Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od

Komentarze

Transkrypt

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Pion Spraw Studenckich
Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011
po trzech latach od ukończenia studiów
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Studia stacjonarne II stopnia
Raport (wersja skrócona)
Kraków, grudzień 2014
Spis treści
1.
Wprowadzenie ................................................................................................................................ 4
2.
Cel badania ...................................................................................................................................... 4
3.
Metodyka badania i struktura próby............................................................................................... 4
3.1.
Badana grupa........................................................................................................................... 4
3.2.
Czas przeprowadzenia badania ............................................................................................... 4
3.3.
Narzędzie badawcze ................................................................................................................ 4
3.4.
Sposób pozyskiwania danych .................................................................................................. 4
3.5.
Analiza danych ......................................................................................................................... 5
3.6.
Responsywność badania, struktura próby .............................................................................. 5
4.
Streszczenie wyników ...................................................................................................................... 8
5.
Status zawodowy............................................................................................................................. 9
6.
Absolwenci pracujący .................................................................................................................... 11
6.1.
Status prawny zatrudnienia................................................................................................... 11
6.2.
Zgodność pracy z wykształceniem ......................................................................................... 11
6.3.
Nazwy, stanowiska i profil branżowy firm zatrudniających absolwentów............................ 13
6.4.
Lokalizacja zatrudnienia ........................................................................................................ 15
6.5.
Wysokość zarobków .............................................................................................................. 17
6.6.
Przebieg kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów........................................... 18
6.6.1.
Zmiana pracy ................................................................................................................. 18
6.6.2.
Awans i rozwój zawodowy ............................................................................................ 20
6.6.3.
Trudności w pracy zawodowej wynikające z braku wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych ................................................................................................................................... 21
6.7.
Kontynuacja nauki i formy dokształcania .............................................................................. 21
6.7.1.
Kontynuacja nauki – studia (doktoranckie, podyplomowe, dodatkowy kierunek) ....... 21
6.7.2.
Kursy, szkolenia, samokształcenie ................................................................................. 22
7.
Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą. ....................................................................... 24
8.
Absolwenci pracujący bez formalnego zatrudnienia..................................................................... 28
9.
Absolwenci niepracujący i kontynuujący edukację ....................................................................... 28
10. Absolwenci niepracujący i poszukujący pracy ............................................................................... 30
11. Absolwenci niepracujący i nieposzukujący pracy .......................................................................... 32
12. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów......................................................................... 32
Załącznik 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2011/2014 ............................................ 34
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
2
Załącznik 2. Wykaz odpowiedzi dotyczących trudności w pracy zawodowej wynikających z braku
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Załącznik 3. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na studiach doktoranckich,
podyplomowych oraz dodatkowych kierunkach studiów podjętych przez zatrudnionych absolwentów
po ukończeniu AGH w 2011 roku. ........................................................................................................ 60
Załącznik 4. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH
w 2011 roku. .......................................................................................................................................... 67
Załącznik 5. Wykaz odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze AGH – odpowiedź „Tak”.Błąd! Nie
zdefiniowano zakładki.
Załącznik 6. Wykaz odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze AGH – odpowiedzi „Nie”, „Trudno
powiedzieć”. ........................................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Załącznik 7. Wykaz odpowiedzi na pytanie „Czy z perspektywy czasu zmienił/zmieniłaby Pan/Pani coś
w procesie kształcenia na AGH?” ........................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Spis tabel ............................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Spis diagramów ................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
3
1. Wprowadzenie
Badanie losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich Akademii GórniczoHutniczej po trzech latach od ukończenia studiów jest II etapem monitoringu zawodowego
absolwentów będącego następstwem I etapu badań prowadzonych do pół roku od ukończenia AGH.
Badanie przeprowadzono po raz czwarty i objęto nim absolwentów rocznika 2011 reprezentujących
16 wydziałów.
2. Cel badania
Głównym celem badania była analiza przebiegu, rozwoju i awansu zawodowego absolwentów AGH
rocznik 2011 po trzech latach od ukończenia AGH w odniesieniu do:
 stanu zatrudnienia absolwentów,
 formy prawnej zatrudnienia,
 statusu zawodowego (branża i nazwa firmy zajmowane stanowiska),
 zgodności pracy z wykształceniem,
 lokalizacji miejsc pracy,
 zmiany miejsca pracy i stanowiska,
 rozwoju i awansu zawodowego,
 uzyskiwanych zarobków,
 wzrostu zarobków w trzyletniej karierze zawodowej,
 oceny wyboru ukończonej uczelni (AGH) i kierunku studiów,
 oceny dostosowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w pracy zgodnej
z uzyskanym wykształceniem,
 kształcenia ustawicznego po ukończeniu studiów magisterskich.
3. Metodyka badania i struktura próby
3.1. Badana grupa
Absolwenci AGH studiów stacjonarnych magisterskich i II stopnia, rocznik 2011 reprezentujący
16 wydziałów.
3.2. Czas przeprowadzenia badania
Październik-listopad 2013 (po trzech latach od ukończenia studiów).
3.3. Narzędzie badawcze
Anonimowy kwestionariusz ankiety (załącznik 8.) Kwestionariusz zawiera grupę pytań identycznych
jak w ankiecie wypełnianej w I etapie badania (do pół roku od ukończenia uczelni) oraz pytania
dodatkowe dostosowane do celów II etapu badania (po trzech latach od ukończenia studiów).
3.4. Sposób pozyskiwania danych
Dane zebrano metodą CAWI (z ang. Computer Assisted Web Interview), czyli wspomaganego
komputerowo wywiadu przy pomocy formularza internetowego. Respondenci otrzymali e-mail
z linkiem do ankiety na podstawie danych kontaktowych uzyskanych podczas I etapu badań w roku
2011.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
4
Na udział w badaniu absolwenci wyrazili zgodę podpisując deklarację uczestnictwa
w „Badaniu losów zawodowych absolwentów AGH” zgodną z Ustawą o ochronie danych
osobowych tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. wraz ze zmianą z dnia 07.03.2011r
Dz. U. 2010.229.1497, art. 1.
3.5. Analiza danych
Analiza statystyczna (liczbowa i procentowa).
Przy kodowaniu danych, obliczaniu i zestawianiu wyników korzystano z programu IBM SPSS Statistics.
3.6. Responsywność badania, struktura próby
Analizowana w I etapie badania grupa absolwentów wyniosła 2353, co stanowiło 83,1% wszystkich
absolwentów studiów stacjonarnych z roku 2011 (2831 osób). Adresy mailowe umożliwiające
przeprowadzenie II etapu badania uzyskano od 2546 absolwentów, spośród których na ankietę
rozesłana po trzech latach odpowiedziało 1075, co stanowiło:
 38,0% absolwentów z rocznika 2011,
 42,2% absolwentów (responsywność badania), do których wysłano kwestionariusz ankiety
po trzech latach od ukończenia studiów.
Tabela 3.1. Liczba respondentów w I i II etapie badań. Rozkład liczbowy i procentowy.
Kategoria
Absolwenci 2011 - I etap
badania
Absolwenci 2011 - II etap
badania
Czas
przeprowadzenia
badania
2011/2012
(do pół roku od
ukończenia
studiów)
październiklistopad 2014
(po trzech latach
od ukończenia
studiów)
Liczba
przebadanych
absolwentów
N=2831
(liczba
absolwentów
AGH 2011)
Responsywność
badania
2353
83,1%
N=2772
86,4%
1075
38,0%
N=2546
42,2%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
5
Tabela 3.2. Liczba respondentów według wydziałów. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba
absolwentów
2010
Liczba
respondentów
w I etapie badań
(2010)
Liczba
respondentów
w II etapie badań
(2013)
MSIB
53
51
31
58,5%
WEAIiE
580
430
213
36,7%
WEiP
127
104
49
38,6%
WFiIS
104
79
43
41,3%
WGGiIŚ
213
169
81
38,0%
WGGiOŚ
292
273
112
38,4%
WGiG
229
184
71
31,0%
WH
74
65
24
32,4%
WIMiC
148
130
55
37,2%
WIMiIP
159
137
57
35,8%
WIMiR
287
256
130
45,3%
WMN
111
84
33
29,7%
WMS
79
61
29
36,7%
WO
69
52
23
33,3%
WWNiG
64
60
31
48,4%
WZ
242
218
93
38,4%
Razem
2831
2353
1075
38,0%
Wydział
% (w odniesieniu do
liczby absolwentów
danego wydziału)
Diagram 3.1. Struktura próby według wydziałów. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N=1075.
WZ
WO WWNiG 8,7%
2,1% 2,9%
MSIB
2,9%
WEAIiE
19,8%
WMS
2,7%
WMN
3,1%
WEiP
4,6%
WIMiR
12,1%
WFiIS
4,0%
WIMiIP
5,3%
WIMiC
5,1% WH
2,2%
WGGiIŚ
7,5%
WGiG
6,6%
WGGiOŚ
10,4%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
6
Tabela 3.3. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy,
N=1075.
Płeć
Liczba wskazań
%N=1075
Kobiety
350
32,6%
Mężczyźni
725
67,4%
Razem
1075
100,0%
Diagram 3.2. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N=1075.
32,6%
Kobiety
Mężczyźni
67,4%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
7
4. Streszczenie wyników
Badanie losów zawodowych absolwentów AGH po trzech latach od ukończenia Uczelni
przeprowadzono po raz czwarty. Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki uzyskano w oparciu
o badanie zrealizowane wśród absolwentów stacjonarnych studiów magisterskich i studiów II stopnia
AGH z rocznika 2011. Kwestionariusz ankiety wypełniło 1075 respondentów, co stanowiło 38,0%
absolwentów AGH 2011. Responsywność badania wyniosła 42,2%. (Metodyka i Struktura próby
przedstawione są w Rozdziale 3.).
67,9% respondentów było zatrudnionych, 12,6% było zatrudnionych i jednocześnie kontynuowało
edukację, 4,3% było zatrudnionych i jednocześnie prowadziło działalność gospodarczą, a 5,5%
prowadziło działalność gospodarczą. 1,4% respondentów pracowało bez formalnego zatrudnienia.
Edukację kontynuowało i nie poszukiwało pracy 3,3% respondentów. W momencie realizowania
badania 4,6% absolwentów poszukiwało pracy, w tym 2,7% było w trakcie zmiany pracy. Wskaźniki
zatrudnienia podane są w Rozdziale 5.
W grupie pracujących absolwentów 87,0% było zatrudnionych na umowę o pracę, a 3,0% na umowy
cywilno-prawne. Wśród zatrudnionych absolwentów 85,2% wykonywało pracę całkowicie lub
częściowo zgodną z wyksztalceniem.
Główne branże zatrudniające absolwentów to: IT oraz motoryzacja, w większości na terenie
województwa małopolskiego (63,7%), z czego 37,4% w Krakowie. Dane na temat zatrudnienia
absolwentów znajdują się w Rozdziale 6., zaś wykaz firm i zajmowanych stanowisk w Załączniku 1.
W trakcie trzech lat od ukończenia AGH ponad połowa (52,7%) z zatrudnionych absolwentów
zmieniła pracę, z czego 20,2% trzykrotnie lub więcej. Wśród przyczyn zmiany pracy najczęściej
wskazywana była „wysokość zarobków” (63,5%), a następnie „brak możliwości rozwoju
zawodowego” (44,2%).
83,1% absolwentów zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do pierwszej pracy, a 77,9%
wzmocnienie pozycji zawodowej. Funkcje kierownicze pełniło 11,2% absolwentów. Szczegółowe
dane na temat przebiegu kariery zawodowej absolwentów znajdują się w Rozdziale 6.6.
Spośród 105 absolwentów prowadzących działalność gospodarczą 63,8% podjęła działalność na
terenie województwa małopolskiego. Klasyfikacja działalności, lokalizacja oraz wysokość dochodów
znajdują się w Rozdziale 7.
W grupie absolwentów niezatrudnionych i kontynuujących edukację, 33 osoby podjęły studia
doktoranckie, 1 osoba studia podyplomowe oraz 1 osoba studia na dodatkowym kierunku (studia
doktoranckie na AGH podjęły 24 osoby). Wykaz uczelni/instytutów oraz dyscyplin i kierunków
studiów znajduje się w Załącznikach 4., 5., 6.
84,7% respondentów ponownie wybrałoby studia na AGH, a 52,9% ten sam kierunek studiów.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
8
5. Status zawodowy
Tabela 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba
wskazań
%N=1075
911
84,7%
Prowadzący działalność gospodarczą
59
5,5%
Pracujący bez formalnego zatrudnienia
15
1,4%
Kontynuujący edukację
36
3,3%
49
4,6%
5
0,5%
1075
100,0%
Wybór odpowiedzi
Zatrudnieni
730
67,9%
Zatrudnieni i kontynuujący edukację
135
12,6%
Zatrudnienie i prowadzący działalność gospodarczą
46
4,3%
Poszukujący pracy – w trakcie zmiany pracy
20
Poszukujący pracy – pozostający bez formalnego
zatrudnienia od ukończenia AGH
29
1,9%
2,7%
Niepracujący, nieposzukujący pracy
Razem
Diagram 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N=1075.
1,4%
3,3%
4,6%
0,5%
Jest zatrudniony/a
5,5%
Prowadzi działalność
gospodarczą
Pracuje bez formalnego
zatrudnienia
Kontynuuje edukację, nie
poszukuje pracy
Poszukuje pracy
84,7%
Nie pracuje, nie poszukuje
pracy
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
9
Diagram 5.2. Status zawodowy – porównanie 2011 i 2014. Rozkład procentowy, N2011=2353, N2014=1075.
2014
0%
2011
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
84,7%
74,5%
Jest zatrudniony/a
5,5%
4,1%
Prowadzi działalność gospodarczą
1,4%
Pracuje bez formalnego zatrudnienia*
3,3%
6,5%
Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy
4,6%
12,5%
Poszukuje pracy
Nie pracuje, nie poszukuje pracy
0,5%
2,3%
*Kategoria dodana do kwestionariusza w roku 2014.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
10
6. Absolwenci pracujący
6.1. Status prawny zatrudnienia
Tabela 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba wskazań
%N=970
Umowa o pracę
844
87,0%
Umowa cywilno-prawna
29
3,0%
Samozatrudnienie
59
6,1%
Brak danych
38
3,9%
Razem
970
100,0%
Wybór odpowiedzi
*Absolwenci zatrudnieni i prowadzący działalność gospodarczą.
Diagram 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=970.
6,1%
3,0%
3,9%
Umowa o pracę
Umowa cywilno-prawna
Samozatrudnienie
Brak danych
87,0%
6.2. Zgodność pracy z wykształceniem
Analizowana w dalszej części rozdziału grupa respondentów wynosiła
absolwentów zatrudnionych.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
911 i obejmowała
11
Tabela 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba
wskazań
%N=911
Praca zgodna z wykształceniem
421
46,2%
Praca częściowo zgodna z wykształceniem
355
39,0%
Praca niezgodna z wykształceniem
130
14,3%
praca niezgodna z wykształceniem ale zgodna z zainteresowaniami
respondenta
23
2,5%
praca niezgodna z wykształceniem z braku innych możliwości
87
9,5%
nie podano powodu
20
2,2%
5
0,5%
911
100,0%
Zgodność pracy z wykształceniem
Brak danych
Razem
Diagram 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N=911.
14,3%
0,5%
Praca zgodna z
wykształceniem
46,2%
Praca częściowo zgodna z
wykształceniem
Praca niezgodna z
wykształceniem
39,0%
Brak danych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
12
Diagram 6.3. Zgodność pracy z wykształceniem – porównanie 2011 i 2014. Rozkład procentowy, N2011=1753,
N2014=911.
2014
0,0%
2011
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
46,2%
Praca zgodna z wykształceniem
53,1%
39,0%
Praca częściowo zgodna z wykształceniem
32,2%
Praca niezgodna z wykształceniem
14,3%
12,8%
6.3. Nazwy, stanowiska i profil branżowy firm zatrudniających absolwentów
Tabela 6.3. Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów AGH 2011/2014.
Branża
IT
motoryzacja
geodezja
IT/telekomunikacja
górnictwo
budownictwo
finanse
handel
energetyka
automatyka
produkcja
odlewnictwo
wiertnictwo
badania i rozwój
branża naftowa
outsourcing
administracja państwowa
Liczba
wskazań
258
148
79
77
69
56
46
45
42
34
33
31
29
27
27
27
26
Branża
administracja
branża spożywcza
gastronomia
geofizyka
inżynieria
IT/medycyna
kolejnictwo
media
outsourcing/HR
usługi
inżynieria środowiska
logistyka
odnawialne źródła energii
przemysł lotniczy
automatyka budynków
branża lotnicza
branża paliwowa
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
Liczba
wskazań
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
13
bankowość
szkolnictwo wyższe
automatyka przemysłowa
branża elektryczna
geologia
mechanika
projektowanie
25
25
23
22
19
19
19
branża lotnicza
18
hutnictwo
telekomunikacja
ochrona środowiska
materiały ogniotrwałe
elektronika
branża chemiczna
metalurgia
przemysł
rekrutacja/zasoby ludzkie
edukacja
księgowość
wentylacja/klimatyzacja
branża ceramiczna
FMCG
marketing
16
16
15
14
12
11
11
11
10
9
9
9
8
8
8
farmacja
konstrukcje stalowe
poligrafia
produkcja materiałów budowlanych
produkcja opakowań
branża metalowa
branża szkoleniowa
budownictwo/wentylacja i
klimatyzacja
chłodnictwo
gospodarka odpadami
inżynieria sanitarna
IT/elektronika
mechanika/branża naftowa
nieruchomości
organizacja pozarządowa
projektowanie, automatyka
robotyka
transport, spedycja i logistyka
turystyka
wentylacja i klimatyzacja
wycena nieruchomości
akustyka
aparatura medyczna
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
Szczegółowy wykaz firm i stanowisk oraz profili branżowych firm zatrudniających absolwentów AGH
2011 w roku 2014 znajduje się w Załączniku 1.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
14
6.4. Lokalizacja zatrudnienia
Tabela 6.4. Lokalizacja zatrudnienia – Polska. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba
absolwentów
%N=821
523
63,7%
307
37,4%
śląskie
90
11,0%
mazowieckie
60
7,3%
podkarpackie
59
7,2%
dolnośląskie
27
3,3%
świętokrzyskie
17
2,1%
wielkopolskie
10
1,2%
lubelskie
5
0,6%
lubuskie
5
0,6%
kujawsko-pomorskie
4
0,5%
łódzkie
4
0,5%
pomorskie
4
0,5%
zachodniopomorskie
4
0,5%
opolskie
3
0,4%
podlaskie
1
0,1%
warmińsko-mazurskie
1
0,1%
brak danych
4
0,5%
821
100,0%
Województwo
małopolskie
w tym Kraków
Razem
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
15
Diagram 6.4. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=911.
0,0%
małopolskie
w tym Kraków
śląskie
podkarpackie
mazowieckie
zagranica
świętokrzyskie
dolnośląskie
łódzkie
lubelskie
wielkopolskie
lubuskie
pomorskie
opolskie
podlaskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
66,2%
52,2%
10,4%
6,3%
4,1%
3,3%
2,1%
1,6%
1,0%
0,9%
0,9%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
Tabela 6.5. Lokalizacja zatrudnienia – zagranica. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba
absolwentów
%N=90
Liczba
absolwentów
%N=90
Wielka Brytania
23
27,7%
Czechy
1
1,2%
Niemcy
14
16,9%
Finlandia
1
1,2%
Norwegia
10
12,0%
Ghana
1
1,2%
Austria
6
7,2%
Irlandia
1
1,2%
Szwajcaria
4
4,8%
Katar
1
1,2%
USA
4
4,8%
Skandynawia
1
1,2%
Francja
2
2,4%
Słowacja
1
1,2%
Hiszpania
2
2,4%
Szkocja
1
1,2%
Holandia
2
2,4%
Tajlandia
1
1,2%
Kanada
2
2,4%
Zjednoczone Emiraty Arab.
1
1,2%
Szwecja
2
2,4%
Włochy
1
1,2%
Australia
1
1,2%
brak danych
7
7,8%
Razem
90
100,0%
Kraj
Kraj
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
16
6.5. Wysokość zarobków
Tabela 6.6. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Przedział zarobków brutto
Liczba wskazań
N=911
poniżej 1500 zł
9
1,0%
1501 - 2000 zł
53
5,8%
2001 - 2500 zł
56
6,1%
2501 - 3000 zł
63
6,9%
3001 - 3500 zł
83
9,1%
3501 - 4000 zł
74
8,1%
4001 - 4500 zł
71
7,8%
4501 - 5000 zł
58
6,4%
5001 - 5500 zł
62
6,8%
5501 - 6000 zł
49
5,4%
powyżej 6000 zł
251
27,6%
brak danych
82
9,0%
Razem
911
100,0%
Diagram 6.5. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=911.
30%
27,6%
25%
20%
15%
9,1%
10%
5,8%
6,1%
6,9%
8,1%
9,0%
7,8%
6,4%
6,8%
5,4%
5%
1,0%
0%
poniżej 1501 - 2001 - 2501 - 3001 - 3501 - 4001 - 4501 - 5001 - 5501 - powyżej brak
1500 zł 2000 zł 2500 zł 3000 zł 3500 zł 4000 zł 4500 zł 5000 zł 5500 zł 6000 zł 6000 zł danych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
17
83,1% absolwentów (757 osób) zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do pierwszej pracy.
Zarobki absolwentów wzrosły średnio o 2788,00 zł:
 dominanta wzrostu: 2 000,00 zł,
 wzrost maksymalny: 30 000,00 zł.
1,2% absolwentów (11 osób) zadeklarowało spadek zarobków.
6.6. Przebieg kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów
6.6.1. Zmiana pracy
Tabela 6.7. Zmiana pracy od momentu ukończenia studiów w 2011 roku. Absolwenci 2011/2014. Rozkład
liczbowy i procentowy.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
N=911
Tak
480
52,7%
Nie
412
45,2%
Brak danych
19
2,1%
Razem
911
100,0%
Diagram 6.6. Częstotliwość zmiany pracy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N=480.
4,6% 1,0%
15,6%
Jednokrotnie
Dwukrotnie
52,3%
Trzykrotnie
Czterokrotnie i więcej
26,5%
Brak danych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
18
Tabela 6.8. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=480.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
N=480
Wysokość zarobków
305
63,5%
Brak możliwości rozwoju
212
44,2%
Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych
143
29,8%
Brak stabilności zatrudnienia
135
28,1%
Kultura firmy/atmosfera pracy
111
23,1%
Awans zawodowy w kolejnej firmie
104
21,7%
Praca niezgodna z kwalifikacjami
90
18,8%
Niekorzystne relacje między pracownikami
70
14,6%
Lokalizacja firmy
63
13,1%
Powody rodzinne/osobiste
62
12,9%
Inne
41
8,5%
Diagram 6.7. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład procentowy, N=480.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Wysokość zarobków
44,2%
Niemożność realizacji zainteresowań
zawodowych
29,8%
Brak stabilności zatrudnienia
28,1%
Kultura firmy/atmosfera pracy
23,1%
Awans zawodowy w kolejnej firmie
21,7%
Praca niezgodna z kwalifikacjami
18,8%
14,6%
Lokalizacja firmy
13,1%
Powody rodzinne/osobiste
12,9%
Inne
70%
63,5%
Brak możliwości rozwoju
Niekorzystne relacje między pracownikami
60%
8,5%
Tabela 6.9. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowe.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
N=480
19
Zmiana miasta
Zmiana województwa
Zmiana kraju
136
113
76
28,3%
23,5%
15,8%
Diagram 6.8. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=480.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
28,3%
30%
23,5%
15,8%
20%
10%
0%
Zmiana miasta
Zmiana województwa
Zmiana kraju
6.6.2. Awans i rozwój zawodowy
Tabela 6.10. Awans i rozwój zawodowy. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=911.
Wybór odpowiedzi
Tak
Kategoria
Nie
Nie wiem
Liczba
wskazań
%N=911
Liczba
wskazań
%N=911
Liczba
%N=911
wskazań
Zwiększenie odpowiedzialności
714
78,4%
68
7,5%
105
11,5%
Wzmocnienie pozycji zawodowej
710
77,9%
66
7,2%
96
10,5%
Zmiana stanowiska
635
69,7%
250
27,4%
-
-
Awans zawodowy
513
56,3%
352
38,6%
-
-
Ponadto:
 102 absolwentów (11,2%) zajmowało stanowiska kierownicze,
 252 absolwentów (27,7%) miało podległych pracowników.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
20
6.6.3. Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych
Tabela 6.11. Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności lub
kompetencji społecznych. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Wybór odpowiedzi


Liczba wskazań
N=911
Niedostateczna wiedza uzyskana na studiach
430
47,2%
Niedostateczne umiejętności zawodowe
308
33,8%
Niedostateczne kompetencje społeczne
168
18,4%
264 respondentów (29,0%) nie wskazało na żadną z wymienionych kategorii,
67 respondentów (7,4%) wskazało na wszystkie z wymienionych kategorii.
6.7. Kontynuacja nauki i formy dokształcania
6.7.1. Kontynuacja nauki – studia (doktoranckie, podyplomowe, dodatkowy kierunek)
Tabela 6.12. Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów w 2011 roku. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład
liczbowy i procentowy.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
%N=911
Tak
141
15,5%
Nie
770
84,5%
Razem
911
100,0%
Diagram 6.9. Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy,
N=911.
15,5%
Tak
Nie
84,5%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
21
Tabela 6.13. Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów – rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2011/2014.
Rozkład procentowy, N=141.
Rodzaj studiów
Liczba wskazań
%N=141
Studia podyplomowe
75
53,2%
Studia doktoranckie
43
30,5%
Dodatkowy kierunek studiów
30
21,3%
W analizowanej grupie 141 zatrudnionych i kontynuujących edukację absolwentów:
 1 osoba kontynuowała edukację jednocześnie na studiach doktoranckich, podyplomowych
i dodatkowym kierunku studiów,
 2 osoby kontynuowały jednocześnie studia doktoranckie i studia podyplomowe,
 4 osoby kontynuowały jednocześnie studia doktoranckie i studia na dodatkowym kierunku,
 4 osoby kontynuowały jednocześnie studia podyplomowe i studia na dodatkowym kierunku.
Diagram 6.10. Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów – rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2011/2014.
Rozkład procentowy, N=141.
0%
10%
20%
30%
40%
Studia podyplomowe
60%
53,2%
Studia doktoranckie
Dodatkowy kierunek studiów
50%
30,5%
21,3%
Szczegółowy wykaz uczelni/instytutów oraz nazw kierunków znajduje się w Załączniku 3. (ss. 89-95).
6.7.2. Kursy, szkolenia, samokształcenie
Tabela 6.14. Podnoszenie kwalifikacji – kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2011/2014.
Rozkład liczbowy i procentowy, N=911.
Podnoszenie kwalifikacji – kursy, szkolenia,
samokształcenie
Liczba wskazań
%N=911
Tak
657
72,1%
Nie
224
24,6%
Brak danych
30
3,3%
Razem
911
100,0%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
22
Diagram 6.11. Podnoszenie kwalifikacji – kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2011/2014.
Rozkład procentowy, N=911.
3,3%
24,6%
Tak
Nie
Brak danych
72,1%
Tabela 6.15. Podnoszenie kwalifikacji – formy dokształcania. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i
procentowy, N=657.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
%N=657
Kursy, szkolenia
525
79,9%
Samokształcenie
393
59,8%
Diagram 6.12. Podnoszenie kwalifikacji – formy dokształcania. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład
procentowy, N=657.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Kursy, szkolenia
Samokształcenie
80%
90%
100%
79,9%
59,8%
Szczegółowy wykaz uczelni/instytutów oraz nazw kierunków znajduje się w Załączniku 4.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
23
7. Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą.
Analizowana w niniejszym rozdziale grupa liczy 105 respondentów i obejmowała absolwentów
prowadzących działalność gospodarczą:
 59 osób wyłącznie prowadzących działalność gospodarczą,
 46 osób zatrudnionych i jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą.
Tabela 7.1. Klasyfikacja działalności gospodarczej. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy.
Przedmiot działalności gospodarczej
IT
Liczba
Przedmiot działalności gospodarczej
wskazań
12
producent owoców
Liczba
wskazań
1
programowanie
5
produkcja filmowa
1
firma handlowo usługowa
3
produkcja i handel
1
handel
3
produkcja i projektowanie małej
architektury miejskiej
1
szkolenia
3
produkcja sprzętu elektronicznego
1
finanse
2
programowanie gier
1
geologia
2
projektowanie maszyn przemysłowych,
skanowanie 3d, drukowanie 3d
1
usługi
2
projektowanie stron www
1
usługi geodezyjne
2
projekty mechaniczne maszyn
technologicznych, głównie do przemysłu
spożywczego.
1
usługi informatyczne
2
prowadzenie przedszkola
1
administracja biurowa
1
prowadzenie serwisu internetowego
1
administracja biurowa, księgowość
1
reklama, konstrukcja mebli
1
agencja reklamowa
1
reklama, produkcja gadżetów
reklamowych, elementów wyposażenia
wnętrz, zabawek edukacyjnych
1
akwarystyka morska, słodkowodna,
budowa ścian zieleni, oczek wodnych
1
renowacja zabytków
1
budowa maszyn
1
rolnictwo
1
budownictwo
1
salon drzwi, podłogi, okna
1
budownictwo i informatyka
1
serwis internetowy
1
budownictwo, wykonywanie
kosztorysów, doradztwo
1
software development
1
doradztwo techniczne
1
sprzedaż
1
doradztwo ubezpieczeniowe
1
sprzedaż przez sklep internetowy
1
działalność fotograficzna
1
stacja kontroli pojazdów
1
działalność usługowa
1
telekomunikacja
1
działalność związana z
oprogramowaniem
1
transport miejski
1
elektronika samochodowa
1
tworzenie oprogramowania
1
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
24
programowanie układów
elektronika, programowanie
1
usługi biurowe
1
geodezja
1
usługi dla przemysłu chemicznego
1
geodezja i kartografia, pośrednictwo w
obrocie nieruchomościami
1
usługi edukacyjne
1
grafika komputerowa
1
usługi finansowe
1
handel , usługi
1
usługi informatyczne (kontraktor dla
innych firm IT)
1
handel wyrobami medycznymi
1
usługi informatyczne (programowanie)
1
instalacje grzewcze, sanitarne,
wentylacja, OŹE
1
usługi informatyczne, poligraficzne,
elektrotechniczne
1
kierowanie robotami budowlanymi
1
usługi korepetytorskie
1
komunikacja i działania public relations
1
usługi programistyczne
1
marketing internetowy
1
usługi utrzymania porządku i czystości
1
marketing, reklama
1
warsztaty edukacyjne dla dzieci z robotyki
1
mechanika pojazdowa
1
wycena nieruchomości
1
płytki ceramiczne
1
wytwarzanie oprogramowania
1
pośrednictwo finansowe
1
zarządzanie
1
pranie dywanów, tapicerek, korekcja
lakieru
1
zdrowie i uroda
1
Tabela 7.2. Lokalizacja działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy.
Liczba
absolwentów
%N=105
67
63,8%
30
28,6%
podkarpackie
13
12,4%
śląskie
9
8,6%
mazowieckie
4
3,8%
łódzkie
3
2,9%
zagranica
3
2,9%
świętokrzyskie
2
1,9%
kujawsko-pomorskie
1
1,0%
lubelskie
1
1,0%
pomorskie
1
1,0%
brak danych
1
1,0%
105
100,0%
Region działalności
małopolskie
w tym Kraków
Razem
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
25
Tabela 7.3. Wysokość dochodów z działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład
procentowy, N=105.
30,0%
24,8%
25,0%
25,7%
20,0%
15,0%
10,0%
12,4%
7,6%
7,6%
6,7%
4,8%
5,0%
4,8%
1,9%
1,9%
1,9%
0,0%
0,0%
poniżej 1501 - 2001 - 2501 - 3001 - 3501 - 4001 - 4501 - 5001 - 5501 - powyżej brak
1500 zł 2000 zł 2500 zł 3000 zł 3500 zł 4000 zł 4500 zł 5000 zł 5500 zł 6000 zł 6000 zł danych
14 absolwentów (13,3%) zadeklarowało wzrost dochodów od momentu założenia działalności
gospodarczej średnio o 5910,00 zł (dominanta wzrostu: 3 000,00 zł, wzrost maksymalny: 30 000,00
zł).
Tabela 7.4. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas studiów.
Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
%N=105
Tak
25
23,8%
Częściowo
60
57,1%
Nie
18
17,1%
Brak danych
2
1,9%
105
100,0%
Razem
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
26
Diagram 7.1. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas studiów.
Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=105.
1,9%
17,1%
23,8%
Tak
Częściowo
Nie
Brak danych
57,1%
Kontynuacja edukacji : 11 absolwentów prowadzących działalność gospodarczą:
 studia doktoranckie – 2 osoby,
 studia podyplomowe – 9 osób,
 dodatkowy kierunek studiów – 3 osoby.
1 osoba łączyła wszystkie w/w formy edukacji, 1 osoba studia doktoranckie i dodatkowy kierunek
studiów i 1 osoba studia podyplomowe i dodatkowy kierunek studiów.
Podnoszenie kwalifikacji :
 kursy/ szkolenia – 26 osób,
 samokształcenie – 24 osoby.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
27
8. Absolwenci pracujący bez formalnego zatrudnienia
Analizowana grupa absolwentów wynosiła 15 osób i obejmowała absolwentów pracujących bez
umowy. Spośród tej grupy:
 7 osób wykonywało pracę zgodną z wykształceniem i kwalifikacjami, 3 osoby pracę
częściowo zgodną, a 5 osób na niezgodną z wykształceniem,
 10 osób podjęło pracę na terenie województwa małopolskiego, 2 osoby w województwie
śląskim, pozostałe osoby w województwach: dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim,
 11 osób było wcześniej formalnie zatrudnionych (umowa o pracę lub umowa zlecenie),
 3 osoby pracowały bez formalnego zatrudnienia poniżej 3 miesięcy, 1 osoba poniżej
6 miesięcy, a 10 osób dłużej niż 6 miesięcy (1 osoba nie udzieliła odpowiedzi).
9. Absolwenci niepracujący i kontynuujący edukację
Analizowana w niniejszym rozdziale grupa absolwentów wynosiła
absolwentów niepracujących i kontynuujących edukację.
36 osób i obejmowała
Tabela 9.1. Absolwenci kontynuujący edukację – rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład
liczbowy i procentowy.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
%N=36
Studia doktoranckie
33
91,7%
Studia na innym kierunku
1
2,8%
Studia podyplomowe
1
2,8%
Brak danych
2
5,6%
Jedna osoba studiowała jednocześnie na studiach doktoranckich i podyplomowych.
Tabela 9.2.Absolwenci kontynuujący edukację – wykaz uczelni/instytutów i kierunków studiów. Absolwenci
AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy.
Ukończony
Ukończony w 2011
w 2011 roku
kierunek studiów
Wydział AGH
MSIB
Inżynieria Biomedyczna
AGH
Automatyka i Robotyka
MSIB
Inżynieria Biomedyczna
AGH
MSIB
Inżynieria Biomedyczna
AGH
MSIB
Inżynieria Biomedyczna
AGH
Nie podano
Biocybernetyka i Inżynieria
Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
MSIB
Inżynieria Biomedyczna
AGH
Inżynieria Materiałowa
WEAIiIE
Automatyka i Robotyka
University of Leeds
WEAIiIE
Automatyka i Robotyka
Mechanical Engineering /
Biomechatronics
University of Barcelona Neuroscience/Biomedicine
WEAIiIE
Informatyka
INP Grenoble
Studia III stopnia
Uczelnia/Instytut
Dyscyplina/Kierunek
Informatyka
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
28
WEAIiIE
Informatyka
AGH
Informatyka
WEiP
Technologia Chemiczna
PAN
Chemia
WEiP
Technologia Chemiczna
AGH
Energetyka
WEiP
Technologia Chemiczna
AGH
Chemia
WEiP
Technologia Chemiczna
AGH
Technologia chemiczna
WFiIS
Fizyka Medyczna
AGH
Fizyka
WFiIS
Fizyka Techniczna
University of Waterloo
Quantum Information
WFiIS
Fizyka Techniczna
AGH
Fizyka
WGGiIŚ
Inżynieria Środowiska
AGH
Geodezja i Kartografia
WGGiOŚ
Górnictwo i Geologia
Instytut Geofizyki PAN
Sejsmologia
WGGiOŚ
Inżynieria Środowiska
AGH
Hydrogeologia/Geologia
WGGiOŚ
Inżynieria Środowiska
AGH
Geofizyka
WIMiC
Inżynieria Materiałowa
AGH
Fizyka
WIMiC
Inżynieria Materiałowa
WIMiC
Technologia Chemiczna
WIMiC
Technologia Chemiczna
AGH
Inżynieria Materiałowa
Instytut Fizyki Jądrowej
Biomateriały
PAN
AGH
Chemia
WIMiC
Technologia Chemiczna
AGH
Technologia chemiczna
WIMiC
Technologia Chemiczna
AGH
Chemia
WIMiC
Technologia Chemiczna
AGH
Chemia
WIMiIP
Informatyka Stosowana
AGH
Metalurgia
WIMiIP
Inżynieria Materiałowa
AGH
Inżynieria Materiałowa
WIMiR
Automatyka i Robotyka
WIMiR
Automatyka i Robotyka
WIMiR
Mechatronika
WMS
Matematyka
Ukończony
Ukończony w 2011
w 2011 roku
kierunek studiów
Wydział AGH
WGGiIŚ
Inżynieria Środowiska
Ukończony
Ukończony w 2011
w 2011 roku
kierunek studiów
Wydział AGH
Elektronika i
WEAIiIE
Telekomunikacja
Université Grenoble
Alpes
AGH
AGH
Uniwersytet
Jagielloński
Signal Postprocessing
Automatyka i Robotyka
Automatyka i Robotyka
Matematyka
Studia podyplomowe
Uczelnia
Kierunek studiów
AGH
Geologia Górnicza
Inny kierunek studiów
Uczelnia
Kierunek studiów
UJ
Lekarski
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
29
10. Absolwenci niepracujący i poszukujący pracy
W momencie przeprowadzenia badania pracy poszukiwało 49 absolwentów. Spośród tej grupy:
 29 osób było wcześniej formalnie zatrudnionych (umowa o pracę lub umowa zlecenie),
 20 osób nie podjęło formalnego zatrudnienia po ukończeniu studiów,
 23 osoby (16 w kraju, 7 za granicą) podejmowały prace dorywcze bez umowy.
Tabela 10.1. Przyczyny pozostawania bez pracy. Absolwenci 2011/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba
wskazań
%N=49
Mała liczba ofert pracy zgodnych z posiadanym wykształceniem
25
51,0%
Mała liczba ofert pracy w preferowanej lokalizacji
20
40,8%
Niewystarczająca znajomość języków obcych
12
24,5%
Niewystarczająca wiedza specjalistyczna
10
20,4%
Nie znam powodów
5
10,2%
Niewystarczająca wiedza w zakresie technologii komputerowych
3
6,1%
Niewystarczające umiejętności interpersonalne
2
4,1%
Inne
8
16,3%
Wybór odpowiedzi
Diagram 10.1. Przyczyny pozostawania bez pracy. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy, N=49.
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
Mała liczba ofert pracy zgodnych z
posiadanym wykształceniem
51,0%
Mała liczba ofert pracy w preferowanej
lokalizacji
40,8%
Niewystarczająca znajomość języków obcych
24,5%
Niewystarczająca wiedza specjalistyczna
Nie znam powodów
Niewystarczająca wiedza w zakresie
technologii komputerowych
Niewystarczające umiejętności
interpersonalne
Inne
60,0%
20,4%
10,2%
6,1%
4,1%
16,3%
W kategorii „Inne” (wypowiedzi respondentów):
 „ciąża”,
 „Likwidacja etatów”,
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
30






„niepodpisanie kolejnej umowy po powrocie z urlopu macierzyńskiego, stanowisko przejęła
córka jednego z kierowników”,
„Niepodpisanie umowy - główny powód rezygnacji, reszta swoją drogą występowała”,
„rozwiązanie umów z wieloma pracownikami z powodu kryzysu w firmie”,
„urodzenie dziecka”,
„wyjechałem na stałe za granicę”,
„Zwolnienie przez pracodawcę”.
Tabela 10.2. Przyczyny przerwania lub rezygnacji z pracy. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy
i procentowy.
Wybór odpowiedzi
Wysokość zarobków
Liczba
wskazań
13
%N=29
44,8%
Brak stabilności zatrudnienia
11
37,9%
Brak możliwości rozwoju zawodowego
10
34,5%
Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych
9
31,0%
Powody rodzinne (osobiste)
6
20,7%
Praca niezgodna z kwalifikacjami
5
17,2%
Kultura/atmosfera firmy
4
13,8%
Lokalizacja firmy
3
10,3%
Niepodpisanie kolejnej umowy przez pracodawcę
2
6,9%
Inne
2
6,9%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
31
Diagram 10.2. Przyczyny przerwania lub rezygnacji z pracy. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład procentowy,
N=29.
0%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Wysokość zarobków
44,8%
Brak stabilności zatrudnienia
37,9%
Brak możliwości rozwoju zawodowego
34,5%
Niemożność realizacji zainteres. zawod.
31,0%
Powody rodzinne (osobiste)
20,7%
Praca niezgodna z kwalifikacjami
17,2%
Kultura/atmosfera firmy
13,8%
Lokalizacja firmy
10,3%
Niepodpisanie kolejnej umowy przez pracod.
6,9%
Inne
6,9%
11. Absolwenci niepracujący i nieposzukujący pracy
Grupa liczyła 5 osób (4 kobiety, 1 mężczyzna), spośród których 3 osoby były wcześniej zatrudnione.
Wśród powodów pozostawania bez pracy 3 kobiety wskazały na opiekę nad małym dzieckiem.
12. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów
Tabela 12.1. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2011/2014. Rozkład liczbowy
i procentowy, N=1075.
Wybór odpowiedzi
Ponowne podjęcie studiów
w AGH
Ponowne podjęcie tego samego
kierunku studiów
Liczba wskazań
N=1075
Liczba wskazań
N=1075
Tak
910
84,7%
569
52,9%
Nie
62
5,8%
282
26,2%
Nie wiem
102
9,5%
224
20,8%
1
0,1%
0
0,0%
1075
100,00%
1075
100,00%
Brak danych
Razem
Realizacja badania, analiza wyników:
Grażyna Śliwińska, Piotr Janus
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
32
14. Wykaz załączników
1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2011/2014.
3. Wykaz uczelni/instytutów oraz dyscyplin i kierunków studiów podjętych przez zatrudnionych
absolwentów po ukończeniu AGH w 2011 roku.
4. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2011 r.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
33
Załącznik 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2011/2014
według wydziałów
MIĘDZYWYDZIAŁOWA SZKOŁA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
Nazwa firmy
Instytut Podstawowych Problemów
Techniki PAN
Ion Beam Applications
Branża
Stanowisko
badania i rozwój
starszy laborant
badania i rozwój
field engineer beam physics
specjalista ds. rozwoju
produktów
Nie podano nazwy
badania i rozwój
Lufthansa Global Business Services
Sp. z o.o.
BPO
specjalista ds. raportowania
NOVASEIS SP. Z O.O.
geofizyka
inżynier elektronik, transcriber,
administrator strony www
Comarch
IT
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Pruftechnik Technology
seed labs
PwC
Internetowe Radio LEM.FM
Carl Zeiss
Consultronix SA
IT
IT
IT
IT
IT
IT
konsulting
media
medycyna
medycyna
inżynier kontroli jakości
oprogramowania
analityk ds. testów
informatyk
inżynier oprogramowania
programista
programista c++/qt
qa manager
starszy konsultant
redaktor
inżynier ds. serwisu i aplikacji
specjalista ds. serwisu
GE Medical Systems
medycyna
koordynator serwisu medycznego
iMed24
medycyna
OPTOPOL Technology Sp. z o.o.
medycyna
konsultant
specjalista ds. planowania jakości
i środowiska
Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i
medycyna
Onkologii w Katowicach
starszy inspektor
Delphi
motoryzacja
Delphi
motoryzacja
Valeo Autosystemy
AGH
Uniwersytet Jagielloński
motoryzacja
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
inżynier materiałowy
inżynier ds. testów systemów z
oprogramowaniem
inżynier jakości
asystent naukowo-badawczy
naukowo - techniczne
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
Nazwa firmy
Dematic
Branża
automatyka
Stanowisko
control design engineer
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
34
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Asseco Poland
Mitsubishi Electric
Nie podano nazwy
automatyka
automatyka
automatyka przemysłowa
automatyka przemysłowa
automatyka przemysłowa
Nie podano nazwy
automatyka przemysłowa
sigmatek gmbh
Goldman Sachs
Nie podano nazwy
ABJ Electric
Biuro Projektów
Elektroenergetycznych
ETEC Sp. z o.o.
Nie podano nazwy
Apply Poland
automatyka przemysłowa
bankowość
bankowość
branża elektryczna
ca support engineer
inżynier automatyk
inżynier budowy
inżynier rozwoju produktu
programista
starszy specjalista business
intelligence
hardware developer
analyst developer
development team leader
brygadzista/elektromonter
branża elektryczna
asystent projektanta
branża elektryczna
branża elektryczna
budownictwo
Nie podano nazwy
budownictwo
ZWSE Rzeszów
budownictwo
kierownik robót elektrycznych
asystent projektanta
electrical engineer
inspektor nadzoru
inwestorskiego
inżynier budowy
Voith Industrial Services Poland
doradztwo techniczne
automatyk specjalista
elektroenergetyka
asystent projektanta
elektroenergetyka
elektroenergetyka
elektroenergetyka
elektroenergetyka
elektroenergetyka
elektroenergetyka
elektroenergetyka/IT
elektronika
elektronika
elektronika
elektronika
elektronika
elektrotechnika
elektrotechnika
energetyka
energetyka
energetyka
specjalista ds. kontroli produkcji
zarządzanie jakością
asystent kierownika
asystent projektanta
dyspozytor
kierownik budowy
pracownik naukowo-badawczy
senior engineer
process engineer
elektronik
inżynier oprogramowania
programista
inżynier budowy
senior firmware engineer
inżynier budowy
asystent technologa produkcji
inżynier wsparcia technicznego
technolog ds. produkcji programista
programista
manager it
kierownicze
Biuro Projektów
Elektroenergetycznych
dtw
dtw
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
SAG ELBUD
ABB
ARM Ltd.
GE Power Controls
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Elektro Proces
Nordic Semiconductor
Elektrobudowa S.A.
ELSTA Wieliczka Sp. z o.o.
Nie podano nazwy
KAMSOFT S.A.
farmacja
IG-index
UBS
Kompania Węglowa
finanse
finanse
górnictwo
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
35
DreamCommerce S.A.
Netconomy
Ocado Polska Sp. z o.o.
handel
handel
handel
architekt aplikacji
senior programista
software engineer
Wincor-Nixdorf
handel
senior software developer in test
ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland
Nie podano nazwy
AddLive Pty Ltd
AKRA Polska
Antenna (Pega)
Antenna (Pega)
hutnictwo
hutnictwo
inżynieria
IT
IT
IT
IT
ATSI
IT
BrightONE Poland
IT
specjalista
specjalista
asystent projektanta
software engineer
prokurent
software engineer
software engineer
specjalista do spraw jakości
oprogramowania
inżynier oprogramowania
BrightONE Poland
IT
starszy inżynier oprogramowania
Comarch
Comarch
Comarch
Comarch Canada SA
Comarch
Comarch
Dassault Systèmes/Delmia
DisplayLink Poland Sp. z o.o.
eBay Inc.
Facebook, Inc.
Future Processing
Google
Google
IBM GSDC Wrocław
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
Intel
IT
Luxoft Poland
Luxoft Poland
Machine Zone
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
embedded software engineer
kierownik grupy
konsultant
programista
analityk
projektant oprogramowania
programista
starszy tester oprogramowania
software engineer
software engineer
team leader / senior developer
inżynier oprogramowania
software engineer
technical solution manager
inżynier ds. oprogramowania
graficznego
programista java
starszy programista
senior software engineer
analityk/product owner
bi developer
deweloper
inżynier
inżynier oprogramowania
inżynier systemowy
java developer
programista
programista
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
36
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
IT
IT
IT
IT
Nie podano nazwy
IT
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nokia
Ocado Technology
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
Pega Systems
IT
Pracuj 24
IT
Rule Financial
Sabre
Sabre
Sabre
Sabre
Sabre
IT
IT
IT
IT
IT
IT
Siemens
IT
Siemens
Siemens
Smart4Aviation
Sygnity
IT
IT
IT
IT
Tronel Sp. z o.o.
IT
Yelp UK Ltd
IT
Samsung Electronics
IT/elektronika
EPFL
Ericpol
Ericpol
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
programista
programista
programista
programista ios
senior developer, system
administrator
senior java developer
senior software engineer
senior test engineer
software engineer
software engineer
starszy programista
starszy programista
starszy programista
starszy programista
technical leader
tester oprogramowania
programista
inżynier oprogramowania
główny inżynier ds. infrastruktury
it i projektów badawczorozwojowych
specjalista ds. rozwiązań
teleinformatycznych dla firm
programista
programista
programista / analityk
starszy programista
starszy programista
tester
specjalista do spraw
projektowania i programowania
specjalista ds. programowania
starszy specjalista ds. serwisu
product development manager
programista
programista interfejsu
użytkownika
inżynier oprogramowania w
dziale bezpieczeństwa
inżynier ds testów
protokołowych
doctoral assistant
informatyk
informatyk
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
37
Ericpol
Ericpol
Ericpol
Ericpol
Ericpol
Ericpol
Ericpol
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
Ericpol
IT/telekomunikacja
Motorola Solutions System Polska
Motorola Solutions System Polska
Motorola Solutions System Polska
Motorola Solutions System Polska
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
informatyk
software developer
software developer
starszy informatyk
starszy informatyk
informatyk
starszy informatyk
starszy informatyk (senior
software developer)
programista
senior software engineer
inżynier oprogramowania
software engineer
Motorola Solutions System Polska
IT/telekomunikacja
starszy inżynier oprogramowania
Motorola Solutions System Polska
Motorola Solutions System Polska
Motorola Solutions System Polska
Motorola Solutions System Polska
Motorola Solutions System Polska
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
konsulting
konsulting
księgowość
tester oprogramowania
senior software engineer
starszy inżynier
senior software engineer
software engineer
programista
konsultant sap
senior consultant
księgowy
Freightliner PL
logistyka
specjalista ds. utrzymania taboru
Woodward Poland
mechanika
Nie podano nazwy
medycyna
inżynier testów
specjalista ds. serwisu
technicznego
IMGW-PIB
meteorologia
BorgWarner
Delphi
Delphi
Delphi
Delphi
Fev Polska Sp. Z.o.o.
Knorr-Bremse
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
Nie podano nazwy
motoryzacja
Nie podano nazwy
motoryzacja
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
motoryzacja
motoryzacja
specjalista serwisu systemów
pomiarowych
inżynier oprogramowania
inżynier programista
it&v ingineer
validation engineer
inżynier elektronik
programista - projektant
inżynier elektronik, programista
advanced ict and test system
engineer
inżynier ds. testów
oprogramowania
inżynier elektronik
lead engineer
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
38
Nie podano nazwy
motoryzacja
PRESS-COMP
motoryzacja
specjalista ds. elektrycznego
utrzymania ruchu
montażysta/automatyk
Teamtechnik Production Technology motoryzacja
automatyk
Alvernia Studios
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
multimedia
nafta i gaz
nie podano
nie podano
oświetlenie
szef działu VFX
qa
asystent projektanta
nie podano
specjalista
RCC NOVA Sp. z o.o.
pomiary
konstruktor elektronik /
programista systemów
wbudowanych
TM Technologie
produkcja
inżynier systemów wbudowanych
FAKRO
produkcja okien
inżynier programista / elektronik
Woodward Poland
przemysł lotniczy
AGH
Nie podano nazwy
Uniwersytet w Amsterdamie
Nie podano nazwy
Akamai Technologies
Cisco Systems
Energo-Tel S.A.
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
telekomunikacja
telekomunikacja
telekomunikacja
telekomunikacja
inżynier oprogramowania
wbudowanego
asystent naukowy
asystent
doktorant
starszy programista
network infrastructure engineer
inżynier wsparcia klienta
specjalista ds. telekomunikacji
Nie podano nazwy
telekomunikacja
embedded software engineer c++
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nokia
telekomunikacja
telekomunikacja
telekomunikacja
telekomunikacja
Orange Polska
telekomunikacja
Salumanus
Secmo Maritime
Nie podano nazwy
Unibet
telekomunikacja
telekomunikacja
transport
usługi
i&v engineer
młodszy informatyk
senior system engineer
software developer
główny specjalista w zakładzie
badawczym
inżynier wsparcia technicznego
telecom engineer
kierownik projektu
programista
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
Nazwa firmy
Narodowe Centrum Badań
Jądrowych
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Branża
Stanowisko
badania i rozwój
fizyk
branża elektryczna
budownictwo
inżynier budowy
inżynier budowy
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
39
Vibrofloors Polska Sp. z o.o.
budownictwo
koordynator ds. rozliczeń i obiegu
dokumentacji
WKO-PROJEKT
budownictwo
asystent projektanta instalacji
hvac / inżynier budowy
Cofely EC Slupsk
ciepłownictwo
MPEC
Alstom
ciepłownictwo
energetyka
EDF Polska
energetyka
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
energetyka
energetyka
energetyka
energetyka
energetyka
Tauron Ciepło
energetyka
Nie podano nazwy
KGHM
Integer.pl
SCA Hygiene Sp. Z o.o.
ArcelorMittal Poland
Nie podano nazwy
Clifford Thames
qumak
Ryanair
ATUT PL
Nie podano nazwy
AspenTech
Phoenix
Nie podano nazwy
PETROGEO
gazownictwo
górnictwo
handel
handel
hutnictwo
instalacje
IT
IT
lotnictwo
marketing
motoryzacja
nafta i gaz
nafta i gaz
ochrona środowiska
ochrona środowiska
Centrum-Krak
odnawialne źródła energii
dział projektów środowiskowych i
energetycznych
OLPP
Nycz Intertrade
SolviCore GmbH
CMC Sp. z o.o.
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze
S.A
AGH
AGH
paliwa
przemysł chemiczny
przemysł chemiczny
przemysł drzewny
specjalista
technolog / mistrz produkcji
test engineer
inżynier technolog maszyn.
przemysł lotniczy
energetyk
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
asystent naukowo-dydaktyczny
asystent
inżynier ruchu - maszynista
kotłów
specjalista ds. projektów
inżynier
specjalista -inspektor nadzoru ds.
mechanicznych
inżynier r&d
kierownik
referent
specjalista
specjalista analityk
obchodowy urządzeń
energetycznych
dyspozytor- analityk
elektromonter pod ziemią
inżynier serwisu
reprezentant handlowy
mistrz
specjalista ds. handlowych
analityk
kierownik
steward
specjalista ds. handlowych
specjalista
technical support consultant
project enginner
specjalista
chemik
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
40
Nazwa firmy
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w
Krakowie
Instytut Zootechniki
Nie podano nazwy
UBS
Comarch
Comarch
Comarch
CUplus
IBM
ING
Lumesse
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Oracle
Sabre
Schibsted Tech Polska
Branża
Stanowisko
badania i rozwój
fizyk
badania i rozwój
finanse
finanse
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
programista
data analyst it
inżynier oprogramowania
młodszy tester
programista
starszy analityk
technical consultant
software engineer
inżynier it
senior software engineer
administrator systemów
programista
programista
programista
programista
programista c++/c#
senior software developer
senior web developer
software engineer
software engineer
programista
software engineer
inżynier ds. produkcji
oprogramowania
informatyk
software developer
inżynier wsparcia technicznego
poziom 2
Samsung Electronics
IT/elektronika
Ericpol
Ericpol
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
Motorola Solutions System Polska
IT/telekomunikacja
Motorola Solutions System Polska
IT/telekomunikacja
starszy inżynier oprogramowania
Wind Mobile S.A.
IT/telekomunikacja
specjalista ds. wdrożeń i serwisu
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Archer Oil Tools
Nie podano nazwy
KPP w Dąbrowie Tarnowskiej
General Electric
Politechnika Rzeszowska
Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum
konsulting
medycyna
nafta i gaz
NGO
policja
przemysł lotniczy
szkolnictwo wyższe
programista
młodszy asystent
r&d design engineer
analityk, asystent projektów
referent
inżynier
asystent
szkolnictwo wyższe
specjalista
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
41
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Nazwa firmy
Branża
Stanowisko
Małopolski Urząd Wojewódzki
Małopolski Urząd Wojewódzki
Miejski Zarząd Nieruchomości
Komunalnych
Nie podano nazwy
Urząd Miasta Kielce
Urząd Miasta Krakowa
INFOGEO Marcin Kozieł
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Polservice Geo sp.z.o.o
Pracownia Konstrukcyjna S.C.
Tomasz Gawlewicz Tomasz Kulpa
SBII Prosta-Projekt
SKANSKA S.A.
Soldata.ltd
Saint-Gobain
administracja państwowa
administracja państwowa
inspektor
inspektor wojewódzki
administracja państwowa
starszy referent
administracja państwowa
administracja państwowa
administracja państwowa
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
podinspektor
geodeta
zleceniobiorca
młodszy geodeta
geodeta
kierownik
geodeta
budownictwo
asystent projektanta konstrukcji
budownictwo
budownictwo
budownictwo
ceramika
Nie podano nazwy
doradztwo
Stowarzyszenie BCP
Electrolux Poland
Amer Sports Financial Services
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Geodimex SA
GEOPRON
MGGP
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
OPGK Kraków
Trans-Geo Marcin Nawara
doradztwo
elektronika
finanse
FMCG
fotogrametria
gastronomia
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
inżynier wykończeniowy
inżynier
data manager
doradca techniczno-handlowy
referent ds. funduszy
europejskich
specjalista ds. informacji
pracownik lakierni proszkowej
młodszy księgowy
supervisor
fotogrametra
sprzedawca
geodeta
asystent geodety
praca na produkcji
geodeta
pracownik biurowy
asystent geodety
asystent geodety
asystent geodety
asystent geodety
człowiek od wszystkiego
geodeta
geodeta
geodeta
geodeta
geodeta
geodeta
geodeta
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
42
Nie podano nazwy
geoinformatyka
Studioplan
Katowicki Holding Węglowy
KGHM
geoinformatyka
górnictwo
górnictwo
Kompania Węglowa
górnictwo
Kompania Węglowa
Nie podano nazwy
Małopolski Instytut Kultury
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
górnictwo
górnictwo
instytucja kultury
inżynieria środowiska
inżynieria środowiska
IT
Nie podano nazwy
IT
Electronic Control Systems S. A.
IT/telekomunikacja
Nie podano nazwy
nieruchomości
Nie podano nazwy
nieruchomości
Emipro sp z o. o.
ochrona środowiska
Nie podano nazwy
ochrona środowiska
Nie podano nazwy
ochrona środowiska
PKP SA
przemysł kolejowy
MCKK w Lubinie
szkolenia
AGH
Politechnika Świętokrzyska
Infostrady Polskie Sp. z o.o.
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
telekomunikacja
Nie podano nazwy
tłumaczenia
specjalista ds. szkoleń i
marketingu
geoinformatyk
specjalista pod ziemią
mierniczy górniczy
starszy specjalista do spraw
miernictwa
wyższy dozór ruchu
kierownik działu handlowego
specjalista ds. skanowania 3d
asystent
asystent projektanta
konsultant ds. wdrożeń
specjalista ds. pozyskiwania
danych
koordynator projektu
asystent rzeczoznawcy
majątkowego
rzeczoznawca majątkowy
zastępca kierownika
laboratorium
główny specjalista ds. ochrony
środowiska
specjalista ds. systemów i analiz
środowiskowych
specjalista ds. geodezji
specjalista ds. szkoleń
zawodowych
referent administracyjny
asystent
geodeta
młodszy specjalista wsparcia
technicznego
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
Nazwa firmy
Główny Inspektorat Transportu
Drogowego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Jaworznie
Powiatowy Urząd Pracy
Branża
administracja państwowa
administracja państwowa
administracja państwowa
Starostwo Powiatowe w Tarnowie
administracja państwowa
Urząd Gminy
administracja państwowa
Stanowisko
podreferendarz
mł. referent ds.
administracyjnych
statystyk i archiwista
stanowisko ds. ochrony gruntów
rolnych
referent ds. gospodarki
odpadami komunalnymi
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
43
Urząd Gminy Włodawa
administracja państwowa
Mipromet
automatyka przemysłowa
IGF PAN
Nie podano nazwy
Bank Pekao SA
Nie podano nazwy
badania i rozwój
badania i rozwój
bankowość
bankowość
Nie podano nazwy
budownictwo
Nie podano nazwy
Piening GmbH
Politechnika Krakowska
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
budownictwo
budownictwo
budownictwo
elektronika
energetyka
Bank
finanse
Amrest
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Polska Spółka Gazownictwa
Nie podano nazwy
Geofizyka Kraków
Geofizyka Kraków
Geofizyka Toruń S.A.
gastronomia
pracownik biurowy
specjalista ds. ochrony
środowiska
asystent/student
specjalista ds. analiz
konsultant
doradca & trener wewnętrzny
inżynier do spraw kosztów,
kierownik projektu
księgowa
elektryk budowlany
asystent naukowy
specjalista ds. informatycznych
specjalista ds. zakupów
starszy specjalista ds.
bezpieczeństwa IT
manager
gazownictwo
pracownik
gazownictwo
geodezja
geofizyka
geofizyka
geofizyka
Nie podano nazwy
geofizyka
pracownik ds technicznych
programista
geofizyk
geofizyk
inżynier geofizyk
starszy inżynier operator
aparatury
Algeo
geologia
CGG
GRAFIT
Hydrodol
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
geologia
geologia
geologia
geologia
geologia
geologia
gospodarka odpadami
Nie podano nazwy
gospodarka odpadami
Veolia Usługi dla Środowiska S.A.
gospodarka odpadami
KGHM
Państwowy Instytut Geologiczny
Carrefour Express Sp. z o.o.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Sweco Hydroprojekt Kraków
górnictwo
górnictwo
handel
handel
handel
hydrotechnika
specjalista ds. ochrony
środowiska/ specjalista ds. hse
manager działu geofizyki
geolog
geolog
geolog
geolog
geolog
specjalista ds. administracji
specjalista ds. ochrony
środowiska
mł. specjalista ds. gospodarki
odpadami
specjalista
starszy specjalista
kasjer - sprzedawca
kierownik
kierownik sprzedaży
starszy asystent
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
44
Nie podano nazwy
inżynieria środowiska
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
AKRA Polska
Comarch
Comarch
Morele.net
Nie podano nazwy
inżynieria środowiska
inżynieria środowiska
IT
IT
IT
IT
IT
Nie podano nazwy
IT
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Oracle
Pega Systems
Sabre
WASKO
Samsung Electronics
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT/elektronika
referent ds. technicznoinwestycyjnych
specjalista
specjalista
front end developer
inżynier systemowy
project manager
kierownik ds. wdrożeń it
qc automation specialist
specjalista ds. informatyki
przemysłowej
specjalista ds. IT
web developer
qa engineer
software engineer
senior developer
analityk it
inżynier oprogramowania
Motorola Solutions System Polska
IT/telekomunikacja
starszy inżynier oprogramowania
Profil-Granit
Biuro Rachunkowe "FISKUS"
Contract Administration Sp. z o.o.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
ITI Neovision
kamieniarstwo
księgowość
księgowość
medycyna
motoryzacja
multimedia
kierownik obsługi sprzedaży
specjalista ds. księgowości
młodszy specjalista ds. płac
terapeuta
specjalista
specjalista ds. obsługi klienta
Halliburton
nafta i gaz
real time service quality engineer
Halliburton
nafta i gaz
real time service quality engineer
Keel solution
LOTOS Petrobaltic S.A.
OMV
Petroleum Geo Services
Nie podano nazwy
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
nieruchomości
Nie podano nazwy
Ochrona środowiska
Nie podano nazwy
QLA Sp z o.o.
FAKRO
Nie podano nazwy
AGH
AGH
AGH
poligrafia
produkcja
produkcja okien
przemysł petrochemiczny
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
technical engineer
geofizyk
inżynier
geofizyk
project manager
inspektor ds. planowania
przestrzennego
opiekun klienta
specjalista ds. zakupów
specjalista do spraw eksportu
geolog
asystent naukowy
asystent naukowy
sekretarz
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
45
AGH
szkolnictwo wyższe
pracownik inżynieryjnotechniczny
AGH
szkolnictwo wyższe
samodzielny referent
administracyjny
telekomunikacja
inżynier sieci
telekomunikacja
specjalista ds. back - office
referent ds. obsługi ruchu
turystycznego
młodszy specjalista ds. rozliczeń
kierownik wiertni
project engineer
specjalista
AT&T Global Network Services
Slovakia
Nie podano nazwy
Przedsiębiorstwo Turystyczne
KRYWAŃ
Nie podano nazwy
Exalo Drilling
Schlumberger
Jednostka Wojskowa
turystyka
ubezpieczenia
wiertnictwo naftowe
wiertnictwo naftowe
wojsko
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Nazwa firmy
Branża
Nie podano nazwy
Aon Hewitt
AKC Europe ltd.
Fenomdom
Krokbud
Maxbud
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
P.W. A-Z BUD Zbigniew Frąk
Rad-Bud
Riser Jaworzno
Senibud
Wojtpol
ZMGE
WSP Sweden
Nie podano nazwy
administracja państwowa
BPO
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
doradztwo
doradztwo techniczne
drogownictwo
Spółka Energetyczna "Jastrzębie"
energetyka
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Katowicki Holding Węglowy
KGHM
geodezja
geologia
górnictwo
górnictwo
KGHM
górnictwo
Kompania Węglowa
Kompania Węglowa
górnictwo
górnictwo
Stanowisko
kancelista
specjalista ds. emerytur
project manager
projektant/architekt
kierownik robót
asystent kierownika
asystent projektanta
inżynier budowy
inżynier budowy
kierownik budowy
kierownik budowy
kierownik budowy
dyrektor ds. inwestycji
inżynier budowy
kierownik robót
kierownik robót
podinspektor ds. technicznych
trainee
laborant
specjalista ds. planowania i
controllingu
geodeta
inżynier geolog
sztygar zmianowy
nadgórnik
sztygar zmianowy zastępca
sztygara oddziałowego
osoba dozoru
osoba dozoru ruchu
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
46
Kompania Węglowa
Kompania Węglowa
górnictwo
górnictwo
Kompania Węglowa
górnictwo
Kompania Węglowa
Kompania Węglowa
górnictwo
górnictwo
Kompania Węglowa
górnictwo
sztygar oddziałowy (kierownik)
oddziału przygotowawczego pod
ziemia
Kompania Węglowa
Kopex PBSz
Kompania Węglowa
Kompania Węglowa
Kompania Węglowa
Kompania Węglowa
L.W. Bogdanka S.A.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
PG Silesia
górnictwo
górnictwo
górnictwo
górnictwo
górnictwo
górnictwo
górnictwo
górnictwo
górnictwo
górnictwo
sztygar zmianowy
nie podano
sztygar zmianowy pod ziemią
sztygar zmianowy
sztygar zmianowy
sztygar zmianowy
dozór w dziale maszynowym
dozór średni
sztygar mechaniczny
sztygar zmianowy
Tauron Wydobycie S.A. Z.G. Sobieski górnictwo
osoba dozoru ruchu
sztygar
sztygar zmianowy na oddziale
wydobywczym
sztygar zmianowy pod ziemią
sztygar zmianowy
nadgórnik
inżynier projektu/ specjalista ds.
sprzedaży
kierownik projektu
kierownik robót
konsultant hvac
specjalista ds. ofert
specjalista ds. ofertowania i
kalkulacji
kierownik robót sanitarnych
tester oprogramowania
konstruktor
starszy specjalista ds. procesu
technical service
nie podano
nie podano
pomoc administracyjna
specjalista ds. ochrony
środowiska
Nie podano nazwy
HVAC
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
HVAC
HVAC
HVAC
HVAC
Nie podano nazwy
HVAC
Nie podano nazwy
Sygnity S.A.
Bachofer AG
PwC
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
istalacje sanitarne
IT
konstrukcje stalowe
konsulting
materiały wybuchowe
nie podano
nie podano
nie podano
Nie podano nazwy
ochrona środowiska
Nie podano nazwy
produkcja
specjalista ds. zakupów i logistyki
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
PNUIK Kraków
produkcja
przemysł kolejowy
przemysł kolejowy
przemysł kolejowy
technolog ds. produkcji
inżynier procesu
konstruktor
inżynier budowy
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
47
AGH
szkolnictwo wyższe
asystent naukowo-dydaktyczny
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Nazwa firmy
Branża
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej
Nie podano nazwy
Alior Bank
Credit Suisse
Stanowisko
administracja państwowa
referent ds. realizacji projektu
badania i rozwój
bankowość
bankowość
specjalista
ekspert ds. obsługi klienta
team leader
specjalista ds. operacji
bankowych
HR specialist
analityk
specjalista
specjalista ds. marketingu
analityk
hr officer
specjalista ds. księgowości
manager
account manager
specjalista ds. rekrutacji
specjalista ds. pozyskiwania
talentów (rekrutacja)
Euroclear
bankowość
Aon Hewitt
Capgemini
Shell
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Suisse Capital
M2B
Nie podano nazwy
Grupa Pracuj S.A.
Nie podano nazwy
BPO
BPO
BPO
edukacja
finanse
finanse
gastronomia
gastronomia
HR
HR
Hitachi Data Systems
IT
PSOUU Koło w Myślenicach
księgowość
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Delphi
Nie podano nazwy
P4 sp.zo.o.
media
medycyna
motoryzacja
motoryzacja
telekomunikacja
księgowa ds rozliczania
projektów
dziennikarz
fizjoterapeuta
młodszy analityk finansowy
specjalista ds. administracji
doradca klienta
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
Nazwa firmy
Instytut Podstawowych Problemów
Techniki PAN
Nie podano nazwy
Cemex
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
P.P.H.U. EUROMETAL
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Branża
Stanowisko
badania i rozwój
specjalista
badania i rozwój
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
ceramika
ceramika
ingenieure d'etude
specjalista - technolog
laborant
technolog
inżynier budowy
kierownik produkcji
technolog
specjalista ds. dokumentacji
serwisowej
technik farmacji
Electrolux Poland
elektronika
Apteka Słoneczna
farmacja
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
48
Nie podano nazwy
farmacja
ArcelorMittal Poland
hutnictwo
Termisil
hutnictwo szkła
Opolrem
Stalprzem Sp. z o.o.
Nie podano nazwy
Libet S.A.
Nie podano nazwy
konstrukcje stalowe
kruszywa
materiałów ogniotrwałych
materiały budowlane
materiały budowlane
Nie podano nazwy
materiały budowlane
Nie podano nazwy
materiały budowlane
Nie podano nazwy
Bosch
MW Group
medycyna
motoryzacja
motoryzacja
Nie podano nazwy
motoryzacja
NSG Group
motoryzacja
Pilkington Automotive Poland
motoryzacja
Saint-Gobain
Saint-Gobain Sekurit
Temis Polska Sp. z o.o.
FMC Technologies
Mapag gmbh
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Krakowie
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
nafta i gaz
ochrona środowiska
Nie podano nazwy
produkcja
D.A. Glass Doros Teodora
Nie podano nazwy
AGH
CBB Sp. z o. o.
przemysł chemiczny
przemysł chemiczny
szkolnictwo wyższe
usługi
Atensam
usługi utrzymania czystości
Renholdspartner
usługi utrzymania czystości
ochrona środowiska
specjalista ds. walidacji i
kwalifikacji
specjalista
technolog szkła / inżynier
zestawiarni
technolog
technolog betonu
technolog
technolog, zastępca kierownika
asystent
manager pyro process
engineering
specjalista ds. jakości i ochrony
środowiska
area manager
inżynier jakości
inżynier programista
inżynier do spraw zakupów
prototypowych
advanced technologist
specjalista do spraw rozwoju
procesu produkcji
inżynier procesu
lider projektu
project manager
design engineer
laborant
starszy specjalista do spraw
analiz fizykochemicznych
technolog betonu / z-ca
kierownika zakładu
laborant
technolog
asystent
konsultant
pracownik wykonujący prace
fizyczną
pomoc sprzątająca
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
Nazwa firmy
Branża
Nie podano nazwy
automatyka
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział
badania i rozwój
Metali Lekkich
Stanowisko
kontroler jakości
specjalista inżynieryjnotechniczny
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
49
Europoles - Kromiss o Chrzanów
budownictwo
Jafar
General Electric
ABB
Nie podano nazwy
Centrum Techniki MACRO
HSW Kuźnia Stalowa Wola
ceramika
elektroenergetyka
elektroenergetyka/IT
finanse
handel
hutnictwo
Nie podano nazwy
hutnictwo
PONAR WADOWICE S.A.
EagleBurgmann Poland sp. z o.o.
applandeo
Comarch
Comarch
Control Process IT
LogicSynergy Sp. z o. o.
LogicSynergy Sp. z o. o.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Sabre
Sabre
Samsung Electronics
Ericpol
Ericpol
Motorola Solutions System Polska
Motorola Solutions System Polska
Metal Service Sp. z o.o.
ZKS Ferrum S.A
PwC
AvP Polska
Walcownia Metali "Dziedzice"
Delphi
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Valeo Autosystemy
Remet
hydraulika siłowa
inżynieria
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT/elektronika
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
konstrukcje stalowe
konstrukcje stalowe
konsulting
medycyna
metalurgia
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
nie podano
Mauch
odlewnictwo
Nie podano nazwy
PKP SA
Nie podano nazwy
produkcja
przemysł kolejowy
przemysł lotniczy
główny spawalnik / kontroler
jakości
konstruktor
inżynier konstruktor
programista
informatyk
koordynator sprzedaży
technolog
specjalista ds. przygotowania
produkcji
główny specjalista ds. jakości
inżynier ds. sprzedaży
chief operating officer
software engineer
programista
starszy programista
programista
team leader
full stack developer
programista
qa automation engineer
tester oprogramowania
asociate java developer
programista
software engineer
młodszy informatyk
software developer
inventory analyst
inżynier oprogramowania
główny spawalnik
konstruktor-technolog
starszy koordynator
pogramista c#
specjalista technolog
inżynier ds. komponentów
kontroler jakości
metalurg
specjalista ds. kontroli dostaw
inżynier jakości
specjalista technolog
pracownik wykańczalni form
odlewniczych
specjalista ds. projektowania
informatyk
materiałowiec
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
50
Pratt & Whitney Tubes
PZL Milelec
University of Strathclyde
przemysł lotniczy
przemysł lotniczy
szkolnictwo wyższe
koordynator ace
technolog obróbki skrawaniem
pracownik naukowy
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
Nazwa firmy
SKK - Systemy Kodów Kreskowych
S.A.
ASSA ABLOY
Comau
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Rockwell Automation
Branża
Stanowisko
automatyka
automatyk
automatyka przemysłowa
automatyka przemysłowa
Automatyka przemysłowa
Automatyka przemysłowa
inżynier oprogramowania
elektronik
automatyk
programista plc
inżynier wsparcia technicznego 2go poziomu
automatyka przemysłowa
Teamtechnik Production Technology automatyka przemysłowa
technical leader
Nie podano nazwy
Shell
Srubena Unia S.A.
AUTOMATIONSTECHNIK
AVENTON GmbH
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
bruk-bet
badania i rozwój
BPO
branża elektryczna
budowa maszyn
budowa maszyn
budowa maszyn
budowa maszyn
budowa maszyn
budownictwo
Cemex
budownictwo
Bosch
Igloo
chłodnictwo
chłodnictwo
ABB
elektroenergetyka/IT
Nie podano nazwy
Alstom
Engineering Design Center/Instytut
Lotnictwa
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Weiss Sp. zoo
Foodcare
elektrotechnika
energetyka
młodszy specjalista
buyer
technolog-konstruktor
konstruktor
konstruktor
konstruktor
kopnstruktor
programista plc
główny automatyk
koordynator ds. optymalizacji
procesów operacyjnych
konstruktor
kierownik produkcji
specjalista ds. testowania
systemów informatycznych
pracownik naukowo-badawczy
inżynier
energetyka
inżynier ds. napraw
energetyka
energetyka
energetyka
energetyka
energetyka
FMCG
Katowicki Holding Węglowy
górnictwo
design engineer
design engineer
doradca techniczny
operator elektrociepłowni
konstruktor / piping designer
kierownik zmiany produkcyjnej
sztygar zmianowy oddziału
szybowego
Żywiec sprzedaż i dystrybucja sp. z
o.o.
handel
przedstawiciel handlowy
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
51
ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland
Forglass
Nie podano nazwy
Comarch
Emerson Network Power Sp. z o.o.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
hutnictwo
hutnictwo
hutnictwo
HVAC
IT
IT
IT
IT
Pentacomp
IT
Grupa Onet
IT/multimedia
Grupa Onet
IT/multimedia
Ericpol
GLS Germany GmbH ZUP
Neuenstein
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
NSK Bearings Polska
Volvo
Allmed
MDT
SteriPack Medical Poland
IT/telekomunikacja
specjalista ds. utrzymania i
rozwoju serwerowni
starszy informatyk
logistyka
technik utrzymania ruchu
logistyka
logistyka
materiały budowlane
mechanika
mechanika
mechanika
mechanika
medycyna
medycyna
medycyna
BWI Poland Technologies
motoryzacja
BWI Poland Technologies
motoryzacja
Delphi
motoryzacja
Delphi
motoryzacja
warehouse operative
business development manager
ekspert ds. procesu
system engineer
technolog cnc
mistrz utrzymania ruchu
mechanik serwisu
serwisant
specjalista ds. serwisowych
inżynier ds. integracji projektu
inżynier ds. procesu
produkcyjnego
manufacturing engineer
systems engineer / function
owner
inżynier procesu produkcyjnego
Hoerbiger
motoryzacja
lider działu inżynierii procesowej
motoryzacja
specjalista - technolog
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
inżynier
inżynier ds. procesu
inżynier procesu
inżynier projektu
konstruktor
konstruktor maszyn
motoryzacja
lider rozwoju nowych projektow
Hyundai Motor Manufakturing
Czech
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
specjalista
specjalista utrzymania ruchu
asystent kierownika projektu
konstruktor
starszy projektant
service sales engineer
junior java developer
system test engineer
zastępca dyrektora sektora
publicznego
specjalista ds. rozwoju i
utrzymania serwerowni
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
52
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Pilkington Automotive Poland
Rob-tech Adrian Stern
SFI Stotz Fredenhagen Industries
GmbH
Silberform
Teknia Rzeszów
TRW
Valeo Autosystemy
Valeo Autosystemy
Valeo Wipers System
Wabco Polska Sp. z o.o.
AF Industry AS/ National Oilwell
Varco
Engineering Design Center/Instytut
Lotnictwa
FMC Technologies
FMC Technologies
GE Oil & Gas
General Electric International S.A.
Jutland Engineering
National Oilwell Varco
National Oilwell Varco
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
PGNiG SA
Capula
Can Pack S.A.
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
menadżer produktu
programista cnc
specjalista laborant
tester oprogramowania
process improver
automatyk-serwisant
motoryzacja
konstruktor
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
konstruktor cad/cas
technolog narzędziowni
projektant
inżynier technolog
inżynier technolog
kupiec w zespole projektowym
inżynier procesu
nafta i gaz
hydraulic design engineer
nafta i gaz
mechanical design engineer
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
nie podano
opakowania metalowe
inżynier ds. systemu
product support engineer
engineer/technologist
og 6 lead engineer
design engineer
design engineer
mechanical design engineer
design engineer
inżynier mechanik
inżynier energetyk
system engineer
specjalista automatyk
starszy specjalista ds.
bezpieczeństwa wyrobu
konstruktor
operator
manager ds. rozwoju
r&d engineer
Nie podano nazwy
poligrafia
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Sabaj
J.D.Neuhaus
produkcja
produkcja
produkcja
produkcja maszyn
SAPA Extrusion Chrzanów
produkcja profili aluminiowych inżynier jakości
Nie podano nazwy
Newag
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
przemysł ciężki
przemysł kolejowy
przemysł kolejowy
przemysł kolejowy
przemysł kolejowy
inżynier mechanik/inżynier cad
konstruktor
konstruktor
młodszy konstruktor
młodszy konstruktor
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
53
Engineering Design Center/Instytut
Lotnictwa
przemysł lotniczy
inżynier
Engineering Design Center/Instytut
Lotnictwa
przemysł lotniczy
inżynier niezawodności
General Electric
przemysł lotniczy
GKN Aerospace
Hamilton Sundstrand (Pratt &
Whitney Aeropower)
Nie podano nazwy
Woodward Poland
Woodward Poland
Woodward Poland
Stigo Sp z o.o.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
przemysł lotniczy
configuration management
specialist
inżynier procesu produkcyjnego
przemysł lotniczy
inżynier ds. komponentów
przemysł lotniczy
przemysł lotniczy
przemysł lotniczy
przemysł lotniczy
przemysł meblowy
transport
tworzywa sztuczne
wiertnictwo naftowe
technolog
inżynier mechanik
inżynier mechanik
inżynier mechanik
konsultant techniczny
konstruktor
konstruktor
inżynier mwd
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
Nazwa firmy
Branża
Stanowisko
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział
badania i rozwój
Metali Lekkich
specjalista inżynieryjnotechniczny
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział
Metali Lekkich
Nie podano nazwy
Oknoplast
IGM engenieering services
specjalista inżynieryjnotechniczny
specjalista ds. finansowych
inżynier procesu
utrzymanie ruchu
administrator systemów
informatycznych
zastępca kierownika sklepu
inżynier technolog
specjalista
handlowiec
specjalista ds. logistyki
programista
inżynier ds. wdrożeń
process engineer
konstruktor
technolog
inżynier nadzoru jakości
inżynier utrzymania ruchu
menedżer sprzedaży i produkcji
kontrola jakości
starszy referent ds.
laboratoryjnych
badania i rozwój
budownictwo
budownictwo
doradztwo techniczne
Nie podano nazwy
geoinformatyka
Lidl Polska Sklepy Spożywcze
ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland
HSJ
Comarch
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
NORMA Polska
Nie podano nazwy
Grupa Kęty S.A.
WSK
Can-Pack S.A
DM System sp.j.
Armiks
handel
hutnictwo
hutnictwo
hutnictwo
IT
IT
motoryzacja
motoryzacja
nie podano
odlewnictwo
odlewnictwo
opakowania metalowe
poligrafia
produkcja
Goodrich Aerospace Poland
przemysł lotniczy
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
54
Goodrich Aerospace Poland
przemysł lotniczy
technolog procesów specjalnych
Goodrich Aerospace Poland
Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu
UTC Aerospace Systems
AGH
przemysł lotniczy
przemysł lotniczy
przemysł lotniczy
szkolnictwo wyższe
specjalista ds. laboratoryjnych
technolog
inżynier procesu
administracja biurowa
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie szkolnictwo wyższe
informatyk - wykonawca
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
Nazwa firmy
Branża
Stanowisko
Komisja Nadzoru Finansowego
Alior Bank
Nie podano nazwy
PKO BP SA
Capgemini
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
administracja państwowa
bankowość
bankowość
bankowość
BPO
finanse
finanse
finanse
finanse
starszy specjalista
ekspert ds. ubezpieczeń
tester
administrator
starszy specjalista aktuarialny
analityk finansowy
analityk projektowy
kierownik zespołu
trader
starszy analityk ds. migracji
funduszy
kierownik magazynu przypraw
event planning manager
tester oprogramowania (qa
engineer)
analityk ds. testów
sekretarka
quality assurance analyst
analityk
młodszy programista
programista
koordynator systemów
komputerowych
analityk bezpieczeństwa
specjalista ds. public relations
kierownik grupy ds. obsługi
klienta
State Street
finanse
Unimięs
Tesco Polska
FMCG
handel
Amartus Polska Sp. z o.o.
IT
HSBC
INFOVER
Infusion Development
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
IT
IT
IT
IT
IT
IT
TSG Polska
IT
Accenture
Nie podano nazwy
konsulting
marketing
ITI NEOVISON S.A.
multimedia
RR Donnelley
poligrafia
młodszy specjalista ds. projektów
sprzedażowych (estymator
kosztów)
AGH
Politechnika Krakowska
Nokia
Nie podano nazwy
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
telekomunikacja
ubezpieczenia
asystent
asystent naukowo-dydaktyczny
inżynier oprogramowania
aktuariusz
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
55
Nie podano nazwy
ubezpieczenia
specjalista ds. modelowania
ryzyka
WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
Nazwa firmy
Branża
Stanowisko
Capgemini
Nie podano nazwy
Kopalnia Soli Trasa Turystyczna
Megana sp. z o.o.
Nie podano nazwy
Lhoist Polska
BPO
branża elektryczna
górnictwo
handel
logistyka
materiały budowlane
problem manager
handlowiec
obsługa turystów
magazynier
specjalista ds. logistyki
specjalista ds. rozwoju rynku
Brembo Poland
motoryzacja
koordynator ds. oprzyrządowania
Toyota Motor Europe
KOM-ODLEW
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
motoryzacja
odlewnictwo
odlewnictwo
odlewnictwo
odlewnictwo
odlewnictwo
TERIEL Sp. z o.o.
odlewnictwo
Thoni Alutec
Thoni Alutec
WSK
Hüttenes-Albertus Polska
Nie podano nazwy
odlewnictwo
odlewnictwo
odlewnictwo
przemysł chemiczny
przemysł lotniczy
inżynier
specjalista ds.cad/cae
główny technolog
kierownik
konstruktor/technolog
technolog
inżynier ds. rozwoju systemów
zarządzania, technolog odlewni
konstruktor technolog
technolog
technolog
inżynier jakości
konstruktor
WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
Nazwa firmy
Instytut Nafty i Gazu
Branża
badania i rozwój
Chevron
energetyka
Operator Gazociągów Przesyłowych
gazownictwo
GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
KGHM
Przedsiębiorstwo Ekologii Górniczej
EKRANPOL
Nie podano nazwy
Halliburton
Halliburton
Nie podano nazwy
PGNiG SA
PGNiG SA
Stanowisko
specjalista inżynieryjnotechniczny
inżynier
pracownik ds technicznych
gazownictwo
specjalista
górnictwo
sztygar zmianowy
górnictwo
kierownik robót wiertniczych
IT
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
starszy referent
inżynier
inżynier lwd, koordynator
field engineer
samodzielny inżynier
inżynier górnik
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
56
PGNiG SA
Nie podano nazwy
nafta i gaz
paliwa
inżynier górnik
pracownik techniczny
PHU OKTAN
paliwa
kierownik działu handlu paliwami
Polski Serwis Płynów Wiertniczych
produkcja płynów wiertniczych serwisant płynów wiertniczych
Exalo
wiertnictwo naftowe
Exalo Drilling
Exalo Drilling
Exalo Drilling
Exalo Drilling
Exalo Drilling
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Schlumberger
Schlumberger
Schlumberger
wiertnictwo naftowe
wiertnictwo naftowe
wiertnictwo naftowe
wiertnictwo naftowe
wiertnictwo naftowe
wiertnictwo naftowe
wiertnictwo naftowe
wiertnictwo naftowe
wiertnictwo naftowe
wiertnictwo naftowe
asystent kierownika wiertni/spec.
ds. hse
asystent kierownika wiertni
inżynier ds. płuczki wiertniczej
kierownik zmianowy wiertni
asystent kierownika wiertni
kierownik zmianowy wiertni
field professional mwd
inżynier
field engineer
field engineer
field engineer
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Nazwa firmy
Branża
Stanowisko
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Powiatowy Urząd Pracy
Sopem S.A. grupa Somfy
Nie podano nazwy
administracja państwowa
administracja państwowa
administracja państwowa
automatyka
badania i rozwój
Alior Bank
bankowość
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
bankowość
bankowość
bankowość
referent ds. księgowości
sekretarka
sekretarka
specjalista ds. logistyki
manager ds. jakości
specjalista ds. monitoringu
indywidualnego kb
analityk ryzyka kredytowego
doradca klienta
specjalista ds. kadr i płac
Skandinaviska Enskilda Banken AB
(Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce
bankowość
account manager
Capgemini
BPO
starszy specjalista
Nie podano nazwy
BPO
specjalista ds. migracji projektów
OTCF
Nie podano nazwy
Zakład Ceramiki Specjalnej CERAMIT
Łukasz Pasierbek
Nie podano nazwy
branża odzieżowa
budownictwo
pracownik administracji
marketing
ceramika
handlowiec
doradztwo biznesowe
ABB
elektroenergetyka/IT
ABB
elektroenergetyka/IT
konsultant rynku
specjalista ds. aktualizacji bazy
danych
specjalista IT
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
57
starszy specjalista do spraw
księgowości
Electrolux Poland
elektronika
TCL Belgium Societe Anonyme
elektronika
Wirthwein
elektronika
PGE EO S.A.
energetyka
Hedgeserv Ltd.
Nie podano nazwy
Stefczyk Finanse TZ SKOK Sp. z o.o.
SKA
Eurocash sa
Nie podano nazwy
Kopalnia Soli Kłodawa S.A.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Selgros
SUFIGS Sp. z o.o
finanse
finanse
specjalista ds. logistyki i
administracji sprzedaży
specjalista ds. jakości
specjalista ds. remontów i
inwestycji
fund accounting supervisor
specjalista
finanse
doradca klienta
FMCG
FMCG
górnictwo
handel
handel
handel
handel
handel
kierownik magazynu
planista produkcji
dozorca
manager as
przedstawiciel handlowy
specjalista ds. marketingu
pracownik działu sprzedaży
specjalista ds. kontrolingu
Tesco Polska
handel
kierownik planowania sprzedaży
CH2mhill
Comarch
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Samsung Electronics
inżynieria
IT
IT
IT
IT
IT
IT/elektronika
Grupa Onet
IT/multimedia
asystent projektanta
konsultant it
it
konsultant
księgowa
senior consultant
project manager
młodszy specjalista ds. rozwoju
produktu reklamowego
Grupa Onet
IT/multimedia
Nie podano nazwy
księgowość
Nie podano nazwy
księgowość
DB Schenker Rail Polska
Nie podano nazwy
Vesuvius Poland
BOG-MAR
Nie podano nazwy
logistyka
materiały budowlane
materiały ogniotrwałe
meblarstwo
medycyna
Nie podano nazwy
metalurgia
BWI
motoryzacja
inżynier jakości rozwoju projektu
KOAM Poland
motoryzacja
kierownik działu logistyki
starszy specjalista ds. kontrolingu
i analiz
księgowa ds. rozrachunków
księgowy działu płatności i
zakupów
kierownik projektu
obsługa klienta
koordynator zamówień
kierownik działu kadr i płac
dyrektor ds. logistyki
specjalista ds. przygotowania
produkcji
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
58
Lear Corporation Mielec
motoryzacja
specialista ds. zakupów
specjalista ds. planowania
logistycznego
Man Trucks
motoryzacja
Nie podano nazwy
motoryzacja
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
inżynier cpe (current product
engineer)
kierownik działu
kupiec logistyczny
specjalista ds. planowania
Valeo Autosystemy
motoryzacja
inżynier ds. nowych uruchomień
Valeo Autosystemy
Valeo Autosystemy
motoryzacja
motoryzacja
Zasław
motoryzacja
Nie podano nazwy
platige image
Firma Produkcyjno-Handlowa Józef
Brzazgacz
Nie podano nazwy
NGO
nie podano
specjalista ds. logistyki
specjalista do spraw logistyki
specjalista ds. planowania
produkcji
koordynator
generalista 3d
obróbka metali
kierownik produkcji
paliwa
Nie podano nazwy
produkcja
Nie podano nazwy
produkcja
specjalista ds. rozliczeń paliw
asystent ds. organizacji produkcji,
kontroler jakości
logistyk
Nie podano nazwy
produkcja
Retech sp. z o.o.
CATERPILLAR POLAND SP. Z O.O.
produkcja
przemysł ciężki
POLNA S.A.
przemysł ciężki
Nie podano nazwy
TATA Steel Europe
Nie podano nazwy
Van Cargo S.A.
Nie podano nazwy
IP
Plazmatech
Exalo Drilling
przemysł lekki
przemysł stalowy
rolnictwo
spedycja
transport
usługi
usługi
wiertnictwo naftowe
specjalista ds. planowania
produkcji, zarządzania jakością i
ochrony środowiska,
referent ds. administracji
logistyk
specjalista ds. planowania
produkcji
specjalista ds. wycen
research engineer
księgowa
spedytor międzynarodowy
spedytor
kurier
inżynier produkcji
specjalista ds. personalnych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
59
Załącznik 3. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na
studiach doktoranckich, podyplomowych oraz dodatkowych kierunkach
studiów podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH
w 2011 roku.
Tabela 13.1. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na studiach III stopnia –
absolwenci zatrudnieni.
Ukończony w
2011 roku
Wydział AGH
Ukończony w 2011
kierunek studiów
Studia III stopnia
Uczelnia/Instytut
Dyscyplina
MSIB
Inżynieria Biomedyczna
AGH
MSIB
MSIB
Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Biomedyczna
AGH
AGH
Biocybernetyka i Inżynieria
Biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Automatyka i Robotyka
WEAIiIE
Automatyka i Robotyka
Elektronika i
Telekomunikacja
AGH
Automatyka i Robotyka
AGH
Telekomunikacja
AGH
Elektronika
AGH
AGH
AGH
Automatyka i Robotyka
Informatyka
Informatyka
AGH
Elektronika
EPFL
Montanuniversität
Leoben
Informatyka
WEAIiIE
WEAIiIE
Elektronika i
Telekomunikacja
Automatyka i Robotyka
Informatyka
Informatyka
Elektronika i
Telekomunikacja
Informatyka
WEAIiIE
Informatyka
WEAIiIE
Informatyka
WEiP
WEiP
WEiP
WFiIS
WFiIS
Technologia Chemiczna
Energetyka
Energetyka
Fizyka Medyczna
Informatyka Stosowana
WFiIS
Fizyka Medyczna
WGGiIŚ
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
Inżynieria Środowiska
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
WEAIiIE
WEAIiIE
WEAIiIE
WEAIiIE
WEAIiIE
Uniwersytet w
Amsterdamie
Matematyka
Informatyka
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
Politechnika
Rzeszowska
Technologia chemiczna
nie podano
Energetyka
Fizyka
Fizyka
AGH
AGH
Politechnika
Krakowska
Geodezja i Kartografia
Inżynieria Środowiska
Uniwersytet
Jagielloński
Budowa i Eksploatacja Maszyn
Budownictwo
Prawo
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
60
Wyższa Szkoła
Wycena i gospodarka
Handlowa w Kielcach nieruchomościami
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
Informatyka Stosowana
Górnictwo i Geologia
Górnictwo i Geologia
Informatyka Stosowana
WGGiOŚ
Geofizyka
WGGiOŚ
Ochrona Środowiska
WGiG
Budownictwo
WH
Socjologia
WIMiC
WIMiC
WIMiC
Technologia Chemiczna
Technologia Chemiczna
Inżynieria Materiałowa
AGH
AGH
IPPT
Technologia Chemiczna
Technologia Chemiczna
Inżynieria Materiałowa
WIMiIP
Informatyka Stosowana
University of
Strathclyde
(Glasgow, UK)
Manufacturing
WIMiR
WIMiR
Automatyka i Robotyka
Automatyka i Robotyka
AGH
UEK
Automatyka i Robotyka
MBA
WMS
Matematyka
AGH
Biocybernetyka i inżynieria
biomedyczna
WO
Metalurgia
AGH
Teoria i Technologia Procesów
Odlewniczych
WZ
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Swansea University
Materials Engineering
AGH
AGH
AGH
AGH
Instytut Geofizyki
PAN
Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie
Geologia
Geologia
Geologia
nie podano
Sejsmologia
Dendrochronologia
Politechnika Gdańska Budownictwo
Uniwersytet
Socjologia
Jagielloński
Tabela 13.2. Wykaz uczelni oraz kierunków studiów na studiach podyplomowych – absolwenci zatrudnieni.
Ukończony
w 2011 roku
Wydział AGH
MSIB
Inżynieria Biomedyczna AGH
Inżynieria Oprogramowania
MSIB
Inżynieria Biomedyczna Uniwersytet Jagielloński
Zarządzanie i Audyt
MSIB
Inżynieria Biomedyczna AGH
Inżynieria Oprogramowania
WEAIiIE
Automatyka i Robotyka Politechnika Krakowska
Inżynieria Ruchu Drogowego
WEAIiIE
Elektronika i
Telekomunikacja
Zachodniopomorska
Szkoła Biznesu w
Szczecinie
Zarządzanie Projektami IT
WEAIiIE
Elektrotechnika
Wyższa Szkoła
Europejska w Krakowie
Zarządzanie Projektami
WEAIiIE
Informatyka Stosowana AGH
WEiP
Energetyka
Studia podyplomowe
Ukończony w 2011
roku kierunek studiów
Uczelnia
Kierunek
Zarządzanie Sprzedażą
Politechnika Rzeszowska Audyt Energetyczny
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
61
WEiP
Energetyka
AGH
Zarządzanie
WEiP
Energetyka
Politechnika Warszawska Akademia Kaizen
WEiP
Energetyka
AGH
WEiP
Technologia Chemiczna Chula Uni, Tajlandia
Social Media & Content
Marketing
MBA
WEiP
Technologia Chemiczna Politechnika Krakowska
BHP
WFiIS
Fizyka Medyczna
Uniwersytet Jagielloński
Prawo Zamówień Publicznych
WFiIS
Fizyka Techniczna
AGH
Audyt Energetyczny, Ocena
Energetyczna Budynków oraz
Efektywne Użytkowanie Energii
WFiIS
Fizyka Techniczna
Robert Gordon
University, Aberdeen
Subsea Engineering
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
Uniwersytet
Nie podano
Ekonomiczny w Krakowie
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
AGH
Grafika Komputerowa
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
Politechnika Krakowska
Gospodarka Nieruchomościami
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
AGH
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
AGH
Zarządzanie, Informatyka
Lotniczy i Naziemny Skaning
Laserowy
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
Uniwersytet Jagielloński
Matematyka
WGGiIŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
Inżynieria Środowiska
Górnictwo i Geologia
Górnictwo i Geologia
AGH
AGH
AGH
WGGiOŚ
Górnictwo i Geologia
AGH
WGGiOŚ
Informatyka Stosowana AGH
WGGiOŚ
Informatyka Stosowana AGH
Audyty Energetyczne
Chemia Analityczna
Nie podano
Chemia Analityczna w Przemyśle
i Ochronie Środowiska
Zarządzanie Projektami
Informatycznymi
Programowanie Aplikacji
Webowych
WGGiOŚ
Informatyka Stosowana Politechnika Krakowska
WGGiOŚ
Inżynieria Środowiska
WGGiOŚ
Ochrona Środowiska
Pedagogika
AGH
Geologia i Górnictwo
Wyższa Szkoła
Zarządzania i Bankowości Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
w Krakowie
Audyting Energetyczny w
Budownictwie Na Potrzeby
Termomodernizacji Oraz
Certyfikacji Energetycznej
Budynków
Technik BHP
WGiG
Budownictwo
AGH
WGiG
Inżynieria Środowiska
nie podano
WH
Socjologia
Wyższa Szkoła
Europejska w Krakowie
Zarządzanie Projektami
WH
Socjologia
Wyższa Szkoła
Europejska w Krakowie
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
62
Akademia im.
Koźmińskiego
Uniwersytet
Ekonomiczny /
Krakowska Szkoła
Biznesu
WH
Socjologia
WIMiC
Ceramika
WIMiC
Inżynieria Materiałowa
WIMiC
Technologia Chemiczna Politechnika Krakowska
WIMiC
Technologia Chemiczna Wyższa Szkolą Handlowa
WIMiC
Technologia Chemiczna Politechnika Śląska
WIMiC
Technologia Chemiczna Uniwersytet Warszawski Metrologia Chemiczna
WIMiIP
WIMiIP
WIMiIP
Zarządzanie w Sporcie
Zarządzanie Projektami
Uniwersytet
Studia Menedżerskie
Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet
Informatyka Stosowana Ekonomiczny w
Katowicach
Wyższa Szkoła
Technologii
Informatyka Stosowana
Informatycznych w
Katowicach
Politechnika
Inżynieria Materiałowa
Częstochowska
Budownictwo
Zarządzanie Jakością w Branży
Motoryzacyjnej
Automatyka i Robotyka
Rachunkowość
Administracja MS Windows i
Administracja Gnu\Linux
Euroinżynier
Wymagania i Kompetencje
Międzynarodowego Inżyniera
Spawalnika
Zarządzanie Jakością w
Przedsiębiorstwie
MBA
WIMiIP
Politechnika
Inżynieria Materiałowa
Częstochowska
WIMiIP
Inżynieria Materiałowa AGH
WIMiR
Automatyka i Robotyka School of Business
WIMiR
Automatyka i Robotyka
WIMiR
Automatyka i Robotyka Uniwersytet Jagielloński
WIMiR
Automatyka i Robotyka
Wyższa Szkoła
Europejska w Krakowie
Zarządzanie Projektami
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
Uniwersytet
Ekonomiczny /
Krakowska Szkoła
Biznesu
Zarządzanie Projektami / Prince2
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
Politechnika Poznańska
Mechatronika i Diagnostyka
Silników Lotniczych
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
Uniwersytet
Ekonomiczny we
Wrocławiu
WSB w Dąbrowie
Górniczej
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
Uniwersytet
Zarządzanie Projektami
Ekonomiczny w Krakowie
Wyższa Szkoła
Europejska w Krakowie
Zarządzanie Projektami
Programowanie Urządzeń
Mobilnych
Coaching
BHP
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
63
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
AGH
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
Wyższa Szkoła
Zarządzania i Bankowości Zarządzanie Projektami
w Krakowie
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
Wyższa Szkoła
Europejska w Krakowie
WIMiR
WMN
WMS
Informatyka - Metody
Wytwarzania Oprogramowania
Zarządzanie Projektami
Mechanika i Budowa
Szkoła Główna Handlowa Studia Menadżerskie
Maszyn
Zarządzanie i Inżynieria
nie podano
Handel Zagraniczny i Negocjacje
Produkcji
Systemy Informacyjne i Analiza
Matematyka
SGGW
Danych
WMS
Matematyka
Uniwersytet
Controlling i Finanse
Ekonomiczny w Krakowie Przedsiębiorstw
WO
WWNiG
Metalurgia
Górnictwo i Geologia
AGH
AGH
WZ
Zarządzanie
WZ
Zarządzanie
WZ
Zarządzanie
Uniwersytet
Prawo Pracy i Prawo
Ekonomiczny w Krakowie Ubezpieczeń Społecznych
WZ
Zarządzanie
Szkoła Główna Handlowa
WZ
WZ
WZ
WZ
WZ
WZ
Zarządzanie
Górnictwo Podziemne
Rachunkowość Zarządcza i
Szkoła Główna Handlowa
Controlling
Akademia im.
Nie podano
Koźmińskiego
Zarządzanie i Inżynieria
Politechnika Krakowska
Produkcji
Wyższa Szkoła
Zarządzanie i Inżynieria
Zarządzania i Bankowości
Produkcji
w Krakowie
Zarządzanie i
PWSZ
Marketing
Akademia EITCA Zarządzanie i
Europejska Akademia
Marketing
Certyfikacji
Informatycznej
Zarządzanie i
Uniwersytet
Marketing
Ekonomiczny
Zarządzanie i
Uniwersytet Jagielloński
Marketing
Menedżerskie Na Podstawie
Mba
Systemy Cad
Lean Sigma Academy
Rozliczanie Funduszy Unijnych
Grafika Komputerowa
Rachunkowość i Finanse
Prawo Karne Skarbowe i
Gospodarcze
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
64
Tabela 13.3. Wykaz uczelni oraz kierunków studiów na dodatkowym kierunku studiów – absolwenci
zatrudnieni.
Ukończony
w 2011 roku
Wydział AGH
MSIB
Dodatkowy kierunek studiów
Ukończony w 2011 roku
kierunek studiów
Uczelnia
Kierunek
Inżynieria Biomedyczna
AGH
Elektrotechnika
WEAIiIE
Elektronika i
Telekomunikacja
Nie podano
Nie podano
WEAIiIE
Informatyka
Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II
Filozofia
WEiP
Energetyka
AGH
WEiP
WEiP
Energetyka
Energetyka
WEiP
Energetyka
WEiP
WGGiIŚ
Technologia Chemiczna
Geodezja i Kartografia
AGH
AGH
Politechnika
Wrocławska
Nie podano
AGH
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
Politechnika Krakowska Budownictwo
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
Politechnika Poznańska Informatyka
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
Uniwersytet
Ekonomiczny w
Krakowie
WGGiIŚ
Inżynieria Środowiska
Politechnika Krakowska Budownictwo
WGGiOŚ
Inżynieria Środowiska
UJ
WGGiOŚ
Ochrona Środowiska
WGGiOŚ
Ochrona Środowiska
Nie podano
Uniwersytet Rolniczy w
Leśnictwo
Krakowie
WGiG
Budownictwo
AGH
Górnictwo i Geologia
WIMiC
Inżynieria Materiałowa
Wyższa Szkoła
Techniczna w
Katowicach
Budownictwo
WIMiR
WIMiR
WIMiR
Automatyka i Robotyka
Automatyka i Robotyka
Automatyka i Robotyka
Mechanika i Budowa
Maszyn
AGH
AGH
Nie podano
Politechnika
Rzeszowska
Automatyka i Robotyka
Elektrotechnika
Nie podano
WMN
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
AGH
Automatyka i Robotyka
WMN
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
AGH
Inżynieria Materiałowa
WIMiR
Inżynieria Naftowa i
Gazownicza
Elektrotechnika
Inżynieria Środowiska
Elektrotechnika
Wiertnictwo
Informatyka Stosowana
Marketing
Rachunkowość i Zarządzanie
Finansami
Księgowość
Silniki Lotnicze
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
65
WWNiG
Górnictwo i Geologia
Politechnika Poznańska Automatyka i Robotyka
WWNiG
Górnictwo i Geologia
Uniwersytet
Ekonomiczny w
Krakowie
WZ
Zarządzanie
WZ
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
AGH
Wyższa Szkoła
Zarządzania i
Bankowości
Finanse i Rachunkowość
Elektrotechnika
Finanse i Rachunkowość
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
66
Załącznik 4. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych
absolwentów po ukończeniu AGH w 2011 roku.
MIĘDZYWYDZIAŁOWA SZKOŁA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Kurs na audytora zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem, Efektywna
komunikacja, MS Excel - przegląd narzędzi zaawansowanych;
Certyfikat językowy;
Excel / VBA;
Metody uczenia maszynowego, uczenia statystycznego;
szkolenia w firmie, kursy niemieckiego;
Szkolenia z pracy w organizacji, obsługi klienta, komunikacji. Szkolenia specjalistyczne z zakresu
serwisu urządzeń medycznych;
Testeowanie oprogramowania i elektroniki;
umiejętności interpersonalne;
Uprawnienia SEP;
Zaawansowane szkolenia dot. Międzynarodowych laboratoryjnych technik pomiarowych;
Zapewnienie jakości;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
BHP, programowanie, język angielski;
ISTQB, szkolenia firmowe;
język angielski;
LabView, CLAD;
Programming Language, Testing, Virtualization, Project Management, Network - Routing and
Switchig;
SCRUM, UML;
Statystyczne sterowanie procesami organizowane przez firmę StatSoft;
Sterowniki PLC, Panele operatorskie;
Techniczne, programowanie (głownie c++);
Zarządzanie czasem, technologie związane z wytwarzaniem oprogramowania, optymalizacja pracy;
Zarządzanie projektami, Lean/TOC;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
związane z branżą telekomunikacyjną;
CCNA, Szkolenia miękkie i Szkolenia firmowe;
CCNP routing & switching;
Certyfikacje branżowe, Umiejętności miękkie
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
67
Inżynieria oprogramowania;
ISTQB;
ITIL, Zarządzanie projektami;
Język Angielski, Programowanie procesorów;
języki obce;
Kursy językowe;
nowe języki programowania i technologii;
Obszar IT, Aplikacje webowe;
Sieci Komputerowe (IPv6);
SPC, zarządzanie sprzętem K-P,6 sigma,C++;
Sterowniki PLC;
testowanie oprogramowania;
Testowanie oprogramowania, kompetencje miękkie, zarządzanie projektami;
Zarządzania;
Zarządzanie Projektami;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
ELEKTROTECHNIKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Autoryzacje serwisowe u zagranicznych producentów sprzętu zgodne z zapotrzebowaniem
pracodawcy;
Gruntowanie technologii w obszarach zawodowych;
LabVIEW, diagnostyka wibroakustyczna maszyn;
Obsługa programów inżynieryjnych, zagadnienia dot. fotowoltaiki;
Kurs Dozoru;
programowanie, architektura elektronicznych systemów wbudowanych, szkolenia miękkie;
rodzaj i wykonywanie podłączeń elektrycznych, uprawnienia budowlane;
SEP, programowanie, linux, FreeRTOS, projektowanie PCB, projektowanie elektroniki pod
wymagania EMC, STM32F4, MEMS, itp.;
Uprawnienia budowlane, Uprawnienia do kierowania podestami ruchomymi i przejezdnymi;
Uprawnienia SEP - poszerzenie zakresu E, D;
Wystąpienia publiczne, Szkolenia z doboru aparatury, rozdzielni wykorzystywanych w obecnych
projektach elektrycznych;
Zarządzanie projektami, szkolenia branżowe;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INFORMATYKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
szkolenia z bezpieczeństwa systemów;
Introduction to Financial Markets, Introduction to Project Management, Introduction to Derivatives
Pricing;
IT;
język Scala, aplikacje na android
Metodologie rozwoju oprogramowania i prowadzenia projektów;
Metodyki zwinne zarządzania projektami, a wcześniej frameworki javowe - Spring, Hibernate;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
68
Umiejętności miękkie (mentoring, prowadzenie prezentacji itp.), protokoły telekomunikacyjne,
protokół IPv6, UML, metodologie zwinne prowadzenia projektów, język programowania Python;
Wiedza dziedzinowa (telekomunikacja), tworzenie oprogramowania (nowe technologie,
frameworki, nowe metodologie), zarządzania projektem/zespołem;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INFORMATYKA STOSOWANA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Administracja bazą danych Oracle;
języki obce;
Komponenty EJB, Webservicy w języku Java, Konfiguracja serwera JBoss, Język SQL zaawansowany;
zarządzanie czasem, Certyfikaty Oracle Java Programmer;
Kursy w zakresie baz danych;
Metodologia pracy, umiejętności miękkie, zarządzanie projektami;
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
ENERGETYKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Szkolenia kwalifikacyjne SEP, Szkolenia BHP dla pracy w Niemczech i Holandii (Certyfikat SCC), Kurs
języka niemieckiego, Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
Analiza LCA;
Certyfikat elektryczny, kurs bezpieczeństwa pracy na stacjach benzynowych (UK);
Efektywność w pracy;
Kurs Kaizen, Autodesk Inventor, Innowacyjność, Negocjacje;
Marketing, sprzedaż;
Obsługa programów branżowych, zwiększanie wiedzy z zakresu nowych technologii;
wykorzystywanych do projektowania i wykonywania instalacji HVAC;
szkolenia z AutoCada, LabView, wypełnianie wniosków na granty i badania;
uprawnienia elektryczne;
uprawnienia energetyczne;
uprawnienia energetyczne/budowlane;
zarządzanie;
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
chromatografia jonowa, kurs BHP dla osób kierujących;
Doradztwo energetyczne w budownictwie;
Gaz ziemny, handel;
gazownictwo, inżynieria złóż, Excel, Angielski;
uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie obsługi kotłów wodno-rurowych, szkolenia z
umiejętności miękkich: praca w grupie, zarządzanie zespołem, komunikacja, prowadzenie spotkań,
kontynuacja nauki języka angielskiego i niemieckiego;
językowe;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
69
Negocjacje handlowe, Profesjonalne techniki sprzedaży;
Programowanie LabView, Systemy kontrolne SCADA, Szkolenia z zakresu obsługi;
elektrochemicznych stacji roboczych;
Zarządzanie, zarządzanie projektami;
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
FIZYKA MEDYCZNA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
IOR, Radioterapia, Dozymetria, Ochrona radiologiczna pacjenta, SA, SZ;
Język angielski;
Uprawnienia operatora akceleratora medycznego;
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
FIZYKA TECHNICZNA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
c#, .net;
Radiokomunikacja, język angielski;
Szkolenia z zakresu technologii wydobycia ropy i gazu (offshore, drilling, subsea technology);
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
bezpieczeństwo aplikacji, projektowanie aplikacji;
HPC, obliczenia rekonfigurowalne, systemy operacyjne, systemy wbudowane oparte o procesory
ARM;
Poszerzenie kwalifikacji, poznawanie nowych technologii używanych w pracy;
Sieci/systemów;
Sql, pl/sql, java EE, perl, flex, itil ;
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
zagadnienia z miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych, szkolenia z oprogramowania;
komputerowego, które wykorzystuję w pracy;
Angielski, SQL, zarządzanie;
Autocad i Autocad civil;
Górnictwo;
Grafika komputerowa;
Język niemiecki oraz angielski;
języki obce; Makro w języku VBA;
obsługa programów oraz sprzętu;
oprogramowanie specjalistyczne;
Pierwsza pomoc, wszelkie kursy związane z posadą pracownika samorządowego;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
70
Podziały geodezyjne, analiza rynku nieruchomości, ustawa o drogach publicznych;
stwierdzenie kwalifikacji osoby niższego dozoru ruchu w kopalniach wydobywający węgiel
kamienny;
Szacowanie nieruchomości;
Uprawnienia zawodowe;
oprogramowanie, obsługa sprzętu geodezyjnego;
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Audyt, weryfikacja;
AUTO-CAD STOPNIE 1,2,3;
j. angielski;
Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane;
językowe, bankowość;
szacowanie niepewności, obsługa sprzętu, systemy jakości;
szkolenia dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, szkolenia z udzielania
pierwszej pomocy;
Szkolenie z zakresu projektowania z wykorzystaniem MES;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Aplikacje komputerowe, Uprawnienia zawodowe;
BHP, iwcf, pierwsza pomoc, praca z systemami zarządzania i inne;
Geologia, Geofizyka, Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe;
Kurs "Podstawy Rachunkowości" oraz liczne szkolenia e-learningowe w zakresie księgowości;
AutoCad;
medycyna holistyczna;
nauka języków obcych;
nuka języków, kursy specjalistyczne związane ze specyfiką pracy;
Dotyczące obszarów Natura 2000 oraz ocen oddziaływania na środowisko;
PRD, KPA, j. angielski;
Technik obsługi turystycznej, język włoski, język angielski, język hiszpański;
Testowanie oprogramowania;
uprawnienia energetyczne;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INFORMATYKA STOSOWANA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Administracja IT, Windows Server, MS SQL, Bezpieczeństwo sieci;
Java, Scrum, ISTQB (testowanie);
javascript;
programowanie, pozycjonowanie;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
71
Programowanie, Języki obce;
RHCSA, ITIL, CEH;
Szkolenie ITIL;
Trasowanie (routing), zagadnienia sieciowe;
Uprawnienia zawodowe;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
finanse i organizacja pracy - kursy managerskie;
oprogramowanie;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Kurs "Kadry i płace";
kadry i płace;
Natura 2000, INSPIRE;
Pakiet MS Office (poziom zaawansowany);
szkolenia z zakresu HSE;
Uprawnienia elektryczne, Prowadzenie firmy, Zarzadzanie finansowe;
zarządzanie projektami, modelowanie matematycznego;
Język rosyjski, angielski techniczny, MS Project, Zaawansowany MS Excel;
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
BUDOWNICTWO
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Obsługa programu do projektowania, Eurokody w projektowaniu geotechnicznym;
BHP;
ratownictwo górnicze, nadzorowanie robót strzałowych;
Technikum BHP;
Uprawnienia budowlane;
Uprawnienia budowlane;
Zagrożenia tąpaniami, ratownictwo górnicze;
Zastosowania konkretnych produktów w branży budowlanej;
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Budownictwo;
Język angielski oraz zagadnienia BHP;
Kursy językowe ;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
72
MS Access, Szkolenia podnoszące kwalifikacje menedżerskie, Kurs języka angielskiego, kurs języka
hiszpańskiego, kurs dla kierowników projektów i wnioskodawców;
język szwedzki, prawo Unii Europejskiej;
Szkolenie produktowe z zakresu klimatyzacji i wentylacji;
Uprawnienia budowlane;
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
SOCJOLOGIA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Związane z wykonywanym przeze mnie zawodem fizjoterapeuty;
finansów, rachunkowości, profesjonalnej obsługi programów komputerowych takich jak excel, j.
angielskiego;
głównie kursy językowe, szkolenia z zakresu eventów;
wyszukiwanie kandydatów, prawo pracy, organizacja pracy, Excel, asertywność ;
spss, sprzedaż, komunikacja, negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi;
zaawansowane techniki sprzedaży;
Zarządzanie Projektami;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
CERAMIKI
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
organizacja czasu pracy, komunikacja, narzędzia wykorzystywane w automotive (FMEA),
zarządzanie;
Zarządania Projektami; finansów;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
audytor jakości;
Szkolenia sprzedażowe;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Auto Cad, Solid Works;
dotyczące jakości w branży automotive;
Języki obce;
Kosztorysowanie, prawo budowlane;
Kursy dotyczące systemów zarządzania, auditów wewnętrznych oraz metod analitycznych
klasycznych oraz instrumentalnych;
Kursy dotyczące zagadnień związanych z kwalifikacją i walidacją procesów, urządzeń, instalacji,
Prowadzenie audytów;
Ocena zgodności wg PN-EN 206, Excel, Zakładowa Kontrola Produkcji;
Zarządzanie projektami 6sigma, metody analityczne w nauce o materiałach;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
73
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Administracja Linuxa, Administracja Windows, MS AD, Cisco CCNP Route;
Bazy danych;
finanse;
ISTQB, C#, MSSQL, Oracle, NUnit, MStest, Javascript, Powershell, Jenkins ;
narzędzia IT, produkty, technologie informatyczne;
Systemy Linux, wirtualizacja;
Telekomunikacja, Języka programowania;
zagadnienia prawa w obszarze IT;
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością; SigmaNEST 9.1 Powerpack; Podstawy systemów
zarządzania jakością ,środowiskiem i BHP dla kadry zarządzającej; Auditor wewnętrzny
zintegrowanych systemów zarządzania jakością; Profesjonalny handlowiec;
Badania NDT, MSA, PPAP, audit;
Badania nieniszczące;
Badania nieniszczące, antykorozja, Euroinżynier;
CAD;
CATIA;
Kontrola jakości w przemyśle motoryzacyjnym, narzędzia jakościowe, kurs języka angielskiego;
Kontroler Jakości. Współpraca z dostawcami w branży motoryzacyjnej i PPAP od dostawców.
Auditor wewnętrzny ISO 9001, 14001 oraz 18001. Auditor wewnętrzny ISO TS 16949. Pełnomocnik
ds.. systemu zarządzania Jakością;
Kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika, Kurs Badań Wizualnych Spoin;
Kursy obsługi programów AutoCad oraz Solidworks;
Metrologia, Techniki pomiarów, Rozpoznanie standardów National Electric Code, Zaawansowane
wykorzystanie pakietu MS Office, Six Sigma, Lean Manufacturing;
Programowanie robota spawalniczego, znajomość programów graficznych, programów CNC;
szkolenie z metodologii six sigma, szkolenie z programu do modelowania 3D CATIA V5;
Zakresu efektywnej sprzedaży, obróbki skrawaniem, językowe;
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
METALURGIA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Kurs na Inspektora Ochrony Radiologicznej zakończony państwowym egzaminem i otrzymaniem
uprawnień typu IOR-1, Szkolenie z zakresu: „Narzędzia wspomagające dla systemu zarządzania
jakością wg ISO/TS 16949", Szkolenie i egzamin na: audytora wewnętrznego systemu zarządzania
jakością w przemyśle motoryzacyjnym ISO/TS 16949:2009;
Audytor ISO 9001;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
74
Język Obcy, Szkolenia z zakresu SZJ;
język niemiecki;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Agile Software Development, Automatyzacja testowania oprogramowania;
CIPS;
Efektywnego wykorzystania czasu pracy, Standardów ISO, Six Sigm, analizy numerycznej;
Hydraulika, Pneumatyka, Spawalnictwo, Znajomość 3D, Zarzadzanie dokumentacja techniczna;
Zarządzanie zasobami ludzkimi i małymi projektami, Język angielski, Język norweski, Język niemiecki;
Języki obce, szkolenia dotyczące branży kolejowej;
Nowe technologie klejenia, wzmacniania konstrukcji, zaawansowane wykorzystanie cad;
nowe technologie programowania, umiejętności miękkie;
Obróbka skrawaniem, hydraulika siłowa;
Obsługa oprogramowania CAD; wiedza z zakresu pneumatyki;
Programowanie robotów, tworzenie aplikacji HMI;
Programowanie sterowników firmy Siemens, Tworzenie wizualizacji za pośrednictwem WinCC;
Flexible;
Programowanie sterowników PLC, Coaching;
Programowanie sterowników, Programowanie i parametryzacja napędów;
SCADA, systemy automatyki budynkowej, sytemy monitorowania jakości energii, język angielski;
Six Sigma, Software specjaistyczny FEM;
Kurs języka obcego;
Układy bezpieczeństwa, Rysowanie schematów elektrycznych, Szereg mini kursów prezentujących;
nowe oprogramowanie firmy Siemens (np. TIA Portal);
Uprawnienia Ekspoatacyjne grupy I ,II i III;
Zarządzanie projektami badawczymi, Programowanie Robotów, Zagadnienia z zakresu ekonomii,
Zagadnienia z zakresu przygotowania pedagogicznego;
Zarządzanie projektami, Certyfikat IPMA;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
kurs spawacza, kursy językowe, kursy związane z oprogramowaniem do wspomagania
projektowania (Autodesk, Bentley);
Procesy podczas wiertnictwa naftowego, Geologia i analiza odwiertów, Nauka języków: Rosyjski,
Francuski, 6 sigma/Lean, BHP, Przetrwanie na morzu i platformie wiertniczej;
Analiza MES/CFD, Unigraphics Cost Reduction, Szkolenia miękkie;
Audytor wewnętrzny ISO 9001,14001,18001, ISO TS16949;
Bezpieczeństwa maszyn, norm i dyrektyw, certyfikacji;
Bezpieczeństwo, dyrektywa maszynowa;
GD&T, Techniki pomiarowe, j. angielski;
Język, obsługa programów CAD itp, poszerzanie wiedzy z zakresu umiejętności "miękkich",
poszerzanie wiedzy na temat konkretnych produktów, branży;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
75
język obcy, zarządzanie projektami;
Lean manufacturing, prowadzenie projektów;
Lean, programy 3d , MSA, SPC, CMM, CNC;
Obsluga oprogramowania, kursy BHP;
Obsługa aparatury pomiarowej;
obsługa oprogramowania CAD/CAM;
podniesienie wiedzy w dziedzinie pracy zawodowej;
Podstawy programowania, technologii cięcia metali, języków obcych;
programowanie robotów ABB, Closs, systemy zarządzania jakością;
Programowanie sterowników Siemens S7, Specjalista od elektryki dla wyszczególnionych zadań,
Kursy językowe z angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego;
Programowanie sterowników PLC;
Programy graficzne CREO, Solid Edge, Solid Works, Języki obce;
Projektowanie;
ratownictwo górnicze, przepisy górnicze;
Rozporządzenie Atex Termografia, Tensometria, Metody numeryczne w mechanice płynów,
Szkolenie Offshore;
Rozwój wiedzy i kompetencji z zakresu logistyki. Szkolenia tzw. miękkie;
Różnego rodzaju specjalistyczne kursy związane z wykonywaną pracą (m.in. dotyczące pracy na
wysokości);
serwisowanie sprzętu;
Specjalistyczne z obszaru IT, miękkie, specjalistyczne z obszaru zarządzania;
sprzedaż;
Sterowanie Maszyn "Simatic", Szkolenia miękkie;
szkolenia dające uprawnienia obsługi maszyn, szkolenia z programów inżynierskich,
Szkolenia dotyczyły rozwoju umiejętności obsługi programów do wspomagania obróbki CNC,
obsługi maszyn;
Toastmasters - prezentacje publiczne;
zaawansowane metody projektowania , szkolenia managerskie;
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Audytów ISO TS; MSA, P-FMEA; VDA; testów szczelności; zgrzewanie ultradźwiękowe; APQP
Inventor, Dokumentacja maszyn;
j. angielskiego, szkolenia miękkie, audytor wewnętrzny, szkolenia IT;
MPM-magnetyczna pamiec metalu, Kurs języka niemieckiego, Lean Manufacturing;
programy do projektowania, tworzenia dokumentacji, programowanie robotów, szkolenia
dotyczące procesów obróbki powierzchniowej;
rysunek techniczny, język angielski;
TPM Lean Manufacturing;
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
METALURGIA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
76
języki obce, szkolenia zawodowe;
obsługa specjalistycznych systemów;
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Angielski;
CAD/CAM;
Controlling;
Językowe/zawodowe;
Metalografia;
Metalografia, preparatyka próbek;
Programowanie VisualBasic, Umiejętności miękkie, Język angielski, Obsługa baz danych;
Obsługa programów konstruktorskich, Szkolenia związane z audytami klientów firmy;
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
MATEMATYKI
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
część dotyczyła lepszej organizacji pracy, część to wykłady związane z różnymi aspektami
programowania i testowania (m.in. SQL, testowanie w Continuous Development i Feature Driven
Development, Scrum), obowiązkowe szkolenia BHP w pracy;
Certyfikat testera ISTQB;
język obcy;
księgowość funduszy inwestycyjnych;
językowe (niemiecki, angielski);
public relations oraz przydatne umiejętności; umiejętności miękkie; obsługa programów
komputerowych;
rachunkowość, ubezpieczenia, prawo ubezpieczeniowe, aktuariat, inżynieria finansowa;
Zarzadzanie cyklem życia oprogramowania, technologie i metodyki stosowane w zarządzaniu
tożsamością i uprawnieniami w organizacji, technologie i metodyki stosowane przy przeciwdziałaniu
wyciekom danych;
Zarządzanie ludźmi;
WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
METALURGIA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
CE, ProE, MS Project;
Odlewnictwo, Lean Management, język;
Project Management, ISO TS, j. niemiecki;
umiejętności miękkie;
Transport morski, transport intermodalny;
WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
77
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
dozory górnicze, wiertnictwo, język obcy;
język angielski, dozór wiertniczy;
Językowe, kurs przeciwerupcyjny.;
kierowania ludźmi, obsługa urządzeń;
BHP, dozory górnicze, przeciwerupcyjne;
Kursy dot. budowy i doboru maszyn i urządzeń prowadzone przez ich producentów, oraz
specjalistyczne związane z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego. Samokształcenie w dziedzinie
obowiązujących przepisów prawa w celu zdobycia uprawnień górniczych i geologicznych;
Kursy specjalistyczne wewnątrz firmy, przeciwerupcyjne, do pracy na platformach morskich;
Kursy zawodowe, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, HSE, przeciwerupcyjny,
uprawniania wynikające z ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze;
Kwalifikacje zawodowe i umiejetności miękkie;
technical cementing schoool, peration cementing school, QHSE OFS1OFS2;
Uprawnienia 1 i 3 grupy energetycznej D+E, obługi sterowników PLC, urządzeń wykonanych w EEx,
Autocad, Gazex, urządzenia kontrolno-pomiarowe, systemy informatyczne;
BHP;
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Czas pracy, emerytury, prawo pracy;
ekonomia, finanse, giełda, języki obce;
język angielski, Analiza Finansowa, Prezentacje;
Język, Certyfikaty PRINCE 2, AutoCad;
język angielski;
grafika 3D;
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
ISO, ISO TS, Szkolenia zawodowe, Systemy CAD, Język angielski;
język angielski, programowanie;
kadry, BHP, SIO;
Kompetencje menadżerskie;
kompetencje twarde oraz miękkie;
Księgowość;
język obcy;
język obcy;
Kursy dot. Zarządzania Produkcją, Lean, Kaizen, pakiet Office, Językowe;
Lean Manufacturing;
Pakietu office, sztuk prezentacji publicznej, ITIL (praktyk w branży IT);
norma lotnicza AS;
Obsługa klienta, prowadzenie wózków widłowych;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
78
Obsługa oprogramowania;
Planowanie i Harmonogramowanie Produkcji;
Planowanie produkcji, kursy językowe;
praca w programie AutoCAD, kurs zarządzania projektami, nadawanie oznaczenia CE;
SPC, Audytor ISO TS, Audytor VDA, APQP, PPAP+PSW;
Szkolenia z zakresy wiedzy logistycznej (np. Incoterms), Excel zaawansowany, obsługa klienta;
Szkolenia finansowe techniczne z zakresu działania skomplikowanych instrumentów finansowych od
akcji, produktów strukturyzowanych, poprzez rynek walutowy po instrumenty Over The Counter.
Szkolenia z zakresu funkcjonowania poszczególnych podmiotów uczestniczących w procesie
obliczania wartości aktywów netto funduszów inwestycyjnych;
Szkolenie dotyczące zarządzania innowacjami;
VBA w Excelu;
Wiedza specjalistyczna z zakresu inżynierii materiałowej, w szczególności materiałów
ogniotrwałych;
Zaawansowane kursy z obsługi programów Excel, Visual Basic;
Zarządzanie Projektem, Radzenie sobie ze zmianami, Six Sigma, Zarządzanie zmianą, Lean;
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE I MARKETING
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Grafika komputerowa, komunikacja, social media marketing;
Obsługa programów biurowych, kursy z zakresu instytucji rozliczeniowych;
szkolenie dotyczące sprzedaży;
gospodarka odpadami, zarzadzanie ryzykiem, zarządzanie firmą, zarzadzanie czasem, audytor
wewnętrzny ISO, zarzadzanie personelem, zarzadzanie projektem, gospodarka magazynowa i
łańcuchy dostaw;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów
79

Podobne dokumenty