Opinia o praktyce zawodowej studenta

Transkrypt

Opinia o praktyce zawodowej studenta
...................................
..............................
pieczęć Zakładu Pracy
miejscowość, data
OPINIA
O praktyce zawodowej studenta
kierunku ………………..…, o specjalności: ………….…………………………
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
1. Imię i nazwisko studenta:......................................................................
2. Data rozpoczęcia praktyki:....................................................................
3. Data zakończenia praktyki:...................................................................
4. Wymiar czasu praktyki – liczba tygodni:..................., liczba godzin:..........................
5. Najważniejsze rodzaje zajęć, zgodnych ze statutem Zakładu Pracy, w jakich uczestniczył
student:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
6. Ocena merytorycznego przygotowania praktykanta do wykonywania zadań:
(wg skali: bardzo słabe, słabe, przeciętne, dobre, bardzo dobre):
........................................................
7. Ocena postawy praktykanta (wg skali: bardzo słaba, słaba, przeciętna, dobra, bardzo dobra):
a) obowiązkowość ................................
e) samodzielność ............................................
b) punktualność ....................................
f) kreatywność ................................................
c) pracowitość ......................................
g) samokrytycyzm ..........................................
d) odpowiedzialność ............................
h) empatia .......................................................
inne cechy, uznane za ważne przez opiekuna w danym miejscu praktyki:
...............................................................................................................................................
8. Nastawienie do wychowanków/podopiecznych Zakładu Pracy – tj. osób, będących
podmiotem oddziaływania ze strony praktykanta (charakterystyka lub ocena):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
9. Nastawienie do pracowników Zakładu Pracy (charakterystyka lub ocena):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
10. Dostrzeżone braki w przygotowaniu praktykanta do pracy:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
11. Dodatkowe uwagi o praktykancie:........................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
12. Ogólna ocena praktyki: (wg skali: niedostateczna, dostateczna, dostateczna plus, dobra, dobra plus,
bardzo dobra):......................................................................................................................................................
..............................................
........................................................................................
Podpis opiekuna praktyki
pieczątka i podpis osoby reprezentującej Zakład Pracy
Uwaga: Praktykanta należy zapoznać z Opinią i przekazać mu ją po zakończeniu praktyki
– przed opuszczeniem Zakładu Pracy.

Podobne dokumenty