Ogłoszenie wyniku - Postępowanie znak: ZP/2503/09/2015

Transkrypt

Ogłoszenie wyniku - Postępowanie znak: ZP/2503/09/2015
wolEwoDZKr
SZPTTALPSYCHIATRYCZNY
34 -120AndrSrch6w;uI. I. DEbrowskiego1"9
tel'331815-24-46;875-2+-47;875-45-4]r;fax331875-45-59;wryry.szpitai.infb.pl;e-mail:[email protected]
N r P -5 5 1 - 2 1 - 2 3 - 0 9 1
PKD- 8610
REGON- 00080s666
KONTO -PF]KAO S.A.
06 1240 4748 Ittl
o o o o4 8 7 27 9 4 5
Arrdrych6w,dnia21.04.2015r.
wg rozdzielnika
Zawiadomienic
o wyborze najkorzystniejszejof'erty
2Pt2503t09l1330/ls
Dyrekcja Wojew6dzkiegoSzpitalaPsychiatrycznego
w Andrychowiezawiadarnia
o rozstrzygnipciupostgpowaniaznak: Z,P1250310912015
prowadzonegow formie zaproszenia
do zlo2enia oferty cenowej o wartorici ponizej 30 000 euro na zorganizowaniawycieczki
turystyczno-krajoznawczel
do Pragi - Kutnej Hory - 3 - dniowej w terminie od dnia
11 do 13 czerwca 2015r. dla 60 pracownik6wWojew6dzkiegoSzpitalaPsychiatrycznego
w Andrychowie.
Wybrano ofertg Firmy: Biuro Podr62y PL TRAV[,L, Krrysztof Stariczyk z siedzib4
ul. Reymonta 16/10, 40-029Katowice za cenebrutto: 22 620,0021(slownie:dwadzieScia
dwa tysi4cesze56set
dwadziericia
zlot.ych00/I 00)
U z a s a d n i e nwi ey b o r u :
Oferta z rtajni2szqcen4spelniawymogi zawatltew zaproszeniudo zlozeniaoferty cenowej.
Streszczenie
zloZonych ofert:
Nazwa liirmy
Spelnianie
warunkdw
B iuro Podr62y,,ROBINSON
BIS"
ul. MieszkaI 30,42 440 Oerodzieniec
25 020,0021.nie spelnia
Biuro Podr6zyPL TRAVEL,Krzysztof Stariczyk,
ul. Reymonta16110,40-029Katowice
22 620,0021.
spelnia
BiLrroPoSrednictwa
UslLrg,,MAXIM"Sp.z o.o.
ul. JanaIII Sobieskiego
la, 33 - 300 Nowy S4cz
32 340,002L
s p e l ni a
OSWIATA Sp6lkaz o.o.
ul. Mickiewicza2SlT.40 - 092 Katowice
BiuroTurysfykahF Logi,sfo* Sp.r
"o,
ul. WybrzezeKoiciuszkowskie
31 133,
00 319 WarszawaOddzialNowos4decki
ul. Dlugosza61,33 :, 300 1{owy S4cz
AGA KOMPOZYTY Sp6tkaz ograniczon4
odpowiedzialnoSciq
Sp6lkakomandytowa
43 - 332 Pisarzowice
i
BiLrroUslugowo- Turystyczne,,ATLANTIC"
Pl. WolnoSci12,35- 073 lLzeszow
3 I 800,0021. spelnia
25 620,0021. spelnia
8
Biuro Podr62yABA TOUR DariuszAntosiak
ul. Partyzantow20115,28- 500 Kazirnierza
Wielka
23 940,0021.niespetnia
9
ALMATUR - Opole
ul. Ozimska2612,45 - 058 Opole
31 560,002L
10
Gmsynergy
sp.z o.o.sp.k.
ul.Tuszyriska
67,95 - 030Rzg6w
26 640,00zl.
n
ItaliaTravel ServiceSp.z o.o.
ul. Wita Stwosza39.35 - 113Rzesz6w
29 940,0021.nie spelnia
12
Biuro Podr6zy,,KONTIKI" N-abaz
i Grochantz
s p .j . , u l . K o S c i u s z k3 i4 ,5 0 - 0 1 2 W r o c l a w
29 640,0021. spelnia
l3
Biuro Podr6zy,,Flaming",
JanuszKa2mirowicz
ul. Ko5negoJ, 45 056 Opole
25 740.002]. n i e s p e l n i a
l4
MARGOTRAVEL
M algorzataH aluszczak- Sowa
ul. Sienkiewicza
13I 1,50- 349Wroclaw
21 540,0021. nie spelnia
spelnia
nie spelnia
OBINSON BIS" z siedzib4ul. MieszkaI 30,
v zawafich w zaproszeniudo zloAeniaoferty
pkt 2 Wykonawca nie okre6lil nazry i adresu
:y wycieczki.
lokonaloceny oferty.
ABA TOUR Dariusz Antosiak z siedzibq
za Wielka nie spelnia warunk6w zawafich
v okreSlonych
w rozdzialeII pkt 4.
Maj4c na uwaclzepowylsze Zamawiajqcynie dokonaloceny oferty.
oferta nr 10 zlolona przez Gmsynergy sp. z o.o. sp. k. z siedzibqul. Tuszyfiska6J,
95 - 030 Rzg6w nie spelniawarunk6w zawartychw zaproszeniudo zlo4eniaoferf cenowej.
Wykonawca nie zal4czyldo oferty dokument6wokreSlonychw rozdzialeII pkt I i 4.
Maj4c na uwadzepowyzszeZamawiajqcynie dokonaloceny oferty.
Oferta nr 11 zlolona przez Italia Travel ServiceSp. z o.o. z siedztbqul. Wita Stwosza39,
35 - 113 Rzesz6wnie spelniawarunk6wzawartychw zaproszeniu
do zloaeniaofertycenowej.
Stosowniedo zapisu zawartegow rozdzialeIl
hoteluw kt6ryrnbpd4zakwaterowani
uczestnic'
Maj4c na uwadzepowylsze Zanawiaj4cy nie dr
Ofefta nr 13 zlolona przez Biuro Podro|y
ul. Ko6negoJ, 45 - 056 Opole nie spelniawa
oferty cenowej.
Stosowniedo zapisu zawartegow rozdzialeII
lioteluw ktoryrnbpd4zakwaterowani
uczestnicl
Maj4c na uwadzepowyzszeZamawialqcynie dc
Ofertanr 14 zlohonaprzez MARGO TRAVEL MalgorzataHaluszczak- Sowaz siedzibJ
uf. Sienkiewiczal3ll, 50 - 349 Wroclaw nie spelniawarunk6w zawafich w zaproszeniudo
zlohenia oferty cenowej .
Stosownie do zapisu zawartegow rozdziale II pkt 2 Wykonawca nie okreSlil nazwy i adresu
hotelu w kt6rym bgd4zakwaterowaniuczestnicywycieczki.
Maj4c na uwadze powylsze Zamawiajqcynie dokonal oceny ofeffy.
o miejscu i terminie podpisaniaumowy zamawiajqcypoinformuje telefonicznie.
Dzipkujemyza udzial w postgpowaniu
: : . YR E K T O R .
Otrzymuj4:
l. BiuroPodr62y,,ROBINSON
BIS",ul. Mieszka
| 30,42- 440Ogrodzieniec,
2. BiuroPodr62y
PL TRAVEL,KrzysaofStaficzyk,
ul. Reymonta
l6ll0,40 -029Katowice,
3. BiuroPoirednictwa
uslug,,MAXIM"Sp.z o.o.ul. JanaIII Sobieskiego
la 33- 300NowyS4cz,
4. OSWIATASp6lkaz o.o.,ul. Mickiewicza
2811,
40- 092Katowice,
5. BiuroTurystykiZNP LogosTour
Sp.z o.o.,ul. Wybrze2e
KoSciuszkowskie
3l/33, 00- 379Warszawa
OddzialNowos4decki,
ul. Dlugosza
6 I, 33- 300Nowy S4cz,
6. AGA KOMPOZYTYSp6lkaz ograniczon4odpowiedzialnoSci4
Sp6lkakomandyow443-332Pisarzowice
I,
7. BiuroUsiugowo- Turystyczne
,,ATLANTIC"pl. WolnoSci12,35- 073Rzesz6w,
8. BiuroPodr62yABA TOURDariuszAntosiak,ul. Partyzant6w
20115,28-500Kazimierza
Wielka,
- 058Opole,
9. ALMATUR- Opole,ul. Ozimska
2612,45
10. Gmsynergy
sp.z o.o.sp.k.,ul. Tuszyirska
67, 95- 030Rzg6w,
l | . ItaliaTravelServiceSp.z o.o.,ul. WitaStwosza
39,35 - | l3 Rzesz6w,
12. BiuroPodr6zy,,KoN TIKI" tr-abazi
Grochantz
sp.j., ul. Kosciuszki
34,50 - 012wroclaw,
13. BiuroPodr62y
Janusz
KaZmirowicz,
ul.
Ko5nego
,,Flaming",
7, 45 056Opole,
- Sowa,ul. SienkiewiczaT3ll,
14. MARGOTRAVEL,MalgorzataHaluszczak
50 - 349Wroclaw.
15. stronainternetow4
tablicaogloszeri.

Podobne dokumenty