PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Transkrypt

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Załącznik nr 9
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Plan na 2012 rok
Treść
Podatek rolny i leśny
Projekt na 2013 rok
udział %
udział %
2013/2012
2 258 546
8,97%
2 348 887
9,08%
104,00%
18 024 100
71,61%
18 745 064
72,43%
104,00%
690 000
2,74%
717 600
2,77%
104,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1 184 500
4,71%
1 189 456
4,60%
100,42%
Wpływy z opłaty skarbowej
1 194 800
4,75%
1 230 644
4,76%
103,00%
Wpływy z opłaty targowej
1 045 000
4,15%
1 100 000
4,25%
105,26%
80 000
0,32%
95 481
0,37%
119,35%
Podatek od spadków i darowizn
267 800
1,06%
278 512
1,08%
104,00%
Pozostałe podatki i opłaty
423 630
1,68%
174 880
0,68%
41,28%
25 168 376
100,00%
25 880 524
100,00%
102,83%
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek opłacany w formie karty podatkowej
OGÓŁEM
20 000 000
18 000 000
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
op
ła
ty
zn
ej
ów
po
da
tk
id
ii
ar
ow
i
ow
ta
łe
os
Po
z
od
Po
da
te
k
fo
rm
w
Po
da
te
k
op
ła
ca
ny
sp
ad
k
ka
rty
ie
z
y
pł
yw
W
po
da
tk
ta
y
op
ła
t
y
op
ła
t
z
y
pł
yw
W
yn
no
śc
cz
od
Po
da
te
k
Plan na 2012 rok
rg
ow
ej
ow
ar
b
sk
op
ra
w
iln
yw
ic
w
od
kó
śr
od
ej
h
ny
c
h
to
w
yc
po
r
tra
ns
ni
er
uc
od
Po
da
te
k
Po
da
te
k
Po
da
te
k
ro
ln
y
il
ho
m
eś
n
oś
c
i
y
0
Projekt na 2013 rok

Podobne dokumenty