Pobierz załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w

Transkrypt

Pobierz załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Ciepłownicza 22,
(0-43) 843-47-33;
fax (0-43) 843-46-20
Wieluń dn. 07.10.2009 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy
w Wieluniu informuje, iŜ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na przeprowadzenie grupowego kursu pn. „księgowość małych i średnich
firm z obsługą komputerowych programów księgowych oraz modułem dotyczącym pracy
kadrowej” dla 14 osób bezrobotnych, wybrana została oferta Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Łodzi Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Wieluniu, ul. Mickiewicza 1a,
98-300 Wieluń, która uzyskała największą ilość punktów podczas indywidualnej oceny ofert,
a ponadto spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty w powyŜszym postępowaniu:
- PPHU SWAN Sebastian Spaleniak ul. Mickiewicza 1a, 98-300 Wieluń z ceną 14.874,20 zł
(słownie: czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 20/100)
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w
Wieluniu
ul. Mickiewicza 1a, 98-300 Wieluń z ceną 12.699,96 zł (słownie: dwanaście tysięcy
sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 96/100)
Streszczenie oceny i porównanie złoŜonych ofert:
Nr
oferty
I
II
Nazwa i adres
Wykonawcy
Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Łodzi
Ośrodek Kształcenia
Zawodowego w
Wieluniu
PPHU SWAN
Sebastian Spaleniak ul.
Mickiewicza 1a, 98300 Wieluń
Liczba
punktów w
kryterium:
koszt kursu
50%
Liczba
punktów
w kryterium:
program
szkolenia oraz
warunki jego
realizacji 45%
Liczba punktów
w kryterium:
działalność
promocyjna na
rzecz
absolwentów
kursu 5%
Łączna
punktacja
15
13,05
0,15
28,2
12,79
13,5
0,15
26,44
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu
Beata Pilarczyk
1

Podobne dokumenty