Wybór najkorzystniejszej oferty DSL 2011

Transkrypt

Wybór najkorzystniejszej oferty DSL 2011
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaski ul. ks. Jana Bosko 5,
tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83
Adres internetowy: www.spzozsokolow.pl
Poczta elektroniczna: [email protected]
REGON 000306779, NIP 823-14-22-165
Dnia 19.01.2011 r.
Nasz znak: 2223/ZP/
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na systematyczną dostawę drobnego sprzętu
laboratoryjnego w okresie 24 miesięcy , opublikowanego w BZP z dnia 23.12.2010 r.
numer ogłoszenia 370339
W nawiązaniu do art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. Dz dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz.759) zawiadamiam o
wyborze oferty najkorzystniejszej , którą złożyła firma:
Medlab Products Sp.z o.o. z siedzibą: 05-090 Raszyn ul.Gałczyńskiego 8.
Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryteriów zawartych w specyfikacji,
tj. ceny oferty i oceny jakościowej proponowanych materiałów. Streszczenie oceny
ofert zawiera druk ZP-21,który jest załącznikiem do niniejszego pisma i został
opublikowany na stronie internetowej zamawiającego.
Jednocześnie informuję, że do przetargu złożono dwie ważne oferty, żadnej oferty nie
odrzucono i nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego z
wykonawców.
Po upływie terminu podanego w art.94 ust.1 punkt 2 Ustawy Pzp, umowa zostanie
przesłana wybranemu wykonawcy do podpisu..
DYREKTOR
Lek. Tadeusz Ciołkowski

Podobne dokumenty