pobierz - Stowarzyszenie Turystyczne Sopot

Transkrypt

pobierz - Stowarzyszenie Turystyczne Sopot
Badanie jakości i wielkości ruchu
turystycznego na terenie miasta Sopotu
Sopot 2006
Badanie nie stanowi opracowania naukowego
i nie zostało przeprowadzone na próbie reprezentacyjnej.
Opracowanie:
Konrad Ciesielski
Andreas Kasperski
Spis Treści
Wstęp …………………………………………………………………………………….... 2
I. Analiza badania ankietowego
1. Struktura ankietowanych …..………………………...………………...................... 3
a) Kobiety i męŜczyźni
b) Obcokrajowcy
c) Polacy
2. Wiek ankietowanych ……………………………………....……………....……...… 6
3. Analiza dotycząca ankietowanych przybyłych z dziećmi i bez dzieci ………… 7
a) Z dziećmi
b) Bez dzieci
c) Dzieci w przedziałach wiekowych
d) Długość pobytu
e) Rodzaj noclegu
4. Długość pobytu ankietowanych ……...…………………….………...…………….10
5. Rodzaj zakwaterowania ankietowanych ………………………….…………….…10
6. Długość pobytu a rodzaj zakwaterowania ……………………….……….….…... 11
7. Rodzaj zakwaterowania a miejsce pochodzenia ankietowanych ……………….. 12
a) Polacy w swojej grupie
b) Obcokrajowcy w stosunku do ogółu ankietowanych
c) Obcokrajowcy w swojej grupie
8. Źródła zasięgniętych informacji o Sopocie …………………………...…….……. 15
a) Źródło zasięgniętej informacji o Sopocie
b) Źródło zasięgniętej informacji o Sopocie a wiek ankietowanych
9. Częstotliwość odwiedzania Sopotu przez ankietowanych ………………………. 17
10. Częstotliwość odwiedzania Sopotu przez ankietowanych
a wybór zakwaterowania ………………..………………………………………... 17
11. Częstotliwość odwiedzania Sopotu przez ankietowanych
a źródło zasięgniętej informacji o mieście …………………………………....….. 18
12. Zainteresowanie ankietowanych odwiedzeniem Sopotu poza sezonem letnim ... 19
13. Zainteresowanie ofertą poza sezonem letnim ………………………...………..… 19
14. Zainteresowanie ofertą poza sezonem letnim a wiek ankietowanych …..……... 20
15. Struktura korzystania z tramwajów wodnych ……………...…..……….….….... 21
16. Inne miejscowości, do których chcieliby popłynąć ankietowani
tramwajem wodnym ………………………………….………………...…………. 22
17. Ankietowani, którzy wyrazili chęć otrzymania informacji o imprezach,
ofertach turystycznych w Sopocie drogą elektroniczną ………………………… 22
II. Stan obłoŜenia obiektów noclegowych…….…........……………….…………….…… 24
III. Analiza ilości udzielanych informacji w punkcie Informacji Turystycznej
przy ul. Dworcowej 4 w Sopocie …………………………….…………….…………. 24
IV. Analiza ilości wstępów na molo ………………………………………….…………… 26
V. Imprezy promujące Sopot …………………………………………………..……….... 27
Podsumowanie …………………………………………………………………………. 28
1
Wstęp
Monitoring rynku turystycznego pozwala na racjonalne zarządzanie turystyką
Badania rozpoczęto dnia 13 lipca 2006 roku, tym samym zapoczątkowano proces
wyselekcjonowania odpowiednich mierników badań takich jak: badania ankietowe, obłoŜenie
miejsc noclegowych, statystyki IT, oraz ilość wstępów na molo.
Badania zostały przeprowadzone w celu oszacowania wielkości i jakości ruchu
turystycznego na terenie Sopotu, którego jednym z głównych źródeł dochodów są szeroko
rozumiane przychody z turystyki.
Niezbędnym warunkiem wszelkich analiz i przemyśleń mających na celu zoptymalizowanie
istniejących, bądź stworzenie nowych atrakcji turystycznych, a tym samym wzrostu dochodu
miasta jest uzyskanie i zbadanie danych dotyczących obecnego poziomu oferty turystycznej
i jej odzewu wśród odwiedzających. Wiedza jest bowiem podstawą do osiągania wysokiego
poziomu konkurencyjności. Dlatego teŜ tegoroczne badania zapoczątkowane przez STS
w przyszłości przeprowadzane będą cyklicznie przez wyspecjalizowaną pracownie badań.
ZałoŜeniem opracowania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie jak optymalnie
wykorzystać i utrzymać potencjał siły napędowej miasta, który stanowi turystyka.
2
I. Analiza badania ankietowego
Ankieta została przeprowadzona w miesiącach: lipcu, sierpniu i wrześniu 2006 roku
w najbardziej prestiŜowych miejscach miasta odwiedzanych przez turystów (molo, alejki nadmorskie,
ul. Bohaterów Monte Cassino, Opera Leśna). Poddanych ankiecie zostało 8377 osób, z których dane
4000 ankietowanych zostały opracowane. Błąd statystyczny wynosi 2%. Badania były prowadzone
przez 21 ankieterów łącznie, którzy wyróŜniali się ubiorem i byli łatwo zauwaŜani przez
przechodniów. KaŜdy z ankieterów posługiwał się minimum jednym językiem obcym a na zachętę
ankietowani otrzymywali pamiątkę z Sopotu.
1. Struktura ankietowanych
a)
53% : kobiety
47% : męŜczyźni
Płeć ankietowanych
47%
kobiety
53%
męŜczyźni
b) Obcokrajowcy:
11%
W tym:
Niemcy
3%
Szwecja
1%
Wielka Brytania
1%
USA
0,6%
Francja
0,6%
Włochy
0,5%
Kanada
0,5%
Czechy
0,4%
Hiszpania
0,3%
Irlandia
0,3%
Norwegia
0,3%
Belgia
0,3%
Austria
0,2%
Australia
0,2%
Inne
1%
w których skład wchodzą: Dania, Chiny, Łotwa, Portugalia, Węgry, Ukraina, Egipt, Estonia,
Islandia, Ekwador, Afganistan, Bombaj, Białoruś, Boliwia, Brazylia, Cypr, Izrael, Litwa, Rosja,
Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Peru.
Narodowość ankietowanych
(z wyłączniem narodowości polskiej)
1,0%
Niemcy
0,2%
0,2%
Szw ecja
Wielka Brytania
USA
Francja
3%
0,3%
0,3%
0,3%
Włochy
Kanada
Czechy
0,3%
0,4%
Hiszpania
Irlandia
0,5%
Norw egia
Belgia
1%
0,5%
Austria
Australia
Inne
0,6%
0,6%
1%
3
c) Polacy:
W tym:
Mazowieckie
Pomorskie
Śląskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Małopolskie
Warmińsko-Mazurskie
Kujawsko-Pomorskie
Podkarpackie
Lubelskie
Zachodniopomorskie
Lubuskie
Świętokrzyskie
Opolskie
Podlaskie
89%
20%
17%
7%
7%
6%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
Polacy według województw
Dolnośląskie
4%
3%
2% 2%
6%
Mazowieckie
6%
Ślaskie
2%
Wrmińsko-Mazurskie
20%
Podlaskie
3%
Kujawsko-Pomorskie
Pomorskie
Wielkopolskie
Lubelskie
Lubuskie
7%
Podkarpackie
7%
17%
4%
1%
Zachodniopomorskie
5%
Świętokrzyskie
Opolskie
Małopolskie
Turyści polscy i zagraniczni
11%
Obcokrajow cy
Polacy
89%
4
Turyści z Polski i zagranicy (w podziale na województwa i kraje)
1%
1%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
Niemcy
0,4%
Szw ecja
0,3%
Wielka Brytania
0,3%
USA
0,3%
Francja
0,3%
Włochy
0,2%
Kanada
Czechy
0,2%
3%
2%
2% 2%
Hiszpania
3%
6%
1,0%
Irlandia
6%
4%
Norw egia
Belgia
3%
Austria
Australia
Inne
Dolnośląskie
Mazow ieckie
7%
20%
Ślaskie
Wrmińsko-Mazurskie
Podlaskie
17%
7%
4%
1%
5%
Kujaw sko-Pomorskie
Pomorskie
Wielkopolskie
Lubelskie
Lubuskie
Podkarpackie
Zachodniopomorskie
Św iętokrzyskie
Opolskie
Małopolskie
5
Wśród ankietowanych (4000 osób), którzy odwiedzili Sopot więcej było kobiet (53%) niŜ
męŜczyzn (47%), co przekłada się na populacje Polski.
Sopot co roku odwiedzają cudzoziemcy. W porównaniu do odwiedzających z Polski
ankietowanych z zagranicy było 11%.
Najwięcej ankietowanych obcokrajowców pochodziło z Niemiec (3% w stosunku do
całości ankietowanych), co moŜe być spowodowane ich pochodzeniem z tego miasta, jak
równieŜ sąsiedztwem Polski i Niemiec. Na pewno waŜnym powodem ich przyjazdu są
zwiększające się liczby tanich połączeń lotniczych. Na drugim miejscu ukształtowali się
ankietowani ze Szwecji (1% w stosunku do całości ankietowanych) do czego z pewnością
przyczyniły się bezpośrednie połączenia promowe z Trójmiastem. Równie duŜą grupą
ankietowanych byli mieszkańcy Wielkiej Brytanii, którzy liczyli takŜe 1% w stosunku do
całości ankietowanych. W grupie powyŜej pół procenta ukształtowali się ankietowani z USA i
Francji. Dokładnie pól procenta uzyskali ankietowani z Włoch i Kanady.W grupach poniŜej
0.5% pojawili się turyści z: Czech, Hiszpanii, Irlandii, Norwegii, Belgii, Austrii i Australii.
Wielu ankietowanych przyjechało z róŜnych krajów, które w ankiecie wystąpiły kilka razy,
były to: Dania, Chiny, Łotwa, Portugalia, Węgry, Ukraina, Egipt, Estonia, Islandia, Ekwador,
Afganistan, Bombaj, Białoruś, Boliwia, Brazylia, Cypr, Izrael, Litwa, Rosja, Rumunia,
Serbia, Szwajcaria, Peru.
Największą grupą odwiedzających Sopot spośród ankietowanych Polaków byli turyści z
województwa Mazowieckiego (20%). Znacząca większość ankietowanych z tego
województwa pochodziła z Warszawy. Szczególne zainteresowanie Sopotem u turystów
z Warszawy zauwaŜalne jest juŜ od początku lat dziewięćdziesiątych. Na drugim miejscu
ukształtowali się ankietowani z województwa Pomorskiego (17%). Procent turystów
z pozostałych województw był juŜ znacznie niŜszy, osiągając maksymalnie 7%.
2. Wiek ankietowanych:
ogółem
w wieku:
a) 18 – 25 lat………………………… 25%
b) 26 – 35 lat………………………… 25%
c) 36 – 45 lat………………………… 21%
d) 46 – 55 lat………………………… 17%
e) powyŜej 56 ……………………… 12%
kobiety
męŜczyźni
……………. . 13% ............................12%
………………13% ………………… 12%
…………….. 11% ………………….10%
…………….. 9% ………………… 8%
..…………… 7% ……………........ 5%
Wiek ankietowanych
30%
25%
20%
ogółem
15%
kobiety
męŜczyźni
10%
5%
0%
18 - 25 lat
26 - 35 lat
36 - 45 lat
46 - 55 lat
powyŜej 56 lat
6
Najliczniejszą grupą ankietowanych, byli turyści w wieku 18 – 25 lat (25%),
oraz
26 - 35 lat (25%). Świadczyć moŜe to o atrakcyjnej ofercie imprezowo-rozrywkowej
Sopotu, którą właśnie ta grupa wiekowa najczęściej jest zainteresowana.
Spadek ilości ankietowanych moŜemy zauwaŜyć dopiero w grupie wiekowej 46 – 55 lat
(17%) oraz powyŜej 56 roku Ŝycia (12%), która najczęściej chciała korzystać z oferty
sanatoryjnej Sopotu. Niestety ten rodzaj wypoczynku jest zbyt mało dostępny jak na miasto
o statusie kurortu i uzdrowiska. Zaledwie dwa obiekty sanatoryjne to niewiele by podołać tak
duŜemu zainteresowaniu potencjalnych kuracjuszy z kraju jak i coraz częściej z zagranicy.
Jak wiemy z doświadczenia pracowników Informacji Turystycznej miejsca w istniejących
obiektach są z wielomiesięcznym wyprzedzeniem rezerwowane, a zainteresowani ich ofertą
obcokrajowcy nie maja praktycznie szans na uzyskanie jakichkolwiek informacji
telefonicznie, nie mówiąc juŜ o rezerwacji. Pozytywnym przykładem dla sopockich
sanatoriów moŜe być bez wątpienia jeden z nowych hoteli w okolicy Sopotu dysponujący nie
tylko wspaniałą ofertą sanatoryjną, ale takŜe personelem władającym językiem niemieckim i
angielskim. Radykalne zmiany w tej dziedzinie są niezbędne aby nie stracić tej części
turystów, która słusznie kojarzy takie pojęcia jak kurort, czy uzdrowisko z szeroko pojętą
usługą sanatoryjną.
3. Analiza dotycząca ankietowanych przybyłych z dziećmi i bez dzieci
ogółem
kobiety
męŜczyźni
a) z dziećmi:
……................................. 32% …..………………. 18% …………………....... 14%
b) bez dzieci: …………………….…… 68% …………………... 35% …………………....... 33%
c) dzieci w przedziałach wiekowych:
0 – 3 lat:…………………………...…...
7% .………………...... 4% …………….……...... 3%
4 – 12 lat:…………………………….... 14% …………………... 7% …………………....... 7%
13 – 18 lat:
…………………………. 11% ............................... 7% ................................... 6%
d) długość pobytu:
z dziećmi
bez dzieci
1 dzień ……………………………………………………............... 7% …....………….……. 13%
2 – 3 dni……………………………………………………….……
4% ……….……………. 14%
4 – 7 dni………………………………………………………….… 12% ………….…………. 22%
powyŜej 7 dni………………………………………….……………
9% ……….……………. 19%
e) rodzaj noclegu:
z dziećmi:
bez dzieci:
hotel………………………………………………………………...
2% ………………….…..
9%
pensjonat…………………………………………………................ 3% ……………………..
6%
schronisko………………………………………………………….. 0,2% ……………………..
1%
kwatera prywatna…………………………………………………... 11% …………………….. 19%
camping………………………………………………......................
2% ………………….….. 5%
u rodziny, znajomych………………………………….....................
7% …………………….. 13%
inne……………………………………………………..............…………………....... 0,2% …………..……….……….. 3%
w tym:
- akademik………………………………………………………………………………………………….……………
1%
- sanatorium…………………………………………………………………………………………………………….
1%
- ośrodek wypoczynkowy…………………………………………………………............……………........... 0,5%
- plaŜa……………………………………………………………….................………………………………..…..…….0,5%
bez…………………………………………..………………….…………………………. 6% .......................…......... 12%
brak danych………………………………………………………….………………………………………….1%.......................
7
Stosunek ilości ankietowanych z dziećmi i bez dzieci
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
z dziećmi
bez dzieci
ogółem
kobiety
męŜczyźni
Przedział wiekowy dzieci
14%
12%
10%
ogółem
8%
kobiety
6%
męŜczyźni
4%
2%
0%
0 - 3 lat
4 - 12 lat
13 - 18 lat
wiek dzieci
Długość pobytu ankietowanych (z i bez dzieci)
25%
20%
15%
z dziećmi
10%
bez dzieci
5%
0%
1 dzień
2 - 3 dni
4 - 7 dni
powyŜej 7 dni
8
Rodzaj zakwaterowania ankietowanych z dziećmi
hotel
pensjonat
1%
6%
2%
3%
schronisko
0,2%
kwatera prywatna
0,2%
camping
u rodziny, znajomych
7%
inne
11%
bez
2%
brak danych
Rodzaj zakwaterowania ankietowanych bez dzieci
hotel
9%
12%
pensjonat
6%
3%
1%
schronisko
kwatera prywatna
camping
u rodziny, znajomych
13%
inne
5%
19%
bez
brak danych
Najliczniejsza część ankietowanych przyjechała bez dzieci (68%), ankietowani z dziećmi
stanowili tylko 32%, co świadczy o konieczności zwiększenia atrakcyjności oferty pobytów
rodzinnych w Sopocie.
Najliczniejszą grupą dzieci, które przyjechały z ankietowanymi była grupa w przedziale
wiekowym 4 – 12 lat (14%) i 13 – 18 lat (11%), najmniej liczną grupą były dzieci w wieku
najmłodszym, czyli do 3 roku Ŝycia i wyniosła 7%.
Ankietowani z dziećmi najczęściej pozostawali w Sopocie na okres od 4 do 7 dni (12%),
7% ankietowanych z dziećmi nie nocowało w Sopocie.
Najczęściej wybieranym noclegiem przez ankietowanych z dziećmi była kwatera prywatna
(11%), jako jedna z najtańszych form noclegu.
9
4. Długość pobytu ankietowanych:
ogółem
kobiety
męŜczyźni
a) 1 dzień……………………………. 20% .......................... 10% …………………. 10%
b) 2 – 3 dni………………………….. 18% ………………... 9% …………………. 9%
c) 4 – 7 dni………………………….. 34% ………………… 18% …………………. 16%
d) powyŜej 7 dni……………………. 28% ………………… 16% …………………. 12%
Długość pobytu ankietowanych
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 dzień
2 - 3 dni
4 - 7 dni
5. Rodzaj
zakwaterowania
ankietowanych:
ogółem
kobiety
męŜczyźni
powyŜej 7 dni
Jak w przypadku ankietowanych z dziećmi, takŜe ankietowani ogółem zostawali przewaŜnie
na okres od 4 do 7 dni (34%), bądź powyŜej 7 dni (28%), najmniej liczna grupą
ankietowanych byli nocujący w przedziale czasowym od 2 do 3 dni (18%), odwiedzających
na jeden dziań było aŜ 20%.
5. Rodzaj zakwaterowania ankietowanych
ogółem
a) hotel……………………………… 11%
b) pensjonat…………………………. 9%
c) schronisko młodzieŜowe…………. 1%
d) kwatera prywatna………………… 30%
e) camping…………………………... 7%
f) u rodziny, znajomych…………….. 20%
g) inne……………………………..... 3%
w tym:
- akademik……………………….. 1%
- sanatorium ……………………... 1%
- ośrodek wypoczynkowy………... 0,5%
- plaŜa……………………………. 0,5%
h) bez noclegu……………………… 18%
i) brak danych………………………
1%
10
Rodzaj zakwaterowania ankietowanych
hotel
1%
18%
11%
pensjonat
9%
3%
1%
schronisko młodzieŜowe
kwatera prywatna
camping
u rodziny, znajomych
inne
20%
30%
bez noclegu
7%
brak danych
W przypadku wybieranych rodzajów noclegu przez ankietowanych, bezsprzecznie
przodowały kwatery prywatne, w których nocowało 30% ankietowanych. Na drugim miejscy
plasuje się pobyt u rodziny i znajomych (20%), co świadczy nadal o popularności kwatery
prywatnej jako jednej z najtańszych form noclegu. Dosyć duŜą grupą byli ankietowani
nocujący
w hotelu (11%) i pensjonacie (9%). Oprócz wypunktowanych rodzajów noclegu w ankiecie,
ankietowani wybierali inne rodzaje noclegu i tak w akademiku nocował 1% ankietowanych,
w sanatorium 1%, w ośrodku wypoczynkowym 0,5% i tyle samo na plaŜy. Osób, które nie
skorzystały z noclegu było 18%, róŜnica w stosunku do danych z poprzedniego punktu
wynika z braku danych, które w tym punkcie wyniosły 1%. Stopień korzystania przez
ankietowanych z innych obiektów noclegowych jest niski, lecz proporcjonalny do oferty tych
obiektów w stosunku do pozostałych bardziej rozpowszechnionych form noclegu.
6. Długość pobytu a rodzaj zakwaterowania:
hotel
pensjonat
schronisko młodz.
kwatera prywatna
camping
u rodziny/znajomych
inne
w tym:
akademik
sanatorium
1 dzień
-
2 – 3 dni
4%
3%
5%
1%
4%
0,5%
4 – 7 dni
4%
4%
0,5%
14%
3%
9%
0,5%
powyŜej 7 dni
3%
2%
0,5%
11%
3%
7%
2%
w tym:
1%
1%
11
Długość pobytu, a rodzaj zakwaterowania
2 - 3 dni
16%
4 - 7 dni
14%
12%
powyŜej 7 dni
10%
8%
6%
4%
2%
0%
hotel
pensjonat
schronisko
młodzieŜowe
kwatera
prywatna
camping
u rodziny,
znajomych
inne
Wnioskiem nasuwającym się w tym punkcie jest duŜa ilość ankietowanych nocujących
w kwaterach prywatnych, w szczególności w przedziale czasowym 4 – 7 dni (14%)
i w okresie powyŜej tygodnia (11%), nawet w przedziale 2 – 3 dni w kwaterach prywatnych
nocowało 5% ankietowanych, co jest najwyŜszym wynikiem. W hotelu i pensjonacie we
wszystkich przedziałach czasowych ilości są podobnie (od 3% do 4%).
7. Rodzaj zakwaterowania a miejsce pochodzenia ankietowanych:
a) Polacy w swojej grupie*
*Oznacza to procent ankietowanych z danego województwa w stosunku do ogółu POLAKÒW, który
nocował w wybranym obiekcie.
hotel pensjonat
Mazowieckie
Pomorskie
Śląskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Małopolskie
WarmińskoMazurskie
KujawskoPomorskie
Podkarpackie
Lubelskie
Zachodniopomorskie
Lubuskie
Świętokrzyskie
Opolskie
Podlaskie
10%
10%
7%
7%
8%
10%
10%
7%
7%
10%
7%
9%
13%
10%
schronisko
młodz.
2%
2%
2%
2%
2%
1%
kwatera camping u rodziny,
prywatna
znajomych
33%
8%
19%
22%
5%
22%
32%
10%
14%
37%
6%
20%
32%
10%
22%
31%
6%
22%
38%
7%
13%
Inne
bez
5%
4%
5%
2%
4%
5%
4%
16%
28%
22%
19%
13%
11%
17%
6%
6%
2%
35%
10%
24%
3%
14%
8%
12%
3%
7%
12%
5%
8%
12%
12%
5%
11%
6%
11%
8%
2%
2%
2%
2%
-
36%
30%
34%
34%
30%
37%
32%
8%
4%
7%
13%
9%
10%
10%
15%
23%
32%
20%
26%
25%
18%
5%
4%
2%
3%
-
14%
13%
17%
13%
15%
9%
24%
12
Rodzaj zakwaterowania a miejsce pochodzenia ankietowanych (Polacy)
40%
35%
hotel
30%
pensjonat
schronisko młodzieŜowe
25%
kwatera prywatna
20%
camping
15%
u rodziny, znajomych
10%
inne
bez
5%
Za
ch
od
n
e
ki
ol
s
lsk
ie
M
ał
op
O
po
sk
ie
Św
ię
to
k
rz
y
ki
e
ie
om
or
s
io
p
ie
dk
ar
pa
ck
sk
ie
Po
Lu
bu
lsk
e
lko
Lu
be
po
ls
ki
ki
e
or
s
W
ie
m
Po
sk
ie
oPo
m
or
sk
ie
ja
w
sk
Po
dl
a
ie
ur
sk
az
Ku
W
rm
iń
sk
oM
Śl
as
ki
e
ow
az
M
D
ol
n
oś
l
ąs
ie
ck
i
ki
e
e
0%
w ojew ództw o
W przypadku turystów z Polski potwierdza się fakt, Ŝe bez względu na pochodzenie około
1/3 zdecydowało się na nocleg w kwaterze prywatnej od 30 % ( woj. Podlaskie) do 38%
( woj. Warmińsko – Mazurskie ). Wyjątek stanowią jedynie odwiedzający z woj.
Pomorskiego (22% kwatery prywatne), którzy ze względu na swoje stosunkowo bliskie
miejsce zamieszkania korzystali z noclegu u rodziny i znajomych (22%), bądź teŜ w
rekordowym
stopniu
w stosunku do turystów z pozostałych województw nie nocowali w Sopocie wogóle ( 22%).
Hotele i pensjonaty cieszyły się bez względu na miejsce zamieszkania średnią frekwencją
wysokośći 10%.
b) Obcokrajowcy w stosunku do ogółu ankietowanych*
* Oznacza to procent obcokrajowców z wszystkich ankietowanych, który nocował w danym
obiekcie.
Niemcy
Szwecja
Wielka
Brytania
hotel pensjonat schronisko kwatera
młodz.
prywatna
1%
0,2%
0,4%
0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
camping
-
u rodziny, inne bez
znajomych
1%
0,4%
0,2%
0,1%
13
Zakwaterowanie dominujących grup obcokrajowców
1,2%
hotel
1,0%
pensjonat
0,8%
schronisko młodzieŜowe
0,6%
kwatera prywatna
0,4%
camping
u rodziny, znajomych
0,2%
inne
0,0%
bez
Niemcy
Szwecja
Wielka Brytania
W grupie turystów zagranicznych największą grupę stanowili Niemcy, wśród których
najpopularniejszą forma noclegu był hotel (30 %) jak i pobyt u rodziny i znajomych (27%).
Nieco niŜszy procent korzystania z kwatery prywatnej wśród Niemców jak i turystów innych
narodowości w stosunku do Polaków moŜe być spowodowany miedzy innymi faktem,
Ŝe strona internetowa informująca o dostępnych kwaterach prywatnych istnieje jedynie
w wersji polskiej, podczas gdy większość hoteli nie tylko informuje ale i umoŜliwia
bezpośrednią rezerwacje w niemalŜe wszystkich niezbędnych wersjach językowych. Wyjątek
wśród obcokrajowców zdecydowanych na nocleg w kwaterze prywatnej stanowili jedynie
Włosi, z których aŜ 52 % zdecydowało się na ta formę noclegu.
Wymienić naleŜy teŜ turystów z USA, którzy prawdopodobnie ze względu na duŜą odległość
i wynikającą z tego w większości zorganizowaną formę turystyki nocowali w hotelach (50%).
c) Obcokrajowcy w swojej grupie*:
* Oznacza to procent ankietowanych z danego kraju, którzy nocowali w wybranym
obiekcie w
stosunku do wszystkich ankietowanych tej narodowości.
Niemcy
Szwecja
Wielka
Brytania
USA
Francja
Włochy
Kanada
Czechy
Hiszpania
Irlandia
Norwegia
Belgia
Austria
Australia
Inne
hotel pensjonat schronisko kwatera camping u rodziny, inne
młodz.
prywatna
znajomych
30%
8%
17%
1%
27%
2%
35%
6%
2%
37%
4%
6%
30%
25%
30%
-
15%
10%
15%
50%
16%
18%
10%
20%
36%
10%
38%
10%
27%
8%
44%
23%
27%
9%
8%
30%
43%
42%
22%
5%
4%
5%
6%
40%
8%
20%
14%
2%
4%
5%
9%
10%
6%
14%
20%
52%
14%
20%
19%
10%
38%
20%
14%
29%
31%
4%
7%
-
23%
12%
26%
38%
20%
18%
40%
8%
29%
29%
12%
5%
9%
-
bez
14
Obcokrajowcy w swojej grupie
60%
50%
hotel
pensjonat
40%
schronisko młodzieŜowe
kwatera prywatna
30%
camping
u rodziny, znajomych
20%
inne
bez
10%
In
ne
lia
Au
st
ra
Au
st
ria
Be
lg
ia
No
rw
eg
ia
an
di
a
Irl
zp
an
ia
Hi
s
Cz
ec
hy
a
Ka
na
d
W
ło
ch
y
Fr
an
cja
US
A
Br
yt
an
ia
ec
ja
Sz
w
W
ie
lk
a
Ni
e
m
cy
0%
8. Źródła zasięgniętych informacji o Sopocie:
94% - tyle ankietowanych zasięgnęło informacji o Sopocie
a) źródło zasięgniętej informacji o Sopocie *:
z biura IT ………………………………………………. 5%
z biura podróŜy ……………………………………….… 3%
z informatorów turystycznych ……………………….…. 6%
z Internetu …………………………………………….… 31%
inne:
własna wiedza ……………………………………….. 14%
media ………………………………………………… 13%
rodzina ……………………………………………….. 13%
znajomi ………………………………………………. 11%
brak informacji ………………………………………. 6%
* ankietowani wybierali równieŜ opcje łączone
Źródło zasięgniętej informacji o Sopocie
6%
5%
3% 6%
z biura IT
z biura podróŜy
z informatorów turystycznych
z Internetu
57%
31%
inne
brak informacji
15
Źródło zasięgniętej informacji o Sopocie (inne)
6%
14%
własna wiedza
11%
media
rodzina
znajomi
brak informacji
13%
13%
b) źródło zasięgniętej informacji o Sopocie* a wiek ankietowanych:
* ankietowani wybierali równieŜ opcje łączone
z biura IT
z biura podróŜy
z informatorów tur.
z Internetu
własna wiedza
media
rodzina
znajomi
18 – 25 lat
1%
0,5%
2%
10%
3%
2%
2,5%
4%
26 – 35 lat
1%
0,5%
3%
9%
3%
3%
2,5%
3%
36 – 45 lat
1%
1%
4%
6%
3%
3%
2%
1%
46 – 55 lat
1%
0,5%
2%
4%
2,5%
2%
3%
2%
powyŜej 56 lat
0,6%
0,4%
1%
2%
2%
2%
3%
1%
Źródło zaciągniętej informacji o Sopocie a wiek ankietowanych
12%
10%
z biura IT
z biura podróŜy
8%
z informatorów turystycznych
z Internetu
6%
w łasna w iedza
media
4%
rodzina
znajomi
2%
0%
18 - 25 lat
26 - 35 lat
36 - 45 lat
46 - 55 lat
powyŜej 56 lat
16
Sopot jako letnia stolica Polski, miejsce międzynarodowych festiwali i imprez
sportowych, jest miastem ogólnie znanym i popularnym, stąd teŜ prawie 2/3 odwiedzających
nas turystów (57%) znało Sopot z mediów lub relacji krewnych i znajomych. Ci zaś, którzy
chcieli się dowiedzieć czegoś nowego o naszym mieście, albo znaleźć nocleg, korzystali
przede wszystkim z Internetu (31%), co jeszcze raz podkreśla konieczność szczególnej troski
o aktualizacje i udoskonalenie tego coraz bardziej popularnego i powszechnego przekaźnika
informacji. Stopień zasięgania informacji przez Internet spadał proporcjonalnie wraz
ze wzrostem wieku wczasowiczów, od ponad 10 % w przedziale wiekowym do 18 do 25 lat,
aŜ do 2 % wśród osób powyŜej 56 roku Ŝycia.
9. Częstotliwość odwiedzania Sopotu przez ankietowanych:
a) pierwsza wizyta ……………………………………… 34%
b) co roku ………………………………………………. 66%
brak danych…………………………………….……….1%
Częstotliwość odwiedzania Sopotu przez
ankietowanych
brak danych
1%
pierwsza wizyta
34%
co roku
65%
Kto raz odwiedził Sopot, ten zawsze do niego powraca. Tym stwierdzeniem kieruje się aŜ
66% naszych gości, odwiedzających nas regularnie. 34% ankietowanych stanowili ci, którzy
odwiedzili nas po raz pierwszy.
10. Częstotliwość odwiedzania
zakwaterowania
Pierwsza wizyta
Co roku
hotel
pensjonat
4%
7%
3%
6%
Sopotu
schronisko
młodz.
0,6%
0,4%
przez
kwatera
prywatna
12%
18%
ankietowanych
camping
3%
4%
a
u rodziny,
znajomych
4%
16%
wybór
inne
bez
1%
2%
6%
12%
17
Częstotliwość odwiedzania Sopotu przez ankietowanych a wybór
zakwaterowania
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
pierwsza wizyta
be
z
y,
zn
a
in
ne
jo
m
yc
h
pi
n
u
sc
hr
on
i
kw
ro
dz
in
at
er
a
ca
m
pr
yw
zi
eŜ
ow
ło
d
m
sk
o
g
at
na
e
t
pe
ns
jo
na
ho
te
l
co roku
Wśród tych, którzy odwiedzili Sopot po raz pierwszy większość nocowała w kwaterze
prywatnej ( 12% w stosunku do ogółu ). Wśród odwiedzających Sopot regularnie grupa ta
wzrasta do 18% . W przypadku noclegów u rodziny i znajomych stali bywalcy stanowią grupę
czterokrotnie wyŜszą niŜ przyjeŜdŜający po raz pierwszy.
11. Częstotliwość odwiedzania Sopotu przez ankietowanych a źródło zasięgniętej
informacji o mieście:
z biura IT
z biura podróŜy
z informatorów turystycznych
z internetu
własna wiedza
media
rodzina
znajomi
krak danych
Pierwsza wizyta
2%
1%
4%
11%
3%
5%
3%
5%
Co roku
3%
2%
2%
20%
11%
7%
10%
6%
6%
Częstotliwosć odwiedzania Sopotu a źródło zasięgniętej informacji o
mieście
25%
20%
15%
pierw sza w izyta
10%
co roku
5%
brak danych
znajomi
rodzina
media
własna
wiedza
z Internetu
z
informatorów
turystycznych
z biura
podróŜy
z biura IT
0%
18
Głównym źródłem informacji wśród tych, którzy postanowili odwiedzić nas po raz pierwszy
okazuje się jeszcze raz Internet ( 11%). Pozostałe źródła wahają się w granicach od 2% do
5%. W przypadku odwiedzających nas regularnie, procent zasobów wiedzy własnej wzrasta
z 3% do 11%, a liczba korzystających juŜ docelowo ze stron internetowych wzrasta prawie
dwukrotnie.
12. Zainteresowanie ankietowanych odwiedzeniem Sopotu poza sezonem letnim:
a) tak ……………………………………………………. 70%
b) nie ……………………………………………………. 30%
Zainteresowanie ankietowanych odwiedzeniem Sopotu
poza sezonem letnim
nie
30%
tak
70%
AŜ 70% ankietowanych wyraŜa chęć odwiedzenia Sopotu poza ścisłym sezonem letnim. Jest
to wystarczający powód i potencjał, aby poczynić starania Ŝeby nasze miasto nie było tylko
letnią stolicą Polski, a tym samym jedynie miastem sezonowym
13. Zainteresowanie ofertą poza sezonem letnim:
a) oferta SPA ……………………………………………. 16%
b) imprezy kulturalno-rozrywkowe ……………………... 42%
c) konferencje, szkolenia ………………………………... 3%
d) atrakcje sportowe – czynny wypoczynek …………….. 39%
(narty, basen, rowery, tenis itp.)
19
Zainteresowanie ofertą poza sezonem letnim
oferta SPA
16%
39%
imprezy kulturalnorozrywkowe
konferencje, szkolenia
42%
3%
atrakcje sportowe - czynny
wypoczynek
Większość przebadanych kojarzy Sopot z imprezami kulturalno – rozrywkowymi znanymi
wszystkim z sezonu letniego. 42% ankietowanych wyraziło zainteresowanie tą formą imprez
takŜe poza sezonem letnim, aŜ 39 % chciałoby odwiedzić Sopot w celu czynnego
wypoczynku i innych atrakcji sportowych. Tym bardziej celowa jest
tegoroczna
modernizacja wyciągu narciarskiego i toru saneczkowego na Łysej Górze . Jako uzdrowisko
powinniśmy rozszerzyć ofertę SPA jak i dostępność do obiektów sanatoryjnych, którymi poza
sezonem zainteresowanych jest 16 % letników.
14. Zainteresowanie ofertą* poza sezonem letnim a wiek ankietowanych
oferta SPA
imprezy
kulturalno-rozrywkowe
konferencje, szkolenia
atrakcje sportowe
18 – 25 lat
1%
13%
1%
9%
26 – 35 lat 36 – 45 lat
2%
4%
10%
7%
1%
10%
2%
9%
46 – 55 lat
3%
5%
powyŜej 56 lat
3%
2,5%
1%
7%
0,5%
4%
* ankietowani wybierali równieŜ opcje łączone
Zainteresowanie ofertą poza sezonem letnim a wiek ankietowanych
14%
12%
10%
oferta SPA
8%
imprezy kulturalno-rozryw kow e
6%
konferencje, szkolenia
atrakcje sportow e - czynny w ypoczynek
4%
2%
0%
18 - 25 lat
26 - 35 lat
36 - 45 lat
46 - 55 lat
powyŜej 56 lat
20
Biorąc pod uwagę wiek ankietowanych wyróŜniają się nadal dwie dominujące oferty poza
ścisłym sezonem letnim, którymi są oni zainteresowani: imprezy kulturalno-rozrywkowe
i atrakcje sportowe. W grupie wiekowej od 18 do 25 lat góruje oferta kulturalnorozrywkowa, w wieku od 26 do 35 wyrównuje się ona z chęcią czynnego wypoczynku, aŜ
w końcu w grupie powyŜej 36 lat spada na drugie miejsce.
15. Struktura korzystania z tramwajów wodnych:
25% - tyle ankietowanych skorzystało z oferty tramwaju wodnego.
a) na Hel…………………………………………………. 19%
b) do Gdańska …………………………………………… 5%
c) na Hel i do Gdańska ………………………………….. 1%
d) nie skorzystała ………………………………………... 72%
e) brak danych …………………………………………… 3%
Struktura korzystania z tramwajów wodnych
3%
19%
na Hel
do Gdańska
5%
1%
na Hel i do Gdańska
nie skorzystali
brak danych
72%
Celem numer jeden dla 19% ankietowanych był Hel. Z tramwaju wodnego do Gdańska
skorzystało 5 % , a zaledwie 1% z obu ofert . Według danych Zarządu Transportu Miejskiego
Gdańsk wynika, Ŝe z połączenia Sopot – Hel skorzystały 44.474 osoby, a z połączenia Sopot
– Gdańsk 48.440 osoby.
Fakt, Ŝe aŜ 72 % turystów nie skorzystało z Ŝadnej z tych ofert, w Ŝadnym wypadku nie
świadczy o braku zainteresowania, a duŜo bardziej o ograniczonej ilości miejsc i ogólnie
znanej nam wszystkim trudności ze zdobyciem biletów. Tramwaje wodne to jeden
z najlepszych i trafionych pomysłów ostatnich lat, ale jednocześnie powód do radykalnych
zmian i udoskonaleń w rozszerzeniu oferty i dystrybucji biletów, w przeciwnym razie
z potencjalnego hitu staną się one powodem do wstydu.
21
16. Inne miejscowości, do których chcieliby popłynąć ankietowani tramwajem
wodnym:
a) Jastarnia ………………………………………………. 6%
b) Jurata …………………………………………………. 4%
c) Puck …………………………………………………..0,5%
d) Chałupy ……………………………………………... 0,5%
e) Westerplatte ………………………………………….. 1%
f) inne …………………………………………………… 22%
g) brak danych …………………………………………. 66%
Miejscowości, do których ankietowani chcieliby popłynąć
ankietowani tramwajem wodnym (z wyłączeniem Helu i
Gdańska)
70%
66%
60%
50%
40%
30%
22%
20%
10%
6%
4%
0,5%
0,5%
1%
Puck
Chałupy
Westerplatte
0%
Jastarnia
Jurata
inne
brak danych
Głównymi potencjalnymi celami na Półwyspie Helskim okazały się przede wszystkim
Jastarnia i Jurata. 22% ankietowanych wyraziło zainteresowanie innymi połączeniami, wśród
których najczęściej pojawiało się Władysławowo. Natomiast 66% nie wypowiedziało się .
Większości z nich wystarczyłaby moŜliwość uzyskania prawie nieosiągalnych biletów na
tramwaj wodny na Hel lub do Gdańska.
17. Ankietowani, którzy wyrazili chęć otrzymania informacji o imprezach, ofertach
turystycznych w Sopocie drogą elektroniczną:
a) tak ……………………………………………………. 14%
b) nie ……………………………………………………. 86%
22
Ankietowani, którzy wyrazili chęć otrzymywania
informacji o Sopocie drogą elektroniczną
tak
14%
nie
86%
14% ankietowanych podało swoje adresy internetowe wyraŜając jednocześnie chęć
otrzymywania regularnie wyŜej wymienionej informacji. Świadczy to przede wszystkim
o chęci powrotu do Sopotu, oraz najprawdopodobniej dostosowaniu daty pobytu do
organizowanych imprez.
23
II. Stan obłoŜenia obiektów noclegowych
Na stan obłoŜenia obiektów noclegowych w Sopocie w sezonie letnim 2006 roku składają się
dane 16 z 38 obiektów, w skład których wchodzi: sześć z dwunastu hoteli, dwa z trzech
pensjonatów, trzy z trzech sanatoriów, jeden z trzech ośrodków wypoczynkowych i cztery z
siedemnastu nieskategoryzowanych obiektów noclegowych. Pozostałe nie udostępniły
informacji.
Szczegółowe dane dostępne są w archiwum Stowarzyszenia Turystycznego Sopot.
Średnie obłoŜenie w obiektach noclegowych z uwzględnieniem kategoryzacji
w poszczególnych miesiącach:
maj
KATEGORIA
60,6 %
Hotel
czerwiec
63,3 %
lipiec
85,0 %
śierpień
78,9 %
wrześień
65,9 %
średnia
70,7 %
Pensjonat
75,3 %
88,7 %
99,1 %
90,9 %
83, 9%
87,6 %
Sanatorium
97,6 %
96,0 %
97,6 %
96,6 %
96,3 %
96,8 %
Ośrodek
wypoczynkowy
Inne
65,7 %
64,1 %
95,5 %
94,6 %
63,7 %
76,7 %
64,0 %
63,3 %
88,1 %
79,4 %
70,4 %
73,0 %
93,0 %
88,0 %
76,0 %
Średnia
72,6 %
75,0 %
80,9 %
III. Analiza ilości udzielanych informacji w punkcie Informacji
Turystycznej przy ul. Dworcowej 4 w Sopocie
STATYSTYKA UDZIELONYCH INFORMACJI 2003
MIESIĄC
OSOBIŚCIE
TELEFONICZNIE
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
SUMA
208
262
244
363
886
160
190
208
353
587
SUMA
968
6 587
2 812
2 807
1 114
498
427
322
10 911
e-mail *
Gadu-Gadu
**
1 530
758
1 835
1 491
Usługa nie
aktywna
4 084
421
228
219
246
6 696
114
128
1 772
2
2
19381
24
STATYSTYKA UDZIELONYCH INFORMACJI 2004
MIESIĄC
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
SUMA
OSOBIŚCIE
245
293
249
387
1 396
1 425
2 781
3 080
1 072
618
440
392
12 156
TELEFONICZNIE
178
174
165
286
657
974
1 542
1 755
429
234
245
173
6 812
PRZEZ E-mail
35
28
49
48
244
98
175
84
16
50
99
28
954
Gadu Gadu
71
67
53
89
144
206
484
396
80
60
105
118
1 650
SUMA
529
562
516
810
2 441
2 703
4 982
5 315
1 597
962
889
711
21 936
STATYSTYKA UDZIELONYCH INFORMACJI 2005
MIESIĄC
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
SUMA
OSOBIŚCIE
396
489
485
1 067
1 873
2 538
5 042
5 925
1 989
1 138
767
620
22329
TELEFONICZNIE
183
226
241
561
794
1 068
2 197
2 106
546
234
184
184
8524
PRZEZ E-mail
32
40
65
103
109
96
128
174
65
17
24
21
874
Gadu Gadu
99
81
99
146
127
337
524
101
54
25
22
29
1644
SUMA
710
836
890
1 877
2 903
4 039
7 891
8 306
2 654
1414
997
854
33371
STATYSTYKA UDZIELONYCH INFORMACJI 2006
MIESIĄC
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
SUMA
OSOBIŚCIE
509
710
729
1289
2143
3815
7762
7783
3900
2876
1290
1279
34085
TELEFONICZNIE
162
186
200
343
299
831
1472
1470
791
646
267
317
6984
PRZEZ E-mail
9
22
27
18
77
58
101
203
87
27
26
33
688
Gadu Gadu
27
14
22
32
52
101
163
156
49
30
12
19
677
SUMA
707
932
978
1682
2571
4805
9498
9612
4827
3579
1595
1648
42434
25
STATYSTYKA PORÓWNAWCZA UDZIELONYCH INFORMACJI W LATACH
OSOBIŚCIE
Rok
WARTOŚĆ
2002
2003
2004
2005
2006
8107
10911
12156
22329
34085
TELEFONICZNIE
WARTOŚĆ
zmiana%
+ 35 %
+11%
+ 84%
+ 53%
E - MAIL
WARTOŚĆ
zmiana%
5064
6696
6812
8524
6984
+ 32%
+ 2%
+25 %
-
GADU GADU
WARTOŚĆ
zmiana%
0
1772
954
874
688
2002 – 2006
+100%
- 46%
- 8%
-
RAZEM
WARTOŚĆ
zmiana%
0
2
1650
1644
677
+ 825
- 0,4%
-
zmiana%
13171
19381
21936
33371
42434
+ 47 %
+ 13 %
+ 52 %
+ 27%
PowyŜsze statystyki przedstawiają ilość udzielanych informacji w latach 2002 – 2006 w
punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej 4 w Sopocie. W analizowanym okresie,
liczba udzielanych informacji rośnie rok rocznie. Największy wzrost zauwaŜony został w
roku 2005, (aŜ o 153% w stosunku do roku 2002 i 54% w stosunku do roku 2004), co
spowodowane było rozpowszechnianiem informacji o istnieniu punktu na targach
turystycznych, oraz drukiem wizytówek i folderów informacyjnych, na których widnieje
notka o Punkcie Informacji Turystycznej. Zwiększająca się liczba udzielanych informacji
przekłada się równieŜ na rozszerzenie sposobu udzielania informacji dodatkowo przez e-mail,
oraz zainstalowanie komunikatora internetowego Gadu-Gadu w miesiącu grudniu roku 2003.
Oznakowanie budynku neonem świetlnym w roku 2005 przełoŜyło się na większą
identyfikacje budynku jako Punktu Informacji Turystycznej, a inwestycja w sprzęt biurowy
i multimedialny w roku 2006 wpłynęła na szybkość oraz bardziej profesjonalny poziom
udzielanych informacji. Dzięki rosnącej ilości udzielanych informacji drogą telefoniczną,
„mailową” i przez komunikator Gadu-Gadu zauwaŜyć moŜna powiązanie z rosnącą liczbą
odwiedzających Sopot.
IV. Analiza ilości wstępów na molo
ZESTAWIENIE ILOŚCI WSTĘPÓW NA MOLO W LATACH 2003 – 2006
MIESIĄC
LICZBA WEJŚĆ
2006
LICZBA WEJŚĆ
2005
LICZBA WEJŚĆ
2004
LICZBA WEJŚĆ
2003
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
89 592
123 372
262 031
252 594
70 635
96 539
111 684
235 605
260 613
84 817
109 618
140 698
269 242
274 465
74 399
104 315
140 785
263 602
280 525
74 449
SUMA
798 224
789 258
868 422
863 676
OGÓŁEM
Rok
2003
2004
2005
2006
3 319 580
STATYSTYKA PORÓWNAWCZA
Suma udzielonych informacji
Porównanie zmian %
19381
47%
21936
13%
33371
52%
42434
27%
26
Molo jest obiektem zlokalizowanym na otwartym powietrzu, dlatego ilość
odwiedzających uzaleŜniona jest między innymi od panujących warunków atmosferycznych.
W związku z tym w pierwszym i ostatnim miesiącu biletowania zauwaŜa się mniejszą ilość
odwiedzających obiekt. Spowodowane jest to równieŜ mniejszą liczbą odwiedzających Sopot,
w konfrontacji z miesiącami ścisłego sezonu letniego. Wyjątek stanowi jedynie miesiąc
wrzesień 2005 roku, na który przesunięty został Festiwal Sopocki z sierpnia. Warto zwrócić
uwagę na gwałtowny spadek ilości wstępów w roku 2005, czego przyczyną mogło być
przesunięcie bramek bezpośrednio przed drewnianą część obiektu. Molo jako słynna atrakcja
Sopotu kojarzone było zawsze w połączeniu z Placem Zdrojowym, stanowiąc jedną całość,
być moŜe, dlatego odwiedzający zaspakajają swoją ciekawość spacerując tylko po części
udostępnionej bezpłatnie.
JednakŜe dzięki ciągle zwiększającej się ilości przyjeŜdŜających turystów do Sopotu wzrasta
liczebność odwiedzających molo z roku na rok.
V. Imprezy promujące Sopot
Rok
2003
2004
2005
2006
Ilość imprez promocyjnych Sopot
7
8
10
15
Wpływ na zwiększone zainteresowanie miastem Sopot mają teŜ niewątpliwie
prowadzone działania szeroko rozumianej promocji miasta na targach krajowych
i zagranicznych oraz innych imprezach. Wzrost tych działań obrazują dane Lokalnej
Organizacji Turystycznej o nazwie Stowarzyszenie Turystyczne Sopot (STS) o ilości imprez,
na których promowany był Sopot w poszczególnych latach.
W roku 2006 STS promowało miasto Sopot na następujących imprezach:
- Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie
- Gdańskie Targi Turystyczne GTT
- 16 Krakowski Salon Turystyczny
- Bałtyckie Targi Turystyczne JANTAR Kaliningrad
- XI Targi Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie
- VI Międzynarodowe Targi Turystyki, Sportu i Wypoczynku „ W stronę słońca „ w Opolu
- Dni Sopotu w Krakowie
- Dni Meklemburgii w Ludwigslust
- Workshop Regionu Pomorskiego dla Obwodu Kaliningradzkiego
- Workshop wraz z konferencją prasową dla polskich mediów
- święto Ulicy Bohaterów Monte Cassino
- Targi na wodzie WIATR i WODA Sopot 2006
- XVI Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój
- IV Sopocki Festyn Integracyjny Organizacji Pozarządowych
- Międzynarodowe Targi Turystyczne INWETEX-C.I.S. TRAVEL 2006 Sankt Petersburg
- Tour Salon Poznań ‘2006
Porównując rok 2003 i 2006 ilość tych imprez wzrosła dwukrotnie.
27
Podsumowanie
Sopot od 1945 roku postrzegany jest przede wszystkim jako letnia stolica Polski oraz
miasto licznych imprez zarówno kulturalno-rozrywkowych jak i sportowych o randze
międzynarodowej. W okresie letnim najbardziej prestiŜowe wydarzenia uzupełniane są
o szereg innych równie atrakcyjnych imprez, jeszcze bardziej podkreślających fakt, iŜ Sopot
znany jest w pierwszej linii jako miasto rozrywki. Równie waŜnym aspektem jest status
kurortu jaki Sopot uzyskał w roku 1999 i nie naleŜy o tym zapominać. Wiele uczyniono
w kierunku rozszerzenia oferty SPA, lecz kurort to w głównej mierze sanatoria, których
dostępność w Sopocie jest nieproporcjonalnie mała w stosunku do zainteresowania. Co za
tym idzie naleŜy zastanowić się nad powiększeniem tej tak atrakcyjnej i waŜnej oferty, aby
Sopot nie kojarzył się z kurortem tylko ze względu na status.
Badania wykazały, Ŝe największą liczbę odwiedzających stanowią ludzie młodzi
korzystający głównie z oferty imprezowej miasta. W przedziałach wiekowych od 35 lat
zainteresowanie skupia się juŜ jednak na czynnym wypoczynku oraz ofercie sanatoryjnej,
która jak juŜ zostało wspomniane jest zbyt mała w stosunku do potrzeb. Konieczne jest wobec
tego dostosowanie obu propozycji do potrzeb wszystkich odwiedzających.
Tak waŜny element miasta turystycznego jakim jest baza noclegowa, jest na bieŜąco,
w miarę moŜliwości dostosowywany do potrzeb wynikających z ciągle rosnącej liczby
turystów przybywających do Sopotu. Najczęściej wybieraną formą noclegu przez
ankietowanych jest kwatera prywatna, z której coraz częściej korzystają takŜe turyści
zagraniczni. Mimo, iŜ baza kwater prywatnych na oficjalnej stronie miasta www.sopot.pl jest
dostępna tylko w języku polskim, co naleŜałoby zmienić.
Głównym źródłem informacji o Sopocie okazał się zgodnie z ogólnoświatową
tendencją Internet. Oficjalną stronę Sopotu naleŜy więc w dalszym ciągu rozwijać.
Po pierwszym odwiedzeniu Sopotu ankietowani przybywają tu ponownie i to oni
stanowią zdecydowaną większość odwiedzających kurort. Świadczy to o ogólnie
pozytywnym wizerunku miasta.
Większość ankietowanych wyraziła swoją chęć odwiedzenia Sopotu równieŜ poza
ścisłym sezonem letnim, gdyby przyciągnięto ich bardziej rozwiniętą ofertą kulturalnorozrywkową jak i czynnego wypoczynku.
Nowa oferta, jaką stały się tramwaje wodne cieszyła się duŜym zainteresowaniem.
Fakt, iŜ 72% ankietowanych mimo to nie skorzystało z niej, świadczy o potrzebie zmian
i udoskonaleń w rozszerzeniu tej oferty oraz dystrybucji biletów, które były praktycznie
niedostępne.
Największym obłoŜeniem obiekty noclegowe cieszą się w miesiącach, lipcu i sierpniu,
wyjątek stanowią sanatoria, w których obłoŜenie w innych miesiącach utrzymuje się na
poziomie prawie 100%, co po raz kolejny podkreśla duŜe zapotrzebowanie na tą formę
wypoczynku.
Statystyki udzielanych informacji w punkcie Informacji Turystycznej przy
ul. Dworcowej 4 wykazują ciągły wzrost zainteresowania miastem Sopot, co powinno
przedkładać się na potrzebę inwestycji w punkt Informacji, który postrzegany jest jako
wizytówka miasta, a niekiedy pierwszy kontakt turysty z miastem.
Wpływ na zwiększającą się ilość turystów niewątpliwie mają teŜ prowadzone
działania zgodnie ze strategia marketingu turystycznego Miasta Sopotu opierającej się miedzy
innymi na szeroko rozumianej promocji miasta na targach krajowych i zagranicznych.
Najlepiej wzrost tych działań obrazują dane Lokalnej Organizacji Turystycznej o nazwie
Stowarzyszenie Turystyczne Sopot dotyczące ilości imprez targowych w poszczególnych
latach. Porównując rok 2003 i 2006 ilość ta wzrosła dwukrotnie.
W 2005 roku zostały przesunięte bramki wstępu na molo, które stanowi nadal jedną
z głównych atrakcji Sopotu. Następstwem tego być moŜe był znaczny spadek ilości wejść na
28
płatną część mola, poniewaŜ odwiedzający zaspakajali swoją ciekawość spacerując po części
udostępnionej bezpłatnie – Placu Zdrojowym.
Reasumując, badania jakości i wielkości ruchu turystycznego na terenie miasta Sopot
wykazały bardzo duŜe zainteresowanie miastem, a co za tym idzie jego duŜą popularność
w czasie ścisłego sezonu letniego. Nie zapominając o konieczności ciągłego podtrzymywania
i ulepszania jakości juŜ istniejących form wypoczynku w kurorcie, powinny zostać podjęte
starania o rozszerzenie oferty, która przyciągnęłaby turystów w równym stopniu w okresie
pozostałych miesięcy roku, do czego posłuŜyć mogą powyŜsze wyniki.
29

Podobne dokumenty