Instrukcja montażu

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja montażu
Instrukcja montażu
INDEKS
1.0 ZALECENIA OGÓLNE ................................................................................................................................... str. 4
2.0 PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY. .................str.5
3.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH —
SCHEMAT PNEUMATYCZNY ..............................................................................................................................str. 6
4.0 INSTALACJA GAZOWA CNG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH —
SCHEMAT PNEUMATYCZNY.............................................................................................................................. str. 6
5.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH —
SCHEMAT OKABLOWANIA................................................................................................................................. str. 7
6.0 INSTALACJA GAZOWA CNG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH —
SCHEMAT OKABLOWANIA ................................................................................................................................ str. 7
7.0 OBSŁUGA PRZEŁĄCZNIKA.......................................................................................................................... str. 8
8.0 OPROGRAMOWANIE INTERFEJSU EASY FAST........................................................................................ str. 10
8.0 OPROGRAMOWANIE INTERFEJSU EASY FAST........................................................................................ str. 10
8.1
MINIMALNE WYMAGANIA DO INSTALACJI OPROGRAMOWANIA......................................... str. 10
8.2
INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.......................................................................................... str. 10
8.3
WSTĘP......................................................................................................................................... str. 10
8.4
MENU GŁÓWNE.......................................................................................................................... str. 10
8.5
KONFIGURACJA SAMOCHODU................................................................................................. str. 11
8.5.1 KONFIGURACJA ............................................................................................................... str. 12
8.5.2 PRZEŁĄCZANIE ................................................................................................................ str. 13
8.5.3 SENSORS(CZUJNIKI) ...................................................................................................... str. 15
8.5.4 MAP (MAPA)....................................................................................................................... str. 16
8.5.5 ADJUSTMENTS (USTAWIENIA) ....................................................................................... str. 18
8.5.6 DIAGNOSTICS (DIAGNOSTYKA)...................................................................................... str. 18
8.6
DISPLAY (WYŚWIETLACZ) ....................................................................................................... str. 20
8.6.1 ACQUISITION (GROMADZENIE DANYCH)...................................................................... str. 21
8.7
SELF-CALIBRATION (AUTOMATYCZNA KALIBRACJA) .......................................................... str. 22
8.8
SAVE-CALIBRATION (ZAPISZ KONFIGURACJĘ) .................................................................... str. 24
8.9
LOAD-CALIBRATION (WCZYTAJ KONFIGURACJĘ)................................................................ str. 24
8.10 NEW FIRMWARE (NOWE OPROGRAMOWANIE firmware )
........................................... str. 25
8.11 LANGUAGE (JĘZYK).................................................................................................................. str. 25
8.12 DIAGRAMS (SCHEMATY).......................................................................................................... str. 25
9.0 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ............................................................................................................... str. 26
3
INDEKS
1.0
ZALECENIA OGÓLNE
•
Przed montażem instalacji gazowej należy odłączyć klemę masową od akumulatora (chyba że producent
samochodu tego nie zaleca).
Uwaga: odłączając akumulator można skasować pamięć radioodbiornika i telefonu samochodowego oraz
zablokować centralny zamek i system antywłamaniowy. W takim przypadku można tymczasowo podłączyć
akumulator.
•
Po wywierceniu otworów należy wygładzić ich krawędzie i pokryć je
preparatem antykorozyjnym.
Otwory, przez które prowadzone są kable należy uszczelnić silikonem, aby zapobiec
przedostawaniu się wody do środka.
•
•
•
•
Jednostkę sterującą należy umieścić jak najdalej od miejsc, przez które może przeciekać woda oraz z
dala od źródeł ciepła (np. układu wydechowego) i od przewodów wysokiego napięcia. O ile jest to
możliwe, jednostka sterująca powinna zostać zamocowana złączem w dół.
Przepalonych bezpieczników nie należy wymieniać na odpowiedniki o wyższym natężeniu prądu.
Nie należy podejmować prób otwarcia jednostki sterującej, ponieważ można w ten sposób doprowadzić
do uszkodzeń, których nie da się naprawić. Firma LOVATO nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia
ciała i szkody majątkowe powstałe w wyniku ingerencji w jej urządzenia.
Ponadto takie działania skutkują unieważnieniem gwarancji.
•
Przy łączeniu kabli elektrycznych należy używać odpowiednich złączy lub lutownicy, tak aby nie
doprowadzić do zwarcia.
•
Należy przestrzegać aktualnych przepisów i/lub regulacji obowiązujących w państwach, gdzie montowany
jest układ zasilania gazem.
•
Należy pamiętać, że zgodnie z odpowiednimi normami wszystkie instrukcje montażu dotyczą stanowiska
kierowcy.
•
Przed zamontowaniem elektronicznej jednostki sterującej należy upewnić się, że odpowiednie
bezpieczniki są odłączone.
•
Po zakończeniu montażu nie należy myć silnika.
UWAGA
NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, PONIEWAŻ W PRZECIWNYM RAZIE
INSTALACJA MOŻE NIE DZIAŁAĆ LUB DZIAŁAĆ NIEPRAWIDŁOWO. W EFEKCIE MOGĄ ZOSTAĆ
USZKODZONE ELEMENTY UKŁADU LOVATO, A GWARANCJA UTRACI WAŻNOŚĆ.
4
INDEKS
INDEKS
2.0 PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY.
Sprawdź biegunowość wtryskiwaczy w następujący sposób:
1
2
Odłącz wszystkie złącza od oryginalnych wtryskiwaczy,
Przygotuj miernik uniwersalny, aby zmierzyć napięcie stałe w zakresie 20 V, a następnie podłącz styk
ujemny do masy,
3
4
Umieść styk dodatni na jednym ze styków złącza we wtryskiwaczu,
Odczytaj pomiar napięcia na mierniku. Jeżeli wynik jest zbliżony do 12 V, oznacza to, że podłączono kabel
dodatni.
UWAGA
ZASILANIE WTRYSKIWACZY JEST OGRANICZONE CZASOWO I WYŁĄCZA SIĘ PO KILKU SEKUNDACH OD
WŁĄCZENIA ZASILANIA NA DESCE ROZDZIELCZEJ.
ZALECA SIĘ SPRAWDZIĆ BIEGUNOWOŚĆ WSZYSTKICH WTRYSKIWACZY, PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH
SAMOCHODACH WYSTĘPUJE WTRYSKIWACZ O ODWROTNYM UKŁADZIE BIEGUNÓW, NIŻ POZOSTAŁE.
Po sprawdzeniu biegunowości wtryskiwaczy można do nich podłączyć przewody emulatora wtryskiwaczy.
Przetnij ujemny przewód wtryskiwacza paliwa.
Przewody jednokolorowe należy podłączyć w stronę wtryskiwaczy, natomiast ich odpowiedniki z czarnym
paskiem powinny zostać połączone w stronę jednostki sterującej wtryskiem benzyny.
Wtryskiwacz gazu „A” zasila cylinder rozcięty przewodami NIEBIESKI i NIEBIESKO-CZARNY, zgodnie ze
schematem poniżej). To samo dotyczy pozostałych wtryskiwaczy.
B–
CZERWONY i
CZERWONO/CZARNY
C–
ZIELONY
i
ZIELONO/CZARNY
D–
ŻÓŁTY
i
ŻŁÓŁTO/CZARNY
W przypadku pojazdu z silnikiem TRZYcylindrowym nie podłączać przewodów (D) ŻÓŁTEGO i ŻÓŁTOCZARNEGO.
5
INDEKS
INDEKS
3.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW 4-CYLINDROWYCH — SCHEMAT
PNEUMATYCZNY - zobacz też na końcu niniejszej instrukcji
4.0 INSTALACJA GAZOWA CNG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW 4-CYLINDROWYCH — SCHEMAT
PNEUMATYCZNY
6
INDEKS
INDEKS
5.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW 4-CYLINDROWYCH — SCHEMAT
OKABLOWANIA – zobacz też na końcu niniejszej instrukcji
6.0 INSTALACJA GAZOWA CNG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW 4-CYLINDROWYCH — SCHEMAT
OKABLOWANIA
7
INDEKS
INDEKS
7.0 OBSŁUGA PRZEŁĄCZNIKA
Wchodzący w skład zestawu przełącznik jest wyposażony w przycisk, 7 diod LED i wewnętrzny brzęczyk.
4
5
1
3
ELEMENT
2
1
OPIS
Przełącznik
2
[DIODA POMARAŃCZOWA] Zasilanie benzyną
3
[DIODA ZIELONA] Zasilanie gazem, wskaźnik diagnostyczny
4
[DIODA CZERWONA] Rezerwa
5
[DIODY ZIELONE] Ilość gazu w zbiorniku
PRZYCISK
Przycisk służy do wyboru paliwa (benzyny lub gazu). Każdorazowe naciśnięcie powoduje przełączenie na inny typ
paliwa.
FUNKCJE DIODY STATUSU.
OPIS
DIODA ŻÓŁTA
DIODA ZIEL.
BRZĘCZYK
WŁ, stałe światło
WYŁ.
WYŁ.
WŁ, stałe światło
Migająca
WYŁ.
WŁ, stałe światło
WYŁ.
WŁ, stałe światło
Migająca
Migająca
Zasilanie benzyną.
Przeprowadzono diagnostykę.
WŁ, stałe światło
WYŁ.
Migająca
Zasilanie benzyną.
Jednostka sterująca automatycznie przełączyła zasilanie na
benzynę, ponieważ skończył się gaz.
WYŁ.
Zasilanie benzyną.
Zasilanie benzyną.
Jednostka sterująca gotowa do automatycznego przełączenia na gaz.
Zasilanie gazem
Zasilanie benzyną.
WYŁ.
WYŁ.
WYŁ.
Silnik jest zasilany benzyną i nie przełącza się na gaz, ponieważ nie
wykryto sygnału informującego o obrotach silnika.
PRZEŁĄCZANIE NA BENZYNĘ Z POWODU NISKIEGO CIŚNIENIA GAZU
Gdy zostanie osiągnięty poziom rezerwy, a ciśnienie gazu spadnie poniżej wstępnie ustalonej wartości,
jednostka sterująca automatycznie przełączy się na zasilanie benzyną. Dzieje się tak, aby do silnika nie
docierała zbyt uboga mieszanka, która mogłaby uszkodzić katalizator. Przed ponownym przełączeniem na
zasilanie gazem należy uzupełnić jego poziom. Przełączanie na benzynę z powodu NISKIEGO CIŚNIENIA
GAZU jest sygnalizowane DIODĄ ŻÓŁTĄ (zasilanie benzyną), miganiem DIODY CZERWONEJ i czterech
DIOD ZIELONYCH oraz ostrzeżeniem dźwiękowym z wewnętrznego brzęczyka.
Aby przełącznik powrócił do normalnego trybu pracy, należy nacisnąć PRZYCISK jeden raz. Wówczas brzęczyk
wyłączy się, natomiast DIODA ŻÓŁTA pozostanie włączona, co oznacza, że silnik jest zasilany benzyną.
8
INDEKS
INDEKS
SYTUACJA AWARYJNA
Jeżeli nie uda się uruchomić silnika przy zasilaniu benzyną (np. ze względu na problemy z pompą paliwa itp.),
można bezpośrednio włączyć zasilanie GAZEM. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przełącznika
podczas uruchamiania samochodu.
UWAGA
URUCHAMIANIE SILNIKA W TRYBIE BEZPOŚREDNIEGO ZASILANIA GAZEM TO PROCEDURA
AWARYJNA. WIELOKROTNE POWTARZANIE TEJ OPERACJI MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA
KATALIZATORA LUB DO WŁĄCZENIA LAMPKI SERWISOWEJ SILNIKA.
DIAGNOZA
Jeżeli w ramach diagnostyki zostaną wykryte błędy, zasilanie zostanie przełączone na benzynę. Wówczas
włączy się DIODA POMARAŃCZOWA (zasilanie benzyną), DIODA zielona zacznie migać, a brzęczyk będzie
wydawał przerywany sygnał (diody sygnalizujące poziom paliwa wyłączą się). Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy,
należy nacisnąć przycisk na przełączniku.
9
INDEKS
INDEKS
8.0 OPROGRAMOWANIE INTERFEJSU EASY FAST
8.1 MINIMALNE WYMAGANIA DO INSTALACJI OPROGRAMOWANIA NA KOMPUTERZE
System operacyjny
Windows XP lub nowsza wersja
Pamięć (RAM)
Co najmniej 16 MB
Dysk twardy
Co najmniej 20 MB wolnego miejsca po zainstalowaniu
Rozdzielczość ekranu
co najmniej 800 x 600
Uprzednio należy zainstalować przeglądarkę Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej.
8.2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA
Aby zainstalować oprogramowanie do kalibracji, włóż dysk CD-ROM do napędu w komputerze i poczekaj na
pojawienie się okna dialogowego.
Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się, naciśnij przycisk Start na pasku aplikacji. Wybierz pozycję
„Uruchom” i wpisz: „D:\setup.exe” (gdzie „D” oznacza napęd CD-ROM).
Podczas instalacji należy wskazać folder, w którym zostanie zainstalowany program. Zaleca się nie zmieniać
wstępnych ustawień.
Po instalacji ikona programu zostanie automatycznie utworzona na pulpicie.
8.3 WSTĘP
Oprogramowanie do kalibracji można uruchomić nawet jeżeli komputer nie jest podłączony do sterownika
instalacji (niektóre opcje mogą być niedostępne).
Aby ustanowić połączenie z jednostką sterującą, należy ją podłączyć do komputera za pomocą przewodu
komunikacyjnego LOVATO:
- interfejs COM
- interfejs USB
- interfejs Wi-Fi
Ponadto jednostkę sterującą należy podłączyć do akumulatora o napięciu +12 V (przewód CZERWONOCZARNY), do MASY (przewód BRĄZOWY) oraz do zasilania prądem o napięciu 12 V po kluczyku (deska
rozdzielcza – WŁĄCZONA, silnik – WYŁĄCZONY).
8.4 MENU GŁÓWNE
W menu głównym można przechodzić do pozycji podmenu oprogramowania kalibracyjnego, których opisy
znajdują się w dalszej części instrukcji.
W dolnej części strony znajduje się następująca informacja:
2
3
1
6
5
3
1)
Na tej podstawie można ustalić, czy jednostka sterująca jest podłączona do oprogramowania
kalibracyjnego. Należy pamiętać, że wszystkie ustawienia i regulacje dokonywane bez połączenia z
jednostką sterującą zostaną utracone, chyba że użytkownik zapisał je w pliku konfiguracyjnym.
Po uruchomieniu program automatycznie podejmuje próbę połączenia z jednostką sterującą.
10
INDEKS
Jeżeli program nie nawiąże połączenia, na ekranie pojawi się okno z komunikatem o błędzie. Wówczas należy sprawdzić:
- połączenie szeregowe;
- czy jednostka sterująca jest uziemiona i podłączona do akumulatora.
- Jeżeli stacyjka była wyłączona przez ponad godzinę, aby ustanowić połączenie, należy włączyć panel na
kilka sekund lub uruchomić samochód.
Aby połączyć (Ctrl+C) lub rozłączyć (Ctrl+D) komunikację, należy kliknąć ikonę nr 1.
2)
Oznaczenie wersji oprogramowania. Wersja aktualna w dniu sporządenia rewizji instrukcji: 1.6.1
3)
Oznaczenie wersji oprogramowania zarządzającego sterownikiem SMART. Aby zaktualizować
oprogramowanie, należy przejść do podmenu „NEW FIRMWARE” (NOWE OPROGRAMOWANIE) i wskazać
wybraną nazwę na liście propozycji.
Uwaga: tę czynność można wykonać pod warunkiem, że w komputerze zainstalowano przeglądarkę
INTERNET EXPLORER w wersji 5.5 lub nowszej.
4)
W tym miejscu wyświetlana jest nazwa konfiguracji samochodu. Jeżeli jednostka sterująca załaduje
poprzednio zapisaną konfigurację, jej nazwa pojawi się na ekranie. W przypadku nowej jednostki sterującej
wyświetlany jest komunikat „StandardSmartLovato#1” z rozszerzeniem „LPG”.
5)
Kliknięcie tej ikony zamyka program.
8.5 KONFIGURACJA SAMOCHODU
W skład tego menu wchodzą 4 strony, na których można ustawić parametry jednostki sterującej.
W górnej części wszystkich stron znajduje się zbiorcze zestawienie bieżących wartości ogólnych parametrów
eksploatacyjnych systemu.
3
4
2
1
5
1)
Pole, które określa, czy samochód jest zasilany BENZYNĄ, czy gazem. Ponadto w tym miejscu znajduje
się wskaźnik poziomu gazu oraz przycisk umożliwiający przełączanie paliwa za pomocą oprogramowania.
2)
W tym miejscu wyświetlane są następujące informacje:
REVS: obroty silnika mierzone w czasie rzeczywistym przez jednostkę sterującą.
T GAS: temperatura gazu odczytywana przez czujnik umieszczony na listwie wtryskowej gazu.
T.RED: temperatura reduktora / cieczy chłodzącej
3)
W tym polu pokazany jest czas wtryskiwania gazu (GAS time) i benzyny (PETROL time).
Każda zmienna może przybierać jedną lub dwie wartości zależnie od ustawień w menu rozwijanym
„NUMBER OF BANKS” (LICZBA RZĘDÓW CYLINDRÓW) w menu „SENSORS” (SENSORY).
4)
W tym miejscu wyświetlane są następujące informacje:
P GAZU: ciśnienie bezwzględne gazu na listwie wtryskiwaczy gazowych
MAP: ciśnienie bezwzględne w kolektorze dolotowym (dostępne w wersji SMART TURBO)
5)
W tym polu umieszczono trzy lampki alarmowe, które włączają się, gdy stan silnika jest określony jako
EXTRA-INJECTION (DODATKOWY WTRYSK), CUT-OFF lub DIAGNOSTICS (DIAGNOSTYKA).
EXTRA-INJECTIONS (DODATKOWY WTRYSK): jeżeli sterownik wykryje wtrysk benzyny krótszy niż 1,4ms
lampka alarmowa zaświeci się na ZÓŁTO i będzie przybierać kolor ZIELONY kiedy
dodatkowy wtrysk będzie miał miejsce.
CUT-OFF
DIAGNOSTICS
(DIAGNOZA)
Gdy silnik znajduje się w stanie haowania silnikiem i czas wtrysku benzyny wynosi
0ms, lampka alarmowa świeci na CZERWONO.
Jeżeli system diagnostyczny wykryje błąd, lampka alarmowa świeci na
CZERWONO. Aby otworzyć okno diagnostyki i zbadać rodzaj błędu, należy kliknąć
przycisk „DIAGNOSIS” (DIAGNOZA).
11
INDEKS
INDEKS
8.5.1 KONFIGURACJA F1
W tym miejscu można ustalić indywidualne parametry samochodu.
UWAGA
WSZYSTKIE PARAMETRY WYRÓŻNIONE KOLOREM NIEBIESKIM NALEŻY ZMIENIAĆ PRZY WYŁĄCZONEJ
DESCE ROZDZIELCZEJ I PRZEŁĄCZNIKU.
•
TYPE OF FUEL (RODZAJ PALIWA)
Należy wybrać jeden z parametrów, aby jednostka sterująca uruchamiała się z uprzednio zapisanymi
ustawieniami i poprawnie współpracowała z silnikiem zasilanym konkretnym typem paliwa. Pozycje do wyboru:
w przypadku samochodów zasilanych gazem LPG.
LPG (PROPAN BUTAN)
METHANE (METAN)
w przypadku samochodów zasilanych gazem CNG (metanem).
Wybór pozycji LPG lub METHANE dodatkowo powoduje zmianę folderu, w którym zapisywane się pliki
konfiguracyjne (zob. konfiguracja ładowania).
•
INJECTION TYPE (TYP WTRYSKU)
W tym miejscu można wybrać metodę uruchamiania wtryskiwaczy gazu w zależności od rodzaju instalacji:
SEQUENTIAL (SEKWENCYJNY — OPCJA ZALECANA): wtryskiwacz gazu jest uruchamiany przy
każdym wtrysku BENZYNY.
FULL GROUP (GRUPOWY): wtryskiwacz gazu jest uruchamiany przy co drugim wtrysku BENZYNY.
•
INJECTORS TYPE (TYP WTRYSKIWACZY)
W tym oknie można wybrać rodzaj wtryskiwaczy GAZU wchodzących w skład zestawu instalacyjnego.
LOVATO J – kalibrowany dyszą na czas wtysku gazu ponad 5ms
LOVATO K – kalibrowany dyszą na czas wtrysku gazu ponad 4ms (dostępne w zestawie TURBO)
W starszych wersjach programu zmiana rodzaju wtryskiwacza może wymagać załadowania
odpowiedniego bazowego pliku konfiguracji. Jeżeli w samochodzie zamontowano inny typ wtryskiwaczy,
niż pozycja wybrana w oprogramowaniu, ich praca będzie sterowana nieodpowiednimi parametrami, co
może doprowadzić do nieprawidłowego spalania gazu lub do uszkodzenia instalacji.
•
TYPE OF REVOLUTION SIGNAL (TYP SYGNAŁU OBROTÓW SILNIKA)
Jest to parametr, który określa sposób odczytu obr. silnika na podstawie sygnału przekazywanego CZARNYM
przewodem:
Należy wybrać to ustawienie, jeżeli CZARNY przewód jest podłączony do jednego z
STANDARD
(STANDARDOWY): następujących źródeł sygnału:
- przewód licznika obrotów z sygnałem fali prostokątnej (od 0 do 12 V);
- do ujemnego styku cewki zapłonowej bez wzmacniacza.
WEAK (SŁABY):
Należy wybrać to ustawienie, jeżeli CZARNY przewód jest podłączony do jednego z
następujących źródeł sygnału:
- przewód licznika obrotów z sygnałem fali prostokątnej (od 0 do 5 V);
- przewód sygnałowy cewki zapłonowej ze wzmacniaczem (od 0 do 5 V).
Takie sygnały można wykryć jedynie za pomocą oscyloskopu.
12
INDEKS
INDEKS
•
TYPE OF IGNITION (RODZAJ ZAPŁONU)
Na podstawie tego parametru jednostka sterująca może poprawnie wyznaczyć rzeczywistą wartość prędkości
obrotowej silnika:
SINGLE COIL
-w przypadku samochodów z jedną cewką na każdy cylinder;
(POJEDYNCZA CEWKA)
-w przypadku samochodów z jedną cewką na 2 cylindry
DOUBLE COIL
(PODWÓJNA CEWKA)
-w przypadku samochodów z cewką zapłonową i mechanicznym rozdzielaczem, jeżeli
REV COUNTER
CZARNY przewód jest podłączony do ujemnego bieguna cewki oraz we wszystkich
(OBROTOMIERZ)
samochodach, w których CZARNY przewód jest podłączony do licznika obrotów.
REV COUNTER 2
(OBROTOMIERZ 2)
-ustawienie nieużywane
•
NUMBER OF CYLINDERS (LICZBA CYLINDRÓW)
Ten parametr służy do określenia liczby cylindrów w silniku, czyli liczby wtryskiwaczy gazu, które mają
być obsługiwane przez jednostkę sterującą. W zależności od silnika należy wybrać parametr 3
CYLINDERS (3 CYLINDRY) lub 4 CYLINDERS (4 CYLINDRY).
•
RESET (KASOWANIE)
Przywraca „parametry fabryczne”.
Należy przeprowadzić po każdej zmienie FIRMWARE lub przed ponownym przeprowadzeniem
autokalibracji (system będzie wymagał ponownego wprowadzenia podstawowych ustawień).
8.5.2 PRZEŁĄCZANIE F2
•
SWITCHING (PRZEŁĄCZANIE)
DURING ACCELERATION (PODCZAS PRZYSPIESZANIA)
Przełączanie zasilania BENZYNĄ na zasilanie GAZEM następuje podczas przyspieszania, gdy silnik przekroczy
liczbę obrotów określoną parametrem „REV THRESHOLD FOR SWITCHING” (LICZBA OBROTÓW DO
PRZEŁĄCZENIA).
DURING DECELERATION (PODCZAS ZWALNIANIA)
W tym przypadku przełączanie zasilania BENZYNĄ na zasilanie GAZEM następuje, gdy silnik jest w fazie
hamowania CUT-OFF, a liczba obrotów silnika jest wyższa, niż wartość określona parametrem „REVOLUTION
THRESHOLD FOR THE SWITCHING” (LICZBA OBROTÓW DO PRZEŁĄCZENIA)
•
REV THRESHOLD FOR SWITCHING (LICZBA OBROTÓW DO PRZEŁĄCZENIA)
Jest to parametr określający liczbę obrotów silnika, powyżej której ma nastąpić przełączenie z benzyny na gaz.
•
SWITCHING DELAY WITH WARM ENGINE (PRZEŁĄCZENIE PRZY GORĄCYM SILNIKU)
Jest to parametr określający stałą minimalną zwłokę od uruchomienia silnika do przełączenia z BENZYNY na
GAZ.
Aby zapewnić poprawne działanie instalacji w momencie przełączenia na zasilanie gazem sterownik
silnika musi pracować w zamkniętej pętli sondy Lambda (CLOSED LOOP- aktywne korekcje paliwowe i
aktywny sygnał sondy Lambda)
13
INDEKS
INDEKS
•
PRZEŁĄCZANIE NA BENZYNĘ Z POWODU NISKIEJ TEMPERATURY GAZU
Jeżeli temperatura GAZU spadnie poniżej określonego progu, elektroniczna jednostka sterująca przełączy
instalację na zasilanie benzyną i zostanie zapisany błąd (kod S110). Jednostka sterująca automatycznie
powróci do trybu zasilania gazem, gdy temperatura gazu wzrośnie ponad wartość ustawioną.
•
ANTICIPATE INJECTION SEQUENCE (WYPRZEDZENIE FAZ WTRYKIWACZY GAZOWYCH)
Umożliwia automatyczne pobranie informacji o sekwencji wtrysku i pozwala ustalić wyprzedzenie fazowe, z
jakim następuje wtrysk gazu o jeden w stosunku do faz wtrysku benzyny. Ustawienie przesunięcia fazowego
dodatkowo zależy od parametru „NUMBER OF BANKS” (LICZBA RZĘDÓW SILNIKA) umieszczonego na
stronie F3 SENSORS (SENSORY).
Wtrysk z wyprzedzeniem fazowym służy przede wszystkim usprawnieniu pracy silnika w przypadku, gdy
wtryskiwacze gazu są umieszczone daleko od kolektora.
Z tej funkcji należy korzystać wyłącznie w razie konieczności, ponieważ oznacza ona, że przełączanie
pomiędzy BENZYNĄ A GAZEM nie następuje STOPNIOWO, lecz natychmiast.
•
IDLE OPERATION (PRACA NA BIEGU JAŁOWYM)
GAS — takie ustawienie oznacza, że na biegu jałowym silnik jest zasilany GAZEM (opcja domyślna i
zalecana).
CHANGE BACK TO PETROL (PRZEŁĄCZENIE NA BENZYNĘ) — gdy silnik wraca na bieg jałowy,
system poniżej zadanego progu przełącza zasilanie na benzyne, i po stabilizacji na biegu jałowym (20 cykli
wtrysku) przełącza z powrotem na zasilanie gazem. W niektórych przypadkach takie rozwiązanie
zapobiega gaśnięciu silnika przy osiąganiu minimalnych obrotów. Wartość parametru „IDLE
IDENTYFICATIONS REVS” (ODCZYT WOLNYCH OBROTÓW) zaleca się ustawić o 200 więcej niż
następuję wyjście silnika z funkcji CUT-OFF, co pozwala ograniczyć ewentualne szarpnięcia towarzyszące
przełączaniu.
PETROL (BENZYNA) — Poniżej ustalonego progu system przełącza na zasilanie benzyną. Powrót na
zasilanie gazem następuję po przekroczeniu progu. Z tej funkcji należy korzystać wyłącznie, jeżeli
zasilanie gazem przy jałowych obrotach jest niemożliwe, powoduje niestabilną pracę lub częste gaśnięcie
silnika.
Przy takich ustawieniach przełącznik wciąż informuje, że silnik jest zasilany gazem, a zawory instalacji
gazowej pozostają otwarte.
W tej fazie ewentualny konwerter przesunięcia fazowego jest zasilany paliwem. Dlatego należy zwrócić
uwagę, czy wprowadzone wyprzedzenie fazowe nie zakłóca pracy insalacji.
•
OPERATION AT HIGH REVOLUTIONS (FUNKCJA PRZY WYSOKICH OBROTACH)


GAS - Silnik jest zasilany gazem.
ZASILANIE BENZYNĄ PRZY NIEDOSTATECZNYM ZASILANIU GAZEM - W przypadku osiągnięcia
granicznego czasu wtryskiwania gazu (przekroczenia czasu cyklu) system jednocześnie dodaje
odpowiednią minimalną ilość benzyny niezbędną do prawidłowej pracy. Wskaźniki na przełączniku
pozostaną w pozycji zasilania gazem.
Prawidłowo skonfigurowanu system (dysze, mapa) system używa benzyny dopiero powyżej 43004500obr/min
Aby wyłączyć tę funkcję, należy usunąć zaznaczenie w polu wyboru. Wówczas po przekroczeniu
limitu czasu silnik automatycznie przełączy się w tryb zasilania benzyną, co będzie sygnalizowane na
przełączniku.
PETROL CONTRIBUTION - Montażysta może ustalić stały udział benzyny w trybie zasilania gazem.
(ZASILANIE BENZYNĄ)
RPM PRZY ZASILANIU BENZYNĄ
– próg obrotów silnika powyżej którego funkcja zacznie
działać.
CZAS WTRYSKU PRZY ZASILANIU BENZYNĄ – czas wtrysku benzyny, powyżej którego funkcja zacznie
działać.
AMOUNT OF PETROL ADDITION
– czas dotrysku benzyny do zasilania gazem. Parametr ten
jest odejmowany od czasu wtrysku benzyny przed
obliczeniem odpowiedniego czasu wtrysku gazu.
Wskaźniki na przełączniku pozostaną w pozycji zasilania gazem.
 PETROL (BENZYNA) — Montażysta może ustalić przejścię do zasilania benzyną w warunkach bardzo
dużego obzciażenia.
OBROTY PRACY BENZYNY– próg obrotów silnika powyżej którego funkcja zacznie działać.
CZAS WTRYSKU BENZYNY– czas wtrysku benzyny-obciążenie, powyżej którego funkcja zacznie
działać.
14
INDEX
INDEX
8.5.3 SENSORS (CZUJNIKI).
•
NUMBER OF BANKS (LICZBA RZĘDÓW CYLINDRÓW)
Ta opcja pozwala na wyświtenie czasów wtrysku osobno dla każdego banku
•
SECOND BANK CORRECTOR (REGULACJA DRUGIEGO RZĘDU).
Opcja wyświetlana jest po wybraniu dwóch rzędów cylindrów. W samochodach wyposażonych w dwie
przednie sondy Lambda opcja ta umożliwia liniowe zmodyfikowanie (wzbogacenie lub zubożenie)
wytwarzania gazowej mieszanki palnej drugiego rzędu cylindrów w sytuacji, gdy czasy wtrysku benzyny
zaczynają różnić się po przejściu na zasilanie gazem.
Przykładowo podział banków w samochodzie z silnikiem czterocylindrowym wpływa na wytwarzanie
mieszanki na wtryskiwaczach gazu B i C względem wtryskiwaczy gazu A i D.
•
GAS LEVEL INDICATOR TYPE (TYP WSKAŹNIKA POZIOMU GAZU).
LOVATO1050
LOVATO 526025
0 - 90 Omów
‐ wybierz ustawienie LOVATO/AEB 1050, jeśli do jednostki sterującej wtryskiem gazu podłączony jest czujnik ze standardowym sygnałem wyjściowym LOVATO1050. Sposób podłączenia ilustruje schemat montażu jednostki sterującej wtryskiem gazu.
‐ wybierz ustawienie LOVATO, jeśli do jednostki sterującej wtryskiem gazu podłączony jest czujnik z progowym sygnałem wyjściowym LOVATO. Sposób podłączenia ilustruje schemat montażu jednostki sterującej wtryskiem gazu.
‐ wybierz ustawienie 0‐90 Omów, jeśli do jednostki sterującej wtryskiem gazu podłączony jest czujnik z sygnałem wyjściowym o oporności od 0 do 90 Omów. Sposób podłączenia ilustruje schemat montażu jednostki sterującej wtryskiem gazu.
Not standard
‐ wybierz tę opcję, jeśli podłączony został opornościowy czujnik gazu LPG lub METANU ze (Niestandardowy) zmiennym sygnałem BEZPOŚREDNIM (niższa oporność (Ohm) przy pustym zbiorniku i wyższa oporność (Om) przy pełnym zbiorniku).
Not standard inverted
- wybierz tę opcję, jeśli podłączony został opornościowy czujnik gazu LPG lub
(Niestandardowy odwrócony) METANU ze zmiennym sygnałem ODWRÓCONYM (wyższa oporność (Ohm) przy
pustym zbiorniku i niższa oporność (Ohm) przy pełnym zbiorniku).
References for the not standard indicato
-Ta opcja jest wyświetlana jedynie w sytuacji gdy w polu
(Ustawienie dla niestandardowego wskaźnika) „TYP CZUJNIKA POZIOMU GAZU” wybrana opcja
„NIESTANDARDOWY”lub „NIESTANDARDOWY ODWRÓCONY”.
Wartości graniczne do ustaw. czujnika poziomu gazu należy wybrać w
następujący sposób:
- Ręcznie przełącz wskaźnik czujnika, rozpoczynając od wartości dla
pełnego zbiornika, a następnie zanotuj wskazaną wartość dla
poszczególnych punktów odniesienia (REZERWA, 1/4, 2/4, 34).
- Zanotowane wartości wprowadź do odpowiednich pól.
15
INDEKS
INDEKS
- Naciśnij przycisk ACCEPT (AKCEPTUJ).
Na przełączniku widoczne będą następujące zmiany:
Reserve
(Rezerwa)
= wartość POZIOMU, dla której dioda LED poziomu
1/4 przestaje świecić, a zapala się dioda rezerwy.
Odniesienie 1/4 = wartość POZIOMU, dla której dioda LED poziomu
2/4 przestaje świecić.
Odniesienie 2/4 = wartość POZIOMU, dla której dioda LED poziomu
3/4 przestaje świecić.
Odniesienie 3/4 = wartość POZIOMU, dla której dioda LED poziomu
4/4 przestaje świecić.
•
CZASOWE WYDŁUŻENIE NAPEŁNIANIA LISTWY.
W celu uniknięcia potencjalnego wyłączenia silnika podczas przełączania między jednym typem paliwa i
drugim jednostka sterująca wtryskiem gazu uruchamia zawory elektromagnetyczne 5 sekund przed
rozpoczęciem przełączania: dzięki temu do instalacji doprowadzona zostanie większa ilość paliwa.
Istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji. W takim przypadku zawory elektromagnetyczne gazu są włączane
jedynie na około 1 sekundę.
OSTRZEŻENIE
ZALECA SIĘ, ABY POMPA BENZYNY BYŁA ZAWSZE PODŁĄCZONA.
8.5.4 MAP
(MAPA).
To menu umożliwia wyświetlenie numerycznych wartości współczynników regulacyjnych K, używanych przez
jednostkę sterującą do obliczania czasu wtrysku gazu w każdym punkcie pracy silnika.
W poszczególnych wierszach tabeli znajdują się czasy wtrysku benzyny będące wykładnikiem obciążenia,
natomiast w kolumnach podana jest prędkość obrotowa silnika.
PUNKT PRACY SILNIKA na mapie pokazuje wartość prędkości obrotowej i czasu wtrysku benzyny, z jakimi
pracuje silnik w danym momencie. Punkt ma kolor czerwony przy zasilaniu benzyną, zielony przy zsilaniu gazem
oraz pomarańczwy kiedy miksowana jest benzyna.
Zwiększenie wartości współczynnika K dla tego samego czasu wtrysku BENZYNY powoduje wydłużenie czas
wtrysku gazu, więc wzbogacenie mieszanki.
Zmniejszenie wartości współczynnika K daje odwrotny rezultat, co pozwala uzyskać uboższą mieszankę w
układzie.
Aby zmodyfikować wartości współczynnika K, należy wybrać co najmniej jedno pole na mapie, a następnie nacisnąć
klawisz Enter. Wyświetlone zostanie okno zawierające następujące tryby modyfikacji:
ABSOLUTE (BEZWZGLĘDNY) - umożliwia wprowadzenie konkretnej wartości w wybranym polu na mapie
LINEAR (LINIOWY)
- umożliwia dodanie lub odjęcie (po wprowadzeniu wartości ze znakiem ujemnym)
wprowadzonej wartości do/od wartości znajdującej się w wybranym polu (polach).
PERCENTAGE (PROCENTOWY)- umożliwia dodanie lub odjęcie procentu wprowadzonej wartości do/od wartości
znajdującej się w wybranym polu (polach).
16
INDEKS
INDEKS
•
EXTRA-INJECTIONS SENSITIVITY (REGULACJA PRZEDWTRYSKIEM).
EXTRA WTRYSKI to krótkie (poniżej 1,4ms) wtryski realizowane dodatkowo, poza wtryskami
standardowymi, podczas zasilania benzyną, zazwyczaj podczas przyspieszania. Ich celem jest lekkie
wzbogacenie mieszanki palnej i podniesienie mocy silnika.
Wtryski dodatkowe można wykryć, obserwując diodę sygnalizacujną lub ruch punktu na mapie.
Jeśli podczas zasilania gazem wtryski dodatkowe zostaną potraktowane jako wtryski standardowe,
istnieje ryzyko zbyt dużego wzbogacenia mieszanki, co może doprowadzić do zwiększenia
niestabilności prędkości obrotowej silnika (jest to objaw występujący przede wszystkim w instalacjach
na metan; w instalacjach na gaz LPG problem ten jest zazwyczaj mniej dokuczliwy).
Po zaznaczeniu pola wyboru „EXTRA-INJECTIONS SENSITIVITY” (CZUŁOŚĆ EXTRA WTRYSKÓW )
można zmodyfikować parametry extra wtrysków gazu, wydłużając lub skracając czas otwarcia
wtryskiwaczy gazu podczas wtrysków dodatkowych. Po przesunięciu suwaka w stronę znaku minusa (-)
czas dodatkowych wtrysków gazu ulega skróceniu, a mieszanka zostaje zubożona. Po przesunięciu
suwaka w stronę znaku plusa (+) czas dodatkowych wtrysków gazu ulega wydłużeniu, a mieszanka
zostaje wzbogacona.
EXTRA INJECTIONS CUTTING (CIĘCIE PRZEDWTRYSKIEM) pozwala systemowi zignorować
wszystkie wtryski benzyny krótsze niż 1,4ms
•
LEANING ON MAZDA (SPECJALNA WERSJA DO MAZDY)
W niektórych modelach marki MAZDA podczas przyspieszania tryb SEKWENCYJNEGO wtrysku
benzyny przełączany jest na tryb wtrysku PÓŁSEKWENCYJNEGO, realizowanego poprzez otwieranie
par wtryskiwaczy benzyny.
Ten warunek można z łatwością wykryć, obserwując podczas przyspieszania ruch PUNKTU PRACY
SILNIKA na mapie lub czas wtrysku BENZYNY.
Podczas przełączania trybów wtrysku można zauważyć, że zazwyczaj wyświetlony czas wtrysku
przyjmuje wartość równą około połowie wartości realizowanej dotychczas (przykładowo z około 8 ms
skraca się do około 4 ms), a CZERWONY punkt wyświetlany jest stale w różnych miejscach między
tymi dwiema wartościami. W niektórych samochodach punkt ten pozostaje nieruchomy przy określonej
prędkości obrotowej, a następnie powraca do początkowego czasu wtrysku BENZYNY.
Przy zasilaniu gazem takie warunki pracy mogą spowodować anomalie w pracy silnika, ponieważ po
przełączeniu wtrysku z trybu SEKWENCYJNEGO na tryb realizowany przez połowę grupy
wtryskiwaczy (z krótkim czasem wtrysku), mieszanka GAZOWA zostaje bardzo wzbogacona, co
powoduje szaprania przy przyspieszaniu.
Aby uniknąć tego problemu w polu „Weakening on MAZDA” (ZUBOŻANIE MIESZANKI W
SAMOCHODACH MAZDA) należy wprowadzić odpowiednią wartość, która zrównoważy tę tendencję.
Wartość tą wyznaczmy doświadczalnie, testując zachowanie się pojazdu względem wpisanej wartości.
•
TARGET BANK 1 (RZĄD PIERWSZY)
Naciskając przycisk REC (REJESTRACJA), można zapisać czas wtrysku benzyny (PETROL TIME)
(przy zasilaniu benzyną) na wybranym obszarze mapy, aby ułatwić porównanie tego parametru z
czasem wtrysku benzyny (PETROL TIME) (przy zasilaniu gazem) w tych samych warunkach
eksploatacyjnych.
17
INDEX
INDEX
8.5.5 ADJUSTMENTS (WEKTORY)
GAS TEMPERATURE ADJUSTMENTS (USTAWIENIA TEMPERATURY GAZU)
Kliknięcie kursorem przycisku MINUS umożliwia ograniczenie zakresu korekcji temperatury. Kliknięcie kursorem
przycisku PLUS umożliwia rozszerzenie zakresu korekcji temperatury. Wektory korekcji przedstawiają różne
dane, na przykład procentową zmianę współczynników korekcji, zastosowaną następnie na mapie.
DELAY FOR FIRST SWITCHING TO GAS (OPÓŹNIENIE PRZEŁĄCZENIA Z TEMPERATURĄ GAZU)
Ten wektor wyraża (w sekundach) czas oczekiwania na przełączenie na zasilanie gazem względem temperatury
gazu odczytanej w momencie uruchamiania silnika. W razie potrzeby wartość opóźnienia można zmodyfikować.
Każdorazowo przy porównywaniu wartości wektora z parametrem „switching delay with warm engine
(opóźnienie dla przełączania zasilania przy rozgrzanym silniku - punkt 8.5.2)” system zastosuje wyższą wartość.
ADJUSTMENT RE-ENTRY FROM CUT-OFF (PRZY CUT-OFF)
Umożliwia wzbogacenie lub zubożenie o zadany procent mieszanki paliwowej dla określonej liczby wtrysków tuż
po wyjściu fazy hamowania silnikiem.
MODYFIKACJA GAZ – wartość procentowego wzbogacenia/zubożenia mieszanki
ILOŚĆ WTRYSKU – sumaryczna ilość wtrysków wszystkich cylindrów w których ma być wykonana korekcja.
8.5.6 DIAGNOSTICS (DIAGNOZA).
Na tej stronie wyświetlone są wszystkie parametry kontrolowane przez jednostkę sterującą za pośrednictwem
diagnostyki.
Jeśli jednostka sterująca wtryskiem gazu wykryje błąd diagnostyczny odczytywanego parametru, wykona
działanie odpowiednie dla wykrytego błędu.
•
ERROR MESSAGES (KOMUNIKATY O BŁĘDZIE)
CODE (KOD) DIAGNOSIS (DIAGNOZA)
S101
Podłączenie wtryskiwaczy benzyny
18
ACTION (DZIAŁANIE)
Brak
INDEKS
INDEKS
S104
S106
S108
S111
Czujnik ciśnienia gazu
Czujnik temperatury gazu
Obecność przełącznika
Za niska temperatura gazu
Przełączanie na zasilanie benzyną
Przełączanie na zasilanie benzyną
Brak
Przełączanie na zasilanie benzyną, system
przygotowany na przełączanie na zasilanie gazem.
Wykryte błędy diagnostycznie można w prosty sposób usunąć z pamięci jednostki sterującej, naciskając
przycisk „RESET ERRORS” (WYKASOWANIE KODÓW BŁĘDÓW), znajdujący się w prawym dolnym
rogu.
Wykryty błąd będzie sygnalizowany kierowcy za pomocą ŻÓŁTEJ DIODY LED, świecącej się na stałe,
oraz migającej ZIELONEJ DIODY LED, znajdującej się na przełączniku. Co więcej, aby ułatwić
identyfikację statusu alarmu, uruchomiony zostanie również brzęczy zamontowany w przełączniku.
Aby wyłączyć alarm akustyczny, naciśnij przycisk na przełączniku zasilanie benzyną i gazem.
Aby powrócić do zasilania GAZEM należy wyłączyć i ponownie uruchomić silnik.
Diagnoza „Gas temperature too cold” (S111) (Za niska temperatura gazu) sygnalizowana jest w inny
sposób: przełącznik sygnalizuje konieczność przełączenia na zasilanie benzyną, ale system jest gotowy
do przełączenia na zasilanie gazem natychmiast po przywróceniu warunków umożliwiających takie
przełączenie.
•
INJECTORS TEST (TEST WTRYSKIWACZY).
Petrol injectors signal diagnosis (Diagnostyka sygnału wtryskiwaczy benzyny) - Można sprawdzić, czy
występują problemy z okablowaniem wtryskiwaczy benzyny (przegląd okablowania emulatora).
Verification of gas /petrol injectors correspondance (Weryfikacja zgodności wtryskiwaczy gazu i benzyny) –
Jeśli samochód jest zasilany gazem, można wyłączyć wtryskiwacz gazu i włączyć odpowiedni wtryskiwacz
benzyny: w przypadku nieprawidłowego podłączenia przewodów jeden z cylindrów nie będzie zasilany, a
drugi będzie zasilany z dwóch źródeł (gazem i benzyną). Oczywiście spowoduje to nieprawidłową pracę
silnika. Po zamknięciu tego okna włączone zostaną wtryskiwacze gazu.
Po włączeniu funkcji przyspieszenia sekwencji wtrysku nie można przeprowadzić tego testu.
•
TIMERS (ZEGARY)
19
INDEX
INDEX
Czas zasilania gazem – Ta funkcja przedstawia bezwzględny i częściowy czas zasilania gazem. Zegar z
czasem częściowym może być zresetowany przez użytkownika po zakończeniu przeglądu.
Czas zasilania benzyną – Ta funkcja przedstawia bezwzględny czas zasilania benzyną.
Wymuszony rozruch na gazie – Ta funkcja przedstawia liczbę wymuszonych rozruchów na gazie. Jeśli
wymuszony rozruch na gazie został przeprowadzony od 5 do 10 razy, nie można użyć tej funkcji ze wzgl. na
zabezpieczenie funkcji spalania mieszanki w silniku. Zresetowanie tego zegara w celu ponownego
udostępnienia tej funkcji jest możliwe jedynie za pomocą komputera.
8.6 DISPLAY (WSKAŹNIKI).
Na tej stronie wyświetlone są wszystkie sygnały kontrolowane przez jednostkę sterującą.
10
11
1
9
8
7
6
2
12
3
4
5
1)
To pole wyświetla prędkość obrotową silnika w czasie rzeczywistym (w obr./min.).
2)
To pole wyświetla temperaturę gazu (w °C).
3)
To pole wyświetla ciśnienie gazu w listwie wtryskowej (w Barach).
4)
To pole wyświetla czas wtrysku gazu w czasie rzeczywistym (w ms).
5)
To pole wyświetla czas wtrysku benzyny w czasie rzeczywistym (w ms).
6)
To pole wyświetla poziom gazu w zbiorniku.
7)
To pole umożliwia przełączanie między zasilaniem gazem i benzyną za pomocą komputera.
8)
To pole informuje o tym, czy samochód zasilany jest gazem, czy benzyną.
9)
To pole udostępnia przydatne wskazówki na temat doboru odpowiedniego rozmiaru dysz zamontowanych na
wtryskiwaczach gazu.
10) To pole zapewnia wizualną prezentację niektórych danych eksploatacyjnych samochodu i instalacji z
uwzględnieniem odcięcia dopływu gazu, dodatkowych wtrysków, diagnostyki lub w celu wł. funkcji gromadzenia
danych.
11) To pole umożliwia powrót do menu głównego.
12) To pole informuje o wykryciu sygnału zapłonu lub jego braku. Jeśli sygnał nie został wykryty, nad
symbolem kluczyka wyświetlony zostanie czerwony krzyżyk.
20
INDEX
INDEX
8.6.1 ACQUISITION (OBRAZ)
Po kliknięciu przycisku „OBRAZ” okno WSKAŹNIKI wyświetli przyciski do obsługi nagrywania lub poglądania
wykresu.
Po kliknięciu przycisku „REC” (Zapis) program zacznie rejestrować parametry pracy silnika.
Po naciśnięciu przycisku „STOP" program zakończy rejestrowanie zmiennych i wyświetli okno umożliwiające
zapisanie zgromadzonych wyników..
Po kliknięciu przycisku RUN (URUCHOM) sygnały zostaną wyświetlone w oknie SCOPE (WYKRES). Po
kliknięciu przycisku STOP gromadzenie danych zostanie zatrzymane. Zgromadzone dane można zapisać,
klikając przycisk SAVE (ZAPISZ). Przycisk LOAD (WCZYTAJ) umożliwia wyświetlenie wcześniej zapisanego
wykresu.
W oknie z ustawieniami można wybrać przedział czasu i amplitudę, natomiast w polu legendy można włączyć
lub wyłączyć widok poszczególnych ścieżek.
Program umożliwia również przybliżenie fragmentu wykresu i wydrukowanie go.
21
INDEX
INDEX
8.7 SELF-CALIBRATION (AUTOMATYCZNA KALIBRACJA)
Ten ekran umożliwia przeprowadzenie automatycznej kalibracji jednostki sterującej wtryskiem gazu, w celu
uzyskania względnie prawidłowego składu mieszanki przy zasilaniu silnika gazem.
Przed rozpoczęciem procedury automatycznej kalibracji należy się upewnić, że parametry zasilania
samochodu benzyną są zadowalające, ponieważ wykorzystywane są one przez instalację zasilania gazem.
Po naciśnięciu przycisku „Self-calibration" (Automatyczna kalibracja) wyświetlone zostanie następujące okno.
CNG
Aby przeprowadzić automatyczną kalibrację, należy wykonać następujące czynności:
1) Uruchom silnik na zasilaniu benzyną.
2) Rozpocznij procedurę automatycznej kalibracji, naciskając klawisz ENTER. Następnie postępuj zgodnie z inst..
wyświetlanymi na ekranie.
System będzie weryfikował czas pracy od momentu uruchomienia silnika. Jeśli silnik został uruchomiony
niedawno, oprogramowanie wyświetli następujące okna.
Waiting for warming
22
INDEX
INDEX
Podczas automatycznej kalibracji instalacji zasilania metanem maksymalny czas wtrysku benzyny należy
zapisać na biegu jałowym. Pedał gazu należy nacisnąć od 4 do 5 razy. Między poszczególnymi naciśnięciami
gazu należy odczekać, aż prędkość obrotowa silnika ustabilizuje się w okolicy wartości minimalnej.
CNG
CNG
Po przeprowadzeniu AUTOMATYCZNEJ KALIBRACJI należy wykonać jazdę próbną z zasilaniem na
gazie i upewnić się, że instalacja gazowa działa prawidłowo. W razie potrzeby należy skorygować
spalanie mieszanki, korzystając z mapy, zgodnie z opisem w poprzednich punktach.
Podczas automatycznej kalibracji silnik przełączany jest na zasilanie gazem automatycznie, a postęp całego
procesu przedstawiony jest na pasku postępu.
Podczas kalibracji wstępnej pasek postępu przesuwa się szybko, natomiast podczas kalibracji końcowej
powoli.
23
INDEKS
INDEKS
8.8 SAVE CONFIGURATION (ZAPISZ KONFIGURACJĘ).
To podmenu umożliwia zapisanie do pliku wszystkich parametrów kalibracji ustawionych w menu „Car Configuration"
(Konfiguracja samochodu).
Plik można następnie użyć do skonfigurowania innych jednostek sterujących, zainstalowanych w samochodach
tego samego modelu i zasilanych tym samym paliwem, METANEM lub gazem LPG.
Uwaga: Opcja wyboru liczby cylindrów (w dolnej części okna) wyświetlana jest jedynie w sytuacji gdy jednostka
sterująca nie jest podłączona do komputera.
Jeśli jednostka sterująca jest podłączona do komputera, ta informacja jest zapisywana automatycznie.
Aby zapisać dane, z menu rozwijanego należy wybrać markę samochodu, jeśli konfiguracja ma być zapisana w
pliku przechowywanym w folderze konkretnej marki. Następnie należy określić nazwę pliku w polu „Name of the
file to be saved” i kliknąć przycisk „SAVE” (ZAPISZ).
Po wybraniu konfiguracji z listy dostępnych konfiguracji istnieje możliwość wysłania wiadomości e-mail, do której
automatycznie dołączony zostanie plik z konfiguracją.
8.9 LOAD CONFIGURATION (WCZYTAJ KONFIGURACJĘ).
To podmenu umożliwia wczytanie do jednostki sterującej istniejącej konfiguracji.
Pliki konfiguracji przechowywane są w dwóch oddzielnych folderach: folderze z konfiguracjami instalacji LPG i w
folderze z konfiguracjami instalacji zasilanych metanem.
Przed wczytaniem konfiguracji należy uzyskać dostęp do okna „VEHICLE CONFIGURATION”
(KONFIGURACJA POJAZDU) i w polu „Fuel type” (Typ paliwa) wybrać metan lub LPG, w zależności od tego,
jaka konfiguracja ma być wczytana.
Opcja wyboru liczby cylindrów (w dolnej części okna) wyświetlana jest jedynie w sytuacji gdy jednostka
sterująca nie jest podłączona do komputera.
Jeśli jednostka sterująca podłączona jest do komputera, listy będą sugerować jedynie konfiguracje dostępne
dla automatycznie rozpoznanego modelu jednostki sterującej.
Wybierz plik, który chcesz wczytać, a następnie kliknij przycisk „LOAD” (WCZYTAJ).
24
INDEX
INDEX
8.10 NEW FIRMWARE (NOWY FIRMWARE).
)Ta opcja pozwala zaktualizować oprogramowanie zarządzające sterownikiem systemu.
Wybierz odpowiednie plik FIRMWARE i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Wersja aktualna w dniu sporządenia rewizji instrukcji: LovatoSMART_#00350
8.11 LANGUAGE (JĘZYK).
Istnieje możliwość wyboru wersji językowej oprogramowania. W tym celu kliknij przycisk LANGUAGE (JĘZYK),
a następnie z menu wybierz odpowiednią wersję językową.
8.12 DIAGRAMS (SCHEMATY).
Program umożliwia wyświetlenie schematów elektrycznych i pneumatycznych. W tym celu kliknij przycisk
DIAGRAMS (SCHEMATY) i wybierz odpowiedni schemat.
25
INDEX
INDEX
9.9.0
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
KOD BŁĘDU KATEGORIA
BŁĘDU
P01
Błąd komunikacji
OPIS KODU
WSKAZANIA DIOD NA
PRZEŁĄCZNIKU
Brak komunikacji
Brak
DIAGNOSTYKA ZA POMOCĄ
OBSZAR PROBLEMU
OKNA DIAGNOSTYCZNEGO
ZACHOWANIE SYSTEMU
OPROGRAMOWANIA
Port USB-COM (problem z portem PC)
Wyświetlone okno
dialogowe z kodem i
opisem błędu
Brak komunikacji z
jednostką sterującą
ROZWIĄZANIE PROBLEMU 1
Sprawdź podłączenie jednostki sterującej
(bezpieczniki i zasilacz).
Łączność interfejsu szeregowego lub jednostki
Sprawdź podłączenie i funkcjonowanie
sterującej
urządzenia
interfejsu szeregowego.
Funkcjonowanie interfejsu szeregowego lub
ROZWIĄZANIE PROBLEMU 2 ROZWIĄZANIE PROBLEMU 3
Port USB-COM komputera
działa lub urządzenie
oznaczone jest wirtualnym
numerem od 1 do 9.
Wymień jednostkę sterującą,
komputer lub urządzenie
interfejsu szeregowego, w
zależności od sytuacji.
jednostki sterującej
P02
P03
P04
Błąd komunikacji
Brak zgodności jednostki
sterującej.
Brak
Błąd komunikacji Nie można otworzyć
pliku z danymi
wejściowymi.
Brak
Błąd komunikacji Podczas rozszyfrowywania
oprogramowania wystąpił
z plikiem.
błąd.
Brak
Wyświetlone okno dialogowe z Brak komunikacji z
jednostką sterującą
kodem i opisem błędu
Jednostka sterująca
Wyświetlone okno dialogoweNie
z można
zaktualizować
kodem i opisem błędu
oprogramowania
wbudowanego.
Plik z danymi
wejściowymi
Wyświetlone okno dialogowe z Nie można zaktualizować
kodem i opisem błędu
oprogramowania
wbudowanego.
System operacyjny na komputerze
Brak
Wyświetlone okno dialogowe zNie można rozpocząć
kodem i opisem błędu
programowania jednostki
sterującej.
Wewnętrzny zasilacz jednostki
sterującej
Brak
Wyświetlone okno dialogowe zNie można rozpocząć
kodem i opisem błędu
programowania jednostki
sterującej.
Mikroprocesor jednostki
sterującej
Podczas inicjalizacji
wystąpił błąd.
Brak
Wyświetlone okno dialogowe zNie można rozpocząć
kodem i opisem błędu
programowania jednostki
sterującej.
Mikroprocesor jednostki
sterującej
P08
Błąd programowania Podczas inicjalizacji
wystąpił błąd.
Brak
Wyświetlone okno dialogowe zNie można rozpocząć
kodem i opisem błędu
programowania jednostki
sterującej.
Mikroprocesor jednostki
sterującej
P09
Błąd programowaniaPodczas programowania
startu wystąpił błąd.
Brak
Wyświetlone okno dialogowe zNie można rozpocząć
kodem i opisem błędu
programowania jednostki
sterującej.
Mikroprocesor jednostki
sterującej
Brak
Wyświetlone okno dialogowe zNie można rozpocząć
kodem i opisem błędu
programowania jednostki
sterującej.
Plik z danymi
wejściowymi
Brak
Wyświetlone okno dialogowe zNie można rozpocząć
kodem i opisem błędu
programowania jednostki
sterującej.
Plik z danymi
wejściowymi
Brak
Wyświetlone okno dialogowe zNie można rozpocząć
kodem i opisem błędu
programowania jednostki
sterującej.
Brak
Wyświetlone okno z kodem
i opisem błędu
Brak
Wyświetlone okno dialogowe zBrak komunikacji z
kodem i opisem błędu
jednostką sterującą
P05
P06
P07
Błąd
programowania
Błąd czyszczenia pamięci
Błąd programowania zewnętrznej
Błąd programowania
P10 Błąd programowania
P11
P12
Nieprawidłowe napięcie
podczas programowania.
Dane wejściowe są
puste.
Nieprawidłowy tryb
Błąd programowania szyfrowania.
Ogólny błąd
Błąd programowania programowania
Od P1000 i
Podczas programowania
dalsze Błąd programowania
zapisu wystąpił błąd.
C01
Błąd połączenia Brak komunikacji
Mikroprocesor jednostki
sterującej
Nie można rozpocząć
programowania jednostki
sterującej.
C02
Podczas wczytywania
Błąd połączeniadanych identyfikujących
jednostkę sterującą
wystąpił błąd.
Brak
Wyświetlone okno dialogowe zBrak komunikacji z
kodem i opisem błędu
jednostką sterującą
C03
Błąd połączenia Wersja oprogramowania
wbudowanego nie jest
zgodna.
Brak
Wyświetlone okno z kodem
Brak komunikacji z
i opisem błędu
jednostką sterującą
C04
Błąd połączenia Wersja oprogramowania
nie jest zgodna.
Brak
Wyświetlone okno dialogowe Brak
z
komunikacji z
kodem i opisem błędu
jednostką sterującą
Mikroprocesor jednostki
sterującej
Zainstaluj odpowiedni model jednostki
sterującej
Plik z danymi wejściowymi jest uszkodzony.
Zastąp plik nowym.
Sprawdź wersję przeglądarki Internet Explorer.
Jednostka wymaga dostępu do przeglądarki
Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej, z co
najmniej 128-bitowym szyfrowaniem.
Sprawdź zasilanie jednostki sterującej i
spróbuj ją zaprogramować ponownie.
Wyłącz zasilanie i spróbuj ponownie
zaprogramować jednostkę sterującą.
Wyłącz zasilanie i spróbuj ponownie
zaprogramować jednostkę sterującą.
Wyłącz zasilanie i spróbuj ponownie
zaprogramować jednostkę sterującą.
Wyłącz zasilanie i spróbuj ponownie
zaprogramować jednostkę sterującą.
26
Wymień jednostkę
sterującą.
Wymień jednostkę
sterującą.
Wymień jednostkę
sterującą.
Wymień jednostkę
sterującą.
Wymień jednostkę
sterującą.
Plik z danymi wejściowymi jest
uszkodzony. Zastąp plik nowym.
Plik z danymi wejściowymi jest
uszkodzony.
Zastąp plik nowym.
Wyłącz zasilanie i spróbuj ponownie
zaprogramować jednostkę sterującą.
Wyłącz zasilanie i spróbuj ponownie
zaprogramować jednostkę sterującą.
Port USB-COM (problem z portem PC)
Sprawdź podłączenie jednostki
Łączność interfejsu szeregowego lub jednostkisterującej (bezpieczniki i zasilacz).
sterującej
Sprawdź podłączenie i funkcjonowanie
Funkcjonowanie interfejsu szeregowego lub urządzenia interfejsu szeregowego.
jednostki sterującej
Sprawdź podłączenie jednostki sterującej
(bezpieczniki i zasilacz).
Łączność interfejsu szeregowego lub jednostki
sterującej
Sprawdź podłączenie i funkcjonowanie
Funkcjonowanie interfejsu szeregowego
urządzenia interfejsu szeregowego.
Oprogramowanie
wbudowane jednostki
sterującej
Oprogramowanie komputerowe
(narzędzie do kalibracji)
Ponownie zainstaluj narzędzie do
kalibracji.
Wymień jednostkę
sterującą.
Wymień jednostkę
sterującą.
Port USB-COM komputera
działa a urządzenie
oznaczone jest wirtualnym
numerem od 1 do 9.
Wymień jednostkę sterującą,
komputer lub urządzenie
interfejsu szeregowego, w
zależności od sytuacji.
Wymień urządzenie interfejsu
szeregowego lub jednostkę sterującą,
w zależności od sytuacji.
Użyj odpowiedniego pliku z danymi
wejściowymi.
Uaktualnij oprogramowanie do nowszej
wersji.
INDEKS
INDEKS
KOD BŁĘDU KATEGORIA
BŁĘDU
OPIS KODU
WSKAZANIA DIOD NA OKNO
PRZEŁĄCZNIKU
DIAGNOSTYCZNE
OPROGRAMOWANIA
Zastrzeżony dla innego typu
jednostki sterującej.
ZACHOWANIE
SYSTEMU
DIAGONSTYCZNEG
S100
Błąd systemu
S101
Błąd systemu
Czerwona dioda diagnost.
Wyświetlony jest standardo-świeci się. Kod i opis błędu Odpowiedni wtryskiwacz
Podłączenie
wtryskiwaczy benzyny wy status.
przedstawiony jest w tabeli gazu jest wyłączony.
diagnostycznej.
S102
Błąd systemu
Zastrzeżony dla innego typu
jednostki sterującej.
S103
Błąd systemu
Zastrzeżony dla innego typu
jednostki sterującej.
S104
Błąd systemu
S105
Błąd systemu
S106
Błąd systemu
S107
Błąd systemu
S108
Błąd systemu
S109
Błąd systemu
S110
Błąd systemu
Zastrzeżony dla
innego typu jednostki
sterującej.
S111
Błąd systemu
Pomarańczowa dioda
Za niska temperatura statusu wtrysku benzyny
gazu.
świeci się. Zielona dioda
statusu wtrysku gazu
miga.
Pomarańczowa dioda
statusu wtrysku benzyny
pali się. Zielona dioda
statusu wtrysku gazu
miga. Długi sygnał
akustyczny.
Czujnik ciśnienia
gazu
Czerwona dioda
diagnostyczna pali się.
Kod i opis błędu przedstawionyWymuszony status
jest w tabeli diagnostycznej. zasilania benzyną
OBSZAR PROBLEMU
Podłączenie wtryskiwacza benzyny
Czujnik ciśnienia i temperatury: Czujnik
ciśnienia gazu (zwarcie, przerwany
obwód lub awaria zasilania)
ROZWIĄZANIE PROBLEMU 1
Sprawdź podłączenie do
jednostki sterującej wtryskiem
gazu
Sprawdź podłączenie do
jednostki sterującej wtryskiem
gazu
ROZWIĄZANIE PROBLEMU 2 ROZWIĄZANIE PROBLEMU 3
Sprawdź układ paliwowy.
Sprawdź obecność
zasilania +5V czujników
Wymień jednostkę
sterującą.
Wymień czujnik temperatury i
ciśnienia lub jednostkę sterującą,
jeśli to konieczne.
Zastrzeżony dla innego typu
jednostki sterującej.
Pomarańczowa dioda
statusu wtrysku benzyny
świeci się. Zielona dioda
statusu wtrysku gazu
miga. Długi sygnał
akustyczny.
Zastrzeżony dla innego typu
jednostki sterującej.
Czujnik
temperatury
gazu
Obecność
przełącznika
Brak
(Wszystkie diody LED są
wyłączone).
Czerwona dioda
diagnostyczna świeci się.
Kod i opis błędu
przedstawiony jest w tabeli
diagnostycznej.
Czerwona dioda diagnost.
świeci się. Kod i opis błędu
przedstawiony jest w tabeli
diagnostycznej.
Czujnik ciśnienia i temperatury: Czujnik
ciśnienia gazu (zwarcie lub przerwany
Wymuszony status zasilania
obwód).
benzyną
Jednostka sterująca
nie działa w trybie
zasilania gazem.
Przełącznik trybu zasilania (problem
z łącznością lub awaria zasilania).
Sprawdź podłączenie do
jednostki sterującej wtryskiem
gazu
Sprawdź podłączenie do
jednostki sterującej wtryskiem
gazu
Wymień czujnik temperatury i
ciśnienia.
Sprawdź zasilanie +5V
przełącznika trybu zasilania.
Zastrzeżony dla aplikacji
OE.
Czerwona dioda diagnost
Wymuszony status
świeci się. Kod i opis błędu
zasilania benzyną
przedstawiony jest w tabeli
Gotowość do
diagnostycznej.
przełączenia na
zasilanie gazem
Temperatura gazu jest
zbyt niska.
27
Moc silnika jest większa niż dozwolone
parametry reduktora mocy (należy
zastosować podgrzewanie wtórne lub
większy reduktor).
Sprawdź obwód nagrzewnicy.
Wymień przełącznik lub
jednostkę sterującą, w
zależności od sytuacji.
OKABLOWANIE LOVATO SMART
CZERWONO/CZARNY
RED/BLACK
BRĄZOWY
BROWN
MASA - BATERIA
SYG. OBROTÓW
CZARNY
BLACK
SYGNAŁ OBROTÓW - CEWKA, OBROTOMIERZ
WTRYSK BENZYNY (13)
BIAŁO/CZERWONY
WHITE/RED
+12V PO KLUCZYKU - ZASILANIE WTRYSKIWACZY BENZYNY,
ZASILANIE POMPY BENZYNY (PRZY VALVATRONIC I
STOP&START)
NIEBIESKI
BLU
A - WTRYSKIWACZ CYL 1
NIEBIESKO/CZARNY
BLU/BLACK
A - ECU SILNIKA CYL 1
CZERWONY
RED/BLACK
B - WTRYSKIWACZ CYL 2
CZERWONO/CZARNY
RED/BLACK
B - ECU SILNIKA CYL 2
ZIELONY
GREEN
C - WTRYSKIWACZ CYL 3
ZIELONO/CZARNY
GREEN/BLACK
C - ECU SILNIKA CYL 3
ŻÓŁTY
YELLOW
D - WTRYSKIWACZ CYL 4 (NIE PODŁĄCZANY PRZY 3 CYLINDROWYM
ŻÓŁTO/CZARNY
YELLOW/BLACK
POMARAŃCZOWY
ORANGE
DO CZUJNIKA TEMPERATURY REDUKTORA LUB CIECZY
BRĄZOWY
BROWN
MASA CZUJNIKA TEMPERATURY
BIAŁY
WHITE
SYGNAŁ SONDY LAMBDA
ŻÓŁTY
YELLOW
EMULACJA SONDY LAMBDA (NIE PODŁĄCZANY)
BIAŁO/ NIEBIESKI
BLU/WHITE
+12 - ZASILANIE ELEKTROZAWORU
BRĄZOWY
BROWN
MASA ELEKTROZAWORU I CZUJNIKA POZIOMU
ZIELONY
GREEN
SYGNAŁ CZUJNIKA POZIOMU
FIOLETOWY
PURPLE
ZASILANIE CZUJNIKA POZIOMU (UŻYWANE TYLKO PRZY 090Ω)
ZASILANIE
TEMPERATURA
SONDA LAMBDA
WIELOZAWÓR
+12V - BATERIA
SILNIU)
D - ECU SILNIKA CYL 4 (NIE PODŁĄCZANY PRZY 3 CYLINDROWYM
SILNIKU)
Czerwono-Zielony
Czerwono-Żółty
Brązowy
Pomarańczowy
Czarny
Zielono-Czarny
Niebieski
Niebiesko-Biały
Czerwono-Zielony
Różowy
Czerwono-Czarny
Brązowy
Niebieski
Czerwono-Czarny
Fioletowy
Pomarańczowo-Czarny
Żółty
Ż
Żółty
COLOR
3L
3K
3J
3H
3G
3F
3E
3D
3C
3B
3A
1M
1L
1K
1J
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
PIN NUMBER
Bateria
Masa
+12 Wtryskiwacz Gazu 3
N.C.
N.C.
+12 po Kluczyku
N.C.
MAP wejście sygnału
Gnd czujnika P/T
Temperatura Reduktora
RPM
Wtrysk Benzyny 3 - ECU
Elektrozawór1
Elektrozawór 2
+12 Wtryskiwacz Gazu 1
TX Interfejs
+12Vbatt Interfejs
Przełącznik Dane
Przełącznik przełączanie
+5V czujnika P/T
Zasilanie czujnika 0-90Ohm
Temperatura Gazu
Emulacja Lambda
Wtrysk Benzyny 4 - wtryskiwacz
OPIS
Czerwono-Czarny 1,5mm
Brązowy 1,5mm
Czerwono-Zielony
Pomarańczowy
Czerwony
Żółty
Brązowy
Niebieski
Niebiesko-Czarny
Czerwono-Czarny
Czerwony
Zielony
Brązowy
Brązowy
Czerwono-Zielony
Brązowy
Różowo-Czarny
Czarny
Red
Niebiesko-Czarny
Zielony
Brązowy
Biały
Ż
Żółto-Czarny
COLOR
4M
4L
4K
4J
4H
4G
4F
4E
4D
4C
4B
4A
2M
2L
2K
2J
2H
2G
2F
2E
2D
2C
2B
2A
PIN NUMBER
Bateria
Masa
+12 Wtryskiwacz Gazu 4
Wtryskiwacz Gazu 2
Wtryskiwacz Gazu 3
Wtryskiwacz Gazu 1
Wtryskiwacz Gazu 4
Wtrysk Benzyny 1 - wtryskiwacz
Wtrysk Benzyny 1 - ECU
Wtrysk Benzyny 2 - ECU
Wtrysk Benzyny 2 - wtryskiwacz
Wtrysk Benzyny 3 - wtryskiwacz
Gnd Elektrozawór1
Gnd Elektrozawór 2
+12 Wtryskiwacz Gazu 2
Gnd Interfejs
RX Interfejs
Gnd Przełącznik
+5V Przełącznik
Ciśnienie Gazu
Poziom gazu w zbiorniku
Gnd Temperatury Reduktora
Wejście sygnału Lambda
Wtrysk Benzyny 4 - ECU
OPIS
Brązowy 1,5mm
3M
Czerwono-Biały
Czerwono- Czarny 1,5mm
LOVATO-INFO Nr.3
PROGRAM 1.6.0
SMART NOWE FUNKCJE
ZARZĄDZANIE ODCZYTEM MAP Z PROGRAMU
MAP użyty => ODCZYT CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO ( ECU ustawione na czujnik w filtrze FSU)
MAP nie użyty => ODCZYT CIŚNIENIA ABSOLUTNEGO ( ECU ustawione na czujnik ELTEK/BOSCH)
1
WATER SENSOR DIAGNOSIS => jeśli użyjesz czujnika temperatury reduktora jest możliwe włączenie jego
diagnozy.
Jeśli diagnoza jest włączona I wystąpi problem z czujnikiem temperatury system wyświetli błąd - WATER SENSOR
DIAGNOSIS.
Jeśli diagnoza jest wyłączona wystąpi problem z czujnikiem system automatycznie przejdzie do procedury przełączania na LPG
według temperatury gazu i nie zapisze błedu w DIAGNOZACH
SHORT DELAY WITH WARM ENGINE bez czujnika temperatury
Jeśli silnik zostanie uruchomiony w ciągu godziny od zgaszenia silnika system przełączy sie na zasilanie gazowe w
czasie połowę krótszym niż odpowiednia wartość wektora.
OBD NOWE FUNKCJE
AUTOMATYCZNA KOREKCJA CIŚNIENIA GAZU DLA RGJ-HP
Jeśli zmieniamy ciśnienie robocze system stosując Reduktor HP należy zmienić poniższy parametr dla
zachowania prawidłowej korekcji od ciśnienia LPG
2
OBD & SMART NEW FUNCTIONS
EXTRA-WTRYSKI CZUŁOŚĆ
Jest widoczna wartość o jaką zostanie wydłużony wtrysk gazu w strategii zarządzania EXTRA-INJECTION
SYSTEM TEST
TEST WTRYSKIWACZY został przekształcony w TEST SYSTEMU.
Umożliwia teraz sprawdzenie działania przełącznika i elektrozaworów oraz podgląd wszystkich parametrów
NOWY STANDARD C Z U J N I K A P O Z I O M U G A Z U W R O Z W I J A N Y M M E N U
Dostępny standard LANDI RENZO
3
INFORMACJA PODCZAS ZAMYKANIA PROGRAMU
“nie zapomnij odłączyć interfejsu WI-FI”
Don’t forget the wireless device in the engine compartment
4
NOTA TECHNICZNA
UAKTUALNIENIE PROGAMU EASY FAST
wersja 1.6.1
�Nowe firmware (zawarte w najnowszej wersji 1.6.1) :
• 3.50 dla SMART
• 12.10 dla OBD 4 CYL • 7.10 dla OBD 8 CYL STYCZEŃ 2012 � Jest dostępny nowy program Easy Fast
http://landi.pl/strefa‐dealera/ 1 NOTA TECHNICZNA
Valvetronik/ Start&Stop
Funkcaj Start&Stop została odseparowana od Valvetronik. Przy Star&Stop, kiedy zostaje rozpoznany stan STOP, są zamknięte Elektrozawory STYCZEŃ 2012 RPM z wtryskiwacza benzyny
Teraz sterownik może czytać sygnał obrotów z wtryskiwacza benzyny po odznaczeniu okienka w „Konfiguracja”. Funkcja dostępna w systemach wyposażonych w czujnik MAP. UWAGA Podczas CUT‐OFF system zamrozi ostatnią dostępną wartość RPM i pokaże aktualną po wyjściu z CUT‐OFF 2 NOTA TECHNICZNA
2-CYLINDRY I PODWÓJNY-WTRYSKIWACZ
� W SMART i OBD 4 CYL można zarządzać silnikiem 2‐u cylindrowym (FIAT TWIN AIR) �W OBD 8 CYL można zarządzać silnikiem z dwoma wtryskiwaczami benzyny na cylinder (NISSAN JUKE) STYCZEŃ 2012 3 NOTA TECHNICZNA
SPLIT FUEL W panelu F5 “Wektory” można włączyć funkcję “Split Fuel”. Funkcja pozwala na określone regularne wyrzucenie jednego z cylindrów na benzynę. Funkcja działa powyżej zadanego progu obrotów i można regulować intensywność w zależności od ciśnienia gazu. Maksymalna wartość 25% ‐ w każdym cyklu na jednym z cylindrów będzie podawana benzyna: 25 cykli cyl 1 25 cykli cyl 3 25 cykli cyl 4 25 cykli cyl 2 STYCZEŃ 2012 SPLIT FUEL
4 NOTA TECHNICZNA
� W zakładce F3 można wybrać rodzaj użytego czujnika ciśnienia - ELTEK/BOSCH kiedy czujnik P/T umieszczony jest na listwie wtryskiwaczy, ‐ FSU no MAP kiedy pomiar jest na filtrze gazu bez czujnika MAP -FSU kiedy na filtrze jest mierzone P/T/MAP (wer. TURBO) STYCZEŃ 2012 WYBÓR UŻYTEGO CZUJNIKA CIŚNIENIA W SYSTEMIE SMART
5 

Podobne dokumenty

instrukcja obsługi programu kalibrującego systemu wtryskowego king

instrukcja obsługi programu kalibrującego systemu wtryskowego king nadal umożliwi zasilanie silnika gazem. Zalecamy aby ustawić temperaturę mieszczącą się w granicach od 20°C do 45°C, z tego powodu, gdyż przy ustawieniu temperatury zbyt niskiej zachodzi zamiana ro...

Bardziej szczegółowo