UX-G60

Komentarze

Transkrypt

UX-G60
Česky
Cover[B].fm Page 1 Tuesday, April 4, 2006 10:29 AM
MICRO COMPONENT SYSTEM
Polski
MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM
SYSTEM MUZYCZNY MICRO
MIKROKOMPONENS RENDSZER
—Sklada se z CA-UXG60 a SP-UXG60
—Składa sie z CA-UXG60 i SP-UXG60
—A CA-UXG60-bol es az SP-UXG60-bol tevodik ossze
Magyar
UX-G60
SUPER VIDEO
INSTRUCTIONS
PŘÍRUČKA K OBSLUZE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTA
GVT0169-004B
[EV]
Výstraha, upozornění a jiné
Ostrzeżenia, uwagi i inne
Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók
Upozornění – tlačítko
(STANDBY/ON)!
Pokud chcete napájení vypnout úplně, odpojte síťovou
zástrčku (dojde k vypnutí všech kontrolek a ukazatelů).
Při instalaci přístroje se ujistěte, že je snadno přístupná
zástrčka síťového kabelu. Žádná z plooh tlačítka
(STANDBY/ON) neodpojuje přívod ze sítě.
• Když je přístroj v pohotovostním režimu, světélko
STANDBY svítí červeně.
• Když je přístroj zapnut, světélko STANDBY svítí
zeleně.
Napájení lze ovládat dálkovým ovladačem.
(STANDBY/ON) gomb!
Figyelem!
A hálózati feszültség teljes lekapcsolásához húzza ki
a hálózati csatlakozódugót (minden lámpa kialszik).
A készülék telepítésénél gondoskodjon arról, hogy a hálózati dugó könnyen hozzáférhető legyen. A
(STANDBY/
ON) gomb semmilyen helyzetben sem kapcsolja le teljesen
a hálózati feszültséget.
• Amikor a készülék készenléti üzemmódban van,
a STANDBY lámpa piros színnel világít.
• Amikor a készülék be van kapcsolva, a STANDBY
lámpa zöld színnel világít.
A tápfeszültség vezérelhető a távirányítóval.
Uwaga - przycisk
(STANDBY/ON)!
Odłącz wtyczkę sieciową, aby całkowicie odciąć zasilanie
(gasną wszytkie lampy i kontrolki). Instalując urządzenie
upewnij się by wtyczka była łatwo dostępna. Przycisk
(STANDBY/ON) nie odłącza od zasilania bez względu na
to w jakiej pozycji się znajduje.
• Gdy urządzenie jest w trybie gotowości, kontrolka
STANDBY świeci się na czerwono.
• Gdy urządzenie jest włączone, kontrolka STANDBY
świeci się na zielono.
Zasianiem možna sterować zdalnie.
UPOZORNĚNÍ
Aby se zabránilo poranění elektrickým proudem, požáru
atd.:
1. Nesnímejte šrouby, kryty či skříňku.
2. Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, itp.:
1. Nie zdejmuj wkrętów, osłon ani obudowy.
2. Nie narażaj niniejszego urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
ÓVINTÉZKEDÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében:
1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, fedeleit, és a
készülékházat.
2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
UPOZORNĚNÍ
• Nezakrývejte větrácí otvory. Jestliže budou ventilační otvory
zakryty novinami nebo látkou, může docházet k přehřívání
zařízení.
• V žádném případě nepokládejte na zařízení zapálené
svíčky atd.
• Při likvidaci baterií se řiďte místními ekologickými pokyny.
• Nevystavujte tento přístroj vlivu deště, vlhkosti,
kapajících a stříkajících tekutin a nepokládejte na něj
předměty naplněné tekutinami, například vázy.
OSTROŻNIE
• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. (Jeżeli doszłoby
do zakrycia otworów wentylacyjnych gazetami, tkaniną
itd., mogłoby dojść do przegrzania urządzenia).
• Nie ustawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego
ognia, np. zapalonych świeczek.
• Przy wymianie baterii należy wziąć pod uwagę problemy
związane z ochroną środowiska naturalnego i dlatego
muszą być ściśle dotrzymywane przepisy miejscowe
albo ustawy dotyczące likwidacji wyładowanych baterii.
• Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią i kroplami
wody. Nie stawiać na nim jakichkolwiek pojemników
wypełnionych wodą lub innymi płynami- np. wazonów.
ÓVINTÉZKEDÉS
• A szellőzőnyílásokat ne takarja el. Ha
a szellőzőnyílásokat újsággal, ruhával stb. letakarja,
akkor a készülék túlmelegszik.
• A készülékre égő gyertyát stb. ráhelyezni tilos!
• Az elemek megsemmisítésekor tartsa be
a környezetvédelmi előírásokat
• Ne tegye ki a készüléket eső, nedvesség, csepegő
vagy felfröccsenő víz hatásának, illetve ne helyezzen
a készülékre folyadékkal teli tárgyat, például vázát.
G-1
safety.indd 1
28.2.2006 12:01:18
Upozornění: Řádná ventilace
Z důvodu vyvarování se poranění elektrickým proudem a požáru a zabránit poškození umístěte aparát
následujícím způsobem:
1. Zepředu:
Žádná překážka a volný prostor.
2. Ze stran/ Nahoře/ Vzadu:
Žádné překážky ba neměly být umístěny ve vzdálenostech uvedených níže.
3. Spodek:
Umístěte na rovném povrchu. Umístěním podstavce vysokého 10 cm a více podpoříte přívod
vzduchu pro ventiloaci.
Uwaga : Właściwa wentylacja
Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym i pożaru oraz aby zapobiec
uszkodzeniom, ustaw niniejsze urządzenie jak pokazano poniżej:
1. Przód:
Nie zastawiać otwartej przestrzeni.
2. Boki/ Wierzch/ Tył:
Nie zastawiać obszarów o wymiarach wskazanych na diagramie poniźej.
3. Spód:
Umieścić na równej powierzchni. Zapewnić wystarczający przepływ powietrza umieszczając na
podstawie o wysokości co najmniej 10 cm.
Figyelmeztetés: megfelelő szellőzés
A tűzveszély, az áramütés, valamint a készülék sérülésének elkerülése végett a készüléket a következő
módon helyezze el:
1. Elöl:
Akadálymentes, nyitott elhelyezés
2. Oldalt / felül / hátul:
Az ábrán látható méreteken belül semmilyen tárgyat sem szabad elhelyezni.
3. Alul:
A készüléket egyenes felületre helyezze le. Ha a készüléket egy legalább 10 cm-es állványra
helyezi el, akkor azzal jobb szellőzést biztosít a készüléknek.
Pohled ze strany
Widok z boku
Oldalnézet
Pohled zepředu
Widok z przodu
Elölnézet
15 cm
15 cm
15 cm
1 cm
1 cm
15 cm
15 cm
10 cm
SP-UXG60
CA-UXG60
SP-UXG60
CA-UXG60
G-2
safety.indd 2
28.2.2006 12:01:19
DŮLEŽITÉ PRO LASEROVÉ VÝROBKY
WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH
FONTOS TUDNIVALÓ A LÉZERBERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATBAN
1. LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
2. UPOZORNĚNÍ: Neotvírejte vrchní kryt. Přístroj neobsahuje žádné
součástky, které by mohl opravit sám uživatel, veškeré opravy
přenechte kvalifikovaným odborníkům.
3. UPOZORNĚNÍ: Při otevření vydává viditelné popř. neviditelné
laserové ozáření třídy 1M. Nedívejte se do otvoru přímo s
optickými nástroji.
1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1
2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia
nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy
przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanej
obsłudze serwisowej.
3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub
niewidzialne promieniowanie lasera klasy 1M. Nie patrzeć
bezprośrednio w przyządy optyczne.
1. I. OSZTÁLYBA SOROLT LÉZERBERENDEZÉS
2. FIGYELMEZTETÉS: A felső burkolatot ne nyissa fel.
A készüléknek nincs olyan része, amit a felhasználó is
megszerelhet. A készülék javítását bízza szakemberre.
3. FIGYELMEZTETÉS: Láthátó és/vagy láthatatlan 1M osztályú
sugárzás nyitott állapotban. Ne nézze közvetlenül optikai
műszerekkel.
G-3
safety.indd 3
28.2.2006 12:01:19
Informace pro uživatele k likvidaci starého zařízení
Pozor:
Tento symbol
platí jen
v Evropské unii.
ČEŠTINA
[Evropská unie]
Tento symbol udává, že elektrické a elektronické vybavení nesmí být po skončení životnosti likvidován jako
běžný komunální odpad. Produkt musí být předán na příslušném sběrném místě k správnému zpracování,
regeneraci a recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Musí být zlikvidován správně v souladu
s národními předpisy vaší země.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životni prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace tohoto
produktu. Podrobnější informace o sběrném místě a recyklaci tohoto produktu si vyžádejte od místních úřadů,
podniku zabývajícího se likvidací komunálních odpadů ve vašem místě nebo obchodu, kde jste produkt
zakoupili.
Nesprávná likvidace tohoto odpadu může mít za následek postih podle národní legislativy.
(Firemní uživatelé)
Přejete-li si tento produkt zlikvidovat, navštivte prosím naši webovou stránku www.jvc-europe.com, kde získáte
informace o možnosti vrácení produktu.
[Ostatní země mimo Evropskou unii]
Přejete-li si zlikvidovat tento produkt, proveďte to prosím v souladu s příslušnými národními zákony nebo
jinými předpisy platnými ve vaší zemi, které se vztahují k likvidaci starého elektrického a elektronického
vybavení.
Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji niesprawnych urządzeń
Uwaga:
Taki symbol
jest ważny
tylko w Unii
Europejskej.
POLSKI
[Kraje Unii Europejskiej]
Symbol przedstawiony obok oznacza, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu okresu ich
eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Należy je natomiast przekazać do punktu
odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu ich odpowiedniego przerobu, odzysku i utylizacji
zgodnie z krajowym ustawodawstwem.
Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz
negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, zagrożone niewłaściwym traktowaniem
odpadów elektronicznych. Szczegółowe informacje dotyczące punktów zbiórki i powtórnego przerobu
odpadów można uzyskać u władz lokalnych, w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów lub
w sklepie z artykułami elektronicznymi.
Zgodnie z krajowym ustawodawstwem w przypadku nieprawidłowego usuwania wspomnianych odpadów
mogą być nakładane kary.
(Użytkownicy biznesowi)
Jeśli zaszła potrzeba pozbycia się niniejszego produktu, prosimy zajrzeć na strony www.jvc-europe.com, aby
uzyskać informacje o możliwości jego odbioru.
[Kraje poza Unią Europejską]
W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu prosimy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami
lub innymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznymi i elektronicznymi.
Felhasználói tájékoztató az elhasznált berendezések ártalmatlanításáról
MAGYAR
[Európai Unió]
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezést a hasznos élettartama végén
nem szabad háztartási szemétként kezelni. Ehelyett a terméket a megfelelő, elektromos és elektronikus
berendezések hulladékainak hasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre kell vinni, hogy a nemzeti törvényeknek
megfelelően történjék kezelése, visszanyerése és újrahasznosítása.
A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni a természetes erőforrásokat és megelőzheti azokat
a környezetre és az egészségre gyakorolt ártalmas hatásokat, amelyeket a termék hulladékának helytelen
kezelése egyébként okozhat, továbbá csökkenti az elektromos berendezésekből származó hulladékok
mennyiségét ás segíti az újrahasznosítást és újrafeldolgozást.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést szabhatnak ki.
Figyelem!
Ez a szimbólum
csak az Európai
Unióban
érvényes.
(Üzleti felhasználók)
Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, látogasson el weboldalunkra:
www.jvc-europe.com, ahol tájékoztatást kaphat a termék visszavételével kapcsolatban.
[Az Európai Unión kívüli országok]
Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, a megfelelő nemzeti jogszabályok, illetve az
Ön országának az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának kezelésére vonatkozó, egyéb
szabályai szerint végezze.
G-4
safety.indd 4
28.2.2006 12:01:19
Česky
UX-G60[B].book Page 1 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Úvod
• Poslech prostorového zvuku vícekanálových disků DVD
vyžaduje, připojení odpovídajícího dekodéru nebo
zesilovače k digitálním výstupům OPTICAL DIGITAL
OUT na zadní straně systému.
Přehrávatelné typy disků/souborů
COMPACT
DIGITAL VIDEO
SUPER VIDEO
DIGITAL AUDIO
• CD-R/-RW: Zaznamenané ve formátu Audio CD,
Video CD a SVCD. Mohou být také přehrávány
soubory MP3, WMA, JPEG, MPEG-1, MPEG-2, ASF
a DivX vytvořené v souladu s formátem „ISO 9660”.
• DVD-R/-RW, +R/+RW: Zaznamenané ve formátu
DVD Video. Mohou být také přehrávány soubory MP3,
WMA, JPEG, MPEG-1, MPEG-2, ASF a DivX
zapsané ve formátu UDF.
• DVD-RW/-ROM: Zaznamenané ve formátu DVD
Video Recording (VR).
• Vyměnitelné USB zařízení: Soubory MP3, WMA,
JPEG, MPEG-1, MPEG-2, ASF a DivX.
Navíc k výše uvedeným diskům/souborům může systém
přehrávat audio data zaznamenaná na disku CD-Extra.
• Systém nepodporuje tyto typy disků:
DVD-RAM, CD-I (CD-I Ready), CD-ROM, Photo CD,
CD-G (CD-Graphics), a DVD/CD Text.
Přehrávání těchto disků může generovat hluk či šum
a způsobit poškození reproduktorů.
• V tomto návodu je název „soubor” a „skladba” střídavě
používán při popisu ovládání MP3/WMA/JPEG/MPEG-1/
MPEG-2/ASF/DivX.
• Systém přehrává rovněž uzavřené disky +R/+RW (pouze
formát DVD Video). Po vložení disku +R/+RW se na
displeji na předním panelu zobrazí „DVD”.
Poznámky ke kódům regionů
Každý přehrávač DVD a každý disk DVD má svůj kód
regionu. Tento systém může přehrávat pouze DVD s kódem
regionu „2”.
Příklad:
DŮLEŽITÉ: Před přehráním disku zkontrolujte
následující...
• Zapněte televizor a přepněte na správný režim vstupu
pro zobrazení obrazu nebo menu na obrazovce.
• Výchozí nastavení pro přehrávání disků můžete
přizpůsobit svým požadavkům. Viz „Ovládání menu
nastavení” na straně 31.
Pokud se na obrazovce televizoru objeví „ ” při
stisknutí tlačítka, znamená to, že s vloženým diskem
není možné požadovanou operaci provést.
Jak číst tento návod
• Popis symbolů znázorňujících použití tlačítek shrnuje níže
uvedená tabulka.
• Některé odpovídající rady a poznámky jsou vysvětleny
dále v části „Další informace o systému” a „Řešení
problémů”, ale ne ve stejné části vysvětlující ovládání
( INFO označuje, že jsou obsaženy určité informace).
Stiskněte tlačítko krátce.
Stiskněte tlačítko krátce a opakovaně, dokud
nezvolíte požadovanou možnost.
Stiskněte jedno z tlačítek.
Stisknutí a přidržení po určitou dobu.
Otočte knoflíkem uvedeným směrem.
Remote
ONLY
Funkci je možno ovládat pouze dálkovým
ovladačem.
Funkci je možno ovládat pouze na přístroji.
Main Unit
ONLY
Zvukové formáty
Systém podporuje následující zvukové formáty.
DIGITAL (Dolby Digital),
• LPCM (lineární PCM),
DTS (Digital Theater Systems), MLP (Meridian Lossless
Packing)
Při přehrávání disku DVD s vícekanálovým zvukem systém
signály několika kanálů převádí na dvoukanálový signál
(downmix) a ten pak reprodukuje.
1
„DVD Logo” je obchodní známka DVD Format/Logo
Licensing Corporation registrovaná v USA, Japonsku
a dalších zemích.
Upozornění pro přehrávaní disků typu DualDisc:
Strana disku „DualDisc“, která není DVD stranou,
neodpovídá standardu „Compact Disc Digital Audio“.
Nedoporučujeme přehrávaní strany DVD, která není DVD
stranou disku DualDisc, ve vašich JVC.
Česky
UX-G60[B].book Page 2 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Bezpečnostní upozornění
Obsah
Instalace
Zapojení .................................................................... 3
• Umístěte přístroj na dobře větrané místo, aby nedošlo k
jeho přehřátí v důsledku nárustu teploty uvnitř přístroje.
Indikátory displeje................................................... 6
Systém NEINSTALUJTE blízko zdrojů tepla,
na přímé sluneční světlo, do míst se zvýšenou
prašností nebo vibracemi.
Základní funkce—Nastavení zvuku a dalších
parametrů............................................................. 11
• Systém instalujte na suchém místě s teplotou vzduchu mezi
5°C až 35°C.
• Mezi systémem a TV ponechejte dostatečný prostor.
• Z důvodu možného rušení by reprosoustavy neměly být v
blízkosti TV.
Napájení
• Při vytahování síťového kabelu ze zásuvky vždy táhněte za
zástrčku, nikoliv za síťový kabel.
Nemanipulujte se síťovým kabelem, máte-li
vlhké nebo mokré ruce.
Běžné ovládání—Přehrávání .................................. 7
Nastavení hlasitosti ........................................................... 11
Nastavení zvuku................................................................ 11
Vytvoření 3rozměrného zvukového pole
—3D Phonic.................................................................. 12
Automatické zvýšení hlasitosti DVD Video disků ........... 12
Úprava úrovně audio vstupu ............................................. 12
Změna jasu displeje........................................................... 13
Změna režimu snímání...................................................... 13
Změna tónu obrazu............................................................ 13
Nastavení hodin................................................................. 14
Automatické vypínání systému ......................................... 14
Pokročilé funkce rádia .......................................... 15
Kondenzace vody
Speciální funkce ovládání DVD/VCD .................. 17
Ke kondenzování vzdušné vlhkosti uvnitř systému může
dojít v těchto případech:
• Po zapnutí vytápění
• Ve vlhkém prostředí
• Při přemístění systému z chladného prostředí do teplého.
Pokud by se tak stalo, nemusí zařízení fungovat správně.
V takovém případě nechte zařízení zapnuté po dobu
několika hodin, dokud se vlhkost neodpaří, pak vytáhněte
napájecí síťový kabel a znovu ho zapojte.
Volba zvukové stopy......................................................... 17
Volba jazyka titulků .......................................................... 18
Volba úhlu záběru ............................................................. 18
Výběr statických snímků k prohlížení .............................. 18
Přehrávání bonusové skupiny ........................................... 18
Zvýšení srozumitelnosti dialogů—Clear Voice ................ 19
Speciální efekty při přehrávání ......................................... 19
Přehřívání
Přehrávání v naprogramovaném pořadí
—Naprogramované přehrávání ..................................... 20
Přehrávání v náhodném pořadí—Náhodné přehrávání ..... 21
Opakované přehrávání ...................................................... 22
Zablokování otevírání zásobníku disků
—Dětský zámek ............................................................ 22
Menu ovládání disku na obrazovce................................... 23
• Dbejte na to, aby v blízkosti systému mohl volně proudit
vzduch. Nedostatečná ventilace by mohla způsobit přehřátí
a poškození systému.
Větrací otvory nezakrývejte. Pokud by byly
ucpané, např. novinami nebo ubrusem apod.,
vznikající teplo by nemohlo být odvětráváno.
Pokročilé ovládání přehrávání ............................. 20
Ovládání audio/video souborů.............................. 27
Ostatní
• Pokud by do přehrávače spadl kovový předmět nebo se
vylila tekutina, vytáhněte ho ze zásuvky a před dalším
použitím se poraďte s prodejcem.
Systém neobsahuje žádné díly opravitelné
podomácku, proto jej NEROZEBÍREJTE.
• Nebudete-li systém delší dobu používat, vytáhněte síťový
kabel z elektrické zásuvky.
V případě vzniku poruchy systém vypněte, vytáhněte síťový
kabel ze zásuvky a s žádostí o provedení opravy se obraťte
na příslušného prodejce.
Ovládání časovače.................................................. 29
Ovládání menu nastavení...................................... 31
Doplňující informace ............................................. 33
Další informace o systému ................................................ 33
Řešení problémů ............................................................... 36
Ovládání JVC televizorů přiloženým
dálkovým ovladačem ....................................................... 38
Technické údaje ................................................................ 39
Index částí .............................................................. 40
2
UX-G60[B].book Page 3 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Česky
Zapojení
Síťový kabel nezapojujte, dokud nejsou zapojeny ostatní
kabely.
• Konektor AV zapojte přímo do video vstupu vašeho
televizoru. Připojení AV výstupu do televizoru přes
videorekordér může být při přehrávání disků chráněných
proti kopírování rušeno. Připojení do integrovaného
televizoru/videorekordéru také může způsobovat rušení při
sledování filmů.
Dodávané příslušenství
Zkontrolujte, že jste obdrželi následující příslušenství.
• FM anténa (x1)
• AM rámová anténa (x1)
• Dálkový ovladač (x1)
• Baterie (x2)
Pokud by cokoliv chybělo, okamžitě kontaktujte vašeho
prodejce.
Zadní panel
~ Připojení AM/FM antény
Viz strana 4.
Ÿ Připojení reprosoustav
Viz strana 4.
! Připojení vstupu televizoru/
monitoru
Viz strana 5.
Připojení aktivního subwooferu
Viz strana 5.
@ Připojení digitálního vstupu
digitálního audio komponentu
Viz strana 5.
¤ Připojení do elektrické zásuvky
Síťový kabel zapojte až po dokončení
všech ostatních zapojení.
Přední panel
Kryt stlačte až uslyšíte cvaknutí.
Připojení přenosného audio zařízení
Viz strana 5.
Připojení vyměnitelného USB zařízení
Viz strana 5.
Připojení sluchátek
Viz strana 7.
3
Česky
UX-G60[B].book Page 4 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
~ AM/FM anténa
Ÿ Reprosoustavy
Instalace AM rámové antény
• Při zapojování reproduktorů kontrolujte polaritu konektorů:
červená barva na (+) a černá barva na (–).
Stiskněte a přidržte
Připojení antény pro příjem v pásmu AM/FM
AM rámová
anténa (dodaná)
Vsuňte
Uvolněte
Červená
Z pravé
reprosoustavy
Černá
Z levé
reprosoustavy
FM anténa (dodaná)
Umístěte ji tak, abyste měli co nejlepší
příjem.
Kvalitnější příjem FM/AM vysílání
AM rámová anténa (dodaná)
• NEPŘIPOJUJTE k jednomu konektoru více
než jeden reproduktor.
• NEPOSUNUJTE reprosoustavy po
podkladu, jelikož můžete poškodit rozpěrné
nožky na spodní části.
Anténu nechejte připojenou trvale.
Vinylem potažený
kabel (nedodaný)
Veďte vodorovně.
Venkovní FM anténa
(nedodaná)
• Odpojte dodanou FM anténu a připojte venkovní FM anténu
pomocí 75 Ω kabelu s koaxiálním typem konektoru (IEC
nebo DIN45325).
4
Česky
UX-G60[B].book Page 5 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
! Televizor/monitor
Nepřipojujte současně komponentní a scart kabel.
Když připojujete přenosné audio zařízení (AUX)
Stereo minikonektor
(nedodaný)
Červená
Na předním
panelu
Modrá
Zelená
Kabel komponentního videa
(nedodaný)
• Pro volbu režimu progresivního snímání (viz strana 13),
použijte konektory VIDEO OUT.
• Toto připojení posílá
videosignály
(kompozitní, Y/C nebo
RGB) a přijímá
audiosignály
z televizoru. Pro poslech
zvuku televizoru viz
strana 8.
• Pomocí funkce QP Link (Quick Portable Link) můžete
snadno spustit přehrávání na přenosném audio zařízení
připojeném k tomuto přístroji. Viz strana 10, kde naleznete
podrobnosti.
• Pokud není externí zařízení vybaveno stereofonním
výstupním audio minikonektorem, použijte adaptér mezi
stereo minikonektorem a odpovídajícím audiovýstupem.
Když připojujete vyměnitelné USB zařízení
USB kabel
(nedodaný)
Na předním
panelu
Kabel SCART (nedodaný)
• Po připojení televizoru zvolte odpovídající režim
videosignálu podle způsobu připojení. Viz „Změna režimu
snímání” na straně 13.
Připojení aktivního subwooferu
Od aktivního
subwooferu
(nedodaný)
SUBWOOFER
OUT
• K systému můžete připojit vyměnitelné USB zařízení, jako
jsou například USB flash paměti, pevné disky, čtečky
zvukových karet atd. Viz strany 9 a 33, kde naleznete
podrobnosti.
• Pokud stisknete USB MEMORY 3, systém detekuje
vyměnitelné USB zařízení, na obrazovce televizoru se
objeví obrazovka ovládání a spustí se přehrávání. Viz
strana 27, kde naleznete podrobnosti.
Příprava dálkového ovladače
Připojený subwoofer může reprodukovat basové zvuky
zaznamenané v levém a pravém kanálu, ale nemůže
reprodukovat LFE signály ve vícekanálových DVD discích.
• Před připojením přístroje k napájení se ujistěte, že je aktivní
subwoofer vypnutý.
@ Digitální audio komponent
Ochranná čepička
• „DIGITAL AUDIO OUTPUT” v menu „AUDIO” nastavte
správně podle připojeného digitálního audio zařízení (viz
strana 32). Pokud je nastavení nesprávné, může být
generován hlasitý šum, který může poškodit reprosoustavy.
5
R6(SUM-3)/AA(15F)
• Vybité baterie zlikvidujte odpovídajícím způsobem, podle
státních a místních nařízení.
Baterie NENABÍJEJTE, nezkratujte,
nerozmontovávejte, neohřívejte nebo
nevyhazujte do ohně.
Při používání dálkového ovladače
Dálkový ovladač namiřte na čidlo, pokud možno z kolmého
směru k zařízení. Pokud ho použijete z diagonální pozice,
může být provozní vzdálenost (přibližně 5 m) kratší.
UX-G60[B].book Page 6 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Česky
Indikátory displeje
Při ovládání přehrávače vám indikátory na displeji mnohé napovědí.
Před uvedením přehrávače do provozu se seznamte s indikátory, které se zobrazují na displeji.
1
2
3 4
5 6 7 8
QPLink S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
REC
9 p q w e rt
1 Indikátor QP Link (Quick Portable Link)
• Svítí, pokud je aktivována funkce QP Link.
2 Indikátory formátu disku
• SVCD: svítí při přehrávání SVCD.
• VCD: svítí při přehrávání VCD.
• CD: svítí při přehrávání CD.
• DVD: svítí při přehrávání DVD.
3 Indikátory formátu audio souborů
• MP3: svítí při detekci skladby ve formátu MP3.
• WMA: svítí při detekci skladby ve formátu WMA.
4 Indikátor 3D PHONIC
• Svítí po zapnutí funkce 3D Phonic.
5 Indikátor C.VOICE (Clear Voice)
• Svítí, pokud je aktivována Clear Voice.
6 Indikátory PG/PL
• PG: svítí, když je vybrán disk ve formátu DVD-VR.
• PL: svítí, když je vybrán Playlist zaznamenaná na disku
ve formátu DVD-VR.
7 Indikátory vlnových pásem
• AM: svítí při naladění AM stanice.
• FM: svítí při naladění FM stanice.
8 Indikátory příjmu FM signálů
• ST (stereo): svítí, pokud máte naladěnou FM stereofonní
stanici s dostatečně silným signálem.
• MONO: svítí při příjmu FM stereo stanice v monofonním
režimu.
9 Indikátor S.TURBO (Sound Turbo)
• Svítí po zapnutí funkce Sound Turbo II.
p Indikátor PRGR. (Progressive)
• Svítí po přepnutí do režimu progresivního snímání.
q Hlavní displej
• Pokud posloucháte rádio: zobrazuje se pásmo (nebo číslo
předvolby) a vysílací kmitočet stanice.
• Pokud zvolíte „AUX”: zobrazí se „AUX”.
• Pokud zvolíte „TV SOUND”: zobrazí se „TV SOUND”.
• Při přehrávání disku/souboru: zobrazí se aktuální stav.
y
u
i o;
w Indikátor B.S.P. (statické snímky k prohlížení)
• Svítí, když jsou detekovány statické snímky k prohlížení
při přehrávání disku DVD Audio.
e Indikátor AHB PRO
• Svítí když je aktivována funkce Active Hyper Bass Pro.
r Indikátor BONUS
• Svítí obsahuje-li disk DVD Audio také bonusové
skupiny.
t Indikátor USB
• Svítí, když je jako zdroj zvoleno „USB MEMORY”.
y Indikátor režimu přehrávání
• PRGM: svítí po zapnutí přehrávání v naprogramovaném
pořadí.
• RND: svítí po zapnutí přehrávání v náhodném pořadí.
(opakování)1:
•
– 1: svítí při aktivovaném opakování jedné skladby/
kapitoly/kroku.
–
: svítí při aktivovaném opakování jedné skupiny/
titulu/všech skladeb.
u Indikátory Radio Data System
• TA/NEWS/INFO — indikátory typu programu (PTY):
– Svítí, čímž indikuje aktuálně vybraný typ PTY
programu.
– Bliká, pokud automaticky naladí program s PTY
programem.
i Indikátor A.STBY (automatický klidový režim)
• Svítí, pokud je aktivovaný automatický klidový režim.
• Bliká, pokud se zastaví přehrávání disku s aktivovaným
automatickým klidovým režimem.
o Indikátor SLEEP
• Svítí, pokud je aktivované automatické vypnutí.
; Indikátor časovače
• : svítí když je aktivní časovač nebo je nastaven.
• 1/2/3: svítí po nastavení časovače (1, 2 nebo 3); bliká,
pokud je nastavený nebo aktivní.
6
UX-G60[B].book Page 7 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Česky
Běžné ovládání—Přehrávání
Dálkový ovladač
Číselná
tlačítka
Ovládání popisované v tomto návodu se většinou týká
dálkového ovladače, použít samozřejmě můžete také
tlačítka přímo na systému se stejnou funkcí
a označením.
1
Zapněte přehrávač.
Kontrolka klidového režimu STANDBY zhasne.
• Bez stisknutí tlačítka
AUDIO, lze systém
zapnout stisknutím některého z tlačítek volby zdrojů.
• Systém se zapne a aktivuje vstup AUX po spuštění
přehrávání na externím zařízení v případě zapnutí
funkce QP Link. (Podrobnosti viz strana 10.)
2
Zvolte zdroj.
Je-li vybraný zdroj připravený, spustí se automaticky
přehrávání.
• Pokud stisknete AUX, spusťte přehrávání na
externím zařízení.
3
4
Nastavte hlasitost.
Při ovládání zdroje signálu postupujte
podle pokynů v dalším textu.
Přehrávač vypněte (do klidového režimu)
Rozsvítí se červeně kontrolka klidového
stavu STANDBY.
• I v klidovém stavu má systém určitý
(minimální) příkon.
Můžete snížit spotřebu stisknutím tlačítka DIMMER (při
stisknutém SHIFT), čímž v klidovém stavu vypnete displej.
• Při vypnutém displeji funkce QP Link nepracuje.
Poslech pomocí sluchátek
Sluchátka připojte ke konektoru PHONES na přehrávači.
Zvuk nebude reprodukován z reproduktorů. Před
nasazením sluchátek vždy nastavte nižší hlasitost.
• Odpojením sluchátek reproduktory opět aktivujete.
NEvypínejte přehrávač (nepřepínejte
přehrávač do pohotovostního režimu) s velmi
zesílenou hlasitostí; pokud byste totiž příště
přehrávač zapnuli nebo spustili přehrávání,
náhlý náraz zvuku by mohl poškodit váš sluch,
reproduktory a/nebo sluchátka.
7
Poslech rádia
3 Pro ukládanou stanici zvolte číslo předvolby.
INFO
Výběr pásma (FM nebo AM)
Dálkový ovladač:
Systém:
DIMMER
SLEEP
A.STANDBY
1
2
3
3D PHONIC C.VOICE CLOCK/TIMER
4
ZOOM
FM/AM
Naladění stanice
6
5
ANGLE SCAN MODE
7
8
9
RETURN
CANCEL
VFP
10
0
10
Příklady:
Například pro předvolbu 5,
stiskněte 5.
Například pro předvolbu 10,
stiskněte 10.
Pokud chcete zvolit předvolbu
15, stiskněte 10, 1, potom 5.
Pokud chcete zvolit předvolbu
30, stiskněte 10, 3, potom 0.
• Můžete také použít tlačítko 33 nebo 1.
Zvolte FM nebo AM...
Dálkový ovladač:
Česky
UX-G60[B].book Page 8 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Systém:
4 Uložte stanici.
ENTER/SET
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
REC
Frekvence na displeji se začnou měnit.
Jakmile je naladěna stanice (frekvence) s dostatečně silným
signálem, ladění se zastaví.
• Opakovaným stisknutím tlačítka můžete frekvenci příjmu
měnit v jednotlivých krocích.
1 Zvolte pásmo (FM nebo AM).
FM
Vyhledávání ručně zastavíte, stisknutím některého
z tlačítek.
Pokud je špatný příjem stanice FM
AM
2 Pro ukládanou stanici zvolte číslo předvolby.
Remote
ONLY
FM/PLAY
MODE
DIMMER
SLEEP
A.STANDBY
1
2
3
3D PHONIC C.VOICE CLOCK/TIMER
4
ZOOM
Na displeji svítí indikátor MONO. Vypnutím příjmu stereo
se kvalita poněkud zlepší—k dispozici je pouze monofonní
poslech.
Pro obnovení stereofonního příjmu, stiskněte tlačítko ještě
jednou (indikátor MONO zhasne).
Uložení stanic do předvoleb
1 Nalaďte stanici, kterou chcete uložit do předvolby.
• Pro ukládanou stanici můžete nastavit také monofonní
příjem.
Aktivujte režim zadání čísla předvolby.
ENTER/SET
5
6
ANGLE SCAN MODE
7
8
9
RETURN
CANCEL
VFP
10
0
10
Příklady:
Například pro předvolbu 5,
stiskněte 5.
Například pro předvolbu 10,
stiskněte 10.
Pokud chcete zvolit předvolbu
15, stiskněte 10, 1, potom 5.
Pokud chcete zvolit předvolbu
30, stiskněte 10, 3, potom 0.
• Můžete také použít tlačítko 33 nebo 1.
Remote
ONLY
Do programových předvoleb můžete uložit až 30 FM a
15 AM stanic.
2
Remote
ONLY
Poslech stanice uložené v předvolbě
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
Poslech zvuku z televizoru
INFO
Prostřednictvím tohoto systému můžete poslouchat zvuk
z televizoru.
Dálkový ovladač:
AUX/
TV SOUND
Systém:
AUX
TV SOUND
TV SOUND
REC
• Dokončete následující proces, dokud indikace na
displeji bliká.
8
Česky
UX-G60[B].book Page 9 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Přehrávání disku/souboru
Ikony na obrazovce TV
INFO
Před ovládáním disků/souborů se seznamte se způsobem,
jakým byly vytvořeny.
• Disky DVD Video obsahují „Tituly”, které obsahují
„Kapitoly”, DVD Audio/MP3/WMA/MPEG-1/MPEG-2/
ASF/DivX obsahují „Skupiny”, které obsahují „Skladby”,
JPEG obsahují „Skupiny”, které obsahují „Soubory”, a
CD/SVCD/VCD obsahují pouze „Skladby”.
• Informace o přehrávání MP3/WMA/JPEG/MPEG-1/
MPEG-2/ASF/DivX souborů na vyměnitelném USB
zařízení viz také strana 27.
Vkládání disků
Disk můžete vkládat také během poslechu z jiného zdroje
signálu.
• Během přehrávání DVD Video se na TV mohou
zobrazovat tyto ikony:
Začátek scény snímané z různých úhlů.
Začátek scény s vícekanálovým ozvučením.
Začátek scény s několika variantami titulků.
• Aktuální stav přehrávání vyjadřují následující ikony
zobrazované na TV.
,
,
,
,
,
• Pro vypnutí ikon na obrazovce se podívejte do části „ON
SCREEN GUIDE” v menu „OTHERS” na straně 32.
Pro volbu titulu/skupiny
Remote
ONLY
Při přehrávání disku/souboru...
GROUP/TITLE SKIP
• Pokud použijete 8 cm disk, umístěte ho doprostřed
zásobníku (do vnitřního kruhu).
Zásobník disku zavřete stisknutím 0.
• Stisknete-li DVD/CD 3, zásobník disků se automaticky
uzavře a spustí se přehrávání (závisí na vnitřním
naprogramování disku).
Připojení vyměnitelné USB zařízení
Vyměnitelné USB zařízení můžete připojit (viz strana 5) při
přehrávání jiného zdroje.
• Pokud stisknete USB MEMORY 3, systém detekuje
vyměnitelné USB zařízení, na obrazovce televizoru se
objeví obrazovka ovládání a spustí se přehrávání.
• Pro bezpečné odpojení vyměnitelného USB zařízení jej
připojujte po vypnutí systému.
(držte stisknuté...)
• Titul/skupinu můžete zvolit přímo stisknutím číselného
tlačítka po stisknutí GROUP/TITLE (neplatí pro disky
DVD-VR).
• Zobrazí se jméno skupiny pro přehrávání MP3/WMA.
Výběr kapitoly/skladby
• V případě VCD/SVCD zrušte funkci PBC (viz další stránka).
Při přehrávání disku/souboru...
GROUP/TITLE SKIP
Přehrávání disku/souboru
Spuštění:
Pauza:
DVD/CD
USB
DVD/CD
USB
MEMORY
Zastavení:
Remote
ONLY
Vyhledání určitého místa
Při přehrávání disku/souboru...
Pro uvolnění stiskněte
DVD/CD 3 nebo
USB MEMORY 3.
• Při přehrávání disku/souboru: Systém dokáže uložit
místo, kde bylo přehrávání zastaveno a po následném
stisknutí tlačítka DVD/CD 3 nebo USB MEMORY 3
(dokonce i v klidovém režimu), od tohoto místa znovu
začít přehrávat—Obnovené přehrávání. (Po stisknutí
tlačítka pauzy se zobrazí „RESUME”.)
Pozastavené přehrávání můžete zcela vypnout dvojitým
stisknutím 7. (Vypnutí funkce Resume viz „RESUME” na
straně 32.)
• Během ovládání funkcí systému se na TV zobrazují
příslušné ikony (viz následující tabulka).
9
• Jedním stisknutím 4
se můžete vrátit na začátek
aktuální kapitoly/skladby.
– SLOW +
x2
x5
x10
x20
x60
x2
x5
x10
x20
x60
• Rychlost vyhledávání se mění podle výše uvedeného
vyobrazení, kromě MP3/WMA/DivX disků/souborů.
V případě MP3/WMA/DivX disků/souborů se rychlost
vyhledávání a indikace na obrazovce liší.
• Při vyhledání a zobrazení pohyblivého obrazu není slyšet
žádný zvuk.
Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte
DVD/CD 3 nebo USB MEMORY 3 (závisí na typu zdroje).
• V případě DivX při každém stisknutí tlačítka > nebo <
můžete přeskočit na scénu o 30 s nebo 5 minut vzdálenou
(závisí na DivX souboru).
PTY
Česky
UX-G60[B].book Page 10 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Listování stránkami aktuálního menu:
GROUP/TITLE SKIP
Zobrazení následující stránky.
Zobrazení předchozí stránky.
PTY
Návrat do předchozího menu:
Přímé vyhledání položky na disku
Remote
ONLY
Můžete zvolit přímo titul/kapitolu/skladbu a spustit
přehrávání.
• V případě DVD Video můžete zvolit titul před spuštěním
přehrávání, zatímco kapitolu můžete zvolit po spuštění
přehrání.
DIMMER
SLEEP A.STANDBY
Příklady:
3
1
2
Pro výběr položky číslo 5
3D PHONIC C.VOICE CLOCK/TIMER
stiskněte 5.
6
4
5
Pro výběr položky číslo 10
ZOOM
ANGLE SCAN MODE
stiskněte 10.
9
8
7
Pro zadání čísla 15, stiskněte
RETURN
CANCEL
VFP
10, 1 a pak 5.
10
10
0
Pro zadání čísla 30, stiskněte
10, 3 a pak 0.
Přehrávání s využitím menu disku
Remote
ONLY
7 Disky DVD Video/DVD Audio:
1 Zobrazení menu disku.
TOP MENU/PG
MENU/PL
PTY
SEARCH
RETURN
10
(držte stisknuté...)
Pro vypnutí funkce PBC, stiskněte 7 a pak zvolte skladbu.
Přehrávání začne od vybrané skladby.
Pro opětovné zapnutí PBC, stiskněte 7 (pokud je zapnuto
obnovení přehrávání, tak dvakrát) a pak stiskněte
DVD/CD 3.
Přehrávání souborů z přenosného
audio zařízení
Remote
ONLY
INFO
Pomocí funkce QP Link (Quick Portable Link) můžete
snadno spustit přehrávání na přenosném audio zařízení
připojeném ke konektoru AUX.
• Ujistěte se, že hlasitost přenosného zařízení je nastavena na
dostatečnou úroveň, aby mohl systém detekovat signál.
Aktivace funkce QP Link
AHB PRO
QP LINK
2 Výběr položky v menu.
TV CH
PTY
QPL ON
(výchozí nastavení)
PTY
ENTER/SET
TV CH
• U některých disků můžete požadovanou položku navolit
přímo číselnými tlačítky.
7 Disky SVCD/VCD s PBC:
Během přehrávání disku s PBC se na displeji zobrazuje
indikátor „PBC”.
Jakmile na obrazovce televizoru objeví menu disku, zvolte
položku. Zapne se přehrávání vybrané položky.
DIMMER
SLEEP A.STANDBY
Příklady:
3
1
2
Pro výběr položky číslo 5
3D PHONIC C.VOICE CLOCK/TIMER
stiskněte 5.
6
4
5
Pro výběr položky číslo 10
ZOOM
ANGLE SCAN MODE
stiskněte 10.
9
8
7
Pro zadání čísla 15, stiskněte
RETURN
CANCEL
VFP
10, 1, a pak 5.
10
10
0
Pro zadání čísla 30, stiskněte
10, 3, a pak 0.
QPL OFF
Pokud je funkce QP Link aktivována, způsobí připojení
přenosného zařízení ke konektoru AUX a spuštění jeho
přehrávání následující činnost:
• Při poslechu jiného zdroje...
Zdroj signálu se automaticky změní na AUX. (Změníte-li
zdroj z AUX na jiný, funkce QP Link bude zrušena.)
• V klidovém stavu (standby) systému...
Zapne se systém a automaticky se zvolí zdroj AUX (kromě
případu, kdy je vypnutý displej).
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
REC
Když pracuje funkce
QP Link, objeví se
„bublinky”.
Když se pomocí funkce QP Link přehrává ze zařízení...
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
REC
Jakmile na vstupu není
signál nebo je příliš
slabý, bublinky zmizí.
10
UX-G60[B].book Page 11 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Česky
Základní funkce—Nastavení zvuku a dalších parametrů
Nastavení hlasitosti
Dálkový ovladač
Hlasitost můžete nastavit v rozsahu VOL MIN až 40 (VOL
MAX).
SLEEP
DIMMER
3D PHONIC
CANCEL
ENTER/SET
A.STANDBY
CLOCK/TIMER
SCAN MODE
VFP
DISPLAY
Dálkový ovladač:
Systém:
VOLUME
TV VOL
AUDIO VOL
, , ,
Krátkodobé vypnutí zvuku
FADE
MUTING
Remote
ONLY
Poslech můžete obnovit, dalším stisknutím
tlačítka nebo zesílením hlasitosti.
AHB PRO
DVD/AUX
LEVEL
SHIFT
SOUND
TURBO
BASS/TREBLE
AUDIO VOL
+,–
FADE
MUTING
Nastavení zvuku
INFO
Zvýraznění hutnosti zvuku
Tato funkce zvýrazňuje nízké a vysoké frekvence zvuku—
Sound Turbo II.
SOUND
TURBO
Systém
TURBO ON
TURBOOFF
• Při zapnutí funkce Sound Turbo II se automaticky zapne
AHB Pro a nelze vypnout. (Indikátor AHB PRO nesvítí,
ani když je funkce zapnutá.)
Zvýraznění basových zvuků
Remote
ONLY
Při vypnutí Sound Turbo II je zachována bohatost a plnost
basových zvuků bez ohledu na nastavení hlasitosti—Active
Hyper Bass Pro.
SOUND
TURBO
3D-PHONIC
VOLUME +,–
AHB PRO
QP LINK
AHB ON
AHB OFF
• Při zapnutí funkce Sound Turbo II nelze změnit nastavení
AHB Pro.
11
Nastavení korekcí
Česky
UX-G60[B].book Page 12 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Automatické zvýšení hlasitosti DVD
Remote
ONLY
Remote
ONLY
Basy a výšky můžete nastavit v rozsahu –3 až +3.
Video disků
Nastavení hlubokých tónů
Zvuk DVD Video je občas zaznamenán při nižší úrovni než
u jiných disků a zdrojů zvuku. Můžete nastavit zvýšení
hlasitosti pro právě vložený disk DVD, abyste nemuseli
upravovat hlasitost při změně zdroje.
• Tato funkce pracuje pouze u disků ve formátu DVD Video
a DVD-VR.
zrušeno
DVD/AUX
LEVEL
Nastavení vysokých tónů
zrušeno
NORMAL MIDDLE
HIGH
NORMAL
Původní hlasitost.
MIDDLE
Vyšší hlasitost (nižší než s volbou „HIGH”).
HIGH
Nejvyšší hlasitost (vyšší než s volbou
„MIDDLE”). (výchozí nastavení)
Vytvoření 3rozměrného zvukového
pole—3D Phonic
• Tato funkce nepracuje pro MPEG-1/MPEG-2/ASF/DivX
disky.
Při přehrávání disku...
Dálkový ovladač:
Systém:
Úprava úrovně audio vstupu
Pokud je zvuk z komponentu připojeného ke konektoru
AUX příliš hlasitý nebo tichý při změně z jiného zdroje na
„AUX”, můžete změnit vstupní úroveň zvuku do konektoru
AUX (bez změny úrovně hlasitosti).
Když je jako zdroj zvoleno „AUX”...
DVD/AUX
LEVEL
3D PHONIC
4
Remote
ONLY
AUX LVL1
AUX LVL2
AUX LVL3
(držte stisknuté...)
3D PHONIC
ACTION
3D PHONIC
DRAMA
3D PHONIC
OFF
3D PHONIC
THEATER
ACTION
Optimální pro akční filmy a sportovní
přenosy.
DRAMA
Přirozený a plný zvuk. Sledování oblíbených
filmů v klidu domova.
AUX LVL1 Tuto možnost zvolte, pokud je zvuk při volbě
„AUX LVL2” příliš hlasitý. Toto nastavení je
doporučeno pro připojení jiného zařízení ke
konektoru AUX než přenosného audio
zařízení.
AUX LVL2 Tuto možnost zvolte, pokud je zvuk při volbě
„AUX LVL3” příliš hlasitý.
AUX LVL3 Tuto možnost zvolte při poslechu přenosného
audio zařízení (výchozí nastavení).
THEATER Zvukové efekty připomínající ozvučení
v moderním multikině.
12
Česky
UX-G60[B].book Page 13 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Remote
ONLY
Změna jasu displeje
Změna tónu obrazu
Podsvícení displeje můžete ztlumit.
DIM OFF
DIMMER
DIM ON
(zrušeno)
1
AUTO DIM
Remote
ONLY
• Pro sledování obrazového záznamu můžete použít
přednastavené parametry obrazu nebo své vlastní
nastavení.
Přednastavené parametry
1 Při přehrávání zobrazte obrazovku nastavení VFP.
NORMAL
(držte stisknuté...)
DIM ON
AUTO DIM*
VFP
10
Snížení jasu.
Vypnutí podsvícení displeje při spuštění
přehrávání disku s videem.
• Po skončení přehrávání se podsvícení
znovu zapne.
* „AUTO DIM” nepracuje pro CD/MP3/WMA.
Změna režimu snímání
Remote
ONLY
SCAN MODE
RGB
Y/C
PROGRE
0
0
CONTRAST
0
SATURATION
0
TINT
0
SHARPNESS
0
Na TV obrazovce
2 Zvolte některou z přednastavených možností.
PTY
PTY
INFO
Systém podporuje technologii progresivního snímání.
Režim videosignálu zvolte podle typu vašeho televizoru.
Máte-li připojen ke konektorům VIDEO OUT televizor
s progresivním zpracováním signálu, můžete si užívat
vysoce kvalitního obrazu z vestavěného DVD přehrávače
volbou „PROGRE”.
9
(držte stisknuté...)
GAMMA
BRIGHTNESS
NORMAL
CINEMA
USER2
USER1
NORMAL
Obvykle je zvoleno.
CINEMA
Vhodné pro sledování filmů.
USER1/USER2
Můžete upravit parametry a nastavení
uložit.
Pro vypnutí obrazovky stiskněte VFP znovu při stisknutém
SHIFT.
Uživatelské nastavení parametrů obrazu
1 Vyberte „USER1” nebo „USER2”.
(držte stisknuté...)
ENTER/SET
2
• Postupujte podle kroků 1 a 2 vysvětlených výše.
Vyberte požadovaný parametr.
TV CH
ENTER/SET
RGB
Běžný televizor.
Zvolte pro posílání kompozitních nebo
RGB videosignálů konektorem SCART.
Y/C
Běžný televizor.
Zvolte pro posílání S-Video signálů
konektorem SCART.
PROGRE
Pro progresivní televizor.
Zvolte pro využití progresivního snímání
obrazu posílaného konektorem Video
Component.
• Rozsvítí se indikátor PRGR.
13
TV CH
GAMMA
(gamma)
Nastavení světlosti obrazu (–3 až
+3).
BRIGHTNESS
(jas)
Nastavení jasu obrazu (–8 až +8).
CONTRAST
(kontrast)
Přizpůsobení kontrastu obrazu
(–7 až +7).
SATURATION
(sytost)
Nastavení sytosti barev (–7 až +7).
TINT (tón)
Nastavení tónu odpovídajícího
věrnému podání barvy lidské pleti
(–7 až +7).
SHARPNESS
(ostrost)
Přesnější zobrazení v případě
neostrého obrazu (–8 až +8).
3 Hodnotu zvoleného parametru upravte podle
potřeby.
Automatické vypínání systému
Česky
UX-G60[B].book Page 14 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Remote
ONLY
TV CH
Automatický klidový režim
ENTER/SET
A.STANDBY
TV CH
zapnuto
zrušeno
3
4 Pro nastavení dalších parametrů zopakujte kroky 2
až 3.
(držte stisknuté...)
Pro vypnutí obrazovky stiskněte VFP znovu při stisknutém
SHIFT.
Remote
ONLY
Nastavení hodin
INFO
Pokud nenastavíte hodiny, nemůžete používat denní časovač
(viz strana 29) a zpožděné vypnutí.
• Pro opravu špatného zadání během procesu stiskněte
CANCEL (při stisknutém SHIFT) nebo CLOCK/TIMER
(při stisknutém SHIFT). Můžete se vrátit k předchozímu
kroku.
V režimu automatického vypínání na displeji svítí indikátor
A.STBY.
Po skončení přehrávání disku začne blikat indikátor
A.STBY. Po uplynutí 3 minut nečinnosti se systém
automaticky přepne do klidového stavu (standby).
Zpožděné vypnutí
Můžete nastavit čas vypnutí, takže můžete jít spát bez
vypínání systému.
1 Nastavte požadovanou dobu (v minutách).
1 Aktivujte režim nastavování hodin.
SLEEP
CLOCK/TIMER
6
2
D V D MP3 WMA 3DPHONIC LB PRO USB MIC V.MASK C.VO
BONUS PRGM RND 1 TA
(držte stisknuté...)
10
(držte stisknuté...)
20
30
60
90
120 150
zrušeno
2
• Byl-li čas již nastaven, opakovaným stisknutím
přepněte do režimu nastavování.
Nastavte čas.
• Upravte hodiny a pak minuty.
PTY
PTY
ENTER/SET
2 Počkejte, dokud nastavený čas nezmizí.
Pro kontrolu zbývajícího času do vypnutí stiskněte
tlačítko SLEEP při stisknutém SHIFT.
• Pokud tlačítko stisknete opakovaně, můžete čas vypnutí
změnit.
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
REC
Hodiny systému začnou odměřovat čas.
Zobrazení aktuálního času během přehrávání
DISPLAY
Informace o zdroji
Typ disku
Hodiny
14
UX-G60[B].book Page 15 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Česky
Pokročilé funkce rádia
Vyhledávání programu podle
Dálkový ovladač
DISPLAY
PTY
SEARCH
TA/News/Info
PTY,PTY
kódů PTY
Remote
ONLY
Můžete vyhledat určitý druh programu ve vámi nastavených
předvolbách (viz strana 8) určením PTY kódů.
Vyhledávání programu pomocí PTY kódu
1 Při poslechu FM stanice...
MENU/PL
PTY
SEARCH
SHIFT
(držte stisknuté...)
Příjem FM stanic s Radio Data System
Remote
ONLY
Systém
Radio Data System umožňuje FM stanicím posílat přídavné
signály společně s vysíláním běžného programu.
Tento přehrávač přijímá následující typy Radio Data System
signálů.
PS (Program
Service)
Zobrazuje obecně známý název
stanice.
PTY (Program
Type)
Zobrazuje typy vysílaných
programů.
RT (Radio Text)
Zobrazuje textové zprávy
vysílané stanicí.
Enhanced Other
Networks
Poskytuje informace o typech
programů vysílaných Radio
Data System stanicemi jiných
sítí.
Zobrazení Radio Data System informací
Při poslechu FM stanice...
DISPLAY
PS
PTY
RT
C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII
HB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG
P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS IN
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
REC
2 Zvolte PTY kód.
PTY
PTY
(držte stisknuté...)
3 Spusťte vyhledávání.
MENU/PL
PTY
SEARCH
(držte stisknuté...)
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM F
PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL S
BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
Frekvence
Hodiny
(signál bez Radio
Data System dat)
PS
Zobrazí se název stanice. Není-li informace
o názvu v signálu obsažena, zobrazí se „NO
PS”.
PTY
Zobrazí se typ vysílaného programu. Pokud
není vysílán žádný signál, zobrazí se „NO
PTY”.
RT
Zobrazí se textové zprávy vysílané stanicí.
Pokud není vysílán žádný signál, zobrazí se
„NO RT”.
15
Příklad: Když je zvoleno „NEWS”
Systém prohledá 30 předvoleb FM stanic a pokud některá
z nich vysílá požadovaný program, příjem se na ni naladí.
• Pokud není nalezen odpovídající program, na displeji se
zobrazí „NOTFOUND”.
• Vyhledávání můžete kdykoliv ukončit stisknutím PTY
SEARCH (při stisknutém SHIFT).
Pokud chcete pokračovat ve vyhledávání, když
přehrávač vyhledal nechtěnou stanici
Během blikání informace na displeji stiskněte znovu PTY
SEARCH (při stisknutém SHIFT).
Popis PTY kódů
Automatické dočasné přepnutí
na zvolený program
NEWS:
AFFAIRS:
Remote
ONLY
Funkce Enhanced Other Networks umožňuje dočasné
přepnutí na sledování FM stanice uložené v předvolbách
vysílající zvolený typ programu (TA, NEWS nebo INFO).
• Tato funkce funguje při poslechu FM stanic vysílajících
odpovídající signál.
Během poslechu FM stanice zvolte typ programu.
TA
SET UP
TA/News/
Info
NEWS
OFF
INFO
(zrušeno)
(držte stisknuté...)
TA
Dopravní zpravodajství ve vaší oblasti
NEWS
Zprávy
INFO
Programy zaměřené na informace
z nejrůznějších oborů
Jak funkce Enhanced Other Networks vlastně
pracuje:
Případ 1
Pokud stanice nevysílá vámi vybraný program
Systém naladí původní stanici.
Ç
Jakmile nalezne stanici vysílající požadovaný program,
přijímač se automaticky přeladí na tuto stanici. Indikátor
kódu PTY začne blikat.
Ç
Po skončení programu se přijímač přeladí na původní
stanici, funkce však zůstane aktivní (indikátor nyní svítí
trvale).
Případ 2
Pokud stanice vysílá vámi vybraný program
Systém se automaticky přepne na tuto stanici. Indikátor
kódu PTY začne blikat.
Ç
Po skončení programu se přijímač přeladí na původní
stanici, funkce však zůstane aktivní (indikátor nyní svítí
trvale).
Případ 3
Naladěná stanice vysílá požadovaný program
Indikátor kódu PTY začne blikat.
Ç
Česky
UX-G60[B].book Page 16 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Zprávy.
Tématické programy rozšiřující
zpravodajství, jako jsou diskuze nebo
analýzy.
INFO:
Programy zaměřené na informace
z nejrůznějších oborů.
SPORT:
Programy zaměřené na kterýkoli aspekt
sportu.
EDUCATE:
Vzdělávací programy.
DRAMA:
Všechny rozhlasové hry a seriály.
CULTURE:
Programy zaměřující se na aspekty národní
nebo regionální kultury, včetně jazyka,
divadel, atd.
SCIENCE:
Programy o přírodních vědách
a technologiích.
VARIED:
Používáno většinou pro mluvené programy
jako jsou kvízy, panelové hry a rozhovory
s osobnostmi.
POP M:
Komerční hudba populárního zaměření.
ROCK M:
Rocková hudba.
EASY M:
Současná hudba označovaná jako
„jednoduchá na poslech”.
LIGHT M:
Instrumentální a vokální či chorální hudba.
CLASSICS: Představení velkých orchestrálních skladeb,
symfonií, komorní hudby, atd.
OTHER M:
Hudba neodpovídající žádné z předešlých
kategorií.
WEATHER: Zprávy o počasí a předpovědi.
FINANCE:
Zprávy z trhů cenných papírů, obchodování,
atd.
CHILDREN: Programy zaměřené na nejmladší
posluchače.
SOCIAL:
Programy o společnosti, sociologii,
geografii, historii a psychologii.
RELIGION:
Náboženské programy.
PHONE IN:
Programy, jichž se mohou telefonáty
zúčastnit sami posluchači.
TRAVEL:
Informace o cestování.
LEISURE:
Programy se zaměřením na rekreační
aktivity.
JAZZ:
Jazzová hudba.
COUNTRY: Písně pocházející z jižních států Ameriky,
nebo pokračující v jejich hudební tradici.
NATION M: Populární hudba národa nebo oblasti v jeho
(jejím) jazyce.
OLDIES:
Populární hudba z období zvaného „zlatý
věk”.
FOLK M:
Hudba s kořeny v kultuře jednotlivých
národů.
DOCUMENT: Programy soustřeďující se na fakta
a události.
TEST:
Vysílání pro otestování nouzových frekvencí
nebo přístrojů.
ALARM:
Nouzová oznámení.
NONE:
Nedefinované programy nebo programy
těžko zařaditelné.
• Klasifikace PTY kódů některých FM stanic se může od
výše uvedeného seznamu lišit.
Jakmile program skončí, indikátor přestane blikat, ale
funkce stále zůstává aktivní.
16
UX-G60[B].book Page 17 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Česky
Speciální funkce ovládání DVD/VCD
INFO
Pro DVD Video/DivX: Při přehrávání disku s několika
zvukovými stopami (dabingy) můžete vybrat požadovaný
jazyk.
Pro DVD Audio: Při přehrávání disku s několika zvukovými
kanály můžete zvolit poslech požadovaného kanálu.
Pro DVD-VR a SVCD/VCD: Při přehrávání stopy můžete
zvolit požadovaný audiokanál.
• Zvukovou stopu můžete zvolit také v liště na obrazovce
(viz strana 23).
Číselná
tlačítka
C.VOICE
ZOOM
ANGLE
, ,
Remote
ONLY
Volba zvukové stopy
Dálkový ovladač
AUDIO/MPX
,
ENTER
/SET
DVD/CD
SLOW ,
AUDIO/MPX
Při přehrávání disku DVD Video...
Příklad:
PAGE
SUBTITLE
1/3
3/3
2/3
ENGLISH
FRENCH
JAPANESE
SHIFT
1/3
2/3
ENGLISH
3/3
FRENCH
JAPANESE
Při přehrávání disku DVD Audio/DivX...
Příklad:
2/3
1/3
1
3/3
2
3
Při přehrávání disku DVD-VR nebo SVCD/VCD...
SVCD
AUDIO/MPX
ST1
R2
DVD-VR/VCD
ST
ST2
L2
L1
R1
L
R
ST1/ST2/ Stereofonní poslech (2 kanály).
ST
L1/L2/L
Poslech levého zvukového kanálu.
R1/R2/R
Poslech pravého zvukového kanálu.
• SVCD může obsahovat až 4 zvukové kanály. U SVCD se
tyto 4 kanály obvykle využívají pro 2 kanálový záznam
(ST1/ST2).
17
Remote
ONLY
Volba jazyka titulků
Volba úhlu záběru
Pro DVD Video/DivX Ultra: Při přehrávání kapitoly
obsahující titulky v několika jazycích můžete požadovaný
jazyk zvolit podle potřeby.
Pro DVD-VR: Při přehrávání můžete zapnout nebo vypnout
titulky.
Pro SVCD: Během přehrávání můžete zvolit titulky
dokonce tehdy, nejsou-li na disku žádné titulky uloženy.
• Jazyk titulků můžete zvolit také v liště na obrazovce (viz
strana 23).
Česky
UX-G60[B].book Page 18 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Remote
ONLY
Pouze pro DVD Video: Při přehrávání kapitoly obsahující
záznam scény z různých úhlů můžete z nabídky požadovaný
úhel vybrat.
• Úhel záběru můžete zvolit také v liště na obrazovce (viz
strana 23).
Během přehrávání...
ANGLE
8
Při přehrávání DVD Video/DivX Ultra...
1
(držte stisknuté...)
1/3
PAGE
SUBTITLE
1/3
Příklad:
ENGLISH
3/3
2/3
1/3
ENGLISH
3
2
1
2/3
1/3
1
3/3
3
2
2
TV CH
Výběr statických snímků k prohlížení
TV CH
Příklad:
1/3
ENGLISH
1/3
ENGLISH
2/3
FRENCH
2/3
3/3
JAPANESE
3/3
FRENCH
JAPANESE
Pouze pro DVD Audio: Během přehrávání skladby
obsahující odkaz na statické snímky (B.S.P.), můžete
nastavit zobrazování snímků na TV.
• Snímky (B.S.P.) uložené na disku se během přehrávání
obvykle zobrazují postupně.
• Požadovaný snímek můžete vybrat také pomocí lišty na
obrazovce (viz strana 23).
Při každém stisknutí
tlačítka (při
PAGE
SUBTITLE
stisknutém SHIFT)
se snímek změní na
další (je-li dostupný).
(držte stisknuté...)
Při přehrávání DVD-VR...
PAGE
SUBTITLE
Přehrávání bonusové skupiny
ON
ON
Během přehrávání SVCD...
PAGE
SUBTITLE
Remote
ONLY
OFF
OFF
Remote
ONLY
Pouze pro DVD Audio: Na některých discích DVD Audio
může být zaznamenána speciální, tzv. „bonusová skupina”,
která je dostupná pouze po zadání klíče.
• Pro přehrávání bonusové skupiny zadejte příslušné „číslo
klíče” (heslo). Způsob získání klíče (hesla) závisí na
konkrétním disku.
1 Vyberte bonusovou skupinu.
• Bonusová skupina bývá obvykle ta poslední (obsahujeli disk například 4 skupiny celkem, čtvrtá skupina bude
bonusová).
• Postup při výběru skupiny viz „Pro volbu titulu/
skupiny” na straně 9.
pokračování na následující stránce
18
Česky
UX-G60[B].book Page 19 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
2 Zadejte číslo klíče.
Zpomalené přehrávání
DIMMER
SLEEP
A.STANDBY
1
2
3
ENTER/SET
3D PHONIC C.VOICE CLOCK/TIMER
4
ZOOM
7
5
• Tato funkce nepracuje pro MPEG-1/MPEG-2/ASF/DivX
disky.
1 Během přehrávání...
6
ANGLE SCAN MODE
Spustí se přehrávání statických
snímků.
9
8
CANCEL
0
3 Postupujte podle interaktivních pokynů na obrazovce.
2 Zvolte rychlost přehrávání.
Pro zrušení zadání klíče stiskněte 7.
– SLOW +
Zapne se zpomalené přehrávání dopředu.
Zvýšení srozumitelnosti dialogů
—Clear Voice
1/32
Remote
ONLY
1/8
1/4
1/2
Zapne se zpomalené přehrávání pozpátku*.
Při přehrávání disku můžete zvýšit srozumitelnost hlasu
zpěváka nebo dialogů filmu—Clear Voice. Při použití
funkce Clear Voice se na displeji zobrazí indikátor
C.VOICE.
• Funkce je k dispozici pouze pro disky s vícekanálovým
ozvučením zahrnujícím centrální kanál.
C.VOICE
C.VOICE
1/32
vypnuto
Remote
ONLY
1/4
1/2
Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte
DVD/CD 3.
Zopakování předchozí scény
(Opakování jedním tlačítkem)
Přehrávání začne přibližně
10 sekund před aktuální pozicí
(k dispozici pouze uvnitř
jednoho titulu/playlistu).
INFO
Pozastavení přehrávání - pauza
Obnovení normálního
přehrávání:
Během přehrávání...
1/8
* Dostupné pouze pro DVD Video.
(držte stisknuté...)
Speciální efekty při přehrávání
1/16
• Funkce je k dispozici pouze při přehrávání DVD Video/
DVD-VR.
Během přehrávání...
5
Pauza:
1/16
DVD/CD
Zvětšení obrazu (zoom)
1 Během přehrávání...
ZOOM
ZOOM 1
7
Přehrávání po jednotlivých snímcích
1 Během přehrávání...
ZOOM 2
ZOOM OFF
ZOOM 3
ZOOM 6
ZOOM 4
ZOOM 5
(držte stisknuté...)
2 Posun ve zvětšeném snímku.
Spustí se přehrávání statických
snímků.
TV CH
PTY
PTY
2 Zobrazení snímek po snímku.
TV CH
Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte DVD/CD 3.
19
Pro zrušení zvětšení stiskněte opakovaně ZOOM (při
stisknutém SHIFT) až se za obrazovce televizoru objeví
„ZOOM OFF”.
UX-G60[B].book Page 20 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Dálkový ovladač
Přehrávání v naprogramovaném pořadí
—Naprogramované přehrávání
Číselná
tlačítka
Česky
Pokročilé ovládání přehrávání
Remote
ONLY
INFO
Pořadí přehrávání jednotlivých kapitol nebo skladeb můžete
předem naprogramovat (max. 99 položek).
• Přehrávání v naprogramovaném pořadí není možné použít
pro DVD-VR/JPEG/MPEG-1/MPEG-2/ASF/DivX a
soubory uložené na vyměnitelném USB zařízení.
• Při přehrávání v naprogramovaném pořadí nepracuje funkce
obnovení přehrávání.
1 Před zapnutím přehrávání aktivujte přehrávání
v naprogramovaném pořadí.
FM/PLAY
MODE
PROGRAM
RANDOM
zrušeno
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
REC
Na displej
PROGRAM
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Systém
Group/Title
Track/Chapter
USE NUMERIC KEYS TO PROGRAM TRACKS.
USE CANCEL TO DELETE THE PROGRAM.
Na TV obrazovce
2 Zvolte kapitoly nebo skladby, které chcete uložit do
naprogramovaného přehrávání.
• Pro DVD Video/DVD Audio/MP3/WMA:
1 Zvolte číslo titulu nebo skupiny.
2 Zvolte číslo kapitoly nebo skladby.
3 Opakujte výše uvedené kroky 1 a 2.
• Pro Disky SVCD/VCD/CD:
1 Zvolte skladby.
Přímé zadání čísel:
DIMMER
SLEEP
A.STANDBY
1
2
3
3D PHONIC C.VOICE CLOCK/TIMER
4
ZOOM
5
6
ANGLE SCAN MODE
7
8
9
RETURN
CANCEL
VFP
10
0
10
Příklady:
Pro zadání čísla 5, stiskněte 5.
Pro zadání čísla 10, stiskněte 10.
Pro zadání čísla 15, stiskněte
10, 1 a pak 5.
Pro zadání čísla 30, stiskněte
10, 3 a pak 10.
pokračování na následující stránce
20
Česky
UX-G60[B].book Page 21 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
3 Spusťte přehrávání.
Vybrané položky se začnou
přehrávat v naprogramovaném
pořadí.
DVD/CD
Přeskočení:
Pauza:
Zastavení:
Přehrávání v náhodném pořadí
Remote
ONLY
— Náhodné přehrávání
Všechny kapitoly nebo skladby můžete přehrávat
v náhodném pořadí.
• Přehrávání v náhodném pořadí není možné použít pro
DVD-VR/JPEG/MPEG-1/MPEG-2/ASF/DivX, některé
DVD a soubory uložené na vyměnitelném USB zařízení.
1 Před zapnutím přehrávání aktivujte funkci
GROUP/TITLE SKIP
přehrávání v náhodném pořadí.
Pro obnovení
stiskněte
DVD/CD 3.
Kontrola obsahu programu
Před nebo po skončení přehrávání...
TV CH
zrušeno
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
V obráceném pořadí.
REC
2 Spusťte přehrávání.
TV CH
V naprogramovaném pořadí.
DVD/CD
• Pro kontrolu naprogramovaného obsahu můžete také použít
tlačítka 4 nebo
.
Přehrávání se spustí
v náhodném pořadí. Přehrávání
v náhodném pořadí se ukončí po
přehrání celého disku.
Úprava programu
Před nebo po skončení přehrávání...
Zrušení poslední skladby/souboru:
Přeskočení
kapitoly/skladby:
Pauza:
Zastavení:
CANCEL
0
Pro obnovení
stiskněte
DVD/CD 3.
(držte stisknuté...)
Zrušení všech skladeb:
Přidání další skladby/
souboru k programu:
Ukončení náhodného přehrávání
Opakujte krok 2.
Před nebo po skončení přehrávání...
zrušeno
(držte stisknuté...)
Ukončení přehrávání v naprogramovaném
pořadí
Před nebo po skončení přehrávání...
zrušeno
21
Remote
ONLY
Opakované přehrávání
INFO
• Režim opakování můžete také zvolit pomocí pruhu nabídky
na obrazovce (viz stránky 24 a 25).
• Pro MP3/WMA/JPEG/MPEG-1/MPEG-2/ASF/DivX, viz
strana 28.
Opakované přehrávání
REP STEP
REP ALL
REP OFF
(zrušeno)
Opakované přehrávání úseku A-B
Přehrávání můžete spustit opakovaně.
Po zadání výchozího (A) a koncového (B) bodu můžete
aktivovat funkci opakovaného přehrávání úseku.
• Opakování úseku A-B nelze použít pro MP3/WMA/
MPEG-1/MPEG-2/ASF/DivX, některé DVD a soubory
uložené na vyměnitelném USB zařízení.
• Pro DVD Video:
Během přehrávání...
1 Během přehrávání (bez PBC u disků SVCD/VCD)
(zrušeno)
vyberte výchozí bod (A).
• Pro DVD Audio:
Během nebo před přehráváním...
REPEAT A-B
REPEAT
* Během přehrávání v naprogramovaném nebo náhodném
pořadí se místo těchto indikátorů objeví „REP STEP” a
režim opakování se mění následovně pro všechny disky.
Na displeji začne blikat
.
• Na obrazovce televizoru
Ase objeví
, pokud
je zapnutý.
REPEAT A-B
REPEAT
REP TRK *
REP GRP
REP OFF
(zrušeno)
• Pro CD/SVCD/VCD:
Při přehrávání (bez PBC pro SVCD/VCD) nebo před
přehráváním...
REPEAT A-B
REPEAT
REP TRK*
(držte stisknuté...)
2 Vyberte koncový bod (B).
REPEAT A-B
REPEAT
REP ALL
REP OFF
(zrušeno)
• Pro DVD-VR:
Při přehrávání původního programu...
REPEAT A-B
REPEAT
(držte stisknuté...)
REP CHAP
REP PG
REP OFF
REP ALL
(zrušeno)
Při přehrávání seznamu programů...
REPEAT A-B
REPEAT
REP CHAP
Pro vypnutí opakovaného přehrávání úseku A-B stiskněte
znovu REPEAT A-B a současně SHIFT.
• Opakování úseku A-B může být také zrušeno při přehrávání
nebo přeskočení kapitoly nebo skladby.
Zablokování otevírání zásobníku
REP PL
REP OFF
(zrušeno)
REP CHAP* Opakované přehrávání aktuální kapitoly.
REP TTL
přestane blikat.
A-B se objeví na
televizoru.
• Koncový bod můžete
vyhledat pomocí tlačítka
33 .
•
Opakované přehrávání aktuálního titulu.
Main Unit
ONLY
disků—Dětský zámek
Zásobník disků můžete zablokovat, aby ho nikdo nemohl
otevřít.
• Tuto možnost lze nastavit, pouze pokud je přehrávač
v klidovém režimu.
Zásobník disků musí být zavřený...
REP TRK* Opakované přehrávání aktuální skladby.
REP GRP
Opakované přehrávání aktuální skupiny.
REP PG
Opakované přehrávání aktuálního programu.
REP ALL
Opakované přehrávání disku nebo programu.
REP PL
Opakované přehrávání aktuálního seznamu
programů.
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
REC
(držte stisknuté...)
Zablokování můžete zrušit stejným způsobem.
Na displeji se zobrazí „UNLOCKED”.
22
Česky
UX-G60[B].book Page 22 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Česky
UX-G60[B].book Page 23 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Remote
ONLY
Menu ovládání disku
INFO
Informace lišty na obrazovce
na obrazovce
1 Typ disku
Prostřednictvím lišt na obrazovce může zjistit informace
o disku a ovládat některé funkce.
2 Informace přehrávání
Lišty na obrazovce
DVD Video
1
2
Dolby D
DVD-VIDEO 3/2.1ch
TIME
TIME
OFF
OFF
3
TIME 1:25:58
0:00:58
CHAP233 TOTAL
TITLE
TITLE
14 2CHAP
1/3
1/3
CHAP.
1/3
1/3
1/3
1/1
Indikátor
Dolby D, LPCM
3/2.1ch, 2/0.0 ch
Význam
Formát zvuku
Číslo kanálu
TITLE 2
Aktuální titul
CHAP 3
Aktuální kapitola
GROUP 1
Aktuální skupina
TRACK 14
Aktuální skladba
Čas přehrávání
4
3 Funkce přehrávání
DVD Audio
1
DVD-AUDIO
TIME
3
2
LPCM
2/0.0ch
OFF
GROUP 14 TRACK 23 TIME
1/3
TRACK
Indikátor
Přehrávání
0:00:58
PAGE 1/3
4
/
Vyhledávání dopředu/dozadu
/
Zpomalené přehrávání dopředu/
dozadu
SVCD
Pauza
1
2
3
TIME 1:25:58
0:00:58
TRACK
233 TOTAL
TITLE 14 CHAP
SVCD
TIME
TIME
1/3
ST1
OFF
OFF
1/3
-/4
1/3
Indikátor
TIME
OFF
VCD
1
2
1/3
1/3
ST
OFF
OFF
3
1/3
4
CD
1
2
OFF
OFF
1/3
1/3
1/3
MP3/WMA/JPEG/MPEG-1/MPEG-2/ASF/DivX
FILE
2
3
TIME 1:25:58
00:00:58
CHAP 23 TOTAL
USB
1
USB
23
Vyhledávání kapitoly.
TRACK
Vyhledávání skladby.
1/3
Změna jazyka zvuku nebo změna
kanálu (viz také strana 17).
1/3
Změna jazyka titulků (viz také
strana 18).
1/3
Změna úhlu záběru kamery (viz
také strana 18).
Změna stránky (viz také
strana 18).
4
1
2
TIME 1:25:58
00:00:58
CHAP 23 TOTAL
Opakované přehrávání.
CHAP.
3
TIME 1:25:58
0:00:58
TRACK
233 TOTAL
TITLE 14 CHAP
CD
Význam
Změna ukazatele času.
Vyhledávání časového okamžiku.
TIME 1:25:58
0:00:58
TRACK
233 TOTAL
TITLE 14 CHAP
VCD
TIME
TIME
Stop
4 Ikony funkcí (v roletovém menu)
1/3
4
TIME
TIME
Význam
3
Ovládání prostřednictvím lišty na obrazovce
Česky
UX-G60[B].book Page 24 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Podrobné informace o následujících funkcích viz také
„Ovládání prostřednictvím lišty na obrazovce” vlevo.
Př.: Výběr titulků (francouzsky) pro DVD Video
Jako zdroj signálu je zvolen disk...
Změna informací o čase přehrávání
1 Zobrazení celé lišty na obrazovce.
Můžete měnit informace o čase v liště na obrazovce a
okénku displeje na systému.
*
1 Během přehrávání otevřete lištu a roletové menu.
Dolby D
zhasne
* Neobjeví se pro MP3/WMA/JPEG/MPEG-1/MPEG-2/
ASF/DivX disky a soubory na vyměnitelném USB
zařízení.
1/3
1/3
CHAP.
1/3
1/3
1/3
1/1
2 Vyberte TIME (položka se zvýrazní).
3 Zvolte požadovaný typ informace o čase.
ENTER/SET
TIME
0:00:58
T. REM 0:35:24
2 Požadovanou položku vyberte (položka se zvýrazní).
PTY
TIME 1:25:58
0:00:58
CHAP233 TOTAL
TITLE
TITLE
14 2CHAP
DVD-VIDEO 3/2.1ch
TIME
OFF
TIME
OFF
REM
0:11:23
TOTAL 1:01:58
PTY
Dolby D
DVD-VIDEO 3/2.1ch
TIME
OFF
TIME
OFF
TIME 1:25:58
0:00:58
CHAP233 TOTAL
TITLE
TITLE
14 2CHAP
1/3
1/3
CHAP.
1/3
1/3
1/3
1/1
TIME
Uplynulý čas přehrávání aktuální
kapitoly/skladby (neplatí pro
DVD-VR).
REM
Zbývající čas přehrávání aktuální
kapitoly/skladby (neplatí pro
DVD-VR).
TOTAL
Doba přehrávání disku.
T. REM
Zbývající doba přehrávání disku.
3 Otevřete okno.
ENTER/SET
TOTAL 1:25:58
1:01:58
CHAP233 TOTAL
TITLE 2CHAP
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/1
Vypnutí lišty na obrazovce
ENGLISH
ON SCREEN
4 V okně vyberte požadovanou položku.
TV CH
TOTAL 1:25:58
1:01:58
CHAP233 TOTAL
TITLE
TITLE
14 2CHAP
1/3
1/3
TV CH
1/3
2/3
1/3
1/1
FRENCH
Opakované přehrávání
• Viz také strana 22.
5 Nastavení ukončete.
ENTER/SET
1 Během přehrávání disků (bez PBC u disků SVCD/
Vyskakovací okno zmizí.
Vypnutí lišty na obrazovce
ON SCREEN
VCD) zobrazte celou lištu.
• Opakované přehrávání může být zvoleno před
spuštěním přehrávání, kromě disků DVD Video/
DVD-VR.
Vyberte
OFF .
2
3 Otevřete okno.
DVD-VIDEO
TIME
TIME
Dolby D
3/2.1ch
OFF
OFF
TOTAL 1:25:58
1:01:58
CHAP233 TOTAL
TITLE
TITLE
14 2CHAP
CHAP.
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/1
OFF
pokračování na následující stránce
24
Česky
UX-G60[B].book Page 25 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
4 Vyberte režim opakovaného přehrávání.
Hledání časového okamžiku
A-B
TITLE*
Opakování požadované části (viz dole).
Opakované přehrávání aktuálního
titulu.
GROUP
Opakované přehrávání aktuální
skupiny.
ALL
Opakované přehrávání disku (vyjma
disků DVD) nebo programu.
CHAPTER** Opakované přehrávání aktuální kapitoly.
TRACK** Opakované přehrávání aktuální skladby.
OFF
Vypnutí opakovaného přehrávání.
5
* Při přehrávání disků DVD-VR se zobrazí „PG” a při
přehrávání Play List se objeví „PL”.
** Při přehrávání v naprogramovaném nebo náhodném
pořadí se zobrazí „STEP”.
Nastavení ukončete.
V případě potřeby můžete vyhledat požadovaný okamžik
zadáním uplynulé doby přehrávání od začátku.
1 Během přehrávání disků (bez PBC u disků SVCD/
VCD) zobrazte celou lištu.
• Časové vyhledávání může být použito před spuštěním
přehrávání, kromě disků DVD Video/DVD-VR.
Vyberte
.
2
3 Otevřete okno.
Dolby D
TIME 1:25:58
0:00:58
CHAP233 TOTAL
TITLE
TITLE
14 2CHAP
DVD-VIDEO 3/2.1ch
TIME
OFF
TIME
OFF
Dobu můžete zadávat v hodinách/minutách/sekundách.
DIMMER
SLEEP
A.STANDBY
1
2
3
4
ZOOM
5
8
TOTAL 1:25:58
1:01:58
CHAP233 TOTAL
TITLE
TITLE
14 2CHAP
1/3
1/3
1/3
1/3
CHAP.
1/3
1/1
OFF
5
• Vždy je nutné zadat číslici hodin (i když je to „0”), není
však nutné zadávat následné nuly (poslední dvě místa
ve výše uvedeném příkladu).
• V případě chybného zadání stiskněte kurzor < pro
vymazání posledního zadání.
Nastavení ukončete.
4 Vyberte „A-B”.
ENTER/SET
TV CH
DVD-VIDEO
TIME
TIME
TV CH
Dolby D
3/2.1ch
OFF
OFF
Zapne se přehrávání od zvoleného
okamžiku.
T
CHAP.
A–B
5 Vyberte výchozí bod (A).
ENTER/SET
Vyhledání kapitoly/skladby
Dolby D
DVD-VIDEO 3/2.1ch
TIME
TIME
A-
TITLE
TITLE
14 2CHC
CHAP.
1/3
1/3
6 Vyberte koncový bod (B).
Zapne se opakované přehrávání úseku A-B.
Zvolená část se bude přehrávat opakovaně.
• Před stisknutím ENTER/SET můžete
vyhledat konečný bod pomocí tlačítka 33 .
Pro zrušení opakovaného přehrávání části A-B, opakujte
kroky 1 až 3 a zvolte „OFF” v kroku 4.
25
Příklady:
Pro vyhledání okamžiku
odpovídajícího 1 (hodiny): 02
(minuty): 00 (sekundy)
stiskněte 1, 0, 2, 0 a nakonec 0.
Pro vyhledání okamžiku
odpovídajícího 54 (minuty): 00
(sekundy) stiskněte 0, 5, 4, 0 a
nakonec 0.
0
1 Při přehrávání zobrazte celou lištu na obrazovce.
2 Vyberte OFF .
3 Otevřete okno.
ENTER/SET
9
CANCEL
• Viz také strana 22.
OFF
OFF
6
ANGLE SCAN MODE
7
Opakované přehrávání úseku A-B
TIME
TIME
1/3
1/1
4 Zadejte dobu.
3D PHONIC C.VOICE CLOCK/TIMER
Dolby D
3/2.1ch
1/3
1/3
TIME _ : _ _ : _ _
ENTER/SET
DVD-VIDEO
1/3
1/3
CHAP.
Kapitolu (DVD Video/DVD-VR) nebo skladbu (DVD
Audio) můžete vyhledat zadáním čísla.
1 Při přehrávání zobrazte celou lištu na obrazovce.
2 Vyberte CHAP. nebo TRACK .
3 Otevřete okno.
DVD-VIDEO
TIME
TIME
Dolby D
3/2.1ch
OFF
TOTAL 1:25:58
1:01:58
CHAP233 TOTAL
TITLE
TITLE
14 2CHAP
1/3
1/3
CHAP.
CHAPTER
_
1/3
1/3
1/3
1/1
4 Zadejte požadované číslo kapitoly/skladby.
DIMMER
SLEEP
A.STANDBY
1
2
3
Příklady:
Pro volbu kapitoly/skladby 5,
stiskněte 5.
Pro volbu kapitoly/skladby 10,
stiskněte 1 a pak 0.
Pro volbu kapitoly/skladby 15,
stiskněte 1 a pak 5.
Pro volbu kapitoly/skladby 30,
stiskněte 3 a pak 0.
3D PHONIC C.VOICE CLOCK/TIMER
4
5
ZOOM
6
ANGLE SCAN MODE
8
7
9
CANCEL
0
5
• Chybně zadanou číslici můžete opravit pomocí
číselných tlačítek dokud se v okně neobjeví
požadované číslo.
Nastavení ukončete.
ENTER/SET
Systém začne přehrávat vybranou
kapitolu nebo skladbu.
Česky
OSDOperation.fm Page 26 Tuesday, February 28, 2006 11:59 AM
Obrazovka ovládání pro disky DVD-R/-RW ve
formátu DVD-VR
Obrazovka ovládání se zobrazí přes obraz na televizoru při
vyvolání seznamu programů (PG) nebo seznamu pro
přehrávání (PL).
Volba typu přehrávání
Volba seznamu
programů:
Volba seznamu pro
přehrávání:
MENU/PL
TOP MENU/PG
Dalším stisknutím stejného tlačítka seznam vypnete.
Př.: Když je zvolen seznam programů.
Statické snímky k prohlížení
Pouze pro DVD Audio: Během přehrávání skladby
obsahující odkaz na statické snímky (B.S.P.), můžete
nastavit zobrazování snímků na TV.
• Snímky (B.S.P.) uložené na disku se během přehrávání
obvykle zobrazují postupně.
Př.: Když je zvolen seznam pro přehrávání.
1 Při přehrávání DVD Audio zobrazte celou lištu na
obrazovce.
2 Vyberte
3 Otevřete okno.
.
DVD-AUDIO LPCM
2/0.0ch
TIME
OFF
GROUP 14 TRACK 23 TIME
1/3
TRACK
0:00:58
PAGE 1/5
1
4 Zvolte požadovaný snímek.
TV CH
P 14 TRACK 23 TIME
1/3
TV CH
5 Nastavení ukončete.
ENTER/SET
PAGE 3/5
3
0:00:58
1
2
3
4
5
6
7
8
Číslo v seznamu
Datum vytvoření záznamu
Zaznamenávané kanály
Délka záznamu
Titul
Zvýrazněný řádek (aktuální výběr)
Kapitoly
Doba přehrávání
Volba položky v seznamu a spuštění přehrávání
TV CH
ENTER/SET
TV CH
26
UX-G60[B].book Page 27 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Česky
Ovládání audio/video souborů
Př.: Pokud vložíte MP3 disk.
Dálkový ovladač
REPEAT TRACK TIME : 00:00:14
1
ZOOM
Group : 2 / 3
Spring
Summer
Fall
Winter
2
, ,
,
USB MEMORY 3
DVD/CD 3
8
REPEAT A-B
REPEAT
ENTER/SET
3
7
GROUP/TITLE
GROUP/TITLE
SKIP
4,¢
SHIFT
4
Album
INFO
Remote
ONLY
V případě souborů MP3/WMA/JPEG/MPEG-1/MPEG-2/
ASF/DivX můžete vyhledávat a přehrávat požadované
položky prostřednictvím obrazovky ovládání.
Obrazovka ovládání pro soubory MP3/WMA/
JPEG/MPEG-1/MPEG-2/ASF/DivX
Obrazovka ovládání se automaticky objeví na obrazovce
televizoru po vložení disku nebo připojení a zvolení
vyměnitelného USB zařízení, na kterém jsou zaznamenané
soubory MP3, WMA, JPEG, MPEG-1, MPEG-2, ASF nebo
DivX.
0
-
5
1
2
3
4
Ovládání prostřednictvím
obrazovky ovládání
Track Information
Title
Rain
Artist
Track : 6 / 14 (Total 41)
Cloudy.mp3
Fair.mp3
Fog.mp3
Hail.mp3
Indian summer.mp3
Rain.mp3
Shower.mp3
Snow.mp3
Thunder.mp3
Typhoon.mp3
Wind.mp3
Winter sky.mp3
6
7
8
9
5
6
7
8
9
0
-
Číslo aktuální skupiny/počet skupin
Aktuální skupina
Seznam skupin
Informace skladby (ID3 Tag Version 1,0: pouze pro
MP3/WMA)
Aktuální skladba
Nastavení opakovaného přehrávání
Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
(neplatí pro JPEG)
Ikona stavu přehrávání
Číslo aktuální skladby/celkový počet skladeb
v aktuální skupině (celkový počet skladeb na
disku).
Pruh zvýraznění
Seznam skladeb
• Pokud jsou na disku nebo zařízení zaznamenány
soubory různých typů (MP3, WMA, JPEG,
MPEG-1, MPEG-2, ASF a DivX), zvolte typ souborů
pro přehrávání (viz strana 31).
Přesunutí výběru mezi seznamem skupin a seznamem
skladeb
PTY
PTY
Přesun do seznamu skladeb.
Přesun do seznamu skupin.
Pro volbu položky v seznamu
TV CH
TV CH
27
Výběr (pruh zvýraznění) přesuňte
na požadovanou položku.
• Přesunete-li pruh zvýraznění při
přehrávání souboru MP3/WMA
nebo disku DVD-VR (PG/PL),
zvolená skladba se začne
přehrávat automaticky.
Spuštění přehrávání
Pro soubory JPEG:
Česky
UX-G60[B].book Page 28 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Opakované přehrávání MP3/WMA
Během nebo před přehráváním...
Zvolený snímek (skladba) je
zobrazen dokud jej nezměníte.
ENTER/SET
(zrušeno)
DVD/CD
USB
DVD/CD
USB
MEMORY
Stiskněte jedno z tlačítek
v závislosti na aktuálním zdroji.
Bude zahájena prezentace
obrázků. Jednotlivé snímky se
zobrazují postupně s intervalem
přibližně 3 sekund.
Opakování prezentace souborů JPEG
Během nebo před přehráváním...
(zrušeno)
Pro ostatní soubory:
ENTER/SET
Přehrávání začne od vybrané
skladby.
• Stisknutí DVD/CD 3
nebo USB MEMORY 3 také
spustí přehrávání.
Opakované přehrávání souborů MPEG-1/MPEG-2/
ASF/DivX
Během nebo před přehráváním...
• Jakmile spustíte přehrávání souborů JPEG/MPEG-1/
MPEG-2/ASF/DivX, obrazovka ovládání zmizí.
• Pro zrušení prezentace a zobrazení aktuálního snímku
stiskněte tlačítko 8 .
Pro volbu skupiny:
(zrušeno)
REP TRK*
GROUP/TITLE SKIP
Opakované přehrávání aktuální skladby.
REP GRP
Opakované přehrávání aktuální skupiny.
REP ALL
Opakované přehrávání disku.
* Během přehrávání podle programu a náhodného
přehrávání se místo této indikace objeví „REP STEP”.
(držte stisknuté...)
Přeskočení skladby:
Zastavení prezentace:
GROUP/TITLE SKIP
Zvětšení snímků JPEG
• Zvětšování není k dispozici během prezentace.
1 Při zobrazení statického snímku...
• Během prezentace stiskněte tlačítko 8 pro zobrazení
statického snímku, pak...
ZOOM
• Skupinu můžete zvolit přímo stisknutím číselného tlačítka
po stisknutí GROUP/TITLE (neplatí pro disky DVD-VR).
ZOOM 1
ZOOM 2
7
ZOOM OFF
(držte stisknuté...)
2 Posun ve zvětšeném snímku.
TV CH
PTY
PTY
TV CH
Pro zrušení zvětšení stiskněte opakovaně ZOOM (při
stisknutém SHIFT) až se za obrazovce televizoru objeví
„ZOOM OFF”.
28
UX-G60[B].book Page 29 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Česky
Ovládání časovače
Nastavení časovače
Dálkový ovladač
AUDIO
CLOCK/TIMER
CANCEL
ENTER/SET
,
SHIFT
Remote
ONLY
INFO
Funkci můžete využít pro buzení svou oblíbenou skladbou.
Uložit můžete tři různá nastavení, aktivovat ale můžete vždy
pouze jedno z nich.
• Pro opuštění nastavování časovače stiskněte CLOCK/
TIMER (při stisknutém SHIFT) podle požadavků.
• Pro opravu špatně zadaného údaje stiskněte CANCEL (při
stisknutém SHIFT). Můžete se vrátit k předchozímu kroku.
Výchozí nastavení denního časovače při odeslání
z výroby
• DAILY 1: Čas zapnutí (ON) (6:00)/čas vypnutí (OFF)
(8:00)/ zdroj (TUNER FM 1)/úroveň hlasitosti (– –)
• DAILY 2: Čas zapnutí (ON) (7:00)/čas vypnutí (OFF)
(9:00)/ zdroj (TUNER FM 1)/úroveň hlasitosti (– –)
• DAILY 3: Čas zapnutí (ON) (10:00)/čas vypnutí (OFF)
(12:00)/ zdroj (TUNER FM 1)/úroveň hlasitosti (– –)
1 Vyberte profil, který chcete upravit — čas zapnutí
DAILY 1, čas zapnutí DAILY 2 nebo čas zapnutí
DAILY 3.
CLOCK/TIMER
6
(držte stisknuté...)
Denní časovač 1
Denní časovač 2
Denní časovač 3
DAILY 1 ON (čas) DAILY 2 ON (čas) DAILY 3 ON (čas)
zrušeno
Nastavení času
(viz strana 14)
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
REC
Příklad: Bylo vybráno nastavení režimu Denní časovač 1
2
• Pokud nebyly nastaveny hodiny, způsobí stisknutí
CLOCK/TIMER (při stisknutém SHIFT) přepnutí
systému do režimu nastavení hodin.
Časované zapínání nastavte podle potřeby.
Opakujte postup pro následující nastavení dokud není
dokončeno —
PTY
PTY
ENTER/SET
29
1 Nastavte hodiny a minuty pro aktivaci.
2 Nastavte hodiny a minuty pro vypnutí.
3 Zvolte zdroj pro přehrávání — „TUNER FM”,
„TUNER AM”, „DISC”, „AUX”, „USB MEM”,
nebo „TV SOUND”.
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
Česky
UX-G60[B].book Page 30 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Vypnutí nebo zapnutí časovače
Protože se časovač aktivuje každý den ve stejnou dobu,
můžete ho chtít v určité dny zrušit.
Zrušení časovače
1 Zvolte profil (DAILY 1, DAILY 2 nebo DAILY 3),
který chcete zrušit.
REC
3
4 Pro „TUNER FM” a „TUNER AM”: Vyberte
předvolbu.
Pro „DISC”: Vyberte číslo titulu/skupiny, a poté
číslo kapitoly/skladby.
Pro „USB MEM”: Vyberte číslo skupiny, a poté
číslo skladby/souboru.
5 Nastavte hlasitost.
• Můžete upravit úroveň hlasitosti („1” až „40” a
„VOL – –”).
Volbě „VOL – –”, odpovídá hlasitost při posledním
vypnutí systému.
Po dokončení nastavení se postupně zobrazí informace a
nastavení časovače
• Tato funkce není dostupná pro VCD s aktivovanou
funkcí PBC.
Po nastavení času zapnutí systém vypněte (do
klidového režimu).
(držte stisknuté...)
Denní časovač 1
Denní časovač 2
DAILY 1 ON (čas) DAILY 2
zrušeno
Denní časovač 3
ON (čas) DAILY 3 ON (čas)
Nastavení hodin
(viz strana 14)
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
Příklad. Zrušení
profilu Denní
časovač 1
REC
2 Zvolený časovač vypněte.
CANCEL
0
(držte stisknuté...)
Aktivace časovaného zapínání
Popis funkce časovaného zapínání
Po nastavení a zapnutí funkce časovaného zapínání se na
displeji zobrazí indikátor časovače (
) a číslo
zvoleného profilu (1/2/3). Časované zapínání se bude
aktivovat každý den ve stejnou dobu, dokud nebude
manuálně vypnuto (viz další text) nebo dokud nebude
nastaven jiný profil.
V okamžiku, na který je nastaveno zapnutí
Systém se zapne, naladí na určenou stanici nebo spustí
přehrávání určené kapitoly či skladby vloženého disku a
postupně nastaví přednastavenou úroveň hlasitosti
(během přibližně 30 sekund).
• Po aktivaci funkce časovaného zapínání začne na
displeji blikat indikátor časovače (
) a číslo profilu
(1/2/3).
V okamžiku, na který je nastaveno vypnutí
Přehrávání se zastaví a systém se automaticky se vypne
(do klidového režimu).
• Nastavení časovače zůstane v paměti, dokud jej
nezměníte.
1 Zvolte profil (DAILY 1, DAILY 2 nebo DAILY 3)
který chcete aktivovat.
(držte stisknuté...)
Denní časovač 1
Denní časovač 2
Denní časovač 3
DAILY 1 ON (čas) DAILY 2 ON (čas) DAILY 3 ON (čas)
Nastavení hodin
zrušeno
(viz strana 14)
2 Vybraný profil aktivujte.
ENTER/SET
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
REC
Příklad: Při aktivaci profilu Denní
časovač 1 (DAILY 1)
3 Počkejte, dokud indikátor nezmizí.
30
CHOICE.fm Page 31 Thursday, April 6, 2006 9:12 AM
Česky
Ovládání menu nastavení
Výchozí nastavení
Dálkový ovladač
INFO
Remote
ONLY
Menu nastavení nelze aktivovat během přehrávání.
1 Stiskněte SET UP.
LANGUAGE
, , ,
SET UP
ENTER/SET
MENU LANGUAGE
ENGLISH
AUDIO LANGUAGE
ENGLISH
SUBTITLE
ENGLISH
ON SCREEN LANGUAGE
ENGLISH
2
3
4
5
Stiskněte (nebo ) pro volbu menu.
Stiskněte
(nebo ) pro posun a volbu položky.
Stiskněte ENTER/SET.
Stiskněte
(nebo ) pro výběr možnosti, pak
stiskněte ENTER/SET.
• Pro nastavení menu LANGUAGE (jazyk) také viz
„Kódy zemí” na straně 37.
Vypnutí obrazovky preferencí
Stiskněte SET UP.
Menu LANGUAGE (jazyk)
Položka
MENU LANGUAGE
AUDIO LANGUAGE
SUBTITLE
ON SCREEN LANGUAGE
Obsah
Možnost volby výchozího jazyka menu na DVD Video.
Možnost volby výchozího jazyka zvukového doprovodu na DVD Video.
Možnost volby výchozího jazyka titulků na DVD Video.
Jako jazyk menu na obrazovce můžete zvolit „ENGLISH” (angličtina), „FRENCH” (francouzština),
„GERMAN” (němčina), „CZECH” (čeština), „SLOVAK” (slovenština), „POLISH” (polština) nebo
„HUNGARIAN” (maďarština).
Menu PICTURE (obraz)
Položka
MONITOR TYPE
16:9
4:3 LB
4:3 PS
PICTURE SOURCE
SCREEN SAVER
FILE TYPE
31
Obsah
Můžete si zvolit typ monitoru, tak aby odpovídal vašemu televizoru, pokud přehráváte DVD Video
disky nahrané pro širokoúhlé televizory.
16:9 (Širokoúhlá obrazovka): Pro širokoúhlé televizory (16:9).
4:3 LB (Letter Box konverze): Pro běžné televizory (4:3). Širokoúhlý obraz je zobrazen tak, aby
vyplnil celou šířku obrazovky televizoru a byl zachován poměr stran obrazu.
4:3 PS (Pan Scan konverze): Pro běžné televizory (4:3). Obraz je zvětšen tak, aby vyplnil celou
obrazovku na výšku a levá a pravá část obrazu je oříznuta.
Obraz optimální kvality můžete získat volbou typu zdroje podle obsahu disku.
AUTO: Obvykle doporučujeme zvolit tuto možnost. Tento přehrávač rozezná typ obrazu (filmový
nebo obrazový zdroj) aktuálního disku podle informace disku.
FILM: Pro disky s filmovým zdrojem.
VIDEO: Pro disky s video zdrojem.
Funkci spořiče obrazovky můžete nastavit na ON (zap.) nebo OFF (vyp.). Neprovedete-li během
5 minut žádnou operaci, dojde ke ztmavnutí obrazu.
Můžete vybrat typ přehrávaného souboru.
AUDIO: Přehrávání souborů MP3/WMA.
STILL PICTURE: Přehrávání souborů JPEG.
VIDEO: Přehrávání souborů MPEG-1, MPEG-2, ASF a DivX.
Česky
UX-G60[B].book Page 32 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Menu AUDIO (zvuk)
Položka
Obsah
DIGITAL AUDIO OUTPUT
Tuto položku nastavte správně při používání konektoru OPTICAL DIGITAL OUT na zadní části
přístroje.
PCM ONLY: Pro připojení k audio zařízení, které může dekódovat pouze lineární PCM signály.
DOLBY DIGITAL/PCM: Pro připojení dekodéru Dolby Digital nebo zesilovače vybaveného tímto
dekodérem.
STREAM/PCM: Pro připojení dekodéru DTS nebo zesilovače vybaveného tímto dekodérem.
DOWNMIX
Toto nastavení pracuje pouze v případě, že je digitální audio výstup „DIGITAL AUDIO OUTPUT”
nastaven na „PCM ONLY”.
DOLBY SURROUND: Zvolte v případě připojení k surround dekodéru.
STEREO: Zvolte v případě připojení ke stereo receiveru, MD přehrávači, TV atd.
D. RANGE COMPRESSION
Tuto položku zvolte při poslechu DVD Video zaznamenaného ve formátu Dolby Digital při nízké nebo
střední hlasitosti.
AUTO: Můžete si užít silného zvuku s plným dynamickým rozsahem.
ON: Tuto možnost zvolte pro plné použití kompresního efektu pro zajištění čistého zvuku při nízké
hlasitosti (vhodně při nočním poslechu).
Menu OTHERS (ostatní)
Položka
Obsah
RESUME
Můžete zvolit obnovení přehrávání.
ON: Systém obnoví přehrávání z místa, kde bylo zastaveno, pokud zůstane disk vložen v zásobníku
disků.
OFF: Funkce obnovení je vypnuta.
ON SCREEN GUIDE
Zapnutí nebo vypnutí průvodce na obrazovce.
DivX REGISTRATION
Systém je vybaven vlastním registračním kódem.
V případě potřeby jej můžete zkontrolovat.
Jakmile přehrajete disk, na kterém je zaznamenán registrační kód, kód systému se přepíše pro zajištění
ochrany autorských práv.
32
Česky
UX-G60[B].book Page 33 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Doplňující informace
Další informace o systému
Zapojení (viz strany 3 až 5)
• Kabely antény by měly být co nejvíce vzdáleny od všech
konektorů a zejména od síťového kabelu. Antény
umísťujte také mimo dosah kovových částí přehrávače,
zapojené kabely a napájecí kabel. Nedodržení tohoto
pravidla může zhoršit kvalitu příjmu.
• Používejte pouze reprosoustavy se stejnou impedancí podle
označení na terminálech na zadní části přístroje.
• Reprosoustavy jsou magneticky stíněné, aby se zabránilo
zkreslení barev na televizoru. Nejsou-li ovšem
nainstalovány správně, mohou zkreslení způsobit. Z toho
důvodu věnujte při instalaci reprosoustav pozornost
následujícím pokynům.
– Před instalací reprosoustav do blízkosti televizoru
vypněte jeho hlavní vypínač nebo jej odpojte za zásuvky.
Pak počkejte nejméně 30 minut před dalším zapnutím
televizoru.
– Některé televizory mohou být ovlivněny, i když dodržíte
výše uvedené pokyny. Pokud k tomu dojde, přesuňte
reproduktory do větší vzdálenosti od televizoru.
Běžné ovládání—Přehrávání (viz strany 7 až 10)
Poslech rádia:
• Pokud na již obsazené číslo předvolby uložíte novou
stanici, dříve uložená stanice bude smazána.
• Pokud přehrávač odpojíte ze zásuvky, předvolby se během
pár dní smažou. Pokud se tak stane, nalaďte předvolby
znovu.
Poslech zvuku z televizoru:
• Když používáte tuto funkci, propojte systém a televizor
kabelem Scart.
Přehrávání disku/souboru:
• Když změníte zdroj signálu na DVD/CD nebo USB
MEMORY, může spuštění přehrávání chvíli trvat.
• Následující funkce není možné používat pro soubory
uložené na vyměnitelném USB zařízení:
– Volba úhlu záběru (strana 18)
– Speciální efekty při přehrávání (strana 19)
– Přehrávání v naprogramovaném pořadí (strana 20)
– Opakované přehrávání úseku A-B (strana 22)
– Hledání časového okamžiku (strana 25)
• Ovládání a průběh přehrávání některých disků DVD,
SVCD nebo VCD se v závislosti na struktuře disku může
lišit od informací uvedených v této příručce; v takovém
případě se nejedná o závadu systému.
• U některých disků DVD Audio nelze použít downmix
signálu. Při přehrávání takového disku se na displeji
zobrazí „LR ONLY” a systém bude reprodukovat pouze
levý a pravý přední kanál.
• Při přehrávání DVD Audio disků zaznamenaných pomocí
MLP (Meridian Lossless Packing; bezztrátová komprese
zvuku, která umožňuje úplné obnovení PCM signálu), jsou
signály rozeznány jako lineární PCM signály, ovšem na
displeji se neobjeví žádná indikace.
• Tento systém dokáže rozeznat 4 000 skladeb na disku. Dále
rozezná 150 skladeb (souborů) ve skupině a 99 skupin na
disku.
– Pokud jsou ve složce nepřehrávatelné soubory, jsou také
započítány do celkové počtu.
33
– Soubory, které nepatří do žádné složky, jsou seskupeny
do GROUP 1.
• Přehrávání souborů uložených na vyměnitelném USB
zařízení...
– Pokud změníte zdroj na USB MEMORY při čtení disku,
může systém pokračovat v přehrávání DVD/CD.
V takovém případě stiskněte 7 na přístroji pro
opětovnou aktivaci zdroje připojeného k USB.
– Když připojujete vyměnitelné USB zařízení, dodržujte
také jeho návod k obsluze.
– K systému připojujte současně pouze jedno vyměnitelné
USB zařízení. Nepoužívejte USB rozbočovač.
– Prostřednictvím konektoru USB MEMORY na systému
není možné žádné USB zařízení nabíjet.
– Při přehrávání souboru uloženého na vyměnitelném USB
zařízení, zařízení neodpojujte. Mohlo by dojít k selhání
systému i zařízení.
– JVC nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakoukoliv
ztrátu dat na vyměnitelné USB zařízení při jeho
používání s tímto systémem.
– Používáte-li pro připojení USB kabel, měla by jeho délka
být menší než 1 m.
– Tento systém je kompatibilní s Full-Speed USB (není
kompatibilní s USB 1.1).
– Přehrávat je možné následující typy souborů na
vyměnitelném USB zařízení (maximální rychlost
přenosu dat: 2 Mbps):
– Hudba: MP3, WMA
– Obrázek: JPEG
– Film: MPEG-1, MPEG-2, ASF, DivX (maximální
obnovovací kmitočet 30 snímků/s pro progresivní
formát)
– Není možné přehrávat soubory o větší velikosti než
2 GB.
– Při přehrávání souborů s vysokou přenosovou rychlostí
může dojít k výpadkům snímků nebo zvuku.
– Systém nedokáže rozeznat vyměnitelném USB zařízení
s jiným napájením než 5 V a nesmí být překročen proud
500 mA.
– Systém nemusí přehrávat soubory z některých
vyměnitelných USB zařízení a nepodporuje DRM
(správu digitálních dat).
– Systém nemusí přehrát některé soubory, přestože jejich
formát odpovídá výše uvedeným specifikacím.
• Přehrávání disků DVD-VR...
– Systém může přehrávat pouze disky ve formátu UDFBridge.
– Podrobnější informace o formátu DVD-VR a playlistech
najdete v návodu k zařízení použitém pro vytvoření
záznamu.
– Zpomalené přehrávání, přehrávání v naprogramovaném
a náhodném pořadí nebude k dispozici.
• Přehrávání MP3/WMA...
– MP3/WMA disky vyžadují delší načítání než běžné
disky CD. (Závisí to na složitosti struktury skupin/
souborů.)
– Systém může během přehrávání některé MP3/WMA
soubory vynechat; příčinou jsou určité podmínky během
zápisu.
– Systém může přehrávat pouze disky ISO 9660 Level 1
nebo Level 2.
– Systém podporuje přehrávání souborů MP3/WMA
s příponami <.mp3> nebo <.wma> (nezáleží na tom, zda
jde o velká nebo malá písmena).
– Doporučujeme vytvářet každý soubor MP3/WMA se
vzorkovacím kmitočtem 44,1 kHz a rychlostí datového
toku 128 kbps. Tento systém nemůže přehrávat soubory
vytvořené s nižší rychlostí datového toku než 64 kbps.
• Přehrávání soubory JPEG...
– Doporučené rozlišení snímků je 640 x 480. (Snímky
s rozlišením vyšším než 640 x 480 se zobrazí vždy až po
delší době.)
– Systém podporuje pouze základní JPEG soubory*. Nelze
přehrávat progresivní JPEG* nebo bezztrátové JPEG
soubory*.
* Formát Baseline JPEG: Používá se pro záznam
u digitálních fotoaparátů,
na webových stránkách
apod.
Progressive JPEG:
Webové stránky.
Lossless JPEG:
Starší formát, dnes se již
příliš nepoužívá.
– Systém podporuje přehrávání souborů JPEG s příponami
<.jpg> nebo <.jpeg> (nezáleží na tom, zda jde o velká
nebo malá písmena).
– Systém nemusí správně přehrávat soubory JPEG, pokud
byly zaznamenány na jiném zařízení než na digitálním
fotoaparátu.
– Během prezentace není možné použít zvětšení snímku.
• Pro přehrávání MPEG-1/MPEG-2...
– Formát datového toku by měl odpovídat systému/
programu MPEG.
– Pro vyšší rozlišení je doporučeno 720 x 576 bodů
(25 snímků/s)/720 x 480 bodů (30 snímků/s).
– Systém je kompatibilní také s rozlišením 352 x 576/480
x 576/352 x 288 bodů (25 snímků/s) a 352 x 480/480 x
480/352 x 240 bodů (30 snímků/s).
– Formát souboru by měl být [email protected] (Main Profile at
Main Level)/[email protected] (Simple profile at Main Level)/
[email protected] (Main Profile at Low Level).
– Datový tok zvuku by měl odpovídat formátu MPEG1
Audio layer-2 nebo MPEG2 Audio Layer-2.
• Pro přehrávání ASF...
– Tento přehrávač umí přehrávat ASF soubory
s koncovkou <.asf> (nezáleží na tom, zda jde o velká
nebo malá písmena).
– Systém je kompatibilní se soubory ASF, jejichž rozlišení
je 352 x 288 bodů nebo méně.
– Některé zaznamenané soubory se nemusí přehrát, záleží
na vlastnostech souboru, druhu digitálního fotoaparátu/
videokamery nebo podmínkách záznamu.
– Není možné používat následující funkce—Opakování
jedním tlačítkem, zpomalené přehrávání, opakování části
A-B, přehrávání v naprogramovaném a náhodném
pořadí.
• Přehrávání disků DivX...
– Systém může přehrávat pouze disky ve formátu UDFBridge. Není podporován formát „Multi-border”.
– Systém podporuje všechny verze DivX® video (včetně
DivX® 6).
– Přehrávat je možno soubory DivX s rozlišením do 720 x
480 obrazových bodů (30 fps), resp. do 720 x 576
obrazových bodů (25 fps).
– Datový tok zvukových dat odpovídá formátu MPEG1
Audio Layer-2 nebo MPEG Audio Layer-3 (MP3).
– Systém podporuje přehrávání souborů DivX s příponami
<.divx> <.div> nebo <.avi> (nezáleží na tom, zda jde
o velká nebo malá písmena).
– Systém nepodporuje GMC (Global Motion
Compression).
– Soubor kódovaný v režimu prokládaného snímkování
nemusí být přehrán správně.
– Není možné používat následující funkce — Opakování
jedním tlačítkem, zpomalené přehrávání, opakování části
A-B, přehrávání v naprogramovaném a náhodném pořadí
a menu na obrazovce.
Přehrávání souborů z přenosného audio zařízení:
• Pokud funkce QP Link selže z důvodu slabého signálu na
vstupu AUX, může systém automatického klidového
režimu systém vypnout, i když uslyšíte zvuk z
reprosoustav.
V takovém případě zvyšte hlasitost na komponentu, aby
mohl systém správně detekovat zvukový signál.
• Přepnutí ze vstupu AUX na jiný zdroj při aktivní funkci QP
Link dočasně funkci vypne.
V takovém případě, funkci QP Link zapnete následujícím
způsobem:
– Dvojnásobným stisknutím tlačítka QP LINK na
dálkovém ovladači.
– Odpojením komponentu od konektoru AUX a
opětovným připojením.
• Pokud stisknete tlačítko
(klidový režim/zapnuto) pro
vypnutí systému nebo přednastavený časovač systém
vypne při aktivní funkci QP Link, systém dočasně funkci
QP Link vypne.
V takovém případě, funkci QP Link zapnete následujícím
způsobem:
– Pokud se zvukový signál ze vstupu AUX zastaví nebo je
příliš slabý po dobu 30 sekund, systém se vypne.
– Jakmile znovu zapnete napájení.
• Funkce QP Link může začít pracovat při připojení
komponentu do vstupu AUX nebo jeho odpojení. Nejedná
se o závadu.
Základní funkce—Nastavení zvuku a dalších
parametrů (viz strany 11 až 14)
Nastavení zvuku:
• Nastavení se projeví také při poslechu se sluchátky.
Změna režimu snímání:
• Režim snímání nemůžete změnit na progresivní
v následujících případech:
– Když připojený televizor nepodporuje progresivní video
vstup.
– Když jste nepřipojili televizor k systému pomocí
komponentního video kabelu.
Nastavení hodin:
• Dokud hodiny nenastavíte, na displeji se bude zobrazovat
„0:00”.
• Hodiny se mohou za měsíc předcházet nebo zpožďovat
o 1 až 2 minuty. Jednou za čas hodiny znovu nastavte.
Pokročilé funkce rádia (viz strany 15 a 16)
• Pokud chcete získat více informací o Radio Data System,
navštivte stránky «http://www.rds.org.uk».
• Pokud trvá systému delší dobu než zobrazí Radio Data
System informace — signály PS, PTY, RT, objeví se
během vyhledávání na displeji nápisy „WAIT PS”,
„WAIT PTY”, nebo „WAIT RT”.
34
Česky
UX-G60[B].book Page 34 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Česky
UX-G60[B].book Page 35 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Speciální funkce ovládání DVD/VCD (viz
strany 17 až 19)
Volba zvukové stopy:
• Na některých DVD Video discích není možné změnit jazyk
zvukového doprovodu při přehrávání.
Speciální efekty při přehrávání:
• Zpomalené přehrávání je možné pouze bez zvuku.
• Přílišné zvětšení obrazu může zhoršit jeho kvalitu.
Pokročilé ovládání přehrávání (viz strany 20
až 26)
Přehrávání v naprogramovaném pořadí—
Naprogramované přehrávání:
• Během programování...
Systém ignoruje zadání s číslem položky, která na disku
neexistuje (např. zvolíte skladbu číslo 14 na disku, který
má pouze 12 skladeb).
Opakované přehrávání:
• Funkci opakování úseku A-B je možné použít ve stejném
titulu při přehrávání DVD Video a ve stejné skladbě při
přehrávání jiných disků.
Menu ovládání disku na obrazovce:
• V případě disků DVD-R/-RW ve formátu VR, se na
ovládacím pruhu objeví „PG” nebo „PL” místo „TITLE”.
Ovládání audio/video souborů (viz strany 27 a 28)
Ovládání prostřednictvím obrazovky ovládání:
• Pokud stisknete tlačítko ON SCREEN na dálkovém
ovladači během přehrávání, zobrazí se informace
o přehrávání.
Ovládání časovače (viz strany 29 a 30)
Nastavení časovače:
• Nenastavíte-li program nebo skladbu pro funkci
časovaného zapínání, automaticky se zvolí poslední
sledovaný program nebo první skladba na disku.
• Pokud přehrávač vytáhnete ze zásuvky, nastavení časovače
se smaže. Znovu nastavte nejprve hodiny a poté časovač.
• Pokud jako zdroj nastavíte DVD Video, nebude denní
časovač pracovat správně.
Priorita časovače:
• Pokud nastavíte automatické vypnutí přehrávače poté, co
časovač spustí přehrávání zvoleného zdroje, časovač se
zruší.
4:3 letter box. Způsob zobrazení závisí na datech
uložených na disku.
• U obrazového záznamu s poměrem stran 4:3 se po
nastavení formátu „16:9” mírně upraví šířka obrazu.
Menu OTHERS (ostatní)—ON SCREEN GUIDE:
• Menu nastavení a ovládací lišta se zobrazí i v případě
nastavení „OFF”.
Titulky a informace zvětšení obrazu se zobrazují nezávisle
na nastavení.
Údržba
Pro zajištění vysoce kvalitní reprodukce udržujte disky
i zásobník v čistotě.
Manipulace s disky
• Disk vyjímejte z obalu uchopením za jeho okraje
a zatlačením na střed obalu.
• Nedotýkejte se duhového povrchu disku, ani disky
neohýbejte.
• Po použití disky ukládejte do obalů, aby se nezvlnily.
• Dejte pozor na poškrábání povrchu disku při ukládání zpět
do obalu.
• Nevystavujte disky přímému slunci, extrémním teplotám
ani vlhku.
Čištění disků:
Disky otírejte měkkou utěrkou ze středu směrem k okraji.
Čištění systému
• Stopy nečistot odstraňte měkkou utěrkou. V případě
většího znečištění systém otřete utěrkou navlhčenou ve
vodě s neutrálním čisticím prostředkem a poté dobře
vyždímanou, potom jej vytřete do sucha.
• Aby nedošlo k poškození přístroje nebo jeho povrchové
úpravy, dodržujte tato pravidla:
– K čištění NEPOUŽÍVEJTE hrubou tkaninu.
– Při čištění NEPOUŽÍVEJTE nadměrnou sílu.
– K čištění NEPOUŽÍVEJTE organická rozpouštědla ani
benzín.
– NEPOUŽÍVEJTE žádné těkavé látky, jako jsou
insekticidy.
– ZAMEZTE kontaktu přístroje s pryží a plasty.
Sejmutí mřížek reprosoustav:
Ovládání menu nastavení (viz strany 31 a 32)
Obecně:
• Pokud je horní a spodní část menu oříznuta, upravte
velikost obrazu na televizoru.
Menu LANGUAGE (jazyk):
• Zvolíte-li pro „MENU LANGUAGE”, „AUDIO
LANGUAGE”, nebo „SUBTITLE” jazyk, jež není na
disku uložen, automaticky se nastaví výchozí jazyk.
Menu PICTURE (obraz)—MONITOR TYPE:
• U některých disků DVD Video se i po nastavení formátu
„4:3 PS” může při přehrávání zobrazovat disk ve formátu
Mřížky
reprosoustav
Otvory
35
Výstupky
Řešení problémů
Obecně:
Nastavení jsou před dokončením náhle zrušena.
] Pro dokončení nastavování je časový limit. Zopakujte
postup znovu.
Přehrávač nelze ovládat.
] Vestavěný mikroprocesor má poruchu způsobenou
pravděpodobně elektrickým rušením. Vytáhněte
přehrávač ze zásuvky a znovu ho zapojte.
Systém nelze ovládat dálkovým ovladačem.
] Je zablokovaná cesta mezi dálkovým ovladačem
a čidlem na přehrávači.
] Jsou vybité baterie.
Není slyšet žádný zvuk.
] Uvolněné konektory reprosoustav.
] K systému jsou připojena sluchátka.
Na obrazovce se neobjeví žádný obraz.
] Nesprávně zapojený nebo uvolněný kabel pro přenos
videosignálu.
Na obrazovce TV není obraz, případně je rozmazaný
nebo rozdělený do dvou částí.
] Systém je připojen k televizoru, který nepodporuje
technologii progresivního snímání.
V obraze schází levý a pravý okraj.
] Nastavte „4:3 LB” v menu „MONITOR TYPE” (viz
strana 31).
] Když odpojíte síťový napájecí kabel a znovu jej
připojíte, režim snímání se může změnit zpět na výchozí
nastavení („RGB”) (viz strana 13).
Ovládání rádia:
Rušivý signál ve sledovaném programu.
] Nesprávné nebo uvolněné připojení antény.
] Rámová AM anténa není v dostatečné vzdálenosti od
systému.
] FM anténa není vytažena nebo není správně
nasměrována.
Ovládání přehrávání disku/souboru:
Disk se nepřehrává.
] Vložili jste disk, jehož kód regionu není „2”. (Na displeji
se objeví nápis „RG ERROR”.)
] Disk je umístěný vzhůru nohama. Disk vložte do
zásobníku potištěnou stranou vzhůru.
Nezobrazují se ID3 tagy MP3/WMA souboru.
] Existují dva typy ID3 tagů — Version 1 a Version 2. Tento
přehrávač zobrazuje pouze ID3 tagy Version 1.
Skupina a skladby nejsou přehrávány podle očekávání.
] Pořadí přehrávání je určeno při záznamu skupin a
skladeb. Projevuje se u některých aplikací používaných
pro vytvoření záznamu.
Nepřehrávají se soubory MP3, WMA, JPEG, MPEG-1,
MPEG-2, ASF nebo DivX.
] Disk nebo vyměnitelné USB zařízení může obsahovat
oba typy souborů (MP3/WMA a JPEG). V takovém
případě se přehrávají pouze soubory zvolené v menu
„FILE TYPE” (viz strana 31).
] Změnili jste nastavení „FILE TYPE” poté, co systém
načetl disk nebo vyměnitelné USB zařízení. V takovém
případě načtěte disk znovu nebo vyměnitelné USB
zařízení odpojte a znovu připojte.
Zobrazuje se informace „NO AUDIO”.
] Systém nepřehrává ilegálně pořízení disky DVD Audio.
Zobrazuje se informace „LR ONLY”.
] U některých disků DVD Audio nelze použít downmix.
V takovém případě systém přehrává pouze signál levého
a pravého předního kanálu.
Reprodukovaný zvuk je přerušovaný.
] Znečištěný nebo poškrábaný disk.
Ani po přepnutí do výchozího nastavení se nezobrazují
titulky.
] Některé DVD disky jsou naprogramovány pro
nezobrazování titulků ve výchozím nastavení. Pokud
k tomu dojde, po zapnutí přehrávání stiskněte
SUBTITLE (viz strana 18).
Jazyk ozvučení neodpovídá požadovanému.
] Některé DVD jsou naprogramovány tak, aby se jako
výchozí vždy použilo ozvučení v původním jazyce
filmu. Pokud k tomu dojde, po zapnutí přehrávání
stiskněte AUDIO/MPX (viz strana 17).
Zásobník se neotvírá nebo nezavírá.
] Systém není zapnutý nebo není připojený k elektrické
síti.
] Aktivní funkce dětského zámku Na displeji se zobrazí
nápis „LOCKED” (viz strana 22).
Ovládání funkcí QP Link:
Systém se automaticky zapne po spuštění přehrávání na
přenosném zařízení, i když byl časovačem přepnutý do
pohotovostního režimu.
] V takovém případě vypněte funkci QP Link nebo
zastavte přehrávání na přístroji připojeném ke konektoru
AUX.
Ovládání časovače:
Časovač nefunguje.
] Přehrávač byl ve chvíli, kdy se měl zapnout, již zapnutý.
Časovač funguje pouze tehdy, pokud je přehrávač
vypnutý.
Nespustí se přehrávání nastaveného denního časovače.
] Vložený disk je DVD Video. Vyměňte disk.
] Při nastavení denního časovače nebylo zadáno číslo
titulu/skupiny a kapitoly/skladby. Pokud chcete
přehrávat disk pomocí denního časovače, tyto kroky
nepřeskakujte.
36
Česky
UX-G60[B].book Page 36 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Česky
UX-G60[B].book Page 37 Friday, March 10, 2006 9:02 AM
Kódy zemí
AA
Afarština
KK
Kazaština
SR
Srbština
AB
Abchazština
KL
Grónština
SS
Siswati
AF
Afrikánština
KM
Kambodžština
ST
Sesotho
AM
Amharština
KN
Kannadština
SU
Sundština
AR
Arabština
KO
Korejština (KOR)
SV
Švédština
AS
Ásámština
KS
Kašmírština
SW
Svahilština
AY
Ajmarština
KU
Kurdština
TA
Tamilština
AZ
Ázerbajdžánština
KY
Kirgizština
TE
Telugu
BA
Baškirština
LA
Latina
TG
Tádžičtina
BE
Běloruština
LN
Lingala
TH
Thajština
BG
Bulharština
LO
Laoština
TI
Tigriňa
BH
Bihárština
LT
Litevština
TK
Turkmenština
BI
Bislámština
LV
Lotyšština
TL
Tagaločtina
BN
Bengálština
MG
Malagašština
TN
Setswanština
BO
Tibetština
MI
Maorština
TO
Tonga
BR
Bretonština
MK
Makedonština
TR
Turečtina
CA
Katalánština
ML
Malajálamština
TS
Tsonga
CO
Korsičtina
MN
Mongolština
TT
Tatarština
CY
Welština
MO
Moldavština
TW
Twi
DA
Dánština
MR
Maráthí
UK
Ukrajinština
DZ
Bhútánština
MS
Malajština (MAY)
UR
Urdština
EL
Řečtina
MT
Maltština
UZ
Uzbečtina
EO
Esperanto
MY
Barmština
VI
Vietnamština
ET
Estonština
NA
Nauru
VO
Volapuk
EU
Baskičtina
NE
Nepálština
WO
Wolofština
FA
Perština
NL
Holandština
XH
Xhosa
FI
Finština
NO
Norština
YO
Jorubština
FJ
Fidžijština
OC
Occitánština
ZU
Zulu
FO
Faerština
OM
(Afanština) Oromo
FY
Fríština
OR
Urijština
GA
Irština
PA
Pandžábština
GD
Skotská galština
PS
Paštština
GL
Galština
PT
Portugalština
GN
Guaraní
QU
Kečujština
GU
Gudžarátština
RM
Réto-románština
HA
Hausa
RN
Kirundština
HI
Hindština
RO
Rumunština
HR
Chorvatština
RW
Kinyarwandština
HY
Arménština
SA
Sanskrt
IA
Interlingua
SD
Sindi
IE
Interlingue
SG
Sangho
IK
Inupiak
SH
Srbochorvatština
IN
Indonéština
SI
Sinhálština
IS
Islandština
SL
Slovinština
IW
Hebrejština
SM
Samojština
JI
Jidiš
SN
Shona
JW
Jávština
SO
Somálština
KA
Gruzínština
SQ
Albánština
37
Česky
Spec.fm Page 38 Thursday, March 23, 2006 5:47 PM
Signály DIGITAL AUDIO OUTPUT
DIGITAL AUDIO
OUTPUT
Přehrávatelné disky/soubory
DVD Video
s 48 kHz, 16/20/24 bitů lineární PCM
Výstupní signály
STREAM/PCM
DOLBY DIGITAL/PCM
PCM ONLY
48 kHz, 16 bitů lineární PCM*
s 96 kHz, lineární PCM
48 kHz, 16 bitů lineární PCM
s Dolby Digital
Dolby Digital bitstream
48 kHz, 16 bitů lineární PCM
s DTS
DVD Audio
s 48/96/192 kHz, 16/20/24 bitů
lineární PCM
s 44,1/88,2/176,4 kHz, 16/20/24 bitů
lineární PCM
s Dolby Digital
DTS bitstream
48 kHz, 16 bitů lineární PCM
s DTS
DVD-R/-RW ve formátu DVD-VR
s 48 kHz, 16/20/24 bitů lineární PCM
DTS bitstream
s Dolby Digital
SVCD, VCD, CD
CD s DTS
Disk/soubor - formát MP3/WMA/
MPEG-1/MPEG-2/DivX
Disk/soubor - formát ASF
Dolby Digital bitstream
48 kHz, 16 bitů lineární PCM
44,1 kHz, 16 bitů lineární PCM/48 kHz, 16 bitů lineární PCM
DTS bitstream
44,1 kHz, 16 bitů lineární PCM
48 kHz, 16 bitů lineární PCM*
44,1 kHz, 16 bitů lineární PCM*
Dolby Digital bitstream
48 kHz, 16 bitů lineární PCM
48 kHz, 16 bitů lineární PCM
48 kHz, 16 bitů lineární PCM*
32/44,1/48 kHz, 16 bitů lineární PCM
32 kHz, 16 bitů lineární PCM
* Při přehrávání DVD některých disků nechráněných proti kopírování může být digitální signál 20 nebo 24 bitů (původní rychlost datového
toku) přítomen na výstupu OPTICAL DIGITAL OUT.
Ovládání JVC televizorů přiloženým dálkovým ovladačem
Dálkový ovladač můžete využít také pro ovládání televizorů
JVC.
Dálkový ovladač
Zapnutí/vypnutí televizoru.
TV
TV/VIDEO
TV
TV/VIDEO
TV CH
,
SHIFT
Změna vstupního režimu.
Při stisknutém SHIFT stiskněte...
TV VOL +,–
Nastavení hlasitosti.
TV CH
Změna kanálů.
,
TV VOL
+,–
38
Česky
UX-G60[B].book Page 39 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Reprosoustavy — SP-UXG60
Technické údaje
Reproduktor:
Část zesilovače — CA-UXG60
Výstupní výkon:
120 W
Audio vstup AUX:
Digitální výstup:
(60 W + 60 W) při 6 Ω (10% THD)
500 mV/50 kΩ (při „AUX LVL1”)
250 mV/50 kΩ (při „AUX LVL2”)
125 mV/50 kΩ (při „AUX LVL3”)
DVD OPTICAL DIGITAL OUT:
–21 dBm to –15 dBm (660 nm ±30 nm)
USB MEMORY
Digitální vstup:
Video výstup:
PAL (prokládaný/progresivní)
Barevný systém:
VIDEO (kompozitní):
1 V (š-š)/75 Ω
S-VIDEO: Y (svítivost)
1 V (š-š)/75 Ω
C (chrominance, jas)
0,3 V(š-š)/75 Ω
RGB:
0,7 V (š-š)/75 Ω
COMPONENT: (Y)
1 V (š-š)/75 Ω
0,7 V (š-š)/75 Ω
(PB/PR)
Impedance reprosoustav:
6 Ω – 16 Ω
Část Tuner
Rozsah FM ladění:
Rozsah AM (MW) ladění:
87,50 MHz – 108,00 MHz
522 kHz – 1 629 kHz
Část přehrávače disků/souborů
Podporované typy disků:
DVD Video/DVD Audio/CD/VCD/SVCD/
CD-R/CD-RW (formát CD/SVCD/VCD/
MP3/WMA/JPEG/MPEG-1/MPEG-2/ASF/
DivX)
DVD-R/-RW (formát DVD-VR/DVD
Video/MP3/WMA/JPEG/MPEG-1/
MPEG-2/ASF/DivX)
+R/+RW(formát DVD-Video)
DVD-ROM (formát DVD Video/DivX)
Přehrávatelné soubory:
Formát MP3/WMA/JPEG/MPEG-1/
MPEG-2/ASF/DivX
Dynamický rozsah:
80 dB
Horizontální rozlišení:
500 řádků
Kolísání:
Neměřitelné
Všeobecné údaje
Napájení:
Příkon:
AC 230 V
, 50 Hz
125 W (v provozu)
13 W (v klidovém režimu)
1 W (v klidovém režimu s vypnutým displejem OFF)
Rozměry (přibližně):
170 mm x 250 mm x 342 mm
(š/v/h)
Hmotnost (přibližně):
5 kg
39
Vysokotónový reproduktor:
4 cm kónický x 1
Basový:
12 cm kónický x 1
Impedance:
6Ω
Rozměry (přibližně):
145 mm x 250 mm x 195 mm
(š/v/h)
Hmotnost (přibližně):
2,2 kg každý
Dodávané příslušenství
Viz strana 3.
Design a technické údaje mohou být bez upozornění změněny.
• Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories. „Dolby”,
„Pro Logic”, „MLP Lossless” a symbol dvojitého písmene D jsou
ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
• „DTS” a „DTS 2.0+ Digital Out” jsou obchodními značkami
společnosti Digital Theater Systems, Inc.
• „Official DivX® Ultra Certified product” „Přehrává všechny
verze DivX® video (včetně DivX® 6) s pokročilým přehráváním
DivX® souborů a formátu DivX®” „DivX, DivX Ultra Certified”
a přidružená loga jsou ochrannými známkami společnosti DivX,
Inc. a jsou používána v licenci.”
• POUŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEHRÁVÁNÍ
OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ VE FORMÁTU MPEG-4 PRO
JINÉ ÚČELY NEŽ JSOU OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ JE
ZAKÁZÁNO.
• Tento výrobek obsahuje technologii podléhající autorskému právu
chráněnou americkými patenty a dalšími právy duševního
vlastnictví. Použití této technologie podléhající autorskému právu
musí být schváleno Macrovision, neschváli-li Macrovision jinak,
omezuje se použití pouze na domácí a jiné omezené účely. Zpětné
inženýrství či demontáž jsou zakázány.
„NĚKTERÉ TELEVIZORY NEMUSÍ BÝT SE SYSTÉMEM
ZCELA KOMPATIBILNÍ, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ MOHOU
V OBRAZE VZNIKAT RUŠIVÉ ARTEFAKTY. NASTANOU-LI
PROBLÉMY S PROGRESIVNÍM SNÍMKOVÁNÍM SIGNÁLU
525 NEBO 625, DOPORUČUJE SE PŘEPNOUT PŘIPOJENÍ NA
VÝSTUP „STANDARD DEFINITION”. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ,
TÝKAJÍCÍCH SE KOMPATIBILITY VAŠEHO TELEVIZORU S
TÍMTO MODELEM DVD PŘEHRÁVAČE (525p A 625p), SE
PROSÍM OBRAŤTE NA NAŠE ZÁKAZNICKÉ SERVISNÍ
STŘEDISKO.”
UX-G60[B].book Page 40 Tuesday, February 28, 2006 8:14 AM
Dálkový ovladač
Tlačítko
AUDIO (zvuk)
TV (televizor)
7
33, 1
3· , 4
8
, , , , ENTER/SET
g
h
t
u
,
y
q
(Opakování jedním tlačítkem)
3D PHONIC
AHB PRO
ANGLE
AUDIO/MPX
AUDIO VOL + , –
AUX/TV SOUND
A.STANDBY
BASS/TREBLE
C.VOICE
CANCEL
CLOCK/TIMER
DIMMER
DISPLAY
DVD/AUX LEVEL
DVD/CD 3
FADE MUTING
FM/PLAY MODE
FM/AM
GROUP/TITLE
GROUP/TITLE SKIP
MENU/PL
Číselná tlačítka
ON SCREEN
PAGE/SUBTITLE
PTY SEARCH
PTY 9 , (
QP LINK
REPEAT
REPEAT A-B
RETURN
SCAN MODE
SET UP
SHIFT
n
5
;
7
o
Q
b
f
E
4
9
j
3
/
a
r
W
.
v
m
,
x
1
c
i
x
q
;
P
P
8
l
w
s
SLEEP
SLOW 9 , (
SOUND TURBO II
TA/News/Info
TOP MENU/PG
TV CH 9 , (
TV VOL + , –
TV/VIDEO
USB MEMORY 3
VFP
ZOOM
2
u
d
w
p
q
Q
k
e
z
6
Strana
7
38
9, 10, 19, 21, 28
8, 9, 22, 25
8, 9, 10, 21, 28
9, 19, 21, 28
8, 10, 13, 14, 15, 19, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 31
19
12
11
18
17
7, 12
7, 8
14
12
19
21, 30
14, 29, 30
13
14
12
7, 9, 19, 28
11
8, 20, 21
7, 8
9, 28
9, 28
10, 26
8,10,19,20,25,26
24
18
15
15
10
22
22
10
13
31
9 – 16, 18, 19, 21, 22,
28, 29, 30, 38
14
19
11
16
10, 26
38
38
38
7, 9, 28
13
19, 28
Systém
Tlačítko
& režim STANDBY
7
0
3D-PHONIC
AUX
konektor AUX
Displej
DISPLAY
DVD/CD #/8
FM/AM
7
9
#
!
=
%
2
5
4
-
Strana
7
9, 22
9, 22
12
7
5
6
14
7, 9, 28
8
PHONES
Čidlo dálkového ovladače
SOUND TURBO II
TV SOUND
3· UP, DOWN 4
Konektor USB MEMORY
USB MEMORY #/8
VOLUME + , –
0
1
6
~
8$
^
3
@
Česky
Index částí
7
5
11
8
8, 21
5
7, 9, 28
11
Dálkový ovladač
1
2
3
4
5
6
7
8
9
p
q
w
e
r
t
y
u
i
o
;
a
s
d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
10
f
g
h
j
k
l
/
z
x
c
v
b
n
m
,
.
P
Q
W
E
Tento dálkový ovladač může také ovládat JVC
televizory (viz strana 38).
Systém
1
2
3
4
5
=
~
6
!
7
8
9
0
@
#
$
%
^
40
UX-G60[B].book Page 1 Tuesday, February 28, 2006 11:40 AM
Wstęp
• Aby cieszyć się wspaniałym dźwiękiem takich płyt DVD,
podłącz odpowiedni dekoder lub wzmacniacz z
wbudowanym odpowiednim dekoderem do złącza
OPTICAL DIGITAL OUT z tyłu urządzenia.
Polski
Odtwarzane rodzaje płyt/plików
COMPACT
DIGITAL VIDEO
SUPER VIDEO
DIGITAL AUDIO
• CD-R/-RW: Nagrane w formatach Audio CD, Video
CD, SVCD. Można również odtwarzać pliki MP3,
WMA, JPEG, MPEG-1, MPEG-2, ASF i DivX
zapisane zgodnie z formatem “ISO 9660”.
• DVD-R/-RW, +R/+RW: Nagrane w formacie DVD
Video. Można również odtwarzać pliki MP3, WMA,
JPEG, MPEG-1, MPEG-2, ASF i DivX zapisane
w formacie UDF.
• DVD-RW/-ROM: Nagrane w formacie DVD Video
Recording (VR).
• Pamięć USB: Pliki MP3, WMA, JPEG, MPEG-1,
MPEG-2, ASF i DivX.
Poza powyższymi płytami/plikami system może również
odtwarzać dane audio zapisane na płycie.
• Nie można odtwarzać/odczytywać poniższych rodzajów
płyt:
DVD-RAM, CD-I (CD-I Ready), CD-ROM, Photo CD,
CD-G (CD-Graphics) i DVD/CD Text.
Odtwarzanie tych płyt generuje hałas i uszkadza głośniki.
• W tej instrukcji słowa “plik”, “ścieżka” są stosowane
zamiennie w kontekście obsługi plików MP3/WMA/
JPEG/MPEG-1/MPEG-2/ASF/DivX.
• Można odtwarzać sfinalizowane płyty +R/+RW (tylko
format DVD Video Format). Na przednim wyświetlaczu
zapala się “DVD” po włożeniu płyty +R/+RW.
Uwaga o kodzie regionalnym
Odtwarzacze i płyty DVD mają swoje numery kodów
regionalnych. Ten system może odtwarzać tylko płyty DVD
z kodem regionalnym zawierającym “2”.
Np.:
WAŻNE: Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty,
pamiętaj by...
• Wyłączyć telewizor i wybrać odpowiedni tryb wejścia
na telewizorze, by widzieć obraz lub komunikaty
ekranowe.
• W przypadku odtwarzania płyty, możesz zmienić
ustawienie wyjściowe na zgodne ze swoimi
preferencjami. Spójrz na stronę 31 “Obsługa menu
ustawień”.
Jeśli “
” pojawi się na ekranie telewizora po
naciśnięciu przycisku, płyta nie może przeprowadzić
operacji, jaką probowałeś przeprowadzić.
Jak czytać tą instrukcję obsługi
• Działanie przycisków i elementów sterujących jest
omówione w poniższej tabeli.
• Niektóre podpowiedzi i uwagi są podane później
w rozdziałach “Dodatkowe informacje o systemie
audio” oraz “Rozwiązywanie problemów”, ale nie
w rozdziale poświęconym obsłudze ( INFO oznacza, że
w rozdziale zawarto pewne informacje).
Oznacza krótkie naciśnięcie przycisku.
Oznacza krótkie i kilkukrotne naciśnięcie
przycisku do momentu wyboru żądanej opcji.
Oznacza naciśnięcie jednego z przycisków.
2 sec.
Oznacza obrócenie pokrętła w podanym
kierunku/podanych kierunkach.
Remote
ONLY
Formaty audio
System może odtwarzać poniższe cyfrowe formaty audio.
DIGITAL (Dolby Digital),
• LPCM (Linear PCM),
DTS (Digital Theater Systems), MLP (Meridian Lossless
Packing)
Podczas odtwarzania płyt DVD zakodowanych z dźwiękiem
wielokanałowym, system poprawnie konwertuje te sygnały
na 2 kanały i odtwarza dźwięk zmieniony przez funkcję
downmix przez głośniki.
1
Oznacza wciśnięcie i przytrzymanie
przycisku na określony czas.
Main Unit
ONLY
Oznacza, że to działanie jest możliwe tylko
poprzez użycie pilota.
Oznacza, że to działanie jest możliwe tylko
poprzez użycie jednostki głównej.
Logo “DVD Logo” to zarejestrowany znak handlowy DVD
Format/Logo Licensing Corporation zarejestrowanej
w USA, Japonii i innych krajach.
Ostrzeżenie dotyczące odtwarzania płyt typu DualDisc
(podwójnych)
Strona nie-DVD płyty “DualDisc” jest niezgodna ze
standardem “Compact Disc Digital Audio”. Dlatego
stosowanie strony nie-DVD płyty DualDisc w tym
produkcie nie jest zalecane.
UX-G60[B].book Page 2 Tuesday, February 28, 2006 11:40 AM
Środki ostrożności
Spis treści
Instalacja
Złącza ........................................................................ 3
• Zainstaluj system w miejscu z odpowiednią wentylacją,
aby zapobiec gromadzeniu się ciepła wewnątrz urządzenia.
Wskaźniki wyświetlacza.......................................... 6
• Instaluj urządzenie na równej powierzchni, w suchym
miejscu które nie jest ani zbyt gorące ani zbyt zimne —
pomiędzy 5°C a 35°C.
• Pozostaw odpowiedni odstęp pomiędzy systemem a
telewizorem.
• Trzymaj głośniki z dala od telewizora, aby unikać
zakłócania telewizora.
Żródła zasilania
• Podczas odłączania systemu z gniazda ściennego, zawsze
ciągnij za wtyczkę, a nie kabel zasilania.
NIE dotykaj kabla zasilania mokrymi rękoma.
Kondensacja wilgoci
Wilgoć może skraplać się na soczewkach wewnątrz systemu
w poniższych przypadkach:
• Po rozpoczęciu ogrzewania pomieszczenia
• W mokrym pomieszczeniu
• Po przeniesieniu systemu bezpośrednio z zimnego miejsca
w ciepłe.
W takim wypadku system może ulec usterce. W tych
okolicznościach pozostaw system włączony przez kilka
godzin aż wilgoć wyparuje, odłącz przewód zasilania
i podłącz go ponownie.
Ciepło wewnętrzne
• Zapewnij dobrą wentylacje wokół urządzenia. Słaba
wentylacja może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia
urządzenia.
Nie blokować otworów wentylacyjnych. Jeśli
otwory wentylacyjne zostaną zablokowane
np. gazetą lub szmatk ciepło nie będzie mogło
być oddawane na zewnątrz.
Codzienna obsługa—Odtwarzanie......................... 7
Codzienna obsługa —Dźwięk i inne regulacje .......... 11
Regulacja poziomu głośności............................................ 11
Regulacja dźwięku ............................................................ 11
Tworzenie trójwymiarowego pola dźwięku
funkcja—3D Phonic ...................................................... 12
Zapisywanie ustawienia automatycznego dźwięku
DVD Video Zwiększanie poziomu ............................... 12
Regulacja poziomu głośności wejścia audio..................... 12
Zmiana jasności wyświetlacza .......................................... 13
Zmiana trybu skanowania ................................................. 13
Zmiana tonacji obrazu....................................................... 13
Ustawianie zegara ............................................................. 14
Automatyczne wyłączanie zasilania ................................. 14
Zaawansowane funkcje radia ............................... 15
Obsługa unikalna dla DVD ................................... 17
Wybór ścieżki audio.......................................................... 17
Wybór języka napisów...................................................... 18
Wybór kąta widzenia ........................................................ 18
Wybór zdjęć do przeglądania
—Browsable Still Pictures ............................................ 18
Odtwarzanie grupy bonusowej.......................................... 18
Sprawianie, że dialogi są wyraźniejsze—Clear Voice...... 19
Odtwarzanie efektów specjalnych .................................... 19
Zaawansowane funkcje odtwarzania................... 20
Programowanie kolejności odtwarzania—Odtwarzanie
programu ....................................................................... 20
Odtwarzanie w losowej kolejności
—odtwarzanie losowe ................................................... 21
Powtarzanie odtwarzania .................................................. 22
Zapobieganie wysuwania płyty—blokada rodzicielska.... 22
Obsługa płyt na ekranie..................................................... 23
Obsługa plików Audio/Wideo............................... 27
Działanie licznika czasu......................................... 29
Obsługa menu ustawień ........................................ 31
Dodatkowe informacje .......................................... 33
Inne
• Jeśli jakiś metalowy przedmiot lub płyn dostanie się do
wnętrza systemu, odłącz kabel zasilania i skonsultuj się ze
sprzedawcą przed dalszym korzystaniem z urządzenia.
NIE demontuj systemu, ponieważ w środku
nie ma żadnych części, które mogłyby być
naprawiane przez użytkownika.
Dodatkowe informacje o systemie audio .......................... 33
Rozwiązywanie problemów .............................................. 36
Sterowanie telewizorem JVC, przy użyciu tego pilota ..... 38
Dane techniczne ................................................................ 39
Indeks części .......................................................... 40
• Jeśli nie będziesz korzystać z systemu przez dłuższy okres,
odłącz przewód zasilania z gniazdka ściennego.
W razie jakichś problemów, odłącz przewód zasilania
i skonsultuj się ze sprzedawcą.
2
Polski
NIE instaluj systemu blisko źródeł ciepła lub
w miejscu narażonym na działanie
bezpośredniego nasłonecznienia,
nadmiernego zakurzenia lub wibracji.
UX-G60[B].book Page 3 Tuesday, February 28, 2006 11:40 AM
Złącza
Polski
Nie podłączaj kabla zasilania przed zakończeniem
tworzenia pozostałych połączeń.
Dołączone akcesoria
• Podłącz sygnał AV bezpośrednio do wejścia wideo
telewizora. Podłączenie sygnału AV do telewizora poprzez
magnetowid może utrudniać odtwarzanie płyty
zabezpieczonej przed kopiowaniem. Podłączenie sygnału
AV do telewizora zintegrowanego z magnetowidem może
również utrudniać oglądanie.
Sprawdź, czy otrzymałeś wszystkie poniższe elementy.
• Antena FM (x1)
• Antena ramowa AM (x1)
• Pilot (x1)
• Baterie (x2)
Jeśli brakuje jakiegoś elementu, niezwłocznie skontaktuj
się ze sprzedawcą.
Panel tylny
~ Z anteny AM/FM
Patrz strona 4.
Ÿ Z głośników
Patrz strona 4.
! Z wejścia telewizora/monitora
Patrz strona 5.
Z zasilanego subwoofera
Patrz strona 5.
@ Z cyfrowego wejścia urządzenia
cyfrowego audio
Patrz strona 5.
¤ Do gniazdka zasilania
Podłącz kabel zasilania po
podłączeniu pozostałych elementów.
Panel przedni
Otwieraj pokrywę w dół do momentu usłyszenia kliknięcia.
Z przenośnego urządzenia audio
Patrz strona 5.
Z pamięci USB
Patrz strona 5.
Ze słuchawek
Patrz strona 7.
3
UX-G60[B].book Page 4 Tuesday, February 28, 2006 11:40 AM
Ÿ Głośniki
Aby złożyć antenę ramową AM
• Podczas podłączania przewodów głośników dopasuj je do
biegunów złączy głośników: czerwone do (+) a czarne do
(–).
Polski
~ Antena AM/FM
Wciśnij i przytrzymaj
Aby podłączyć antenę AM/FM
Antena ramowa
AM (dołączona)
Włóż
Odblokuj
Czerwone
Z prawego
głośnika
Czarne
Z lewego
głośnika
Antena FM (dołączona)
Wysuń by uzyskać najlepszy odbiór.
Aby poprawić odbiór AM/FM
Antena ramowa AM (dołączona)
• NIE podłączaj więcej niż jednego głośnika
do jednego złącza.
• NIE pchaj ani nie ciągnij głośników, bo
może to uszkodzić nóżki na dole głośników.
Powinna być zawsze podłączona.
Przewód z winylową
izolacją (nie dołączony)
Rozłóż go poziomo.
Antena zewnętrzna
FM (nie dołączona)
• Odłącz dołączoną do zestawu anteną FM i podłącz antenę
zewnętrzną FM korzystając z przewodu 75 Ω ze złączem
typu koncentrycznego (IEC lub DIN45325).
4
UX-G60[B].book Page 5 Tuesday, February 28, 2006 11:40 AM
! telewizor/monitor
Podłączaj albo przewód Component albo SCART
jednocześnie.
Po podłączeniu przenośnego urządzenia audio (AUX)
Wtyczka stereo mini
(nie dołączono)
Na panelu
przednim
Polski
Czerwone
Niebieskie
Zielone
Przewód Component video
(nie dołączono)
• Aby wybrać progresywny tryb skanowania, (spójrz na
stronę 13), używaj gniazd VIDEO OUT.
• To złącze wysyła sygnał
wideo (Composite, Y/C
lub RGB) i odbiera sygnał
audio z telewizora. Aby
słuchać dźwięku
z telewizora, spójrz na
stronę 8.
• Korzystając z łącza QP Link (Quick Portable Link) można
łatwo rozpocząć odtwarzanie z przenośnego urządzenia
audio podłączonego do tej jednostki. Aby uzyskać
informacje szczegółowe, spójrz na stronę 10.
• Jeśli zewnętrzne urządzenie nie jest wyposażone w wyjście
audio stereo mini, należy użyć odpowiedniej przejściówki,
aby podłączyć wtyczkę do wyjścia audio.
Podczas podłączania pamięci USB
Kabel USB
(nie dołączono)
Na panelu
przednim
Przewód Scart (nie dołączono)
• Po podłączeniu telewizora, wybierz odpowiedni tryb
sygnału wideo zgodnie z metodą połączenia. Spójrz na
stronę 13 “Zmiana trybu skanowania”.
Aby podłączyć zasilany subwoofer
SUBWOOFER
OUT
Z zasilanego
subwoofera
(nie dołączono)
• Można podłączyć urządzenie klasy pamięci masowej USB,
np. pamięć USB, dysk twardy, multimedialny czytnik kart
itp. Aby uzyskać informacje szczegółowe spójrz na strony 9
i 33.
• Po naciśnięciu USB MEMORY 3, system wykryje pamięć
USB i ekran kontrolny pojawi się na ekranie telewizora.
Aby uzyskać informacje szczegółowe spójrz na stronę 27.
Przygotowanie pilota
Podłączony subwoofer może odtwarzać basy nagrane
w kanałach lewym i prawym przednim, ale nie może odtwarzać
sygnałów LFE z płyt DVD multi-channel (wielokanałowych).
• Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, pamiętaj by
wyłączyć zasilany subwoofer.
@ Cyfrowe urządzenie audio
Ochronna zatyczka
R6(SUM-3)/AA(15F)
• Pozbądź się zużytych baterii w odpowiedni sposób, zgodnie
z lokalnymi i krajowymi przepisami.
NIE ładuj, nie zwieraj, nie demontuj i nie
podgrzewaj baterii, ani nie wrzucaj ich do
ognia.
• Ustaw “DIGITAL AUDIO OUTPUT” w menu “AUDIO”
poprawnie zgodnie z rodzajem podłączonego cyfrowego
urządzenia audio (spójrz na stronę 32). Jeśli ustawienie jest
błędne, może powstać hałas o dużym natężeniu, co
spowoduje uszkodzenie głośników.
5
Używając pilota
Skieruj górny koniec pilota w kierunku czujnika pilota jak
najdokładniej. Podczas korzystanie z pilota ustawionego
pod kątem w stosunku do czujnika, zasięg (około 5 m) może
ulec skróceniu.
UX-G60[B].book Page 6 Tuesday, February 28, 2006 11:40 AM
Wskaźniki wyświetlacza
Wskaźniki na wyświetlaczu dostarczają wielu informacji podczas pracy systemu.
Przed rozpoczęciem korzystania z systemu, zapoznaj się z tym, kiedy i jak wskaźniki zapalają się na wyświetlaczu.
2
3 4
5 6 7 8
Polski
1
QPLink S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
REC
9 p q w e rt
1 Wskaźnik QP Link (Quick Portable Link)
• Zapala się po włączeniu QP Link.
2 Wskaźniki formatu płyty
• SVCD: zapala się podczas odtwarzania płyty SVCD.
• VCD: zapala się podczas odtwarzania płyty VCD.
• CD: zapala się podczas odtwarzania płyty CD.
• DVD: zapala się podczas odtwarzania płyty DVD.
3 Wskaźniki formatu plików audio
• MP3: zapala się po wykryciu pliku MP3.
• WMA: zapala się po wykryciu pliku WMA.
4 Wskaźnik funkcji 3D PHONIC
• Zapala się po włączeniu 3D Phonic.
5 Wskaźnik C.VOICE (Clear Voice)
• Zapala się po włączeniu funkcji Clear Voice.
6 Wskaźniki PG/PL
• PG: zapala się po wywołaniu płyty w formacie DVD-VR.
• PL: zapala się po wywołaniu listy odtwarzania na płycie
w formacie DVD-VR.
7 Wskaźniki pasma częstotliwości radiowej
• AM: zapala się po rozpoczęciu odbierania stacji AM.
• FM: zapala się po rozpoczęciu odbierania stacji FM.
8 Wskaźniki odbioru FM
• ST (stereo): zapala się podczas odbioru stacji FM stereo
o wystarczającej sile sygnału.
• MONO: zapala się podczas odbierania stacji FM w trybie
mono.
9 Wskaźnik S.TURBO (Sound Turbo)
• Zapala się po włączeniu funkcji Sound Turbo II.
p Wskaźnik PRGR. (Progressive)
• Zapala się po wybraniu trybu progresywnego
skanowania.
q Główny wyświetlacz
• Podczas słuchania radia: pokazuje pasmo (lub numer
pozycji w pamięci) i częstotliwość.
• Po wyborze “AUX”: pokazuje “AUX”.
• Po wyborze “TV SOUND”: pokazuje “TV SOUND”.
• Podczas odtwarzania płyty lub pliku: pokazuje aktualny
status.
y
u
i o;
w Wskaźnik B.S.P. (Browsable Still Picture)
• Zapala się po wykryciu obrazów Browsable Still Pictures
podczas odtwarzania płyty DVD Audio.
e Wskaźnik AHB PRO
• Zapala się po włączeniu funkcji Active Hyper Bass Pro.
r Wskaźnik BONUS
• Zapala się po wykryciu płyty DVD Audio z grupą
bonusową.
t Wskaźnik USB
• Zapala się po wybraniu trybu progresywnego “USB
MEMORY” jako źródła.
y Wskaźniki trybu odtwarzania
• PRGM: zapala się po włączeniu odtwarzania programu.
• RND: zapala się po włączeniu odtwarzania losowego.
•
(powtórz)1:
– 1 : zapala się gdy włączono powtarzanie jednego
utworu/rozdziału/kroku.
–
: zapala się gdy włączono powtarzanie grupy/tytułu/
wszystkich ścieżek.
u Wskaźniki Radio Data System
• TA/NEWS/INFO—Wskaźniki rodzaju programu (PTY):
– Zapalają się i wskazują aktualnie wybrany rodzaj
programu do odbioru w gotowości PTY.
– Miga podczas automatycznego odbierania programu
przez funkcję odbioru PTY.
i Wskaźnik A.STBY (Auto Standby)
• Zapala się po włączeniu automatycznego przechodzenia
w tryb gotowości.
• Miga po zakończeniu odtwarzania płyty, gdy włączono tą
funkcję.
o Wskaźnik SLEEP
• Zapala się po włączeniu wyłącznika zasypiania.
; Wskaźniki dziennego licznika czasu
•
: zapala się gdy dzienny licznik czasu jest w trybie
gotowości lub jest ustawiany.
• 1/2/3: zapala się gdy dzienny licznik czasu (1, 2 lub 3)
jest w trybie gotowości; miga podczas pracy lub
ustawiania.
6
UX-G60[B].book Page 7 Tuesday, February 28, 2006 11:40 AM
Codzienna obsługa—Odtwarzanie
Pilot
Polski
Klawisze
numeryczne
W tej instrukcji omawiane są głównie czynności
wykonywane z użyciem pilota; mimo tego, można używać
przycisków i przełączników na jednostce głównej, jeśli
mają one te same lub podobne nazwy i oznaczenia.
1
Włącz zasilanie.
Lampka STANDBY na jednostce głównej zgaśnie.
• Bez naciśnięcia
AUDIO system włącza się przez
naciśnięcie jednego z przycisków źródeł dźwięku.
• System włącza się i aktywuje źródło AUX
rozpoczynając odtwarzanie z zewnętrznego
urządzenia, jeśli QP Link jest włączone. (Aby
uzyskać informacje szczegółowe spójrz na stronę 10.)
2
Wybierz źródło dźwięku.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie, jeśli
wybrane źródło jest gotowe.
• Jeśli naciśniesz AUX, rozpocznie się odtwarzanie
z zewnętrznego urządzenia.
3
4
Wyreguluj głośność.
Obsługuj docelowe źródło zgodnie
z opisem znajdującym się w dalszej
części instrukcji.
Aby wyłączyć system (przełączyć go w tryb
gotowości)
Lampka STANDBY na jednostce głównej
zapali się na czerwono.
• Nawet gdy system jest w trybie
gotowości i tak zużywana jest pewna
ilość prądu.
Można zmniejszyć zużycie zasilania wciskając DIMMER
(przytrzymując SHIFT), aby wyłączyć wyświetlacz w trybie
gotowości.
• Kiedy wyświetlacz jest wyłączony, łącze QP Link nie działa.
Aby słuchać korzystając ze słuchawek
Podłącz słuchawki do gniazda PHONES jednostki
głównej. Dźwięk nie będzie już wydobywać się
z głośników. Pamiętaj o zmniejszeniu poziomu
głośności przed podłączeniem lub założeniem
słuchawek.
• Odłączenie słuchawek ponownie włączy głośniki.
NIE wyłączaj (przełączaj w tryb gotowości)
systemu z głośnością ustawioną na skrajnie wysoki
poziom. W przeciwnym wypadku nagłe uderzenie
głośnego dźwięku może uszkodzić słuch, głośniki
i/lub słuchawki po ponownym włączeniu systemu
lub rozpoczęciu odtwarzania.
7
UX-G60[B].book Page 8 Tuesday, February 28, 2006 11:40 AM
3 Wybierz numer w pamięci dla stacji do zapisania.
INFO
Aby wybrać pasmo (FM lub AM)
Pilot:
Jednostka główna:
DIMMER
SLEEP
A.STANDBY
1
2
3
3D PHONIC C.VOICE CLOCK/TIMER
4
ZOOM
FM/AM
Aby wybrać stację
Gdy wybrano FM lub AM...
Pilot:
5
6
ANGLE SCAN MODE
7
8
9
RETURN
CANCEL
VFP
10
0
10
Przykłady:
Aby wprowadzić pozycję nr 5
pamięci, wciśnij 5.
Aby wprowadzić pozycję nr 10
pamięci, wciśnij 10.
Aby wprowadzić pozycję nr 15
pamięci wciśnij, 10, 1 i 5.
Aby wprowadzić pozycję nr 30
pamięci wciśnij, 10, 3 i 0.
Polski
Słuchanie radia
• Możesz również użyć przycisku 33 lub 1 .
Jednostka główna:
2 sec.
4 Zapisz stację w pamięci.
ENTER/SET
2 sec.
GROUP/TITLE SKIP
DOWN
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
UP
REC
Na wyświetlaczu zacznie zmieniać się wartość
częstotliwości radiowej.
Po wyszukaniu stacji (częstotliwości) o wystarczającej sile
sygnału, częstotliwość przestanie się zmieniać.
• Wielokrotne naciskanie tego przycisku pozwala zmieniać
częstotliwość krok po kroku.
Aby wybrać stację zapisaną
w pamięci
1 Wybierz pasmo (FM lub AM).
FM
Aby zatrzymać ręczne wyszukiwanie, naciśnij jeden
z przycisków.
Jeśli odbiór stacji FM jest słaby
AM
2 Wybierz numer w pamięci zapisanej stacji.
Remote
ONLY
FM/PLAY
MODE
DIMMER
SLEEP
A.STANDBY
1
2
3
3D PHONIC C.VOICE CLOCK/TIMER
4
ZOOM
Na wyświetlaczu zapali się wskaźnik MONO. Odbiór
poprawi się, mimo tego że utracony zostanie efekt stereo
—odbiór mono.
Aby przywrócić efekt stereo, naciśnij przycisk MONO
(wskaźnik MONO zniknie).
Aby zapisać stacje w pamięci
Remote
ONLY
5
6
ANGLE SCAN MODE
7
8
9
RETURN
CANCEL
VFP
10
0
10
Przykłady:
Aby wybrać pozycję nr 5
pamięci, wciśnij 5.
Aby wybrać pozycję nr 10
pamięci, wciśnij 10.
Aby wybrać pozycję nr 15
pamięci, wciśnij, 10, 1 i 5.
Aby wybrać pozycję nr 30
pamięci, wciśnij, 10, 3 i 0.
• Możesz również użyć przycisku 33 lub 1 .
Remote
ONLY
Można zapisać 30 stacji FM i 15 stacji AM.
Słuchanie dźwięku z telewizora
1 Wyszukaj stację, którą chcesz zapisać.
Można słuchać dźwięku z telewizora poprzez ten system.
2
• Można również zapisać stacje FM w trybie odbioru
mono, jeśli wybrano tą funkcję.
Włącz tryb wpisywania numeru zapisanej stacji.
ENTER/SET
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
REC
Pilot:
AUX/
TV SOUND
INFO
Jednostka
główna:
AUX
TV SOUND
TV SOUND
• Zakończ poniższy proces kiedy wskaźnik na
wyświetlaczu miga.
8
UX-G60[B].book Page 9 Tuesday, February 28, 2006 11:40 AM
Polski
Odtwarzanie płyty/pliku
Ikony przewodnika ekranowego
INFO
Przed odtwarzaniem płyty/pliku dowiedz się jak je nagrano.
• Płyty DVD Video składają się z “tytułów” zawierających
“rozdziały”, DVD Audio/MP3/WMA/MPEG-1/MPEG-2/
ASF/DivX składają się z “grup” zawierających “ścieżki”,
JPEG składają się z “grup” zawierających “pliki”, a CD/
SVCD/VCD składają się z “ścieżek”.
• Aby dowiedzieć się więcej o odtwarzaniu plików MP3/
WMA/JPEG/MPEG-1/MPEG-2/ASF/DivX zapisanych
w pamięci USB, patrz również na stronę 27.
• Podczas odtwarzania DVD Video na ekranie mogą
pojawiać się poniższe ikony:
Aby włożyć płytę
• Poniższe ikony będą również pojawiać się na ekranie
telewizora pokazując aktualne działania.
,
,
,
,
,
• Aby wyłączyć funkcję ikon ekranowych, patrz “ON
SCREEN GUIDE” w menu “OTHERS”na stronie 32.
Możesz włożyć płytę podczas odtwarzania dźwięku
z innego źródła.
Na początku sceny zawierającej widoki
z wielu kątów widzenia (multi-angle).
Na początku sceny zawierającej wiele wersji
audio (multi-audio).
Na początku sceny zawierającej wiele
napisów (multi-subtitles).
Aby wybrać tytuł/grupę
Remote
ONLY
Podczas odtwarzania płyty/pliku...
• Podczas korzystania z płyty o średnicy 8 cm, włóż ją do
wewnętrznego kręgu podstawki płyty.
Aby zamknąć podstawkę płyty, wciśnij 0 ponownie.
• Jeśli naciśniesz DVD/CD 3, podstawka płyty zamknie się
automatycznie i rozpocznie się odtwarzanie (w zależności
od tego jak zaprogramowano płytę).
(przytrzymując...)
Aby podłączyć pamięć USB
Możesz podłączyć pamięć USB (spójrz na stronę 5) podczas
odtwarzania z innego źródła dźwięku.
• Po naciśnięciu USB MEMORY 3, system wykryje pamięć
USB, ekran kontrolny pojawi się na ekranie telewizora
i rozpocznie się odtwarzanie.
• Aby bezpiecznie odłączyć pamięć USB, odłącz ją po
wyłączeniu systemu.
Aby odtworzyć płytę/plik
Aby rozpocząć:
DVD/CD
USB
DVD/CD
USB
MEMORY
Aby przerwać:
Aby
zatrzymać:
Aby zwolnić pauzę,
wciśnij DVD/CD 3
lub USB MEMORY 3 .
• Podczas odtwarzania płyty/pliku: system może
zapamiętać moment zatrzymania odtwarzania, a po
wznowieniu odtwarzania przez naciśnięcie DVD/CD 3
lub USB MEMORY 3 (nawet w trybie gotowości), system
rozpocznie od miejsca zatrzymania odtwarzania —
wznawianie odtwarzania. (Po zatrzymaniu odtwarzania na
wyświetlaczu pojawi się “RESUME”.)
Aby całkowicie zatrzymać odtwarzanie gdy funkcja
wznawiania jest aktywna, wciśnij 7 dwa razy. (Aby
dowiedzieć się jak anulować wznawianie, spójrz na stronę
32 “RESUME”.)
• Podczas korzystania z systemu ikona przewodnika ekranowego
(patrz poniższa tabela) pojawia się na ekranie telewizora.
9
GROUP/TITLE SKIP
• Możesz wybrać tytuł/grupę bezpośrednio naciskając
klawisz numeryczny po naciśnięciu GROUP/TITLE
(z wyjątkiem płyt DVD-VR).
• Nazwa grupy pojawia się podczas odtwarzania MP3/WMA.
Aby wybrać rozdział/ścieżkę
• Dla płyt VCD/SVCD, anuluj PBC (patrz następna strona).
Podczas odtwarzania płyty/pliku...
GROUP/TITLE SKIP
• Po pierwszym naciśnięciu 4,
wrócisz do początku aktualnego
rozdziału/utworu.
Aby zlokalizować określony fragment
Remote
ONLY
Podczas odtwarzania płyty/pliku...
– SLOW +
x2
x5
x10
x20
x60
x2
x5
x10
x20
x60
• Szybkość wyszukiwania zmienia się tak jak pokazano
powyżej z wyjątkiem płyt/plików MP3/WMA/DivX. Dla
płyt/plików MP3/WMA/DivX szybkość wyszukiwania i
oznaczenia na ekranie TV są inne.
• Dźwięk nie jest słyszalny podczas przeszukiwania podczas
wyświetlania filmu.
Aby wrócić do normalnego odtwarzania, wciśnij
DVD/CD 3 lub USB MEMORY 3 (w zależności od
rodzaju źródła).
UX-G60[B].book Page 10 Tuesday, February 28, 2006 11:40 AM
• W przypadku DivX, każdym naciśnięciem przycisku > lub
< możesz przewijać sceny co 30 sekund lub 5 minut
w zależności od pliku DivX.
GROUP/TITLE SKIP
PTY
Przejście do następnej strony.
Przejście do poprzedniej strony.
Aby bezpośrednio przejść do elementu
Remote
ONLY
Możesz wybrać tytuł/rozdział/ścieżkę bezpośrednio
i rozpocząć odtwarzanie.
• W przypadku DVD Video, możesz wybrać tytuł przed
rozpoczęciem odtwarzania, a wybrać rozdział już po
rozpoczęciu odtwarzania.
DIMMER
SLEEP A.STANDBY
Przykłady:
3
1
2
Aby wybrać 5 wciśnij 5.
3D PHONIC C.VOICE CLOCK/TIMER
Aby wybrać 10 wciśnij 10.
6
4
5
Aby wybrać 15 wciśnij, 10, 1 i
ZOOM
ANGLE SCAN MODE
5.
9
8
7
Aby wybrać 30 wciśnij, 10, 3 i
RETURN
CANCEL
VFP
0.
10
10
0
Polski
PTY
Aby przejść do następnej lub poprzedniej strony
aktualnego menu:
Aby powrócić do poprzedniego menu:
RETURN
10
(przytrzymując...)
Aby anulować PBC, wciśnij 7 i wybierz ścieżkę.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranej ścieżki.
Aby ponownie włączyć PBC, wciśnij 7 (dwa razy jeśli
wznawianie jest włączone) i wciśnij DVD/CD 3 .
Odtwarzanie z przenośnego urządzenia
audio
Aby odtwarzać używając menu płyty
Remote
ONLY
7 Dla DVD Video/DVD Audio:
1 Wyświetl menu płyty.
TOP MENU/PG
MENU/PL
PTY
SEARCH
Remote
ONLY
INFO
Korzystając z łącza QP Link (Quick Portable Link) można
łatwo rozpocząć odtwarzanie z przenośnego urządzenia
audio podłączonego do gniazda AUX.
• Pamiętaj o ustawieniu poziomu głośności urządzenia dość
wysoko, aby system mógł poprawnie wykryć sygnał audio.
Aby włączyć QP Link
AHB PRO
QP LINK
2 Wybierz element z menu płyty.
TV CH
PTY
QPL ON
(Początkowe ustawienie)
PTY
ENTER/SET
TV CH
• W przypadku niektórych płyty można również wybierać
numery elementówkorzystając z klawiszy numerycznych.
7 Dla SVCD/VCD z PBC:
Podczas odtwarzania płyty z PBC, na wyświetlaczu pojawi
się “PBC”.
Kiedy na ekranie TV pojawi się menu płyty, wybierz element
z menu. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego elementu.
DIMMER
SLEEP A.STANDBY
Przykłady:
3
1
2
Aby wybrać 5 wciśnij 5.
3D PHONIC C.VOICE CLOCK/TIMER
Aby wybrać 10 wciśnij 10.
6
4
5
Aby wybrać 15 wciśnij, 10, 1
ZOOM
ANGLE SCAN MODE
i 5.
9
8
7
Aby wybrać 30 wciśnij, 10, 3
RETURN
CANCEL
VFP
i 0.
10
10
0
QPL OFF
Kiedy QP Link jest włączone, podłączenie przenośnego
urządzenia do gniazda AUX i rozpoczęcie odtwarzania
powoduje poniższe:
• Podczas słuchania z innego źródła dźwięku...
Automatycznie przełącza na źródło na AUX. (Jeśli
przełączysz z AUX na inne źródło, funkcja QP Link
zostanie wyłączona.)
• Kiedy system jest w trybie gotowości...
Automatycznie włącza system i źródło AUX (z wyjątkiem
sytuacji gdy wyłączono wyświetlacz).
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
REC
Podczas pracy QP
Link pojawiają się
symbole “bąbelków”.
Podczas odtwarzania z urządzenia poprzez QP Link...
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
Bąbelki znikają po
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
wyłączeniu sygnału
SLEEP
A.STBY
dźwięku lub gdy jest
REC
on za słaby.
10
UX-G60[B].book Page 11 Tuesday, February 28, 2006 11:40 AM
Codzienna obsługa—Dźwięk i inne regulacje
Regulacja poziomu głośności
Pilot
Możesz regulować poziom głośności od VOL MIN do
poziomu 40 (VOL MAX).
Polski
SLEEP
DIMMER
3D PHONIC
CANCEL
ENTER/SET
A.STANDBY
CLOCK/TIMER
SCAN MODE
VFP
DISPLAY
Pilot:
Jednostka główna:
VOLUME
TV VOL
AUDIO VOL
, , ,
Remote
ONLY
Aby chwilowo zmniejszyć głośność
FADE
MUTING
AHB PRO
DVD/AUX
LEVEL
SHIFT
SOUND
TURBO
Aby przywrócić poprzedni poziom,
wciśnij ten przycisk ponownie, lub zmień
poziom głośności.
BASS/TREBLE
AUDIO VOL
+,–
FADE
MUTING
Regulacja dźwięku
INFO
Wzmocnienie dźwięku
Ta funkcja wzmacnia dźwięki niskiej i wysokiej
częstotliwości —Sound Turbo II.
SOUND
TURBO
Jednostka główna
TURBO ON
TURBOOFF
• Kiedy Sound Turbo II jest włączone, funkcja AHB Pro
włącza się automatycznie i nie może być wyłączona.
(Wskaźnik AHB PRO nie zapala się, mimo tego że funkcja
jest włączona.)
Aby wzmocnić basy
Remote
ONLY
Gdy Sound Turbo II jest wyłączone, bogactwo i pełnia
dźwięku basów są zachowane niezależnie od poziomu
głośności dzięki funkcji—Active Hyper Bass Pro.
SOUND
TURBO
3D-PHONIC
VOLUME +,–
AHB PRO
QP LINK
AHB ON
AHB OFF
• Kiedy Sound Turbo II jest włączone, nie można zmieniać
ustawień AHB Pro.
11
UX-G60[B].book Page 12 Tuesday, February 28, 2006 11:40 AM
Remote
ONLY
Można regulować poziom basów i tonów wysokich
w zakresie od –3 do +3.
Aby wyregulować basy
BASS/
TREBLE
BASS TREBLE
Anulowana
TV VOL
AUDIO VOL
Aby wyregulować tony wysokie
BASS/
TREBLE
Zapisywanie ustawienia
automatycznego dźwięku DVD Video
Zwiększanie poziomu
Dźwięk DVD Video jest czasem nagrany ciszej niż
w przypadku innych płyt i źródeł. Można ustawić
zwiększony poziom dla aktualnie włożonej płyty DVD
Video, dzięki czemu nie trzeba regulować głośności po
zmianie źródła na DVD Video.
• Ta funkcja działa tylko z płytami formatu DVD Video
i DVD-VR.
DVD/AUX
LEVEL
BASS TREBLE
Anulowana
TV VOL
AUDIO VOL
Oryginalny poziom nagrania.
MIDDLE
Poziom głośności jest podniesiony (mniej
niż w “HIGH”).
HIGH
Poziom głośności jest podniesiony
(więcej niż w “MIDDLE”). (ustawienie
wyjściowe)
• Funkcja ta nie działa z płytami MPEG-1/MPEG-2/ASF/
DivX.
Podczas odtwarzania płyty...
NORMAL MIDDLE
HIGH
NORMAL
Tworzenie trójwymiarowego pola dźwięku
funkcja—3D Phonic
Remote
ONLY
Polski
Aby wyregulować tony niskie i wysokie
Regulacja poziomu głośności wejścia
Pilot:
Jednostka
główna:
Remote
ONLY
audio
Jeśli dźwięk z urządzenia podłączonego przez gniazdo
AUX jest zbyt głośny lub zbyt cichy podczas zmiany
z innego źródła na “AUX,” można zmienić poziom
głośności wejścia audio przez gniazdo AUX (bez zmiany
poziomu głośności).
3D PHONIC
4
Z “AUX” wybranym jako źródło...
(przytrzymując...)
DVD/AUX
LEVEL
3D PHONIC
ACTION
3D PHONIC
DRAMA
3D PHONIC
OFF
3D PHONIC
THEATER
ACTION
Odpowiednie dla filmów akcji i programów
sportowych.
DRAMA
Tworzy naturalny i ciepły dźwięk. Pozwala
relaksować się podczas oglądania filmów.
THEATER Pozwala na cieszenie się efektami
dźwiękowymi jak w dużym teatrze/kinie.
AUX LVL1
AUX LVL2
AUX LVL3
AUX LVL1 Wybierz to ustawienie, kiedy dźwięk jest zbyt
głośny po wyborze “AUX LVL2”.
To ustawienie jest zalecane w przypadku
podłączania urządzenia audio innego od
przenośnego odtwarzacza do gniazda AUX.
AUX LVL2 Wybierz to ustawienie, kiedy dźwięk jest zbyt
głośny po wyborze “AUX LVL3”.
AUX LVL3 Wybierz to ustawienie kiedy słuchasz muzyki
z przenośnego odtwarzacza audio (ustawienie
wyjściowe).
12
UX-G60[B].book Page 13 Tuesday, February 28, 2006 11:40 AM
Zmiana jasności wyświetlacza
Remote
ONLY
Można przyciemnić wyświetlacz.
DIM OFF
Polski
DIMMER
DIM ON
Remote
ONLY
• Podczas wyświetlania obrazów na ekranie TV, możesz
wybrać wcześniej zapisaną tonację obrazu lub
wyregulować ją zgodnie z własnymi życzeniami i zapisać.
Aby wybrać wcześniej zapisaną tonację obrazu
(Anulowana)
1
Zmiana tonacji obrazu
AUTO DIM
1 Podczas odtwarzania, wyświetl ekran ustawień VFP.
NORMAL
(przytrzymując...)
DIM ON
AUTO DIM*
VFP
Przyciemnia wyświetlacz.
10
Wyłącza podświetlanie wyświetlacza po
rozpoczęciu odtwarzania z płyty dla
źródła wideo.
• Wyświetlacz podświetla się po
zakończeniu odtwarzania.
Remote
ONLY
0
CONTRAST
0
SATURATION
0
TINT
0
SHARPNESS
0
Na ekranie telewizora
PTY
NORMAL
CINEMA
USER2
USER1
INFO
Ten system obsługuje skanowanie progresywne.
Wybierz tryb sygnału wideo zgodnie z typem telewizora.
Jeśli podłączysz progresywny sygnał TV poprzez gniazda
VIDEO OUT, możesz cieszyć się wysokiej jakości obrazem
dzięki wbudowanemu odtwarzaczowi DVD wybierając
“PROGRE”.
SCAN MODE
9
0
2 Wybierz wcześniej zapisaną tonację obrazu
PTY
* “AUTO DIM” nie działa z CD/MP3/WMA.
Zmiana trybu skanowania
(przytrzymując...)
GAMMA
BRIGHTNESS
RGB
Y/C
PROGRE
NORMAL
Typowe - normalne ustawienie.
CINEMA
Odpowiednie dla filmów.
USER1/USER2
Możesz wyregulować parametry
i zapisać ustawienia.
Aby wyłączyć ekran ustawień, wciśnij VFP ponownie
przytrzymując SHIFT.
Aby wyregulować tonację obrazu
1 Wybierz “USER1” lub “USER2”.
• Postępuj zgodnie z krokami 1 i 2 opisanymi powyżej.
(przytrzymując...)
ENTER/SET
2 Wybierz parametr do regulacji.
TV CH
ENTER/SET
RGB
Dla konwencjonalnych telewizorów.
Wybierz, aby wybrać wysyłanie sygnału
wideo composite lub sygnałów RGB przez
złącze SCART.
Y/C
Dla konwencjonalnych telewizorów.
Wybierz, aby wysyłać sygnały S-Video
przez złącze SCART.
PROGRE
Dla najnowszych (progresywnych)
telewizorów.
Wybierz to ustawienie, by cieszyć się
progresywnym zeskanowanym obrazem
poprzez złącze Video Component out.
• Wskaźnik PRGR. zapali się.
13
TV CH
GAMMA
Regulacja tego, czy kolor neutralny
jest jasny czy ciemny (–3 do +3).
BRIGHTNESS
Regulacja jasności całego obrazu
(–8 do +8).
CONTRAST
Regulacja kontrastu (–7 do +7).
SATURATION
Regulacja nasycenia kolorów
(–7 do +7).
TINT
Reguluj, jeśli kolor skóry jest
nienaturalny (–7 do +7).
SHARPNESS
Regulacja ostrości (–8 do +8).
UX-G60[B].book Page 14 Tuesday, February 28, 2006 11:40 AM
3 Wyreguluj parametr.
Automatyczne wyłączanie zasilania
TV CH
ENTER/SET
Remote
ONLY
Funkcja automatycznego trybu gotowości
TV CH
A.STANDBY
Remote
ONLY
Ustawianie zegara
INFO
Jeśli nie ustawisz wbudowanego zegara, nie będzie można
korzystać z codziennych liczników czasu (spójrz na
stronę 29) i wyłącznika zasypiania.
• Aby poprawić błędny wpis podczas ustawiania, wciśnij
CANCEL (przytrzymując SHIFT) lub CLOCK/TIMER
(przytrzymując SHIFT). Możesz powrócić do
poprzedniego kroku.
1 Włącz tryb ustawiania zegara.
CLOCK/TIMER
6
D V D MP3 WMA 3DPHONIC LB PRO USB MIC V.MASK C.VO
BONUS PRGM RND 1 TA
Polski
4 Powtórz kroki 2 do 3, aby regulować inne parametry.
Aby wyłączyć ekran, wciśnij VFP ponownie przytrzymując
SHIFT.
Włączone
3
Anulowana
(przytrzymując...)
Podczas korzystania z funkcji i automatycznego trybu
gotowości, wskaźnik A.STBY pali się na wyświetlaczu.
Po zakończeniu odtwarzania płyty, wskaźnik A.STBY
zaczyna migać. Jeśli przez 3 minuty nie przeprowadzone
zostanie żadne działanie podczas migania wskaźnika,
system wyłączy się (przejdzie w tryb gotowości)
automatycznie.
Wyłącznik zasypiania
Można ustawić czas automatycznego wyłączenia, tak aby
móc położyć się spać i nie być zmuszonym do
samodzielnego wyłączania systemu.
1 Podaj czas (w minutach).
SLEEP
2
(przytrzymując...)
2
• Jeśli już wcześniej ustawiano zegar, wciskaj przycisk
wielokrotnie do momentu wyboru trybu ustawiania
zegara.
Ustaw czas.
• Ustaw godzinę, a potem minuty.
PTY
PTY
ENTER/SET
(przytrzymując...)
10
20
30
60
90
120 150
Anulowana
2 Poczekaj aż ustawiony czas zniknie.
Aby sprawdzić czas pozostający do wyłączenia, wciśnij
SLEEP przytrzymując SHIFT.
• Jeśli naciśniesz przycisk wielokrotnie, możesz zmieniać
czas wyłączenia.
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
REC
Wbudowany zegar rozpocznie pracę.
Aby sprawdzić godzinę podczas odtwarzania
DISPLAY
Informacje dotyczące źródła
Rodzaj płyty
Zegar
14
UX-G60[B].book Page 15 Tuesday, February 28, 2006 11:40 AM
Zaawansowane funkcje radia
Wyszukiwanie programu według
Pilot
DISPLAY
Polski
PTY
SEARCH
TA/News/Info
PTY,PTY
kodów PTY
Remote
ONLY
Można wyszukać określony rodzaj programu z zapisanych
kanałów (spójrz na stronę 8) podając kody PTY.
Aby szukać programu przy pomocy kodów PTY
1 Słuchając stacji radiowej FM...
MENU/PL
PTY
SEARCH
SHIFT
(przytrzymując...)
Odbieranie stacji radiowych z Radio Data
System
Remote
ONLY
C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII
HB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG
P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS IN
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
REC
Radio Data System pozwala stacjom radiowym FM na dołączanie
dodatkowego sygnału do zwykłego sygnału radiowego.
2 Wybierz kod PTY.
System może odbierać poniższe rodzaje sygnałów Radio
Data System.
PS (Program
Service)
Pokazuje dobrze znane nazwy
stacji.
PTY (Program
Type)
Pokazuje rodzaje nadawanych
programów.
RT (Radio Text)
Pokazuje wiadomości tekstowe
nadawane przez stację.
Enhanced Other
Networks
Zapewnia informacje o rodzajach
programów nadawanych przez
stacje z Radio Data System
różnych sieci.
PTY
PTY
(przytrzymując...)
3 Rozpocznij wyszukiwanie.
MENU/PL
PTY
SEARCH
(przytrzymując...)
Aby wyświetlać informacje Radio Data System
QP Link S V C D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM FM
S.TURBO AHB PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL ST MONO
12 3
PRGR. B.S.P. BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
SLEEP
A.STBY
Słuchając stacji radiowej FM...
DISPLAY
PS
PTY
Częstotliwość
RT
Zegar
(Sygnał inny sygnału
Radio Data System )
PS
Wyświetlane są nazwy stacji. Jeśli sygnał nie
jest nadawany, na wyświetlaczu pojawi się
“NO PS”.
PTY
Wyświetlany jest rodzaj nadawanego programu.
Jeśli sygnał nie jest nadawany, na wyświetlaczu
pojawi się “NO PTY”.
RT
Wyświetlane są wiadomości tekstowe nadawane
przez stację. Jeśli sygnał nie jest nadawany, na
wyświetlaczu pojawi się “NO RT”.
15
D V D MP3 WMA 3DPHONIC L-BANDIII AM F
PRO USB MIC V.MASK C.VOICE PG PL S
BONUS PRGM RND 1 TA NEWS INFO
REC
Np. Po wybraniu “NEWS”
Odbiornik przeszukuje zapisane 30 stacji FM, zatrzymuje
się po odszukaniu stacji spełniającej wybrane kryteria i
rozpoczyna odbiór jej sygnału.
• Jeśli program nie zostanie odnaleziony, na
wyświetlaczu pojawia się “NOTFOUND”.
• Aby zatrzymać wyszukiwanie podczas jego trwania,
wciśnij PTY SEARCH (przytrzymując SHIFT).
Aby kontynuować wyszukiwanie, po tym jak
wyszukiwanie zatrzyma się na niechcianej stacji
Podczas gdy wskazania na wyświetlaczu migają, wciśnij
PTY SEARCH ponownie (przytrzymując SHIFT).
UX-G60[B].book Page 16 Tuesday, February 28, 2006 11:40 AM
Przełączanie się na chwilę automatycznie
NEWS:
AFFAIRS:
Remote
ONLY
Funkcja Enhanced Other Networks pozwala systemowi na
chwilowe przełączenie na zapisaną stację FM nadającą
wybrany program (TA, NEWS lub INFO).
• Ta funkcja działa podczas odbioru stacji FM zapewniającej
wymagany sygnał.
Podczas słuchania stacji FM, wybierz rodzaj programu.
TA
SET UP
TA/News/
Info
NEWS
OFF
INFO
(Anulowana)
(przytrzymując...)
TA
Lokalne komunikaty o ruchu drogowym
NEWS
Wiadomości
INFO
Szeroko rozumiane programy informacyjne
Jak działa funkcja Enhanced Other Networks:
PRZYPADEK 1
Jeśli stacja nie nadaje wybranego typu programu
System nadal odbiera aktualną stację.
Ç
Kiedy stacja zaczyna nadawanie wybranego rodzaju
programu, system automatycznie się na nią przełącza.
Zaczyna migać wskaźnik kodu PTY.
Ç
Po zakończeniu programu, system wraca do poprzedniej
stacji, ale funkcja pozostaje aktywna (wskaźnik przestaje
migać i pozostaje zapalony).
PRZYPADEK 2
Jeśli stacja nadaje wybrany typ programu
System automatycznie przełącza się na tę stację. Zaczyna
migać wskaźnik kodu PTY.
Ç
Po zakończeniu programu, system wraca do poprzedniej
stacji, ale funkcja pozostaje aktywna (wskaźnik przestaje
migać i

Podobne dokumenty