Kosztorys ślepy

Komentarze

Transkrypt

Kosztorys ślepy
RB.
l:lrtr S]OFTBUD
Mtnowilra C]oślilra
Pclzlali
SLEPY
KOSZT()RY-S
CPV: 452]r l1OGC Robo§, budor.Malre wzl<rcsie
Rrebrdorła i zńua sposobu
Bldou,a:
lriesŻ<alrry
Bł,d;'łel< gcspc>dłilcą/
C)rield:
Rodząi rolx-lt:
Lol<alizrcja:
dot,tów
r,ą.tkowalia br-dy-i<u 5pspodarcregc
- zliana sg>sobu
Prace ogólrrcbldolMale,
ptlżtllrr cell r-obcit. .
l]oŻ(]ln L,el) rt lbq. ;,,
robocżry l<łrll<u lztcy jl le|.
doplataclolobocżly
pożotll cetl lłuterizńw.
pozol-ncen Spl7Ęttl
rlżu-z-lty l<clsźtiwpośledllich ocl R+S.,
...- .......%"
..
.
ryskocl R+S+I(o
całości
l'... ,..
doplata / oplrst od
waltośc robcfi
rretto:
Słorłłlie:
Wartośćrobd
ic.o.,
Ul,irł.ers$etPrzyrodliczywPozraniu
l eśry-1al<Łacl DoświadcaĘ
url. Roglżsl<a 38. a-C)C)5 Muuowzu-a Crślinzr
|)ożcllrry cclt:
1lclclirtcl<VA
r-ą,tl<orł,arria
insterlacje rłoC-l<an
Zebrl<ir; dział<a 359
Gn Ml-u-owalu Coślir'a
Zananńalący:
sttrwł<a
o32-fi)-fi)9
bł-utto:
Sklrłłrie:
Kmźotys sporządzil:
Data qlracorł,alria l<mżotystl:
.
.
.
...
."^
...."/u
eld$,cze
m
Rl],
f]lltr S()FTB[ ][)
ML_oowzl-n Cictślina
l)tlzrali
-
|ABELA ELEMEN TOW SCALON YC H
KOsZff)R]§ SLEPY
o32-fi)-fiX)
CPV: 452l l lOGC
Rot oqy burlorł/alę w z]<resie
Budorł,a:
Prrebudolła izli"alę, sposobLl Lzlłkorłaniabudy-{<u €pqrodarcze6p lB
lfiesż<alry
Brdyek gospoda]cąl - ziala sposobLl rĄłkowania
Pmce ogólnobudow4alę, ir-stalacje ił,łccl-kan i c. o., elekh;,czr
Zelonką dział<a 359
Gl r Murowaa C,ośliln
Obielc:
Rocżai rc[,xt:
trl,alizrc.Ia:
dollów
Unirłerslet Przy,cxllic:zy w l)ozuniul
teśnyZal<tac1 D;świ.aclczrhry
Zatlawia|ący:
ul.
Rog/ls|<a 38, 62-a)5 Mu owanei Cilślilłł
pożolltce,ll lobtjt
lobocżly. .
pt.lżtltrrcell
.
stawlęl robocizry lolll<t,1u.}i,r"|.'
Lh tl)l: lti l (l( )
1rt
ll1
l1
1 1
p1 |1( \l|
|
li,l)(
1,ę1 1 l l
rtlęt,ii
ecl l Spt'Ąl
..
.
)y
)\,i.4
/(,
kirł
l
tl
Darzltry l<osż(lw poślecllliclr ocj li+S
zlskocl R+S+l(-l
clopłata/ optlst ocl
pcdatel<VAT
l(()SZl
D,/,lAI
I
Il
ll1
|]ll
() R
YS
0
NAZ,WA L),Z,lAl
ltot]()C
tr
l(osztorys. 0j2-()0-0O9
I(osaorys:032-00-009
Koszlclr1,5, 032-00-009
C,PV 452l l l00-0,
lltlbotl
btlclou,Ialte
('PV 452|
p cl
-
] 1O0-0:
ll|4
sad z|ta
Cl)V 452lll00-0:
Roboty LlLrdolł,lane -
s
h,o}]
C,|)V 4.521 l l0()-0,
[lobiltl bLlclclrł,Iallc
-
sclan)
ll|5
C'|)V 4.j]lIl()0-():
[{obot1 bLldorvlane
stolarlia clrzlviotła
W c \V ll
ęlrZIl
-
a
CPV 4_52|ll00-0:
Roboty bLrdorł|ane
I)race lla Ze\Ą,lla[l Z
btld vll
|<
-
Ll
(]PV 4.i]lll()()-().
Robot1 btldclu,lalle
|ionl ltl
.
..
...
.r'l,
...
.....
Strclnil
Rclbclty bLldou,Iane -
|]]3
..
j]-00-()09
zllliirlla eIerł ac.ji
lll]
cilłości
-
MA
I
t]l{lAl
lo
2
I( ZAI(L]PL]
2]-0(1-20 | 4
Sl)ltzt:
I
K ()CiOLNE
sY
/YSK
K,\L
([)]an]7
()COLEM
l()RYS
K()SZ
()]2-()0-()()9
\AZ\\A
l)1,1Ąl
Il]
1l]l
I)ZlAl
l(tlszlol
t
lt( )ll( X
t]
s' ()]]-()()-0()9
L'|)V,152l
] l()()-().
|1ollotr bLlt|olvlallc
c|tlcie1llcll ic elcrvirr.;.ji
Kosztorr s: 032-00-009
|(()sz1()r\ s. 0]]-()0-()()9
1
(,PV 4a3l |()()()-()
l{tlhtltt rr la|ilcslć
l()
ilrstalllcji
ktlt czlll
e Ie
e
h
|\()sztorvs, ().l2-0()-(X]9
.]
,I
l
:l
l()
l(ils,ltol vs: 0l]-0()-()09
.l__5_]j000()-9 -
illstaIlrc.jlt c o
j
_i
l(osztor r
|(osztol
I
i |
s
()_]]-()()-()()9
ts
()]]-()()-()()9
l5]]()()(]()-9 -
()
illstlllllc
() (i ()
I
F
1ll tt rlt] -|iitIl
Nł
O(i()t FN4 NETl,()
])łltliLteli
()(l()ll,\"1
VA l
7. l'()D/\'|
KIl]N1
VAf
N4A l
l:lilĄl
l( 1.,,\l(l]l)l
]
Sl'ltlll
l
j( (Xj()LNt
,/Ysl(
()(i()l
l]N,l
l<_L}.
Mtuowalra
f:lm V)l,-fBl.]D
Cośli1-1ir
|)c-lz-ttltr
KOSZII)R\§ Śr-rryrr o32-fi)-fi)9
CPV:
45211 IOGC Rot]oty budorł,4al-n wzal<resie dollow
Przebr_rlowa i z,liillt s;rcsobul lą,tl<ow.tl,ia br-rlyrl<u gclspxlarczego
rliesż<ahry
BLrd<lrła:
0.lielc:
Bł_dyrl< ppslrcclalcąy -
[d<alizzrcja:
Gn
7nllawiąiący:
l((
)S,Z_
D7
I
|
zrialn sposobu
Prcrce ogolrrlblxlow4alę, irstalacje
Zelor-rl<a; CrżaĄ<a 359
Rocża_i rclŁr_t:
r_ą,tl<orł.arria
l<alr i c.
o., elel<Ęrcze
Mu^orłalaCoślirn
Unirł.erslet Przy cńńc4l w Poz-purtu
LeśryZal<ład l}śwhdczatry
r_rl_ Rogpzlrsl<a 38. 62-U)5 Muowar-rir Coślirrr
()|tYS ()j]-(X)-()()9
Stl
ollł ,.|
SYl\4t]oL INAI-WA
POZYC.I l KOSZTORYSOWI.|
P()7,
wxj-
|EDN
|\4|ARY
s\liĄ|
Il,clSC
l(osaor ys. 032-0()-009
ll
K()saorvs : 0j2-i)0-009
llI
|(oszlo rvs, 0j2-()()-()09
ll|1
CPV 4_j2l l |00-0, Roboty bLldorvlallc - zllliillla eletvitoji
l1|l
l() l(NR
40 _03-54-05-()()
1
WykLlcie z llluru oscicżlic clrcrvlliall),c|l o 1lorvierzchlti ponac|
lll]
Nał.wu Śrotl kn
|loborllik LrLlc|tlr.r,lall]
Jm
r-qoclz,
2
lll,
llośc
Centt
6.83200
l|urlość
0..52000
Razelll l( Bczpośrcdll ic
K |)ośr 0ń
Zt,sk %
[{azelll Pclzl,cja
Il
20
|(Nlt
40 I_()j-.54-()4-()()
W'y,liucie
z-
il<
btlclorr larlV
Jnt
r-go
tl
Ilość
I. l ó000
z
Raz,ellt l(
|1azclll
l||l
j0
Bczpclśrcclrlie
l( Pclśr
|.
Z)':;
slL
Cena
5.00000
lhrtość
0.8.5000
|3czpośredrlic
]( l)ośr
l|0l-(l3_04-()l-()O
1(NR
Zalll Lt t olvan ie ottl, orórv d t-zr,v itltł,\,ch
R
%
nl]
llość
Jnt
r-gociz
Iltlzelll 1(
4()
l|urlo,śc
')/o
401-03-_54-0:]-00
W1,Iitrcie z lrltlru tlscicżllic clr-ervllialrych o ptrri,ietzo|tllitlo I
ltazclll
2,000()0
Poz1,6.jx
KNlt
Nlz,luu Śrotl kl
Rollotll ili lrtldorvlarl),
Illl
sz
Cena
llltll,tl clściezlllcdlcrrlliall1,ch o ptlll,iclz,chllido 2 nlr
Nu?.lvtt Srtltlku
[(obotn
r-n
/,),sli
oĄ
",Ą
ptln,cja
ll
ż^4041 l
CENA
2_]_()6_2()
11]
ill]61r7
wARlOśC
l(()SZ,lORYS 032-00-009
Strolla
SYN4l]OL I NA/,WA
PL)lY(,.l l l(() S Z-1-o RY S()W
Nnzwu srodka
|'iaslti do zapratv
C'egl1,
§
W'oda
;lt
3_5
111irr, 1ulle 1lellte
zenlt,slort,a
Materialy pcltllclctl ioze
l(osz11
zakLl111_1
,| L:.
I]
l] N
ll ()s(,
MIA I(Y
l
llość
l
lllr
|.8
l.e
slt
tll]
'7uM
i\.vy|)rŁl\\/
('enlen t porIlallclzlt i zrvylil1,
W'a1lll o Ir_vcl rlrtlr7_o \vaIlc
(-e
nn
l|urlość
5.37000
0.32200
ó l,tJ0()0()
j,|..50000
372,()0()00
0. |.i200
l,
j00
ol,
i tralls1lorItt
lrl źlsZo rv)] 0,_5 Mg
Be|cln iarl<a lvo1llospadowa l: lcktr ]_50
W),ciąg.iocllro
dnl'
nl-godz
lrl-godz
2.1 l000
0.4_5000
I{az,enl KBezposrednie
|( l)ośr %
11azelrl
|||]
_5()
Z'v
s
]t
o,/o
l)oz_vc.ja
l(N lt
40 l -03-04-0 | -00
Zatll tl rorvalt ie o[rł,orór,v ok ienll1,gh
Jm
r-godz
Nlzllra Środktt
llo botll
il< bLldclr,vIall;,
Woda przenlyslorvir
Materiall, 1lollroctl iczc
l1,1'
lig
l.g
sz1
lll]
%N4
l(clszt1, zakLrptl i trallsportu
'lu
Piaski cio zaprarv i\\,),prŁ]\Ą
C]clllcnt pcllIlalldz|ii zrr \ltlt,
WapltLl ltyclratlzo\\,allc
3_5
('egl1, bLrclorvlallc 1lellre
W'yciąg.jeci rrolrrą526 11,y Q._5 Mg
Be Lo n i a rlt a \Ą, o l ll o sp żtcl o \v a e l e k [r,
l
_5
(]
cj
nl
r
lll]
cetll
IIo,ść
|
7,37100
lłurtość
5,]700i)
0.j2200
ó 1.8000()
.],l..5()()00
l 72,00()()()
0. |.5200
].500
nl-goc|z
lrl-goilz
2,1 | 000
0.4_500()
Razelrl K Bczpośredllic
K |)clsr %
ol,
Zv |i
Ilazcttr l)ozl,c|2
s
l(NR
lllI
40 1-03-29-03-00
cl rzri, io wych i oli iell ll ych rv ściallach grLlbości
],olIilJ ] l ccplr ttlr /il11ril\\ lc (cl]lclllo\\o-\\i.l|]ićl]l]ci
W),l<Ll
cie ot\ło rów
Ntt7,1ul Śroilktt
r-
g,l
c|
z
1]
[iazelll
|(
6_5
Wl(Nl{
Nuz.wu Srolka
l{clbotll ili
b
J tlt
ttdcltr, lall y
r-_p.odz
L
Zysli
%
%
Pozycja
po rLlan c|zI(i zu,vl<lv
(legly b Lrdorvlalle pclllc
Materialy ponlclcn icze
I
IIo,ść
l.ó2000
llletr
Cettl
2_5.20000
|farlość
R
l)wutetlrvniki
Piaslii clo zuprarł, t \vy|]raw
C'enlcn
lhrlllść
[}ezpośrec|llic
W40 1-03_|4-04-00
Przesklepiellia ot\\,orów - obsac|zt:llie belek stalorvl,ch
9,06000
6]0()()
l( l'osr
Razenl
l||l
lll'
cettu
llość
J ttt
Ii.clboln iIi bLlclotł,lall1,
1_5
kg
l(). |2000
ll1]
0,0 I 800
l<g
_5.1tJ00()
SZL
8,00000
|,500
%M
M
l(osł1, 7x|lxp1, i trallsportLl
%
Wl,ciąg jcdllolllasztorr l,
nl-gotJz
()._j l\4g
l
4
s\ l(ĄL łl]]anll
Jnl
r-godz
ili bLlclcltvlally
Rclbcltll
23-0ó-20
_5
0. t)70
00
Cl]NA
WART()SC
l(()SZTC)RYS 032-00-009
D7
Strolla 6
SYMtsOL l NAZWA
PoZYC.1 l l(oSZTo RYSoW
?()/
Nullł,u Śrotlku
Belclll
l _j() d
lllr
nl-godz
|1azelll
66
WKNR
O
b
lll
W401-03-1z1,0ó-00
l<o li c(l rv LrcI ek s taltl
ro rłan te
tt
EDN
cenu
Ilość
Jnt
lia wo Itlospadowit cle|ttr
iat
l
MlARY
E,1
Razclll
lllI
s\ KAl
l(
l}ezpośredtlie
Pośr
Zysli "l,
T(
"/u
l)ozl,cja
IllcIl
lltlśt:
Jnt
(,'ctttt
Robtlrn i|i htttItltt,laltr
r-go
|)iaski do zapraw i rvyprau]
lll'
L).00400
sa
1.7j()00
,|.00000
cI
l|urtość
0 0300()
rł, vch
Nulwu Śrotlktt
CENA
z
2_5.200()0
Wurlośc
() .i,l ()(x)
R
C]crll eltt po rtl ancIz-l< i zwy l<ly
Cegly
bLrdo rvlatle
3_5
pełtle
Materialy polnocll icze
l._50L)
%NĄ
l(oszly zakupLr i lrallsporltl
W),cillg.iecl
llcttl ll iarlia
rro rrl a§zto
!vy
0.
_5
Mll
tr o ll tls 1laclo rł,a c lc|<
I
rr
rll-godz,
| .5
0
cl
lll
r
0,04000
1,1l-.goc]7,, 0.0 |000
Rltzelll l( Bezpośredn lc
K ])ośr %
/,ysl< V^
llazetll Pcl4,cln
l(NR
202-10-1ó-()_j-00
Montaz ościcżnicystaloivych dcl drzwi rve.jściorvych
Nozlyt Śrorl ku
ili bLlclclr,vlall1
Robcl lll
l
S;,,t
Jtlt
Iltlść
-goclz
0 6.50]5
Cenu
3,00000
W'lt7.o,ść
It
(]ściczrl roe
itlwe staltlrvc
l lrr|rr l'lllorrę do gttllll,,trlttllll
[lrrrb), flnl9*a narvierzch og stosou,ania
d
rz,rv
RozcieLjczalnil<clowyrobór,vlialowych
I'aplet śclertly
Materialy polrloctr icze
S7,L
1,00000
dtll]
0"07600
0,08600
0,03 800
0,0_5 000
|,500
cltlrr
cllllr
lll'
0^l\Ą
Koszty z.alitrprr i trallsllclrtLr
,^
il'),ciilg iedrlonlŁlsztou,\/ 0,_5 Mg
do 5.(J Mg
lll-!]odZ
0.0] 000
0 0100()
lll-gotlz
SltlcIe Ii trallslltllto\Ą,)
Razonr
l(
Bezposreclrlie
|( l)clśr
Zl,sk
Razelrl
IllI
80
KNlą
S
ltr4,d
202_ |0- l9-08-00
iotłc \\,c.iścio\\ c sli]]o\vc
16 clrztv
(
S l<rz_l"cl
l
a
iJ
ja
lll'
cenl
Ilość
J tlt
t
rz,rv rve jściorł,e staIcl tvc
z_v c
0_9+ 2 _2)
Nazl, l Srotlka
|(obotll ik [lLlclort,lall1,
l)o
-godz
%
%
],96000
wlrtość
0..1402.5
R
lllr
|.00000
I(osźy zal<LlpLl i tratlsportu
%
Wyci16.jednonlasaolvy
lll -go dz,
M
l
Mg
Srodel< Lrarlsportowy (io _5.0 Mg
0,_5
lll -go
0.0_]
dz
Razclll
().0,| 0()()
I( Bcz;losletlllic
|'i,
l( |'il(l
Zr
llaze nr
000
s|<
|)o z1 cj il
%
S
2j_()ó-20
l
1n]]6()7
WARToSC
4
KOSZTORYS
DZ
llll
032-00-009
POZ
Strona
P
90 KNR
7
sY
SYMBC]L lNAZWA
ozy C l l l(oSZToRYSoW
.,EDN
MIARY
E.l
202-10-19-09_00
Sl<rzydlo drzwrowe rłe_iściowe stalclwe
Nttzwo Srodka
Robotn ik budowlallv
Sl<rzydla drzr,v we.jściowe
stalowe
( 1,0+2,2)
lll'
llość
Jm
r-godz
0,400l4
m'
1,00000
nr-godz
nr-godz
0.02000
0,03000
Cenu.
Wyciąg.jednonlasztowy 0,_5 N4g
Srodel< tratrspclrtclrvy do _5,0 Mg
\-R
l00 I(NR
202-10-ż2-01-50
T
S
Bezpośr ecln ie
l( Pośr %
Zysk %
Pozycja
(0.6*0,6)
Jm
llość
r-godz
3,ó_59_56
Okna PCW uchyltle l-dzielne o pclrv do 0,4 nl]
NazwaŚrotlka
Robotnilt budowlally
rozporowe
Kot\Ą/y
Pianka poliuretanoWa W opakowaniu
Okno z tlvorzyrv szttlcztlych
Materraly polrltlcllicze
Koszty
zal<up1-1
i
transporttr
Wyciąg szybowy
l,_5
Mg
Srodek transportor,vy do
_5,0
Mg
sń
ciśn dm'
tI'
%M
0,_50000
1,00000
l,_500
M
nl-godz
m-goc|z
ż0ż-10-22-06-50
Okna PCW rozwierallle l-dzielne o pow do 1,5 m] ( l, l*
NazllaŚrorl
ka
bttdowlany
Jm
r-godz
Robotnik
I(otwy fozpolowe
Pianlia poliuretanowa w opakowallirr
Okno z tworzyw
Materialy potlrocn
saLlczllyoIl
icze
T
0,06000
0,07000
Bezpośrednie
K Pośr %
Zysk %
Pozl,c.ja
1,2)
llość
1,00000
],_500
M
Wyciąg szybowy l,_5 Mg
Slodek transportowy do
m-godz
nr-godz
Mg
liazenl
T
0,05000
0,0ó000
202-0 1-29-0 1-02
Be4ośrednle
K Pośr %
Zysk %
l)ozycja
Obsadzenle podol<iennikórł prefabryl<owanych wew dł do
NazwaŚrorlka
budowlany
Jm
r-godz
Robotnik
Podol<iennil<i żelbetowe
pref-abrykowane sż
Zaprawa celrrentowa M-4
Materiały polllocllicze
|llarlość
ó,26000
0.34000
%
l20 l<NR
_5,28000
R
sń
ciśn dtrl'
l1,1r
%M
Razenl l(
llll
lll2
Cena
1,7400l
l(oszty zakLrpu i transporltl
_5,0
1,80000
Wat7ość
%
Razelll
lI0 KNR
lll2
Cena
20,00000
Razenl I(
llll
lŁa.rlość
M
Razetrl l(
Razetl
2,20000
R
l(oszty zal<upu l tratlsportLt
llll
]LOSC
nl]
%NĄ
l nl
llość
sz1
Cena
5,00000
lŁatlość
1,69035
R
1,00000
0,00900
1.500
M
CENA
23-06-ż0]4
_
KĄL (!)2an)7
WARTOSC
KoSZTORYS
032-00-009
2j-Oó-20 4
Stt,ona 8
|
sYKAL
SYMBOL l NAZWA
J l I<oSZToRYSoWE.l
.lEDN
PoZYC
Nlzwa
Jnt
Śroclka
Kosźy zakLrpu i transportrL
Wyciąg.iednonlasztorvy
0._5
MIARY
l|'artość
T
lrl-godz
Mg
Ceno.
IIość
lLoSC
0,06000
S
Razenl K Bezpośredllie
K Pośr %
Zysk %
Razel-n
lltl
30
Pozycja
KNR
ż02-01-29-02-02
Obsadzenie podokierlnikórv preiably[6i.l,anych dl polracl l
Nrlzwa Śroctka
btldorvlany
Jm
r-godz
Robcltnik
M-4
icze
Zapl arł,a ce lllentowa
Materialy polloctl
0,-5
SZt
Cena
4,00000
l4/o.rlość
R
1,00000
0,0 |300
l1,1r
%M
I(oszty zakLlpLl i trallsportu
Wyciąg jednonlasżowy
IIość
2.12010
prefhbryl<owane szt
Podokienn iki żelbetorve
nr
l._500
M
%
T
lll-godz
Mg
0, l 1000
ś
Razenl K Bezpośrednie
K Pośr %
Zysk %
Razenl Pozryc ja
lIIl
l40 KNR
202-0.5-4 1_02_00
Parapety
ze\,v ll
ętrzne z
[r l
achy pow
lel<ane.j
Nnzl,a Śroctka
]T2
Ilo,ść
Jnl
Robotn ik budorłlalry
r-godz
|,35037
Blacha stal pow lel<an a dachórryliowa
Zapraw a cellrentowa M-7
Wkręty stal sarlogwintujące SW do blach
Materialy pomocn icze
lll]
l,2j000
Cena
2,22000
lhrtość
R
Kclszty
zal<Lrptr i
]
lll
sZt
ońM
l
0,00 l 00
7,20000
l,_500
M
transpclrlu
Srodek |ransportowy clo
T
_5,0
Mg
0,00800
lll -go clz
Razenl
Zysk
Razelr-t
ś
K Bezpośredrrie
K Pośr %
%
Pozycja
C'PV 4_52l I l00-0, Roboty bLrdowIane - posadzl<a
l
0 KNR
40 l -02- l 2-02-00
Rozb iórka sch odórv be|o ncl wych
n
iezb ro.jon ych
Nazwa Śrorlko
Robotnik budoił,lany
1l l2
KNIł
l
6, l
l(
Razenl
Pclzy
Jnt
r-godz
Cena
0,.5
7ó00
l|'arlość
8000
l<
Razel-n
404-0j-03-04-00
Nazwa Śrotlka
bLrdowlany
Ilość
Jnl
r-godz
Rozebranie ścian betollowych grLrb do 20 cnr
Robotnik
nlJ
Bezpośredn ie
t( Pośr ol,
Zys|< %
c
ja
|ll'
llość cenn
1,09600
l|artość
9,98000
R
CENA
(x)26()7
WAR,f()S(--
](OsZTOI{YS
D7.
Slrolllt
032-()0-0()9
9
SYMLJ()l lNAZWA
POZYC.I Il(()Sz-loRYSOW[|
POZ,
N a zw n S r o tl k u
Gtłoździę budowlalle gclle
BaIe iglaste obrzyllatle l<l 2
Deslti iglaste obrzyllalle 29-4_5 nlnl ltl
Materialł- ponlocll icze
l(osz-Ll,zakullLr
Iltlść
Jnt
l-]l
cenl
l
LOS(
warlośc
0,79000
]
0,02 j 00
0.0 l 400
0..500
lll'
%NĄ
M
iLralts1lortu
%
lłazetll l( Bezpclśrccill ic
l( Pośr %
Zysl. %
Razelll Pozyc.ja
ll12
j()
404-03-0 l -04-00
[lozebrallie podIoza Z []etontl gl Llb
l( N |l
1lollilc1
l _5
J ttt
Roborllr|< llttdtlu lallv
r-gcl
cl
z
|{azelrl
Raz-elll
||12
40
l<NR
2j l -08-04-0ó-00
Rclzebl all ie ltaw ierz,ch n i z brLr
lli
K Bezptlśrecln le
K Pośr %
Z),slt %
lll'
llość ceno
Jttt
|(orl,torvallic tt ptllllicsz,czelliach pod tlorł,ą 1ltlsaclztię - gI tlcl |0
Ro botll
ik b Lldcltvlallv
Wir|ec rvibracy_jn1,.jed noosiovr,y 0.6 Mg
Jnl
IIość
r-goC|Z
0,42870
lrl -go
cl
z
Razelrl
Razclll
ó()
l(N It
23l-()|-()2-02-(x)
Korvtorł,altie rv pollricszczelliachpoc|
|lażcle 5 cnl drl 2() clll
wlrlośc
R
ik LlLldot,Iallv
l( Pośr %
Zl,s|< %
Pozl,c.|il
Jnt
aze
1,1,1'
carut
Ilość
lll
Razelll
KNR
T( Beąloślecinic
r-gocl z
[?.
_52.j5000
Wurlośc
0.04330
nolvą posadzkę - doc|atck za
Nttltvu Śrolktt
Ilo botn
70
lll]
('ettu
lll
Nuzl,tt SrotlAtt
lI12
_52,3,5000
i0 l(NIi
c
ll12
R
0.2ó2.50
Razcnl l( Bezpośrednie
l( Pośl %
Z),s]. %
Raz-clll Pozyc_ja
II|2
Wurtuśc
P o z_l,c.j a
r-goclz
[rudo r.v]altv
1.620()0
6.7 l 00()
kLr
Nuz.lpa Śrottkrt
RoLlo(ll
lll'
Ilo,ść Cenl
clll
Nuzwtt Śrotlktt
0,1 l l00
I(
1()4,70000
l|urlośc
Bezpośrc-d ll ie
l( l'ośr
Zl,sli ul,
nl,
Pozyoja
23 l -08-02-0_5-00
Wybralrie
[_]ruzu
z
tll:
|(or\/La
N u zw u Ś r o tl k u
Rclbcltll ik bLlclorvlall1,
Jnt
t
-godz
llość
().
_5446()
l
4
(x]]6|7
l:.I)N
l
MlARY
|.8
2
23-0ó-20
sYl(AL
cenn
5.0ó250
Wlrtość
CEN^
WAlt l oSC
KOSZTORYS
DZ
032-00-009
Strona
l0
2]-06-20|4
sY |(A L ()()2607
SYMBOL l NAZWA
PoZYC.l l KOSZTORYSOWE.|
PoZ
.|EDN
M|ARY
|LOSC
Razelll K [}ez,pośrednie
K l)ośr %
ZysI< %
Razenr Pozyc.ja
I
l l2
80 t(NR
404-11-0 1-02_00
Wywiezienie gtuzu sanlochodem skrzyniowynl na odległośó do
kln, z ręcztlynl zaladunkieln
Nazwa Śrorl ka
Robotn
il<
Jm
btrclcllvIany
Sanlochód sltrzyniolvy do
_5
Mg
J
T]
llość
r-god/,
1,26000
nl-godZ
0,47400
Cen.n
l l l2
Zysk
%
Poą,6in
404-11-01-0.5-00
Dcldatek za c)alszy l lrnl lvytłoztl gruztl salrlclchcrdcnl ciężarorłynl
do 20 l<nl - wsp
\-
Sanroohód skrzyniowy do
_5
lI]
Jm
llość Cena
nl-godz 0,70300
Mg
Razeln K Bezpośrednie
l( Pośr %
Zysl< %
Razenl Pozycja
l00
000-10-20-01-00
rvysypiskLr
Nazwu Srolku
Gruz
LJtylizac.ja grtlzLl na
l(osZy zakupu i
Jm
nl]
ll0 ](NR
202-11-0 I-01_03
Nuzwo Śrorl ka
il< btrdorvlany
Robotrl
B-7,_5
ponloc1-1icze
B-7,5
Jnt
r-godz
1,n:'
oń|,,Ą
Beton żwirowy
Materialy
l(oszty zaktrpu i
l20 KNR
transportu
202-0ó-07-0I-00
lzolac.ja z
lolii
polietylenowe_j pozionla
N u zw a. Ś r o rl k
Robtltn
il<
budorvlally
a
Materialy
polrlocllicze
Kosźy zal<uptl
i
lrlln
transportr-l
Sroclek transportowy do 5,0
1,3420()
l|'arlośc
l]ozyc.ja
lll'
ltośc Cenn
Mg
10,47000
Wartość
5,26205
R
0,03000
1,500
M
%
podposadzkorva
Jm
r-goclz
Folia izolacyjna polietylen 0,2
S
-|
Razellr K Be:rpośredn ie
K Pośr %
Zyslt %
Razelrl Pozry c_ja
lll2
Wartość
1.00000
%
Poclklad na grLlncie z betonu zwirowego
\'
nl]
llość Cena
1]4200
|\1
transporttl
Razenl
1ll2
S
90 l(NR
19
Nazwa Śrorlka
lIl2
lŁlrtość
R
Razenr K Bezpośrednie
l( Pośr %
Razetll
7.34200
nl'
%NĄ
llość
l1l2
Cena
T
_52,35000
Lllarlośc
0,3_595ó
R
],20000
1,500
M
%
tn-godz
T
0,00680
S
CENA
:
WARTOśC
KosZToRYS
DZ
Strolla
032-00-009
SYMBOt. l NA7,wA
POZYC.I lKOSZTORYSOWEI
POZ
.lEDN
MIARY
Razenl
l30 KNR
202_06-09-03-04
lzolacja poziotna z płyt styropianowych grub l0 cnr tla
Nazwa Śrotlka
brrdowlany
Jm
r-godz
Robotnik
Plyta styropianowa
Materialy potlloclt
l(oszty zakLrptr i
glub l0
icze
clrl
trallspclr[u
Wyciąg_jednonlasżowy 0,_5 Mg
Srodel< transportor,vy do 5,0 Mg
Poąvc_ja
1,05000
l,_500
M
%
T
nl-godz
nl-godz
0,00j20
0,00470
Bezpośrednie
Jnl
Pozycla
llość
Robotnik budowlany
r-godz
5,26205
Beton żwirorły B- l5
Materialy potllocn icze
lll'
%l\,Ą
1,03000
l1lr
Cena
l(NR
202-11-06_07-00
M
Zysk
%
Rabitza
m'
llość Cena.
Jm
r-godz 0,0740]
l1l2
'lol\Ą
Siatki t]rane Rabitza
\-'
Materialy pcltllocniozc
Mg
do 5,0 Mg
Srodek transportowy
nl-godz
nl-godz
52,3_5000
l|ałlość
tt
],02000
l._500
M
Koszty zaktrpu i tl,alrsportu
Wycię.jednonrasźowy 0,5
T
Po-zyc.ja
Posadzl<a betonowa - dodatek za zbrolenie siatl<ą
N a zw a s ł o rl k a
Robotn ilt budorł,lally
2,ó 17-50
|l/arlość
l,_500
Razelll K Bezpośreclnie
K Posr %
Razem
s
K l)ośr %
Z),sk %
202- l 1-0 1-01-06
Posadzl<a z betollu żwirowego B- l5
1_50
l|artość
R
lll]
%M
Koszty zakupLr i trallsportu
l]l2
_52,3_5000
0,08910
l40 l(NR
Śrotlka
0,00 l
l0
T
0,00170
Razenl K Bezpośrednie
K Pośr %
Zyslt l^
Razelt-t
ll l2
160
KNR
202-1 1-36-01-00
Posadzki z paneli podłogowych
Nazwl. Śro(tka
Robotnik budowlany
Cw ożd,zie bLl dowlan e OC]
Panele pod logowe
Listwy prz,yścien ne
MatcriaIy p()lll()Lll iczc
CENA
K l)tlśr %
Zysk %
lll'
suc]ro
llość Ceno
Razen
Na.zwa
|LOSC
T( Beąlośred n ie
Razenr K
lll2
23-06-20l
l
sYKA|_ ()()2(n)7
Razelrl
lllż
I
Jm
r-godz
l.g
lll]
llletr
o/o\Ą
Poz,yc.ja
trl2
IIość Cena
27,35000
Ll/artość
0,53957
R
0.0I.500
1,0400i)
l. | 6000
l._500
M
,,
:
WARTOSC
4
[(OSZ]'ORYS
DZ
032_00-009
Strona
?oZ
.|EDN
M|ARY
Jnt
IIość Cenrt
Kosay zakupll
%
Wyciąg |ednonlasztorvy 0,_5 Mg
Srodelt transportowy do 5,0 Mg
nl-godz
rn-godz
Razenr
ILOSC
l|arlość
T
0,00800
0,0 t800
S
lJ.azelrl K
l70 KNR
23-()(1-2014
sYKAL
SYMBOL lNAZWA
PoZYC.l ] |(OSZTORYSOWE]
Nazwn Środka
i transportu
lll2
12
Bezpośr,ednie
K Pośr
l< "/o
%
Zys
Pozycla
20ż-11-34-01-0l
Grunto watr ie posadzel< pod plytl<i preparatanl
A'ILAS UNl
CRUNT
N a zw a Ś r o rl k a.
RolloLnik budorłlally
Enluls.ja gruntrr.iąca
Materiały ;lonlocll
I gru|l
ttl]ącylll
Jm
r-godz
"ATL.AS UNl CRUNT"
iczc
/o
Wyciąg,jednonlaszlowy 0,-5 Mg
Srodek transportowy do 5,0 Mg
lll-goclz
lll-godz
lT2
IIość Cena
15.95000
l|nflość
0,060]6
R
dnlr
%\Ą
Kosay zal<upu i transportLl
1
0,2 l000
l,_500
M
T
0,00200
0,00300
liazelrl l( Bezpośredn ie
K Pośr %
Zysk %
S
Raz-el1,1 Pozl,ęi2
I1
12
l80 WI(NR
W202-11-I1-03-00
Posadzki z płytek Lrkładalle na
N
tt
Robotnik
zw a Ś r o
tl k
budowlany
l<le.j
a
Masa kle.jowa do ptytek ceranr
Zaprawa do spoirlowania sLlcha
Plytki podlog teral(ota ltrzenl
Materialy polllocn
zalttlp1-1
Atlas
regtrlarną
ln2
Jm
llość cena
r-godz 0,8_5000
nlieszalrka
30x30
icze
Koszly
nletodą
i tralrsporttl
R
kg
l.g
lll'
%M
3,00000
0,2_5000
1.04000
|.500
M
T
lll-godZ
ltl-godz
0,04350
0,03690
Razenr l(
Raze
C]PV
lll3
l0 KNR
warlość
%
Wyciąg.|ednornasźowy 0,5 Mg
Stodek transportowy do 5,0 Mg
l I]j
1.5,95000
ltl
Bezpośreclnie
S
K Pośr %
Zysk %
Po zy c.ja
452tll00-0: Roboty budowlane - strop
401-06-27-04-00
lrnpregnac.ja 2-krotnie belek drewnianyclr stropu przez
snlarowatlie prepat'atatrli grzybobÓ_lczynli i ogniochronnynli
N a zw a. Ś r o tl k
liobotrl ilt
lrrrdorvltrny
u
Sroclek inlpregnac igrzybobó_jc4,59|9\Ą,y
Material} 1lolnocll iczt
Kosży
zal<trptl i
transportu
Jm
r-gtldz
l.g
%M
llość
ll12
Cen.a
52, ]5500
lhrlośc
0,30000
R
0,0_5900
2,000
M
%
T
CENA
(x)26()7
WARTOśC
KOSZTORYS
DZ
032-00-009
St1-ona
13
T-06-2014
sYKAL-()()26()7
SYMBOL l NAZWA
POZYC ll KOSZTORYSOWE.I
Po7,
.IEDN
MlARy
lLośC
Razenl K Bezpośrednie
K Pośr %
Zysk %
Raze ll
Pozyc.;a
l llj
20 KNR
20ż-06- 13-03-02
Izolac.ja pozionra z wełlly rlilreralne j 200 rnnl na stlcho
N a łw a S r o tl k a
Robotn
il<
br-ldowlally
Plyta z rłelny nlineralne_i gr 20
Materiały pollloctl icze
onr
tl12
Jm
r-godz
0.09072
llość
lll2
1,0_5000
%M
Cenu
52,15-500
l|ańośc
],_500
M
Koszt5, 72|inp1 l transportu
%
Wyciąg.jednonlasźow)/ 0,_5 Mg
Srodek transportowy do 5,0 Mg
nl-godz
nl-godz
T
0,00770
0,00890
S
Razenl K Bezpośrednie
K Pośr %
Razenl
I
l I3
30 I(NNR
Zysl<
%
Pozycja
N002-06-04_02-00
lzolac.ia z tbIii paroszczelne.i przynlocowanej clo konstrLlkc.ji
clrer.vniane.j
Nazwl Śrorlkl
Robotnik budowlany
Jm
r-godz
Folia izolacy.jna polietylen 0,2
Materialy
po1-lloclricze
I(oszty zakupr-r i
nllrl
transportLl
Wyciąg.jednonlasztorvy
0._5
Mg
llość
I1.1.
%M
KNR
2,000
M
llr-goclz
T
0,00400
S
Bezpośrednie
K Pośr %
Zysl< %
Pozycja
202-ż0-07-02,-00
drervnianych
Nazwa Śrocl ka
Robotrlil< budow|any
Listrvy i łaty iglaste
wstrzeliwallia
pollloctricze
I(oll<i stalowe do
Materiały
l(oszty
zal<r-rpLl
i
tr
allsporttl
Wyciiąg.jednonlasZowy 0,5 Mg
Srodek transportowy do 5,0 Mg
Jnl
r-godz
llośc
202-20-06-04- l0
Ol<ladziny z p|yt gipsow<1-1<artollcllvych tla
N u zw n Ś r o ,l k
Robohlik
budolvJany
Wl<ręty stalowe do ptyt
tt
gipsowych
_52. t.5_500
l|arlośc
R
lll'
szt
%M
0,00432
2,55000
l,_500
M
%
,I
nl-godz
lrr-godz
Razetn
40 KNR
lll'
Cena
1.19]57
0"03000
0,00440
Razenl K
l l l3
Lllartośc
|, t0000
l(onstrul<c.ie rusztowania pod plyty gipsowe lla stropaclr z Iistew
'\*.
15500
%
Razenr
3_5
_52,
0,06500
Razetrl K
ll13
l]l.
Cena
s|ropach
Jnt
r-godz
kg
S
Bezpośrednie
I( Pośr %
Zyd< %
Pozyc.jc
llość
lll.
Cenn
_52,1_5
j00
Ll/a.rtośc
0,70383
R
0,03210
CENA
WARIOSC
KOSZTORYS
DZ
032-00-009
Strona
14
23-06-2()14
sYKAL
SYMBOL l NAZWA
PoZYC.l I I(OSZTORYSOWEJ
PoZ
Nl?, lvt Srodka.
Oipsy buclowlalle szpachlowe
Plyty tynl< gipsowo-kartolr l2,5 nlnl
'|'aśnla papierowa perfbrowana
.50x0,2
Woda przelrlysłowa
Materialy
pomocllicze
Kosźy zalttrpLr i
,IEDN
M|ARY
Jm
Mg
lI]
nlnl lnetr
mr
%M
transporttr
Wyciąg.|ednonlasztovvy 0,5 Mg
SrOClel( trallspol,torvy clo 5.0 Mg
llość
Cena
ILOSC
l|arlość
0,00098
1,04000
1,25800
0,00064
l,_500
M
%
T,
lll-goc|z
nr-gcldz
0,01000
0,009ó0
Raz,eln I(
Bezpośreclnie
K Pośr %
Razem
lll3
_50
Zysk
I(NR
202-20-09-04_00
.lednokrotne szpach lowan ie sufitu
],ll:
llość Cena.
Robotnik budowlany
Jnl
r-godz
ipsy budowlalle szpach Iorve
Woda przenlysłowa
Materiały po1-1locll icze
Mg
lll]
%M
I(oszty zakupLl i transporttr
%
Wyciąg _jednonlaszlorvy 0.5 Mg
Srodek transportowy do 5,0 Mg
Mieszarka do zapraw
nl-gcldz
lll-godz
nl-godz
Nazwu Śrotlkt.t
Ci
%
Pozycja
52, |5500
Wa.rtość
0.21313
R
0,00336
0,002 |8
l,_500
M
,I
0,02000
0,0033t)
0,00400
Razenl K Bezpośrednie
K Pośr %
Razenl
ll l3
ó0 KNR
Zysk
%
Pozyc.ja
202- 1_5-05-05_00
Malowanie płyt gipsowych 2-ltrotnie tarbą enlLlls1, jną z
gruntowanlenl
N a zw a Ś r o
Robotnil<
cI
lrtldowlany
Farby enltrlsy.jne
k
a.
tlawierz
Kleje l<ostne
Cipsy budorvlalle szpachlowe
Malerialy portlocrticze
l(oszty zal<upLr i
tratlsportu
Srodek [ransportowy do 5,0
Mg
Jm
r-godz
IIość
n]2
Ceno
0,31830
52.1 5500
't/ftrlośc
R
dnl'
ltg
Mg
%\Ą
0,25900
0,00_500
0,00300
1,500
M
%
T
nl-godz
0,00320
Razem I( Bezpośreclllie
K Pośr "^
Razelrr
Il l4
CPV 452l l l00-0: Robot5, budow|ane-ściany
l l l4
l0 KNR
Zysk
%
Pozycja
40 1-0 1_02-01-00
Wykopy pod ławy f ulldalllentowe ścian działowyclr
Nazwa Śrortkn
Robotllik bLrdowlany
Jm
r-godz
llość
nlr
Cena
0,3Bó l0
Wańość
],0ó000
R
CENA
(x)261)7
WA|łTOSC
KoSZToRYS
DZ
032-00-009
Strona
sY KAL ł|)2ó(]7
SYMBoL l NAZ\,,,łA
PoZYCJ l 1(oSZToRYSoWE
P07.
23-06-20l
1_5
.lEDN
MIARY
l
ILoSC
Razellr K Bezpośrednie
K Pośr %
Zysk
Razenl
ll]4
ż0 l(NR
%
PozvcIa
20ż-Oż-0 l -0l -0ż
l-awy fillldanlel)tovVe betonoWe prostol(ątne szer do 0,ó nl z
bero
rr
Ll B- l 5
nlr
Na.z.wa
Srodka
Jnt
Robotnik btrdowlany
r-go
Cwozdzle budowlane gole
Beton żwirorł,yB- 1_5
Deskl iglaste obrzyllane l9-2_5 nlnl |<l j
Deski iglaste obrzynane 29-4_5 nlnl kl j
Drewno kototvane lla stetlple 0 6-20 cm
Materia.Jy pcltl-tocll
icze
Cen.a
I1.ość
cl
z
1,02960
lŁ'artość
6, ] 8840
l.g
0,_5
tllr
1.0I.500
lll]
0,00800
tll]
0,00_5 00
l]lr
0,00600
%\Ą
l000
1,500
M
Koszty zakupu i transportu
o/
Srodek tratlsportowy do 5,0 Mg
l-rl-godz
0,05000
Razelll K Bezpośrednie
K Pośr %
Razenl
l]]4
30
Zysk
%
l)ozyc.ja
KNR
l
202-06-04-0_5-0 l
zolac.ja pozionl a ław firll d alllel
to
wych z papy asfaltowei
izolacy.jne.i
l
Jm
Ś r o tl k a
Iklść
liobotnll< LrLldowlany
r-god z
Papy asfalto rve izo lacy.|ne
Lepil.i asfaltolłe na zinrno
Ronwory aslclto\\ c do grulllorvltl ia
Materialy polllocn icze
nl'
Kosży
Cetut
|,1_5000
2,00000
0,30000
]tg
o^\Ą
l,500
M
zal<ttptt i transportLl
T
nl-godz
nl-godz
0,00830
0,00ó00
Razetlr l(
Razeltl
40 KNR
l|arlość
0.24134
lig
Wyciągjednorllasztowy 0,5 Mg
Srodek transportowy dcl _5,0 Mg
ll]4
2,57200
lll
N n zw
Bezpośredn ie
l( Pośr %
Zysl< %
Pozyc.ja
40 _03-07-06-00
Przenlurowanie pęknięc w ściariaclt z cegly na zaprawie
1
cenlentowe.j
Nnzwl
RoboLn
il<
Srotl ku
Jm
btLdowlany
Plaski do zapraw i wypraw
Cetlelrt portlandzki zivykły
r-go
3_5
Ceg]ly buclowJane pe,llle
Woda przenlyslowa
Ilość
z
I
0,03200
kg
l2,9_5000
sZt
47,00000
0,0 l 600
I,500
l1,1r
oAM
I(oszty zaktrpu i transportu
%
5,80000
lh.rtość
0.44000
lll ]
Materialy pollrocn icze
M
Wyciąg.jeclnonlasztowy 0,5 Mg
Beton iarl<a wolnospadowa e]elitr
c|
netr
cena
1_50
dnlr
nl-godz
nr-godz
0,43000
0,07000
CENA
_
WARTOSC
4
I(OSZTORYS
DZ
032-00-009
Strona
]ó
SYMBOL INAZWA
POZYC.I l I(OSZTORYSOWE l
Po7.
T-06-2014
SY
.|El]N
M|ARY
lLoSC
Razem I( Bezpośrednie
l( Pośr %
Zysl< %
Razenl Pozycja
lll4
_50
KNR
202-0 1-2 1-03-0]
Scianl<i c|ziałowe z plytelt z betoll1_1 l<ollórl<owego grub l2
Nazvl Śrorlko
bLrdowlany
Jnl
l-goclz
Robotllik
49x24xl2
M-4
icze
tralrsportu
Koszty zaltupLl i
Wyciąg.jednonlasztorvy
Razenl
60 KNR
202-08_03-03-00
Tynk na ścianach kategorii
lll
wykonany
Nazwa Śrorlka
Robotn il< br-rdowlany
lvallicnne
Zapraluy cenlentowo-wapienne
Materiaty potllocn icze
l
,500
M
T
0,07000
l( Pośr %
Zysl< %
Pozyc.ja
n12
Cenn
Ilość
1ą
0,00270
0,02ż70
1,500
M
Mg
l"
nl-godz
0,03780
l( |)ośr
ZysJt "/u
Pozyc.ja
202-20_07-03-00
Konstrukcje rusztowania pod plyty gipsowo na ścianach z
pojedyliczych
NazwaŚroclka
Robotnik budowlatl1,
Jru
l-godz
l(sztatlowlliki stal prclfil U-_5_5x0,7_5
Kształtowniki stal prot'il U- l00x0,75
Zawiesia ksztaltorvnil<ów C- l00x0,7_5
wstrżeliwania
potlocl-ticze
Kolki stalowe do
Materialy
Koszty zalitlptl i
llość
63.57800
l|artośc
1,0820l
1.8
l<g
s^
szt
%\,Ą
0,53000
2,60000
3,ó0000
2,_5_5000
1,500
%
T
lrl-goclz
nl-gcldz
tll-goclz
0,03500
0.00330
0,09_500
Razenr l(
Razetl
80 KNR
n]2
Cena
M
tratrsportu
Wyciąg_jednonlasztowy 0,_5 Mg
Srodek |rarrsportowy do .5,0 Mg
Spawarka rviru_jąca 300 A
lll4
S
%
ksaałtownil<ów
'\-,
l|a.rrość
%
Raz-eln
70 I(NR
69,49800
0,-57300
Razetl-t l( Bezpośredrlie
lll4
S
T(Bezpośredlrie
l]l'
nl]
%M
trarrsportu
Wyciąg jednonlasztowy 0,5
R
ręcznie
Jm
r-godz
Zapralvy
T(osZy zakupu i
wurtośc
8,20000
0,01000
lrl-godz
Ilazclll
ll14
36,03600
%
Mg
0.5
0,783 l0
szt
nl]
ońNĄ
Płytl(i z betonu komórl<
Zaprawa cementowo-wapienna
Materiały potlloctl
cltr
t)l]
llośc cena
S
Bezpośredn
K Pośr %
Zysk %
ie
Pozycja
202-20_06-03-10
Okładziny z płyt gipsclrvo-1<artollowych
rusZach na pasl<aclr
|2,_5
nlnl lla ścialrach lla
l1l2
ó3,57800
CENA
KAL
(!)2an)7
WARIOśC
I<OSZTORYS
o,
032-00-009
Strona
17
T-06-2014
sY KA |. 1x)26(]7
SYMBOL lNAZWA
oorra,,oorr
oo,
NazwaŚrotlkc
budorvlany
|EDN
mou,
Jm
r-godz
Robotni]<
llo.ść
l|arlość
0,_50424
Cwoździe LltLdorvlalle do płyt gipsorłych
Cipsy bLldowlalle szpachlowe
l.g
Mg
Płyty tylll< gipsorvo-I<artorl l2,_5 llrn
lll]
Taśmapapierowa perlorowana 50x0,2 nlrrl nletr
Woda przelnyslowa
nl]
Materialy polllocnicze
%NĄ
Koszty zakupu l
Cena
,roŚC
R
0,0jj20
0,00098
1,03000
1,2_5800
0,000ó4
1,500
M
transporttr
%
Mg
Mg
Wyciąg.|edntlrrlasaovvy 0,5
Srodel< trarlslrortowy clo _5,0
nl-godz
lll-god7,
T
0.0l000
0"00950
Razeln K Bezpośrednie
K Pośr %
Raz-em
ll14
90 KNR
202-20-09-04-00
lednol<rottle s4]ach|owanie plyt
\-,
G-l( na
Nazwa Środka
lrLldowlany
Robotnil<
Clpsy budowlane szpachlowe
Woda przenryslowa
Materiały pollocn icze
Kosay
zakr_rptl i
tratrsportu
Zysk
ściatlach
Jm
r-godz
Mg
Srodel< Lransportowy dcl _5,0 Mg
Mieszarlta do zapraw
llość
0,00336
0,002 lB
l
tr
Jnl
r-godz
Narożniki stal z kątownika
Cips budolvlany zwykły
Cipsy bLldowlalre szpachlowe
Woda przenlysłowa
Materiały potlocn icze
sż
Mg
Mg
ltl]
%l\Ą
l(oszty zal<Lrpu i tralrsportu
/n
Wyciąg _jednonlas7-tolvy 0,_5 Mg
Srodel< lransporrowy do _5,0 Mg
m-godz
t,ll-godz
cl
M
0,02000
0"00330
0,00400
S
tsez4ośrednie
PośL %
Zysk %
Pozycja
l1l]
a ścian ach t),ll kcl ivatrych
Robotrlil< btrdowlany
N u zw a S r o
,500
T
lll-goclz
nl-goclz
nl-godz
Razenl
202-08-15-04-00
gillsorł,a 2-warshvorł,a
ku
llość
Cenc.
ll0 WI(NR
0,002_50
0,00270
1,500
M
"I
W202-08-40-04_00
et
Robolnil<
zw a Ś r o
tt
k
budowlany
Wnrlośc
0,04300
0,001 50
0,00290
0,00430
kle_jowe.|
n].
Jm
ttość cena
r-godz 1,30000
Licorvallie ścian plytl<anli 20x20 cnl na za1:lrawie
N
a8,65300
0,50930
Razetlr K Bezpośredn ie
K Pośr %
Zysk %
Razelrl Po;rycla
lll4
ll/artośc
R
Mg
l]l]
%llĄ
](
C l ad z
6j,_57800
0,27313
Razeln K
l00 KNR
lll2
Cena
%
Wyciąg.jednonlaszlowy 0,5
]ll4
%
Pozycja
a
Masa kle.jowa do plytek ceranr
Atlas
kg
2,84000
S
23,05200
warlośc
:
CENA
_
WARTOŚC
l(()SZTOl{YS
DZ
()j2_0()-009
Strcllla l8
23_06-20 | 4
\
SYMBOL I NAZWA
PO7,YC lll(()SZl()RYSoWl]l
PoZ
Nazwl
Srorlka
Zallratvit dcl spoinolvallia sLlcha
0._5
_5,0
0._-]
l
lll]
%\Ą
Cetttl
lLoSC
lĄ/lrtość
7_590
()5(x)0
I,.500
M
Ktlsav zal<upu i trar.sportu
Wl,ciąg jeclllonlaszto!v],
Ilość
l<g
ir';ze
Slodek transpol|orr,,y c|o
N4|^RY
Jnl
lllieszalllia
Plvt|iicerarniczlleglazurowanc2Ox20
Matel ialy 1ltltlltlcll
.lI:l)N
%
nl-godz
tll-gociz
Mg
M"
(),04350
0.03(190
liazelrl K Bezpclsrcdnie
l( l)ośr
7,ys|i %
Razent Pozyc.ja
|)/o
ll14
|2() l(NR
202- |_5-0_5-03-00
Malclrvan ie ścian 2-|<rotn ie lirrbą enlLrlsl,jną z
Nnzlyu Śrttdku
Ilo botn i|i bLtclorv]an
Iarb1, cl1
n
1rr,,,,,c
MateriaIv ponl
o
grunttltł,alrieltl
Jttl
r-got|z
t,
cll icze
ul,
Sroclel< lrallsptlrLori,}, clcl _i.O Mg
lll-gtlclz
Razeltl
|||5
4_52 I
l0
](Nl{
|..)00
0,00030
13c.ąlośreclnic
Zysk
%
%
Po4,c1.
l |00-0: Roboty bLldowlalle - sto]arlia clrzrviorva rve\Ąlnętrzna
202-10-|5-0|-00
()ścicźnice cll-crvlt lallc
lll etr
Nttz,lua Śrorlktt
r
Crvoźc]zie s|olarskic
Dyble stalort,e
l) ian ka po iLrrelatrclrvit
Flll lry |'|lt]l,tr c tl\l gr(lIllU\\ ill)IiI
|,ilrh\ l(lI()\\ c ttArr ictuuIl o| :tt)si)\\:ll]iil
I
Szpaclr
|ó
rvl<a celtl Ioztl tł,a
litlzcierlczalll il< do tr,1 robt|rr l'tlrltlrr
oscieżn ice d rett, ll iatlc
Crv icrcrv
a l
|<
Ilość
J ttt
l1obotn i|i bLldow lallr,
i
1,ch
-.9.o cl
z
0,7ó0
l
_p.
0,0 | 000
lg
0.0 j.5 00
Ir
sZ
0.02 | 0i)
'
r
cl l,tl
0,02400
(llllr
0,03 000
0.0l
tl,tr
cl
100
llletI
l,00000
lll
2. ] 4000
e
20
tI
l)apier ścierny
Materialy ponlocll icze
Ill'
l(osztv zakrrpLl i tratrsporttr
%
Srodeli tranSportorvl, do,5.0 Mg
rlr-goclz
KNlt
S
lira,
WurfuŃć
8,00000
lll
cl
Cetta
|.),000()()
8
0,02000
|._5()0
M
T
0.0l000
[{azclll l( Bczpośredll ie
n/n
|( l]ośl
l,ysl< %
]laz,elll l)oz1,oja
llI_i
rltlść
M
l(osztv zakLlptr i lrallspollLl
CPV
3j,07600
It
]( |)ośr
l_,§
l
L|u
0.27ó00
Razcnl |(
]l
C'enu
0. l7.562
cltll]
%lM
tlawicrz
tllr
IItlść
S
202-10-17-01-00
d
I
a
cl
rzlv iotł,c \łe\łllętr7,1l
Nuzwtt Śrotlku
]lobotn ilr bLlc]o li,lallv
e
l-dzieIlle pelne
lll ]
IItl,ść
Jnt
r-gtl
cl
z
0.4ó98ó
Ceno
_5,04000
L|'tttltlść
CENA
l
1|]ró()l
WART()Ś(
KOSZTORYS
DZ
032-00-009
Str-ona
19
T-06-2014
sY
SYMBOL l NAZW^
PoZYC.l l ](OSZTORYSOWEJ
PoZ
NuzwaŚrodka
Skrą,616 drzw plytowe rvewnątrzlok
l(tlszt1, 2|1np11 i
.IEDN
MIARY
Jm
IIość
llla]ow lll2
Centt
%
,I
ll-gtlclz
lll-goclz-
0,02000
0,03000
Razetłr K.Bezpośrednie
Razenr
CPV
lll6
I0 KNR
4_52
lll00-0: Roboty budclwlane - prace
Pozyc.ja
na zewnąllzbudynJ<Ll
lI'
llość Cena
br:dynJ<Ll
Jm
Nazłl,a Śrottka
r-godz
Robotn ik btldowlirnv
Razelll
20 KNR
401-02-1]-0t-00
Opasl<a Lretonowa
N
tt.
Robotnik
betonów
Piaski do zalrraw i wyprlw
Zrvrry wielofral<cy.jne
C]enlelrt portlandzl<i zwyl<ly 3_5
Desl<i igLaste
obrzynal]e 19-25 nlnl kl
przetrlysłolva
Materirrly;lotllocllicze
Woda
Koszty za|<upu i
Pozyc ja
cm
Jm
r-godz
Piasl<i do
nl2
llo,ść Cenl
R
nlr
tll]
nl'
Mg
nl]
nl'
%M
0.07 l00
0,02 l00
0,12300
0,04900
0,00200
0,04500
2,000
%
1_50
T
dm] m-godz
Razeln
30 KNR
Wlrlość
2,33000
0,24000
Razelll K Bezpośrednie
K Pośr %
llló
l5,_5B800
M
trallsportLl
Betoniarka woltlospaclowa elel(tr
3
R
Bezpośrecln ie
l( Pośr "l,
Zysk %
szerokości 40 cnl grubości40
zw l Ś r o rl. k tt
budowlany
10.89340
l|ańość
|,74000
Razetrl K
l l ló
S
K Pośr %
Zysk %
40 1-0 1-02-02_00
Wykopy wokół
Wnrtość
1,0000tJ
M
trirnspclr|u
Wyciąg.;ednolnasaowy 0,_5 Mg
Srodek transptlrtorvy do _5,0 Mg
l l l,ó
lLoSC
Z),rl.
S
%
Po:ryc.ja
202- l ]-01_0 1-0ó
Wykonanie tarasu be[clnowego przry kotlowni irve.jściLl dtl
ll ieszl<alria
N a zw a Ś r o
Robotn
il<
cl
budowlany
k
tt
Beton żwirowy B- 15
Materiały polnclcllicze
Kosźy zakupLl i
trallsportu
Jnl
r-godz
llość
5,26205
lI]
Cena
Wlrlość
R
tnr
%M
1,03000
|,_500
M
%
Razenr K
Bezpośredllie
Pośr %
Zysk %
I(
Razenr
2,32000
Pozyc_ja
CENA
KAL
(x)26()7
WARTOśC

Podobne dokumenty