Instrukcja

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja
Router szerokopasmowy
Model: WRT54G / WRT54GL
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Instrukcja
szerokopas
mowy
Prawa autorskie i znaki towarowe
S p ecyfikacja m o że u lec zm ian ie b e z u p rzed zen ia .L in ksys jest za strze żo n ym znakiem towarowym lub znakiem towarowym
C isco S ystem s, In c i /lu b firm sto w arzyszo n ych w U S A i in n ych krajach . C o p yrig h t © 2 0 0 5 C isco S ystem s, In c. W szelkie p ra w a
za strze żo n e. P o zo sta łe m a rki i n a zw y p ro du któ w są za strze żo n ym i zn a kam i to w aro w ym i ich pra w o w itych w ła ścicieli.
S p o só b ko rzystania z ninie jsze j in stru kcji o b słu g i
N in iejsza in stru kcja ob słu g i zo sta ła stw orzo n a w celu p rzyb liżen ia p ro cesu tw orzen ia sieci z w yko rzysta n iem ro utera
szerokopasmowego Wireless-G w sp o só b ła tw iejszy n iż kied yko lw iek d o tąd . Z w ró ć u w a g ę n a p o n iższe zn a ki p o d cza s czytania instrukcji.
Z n a k “p ta szka ” o zn a cza interesu ją cą in fo rm a cję, co ś n a co po w inien eś
zw ró cić szczeg ó ln ą u w a g ę p o d cza s eksp lo ata cji rotera szero ko p a sm o w eg o
Wireless-G.
Znak w ykrzyknika o zn a cza o strzeżen ie lu b przestro g ę p rzed czym ś, co
m o że u szko d zić T w oją w ła sn o ść lu b ro uter.
Z n a k za p yta nia o zn a cza przyp om n ien ie o czym ś, co m o że b yć p otrzeb n e
podczas eksploatacji routera.
D o d a tko w o w instru kcji zn a jd u ją się d efin icje o kreśleń tech niczn ych , które są p rzed sta w ion e w p o sta ci:
p o jęcie: definicja
R ó w n ież ka żd a ilu stracja (sch em at, zrzu t ekra nu lu b in n y o b ra z) jest p rzed sta w io n y w ra z z n um erem ora z o pisem p o ka zan ym
p o n iżej:
Rysunek 0-1:Przykład ow y op is rysun ku
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Spis tre ści
R o zd zia ł 1 : W p ro w a d ze n ie .....................................................................................................................4
Witamy................................................................................................................................................4
Co to oznacza? ...................................................................................................................................4
Z a w a rto ść in stru kcji o b słu g i................................................................................................................5
R o zd zia ł 2 : P ln o w a n ie sie ci b e zp rze w o d o w e j.........................................................................................6
Topologia sieciowa .............................................................................................................................6
Tryb Ad-Hoc kontra Infrastructure ......................................................................................................6
S p rzę t sie cio w y ...................................................................................................................................6
R o zd zia ł 3 : In fo rm a cje o ro u te rze W ire le ss-G .........................................................................................7
Panel tylny ..........................................................................................................................................7
Panel przedni ......................................................................................................................................8
R o zd zia ł 4 : P o d łą cza n ie ro u te ra W ire le ss-G ...........................................................................................9
In fo rm a cje o g ó ln e ...............................................................................................................................9
P o d łą cze n ie ro u te ra d o m o d e m u sze ro ko p a sm o w e g o ......................................................................10
P o d łą cza n ie u rzą d ze n ia d o in n e g o ro u te ra .......................................................................................11
R o zd zia ł 5 : In sta la cja ro u te ra W ire le ss-G .............................................................................................14
Wprowadzenie ..................................................................................................................................14
Wykorzystanie kreatora instalacji ......................................................................................................14
Korzystanie z funkcji SecureEasySetup do konfiguracji notebooka ...................................................31
R o zd zia ł 6 : K o n fig u ra cja ro u te ra W ie rle ss-G ........................................................................................34
Wprowadzenie ..................................................................................................................................34
Z a kła d ka S e tu p – Basic Setup ..........................................................................................................35
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Z a kła d ka S e tu p – DDNS ...................................................................................................................39
Z a kła d ka S e tu p – Mac Address Clone ...............................................................................................40
Z a kła d ka S e tu p – Advanced Routing ...............................................................................................41
Z a kła d ka S e tu p – Basic Wireless Settings ........................................................................................42
Z a kła d ka W ire less – Wireless Security..............................................................................................43
Z a kłą d ka W ire le ss – Wireless MAC Filter..........................................................................................46
Z a kła d ka W ire le ss – Advanced Wireless Settings .............................................................................47
Z a kła d ka S e cu rity - Firewall ............................................................................................................49
Z a kła d ka S e cu rity – VPN Passthrough..............................................................................................49
Z a kła d ka A cce ss R estrictions – Internet Access Policy .....................................................................50
Z a kła d ka A p p lica tio n s a n d G a m in g – Port Range Forward ...............................................................52
Z a kła d ka A p p lica tio n s a n d G a m in g – Port Triggering ........................................................................53
Z a kła d ka A p p lica tio n s a n d G a m in g – DMZ .......................................................................................54
Z a kła d ka A p p lications and Gaming – QoS ........................................................................................54
Z a kła d ka A d m in istra tio n – Management ...........................................................................................56
Z a kła d ka A d m in istra tio n – Log..............................................................................................................56
Z a kła d ka A d m in istra tio n – Diagnostics..............................................................................................57
Z a kła d ka A d m in istra tio n – Factory Defaults ......................................................................................58
Z a kła d ka A d m in istra tio n – Firmware Upgrade ...................................................................................58
Z a kła d ka A d m in ista rtio n – Config Management ................................................................................58
Z a kła d ka S ta tu s – Router..................................................................................................................59
Z a kła d ka S ta tu s – Local Network ......................................................................................................60
Z a kła d ka S ta tu s - Wireless................................................................................................................61
Z a łą czn ik A : S p e cyfika cja te ch n iczn a ...................................................................................................62
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
R ozd zia ł 1:W p ro w ad ze n ie
Witamy
D zięku jem y za w yb ór ro u tera szero ko p a sm o w eg o z p u n ktem d o stęp o w ym W ireless -G firm y Lin ksys. U rzą d zen ie to p ozw o li
T o b ie n a b ezp rze w o d o w y d o stęp d o sieci w sp osó b lep szy n iż kied yko lw iek um o żliw ia jąc w sp ó łd zielen ie Intern etu , plikó w o ra z
za b a w ę w sp o só b ła tw y i b ezp ieczn y.
W ja ki sp o só b ro u ter łą czy w so b ie w szystkie te cech y? Jest to u rzą d zen ie p o zw a la ją ce n a p o łą czen ie z In tern etem p rze z sieć.
Z ro uterem W R T 5 4G C d ostęp d o Intern etu m o że zo sta ć u d ostęp n io n y p rzez w b u d o w a n y p rzełą czn ik cztero p o rto w y lub prze z
tra nsm isję b ezp rzew o d o w ą z p ręd ko ścią d o 1 1 M b it/s w stan d a rd zie W ireless -B lub do 54Mbit/s w standardzie Wireless-G.
D o d a tko w o ca ła sieć jest ch ro nio n a p rzez tech n o lo gię N A T . D la p o łą czeń b e zp rzew o d o w ych , m o żesz ta kże w yb ra ć jed n a z
m eto d za b e zp iecza n ia teg o typ u sieci. D o d atko w e fu n kcje b e zp ieczeń stw a a ta kże o p cje ko n fig ura cyjn e są d o stęp n e w
przyjaznym i prostym programie konfiguracyjnym opartym na www.
Co to oznacza?
wpa (wi-fi protected access): metoda zabezpieczania sieci
bezprzewodowej z wykorzystaniem szyfrowania TKIP
(T em p o ral K ey In teg rity P roto col, któ ry m o że b yć u żyty w
p o łą czen iu z serw erem R A D IU S .
zapora sieciowa spi (stateful packet inspection): techn o lo gia sp ra w d za ją ca w ch o d zą ce p a kiety z d a nym i za nim
zo sta n ą w p uszczo n e d o sieci lokalnej.
zapora sieciowa: urzą d zen ie lu b o p rog ram o w a nie któ -re,
chroni zasoby sieci lokalnej przed intruzami.
lan: (lo cal a rea n etw o rk): kom p utery i urzą d zen ia siecio w e
tw o rzą ce sieć w T w oim d om u lu b b iurze.
S ieć jest u żyteczn ym n a rzęd ziem d o u d o stęp n ia nia za so bó w kom p u tera. M o żesz m ieć d o stęp d o jed n ej d ru ka rki z w ielu
kom p uteró w i m ieć d o stęp d o d a n ych zlokalizo w a n ych n a d yskach tw a rd ych in n ych kom p uteró w . S ieć jest ró w n ież
w yko rzystyw a n a d o g ra nia w tryb ie w ielo o so b o w ym , w zw ią zku z czym nie jest u żyteczn a tylko w b iu rze lu b w d o m u lecz ta kże
do zabawy.
K om p utery w sieci przew o d o w ej tw o rzą L A N lu b L o cal A rea N etw o rk. S ą o n e p o d łą czo n e d o p rzew o d ó w eth ern eto w ych , stą d
sieci te n a zyw a się “p rzew o d o w ym i”.
K om p utery w yp o sa żo n e w b e zp rzew o d o w e ka rty siecio w e p o tra fią kom u niko w a ć się b e z n iew yg o d n ych ka bli. P o p rzez
w sp ó łd zielen ie tych sam ych u sta w ień b ezp rzew o d o w ych , p o zo sta jąc w za sięg u tra n sm isji tw o rzą sieć b ezp rzew o d o w ą ,
n a zyw a n ą W L A N lu b W ireless Lo cal A rea N etw o rk. R ou ter szero ko p a sm o w y z p u n ktem d o stęp o w ym W ireless-G o b sług u je
sieci b ezp rzew o d o w e w sta n d ard a ch 8 0 2.1 1 b i 80 2 .11 g , a także sieci p rzew o d o w e p o zw a la ją c n a kom u nika cję m ięd zy n im i.
P o p o łą czen iu T w o ich sieci b ezp rzew o d o w ych i p rzew o d o w ych ze so b ą o ra z p rzyłą czen iu d o Intern etu , m o że sz w sp ó łd zielić
p liki, do stęp d o In tern etu - a n a w et g ra ć. P rzez ca ły cza s ro uter za b ezp iecza sieci przed n iea u to ryzo w a n ym i i niep o żą d a n ym i
u żytko w n ikam i.
L in ksys za leca w yko rzysta nie p łyty C D -R om p o d cza s pierw szej in stala cji ro u tera. Jeśli n ie ch cesz u ru cham ia ć p ro g ram u
ko n fig ura cyjn eg o z p łyty C D -R om , w yko rzysta j info rm a cje za w a rte w n in iejszej in strukcji a by p o d łą czyć i sko nfig u ro w a ć
u rzą d zen ie d o p ra cy w ró żn ych siecia ch .
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
nat (n etw o rk ad d ress tra nslatio n ): Z am ia n a a d resó w IP
sto so w an ych w o b ręb ie jed n ej sieci (L A N ) n a a dresy IP
sto so w an e w o bręb ie d ru giej sieci (Intern et).
Za w arto ść in stru kcji o b słu g i
Instrukcja zawiera informacje o konfiguracji i eksploatacji routera szerokopasmowego Wireless-G

R o zd zia ł 1 : W p ro w a d zen ie
R o zd zia ł o p isuje m o żliw o ści za stoso w a nia ro utera ora z nin iejszą in stru kcję o b słu gi.

R o zd zia ł 2 : P la n o w a nie T w ojej sieci b ezp rzew o d o w ej
R o zd zia ł o p isuje p o d sta w o w e in form a cje o siecia ch b ezp rze w o d o w ych

R o zd zia ł 3 : In fo rmacje o routerze Wireless-G
R o zd zia ł o p isuje fizyczn e cech y urzą d zen ia .

R o zd zia ł 4 : P o d łą czanie routera Wireless-G
W tym ro zd zia le p o ka za n o ja k p o d łą czyć ro uter d o T w ojej sieci.

R o zd zia ł 5 : Instalacja routera Wireless-G
Rozdział o p isuje jak za instalo w ać ro uter z p om o cą in sta latora n a p łycie C D . Zawiera ta kże in stru kcje
konfiguracji funkcji Secure Easy Setup do stworzenia sieci bezprzewodowej.

R o zd zia ł 6 : Konfiguracja routera Wireless-G
R o zd zia ł w yja śnia jak w yko rzysta ć konfigurator www d o kon fig u ra cji usta w ień rou tera.

Z a łą czn ik A : Specyfikacja techniczna
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
R ozd zia ł 2:P ln o w a n ie sie ci b ezp rzew od ow e j
Topologia sieciowa
B e zp rzew o d o w a sieć lo kaln a (W L A N ) jest d o kła d nie ta ka sam a ja k tra d ycyjn a sieć loka ln a (L A N ), z ta kim w yją tkiem , że
kom p utery w sieci W L A N w ykorzystują urzą d zen ia b e zp rzew o d o w e d o p o łą czen ia z siecią . K om p utery w sieci W L A N
w yko rzystu ją ten sam ka n a ł często tliw o ści o ra z S S ID , która jest n a zw ą w sp ó łd zielo n ą prze z w szystkie u rzą d zen ia n ależą ce d o
tej samej sieci bezprzewodowej.
Tryb Ad-Hoc kontra Infrastructure
W przeciw ień stw ie d o tra d ycyjn ych sieci przew o d o w ych , sieci b ezp rzew o d o w e m o g ą p raco w a ć w d w ó ch ró żn ych tryb a ch
pracy: ad-h o c i in fra ctru ctu re. T ryb in fra structure p o zw a la n a w za jem n ą kom u n ika cję sieci przewodowych i bezprzewodowych
z w yko rzysta n iem p u n ktu d o stęp o w eg o . T ryb a d -h oc p o zw a la n a b e zp o śred n ią kom u nika cję m ięd zy u rzą d zen iam i
w yp o sa żo n ym i w in terfejs b ezp rzew o d o w y. W ybó r jed n eg o z tych d w ó ch tryb ó w za leży o d za ło żen ia , czy sieć b ezp rzew o d o w a
b ęd zie ko rzysta ć z d an ych i urzą d zeń w sieci p rzew o d o w ej, czy n ie.
Jeśli kom pu tery w sieci b ezp rzew o d o w ej m ają być d o stęp n e z p o ziom u sieci ka blo w ej, lu b m ają w spó łd zielić urzą d zen ia
p eryferyjn e ta kie ja k dru karka, z kom p uteram i w sieci przew o d o w ej, sieć b ezp rz ewo-d o w a p o w in n a pra co w a ć w tryb ie
in fra stru ctu re. C en tralnym p u n ktem ta kiej sieci jest p u n kt d o stęp o w y lu b p un kt d o stęp o w y z ro uterem, taki jak Linksys
WRT54G ko o rd yn ują cy ca łą kom un ika cję w sieci b e zp rzew o d o w ej. R o u ter p rzesyła d a n e d o ko m p uteró w w yp o sa żonych w
bezprzewodowe karty siecio w e, które m o g ą p oru sza ć się w ew n ą trz p o la w yzn a czo n eg o p rze z jeg o za sięg . M o żesz ta kże
ro zm ieścić kolejn o w iele p u n któ w d o stęp o w ych a b y zw iększyć za sięg sieci bezprzewodowej i skonfig u ro w ać ją w ta ki spo só b
aby komunikow a ła się z u rzą d zen iam i w sieci przew o d o w ej.
Jeśli sieć b ezp rzew o d o w a jest rela tyw nie m a ła i jej za so b y są w sp ó łd zielo n e tylko przez kom p utery w tej sieci, w ó w cza s
m o żn a za stoso w a ć tryb a d -hoc. Tryb ad-h oc p o zw a la kom p uterom w yp o sa żo n ym w b ez-przewodowe nadajniki i odbiorniki na
b ezp o śred n ią kom u n ika cję p om ięd zy so b ą , b ez p o trzeb y sto so w a nia p u n ktu do stęp o w eg o lub ro u tera z p u n ktem
d o stęp o w ym . W a d ą teg o ro zw ią za nia jest bra k m o żliw ości kom u nika cji m ięd zy kom p uteram i z ka rtam i b ezp rzew o d o w ym i z
u rzą d zen ia m i w sieci przew o d o w ej. N a tura ln ie kom u nikacja m ięd zy kom p uteram i jest o gra niczo n a o dleg ło ścią i p o ziom em
za kłó ceń m ięd zy n im i.
S p rzę t sie cio w y
R o u ter z p u n ktem do stęp o w ym W ireless-G zo sta ł za p rojekto w a n y d o w spó łp ra cy z u rzą d zen ia m i w sta nd a rda ch 8 02 .11 b i
8 0 2 .1 1 g. P ro d u kty w ykorzystują ce te sta n d a rd y m og ą b ez p rzeszkó d kom u niko w a ć się p om ięd zy so b ą.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
ssid: nazwa Twojej sieci bezprzewodowej.
ad-hoc: grupa urzą d zeń b ezp rzew o d o w ycjh kom u nikują cych się b ezp o śred n io m ięd zy so b ą (p eer-to-peer), bez
p o śred n ictw a pu n ktu do stęp o w eg o .
infrastructure: sieć b ezp rzew o d o w a p o łą czo n a z siecią
p rzew o d o w ą za p om ocą pu n ktu do stęp o w eg o .
R o u ter b ezp rzew o d o w y z p u n ktem d o stęp o w ym jest kom p atybilny z ka rtam i siecio w ym i w stan d a rda ch 8 02 .1 1b i 8 0 2.1 1 g ,
takich ja k a da p tery d o n o teb o o kó w (W P C 5 5 A G , W P C 5 4G , W P C 1 1), a d a ptery P C I (W M P 5 5 A G , W M P 5 4G , W M P 1 1), d o
kom p uteró w sta cjo n arn ych i a d a ptery U S B (W U S B 5 4G , W U S B 1 1 ) jeśli ch cesz p o d łą czyć się p rze z U S B . R o u ter m o że ta kże
kom u niko w a ć się z b e zp rzew o d o w ym serw e -rem wydruku (WPS54GU2, WPS11) oraz mostami bezprzewodowymi (WET54G,
WET11).
Jeśli ch cesz p o łą czyć sw o ją sieć b ezp rzew o d o w ą z siecią p rzew o d o w ą , m o żesz w yko rzysta ć cztery porty LAN routera
WRT54G/GL. A b y zw iększyć ilo ść d o stęp n ych p o rtó w p od łą cz d o d o w o ln eg o p o rtu L A N ro u tera do w o lny p rzełą czn ik firm y
Linksys (np. SD208 lub SD205).
T e o ra z in n e p ro d u kty firm y Lin ksys p o zw o lą stw orzyć sieć be z o g ra n iczeń . O d w ied ź stro n ę Intern eto w ą w w w .lin ksys.com a b y
zn a leźć w ięcej in form a cji o p ro d u kta ch w sp ó łpra cują cych z routerem WRT54G/GL.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
R ozd zia ł 3 :In fo rm a cje o rou terze W ire less-G
Panel tylny
Porty, gniazdo zasilania (P o w er) ora z p rzycisk R eset są zlokalizo w a n e n a tyln ym p a n elu u rzą d zen ia .
Rysunek 3-1: Panel tylny routera
Przycisk Reset
Istn ieją d w a spo so b y p rzyw ró cen ia ro utera d o usta w ień fa bryczn ych. A lb o
p rzyciśnij p rzycisk R eset p rzez o ko ło d ziesięć seku n d , lu b p rzyw ró ć u sta w ien ia
fa b ryczn e w za kła d ce A d m inistratio n – Factory Defaults w konfiguratorze www
routera.
Internet
Port In tern et, słu ży d o p o d łą czen ia szero ko p a sm o w eg o d o stęp u d o Intern etu .
1, 2, 3, 4
P o rty te (1 ,2,3,4 ) słu żą d o p o d łą czen ia kom p u teró w i in n ych u rzą d zeń siecio w ych.
Gniazdo Power
Gnizado P o w er, słu ży d o p o d łą czen ia za silacza siecio w eg o .
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
W A Ż N E : Jeśli zresetu jesz ro u ter, w szystkie T w o je
u sta w ien ia , w łą cza jąc d a n e d o tyczą ce p o łą czen ia
Internetowego, komunikacji bezprzewodowej i bezp ieczeń stw a zo sta n ą usu nięte i za stą pione przez
w a rtości fa b ryczn e. N ie resetu j rou tera jeśli ch cesz
za ch o w a ć te ustawienia.
Panel przedni
D io d y L E D info rm ują ce o sta nie ro utera i a ktyw n o ści p o łą cze ń siecio w ych, są zlo kalizo w a n e n a p a n elu p rzed n im .
NOTKA: S ecu re E a sy S etu p jest fu n kcją , któ ra w
p ro sty sp osó b p o za w a la sko nfigu ro w ać sieć
b ezp rzew o d o w ą . Jeśli m a sz u rzą d zen ia w yko rzystują ce S eu re E a sy S etu p , u ru ch om
ko nfigurator routera z p łyty C D -R om i p o stęp u j zg o d n ie z p o lecen ia m i n a ekra nie a b y u żyć S ecu re
Easy Setup.
Rysunek 3-2: Panel przedni routera
Logo CISCO
P om ara ń czo w y / B ia ły. Logo Cisco jest przyciskiem funkcji Secure Easy Setup w
ro u terze. Z a p ala się i św ieci w cza sie, gd y ro u ter jest w łą czo n y. K o lor p om ara ń czo w y o zn a cza , że ro u ter n ie u żyw a fu n kcji S ecu re E a sy S etu p . K ied y św ieci b ia łym
św iatłem oznacza to jest ona wykorzystywana. W trakcie uruchamiania SES logo
C isco m iga b ia łym św iatłem . P o w yg en ero w a n iu S S ID i klucza W P A -PSK (nazywanego inaczej WPA-P erso na l), lo g o C isco p rzesta n ie m ig a ć i za czn ie św iecić n a bia ło .
A b y u su n ą ć S S ID i klu cz W P A -P S K , n a ciśn ij i p rzytrzym aj lo g o C isco p rzez o ko ło 5
sekund. L o g o C isco za czn ie p o w o li m iga ć i rou ter sam się zresetu je. P o u d a n ej o p e ra cji L o g o C isco zm ien i sw ój kolo r n a p om ara ń czo w y.
Power
Zielony. Dioda LED Power za p ala się i św ieci, kied y ro uter jest w łą czo n y. P o d cza s
procedury samotestowania, po ka żd ym w łą czen iu za sila nia, d io d a m ig a. P o za ko ń czen iu testu d iod a b ęd zie św iecić jed n o litym św iatłem .
DMZ
Zielony. Dioda LED DMZ św ieci, kied y jest w yko rzystyw a n a fu n kcja D M Z . B ęd zie o n a
św iecić sta łym św iatłem tak d łu go ja k b ęd zie u żyw a n a ta fu n kcja.
WLAN
Zielony. Dioda LED WLAN św ieci p o da czs u d a n eg o p o łą czen ia b ezp rzew o d o w eg o .
Jeśli m ig a o zn a cza to , że ro u ter jest w trakcie w ysyła n ia lub odbierania danych.
1, 2, 3, 4
Z ielo n y. P o n um ero w a n e d io dy L E D , o d p o w ia d ają n um ero w a n ym p o rtom n a tyln ym
panelu routera, słu żą d w óm celom . Jeśli dio d a L E D św ieci cią g le d o routera jest
p ra w id ło w o p o d łą czo n e u rzą d zen ie p rze z ten p o rt. M ig ająca d io da L E D o zn a cza
a ktyw n ą tra nsm isję siecio w ą p rzez ten p o rt.
Internet
Zielony. Dioda LED Internet św ieci p od cza s u da n eg o p o łą czen ia p rzez p o rt Intern et.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
R ozd zia ł 4:Po d łączan ie rou tera W ireless-G
In fo rm acje o g ó ln e
L in ksys zaleca w ykorzysta nie p rog ram u instala cyjn eg o z p łyty C D -Rom podczas pierw szej in stala cji urzą d zen ia .
Z a a w a n so w a ni u żytko w nicy p o za stoso w a niu instru kcji za w a rtych w tym ro zd zia le m o g ą p rzejść d o ko nfig u racji ro uterra
w yko rzystu jąc Intern eto w y pro g ram kon fig ura cyjn y (o d nieś się d o ”R o zd zia ł 5: K on fig ura cja ro utera W ireless -G ”).
N in iejszy ro zd zia ł skła d a się z d w ó ch części. Jeśli u rzą d zen ie W R T 5 4G C b ęd zie jed yn ym ro uterem w T w o jej sieci, sko rzystaj
z in fo rm acji w części “P od łą czen ie ro u tera d o m o d em u szero ko p a sm o w eg o ”. Jeśli ch cesz za in stalo w a ć W R T 5 4G C ja ko
kolejny router w T w o jej sieci, o d nieś się d o p o dro zd zia łu “P od łą cza n ie ro utera d o in n eg o rou tera”.
Po d łącze n ie ro u te ra d o m o de m u sze ro ko p asm o w e g o
1.
W yłą cz w szystkie urzą d zen ia siecio w e.
2.
Z n a jd ź o p tym aln e m iejsce d o za m on to w a nia ro u tera. P rzew a żn ie jest to cen tra ln y p u nkt sieci b ezp rzew o d o w ej, b ęd ą cy w
polu widzen ia w szystkich u rzą d zeń b ezp rze wodowych.
3.
Ustaw anteny. P o sta raj się um ieścić ro u ter w p o zycji, która n a jlep iej p o kryje T w o ją sieć b ezp rzew o d o w ą . Zazwyczaj im
w yżej um ieścisz a nten ę, tym lep sza b ęd zie w yd a jn o ść.
4.
S ta n d ard o w ym ka blem eth ern eto w ym po łą cz m od em szero kop a sm o w y z p ortem In tern et ro utera .
Rysunek 4-1:Pod łączan ie lin ii in tern etow ej
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
5.
S ta n d ard o w ym ka blem eth ern eto w ym p o d łą cz kom p u ter lu b in n e u rzą d zen ie siecio w e d o jednego z ponumerowanych
p o rtó w E th ern et ro u tera.
W A Ż NE: U p ew n ij się że p o d łą cza sz za sila cz
dostarczo n y ra zem z u rzą d zen iem , w prze ciwn ym w yp a d ku m o żesz sp o w o d o w a ć u szko d zen ie u rzą d zen ia .
Rysunek 4-2: Pod łączan ie urząd zeń sieciow ych
6.
P o d łą cz za sila cz siecio w y d o g n ia zd a P o w er ro u tera i d o g n ia zd ka elektryczn eg o w ścia nie. U żyw a j tylko za sila -cza
d o starczo n eg o w ra z z urzą d zen iem , w przeciw n ym p rzyp a d ku m o żesz sp o w o d o w a ć u szko d zen ie ro u tera.
Rysunek 4-3 :Pod łączan ie zasilan ia
T eraz, p o zako ń czen iu p o dłączan ia u rząd zen ia, m o żesz p rzejść d o: „R o zd ział 5: In stalo w an ie ro u tera W ireless -G ”, w
któ rym zn ajd ziesz w skazó w ki jak sko nfig u ro w ać rou ter.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Po d łączan ie u rząd ze n ia d o in n e g o ro u te ra
Zanim rozpoczniesz in sta la cję ro u tera m u sisz zm ien ić d om yśln y ad res IP dru gieg o ro utera . Jest to ko nieczn e, p o n iew a ż o b a
u rzą d zen ia m o g ą m ieć fa bryczn ie u sta w io n e ta kie sam e a dresy IP . Jeśli teg o nie zm ien isz, ko nfig u ra cja b ęd zie n iem o żliw a.
P o pierw sze u p ew n ij się, że ro u ter N IE jest p o d łą czo n y d o T w o jej sieci, p o tem za sto su j się d o po n iższych instrukcji:
1.
A b y w ejść do p ro g ram u ko nfig u racyjn eg o in n eg o ro utera , uru ch om przeg lą d a rkę in tern eto w ą i w p o le a dreso w e w p isz
jeg o d om yśln y a dres IP , 1 9 2 .1 6 8.1 .1. N a ciśnij E nter.
2.
Z o sta nie w yśw ietlo ny ekra n a u to ryza cji u żytko w nika . P o le N a zw a u żytkow n ika p o zo sta w niew yp ełn io n e, w p ole H a sło
w p isz o d p o w ied n ie h a sło (dom yśln e h a sło to admin). Kliknij przycisk OK.
3.
P ierw szy p o ja w ia ją cy się ekra n , p o ka że za kła d kę S etu p . W sekcji Network Setup jest opcja nazwana Local IP Address
(inaczej nazywana Router IP), u sta w io na n a 1 92 .1 68 .1.1. Z m ień je n a 1 92 .1 68 .1.2.
4.
K likn ij p rzycisk S a ve S ettin g s, ab y za pisa ć u sta w ien ia i w yjdź z p ro g ram u ko nfig u ra cyjn eg o .
5.
W yłą cz w szystkie urzą d zen ia w T w o jej sieci. M o żesz ro zp o czą ć in sta la cję ro utera .
6.
Z n a jd ź o p tym aln e m iejsce d o za m on to w a nia ro u tera. P rzew a żn ie jest to cen tra ln y p u nkt sieci b ezp rzew o d o w ej, b ęd ą cy w
p o lu w id zen ia w szystkich u rzą d zeń b ezp rzew o d o w ych .
7.
Jeśli u żyw a sz a n ten y zew n ętrzn ej, usta w ją ta k, a by u zyskać n a jlep szą w yd a jno ść. Z a zw ycza j im w yżej um ieścisz a nten ę,
tym lep sza b ęd zie w yd a jn o ść.
8.
S ta n d ard o w ym ka blem
drugiego routera.
eth ern eto w ym
p o łą cz p o rt Intern et ro u tera z jed n ym
z p o n um ero w a nych p o rtó w
NOTKA: Punkty 1-4 d otyczą typ o w eg o ro ute ra
firm y Lin ksys; Jeśli na tom ia st, ko rzysta sz z
u rzą d zen ia in n ej firm y, spra w d ź w jeg o d o kum en ta cji sp o só b zm ia ny loka ln eg o a d resu IP
na 192.168.2.1
E th ern et
Rysunek 4-4: Schemat podłączan ia drugiego routera
Rysunek 4-5 :Pod łączan ie innego routera
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
9.
Z a d ecyd u j, które kom p u tery lu b u rzą d zen ia siecio w e ch cesz p o d łą czyć d o rou tera.
O d łą cz w yb ra n e kom p utery lub u rzą d zen ia o d d rug ieg o u rzą d zen ia i p o d łą cz sta n da rd o w ym ka blem eth ern eto w ym d o
jed n eg o z p o rtó w ro u tera.
Rysunek 4-6: Konfigu racja urząd zeń sieciow ych
10. P o d łą cz za sila cz siecio w y d o g nia zd a P o w er ro u tera i d o g n ia zd ka elektryczn eg o w ścia nie. U żyw a j tylko za sila cza
d o starczo n eg o w ra z z urzą d zen iem , w przeciw n ym p rzyp a d ku m o żesz sp o w o d o w a ć u szko d zen ie ro u tera.
Rysunek 4-7:Pod łączan ie zasilan ia
T eraz, p o zako ń czen iu p o dłączan ia u rząd zen ia, m o żesz p rzejść d o: „R o zd ział 5: In stalo w an ie ro u tera W ireless -G ”, w
któ rym zn ajd ziesz w skazó w ki jak sko nfig u ro w ać rou ter za p om o cą kreato ra u staw ień (nin iejszy ro zd ział zaw iera
pierwsze sied em kro kó w w kreato rze).
A b y sko n figu ro w ać ro uter z w yko rzystan iem ko nfig uratora w w w przejd ź d o : „R o zd ział 6: K o nfig uracja ro utera
Wireless-G ”.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
W A Ż NE: U p ew n ij się że p o d łą cza sz za sila cz
dostarczo n y ra zem z u rzą d zen iem , w prze ciwnym wypadku mo żesz sp o w o d o w a ć u szko d zen ie u rzą d zen ia
R ozd zia ł 5 :In stala cja rou tera W ireless-G
Wprowadzenie
Kreator instalacji routera Wireless-G , przep ro w a d zi C ię prze z p roces ko nfig u racji u rzą d zen ia , jeg o u sta w ień siecio w ych a ta k że u sta w iń sieci bezprzewodowej.
Wykorzystanie kreatora instalacji
1.
W łó ż p łytę in sta lacyjn ą C D -R om do n a p ęd u C D . K rea to r instala cji p o w in ien u ruch om ić się a u tom atyczn ie, w yśw ietla jąc
ekran powitalny Welcome. Jeśli nie, kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom. W w yśw ietlo n e p o le w p isz D:\setup.exe
(jeśli „D ” jest literą T w o jeg o n a p ęd u C D ).
2.
K rea to r in sta lacji a utom a tyczn ie w ykryje język, przypisany do Twojego komputera. Na powitalnym ekranie Welcome, kliknij przycisk Next, a by ko ntynu o w a ć in stala cję w w ykrytym ję zyku . Jeśli chcesz w yb ra ć in n y język in sta la cji, w bierz g o z
listy i w ó w cza s klikn ij Next a by ko n tyn u o w a ć.
3.
N a ko lejn ym w yśw ietlo n ym ekran ie Welcome, kliknij przycisk Click Here to Start, jeśli p o ra z p ierw szy u ru ch am ia sz kre atora instalacji. M o żesz ta kże w yb ra ć in n e o pcje:
Rysunek 5-1: Ekran powitalny Welcome – w yb ór języka
Wireless Setup – Jeśli m a sz kom pu ter z lo g o S ecu re E a sy S etu p , kliknij Wireless Setup i przejd ź d o sekcji n a ko ń cu
n iniejszeg o ro zd zia łu „W ykorzysta nie S ecu reE a syS etu p do ko n fig u ra cji T w ojeg o N o teb o o ka”.
NOTA: SecureEasySetup wykorzystuje szyfrowanie WPA-P erso n a l. Jeśli T w o je u rzą d zen ia siecio w e n ie
w sp iera ją za b ezp ieczeń W P A -P erson a l, n ie m o żesz u żyć S ecu reE a syS etu p w T w ojej sieci. M u sisz ręczn ie
sko n fig uro w a ć za b ezp ieczen ia sieci b ezp rzew o d o w ej z w ykorzysta niem szyfro w an ia prze z n ie o b słu giw a n eg o
Norton Internet Security – Kliknij przycisk Norton Internet Security, a by za in sta lo w ać op ro gram o w a nie N o rto n Intern et
Security.
User Guide – Kliknij przycisk User Guide a b y otw o rzyć p lik pd f z niniejszą in stru kcją o bsłu g i.
Exit – Kliknij przycisk Exit, a b y w yjść z krea tora in sta lacji.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 5-2: Ekran powitalny Welcome – start
4.
Po zpozn a m iu się z w a ru n kam i licen cji, kliknij p rzycik Next, jeśli je a kcep tu jesz, lub kliknij p rzycisk Cancel, żeb y za ko ń czyć instala cję.
Rysunek 5-3: Ekran kreatora instalacji - akceptacj w arun ków
licencji
5.
Kreator instala cji p o p ro si C ię o o d łą czen ie modemu szerokopasmowego od komputera. P o w yko n an iu tej czyn n o ści,
kliknij przycik Next.
Rysunek 5-4: Ekran kreatora instalacji – od łączen ie m od em u
szerokopasmowego od komputera
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
6.
K rea to r in stala cji p o pro si C ię o p o d łą czen ie m o d em u szero ko p a sm o w eg o o d rou tera. P o w yko n a niu tej czyn n o ści, kliknij
przycik Next.
Ryssunek 5-5: Ekran kreatora instalacji – p od łączan ie m od em u
szerokopasmowego do routera
7.
K rea to r in sta lacji p o pro si o p o d łą czen ie eth ern eto w eg o ka b la siecio w eg o d o kom p utera . P o w yko n a niu tej czyn n o ści,
kliknij przycik Next.
Rysunek 5-6: Ekran kreatora instalacji – p od łączenie kabla
sieciowego do komputera
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
8.
K rea to r in stala cji p o pro si o p o d łą czen ie d ru g ieg o ko ń ca ethernetowego kabla sieciowego do routera. M o żesz p o d łą czyć
w ięcej kom p u teró w . P o w yko n a niu tej czyn n o ści, kliknij przycik Next.
Rysunek 5-7: Ekran kreatora instalacji – p od łaczan ie kab la
sieciowego do routera
9.
K rea to r p o pro si C ię o w łą czen ie ro utera . P o w yko n a niu tej czyn n o ści, kliknij przycik Next.
Router 5-8: Ekran kreatora instalcji – w łączen ie rou tera
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
10. U p ew n ij się, że d io d y L E D P o w er, In tern et o ra z p o n um ero w an e (w za le żn o ści d o któreg o p o rtu p o d łączyłeś ko m p uter) n a
p rzed n im p a n elu ro utera św iecą . Jeśli ta k, kliknij p rzycisk Next.
Rysunek 5-9: Ekran kreatora instalacji – sprawdzanie statusu
routera
11. Kreator instalacji automatycznie wykryje, w yko rzystyw a n y p rze z C ieb ie typ p o łą czen ia z In tern etem : Cable lub DHCP lub
DSL (PPPoE). Jeśli T w ó j typ p o łą czen ia z Internetem nie zo sta ł ro zp o zn a n y, zo sta n ie w yśw ietlo n y ekra n Advanced
Internet Settings, w którym b ęd ziesz p o p ro szo n y o jeg o w ybra n ie: Static IP, PPTP, L2TP lub Telstra. P rzejd ź d o p ra w id ło w ej sekcji o pisują cej w ykorzystyw a n y p rzez C ieb ie ro d za j po łą czen ia z In tern etem .
Cable lub DHCP
Host Name - Wpisz n a zw ę h o sta jeśli jest to w ym a g a n e p rze z T w o jeg o d o sta w cę u słu g i intern eto w ej. Jeśli nie pozostaw
to po le niew yp ełn io n e.
Domain Name - Wp isz n a zw ę d o m en y jeśli jest to w ym a ga n e p rze z T w o jeg o d o sta w cę u słu g i intern eto w ej. Jeśli nie
p o zo sta w to p o le niew yp ełn io n e.
Kliknij przycisk Next a by ko n tyn u o w a ć lu b p rzycisk Back a b y p o w ró cić d o p o przedniego ekranu.
Rysunek 5-10: Ekran kreatora instalacji – kon figu racja ustaw ień
Cable lub DHCP
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
DSL (PPPoE)
User Name - W pisz n a zw ę u żytko w n ika d o sta rczo n ą p rzez T w o jeg o d o sta w cę u słu gi.
Password – W pisz h a sło d o sta rczo n e p rze z T w o jeg o d o sta w cę u słu g i.
Confirm – W pisz p on o w n ie h asło , żeb y je p o tew ierd zić.
Keep Alive – Jeśli ch cesz, żeb y ro u ter o kreso w o sp ra w d za ł T w o je p o łą czen ie z In tern ertem wybierz Keep Alive. W ó w cza s o kreśl ja k często m a b yć sprawdzany sta n łą cza . Jeśli będ zie o n o niea ktyw n e, ro uter p on o w nie n a w ią że p o ła czen ie.
Connect on Demand – Jeśli ch cesz, żeb y ro uter przeryw a ł p o łą czen ie z In etren etem p o o kreślo nym o kresie b ezczyn n o ści, wybierz Connect on Demand i w pisz liczb ę m in ut bra ku aktyw n ości p o któ rych ro uter za ko ńczy p o łą czen ie.
Kliknij przycisk Next a by ko n tyn u o w a ć lu b p rzycisk Back a b y p o w ró cić d o p o p rzed n ieg o ekra n u.
Rysunek 5-11: Ekran kreatora instalacji – kon fig uracja u staw ień
DSL (PPPoE)
Static IP
Connection – Jeśli d o p o łą czen ia z Intern etem w yko rzystu jesz sta łeg o a dresu IP , w b ierz Static IP z rozwijanej listy.
IP Address – W pisz a dres IP d o starczo n y przez T w o jeg o d o sta w cę u słu gi.
Subnet Mask – W p isz m askę siecio w ą d o sta rczo n ą p rzez T w o jeo d o sta w cę u słu gi.
Gateway – Wpisz adres IP Bramy dostarczony przez Twojego do sta w cę u słu gi.
DNS 1-2 – W p isz a d res(y) serw era (ó w ) D N S (D om ain N am e S ystem ) d ostarczo n y p rzez T w o jeg o d o sta w cę u słu g i. M u sisz w pisa ć przyn a jm niej jed en a d res IP serw era D N S .
Kliknij przycisk Next a by ko n tyn u o w a ć lu b p rzycisk Back a b y p o w ró cić d o p o p rzed n ieg o ekra n u.
Rysunek 5-12: Ekran kreatora insta;lacji – konfig uracja u staw ień
Static IP
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
PPTP
Connection – P P T P (P o int to P oint T u nn elin g P roto col) jest u słu g ą w yko rzytyw a n ą jed yn ie w E u ro p ie. Jeśli d o po łą cze nia z Internetem wykorzystujesz PPTP, wbierz PPTP z rozwijanej listy.
User Name - W pisz n a zw ę u żytko w n ika d o sta rczo n ą p rzez T w o jeg o d o sta w cę u słu gi.
Password – W pisz h a sło d o sta rczo n e p rze z T w o jeg o d o sta w cę u słu g i.
Confirm – W pisz p on o w n ie h asło , żeb y je p o tew ierd zić.
IP Address – W pisz a dres IP d o starczo n y przez T w o jeg o d o sta w cę u słu gi.
Subnet Mask – W p isz m askę siecio w ą d o sta rczo n ą p rzez T w o jeo d o sta w cę u słu gi.
Gateway – W pisz a d res IP B ram y d o starczo n y przez T w o jeg o d o sta w cę u słu gi.
Rysunek 5-13: Ekran kreatora insta;lacji – konfig uracja u staw ień
PPTP
Kliknij przycisk Next a by ko n tyn u o w a ć lu b p rzycisk Back a b y p o w ró cić d o p o p rzed n ieg o ekra n u.
Keep Alive – Jeśli ch cesz, żeb y ro u ter o kreso w o sp ra w d za ł T w o je p o łą czen ie z In tern ertem w ybierz Keep Alive. W ó w cza s o kreśl ja k często m a b yć spra w d za n y sta n łą cza . Jeśli będ zie o n o niea ktyw n e, ro uter p on o w nie n a w ią że p o ła czen ie.
Connect on Demand – Jeśli ch cesz, żeb y ro uter przeryw a ł p o łą czen ie z In etren etem p o o kreślo nym o kresie b ezczyn n o ści, wybierz Connect on Demand i w pisz liczb ę m in ut bra ku aktyw n ości p o któ rych ro uter za ko ńczy p o łą czen ie.
Kliknij przycisk Next a by ko n tyn u o w a ć lu b p rzycisk Back a b y p o w ró cić d o p o p rzed n ieg o ekra n u.
Rysunek 5-14: Ekran kreatora instalacji – ustawienia Keep Alive /
Connect on Demand
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
L2TP
Connection – Jeśli do p o łą czen ia z In tern etem u żyw a sz L 2 TP (Layer 2 Tunneling Protocol), wbierz L2TP z rozwijanej
listy.
User Name - W pisz n a zw ę u żytko w n ika d o sta rczo n ą p rzez T w o jeg o d o sta w cę u słu gi.
Password – W pisz h a sło d o sta rczo n e p rze z T w o jeg o d o sta w cę u słu g i.
Confirm – W pisz p on o w n ie h asło , żeb y je p o te w ierd zić.
L2TP Server – Wpisz adres IP u żyw a n eg o serwera L2TP Powinien być d o sta rczo n y prze z T w o jeg o d o sta w cę u słu gi.
Keep Alive – Jeśli ch cesz, żeb y ro u ter o kreso w o sp ra w d za ł T w o je p o łą czen ie z In tern ertem w ybierz Keep Alive. W ó w cza s o kreśl ja k często m a b yć spra w d za n y sta n łą cza . Jeśli będ zie o n o niea ktyw n e, ro uter p on o w nie n a w ią że p o ła czen ie.
Connect on Demand – Jeśli ch cesz, żeb y ro uter przeryw a ł p o łą czen ie z In etren etem p o o kreślo nym o kresie b ezczyn n o ś ci, wybierz Connect on Demand i w pisz liczb ę m in ut bra ku aktyw n ości p o któ rych ro uter za ko ńczy p o łą czen ie.
Kliknij przycisk Next a by ko n tyn u o w a ć lu b p rzycisk Back a b y p o w ró cić d o p o p rzed n ieg o ekra n u.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 5-15: Ekran kreatora insta;lacji – kon fig uracja u staw ień
L2TP
Telstra
Connection – T elstra jest u słu g ą w yko rzystyw a n ą tylko w A u stra lii. Jeśli d o p o łą czen ia z Intern etem u żyw a sz tej u słu gi
wbierz Telstra z rozwijanej listy.
User Name - W pisz n a zw ę u żytko w n ika d o sta rczo n ą p rzez T w o jeg o d o sta w cę u słu gi.
Password – W pisz h a sło d o sta rczo n e p rze z T w o jeg o d o sta w cę u słu g i.
Confirm – W pisz p on o w n ie h asło , żeb y je p o tew ierd zić.
Heart Beat Server – W pisz a d res IP u żyw a n eg o serw era H e a rt B ea t P o w inien b yć d o starczo n y p rzez T w o jeg o d o sta w cę
u słu g i.
Keep Alive – Jeśli ch cesz, żeb y ro u ter o kreso w o sp ra w d za ł T w o je p o łą czen ie z In tern ertem w ybierz Keep Alive. W ó w cza s o kreśl ja k często m a b yć spra w d za n y sta n łą cza . Jeśli będ zie o n o niea ktyw n e, ro u ter p on o w nie n a w ią że p o ła czen ie.
Connect on Demand – Jeśli ch cesz, żeb y ro uter przeryw a ł p o łą czen ie z In etren etem p o o kreślo nym o kresie b ezczyn n o ś ci, wybierz Connect on Demand i w pisz liczb ę m in ut bra ku aktyw n ości p o któ rych ro uter za ko ńczy p o łą czen ie.
Kliknij przycisk Next a by ko n tyn u o w a ć lu b p rzycisk Back a b y p o w ró cić d o p o p rzed n ieg o ekra n u.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 5-16: Ekran kreatora insta;lacji – kon figu racja ustaw ień
Telstra
12. R o u ter m o że zo sta ć sko nfigu ro w a ny ta kże za p om ocą ko nfigu ra to ra o p arteg o na w w w z d o w o ln eg o kom p utera w sieci.
Password – W pisz h a sło jakim m a być ch ro n io n y d o stęp d o ko n fig ura tora w w w .
Confirm – W pisz p on o w n ie h asło w p ole Confirm aby je p otw ierd zić.
Kliknij przycisk Next a by ko n tyn u o w a ć lu b p rzycisk Back a b y p o w ró cić d o p o p rzed n ieg o ekra n u.
Rysunek 5-17: Ekran kreatora instalacji – ustaw ian ie h asła
13. S ą d w ie metody skonfigurowania sieci bezprzewodowej w routerze. SecureEasySetup lub konfiguracja manualna.
Jeśli po sia d a sz in n e u rzą d zen ia w yko rzystujące S ecu reE a syS etu p , ta kiej ja k n oteb o o ki lu b dru karki, w ó w cza s m o żesz
sko rzysta ć z fu n kcji S ecu reE a syS etu p w ro uterze d o stw o rzen ia T w ojej sieci b ezp rzew o d o w ej. P rzejd ź d o sekcji „ F u n kcja
S ecu reE a syS etu p ro utera ”.
Jeśli n ie m a sz in n ych u rzą d zeń w yko rzystują cych S ecu reE a syS e tu p , p rzejd ź d o sekcji „M a nu a ln a ko n fig ura cja u sta w ień
b ezp rzew o d o w ych ro utera ”.
Rysunek 5-18: Ekran kreatora instalacji – konfiguraca
u staw ień b ezprzew od ow ych
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Funkcja SecureEasySetup routera
P rzeczyta j p o niższe in strukcje za n im n a ciśniesz któ ryko lw iek z p rzyciskó w S ecu reE a syS etu p . P o w inien eś zlo ka lizo w a ć p rzyciski S E S na ka żd ym u rzą d zen iu p rzed w ykorzysta niem fu n kcji S ecu reE a syS etu p ro utera .
NOTA: SecureEasySetup wykorzystuje szyfrowanie WPA-P erso n a l. Jeśli T w o je u rzą d zen ia siecio w e n ie
w sp iera ją za b ezp ieczeń W P A -P erson a l, n ie m o żesz u żyć S ecu reE a syS etu p w T w ojej sieci. M u sisz ręczn ie
sko n fig uro w a ć za b ezp ieczen ia sieci b ezp rzew o d o w ej z w ykorzysta niem szyfro w an ia p rze z n ie o b słu giw a n eg o
1.
Z a n im n aciśn iesz p rzycisk, zn a jd ź p rzycisk S ecu reE a syS etu p w e w szystkich urzą d zen ia ch S E S . Jeśli nie jesteś p ew ien
g d zie zn a leźć ten p rzycisk, klikn ij Where is my other SecureEasySetup button?
Rysunek 5-19: Ekran kreatora instalacji – konfiguraca
u staw ień b ezprzew od ow ych
Z o b a czysz ekra n p o ka zu ją cy lo g o S ecu reE a syS etu p . K likn ij p rzycisk Next a b y ko ntyn u o w a ć lu b przycisk Close aby powró cić d o po p rzed n ieg o ekra n u Configure Wireless Settings.
Rysunek 5-20: Logo Secure Easy Setup
Z o sta nie w yśw ietlo n e o kn o z instru kcjam i, w ja ki sp o só b zlo ka lizo w a ć sp rzę to w y p rzycisk S ecu reE a syS etu p . Jeśli T w oje
u rzą d zen ie n ie m a p rzycisku sprzęto w eg o , to b a rd zo m o żliw e, że p o sia d a p rzysisk pro g ram o w y. K likn ij p rzycisk Next aby
d o w ied zieć się ja k zn a leźć p rzycisk p ro g ram o w y, lu b kliknij p rzycisk Close żeb y p o w ró cić d o po przedniego ekranu Configure Wireless Settings.
Rysunek 5-21: Informacje dddatkowe – przycisk sp rzętow y
Rysunek 5-22: Informacje dodatkowe – przycisk programowy
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
2.
N a ciśnij p om a ra ńczo w e lo g o C isco n a p rzed n im p a n elu ro u tera . K ied y lo g o zm ien i kolor n a b ia ły i za czn ie m ig ać, n a ciśn ij
p rzycisk S ecu reE a syS etu p w in n ym urzą d zen iu . L o g o C isco p rzesta n ie m ig a ć, kiedy u rzą d zein ie zo sta n ie d o d an e d o sie ci. Po w tó rz tą p roced u rę d la ka żd eg o p o d łą cza n eg o u rzą d ze n ia S ecu reE a syS etu p .
P o za ko ń czen iu ko nfu g ura cji urzą d zeń w T w o jej sieci b ezp rzew o d o w ej, n a ciśnij przycisk Next żeb y ko ntynu o w a ć.
NOTA: M o żesz d o d a ć tylko jed n o urzą d zen ie S ecu reE a syS etu p n a ra z.
3.
K rea to r in stala cji p o pro si C ię p o przejrzen ie T w o ich u sta w ień p rzed ich za p isa niem . Z a pisz te u sta w ien ia , jeśli ch cesz
ręczn ie sko n fig uro w a ć dowolne u rzą d zen ia nie w yko rzystują ce S ecu reE a syS etu p .
Rysunek 5-23: Ekran kreatora instalacji – konfiguraca
u staw ień b ezprzew od ow ych
Kliknij przycisk Yes jeśli a kcep tujesz te nowe ustawienia, lub kliknij przycisk No jeśli nie ch cesz ich za p isyw a ć.
Rysunek 5-24: Ekran kreatora instalacji – zatwierdzenie nowych
u staw ień
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
4.
P o za p isa niu usta w ień , zo stan ie w yśw ietlo ny ekra n Safe Surfing. Kliknij przycisk Norton Internet Security Suite aby zain sta lo w a ć sp ecjaln ą ed ycję o p ro g ram o w a nia N orton Internet S ecu rity w T w oim kom pu terze, lu b kliknij p rzycisk Finish
a b y za ko ń czyć.
Rysunek 5-25: Ekran kreatora instalacji – Safe Surfing
5.
Z o sta nie w yśw ietlo n y ekra n Congratulations. Kliknij przycisk Online Registration, żeb y za rejestro w a ć u rzą d zen ie, lu b kliknij przycisk Exit a b y w yść z krea to ra in stala cji.
Gratulujemy! Instalacja routera szerokopasmowego Wireless-G zo stała zako ń czo n a
Jeśli chcesz d o ko n ać b ard ziej zaaw an so w an ych zm ian w ko n fig uracji p rzejd ź d o: „R o zd ział 6: K on fig u racja ro utera
Wireless-G ”
Rysunek 5-26: Ekran kreatora instalacji – Congratulations
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
M a n u a ln a ko n fig ura cja u sta w ie ń b e zprze w o d o w ych ro u te ra
1.
Jeśli n ie m a sz urzą d zeń z fu n kcją S ecu reE a sy S etu p, kliknij p rzycisk Enter Wireless Settings Manually.
Rysunek 5-27: Ekran kreatora instalacji – kon figu raca u staw ień
bezprzewodowych
2.
K rea to r instala cji p o p ro si o w p ro w a d zen ie u sta w ień T w ojej sieci b ezp rzew o d o w ej.
W pole SSID w p isz n a zw ę T w o jej sieci b e zp rzew o d o w ej. S S ID m usi b yć id en tyczn e d la w szystkich u rzą d zeń w sieci. D o m yśln e u sta w ien ie to linksys (m a łym i literam i).
NOTA: S S ID jest to n a zw a sieci b ezp rzew o d o w ej, w sp ó łd zielo n a p rzez w szystkie u rzą d zen ia w jed n ej sieci.
S S ID p o w in n o b yć un ika ln e dla T w ojej sieci i id en tyczn e d la w szystkich u rzą d zeń w n iej p racu ja cych.
W ybierz ka n a ł n a którym b ęd zie d zia ła ć T w o ja sieć b ezp rzew o d o w a . W szystkie u rzą d zen ia b e zp rze w o d o w e b ęd ą u żyw a ć
teg o ka n a łu d o kom u niko w a nia się.
Z rozwijanego menu Network Mode, w ybierz sta n d ard y pra cy T w o jej sieci b ezp rzew o d o w ej. Jeśli w p o sia d a sz za ró w n o
u rzą d zen ia p ra cują ce w sta n da rd zie 8 0 2.1 1 g i 8 0 2.1 1 b za ch o w a j d om yśln e u sta w ien ie, Mixed Mode. Jeśli m a sz tylko
u rzą d zen ia 8 0 2 .1 1 g, w ybierz G-Only. Jeśli korzysta sz tylko z u rzą d zeń 8 0 2 .1 1 b , w ybierz B-Only. Jeśli ch cesz w yła czyć
sieć b ezp rze w o d o w ą , w ybierz Disable.
W pisz n a zw ę ro u tera w p ole Device Name.
Kliknij przycisk Next a by ko n tyn u o w a ć lu b p rzycisk Back a b y p o w ró cić d o p o p rzed n ieg o ekra n u.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 5-28: Ekran kreatora instalacji – ustawienia sieci
bezprzewodowej
3.
W ybierz m eto d ę za b ezp ieczen ia T w o jej sieci b ezp rzew o d o w ej: WPA-PSK (WPA-Personal), WEP(64-Bit) lub WEP (128Bit). W P A jest skró tem o d W i-Fi Protected Accsess, a WEP od Wired Equivalent Privacy. W P A jest m o cniejszą m ed o d ą
szyfro w a nia n iż W E P . P rzejd ź d o p ra w id ło w ej sekcji o pisują cej w yb ran ą przez C ieb ie m eto d ę o ch ro ny.
Jeśli ch cesz u żyć W P A -RADIUS (WPA-E nterp rise), p o w in ien eś w yb ra ć Disabled i w ykorzysta ć ko nfig u ra tor w w w ro utera
d o sko n fig uro w a nia u sta w ień b ezp ieczeń stw a sieci b ezp rzew o d o w ej. K liknij przycisk Next i p rzejd ź d o pu n ktu 4 .
Jeśli n ie ch cesz u żyw a ć ża d n ej z m eto d za b ezp iecza n ia , w ybierz Disabled i kliknij przycisk Next i p rzejd ź d o p u nktu 4.
WPA-PSK
WPA-P S K oferu je d w ie m etod y szyfro w a nia, T K IP i A E S , z d yn am iczn ie szyfro w a n ym i klu czam i. W yb ierz jed n ą z o p cji,
szyfrowania TKIP lub AES. P o czym w pisz w yra żen ie h a sło w e (P a ssp hra se) o d łu g ości 8-3 2 zn a kó w .
Encryption – Z rozwijanego menu Encryption, wybierz ro d za j a lg o rytm u jaki chcesz u żyć , TKIP lub AES.
Passphrase – W pole Passphrase, wpisz w yra żen ie h a sło w e, n a zyw a n e ta kże klu czem w sp ó łd zielo nym , o d łu g o ści 8 -32
znakó w . Im d łu ższy i b a rd ziej zło żo n y klu cz, tym b ezp ieczn ie jsza b ęd zie T w o ja sieć.
Kliknij przycisk Next a by ko n tyn u o w a ć lu b p rzycisk Back a b y p o w ró cić d o p o p rzed n ieg o ekra n u.
Rysunek 5-29: Ekran kreatora instalacji – ustawienia sieci
bezprzewodowej WPA-PSK
wpa (wi-fi p ro tecte d a cce ss): p ro to kó ł b e zp ie cze ń stw a sie ci
b e zp rzew o d ow j w ykorzystu ją cy szyfrow an ie T K IP (T e m p o ra l K e y In te g rity P ro to co l), któ re m o że b yć w yko rzysta n e w
p o ła cze n iu z se rw ere m R A D IU S .
wep (wired equivalent privacy): metoda szyfrowania dan ych przesyła n ych prze z sie ć b e zprzew o d ow ą , sto sow a n a
d la zw ię ksze n ia b e zp ie cze ń stw a.
radius (remote authentication dial-in user service): p ro tokó ł
w yko rzystu ją cy serw e r uw ie rzyte ln ia ją cy d o ko n tro lo w a n ia
d o stę pu do sieci.
szyfrowanie (encryption): kodowanie transmisji sieciowej.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
WEP (64-Bit)
W pisz w yra żen ie h a sło w e (P a ssp h rase) lu b klu cz W E P
Passphrase – Wpisz wyrażen ie h a sło w e w p o le Passphrase, n a p o d sta w ie któreg o zo sta n ie a u tom a tyczn ie w yg en ero wany klucz WEP. W yra żen ie h a sło w e n ie m o że p rzekra cza ć 1 6 zn a kó w alfa n um eryczn ych w p isa n ych za ró w n o m a łym i
jak i du żym i literam i. M usi b yć takie sam o jak w yra żen ie h a sło w e T w o ich in n ych u rzą d zeń siecio w ych i jest kom pa tyb iln e
tylko z u rzą d zen iam i firm y Linksys. (Jeśli p o sia d a sz u rzą d ze n ia b ezp rzew o d o we innych firm, przypisz do nich klucz WEP
manualnie.
WEP Key – K lu cz W E P . M u si b yć ta ki sam jak klucz W E P T w o ich in n ych urzą d zeń siecio w ych. D la szyfro w a nia 6 4 b ito w eg o w p ro w a d ź d o kła d nie 1 0 zn a kó w w ko d zie szesn a stko w ym („0 ” – „9” o ra z „A ” – „F ”).
Kliknij przycisk Next a by ko n tyn u o w a ć lu b p rzycisk Back a b y p o w ró cić d o p o p rzed n ieg o ekra n u.
Rysunek 5-30: Ekran kreatora instalacji – ustawienia sieci
bezprzewodowej WEP (64-Bit)
WEP (128-Bit)
W pisz w yra żen ie h a sło w e (P a ssp h rase) lu b klu cz W E P
Passphrase – W p isz w yra żen ie h a sło w e w p o le Passphrase, n a p o d sta w ie któreg o zo sta n ie a u tom a tyczn ie wygenerow a n y klu cz W E P . W yra żen ie h a sło w e n ie m o że p rzekra cza ć 1 6 zn a kó w alfa n um eryczn ych w p isa n ych za ró w n o m a łym i
ja k i d u żym i literam i. M usi b yć takie sam o jak w yra żen ie h a sło w e T w o ich in n ych u rzą d zeń siecio w ych i jest kom pa tyb iln e
tylko z u rzą d zen iam i firm y Linksys. (Jeśli p o sia d a sz u rzą d ze n ia b ezp rzew o d o w e in n ych firm , przyp isz d o nich klucz W E P
manualnie.
WEP Key – K lu cz W E P . M u si b yć ta ki sam ja k klu cz W E P T w o ich in n ych urzą d zeń siecio w ych . D la szyfro w a nia 1 2 8 bito w eg o w p ro w a d ź d o kła d nie 2 6 zn a kó w w ko d zie szesn a stko w ym („0 ” – „9” o ra z „A ” – „F ”).
4.
K rea to r in sta lacji p o pro si C ię p o p rzejrzen ie T w o ich u sta w ień p rzed ich zapisaniem. Kliknij przycisk Yes jeśli akcep tujesz
te nowe ustawienia, lub kliknij przycisk No jeśli n ie chcesz ich za p isyw ać.
Rysunek 5-31: Ekran kreatora instalacji – zatwierdzenie nowych
u staw ień
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
5.
P o za p isa niu usta w ień , zo stan ie w yśw ietlo ny ekra n Safe Surfing. Kliknij przycisk Norton Internet Security Suite aby zain sta lo w a ć sp ecjaln ą ed ycję o p ro g ram o w a nia N orton Internet S ecu rity w T w oim komputerze, lub kliknij przycisk Finish
a b y za ko ń czyć.
Rysunek 5-32: Ekran kreatora instalacji – Safe Surfing
6.
Z o sta nie w yśw ietlo n y ekra n Congratulations. Kliknij przycisk Online Registration, żeb y za rejestro w a ć u rzą d zen ie, lu b kliknij przycisk Exit a b y w yść z krea to ra in stala cji.
Gratulujemy! Instalacja routera szerokopasmowego Wireless-G zo stała zako ń czo n a
Jeśli chcesz d o ko n ać b ard ziej zaaw an so w an ych zm ian w ko n fig uracji p rzejd ź d o: „R o zd ział 6: K on fig u racja ro utera
Wireless-G ”
Rysunek 5-33: Ekran kreatora instalacji – Gratulujemy
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Korzystanie z funkcji SecureEasySetup do konfiguracji notebooka
T en p o d ro d zia ł w yja śni ja k w ykorzystać S ecu reE a syS etu p jeśli T w ój kom p u ter p o ka zu je logo SES.
NOTA: SecureEasySetup wykorzystuje szyfrowanie WPA-P erso n a l. Jeśli T w o je u rzą d zen ia siecio w e n ie
w sp iera ją za b ezp ieczeń W P A -Person a l, n ie m o żesz u żyć S ecu reE a syS etu p w T w ojej sieci. M u sisz ręczn ie
sko n fig uro w a ć za b ezp ieczen ia sieci b ezp rzew o d o w ej z w ykorzysta niem szyfro w an ia prze z n ie o b słu giw a n eg o
1.
P o kliknięciu przycisku W ireless S etu p w ekra nie Welcome, p ierw sze o kn o ja kie się p oja w i op isu je d w a kro ki które b ęd ziesz m u sia ł zro b ić a by sko nfigu ro w ać T w ojeg o n oteb o o ka . K likn ij p rzycisk Next a by ko n tyn u o w a ć.
Rysunek 5-34: Ekran kreatora instalacji – kon fig uracja u staw ień
bezprzewodowych
Kliknij przycisk Exit, jeśli ch cesz o p u ścić krea tor instala cji. Jeśli ch cesz u zyska ć w ięcej inform a cji, kliknij przycisk Help.
Rysunek 5-35: Ekran kreatora instalacji – ekran powitalny
SecureEasySetup
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
2.
W n a stęp n ym w yśw ietlo n ym o knie zo sta n iesz p o p ro szo n y o n a ciśn ięcie lo go C isco w ro uterze. P o n a ciśnięciu teg o p rzy cisku kliknij przycisk Next a by ko n tyn u o w a ć.
Kliknij przycisk Exit, jeśli ch cesz o p u ścić krea tor instala cji. Jeśli ch cesz u zyska ć w ięcej inform a cji, kliknij przycisk Help.
Rysunek 5-36 :K on figu racja ustaw ień b ezprzew od ow ych - Ekran1
3.
Kliknij na ekranie przycisk START
Kliknij przycisk Exit, jeśli ch cesz o p u ścić krea tor in stala cji. Jeśli chcesz u zyska ć w ięcej in fo rm a cji, kliknij przycisk Help.
A b y p o w ró cić d o p o p rzed n ieg o ekra n u, kliknij przycisk Back.
Rysunek 5-37: K on figu racja u staw ień b ezprzew od o w ych - Ekran2
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
4.
W oknie Your Wireless Settings, zo sta n ą po ka za n e sko n fig uro w a n e p rze z C ieb ie u sta w ien ia sieci b ezp rzew o d o w ej. A b y
je za p isa ć w pliku teksto w ym w kom pu terze, kliknij p rzycisk Save. Jeśli ch cesz je w yd ru ko w a ć, kliknij p rzycisk Print (możesz ich p otrzeb o w a ć d o ręczn ej ko nfig u racji u rzą d zeń n ie p ocia d ają cych fun kcji S ecu reE a syS etu p .)
Kliknij przycisk Exit, jeśli ch cesz o p u ścić krea tor in stala cji. Jeśli chcesz u zyska ć w ięcej in fo rm a cji, kliknij przycisk Help.
A b y p o w ró cić d o p o p rzed n ieg o ekra n u, kliknij przycisk Back.
Gratulujemy! Instalacja routera szerokopasmowego Wireless-G zo stała zako ń czo n a
Jeśli chcesz d o ko n ać b ard ziej zaaw an so w an ych zm ian w ko n fig uracji p rzejd ź d o: „R o zd ział 6: K on fig u racja ro utera
Wireless-G ”
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 5-38: Twoje ustawienia sieciowe
R ozd zia ł 6 :K o n fig u racja rou tera W ierless-G
Wprowadzenie
L in ksys za leca w ykorzystan ie p ro gram u in stala cyjn eg o z p łyty C D -R om p o d cza s pierw szej in sta lacji urzą d zen ia . Jeśli n ie
ch cesz sko rzysta ć z krea to ra in stala cji, skorzystaj z ko n fig ura tora w w w . P o zw a la o n też zaawansow a n ym u żytko w n ikom na
ro zszerzo n ą ko n fig ura cję u rzą d zen ia .
NOTKA: Podczas pierwszej instalacji routera
S ko rzystaj z pro gram u in sta la cyjn eg o n a p łycie
CD-Rom.
N in iejszy ro zd zia ł o p isu je ka żd ą stro n ę w w w p ro g ram u kon fig u ra cyjn eg o w ra z z klu czo w ym i o pcjam i. P ro g ram kon fig uracyjny
m o że b yć d o stęp n y p rzez p rzeg lą d a rkę intern eto w ą kom p utera p o d łą czo n eg o d o ro u tera. A b y sko nfig u ro w a ć p od sta w o w e
ustaw ien ia sieci, w iększo ść u żytko w nikó w w ykorzysta d w a p on iższe ekra n y:

Basic Setup. W ekranie Basic Setup, w pisz u sta w ien ia do starczo n e p rze z d o sta w cę u słu gi.

M a n a g em en t. K liknij za kła d kę Administration, p o czym za kła d kę Management, D om yśln ym h a słem do stęp owym do
routera jest admin. A b y za b ezp ieczyć ro uter, zm ień h asło n a in n e niż d om yśln e.
CZY MASZ: Z ainstalo w a ny pro to kó ł T C P /IP w
kom p utera ch ? S łu ży o n d o kom u nikacji m ięd zy
u rzą d zen ia m i w sieci. W ięcej informacji o proto kole T C P /IP zn a jd ziesz w ro zd zia le “D o d a tek
D : P om o c system u W ind o w s”.
P ro g ram p o sia da sied em g łó w n ych p a n eli: S etu p , W ireless, Security, Access Restrictions, Applications & Gaming, Administration i Status. D o d a tko w e za kła d ki b ęd ą d o stęp n e p o kliknięciu n a jed n ą z g łó w n ych za kła d ek.
D o stęp d o ko nfig u ratora w w w u zyska sz, o tw ie rają c p rzeg lą d arkę intern eto w ą , w pisują c w p ole a dreso w e d om yśn y a dres IP
routera, 192.168.1.1. N a siśnij Enter.
P o ja w i się o kn o au toryza cyjn e (R ysu n ek 6 -1) . U żytko w nicy n ie ko rzstają cy z W in d o w s X P , zo b a czą o kn o p od o b n e. P o zo sta w
pole User Name niew yp ełn io n e. Jeśli p o ra z p ierw szy w ch o dzisz d o ko n fig u ratora w w w , u żyj d om yślneg o h a sła admin. (Możesz u sta w ić n o w e h asło w ekra nie Management w za kła d ce A dm inistratio n). Kliknij przycisk OK.
Rysunek 6-1: Ekran autoryzacji
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Zakład ka S e tu p – Basic Setup
P ierw szy u ka zu jący się ekra n, w yśw ietla za kła d kę S etu p . P o zw a la o n a zm ien ić g łó w n e ustawienia routera. Z m ień u sta w ien ia
zg o d n ie z p o n iższym i in stru kcjam i i kliknij przycisk Save Settings a b y za tw ierd zić zm ia n y lu b Cancel Changes żeb y z n ich
zre zyg n o w a ć.
Internet Setup
Sekcja In tern et S etu p kon fig uruje u rzą d zen ie d o p ra cy z T w oim łą czem intern eto w ym . W iększo ść tych inform a cji u zyska sz o d
d o sta w cy usłu g intern eto w ych .
Internet Cennection Type
Z rozwijanego m en u, w ybierz typ p o łą czen ia in tern eto w eg o w yko rzystyw a n eg o prze z d o sta w cę.

DHCP. D o m yśln ie u sta w io nym typ em p o łą czen ia internetowego w routerze jest opcja Automatic Configuration - DHCP,
któ ra p o w in n o zo stać za ch o w a n a tylko w przyp a d ku g dy T w ó j IS P o b słu g uje D H C P lu b g d y łą czysz się za p om o cą
dynamicznego adresu IP.

Static IP. Jeśli z Intern etem , łą czysz się w ykorzystując sta ły a d res IP , w ybierz Static IP.
Rysunek 6-2:Zakład ka S etup – Basic Setup
Internet IP Address. T o jest a d res IP ro utera w id zia n y z Intern etu . T w ój d osta w ca u słu gi in tren eto w ej p o w in ien p o d ać C i
a d res ja ki p o w inien eś w p isa ć w to m iejsce.
Subnet Ma sk. Jest to m aska siecio w a w id zia n a prze z u żytko w n ikó w In tern etu (w łą cza jąc T w o jeg o IS P ). T w ó j d osta w ca
u słu g i p o w in ien p od a ć p ra w id ło w ą m a skę siecio w ą.
Rysunek 6-3: Typ p ołączen ia z In tern etem – DHCP
G atew a y. D osta w ca usłu g i p o d a C i a dres B ram y, któ ry jest ad resem IP serw era T w ojeg o IS P .
D N S . T w ó j IS P p od a C i p rzyn ajm n iej jed en a d res IP serw eró w n a zw d om en o w ych D N S (D om ain N am e S ystem ).
Rysunek 6-4:Typ p ołączen i a z In tern etem – Static IP
S tały ad res IP : ustalony adres IP przypisany do komputera
lu b in n e g o u rzą d ze n ia w sie ci.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl

PPPoE. N iektó rzy do sta w cy u słu g w yko rzystują cy D S L u żyw a ją P P P o E (P o int-to-Point Protocol over Ethernet) do ustanaw ia nia p o łą czen ia z Intern etem . Jeśli z In tern etem łą czysz się za p om o cą linii D S L, spra w d ź czy T w ó j IS P sto suje ten proto kó ł. Jeśli tak, w ybierz PPPoE.
U ser N am e i P a ssw o rd. W p ola te w p isz n a zw ę u żytko w n ika i ha sło d ostarczo n e p rzez T w o jeg o IS P .
Connect on Demand: Max Idle Time. M o żesz ta k sko nfig urow a ć ro uter a b y p rzeryw a ł p o łą cze nie z Internetem po zdefin io w a n ym o kresie b e zczyn n o ści (M a x Id le T im e). Jeśli p o łą czen ie zo sta ło przerwane w okresie bezczynności, o p cja
C o n n ect o n D em a n d p o zw a la ro utero w i n a au tom atyczn e przyw ró cen ie p o łą czen ia , w krótce p o pró bie p o łą czen ia się z
In tern etem . Jeśli ch cesz o d b lo ko w ać tą op cję, za zn a cz p rzycisk. W p olu Max Idle Time, wpisz czas (w minutach), po
jakim T w oje p o łą czen ie zo sta n ie ro złą czo n e.
Rysunek 6-5 :Typ p ołączen i a z Intern etem – PPPoE
K e ep A live. O kreso w e p rzyw ra ca nie p o łą czen ia .Jeśli w ybierzesz tą o p cję, ro uter b ęd zie o kreso w o sp ra w d za ł p o łą czen ie z
In tern etem . Jeśli jesteś ro złą czo n y, urzą d zen ie a u tom atyczn ie p o n o w i po łą czen ie. A b y u żyć tej o p cji za zn a cz p rzycisk
przy Keep Alive. W polu Redial Period w p isz ja k często router ma sprawd za ć p o łą czen ie z In tern etem . D om yślna
w a rtość teg o u sta w ien ia to 3 0 s.

PPTP. Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) jest u słu g ą w yko rzystyw a n ą tylko w E u rop ie.
Internet IP Address. Jest to adres IP routera, widziany od strony Intern etu . T w ó j d osta w ca u słu g i p o w inien dosta rczyć
o d p o w ied n i a dres IP a b yś m ó g ł w p isa ć g o w tym m iejscu.
S u b n et M a sk. Jest to m a ska p o dsieci ro utera , w id zian a prze z u żytko w n ikó w w Intern ecie (z T w o im IS P w łą czn ie). T w ó j
dostawca In tern etu p o w in ien do sta rczyć p ra w id ło w ą m a skę po d sieci.
D efa u lt G atew a y. A d res b ram y d om yśln ej b ęd ą cy a d resem serw era T w o jeg o IS P p o w in ien zo sta ć d o sta rczo n y p rze z
d o sta w cę usłu g i.
U ser N am e i P assw o rd . W p ola te w pisz n a zw ę u żytko w n ika i h a sło d o sta rczo n e p rze z T w o jeg o IS P .
Connect on Demand: Max Idle Time. M o żesz ta k sko nfig urow a ć ro uter a b y p rzeryw a ł p o łą czen ie z In tern etem p o zd efin io w a n ym o kresie b e zczyn n o ści (M a x Id le T im e). Jeśli p o łą czen ie zo sta ło przerwane w okresie bezczynności, o p cja
C o n n ect o n D em a n d p o zw a la ro utero w i n a au tom atyczn e przyw ró cen ie p o łą czen ia , w krótce p o pró bie p o łą czen ia się z
In tern etem . Jeśli ch cesz o d b lo ko w ać tą op cję, za zn a cz p rzycisk. W p olu Max Idle Time, wpisz czas (w minutach), po
jakim T w oje p o łą czen ie zo sta n ie ro złą czo n e.
K e ep A live. O kreso w e p rzyw ra ca nie p o łą czen ia .Jeśli w ybierzesz tą o p cję, ro uter b ęd zie o kreso w o sp ra w d za ł p o łą czen ie z
In tern etem . Jeśli jesteś ro złą czo n y, urzą d zen ie a u tom atyczn ie p o n o w i po łą czen ie. A b y u żyć tej o p cji za zn a cz p rzycisk
przy Keep Alive. W polu Redial Period w p isz ja k często router ma sp ra w d za ć p o łą czen ie z In tern etem . D om yślna
w a rtość teg o u sta w ien ia to 3 0 s.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-6 :Typ p ołączen i a z Intern etem – PPTP

Telstra. T elstra jest u słu g ą w ykorzystyw a n ą tylko w A u stralii. Jeśli T w ój d o sta w ca u słu gi u żyw a H ea rtB ea t S ig n a l (H B S ),
wybierz Telstra.
U ser N am e i P assw o rd . W p ola te w pisz n a zw ę u żytko w n ika i h a sło d o sta rczo n e p rze z T w o jeg o IS P .
Heart Beat Server. Jest to adres IP routera widziany ze strony Internetu. Powinien on zo sta ć d ostarczo n y p rzez d o sta w cę
u słu g i.
Rysunek 6-7:Typ p ołączen i a z In tern etem – Telstra
Connect on Demand: Max Idle Time. M o żesz ta k sko nfig urow a ć ro uter a b y p rzeryw a ł p o łą czen ie z In tern etem p o zd efin io w a n ym o kresie b e zczyn n o ści (M a x Id le T im e). Jeśli p o łą czen ie zo sta ło przerwane w okresie bezczynności, o p cja
C o n n ect o n D em a n d p o zw a la ro utero w i n a au tom atyczn e przyw ró cen ie p o łą czen ia , w krótce p o pró bie p o łą czen ia się z
In tern etem . Jeśli ch cesz o d b lo ko w ać tą op cję, za zn a cz p rzycisk. W p olu Max Idle Time, wpisz czas (w minutach), po
jakim T w oje p o łą czen ie zo sta n ie ro złą czo n e.
K e ep A live. O kreso w e p rzyw ra ca nie p o łą czen ia .Jeśli w ybierzesz tą o p cję, ro uter b ęd zie o kreso w o sp ra w d za ł p o łą czen ie z
In tern etem . Jeśli jesteś ro złą czo n y, urzą d zenie a u tom atyczn ie p o n o w i po łą czen ie. A b y u żyć tej o p cji za zn a cz p rzycisk
przy Keep Alive. W polu Redial Period w p isz ja k często ro uter m a sp ra w d za ć p o łą czen ie z In tern etem . D om yślna
w a rtość teg o u sta w ien ia to 3 0 s.
Ustawienia dodatkowe
N iektó re z p o niższych u sta w ień , m o g ą b yć w ym a ga n e p rzez T w o jeg o IS P . Z w eryfikuj to p rzed d okonaniem zmian.
Router Name. W to po le m o żesz w p isa ć d o 39 zn a kó w , b ęd ących n a zw ą ro utera .
Host Name i Domain Name. T e p o la p o zw a la ją w p isać n a zw ę h o sta i d om en y d la ro u tera. N iektórzy d o stawcy, przew a żn ie
o p era to rzy telew izji ka blo w ej, w ym a g ają u zu p ełn ien ia tych n a zw w celu id en tyfika cji. S p ra w d ź u T w o jeg o IS P , czy u słu g a
d o stęp u d o In tern etu w ym a g a p o d a nia n a zw y h osta i d om en y. W w iększo ści p rzyp a dkó w po la p o zo sta w ia się n iew yp ełn io ne.
MTU. M T U (M a xim um T ra n sm isio n U nit) określa n ajw iększy ro zm iar pa kietu d o p u szczo n y d o tra n sm isji w Intern ecie. W yb ierz
o p cję Manual jeśli ch cesz ręczn ie w p isa ć n ajw iększy ro zm iar p a kietu ja ki b ęd zie p rzesyła n y p rze z In tern et. Z a leca n y ro zm ia r,
wpisany w pole Size, to 1 50 0 . M o żesz u sta w ić tą w artość w za kresie 1 2 0 0 d o 1 5 0 0. Jeśli ch cesz, żeb y ro u ter sam w yb ra ł
najlepsze M T U d a l T w ojeg o p o łą czen ia In tern eto w eg o , p o zo sta w dom yśln e u sta w ien ie, Auto.
Network Setup
U stęp N etw o rk S etu p p o zw a la zm ien ić usta w ien ia sieci lokalnej (przewodowej) w ro u terze. Z m ia n y u sta w ień sieci bezprzew o d o w ej zn a jd ują się w za kła d ce W ireless.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-8:Typ p ołączen i a z Intern etem – ustawienia
dodatkowe
Router IP
IP Address i Subnet Mask. Pokazu ją a d res IP o ra z m a skę siecio w ą routera, jaka jest w id zia n a w T w o jej sieci. D om yślny
a d res IP to 19 2 .16 8 .1.1, a d om yśln a m a ska p od sieci 2 5 5.2 55 .2 5 5.0 . W w iększo ści p rzyp a dkó w za ch o w a nie w a rtości d om yś lnych pozwala na pra w id ło w ą pra cę u rzą d zen ia .
Rysunek 6-9: Adres IP routera
Network Address Server Settings (DHCP)
U sta w ien ia p o zw a la ją ce sko n fig u ro w a ć w ro uterze fu n kcje D H C P (D ynamic Host Configuration Protoco l). R o u ter m o że b yć
w yko rzystyw a n y w T w ojej sieci ja ko serw er D H C P , który a utom a tyczn ie p rzyp isze a d resy IP d o ka żd eg o kom pu tera
p o d łą czo n eg o d o T w o jej sieci. Jeśli zo sta w isz tą o p cję o d b lo ko w a n ą u p ew n ij się że w T w o jej sieci n ie m a in n eg o serw era
DHCP.
DHCP Server. D H C P jest o d blo ko w a n e d om yślnie. Jeśli już p o sia d a sz serw er D H C P w T w o jej sieci, lu b jeś-li nie chcesz
ko rzystać z serw era D H C P , za zn a cz Disabled (p o zo sta łe fu nkcje D H C P b ęd ą n ied o stęp n e).
Start IP Address. W pisz w a rto ść dla serw era D H C P o d któ rej za czn ie p rzyd ziela ć a d resy IP . P o n iew a ż d o -m yślnym a dresem
IP routera jest 192.168.1.1, p o czą tko w y ad res IP m usi m ieć w a rtość: 1 9 2.1 6 8.1 .2 lu b w yższą lecz m niejszą n iż 1 9 2.1 6 8.1.2 5 4.
D om yśln y p oczą tko w y a d res IP to 192.168.1.100.
Rysunek 6-10: Ustawienia serwera DHCP
Maximum Number of DHCP Users. W pisz m aksym aln ą liczb ę ko m pu teró w , d o któ rych serw er D H C P m a p rzyp isa ć a dresy
IP . Liczb a nie m o że b yć w iększa o d 2 5 3. D om yśln ie jest to 5 0.
Client Lease Time. Jest to cza s w któ rym , u żytko w nik sieci jest p o d łą czo n y do ro utera za p om o cą sw ojeg o o becn ie
wykorzystywanego dynamicznego adresu IP. Wpisz czas w m in uta ch p o dcza s któ reg o u żytko w nik “d zierża w i” d ynam iczn y
a d res IP . P o u p ływ ie teg o cza su u żytko w n ik a utom a tyczn ie u zyska n o w y d yn am iczn y a d res IP . D om yślnie jest to 0 m in ut, co
o zn a cza 1 d zień .
Static DNS (1-3). System nazw domenowych (Domain Name System-D N S ) p o zw a la n a tłum a czen ie domen lub nazw stron internetowych, na adresy internetowe lub URL .T w ój d osta w ca u słu g i p o d a C i przyn a jm niej jed en a d res IP serw era D N S . Jeśli
ch cesz ko rzysta ć z in n eg o w p isz ten a d res IP w jed n o z d o stęp n ych p ó l. M o żesz w p ro w a d zić m a ksym alnie trzy ta kie a dresy,
d zięki czem u ro u ter b ęd zie m ia ł szyb szy d o stęp d o serw eró w D N S .
WINS. W in d o w s In tern et N am in g S ervice (W IN S ) za rzą d za in tera kcją ka żd eg o kom p utera z In tern etem . Jeśli p osiad a sz
serwer WINS wpisz tutaj jego adres IP, w przeciwnym wypadku pozostaw to pole puste.
Time settings
Z ro zw ija n ej listy w ybierz o d p o w ied n ią strefę cza so w ą . Z a zn a cz p o le je śli ch cesz żeb y ro u ter a utom atycznie, u w ęg lęd n ia ł
zmiany czasu.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-11: Ustaiennia czasu
Zakład ka S e tu p – DDNS
R o u ter p o zw a la n a sko rzystan ie z fu n kcji D yn am ic D om a in N a m e S ystem (D D N S ). D D N S p o zw o li C i n a p rzyp isa n ie sta łej
nazwy hosta i domeny do dynamicznego internetowego a d resu IP . F u n kcja ta jest u żyteczn a , g d y u d ostęp n ia sz w ła sn ą stro n ę
w w w , serw er F T P lu b in n y serw er p o za ro u terem . Z a nim zaczn iesz w yko rzystyw a ć tą fu n kcję, m usisz za rejestro w a ć u słu g ę
D D N S u jed n eg o z d w ó ch do sta w có w tej usłu g i. D yn D N S .org lub T Z O .com .
DDNS Service. Z rozwijanej listy, w yb ierz u słu g ę z jakiej ch cesz sko rzysta ć
User Name. W pisz n a zw ę u żytko w n ika dla T w ojeg o ko nta D D N S
Password. W p isz h a sło d la T w ojeg o ko nta D D N S
Host Name. Jest to a d res D D N S U R L przyp isa n y p rzez u słu g ę D D N S .
Internet IP Address. Jest to obecny adres IP routera widziany w Internecie.
Status. P o ka zu je sta tu s p o łą czen ia z u słu g ą D D N S .
Z m ień u sta w ien ia w p o w yżej o pisa n y sp osó b i kliknij przycisk Save Settings, w celu za p isa nia usta w ień lu b Cancel Changes,
żeb y zrezyg n o w a ć.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-12: Zakłąd ka S etup – DDNS
Zakład ka S e tu p –Mac Address Clone
A d res M A C jest 1 2 cyfro w ym u nikaln ym ko d em , przyp isa nym d o u rzą d zen ia w celu jeg o id en tyfika cji. Ż eb y u zyska ć d ostęp d o
In tern etu, n iektórzy d o sta w cy u słu g intern eto w ych, w ym a g ają rejestra cji ad resu M A C . Jeśli nie ch cesz p o n o w n ie rejestro w a ć
a d resu M A C u IS P , m o żesz w p isa ć za rejestro w an y a d res IP d o ro u tera w ykorzystują c fu n kcję M A C A d dress C lo n e
Enabled / Disabled. A b y p o sia d ać sklo n o w a n y a dres M A C , z ro zw ija n eg o m en u w ybierz Enabled.
User Defined Entry. W p ole to w pisz a d res M A C za rejestro w a n y u T w ojeg o d o sta w cy u słu gi.
C lo n e Y o u r P c’s M A C A d dress. K likają c ten przycisk sklo n ujesz a d res M A C o b ecn ie w yko rzystyw a n eg o kom pu tera.
Z m ień u sta w ien ia w p o w yżej o pisa n y sp osó b i kliknij przycisk Save Settings, w celu za p isa nia usta w ień lu b Cancel Changes,
żeb y zrezyg n o w a ć.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-13 :Zakład ka S etup - MAC Address Clone
Zakład ka S e tu p – Advanced Routing
Z a kła d ka ta jest stoso w a n a d o ko nfigu ra cji za a w a n so w a n ych fu n kcji ro u tera. O p cja O p era tin g M o d e p o zw a la w ybra ć typ (y)
p ra cy rou tera . D yn am ic R ou tin g a u tom a tyczn ie u stala tra sę pa kietu w T w o jej sieci. S tatic ro uting p o zw a la n a w p isa n ie tra sy d o
n a stęp n eg o p u n ktu d o celo w eg o w sieci.
Opertating Mode. W ybierz tryb w ja kim pra cuje ro u ter. Jeśli rou ter h o stin g uje T w o je p o łą czen ia z In tern e tem, wybierz
Gateway. Jeśli w T w o jej sieci posiadasz inny router, wybierz Router. Po wyborze tej opcji zostanie odblokowana funkcja
Dynamic Routing.
Dynamic Routing. Funkcja ta p o zw a la ro utero w i n a a utom a tyczn ą reg u la cję fizyczn ych zm ia n w sieci i w ym ia n ę ta b lic
ro u tin gu z in n ym i ro uteram i. R ou ter o kreśla tra sę p a kietu op a rtą o liczb ę h o p ó w p om ięd zy źró d łem a pu n ktem d o celow ym .
Funkcja ta jest fabrycznie ustawiona jako Disabled. Z ro zw ijan eg o m en u m o żesz ta kże w yb ra ć o p cję LAN & Wireless,
p o zw a la jącą n a d yn am iczny routing w sieciach bezprzewod o w ych i E th ern et. M o żesz ta kże w yb ra ć o p cję WAN, któ ra
um o żliw ia d ynam iczn y ro utin g danych przych od zą cych z In tern etu . W yb ierają c o p cję Both, odblokowujesz routing dynamiczny
dla obydwu sieci.
Rysunek 6-14: Zakład ka S etu p – Advanced Routing (Gateway)
Static Routing. A b y u sta w ić statyczn ą trasę p om ięd zy ro u terem a in n ą siecią, w ybierz z liczb ę z ro zw ija n ej listy S ta tic
R o u tin g (S tatyczn a tra sa jest p red efinio w a n ą ścieżką , któ rą m u si być p rze syła n a inform acja siecio w a, ab y osiąg n ą ć o kreślo n y
h o st lu b sieć). W pisz in form a cje p o d a n e p o n iżej a b y w yzn a czyć n o w ą tra sę statyczn ą . (K likn ij na p rzycisk Delete This Entry
a b y usu n ą ć tra sę statyczn ą ).
Enter Route Name. W pisz tutaj n a zw ę tra sy, u żyw a ją c m a ksym alnie 2 5 zn a kó w alfa n um eryczn ych.
Destination LAN IP. A d res IP d o celo w ej sieci L A N jest a dresem o d leg łej sieci lu b h o sta d o któreg o ch cesz p rzyp i-sać
tra sę statyczn ą .
Subnet Mask. Maska sieciowa o kreśla jaka część a d resu IP d o celo w ej sieci L A N o kreś la sieć a ja ka określa h o st.
Default Gateway. B ram a d om yślna . A d res IP bram y, urzą d zen ia p o zw a la ją ceg o n a ko nta kt p om ięd zy ro u terem a
o d leg łą siecią lu b h o stem .
Interface. Ta opcja pokazuje czy adres IP docelowej sieci LAN jest adresem LAN & Wireless (sieci bezprzwodowej i
Ethernet), WAN (Intern etu ) lu b sztu czn ej sieci, w której jed en kom pu ter za ch o w uje się ja k sieć (w ym a g a n e d la p ew n ych
ro zw ią za ń ).
Kliknij na przycisk, Show Routing Table, a by zo b a czyć a ktua lnie wyznaczone trasy statyczne.
Z m ień u sta w ien ia w p o w yżej o pisa n y sp osó b i kliknij przycisk Save Settings, w celu za p isa nia usta w ień lu b Cancel Changes,
żeb y zrezyg n o w a ć.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-15: Zakład ka S etup – Advanced Routing (Router)
Zakład ka S e tu p – Basic Wireless Settings
Ekran ten zawiera podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej.
Mode. Z rozwijanej listy wybierz standard sieci bezprzewodowej uruchomion y w T w o jej sieci. Jeśli p o sia d asz za ró w n o
u rzą d zen ia 8 0 2 .1 1 g i 8 0 2 .1 1 b , za ch o w a j d om yśln e u sta w ien ie, Mixed. Jeśli ko rzysta sz tylko z u rzą d zeń 8 0 2 .1 1 g w yb ierz G
Only. Jeśli ko rzysta sz tylko z urzą d zeń 8 0 2 .1 1 b, w yb ierz B Only.
Network Name (SSID). S S ID jest na zw ą w sp ó łd zielo n ą p rzez w szystkie u rzą d zen ia w sieci b ezp rzew o d o wej. Wpisywana
m a łym i i d u żym i literam i, d łu g o ść nie m o że p rzekra cza ć 3 2 zn a kó w . U p ew n ij się że to u sta w ien ie jest ta kie sam o d la
w szystkich u rzą d zeń w T w o jej sieci b ezp rzew o d o w ej. W celu zw iększen ia b e zp ieczeń stw a zm ień d om yśln e S S ID (linksys), n a
bardziej unika lną n a zw ę.
Channel. W ybierz z listy p ra w id ło w y ka n a ł o dp o w iad a ją cy u sta w ien iom T w ojej sieci. W szystkie u rzą d zenia w Twojej sieci
b ezp rzew o d o w ej m u szą tra n sm ito w ać n a tym sam ym kan a le.
SSID Broadcast. P o d cza s przeszu kiw a n ia przestrzen i prze z u żytko w n ik ó w , w poszukiwaniu sieci bezprzewodowych,
w ykryw ają o ni S S ID ro zg ła sza n e p rzez ro u ter. Jeśli ch cesz żeb y ro u ter ro zg ła sza ł S S ID p o zo sta w d om yśln e u sta w ien ie,
Enabled, jeśli nie zm ień tą o p cję n a Disabled.
Z m ień u sta w ien ia w p o w yżej o pisa n y sp osó b i kliknij p rzycisk Save Settings, w celu za p isa nia usta w ień lu b Cancel Changes,
żeb y zrezyg n o w a ć.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-16 :Zakłąd ka S etu p – Basic Wireless Settings
Zakład ka W ire le ss – Wireless Security
U sta w ien ia W ireless S ecu rity, p o zw a la ją n a skonfigurowanie zabezpieczeń T w o jej sieci b ezp rze w o d o w ej. R o u ter o b sług u je
cztery typy ochrony sieci Wi-Fi: WPA Personal, WPA Enterprise, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise, RADIUS i WEP (Wireless
E q u ivalen t P riva cy), które zo sta ły tu krótko o p isa n e. Standard WPA (Wi-F i P ro tected A ccess) jest stan d a rd em lep iej ch ron ią cym sieć b ezp rzew o d o w ą n iż W E P . W P A 2 jest silniejsze o d W P A . W P A E nterp rise d zia ła w ko o rdyn a cji z serw erem R A D IU S
(Remote Authentication Dial-In User Service).
WPA Personal. Metoda ta pozwala na dwie metody szyfrowania, TKIP i AES z dynamicznymi kluczami szyfru ją cym i. W yb ierz
m eto d ę szyfro w a n ia z ja kiej ch cesz sko rzysta ć, TKIP lub AES. W pisz w yra żen ie h a sło w e, któ re m o że p o sia d a ć o d 8 d o 6 3
zn a kó w . W pisz cza s od św ieżen ia klucza w p o le K ey R en ew a l, któ ry jest in stru kcją dla ro u tera jak często p o w inien zm ien ia ć
klu cz szyfrują cy.
Rysunek 6-17:Zakład ka Wireless – Wireless Security (WPA
Personal)
WPA Enterprise. Jest to m eto d a d zia łają ca ra zem z serw ere m R A D IU S (p o w in n a być w yko rzystyw a n a tylko w przyp a d ku g d y
serw er R A D IU S jest p od łą czo n y d o ro utera ). P o pierw sze w yb ierz a lg orytm szyfrują cy ja ki chcesz w yko rzysta ć, TKIP lub AES.
Wpisz adres IP serwera RADIUS i num er po rtu i w sp ó łd zielo n y klu cz m ięd zy ro u terem a serw erem . O statnią czyn n o ścią jest
wpisanie czasu o d św ieżen ia klu cza w p ole K ey R en ew a l, który jest in strukcją dla ro utera jak często p o w inien zm ien ia ć klucz e
szyfrują ce.
Rysunek 6-18 :Zakład ka W ireless – Wireless Security (WPA
Enterprise)
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
WPA2 Personal. Metoda ta pozwala na szyfrowanie algorytmem AES z dynamicznymi kluczami szyfrującym i. Wybierz
a lg orytm szyfru ją cy AES lub TKIP+AES. Wpisz w yra żen ie h a sło w e, któ re m o że p o sia d a ć o d 8 d o 6 3 zn a kó w . W pisz cza s
o d św ieżen ia klucza w p ole K ey R en ew a l, któ ry jest instru kcją d la ro utera ja k często po w inien zm ien ia ć klucze szyfru ją ce.
Rysunek 6-19 :Zakład ka Wireless – Wireless Security
(WPA2Personal)
WPA Enterprise. Jest to m eto d a d zia łają ca ra zem z serw ere m R A D IU S (p o w in n a być w yko rzystyw a n a tylko w przyp a d ku g d y
serw er R A D IU S jest p o d łą czo n y do ro utera ). P o pierw sze w yb ierz a lg orytm szyfrują cy ja ki ch cesz w yko rzysta ć, AES lub
TKIP+AES. Wpisz adres IP serwera RADIUS i numer portu i w sp ó łd zielo n y klucz m ięd zy ro u terem a serw erem . O sta tnią
czyn n o ścią jest w p isa n ie czasu o d św ieżen ia klu cza w p o le K ey R en ew a l, który jest in strukcją d la ro utera ja k często p o w in ien
zm ien ia ć klu cze szyfrują ce.
Rysunek 6-20:Zakład ka W ireless – Wireless Security (WPA2
Enterprise)
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
RADIUS. T a o p cja za w iera szyfro w a n ie W E P w p o łą czen iu z serw erem R A D IU S . (p o w in n a b yć w yko rzystyw a n a tylko w przypadku gdy serwer RAD IU S jest po d łą czo n y d o ro utera ). W pisz a d res IP serw era R A D IU S i n um er p ortu i w sp ó łd zielo n y klu cz
m ięd zy ro u terem a serw erem . W ybierz d om yśln y klu cz tran sm isji (D efa ult T ra n sm it K ey), ja ki ch cesz u żyw a ć i p o zio m szyfro wania WEP, 64 bits10 hex digits lub 128 bits 26 hex digits. O stateczn ie w yg en eru j klu cz W E P n a po d sta w ie w yra żen ia h a s ło w eg o lu b w pisz g o ręczn ie.
WEP. W E P jest p o d sta w o w ą m eto d ą szyfro w a nia. W ybierz d om yśln y klu cz tra nsm isji (D efa u lt T ran sm it K ey), jaki chcesz
u żyw a ć i po ziom szyfro wania WEP, 64 bits10 hex digits lub 128 bits 26 hex digits. Ostatecznie wygeneruj klucz WEP na
p o d sta w ie w yra żen ia h a sło w eg o lu b w pisz go ręczn i
Rysunek 6-20:Zakład ka W ireless – Wireless Security (RADIUS)
Z m ień u sta w ien ia w p o w yżej o pisa n y sp osó b i kliknij przycisk Save Settings, w celu za p isa nia usta w ień lu b Cancel Changes,
żeb y zrezyg n o w a ć.
Rysunek 6-20:Zakład ka W ireless – Wireless Security (WEP)
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Zakłąd ka W ire le ss – Wireless MAC Filter
D o stęp d o sieci b ezp rzew o d o w ej m o że b yć filtro w a n y, p rzez a d resy M A C u rzą d zeń b ezp rzew o d o w ych ko m u n iku ją cych się w
sieci.
Wireless MAC Filter. Jeśli ch cesz filtro w a ć u zytko w n ikó w b ezp rzew o d o w ych p o a dresa ch M A C , za ró w n o zezw a la ją c jak i
b lo kują c d ostęp , kliknij Enable. Jeśli nie chcesz filtro w a ć u żytko w n ikó w p o a dresa ch M A C , w ybierz Disable.
Prevent. K liknięcie teg o p rzycisku b ęd zie b lo ko w a ło d o stęp be zp rzew o d o w y p o a d resa ch M A C .
Rysunek 6-23:Zakład ka W ireless- Wireless MAC Fliter
Permit Only. K liknięcie teg o p rzycisku b ęd zie zezw a la ć n a do stęp b ezp rzew o d o wy po adresach MAC.
Edit MAC Address Filter List. K liknięcie teg o p rzycisku spowoduje otwarcie listy z adresami MAC – MAC Address Filter List.
M o żesz tu w p isa ć a dresy M A C u żytko w n ikó w , którym ch cesz za b lo ko w a ć lub ze zw o lić n a d o stęp d o T w o jej sieci b ezp rze wod o w ej. Listę u żytko w nikó w filtro w a nych p o a d resa ch M A C , ła tw o spra w d zisz klika ją c p rzycisk Wireless Client MAC List.
Z m ień u sta w ien ia w p o w yżej o pisa n y sp osó b i kliknij przycisk Save Settings, w celu za p isa nia usta w ień lu b Cancel Changes,
żeb y zrezyg n o w a ć.
Rysunek 6-24:Zakład ka W ireless- Lista filtrow an ych adresów
MAC
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Zakład ka W ire le ss – Advanced Wireless Settings
T a za kła d ka p o zw a la n a sko nfig u ro w an ie za a w a n so w a n ych funkcji routera w sieci Wi-F i. R eg u la cją tych usta w ień p o w in ni
za jm o w a ć się tylko eksp erci, p o niew a ż w p isa nie złych u sta w ień o b n iży w yda jno ść sieci.
Authentication Type. D om yśln ym u sta w ien iem jest opcja Auto (Default), ze zw a la ją ce za ró w n o na a uten tyka cję Open
System jak i Shared Key . W trybie Open System, n a d a w ca i o d bio rca n ie u żyw a ją klu cza W E P d o a u ten tyka cji. W tryb ie
Shared Key, n a d a w ca i o d bio rca ko rzysta ją z klu cza W E P d o a u ten tyka cji.
Transmision Rate. S zyb ko ść tra nsm isji m o że b yć u sta w io n a w za leżn o ści od szyb ko ści T w ojej sieci b ez-przewodowej.
M o żesz w yb ra ć u sta w ien ie z za kresu p ręd ko ści lub w yb rać Auto (Default) jeśli ch cesz a b y ro u ter a u tom a tyczn ie u sta w ił
n a jlep szy d o stęp n y p o ziom tra n sm isji i o d blo ko w a ł fu n kcję A u to -F allb a ck, która b ęd zie n e g o cjo w a ć na jlep sze m o żliw e
p o łą czen ie p o m ięd zy ro uterem a klien tem W i-F i. D om yśln e u sta w ien ie to Auto (Default).
Basic Rate. R ea ln ie u sta w ien ie to n ie o kreśla szyb ko ści tra nsm isji, lecz jest listą p ręd ko ści z ja kim i ro uter m o że tra n sm itow a ć
dane. Router rozg ła sza tą listę d o in n ych urzą d zeń w T w o jej sieci W i-F i żeb y w ie-d zia ły ja ka pręd ko ść b ęd zie u żyw a n a .
R o u ter ro zg ła sza ró w n ież n a jlep szą w yb ra n ą p ręd ko ść tra n sm isji d a nych. D om yśln ym u sta w ien iem jest Default, kiedy router
m o że tra n sm ito w a ć da n e w e w szystkich standardach bezprzewodowych (1-2Mb/s, 5,5Mb/s, 11Mb/s, 18Mb/s i 24Mb/s). Inne
opcje to 1-2Mbps, dla starszych technologii Wi-F i o ra z A ll g dzie ro u ter m o że p rzesyła ć d a n e w e w szystkich p ręd ko ścia ch . O p cja B asic R a te n ie jest w ła ściw ie o kreślen iem szyb ko ści tran sm isji d a n ych . Jeśli ch cesz o kreślić szyb kość tra nsm isji d an ych
ro u tera, sko nfig u ruj o p cję T ra nsm isjo n R ate.
CTS Protection Mode. Ustwienie CTS (Clear-to-S en d ) P rotectio n M o d e p o w in n o b yć u sta w io n e ja ko Auto (Default). Router
a u tom atyczn ie u żyje tej o p cji w m om en cie, gd y urzą d ze n ia W ireless -G n a p otkają d u że p ro b lem y, zw ią za n e z d u żym
n a tężen iem ru ch u 8 0 2.1 1 b i n ie b ęd ą m o g ły tra nsm ito w a ć da n ych d o ro utera . F un kcja ta przysp iesza p rzech w ytyw a n ie p rze z
ro u ter ca łej tra nsm isji W ireless-G lecz silnie o b niża w yd ajn o ść.
Frame Burst. O d blo ko w a nie tej fu n kcji p o w inn o zw iększyć w yd a jno ść sieci w za leżn o ści od pro d u cen ta T w oich urzą d zeń b ez p rzew o d o w ych . Jeśli nie jesteś p ew n ien ja k u żyć tej o pcji, za ch o w a j d om yśln ą w artość Disable.
Beacon Interval. Domyśln a w artość to 100. W arto ść B ea co n In terval o kreśla często tliw o ść tra nsm isji typu B ea co n .. B ea co n
jest ram ką ro zg ła sza n ą prze z ro u ter w celu syn ch ro n iza cji z siecią b ezp rzew o d o w ą .
DTIM Interval. O kreśla często tliw o ść p a kietó w D T IM (D elivery T raffic In dica tion Message) wykorzystywanych do
za syg n a lizo w a n ia n a d a nia p rzez p u n kt d o stęp o w y ram ek b ro a d ca st i m u ltica st. W m om en cie g d y R o uter p o sia da zb u fo ro w an e w ia d om o ści typ u b ro ad ca st i m ultica st dla zw ią za n ych z n im klien tó w , w ysyła D T IM z w arto ścią D T IM In terval. Stacje
w yła p u ją syg na ł i „b u d zą się” ab y o d eb ra ć w ia dom ości. D om yśln a w a rto ść to 1.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-25:Zakład ka W ireless – Advanced Wireless Settings
Fragmentation Threshold. W ielko ść ta o kreśla m a ksym a lny ro zm iar p a kiet przed fra gm en ta cją n a m niejsze jed n o stki. Jeśli
d o św ia dcza sz d u żej ilości b łęd ó w p rzy tra nsm isji p a kietó w , m o żesz n iezn a czn ie zw iększyć tą w a rto ść. U sta w ien ie op cji
Fragmentation Threshold na zbyt niskim poziomie, m o że sp o w o d o w a ć niską w yd ajn ość sieci. Z aleca się tylko niew ielkie
o b n iżen ie w a rtości d om yśln ej. W w iększo ści przyp a d kó w , n ale ży p o zo sta w ić usta w io ną w artość d om yśln ą 2346.
RTS Threshold. P a ram etr p o zw a lają cy n a o kreślen ie g ra nicy ro zm iaru p a kietu, p o w yżej której za d zia ła m ech a nizm R T S /
C T S . Jeśli w ielko ść p a kietu jest m n iejsza n iż ro zm iar R T S T hresh o ld, m ech a nizm R T S /C T S nie za d zia ła . R o u ter w ysyła ram ki
R eq u est to S en d (R T S ) d o p o szczeg ó ln ych sta cji i neg o cju ją na d a nie ram ki da n ych. P o otrzym a niu R T S stacje
b ezp rzew o d o w e o d p o w ia d a ją ram ką C lea r T o S en d (C T S ) p o tw ierd za ją c pra w o d o ro zp o częcia tra nsm isji. W a rto ść R T S
T h resh o ld p o w in n a zo sta ć w aro ścią d om yśln ą (2347).
AP Isolation F u n kcja ta o d ziela o d sieb ie w szystkich u żytko w n ikó w b ezp rzew o d o w ych i w szystkie u rzą d zen ia . U rzą d zen ia
b ezp rzew o d o w e b ęd ą m o g ły kom u n iko w a ć się z ro u terem lecz n ie m ięd zy so b ą . A b y ją w ła czyć za zn a cz O n . D om yślnie fu n kcja jest zablokowana.
Secure Easy Setup. P o zw a la w łą czyć lu b w yłą czyć fu nkcję S ecu re E a sy S etu p . K liknij Disable, żeb y w yłą czyć tą fu n kcję i
w yg a sić po d św ietlen ie p rzycisku S E S . D om yślnie fun kcja ta jest o d blo ko w a na .
Z m ień u sta w ien ia w p o w yżej o pisa n y sp osó b i kliknij przycisk Save Settings, w celu za p isa nia usta w ień lu b Cancel Changes,
żeb y zrezyg n o w a ć.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Zakład ka S e cu rity - Firewall
Firewall Protection. Odblokuj tą fu n kcję jeśli chcesz w yko rzysta ć S P I (S ta teful P a cket Insp ectio n ) d o szczeg ó ło w eg o sp ra w d za n ia p akietó w d a n ych p rzych o d zą cych d o T w ojej sieci.
Block WAN Request. O d b lo kuj tą fun kcję, p rzez za zn a czen ie p o la Block Anonymous Internet Request. Jeśli ta w ła ściw o ść
jest o d blo ko w a n a, chro ni T w oją sieć przed w ykryciem i “pin go w a n iem ” p rzez in n ych u żytko w nikó w Intern etu . W zm a cnia ta kże
b ezp ieczeń stw o sieci, u kryw ają c p o rty siecio w e. O b ie fu n kcje u tru d niają zew n ętrzn y m u żytko w n ikom d o stęp d o T w o jej sieci.
W arto ść d om yślna to Enabled. Jeśli ch cesz ze zw o lić na ta kie za p yta nia w yb ierz Disabled.
Filter Multicast. R o zg ła sza n ie p o zw a la n a w ielo kro tn ą tran sm isję d o o kreślo n ych o d biorcó w w tym sam ym cza sie. Jeśli
ro zg ła sza n ie jest d o zw o lo n e, ro u ter ze zw a la n a tra n sm isję p a kietó w IP m ulticast do odpowiednich PC. Wybierz Enable aby
filtro w a ć ro zg ła sza n ie lu b Disable a b y je za b lo ko w ać.
Rysunek 6-26 :Zakład ka S ecu rity - Firewall
Filter Internet NAT Redirection. C ech a ta w yko rzystuje fu n kcję p rzeka zyw a n ia p o rtó w d o za b lo ko w a n ia d o stęp u d o
lo kaln ych serw eró w prze z kom p utery w sieci lo kaln ej. Z azn a cz p o le a b y o d blo ko w ać tą fu n kcję, lu b od zn a cz je żeb y
za b lo ko w a ć tą fu n kcję.
Filter IDENT (113). Funkcja ta chroni p o rt 11 3 przed ska n o w a n iem , prze z u rzą d zen ia sp o za T w ojej sieci lo kaln ej. Z a zn a cz p o le żeb y o d b lo ko w a ć filtro w a n ie p ortu 11 3 lu b, lu b p o zo sta w nie za zn a czo n e jeśli ch cesz za b lo ko w a ć tą fu n kcję.
Z m ień u sta w ien ia w p o w yżej o pisa n y sp osó b i kliknij przycisk Save Settings, w celu za p isa nia usta w ień lu b Cancel Changes,
żeb y zrezyg n o w a ć.
Zakład ka S e cu rity – VPN Passthrough
U sta w ien ia w tej za kła d ce p o zw a la ją tun elom V P N o p a rtym na p ro to ko ła ch IP S ec, L 2 T P lu b P P T P n a kom u nika cję p rze z
za p o rę siecio w ą rou tera.
IPSec Passthrough. Internet Protocol Security (IPSec) jest zbiorem pro to ko łó w u żyw a n ym d o im p lem en to wania bezpiecznej
wymiany pakietó w w w arstw ie IP . IP S ec P a ss-T h ro u g h jest d om yślnie o d b loko w a n e. Jeśli chcesz za b lo ko w a ć IP S ec P a ss Through wybierz Disabled.
L2TP Passthrough. L ayer 2 T un n elig P roto col est m etod ą w ykorzystyw an ą d o u sta n o w ien ia sesji P P P (P o in t-to-Point
Protocol) w Internercie na poziomie warstwy 2. L2TP Pass-T h rou g h jest d om yślnie o d b lo ko w a n e. Jeśli ch cesz za b lo ko w a ć
L2TP Pass-Through wybierz Disabled.
PPTP Passthrough. Point-to-P oint T u nn elin g P roto col (P P T P ) p o zw a la n a tu n elo w a nie p ro toko łu P P P (P o in t-to-Point
Protocol) w sieci IP. PPTP Pass-T h rou g h jest dom yśln ie o d blo ko w a n e. Jeśli ch cesz za b lo ko w a ć P P T P P ass-Through wybierz
Disabled.
Zm ień u sta w ien ia w p o w yżej o pisa n y sp osó b i kliknij przycisk Save Settings, w celu za p isa nia usta w ień lu b Cancel Changes,
żeb y zrezyg n o w a ć.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-27:Zakład ka S ecu rity – VPN Passthrough
Zakład ka Access Restrictions – Internet Access Policy
Ekran Internet Access Policy , p o zw a la b loko w a ć lub zezw a la ć n a o kre ślon y ro d za j a ktyw n o ści w In tern ecie, ja k n p. d o stęp d o
Internetu, wybranych aplikacji, stron WWW w oznaczonych dniach i godzinach.
Internet Access Policy. Z a rzą d za n ie d o stęp em m o że o d b yw a ć się za p om o cą p o lityki. U żyj u sta w ień w tym ekra n ie d o
u ru ch om ienia p olityki d o stęp u (p o kliknięciu przycisku Save Settings). P o w yb ra n iu p olityki z ro zw ija n ej listy p oka żą się jej
u sta w ien ia . A b y usu n ą ć p olitykę, w yb ierz żą d a n y n um er i kliknij p rzycisk Delete. A b y przejrzeć w szystkie p o lityki d o stęp u
kliknij przycisk Summary (p o lityki m o g ą b yć u su w a n e w o knie Summary p o w yb ra n iu jed n ej lu b kilku p olityk i klikn ięciu przycisku Delete. A b y p o w ró cić d o za kła dki Internet Access, kliknij przycisk Close.)
Status. P o lityki d ostęp u są d om yślnie za b lo ko w a n e. A b y o dblo ko w ać d a ną p olitykę, w ybierz jej n um er z ro zw ija n ej listy i kliknij
pole Enable.
M o żesz stw o rzyć d w a ro d za je p olityk, jed en ro d za j za rzą d za d o stęp em d o In tern etu , dru gi d otyczy ruch u w ew n ą trz sieci.
Ż e b y stw o rzyć p olitykę do stę p u d o In te rn e tu :
1.
Wybierz numer z rozwijanej listy Access Policy.
2.
Ż eb y u ru chom ić p olitykę d o stęp u , kliknij pole Enable.
3.
W w yzn a czo n e p o le w pisz n a zw ę p o lityki.
4.
Wybierz jako typ polityki Internet Access.
5.
Kliknij przycisk Edit List, żeb y w yb ra ć kom p u tery, któ rych p o lityka m a d otyczyć. Z o stan ie w yśw ietlo n y ekra n Intern et
Access PCs List. M o żesz w yb ra ć P C p o a d resie IP lu b M A C . M o żesz w p isa ć za kres a d resó w IP jeś li p olityka d o stęp u m a
dotyczyć kilku kom pu teró w . P o dokonaniu zmian, kliknij przycisk Save Settings a by za p isa ć u sta w ien ia, Cancel
Changes, a b y zrezyg n o w a ć. K liknij przycisk Close.
6.
W ybierz o d p o w ied n ią o pcję Deny lub Allow, w za leżn o ści o d teg o , czy chcesz za b lo ko w a ć czy ze zw o lić n a dos-tęp d o
In tern etu kom p uterom w yśw ietlon ym n a liście List of Pcs.
7.
Z d ecyd u j w ja kie d n i i w ja kich g o d zin a ch p olityka b ęd zie sto so w a n a. W ybierz p o jed yn cze d n i w ja kich p olityka b ęd zie
uruchomiona lub zaznacz Everyday, po czym wpisz zakres czasu (godzin i minut) w jakim p olityka b ęd zie sto so w a n a, lu b
wybierz 24 Hours.
Rysunek 6-28:Zakład ka Access R estriction s – Internet Access
Rysunek 6-29: Ekran Internet Policy Summary
Rysunek 6-3 0:Lista kom pu terów
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
8.
M o żesz filtro w a ć do stęp d o ró żn ych a plika cji d zia łają cych w o p a rciu o In ternet, takich jak, FTP lub telnet, prze z w yb ó r
w yb ra n ych u słu g z ro zw ijan ej listy Blocked Services (m o żesz za b lo ko w a ć m a ksym alnie 2 0 u słu g ).
W pisz za kres p o rtó w ja ki ch esz filtro w a ć.
Jeśli U słu gi, któ rą ch cesz za b lo ko w a ć nie m a n a liście, lub ch cesz ed yto w a ć jej u sta w ien ia , kliknij przycisk Add/Edit
Service. Z o sta nie w yśw ietlo n y ekra n Port Services.
A b y d o d a ć u słu g ę, w pisz n a zw ę u słu g i w p ole Service Name. W yb ierz p roto kó ł z ro zw ija n eg o m en u Protocol i wpisz zakres w pola Port Range. Kliknij przycisk Add.
Jeśli ch cesz m o dyfiko w ać u słu g ę, w yb ierz ją z listy p o p ra w ej stro nie. Z m ień jej n a zw ę, u sta w ien ia p roto ko łu lu b za kres
p o rtó w . P o czym kliknij p rzycisk Modify.
Rysunek 6-3 1:U słu g ip ortów
A b y u su n ą ć u słu g ę, w yb ierz ją z listy p o pra w ej stro n ie. K liknij p rzycisk Delete.
P o za ko ń czen iu d o ko n yw a nia zm ia n w ekra n ie Port Sevices, Kliknij przycisk Apply a b y za p isa ć zm ia n y. Jeśli ch ecsz zre zyg n o w a ć z w p ro w a d zen ia zm ia n kliknij p rzycisk Cancel. Ż e b y za m kn ą ć ekra n Port Services i p o w ró cić d o o kn a Access
Restrictions, klikni przycisk Close.
9.
M o żesz ta kże za b lo ko w a ć d ostęp d o o kreślo n ych a dresó w U R L , prze z w p isa n ie ich w p o le a dreso w e Website Blocking
by URL Address.
10. Jeśli chcesz b lo ko w a ć d ostęp d o o kreślo n ych stron intern etow ych , za w ierają cych o kreślo n e sło w a kluczo w e, w p isz te sło w a w w yszceg ó ln io n e p ola Website Blocking by Keyword.
11. Kliknij przycisk Save Settings a by za p isać u sta w ien ia po lityki d ostęp u lu b Cancel Changes, żeb y u su n ą ć u sta w ien ia
polityki b ezp ieczeń stw a .
Ż e b y stw o rzyć p olitykę do stę p u w sie ci w e w n ę trzn e j:
1.
Jako rodzaj polityki wybierz Inbound Traffic.
2.
Wybierz numer z rozwijanej listy Internet Access Policy.
3.
Ż eb y u ru chom ić p olitykę d o stęp u , kliknij pole Enable.
4.
W pokazane pole w pisz n a zw ę p o lityki.
5.
W pisz źró d ło w y a dres IP , któreg o ru ch erm ch cesz za rzą d za ć. W ybierz o d p o w ied ni pro to kó ł TCP, UDP lub Both. Wpisz
p ra w id ło w y za kres po rtó w lu b w ybierz Any. W pisz do celo w y a d res IP któ reg o ru ch em chcesz za rzą d za ć lu b w ybierz Any.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-3 2:Zakład ka Access R estriction s – Inbound Traffic
6.
K likn ij o d p o w ied n ią o p cję Deny lub Allow w za leżn o ści czy ch cesz ze zw o lić czy za b lo ko w a ć ru ch siecio w y.
7.
Zdecyduj w jakich dniach i w jakim czasie polityka ma ob ow ią zyw a ć. W ybierz p o szczeg ó ln e d n i jej o b o w ią zyw a n ia lu b
zaznacz Everyday. W pisz za kres g od zin i m in ut p o d cza a których p olityka b ęd zie d zia ła ć lu b w ybierz 24 Hours.
8.
Kliknij przycisk Save Settings a by za p isać u sta w ien ia po lityki d ostęp u lu b Cancel Changes, żeb y u su n ą ć u sta w ien ia
p o lityki b ezp ieczeń stw a .
Z m ień u sta w ien ia w p o w yżej o pisa n y sp osó b i kliknij przycisk Save Settings, w celu za p isa nia usta w ień lu b Cancel Changes,
żeb y zrezyg n o w a ć.
Zakład ka Ap p licatio n s an d G am in g – Port Range Forward
Z a kła d ka Applications and Gaming, p o zw a la n a skon fig urow a n ie u słu g p u b liczn ych w T w o jej sieci, ta kich ja k serw ery w w w ,
ftp, poczty lub innych wyspecjalizowanych aplikacji internetowych (Wyspecjalizowane aplikacje internetowe to dowolne
a p lika cje w yko rzystują ce d o d zia ła nia In tern et, takie ja k gry siecio w e lu b w id eo ko nferen cje, N iektóre a p likacje n ie w ym ag a ją
p rzep isyw a n ia p ortó w d o pra cy).
A b y przep isa ć p ort, w p isz inform ację w ka żd e p o le w ym a g a nych kryterió w . O pis ka żd eg o kryterium zo sta ł o pisa ny p on iżej:
Application. W to p ole w p isz n a zw ę a p likacji, ka żd a m o że za w iera ć do 1 2 zn a kó w
Start / End. Jest to za kres po rtó w . W pisz n um er po rtu lu b za kres zew n ętrzn ych p ortó w u żyw a n ych p rzez serw er lu b a plika cje
in tern eto w ą. W ięcej info rm acji zn a jd ziesz w d o kum enta cji ap lika c ji internetowej.
Protocol. W ybierz p roto kó ł(y) w ykorzystyw a n e p rzez a p likację, TCP, UDP lub Both.
IP Address. D la ka żd ej a plika cji, w p isz a d res IP kom p u tera na któ rym jest uru ch om io n a a plika cja.
Enabled. K liknij p ole E n a bled , ab y o d b lo ko w a ć przep isyw a n ie p o rtó w dla w ła ściw ej a plika cji.
Kliknij przycisk Save Settings a b y za p isać usta w ien ia p o lityki d o stęp u lu b Cancel Changes, żeb y zrezyg n o w a ć.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-3 3:Zakład ka App lication s an d G am ing – Port Range
Forward
Zakład ka Applications and Gaming – Port Triggering
Ekran Port Range Triggering p o w a la n a śled zen ie p rze z ro u ter ru ch u w ych o d zą ceg o d la określon ych nu m eró w po rtó w . A d res
IP kom p utera w ysyłają ceg o p a sują ce d a n e, jest za p am iętyw an y p rzez ro u ter, w ięc kied y żą d a n e d a n e w ra ca ją prze z ro u ter są
kiero w a n e d o p ra w id ło w eg o komputera przez adres IP i reguły m a p o w a nia.
Port Triggering
Application. W p isz n a zw ę a p lika cji
Triggered Range
D la ka żd ej a plika cji w p isz za kres w yzw a la ją ceg o za kresu p ortó w . S p ra w d ź w d o kum en tacji ap likacji in tern eto w ej ja kie p o rty są
p rze z n ią w ykorzystyw a n e.
Start Port. W pisz p o czą tko w y n um er p ortu w yzw a lają ceg o za kresu .
End Port. W p isz ko ń co w y n um er p o rtu w yzw a lają ceg o za kresu .
Forwarded Range
D la ka żd ej a p lika cji w p isz za kres p rzep isyw a n eg o za kresu p o rtó w . S p ra w d ź w d o kum en ta cji a p lika -cji internetowej jakie porty
są prze z n ią w ykorzystyw a n e
Start Port. W pisz p o czą tko w y n um er p ortu przekiero w a n eg o za kresu .
End Port. W p isz ko ń co w y n um er p o rtu p rzekiero w a n eg o za kresu .
Kliknij przycisk Save Settings a b y za p isać usta w ien ia p o lityki d o stęp u lu b Cancel Changes, żeb y zrezyg n o w a ć.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Ruysunek 6-3 4: Zakład ka App lication and G am ing - Port
Triggering
Zakład ka Ap plications and Gaming – DMZ
Funkcja DMZ pozwala na pokazanie jednego u żytko w n ika sieci w Inte rnecie w celu wykorzystania specja ln ych u słu g ta kich ja k
gry online i wideokonferencje. Hosting DMZ przepisuje wszystkie porty do jednego PC w tym samym czasie. Port Forwarding
jest b ezp ieczn iejszy p o n iew a ż o tw iera tylko p orty, które ch cesz o tw o rzyć, p o d cza s gd y D M Z otw iera w szystkie p o rty jed n eg o
P C p o ka zu jąc go w Intern ecie.
Każd y kom pu ter, któ reg o p orty są przep isyw a n e, m u si m ieć w yłą czo n ą fu n kcję klien ta D H C P i p rzyp isa n y n o w y sta ły a d res IP ,
p o n iew a ż p o d cza s korzysta n ia z fu nkcji D H C P , m o że o n się zm ien ić.
Rysunek 6-3 5: Zakład ka Ap p lication s an d G am ing – DMZ
A b y w ysta w ić jed en kom p u ter, w yb ierz Enable. Wpisz adres IP tego komputera w pole DMZ Host IP Address.
Zakład ka Ap p licatio n s an d G am in g – QoS
Quality of Service jest u słu gą zapewniającą priorytet aplikacjom w ym a g ają cym d u żeg o za p o trzeb o w a n ia na p asm o , takim ja k
wideokonferencje czy aplikacje w czasie rzeczywistym.
D o stęp n e są trzy ro d za je Q o S , D evice P riority, A pplication Priority i Ethernet Port Priority
Enable/Disable. A b y o gra n iczyć p a sm o w ych o d zą ce d la u żyw a n ych po lityk QoS, wybierz Enable. W przeciwnym przypadku
wybierz Disable.
Upstream Bandwidth. Z rozwijanej listy wybierz wykorzystywane pasmo. Ustawienie to pozwala na ustawienie limitu pasma
w ych o d zą d zeg o d la u żyw a n ych p o lityk Q o S , co um o żliw a kon trolo w a nie iloci pasma przypisywanej pojedynczej aplikacji.
Device Priority
W pisz n a zw ę u rzą d zen ia siecio w eg o w p o le Device Name, wpisz jego adres MAC, po czym wybierz z rozwijanej listy jego
priorytet.
Ethernet Port Priority
E th ern et P o rt P rio rity p o zw a la T o b ie p riorytetyza cję w yd a jn o ści n a czterech p o rta ch E th ern et ro utera (L A N 1 -4 ). D la ka żd eg o z
tych p o rtó w w yb ierz p riorytet High (wysoki) lub Low (niski) w polu Priority. Jeśli ch cesz, żeb y ro u ter kon tro lo w a ł tra n sm isję d a nych p om ięd zy u rzą d zen iam i siecio w ym i pola Flow Control ustaw jako Enable. Wybranie Diasble spowoduje zablokowanie
tej funkcji. Czterem portom Ethernet automatycznie zostanie przypisany niski priorytet . Incoming Rate Limits ogranicza pasmo
w ch o d zą ce. Wybierz 8M, 4M, 2M, 1M, 512K, 256K lub 128K (M oznacza M b /s, p o d a cza s g d y K K b/s) jeśli ch cesz w yko rzsta ć
tą fu kncję, Jeśli nie za ch o w a j d om ysśln e u satw ien ie Disabled.
P riorytetyza cja E th ern et P o rt P rio rity nie w ym a g a w sp arcia T w o jeg o IS P , p o niew a ż d o tyczy p o rtó w w T w ojej sieci L A N .
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-36 :Zakład ka App lication s and G am in g – QoS
Application Port Priority
Application Port Priority za rzą d za in form a cjam i ja kie są w ysyła n e i o d b iera n e. W za leżn o ści o d u sta w ień w ekra n ie QoS, funkcja ta m o że p rzyp isyw a ć info rm acjom w ysoki lu b niski p riorytet d la pięciu u stalo n ych i trzech d o w o ln ie w p isan ych prze z C ie b ie a p lika cji. D la ka żd ej z a p lia kcji m o żesz w yb ra ć p riorytet High (wysoki) lub Low (niski) w polu Priority. Dodatkowe aplikacje
m o żesz d o p isa ć p o d ają c ich n a zw ę w p o lu Application Name i pra w id ło w y n um er p o rtu w po lu Specific Port.
FTP (File Transfer Protocol). P roto kó ł w yko rzystyw a n y d o tra n sm isji danych w sieciach TCP/IP (Internet, UNIX itp.). Na przykła d stro na w H T M L p o ro zb u d o w ie jest ko p io w a n a z kom p u tera lo ka ln eg o n a serw er w w w za p om o cą pro toko łu F T P .
HTTP (HyperText Transport Protocol). P roto kó ł kom u nikacyjny w ykorzystyw an y d o p o łączen ia z serwerami WWW. Jego
p o d sta w o w ym za d a niem jest u sta n o w ien ie p o ła czen ia z serw erem W W W i tra n sm isja stro n H T M L d o p rzeg lą d a rki intern eto wej.
Telnet. P roto kó ł em ula cji term in ala, często u zyw a n y w In tern ecie i sieciach T C P /IP .P o zw a la u żytko w n iko w i p racu jącemu na
term in alu lu b kom p uterze n a za lo g o w a nie się d o zd a ln eg o u rzą d zen ia i u ru ch om ienie p ro gram u .
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). S ta n d ard o w y proto kó ł e -m a il w In tern ecie. Jest to p roto kó ł z ro d zin y T C P /IP d efin iują cy fo rm at w ia d om o ści ora z a g en ta M T A (m essa g e tra n sfer a g en t), który p rzech o w u je i p rzesyła p o cztę e -mail.
POP3 (Post Office Protocol 3). Typowy internetowy serwer poczty. O d p o w ia d a za w ia d om o ści przych o d zą ce d o m om en tu
za lo g o w a n ia się u żytko w nika i ich p o b ra n ia . P O P 3 jest prostym systemem z niewielkim i m o żliw ościam i. W szystkie w ia d om o ści
i za łą czn iki są po b iera n e w tym samym czasie. POP3 wykorzystuje p roto kó ł S M T P .
Application Name. M o żesz d o d a ć trzy d o w oln e a p likacje, w p isują c ich n a zw y w po le Application Name.
UPnP. Jeśl chcesz ko rzystać z U P n P , za ch o w aj d om yśln e u sta w ien ie Enabled, inaczej wybierz Disabled.
Kliknij przycisk Save Settings a b y za p isać usta w ien ia p o lityki d o stęp u lu b Cancel Changes, żeb y zrezyg n o w a ć.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Zakład ka Administration – Management
T a część za kła d ki A dm in istration , p o zw a la a dm in istrato ro w i n a za rzą d za n ie o kreślo n ym i fu n kcjam i ro u tera zw ią za n ym i z d o stęp em i b ezp ieczeń stw em .
Local Router Access. W tym m iejscu m o żesz zm ien ić h a sło ro u tera. W pisz n o w e h a sło routera, po czym wpisz je ponownie
w pole Re-enter to confirm, a b y p o tw ierd zić zm ian ę .
Web Access. HTTP (HyperText Transport Protocol) – pro to kó ł kom u nika cyjn y w yko rzystyw a n y d o p o łą czen ia z serw eram i
WWW. HTTPS – dla zw iększen ia b ezp ieczeń stw a , w ykorzystuje SSL (Secured Socket Layer) do szyfrowania danych. Wybierz HTTP lub HTTPS. Wireless Access Web – Jeśli u żyw a sz ro u tera w d om enie p u bliczn ej, g d zie u d o stęp n ia sz łą cze b ezp rzew o d o w e in n ym u żytko w nikom , m o żesz za b lo ko w a ć d o stęp d o ko n figu rato ra w w w ro u tera z sieci b ezp rzew o d o w ej. Jeśli
za b lo ku jesz tą fun kcję, d ostęp do konfiguratora www b ęd zie m o żliw y tylko z p o ziom u sieci p rzew o d o w ej. Wybierz Enable aby
um o zliw ić d ostęp d o ro u tera z sieci b ezp rzew o d o w ej lu b Disableżeb y g o za b loko w a ć.
Rysunek 6-37:Zakład ka Ad m in istration – Management
Remote Router Access. Jeśli ch cesz m ieć zd a ln y d o stęp d o ro u tera , spo za sieci lo kaln ej w yb ierz Enabled. Po czym wpisz
n um er po rtu , ja ki m a b yć otw a rty d o d o stęp u z zew n ą trz. P rzy log o w a niu się d o ro u tera, b ęd ziesz m u sia ł p o da ć h a sło .
UPnP. Jeśl ch cesz ko rzysta ć z U P n P , wybierz ustawienie Enabled. P o niew a ż m o że jed n a k w p ro w a d za ć ryzyko zw ią za n e z
bezp ieczeń stw em jest d om yślnie za b lo ko w an e.
Kliknij przycisk Save Settings a b y za p isać usta w ien ia p o lityki d o stęp u lu b Cancel Changes, żeb y zrezyg n o w a ć.
Zakład ka Ad m in istratio n – Log
R o u ter m o że p rzech o w yw a ć d zien n ik d la ca łeg o ru ch u T w o jeg o p o łą c zenia intern eto w eg o . Ż eb y za b lo ko w a ć funkcję
d zien n ika , za ch o w aj d om yśln e u sta w ien ie Disable. Aby m o n ito ro w ać ru ch p om ięd zy sie cią i Intern etem w ybierz Enable. Jeśli
chcesz p rzejrzeć d zien n ik, wybierz Incoming Log lub Outgoing Log w za leżn o ści co ch cesz o b ejrzeć.
Kliknij przycisk Save Settings a b y za p isać usta w ien ia p o lityki d o stęp u lu b Cancel Changes, żeb y zrezyg n o w a ć.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-37:Zakład ka Ad m in istration – Log
Zakład ka Ad m in istratio n – Diagnostics
T esty dia g n ostyczn e (P in g i T ra cero ute) p o zw a lają n a spra w dzen ie p o łą czen ia T w o ich kom pn en tó w siecio w ych .
Ping Test. Jest to n arzęd zie sp ra w d za ją ce statu s p o łą czen ia. K likn ij p rzycisk Ping a by otw o rzyć ekra n Ping Test. Wpisz adres
IP komputera któreg o p o łą czen ie ch cesz sp ra w d zić i ile ra zy ch cesz to p o łą czen ie testo w a ć. W ó w cza s kliknij przycisk Ping.
Ekran Ping Test w yśw ietli rezu ltat testu . Jeśli ch cesz za trzym a ć p ro ced u rę sp ra w d za n ia, kliknij p rzycisk Stop. Kliknij przycisk
Clear Log, żeb y w yczyścić za w a rtość ekran u . Jeśli ch cesz w ró cić d o ekran u Diagnostics, wybierz przycisk Close.
Rysunek 6-39 :Zakład ka Ad m in istration – Diagnostics
Traceroute Test. Ż eb y spra w d zić w yda jno ść p o łą czen ia , kliknij przycisk Traceroute. Wpisz adres komputera, któreg o po łą czenie chcesz testo w a ć i klikn ij przycisk Traceroute. Ekran Traceroute w yśw ietli rezu ltat testu . Jeśli ch cesz za trzym a ć
p ro ced u rę sp ra w d za nia , kliknij p rzycisk Stop. Kliknij przycisk Clear Log, żeb y w yczyścić za w a rto ść ekra n u . Jeśli chcesz
w ró cić do ekra nu Diagnostics, wybierz przycisk Close.
Kliknij przycisk Save Settings a b y za p isać usta w ien ia p o lityki d o stęp u lu b Cancel Changes, żeb y zrezyg n o w a ć.
Rysunek 6-40: Test Ping
Rysunek 6-41: Test Traceroute
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Zakład ka Administration – Factory Defaults
Kliknij przycisk Yes, aby u su n ą ć w szystkie u sta w ien ia ko nfigu ra cyjn e i p rzyw ró cić w artości d om yśln e, p o czym n a ciśnij przycisk Save Settings. Twoje u sta w ien ia zo sta n ą u tra co n e p o dcza s p rzyw ra ca nia w a rto ści fa bryczn ych. Fun kcja ta jest dom yślnie
zablokowana.
Rysunek 6-42:Zakład ka Ad m in istration – Factory Defaults
Zakład ka Ad m in istratio n – Firmware Upgrade
E kra n ten p o zw a la n a a ktu aliza cję o p ro g ram o w a nia rou tera . M o żesz to zro b ić p rzez kliknięcie p rzycisku Upgrade po
w yszu ka n iu n o w eg o firm w are, który m o żesz p o b ra ć ze stron y www firmy Linksys. N ie ró b teg o , ch yb a że p o ja w ią się p roblemy
z routerem lub nowy firmw a re p o sia d a fu n kcje, które ch cesz w yko rzysta ć.
Rysunek 6-43 :Zakład ka Ad m in istration – Firmware Upgrade
Zakład ka Ad m in istartio n – Config Management
W ekra nie tym m o żesz za rch iw izo w a ć lu b p rzyw ró cić plik z usta w ien iam i ro utera.
Jeśli ch cesz za p isa ć plik z ustawieniami routera, kliknij przycisk Backup i p o stęp u j zg o d nie z w yśw ietla n ym i p o lecen iam i.
Jeśli chcesz p rzyw ró cić plik z u sta w ien iam i ro u tera, klikn ij p rzycisk Browse, żeb y w yszu ka ć p lik i p ostęp u j zg o d nie z w yśw ie tlanymi poleceniami. Po odnalezieniu szukanego pliku, kliknij przycisk Restore.
Kliknij przycisk Save Settings a b y za p isać usta w ien ia p o lityki d o stęp u lu b Cancel Changes, żeb y zrezyg n o w a ć.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-44: Zakład ka Ad m in istration – Config Management
Zakład ka S tatu s – Router
Ekran Router, w za kła d ce S tatu s, po ka zu je o b ecn y statu s ro ute ra.
Firmware Version. Jest to aktualna wersja firmware routera.
Current Time. P o kau je cza s w o p arciu o strefę cza so w ą w ybra n ą w za kła d ce S etu p .
MAC Address. Jest to a d res M A C ro utera , w id zia n y p rzez T w o jeg o d o sta w cę u słu g In tern eto w ych.
Router Name. Jest to o kreslo n a n a zw a ro utera , w p isa n a w za kła d ce S etu p .
Host Name. Jeśli w ym a g a teg o d o sta w ca u słu gi, n a zw a ta jest w pisyw a n a w za kła d ce S etu p .
Domain Name. Jeśli w ym a g a teg o do sta w ca u słu gi, n a zw a ta jest w pisyw a na w za kła d ce S etu p .
Configuration Type. Pokazu je info rm a cje w ym ag a n e p rze z T w o jeg o d o sta w cę u słu g i d o p o ła czen ia z In tern etem . In form a cje
te zo ssta ły w p isa n e w za kła d ce S etu p . M o żesz ta kże p o łą czyć lu b ro złą czyć się z In tern etem klikają c przycisk Connect lub
Disconnect.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-45: Zakład ka Statu s – Router
Zakład ka S tatu s – Local Network
Ekran Local Network, w za kła d ce S tatu s, w yśw ietla info rm acje d o tyczą ce u sta w ień Twojej sieci lokalnej.
MAC Address. Adres MAC routera widoczny w lokalnej sieci Ethernet.
IP Address. Pokazuje adres IP routera widoczny w lokalnej sieci Ethernet.
Subnet Mask. P o ka zuje w yko rzystyw a n ą m a skę siecio w ą.
DHCP Server. Pokazuje status funkcji serwera DHCP w routerze.
Start IP Address. P o ka zu je a d res p o czą tko w y d la za kresu a d resó w IP wykorzystywa n ych p rzez u rzą d zenia w Twojej lokalnej
sieci Ethernet.
Rysunek 6-46: Zakład ka Statu s – Local Network
Start IP Address. P o ka zu je p o czą tko w y a dres IP d la za kresu a d resó w IP w yko rzystyw a nych p rzez u rzą dzenia w Twojej
lokalnej sieci Ethernet.
End IP Address. P o ka zu je ko ń co w y a d res IP d la za kresu a d resó w IP w yko rzystyw a n ych p rzez u rzą d zen ia w T w o jej lo ka ln ej
sieci Ethernet.
DHCP Client Table. K liknięcie teg o p rzycisku sp o w o d uje w yśw ietlen ie o k n a p o ka zu ją ceg o info rm a cje, któ re komputery
w yko rzystu ją ro uter ja ko serw er D H C P . W o kn ie tym zo b a czysz listę klien tó w D H C P (kom p uteró w i in n ych u rzą d zeń
sieciowych) z n a stęp u jącym i info rm acjam i: n a zw a klien tó w , interfejsy ,adresy IP, adresy MAC. M o żesz u su n ą ć kom p u tery z tej
listy przez zaznaczenie pola Delete i kliknięcie p rzycisku Delete.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-47:Tab lica klientów D H C P
Zakład ka S tatu s - Wireless
Ekran Wireless, w za kła d ce S ta tu s, w yśw ietla info rm a cje d otyczą ce u sta w ień sieci b ezp rzew o d o w ej.
MAC Address. Adres MAC routera widoczny w lokalnej sieci, Ethernet.
Mode. W zależn o ści o d w yb oru u sta w ien ia w za kła d ce W ireless, p o ka zu je tryb pra cy ro utera .
SSID. W zależn o ści o d w pisan ej n a zw y w za kła d ce W ireless, p o ka zu je n a zw ę (S S ID ) T w o jej sieci b ez -przewodowej.
Channel. W za leżn o ści o d w p isa n ej n a zw y w za kła d ce W ireless, p o ka zu je n um er ka n a łu n a któ rym ro zg ła sza T w o ja sieć
bezprzewodowa.
DHCP Server. Jeśli ro uter jest w yko rzystyw a n y ja ko serw er D H C P , b ęd zie ta info rm acja tu w yśw ietlo n a
Encryption Function. P o ka zu je m eto d ę za b e zp iecza n ia T w o jej sieci b ezp rzew o d o w ej, jaką w yb ra łeś w za kła d ce S ecu rity.
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
Rysunek 6-48:Zakład ka S tatus - Wireless
Załączn ik A :S p e cyfikacja tech n iczn a
Model
WRT54G
Standardy
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
K a n a ły
11 K a n a łó w (A m eryka P ó łn o cn a, Ś ro d ko w a i P o łu dn io w a - w iększo ść)
1 3 K a n a łó w (E uro p a I A zja - w iększo ść)
Porty
Internet: 1x 10/100 RJ45
L A N : 4 x 10 /1 00 (p rzełą czn ika )
Gniazdo zasilania
Przyciski
Reset, SecureEasySetup
Typ okablowania
Ethernet
Diody LED
Power, DMZ, WLAN, LAN (1-4), Internet
M o c w yjścio w a R F
18 dBm
UPnP able/cert
Able
F u n kcje za b e zp ieczeń
Z a p o ra siecio w a S P I (S tatefu l P a cket Insp ectio n ), P o lityki do stęp u
B e zp ieczeń stw o W i-Fi
WPA (Wi-Fi Protected Access), WEP, Filtrowanie po adresach MAC
Wymiary
186 mm x 48 mm x 200 mm
Waga
0,482 kg
Zasilanie
Z a sila cz zew n ętrzn y, 1 2 V p r sta łeg o , 0,5 A
Certyfikaty
FCC, IC-03, CE, Wi-Fi (802.11g, 802.11b), WPA, WPA2, WMM
Temperatura pracy
0 C - 40 C
W ilg otn o ść pra cy
10% - 85% nie skondensowane
○
Dokument pobrano z http://www.gral.pl
○

Podobne dokumenty