pobierz fragmenty - S-Can

Komentarze

Transkrypt

pobierz fragmenty - S-Can
Agata i Zbigniew Judyccy
DELEGATURA WICEPROWINCJI POLSKIEJ
MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ
WE FRANCJI, BELGII I LUKSEMBURGU
OBLACI POLSCY
Opracowanie graficzne
Zbigniew Judycki, Andrzej Cedro
Fotografie
Archiwum Misjonarzy Oblatów w Vaudricourt
Archiwum Instytutu Badań Biograficznych w Vaudricourt
Tadeusz Czaja, Michał Judycki, Zbigniew Judycki, Jerzy Kalinowski,
Józef Pielorz, Stefan Szymański, Andrzej Surman, Czesław Urbański.
we Francji, Belgii
i Luksemburgu
Na okładce
Rzeźba przedstawiająca św. Eugeniusza de Mazenod
wykonana przez o. Andrea Martini OFM
60 lat Wiceprowincji Polskiej
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
we Francji, Belgii i Luksemburgu
© Copyright by Agata i Zbigniew Judyccy
Skład i przygotowanie do druku
Andrzej Cedro
Druk i oprawa
Drukarnia Finidr
Czechy
Wydawca
„S-CAN” Wydawnictwo s.c.
www.s-can.pl
Warszawa – Tarnów 2006
Publikacja dofinansowana przez Polonia Aid Foundation Trust (Londyn)
Vaudricourt
ISBN 83-87785-41-5
Album_x.indd 2
ANNO DOMINI 2006
2006-08-01 13:08:57
Album_x.indd 3
2006-08-01 13:08:58
Z
godnie z charyzmatem, naczelnym zadaniem oblatów jest głoszenie Ewangelii najbardziej opuszczonym i tradycyjnie pierwsze miejsce w ich apostolstwie zajmuje głoszenie
misji. Ich hasło to: Evangelizare pauperibus misit me — Posłał mnie Pan, by głosić Dobrą
Nowinę ubogim (Iz 61,1). Widnieje ono na herbie zakonnym (zaprojektowanym przez
Eugeniusza de Mazenod), a ideał misjonarza oblata najdoskonalej uosabia Maryja, dlatego
oblaci mają do Niej szczególne nabożeństwo, starając się oddać Jej w sposób bezgraniczny.
Znakiem wyróżniającym oblatów jest duży krzyż noszony na sutannie.
HISTORIA ZGROMADZENIA
MISJONARZY OBLATÓW
MARYI NIEPOKALANEJ
W
początkach XX wieku na całym świecie było ok. 2.000 oblatów, w 1932 już
4.000. Tragiczne wydarzenia II wojny światowej powstrzymały nieco ów dynamiczny rozwój, szczególnie w Europie. Jednakże w 1947 r. zgromadzenie liczyło już 5549 członków,
a w 1966 r. – 7630. W okresie posoborowym nastąpił w zgromadzeniu kryzys, zmniejszyła
się bowiem liczba powołań. Obecnie (2006 r.) zgromadzenie liczy 3.242 ojców i 427 braci
(w tym 1 kardynał, 11 arcybiskupów i 31 biskupów).
Oblaci posiadają domy na całym niemal świecie. W Europie jest 15 prowincji, w Kanadzie 8, w Stanach Zjednoczonych 5, w Ameryce Łacińskiej 7, w Azji i Oceanii 6, w Afryce
i na Madagaskarze 7. Poza tym pracują w 34 delegaturach i misjach.
Powstanie Zgromadzenia
Z
Matka Boska oblacka
ałożenie Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej to dzieło życia
św. Eugeniusza de Mazenod, który zaniepokojony sytuacją Kościoła we Francji, pragnąc
odbudować zniszczone przez rewolucję dzieło ewangelizacji Prowansji, zebrał wokół siebie
kilku kapłanów i zamieszkał z nimi w na pół zniszczonym klasztorze sióstr karmelitanek
w Aix-en-Provence. Za początek zgromadzenia uznaje się dzień 25 stycznia 1816 roku, kiedy to ks. Eugeniusz de Mazenod z ks. Henrykiem Tempier podpisali petycję do władz diecezji o pozwolenie na założenie Misji Prowansji, której członkowie będą żyli razem. Trzech
z pięciu rozpoczęło w tym dniu życie wspólnotowe. „Misjonarze Prowansji”, bo tak nazywano księży zgromadzonych wokół założyciela, rozpoczęli dzieło ewangelizacji południowej
Francji, głosząc słowo Boże po wsiach i miasteczkach. W dniu 17 lutego 1826 roku papież
Leon XII zatwierdził Zgromadzenie, nadając mu nazwę Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (Congregatio Missionariorum Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae Virginis
Mariae – OMI). Zgromadzenie rozwijało się szybko. Powstało kilkanaście domów zakonnych we Francji, a w 1841 w Anglii i Irlandii. W tym samym roku rozpoczęła się wielka
epopea oblacka w Kanadzie i USA, a historia Kościoła w Kanadzie utożsamia się niemal
z tamtejszą historią Zgromadzenia. Heroiczna praca misyjna kapłanów i braci zakonnych
wśród drwali kanadyjskich, Indian i Eskimosów dała podstawę do określenia oblatów przez
Piusa XI jako „specjalistów od misji trudnych”. Po śmierci założyciela nastąpił dalszy prężny
rozwój zgromadzenia na wszystkich kontynentach.
Założyciel
E
ugeniusz Karol Józef de Mazenod urodził się w szlacheckiej rodzinie 1 sierpnia
1782 roku w Aix-en-Provence we Francji, jako syn Karola Antoniego i Marii Róży Joannis.
Chęć przyjścia z pomocą Kościołowi Chrystusa, który przez rewolucję został okrutnie spustoszony i zhańbiony był jednym z powodów wstąpienia w 1808 r., wbrew woli rodziny, do
Seminarium Duchownego św. Sulpicjusza w Paryżu. Po otrzymaniu święceń kapłańskich,
których udzielił mu w katedrze w Amiens bp Demandolx, dnia 21 grudnia 1811 r., rozpoczął
działalność w rodzinnym Aix, koncentrując się na pracy wśród najuboższych, młodzieży
i więźniów. Pragnąc głosić misje ludowe oraz odbudować zniszczone przez rewolucję życie
zakonne założył zgromadzenie oblatów.
W 1823 został wikariuszem generalnym bpa Fortunata de Mazenod (stryja Euge-
niusza), a 14 października 1832 otrzymał w Rzymie sakrę biskupią (stolica tytularna: Ikosja,
Tunis) z pozwoleniem przebywania w Marsylii. Był to jeden z elementów zmagania się Stolicy Apostolskiej i rządu francuskiego o niezależność w wydawaniu decyzji kościelnych.
Rząd francuski bowiem postanowił znieść biskupstwo w Marsylii zaraz po śmierci bpa Fortunata de Mazenod. Stał na stanowisku, że żaden obywatel francuski nie może być mianowany biskupem bez jego zgody. Natomiast Stolica Apostolska uważała, że to odnosi się tylko
do nominacji we Francji, a nie na terenach misyjnych. Pragnąc rozwiązać ten konflikt bp de
Mazenod wystosował list do króla, w którym uznał jego władzę, a ten mianował go 24 grudnia 1837 ordynariuszem marsylskim. Eugeniusz de Mazenod przez 50 lat ofiarnie służył
Kościołowi, najpierw jako misjonarz, potem wikariusz generalny i biskup. Odnowił diecezję
marsylską, tworzył nowe parafie, budował świątynie i kaplice, a przede wszystkim służył
najbiedniejszym, starając się w każdej sytuacji być jak najbliżej ludu Bożego. Jako biskup nie
wahał się udzielać sakramentów odwiedzając biednych ludzi w domach czy też ofiarnie
służyć chorym podczas epidemii cholery. Od początku czcił Maryję przede wszystkim jako
Matkę Odkupiciela, stojącą pod krzyżem Matkę Miłosierdzia. Maryja była dla niego zawsze
wzorem i ostoją działalności misjonarskiej przez całe życie. Ufał Jej też w chwili śmierci,
umierając z modlitwą do Niej na ustach. Zmarł 21 maja 1861 w Marsylii. W 1975 został
beatyfikowany przez papieża Pawła VI, a 3 grudnia 1995 r., w liturgiczne święto św. Franciszka
Ksawerego, patrona misji, Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił go nowym świętym Kościoła.
Katedra w Marsylii wybudowana przez Eugeniusza de Mazenod
12
Album_x.indd 12
Herb oblacki
Eugeniusz de Mazenod
Klasztor pokarmelitański w Aix
13
2006-08-01 13:09:01
Album_x.indd 13
2006-08-01 13:09:01
Z
N
nany historyk oblacki o. dr Józef Pielorz w książce „Oblaci polscy”, w rozdziale
„Eugeniusz de Mazenod, serdeczny przyjaciel Polaków”, m.in. napisał: /.../ W roku 1809,
w seminarium paryskim, ks. Eugeniusz de Mazenod wiąże się szczerą przyjaźnią z ks. Józefem
Szadurskim. I przyjaźń ta trwała aż do śmierci tego ostatniego, zmarłego „przedwcześnie za
Polskę” jak notuje w swym dzienniku Ks. de Mazenod. W razie prześladowania religijnego we
Francji, miał nawet zamiar szukać schronienia w Polsce i przyjąć gościnę u zamożnej rodziny
Szadurskich. Ks. Bp de Mazenod spotykał się w swym życiu prawie ze wszystkimi warstwami
narodu polskiego. W jego pismach natrafia się na imiona świętych polskich: św. Stanisława
Kostki i Szczepanowskiego, św. Andrzeja Boboli i św. Kazimierza. W różnych okolicznościach
zapoznawał się z przedstawicielami kleru polskiego: z mons. Ledóchowskim, późniejszym arcybiskupem Poznania i kardynałem, z ks. Galiczem, rektorem Kolegium Jezuickiego we Fryburgu,
z wyżej wymienionym już ks. Szadurskim i wielu innymi księżmi polskimi pracującymi we
Francji. Jeszcze jako młody kapłan w Aix-en-Provence, a potem jako biskup Marsylii otaczał
troskliwą opieką duchową więźniów pochodzenia polskiego z armii austriackiej i rosyjskiej /.../.
o. Jan Wilhelm Kulawy
iestety, podczas II wojny światowej Prowincja straciła niemal wszystkie domy zakonne oraz wielu ojców, braci i kleryków (zob. Józef Pielorz, Martyrologium polskich oblatów 1939–1945, Poznań 2005). Wielu wyjechało za granicę do Włoch i Francji, gdzie kończyli studia. Kilkunastu oblatów trafiło jako kapelani do Wojska Polskiego na Zachodzie lub
czynnie uczestniczyli w ruchu oporu na terenie państw okupowanych, m.in.: Alfred Bednorz (kapelan 2. Batalionu 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej; uczestnik desantu
pod Arnhem; za męstwo w bitwach i ocalenie wielu rannych odznaczony Krzyżem Walecznych), Karol Brzezina (kapelan Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii), Jan
Chwist (kapelan w 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej), Roman Duda (kapelan
w II Korpusie Polskim), Jerzy Kania (kapelan 4. Dywizji Piechoty w Sourges), Bolesław Krachulec (kapelan lotników polskich w Wielkiej Brytanii), Paweł Latusek (kapelan w 1. Dywizji Pancernej; uczestnik walk dywizji we Francji i w Niemczech), Józef Lewicki (kapelan
polskich jednostek wojskowych w obozie k. Lille, a następnie w Wielkiej Brytanii), Wiktor
Mendrella (kapelan w II Korpusie Polskim), Hubert Misiuda (kapelan 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej; zginął podczas desantu spadochronowego pod Arnhem; pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Walecznych), Antoni Murawski (kapelan I Kompanii „Krakowskiej”
walczącej przy boku francuskiej Armii Podziemnej FFI i uczestnik wielu akcji bojowych),
Ignacy Pluszczyk (kapelan w 1. Dywizji Grenadierów; odznaczony francuskim Croix de
Guerre), Henryk Repka (czynny uczestnik francuskiego ruchu oporu), Feliks Rozynek
(kapelan polskich jednostek wojskowych stacjonujących w Auch, Montestruc i Isle Jourdain
we Francji), Wilhelm Stempor (kapelan lotników polskich w Wielkiej Brytanii), Konrad
Stolarek (szef duszpasterstw 1. Brygady Spadochronowej w Szkocji; pierwszy polski ksiądzspadochroniarz, który zeskoczył na terytorium zajęte przez nieprzyjaciela; odznaczony
Orderem Virtuti Militari), Alfons Stopa (kapelan 10. Pułku Dragonów I Dywizji Pancernej;
uczestnik bitwy pod Falaise i oswobodzenia Bredy; odznaczony Orderem Virtuti Militari),
Feliks Strużek (ochotnik w 3. Dywizji Strzelców Karpackich, z którą uczestniczył w walkach
pod Senio i Santerno, a pod koniec działań wojennych na froncie przed Bolonią), Kazimierz
Szymurski (kapelan polskich lotników w Wielkiej Brytanii).
Oblaci w Polsce
P
ierwszym polskim oblatem był Jan Wilhelm Kulawy, który wstąpił do junioratu
oblackiego w Valkenburgu i złożył jako pierwszy Polak śluby wieczyste 15 sierpnia 1894 roku.
Do Polski pierwsi oblaci (Jan Kulawy, Paweł Czakaj, Jan Nawrat, Jan Pawołek, Fran-
o. Bronisław Kowalski
pierwszy prowincjał 1925–1931
ciszek Kosian) przybyli w 1920 roku, kiedy to Administracja Generalna odłączyła dom
w Krotoszynie Wielkopolskim od prowincji niemieckiej i został tam otwarty juniorat.
W roku następnym został założony nowicjat w pokarmelitańskim klasztorze w Markowicach
na Kujawach. W dniu 17 lutego 1922 r. superior generalny abp Dontenwill powołał do życia
Wikariat Generalny, który 13 czerwca 1925 Wikariat podniesiono do rangi Prowincji. Dom
w Krotoszynie okazał się za mały więc utworzono drugi juniorat w Lublińcu (1922) oraz
dwa scholastykaty: w Krobi (1923) i w Obrze (1926). W 1927 powstał dom prowincjalny
w Poznaniu oraz objęto parafię w miejscu piegrzymkowym w Kodniu, a w 1936 dawny klasztor benedyktyński na Świętym Krzyżu i rozpoczęto budowę nowego domu w Katowicach.
Najcenniejszym skarbem oblackim na Świętym Krzyżu jest relikwia Krzyża Chrystusowego,
którą przywiózł do Polski w XI wieku królewicz węgierski św. Emeryk. Od tej relikwi wziął
nazwę klasztor i cały łańcuch Gór Świętokrzyskich.
gen. dyw. abp Józef Gawlina
biskup polowy Wojska Polskiego
o. mjr Konrad Stolarek
Legitymacja oficerska o. H. Misiudy
Wizyta kard. A. Hlonda w Lublińcu (1926)
Krobia (21 kwietnia 1927)
„Trzej muszkieterowie” – o. Alfons Stopa, gen. Władysław Anders, gen. Stanisław Maczek
14
Album_x.indd 14
15
2006-08-01 13:09:02
Album_x.indd 15
2006-08-01 13:09:03
10 kw i et ni a
KALENDARIUM
Dzień skupienia pod opieką o. Piotra Miczki dla prezesek żeńskich oddziałów Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej.
WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ,
ZWIĄZANYCH Z INTERNATEM ŚW. KAZIMIERZA W BÉTHUNE,
A NASTĘPNIE Z INTERNATEM I INSTYTUTEM
ŚW. KAZIMIERZA W VAUDRICOURT
W LATACH 1947–2006
23 kw i et ni a
Stopień kompletności i szczegółowości kalendarium uwarunkowany został stanem dostępnych
źródeł archiwalnych oraz uzyskanych informacji. W kalendarium nie uwzględniono powtarzających
się często wydarzeń (np. okolicznościowe Msze św, robocze spotkania organizacji polonijnych, narady
zakonne, rady prowincjalne, coroczne obchody świąt katolickich i narodowych, okresowe rekolekcje,
sesje egzaminacyjne), ograniczając się jedynie do wydarzeń o znaczeniu ogólniejszym. Niemniej jednak zapisano niekiedy w kalendarium mniej ważne zdarzenia, ale charakterystyczne i dające ogólny
obraz wszechstronnej działalności misjonarzy oblatów oraz innych osób związanych z zakonną posiadłością w Vaudricourt. W kalendarium ujęto również niektóre informacje obrazujące aktywność
oblatów poza Vaudricourt.
9 maj a
Spotkanie wychowanków Internatu z ks. biskupem Armandusem Clabaut.
1 maj a
Dzień skupienia dla kierowników męskich oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej.
Objęcie opieką duszpasterską polskiej kolonii w Auchy-les-Mines (ok. 250 polskich rodzin).
12 maj a
Dzięki inicjatywie o. Ryszarda Woryny przejęto dla Internatu sprzęt i wyposażenie oraz bibliotekę po likwidowanym Polskim Ośrodku Wojskowym w Calais.
1 cz er wc a
Spotkanie uczniów Internatu z przybyłym z Polski o. Henrykiem Paruzelem, który wygłosił
wykład na temat objawień fatimskich.
5 w r z eś n i a
BÉTHU NE 1947– 19 52
6– 1 2 w rz eśn i a
1947
Kolegium St. Vaast w Béthune
Ojcowie Edward Olejnik i Antoni Murawski kierowali pracami związanymi z wynajęciem
budynku i przygotowaniem Internatu św. Kazimierza na przyjęcie uczniów pobierających
naukę w katolickim Kolegium St. Vaast.
4 st yc z ni a
Superiorem Domu Oblackiego w Béthune został mianowany o. Edward Olejnik.
Uroczyste obchody 122. rocznicy zatwierdzenia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej przez Stolicę Apostolską.
Występ chóru podczas Zjazdu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Bruay.
Wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Polskich Kombatantów z Paryża.
1 w r z eś n i a
Poświęcenie obrazu św. Kazimierza – patrona Internatu [zob. rozdz. Lamus wspomnień].
24
Album_x.indd 24
Pierwszy publiczny występ chóru Internatu (na 4 głosy) podczas akademii ku czci św. Kazimierza.
3 l ip c a
4 marc a
o. Piotr Miczko
15 maj a
1 7 lutego
Św. Kazimierz patron Internatu
Pracę w Internacie rozpoczyna o. Bolesław Krachulec, muzyk i kompozytor, były kapelan
polskich lotników w RAF. Postanowił stworzyć chór i orkiestrę uczniowską.
6 marc a
Zwycięski mecz siatkówki ekipy Internatu, rozegrany z miejską drużyną młodzieżową z Béthune.
8 lutego
Zjazd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej Żeńskiej zorganizowany przez o. Piotra Miczkę.
26 st yc zn i a
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Kolegium St. Vaast z udziałem 28 uczniów polskiego
pochodzenia.
1948
Pożegnanie o. Alfonsa Stopy obejmującego parafię w Dourges.
23 st yc zn i a
9 listop ad a
Rekolekcje dla wychowanków Internatu. Nauki głosił o. Wiktor Mendrella.
1949
Z okazji otwarcia internatu Prymas Polski, ks. August kardynał Hlond w liście skierowanym do polskich
misjonarzy oblatów we Francji m.in. napisał: „Nie mam zastrzeżeń co do powstania w Béthune gimnazjum
polskiego, owszem rad jestem, że ten zakład otworzył już swe podwoje młodzieży naszej. Tej inicjatywie
błogosławię z głębi serca. Mam do Was polskich Oblatów głęboką wdzięczność za prace kapłańskie spełnione we Francji podczas wojny dla wiary naszego uchodźstwa. Mam też wiele uznania dla Was za to, że po
wojnie chętnie obejmowaliście polskie placówki duszpasterskie a przy tym urządzacie w swym domu w La
Ferté-sous- Jouarre rekolekcje dla księży i młodzieży, kursy i kolonie, wygłaszając ponadto misje i rekolekcje parafialne, służąc pomocą organizacjom młodzieżowym i wydając pismo homiletyczne «Słowo Boże»”.
2 p aździer ni ka
Kurs dla organistów poświęcony pogłębieniu znajomości muzyki i śpiewu kościelnego.
11 – 13 p a źd zi er ni ka
1 –30 w rześni a
Walne zebranie dyrygentów chórów kościelnych.
Ojciec Marian Mroz rozpoczął pracę w Internacie, a jego specjalnym zadaniem było przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych. Na placówce tej pracował do 1955 roku, a następnie udał się na misje do Kanady.
o. Marian Mróz
25
2006-08-01 13:09:10
Album_x.indd 25
2006-08-01 13:09:10
POSTACIE HISTORYCZNE
J. Adamczyk
ADAMCZYK Józef, kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (oblat); ur. 18 marca
1920 w Poznaniu, zm. 10 września 1989 w Genk (Belgia), syn Jakuba i Wandy z domu Poprawska. W okresie
II wojny światowej więziony i torturowany w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau, a następnie
w Gusen 1940–1945. Wykształcenie: studia filozoficzno-teologiczne w San Giorgio Canavesel 1946–1947
i w Obrze 1947–1950. Święcenia kapłańskie: 4 czerwca 1950 w Obrze. Duszpasterz w: Katowicach
1950–1953, Św. Krzyżu 1953–1956, Kędzierzynie 1956–1962, Poznaniu 1962–1964. Duszpasterz polonijny w Lens i Valenciennes (Francja) oraz w Charleroi (Belgia) 1964–1966, a następnie na stałej placówce duszpasterskiej w Luksemburgu 1966–1988. Z uwagi na zły stan zdrowia od 1988 na emeryturze.
Msza pogrzebowa odprawiona została w polskim kościele Tysiąclecia w Lens, a następnie doczesne
szczątki złożono na cmentarzu w Vaudricourt w grobowcu oblackim. Lit. Arch. IRB (Vaudricourt).
ADAMSKI Józef, kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (oblat); ur. 2 marca
1935 w Bruay en Artois (Francja), zginął smiercią tragiczną przez utonięcie w jeziorze 12 lipca 1968
w Montaubray, syn Wojciecha i Wiktorii z domu Jędrzejak. Wykształcenie: studia seminaryjne w Belgii.
Święcenia kapłańskie: 29 czerwca 1961 w Vaudricourt. Proboszcz parafii w Baudras 1965–1968. Lit.:
Achiwum o. J. Pielorza (Belgia).
BEDNORZ Alfred, kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (oblat); ur. 22 maja
1912 w Radlinie na Górnym Śląsku, zm. 11 października 1981 w drodze do szpitala w Dechy (Francja).
Wykształcenie: studia seminaryjne w Obrze. Święcenia kapłańskie: 20 czerwca 1939 w Obrze. W czasie
II wojny światowej duszpasterz polonijny w Banyuls et Vernet-les-Bains (Francja), a następnie kapelan
1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Wielkiej Brytanii (ranny podczas desantu pod Arnhem).
Od 1950 we Francji. Duszpasterz polonijny w Marles-les-Mines 1950–1953, a następnie w Waziers
Notre-Dame 1953–1980. Odznaczenia: Krzyż Walecznych. Lit.: Archiwum o. Józefa Pielorza (Belgia).
A. Bednorz
K. Brzezina
K. Czajka
BRZEZINA Karol, kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (oblat); ur. 20 stycznia
1905 w Radzionkowie na Śląsku, zm. 25 września 1976 w Brukseli, syn Bernarda i Julianny z domu Renka.
Wykształcenie: studia filozoficzne w Krobi 1925-1930, teologiczne w Lublińcu 1927–1930 i Obrze
1930–1931, doktorat z filozofii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie 1937. Święcenia
kapłańskie: 22 czerwca 1925 w Warszawie. Superior Niższego Seminarium Duchownego w Lublińcu
1937–1939; przełożony kleryków polskich w Rzymie, a następnie Roviano i Cineto 1940; profesor Seminarium Duchownego w Notre Dame de Lumières k. Awinionu (Francja) 1940; kapelan Delegatury
Polskiego Czerwonego Krzyża w Perpignan (Francja) pracujący głównie na terenie obozów dla internowanych w Rivesaltes, Argelès-sur-Mer i Agde 1940–1942; kapelan w polskim sanatorium w Hauteville
1942; duszpasterz Polaków i organizator polskiego szkolnictwa w Nicei 1942–1944; kapelan w schronisku polskim w Wic s/ Cère 1944; kapelan (kapitan) Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii
1944–1948; superior polskiego dystryktu oblackiego w Wielkiej Brytanii 1946–1947; proboszcz parafii
polskiej i moderator generalny Bractw Żywego Różańca w Brukseli (m.in. wydawca „Biuletynu Bractwa
Różańcowego” i organizator dorocznych pielgrzymek do Banneux) 1948–1976. Lit.: Archiwum o. Józefa
Pielorza OMI (Belgia); Maluty A.: Śp. ks dr Karol Brzezina, „Narodowiec” (Lens) z 6 października 1976.
CZAJKA Kazimierz, kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (oblat); ur. 18 stycznia 1915 w Kobiernie k. Krotoszyna, zm. 1 stycznia 1984 w Morteaux-Couliboeuf (Calvados, Francja),
syn Pawła i Agnieszki z domu Olender. Wykształcenie: studia filozoficzne w Krobi 1935–1937, a teologiczne w Obrze 1937 oraz Notre Dame de Lumières (Francja) 1940–1941. Święcenia kapłańskie: 23 lutego
1941 w Notre Dame de Lumières (Francja). W czasie II wojny światowej duszpasterz polonijny, m.in.
w Voiron, Uriage-les-Bains, Villars de Lans (wychowawca młodzieży w polskim gimnazjum) 1941–1944.
W 1944 aresztowany i skazany na karę śmierci (uratowany przez armię aliancką). Po wojnie duszpasterz
w Potigny, Marles-les-Mines, Calonne-Ricouart (Francja) i Charleroi (Belgia) 1945–1957. Proboszcz
polskiej parafii w Lens (obejmującej również kościół w Loos-en-Gohelle) 1957–1980; duszpasterz polonijny w La Ferté-sous-Jouarre 1980–1984. Inicjator i organizator budowy polskiego kościoła „Millenium”
w Lens (poświęconego w 1967). Wieloletni kapelan Kongresu Polonii Francuskiej i Związku Sokołów
Polskich we Francji. Lit.: Pielorz J.: Martyrologium polskich oblatów 1939–1945, Poznań 2005.
DRESZER Antoni, kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (oblat); ur. 24
stycznia 1918 w Koszęcinie na Górnym Śląsku, zm. 22 czerwca 1985 w Lublińcu, syn Marcina i Anny
z domu Nancka. Wykształcenie: studia seminaryjne w Obrze i Notre Dames des Lumières (Francja).
Święcenia kapłańskie: 18 czerwca 1944 w Notre Dames des Lumières. Duszpasterz polonijny w: Molièresur-Cèze 1945–1947, Potigny (m.in. organizator polskiej parafii, budowniczy kaplicy, założyciel Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej) 1947–1950, Caen 1950–1953, Arenberg (m.in. organizator
polskiej placówki i stowarzyszenia) 1953–1954, Noeux-les-Mines (m.in. powiększył i urządził salę parafialną oraz postawił na wysokim poziomie katechizację i organizacje młodzieżowe) 1954–1963, Troyes
(m.in. odbudował dom parafialny i prowadził polską szkółkę dla dzieci) 1963–1974, Calonne-Ricouart
i Dourges 1974–1976, Charleroi (Belgia) 1976–1984, Vaudricourt 1984–1985. Lit.: Archiwum o. Józefa
Pielorza (Belgia).
DUDA Roman, kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (oblat); ur. 13 lutego
1914 w Świętochłowicach na Górnym Śląsku, zm. 20 października 1981 w Lagny pod Paryżem (Francja), syn Franciszka i Elżbiety z Ficków. Wykształcenie: studia filozificzne i teologiczne w Obrze i Notre
Dame de Lumières (Francja). Święcenia kapłańskie: 13 maja 1943 w Notre Dame de Lumières. Duszpasterz Polaków w Le Martinet (dep. Gard, Francja) 1943–1944; kapelan (kapitan) w II Korpusie Polskim
w Egipcie, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii 1944–1947. Od 1947 we Francji. Duszpasterz polonijny
w Noeux-les-Mines 1947–1953; misjonarz ludowy w departamentach Nord, Pas-de-Calais, a także w innych częściach Francji i w Belgii 1953–1981. Autor artykułów w „Głosie Katolickim” (Paryż) i w „Niepokalanej” (Vaudricourt). Odznaczenia: Croix de Guerre. Lit.: Archiwum o. Józefa Pielorza (Belgia).
R. Duda
GRABECKI Edward, brat Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej; ur. 1 października
1913 w Płocku, zm. 7 sierpnia 1960 w Vaudricourt, syn Stanisława i Władysławy z Woleńskich. W okresie
II wojny światowej wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Po wojnie przez dwa lata służył w
oddziałach Wartowniczych w Niemczech, a następnie przedostał się do Francji, gdzie pracował w kopalni
rudy. Śluby zakonne: 25 stycznia 1950 w La Ferté-sous-Jouarre. Jako brat zakonny pracował kolejno
w La Ferté-sous-Jouarre, Caen 1950-1952 i Vaudricourt 1952-1960. Lit. Archiwum IRB (Vaudricourt).
GRABIŃSKI Marian, kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (oblat), ur. 13 czerwca 1925 w Paruszowcu (pow. rybnicki), zm. 29 listopada 1991 w Noeux-les-Mines (Francja), syn Wincentego i Jadwigi z Grabińskich. W czasie II wojny światowej wcielony do armii niemieckiej 1943–1944. Po
dostaniu się do niewoli alianckiej został przerzucony do Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii 1944–1945.
Wykształcenie: Liceum 3. Dywizji Strzelców Karpackich w Bodney Airfield North 1948; Seminarium
Duchowne w Velaines (Belgia). Święcenia kapłańskie: 1 sierpnia 1954 w Hautrage (Belgia). Od 1954 we
Francji. Nauczyciel języka polskiego w Internacie św. Kazimierza w Vaudricourt oraz duszpasterz polonijny
w Valenciennes, Arenberg, Calonne-Ricouart, Noeux-les-Mines, Sailly-Labourse, Biache, Arras 1954–
1991. Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej. Lit.: Archiwum o. Józefa Pielorza (Belgia).
M. Grabiński
JAREK Bernard, kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (oblat); ur. 29 czerwca 1913 w Łaziskach Górnych (pow. pszczyński), zm. 26 grudnia 1990 w Calonne-Ricouart (Francja),
syn Franciszka i Emilii z domu Pomykoł. Wykształcenie: studia filozoficzno-teologiczne w Obrze i Krobi oraz w Notre Dame de Lumières (Francja). Święcenia kapłańskie: 23 lutego 1941 w Notre Dame de
Lumières (Francja). Duszpasterz w: Marsylii 1941–1942, Caen-Biver 1942–1950, Dourges 1950–1977,
Marles les Mines 1977–1990. Ceremonie pogrzebowe odbyły się w kościele św. Stanisława w Marles les
Mines i na cmentarzu w Vaudricourt z udziałem chórów Millenium i Moniuszko. Lit. Arch. IRB.
KACZMAREK Andrzej, brat Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (oblat); ur. 1 września 1951 w Wolsztynie, zm. 6 lutego 2003 w wyniku wypadku samochodowego pod Lille, syn Stanisława
i Jadwigi z domu Kaczmarek. Wykształcenie średnie. Nowicjat: 8 marca 1973 w Obrze-Markowicach;
pierwsze śluby zakonne: 8 września 1974 w Obrze; śluby wieczyste: 6 września 1981 w Kodniu. W latach
1973–1987 pracował kolejno w placówkach oblackich w: Obrze, Markowicach, Kodniu, Katowicach,
Milanówku, Lublińcu, Bodzanowie. Misjonarz w Kamerunie 1995–1997. Od 1987–1995 i 1998–2003
w domu zakonnym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Vaudricourt (Francja) zajmował się
pracami gospodarczo-remontowymi, pielęgnacją parku i opieką nad ojcami w podeszłym wieku.
Przez kilka lat współpracował przy dystrybucji miesięcznika „Niepokalana”. Lit. Archiwum IRB
(Vaudricourt).
136
Album_x.indd 136
A. Dreszer
B. Jarek
A. Kaczmarek
137
2006-08-01 13:11:00
Album_x.indd 137
2006-08-01 13:11:00
SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
Słownik obejmuje wybrane postacie, których nazwiska odnotowano w niniejszym albumie
oraz osoby, które współpracowały z misjonarzami oblatami we Francji i krajach Beneluksu.
ANKIERSKI Rajmund, kapłan diecezji włocławskiej; ur. 6 sierpnia 1931 w Saint
Laurent d’Andenay (Francja). Wykształcenie: studia filozoficzno-teologiczne
w Instytucie Katolickim w Paryżu 1949–1955. Święcenia kapłańskie: 29 maja
1955 w Paryżu. Duszpasterz polonijny w Harnes 1955–. Zainteresowania/hobby:
muzyka operowa. Miejsce zamieszkania: Francja
BECK-DOMŻALSKA Marta Danuta, z domu Domżalska, ekonomistka; ur.
28 października 1961 w Krakowie. Studia ekonomiczne (specjalizacja: międzynarodowe stosunki gospodarcze) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1980–1985
oraz studia zaoczne dotyczące zagadnień polonijnych w Instytucie Duszpasterstwa
Polonijnego w Poznaniu i Instytucie Polonijnym Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Ekspert Komisji Europejskiej-Eurostat (Biuro Statystyczne) w Luksemburgu 1991–. Główne kierunki pracy zawodowej: statystyka społeczna. Autorka
publikacji, w tym książki Women and men in the European Union (Luxembourg
1995). Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Kultury Polskiej w Luksemburgu 2000–.
Członek Rady Parafialnej Polskiej Misji Katolickiej w Luksemburgu 1996–. Miejsce zamieszkania: Luksemburg 1989–.
BEMKA Denyse Annette z domu Wachowski, pracownik handlu, działaczka społeczna; ur. 12 maja 1947 w Marles-les-Mines (Pas-de-Calais, Francja), córka
Edwarda i Anny z domu Pietrzak. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące.
Pracownik handlu w Marles-les-Mines 1961–1967. Działaczka Association
d’Education Populaire du Millenium (sekretarz administracyjny 1995–1998;
sekretarz generalny 2002–; sekretarz sekcji „Don du sang” 1985–; wicesekretarz
chóru Millenium 1996–2005; sekretarz sekcji „Amicale du Millenium” 2005–;
sekretarz sekcji „Rencontres et loisirs” 1982–1998; członek chóru Millenium
1983–2004; członek klubu „Guitare” 1987–1989; kronikarka opracowująca złotą
księgę Stowarzyszenia 1995–) 1982–. Odznaczenia: Médaille d’Honneur de la
ville de Marles-les-Mines, Médaille d’Honneur de l’Union Départamentale des
Donneurs de Sang du Pas-de-Calais, Médaille de Reconnaissance des Donneurs
de Sang, Médaille pour Services rendus des Donneurs de Sang, Médaille
d’Honneur des Sociétés de Musique et Chorales, Croix de Chevalier du Mérite
du Sang. Zainteresowania/hobby: poezja, teatr, śpiew, praca społeczna. Miejsce
zamieszkania: Francja.
BEMKA Jean Marie, górnik, działacz społeczny; ur. 25 listopada 1939 w CalonneRicouart (Pas-de-Calais, Francja), syn Józefa i Marii ze Śliwińskich. Wykształcenie:
zawodowe. Szef ekipy górniczej w kopalniach węgla kamiennego w Marles-lesMines 1956–1972; pracownik Société de Transmission Automatique w Ruitz
1973–1990. Działacz Association d’Education Populaire du Millenium (członek
chóru Millenium 1983– 2004; prezes sekcji „Rencontres et loisirs” 1995–1998;
członek sekcji „Don du sang” 2000–; księgowy 1995–) 1982–. Odznaczenia: Médaille du travail (argent, vermeil), Médaille d’Honneur des Sociétés de Musique
et Chorales, Médaille d’Honneur de la ville de Marles-les-Mines. Zainteresowania/hobby: śpiew. Miejsce zamieszkania: Francja.
BERNACKI Zbigniew, kapłan polonijny we Francji; ur. 25 października 1920
w Grybowie, zm. 13 sierpnia 1985 w La Crèche (Francja). W czasie II wojny światowej więzień niemieckich obozów koncentracyjnych w Mauthausen i Dachau.
Święcenia kapłańskie: 16 kwietnia 1949 w Paryżu. Wyksztacenie: międzydiecezjalne seminarium Des Carmes w Paryżu. Duszpasterz polonijny w Saint-Denis
i w Paryżu 1949–1960; sekretarz generalny Polskiej Misji Katolickiej we Francji
1960–1972; rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji 1972–1985. Prałat Jego
Świątobliwości 1971. Odznaczenia: Grande Medaille Vermeille de la Ville de Paris.
BORGUS Victor, urzędnik, działacz katolicki i polonijny; ur. 17 października
1929 w Béthune (Francja). Elektromechanik górniczy w północnej Francji 1953–
1983; urzędnik miasta Béthune. Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Polskiej w Béthune 1949–1959; skarbnik Związku Katolickich Stowarzyszeń
Młodzieży we Francji 1958–1959; skarbnik 1972–1976, a następnie prezes 1977–
Związku Mężów Katolickich we Francji; wiceprezes 1975–1997, prezes 1997–1999,
wiceprezes 1999– Kongresu Polonii Francuskiej. Członek: Związku Harcerstwa
Polskiego we Francji 1938–1947, Rady Polskiego Zjednoczenia Katolickiego we
Francji 1976–, Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej 1989–. Założyciel Komitetu Pomocy Polsce w Béthune 1981. Przyczynił się do nazwania jednej
z ulic w Béthune im. Ks. Jerzego Popiełuszki. Uhonorowany dyplomem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za krzewienie kultury polskiej we Francji. Odznaczenia: Pro Ecclesia et Pontifice, Exsuli bene de Ecclesia merito, Order Zasługi
RP (V), Złoty Krzyż Zasługi Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Medal Senatu
RP, Medal Zasługi i Uznania Diecezji Arras, medal „Za zasługi dla m. Béthune”.
Miejsce zamieszkania: Francja 1929–.
BYTNIEWSKI Wacław, kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (chrystusowiec); ur. 15 lutego 1932 w Miastkowie Kościelnym (pow. garwoliński). Wykształcenie: studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium
Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu
1952–1958. Święcenia kapłańskie: 20 kwietnia 1958 w Poznaniu. Wikariusz parafii:
Tetyń 1958, Pyrzyce (odpowiedzialny za odbudowę kościoła) 1958–1962; duszpasterz pomocniczy w Montigny-en-Ostrévent i Roubaix (Francja) 1962–1970;
prowincjał Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej we Francji
1970–1983; ekonom prowincji Towarzystwa Chrystusowego we Francji 1983–
1989; proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Wingles (diecezja Arras) 1989–1998;
duszpasterz pomocniczy w Polskiej Misji Katolickiej w Montigny-en-Ostrévent
(Francja) 1998–2001; superior domu prowincjalnego w Hesdigneul-les-Béthune
2001–. W latach 1970–1983 sekretarz generalny Polskiego Zjednoczenia Katolickiego we Francji. Autor artykułów w „Narodowcu” (Lens) i „Głosie Katolickim”
(Paryż) oraz publikacji Jubileusz Zjednoczenia Katolickiego we Francji 1924–1974
(La Ferté-sous-Jouarre 1974). W okresie stanu wojennego organizator pomocy
dla Polski. Zainteresowania: pielgrzymki, budowa przedmiotów i obiektów kultu.
Miejsce zamieszkania: Francja.
CHMIELECKI Walenty Stanisław, górnik, działacz społeczny; ur. 14 lutego
1916 w Skaszewie (woj. warszawskie). Wykształcenie średnie techniczne. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939. Jeniec wojenny stalagu XIA w Altegrabow
k. Magdeburga, a następnie skierowany do pracy przymusowej w rolnictwie jako
traktorzysta w Elbeu 1939–1945. Podoficer ewidencyjny, a następnie pracownik
działu gospodarczego w obozie dla jeńców wojennych w Hildesheim (Niemcy)
1945–1947; górnik w kopalni węgla w Hautrage-Etat (Belgia) 1947–1959; renta
inwalidzka 1960–1972; emerytura 1972–. Członek i działacz: Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów w Hautrage-Etat 1948–1950, Stowarzyszenia Mężów
Katolickich (reżyser teatru amatorskiego 1953–1960, sekretarz 1955–1974, nauczyciel w szkole sobotniej 1962–1964) 1953–, Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Polskiej w Mons (kierownik i reżyser teatru amatorskiego) 1960–,
Ośrodka Kulturalno-Oświatowego Wolnych Polaków w Mons (m.in. członek zarządu, sekretarz, p.o. gospodarza) 1977–. Laureat I nagrody podczas konkursu
teatralnego Stowarzyszenia Mężów Katolickich w Belgii 1958. Uhonorowany dyplomami uznania za pracę społeczną. Odznaczenia: Pro Ecclesia et Pontifice,
Exsuli bene de Ecclesia merito, Order Zasługi RP (V). Zainteresowania/hobby:
sport, praca społeczna. Miejsce zamieszkania: Belgia 1947–.
CHORZEMPA Jerzy, kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (chrystusowiec); ur. 3 stycznia 1944 w m. Wysoka Głogowska na Rzeszowszczyźnie. Wykształcenie: studia filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
w Poznaniu 1962–1969. Święcenia kapłańskie: 25 maja 1969 w Stargardzie Szczecińskim.Wikariusz parafii: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ziębicach (Dolny
Śląsk) 1969–1970, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie 1970; duszpasterz Polonii w Méricourt sous Lens 1971–1979 i dyrektor Krucjaty Eucharystycznej 1976–1986; instruktor na Kursach Loretto we Włoszech 1975–1978;
duszpasterz polonijny w Dunkierce (m.in.: budowa kaplicy i zagospodarowanie
Polskiego Ośrodka Katolickiego; prowadzenie audycji radiowych w języku polskim
w radiu flamandzkim) 1979–1986; duszpasterz polonijny w Maroku, Algierii
i Tunezji 1986–1990; wikariusz katedralny parafii Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Rabacie 1986–1990; duszpasterz akademicki młodzieży afrykańskiej
i kapelan więzienia w Rabacie 1986–90; duszpasterz polonijny w 12 departamentach Południowej Francji (ośrodki nabożeństw: Avignion, Alès, Albi, Béziers,
Montpellier, Montélimar, Nimes, Perpignan, Rodez, Tuluza) 1990–1994; kapelan
Legii Cudzoziemskiej (uczestnik misji wojskowych, m.in.: w Centralnej Afryce,
Bośni) 1992–. Autor artykułów i homilii w „Narodowcu” (Lens), „Głosie Katolickim” (Paryż), „Mszy Świętej” (Poznań), „Kepi Blanc” (Aubagne). Odznaczenia:
Brązowy Medal Obrony (NATO), Médaille de l’OTAN, Médaille Commémorative
Française (Ex-Yougoslavie). Zainteresowania/hobby: film amatorski. Miejsce
zamieszkania: Francja.
CZAPKOWSKI Wiesław, przedsiębiorca budowlany; ur. 7 sierpnia 1951 w Łańcucie, syn Edmunda i Stefanii z Olechowskich. Wykształcenie średnie budowlane. Właściciel przedsiębiorstwa budowlanego CRL Entreprise Générale de Batiment w Lille 1991–. Wybudował wiele domów jednorodzinnych w departamencie
Nord i Pas-de-Calais oraz przeprowadził liczne remonty i renowacje mieszkań,
restauracji i sklepów. Członek: Stowarzyszenia „Muzeum Policji” w Kielcach
2003–. Sponsor Galerii Malarstwa i Rzeźby Polskiej w Vaudricourt. Zainteresowania/hobby: polityka, turystyka, sport. Miejsce zamieszkania: Francja.
DALMAGNE-PAWLIŃSKA Teresa, z domu Pawlińska, sekretarka, działaczka
społeczna; ur. 7 października 1947 w Goutroux (Charleroi, Belgia). Wykształcenie
średnie. Krawcowa w „Tout pour elle” w Charleroi 1964–1965; sekretarka: Papeteries Intermills w Brukseli 1965–1981, Promotion du Tourisme w Brukseli
1985–1986, Centre d’Immigration w Charleroi 1988–1997. Prezeska Bractwa
Żywego Różańca w Courcelles 1992–; sekretarka Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Belgii 1994–. Aktywny działacz chrześcijańskich związków
zawodowych (SCS) w Belgii. Zainteresowania/hobby: lektura, gimnastyka, pływanie. Miejsce zamieszkania: Belgia 1947–.
DITTE-ADAM Lucy, piosenkarka, pianistka; ur. 16 maja 1930 w Marles-lesMines, córka Bolesława i Joanny z Cieślewiczów. Naukę gry na fortepianie i naukę śpiewu rozpoczęła jako 10-letnie dziecko. Pierwszy publiczny występ w wieku 16 lat. Występowała z koncertami i recitalami w różnych miastach Francji,
m.in. w koncercie Gilberta Bécaud. Współpracowała z orkiestrą braci Kaszowskich i Henri Potier. Koncerty na wieczorach i galach Rotary Club i Lyons Club
oraz uroczystościach polonijnych. Od 1990 uczestniczy jako piosenkarka i pianistka w Mszach św. w kaplicy Ośrodka Wypoczynkowego „Stella Maris” w StellaPlage. Nagrała wiele płyt długogrających i CD. Uhonorowana dyplomem Konsulatu RP w Lille oraz przyjęta do grona Honorowych Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej otrzymując w Rzymie specjalny dyplom i krzyż oblacki. Odznaczenia: Exsuli bene de Ecclesia merito. Miejsce zamieszkania: Francja 1930–.
DOMARADZKI Marian, językoznawca, redaktor; ur. 15 sierpnia 1956 w Połczynie Zdroju, syn Stanisława i Jadwigi z Kuroczyckich. Studia w zakresie filologii
polskiej 1975–1979 oraz doktorat z językoznawstwa 1990 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
i Książnicy Miejskiej w Toruniu 1979–1982; asystent, a następnie adiunkt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1982–1993; przedstawiciel Instytutu Wydawniczego „Gravis” w Toruniu 1993–1995; współpracownik i redaktor 1996–1998,
a następnie redaktor naczelny 1998– miesięcznika „ Niepokalana” w Vaudricourt
(Francja). Autor artykułów w czasopismach specjalistycznych, m.in. „Język polski”
(Kraków), „Poradnik językowy” (Warszawa) oraz publikacji książkowej Oprzymiotnikowane rzeczowniki atrybutywne w historii polszczyzny (Toruń 1997).
Zainteresowania/hobby: podróże, teatr. Miejsce zamieszkania: Francja 1996–.
FABER Eugeniusz, piłkarz, pracownik administracji państwowej; ur. 6 kwietnia
1939 w Chorzowie, syn Franciszka i Matyldy z domu Raczek. Wykształcenie
średnie. Wychowanek Górniczego Klubu Sportowego Kopalni Prezydent w Chorzowie. Piłkarz: Ruchu Chorzów 1959–1971, RC Lens 1971–1975. W polskiej
I lidze 14 sezonów, 284 mecze, 104 gole; mistrz Polski 1960 i 1968; olimpijczyk
(Rzym) 1960. W reprezentacji Polski 39 meczy (13 goli). Finalista Pucharu
Francji z Lens 1975. W latach 1982–2004 pracował w merostwie w Liévin (dep.
Pas-de-Calais) jako specjalista ds. sportu. Współpracownik klubów piłkarskich
w Liévin. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, odznaka
„Zasłużony mistrz sportu”, dwa medale miasta Lens, medal miasta Liévin. Zainteresowania/hobby: wędkarstwo.
158
Album_x.indd 158
GAŁĄZKA Teresa Ludwika z domu Chacińska, ekonomistka; ur. 5 września
1926 w Warszawie, córka Józefa i Ludwiki z Rogozińskich. W czasie II wojny
światowej uczestniczka powstania warszawskiego. Po upadku powstania wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec 1944–1945. Studia handlowe na Uniwersytecie Brukselskim 1945–1950. Przez 26 lat pracowała jako ekonomistka
w Belgii. Współpracownik Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli (pomoc przyjeżdżającym do Belgii Polakom) 1987–. Autorka publikacji książkowej Złote runo.
Do Belgii po pracę i chleb (Bruksela 1996). Odznaczenia: Exsuli bene de Ecclesia
merito. Miejsce zamieszkania: Belgia 1945–.
GARÇON Gabriel, nauczyciel akademicki, publicysta, działacz społeczny,
badacz dziejów emigracji polskiej we Francji; ur. 10 stycznia 1953 w Leforest
(Pas-de-Calais, Francja), syn Władysława i Marty z Grzesiaków. Wykształcenie:
studia matematyczne (agrégation) i slawistyczne oraz doktorat z zakresu historii
Polski na uniwersytecie w Lille. Profesor matematyki w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Lille 1978–. Autor artykułów prasowych oraz publikacji książkowych,
m.in.: La radio française parle le polonais; Histoire des émissions en langue polonaise de la Radiodiffusion française 1932–1974 (Lille 1991); Les catholiques polonais
en France 1919–1949, (Lille 2004). Popularyzator historii i kultury polskiej oraz
polonijnej we Francji (wykłady, wystawy, filmy, imprezy o charakterze kulturalno-naukowym, biuletyny informacyjne). Prezes Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Polskiej we Francji 1971–1978; członek Rady Naczelnej Polskiego
Zjednoczenia Katolickiego we Francji 1971–1978; sekretarz generalny Kongresu
Polonii Francuskiej 1975–1979; prezes Polsko-Francuskiego Zjednoczenia Kulturalno-Oświatowego (od 1989 Le Rayonnement Culturel Polonais) 1987–.
Członek, m.in: Towarzystwa Polaków w Auby, Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, Francuskiego Towarzystwa Studiów Polskich. Zainteresowania/hobby: sport, śpiew, muzyka. Miejsce zamieszkania: Francja.
GAWLINA Józef Feliks, arcybiskup, biskup polowy Wojska Polskiego, generał
dywizji; ur. 18 listopada 1892 w Strzybniku na Śląsku Opolskim, zm. 21 września
1964 w Rzymie (pochowany na polskim cmentarzu wojskowym pod Monte Cassino), syn Franciszka i Joanny z domu Banas. Wykształcenie: studia teologicznofilozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim; studia dziennikarskie oraz magisterium z teologii moralnej na Uniwersytecie Warszawskim. Święcenia kapłańskie:
19 czerwca 1921. Biskup polowy Wojska Polskiego i biskup tytularny Mariamme
1933 (arcybiskup tytularny Mandito 1952). Po klęsce wrześniowej przedostał się
do Anglii, gdzie pełnił funkcję naczelnego kapelana polskich wojsk lądowych,
morskich i powietrznych, pełniąc jurysdykcję duszpasterską nad całością wojska, a od 1942 również nad uchodźcami z okupowanej Polski. Założył na Bliskim
Wschodzie drukarnię i wydawnictwo (wydawał pismo „W imię Boże” i „Biuletyn
Wewnętrzny Biskupa Polowego”) 1942. Uczestniczył jako kapłan liniowy w bitwie pod Monte Cassino i walkach II Korpusu o Ankonę. Biskup ordynariusz
Polaków w Niemczech 1945; rektor polskiego kościoła św. Stanisława w Rzymie
1947; założyciel rzymskiego instytutu wydawniczego „Hozjanum” oraz organizator Centralnego Ośrodka Emigracji Polskiej i Polskiego Instytutu Historycznego
1947. Redaktor kwartalnika „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1949–1964. Członek Rady Emigracyjnej przy Kongregacji Konsystorialnej i członek jej Komitetu
Wykonawczego 1953. W latach 1954–1964 przewodniczący komitetu redakcyjnego „Sacrum Poloniae Millenium” – rocznika pomyślanego jako wydawnictwo
mające uczcić tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce. Dyrektor Światowej Federacji
Kongregacji Mariańskich 1954–1964. Asystent tronu papieskiego. W latach
1960–1964 czynnie uczestniczył w pracach przygotowawczych Soboru Watykańskiego II jako sekretarz Komisji ds. Biskupów i Diecezji. Autor licznych artykułów, listów pasterskich i odezw. Odznaczenia: m.in. Order Virtuti Militari (III),
Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Monte Cassino.
GAWRON Krystian, kapłan archidiecezji częstochowskiej; ur. 29 stycznia 1948
w Mierzecicach, syn Józefata i Heleny z domu Hyla. Wykształcenie: studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie 1966–1972; studia teologiczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1968–1972 oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie
zakończone doktoratem z teologii dogmatycznej 1978–1982. Święcenia kapłańskie: 21 maja 1972. Wikariusz parafii: Będzin-Łagisza 1972–1973, Sosnowiec
1973–1975; wikariusz przy Polskiej Misji Katolickiej w Londynie 1975–1978;
profesor w Polskim Seminarium Duchownym w Paryżu 1982–1999; wykładowca
IRCOM w Angers 1986–1987 oraz Instytutu Schumana w Brukseli 1987–1988;
rektor Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii 1999–; wykładowca eklezjologii
w związanej z Uniwersytetem Fryburskim Ecole de la Foi 1999–; redaktor naczelny miesięcznika „Wiadomości” (Marly, Szwajcaria) 1999–. Uczestnik międzynaro-
159
2006-08-01 13:11:21
Album_x.indd 159
2006-08-01 13:11:22
WSPOMNIENIE Z FRANCJI
Z VAUDRICOURT DO FIGUIL
Moja „przygoda” z Francją, z oblatami w Beneluksie rozpoczęła się w latach
osiemdziesiątych, gdy jako młody ksiądz – student przyjechałem w czasie wakacji na
miesiąc kursu języka francuskiego do Paryża, w Instytucie Katolickim. Aby mieć
pieniądze na kurs musiałem podjąć się zastępstwa duszpasterskiego w Lens, w parafii
Św. Elżbiety, u Ojca Józefa Przybyckiego.
Już wtedy liturgia w kościele Millenium odbywała się w dwóch językach: po polsku i po francusku, co bardzo mi pomogło „odnaleźć” się później w Paryżu. Parafianie
byli bardzo życzliwi i wyrozumiali dla mojej francuszczyzny, a miałem wówczas wiele
chrztów, kilka ślubów i pogrzebów, nie licząc codziennej Eucharystii po francusku.
Ale pewnie nie było tak źle, skoro po roku czy dwóch przychodzili ci właśnie młodzi
małżonkowie, by tym razem ochrzcić ich potomstwo… były to miłe spotkania. Również Ojca Józefa wspominam jak najlepiej, jego troskę o to czy w czasie jego nieobecności będę miał co jeść, czy poradzę sobie ze sprawami kulinarnymi, z praniem i sprzątaniem, z przygotowaniem liturgii, czy „znajdę” organistę w razie pogrzebu itd.
Raz czy drugi będąc w Lens w czasie Bożego Narodzenia czy Wielkanocy widziałem jego starania o piękno liturgii, o przygotowanie Żłóbka czy Grobu Pańskiego,
o świąteczny wystrój kościoła, o ład i porządek wokół kościoła. W tym wszystkim był
perfekcjonistą. Byłem dla niego pełen podziwu, tym bardziej iż wiedziałem, że jest
słabego zdrowia, że ma kłopoty z sercem, co zresztą stało się bezpośrednią przyczyną
jego śmierci. Gdy byłem pierwszy raz w kościele w Lens naprawdę byłem zauroczony
piękną liturgią, duchem modlitwy i skupienia, francuskim i polskim śpiewem, występami chóru, atmosferą życzliwości i przyjaźni. Myślę, że miał w tym swój udział również O. Proboszcz.
W Lens spotkałem także, chociaż krótko, Ojca Józefa Puchałę, starszego już ale
bardzo życzliwego i sympatycznego kapłana, który łączył w sobie troskę o potrzeby
duchowe i materialne parafian. Był człowiekiem z „sercem na dłoni”. Wyrazem wdzięczności parafian dla niego jest tabliczka z nazwą ulicy jego Imienia, przy samym kościele, która przedłuża pamięć o nim, o jego życiu i pracy, o jego czynach, o jego oddaniu
dla innych, o jego tragicznej śmierci.
Także obecny Proboszcz w Lens, o. Jan Domański, kontynuując tradycje swych
poprzedników, troszczy się o życie duchowe swych parafian, o piękno kościoła i liturgii.
Wykorzystując swoje doświadczenie misyjne stara się ubogacić i uatrakcyjnić nabożeństwa wprowadzając akcenty misyjne. Można zatem powiedzieć, że parafia polonijna
w Lens ma szczęście – miała i ma dobrych Pasterzy, którzy z oddaniem i pełnym poświęceniem służą Bogu i ludziom. I tylko życzyć należy, oby tak było dalej.
(rozmowa Z. Judyckiego z o. Jerzym Kalinowskim przeprowadzona 15 maja 2006)
o. Marian Puchała
Poznań, dn. 20 kwietnia 2006
INDEKS NAZWISK
Zbigniew Judycki: Po wieloletniej pracy na różnych odpowiedzialnych stanowiskach
Wiceprowincji Polskiej Misjonarzy Oblatów we Francji i Belgii, zdecydował się Ojciec na
pracę misyjną w Kamerunie. Co skłoniło Ojca do wyjazdu na kontynent afrykański?
o. Jerzy Kalinowski: Wybierając Oblatów myślałem zawsze o pracy na Misjach. Nie
dane mi było spełnić tego pragnienia w latach najlepszej aktywności i zapału. Zbliżając się do wieku emerytalnego poprosiłem przełożonych o rok sabatyczny. I tak się
zaczęła moja nowa „przygoda”. Co więcej: znoszę dobrze tamtejszy klimat, a potrzeby
są wciąż wielkie.
Z.J.: Jest Ojciec między innymi inicjatorem i współtwórcą monumentalnej „Drogi Krzyżowej”, która powstała w Figuil. Znając Ojca uzdolnienia artystyczne miało to niewątpliwie duży wpływ na powstanie tego dzieła.
o. J.K.: Trudno tu mówić o uzdolnieniach artystycznych. Czytam po prostu piękno
otaczającej mnie przyrody i to w jakiś sposób wzbudza we mnie fantazję i chęć tworzenia. Jeżeli są ku temu potrzeby – proponuję, a przyjęte propozycje realizuję w miarę możliwości. Potrzeby były, bo Figuil jest miejscem pielgrzymkowym. A skoro pielgrzymki to i „Droga Krzyżowa”.
Z.J.: „Droga Krzyżowa” to nie jedyne dzieło Ojca w Kamerunie. To także budowa kaplic
i innych prac misjonarskich o charakterze budowlano-artystycznym.
o. J.K.: Proszę nie zapomnieć, że jestem tam przede wszystkim duszpasterzem. Wyjeżdzam do ludzi w sektorze mi powierzonym, by nieść Ewangelię, by przygotować
nowych katechumenów do chrztu świętego, by sprawować Eucharystię i inne sakramenty. Naturalnie, dobrze mieć przyzwoitą kaplicę, której nie ruszą pierwsze ulewne deszcze i wichury. Stąd potrzeba stworzenia miejsca godnego tych spotkań. Dzięki dobrym ludziom z Europy mogę zakupić potrzebny materiał budowlany; natomiast
pracę z zapałem i gratisowo wykonują miejscowi ludzie. Chcąc nie chcąc zmuszony
jestem samemu rysować plany i nauczyć ich budowania. Dlatego jestem z nimi przez
cały czas. Dbam również o wewnętrzny wystrój tych miejsc co ułatwia naszą modlitwę. Wielu książy z okolic zwraca się do mnie o poradę lub wręcz o wykonanie malowideł. Sięgam w tym względzie często do rodzimych wzorców.
Z.J.: A plany na przyszłość?
o. J.K.: Jeszcze wracam na jakiś czas do Kamerunu, by dokończyć co nie jest skończone i kontynuować co rozpoczęte. Bóg sam wie na ile dni, miesięcy lub lat starczy mi sił
i zdrowia. Jeśli można o to prosić Boga to proszę; ale do Was się zwracam o wsparcie
w tej modlitwie.
Z.J.: Szczęść Boże tym zamierzeniom, ojcze Jerzy. Dziękuję za rozmowę.
ADAMCZUK Marek 98
ADAMCZYK Józef 83, 120, 123–124, 126, 136
ADAMSKI Antoni 98
ADAMSKI Józef 35, 42, 77, 83, 117, 122, 136
ADAMSKI Paweł 83
ADAMSKI Paweł Norbert 143
ADAMSKI Stanisław 83, 93, 143
ADAMSKI Stanisława 99
ALBERS Daniel 26
ALOSZKO Stanisław 70,
ANDERS Władysław 15, 68,
ANDRZEJEWSKI Jean 77
ANDRZEJEWSKI Józef 17
ANIOL Henri,
ANKIERSKI Rajmund 52
BABINSKI Daniel 77
BACZA Lech 77
BACZYK Bernard 77
BACZYNSKI Pascal 77
BAKOWSKI Jean 77
BALA Henri 77
BALCEWICZ Wojciech 77
BANACH Ryszard 98
BANAK Jerzy 98
BANAŚ Etienne 77
BANIECKA-DZIADZIO Barbara 105
BARA Richard 77
BARANOWSKI Henryk 77
BARANOWSKI Jerzy 77
BARANOWSKI Michel 77,
BARRAS Hervé 106, 171
BARTOL Janusz 77
BARTOSIAK Jolanta 131
BARTOSIAK Tomasz 131
BARTOSZEWSKA Felicja 98
BASTIN François 107
BĄCZKOWSKI Laure 99
BĄCZKOWSKI Marian 9, 57, 70, 77, 99
BĄCZYK Bernard 77
BEBLIK Jean-Michel 77
BECK-DOMŻALSKA Marta 158
BEDNAREK Patrick 77
BEDNARSKI Zbigniew 77
BEDNORZ Alfred 15, 21, 39, 84, 93–94, 117, 136
BEJZE Bohdan 98
BENUSZAK Piotr 77,
BERA W. 124
BERNACKI Zbigniew 34, 38, 40, 44–45, 47–48, 50,
53, 55, 88, 94, 98, 158
BETZ Pierre 124
BIAŁECKA Lidia 123
BIAŁECKA Monika
BLACHUTA Miecislas 77
BŁASZAK DE JULIS Ewa 105
BLIN Władysław 98, 131
BLIN Władysław
BOBOLA Andrzej
BOBOWSKI André 77
BOBOWSKI Józef 77
BOBOWSKI Raymond 77
BODES Stanisław 105
BOJSZCZAK Edouard 77
BOMBA Stanislas 77
BONCZYK Bernard 77,
BONIECKI Adam 98
BOŃCZYK Bernard 94–95
BORGUS Victor 158
BORGUS Wiktor 98
BORIZEK Claude 77
BORKOWSKI Jean-Luc 77,
BOROWCZAK Teresa 99
BOROWCZYK Ireneusz 77
BOROWCZYK Richard 77
BOROWICZ Daniel 77
BOROWICZ Joanna 105
BOROWICZ Marian 77
BOROWIEC Bernard 77
BRACHA Richard 77
BRACHMAŃSKI Zygmunt 92
BROCKI Leon 77
BRONOWICKI Edmund 77,
BRUFFAUT Daniel 77
BRZENCZEK Serge 77
BRZEŚCIŃSKA-RICCIO Joanna 105
BRZEZINA Karol 15, 20, 121, 124, 136
BRZEZINA Leon 21–23, 47–48, 53, 57, 64, 68,
71–72, 83, 87, 97–98, 103, 109, 113, 120, 126,
128, 130, 143, 156–157
BRZEZINSKI Bernard 77
BUGZEL 54
BUKOWIECKI Czesław 77
BURMISTRZAK Bernard 77
BURNIAK Marian 98
BURY Jean 77
BURZY Remigia 68, 115
BURZYCKI Jerzy 37, 77
BYCZEWSKI Iwo 132, 171
BYTNIEWSKI Wacław 47, 158
174
Album_x.indd 174
CABAN Wiesław 103
CABRAS Lucien 77,
CALOZ Jean-Pierre 58, 61–62
CALUJEK Louis 77
CAMIER H. 53–54
CARLIER Maurice 107
CAZES Alain 77
CEBULA Józef 148
CEBULSKI Claude 77
CECCHY Huques 99, 114
CEGIELSKI Józef 77
CEPEL Jean 77
CEURTENS F. 107
CHARUBA Lech 26, 84, 123
CHIRAC Jacques 127
CHMIELECKI Walenty 158
CHMIELEWSKI Jean 77
CHMIELOWIEC Eugene 77
CHMIELOWIEC Roman 77
CHODURSKA Elżbieta 104
CHOJECKI Mirosław 53
CHOLEWKA Piotr 84
CHOPIN Fryderyk 68, 105, 145
CHORZEMPA Jerzy 47, 98, 158
CHROSTOWSKI Waldemar 98
CHRUSLINSKI Edouard 77
CHRZANOWSKI Grzegorz 129
CIEMNIEWSKI Michel 77
CIERPKA Jerzy 77
CIESIELSKI Stanisław 77
CIESIELSKI Jerzy 161
CIESLIK Karol 77
CIEŚLAK Bruno 77
CIKAŁA Richard 77
CLABAUT Armandus 25–26, 29, 32, 39
CYRUS Józef 17
CZAICKI Jan 77, 169
CZAJA Tadeusz 2, 120, 128, 130, 133, 144
CZAJKA Kazimierz 21, 48, 55, 83–84, 87, 117,
121–122, 136
CZAK L. 124
CZAKAJ Paweł 14
CZAPKOWSKI Wiesław 106, 159, 172
CZEKAJ Edouard 77
CZERMAŃSKI Adrian 98
CZOGAŁA Szymona 115–116
CZYŻ Stanisław 98
DAGBERT Michel 106, 171–172
DALMAGNE Teresa 159
DANNEELS Gotfied 125–127, 129
DAREMNIAK Irena 98
DAWIDOWICZ Joseph 77
DĄBROWSKI Bronisław 98
DĄBROWSKI Waldemar 171
DEBSKI Bruno 77
DECKMYN Leon 77
DEJNEKA Bronisław 98, 120, 126, 128, 144
DELABY 55
DELAMAGNE Michel
DELAPORTE Jacques 94–95
DELELIS André 58
DEL-FABRO Julien 114
DEPREZ Leonce 113, 171–172
DEROUET Henri 57, 62, 88, 91
DERTKOWSKI Joseph 77
DERYNG J. 44
DESCHATELETS Léo 30, 40, 43
DEWERCICKI Antoni 77
DEWERCICKI Józef 77
DHAENE Frédéric 77
DHAENE Rémy 77
DITTE-ADAM Lucy 112–114, 159, 173
DJIDA Joseph 98
DŁUBACZ Włodzimierz 69
DMOWSKI Roman 68, 105
DOBROŃSKI Adam 104
DOBRZELEWSKI Ryszard 77
DOMAŃSKI Jan 7, 9, 21, 72, 84, 87, 89, 115, 144,
171, 174
DOMARADZKI Marian 97–98, 113, 159, 173
DOMZALAKI Jean 77
DONIEC Aleksander 71
DOPIERAŁA Kazimierz 103, 171
DÖRR Jadwiga 98
DRABINIOK Elżbieta 68, 70, 115–116, 153
DRESZER Antoni 21, 35, 83–84, 125, 137
DROUART J. 33
DROZD Jerzy 77
DROŻDZYNIAK H. 124
DROŻDŻ Jerzy 72, 103, 114
DRUELLE Michel 77
DU BOIS D’AISCHE I. 64
DUCH Bronisław 37, 43, 46
DUDA A. 21
DUDA Eric 77
DUDA Roman 15, 83–84, 87, 98, 117, 137, 168
DUDA-GRACZ Jerzy 105–106
DUDEK Jean-Luc 77
DUDKIEWICZ Bernard 77
DUDZIAK Franciszek 121
DULLIER Bernard 72
DUPONT Alfred 77
DUPONT Paul 93
DURA Jean 77
DURAND Jacques 87
DUTKIEWICZ Henri 77
DYDYCZ Antoni 98, 130
DYDYCZ Antoni
DYJAK Franciszek 77
DYMNY Gérald 77
DZIADZIO Bogdan 105
DZIERZYNSKI Jean 77
DZIUBA Andrzej 98
ECHEVIN Philippe 77
EISINGER Benedikt 77
ELESZKIEWICZ Stanisław 105
ELSNER MICHALSKI Maria 105
FABER Eugeniusz 69, 159
FALKIEWICZ Karola 68, 115–116
FAŁKOWSKI Henryk 77
FERENZ Edward 77
FERENZ Józef 77
FERRIEU Jean 107–108
FIDYK Richard 77
FILSTICH Mieczysław 77
FIODOROWICZ Józef 98
FOKCIŃSKI Hieronim 9, 103
FRACKOWIAK André 77
FRANCK Fernard 131
FRANKOW Tadeusz 47, 53, 120, 125, 127
FRANKOWSKI Edward 64, 127
FRANKOWSKI Edward
FRASZCZAK Francis-Jean 77
FRASZCZAK Patrice 77
FRAZIK Franciszek 122
FRĄCKOWIAK Krystyna 98
FRONCKOWIAK André 77
FRYC Zofia 68, 115
FURMANIAK Dominique 77
FURMANIAK Marian 77
GABRYELSKI Jacek 77
GACZOŁ Stanisław 103
GAJDA Vincent 77
GAŁĄZKA Teresa 159
GAŁĄZKA-CHACIŃSKA Teresa 130
GAŁKOWSKI Adam 103, 171–173
GAPSKA Aleksandra 98
GARÇON Gabriel 45–46, 71, 77, 159
GARNIER François 67, 96
GAWLINA Józef Feliks 15, 33, 122, 159
GAWRON Krystian 54, 57, 159
GAWRONSKI Jean-Pierre 77
GĄGAŁA Stanisław 103, 106, 171
GĄSIOR Fidelis 49, 57, 115
GENDERA Richard 77
GÉRARD Józef 93
GERVOIS André 160
GERVOIS Janine 160
GESLAK Jean Marc 77
GĘBKA A. 124
GIANADD Jean-Claude 89
GIERTYCH Maciej 98
GIES Aleksandra 93
GLEMP Józef 56–57, 63, 88, 95, 126–128, 130–131,
133
GLOWACZ Tadeusz 77
GŁADYSZ Sykstyna 115
GŁOWACKI Leonard 52
GŁÓDŹ Sławoj 62, 128, 130
GMEREK Bernard 77
GMEREK Patrick 77
GOCZOWSKA Irena 99
GOGOLIŃSKI-ELSTON Rafał 30–31, 160
GOJ Antoni 77
GOLKA Cherubina 49, 57, 68, 115–116
GOŁYGA Andrzej 103, 172
GOMOLLA Richard 77
GORZEJEWSKI Bernard 77
GÓRNIAK Wacław 120, 122, 144
GÓRNIAK Władysław 69
GÓRSKI Andrzej 77
GÓRSZCZYK Jean 77
GRABECKI Edward 26, 34, 117, 137
GRABIŃSKI Marian 26, 48, 59, 83–84, 117, 122, 137
GREDZINSKI Jean 77
GROCHOLEWSKI Zenon 103, 132
GROCHOLSKI Stanisław 126
GROCHOT Józef 27, 41, 53, 160
GRUDZIEŃ Mariusz 72
GRUSZCZYŃSKI Mieczysław 160
GRUSZKA Gloriosa 49, 115
GRZĄDZIEL Henryk 98
GRZEGORZEWSKI Jakub 77
GRZEGORZEWSKI Jean-Luc 77
GRZEŚKOWIAK Alicja 89, 128
GRZEŚKOWIAK Jerzy 98
GRZYBEK Stanisław 84, 86
GRZYWACZEWSKI Józef 98
GUENTHER Zygmunt 77
GUERRY Emile-Maurice 94
GUILLEMANT 84
GULBINOWICZ Henryk 57–58, 67, 95–96, 126–127
GUTOWSKI Mariusz 43
GUZIKOWSKI Jan 9, 60, 98, 160
HAIN Laurent 77
HALASA Alfred 105
HANCYK Zenon 77
HARLÉ Jules-Louis 52
HAVA Daniel 98
HEIDRICH Andrzej 105
HELLER Stanisław 23, 58, 62, 120, 128, 132, 145
HETMAN Włodzimierz 104
HEUGEN Jean 124
HIDWAG Georges 107
HILAK Freddy 77
HLOND August 14, 20, 24, 63, 89, 109, 120–121,
138, 150
HŁADKIEWICZ Wiesław 103, 172
HOEFT Wojtek 105
HOHENGARTEN Janina 160
HOLBE Jean-Marc 77
HOLINSKI Robert 77
HORAŁA Ceslas 77
HUDZIAK Edward 98
HUMEZ Christian 77
HUMEZ Dominique 77
HUMMEL Piotr 77
HUYGHE Gerard 36, 38, 85, 87
HYMCZAK Iwona 71
HYMCZAK Jacek 70–71
HYŻY Richard 77
IDCZAK Alain 77
ILEWICZ Józef 130
IMIELA François 77
INGLOT Andrzej 105
IWANICKI François 77, 173
IWANICKI Janina 173
IWANKOWSKI Bernard 77
IZYDORCZYK Marian 77
JABLONSKI Ewa 105
JACKOWIAK Denis 99
JACQUINET Georges 107
JAEGER Jean-Paul 65, 72, 86, 89–90
JAGELOWITZ Alexander 105
JAGŁA Franciszek 38, 160
JAGOSZ Michał 61, 98, 104, 161
JAKOBIAK Etienne 77
JAKUBOWSKI Eugeniusz 77
JAKUBOWSKI Ghislain 77
JAKUBOWSKI Wojciech 171
JAN III SOBIESKI 68
JAN PAWEŁ II 10, 13, 68, 102–103, 105, 120,
125–126, 128, 130, 144, 146, 159, 161–166
JANCZEWSKI Andrzej 105
JANECZEK Józef 77
JANKOWICZ Stanisław 98
JANKOWSKI 26
JANKOWSKI Jerzy 111, 122–123
JANKOWSKI Michał 77
JANKOWSKI Pascal 77
JANOSZKA Christophe 77
JANURA Katarzyna 68
JAREK Bernard 21, 26, 83–84, 117, 137
JAROS Jan 77
JAROSZ Michel 77
JASIŃSKI Piotr 103, 171
JASKULSKI André 71, 77
JATKULSKI Jean 77
JAWORSKI Jan 103
JELSKI Andrzej 77
JETTÉ Ferdynand 48, 53
JEZIOR Józef 127
JEZIORKOWSKI Andrzej 105
JEZIORO Gilbert 77
JEŻ Ignacy 55, 124, 131
JEŻ Stanisław 57, 64, 72, 86, 89, 95, 98, 161, 171
JĘDRYSIAK Bruno 77
JĘDRZEJAK Henri 77
JĘDRZEJAK Stanisław 77
JOANNIS Maria Róża 13
JOCHEM Teodor 67, 72, 115, 161, 171
JOCZ Paweł 105
JOLDA Henri 77
JOZEFIAK Edmond 77
JUDYCKA Agata 2–3, 9, 66–67, 74, 98, 101, 104–105,
131, 157, 171–173
JUDYCKA Magdalena 66
JUDYCKI Maksymilian 66, 68
JUDYCKI Michał 66
JUDYCKI Zbigniew 2–3, 9, 66–67, 74, 98, 101,
104–105, 131, 156–157 172–174
JURETZKO Eugeniusz 17, 64, 69, 98, 128, 161, 171
KACZMAREK Andrzej 64–66, 117, 137, 161
KACZMAREK Helena 161
175
2006-08-01 13:11:26
Album_x.indd 175
2006-08-01 13:11:27
KACZMAREK Janine 99–100
KACZMAREK Lech 98
KACZMAREK Tadeusz 77
KALINOWSKI Jarosław 103, 145, 156
KALINOWSKI Jerzy 2, 21, 23, 52, 54, 58, 61, 64–66,
69, 98, 126, 174
KALINOWSKI Marc 77
KALIŃSKA Wanda 68, 70–72, 90, 100
KALOPSIDIOTIS Jolanta 105
KALUZNY Antoine 77
KAMIEŃSKA Anna 98, 106
KAMIEŃSKA Teresa 172
KANIA Jerzy 15, 83–84, 138
KAPELLA Bogdan 77
KAPELLA Bohdan 57, 99
KAPLEWSKI Stanisław 105
KARASINSKI Jerzy 77
KARPIŃSKI Ryszard 131–132
KARSKA Halina 105
KASINSKI Jean-Yves 77
KASIŃSKI Krzysztof 105
KASPROWICZ Jean-Claude 111, 113, 141, 161, 173
KASZYCA Jerzy 120, 126, 145, 156
KATA Franciszek 77
KATA Władysław 77
KAWIAK Tomek 105
KAZANECKA Grażyna 105
KCIUK W. 124
KEDZIA Alfred 77
KEMPA Joseph 77
KEMPA Natalia 98
KHAN Walter 113, 171
KIEDROWSKI Witold 44–45, 56, 67, 161
KIERNICKI Kazimierz 77
KISIELEWSKI Stefan 52
KLABA Alphonse 77
KLAJBERT Philippe 77
KLAMECKI Leon 26, 32, 54, 63, 97, 117, 138, 171
KLIMANEK Christian 77
KLIMASZEWSKI Bolesław 104
KLIMCZAK Jean-Marie 77
KLINGSPORN Jean-Pierre 77
KLOCZKO Bernard 77
KLUSKA Wiesław 77
KOCHALSKI Richard 77
KOCHANOWSKA Janina 108
KOCHOWICZ Bogdan 77
KOCOŃ Czesław 77
KOENIG Jean-Pierre 77
KOKOSINSKI Andrzej 77
KOLASA Bolesław 71, 77
KOLASA Jean-Pierre 71, 77
KOLATA Bernard 77
KOMINEK Bolesław 37
KOMOREK Pierre 77
KOMOROWSKI Stanisław 171
KONIECZNY Jan 70
KONIKOWSKI Ryszard 105–106
KORPALA Małgorzata 133
KORUPCZYNSKI Adam 77
KOSIAN Franciszek 14
KOSTUJ Jean 77
KOSZPUSZEWSKI Richard 77
KOŚCIUSZKO Tadeusz 61, 68, 105
KOTLARZ Zenon 77
KOWALCZYK Antoni 17, 54
KOWALCZYK Edouard 77
KOWALCZYK Jean 77
KOWALCZYK Józef 62
KOWALSKA Teresa 100, 114
KOWALSKI Bernard 77
KOWALSKI Bronisław 14
KOWALSKI Charles 77
KOWALSKA Faustyna 166
KOWALSKI Franciszek 14
KOWALSKI Jean 77
KOWALSKI Richard 77
KOWALSKI W. 124
KOWALSKI Zygmunt 105
KOZACKA Stephan 77
KOZANECKI Stanisław 130
KOZIERSKI Stanisław 85
KOZIK Edward 69
KOZLIK Ladislas 77
KOZŁOWSKA Anna 161
KOZŁOWSKI Artur 71, 90
KOZŁOWSKI Eric 77
KOZŁOWSKI Janusz 98
KOZŁOWSKI Stanisław 161
KOZUBEK Filip 77
KOZUBEK Jan 85
KRACHULEC Bolesław 15, 21, 23, 25–26, 29, 32,
35, 40–41, 43–44, 60, 66–67, 117, 138, 173
KRAJEWSKI Jan 105
KRAJEWSKI Jean-Marie 72, 106, 113, 162, 171, 173
KRAKOWIAK Bernard 77
KRAKOWIAK Jean-François 77
KRALY Roman 77
KRASINSKI Claude 77
KRASINSKI Simon 77
KRASNODĘBSKI Jan 103, 114
KRASOWSKI Marian 77
KRASZEWSKI Zbigniew 127
KRAWCZYK Jerzy 77, 150
KRETZ Walter 77
KROMA Richard 77
KROPIOWSKA Anna 105
KROPIWNICKI Jerzy 128
KRUSZEWSKI Henryk 98, 120, 129, 131, 133,
145, 156
KRUZEL Alfred 77
KRYSKOWIAK Roman 77
KRYSŁKOWIAK Casimir 77
KRYSTKOWIAK Henri 77
KRYSTKOWIAK Kazimierz 85
KRZEMIŃSKI Tadeusz 9, 58, 66, 72, 83, 98, 120,
125–127, 130, 132–133, 145, 156–157
KRZOS Anna 171
KRZOS Czesław 99, 105
KRZYSZTON Christian 77
KUBAT Andrzej 105
KUBECZKO Joachima 68, 115–116
KUBIAK Robert 77
KUBIAK Wanda 98
KUBICKI Jean-Pierre 77
KUBICKI Ryszard 77
KUBICKI Stanislas 77
KUBIK Marek 77
KUBIK Zbigniew 77
KUBSKI Marek 105
KUBSZ Karol 20–22, 120–122, 138, 168, 171, 173
KUCHARSKA Elwira 72, 132
KUCHCIŃSKI Mieczysław 66, 72, 83, 93, 122–123,
131, 146
KUCIA Edouard 77
KUCIA Edward 87, 94
KUCZAJ Kazimierz 55, 61, 162
KUCZERA Iwona 57, 115
KUDLA Jean-Paul 77
KUJAWIK Jean 77
KULAWIK Jean 77
KULAWY Jan 14
KULESZA Andrzej Olgierd 40, 71, 84, 87, 162
KULESZA Teresa 71, 162
KULESZA Wanda 112, 162
KUŁAGOWSKI Daniel 77
KUŁAKOWSKI Jan 36, 51, 59, 127–128
KUPKA Alfons 52
KURDA Paweł 58, 83, 117, 138
KUREK Antoni 40, 98
KUROCZYCKI Józef 9, 48, 53, 61, 63–64, 67, 69,
71, 74, 83–85, 99, 103, 113–114, 146, 173
KURZAWA Bolesław 120, 125, 129
KUSZELEWSKI Robert 77
KUŚNIERZ Józef 48, 87
KUŹMICZ Adam 103
KWASEK Mariola 105
KWASNIAK Joseph 77
KWASNIEWSKI Frédéric 77
KWASNIEWSKI Patrick 77
KWASNIEWSKI Richard 77
KWASNIK Christian 77
KWASNIK Raymond 77
KWAŚNY Kazimierz 21, 27, 31, 33, 40–41, 44, 85,
87, 94, 162, 170
KWIATKOWSKI Jerzy 105
KWIATKOWSKI Michał Aleksander Włodzimierz
45, 87, 162, 168
KWIECIEN Franciszek 77
KWIECIEN Ryszard 77
LACH Joseph 77
LAMORSKI Marek 77
LANGE-CZECHOWICZ Markus 105
LASKOWSKI Władysław 98, 120, 129, 131–132,
146
LATUSEK Paweł 15, 156
LAWNICZAK Joseph 77
LE BERRE Patrick 77
LECAILLON Marie-Françoise 113
LEDÓCHOWSKI Stanislas 14, 77
LEGIERSKI Stefan 99
LEON XII 12
LEONOWICZ-BABIAK Barbara 105
LESNIAK Jean 77
LESNIAK Robert 77
LESONGEUR Patrick 77
LESZ Antoni 65, 147
LÉTOQUART Léandre 91
LEWANDOWICZ Marianne 99–100, 163
LEWANDOWSKI Bogumił 98
LEWICKI Józef 15, 21, 33, 36, 39, 41, 44–45, 83, 85,
109, 111, 117, 138–139
LICHA Barbara 105
LIGMANOWSKI Edmund 94
LIGMANOWSKI Edward 77
LIS Marian 98
LITUKIEWICZ Władysław 77
LOKS André 77
LOMMEL Léo 124
LORENSKI Jean-Pierre 77
LOZEWICZ Józefa 94
LUBINSKI Patrick 77
LUBOWIECKI Edward 124
LUCAS Sinforiano 36
LUCHT Emilia 98
LUCZAK Jean-Marc 77
LUDWIKOWSKI Jean 77
LUKASIEWICZ Claude 77
LUPINSKI Kazimierz 77
LUTOMSKI Józef 77
ŁADOMIRSKA J. 64
ŁAGOCKI Edmund 162
ŁAKOMY Ceslas 77
ŁAWRYNOWICZ Władysław 105
ŁOSOWSKI Jan 103
ŁUKASIEWICZ Klaudiusz 45
ŁYKO Wiesław 98
MACHARSKI Franciszek 50, 127
MACHEJEK Michał 98
MACIEJEWSKI Henri 77
MACIERZANKA Jan 77
MACIOL Andrzej 77
MACIOL Jerzy 77
MACZEK Stanisław 15, 106, 172–173
MADEJ Andrzej 98
MADEJSKI Mieczysław 41
MAES Gerard 114
MAILLARD Philippe 58
MAJ Julian 68, 171
MAJCHERCZYK Julian 98
MAJKA Artur 103, 105–106, 163
MAKIELA Patrick 77
MAKOWSKI Stanisław 34, 48, 71, 97, 147, 171
MALECHA Robert 99–100
MALEK Edouard 77
MALESZKA Jacques 77
MALIK Vincent 77
MALIŃSKI Mieczysław 98
MALKOWSKI Romuald 107, 150
MALYCHA Jean-Marie 77
MAŁYCHA Leon 35, 40, 84, 117, 122, 139
MANCZAK Christophe 77
MARCINIAK Andrzej 77
MARCINIAK Marian 77
MARCINIAK Raymond 77
MARCINKOWSKI Alex 77
MARCINOWSKI Richard 77
MARCISZEWSKI Bronisław 21, 32–33, 39, 44,
64, 66, 77, 83, 87, 89, 117, 139
MARÉCHAL 84
MAREK Mariola 57, 68, 115–116
MAREKWICA Hiacenta 49, 115
MARKIEWICZ Jerzy 77
MARKIEWICZ Lidia 163
MAROŃ Kinga 68, 115
MARSKI Alfred 107
MASLANA Dominique 77
MASLANA Michel 77
MASLANA Patrick 77
MASSET-CHROBOT arlette 130
MASTALERZ Stanislas 77
MATKOWSKI S. 97
MATUSZAK Christian 77
MATUSZKIEWICZ Leon 77
MATYSIAK Jacques 77
MAZENOD DE Fortunat 13
MAZENOD DE Eugeniusz 2, 7, 12–14, 21, 46, 55,
61–62, 64, 69, 74, 86, 89, 91, 93, 112, 129,
148, 154, 157, 166
MAZENOD DE Karol 13
MAZOWIECKI Tadeusz 127
MAZUR Adam 77
MAZUR John 47
MAZURCZAK Jean 77
MAZURKIEWICZ Sylwester 98
MELLICK Jacques 58, 106, 171–172
MENDRELLA Wiktor 15, 21–22, 25–26, 31, 53,
56, 93–94, 156
MERING Wiesław 132
MICHALAK Richard 77
MICHALCZAK Teresa 133
MICHALKIEWICZ Jean-Michel 77
MICHALONEK Walery 77
MICHALSKI Frédéric 77
MICHALSKI Gerard 77
MICHAŁOWSKI Jan 114, 171
MICKIEWICZ Adam 9, 68, 105, 132, 145, 150,
172
MICZKO Piotr 20, 25, 111, 121, 139
MIKA Teodor 77
MIKLUSIAK M. 124
MIKOŁAJCZAK Georges 77
MILEWSKI Philippe 77
MILLER Bernard 77
MILLER Jean 77
MIŁTO Lilia 105
MISIAK André 77
MISIUDA Hubert 15,
MISZEWSKI André 77
MITRI Angelo 54
MŁYNARCZYK J. 124
MODZELEWSKI Zenon 47, 163
MOKWA Leon 32, 163
MOMPACH Robin 77
MONIUSZKO Stanisław 62, 68, 89, 132, 137, 145,
151
MOSIĄDZ Zofia 105
MROZ Marian 25, 61, 163, 173
MROZKIEWICZ Andrzej 77
MRUGAŁA Jerzy 26, 42, 117, 139
MULEWSKA Danuta 68, 70, 153
MULEWSKA Lucjana 115–116
MŰLLER Augustyn 139
MURAWSKI Antoni 15, 23–24, 26, 59, 83, 117,
140, 168
MURAWSKI K. 26
MUSIELAK Pierre 77
MUSIELSKI Zygmunt 42, 77
MUSZYŃSKI Henryk 131
MYCIELSKI Jacek
MYSLIWSKI Patrick 77
NAGLIK Anne 105
NANDZIK Teofil 17
NAPIERALA Alain 77
NAPIERALA Bronislaw 77
NAPIERAŁA Grzegorz 21, 23, 66–67, 71, 83–84,
97–98, 115, 147, 171
NAROŻNA Franciszka 100
NASALIK Krzysztof 77
NASIOROWSKI Jerzy 77, 93
NATANEK Bolesław 52
NATER Władysław 98
NAWRAT Jan 15
NAZARUK Wiesław 86
NECKI Edouard 77
NGUYEN-VAN-DANH Eric 77
NGUYEN-VAN-DANH Wiliam 77
NIEDZIELSKI Henryk 44, 77
NIEPSUJEWICZ Edmond 77
NIERUCHALSKI Jan 35, 66, 69, 77, 83, 147
NOWACKI Rajmund 77
NOWAK Bruno 77, 164
NOWAK Claude 77
NOWAK Czesław 103, 114
NOWAK Georges 77
NOWAK Jean-Luc 77
NOWAK Józef Szczepan 140
NOWAK Józef 58, 65–66, 77, 83, 93, 117
NOWAK Leon 77
NOWAK Marek 98
NOWAK Richard 77
NOWAK Rozalia 105
NOWAK Rozalia 98, 154, 163
NOWAK Stanisław 77, 127
NOWAK Thaddée 77
NOWAK Zygmunt 171
NOWAKOWSKI Lech 77
NOWAKOWSKI Edmund 87
NOWICKI Christian 71
NOWICKI Guy 77
NOWICKI H. 124
NOWICKI Jean 77
NOWICKI K. 124
NOWICKI Michel 77
NOYER Jacques 98, 113
NTALOU Antoine 64
NYCZKA Tadeusz 77
OBARA Christian 77
OFFREDO Jean 52, 88, 163
OGONOWSKI A. 124
OGORZELEC Ludwika 105
OKOŁOWSKI Marek 147
OLEJNIK Edward 21, 23–24, 26, 29, 32–33, 35, 39,
40–42, 49, 83, 117, 124, 140, 170, 173
OLEJNIK Stanisław 121
OLSZEWSKI Edward 103
OLSZEWSKI Jean-François 77
ONYSZKIEWICZ Ryszard 60, 107–108
OPIGEZ Hevré 77
OPIGEZ Pascal 77
OPYD Zbigniew 120, 130, 147
ORZECHOWSKI Ronald 77
ORZECHOWSKI Tadeusz 70
OSIEKA Daniel 77
OSINSKI Joseph 77
OSINSKI Leon 77
OSIŃSKI Leon 32
OSINSKI Marc 77
OSIŃSKI Józef 9, 21, 48, 58, 65, 83, 87–88, 91, 127,
148, 169
OSLISŁO Henri 77
OSLISŁO Waldemar 77
OSTAFIN Frederic 77
OTRĘBSKI Michał 114
OTRZONSEK Józef 17
OZAROWSKI Jean 77
OZGA Jerzy 105
PADEREWSKI Ignacy 68, 105
PAGACZ Alexis 77
PAJĄK Jacek 72
PAKUŁA Józef 21, 39, 47, 59, 84–85, 117, 121, 140
PALCZEWSKI Henryk 77
PALCZEWSKI Jan 77
PALCZEWSKI Józef 77
PALMI Jerzy 103
PALMOWSKI Georges 77
PALMOWSKI Marian 77
PALUK Richard 77
PALUS Karol 21, 51, 59, 61, 83–84, 117, 140
PANASIUK Zofia 105
PANICZ Paweł 23, 65, 69, 83, 148
PAPALSKI Edward 29, 44, 68, 90, 98, 114, 164, 171
PARAZYSKI Michał
PASEK Zygmunt 107–108
PASIERB Janusz 59, 177
PASZKIEWICZ Mieczysław 103, 171
PAWELA Edmund 77
PAWEŁ VI 40, 87
PAWLAK Jean 77
PAWLAK Richard 77
PAWOŁEK Jan 14
PENKALLA Daniel 77
PEREK Stefan 35, 77
PERRIN Victor-Jean 35
PERSKA Ewa 130
PERZYNA J. 124
PETRUCK M. 86
PIASECKI Richard 77
PIAZZA Adeodato 29, 122
PIEKARSKI Jan 130
PIELORZ Józef 2, 9, 14–15, 53–54, 98, 120, 124–129,
131–132, 136–142, 148, 156–157
PIESOWOCKI Leon 105
PIĘDEL Jean 77
PIJACZYNSKI Marian 77
PILIPAK Thaddée 77
PIŁSUDSKI Józef 68, 105
PINET Georges 107
PIOTROWSKI Stanislas 77
PLATER-BROEL Michalina 160
PLATER-ZYBERG Tadeusz 121
PLATTA Leszek 114, 172
PLĄSKOWSKI Zbigniew 103
PLETKUS Juozapas 122
PLUSZCZYK Ignacy 15
PLUTA Simon 77
PŁASZCZYŃSKA Barbara Maria 60, 64, 67, 164
PŁAŻYŃSKI Maciej 71, 90
PŁOWIECKI Leopold 71, 103, 106, 164, 172
POCZOBYT Ryszard 77
PODLODOWSKA Janina 98
POGORZELSKI Piotr 83–84, 140
POLEWIAK Wiesław 77
POTOCKI Raymond 77
POŻOGA Piotr 120, 128, 132, 148
PRALAT Eric 77
PRĘDKI Antoni 77
PROCKI Jean 77
PROCKI Wiktor 77
PROCKI Yurek 77
PRZENICZKA Rodolphe 77
PRZENICZKA Roman 77
PRZENIOSLA Dominique 77
PRZYBYCKI Józef Jan 58, 87–89, 141, 174
PSCZOLINSKI Michel 77
PSZCZOLINSKI Edmond 77
PTASZKOWSKI Antoni 65
PUCHAŁA Józef 21, 48, 58, 83, 87–88, 117, 141,
174
PUKASZEWSKA Bogdan 77
PUŁASKI Kazimierz 68, 105
PUZYŃSKI Piotr 48, 53, 60, 66, 72, 83, 87, 122,
149, 170, 177
PYACZYNSKI Marian 77
RACZAK Henri 77
RADAŁA Jan 77
RADLICKI Jean 77
RADOMSKI Andrzej 105
RAKOWSKI Edmond 77
RATAJCZAK Henryk 103, 171
RATAJCZAKOWA Maria 121
RAZNY Christian 77
RAZNY René 77
REJKOWICZ Marian 23, 62, 64, 67, 98, 117, 141
RENZ Regina 103, 171
REPKA Henryk 15, 20–21, 29, 33, 58, 83, 85,
120–123, 125, 141
REŚ Michel 93
REWUCKA Elena 105
RĘBACZ A. 128
RIEDEL Georges 77
ROBAKOWSKI Jan 98
ROJEK Marek 149
ROKOSZ-STALANOWSKA Maria 112
ROLEK Adam 98, 149
ROMINSKI Daniel 77
ROSENSKI Tadeusz 77
ROSZAK Jean 77
ROSZEK Zofia 98
ROZANSKI Bernard 77
ROZYNEK Feliks 15, 20, 83, 117, 141, 170
RÓG Henryk 98, 152
RÓJ Albert 63, 83–84, 117, 141
RÓZIECKI Edouard 77
RÓZIECKI Thaddée 77
RUBIN Władysław 38–40, 42, 48, 85, 87, 94, 120,
123–124, 164, 166
RUPP Jan 34–35, 38–39
RUSOWICZ K. 124
RYBCZYŃSKI Michał 61, 83, 87, 98, 149
RYSZKA Czesław 98
RZECZNIK Francis 77
RZEGOCKI Edmond 77
RZEPECKI Casimir 77
RZEPNIEWSKA Magdalena 72
176
Album_x.indd 176
RZEŹNICZEK Alfons 21, 60–61, 63, 70, 84, 93,
107–108, 122, 149, 156
SADOWSKI Jan 84, 98
SADOWSKI Jean 77
SAJEWICZ Jan 97–98, 157
SALIJ Jacek 130
SAMULSKI Bohdan 98, 105–106, 172
SAPIEHA Michał 114
SARZYNSKI Richard 77
SCHEFFER Robert 77
SCHNEIDER Albert 44
SCHUERMANS Swietłana 107
SCHULZ Maunfrid 77
SCOTT Marie 107
SEKIGUCHI Yoko 103
SEMNONT Eric 77
SENBROWSKI Teddy 77
SĘK Jan 104, 114
SIDZINA Jean 77
SIEJAK Edmond 77
SIEKIERA Andrzej
SIEMIATKOWSKI Zdislaw 77
SIENKIEWICZ Henryk 68, 105
SIENKIEWICZ Jan 171
SIERZAN Michel 77
SIKORA Henryk 105
SIKORA Jan 105–106
SIKORSKI Bogdan 98
SIKORSKI Jerzy 60, 98, 164, 170
SIKORSKI Władysław 94, 150
SITARZ Franciszek 77
SIUDMAK Wojciech 71, 103
SIWEK Józef 103–104, 172
SIWIEC Ignacy 124
SKARBEK Georges 77
SKARBEK Jean 77
SKIBA Jean 77
SKIBA Joseph 77
SKOCZEK Tadeusz 114
SKORYNA Jerzy 103
SKOWRONEK Zbigniew 77
SKOWRONSKI Bernard 77
SKÓRCZYŃSKI Stanisław 22, 53, 83, 97–98, 150,
170
SKUBISZEWSKI Henryk 126
SLADEK Jean 77
SLADEK Kazimierz 77
SLIWA Jean 77
SLIWINSKI Jean-Pierre 77
SLIWKA Krzysztof 77
SLOBODA Edouard 77
SLUSNIAK Georges 77
SMALCERZ Maxime 77
SMARZYK Alexandre 77
SMIAROWSKI Stanislas 77
SMIAROWSKI Wladislaw 77
SMOLEN Edmund 77
SOBANSKI Edmond 77
SOBERSKI Grzegorz 105
SOBOL Michel 77
SOBOLEWSKA Anna 103
SOCHA Tadeusz 77
SOJKA Alojzy 112, 114, 164, 173
SOSNOWSKA Dorota 98
SOSNOWSKI Darek 105
SROCKI Jean 77
SROCKI Marian 77
SROKA Józef 117, 165
STACHURSKI Zbigniew 77
STANIASZEK Joseph 77
STEC Henri 77
STEC Józef 77
STEC Michel 77
STECKLING Wilhelm 72
STEFANIAK Edmond 77
STEFANIAK Stanisław 83–84, 117, 142, 168
STELMACHOWSKI Andrzej 72, 127–128, 171
STEMPIN Casimir 77
STEMPOR Wilhelm 15
STEPIEN Robert 77
STEVANATO N. 58
STOLAREK Konrad 15, 20–23, 26, 29, 39, 43–44,
97–98, 109, 120, 124, 126–127, 150, 157, 168,
171
STOPA Alfons Marcel 15, 21–22, 25, 58–59, 83,
117, 121–122, 125, 142, 156
STROBA Jerzy 39, 55
STRUMIŁŁO Andrzej 105
STRUZIK Adam 103
STRUZIK Dominique 77
STRUŻEK Feliks 142
STRYKOWSKI Robert 77
STRZELCZYK Jean 71, 77
STULIGROSZ Stefan 52, 88, 169
SURMAN Aline 114, 165
SURMAN Andrzej 2, 9, 84, 114, 165
SWIAROWSKI Wladislaw 77
SWIENTCZAK Dominik 77
SWIENTCZAK Dominique 77
SYGUŁA Elżbieta 98, 157
SZABATURA Pierre-Paul 77
SZABLEWSKI Robert 77
SZADURSKI Józef 14
SZAJNA Józef 105
SZALENIEC Casimir 66, 77
SZAŁ Michel 77
SZAŁAMACHA Marc 77, 165
SZAŁAMACHA Marek 111, 113, 173
SZAMBELAŃCZYK Jan 89
SZARKOWSKI Władysław 77
SZAST-SERAFIN Wiktor 98
SZATKOWSKI Ladislas 77
SZAWELSKI Bronisław 77
SZCZEPANIAK Raymond 77
SZCZĘSNY Engelbert 41, 117, 123, 127, 142
SZCZUREK Jean-Paul 77
SZECEL Jean-Pierre 77
SZEREMIETIEW Romuald 128
SZEWCZYKOWSKI Zdzisław 77
SZMIDT Iga 103
SZMYDKI Ryszard 61, 65, 70, 165
SZOFIŃSKI Zygmunt 99–100
SZTURNY Bernard 77
SZTYLKA Ryszard 72, 98, 120, 125, 131, 150, 157
SZUBERT Wacław 58, 98, 165
SZULBORSKI Henryk 67, 165
SZULC Mannfrid 77
SZUSZMAN Wacław 77
SZWEDA Paweł 117, 142
SZWEDO B. 157
SZWEJ Mieczysław 98
SZYMANEK Edward 56
SZYMANOWSKI Etienne 77
SZYMANSKI François 77
SZYMANSKI Zygmunt 77
SZYMAŃSKI Stefan 2, 26, 28, 48, 51, 65, 97, 151,
171
SZYMASZEK Jan 32, 37
SZYMASZEK Jan Tomasz 165
SZYMCZYK Marlena 105
SZYMECKI Stanisław 55
SZYMECZKO Edward 48, 50, 63, 83, 97–98, 117,
143, 170
SZYMURSKI Kazimierz 15, 21, 39, 48, 61, 70, 72,
110, 120–125, 127–128, 131, 151, 168
SZYPURA Leon 77
ŚLIWAŃSKI Jan 98
ŚMIECH Tadeusz 90, 98
ŚMIGLAK Bogdan 41
ŚWIĄTEK Andrzej 72, 120, 130, 133, 151
ŚWIDERSKI K. 124
ŚWITAŁA Kazimierz 128
TACIK Henryk 131
TACZAŁA Janina 98
TARNOWSKI Władysław 114
TARONT Gérard 77
TCHÓRZ Tadeusz 105
TEMPIER Henryk 12
TEODORCZYK Henri 77
TEPER Jerzy 68, 105, 172
TEPER Piotr 103
TERESIAK Henri 77
THIEL Joseph 120–121
TOMANEK Aniela 99–100
TOMASZEWSKI Antoine 99–100
TOMASZEWSKI Christine 99
TOMKIEWICZ Edmund 45
TOMKOWIAK Bolesław 107
TOPCZYNSKI Zygfryd 77
TRAFFAS Raymond 77
TRELA-MAZUR Elżbieta 98, 157, 171
TROIKOWICZ Joanna 105
TUROWSKI Jackie 77
TWARDOWSKI Jan 98, 131
TYJ Jean-Paul 77
TYLSKI Dominique 77
TYRPAK Janusz 105–106
UBYCHA Jean-Claude 77
ULINSKI Edmond 77
URBANEK Andrzej 69, 151
URBANIAK Jean 77
URBANOWICZ Witod 105, 112, 165, 169
URBAŃSKI Czesław 2, 9, 166
URYGA Jan 98
VAN ZUYLEN Guillaume 123
VVANLERENBERGUE Jean-Marie 88
WAJS Dariusz 70, 152
WALASZCZYK Władysław 62, 120, 128–130,
132–133, 144, 152
WALENSA Marian 77
WALEROWSKI Michał 77
WALEWANDER Edward 98, 103
WALEZA Freddy 77
WALIGÓRSKI Walenty 77
WALKIEWICZ Zofia 98
WAŁACH Jan 107
WAŁĘSA Lech 51, 126, 162, 170
WAŁĘSA Marian 44–45, 109
WARCHULINSKI André 77
WAWRZYNIAK Eddy 77
WAYMEL Gilles 77
WĄCHAŁA Józef 64, 166
WĄDOŁOWSKI Jan 98
WENTZIGER Alain 77
WESOŁEK Michel 77
WESOŁOWSKI Waldemar 55, 84, 112, 166
WESOŁOWSKI Wojciech 64, 100
WESOŁY Szczepan 5, 43–44, 46–47, 52–53, 55, 57,
60–61, 64, 69, 85, 88–91, 94–96, 98, 113, 124,
128–131, 166, 157, 171
WIECZOREK Adam 77
WIECZOREK-KWAŚNIEWSKA L. 98
WIENSKOL Jean 71, 77
WIERZBICKA Elżbieta 105
WIERZEWSKI Wojciech 103
WIĘCKOWSKI Zbigniew 105
WIKLANOWICZ Teresa 129
WILK Jan 98, 171
WILK Jean-François 77
WILKAS J. 97
WILKOWSKI 20
WINER Walter 107
WINOGRODZKI Andrzej 98
WISZNIEWSKI Andrzej 103
WIŚNIEWSKI Leszek 68, 103, 105, 172
WITCZYK H. 58
WITUKIEWICZ Władysław 71, 77
WIZNER Jerzy 69, 84, 86, 151
WLODARCZYK Patrick 77
WOCH Janusz 77
WOJTANEK Eugène 77
WOHLFARTH Rudy 77
WOJTASIAK Radosław 68
WOJCIECHOWSKI Christophe 77
WOJCIECHOWSKI Pierre 77
WOJCIECHOWSKI Władysław 128
WOJTASZAK François 77
WOJTKOWSKI Stanislas 77
WOJTUŚ Bogdan 96
WOJTYŁA Franciszek 67, 93–95, 98, 151
WOJTYŁA Karol 48, 123–124, 130, 157
WOLKA Władysław 35, 77, 122
WOLNIEWICZ Antoine 77
WOLNY Mirosław 77
WORKO Joseph 77
WORYNA Paweł 21, 64, 66, 70, 152
WORYNA Ryszard 25, 143
WOZNIAK Raymond 77
WOZNICKI Janusz 77
WRONA Agnieszka 105
WRONSKI Jean-Pierre 69, 88, 152
WROŃSKI Jean-Pierre,
WRÓBEL Herkulan 98
WUJEC Valery 77
WYCHOWALEK Eric 77
WYSZYNSKI Stefan 23,
WYSZYŃSKI Stefan 23, 42, 48, 68, 105, 123, 125,
164
ZACHARCZUK Adam 77
ZACHARCZUK Dariusz 77
ZAGO Marcello 62, 64, 98
ZAJĄC Felicjana 68, 70, 115–116, 153
ZAJĄC Franciszek 61, 84, 117, 143
ZAMIARA Wanda 98–100
ZANDECKI Richard 77
ZAPAŁA Walenty 98
ZARĘBCZAN Władysław Marian 67, 103, 166
ZGRZEBLAK Zdzisław 77
ZIEC Frédéric 77
ZIELINSKI Bernard 77
ZIELINSKI Jean 77
ZIELINSKI Victor 77
ZIELIŃSKI Zygmunt 103
ZIMOŃ Damian 98
ZLOTKOWSKI Chrystian 77
ZYLINSKI Bernard 77
ZYLINSKI Daniel 77
ŻALIŃSKI Henryk 103–104, 171
ŻOK Franciszek 129
ŻÓŁTOWSKI Wiesław 103, 171
ŻYLIŃSKI Daniel 55, 66, 166
177
2006-08-01 13:11:27
Album_x.indd 177
2006-08-01 13:11:27

Podobne dokumenty