Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Transkrypt

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Rzeczypospolitej Polskiej
Ratyfikacja Międzynarodowej Konwencji UNESCO o Zwalczaniu Dopingu
w Sporcie
2006-11-09
19 października 2005r. podczas 33 sesji Zgromadzenia Ogólnego UNESCO jednogłośnie
przyjęto Międzynarodową Konwencję o Zwalczaniu Dopingu w Sporcie. Oznaczało to
powstanie globalnej konwencji anty-dopingowej oraz znaczący krok w kierunku walki
przeciwko dopingowi w sporcie. Dokument ten harmonizuje działania anty-dopingowe i
zapewnia strukturę do zabiegania o zdrowe, uczciwe i sprawiedliwe środowiska sportowe dla
zawodników.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy 24 kraje ratyfikowały Międzynarodową konwencję
o zwalczaniu dopingu w sporcie. Aby konwencja weszła w życie konieczna jest jej ratyfikacja
jeszcze w 6 państwach. W Polsce proces ratyfikacji konwencji dobiega końca.
Dnia 9 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę Nr 188/2006 w sprawie
przedłożenia Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Dopingu w Sporcie, sporządzonej w
Paryżu dnia 19 października 2005r., Prezydentowi RP do ratyfikacji.
Z chwilą podpisania konwencji przez Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Polska dołączy
do czołówki państw europejskich, obok Szwecji, Danii, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii czy
Hiszpanii, dla których walka z dopingiem jest kwestią traktowaną priorytetowo.

Podobne dokumenty