane inwestycje; sprawa szpitala stała się przedmiotem manipulacji
i wykorzystuje się ją do prowadzenia na mnie nagonki prasowej. Zamiast więc konkretnych deklaracji
polityczny bełkot. Jedynie radny Florek zadeklarował w imieniu Rady chęć pomocy szpitalowi w wysokości 200tys. zł.
Komentarz: Logika podpowiada, Ŝe najbardziej zainteresowani prawidłowym funkcjonowaniem jedynej w naszym
powiecie lecznicy powinni być jej potencjalni „klienci” czyli my wszyscy, mieszkańcy Ziemi Miechowskiej. Jeśli nasza
prawna emanacja czyli samorząd gminny tego nie rozumie to nie nadaje się do pełnienia swej funkcji.
JPJ
SPORT.
POLSKIE SIATKARKI NA TRZECIM MIEJSCU W EUROPIE !
Na zakończonych w Polsce Mistrzostwach Europy w siatkówce nasze panie zdobyły brązowy medal. Skład
brązowej druŜyny: Milena Sadurek-Mikołajczyk (l. 25), Izabela Bełcik (29), Eleonora Dziękiewicz
(31), Agnieszka Bednarek-Kasza (23), Katarzyna Gajgał (28), Dorota Pyrkosz (31), Anna
Woźniakowska (27), Anna Barańska (25), Aleksandra Jagieło (29), Klaudia Kaczorowska (21),
Joanna Kaczor (25), Natalia Bamber (27), Mariola Zenik (27), Paulina Maj (22). Brawo!!!
Polacy out!
Polscy piłkarze nie pojadą na XIX Mistrzostwa Świata, które odbędą się od 11 czerwca do 11 lipca 2010
roku w Republice Południowej Afryki. Ostatecznie zadecydowały o tym trzy ostatnie mecze naszej reprezentacji.
Remis z Irlandią Północną 1:1 (u siebie), poraŜka z Czechami 0:2 (wyjazd) i poraŜka u siebie ze Słowacją 0:1.
Boks po polsku.
24 października odbył się w Łodzi „polski pojedynek stulecia” - jak nasza prasa okrzyknęła walkę Tomasza Adamka
z Andrzejem Gołotą, która odbyła się w ramach Gali Polsat Boxing Night w łódzkiej Atlas Arenie. 97 kilogramowy
Adamek pokonał waŜącego 116kg. Gołotę przez RSC w 5 rundzie. Andrzej Gołota sprawiał fatalne wraŜenie i był
kompletnie nieprzygotowany do walki. Na tle lekko otyłego i wolnego Gołoty Adamek wypadł bardzo dobrze. Po prostu
był dla przeciwnika nieuchwytny. Obaj zarobili po 300tys. dolarów.
SPORT LOKALNY
MKS Pogoń - VI liga.
W 12 kolejce ligowej miechowska Pogoń grała u siebie z
imienniczką ze Skotnik. Od początku spotkania było widać, Ŝe goście
są szybsi, bardziej zdecydowani i lepiej wyszkoleni technicznie. Ich
przewaga w 1-szej części gry nie została udokumentowana golami tylko
dzięki bardzo dobrej grze Malickiego w miechowskiej bramce. Niestety
nie był w stanie sam wygrać meczu. Goście wypracowali sobie kilka
„setek”, z których wykorzystali dwie. Miechowianie zdobyli honorowego
gola z rzutu karnego juŜ w doliczonym czasie gry. Faulowany Oleksy
sam wymierzył sprawiedliwość. Pogoń Miechów – Pogoń Skotniki 1:2. 13 kolejka ligowa to poraŜka 2:4 (1:2)
w Proszowicach. Bramki dla miechowian zdobył Oleksy. 14 kolejka nie odbyła się z powodu nagłego ataku zimy.
Jedynie Słomniczanka zdeobyla kolejne 3 punkty i samotnie lideruje grupie krakowskiej VI ligi. W 15 kolejce 24
października kolejna poraŜka miechowskiej druŜyny tym razem na boisku Bronowianki Kraków 3:5 (1:3). Bramki dla
MKS – Majewski i Oleksy dwie. W piłce noŜnej zawsze wygrywa ten kto strzeli więcej bramek. Bronowianka miała
mniej okazji niŜ rywale z Miechowa, ale zwycięŜyła dzięki 80-procentowej skuteczności. Pogoń wykorzystała tylko co
czwartą szansę i dlatego w tym wyrównanym meczu musiała zejść z boiska pokonana. Miechowskie wiewiórki
opowiadają o moŜliwości rezygnacji prezesa Ryszarda Kołtuna z zajmowanej funkcji. Czy powodem zamiaru odejścia
pana Ryszarda są niezadowalające wyniki czy teŜ inne przyczyny poza sportowe – pewnie dowiemy się niebawem.
Wreszcie w 16 kolejce 31 października, MKS Pogoń odniosła
zwycięstwo. Na stadionie przy ul. Konopnickiej miechowianie pokonali
złoŜoną z juniorów druŜynę Garbarni Kraków 3:0 (2:0). W pierwszej
połowie meczu zdecydowanie przewaŜali zawodnicy miechowscy. Z kilku
stuprocentowych okazji wykorzystali dwie. Wynik otworzył Majewski
sprytnie strzelając nad bramkarzem. Drugą bramkę w tej samej minucie
gry dołoŜył Hejmo. W drugiej połowie gra się nieco wyrównała i młodzi
zawodnicy z Krakowa kilka razy powaŜnie zagrozili bramce rywali ale
bardzo dobrze spisujący się Malicki nie pozwolił sobie strzelić gola. W ostatniej minucie meczu popisowo rozegrany
rzut wolny przyniósł 3-cią bramkę, którą zdobył Oleksy.
Wyniki druŜyn miechowskich w rozgrywkach ligowych niŜszych klas.
W tym sezonie nasz powiat nie ma niestety reprezentanta w klasie rozgrywkowej „A”.
B klasa IV grupa Kraków.
DruŜyny piłkarskie z terenu powiatu miechowskiego grają ze zmiennym szczęściem. Liderem IV grupy krakowskiej B
klasy jest zespół Jastrzębiec z KsiąŜa Wielkiego. Tabelę zamyka fatalnie grająca w tym sezonie Nidzica Słaboszów,
która nie zdobyła jeszcze ani jednego punktu! 8 kolejka - Zryw Przesławice – Sparta Skrzeszowice 3:5, Spartak
Ch. – Pogoń Wronin 2:0, Jaxa Jaksice – Jastrzębiec KsiąŜ W. 0:1, StraŜak Przybysławice – Olimpia Czaple
W. 2:1, Nidzica Słaboszów - Milenium Radziemice 0:2. Wyniki 9 kolejki: Olimpia Czaple Wielkie-Nidzica
Słaboszów 5:1, Jastrzębiec KsiąŜ Wielki-StraŜak Przybysławice 1:3, Pogoń Wronin-Jaxa Jaksice 3:0, Sparta
Skrzeszowice-Spartak Charsznica 0:4, StraŜak Goszcza-Zryw Przesławice 9:1, Spartak WielkanocWierzbowianka Wierzbno 2:2. 10 kolejka spotkań nie odbyła się wskutek fatalnych warunków atmosferycznych. W 11
kolejce padły następujące wyniki: Jastrzębiec-Milenium Radziemice 2:3, Pogoń-Nidzica 12:0!, Sparta-StraŜak P.
3:3, StraŜak G.-Jaxa 5:2, Spartak w.-Spartak Ch. 2:2, Wierzbowianka-Zryw 6:3. 31 październik 12 kolejka:
Spartak Ch.-Wierzbowianka 2:1, Jaxa-Spartak W. 0:5, StraŜak P.-StraŜak G. 3:5, Nidzica-Sparta 2:5, OlimpiaJastrzębiec 0:9. Przed ostatnią kolejką spotkań tytuł mistrza jesieni zapewnił sobie Jastrzębiec z KsiąŜa Wielkiego,
który ma 4 punkty przewagi nad StraŜakiem Goszcza, Pogonią Wronin i Spartakiem Charsznica.
C klasa III grupa Kraków.
6 kolejka: Błękitni Falniów -Northstar Miechów 1:5, Kapitol Racławice -Iskra Pałecznica 4:0, Cobra WęŜerów
–Energia Kozłów 1:1. 7 kolejka: Northstar –Kapitol 5:1, Energia-Agricola Klimontów 3:1, Victoria SmrokówBłękitni 4:4. 8 kolejka została odwołana. Z powodu ataku zimy boiska nie nadawały się do gry. 9 kolejka:
Northstar-Energia 2:1, Słomniczanka II-Kapitol 3:0, StraŜak Sułkowice-Błękitni 0:2. 10 kolejka: BłękitniStrumyk 3:2, Kapitol-StraŜak 11:2, Energia-Victoria 5:0, Iskra-Northstar 0:1.
ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Poseł Ziemi Miechowskiej tyra!.
8 października, w 2-gim dniu 51 posiedzenia Sejmu RP głos dał nowy poseł Ziemi Miechowskiej
Zbysław Owczarski. Podczas 1-go czytania projektu ustawy budŜetowej na rok 2010 jak zwykle
upomniał się o sprawy bliskie mieszkańcom Ziemi Miechowskiej. Oto treść jego zapytania:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Nie wiem, czy zna pani sytuację w Kopalni
Soli Wieliczka Spółka Akcyjna w Wieliczce. We wrześniu bieŜącego roku zakończyła prace
powołana przez prezesa WyŜszego Urzędu Górniczego Komisja ds. opiniowania stanu zagroŜenia
wodnego i zawałowego oraz podjęcia działań profilaktycznych dla zapewnienia bezpiecznego
funkcjonowania kopalni. Z opracowanego przez nią sprawozdania jasno wynika, Ŝe juŜ w roku
2010 kopalnia musi podjąć się realizacji dodatkowych zadań, aby nie doszło do katastrofy. …
W związku z tym zarząd kopalni złoŜył wniosek o dotację na przyszły rok w wysokości 123 600 tys. zł. Pozwoli to
zrealizować konieczny zakres prac zabezpieczających. W związku z tym moje pytanie brzmi: Dlaczego ta kwota… nie
została uwzględniona w projekcie budŜetu na rok 2010, a znalazły się w nim wydatki inwestycyjne, które z punktu
widzenia bezpieczeństwa mają znikome znaczenie? Pani minister, bardzo proszę o przeanalizowanie tego problemu,
gdyŜ na pewno taniej będzie zabezpieczyć kopalnię przed katastrofą niŜ, nie daj BoŜe, usuwać później skutki
katastrofy. Bardzo proszę o konkretną odpowiedź. Dziękuję. (Oklaski). Tak trzymać Panie Pośle!
Tragedia Burmistrza Świerczka!
Zarząd Powiatowy PiS podjął decyzję o cofnięciu rekomendacji politycznej burmistrzowi Miechowa K. Świerczkowi.
(Skąd my to znamy? Pamiętamy decyzję plenum PZPR o cofnięciu rekomendacji towarzyszowi Władysławowi Gomułce
i wiemy czym to się zakończyło!). Tą szokującą dla burmistrza informację podał poseł Owczarski. Proponujemy
wynająć kogoś do całodobowego pilnowania burmistrza Ŝeby sobie czegoś złego w desperacji nie zrobił.
Marsz trzeźwych.
Na stronie internetowej UGiM znaleźliśmy informację datowaną na 23 października. Zawarta tam jest informacja
o marszu trzeźwości zorganizowanym w naszym mieście. Autor jest zachwycony cyt: znakomitym przyjęciem ze
strony młodzieŜy, która doskonale odczytała najwaŜniejsze przesłania towarzyszące akcji. Wierzymy organizatorom na
słowo poniewaŜ w tym dniu nie zauwaŜyliśmy Ŝadnych przemarszów w centrum miasta. Notatka nie zawiera
informacji czy w tej imprezie wziął udział pan burmistrz i w jakim charakterze. My wiemy ale nie powiemy. Na razie!
Tako rzecze Burmistrz.
•
•
•
•
(c.d.) - (na podstawie lektury protokołów z sesji RM).
PoniewaŜ w tym zamówieniu, które było zaproponowane nie zawieraliśmy, nie zapisaliśmy instalacji elektrycznych i tynków,
poniewaŜ kosztorys inwestorski był duŜo wyŜszy milion pięćset w związku z tym zachodzi obawa, Ŝe wyjdzie wyŜsza kwota
natomiast oferenci przedstawili oferty niŜsze w związku z tym zakładając, ze być moŜe będzie niŜej rozszerzymy to
zamówienie, aby wykorzystać wszystkie środki.
To zadanie gdyby pozwoliła pogoda to lada chwila powinna być zakończona a były pytania w tym zakresie, więc remont dróg
metodą emulsji trwa natomiast remont nawierzchni nakładkami jest ogłoszony przetarg 16 lipca będzie ogłoszenie…
Kopernika jest to teren po wąskotorówce jeszcze, to jest objęte w zakresie robót, które są akurat przetargiem i jest w
trakcie realizacji...
Proszę państwa chcę powiedzieć ze oprócz tego, Ŝe na terenie Gminy to teren rzek i koryta rzeki nalezą do Zarządu
Wojewódzkiego, Melioracji Urzędu w Krakowie. Rzeka Cicha nie regulowana czy nie pielęgnowana nieczyszczona jest przez
wiele lat spowodowała, Ŝe drzewa rosnące w korycie rzeki jak i na poboczach spowodowały spowolnienie odpływu rzeki, jak
równieŜ sytuacja taka, Ŝe przy połączeniu rzeki Cichej z Mieczówką w obrębie dawnej siedziby LOK-U, rzeka Cicha jest
większa w przypływie w momencie, kiedy ma wysoki poziom, powoduje, Ŝe rzeki płynące miechówka cofają się i powoduje
to zagroŜenie podtopienia mieszkających w obrębie czy w dolinie rzeki Miechówki przed upływem do rzeki Cichej, więc
regulacja i konserwacja rzeki Cichej jest niezbędna.
ITD. i ITP. Wszystko po staremu! (Red.)
Kabaret szkolny.
Chcesz się rozweselić? Wejdź na „stronę” Gimnazjum nr 1 w Miechowie (www.gim1miechow.pl.) Na tym oknie wystawowym
szkoły same aktualne wiadomości – z poprzedniego roku szkolnego! śeby było juŜ całkiem śmiesznie polecamy
donieść, Ŝe osoba odpowiedzialna za szkolną stronę (nazwisko znane redakcji) otrzymała nagrodę dyrektora szkoły za
.. no właśnie, zgadnijcie za co? Tak zgadliście, za sumienne prowadzenie strony internetowej!!!
Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (29)
W Smarkiewiczach- Owczarach, brudno jak zwykle. Wójt nie ma głowy do porządków bo zaczyna mu się palić pod
siedzeniem. Arbitralne decyzje o pozwoleniu na inwestycje w gminie okazały się niezgodne z prawem. Pokrzywdzony
inwestor ma na to prawomocny wyrok sądu powszechnego. MoŜe się to skończyć niemałą grzywną oczywiście
z kieszeni podatników. Kolejny zgryz to była „sympatia” Sosenki. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego jak porzucone
kobiety. JuŜ wkrótce moŜe się o tym przekonać nasz Casanova, który ciągle nie moŜe odzyskać wolności. Stąd apel do
uroczych mieszkanek gminy o jeszcze miesiąc cierpliwości. Jak się jest dla Ŝony i teściów za dobry to się wszystkiego
czepiają. Nawet jeśli chłop pomagał w przygotowaniu się do zajęć pani, którą gminne plotki niedwuznacznie z nim
kojarzą, to zaraz z tego robi się wielką aferę. To co, Ŝe trwało to całą noc i odbywało się w sąsiedniej gminie. Po
prostu tyle było roboty do odwalenia a w Smarkiewiczach było na tą robotę za zimno! I tyle. Chutliwy wójt twierdzi, iŜ
juŜ od pół roku nawet nie zaglądnął do swej rzekomej metresy. I bardzo dobrze. Tak trzymać!
Poczta – czyli od Was do nos
Po remoncie nawierzchni ulicy Szewskiej firma układająca asfalt
pozostawiła po sobie mnóstwo kamieni, kawałków asfaltu, puszek po
piwie i innych śmieci. Dlaczego inwestor czyli gmina nie dopilnowała
aby posprzątano po remoncie. Na mojej działce przylegającej do ulicy
znalazło się pełno odpadków. Nawet nie mogę wykosić trawy. MoŜe
ktoś coś z tym zrobi? Chodząc po mieście stwierdzam, Ŝe taki sam
brud jak na naszej ulicy panuje prawie wszędzie w mieście. Wstyd!
Red. Drogi Czytelniku! Podzielamy twoją opinię. Miechów to
najbrudniejsze miasto w promieniu 100 km.
ECHO MIECHOWA
ISSN 1898-0716
Ns. Rej. Pr 152/08
Wydawca : Stowarzyszenie
Im. Macieja Miechowity
ul. Targowa 6/3
Redakcja : os. Młodych 5
32-200 Miechów
Red. Nacz : J.P.Janus
Tel. red. 607-060-969
[email protected]
www.echomiechowa.iap.pl

Podobne dokumenty

Echo Miechowa

Echo Miechowa i sposobie jej realizacji uzyskała jednomyślne poparcie ówczesnych radnych, z których wielu również obecnie sprawuje mandaty i teraz wcieliło się w rolę zaciekłych krytyków budowy basenu. I tu trze...

Bardziej szczegółowo